Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург
 Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение
 Правила за държавните помощи: нови категории държавна помощ *
 Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
 Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I
 Европейски кодекс за електронни съобщения ***I
 Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I
 Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I
 Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
 Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
 Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова
Текстове (737 kb)
Правна информация - Политика за поверителност