Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 25 ta' Ottubru 2018 - Strasburgu
L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I
 Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi
 L-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju ***I
 Prodotti mediċinali veterinarji ***I
 Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat ***I
 Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I
 Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I
 Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I
 Il-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea ***I
 Il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ***I
 Żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa
 It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna
 Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja (COP24)
 L-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14)
 Politiki soċjali u tal-impjiegi taż-żona tal-euro
 L-użu tad-data tal-utenti ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data
 Il-qtil tal-ġurnalist Jamal Khashoggi fil-konsulat Sawdi f'Istanbul
 Is-sitwazzjoni fil-Baħar ta' Azov
 Is-sitwazzjoni fil-Venezwela
 Il-promozzjoni tar-rikonoxximent reċiproku awtomatiku tad-diplomi
 Il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: wasal iż-żmien li naġixxu!
 L-isfruttar tal-globalizzazzjoni: aspetti kummerċjali

L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I
PDF 282kWORD 107k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fil-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni ta' beni kulturali (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Fid-dawl tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar Pjan ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu24 u d-Direttiva dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu25, jenħtieġ li regoli komuni dwar il-kummerċ mal-pajjiżi terzi jiġu promulgati sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva kontra t-telf tal-beni kulturali, il-preservazzjoni tal-patrimonju kulturali tal-umanità u l-prevenzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu permezz tal-bejgħ ta' patrimonju kulturali sakkeġġat lix-xerrejja fl-Unjoni.
(1)  Fid-dawl tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar Pjan ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu24 u d-Direttiva dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu25, jenħtieġ li jiġu promulgati regoli komuni dwar il-kummerċ mal-pajjiżi terzi sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva kontra t-traffikar, it-telf jew il-qerda tal-beni kulturali, il-preservazzjoni tal-patrimonju kulturali tal-umanità u l-prevenzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu u l-ħasil tal-flus permezz tal-bejgħ lil xerrejja fl-Unjoni ta' patrimonju kulturali misruq.
__________________
__________________
24 COM(2016)0050 final.
24 COM(2016)0050 final.
25 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI; ĠU L 88, 31.3.2017, p.6-21.
25 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI; ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6-21.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)
(1a)  Fir-rigward tal-impenn tal-Unjoni għal proċessi ġusti u kumpens għall-vittmi, kif ukoll il-kostituzzjoni u l-konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO) dwar il-protezzjoni tal-patrimonju, trid tiġi żgurata r-restituzzjoni tal-beni kummerċjalizzati, skavati jew miksuba illegalment. Fir-rigward tal-isfruttament tal-popli u t-territorji li normalment iwassal għat-traffikar u l-kummerċ illeċitu ta' beni kulturali, partikolarment meta dan it-traffikar u l-kummerċ illeċitu joriġinaw f'kuntest ta' kunflitt armat, jenħtieġ li dan ir-Regolament jikkunsidra l-karatteristiċi reġjonali u lokali, aktar milli l-valur fis-suq tal-produzzjoni kulturali.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Il-patrimonju kulturali huwa wieħed mill-elementi bażiċi taċ-ċivilizzazzjoni, jarrikkixxi l-ħajja kulturali tal-popli kollha u għaldaqstant jenħtieġ li jiġi protett minn approprjazzjoni illegali u sakkeġġ. Jenħtieġ li skont dan l-Unjoni tipprojbixxi d-dħul ta' beni kulturali esportati illegalment minn pajjiżi terzi fit-territorju doganali tal-Unjoni.
(2)  Ħafna drabi, il-beni kulturali jkollhom importanza kulturali, artistika, storika u xjentifika kbira. Il-patrimonju kulturali huwa wieħed mill-elementi bażiċi taċ-ċiviltà, fost l-oħrajn għaliex hu mogħni b'valur simboliku u jirrappreżenta l-memorja kulturali tal-umanità. Jarrikkixxi l-ħajja kulturali tal-popli kollha u jgħaqqad lin-nies fl-għarfien ta' memorja kondiviża u fl-iżvilupp taċ-ċiviltà. Għaldaqstant jenħtieġ li jiġi protett minn approprjazzjoni illegali u sakkeġġ. Is-serq minn siti arkeoloġiċi kien jiġri minn dejjem, iżda issa laħaq skala industrijali. Sakemm ikun possibbli li wieħed jinvolvi ruħu fil-kummerċ ta' beni kulturali skavati illegalment li jħalli ħafna qligħ, u jagħmel profitt mingħajr l-ebda riskju notevoli, tali skavi u serq se jkomplu anke fil-ġejjieni. Il-valur ekonomiku u artistiku tal-patrimonju kulturali joħloq domanda qawwija fis-suq internazzjonali, iżda n-nuqqas ta' miżuri leġiżlattivi internazzjonali b'saħħithom jew l-infurzar ineffettiv tagħhom iwassal għat-trasferiment ta' dawn il-beni fl-ekonomija s-sewda. Is-serq minn siti arkeoloġiċi u l-kummerċ f'patrimonju kulturali skavat illegalment huwa delitt serju li joħloq tbatija sinifikanti lil dawk li jintlaqtu direttament jew indirettament. F'ħafna każijiet, il-kummerċ illeċitu ta' beni kulturali jikkontribwixxi għat-tkeċċija jew għal omoġenizzazzjoni kulturali furzata, filwaqt li s-serq u s-sakkeġġ ta' beni kulturali jwasslu, fost konsegwenzi oħra, għad-diżintegrazzjoni tal-kulturi. Għalhekk, jenħtieġ li l-Unjoni tipprojbixxi l-importazzjoni ta' beni kulturali esportati illegalment minn pajjiżi terzi fit-territorju doganali tagħha, b'enfasi partikolari fuq beni kulturali minn pajjiżi terzi milquta minn kunflitti armati, partikolarment jekk dawn il-beni jkunu ġew esportati minn organizzazzjonijiet terroristiċi jew organizzazzjonijiet kriminali oħrajn.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)
(2a)  L-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi mhux dejjem ikollhom il-kapaċitajiet meħtieġa biex jiġġieldu t-traffikar u l-kummerċ illeċitu ta' beni kulturali. Dawk l-awtoritajiet jistgħu wkoll ikunu soġġetti għall-korruzzjoni jew għal forom oħra ta' amministrazzjoni ħażina. Meta l-beni kulturali jitneħħew mill-kuntest tagħhom, il-popolazzjoni tiġi mċaħħda mid-drawwiet u mill-beni kulturali tagħha jew minn postijiet ta' tifkira u qima. Il-kuntest storiku u l-valur xjentifiku tal-beni jintilfu jekk il-beni assoċjati jinbiegħu separatament. Fid-dawl tal-insostitwibbiltà tal-beni kulturali u l-interess pubbliku, jenħtieġ li l-pussess ta' dawn l-oġġetti jkun possibbli f'kundizzjonijiet speċifiċi biss. Il-proċedura tal-importazzjoni trid tinkludi l-assigurazzjoni ta' ħżin xieraq, id-dokumentazzjoni, l-aċċessibilità mogħtija lill-istituzzjonijiet akkademiċi u lill-mużewijiet pubbliċi, u l-kooperazzjoni f'każ ta' talbiet ta' restituzzjoni ġustifikati.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  Fid-dawl tar-regoli differenti li japplikaw fl-Istati Membri fir-rigward tad-dħul ta' beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni, jenħtieġ li jiddaħħlu miżuri biex b'mod partikolari jiżguraw li l-importazzjonijiet ta' beni kulturali jkunu soġġetti għal kontrolli uniformi hekk kif jidħlu.
(3)  Fid-dawl tar-regoli differenti li japplikaw fl-Istati Membri fir-rigward tal-importazzjoni ta' beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni, jenħtieġ li jiddaħħlu miżuri biex b'mod partikolari jiżguraw li ċerti importazzjonijiet ta' beni kulturali jkunu soġġetti għal kontrolli uniformi hekk kif jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni, abbażi tal-proċessi, il-proċeduri u l-għodod amministrattivi eżistenti mmirati lejn l-implimentazzjoni uniformi tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Jenħtieġ li r-regoli komuni jkopru t-trattament doganali ta' beni kulturali li ma joriġinawx mill-Unjoni li jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni, jiġifieri kemm ir-rilaxx tagħhom għaċ-ċirkolazzjoni libera, kif ukoll it-tqegħid tagħhom skont proċeduri doganali speċjali għajr it-tranżitu.
(4)  Jenħtieġ li r-regoli komuni jkopru l-introduzzjoni u l-importazzjoni fit-territorju doganali tal-Unjoni ta' beni kulturali li ma joriġinawx minnha.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Minħabba l-potenzjal magħruf ta' żoni ħielsa (u 'l hekk imsejħa "portijiet ħielsa") għal finijiet ta' ħżin tal-beni kulturali, jenħtieġ li l-miżuri ta' kontroll li għandhom jiġu stabbiliti jkollhom kamp ta' applikazzjoni kemm jista' jkun wiesa' fir-rigward tal-proċeduri doganali kkonċernati. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn il-kontrolli ta' miżuri ma jikkonċernawx biss il-beni rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni iżda wkoll il-beni mqiegħda skont il-proċeduri doganali speċjali. Madankollu, jenħtieġ li dan il-kamp ta' applikazzjoni wiesa' ma jmurx kontra l-prinċipju tal-libertà ta' tranżitu tal-beni, u lanqas ma jmur lil hinn mill-objettiv tal-prevenzjoni tal-beni kulturali esportati illeċitament milli jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni. Minħabba f'dan, filwaqt li jiġu inklużi proċeduri speċjali tad-dwana li skonthom il-beni li jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni jistgħu jitqiegħdu, jenħtieġ li l-miżuri ta' kontroll jeskludu t-tranżitu.
(5)  Jenħtieġ li l-miżuri ta' kontroll li jridu jiġu stabbiliti fir-rigward ta' żoni ħielsa (u l-hekk imsejħa "portijiet ħielsa") ikollhom kamp ta' applikazzjoni kemm jista' jkun wiesa' f'dak li għandu x'jaqsam mal-proċeduri doganali kkonċernati, sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni bl-isfruttament ta' żoni ħielsa, li jirrappreżentaw żoni bi sfond potenzjali għall-proliferazzjoni kontinwa tal-kummerċ ta' prodotti illegali fl-Unjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li dawn il-miżuri ta' kontroll ma jikkonċernawx biss il-beni rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni iżda wkoll il-beni soġġetti għal proċeduri doganali speċjali. Madankollu, jenħtieġ li dan il-kamp ta' applikazzjoni wiesa' ma jmurx lil hinn mill-objettiv tal-prevenzjoni tal-beni kulturali esportati b'mod illeċitu milli jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni, ħlief meta l-awtoritajiet kompetenti jkollhom raġunijiet raġonevoli biex jemmnu li l-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini jew mill-pajjiż terz bi ksur tal-liġijiet u r-regolamenti tiegħu.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Id-definizzjonijiet bbażati fuq dawk tal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Mezzi ta' Projbizzjoni u Prevenzjoni tal-Importazzjoni, Esportazzjoni u Trasferiment Illegali tas-Sjieda tal-Proprjetà Kulturali ffirmata f'Pariġi fl-14 ta' Novembru 1970 u l-Konvenzjoni tal-UNIDROIT dwar is-Serq jew l-Esportazzjoni Illegali ta' Beni Kulturali ffirmata f'Ruma fl-24 ta'Ġunju 1995, li għadd sinifikanti ta' Stati Membri huma parti minnhom, jenħtieġ li jintużaw fir-Regolament meta titqies il-familjarità mad-dispożizzjonijiet tagħhom ta' ħafna pajjiżi terzi u ħafna Stati Membri.
(6)  Jenħtieġ li fir-Regolament jintużaw id-definizzjonijiet ibbażati fuq dawk tal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Mezzi ta' Projbizzjoni u Prevenzjoni tal-Importazzjoni, tal-Esportazzjoni u tat-Trasferiment Illeċitu tas-Sjieda tal-Proprjetà Kulturali ffirmata f'Pariġi fl-14 ta' Novembru 1970 ("il-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-1970") u l-Konvenzjoni tal-UNIDROIT dwar is-Serq jew l-Esportazzjoni Illegali ta' Beni Kulturali ffirmata f'Ruma fl-24 ta' Ġunju 1995, li għadd sinifikanti ta' Stati Membri huma parti minnhom, meta titqies il-familjarità ta' ħafna pajjiżi terzi u tal-biċċa l-kbira tal-Istati Membri – mad-dispożizzjonijiet tagħhom.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Jenħtieġ li l-legalità tal-esportazzjoni tiġi eżaminata skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiż fejn ikunu nstabu jew inħolqu l-beni kulturali (pajjiż ta' oriġini). Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni, meta beni kulturali jidħlu fl-Unjoni minn pajjiż terz differenti, jenħtieġ li l-persuna li qed tfittex li ddaħħalhom fit-territorju doganali tal-Unjoni turi li ġew esportati minn hemm legalment, meta l-pajjiż terz inkwistjoni huwa Stat Firmatarju tal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-1970 u għalhekk pajjiż impenjat fil-ġlieda kontra t-traffikar illeċitu tal-beni kulturali. F'każijiet oħra, jenħtieġ li l-persuna tipprova li l-esportazzjoni mill-pajjiż ta' oriġini kienet skont il-liġi.
(7)  Jenħtieġ li l-legalità tal-esportazzjoni tiġi eżaminata skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiż fejn il-beni kulturali jkunu nħolqu, instabu, inqalgħu, ġew skavati jew insterqu minn fuq l-art jew minn taħt l-ilma, jew il-pajjiż li tant ikollu rabta mill-qrib ma' dawn il-beni kulturali li jipproteġihom bħala proprjetà kulturali nazzjonali u jirregola l-esportazzjoni tagħhom mit-territorju tiegħu meta jinħarġu legalment mill-pajjiż fejn ikunu nħolqu jew instabu (pajjiż ta' oriġini). Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni, meta beni kulturali jidħlu fl-Unjoni minn pajjiż terz differenti, jenħtieġ li l-persuna li tkun qed tfittex li ddaħħalhom fit-territorju doganali tal-Unjoni turi li ġew esportati legalment mill-pajjiż ta' oriġini. F'każijiet eċċezzjonali, jiġifieri meta l-pajjiż ta' oriġini tal-beni kulturali ma jkunx jista' jiġi stabbilit b'ċertezza – u dik iċ-ċirkustanza titqies dokumentata tajjeb u sostnuta minn evidenza mill-awtorità kompetenti – jew jekk il-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini qabel l-1970 u jkunu nżammu f'pajjiż terz għal finijiet differenti mill-użu temporanju, it-tranżitu, l-esportazzjoni jew id-dispaċċ qabel ma jkunu ddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni – iżda d-detentur ma jkunx jista' jipprovdi d-dokumenti meħtieġa peress li meta l-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini ma kinux jintużaw dokumenti bħal dawn – l-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn informazzjoni u dokumenti ġustifikattivi xierqa li jissostanzjaw li l-beni kulturali kkonċernati jkunu ġew esportati mill-pajjiż terz skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu jew li jagħtu prova tan-nuqqas ta' tali liġijiet u regolamenti.
Emendi 10 u 11
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  L-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-1970 jiddisponi t-twaqqif ta' servizz nazzjonali wieħed jew aktar sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-beni kulturali tal-Istati Membri li huma Partijiet f’dik il-Konvenzjoni kontra l-importazzjoni, l-esportazzjoni u t-trasferiment illegali. F’konformita’ ma’ dik il-Konvenzjoni, tali servizzi nazzjonali jenħtieġ li jkunu mgħammra b’għadd suffiċjenti ta’ persunal ikkwalifikat sabiex jiżguraw dik il-protezzjoni u sabiex jippermettu li sseħħ il-kollaborazzjoni attiva meħtieġa bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li huma Partijiet f’dik il-Konvenzjoni fil-qasam tas-sigurtà u l-ġlieda kontra l-importazzjoni illegali ta' beni kulturali, speċjalment f'żoni ta' kriżi. Jenħtieġ li l-Istati Membri li huma diġa’ Partijiet f’dik il-Konvenzjoni jonoraw l-impenji previsti fiha u li dawk l-Istati Membri li għadhom ma għamlux hekk, jirratifikawha b'urġenza.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Sabiex ma jiġix imfixkel ħafna l-kummerċ ta' beni minn naħa għal oħra tal-fruntiera esterna, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika biss għal beni li jiksbu ċertu limitu ta' żmien. Għal dak l-għan, jidher xieraq li jiġi stabbilit limitu ta' żmien minimu ta' 250 sena għall-kategoriji kollha tal-beni kulturali. Dak il-limitu ta' żmien minimu se jiżgura li l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament jiffokaw fuq il-beni kulturali l-aktar suxxettibli li jkunu fil-mira ta' ħallelin fiż-żoni ta' kunflitt, mingħajr ma jiġu esklużi beni oħra li hu meħtieġ li jsirilhom kontroll sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-patrimonju kulturali.
(8)  Sabiex ma jiġix imfixkel ħafna l-kummerċ ta' beni minn naħa għal oħra tal-fruntieri esterni tal-Unjoni, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika biss għal beni li jiksbu ċertu limitu ta' żmien u ta' valur. Għal dak l-għan, jidher xieraq li jiġi stabbilit limitu ta' żmien minimu għall-maġġoranza tal-kategoriji ta' beni kulturali, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 116/2009 u mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-1970 u tal-Konvenzjoni tal-UNIDROIT tal-1995, u limitu finanzjarju għal ċerti kategoriji ta' beni kulturali kif stipulat fl-Anness I. Jenħtieġ li ċerti kategoriji ta' beni kulturali ma jkunux soġġetti għal limitu finanzjarju peress li dawn jirrikjedu protezzjoni aktar b'saħħitha minħabba riskju akbar ta' serq, telf jew qerda. Il-limitu ta' żmien minimu jiżgura li l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament jiffokaw fuq il-beni kulturali l-aktar suxxettibli li jkunu fil-mira ta' ħallelin fiż-żoni ta' kunflitt, mingħajr ma jiġu esklużi beni oħra li hu meħtieġ li jsirilhom kontroll sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-patrimonju kulturali.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Peress li uħud mill-kategoriji tal-beni kulturali, prinċipalment oġġetti arkeoloġiċi, elementi minn monumenti, manuskritti rari u inkunabula huma partikolarment vulnerabbli għas-sakkeġġ u l-qerda, jidher li huwa neċessarju li tiġi prevista sistema għal żieda fl-iskrutinju qabel ma jkunu jistgħu jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni. Jenħtieġ li tali sistema tirrikjedi l-preżentazzjoni ta' liċenzja maħruġa mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-dħul qabel ma jingħata r-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera ta' dawk il-beni jew it-tqegħid tagħhom skont il-proċedura doganali speċjali għajr it-tranżitu. Persuni li jfittxu li jiksbu tali liċenzja, jenħtieġ li jkunu jistgħu jipprovaw l-esportazzjoni legali minn pajjiż ta' oriġini permezz ta' dokumenti ta' prova u evidenza xierqa, b'mod partikolari, ċertifikati jew liċenzji ta' esportazzjoni maħruġa mill-pajjiż terz tal-esportazzjoni, jeddijiet ta' sjieda, fatturi, kuntratti ta' bejgħ, dokumenti ta' assigurazzjoni, dokumenti ta' trasport u valutazzjonijiet ta' esperti. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu jekk għandhiex tinħareġ liċenzja bla dewmien żejjed, abbażi tal-applikazzjonijiet kompluti u preċiżi.
(10)  Peress li wħud mill-kategoriji tal-beni kulturali prinċipalment oġġetti arkeoloġiċi u elementi minn monumenti huma partikolarment vulnerabbli għas-sakkeġġ u l-qerda, jidher li huwa neċessarju li tiġi prevista sistema għal żieda fl-iskrutinju qabel ma jkunu jistgħu jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni. Jenħtieġ li tali sistema tirrikjedi l-preżentazzjoni ta' liċenzja maħruġa mill-awtorità kompetenti tal-ewwel Stat Membru li fih tkun prevista l-importazzjoni qabel ma dawn il-beni jiġu impurtati fit-territorju doganali tal-Unjoni. Persuni li jfittxu li jiksbu tali liċenzja, jenħtieġ li jkunu jistgħu jipprovaw li l-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini jew – f'każijiet eċċezzjonali – mill-pajjiż terż, skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu jew jagħtu prova tan-nuqqas ta' tali liġijiet u regolamenti. Filwaqt li jitqiesu debitament ir-riskju u l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' diliġenza dovuta, l-esportazzjoni leċita mill-pajjiż ta' oriġini jew – f'każijiet eċċezzjonali – mill-pajjiż terz, għandha tiġi pprovata permezz ta' dokumenti ġustifikattivi u evidenza xierqa (ċertifikati jew liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa mill-pajjiż ta' oriġini, dokument standardizzat ibbażat fuq l-istandard tal-Object ID, li jirrappreżenta l-istandard internazzjonali biex jiġu deskritti l-beni kulturali, jeddijiet ta' sjieda, fatturi, kuntratti ta' bejgħ, dokumenti tal-assigurazzjoni, dokumenti tat-trasport), li jissostanzjaw li l-beni kulturali kkonċernati jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu. Meta ma jkunx hemm dokumenti ġustifikattivi disponibbli, jenħtieġ li – jekk l-awtorità kompetenti tħoss il-bżonn – l-applikazzjoni tinkludi valutazzjoni ta' espert. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu jekk għandhiex tinħareġ liċenzja bla dewmien żejjed, abbażi ta' applikazzjonijiet kompluti u preċiżi, u fiż-żmien speċifikat.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)
(10a)  Fid-dawl tan-natura speċifika tal-oġġetti, ir-rwol tal-esperti kulturali fl-awtoritajiet doganali huwa estremament rilevanti peress li dawn jenħtieġ li jkunu jistgħu, fejn ikun hemm bżonn, jirrikjedu informazzjoni addizzjonali mingħand id-dikjarant u janalizzaw il-beni kulturali billi jeżaminawhom fiżikament.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Għal kategoriji oħra ta' beni kulturali, jenħtieġ li permezz ta' dikjarazzjoni, il-persuni li jfittxu li jdaħħluhom fit-territorju doganali tal-Unjoni jiċċertifikaw u jieħdu r-responsabbilità għall-esportazzjoni tagħhom skont il-liġi minn pajjiż terz, u jenħtieġ li jipprovdu biżżejjed informazzjoni sabiex dawk il-beni jiġu identifikati mid-dwana. L-informazzjoni dwar il-beni kulturali jenħtieġ li tingħata permezz ta' dokument standardizzat sabiex tiġi ffaċilitata l-proċedura, kif ukoll għal raġunijiet ta' ċertezza legali. Id-dokument standard ta' identifikazzjoni tal-oġġett rakkomandat mill-UNESCO, jenħtieġ li jintuża biex jiddeskrivi l-beni kulturali. Jenħtieġ li d-dwana tirreġistra d-dħul ta' dawk il-beni kulturali, iżomm l-oriġinali u tagħti kopja tad-dokumenti rilevanti lid-dikjarant, sabiex tiġi żgurata t-traċċabbilità wara li l-beni jidħlu fis-suq intern.
(11)  Għal kategoriji oħra ta' beni kulturali, jenħtieġ li permezz ta' dikjarazzjoni elettronika, il-persuni li jfittxu li jdaħħluhom fit-territorju doganali tal-Unjoni jiċċertifikaw u jieħdu r-responsabbiltà għall-esportazzjoni legali tagħhom mill-pajjiż ta' oriġini jew – f'każijiet eċċezzjonali – mill-pajjiż terz, u jenħtieġ li jipprovdu biżżejjed informazzjoni sabiex dawk il-beni jiġu identifikati mid-dwana. L-informazzjoni dwar il-beni kulturali jenħtieġ li tingħata permezz ta' dokument standardizzat elettroniku sabiex tiġi ffaċilitata l-proċedura, kif ukoll għal raġunijiet ta' ċertezza legali. Biex jiġu deskritti l-beni kulturali jenħtieġ li jintuża dokument standardizzat ibbażat fuq l-istandard tal-Object ID rakkomandat mill-UNESCO. Jenħtieġ li d-dikjarazzjoni elettronika tinkludi wkoll iċ-ċertifikati jew il-liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa mill-pajjiż ta' oriġini jew – f'każijiet eċċezzjonali – mill-pajjiż terz, li jagħtu prova li l-beni kulturali kkonċernati jkunu ġew esportati minn dak il-pajjiż skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu jew li jagħtu prova tan-nuqqas ta' tali liġijiet u regolamenti. Jekk il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-pajjiż terz ma tipprevedix il-ħruġ ta' liċenzji jew ċertifikati tal-esportazzjoni, jenħtieġ li d-dikjarazzjoni tal-importatur tinkludi kwalunkwe dokument ġustifikattiv u evidenza oħra xierqa, inklużi jeddijiet ta' sjieda, fatturi, kuntratti ta' bejgħ, dokumenti tal-assigurazzjoni u dokumenti tat-trasport. Jenħtieġ li dawk il-beni kulturali jiġu reġistrati elettronikament u li d-dikjarant jingħata kopja tad-dokumenti rilevanti sabiex tiġi żgurata t-traċċabbiltà wara li l-beni jidħlu fis-suq intern. Jenħtieġ li l-informazzjoni mogħtija lill-awtoritajiet doganali fl-għamla ta' dikjarazzjoni elettronika tippermettilhom jieħdu azzjoni ulterjuri jekk, abbażi ta' analiżi tar-riskju, jemmnu li dawk il-beni jistgħu jkunu s-suġġett ta' importazzjoni illeċita.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Id-dħul temporanju ta' beni kulturali għal finijiet ta' riċerka edukattiva, xjentifika jew akkademika, jenħtieġ li ma jkunux soġġetti għall-preżentazzjoni ta' liċenzja jew dikjarazzjoni.
(12)  Jenħtieġ li d-dħul temporanju ta' beni kulturali għal finijiet edukattivi, xjentifiċi jew ta' spettaklu, konservazzjoni, restawr, diġitalizzazzjoni u riċerka akkademika, kif ukoll għall-fini ta' kooperazzjoni bejn mużewijiet jew istituzzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ oħra biex jittellgħu wirjiet kulturali, ma jkunx soġġett għall-preżentazzjoni ta' liċenzja tal-importazzjoni jew dikjarazzjoni tal-importatur. Jenħtieġ li l-beni kulturali li jkunu se jiġu ppreżentati waqt fieri kummerċjali u wirjiet tal-arti internazzjonali ma jkunux soġġetti għall-preżentazzjoni ta' liċenzja tal-importazzjoni jew dikjarazzjoni tal-importatur. Madankollu, jekk il-beni kulturali jiġu akkwistati u jibqgħu fit-territorju tal-Unjoni, jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-preżentazzjoni ta' liċenzja tal-importazzjoni jew dikjarazzjoni tal-importatur, skont il-kategorija tal-beni kulturali.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Il-ħżin ta' beni kulturali minn pajjiżi milquta minn kunflitt armat jew li għaddejjin minn diżastru naturali, jenħtieġ li jiġu wkoll permessi mingħajr il-preżentazzjoni ta' liċenzja jew ta' dikjarazzjoni sabiex tiġi żgurata s-sikurezza u l-preservazzjoni tagħhom.
(13)  Il-ħżin ta' beni kulturali minn pajjiżi milquta minn kunflitt armat jew li jkunu għaddejjin minn diżastru naturali, bil-ħsieb li dawn il-beni jiġu ritornati lejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom jew il-pajjiż terz li jkunu ġew esportati minnu legalment meta s-sitwazzjoni tkun tippermetti, jenħtieġ li wkoll jiġi permess mingħajr il-preżentazzjoni ta' liċenzja jew dikjarazzjoni tal-importatur sabiex tiġi żgurata s-sikurezza u l-preservazzjoni tagħhom.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Jenħtieġ li s-setgħa biex jiġu adottati l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-modifiki tal-kriterju tal-limitu ta' żmien minimu għal kategoriji differenti ta' beni kulturali, sabiex titqies l-esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u tal-ġeopolitika li qed tinbidel u ta' ċirkustanzi oħra li jqiegħdu f'riskju lill-beni kulturali. Jenħtieġ li dik id-delegazzjoni tippermetti wkoll lill-Kummissjoni biex taġġorna l-Anness wara l-emendi tan-Nomenklatura Magħquda. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201627. B'mod partikolari, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċievuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati, biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati.
(14)  Jenħtieġ li s-setgħa ta' adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-modifiki tal-kriterji finanzjarji u tal-limitu ta' żmien minimu għall-kategoriji differenti ta' beni kulturali sabiex jitqiesu l-esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, it-tibdil fil-ġeopolitika u ċirkustanzi oħra li jqiegħdu f'riskju lill-beni kulturali, mingħajr ma jiġi mfixkel ħafna l-kummerċ ma' pajjiżi terzi. Jenħtieġ li dik id-delega tippermetti wkoll lill-Kummissjoni taġġorna l-Anness I wara l-emendi tan-Nomenklatura Magħquda u tistabbilixxi t-tieni Anness (l-Anness II) b'lista ta' pajjiżi u kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda bbażati fuq il-Listi Ħomor ta' Beni Kulturali f'Riskju mfassla u modifikati mill-Kunsill Internazzjonali tal-Mużewijiet (ICOM). Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet27. B'mod partikolari, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati, biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati.
__________________
__________________
27 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
27 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Jenħtieġ li s-setgħat ta' implimentazzjoni jiġu konferiti lill-Kummissjoni biex tadotta l-modalitajiet speċifiċi għad-dħul u l-ħżin temporanju tal-beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni, il-mudelli għall-applikazzjonijiet u l-formoli għal-liċenzja tal-importazzjoni, għad-dikjarazzjonijiet tal-importatur u d-dokumenti mehmuża magħhom, kif ukoll għar-regoli proċedurali ulterjuri dwar il-preżentazzjoni u l-iproċessar tagħhom, sabiex jiġu żgurati l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Is-setgħat ta' implimentazzjoni jenħtieġ li jiġu konferiti lill-Kummissjoni biex tagħmel l-arranġamenti għall-istabbiliment ta' bażi tad-dejta elettronika għall-ħżin u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri. Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28.
(15)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-modalitajiet speċifiċi għad-dħul u l-ħżin temporanju tal-beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni, li jenħtieġ li jsir waqt li jiġu garantiti kundizzjonijiet xierqa ta' konservazzjoni, u filwaqt li tingħata l-attenzjoni dovuta lin-natura partikolari tal-beni kulturali. Jenħtieġ li dawk l-arranġamenti japplikaw ukoll għall-mudelli standardizzati għall-applikazzjonijiet u l-formoli elettroniċi għal-liċenzja tal-importazzjoni u għal lista tar-raġunijiet li għalihom tista' tiġi rifjutata applikazzjoni, kif ukoll għad-dikjarazzjonijiet tal-importatur u d-dokumenti mehmuża magħhom, kif ukoll għar-regoli proċedurali ulterjuri dwar il-preżentazzjoni u l-ipproċessar elettroniku tagħhom. Jenħtieġ ukoll li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni biex tagħmel l-arranġamenti għall-istabbiliment ta' bażi tad-data elettronika għall-ħżin u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 952/2013. Dan jista' jkun jifforma parti mill-programm ta' ħidma stabbilit skont l-Artikolu 280 ta' dak ir-Regolament. Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28.
__________________
__________________
28 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
28 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  Għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet applikabbli fir-rigward tal-proċeduri ta' kontroll u verifika doganali huma dawk tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Jenħtieġ li tinġabar l-informazzjoni rilevanti dwar il-flussi kummerċjali tal-beni kulturali sabiex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni tar-Regolament u biex tiġi pprovduta l-bażi għall-valutazzjoni futura tagħha. Ma jistax isir monitoraġġ tal-flussi kummerċjali tal-beni kulturali bil-valur jew il-piż tagħhom biss minħabba li dawn iż-żewġ kejliet jistgħu jitilgħu u jinżlu. Huwa essenzjali li tinġabar l-informazzjoni dwar in-numru ta' oġġetti ddikjarati. Minħabba li fin-Nomenklatura Magħquda ma hemm speċifikata l-ebda unità ta' kejl supplimentari għall-beni kulturali, huwa neċessarju li jintalab li jiġi ddikjarat in-numru ta' oġġetti.
(16)  Jenħtieġ li l-informazzjoni rilevanti dwar il-flussi kummerċjali tal-beni kulturali tinġabar u tinqasam elettronikament bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni sabiex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni tar-Regolament u biex tiġi pprovduta l-bażi għall-valutazzjoni futura tagħha. Fl-interess tat-trasparenza u tal-iskrutinju pubbliku, jenħtieġ li jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-akbar ammont possibbli ta' informazzjoni. Ma jistax isir monitoraġġ tal-flussi kummerċjali tal-beni kulturali bil-valur jew il-piż tagħhom biss minħabba li dawn iż-żewġ parametri jistgħu jitilgħu u jinżlu. Huwa essenzjali li l-informazzjoni dwar in-numru ta' oġġetti ddikjarati tinġabar elettronikament. Minħabba li fin-Nomenklatura Magħquda ma hemm speċifikata l-ebda unità ta' kejl supplimentari għall-beni kulturali, huwa neċessarju li jintalab li jiġi ddikjarat in-numru ta' oġġetti.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  L-Istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-ġestjoni tar-riskju doganali29 għandha l-għan li -inter alia- ssaħħaħ il-kapaċitajiet tal-awtoritajiet doganali sabiex jiżdied ir-rispons għal riskji fiż-żona tal-beni kulturali. Il-qafas komuni għall-ġestjoni tar-riskju stipulat fir-Regolament (UE) Nru 952/2013, jenħtieġ li jintuża u l-informazzjoni tar-riskju rilevanti tiġi skambjata bejn l-awtoritajiet doganali.
(17)  L-Istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-ġestjoni tar-riskju doganali għandha l-għan li – inter alia – issaħħaħ it-taħriġ u l-kapaċitajiet tal-awtoritajiet doganali sabiex jiżdied ir-rispons għal riskji fiż-żona tal-beni kulturali. Il-qafas komuni għall-ġestjoni tar-riskju stipulat fir-Regolament (UE) Nru 952/2013, jenħtieġ li jintuża u l-informazzjoni tar-riskju rilevanti tiġi skambjata bejn l-awtoritajiet doganali.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527 final: Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-Istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-ġestjoni tar-riskju doganali.
29 COM(2014)0527 final: Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-Istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-ġestjoni tar-riskju doganali.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  Teżisti l-ħtieġa li jinħolqu kampanji ta' sensibilizzazzjoni mmirati lejn ix-xerrejja ta' beni kulturali f'dak li għandu x'jaqsam mar-riskju ta' beni illeċiti u li jassistu lill-atturi tas-suq biex jifhmu u japplikaw dan ir-Regolament. Fit-tixrid ta' din l-informazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jinvolvu lill-punti ta' kuntatt nazzjonali rilevanti u lil servizzi ta' informazzjoni oħra.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)
(17b)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li l-intrapriżi mikro, żgħar u medji ("MSMEs") jibbenefikaw minn assistenza teknika adegwata u tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni magħhom sabiex dan ir-Regolament jiġi implimentat b'mod effiċjenti. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-MSMEs stabbiliti fl-Unjoni u li jimpurtaw beni kulturali jibbenefikaw mill-programm COSME stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.
__________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (COSME) (2014-2020) u jħassar id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 33).
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jintroduċu penali effettivi, proporzjonati u dissważivi għan-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u jikkomunikaw dawk il-penali lill-Kummissjoni.
(18)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jintroduċu penali effettivi, proporzjonati u dissważivi għan-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u jikkomunikaw dawk il-penali lill-Kummissjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni meta japplikaw dawk il-penali. Ix-xewqa hi li jkun hemm kundizzjonijiet ekwi u approċċ koerenti u għalhekk huwa xieraq li l-penali f'kull Stat Membru jkunu simili fin-natura u l-effett.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)  Jenħtieġ li jingħata biżżejjed żmien lill-Kummissjoni biex tadotta r-regoli li jimplimentaw dan ir-Regolament, b'mod partikolari dawk dwar il-formoli xierqa li jintużaw għall-applikazzjoni ta' liċenzja tal-importazzjoni jew biex tiġi ppreparata dikjarazzjoni tal-importatur. Minħabba f'dan, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament tiġi differita.
(19)  Jenħtieġ li, bla dewmien, il-Kummissjoni tadotta regoli li jimplimentaw dan ir-Regolament, b'mod partikolari dwar il-formoli elettroniċi standardizzati xierqa li jridu jintużaw għall-applikazzjoni ta' liċenzja tal-importazzjoni jew biex tiġi ppreparata dikjarazzjoni tal-importatur.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għad-dħul ta' beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni.
Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-introduzzjoni u l-importazzjoni ta' beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
Dan ir-Regolament ma japplikax għal beni kulturali li jkunu fi tranżitu fit-territorju doganali tal-Unjoni.
Dan ir-Regolament japplika għal beni kulturali li jkunu fi tranżitu fit-territorju doganali tal-Unjoni meta l-awtoritajiet doganali jkollhom raġunijiet raġonevoli biex jemmnu li l-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini jew mill-pajjiż terz bi ksur tal-liġijiet u r-regolamenti tiegħu.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
(a)  "beni kulturali" tfisser kwalunkwe oġġett li huwa ta' importanza arkeoloġika, storika, letterarja, artistika jew xjentifika, u li huwa parti mill-kategoriji elenkati fit-tabella fl-Anness, u jaqa' fil-limitu ta' żmien minimu speċifikat fih;
(a)  "beni kulturali" tfisser kwalunkwe oġġett ta' importanza arkeoloġika, storika, letterarja, artistika jew xjentifika li huwa parti mill-kategoriji elenkati fl-Annessi u jaqa' fil-limiti speċifikati fihom mil-lat finanzjarju u ta' żmien minimu;
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  "importazzjoni ta' beni kulturali" tfisser:
(i)  ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa kif imsemmi fl-Artikolu 201 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013; jew
(ii)  it-tqegħid tal-merkanzija f'waħda minn dawn il-kategoriji ta' proċeduri speċjali msemmija fl-Artikolu 210 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013:
a.  ħżin, li jinkludi l-ħżin doganali u ż-żoni ħielsa,
b.  użu speċifiku, li jinkludi d-dħul temporanju u l-użu aħħari,
c.  proċessar attiv;
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b
(b)  "pajjiż ta' oriġini" tfisser pajjiż fit-territorju attwali fejn il-beni kulturali nħolqu jew instabu;
(b)  "pajjiż ta' oriġini" tfisser il-pajjiż fit-territorju attwali fejn il-beni kulturali jkunu nħolqu, instabu, inqalgħu, ġew skavati jew insterqu minn fuq l-art jew minn taħt l-ilma, jew li tant ikollu rabta mill-qrib ma' dawn il-beni kulturali li jipproteġihom bħala proprjetà kulturali nazzjonali u jirregola l-esportazzjoni tagħhom mit-territorju tiegħu meta jinħarġu legalment mill-pajjiż fejn ikunu nħolqu jew instabu;
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c
(c)  "pajjiż esportatur" tfisser l-aħħar pajjiż fejn il-beni kulturali inżammu b'mod permanenti skont il-liġijiet u r-regolamenti ta' dak il-pajjiż qabel ma ntbagħtu lejn l-Unjoni;
(c)  "pajjiż terz" tfisser l-aħħar pajjiż – mhux il-pajjiż ta' oriġini – li l-beni kulturali kienu miżmuma fih qabel iddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni;
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d
(d)   "b'mod permanenti" tfisser għal perjodu ta' żmien ta' mill-inqas xahar u għal finijiet għajr l-użu temporanju, it-tranżitu, l-esportazzjoni jew id-dispaċċ;
imħassar
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)
(ha)  "Object ID" tfisser l-istandard internazzjonali adottat mill-UNESCO biex jiġu deskritti l-beni kulturali u biex jinġabar sett wieħed ta' data dwar il-beni kulturali;
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt hb (ġdid)
(hb)  "awtoritajiet kompetenti" tfisser l-awtoritajiet maħtura mill-Istati Membri biex joħorġu l-liċenzji tal-importazzjoni u jirreġistraw id-dikjarazzjonijiet tal-importaturi.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12 sabiex temenda t-tieni kolonna tat-tabella fl-Anness wara l-emendi fin-Nomenklatura Magħquda u biex temenda l-limitu ta' żmien minimu fit-tielet kolonna tat-tabella fl-Anness wara l-esperjenza miksuba waqt l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.
2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12 sabiex temenda t-tieni kolonna tat-tabella fl-Anness I wara l-emendi fin-Nomenklatura Magħquda u temenda l-limiti ta' żmien u ta' valur minimu fl-Anness fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u tar-Regolament (KE) Nru 116/2009.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 12 sabiex temenda l-Anness II li jelenka l-kategoriji ta' pajjiżi u kategoriji ta' oġġetti li fir-rigward tagħhom jeżisti riskju partikolari ta' traffiku illeċitu, abbażi tal-Bażi tad-Data ta' Listi Ħomor ta' beni kulturali f'riskju ppubblikata mill-Kunsill Internazzjonali tal-Mużewijiet (ICOM). Il-Kummissjoni għandha tara li l-Anness II jiġi aġġornat regolarment.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – titolu
Id-dħul ta' beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni
Introduzzjoni u importazzjoni ta' beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
1.  Ir-rilaxx tal-beni kulturali għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa u t-tqegħid ta' beni kulturali skont il-proċedura speċjali għajr it-tranżitu għandhom ikunu permessi biss wara l-preżentazzjoni ta' liċenzja tal-importazzjoni maħruġa skont l-Artikolu 4 jew ta' dikjarazzjoni tal-importatur magħmula skont l-Artikolu 5.
1.  Hija pprojbita l-introduzzjoni ta' beni kulturali li jkunu ttieħdu mit-territorju ta' pajjiż ta' oriġini bi ksur tad-dritt internazzjonali u l-liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiż ta' oriġini jew il-pajjiż terz.
L-importazzjoni ta' beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni għandha tkun awtorizzata biss wara l-preżentazzjoni ta' liċenzja tal-importazzjoni maħruġa skont l-Artikolu 4 jew ta' dikjarazzjoni tal-importatur magħmula skont l-Artikolu 5.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  L-importazzjoni ta' beni kulturali ma għandhiex tiġi interpretata bħala evidenza ta' provenjenza jew sjieda legali.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a
(a)  dħul temporanju ta' beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni għal finijiet ta' riċerka edukattivi, xjentifiċi u akkademiċi, skont it-tifsira fi ħdan l-Artikolu 250 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;
(a)  dħul temporanju ta' beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni, fis-sens tal-Artikolu 250 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, għal finijiet edukattivi, xjentifiċi jew ta' spettaklu, konservazzjoni, restawr, diġitalizzazzjoni u riċerka akkademika, kif ukoll għall-fini ta' kooperazzjoni bejn mużewijiet jew istituzzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ oħra biex jittellgħu wirjiet kulturali;
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
(aa)  il-beni kulturali li jkunu se jiġu ppreżentati waqt fieri kummerċjali u wirjiet tal-arti internazzjonali; sakemm ma jiġux akkwistati u jibqgħu fit-territorju tal-Unjoni;
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b
(b)  il-ħżin ta' beni kulturali għall-iskop preċiż li tiġi żgurata l-preservazzjoni tagħhom minn awtorità pubblika jew taħt is-superviżjoni tagħha, skont it-tifsira fi ħdan l-Artikolu 237 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.
(b)  il-ħżin ta' beni kulturali bl-għan li tiġi żgurata s-sigurtà jew il-preservazzjoni tagħhom minn awtorità pubblika jew taħt is-superviżjoni tagħha, fis-sens tal-Artikolu 237 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, bil-ħsieb li – meta s-sitwazzjoni tkun tippermetti – dawn il-beni jiġu ritornati lejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom jew il-pajjiż terz li jkunu ġew esportati lejh legalment;
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
(ba)  beni kulturali ritornati, fis-sens tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2014/60/UE.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3
3.  Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista' tadotta l-modalitajiet speċifiċi għad-dħul temporanju jew il-ħżin ta' beni kulturali msemmija fl-Artikolu 2. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13.
3.  Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista' tadotta l-modalitajiet speċifiċi għad-dħul temporanju jew il-ħżin ta' beni kulturali u beni kulturali ritornati għall-fini tal-protezzjoni msemmija fil-paragrafu 2. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
1.  Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa u t-tqegħid skont proċedura speċjali għajr it-tranżitu ta' beni kulturali fl-Unjoni, msemmija fil-punti (c), (d) u (h) tal-Anness, għandhom ikunu soġġetti għall-preżentazzjoni ta' liċenzja tal-importazzjoni lill-awtoritajiet doganali.
1.  L-importazzjoni tal-beni kulturali msemmija fil-punti A1 u A2 tal-Anness I għandha tkun soġġetta għall-preżentazzjoni ta' liċenzja tal-importazzjoni lill-awtoritajiet doganali.
Dan l-Artikolu għandu japplika biss għall-beni msemmija fl-ewwel subparagrafu jekk ikunu fil-lista ta' pajjiżi u kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda msemmija fl-Anness II, jekk din il-lista tkun tintuża għall-pajjiż ta' oriġini li minnu jkunu ġew esportati l-beni kulturali u jekk il-pajjiż ta' oriġini tal-beni kulturali jkun magħruf.
Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll għall-beni kulturali li jkunu elenkati fl-Anness II biss u impurtati fit-territorju doganali tal-Unjoni minn pajjiż ta' oriġini jew pajjiż terz.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
2.  Id-detentur tal-beni għandu japplika għal liċenzja tal-importazzjoni mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-dħul. Ma' din l-applikazzjoni għandhom jinhemżu d-dokumenti ta' prova u l-informazzjoni li jiġġustifikaw li l-beni kulturali inkwistjoni ġew esportati minn pajjiż ta' oriġini skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu. Madankollu, meta pajjiż esportatur huwa Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Mezzi ta’ Projbizzjoni u Prevenzjoni tal-Importazzjoni, Esportazzjoni u Trasferiment Illegali tas-Sjieda tal-Proprjetà Kulturali ffirmata f'Pariġi fl-14 ta' Novembru 1970 ("il-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-1970"), l-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata bi kwalunkwe dokumenti ta' prova u informazzjoni li jiġġustifikaw li l-beni kulturali ġew esportati minn dak il-pajjiż skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu.
2.  Id-detentur tal-beni għandu japplika għal liċenzja tal-importazzjoni mal-awtorità kompetenti tal-ewwel Stat Membru li fih tkun prevista l-importazzjoni. L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn informazzjoni u dokumenti ġustifikattivi xierqa li jissostanzjaw li l-beni kulturali kkonċernati jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu jew jagħtu prova tan-nuqqas ta' tali liġijiet u regolamenti. L-applikazzjoni għandha tinkludi:
—  ċertifikati jew liċenzji tal-esportazzjoni;
—  dokument standardizzat, ibbażat fuq l-istandard tal-Object ID, li jiddeskrivi l-beni kulturali kkonċernati f'biżżejjed dettall biex jiġu identifikati mill-awtoritajiet doganali;
—  jeddijiet ta' sjieda;
—  fatturi;
—  kuntratti ta' bejgħ;
—  dokumenti tal-assigurazzjoni jew dokumenti tat-trasport.
Meta ma jkunx hemm dokumenti ġustifikattivi disponibbli, l-applikazzjoni għandha wkoll – jekk l-awtorità kompetenti tħoss il-bżonn – tinkludi valutazzjoni ta' espert.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2, f'każijiet eċċezzjonali meta:
a)  il-pajjiż ta' oriġini tal-beni kulturali ma jkunx jista' jiġi stabbilit b'ċertezza u dik iċ-ċirkustanza titqies dokumentata tajjeb u sostnuta minn evidenza mill-awtorità kompetenti; jew
b)  il-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini qabel l-1970 u jkunu nżammu f'pajjiż terz għal finijiet differenti mill-użu temporanju, it-tranżitu, l-esportazzjoni jew id-dispaċċ qabel ma jkunu ddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni iżda d-detentur ma jkunx jista' jipprovdi d-dokumenti previsti fil-paragrafu 2 peress li meta l-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini ma kinux jintużaw dokumenti bħal dawn,
l-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn informazzjoni u dokumenti ġustifikattivi xierqa li jissostanzjaw li l-beni kulturali kkonċernati jkunu ġew esportati mill-pajjiż terz skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu jew jagħtu prova tan-nuqqas ta' tali liġijiet u regolamenti.
Id-dokumenti ġustifikattivi għandhom jinkludu:
—  ċertifikati jew liċenzji tal-esportazzjoni;
—  dokument standardizzat, ibbażat fuq l-istandard tal-Object ID, li jiddeskrivi l-beni kulturali kkonċernati f'biżżejjed dettall biex jiġu identifikati mill-awtoritajiet doganali;
—  jeddijiet ta' sjieda;
—  fatturi;
—  kuntratti ta' bejgħ; u
—  dokumenti tal-assigurazzjoni jew dokumenti tat-trasport.
Meta ma jkunx hemm dokumenti ġustifikattivi disponibbli, l-applikazzjoni għandha wkoll – jekk l-awtorità kompetenti tħoss il-bżonn – tinkludi valutazzjoni ta' espert.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3
3.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-dħul għandha tivverifika jekk l-applikazzjoni tkunx kompluta. Għandha titlob lill-applikant kwalunkwe informazzjoni jew dokument nieqsa fi żmien 30 jum minn meta tasal l-applikazzjoni.
3.  L-awtorità kompetenti tal-ewwel Stat Membru li fih tkun prevista l-importazzjoni għandha tivverifika jekk l-applikazzjoni tkunx kompluta. Għandha titlob lill-applikant kwalunkwe informazzjoni jew dokument addizzjonali jew nieqsa fi żmien 21 jum minn meta tasal l-applikazzjoni.
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – parti introduttorja
4.  Fi żmien 90 jum mill-preżentazzjoni tal-applikazzjoni kompluta, l-awtorità kompetenti għandha teżamina l-applikazzjoni u tiddeċiedi li toħroġ il-liċenzja tal-importazzjoni jew li tirrifjuta l-applikazzjoni. Tista' tirrifjuta l-applikazzjoni abbażi tar-raġunijiet li ġejjin:
4.  Fi żmien 90 jum mill-preżentazzjoni tal-applikazzjoni kompluta, l-awtorità kompetenti għandha teżamina l-applikazzjoni u tiddeċiedi li toħroġ il-liċenzja tal-importazzjoni jew li tirrifjuta l-applikazzjoni. Jekk il-liċenzja tal-importazzjoni tinħareġ, l-awtorità kompetenti għandha tirreġistra dik il-liċenzja b'mod elettroniku. L-awtorità kompetenti għandha tirrifjuta l-applikazzjoni abbażi tar-raġunijiet li ġejjin:
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt a
(a)  meta l-pajjiż esportatur mhuwiex Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-1970, ma jintweriex li l-beni kulturali ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu;
(a)  meta ma jintweriex li l-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini skont il-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ f'dak il-pajjiż fil-mument tal-esportazzjoni, jew fin-nuqqas ta' tali liġijiet u regolamenti; jew, fil-każijiet eċċezzjonali msemmija fl-Artikolu 4(2a), mill-pajjiż terz skont il-liġijiet u r-regolamenti fis-seħħ f'dak il-pajjiż fil-mument tal-esportazzjoni, jew fin-nuqqas ta' tali liġijiet u regolamenti;
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt b
(b)  meta l-pajjiż esportatur mhuwiex Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-1970, ma jintweriex li l-beni kulturali ġew esportati mill-pajjiż esportatur skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu;
imħassar
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt c
(c)  l-awtorità kompetenti għandha raġunijiet raġonevoli biex temmen li d-detentur tal-beni ma ġabhomx skont il-liġi.
(c)  l-awtorità kompetenti jkollha raġunijiet raġonevoli u verifikabbli biex temmen li d-detentur tal-beni ma jkunx ġabhom skont il-liġi.
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)
(ca)  jekk l-applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni għal beni kulturali tkun ġiet rifjutata mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru ieħor tal-Unjoni fir-rigward ta' dawk l-istess beni kulturali u ma tkunx tressqet evidenza addizzjonali li ma tkunx diġà ġiet ippreżentata b'rabta mal-applikazzjoni rifjutata;
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt cb (ġdid)
(cb)  meta l-esportazzjoni leċita ma tkunx tista' tiġi pprovata direttament mill-pajjiż ta' oriġini permezz ta' dokumenti ġustifikattivi u evidenza xierqa, partikolarment ċertifikati jew liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa mill-pajjiż esportatur, jeddijiet ta' sjieda, fatturi, kuntratti ta' bejgħ, l-Object ID jekk disponibbli, dokumenti tal-assigurazzjoni, dokumenti tat-trasport u valutazzjonijiet ta' esperti.
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  L-awtorità kompetenti tista' tirrifjuta l-applikazzjoni jekk quddiem il-qrati jkun hemm talbiet pendenti għal ritorn jew ħlas ta' danni ppreżentati mill-awtoritajiet tal-pajjiż ta' oriġini.
Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4b (ġdid)
4b.  Jekk l-applikazzjoni tiġi rifjutata, id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 4 għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tinkludi informazzjoni dwar il-proċedura tal-appell li tiġi kkomunikata lill-applikant affettwat fiż-żmien meta tinħareġ.
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4c (ġdid)
4c.  L-applikazzjoni għandha tinkludi dikjarazzjoni li l-oġġetti qatt ma kienu s-suġġett ta' xi applikazzjoni jew, jekk kienu ġew rifjutati qabel, għandha tindika x'kienu r-raġunijiet għal dak ir-rifjut u tinkludi kwalunkwe evidenza addizzjonali li ma kinitx disponibbli meta ġiet ikkunsidrata l-applikazzjoni.
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4d (ġdid)
4d.  Jekk Stat Membru jirrifjuta applikazzjoni elettronika, għandu jikkomunika r-rifjut – kif ukoll ir-raġunijiet li kien ibbażat fuqhom – lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. Jekk ikun hemm suspett ta' traffikar illeċitu, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw ukoll lil awtoritajiet rilevanti oħra bħall-INTERPOL u l-EUROPOL.
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom jaħtru lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti biex joħorġu l-liċenzji tal-importazzjoni skont dan l-Artikolu. Għandhom jikkomunikaw id-dettalji lil dawk l-awtoritajiet, kif ukoll kwalunkwe tibdil dwarhom lill-Kummissjoni.
L-Istati Membri għandhom jaħtru bla dewmien lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti biex joħorġu l-liċenzji tal-importazzjoni skont dan l-Artikolu. Għandhom jikkomunikaw id-dettalji lil dawk l-awtoritajiet, kif ukoll kwalunkwe tibdil dwarhom lill-Kummissjoni.
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6
6.  Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi l-mudell għall-applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni, kif ukoll ir-regoli proċedurali dwar il-preżentazzjoni u l-ipproċessar ta' tali applikazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13.
6.  Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-mudell standardizzat elettroniku għall-applikazzjoni għal liċenzja tal-importazzjoni, kif ukoll ir-regoli proċedurali dwar il-preżentazzjoni u l-ipproċessar ta' tali applikazzjoni u tad-dokumenti ġustifikattivi rilevanti, li għandhom isiru elettronikament. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13.
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa u t-tqegħid skont proċedura speċjali għajr it-tranżitu ta' beni kulturali fl-Unjoni, msemmija fil-punti (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) u (l) tal-Anness, għandhom ikunu soġġetti għall-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni tal-importatur lill-awtoritajiet doganali tal-Istat Membru tad-dħul.
1.  L-importazzjoni tal-beni kulturali msemmija fil-punti minn 3 sa 14 tal-Parti A tal-Anness I fit-territorju doganali tal-Unjoni għandha tkun soġġetta għall-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni elettronika tal-importatur min-naħa tad-detentur tal-beni lill-awtoritajiet doganali tal-ewwel Stat Membru li fih tkun prevista l-importazzjoni.
Dan l-Artikolu japplika wkoll għall-beni kulturali msemmija fil-punti A1 u A2 li l-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda tagħhom ma jidhrux fl-Anness II.
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  Id-dikjarazzjoni tal-importatur għandha tinkludi dikjarazzjoni ffirmata mid-detentur tal-beni li l-beni ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu. Madankollu, meta pajjiż esportatur ikun Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Proprjetà Kulturali, id-dikjarazzjoni tal-importatur għandha tinkludi dikjarazzjoni ffirmata mid-detentur tal-beni li l-beni ġew esportati minn dak il-pajjiż skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu.
2.  Id-dikjarazzjoni tal-importatur għandha tiġi reġistrata elettronikament. Għandha tinkludi:
a)  dikjarazzjoni ffirmata mid-detentur tal-beni li tgħid li l-beni jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu jew tagħti prova tan-nuqqas ta' tali liġijiet u regolamenti;
b)  dokument standardizzat, ibbażat fuq l-istandard tal-Object ID, li jiddeskrivi l-beni kulturali kkonċernati f'biżżejjed dettall biex jiġu identifikati mill-awtoritajiet doganali;
c)  iċ-ċertifikati jew il-liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa mill-pajjiż ta' oriġini li jagħtu prova li l-beni kulturali kkonċernati jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu.
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2, f'każijiet eċċezzjonali meta:
(a)  il-pajjiż ta' oriġini tal-beni kulturali ma jkunx jista' jiġi stabbilit b'ċertezza u dik iċ-ċirkustanza titqies dokumentata tajjeb u sostnuta minn evidenza mill-awtorità kompetenti; jew
(b)  il-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini qabel l-1970 u jkunu nżammu f'pajjiż terz għal finijiet differenti mill-użu temporanju, it-tranżitu, l-esportazzjoni jew id-dispaċċ qabel ma jkunu ddaħħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni iżda d-detentur ma jkunx jista' jipprovdi d-dokumenti previsti fil-paragrafu 2 peress li meta l-beni kulturali jkunu ġew esportati mill-pajjiż ta' oriġini ma kinux jintużaw dokumenti bħal dawn,
id-dikjarazzjoni tal-importatur għandha tinkludi:
(a)  dikjarazzjoni ffirmata mid-detentur tal-beni li tgħid li l-beni jkunu ġew esportati mill-pajjiż terz skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu jew tagħti prova tan-nuqqas ta' tali liġijiet u regolamenti;
(b)  dokument standardizzat, ibbażat fuq l-istandard tal-Object ID, li jiddeskrivi l-beni kulturali kkonċernati f'biżżejjed dettall biex jiġu identifikati mill-awtoritajiet doganali; u
(c)  iċ-ċertifikati jew il-liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa mill-pajjiż terz li jagħtu prova li l-beni kulturali kkonċernati jkunu ġew esportati mill-pajjiż terz skont il-liġijiet u r-regolamenti tiegħu.
Jekk il-liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-pajjiż terz ma jipprevedux il-ħruġ ta' liċenzji jew ċertifikati tal-esportazzjoni, id-dikjarazzjoni tal-importatur għandha tinkludi wkoll kwalunkwe dokument ġustifikattiv u evidenza oħra xierqa, inklużi jeddijiet ta' sjieda, fatturi, kuntratti ta' bejgħ, dokumenti tal-assigurazzjoni u dokumenti tat-trasport.
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3
3.  Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista' tadotta l-mudell għad-dikjarazzjoni tal-importatur, kif ukoll ir-regoli proċedurali dwar il-preżentazzjoni u l-ipproċessar tad-dikjarazzjoni tal-importatur. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13.
3.  Permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta l-mudell standardizzat elettroniku għad-dikjarazzjoni tal-importatur, kif ukoll ir-regoli proċedurali dwar il-preżentazzjoni u l-ipproċessar tad-dikjarazzjoni tal-importatur b'mod elettroniku. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13.
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)
Artikolu 5a
Intrapriżi mikro, żgħar u medji
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-intrapriżi mikro, żgħar u medji (MSMEs) jibbenefikaw minn assistenza teknika u finanzjarja adegwata, li tinkludi l-promozzjoni ta' punti ta' kuntatt nazzjonali f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-ħolqien ta' sit web dedikat li jkun fih l-informazzjoni rilevanti kollha, u għandha tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-MSMEs u l-punti ta' kuntatt nazzjonali rilevanti ma' kull talba ta' informazzjoni, sabiex dan ir-Regolament jiġi implimentat b'mod effiċjenti.
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 5b (ġdid)
Artikolu 5b
Użu tas-sistema elettronika
1.  L-iskambji kollha ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u d-dikjaranti skont l-Artikoli 4 u 5, bħal skambju ta' dikjarazzjonijiet, applikazzjonijiet jew deċiżjonijiet, għandhom isiru elettronikament.
2.  Il-Kummissjoni għandha toħloq is-sistema elettronika msemmija fil-paragrafu 1. Hija għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tistabbilixxi:
—  l-arranġamenti għat-tnedija, l-operat u l-manutenzjoni tas-sistema elettronika msemmija fil-paragrafu 1;
—  regoli dettaljati dwar is-sottomissjoni, l-ipproċessar, il-ħżin u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri permezz tas-sistema elettronika.
L-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni fl-iżvilupp, il-manutenzjoni u t-tħaddim tas-sistema elettronika msemmija fil-paragrafu 1 u fil-ħżin tal-informazzjoni f'konformità ma' dan ir-Regolament.
3.  Fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali fil-qafas ta' dan ir-Regolament, id-dikjaranti u l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu l-kompiti tagħhom skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u r-Regolament (UE) .../...*
__________________
1a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament imsemmi fid-dokument 2017/0003(COD).
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 6
Artikolu 6
imħassar
Kontroll u verifika doganali
1.  Il-liċenzja tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 jew id-dikjarazzjoni tal-importatur imsemmija fl-Artikolu 5, skont xi jkun il-każ, għandha tiġi ppreżentata lill-awtorità doganali kompetenti biex tirrilaxxa l-beni kulturali għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jew għat-tqegħid tagħhom skont proċedura speċjali għajr it-tranżitu.
2.   Fir-rigward tal-beni kulturali li jeħtieġu l-ħruġ ta' liċenzja tal-importazzjoni biex jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom jivverifikaw jekk il-liċenzja tal-importazzjoni tikkorrispondix mal-beni ppreżentati. Għal dak l-għan, jistgħu jeżaminaw fiżikament il-beni kulturali, fosthom permezz ta' twettieq ta' għarfien espert.
3.   Fir-rigward tal-beni kulturali li jeħtieġu l-preżentazzjoni ta' dikjarazzjoni tal-importatur biex jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom jivverifikaw jekk id-dikjarazzjoni tal-importatur hijiex konformi mar-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 5 jew abbażi tiegħu, u jekk tikkorrispondix mal-beni ppreżentati. Għal dak l-għan, jistgħu jitolbu informazzjoni ulterjuri mingħand id-dikjarant u jeżaminaw fiżikament il-beni kulturali, fosthom permezz tal-esperti. Għandhom jirreġistraw id-dikjarazzjoni tal-importatur billi jagħtuha numru serjali u data ta' reġistrazzjoni, u fil-waqt tar-rilaxx tal-beni, lid-dikjarant jagħtuh kopja tad-dikjarazzjoni tal-importatur irreġistrata.
4.  Meta tiġi ppreżentata dikjarazzjoni għar-rilaxx ta' beni kulturali għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jew it-tqegħid tagħhom skont proċedura speċjali għajr it-tranżitu, il-kwantità tal-prodotti għandha tiġi indikata permezz ta' unità supplimentari stabbilita fl-Anness.
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
Meta l-Istati Membri jillimitaw l-għadd ta' uffiċċji doganali kompetenti għar-rilaxx ta' beni kulturali għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jew it-tqegħid tagħhom skont proċedura speċjali għajr it-tranżitu, għandhom jikkomunikaw id-dettalji ta' dawk l-uffiċċji doganali, kif ukoll kwalunkwe tibdil dwarhom lill-Kummissjoni.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-għadd ta' uffiċċji doganali kompetenti għall-awtorizzazzjoni tal-importazzjoni ta' beni kulturali. Jekk japplikaw din ir-restrizzjoni, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw id-dettalji ta' dawk l-uffiċċji doganali, kif ukoll kwalunkwe tibdil dwarhom lill-Kummissjoni.
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.  L-awtoritajiet doganali għandhom jikkonfiskaw u temporanjament iżommu beni kulturali mdaħħla fit-territorju doganali tal-Unjoni meta l-beni kulturali inkwistjoni jkunu daħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr ma jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 3.
1.  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkonfiskaw u temporanjament iżommu beni kulturali mdaħħla fit-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr ma jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 3. Jekk jinżammu xi beni kulturali, għandhom jiġu garantiti kundizzjonijiet xierqa għall-konservazzjoni skont il-kundizzjonijiet u r-responsabbiltajiet għall-ħżin temporanju tal-beni kif imsemmi fl-Artikolu 147 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, skont in-natura partikolari tal-beni.
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta' raġunijiet, li trid tiġi kkomunikata lid-dikjarant, u għandha tkun soġġetta għal rimedju effettiv skont il-proċeduri previsti fil-liġi nazzjonali.
2.  Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun soġġetta għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(7) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
3.  Il-perjodu ta' żamma temporanja għandu jkun limitat strettament għaż-żmien meħtieġ biex l-awtoritajiet doganali jew l-awtoritajiet l-oħrajn tal-infurzar tal-liġi sabiex jiġi ddeterminat jekk iċ-ċirkustanzi tal-każ jiġġustifikawx iż-żamma skont dispożizzjonijiet oħra ta' liġi tal-Unjoni jew nazzjonali. Il-perjodu massimu taż-żamma temporanja skont dan l-Artikolu għandu jkun ta' sitt xhur. Jekk ma ssirx determinazzjoni dwar żamma itwal tal-beni kulturali f'dak il-perjodu, jew jekk issir determinazzjoni li ċ-ċirkostanzi tal-każ ma jiġġustifikawx żamma itwal, il-beni kulturali għandhom jingħataw lid-dikjarant.
3.  Il-perjodu ta' żamma temporanja għandu jkun limitat strettament għaż-żmien meħtieġ biex l-awtoritajiet doganali jew l-awtoritajiet l-oħrajn tal-infurzar tal-liġi jiddeterminaw jekk iċ-ċirkustanzi tal-każ jiġġustifikawx iż-żamma skont dispożizzjonijiet oħra tal-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni. Il-perjodu massimu taż-żamma temporanja skont dan l-Artikolu għandu jkun ta' sitt xhur, bil-possibbiltà li jiġi estiż bi tliet xhur oħra b'deċiżjoni motivata tal-awtoritajiet doganali. Jekk ma ssirx determinazzjoni dwar żamma itwal tal-beni kulturali f'dak il-perjodu, jew jekk issir determinazzjoni li ċ-ċirkustanzi tal-każ ma jiġġustifikawx żamma itwal, il-beni kulturali għandhom jingħataw lid-dikjarant. L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-mument tar-restituzzjoni tal-beni kulturali lill-pajjiż ta' oriġini, dan tal-aħħar ma jkunx milqut minn xi kunflitt armat li ma tippermettix li s-sikurezza tal-beni kulturali tkun garantita. F'każ bħal dan, il-beni kulturali għandhom jibqgħu fl-Unjoni sa ma s-sitwazzjoni fil-pajjiż ta' oriġini tiġi lura għan-normal.
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-awtoritajiet doganali għandhom jinnotifikaw immedjatament lill-pajjiż ta' oriġini, jew – f'każijiet fejn il-pajjiż ta' oriġini tal-beni kulturali ma jkunx jista' jiġi stabbilit b'ċertezza – lill-pajjiż terz, kif ukoll lill-EUROPOL u l-INTERPOL, skont il-każ, wara li jkunu ħadu d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1.
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3b (ġdid)
3b.  Meta l-awtoritajiet kompetenti jkollhom raġunijiet raġonevoli biex jemmnu li l-beni kulturali fi tranżitu mit-territorju doganali tal-Unjoni setgħu ġew esportati bi ksur tar-regoli u tar-regolamenti tal-pajjiż ta' oriġini, dawn għandhom jordnaw lill-awtoritajiet doganali jikkonfiskaw temporanjament dawk il-beni.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu
Kooperazzjoni amministrattiva
Kooperazzjoni amministrattiva u użu tas-sistema elettronika
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
1.  Għall-finijiet tal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tagħhom imsemmija fl-Artikolu 3(4).
1.  Għall-finijiet tal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kooperazzjoni u l-qsim ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tagħhom imsemmija fl-Artikolu 4(5).
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
2.  Tista' tiġi żviluppata sistema elettronika għall-ħżin u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri, b'mod partikolari fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet tal-importatur u l-liċenzji tal-importazzjoni.
2.  Għandha tiġi żviluppata sistema elettronika għall-ħżin u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 952/2013. Kwalunkwe sistema ta' dan it-tip għandha tindirizza r-riċezzjoni, l-ipproċessar, il-ħżin u l-iskambju ta' informazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet tal-importatur u l-liċenzji tal-importazzjoni.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Is-sistema elettronika msemmija fil-paragrafu 2 għandha tkun tista' tiġi kkonsultata mill-Istati Membri fl-ipproċessar tat-talbiet ippreżentati b'rabta mal-liċenzji tal-esportazzjoni meħtieġa skont ir-Regolament (KE) Nru 116/2009. Dawn it-talbiet ikunu jistgħu jirreferu direttament għall-informazzjoni miżmuma fis-sistema elettronika.
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
Il-Kummissjoni tista' tispeċifika, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni,
Il-Kummissjoni għandha tispeċifika, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni:
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 13.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati sa ... [sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 13.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-ipproċessar tad-data personali abbażi ta' dan ir-Regolament għandu jsir biss għall-finijiet ta' protezzjoni effettiva kontra t-telf ta' beni kulturali, il-preservazzjoni tal-patrimonju kulturali tal-umanità u l-prevenzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu permezz tal-bejgħ – lil xerrejja fl-Unjoni – ta' patrimonju kulturali misruq.
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3b (ġdid)
3b.  Id-data personali kollha li tinkiseb skont l-Artikoli 4, 5, u 9 għandha tiġi kkonsultata u pproċessata biss mill-persunal debitament awtorizzat tal-awtoritajiet u għandha tkun protetta b'mod xieraq kontra l-aċċess u l-komunikazzjoni mhux awtorizzati.
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tal-Artikoli 3, 4 u 5, u b'mod partikolari, għad-dikjarazzjonijiet foloz u l-preżentazzjoni ta' informazzjoni falza sabiex jinkiseb id-dħul tal-beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni, u għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha sabiex jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk ir-regoli sa 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament u għandhom jgħarrfuha mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tal-Artikoli 3, 4 u 5 u, b'mod partikolari, għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni falza sabiex jiġu impurtati beni kulturali fit-territorju doganali tal-Unjoni, u għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha sabiex dawk ir-regoli jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. Għall-finijiet ta' kundizzjonijiet ekwi u approċċ koerenti, l-Istati Membri għandhom japplikaw penali li jkunu simili fin-natura u l-effett. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk ir-regoli sa 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament u għandhom jgħarrfuha mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom.
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu -1 (ġdid)
Fil-ħidma preparatorja tagħhom għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-UNESCO, l-Interpol, l-Europol, l-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana (WCO), iċ-Ċentru Internazzjonali għall-Preservazzjoni u r-Restawr tal-Proprjetà Kulturali (ICCROM) u l-Kunsill Internazzjonali tal-Mużewijiet, biex jiġu żgurati taħriġ, attivitajiet ta' bini tal-kapaċità u kampanji ta' sensibilizzazzjoni effettivi, kif ukoll jiġu kkummissjonati attivitajiet rilevanti ta' riċerka u żvilupp tal-istandards jekk ikun il-każ.
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
L-Istati Membri għandhom jorganizzaw it-taħriġ u l-attivitajiet ta' bini ta' kapaċità sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tar-Regolament mill-awtoritajiet ikkonċernati. Jistgħu wkoll jużaw kampanji ta' ħolqien ta' sensibilizzazzjoni immirati għal xerrejja partikolari tal-beni kulturali.
Il-Kummissjoni, bil-kooperazzjoni tal-Istati Membri, għandha torganizza:
i.   taħriġ, attivitajiet ta' bini tal-kapaċità u kampanji ta' sensibilizzazzjoni għall-awtoritajiet, il-punti ta' kuntatt nazzjonali u l-professjonisti kkonċernati sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament;
ii.  azzjonijiet biex titrawwem il-kooperazzjoni effettiva tal-pajjiżi ta' oriġini; u
iii.   skambju tal-aħjar prattiki bil-ħsieb li titrawwem l-implimentazzjoni uniformi ta' dan ir-Regolament, speċjalment il-prattiki rilevanti tal-Istati Membri li diġà jkollhom leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ dwar l-importazzjoni ta' beni kulturali qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Tali attivitajiet, kampanji u azzjonijiet għandhom jibnu fuq l-esperjenza tal-programmi eżistenti attwali, inklużi dawk promossi mid-WCO u mill-Kummissjoni.
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)
Artikolu 11a
Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi
Fi kwistjonijiet koperti mill-attivitajiet tagħha u sa fejn ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita u tħeġġeġ il-kooperazzjoni mil-lat tekniku u operattiv bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi.
Il-Kummissjoni tista' torganizza attivitajiet ta' taħriġ f'kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-pajjiżi terzi fit-territorji tagħhom.
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2
2.  Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(2) għandha tiġi konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn … [Publications Office is to fill in the date of entry into force of this Act].
2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 2 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn … [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' … snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b
(b)  l-informazzjoni dwar il-ksur ta' dan ir-Regolament;
(b)  l-informazzjoni dwar il-ksur ta' dan ir-Regolament u l-penali applikati;
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tindirizza l-istħarriġ lill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom sitt xhur biex jikkomunikaw l-informazzjoni mitluba lill-Kummissjoni.
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tindirizza l-istħarriġ lill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom sitt xhur, minn meta jirċievu l-istħarriġ, biex jikkomunikaw l-informazzjoni mitluba lill-Kummissjoni.
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
Abbażi tat-tweġibiet tal-Istati Membri għall-istħarriġ imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri jagħtuha aktar informazzjoni dwar l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-liċenzji tal-importazzjoni. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba mingħajr dewmien.
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2
2.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tliet snin wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u kull ħames snin wara dan.
2.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament sentejn wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, imbagħad, kull erba' snin. Dak ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Għandu jinkludi analiżi tal-implimentazzjoni prattika, inkluż l-impatt fuq l-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-MSMEs. Ir-rapport għandu jqabbel l-implimentazzjoni min-naħa tal-Istati Membri u jinkludi valutazzjoni tal-livell ta' applikazzjoni uniformi tar-Regolament mid-data tar-rapport preċedenti. Barra minn hekk, dik il-valutazzjoni għandha tikkunsidra d-dispożizzjonijiet li jistabbilixxu l-penali kif ukoll l-applikazzjoni tagħhom, u kemm dawn jikkontribwixxu għal kundizzjonijiet ekwi fost l-Istati Membri. Jekk ikun hemm bżonn, ir-rapport jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet biex jindirizza l-implimentazzjoni inadegwata ta' dan ir-Regolament min-naħa tal-Istati Membri.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jikkunsidra l-impatt ta' dan ir-Regolament fil-prattika, inkluż l-impatt tiegħu fuq l-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni, fosthom l-MSMEs. Ir-rapport għandu jagħti evidenza tal-livelli differenti ta' prestazzjoni minn pajjiż għal ieħor, jinkludi valutazzjoni tal-uniformità tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fil-perjodu kkonċernat, u jagħti rakkomandazzjonijiet biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni min-naħa tal-Istati Membri.
Emenda 94
Proposta għal regolament
Anness I – subintestatura 3
Beni kulturali koperti mill-Artikolu 2(1)
Beni kulturali koperti mill-punt (a) tal-Artikolu 2(1)
Emenda 95
Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.

Oġġetti arkeoloġiċi li għandhom aktar minn 100 sena u li ġejjin minn:

 

 

–  skavi u sejbiet fuq l-art jew taħt l-ilma

9705 00 00

 

–  siti arkeoloġiċi

9706 00 00

 

–  kollezzjonijiet arkeoloġiċi

 

2.

Elementi li jiffurmaw parti integrali minn monumenti artistiċi, storiċi jew reliġjużi li jkunu ġew żarmati u li għandhom aktar minn 100 sena

9705 00 00 9706 00 00

3.

Stampi u pitturi, ħlief dawk inklużi fil-kategoriji 4 jew 5, magħmula kompletament bl-idejn bi kwalunkwe medium u fuq kwalunkwe materjal1a

9701

4.

Akkwarelli, gwazzi u pastelli magħmula kompletament bl-idejn fuq kwalunkwe materjal1a

9701

5.

Mużajk fuq kwalunkwe materjal magħmul kompletament bl-idejn, ħlief jekk jidħol fil-kategoriji 1 jew 2, u tpinġijiet bi kwalunkwe medium magħmula kompletament bl-idejn fuq kwalunkwe materjal1a

6914

9701

6.

Inċiżjonijiet, prints, serigrafiji u litografiji oriġinali bil-pjanċi rispettivi tagħhom u posters oriġinali1a

Kapitolu 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Skulturi jew statwi oriġinali u kopji magħmula bl-istess proċess bħall-oriġinal1a, minbarra dawk fil-kategorija 1

9703 00 00

8.

Ritratti, films u negattivi tagħhom1a

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunabula u manuskritti, inklużi mapep u partituri mużikali, waħedhom jew f'kollezzjonijiet1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Kotba li għandhom aktar minn 100 sena, waħedhom jew f'kollezzjonijiet

9705 00 00 9706 00 00

11.

Mapep stampati li għandhom aktar minn 200 sena

9706 00 00

12.

Arkivji, u kwalunkwe element tagħhom, ta' kwalunkwe tip jew kwalunkwe medium, u li għandhom aktar minn 50 sena

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

(a)  Kollezzjonijiet1b u kampjuni minn kollezzjonijiet żooloġiċi, botaniċi, mineroloġiċi jew anatomiċi;

9705 00 00

 

(b)  Kollezzjonijiet1b ta' interess storiku, paleontoloġiku, etnografiku jew numismatiku

9705 00 00

14.

Mezzi ta' trasport li għandhom aktar minn 75 sena

9705 00 00 Kapitoli 86-89

15.

Kwalunkwe oġġett antik ieħor li mhuwiex inkluż fil-kategoriji minn A.1 sa A.14

 

 

(a)  bejn 50 u 100 sena

 

 

ġugarelli, logħob

Kapitolu 95

 

oġġetti tal-ħġieġ

7013

 

oġġetti użati mill-arġentiera tad-deheb jew tal-fidda

7114

 

għamara

Kapitolu 94

 

apparat ottiku, fotografiku jew ċinematografiku

Kapitolu 90

 

strumenti mużikali

Kapitolu 92

 

arloġġi, arloġġi tal-idejn u komponenti tagħhom

Kapitolu 91

 

oġġetti tal-injam

Kapitolu 44

 

fuħħar

Kapitolu 69

 

arazzi

5805 00 00

 

twapet

Kapitolu 57

 

wallpaper

4814

 

armi

Kapitolu 93

 

(b)  aktar minn 100 sena

9706 00 00

______________

1A Li għandhom aktar minn 50 sena u mhumiex proprjetà tal-oriġinaturi tagħhom.

1B Kif definiti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha fil-Kawża 252/84, kif ġej: "Biċċiet ta' kolletturi fl-ambitu tas-sinifikat tal-intestatura Nru 97.05 tat-Tariffi Komuni Doganali huma oġġetti li għandhom il-karatteristici meħtieġa biex jiddaħħlu f'kollezzjoni, jiġifieri, oġġetti li huma relattivament rari, ma jintużawx normalment għall-iskop oriġinali tagħhom, huma s-suġġett ta' tranżazzjonijiet speċjali 'l barra mill-kummerċ normali ta' oġġetti simili utilitarji u huma ta' valur għoli."

Il-beni kulturali fil-kategoriji minn A.1 sa A.15 mhumiex koperti minn dan ir-Regolament ħlief jekk il-valur tagħhom jikkorrispondi għal-limiti finanzjarji msemmija fil-punt B jew jaqbiżhom.

Jkun xi jkun il-valur:

B.  Il-limiti finanzjarji applikabbli għal ċerti kategoriji fil-punt A (f'euro)

Valur:

1 (Oġġetti arkeoloġiċi)

2 (Monumenti żarmati)

9 (Inkunabula u manuskritti)

12 (Arkivji)

15 000

5 (Mużajk u tpinġijiet)

6 (Inċiżjonijiet)

8 (Ritratti)

11 (Mapep stampati)

30 000

4 (Akkwarelli, gwazzi u pastelli)

50 000

7 (Statwi)

10 (Kotba)

13 (Kollezzjonijiet)

14 (Mezzi ta' trasport)

15 (Kwalunkwe oġġett ieħor)

150 000

3 (Stampi)

Il-valutazzjoni ta' jekk il-kundizzjonijiet li jirreferu għall-valur finanzjarju jkunux issodisfati jew le għandha ssir meta tiġi ppreżentata applikazzjoni għal liċenzja tal-esportazzjoni. Il-valur finanzjarju hu dak li l-beni kulturali jkollhom fis-suq internazzjonali.

Il-valuri espressi f'euro fl-Anness I għandhom jiġu kkonvertiti u espressi f'muniti nazzjonali bir-rata tal-kambju tal-31 ta' Diċembru 2001 ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej. Dan il-kontravalur f'muniti nazzjonali għandu jiġi rivedut kull sentejn b'effett mill-31 ta' Diċembru 2001. Il-kalkolu ta' dan il-kontravalur għandu jkun ibbażat fuq il-medja tal-valur ta' kuljum ta' dawk il-muniti, espress f'euro, matul l-24 xahar li jagħlqu fl-aħħar jum ta' Awwissu qabel ir-reviżjoni li tidħol fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru. Fil-prinċipju, dan il-metodu ta' kalkolu għandu jiġi rivedut mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-Beni Kulturali, fuq proposta tal-Kummissjoni, sentejn wara l-ewwel applikazzjoni. Għal kull reviżjoni, il-valuri espressi f'euro u l-valuri tagħhom f'muniti nazzjonali għandhom jiġu ppubblikati perjodikament fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel ġranet tax-xahar ta' Novembru qabel id-data li fiha tidħol fis-seħħ ir-reviżjoni.

Emenda 96
Proposta għal regolament
Anness Ib (ġdid)
Anness Ib
Pajjiżi u kategoriji ta' oġġetti li fir-rigward tagħhom jeżisti riskju partikolari ta' traffiku illeċitu
[Il-lista għandha titfassal mill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 2(2a).]

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’subparagrafu (A8-0308/2018).


Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi
PDF 128kWORD 54k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE – L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-tmintax-il rapport tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) dwar is-sena 2017,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE")(2),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' April 2016 dwar pjan ta' azzjoni dwar il-VAT: Lejn żona unika tal-VAT fl-UE - Iż-żmien biex niddeċiedu(COM(2016)0148),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta' Settembru 2018 intitolat "Id-29 Rapport Annwali dwar il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Ġlieda kontra l-frodi – 2017" (COM(2018)0553) u d-dokumenti ta' ħidma tal-persunal li jakkumpanjawh (SWD(2018)0381 sa 0386),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus: rakkomandazzjonijiet dwar azzjonijiet u inizjattivi li għandhom jittieħdu (rapport finali)(5) (riżoluzzjoni CRIM) u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM(6),

–  wara li kkunsidra r-rapport speċjali Nru 470 tal-Ewrobarometru,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE (O-000066/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0298/2018),

A.  billi l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE jenħtieġ li tkun element ewlieni tal-politika tal-UE li għandha l-għan li żżid il-fiduċja taċ-ċittadini billi tiżgura li flushom jintużaw b'mod xieraq u effettiv;

B.  billi d-diversità fis-sistemi legali u amministrattivi fl-Istati Membri tippreżenta ambjent diffiċli għall-ġlieda kontra l-frodi, u fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni uniformi fil-livell Ewropew biex tiġġieled kontra l-kriminalità organizzata;

C.  billi l-Artikolu 325(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jiddikjara li l-"Istati Membri għandhom jieħdu l-istess miżuri sabiex jikkumbattu l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni bħalma jieħdu sabiex jikkumbattu l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tagħhom stess";

D.  billi d-Direttiva 2014/42/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-iffriżar u l-konfiska ta' mezzi strumentali u r-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea(7) tintroduċi standards minimi tal-UE dwar l-iffriżar ta' proprjetà bil-ħsieb ta' konfiska sussegwenti possibbli u dwar il-konfiska ta' proprjetà fi kwistjonijiet kriminali;

E.  billi l-proposta tal-Kummissjoni tal-21 ta' Diċembru 2016 għal regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska (2016/0412(COD)) tintroduċi mezzi ta' kooperazzjoni standardizzati fost l-Istati Membri;

F.  billi l-ebda wieħed minn dawn l-istrumenti ma jista' japplika għal pajjiżi terzi;

G.  billi r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939, u b'mod partikolari l-Artikolu 104 tiegħu, jipprevedi mezzi ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi;

H.  billi l-Artikolu 3(4) tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ħasil tal-flus, it-Tiftix, is-Sekwestru u l-Konfiska tar-Rikavat minn Attività Kriminali u dwar il-Finanzjament tat-Terroriżmu (CETS Nru 198) jiddikjara li: Kull Parti għandha tadotta dawk il-miżuri leġiżlattivi jew miżuri oħra skont il-bżonn biex tirrikjedi li, fir-rigward ta' reat jew reati serji kif definiti mil-liġi nazzjonali, awtur ta' reat juri l-oriġini tar-rikavati allegati jew ta' proprjetà oħra soġġetta għal konfiska sal-punt li tali rekwiżit ikun konsistenti mal-prinċipji tal-liġi domestika tiegħu;

I.  billi fil-livell reġjonali u globali n-NU u l-Kunsill tal-Ewropa żviluppaw diversi konvenzjonijiet u mekkaniżmi b'rabta mal-konfiska u l-irkupru tal-assi, jiġifieri l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni tal-31 ta' Ottubru 2003, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali tal-15 ta' Novembru 2000, il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ħasil tal-flus, it-Tiftix, is-Sekwestru u l-Konfiska tar-Rikavat minn Attività Kriminali u dwar il-Finanzjament tat-Terroriżmu tas-16 ta' Mejju 2005, u l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ħasil tal-Flus, it-Tiftix, is-Sekwestru u l-Konfiska tar-Rikavat minn Attività Kriminali tat-8 ta' Novembru 1990; billi, madankollu, għal diversi raġunijiet dawn l-istrumenti mhux dejjem jippermettu rkupru effettiv u f'waqtu tal-assi misruqa;

J.  billi din il-kwistjoni ġiet indikata mill-UE bħala waħda mill-prijoritajiet tal-politika estera u ta' sigurtà komuni; billi proġetti pilota u preparatorji qed jiġu implimentati f'dan ir-rigward;

K.  billi skont l-Artikoli 1, 3 u 14 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi(8), l-OLAF għandu mandat li jinvestiga kull fejn jintefqu flus l-UE, inkluż f'pajjiżi mhux tal-UE li jirċievu assistenza mingħandha;

L.  billi, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, l-OLAF jista' jidħol f'arranġamenti ta' kooperazzjoni amministrattiva ma' awtoritajiet kompetenti f'pajjiżi terzi, wara koordinazzjoni minn qabel mas-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni u mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna;

1.  Jenfasizza l-problema attwali ta' fondi tal-UE mitlufa minħabba każijiet ta' frodi li jinvolvu fondi li qed jiġu trasferiti lil pajjiżi terzi;

2.  Jisħaq fuq il-ħtieġa, għall-finijiet tal-prevenzjoni, li jiġu evitati trasferimenti ta' fondi permezz ta' intermedjarji finanzjarji li joperaw f'ġurisdizzjonijiet mhux trasparenti u mhux kooperattivi;

3.  Jenfasizza bi tħassib li l-fondi minn pajjiżi terzi jistgħu wkoll jiġu trasferiti b'mod frodulenti lejn l-UE; jissottolinja li r-riżultat tal-Azzjoni Preparatorja ffinanzjata mill-UE dwar l-appoġġ għall-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija biex jiġi implimentat l-irkupru tal-assi mwettqa mill-Istitut Interreġjonali ta' Riċerka tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kriminalità u l-Ġustizzja (UNICRI) għandu jwassal għal programm tal-UE permanenti u usa' għall-implimentazzjoni tal-irkupru tal-assi;

4.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-iżborż tal-fondi jiġi marbut mal-pubblikazzjoni ta' data dwar is-sjieda benefiċjarja, sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru tal-assi f'każ ta' frodi;

5.  Jissottolinja li, sfortunatament, s'issa l-UE kkonkludiet biss ftehimiet dwar l-assistenza legali reċiproka ma' ftit pajjiżi terzi, bħall-Ġappun, in-Norveġja, l-Liechtenstein u l-Istati Uniti,, minkejja l-fatt li huwa suspettat li l-fondi huma wkoll trasferiti lejn ġurisdizzjonijiet oħra; jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ l-isforzi biex jintlaħqu ftehimiet ma' pajjiżi terzi li jirċievu finanzjament mill-UE;

6.  Jiddispjaċih għall-fatt li bosta Stati Membri attwalment iridu jiddependu fuq ftehimiet bilaterali u li ma hemm l-ebda approċċ tal-UE għal din il-kwistjoni serja; jisħaq, għalhekk, fuq il-ħtieġa għal approċċ aktar unifikat;

7.  Jitlob lill-UE tavvanza fl-applikazzjoni tagħha għas-sħubija tal-Grupp ta' Stati kontra l-Korruzzjoni (GRECO) tal-Kunsill tal-Ewropa malajr kemm jista' jkun, u żżomm lill-Parlament aġġornat dwar din il-kwistjoni;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tkun aktar ħarxa fil-pożizzjoni tagħha fi ftehimiet iffirmati ma' pajjiżi terzi billi żżid klawżoli kontra l-frodi; jiddispjaċih għall-fatt li ma hemm l-ebda data dwar l-ammont ta' fondi tal-UE mitlufa kull sena minħabba każijiet frodulenti marbuta ma' trasferiment ta' flus lil pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni tikkalkula l-ammont ta' fondi tal-UE li ntilfu;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tar-riskju tal-liġijiet tal-UE li jiffaċilitaw it-trasferiment illegali ta' flus barra mill-UE, u tneħħi l-punti sensittivi f'dawk il-liġijiet;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi metodu standardizzat ta' ġbir ta' data, li jkun identiku għall-Istati Membri kollha, biex jippermetti li jiġi identifikat it-trasferiment ta' assi frodulenti lil pajjiżi terzi, bil-għan li tinħoloq bażi ta' data ċentrali tal-UE malajr kemm jista' jkun; jissottolinja li diġà jeżisti mekkaniżmu bħal dan biex jiġġieled il-ħasil tal-flus, u li dan il-mekkaniżmu jista' jiġi estiż;

11.  Jissottolinja li l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ħasil tal-flus, it-Tiftix, is-Sekwestru u l-Konfiska tar-Rikavat minn Attività Kriminali u dwar il-Finanzjament tat-Terroriżmu tas-16 ta' Mejju 2005 u l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ħasil tal-Flus, it-Tiftix, is-Sekwestru u l-Konfiska tar-Rikavat minn Attività Kriminali tat-8 ta' Novembru 1990 jikkostitwixxu strumenti importanti li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi relatati mal-iffriżar u l-irkupru tal-assi; jilqa' l-konklużjoni b'suċċess tan-negozjati dwar il-proposta għal regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska, u jinnota li l-elementi ewlenin tagħha jistgħu jiffurmaw bażi utli għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-kuntest ta' konvenzjonijiet internazzjonali u ftehimiet bilaterali li l-UE hija parti minnhom;

12.  Jiddispjaċih għall-fatt li mhux l-Istati Membri kollha tal-UE qablu li jkunu parti mill-UPPE; jisħaq fuq l-importanza li l-UPPE jsir il-protagonist ewlieni ta' kwalunkwe mekkaniżmu futur għall-irkupru fil-pajjiżi terzi, u li dan jirrikjedi li jkun rikonoxxut għal dan l-iskop bħala awtorità kompetenti, skont l-Artikolu 104 tar-Regolament dwar l-UPPE, fit-trattati eżistenti u futuri dwar l-assistenza legali reċiproka u l-irkupru tal-assi, b'mod partikolari l-Konvenzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa u tan-NU;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi.

(1) ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29.
(2) ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1.
(3) ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.
(4) ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.
(5) ĠU C 208, 10.6.2016, p. 89.
(6) ĠU C 215, 19.6.2018, p. 96.
(7) ĠU L 127, 29.4.2014, p. 39.
(8) ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1.


L-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju ***I
PDF 131kWORD 57k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju, u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0557),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 114 u 168(4)(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0142/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta' Jannar 2015(1),

–  wara konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-13 ta' Ġunju 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0035/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(2);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' Ottubru 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, ir-Regolament (KE) Nru 1901/2006 dwar prodotti mediċinali għall-użu pedjatriku u d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem

P8_TC1-COD(2014)0256


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/5.)

(1) ĠU C 242, 23.7.2015, p. 39.
(2) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fl-10 ta’ Marzu 2016 (Testi adottati P8_TA(2016)0088).


Prodotti mediċinali veterinarji ***I
PDF 102kWORD 58k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali veterinarji (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0558),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 114 u 168(4)(b) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0164/2014),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta’ Jannar 2015(1),

–  wara konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2015 dwar kura tas-saħħa aktar sikura fl-Ewropa: it-titjib tas-sikurezza tal-pazjent u l-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-13 ta' Ġunju 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0046/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(3);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b’mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' Ottubru 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali veterinarji u li jħassar id-Direttiva 2001/82/KE

P8_TC1-COD(2014)0257


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/6.)

(1) ĠU C 242, 23.7.2015, p. 54.
(2) ĠU C 353, 27.9.2016, p. 12.
(3) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fl-10 ta’ Marzu 2016 (Testi adottati, P8_TA(2016)0087).


Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat ***I
PDF 129kWORD 53k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0556),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43 u l-Artikolu 168(4)(b) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8–0143/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta' Jannar 2015(1),

–  wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-8 ta' Mejju 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0075/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' Ottubru 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE

P8_TC1-COD(2014)0255


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2019/4.)

(1) ĠU C 242, 23.7.2015, p. 54.


Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I
PDF 390kWORD 144k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0275),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 91(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0171/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Kunsill Federali Awstrijak, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta' Frar 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0202/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' Ottubru 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta’ merkanzija tqila għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi

P8_TC1-COD(2017)0114


(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 91(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(3),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(4),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(5),

Billi:

(1)  Il-progress lejn il-mira, li l-Kummissjoni stabbiliet fil-White Paper tagħha tat-28 ta’ Marzu 2011(6), jiġifieri li għandu jsir progress lejn l-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipji ta’ “min iniġġes iħallas” u “l-utent iħallas”, sabiex jiġi ġġenerat id-dħul u jiġi żgurat il-finanzjament għall-investimenti futuri fit-trasport, sar bil-mod ħafna u għad hemm inkonsistenzi fl-applikazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura tat-toroq madwar l-Unjoni.

(1a)  F'dik il-White Paper, il-Kummissjoni stabbiliet skadenza sal-2020 biex "tipproċedi lejn internalizzazzjoni sħiħa u obbligatorja tal-ispejjeż esterni (inklużi l-istorbju, it-tniġġis lokali u l-konġestjoni apparti l-irkupru obbligatorju tal-ispejjeż tat-tkagħbir bl-użu) għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija". [Em. 1]

(1b)   Il-moviment tal-vetturi tal-merkanzija u tal-passiġġieri huwa fattur li jikkontribwixxi għall-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu fl-atmosfera. Tali sustanzi li jniġġsu, li għandhom impatt kbir ħafna fuq is-saħħa tan-nies u jwasslu għad-deterjorament tal-kwalità tal-arja ambjentali fl-Ewropa, jinkludu l-PM2,5, l-NO2 u l-O3. Fl-2014, dawk it-tliet sustanzi li jniġġsu kkaġunaw rispettivament 399 000, 75 000 u 13 600 każ ta' mewt prematur fl-Unjoni minħabba esponiment fit-tul, skont l-estimi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikati fl-2017. [Em. 2]

(1c)   Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-istorbju mit-traffiku fit-toroq waħdu huwa t-tieni fattur ta' stress ambjentali l-aktar dannuż fl-Ewropa, eżatt wara t-tniġġis tal-arja. Mill-inqas 9 000 każ ta' mewt prematur fis-sena jistgħu jiġu attribwiti lill-mard tal-qalb ikkawżat mill-istorbju mit-traffiku. [Em. 3]

(1d)   Skont ir-rapport tal-2017 tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar il-kwalità tal-arja fl-Ewropa, fl-2015 it-trasport bit-triq kien is-settur bl-aktar emissjonijiet ta' NOx u t-tieni għas-sustanzi li jniġġsu li jkunu ġejjin mill-iswed tal-karbonju. [Em. 4]

(2)  Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar Strateġija Ewropea għal Mobbiltà b’Emissjonijiet Baxxi(7), il-Kummissjoni ħabbret li se tipproponi r-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-tariffi għat-trakkijiet sabiex tippermetti tariffi wkoll abbażi tad-differenzjazzjoni tad-diossidu tal-karbonju, u l-estensjoni ta’ xi wħud mill-prinċipji tagħha għax-xarabanks u l-kowċis, kif ukoll għall-karozzi tal-passiġġieri u l-vannijiet.

(3)  Il-vetturi heavy-duty kollha għandhom impatt sinifikanti fuq l-infrastruttura tat-toroq u jikkontribwixxu għat-tniġġis tal-arja, u filwaqt li l-vetturi light-duty ħfief huma s-sors tal-maġġoranza tal-impatti ambjentali u soċjali negattivi mit-trasport bit-triq fir-rigward tal-emissjonijiet u l-konġestjoni. Fl-interess tat-trattament ugwali u l-kompetizzjoni ġusta, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-vetturi li sa issa mhumiex koperti mill-qafas stabbilit fid-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8), fir-rigward tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti, jiġu inklużi f’dan il-qafas. Għalhekk, jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva jiġi estiż għall-vetturi heavy-duty minbarra dawk maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u għall-vetturi light-duty, inklużi l-karozzi tal-passiġġieri. It-tariffi għall-karozzi tal-passiġġieri jistgħu jiġu aġġustati sabiex tiġi evitata penalizzazzjoni eċċessiva tal-utenti frekwenti. Għal raġunijiet ta' trattament ugwali, jenħtieġ li t-tariffi jiġu applikati b'mod mhux diskriminatorju, abbażi tal-kategorija tal-vettura, kif ukoll b'mod differenti, skont l-impatt tal-vettura fuq l-infrastrutturi u fuq l-ambjent u s-soċjetà, u skont il-qagħda soċjoekonomika ta' ċerti utenti li ma jkollhom ebda għażla ħlief li jużaw it-triq biex jaslu fil-post tax-xogħol tagħhom. [Em. 5]

(3a)  Biex jiġi stabbilit suq intern tat-trasport bit-triq b'kundizzjonijiet ekwi, jenħtieġ li r-regoli jiġu applikati b'mod uniformi. Wieħed mill-għanijiet ewlenin ta' din id-Direttiva huwa l-eliminazzjoni ta' distorsjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-utenti. Għaldaqstant, il-vannijiet li jittrasportaw merkanzija bit-triq jenħtieġ li jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tat-tariffi applikati għall-vetturi heavy-duty. [Em. 6]

(3b)  Sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità ta' din il-miżura, huwa importanti li jiġu inklużi biss il-vannijiet użati biex jittrasportaw merkanzija bit-triq li huma rregolati bir-Regolamenti (KE) Nru 1071/2009(9) u (KE) Nru 1072/2009(10) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u bir-Regolament (UE) Nru 165/2014(11) tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill. [Em. 7]

(4)  Il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin, min-natura tagħhom, ma jirriflettux l-ispejjeż tal-infrastruttura li fil-fatt jiġġarbu u, għal raġunijiet simili, mhumiex effikaċi bħala inċentiv għal operazzjonijiet aktar nodfa u aktar effiċjenti, jew it-tnaqqis tal-konġestjoni. Għalhekk Għall-vetturi tqal, il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin għalhekk jenħtieġ li dawn jitnaqqsu gradwalment b’tariffi abbażi tad-distanza, li jkunu aktar ġusti, aktar effiċjenti u aktar effikaċi. [Em. 8]

(4a)   Sabiex ikun żgurat li din is-sostituzzjoni gradwali tal-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin bi ħlasijiet abbażi tad-distanza ma ssirx ostaklu ulterjuri għall-aċċess għas-swieq Ewropej ewlenin tat-trasport minn pajjiżi u reġjuni periferiċi, jenħtieġ li mill-iktar fis possibbli titqiegħed fis-seħħ sistema ta' kumpens sabiex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż miżjuda u b'hekk jiġi evitat telf sinifikanti ta' kompetittività. [Em. 10]

(4b)   Sabiex jiġi evitat li t-traffiku jibda juża t-toroq mingħajr ħlas għall-użu tagħhom, li jista' jkollu impatt kbir ħafna fuq is-sikurezza tat-toroq u fuq l-użu ottimali tan-netwerk tat-toroq, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jimponu ħlasijiet għall-użu fit-toroq kollha li jkunu f'kompetizzjoni diretta man-netwerks trans-Ewropej. [Em. 11]

(4c)   Il-ħlasijiet fuq l-utenti abbażi tal-ħin iħeġġu lis-sewwieqa jivvjaġġaw aktar meta l-vignette tagħhom tkun valida, u b'hekk jiġi applikat b'mod żbaljat il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u "min juża jħallas". [Em. 12]

(4d)  Sabiex jiġi żgurat li din id-Direttiva tiġi applikata sew, l-oqfsa kuntrattwali li jirregolaw il-kuntratti ta' konċessjoni fir-rigward tal-ġbir ta' tariffi tat-triq jenħtieġ li, b'kusiderazzjoni xierqa tad-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiffaċilitaw l-adattabbiltà ta' dawk il-kuntratti skont it-tibdil tal-qafas regolatorju tal-Unjoni. [Em. 13]

(4e)   F'dan ir-rigward, jenħtieġ li titqies il-possibbiltà li l-ispejjeż miżjuda minħabba l-periferiċità jiġu kkumpensati permezz ta' faċilitajiet fir-rigward tal-aċċess għal flotot aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tal-istabbiliment prijoritarju ta' infrastruttura esklużiva jew ta' teknoloġiji bħal awtostradi elettriċi. Dawk il-faċilitajiet ta' kumpens jistgħu jiffurmaw parti mill-FNE futura wara l-2020. [Em. 14]

(5)  Sabiex tiġi żgurata l-aċċettazzjoni mill-utenti tal-iskemi futuri tal-pedaġġ tat-toroq, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jintroduċu sistemi adegwati għall-ġbir tal-ħlasijiet bħala parti minn pakkett usa’ ta’ servizzi ta’ mobbiltà. Sistemi bħal dawn għandhom jenħtieġ li jiżguraw distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż tal-infrastruttura u jirriflettu l-prinċipju ta’ “min iniġġes iħallas” u jinkorporaw arranġamenti għad-delimitazzjoni tal-irċevuti mill-ħlasijiet fuq l-utenti. F'dak ir-rigward, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu liberi wkoll li jimponu ħlasijiet għall-użu fit-toroq li ma jiffurmawx parti min-netwerk ewlieni tat-trasport. Jenħtieġ li l-Istati Membri li jintroduċu sistema ta’ din ix-xorta jiżguraw li din tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12). [Em. 15]

(5a)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu mħeġġa jqisu l-fatturi soċjoekonomiċi meta japplikaw skemi ta' tariffi għall-infrastruttura tat-toroq għall-karozzi tal-passiġġieri [Em. 16]

(5b)   L-impożizzjoni ta' ħlasijiet fuq l-utenti kollha tat-triq b'mezzi elettroniċi tinvolvi l-ġbir u l-ħżin fuq skala enormi ta' data personali, li tista' tintuża wkoll biex jitfasslu profili komprensivi tal-movimenti. Meta jimplimentaw din id-Direttiva, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jqisu sistematikament il-prinċipji tal-limitazzjoni tal-iskop u tal-minimizzazzjoni tad-data. Għalhekk jenħtieġ li s-soluzzjonijiet tekniċi għal-ġbir ta' data b'rabta mal-impożizzjoni ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq jinkorporaw possibbiltajiet ta' ħlas anonimizzat, kriptat jew bil-quddiem. [Em. 17]

(5c)  It-taxxi fuq il-vetturi jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-introduzzjoni ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq. Sabiex tiġi appoġġata l-introduzzjoni tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq, jenħtieġ li l-Istati Membri jingħataw aktar lok biex inaqqsu malajr it-taxxi fuq il-vetturi, jiġifieri billi jitnaqqsu kemm jista' jkun malajr ir-rati minimi stipulati fid-Direttiva 1999/62/KE [Em. 18]

(5d)  Huwa ta' importanza partikolari li l-Istati Membri jistabbilixxu sistema ta' ħlasijiet ġusta li ma tippenalizzax lill-utenti ta' vetturi privati li, minħabba l-post tar-residenza tagħhom f'żona rurali jew f'żoni li diffiċli li wieħed jaċċedi għalihom jew iżolati, ikollhom bilfors jużaw b'mod aktar regolari toroq prinċipali soġġetti għal ħlasijiet. Skont il-politika ta' żvilupp territorjali, jenħtieġ li l-Istati Membri jimponu ħlasijiet imnaqqsa fuq l-utenti minn żoni bħal dawn. [Em. 20]

(6)  Bħal fil-każ ta’ vetturi heavy-duty, huwa importanti li jiġi żgurat li, jekk l-Istati Membri jintroduċu kwalunkwe tariffa abbażi tal-ħin li tiġi applikata għall-vetturi light-duty, din tkun proporzjonata, inkluż fir-rigward ta’ perjodi tal-użu ta’ iqsar minn sena. F’dak ir-rigward, jeħtieġ li jitqies il-fatt li vetturi light-duty għandhom xejriet tal-użu differenti minn dawk ta’ vetturi heavy-duty. Il-kalkolu ta’ tariffi proporzjonati abbażi tal-ħin jista’ jkun ibbażat fuq id-dejta id-data disponibbli dwar ix-xejriet tal-vjaġġi, sakemm jiżgura n-nondiskriminazzjon. [Em. 21]

(7)  Skont id-Direttiva 1999/62/KE, tariffa għall-ispejjeż esterni tista’ konsistenti mal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" jenħtieġ li tiġi imposta fuq livell qrib għall-ispiża marġinali soċjali tal-użu tal-vettura kkonċernata. Intwera li dak il-metodu huwa l-aktar mod ġust u effiċjenti biex jitqiesu l-impatti ambjentali u tas-saħħa negattivi tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju ġġenerati minn vetturi heavy-duty, u jkun jiżgura kontribuzzjoni ġusta mill-vetturi heavy-duty biex jintlaħqu l-istandards tal-UE għall-kwalità tal-arja(13), kif ukoll kwalunkwe limitu jew mira applikabbli għall-istorbju. Għalhekk, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta’ tariffi bħal dawn tiġi ffaċilitata. [Em. 22]

(8)  Għal dan l-għan, jenħtieġ li tiġi introdotta l-possibbiltà li tiġi applikata tariffa għall-ispejjeż esterni fuq in-netwerks li mhumiex koperti minn tariffa għall-infrastruttura u t-tariffi massimi tal-medja ponderata għall-ispejjeż esterni tiġi ssostitwita mill-valuri ta’ referenza jenħtieġ li jiġu sostitwiti bil-valuri minimi aġġornati fid-dawl tal-inflazzjoni, il-progress xjentifiku li jkun sar biex jiġu stmati l-ispejjeż esterni tat-trasport bit-triq u l-evoluzzjoni tal-kompożizzjoni tal-flotta. [Em. 23]

(8a)  Sabiex jintlaħaq l-objettiv tal-White Paper dwar it-Trasport li jkun hemm applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas", jenħtieġ li jiġi żgurat li, fin-netwerks koperti minn tariffa għall-infrastruttura, tapplika tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi heavy-duty u għall-vannijiet li jittrasportaw merkanzija bit-triq. [Em. 24]

(8b)  Sabiex jiġi żgurat użu mill-ġdid xieraq tad-dħul mit-tariffi għall-ispejjeż esterni, ikun xieraq li dak id-dħul jerġa' jiġi investit fis-settur tal-infrastruttura tat-trasport sabiex jiġu promossi modi ta' trasport aktar sostenibbli b'impatt ambjentali iżgħar. [Em. 25]

(9)  Il-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura skont il-klassijiet tal-emissjonijiet Euro kkontribwiet għall-użu ta’ vetturi aktar nodfa. Madankollu, bit-tiġdid tal-flotot tal-vetturi, huwa mistenni li l-varjazzjoni tat-tariffi fuq din il-bażi fin-netwerk interurban tiskadi issir inqas effettiva sa tmiem l-2020 u għalhekk jenħtieġ li titneħħa gradwalment sa dak iż-żmien. Mill-istess mument, jenħtieġ li l-impożizzjoni ta’ tariffi għall-ispejjeż esterni tiġi applikata b’mod aktar sistematiku bħala mezz immirat lejn l-irkupru tal-ispejjeż esterni fir-rigward ta’ sitwazzjonijiet fejn dan huwa tal-ogħla importanza. [Em. 27]

(10)  Is-sehem tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty qiegħed jiżdied. Varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura skont dawn l-emissjonijiet tista’ tikkontribwixxi għal titjib f’dan il-qasam u għalhekk jenħtieġ li tiddaħħal.

(11)  Il-vetturi light-duty jiġġeneraw żewġ terzi tal-impatti ambjentali negattivi tat-trasport bit-triq fuq l-ambjent u fuq is-saħħa. Għalhekk huwa importanti li jkun hemm inċentiv biex jintużaw il-vetturi l-aktar nodfa u l-aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil permezz tad-differenzjazzjoni tat-tariffi tat-triq abbażi ta’ fatturi tal-konformità definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/427(14), ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/646(15), u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/xxx(16).

(12)  Sabiex jitħeġġeġ l-użu tal-vetturi l-aktar nodfa u effiċjenti, jenħtieġ li l-Istati Membri japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq u ħlasijiet fuq l-utenti mnaqqsa ferm għal dawk il-vetturi. Sabiex tiġi ffaċilitata u titħaffef l-implimentazzjoni ta' skemi bħal dawn, jenħtieġ li dak it-tnaqqis jiġi applikat indipendentement mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../... li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni tal-emissjonijiet ta' CO2 u l-konsum tal-fjuwil minn vetturi heavy-duty. Il-vetturi b'żero emissjonijiet jenħtieġ li ma jkunux soġġetti għal xi tariffa għall-ispejjeż esterni relatata mat-tniġġis tal-arja. [Em. 28]

(12a)   It-tranżitu trans-Alpin jirrappreżenta problema partikolari għar-reġjuni affettwati, fil-forma ta' tniġġis mill-istorbju u tal-arja u ta' tkagħbir bl-użu fuq l-infrastruttura, problema li ssir ferm akbar minħabba l-kompetizzjoni mal-kurituri fil-qrib f'dak li jirrigwarda l-prezzijiet. Għalhekk jenħtieġ li r-reġjuni affettwati u l-Istati Membri jingħataw marġni wiesa' ta' flessibbiltà f'dak li jirrigwarda t-tariffi għall-ispejjeż esterni u l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku, anke bil-għan li jiġu evitati effetti ta' spostament mhux mixtieqa u li t-traffiku jiġi ddevjat bejn il-kurituri. [Em. 29]

(13)  Il-konġestjoni tat-toroq, li għaliha jikkontribwixxu l-vetturi bil-mutur kollha bi proporzjonijiet differenti, tirrappreżenta spiża ta’ madwar 1 % tal-PDG. Parti sinifikanti ta’ din l-ispiża tista’ tiġi attribwita lill-konġestjoni interurbana. Għalhekk jenħtieġ li tiġi permessa tariffa speċifika marbuta mal-konġestjoni, bil-kundizzjoni li tiġi applikata għall-kategoriji kollha tal-vetturi. Sabiex tkun effikaċi, u proporzjonata u nondiskriminatorja, jenħtieġ li t-tariffa tiġi kkalkulata abbażi tal-ispiża marġinali tal-konġestjoni u ddifferenzjata skont il-post, il-ħin u l-kategorija tal-vettura. Bl-istess mod, jenħtieġ li jinstabu formuli li jibbilanċaw u jikkumpensaw u li ma jiddiskriminawx kontra ħaddiema li jgħixu fil-periferiji tal-bliet, li diġà jkollhom iġarrbu l-ispejjeż kemm tal-ħlasijiet fuq l-utenti kif ukoll tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq. Sabiex jiġi massimizzat l-effett pożittiv tat-tariffi għall-konġestjoni, jenħtieġ li d-dħul korrispondenti jiġi allokat għal proġetti li jindirizzaw is-sorsi tal-problema. [Em. 30]

(13a)  Sabiex jgħinu fis-salvagwardja tal-wirt awtomobilistiku tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jqiegħdu l-vetturi ta' interess storiku f'kategorija speċjali għall-finijiet tal-aġġustament tad-diversi tariffi li jridu jitħallsu skont din id-Direttiva. [Em. 31]

(14)  Jenħtieġ li t-tariffi għall-konġestjoni jirriflettu l-ispejjeż reali li timponi kull vettura fuq l-utenti l-oħra tat-triq direttament, u indirettament fuq is-soċjetà b’mod ġenerali, b’mod proporzjonat. Sabiex jiġi evitat li dawn ixekklu b’mod sproporzjonat il-moviment ħieles tal-persuni u l-merkanzija, jenħtieġ li jkunu limitati għal ammonti speċifiċi li jirriflettu l-ispiża marġinali tal-konġestjoni fil-kundizzjoni qrib il-kapaċità, jiġifieri meta l-volumi tat-traffiku joqorbu l-livell ta’ traffiku li jifilħu t-toroq.

(15)  Jenħtieġ li l-varjazzjoni newtrali mil-lat ta’ dħul tat-tariffi għall-infrastruttura applikati għall-vetturi tqal tal-merkanzija, strument subottimali għall-fini tat-tnaqqis tal-konġestjoni, titneħħa gradwalment.

(15a)  Minħabba l-livell għoli tal-ispejjeż esterni tal-inċidenti, li jammontaw għal għexieren ta' biljuni ta' euro kull sena, b'rabta mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17) rigward il-kalkolu tal-ispiża soċjali medja ta' inċidenti fatali u serji, l-Istati Membri jenħtieġ li jingħataw il-possibbiltà li jinternalizzaw aħjar l-ispejjeż mhux koperti mill-assigurazzjoni. Parti minn dawk l-ispejjeż tkun imħallsa mill-iskema tas-sigurtà soċjali rilevanti jew mis-soċjetà inġenerali, bħall-ispejjeż amministrattivi tas-servizzi pubbliċi użati, ċerti spejjeż ta' servizzi mediċi użati kif ukoll it-telf ta' kapital uman u l-ispejjeż relatati ma' danni fiżiċi u psikoloġiċi. [Em. 32]

(16)  Il-mark-ups li jiżdiedu mat-tariffa għall-infrastruttura jistgħu jipprovdu wkoll kontribuzzjoni utli biex jiġu indirizzati l-problemi relatati ma’ ħsara ambjentali jew konġestjoni sinifikanti li jirriżultaw mill-użu ta’ ċerti toroq, mhux biss dawk f’żoni muntanjużi. Għalhekk, jenħtieġ li jitneħħew ir-restrizzjoni attwali tal-mark-ups għal żoni bħal dawn Jenħtieġ għalhekk li tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tal-mark-ups billi jitneħħew ir-restrizzjonijiet attwali li jillimitaw il-mark-ups għal żoni bħal dawn u jiġu trasferiti għal proġetti tan-netwerk ċentrali tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport. Sabiex jiġi evitat li l-utenti jiġu ċċarġjati darbtejn, jenħtieġ li l-mark-ups jiġu esklużi f'sezzjonijiet tat-triq fejn tiġi applikata t-tariffa tal-konġestjoni jiġu limitati b'mod aktar strett. Jenħtieġ ukoll li jiġi aġġustat il-livell massimu applikabbli għal sitwazzjonijiet differenti. [Em. 33]

(17)  Fil-każ li Stat Membru jintroduċi sistema ta’ tariffi għat-toroq, il-kumpens li jingħata, jista’, skont il-każ, jirriżulta f’diskriminazzjoni kontra l-utenti tat-toroq mhux residenti. Għalhekk jenħtieġ li l-possibbiltà li jingħata kumpens f’dawn il-każijiet tkun limitata għal każijiet ta’ ħlasijiet għall-użu tat-triq u ma għandhiex tibqa’ disponibbli fil-każ ta’ ħlasijiet fuq l-utenti.

(17a)   Bħal fir-rigward tal-vetturi light-duty, huwa importanti li jkun żgurat li din id-Direttiva ma tostakolax il-moviment liberu taċ-ċittadini. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jitħallewx jintroduċu skontijiet u tnaqqis meta l-utenti tat-toroq ikunu affettwati b'mod sproporzjonat mit-tariffi minħabba raġunijiet ġeografiċi jew soċjali. [Em. 34]

(18)  Sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji potenzjali bejn is-sistemi eżistenti tat-tariffi tat-toroq sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż operattivi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun involuta bis-sħiħ fil-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li jkunu beħsiebhom jintroduċu skemi komuni u interoperabbli tat-tariffi tat-toroq. [Em. 35]

(19)  It-tariffi tat-triq jistgħu jimmobilizzaw riżorsi li jikkontribwixxu għall-finanzjament u għall-finanzjament inkroċjat ta' proġetti ta' infrastruttura ta' trasport alternattiv u tal-manutenzjoni u l-iżvilupp ta’ infrastruttura u servizzi tat-trasport ta’ kwalità għolja. Huwa għalhekk xieraq li l-Istati għall-Istati Membri jingħataw inċentiv biex li jużaw id-dħul mit-tariffi tat-triq għal dan il-għan, u b'hekk li jkun meħtieġ li jkunu meħtieġa jirrapportaw b’mod adegwat dwar l-użu ta’ dħul bħal dan. Id-dħul mit-tariffi għall-infrastruttura u t-tariffi għall-ispejjeż esterni għalhekk jenħtieġ li jerġa' jiġi investit fis-settur tat-trasport. B’mod partikolari, dan għandu jgħin biex jiġu identifikati lakuni li jista’ jkun hemm fil-finanzjament u biex itejjeb l-aċċettazzjoni tat-tariffi tat-toroq mill-pubbliku. [Em. 36]

(20)  B'mod partikolari, l-għan ta' din id-Direttiva huwa li jiġi żgurat li l-iskemi tal-ipprezzar nazzjonali applikati għal vetturi minbarra l-vetturi tqal tal-merkanzija jiġu applikati f’qafas koerenti li jiżgura t-trattament ugwali madwar l-Unjoni. Dan ma jistax jintlaħaq b’mod tajjeb biżżejjed fil-livell tal-Istati Membri iżda minħabba n-natura transfruntiera tat-trasport bit-triq u minħabba l-problemi li din id-Direttiva trid tindirizza, jista’ jiġi ttrattat b’mod aħjar fil-livell tal-Unjoni, u għaldaqstant l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

(21)  Huwa meħtieġ li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jkomplu jirriflettu l-ispiża tat-tniġġis tal-arja u l-istorbju ġġenerati mill-vetturi heavy-duty, bl-aktar mod akkurat possibli possibbli mingħajr ma l-iskema tat-tariffi ssir kumplessa żżejjed, biex jingħata inċentiv għall-vetturi l-aktar effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u biex l-inċentivi jibqgħu effikaċi kif ukoll biex id-differenzjazzjoni tat-tariffi tat-triq tibqa’ aġġornata. Għalhekk, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex il-valuri ta’ referenza minimi jiġu adattati għall-iċċarġjar tal-ispejjeż esterni skont il-progress xjentifiku, biex jiġu definiti l-modalitajiet għall-varjazzjoni newtrali mil-lat tad-dħul tat-tariffi għall-infrastruttura skont l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty u biex jiġu adattati l-modalitajiet tal-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura għal vetturi light-duty ħfief skont il-progress tekniku. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016(18). B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u b'mod sistematiku l-esperti tagħhom ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. [Em. 37]

(21a)   Sa mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tippreżenta qafas ġeneralment applikabbli, trasparenti u ċar għall-internalizzazzjoni tal-ispejjeż ambjentali, tal-konġestjoni u tas-saħħa li jifforma l-bażi għal kalkoli futuri tat-tariffi għall-infrastruttura. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tipproponi mudell akkumpanjat b'analiżi tal-impatt fuq l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni għall-modi kollha tat-trasport. Fir-rigward tal-proporzjonalità, iridu jitqiesu l-modi kollha b'rabta mal-impożizzjoni ta' tariffi għall-ispejjeż esterni. [Em. 38]

(21b)   Fl-interess tat-trasparenza, ikun xieraq li l-Istati Membri jiddivulgaw lill-utenti tat-toroq ir-riżultati miksuba mill-investiment mill-ġdid tat-tariffi għall-infrastruttura, it-tariffi għall-ispejjeż esterni u t-tariffi għall-konġestjoni. Għalhekk, jenħtieġ li jħabbru l-benefiċċji miksuba f'termini ta' sikurezza aħjar fit-toroq, tnaqqis tal-impatt ambjentali u tnaqqis tal-konġestjoni tat-traffiku. [Em. 39]

(22)  Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Jenħtieġ li l-proċedura konsultattiva tintuża għall-adozzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu sett armonizzat ta’ indikaturi għall-evalwazzjoni tal-kwalità tan-netwerks tat-toroq. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(19).

(23)  Għalhekk jenħtieġ li d-Direttiva 1999/62/KE tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 1999/62/KE hi emendata kif ġej:

(1)  it-titolu huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“Id-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir abbażi tad-distanza mill-utenti tal-vetturi għall-użu tal-infrastrutturi tat-toroq”; [Em. 40]

"

(2)  L-Artikoli 1 u 2 jiġu sostitwiti b'dan li ġej:"

"Artikolu 1

1.  Din id-Direttiva tapplika għal:

   (a) taxxi tal-vetturi għall-vetturi tqal tal-merkanzija,
   (b) ħlasijiet għall-użu tat-triq u ħlasijiet fuq l-utenti imposti fuq l-użu tal-vetturi.

2.  Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal vetturi li jwettqu operazzjonijiet ta' trasport esklussivament fit-territorji mhux Ewropej tal-Istati Membri.

3.  Din id-Direttiva lanqas ma għandha tapplika għal vetturi rreġistrati fil-Gżejjer Kanarji, f'Ceuta u Melilla, fl-Ażores jew f'Madejra u li jwettqu operazzjonijiet tat-trasport esklużivament f'dawk it-territorji jew bejn dawk it-territorji u, rispettivament, il-partijiet kontinentali ta' Spanja u tal-Portugall.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

   (1) “netwerk trans-Ewropew tat-trasport” tfisser l-infrastruttura tat-trasport bit-triq imsemmija fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill* kif jidher fil-mapep fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament;
   (2) “spejjeż tal-kostruzzjoni” tfisser l-ispejjeż marbuta mal-bini, inkluż, fejn xieraq, l-ispejjeż tal-finanzjament ta’ wieħed minn dawn li ġejjin:
   (a) infrastruttura ġdida jew titjib tal-infrastruttura ġdida, inklużi tiswijiet strutturali sinifikanti jew infrastruttura tat-trasport alternattiv għal bidla modali; [Em. 41]
   (b) infrastruttura jew titjib tal-infrastruttura, inklużi tiswijiet strutturali sinifikanti, li tlestew sa mhux aktar tard minn 30 sena qabel l-10 ta’ Ġunju 2008, fejn diġà kienu fis-seħħ arranġamenti għall-ħlas għall-użu tat-triq fl-10 ta’ Ġunju 2008, jew li tlestew mhux aktar minn 30 sena qabel l-istabbiliment ta’ kwalunkwe arranġament ġdid ta’ ħlas għall-użu tat-triq introdott wara l-10 ta’ Ġunju 2008;
   (c) infrastruttura jew titjib tal-infrastruttura li tlestew qabel l-10 ta’ Ġunju 2008 fejn:
   (i) Stat Membru jkun stabbilixxa sistema ta’ ħlasijiet għall-użu tat-triq li tipprevedi l-irkupru ta’ dawn l-ispejjeż permezz ta’ kuntratt ma' operatur tas-sistema tal-ġbir tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq, jew atti legali oħra li għandhom effett ekwivalenti, li daħlu fis-seħħ qabel l-10 ta’ Ġunju 2008, jew
   (ii) Stat Membru jista’ juri li l-każ biex tinbena l-infrastruttura kkonċernata ddependa fuq il-fatt li din għandha ħajja tad-disinn ta’ aktar minn 30 sena.
   (3) “spejjeż tal-finanzjament” tfisser kwalunkwe imgħax fuq is-self u r-redditu fuq kwalunkwe finanzjament tal-ekwità kontribwit mill-azzjonisti;
   (4) “tiswijiet strutturali sinifikanti” tfisser tiswijiet strutturali minbarra dawk it-tiswijiet li ma għandhom l-ebda benefiċċju kurrenti għall-utenti tat-toroq, b’mod partikolari f’każijiet fejn ix-xogħol ta’ tiswija jkun ġie ssostitwit minn pavimentar mill-ġdid tat-toroq jew minn xogħol ieħor ta’ kostruzzjoni;
   (5) “awtostrada” tfisser triq iddisinjata u mibnija apposta għat-traffiku ta’ vetturi bil-mutur, li ma twassalx għal proprjetajiet li jmissu magħha, u li tissodisfa l-kriterji li ġejjin:
   (a) hija pprovduta, għajr f’punti speċjali jew b’mod temporanju, b’karreġġati separati għaż-żewġ direzzjonijiet tat-traffiku, separati minn xulxin jew bi strippa diviżorja mhux intenzjonata għat-traffiku jew, b’mod eċċezzjonali, b’mezzi oħra;
   (b) ma taqsam, fl-istess livell, ebda triq, linja tal-ferrovija jew tat-tramm, passaġġ għar-roti jew passaġġ għall-mixi;
   (c) hija ddeżinjata speċifikament bħala awtostrada;
   (6) “ħlas għall-użu tat-triq” tfisser ammont speċifiku bbażat fuq id-distanza ta’ vjaġġ fuq infrastruttura partikolari u fuq it-tip ta’ vettura, li l-ħlas tiegħu jikkonferixxi d-dritt biex vettura tuża l-infrastrutturi, u li jinkludi tariffa għall-infrastruttura u, skont il-każ, tariffa tal-konġestjoni inkellawaħda jew aktar mit-tariffi li ġejjin: tariffa għall-infrastruttura, jew għall-ispejjeż esterni jew it-tnejn li huma; [Em. 42]
   (7) “tariffa għall-infrastruttura” tfisser tariffa imposta bl-iskop li jiġu rkuprati l-ispejjeż tal-kostruzzjoni, tal-manutenzjoni, tat-tħaddim u tal-iżvilupp relatati mal-infrastruttura mġarrba fi Stat Membru;
   (8) “tariffa għall-ispejjeż esterni” tfisser tariffa imposta bl-iskop li jiġu rkuprati l-ispejjeż imġarrba fi Stat Membru li huma relatati mat-tniġġis tal-arja jew l-istorbju mit-traffiku, jew it-tnejn li huma;
   (9) “konġestjoni” tfisser sitwazzjoni fejn il-volumi tat-traffiku joqorbu lejn jew jeċċedu l-kapaċità li jifilħu t-toroq;
   (10) “tariffa tal-konġestjoni” tfisser tariffa li tiġi imposta fuq il-vetturi għall-fini li jiġu rkuprati l-ispejjeż tal-konġestjoni mġarrba fi Stat Membru u biex titnaqqas il-konġestjoni;
   (11) “spiża tat-tniġġis tal-arja mit-traffiku” tfisser l-ispiża tal-ħsara kkawżata għas-saħħa tal-bniedem u tal-ħsara ambjentali kkawżati mir-rilaxx ta’ materjal partikulat u ta’ prekursuri tal-ożonu, bħall-ossidu tan-nitroġenu u l-komposti organiċi volatili, matul it-tħaddim ta’ vettura; [Em. 43]
   (12) “spiża tat-tniġġis tal-istorbju mit-traffiku” tfisser l-ispiża tal-ħsara kkawżatagħas-saħħa tal-bniedem u tal-ħsara ambjentali kkawżati mill-istorbju ġġenerat mill-vetturi jew mill-interazzjoni tagħhom mal-wiċċ tat-toroq; [Em. 44]
   (13) “tariffa medja ponderata għall-infrastruttura” tfisser id-dħul totali ta’ tariffa għall-infrastruttura fuq perjodu ta’ żmien speċifiku diviż bl-għadd ta’ kilometri vvjaġġati minn vetturi heavy-duty fuq is-sezzjonijiet tat-toroq soġġetti għat-tariffa matul dak il-perjodu;
   (14) "ħlas għall-utenti" tfisser ħlas ta' ammont speċifikat li jagħti d-dritt biex vettura tuża għal perjodu speċifiku l-infrastrutturi msemmija fl-Artikolu 7(1) u (2);
   (15) “vettura” tfisser vettura motorizzata, b’erba’ roti jew aktar, inkella kombinazzjoni artikolata ta’ vetturi maħsuba għall-użu jew użata għall-ġarr ta’ passiġġieri jew ta’ merkanzija bit-triq;
   (16) “vettura heavy-duty” tfisser vettura tqila tal-merkanzija jew kowċ jew xarabank;
   (17) “vettura tqila tal-merkanzija” tfisser vettura maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u li jkollha massa massima permissibbli ta’ aktar minn 3,5 tunnellati;
   (18) “kowċ jew xarabank” tfisser vettura maħsuba għall-ġarr ta’ aktar minn 8 passiġġieri, flimkien mas-sewwieq, u li jkollha massa massima permissibbli ta’ aktar minn 3,5 tunnellati;
   (18a) "vettura ħafifa" tfisser vettura light-duty jew karozza tal-passiġġieri; [Em. 46]
   (19) “vettura light-duty” tfisser karozza tal-passiġġieri, minibus minibus, vann jew vann maħsub għat-trasport tal-merkanzija; [Em. 47]
   (20) “karozza tal-passiġġieri” tfisser vettura b’erba’ roti maħsuba għall-ġarr tal-passiġġieri iżda mhux aktar minn tmien passiġġieri, flimkien mas-sewwieq;
   (20a) "vettura ta' interess storiku" tfisser vettura li hija ta' interess storiku fis-sens tal-Artikolu 3(7) tad-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**; [Em. 48]
   (21) “minibus” tfisser vettura maħsuba għall-ġarr ta’ mhux aktar minn tmien passiġġieri, flimkien mas-sewwieq, u li jkollha massa massima permissibbli ta’ mhux aktar minn 3,5 tunnellati;
   (22) “vann” tfisser vettura maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija u għajr karozza tal-passiġġieri li jkollha massa massima permissibbli ta’ mhux aktar minn 3,5 tunnellati; [Em. 49]
   (22a) "vann maħsub għall-ġarr tal-merkanzija" tfisser vettura, li tintuża fis-settur tal-operaturi tat-trasport bit-triq kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill***, u b'piż massimu permissibbli meta mgħobbija ta' bejn 2,4 u 3,5 tunnellati u b'għoli ta' aktar minn 2 metri; [Em. 50]
   (22b) "tħaddim b'żero emissjonijiet" tfisser vettura li, b'mod verifikabbli, taħdem b'ebda emissjoni mill-egżost fit-totalità tan-netwerk tat-toroq kopert; [Em. 51]
   (23) “vettura b’żero emissjonijiet” tfisser vettura li ma tirrilaxxax emissjonijiet tal-egżost;
   (23a) "mutur" tfisser vettura b'żewġ roti, b'sidecar jew mingħajrha, kif ukoll kwalunkwe triċiklu u kwalunkwe kwadriċiklu fil-kategoriji L3e, L4e, L5e, L6e u L7e, kif imsemmija fir-Regolament (UE) Nru 168/2013; [Em. 52]
   (24) “operatur tat-trasport” tfisser kull impriża li tittrasporta l-merkanzija jew il-passiġġieri bit-triq;
   (25) “vettura tal-kategorija ‘EURO 0’, ‘EURO I’, ‘EURO II’, ‘EURO III’, ‘EURO IV’, ‘EURO V’, ‘EURO VI’” tfisser vettura heavy-duty li tikkonforma mal-limiti tal-emissjonijiet stipulati fl-Anness 0;
   (26) “tip ta’ vettura” tfisser kategorija li fiha taqa’ vettura heavy-duty skont l-għadd ta’ fusien, id-dimensjonijiet jew il-piż tagħha, inkella skont fatturi oħra ta’ klassifikazzjoni tal-vetturi li jirriflettu l-ħsara lit-toroq, eż. is-sistema ta’ klassifikazzjoni skont il-ħsara lit-toroq stabbilita fl-Anness IV, bil-kundizzjoni li s-sistema ta’ klassifikazzjoni li tintuża tkun ibbażata fuq il-karatteristiki tal-vettura li jew jidhru fid-dokumentazzjoni tal-vettura użata fl-Istati Membri kollha, inkella li huma viżwalment apparenti;
   (27) "kuntratt ta’ konċessjoni” tfisser “kuntratt pubbliku ta’ xogħlijiet” "konċessjoni" kif definit definita fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 2014/24/UE2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill****; [Em. 53]
   (28) “konċessjoni ta' ħlas għall-użu tat-triq” tfisser ħlas għall-użu tat-triq impost minn konċessjonarju taħt kuntratt ta' konċessjoni.
   (29) “arranġament ta’ ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta’ tariffi emendat sostanzjalment” tfisser arranġament ta’ ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta’ tariffi, li ġie emendat b’tali mod li l-ispejjeż jew id-dħul intlaqtu b’minn tal-anqas 5 % meta mqabbla mas-sena ta’ qabel, wara li ssir korrezzjoni għall-inflazzjoni mkejla permezz tat-tibdiliet fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur madwar l-UE kollha, u bl-esklużjoni tal-enerġija u tal-ikel mhux ipproċessat, kif ippubblikat mill-Kummissjoni (Eurostat). Fil-kuntratti ta' konċessjoni, modifiki li jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 43(1) u (2) tad-Direttiva 2014/23/UE ma għandhomx jitqiesu bħala sostanzjali. [Em. 54]
   (29a) "finanzjament inkroċjat" tfisser il-finanzjament ta' proġetti ta' infrastruttura tat-trasport alternattiv effiċjenti mid-dħul mill-ħlasijiet għall-użu tat-triq u mit-tariffi għall-infrastruttura fuq infrastruttura tat-trasport eżistenti; [Em. 55]
   (29b) "Stati Membri" tfisser l-awtoritajiet tal-Istati Membri kollha, i.e. l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali tal-Istat, l-awtoritajiet fi stat federali u awtoritajiet territorjali oħra bis-setgħa li jiżguraw il-konformità mad-dritt tal-Unjoni. [Em. 56]

Għall-finijiet tal-punt 2:

   (a) fi kwalunkwe każ, il-proporzjon ta’ spejjeż t tal-kostruzzjoni li għandhom jitqiesu ma għandux jaqbeż il-proporzjon tal-perjodu tal-ħajja attwali tad-disinn tal-komponenti tal-infrastrutturi li jkun għad fadal jiskorri fl-10 ta’ Ġunju 2008, jew fid-data meta jiddaħħlu l-arranġamenti l-ġodda ta’ ħlas għall-użu tat-triq, fejn din tkun id-data aktar tard;
   (b) spejjeż tal-infrastruttura jew it-titjib tal-infrastruttura jistgħu jinkludu kwalunkwe nefqa speċifika fuq l-infrastruttura, inkluża dik imġarrba minħabba rekwiżiti regolatorji ġodda,li tkun iddisinjata biex tnaqqas id-disturbi marbuta mal-istorbjuinkella, biex tintroduċi teknoloġiji innovattivi jew biex tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u l-ħlasijiet reali li jsiru mill-operatur tal-infrastruttura li jikkorrispondu mal-elementi ambjentali oġġettivi bħalma huma l-protezzjoni kontra l-kontaminazzjoni tal-ħamrija. [Em. 57]

_______________

* Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).

** Id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 51).

*** Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51)

**** Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65) Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).”

"

(2a)  Fl-Artikolu 6(2), jiżdied il-punt li ġej:"

"(ba) vetturi ta' interess storiku;" [Em. 58]

"

(3)  l-Artikolu 7 jiġi sostitwit b’dan li ġej:"

“Artikolu 7

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 (1a), l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu ħlasijiet għall-użu tat-triq uħlasijiet fuq l-utenti fuq in-netwerk trans-Ewropew tat-toroq jew fuq ċerti sezzjonijiet ta’ dak in-netwerk, u fuq kwalunkwe sezzjoni oħra addizzjonali tan-netwerk tal-awtostradi tagħhom li mhux parti min-netwerk trans-Ewropew tat-toroq skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 3 sa 9 ta’ dan l-Artikolu u fl-Artikoli 7a sa 7k.

