Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 29. november 2018 - Brüssel
 Euro 5 etapi kohaldamine kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes ***I
 Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I
 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond: ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega ***I
 Samoa ühinemine Euroopa Ühenduse ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga ***
 Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametisse nimetamine
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel ***I
 Lennuteenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad ***I
 Luba naatriumdikromaadi teatavaks kasutamiseks
 Majanduskuritegevus ja kehtiva õigusraamistiku nõrgad kohad cumex skandaali valguses
 Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes
 WTO edasine tegevus
 2018. aasta aruanne Serbia kohta
 2018. aasta aruanne Kosovo kohta
 2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
 2018. aasta aruanne Albaania kohta
 2018. aasta aruanne Montenegro kohta
 Akadeemilise vabaduse kaitsmine ELi välistegevuses
 Puuetega naiste olukord
Tekstid (452 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika