Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I
 Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание ***I
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
 Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн ***
 Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
 Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги ***I
 Издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат
 Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка
 Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове
 СТО: бъдещи перспективи
 Доклад от 2018 г. относно Сърбия
 Доклад от 2018 г. относно Косово
 Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
 Доклад от 2018 г. относно Албания
 Доклад от 2018 г. относно Черна гора
 Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС
 Положението на жените с увреждания

Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I
PDF 124kWORD 52k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
P8_TA(2018)0466A8-0346/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0137),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0120/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 14 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0346/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства

P8_TC1-COD(2018)0065


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/129.)

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 32


Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание ***I
PDF 123kWORD 58k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))
P8_TA(2018)0467A8-0387/2018

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0316),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0210/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0387/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2018)0160


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/125.)

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
PDF 168kWORD 54k
Изменения, приети от Европейския парламент на 29 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Целта на настоящия регламент е да бъде направено възможно повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета и предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета8, или тяхното разпределяне към други действия по националните програми в съответствие с приоритетите на Съюза и нуждите на държавите членки в областите на миграцията и предоставянето на убежище.
(1)  Целта на настоящия регламент е да бъде направено възможно повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета и предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета8, или тяхното разпределяне към други действия по националните програми в съответствие с приоритетите на Съюза и нуждите на държавите членки в специфичните области на миграцията и предоставянето на убежище. Следва също така да се гарантира, че такова повторно заделяне или разпределяне се извършва по прозрачен начин.
_____________
__________________
8.  Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).
8.  Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Държавите членки следва да имат възможността да използват горепосочените суми, за да продължат да изпълняват премествания, като заделят повторно тези суми за същото действие в националните програми. Освен това следва да е възможно при надлежна обосновка в преразгледаните национални програми на държавите членки това финансиране да се използва също за справяне с други предизвикателства в областта на миграцията и убежището в съответствие с Регламента за фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Нуждите на държавите членки в тези области продължават да са значителни. Повторното заделяне на горепосочените суми за същото действие или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма следва да бъдат възможни само веднъж и с одобрението на Комисията.
(4)  Държавите членки следва да имат възможността да използват горепосочените суми, за да продължат да изпълняват премествания, като заделят повторно тези суми за същото действие в националните програми. Като минимум държавите членки следва да заделят повторно 20% от тези суми за действия в националните програми, за преместване на кандидати за международна закрила или за преместване на лица, на които е предоставена международна закрила, или за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения. За останалата част от тези суми следва да е възможно, когато съществува надлежна обосновка в преразгледаните национални програми на държавите членки, да се финансират специфични действия, предвидени в глава ІІ и глава ІІІ в областта на миграцията и убежището в съответствие с Регламента за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, по-специално при разработването на аспекти на общата европейска система за убежище, особено събирането на семейството или за подпомагане на законната миграция към държавите членки и насърчаване на ефективната интеграция на граждани на трети държави. Нуждите на държавите членки в тези области продължават да са значителни. Повторното заделяне на горепосочените суми за същото действие или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма следва да бъдат възможни само веднъж и с одобрението на Комисията. Държавите членки следва да гарантират, че разпределението на средствата се извършва при пълно зачитане на принципите, определени във Финансовия регламент, по-специално по отношение на ефикасността и прозрачността.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Целевата група, отговаряща на условията за преместване, следва да бъде разширена, за да се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при преместванията.
(5)  Целевата група, отговаряща на условията за преместване, както и държавите, от които се извършва преместването, следва да бъдат разширени, за да се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при преместванията. Следва да се дава приоритет на преместването на непридружени ненавършили пълнолетие лица, други уязвими кандидати и членове на семействата на лица, ползващи се с международна закрила.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Държавите членки следва също така да разполагат с достатъчно време, за да използват сумите, заделени повторно за същото действие или прехвърлени към други действия, преди отмяната на тези суми. По тази причина, когато тези повторни заделяния или прехвърляния на суми по националните програми са одобрени от Комисията, съответните суми следва да се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобряват повторното заделяне или прехвърлянето.
(7)  Държавите членки следва също така да разполагат с достатъчно време, за да използват сумите, заделени повторно за същото действие или прехвърлени към други специфични действия, преди отмяната на тези суми. По тази причина, когато тези повторни заделяния или прехвърляния на суми по националните програми са одобрени от Комисията, съответните суми следва да се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобряват повторното заделяне или прехвърлянето.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7a)  Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на средствата за прехвърляне на кандидати за международна закрила и на лица, на които е предоставена международна закрила, по-специално по отношение на прехвърлянето към други действия по националната програма и по отношение на повторно заделяне.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12а)  Ако не се измени Регламент (ЕС) № 516/2014 преди края на 2018 г. съответното финансиране вече няма да бъде на разположение за използване от държавите членки в рамките на националните програми, подпомагани от фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Предвид неотложната необходимост от изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014, е необходимо да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – заглавие
(-1)  Заглавието се заменя със следното:
Средства за прехвърляне на лица, на които е предоставена международна закрила
„Средства за прехвърляне на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила“
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 1
(1)  В параграф 1 думите „лице, на което е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „кандидат за международна закрила или лице, на което е предоставена международна закрила“.
заличава се
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 1
(1а)  параграф 1 се заменя със следното:
“1. С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и в светлината на развитието на политиката на Съюза в рамките на периода на използване на средства от фонда, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 6 000 евро за всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила.
“1. С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и в светлината на развитието на политиката на Съюза в рамките на периода на използване на средства от фонда, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 10 000 евро за всеки кандидат за международна закрила и всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 3
3.  Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първия път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г., а по-късно — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Повторното заделяне на тези суми за същото действие по националната програма или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма са възможни, когато това е надлежно обосновано при преразглеждането на съответната национална програма. Повторното заделяне или прехвърлянето на сума може да бъде извършено само веднъж. Комисията одобрява повторното заделяне или прехвърлянето посредством преразглеждането на националните програми.
3.  Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първия път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014, а по-късно — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Повторното заделяне на тези суми за същото действие по националната програма или тяхното прехвърляне към други специфични действия, предвидени в глава ІІ и глава ІІІ от настоящия регламент по националната програма са възможни, когато това е надлежно обосновано при преразглеждането на съответната национална програма. Повторното заделяне или прехвърлянето на сума може да бъде извършено само веднъж. Комисията одобрява повторното заделяне или прехвърлянето посредством преразглеждането на националните програми. Финансирането се разпределя по прозрачен и ефикасен начин в съответствие с целите на националната програма.
По отношение на сумите, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, най-малко 20% от сумите, които ще бъдат повторно заделени, се заделят повторно за същото действие по националната програма за преместване на кандидати за международна закрила или за преместване на лица, на които е предоставена международна закрила, или за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 3а
3а.  За целите на член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, когато суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, бъдат повторно заделени за същото действие по националната програма или прехвърлени към други действия по националната програма в съответствие с параграф 3, съответните суми се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява въпросното повторно заделяне или прехвърляне.
3а.  За целите на член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, когато суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, бъдат повторно заделени за същото действие по националната програма или прехвърлени към други специфични действия по националната програма в съответствие с параграф 3, съответните суми се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява въпросното повторно заделяне или прехвърляне.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 3 в (нов)
3в.  Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия член, по-специално по отношение на прехвърлянето на суми към други действия по националните програми и по отношение на повторно заделяне.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 4
(4)  В параграф 4 думите „лица, на които е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „кандидати за международна закрила или лица, на които е предоставена международна закрила“.
заличава се
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 516/2014
Член 18 – параграф 4
(4а)  Параграф 4 се заменя със следното:
4.  С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от Договора за функционирането на ЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, по-специално като взема предвид актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.
4.  С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от Договора за функционирането на ЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, по-специално като взема предвид актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на кандидати за международна закрила и лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга и за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0370/2018).


Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн ***
PDF 118kWORD 50k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))
P8_TA(2018)0469A8-0376/2018

(Одобрение)

Европейски парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12281/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0434/2018),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2011 г. относно Временното споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн(2),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону)(3),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0376/2018),

1.  дава своето одобрение за присъединяването на Самоа към споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Самоа.

(1) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 2.
(2) OВ C 136E, 11.5.2012 г., стр. 19.
(3) OВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3


Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
PDF 117kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))
P8_TA(2018)0470A8-0380/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Европейската централна банка от 7 ноември 2018 г. за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (C8‑0466/2018),

—  като взе предвид член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм(2),

—  като взе предвид член 122 а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0380/2018),

А.  като има предвид, че в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета се предвижда, че Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да представи на Парламента своето предложение за назначаването на председател на нейния Надзорен съвет и че председателят трябва да се избира въз основа на открита процедура за подбор сред лица с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, които не са членове на Управителния съвет;

Б.  като има предвид, че в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета се предвижда, че назначаванията в Надзорния съвет в съответствие с този регламент зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалификации;

В.  като има предвид, че с писмо от 7 ноември 2018 г. Европейската централна банка представи на Парламента предложение за назначаването на Андреа Енриа като председател на Надзорния съвет;

Г.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 26, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета; като има предвид, че при извършването на тази оценка комисията получи автобиография на предложения кандидат;

Д.  като има предвид, че на 20 ноември 2018 г. комисията проведе изслушване на предложения кандидат, по време на което кандидатът направи встъпителна декларация, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Европейската централна банка за назначаването на Андреа Енриа за председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейската централна банка, на Съвета и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.
(2) ОВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing
PDF 160kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0377/2018),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Гърция подаде заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing за финансово участие от ЕФПГ вследствие на извършени 550 съкращения в икономическия сектор от разделение 58 по NACE Rev. 2 („Издателска дейност“) в региона на ниво 2 по NUTS Атика (EL30) в Гърция;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, който изисква като условие да са съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделението по NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона или в повече от два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 500 засегнати работници в два от регионите взети заедно в дадена държава членка;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, установени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане в размер на 2 308 500 EUR съгласно посочения регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 3 847 500 EUR;

2.  отбелязва, че гръцките органи са подали заявлението на 22 май 2018 г., и че след като Гърция предостави допълнителна информация, Комисията приключи оценката на заявлението на 4 октомври 2018 г. и уведоми Парламента за това на същия ден, като е спазила срока от 12 седмици;

3.  отбелязва, че според Гърция съкращенията са свързани със световната финансова и икономическа криза, по-специално с последиците ѝ за гръцката икономика, включително намаляването на реалния БВП на глава от населението, увеличаващата се безработица, намаляващите заплати и спадането на доходите на домакинствата, съчетано с бързото развитие на цифровите технологии и същевременно с намаляването на разходите за реклама от страна на важни рекламодатели, като всички тези фактори променят издателския сектор; отбелязва, че секторът е изправен пред спад както в приходите от реклама, така и в приходите от продажби;