2.  Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri, f’konformità mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq u ħlasijiet fuq l-utenti fuq toroq oħra, dment li l-impożizzjoni ta’ ħlasijiet għall-użu tat-triq u ħlasijiet fuq l-utenti fuq toroq oħra bħal dawn ma tiddiskriminax kontra t-traffiku internazzjonali u ma tirriżultax f’distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi. Il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti għal toroq minbarra toroq tan-netwerk trans-Ewropew u minbarra l-awtostradi għandhom jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu, l-Artikolu 7a u l-Artikolu 7j(1), (2) u (4).

3.  L-Istati Membri ma għandhomx jimponu kemm ħlasijiet għall-użu tat-triq kif ukoll ħlasijiet fuq l-utenti fuq kwalunkwe kategorija ta’ vetturi għall-użu ta’ sezzjoni unika ta’ triq. Madankollu, Stat Membru li jimponi tariffa għall-utenti fuq in-netwerk tiegħu jista’ jimponi wkoll ħlasijiet għall-użu tat-triq għall-użu ta’ pontijiet, mini u passaġġi fuq muntanji.

4.  Il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti ma għandhomx jiddiskriminaw, direttament jew indirettament, fuq il-bażi tan-nazzjonalità tal-utent tat-triq, tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz fejn l-operatur tat-trasport ikun stabbilit jew fejn il-vettura tkun irreġistrata, jew l-oriġini jew id-destinazzjoni tal-attività tat-trasport.

5.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu rati mnaqqsa ta’ ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ta' ħlasijiet fuq l-utenti, jew eżenzjonijiet mill-obbligu li jitħallsu ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ħlasijiet fuq l-utenti għall-vetturi heavy-duty eżentati mir-rekwiżit li jinstallaw u jużaw tagħmir ta’ reġistrazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, u f’każijiet koperti mill-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6(2)(a), (b) u (c) ta’ din id-Direttiva.

6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 9, mill-1 ta’ Jannar 2018, minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta’ vetturi heavy-duty u l-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija. Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta’ Diċembru 2023 2022 u għandhom jiġu sostitwiti b'tariffi għall-infrastruttura mill-1 ta' Jannar 2023 fin-netwerk tat-toroq kopert b'din id-Direttiva. [Em. 59]

7.  Mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], l-Istati Membri ma għandhomx jintroduċu ħlasijiet fuq l-utenti ta’ vetturi light-duty. Il-ħlasijiet fuq l-utenti introdotti qabel dik id-data jistgħu jinżammu sal-31 ta’ Diċembru 2027.

8.  Sal-31 ta’ Diċembru 2019, fir-rigward ta’ vetturi heavy-duty, Stat Membru jista’ jagħżel li japplika ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ħlasijiet fuq l-utenti ta’ vetturi biss li jkollhom piż massimu permissibbli mgħobbija ta’ mhux inqas minn 12-il tunnellata jekk iqis li estensjoni għall-vetturi ta’ inqas minn 12-il tunnellata:

   (a) toħloq effetti avversi sinifikanti fuq iċ-ċirkolazzjoni libera tat-traffiku, l-ambjent, il-livelli ta’ storbju, il-konġestjoni, is-saħħa, jew is-sikurezza fit-toroq minħabba d-devjazzjoni tat-traffiku;
   (b) tinvolvi spejjeż amministrattivi ta’ aktar minn 30 % tad-dħul addizzjonali li jkun ġie ġġenerat b’dik l-estensjoni.

L-Istati Membri li jagħżlu li japplikaw taxxi jew tariffi għall-użu tat-triq biss għal vetturi li jkollhom piż massimu permissibbli meta mgħobbija ta’ mhux inqas minn 12-il tunnellata għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħhom u r-raġunijiet għaliha.

9.  Mill-1 ta’ Jannar 2020, il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utent applikati għal vetturi heavy-duty għandhom japplikaw għall-vetturi heavy-duty kollha u għall-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija. [Em. 61]

10.  Sal-31 ta' Diċembru 2022, Iil-ħlasijiet għall-użu tat-triq u fuq l-utenti għal vetturi heavy-duty u għal vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija minn naħa u għal vetturi light-duty għajr il-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija min-naħa l-oħra jistgħu jiddaħħlu jew jinżammu b’mod indipendenti minn xulxin. [Em. 62]

____________________________

* Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).”;

"

(4)  l-Artikolu 7a huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“Artikolu 7a

1.  Il-ħlasijiet fuq l-utenti għandhom ikunu proporzjonati għat-tul tal-użu li jsir mill-infrastruttura.

2.  Sa fejn japplikaw il-ħlasijiet fuq l-utenti fir-rigward ta’ vetturi heavy-duty, l-użu tal-infrastruttura għandu jkun disponibbli għall-inqas għall-perjodi li ġejjin: jum, ġimgħa, xahar u sena. Ir-rata għal xahar ma għandhiex tkun aktar minn 10 % tar-rata annwali, ir-rata għal ġimgħa ma għandhiex tkun aktar minn 5 % tar-rata annwali u r-rata għal ġurnata ma għandhiex tkun aktar minn 2 % tar-rata annwali.

Stat Membru jista’ jiddeċiedi li japplika biss rati annwali għall-vetturi rreġistrati f’dak l-Istat Membru.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-ħlasijiet fuq l-utent, inklużi l-ispejjeż amministrattivi, għall-kategoriji kollha ta’ vetturi heavy-duty, f’livell mhux ogħla mir-rati massimi stipulati fl-Anness II.

3.  Sa fejn japplikaw il-ħlasijiet fuq l-utenti fir-rigward ta’ karozzi tal-passiġġieri, l-użu tal-infrastruttura għandu jkun disponibbli għall-inqas għall-perjodi li ġejjin: ġurnata, ġimgħa, 10 ijiem, xahar jew xahrejn jew it-tnejn, u sena. Ir-rata għal xahrejn ma għandhiex tkun aktar minn 30 % tar-rata annwali, ir-rata ta’ xahar ma għandhiex tkun aktar minn 18 % tar-rata annwali u r-rata r-rati ta’ 10 ijiem, ta' ġimgħa u ta' ġurnata ma għandhiex tkun għandhomx ikunu aktar minn 8 % tar-rata annwali. [Em. 63]

L-Istati Membri jistgħu wkoll jagħmlu l-użu tal-infrastruttura disponibbli għal perjodi oħra ta’ żmien. F’każijiet bħal dawn, l-Istati Membri għandhom japplikaw rati skont il-prinċipju tat-trattament ugwali bejn l-utenti, filwaqt li jqisu l-fatturi rilevanti kollha, b’mod partikolari r-rata annwali u r-rati applikati għall-perjodi l-oħra msemmija fl-ewwel subparagrafu, għax-xejriet eżistenti tal-użu għall-ispejjeż amministrattivi.

Fir-rigward ta’ skemi ta’ ħlasijiet fuq l-utenti adottati qabel il-31 ta’ Mejju 2017, l-Istati Membri jistgħu jżommu rati ogħla mil-limiti stabbiliti fl-ewwel subparagrafu, fis-seħħ qabel dik id-data, u rati ogħla korrispondenti għal perjodi oħra ta’ użu, f’konformità mal-prinċipju tat-trattament ugwali. Madankollu, għandhom jikkonformaw mal-limiti stabbilti fl-ewwel subparagrafu kif ukoll mat-tieni subparagrafu malli l-arranġamenti ta’ ħlas għall-użu tat-triq jew ta’ tariffi emendati sostanzjalment jidħlu fis-seħħ, u mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2024.

4.  Għall-minibuses, għall-vannijiet u għall-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw jew mal-paragrafu 2 inkella mal-paragrafu 3. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ħlasijiet fuq l-utenti ogħla għall-minibuses, għall-vannijie u għall-vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija milli għall-karozzi tal-passiġġieri mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2024.”; [Em. 64]

4a.  Il-proporzjonalità tal-ħlasijiet fuq l-utenti tista' tqis il-karatteristika speċifika tal-operazzjonijiet tat-trasport li jibdew fi Stat Membru fil-periferija tal-Unjoni."; [Em. 65]

"

(4a)  Fl-Artikolu 7b, jiżdied il-paragrafu li ġej:"

"2a. Is-sezzjonijiet tal-awtostradi li fuqhom tiġi applikata tariffa għall-infrastruttura għandu jkollhom l-infrastruttura neċessarja biex tiġi żgurata s-sikurezza tat-traffiku għall-utenti kollha u jista' jkollhom postijiet tal-parkeġġ sikuri fil-kundizzjonijiet klimatiċi kollha f'konformità mar-Regolament (UE) .../.... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi (2017/0122(COD))." [Em. 66]

"

(5)  l-Artikolu 7c huwa sostitwit b’dan li ġej:"

“Artikolu 7c

1.  L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu tariffa għall-ispejjeż esterni, marbuta mal-ispiża tat-tniġġis tal-arja jew tal-istorbju mit-traffiku, jew mat-tnejn li huma.

It-tariffi għall-ispejjeż esterni jistgħu jiġu introdotti jew jinżammu fuq is-sezzjonijiet tan-netwerk tat-toroq li mhumiex soġġetti għal tariffi għall-infrastruttura.

Għal vetturi heavy-duty, It-tariffa għall-ispejjeż esterni għal tniġġis tal-arja jew bl-istorbju minħabba t-traffiku, għandha tvarja u tiġi stabbilita f’konformità mar-rekwiżiti minimi u l-metodi msemmija fl-Anness IIIa u għandha tirrispetta l-valuri ta’ referenza tikkonforma tal-anqas mal-valuri minimi msemmija fl-Anness IIIb. [Em. 67]

2.  l-ispejjeż li jiġu kkunsidrati għandhom ikunu relatati man-netwerk jew mal-parti tan-netwerk li fuqu huma imposti t-tariffi għall-ispejjeż esterni u mal-vetturi li huma soġġetti għalihom. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jirkupraw biss perċentwal minn dawk l-ispejjeż

3.  It-tariffa għall-ispejjeż esterni marbuta mat-tniġġis tal-arja mit-traffiku ma għandhiex tapplika għal vetturi heavy-duty li jikkonformaw mal-aktar standards stretti tal-emissjonijiet EURO.

L-ewwel subparagrafu ma għandux jibqa’ japplika erba’ snin mid-data meta r-regoli li introduċew dawk l-istandards bdew japplikaw.

4.  L-ammont tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għandu jiġi stabbilit mill-Istat Membru kkonċernat. Jekk Stat Membru jaħtar awtorità għal dan l-iskop, l-awtorità għandha tkun legalment u finanzjarjament indipendenti mill-organizzazzjoni responsabbli għall-ġestjoni jew il-ġbir tat-tariffa kollha jew ta’ parti minnha.

5.  Mill-1 ta’ Jannar 2021, l-Istati Membri li jimponu l-ħlasijiet għall-użu tat-triq għandhom japplikaw tariffa għall-ispejjeż esterni għal vetturi heavy-duty tal-anqas fuq il-parti tan-netwerk imsemmija fl-Artikolu 7(1) fejn il-ħsara ambjentali ġġenerata mill-vetturi heavy-duty tkun ogħla mill-ħsara ambjentali medja ġġenerata minn vetturi heavy-duty ddefinita skont ir-rekwiżiti rilevanti tar-rappurtar imsemmija fl-Anness IIIa.” tniġġis tal-arja jew bl-istorbju minħabba t-traffiku għal vetturi heavy-duty u għal vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija fil-partijiet kollha tan-netwerk imsemmija fl-Artikolu 7(1) li jkunu soġġetti għal tariffa għall-infrastruttura. [Em. 68]

5a.  Mill-1 ta' Jannar 2026, għandha tapplika b'mod mhux diskriminatorju tariffa għall-ispejjeż esterni imposta fuq kwalunkwe sezzjoni tan-netwerk tat-toroq imsemmija fl-Artikolu 7(1) għall-kategoriji kollha ta' vetturi. [Em. 69]

5b.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw derogi li jippermettu li t-tariffi għall-ispejjeż esterni jiġu aġġustati għall-vetturi ta' interess storiku.” [Em. 70]

"

(6)  Jiddaħħal l-Artikolu 7da li ġej:"

“Artikolu 7da

1.  F’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness V, l-Istati Membri jistgħu jintroduċu tariffa tal-konġestjoni fuq kwalunkwe sezzjoni tan-netwerk tat-toroq tagħhom li tkun soġġetta għall-konġestjoni. It-tariffa tal-konġestjoni tista’ tiġi applikata biss fuq dawk is-sezzjonijiet tat-toroq li jkollhom konġestjoni regolari u biss għal dawk il-perjodi fejn tipikament ikollhom konġestjoni.

2.  L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu s-sezzjonijiet tat-toroq u l-perjodi ta’ ħin imsemmija fil-paragrafu 1 abbażi tal-kriterji oġġettivi marbuta mal-livell ta’ esponiment tat-toroq u l-viċinanzi tagħhom għall-konġestjoni, bħal pereżempju d-dewmien medju jew it-tul tas-serbut ta’ vetturi wara xulxin.

3.  Tariffa tal-konġestjoni imposta fuq kwalunkwe sezzjoni tan-netwerk tat-toroq għandha tapplika b’mod mhux diskriminatorju għall-kategoriji kollha ta’ vetturi, f’konformità mal-fatturi ta’ ekwivalenza standard stabbiliti fl-Anness V. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeżentaw ix-xarabanks u l-kowċis għall-promozzjoni tat-trasport kollettiv u tal-iżvilupp soċjoekonomiku u l-koeżjoni territorjali. [Em. 72]

4.  It-tariffa tal-konġestjoni għandha tirrifletti l-ispejjeż imposti minn vettura fuq utenti oħra tat-toroq, u indirettament fuq is-soċjetà, iżda ma għandhiex tisboq il-livelli massimi stabbiliti fl-Anness VI għal kwalunkwe tip ta’ triq.

5.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ mekkaniżmi xierqa għall-monitoraġġ tal-impatt tat-tariffi tal-konġestjoni u għar-rieżami tagħhom. Għandhom jwettqu rieżami tal-livell ta' tariffi b’mod regolari, tal-anqas kull tliet snin, biex jiżguraw li ma jkunux ogħla mill-ispiża tal-konġestjoni li tokkorri f’dak l-Istat Membru u li hija ġġenerata f’dawk is-sezzjonijiet tat-toroq li huma soġġetti għal tariffa tal-konġestjoni.”;

"

(7)  l-Artikoli 7f u 7g jinbidlu b’dan li ġej:"

“Artikolu 7f

1.  Wara li jkun informa lill-Kummissjoni, Stat Membru jista’ jżid mark-up mat-tariffa tal-infrastruttura imposta fuq sezzjonijiet speċifiċi tat-toroq li jkollhom konġestjoni regolari, jew li l-użu tagħhom mill-vetturi jikkawża ħsara ambjentali partikolari, fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

   (a) id-dħul iġġenerat mill-mark-up jiġi investit biex jiffinanzja l-kostruzzjoni tal-infrastruttura tat-trasport fin-netwerk ewlieni, identifikat skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, li tikkontribwixxi direttament biex tittaffa l-konġestjoni jew il-ħsara ambjentali u jew tas-servizzi tat-trasport li jinsabu fl-istess kuritur bħas-sezzjoni tat-triq li fuqha tiġi applikata l-mark-up; [Em. 75]
   (b) il-mark-up ma taqbiżx il-15 % tat-tariffa medja ponderata għall-infrastruttura kkalkulata f’konformità mal-Artikolu 7b(1) u l-Artikolu 7e, ħlief fejn id-dħul iġġenerat jiġi investit f’sezzjonijiet transfruntiera tal-kurituri tan-netwerk ewlieni, fiż-żoni muntanjużi, fejn it-tariffi għall-infrastruttura kif ukoll id-danni klimatiċi u ambjentali jkunu akbar f’liema każ il-mark-up ma għandhiex taqbeż tistax taqbeż il-2550  %; [Em. 76]
   (c) l-applikazzjoni tal-mark-up ma tkunx kawża ta’ trattament inġust tat-traffiku kummerċjali meta mqabbel ma’ utenti oħra tat-toroq;
   (d) deskrizzjoni tal-post eżatt ta’ fejn se tiġi imposta l-mark-up u prova ta’ deċiżjoni li tiffinanzja l-kostruzzjoni ta’ kurituri tan-netwerk ewlieni msemmija l-infrastruttura tat-trasport jew is-servizzi tat-trasport imsemmija fil-punt (a) jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni qabel l-applikazzjoni tal-mark-up; [Em. 77]
   (e) il-perjodu li għalih għandha tapplika l-mark-up ikun definit u limitat minn qabel u jkun konsistenti, fir-rigward tad-dħul li mistenni jidħol, mal-pjanijiet finanzjarji u mal-analiżi tal-ispejjeż u tal-benefiċċji għall-proġetti kofinanzjati bid-dħul mill-mark-up.

1a.  Fil-każ ta’ proġetti transfruntiera ġodda, il-mark-ups jistgħu jiżdiedu biss jekk l-Istati Membri kollha involuti f’tali proġett jaqblu. [Em. 78 u 164]

2.  Mark-up tista’ tiġi applikata fuq tariffa għall-infrastruttura li tkun ġiet varjata skont l-Artikolu 7g jew 7ga.

3.  Wara li tirċievi l-informazzjoni meħtieġa minn Stat Membru li jkollu l-ħsieb li japplika mark-up, il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-membri tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9c. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1, jew jekk tikkunsidra li l-mark-up ippjanata ser ikollha effetti avversi sinifikanti fuq l-iżvilupp ekonomiku ta’ reġjuni periferiċi, hija tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiċħad jew titlob l-emendar tal-pjanijiet għat-tariffi ppreżentati mill-Istat Membru kkonċernat. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 9c(2). Meta applikata għas-sistemi ta' ħlas għall-użu tat-triq imsemmija fl-Artikolu 7e(3), il-mark-up ma għandhiex titqies bħala emenda sostanzjali għall-finijiet ta' din id-Direttiva. [Em. 79]

4.  L-ammont tal-mark-up għandu jitnaqqas mill-ammont tat-tariffa għall-ispejjeż esterni kkalkulat f’konformità mal-Artikolu 7c, ħlief għal vetturi tal-klassijiet tal-emissjonijiet EURO 0, I u II mill-15 ta' Ottubru 2011, III u IV mill-1 ta’ Jannar 2015, V mill-1 ta’ Jannar 2019 u VI minn Jannar 2023 ’il quddiem. Id-dħul kollu ġġenerat mill-applikazzjoni simultanja tal-mark-up u t-tariffi għall-ispejjeż esterni għandhom jiġu investiti fl-iffinanzjar tal-kostruzzjoni ta’ kurituri tan-netwerk ewlieni elenkati fil-Parti I tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013. [Em. 80]

5.  Mark-up ma għandhiex tiġi applikata għal sezzjonijiet tat-toroq fejn tiġi applikata tariffa tal-konġestjoni.

Artikolu 7g

1.  Sal-31 ta’ Diċembru 2021, it-tariffa għall-infrastruttura tista’ tiġi varjata bl-iskop li tonqos il-konġestjoni, tonqos kemm jista’ jkun il-ħsara għall-infrastruttura u jitjieb bl-aħjar mod possibbli l-użu tal-infrastruttura kkonċernata jew tiġi promossa s-sikurezza fit-toroq, fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

   (a) il-varjazzjoni tkun trasparenti, magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti kollha b'termini ugwali;
   (b) il-varjazzjoni tiġi applikata skont il-ħin tal-jum, it-tip ta’ jum jew l-istaġun;
   (c) l-ebda tariffa għall-infrastruttura ma tkun aktar minn 175 % ’l fuq mil-livell massimu tat-tariffa medja ponderata għall-infrastruttura kif imsemmi fl-Artikolu 7b;
   (d) il-perjodi bl-aktar traffiku li matulhom jiġu imposti tariffi ogħla għall-infrastruttura bl-iskop li tonqos il-konġestjoni ma jkunux itwal minn ħames sigħat kuljum jew in-numru ta' sigħat li matulhom il-proporzjon ta' konġestjoni jaqbeż il-100 % tal-kapaċità; [Em. 81]
   (e) il-varjazzjoni tkun ippjanata u applikata b’mod trasparenti u newtrali mil-lat tad-dħul f'sezzjoni tat-triq milquta mill-konġestjoni b’mod li toffri rati ta' ħlasijiet għat-trasportaturi li jagħżlu li jivvjaġġaw waqt perjodu bla traffiku u tapplika rati ta’ ħlasijiet ogħla għat-trasportaturi li jagħżlu li jivvjaġġaw waqt is-sigħat ta’ traffiku intensiv fl-istess sezzjoni tat-triq.

Stat Membru li jkun jixtieq jintroduċi tali varjazzjoni jew ibiddel waħda eżistenti għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar dan u jipprovdilha l-informazzjoni neċessarja biex tivvaluta jekk il-kondizzjonijiet humiex issodisfati.

2.  Sal-31 ta’ Diċembru 2020, fir-rigward ta’ vetturi heavy-duty, l-Istati Membri għandhom ivarjaw it-tariffa għall-infrastruttura skont il-klassi tal-emissjonijiet EURO tal-vettura b’tali mod li l-ebda tariffa għall-infrastruttura ma tkun aktar minn 100 % ’l fuq mill-istess tariffa għal vetturi ekwivalenti li jissodisfaw l-aktar standards stretti tal-emissjonijiet. Il-kuntratti ta’ konċessjoni eżistenti huma eżentati min dan ir-rekwiżit sakemm il-kuntratt jiġġedded.

Madankollu Stat Membru jista’ jidderoga mir-rekwiżit li jvarja t-tariffa għall-infrastruttura jekk tkun tapplika kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

   (i) dan jimmina b’mod serju l-koerenza tas-sistemi tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq fit-territorju tiegħu;
   (ii) ma jkunx teknikament prattikabbli li tiġi introdotta din id-differenzjazzjoni fis-sistema ta’ ħlasijiet għall-użu tat-triq ikkonċernata;
   (iii) dan iwassal għad-devjazzjoni tal-vetturi li jniġġsu l-aktar b’impatti negattivi fuq is-sikurezza fit-toroq u s-saħħa pubblika;
   (iv) il-ħlas għall-użu tat-triq jinkludi tariffa għall-ispejjeż esterni.

Kwalunkwe deroga jew eżenzjoni bħal din għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni.

3.  Fejn, f’każ ta’ kontoll kontroll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport, ma jkunx jista’ jippreżenta d-dokumenti tal-vettura meħtieġa jagħmilx ħlasijiet bl-użu ta' sistema elettronika ta' ħlas għall-użu tat-triq jew ma jkollux abbonament validu jew il-vettura tiegħu ma jkollhiex tagħmir abbord approvat mill-operatur tal-ħlas għall-użu tat-triq meħtieġ biex jikkonferma l-klassi tal-emissjonijiet tal-vettura għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq sal-ogħla livell li jista’ jiġi impost. [Em. 82]

4.  Fi żmien sena wara li l-Kummissjoni tippubblika d-dejta uffiċjali dwar l-emissjonijiet tas-CO2 skont ir-Regolament (UE) .../...*, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat skont l-Artikolu 9e sabiex tiddefinixxi l-valuri ta’ referenza tal-emissjonijiet tas-CO2, flimkien ma’ kategorizzazzjoni xierqa tal-vetturi heavy-duty kkonċernati, filwaqt li jitqiesu t-teknoloġiji li jnaqqsu l-emissjonijiet. [Em. 83].

Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ tal-att delegat, l-Istati Membri għandhom ivarjaw it-tariffa għall-infrastruttura filwaqt li jqisu l-valuri ta’ referenza tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-kategorizzazzjoni rilevanti tal-vettura. It-tariffi għandhom jiġu varjati b’tali mod li l-ebda tariffa tal-infrastruttura ma tkun aktar minn 100 % ogħla mill-istess tariffa għall-vetturi ekwivalenti li jkollhom l-aktar emissjonijiet baxxi ta’ CO2, iżda mhux f’livell żero. Il-vetturi b’żero emissjonijiet għandhom jibbenefikaw mit-tariffi tal-infrastruttura mnaqqsa b’75 % meta mqabbla mal-ogħla rata. [Em. 84]

4a.  Minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-vetturi b'żero emissjonijiet għandhom jibbenefikaw mit-tariffi għall-infrastruttura mnaqqsa b'50 % meta mqabbla mar-rata l-aktar baxxa. . It-tħaddim b'żero emissjonijiet għandu jibbenefika mill-istess tnaqqis, sakemm tkun tista' tingħata prova ta' dan it-tħaddim. [Em. 85]

4b.  Il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport ta' evalwazzjoni li jivvaluta s-sehem mis-suq ta' vetturi b'żero emissjonijiet u tat-tħaddim b'żero emissjonijiet sa ... [ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9e, jekk ikun xieraq, biex tikkalkula mill-ġdid l-iskont applikabbli għall-vetturi b'żero emissjonijiet meta mqabbel mar-rata l-aktar baxxa ta' tariffi għall-infrastruttura. [Em. 86]

5.  Il-varjazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1, 2 u 4 ma għandhomx ikunu maħsuba biex jiġġeneraw dħul addizzjonali mill-ħlasijiet għall-użu tat-triq. Kwalunkwe żieda mhux intenzjonata fid-dħul għandha tiġi kontrobbilanċjata minn bidliet fl-istruttura tal-varjazzjoni li għandhom jiġu implimentati fi żmien sentejn mit-tmiem tas-sena ta’ kontabbiltà li fiha jiġi ġġenerat id-dħul addizzjonali.

____________

* Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../... ta’ XXX li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 595/2009 fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni tal-emissjonijiet ta’ CO2 u l-konsum tal-fjuwil minn vetturi heavy-duty u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L ..., ..., p...).”;

"

(8)  jiddaħħal l-Artikolu 7ga li ġej:"

“Artikolu 7ga

1.  Għal vetturi light-duty ħfief, sal-31 ta’ Diċembru 2021, l-Istati Membri jistgħu ivarjaw il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti skont il-prestazzjoni ambjentali tal-vettura. [Em. 87]

2.  Mill-1 ta’ Jannar 2022 l-Istati Membri għandhom ivarjaw il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u, fil-każ ta’ ħlasijiet fuq l-utenti, tal-anqas it-tariffi annwali, skont l-emissjonijiet ta’ CO2 u ta’ sustanzi li jniġġsu mill-vetturi skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII.

2a.  L-Istati Membri jistgħu jqisu t-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tal-vettura li hija marbuta mal-konverżjoni ta' dik il-vettura għal fjuwils alternattivi. Abbonament permanenti jew kwalunkwe mekkaniżmu ieħor approvat mill-operatur tas-sistema tal-ħlas għall-użu tat-triq għandhom jippermettu lill-utenti jibbenefikaw minn varjazzjoni fil-ħlasijiet għall-użu tat-triq li tippremja t-titjib fil-prestazzjoni ambjentali tal-vettura, wara l-konverżjoni. [Em. 88]

3.  Fejn, f’każ ta’ kontoll kontroll, is-sewwieq jew, jekk ikun adattat, l-operatur tat-trasport, ma jkollux abbonament jew kwalunkwe mekkaniżmu ieħor approvat mill-operatur jew ma jkunx jista’ jippreżenta d-dokumenti tal-vettura meħtieġa biex jikkonferma l-livelli tal-emissjonijiet tal-vettura (Ċertifikat tal-Konformità) skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../...*, l-Istati Membri jistgħu japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ħlasijiet annwali għall-utenti sal-ogħla livell li jista’ jiġi impost. Il-preżentazzjoni sussegwenti tad-dokumenti rilevanti li jippruvaw il-livelli tal-emissjonijiet tal-vettura għandha tirriżulta fir-rimborż ta' kwalunkwe differenza bejn il-ħlasijiet għall-użu tat-triq jew it-tariffi applikati u l-ħlas għall-użu tat-triq jew it-tariffa xierqa għall-vettura kkonċernata. [Em. 89]

3a.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri eċċezzjonali għall-finijiet tal-impożizzjoni ta' tariffi fuq vetturi ta' interess storiku. [Em. 90]

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 9e biex jemendaw l-Anness VII biex il-modalitajiet speċifikati fl-Anness jiġu adattati skont il-progress tekniku, u li tqis ir-rwol tal-komponenti biex isir titjib kemm fis-sikurezza tat-toroq kif ukoll fid-dekarbonizzazzjoni tat-trasport. [Em. 91]

_____________

* Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/xxx ta’ XXX li jissupplementa r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 692/2008 (ĠU L xxx) u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru) (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).”;

"

(9)  l-Artikolu 7h huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, il-kliem introduttorju huwa ssostitwit b'dan li ġej:"

“Tal-inqas sitt xhur qabel l-implimentazzjoni ta’ arranġament ġdid jew ta’ arranġament sostanzjalment emendat ta’ ħlas għall-użu tat-triq b’tariffa għall-infrastruttura, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni:”;

"

(aa)   fl-Artikolu 7h, paragrafu 1, punt (a), jiżdied l-inċiż li ġej:"

"- informazzjoni ċara dwar l-interoperabilità tat-tagħmir abbord li jinġarr abbord il-vetturi biex jitħallsu l-ħlasijiet fuq l-utenti u l-ħlasijiet għall-użu tat-triq; għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex tagħmir abbord li jintuża fi Stati Membri oħra ma jistax jiġi applikat mill-utenti għal dan l-arranġament ta' ħlas għall-użu tat-triq."; [Em. 92]

"

(ab)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"1a. Il-qafas kuntrattwali li jirregola r-relazzjonijiet bejn il-konċessjonanti u l-konċessjonarji għandu jkun intiż biex il-kuntratti ta' konċessjoni jsiru konformi mal-bidliet fil-qafas regolatorju tal-Unjoni jew nazzjonali b'rabta mal-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 7c, 7da, 7g u 7ga ta' din id-Direttiva."; [Em. 93]

"

(b)  il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:"

"3. Qabel l-implimentazzjoni ta’ arranġament ġdid jew ta’ arranġament sostanzjalment emendat ta’ ħlas għall-ispejjeż esterni, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar in-netwerk ikkonċernat, ir-rati previsti skont il-kategorija ta’ vetturi u l-klassijiet tal-emissjonijiet.”;

"

(c)  il-paragrafu 4 jitħassar;

(10)  l-Artikolu 7i huwa emendat kif ġej:

(-a)  fil-paragrafu 2, il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

“2. Għal vetturi heavy-duty u vannijiet maħsuba għall-ġarr tal-merkanzija, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu roħs jew tnaqqis fuq it-tariffa għall-infrastruttura bil-kondizzjoni li:”; [Em. 94]

"

(a)  fil-paragrafu 2, il-punti (b) u (c) jinbidlu b’dan li ġej:"

"(b) roħs jew tnaqqis bħal dan jirrifletti l-iffrankar reali fl-ispejjeż amministrattivi tat-trattament ta’ utenti frekwenti meta mqabbla mal-utenti okkażjonali;

   (c) roħs jew tnaqqis bħal dan ma jaqbiżx it-13l-20 % tat-tariffa għall-infrastruttura mħallsa minn vetturi ekwivalenti li mhumiex eliġibbli għar-roħs jew għat-tnaqqis u dawk użati għat-trasport lokali jew abitwali, jew it-tnejn li huma.”; [Em. 95]

"

(aa)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

“2a. Għall-vetturi ħfief, b'mod partikolari għall-utenti frekwenti f'żoni b'insedjamenti iżolati u fil-periferiji tal-bliet, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu skontijiet jew tnaqqis fit-tariffa għall-infrastruttura sakemm:

   (a) l-istruttura li timponi t-tariffi li tirriżulta tkun proporzjonata, magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti b'termini ugwali u ma twassalx għal spejjeż addizzjonali li jiġu mgħoddija lil utenti oħrajn fl-għamla ta' ħlasijiet għall-użu tat-triq ogħla;
   (b) tali skontijiet u tnaqqis jikkontribwixxu
   (i) għall-koeżjoni soċjali; u/jew
   (ii) għall-iżgurar tal-mobilità tar-reġjuni periferiċi jew taż-żoni remoti, jew tat-tnejn li huma;”; [Em. 96]

"

(ab)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej"

“2b. L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jintroduċu eżenzjoni b'rata fissa abbażi tal-kilometri fuq sezzjoni speċifika ta' triq, filwaqt li jqisu x-xejriet tal-mobilità u l-interess ekonomiku tar-reġjuni periferiċi, sakemm l-istruttura li timponi t-tariffi li tirriżulta tkun proporzjonata, tkun disponibbli għall-pubbliku u tkun disponibbli għall-utenti b'termini ugwali u ma twassalx għal spejjeż addizzjonali li jiġu mgħoddija lil utenti oħra fil-forma ta' ħlasijiet ogħla għall-użu tat-triq;”; [Em. 97]

"

(b)  il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:"

"3. Soġġetti għall-kondizzjonijiet previsti fl-Artikolu 7g(1)(b) u (5), ir-rati tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq jistgħu, għal proġetti speċifiċi ta’ interess għoli Ewropew identifikati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, ikunu soġġetti għal forom oħrajn ta’ varjazzjoni sabiex tiġi żgurata l-vijabbiltà kummerċjali ta’ dawn il-proġetti, meta dawn ikunu esposti għal kompetizzjoni diretta ma’ modalitajiet oħrajn ta’ trasport. L-istruttura li timponi t-tariffi u li tirriżulta għandha tkun lineari, proporzjonata, magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti kollha b’termini ugwali u ma għandhiex twassal biex l-ispejjeż addizzjonali jgħaddu għand utenti oħrajn fl-għamla ta’ ħlasijiet għall-użu tat-triq ogħla.”; [Em. 98]

"

(ba)  jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"3a. Fiż-żoni muntanjużi u fir-reġjuni periferiċi, l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jvarjaw ir-rati tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq għall-vetturi tqal skont id-distanza vvjaġġata mill-vetturi li jħallsu għall-użu tat-triq biex jiġu minimizzati l-impatti soċjoekonomiċi, sakemm:

   (a) il-varjazzjoni skont id-distanza vvjaġġata tqis il-karatteristiċi differenti tat-trasport fuq distanzi qosra u twal, speċjalment l-opzjonijiet disponibbli għal bidla modali għal modi oħra ta' trasport;
   (b) il-varjazzjoni tkun applikata b'mod mhux diskriminatorju;
   (c) it-tagħmir tekniku jippermetti l-identifikazzjoni ta' punti ta' dħul u ta' ħruġ tal-vettura bejn fruntieri nazzjonali.";[Em. 99]

"

(11)  l-Artikolu 7j huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-paragrafu 1, it-tieni sentenza tinbidel b'dan li ġej:"

“Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jikkooperaw fl-istabbiliment ta’ metodi li jippermettu lill-utenti tat-toroq iħallsu t-tariffi għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti 24 siegħa kuljum, tal-inqas f’punti tal-bejgħ ewlenin, kemm fil-fruntiera kif ukoll fi kwalunkwe punt ta' bejgħ ieħor, bl-opzjoni ta' riċevuta, bl-użu ta’ mezzi komuni ta’ ħlas, inklużi mezzi elettroniċi, ġewwa u barra l-Istati Membri fejn ikunu applikati.”; [Em. 100]

"

(b)  il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:"

"3. Jekk Stat Membru jimponi ħlas għall-użu tat-triq fuq vettura, l-ammont totali tal-ħlas għall-użu tat-triq, l-ammont tat-tariffa għall-infrastruttura, l-ammont tat-tariffa għall-ispejjeż esterni u l-ammont għat-tariffa tal-konġestjoni, fejn jiġu applikati, għandhom jiġu indikati f’irċevuta pprovduta fuq talba, ipprovduta lill-utent tat-toroq, permezz ta’ mezzi elettroniċi, sa fejn ikun possibbli.”; [Em. 101]

"

(c)  fil-paragrafu 4, l-ewwel sentenza hija ssostitwita b’dan li ġej:"

“Fejn ikun ekonomikament fattibbli, l-Istati Membri għandhom jimponu u jiġbru t-tariffi għall-ispejjeż esterni u t-tariffi tal-konġestjoni permezz ta’ sistema elettronika li tkun konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2004/52/KE.”;

"

(12)  l-Artikolu 7k huwa ssostitwit b’dan li ġej:"

“Artikolu 7k

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din id-Direttiva ma taffettwax il-libertà tal-Istati Membri li jintroduċu sistema ta’ ħlasijiet għall-użu tat-triq għal kumpens xieraq, sakemm ma jgħawġux jew sakemm ma jkollhomx impatt negattiv fuq it-trasportaturi lokali jew abitwali, jew fuq it-tnejn li huma.”; [Em. 102]

"

(13)  fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)  fil-punt (a), ir-referenza għall-"Artikolu 7(7)" hija ssostitwita b'referenza għall-"Artikolu 7a”;

(b)  fil-punt (b), il-kliem “u (2)” jiddaħħlu wara “Artikolu 7(1)”;

(13a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:"

“Artikolu 8a

Monitoraġġ u rapportar

1.  Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità indipendenti ta' superviżjoni tat-tariffi għall-infrastrutturi responsabbli biex tiżgura l-konformità ma' din id-Direttiva.

2.  L-awtorità ta' superviżjoni għandha twettaq kontrolli ekonomiċi u finanzjarji tal-kuntratti ta' konċessjonijiet, b'mod partikolari biex tiżgura l-konformità mal-Artikolu 7b.

3.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bil-ħatra tal-awtorità ta' superviżjoni.”; [Em. 103]

"

(14)  l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(-a)  fl-Artikolu 9(2), il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:"

“2. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu ta' dħul iġġenerat minn din id-Direttiva. Biex is-sistema tat-trasport kollha tkun tista' tiġi żviluppata, id-dħul mit-tariffi tal-infrastruttura, jew l-ekwivalenti tiegħu f'valur finanzjarju ta' dan id-dħul għandu jintuża għall-benefiċċju tas-settur tat-trasport biex issir manutenzjoni u tinżamm f'kundizzjoni tajba n-netwerk tat-toroq, u biex ikun jista' jsir l-aħjar użu mis-sistema kollha tat-trasport. B'mod partikolari, id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-ispejjeż esterni, jew l-ekwivalenti f'valur finanzjarju ta' dak id-dħul, għandu jintuża ħalli jagħmel it-trasport aktar sostenibbli, inkluż wieħed jew aktar minn dan li ġej:”; [Em. 104]

"

(-aa)  fil-paragrafu 2, il-punt b huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(b) jitnaqqsu t-tniġġis tal-ajru mit-trasport u t-tniġġis mill-istorbju;"; [Em. 105]

"

(-ab)  fil-paragrafu 2, jiddaħħal il-punt li ġej:"

"(ba) jiġu ffinanzjati modi ta' trasport kollettivi u sostenibbli;"; [Em. 106]

"

(-ac)  fil-paragrafu 2, il-punt e huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(e) jiġu żviluppati infrastrutturi għal fjuwils alternattivi b'konformità mad-Direttiva 2014/94/UE u servizz alternattiv għall-utenti tat-trasport u/jew il-kapaċità attwali li qiegħda tespandi;" [Em. 107]

"

(-ad)  fil-paragrafu 2, il-punt f huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(f) jingħata appoġġ lin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u jiġu eliminati l-punti ta' konġestjonijiet;" [Em. 108]

"

(-ae)  fil-paragrafu 2, il-punt h huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(h) tittejjeb is-sikurezza fit-toroq u tal-infrastruttura tat-toroq; u"; [Em. 109]

"

(-af)  fil-paragrafu 2, il-punt i huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"(i) jiġu provduti żoni tal-parkeġġ sikuri;”; [Em. 110]

"

(a)  fil-paragrafu 2, jitħassar it-tieni subparagrafu;

(b)  jiżdied il-paragrafu 3 li ġej:"

"3. Id-dħul iġġenerat mit-tariffi tal-konġestjoni, jew l-ekwivalenti f’valur finanzjarju ta’ dak id-dħul, għandu jintuża biex tiġi indirizzata l-problema tal-konġestjoni, b’mod partikolari pereżempju billi: [Em. 111]

   (a) jiġu appoġġati infrastrutturi u servizzi tat-trasport kollettiv;
   (b) jiġu eliminati l-punti ta’ konġestjonijiet u l-konnessjonijiet neqsin fin-netwerks tagħhom, kull fejn tiġi imposta t-tariffa, u fin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport; [Em. 112]
   (c) tiġi żviluppata jiġu żviluppati infrastruttura alternattiva u ċentri multimodali għall-utenti tat-trasport.”; [Em. 113]

"

(ba)  Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:"

"3a. Id-dħul iġġenerat mit-tariffi għall-infrastruttura u mit-tariffi għall-ispejjeż esterni għandu jintuża fit-territorju li jkun fih is-sezzjoni tat-triq li fuqha huma applikati t-tariffi."; [Em. 114]

"

(15)  l-Artikoli 9d u 9e jinbidlu b’dan li ġej:"

“Artikolu 9d

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 9e biex temenda l-Anness 0, l-ammonti fit-Tabelli 1 u 2 fl-Anness IIIb, u l-formuli fit-Taqsimiet 4.1 u 4.2 tal-Anness IIIa sabiex tadattahom skont il-progress xjentifiku u tekniku.

Artikolu 9e

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 7g(4), l-Artikolu 7ga(4) u l-Artikolu 9d, għal perjodu ta’ żmien indeterminat [mid-data 5 snin minn ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' 5 snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. [Em. 115]

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7g(4), l-Artikolu 7ga(4) u l-Artikolu 9d, tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

5.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill simultanjament.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 7g(4), l-Artikolu 7ga(4) u l-Artikolu 9d, għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dan iż-żmien, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu informaw it-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”;

"

(16)  l-Artikoli 9f u 9g jitħassru.

(17)  l-Artikolu 10a huwa ssostitwit b’dan li ġej:"

"1. L-ammonti f’euro kif stabbiliti fl-Anness II u l-ammonti f’ċenteżmi kif stabbiliti fit-Tabelli 1 u 2 fl-Anness IIIb għandhom jiġu adattati kull sentejn sabiex jitqiesu l-bidliet fl-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur madwar l-UE bl-esklużjoni tal-enerġija u tal-ikel mhux ipproċessat, kif ippubblikat mill-Kummissjoni (Eurostat). L-ewwel adattament għandu jseħħ sal-31 ta’ Marzu [is-sena wara s-sentejn ta' wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].

L-ammonti għandhom jiġu adattati awtomatikament, billi jiżdied l-ammont bażi f’euro jew f’ċenteżmi bil-perċentwal tal-bidla f’dak l-indiċi. L-ammonti li jirriżultaw għandhom jiġu aġġustati ’l fuq sal-eqreb euro fir-rigward tal-Anness II, jiġu aġġustati ’l fuq sal-eqreb deċimu ta’ ċenteżmu fir-rigward tal-Anness IIIb.

2.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-ammonti adattati msemmija fil-paragrafu 1 sal 31 ta’ Marzu tas-sena wara tmiem is-sentejn kalendarji msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-ammonti adattati għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar wara l-pubblikazzjoni.”;

"

(18)  l-Artikolu 11 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:"

“Artikolu 11

-1.  L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu informazzjoni bl-aktar mod trasparenti u ċar dwar l-użu tad-dħul iġġenerat mill-utenti tat-toroq. [Em. 116]

1.  Kull sena, l-Istati Membri għandhom jippubblikaw, f’forma aggregata, rapport dwar il-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utenti imposti fit-territorju tagħhom, inkluża l-informazzjoni dwar l-użu tad-dħul u l-kwalità tat-toroq fejn jiġu applikati l-ħlasijiet għall-użu tat-triq jew it-tariffi oħra għall-utenti, kif speċifikat fil-paragrafi 2 u 3.

2.  Ir-rapport ippubblikat skont il-paragrafu 1 għandu jinkludi informazzjoni dwar:

   (a) it-tariffa għall-ispejjeż esterni imposta għal kull kombinazzjoni ta’ klassi ta’ vetturi, tip ta’ triq u perjodu ta’ żmien;
   (b) il-varjazzjoni tat-tariffi għall-infrastruttura skont it-tip ta' vetturi;
   (c) it-tariffa medja ponderata għall-ispiża tal-infrastruttura u d-dħul totali ġġenerat mit-tariffa għall-infrastruttura, bi speċifikazzjoni ta’ kwalunkwe devjazzjoni possibbli meta mqabbla mal-ispiża reali tal-infrastruttura li jirriżultaw mill-varjazzjoni tat-tariffa għall-infrastruttura;
   (d) id-dħul totali ġġenerat mit-tariffi għall-ispejjeż esterni;
   (e) id-dħul totali ġġenerat mit-tariffi tal-konġestjoni;
   (ea) id-dħul totali ġġenerat mill-mark-ups u fuq liema sezzjonijiet ta' toroq ġew imposti. [Em. 117]
   (f) id-dħul totali ġġenerat mill-ħlasijiet għall-użu tat-triq u/jew il-ħlasijiet fuq l-utenti;
   (g) informazzjoni dwar l-użu tad-dħul iġġenerat permezz tal-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, u kif dan l-użu jkun ippermetta lill-Istat Membru jilħaq il-miri tiegħu msemmija fl-Artikolu 9(2) u (3);
   (h) evalwazzjoni, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, tal-istat ta’ manutenzjoni tal-infrastruttura tat-toroq fit-territorju tal-Istat Membru, u l-evoluzzjoni tiegħu mill-aħħar rapport;
   (i) evalwazzjoni tal-livell ta’ konġestjoni fuq in-netwerk bi ħlas fil-ħinijiet intensivi, abbażi tal-osservazjonijiet tat-traffiku fil-ħin reali mwettqa fuq għadd rappreżentattiv ta’ meded tat-toroq bil-konġestjoni min-netwerk ikkonċernat u l-evoluzzjoni tiegħu mill-aħħar rapport.

3.  L-Istati Membri għandhom jużaw indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-partijiet tan-netwerk tat-toroq fejn il-ħlasijiet għall-użu tat-triq jew il-ħlasijiet fuq l-utenti jiġu applikati. Bħala minimu, dawn l-indikaturi għandhom ikunu marbuta:

   (a) mal-kwalità tal-wiċċ tat-toroq;
   (b) mas-sikurezza fit-toroq;
   (c) mal-livell ta’ konġestjoni.

3a.  L-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku r-riżultati tal-investiment mill-ġdid tat-tariffi għall-infrastruttura u t-tariffi għall-ispejjeż esterni kif ukoll il-benefiċċji f'termini ta' żieda fis-sikurezza tat-toroq, tnaqqis tal-impatt ambjentali u tnaqqis tal-konġestjoni tat-traffiku. [Em. 118]

4.  Fi żmien tliet snin wara [id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva reveduta], il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni skont il-produra konsultattiva msemmija fl-Artikolu 9c(2), sabiex jiġi definit sett armonizzat ta’ indikaturi.

5.  Fi żmien sitt snin wara [id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva reveduta], il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport ibbażat fuq l-applikazzjoni mill-Istati Membri tal-indikaturi msemmija fil-paragrafu 4.”;

5a.  Fi żmien ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar il-bidliet fis-sehem mis-suq tal-vetturi b'żero emissjonijiet u, meta jkun meħtieġ, għandha tirrevedi skont dan it-tnaqqis applikat għal dawk il-vetturi.”;[Em. 119]

"

(19)  L-Annessi huma emendati kif ġej:

(a)  L-Annessi 0, IIIa, IIIb u IV huma emendati kif stabbilit fl-Anness ta' din id-Direttiva;

(b)  L-Annessi V, VI u VII jiddaħħlu kif stabbilit fl-Anness ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn …. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS

(1)  L-Annessi 0, III, IIIa, IIIb u IV huma emendati kif ġej:

(a)  it-Taqsima 3 tal-Anness 0 hija emendata kif ġej:

(i)  l-intestatura tinbidel b'dan li ġej:

“3. Vetturi “EURO III”/“EURO IV”/“EURO V””;

(ii)  fit-tabella, il-linja li tikkonċerna “vettura EEV” titħassar;

(iii)  jiġi miżjud dan li ġej:

“Limiti tal-Emissjonijiet Euro VI

 

Valuri ta' limitu

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Massa ta' PM

(mg/kWh)

Numru PM

(#/kWh)

WHSC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 1011

WHTC (CI)

4000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (PI)

4000

 

160

500

460

10

10

6,0 x 1011

Nota:

PI = Tqabbid bl-ispark

CI = Tqabbid bil-kompressjoni

(1)   Il-livell ammissibbli tal-komponent NO2 fil-valur ta’ limitu tan-NOx jista' jiġi definit aktar 'il quddiem.”;

(b)  L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(i)  It-Taqsima 2 hija emendata kif ġej:

—  fil-punt 2.1., is-sitt inċiż jinbidel b’dan li ġej:

“'– L-ispejjeż għandhom jiġu allokati għal vetturi heavy duty kull tip ta' vettura fuq bażi oġġettiva u trasparenti billi jitqies il-proporzjon ta’ traffiku ta’ vetturi heavy-duty għal kull tip ta' vettura li jiċċirkola tiċċirkola fuq in-netwerk u l-ispejjeż marbuta ma’ dan. L-għadd ta’ kilometri tal-vettura vvjaġġati minn vetturi heavy duty, jista’ għal dan l-għan jiġi aġġustat b’“fatturi ta’ ekwivalenza” oġġettivament ġustifikati bħal dawk stabbiliti fil-punt 4 (*). [Em. 120]

________

* L-applikazzjoni ta’ fatturi ta’ ekwivalenza mill-Istati Membri tista’ tqis il-kostruzzjoni tat-toroq żviluppata fuq bażi ta’ fażijiet jew bl-użu ta’ approċċ ta’ ċiklu ta’ ħajja twil.”;

–  fil-punt 2.2., it-tieni inċiż jinbidel b’dan li ġej:

– Dawn l-ispejjeż għandhom jiġu allokati bejn il-vetturi heavy duty u traffiku ieħorl-vetturi ħfief abbażi ta’ ishma reali u mbassra ta’ kilometri tal-vettura u jistgħu jiġu aġġustati b’fatturi ta’ ekwivalenza ġustifikati b’mod oġġettiv bħal dawk imniżżla fil-punt 4.”; [Em. 121]

(ii)  fit-Taqsima 4, l-intestatura u l-ewwel inċiż jinbidlu b'dan li ġej:

“4. IS-SEHEM TA’ TRAFFIKU TA’ VETTURI HEAVY DUTY, IL-FATTURI TA’ EKWIVALENZA U L-MEKKANIŻMU TA’ KORREZZJONI

–  Il-kalkolu tal-ħlasijiet għall-użu tat-triq għandu jkun ibbażat fuq ishma reali jew imbassra ta’ kilometri tal-vettura vvjaġġati minn vetturi heavy duty, aġġustati, jekk mixtieq, b’fatturi ta’ ekwivalenza, biex titqies kif xieraq iż-żieda fl-ispejjeż tal-kostruzzjoni u tat-tiswija tal-infrastruttura għall-użu ta’ vetturi heavy duty.”;

(c)  L-Anness IIIa huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNESS IIIa

REKWIŻITI MINIMI GĦALL-IMPOŻIZZJONI TA’ TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI

Dan l-Anness jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-impożizzjoni ta’ tariffa għall-ispejjeż esterni u, fejn applikabbli għall-kalkolu tat-tariffa massima għall-ispejjeż esterni.

1.  Il-partijiet tan-netwerk tat-toroq ikkonċernat

L-Istat Membru għandu jispeċifika b’mod preċiż il-parti jew il-partijiet tan-netwerk tat-toroq tiegħu li għandhom ikunu soġġetti għal tariffa għall-ispejjeż esterni.

Fejn Stat Membru jkun beħsiebu jimponi tariffa għall-ispejjeż esterni fuq parti waħda jew fuq xi partijiet biss tan-netwerk tat-toroq mis-sehem tiegħu fin-netwerk trans-Ewropew u l-awtostradi tiegħu, il-parti jew il-partijiet għandhom jintgħażlu wara valutazzjoni li tistabbilixxi li:

–  l-użu tat-toroq mill-vetturi fejn tapplika t-tariffa għall-ispejjeż esterni, jiġġenera ħsara ambjentali ogħla minn dik iġġenerata fil-medja vvalutata f’konformità mar-rappurtar dwar il-kwalità tal-arja, l-inventarji tal-emissjonijiet nazzjonali, il-volumi tat-traffiku u, għall-istorbju, f’konformità mad-Direttiva 2002/49/KE, jew

–  l-impożizzjoni ta’ tariffa għall-ispiża esterna fuq partijiet oħrajn tan-netwerk tat-toroq ta’ dan it-tip jista’ jkollha effetti negattivi fuq l-ambjent jew is-sikurezza fit-toroq, jew l-imposta u l-ġbir ta’ tariffa għall-ispiża esterna fuqhom tkun tinvolvi spiża sproporzjonata. [Em. 122]

2.  Il-vetturi, it-toroq u l-perjodu ta’ żmien koperti

Fejn Stat Membru jkun biħsiebu japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni mill-valuri ta’ referenza speċifikati fl-Anness IIIb, huwa għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-klassifika tal-vetturi li skontha jvarjaw it-tariffi għall-ispejjeż esterni. Huwa għandu jinnotifika wkoll lill-Kummissjoni dwar il-lok ta’ toroq soġġetti għal tariffi ogħla għall-ispiża esterna (minn issa ’l quddiem imsejħa “toroq suburbani (inklużi l-awtostradi)”), u ta’ toroq soġġetti għal tariffi aktar baxxi għall-ispiża esterna (minn issa ’l quddiem imsejħa “toroq interurbani (inklużi l-awtostradi)”).

Fejn applikabbli, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar il-perjodi ta’ żmien eżatti li jikkorrispondu għall-perjodu ta’ billejl li matulu tista’ tiġi imposta tariffa esterna ogħla għall-istorbju biex tirrifletti fastidji akbar ta' storbju.

Il-klassifika tat-toroq bħala toroq suburbani (inklużi l-awtostradi) u toroq interurbani (inklużi l-awtostradi), u d-definizzjoni tal-perjodi ta’ żmien għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi relatati mal-livell ta’ esponiment tat-toroq u l-viċinati tagħhom għat-tniġġis bħad-densità tal-popolazzjoni, il-medja annwali tat-tniġġis tal-arja (b’mod partikolari għal PM10 u NO2) u l-għadd ta’ jiem (għal PM10) u sigħat (għal NO2) li fih l-valuri ta’ limitu stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE jinqabżu. Il-kriterji użati għandhom jiġu inklużi fin-notifika. [Em. 123]

3.  Ammont tat-tariffa

Din it-taqsima għandha tapplika fejn Stat Membru jkun biħsiebu japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni mill-valuri ta’ referenza speċifikati fl-Anness IIIb.

Għal kull klassi ta’ vettura, tip ta’ triq u perjodu ta’ żmien, l-Istat Membru jew, fejn xieraq, awtorità indipendenti għandhom jiddeterminaw ammont wieħed speċifiku. L-istruttura tat-tariffi li tirriżulta għandha tkun trasparenti, magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti kollha fuq termini ugwali. Jenħtieġ li l-pubblikazzjoni ssir f’waqtha u qabel l-implimentazzjoni. Għandhom jiġu ppubblikati l-parametri kollha, id-dejta u informazzjoni oħra meħtieġa biex jinftiehem kif jiġu kkalkolati l-elementi varji tal-ispiża esterna.

Fl-istabbiliment tat-tariffi, l-Istat Membru jew, fejn xieraq, awtorità indipendenti għandhom ikunu ggwidati mill-prinċipju tal-ipprezzar effiċjenti jiġifieri prezz li jkun qrib l-ispiża marġinali soċjali tal-użu tal-vettura li fuqha tiġi imposta t-tariffa.

It-tariffa għandha tkun stabbilita wara li jkun ġie kkunsidrat ir-riskju ta’ devjazzjoni tat-traffiku flimkien ma’ kwalunkwe effett negattiv fuq is-sikurezza fit-toroq, l-ambjent u l-konġestjoni, u kwalunkwe soluzzjoni biex jittaffew dawn ir-riskji.

L-Istat Membru jew, fejn xieraq, awtorità indipendenti, għandhom jimmonitorjaw l-effikaċja tal-iskema li timponi t-tariffi fit-tnaqqis tal-ħsara ambjentali li tirriżulta mit-trasport bit-triq. Fejn xieraq, kull sentejn għandhom jaġġustaw l-istruttura li timponi t-tariffi u l-ammont speċifiku tat-tariffa stabbilita għal klassi partikolari ta’ vetturi, tip ta’ triq u perjodu ta’ żmien skont il-bidliet fil-provvista u fid-domanda tat-trasport.

4.  Elementi tal-ispiża esterna

4.1.  Spiża għat-tniġġis tal-arja minħabba t-traffiku

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni meta mqabbel mal-valuri ta’ referenza speċifikati fl-Anness IIIb, dak l-Istat Membru jew, jekk xieraq, awtorità indipendenti, għandhom jikkalkulaw l-ispiża li għandha tiġi imposta għat-tniġġis tal-arja minħabba t-traffiku billi tiġi applikata l-formula li ġejja:

20181025-P8_TA(2018)0423_MT-p0000002.png

fejn:

PCVij

=

l-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja ta’ vettura tal-klassi i fuq tip ta’ triq j (euro/kilometru ta’ vettura)

EFik

=

il-fattur ta’ emissjoni tas-sustanza li tniġġes k u l-klassi ta’ vettura i (gramma/kilometru ta’ vettura)

PCjk

=

l-ispiża monetarja tas-sustanza li tniġġes k għal tip ta’ triq j (euro/gramma)

Il-fatturi ta’ emissjoni għandhom ikunu l-istess bħal dawk użati mill-Istat Membru biex jistabbilixxi l-inventarji nazzjonali dwar l-emissjonijiet previsti bid-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi * (li jeħtieġu l-użu tal-EMEP/EEA air pollutant Emission Inventory Guidebook**). L-ispiża monetarja tas-sustanzi li jniġġsu għandu jiġi stmat mill-Istat Membru jew, jekk xieraq, mill-awtorità indipendenti msemmija fl-Artikolu 7c(4), permezz ta’ metodi pprovati xjentifikament.

L-Istat Membru jew, jekk xieraq, awtorità indipendenti, jistgħu japplikaw metodi alternattivi pprovati xjentifikament biex jiġi kkalkolat il-valur tal-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja bl-użu ta’ dejta mill-kejl tas-sustanzi li jniġġsu l-arja u l-valur lokali tal-ispiża monetarja tas-sustanzi li jniġġsu l-arja.

4.2.  Spiża għat-tniġġis mill-istorbju minħabba t-traffiku

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li japplika tariffi ogħla għall-ispejjeż esterni meta mqabbel mal-valuri ta’ referenza speċifikati fl-Anness IIIb, l-Istat Membru jew, jekk xieraq, awtorità indipendenti, għandhom jikkalkulaw l-ispiża li għandha tiġi imposta għat-tniġġis mill-istorbju minħabba t-traffiku billi jiġu applikati l-formuli li ġejjin:

20181025-P8_TA(2018)0423_MT-p0000003.png

fejn:

NCVj =

 

l-ispiża għall-istorbju ta’ vetturi tqal tal-merkanzija fuq tip ta’ triq j (euro/kilometru tal-vettura)

NCjk =

 

l-ispiża għall-istorbju għal kull persuna esposta fuq tip ta’ triq j sa livell ta’ storbju k (euro/persuna)

POPk =

 

il-popolazzjoni esposta għal livell ta’ storbju k kuljum għal kull kilometru (persuna/kilometru)

WADT =

 

il-medja ponderata tat-traffiku ta’ kuljum (ekwivalenti għal karozzi tal-passiġġieri)

a u b

 

huma fatturi ponderati ddeteminati mill-Istat Membru b’tali mod li t-tariffa medja ponderata li tirriżulta għall-istorbju għal kull kilometru ta' vettura tikkorrispondi għal NCVj (kuljum).

It-tniġġis mill-istorbju minħabba t-traffiku hu relatat mal-impatt tal-istorbju fuq is-saħħa taċ-ċittadini viċin it-triq.

Il-popolazzjoni esposta għal-livell tal-istorbju k għandha tittieħed mill-mapep strateġiċi tal-istorbju abbozzati skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ***.

L-ispiża għal kull persuna esposta għal-livell ta’ storbju k għandu jiġi stmat mill-Istat Membru jew, jekk xieraq minn awtorità indipendenti, bl-użu ta’ metodi pprovati xjentifikament.

Il-medja ponderata tat-traffiku ta’ kuljum għandha tassumi fattur ta’ ekwivalenza “e” bejn vetturi tqal tal-merkanzija u karozzi tal-passiġġieri fuq il-bażi tal-livelli ta’ emissjonijiet ta’ storbju tal-karozza medja u tal-vetturi tqal medji tal-merkanzija, meta jitqies ir-Regolament (UE) Nru 540/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar il-livell ta’ ħoss tal-vetturi bil-mutur u s-sostituzzjoni tas-sistemi tas-sajlenser, u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttiva 70/157/KEE.

L-Istat Membru jew, fejn xieraq, awtorità independenti, jistgħu jistabbilixxu tariffi differenzjati tal-istorbju biex jiġi ppremjat l-użu ta’ vetturi aktar silenzjużi, jekk dan ma jirriżultax f’diskriminazzjoni kontra vetturi barranin.

_____________

* Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE (ĠU L 344, 17.12.2016, p. 1).

** Metodoloġija tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent: http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016

*** Id-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2002 li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali (ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12).";

(d)  L-Anness IIIb huwa sostitwit b'dan li ġej:

“ANNESS IIIb

VALURI TA’ REFERENZA MINIMI TAT-TARIFFA GĦALL-ISPEJJEŻ ESTERNI

Dan l-Anness jistipula l-valuri ta’ referenza minimi tat-tariffi għall-ispejjeż esterni, inklużi l-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja u tal-istorbju. [Em. 126]

Tabella 1:  valuri ta’ referenza minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tqal tal-merkanzija [Em. 127]

Klassi tal-vettura

ċenteżmu/kilometru ta’ vettura

Suburban(1)

Interurban(2)

Vetturi tqal tal-merkanzija li għandhom piż mgħobbi massimu gross permissibbli ta’ inqas minn 14-il tunnellata jew li għandhom żewġ fusien

EURO 0

13,3

8,3

EURO I

9,1

5,4

EURO II

8,8

5,4

EURO III

7,7

4,3

EURO IV

5,9

3,1

EURO V

5,7

1,9

EURO VI

3,2

0,6

Li jniġġsu inqas mill-EURO VI

2,5

0,3

Vetturi tqal tal-merkanzija li għandhom piż mgħobbi massimu gross permissibbli ta’ bejn 14-il u 28 tunnellata jew li għandhom tliet fusien

EURO 0

23,3

15,1

EURO I

16,4

10,1

EURO II

15,7

10,0

EURO III

13,5

8,2

EURO IV

9,5

5,7

EURO V

8,9

3,7

EURO VI

3,6

0,8

Li jniġġsu inqas mill-EURO VI

2,5

0,3

Vetturi tqal tal-merkanzija li għandhom piż mgħobbi massimu gross permissibbli ta’ bejn 28 u 40 tunnellata jew li għandhom erba’ fusien

EURO 0

30,4

19,7

EURO I

22,6

13,9

EURO II

21,3

13,9

EURO III

17,8

11,2

EURO IV

12,2

7,7

EURO V

9,2

4,0

EURO VI

3,5

0,8

Li jniġġsu inqas mill-EURO VI

2,5

0,3

Vetturi tqal tal-merkanzija li għandhom piż mgħobbi massimu gross permissibbli ta’ aktar minn 40 tunnellata jew li għandhom 5 fusien jew aktar

EURO 0

43,0

28,6

EURO I

31,5

19,8

EURO II

29,2

19,4

EURO III

24,0

15,6

EURO IV

16,2

10,6

EURO V

9,8

4,7

EURO VI

3,6

1,0

Li jniġġsu inqas mill-EURO VI

2,5

0,3

(1)   “Suburbani” tfisser żoni b’densità tal-popolazzjoni ta’ bejn 150 u 900 abitant/km2 (densità medjana tal-popolazzjoni ta’ 300 abitant/km2).

(2)   “Interurbani” tfisser żoni fejn id-densità tal-popolazzjoni hija inqas minn 150 abitant/km2.

Tabella 2: valuri ta’ referenza minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-kowċis [Em. 128]

Klassi tal-vettura

ċenteżmu/kilometru ta’ vettura

Suburban(1)

Interurban(2)

Kowċis li għandhom piż mgħobbi massimu gross permissibbli ta’ 18-il tunnellata

jew li għandhom żewġ fusien

EURO 0

20,3

13,1

EURO I

16,0

10,4

EURO II

15,6

9,9

EURO III

13,9

8,5

EURO IV

10,0

5,7

EURO V

9,0

5,0

EURO VI

2,8

0,8

Li jniġġsu inqas mill-EURO VI

1,4

0,2

Kowċijiet li għandhom piż mgħobbi massimu gross permissibbli ta’ aktar minn 18-il tunnellata

jew li għandhom tliet fusien jew aktar

EURO 0

24,9

16,2

EURO I

19,2

12,3

EURO II

18,5

12,0

EURO III

15,7

9,8

EURO IV

10,6

6,6

EURO V

10,2

5,2

EURO VI

2,8

0,8

Li jniġġsu inqas mill-EURO VI

1,4

0,2

(1)   “Suburbani” tfisser żoni b’densità tal-popolazzjoni ta’ bejn 150 u 900 abitant/km2 (densità medjana tal-popolazzjoni ta’ 300 abitant/km2).

(2)   “Interurbani” tfisser żoni fejn id-densità tal-popolazzjoni hija inqas minn 150 abitant/km2.

Il-valuri tat-Tabelli 1 u 2 jistgħu jiġu mmoltiplikati b’fattur ta’ 2 jew inqas referenza ta' mhux aktar minn 4 f’żoni muntanjużi u madwar l-agglomerazzjonijiet sa fejn dan ikun ġustifikat minn dispersoni dispersjoni aktar baxxa, l-inklinazzjoni tat-toroq, l-altitudni jew l-inverżjonijiet tat-temperatura. Jekk ikun hemm evidenza xjentifika għal fattur akbar għaż-żoni muntanjużi jew għall-agglomerazzjonijiet, dan il-valur ta' referenza jista' jiżdied abbażi ta' ġustifikazzjoni dettaljata.”; [Em. 129]

Tabella 3: Valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi tal-passiġġieri (€ct/vkm)

Vettura

Magna

Klassi-EURO

Suburbana

Interurbana

Karozzi li jaħdmu bid-diżil

<1.4l

Euro 2

1.9

0.9

 

 

Euro 3

1.6

0.9

 

 

Euro 4

1.3

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

1,4-2,0l

Euro 0

3.6

1.0

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.8

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

>2,0l

Euro 0

3.9

1.3

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.9

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

Karozzi li jaħdmu bil-petrol

<1,4l

Euro 0

3.7

2.4

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.5

0.2

 

 

Euro 6

0.5

0.2

 

1,4-2,0l

Euro 0

3.9

3.0

 

 

Euro 1

1.1

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

 

>2,0l

Euro 0

4.0

3.0

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.5

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

[Em. 124]

Tabella 4: Valuri minimi tat-tariffa għall-ispejjeż esterni għall-vetturi light-duty (€ct/vkm)

Vettura

Klassi-EURO

Suburbana

Interurbana

Vetturi kummerċjali ħfief li jaħdmu bil-petrol

Euro 1

2.4

0.7

 

Euro 2

1.9

0.4

 

Euro 3

1.8

0.4

 

Euro 4

1.7

0.3

 

Euro 5

1.6

0.3

 

Euro 6

1.6

0.3

Vetturi kummerċjali ħfief li jaħdmu bid-diżil

Euro 1

4.0

1.7

 

Euro 2

4.1

1.7

 

Euro 3

3.5

1.3

 

Euro 4

3.0

1.1

 

Euro 5

2.2

0.8

 

Euro 6

1.9

0.5

[Em. 125]

(e)  fl-Anness IV, it-tabella bl-intestatura “Taħlitiet ta' vetturi (vetturi artikolati u ferroviji tat-triq)” tinbidel b'dan li ġej:

“KOMBINAZZJONIJIET TA’ VETTURI (VETTURI ARTIKOLATI U ROAD TRAINS)

Fusien motorizzati b’sospensjoni tal-arja jew rikonoxxuti bħala ekwivalenti

Sistemi oħra ta’ sospensjoni fuq il-fusien motorizzati

Klassi ta’ ħsara

Għadd ta’ fusien u l-piż mgħobbi massimu gross permissibbli (f’tunnellati)

Għadd ta’ fusien u l-piż mgħobbi massimu gross permissibbli (f’tunnellati)

 

Mhux inqas minn

Inqas minn

Mhux inqas minn

Inqas minn

 

2 + fus wieħed

 

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 fusien

 

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

 

29

31

29

31

II

31

33

31

33

 

33

36

36

38

33

36

III

2 + 3 fusien

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

III

3 + 2 fusien

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

40

44

III

40

44

 

 

 

3 + 3 fusien

 

36

38

38

40

36

38

I

 

 

38

40

II

40

44

40

44

 

7 fusien

40

50

40

50

II

50

60

50

60

III

60

 

60

 

8 jew 9 fusien

40

50

40

50

I

50

60

50

60

II

60

60

III”;

(ea)  fl-Anness IV, jiżdied il-paragrafu li ġej:

Għall-vetturi kollha b'mutur li jaħdmu bi fjuwils alternattivi, il-piż massimu awtorizzat jiżdied minħabba l-piż addizzjonali meħtieġ għat-teknoloġija ta' fjuwils alternattivi b'massimu ta' tunnellata.”; [Em. 130]

(2)  jiddaħħlu l-Annessi V, VI u VII li ġejjin:

“L-ANNESS V

REKWIŻITI MINIMI GĦALL-IMPOŻIZZJONI TA’ TARIFFA TAL-KONĠESTJONI

Dan l-Anness jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-impożizzjoni ta’ tariffa tal-konġestjoni.

