Показалец 
Приети текстове
Сряда, 14 ноември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение
 Правила за държавните помощи: нови категории държавна помощ *
 Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
 Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I
 Европейски кодекс за електронни съобщения ***I
 Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I
 Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I
 Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
 Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
 Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение
PDF 361kWORD 146k
Резолюция
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))
P8_TA(2018)0449A8-0358/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2018 г., озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.“ (COM(2018)0321),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 — 2027 г. (COM(2018)0322) и предложенията на Комисията от 2 май 2018 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 и COM(2018)0328),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2018)0323),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324),

—  като взе предвид своите резолюции от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Mногогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси(2),

—  като взе предвид ратификацията на Парижкото споразумение от Европейския парламент на 4 октомври 2016 г.(3) и от Съвета на 5 октомври 2016 г.(4),

—  като взе предвид Резолюция 70/1 на Общото събрание на ООН от 25 септември 2015 г., озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, която влезе в сила на 1 януари 2016 г.,

—  като взе предвид колективния ангажимент на ЕС за постигане на целта за изразходване на 0,7% от брутния национален доход (БНД) за официална помощ за развитие (ОПР) в рамките на срока на програмата за периода след 2015 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Европейски стълб на социалните права(5),

—  като взе предвид член 99, параграф 5 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид междинния доклад на комисията по бюджети, становищата на комисията по външни работи, на комисията по развитие, на комисията по международна търговия, на комисията по бюджетен контрол, позицията под формата на изменения на комисията по заетост и социални въпроси, становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на комисията по транспорт и туризъм, на комисията по регионално развитие, на комисията по земеделие и развитие на селските райони, на комисията по култура и образование, на комисията по конституционни въпроси и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0358/2018),

А.  като има предвид, съгласно член 311 от ДФЕС, че Съюзът е задължен да си осигури средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики;

Б.  като има предвид, че действащата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014 — 2020 г. беше установена за първи път на по-ниско равнище от предходната рамка, както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение на бюджетните кредити за плащания; като има предвид, че късното приемане на МФР и на секторните законодателни актове повлия много отрицателно на изпълнението на новите програми;

В.  като има предвид, че МФР бързо доказа своята неспособност да реагира в отговор на поредицата от кризи, нови международни ангажименти и нови политически предизвикателства, които не бяха интегрирани и/или предвидени към момента на нейното приемане; като има предвид, че за да се осигури необходимото финансиране, МФР беше мобилизирана до краен предел, включително чрез безпрецедентно прибягване до разпоредбите за гъвкавост и специалните инструменти, след като бяха изчерпани наличните маржове; като има предвид, че програми на ЕС за научни изследвания и инфраструктура с висок приоритет дори бяха съкратени само две години след като бяха приети;

Г.  като има предвид, че междинното преразглеждане на МФР, започнато в края на 2016 г., се оказа крайно необходимо за разширяване на възможностите на съществуващите разпоредби за гъвкавост, но не успя да постигне преразглеждане на таваните на МФР; като има предвид, че преразглеждането получи положителна оценка както от Парламента, така и от Съвета;

Д.  като има предвид, че определянето на новата МФР ще бъде критичен момент за ЕС-27, тъй като ще даде възможност за утвърждаване на обща, дългосрочна визия и за вземане на решение относно бъдещите политически приоритети, както и за способността на Съюза да ги осъществи; като има предвид, че МФР за периода 2021 — 2027 г. следва да предостави на Съюза необходимите ресурси за насърчаване на устойчив икономически растеж, научните изследвания и иновациите, предоставянето на възможности за младите хора, ефективно преодоляване на свързаните с миграцията предизвикателства, борба срещу безработицата, трайната бедност и социалното изключване, допълнително задълбочаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, работата по въпросите в областта на устойчивостта, загубата на биологично разнообразие и изменението на климата, укрепване на сигурността и отбраната на ЕС, защита на външните му граници и подпомагане на съседните държави;

Е.  като има предвид, че с оглед на глобалните предизвикателства, които държавите членки не могат да преодоляват сами, следва да бъде възможно да се признаят общите европейски блага и да се направи оценка на областите, в които европейските разходи биха били по-ефективни, отколкото националните разходи, с цел да се прехвърлят съответните финансови ресурси на равнището на Съюза и следователно да се укрепи стратегическата значимост на Съюза, без непременно да се увеличава общият размер на публичните разходи;

Ж.  като има предвид, че на 2 май 2018 г. Комисията представи пакет от законодателни предложения относно МФР за периода 2021 — 2027 г. и собствените ресурси на ЕС, последван от законодателни предложения за създаването на нови програми и инструменти на ЕС;

1.  подчертава, че МФР за периода 2021 — 2027 г. трябва да гарантира отговорността и способността на Съюза да посреща нововъзникващи потребности, допълнителни предизвикателства и нови международни ангажименти, както и да постига своите политически приоритети и цели; изтъква сериозните проблеми, свързани с недостатъчното финансиране на МФР за периода 2014 — 2020 г., и отново подчертава необходимостта да се избегне повтаряне на грешките от миналото, като от самото начало за следващия седемгодишен период се осигури стабилен и надежден бюджет на ЕС в полза на гражданите;

2.  счита, че предложенията на Комисията относно МФР за периода 2021 — 2027 г. и системата на собствените ресурси на Съюза са отправна точка за предстоящите преговори; изразява своята позиция по тези предложения в очакване на мандата за преговори на Съвета, който все още не е на разположение;

3.  подчертава, че предложението на Комисията относно общото равнище на следващата МФР, определено на 1,08% от БНД на ЕС–27 (1,11% след интегрирането на Европейския фонд за развитие), представлява — по отношение на процента от БНД — намаление в реално изражение в сравнение с действащата МФР; счита, че предложеното равнище на МФР няма да позволи на Съюза да изпълни политическите си ангажименти и да отговори на важни бъдещи предизвикателства; възнамерява поради това да договори необходимото повишение;

4.  заявява освен това, че се противопоставя на всякакво намаляване на равнището на отдавна утвърдени, заложени в Договорите политики на ЕС, като политиката на сближаване, общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството; изразява особено несъгласие с евентуални радикални съкращения, които ще се отразят неблагоприятно върху същността и целите на тези политики, като съкращенията, предложени за Кохезионния фонд или за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; противопоставя се в този контекст на предложението за намаляване на Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) въпреки разширяването на неговия обхват и включването на четири съществуващи социални програми, и по-конкретно инициативата за младежка заетост;

5.  подчертава освен това значението на хоризонталните принципи, които следва да са в основата на МФР и на всички свързани с нея политики на ЕС; отново потвърждава в този контекст своята позиция, че ЕС трябва да изпълни своя ангажимент да играе водеща роля при изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, и изразява съжаление във връзка с липсата на ясен и видим ангажимент в този смисъл в предложенията за МФР; изисква следователно интегрирането на целите на ООН за устойчиво развитие във всички политики и инициативи на ЕС за следващата МФР; подчертава освен това, че всички програми по следващата МФР следва да бъдат в съответствие с Хартата на основните права; подчертава значението на постигането на резултати по отношение на Европейския стълб на социалните права, премахването на дискриминацията, включително срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица, и по отношение на създаването на портфейл за малцинствата, включително ромите, всяко от които е жизненоважно за изпълнението на ангажиментите на ЕС за изграждане на приобщаваща Европа; подчертава, че за да изпълни своите задължения съгласно Парижкото споразумение, приносът на ЕС по отношение на свързаната с климата цел следва да достигне най-малко 25% от разходите през периода 2021 — 2027 г. на МФР и 30% възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г.;

6.  изразява съжаление при тези обстоятелства, че въпреки съвместната декларация относно интегрирането на равенството между половете, приложена към Регламента за МФР за периода 2014 — 2020 г., не беше постигнат значителен напредък в тази област и че Комисията не взе под внимание нейното изпълнение при междинния преглед на МФР; изразява дълбоко съжаление, че интегрирането на принципа за равенство между половете беше напълно пренебрегнато в предложението относно МФР, и изразява съжаление във връзка с липсата на ясни цели, изисквания и показатели за равенство между половете в предложенията относно съответните политики на ЕС; призовава в рамките на годишните бюджетни процедури да се прави оценка и да се включва пълното въздействие на политиките на ЕС относно равенството между половете (бюджетиране, съобразено с равенството между половете); очаква подновяване на ангажимента на Парламента, Съвета и Комисията за постигане на равенство между половете в следващата МФР и осъществяването на ефективен мониторинг, включително в рамките на междинното преразглеждане на МФР;

7.  подчертава, че следващата МФР трябва да се основа на по-голяма отчетност, опростяване, видимост, прозрачност и бюджетиране, основано на резултатите; припомня в този контекст необходимостта от по-силен акцент при бъдещото разходване на финансови средства върху изпълнението и резултатите въз основа на амбициозни и подходящи цели за ефективност и всеобхватно и общоприето определение на европейската добавена стойност; изисква от Комисията, като се имат предвид горепосочените хоризонтални принципи, да рационализира докладването относно изпълнението, да го разшири, така че да включва качествен подход, при който се използват показатели относно околната среда и социални показатели, и да представи ясно информация относно основните предизвикателства за ЕС, които предстои да бъдат преодолени;

8.  съзнава сериозните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, и изцяло поема отговорността си за своевременното осигуряване на бюджет, който е съизмерен на потребностите, очакванията и тревогите на гражданите на ЕС; има готовност незабавно да започне преговори със Съвета с цел да се подобрят предложенията на Комисията и да се подготви реалистична МФР;

9.  припомня, че позицията на Парламента вече е ясно изложена в неговите резолюции от 14 март 2018 г. и 30 май 2018 г., като те представляват политическата му позиция по отношение на МФР за периода 2021 — 2027 г. и на собствените ресурси; припомня, че тези резолюции бяха приети с много голямо мнозинство, което показва единството и готовността на Парламента за предстоящите преговори;

10.  очаква следователно МФР да бъде поставена на челно място в политическата програма на Съвета и изразява съжаление, че досега не се наблюдава значителен напредък; счита, че редовните срещи между последователните председателства на Съвета и екипа за преговори на Парламента следва да бъдат интензифицирани и да проправят пътя към официалните преговори; очаква преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. да бъде постигнато добро споразумение, за да се избегнат сериозните спънки за стартирането на новите програми вследствие на късното приемане на финансовата рамка, както се случи в миналото; подчертава, че този график ще даде възможност на новоизбрания Европейски парламент да коригира МФР за периода 2021 — 2027 г. по време на задължителното междинно преразглеждане;

11.  подчертава, че приходите и разходите следва да се разглеждат като един пакет при предстоящите преговори; подчертава следователно, че не е възможно постигането на споразумение относно МФР без съответен напредък по отношение на собствените ресурси на Съюза;

12.  подчертава, че всички елементи на пакета за МФР/собствените ресурси, и по-специално цифрите в МФР, следва да останат на масата за преговори до постигането на окончателно споразумение; припомня във връзка с това критичното отношение на Парламента спрямо процедурата, довела до приемането на действащия Регламент за МФР, и доминиращата роля на Европейския съвет в този процес, при който той взе окончателни решения относно редица елементи, включително таваните на МФР и множество разпоредби, свързани със секторните политики, в нарушение както на духа, така и на буквата на Договорите; изразява особена загриженост, че първите елементи на „преговорните кутии“ за МФР, подготвени от председателството на Съвета, следват същата логика и съдържат въпроси, по които трябва да се вземе съвместно решение от Съвета и Парламента при приемането на законодателството за създаването на новите програми на ЕС; възнамерява следователно да коригира по съответен начин собствената си стратегия;

13.  счита, че изискването за единодушие при приемането и преразглеждането на Регламента за МФР е реална пречка в този процес; призовава Европейския съвет да задейства клаузата за преход съгласно член 312, параграф 2 от ДФЕС, така че Съветът да може да приеме Регламента за МФР с квалифицирано мнозинство;

14.  приема настоящата резолюция с цел да представи своя мандат за преговори по всички аспекти от предложенията на Комисията, включително конкретни изменения както на предложения регламент за МФР, така и на Междуинституционалното споразумение (МИС); представя също така таблица с цифри за всяка политика и програма на ЕС въз основа на позициите на Парламента, както вече са приети в предходните резолюции относно МФР; подчертава, че тези цифри също така ще бъдат част от мандата на Парламента за предстоящите законодателни преговори, които следва да доведат до приемането на програмите на ЕС за периода 2021 — 2027 г.;

А.ИСКАНИЯ, СВЪРЗАНИ С МФР

15.  изисква по тази причина от Съвета да вземе надлежно предвид следните позиции на Парламента с оглед на постигане на положителен резултат от преговорите по МФР за периода 2021 — 2027 г. и на получаване на съгласието на Парламента в съответствие с член 312 от ДФЕС;

Цифри

16.  потвърждава отново официалната си позиция, че равнището на МФР за периода 2021 — 2027 г. следва да бъде определено на 1 324,1 милиарда евро по цени от 2018 г., което представлява 1,3% от БНД на ЕС–27, с цел да се осигури необходимото равнище на финансиране за най-важните политики на ЕС, което ще им даде възможност да изпълнят своята мисия и цели;

17.  призовава в този контекст за подсигуряването на следното равнище на финансиране за програмите и политиките на ЕС, представено в порядък, който отразява структурата на МФР, както е предложена от Комисията, и е възпроизведен в подробната таблица (приложения III и IV към настоящата резолюция); призовава за съответна корекция на относимите тавани на поетите задължения и на плащанията, както е посочено в приложения I и II към настоящата резолюция:

   i. увеличаване на бюджета за програма „Хоризонт Европа“, така че той да достигне 120 милиарда евро по цени за 2018 г.;
   ii. увеличаване на финансовите средства за фонда InvestEU, така че да се отрази по-добре равнището за периода 2021 — 2027 г. на финансовите инструменти, интегрирани в новата програма;
   iii. повишаване на равнището на финансиране за транспортната инфраструктура чрез програмата на Механизма за свързване на Европа (МСЕ — Транспорт);
   iv. удвояване на финансирането, предназначено конкретно за малките и средните предприятия (МСП) (в сравнение с Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME)) в програмата за единния пазар, с цел да се увеличи достъпът им до пазари, да се подобрят условията за осъществяване на стопанска дейност, да се повиши конкурентоспособността на предприятията и да се насърчи предприемачеството;
   v. допълнително увеличаване на средствата по програмата за единния пазар с оглед на финансирането на нова цел относно наблюдението на пазара;
   vi. удвояване на предложеното равнище на финансиране за Програмата на ЕС за борба с измамите и увеличаване на равнището на финансиране за програмата „Фискалис“;
   vii. въвеждане на специален бюджетен кредит за устойчивия туризъм;
   viii. допълнително укрепване на европейската космическа програма, по-точно за укрепване на информираността за ситуацията в космоса/GOVSATCOM, както и на програмата „Коперник“;
   ix. запазване на финансирането на политиката на сближаване за ЕС–27 на равнището на бюджета за периода 2014 — 2020 г. в реално изражение;
   x. удвояване на ресурсите за справяне с младежката безработица в ЕСФ+ (в сравнение с текущата инициатива за младежка заетост), като същевременно се осигури ефективността и добавената стойност на схемата;
   xi. въвеждане на бюджетни кредити (5,9 милиарда евро), които са специално предназначени за гаранцията за децата, за борба с детската бедност както в рамките на ЕС, така и чрез неговите външни действия;
   xii. утрояване на настоящия бюджет за програмата „Еразъм+“;
   xiii. осигуряване на достатъчно равнище на финансиране за програмата „DiscoverEU“ (Interrail);
   xiv. увеличаване на настоящото финансиране за програмата „Творческа Европа“;
   xv. увеличаване на настоящото финансиране за програмата „Права и ценности“ и въвеждане на специални бюджетни кредити за новото направление „Ценности на Съюза“ (най-малко 500 милиона евро) за предоставяне на подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават основните ценности и демокрацията в рамките на ЕС на местно и национално равнище;
   xvi. запазване на финансирането на общата селскостопанска политика (ОСП) за ЕС–27 на равнището на бюджета за периода 2014 — 2020 г. в реално изражение, като същевременно се впише първоначалният размер на селскостопанския резерв;
   xvii. увеличаване с 10% на равнището на Европейския фонд за морско дело и рибарство, в съответствие с новата му мисия в областта на синята икономика;
   xviii. удвояване на настоящото финансиране за програмата „LIFE+“, в т.ч. специални пакети за биологичното разнообразие и управлението на мрежата „Натура 2000“;
   xix. въвеждане на специални бюджетни кредити (4,8 милиарда евро) за нов фонд за справедлив енергиен преход за преодоляване на социалното и социално-икономическото въздействие и въздействието в областта на околната среда върху работниците и общностите, засегнати отрицателно от прехода, насочен към преодоляване на зависимостта от въглищата и въглерода;
   xx. укрепване на инструмента(ите) в подкрепа на политиките за съседство и развитие (3,5 милиарда евро), за да се допринесе допълнително за финансирането на инвестиционен план за Африка;
   xxi. възстановяване поне на равнището за 2020 г. за всички агенции, като същевременно се защитава по-високото равнище, предложено от Комисията, в т.ч. за агенциите, на които бяха предоставени нови правомощия и отговорности, и се призовава за цялостен подход по отношение на финансирането с такси;
   xxii. запазване на равнището на финансиране за периода 2014 — 2020 г. за няколко програми на ЕС (напр. извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, сътрудничество с отвъдморските страни и територии (ОСТ)), в т.ч. тези, на които е предложено да бъдат включени в по-мащабни програми (напр. подпомагане на най-нуждаещите се лица, здравеопазване, права на потребителите) и за които предложението на Комисията представлява намаление в реално изражение;
   xxiii. определяне, при условие че бъдат приети горепосочените промени, на финансовите пакети за всички други програми на равнището, предложено от Комисията, включително за МСЕ — Енергетика, МСЕ — Цифрови услуги, програмата „Цифрова Европа“, Европейския фонд за отбрана и хуманитарната помощ;

18.  възнамерява да осигури достатъчно равнище на финансиране въз основа на предложението на Комисията за „Управление на миграцията и на границите“ (функция 4) и „Сигурност и отбрана“, включително реакция при кризи (функция 5); отново потвърждава своята дългогодишна позиция, според която допълнителните политически приоритети следва да бъдат съчетани с допълнителни финансови средства, за да не се подкопават съществуващите политики и програми и тяхното финансиране по новата МФР;

19.  възнамерява да защити предложението на Комисията за осигуряване на достатъчно равнище на финансиране за силна, ефикасна и висококачествена европейска публична администрация в услуга на всички европейци; припомня, че по време на действащата МФР институциите, органите и децентрализираните агенции на ЕС приложиха 5-процентно съкращение на персонала, и счита, че те не следва да бъдат подлагани на ново съкращение, което би застрашило пряко изпълнението на политиките на Съюза; изразява отново своето категорично несъгласие с повторното използване на т.нар. „резерв за преразпределение“ за агенциите;

20.  е решен да предотврати друга криза с плащанията през първите години на МФР за периода 2021 — 2027 г., какъвто беше случаят през текущия период; счита, че общият таван на плащанията трябва да взема предвид безпрецедентния обем неизпълнени поети задължения в края на 2020 г., оценката на чийто размер нараства непрекъснато поради значителни забавяния в изпълнението и които ще трябва да бъдат уредени в рамките на следващата МФР; изисква следователно глобалното равнище на плащанията, както и годишните тавани за плащанията, особено в началото на периода, да бъдат определени на подходящо равнище, което да отчита също така надлежно това положение; възнамерява да приеме само ограничена и добре обоснована разлика между задълженията и плащанията в следващата МФР;

21.  представя на тази основа в приложения III и IV към настоящата резолюция таблица, определяща точните стойности, предложени за всяка политика и програма на ЕС; заявява, че за по-лесна съпоставка, възнамерява да запази структурата на отделните програми на ЕС, както е предложена от Комисията, без да се засягат евентуалните промени, които могат да бъдат поискани по време на законодателната процедура и да доведат до приемането на съответните програми;

Междинно преразглеждане

22.  подчертава необходимостта от запазване на междинното преразглеждане на МФР, основавайки се на положителния прецедент с настоящата рамка, и призовава за:

   i. задължително и правно обвързващо междинно преразглеждане след преглед на функционирането на МФР и вземане под внимание на оценката на постигнатия напредък по отношение на целта относно климата, интегрирането на целите за устойчиво развитие и равенството между половете и въздействието на мерките за опростяване върху бенефициентите;
   ii. навременно представяне на съответното предложение на Комисията, така че следващите Парламент и Комисия да коригират адекватно рамката за периода 2021 — 2027 г., и не по-късно от 1 юли 2023 г.;
   iii. предварително разпределените национални финансови пакети да не бъдат намалени чрез посоченото преразглеждане;

Гъвкавост

23.  приветства предложенията на Комисията относно гъвкавостта, които представляват добра основа за преговорите; изразява съгласие с общата структура на механизмите за гъвкавост на МФР за периода 2021 — 2027 г.; подчертава, че специалните инструменти имат различни мисии и отговарят на различни потребности и се противопоставя на опитите за тяхното сливане; категорично подкрепя ясната разпоредба, че както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания, произтичащи от използването на специални инструменти, следва да се вписват в бюджета над съответните тавани на МФР, както и да се премахнат всички тавани на корекциите, произтичащи от общия марж за плащанията; призовава да бъдат въведени някои допълнителни подобрения, сред които:

   i. попълване на резерва на Съюза със сума, равна на приходите от глоби и санкции;
   ii. незабавно повторно използване на отменените през година n-2 бюджетни кредити, включително произтичащите от задължения, поети в рамките на действащата МФР;
   iii. освободените суми от специалните инструменти да бъдат предоставени на разположение на всички специални инструменти, а не само на Инструмента за гъвкавост;
   iv. по-голям размер на бюджетните кредити за Инструмента за гъвкавост, резерва за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и маржа за непредвидени обстоятелства, в последния случай без задължително компенсиране;

Срок на действие

24.  подчертава, че е необходимо срокът на действие на МФР да премине постепенно към период от 5 + 5 години със задължително междинно преразглеждане; счита, че следващата МФР следва да бъде установена за срок на действие от седем години, като това бъде преходно решение, прилагано за последен път; очаква подробните условия, свързани с въвеждането на рамка от 5 + 5 години, да бъдат одобрени по време на междинното преразглеждане на МФР за периода 2021 — 2027 г.;

Структура

25.  приема цялостната структура със седем функции на МФР, както е предложено от Комисията, което до голяма степен съответства на предложението на Парламента; счита, че тази структура осигурява по-голяма прозрачност, подобрява видимостта на разходите на ЕС, като същевременно запазва необходимата степен на гъвкавост; одобрява освен това създаването на „групи от програми“, които се очаква да доведат до значително опростяване и рационализиране на структурата на бюджета на ЕС и нейното ясно привеждане в съответствие с функциите на МФР;

26.  отбелязва, че Комисията предлага броят на програмите на ЕС да бъде намален с повече от една трета; подчертава, че позицията на Парламента по отношение на структурата и състава на 37-те нови програми ще бъде определена при приемането на съответните секторни законодателни актове; очаква във всеки случай предложената бюджетна номенклатура да отразява всички отделни компоненти на всяка програма по начин, който гарантира прозрачност и предоставя на бюджетния орган необходимото равнище на информация за изготвянето на годишния бюджет и наблюдението на неговото изпълнение;

Единство на бюджета

27.  приветства предложеното включване на Европейския фонд за развитие в бюджета на Съюза, което отговаря на дългогодишното искане от страна на Парламента за всички извънбюджетни инструменти; припомня, че принципът на единство, според който всички източници на приходи и разходи на Съюза се отразяват в бюджета, е едновременно изискване на Договора и основна предпоставка за демократичност;

28.  оспорва по тази причина логиката и обосновката за създаването на инструменти извън бюджета, с което не се допуска парламентарен контрол на публичните финанси и се нарушава прозрачността на вземането на решения; счита, че решенията за създаване на подобни инструменти заобикалят Парламента и неговата тройна отговорност като законодателен, бюджетен и контролен орган; счита, че когато определени изключения се оценяват като необходими за постигането на конкретни цели, например чрез използването на финансови инструменти или доверителни фондове, те следва да бъдат напълно прозрачни, надлежно обосновани чрез доказана допълняемост и добавена стойност и подкрепени от силни процедури за вземане на решения и разпоредби за отчетност;

29.  подчертава обаче, че интегрирането на тези инструменти в бюджета на ЕС не следва да води до намаляване на финансирането на други политики и програми на ЕС; подчертава поради това необходимостта да се вземе решение относно общото равнище на следващата МФР, без да се изчислява разпределението на 0,03% от БНД на ЕС, съответстващо на Европейския фонд за развитие, което следва да бъде добавено над договорените тавани;

30.  подчертава, че таваните на МФР не следва да възпрепятстват финансирането на целите на политиката на Съюза от бюджета на Съюза; очаква следователно, че ще бъде предвидено преразглеждане във възходяща посока на таваните на МФР, когато това е необходимо за финансирането на нови цели на политиките, без да се прибягва до междуправителствени методи за финансиране;

Б.ЗАКОНОДАТЕЛНИ ВЪПРОСИ

Принципи на правовата държава

31.  подчертава значението на новия механизъм, който осигурява зачитането на ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), съгласно който държавите членки, които не ги зачитат, ще понасят съответни финансови последици; предупреждава обаче, че крайните бенефициенти на бюджета на Съюза не бива по никакъв начин да бъдат засегнати от незачитането на основните права и на принципите на правовата държава от страна на тяхното правителство; подчертава следователно, че подобни мерки не засягат задължението на органите на държавното управление или на държавите членки да извършват плащания към крайните бенефициенти или получатели;

Обикновена законодателна процедура и делегирани актове

32.  подчертава, че целите на програмите и техните приоритети в областта на разходите, предоставените финансови средства, допустимостта, критериите за подбор и възлагане, условията, определенията и методите на изчисление следва да се определят в съответното законодателство, като се спазват напълно прерогативите на Парламента като съзаконодател; подчертава, че когато подобни мерки, които могат да доведат до важен политически избор, не са включени в основния акт, те следва да бъдат приемани с делегирани актове; в този контекст счита, че многогодишните и/или годишните работни програми следва по принцип да се приемат чрез делегирани актове;

33.  заявява намерението на Парламента, когато това е необходимо, да подсилва разпоредбите относно управлението, отчетността, прозрачността и парламентарния контрол, относно даването на права на местните и регионалните органи и на техните партньори, както и относно участието на неправителствените организации и на гражданското общество в следващото поколение програми; възнамерява също така да подобри и поясни, където това е необходимо, съгласуваността и полезните взаимодействия между и в рамките на различните фондове и политики; признава необходимостта от повишена гъвкавост при разпределянето на ресурси в рамките на определени програми, но подчертава, че това не следва да бъде за сметка на техните първоначални или дългосрочни политически цели или предвидимост, нито за сметка на правата на Парламента;

Клаузи за преразглеждане

34.  посочва, че в отделните програми и инструменти по МФР следва да бъдат включени подробни и ефективни клаузи за преразглеждане, за да се гарантира, че се извършват съдържателни оценки и че впоследствие Парламентът участва пълноценно в решенията, вземани във връзка с необходимите промени;

Законодателни предложения

35.  призовава Комисията да представи съответните законодателни предложения в допълнение към вече представените, и по-точно предложение за регламент за създаването на фонд за справедлив енергиен преход, както и конкретна програма относно устойчивия туризъм; подкрепя освен това въвеждането на Европейската гаранция за децата в ЕСФ+, включването на специално направление „Ценности на Съюза“ в програмата „Права и ценности“, както и преразглеждане на регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз; изразява съжаление, че съответните предложения на Комисията не съдържат мерки, които съответстват на изискванията на член 174 от ДФЕС във връзка с най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони; счита, че следва също да бъде предложено преразглеждане на Финансовия регламент при възникване на необходимост вследствие на преговорите по МФР;

В.СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

36.  подчертава, че настоящата система на собствените ресурси е много сложна, несправедлива, непрозрачна и напълно неразбираема за гражданите на ЕС; призовава отново за опростена система, която да бъде по-разбираема за гражданите на ЕС;

37.  приветства в този контекст, като важна стъпка към една по-амбициозна реформа, пакета от предложения на Комисията, приет на 2 май 2018 г., относно нова система на собствените ресурси; приканва Комисията да вземе предвид Становище № 5/2018 на Европейската сметна палата относно предложението на Комисията относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, в което се подчертава, че е необходимо по-добро изчисляване и допълнително опростяване на системата;

38.  припомня, че въвеждането на нови собствени ресурси следва да има двойна цел: първо, да доведе до съществено намаление на дела на вноските на база БНД, и второ, да осигури адекватно финансиране на разходите на ЕС по линия на МФР за периода след 2020 г.;

39.  подкрепя предложеното модернизиране на съществуващите собствени ресурси, което предполага:

   запазване на митата като традиционни собствени ресурси на ЕС, наред с намаляване на процента, който държавите членки удържат като „разходи по събирането“ и връщане към първоначалната ставка от 10%;
   опростяване на собствения ресурс на база данък добавена стойност, т.е. въвеждане на единна изискуема ставка без изключения;
   запазване на собствения ресурс на база БНД с цел постепенно преминаване към 40% на неговия дял във финансирането на бюджета на ЕС, като същевременно се запази балансиращата му функция;

40.  изисква, в съответствие с предложението на Комисията, програмирано въвеждане на кошница от нови собствени ресурси, която, без да увеличава фискалната тежест за гражданите, би съответствала на основни стратегически цели на ЕС, чиято европейска добавена стойност е очевидна и незаменима:

   правилното функциониране, консолидирането и укрепването на единния пазар, по-специално чрез прилагането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), като основа за нов собствен ресурс чрез определянето на единна ставка за облагане върху приходите от ОКООКД и облагането на големите дружества в цифровия сектор, които извличат ползи от единния пазар;
   борбата срещу изменението на климата и ускоряването на енергийния преход чрез мерки като предвиждането на дял от приходите от схемата за търговия с емисии;
   борбата за опазване на околната среда чрез вноска, основаваща се на количеството нерециклирани пластмасови опаковки;

41.  изисква удължаване на списъка с потенциални нови собствени ресурси, който следва да включва:

   собствен ресурс въз основа на данъка върху финансовите сделки, като се оправя призив всички държави членки да постигнат споразумение относно ефикасна схема;
   въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите като нов собствен ресурс за бюджета на ЕС, което следва да осигури еднакви условия на конкуренция в областта на международната търговия и да намали броя на случаите на преместване на производство, като същевременно разходите във връзка с промените на климата се включат в цените на внасяните стоки;

42.  одобрява категорично премахването на всички отстъпки и други механизми за корекция, придружено, при необходимост, от ограничен преходен период;

43.  настоява за въвеждането на други приходи, които следва да бъдат допълнителен приход за бюджета на ЕС, без това да води до съответно намаление на вноските на база БНД;

   глоби, плащани от дружества за нарушаване на правилата на Съюза, или глоби за закъснели плащания на вноски;
   постъпления от глобите, генерирани от решения на Съда на Европейския съюз, включително платени еднократни суми и санкции, наложени на държавите членки във връзка с искове за нарушение;

44.  подчертава освен това въвеждането на други форми на приходи, в съответствие с предложенията на Комисията, в случая на:

   такси, свързани с прилагането на механизми в пряка връзка с ЕС, като Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS);
   сеньораж, под формата на целеви приходи, с цел финансиране на нова функция за стабилизиране на инвестициите;

45.  изтъква необходимостта да се запази доверието в бюджета на ЕС по отношение на финансовите пазари, което предполага увеличаване на таваните на собствените ресурси;

46.  призовава Комисията да представи предложение за справяне с парадоксалната ситуация, при която вноските от Обединеното кралство за непогасените бюджетни задължения преди 2021 г. ще бъдат вписани в бюджета като общ приход, като по този начин ще бъдат включени в изчисленията на тавана на собствените ресурси, въпреки че този таван ще бъде изчислен въз основа на БНД на ЕС–27, т.е. без Обединеното кралство, след като страната излезе от ЕС; счита, че напротив, вноските на Обединеното кралство следва да бъдат изчислени, като се добавят над тавана на собствените ресурси;

47.  обръща внимание на факта, че митническият съюз е важен източник на финансовия капацитет на Съюза; подчертава в този контекст необходимостта от хармонизиране на митническия контрол и на управлението на митниците на територията на Съюза с цел предотвратяване и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на Съюза;

48.  настоятелно призовава да се води истинска борба срещу данъчните измами и избягването на данъци чрез въвеждането на възпиращи санкции за офшорните територии и за тези, които улесняват или насърчават такива дейности, като вниманието се насочи отначало по-специално към дружествата, които извършват дейност на европейския континент; счита, че държавите членки следва да си сътрудничат чрез създаване на координирана система за наблюдение на движението на капитали с цел борба с данъчните измами, избягването на данъци и изпирането на пари;

49.  счита, че ефективната борба с корупцията и данъчните измами, извършвани от многонационалните дружества и от най-богатите, би дала възможност в националните бюджети на държавите членки всяка година да постъпва сума, възлизаща според изчисленията на Европейската комисия на един трилион евро, и че в тази област се наблюдава сериозна липса на действия от страна на Европейския съюз;

50.  изразява категорична подкрепа за представеното от Комисията предложение за регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2018)0327); припомня, че Парламентът трябва да даде съгласие за този регламент; припомня, че този регламент е неразделна част от пакета за собствените ресурси, представен от Комисията, и очаква Съветът да разгледа четирите свързани текста относно собствените ресурси като един пакет, заедно с МФР;

Г.ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МФР ЗА ПЕРИОДА 2021 — 2027 Г.