4.  припомня, че съкращенията, предприети в три предприятия, извършващи дейност в гръцкия издателски сектор, се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху местната икономика, и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при пренасочването на работниците на друга работа, които се дължат на недостига на работни места, липсата на курсове за професионална квалификация, които да отговарят на установените потребности на пазара на труда, и големия брой на търсещите работа лица;

5.  подчертава със загриженост, че на региона Атика се пада голяма част от безработицата и от дългосрочната безработица в Гърция, където безработицата продължава да бъде висока;

6.  припомня, че това е второто заявление от Гърция за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в издателския сектор в Атика, след заявление EGF/2014/018 от 2014 г. и положителното решение по него(4);

7.  отбелязва, че заявлението е във връзка със съкращаването на 550 работници, сред които голям брой жени (41,82%); отбелязва освен това, че 14,73% от съкратените работници са на възраст над 55 години, като 1,6% са на възраст под 30 години; с оглед на този факт признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези уязвими групи;

8.  приветства факта, че планираната програма за обучение отразява поуките от първото заявление EGF-2014-018 GR/Attica, като съгласно текущата оценка са постигнали добри нива на интеграция;

9.  отбелязва, че не са планирани мерки за млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, въпреки че делът на тези лица остава висок в Гърция;

10.  подчертава, че паричните помощи са обвързани с условие за активно участие на бенефициерите от целевата група и могат да послужат като реален стимул в специфичния икономически контекст на Гърция;

11.  отбелязва, че финансовите помощи и стимули, т.е. стимулите за наемане на работа и паричните помощи за търсене на работа и за обучение, са близко по размер до максимума от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ;

12.  отбелязва, че Гърция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) професионално ориентиране и помощ при търсене на работа; ii) обучение, преквалификация и професионално обучение съобразно потребностите на трудовия пазар; iii) помощ за започване на стопанска дейност; iv) парични помощи за търсене на работа и за обучение; v) стимули за наемане на работа;

13.  потвърждава, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен от представители на Съюза на журналистите от ежедневните издания в Атина (ΕΣΗΕΑ), професионалния съюз на работещите в ежедневни издания в Атина (ΕΠΗΕΑ) и Министерството на труда;

14.  подчертава, че гръцките органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и че няма да бъде допуснато дублиране във финансирането;

15.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се отчетат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, като пакетът следва да е съвместим с прехода към ресурсно ефикасна и устойчива икономика;

16.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори, и приветства потвърждението от страна на Гърция в това отношение;

17.  призовава Комисията да изисква настоятелно от националните органи да предоставят повече информация във връзка с бъдещите предложения, що се отнася до секторите с перспектива за растеж, за които съответно е вероятно да наемат работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително върху качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

18.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2019/275.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Решение (ЕС) 2015/644 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 г. за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting from Greece) (ОВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 29-30).


Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
PDF 228kWORD 65k
Изменения, приети от Европейския парламент на 29 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)
P8_TA(2018)0472A8-0356/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)
(-1)  Създаването на пространство, в което е гарантирано свободното движение на хора през вътрешните граници, е едно от главните постижения на Съюза. Нормалното функциониране и укрепването на това пространство, което се основава на доверие и солидарност, следва да бъде обща цел на Съюза и държавите членки, които са изразили съгласие да участват в него. Същевременно е необходимо да се реагира съвместно на ситуации, които засягат сериозно обществения ред или вътрешната сигурност в това пространство или в части от него, чрез предоставяне на възможност за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства и като крайна мярка, като същевременно се засилва сътрудничеството между засегнатите държави членки.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В пространство, където лицата могат да се движат свободно, повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници следва да остане изключение. Решението за повторно въвеждане на контрол на вътрешните граници следва да бъде взето само като крайна мярка, за ограничен период от време и до степен, до която граничният контрол е необходим и пропорционален спрямо ясно установени сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност.
(1)  В пространство, където лицата могат да се движат свободно, повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници следва да остане изключение. Тъй като временното повторно въвеждане на контрол на вътрешните граници оказва въздействие върху свободното движение на хора, то следва да бъде предприемано само като крайна мярка, за ограничен период от време и до степен, до която граничният контрол е необходим и пропорционален спрямо ясно установени сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност. Всяка подобна мярка следва да бъде преустановена веднага щом основанията за нея престанат да съществуват.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)  Миграцията и пресичането на външните граници от голям брой граждани на трети държави не следва само по себе си да се счита за заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  За справяне с установените сериозни заплахи могат да се използват различни мерки, в зависимост от естеството и мащаба на тези заплахи. Държавите членки разполагат също така с полицейски правомощия, както е посочено в член 23 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)8, които, при спазване на някои условия, могат да се използват в граничните зони. В Препоръката на Комисията относно пропорционалните полицейски проверки и полицейското сътрудничество в Шенгенското пространство9 се предоставят насоки на държавите членки във връзка с това.
(2)  За справяне с установените сериозни заплахи могат да се използват различни мерки в зависимост от естеството и мащаба на тези заплахи. Макар да е ясно, че полицейските правомощия се различават по своето естество и цел от граничния контрол, държавите членки разполагат с такива полицейски правомощия, както е посочено в член 23 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)8, които, при спазване на някои условия, могат да се използват в граничните зони. В Препоръката на Комисията относно пропорционалните полицейски проверки и полицейското сътрудничество в Шенгенското пространство9 се предоставят насоки на държавите членки във връзка с това.
__________________
__________________
8 OВ L 77, 23.3.2016 г., стp. 1
8 OВ L 77, 23.3.2016 г., стp. 1
9 C(2017)3349, 12.05.2017.
9 C(2017)3349, 12.05.2017.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Преди да прибегнат до повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, държавите членки следва да дадат предимство на алтернативните мерки. По-специално съответната държава членка следва, при необходимост и когато това е обосновано, да обмисли по-ефективно използване или засилване на полицейските проверки на своя територия, включително в граничните райони и по основните транспортни маршрути, въз основа на оценка на риска, като гарантира, че тези полицейски проверки нямат за цел граничен контрол. Съвременните технологии са от решаващо значение за справянето със заплахите за обществения ред или вътрешната сигурност. Държавите членки следва да извършват оценка на това дали може да бъде намерено адекватно решение на дадената ситуация, както от оперативна гледна точка, така и по отношение на обмена на информация между полицията и разузнавателните служби.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Опитът обаче показа, че някои сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност могат да продължават да съществуват много след изтичането на посочените срокове, например трансграничните терористични заплахи или случаите на вторични движения на незаконни мигранти в рамките на Съюза, с които беше обосновано повторното въвеждане на граничен контрол. Ето защо е необходимо и обосновано сроковете, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол, да се адаптират към актуалните нужди, като същевременно се гарантира, че с тази мярка не се злоупотребява и тя остава изключение, което да се използва единствено като крайно средство. За тази цел общият срок, приложим съгласно член 25 от Кодекса на шенгенските граници, следва да се удължи на една година.
(4)  Опитът обаче показа, че рядко има нужда от повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници за периоди, по-дълги от два месеца. Само при изключителни обстоятелства някои сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност могат да продължат и след максималния срок от шест месеца, който понастоящем е разрешен за повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Ето защо е необходимо сроковете, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол, да се адаптират, като същевременно се гарантира, че с тази мярка не се злоупотребява и тя остава изключение, което да се използва единствено като крайно средство.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4а)  Всяка дерогация от основния принцип на свободно движение на хора следва да се тълкува стриктно, а понятието за обществен ред предполага наличие на действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от основните интереси на обществото.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С цел да се гарантира, че този контрол на вътрешните граници остава изключение, държавите членки следва да представят оценка на риска по отношение на планираното повторно въвеждане на граничен контрол или удължаване на срока му. Оценката на риска следва по-специално да включва преценка на срока, в който се очаква установената заплаха да продължи, и участъците от вътрешните граници, които са засегнати, да докаже, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка и да обясни как граничният контрол ще допринесе за справянето с установената заплаха. В случай че вътрешният граничен контрол продължи за срок, който надхвърля шест месеца, в оценката на риска следва да се докаже в ретроспектива ефективността на повторно въведения граничен контрол за справяне с установените заплахи и да се предоставят подробни обяснения за допитването до всяка съседна държава членка, засегната от това удължаване на срока, и нейното участие в определянето на най-малко утежняващите оперативни договорености.
(5)  С цел да се гарантира, че този контрол на вътрешните граници представлява крайна мярка и остава изключение, държавите членки следва да представят оценка на риска по отношение на планираното удължаване на срока на граничния контрол с повече от два месеца. Оценката на риска следва по-специално да включва преценка на периода, през който се очаква установената заплаха да продължи, и участъците от вътрешните граници, които са засегнати, да докаже, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка, по-специално като се обоснове, че алтернативните мерки са се оказали или се считат за недостатъчни, и да обясни как граничният контрол ще допринесе за справянето с установената заплаха. В оценката на риска следва да се докажат в ретроспектива ефективността и ефикасността на повторно въведения граничен контрол за справяне с установените заплахи и да се предоставят подробни обяснения за допитването до всяка съседна държава членка, засегната от това удължаване на срока, и нейното участие в определянето на най-малко утежняващите оперативни договорености. Държавите членки следва да запазят възможността при необходимост да класифицират цялата предоставена информация или част от нея.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)   Когато предлаганото повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници е свързано с конкретни планирани прояви, чието естество и продължителност са с извънреден характер, като например спортни прояви, срокът за прилагането му следва да бъде много точно определен, ограничен и свързан с реалната продължителност на проявата.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Качеството на оценката на риска, представена от държавата членка, ще бъде много важно при оценката на необходимостта и пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол или удължаването на неговия срок. Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол следва да участват в тази оценка.
(6)  Качеството на оценката на риска, представена от държавата членка, ще бъде много важно при оценката на необходимостта и пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол или удължаването на неговия срок. Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европол, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Агенцията на Европейския съюз за основните права следва да участват в тази оценка.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Правомощието на Комисията да издава становище съгласно член 27, параграф 4 от Кодекса на шенгенските граници следва да се измени, за да се отразят новите задължения на държавите членки във връзка с оценката на риска, включително сътрудничеството със засегнатите държави членки. Когато се извършва граничен контрол на вътрешните граници в продължение на над шест месеца, Комисията следва да бъде задължена да издаде становище. Процедурата за консултации, предвидена в член 27, параграф 5 от Кодекса на шенгенските граници, следва също да се измени, за да се отрази ролята на агенциите на ЕС (Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол), и да се съсредоточи върху практическото прилагане на различните аспекти на сътрудничеството между държавите членки, включително координацията, когато е целесъобразно, на различните мерки от двете страни на границата.
(7)  Процедурата за консултации, предвидена в член 27, параграф 5 от Кодекса на шенгенските граници, следва също да се измени, за да се отрази ролята на агенциите на Съюза, и да се съсредоточи върху практическото прилагане на различните аспекти на сътрудничеството между държавите членки.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  За да може преразгледаните правила да са по-добре адаптирани към предизвикателствата, свързани с продължаващи сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, следва да се предвиди специална възможност за удължаване на граничния контрол на вътрешните граници за срок над една година. Такова удължаване следва да съпътства съизмеримите извънредни национални мерки, например извънредно положение, които също са предприети в рамките на територията за справяне със заплахата. Във всеки случай тази възможност не следва да води до допълнително удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници над две години.
(8)  За да може преразгледаните правила да са по-добре адаптирани към предизвикателствата, свързани с продължаващи сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, следва да се предвиди специална възможност за удължаване на граничния контрол на вътрешните граници за срок над шест месеца при изключителни обстоятелства. Такова удължаване следва да съпътства съизмеримите извънредни национални мерки, например извънредно положение, които също са предприети в рамките на територията за справяне със заплахата. Във всеки случай тази възможност не следва да води до допълнително удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници над една година.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а)   Необходимостта и пропорционалността на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници следва да бъдат съпоставени със заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, предизвикала необходимостта от това повторно въвеждане, като това се прави и за алтернативните мерки, които може да се предприемат на национално равнище или на равнището на Съюза, или и двете, а така също и за последиците от този контрол за свободното движение на хора в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Препратката към член 29 в член 25, параграф 4 следва да се измени, за да се изясни връзката между сроковете, приложими съгласно член 29 и член 25 от Кодекса на шенгенските граници.
заличава се
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Възможността за извършване на временен граничен контрол по вътрешните граници в отговор на конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, която продължава повече от една година, следва да бъде предмет на специфична процедура.
(10)  Възможността за извършване на временен граничен контрол по вътрешните граници в отговор на конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, която продължава повече от шест месеца, следва да бъде предмет на специфична процедура, за която се изисква препоръка от страна на Съвета.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За тази цел Комисията следва да издава становище относно необходимостта и пропорционалността на такова удължаване и, където е целесъобразно, относно сътрудничеството със съседните държави членки.
(11)  За тази цел Комисията следва да издава становище относно необходимостта и пропорционалността на такова удължаване. Европейският парламент следва да бъде информиран незабавно относно предлаганото удължаване. Засегнатите държави членки следва да имат възможност да представят забележки на Комисията, преди тя да представи своето становище.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Съветът, като взема предвид становището на Комисията, може да препоръча такова извънредно допълнително удължаване и, когато е целесъобразно, да определи условията за сътрудничество между съответните държави членки, с цел да се гарантира, че това е изключителна мярка, която е в сила само за толкова дълго, колкото е необходимо и обосновано, и е в съответствие с мерките, предприети на национално ниво в рамките на територията за преодоляване на същата конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Препоръката на Съвета следва да бъде предварително условие за всяко допълнително удължаване над срока от една година и следователно да бъде от същото естество като вече предвиденото в член 29.