1.  Il-partijiet tan-netwerk soġġetti għat-tariffi tal-konġestjoni, il-vetturi u l-perjodi koperti

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw preċiżament:

(a)  il-parti jew il-partijiet tan-netwerk tagħhom magħmul mis-sehem tagħhom tan-netwerk trans-Ewropew tat-toroq u l-awtostradi tagħhom imsemmija fl-Artikolu 7(1), li jkunu soġġetti għal tariffa tal-konġestjoni f’konformità mal-Artikolu 7da(1) u (3).

(b)  il-klassifikazzjoni ta’ sezzjonijiet tan-netwerk li huma soġġetti għal tariffa tal-konġestjoni bħala “metropolitani” u “mhux metropolitani”. L-Istati Membri għandhom jużaw il-kriterji stabbiliti fit-Tabella 1 għall-finijiet ta’ determinazzjoni tal-klassifikazzjoni ta’ kull sezzjoni tat-triq.

Tabella 1: Kriterji għall-klassifikazzjoni tat-toroq fuq in-netwerk imsemmija fil-punti (a) bħala “metropolitani” u “mhux metropolitani”

Kategorija tat-triq

Kriterju ta’ klassifikazzjoni

“metropolitani”

Sezzjonijiet tan-netwerk għaddejjin minn agglomerazzjonijiet b’popolazzjoni ta’ 250 000 abitant jew aktar

“mhux metropolitani”

Sezzjonijiet tan-netwerk li mhumiex kwalifikati bħala “metropolitani”

(c)  il-perjodi li matulhom tapplika t-tariffa, għal kull sezzjoni individwali. Meta japplikaw livelli ta’ tariffi differenti matul il-perjodu tariffarju, l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw b’mod ċar il-bidu u t-tmiem ta’ kull perjodu li matulu tiġi applikata tariffa speċifika.

L-Istati Membri għandhom jużaw il-fatturi ta’ ekwivalenza pprovduti fit-Tabella 2 għall-fini ta’ stabbiliment tal-proporzjon bejn il-livelli tariffarji għal kategoriji ta’ vetturi differenti:

Tabella 2: Fatturi ta’ ekwivalenza għall-istabbiliment tal-proporzjon bejn il-livelli tat-tariffi tal-konġestjoni għal kategoriji ta’ vetturi differenti

Kategorija tal-vettura

Fattur ta’ ekwivalenza

Vetturi light duty

1

Vetturi heavy duty riġidi

1.9

Karozzi tal-linja u kowċis

2.51.5

Vetturi heavy duty artikolati

2.9

[Em. 131]

2.  Ammont tat-tariffa

Għal kull kategorija ta’ vettura, sezzjoni tat-triq u perjodu ta’ ħin, l-Istat Membru jew, fejn xeraq, awtorità indipendenti għandhom jiddeterminaw ammont wieħed speċifiku, stabbilit skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 1 ta’ dan l-Anness, filwaqt li jitqies il-valur massimu korrispondenti stabbilit fit-tabella fl-Anness VI. L-istruttura tat-tariffi li tirriżulta għandha tkun trasparenti, magħmula pubblika u disponibbli għall-utenti kollha fuq termini ugwali.

L-Istat Membru għandu jippubblika dawn kollha li ġejjin, fil-ħin, qabel l-implimentazzjoni ta’ tariffa tal-konġestjoni:

(a)  il-parametri kollha, id-dejta u informazzjoni oħra meħtieġa biex jinftiehem kif jiġu stabbiliti l-klassifikazzjoni tat-toroq u tal-vetturi u l-perjodi ta’ applikazzjoni tat-tariffi;

(b)  id-deskrizzjoni sħiħa tat-tariffi tal-konġestjoni li japplikaw għal kull kategorija ta’ vetturi fuq kull sezzjoni tat-triq u għal kull perjodu ta’ żmien.

L-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-informazzjoni kollha li għandha tiġi ppubblikata skont il-punti (a) u (b).

It-tariffa għandha tkun stabbilita biss wara li jkun ġie kkunsidrat ir-riskju ta’ devjazzjoni tat-traffiku flimkien ma’ kwalunkwe effett negattiv fuq is-sikurezza fit-toroq, l-ambjent u l-konġestjoni, u kwalunkwe soluzzjoni biex jittaffew dawn ir-riskji.

L-Istat Membru jew, fejn xieraq, awtorità indipendenti, għandhom jimmonitorjaw l-effikaċja tal-iskema li timponi t-tariffi fit-tnaqqis tal-konġestjoni. Fejn xieraq, kull sena għandhom jaġġustaw l-istruttura tariffarja, il-perjodu/i tariffarju/i u l-ammont speċifiku tat-tariffa stabbilita għal kull kategorija partikolari ta’ vetturi, tip ta’ triq u perjodu ta’ żmien skont il-bidliet fil-provvista u fid-domanda tat-trasport.

ANNESS VI

LIVELL MASSIMU TAT-TARIFFA TAL-KONĠESTJONI

Dan l-Anness jistabbilixxi l-livell massimu tat-tariffa tal-konġestjoni.

Il-livelli massimi previsti fit-tabella hawn taħt għandhom jiġu applikati għal vetturi light duty. It-tariffi għal kategoriji oħra ta’ vetturi għandhom jiġu stabbiliti permezz tal-moltiplikazzjoni tat-tariffa applikata għal vetturi light duty bil-fatturi ta’ ekwivalenza pprovduti fit-tabella fl-Anness V.

Tabella: Livell massimu tat-tariffa tal-konġestjoni għal vetturi light duty

ċenteżmu/vettura-kilometru

Metropolitani

Mhux metropolitani

Awtostradi

67

34

Toroq ewlenin

198

66

ANNESS VII

VARJAZZJONI TAL-ĦLASIJIET GĦALL-UŻU TAT-TRIQ GĦAL VETTURI LIGHT DUTY

Dan l-Anness jispeċifika l-kategoriji tal-emissjonijiet li skonthom għandhom jiġu ddifferenzjati l-ħlasijiet għall-użu tat-triq u l-ħlasijiet fuq l-utent.

L-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu għandhom jitkejlu skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) .../...*.

Ir-rati aktar baxxi għandhom japplikaw għal kwalunkwe karozza tal-passiġġieri u vettura kummerċjali ħafifa b’emissjonijiet speċifiċi tas-CO2, kif imkejla skont ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**, li huma taħt il-livelli li jikkorrispondu għall-miri applikabbli għall-flotta kollha tal-UE stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*** u r-Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill****.

Tabella: kategoriji ta’ emissjonijiet ta’ vetturi light duty

Fattur ta’ konformità

1.5-2.1

1-1.5

inqas minn 1

Vetturi b’żero emissjonijiet

Tariffa għal kull km

10 % inqas mill-ogħla rata

20 % inqas mill-ogħla rata

30 % inqas mill-ogħla rata

75 % inqas mill-ogħla rata

__________________

* IR-REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) .../... ta’ XXX li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/xxx u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-emissjonijiet f’sewqan reali ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 6) [RDE 3] (ĠU L ...,……..2017, p. …).

** Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).

*** Ir-Regolament (KE) Nru 443/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 li jistabbilixxi standards ta' rendiment għall-emissjonijiet minn karozzi ġodda tal-passiġġieri bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO 2 minn vetturi ħfief (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 1).

**** Regolament (UE) Nru 510/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta' Mejju 2011 li jistabbilixxi standards ta’ rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO 2 minn vetturi ħfief (ĠU L 145, 31.5.2011, p. 1).

(1) ĠU C 81, 2.3.2018, p. 188.
(2) ĠU C 176, 23.5.2018, p. 66.
(3)ĠU C 81, 2.3.2018, p. 188.
(4)ĠU C 176, 23.5.2018, p. 66.
(5) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Ottubru 2018.
(6)Il-White Paper tat-28 ta' Marzu 2011 “Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti” (COM(2011)0144).
(7)COM(2016)0501.
(8)Id-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (ĠU L 187, 20.7.1999, p. 42).
(9) Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51)
(10) Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72)
(11) Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).
(12)Id-Direttiva 2004/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-interoperabilità ta' sistemi elettroniċi dwar taxxi tat-toroq fil-Komunità (Test b’rilevanza għaż-ŻEE), (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 124).
(13)Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa, (ĠU L 152, 11.06.2008, p. 1).
(14)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/427 tal-10 ta' Marzu 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 82, 31.3.2016, p. 1).
(15)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/646 tal-L-Erbgħa, 20 ta' April 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 26.4.2016, p. 1).
(16)...
(17) Id-Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq (ĠU L 319, 29.11.2008, p. 59).
(18)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(19)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I
PDF 277kWORD 92k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fil-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/33/KE dwar il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Fl-Istrateġija Ewropea għal Mobbiltà b'Emissjonijiet Baxxi21, il-Kummissjoni ħabbret li biex jitwettqu l-impenji li l-Unjoni għamlet waqt il-21 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (il-UNFCC), li saret f’Pariġi fl-2015, trid titħaffef id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u għalhekk jenħtieġ li l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja jaqbdu t-triq it-tajba biex sa nofs is-seklu jixxejnu għalkollox. Minbarra dan, hemm bżonn li mingħajr dewmien jonqsu drastikament l-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja mit-trasport li qed jagħmlu l-ħsara lis-saħħa tal-bniedem. Dan jista' jintlaħaq b'għadd ta' inizjattivi ta' politika, fosthom permezz tal-akkwist pubbliku ta' vetturi nodfa.
(2)  Fl-Istrateġija Ewropea għal Mobbiltà b'Emissjonijiet Baxxi21, il-Kummissjoni ħabbret li biex jitwettqu l-impenji li l-Unjoni għamlet waqt il-21 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (il-UNFCC), li saret f’Pariġi fl-2015, trid titħaffef id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u għalhekk jenħtieġ li l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja jaqbdu t-triq it-tajba biex sa nofs is-seklu jixxejnu għalkollox. Minbarra dan, hemm bżonn li mingħajr dewmien jonqsu drastikament l-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja mit-trasport li qed jagħmlu l-ħsara lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent. Dan jista' jintlaħaq b'għadd ta' inizjattivi ta' politika, fosthom miżuri li jappoġġaw bidla modali lejn it-trasport pubbliku, u permezz tal-akkwist pubbliku ta' vetturi nodfa.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501 finali.
21 COM(2016)0501 finali.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Kif tħabbar fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Ewropa Attiva: aġenda għal tranżizzjoni soċjalment ġusta lejn mobbiltà kompetittiva, konnessa u mingħajr ħsara għall-ambjent għal kulħadd"23, din il-proposta hi parti mit-tieni pakkett ta' proposti li se jikkontribwixxi għall-isforz tal-Unjoni għal mobbiltà b'emissjonijiet baxxi. Dan il-pakkett, li qed jiġi ppreżentat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "It-twettiq ta' mobbiltà b'emissjonijiet baxxi - Unjoni Ewropea li tipproteġi l-pjaneta, tagħti s-setgħa lill-konsumaturi tagħha u tiddefendi l-industrija u lill-ħaddiema tagħha" fih taħlita ta' miżuri orjentati lejn il-provvista u miżuri orjentati lejn id-domanda ħalli l-UE taqbad ir-ritmu għal mobbiltà b'emissjonijiet baxxi u fl-istess ħin issaħħaħ il-kompetittività tal-ekosistema tal-mobbiltà tal-UE.
(4)  Kif tħabbar fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Ewropa Attiva: aġenda għal tranżizzjoni soċjalment ġusta lejn mobbiltà kompetittiva, konnessa u mingħajr ħsara għall-ambjent għal kulħadd"23, din il-proposta hi parti mit-tieni pakkett ta' proposti li se jikkontribwixxi għall-isforz tal-Unjoni għal mobbiltà b'emissjonijiet baxxi. Dan il-pakkett, li qed jiġi ppreżentat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "It-twettiq ta' mobbiltà b'emissjonijiet baxxi - Unjoni Ewropea li tipproteġi l-pjaneta, tagħti s-setgħa lill-konsumaturi tagħha u tiddefendi l-industrija u lill-ħaddiema tagħha" fih taħlita ta' miżuri orjentati lejn il-provvista u miżuri orjentati lejn id-domanda ħalli l-UE taqbad ir-ritmu għal mobbiltà b'emissjonijiet baxxi u fl-istess ħin issaħħaħ il-kompetittività tal-ekosistema tal-mobbiltà tal-UE. Il-promozzjoni ta' vetturi sostenibbli jenħtieġ li ssir b'mod parallel mal-iżvilupp ulterjuri tat-trasport pubbliku, bħala l-aktar mod rapidu u kosteffiċjenti biex jitnaqqas l-għadd ta' vetturi fit-triq u konsegwentement biex tittejjeb il-kwalità tal-arja u jitnaqqsu l-emissjonijiet.
_________________
_________________
23 COM (2017)0283 finali.
23 COM(2017)0283 finali.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  L-innovazzjoni tat-teknoloġiji ġodda tgħin biex jonqsu l-emissjonijiet tal-vetturi u tappoġġa d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. Jekk tiżdied l-adozzjoni ta' vetturi mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi, aktarx li din iż-żieda tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 u ta' ċerti sustanzi li jniġġsu l-arja (materja partikulata, ossidi tan-nitroġenu u idrokarburi tan-nonmetan) u li trawwem il-kompetittività u t-tkabbir tal-industrija Ewropea fis-swieq globali dejjem jikbru tal-vetturi mingħajr emissjonijiet u b'emissjonijiet baxxi.
(5)  L-innovazzjoni tat-teknoloġiji ġodda tgħin biex jonqsu l-emissjonijiet tal-vetturi, u jitnaqqas it-tniġġis akustiku filwaqt li tappoġġa d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. Żieda fl-adozzjoni ta' vetturi mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi se tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 u ta' ċerti sustanzi li jniġġsu l-arja (materja partikulata, ossidi tan-nitroġenu u idrokarburi tan-nonmetan) u b'hekk ittejjeb il-kwalità tal-arja fil-bliet u f'żoni oħra mniġġsa, filwaqt li tikkontribwixxi għall-kompetittività u t-tkabbir tal-industrija Ewropea fis-swieq globali dejjem jikbru tal-vetturi mingħajr emissjonijiet u b'emissjonijiet baxxi u tiżgura l-iżvilupp ta' infrastrutturi tal-fjuwils alternattivi. Barra minn hekk, il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika jrid ikun il-prinċipju verament bażiku ta' kwalunkwe sforz sabiex jiġi żgurat u stimulat ambjent kompetittiv u jitħeġġu aktar riċerka u innovazzjoni f'dan il-qasam. Sabiex jitnaqqsu t-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku u jiġu ssodisfati l-istandards tal-Kwalità tal-Arja tal-UE f'żoni urbani u rurali, huma meħtieġa politiki u miżuri konkreti u ambizzjużi, inkluż l-użu tal-akkwist pubbliku ta' vetturi b'emissjonijiet nodfa.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
(5a)   Stimi għal meta se sseħħ il-parità monetarja tal-prezz bejn vetturi b'magna b'kombustjoni interna (ICEVs) u vetturi elettriċi mħaddma bil-batterija (BEVs) se jvarjaw bejn l-2020 u l-2028. Barra minn hekk, diversi fabbrikanti tat-tagħmir oriġinali (OEMs) iddikjaraw eżempji ta' parità monetarja tal-prezz għal xi mudelli ġodda fl-2020. Abbażi tal-ispejjeż operattivi aktar baxxi ta' BEVs, il-punt tal-parità monetarja tal-ispiża totali tas-sjieda (TCO) se jiġi qabel is-sena tal-parità monetarja tal-prezz tax-xiri, tipikament b'sentejn sa sitt snin.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)
(5b)   Il-previżjonijiet tas-suq ibassru li l-vetturi nodfa, bħall-karozzi kompletament elettriċi, se jonqsu fil-prezz b'mod sostanzjali u jsiru kompetittivi ħafna u anki irħas biex jitħaddmu minn vetturi konvenzjonali fis-snin wara l-2020, b'mod partikolari meta jitqies il-kost totali tas-sjieda, minħabba l-kost imnaqqas tal-batteriji iżda wkoll tnaqqis ieħor fil-kostijiet li se jirriżulta minħabba kostijiet aktar baxxi tal-fjuwil u kostijiet aktar baxxi ta' manutenzjoni marbuta mat-tħaddim ta' vettura elettrika.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 5c (ġdida)
(5c)   Filwaqt li l-Unjoni hija waħda mir-reġjuni fuq quddiem nett fir-riċerka u l-ekoinnovazzjoni ta' valur għoli, ir-Reġjun tal-Asja-Paċifiku qed jospita l-akbar produtturi tax-xarabanks u l-batteriji. Bl-istess mod, l-iżviluppi tas-suq globali f'vetturi elettriċi tal-batterija huma xprunati mis-swieq fiċ-Ċina u fl-Istati Uniti, li flimkien jammontaw għal madwar 60 % tas-suq globali, meta mqabbel ma' 28 % fl-UE. Għalhekk, huwa meħtieġ qafas ta' politika ambizzjuż tal-UE biex tiġi stimulata l-innovazzjoni u jkomplu jiġu promossi l-kompetittività u t-tkabbir tal-industrija Ewropea fis-swieq globali dejjem jikbru għall-vetturi nodfa u l-infrastruttura tat-teknoloġija assoċjata.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 5d (ġdida)
(5d)   L-Unjoni jeħtieġ li żżid l-inċentivi li jappoġġaw l-iżvilupp teknoloġiku ta' batteriji sostenibbli u riċiklabbli, li jenħtieġ li jiġu prodotti bil-ħsieb tal-ħtieġa li tkun imminimizzata l-impronta ambjentali tagħhom.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 5e (ġdida)
(5e)   Sabiex ikunu konsistenti mal-objettivi tas-sostenibbiltà, il-batteriji jenħtieġ li jkunu prodotti bl-anqas impatti ambjentali ġewwa u barra l-Unjoni, b'mod speċjali f'dak li jirrigwarda l-proċess tal-estrazzjoni tal-materjal użat għall-manifattura tal-batteriji. Waqt il-proċess kollu ta' produzzjoni jenħtieġ li jitqiesu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tressaq, f'konformità mar-reviżjoni tad-Direttiva 2006/66/KE, objettivi ambizzjużi għar-riċiklabbiltà tal-batteriji.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  L-awtoritajiet pubbliċi, permezz tal-politika tal-akkwist tagħhom, jistgħu joħolqu swieq ta' prodotti u servizzi innovattivi, u jappoġġawhom. Id-Direttivi 2014/24/UE24 u 2014/25/UE25 jistabbilixxu regoli armonizzati minimi dwar l-akkwist pubbliku li jarmonizzaw il-mod kif l-awtoritajiet pubbliċi u ċerti operaturi tal-utilitajiet pubbliċi jixtru l-prodotti, ix-xogħlijiet u s-servizzi. B'mod partikolari, dawn jistabbilixxu limiti ġenerali għall-volum ta' kuntratti soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, li jkunu japplikaw ukoll għad-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa.
(6)  B'kunsiderazzjoni tal-fatt li n-nefqa tal-gvern fuq l-oġġetti, ix-xogħlijiet u s-servizzi tirrappreżenta madwar 14 % tal-PDG, li jammonta għal madwar EUR 1,8 triljun kull sena, l-awtoritajiet pubbliċi, permezz tal-politika tal-akkwist tagħhom, jistgħu joħolqu swieq ta' prodotti u servizzi innovattivi, u jappoġġawhom. Id-Direttivi 2014/24/UE24 u 2014/25/UE25 jistabbilixxu regoli armonizzati minimi dwar l-akkwist pubbliku li jarmonizzaw il-mod kif l-awtoritajiet pubbliċi u ċerti operaturi tal-utilitajiet pubbliċi jixtru l-prodotti, ix-xogħlijiet u s-servizzi f'konformità mar-rekwiżiti ambjentali ta' oġġetti mixtrija (inklużi l-vetturi). B'mod partikolari, dawn jistabbilixxu limiti ġenerali għall-volum ta' kuntratti soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, li jkunu japplikaw ukoll għad-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, jenħtieġ li d-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti ċari u trasparenti u toħloq metodu sempliċi ta' kalkolu għall-miri tal-akkwist.
_________________
_________________
24 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.
24 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.
25 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243.
25 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
(6a)   Id-disponibbiltà ta' infrastruttura tal-iċċarġjar u r-riforniment hija prerekwiżit għal kwalunkwe operazzjoni tat-trasport b'vetturi li jaħdmu bi fjuwil alternattiv, inkluż għat-trasport pubbliku. Għalhekk, jenħtieġ li l-aspetti biex titħeġġeġ l-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi għat-trasport pubbliku jissaħħu fid-Direttiva 2014/94/UE. Fin-nuqqas ta' reviżjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi pjan ta' azzjoni għall-infrastruttura tat-trasport pubbliku.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)
(6b)   L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jobbligaw lill-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni (DSOs) jippossjedu, jiżviluppaw, jimmaniġġjaw u joperaw massa kritika minima ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar fid-dominju pubbliku b'aċċess b'xejn għall-fornituri tal-elettriku kollha, biex tiġi żgurata disponibbiltà suffiċjenti tal-punti tal-iċċarġjar.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 6c (ġdida)
(6c)   L-Istati Membri jenħtieġ li jiġu mħeġġa jesploraw possibbiltajiet biex jappoġġaw it-tħaddim ta' vetturi b'emissjonijiet estremament baxxi u jnaqqsu l-kostijiet tagħhom fis-servizzi pubbliċi, pereżempju billi jagħtu eżenzjonijiet jew tnaqqis minn taxxi fuq l-enerġija għal vetturi b'emissjonijiet estremament baxxi.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  Il-valutazzjoni tal-impatt li saret ħarġet fid-dieher il-benefiċċji ta' bidla fl-approċċ ta' governanza ġenerali għall-akkwist tal-vetturi nodfa fil-livell tal-Unjoni. Jekk jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi għall-akkwist, ikun jista' jintlaħaq b'mod effettiv l-għan li jitħalla impatt fuq l-adozzjoni mis-suq tal-vetturi nodfa meta mqabbel mad-dipendenza fuq l-internalizzazzjoni tal-kostijiet esterni fid-deċiżjonijiet ġenerali tal-akkwist, filwaqt li tiġi nnutata r-rilevanza li fid-deċiżjonijiet kollha tal-akkwist jitqiesu l-aspetti ambjentali. Il-benefiċċji fiż-żmien medju u fit-tul għaċ-ċittadini u l-intrapriżi Ewropej jiġġustifikaw bis-sħiħ dan l-approċċ sakemm dan ma jkunx jippreskrivi xi teknoloġija partikolari biex tintuża mill-awtoritajiet, l-entitajiet u l-operaturi kontraenti.
(8)  Il-valutazzjoni tal-impatt li saret issottolinjat il-benefiċċji ta' bidla fl-approċċ ta' governanza ġenerali fir-rigward tal-akkwist tal-vetturi nodfa u effiċjenti fl-enerġija fil-livell tal-Unjoni. Jekk jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi għall-akkwist, ikun jista' jintlaħaq b'mod effettiv l-għan li jitħalla impatt fuq l-adozzjoni mis-suq tal-vetturi nodfa meta mqabbel mad-dipendenza fuq l-internalizzazzjoni tal-kostijiet esterni fid-deċiżjonijiet ġenerali tal-akkwist, filwaqt li tiġi nnutata r-rilevanza li fid-deċiżjonijiet kollha tal-akkwist jitqiesu l-aspetti ambjentali. Il-benefiċċji fiż-żmien medju u fit-tul għaċ-ċittadini u l-intrapriżi Ewropej jiġġustifikaw bis-sħiħ dan l-approċċ sakemm dan ma jkunx jippreskrivi xi teknoloġija partikolari biex tintuża mill-awtoritajiet, l-entitajiet u l-operaturi kontraenti.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  Jekk jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva biex ikun jinkludi prattiki bħat-twellija, il-kiri u x-xiri bin-nifs tal-vetturi, kif ukoll kuntratti tas-servizz pubbliku għal servizzi tat-trasport pubbliku bit-triq, għal servizzi tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq b'għan speċjali, għal servizzi tat-trasport tal-passiġġieri mhux skedati u għall-kiri ta' xarabanks u kowċijiet b'xufier u kif ukoll servizzi tal-posta u l-kurjer speċifiċi u servizzi tar-rimi tal-iskart, ikun żgurat li tkun kopreta kull prattika rilevanti tal-akkwist.
(9)  Jekk jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva biex ikun jinkludi prattiki bħat-twellija, il-kiri u x-xiri bin-nifs u l-modifika retroattiva tal-vetturi, kif ukoll kuntratti tas-servizz pubbliku għal servizzi tat-trasport pubbliku bit-triq, għal servizzi tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq għal skopijiet speċjali, għal servizzi tat-trasport tal-passiġġieri mhux skedat u għall-kiri ta' xarabanks u kowċijiet b'xufier u kif ukoll servizzi tal-posta u l-kurjer speċifiċi u servizzi tar-rimi tal-iskart, ikun żgurat li tkun koperta kull prattika rilevanti tal-akkwist, filwaqt li kuntratti eżistenti jenħtieġ li ma jiġux affettwati minn din id-Direttiva b'mod retroattiv. Barra minn hekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li teżamina l-fattibbiltà ta' akkwist nadif f'modi oħra ta' trasport.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 10
(10)  Kien hemm appoġġ wiesa' fost il-partijiet konċernati ewlenin għal definizzjoni ta' vetturi nodfa li tqis ir-rekwiżiti ta' tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja minn vetturi ħfief u tqal. Biex ikun żgurat li jingħataw inċentivi xierqa li jappoġġaw l-adozzjoni mis-suq ta' vetturi mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi fl-Unjoni, jenħtieġ li bl-emenda d-dispożizzjonijiet għall-akkwist pubbliku ta' dawn il-vetturi jiġu allinjati mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-karozzi u l-vannijiet għal wara l-202026. Azzjoni mwettqa skont id-Direttiva emendata se tikkontribwixxi għall-konformità mar-rekwiżiti ta' dawn l-istandards. B'approċċ aktar ambizzjuż għall-akkwist pubbliku jista' jingħata stimolu addizzjonali importanti lis-suq.
(10)  Id-Direttiva emendata jenħtieġ li tikkontribwixxi għal tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja minn vetturi ħfief u tqal. Biex ikun żgurat li jingħataw inċentivi xierqa li jappoġġaw l-adozzjoni mis-suq ta' vetturi mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi fl-Unjoni, jenħtieġ li bl-emenda d-dispożizzjonijiet għall-akkwist pubbliku ta' dawn il-vetturi jiġu allinjati mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-karozzi u l-vannijiet għal wara l-202026. Azzjoni mwettqa b'mod konformi ma' din id-Direttiva se tikkontribwixxi wkoll għall-konformità mar-rekwiżiti ta' dawn l-istandards u se tiffaċilita l-installazzjoni tal-infrastruttura tal-iċċarġjar marbuta. B'approċċ aktar ambizzjuż għall-akkwist pubbliku se jingħata stimolu addizzjonali importanti lis-suq.
_________________
_________________
26 COM(2017)0676.
26 COM(2017)0676.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)
(10a)   Sabiex jinkiseb titjib fil-kwalità tal-arja fil-muniċipalitajiet, huwa kruċjali li l-flotta tat-trasport tiġġedded skont l-istandard ta' vetturi nodfa. Barra minn hekk, il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari jeħtieġu l-estensjoni tal-ħajja tal-prodotti. Għaldaqstant, il-vetturi modifikati retroattivament skont l-istandard ta' vettura nadifa jenħtieġ li jingħaddu wkoll għall-kisba tar-rekwiżiti minimi tal-akkwist stabbiliti fit-Tabelli 4 u 5 fl-Anness.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 10b (ġdida)
(10b)   Il-vetturi mingħajr emissjonijiet fl-iżbokk tal-egżost jistgħu wkoll iħallu impronta ambjentali sinifikanti minħabba l-proċess tal-manifattura tal-komponenti u l-livell ta' riċiklabbiltà jew tal-effiċjenza tal-produzzjoni tal-fjuwil. Għaldaqstant, it-teknoloġiji li jindirizzaw din l-isfida, bħall-batteriji sostenibbli u riċiklabbli, jenħtieġ li jirċievu livell ogħla ta' appoġġ f'termini tal-kisba tal-miri minimi tal-akkwist stabbiliti fit-Tabelli 4 u 5 fl-Anness. Ir-riċerka u l-iżvilupp ta' dawk it-teknoloġiji jenħtieġ li jiġu promossi wkoll f'politiki oħra tal-Unjoni.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 10c (ġdida)
(10c)  Il-kontabbiltà tal-emissjonijiet tas-CO2 jenħtieġ li tkun ibbażata fuq approċċ mill-estrazzjoni sal-użu sabiex issir ġustizzja għall-katina ta' provvista kollha tal-fjuwil mill-fażi tal-estrazzjoni għall-iżbokk tal-egżost. Dan jipprovdi kont aktar preċiż tal-emissjonijiet globali ta' vettura partikolari. Għalhekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi l-metodoloġija għar-reġistrazzjoni ta' emissjonijiet mill-estrazzjoni sal-użu sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2022.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Peress li l-vetturi ħfief u tqal jintużaw għal skopijiet differenti u għandhom livelli differenti ta' maturità tas-suq, hu importanti li d-dispożizzjonijiet dwar l-akkwist pubbliku jagħrfu dawn id-differenzi. Il-valutazzjoni tal-impatt turi l-valur miżjud jekk jitħaddem approċċ ibbażat fuq il-fjuwils alternattivi sakemm jiġu stabbiliti rekwiżiti teknoloġikament newtrali fil-livell tal-Unjoni għall-emissjonijiet tas-CO2 mill-vetturi tqal, kif il-Kummissjoni beħsiebha tipproponi fil-ġejjieni. Il-Valutazzjoni tal-Impatt tirrikonoxxi wkoll li s-swieq tax-xarabanks urbani mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi huma kkaratterizzati minn żieda fil-maturità tas-suq, filwaqt li s-swieq għat-trakkijiet mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi qegħdin fi stadju aktar bikri ta' żvilupp tas-suq.
(11)  Il-vetturi b'żewġ jew tliet roti, u dawk ħfief u tqal jintużaw għal skopijiet differenti u għandhom livelli differenti ta' maturità tas-suq, u hu importanti li d-dispożizzjonijiet dwar l-akkwist pubbliku jagħrfu dawn id-differenzi. Jenħtieġ li jiġi rikonoxxut ukoll li s-swieq tax-xarabanks urbani mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi huma kkaratterizzati minn progressjoni reċenti, filwaqt li s-swieq għat-trakkijiet mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi qegħdin fi stadju inizjali ta' żvilupp tas-suq.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)
(11a)   Il-potenzjal tat-tnaqqis tal-emissjonijiet permezz tal-akkwist pubbliku biss huwa limitat u t-trasport pubbliku jikkontribwixxi biss sehem żgħir tal-emissjonijiet li joriġinaw mis-settur tat-trasport. L-Istati Membri jenħtieġ għalhekk li jkunu inkoraġġuti jirregolaw ix-xiri ta' vetturi nodfa minn sidien oħra tal-flotta, bħall-kumpaniji tat-taksi, tal-kiri tal-karozzi u ride-pooling.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Jekk jiġu stabbiliti miri minimi għall-akkwist tal-vetturi nodfa sal-2025 u sal-2030 fil-livell tal-Istati Membri, dan jgħin fiċ-ċertezza tal-politika għas-swieq fejn l-investimenti fil-mobbiltà mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi huma ġġustifikati. Il-miri minimi jappoġġaw il-ħolqien tas-swieq madwar l-Unjoni kollha. Dawn jipprovdu żmien għall-aġġustament tal-proċessi tal-akkwist pubbliku u jibagħtu sinjal ċar tas-suq. Il-valutazzjoni tal-impatt tinnota li l-Istati Membri qed kulma jmur jistabbilixxu aktar miri, skont il-kapaċità ekonomika tagħhom u skont is-serjetà tal-problema. Jenħtieġ jiġu stabbiliti miri differenti fi Stati Membri differenti skont il-kapaċità ekonimika tagħhom (il-prodott domestiku gross għal kull ras) u l-esponiment għat-tniġġis (id-densità tal-popolazzjoni urbana). Jenħtieġ li l-miri minimi tal-akkwist jiġu kkumplimentati bl-obbligu tal-awtoritajiet, l-entitajiet u l-operaturi kontraenti biex fil-proċeduri tal-akkwist tagħhom iqisu l-aspetti enerġetiċi u ambjentali rilevanti kollha. Il-Valutazzjoni tal-Impatt Territorjali ta' din id-Direttiva emendata turi li l-impatt se jitqassam b'mod ekwu fost ir-reġjuni tal-Unjoni.
(12)  Jekk jiġu stabbiliti miri minimi għall-akkwist tal-vetturi nodfa li jridu jintlaħqu sal-2025 u sal-2030 fil-livell tal-Istati Membri, dan jgħin fiċ-ċertezza tal-politika għas-swieq fejn l-investimenti fil-mobbiltà mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi huma ġġustifikati. Il-miri minimi jappoġġaw il-ħolqien tas-swieq madwar l-Unjoni kollha. Dawn jipprovdu żmien għall-aġġustament tal-proċessi tal-akkwist pubbliku u jibagħtu sinjal ċar tas-suq. Il-valutazzjoni tal-impatt tinnota li l-Istati Membri qed kulma jmur jistabbilixxu aktar miri, skont il-kapaċità ekonomika tagħhom u skont is-serjetà tal-problema. Jenħtieġ jiġu stabbiliti miri differenti fi Stati Membri differenti skont il-kapaċità ekonomika tagħhom (il-prodott domestiku gross għal kull ras) u l-esponiment għat-tniġġis (id-densità tal-popolazzjoni urbana). Jenħtieġ li l-miri minimi tal-akkwist jiġu kkumplimentati bl-obbligu tal-awtoritajiet, l-entitajiet u l-operaturi kontraenti biex fil-proċeduri tal-akkwist tagħhom iqisu l-aspetti enerġetiċi u ambjentali rilevanti kollha. Il-Valutazzjoni tal-Impatt Territorjali ta' din id-Direttiva emendata turi li l-impatt se jitqassam b'mod ekwu fost ir-reġjuni tal-Unjoni.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)
(12a)   Fir-rakkomandazzjoni tiegħu tal-4 ta' April 2017 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku10a, il-Parlament Ewropew stieden lill-Istati Membri jħeġġu politiki tal-akkwist pubbliku ekoloġiku permezz tax-xiri ta' vetturi mingħajr emissjonijiet (ZEVs) u vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna (ULEVs) mill-awtoritajiet pubbliċi għall-flotot tagħhom jew għall-programmi ta' car sharing pubbliċi u semipubbliċi u għall-eliminazzjoni gradwali tal-karozzi ġodda b'emissjonijiet ta' CO2 sal-2035;
_________________
10a ĠU C 298, 23.8.2018, p. 140.
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  L-impatt massimu jista' jinkiseb jekk l-akkwist pubbliku tal-vetturi nodfa jiġi mmirat f'oqsma li għandhom livell relattivament għoli ta' tniġġis tal-arja. L-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri huma mħeġġa biex meta jkunu qed jikkonkludu l-implimentazzjoni tal-miri minimi nazzjonali tagħhom jiffukaw l-aktar fuq dawk l-oqsma u biex fir-rappurtar tagħhom skont din id-Direttiva emendata jirriflettu l-azzjoni relatata.
(13)  L-impatt massimu jista' jinkiseb jekk l-akkwist pubbliku tal-vetturi nodfa jiġi mmirat f'oqsma li għandhom livell relattivament għoli ta' tniġġis tal-arja u tniġġis akustiku. L-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri huma mħeġġa biex meta jkunu qed jikkonkludu l-implimentazzjoni tal-miri minimi nazzjonali tagħhom jiffukaw l-aktar fuq dawk l-oqsma u biex fir-rappurtar tagħhom skont din id-Direttiva emendata jirriflettu l-azzjoni relatata. Sabiex jiġi evitat piż sproporzjonat u r-riżultati potenzjali ta' din id-Direttiva jiġu ottimizzati, jenħtieġ li tiġi pprovduta assistenza teknika xierqa lill-awtoritajiet pubbliċi.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)
(13a)   Id-Direttiva emendata jenħtieġ li tikkontribwixxi għal tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja, u għall-promozzjoni ta' trasport bit-triq pubbliku nadif. Hi jenħtieġ li tevita li tiskoraġġixxi l-iżvilupp ta' trasport nadif mhux bit-triq bħal trammijiet u ferroviji tal-metro.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 13b (ġdida)
(13b)   Il-limiti stabbiliti f'din id-Direttiva huma diffiċli biex jiġu implimentati mingħajr l-iżvilupp ta' prodotti kummerċjabbli u teknikament maturi. Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni dwar il-progress tiġi aġġornata regolarment, il-Kummissjoni tintalab tissottometti rapport kull sentejn li fih tivvaluta jekk jeżistux soluzzjonijiet kummerċjabbli għal vetturi nodfa. Barra minn hekk, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jagħtu kontributi finanzjarji u mhux finanzjarji akbar biex dawn il-vetturi nodfa jiddaħħlu fis-suq aktar malajr.
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Premessa 13c (ġdida)
(13c)  Filwaqt li titqies id-differenza sinifikanti fil-marġini ta' flessibbiltà finanzjarja tal-operaturi tat-trasport privat għall-adozzjoni ta' vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi u li potenzjalment jiswew aktar, iridu jiġu magħmula disponibbli mekkaniżmi sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn l-operaturi tat-trasport pubbliku u privat fi proċessi ta' offerti u ta' akkwist u li l-kostijiet tal-konformità mal-miri minimi tal-akkwist stabbiliti f'din id-Direttiva ma jiġux imgħoddija lill-awtoritajiet lokali, b'mod partikolari fil-każ ta' muniċipalitajiet iżgħar, jew iwasslu għal esternalizzazzjoni ta' kostijiet rikorrenti ogħla permezz ta' prezzijiet ogħla tal-biljetti, taxxi lokali ogħla jew it-tnaqqis ta' servizzi tat-trasport pubbliku.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Premessa 15
(15)  Ir-rappurtar dwar l-akkwist pubbliku skont din id-Direttiva emendata jenħtieġ jagħti ħarsa ġenerali ċara tas-suq biex isir monitoraġġ effettiv tal-implimentazzjoni. Dan jenħtieġ jibda b'rapport intermedju fl-2023 u jissokta brappurtar sħiħ fl-2026 dwar l-implimentazzjoni tal-miri minimi, u mbagħad kull tliet snin: Jenħtieġ jiġi ffaċilitat rappurtar sempliċi ħalli jonqos il-piż amministrattiv fuq il-korpi pubbliċi individwali u tinkiseb ħarsa ġenerali effettiva tas-suq. Il-Kummissjoni se tiżgura rappurtar sħiħ għall-vetturi mingħajr emissjonijiet jew b'emissjonijiet baxxi jew għal vetturi oħra bi fjuwil alternattiv, fil-kuntest tal-Vokabolarju Komuni tal-Akkwisti tal-Unjoni. Il-kodiċijiet speċifiċi tal-Vokabolarju Komuni tal-Akkwisti se jgħinu r-reġistrazzjoni fil-bażi tad-dejta tal-offerti elettroniċi ta' kuljum, u l-monitoraġġ tagħha.
(15)  Ir-rappurtar dwar l-akkwist pubbliku skont din id-Direttiva emendata jenħtieġ jagħti ħarsa ġenerali ċara tas-suq biex isir monitoraġġ effettiv tal-implimentazzjoni. Dan jenħtieġ jibda b'rapport preliminari mill-Istati Membri lill-Kummissjoni fl-2023, ippreżentat fil-qafas tar-rapporti skont l-atti leġiżlattivi tal-Unjoni dwar l-akkwist pubbliku u dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali, u jissokta b'rappurtar sħiħ fl-2026 dwar l-implimentazzjoni tal-miri minimi, u mbagħad kull tliet snin. Jenħtieġ jiġi ffaċilitat rappurtar sempliċi ħalli jonqos il-piż amministrattiv fuq il-korpi pubbliċi individwali u tinkiseb ħarsa ġenerali effettiva tas-suq. Dawk ir-rapporti jenħtieġ li jkun fihom informazzjoni dwar il-passi meħuda biex tiġi implimentata d-Direttiva 2009/33/KE u jikkonformaw mal-kategoriji li jinsabu fil-Vokabolarju Komuni tal-Akkwist tal-Unjoni Il-Kummissjoni jenħtieġ li tressaq rapporti regolari lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/33/KE. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta wkoll jekk il-makkinarju tas-sit ta' kostruzzjoni jistax jiġi inkluż fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2009/33/KE u jekk ikun xieraq, telabora metodoloġija biex tiddefinixxi "makkinarju tas-sit ta' kostruzzjoni nadif".
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  Sabiex tinforma aħjar lil dawk li jfasslu l-politiki futuri fis-settur billi tipprovdilhom kont aktar preċiż tal-emissjonijiet totali ta' vettura partikolari, li jqis il-katina tal-valur kollu, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipproponi metodoloġija biex jingħaddu l-emissjonijiet tas-CO2 tul iċ-ċiklu tal-ħajja u l-emissjonijiet tas-CO2 mill-estrazzjoni sal-użu tal-vetturi. Dawn l-emissjonijiet jenħtieġ li jitqiesu meta l-Kummissjoni twettaq rieżami tad-Direttiva 2009/33/KE u ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni rilevanti oħra relatata mal-fjuwil alternattiv.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  L-appoġġ għall-adozzjoni mis-suq tal-vetturi nodfa jista' jiżdied jekk jinħolqu miżuri ta' appoġġ pubbliku mmirat fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni. Dan jinkludi skambju aħjar tal-għarfien u allinjament tal-akkwist ħalli jkunu jistgħu jitwettqu azzjonijiet fuq skala kbira biżżejjed biex jonqsu l-kostijiet u jitħalla impatt fuq is-suq. Il-possibbiltà ta' appoġġ pubbliku favur il-promozzjoni tal-iżvilupp tal-infrastrutturi meħtieġa għad-distribuzzjoni tal-fjuwils alternattivi hija rikonoxxuta fil-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ħarsien tal-ambjent u għall-enerġija27. Madankollu, ir-regoli tat-Trattat, u b'mod partikolari, l-Artikoli 107 u 108 tiegħu, għandhom ikomplu japplikaw għal dan l-appoġġ pubbliku.
(16)  L-appoġġ għall-adozzjoni mis-suq tal-vetturi nodfa jista' jiżdied jekk jinħolqu miżuri ta' appoġġ pubbliku mmirat fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni. Dan jinkludi skambju aħjar tal-għarfien u allinjament tal-akkwist ħalli jkunu jistgħu jitwettqu azzjonijiet fuq skala kbira biżżejjed biex jonqsu l-kostijiet u jitħalla impatt fuq is-suq. Il-proġetti pilota reġjonali huma ugwalment importanti, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mar-rabta bejn iż-żoni rurali u dawk urbani. Il-possibbiltà ta' appoġġ pubbliku favur il-promozzjoni tal-iżvilupp tal-infrastrutturi meħtieġa għad-distribuzzjoni tal-fjuwils alternattivi hija rikonoxxuta fil-Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ħarsien tal-ambjent u għall-enerġija27. Madankollu, ir-regoli tat-Trattat, u b'mod partikolari, l-Artikoli 107 u 108 tiegħu, għandhom ikomplu japplikaw għal dan l-appoġġ pubbliku.
_________________
_________________
27 ĠU C 200, 28.6.2014, p. 1.
27 ĠU C 200, 28.6.2014, p. 1.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)
(16a)   Sabiex jinkiseb aktar tnaqqis tal-emissjonijiet u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu inkoraġġuti, fejn xieraq, li japplikaw inċentivi u mekkaniżmi differenti għall-iżvilupp tal-flotta f'setturi oħra għajr dawk regolati fid-Direttiva emendata.
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 16b (ġdida)
(16b)   L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-ispiża tal-konformità mal-miri minimi ta' akkwist pubbliku stabbiliti f'din id-Direttiva ma tiġix mgħoddija lill-awtoritajiet lokali u li riżorsi finanzjarji suffiċjenti jkunu disponibbli għall-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet kontraenti.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 16c (ġdida)
(16c)   Miżuri mmirati ta' appoġġ għall-akkwist ta' vetturi nodfa huma indispensabbli. Sabiex jinkisbu l-objettivi ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jespandu l-inċentivi finanzjarji u mhux finanzjarji tagħhom sabiex iħaffu l-adozzjoni fis-suq ta' vetturi nodfa.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Premessa 16d (ġdida)
(16d)  L-impożizzjoni ta' miri minimi tal-akkwist għal vetturi ħfief u tqal b'din id-Direttiva se teħtieġ riżorsi finanzjarji addizzjonali għall-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet kontraenti. Għaldaqstant, il-politika baġitarja u finanzjarja tal-Unjoni wara l-2020 jenħtieġ li tieħu kont ta' dan biex tipprovdi biżżejjed appoġġ finanzjarju għall-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet kontraenti. Dan jenħtieġ li jiġi rifless fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali futur u fir-regoli dwar finanzjament sostenibbli u l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 16e (ġdida)
(16e)   Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet pubbliċi jkunu inċentivati jixtru vetturi nodfa u l-Istati Membri jinvestu fl-użu tal-infrastruttura tal-fjuwils alternattivi, iżda wkoll jiġi evitat ir-riskju li xiri bħal dan iwassal għal prezzijiet ogħla għall-passiġġieri, il-politika baġitarja u finanzjarja tal-Unjoni wara l-2020 jenħtieġ li tipprovdi appoġġ lill-entitajiet kontraenti. Dan jenħtieġ li jiġi rifless fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali futur u fir-regoli dwar finanzjament sostenibbli u l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-Istati Membri jenħtieġ li jespandu l-inċentivi finanzjarji u mhux finanzjarji u jippjanaw awditi ambjentali, sabiex iħaffu l-adozzjoni mis-suq ta' vetturi nodfa. Dawn l-isforzi se jnaqqsu l-investiment inizjali għoli għall-bidliet infrastrutturali u se jappoġġaw id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Premessa 16f (ġdida)
(16f)   Skont il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) attwali, l-Unjoni għandha firxa ta' fondi differenti biex tappoġġa lill-Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u l-operaturi kkonċernati fit-tranżizzjoni tagħhom lejn mobbiltà sostenibbli. Matul il-perijodu 2014-2020 l-Unjoni ddedikat EUR 13,7 biljun mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej għall-finanzjament tal-mobbiltà urbana. L-Orizzont 2020, il-programm ta' riċerka tal-Unjoni, se jipprovdi madwar EUR 200 miljun għall-mobbiltà urbana u EUR 650 miljun għall-bliet intelliġenti, u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa se talloka madwar EUR 200 miljun għal sejħiet għal proposti għan-nodi urbani. Skont il-QFP li jmiss, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jkomplu jappoġġaw il-proġetti sostenibbli ta' mobbiltà urbana u jsaħħu s-sinerġiji meħtieġa bejn id-diversi sorsi u programmi ta' finanzjament. B'mod partikolari, ir-rabtiet bejn il-mobbiltà urbana, l-Aġenda Diġitali l-ġdida u l-Unjoni tal-Enerġija jeħtieġ li jiġu rinfurzati, bħall-possibbiltà tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) li tiffinanzja proġetti ta' sinerġija b'rata ta' kofinanzjament addizzjonali għal proġetti ta' trasport b'elementi tal-enerġija u tat-telekomunikazzjonijiet li jimplikaw potenzjal enormi għall-proġetti urbani.
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Premessa 16g (ġdida)
(16g)   Jenħtieġ li jiġi promoss użu aktar immirat tal-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni, bħalma huma l-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi jew il-Faċilità Ewropea għal Trasport Nadif mill-Bank Ewropew tal-Investiment, li jistgħu jgħinu jiffinanzjaw flotot u tagħmir. Għal dan l-għan, id-disponibbiltà ta' servizzi ta' pariri tekniċi u finanzjarji lill-awtoritajiet lokali u l-operaturi, bħaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti, JASPERS, JESSICA, jew l-Istrument Finanzjarju (FI) - Compass, jenħtieġ li jiġu msaħħa sabiex isaħħu l-kapaċità istituzzjonali tagħhom, it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' proġetti u jinkiseb l-aħjar użu tal-fondi u l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni inkluż it-tneħħija tar-riskji għal offerti innovattivi.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Premessa 16h (ġdida)
(16h)   Jenħtieġ li l-awtoritajiet pubbliċi jkunu mħeġġa wkoll jakkwistaw vetturi permezz tal-kriterji tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża ("MEAT") kif deskritt fl-Artikolu 82 tad-Direttiva 2014/25/UE, b'kunsiderazzjoni tal-kosteffettività matul il-ħajja tal-vettura, kif ukoll l-aspetti ambjentali u soċjali.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Premessa 16i (ġdida)
(16i)   Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-investimenti, il-mobbiltà u l-ippjanar urban jeħtieġ ikunu kkoordinati aħjar, bħal permezz tal-użu ta' pjanijiet ta' mobbiltà urbana sostenibbli (SUMPs). Is-SUMPs huma pjanijiet li jiġu żviluppati tul il-firxa tal-oqsma ta' politika individwali u b'kooperazzjoni mal-livelli differenti ta' governanza b'kombinament ta' modi differenti ta' trasport, sikurezza fit-toroq, konsenja ta' merkanzija, ġestjoni tal-mobbiltà u sistemi ta' trasport intelliġenti. Is-SUMPs jista' jkollhom rwol importanti fil-kisba tal-miri tal-Unjoni rigward l-emissjonijiet tas-CO2, u t-tnaqqis akustiku u t-tniġġis tal-arja. Għaldaqstant, l-applikazzjoni tal-SUMPs jenħtieġ li tkun element importanti li għandu jiġi kkunsidrat fil-finanzjament tal-proġetti tal-Unjoni fil-qasam tat-trasport urban, inkluż fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva emendata. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti l-pariri u l-appoġġ tekniku meħtieġa fl-iżvilupp tas-SUMPs, b'kunsiderazzjoni sħiħa tal-prinċipju ta' sussidjarjetà.
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Premessa 16j (ġdida)
(16j)   Minbarra l-appoġġ għall-adozzjoni ta' vetturi nodfa, l-akkwisti pubbliċi jagħtu spinta qawwija lil forom ġodda ta' mobbiltà. Filwaqt li l-vetturi nodfa se jiġu inċentivati u jwasslu għall-użu ta' infrastruttura aċċelerata f'żoni urbani, id-diġitalizzazzjoni se tottimizza l-effiċjenza tat-trasport tal-passiġġieri u l-merkanzija. Il-mobbiltà multimodali u kondiviża, kif ukoll is-soluzzjonijiet ta' biljetti integrati huma strumentali fit-tranżizzjoni lejn Mobbiltà bħala Servizz.
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' din id-Direttiva, is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ tingħata lill-Kummissjoni biex taġġorna d-dispożizzjonijiet fir-rigward tal-istandards tal-emissjonijiet tas-CO2 tal-vetturi tqal għal perjodu ta' ħames snin li jibda minn [Please insert the date of entry into force]. Dan il-perjodu jenħtieġ jiġi estiż b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux din l-estensjoni. Hu partikolarment importanti li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell ta' esperti. Meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni jenħtieġ tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
imħassar
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)
(18a)  F'konformità mal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet1a, jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lis-segwitu tal-effetti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. L-evalwazzjoni tad-Direttiva 2009/33/KE jenħtieġ li tipprovdi l-bażi għal valutazzjoni tal-impatt tal-alternattivi għal azzjoni ulterjuri. Għalhekk, il-Kummissjoni, abbażi tal-aħjar u l-aħħar evidenza xjentifika disponibbli, jenħtieġ li tivvaluta l-ħtieġa ta' reviżjoni ta' din id-Direttiva b'kont meħud tal-emissjonijiet tas-CO2 tul iċ-ċiklu tal-ħajja u l-emissjonijiet tas-CO2 mill-estrazzjoni sal-użu tal-vetturi, sabiex tiżgura t-trasparenza u r-responsabilità rigward it-twettiq tal-għanijiet tal-politika, u jenħtieġ li tipproponi t-titjib neċessarju, jekk ikun meħtieġ. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni jenħtieġ li, f'dan ir-rigward, tirrevedi wkoll leġiżlazzjoni rilevanti oħra relatata mal-fjuwils alternattivi.
______________
1a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Premessa 18b (ġdida)
(18b)   Sehem kbir tal-akkwist tat-trasport pubbliku huwa relatat ma' korpi lokali tat-trasport pubbliku li ġeneralment huma f'idejn l-awtoritajiet lokali b'mezzi finanzjarji limitati. Jenħtieġ, għalhekk, li r-regoli dwar l-akkwist ta' vetturi nodfa la joħolqu piż finanzjarju addizzjonali sinifikanti u lanqas ma jwasslu għall-esternalizzazzjoni ta' kostijiet ogħla rikorrenti permezz ta' prezzijiet ogħla tal-biljetti, taxxi lokali ogħla jew it-tnaqqis tat-trasport pubbliku.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Premessa 18c (ġdida)
(18c)   L-Unjoni jeħtieġ li tipproteġi lill-manifatturi tal-UE minn kompetizzjoni inġusta f'pajjiżi terzi, fejn il-manifatturi tal-Unjoni ma għandhomx aċċess għall-offerti tal-akkwist pubbliku għax-xiri, it-twellija, il-kiri jew ix-xiri bin-nifs ta' vetturi tat-trasport bit-triq. Għaldaqstant, il-Kummissjoni jenħtieġ li tanalizza l-prattiki ta' kompetizzjoni inġusta f'pajjiżi terzi u tieħu l-miżuri xierqa sabiex tiżgura l-protezzjoni tal-industrija Ewropea.
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2009/33/KE
Titolu
Id-Direttiva 2009/33/UE dwar il-promozzjoni tal-vetturi nodfa tat-trasport bit-triq b'appoġġ għall-mobbiltà b'emissjonijiet baxxi
Id-Direttiva 2009/33/KE dwar il-promozzjoni tal-vetturi nodfa tat-trasport bit-triq fl-akkwist pubbliku, b'appoġġ għall-mobbiltà b'emissjonijiet baxxi
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 1 – paragrafu 1
(1a)   L-Artikolu 1(1) huwa sostitwit b'dan li ġej:
Din-Direttiva teħtieġ lill-awtoritajiet kontraenti, l-entitajiet kontraenti kif ukoll ċerti operaturi, iqisu l-impatti enerġetiċi u ambjentali ta' tul il-ħajja, inkluż il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet ta' CO2 u ta' ċerti sustanzi li jniġġsu, meta jkunu qed jixtru vetturi ta' trasport fuq it-triq, bl-għanijiet li jiġi promoss u stimulat is-suq għal vetturi nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li jitjieb il-kontribut tas-settur tat-trasport għal-linji politiċi ambjentali, klimatiċi u enerġetiċi tal-Komunità.
"Din id-Direttiva tesiġi li l-awtoritajiet kontraenti, l-entitajiet kontraenti kif ukoll ċerti operaturi jqisu l-impatti enerġetiċi u ambjentali ta' tul il-ħajja, inkluż il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tas-CO2 u ta' ċerti sustanzi li jniġġsu, meta jkunu qed jixtru, iwellu, jikru jew jixtru bin-nifs jew jimmodifikaw b'mod retroattiv vetturi ta' trasport bit-triq, bl-għanijiet li jiġi promoss u stimulat is-suq għal vetturi nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li jitjieb il-kontribut tas-settur tat-trasport għal-linji politiċi ambjentali, klimatiċi u enerġetiċi tal-Unjoni."
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 2 – paragrafu 1
(1b)  fl-Artikolu 2, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:
L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mir-rekwiżiti stipulati f'din id-Direttiva kuntratti għax-xiri ta' vetturi msemmija fl-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 2007/46/KE, li ma jkunux suġġetti għal approvazzjoni tat-tip jew approvazzjoni individwali fit-territorju tagħhom.
"L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mir-rekwiżiti stipulati f'din id-Direttiva kuntratti għax-xiri, it-twellija, ix-xiri bin-nifs jew il-modifika retroattiva ta' vetturi msemmija fl-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 2007/46/KE, li ma jkunux soġġetti għal approvazzjoni tat-tip jew approvazzjoni individwali fit-territorju tagħhom."
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Din id-Direttiva għandha tapplika għall-kuntratti tax-xiri, tal-kiri, tat-twellija jew tax-xiri bin-nifs ta' vetturi tat-trasport bit-triq minn:
Din id-Direttiva għandha tapplika għall-kuntratti tax-xiri, tal-kiri, tat-twellija jew tax-xiri bin-nifs jew modifika retroattiva ta' vetturi tat-trasport bit-triq minn:
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)   L-istituzzjonijiet, l-Aġenziji u l-Korpi tal-Unjoni Ewropea.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4
4.  "vetturi nodfa" tfisser
4.  "vetturi nodfa" tfisser vettura, irrispettivament mill-kategorija, li hija mħaddma bi fjuwils alternattivi kif definit fil-punt (1) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2014/94/UE, esklużi bijofjuwils li mhumiex prodotti minn materija prima elenkata fil-parti A tal-Aness IX tad-Direttiva 2018/... (RED II) jew prodotta miż-żejt tal-palm*, u inklużi l-vetturi ibridi li fihom l-elettriku jintuża biss għal parti mill-użu operazzjonali tal-vettura, vetturi b’emissjonijiet baxxi u vetturi mingħajr emissjonijiet. Għal vetturi b'magna b'kombustjoni interna, emissjonijiet f'sewqan reali (RDE) ** bħala perċentwal ta' limiti tal-emissjonijiet *** ma jistgħux jaqbżu t-80 %.
(a)  vettura tal-kategorija M1 jew M2 li għandha emissjoni massima mill-egżost espressa f'CO2g/km u emissjonijiet tas-sewqan reali li jniġġsu l-arja inqas minn persentaġġ tal-limiti tal-emissjonijiet applikabbli kif imsemmi fit-Tabella 2 tal-Anness, jew;
(b)  vettura tal-kategorija N1 li għandha emissjoni massima mill-egżost espressa f’CO2g/km u emissjonijiet tas-sewqan reali li jniġġsu l-arja inqas minn persentaġġ tal-limiti tal-emissjonijiet applikabbli kif imsemmi fit-Tabella 2 tal-Anness, jew;
(c)  vettura tal-kategorija M3, N2 jew N3 kif definit fit-Tabella 3 tal-Anness”.
_____________________________
* Dan għandu jintwera b'kuntratt ta' fornitura tal-bijofjuwil jew mezzi oħra ta' aċċess għall-bijofjuwil.
** RDE tal-partikuli ultrafini f’#/km (PN) ta' ossidi tan-nitroġenu f'mg/km (NOx) imkejla skont il-verżjoni applikabbli tal-Anness IIIA, ir-Regolament 2017/1151.
*** Il-limitu tal-emissjonijiet applikabbli huwa msemmi fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007.
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
4a.  "vettura mingħajr emissjonijiet" tfisser vettura mingħajr emissjonijiet fl-iżbokk tal-egżost ta' CO2, NOx u ta' materja partikolata fina.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)
4b.  "vettura b'emissjonijiet baxxi" tfisser vettura b'livelli massimi ta' emissjonijiet kif imsemmi fit-Tabella 2 fl-Anness.
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 4c (ġdid)
4c.  "vettura modifikata retroattivament skont l-istandard ta' vettura nadifa" tfisser vettura b'magna modifikata retroattivament skont l-istandard ta' vettura nadifa kif definit fil-punt 4 tal-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu. Fil-każ ta' magna modifikata retroattivament li tuża l-bijofjuwils kif definit fil-punt (i) tal-Artikolu 2 tat-tieni paragrafu tad-Direttiva 2009/28/KE, il-fjuwils sintetiċi jew il-fjuwils paraffiniċi, il-vettura trid tissodisfa l-istandards Euro l-aktar riċenti jew standards suċċessuri.
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 4a
(4)  Għandu jiddaħħal l-Artikolu 4a li ġej:
imħassar
“Artikolu 4a
Delega tas-setgħat
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 8a biex taġġorna t-Tabella 3 tal-Anness mal-limiti tal-emissjonijiet mill-egżost tas-CO2 u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja għall-vetturi tqal ġaladarba l-istandards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 relatati mal-vetturi tqal ikunu fis-seħħ fil-livell tal-Unjoni.
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li x-xiri, il-kiri, it-twellija u x-xiri bin-nifs tal-vetturi tat-trasport bit-triq, u l-kuntratti tas-servizz pubbliku għal servizzi tat-trasport pubbliku tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq u l-kuntratti tas-servizz pubbliku kif imsemmi fl-Artikolu 3 ta' din id-Direttiva jkunu konformi mal-miri minimi tal-akkwist għall-vetturi ħfief imsemmija fit-Tabella 4 tal-Anness, u għall-vetturi tqal imsemmija fit-Tabella 5 tal-Anness.
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li x-xiri, il-kiri, it-twellija, ix-xiri bin-nifs jew il-modifika retroattiva skont l-istandard ta' vettura nadifa tal-vetturi tat-trasport bit-triq, u l-kuntratti tas-servizz pubbliku għal servizzi tat-trasport pubbliku tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq u l-kuntratti tas-servizz pubbliku kif imsemmi fl-Artikolu 3 ta' din id-Direttiva jkunu konformi mal-miri minimi tal-akkwist għall-vetturi ħfief nodfa msemmija fit-Tabella 4 tal-Anness, u għall-vetturi tqal imsemmija fit-Tabella 5 tal-Anness.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.   Għall-fini li jiġu kkalkulati r-rekwiżiti minimi tal-akkwist, id-data tal-akkwist pubbliku li għandha titqies hija d-data tat-tlestija tal-proċedura tal-akkwist pubbliku, permezz tal-iffirmar tal-kuntratt.
Ir-rekwiżiti minimi tal-akkwist għandhom jiġu kkalkulati bħala medja tal-kuntratti kollha ffirmati bejn il-jum wara d-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva u l-31 ta' Diċembru 2024 għall-ewwel perjodu ta’ referenza, u mill-1 ta' Jannar 2025 u l-31 ta' Diċembru 2029 għat-tieni perjodu ta’ referenza.
F'każ li ma jiġux adottati rekwiżiti ġodda għall-perjodu ta' referenza wara l-1 ta' Jannar 2030, ir-rekwiżiti stabbiliti għall-2030 għandhom ikomplu japplikaw.
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.   Biex jintlaħqu l-miri tal-akkwist, l-entitajiet kontraenti għandhom jibbażaw l-għoti ta' kuntratti fuq l-offerta l-aktar ekonomikament vantaġġuża ("MEAT") kif deskritt fl-Artikolu 82 tad-Direttiva 2014/25/UE. L-ispeċifikazzjonijiet għall-offerti għandhom jiġu definiti mhux biss b'enfasi fuq il-Kost Totali tas-Sjieda (TCO) iżda anki fuq karatteristiċi oħra tal-vetturi bħall-aċċessibbiltà, l-introduzzjoni fil-pajsaġġ urban, il-livelli akustiċi, l-effiċjenza fl-enerġija, ir-riċiklabbiltà tal-batteriji u l-komponenti tal-vetturi.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 5a (ġdid)
(5a)   Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 5a
Riżorsi Finanzjarji
1.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli biżżejjed strumenti ta' finanzjament għall-akkwist ta' vetturi nodfa u l-installazzjoni tal-infrastruttura relatata tagħhom fit-territorju tagħhom. L-istabbiliment tal-fondi għandu jsegwi evalwazzjoni bir-reqqa tal-ħtiġijiet finanzjarji tal-awtoritajiet pubbliċi u l-entitajiet kontraenti marbuta mal-miri tal-akkwist stabbiliti fil-livell nazzjonali.
2.  L-Unjoni għandha tagħmel disponibbli strumenti ta' finanzjament addizzjonali għall-appoġġ tal-adozzjoni ta' vetturi nodfa u l-installazzjoni tal-infrastruttura relatata tagħhom fl-Istati Membri."
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 5b (ġdid)
(5b)   Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 5b
Pjan ta' azzjoni għal fjuwils alternattivi għat-trasport pubbliku
1.  Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill pjan ta' azzjoni biex jitħaffef l-istabbiliment ta' infrastruttura għall-iċċarġjar u r-riforniment tal-fjuwil għall-vetturi tqal li huma proprjetà ta' kumpaniji tat-trasport fil-garaxxijiet u l-postijiet ta' manutenzjoni tagħhom stess kif ukoll fl-ispazju pubbliku.
2.  Dan il-pjan ta' azzjoni għandu jinkludi informazzjoni dwar strumenti ta' finanzjament disponibbli tal-Unjoni u jistipula b'mod ċar il-proċeduri dwar kif appoġġ bħal dan jista' jingħata, inkluż ir-relazzjoni tiegħu mar-regoli eżistenti Ewropej dwar l-għajnuna mill-Istat.
3.  Ir-rapport għandu jinkludi wkoll valutazzjoni dwar kif l-istrumenti ta' finanzjament Ewropej jistgħu jiġu riveduti biex tingħata prijorità għall-finanzjament lil kumpaniji tat-trasport pubbliku ta' kull daqs biex jissostitwixxu l-vetturi tagħhom."
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 5c (ġdid)
(5c)   Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 5c
Pjattaforma tal-Unjoni għall-akkwist transfruntier u konġunt ta' vetturi tat-trasport fit-triq b'emissjonijiet baxxi u effiċjenti fl-enerġija
Sabiex tiġi ffaċilitata l-kisba tal-miri stabbiliti fl-Anness għal din id-Direttiva u biex jinkisbu ekonomiji ta' skala, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma tal-Unjoni għall-akkwist transfruntier u konġunt ta' vetturi tat-trasport bit-triq b'emissjonijiet baxxi u effiċjenti fl-enerġija. L-awtoritajiet kontraenti, l-entitajiet u l-operaturi msemmija fl-Artikolu 3 jistgħu jipparteċipaw f'din il-pjattaforma biex jakkwistaw il-vetturi b'mod konġunt. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-pjattaforma tkun aċċessibbli għall-pubbliku u tlaqqa' flimkien b'mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati kollha fl-akkomunament tar-riżorsi tagħhom. Sabiex jiġi ffaċilitat l-istabbiliment u t-twettiq ta' akkwisti konġunti bħal dawn, il-Kummissjoni għandha tipprovdi assistenza teknika u tiżviluppa mudelli għal ftehimiet ta' kooperazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 8a għat-twaqqif tal-pjattaforma tal-Unjoni għall-akkwist konġunt ta' vetturi tat-trasport bit-triq b'emissjonijiet baxxi u effiċjenti fl-enerġija."
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 8a
(7)   Jiddaħħal Artikolu 8a ġdid:
imħassar
“Artikolu 8a
Eżerċizzju tad-delega
1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati kif imsemmi fl-Artikolu 4a għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn [Please insert the date of entry into force]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
3.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 4a tista' tiġi rrevokata f’kull żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.
5.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess ħin.
6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 4a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fi żmien xahrejn wara n-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'[xahrejn] fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.”
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 9
(8)  L-Artikolu 9 jinbidel b’dan li ġej:
(8)  L-Artikolu 9 huwa mħassar
"1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat.
Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Meta l-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3.  Fejn l-opinjoni tal-kumitat tkun trid tinkiseb permezz tal-proċedura bil-miktub, dik il-proċedura għandha tittermina mingħajr riżultat fejn, fil-limitu ta' żmien għall-għoti tal-opinjoni, il-president tal-kumitat hekk jiddeċiedi jew maġġoranza sempliċi tal-membri tal-kumitat jitolbu li jsir hekk.
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1
1.  Wara r-rappurtar tal-Istati Membri, kull tliet snin mill-1 ta' Jannar 2027, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u dwar l-azzjonijiet li jittieħdu minn Stati Membri individwali għall-implimentazzjoni effettiva ta' din id-Direttiva.
1.  L-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva bħala parti mir-rapport previst fl-Artikolu 83(3)(2) tad-Direttiva 2014/24/UE u l-Artikolu 99(3)(2) tad-Direttiva 2014/25/UE sat-18 ta' April 2026, u kull tliet snin sussegwentement. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport preliminari lill-Kummissjoni sat-18 ta' April 2023.
Dawk ir-rapporti għandu jkollhom informazzjoni dwar il-passi li ttieħdu biex tiġi implimentata din id-Direttiva, fosthom l-għadd u l-kategoriji tal-vetturi akkwistati mill-awtoritajiet u l-entitajiet, u dwar id-djalogu li sar bejn il-livelli differenti ta' governanza, kif ukoll informazzjoni dwar l-intenzjonijiet tal-Istati Membri dwar l-attivitajiet tar-rappurtar imsemmija hawn fuq, u kull informazzjoni siewja oħra.
L-informazzjoni għandha tikkonforma mal-kategoriji li jinsabu fir-Regolament (KE) Nru 2195/2002 dwar il-Vokabolarju Komuni tal-Akkwist (CPV) kif imniżżel fit-Tabella 1 tal-Anness.
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2
(aa)  Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  Dawk ir-rapporti għandhom jevalwaw l-effetti tad-Direttiva, speċjalment tal-għażliet imsemmija fl-Artikolu 5(3), u l-ħtieġa ta' aktar azzjoni, u jinkludu proposti kif meħtieġ.
"2. Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2022, tipproponi metodoloġija għall-għadd tal-emissjonijiet ta' CO2 taċ-ċiklu tal-ħajja u l-emissjonijiet ta' CO2 mill-estrazzjoni sal-użu tal-vetturi.
F'dawk ir-rapporti, il-Kummissjoni għandha tqabbel iċ-ċifri nominali u relattivi tal-vetturi mixtrija li jikkorrispondu mal-aqwa alternattiva tas-suq f’termini ta' enerġija tul il-ħajja operattiva u tal-impatti ambjentali, f’kull waħda mill-kategoriji tal-vetturi elenkati fit-Tabella 3 tal-Anness, mas-suq totali għal dawn il-vetturi, u tagħmel stima kif l-għażliet imsemmija fl-Artikolu 5(3) affettwaw is-suq. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-ħtieġa għal iktar azzjoni u tinkludi proposti kif meħtieġ.
Sa mhux aktar tard mit-18 ta' April 2027, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina d-Direttiva 2009/33/KE u kwalunkwe leġiżlazzjoni rilevanti oħra marbuta mal-fjuwils alternattivi, filwaqt li tqis l-emissjonijiet tas-CO2 tul iċ-ċiklu tal-ħajja u l-emissjonijiet tas-CO2 mill-estrazzjoni sal-użu tal-vetturi.
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – ab (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3
(ab)  il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:
3.  Mhux aktar tard mid-data tal-ewwel rapport, il-Kummissjoni għandha teżamina l-għażliet imsemmija fl-Artikolu 5(3), tippreżenta evalwazzjoni tal-metodoloġija stipulata fl-Artikolu 6, u tipproponi aġġustamenti adatti jekk meħtieġ.
"3. Sat-18 ta' April 2024, u kull tliet snin wara, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva li jispeċifika l-azzjonijiet meħuda minn Stati Membri individwali f'dan ir-rigward, u tivvaluta l-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri u fejn ikun xieraq, ikun akkumpanjat minn proposta biex tiġi emendata din id-Direttiva."
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva sal-1 ta' Jannar 2026, u mbagħad kull tliet snin. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport intermedju lill-Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2023. Dak ir-rapport għandu jiġbor informazzjoni dwar il-passi li ttieħdu biex titwettaq din id-Direttiva, fosthom l-għadd u l-kategoriji tal-vetturi akkwistati mill-awtoritajiet u l-entitajiet, u dwar id-djalogu li sar bejn il-livelli differenti ta' governanza, kif ukoll informazzjoni dwar l-intenzjonijiet tal-Istati Membri dwar l-attivitajiet tar-rappurtar imsemmija hawn fuq, u kull informazzjoni siewja oħra. L-informazzjoni għandha timxi mal-kategoriji tal-informazzjoni li hemm fir-Regolament (KE) Nru 2195/2002 dwar il-Vokabolarju Komuni tal-Akkwist (CPV)31 kif imniżżel fl-Anness.
imħassar
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5
5.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta linji gwida, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, dwar il-kontenut tar-rapporti tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 4".
5.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta linji gwida, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, dwar il-kontenut tar-rapporti tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1".
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b – punt ba (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid)
(ba)  jiżdied il-paragrafu li ġej:
"5a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jistabbilixxu mekkaniżmi biex jirregolaw ix-xiri ta' vetturi nodfa minn sidien oħra tal-flotta, bħall-kumpaniji tat-taksi, il-car-sharing u r-ride-pooling."
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt bb (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5b (ġdid)
(bb)  jiżdied il-paragrafu li ġej:
"5b. Sal-31 ta' Diċembru 2021, il-Kummissjoni Ewropea għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill pjan ta' azzjoni biex jitħaffef l-istabbiliment ta' infrastruttura tal-iċċarġjar u tal-forniment tal-fjuwil għal HDVs fil-pussess ta' kumpaniji tat-trasport fid-depożiti tagħhom stess u żoni ta' manutenzjoni kif ukoll l-ispazju pubbliku. Dan il-pjan ta' azzjoni għandu jinkludi informazzjoni dwar strumenti ta' finanzjament tal-Unjoni disponibbli u jistipula kif appoġġ bħal dan jista' jingħata minkejja regoli Ewropej dwar l-għajnuna mill-Istat."
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt bc (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5c (ġdid)
(bc)  jiżdied il-paragrafu li ġej:
"5c. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtieġa li tirrevedi l-leġiżlazzjoni xierqa relatata mal-promozzjoni tat-trasport bit-triq nadif u effiċjenti fl-użu tal-enerġija fir-rigward tal-użu tal-aħjar tajers gradati u dawk maqtugħin mill-ġdid, u fejn xieraq tippreżenta proposta leġislattiva."
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt bd (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5d (ġdid)
(bd)  jiżdied il-paragrafu li ġej:
"5d. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida lill-Istati Membri rigward il-fondi differenti tal-UE li jistgħu jintużaw għall-finijiet ta' din id-Direttiva, eż. il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa li tappoġġa l-iżvilupp ta' netwerks trans-Ewropej ta' prestazzjoni għolja, sostenibbli, interkonnessi effiċjentement fil-qasam tat-trasport u l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi jew il-Faċilità għal Trasport Aktar Nadif li jappoġġaw l-użu ta' vetturi tat-trasport aktar nodfa, u l-ħtiġijiet tagħhom ta' infrastruttura assoċjata jistgħu jiġu mobilizzati."
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt be (ġdid)
Direttiva 2009/33/KE
Artikolu 10 - paragrafu 5e (ġdid)
(be)  jiżdied il-paragrafu li ġej:
"5e. Iċ-Ċentri ta' Konsulenza għandu jkollhom rwol ewlieni f'din it-tranżizzjoni billi jiffaċilitaw u jippromwovu l-investimenti u jappoġġaw lill-kapaċitajiet istituzzjonali. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ b'mod sostanzjali r-rwol u l-kapaċità taċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti, b'mod partikolari permezz ta' preżenza lokali u rwol proattiv fit-tħejjija tal-proġetti."
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn XXXX [Jekk jogħġbok daħħal id-data[ ] 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ]. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.
L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn XXXX [Jekk jogħġbok daħħal id-data 18-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ]. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Anness I
Direttiva 2009/33/KE
Anness – tabella 1