51.  счита, че предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 — 2027 г. следва да бъде изменено, както следва:

Текст, предложен от Комисията   Промяна
Промяна 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  С оглед на необходимостта от достатъчна степен на предвидимост за подготвянето и осъществяването на средносрочни инвестиции продължителността на многогодишната финансова рамка („МФР“) следва да се определи на седем години с начало 1 януари 2021 г.
(1)  С оглед на необходимостта от достатъчна степен на предвидимост за подготвянето и осъществяването на средносрочни инвестиции, както и на необходимостта от демократична легитимност и отчетност, продължителността на тази многогодишна финансова рамка („МФР“) следва да се определи на седем години с начало 1 януари 2021 г. с оглед на последващо преминаване към период от пет плюс пет години, който ще съответства на политическия цикъл на Европейския парламент и на Комисията.
Промяна 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Годишните тавани за бюджетните кредити за поети задължения по категории разходи и годишните тавани за бюджетните кредити за плащания, установени в МФР, трябва да спазват приложимите тавани за поетите задължения и собствените ресурси, определени в съответствие с Решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, прието в съответствие с член 311, трета алинея от ДФЕС.
(2)  В МФР следва да се определят годишни тавани за бюджетните кредити за поети задължения по категории разходи и годишните тавани за бюджетните кредити за плащания, за да се гарантира, че разходите на Съюза се развиват по правилен начин и в рамките на собствените му ресурси, като същевременно се гарантира също така, че Съюзът може да си осигури средствата, необходими за постигане на целите си и изпълнение на политиките си в съответствие с член 311, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и може да изпълнява задълженията си спрямо трети страни в съответствие с член 323 от ДФЕС.
Промяна 3
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  Равнището на таваните следва да се определи въз основа на необходимите суми за финансиране и осъществяване на програмите и политиките на Съюза, както и на необходимите маржове, които да бъдат оставени на разположение за корекции поради бъдещи потребности. Освен това таваните за плащанията следва да отчитат големия размер на неизпълнените поети задължения, които се очакват в края на 2020 г. Сумите, определени в настоящия регламент, както и в основните актове за програмите за периода 2021 – 2027 г., следва да бъдат договорени по цени за 2018 г. и за целите на опростяването и предвидимостта да бъдат коригирани въз основа на постоянен дефлатор в размер на 2% годишно.
Промяна 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)   Когато е необходимо да се използват гаранции, предоставени по общия бюджет на Съюза за финансова помощ на държави членки, разрешена в съответствие с член 208, параграф 1] от Регламент (ЕС) № [xxx/201x] на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“), необходимата сума се използва над таваните на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания на МФР, като се спазва таванът на собствените ресурси.
(3)   Когато е необходимо да се използват гаранции, предоставени по общия бюджет на Съюза за финансова помощ на държави членки, разрешена в съответствие с член 208, параграф 1] от Регламент (ЕС) № [xxx/201x] на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“), необходимата сума се използва над таваните на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания на МФР и следователно следва да се вземе под внимание при определянето на тавана за всеки от собствените ресурси.
Промяна 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  МФР следва да не отчита бюджетните позиции, финансирани с целеви приходи по смисъла на Финансовия регламент.
(4)  Целевите приходи, с които се финансират бюджетни позиции по смисъла на Финансовия регламент, не следва се включват в изчисленията за таваните на МФР, но цялата налична информация следва да се отразява при пълна прозрачност по време на процедурата по приемане на годишния бюджет и по време на неговото изпълнение.
Промяна 6
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)   Следва да се проявява специфична и възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи на Съюза да изпълнява задълженията си в съответствие с член 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
(6)   Следва да се осигури възможно най-голяма гъвкавост в рамките на МФР, по-специално за да се гарантира, че Съюзът може да изпълнява задълженията си в съответствие с членове 311 и 323 от ДФЕС.
Промяна 7
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   За да може Съюзът да реагира на определени непредвидени обстоятелства или за да могат да се финансират ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече функции, определени в МФР, и за да се осигури нормалното протичане на бюджетната процедура, са необходими следните специални инструменти: Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Резервът за спешна помощ, Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза), Инструментът за гъвкавост и маржът за непредвидени обстоятелства. Предназначението на Резерва за спешна помощ не е преодоляването на последиците от кризи във връзка с пазара, които засягат производството и разпространението на земеделски продукти. Поради това е необходима конкретна разпоредба, с която да се предвиди възможност за вписване в бюджета на бюджетни кредити за поети задължения и на съответстващите им бюджетни кредити за плащания над определените в МФР тавани, когато е необходимо да се използват специални инструменти.
(7)  За да може Съюзът да реагира на определени непредвидени обстоятелства или за да могат да се финансират ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече функции, определени в МФР, като по този начин се осигури нормалното протичане на годишната бюджетна процедура, са необходими следните специални инструменти: Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Резервът за спешна помощ, Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза за поети задължения), Инструментът за гъвкавост и маржът за непредвидени обстоятелства. Поради това е необходима конкретна разпоредба, с която да се предвиди възможност за вписване в бюджета на бюджетни кредити за поети задължения и на съответстващите им бюджетни кредити за плащания над определените в МФР тавани, когато е необходимо да се използват специални инструменти.
Промяна 8
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7а)  По-специално, въпреки че Съюзът и неговите държави членки следва да положат всички усилия, за да гарантират, че поетите задължения, разрешени от бюджетния орган, се изпълняват ефективно за първоначалната им цел, следва да бъде възможно да се мобилизират бюджетни кредити за поети задължения, които не са били изпълнени или които са били отменени чрез Резерва на Съюза за поети задължения, при условие че това не е начин бенефициентите да заобикалят съответните правила за отмяна на бюджетни кредити.
Промяна 9
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)   Следва да се определят и правила за други ситуации, които могат да наложат коригирането на МФР. Тези корекции могат да бъдат свързани с късно приемане на новите правила или програми при споделено управление или с мерки, свързани с доброто икономическо управление или със защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, приети в съответствие с приложимите основни актове.
(9)   Следва да се определят и правила за други ситуации, които могат да наложат коригирането на МФР. Тези корекции могат да бъдат свързани с късно приемане на новите правила или програми при споделено управление или със спирането на бюджетни задължения в съответствие с приложимите основни актове.
Промяна 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)   Необходимо е в средата на периода на изпълнение на МФР да се извърши преглед на изпълнението ѝ. Резултатите от този преглед следва да бъдат взети предвид при евентуално преразглеждане на настоящия регламент през оставащите години от МФР.
(10)   За да се вземат предвид новите политики и приоритети, МФР следва да бъде преразгледана в средносрочен план въз основа на преглед на функционирането и изпълнението на МФР, който следва да съдържа и доклад, в който се определят методите за практическото изпълнение на финансовата рамка от пет плюс пет години.
Промяна 11
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10а)  За да изпълни ангажимента на Съюза да бъде лидер в изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН, включително за равенство между половете, при подготовката за преразглеждането на МФР се взема предвид напредъкът, постигнат при изпълнението им във всички политики и инициативи на ЕС в рамките на МФР за периода 2021—2027 г., измерен въз основа на разработени от Комисията показатели за изпълнение, както и напредъкът по отношение на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички дейности на ЕС. При подготовката за преразглеждането на МФР се взема предвид също така напредъкът, отбелязан при постигането на общата цел за изразходване на 25% от разходите на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, през периода 2021 – 2027 г. на МФР, и на целта за 30% разходи годишно в областта на климата възможно най-скоро и най-късно до 2027 г., измерени въз основа на реформирани показатели за изпълнение, при които се прави разлика между смекчаване и адаптиране. При преразглеждането следва също така да се направи оценка, след консултации с националните и местните заинтересовани страни, дали с приетите мерки за опростяване действително е постигнато намаляване на бюрокрацията за бенефициентите при изпълнението на програмите;
Промяна 12
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12а)  Всички разходи на равнището на Съюза, предназначени за изпълнението на политиките на Съюза въз основа на Договорите, са разходи на Съюза по смисъла на член 310, параграф 1 от ДФЕС и следователно следва да се впишат в бюджета на Съюза в съответствие с бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС, като по този начин се гарантира спазването на основните принципи за демократично представителство на гражданите при вземането на решения, за парламентарен контрол върху публичните финанси и за прозрачност при вземането на решения. Таваните на МФР не може да възпрепятстват финансирането на целите на политиката на Съюза от бюджета на Съюза. Поради това трябва да се предвиди преразглеждане на МФР във възходяща посока, когато това е необходимо за улесняване на финансирането на политиките на Съюза, по-специално на новите цели на политиката, без да се прибягва до междуправителствени или квазимеждуправителствени методи за финансиране.
Промяна 13
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Необходими са също така специфични правила по отношение на широкомащабните инфраструктурни проекти, чийто жизнен цикъл надхвърля значително периода, определен за МФР. Необходимо е да се определят максималните размери на приноса от общия бюджет на Съюза за тези проекти, като така се гарантира, че те няма да окажат въздействие върху други проекти, финансирани от същия бюджет.
(13)  Необходими са също така специфични правила по отношение на широкомащабните инфраструктурни проекти, чийто жизнен цикъл надхвърля значително периода, определен за МФР. Финансирането на тези широкомащабни проекти, които са от стратегическо значение за Съюза, трябва да бъде гарантирано в общия бюджет на Съюза, но е необходимо да се определят максималните размери на приноса му за тези проекти, като така се гарантира, че евентуалните превишения на разходите няма да окажат въздействие върху други проекти, финансирани от същия бюджет.
Промяна 14
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)   Необходимо е да се предвидят общи правила за междуинституционалното сътрудничество в рамките на бюджетната процедура.
(14)  Необходимо е да се предвидят общи правила за прозрачността и междуинституционалното сътрудничество в рамките на бюджетната процедура при зачитане на бюджетните правомощия на институциите, предвидени в Договорите, така че да се гарантира, че бюджетните решения се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите, както се изисква от член 10, параграф 3 от ДЕС, и че бюджетната процедура протича гладко, както е предвидено в член 312, параграф 3, втора алинея от ДФЕС.
Промяна 15
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Комисията следва да представи предложение за нова многогодишна финансова рамка преди 1 юли 2025 г., за да даде възможност на институциите да я приемат достатъчно рано преди началото на следващата многогодишна финансова рамка. В съответствие с член 312, параграф 4 от ДФЕС таваните, съответстващи на последната година, определена в настоящия регламент, продължават да се прилагат, в случай че преди края на периода на действие на МФР, определен в настоящия регламент, не бъде приета нова финансова рамка.
(15)  Комисията следва да представи предложение за нова многогодишна финансова рамка преди 1 юли 2025 г. Този срок ще предостави на новоназначената Комисия необходимото време за изготвяне на нейните предложения и ще даде възможност на Европейския парламент в състава си след изборите през 2024 г. да излезе със собствена позиция относно МФР за периода след 2027 г. Той също така ще даде възможност на институциите да я приемат достатъчно рано преди началото на следващата многогодишна финансова рамка. В съответствие с член 312, параграф 4 от ДФЕС таваните, съответстващи на последната година, определена в настоящия регламент, продължават да се прилагат, в случай че преди края на периода на действие на МФР, определен в настоящия регламент, не бъде приета нова финансова рамка.
Промяна 16
Предложение за регламент
Глава 1 –член 3 – заглавие
Спазване на тавана на собствените ресурси
Връзка със собствените ресурси
Промяна 17
Предложение за регламент
Глава 1 – член 3 – параграф 4
4.  За всяка от годините, обхванати от МФР, общият размер на необходимите бюджетни кредити за плащания, след годишната корекция и отчитане на всички други корекции и преразглеждания, както и на прилагането на член 2, параграфи 2 и 3, не може да води до изискуема ставка за собствените ресурси, превишаваща тавана на собствените ресурси, определен в съответствие с действащото решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, прието в съответствие с член 311, трета алинея от ДФЕС („Решение за собствените ресурси“).
4.  За всяка от годините, обхванати от МФР, общият размер на необходимите бюджетни кредити за плащания, след годишната корекция и отчитане на всички други корекции и преразглеждания, както и на прилагането на член 2, параграфи 2 и 3, не може да води до изискуема ставка за собствените ресурси, превишаваща границите на собствените ресурси на Съюза, без да се засяга задължението на Съюза да си осигури средствата, необходими за постигане на целите си и изпълнението на политиките си в съответствие с член 311, първа алинея от ДФЕС, и задължението на институциите да гарантират наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява правните си задължения спрямо трети страни в съответствие с член 323 от ДФЕС.
Промяна 18
Предложение за регламент
Глава 1 – член 3 – параграф 5
5.  При необходимост таваните, определени в МФР, се намаляват, с цел да се осигури спазване на тавана на собствените ресурси, определен в съответствие с Решението за собствените ресурси.
заличава се
Промяна 19
Предложение за регламент
Глава 2 – член 5 – параграф 4
4.  Без да се засягат членове 6, 7 и 8, не се внасят по-нататъшни технически корекции по отношение на съответната година нито през годината, нито като последващи корекции през следващите години.
заличава се
Промяна 20
Предложение за регламент
Глава 2 – член 7 – заглавие
Корекции във връзка с мерки, свързани с доброто икономическо управление или със защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки
Корекции във връзка със спирането на бюджетни задължения
Промяна 21
Предложение за регламент
Глава 2 — член 7:
При отмяна — в съответствие с приложимите основни актове — на спиране на бюджетни задължения по отношение на фондове на Съюза в контекста на мерки, свързани с доброто икономическо управление или със защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, сумите, съответстващи на спрените задължения, се прехвърлят за следващите години, като съответно се коригират и съответстващите на тях тавани на МФР. Спрените задължения за година n не могат да бъдат вписвани в бюджета след година n+2.
При отмяна — в съответствие с приложимите основни актове — на спиране на бюджетни задължения, съответстващите суми се прехвърлят за следващите години, като съответно се коригират и съответстващите на тях тавани на МФР. Спрените задължения за година n не могат да бъдат вписвани в бюджета след година n+2. Считано от година n+3, сума, равна на размера на изтеклите бюджетни задължения, се вписва в Резерва на Съюза за поети задължения, предвиден в член 12.
Промяна 22
Предложение за регламент
Глава 3 – член 10 – параграф 1
1.  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, чиито цели и обхват са определени в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, не може да надхвърля максимален годишен размер от 600 млн. евро (по цени от 2018 г.). На 1 октомври всяка година на разположение остава най-малко една четвърт от посочената годишна сума, за да покрие възникващите нужди до края на тази година. Неизползваната през година n част от годишната сума може да се използва до година n+1. Частта от годишната сума, останала от предходната година, се използва първа. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече.
1.  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз има за цел да позволи финансова помощ в случай на големи бедствия на територията на държава членка или на страна кандидатка, както е определено в съответния основен акт, и не може да надхвърля максимален годишен размер от 1 000 милиона евро (по цени от 2018 г.). На 1 октомври всяка година на разположение остава най-малко една четвърт от посочената годишна сума, за да покрие възникващите нужди до края на тази година. Неизползваната през година n част от годишната сума може да се използва до година n+1. Частта от годишната сума, останала от предходната година, се използва първа. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече.
Промяна 23
Предложение за регламент
Глава 3 – член 10 – параграф 1 a (нов)
1а.  Бюджетните кредити за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.
Промяна 24
Предложение за регламент
Глава 3 – член 11 – параграф 2
2.  Годишният размер на резерва е фиксиран на 600 млн. евро (по цени от 2018 г.) и може да бъде използван до година n+1 в съответствие с Финансовия регламент. Резервът е вписан в общия бюджет на Съюза като провизия. Частта от годишната сума, останала от предходната година, се използва първа. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече. Към 1 октомври на всяка година на разположение остава най-малко една четвърт от годишната сума за година n, за да покрие възникващите нужди до края на тази година. За вътрешни или съответно външни операции може да се използва не повече от половината от сумата, която е на разположение до 30 септември на всяка година. Считано от 1 октомври оставащата част от сумата, която е на разположение, може да се използва за било то вътрешни, или външни операции с цел покриване на нужди, които възникват до края на съответната година.
2.  Годишният размер на Резерва за спешна помощ е фиксиран на 1 000 милиона евро (по цени от 2018 г.) и може да бъде използван до година n+1 в съответствие с Финансовия регламент. Резервът се вписва в общия бюджет на Съюза като провизия. Частта от годишната сума, останала от предходната година, се използва първа. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече. Към 1 октомври на всяка година на разположение остават най-малко 150 милиона евро (по цени от 2018 г.) от годишната сума за година n, за да покрие възникващите нужди до края на тази година. За вътрешни или съответно външни операции може да се използва не повече от половината от сумата, която е на разположение до 30 септември на всяка година. Считано от 1 октомври оставащата част от сумата, която е на разположение, може да се използва за било то вътрешни, или външни операции с цел покриване на нужди, които възникват до края на съответната година.
Промяна 25
Предложение за регламент
Глава 3 – член 12 – заглавие
Общ марж за поетите задължения (Резерв на Съюза)
Общ марж за поетите задължения (Резерв на Съюза за поети задължения)
Промяна 26
Предложение за регламент
Глава 3 – член 12 – параграф 1
1.  Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза), който се предоставя над таваните, определени в МФР за годините 2022—2027, включва следните:
a)  оставените налични маржове под таваните на МФР за поетите задължения за година n-1;
б)  считано от 2023 г. в допълнение към маржовете, посочени в буква а), сума, равна на отменените бюджетни кредити през година n-2, без да се засяга член 15] от Финансовия регламент.
1.  Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза за поети задължения), който се предоставя над таваните, определени в МФР за годините 2021—2027, включва следните:
a)  оставените налични маржове под таваните на МФР за поетите задължения за предишни години;
аа)  неизпълнени бюджетни кредити за поети задължения за година n-1;
б)  сума, равна на отменените бюджетни кредити през година n-2, без да се засяга член 15] от Финансовия регламент;
ба)  сума, равна на размера на спрените задължения за година n-3, която не може повече да бъде вписана в бюджета съгласно член 7;
бб)  сума, равна на размера на приходите от глоби и санкции.
Промяна 27
Предложение за регламент
Глава 3 – член 12 – параграф 2
2.  Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза) или част от него може да бъде използван(а) от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС.
2.  Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза за поети задължения) или част от него може да бъде използван(а) от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС. Маржовете за година n могат да бъдат мобилизирани за година n и година n+1 от Резерва на Съюза за поети задължения, при условие че това не е в конфликт с предстоящите или планираните коригиращи бюджети.
Промяна 28
Предложение за регламент
Глава 3 – член 12 – параграф 3 a (нов)
3а.  В края на 2027 г. сумите, които са останали на разположение в рамките на Резерва на Съюза за поети задължения, се пренасят към следващата МФР до 2030 г.
Промяна 29
Предложение за регламент
Глава 3 – член 13 – параграф 1
Инструментът за гъвкавост може да бъде използван за финансиране за дадена финансова година на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции. При спазване на втора алинея се определя таван за годишната сума, предоставена на Инструмента за гъвкавост, в размер на 1 000 млн. евро (по цени от 2018 г.).
Инструментът за гъвкавост може да бъде използван за финансиране за дадена финансова година на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции или в рамките на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Резерва за спешна помощ. При спазване на втора алинея се определя таван за годишната сума, предоставена на Инструмента за гъвкавост, в размер на 2 000 милиона евро (по цени от 2018 г.).
Промяна 30
Предложение за регламент
Глава 3 – член 14 – параграф 1
1.  Като крайно средство за реагиране в непредвидени обстоятелства се определя марж до 0,03% от брутния национален доход на Съюза отделно от таваните, заложени в МФР. Той може да бъде използван само във връзка с коригиращ или годишен бюджет.
1.  Като крайно средство за реагиране в непредвидени обстоятелства се определя марж до 0,05% от брутния национален доход на Съюза отделно от таваните, заложени в МФР. Той може да бъде използван само във връзка с коригиращ или годишен бюджет. Той може да бъде мобилизиран само за бюджетни кредити за поети задължения и за бюджетни кредити за плащания или само за бюджетни кредити за плащания.
Промяна 31
Предложение за регламент
Глава 3 – член 14 – параграф 2
2.  През никоя година използваната сума от маржа за непредвидени обстоятелства не надхвърля максималната сума, предвидена в годишната техническа корекция на МФР, и е съобразена с тавана на собствените ресурси.
2.  През никоя година използваната сума от маржа за непредвидени обстоятелства не надхвърля максималната сума, предвидена в годишната техническа корекция на МФР.
Промяна 32
Предложение за регламент
Глава 3 – член 14 – параграф 3
3.  Сумите, предоставени чрез използването на маржа за непредвидени обстоятелства, се компенсират изцяло от маржовете от една или повече функции от МФР за текущата финансова година или за следващи финансови години.
заличава се
Промяна 33
Предложение за регламент
Глава 3 – член 14 – параграф 4
4.  Компенсираните в съответствие с параграф 3 суми не се използват повече по отношение на МФР. Средствата, използвани по линия на маржа за непредвидени обстоятелства, не водят до превишаване на общите тавани на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, определени в МФР, за текущата и за следващите финансови години.
заличава се
Промяна 34
Предложение за регламент
Глава 4 – заглавие
Преглед и преразглеждане на МФР
Преразглеждания
Промяна 35
Предложение за регламент
Глава 4 – член 15 – параграф 1
1.  Без да се засягат член 3, параграф 2, членове 16—20 и член 24, в случай на непредвидени обстоятелства МФР може да бъде преразгледана в съответствие с тавана на собствените ресурси, определен в съответствие с действащото Решение за собствените ресурси.
1.  Без да се засягат член 3, параграф 2, членове 16—20 и член 24, съответните тавани на МФР се преразглеждат във възходяща посока, в случай че това е необходимо за улесняване на финансирането на политиките на Съюза, и по-специално на новите цели на политиката, когато обстоятелствата са такива, че в противен случай би било необходимо да се установят допълнителни междуправителствени или квазимеждуправителствени методи за финансиране, които биха заобиколили бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС.
Промяна 36
Предложение за регламент
Глава 4 – член 15 – параграф 3
3.  Всяко предложение за преразглеждане на МФР в съответствие с параграф 1 разглежда възможностите за преразпределяне на разходите между програмите във функцията, за която се отнася преразглеждането, като се обръща особено внимание на всяко очаквано недостатъчно използване на бюджетните кредити.
заличава се
Промяна 37
Предложение за регламент
Глава 4 – член 16 – заглавие
Междинен преглед на МФР
Междинно преразглеждане на МФР
Промяна 38
Предложение за регламент
Глава 4 – член 16
Преди 1 януари 2024 г. Комисията представя преглед на изпълнението на МФР. Този преглед се придружава, ако е уместно, от съответните предложения.
Преди 1 юли 2023 г. Комисията представя законодателно предложение за преразглеждане на настоящия регламент в съответствие с процедурите, определени в ДФЕС, въз основа на преглед на функционирането на МФР. Без да се засяга член 6 от настоящия регламент, при такова преразглеждане не се намаляват предварително разпределените национални финансови пакети.
Предложението се изготвя, като се взема предвид оценката на:
—  напредъка към постигането на общата цел за изразходване на 25% от разходите на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, през периода 2021 – 2027 г. на МФР, и на целта за 30% разходи годишно във възможно най-кратък срок;
—  интегрирането на целите на ООН за устойчиво развитие;
—  интегрирането на свързаните с пола аспекти в бюджета на Съюза (бюджетиране, съобразено с равенството между половете);
—  въздействието на мерките за опростяване върху намаляването на бюрокрацията за бенефициентите при изпълнението на финансовите програми, което се извършва в консултация със заинтересованите страни;
Промяна 39
Предложение за регламент
Глава 4 – член 17
При уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за резултатите от техническите корекции на МФР Комисията внася, когато е уместно, предложение за преразглеждане на общия размер на бюджетните кредити за плащания, които смята за необходими предвид на изпълнението, за да се осигури доброто управление на годишните тавани на плащанията и по-специално тяхното съгласувано развитие спрямо бюджетните кредити за поети задължения.
При уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за резултатите от техническите корекции на МФР или когато таваните за плащанията могат да възпрепятстват Съюза да спазва правните си задължения, Комисията внася предложение за преразглеждане на общия размер на бюджетните кредити за плащания, които смята за необходими предвид на изпълнението, за да се осигури доброто управление на годишните тавани на плащанията и по-специално тяхното съгласувано развитие спрямо бюджетните кредити за поети задължения.
Промяна 40
Предложение за регламент
Глава 5 – член 21 – параграф 1
1.  За широкомащабните проекти по Регламент XXXX/XX на Европейския парламент и на Съвета - Космическа програма]] е налична максимална сума от 14 196 млн. евро (по цени от 2018 г.) от общия бюджет на Съюза за периода 2021—2027 г.
1.  За европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“) и „Коперник“ (европейската програма за наблюдение на Земята) е налична обща максимална сума от общия бюджет на Съюза за периода 2021—2027 г. Тази максимална сума се определя на 15% над индикативните суми, определени за двата широкомащабни проекта съгласно [Регламент XXXX/XX на Европейския парламент и на Съвета - Космическа програма]. Всяко увеличение в рамките на тази максимална сума се финансира чрез маржовете или специалните инструменти и не води до намаляване на средствата за други програми и проекти.
Промяна 41
Предложение за регламент
Глава 5 – член 21 – параграф 2 a (нов)
2а.  В случай че възникне допълнителна потребност от финансиране от бюджета на Съюза за горепосочените широкомащабни проекти, Комисията предлага съответно преразглеждане на таваните на МФР.
Промяна 42
Предложение за регламент
Глава 6 – заглавие
Междуинституционално сътрудничество при бюджетната процедура
Прозрачност и междуинституционално сътрудничество при бюджетната процедура
Промяна 43
Предложение за регламент
Глава 6 – член 22
Междуинституционално сътрудничество при бюджетната процедура
Прозрачност и междуинституционално сътрудничество при бюджетната процедура
Промяна 44
Предложение за регламент
Глава 6 – член 22 – параграф 4 a (нов)
Европейският парламент и Съветът се представляват от членове на съответните институции, когато заседанията се провеждат на политическо равнище.
Промяна 45
Предложение за регламент
Глава 6 – член 22 – параграф 4 б (нов)
Европейският парламент и Съветът заседават публично при приемането на съответните си позиции относно проектобюджета.
Промяна 46
Предложение за регламент
Глава 6 – член 23
Всички разходи и приходи на Съюза и Евратом са включени в общия бюджет на Съюза в съответствие с член 7] от Финансовия регламент, включително разходите, произтичащи от всяко решение по въпроса, взето с единодушие от Съвета след консултация с Европейския парламент, в рамките на член 332 от ДФЕС.
Всички разходи и приходи на Съюза и Евратом са включени в общия бюджет на Съюза в съответствие с член 310, параграф 1 от ДФЕС, включително разходите, произтичащи от всяко решение по въпроса, взето с единодушие от Съвета след консултация с Европейския парламент, в рамките на член 332 от ДФЕС.
Промяна 47
Предложение за регламент
Глава 7 – член 24
Преди 1 юли 2025 г. Комисията представя предложение за нова многогодишна финансова рамка.
Преди 1 юли 2023 г., Комисията представя заедно с предложенията си за междинното преразглеждане доклад, в който се определят методите за практическото изпълнение на финансовата рамка от пет плюс пет години.
Преди 1 юли 2025 г. Комисията представя предложение за нова многогодишна финансова рамка.
Ако преди 31 декември 2027 г. не бъде приет регламент на Съвета за определяне на нова многогодишна финансова рамка, таваните и другите разпоредби за последната година в обхвата на МФР продължават да се прилагат до приемането на регламент за определяне на нова финансова рамка. Ако след 2020 г. към Съюза се присъедини нова държава членка, при необходимост продължената финансова рамка се преразглежда с цел да се вземе предвид присъединяването.

Д.ПРОМЕНИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

52.подчертава, че в резултат на преговорите и приемането на нов регламент за МФР предложението за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление следва да се промени, както следва:

Промяна 48
Предложение за междуинституционално споразумение
Част I
Раздел А – точка 6 а (нова)
6а.  Информацията във връзка с операциите, които не са включени в общия бюджет на Съюза, и предвидимото развитие на различните категории собствени ресурси на Съюза се представя индикативно в отделни таблици. Тази информация се актуализира ежегодно заедно с документите, придружаващи проектобюджета.
Промяна 49
Предложение за междуинституционално споразумение
Част I
Раздел А – точка 7
7.  За целите на доброто финансово управление институциите осигуряват, доколкото е възможно, по време на бюджетната процедура и на приемането на бюджета наличието на достатъчни маржове под таваните за различните функции от МФР.
7.  За целите на доброто финансово управление институциите осигуряват, доколкото е възможно, по време на бюджетната процедура и на приемането на бюджета наличието на достатъчни суми в рамките на маржовете под таваните за различните функции от МФР или в рамките на наличните специални инструменти.
Промяна 50
Предложение за междуинституционално споразумение
Част I
Раздел А – точка 8
Актуализация на прогнозите за предоставени бюджетни кредити за плащания след 2027 г.
8.  През 2024 г. Комисията актуализира прогнозите за бюджетните кредити за плащания след 2027 г.
При актуализацията се отчитат цялата съответна информация, включително реалното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, както и прогнозите за изпълнението. Освен това при нея се вземат под внимание правилата, предназначени за осигуряване на съгласуваното развитие на бюджетните кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети задължения и прогнозите за растежа на брутния национален доход на Съюза.
Актуализация на прогнозите за предоставени бюджетни кредити за плащания
8.  Всяка година Комисията актуализира прогнозите за бюджетните кредити за плащания до и след 2027 г.
При актуализацията се отчитат цялата съответна информация, включително реалното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, както и прогнозите за изпълнението. Освен това при нея се вземат под внимание правилата, предназначени за осигуряване на съгласуваното развитие на бюджетните кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети задължения и прогнозите за растежа на брутния национален доход на Съюза.
Промяна 51
Предложение за междуинституционално споразумение
Част I
Раздел Б – точка 9
9.  Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, определени в съответния основен акт, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.
Трансферите, свързани с Фонда за приспособяване към глобализацията, се извършват съгласно Финансовия регламент.
9.  Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, определени в съответния основен акт, Комисията прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на Фонда за приспособяване към глобализацията се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета.
Едновременно с представянето на предложението си за решение за мобилизиране на Фонда за приспособяване към глобализацията Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.
В случай на несъгласие въпросът се разглежда на следващата тристранна среща относно бюджета.
Трансферите, свързани с Фонда за приспособяване към глобализацията, се извършват съгласно Финансовия регламент.
Промяна 52
Предложение за междуинституционално споразумение
Част I
Раздел Б – точка 10
10.  Когато са изпълнени условията за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, определени в съответния основен акт, Комисията прави предложение за подходящия бюджетен инструмент в съответствие с Финансовия регламент.
10.  Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, определени в съответния основен акт, Комисията прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета.
Едновременно с представянето на предложението си за решение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.
В случай на несъгласие въпросът се разглежда на следващата тристранна среща относно бюджета.
Трансферите, свързани с фонд „Солидарност“, се извършват съгласно Финансовия регламент.
Промяна 53
Предложение за междуинституционално споразумение
Част I
Раздел Б – точка 11
11.  Когато смята, че резервът за спешна помощ трябва да бъде мобилизиран, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер на средства от резерва към съответните бюджетни редове в съответствие с Финансовия регламент.
11.  Когато смята, че резервът за спешна помощ трябва да бъде мобилизиран, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер на средства от резерва към съответните бюджетни редове в съответствие с Финансовия регламент.
В случай на несъгласие въпросът се разглежда на следващата тристранна среща относно бюджета.
Промяна 54
Предложение за междуинституционално споразумение
Част I
Раздел Б – точка 12
Инструмент за гъвкавост
12.  Комисията прави предложение за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, след като е разгледала всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити във функцията, за която са необходими допълнителни разходи.
В предложението се посочват нуждите, които трябва да се покрият, и сумата. Такова предложение може да бъде направено във връзка с проектобюджет или проект на коригиращ бюджет.
Инструментът за гъвкавост може да бъде мобилизиран от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.
Инструмент за гъвкавост
12.  Комисията прави предложение за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, след като е изчерпила маржовете на съответните функции.
В предложението се посочват нуждите, които трябва да се покрият, и сумата.
Инструментът за гъвкавост може да бъде мобилизиран от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.
Промяна 55
Предложение за междуинституционално споразумение
Част I
Раздел Б – точка 13
13.  Комисията предлага мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства или на част от него след задълбочен анализ на всички други финансови възможности. Такова предложение може да бъде направено във връзка с проектобюджет или проект на коригиращ бюджет.
Маржът за непредвидени обстоятелства може да бъде мобилизиран от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.
13.  Комисията предлага мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства или на част от него след задълбочен анализ на всички други финансови възможности.
Маржът за непредвидени обстоятелства може да бъде мобилизиран от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.
Промяна 56
Предложение за междуинституционално споразумение
Част II
Раздел А – точка 14 а (нова)
14а.  За да се улесни приемането на нова МФР или нейното преразглеждане и за да се приложи член 312, параграф 5 от ДФЕС, институциите започват да свикват редовни срещи, и по-конкретно:
—  срещи на председателите, както е посочено в член 324 от Договора;
—  информационни и отчетни заседания с делегация на Европейския парламент, провеждани от председателството на Съвета преди и след съответните заседания на Съвета;
—  неофициални тристранни срещи в хода на процедурите в Съвета, имащи за цел да вземат предвид становището на Парламента във всеки един документ, изготвен от председателството на Съвета;
—  тристранни срещи след приемането на съответните мандати за водене на преговори от Парламента и Съвета;
—  присъствие на представител на председателството на Съвета в съответната парламентарна комисия и на представител на екипа за преговори на Парламента в съответния състав на Съвета.
Парламентът и Съветът взаимно си предоставят, веднага след като стане наличен, всеки документ, официално приет в техните съответни подготвителни органи или представен официално от тяхно име.
Промяна 57
Предложение за междуинституционално споразумение
Част II
Раздел Б – точка 15 – тире 2
—  приходите, разходите, активите и пасивите на Европейския фонд за развитие (ЕФР), Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и други евентуални бъдещи механизми,
—  приходите, разходите, активите и пасивите на Европейския фонд за развитие (ЕФР), Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и други евентуални бъдещи механизми, които не се финансират от бюджета на Съюза, но съществуват за подкрепа на целите на политиката на Съюза, произтичащи от Договорите,
Промяна 58
Предложение за междуинституционално споразумение
Част II
Раздел Б – точка 15 а (нова)
15а.  Когато одобрява самостоятелни трансфери съгласно член 30, параграф 1 от Финансовия регламент, Комисията информира незабавно бюджетния орган за подробните основания за тези трансфери. Когато Парламентът или Съветът изразят резерви относно самостоятелен трансфер, Комисията разглежда тези резерви, включително, ако е уместно, като връща трансфера.
Промяна 59
Предложение за междуинституционално споразумение
Част III
Раздел А – точка 24 а (нова)
24а.  Когато в рамките на бюджетната процедура бюджетният орган вземе решение за конкретни увеличения, Комисията не ги компенсира през следващите години на финансовото си програмиране, освен ако не е изрично инструктирана от бюджетния орган да направи това.
Промяна 60
Предложение за междуинституционално споразумение
Приложение
Част А – точка 1а (нова)
1а.  Всяка институция се задължава да се въздържа от предаване на другите институции на каквито и да било неспешни бюджетни позиции, трансфери или други уведомления, водещи до активирането на срокове през периодите на прекъсване на работата им, така че да се гарантира, че всяка институция е в състояние надлежно да упражнява своите процедурни прерогативи.
Службите на институциите се информират взаимно и своевременно за датите на прекъсване на работата на съответните им институции.
Промяна 61
Предложение за междуинституционално споразумение
Приложение
Част Б – точка 2
2.  Своевременно, преди Комисията да приеме проектобюджета, се свиква тристранна среща, за да се обсъдят възможните приоритети на бюджета за предстоящата финансова година.
2.  Своевременно, преди Комисията да приеме проектобюджета, се свиква тристранна среща, за да се обсъдят възможните приоритети на бюджета за предстоящата финансова година и всички въпроси, произтичащи от изпълнението на бюджета за текущата финансова година.
Промяна 62
Предложение за междуинституционално споразумение
Приложение
Част В – точка 8
8.  В интерес на лоялното и добро институционално сътрудничество Европейският парламент и Съветът се ангажират да поддържат редовни и активни контакти на всички равнища чрез съответните им преговарящи лица, по време на цялата бюджетна процедура и по-специално през периода на помирителната процедура. Европейският парламент и Съветът се ангажират да осигурят своевременен и постоянен обмен на съответната информация и документи на формално и неформално равнище, както и при нужда да провеждат технически или неформални срещи в периода на помирителната процедура в сътрудничество с Комисията. Комисията осигурява своевременен и равен достъп до информация и документи за Европейския парламент и Съвета.
8.  В интерес на лоялното и добро институционално сътрудничество Европейският парламент и Съветът се ангажират да поддържат редовни и активни контакти на всички равнища чрез съответните им преговарящи лица, по време на цялата бюджетна процедура и по-специално през периода на помирителната процедура. Европейският парламент и Съветът се ангажират да осигурят своевременен и постоянен обмен на съответната информация и документи на формално и неформално равнище, по-специално като си предоставят взаимно всички процедурни документи, приети в рамките на техните съответни подготвителни органи веднага след като станат налични. Освен това те се ангажират при нужда да провеждат технически или неформални срещи в периода на помирителната процедура в сътрудничество с Комисията. Комисията осигурява своевременен и равен достъп до информация и документи за Европейския парламент и Съвета.
Промяна 63
Предложение за междуинституционално споразумение
Приложение
Част Г – точка 12 а (нова)
12а.   Европейският парламент и Съветът заседават публично при приемането на съответните си позиции относно проектобюджета.
Промяна 64
Предложение за междуинституционално споразумение
Приложение
Част Д – точка 15
15.  Европейският парламент и Съветът се представляват на подходящо равнище в помирителния комитет, което да позволява на всяка делегация да поема политически ангажименти от името на своята институция, за да може да се постигне реален напредък към окончателното споразумение.
15.  Европейският парламент и Съветът се представляват от членове на съответната институция в помирителния комитет, така че всяка делегация да може да поема политически ангажименти от името на своята институция, за да може да се постигне реален напредък към окончателното споразумение.
Промяна 65
Предложение за междуинституционално споразумение
Приложение
Част Д – точка 19
19.  Датите на заседанията на помирителния комитет и на тристранните срещи се определят предварително по споразумение между трите институции.
19.  Датите на заседанията на помирителния комитет и на тристранните срещи се определят предварително по споразумение между трите институции. При необходимост по време на помирителната процедура могат да бъдат организирани допълнителни срещи, включително на техническо равнище.
Промяна 66
Предложение за междуинституционално споразумение
Приложение
Част Д – точка 21 а (нова)
21а.   За да се използва пълноценно определеният в Договора период на помирителна процедура от 21 дни и да се даде възможност на институциите да актуализират съответните си преговорни позиции, Европейският парламент и Съветът се ангажират да разглеждат състоянието на помирителната процедура на всяко заседание на техните съответни подготвителни органи през горепосочения период и се въздържат да оставят това за последния момент.
Промяна 67
Предложение за междуинституционално споразумение
Приложение
Част Ж – заглавие
Част Ж. Неразплатени поети ангажименти („Restes à liquider“)
Част Ж. Изпълнение на бюджета, плащания и неразплатени поети ангажименти („Restes à liquider“)
Промяна 68
Предложение за междуинституционално споразумение
Приложение
Част Ж – точка 36
36.  Предвид необходимостта да се осигури методична последователност на общите бюджетни кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети ангажименти, така че да се избегне всяко прехвърляне извън установеното на неразплатени поети ангажименти от една година в друга, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да контролират внимателно нивото на неразплатените поети ангажименти, за да смекчат опасността от възпрепятстване на изпълнението на програмите на Съюза поради липса на бюджетни кредити за плащания в края на МФР.
С цел да се осигури управляемо ниво и профил на плащанията по всички функции, във всички функции строго се прилагат правилата за отмяна на бюджетни кредити, по-специално правилата за автоматична отмяна.
В хода на бюджетната процедура институциите провеждат редовни срещи с оглед извършването на съвместна оценка на актуалното състояние и на перспективите за изпълнението на бюджета през текущата и следващите години. Това става под формата на специални междуинституционални срещи на подходящо равнище, преди които Комисията представя подробна оценка на актуалното състояние с разбивка по фондове и държави членки във връзка с изпълнението на плащанията, получените искания за възстановяване на разходи и преразгледаните прогнози. По-специално, с цел да се гарантира, че Съюзът ще може да изпълни всички свои финансови задължения, които произтичат от съществуващите и бъдещите поети задължения за периода 2021 — 2027 г., в съответствие с член 323 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът анализират и обсъждат разчетите на Комисията за необходимия размер на бюджетните кредити за плащания.
36.  Предвид необходимостта да се осигури методична последователност на общите бюджетни кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети ангажименти, така че да се избегне всяко прехвърляне извън установеното на неразплатени поети ангажименти от една година в друга, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да контролират внимателно прогнозите за плащанията и нивото на неразплатените поети ангажименти, за да смекчат опасността от възпрепятстване на изпълнението на програмите на Съюза поради липса на бюджетни кредити за плащания в края на МФР.
В хода на бюджетната процедура институциите провеждат редовни срещи с оглед извършването на съвместна оценка на актуалното състояние и на перспективите за изпълнението на бюджета през текущата и следващите години. Това става под формата на специални междуинституционални срещи на подходящо равнище, преди които Комисията представя подробна оценка на актуалното състояние с разбивка по фондове и държави членки във връзка с изпълнението на плащанията, получените искания за възстановяване на разходи и преразгледаните краткосрочни и дългосрочни прогнози. По-специално, с цел да се гарантира, че Съюзът ще може да изпълни всички свои финансови задължения, които произтичат от съществуващите и бъдещите поети задължения за периода 2021 — 2027 г., в съответствие с член 323 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът анализират и обсъждат разчетите на Комисията за необходимия размер на бюджетните кредити за плащания.

o

o o

53.възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

Приложение I – МФР за периода 2021 – 2027 г.: тавани и инструменти извън таваните (по цени от 2018 г.)

(млн. евро – по цени от 2018 г.)

 

Предложение на Комисията

Позиция на Парламента

Бюджетни кредити за поети задължения

Общо

2021 – 2027 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

2021 – 2027 г.

I.  Единен пазар, иновации и цифрова икономика

166 303

31 035

31 006

31 297

30 725

30 615

30 757

30 574

216 010

II.  Сближаване и ценности

391 974

60 026

62 887

64 979

65 785

66 686

69 204

67 974

457 540

От които: Икономическо, социално и териториално сближаване

330 642

52 143

52 707

53 346

53 988

54 632

55 286

55 994

378 097

III.  Природни ресурси и околна среда

336 623

57 780

57 781

57 789

57 806

57 826

57 854

57 881

404 718

IV.  Миграция и управление на границите

30 829

3 227

4 389

4 605

4 844

4 926

5 066

5 138

32 194

V.  Сигурност и отбрана

24 323

3 202

3 275

3 223

3 324

3 561

3 789

4 265

24 639

VI.  Съседните региони и светът

108 929

15 368

15 436

15 616

15 915

16 356

16 966

17 729

113 386

VII.  Европейска публична администрация

75 602

10 388

10 518

10 705

10 864

10 910

11 052

11 165

75 602

От които: Административни разходи на институциите

58 547

8 128

8 201

8 330

8 432

8 412

8 493

8 551

58 547

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1 134 583

181 025

185 293

188 215

189 262

190 880

194 688

194 727

1 324 089

като процент от БНД

1.11 %

1.29 %

1.31 %

1.31 %

1.30 %

1.30 %

1.31 %

1.29 %

1.30 %

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

1 104 805

174 088

176 309

186 391

187 490

188 675

189 961

191 398

1 294 311

като процент от БНД

1.08 %

1.24 %

1.24 %

1.30 %

1.29 %

1.28 %

1.28 %

1.27 %

1.27 %

ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв за спешна помощ

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

1 400

200

200

200

200

200

200

200

1 400

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Инструмент за гъвкавост

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

Европейска функция за стабилизиране на инвестициите

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Европейски механизъм за подкрепа на мира

9 223

753

970

1 177

1 376

1 567

1 707

1 673

9 223

ОБЩО ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

26 023

4 953

5 170

5 377

5 576

5 767

5 907

5 873

38 623

ОБЩО МФР + ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

1 160 606

185 978

190 463

193 592

194 838

196 647

200 595

200 600

1 362 712

като процент от БНД

1.14 %

1.32 %

1.34 %

1.35 %

1.34 %

1.34 %

1.35 %

1.33 %

1.34 %

Приложение II – МФР за периода 2021 – 2027 г.: тавани и инструменти извън таваните (по текущи цени)

(млн. евро – по текущи цени)

 

Предложение на Комисията

Позиция на Парламента

Бюджетни кредити за поети задължения

Общо

2021 – 2027 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

2021 – 2027 г.

I.  Единен пазар, иновации и цифрова икономика

187 370

32 935

33 562

34 555

34 601

35 167

36 037

36 539

243 395

II.  Сближаване и ценности

442 412

63 700

68 071

71 742

74 084

76 601

81 084

81 235

516 517

От които: Икономическо, социално и териториално сближаване

373 000

55 335

57 052

58 899

60 799

62 756

64 776

66 918

426 534

III.  Природни ресурси и околна среда

378 920

61 316

62 544

63 804

65 099

66 424

67 785

69 174

456 146

IV.  Миграция и управление на границите

34 902

3 425

4 751

5 084

5 455

5 658

5 936

6 140

36 448

V.  Сигурност и отбрана

27 515

3 397

3 545

3 559

3 743

4 091

4 439

5 098

27 872

VI.  Съседните региони и светът

123 002

16 308

16 709

17 242

17 923

18 788

19 878

21 188

128 036

VII.  Европейска публична администрация

85 287

11 024

11 385

11 819

12 235

12 532

12 949

13 343

85 287

От които: Административни разходи на институциите

66 028

8 625

8 877

9 197

9 496

9 663

9 951

10 219

66 028

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1 279 408

192 105

200 567

207 804

213 140

219 261

228 107

232 717

1 493 701

като процент от БНД

1.11 %

1.29 %

1.31 %

1.31 %

1.30 %

1.30 %

1.31 %

1.29 %

1.30 %

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

1 246 263

184 743

190 843

205 790

211 144

216 728

222 569

228 739

1 460 556

като процент от БНД

1.08 %

1.24 %

1.24 %

1.30 %

1.29 %

1.28 %

1.28 %

1.27 %

1.27 %

ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв за спешна помощ

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

1 578

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Инструмент за гъвкавост

7 889

2 122

2 165

2 208

2 252

2 297

2 343

2 390

15 779

Европейска функция за стабилизиране на инвестициите

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Европейски механизъм за подкрепа на мира

10 500

800

1 050

1 300

1 550

1 800

2 000

2 000

10 500

ОБЩО ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

29 434

5 256

5 596

5 937

6 279

6 624

6 921

7 019

43 633

ОБЩО МФР + ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

1 308 843

197 361

206 163

213 741

219 419

225 885

235 028

239 736

1 537 334

като процент от БНД

1.14 %

1.32 %

1.34 %

1.35 %

1.34 %

1.34 %

1.35 %

1.33 %

1.34 %

Приложение III –— МФР за периода 2021 — 2027 г.: разбивка по програми (по цени от 2018 г.)

N.B.: За по-лесна съпоставка, таблицата следва структурата на отделните програми на ЕС, както е предложено от Комисията, без да се засягат евентуални промени, които могат да бъдат поискани по време на законодателната процедура и да доведат до приемането на съответните програми.

(млн. евро – по цени от 2018 г.)

 

МФР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. (ЕС-27 + ЕФР)

Предложение на Комисията 2021 – 2027 г.

Позиция на Парламента

2021 – 2027 г.

I.  Единен пазар, иновации и цифрова икономика

116 361

166 303

216 010

1.  Научни изследвания и иновации

69 787

91 028

127 537

Програма „Хоризонт Европа“

64 674

83 491

120 000

Програма за научни изследвания и обучение на Евратом

2 119

2 129

2 129

Международен експериментален термоядрен реактор (ITER)

2 992

5 406

5 406

Други

2

2

2

2.  Европейски стратегически инвестиции

31 886

44 375

51 798

Фонд InvestEU

3 968

13 065

14 065

Механизъм за свързване на Европа (обща вноска H1)

включително:

17 579

21 721

28 083

Механизъм за свързване на Европа – Транспорт

12 393

11 384

17 746

Механизъм за свързване на Европа – Енергетика

4 185

7 675

7 675

Механизъм за свързване на Европа – Цифрови технологии

1 001

2 662

2 662

Програма „Цифрова Европа“

172

8 192

8 192

Други

9 097

177

177

Децентрализирани агенции

1 069

1 220

1 281

3.  Единен пазар

5 100

5 672

8 423

Програма за единния пазар (вкл. COSME)

3 547

3 630

5 823

Програма на ЕС за борба с измамите

156

161

322

Сътрудничество в областта на данъчното облагане (FISCALIS)

226

239

300

Сътрудничество в областта на митниците (CUSTOMS)

536

843

843

Устойчив туризъм

 

 

300

Други

61

87

87

Децентрализирани агенции

575

714

748

4.  Космическо пространство

11 502

14 404

15 225

Европейска космическа програма

11 308

14 196

15 017

Децентрализирани агенции

194

208

208

Марж

-1 913

10 824

13 026

II.  Сближаване и ценности

387 250

391 974

457 540

5.  Регионално развитие и сближаване

272 647

242 209

272 647

ЕФРР + Кохезионен фонд

включително:

272 411

241 996

272 411

Европейски фонд за регионално развитие

196 564

200 622

 

Кохезионен фонд

75 848

41 374

 

От които вноска за Механизма за свързване на Европа – Транспорт

11 487

10 000

 

Подкрепа за турската кипърска общност

236

213

236

6.  Икономически и паричен съюз

273

22 281

22 281

Програма за подкрепа на реформите

185

22 181

22 181

Защита на еврото срещу фалшифициране

7

7

7

Други

81

93

93

7.  Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите

115 729

123 466

157 612

Европейски социален фонд + (включително 5,9 милиарда евро за гаранция за децата)

96 216

89 688

106 781

От които здраве, заетост и социални иновации

1 075

1 042

1 095

„Еразъм+“

13 699

26 368

41 097

Европейски корпус за солидарност

373

1 113

1 113

„Творческа Европа“

1 403

1 642

2 806

Правосъдие

316

271

316

„Права и ценности“, включително най-малко 500 милиона евро за направление „Ценности на Съюза“

594

570

1 627

Други

1 158

1 185

1 185

Децентрализирани агенции

1 971

2 629

2 687

Марж

-1 399

4 018

4 999

III.  Природни ресурси и околна среда

399 608

336 623

404 718

8.  Селско стопанство и морска политика

390 155

330 724

391 198

ЕФГЗ + ЕЗФРСР

включително:

382 855

324 284

383 255

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)

286 143

254 247

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

96 712

70 037

 

Европейски фонд за морско дело и рибарство

6 243

5 448

6 867

Други

962

878

962

Децентрализирани агенции

95

113

113

9.  Околна среда и действия по климата

3 492

5 085

11 520

Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

3 221

4 828

6 442

Фонд за справедлив енергиен преход

 

 

4 800

Децентрализирани агенции

272

257

278

Марж

5 960

814

1 999

IV.  Миграция и управление на границите

10 051

30 829

32 194

10.  Миграция

7 180

9 972

10 314

Фонд „Убежище и миграция“

6 745

9 205

9 205

Децентрализирани агенции*

435

768

1 109

11.  Управление на границите

5 492

18 824

19 848

Фонд за интегрирано управление на границите

2 773

8 237

8 237

Децентрализирани агенции*

2 720

10 587

11 611

Марж

-2 621

2 033

2 033

V.  Сигурност и отбрана

1 964

24 323

24 639

12.  Сигурност

3 455

4 255

4 571

Фонд „Вътрешна сигурност“

1 200

2 210

2 210

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

включително:

1 359

1 045

1 359

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (Литва)

459

490

692

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (вкл. за България и Словакия)

900

555

667

Децентрализирани агенции

896

1 001

1 002

13.  Отбрана

575

17 220

17 220

Европейски фонд за отбрана

575

11 453

11 453

Военна мобилност

0

5 767

5 767

14.  Реакция при кризи

1 222

1 242

1 242

Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU)

560

1 242

1 242

Други

662

p.m.

p.m.

Марж

-3 289

1 606

1 606

VI.  Съседните региони и светът

96 295

108 929

113 386

15.  Външна дейност

85 313

93 150

96 809

Инструмент(и) в подкрепа на политиките за съседство и развитие, включително приемника на ЕФР и инвестиционен план за Африка

71 767

79 216

82 716

Хуманитарна помощ

8 729

9 760

9 760

Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

2 101

2 649

2 649

Отвъдморски страни и територии (включително Гренландия)

594

444

594

Други

801

949

949

Децентрализирани агенции

144

132

141

16.  Предприсъединителна помощ

13 010

12 865

13 010

Предприсъединителна помощ

13 010

12 865

13 010

Марж

-2 027

2 913

3 567

VII.  Европейска публична администрация

70 791

75 602

75 602

Европейски училища и пенсии

14 047

17 055

17 055

Административни разходи на институциите

56 744

58 547

58 547

ОБЩО

1 082 320

1 134 583

1 324 089

В % от БНД (ЕС-27)

1.16 %

1.11 %

1.30 %

* Сумата на ЕП за децентрализираните агенции в групи 10 и 11 включва финансовото отражение на предложенията на Комисията от 12 септември 2018 г. относно EASO и европейската гранична и брегова охрана.

Приложение IV – МФР за периода 2021 – 2027 г.: разбивка по програми (по текущи цени)

(млн. евро – по текущи цени)

 

МФР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. (ЕС-27 + ЕФР)

Предложение на Комисията 2021 – 2027 г.

Позиция на Парламента

2021 – 2027 г.