(13)  Съветът, като взема предвид становището на Комисията, може да препоръча такова извънредно допълнително удължаване и, когато е целесъобразно, да определи условията за сътрудничество между съответните държави членки, с цел да се гарантира, че това е изключителна мярка, която е в сила само за толкова дълго, колкото е необходимо и обосновано, и е в съответствие с мерките, предприети на национално ниво в рамките на територията за преодоляване на същата конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Препоръката на Съвета следва да бъде предварително условие за всяко допълнително удължаване над срока от шест месеца. Препоръката на Съвета следва да бъде незабавно предадена на Европейския парламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13а)  Мерките, предприети съгласно специалната процедура при извънредни обстоятелства, когато цялостното функциониране на пространството без граничен контрол на вътрешните граници е изложено на риск, не следва да бъдат удължавани по силата на мерки, взети в рамките на друга процедура за повторно въвеждане или удължаване на граничния контрол по вътрешните граници, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/399, или да се комбинират с такива мерки.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Когато счита, че дадена държава членка не е изпълнила задълженията си съгласно Договорите, в качеството си на пазител на Договорите Комисията, който следи за прилагането на правото на Съюза, следва да предприеме подходящи мерки в съответствие с член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително като сезира Съда на Европейския съюз.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 1
1.  В случай че в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в държава членка, тази държава членка може по изключение да въведе повторно граничен контрол на всички или на отделни участъци от вътрешните си граници за ограничен срок, ненадвишаващ 30 дни, или за предполагаемия период на сериозната заплаха, ако неговата продължителност надхвърля 30 дни, но за не повече от шест месеца. Обхватът и продължителността на временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не излизат извън рамките на строго необходимото в отговор на сериозната заплаха.
1.  В случай че в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в държава членка, тази държава членка може по изключение като крайна мярка да въведе повторно граничен контрол на всички или на отделни участъци от вътрешните си граници за ограничен срок. Обхватът и продължителността на временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не излизат извън рамките на строго необходимото в отговор на сериозната заплаха.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 2
2.  Граничен контрол на вътрешните граници се въвежда повторно само като крайна мярка и в съответствие с членове 27, 27а, 28 и 29. Критериите, посочени съответно в членове 26 и 30, се вземат предвид във всеки случай, когато се предвижда вземане на решение за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно съответно член 27, 27а, 28 или 29.
заличава се
Изменения 22 и 52
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 3
3.  В случай че сериозната заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност в съответната държава членка продължава след изтичане на срока, предвиден в параграф 1 от настоящия член, тази държава членка може да удължи прилагането на граничен контрол на вътрешните си граници при спазване на критериите, посочени в член 26, и в съответствие с член 27, на същите основания като посочените в параграф 1 от настоящия член и като се вземат предвид всички нови елементи, за подновяеми срокове, които съответстват на предвижданата продължителност на сериозната заплаха и не надхвърлят шест месеца.
заличава се
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 4
Общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, включително всяко удължаване, предвидено в параграф 3 от настоящия член, не надхвърля една година.
заличава се
При извънредните случаи, посочени в член 27а, общата продължителност може да бъде допълнително удължена с максимален срок от две години, в съответствие с този член.
При извънредни обстоятелства, съгласно посоченото в член 29, общата продължителност може да бъде удължена с максимален срок от две години, в съответствие с параграф 1 от този член.“.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 26
(1а)  Член 26 се заменя със следното:
Член 26
„Член 26
Критерии за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
Критерии за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
Когато дадена държава членка взема като крайна мярка решение за временно повторно въвеждане на граничен контрол на една или повече от своите вътрешни граници или на участъци от тях или решение за удължаване на това повторно въвеждане в съответствие с член 25 или член 28, параграф 1, тази държава членка прави оценка на степента, в която с тази мярка има вероятност по адекватен начин да бъде отстранена заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, и прави оценка на пропорционалността на мярката спрямо тази заплаха. При извършването на тази оценка държавата членка взема предвид по-специално следното:
Преди дадена държава членка да вземе като крайна мярка решение за временно повторно въвеждане на граничен контрол на една или повече от своите вътрешни граници или на участъци от тях или решение за удължаване на това временно повторно въвеждане, тази държава членка прави оценка на следното:
a)  дали може да се счита, че временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници вероятно ще отстрани в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност;
б)  дали има вероятност мерки, различни от временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, като например засилено трансгранично полицейско сътрудничество или засилени полицейски проверки, да отстранят в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност;
в)  пропорционалността на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници спрямо заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, като взема предвид по-специално:
a)   вероятните последици от евентуалната заплаха за нейния обществен ред или вътрешна сигурност, включително след терористични инциденти или заплахи, включително от страна на организираната престъпност;
i)   вероятните последици от евентуалната заплаха за нейния обществен ред или вътрешна сигурност, включително след терористични инциденти или заплахи, включително от страна на организираната престъпност; и
б)   вероятните последици от тази мярка за свободното движение на хора в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.
ii)   вероятните последици от повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници за свободното движение на хора в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.
Когато според оценката на дадена държава членка съгласно буква а) от първа алинея временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници вероятно няма да отстрани в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, тя не въвежда отново граничен контрол на вътрешните граници.
Когато според оценката на дадена държава членка съгласно буква б) от първа алинея мерки, различни от временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, вероятно ще отстранят в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, тя не въвежда отново или не удължава срока на действие на граничния контрол на вътрешните граници и предприема тези мерки.
Когато според оценката на дадена държава членка съгласно буква в) от първа алинея предложеното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не е пропорционално на заплахата, тя не въвежда отново или не удължава срока на действие на граничния контрол на вътрешните граници.“;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – заглавие
-i)  заглавието се заменя със следното:
Процедура за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно член 25
Процедура за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници в случай на предвидена сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност“;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i а (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф -1 (нов)
-iа)  В член 27 преди параграф 1 се вмъква следният нов параграф:
„-1. Когато в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в дадена държава членка, тази държава членка може, като крайна мярка и в съответствие с критериите, определени в член 26, да въведе повторно граничен контрол на всички или на отделни участъци от вътрешните си граници за ограничен период от не повече от 30 дни или, ако сериозната заплаха продължи над 30 дни, за предвижданата продължителност на сериозната заплаха, но при всички случаи за не повече от два месеца.“;