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 1. Il-kodiċijiet tal-Vokabolarju Komuni tal-Akkwisti (CPV) imsemmija fl-Artikolu 3

Kodiċi CPV

Deskrizzjoni

60112000-6

Servizzi pubbliċi tat-trasport bit-triq

60130000-8

Servizzi tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq għal skopijiet speċjali

60140000-1

Trasport tal-passiġġieri mhux skedat

60172000-3

Kiri ta' xarabanks u kowċijiet b'xufier

90511000-2

Servizzi ta' ġbir tal-iskart

60160000-7

Trasport tal-posta bit-triq

60161000-4

Servizzi ta' trasport tal-pakketti

Emenda

Tabella 1. Il-kodiċijiet tal-Vokabolarju Komuni tal-Akkwisti (CPV) imsemmija fl-Artikolu 3

Kodiċi CPV

Deskrizzjoni

60112000-6

Servizzi pubbliċi tat-trasport bit-triq

60130000-8

Servizzi tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq għal skopijiet speċjali

60140000-1

Trasport tal-passiġġieri mhux skedat

60172000-3

Kiri ta' xarabanks u kowċijiet b'xufier

90511000-2

Servizzi ta' ġbir tal-iskart

60160000-7

Trasport tal-posta bit-triq

60161000-4

Servizzi ta' trasport tal-pakketti

64121100-1

Servizzi ta' konsenja tal-posta

64121200-2

Servizzi ta' konsenja tal-pakketti

60170000-0

Kiri ta' vetturi tat-trasport tal-passiġġieri b'xufier

60171000-7

Kiri ta' karozzi tal-passiġġieri b'xufier

60181000-0

Kiri ta' trakkijiet b'xufier

60180000-3

Kiri ta' vetturi tat-trasport tal-merkanzija b'xufier

90511100-3

Servizzi ta' ġbir tal-iskart solidu urban

90511200-4

Servizzi ta' ġbir tal-iskart domestiku

90511300-5

Servizzi ta' ġbir tal-iskart

90511400-6

Servizzi ta' ġbir tal-karti

Emenda 74
Proposta għal direttiva
ANNESS I
Direttiva 2009/33/KE
Anness – tabella 2

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 2: Il-limiti tal-emissjonijiet għall-vetturi ħfief

Kategoriji ta' vetturi

2025

2030

 

CO2 g/km

emissjonijiet RDE ta' sustanzi li jniġġsu l-arja* bħala persentaġġ tal-limiti tal-emissjonijiet**

CO2 g/km

emissjonijiet RDE ta' sustanzi li jniġġsu l-arja* bħala persentaġġ tal-limiti tal-emissjonijiet

Vetturi M1

25

80%

0

Mhux applikabbli

Vetturi M2

25

80%

0

Mhux applikabbli

Vetturi N1

40

80%

0

Mhux applikabbli

* Emissjonijiet tas-sewqan reali tal-partikuli ultrafini f’#/km (PN) ta' ossidi tan-nitroġenu f’mg/km (NOx) imkejla skont il-verżjoni applikabbli tal-Anness IIIA, ir-Regolament 2017/1151.

** Il-limitu tal-emissjonijiet applikabbli jinsab fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, jew fis-suċċessuri tiegħu.

Emenda

Tabella 2: Il-limiti tal-emissjonijiet għall-vetturi ħfief

Kategoriji ta' vetturi

2025

2030

 

CO2 g/km

emissjonijiet RDE ta' sustanzi li jniġġsu l-arja* bħala persentaġġ tal-limiti tal-emissjonijiet**

CO2 g/km

emissjonijiet RDE ta' sustanzi li jniġġsu l-arja* bħala persentaġġ tal-limiti tal-emissjonijiet

Vetturi L

25

 

 

 

Vetturi M1

50

80%

0

Mhux applikabbli

Vetturi M2

50

80%

0

Mhux applikabbli

Vetturi N1

50

80%

0

Mhux applikabbli

Vetturi M3

Mhux applikabbli

 

 

 

Vetturi N2

Mhux applikabbli

 

 

 

Vetturi N3

Mhux applikabbli

 

 

 

* Emissjonijiet tas-sewqan reali tal-partikuli ultrafini f’#/km (PN) ta' ossidi tan-nitroġenu f’mg/km (NOx) imkejla skont il-verżjoni applikabbli tal-Anness IIIA, ir-Regolament 2017/1151.

** Il-limitu tal-emissjonijiet applikabbli jinsab fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, jew fis-suċċessuri tiegħu.

Emenda 86
Proposta għal direttiva
Anness I
Direttiva 2009/33/KE
Anness – tabella 3
[…..]
imħassar
Emendi 75 u 85
Proposta għal direttiva
ANNESS I
Direttiva 2009/33/KE
Anness – tabella 4

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 4: Mira minima għas-sehem tal-vetturi ħfief skont it-Tabella 2 fl-akkwist pubbliku kollu tal-vetturi ħfief fil-livell tal-Istati Membri*

Stat Membru

2025

2030

Il-Lussemburgu

35%

35%

L-Iżvezja

35%

35%

Id-Danimarka

34%

34%

Il-Finlandja

35%

35%

Il-Ġermanja

35%

35%

Franza

34%

34%

Ir-Renju Unit

35%

35%

In-Netherlands

35%

35%

L-Awstrija

35%

35%

Il-Belġju

35%

35%

L-Italja

35%

35%

L-Irlanda

35%

35%

Spanja

33%

33%

Ċipru

29%

29%

Rumanija

35%

35%

Il-Portugall

27%

27%

Il-Greċja

23%

23%

Is-Slovenja

20%

20%

Iċ-Ċekja

27%

27%

L-Estonja

21%

21%

Is-Slovakkja

20%

20%

Il-Litwanja

19%

19%

Il-Polonja

20%

20%

Il-Kroazja

17%

17%

L-Ungerija

21%

21%

Il-Latvja

20%

20%

Ir-Rumanija

17%

17%

Il-Bulgarija

16%

16%

* Il-vetturi mingħajr emissjonijiet mill-egżost għandhom jingħaddu bħala vettura waħda (1) li qed tikkontribwixxi għall-mandat. Il-vetturi l-oħra kollha li jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-Tabella 2 f'dan l-Anness għandhom jingħaddu bħala 0,5 ta' vettura li qed tikkontribwixxi.

Emenda

Tabella 4: Mira minima għas-sehem tal-vetturi tqal fl-akkwist pubbliku kollu tal-vetturi tqal fil-livell tal-Istati Membri1, 2

 

Kategorija tal-vettura M1, M2, N1

Kategorija tal-vettura L

Stat Membru

2025

2030

2025

2030

Istituzzjonijiet, Aġenziji u Korpi tal-UE

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Il-Lussemburgu

50%

50%

50%

50%

L-Iżvezja

50%

50%

50%

50%

Id-Danimarka

50%

50%

50%

50%

Il-Finlandja

50%

50%

50%

50%

Il-Ġermanja

50%

50%

50%

50%

Franza

50%

50%

50%

50%

Ir-Renju Unit

50%

50%

50%

50%

In-Netherlands

50%

50%

50%

50%

L-Awstrija

50%

50%

50%

50%

Il-Belġju

50%

50%

50%

50%

L-Italja

50%

50%

50%

50%

L-Irlanda

50%

50%

50%

50%

Spanja

50%

50%

50%

50%

Ċipru

50%

50%

50%

50%

Malta

50%

50%

50%

50%

Il-Portugall

50%

50%

50%

50%

Il-Greċja

35%

35%

35%

35%

Is-Slovenja

35%

35%

35%

35%

Iċ-Ċekja

50%

50%

50%

50%

L-Estonja

35%

35%

35%

35%

Is-Slovakkja

35%

35%

35%

35%

Il-Litwanja

35%

35%

35%

35%

Il-Polonja

35%

35%

35%

35%

Il-Kroazja

25%

25%

25%

25%

L-Ungerija

25%

25%

25%

25%

Il-Latvja

25%

25%

25%

25%

Ir-Rumanija

25%

25%

25%

25%

Il-Bulgarija

25%

25%

25%

25%

1 Mill-inqas 70 % tar-rekwiżiti minimi tal-akkwist għal vetturi ħfief u nodfa fl-ewwel perjodu ta' referenza (sal-2025) għandhom jiġu ssodisfati mill-vetturi mingħajr emissjonijiet u b'emissjonijiet baxxi u fit-tieni (2025-2030) perjodu u fil-perjodi sussegwenti ta' referenza, mill-vetturi mingħajr emissjonijiet.

2 Il-vetturi mingħajr emissjonijiet mill-egżost għandhom jingħaddu bħala vettura waħda li qed tikkontribwixxi għall-mandat. Il-vetturi b'emissjonijiet baxxi jew il-vetturi li jużaw il-gass naturali, dment li dawn jaħdmu għalkollox bil-bijometanu, li għandu jintwera permezz ta' kuntratt għall-akkwist tal-bijometanu jew mezz ieħor ta' aċċess għall-bijometanu, għandhom jingħaddu bħala 0,66 ta' vettura li qed tikkontribwixxi għall-mandat. Il-bqija tal-vetturi għandhom jingħaddu bħala 0,5 ta' vettura li tikkontribwixxi għall-mandat.

Emenda 79
Proposta għal direttiva
Anness I
Direttiva 2009/33/KE
ANNESS – Tabella 5

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 5: Mira minima għas-sehem tal-vetturi tqal skont it-Tabella 3 fl-akkwist pubbliku kollu tal-vetturi tqal fil-livell tal-Istati Membri*

Stat Membru

Trakkijiet

Xarabanks

 

2025

2030

2025

2030

Il-Lussemburgu

10%

15%

50%

75%

L-Iżvezja

10%

15%

50%

75%

Id-Danimarka

10%

15%

50%

75%

Il-Finlandja

9%

15%

46%

69%

Il-Ġermanja

10%

15%

50%

75%

Franza

10%

15%

48%

71%

Ir-Renju Unit

10%

15%

50%

75%

In-Netherlands

10%

15%

50%

75%

L-Awstrija

10%

15%

50%

75%

Il-Belġju

10%

15%

50%

75%

L-Italja

10%

15%

50%

75%

L-Irlanda

10%

15%

50%

75%

Spanja

10%

14%

50%

75%

Ċipru

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Il-Portugall

8%

12%

40%

61%

Il-Greċja

8%

10%

38%

57%

Is-Slovenja

7%

9%

33%

50%

Ir-Repubblika Ċeka

9%

11%

46%

70%

L-Estonja

7%

9%

36%

53%

Is-Slovakkja

8%

9%

39%

58%

Il-Litwanja

9%

8%

47%

70%

Il-Polonja

7%

9%

37%

56%

Il-Kroazja

6%

7%

32%

48%

L-Ungerija

8%

9%

42%

63%

Il-Latvja

8%

9%

40%

60%

Ir-Rumanija

6%

7%

29%

43%

Il-Bulgarija

8%

7%

39%

58%

* Il-vetturi mingħajr emissjonijiet mill-egżost jew il-vetturi li jużaw il-gass naturali, diment li dawn ikunu jaħdmu għalkollox bil-bijometanu, kif jenħtieġ li jintwera permezz ta' kuntratt għal akkwist tal-bijometanu jew għal mezzi oħra ta' aċċess għall-bijometanu, għandhom jingħaddu bħala vettura waħda (1) li qed tikkontribwixxi għall-mandat. Dan il-kalkolu jiġi abbandunat fil-każ ta' dawk l-Istati Membri fejn il-mandat minimu tal-akkwist jaqbeż il-50% tal-volum totali tal-akkwist pubbliku, b'limitu fil-livell ta' 50%. Il-vetturi l-oħra kollha li jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-Tabella 2 f'dan l-Anness għandhom jingħaddu bħala 0,5 ta' vettura li qed tikkontribwixxi.

Emenda

Tabella 5: Mira minima għas-sehem tal-vetturi tqal skont l-Artikolu 4(4) fl-akkwist pubbliku kollu tal-vetturi tqal fil-livell tal-Istati Membri

Stat Membru

Trakkijiet

Xarabanks

 

20251

20302

20251

20302

Istituzzjonijiet, Aġenziji u Korpi tal-UE

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Il-Lussemburgu

10%

15%

50%

75%

L-Iżvezja

10%

15%

50%

75%

Id-Danimarka

10%

15%

50%

75%

Il-Finlandja

9%

15%

46%

69%

Il-Ġermanja

10%

15%

50%

75%

Franza

10%

15%

48%

71%

Ir-Renju Unit

10%

15%

50%

75%

In-Netherlands

10%

15%

50%

75%

L-Awstrija

10%

15%

50%

75%

Il-Belġju

10%

15%

50%

75%

L-Italja

10%

15%

50%

75%

L-Irlanda

10%

15%

50%

75%

Spanja

10%

14%

50%

75%

Ċipru

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Il-Portugall

8%

12%

40%

61%

Il-Greċja

8%

10%

38%

57%

Is-Slovenja

7%

9%

33%

50%

Ir-Repubblika Ċeka

9%

11%

46%

70%

L-Estonja

7%

9%

36%

53%

Is-Slovakkja

8%

9%

39%

58%

Il-Litwanja

9%

8%

47%

70%

Il-Polonja

7%

9%

37%

56%

Il-Kroazja

6%

7%

32%

48%

L-Ungerija

8%

9%

42%

63%

Il-Latvja

8%

9%

40%

60%

Ir-Rumanija

6%

7%

29%

43%

Il-Bulgarija

8%

7%

39%

58%

1 Mill-inqas 66 % tal-miri minimi tal-akkwist għal vetturi tqal u nodfa għandhom jiġu ssodisfati mill-vetturi mingħajr emissjonijiet jew mill-vetturi li jużaw il-gass naturali, diment li dawn ikunu jaħdmu għalkollox bil-bijometan, u dan għandu jintwera permezz ta' kuntratt għall-akkwist tal-bijometan jew mezzi oħra ta' aċċess għall-bijometan. L-għadd tas-sehem ta' vetturi li joperaw bil-bijometan għas-sottomira għandu jieqaf sa 30 % tas-sottomira.

2 Mill-inqas 75 % tal-miri minimi tal-akkwist għal vetturi tqal u nodfa għandhom jiġu ssodisfati mill-vetturi mingħajr emissjonijiet jew mill-vetturi li jużaw il-gass naturali sakemm jaħdmu għalkollox bil-bijometan, u dan għandu jintwera permezz ta' kuntratt għall-akkwist tal-bijometan jew mezzi oħra ta' aċċess għall-bijometan. L-għadd tas-sehem ta' vetturi li joperaw bil-bijometan għas-sottomira għandu jieqaf sa 30 % tas-sottomira.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’ subparagrafu (A8-0321/2018).


Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I
PDF 259kWORD 83k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fil-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)(1)
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu
Proposta għal
Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008
li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  L-objettivi tal-PKS huma, fost l-oħrajn, li jkun żgurat li s-sajd u l-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli għat-terminu twil ta' żmien, li jiġi applikat l-approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd, u li jiġi implimentat approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd.
(4)  L-objettivi tal-PKS huma, fost l-oħrajn, li jkun żgurat li s-sajd u l-akkwakultura jkunu ambjentalment sostenibbli għat-terminu twil ta' żmien u jkunu ġestiti b'mod konsistenti mal-għanijiet ta' ġenerazzjoni ta' benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjiegi , li titnaqqas id-dipendenza tas-suq tal-Unjoni fuq l-importazzjonijiet tal-ikel, li jiġi promoss il-ħolqien dirett u indirett ta' impjiegi u l-iżvilupp ekonomiku taż-żoni kostali, li jiġi applikat l-approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd, u li jiġi implimentat approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
(4a)   Skont il-prinċipji tal-Politika Komuni tas-Sajd u biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u kompetizzjoni ġusta bejn il-baċiri tal-baħar, għandu jkun hemm qafas uniformi fil-pjanijiet pluriennali kollha u l-ebda deroga speċifika għall-baċiri tal-baħar fir-rigward tal-prinċipji għall-iffissar tal-kwoti.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS, iridu jiġu adottati għadd ta' miżuri ta' konservazzjoni skont kif ikun xieraq fi kwalunkwe kombinazzjoni, bħal pjanijiet pluriennali, miżuri tekniċi, l-iffissar u l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd.
(5)  Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS, iridu jiġu adottati għadd ta' miżuri ta' konservazzjoni skont kif ikun xieraq fi kwalunkwe kombinazzjoni, bħal pjanijiet pluriennali, miżuri tekniċi, l-iffissar u l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd f'konformità mal-aqwa parir xjentifiku disponibbli.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)   Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jistabbilixxi espressament l-għan li jiġu ripristinati u jinżammu popolazzjonijiet ta' speċijiet li jinstadu 'l fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu rendiment massimu sostenibbli. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 jistipula li l-istokkijiet kollha, jekk jista' jkun sal-2015 iżda mhux aktar tard mill-2020, jenħtieġ li gradwalment jilħqu l-livell tar-rata tal-qbid li jipproduċi r-rendiment massimu sostenibbli.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Skont l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-pjanijiet pluriennali jridu jkunu bbażati fuq pariri xjentifiċi, tekniċi u ekonomiċi. Skont dawk id-dispożizzjonijiet, jenħtieġ li dan il-pjan ikun fih l-għanijiet, il-miri kwantifikabbli bi skedi ta' żmien ċari, punti ta' referenza għall-konservazzjoni, salvagwardji u miżuri tekniċi maħsubin biex jevitaw u jnaqqsu l-qabdiet inċidentali.
(6)  Skont l-Artikoli 9 u 10 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-pjanijiet pluriennali jridu jkunu bbażati fuq pariri xjentifiċi, tekniċi u ekonomiċi. Skont dawk id-dispożizzjonijiet, jenħtieġ li dan il-pjan ikun fih l-għanijiet, il-miri kwantifikabbli bi skedi ta' żmien ċari, punti ta' referenza għall-konservazzjoni, salvagwardji u miżuri tekniċi maħsubin biex jevitaw u jnaqqsu l-qabdiet inċidentali, biex jiġi minimizzat l-impatt fuq l-ambjent marittimu, b'mod partikolari d-disturb tal-ħabitat u ta' qiegħ il-baħar, kif ukoll biex jinkisbu l-objettivi soċjali u ekonomiċi.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tikseb l-aħjar parir xjentifiku disponibbli għall-istokkijiet fil-kamp ta' applikazzjoni tal-pjan pluriennali. Biex tagħmel dan trid tikkonkludi Memorandi ta' Qbil mal Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES). Il-parir xjentifiku li jinħareġ mill-ICES jeħtieġ li jkun ibbażat fuq dan il-pjan pluriennali u li jindika, b'mod partikolari, il-meded tal-FMSY u tal-punti ta' referenza tal-bijomassa, jiġifieri l-Btrigger u l-Blim. Jeħtieġ li dawk il-valuri jkunu indikati fil-parir rilevanti għal kull stokk u, meta jkun jixraq, f'kull parir xjentifiku ieħor li jkun disponibbli għall-pubbliku, pereżempju anki fil-pariri dwar is-sajd imħallat li joħroġ l-ICES.
(8)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tikseb l-aħjar parir xjentifiku disponibbli għall-istokkijiet fil-kamp ta' applikazzjoni tal-pjan pluriennali. Biex tagħmel dan, trid tikkonkludi Memorandi ta' Qbil mal Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES). Il-parir xjentifiku li jinħareġ mill-ICES jenħtieġ li jkun ibbażat fuq dan il-pjan pluriennali u li jindika, b'mod partikolari, il-meded tal-FMSY u tal-punti ta' referenza tal-bijomassa, jiġifieri l-MSY Btrigger u l-Blim. Jenħtieġ li dawk il-valuri jkunu indikati fil-parir rilevanti għal kull stokk u, meta jkun jixraq, f'kull parir xjentifiku ieħor li jkun disponibbli għall-pubbliku, pereżempju anki fil-pariri dwar is-sajd imħallat u/jew ta' speċijiet multipli li joħroġ l-ICES.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  Ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 811/200418, (KE) Nru 2166/200519, (KE) Nru 388/200620, (KE) Nru 509/200721,(KE) Nru 1300/200822 u (KE) Nru 1342/200823 jistipulaw ir-regoli għall-isfruttament tal-istokk tal-merluzz fit-Tramuntana, tal-istokkijiet tal-merluzz u tal-iskampu fil-Baħar ta' Cantabria u qrib in-naħa tal-Punent tal-Peniżola Iberika, tal-lingwata fil-Bajja ta' Biskajja, tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent, tal-aringi fin-naħa tal-Punent tal-Iskozja u tal-bakkaljaw fil-Kattegat, fin-naħa tal-Punent tal-Iskozja tal-Baħar tat-Tramuntana, u fil-Baħar Irlandiż. Dawn u stokkijiet ta' ħut demersali oħrajn jittieħdu fis-sajd imħallat. Għalhekk jixraq li jiġi stabbilit pjan pluriennali uniku li jqis dawn l-interazzjonijiet tekniċi.
(9)  Ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 811/200418, (KE) Nru 2166/200519, (KE) Nru 388/200620, (KE) Nru 509/200721, (KE) Nru 1300/200822 u (KE) Nru 1342/200823 jistipulaw ir-regoli għall-isfruttament tal-istokk tal-merluzz fit-Tramuntana, tal-istokkijiet tal-merluzz u tal-iskampu fil-Baħar ta' Cantabria u qrib in-naħa tal-Punent tal-Peniżola Iberika, tal-lingwata fil-Bajja ta' Biskajja, tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent, tal-aringi fin-naħa tal-Punent tal-Iskozja u tal-bakkaljaw fil-Kattegat, fin-naħa tal-Punent tal-Iskozja tal-Baħar tat-Tramuntana, u fil-Baħar Irlandiż. Dawn u stokkijiet ta' ħut demersali oħrajn jittieħdu fis-sajd imħallat u/jew ta' speċijiet multipli. Għalhekk jixraq li jiġi stabbilit pjan pluriennali uniku li jqis dawn l-interazzjonijiet tekniċi.
_________________
_________________
18 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004 tal-21 ta' April 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru tal-ħażna ta' marlozz tat-Tramuntana (ĠU L 150, 30.4.2004, p. 1)
18 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004 tal-21 ta' April 2004 li jistabbilixxi l-miżuri għall-irkupru tal-ħażna ta' marlozz tat-Tramuntana (ĠU L 150, 30.4.2004, p. 1)
19 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/2005 tal-20 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokkijiet tal-merluzz tan-Nofsinhar u l-awwista Norveġiża fil-Baħar tal-Kantabrija u l-peniżola tal-Iberja tal-Punent u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/98 għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' speċijiet zgħar ta' ħlejjaq tal-baħar (ĠU L 345, 28.12.2005, p. 5)
19 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2166/2005 tal-20 ta' Diċembru 2005 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokkijiet tal-merluzz tan-Nofsinhar u l-awwista Norveġiża fil-Baħar tal-Kantabrija u l-peniżola tal-Iberja tal-Punent u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/98 għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' speċijiet żgħar ta' ħlejjaq tal-baħar (ĠU L 345, 28.12.2005, p. 5)
20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 388/2006 tat-23 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli ta' stokkijiet tal-lingwata fil-Bajja ta' Biskajja (ĠU L 65, 7.3.2006, p. 1)
20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 388/2006 tat-23 ta' Frar 2006 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli ta' stokkijiet tal-lingwata fil-Bajja ta' Biskajja (ĠU L 65, 7.3.2006, p. 1)
21 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2007 tas-7 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli tal-ħażniet tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent (ĠU L 122, 11.5.2007, p. 7)
21 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2007 tas-7 ta' Mejju 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-isfruttament sostenibbli tal-ħażniet tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent (ĠU L 122, 11.5.2007, p. 7)
22 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1300/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokk ta' aringi li jinsab fil-Punent tal-Iskozja u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (ĠU L 344, 20.12.2008, p. 6)
22 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1300/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokk ta' aringi li jinsab fil-Punent tal-Iskozja u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (ĠU L 344, 20.12.2008, p. 6)
23 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2004 (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20).
23 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2004 (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 20).
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  Xi stokkijiet tal-ħut demersali huma sfruttati kemm fl-Ilmijiet tal-Punent kif ukoll fl-ilmijiet tal-madwar. Għaldaqstant, il-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet fil-pjan li għandhom rabta mal-miri u mas-salvagwardji għall-istokkijiet li prinċipalment jiġu sfruttati fl-Ilmijiet tal-Punent jeħtieġ li jiġi estiż saż-żoni 'l barra mill-Ilmijiet tal-Punent. Barra minn hekk, għall-istokkijiet li jinsabu wkoll fl-Ilmijiet tal-Punent li jiġu sfruttati b'mod prinċipali barra mill-Ilmijiet tal-Punent, jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-miri u s-salvagwardji fil-pjanijiet pluriennali għaż-żoni fejn jiġu sfruttati dawk l-istokkijiet, 'il barra mill-Ilmijiet tal-Punent, u jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni ta'dawk il-pjanijiet biex ikun jinkludi l-Ilmijiet tal-Punent.
(11)  Xi stokkijiet tal-ħut demersali huma sfruttati kemm fl-Ilmijiet tal-Punent kif ukoll fl-ilmijiet tal-madwar. Għaldaqstant, il-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet fil-pjan li għandhom rabta mal-miri u mas-salvagwardji għall-istokkijiet tal-ħut demersali li prinċipalment jiġu sfruttati fl-Ilmijiet tal-Punent jenħtieġ li jiġi estiż saż-żoni ta' dawn l-istokkijiet 'il barra mill-Ilmijiet tal-Punent, dment li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi. Barra minn hekk, għall-istokkijiet li jinsabu wkoll fl-Ilmijiet tal-Punent li jiġu sfruttati b'mod prinċipali barra mill-Ilmijiet tal-Punent, jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-miri u s-salvagwardji fil-pjanijiet pluriennali għaż-żoni fejn jiġu sfruttati dawk l-istokkijiet tal-ħut demersali, 'il barra mill-Ilmijiet tal-Punent, u jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni ta'dawk il-pjanijiet biex ikun jinkludi l-Ilmijiet tal-Punent.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
(11a)   Il-pjan ta' ġestjoni jenħtieġ li ma jillimitax ruħu li jikkunsidra mekkaniżmi għad-determinazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fuq medda qasira ta' żmien, ħaġa li tiġġenera inċertezza u nuqqas ta' trasparenza għas-settur.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  L-ambitu ġeografiku tal-pjan pluriennali jeħtieġ li jkun ibbażat fuq id-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet indikati fil-parir xjentifiku dwar l-istokkijiet l-aktar riċenti li jingħata mill-ICES. Jistgħu jkunu meħtieġa xi bidliet fid-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet stabbiliti fil-pjan pluriennali, jew għax ikun hemm informazzjoni xjentifika aħjar, jew minħabba l-migrazzjoni tal-istokkijiet. Għalhekk, jeħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati li jaġġustaw id-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet stabbiliti fil-pjan pluriennali jekk il-parir xjentifiku tal-ICES ikun jindika bidla fid-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet rilevanti.
(12)  L-ambitu ġeografiku tal-pjan pluriennali jenħtieġ li jkun ibbażat fuq id-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet indikati fil-parir xjentifiku dwar l-istokkijiet tal-ħut demersali l-aktar riċenti li jingħata mill-ICES. Jistgħu jkunu meħtieġa xi bidliet fid-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet stabbiliti fil-pjan pluriennali, jew għax ikun hemm informazzjoni xjentifika aħjar, jew minħabba l-migrazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut demersali. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati li jaġġustaw id-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet stabbiliti fil-pjan pluriennali jekk il-parir xjentifiku tal-ICES, jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni u f'dak internazzjonali, ikun jindika bidla fid-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet rilevanti.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  L-għan ta' dan il-pjan irid ikun li jgħin biex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS, u b'mod partikolari, li jintlaħaq u jinżamm ir-rendiment massimu sostenibbli (MSY) f'dawk l-istokkijiet, li jiġi implimentat l-obbligu ta' ħatt l-art għall-istokkijiet tal-ħut demersali soġġett għal-limiti ta' qbid, li jiġi promoss livell ta' għajxien diċenti għan-nies li jiddependu fuq l-attivitajiet tas-sajd, u ma jintnesewx l-aspetti soċjoekonomiċi u s-sajd kostali. Irid ukoll jimplimenta metodu ta' ġestjoni tas-sajd li jkun ibbażat fuq l-ekosistema biex jitnaqqsu kemm jista' jkun l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar. Irid ikun jaqbel mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-għan li jintlaħaq status ambjentali tajjeb sal-2020 (bi qbil mad-Direttiva 2008/56/KE) u mal-għanijiet tad-Direttiva 2009/147/KE u tad-Direttiva 92/43/KEE. Dan il-pjan irid ukoll jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil-partijiet tal-Unjoni tal-Ilmijiet tal-Punent fir-rigward tal-istokkijiet kollha ta' dawk l-ispeċijiet li japplika għalihom l-obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
(14)  L-għan ta' dan il-pjan jenħtieġ li jkun li jgħin biex jinkisbu l-għanijiet tal-PKS, u b'mod partikolari, li jintlaħqu u jinżammu stokkijiet koperti b'dan ir-Regolament 'il fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli, li jiġi implimentat l-obbligu ta' ħatt l-art għall-istokkijiet tal-ħut demersali soġġett għal-limiti ta' qbid, li jiġi promoss livell ta' għajxien diċenti għan-nies li jiddependu fuq l-attivitajiet tas-sajd, u ma jintnesewx l-aspetti soċjoekonomiċi u s-sajd kostali. jenħtieġ ukoll li jimplimenta metodu ta' ġestjoni tas-sajd li jkun ibbażat fuq l-ekosistema biex jitnaqqsu kemm jista' jkun l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar. Jenħtieġ li jkun jaqbel mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-għan li jintlaħaq status ambjentali tajjeb sal-2020 (bi qbil mad-Direttiva 2008/56/KE) u mal-għanijiet tad-Direttiva 2009/147/KE u tad-Direttiva 92/43/KEE. Dan il-pjan jenħtieġ ukoll li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil-partijiet tal-Unjoni tal-Ilmijiet tal-Punent fir-rigward tal-istokkijiet kollha ta' speċijiet li jinstadu fis-sajd demersali u li għalihom japplika l-obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Jixraq li tiġi stabbilita mira għall-mortalità mis-sajd (F) li taqbel mal-għan li jinkiseb u jinżamm rendiment massimu sostenibbli (MSY) fil-forma ta' meded ta' valuri li jkunu konsistenti mal-kisba tar-rendiment massimu sostenibbli (FMSY). Dawk il-meded, abbażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli, huma meħtieġa biex ikun hemm biżżejjed flessibbiltà biex ikun jista' jsir addattament skont l-iżviluppi fil-parir xjentifiku, biex jgħinu fl-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art u biex tingħata wisa' għall-karatteristiki tas-sajd imħallat. Il-meded tal-FMSY iridu jiġu kkalkulati mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), b'mod partikolari fil-parir tiegħu dwar il-qabdiet perjodiċi. Abbażi ta' dan il-pjan dawn il-meded jiġu dderivati biex ma jingħatax aktar minn 5 % tnaqqis fir-rendiment fuq żmien twil meta mqabbel mar-rendiment massimu sostenibbli (MSY)24. L-ogħla medda għandha limitu massimu biex il-probabbiltà li l-istokk jinżel għal inqas minn Blim ma tkunx ogħla minn 5 %. Dak l-ogħla limitu jikkonforma wkoll mar-regola rakkomandata tal-ICES li tindika li meta l-bijomassa riproduttiva jew l-abbundanza jkunu fi stat ħażin, il-mortalità mis-sajd (F) titnaqqas għal valur li ma jaqbiżx l-ogħla limitu li jkun ugwali għall-valur tal-punt tal-FMSY immultiplikat bil-bijomassa riproduttiva jew bl-abbundanza fis-sena tal-qabda totali permissibbli (TAC) diviż bi MSY Btrigger. L-ICES iqis dawn il-kwistjonijiet u r-regola rakkomandata meta jagħti l-parir xjentifiku dwar il-mortalità mis-sajd u l-għażliet tal-qabdiet.
(16)  Jixraq li tiġi stabbilita mira għall-mortalità mis-sajd (F) li taqbel mal-għan li jinkiseb u jinżamm rendiment massimu sostenibbli (MSY) fil-forma ta' meded ta' valuri li jkunu konsistenti mal-kisba tar-rendiment massimu sostenibbli (FMSY). Dawk il-meded, abbażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli, huma meħtieġa biex ikun hemm biżżejjed flessibbiltà biex ikun jista' jsir addattament skont l-iżviluppi fil-parir xjentifiku, biex jgħinu fl-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art u biex tingħata wisa' għall-karatteristiki tas-sajd imħallat. Il-meded tal-FMSY jenħtieġ li jiġu kkalkulati, fost l-oħrajn, b'mod partikolari mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), b'mod partikolari fil-parir tiegħu dwar il-qabdiet perjodiċi. Abbażi ta' dan il-pjan dawn il-meded jiġu dderivati biex ma jingħatax aktar minn 5 % tnaqqis fir-rendiment fuq żmien twil meta mqabbel mar-rendiment massimu sostenibbli (MSY)24. L-ogħla medda għandha limitu massimu biex il-probabbiltà li l-istokk jinżel għal inqas minn Blim ma tkunx ogħla minn 5 %. Dak l-ogħla limitu jikkonforma wkoll mar-regola rakkomandata tal-ICES li tindika li meta l-bijomassa riproduttiva jew l-abbundanza jkunu fi stat ħażin, il-mortalità mis-sajd (F) titnaqqas għal valur li ma jaqbiżx l-ogħla limitu li jkun ugwali għall-valur tal-punt tal-FMSY immultiplikat bil-bijomassa riproduttiva jew bl-abbundanza fis-sena tal-qabda totali permissibbli (TAC) diviż bi MSY Btrigger. L-ICES iqis dawn il-kwistjonijiet u r-regola rakkomandata meta jagħti l-parir xjentifiku dwar il-mortalità mis-sajd u l-għażliet tal-qabdiet.
___________
___________
24 Talba tal-UE lill-ICES biex jipprovdi l-meded tal-FMSY għal stokkijiet magħżulin fis-subżoni 5 sa 10 tal-ICES
24 Talba tal-UE lill-ICES biex jipprovdi l-meded tal-FMSY għal stokkijiet magħżulin fis-subżoni 5 sa 10 tal-ICES
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
(16a)   Sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, huwa xieraq li tiġi stabbilita l-mira tal-mortalità mis-sajd (F) bħala li ma taqbiżx ir-rata ta' sfruttament tar-rendiment massimu sostenibbli. Din ir-rata jenħtieġ li tinkiseb malajr kemm jista' jkun u fuq bażi progressiva u inkrementali sa mhux aktar tard mill-2020 għall-istokkijiet kollha li dan ir-Regolament japplika għalihom.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  Għandu jkun possibbli li l-qabdiet totali permissibbli (TACs) għall-iskampu fl-Ilmijiet tal-Punent jiġu ffissati bħala s-somma tal-limiti tal-qbid stabbiliti għal kull unità funzjonali, u s-somma tal-limiti tal-qbid fir-rettangoli statistiċi 'l barra mill-unitajiet funzjonali, f'dik iż-żona ta' qabdiet totali permissibbli. Madankollu, dan ma jipprekludix l-adozzjoni ta' miżuri biex jiġu protetti unitajiet funzjonali speċifiċi.
(20)  Jenħtieġ li jkun possibbli li l-qabdiet totali permissibbli (TACs) għal stokk tal-iskampu fl-Ilmijiet tal-Punent jiġu ffissati bħala s-somma tal-limiti tal-qbid stabbiliti għal kull unità funzjonali, u s-somma tal-limiti tal-qbid fir-rettangoli statistiċi 'l barra mill-unitajiet funzjonali fiż-żona definita għal dan l-istokk. Madankollu, dan ma jipprekludix l-adozzjoni ta' miżuri biex jiġu protetti unitajiet funzjonali speċifiċi.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)
(21a)  Jenħtieġ li jiġu stabbiliti minn issa projbizzjonijiet speċifiċi tas-sajd fir-rigward tal-ispnott u l-pollakkju, partikolarment għall-protezzjoni tal-ġenituri ta' dawk l-ispeċijiet matul l-istaġun tat-tgħammir. Sabiex jiġu protetti l-livelli dejjem iktar baxxi tal-istokk tal-ispnott u tal-pollakkju, l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu miżuri xierqa ta' rkupru kummerċjali u rikreattiv kif iddeterminat mill-aħjar evidenza xjentifika disponibbli.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 22
(22)  Meta l-Kunsill iqis impatt sinifikanti tas-sajd rikreattiv fil-qafas tal-opportunitajiet tas-sajd għal ċertu stokk, irid ikun jista' jiffissa qabda totali permissibbli għall-qabdiet kummerċjali li tqis il-volum tal-qabdiet rikreattivi u/jew li jadotta miżuri oħrajn li jillimitaw is-sajd rikreattiv, bħalma huma limiti tal-qabdiet u perjodi ta' għeluq.
(22)  Meta l-mortalità mis-sajd rikreattiv ikollha impatt sinifikanti fuq stokk ġestit abbażi tal-MSY, il-Kunsill għandu jkun jista' jiffissa opportunitajiet tas-sajd individwali u mhux diskriminatorji għas-sajjieda rikreattivi. Dawk l-opportunitajiet individwali tas-sajd rikreattiv jenħtieġ li jkopru perjodi li ma jistgħux ikunu ta' anqas minn xahar, f'konformità mar-realtajiet prattiċi u tal-qabdiet fis-sajd rikreattiv. Huwa wkoll xieraq li l-qabdiet rikreattivi ta' ċerti speċijiet li għandhom valur kummerċjali għoli jkunu karatterizzati minn qtugħ ta' parti mid-denb, sabiex jiġu limitati l-possibbiltajiet ta' użu illegali ta' dawk il-qabdiet fil-kanali kummerċjali tal-ħut.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 23
(23)  Biex jikkonforma mal-obbligu ta' ħatt l-art stabbilit fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, jeħtieġ li l-pjan jipprevedi li jerġgħu jiġu speċifikati miżuri ta' ġestjoni addizzjonali bi qbil mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
(23)  Biex jikkonforma mal-obbligu ta' ħatt l-art stabbilit fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u biex jiġu minimizzati l-impatti negattivi fuq l-ekosistema, jenħtieġ li l-pjan jipprevedi li jerġgħu jiġu speċifikati miżuri ta' ġestjoni addizzjonali, b'mod partikolari miżuri biex gradwalment jiġi evitat u jiġi eliminat il-qbid skartat u biex jiġi minimizzat l-impatt negattiv tas-sajd fuq l-ekosistema, filwaqt li jitqies l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, fejn xieraq, bi qbil mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Jenħtieġ ukoll li jiġi speċifikat li l-obbligu ta' ħatt l-art ma għandux japplika għal sajd rikreattiv. Fin-nuqqas ta' rakkomandazzjonijiet konġunti, il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati.
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)
(23a)   Sabiex jiġu protetti speċijiet u ħabitats sensittivi, b'mod partikolari dawk f'periklu kritiku u affettwati minħabba l-pressjoni tas-sajd, il-pjan jenħtieġ li jistabbilixxi miżuri ta' ġestjoni għas-sajd ikkonċernat, inklużi l-modifika tal-irkaptu tal-bastiment, il-modifika tal-attivitajiet tal-bastiment u modifiki tal-bastiment innifsu. Jenħtieġ li l-pjan jipprevedi li jerġgħu jiġu speċifikati miżuri ta' ġestjoni addizzjonali bi qbil mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu analiżi tal-baċiri tal-baħar, u l-format u l-iskedi ta' żmien għas-sottomissjoni u l-approvazzjoni ta' miżuri ta' ġestjoni.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)
(24a)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew dwar l-aħjar pariri xjentifiċi disponibbli li sar użu minnhom għall-finijiet tal-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd jew l-applikazzjoni ta' miżuri ta' salvagwardja mill-Kunsill, u li l-Kummissjoni tinforma lill-Parlament Ewropew minn qabel dwar is-sitwazzjonijiet li għalihom il-pariri xjentifiċi jistgħu jwasslu għal bidliet importanti fl-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  Biex isir adattament għall-progress tekniku u xjentifiku fil-ħin u b'mod proporzjonat, u biex tkun żgurata l-flessibbiltà u tiġi permessa jkunu jistgħu jevolvu ċerti miżuri, bi qbil mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-atti dwar is-supplimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fejn għandu x'jaqsam mal-miżuri ta' rimedju u mal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art. Huwa importanti ħafna li waqt ix-xogħol ta' tħejjija l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet li hemm bżonn, anki ma' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skon il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar It-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet25. B'mod partikolari biex tkun aċċertata parteċipazzjoni ekwa fit-tħejjija tal-atti delegati, trid tiżgura li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-isess ħin mal-esperti tal-Istati Membri, u li dawn l-esperti jkollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qegħdin ifasslu l-atti delegati.
(26)  Biex isir adattament għall-progress tekniku u xjentifiku fil-ħin u b'mod proporzjonat, u biex tkun żgurata l-flessibbiltà u biex tiġi permessa l-evoluzzjonita' ċerti miżuri, bi qbil mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-atti dwar is-supplimentazzjoni ta' dan ir-Regolament fejn għandu x'jaqsam mal-miżuri ta' rimedju u mal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art. Huwa importanti ħafna li waqt ix-xogħol ta' tħejjija l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa mal-Kunsilli Konsultattivi affettwati, anki ma' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar It-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet25. B'mod partikolari biex tkun aċċertata parteċipazzjoni ekwa fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-isess ħin mal-esperti tal-Istati Membri, u li dawn l-esperti jkollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qegħdin ifasslu l-atti delegati.
_________________
_________________
25 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
25 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  L-applikazzjoni ta' referenzi dinamiċi għall-meded tal-FMSY u għall-punti ta' referenza għall-konservazzjoni tkun tiggarantixxi li dawn il-parametri, li huma essenzjali biex jiġu stabbiliti l-opportunitajiet tas-sajd, ma jiskadux, u li l-Kunsill dejjem ikun jista' juża l-aħjar parir xjentifiku disponibbli. Barra minn hekk, għandu jiġi segwit dak l-approċċ li jipprovdi r-referenzi dinamiċi skont l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, għall-ġestjoni tal-istokkijiet fil-Baħar Baltiku. F'dan il-kuntest, "l-aħjar parir xjentifiku" jirreferi għal parir xjentifiku li jkun disponibbli għall-pubbliku u li jkun appoġġat mid-dejta xjentifika u mill-metodi xjentifiċi l-aktar riċenti, u li jkun inħareġ jew ġie evalwat minn korp xjentifiku indipendenti li jkun rikonoxxut fl-Unjoni Ewropea jew f'livell internazzjonali. Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2016/1139 jiġi emendat.
(28)  L-applikazzjoni ta' referenzi dinamiċi għall-meded tal-FMSY u għall-punti ta' referenza għall-konservazzjoni tkun tiggarantixxi li dawn il-parametri, li huma essenzjali biex jiġu stabbiliti l-opportunitajiet tas-sajd, ma jiskadux, u li l-Kunsill dejjem ikun jista' juża l-aħjar parir xjentifiku disponibbli. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi segwit dak l-approċċ li jipprovdi r-referenzi dinamiċi skont l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, għall-ġestjoni tal-istokkijiet fil-Baħar Baltiku. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tissottometti wkoll rapport annwali lill-Parlament Ewropew dwar l-aħjar pariri xjentifiċi disponibbli li sar użu minnhom, u jenħtieġ li tinforma lill-Parlament bil-quddiem meta pariri xjentifiċi jistgħu jwasslu għal varjazzjonijiet sinifikanti fid-determinazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd. F'dan il-kuntest, "l-aħjar parir xjentifiku" jirreferi għal parir xjentifiku li jkun disponibbli għall-pubbliku li jiġi rivedut minn esperti mill-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) jew minn korpi xjentifiċi oħra xierqa, bħall-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES). Dan irid jkun appoġġat mid-dejta xjentifika u mill-metodi xjentifiċi l-aktar riċenti disponibbli u jrid jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
_________________
27 Ir-Regolament (UE) 2016/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 (ĠU L 191, 15.7.2016, p. 1).
Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pjan pluriennali ("il-pjan") għall-istokkijiet tal-ħut demersali, fosthom stokkijiet tal-baħar fond, li ġejjin, fl-Ilmijiet tal-Punent, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u fejn dawk l-istokkijiet ikunu mifruxin 'il barra mill-Ilmijiet tal-Punent, fl-Ilmijiet tal-madwar:
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi pjan pluriennali ("il-pjan") għall-istokkijiet tal-ħut demersali elenkati hawn taħt, fosthom l-istokkijiet tal-baħar fond,fl-Ilmijiet tal-Punent, u fejn dawk l-istokkijiet ikunu mifruxin 'il barra mill-Ilmijiet tal-Punent, fl-ilmijiet tagħhom tal-madwar li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi, kif ukoll is-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet:
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
(4)  L-ispnotta tat-tbajja' (Dicentrarchus labrax) fit-taqsimiet 4b, 4c, 7a, u 7d–h;
(4)  L-ispnotta tat-tbajja' (Dicentrarchus labrax) fit-taqsimiet 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h, 7j, is-subżona 8 u t-taqsima 9a;
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 23 – inċiż 1
–  Fin-Nofsinhar tal-Bajja ta' Biskajja (FU 25);
–  Fil-Bajja ta' Biskajja (FU 23-24);
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 24 – inċiż 1
–  Fil-Galizja tal-Punent (FU 26-27);
–  Fil-Galizja tal-Punent (FU 26);
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 24 – inċiż 2
–   Fl-Ilmijiet Iberiċi (FU 28-29);
imħassar
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 24 – inċiż 2a (ġdid)
–   Fit-Tramuntana tal-Portugal (FU 27)
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 24 – inċiż 2b (ġdid)
–   Ilmijiet Portugiżi (il-Portugall tan-Nofsinhar u l-Algarve) (FU 28–29)
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Meta l-parir xjentifiku juri bidla fid-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet elenkati fl-ewwel sottoparagrafu ta' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista' tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 15 li jemendaw dan ir-Regolament billi jaġġustaw iż-żoni speċifikati hawn fuq biex dawn jiġu jirriflettu l-bidla. Dawn l-aġġustamenti ma għandhomx ikabbru ż-żoni tal-istokkijiet 'il barra mill-Ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 4 sa 10, u miż-żoni tas-CECAF 34.1.1., 34.1.2, u 34.2.0.
Meta l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) juri bidla fid-distribuzzjoni ġeografika tal-istokkijiet elenkati fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista' tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 15 li jemendaw dan ir-Regolament billi jaġġustaw iż-żoni speċifikati hawn fuq biex dawn jiġu jirriflettu l-bidla. Dawn l-aġġustamenti ma għandhomx ikabbru ż-żoni tal-istokkijiet 'il barra mill-Ilmijiet tal-Unjoni tas-subżoni 4 sa 10, u miż-żoni tas-CECAF 34.1.1., 34.1.2, u 34.2.0.
Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
2.  Meta, abbażi tal-parir xjentifiku, il-Kummissjoni tkun tal-fehma li l-lista tal-istokkijiet stabbiliti fl-ewwel sottoparagrafu tal-paragrafu 1 jeħtieġ li tiġi emendata, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposta biex dik il-lista tiġi emendata.
2.  Meta, abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, il-Kummissjoni tkun tal-fehma li l-lista tal-istokkijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 jeħtieġ li tiġi emendata, il-Kummissjoni tista' tippreżenta proposta biex dik il-lista tiġi emendata.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3
3.  Fir-rigward tal-ilmijiet tal-madwar koperti fil-pargrafu 1 ta' dan l-Artikolu, japplikaw biss l-Artikoli 4 u 6 u l-miżuri b'rabta mal-opportunitajiet tas-sajd skont l-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament.
3.  Fir-rigward tal-ilmijiet tal-madwar koperti fil-pargrafu 1 ta' dan l-Artikolu, japplikaw biss l-Artikoli 4 u 6, il-miżuri b'rabta mal-opportunitajiet tas-sajd skont l-Artikolu 7, l-Artikolu 9(3a) u u l-Artikolu 9a ta' dan ir-Regolament.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4
4.  Dan ir-Regolament japplika wkoll għall-qabdiet inċidentali li jinqabdu fl-Ilmijiet tal-Punent waqt is-sajd tal-istokkijiet elenkati fil-paragrafu 1. Iżda fejn il-meded tal-FMSY u s-salvagwardji marbutin mal-bijomassa għal dawk l-istokkijiet ikunu stabbiliti f'atti legali oħrajn tal-Unjoni li jistabbilixxu l-pjanijiet pluriennali, japplikaw dawk il-meded u s-salvagwardji.
4.  Dan ir-Regolament japplika wkoll għall-qabdiet inċidentali li jinqabdu fl-Ilmijiet tal-Punent waqt is-sajd tal-istokkijiet tal-ħut demersali elenkati fil-paragrafu 1 u għandu jiżgura li l-isfruttament tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin kollha tal-baħar jirripristina u jżomm il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet maqbuda aktar 'il fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli, bi qbil mal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.   Dan ir-Regolament jispeċifika wkoll id-dettalji għall-implimentazzjoni ta' miżuri għall-imminimizzar tal-impatt tas-sajd fuq l-ambjent tal-baħar, b'mod partikolari l-qabdiet inċidentali ta' speċijiet protetti, fl-ilmijiet tal-Unjoni tal-Ibħra tal-Punent għall-attivitajiet kollha tas-sajd f'dawk l-ilmijiet. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu analiżi tal-baċiri tal-baħar, u l-format u l-iskedi ta' żmien għas-sottomissjoni u l-approvazzjoni ta' miżuri ta' ġestjoni.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5
5.  Dan ir-Regolament jispeċifika wkoll id-dettalji għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil-partijiet tal-Unjoni tal-Ilmijiet tal-Punent fir-rigward tal-istokkijiet kollha ta' dawk l-ispeċijiet li japplika għalihom l-obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
5.  Dan ir-Regolament jispeċifika wkoll id-dettalji għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fil-partijiet tal-Unjoni tal-Ilmijiet tal-Punent fir-rigward ta' stokkijiet ta' dawk l-ispeċijiet li japplika għalihom l-obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, u li jinqabdu fis-sajd demersali.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6
6.  Dan ir-Regolament jipprevedi miżuri tekniċi, kif stabbilit fl-Artikolu 8, li japplikaw fl-Ilmijiet tal-Punent għal kwalunkwe stokk.
6.  Dan ir-Regolament jipprevedi miżuri tekniċi għas-sajd kummerċjali u rikreattiv, kif stabbilit fl-Artikolu 8, li japplikaw fl-Ilmijiet tal-Punent għal kwalunkwe stokk ta' ħut demersali.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
(2)  "Il-medda tal-FMSY" tfisser medda ta' valuri li jingħataw fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), li fiha l-livelli kollha tal-mortalità mis-sajd jagħtu r-rendiment massimu sostenibbli (MSY) fuq żmien twil ibbażat fuq mudell tas-sajd eżistenti u f'kundizzjonijiet ambjentali medji, mingħajr ma taffettwa b'xi mod sinifikanti l-proċess tar-riproduzzjoni tal-istokk ikkonċernat. Hija dderivata biex tagħti mhux aktar minn tnaqqis ta' 5 % rendiment fuq tul ta' żmien imqabbel mar-rendiment massimu sostenibbli. Din għandha limitu massimu biex il-probabbiltà li l-istokk jinżel għal inqas mill-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk (Blim) ma tkunx iktar minn 5 %.
(2)  "Il-medda tal-FMSY" tfisser medda ta' valuri li jingħataw fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali, li fiha l-livelli kollha tal-mortalità mis-sajd jagħtu r-rendiment massimu sostenibbli (MSY) fuq żmien twil ibbażat fuq mudell tas-sajd eżistenti u f'kundizzjonijiet ambjentali medji, mingħajr ma taffettwa b'xi mod sinifikanti l-proċess tar-riproduzzjoni tal-istokk ikkonċernat. Hija ġiet determinata biex tagħti mhux aktar minn tnaqqis ta' 5 % rendiment fuq tul ta' żmien imqabbel mar-rendiment massimu sostenibbli. Din għandha limitu massimu biex il-probabbiltà li l-istokk jinżel għal inqas mill-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk (Blim) ma tkunx iktar minn 5 %.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5
(5)  "Il-punt ta' valur tal-FMSY" huwa l-valur tal-mortalità mis-sajd stmat li b'mudell tas-sajd partikolari u bil-kundizzjonijiet ambjentali attwali jagħti r-rendiment massimu fuq terminu ta' żmien twil.
(5)  "L-FMSY" huwa l-valur tal-mortalità mis-sajd stmat li b'mudell tas-sajd partikolari u bil-kundizzjonijiet ambjentali attwali jagħti r-rendiment massimu fuq terminu ta' żmien twil.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8
(8)  "Blim" tfisser id-daqs tal-punt ta' referenza tal-istokk li jingħata fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-ICES, li taħtu tista' titnaqqas il-kapaċità riproduttiva;
(8)  "Blim" tfisser id-daqs tal-punt ta' referenza tal-istokk li jingħata fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-ICES, jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali, li taħtu tista' titnaqqas il-kapaċità riproduttiva;
Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9
(9)  "MSY Btrigger" tfisser il-bijomassa riproduttiva tal-istokk, jew, fil-każ tal-iskampu - il-punt ta' referenza tal-abbundanza, li jingħata fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-ICES, li taħtu għandha tittieħed azzjoni ta' ġestjoni speċifika u xierqa biex jiġi żgurat li r-rati tal-isfruttament flimkien mal-varjazzjonijiet naturali jirripristinaw l-istokkijiet 'il fuq mil-livelli li jkunu kapaċi jipproduċu l-MSY fuq terminu ta' żmien twil.
(9)  "MSY Btrigger" tfisser il-bijomassa riproduttiva tal-istokk, jew, fil-każ tal-iskampu - il-punt ta' referenza tal-abbundanza, li jingħata fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-ICES, jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali, li taħtu għandha tittieħed azzjoni ta' ġestjoni speċifika u xierqa biex jiġi żgurat li r-rati tal-isfruttament flimkien mal-varjazzjonijiet naturali jirripristinaw l-istokkijiet 'il fuq mil-livelli li jkunu kapaċi jipproduċu l-MSY fuq terminu ta' żmien twil.
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)
(9a)  "L-Aqwa parir xjentifiku disponibbli" tirreferi għal parir xjentifiku disponibbli għall-pubbliku li huwa appoġġat mid-dejta u l-metodi xjentifiċi l-aktar aġġornati li nħarġu jew li ġew evalwati minn esperti minn korp xjentifiku internazzjonali indipendenti rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali, bħall-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF) u l-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), u li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
1.  Il-pjan għandu jgħin biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika komuni tas-sajd elenkati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, b'mod partikolari billi jintuża approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jimmira li jiżgura li l-isfruttament tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar jirripristina l-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet li jinstadu u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu l-MSY.
1.  Il-pjan għandu jgħin biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika komuni tas-sajd elenkati fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, b'mod partikolari billi jintuża approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd, u għandu jimmira li jiżgura li l-isfruttament tar-riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar jirripristina l-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet li jinstadu u jżommhom 'il fuq mil-livelli li jistgħu jipproduċu l-MSY. Minbarra li jsegwi s-sostenibbiltà ambjentali, il-pjan għandu jiġi ġestit b'mod konsistenti mal-objettivi ta' ġenerazzjoni ta' benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-impjiegi, filwaqt li jikkontribwixxi għad-disponibbiltà tal-prodotti tal-ikel.
Ir-rata ta' sfruttament tar-rendiment massimu sostenibbli għandha tinkiseb b'mod gradwali għall-istokkijiet kollha, u mhux aktar tard mill-2020, u għandha tinżamm minn hemm 'il quddiem.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2
2.  Il-pjan għandu jikkontribwixxi għall-eliminazzjoni tal-iskartar tal-ħut billi kemm jista' jkun jevita u jnaqqas il-qabdiet inċidentali, u jgħin fl-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 rigward l-ispeċijiet li huma soġġetti għal-limiti tal-qbid u li japplika għalihom dan ir-Regolament.
2.  Il-pjan għandu jikkontribwixxi għall-eliminazzjoni tal-iskartar tal-ħut billi kemm jista' jkun jevita u jnaqqas il-qabdiet inċidentali, inkluż bl-użu ta' rkaptu u tekniki tas-sajd innovattivi u selettivi, u jgħin, fl-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 rigward l-ispeċijiet li huma soġġetti għal-limiti tal-qbid u li japplika għalihom dan ir-Regolament.
Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3
3.  Il-pjan għandu jimplimenta metodu ta' ġestjoni tas-sajd li jkun ibbażat fuq l-ekosistema biex jitnaqqsu kemm jista' jkun l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar. Għandu jkun jaqbel mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, b'mod partikolari bl-għan li jikseb status ambjentali tajjeb sal-2020, kif stabbilit fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE u fl-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 2009/147/KE u fl-Artikoli 6 u 12 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE.
3.  Il-pjan għandu jimplimenta metodu ta' ġestjoni tas-sajd li jkun ibbażat fuq l-ekosistema biex jitnaqqsu kemm jista' jkun l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar, u b'mod partikolari fuq il-ħabitats vulnerabbli u l-ispeċijiet protetti, inklużi l-mammiferi tal-baħar, ir-rettili tal-baħar, l-għasafar tal-baħar, l-ammonti, is-sikek tal-fond u l-ġonna tal-korall jew aggregazzjonijiet ta' sponoż, jiġu minimizzati u preferibbilment jiġu eliminati sabiex jiġi żgurat li s-sajjieda jkomplu jistadu b'mod sostenibbli u selettiv. Għandu jkun jaqbel mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni, b'mod partikolari bl-għan li jikseb status ambjentali tajjeb sal-2020, kif stabbilit fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE u fl-għanijiet stabbiliti fid-Direttiva 2009/147/KE u fid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt b
(b)  jikkontribwixxi li jinkisbu deskritturi oħrajn rilevanti li jinsabu fl-Anness I tad-Direttiva 2008/56/KE bi proporzjon mal-parti li għandu s-sajd fil-kisba tagħhom.
(b)  jiżgura li l-impatti negattivi tas-sajd fuq l-ambjent tal-baħar jiġu minimizzati, b'mod partikolari fir-rigward ta' ħabitats vulnerabbli u ta' speċijiet protetti, inklużi l-mammiferi tal-baħar u l-għasafar tal-baħar.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5
5.  Il-miżuri taħt il-pjan jittieħdu bi qbil mal-aħjar parir xjentifiku disponibbli. Fejn ma hemmx biżżejjed dejta, għandu jkun hemm livell komparabbli ta' konservazzjoni għall-istokkijiet rilevanti.
5.  Il-miżuri taħt il-pjan jittieħdu bi qbil mal-aħjar parir xjentifiku disponibbli. L-aqwa parir xjentifiku disponibbli għandu jiġi analizzat minn esperti minn korpi xjentifiċi affidabbli u xierqa, bħall-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) jew il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF). Għandu jkun disponibbli għall-pubbliku mhux aktar tard minn meta dawk il-miżuri jiġu proposti mill-Kummissjoni. Fejn ma hemmx biżżejjed dejta, għandu jkun hemm livell komparabbli ta' konservazzjoni għall-istokkijiet rilevanti.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
2.  Dawk il-meded tal-FMSY ibbażati fuq dan il-Pjan għandhom jintalbu mingħand l-ICES.
2.  Dawk il-meded tal-FMSY ibbażati fuq dan il-Pjan għandhom jintalbu mingħand l-ICES, jew minn korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt a
(a)  jekk, abbażi tal-parir jew tal-evidenza xjentifiċi jkun meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 fil-każ tas-sajd imħallat;
(a)  jekk, abbażi tal-parir jew tal-evidenza xjentifiċi, ikun meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 fil-każ tas-sajd imħallat u/jew tas-sajd ta' speċijiet multipli, b'mod partikolari biex jiġu limitati r-restrizzjonijiet soċjoekonomiċi imposti fuq is-sajd;
Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt c
(c)  biex ikun hemm limitazzjoni fil-varjazzjonijiet fl-opportunitajiet tas-sajd għal mhux inqas minn 20 % minn sena għal sena konsekuttivi.
(c)  biex ikun hemm limitazzjoni fil-varjazzjonijiet fl-opportunitajiet tas-sajd għal mhux inqas minn 20 % minn sena għal sena konsekuttivi, ħlief f'dawk il-każijiet fejn jittaffew sitwazzjonijiet ta' kwoti limitati jew sitwazzjonijiet oħrajn li jipparalizzaw jew jaffettwaw b'mod sinifikanti l-attività ta' xi flotot.
Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6a (ġdid)
6a.   Sabiex tiġi evitata sitwazzjoni fejn il-ġestjoni għal żmien qasir tfixkel l-implimentazzjoni tal-ġestjoni pluriennali u sabiex tiġi mħeġġa l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, għandu jkun possibbli li, fil-qafas ta' dan ir-Regolament, jiġu approvati regoli ta' sfruttament permezz tar-reġjonalizzazzjoni.
Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  Dawk l-istokkijiet għandhom jiġu ġestiti skont l-approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd kif iddefinit fil-punt 8 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 meta ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni xjentifika.
2.  Dawk l-istokkijiet għandhom jiġu ġestiti skont l-approċċ ta' prekawzjoni għall-ġestjoni tas-sajd kif iddefinit fil-punt 8 tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 meta ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni xjentifika u għandhom jiżguraw tal-anqas livell paragunabbli ta' konservazzjoni daqs ir-MSY, kif stabbilit fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3
3.  Bi qbil mal-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-ġestjoni tas-sajd imħallat għall-istokkijiet imsemmija fl-Artikolu 1(4) ta' dan ir-Regolament għandha tqis id-diffikultà biex jinstadu l-istokkijiet kollha fil-livell MSY fl-istess ħin, speċjalment f'sitwazzjonijiet meta dan iwassal għall-għeluq qabel il-waqt tas-sajd.
3.  Bi qbil mal-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-ġestjoni tas-sajd imħallat u/jew ta' speċijiet multipli għall-istokkijiet imsemmija fl-Artikolu 1(4) ta' dan ir-Regolament għandha tqis id-diffikultà biex jinstadu l-istokkijiet kollha fil-livell MSY fl-istess ħin, speċjalment f'sitwazzjonijiet meta dan iwassal għall-għeluq qabel il-waqt tas-sajd.
Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Il-punti ta' referenza għall-konservazzjoni għas-salvagwardja tal-kapaċità kollha riproduttiva tal-istokkijiet imsemmijin fl-Artikolu 1(1) li ġejjin se jintalbu mingħand l-ICES skont dan il-Pjan:
Il-punti ta' referenza għall-konservazzjoni għas-salvagwardja tal-kapaċità riproduttiva sħiħa tal-istokkijiet imsemmijin fl-Artikolu 1(1) li ġejjin, abbażi ta' dan il-pjan, se jintalbu mingħand l-ICES jew mingħand korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali, u bi qbil mad-definizzjoni tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli:
Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
1.  Meta l-parir xjentifiku jindika li għal sena partikolari l-bijomassa riproduttiva, u fil-każ tal-istokkijiet tal-iskampu - l-abbundanza, ta' xi wħud mill-istokkijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) tkun inqas mil-livell tal-MSY Btrigger, għandhom jiġu adottati l-miżuri ta' rimedju kollha biex jiżguraw ir-ripristinament malajr tal-istokk jew tal-unità funzjonali kkonċernata għal-livelli ogħla minn dawk li huma kapaċi jipproduċu l-MSY. B'mod partikolari, permezz ta' deroga mill-Artikolu 4(3) u (5), l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu ffissati f'livelli li jkunu konsistenti ma' mortalità mis-sajd li tkun tnaqqset aktar mill-ogħla medda tal-FMSY, meta jitqies it-tnaqqis fil-bijomassa.
1.  Meta l-parir xjentifiku jindika li għal sena partikolari l-bijomassa riproduttiva, u fil-każ tal-istokkijiet tal-iskampu - l-abbundanza, ta' xi wħud mill-istokkijiet demersali msemmija fl-Artikolu 1(1) tkun inqas mil-livell tal-MSY Btrigger, għandhom jiġu adottati l-miżuri ta' rimedju kollha biex jiżguraw ir-ripristinament malajr tal-istokk jew tal-unità funzjonali kkonċernata għal-livelli ogħla minn dawk li huma kapaċi jipproduċu l-MSY. B'mod partikolari, permezz ta' deroga mill-Artikolu 4(3) u (5), l-opportunitajiet tas-sajd għandhom jiġu ffissati f'livelli li jkunu konsistenti ma' mortalità mis-sajd li tkun tnaqqset aktar mill-ogħla medda tal-FMSY, meta jitqies it-tnaqqis fil-bijomassa.
Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
2.  Meta l-parir xjentifiku jindika li l-bijomassa riproduttiva tal-istokk, u fil-każ tal-istokkijiet tal-iskampu - l-abbundanza, ta' xi wħud mill-istokkijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) tkun inqas mil-livell Blim, għandhom jittieħdu aktar miżuri ta' rimedju biex jiżguraw ir-ripristinament malajr tal-istokk jew tal-unità funzjonali kkonċernata għal-livelli ogħla minn dawk li huma kapaċi jipproduċu l-MSY. B'mod partikolari, dawk il-miżuri ta' rimedju jistgħu jinkludu, permezz ta' deroga mill-Artikolu 4(3) u (5), is-sospenzjoni tas-sajd fil-mira għall-istokk jew għall-unità funzjonali kkonċernati u t-tnaqqis xieraq tal-opportunitajiet tas-sajd.
2.  Meta l-parir xjentifiku jindika li l-bijomassa riproduttiva tal-istokk, u fil-każ tal-istokkijiet tal-iskampu - l-abbundanza, ta' xi wħud mill-istokkijiet demersali msemmija fl-Artikolu 1(1) tkun inqas mil-livell Blim, għandhom jittieħdu aktar miżuri ta' rimedju biex jiżguraw ir-ripristinament malajr tal-istokk jew tal-unità funzjonali kkonċernata għal-livelli ogħla minn dawk li huma kapaċi jipproduċu l-MSY. B'mod partikolari, dawk il-miżuri ta' rimedju jistgħu jinkludu, permezz ta' deroga mill-Artikolu 4(3) u (5), is-sospenzjoni tas-sajd fil-mira għall-istokk jew għall-unità funzjonali kkonċernati u t-tnaqqis xieraq tal-opportunitajiet tas-sajd.
Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta l-atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament u mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 biex tissupplimenta lil dan ir-Regolament fejn għandu x'jaqsam mal-miżuri tekniċi li ġejjin:
1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta l-atti delegati bi qbil mal-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament u mal-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 biex tissupplimenta lil dan ir-Regolament fejn għandu x'jaqsam mal-miżuri tekniċi li ġejjin għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet demersali fl-Ilmijiet tal-Punent:
Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a
(a)  l-ispeċifikazzjonijiet tal-karatteristiki tal-irkapti tas-sajd u tar-regoli għall-użu tagħhom biex tiġi żgurata jew titjieb is-selettività, jitnaqqsu l-qabdiet inċidentali jew jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt negattiv fuq l-ekosistema;
(a)  l-ispeċifikazzjonijiet tal-karatteristiki tal-irkapti tas-sajd u tar-regoli għall-użu tagħhom biex tiġi żgurata jew titjieb is-selettività, jitnaqqsu l-qabdiet inċidentali, partikolarment tal-ħut żgħir, jew jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt negattiv fuq l-ekosistema;
Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 3.
2.  Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-Artikolu 3 u huma applikabbli kemm għas-sajd kummerċjali kif ukoll għal dak rikreattiv.
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)
Artikolu 8a
Projbizzjonijiet spazju-temporali tas-sajd għall-ispnott
1.  Is-sajd kummerċjali u s-sajd rikreattiv għall-ispnott huma pprojbiti fl-Ilmijiet tal-Punent u fid-diviżjonijiet tal-ICES 4b u 4c bejn l-1 ta' Frar u t-30 ta' April. Huwa pprojbit li jinżamm abbord, jiġi trażbordat, jiġi rilokat jew jinħatt l-art, kif ukoll li jiġi kkonservat l-ispnott li jinqabad tul il-kosta fiż-żoni msemmija.
2.  Huwa pprojbit ukoll li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jistadu għall-ispnott fid-diviżjonijiet 7b,7c, 7j u 7k tal-ICES, kif ukoll fl-ilmijiet tad-diviżjonijiet 7a u 7g tal-ICES li jinstabu iktar 'il bogħod minn 12-il mil nawtiku mil-linji bażi taħt is-sovranità tar-Renju Unit. Għandu jkun ipprojbit li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jżommu abbord, jirrilokaw, jittrażbordaw jew iħottu l-art l-ispnott li jinqabad fiż-żoni msemmija.
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3
3.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7, il-qabda totali permissibbli għall-istokkijiet tal-iskampu fl-Ilmijiet tal-Punent tista' tkun is-somma tal-limiti tal-qbid tal-unitajiet funzjonali u s-somma tal-limiti tal-qbid tar-rettangoli statistiċi 'l barra mill-unitajiet funzjonali.
3.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7, il-qabda totali permissibbli għal stokk tal-iskampu tista' tkun is-somma tal-limiti tal-qbid tal-unitajiet funzjonali u r-rettangoli statistiċi 'l barra mill-unitajiet funzjonali taż-żona definita għal dan l-istokk.
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4
4.  Meta l-parir xjentifiku jindika li s-sajd rikreattiv ikollu impatt sinifikanti fuq il-mortalità mis-sajd ta' xi stokk partikolari, il-Kunsill dan għandu jqisu u jista' jillimita s-sajd rikreattiv meta jkun qed jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd biex jevita li tinqabeż il-mira totali tal-mortalità mis-sajd.
imħassar
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)
Artikolu 9a
Sajd rikreattiv
1.  L-Istati Membri għandhom iqisu l-mortalità mis-sajd rikreattiv meta jallokaw opportunitajiet tas-sajd disponibbli għalihom u li huma msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, sabiex jiġi evitat li jinqabeż l-objettiv totali fil-mira ta' mortalità mis-sajd.
Meta l-pariri xjentifiċi jindikaw li s-sajd rikreattiv ikollu impatt sinifikanti fuq il-mortalità mis-sajd ta' xi stokk imsemmi fl-Artikolu 1(1) ta' dan ir-Regolament, il-Kunsill jista' jiffissa opportunitajiet individwali tas-sajd li japplikaw b'mod mhux diskriminatorju għas-sajjieda rikreattivi.
2.  Il-Kunsill jibbaża ruħu fuq kriterji trasparenti u oġġettivi, inklużi dawk ta' natura ambjentali, soċjali u ekonomika, fl-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd għas-sajd rikreattiv. Il-kriterji użati jistgħu jinkludu l-impatt ambjentali, l-importanza soċjali ta' din l-attività u l-kontribut tagħha għall-ekonomija tat-territorji kostali.
3.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa u proporzjonati għall-kontroll u l-ġbir tad-dejta għal stima affidabbli tal-livelli effettivi tal-qabdiet soġġetti għall-paragrafu 1.
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 9b (ġdid)
Artikolu 9b
Immarkar tal-qabdiet tas-sajd rikreattiv
1.  Kampjuni ta' spnott, bakkaljaw, pollakkju u lingwata maqbuda fiż-żoni tal-istokkijiet korrispondenti msemmija fl-Artikolu 1(1) għandhom ikunu mmarkati b'referenza meta miżmuma minn sajjied rikreattiv.
2.  Dan l-immarkar għandu jikkonsisti fi qtugħ tal-parti t'isfel jew tal-parti ta' fuq tad-denb, b'mod madankollu li ma jipprekludix il-kejl tat-tul tal-ħut.
3.  Dan l-immarkar għandu jsir minnufih wara l-qbid u l-qtil, jew fuq ix-xatt, jew inkella wara li jittella' l-ħut abbord fil-każ ta' sajd rikreattiv imwettaq minn bastiment. Madankollu, il-kampjuni li jittellgħu abbord bastiment tas-sajd rikreattiv u li jinżammu ħajjin f'kundizzjoni tajba minn qabel ma jiġu rilaxxati m'għandhomx ikunu mmarkati.
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament u skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-istokkijiet kollha tal-ispeċijiet fl-Ilmijiet tal-Punent li japplika għalihom l-obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 1380/2013, biex tissupplimenta lil dan ir-Regolament billi tispeċifika d-dettalji ta' dak l-obbligu kif previst fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 15(5) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament u skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-istokkijiet kollha tal-ispeċijiet demersali fl-Ilmijiet tal-Punent li japplika għalihom l-obbligu ta' ħatt l-art skont l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, kif ukoll għall-qbid inċidentali ta' speċijiet pelaġiċi fis-sajd li jisfrutta l-istokkijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1) u li għalih japplika l-obbligu ta' ħatt l-art, biex tissupplimenta lil dan ir-Regolament billi tispeċifika d-dettalji ta' dak l-obbligu kif previst fil-punti (a) sa (e) tal-Artikolu 15(5) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)
L-obbligu ta' ħatt l-art imsemmi fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma għandux japplika għas-sajd rikreattiv, inkluż f'każijiet fejn il-Kunsill jiffissa opportunitajiet individwali tas-sajd skont l-Artikolu 9a ta' dan ir-Regolament.
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)
Artikolu 10a
Sajd artiġjanali u kostali fir-reġjuni ultraperiferiċi
Dan ir-Regolament għandu jqis ir-restrizzjonijiet relatati mad-daqs tal-bastimenti tas-sajd artiġjanali u kostali użati fir-reġjuni ultraperiferiċi. Il-ħatt l-art ta' qabdiet inċidentali, sa fejn ma jżidx l-impatt fuq il-bijomassa tal-istokk riproduttiv, għandu għalhekk jiġi permess.
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
1.  Għal kull waħda miż-żoni tal-ICES imsemmija fl-Artikolu 1(1) ta' dan ir-Regolament, kull Stat Membru għandu joħroġ l-awtorizzazzjonijiet għas-sajd skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu li jistadu f'dik iż-żona. F'dawn l-awtorizzazzjonijiet għas-sajd, l-Istati Membri jistgħu wkoll jillimitaw il-kapaċità totali espressa f'kW ta' dawn il-bastimenti li jużaw irkaptu speċifiku.
1.  Għaż-żoni tal-ICES imsemmija fl-Artikolu 1(1) ta' dan ir-Regolament, kull Stat Membru għandu joħroġ l-awtorizzazzjonijiet għas-sajd skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu li jistadu f'dik iż-żona.
Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.   F'dawn l-awtorizzazzjonijiet għas-sajd imsemmija fl-ewwel paragrafu, l-Istati Membri jistgħu wkoll jillimitaw il-kapaċità totali tal-bastimenti fil-paragrafu msemmi hawn fuq li jużaw irkaptu speċifiku.
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1b (ġdid)
1b.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament u skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 sabiex tistabbilixxi limiti fuq il-kapaċità totali ta' flotot tal-Istati Membri kkonċernati biex tiffaċilita l-ilħiq tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3.
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
1.  L-Artikolu 18(1) sa (6) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandu japplika għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 8 u 10 ta' dan ir-Regolament.
1.  L-Artikolu 18(1) sa (6) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għandu japplika għall-miżuri msemmija fl-Artikoli 8, 10 u 11b ta' dan ir-Regolament.
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2
2.  Għall-għan tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett fl-Ilmijiet tal-Majjistral u l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett fl-Ilmijiet tal-Lbiċ jistgħu jippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-ewwel darba mhux aktar tard minn tnax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u minn hemm 'il quddiem tnax-il xahar wara kull preżentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-pjan skont l-Artikolu 14. Huma jistgħu wkoll jissottomettu tali rakkomandazzjonijiet meta jqisu li jkunu meħtieġa, b'mod partikolari fil-każ ta' tibdil f'daqqa fis-sitwazzjoni għal kwalunkwe wieħed mill-istokkijiet li għalihom japplika dan ir-Regolament. Ir-rakkomandazzjonijiet konġunti fir-rigward tal-miżuri li jikkonċernaw sena kalendarja partikolari għandhom jiġu sottomessi sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju tas-sena preċedenti.
2.  Għall-għan tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett fl-Ilmijiet tal-Majjistral u l-Istati Membri li jkollhom interess ta' ġestjoni dirett fl-Ilmijiet tal-Lbiċ jistgħu jippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet konġunti skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 għall-ewwel darba mhux aktar tard minn tnax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u minn hemm 'il quddiem tnax-il xahar wara kull preżentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-pjan skont l-Artikolu 14. Huma jistgħu wkoll jissottomettu rakkomandazzjonijiet ulterjuri meta jkun meħtieġ, b'mod partikolari fil-każ ta' tibdil fis-sitwazzjoni għal kwalunkwe mill-istokkijiet li għalihom japplika dan ir-Regolament, kif ukoll biex jiġi stabbilit pjan li fih miżuri li jimplimentaw approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd fl-Ilmijiet tal-Punent. Ir-rakkomandazzjonijiet konġunti fir-rigward tal-miżuri li jikkonċernaw sena kalendarja partikolari għandhom jiġu sottomessi sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju tas-sena preċedenti, jew malajr kemm jista' jkun meta tali rakkomandazzjonijiet konġunti jkollhom l-għan li jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' emerġenza identifikati mill-iktar parir xjentifiku riċenti.
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Minkejja l-Artikolu 18(1) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013, il-Kummissjoni tista' tadotta atti delegati anki fin-nuqqas ta' rakkomandazzjoni konġunta kif imsemmi f’dawk il-paragrafi.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)
Artikolu 13a
Monitoraġġ u informazzjoni minn qabel ta' modifiki għall-parir xjentifiku
1.  Sa mhux aktar tard mill-1 ta' April ta' kull sena, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar l-aħjar pariri xjentifiċi disponibbli li servew ta' bażi għad-deċiżjonijiet tal-Kunsill b'rabta mal-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd meħuda b'applikazzjoni ta' dan ir-Regolament bejn l-1 ta' Frar tas-sena preċedenti u l-31 ta' Jannar tas-sena attwali.
Għall-istokkijiet u speċijiet tal-ħut kollha kkonċernati, dan ir-rapport isemmi b'mod partikolari l-opportunitajiet tas-sajd iffissati mill-Kunsill skont l-Artikolu 4, l-Artikolu 5, u fejn applikabbli, skont l-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament, billi jispeċifika wkoll il-valuri korrispondenti espressi f'mortalità mis-sajd. Dik id-dejta titqabbel mal-pariri xjentifiċi ta' referenza f'dak li għandu x'jaqsam mal-meded ta' mortalità mis-sajd (MSY Flower, FMSY et MSY Fupper u l-korrispondenzi tagħhom f'opportunitajiet tas-sajd) u l-istimi ta' bijomassa tal-istokkijiet li jirriproduċu u l-limiti ta' referenza tal-bijomassa (MSY Btrigger u Blim).
2.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, mill-aktar fis possibbli wara li tkun saret taf, u f'kull każ qabel l-adozzjoni ta' deċiżjoni ġdida tal-Kunsill għad-determinazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd, dwar is-sitwazzjonijiet li għalihom il-valuri l-aktar riċenti tal-FMSY jikkorrispondu għal varjazzjonijiet tal-opportunitajiet tas-sajd li huma ta' inqas minn 20 % tal-opportunitajiet tas-sajd li tikkorrispondi għall-punt ta' valur tal-FMSY tal-parir xjentifiku li ntuża biex jiġu stabbiliti l-opportunitajiet tas-sajd għall-perjodu attwali. Bl-istess mod, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, kemm jista' jkun malajr u f'kull każ qabel l-adozzjoni ta' deċiżjoni ġdida tal-Kunsill, dwar il-każijiet fejn il-pariri xjentifiċi dwar livelli differenti ta' referenza tal-bijomassa tal-istokk riproduttiv jiġġustifikaw it-teħid ta' miżuri ta' salvagwardja skont l-Artikolu 7.
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – titolu
L-evalwazzjoni tal-pjan
L-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjan
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 1(1), 8 u 10 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tittawwal b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, dejjem jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux din l-estenzjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 1(1), 8 u 10 u 11(1b), għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tittawwal b'mod taċitu għal perjodi tal-istess tul, dejjem jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux din l-estenzjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3
3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 1(1), 8 u 10 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha sseħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew f'data aktar tard speċifikata hemmhekk. Ma għandha taffettwa l-validità ta' ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 1(1), 8 u 10 u 11(1b), tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha sseħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew f'data aktar tard speċifikata hemmhekk. Ma għandha taffettwa l-validità ta' ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6
6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 1(1), 8 u 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx saret oġġezzjoni mingħand il-Parlament Ewropew jew mingħand il-Kunsill qabel ma jintemm perjodu ta' xahrejn wara li tkun saret in-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel tmiem dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex biħsiebhom joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jittawwal b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 1(1), 8 u 10 u 11(1b), għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx saret oġġezzjoni mingħand il-Parlament Ewropew jew mingħand il-Kunsill qabel ma jintemm perjodu ta' xahrejn wara li tkun saret in-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel tmiem dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex biħsiebhom joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jittawwal b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (KE) Nru 2016/1139
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
(2)  "Il-medda tal-FMSY" tfisser medda ta' valuri li jingħataw fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), li fiha l-livelli kollha tal-mortalità mis-sajd jagħtu r-rendiment massimu sostenibbli (MSY) fuq żmien twil ibbażat fuq mudell tas-sajd eżistenti u f'kundizzjonijiet ambjentali medji, mingħajr ma taffettwa b'xi mod sinifikanti l-proċess tar-riproduzzjoni tal-istokk ikkonċernat. Hija dderivata biex tagħti mhux aktar minn tnaqqis ta' 5 % rendiment fuq tul ta' żmien imqabbel mar-rendiment massimu sostenibbli. Din għandha limitu massimu biex il-probabbiltà li l-istokk jinżel għal inqas mill-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk (Blim) ma tkunx iktar minn 5 %.
(2)  "Il-medda tal-FMSY" tfisser medda ta' valuri li jingħataw fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali, li fiha l-livelli kollha tal-mortalità mis-sajd jagħtu r-rendiment massimu sostenibbli (MSY) fuq żmien twil ibbażat fuq mudell tas-sajd eżistenti u f'kundizzjonijiet ambjentali medji, mingħajr ma taffettwa b'xi mod sinifikanti l-proċess tar-riproduzzjoni tal-istokk ikkonċernat. Hija ġiet determinata biex tagħti mhux aktar minn tnaqqis ta' 5 % rendiment fuq tul ta' żmien imqabbel mar-rendiment massimu sostenibbli. Din għandha limitu massimu biex il-probabbiltà li l-istokk jinżel għal inqas mill-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk (Blim) ma tkunx iktar minn 5 %.
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (KE) Nru 2016/1139
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8
(8)  "Blim" tfisser id-daqs tal-punt ta' referenza tal-istokk li jingħata fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-ICES, li taħtu tista' titnaqqas il-kapaċità riproduttiva;
(8)  "Blim" tfisser id-daqs tal-punt ta' referenza tal-istokk li jingħata fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-ICES, jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali, li taħtu tista' titnaqqas il-kapaċità riproduttiva;
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (KE) Nru 2016/1139
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9
(9)  "MSY Btrigger" tfisser il-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk li jingħata fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-ICES, li taħtu għandha tittieħed azzjoni ta' ġestjoni speċifika u xierqa biex jiġi żgurat li r-rati tal-isfruttament flimkien mal-varjazzjonijiet naturali jirripristinaw l-istokkijiet 'il fuq mil-livelli li jkunu kapaċi jipproduċu l-MSY fuq terminu ta' żmien twil;
(9)  "MSY Btrigger" tfisser il-punt ta' referenza tal-bijomassa riproduttiva tal-istokk li jingħata fl-aħjar parir xjentifiku disponibbli, b'mod partikolari dak tal-ICES, jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali, li taħtu għandha tittieħed azzjoni ta' ġestjoni speċifika u xierqa biex jiġi żgurat li r-rati tal-isfruttament flimkien mal-varjazzjonijiet naturali jirripristinaw l-istokkijiet 'il fuq mil-livelli li jkunu kapaċi jipproduċu l-MSY fuq terminu ta' żmien twil;
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt 2
Ir-Regolament (KE) Nru 2016/1139
Artikolu 4 – paragrafu 2
2.  Dawk il-meded tal-FMSY ibbażati fuq dan il-Pjan għandhom jintalbu mingħand l-ICES.
2.  Dawk il-meded tal-FMSY ibbażati fuq dan il-Pjan għandhom jintalbu mingħand l-ICES, jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali.
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt 2
Ir-Regolament (KE) Nru 2016/1139
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt c
(c)  biex ikun hemm limitazzjoni fil-varjazzjonijiet fl-opportunitajiet tas-sajd għal mhux inqas minn 20 % minn sena għal sena konsekuttivi.
(c)  biex ikun hemm limitazzjoni fil-varjazzjonijiet fl-opportunitajiet tas-sajd għal mhux inqas minn 20 %, ħlief f'dawk il-każijiet fejn jittaffew sitwazzjonijiet ta' kwoti limitati jew sitwazzjonijiet oħrajn li jipparalizzaw jew jaffettwaw b'mod sinifikanti l-attività ta' xi flotot.
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt 3
Ir-Regolament (KE) Nru 2016/1139
Artikolu 4a – paragrafu 1 – parti introduttorja
Il-punti ta' referenza għall-konservazzjoni għas-salvagwardja tal-kapaċità kollha riproduttiva tal-istokkijiet imsemmijin fl-Artikolu 1(1) li ġejjin se jintalbu mingħand l-ICES skont dan il-Pjan:
Il-punti ta' referenza għall-konservazzjoni għas-salvagwardja tal-kapaċità kollha riproduttiva tal-istokkijiet imsemmijin fl-Artikolu 1(1) li ġejjin se jintalbu mingħand l-ICES, jew korp xjentifiku indipendenti simili rikonoxxut fil-livell tal-Unjoni jew f'dak internazzjonali, skont dan il-Pjan:
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 2016/1139
Artikolu -15 (ġdid)
4a.  Fil-Kapitolu IX, jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu -15
Monitoraġġ u informazzjoni minn qabel tal-emendi tal-parir xjentifiku
1.  Sal-1 ta' April ta' kull sena, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar l-aħjar pariri disponibbli xjentifiċi li servew ta' referenza għad-deċiżjonijiet tal-Kunsill b'rabta mal-iffissar tal-opportunitajiet tas-sajd meħuda b'applikazzjoni ta' dan ir-Regolament bejn l-1 ta' Frar tas-sena preċedenti u l-31 ta' Jannar tas-sena attwali.
Għall-istokkijiet u speċijiet tal-ħut kollha kkonċernati, dan ir-rapport isemmi b'mod partikolari l-opportunitajiet tas-sajd iffissati mill-Kunsill skont l-Artikolu 4, l-Artikolu 5, u fejn applikabbli, skont l-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament, billi jispeċifika wkoll il-valuri korrispondenti espressi f'mortalità mis-sajd. Dik id-dejta titqabbel mal-pariri xjentifiċi ta' referenza f'dak li għandu x'jaqsam mal-meded ta' mortalità mis-sajd (MSY Flower, FMSY et MSY Fupper u l-korrispondenzi tagħhom f'opportunitajiet tas-sajd) u l-istimi ta' bijomassa tal-istokkijiet li jirriproduċu u l-limiti ta' referenza tal-bijomassa (MSY Btrigger u Blim).
2.  Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, mill-aktar fis possibbli wara li tkun saret taf, u f'kull każ qabel l-adozzjoni ta' deċiżjoni ġdida tal-Kunsill għall-iffissar ta' opportunitajiet tas-sajd, dwar is-sitwazzjonijiet li għalihom il-valuri xjentifiċi l-aktar reċenti tal-FMSY jikkorrispondu għal varjazzjonijiet tal-opportunitajiet tas-sajd li huma ta' inqas minn 20 % tal-opportunitajiet tas-sajd li tikkorrispondi għall-valur FMSY tal-parir xjentifiku li ntuża biex jiġu stabbiliti l-opportunitajiet tas-sajd għall-perjodu attwali. Bl-istess mod, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, kemm jista' jkun malajr u f'kull każ qabel l-adozzjoni ta' deċiżjoni ġdida tal-Kunsill, dwar il-każijiet fejn il-pariri xjentifiċi dwar livelli differenti ta' referenza tal-bijomassa tal-istokk riproduttiv li jiġġustifikaw it-teħid ta' miżuri ta' salvagwardja skont l-Artikolu 7. ’;