I.  Единен пазар, иновации и цифрова икономика

114 538

187 370

243 395

1.  Научни изследвания и иновации

68 675

102 573

143 721

Програма „Хоризонт Европа“

63 679

94 100

135 248

Програма за научни изследвания и обучение на Евратом

2 085

2 400

2 400

Международен експериментален термоядрен реактор (ITER)

2 910

6 070

6 070

Други

1

3

3

2.  Европейски стратегически инвестиции

31 439

49 973

58 340

Фонд InvestEU

3 909

14 725

15 852

Механизъм за свързване на Европа (обща вноска H1)

включително:

17 435

24 480

31 651

Механизъм за свързване на Европа – Транспорт

12 281

12 830

20 001

Механизъм за свързване на Европа – Енергетика

4 163

8 650

8 650

Механизъм за свързване на Европа – Цифрови технологии

991

3 000

3 000

Програма „Цифрова Европа“

169

9 194

9 194

Други

8 872

200

200

Децентрализирани агенции

1 053

1 374

1 444

3.  Единен пазар

5 017

6 391

9 494

Програма за единния пазар (вкл. COSME)

3 485

4 089

6 563

Програма на ЕС за борба с измамите

153

181

363

Сътрудничество в областта на данъчното облагане (FISCALIS)

222

270

339

Сътрудничество в областта на митниците (CUSTOMS)

526

950

950

Устойчив туризъм

 

 

338

Други

59

98

98

Децентрализирани агенции

572

804

843

4.  Космическо пространство

11 274

16 235

17 160

Европейска космическа програма

11 084

16 000

16 925

Децентрализирани агенции

190

235

235

Марж

-1 866

12 198

14 680

II.  Сближаване и ценности

380 738

442 412

516 517

5.  Регионално развитие и сближаване

268 218

273 240

307 578

ЕФРР + Кохезионен фонд

включително:

267 987

273 000

307 312

Европейски фонд за регионално развитие

193 398

226 308

 

Кохезионен фонд

74 589

46 692

 

От които вноска за Механизма за свързване на Европа – Транспорт

11 306

11 285

 

Подкрепа за турската кипърска общност

231

240

266

6.  Икономически и паричен съюз

275

25 113

25 113

Програма за подкрепа на реформите

188

25 000

25 000

Защита на еврото срещу фалшифициране

7

8

8

Други

79

105

105

7.  Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите

113 636

139 530

178 192

Европейски социален фонд + (включително 5,9 милиарда евро по цени от 2018 г. за гаранция за децата)

94 382

101 174

120 457

От които здраве, заетост и социални иновации

1 055

1 174

1 234

„Еразъм+“

13 536

30 000

46 758

Европейски корпус за солидарност

378

1 260

1 260

„Творческа Европа“

1 381

1 850

3 162

Правосъдие

 

305

356

„Права и ценности“, включително най-малко 500 милиона евро по цени от 2018 г. за направление „Ценности на Съюза“

 

642

1 834

Други

1 131

1 334

1 334

Децентрализирани агенции

1 936

2 965

3 030

Марж

-1 391

4 528

5 634

III.  Природни ресурси и околна среда

391 849

378 920

456 146

8.  Селско стопанство и морска политика

382 608

372 264

440 898

ЕФГЗ + ЕЗФРСР

включително:

375 429

365 006

431 946

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)

280 351

286 195

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

95 078

78 811

 

Европейски фонд за морско дело и рибарство

6 139

6 140

7 739

Други

946

990

1 085

Децентрализирани агенции

94

128

128

9.  Околна среда и действия по климата

3 437

5 739

12 995

Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

3 170

5 450

7 272

Фонд за справедлив енергиен преход

 

 

5 410

Децентрализирани агенции

267

289

313

Марж

5 804

918

2 254

IV.  Миграция и управление на границите

9 929

34 902

36 448

10.  Миграция

7 085

11 280

11 665

Фонд „Убежище и миграция“

6 650

10 415

10 415

Децентрализирани агенции*

435

865

1 250

11.  Управление на границите

5 439

21 331

22 493

Фонд за интегрирано управление на границите

2 734

9 318

9 318

Децентрализирани агенции*

2 704

12 013

13 175

Марж

-2 595

2 291

2 291

V.  Сигурност и отбрана

1 941

27 515

27 872

12.  Сигурност

3 394

4 806

5 162

Фонд „Вътрешна сигурност“

1 179

2 500

2 500

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

включително:

1 334

1 178

1 533

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (Литва)

451

552

780

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (вкл. за България и Словакия)

883

626

753

Децентрализирани агенции

882

1 128

1 129

13.  Отбрана

590

19 500

19 500

Европейски фонд за отбрана

590

13 000

13 000

Военна мобилност

0

6 500

6 500

14.  Реакция при кризи

1 209

1 400

1 400

Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU)

561

1 400

1 400

Други

648

p.m.

p.m

Марж

-3 253

1 809

1 809

VI.  Съседните региони и светът

93 381

123 002

128 036

15.  Външна дейност

82 569

105 219

109 352

Инструмент(и) в подкрепа на политиките за съседство и развитие, включително приемника на ЕФР и инвестиционен план за Африка

70 428

89 500

93 454

Хуманитарна помощ

8 561

11 000

11 000

Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

2 066

3 000

3 000

Отвъдморски страни и територии (включително Гренландия)

582

500

669

Други

790

1 070

1 070

Децентрализирани агенции

141

149

159

16.  Предприсъединителна помощ

12 799

14 500

14 663

Предприсъединителна помощ

12 799

14 500

14 663

Марж

-1 987

3 283

4 020

VII.  Европейска публична администрация

69 584

85 287

85 287

Европейски училища и пенсии

13 823

19 259

19 259

Административни разходи на институциите

55 761

66 028

66 028

ОБЩО

1 061 960

1 279 408

1 493 701

В % от БНД (ЕС-27)

1.16 %

1.11 %

1.30 %

* Сумата на ЕП за децентрализираните агенции в групи 10 и 11 включва финансовото отражение на предложенията на Комисията от 12 септември 2018 г. относно EASO и европейската гранична и брегова охрана.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0075 и P8_TA(2018)0076.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0226.
(3) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 249.
(4) OВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1.
(5) ОВ C 242, 10.7.2018 г., стр. 24.


Правила за държавните помощи: нови категории държавна помощ *
PDF 115kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))
P8_TA(2018)0450A8-0315/2018

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0398),

—  като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0316/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0315/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
PDF 196kWORD 67k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2018/2157(INI))
P8_TA(2018)0451A8-0335/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид принципите, залегнали в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално насърчаването на демокрацията и правовата държава и опазването на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната сигурност,

—  като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване(1) („Обща позиция“),

—  като взе предвид деветнадесетия годишен доклад(2), изготвен съгласно член 8, параграф 2 от Общата позиция,

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/101 на Съвета от 22 януари 2018 година за насърчаване на ефективния контрол върху износа на оръжие(3) и Решение (ОВППС) 2017/915 на Съвета от 29 май 2017 година относно информационни дейности на Съюза в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие(4),

—  като взе предвид актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 26 февруари 2018 г.(5),

—  като взе предвид Справочника на потребителя към Общата позиция, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване,

—  като взе предвид Васенаарската договореност от 12 май 1996 г. относно контрола върху износа на конвенционални оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, наред с осъвременените през декември 2017 г. списъци на тези изделия и технологии и боеприпаси(6),

—  като взе предвид Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията от 25 юни 2012 г., и в частност точка 11, буква д) от плана за действие, както и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията (2015—2019 г.) от 20 юли 2015 г., и по-специално цел 21, буква г) от него,

—  като взе предвид Договора за търговията с оръжие (ДТО), приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г.(7), който влезе в сила на 24 декември 2014 г.,

—  като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността(8),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба(9), изменен с Регламент (ЕС) № 599/2014 от 16 април 2014 година, и списъка на изделия и технологии с двойна употреба в приложение I към него („Регламент за изделията с двойна употреба“),

—  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие, и по-специално цел 16 за насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие,

—  като взе предвид Програмата на ООН за разоръжаване, озаглавена „Да обезопасим нашето общо бъдеще“,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание(10),

—  като взе предвид доклада на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН до Съвета по правата на човека относно въздействието на трансфера на оръжия върху упражняването на правата на човека(11),

—  като взе предвид своите предишни резолюции по въпроса, и по-специално тези от 13 септември 2017 г.(12) и от 17 декември 2015 г.(13) относно прилагането на Общата позиция,

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС (EDIDP)(COM(2017)0294) и предложението за регламент за създаване на Европейския фонд за отбрана (COM(2018)0476),

—  като взе предвид своите резолюции относно хуманитарното положение в Йемен от 25 февруари 2016 г.(14), 15 юни 2017 г.(15) и 30 ноември 2017 г.(16),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати(17),

—  като взе предвид доклада на Съвета на ООН по правата на човека от 17 август 2018 г. относно положението във връзка с правата на човека в Йемен, включително нарушенията и злоупотребите от септември 2014 г. насам (A/HRC/39/43),

—  като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0335/2018),

A.  като има предвид, че неотменимото право на индивидуална или колективна самоотбрана е записано в член 51 от Устава на ООН;

Б.  като има предвид, че износът и трансферът на оръжия имат безспорно въздействие върху правата на човека и сигурността на човека, върху социално-икономическото развитие и върху демокрацията; като има предвид, че износът на оръжия допринася също и за обстоятелства, които принуждават хората да бягат от своите държави; като има предвид, че това са сериозни основания за създаване на строга, прозрачна, ефективна и всеобщо приета и определена система за контрол на оръжията;

В.  като има предвид, че Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета е правно обвързваща рамка, определяща осем критерия; като има предвид, че когато те не са изпълнени, издаването на разрешение за износ следва да бъде отказано (критерии 1—4) или поне това да бъде сериозно обмислено (критерии 5—8); като има предвид, че решението за трансфер или отказ на трансфер на каквито и да е военни технологии или оборудване остава да бъде по преценка на всяка държава членка съгласно член 4, параграф 2 от Общата позиция;

Г.  като има предвид, че последните данни(18) сочат, че износът на оръжия от ЕС-28 е възлизал на над 27% от общия износ в световен мащаб през периода 2013—2017 г., което превръща ЕС-28 колективно във втория по големина доставчик на оръжия в света след САЩ (34%) и преди Русия (22%); като има предвид, че през 2015 и 2016 г. са отчетени най-високите цифри за стойността на предоставените разрешения за износ на оръжия от началото на събирането на данни на ЕС, на обща стойност 195,95 милиарда евро през 2015 г., а според последния доклад на работна група „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM) — през 2016 г. на стойност 191,45 милиарда евро(19); като има предвид, че за съжаление данните за 2015 и 2016 г. са подвеждащи и неточни, тъй като обемът на разрешенията отчасти е по-скоро израз на намерение, отколкото точна цифра за реалния износ, който може да се очаква да бъде реализиран в близко бъдеще;

Д.  като има предвид, че годишните доклади на COARM досега са единственият инструмент, чиято цел е да обхване изпълнението на Общата позиция; като има предвид, че те допринесоха за по-голяма прозрачност в износа на оръжия на държавите членки и че обемът на насоките и разясненията в справочника на потребителя се е увеличил значително; като има предвид, че поради Общата позиция се е повишил обемът на данните за предоставянето на разрешения за износ на оръжия;

Е.  като има предвид, че свързаната със световната и регионалната сигурност обстановка претърпя значителни промени, особено по отношение на южните и източните съседи на Съюза, и това подчертава спешната необходимост от подобряване на методиките за изготвяне на информация за целите на оценките на риска във връзка с разрешенията за износ, както и от повишаване на сигурността на тези методики;

Ж.  като има предвид, че съобразно член 3 от Общата позиция осемте критерия определят само минимални стандарти и не засягат евентуални по-ограничителни мерки за контрол върху оръжията от страна на държавите членки; като има предвид, че процесът на вземане на решения за одобряването или отказа на разрешение за износ на оръжия е от компетентността единствено на държавите членки;

З.  като има предвид, че не всички държави членки предоставят пълни данни на работната група COARM; като има предвид, че поради различните условия за събиране на данни и процедури за представяне на отделните държави членки и тяхното различно тълкуване на осемте критерия наборите от данни са непълни и се различават, а практиките на износ на оръжия варират значително; припомня, че при обмен на информация трябва да се спазват националните законодателства и административните процедури на всяка държава;

И.  като има предвид, че понастоящем няма механизъм за стандартизирано, независимо проверяване и докладване на спазването на осемте критерия от Общата позиция;

Й.  като има предвид, че през последните години бяха приети мерки относно трафика на малки оръжия и леко въоръжение заедно с актуализиран списък на изделията и технологиите с двойна употреба съгласно Васенаарската договореност; като има предвид, че макар въпроси като контрола върху брокерската дейност с оръжия, лицензираното производство извън ЕС и контрола на крайния потребител да са включени в дневния ред и до известна степен в самата Обща позиция, много изделия, по-специално в областта на изделията с двойна употреба, кибертехнологиите и наблюдението, все още не са обхванати от системата за контрол;

К.  като има предвид, че в деветнадесетия годишен доклад се посочва, че 40,5% от разрешенията за износ на оръжия са предоставени на държави от региона на Близкия изток и Северна Африка, на стойност 77,5 милиарда евро, а на Саудитска Арабия, Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ) се пада по-голямата част от този износ на стойност 57,9 милиарда евро;

Л.  като има предвид, че в някои случаи оръжията, изнасяни за определени държави, например за Саудитска Арабия, ОАЕ и членовете на водената от Саудитска Арабия коалиция, са били използвани в конфликти като този в Йемен; като има предвид, че такъв износ е в явно нарушение на Общата позиция;

М.  като има предвид, че в резолюцията на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен се призовава върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП) да започне инициатива за налагане на оръжейно ембарго от ЕС по отношение на Саудитска Арабия;

Н.  като има предвид, че оръжията, за които е издадено разрешение за трансфер от държави — членки на ЕС и които впоследствие са използвани в настоящия конфликт в Йемен, са оказали катастрофално въздействие върху устойчивото развитие в Йемен;

О.  като има предвид, че секторът на отбраната се превърна във фокус на политиката на ЕС, като в Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз (EUGS) се посочва, че „устойчивата, иновативна и конкурентоспособна европейска отбранителна промишленост е от съществено значение за стратегическата самостоятелност на Европа и за надеждна ОПСО“(20); като има предвид, че износът на оръжие е от съществено значение за укрепването на промишлената и технологичната база на европейската отбрана и че приоритет на отбранителната промишленост е да гарантира отбраната и сигурността на държавите – членки на ЕС, като едновременно с това допринася за прилагането на ОВППС; като има предвид, че основната задача на Европейския фонд за отбрана и неговия предшественик, Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, която наскоро беше стартирана, е да „подкрепя конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост“(21);

П.  като има предвид, че мерките за прозрачност, като например контролът върху износа на оръжия, допринасят за укрепване на доверието между държавите;

Р.  като има предвид, че член 10 от Общата позиция посочва ясно, че спазването на осемте критерия има предимство пред всякакви икономически, социални, търговски или промишлени интереси на държавите членки;

Засилване на Общата позиция и подобряване на нейното изпълнение

1.  подчертава, че държавите имат законното право да придобиват военни технологии за целите на самоотбраната; отбелязва, че поддържането на отбранителна промишленост служи като част от самоотбраната на държавите членки;

2.  отбелязва, че европейският пазар в областта на отбраната служи като инструмент за гарантиране на сигурността и отбраната на държавите членки и гражданите на Съюза и допринася за прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), и по-специално на общата политика за сигурност и отбрана (ОПССО); призовава държавите членки да преодолеят настоящата липса на ефективност на разходите за отбрана, дължаща се на дублиране, разпокъсаност и липса на оперативна съвместимост, и да се стремят ЕС да се превърне в гарант на сигурността, което може да се постигне и чрез по-добро контролиране на износа на оръжия;

3.  отчита факта, че ЕС е единственият съюз от държави, разполагащ със законно обвързваща рамка, чрез която се подобрява контролът върху износа на оръжия, включително в региони и държави в криза със съмнителни постижения в областта на правата на човека; приветства в тази връзка факта, че трети държави от Европа и извън Европа са се присъединили към системата за контрол върху износа на оръжия въз основа на Общата позиция; насърчава също останалите държави кандидатки, държавите, които са в процес на получаване на статут на кандидатки, или държавите, които по друг начин желаят да тръгнат по пътя на присъединяването към ЕС, да прилагат разпоредбите на Общата позиция;

4.  подчертава неотложната необходимост от засилване ролята на делегациите на ЕС за подпомагането на държавите членки и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) при техните оценки на риска във връзка с разрешенията за износ и упражняването на контрол върху крайните потребители, контрол след извършване на доставката и проверки на място;

5.  отбелязва, че осемте критерия се прилагат и тълкуват по различен начин в държавите членки; призовава за уеднаквено, последователно и координирано спазване на осемте критерия и пълно прилагане на Общата позиция с всички нейни задължения;

6.  счита, че в методологията за оценките на риска във връзка с разрешенията за износ следва да се възприеме принцип на предпазливост и че държавите членки, освен да преценяват дали конкретни военни технологии биха могли да се използват за вътрешни репресии или други нежелани цели, следва също така да извършват оценка на рисковете въз основа на цялостното положение в държавата на местоназначение, като вземат предвид фактори като състоянието на демокрацията, правовата държава и социално-икономическото развитие;

7.  в съответствие със своите препоръки от 13 септември 2017 г., призовава държавите членки и ЕСВД да използват настоящия процес на преразглеждане, за да укрепят механизмите за обмен на информация чрез предоставяне на качествено и количествено по-добра информация относно оценките на риска във връзка с разрешенията за износ, като:

   a) предоставят повече информация относно разрешенията за износ и самия износ, която да се споделя систематично и своевременно, включително относно крайните потребители, които са считани за проблемни, случаите на пренасочване, сертификатите за краен потребител, които са фалшифицирани или по друг начин са причина за безпокойство, и подозрителните брокери или транспортни дружества, в съответствие с вътрешното законодателство;
   б) поддържат списък на субекти и лица, осъдени за нарушаване на законодателството, свързано с износа на оръжия, както и списък на случаи на констатирано отклоняване и на лица, за които е известно или за които има съмнения, че са замесени в незаконна търговия с оръжие или в дейности, представляващи заплаха за международната и националната сигурност;
   в) споделят най-добрите практики, приети за прилагане на осемте критерия;
   г) превърнат настоящия справочник на потребителя в интерактивен онлайн ресурс;
   д) превърнат до края на 2019 г. годишния доклад на ЕС в отворена и публична онлайн база данни, позволяваща търсене онлайн, като новият формат бъде прилаган за данните за 2017 г.;
   е) насърчават ясни и добре определени, основаващи се на обмена на информация процедури за сътрудничество между правоприлагащите агенции и граничните органи, с цел засилване на сътрудничеството в областта на сигурността и изкореняване на незаконната търговия с оръжие, която представлява риск за сигурността на ЕС и неговите граждани;

8.  призовава държавите членки и ЕСВД да увеличат броя на служителите, работещи по въпроси, свързани с износа, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС; насърчава използването на средства от ЕС за изграждане на капацитет сред длъжностни лица по издаването на разрешения и изпълнението в държавите членки;

9.  припомня, че сред причините за установяването на Общата позиция е да се предотврати използването на европейски оръжия срещу въоръжените сили на държавите членки и да се предотвратят нарушения на правата на човека и удължаване на въоръжени конфликти; отново заявява, че Общата позиция определя минимални изисквания, които държавите членки трябва да прилагат в областта контрола върху износа на оръжия, и че тя включва задължение за оценка на дадено заявление за разрешение за износ спрямо всичките осем критерия, посочени в нея;

10.  критикува системното неспазване на осемте критерия от държавите членки и факта, че военните технологии достигат до дестинации и крайни потребители, които не отговарят на критериите, определени в Общата позиция; повтаря призива си за независима оценка на спазването от страна на държавите членки на осемте критерия от Общата позиция; счита, че следва да се насърчава по-голямо сближаване при прилагането на осемте критерия; изразява съжаление за липсата на разпоредби относно санкции за държавите членки, които не са проверили предварително дали са спазени осемте критерия, преди да предоставят разрешения; настоятелно призовава държавите членки да подобрят съгласуваността на прилагането на Общата позиция и им препоръчва да приемат разпоредби за провеждане на независими проверки;

11.  счита, че износът за Саудитска Арабия, ОАЕ и други членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен не отговаря най-малкото на втория критерий поради участието на тези държави в тежки нарушения на хуманитарното право, установени от компетентните органи на ООН; отново повтаря своя призив от 13 септември 2017 г. във връзка с неотложната необходимост от налагане на оръжейно ембарго върху Саудитска Арабия и призовава ЗП/ВП и Съвета да включат в подобно ембарго и всички останали членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен;

12.  счита, че е необходимо да се започне процес, водещ до създаването на механизъм за санкциониране на държавите членки, които не спазват Общата позиция;

13.  отбелязва, че някои държави членки са спрели да предоставят оръжия на Саудитска Арабия и други членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен поради техните действия, докато други продължават да доставят военни технологии; поздравява тези държави членки, като например Германия и Нидерландия, които са променили практиката си по отношение на конфликта в Йемен; изразява дълбоко съжаление обаче относно факта, че други държави членки изглежда не отчитат поведението на държавата на местоназначение и крайната употреба на изнесеното оръжие и амуниции; подчертава, че тези разлики в практиките рискуват да подкопаят целия европейски режим на контрол на оръжията;

14.  изразява тревога от факта, че почти всички заявления за разрешения за износ за конкретни държави като Египет и Саудитска Арабия са били одобрени, въпреки че износът за тези държави нарушава най-малко критерии 1—6 от Общата позиция, като се има предвид също така, че неспазването на критерии 1—4 трябва да доведе до отказ на разрешение; изразява съжаление, че почти всички заявления за разрешения (95%) за износ в Саудитска Арабия са били одобрени, що се отнася до категория ML9(22) (военни кораби, които се използват за военноморската блокада на Йемен) и категории ML10 (въздухоплавателни средства) и ML4 (бомби и др.), които са от първостепенно значение за въздушната кампания, допринасят за влошаването на хуманитарната ситуация, за подкопаването на устойчивото развитие на цялата държава и за продължаващото страдание на населението на Йемен;

15.  заявява, че е потресен от количеството произведени в ЕС оръжия и боеприпаси, които бяха открити в ръцете на Даиш в Сирия и Ирак; отбелязва, че България и Румъния не са приложили ефективно Общата позиция по отношение на повторните трансфери, които са в разрез със сертификатите за краен потребител; призовава всички държави членки да отказват подобни трансфери в бъдеще, по-специално за САЩ и Саудитска Арабия, и призовава ЕСВД и държавите членки, и по-специално България и Румъния, да обяснят в контекста на работна група COARM, а също така публично пред подкомисията на Парламента по сигурност и отбрана (SEDE) какви стъпки са предприети по този въпрос; призовава ЕСВД да разгледа многото случаи, разкрити в неотдавнашния доклад на Организацията за изследване на оръжия в райони на конфликт, и да проучи по-ефективни методи за оценка на риска от отклоняване в рамките на работната група COARM и други съответни форуми, включително, в контекста на процеса на преразглеждане, да създаде задължение за държавите членки да отказват разрешения за износ, ако съществува ясен риск предназначените за износ военни технологии или оборудване да бъдат отклонени; решава да започне проучване по този въпрос;

16.  изразява загриженост, че доставката на оръжейни системи във време на война и в ситуации на значително политическо напрежение може да засегне непропорционално цивилното население; подчертава, че конфликтите следва да се разрешават предимно по дипломатически път; поради това призовава държавите членки да предприемат стъпки към истинска обща външна политика и политика на сигурност;

17.  признава, че по-доброто прилагане на осмия критерий би допринесло в решителна степен за постигане на целите за съгласуваност на политиките на ЕС за развитие и на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално на ЦУР 16.4; призовава държавите членки и ЕСВД да използват текущия процес на преразглеждане на Общата позиция за тази цел; препоръчва да се актуализира справочникът на потребителя в това отношение, с фокус не само върху въздействието върху развитието от закупуването на оръжия в държавата получател, но и върху потенциалната вреда за развитието, свързана с използването на оръжия, включително в държави, различни от получателя;

18.  предлага да се проучат възможности ЕС да подкрепя държавите членки при спазването на осемте критерия на Общата позиция, по-специално като предоставя информация във фазата на оценка на риска, проверките относно крайните ползватели, предварителните проверки на пратките, а така също и редовно актуализиран списък на третите държави, които спазват критериите на Общата позиция;

19.  отбелязва, че Съветът извършва повторна оценка на прилагането на Общата позиция и на изпълнението на нейните цели през 2018 г.; призовава Общата позиция да бъде преразгледана, за да се определи как тя се прилага на национално равнище, включително оценка на различните начини, по които тя се прилага в законовите и подзаконовите уредби на държавите членки, методите, използвани за оценка на заявленията за разрешения, и участващите държавни агенции и министерства; във връзка с това подчертава, че проектите, финансирани по линия на новостартираната EDIDP и бъдещия Фонд за отбрана, трябва да са контролирани на национално равнище и на равнище ЕС от механизми/режими за докладване и да подлежат на пълен парламентарен контрол; счита, че и предложеният Механизъм за подкрепа на мира трябва да бъде предмет на парламентарен контрол;

20.  призовава държавите членки да преодолеят настоящата липса на ефективност на разходите за отбрана, дължаща се на дублиране, разпокъсаност и липса на оперативна съвместимост, и да се стремят ЕС да се превърне в гарант на сигурността, което може да се постигне и чрез по-добро контролиране на износа на оръжия;

21.  счита, че свързаните с продукти действия във връзка с малки оръжия и леко въоръжение, когато се разработват главно с цел износ, следва да бъдат изключени от възможността за финансиране от страна на Съюза в контекста на предстоящия регламент за създаване на Европейски фонд за отбрана (EDF) (COM(2018)0476);

22.  счита, че в контекста на Брексит би било важно Обединеното кралство да поеме ангажимент да остане обвързано с Общата позиция и да прилага оперативните ѝ разпоредби, както правят други европейски трети държави;

23.  подчертава, че амбицията за увеличаване на конкурентоспособността на европейския сектор на отбраната не трябва да подкопава прилагането на осемте критерия на Общата позиция, тъй като те имат предимство пред всякакви икономически, търговски, социални или промишлени интереси на държавите членки;

24.  счита, че прилагането на Директива 2009/43/ЕО за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността, следва да бъде в съответствие с Общата позиция, включително по отношение на резервни части и компоненти; отбелязва, че приложното поле на Общата позиция не е ограничително и че съответно осемте критерия се прилагат и по отношение на трансфери в рамките на ЕС;

25.  отново изтъква отрицателното въздействие, което недостатъчно контролираният износ на технологии за кибернаблюдение, осъществяван от дружества от ЕС, може да окаже върху сигурността на цифровата инфраструктура на ЕС и върху зачитането на правата на човека; в тази връзка подчертава значението на бързото, ефективно и всеобхватно актуализиране на Регламента на ЕС за изделията и технологиите с двойна употреба, припомня позицията на Парламента по предложението на Комисията, подкрепена от огромно мнозинство през януари 2018 г., и предлага Съветът да излезе с амбициозна позиция, за да се даде възможност на съзаконодателите да постигнат споразумение преди края на настоящия законодателен мандат; призовава държавите членки, що се отнася до контрола на износа и прилагането на осемте критерия, да обърнат повече внимание на изделията, които могат да имат както цивилна, така и военна употреба, като например техниката за наблюдение, а така също и на компонентите, които могат да се използват за кибервойна или за нарушения на правата на човека; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да инвестират достатъчно средства в технологии и човешки ресурси, за да обучат отделни лица по специални програми за киберсигурност; призовава държавите членки да насърчават в международен мащаб добавянето на съответните изделия в контролните списъци (по-специално по Васенаарската договореност);

26.  насърчава държавите членки да извършват по-подробна проверка на лицензираното производство от трети държави и да гарантират по-добри предпазни мерки срещу нежелана употреба; настоява за стриктно прилагане на Общата позиция по отношение на лицензираното производство в трети държави; призовава за ограничаване на договореностите за лицензирано производство до държави, които са страни по ДТО или са го подписали, и тези трети държави да бъдат задължени да извършват износ единствено на оборудване, произведено по лиценз и изрично разрешено от първоначалната държава членка износител;

27.  подчертава необходимостта от разработване на подход за справяне със ситуации, при които държавите членки тълкуват по различен начин осемте критерия от Общата позиция за износа на продукти, които по същество са подобни, за сходни дестинации и крайни потребители, с цел запазване на еднакви условия на конкуренция и доверието в ЕС в чужбина;

28.  изисква от държавите членки и от ЕСВД да разработят конкретна стратегия за официална защита на лица, които сигнализират във връзка с практики, извършени от организации и компании в отбранителната промишленост, които са в противоречие с критериите и принципите на Общата позиция;

29.  освен това призовава за разширяване и прилагане на осемте критерия също и по отношение на прехвърлянето на военни и полицейски служители, както и на служители по сигурността, по отношение на свързани с износа на оръжие услуги, ноу-хау и обучение, технологии за сигурност, както и по отношение на частни военни служби и служби за сигурност;

30.  призовава държавите членки и ЕСВД да си сътрудничат тясно, за да предотвратяват рисковете, произтичащи от пренасочването и съхранението на оръжие, като например незаконния трафик и контрабандата на оръжие; подчертава риска от обратно връщане в ЕС (посредством контрабандата и трафика на оръжие) на оръжия, изнесени в трети държави;

31.  призовава държавите членки и ЕСВД да добавят нов критерий към Общата позиция с цел да се гарантира, че при предоставянето на разрешения се взема надлежно под внимание рискът от корупция във връзка със съответния износ;

Годишен доклад на работната група на Съвета COARM

32.  отчита усилията на работната група на Съвета COARM по отношение на сътрудничеството, координацията и сближаването (като посочва особено Справочника на потребителя към Общата позиция) и укрепването и прилагането на Общата позиция, по-специално във връзка с кампании за повишаване на осведомеността и процеси на сближаване или хармонизиране в рамките на ЕС и с трети държави;

33.  изразява съжаление за много късното публикуване на осемнадесетия годишен доклад за 2015 г. през март 2017 г. и на деветнадесетия годишен доклад за 2016 г. през февруари 2018 г.; призовава за гарантиране на по-стандартизирана и навременна процедура за докладване и представяне на информацията, чрез поставяне на точно определен срок за изпращане на данни, който е не по-късно от месец януари на годината, следваща годината, в която се е състоял износът, и чрез определяне на фиксирана дата на публикуване, която е не по-късно от месец март на годината, следваща годината на износа;