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għan-negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba' subparagrafu (A8-0310/2018).


Il-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea ***I
PDF 148kWORD 53k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 fir-rigward tal-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0734),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0420/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 295 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, li jissottolinjaw l-impenn favur kooperazzjoni leali u trasparenti tul iċ-ċiklu leġiżlattiv kollu u l-ugwaljanza taż-żewġ koleġiżlaturi;

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati, tad-19 ta' Lulju 2012,

–  wara li kkunsidra l-proċedura li wasslet għal deċiżjoni dwar ir-rilokazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) (EBA) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, approvata fil-marġini tal-Kunsill Ewropew (l-Artikolu 50 TUE) fit-22 ta' Ġunju 2017;

–  wara li kkonsulta mal-Bank Ċentrali Ewropew;

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Jannar 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-17 ta' Ottubru 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0153/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kunsill mehmuża ma’ din ir-riżoluzzjoni;

3.   Jitlob rieżami immedjat tal-Approċċ Komuni anness mad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati, tad-19 ta' Lulju 2012, sabiex jitqies ir-rwol tal-Parlament fil-proċess deċiżjonali dwar is-sede tal-aġenziji fid-dawl tal-prerogattivi tiegħu bħala koleġiżlatur fl-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja u jitlob, għalhekk, li l-Parlament ikun involut mill-qrib f'dak il-proċess deċiżjonali;

4.  Ifakkar fil-kriterji definiti mill-Kummissjoni u approvati mill-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-UE27 fil-Kunsill Ewropew (fil-format tal-Artikolu 50 tat-TUE) fit-22 ta' Ġunju 2017 għar-rilokazzjoni tal-aġenziji tal-Unjoni minn Londra fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, jiġifieri: i. l-assikurazzjoni li l-aġenzija tista' tiġi stabbilita fuq il-post u tibda b'ħidmietha fid-data tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni; ii. l-aċċessibbiltà tas-sit; iii. l-eżistenza ta' faċilitajiet ta' edukazzjoni adegwati għat-tfal tal-persunal tal-aġenzija; iv. aċċess adatt għas-suq tax-xogħol, is-sigurtà soċjali u l-kura medika kemm għat-tfal kif ukoll għall-konjuġi; v. il-kontinwità tal-operat; vi. il-firxa ġeografika;

5.  Jiddispjaċih li l-Parlament ma kienx involut fid-definizzjoni u l-ponderazzjoni tal-kriterji biex jintgħażel il-post tas-sede tal-EBA minkejja l-prerogattivi tal-Parlament, li jipprevedu li l-Parlament u l-Kunsill ikunu koleġiżlaturi fuq bażi ugwali fir-rigward tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010(2) li jistabbilixxi l-EBA u jiddefinixxi s-sede tagħha;

6.  Ifakkar li d-deċiżjoni tal-2010 dwar is-sede tal-EBA, flimkien mad-deċiżjoni dwar is-sede tal-EIOPA u l-ESMA, ġiet konkluża skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja wara proċedura ta' trilogu kompluta; josserva li s-sede tal-aġenzija l-oħra li trid tiġi ttrasferita minn Londra ġiet deċiża permezz ta' ftehim komuni bejn ir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri, li ltaqgħu fil-livell ta' Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern; jirrimarka l-fatt li l-Kunsill (fil-format tal-Artikolu 50 tat-TUE) għażel is-sede l-ġdida tal-EBA abbażi tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-aġenziji deċentralizzati tad-19 ta' Lulju 2012, li hija ta' livell ġuridiku aktar baxx meta mqabbla mar-Regolament (UE) Nru 1093/2010;

7.  Jiddeplora n-nuqqas ta' trasparenza u responsabbiltà li kkaratterizza l-proċedura tal-votazzjoni fil-Kunsill fl-20 ta' Novembru 2017, meta d-deċiżjonijiet finali spiċċaw ittieħdu bil-polza; jirrimarka l-fatt li bħalissa l-aġenziji huma parzjalment iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni u li anke l-ispejjeż tar-rilokazzjoni, li qegħdin jiġu nnegozjati bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, jistgħu parzjalment ikollhom jitħallsu mill-baġit tal-Unjoni; jenfasizza, għaldaqstant, il-ħtieġa ta' responsabbiltà demokratika u proċess deċiżjonali trasparenti u komprensibbli fl-interess taċ-ċittadini Ewropej; jitlob aktar dettalji dwar il-ponderazzjoni tal-kriterji applikati mill-Kunsill fil-proċedura tal-għażla tas-sede tal-EBA;

8.  Jemmen li l-Parlament għandu jkun involut sistematikament u fuq l-istess livell mal-Kummissjoni u l-Kunsill fid-definizzjoni u l-ponderazzjoni tal-kriterji fl-għażla tas-sede tal-korpi u l-aġenziji kollha tal-Unjoni; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iniedu reviżjoni tad-Dikjarazzjoni Konġunta tad-19 ta' Lulju 2012 dwar l-aġenziji deċentralizzati, bil-ħsieb li jkun żgurat l-involviment qawwi tal-Parlament filwaqt li jiġu rispettati b'mod partikolari s-setgħat ta' kodeċiżjoni tiegħu;

9.  Jenfasizza d-diversi kompiti u oqsma ta' kompetenza tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, jiġifieri l-EBA, l-EIOPA u l-ESMA; ifakkar id-deċiżjoni intenzjonali tal-koleġiżlaturi li joħolqu tliet awtoritajiet b'kompiti u oqsma ta' kompetenza separati, waħda għas-settur bankarju, waħda għas-settur tat-titoli u waħda għas-settur tal-assigurazzjoni u l-pensjonijiet; jesiġi li din is-separazzjoni tibqa' tiġi riflessa fil-kompetenzi regolatorji u superviżorji u fil-governanza, l-organizzazzjoni u l-finanzjament prinċipali tal-attivitajiet tal-aġenziji, irrispettivament minn fejn tkun is-sede tagħhom, filwaqt li jitħalla lok għall-kondiviżjoni, jekk ikun il-każ, ta' servizzi ta' appoġġ amministrattiv u ta' ġestjoni tal-faċilitajiet li mhumiex relatati mal-attivitajiet ewlenin, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iħarsu l-istruttura attwali tat-tliet awtoritajiet matul u wara r-rilokazzjoni tal-EBA; jitlob aġġornament regolari min-naħa tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward, b'mod partikolari waqt il-proċedura leġiżlattiva li għaddejja dwar ir-rieżami tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (COM(2017)0536); ifakkar li l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 huwa parti mill-proċedura leġiżlattiva ta' rieżami tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (COM(2017)0536);

10.  Jissottolinja li r-rilokazzjoni u l-bini l-ġdid jeħtieġ ikunu lesti fid-data li fiha jidħol fis-seħħ il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea;

11.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

12.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' Ottubru 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (EU) Nru 1093/2010 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 fir-rigward tal-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea

P8_TC1-COD(2017)0326


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2018/1717.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠISLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Kunsill EBA/EMA

Waqt li jfakkar l-impenn tal-PE, il-Kunsill u l-Kummissjoni għal kooperazzjoni sinċiera u trasparenti, u fid-dawl tal-proċess segwit għar-rilokazzjoni tal-EMA u l-EBA, li kien speċifiku għas-sitwazzjoni u ma jikkostitwixxix preċedent għas-sede ta' aġenziji fil-futur,

Filwaqt li jfakkar fit-Trattati, il-Kunsill jirrikonoxxi l-valur ta' skambju ta' informazzjoni msaħħaħ mill-istadji inizjali ta' proċessi futuri għas-sede ta' aġenziji.

Tali skambju ta' informazzjoni bikri jagħmilha eħfef għat-tliet Istituzzjonijiet biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont it-Trattati permezz ta' proċeduri relatati.

Il-Kunsill jieħu nota tat-talba mill-PE li tiġi riveduta, mill-aktar fis possibbli, id-Dikjarazzjoni Konġunta u l-Approċċ Komuni dwar Aġenziji deċentralizzati tal-2012. Bħala l-ewwel pass, huwa jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi, sa April 2019, analiżi fil-fond dwar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni Konġunta u l-Approċċ Komuni fir-rigward tas-sede ta' Aġenziji deċentralizzati. Din l-analiżi għandha sservi bħala bażi biex tiġi vvalutata t-triq 'il quddiem fl-involviment mal-proċess ta' reviżjoni bħal din.

(1) ĠU C 197, 8.6.2018, p. 72
(2) Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


Il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ***I
PDF 139kWORD 55k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0735),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 114 u 168(4)(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0421/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-17 ta' Ottubru 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0063/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(1);

2.  Jikkundanna d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati, tad-19 ta' Lulju 2012, u l-Approċċ Komuni mehmuż magħha, u jappella biex il-Parlament Ewropew ikun involut mill-qrib fil-proċess deċiżjonali dwar is-sede u r-rilokazzjoni tal-aġenziji u l-korpi fid-dawl tal-prerogattivi tiegħu bħala koleġiżlatur skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

3.  Japprova d-dikkjarazzjoni mehmuża ma’ din ir-riżoluzzjoni;

4.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kunsill mehmuża ma’ din ir-riżoluzzjoni;

5.  Jiddispjaċih li l-Parlament Ewropew u, fl-aħħar mill-aħħar, ir-rappreżentanti taċ-ċittadini tal-Unjoni, ma kinux involuti bis-sħiħ fil-proċedura tal-għażla tas-sede l-ġdida tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), li finalment ittellgħet bix-xorti, minkejja l-importanza tad-deċiżjoni; deċiżjonijiet relatati mas-sede tal-korpi u l-aġenziji jeħtieġ u, legalment, iridu jittieħdu b'rispett sħiħ tal-prerogattivi tal-Parlament Ewropew skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, li tqiegħed lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq l-istess livell bħala koleġiżlaturi;

6.  Jiddeplora d-Deċiżjoni tal-Kunsill li twassal biex tkompli tikber l-isproporzjonalità ġeografika, hekk kif 9 biss mis-37 aġenzija deċentralizzata tal-UE għandhom is-sede tagħhom fl-Istati Membri l-ġodda, għall-kuntrarju tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew Nru 5381/04 u Nru 11018/1/08 li t-tnejn jagħtu prijorità lill-Istati Membri l-ġodda;

7.  Jistieden lill-awtoritajiet baġitarji u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-ispejjeż relatati mal-bidla fis-sede tal-EMA jkoprihom kompletament il-pajjiż ospitanti attwali; jirrimarka li xi wħud mill-ispejjeż tar-rilokazzjoni mis-sede attwali se jkollhom jiġu ffinanzjati minn qabel mill-baġit tal-Unjoni, qabel is-saldu finanzjarju mal-pajjiż ospitanti attwali;

8.  Jistieden lill-awtoritajiet baġitarji u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-ispejjeż addizzjonali relatati mat-trasferiment doppju tas-sede tal-EMA – l-ewwel lejn post temporanju, u mbagħad lejn il-Binja Vivaldi – ikoprihom kompletament il-gvern Netherlandiż u għalhekk ma jaffettwawx b'mod negattiv il-baġit ġenerali tal-Unjoni;

9.  Jistieden lill-awtoritajiet baġitarji u lill-Kummissjoni jiżguraw li dan it-trasferiment doppju ma jipperikolax il-ħtiġijiet operattivi normali tal-EMA u jiggarantixxi l-kontinwità tal-operat u l-funzjonament bla xkiel tal-EMA, mingħajr interruzzjonijiet, lil hinn minn Marzu 2019;

10.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' Ottubru 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

P8_TC1-COD(2017)0328


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2018/1718.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠISLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew jiddispjaċih li r-rwol tiegħu ta' koleġiżlatur ma ġiex ikkunsidrat peress li ma ġiex involut fil-proċedura li twassal għall-għażla tas-sede l-ġdida tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

Il-Parlament Ewropew jixtieq ifakkar il-prerogattivi tiegħu bħala koleġiżlatur u jinsisti fuq ir-rispett sħiħ tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja f'dak li għandu x'jaqsam mal-għażla tas-sede tal-korpi u l-aġenziji.

Bħala l-unika istituzzjoni tal-Unjoni li tiġi eletta direttament u tirrappreżenta ċ-ċittadini tal-Unjoni, il-Parlament Ewropew huwa l-ewwel garanti tar-rispett tal-prinċipju demokratiku fl-Unjoni.

Il-Parlament Ewropew jikkundanna l-proċedura segwita għall-għażla tal-post il-ġdid tas-sede, li de facto ċaħħdet lill-Parlament Ewropew mill-prerogattivi tiegħu peress li ma ġiex involut effettivament fil-proċess, iżda issa qed jiġi mistenni sempliċement jikkonferma l-għażla magħmula għall-post il-ġdid tas-sede permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Il-Parlament Ewropew ifakkar li l-Approċċ Komuni mehmuż mad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati, iffirmata fl-2012, mhuwiex vinkolanti – kif rikonoxxut fid-Dikjarazzjoni nfisha – u li l-qbil intlaħaq mingħajr preġudizzju għas-setgħat leġiżlattivi tal-istituzzjonijiet.

Għalhekk, il-Parlament Ewropew jinsisti li l-proċedura segwita għall-għażla tas-sede l-ġdida tal-aġenziji tiġi riveduta u ma tibqax tintuża f'din il-forma fil-futur.

Fl-aħħar nett, il-Parlament Ewropew jixtieq ifakkar ukoll li fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016(2), it-tliet istituzzjonijiet impenjaw ruħhom favur kooperazzjoni leali u trasparenti filwaqt li fakkru fl-ugwaljanza taż-żewġ koleġiżlaturi kif minquxa fit-Trattati.

Abbozz ta' dikjarazzjoni tal-Kunsill EBA/EMA

Waqt li jfakkar l-impenn tal-PE, il-Kunsill u l-Kummissjoni għal kooperazzjoni sinċiera u trasparenti, u fid-dawl tal-proċess segwit għar-rilokazzjoni tal-EMA u l-EBA, li kien speċifiku għas-sitwazzjoni u ma jikkostitwixxix preċedent għas-sede ta' aġenziji fil-futur,

Filwaqt li jfakkar fit-Trattati, il-Kunsill jirrikonoxxi l-valur ta' skambju ta' informazzjoni msaħħaħ mill-istadji inizjali ta' proċessi futuri għas-sede ta' aġenziji.

Tali skambju ta' informazzjoni bikri jagħmilha eħfef għat-tliet Istituzzjonijiet biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont it-Trattati permezz ta' proċeduri relatati.

Il-Kunsill jieħu nota tat-talba mill-PE biex tiġi riveduta, mill-aktar fis possibbli, id-Dikjarazzjoni Konġunta u l-Approċċ Komuni dwar Aġenziji deċentralizzati tal-2012. Bħala l-ewwel pass, huwa jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi, sa April 2019, analiżi fil-fond dwar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni Konġunta u l-Approċċ Komuni fir-rigward tas-sede ta' Aġenziji deċentralizzati. Din l-analiżi għandha sservi bħala bażi biex tiġi vvalutata t-triq 'il quddiem fl-involviment mal-proċess ta' reviżjoni bħal din.

(1) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fil-15 ta' Marzu 2018 (Testi adottati, P8_TA(2018)0086).
(2) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.


Żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa
PDF 144kWORD 58k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar iż-żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa (2018/2869(RSP))
P8_TA(2018)0428RC-B8-0481/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra r-rapport, tad-9 ta' Mejju 2017, tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar forom kontemporanji ta' razziżmu, diskriminazzjoni razzjali, ksenofobija u intolleranza relatata,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 71/179 tad-19 ta' Diċembru 2016 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ġlieda kontra l-glorifikazzjoni tan-Naziżmu, in-neo-Naziżmu u l-prattiki l-oħra li jikkontribwixxu biex ikebbsu forom kontemporanji ta' razziżmu, diskriminazzjoni razzjali, ksenofobija u intolleranza relatata,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, u b'mod partikolari l-Artikolu 14 tagħha u l-Protokoll Nru 12 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 6 u 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000(1) li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tar-razza u tal-oriġini etnika (id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej(4),

–  wara li kkunsidra l-ħolqien f'Ġunju 2016 tal-Grupp ta' Livell Għoli tal-UE dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tat-30 ta' Settembru 2014 dwar il-ġlieda kontra l-manifestazzjonijiet tan-neo-Naziżmu u tal-estremiżmu tal-lemin,

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Prattika tal-UE dwar id-Diżinformazzjoni,

–  wara li kkunsidra il-Kodiċi ta' Kondotta għall-Ġlieda kontra d-Diskors ta' Mibegħda Illegali Online,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, skont l-Artikolu 2 tat-TUE, "l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi"; billi dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri kollha;

B.  billi n-nuqqas ta' azzjoni serja fil-konfront tal-gruppi neo-Faxxisti u neo-Nazisti ppermetta l-qawmien ksenofobu li hemm bħalissa fl-Ewropa;

C.  billi l-gruppi u l-partiti politiċi apertament neo-Faxxisti, neo-Nazisti u ksenofobi qegħdin jinċitaw il-mibegħda u l-vjolenza fis-soċjetà, b'hekk ifakkruna x'kienu kapaċi jagħmlu fil-passat;

D.  billi t-tixrid ta' diskors ta' mibegħda online spiss iwassal għal żieda fil-vjolenza, inkluż minn gruppi neo-Faxxisti;

E.  billi l-gruppi neo-Faxxisti qatlu eluf ta' nies ta' kull xorta, bħal rifuġjati u immigranti, minoranzi etniċi u reliġjużi, persuni LGBTQI, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, attivisti, politiċi u membri tal-korp tal-pulizija;

F.  billi l-gruppi neo-Faxxisti jużaw u jabbużaw mill-istrumenti demokratiċi tagħna biex ixerrdu l-mibegħda u l-vjolenza;

G.  billi, skont ir-rapport ta' Europol, il-Kummissjarju tal-UE għas-Sigurtà, Sir Julian King, fit-22 ta' Marzu 2017, f'intervent tiegħu fl-okkażjoni ta' avveniment ta' kommemorazzjoni tal-attakki ta' Brussell tal-2016, enfasizza t-theddida dejjem akbar tal-estremiżmu vjolenti tal-lemin u stqarr li huwa ma kienx jaf bi Stat Membru tal-UE wieħed li mhuwiex milqut b'xi mod jew ieħor minn dan il-fenomenu, u semma speċifikament l-attakki fin-Norveġja fl-2011, l-assassinju tal-Membru Parlamentari tar-Renju Unit, Jo Cox, u l-attakki fuq iċ-ċentri tal-asil u l-moskej fl-Ewropa kollha biex jisħaq fuq dak li hu wissa bħala theddida "inqas irrapportata" għas-sigurtà; billi l-gruppi neo-Faxxisti u neo-Nazisti jimmanifestaw ruħhom f'diversi forom; billi l-maġġor parti ta' dawn il-gruppi teskludi lil ċerti individwi jew gruppi mis-soċjetà; billi dawn l-organizzazzjonijiet ta' spiss jużaw lingwaġġ aggressiv lejn gruppi minoritarji u jipprovaw jiġġustifikaw dan billi jinvokaw il-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni; billi d-dritt għal-libertà tal-kelma mhuwiex assolut;

H.  billi l-Artikolu 30 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem jgħid b'mod ċar li xejn f'din id-dikjarazzjoni "ma jista' jkun mifhum li jagħti lil xi Stat, għaqda jew persuna l-jedd li jagħmel xi ħidma jew li jwettaq xi għemil bil-għan li jeqred xi jeddijiet jew libertajiet li huma mxandra hawnhekk";

I.  billi l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali tafferma li l-Istati Partijiet jikkundannaw il-propaganda kollha u l-organizzazzjonijiet kollha li jissejsu fuq ideat jew teoriji ta' superjorità ta' razza jew grupp ta' persuni ta' kulur jew oriġini etnika;

J.  billi l-promozzjoni tal-Faxxiżmu hija pprojbita f'bosta Stati Membri skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom;

K.  billi r-rapport TESAT 2018 tal-Europol irreġistra kważi d-doppju fl-għadd ta' individwi arrestati minħabba reati ta' estremiżmu tal-lemin fl-2017;

L.  billi fit-22 ta' Lulju 2011, inqatlu 77 ruħ u ndarbu 151 fl-attakki fin-Norveġja;

M.  billi fis-16 ta' Ġunju 2016 Jo Cox, Membru tal-Parlament tar-Renju Unit, ġiet brutalment assassinata f'Birstall, ir-Renju Unit;

N.  billi, skont ir-rapport TESAT 2018 tal-Europol, ħames attakki terroristiċi li ġew sfrattati, li fallew jew li rnexxielhom iseħħu attribwiti lil individwi tal-lemin estrem ġew irrappurtati fl-2017(5) fir-Renju Unit;

O.  billi fil-21 ta' Settembru 2018 Eleonora Forenza, Membru tal-Parlament Ewropew, u l-assistent tagħha Antonio Perillo ġew attakkati wara dimostrazzjoni anti-Faxxista f'Bari, l-Italja;

P.  billi s-servizz ta' intelligence Franċiż esprima tħassib dwar in-numru li qed jiżdied ta' membri tal-forzi militari u tal-infurzar tal-liġi li qed jingħaqdu ma' gruppi vjolenti tal-lemin estrem(6);

Q.  billi, f'rapport ippubblikat fil-15 ta' Mejju 2018(7), il-Kummissjoni Ewropea kontra r-Razziżmu u l-Intolleranza (ECRI), stabbilita mill-Kunsill tal-Ewropa, stqarret li tinsab allarmata minħabba ż-żieda fl-estremiżmu tal-lemin u n-neo-Faxxiżmu fil-Kroazja;

R.  billi fil-Polonja, waqt dimostrazzjoni f'Novembru 2017, ritratti ta' sitt Membri tal-Parlament Ewropew, li ħadu pożizzjoni favur it-tolleranza, l-istat tad-dritt u valuri Ewropej oħra, ġew imdendla minn forka improvviżata fi pjazza pubblika fil-belt tan-Nofsinhar ta' Katowice, minn membri tal-moviment Pollakk tal-lemin estrem ONR (Kamp Radikali Nazzjonali); billi investigazzjoni għadha għaddejja, iżda s'issa għadhom ma tressqu l-ebda akkużi kontra xi ħadd mis-suspettati, anki jekk il-ġrajja ġiet irrapportata f'diversi mezzi tax-xandir, anke b'filmati;

S.  billi, f'Novembru 2017, biex jiġi mmarkat jum l-indipendenza tal-Polonja, organizzazzjonijiet tal-lemin estrem organizzaw dimostrazzjoni kbira f'Varsavja, li ġabret aktar minn 60 000 ruħ; billi d-dimostranti kienu qed iżommu strixxuni ksenofobiċi bi slogans bħal "Ewropa bajda ta' nazzjonijiet aħwa", inklużi xi wħud li juru l-"falanga", simbolu Faxxista mit-tletinijiet;

T.  billi l-proċess tal-partit neo-Nazista Żerniq tad-Deheb, fuq akkużi li huwa organizzazzjoni kriminali u ħati tal-assassinju ta' Pavlos Fyssas, fost delitti oħrajn, inkluż attentat ta' omiċidju, għadu għaddej fil-Greċja;

U.  billi, fil-21 ta' Settembru 2018, l-attivista LGBTQI Zak Kostopoulos ġie assassinat brutalment fiċ-ċentru ta' Ateni; billi wieħed mill-akkużati huwa, allegatament, marbut ma' forzi tal-lemin estrem; billi jeħtieġ li ssir investigazzjoni sħiħa biex dawk responsabbli għall-maltrattament u għall-mewt tiegħu jkunu jistgħu jitressqu quddiem il-ġustizzja;

V.  billi Taljan ġie kkundannat għal 12-il sena priġunerija talli spara fuq sitt migranti Afrikani u ferihom waqt attakk immotivat minn raġunijiet razzisti f'Macerata, belt fl-Italja ċentrali;

W.  billi seba' membri ta' grupp "viġilanti" tal-lemin estrem li ġew arrestati f'Chemnitz f'nofs Settembru 2018 minħabba disturbi tal-ordni pubbliku dan l-aħħar ittellgħu l-qorti talli huma ssuspettati li ffurmaw organizzazzjoni terroristika taħt l-isem Revoluzzjoni Chemnitz; billi, skont il-prosekuturi federali, l-inkwirenti kienu bidlu minn akkużi kriminali għal akkużi terroristiċi, wara li eżaminaw il-komunikazzjonijiet interni ta' dan il-grupp;

X.  billi fi Franza, fis-7 ta' Diċembru 2017, ħames membri tal-moviment Génération identitaire ġew ikkundannati għal inċitament tal-mibegħda razzjali u reliġjuża; billi xi individwi marbuta ma' gruppi tal-lemin estrem, fosthom Action française, kienu qegħdin jippjanaw attentat terroristiku kontra għadd ta' politiċi Franċiżi u moskej matul l-elezzjonijiet presidenzjali tal-2017; billi, fl-24 ta' Ġunju 2018, għaxar membri tal-grupp tal-lemin estrem Action des forces opérationnelles (AFO) ġew arrestati talli ppjanaw sensiela ta' attakki kontra membri tal-komunità Musulmana; billi, fl-14 ta' Settembru 2018, żewġ ex skinheads instabu ħatja tal-omiċidju ta' Clément Méric, student żagħżugħ u attivista anti-Faxxista li nqatel f'Ġunju 2013;

Y.  billi fi Spanja, 12-il membru tal-organizzazzjoni neo-Nazista Hogar Social Madrid qegħdin jiġu investigati bħalissa għal inċitament tal-mibegħda; billi xi membri tal-gruppi Faxxisti Spanjoli Falange, Alianza Nacional u Democracia Nacional ġew arrestati u kkundannati mill-Qorti Suprema Spanjola wara li attakkaw iċ-Ċentru Kulturali Blanquerna ta' Madrid matul iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Jum Nazzjonali Katalan fl-2013; billi, fl-2016, l-NGO antirazzista SOS Racismo ddokumentat 309 każijiet ta' vjolenza ksenofoba; billi l-president ta' din l-organizzazzjoni rċieva theddidiet ta' mewt wara li rrapporta dawn il-każijiet u kkundanna n-nuqqas ta' mekkaniżmi effikaċi biex dawn id-delitti jiġu ddenunzjati;

Z.  billi 19-il persuna ġew akkużati mill-Fundación Nacional Francisco Franco, entità li tigglorifika dittatura u d-delitti tagħha, u mill-familja Franco, b'bosta reati li jafu jammontaw għal 13-il sena priġunerija wara li wettqu azzjoni paċifika u simbolika billi fetħu żewġ strixxuni kbar mid-dar sinjorili ta' Pazo de Meirás biex jitolbu lill-awtoritajiet pubbliċi jintervjenu ħalli din il-proprjetà terġa' tgħaddi fil-pussess tal-poplu Galizjan;

AA.  billi d-deċiżjoni tal-Kungress tad-Deputati Spanjol li jadotta mozzjoni biex il-fdalijiet ta' Francisco Franco jitneħħew minn fejn jinsabu midfuna bħalissa fil-mafkar tal-gwerra magħruf bħala Valle de los Caídos, li sar post ta' pellegrinaġġ għal-lemin estrem; billi s-simboli jew il-monumenti kollha li fadal li jeżaltaw il-kolp ta' stat militari, il-gwerra ċivili u d-dittatura ta' Franco għandhom effettivament jitneħħew, u billi dawk ma jistgħux jitneħħew għandha ssirilhom il-kuntestwalizzazzjoni u l-interpretazzjoni xierqa, ħalli jkunu jistgħu jikkontribwixxu għall-kuxjenza pubblika u u għat-tfakkir tal-imgħoddi;

AB.  billi l-Moviment ta' Reżistenza Nordika (NMR), organizzazzjoni neo-Nazista, jorganizza regolarment manifestazzjonijiet fl-Iskandinavja kollha, li fihom ikantaw slogans u jxejru l-bnadar ħodor u bojod tal-organizzazzjoni; billi diversi membri tal-NMR ġew ikkundannati minħabba attakki vjolenti fil-konfront tal-popolazzjoni ċivili u tal-pulizija; billi l-bosta attakki bi ħruq doluż kontra ċ-ċentri ta' akkoljenza tar-rifuġjati wassal biex il-Gvern Żvediż jaħbi, fl-2015, il-post tal-binjiet iddestinati għall-alloġġ tar-rifuġjati;

AC.  billi, kull sena, fis-16 ta' Marzu, eluf ta' nies jinġabru f'Riga għal Jum il-Leġjun Latvjan biex jagħtu ġieħ lil-Latvjani li servew fil-Waffen-SS;

AD.  billi, mill-bidu tal-2018, il-grupp C14 u gruppi oħra tal-lemin estrem fl-Ukrajna, bħall-Milizzja Nazzjonali affiljata mal-Azov, is-Settur tal-Lemin, Karpatska Sich u oħrajn, attakkaw kemm-il darba lil gruppi Rom, kif ukoll dimostrazzjonijiet anti-Faxxisti, laqgħat tal-kunsilli lokali, avveniment imtella' minn Amnesty International, wirjiet tal-arti, avvenimenti LGBTQI, u attivisti favur id-drittijiet tan-nisa u l-ambjent;

1.  Jikkundanna u jiddeplora bil-qawwa l-attakki terroristiċi, l-assassinji, il-vjolenza psikoloġika, l-attakki fiżiċi vjolenti u l-marċijiet li seħħew f'diversi Stati Membri tal-UE minn organizzazzjonijiet neo-Faxxisti u neo-Nazisti;

2.  Jinsab ferm imħasseb bin-normalizzazzjoni dejjem akbar tal-Faxxiżmu, tar-razziżmu, tal-ksenofobija u ta' forom oħra ta' intolleranza fi ħdan l-Unjoni Ewropea, u huwa inkwetat bir-rapporti ta' kollużjoni, f'ċerti Stati Membri, bejn il-mexxejja politiċi, il-partiti politiċi u l-korpi tal-infurzar tal-liġi man-neo-Faxxisti u n-neo-Nazisti;

3.  Jinsab partikolarment inkwetat dwar il-vjolenza neo-Faxxista li qed tolqot lis-soċjetà kollha kemm hi u li għandha fil-mira tagħha minoranzi partikolari bħalma huma l-Ewropej is-suwed / il-persuni ta' nisel Afrikan, il-Lhud, il-Musulmani, ir-Rom, iċ-ċittadin ta' pajjiżi terzi, il-persuni LGBTI u l-persuni b'diżabbiltà;

4.  Jikkundanna bil-qawwa l-attakki vjolenti kollha minn gruppi neo-Faxxisti kontra politiċi u membri ta' partiti politiċi, kif irrappurtat f'xi Stati Membri; u b'mod partikolari l-attakk reċenti mill-iskwadri Faxxisti ta' CasaPound fuq Eleonora Forenza, Membru tal-Parlament Ewropew, l-assistent tagħha, Antonio Perillo, u oħrajn li ħadu sehem f'dimostrazzjoni anti-Faxxista fil-21 ta' Settembru 2018 f'Bari, l-Italja;

5.  Jinsab profondament imħasseb dwar l-impunità li biha l-gruppi neo-Faxxisti u neo-Nazisti qed joperaw f'xi Stati Membri u jenfasizza li dan is-sens ta' impunità huwa waħda mir-raġunijiet li jispjegaw għaliex l-azzjonijiet vjolenti minn ċerti organizzazzjonijiet tal-lemin estrem żdiedu b'mod allarmanti;

6.  Jirrikonoxxi t-tendenza preokkupanti tal-gruppi neo-Faxxisti u neo-Nazisti li jużaw il-midja soċjali u l-internet biex jorganizzaw attivitajiet u jfasslu strateġiji fl-Unjoni Ewropea kollha;

7.  Jiddeplora l-fatt li f'xi Stati Membri x-xandir pubbliku sar eżempju ta' propaganda min-naħa ta' partit politiku uniku, liema propaganda spiss teskludi l-oppożizzjoni u l-gruppi minoritarji mis-soċjetà u saħansitra tinċita l-vjolenza;

8.  Ifakkar li l-ideoloġija Faxxista u l-intolleranza huma dejjem assoċjati ma' attakk fuq id-demokrazija stess;

9.  Jistieden lill-Istati Membri jikkundannaw u jissanzjonaw mingħajr eżitazzjoni d-delitti ta' mibegħda, id-diskors ta' mibegħda u t-tfigħ ta' ħtija fuq min ma ħaqqux min-naħa tal-politiċi u tal-uffiċjali pubbliċi fil-livelli kollha u fuq kull tip ta' midja, peress li dawn l-atti jinnormalizzaw u jsaħħu direttament il-mibegħda u l-vjolenza fis-soċjetà;

10.  Jistieden lill-Istati Membri jieħdu aktar miżuri biex jimpedixxu, jikkundannaw u jiġġieldu d-diskors ta' mibegħda u d-delitti ta' mibegħda;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-kumpaniji tal-midja soċjali jiġġieldu t-tixrid tar-razziżmu, tal-Faxxiżmu u tal-ksenofobija fuq l-internet, f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà ċivili fuq livell nazzjonali u fuq livell internazzjonali;

12.  Jistieden lill-Istati Membri jinvestigaw id-delitti ta' mibegħda u jieħdu passi legali fil-konfront tal-awturi tagħhom kif ukoll jikkondividu l-aħjar prattiki għall-identifikazzjoni u l-investigazzjoni tad-delitti ta' mibegħda, inklużi dawk motivati speċifikament mid-diversi forom ta' ksenofobija;

13.  Jistieden lill-Istati Membri jippjanaw u jipprevedu appoġġ adegwat għall-vittmi ta' delitti razzisti jew ksenofobi u delitti ta' mibegħda, kif ukoll il-protezzjoni tax-xhieda kollha kontra l-awturi ta' tali delitti;

14.  Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu unitajiet tal-pulizija speċjalizzati fil-ġlieda kontra r-reati ta' mibegħda; jistieden lill-forzi tal-pulizija jiżguraw li l-persunal tagħhom ma jkunx involut f'xi forma ta' atti razzisti, ksenofobi jew diskriminatorji kif ukoll li kwalunkwe att kommess ta' dan it-tip jiġi investigat u li dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tniedi appell għall-monitoraġġ u r-rappurtar min-naħa tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-konfront tad-diskors ta' mibegħda u d-delitti ta' mibegħda fl-Istati Membri;

16.  Jappoġġa, ifaħħar u jitlob il-protezzjoni tal-gruppi komunitarji u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jiġġieldu kontra l-Faxxiżmu, ir-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza;

17.  Jitlob li jkun hemm leġiżlazzjoni konsolidata tal-UE kontra d-diskriminazzjoni, inklużi t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll il-ħolqien ta' leġiżlazzjoni ġdida, inkluża d-Direttiva dwar it-Trattament Ugwali;

18.  Ifakkar li d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali, li l-iskadenza għall-implimentazzjoni tagħha kienet Novembru 2010, tipprevedi bażi ġuridika biex jiġu imposti penali fuq persuni ġuridiċi li jinċitaw pubblikament il-vjolenza jew il-mibegħda kontra grupp minoritarju, bħall-esklużjoni mid-dritt għal benefiċċji pubbliċi, l-iskwalifika mill-eżerċizzju ta' attivitajiet kummerċjali, it-tqegħid taħt superviżjoni ġudizzjarja jew il-ħruġ ta' ordni ta' stralċ;

19.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni taġġorna r-rapport tagħha tal-2014 dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill imsemmija hawn fuq u tiftaħ proċedimenti ta' ksur kontra dawk l-Istati Membri li ma kkonformawx mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni;

20.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jissalvagwardjaw il-konformità tagħhom mad-dispożizzjonijiet tal-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill, jiġġieldu kontra l-organizzazzjonijiet li jxerrdu id-diskors ta' mibegħda u l-vjolenza fl-ispazju pubbliku u online u jipprojbixxu b'mod konkret lill-gruppi neo-Nazisti u neo-Faxxisti kif ukoll kull fondazzjoni jew assoċjazzjoni oħra li jfaħħru u jigglorifikaw in-Naziżmu u l-Faxxiżmu, fir-rispett tal-ordinament ġuridiku nazzjonali u l-kompetenza nazzjonali fil-qasam;

21.  Jitlob li jkun hemm kooperazzjoni sħiħa u f'ħinha bejn il-korpi tal-infurzar tal-liġi, l-aġenziji tal-intelligence, il-ġudikatura u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-ġlieda kontra l-Faxxiżmu, ir-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza;

22.  Jistieden lill-Istati Membri jsegwu r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-ġlieda kontra l-manifestazzjonijiet tal-neo-Naziżmu u l-estremiżmu tal-lemin;

23.  Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu taħriġ intern obbligatorju, ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u orjentat lejn is-servizz għall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi u għall-uffiċjali fis-sistema ġudizzjarja fil-livelli kollha;

24.  Jistieden lill-Istati Membri jikkonċentraw fuq il-prevenzjoni permezz tal-edukazzjoni, is-sensibilizzazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki;

25.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-federazzjonijiet sportivi nazzjonali, b'mod partikolari l-klabbs tal-futbol, jiġġieldu l-pjaga tar-razziżmu, tal-Faxxiżmu u tal-ksenofobija fl-istadiums u fil-kultura sportiva billi jikkundannaw u jissanzjonaw lil dawk responsabbli u jippromwovu attivitajiet edukattivi pożittivi li jkollhom fil-mira s-sapporters żgħażagħ b'kooperazzjoni mal-iskejjel u mal-organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà ċivili;

26.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jipprovdu taħriġ lil dawk li jaħdmu fix-xandir pubbliku u fil-midja biex jissensibilizzawhom dwar l-isfidi u d-diskriminazzjoni li jħabbtu wiċċhom magħhom il-vittmi tal-gruppi neo-Faxxisti u neo-Nazisti;

27.  Jistieden lill-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ "programmi ta' ħruġ" nazzjonali biex tingħata għajnuna lill-persuni li joħorġu mill-gruppi neo-Faxxisti u neo-Nazisti vjolenti; jissottolinja li tali programmi għandhom imorru ferm lil hinn minn interventi individwali u għandhom jinvolvu appoġġ fit-tul għal dawk li qed jitħabtu biex isibu impjieg, jirrilokaw jew jiżviluppaw netwerks soċjali ġodda u sikuri;

28.  Jenfasizza li waħda mill-prekundizzjonijiet biex tali delitti ma jitħallewx iseħħu fil-futur hija li dak li jkun ikun konxju minn dak li ġara fil-passat u li dan l-għarfien jiżvolġi rwol importanti fl-edukazzjoni tal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar;

29.  Jistieden lill-Istati Membri jikkundannaw u jiġġieldu l-forma kollha taċ-ċaħda tal-Olokawst, inklużi l-banalizzazzjoni u l-minimizzazzjoni tad-delitti mwettqa min-Nazisti u mill-kollaboraturi tagħhom; jirrimarka li l-verità dwar l-Olokawst ma tridx tiġi banalizzata fit-taħdit politiku u medjatiku;

30.  Jitlob li titrawwem kultura komuni ta' kommemorazzjoni li topponi d-delitti Faxxisti tal-imgħoddi; jinsab profondament inkwetat dwar il-fatt li l-ġenerazzjonijiet iż-żgħar fl-Ewropa u fi bnadi oħra kulma jmur qed iħossuhom dejjem inqas ikkonċernati dwar l-istorja tal-Faxxiżmu u għaldaqstant jinsabu f'sogru li jsiru indifferenti għal theddid ġdid;

31.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jippromwovu l-edukazzjoni permezz tal-kultura tradizzjonali dwar id-diversità tas-soċjetà tagħna u dwar l-istorja komuni tagħna, inklużi l-atroċitajiet tat-Tieni Gwerra Dinjija, bħall-Olokawst, u d-diżumanizzazzjoni sistematika tal-vittmi fuq numru ta' snin;

32.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlament tal-Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, kif ukoll lin-Nazzjonijiet Uniti.

(1) ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.
(2) ĠU L 328, 6.12.2008, p. 55.
(3) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
(4) ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1.
(5) https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
(6) https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full
(7) https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be


It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna
PDF 143kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar it-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna (2018/2858(RSP))
P8_TA(2018)0429RC-B8-0484/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2007/43/KE tat-28 ta' Ġunju 2007 li tistabbilixxi regoli minimi għall-protezzjoni tat-tiġieġ miżmuma għall-produzzjoni tal-laħam(1) ("Direttiva dwar il-Brojlers"),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2015 dwar strateġija ġdida għall-benessri tal-annimali għall-2016-2020(2),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi tal-2017,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Jannar 2012 dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-13 ta' April 2018 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2007/43/KE u l-effetti tagħha fuq il-benessri tat-tiġieġ miżmuma għall-produzzjoni tal-laħam, kif ukoll l-iżvilupp ta' indikaturi tal-benessri (COM(2018)0181),

–  wara li kkunsidra l-istudju mill-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2017 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2007/43/KE u l-iżvilupp ta' indikaturi tal-benessri,

–  wara li kkunsidra l-ftehim(3) dwar ir-Regolament dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji milħuq fil-5 ta' Ġunju 2018,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali ("Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali")(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti(5),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Ħarsien ta' Annimali miżmuma għal Skopijiet ta' Biedja u d-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar l-istess suġġett(6),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/302 tal-15 ta' Frar 2017 li tistabbilixxi l-konklużjonijiet tal-aqwa tekniki disponibbli (BAT), skont id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għat-trobbija intensiva tat-tjur jew tal-ħnieżer(7),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE hija produttur globali ewlieni tat-tiġieġ tas-simna, b'madwar 7 biljun minnhom li jinqatlu għal finijiet alimentari; billi s-settur tat-tjur, li jipproduċi skont il-prinċipju Ewropew "mill-għalqa sal-platt", jimpjega aktar minn kwart ta' miljun ruħ, bi 23 000 farm tat-tiġieġ tas-simna fl-Ewropa;

B.  billi d-Direttiva 2007/43/KE (id-Direttiva dwar il-Brojlers) tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tat-tiġieġ miżmuma għall-produzzjoni tal-laħam; billi huwa importanti li l-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-produtturi jirrispettaw dawn ir-regoli u jsegwu spezzjonijiet regolari f'dan il-qasam;

C.  billi skont l-istudju tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2017 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2007/43/KE, 34 % tat-tiġieġ tas-simna jinżammu f'densitajiet ta' ħażna ta' 33 kg/m2 bi qbil mar-regola ġenerali, 40 % jinżammu f'densitajiet ta' ħażna ta' bejn 34-39 kg/m2 u 26 % jinżammu fl-ogħla densità (sa 42 kg/m2) permessa mid-direttiva;

D.  billi l-infurzar tad-Direttiva dwar il-Brojlers mhuwiex uniformi u r-rapport ta' implimentazzjoni reċenti tal-Kummissjoni wera li l-infurzar huwa, fl-aktar termini pożittivi possibbli, inkonsistenti fost l-Istati Membri;

E.  billi użu żejjed ta' mediċini veterinarji antimikrobiċi, speċjalment bħala promoturi ta' tkabbir u għal metafilassi u profilassi, huwa wieħed mill-fatturi ewlenin li jinfluwenzaw l-iżvilupp ta' batterji b'reżistenza antimikrobika b'mod globali; billi n-nuqqas ta' trattament xieraq ikkawżat mid-densitajiet tal-ħażna għoljin jew mill-istress tas-sħana jista' jwassal għal żbilanċi immunoloġiċi u jagħmel lit-tiġieġ tas-simna aktar suxxettibbli għall-mard;

F.  billi l-preżenza ta' varjetajiet żoonotiċi ta' Campylobacter spp. u Salmonella spp. reżistenti għal diversi mediċini fil-farms tat-tiġieġ tas-simna u fil-laħam tat-tiġieġ tas-simna tikkostitwixxi theddida dejjem ikbar għas-saħħa pubblika, kif irrappurtat mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC);

G.  billi r-regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali għandhom jiġu aġġornati abbażi ta' sejbiet xjentifiċi ġodda u b'kunsiderazzjoni xierqa tal-kompetittività fuq perjodu twil tat-trobbija agrikola tal-bhejjem; billi l-użu ta' sistemi tal-biedja bi trattament aktar xieraq jista' jtejjeb ir-riżultati tas-saħħa u tat-trattament xieraq tal-annimali, u b'hekk jikkontribwixxi għal tnaqqis fil-ħtieġa ta' antimikrobiċi, filwaqt li jkompli jipprovdi prodotti b'livell għoli ta' kwalità;

H.  billi l-opinjoni xjentifika tal-2010 tal-EFSA dwar l-influwenza ta' parametri ġenetiċi fuq it-trattament xieraq u r-reżistenza għall-istress tat-tiġieġ tas-simna kummerċjali wriet li l-għażla ġenetika bbażata fuq ir-rati ta' tkabbir tat-tiġieġ tas-simna tista' tikkomprometti s-saħħa u t-trattament xieraq ta' dawn l-annimali;

I.  billi ċ-ċittadini Ewropej għandhom interess kbir fit-trattament xieraq tal-annimali u jixtiequ jkunu jistgħu jagħmlu għażliet aktar infurmati bħala konsumaturi;

J.  billi l-iktar Ewrobarometru speċjali reċenti dwar it-trattament xieraq tal-annimali juri li aktar minn 50 % taċ-ċittadini Ewropej ifittxu informazzjoni dwar il-metodu ta' produzzjoni meta jixtru prodotti tal-annimali u jaf ikunu lesti jħallsu aktar għal livell ogħla ta' trattament xieraq tal-annimali; billi 'l fuq minn 80 % taċ-ċittadini Ewropej iridu li jissaħħaħ it-trattament xieraq tal-annimali fil-farms fl-UE;

K.  billi 25 % mil-laħam tas-sider tat-tjur li jiġi kkunsmat fl-UE huwa importat minn pajjiżi terzi b'leġiżlazzjoni inqas stretta dwar it-trattament xieraq tal-annimali; billi l-biċċa l-kbira tal-laħam tat-tjur importat jintuża fis-servizzi tal-ikel jew fl-ipproċessar tal-ikel, fejn l-informazzjoni dwar l-oriġini u t-tikkettar tal-laħam mhumiex obbligatorji;

L.  billi t-Tajlandja, il-Brażil, u l-Ukrajna, li flimkien jammontaw għal 90 % tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, kollha ġew soġġetti għal awditi mid-DĠ SANTE tal-Kummissjoni, li wrew li jeżistu defiċjenzi sinifikanti fil-proċess tal-produzzjoni u fir-rispett għal-leġiżlazzjoni tal-UE; billi l-bdiewa tal-UE, kif ukoll l-NGOs, esprimew tħassib dwar l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-importazzjonijiet ta' laħam tat-tiġieġ prodott b'mod irħis u ta' tikkettar qarrieqi ta' laħam tat-tiġieġ ipproċessat fl-Unjoni Ewropea, iżda li joriġina minn pajjiżi terzi;

1.  Jirrikonoxxi l-eżiti tar-rapport tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2007/43/KE u l-effetti tagħha fuq il-benessri tat-tiġieġ miżmuma għall-produzzjoni tal-laħam li jindika li żewġ terzi biss mill-Istati Membri implimentaw kif suppost id-direttiva; jinsab imħasseb dwar il-predominanza, kif muri fir-rapport, ta' densitajiet ta' ħażna ogħla f'ħafna postijiet mir-regola ġenerali ta' 33 kg/m²;

2.  Jinsab imħasseb dwar iż-żieda ta' aġenti żoonotiċi reżistenti għal diversi mediċini li jinsabu tipikament fit-trobbija tat-tiġieġ tas-simna, bħal Campylobacter spp., Salmonella spp. u E. coli;

3.  Jirrikonoxxi l-isforzi li kienu diġà saru mill-bdiewa dwar it-trattament xieraq tat-tiġieġ tas-simna fl-Istati Membri varji fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Brojlers u b'mod partikolari minn dawk li jkunu qed jieħdu sehem fi skemi volontarji;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni armonizzata u infurzar sħiħ tad-Direttiva 2007/43/KE f'termini ta' speċifikazzjonijiet u sikurezza tal-bini biex jiġu żgurati l-objettivi tad-direttiva;

5.  Jenfasizza li kompetizzjoni inġusta twassal għal kundizzjonijiet tal-kummerċ mhux ugwali, peress li dawk li ma jikkonformawx mar-regoli jistgħu joffru prezzijiet aktar baxxi minn dawk li jirrispettaw ir-regoli;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura indikaturi tat-trattament xieraq tal-annimali armonizzati li huma robusti u li jistgħu jitkejlu għat-tiġieġ tas-simna u l-istokk ġenitur, inkluża gwida għall-aħjar prattiki disponibbli għall-imfaqas;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw il-problema tan-nirien fil-binjiet fejn jinżammu t-tjur billi jippromwovu l-aħjar prattiki; jistieden lill-Istati Membri jipprevedu b'mod sħiħ il-korsijiet ta' taħriġ xierqa u suffiċjenti għal min irabbi, kif stabbilit fid-Direttiva 2007/43/KE;

8.  Jistieden lill-EFSA tfassal opinjoni dwar il-prevalenza u l-fatturi ta' riskju għal Campylobacter spp., Salmonella spp. u E. coli b' potenzjal żoonetiku reżistenti għall-antimikrobiċi;

9.  Jilqa' l-ftehim dwar ir-Regolament dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji milħuq fil-5 ta' Ġunju 2018; jilqa' d-dispożizzjonijiet stabbiliti biex ikun ristrett l-użu ta' antibijotiċi għall-metafilassi u l-profilassi; ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu dwar miżuri preventivi u l-opinjoni xjentifika konġunta tal-EMA/EFSA(8) li titlob: l-użu ta' stokk għat-trobbija li jikber b'mod aktar b'saħħtu u bil-mod, densitajiet ta' ħażna li ma jżidux ir-riskju ta' mard, gruppi iżgħar, iżolament ta' annimali morda (l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2016/429), u implimentazzjoni ta' liġijiet eżistenti dwar it-trattament xieraq; jemmen li r-regolament jiffaċilita l-azzjoni tant meħtieġa dwar ir-reżistenza antimikrobika (AMR) u jistimola l-innovazzjoni fil-qasam tal-mediċina veterinarja; iqis li s-settur Ewropew tat-tjur u l-awtoritajiet nazzjonali qed jieħdu inizjattivi biex inaqqsu l-użu tal-antibijotiċi permezz tal-modernizzazzjoni tal-farms tat-tjur;

10.  Jenfasizza li t-titjib tat-tekniki tat-trobbija tal-annimali jwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar għat-tjur u jnaqqas il-ħtieġa tal-użu ta' antimikrobiċi; eżempji ta' dan it-titjib huma li jiġu pprovduti dawl naturali, arja nadifa u aktar spazju, u li titnaqqas l-ammonijaka; ifakkar lill-Kummissjoni fid-dikjarazzjoni stipulata fl-Istrateġija dwar is-Saħħa tal-Annimali u l-promozzjoni sinifikanti li l-prevenzjoni hija aħjar mill-kura;

11.  Jenfasizza li t-trattament xieraq tal-annimali jservi minnu nnifsu ta' miżura preventiva, li jikkontribwixxi fit-tnaqqis tar-riskju li l-annimal jimrad u b'hekk jitnaqqas l-użu tal-antimikrobiċi u jintlaħqu riżultati tal-produzzjoni li jkunu ta' spiss ogħla; jinnota li l-użu ħażin tal-antimikrobiċi jista' jagħmilhom ineffettivi, li konsegwentement ikun ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni żżid ir-riċerkau l-aħjar prattiki fir-rigward tal-AMR u tiżgura li l-miżuri preventivi bħas-sorveljanza tal-mard u l-kontrolli fuqhom jitwettqu b'mod effettiv mill-Istati Membri;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi politiki biex tinkoraġġixxi l-użu ta' sistemi ta' trobbija alternattivi għat-tiġieġ tas-simna, kif ukoll ta' razez tradizzjonali u/jew tas-simna li jippermettu livell ogħla ta' trattament xieraq;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal pjan direzzjonali biex tappoġġa l-produzzjoni tal-laħam tat-tjur kompetittiva u sostenibbli, u trobbija li tiżgura trattament aktar xieraq għat-tiġieġ tas-simna;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-kontrolli mwettqa fil-fruntieri ta' laħam tat-tjur importat minn pajjiżi terzi biex tiżgura li dawn l-importazzjonijiet jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-trattament xieraq tal-annimali, is-sikurezza tal-ikel u l-ambjent;

16.  Jenfasizza li żdiedu l-importazzjonijiet ta' laħam tat-tiġieġ minn pajjiżi li għandhom standards ambjentali, soċjali, ta' sikurezza tal-ikel u ta' trattament xieraq tal-annimali iktar baxxi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-laħam tat-tiġieġ, il-prodotti u l-preparazzjonijiet tal-laħam importati jkunu ġew prodotti bi qbil mal-istandards ambjentali, soċjali, tas-sikurezza tal-ikel u tat-trattament xieraq tal-annimali tal-Unjoni sabiex jiġu garantiti kundizzjonijiet ekwi għall-produtturi tal-UE;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni dwar it-tikkettar obbligatorju tal-oriġini ta' laħam importat fi prodotti pproċessati tal-UE fis-servizzi tal-bejgħ bl-imnut, tal-catering u tal-ikel, sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi metodu tal-UE ta' mmarkar tal-produzzjoni għat-tiġieġ tas-simna simili għall-metodu eżistenti tal-UE għall-bajd, sabiex jittejbu t-trasparenza u l-komunikazzjoni lill-konsumaturi dwar it-trattament xieraq tal-annimali fil-produzzjoni agrikola;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.

(1) ĠU L 182, 12.7.2007, p. 19.
(2) ĠU C 366, 27.10.2017, p. 149.
(3) Testi adottati, P8_TA(2018)0421.
(4) ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1.
(5) ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.
(6) ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23.
(7) ĠU L 43, 21.2.2017, p. 231.
(8) Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju tal-EMA (CVMP) u l-Bord tal-EFSA dwar Perikoli Bijoloġiċi (BIOHAZ), 2016. EMA and EFSA Joint Scientific Opinion on measures to reduce the need to use antimicrobial agents in animal husbandry in the European Union, and the resulting impacts on food safety (Opinjoni Xjentifika Konġunta tal-EMA u l-EFSA dwar miżuri biex jitnaqqas il-bżonn li jintużaw aġenti antimikrobiċi fit-trobbija tal-annimali fl-Unjoni Ewropea, u l-impatti li jirriżultaw fuq is-sikurezza tal-ikel.)


Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja (COP24)
PDF 206kWORD 70k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2018 f'Katowice, il-Polonja (COP24) (2018/2598(RSP))
P8_TA(2018)0430B8-0477/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u l-Protokoll ta' Kjoto anness magħha,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi, id-Deċiżjoni 1/CP.21, il-21 Konferenza tal-Partijiet (COP21) għall-UNFCCC u l-11-il Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP11) li saru f'Pariġi, Franza, bejn it-30 ta' Novembru u l-11 ta' Diċembru 2015,

–  wara li kkunsidra t-18-il Konferenza tal-Partijiet (COP18) għall-UNFCCC u t-8 Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP8), li saru f'Doha, il-Qatar, mis-26 ta' Novembru sat-8 ta' Diċembru 2012, u l-adozzjoni ta' emenda għall-Protokoll li tistabbilixxi t-tieni perjodu ta' impenn fil-qafas tal-Protokoll ta' Kjoto li beda fl-1 ta' Jannar 2013 u jintemm fil-31 ta' Diċembru 2020,

–  wara li kkunsidra l-iffirmar tal-Ftehim ta' Pariġi fil-kwartieri ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) fi New York – li nfetaħ fit-22 ta' April 2016 u baqa' miftuħ sal-21 ta' April 2017 – u li 195 Stat iffirmaw il-Ftehim filwaqt li 175 Stat iddepożitaw l-istrumenti għar-ratifika tiegħu,

–  wara li kkunsidra t-23 Konferenza tal-Partijiet (COP23) għall-UNFCCC u t-13-il sessjoni tal-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP13), kif ukoll it-Tieni Sessjoni tal-Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim ta' Pariġi (CMA2), li saret f'Bonn, il-Ġermanja, bejn l-4 ta' Novembru u s-16 ta' Novembru 2017,

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2018 dwar id-diplomazija dwar il-klima(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)(2),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2016 bit-titlu "L-aċċelerazzjoni tat-tranżizzjoni tal-Ewropa lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju" (COM(2016)0500),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Frar 2016, tat-30 ta' Settembru 2016, tat-23 ta' Ġunju 2017 u tat-22 ta' Marzu 2018,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2017, tas-26 ta' Frar 2018 u tad-9 ta' Ottubru 2018,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1541 tas-17 ta' Lulju 2017 dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta' Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu(3),

–  wara li kkunsidra l-Kontributi Previsti Stabbiliti fil-Livell Nazzjonali (INDCs) tal-UE u l-Istati Membri tagħha, ippreżentati lill-UNFCCC fis-6 ta' Marzu 2015 mil-Latvja u l-Kummissjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Ħames Rapport ta' Valutazzjoni (AR5) tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC), ir-Rapport ta' Sinteżi tiegħu u r-Rapport Speċjali tal-IPCC bit-titlu "Global Warming of 1.5°C",

–  wara li kkunsidra t-tmien Rapport ta' Sinteżi tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP) ta' Novembru 2017 bit-titlu "The Emissions Gap Report 2017" kif ukoll l-"Adaptation Gap Report" għall-2017, it-tielet wieħed tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-"Global Energy & CO2 Status Report 2017" tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija (WMO) ta' Marzu 2018 dwar l-istat tal-klima globali fl-2017 u t-13-il "Greenhouse Gas Bulletin" tad-WMO tat-30 ta' Ottubru 2017,

–  wara li kkunsidra l-"Global Risks Report 2018" tal-Forum Ekonomiku Dinji(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-5 ta' Marzu 2018 tal-Green Growth Group, iffirmata minn 14-il ministru tal-ambjent u l-klima tal-UE, dwar il-finanzjament tal-azzjoni klimatika tal-UE u t-tisħiħ tal-infiq u l-integrazzjoni tal-klima fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss(5),

–  wara li kkunsidra r-rapport ippubblikat miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni f'Novembru 2017 bit-titlu "CO2 – An operational anthropogenic CO2 emissions monitoring and verification support capacity"(6),

–  wara li kkunsidra id-Dikjarazzjoni ta' Fairbanks adottata mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Artiċi fl-10 Laqgħa Ministerjali tal-Kunsill tal-Artiku, li saret f'Fairbanks, l-Alaska, bejn l-10 u l-11 ta' Mejju 2017,

–  wara li kkunsidra l-ewwel edizzjoni tal-One Planet Summit, li saret f'Pariġi fit-12 ta' Diċembru 2017, u t-12-il impenn adottati f'din l-okkażjoni,

–  wara li kkunsidra l-enċiklika tal-Papa Franġisku "Laudato Si'",

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Meseberg tad-19 ta' Ġunju 2018,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Ftehim ta' Pariġi daħal fis-seħħ fl-4 ta' Novembru 2016 u billi – sal-11 ta' Ottubru 2018 – 181 mill-197 Parti għall-Konvenzjoni ddepożitaw l-istrumenti ta' ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni tagħhom man-NU;

B.  billi fis-6 ta' Marzu 2015, l-UE ppreżentat l-INDC tal-UE u tal-Istati Membri tagħha lill-UNFCCC, u b'hekk impenjat ruħha favur mira vinkolanti ta' mill-inqas 40 % tnaqqis intern fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra sal-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-1990;

C.  billi l-impenji meħuda s'issa mill-firmatarji tal-Ftehim ta' Pariġi mhux se jkunu biżżejjed biex tintlaħaq il-mira komuni; billi l-Kontribut Stabbilit fil-Livell Nazzjonali (NDC) attwali ppreżentat mill-UE u l-Istati Membri tagħha mhuwiex konformi mal-miri stabbiliti fil-Ftehim ta' Pariġi u għalhekk jeħtieġ jiġi rivedut;

D.  billi l-elementi essenzjali tal-leġiżlazzjoni tal-UE li jikkontribwixxu għat-twettiq tal-NDC tal-UE, b'mod partikolari d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u d-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija, ġew konklużi b'livell ogħla ta' ambizzjoni, b'tali mod li l-UE tnaqqas il-gassijiet serra b'mill-inqas 45 % sal-2030; billi bi tnaqqis ta' 45 % sal-2030, l-UE xorta mhijiex tagħti kontribut tajjeb biżżejjed biex jintlaħqu l-miri tal-Ftehim ta' Pariġi u l-mira ta' "emissjonijiet żero" stabbilita għal nofs is-seklu;

E.  billi t-trasparenza fil-kejl tal-emissjonijiet hija kruċjali biex isir progress sinifikanti lejn tnaqqis globali ġust fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra;

F.  billi, wara li ċ-ċifri baqgħu stabbli għal tliet snin, fl-2017 kien hemm żieda fl-emissjonijiet tal-karbonju globali u tal-UE; billi din iż-żieda mhix mifruxa b'mod uniformi madwar id-dinja;

G.  billi l-frekwenza kbira ta' episodji ta' temp estrem u rekords tat-temperatura fl-2017 iżidu l-urġenza ta' azzjoni klimatika fil-livell globali;

H.  billi politika ambizzjuża li ttaffi t-tibdil fil-klima tista' toħloq tkabbir u impjiegi; billi, madankollu, xi setturi speċifiċi jkunu vulnerabbli għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jekk l-ambizzjoni ma tkunx komparabbli fi swieq oħra; billi, għaldaqstant, hemm bżonn protezzjoni xierqa kontra l-emissjonijiet tal-karbonju biex jitħarsu l-impjiegi f'dawn is-setturi;

I.  billi t-tibdil fil-klima huwa multiplikatur ta' għadd ta' theddidiet oħra li jaffettwaw b'mod sproporzjonat lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw; billi n-nixfiet u episodji oħra ta' temp aħrax jiddegradaw u jeqirdu r-riżorsi li l-foqra jiddependu direttament fuqhom għall-għajxien tagħhom, jipprovokaw aktar kompetizzjoni għar-riżorsi li jifdal u b'hekk jikkontribwixxu għal kriżijiet umanitarji, tensjoni, spostament furzat, radikalizzazzjoni u kunflitti; billi hemm evidenza li t-tibdil fil-klima kellu sehem fl-inkwiet u t-tixrid tal-vjolenza fil-Lvant Nofsani, fis-Saħel u fil-Qarn tal-Afrika, b'riperkussjonijiet ferm lil hinn minn dawn ir-reġjuni;

J.  billi r-rapport tal-IPCC dwar iż-żieda ta' 1.5°C fit-temperatura jkompli juri li l-impatt ta' żieda bħal din x'aktarx ikun ferm inqas gravi minn dak ta' żieda ta' 2°C;

K.  billi s-suċċess tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fit-tul jirrikjedi azzjoni ħafna aktar b'saħħitha, partikolarment min-naħa tal-pajjiżi żviluppati, biex tiġi abbandunata l-ekonomija tal-karbonju u jitrawwem tkabbir intelliġenti fil-livell klimatiku, inkluż fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; billi jridu jsiru sforzi kontinwi biex jissaħħaħ l-appoġġ mogħti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw mil-lat finanzjarju, teknoloġiku u ta' bini tal-kapaċità;

L.  billi l-fatt li l-emittenti l-kbar mhumiex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra tagħhom f'konformità mal-azzjoni meħtieġa biex iż-żieda fit-temperatura medja globali tiġi limitata għal 1.5°C jew 2°C tiggrava l-kobor u l-ispejjeż diġà enormi tal-adattamenti meħtieġa għat-tibdil fil-klima, b'konsegwenzi partikolarment serji għall-pajjiżi l-inqas żviluppati (LDCs) u għall-istati gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw (SIDS); billi l-inizjattivi kollha tal-LDCs u l-SIDS biex joħorġu twissijiet bikrin u informazzjoni dwar ir-riskji għandhom jingħataw appoġġ;

M.  billi d-diskrepanza dejjem akbar bejn il-ħtiġijiet u l-isforzi ta' adattament trid tiġi affrontata b'urġenza permezz ta' miżuri ta' mitigazzjoni u adattament ferm aktar b'saħħithom;

N.  billi huwa inaċċettabbli li l-ispejjeż tal-adattament iħallas għalihom min ibatihom, u dawk li għandhom ir-responsabbiltà ewlenija għall-emissjonijiet ta' gassijiet serra jeħtieġ jerfgħu l-biċċa l-kbira tal-piż globali;

O.  billi l-Artikolu 7 tal-Ftehim ta' Pariġi jistabbilixxi mira globali għall-adattament u din il-mira issa trid tiġi implimentata mingħajr aktar dewmien; billi l-pjanijiet ta' adattament nazzjonali (NAPs) għandu jkollhom rwol importanti;

P.  billi l-foresti jikkontribwixxu sostanzjalment għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima; billi d-deforestazzjoni tirrappreżenta kważi 20 % tal-emissjonijiet globali ta' gassijiet serra u hija kkawżata partikolarment mill-espansjoni tat-trobbija tal-bhejjem u l-produzzjoni tas-sojja u taż-żejt tal-palm fuq skala industrijali, anke għas-suq tal-UE; billi l-UE għandha tnaqqas il-kontribut indirett tagħha għad-deforestazzjoni ("embodied deforestation"), li hi responsabbiltà tagħha wkoll;

Q.  billi l-art hija riżorsa skarsa u l-użu tagħha għall-produzzjoni ta' materja prima tal-bijokarburanti konvenzjonali u tal-ewwel ġenerazzjoni jista' jiggrava l-insigurtà tal-ikel u jeqred l-għajxien ta' persuni foqra fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, partikolarment permezz tal-ħtif tal-art, l-ispostament furzat, it-tniġġis u l-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni; billi l-kumpens għal emissjonijiet ta' karbonju u l-iskemi ta' riforestazzjoni jistgħu wkoll jikkawżaw ħsara bħal din jekk ma jkunux imfassla u implimentati tajjeb;

1.  Ifakkar li t-tibdil fil-klima, bħala kawża u multiplikatur ta' riskji oħra, huwa fost l-aktar sfidi urġenti għall-umanità, u li l-Istati u l-atturi kollha madwar id-dinja jeħtieġ jagħmlu l-almu tagħhom biex jiġġildulu permezz ta' azzjoni individwali b'saħħitha; jissottolinja wkoll li kooperazzjoni internazzjonali f'waqtha, solidarjetà, kif ukoll impenn konsistenti u persistenti għal azzjoni konġunta jikkostitwixxu l-unika soluzzjoni li tissodisfa r-responsabbiltà kollettiva li tiġi ppreservata l-pjaneta kollha u l-bijodiversità tagħha għall-ġenerazzjonijiet tal-lum u tal-futur; jenfasizza li l-UE lesta tkompli r-rwol ta' tmexxija tagħha f'dan l-isforz globali, filwaqt li tiżgura żvilupp ekonomiku sostenibbli b'livell baxx ta' gassijiet serra li jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-enerġija, kif ukoll għal vantaġġ kompetittiv għall-industriji Ewropej u ħolqien ta' impjiegi;

Bażi xjentifika għall-azzjoni klimatika

2.  Jirrimarka li d-WMO kkonfermat li l-2015, l-2016 u l-2017 kienu l-aktar tliet snin sħan li qatt ġew dokumentati, u li wasslu għal tisħin qawwi ħafna fl-Artiku b'riperkussjonijiet fit-tul għal-livelli globali tal-baħar u x-xejriet tat-temp madwar id-dinja;

3.  Iqis li l-impatt profond u x'aktarx irriversibbli ta' żieda ta' 2°C fit-temperaturi globali jista' jiġi evitat jekk tiġi segwita l-mira aktar ambizzjuża ta' 1.5°C, iżda dan ikun jirrikjedi li l-gassijiet serra jinżlu fil-livell ta' "emissjonijiet żero" sa mhux aktar tard mill-2050; jissottolinja li s-soluzzjonijiet teknoloġiċi meħtieġa huma disponibbli u qed isiru dejjem aktar kompetittivi mil-lat ta' prezzijiet u li l-politiki kollha tal-UE għandhom ikunu allinjati mill-qrib mal-miri fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi u jiġu analizzati regolarment biex jibqgħu jirriflettu dawn l-objettivi; jistenna bil-ħerqa, għalhekk, ir-riżultati tar-rapport speċjali tal-IPCC għall-2018 dwar l-impatti ta' tisħin globali ta' 1.5°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali;

4.  Jissottolinja li, skont id-WHO, it-tibdil fil-klima jaffettwa l-fatturi determinanti għas-saħħa mil-lat soċjali u ambjentali – arja nadifa, ilma tajjeb għax-xorb, ikel biżżejjed u kenn sigur – u li bejn l-2030 u l-2050 huma mistennija mal-250 000 mewt addizzjonali fis-sena minħabba nutrizzjoni ħażina, il-malarja, id-dijarea u l-istress mis-sħana; jinnota li temperaturi tal-arja għoljin ħafna jikkontribwixxu direttament għal imwiet minn mard kardjovaskulari u respiratorju, partikolarment fost l-anzjani; jirrikonoxxi li t-tibdil fil-klima huwa katalizzatur għall-kunflitti; iqis li l-implimentazzjoni sħiħa tal-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi tikkontribwixxi bil-kbir għat-tisħiħ tal-paċi u s-sigurtà fil-livell Ewropew u internazzjonali;

Ir-ratifika tal-Ftehim ta' Pariġi u l-implimentazzjoni tal-impenji

5.  Jilqa' l-pass mgħaġġel – bħal qatt qabel – li bih ġie ratifikat il-Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll il-mobilizzazzjoni globali u d-determinazzjoni tal-atturi kemm statali kif ukoll mhux statali biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa u rapida tiegħu, kif espress fl-impenji meħuda f'avvenimenti globali ewlenin bħas-summit dwar il-klima tal-Amerka ta' Fuq li sar f'Chicago bejn l-4 u s-6 ta' Diċembru 2017, il-One Planet Summit li sar f'Pariġi fit-12 ta' Diċembru 2017 u l-Global Climate Action Summit li sar f'San Francisco bejn it-12 u l-14 ta' Settembru 2018;

6.  Jenfasizza li l-NDCs attwali jillimitaw it-tisħin globali għal żieda ta' madwar 3.2°C(7) fit-temperatura u lanqas biss jersqu qrib iż-2°C; jistieden lill-Partijiet kollha jikkontribwixxu b'mod kostruttiv għall-proċess li se jiġi attwat lejn l-2020 meta jridu jiġu aġġornati l-NDCs, u jistedinhom jiżguraw li l-NDCs tagħhom jirriflettu l-mira fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi li ż-żieda fit-temperatura globali tinżamm ferm taħt iż-2°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali, u jagħmlu sforzi biex jillimitaw iż-żieda saħansitra aktar, jiġifieri għal 1.5°C; jirrikonoxxi li l-impenji attwali, inkluż dak meħud mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, mhumiex biżżejjed biex jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim; jenfasizza, għalhekk, li l-emissjonijiet globali ta' gassijiet serra għandhom jilħqu l-ogħla livell tagħhom mill-aktar fis u li l-partijiet kollha, speċjalment l-UE u n-nazzjonijiet kollha tal-G20, jeħtieġ iżidu l-isforzi tagħhom u jaġġornaw l-NDCs sal-2020 abbażi tad-Djalogu ta' Talanoa tal-2018 biex jingħalaq id-distakk li fadal lejn dak l-objettiv;

7.  Iqis li, jekk ekonomiji kbar oħra jonqsu milli jieħdu impenji komparabbli ma' dawk tal-UE fil-qasam tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, id-dispożizzjonijiet dwar ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju se jkollhom jibqgħu fis-seħħ, partikolarment dawk immirati lejn setturi b'riskju għoli ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju, sabiex tiġi żgurata l-kompetittività globali tal-industrija Ewropea;

8.  Jiddispjaċih li fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi terzi li ħadu impenji fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi, id-dibattitu dwar iż-żieda fil-kontribut tagħhom għadu qed jibda, u bil-mod ħafna; jitlob lill-Kummissjoni, għalhekk, tirrazzjonalizza l-kunsiderazzjonijiet tal-UE biex iżżid l-impenn tagħha u tagħmel aktar sforzi sabiex timmotiva lis-sħab l-oħrajn jagħmlu l-istess;

9.  Jenfasizza l-importanza li l-politika klimatika tal-UE tkun waħda ambizzjuża biex l-Unjoni tkun sieħeb kredibbli u affidabbli fil-livell globali, li l-UE żżomm rwol ta' tmexxija fil-qasam tat-tibdil fil-klima u li l-Ftehim ta' Pariġi jiġi rispettat; jilqa' l-qbil li waslu għalih il-Parlament Ewropew u l-Kunsill biex il-miri għall-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-enerġija jiżdiedu għal 32 % u 32.5 % rispettivament sal-2030, li mistenni jirriżulta fi tnaqqis ta' aktar minn 45 % fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra minn hawn u l-2030; jilqa', għalhekk, il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-aġġornament tal-NDC tal-UE biex tiġi kkunsidrata din l-ambizzjoni ogħla u tiżdied il-mira tat-tnaqqis tal-emissjonijiet sal-2030; jistieden lill-Kummissjoni biex, sa tmiem l-2018, tħejji strateġija ambizzjuża għal "emissjonijiet żero" sa nofs is-seklu għall-UE, permezz ta' perkors kosteffikaċi biex tintlaħaq il-mira ekwivalenti adottata fil-Ftehim ta' Pariġi u biex, mhux aktar tard mill-2050, l-Unjoni jkollha ekonomija newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju, f'konformità ma' sehem ġust mill-baġit globali tal-karbonju li jifdal; jappoġġja l-aġġornament tal-NDC tal-Unjoni b'mira ta' 55 % tnaqqis fl-ekonomija kollha f'dak li għandu x'jaqsam ma' emissjonijiet ta' gassijiet serra fl-Unjoni sal-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-1990;

10.  Jilqa' l-aħbar mogħtija mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ħsieb li jiġi organizzat Summit dwar il-Klima f'Settembru 2019 fil-marġni tal-74 Assemblea Ġenerali biex l-azzjoni klimatika titħaffef b'tali mod li jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u, b'mod partikolari, tiġi promossa żieda fl-ambizzjoni tal-impenji klimatiċi; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jappoġġjaw dan l-isforz billi juru impenn u rieda politika li jtejbu l-impenji tagħhom, u jaħdmu biex il-Partijiet l-oħra jagħtu kontribut b'saħħtu;

11.  Jiddispjaċih li l-President tal-Istati Uniti Donald Trump ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jirtira lill-Istati Uniti mill-Ftehim ta' Pariġi, u jqis li dan hu pass lura; jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Partijiet ewlenin kollha kkonfermaw l-impenn tagħhom għall-Ftehim ta' Pariġi minn meta l-President Trump ħabbar l-intenzjoni tiegħu; jilqa' b'sodisfazzjon kbir il-mobilizzazzjoni kontinwa favur l-azzjoni klimatika mmexxija minn stati kbar, bliet, universitajiet u atturi mhux statali oħrajn fl-Istati Uniti bil-kampanja "We Are Still In";

12.  Jinsisti li, partikolarment wara dak li ħabbar il-President Trump, huwa importanti li jkun hemm dispożizzjonijiet xierqa kontra r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u li min iġib l-aqwa riżultati jingħata kwoti mingħajr ħlas kif miftiehem fid-Direttiva ETS; jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-effikaċja u l-legalità ta' miżuri addizzjonali biex tipproteġi l-industrija f'riskju ta' rilokazzjoni ta' emissjonijiet tal-karbonju, pereżempju aġġustament tat-taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri u tariffi fuq il-konsum, b'mod partikolari fir-rigward ta' prodotti li jkunu ġejjin minn pajjiżi li ma jirrispettawx l-impenji meħuda fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi;

13.  Jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta' Montreal fl-1 ta' Jannar 2019, issa li 27 Parti – inklużi seba' Stati Membri – diġà ddepożitaw l-istrumenti ta' ratifika tagħhom; jistieden lill-Partijiet kollha għall-Protokoll ta' Montreal – speċjalment dawk l-Istati Membri li għadhom ma ppreżentawx l-istrumenti ta' ratifika tagħhom – jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jirratifikawh bla dewmien bħala kontribut essenzjali biex jiġi implimentat il-Ftehim ta' Pariġi u jintlaħqu l-miri tal-klima u l-enerġija għal nofs it-terminu u fit-tul;

14.  Jilqa' r-ratifika tal-Emenda ta' Doha għall-Protokoll ta' Kjoto mill-Istati Membri kollha u d-depożizzjoni tar-ratifika konġunta min-naħa tal-Unjoni fil-21 ta' Diċembru 2017; jemmen li dan il-pass se jkun ta' vantaġġ importanti biex in-negozjati dwar il-klima tal-2018 jiġu konklużi b'suċċess u, bis-saħħa ta' sforzi kollaborattivi, jista' verament inaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra;

15.  Jissottolinja l-fatt li l-implimentazzjoni u l-ambizzjoni ta' qabel l-2020 kienu punt kruċjali waqt in-negozjati tal-COP23; jilqa' d-deċiżjoni li jsiru żewġ eżerċizzji ta' valutazzjoni matul il-COPs fl-2018 u l-2019; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħejju kontributi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet sal-2020 u jippreżentawhom fil-valutazzjoni ta' qabel l-2020 fil-COP24; iqis li dawn huma passi importanti lejn l-objettiv li tiżdied l-ambizzjoni għall-perjodu ta' wara l-2020 min-naħa tal-Partijiet kollha u għalhekk jistenna bil-ħerqa r-riżultat tal-ewwel eżerċizzju ta' valutazzjoni f'Katowice li għandu jieħu l-forma ta' Deċiżjoni COP li tikkonferma mill-ġdid l-impenn biex l-ambizzjoni tal-Partijiet għall-2030 tiżdied b'tali mod li, sal-2020, l-NDCs jiġu allinjati mal-għanijiet fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw strateġiji u attivitajiet ta' komunikazzjoni biex jiżdied l-appoġġ politiku u pubbliku għall-azzjoni klimatika u titqajjem kuxjenza dwar il-benefiċċji kollaterali tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, bħat-titjib fil-kwalità tal-arja u tas-saħħa pubblika, il-konservazzjoni tar-riżorsi naturali, it-tkabbir ekonomiku u ż-żieda fl-impjiegi, aktar sigurtà fl-enerġija u tnaqqis fl-ispejjeż tal-importazzjoni tal-enerġija kif ukoll vantaġġi fil-kompetizzjoni internazzjonali permezz tal-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku; jissottolinja li għandha tingħata attenzjoni għall-interkonnessjonijiet bejn it-tibdil fil-klima u l-inġustizzja soċjali, il-migrazzjoni, l-instabbiltà, il-faqar u l-fatt li l-azzjoni globali dwar il-klima tista' tikkontribwixxi bil-kbir biex tinstab soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet;

17.  Jenfasizza s-sinerġiji li jeżistu bejn il-Ftehim ta' Pariġi, l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, il-Qafas ta' Sendai u l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa (Finanzjament għall-Iżvilupp) kif ukoll Konvenzjonijiet ta' Rio oħrajn, peress li dawn huma passi 'l quddiem importanti u interkonnessi biex jiġi żgurat li l-qerda tal-faqar u l-iżvilupp sostenibbli jkunu jistgħu jiġu indirizzati fl-istess ħin;

Il-COP24 f'Katowice

18.  Jirrikonoxxi s-suċċess li kellhom il-Presidenzi tal-COP22 u l-COP23 fit-tħejjija konġunta tad-disinn tad-Djalogu ta' Talanoa 2018 li ġie approvat b'mod wiesa' mill-Partijiet u varat f'Jannar 2018; jistenna bil-ħerqa l-ewwel riżultati tiegħu matul il-COP24 u l-konklużjonijiet politiċi sussegwenti sabiex l-ambizzjoni kollettiva tkun tirrifletti l-miri fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi sal-2020; japprezza li d-Djalogu ta' Talanoa mhuwiex limitat għal diskussjonijiet fost il-gvernijiet nazzjonali, iżda jippermetti lil firxa ta' partijiet ikkonċernati – inklużi r-reġjuni, l-ibliet u r-rappreżentanti eletti tagħhom – iġibu għall-attenzjoni ta' dawk li jfasslu l-politika nazzjonali u globali kwistjonijiet ta' azzjoni klimatika importanti; jilqa' d-Djalogi ta' Talanoa dwar l-Ibliet u r-Reġjuni u jħares 'il quddiem lejn aktar djalogi fl-Ewropa; jistenna bil-ħerqa l-input tal-atturi mhux statali u jistieden lill-Partijiet kollha jippreżentaw il-kontributi tagħhom fil-ħin sabiex ikunu faċilitati t-taħditiet politiċi f'Katowice;

19.  Jirrikonoxxi wkoll li minkejja l-progress kollu li sar dwar il-Programm ta' Ħidma ta' Azzjoni ta' Pariġi (Ġabra ta' Regoli) matul il-COP23, għad fadal sfidi sinifikanti sabiex dan jitwettaq u jittieħdu deċiżjonijiet konkreti fil-COP24; jitlob li titlesta l-ħidma preparatorja kollha meħtieġa qabel is-summit sabiex tiġi finalizzata l-Ġabra ta' Regoli, li hija tal-akbar importanza għall-implimentazzjoni f'waqtha tal-Ftehim ta' Pariġi;

20.  Jappoġġja Ġabra ta' Regoli li tirrikjedi livell għoli ta' trasparenza u regoli robusti u vinkolanti għall-Partijiet kollha sabiex il-progress jitkejjel b'mod preċiż u tinbena aktar fiduċja fost il-Partijiet involuti fil-proċess internazzjonali; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li xi Partijiet għadhom mhumiex lesti jaħdmu favur trasparenza sħiħa fil-kejl tal-emissjonijiet; jistieden lill-ekonomiji l-kbar kollha jieħdu l-inizjattiva fin-negozjati dwar il-Ġabra ta' Regoli u jippromwovu rekwiżiti vinkolanti għas-sistemi ta' monitoraġġ u verifika, fosthom data u stimi affidabbli u f'waqthom dwar l-emissjonijiet ta' gassijiet serra;

21.  Jisħaq fuq l-importanza li l-Ġabra ta' Regoli tkun komplementata minn data atmosferika msejsa fuq l-osservazzjoni biex tiżdied l-affidabbiltà u l-preċiżjoni tar-rapportar; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA), lill-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni ta' Satelliti Meteoroloġiċi (EUMETSAT), liċ-Ċentru Ewropew għall-Previżjonijiet Metereoloġiċi fuq Perjodu Medju (ECMWF), lill-infrastruttura Ewropea tar-riċerka dwar Sistema Integrata għall-Osservazzjoni tal-Karbonju (ICOS), lill-aġenziji inkarigati mill-inventarju u ċ-ċentri ta' riċerka nazzjonali, kif ukoll atturi ewlenin oħra, jiżviluppaw kapaċità operattiva li tista' tipproduċi informazzjoni dwar emissjonijiet antropoġeniċi bl-użu ta' data satellitari u bir-rekwiżiti meħtieġa, inkluża kostellazzjoni ta' satelliti;

22.  Jenfasizza l-importanza li l-UE titkellem b'vuċi waħda u magħquda fil-COP24 f'Katowice sabiex jiġu żgurati l-poter politiku u l-kredibbiltà tagħha; iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jappoġġjaw il-mandat tal-UE fin-negozjati u f'laqgħat bilaterali ma' atturi oħra;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jdaħħlu l-azzjoni klimatika fuq l-aġenda ta' fora internazzjonali importanti tan-NU, kif ukoll fil-G7 u l-G20, u jfittxu sħubijiet multilaterali dwar kwistjonijiet speċifiċi b'rabta mal-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u l-SDGs;

Ftuħ, inklużività u trasparenza

24.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżommu u jsaħħu s-sħubiji strateġiċi ma' pajjiżi żviluppati kif ukoll ma' ekonomiji emerġenti sabiex jiġi stabbilit grupp ta' mexxejja fil-qasam tal-klima fis-snin li ġejjin u tintwera aktar solidarjetà lejn stati vulnerabbli; jappoġġja l-impenn kontinwu u attiv tal-UE fil-Koalizzjoni ta' Ambizzjoni Kbira (HAC) u l-pajjiżi membri tagħha biex tingħata viżibbiltà lid-determinazzjoni tagħhom biex l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tkun waħda sinifikattiva, permezz tal-konklużjoni ta' Ġabra ta' Regoli robusta fl-2018 u s-suċċess tad-Djalogu ta' Talanoa fil-COP24;

25.  Jenfasizza li, biex jintlaħaq l-objettiv tal-limitazzjoni taż-żieda fit-temperatura medja globali għal 1.5°C, hemm bżonn parteċipazzjoni effettiva min-naħa tal-partijiet kollha, li jirrikjedi li tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' interessi akkwiżiti jew kunfliġġenti; itenni l-appoġġ tiegħu, f'dan il-kuntest, għall-inizjattiva meħuda mill-gvernijiet li jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-popolazzjoni dinjija li jintroduċu politika speċifika dwar il-kunflitti ta' interess fil-qafas tal-UNFCCC; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom b'mod kostruttiv f'dan il-proċess mingħajr ma jikkompromettu l-għanijiet u l-objettivi tal-UNFCCC u tal-Ftehim ta' Pariġi;

26.  Jissottolinja li 80 % tal-persuni spostati minħabba t-tibdil fil-klima huma nisa, li ġeneralment jintlaqtu aktar mit-tibdil fil-klima mill-irġiel – u jġorru piż akbar – iżda ma jkunux involuti daqshom fit-teħid ta' deċiżjonijiet importanti dwar l-azzjoni klimatika; jenfasizza, għalhekk, li l-emanċipazzjoni tan-nisa, kif ukoll it-tmexxija u l-parteċipazzjoni sħiħa u ugwali tagħhom f'fora internazzjonali bħall-UNFCCC u fl-azzjoni klimatika fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, huma fundamentali għas-suċċess u l-effikaċja ta' azzjoni bħal din; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jintegraw il-perspettiva tas-sessi fil-politiki dwar il-klima, u jippromwovu l-parteċipazzjoni tan-nisa indiġeni u d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fil-qafas tal-UNFCCC;

27.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-COP23 biex il-Fond għall-Adattament ikompli jaqdi l-Ftehim ta' Pariġi; jirrikonoxxi l-importanza tal-Fond għall-komunitajiet li huma l-aktar vulnerabbli għat-tibdil fil-klima u għalhekk jilqa' l-impenn il-ġdid meħud mill-Istati Membri biex jikkontribwixxu USD 93 miljun lill-Fond;

28.  Jirrikonoxxi li l-UE u l-Istati Membri tagħha huma l-akbar fornitur ta' fondi pubbliċi għall-klima; jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-impenji attwali meħuda mill-pajjiżi żviluppati għadhom 'il bogħod mill-mira kollettiva tagħhom ta' USD 100 biljun fis-sena; jenfasizza l-importanza li l-Partijiet żviluppati kollha jirrispettaw il-kontributi li wegħdu għal dan l-objettiv, għax il-finanzjament fuq terminu twil huwa deċiżiv biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jilħqu l-miri tagħhom dwar l-adattament u l-mitigazzjoni;

29.  Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jkun konsistenti mal-impenji internazzjonali tagħha dwar l-iżvilupp sostenibbli u mal-miri fuq perjodu medju u fit-tul relatati mal-klima u l-enerġija u li l-baġit m'għandux ikun kontroproduttiv għal dawn il-miri jew jostakola l-implimentazzjoni tagħhom; jinnota bi tħassib li l-mira ta' 20 % tal-infiq totali tal-UE intiż għal azzjoni klimatika x'aktarx li ma tintlaħaqx u għalhekk jitlob azzjoni korrettiva; jissottolinja wkoll li l-miri relatati mal-klima u l-enerġija għandhom ikunu fil-qalba tad-diskussjonijiet politiċi dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) ta' wara l-2020 mill-bidu nett sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu jkunu disponibbli; ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu li jżid l-infiq attwali relatat mal-klima minn 20 % għal 30 % mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard mill-2027; iqis li l-infiq tal-QFP kollu li fadal għandu jkun konformi mal-Ftehim ta' Pariġi u mhux kontroproduttiv għall-isforzi klimatiċi;

30.  Jitlob l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-finanzi pubbliċi tal-UE speċifiku u awtomatiku li jipprovdi appoġġ addizzjonali u adegwat għat-twettiq tas-sehem ġust tal-UE tal-finanzjament internazzjonali tal-għan klimatiku b'valur ta' USD 100 biljun;

Ir-rwol tal-atturi mhux statali

31.  Ifakkar li l-Ftehim ta' Pariġi jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-governanza f'diversi livelli fil-politiki dwar il-klima u l-ħtieġa li r-reġjuni, il-bliet u l-atturi mhux statali jkunu involuti;

32.  Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu għall-mobilizzazzjoni globali akbar ta' firxa dejjem usa' ta' atturi mhux statali impenjati favur azzjoni klimatika b'riżultati konkreti u li jistgħu jitkejlu; jenfasizza r-rwol kruċjali tas-soċjetà ċivili, tas-settur privat u tal-gvernijiet sottostatali, li jagħtu spinta u jmexxu l-opinjoni pubblika u l-azzjoni fil-livell tal-Istati; jistieden lill-UE, lill-Istati Membri u lill-Partijiet kollha jistimulaw, jiffaċilitaw u jimpenjaw ruħhom fi djalogu kompletament trasparenti ma' atturi mhux statali, li jinsabu dejjem aktar fuq quddiem nett fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, kif ukoll ma' atturi sottonazzjonali, b'mod partikolari fejn ir-relazzjonijiet tal-UE mal-gvernijiet nazzjonali fil-qasam tal-politika dwar il-klima jkunu ddeterjoraw; ifaħħar, f'dan il-kuntest, il-wegħda magħmula matul il-COP23 minn 25 belt pijuniera, li jirrappreżentaw 150 miljun ċittadin, biex isiru bliet b'emissjonijiet żero netti sal-2050;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ aktar ir-relazzjonijiet tagħha mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, sabiex titjieb il-kooperazzjoni tematika u settorjali bejn il-bliet u r-reġjuni kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha sabiex jiġu żviluppati inizjattivi ta' adattament u reżiljenza, u biex jissaħħu l-mudelli ta' żvilupp sostenibbli u l-pjanijiet ta' tnaqqis ta' emissjonijiet f'setturi ewlenin bħalma huma l-enerġija, l-industrija, it-teknoloġija, l-agrikoltura u t-trasport kemm fiż-żoni urbani u kemm f'dawk rurali, eż. permezz ta' programmi ta' ġemellaġġ, permezz tal-Programm dwar il-Kooperazzjoni Urbana Internazzjonali, permezz tal-appoġġ għal pjattaformi bħalma huma l-Patt tas-Sindki u billi jinbnew fora ġodda għall-iskambju tal-aħjar prattiki; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-isforzi li jsiru mill-atturi reġjonali u lokali biex jintroduċu kontributi stabbiliti fil-livell reġjonali u lokali (simili għall-NDCs) fejn l-ambizzjoni fil-qasam tal-klima tista' tiżdied permezz ta' dan il-proċess;

34.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi miri konkreti ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra għall-2050 għas-setturi kollha fil-proposta tagħha għall-istrateġija tal-UE sa nofs is-seklu tal-emissjonijiet żero netti u tistabbilixxi perkors ċar dwar kif għandhom jintlaħqu dawn il-miri, inklużi miri konkreti għall-2035, l-2040 u l-2045; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi proposti dwar kif jista' jissaħħaħ l-assorbiment mill-bjar f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi, sabiex tintlaħaq il-mira ta' emissjonijiet żero netti ta' gassijiet serra fl-UE sa mhux aktar tard mill-2050, u dik ta' emissjonijiet negattivi ftit wara; jitlob li din l-istrateġija tiżgura distribuzzjoni ġusta tal-isforz bejn is-setturi, tinkludi mekkaniżmu biex tinkorpora r-riżultati tal-analiżi globali ta' kull ħames snin, u tieħu kont tal-konstatazzjonijiet tar-Rapport Speċjali tal-IPCC li jmiss, ir-rakkomandazzjonijiet u l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u l-opinjonijiet ta' atturi mhux statali bħall-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-soċjetà ċivili u s-settur privat;

35.  Jissottolinja li l-istrateġija fit-tul tal-UE għandha titqies bħala opportunità biex jiġu stabbiliti prijoritajiet strateġiċi futuri għal ekonomija tal-UE moderna u ekoloġika li tagħmel użu sħiħ mill-potenzjal tal-progress teknoloġiku, iżżomm livell għoli ta' sigurtà soċjali kif ukoll standards għoljin għall-konsumatur, u tkun ta' benefiċċju għall-industrija u s-soċjetà ċivili, partikolarment fuq medda twila ta' żmien;

36.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw strateġiji u programmi li jindirizzaw it-tranżizzjoni fi ħdan is-setturi kkawżata mid-dekarbonizzazzjoni u mill-iżviluppi teknoloġiċi u jippermettu l-iskambju ta' għarfien u prattiki tajbin bejn ir-reġjuni milquta, il-ħaddiema u n-negozji kif ukoll biex jagħtu appoġġ lir-reġjuni u lill-ħaddiema ħalli jgħinuhom iħejju ruħhom għal bidliet strutturali, biex b'mod attiv ifittxu potenzjal ekonomiku ġdid u jiżviluppaw politiki ta' pożizzjoni strateġika sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta għal ekonomija b'emissjonijiet żero netti fl-Ewropa;

37.  Iqis li sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tal-NDCs mal-impenji fl-ekonomija kollha meħtieġa mill-Ftehim ta' Pariġi, il-Partijiet għandhom jinkludu l-emissjonijiet mit-trasport internazzjonali bil-baħar u bl-ajru, jaqblu fuq miżuri fil-livell internazzjonali, reġjonali u nazzjonali biex jiġu indirizzati l-emissjonijiet minn dawn is-setturi, u jimplimentawhom;

Sforzi komprensivi fis-setturi kollha

38.  Jilqa' l-iżvilupp kostanti ta' skemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet u, speċifikament fiċ-Ċina, it-tnedija fuq skala nazzjonali tal-fażi inizjali tal-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet li tkopri s-settur tal-enerġija; jilqa' wkoll il-ftehim dwar ir-rabta bejn l-ETS tal-UE u dik Żvizzera ffirmat fi tmiem l-2017 u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tesplora aktar tali rabtiet u forom oħra ta' kooperazzjoni mas-swieq tal-karbonju ta' stati u reġjuni terzi, kif ukoll biex tistimula l-ħolqien ta' aktar swieq tal-karbonju u tipi oħra ta' mekkaniżmi tal-ipprezzar tal-karbonju li ser jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet globali, iġibu aktar effiċjenza u ffrankar ta' spejjeż u jnaqqsu r-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju billi joħolqu kundizzjonijiet ekwi fil-livell globali; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi salvagwardji biex jiġi żgurat li kull rabta mal-EU ETS tkompli twettaq kontributi ta' mitigazzjoni addizzjonali u permanenti u ma timminax l-impenji tal-Unjoni relatati mal-emissjonijiet interni tal-gassijiet serra;

39.  Jiddispjaċih li t-trasport huwa l-uniku settur li ra żieda fl-emissjonijiet sa mill-1990; jenfasizza li dan mhuwiex kompatibbli ma' żvilupp sostenibbli fit-tul, li minflok jirrikjedi tnaqqis fl-emissjonijiet mis-setturi kollha tas-soċjetà b'rata akbar u aktar mgħaġġla; ifakkar li s-settur tat-trasport jeħtieġ li jkun kompletament dekarbonizzat sal-2050;

40.  Jesprimi d-diżappunt qawwi tiegħu għall-proposta tal-Kummissjoni dwar l-istandards tal-emissjonijiet tas-CO2 għal wara l-2020 rigward il-karozzi tal-passiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief, peress li mhijiex konformi mal-għanijiet fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi;

41.  Jesprimi tħassib dwar il-livell ta' ambizzjoni tal-Iskema ta' Kumpens u Tnaqqis tal-Karbonju għall-Avjazzjoni Internazzjonali (CORSIA) tal-ICAO meta titqies il-ħidma li għaddejja dwar l-Istandards u l-Prattiki Rakkomandati (SARPs) maħsuba biex jimplimentaw l-iskema mill-2019; jopponi bil-qawwa l-isforzi biex il-CORSIA tiġi imposta fuq it-titjiriet fl-Ewropa u tieħu preċedenza fuq il-liġijiet u l-indipendenza tal-UE fil-proċess deċiżjonali; jenfasizza li dilwizzjoni ulterjuri tal-abbozz tas-SARPs tal-CORSIA mhijiex aċċettabbli; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu l-almu tagħhom biex isaħħu d-dispożizzjonijiet tas-sistema CORSIA u, b'hekk, l-impatt futur tagħha;

42.  Ifakkar Regolament (UE) 2017/2392 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2017 li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021(8),, u b'mod partikolari l-Artikolu 1(7) tiegħu li jgħid b'mod ċar li, bħala koleġiżlaturi, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma l-uniċi istituzzjonijiet li jiddeċiedu dwar kwalunkwe emenda futura tad-Direttiva ETS; jistieden lill-Istati Membri, fl-ispirtu tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, jissottomettu riżerva formali fir-rigward tas-SARPs tal-CORSIA li fiha jiddikjaraw li l-implimentazzjoni tal-CORSIA u l-parteċipazzjoni fil-fażijiet volontarji tagħha jirrikjedu l-ftehim minn qabel tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew;

43.  Ifakkar li l-Unjoni estendiet id-deroga għal titjiriet barra ż-ŻEE li għandhom ikunu eżentati mill-EU ETS sal-2024 sabiex tiffaċilita l-proċess tal-ICAO għal soluzzjoni globali għall-emissjonijiet mill-avjazzjoni; jenfasizza, madankollu, li kwalunkwe emenda ulterjuri tal-leġiżlazzjoni għandha ssir biss jekk tkun konsistenti mal-impenn tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi kollha, li ma jipprevedix l-użu ta' krediti ta' kumpens wara l-2020;

44.  Jilqa' b'sodisfazzjon li, fl-avjazzjoni, l-EU ETS diġà kisbet tnaqqis/kumpens ta' madwar 100 miljun tunnellata ta' CO2;

45.  Ifakkar li l-emissjonijiet tas-CO2 mit-tbaħħir huma previsti li se jiżdiedu minn 50 % għal 250 % minn issa sal-2050 u li diġà jeżistu mezzi tekniċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-bastimenti; jilqa' l-ftehim dwar l-Istrateġija inizjali tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-vapuri matul it-72 sessjoni tal-Kumitat għall-Protezzjoni tal-Ambjent Marittimu tal-OMI f'April 2018, bħala l-ewwel pass biex is-settur jikkontribwixxi għat-twettiq tal-objettiv dwar it-temperatura fil-Ftehim ta' Pariġi; jistieden l-OMI sabiex tilħaq ftehim malajr dwar il-miżuri ġodda obbligatorji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet meħtieġa biex jintlaħqu l-miri, u jenfasizza l-importanza u l-ħtieġa urġenti li dawk jiġu implimentati qabel l-2023; jenfasizza li huma meħtieġa aktar miżuri u azzjonijiet biex jiġu indirizzati l-emissjonijiet marittimi u jitlob lill-UE u lill-Istati Membri, għalhekk, iwettqu monitoraġġ mill-qrib tal-impatt u l-implimentazzjoni tal-ftehim tal-OMI u jikkunsidraw azzjoni addizzjonali tal-UE sabiex jiġi żgurat li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-bastimenti f'konformità mal-mira tat-temperatura fil-Ftehim ta' Pariġi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tinkludi t-trasport internazzjonali bil-baħar fl-istrateġija futura tagħha għad-dekarbonizzazzjoni għall-2050 biex id-deċiżjonijiet ta' investiment tal-UE jiġu orjentati lejn fjuwils mingħajr karbonju u teknoloġiji ta' propulsjoni fis-settur tat-trasport bil-baħar;

46.  Jinnota li d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti huma responsabbli għal 20 % tal-emissjonijiet dinjija ta' gassijiet serra; jenfasizza r-rwol importanti tal-foresti u l-artijiet mistagħdra fil-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima għaliex dawn jipprovdu potenzjal għoli ta' qbid tal-karbonju; jirrimarka li l-bjar naturali ta' assorbiment u r-riservi tal-karbonju fl-UE u fid-dinja għandhom jiġu kkonservati u mtejba fuq medda twila ta' żmien, u li d-daqs globali tal-foresti fid-dinja, kif ukoll il-kapaċitajiet ta' adattament u ta' reżiljenza tagħhom għat-tibdil fil-klima, jeħtieġ li jiżdiedu aktar sabiex jintlaħaq l-għan fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi; jenfasizza aktar il-ħtieġa ta' sforzi ta' mitigazzjoni ffukati fuq is-settur tal-foresti tropikali, l-ewwel nett billi jiġu indirizzati l-kawżi sottostanti tat-telf tal-foresti u tat-tibdil fil-klima;

Ir-reżiljenza għat-tibdil fil-klima permezz tal-adattament

47.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-istrateġija ta' adattament tal-UE peress li l-azzjoni ta' adattament hija neċessità inevitabbli għall-pajjiżi kollha jekk iridu jnaqqsu l-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima u jisfruttaw bis-sħiħ l-opportunitajiet ta' tkabbir reżiljenti għall-klima u ta' żvilupp sostenibbli;

48.  Iqis il-funzjonament tal-pjattaforma tal-komunitajiet lokali u tal-popli indiġeni bħala wieħed mis-suċċessi tal-COP23 u pass ieħor importanti fit-twettiq tad-deċiżjonijiet ta' Pariġi; jemmen li l-pjattaforma se tiffaċilita l-iskambju effettiv tal-esperjenzi u tal-aħjar prattiki fi sforzi u strateġiji ta' adattament;

49.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati sistemi u għodod pubbliċi, trasparenti u faċli għall-utent li jirreġistraw il-progress u l-effikaċja tal-pjanijiet u l-azzjonijiet ta' adattament nazzjonali;

Id-diplomazija dwar il-klima

50.  Jappoġġja bis-sħiħ it-tkomplija u t-tisħiħ ulterjuri tal-politika tal-Unjoni ta' komunikazzjoni u ta' diplomazija dwar il-klima, li hija essenzjali biex tingħata viżibbiltà lill-azzjoni klimatika fil-pajjiżi sħab u fl-opinjoni pubblika globali; jappella biex ir-riżorsi umani u finanzjarji fis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Kummissjoni jiġu allokati b'mod li jirrifletti aħjar l-impenn b'saħħtu u miżjud fid-diplomazija dwar il-klima; jinsisti fuq il-bżonn li tiġi żviluppata strateġija komprensiva għad-diplomazija dwar il-klima tal-UE u li l-klima tiġi integrata fl-oqsma kollha tal-azzjoni esterna tal-UE, inklużi l-kummerċ, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, l-għajnuna umanitarja, is-sigurtà u d-difiża;

51.  Jenfasizza l-approfondiment tal-implikazzjonijiet tat-tibdil fil-klima għas-sigurtà internazzjonali u għall-istabbiltà reġjonali li jirriżultaw mid-degradazzjoni ambjentali, mit-telf ta' mezzi ta' għajxien, mill-ispostament ta' persuni minħabba l-klima u minn forom assoċjati ta' taqlib fejn it-tibdil fil-klima jista' sikwit jitqies bħala multiplikatur tat-theddid; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jaħdmu mas-sħab tagħhom madwar id-dinja biex jifhmu aħjar, jintegraw, jantiċipaw u jimmaniġġjaw l-effetti destabbilizzanti tat-tibdil fil-klima; jenfasizza, għalhekk, l-importanza tal-integrazzjoni tad-diplomazija dwar il-klima fil-politiki tal-UE dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jniedu alleanzi ambizzjużi ħafna biex jagħtu eżempju fil-qasam tal-integrazzjoni tal-azzjoni dwar il-klima madwar kwistjonijiet ta' politika barranija differenti fosthom il-kummerċ, il-migrazzjoni internazzjonali, ir-riforma tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, il-paċi u s-sigurtà;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni tintegra d-dimensjoni tat-tibdil fil-klima fil-ftehimiet internazzjonali dwar il-kummerċ u l-investiment billi tagħmel ir-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi kundizzjoni għal ftehimiet kummerċjali futuri; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni komprensiva tal-konsistenza tal-ftehimiet eżistenti mal-Ftehim ta' Pariġi;

L-industrija u l-kompetittività

54.  Jenfasizza li t-tibdil fil-klima huwa, fuq kollox, sfida tas-soċjetà u li l-ġlieda kontrih għandha għalhekk tibqa' waħda mill-prinċipji ta' gwida tal-politiki u l-azzjonijiet tal-UE, inkluż fil-qasam tal-industrija, l-enerġija, ir-riċerka u t-teknoloġiji diġitali;

55.  Jilqa' l-isforzi taċ-ċittadini, in-negozji u l-industriji Ewropej biex jissodisfaw l-obbligi tal-Ftehim ta' Pariġi, u l-progress li għamlu s'issa f'dan ir-rigward; iħeġġiġhom jistabbilixxu ambizzjonijiet ogħla u jieħdu vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet li jirriżultaw mill-Ftehim ta' Pariġi, filwaqt li jlaħħqu mal-iżviluppi teknoloġiċi;

56.  Jenfasizza li qafas ġuridiku stabbli u prevedibbli u sinjali ċari ta' politika kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell internazzjonali jiffaċilitaw u jsaħħu l-investiment relatat mal-klima; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-proposti leġiżlattivi tal-Pakkett dwar "Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha" għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-UE, ir-responsabbilizzazzjoni taċ-ċittadini u l-istabbiliment ta' miri konformi mal-impenji tal-UE fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi u l-mekkaniżmu ta' reviżjoni ta' ħames snin tiegħu;

57.  Jilqa' l-fatt li diversi pajjiżi fejn jinsabu l-kompetituri maġġuri tal-industriji intensivi fl-enerġija tal-UE qegħdin jintroduċu mekkaniżmi ta' negozjar ta' kwoti tal-karbonju jew mekkaniżmi ta' pprezzar oħrajn; jinkoraġġixxi pajjiżi oħra jagħmlu bħalhom;

58.  Jenfasizza l-importanza li jiżdied l-għadd ta' impjiegi ta' kwalità u ħaddiema tas-sengħa fl-industrija tal-UE biex jiġu xprunati l-innovazzjoni u t-tranżizzjoni sostenibbli tagħha; jappella għal proċess olistiku u inklussiv biex tiġi żviluppata viżjoni għal mudell alternattiv ta' negozju f'reġjuni b'livell għoli ta' faħam u karbonju u b'perċentwal għoli ta' ħaddiema f'setturi li huma dipendenti fuq il-karbonju, sabiex tiġi ffaċilitata trasformazzjoni sostenibbli għal industriji u servizzi li jkunu qed jiffjorixxu filwaqt li jiġu rikonoxxuti l-patrimonju, il-wirt u l-ħiliet tal-forza tax-xogħol disponibbli; jissottolinja r-rwol importanti tal-Istati Membri fit-tħaffif tar-riformi li jistgħu jwasslu għal tranżizzjoni ġusta tal-forza tax-xogħol f'dawk ir-reġjuni; ifakkar li l-appoġġ finanzjarju addizzjonali tal-UE jaqdi rwol indispensabbli f'dan ir-rigward;

ll-politika tal-enerġija

59.  Ifakkar li l-investiment fl-enerġija rinnovabbli fl-UE qed jonqos; jisħaq, għalhekk, fuq l-importanza tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, kif ukoll għas-sigurtà tal-enerġija u l-prevenzjoni u l-mitigazzjoni tal-faqar enerġetiku sabiex b'hekk jiġu protetti u megħjuna familji foqra u vulnerabbli; jappella għal promozzjoni globali ta' miżuri ta' effiċjenza enerġetika u ffrankar enerġetiku u l-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli kif ukoll l-iskjerament effikaċi tagħhom (pereżempju billi jiġu stimulati l-awtoproduzzjoni u l-konsum ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli);

60.  Ifakkar li l-prijoritizzazzjoni tal-effiċjenza enerġetika, anki permezz tal-prinċipju ta' prevalenza tal-effiċjenza enerġetika, u t-tmexxija globali fl-enerġija rinnovabbli, huma tnejn mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni tal-Enerġija tal-UE; jenfasizza l-importanza ta' leġiżlazzjoni ambizzjuża fil-qafas tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa biex jintlaħqu dawk l-għanijiet, kif ukoll tal-istrateġija futura għal nofs is-seklu għall-implimentazzjoni effikaċi, fil-politiki tal-UE, tal-impenji meħuda fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi biex titrażżan iż-żieda fit-temperaturi globali medji għal ferm inqas minn 2°C, bil-għan ulterjuri li tinżamm taħt il-1.5°C;

61.  Jissottolinja l-importanza li jiġu żviluppati teknoloġiji għall-ħżin tal-enerġija, grilji intelliġenti u rispons tad-domanda li jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-iskjerament effikaċi tal-enerġija rinnovabbli fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u s-setturi tat-tisħin u t-tkessiħ tad-djar;

62.  Jistieden lill-UE tisħaq mal-komunità internazzjonali ħalli din tadotta miżuri konkreti mingħajr dewmien, inkluża skeda ta' żmien, għall-eliminazzjoni progressiva ta' sussidji li huma ta' ħsara għall-ambjent, ixekklu l-kompetizzjoni, jiskoraġġixxu l-kooperazzjoni internazzjonali u jostakolaw l-innovazzjoni;