34.  припомня, че съгласно член 8, параграф 2 от Общата позиция всички държави членки са задължени да докладват за своя износ на оръжия, и настоятелно призовава всички държави членки да изпълняват изцяло своите задължения, както е предвидено в Общата позиция; подчертава, че висококачествените, дезагрегирани данни за действителните доставки са от съществено значение за разбиране на начина, по който се прилагат осемте критерия;

35.  критикува факта, че редица държави членки не са представили пълна информация за деветнадесетия годишен доклад въз основа на подробни данни за отделните държави; изразява загриженост, че в резултат на това в годишния доклад на COARM липсва важна информация и че следователно той не е актуален и не може да представи пълна картина на износа на държавите членки; счита, че следва да се създаде стандартизирана система за проверка и докладване с цел предоставяне на по-подробна и изчерпателна информация; отново отправя своето искане всички държави членки, които не са представили пълни данни, да предоставят допълнителна информация за предишния си износ с оглед на следващия годишен доклад;

36.  отбелязва, че според деветнадесетия годишен доклад има разлика в критериите, на които се позовават отказите, като критерий 1 се посочва 82 пъти, критерий 2 — 119 пъти, критерий 3 — 103 пъти, критерий 4 — 85 пъти, критерий 5 — 8 пъти, критерий 6 — 12 пъти, критерий 7 — 139 пъти и критерий 8 веднъж; отбелязва със загриженост, че броят на отказаните разрешения е намалял в абсолютно и в относително изражение (през 2016 г. са били отказани само 0,76% от заявленията за разрешения в сравнение с почти 1% през 2015 г.); отбелязва с разочарование продължаващата липса в доклада на данни относно резултата от консултациите, свързани с уведомленията за отказ, и призовава държавите членки да включват такива данни в бъдещите годишни доклади;

37.  предлага от държавите членки да се събере допълнителна информация, която да бъде публикувана на национално равнище и в годишния доклад на COARM; предлага също така да се представи общ преглед на тенденцията в сравнение с предходни години, заедно с обобщени данни, които да бъдат добавени към годишния доклад на COARM;

Парламентът и гражданското общество

38.  отбелязва, че не всички национални парламенти от ЕС контролират решенията на държавата да издава разрешения; посочва Правилника за дейността на Европейския парламент, който предвижда възможност за редовни отговори на годишните доклади на ЕС за износа на оръжия, и призовава в това отношение за подобряване на настоящата ситуация и за гарантиране, че Парламентът ще отговори на годишния доклад на работната група COARM със свой собствен годишен доклад, който следва да бъде извън квотата; призовава националните парламенти да обменят всякакви съществуващи най-добри практики в областта на докладването и надзора на износа на оръжия;

39.  подчертава важната роля на националните парламенти, Европейския парламент, гражданското общество, органите за контрол на износа на оръжия и браншовите организации както за подкрепата и насърчаването на договорените стандарти, залегнали в Общата позиция, на национално и европейско равнище, така и за установяването на прозрачна, подлежаща на отчетност система за контрол; поради това призовава за прозрачен и стабилен механизъм за контрол, който укрепва ролята на парламентите и на гражданското общество; насърчава националните парламенти, гражданското общество и академичната общност да упражняват независим контрол върху търговията с оръжие и призовава държавите членки и ЕСВД да подкрепят такива дейности, включително и с финансови средства;

40.  подчертава значението и легитимността на парламентарния надзор по отношение на данните, свързани с контрола върху износа на оръжия, и начина, по който се извършва този контрол; в тази връзка призовава за нужните мерки, подкрепа и информация, за да се гарантира, че функцията за публичен надзор може да бъде изцяло осъществена;

41.  предлага износът на продукти, финансирани по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и/или Европейския фонд за отбрана, да бъде включван отделно в данните, подавани на работна група COARM, за да се гарантира строго наблюдение на тези продукти, които са финансирани от европейския бюджет; призовава Съветът и Парламентът да договорят подробен режим на тълкуване и прилагане, включително надзорен орган, орган за налагане на санкции и комисия по етика, за да се гарантира, че критериите от Общата позиция се прилагат най-малко към продуктите, финансирани по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и/или Европейския фонд за отбрана, за да се осигурят равнопоставени рамки за износ за участващите държави; счита, че общото тълкуване и прилагане следва в перспектива да е приложимо към целия износ на оръжия от държавите членки;

Международен контрол върху оръжията и разоръжаване

42.  посочва амбициите на ЕС да стане фактор от световно значение за мира; счита, че ЕС следва да поеме своята нараснала отговорност за мира и сигурността в Европа и по света посредством допълнително подобрени механизми за контрол на износа и инициативи за разоръжаване и че като отговорен световен участник той следва да води, а именно ЕС следва да играе активна роля и държавите членки да полагат всички усилия за постигане на обща позиция в областите на неразпространението на оръжия, разоръжаването в световен мащаб и контрола на трансфера на оръжия, а така също и в насърчаването на научни изследвания и разработване на технологии и процеси за преобразуване на структури от военна за гражданска употреба, и чрез мерки като предоставяне на стимули за износ за съответните изделия;

43.  припомня, че всички държави членки са подписали Договора за търговията с оръжие (ДТО); призовава за всеобщо прилагане на ДТО и за по-голямо внимание към държавите, които не са го подписали; също така приветства усилията за осведомяване относно ДТО и подкрепя неговото ефективно прилагане;

44.  насърчава държавите членки да подпомагат третите държави при изготвянето, актуализирането и прилагането на системи за контрол на оръжията в съответствие с Общата позиция;

45.  отново изразява позицията си относно смъртоносните автономни оръжейни системи (САОС); призовава за забрана на износа на продукти, които се използват в разработването и производството на такива оръжейни системи;

46.  посочва, че едно ефективно международно споразумение за контрол на износа на оръжия следва да включва всички трансфери, включително трансфери между държави, трансфери между държави и недържавни крайни потребители, лизинга, отпускането на заеми, подаряването или трансфера под формата на помощи или други услуги;

o
o   o

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на НАТО и на генералния секретар на Обединените нации.

(1) OВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.
(2) ОВ C 56, 14.2.2018 г., стр. 1.
(3) OВ L 17, 23.1.2018 г., стр. 40.
(4) OВ L 139, 30.5.2017 г., стр. 38.
(5) ОВ C 98, 15.3.2018 г., стр. 1.
(6) http://www.wassenaar.org/control-lists/, „Списък на изделия и технологии с двойна употреба и списък на мунициите“ по Васенаарската договореност относно контрола върху износа на конвенционални оръжия, изделия и технологии с двойна употреба.
(7) Договор за търговията с оръжие, ООН, 13-27217.
(8) OВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
(9) OВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.
(10) OВ L 338, 13.12.2016 г., стр. 1.
(11) A/HRC/35/8.
(12) OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 63.
(13) ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 178.
(14) OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142.
(15) OВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 146.
(16) OВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 104.
(17) OВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 110.
(18) Trends in internationаl arms transfers, 2017 (Тенденции в международния трансфер на оръжия за 2017 г.), SIPRI Fact Sheet, март 2018 г.
(19) http://enaat.org/eu-export-browser/licence.de.html
(20) „Обща визия, общи действия: по-силна Европа — Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз“, Брюксел, юни 2016 г.
(21) „Начало на дейността на Европейския фонд за отбрана“, COM(2017)0295, 7 юни 2017 г.
(22) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=EN


Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I
PDF 129kWORD 60k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))
P8_TA(2018)0452A8-0057/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0142),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 103 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0119/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0057/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар

P8_TC1-COD(2017)0063


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

Комисията взема под внимание текста на член 11, одобрен от Европейския парламент и Съвета по отношение на временните мерки.

Временните мерки могат да бъдат ключов инструмент за органите за защита на конкуренцията, чрез който да се гарантира, че конкуренцията не е нарушена, докато се провежда дадено разследване.

С цел да се предостави възможност на органите за защита на конкуренцията да се справят по-ефективно със събитията на бързо променящите се пазари Комисията се ангажира да извърши анализ на това дали съществуват начини за улесняване на приемането на временни мерки в рамките на Европейската мрежа по конкуренция в срок от две години от датата на транспониране на директивата. Резултатите ще бъдат представени на Европейския парламент и на Съвета.


Европейски кодекс за електронни съобщения ***I
PDF 126kWORD 64k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))
P8_TA(2018)0453A8-0318/2017

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0590),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0379/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Парламента на Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 януари 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 февруари 2017 г.(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(3),

—  като взе предвид писмото от 17 октомври 2016 г. на комисията по правни въпроси до комисията по промишленост, изследвания и енергетика в съответствие с член 104, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 29 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по култура и образование и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0318/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и като има предвид, че, що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове и до въпросните изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена)

P8_TC1-COD(2016)0288


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/1972.)

(1) ОВ C 125, 21.4.2017 г., стр. 65.
(2) ОВ C 207, 30.6.2017 г., стр. 87.
(3) OВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.


Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I
PDF 125kWORD 63k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))
P8_TA(2018)0454A8-0305/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0591),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0382/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 януари 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 29 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по култура и образование и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0305/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (EО) № 1211/2009

P8_TC1-COD(2016)0286


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1971.)

(1) ОВ C 125, 21.4.2017 г., стр. 65.


Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I
PDF 281kWORD 94k
Изменения, приети от Европейския парламент на 14 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))(1)
P8_TA(2018)0455A8-0354/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)   Навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии следва да допринесе за решаване на сериозни проблеми в областта на градската мобилност. Въпреки че е от основно значение за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт, популяризирането на такива превозни средства от производителите е от ключово значение и за ефективното намаляване на замърсителите на въздуха и прекомерните равнища на шума в градовете и градските райони.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  След стратегията за мобилност с ниски емисии през май19 и ноември 2017 г.20 Комисията прие два пакета във връзка с мобилността, в които се очертава положителна програма за постигането на резултати по стратегията и за осигуряване на гладък преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички.
(2)  След стратегията за мобилност с ниски емисии през май19 и ноември 2017 г.20 Комисията прие два пакета във връзка с мобилността, в които се очертава положителна програма за постигането на резултати по стратегията и за осигуряване на гладък преход към конкурентоспособна и свързана мобилност с нулеви емисии за всички.
__________________
__________________
19 Европа в движение: Съобщение на Комисията „Европа в движение — Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“, COM(2017) 283 final.
19 Европа в движение: Съобщение на Комисията „Европа в движение — Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички“, COM(2017)0283 final.
20 „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, COM(2017) 675 final.
20 „Към мобилност с ниски емисии — за Европейски съюз, който опазва планетата, предоставя възможности на своите потребители и защитава промишлеността и работниците си“, COM(2017)0675 final.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Настоящият регламент е част от третия пакет „Европа в движение“, с който се осъществява новата стратегия в областта на индустриалната политика от септември 2017 г.21, и има за цел да завърши процеса, благодарение на който Съюзът ще може пълноценно да се възползва от модернизацията и декарбонизацията на мобилността. Целта е мобилността в Европа да стане по-безопасна и по-достъпна, европейската промишленост — по-конкурентоспособна, заетостта в Европа — по-сигурна, а системата за мобилност — по-екологосъобразна и по-добре пригодена към необходимостта да се справим с изменението на климата. Необходимо е Съюзът, държавите членки и заинтересованите страни изцяло да се ангажират с постигането на тази цел, не на последно място като полагат още по-големи усилия за намаляване на емисиите на CO2 и замърсяването на въздуха.
(3)  Настоящият регламент е част от третия пакет „Европа в движение“, с който се осъществява новата стратегия в областта на индустриалната политика от септември 2017 г.21, и има за цел да завърши процеса, благодарение на който Съюзът ще може пълноценно да се възползва от модернизацията и декарбонизацията на мобилността. Целта е мобилността в Европа да стане по-безопасна и по-достъпна, европейската промишленост — по-конкурентоспособна, заетостта в Европа — по-сигурна, а секторът да бележи устойчива тенденция към нулеви емисии до средата на века и да съответства напълно на Парижкото споразумение. За да се постигне добро равновесие между увеличаването на усилията за намаляване на емисиите на CO2 и замърсяването на въздуха, засилването на иновациите в автомобилната промишленост на Съюза и повишаването на конкурентоспособността на Съюза, е необходимо Съюзът, държавите членки и заинтересованите страни изцяло да се ангажират.
__________________
__________________
21 „Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост — обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“, COM(2017)0479.
21 „Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост — обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“, COM(2017)0479.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Освен стандарти за емисиите на CO2 за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства22 настоящият регламент ясно определя пътя за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт и допринася за постигането на задължителната цел до 2030 г. вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика да намалеят най-малко с 40 процента спрямо 1990 г.; тази цел беше приета в заключенията на Европейския съвет от 23 — 24 октомври 2014 г. и на заседанието на Съвета по околна среда на 6 март 2015 г. бе одобрена като планиран национално определен принос на Съюза в рамките на Парижкото споразумение.
(4)  Настоящият регламент, заедно с Регламент (ЕС) .../...22 на Европейския парламент и на Съвета, ясно определя пътя за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт и допринася за постигането на задължителната цел до 2030 г. вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика да намалеят най-малко с 55 процента спрямо 1990 г., което се изисква да бъде в съответствие с Парижкото споразумение.
__________________
__________________
22 Регламент (ЕС) №.../... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства, и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 (ОВ L , ... г., стр. …).
22 Регламент (ЕС) №.../... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства, и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 (ОВ L , ... г., стр. …).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4а)  Поради това равнищата на намаление на емисиите на CO2 за 2025 и 2030 г. за автомобилните паркове от нови тежкотоварни превозни средства в целия Съюз следва да се определят като се вземат предвид времето за подновяване на автомобилните паркове и необходимостта секторът на пътния транспорт да допринесе за постигане на целите на Съюза за климата и енергетиката за 2030 г. и след това. Този постепенен подход също така дава ясен и ранен сигнал на промишлеността да не отлага въвеждането на пазара на енергийноефективни технологии и на превозни средства с нулеви и ниски емисии.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  В заключенията си от октомври 2014 г. Европейският съвет потвърди целта до 2030 г. емисиите на парникови газове да намалеят с 30 % спрямо 2005 г. в секторите, които не са обхванати от системата на Съюза за търговия с емисии. Автомобилният транспорт съществено допринася за емисиите в тези сектори и емисиите от него продължават да са значително по-високи в сравнение с 1990 г. Ако емисиите от автомобилния транспорт продължат да се увеличават, това ще обезсмисли намаленията, постигнати от другите сектори в борбата с изменението на климата.
(5)  В заключенията си от октомври 2014 г. Европейският съвет потвърди целта до 2030 г. емисиите на парникови газове да намалеят с 30 % спрямо 2005 г. в секторите, които не са обхванати от системата на Съюза за търговия с емисии. През 2016 г. автомобилният транспорт беше отговорен за 25% от емисиите на парникови газове в Съюза, а емисиите от него се увеличават за трета поредна година и продължават да са значително по-високи в сравнение с 1990 г. Ако емисиите от автомобилния транспорт продължат да се увеличават, това ще обезсмисли намаленията, постигнати от другите сектори в борбата с изменението на климата.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а)   С оглед на очакваното увеличение до около 9 % в дела на емисиите от тежкотоварни превозни средства и на факта, че понастоящем няма изисквания за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни средства, са необходими специфични мерки за тази категория превозни средства.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  За да може пълноценно да се реализира потенциалът за енергийна ефективност и за да се гарантира, че автомобилният транспорт като цяло допринася за договореното намаляване на емисиите на парникови газове, е целесъобразно вече съществуващите стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства да се допълнят, като бъдат определени стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства. Въвеждането на такива стандарти ще стимулира разработването на новаторски технологии за ефективно използване на гориво и с това ще засили водещите позиции на производителите и доставчиците в Съюза в областта на технологиите.
(9)  За да може пълноценно да се реализира потенциалът за енергийна ефективност и за да се гарантира, че автомобилният транспорт като цяло допринася за договореното намаляване на емисиите на парникови газове, е целесъобразно вече съществуващите стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства да се допълнят, като бъдат определени стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства. Въвеждането на такива стандарти ще стимулира разработването на новаторски технологии за ефективно използване на гориво и с това ще засили водещите позиции на производителите и доставчиците в Съюза в областта на технологиите и ще осигури висококвалифицирани работни места в дългосрочен план.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Като се отчитат трансграничният характер на изменението на климата и необходимостта единният пазар да продължи да работи добре както за пътно-транспортните услуги, така и за тежкотоварните превозни средства, е целесъобразно да се определят стандарти за емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства на равнището на Съюза. Стандартите следва да се разработят така, че да не влизат в противоречие с правото на конкуренция.
(10)  Като се отчитат трансграничният характер на изменението на климата и необходимостта единният пазар да продължи да работи добре както за пътно-транспортните услуги, така и за тежкотоварните превозни средства, и за да се избегне всяко фрагментиране на пазара, е целесъобразно да се определят стандарти за емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства на равнището на Съюза. Стандартите следва да се разработят така, че да не влизат в противоречие с правото на конкуренция.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12а)  Социално приемливият и справедлив преход към мобилност с нулеви емисии до средата на века изисква промени в цялата верига за създаване на стойност в автомобилостроенето, като се вземат предвид гражданите и регионите във всички държави членки, които биха били засегнати по неблагоприятен начин. Важно е да се отчита социалното въздействие от прехода и да се проявява инициативност при справянето с последиците за работните места. Следователно от първостепенно значение е настоящите мерки да бъдат придружени и от целеви програми на равнището на Съюза и на национално и регионално равнище за преквалификация, повишаване на квалификацията и пренасочване на работници, както и от инициативи за образование и търсене на работа в неблагоприятно засегнатите общности и региони, провеждани в тесен диалог със социалните партньори и компетентните органи.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)
(12б)   Тази инфраструктура за зареждане и презареждане с гориво трябва да бъде въведена бързо, за да се спечели доверието на потребителите на превозни средства с нулеви емисии и ниски емисии, а различните инструменти за подпомагане на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки трябва да работят заедно и ефективно за мобилизиране на значителни публични и частни инвестиции.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)
(12в)   В стратегията за мобилност с ниски емисии се подчертава важността да се гарантира, че електрическите превозни средства, , се задвижват от електроенергия от устойчиви енергийни източници и необходимостта от стартирането във възможно най-кратък срок на дългосрочна инициатива за акумулатори от следващо поколение на равнището на Съюза. За да се гарантира постигането на тези цели, ще бъде необходимо увеличаване на финансирането в полза на технологичните изследвания във връзка с производството, управлението и обезвреждането на батериите на електрическите двигатели, за да може те да станат все по-екологично устойчиви.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12 г (ново)
(12г)   Повечето оператори за превоз на товари в Съюза са малки и средни предприятия с ограничен достъп до финансиране. Следователно бъдещите решения трябва да бъдат икономически ефективни и балансирани. От съществено значение е наличието на стабилна структура за стимулиране, за да се подпомага навлизането на повече превозни средства с по-нисък разход на гориво, както и предоставянето на механизми на Съюза за финансиране.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  С цел да се отчитат иновациите и прилагането на нови технологии, повишаващи горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства, симулационният инструмент VECTO и Регламент (ЕС) 2017/2400 ще продължат непрекъснато и своевременно да се актуализират.
(13)  С цел да се отчитат иновациите и прилагането на нови технологии, повишаващи горивната ефективност на тежкотоварните превозни средства, както и развитието на представителния характер на стойностите за емисиите на CO2 в реални условия, определени по линия на Регламент (ЕС) № 2017/2400, симулационният инструмент VECTO и Регламент (ЕС) 2017/2400 ще продължават да бъдат актуализирани непрекъснато и своевременно и съответно ще бъдат разпределяни достатъчни бюджетни средства. Предвид ролята, която тези нови технологии могат да играят за потенциала на транспортния сектор за намаляване на емисиите на CO2, в прегледа през 2022 г. следва да се вземе изцяло под внимание развитието на симулационния инструмент VECTO.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Съгласно Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета трябва да се извършва мониторинг на данните за емисиите на CO2, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/240025. Тези данни следва да формират основата за определяне на целите за намаляване на емисиите, които да бъдат постигнати от четирите групи тежкотоварни превозни средства с най-големи емисии в Съюза, както и за определяне на средните специфични емисии на производителя през дадена календарна година.
(14)  Съгласно Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета трябва да се извършва мониторинг на данните за емисиите на CO2, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/240025. Тези данни следва да формират основата за определяне на целите за намаляване на емисиите, които да бъдат постигнати от четирите групи тежкотоварни превозни средства с най-големи емисии в Съюза, както и за определяне на средните специфични емисии на производителя през дадена календарна година.
(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)
__________________
__________________
25 Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства и техния разход на гориво, ОВ L .., … г., стр..
25 Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства и техния разход на гориво (ОВ L 173, 9.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Следва да бъде определена цел за намаляване на емисиите за 2025 г. като относително намаление спрямо средните емисии на CO2 от тези тежкотоварни превозни средства през 2019 г., отразяваща внедряването на лесно достъпни, разходоефективни технологии за конвенционалните превозни средства. Целта за 2030 г. следва да се разглежда като стимул, а крайната цел следва да бъде определена след извършването на преглед през 2022 г., тъй като има повече неясноти във връзка с навлизането на по-напреднали технологии, които все още не са лесно достъпни.
(15)  Следва да бъде определена цел за намаляване на емисиите за 2025 г. като относително намаление спрямо средните емисии на CO2 от тези тежкотоварни превозни средства през 2019 г., отразяваща внедряването на лесно достъпни, разходоефективни технологии за конвенционалните превозни средства. За 2030 г. също следва да бъде определена цел за намаляване след извършването на преглед през 2022 г., който следва да не понижава амбициозния характер на настоящия регламент, като се отчита фактът, че има повече неясноти във връзка с навлизането на по-напреднали технологии, които все още не са лесно достъпни.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Втечненият природен газ (ВПГ) е достъпна алтернатива на дизеловото гориво при тежкотоварните превозни средства. Внедряването на вече наличните, а в бъдеще — и на още по-новаторски технологии на основата на втечнен природен газ, ще допринесе за постигането на целите за емисиите на СО2 в краткосрочен и дългосрочен план, тъй като в сравнение с дизеловото гориво използването им води до по-ниски емисии на СО2. Потенциалът на превозните средства с втечнен природен газ за намаляване на емисиите на CO2 вече е изцяло застъпен в инструмента VECTO. Допълнително предимство на вече достъпните технологии с втечнен природен газ са по-ниските емисии на замърсители на въздуха, като азотни оксиди (NOx) и прахови частици. Вече съществува достатъчна минимална инфраструктура за презареждане, която продължава да се разгръща като част от националната политика за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива.
(16)  В съответствие с амбициите на настоящия регламент следва да продължава да се разгръща ефективна, технологично неутрална и достатъчна инфраструктура за презареждане като част от националната политика за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17а)  По отношение на професионалните превозни средства и превозните средства от категории M2 и M3 Комисията следва да определи възможно най-скоро техническите критерии за определяне на професионалното предназначение на превозното средство и на определението за автобуси, обхванати от регламента.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)  Следва да се разработи механизъм за валидиране на базовото равнище от 2019 г., за да се гарантират точността на настоящия регламент и ползите от него.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20а)   За да се осигури гъвкавост в механизма за стимулиране на разработването на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, свързаните производители следва да могат да обединяват своите усилия на открита, прозрачна и недискриминационна основа. Срокът на споразумението за създаване на група не следва да превишава пет години, но следва да може да бъде подновявано. Комисията следва да има правомощията да определя подробни правила и условия за свързани производители за обединяване в група на открита, прозрачна и недискриминационна основа в съответствие с правото на Съюза в областта на конкуренцията.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  За разлика от леките и лекотоварните автомобили, на пазара все още не се предлагат тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии, с изключение на автобуси. Поради това следва да се въведе специален механизъм под формата на свръхкредити с цел да се улесни плавният преход към мобилност с нулеви емисии. Това ще създаде стимули за разработване и внедряване на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара на Съюза, които ще допълнят инструментите за насърчаване на търсенето, като Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти превозни средства.26
(21)  За да се гарантира плавният преход към мобилност с нулеви емисии и да се създадат стимули за разработване и внедряване на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии на пазара на Съюза, които ще допълнят инструментите за насърчаване на търсенето, като Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти превозни средства26, за 2025 и 2030 г. следва да бъде определена референтна стойност за дела на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя.
_________________
_________________
26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, изменена с Директива.../.../ЕС [COM(2017)0653] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).
26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, изменена с Директива.../.../ЕС [COM(2017)0653] (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21а)  Минималният дял на превозни средства с нулеви и ниски емисии следва да бъде проектиран така, че да се гарантира сигурност на инвестициите за доставчиците на инфраструктура и производителите с цел да се насърчи бързото разгръщане на пазара на Съюза на превозни средства с нулеви и ниски емисии, като същевременно се позволи известна гъвкавост на производителите при вземането на решения относно инвестиционните им срокове. Следва да се въведе механизъм за стимулиране на производителите да въведат превозни средства с нулеви и ниски емисии във възможно най-кратък срок на пазара на Съюза.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя всички тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии следва да се броят с умножение. Степента на стимулиране следва да бъде различна в зависимост от реалните емисии на CO2 на превозното средство. Следва да се предвиди горна граница за произтичащите от това икономии, така че стимулите за постигане на екологичните цели да не изгубят своето значение.
(22)  При изчисляването на специфичната цел за емисии на CO2 на даден производител следва да се вземат предвид неговите показатели в сравнение с референтните стойности за 2025 г. и 2030 г. за превозни средства с нулеви и ниски емисии С цел да се създадат стимули за разработването и внедряването на такива превозни средства, като същевременно се избягва отслабване на екологичните цели и на ефикасността на конвенционалните двигатели с вътрешно горене, произтичащите от това корекции следва да подлежат на горна граница.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  При създаването на механизъм, насърчаващ навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, следва да се включат също така по-малки товарни автомобили, както и градски и междуградски автобуси, за които не се прилагат целите за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. Тези превозни средства също значително допринасят за борба със замърсяването на въздуха в градовете. Следва да се отбележи обаче, че на пазара вече има автобуси с нулеви емисии, както и стимули за тяхното навлизане посредством мерки от страна на търсенето, например чрез процедури за обществени поръчки. С цел да се гарантира добро и балансирано разпределение на стимулите за различните видове превозни средства следва да се предвиди горна граница и за икономиите от по-малки товарни автомобили, градски и междуградски автобуси с нулеви емисии.
(24)  При създаването на механизъм, насърчаващ навлизането на тежкотоварни превозни средства с нулеви емисии, следва да се включат също така по-малки товарни автомобили и други категории тежкотоварни превозни средства, за които все още не се прилагат целите за намаляване на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент. Тези превозни средства също значително допринасят за борба със замърсяването на въздуха в градовете.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Ако при даден производител се установи извънредно количество емисии, Комисията следва да наложи финансова санкция — такса за извънредно количество емисии, като вземе под внимание кредитите и дълговете за емисии. За да имат производителите достатъчно голям стимул да предприемат мерки за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства, размерът на таксата следва да надхвърля средните пределни разходи за технологиите, които са необходими за постигането на целите. Таксата следва да се счита за приход в общия бюджет на Съюза. Методологията за събиране на таксите следва да бъде определена с акт за изпълнение, като се вземе предвид методологията, приета в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009.
(29)  Ако при даден производител се установи извънредно количество емисии, Комисията следва да наложи финансова санкция — такса за извънредно количество емисии, като вземе под внимание кредитите и дълговете за емисии. За да имат производителите достатъчно голям стимул да предприемат мерки за намаляване на емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства, е важно размерът на таксата да надхвърля винаги средните пределни разходи за технологиите, които са необходими за постигането на целите. Сумите от таксата за извънредно количество емисии следва да се считат за приход в общия бюджет на Съюза. Тези суми се използват единствено за подпомагане, в тясно сътрудничество със социалните партньори и компетентните органи, на справедливия преход на автомобилния сектор към мобилност с нулеви емисии, както и за новаторски решения, които стимулират бързото разпространение на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии. Методологията за събиране на таксите следва да бъде определена с акт за изпълнение, като се вземе предвид методологията, приета в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
_____________
Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  За да се осигури изпълнението на целите по настоящия регламент, е необходимо да се използва надежден механизъм за проверка на съответствието. Въведените за производителите задължения да предоставят точни данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/... [мониторинг и докладване, ТПС] и административните глоби, които могат да бъдат наложени за неизпълнението на това задължение, допринасят да се обезпечи надеждността на данните, които се използват за проверка на изпълнението на целите по настоящия регламент.
(30)  За да се осигури изпълнението на целите по настоящия регламент, е необходимо да се използва надежден механизъм за проверка на съответствието. Въведените за производителите задължения да предоставят точни данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/956 и административните глоби, които могат да бъдат наложени за неизпълнението на това задължение, допринасят да се обезпечи надеждността на данните, които се използват за проверка на изпълнението на целите по настоящия регламент. В интерес на потребителите и широката общественост е да бъде известно кои производители отговарят или не отговарят на новите стандарти за емисиите.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Съществена предпоставка за постигане на намаленията на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент е емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства в употреба да отговарят на стойностите, определени съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане. С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя Комисията следва да може да вземе под внимание случаи на систематично неспазване на изискванията, установени от органите по одобряването на типа по отношение на емисиите CO2 от тежкотоварни превозни средства.
(31)  Съществена предпоставка за постигане на намаленията на емисиите на CO2 съгласно настоящия регламент е емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства в употреба и по пътищата да отговарят на стойностите, определени съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане. С оглед на това при изчисляването на средните специфични емисии на производителя Комисията следва да може да вземе под внимание случаи на систематично неспазване на изискванията, установени от органите по одобряването на типа по отношение на емисиите CO2 от тежкотоварни превозни средства и по пътищата. Следва също да се въведат извършвани от трети страни независими изпитвания на превозните средства в употреба и по пътищата.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Ефикасността на целите, заложени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 до голяма степен зависи от представителния характер на методологията, която се използва за тяхното установяване. В съответствие със становището на механизма за научни становища27 във връзка с лекотоварните превозни средства е целесъобразно също така да се въведе механизъм за оценка доколко представителни в реални условия са стойностите за емисиите на CO2 и разхода на енергия при тежкотоварните превозни средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400. На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да осигури публичен достъп до тези данни и при необходимост — да разработи съответните процедури за установяване и събиране на необходимите данни за извършването на такива оценки.
(33)  Ефикасността на целите, заложени в настоящия регламент, за намаляване на емисиите на CO2 до голяма степен зависи от представителния характер на методологията, която се използва за тяхното установяване. В съответствие със становището на механизма за научни становища27 във връзка с лекотоварните превозни средства е целесъобразно също така да се въведе механизъм за оценка доколко представителни в реални условия са стойностите за емисиите на CO2 и разхода на енергия при тежкотоварните превозни средства, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400. На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да осигури публичен достъп до тези данни и при необходимост — да разработи съответните процедури за установяване и събиране на необходимите данни за извършването на такива оценки. Когато се установи значителна разлика между стойностите на емисиите в реални условия и стойностите, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, Комисията следва да разполага с правомощия да адаптира съответно средните специфични емисии на даден производител и, ако е целесъобразно, референтните стойности за 2019 г. за емисии на CO2, използвани за установяване на съответствие с настоящия регламент.
__________________
__________________
27 Научно становище 1/2016 на групата на научните съветници на високо равнище, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“.
27 Научно становище 1/2016 на групата на научните съветници на високо равнище, „Отстраняване на разминаванията между емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства в реални условия и лабораторните изпитвания“.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
(34а)  В своя доклад през 2022 г. Комисията следва да извърши също така оценка на възможността за разработване на методика за оценка на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на тежкотоварните превозни средства. Въз основа на тази оценка Комисията следва да предложи, ако е целесъобразно, да въведе задължения за производителите за докладване и да определи необходимите правила и процедури за това докладване.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  Изпълнителните правомощия във връзка с член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, член 11, параграф 3 и член 12, параграф 2 следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28.
(36)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на определянето на начините за събиране на таксите за прекомерни емисии, приемането на подробни правила относно процедурите за докладване на отклоненията, установени в емисиите на CO2 от тежки превозни средства, които са в експлоатация, публикуването на данни, приемането на подробни правила относно процедурите за докладване на данни от устройствата за измерване на разхода на гориво, както и установяването на методика за определяне на едно или повече представителни превозни средства от подгрупа на превозни средства. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/201128 на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
__________________
28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията с цел да изменя или допълва несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент — за коригиране на еталонните емисии на CO2 съгласно член 12, параграф 2, и за изменение на приложения I и II по отношение на някои технически параметри, в т.ч. тегловните коефициенти на профилите на движение, полезния товар, годишния пробег и корекционните коефициенти за полезен товар. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.29. По-специално, за да се гарантира равностойно участие в изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, а техните експерти следва да имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, които се занимават с изготвянето на делегираните актове .
(37)  Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията с цел да изменя и допълва несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент — за уточняване на техническите критерии за определяне на професионалната цел на дадено превозно средство и за определението за градски автобуси, за определяне на подробни правила и условия, които позволяват на свързаните производители да се обединяват в група, за създаване схема за годишно изпитване за представителна извадка от компоненти, единици и системи, за коригиране на еталонните емисии на CO2, за въвеждане на изпитване за съответствие в експлоатация по път и за изменение на приложения I и II по отношение на някои технически параметри, в т.ч. тегловните коефициенти на профилите на движение, полезния товар, годишния пробег и корекционните коефициенти за полезен товар. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.29. По-специално, за да се гарантира равностойно участие в изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, а техните експерти имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, които се занимават с изготвянето на делегираните актове.
__________________
__________________
29 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
29 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
С оглед Съюзът да може да изпълни целта си през 2030 г. емисиите от парникови газове в секторите, попадащи в обхвата на член 2 от Регламент (ЕС) 2018/… [Регламент за разпределяне на усилията], да намалеят с 30% спрямо равнищата от 2005 г., както и за да се постигнат целите по Парижкото споразумение и да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, с настоящия регламент се определят стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства, така че специфичните емисии на CO2 от новите тежкотоварни превозни средства в Съюза да намалеят спрямо еталонните емисии на CO2, както следва:
С оглед Съюзът да може да изпълни целта си през 2030 г. емисиите от парникови газове в секторите, попадащи в обхвата на член 2 от Регламент (ЕС) 2018/842, да намалеят с 30% спрямо равнищата от 2005 г., както и за да се постигнат целите по Парижкото споразумение и да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, с настоящия регламент се определят изисквания за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства, така че специфичните емисии на CO2 от новите тежкотоварни превозни средства в Съюза да намалеят спрямо еталонните емисии на CO2, както следва:
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а
а)  от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2029 г. – с 15%;
а)  от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2029 г. – с 20%;
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
б)  от 1 януари 2030 г. нататък – най-малко с 30% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13.
б)  от 1 януари 2030 г. нататък – най-малко с 35% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 a (нов)
За да се гарантира плавният преход към мобилност с нулеви емисии и за да се създадат стимули за развитието и разгръщането на пазара и на инфраструктурата за тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии в Съюза, с настоящия регламент се определя базова стойност за дела на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на всички производители за 2025 и 2030 г. съгласно член 5.
Специфичните емисии на CO2 се коригират въз основа на степента на изпълнение на целевия показател в съответствие с приложение I, точка 4.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Настоящият регламент се прилага за нови превозни средства от категории N2 и N3 със следните характеристики:
Като първа стъпка настоящият регламент се прилага за нови превозни средства от категории N2 и N3 със следните характеристики:
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2
За целите на член 5 и приложение I, точка 2.3 настоящият регламент се прилага също така за превозни средства от категории M2 и M3, както и за превозни средства от категория N, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не притежават характеристиките, посочени в букви а) – г).
За целите на член 1, параграф 2а, член 5 и приложение I, точка 2.3 настоящият регламент се прилага също така за превозни средства от категория N, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламенти на Съвета и не притежават характеристиките, посочени в букви а) – г). Освен това за целите на член 1, параграф 2б той се прилага за превозни средства от категории M2 и M3, които отговарят на техническите критерии, посочени в параграф 2а от настоящия член.
_________________
Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1).
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2а.  Комисията приема, не по-късно от 1 юли 2019 г., делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на техническите критерии за определяне на професионалното предназначение на превозното средство и на определението за градски автобуси, обхванати от регламента.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з
з)  „професионално превозно средство“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е предназначено за доставка на стоки и чиито емисии на CO2 и разход на гориво са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане само за профили на движение, различни от посочените в точка 2.1 от приложение I към настоящия регламент;
з)  „професионално превозно средство“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е предназначено за доставка на стоки, чието професионално предназначение е било определено въз основа на техническите критерии, уточнени в съответствие с член 2, параграф 2а, и чиито емисии на CO2 и разход на гориво са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 595/2009 и мерките за неговото прилагане само за профили на движение, различни от посочените в точка 2.1 от приложение I към настоящия регламент;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к
к)  „тежкотоварно превозно средство с ниски емисии“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е с нулеви емисии и чиито специфични емисии на CO2 са по-малко от 350 g CO2/km, като количеството е определено съгласно приложение I, точка 2.1;
к)  „тежкотоварно превозно средство с ниски емисии“ означава тежкотоварно превозно средство, което не е с нулеви емисии и чиито специфични емисии на CO2 са под 50% от еталонните емисии на CO2 за всяка подгрупа, определена съгласно приложение I, точка 3, като количеството е определено съгласно приложение I, точка 2.1;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 - буква б
б)  коефициента за нулеви и ниски емисии, определен в съответствие с член 5.
заличава се
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1
От 2020 г. и за всяка следваща календарна година Комисията определя с актовете за изпълнение, посочени в член 10, параграф 1, коефициента за нулеви и ниски емисии, посочен в член 4, буква б), за всеки производител за предходната календарна година.
От 1 януари 2025 г. специфичният дял на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя за дадена календарна година се съпоставя със следните стойности:
считано от 2025 г.: най-малко 5%;
считано от 2030 г.: 20% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2
С коефициента за нулеви и ниски емисии се отчитат броят на тежкотоварните превозни средства на производителя и емисиите на CO2 от тях през дадена календарна година, в т.ч. превозните средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, както и професионалните превозни средства с нулеви и ниски емисии.
заличава се
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 3
Коефициентът за нулеви и ниски емисии се изчислява в съответствие с приложение I, точка 2.3.
заличава се
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1
За целите на параграф 1 броят на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии се определя, както следва:
За постигането на целите, посочени в параграф 1, настоящият регламент се прилага и за превозни средства от категория N, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не притежават характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г) от настоящия регламент.
а)  тежкотоварно превозно средство с нулеви емисии се брои за 2 превозни средства;
б)  тежкотоварно превозно средство с ниски емисии се брои до 2 превозни средства в зависимост от специфичните му емисии на CO2 като функция от праговата стойност за емисиите – 350 g CO2/km.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Средните специфични емисии на производителя се намаляват с коефициента за нулеви и ниски емисии най-много с 3%. При изчисляването на коефициента приносът на тежкотоварните превозни средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, намалява средните специфични емисии на производителя най-много с 1,5%.
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Траекторията за намаляване на емисиите на CO2, посочена в параграф 1, буква а), се определя за всеки производител в съответствие с приложение I, точка 5.1, на базата на линейна траектория между еталонните емисии на CO2, посочени в параграф 1, втора алинея, и целта за 2025 г., посочена в същия член, буква а), и между целта за 2025 г. и целта за 2030 г., посочена в същия член, буква б).
2.  Траекторията за намаляване на емисиите на CO2, посочена в параграф 1, буква а), се определя за всеки производител в съответствие с приложение I, точка 5.1, на базата на линейна траектория между еталонните емисии на CO2, посочени в член 1, параграф 1, втора алинея, и целта за 2025 г., посочена в същия член, буква а), и между целта за 2025 г. и целта за 2030 г., посочена в същия член, буква б).
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 7 а (нов)
Член 7а
Групиране
1.  Свързаните производители могат да се групират за целите на изпълнението на техните задължения по член 5.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент с цел да се установят подробни правила и условия, които да позволяват на свързаните производители да се групират на открита, прозрачна и недискриминационна основа.
Изменения 74 и 75
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Ако бъде установено, че през дадена календарна година от 2025 г. нататък даден производител има извънредно количество емисии в съответствие с параграф 2, Комисията начислява такса за извънредно количество емисии в съответствие със следната формула:
1.  Ако бъде установено, че през дадена календарна година от 2025 г. нататък даден производител има извънредно количество емисии в съответствие с параграф 2, Комисията начислява на производителя или на управителя на групата, според случая, такса за извънредно количество емисии в съответствие със следната формула:
За периода 2025 – 2029 г.
(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 6800 €/gCO2/tkm).
(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 5000 €/gCO2/tkm).
От 2030 г. нататък:
(такса за извънредно количество емисии) = (извънредно количество емисии x 6800 €/gCO2/tkm).
Комисията гарантира, че равнището на таксите за извънредно количество емисии винаги надвишава средните пределни разходи за технологиите, необходими за постигане на целите, посочени в член 1, параграф 1.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза.
4.  Сумите от таксите за извънредно количество емисии се считат за приход в общия бюджет на Съюза. Тези суми се използват за допълване на мерките на Съюза или на националните мерки, чрез които в тясно сътрудничество със социалните партньори и компетентните органи се насърчава развиването на умения или пренасочването на работници в автомобилния сектор във всички засегнати държави членки, по-специално в най-силно засегнатите от прехода региони и общности, за да се допринася за справедлив преход към мобилност с нулеви и ниски емисии.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Комисията взема предвид тези отклонения при изчисляването на средните специфични емисии на производителя.
2.  Комисията взема предвид тези отклонения при изчисляването на средните специфични емисии на производителя и при адаптирането, когато това е целесъобразно, на еталонните емисии на CO2 за 2019 г., изчислени в съответствие с приложение I, точка 3.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 a (нов)
3а.  За да се гарантира точността на данните, докладвани от производителите съгласно Регламент (ЕС) 2018/956 и Регламент (ЕС) 2017/2400, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент с цел да се създаде, считано от 2019 г., годишна схема за изпитване за представителна извадка от всеки производител на компонентите, отделните технически възли и системи, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2400, на превозните средства, които попадат в обхвата на настоящия регламент. Резултатите от тези изпитвания се сравняват с данните, въведени от производителите съгласно Регламент (ЕС) № 2017/2400, а когато се открият систематични нередности, техните средни специфични емисии, изчислени съгласно приложение I, точка 2.7, и когато е целесъобразно, еталонните емисии на CO2 за 2019 г., изчислени съгласно приложение I, точка 3, се коригират.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  от 2020 г. нататък – коефициента за нулеви и ниски емисии съгласно посоченото в член 5;
б)  от 2020 г. нататък – конкретния дял на тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии за всеки производител през предходната календарна година съгласно посоченото в член 5, параграф 1;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 11
Член 11
Член 11
Емисии на CO2 и разход на енергия в реални условия
Емисии на CO2 и разход на енергия в реални условия
1.  Комисията наблюдава и оценява представителния характер на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, в реални условия. Тя гарантира предоставянето на информация на обществеността относно развитието на тази представителност във времето.
1.  Комисията наблюдава и оценява представителния характер на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, в реални условия.
2.  За целта Комисията осигурява наличието на надеждни анонимизирани данни от производителите или от националните органи – според случая – за емисиите на CO2 и разхода на енергия на тежкотоварните превозни средства в реални условия.
2.  За целта Комисията осигурява, включително за трети страни с цел извършване на независими изпитвания, наличието на надеждни данни от производителите или от националните органи – според случая – за емисиите на CO2 и разхода на енергия на тежкотоварните превозни средства в реални условия, въз основа на данни от стандартизирани измервателни уреди за разход на гориво.
2а.  Комисията приема, не по-късно от 31 декември 2019 г., делегирани актове в съответствие с член 15 за допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на изпитвания за съответствие при експлоатация в реални условия, което гарантира, че емисиите на CO2 и разходът на гориво в реални условия на тежкотоварните превозни средства не надвишават с повече от 10% данните от мониторинга, докладвани съгласно Регламент (ЕС) 2017/2400 и Регламент (ЕС) 2018/956. Комисията взема предвид всяко отклонение, което надвишава този праг, при изчисляването на средните специфични емисии на CO2 на даден производител и при адаптирането, когато това е целесъобразно, на еталонните емисии на CO2 за 2019 г.
2б.   Комисията гарантира, че обществеността е информирана относно начина, по който посочената в параграф 1 представителност в реални условия се променя с течение на времето.
3.  Комисията може да приеме с актове за изпълнение мерките, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.
3.  Комисията приема с актове за изпълнение правила относно процедурата за докладване на данни от устройствата за измерване на разхода на гориво, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  С цел да се гарантира, че използваните технически параметри за изчисляването на средните специфични емисии на производителя съгласно член 4 и на специфичните цели за емисиите съгласно член 6 са съобразени с техническия напредък и с развитието на логистиката за превоз на товари, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на следните разпоредби, посочени в приложения I и II:
1.  С цел да се гарантира, че използваните технически параметри за изчисляването на средните специфични емисии на производителя съгласно член 4 и на специфичните цели за емисиите съгласно член 6 са съобразени с техническия напредък и с развитието на логистиката за превоз на товари, Комисията постоянно и навременно актуализира симулационния инструмент VECTO и ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на следните разпоредби, посочени в приложения I и II:
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, целта за намаляване на емисиите на CO2, която трябва да се определи за 2030 г. съгласно член 1, и определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 от други видове тежкотоварни превозни средства, включително ремаркета. Докладът съдържа също така оценка на ефективността на мерките, по-специално по отношение на превозните средства с нулеви и ниски емисии, най-вече автобусите, като се отчитат целите, посочени в Директива 2009/33/ЕО30, както и на системата за кредити за СО2, а също дали е целесъобразно прилагането на мерките да продължи през 2030 г. и след това, и – ако е целесъобразно – се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
До 31 декември 2022 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно ефективността на настоящия регламент, целта за намаляване на емисиите на CO2, която трябва да се коригира, ако е необходимо, за 2030 г. съгласно член 1, базовата стойност за дела на превозните средства с нулеви и ниски емисии, която трябва да се коригира, ако е необходимо, за 2030 г. съгласно член 5, и определянето на цели за намаляване на емисиите на CO2 от други видове тежкотоварни превозни средства, включително ремаркета и професионални превозни средства, например превозни средства за събиране на отпадъци. Докладът съдържа също така оценка на ефективността на мерките, по-специално по отношение на въвеждането на превозните средства с нулеви и ниски емисии, най-вече автобусите, като се отчитат целите, посочени в Директива 2009/33/ЕО30, системата за кредити за СО2, а също дали е целесъобразно прилагането на мерките да продължи през 2030 г. и след това, разгръщането на необходимата инфраструктура за презареждане с двигатели CO2, по-специално за професионалните превозни средства, различните комбинации от превозни средства извън стандартните размери, приложими за националния транспорт, например модулни концепции, реалната представителност на емисиите на CO2 и разхода на гориво, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400, както и оценка на актуализирането на симулационния инструмент VECTO. Докладът – ако е целесъобразно – се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
_______________
________________
30 Директива 2009/33/ЕО за екологично чисти превозни средства, изменена с Директива …/.../ЕС.
30 Директива 2009/33/ЕО за екологично чисти превозни средства, изменена с Директива …/.../ЕС.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)
Комисията разработва конкретна методика най-късно до 31 декември 2020 г., която да включва за приложенията за СПГ и ВПГ ефекта на използването на съвременни и възобновяеми газообразни горива в транспорта — в съответствие с критериите за устойчивост, определени в Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED II) — за изчисляването на средните емисии от автомобилния парк. Методиката, ако е целесъобразно, се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 б (нов)
Комисията извършва допълнителна оценка на възможността за разработване на методика за оценка на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на всички тежкотоварни превозни средства, пускани на пазара на Съюза. Въз основа на тази оценка Комисията представя, ако е целесъобразно, законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета, за да се установят задължения на производителите за докладване на емисиите през целия жизнен цикъл и да се определят необходимите правила и процедури за това докладване.
Изменение 62
Предложение за регламент
член 14 – параграф 1
1.  Комисията се подпомага от Комитета ххх, създаден с Регламент (ЕС) 2018/... [относно управлението]. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
1.  Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден с член 26 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
_________________
Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2 и член 12, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2а, член 7а, член 9, параграф 3а, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2а и член 12, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 2 и член 12, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2а, член 7а, член 9, параграф 3а, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2а и член 12, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 2 и член 12, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2а, член 7а, член 9, параграф 3а, член 10, параграф 2, член 11, параграф 2а и член 12, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 595/2009
Член 5 – параграф 4 – буква л
„л) процедура за проверка дали, въз основа на подходящи и представителни извадки, регистрираните и въведени в употреба превозни средства отговарят на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с настоящия регламент и мерките за неговото прилагане;“
„л) процедура за проверка дали, въз основа на подходящи и представителни извадки, регистрираните и въведени в употреба превозни средства отговарят на стойностите за емисии на CO2 и разход на гориво, определени в съответствие с настоящия регламент и мерките за неговото прилагане; тази процедура също се извършва от акредитирани и независими трети лица в съответствие с член 13, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета;“
_______________
1a Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1)
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 16а (нов)
Член 16a
Изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета
В приложение I към Директива 96/53/ЕО1a се добавят следните точки след точка 2.2.4.2:
„2.2.5 Максималната разрешена маса на комбинациите от превозни средства, които използват алтернативни горива, съгласно определението, дадено в член 5, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) .../... [Предложение за регламент COM(2018)0284] се увеличава с допълнителната маса, необходима за технологията с алтернативно гориво, с максимум 1 тон“.
2.2.6  Максималното позволено тегло на съставите от превозни средства с нулеви емисии се увеличава с допълнителната маса, необходима за технологиите с нулеви емисии, които зависят от диапазона с нулеви емисии на превозното средство, с максимум 2 тона. Най-късно до 1 юли 2019 г. Комисията приема формула за изчисляване на необходимата маса.“
____________________________
1a Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година относно максималните допустими размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максималните допустими маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).
Изменение 67
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – подточка 2.3
2.3.  Изчисляване на коефициента за нулеви и ниски емисии, посочен в член 5
заличава се
За всеки производител и за всяка календарна година посоченият в член 5 коефициент за нулеви и ниски емисии (ZLEV) се изчислява, както следва:
ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) като стойността е най-малко 0,97
където
V е броят на новите тежкотоварни превозни средства на производителя, с изключение на всички специализирани превозни средства в съответствие с член 4, буква а).
V е броят на новите тежкотоварни превозни средства на производителя, с изключение на всички специализирани превозни средства в съответствие с член 4, буква а) и с изключение на тежкотоварните превозни средства с нулеви и ниски емисии,
V е сума от Vin и Vout,
където
нищожно
е сумата за всички тежкотоварни превозни средства с нулеви и ниски емисии, притежаващи характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г);
нищожно
CO2v са специфичните емисии на CO2 в g/km от тежкотоварно превозно средство с нулеви и ниски емисии v, определени съгласно точка 2.1.
Vout е общият брой на тежкотоварните превозни средства с нулеви емисии от категориите, посочени в член 2, параграф 1, втора алинея, умножен по 2, като стойността е най-много 1,5% от Vconv.
Изменение 68
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – подточка 2.7 – формула
CO2 = ZLEV ×sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
CO2 = ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg
където
където
sg е сумата за всички подгрупи
sg е сумата за всички подгрупи
ZLEV се определя съгласно посоченото в точка 2.3
share,sg се определя съгласно посоченото в точка 2.4
share,sg се определя съгласно посоченото в точка 2.4
MPWsg се определя съгласно посоченото в точка 2.6
MPWsg се определя съгласно посоченото в точка 2.6
avgCO2sg се определя съгласно посоченото в точка 2.2
avgCO2sg се определя съгласно посоченото в точка 2.2
Изменение 69
Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – параграф 1 – формула – ред 1
T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
T = ZLEV_benchmark_factor *sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
Изменение 70
Предложение за регламент
Приложение I –точка 4 – параграф 1 – формула – ред 4
rf е целта за намаляване на CO2 (в %) съгласно посоченото в член 1, букви а) и б), за съответната календарна година;
rf е целта за намаляване на CO2 (в %) съгласно посоченото в член 1, алинея 1, букви а) и б), за съответната календарна година;
Изменение 71
Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – параграф 1 а (нов)
За периода от 2025 г. до 2029 г. ZLEV_benchmark_factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,03 или по-малка от 0,97, в които случаи ZLEV_benchmark_ factor се определя в размер съответно на 1,03 или 0,97, според случая,
където
x е 5%;
y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя на новорегистрираните тежкотоварни превозни средства, изчислен като сумата от общия брой на превозните средства с нулеви емисии от категория N, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), и на общия брой на превозните средства с нулеви и ниски емисии, които отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), като всеки от тях се брои за ZLEV_specific в съответствие с формулата по-долу, разделен на общия брой на превозните средства, регистрирани през съответната календарна година;
ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), където:
CO2v са специфичните емисии на CO2 в g/km от тежкотоварно превозно средство с нулеви и ниски емисии v, определени съгласно точка 2.1;
rCO2sg се определя съгласно посоченото в раздел 3.
Изменение 72
Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – параграф 1 б (нов)
За 2030 г. ZLEV_benchmark_factor е (1+y-x), освен ако тази стойност е по-голяма от 1,05, в които случаи ZLEV_benchmark_factor се определя в размер на 1,05;
ако тази сума е между 1,0 и 0,98, ZLEV_benchmark_factor се определя в размер на 1,0;
ако тази сума е под 0,95, ZLEV_benchmark_factor се определя в размер на 0,95,
където
x е 20% в зависимост от резултатите от извършения преглед в съответствие с член 13;
y е делът на превозни средства с нулеви и ниски емисии в автомобилния парк на производителя на новорегистрираните тежкотоварни превозни средства, изчислен като сумата от общия брой на превозните средства с нулеви емисии от категория N, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2011 и не отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), и на общия брой превозни средства с нулеви и ниски емисии, които отговарят на характеристиките, посочени в член 2, параграф 1, букви а) – г), като всеки от тях се брои за ZLEV_specific в съответствие с формулата по-долу, разделен на общия брой на превозните средства, регистрирани през съответната календарна година;
ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), където:
CO2v са специфичните емисии на CO2 в g/km от тежкотоварно превозно средство с нулеви и ниски емисии v, определени съгласно точка 2.1;
rCO2sg се определя съгласно посоченото в раздел 3.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0354/2018).


Необходимост от всеобхватен механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
PDF 150kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2018/2886(RSP))
P8_TA(2018)0456B8-0523/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(1) (DRF),

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), практиката на Европейския съд по правата на човека, както и конвенциите, препоръките, резолюциите и докладите на Парламентарната асамблея, Комитета на министрите, комисаря за правата на човека и Венецианската комисия на Съвета на Европа,

—  като взе предвид Становище № 1/2018 от 17 юли 2018 г. на Европейската сметна палата относно предложението от 2 май 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки,

—  като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) относно основните права за 2018 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Малта(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2018 г. относно защитата на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова(5),

—  като взе предвид разискването по време на своето пленарно заседание от 3 октомври 2018 г. относно принципите на правовата държава в Румъния,

—  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно положението с основните права в Европейския съюз през 2016 г.(6),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 (COM(2018)0322),

—  като взе предвид Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г.,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки;

Б.  като има предвид, че принципите на правовата държава, демокрацията и основните права са в триъгълна връзка, като взаимно се подсилват и заедно гарантират конституционното ядро на ЕС и неговите държави членки;

В.  като има предвид, че през 2014 г. Комисията създаде рамка за принципите на правовата държава; като има предвид, че тази рамка беше използвана само веднъж, и като има предвид, че този инструмент се оказа недостатъчен за предотвратяването или преодоляването на заплахите за принципите на правовата държава;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз не разполага с обективен и постоянен механизъм за наблюдение на демокрацията, основните права и принципите на правовата държава във всички държави членки;

Д.  като има предвид, че Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г. показва, че продължават да съществуват предизвикателства по отношение на функционирането на системите на правосъдието на държавите членки, както и по отношение на последиците от някои реформи, извършвани в държавите членки;

Е.  като има предвид, че е налице голям брой открити процедури срещу държави членки за установяване на неизпълнение на задължения в областта на правосъдието, основните права и гражданството(7);

Ж.  като има предвид, че Агенцията за основните права публикува няколко доклада, в които се подчертават предизвикателствата пред демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в различните държави членки, по въпроси като стесняването на пространството за организациите на гражданското общество в Европа(8);

З.  като има предвид, че са наблюдавани ad hoc реакции в отговор на заплахи за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, което води до силно различаващи се подходи в различните държави членки;

И.  като има предвид, че Комисията е инициирала процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС с оглед на положението в Полша, и същата процедура е започната от Европейския парламент с оглед на положението в Унгария;

Й.  като има предвид, че комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Парламента създаде група за наблюдение на принципите на правовата държава, която започна работа във връзка с убийствата на разследващи журналисти и принципите на правовата държава;

К.  като има предвид, че тези отговори на ЕС са предимно реактивни, а не превантивни, и са възпрепятствани от неравномерното и политизирано внимание, което се отделя на предизвикателствата пред демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в различните държави членки;

Л.  като има предвид, че на 2 май 2018 г. Комисията публикува предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324),

М.  като има предвид, че в Становище № 1/2018 на Европейската сметна палата относно предложението за регламент се подчертава необходимостта от допълнително изясняване на източниците на насоки и процедури, чрез които може да бъде установени случаи на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки;

Н.  като има предвид, че в предишни доклади на ЕС за борбата с корупцията и в докладите по държави в рамките на европейския семестър за 2018 г. се посочват сериозни опасения относно корупцията в различни държави членки, като по този начин се подкопава доверието на гражданите в институциите и принципите на правовата държава;

О.  като има предвид, че предизвикателствата пред принципите на правовата държава и демокрацията в държавите членки изложиха на риск пространството на свобода, сигурност и правосъдие, основано на оборимата презумпция (praesumptio iuris tantum) за взаимно доверие;

П.  като има предвид, че предизвикателствата пред принципите на правовата държава и демокрацията в държавите членки изложиха на риск легитимността на външните действия на Съюза, особено по отношение на неговите политики на присъединяване и на съседство;

Р.  като има предвид, че всички институции, органи, служби и агенции на Съюза са длъжни да зачитат, защитават и насърчават демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

С.  като има предвид, че Съюзът все още не се е присъединил към ЕКПЧ, въпреки задължението си да стори това съгласно член 6, параграф 2 от ДЕС;

Т.  като има предвид, че Комисията и Съветът не са предприели действия в отговор на резолюцията на Парламента относно механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, като досега те отказват да приемат междуинституционалното споразумение относно Пакта на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

1.  изразява съжаление поради факта, че Комисията все още не е представила предложение за всеобхватен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и призовава Комисията да направи това, по-специално като предложи приемането на междуинституционалното споразумение относно Пакта на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в бъдещата незаконодателна инициатива за укрепване на прилагането на принципите на правовата държава в Европейския съюз;

2.  отново отправя призив за цялостен, постоянен и обективен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и подчертава, че сега такъв механизъм е спешно по-необходим от всякога;

3.  отново изтъква основните елементи на този механизъм, предложен от Парламента под формата на междуинституционален пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, състоящ се от ежегодна оценка въз основа на доказателства и недискриминационен преглед при равни условия, относно спазването от страна на всички държави — членки на ЕС на ценностите, залегнали в член 2 ДЕС, заедно със специфични за всяка държава препоръки (Европейският доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права), който да бъде последван от междупарламентарен дебат и постоянен политически цикъл във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в рамките на институциите на ЕС;

4.  отново изтъква, че Европейският доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права трябва да включва и допълва съществуващите инструменти, сред които Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, мониторинга на плурализма на медиите, доклада за борбата с корупцията и процедурите за партньорска оценка, основаващи се на член 70 от ДФЕС, и да замени механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния; изразява съжаление относно решението на Комисията да не публикува доклада на ЕС за борбата с корупцията през 2017 г.;

5.  призовава Комисията да разгледа възможността за обвързване на предложения от нея регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки с всеобхватен, постоянен и обективен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

6.  призовава Съвета да се съгласи да се ангажира с междуинституционалното споразумение относно Пакта за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, и да подкрепи по-нататъшните предложения на Комисията за укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

7.  счита, че ако Комисията и Съветът продължават да отхвърлят създаването на Пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, Парламентът би могъл да поеме инициативата за започване на пилотен доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както и междупарламентарен дебат;

8.  призовава Съвета надлежно да поеме своята институционална роля в откритите процедури в рамките на член 7, параграф 1 от ДЕС, да информира Парламента незабавно и изцяло на всички етапи от процедурата; и да поканва Парламента да представи мотивираното си предложение до Съвета;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, на парламентите и правителствата на държавите членки, както и на Европейския комитет на регионите за разпространение в поднационалните парламенти и съвети.

(1) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0340.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0055.
(4) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 29.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0183.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0056.
(7)  http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search
(8) Агенция на Европейския съюз за основните права, Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU (Предизвикателства пред организациите на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека в ЕС), Виена, 18 януари 2018 г.


Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
PDF 182kWORD 66k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (2017/2282(INI))
P8_TA(2018)0457A8-0320/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, което влезе изцяло в сила на 1 юли 2016 г.,

—  като взе предвид своите предходни резолюции от 18 декември 2014 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна(1), и от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(2), своята препоръка от 15 ноември 2017 г. относно Източното партньорство(3), своята законодателна резолюция от 14 март 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(4) и своята резолюция от 14 юни 2018 г. относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия(5),

—  като взе предвид годишните национални планове за действие за прилагането на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия,

—  като взе предвид съвместния работен документ на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 9 ноември 2017 г. относно доклада за изпълнение на асоциирането на Грузия (SWD(2017)0371),

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство, и по-специално най-скорошната среща на високо равнище от 24 ноември 2017 г. в Брюксел,

—  като взе предвид рамката за сътрудничество „20 конкретни резултата до 2020 г.“, установена по време на срещата на високо равнище в Рига през 2015 г., която насърчава засилена икономика, по-силно управление, повишена свързаност и по-сплотено общество,

—  като взе предвид единната рамка за подкрепа относно подкрепата на ЕС за Грузия (2017 – 2020 г.),

—  като взе предвид резултата от четвъртото заседание на Съвета за асоцииране между ЕС и Грузия на 5 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид резултатите от заседанията на Парламентарната асамблея Евронест, и по-специално последните от 25 – 27 юни 2018 г., резултат от което са седем резолюции и призив към ЕС да повиши своите усилия за посредничество в замразените конфликти,

—  като взе предвид заключителното изявление и препоръките на шестото заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, проведено на 26 април 2018 г.,

—  като взе предвид съвместната декларация на третото заседание на Платформата на гражданското общество ЕС – Грузия, проведено на 22 март 2018 г.,

—  като взе предвид първия доклад на Комисията за механизма за суспендиране на визите, публикуван на 20 декември 2017 г. (COM(2017)0815),

—  като взе предвид окончателното становище на Венецианската комисия от 19 март 2018 г. относно конституционната реформа на Грузия (CDL-AD(2018)005),

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите от 21 септември 2015 г., озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.“ (SWD(2015)0182),

—  като взе предвид доклада от 2 юли 2015 г. на „Трансперънси Интернешънъл“, озаглавен „Състоянието на корупцията: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна“,

—  като взе предвид експертните проучвания, изготвени за комисията по външни работи, включително проучването относно „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Украйна, Грузия и Молдова) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, публикувано на 26 октомври 2017 г.(6), проучването, озаглавено „Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна“, публикувано на 28 юни 2018 г.(7), и сравнителното проучване относно „Развитието на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна: сравнителна перспектива“, публикувано през септември 2018 г.(8),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0320/2018),

А.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Грузия се задълбочават непрекъснато чрез нови основни постижения в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (СА), задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) и Програмата за асоцииране, включително влизането в сила на безвизовия режим и присъединяването на Грузия към Енергийната общност;

Б.  като има предвид, че пълното зачитане на основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление, правата на човека и основните свободи, в т.ч. правата на малцинствата, представлява крайъгълен камък за по-нататъшната европейска интеграция;

В.  като има предвид, че хуманитарната ситуация и изолирането на окупираните региони Южна Осетия и Абхазия продължават да представляват едно от основните предизвикателства за Грузия;

Г.  като има предвид, че индексът за възприемане на корупцията на „Трансперънси интернешънъл“ за 2017 г. показва, че добрите резултати в борбата с корупцията са се запазили;

Д.  като има предвид, че новата национална стратегия за борба с организираната престъпност за периода 2017 – 2020 г. и планът за действие към нея, приет през 2017 г., са съсредоточени върху справянето с „крадците в закона“, трафика на наркотични вещества и киберпрестъпността и върху въвеждането на основано на анализ полицейско сътрудничество с хората по места;

Е.  като има предвид, че Конвенцията от Истанбул, чиято цел са превенцията и борбата с насилието над жени и домашното насилие, влезе в сила на 1 септември 2017 г. и че беше създадена междуведомствена комисия по въпросите на равенството между половете, насилието над жени и домашното насилие;

Ж.  като има предвид, че световният индекс за свобода на печата на „Репортери без граници“ показва леко подобрение, като Грузия се придвижва нагоре в класацията от 64-то място през 2017 г. на 61-во място през 2018 г.;

1.  горещо приветства продължаващия курс на реформи и напредъка, постигнат при прилагането на СА и ЗВЗСТ, което позиционира Грузия като ключов партньор на ЕС в региона; призовава органите на Грузия да продължават да осигуряват стабилност, по-нататъшни демократични реформи и икономически и социални подобрения за грузинските граждани, които са засегнати от бедност, безработица и високо равнище на икономическа емиграция, като ключов фактор за спечелването на сърцата и умовете на хората по пътя към суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници, както и към засилването на сътрудничеството между ЕС и Грузия;

2.  отбелязва със задоволство, че европейската програма на Грузия продължава да получава консенсус от различните партии и подкрепата на мнозинството от гражданите на Грузия; посочва, че съгласно член 49 от ДЕС и в съответствие с Римската декларация от 25 март 2017 г. всяка европейска държава може да кандидатства за членство в ЕС, при условие че изпълнява критериите от Копенхаген; припомня междувременно предложението за политика „Източно партньорство плюс“ (ИП +), препоръчана от Парламента с цел разкриване на допълнителни перспективи; приветства инициативата на грузинското правителство за изготвяне на проект за пътна карта за интеграцията в ЕС, целящ засилването на настоящите отношения между ЕС и Грузия; приветства активния ангажимент на Грузия в дейностите на многостранните платформи на Източното партньорство;

3.  приветства органите на Грузия за периодично организираните информационни кампании относно ползите и икономическите възможности, произтичащи от СА и ЗВЗСТ, както и за предоставената от тях помощ при прилагането на необходимите адаптации;

Действаща институционална рамка за прилагане на Споразумението за асоцииране

4.  отбелязва, че подкрепата на ЕС за Грузия ще достигне между 371 и 453 милиона евро за периода 2017 – 2020 г., като ще бъде налично и допълнително финансиране съгласно принципа „повече за повече“ в съответствие с Програмата за асоцииране между ЕС и Грузия; насърчава Комисията да предоставя подобна помощ пропорционално на капацитета на Грузия за усвояване и на нейните усилия за провеждането на реформи; отбелязва решението на Грузия да намали общия брой министерства от 14 на 11 с цел функционална оптимизация и намаляване на разходите и приветства решението на правителството на Грузия да преразпредели спестените вследствие на това средства за образованието;

5.  призовава за по-засилено участие на министър-председателя и на министъра на външните работи при осигуряването на политически контрол на високо равнище по отношение на прилагането на СА, по-специално чрез рационализиране на съответните правителствени структури, координиране и синхронизиране на съответните програми на министерствата и тяхното пълно и ефективно прилагане; приветства включването на правителствената служба за европейска интеграция в Министерството на външните работи; въпреки това предлага процесът по европейска интеграция да бъде споделен с целия министерски апарат;

6.  приветства приемането на тригодишен вариант на плана за прилагане на СА/ЗВЗСТ и приканва органите да изготвят стратегия за реформи, допълваща тези планове, която се съсредоточава върху резултатите извън законодателството и обучението на персонала и се базира на експертна оценка на въздействието, която следва да разглежда и междуинституционалното сътрудничество между парламента, правителството и президентската администрация; насърчава в този контекст грузинския парламент да засили проверките на съответствието със СА за националните проекти на предложения за реформи;

7.  подчертава необходимостта Грузия да назначи висококвалифицирани служители за изпълнението на Програмата за асоцииране; следователно призовава органите на Грузия да гарантират, че структурните звена, работещи по въпроси на европейската интеграция във всички министерства, разполагат с достатъчен брой служители със специална квалификация; призовава ЕСВД и/или Комисията да предоставят подкрепа за изграждането на капацитета и за обучението на грузинските служители, които работят по прилагането на СА/ЗВЗСТ;

8.  приветства създаването на Междупарламентарната асамблея на Грузия, Молдова и Украйна и насърчава тази асамблея също така да упражнява контрол върху прилагането на споразуменията за асоцииране;

9.  настоятелно призовава ЕСВД и/или Комисията да насърчат капацитета на национално равнище за засилване на наблюдението при прилагането на СА, по-специално чрез повишаване на броя на специално подготвените човешки ресурси със задълбочени познания в областта на грузинската административна и правна система, както и преминаването към качествена оценка на напредъка, по-специално посредством въвеждане на процеси за проверка, позволяващи да се извърши оценка на степента на постигнатото понастоящем съответствие с достиженията на правото на ЕС, както се изисква от СА;

10.  подчертава жизненоважната роля, която гражданското общество, включително социалните партньори, играят при прилагането на СА в ролята на участници, които наблюдават провеждането на реформите, и приветства техните усилия за мониторинг на прилагането на споразумението; призовава органите на Грузия да гарантират, че реформите по СА/ЗВЗСТ се провеждат с пълноценното участие на местните органи и представителите на гражданското общество, както и на социалните партньори по въпроса за постигането на „европейски“ социален модел и призовава органите и ЕС да гарантират техния достъп и този на населението в периферните зони до информация за прилагането на СА;

11.  подчертава значението на проактивната комуникация с грузинските граждани относно осезаемите ползи и цели на Източното партньорство, както и необходимостта за справяне с дезинформацията чрез основана на факти, достъпна и висококачествена информация на всички езици на държавата партньор; призовава Грузия, с подкрепата на ЕС и на неговите държави членки, да засили своята комуникационна стратегия;

12.  приветства отварянето на 4 септември 2018 г. в Тбилиси на вратите на Европейското училище за Източно партньорство с международна програма за средно образование за ученици от всички държави на Източното партньорство; насърчава органите на Грузия да засилят ролята на изучаването на европеистика в редовните програми на училищата и университетите;

13.  подкрепя предварителните констатации и заключения относно първия тур на президентските избори през 2018 г. в Грузия, както са представени от международната мисия за наблюдение на избори, включително участващата в нея делегация на Европейския парламент; приветства конкурентния характер на изборите и отсъствието на случаи на насилие; изразява съжаление относно окупирането от Русия на Южна Осетия и Абхазия, както и относно решението на де факто управляващите органи в Южна Осетия да затворят административната гранична линия с Грузия, което възпрепятства множество грузински граждани да гласуват; приканва органите и политическите партии да разгледат будещите опасения въпроси преди втория тур, особено злоупотребата с държавни ресурси и прекомерно високите тавани на финансирането на кампанията и превръщането в мишена на независими организации на гражданското общество чрез интензивни словесни нападки от страна на висши длъжностни лица;

Политически диалог

14.  отново изтъква факта, че позицията на ЕС относно конституционната реформа в Грузия съвпада с цялостната положителна оценка на Венецианската комисия; изразява съжаление относно отлагането на прилагането на напълно пропорционална избирателна система до 2024 г.; отново заявява готовността си да наблюдава бъдещите избори в Грузия и да подпомага органите на Грузия при предприемането на последващи действия и изпълнението на препоръките, които ще бъдат представени; отново заявява, че при съставянето на Централната избирателна комисия не трябва да има политически влияния и че периодът преди изборите следва да протече без всякакви злоупотреби на административни ресурси; призовава органите на Грузия да проведат задълбочено разследване на политически мотивираните случаи на насилие по време на парламентарните избори през 2016 г.;

15.  подкрепя демократичното укрепване на политическите институции на Грузия и предоставя съдействие в тази област; отбелязва, че Грузия е една от малкото държави, в които всички разделения на властта са включени в Партньорството за открито управление; подчертава значението на прилагането на амбициозна програма за реформи, насочена към деполитизацията на държавните институции и техните служители; подчертава ролята на опозицията в парламентарната система и изтъква спешната необходимост от въвеждане на по-строги механизми за контрол върху изпълнителната власт, включително чрез възможността за членовете на парламента редовно да задават въпроси на министрите и на министър-председателя с оглед те да бъдат държани отговорни;

16.  приветства ефективното прилагане на безвизовия режим за грузинските граждани от 27 март 2017 г. насам; отбелязва спазването от страна на Грузия на референтните показатели за либерализиране на визовия режим и насърчава редовното им наблюдение, за да се осигури непрекъснато съответствие; отбелязва, че въвеждането на безвизови режими носи положителни резултати за развиването на преките контакти между хората; приветства Грузия за предприетите мерки за бързо справяне с нарушенията на изискванията във връзка с безвизовия режим и призовава държавите – членки на ЕС, да признаят Грузия за сигурна страна на произход; подчертава значението на засилването на сътрудничеството между съдебните органи и правоприлагащите агенции на Грузия и на държавите – членки на ЕС;

17.  приветства непрекъснатото изпълнение на стратегията и плана за действие на Грузия в областта на миграцията и засилването на възстановяването на граничните сектори с Турция и Азербайджан;

18.  подкрепя Грузия в стремежа ѝ да води политика на мирно разрешаване на конфликти, помиряване и ангажиране и за конструктивното ѝ участие в международните дискусии в Женева; приветства усилията на Грузия да поддържа диалог с Русия; приветства инициативата „Стъпка към по-добро бъдеще“, представена на 4 април 2018 г., която е насочена към подобряване на хуманитарните и социално-икономическите условия на населението, живеещо в окупираните региони, както и към насърчаване на преките контакти между хората и изграждането на доверие между разделените общности;

19.  припомня със съжаление, че десет години по-късно Руската федерация все още продължава своята незаконна окупация на грузински територии, и отново заявява своята недвусмислена подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия; отбелязва заведеното от Грузия дело срещу Русия пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) относно използването на мерки за процесуална принуда срещу хора, живеещи в Абхазия и Южна Осетия, и приемането от страна на парламента на Грузия на резолюция за създаването на черен списък „Отхозория-Татунашвили“ с лица, които са осъдени или които са обект на разследване за убийство, отвличане, изтезание или нечовешко отнасяне; подчертава, че международната общност трябва да заеме последователна, координирана, обединена и твърда позиция срещу руската политика на окупация и анексиране;

20.  настоятелно призовава органите на Грузия да положат допълнителни усилия за преодоляване на съществуващите пречки и да се опитат да разширят ползите от СА и ЗВЗСТ с цел обхващане на населението на Абхазия и региона на Цхинвали/Южна Осетия чрез подобряване на комуникацията относно новите възможности в резултат от споразумението и разработване на ad hoc проекти за търговия и икономическо сътрудничество на местно равнище;

21.  приветства непрекъснатото участие на Грузия в граждански и военни операции за управление на кризи в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); подчертава необходимостта от по-нататъшно развиване на диалог на високо равнище по въпросите на сигурността между ЕС и Грузия, особено във връзка с противопоставянето на радикализацията, използващия насилие екстремизъм, пропагандата и хибридните заплахи;

Принципи на правовата държава, добро управление и свобода на медиите

22.  потвърждава резултатите на Грузия в борбата с корупцията на ниско и средно равнище, което води до добро място в регионалната класация в индексите за възприемане на корупцията; при все това подчертава, че корупцията сред елита на високо равнище продължава да бъде сериозен проблем; приветства изпълнението от страна на Грузия на стратегията за борба с корупцията и свързания с нея план за действие; призовава Грузия да гарантира, че Агенцията за борба с корупцията е независима, свободна от всякаква политическа намеса и е отделена от Службата за държавна сигурност; отново посочва значението на ефективното разделяне на правомощията и на ясното разграничение между политиката и икономическите интереси и подчертава, че борбата с корупцията изисква независима съдебна система и стабилни резултати в разследванията на случаи на корупция на високо равнище, които все още предстои да бъдат създадени; счита, че Грузия е важен партньор на ЕС в различни области на сътрудничество като борбата с тероризма и организираната престъпност;

23.  настоятелно призовава органите на Грузия да въведат пълноценен, независим и ефективен механизъм, отделно от правомощията на главната прокуратура, за разследване и наказателно преследване на случаи на злоупотреба от служители на правоприлагащите органи с цел да се преодолее постоянната липса на отчетност; следователно приветства създаването на Държавната инспекторска служба за разследване на нарушения на правата на човека, извършени от служители на правоприлагащите органи;

24.  изразява дълбока загриженост от натиска, който Турция упражнява върху турски жители в Грузия, както и върху образователни институции, поради предполагаемата им принадлежност към движението „Гюлен“; настоятелно призовава органите на Грузия да проследят отблизо случая, като гарантират, че съдебните процедури и всички предприети действия са в пълно съответствие с европейските принципи и стандарти; настоятелно призовава ЕС да подкрепи и да помогне на държавите от Източното партньорство да устоят на упражнявания през последните няколко месеца натиск, по-специално от Турция;

25.  отбелязва текущата съдебна реформа и признаците за по-голяма безпристрастност и прозрачност на съдебната система, но припомня опасенията на Венецианската комисия относно предложените законодателни изменения, които не гарантират политическата неутралност на прокурорската колегия на Грузия; призовава за въвеждане на всички необходими мерки за укрепване на съдебната система, включително чрез засилване на административния капацитет, и за гарантиране на пълна независимост на съдебната власт и прокуратурата и призовава за демократичен контрол на Министерството на вътрешните работи, в т.ч. на полицията и службите за сигурност, които се нуждаят от основно преразглеждане и реформиране, също и с цел да се гарантира прозрачност, особено по отношение на подбора, назначаването и повишаването на съдиите, както и при дисциплинарни производства, свързани с тях;

26.  подчертава значението на текущите реформи в публичната администрация; приветства наскоро приетия Закон за държавните служители и очаква неговото бързо прилагане в интерес на трайното засилване на доверието на гражданите;

27.  отбелязва със загриженост, че правителството на Грузия не е успяло да приеме ново законодателство за подобряване на достъпа на обществеността до информация; изразява съжаление от факта, че предлаганата реформа допълнително ограничава достъпа в тази област; призовава правителството на Грузия да гарантира ефективен достъп до публична информация; припомня, че това е основен ангажимент, поет в рамките на СА;

28.  настоятелно призовава правителството на Грузия да продължи да работи за осъществяване на реформата в областта на управлението на публичните финанси;

29.  приветства приемането на националната стратегия за борба с организираната престъпност;

30.  призовава парламента на Грузия да обмисли приемането на пакет от изменения, насочени към реформа на законодателството в областта на политиката за борба с наркотиците в съответствие с решението на Конституционния съд от 30 ноември 2017 г.;

31.  приветства одобрението от парламента на Грузия на пакет от закони за подобряване на положението на затворниците;

Зачитане на правата на човека и основните свободи

32.  призовава органите на Грузия да повишат оперативността на механизма за координация на правата на човека в страната и да засилят сътрудничеството си в рамките на многостранните форуми; изразява загриженост във връзка с липсата на напредък в разследването на отвличането на азербайджанския журналист Афган Мухтарли от Тбилиси, което разкрива множество недостатъци по отношение на функционирането на службите за сигурност, включително намеса на политически партии; призовава правителството на Грузия бързо и надеждно да приключи разследването и подчертава необходимостта Грузия да гарантира безопасна и сигурна среда за защитниците на правата на човека, пребиваващи на нейна територия, за да се гарантира, че подобни действия няма да възникнат отново;

33.  отбелязва решението на Европейския съд по правата на човека от 28 ноември 2017 г. във връзка с бившия министър-председател Вано Мерабишвили, което установява нарушение на член 18 от Европейската конвенция за правата на човека, като задържането на бившия министър-председател е било обосновано с „прикрити намерения“ и „скрити подбуди“;

34.  подчертава значението на ясна, прозрачна и основана на правата на човека политика и механизми за разследване, съдебно преследване и обезщетяване на нарушенията на правата на човека, извършени при предходни администрации, с уверението, че в този процес се спазват изцяло принципите на правовата държава и на справедлив съдебен процес;

35.  призовава органите на Грузия да предприемат по-нататъшни стъпки за поддържане на основните свободи и права на човека, по-специално за уязвимите групи, като се борят с речта на омразата и дискриминацията, включително на пазара на труда чрез изменен Кодекс на труда, срещу ЛГБТИК лицата, ромите, хората, заразени с ХИВ/СПИН, хората с увреждания и други малцинства; призовава по-специално Грузия да хармонизира законодателството относно правата на хората с увреждания с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която страната ратифицира през 2014 г.; приветства ратификацията от страна на Грузия на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул), както и приемането на Закона за официалния език и държавната стратегия за равенство между гражданите и тяхната интеграция и призовава за бързото им прилагане и за създаването на ефективен механизъм за мониторинг;

36.  призовава органите на Грузия да предприемат по-нататъшни стъпки за защита на жените от всички форми на насилие, сексуално насилие и тормоз на работното място и на обществени места и да увеличат броя на жените на пазара на труда и в политиката, където те продължават да бъдат по-слабо представени;

37.  призовава за засилване на защитата на правата на децата, включително предотвратяването на насилието над деца, достъпа до образование за всички деца, в т.ч. на децата с увреждания; отново подчертава отговорността на правителството на Грузия за упражняване на пълен надзор върху положението на децата в домовете за сираци и в религиозните домове за настаняване;

38.  припомня значението на свободните и независими средства за масово осведомяване, редакторската независимост, както и на плурализма и прозрачността на собствеността в медийната среда като ключови демократични принципи; отбелязва със задоволство подобренията в Грузия, отразени в Световния индекс за свободата на печата за 2018 г., изготвен от Репортери без граници; подчертава политизирането на медийното съдържание; припомня случая на телевизионния канал Рустави 2;

Търговско и икономическо сътрудничество

39.  приветства акцента, поставен върху създаването на работни места, както и върху трудовите права, особено чрез приемането на закона за безопасните условия на труд за ефективно справяне с внушителния брой на жертвите при инциденти на работното място; настоятелно призовава парламента на Грузия да разшири обхвата на закона с цел да се избегнат изключенията; припомня на органите на Грузия задължението да спазват международните стандарти за трудовите права и подчертава необходимостта от преобразуване на ведомството за инспекция на условията на труд в напълно функционираща и независима система за инспекция на труда, приведена в съответствие с конвенция № 81 на МОТ, с цел подобряване на безопасността на работното място и намаляване на недекларирания труд; призовава да се сложи край на дискриминацията от страна на работодателите срещу лицата, които упражняват своите синдикални права; изразява загриженост относно детския труд и недостатъчната свобода на сдружаване на профсъюзите; припомня, че в съответствие с изискванията на СА безопасните условия на труд са изключително важни;

40.  отбелязва, че ЕС е най-големият търговски партньор на Грузия, като представлява почти една трета от търговията като цяло, както и най-значимият донор и най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции; приветства прилагането на ключови структурни реформи, насочени към подобряване на икономическата и бизнес среда и към постигане на максимални ползи, предвидени от ЗВЗСТ; отбелязва положително напредъка на Грузия в сближаването на нейното законодателство в области, свързани с търговията, включително хигиенните и фитосанитарните мерки, но призовава за по-голям напредък в безопасността на храните; изтъква значението на текущите структурни реформи, свързани с подобряването на инвестиционния климат в Грузия; подчертава необходимостта органите на Грузия да гарантират справедливо разпределение сред населението на резултатите от растежа на грузинската икономика и от прилагането на СА в полза на МСП;

41.  отбелязва със задоволство, че към ЕС започна да се насочва износ на някои нови продукти, въпреки че Грузия все още продължава да изнася предимно селскостопански стоки и суровини; насърчава Комисията да подкрепи Грузия за набелязването на областите, които биха могли допълнително да насърчат икономическата диверсификация, и за утвърждаването им като приоритетни в процеса на прилагане на ЗВЗСТ; препоръчва Грузия да обмисли стратегия за диверсификация за продуктите, изнасяни към пазарите в ЕС;

42.  отбелязва положително напредъка в областта на обществените поръчки с планирано привеждане в съответствие на законодателството до 2022 г.; подчертава значението на безпристрастен и независим орган по преразглеждане; настоятелно призовава правителството на Грузия да подобри прозрачността на системата за обществени поръчки, по-специално чрез намаляване на случаите на освобождаване от прилагане на открита тръжна процедура в законодателството в областта на обществените поръчки, за да се намали общият обем на неконкурентните договаряния;

43.  приветства присъединяването на Грузия към Конвенцията за паневросредиземноморските правила за произход, благодарение на което е възможна кумулация на произхода в рамките на ЗВЗСТ; насърчава Грузия да се присъедини също към Конвенцията за общ транзитен режим;

Енергетика и други области на сътрудничество

44.  приветства членството на Грузия в Енергийната общност и напредъка към интегриране на енергийния пазар на Грузия с този на ЕС чрез регулаторно сближаване в съответствие със Споразумението за асоцииране и Договора за създаване на Енергийна общност; изразява твърдо убеждение, че това допринася за изпълнението на условията за общоевропейски енергиен микс в съответствие с Парижкото споразумение относно мерките за борба с изменението на климата и с цел 10 за борба с енергийната бедност от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации; настоятелно призовава органите на Грузия да положат всички необходими усилия, за да ускорят приемането на достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката с подкрепата на ЕС, както и научното сътрудничество и развитието на иновациите в областта на енергийната ефективност и на енергията от възобновяеми източници; отбелязва, че плановете, като например включването на Министерството на енергетиката в Министерството на икономиката и устойчивото развитие, следва да бъдат решени в тясна координация с парламента на Грузия;

45.  препоръчва на органите на Грузия да изготвят надеждна национална енергийна стратегия, да намалят равнището на енергийните субсидии и да засилят сигурността на енергийните доставки и енергийната независимост; насърчава развитието на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, както и приемането на необходимите закони и адаптирането на институционалната рамка; насърчава укрепването на функциите на транзит на енергия;

46.  подчертава необходимостта от полагането на допълнителни усилия във връзка с изпълнението в областта на транспорта и околната среда; настоятелно призовава правителството на Грузия да приеме стратегия за борба със замърсяването на въздуха; призовава органите на Грузия да засилят публичното участие в процеса на вземането на решения в областта на околната среда и степента на споделяне на информация относно околната среда за стимулиране на обществения интерес;

47.  припомня, че управлението в областта на околната среда е ключов елемент от изискванията на СА; приветства влизането в сила на нов Кодекс за оценка на въздействието върху околната среда в съответствие със законодателството на ЕС, както и приемането на пътната карта за Плана за действие в областта на климата; призовава за по-нататъшно съгласуване на националните политики в областта на околната среда с целите на ЕС за борба с изменението на климата в съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г., и по-специално за финализирането и приемането на стратегията за развитие при ниски емисии на парникови газове;

48.  отбелязва, че Грузия пое ангажимент ефективно да прилага многостранните споразумения в областта на околната среда съгласно главата относно търговията и устойчивото развитие, която се нуждае от допълнително усъвършенстване;

49.  отбелязва плана на правителството на Грузия за по-нататъшно развитие на водноелектрическата енергия; в този контекст призовава органите на Грузия да приемат и спазват стандартите на ЕС по всички проекти, и по-специално да прилагат отворена и прозрачна процедура на оценка на въздействието върху околната среда с участието на всички съответни заинтересовани страни в основните етапи от процеса на вземане на решения;

Институционални разпоредби

50.  счита, че практиката на участие на органите на Грузия от етапа на изготвяне на съответното законодателство е полезна, за да направи процеса по-приобщаващ и да намали свързаните с прехода разходи за Грузия, и призовава Комисията да използва пълноценно механизмите за предварителен обмен на информация;

51.  отново заявява своята решителност да се засили мониторингът на изпълнението на международните споразумения с източните партньори на ЕС; призова отново Комисията и ЕСВД да предоставят на Парламента и Съвета по-често подробни писмени доклади относно прилагането на тези споразумения;

52.  отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВЗСТ е съсредоточена в голяма степен върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да извършва по подходящ начин мониторинг и оценка на прилагането на ЗВЗСТ, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС, както и на въздействието върху обществото в Грузия, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

53.  призовава Съвета и Комисията да продължат да използват всички възможни средства за насърчаване и подпомагане на Грузия в усилията ѝ да прилага ефективно ЗВЗСТ и припомня, че устойчивото прилагане на ЗВЗСТ не може да зависи единствено от подпомагане от ЕС, а се нуждае и от независимо администриране от страна на Грузия с цел да се насърчава по-активна търговия, намаляване на бюрократичната тежест и опростяване на административните процедури; призовава двете страни да предоставят по-голяма подкрепа за микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и да осигуряват техническа помощ; настоятелно призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на група за подкрепа за Грузия, подобно на групата, създадена за Украйна;

54.  призовава ЕСВД и/или Комисията да публикуват едновременно всички годишни доклади за изпълнение на асоциирането и заедно с това да публикуват сравнителна оценка на степента на напредък в прилагането на СА/ЗВЗСТ от всеки асоцииран партньор, измерен спрямо специални показатели;

55.  изразява решимост да изготвя годишни доклади относно прилагането на споразуменията за асоцииране;

o
o   o

56.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Грузия.