Ir-riċerka, l-innovazzjoni, it-teknoloġiji diġitali u l-politika spazjali

63.  Jissottolinja l-fatt li t-tkomplija u t-tisħiħ tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-oqsma tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-politiki tal-adattament, l-effiċjenza fir-riżorsi, l-emissjonijiet sostenibbli b'emissjonijiet baxxi u emissjonijiet żero, l-użu sostenibbli ta' materja prima sekondarja ("ekonomija ċirkolari") u l-ġbir tad-data dwar it-tibdil fil-klima huma essenzjali għal ġlieda kosteffikaċi kontra t-tibdil fil-klima u jikkontribwixxu għat-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili; jappella, għalhekk, għal impenji globali biex tingħata spinta u attenzjoni lill-investiment f'dawn l-oqsma; jenfasizza l-ħtieġa li tingħata prijorità lill-finanzjament għal proġetti tal-enerġija sostenibbli, taħt il-programm il-ġdid Orizzont Ewropa, fid-dawl tal-impenji tal-Unjoni fi ħdan l-Unjoni tal-Enerġija u dawk meħuda fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi;

64.  Jenfasizza li l-SDGs jirrappreżentaw bidla radikali fil-politiki internazzjonali dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u li l-UE impenjat ruħha li timplimentahom kemm fil-politiki interni tagħha kif ukoll f'dawk esterni; jenfasizza, f'konformità mad-dimensjoni esterna tal-SDGs, il-ħtieġa li jiġu esplorati metodi differenti biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-ekonomiji emerġenti jiġu megħjuna fit-tranżizzjoni tal-enerġija tagħhom permezz, fost l-oħrajn, ta' miżuri għall-bini tal-kapaċità, għajnuna fit-tnaqqis tal-kostijiet kapitali ta' proġetti li jirrigwardaw l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, it-trasferiment tat-teknoloġija u soluzzjonijiet għall-iżvilupp ta' bliet intelliġenti u komunitajiet remoti u rurali, biex b'hekk jiġu megħjuna jwettqu l-impenji tagħhom meħuda fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi; jilqa', f'dan ir-rigward, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli li għadu kif inħoloq;

65.  Ifakkar li r-riċerka, l-innovazzjoni u l-kompetittività huma fost il-ħames pilastri tal-istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija tal-UE; jinnota li l-UE hija determinata li jibqa' jkollha rwol ta' tmexxija f'dawn l-oqsma, filwaqt li fl-istess ħin tiżviluppa kooperazzjoni xjentifika mill-qrib mas-sħab internazzjonali; jisħaq fuq l-importanza tal-bini u ż-żamma ta' kapaċità ta' innovazzjoni b'saħħitha kemm fil-pajjiżi żviluppati kif ukoll f'dawk emerġenti għall-varar ta' teknoloġiji tal-enerġija nodfa u sostenibbli;

66.  Ifakkar ir-rwol fundamentali tat-teknoloġiji diġitali fl-appoġġ għat-tranżizzjoni tal-enerġija u, b'mod partikolari, fit-titjib tal-effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija; jenfasizza l-benefiċċji klimatiċi li d-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea tista' ġġib permezz tal-użu effiċjenti tar-riżorsi u tat-tnaqqis tal-intensità tal-materjali, u permezz tat-tisħiħ tal-forza tax-xogħol attwali;

67.  Jemmen bis-sħiħ li l-programmi spazjali tal-Unjoni għandhom jitfasslu b'tali mod li jiżguraw li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u għal strateġiji ta' mitigazzjoni; ifakkar, f'dan il-kuntest, ir-rwol partikolari tas-sistema Copernicus u l-bżonn li tinkludi servizz ta' monitoraġġ tas-CO2; jenfasizza l-importanza li tinżamm il-politika ta' aċċess bla ħlas, totali u miftuħ għad-data, peress li dan huwa essenzjali għall-komunità xjentifika u fuqu hija bbażata l-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam;

L-azzjoni klimatika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

68.  Jinsisti fuq il-ħtieġa li tinżamm miftuħa l-possibbiltà li t-tisħin dinji jiġi limitat għal 1.5°C u fuq id-dmir tal-emittenti l-kbar, inkluża l-UE, li jżidu malajr l-isforzi ta' mitigazzjoni tagħhom, li jistgħu jiġġeneraw benefiċċji konnessi sinifikanti fil-livell ta' żvilupp, kif ukoll biex iżidu b'mod sostanzjali l-appoġġ tagħhom għal azzjoni klimatika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

69.  Jissottolinja li huwa importanti li jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod infurmat mil-lat tal-klima u li dan jiġi appoġġjat permezz tat-titjib tas-servizzi klimatiċi li għandhom rilevanza speċjali għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jitlob li dan isir objettiv sinifikanti ta' riċerka ffinanzjata mill-UE u li jsiru sforzi kbar min-naħa tal-UE biex jiġi ffaċilitat it-trasferiment tat-teknoloġija lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jappella għal dikjarazzjoni tad-WTO dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u t-tibdil fil-klima, simili għal dik dwar il-ftehim TRIPS u s-saħħa pubblika adottata f'Doha fl-2001;

70.  Ifakkar fl-impenn tal-pajjiżi żviluppati li jipprovdu finanzjament ġdid u addizzjonali – li jilħaq il-USD 100 biljun fis-sena sal-2020 – għall-azzjoni klimatika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' żieda kontinwa u kontabbiltà aktar stretta tal-isforz finanzjarju, anki billi tingħata attenzjoni għar-rekwiżit li l-finanzjament ikun ġdid u addizzjonali u billi jiġu inklużi biss l-ekwivalenti tal-għotja ta' self, ikkalkulati bl-użu tal-metodu maqbul fil-Kumitat għall-Għajnuna fl-Iżvilupp tal-OECD; jirrakkomanda li l-Istati Membri tal-UE jsegwu l-prattiki żviluppati mill-Kummissjoni għall-użu tal-markaturi ta' Rio għal għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp b'objettiv klimatiku;

71.  Jistieden lill-UE tikkonforma mal-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD), kif minqux fl-Artikolu 208 tat-TFUE, peress li dan jikkostitwixxi aspett fundamentali tal-kontribut tal-UE għall-Ftehim ta' Pariġi; jappella lill-UE, għaldaqstant, tiżgura konsistenza bejn il-politiki tagħha fl-oqsma tal-iżvilupp, il-kummerċ, l-agrikoltura, l-enerġija u l-klima;

72.  Ifakkar li t-tibdil fil-klima għandu effetti kemm diretti kif ukoll indiretti fuq il-produttività agrikola; itenni l-appell tiegħu għal bidla trasformattiva fil-mod kif nipproduċu u nikkunsmaw ikel lejn prattiki agroekoloġiċi, f'konformità mal-konklużjonijiet tal-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp (IAASTD) u r-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-dritt għall-ikel; ifaħħar l-inizjattivi meħuda mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) biex issaħħaħ l-agroekoloġija ħalli jintlaħqu l-SDGs; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jadattaw il-politika ta' żvilupp tagħhom skont dawn il-linji, inkluż fis-sezzjoni tal-investiment agrikolu tal-EFSD;

73.  Jenfasizza li ż-żieda kontinwa fl-emissjonijiet ta' CO2 marbuta mat-trasport u l-kummerċ timmina l-effikaċja tal-istrateġija tal-UE dwar it-tibdil fil-klima; jinnota li l-promozzjoni tal-iżvilupp ibbażat fuq l-esportazzjoni, inkluż permezz ta' agrikoltura industrijali orjentata lejn l-esportazzjoni, hija diffiċli biex tiġi rrikonċiljata mal-importanza tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

74.  Jemmen li l-UE għandha tħares lejn modi kif jiġu introdotti kontrolli fil-kummerċ u l-konsum ta' komoditajiet ta' riskju għall-foresti bħalma huma s-sojja, iż-żejt tal-palm, l-ewkaliptu, iċ-ċanga, il-ġilda u l-kawkaw, filwaqt li jitqiesu t-tagħlimiet miksuba mill-Pjan ta' Azzjoni FLEGT u r-Regolament tal-Injam u mill-miżuri tal-UE biex jiġu rregolati katini oħra ta' provvista sabiex tintemm jew tiġi evitata ħsara serja; jinnota li l-elementi għas-suċċess ta' dawn l-isforzi jinkludu l-infurzar tat-traċċabbiltà u rekwiżiti obbligatorji ta' diliġenza dovuta tul il-katina tal-provvista kollha;

75.  Jistieden lill-Bank Ewropew tal-Investiment itemm is-self għal proġetti ta' fjuwils fossili u jitlob lill-Istati Membri tal-UE jtemmu l-garanziji kollha ta' kreditu għall-esportazzjoni għal proġetti ta' fjuwils fossili; jappella għal garanziji pubbliċi speċifiċi favur l-investimenti ekoloġiċi u tikketti u vantaġġi fiskali għall-fondi tal-investimenti ekoloġiċi u għall-ħruġ ta' bonds ekoloġiċi;

76.  Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni tal-għan dinji dwar l-adattament u tal-mobilizzazzjoni ta' fondi maġġuri ġodda għall-adattament fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jimpenjaw ruħhom għal żieda sinifikanti fil-finanzjament li jipprovdu għall-adattament; jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' progress anke fil-kwistjoni ta' telf u ħsara, li għaliha għandhom jiġu pprovduti riżorsi addizzjonali permezz ta' sorsi innovattivi ta' finanzi pubbliċi billi jintuża l-Mekkaniżmu Internazzjonali ta' Varsavja;

77.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' proġetti minn isfel għal fuq u mmexxija lokalment li jilħqu persuni u komunitajiet partikolarment vulnerabbli; jinnota li l-enfasi attwali fuq operazzjonijiet ta' taħlit u garanziji biex jiġi ffaċilitat l-investiment privat tiffavorixxi proġetti fuq skala kbira u jappella għal bilanċ xieraq fl-użu tal-fondi ta' assistenza;

78.  Jinnota li l-industrija tal-avjazzjoni tiddependi ħafna fuq il-kumpens għal emissjonijiet ta' karbonju u li l-kumpens forestali huwa diffiċli li jitkejjel u impossibbli li jiġi ggarantit; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l- CORSIA u proġetti oħra bl-ebda mod ma jagħmlu ħsara lis-sigurtà alimentari, lid-drittijiet tal-art, lid-drittijiet tal-popli indiġeni jew lill-bijodiversità, u li dan il-prinċipju ta' kunsens ħieles u infurmat minn qabel ikun rispettat;

Ir-rwol tal-Parlament Ewropew

79.  Jemmen, peress li jrid jagħti l-kunsens tiegħu għal ftehimiet internazzjonali u għandu rwol ewlieni fl-implimentazzjoni interna tal-Ftehim ta' Pariġi bħala koleġiżlatur, li hu jeħtieġ ikun parti integrali mid-delegazzjoni tal-UE; jistenna, għalhekk, li jitħalla jattendi l-laqgħat ta' koordinament tal-UE f'Katowice u li jkollu garanzija ta' aċċess għad-dokumenti preparatorji kollha malli jinfetħu n-negozjati;

o
o   o

80.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lis-Segretarjat tal-UNFCCC, bit-talba li r-riżoluzzjoni tkun iċċirkolata lill-Partijiet Kontraenti kollha li mhumiex membri tal-UE.

(1) Testi adottati, P8_TA(2018)0280.
(2) ĠU C 346, 27.9.2018, p. 70.
(3) ĠU L 236, 14.9.2017, p. 1.
(4) http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
(5) http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
(6) http://copernicus.eu/news/report-operational-anthropogenic-co2-emissions-monitoring
(7) UNEP, "The Emissions Gap Report 2017 – The emissions gap and its implications", p. 18
(8) ĠU L 350, 29.12.2017, p. 7.


L-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14)
PDF 159kWORD 54k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar l-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (2018/2791(RSP))
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2016 dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2017 dwar Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2015 intitolat "Il-qagħda tan-natura fl-Unjoni Ewropea: Rapport dwar l-istatus u x-xejriet għat-tipi ta' ħabitats u għall-ispeċijiet li jkopru d-Direttiva tal-Għasafar u d-Direttiva tal-Ħabitats għall-perjodu 2007-2012 bħalma jeżiġi l-Artikolu 17 tad-Direttiva tal-Ħabitats u bħalma jeżiġi l-Artikolu 12 tad-Direttiva tal-Għasafar" (COM(2015)0219),

–  wara li kkunsidra l-mistoqsijiet imressqa lill-Kummissjoni u lill-Kunsill dwar l-14-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (COP14) (O-000115/2018 – B8-0413/2018 u O-000116/2018 – B8-0414/2018),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-istqarrija tal-missjoni tal-Pjan Strateġiku għall-Bijodiversità 2011-2020, adottata mill-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (KDB), hija li tittieħed azzjoni effettiva u urġenti biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità (il-varjetà straordinarja tal-ekosistemi, l-ispeċijiet u r-riżorsi ġenetiċi li aħna mdawrin bihom) sabiex jiġi żgurat li sal-2020 l-ekosistemi jkunu reżistenti u jibqgħu jipprovdu servizzi essenzjali, u b'hekk jiżguraw il-varjetà tal-ħajja tal-pjaneta u jikkontribwixxu għall-benessri tal-bniedem u l-eliminazzjoni tal-faqar;

B.  billi l-Viżjoni 2050 adottata fil-qafas tal-KDB hija dik ta' "għajxien f'armonija man-natura" fejn "sal-2050, il-bijodiversità tkun apprezzata, ikkonservata, restawrata u użata bi ħsieb, filwaqt li jiġu ppreservati s-servizzi ekosistemiċi, tiġi sostnuta pjaneta b'saħħitha u jinġiebu benefiċċji essenzjali għal kulħadd" [traduzzjoni mhux uffiċjali];

C.  billi l-Viżjoni 2050 hija appoġġata minn ħames għanijiet ġenerali: (a) li jiġu indirizzati l-kawżi li jwasslu għat-telf tal-bijodiversità billi din tiġi integrata fl-ambiti kollha tal-gvern u tas-soċjetà; (b) li jitnaqqsu l-pressjonijiet diretti fuq il-bijodiversità u jiġi promoss l-użu sostenibbli; (c) li jittejjeb l-istatus tal-bijodiversità billi jitħarsu l-ekosistemi, l-ispeċijiet u d-diversità ġenetika; (d) li jissaħħu l-benefiċċji għal kulħadd mill-bijodiversità u mis-servizzi ekosistemiċi; u (e) li tissaħħaħ l-implimentazzjoni permezz tal-ippjanar parteċipattiv, il-ġestjoni tal-għarfien u l-bini tal-kapaċitajiet;

D.  billi l-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess u l-Qsim tal-Benefiċċji għandu l-għan li jiżgura li l-benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tar-riżorsi ġenetiċi jiġu kondiviżi b'mod ġust u ekwu;

E.  billi l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità 2020 għandha l-għan li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità u tas-servizzi ekosistemiċi fl-UE u li tgħin biex jitwaqqaf it-telf globali tal-bijodiversità sal-2020, fid-dawl tal-valur intrinsiku tal-bijodiversità u l-kontribut essenzjali tas-servizzi ekosistemiċi għall-benessri tal-bniedem u għall-prosperità ekonomika;

F.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha adottaw l-Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) li jakkumpanjawha, li jappellaw għat-trasformazzjoni tad-dinja tagħna u l-protezzjoni tal-pjaneta tagħna, inkluża l-ħajja fuq l-art u taħt l-ilma, u impenjaw ruħhom favur l-implimentazzjoni sħiħa tagħhom;

G.  billi d-deterjorament tal-ekosistemi jfisser telf soċjali u ekonomiku enormi għall-UE;

Rimarki ġenerali

1.  Jinnota bi tħassib li l-Miri tal-Bijodiversità ta' Aichi għall-2020 mhumiex ser jintlaħqu bit-trajettorja preżenti tat-telf tal-bijodiversità u jistieden lill-Partijiet kollha għall-KDB u lil dawk kollha interessati fil-KDB jintensifikaw l-isforzi tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, f'dan ir-rigward, jimpenjaw ruħhom fi sforzi immedjati, sostanzjali u addizzjonali fil-konservazzjoni tal-bijodiversità sabiex il-miri tal-UE jintlaħqu;

2.  Jenfasizza li l-protezzjoni tal-bijodiversità globali hija sfida essenzjali u għalhekk tikkostitwixxi interess strateġiku tal-UE li għandu jirċievi l-ogħla attenzjoni politika; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu ruħhom b'mod attiv, speċjalment permezz tal-istrumenti esterni tagħhom, mal-pajjiżi terzi favur il-promozzjoni u t-tisħiħ tal-miżuri u tal-governanza għall-konservazzjoni tal-bijodiversità, b'mod partikolari fil-ftehimiet multilaterali kollha;

3.  Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' reġim ta' governanza komprensiv li jindirizza l-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità u tas-servizzi ekosistemiċi; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jibqgħu impenjati bil-qawwi biex ikomplu jsaħħu l-KDB u biex jassumu rwol ta' tmexxija fit-tħejjija għall-qafas ta' wara l-2020, b'mod partikolari bi tħejjija għall-erbatax u l-ħmistax-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet, u jistedinhom jistabbilixxu b'mod trasparenti l-viżjonijiet u l-prijoritajiet tagħhom għall-qafas globali tal-bijodiversità ta' wara l-2020;

4.  Ifakkar li l-konservazzjoni u r-restawr tal-bijodiversità jirfdu l-kisba tal-maġġor parti tal-SDGs u huma essenzjali biex jinkisbu l-objettivi ta' politika tal-UE relatati, fost l-oħrajn, mal-ambjent, is-sikurezza tal-ikel, il-mitigazzjoni u l-adattament b'rabta mat-tibdil fil-klima, is-saħħa, it-tnaqqis tar-riskji ta' diżastri u l-migrazzjoni;

5.  Ifakkar li l-preservazzjoni tal-l-bijodiversità u tal-ekosistemi hija intrinsikament sinerġistika u tikkostitwixxi element ċentrali tal-iżvilupp sostenibbli; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi adottata l-integrazzjoni tal-bijodiversità u li tittejjeb il-koerenza tal-politika ambjentali fil-politiki interni u esterni kollha tal-UE u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw dan l-approċċ, anki fir-rigward tal-impenn tagħhom li jimplimentaw bis-sħiħ l-SDGs sal-2030;

6.  Jemmen li huwa ta' importanza kruċjali li jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tat-telf u d-deterjorament tal-bijodiversità b'approċċ strateġiku fit-tul u li jiġu żviluppati u implimentati deċiżjonijiet u miżuri effettivi li jvarjaw mill-identifikazzjoni u l-konservazzjoni taż-żoni protetti abbażi tas-sensittività ta' dawk iż-żoni, il-preżenza ta' speċijiet fil-periklu jew lakuni identifikati fl-għarfien u/jew il-ġestjoni effettiva, sal-limitazzjoni tat-telf tal-bijodiversità u l-impatti negattivi fuq it-territorji u l-għajxien tal-komunitajiet indiġeni u lokali, ir-restawr tal-ekosistemi u s-servizzi tagħhom anki barra ż-żoni protetti, l-integrazzjoni tal-bijodiversità f'setturi oħra bħall-agrikoltura, il-forestrija, l-ippjanar tal-użu tal-art, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-trasport, l-estrazzjoni bil-minjieri u s-saħħa, u l-eliminazzjoni tas-sussidji perversi; iqis ukoll li huwa essenzjali li jiġu limitati t-telf tal-bijodiversità u l-impatt negattiv ta' tali telf fuq l-art u fuq il-mezzi ta' għajxien tal-komunitajiet lokali u indiġeni;

L-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni u tal-Pjan Strateġiku għall-Bijodiversità 2011-2020

7.  Ifakkar li l-COP14 fl-Eġittu timmarka l-ħamsa u għoxrin sena mid-dħul fis-seħħ tal-Konvenzjoni; iqis, għalhekk, li huwa tal-akbar importanza li jiżdiedu l-isforzi fl-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku attwali għall-Bijodiversità 2011-2020, li ssir enfasi fuq il-kisba tal-Miri tal-Bijodiversità ta' Aichi u tal-elementi ċentrali tal-Protokoll ta' Nagoya dwar l-Aċċess u l-Qsim tal-Benefiċċji u li ssir ħidma fuq pjan strateġiku u mekkaniżmu ta' implimentazzjoni ambizzjużi għal wara l-2020, bil-ħsieb li jiġi żviluppat xenarju għall-2050 li jqis sfidi ġodda fil-qasam tal-bijodiversità, f'konformità mal-Aġenda 2030 u l-SDGs;

8.  Jenfasizza r-rwol tal-Miri tal-Bijodiversità ta' Aichi fil-kisba tal-Aġenda 2030 u tal-SDGs, b'mod partikolari l-SDG 14 (il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-oċeani, l-ibħra u r-riżorsi tal-baħar) u l-SDG 15 (il-protezzjoni tal-ekosistemi terrestri, il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, il-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni, il-waqfien u t-treġġigħ lura tad-degradazzjoni tal-art u l-waqfien tat-telf tal-bijodiversità);

9.  Jinnota bi tħassib li, skont valutazzjonijiet(3) tal-istatus ta' konservazzjoni tal-ispeċijiet u tat-tipi ta' ħabitats ta' interess għall-konservazzjoni fl-UE, huma biss 7 % tal-ispeċijiet tal-baħar u 9 % tat-tipi ta' ħabitats tal-baħar li juru "status ta' konservazzjoni favorevoli", filwaqt li 27 % tal-valutazzjonijiet tal-ispeċijiet u 66 % tal-valutazzjonijiet tat-tipi ta' ħabitats juru "status ta' konservazzjoni sfavorevoli";

Il-qafas globali tal-bijodiversità ta' wara l-2020

10.  Iħeġġeġ sabiex jittieħdu passi li jqawwu l-ambizzjoni u jtejbu l-funzjonament tal-qafas globali tal-bijodiversità ta' wara l-2020; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirsistu b'mod attiv favur l-iżvilupp ta' miri ċari, kwantitattivi u miżurabbli, b'indikaturi tal-prestazzjoni, strumenti mtejbin ta' traċċar, proċessi ta' impenn u mekkaniżmi ta' rieżami u rappurtar bi standards komuni, li jirriflettu l-mekkaniżmi tal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima, sabiex jitjiebu t-trasparenza u r-responsabbiltà għall-Partijiet u l-effettività ġenerali tal-qafas globali tal-bijodiversità li jmiss;

11.  Jenfasizza li hemm bżonn qafas internazzjonali aktar b'saħħtu biex titħares il-bijodiversità globali, biex jitwaqqaf id-deterjorament attwali tagħha u biex kemm jista' jkun tiġi restawrata; jemmen li tali qafas għandu jkun ibbażat fuq miri u fuq impenji volontarji, li jinkludu kontributi stabbiliti fil-livell nazzjonali, bl-appoġġ ta' kontributi lokali u reġjonali, u strumenti oħra xierqa, impenji finanzjarji u garanziji ta' bini ta' kapaċitajiet aqwa, kif ukoll mekkaniżmu ta' rieżami ta' kull ħames snin, b'enfasi fuq governanza aħjar taż-żoni protetti u miżuri ta' konservazzjoni aktar effettivi, kif ukoll trajettorja dejjem aktar ambizzjuża;

12.  Jenfasizza l-importanza li jiġi minimizzat id-dewmien li jista' jinqala' bejn l-adozzjoni tal-qafas globali tal-bijodiversità ta' wara l-2020 u t-traspożizzjoni tiegħu fil-miri nazzjonali tal-bijodiversità, sabiex jiġi evitat dewmien fit-teħid ta' azzjonijiet konkreti maħsuba biex iwaqqfu t-telf tal-bijodiversità;

Kunsiderazzjonijiet ekonomiċi u finanzjament 

13.  Jissottolinja l-fatt li t-tkabbir ekonomiku jista' biss jiffaċilita l-iżvilupp sostenibbli jekk ikun diżakkoppjat mid-degradazzjoni tal-bijodiversità u l-kapaċità tan-natura li tikkontribwixxi għall-benessri tal-bniedem, u jisħaq fuq l-importanza tat-tisħiħ tas-soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura biex jgħinu lis-soċjetajiet jindirizzaw sfidi kumplessi b'aspetti soċjali u ekonomiċi b'mod kompletament sostenibbli;

14.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' finanzjament suffiċjenti għall-bijodiversità; jissottolinja l-fatt li l-prova tar-reżistenza tal-bijodiversità u l-possibbiltà ta' allokazzjoni ta' fondi għall-bijodiversità fil-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss ikollhom effett sinifikanti u pożittiv fuq il-kisba tal-Viżjoni 2050;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-ħolqien ta' mekkaniżmi finanzjarji internazzjonali ġodda għall-konservazzjoni tal-bijodiversità marbuta mal-KDB u jenfasizza l-importanza ta' inizjattivi ta' finanzjament privat f'dan ir-rigward;

16.  Jisħaq fuq l-importanza li jiżdiedu l-investimenti bil-għan li jiġu onorati l-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi sabiex jitnaqqsu l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq il-bijodiversità u sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn il-politiki ta' mitigazzjoni u adattament b'rabta mat-tibdil fil-klima u dawk tal-bijodiversità;

Il-forestrija u l-agrikoltura

17.  Jilqa' l-fatt li r-rakkomandazzjoni 10.2.g (XXI/1) għad-deċiżjoni tal-COP14 issemmi l-potenzjal tal-forestrija u tal-agrikoltura; jissottolinja l-fatt li l-attivitajiet agrikoli u l-preservazzjoni tal-bijodiversità huma marbutin mill-qrib ma' xulxin; jenfasizza l-fatt li l-agrikoltura u l-forestrija sostenibbli jikkontribwixxu bil-kbir għall-varjetà tal-ispeċijiet, il-ħabitats u l-ekosistemi u jnaqqsu l-effetti tat-tibdil fil-klima;

18.  Jinnota, madankollu, l-impatt negattiv tal-agrikoltura intensiva fuq il-bijodiversità, b'mod partikolari fir-rigward tad-deforestazzjoni u l-użu tal-pestiċidi; ifakkar fit-tnaqqis allarmanti ta' dakkara li huma fundamentali għall-funzjonament tajjeb tal-ekosistemi; jistieden lill-Partijiet jidħlu għal impenji b'saħħithom favur l-agrikoltura u l-forestrija sostenibbli, inkluż li jappoġġaw ir-rekwiżiti għall-promozzjoni ta' approċċi agroekoloġiċi u għall-eliminazzjoni progressiva tal-prodotti fitosanitarji dannużi kif ukoll dawk l-istrateġiji li jiżguraw il-protezzjoni tal-ħamrija u tal-ħabitats;

L-innovazzjoni

19.  Jilqa' l-fatt li l-iżvilupp teknoloġiku jissemma fir-rakkomandazzjoni 10.2.h (XXI/1); ifakkar fl-importanza tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Viżjoni 2050 u jistieden lill-Partijiet jiffukaw b'mod partikolari fuq ir-rabtiet bejn il-preservazzjoni tal-bijodiversità u l-benefiċċji għas-saħħa tal-bniedem u għall-benessri ekonomiku u jikkoordinaw il-miżuri għall-ġbir tad-data;

Il-bini tal-kapaċitajiet, is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku u l-involviment tal-atturi kollha

20.  Jenfasizza li l-bini tal-kapaċitajiet u s-sensibilizzazzjoni, fost l-oħrajn rigward il-valuri tal-bijodiversità u tas-servizzi ekosistemiċi, huma kruċjali għal implimentazzjoni b'suċċess; jilqa', għalhekk, il-fatt li, fid-deċiżjoni XIII/23 u fir-rakkomandazzjoni XXI/1, il-COP13 adottat pjan ta' azzjoni fuq terminu qasir (2017-2022) biex ittejjeb u tappoġġa l-bini tal-kapaċitajiet kif ukoll l-istrateġija ta' komunikazzjoni tagħha, u jistieden lill-COP14 telabora aktar fuq dawn il-kwistjonijiet ewlenin;

21.  Jisħaq fuq l-importanza ta' proċess komprensiv u parteċipattiv għat-tiswir tal-qafas ta' wara l-2020;

22.  Jilqa' l-fatt li l-kampanji ta' sensibilizzazzjoni tal-pubbliku huma kkunsidrati fir-rakkomandazzjoni XXI/1 għat-tħejjija tal-COP14 u jistieden lill-Partijiet jippromwovu s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku u l-involviment tad-diversi partijiet ikkonċernati biex jiżguraw soluzzjonijiet imfassla apposta mal-komunitajiet lokali u l-popli indiġeni bil-għan li jrawmu l-użu sostenibbli tal-artijiet għal aktar bijodiversità ħalli d-differenzi reġjonali tal-pajsaġġi u tal-ħabitats ikunu rispettati bis-sħiħ;

23.  Jilqa' l-intenzjoni li jiġi segwit b'mod attiv approċċ bl-involviment tad-diversi partijiet ikkonċernati, inklużi l-atturi reġjonali u dawk lokali, li huwa fundamentali għall-valorizzazzjoni, il-protezzjoni, il-konservazzjoni, l-użu sostenibbli u r-restawr tal-bijodiversità u jissottolinja li t-titjib fl-involviment mal-livelli u s-setturi ta' governanza u bejniethom, kif ukoll il-pjattaformi kummerċjali dwar il-bijodiversità, joħolqu opportunitajiet għall-implimentazzjoni mtejba tal-miri tal-bijodiversità u għall-integrazzjoni tal-objettivi tal-bijodiversità f'politiki oħra;

o
o   o

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 35, 31.1.2018, p. 2.
(2) ĠU C 356, 4.10.2018, p. 38.
(3) Pjattaforma Intergovernattiva tal-Politika tax-Xjenza dwar il-Bijodiversità u s-Servizzi Ekosistemiċi, "The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia" ("Ir-rapport ta' valutazzjoni reġjonali dwar il-bijodiversità u s-servizzi ekosistemiċi għall-Ewropa u l-Asja Ċentrali"), 2018.


Politiki soċjali u tal-impjiegi taż-żona tal-euro
PDF 161kWORD 63k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-politiki tal-impjieg u soċjali taż-żona tal-euro (2018/2034(INI))
P8_TA(2018)0432A8-0329/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 3 u 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tas-16 ta' Frar 2012 bit-titolu "Aġenda għal Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli" (COM(2012)0055),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 u 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet(1),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari t-Titolu IV (Solidarjetà) tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà,

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU, b'mod partikolari l-għanijiet Nri 1, 3, 4, 5, 8, 10 u 13,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Ħames Presidenti tat-22 ta' Ġunju 2015 dwar "Nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa",

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-14 ta' Mejju 2018 dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro(2),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2015 dwar il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali bħala mutur ewlieni ta' żvilupp ekonomiku u soċjali fl-Ewropa,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Mejju 2018 dwar is-Semestru Ewropew 2018 - Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi (COM(2018)0400),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 bit-titolu "Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018" (COM(2017)0690),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi mill-Kummissjoni u mill-Kunsill tat-22 ta' Novembru 2017 li jakkumpanja l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 (COM(2017)0674),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2017)0677), u l-pożizzjoni tal-Parlament dwarha tad-19 ta' April 2018(3),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro (COM(2017)0770),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 bit-titolu "Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 2018" (COM(2017)0771),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 bit-titolu "Abbozzi tal-Pjanijiet Baġitarji għall-2018: Valutazzjoni Globali" (COM(2017)0800),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2017 bit-titolu "L-istabbiliment tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali" (COM(2017)0250),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2017 bit-titolu "Inizjattiva ta' appoġġ għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-persuni li jindukraw li jaħdmu" (COM(2017)0252),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2017 bit-titolu "Taking stock of the 2013 Recommendation on "Investing in children: breaking the cycle of disadvantage"" (Rendikont tar-Rakkomandazzjoni tal-2013 dwar "L-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ") (SWD(2017)0258),

–  wara li kkunsidra l-Impenn Strateġiku għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2019 u l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2011-2020 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2011 dwar il-Patt Ewropew(4),

–  wara li kkunsidra l-miri ta' Barċellona dwar il-kura tat-tfal tal-2002, jiġifieri li sal-2010 tiġi pprovduta kura tat-tfal mill-inqas lil 90 % tat-tfal bejn it-tliet snin u l-età obbligatorja tal-iskola u mill-inqas lil 33 % tat-tfal taħt it-tliet snin,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Ottubru 2016 bit-titolu "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ: tliet snin wara" (COM(2016)0646),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 bit-titolu "It-Tisħiħ tal-Investimenti Ewropej għall-impjieg u t-tkabbir: Lejn it-tieni fażi tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u pjan ġdid ta' Investiment Estern għall-Ewropa" (COM(2016)0581),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ġunju 2016 bit-titolu "Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa: Naħdmu flimkien biex insaħħu l-kapital uman, l-impjegabbiltà u l-kompetittività" (COM(2016)0381),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2016 bl-isem "Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva" (COM(2016)0356),

–  wara li kkunsidra l-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari(5),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta' Ġunju 2016 bit-titolu "L-Ewropa tinvesti mill-ġdid – Rendikont tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa u l-passi li jmiss" (COM(2016)0359),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2016 dwar it-tnedija ta' konsultazzjoni dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (COM(2016)0127) u l-annessi tagħha,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2018 dwar il-mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2017 dwar il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar il-politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2017 dwar aġenda ġdida għall-ħiliet għall-Ewropa(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2017 dwar Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 dwar il-faqar: perspettiva tas-sessi(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015 dwar il-Qafas Strateġiku tal-Unjoni Ewropea dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali 2014-2020(14),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-2018 tal-Kummissjoni dwar l-Adegwatezza tal-Pensjonijiet: l-adegwatezza tad-dħul attwali u futur fix-xjuħija fl-UE,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea bit-titolu "The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070)" (Ir-Rapport tal-2018 dwar it-Tixjiħ: Projezzjonijiet Ekonomiċi u Baġitarji għall-Istati Membri tal-UE (2016-2070)),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2016 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta' xogħol mhux iddikjarat(15),

–  wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea riveduta u l-Proċess ta' Turin, li tnieda fl-2014 u li għandu l-għan li jsaħħaħ is-sistema tat-trattat tal-Karta Soċjali Ewropea fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa u fir-relazzjoni tiegħu mad-dritt tal-Unjoni Ewropea(16),

–  wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet konklużivi tar-rapport tal-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà dwar ir-rapport inizjali tal-Unjoni Ewropea (Settembru 2015),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 5/2017 tal-Qorti tal-Awdituri ta' Marzu 2017 bit-titolu: "Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu differenza? Valutazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ",

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0329/2018),

A.  billi f'Ġunju 2018, ir-rata tal-qgħad aġġustata skont l-istaġun fiż-żona tal-euro kienet ta' 8,3 %, li naqset minn 9,0 % f'Ġunju 2017, u hija l-anqas rata rreġistrata fiż-żona tal-euro minn Diċembru 2008; billi d-differenza fir-rati tal-qgħad fost l-Istati Membri taż-żona tal-euro hija sinifikanti, meta wieħed iqis li l-anqas rati tal-qgħad f'Ġunju 2018 kienu rreġistrati f'Malta (3,9 %) u fil-Ġermanja (3,4 %), filwaqt li l-ogħla rati ta' qgħad – li għadhom kwistjonijiet ta' tħassib – kienu osservati fil-Greċja (20,2 % f'April 2018) u fi Spanja (15,2 %), li r-rati ta' impjieg tagħhom kienu 57,8 % u 65,5 % rispettivament;

B.  billi f'Ġunju 2018, ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fiż-żona tal-euro kienet ta' 16,9 % meta mqabbla ma' 18,9 % f'Ġunju 2017; filwaqt li din ir-rata, minkejja li kontinwament qiegħda tonqos, għadha għolja b'mod mhux aċċettabbli, u hija d-doppju tal-medja tal-qgħad totali, b'madwar żagħżagħ minn kull tlieta jinsab qiegħed f'ċerti pajjiżi; billi r-responsabbiltà primarja għall-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ hija tal-Istati Membri f'termini tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' oqfsa regolatorji tas-suq tax-xogħol, sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ u politiki attivi tas-suq tax-xogħol sabiex jiżguraw, fost oħrajn, il-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol deċenti b'pagi deċenti;

C.  billi d-differenza fir-rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Istati Membri taż-żona tal-euro hija sinifikanti wkoll, peress li l-anqas rati ta' qgħad fiż-żona tal-euro f'Ġunju 2018 kienu rreġistrati f'Malta (5,5 %) u fil-Ġermanja (6,2 %) filwaqt li l-ogħla rati kienu rreġistrati fil-Greċja (42,3 % f'April 2018), fi Spanja (34,1 %) u fl-Italja (32,6 %);

D.  billi Stati Membri oħrajn qegħdin jaffaċċjaw sfidi strutturali fis-suq tax-xogħol bħall-parteċipazzjoni baxxa, u n-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet u tal-kwalifiki; billi hemm ħtieġa li dejjem qed tiżdied ta' miżuri konkreti għall-integrazzjoni jew l-integrazzjoni mill-ġdid ta' forza tax-xogħol inattiva sabiex jintlaħqu d-domandi tas-suq tax-xogħol;

E.  billi r-rata ta' impjieg totali fiż-żona tal-euro fl-2017 kienet ta' 71,0 %, filwaqt li r-rata ta' impjieg għan-nisa kienet ta' 65,4 %; billi l-mira tal-Unjoni Ewropea skont l-Istrateġija Ewropa 2020 hija li tinkiseb rata ta' impjieg ta' mill-inqas 75 % għall-persuni ta' bejn 20 u 64 sena, inkluż bl-involviment akbar tan-nisa, ta' ħaddiema akbar fl-età u ta' integrazzjoni aħjar tal-migranti fil-forza tax-xogħol; billi r-rata ta' impjieg fiż-żona tal-euro sal-aħħar tal-2016 qabżet l-ogħla livell ta' qabel il-kriżi, u żdiedet b'1,5 % fit-tieni kwart tal-2018 meta mqabbla mal-istess kwart tas-sena ta' qabel; billi, madankollu, hija għadha ma laħqitx il-livelli rreġistrati għaxar snin ilu f'xi Stati Membri, meta wieħed jikkunsidra li fil-pajjiżi tal-Lvant dan jista' jiġi attribwit għal tnaqqis fit-tul fil-popolazzjoni globali aktar milli għal żviluppi fis-suq tax-xogħol; billi t-tendenza ta' tnaqqis fis-sigħat maħduma għal kull persuna impjegata minħabba, fost oħrajn, xogħol part-time furzat, għadha inkwetanti, bi tnaqqis żgħir (0,3 %) fl-2017 meta mqabbel mas-sena preċedenti u li għadha f'livell ta' madwar 3,0 % inqas minn dak fl-2008(17);

F.  billi s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol taffettwa b'mod partikolari lin-nisa, lill-ħaddiema b'livell baxx ta' ħiliet, liż-żgħażagħ u lill-persuni akbar fl-età, lill-persuni b'diżabbiltà u lill-persuni li ġejjin minn kuntest ta' migrazzjoni, li għandhom probabbiltà akbar li jkunu impjegati f'xogħol part-time u temporanju, li għadhom jippersistu flimkien ma' forom mhux standard u atipiċi ta' impjieg u impjieg indipendenti fittizju; billi, fl-2017, ir-rata ta' impjieg ta' dawk li għandhom bejn il-55 u l-64 sena fl-UE kienet ta' 57 %, 10 punti perċentwali inqas mir-rata ta' impjieg ġenerali, b'diskrepanza bejn is-sessi ta' 13-il punt perċentwali – 3 punti ogħla miċ-ċifra korrispondenti għall-popolazzjoni totali fl-età tax-xogħol; billi d-demografija tipprevedi għadd dejjem jikber ta' ħaddiema akbar fl-età;

G.  billi l-aċċess universali għal kura tas-saħħa ta' kwalità huwa bżonn bażiku li jrid ikun żgurat u investit mill-Istati Membri;

H.  billi fl-2016, il-perċentwal ta' persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali fiż-żona tal-euro kien ta' 23,1 %, ċifra li għadha ogħla miċ-ċifra tal-2009, u r-rata ta' faqar fost dawk li jaħdmu kienet ta' 9,5 %; billi għad hemm 118-il miljun ċittadin Ewropew li jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali, miljun persuna aktar mil-livell ta' qabel il-kriżi; billi l-mira tal-Ewropa 2020 li r-riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali jitnaqqas b'20 miljun relattiv għall-parametru referenzjarju tal-2008 għadha pjuttost 'il bogħod milli tinkiseb; billi filwaqt li r-rati ta' deprivazzjoni materjali qed jonqsu, ir-rati monetarji u ta' dawk f'riskju ta' faqar qed jiżdiedu;

I.  billi fiż-żona tal-euro r-rata tal-qgħad fit-tul qed tonqos (minn 5 % fl-2016 għal 4,4 % fl-2017), iżda billi għadha tammonta għal 48,5 % tal-qgħad totali, li huwa għoli b'mod inaċċettabbli;

J.  billi skont ir-rieżami annwali tal-2018 tal-Iżviluppi fl-Impjieg u dawk Soċjali fl-Ewropa (ESDE), il-pass tat-tkabbir ristrett fil-produttività għal kull persuna impjegata li qed jaffettwa t-tkabbir fil-pagi huwa marbut ma' fatturi bħas-sehem ogħla ta' impjiegi part-time u l-għadd aktar baxx ta' sigħat maħduma;

K.  billi r-rata tal-impjiegi part-time u temporanji fiż-żona tal-euro baqgħet stabbli mill-2013, minkejja li tirrappreżenta proporzjon għoli tal-impjiegi totali, u billi fl-2017 ix-xogħol part-time kien jammonta għal 21,2 % tal-kuntratti kollha; billi l-perċentwal tal-impjiegi part-time fost in-nisa (31,4 %) huwa ogħla b'mod sinifikanti minn fost l-irġiel (8,2 %), fenomenu li jista' jkollu riperkussjonijiet sinifikanti għall-introjtu u l-intitolamenti ta' protezzjoni soċjali; billi fl-2016 iż-żgħażagħ kellhom bil-bosta l-ogħla sehem ta' kuntratti temporanji – 43,8 % tal-impjegati kollha li għandhom bejn il-15 u l-24 sena;

L.  billi l-adegwatezza tal-pensjonijiet għadha sfida, peress li r-riskju ta' esklużjoni soċjali qed jiżdied bl-età, filwaqt li d-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi ta' 37 % għadha tippreżenta sfida għall-bosta nisa anzjani, filwaqt li żżid ir-riskju tagħhom ta' faqar u esklużjoni soċjali; billi l-intitolamenti tal-pensjoni tal-persuni f'impjieg mhux standard u f'impjieg indipendenti huma aktar baxxi minn dawk għall-impjegati;

M.  billi l-aċċess għal servizzi soċjali, bħas-servizzi għall-indukrar tat-tfal, tal-kura tas-saħħa u tal-kura fit-tul, kif ukoll servizzi affordabbli li jappoġġaw il-mobbiltà, għandhom impatt sinifikanti fuq l-adegwatezza tal-introjtu, b'mod partikolari għall-persuni b'introjtu baxx jew li jiddependu fuq il-protezzjoni soċjali;

1.  Jinnota li filwaqt li l-kundizzjonijiet ekonomiċi fiż-żona tal-euro huma attwalment favorevoli u l-impjieg ġenerali dejjem qed jikber, l-irkupru ekonomiku mhuwiex imqassam b'mod ekwu fiż-żona tal-euro, u għad hemm lok għal ħafna titjib f'termini tal-konverġenza ekonomika, tal-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul, l-iżbilanċi bejn is-sessi, il-ġlieda kontra s-segmentazzjoni u l-inugwaljanzi tas-suq tax-xogħol, speċjalment dawk marbuta ma' gruppi vulnerabbli, u f'termini ta' tnaqqis tal-għadd ta' persuni li jaħdmu taħt il-livell ta' kwalifika tagħhom, tal-faqar b'mod ġenerali u tal-faqar fost dawk li jaħdmu, b'mod partikolari l-qerda tal-faqar fost it-tfal, u t-trawwim tal-produttività u ż-żidiet fil-pagi; jinnota li l-inugwaljanzi fl-introjtu kienu jkunu ogħla mingħajr l-effetti ridistributtivi tat-trasferimenti soċjali, li fl-2015 naqqsu l-perċentwal ta' persuni f'riskju ta' faqar b'madwar terz (33,7 %); jilmenta dwar il-fatt, madankollu, li l-impatti tagħhom ma kinux biżżejjed u jvarjaw bil-kbir fost l-Istati Membri, bit-tnaqqis tal-inugwaljanza fl-introjtu b'aktar minn 20 % fil-Belġju, fil-Finlandja u fl-Irlanda, iżda b'inqas minn 10 % fl-Estonja, fil-Greċja, fl-Italja, fil-Latvja u fil-Portugall;

2.  Jenfasizza li t-tgawdija tad-drittijiet soċjali u sistema ta' protezzjoni soċjali li tiffunzjona sew, hija effiċjenti u li tipprovdi protezzjoni adegwata lill-ħaddiema kollha, irrispettivament mit-tip tar-relazzjoni ta' impjieg, kuntratt jew forma ta' impjieg tagħhom, huma prekundizzjonijiet importanti, flimkien ma' politiki attivi u sostenibbli tas-suq tax-xogħol, għat-tnaqqis tal-faqar u l-esklużjoni soċjali, b'mod partikolari għal dawk l-aktar vulnerabbli, billi jiżguraw swieq tax-xogħol nazzjonali inklużivi u jsaħħu r-reżiljenza u l-kompetittività tal-ekonomija taż-żona tal-euro kollha;

3.  Jilqa' ż-żieda fl-appoġġ finanzjarju, permezz tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali (SRSP), għall-Istati Membri biex isegwu r-riformi tagħhom għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità biex tingħata spinta lill-impjiegi, għat-tnaqqis tal-qgħad b'enfasi fuq l-indirizzar tal-qgħad fit-tul u fost iż-żgħażagħ, u dwar l-objettiv ta' żidiet fil-pagi; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex jitkabbar l-ambitu tal-SRSP biex ikopri l-pajjiżi li l-munita tagħhom mhijiex l-euro, bil-għan li titrawwem il-konverġenza ekonomika u soċjali fl-UE;

4.  Jieħu nota tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) tal-Kummissjoni tal-2018 bħala parti importanti tal-proċess tas-Semestru Ewropew, u jilqa' l-attenzjoni speċjali mogħtija fihom għall-isfidi soċjali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura koerenza bejn CSRs soċjali u ekonomiċi u tirrispetta l-klawsola ta' flessibbiltà fil-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, kif iddikjarat fil-Pożizzjoni miftiehma b'mod komuni tal-Kunsill dwar il-Flessibbiltà fil-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir; jinnota bi tħassib li 50 % biss tas-CSRs għall-2017 kienu implimentati b'mod sħiħ jew parzjalment, u għaldaqstant, jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet, b'mod partikolari fl-oqsma li ġejjin:

   il-faqar u l-esklużjoni soċjali, inkluż il-faqar fost it-tfal u dawk li jaħdmu, speċjalment fost il-grupp vulnerabbli,
   il-qgħad fit-tul u fost iż-żgħażagħ, f'konformità mar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni tal-persuni li ilhom qiegħda fis-suq tax-xogħol(18);
   l-inugwaljanzi fl-introjtu,
   iż-żieda fil-pagi,
   il-ġlieda kontra t-tluq bikri mill-iskola u l-għadd kbir ta' persuni barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs),
   l-edukazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET),
   is-sostenibbiltà u l-adegwatezza tas-sistemi tal-pensjonijiet,
   il-kura tas-saħħa, inkluż il-kura fit-tul,
   impjiegi siguri u adattabbli
   il-bilanċi bejn is-sessi, b'mod partikolari l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u d-diskrepanzi fil-pagi u fil-pensjonijiet bejn is-sessi;

5.  Jenfasizza, għalhekk, li l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, aċċess ugwali għall-protezzjoni soċjali, irrispettivament mir-relazzjoni tal-impjieg jew it-tip ta' kuntratt, u ż-żidiet fil-pagi għandhom impatt sinifikanti fuq it-tnaqqis tal-inugwaljanzi, ir-riskju ta' faqar u l-esklużjoni soċjali, u jgħinu biex jittejbu l-istandards tal-għajxien u jappoġġaw l-irkupru ekonomiku; jenfasizza li r-riformi tal-Istati Membri, kif rakkomandati mill-Kummissjoni permezz tas-CSRs, għandhom għalhekk jiffokaw b'mod partikolari fuq politiki li jżidu l-potenzjal tal-produttività u tat-tkabbir sostenibbli, jappoġġaw il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u jnaqqsu l-inugwaljanzi u l-faqar, speċjalment il-faqar fost it-tfal; iħeġġeġ il-ħolqien ta' forom ta' impjiegi b'terminu ta' żmien indeterminat, filwaqt li tiġi żgurata l-adattabbiltà, jiġi promoss suq tax-xogħol inklużiv u jiġi żgurat bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;

6.  Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Marzu 2018 dwar il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (EPSR) (COM(2018)0130), li tallinja l-Pilastru maċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew billi jirrifletti l-prijoritajiet tal-EPSR fl-analiżi tal-miżuri meħuda u l-progress li sar fil-livell nazzjonali; jenfasizza li l-għanijiet u l-impenji soċjali tal-UE għandhom ikunu prijorità fuq l-istess livell tal-għanijiet ekonomiċi tagħha; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu d-drittijiet soċjali billi jimplimentaw l-EPSR b'tali mod li tinbena dimensjoni soċjali reali għall-UE (permezz ta' leġiżlazzjoni, mekkaniżmi ta' tfassil ta' politika u strumenti finanzjarji pprovduti fil-livell xieraq);

7.  Jinnota li s-swieq tax-xogħol ta' pajjiżi fiż-żona tal-euro huma differenti b'mod sinifikanti, li jikkostitwixxi sfida għall-funzjonament xieraq tagħhom; jappella, għaldaqstant, għalkemm mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta' sussidjarjetà, għal politiki u riformi tas-suq tax-xogħol imfassla sew li joħolqu impjiegi ta' kwalità, jippromwovu opportunitajiet indaqs, trattament ugwali tal-ħaddiema, u l-ekonomija soċjali u solidali, jiffaċilitaw l-aċċess ugwali għas-suq tax-xogħol u l-protezzjoni soċjali, jiffaċilitaw il-mobbiltà tal-forza tax-xogħol, jerġgħu jintegraw lil dawk qiegħda u jindirizzaw l-inugwaljanzi u l-iżbilanċi bejn is-sessi; jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw politiki soċjali u ekonomiċi f'konformità mal-prinċipji tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol(19), speċifikament billi jiżguraw l-għoti ta' għajnuna ta' introjtu adegwat, swieq tax-xogħol aċċessibbli u aċċess għal servizzi ta' kwalità, elementi li kollha kemm huma jitqiesu bħala fundamentali għal eżiti sostenibbli;

8.  Jissottolinja l-bżonn li jiżdiedu r-rati ta' impjieg u jiġi promoss il-ħolqien ta' impjiegi deċenti, b'mod partikolari fost dawk li ilhom qiegħda għal żmien twil, il-ħaddiema b'ħiliet baxxi, il-ħaddiema żgħażagħ u dawk akbar fl-età, in-nisa, il-migranti, il-persuni b'diżabbiltà, il-minoranzi u l-komunitajiet marġinalizzati bħar-Rom, sabiex tinkiseb il-mira tal-Ewropa 2020 ta' rata ta' impjieg ta' mill-inqas 75 % u biex jittaffa r-riskju ta' faqar, b'mod speċjali l-faqar fost it-tfal u fost dawk li jaħdmu, u l-esklużjoni soċjali li dawn il-persuni jaffaċċjaw; jissottolinja l-ħtieġa li jitnaqqas l-għadd ta' persuni li qegħdin jesperjenzaw il-faqar sabiex tinkiseb il-mira tal-Ewropa 2020 li l-faqar jitnaqqas b'20 miljun persuna; jissottolinja l-ħtieġa li jitnaqqas il-faqar fost it-tfal permezz tal-implimentazzjoni ta' Garanzija għat-Tfal fl-UE kollha;

9.  Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw azzjonijiet u strateġiji f'konformità mal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali biex jindirizzaw il-ħtiġijiet soċjali ta' dawk li għalihom is-suq tax-xogħol huwa inaċċessibbli, b'mod partikolari dawk li jaffaċċjaw deprivazzjoni estrema bħall-persuni mingħajr dar, it-tfal u ż-żgħażagħ u dawk b'kundizzjonijiet tas-saħħa kroniċi fiżiċi u mentali;

10.  Jappella għal strateġiji nazzjonali u koordinazzjoni fil-livell tal-UE li jiġġieldu kontra t-tixjiħ fis-swieq tax-xogħol bħala risposta għal għadd dejjem jikber ta' ħaddiema ta' età akbar fil-forza tax-xogħol tal-UE, inkluża s-sensibilizzazzjoni dwar id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol(20), allinjament tar-regolamenti dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali mal-għanijiet ta' impjieg sostenibbli, filwaqt li jitqiesu r-riskji okkupazzjonali ġodda u emerġenti, l-għoti ta' aċċess għall-opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja u politiki mtejba li jappoġġaw ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol mal-ħajja tal-familja;

11.  Jistieden lill-Istati Membri taż-żona tal-euro jieħdu vantaġġ sħiħ tal-prospettiva ekonomika pożittiva u jwettqu riformi fis-suq tax-xogħol li jiffukaw fuq il-ħolqien tax-xogħol u li jrawmu forom ta' impjiegi li jkunu prevedibbli, siguri, b'terminu ta' żmien indeterminat u ġuridikament ċerti li jiddeskrivu t-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg, jipprevjenu u jiġġieldu kontra l-impjiegi indipendenti fittizji u billi jiżguraw protezzjoni soċjali adegwata, irrispettivament mir-relazzjoni ta' impjieg jew it-tip ta' kuntratt; jistieden lill-Istati Membri jadottaw u jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni proposta tal-Kunsill dwar l-aċċess għall-protezzjoni soċjali u biex il-persuni f'impjieg mhux standard jiġu mħeġġa jirreġistraw fi skemi ta' protezzjoni soċjali; jenfasizza l-importanza tan-negozjati li għaddejjin dwar id-direttiva dwar kundizzjonijiet tax-xogħol prevedibbli u trasparenti;

12.  Jistieden lill-Istati Membri jinvestu fis-servizzi tal-kura tul iċ-ċiklu tal-ħajja, ikomplu jsegwu u jiżviluppaw miri tal-kura għall-anzjani u għall-persuni dipendenti, bil-għan li jilħqu l-miri ta' Barċellona dwar il-kura tat-tfal tal-2002; jemmen li l-għoti ta' servizzi tal-kura fil-familja ma għandux ikollux impatt negattiv fuq il-benefiċċji soċjali jew tal-pensjoni; jistieden lill-Istati Membri, f'dan il-kuntest, jiżguraw li l-akkumulazzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni hija suffiċjenti;

13.  Jistieden lill-Istati Membri taż-żona tal-euro jnaqqsu d-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi u jiżguraw ekwità interġenerazzjonali li tiżgura benefiċċji ta' rtirar deċenti u suffiċjenti, sabiex jinqerdu l-faqar u l-esklużjoni soċjali fost l-anzjani u, fl-istess ħin, jiżguraw is-sostenibbiltà u l-adegwatezza tas-sistemi tal-pensjonijiet, jippromwovu rati ogħla ta' impjiegi deċenti li jipprovdu kontribuzzjonijiet ogħla lis-sistemi tal-pensjonijiet u ma jitfgħux piż żejjed fuq il-ġenerazzjoni żagħżugħa; jinnota bi tħassib li f'xi Stati Membri taż-żona tal-euro d-diskrepanza fil-pensjoni bejn is-sessi, kif ukoll ir-rata ta' rtirar bikri, għadhom għoljin; jirrimarka li s-sostenibbiltà tas-sistemi tal-pensjonijiet tista' tissaħħaħ billi jitnaqqas il-qgħad, jiġi indirizzat b'mod effettiv ix-xogħol mhux iddikjarat, u jiġu integrati l-migranti u r-refuġjati fis-suq tax-xogħol, fost inizjattivi oħra; jilqa' r-rakkomandazzjoni li ppreżentat il-Kummissjoni fir-Rapport tal-2018 dwar l-Adegwatezza tal-Pensjonijiet dwar il-ħtieġa ta' riflessjoni olistika dwar l-adegwatezza tal-introjtu fix-xjuħija u s-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi tal-pensjonijiet; jappella biex titwettaq aktar analiżi dwar is-sitwazzjoni ta' "l-aktar anzjani fost l-anzjani", li l-intitolamenti tal-pensjoni tagħhom jista' jkun li naqsu maż-żmien minħabba l-inflazzjoni;

14.  Jemmen li r-riformi tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali tal-Istati Membri jridu jkunu mfassla b'tali mod li jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol għal dawk li jistgħu jaħdmu, billi x-xogħol isir vijabbli; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-appoġġ għall-introjtu għandu jkun immirat lejn dawk li huma l-aktar fil-bżonn;

15.  Jinnota li fl-ewwel tliet xhur tal-2018, ir-rata ta' postijiet tax-xogħol vakanti fiż-żona tal-euro kienet ta' 2,1 %, minn 1,9 % fl-2017; jenfasizza li jistgħu jinkisbu ħiliet adegwati u l-ispariġġ fil-ħiliet jista' jiġi indirizzat billi jittejbu l-kwalità, id-disponibbiltà, l-affordabbiltà u l-aċċessibbiltà għall-edukazzjoni u t-taħriġ, billi jiġi inkluż taħriġ ta' kwalità mmirat, jittejjeb ir-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki, jissaħħu l-miżuri ta' titjib tal-ħiliet u ta' taħriġ mill-ġdid, b'attenzjoni partikolari għall-ħiliet bażiċi, kif ukoll opportunitajiet ta' edukazzjoni mhux formali għall-adulti, li jirrikjedu appoġġ xieraq, inkluż finanzjament tal-UE, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 149 tat-TFUE, u finanzjament fil-livell nazzjonali u reġjonali; jitlob, f'dan ir-rigward, biex il-miżuri mmirati jappoġġaw gruppi vulnerabbli, inkluż ir-Rom, il-persuni b'diżabbiltà, il-persuni li jitilqu kmieni mill-iskola, il-persuni qiegħda fit-tul, u l-migranti u r-refuġjati; jafferma l-bżonn li tiżdied ir-rilevanza tat-taħriġ vokazzjonali għas-suq tax-xogħol u li jittieħdu passi sabiex dan isir aktar attraenti fil-konfront tal-perkorsi akkademiċi; jappoġġa l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ kontinwi tal-inizjattiva Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet sabiex persuni jiġu megħjuna jakkwistaw ħiliet fundamentali għas-seklu 21; jistieden lill-Istati Membri jagħtu prijorità lit-taħriġ komprensiv fil-ħiliet diġitali u intraprenditorjali u jqisu l-bidla lejn l-ekonomija diġitali fil-kuntest tat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid;

16.  Jesprimi tħassib dwar il-fatt li fl-UE19, kien hemm tnaqqis sena wara sena fir-rata medja ta' nefqa governattiva ġenerali għall-edukazzjoni bħala perċentwal tal-PDG mill-2009 sal-2016(21); jenfasizza li sistemi edukattivi pubbliċi b'riżorsi tajbin huma essenzjali għall-ugwaljanza u għall-inklużjoni soċjali;

17.  Jinnota bi tħassib kbir in-numru li baqa' għoli b'mod persistenti ta' ċittadini Ewropej b'ħiliet baxxi ta' litteriżmu jew b'diffikultajiet ta' litteriżmu, inkluż l-illitteriżmu funzjonali u dak medjatiku, li jwassal għal tħassib serju għal dak li jikkonċerna l-parteċipazzjoni sinifikanti u effikaċi fil-ħajja pubblika u fis-suq tax-xogħol;

18.  Iħeġġeġ il-promozzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni doppji u politiki simili oħra; jisħaq fuq il-punt li rabta effikaċi bejn l-edukazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni u s-suq tax-xogħol tista' toffri kontribut deċiżiv għall-ħolqien tal-impjiegi;

19.  Jisħaq li ambjent ta' tagħlim sikur u adegwat huwa essenzjali għall-benessri tal-istudenti u tal-għalliema;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw miżuri speċifiċi fi ħdan il-politiki għall-impjiegi, edukattivi u soċjali bil-għan li jiżguraw l-inklużjoni effettiva ta' persuni b'diżabbiltà u ta' persuni li ġejjin minn ambjenti żvantaġġati;

21.  Jirrimarka l-ħtieġa li jiġu ppjanati u promossi programmi ta' gwida vokazzjonali organizzati u aġġornati fl-iskejjel, partikolarment fil-kampanja, fir-reġjuni mal-fruntieri u fir-reġjuni muntanjużi u insulari;

22.  Jappoġġa l-mobbiltà tal-istudenti, tal-ħaddiema, tal-atleti u tal-artisti fl-UE u fiż-żona tal-euro; jinsab imħasseb, madankollu, li d-differenzi sostanzjali fil-kundizzjonijiet ta' għajxien u tax-xogħol fiż-żona tal-euro qegħdin jiskattaw migrazzjoni involontarja li qed tkompli tkabbar l-effetti tal-hekk imsejjaħ eżodu ta' mħuħ; jirrimarka li prerekwiżit ewlieni biex jiġi indirizzat il-fenomenu tal-eżodu ta' mħuħ huwa l-ħolqien ta' impjiegi deċenti, kif ukoll il-promozzjoni ta' strateġiji ta' edukazzjoni, taħriġ u gwida għall-karriera effettivi; jappella għal politiki edukattivi u tal-impjiegi futuri li jindirizzaw b'effikaċja dan il-fenomenu, inkluż permezz tal-iżvilupp sħiħ taż-żona Ewropea tal-edukazzjoni; jisħaq fuq il-ħtieġa li tinħoloq Kard Ewropea tal-Istudenti biex tiġi promossa l-mobbiltà fit-tagħlim u l-iffaċilitar tar-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati, diplomi u kwalifiki professjonali, filwaqt li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u l-ispejjeż għall-istudenti u għall-istituti edukattivi u ta' taħriġ;

23.  Jisħaq fuq il-punt li, skont il-parametri referenzjarji tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET 2020), sal-2020, inqas minn 15 % taż-żgħażagħ ta' 15-il sena għandhom ikunu inqas imħarrġin fil-qari, il-matematika u x-xjenza; jilqa' l-inklużjoni tal-parametru referenzjarju dwar "il-prestazzjoni baxxa fl-edukazzjoni" għal żgħażagħ ta' 15-il sena (riżultati għal livell batut fil-matematika mill-istħarriġ tal-Programm għall-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Istudenti (PISA)) fit-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali l-ġdida;

24.  Ifakkar li, skont il-parametri referenzjarji tal-ET 2020, sal-2020, minn tal-inqas 95 % tat-tfal (mill-età ta' 4 snin sal-età obbligatorja għall-iskola) għandhom jipparteċipaw fl-edukazzjoni bikrija tat-tfal; jisħaq fuq il-punt li l-qasam tal-"kura bikrija tat-tfal" fit-Tabella ta' Valutazzjoni Soċjali jinkludi indikatur wieħed biss, għat-tfal ta' taħt l-età ta' tliet snin li jinsabu f'kura formali; jenfasizza li ma għandux informazzjoni dwar il-kopertura ta' tfal akbar fl-età taħt l-età obbligatorja għall-iskola, kif ukoll informazzjoni dwar il-punt safejn għandu jiġi pprovdut l-indukrar tat-tfal imkejjel skont in-numru ta' sigħat ipprovduti;

25.  Iqis ir-rwol pożittiv tal-edukazzjoni miftuħa u tal-universitajiet miftuħa fil-proċess tal-ksib tal-għarfien u l-ħiliet, b'mod partikolari l-programmi ta' taħriġ online għall-impjegati, peress li din hija forma dinamika ta' tagħlim li tissodisfa l-ħtiġijiet attwali u l-interessi tal-parteċipanti;

26.  Itenni l-appell tiegħu biex il-pakkett tal-Erasmus+ jiżdied b'minn tal-inqas tliet darbiet fil-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss, bil-għan li jilħaq lil aktar żgħażagħ, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u studenti tal-iskejjel sekondarji u apprendisti fl-Ewropa kollha; jappella biex tingħata attenzjoni partikolari lil persuni li ġejjin minn ambjenti soċjoekonomiċi żvantaġġati bil-għan li dawn jingħataw il-possibbiltà li jipparteċipaw fil-programm, kif ukoll lil persuni b'diżabbiltà, f'konformità mal-obbligi tal-UE u tal-Istati Membri taħt il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà (CRPD);

27.  Ifakkar fil-potenzjal strateġiku tas-settur kulturali u kreattiv bħala ġeneratur tal-impjiegi u l-ġid fl-UE; jisħaq fuq il-punt li l-industriji kulturali u kreattivi jikkostitwixxu 11,2 % tal-intrapriżi privati kollha u 7,5 % tal-persuni kollha impjegati kumplessivament fl-ekonomija tal-UE u jiġġeneraw 5,3 % tal-valur miżjud gross totali Ewropew (GVA); jissottolinja r-rwol tal-industriji kulturali u kreattivi fil-ħarsien u l-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika Ewropea u l-kontribut ta' dawn għat-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni u l-impjiegi, speċjalment għall-impjieg taż-żgħażagħ;

28.  Jenfasizza li huwa essenzjali li jkun hemm investiment u ppjanar adegwat fil-qasam tal-edukazzjoni, b'mod partikolari fil-ħiliet diġitali u l-programmazzjoni, u dan bil-għan li tiġi żgurata l-pożizzjoni kompetittiva tal-Unjoni, id-disponibbiltà ta' forza tax-xogħol b'ħiliet speċjalizzati u l-impjegabbiltà tal-forza tax-xogħol;

29.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi inċentivi u assistenza teknika liż-żgħażagħ biex jistabbilixxu n-negozji tagħhom u tipproponi miżuri għall-promozzjoni tal-intraprenditorija permezz tal-kurrikuli tal-iskejjel fl-Istati Membri;

30.  Jissottolinja l-ħtieġa li jitwettqu riformi li jippreparaw lis-suq tax-xogħol u lill-forza tax-xogħol tiegħu għat-trasformazzjoni diġitali għall-persuni ta' kull età u li ġejjin minn ambjenti differenti, permezz ta' approċċ flessibbli bbażat fuq l-istudent, b'mod partikolari billi tiġi żgurata provvista adegwata għat-tagħlim tul il-ħajja u għat-taħriġ fil-ħiliet diġitali, li hija ċentrali għal ekonomija bbażata fuq l-għarfien; jenfasizza l-importanza ta' gwida tal-karriera tul il-ħajja sabiex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tal-persuni f'taħriġ u f'perkorsi tal-karrieri adattati, flessibbli u ta' kwalità għolja; ifakkar, f'dan il-kuntest, il-limiti tal-previżjoni tal-ħiliet minħabba n-natura li qed tinbidel malajr tas-suq tax-xogħol, u jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' ħiliet trasversali bħall-komunikazzjoni, is-soluzzjoni tal-problemi, il-kreattività u l-kapaċità li wieħed jitgħallem, li lkoll irawmu r-reżiljenza u jsaħħu l-kapaċità tal-persuni li jadattaw ruħhom għall-bidla u jiksbu ħiliet ġodda f'ħajjithom; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li s-sistemi nazzjonali ta' protezzjoni soċjali jipprovdu protezzjoni adegwata lill-impjegati kollha, inkluż f'forom ġodda ta' impjiegi u b'tipi ġodda ta' kuntratti, kif ukoll li tittejjeb il-kopertura għal dawk li ma jistgħux jaħdmu u dawk li ma jistgħux isibu xogħol; jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw politiki tas-suq tax-xogħol li jappoġġaw il-mobbiltà bejn is-setturi u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema, li se jsiru dejjem aktar importanti hekk kif is-swieq tax-xogħol tagħna jadattaw għat-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija tagħna; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġi żgurat l-involviment kemm tat-trade unions kif ukoll tal-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta;

31.  Jistieden lill-Istati Membri taż-żona tal-euro jwettqu r-riformi neċessarji u jżidu l-investiment soċjali sabiex jiżguraw l-aċċessibbiltà, id-disponibbiltà, l-affordabbiltà, il-kwalità u l-kosteffettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom; jappella għal mira Ewropea mġedda li żżid b'mod sinifikanti l-għadd ta' snin ta' ħajja b'saħħitha, billi l-prevenzjoni ssir prijorità