(1) ОВ C 294, 12.8.2016 г., стр. 31.
(2) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
(3) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0073.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0266.
(6) Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Украйна, Грузия и Молдова), Европейски парламент, 26 октомври 2017 г.
(7) Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна, Европейски парламент, 28 юни 2018 г.
(8) Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна:сравнителна перспектива, Европейски парламент, септември 2018 г.


Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова
PDF 186kWORD 65k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (2017/2281(INI))
P8_TA(2018)0458A8-0322/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и Част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, което влезе изцяло в сила на 1 юли 2016 г.,

—  като взе предвид своите предишни резолюции, а именно тези от 5 юли 2018 г. относно политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев(1), от 15 ноември 2017 г. относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.(2), от 4 юли 2017 г. година за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова(3) и от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(4),

—  като взе предвид подписването през ноември 2017 г. на меморандум за разбирателство, споразумение за заем и споразумение за отпускане на безвъзмездни средства във връзка с предоставянето на микрофинансова помощ на стойност 100 милиона евро за периода 2017—2018 г.,

—  като взе предвид Националния план за действие на Молдова за прилагане на Споразумението за асоцииране между Молдова и Европейския съюз в периода 2017 – 2019 г. (NAPIAA),

—  като взе предвид съвместния работен документ на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно доклада за изпълнението на асоциирането относно Молдова от 3 април 2018 г. (SWD(2018)0094),

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално най-скорошната от 24 ноември 2017 г. в Брюксел,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Република Молдова от 26 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на „Трансперънси Интернешънъл“ относно „Състоянието на корупцията: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна“, публикуван на 2 юли 2015 г.,

—  като взе предвид становищата и препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (БДИПЧ) и на Венецианската комисия към Съвета на Европа, и по-специално тези от 15 март 2018 г. относно реформата на избирателната система в Молдова,

—  като взе предвид препоръките и действията на Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество от Източното партньорство и на други представители на гражданското общество в Молдова,

—  като взе предвид резултатите от командировката на комисията по външни работи в Молдова на 3 – 4 април 2018 г.,

—  като взе предвид експертните проучвания, изготвени за комисията по външни работи, включително проучването „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Грузия, Молдова и Украйна) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, публикувано на 26 октомври 2017 г.(5), европейската оценка на изпълнението, озаглавена „Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна“, публикувана на 28 юни 2018 г.(6), и сравнителното проучване, озаглавено „Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, публикувано през юли 2018 г.(7),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0322/2018),

А.  като има предвид, че политическите и икономическите отношения между Европейския съюз и Република Молдова се задълбочиха в рамките на Източното партньорство и по-специално с подписването на 27 юни 2014 г. и влизането в сила на 1 юли 2016 г. на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Молдова (СА), включващо задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ);

Б.  като има предвид, че споразумението за асоцииране се основава на общи ценности, които включват „зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, посочени във Всеобщата декларация за правата на човека и определени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, в Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа и в Парижката харта за нова Европа от 1990 г.“;

В.  като има предвид, че с това споразумение Молдова пое ангажимент за важни национални реформи въз основа на законодателството и практиката на ЕС, в широк кръг от области, допринасящи за доброто управление, икономическото развитие и засиленото сътрудничество с ЕС; като има предвид, че в подкрепа на тези усилия ЕС пое ангажимент да предостави значителна финансова и бюджетна помощ на Молдова, в размер на 1,14 милиарда евро от 2007 г. насам, както и финансиране на регионални програми;

Г.  като има предвид, че ЗВЗСТ дава възможност за привилегирован достъп на стоки и услуги от Молдова до пазара на ЕС; като има предвид, че вследствие на ЗВЗСТ търговията между ЕС и Молдова нарасна с 20% през 2017 г., достигайки 4 милиарда евро; като има предвид, че в момента ЕС е най-големият търговски партньор на Молдова, на когото се падат над 55% от общия обем на търговията; като има предвид, че ЕС е и най-големият инвеститор в Молдова; като има предвид, че първоначалните данни за 2018 г. потвърждават положителната тенденция; като има предвид, че степента на усвояване на преференции на Молдова — 90% — показва как ЗВЗСТ е от полза за молдовските предприятия, работници и граждани; като има предвид, че е постигнат напредък в основни области като санитарните и фитосанитарните мерки, техническите пречки пред търговията, митниците и обществените поръчки; като има предвид, че бяха създадени вътрешни консултативни групи (ВКГ) в съответствие с разпоредбите на главата относно търговията и устойчивото развитие и че те са срещали три пъти досега;

Д.  като има предвид, че в замяна на реформите в Молдова в областите на правосъдието и сигурността, в т.ч. борбата срещу корупцията, през 2014 г. ЕС даде съгласието си и за безвизово пътуване в Шенгенското пространство за молдовските граждани, притежаващи биометричен паспорт; като има предвид, че над 1,5 милиона молдовски граждани са се възползвали от този безвизов режим през първите четири години от неговото прилагане;

Е.  като има предвид, че ЕС многократно е изразявал загриженост по отношение на влошаването на демократичните стандарти чрез неотдавнашните решения на молдовските органи, включително анулирането през юни 2018 г. на местните избори в Кишинев със съмнителни аргументи и по непрозрачен начин, изборната реформа от юли 2017 г., приета въпреки отрицателните препоръки на БДИПЧ и Венецианската комисия, липсата на напредък в наказателното преследване на лицата, отговорни за разкритата през 2014 г. банкова измама на стойност 1 милиард щатски долара, и увеличаването на случаите на нарушения на правата на човека, насочени най-вече към независими съдии, журналисти и политически опоненти;

Ж.  като има предвид, че в резултат на тези събития през 2017 г. ЕС не изплати последните две вноски по програмата за бюджетна подкрепа за реформи в сектора на съдебната система, защото молдовските органи показаха недостатъчна ангажираност с реформирането на този сектор, и че през 2018 г. ЕС спря изплащането на първата вноска от макрофинансовата помощ поради неизпълнението на политическите условия, приложени към решението от 4 юли 2017 г. на Европейския парламент и на Съвета, в което се посочва, че „предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициер да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принципите на правовата държава, както и да гарантира спазването на правата на човека“;

З.  като има предвид, че след приемането на тези решения някои нови събития допълнително породиха опасения, най-вече по отношение на така наречения „пакет от фискални реформи“, приет през юли 2018 г., тъй като предвидената в него схема за данъчна амнистия увеличава риска от изпиране на пари, както и по отношение на допълнителния натиск, упражняван върху опозицията и нейните мирни демонстрации и върху малките независими медии, които се борят да продължат дейността си въпреки приемането на новия Кодекс за аудио-визуалните медийни услуги през юли 2018 г.;

И.  като има предвид, че в своя Индекс за възприятие на корупцията за 2017 г. „Трансперънси Интернешънъл“ класира Молдова на 122-о място от 180 държави, заедно с Азербайджан и Мали; като има предвид, че в своя Световен индекс за свобода на печата организацията „Репортери без граници“ класира Молдова на 81-о място от 180 държави, понижавайки нейната позиция от 56-о място през 2014 г.;

Общи принципи и споделени ценности

1.  подчертава значението на СА/ЗВЗСТ и отбелязва напредъка, постигнат от Молдова до момента; настоява обаче, че пълното прилагане на СА/ЗВЗСТ, по-специално по отношение на политическите реформи, трябва да бъде основен приоритет, което ще даде възможност за по-нататъшно задълбочаване на отношенията на страната с ЕС в полза на всички молдовски граждани, както и за разкриване на допълнителни перспективи в съответствие с политиката на Източното партньорство плюс, препоръчана от Парламента;

2.  изразява похвала за смелите движещи сили за положителна промяна в Молдова, и в частност тези, които са в основата на усилията — които следва да продължат, в съответствие с призивите на ЕС и на Международния валутен фонд (МВФ) — за реформиране на банковия сектор след банковата измама от 2014 г. на стойност 1 милиард щатски долара (което се равнява на 12% от БВП); приветства успешната оценка на МВФ от юли 2018 г. на изпълнението на подкрепяната от МВФ програма; призовава молдовските политици и представителите на съдебната система като цяло да се присъединят към тези усилия за реформиране на страната и за борба с корупцията в съответствие с ангажиментите по СА, тъй като лисата на политическа воля е една от главните пречки за осъществяването на надеждна реформа; призовава всички политически сили да участват в конструктивен диалог в интерес на страната;

3.  изразява дълбока загриженост относно връщането назад по отношение на демократичните стандарти в Молдова, тъй като някои основни ценности, към които Молдова се присъедини именно като част от СА, като например демокрацията – включително справедливи и прозрачни избори, съобразени с волята на гражданите, и многопартийна демократична система – и принципите на правовата държава – включително независимост и безпристрастност на съдебната система – се подкопават от факта, че управляващите политически лидери в Молдова са в съглашение с бизнес интересите и не срещат опозиция от голяма част от политическата класа и съдебната система, което превръща Република Молдова в държава, превзета от олигархични интереси, с концентрация на икономическата и политическата власт в ръцете на малка група хора, упражняващи влияние върху парламента, правителството, политическите партии, държавната администрация, полицията, съдебната система и медиите, водещо до изключително незадоволително прилагане на законодателството с малка полза за гражданите; отново изтъква решимостта си да се съсредоточи върху изпълнението на ангажиментите за поддържане на общите ценности, вместо върху неубедителни т.нар. „геополитически“ аргументи;

4.  изразява съжаление във връзка със съзнателното нарушаване на политическите условия, свързани с демократичните стандарти в Молдова, и по-специално неотдавнашните промени в националното изборно законодателство, при които не беше обърнато внимание на някои от ключовите препоръки на съвместното становище на БДИПЧ и Венецианската комисия, както и свалянето на Дорин Киртоаке от поста кмет на Кишинев и анулирането на избора на Андрей Настазе, което накара ЕС да спре изплащането на макрофинансовата си помощ и неизплатените суми от бюджетната подкрепа;

5.  потвърждава позицията си, че всяко решение за бъдещо изплащане на макрофинансова помощ следва да се вземе единствено след планираните за февруари 2019 г. парламентарни избори и при условие че те бъдат проведени в съответствие с международно признатите стандарти и бъдат оценени от специализирани международни органи, както и че плащанията по всички програми за бюджетна подкрепа следва да бъдат спрени, докато не настъпи значим напредък по отношение на демократичните стандарти, включително реформа на съдебната система и съдебни действия срещу лицата, отговорни за банковата измама, в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 5 юли 2018 г.; призовава Комисията и ЕСВД междувременно да продължат да разпределят средства за подкрепа на гражданското общество и независимите медии в Молдова, както и на честния сектор и местните органи, в т.ч. чрез нови проекти за партньорство и развитие, за предпочитане в координация с помощта от други държави от ЕС, и да координират усилията си с други организации като МВФ, за да гарантират по-голяма съгласуваност по отношение на условията за финансова помощ; очаква с внимание резултатите от прегледа на изборното законодателство от правната комисия за назначенията и имунитетите към Молдовския парламент; призовава Европейската комисия да разработи механизъм за мониторинг на реформите, включително ясни показатели;

6.  припомня съдържанието на членове 2 и 455 от СА, според които спазването на демократичните принципи представлява съществен елемент от СА, който, ако бъде нарушен, може също така да доведе до суспендиране на права, свързани с това споразумение; припомня, че са необходими много усилия, за да продължи изпълнението на показателите за борба с корупцията и с изпирането на пари; изисква всяко бъдещо споразумение също така да бъде обвързано с реформата на съдебната система и решителното разследване и наказателно преследване на лицата, отговорни за измамата в размер на 1 милиард щатски долара; припомня също така показателите за борба с корупцията и с изпирането на пари, свързани с либерализирането на визовия режим;

Въвеждане на институционална рамка за прилагане на споразумението

7.  приветства приемането на множество закони в съответствие с ангажиментите на Молдова като част от СА; подчертава обаче значението на бързото и пълно прилагане на тези закони за постигането на крайната цел на СА за осезаемо и устойчиво подобрение на условията на живот на обикновените граждани в Молдова;

8.  призовава за по-активно участие на парламента, на министър-председателя и на министъра на външните работи и европейската интеграция на Молдова при осигуряването на политически надзор и контрол на високо равнище върху прилагането на СА, по-специално чрез непрекъснато оптимизиране на съответните парламентарни и правителствени структури и увеличаване на техния административен капацитет, и координиране и синхронизиране на плановете на ресорните министерства и тяхното пълно и ефективно прилагане;

9.  приветства създаването на Междупарламентарната асамблея на Грузия, Молдова и Украйна и нейното първо заседание, проведено на 8—9 юни 2018 г. в Киев; насърчава тази асамблея също така да упражнява контрол върху прилагането на споразуменията за асоцииране;

10.  настоятелно призовава молдовските органи да положат повече усилия за прилагането на СА и да организират действията по него — най-вече чрез Националния план за действие за прилагане на Споразумението за асоцииране (NAPIAA) — съобразно конкретните сектори и конкретните резултати, които трябва да бъдат постигнати, а не според членовете на СА, за да определят подробно приоритетите и последователността на мерките въз основа на оценка на въздействието, като тези мерки следва да бъдат изготвени от специални експертни звена;

11.  призовава ЕСВД и Комисията да създадат, при условие че бъде постигнат напредък по отношение на демократичните стандарти, специална група от ЕС за подпомагане на Молдова, за да се увеличи предоставянето на експертен опит, особено по отношение на сближаването на молдовското законодателство с това на ЕС, и да се координира, когато бъдат изпълнени условията, предоставянето на финансова помощ на Молдова в подкрепа на прилагането на СА;

12.  настоятелно призовава ЕСВД и Комисията да увеличат вътрешния капацитет с цел засилване на мониторинга на прилагането на СА, по-специално чрез значително увеличаване на заделените човешки ресурси, както и да преминат към качествена оценка на напредъка, по-специално чрез въвеждане на процедури за проверка за оценяване степента на действително постигнатото съответствие с достиженията на правото на ЕС съгласно изискванията на СА;

13.  приветства засиления диалог на равнище министри с Молдова и с други асоциирани партньори относно свързаните с асоциирането реформи в областта на търговията и подкрепя, при условие че бъде постигнат напредък по отношение на демократичните стандарти, започването на такъв диалог и в други области, обхванати от СА, в т.ч. политически въпроси, правосъдие, свобода и сигурност и секторно сътрудничество;

14.  припомня и подкрепя становището на Венецианската комисия относно изборната реформа в Молдова, според което промяната към смесена избирателна система за парламентарните избори не се ползва с консенсус (извън Демократическата партия и Социалистическата партия) и може да доведе до неправомерно влияние на бизнес интересите върху кандидатите; поради тази причина отново призовава молдовските органи да подобрят избирателната система, за да се гарантира, че бъдещите избори ще отразяват волята на молдовските граждани, а не волята на няколко избрани лица; призовава също така молдовските органи да изпълнят изцяло препоръките на БДИПЧ, по-специално относно финансирането на партиите и свободата и плурализма на медиите; потвърждава готовността на Парламента да бъде наблюдател на следващите парламентарни избори в Молдова;

Политически диалог и реформа, сътрудничество в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

15.  изразява загриженост относно промените в последния момент на Кодекса за аудио-визуалните медийни услуги, приет през юли 2018 г., които не са били предмет на консултации с гражданското общество; настоятелно призовава молдовските органи да приложат в пълна степен Кодекса в съответствие с европейските стандарти за свобода и плурализъм на медиите съгласно препоръките на Европейската комисия и Венецианската комисия; подчертава значението на провеждането на истински консултации с гражданското общество и независимите медии в този процес и на приемането на нов закон за рекламната дейност; подчертава необходимостта да се избягват всички опити да се попречи на медийния плурализъм, по-специално тези, които допълнително биха насърчили създаването на картели на медийния пазар и свързания рекламен пазар; настоятелно призовава молдовските органи да приемат новия закон за рекламната дейност след провеждане на истински консултации с гражданското общество; отбелязва със загриженост, че понастоящем медиите са силно монополизирани и подчинени на политическите и бизнес групите в страната; призовава за прозрачност на собствеността върху медиите и за оказване на специална помощ на независимите медии, по-специално на местните медии, за да изпълнят изискванията на Кодекса по отношение на задължителното местно съдържание; подчертава колко е важно да се гарантира истинска независимост на агенцията за регулиране на медиите;

16.  приветства усилията за реформиране в областта на публичната администрация и управлението на публичните финанси и насърчава предприемането на по-нататъшни стъпки за увеличаване на прозрачността;

17.  приветства доброто сътрудничество в областта на ОВППС и по-специално високата степен на синхронизиране с декларациите в областта на ОВППС и участието в общи мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), както и сътрудничеството на Молдова с НАТО; отбелязва напредъка при приемането на нова Национална стратегия в областта на отбраната и план за действие за изпълнението ѝ за периода 2017—2021 г. след оттеглянето на Националната стратегия за сигурност от президента на Молдова; приветства влизането в сила на споразумението между ЕС и Молдова за обмен на класифицирана информация;

18.  поздравява молдовските органи за постепенното подобряване на връзките с Тираспол, по-специално чрез прилагането на мерки за изграждане на доверие, в т.ч. откриването на моста между Гура Бикулуй и Бичок и подписването на шест допълнителни протокола, като по този начин се подобрява животът на гражданите от двете страни на река Днестър; отново заявява твърдия ангажимент и подкрепата на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Молдова и за усилията за постигане на мирно решение на приднестровския въпрос; подкрепя безрезервно усилията на ОССЕ, ЕС и другите заинтересовани страни и насърчава органите да си сътрудничат по-специално с МСП от Приднестровието, да продължат да надграждат върху тази степен на ангажираност, да положат допълнителни усилия, за да гарантират зачитането на правата на човека, и да спазват всички решения на ЕСПЧ; призовава молдовските органи да предприемат допълнителни усилия за прилагането на изменен закон за специалния правен статут на Гагаузия;

Принципи на правовата държава и добро управление

19.  настоятелно призовава органите да гарантират независимостта, безпристрастността и ефективността на съдебните и специализираните институции за борба с корупцията, включително Висшия съвет на прокурорите, Националния център за борба с корупцията и Прокурорската служба за борба с корупцията, Националния орган за съблюдаване на етичните норми и Агенцията за възстановяване на активи от престъпна дейност, по-специално чрез поддържане на необходимите ресурси за гарантиране на прозрачни процедури за подбор с участието на независими експерти и приемане на конституционни изменения в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, насочени най-вече към премахване на първоначалния 5-годишен мандат за съдиите, промяна на състава и засилване на ролята на Висшия съдебен съвет и премахване на правомощията на Молдовския парламент да назначава съдии във Върховния съд; продължава да бъде дълбоко загрижен във връзка с избирателните съдебни практики на молдовската съдебна система и изтъква, че според последните доклади на „Трансперънси Интернешънъл“ тя страда от ограничена независимост от изпълнителната власт и е използвана като инструмент срещу политически опоненти и бизнес интереси; отбелязва колко е важно да бъдат постигнати стабилни резултати в разследванията на случаите на корупция, включително на високо равнище;

20.  приветства приетите през юли 2018 г. законодателни изменения, предназначени да засилят основаните на заслуги подбор и повишаване на съдиите, както и тяхната отчетност;

21.  повтаря своите призиви, въз основа на констатациите и препоръките от първия и втория доклад „Крол“, които следва да бъдат публикувани в пълен вид, за бързо и прозрачно наказателно преследване на всички лица, отговорни за разкритата през 2014 г. банкова измама в размер на 1 милиард щатски долара, както и за възстановяване на откраднати активи; отбелязва стратегията за възстановяване на активи, приета от молдовските органи, но посочва със загриженост, че разследването на този случай е проведено твърде неефективно; подчертава необходимостта съдилищата да престанат да не предприемат действия при солидни доказателства и своевременно да разгледат случаите, които са висящи или са в процес на разследване, и по-специално случая на Илхан Шор, на открити заседания; подчертава, че политическият избор за спасяване на банките с публични средства допълнително увеличи тежката загуба на доверие в молдовската политика; призовава Съвета да разгледа възможността за санкции срещу отделни лица и съответните държави — членки на ЕС да окажат подкрепа за разследването;

22.  изразява загриженост по повод на повишения риск от изпиране на пари след бързото приемане през юли 2018 г. на т.нар. „пакет от фискални реформи“, включващ схема за данъчна амнистия, която може да легализира незаконно придобити активи; призовава пакетът да бъде изменен, за да се премахнат тези вратички, като се ангажира междувременно да продължи да следи много внимателно неговото прилагане, в сътрудничество с Комисията, ЕСВД и други международни организации;

23.  подчертава необходимостта да се обърне внимание и да се възпрат други случаи на организирана престъпност, в това число контрабанда на оръжие, трафик на хора и широкомащабно изпиране на пари, по-специално от Русия; подчертава отговорността на съдиите за спазването на принципите на правовата държава и подчертава, че правомерно осъдените съдии следва да изтърпят присъдите си;

24.  призовава за възможност да се правят преки онлайн справки с електронните декларации за активите на високопоставени политически и административни лица – по примера на Украйна;

25.  призовава молдовските органи да спазват международните принципи и най-добрите практики, които гарантират наличието на благоприятна среда за гражданското общество; подчертава съществената роля на гражданското общество за мониторинга на изпълнението на реформите, както и за насърчаването на прозрачността и отчетността на публичните институции; очаква по-специално, че няма да има бъдещо законодателство, което да ограничава националното или чуждестранното финансиране на молдовски НПО и организации на гражданското общество или да увеличава неправомерно административната и отчетната тежест върху тях; изразява съжаление, че в редица случаи участието на гражданите е било ограничено, например с отхвърлянето от Централната избирателна комисия през март 2018 г. на молбата за организиране на референдум за изменения на избирателната система;

Зачитане на правата на човека и основните свободи

26.  изразява загриженост относно някои признаци за по-нататъшно свиване на пространството на гражданското общество в страната и призовава органите незабавно да спрат ненужните или непропорционални наказателни производства, някои от които по изфабрикувани обвинения, и избирателното правосъдие срещу политически опоненти, техните адвокати и/или техните семейства; критикува факта, че наблюдаването на процеса от страна на държавите – членки на ЕС и делегацията на ЕСВД все по-често бива възпрепятствано чрез недопускане на обществеността до съдебните процеси; изразява конкретни опасения по отношение на производствата, насочени срещу защитници на правата на човека, независими съдии като Домника Маноле и Георге Балан, журналисти и критици на правителството или на председателя на Демократическата партия на Молдова Владимир Плахотнюк; настоятелно призовава органите да гарантират правото на справедлив съдебен процес и зачитането на правата на човека в местата за задържане; подчертава необходимостта от ефективни разследвания на твърденията за изтезания в местата за задържане и психиатричните институции; призовава органите да гарантират също така свобода на събиране и изразяване, и по-специално на провеждане на мирни демонстрации, както и строго спазване на това основно право в съответствие с международните стандарти;

27.  приветства приемането през 2017 г. на нова национална стратегия за равенство между половете и призовава органите да осигурят нейното пълно прилагане;

28.  призовава органите да увеличат значително усилията си за защита на правата на човека и основните свободи, по-специално за уязвимите групи, чрез борба с изказванията, подбуждащи към омраза, насилието, социалното изключване и дискриминацията — всички от които продължават да пораждат сериозна загриженост — на ЛГБТКИ лицата, хората с увреждания и малцинствата, като например ромското население, както и с изказванията, подбуждащи към омраза, и дискриминацията въз основа на пола или на политическата принадлежност;

29.  категорично осъжда неотдавнашното екстрадиране/отвличане на турски граждани в Турция поради предполагаемите им връзки с движението „Гюлен“ в нарушение на принципите на правовата държава и основните права на човека; настоятелно призовава молдовските органи да гарантират, че всички искания за екстрадиция от трети държави се обработват по прозрачен начин и се следват съдебни процедури, които са изцяло в съответствие с европейските принципи и стандарти;

Търговско и икономическо сътрудничество

30.  приветства значителното увеличение на вноса от Молдова в ЕС вследствие на влизането в сила на ЗВЗСТ и факта, че ЕС е най-големият инвеститор в Молдова, но изразява съжаление във връзка с факта, че това не доведе до подобряване на социалното и икономическото положение на гражданите. предупреждава, че липсата на напредък в подобряването на стандарта на живот на населението излага на риск одобрението на гражданите за проевропейската ориентация на страната;

31.  припомня значението на независимата съдебна система и на борбата с корупцията, както и на намаляването на административните и бюрократичните тежести за подобряването на климата за инвестиции и бизнес;

32.  насърчава по-нататъшен напредък в областта на санитарните и фитосанитарните стандарти и защитата на географските указания;

33.  призовава за ефективно спазване на търговските и свързаните с устойчивото развитие клаузи и международните ангажименти, и по-специално правилното прилагане на основните конвенции на МОТ;

34.  счита, че регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС е основно измерение на ЗВЗСТ, тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и реформата в голяма степен зависят от правилното прилагане и изпълнение на относимото законодателство; осъзнава значителното предизвикателство, което това представлява за управлението, институциите и публичната администрация в Молдова, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и финансова подкрепа;

Енергетика и други области на сътрудничество

35.  приветства обнародването на Закона за енергетиката през 2017 г. като следваща стъпка към транспонирането на третия енергиен пакет и насърчава предприемането на конкретни стъпки за гарантиране на независимостта на агенцията за енергийно регулиране ANRE; признава усилията на Молдова за насърчаване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност и счита, че е от решаващо значение да се укрепят агроекологичните селскостопански методи в рамките на устойчивото развитие на селските райони;

36.  призовава за по-решителни действия в областите опазване на околната среда, особено що се отнася до на управлението на водите на река Днестър, управление на отпадъците и изменение на климата, особено по отношение на прилагането и координирането на законодателството;

Институционални разпоредби

37.  призовава ЕС, държавите членки и Молдова да засилят още повече комуникацията относно прилагането на СА и очакваните ползи за молдовските граждани от свързаните реформи и по-тясната интеграция с Европейския съюз; подчертава необходимостта от борба с руската дезинформация чрез основана на факти и достъпна качествена информация на всички основни езици, използвани в Молдова;

38.  отново изразява решимостта си да засили мониторинга на прилагането на международните споразумения с източните партньори на ЕС; призова отново Комисията и ЕСВД да предават на Парламента и Съвета по-чести и по-редовни писмени доклади относно изпълнението на тези споразумения;

39.  счита, че практиката на включване на молдовските органи от етапа на изготвяне на съответното законодателство е полезна, тъй като прави процеса по-приобщаващ и намалява свързаните с прехода разходи за Молдова, и призовава Комисията да използва пълноценно процесите на предварителни консултации;

40.  отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВЗСТ е съсредоточена в голяма степен върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да извършва мониторинг и оценка на прилагането на ЗВЗСТ по подходящ начин, като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на достиженията на правото на ЕС, както и на въздействието върху молдовското общество, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС;

41.  призовава ЕСВД и Комисията да публикуват едновременно всички годишни доклади за изпълнението на асоциирането и заедно с това да публикуват сравнителна оценка на равнището на напредък в прилагането на СА/ЗВЗСТ от всеки асоцииран партньор по специални показатели;

42.  изразява решимост да изготвя годишни доклади относно прилагането на споразуменията за асоцииране;

o
o   o

43.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Република Молдова.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0303.
(2) OВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 130.
(3) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 199.
(4) ОВ С 11, 12.1.2018 г., стр. 82.
(5) Проучване „Изборните реформи в три асоциирани държави от Източното съседство (Грузия, Молдова и Украйна) и тяхното въздействие върху политическите събития в тези държави“, Европейски парламент, 26 октомври 2017 г.
(6) Европейска оценка на изпълнението, озаглавена „Споразумения за асоцииране между ЕС и Молдова, Грузия и Украйна“, Европейски парламент, 28 юни 2018 г.
(7) Проучване „Развитие на институционална рамка за прилагане на споразуменията за асоцииране в Грузия, Молдова и Украйна“, Европейски парламент, юли 2018 г.

Правна информация - Политика за поверителност