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i б (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – уводна част
-iб)  В параграф 1 уводната част се заменя със следното:
1.  Когато дадена държава членка планира повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно член 25, тя нотифицира останалите държави членки и Комисията най-късно четири седмици преди планираното повторно въвеждане или в по-кратък срок, ако обстоятелствата, породили необходимостта от това повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, станат известни по-малко от четири седмици преди планираното повторно въвеждане. За тази цел тя предоставя следната информация:
„1. За целите на параграф -1 съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията най-късно четири седмици преди планираното повторно въвеждане или в по-кратък срок, ако обстоятелствата, породили необходимостта от това повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, станат известни по-малко от четири седмици преди планираното повторно въвеждане. За тази цел тя предоставя следната информация:“;
Изменения 28 и 57
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка i
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – буква аа
i)  В параграф 1 се добавя нова буква аа), както следва:
заличава се
aа)  оценка на риска, която включва преценка на срока, в който се очаква установената заплаха да продължи, и участъците от вътрешните граници, които са засегнати, доказателства, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка и обяснение как граничният контрол ще допринесе за преодоляването на установената заплаха. Когато вече е бил въведен повторно граничен контрол за повече от шест месеца, оценката на риска включва и обяснение как предишното повторно въвеждане на граничен контрол е допринесло за преодоляване на установената заплаха.
Оценката на риска съдържа също така подробен доклад относно координацията, която е била проведена между съответната държава членка и държавата членка или държавите членки, с които съответната държава членка има общи вътрешни граници, на които е въведен граничен контрол.
По целесъобразност Комисията споделя оценката на риска с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка i а (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – буква а б (нова)
i а)  В параграф 1 се добавя следната буква аб):
„аб) мерки, различни от предложеното повторно въвеждане, предприети или предвидени от държавата членка за преодоляване на заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, както и обоснованата с факти причина алтернативните мерки, като например засиленото трансгранично полицейско сътрудничество и засилените полицейски проверки, да бъдат счетени за недостатъчни;“
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка ii
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – буква д
д)  ако е целесъобразно, мерките, които ще се предприемат от останалите държави членки, както е договорено преди временното повторно въвеждане на граничен контрол на въпросните вътрешни граници.
д)  ако е целесъобразно, мерките, които ще се предприемат от останалите държави членки, както е договорено преди временното повторно въвеждане на граничен контрол на съответните вътрешни граници.“.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iii
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – последното изречение
При необходимост Комисията може да изиска допълнителна информация от съответната държава членка или държави членки, в това число информация относно сътрудничеството с държавите членки, които са засегнати от планираното удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници, както и допълнителна информация, за да се прецени дали това е крайна мярка.
В случай че е необходимо, Комисията може да изиска допълнителна информация от съответната държава членка или държави членки, в това число информация относно сътрудничеството с държавите членки, които са засегнати от планираното повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници, както и по-подробна информация, за да се прецени дали това е крайна мярка.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii а (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 a (нов)
iii а)  Вмъква се следният параграф 1a:
„1а. В случай че сериозната заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност в съответната държава членка продължава повече от два месеца, тази държава членка може да удължи прилагането на граничен контрол на вътрешните си граници, като вземе предвид критериите, посочени в член 26, на същите основания като посочените в параграф -1 от настоящия член и като отчита всички нови елементи, за срок, който съответства на предвижданата продължителност на сериозната заплаха и който в никакъв случай не надхвърля шест месеца. Съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията в срока, посочен в параграф 1.“
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii б (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 - параграф 1 б (нов)
iii б)  Вмъква се следният параграф 1б:
„1б. За целите на параграф 1а, в допълнение към информацията, посочена в параграф 1, съответната държава членка представя оценка на риска, която:
i)  оценява очакваната продължителност на установената заплаха и кой участък от нейните вътрешни граници е засегнат;
ii)  очертава алтернативните действия или мерки, въведени преди това за справяне с установените заплахи;
iii)  обяснява защо алтернативните действия или мерки, посочени в подточка ii), не са отстранили в достатъчна степен установената заплаха;
iv)  доказва, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка; и
v)  обяснява как граничният контрол ще спомогне в по-голяма степен за справяне с установената заплаха.
Оценката на риска, посочена в алинея първа, съдържа също така подробен доклад относно сътрудничеството, осъществено между съответната държава членка и държавата членка или държавите членки, пряко засегната/и от повторното въвеждане на граничен контрол, включително държавите членки, с които съответната държава членка има общи вътрешни граници, на които се осъществява граничен контрол.
Комисията споделя оценката на риска с Агенцията и Европол и може при необходимост да изиска техните становища по нея.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37 за допълване на настоящия регламент чрез приемане на методология за оценка на риска;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii в (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 2
iii в)  Параграф 2 се заменя със следното:
2.  Посочената в параграф 1 информация се предоставя на Европейския парламент и Съвета едновременно с нотификацията ѝ на останалите държави членки и на Комисията съгласно същия параграф.
2.  Посочената в параграфи 1 и 1а информация се предоставя на Европейския парламент и Съвета едновременно с нотификацията ѝ на останалите държави членки и на Комисията съгласно тези параграфи.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii г (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 3
iii г)  Параграф 3 се заменя със следното:
3.  Държавите членки, извършващи нотификация по параграф 1, могат, при необходимост и в съответствие с националното си право, да решат да класифицират части от тази информация. Това класифициране не препятства предоставянето на информация от Комисията на Европейския парламент. Предаването и обработката на информацията и документите, предоставени на Европейския парламент съгласно настоящия член, се извършват при спазване на приложимите за Европейския парламент и Комисията правила относно изпращането и обработването на класифицирана информация.
„3. Нотифициращите държави членки могат да класифицират, при необходимост и в съответствие с националното си право, цялата информация, посочена в параграфи 1 и 1а или части от нея. Това класифициране не възпрепятства достъпа до информация, чрез подходящи и сигурни канали за полицейско сътрудничество, за останалите държави членки, засегнати от временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, и не възпрепятства предоставянето на информация от Комисията на Европейския парламент. Предаването и обработката на информацията и документите, предоставени на Европейския парламент съгласно настоящия член, се извършват при спазване на приложимите за Европейския парламент и Комисията правила относно изпращането и обработването на класифицирана информация.“;
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iv
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 4 – алинея 1
След нотификацията от държава членка съгласно параграф 1 и с оглед на консултациите, предвидени в параграф 5, Комисията или която и да е друга държава членка може да приеме становище, без да се засяга член 72 от ДФЕС.
След нотификацията от държава членка съгласно параграфи 1 и 1а и с оглед на консултациите, предвидени в параграф 5, Комисията или която и да е друга държава членка може да приеме становище, без да се засяга член 72 от ДФЕС.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iv
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 4 – алинея 2
Когато Комисията има опасения по отношение на необходимостта или пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници или ако прецени, че е подходящо да се проведе консултация по някои аспекти на нотификацията, тя издава становище в този смисъл.
Ако въз основа на съдържащата се в нотификацията информация или на друга получена от нея допълнителна информация Комисията има опасения по отношение на необходимостта или пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници или ако прецени, че е подходящо да се проведе консултация по определен аспект на нотификацията, тя незабавно издава становище в този смисъл.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iv
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 4 – алинея 3
Когато вече повторно е въведен граничен контрол на вътрешните граници за период от шест месеца Комисията издава становище“.
заличава се
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка v
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 5
Информацията, посочена в параграф 1, както и всяко становище на Комисията или на държава членка по параграф 4 са предмет на консултации, водени от Комисията. Когато е целесъобразно, консултациите включват съвместни заседания между държавата членка, която планира да въведе повторно граничен контрол на вътрешните граници, останалите държави членки, особено пряко засегнатите от тези мерки, и съответните агенции. Разглеждат се пропорционалността на предвидените мерки, установената заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, както и начините да се гарантира прилагането на взаимно сътрудничество между държавите членки. Държавата членка, която планира повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници отчита в максимална степен резултатите от тези консултации при извършването на граничния контрол.“.
Информацията, посочена в параграфи 1 и 1а, както и всяко становище на Комисията или на държава членка по параграф 4 са предмет на консултации. Консултациите включват:
i)  съвместни заседания, между държавата членка, която планира да въведе повторно граничен контрол на вътрешните граници, останалите държави членки, особено пряко засегнатите от тези мерки, и Комисията, които се провеждат с оглед на организирането по целесъобразност на взаимно сътрудничество между държавите членки и разглеждането на пропорционалността на мерките спрямо събитията, водещи до повторното въвеждане на граничен контрол, включително всички възможни алтернативни мерки, и заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност;
ii)  когато е целесъобразно, внезапни посещения на място от страна на Комисията на съответните вътрешни граници, при необходимост с подкрепата на експерти от държавите членки и от Агенцията, Европол или от друг/а съответен(-на) орган, служба или агенция на Съюза за оценка на ефективността на граничния контрол по съответните вътрешни граници и в съответствие с настоящия регламент; докладите от тези внезапни посещения на място се изпращат на Европейския парламент.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 а – заглавие
Специална процедура в случаите, когато сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност продължава повече от една година.
Специална процедура в случаите, когато сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност продължава повече от шест месеца.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 1
1.  В изключителни случаи, когато държавата членка продължава да е изправена пред същата сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност и след срока, посочен в член 25, параграф 4, първо изречение, и когато са предприети съизмерими извънредни национални мерки на територията с цел справяне с тази заплаха, срокът на граничния контрол, който е бил временно повторно въведен в отговор на тази заплаха, може да бъде допълнително удължен в съответствие с настоящия член.
1.  При изключителни обстоятелства, когато държавата членка продължава да е изправена пред същата сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност и след срока, посочен в член 27, параграф  и когато са предприети съизмерими извънредни национални мерки на територията с цел справяне с тази заплаха, срокът на граничния контрол, който е бил временно повторно въведен в отговор на тази заплаха, може да бъде допълнително удължен в съответствие с настоящия член.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 2
2.  Най-късно шест седмици преди изтичането на срока, посочен в член 25, параграф 4, първо изречение съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията, че желае допълнително да удължи срока на граничния контрол в съответствие със специалната процедура, предвидена в настоящия член. Нотификацията включва информацията, която се изисква съгласно член 27, параграф 1, букви а) – д). Прилага се член 27, параграфи 2 и 3.
2.  Най-късно три седмици преди изтичането на срока, посочен в член 27, параграф съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията, че желае допълнително да удължи срока на граничния контрол в съответствие със специалната процедура, предвидена в настоящия член. Тази нотификация включва цялата информация, която се изисква съгласно член 27, параграфи 1 и 1б. Прилага се член 27, параграфи 2 и 3.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 3
3.  Комисията издава становище.
3.  Комисията издава становище относно това дали предложеното удължаване отговаря на изискванията, установени в параграфи 1 и 2, и относно необходимостта и пропорционалността на предлаганото удължаване. Засегнатите държави членки могат да представят забележки на Комисията, преди тя да представи своето становище.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 4
4.  Съветът, като взема надлежно предвид становището на Комисията, може да препоръча на държавата членка да вземе решение допълнително да удължи извършването на граничен контрол на вътрешните граници за срок от не повече от шест месеца. Този срок може да бъде удължен не повече от три пъти с допълнителен срок от не повече от шест месеца. В препоръката си Съветът посочва най-малкото информацията по член 27, параграф 1, букви а) – д). Когато е целесъобразно, той определя условията за сътрудничество между съответните държави членки.
4.  След като е взел предвид становището на Комисията, Съветът може, като крайна мярка, да препоръча съответната държава членка допълнително да удължи извършването на граничен контрол на своите вътрешни граници за срок от не повече от шест месеца. В препоръката си Съветът посочва информацията по член 27, параграфи 1 и 1а, и установява условията за сътрудничество между съответните държави членки.
Изменения 45 и 66
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 28 – параграф 4
(3а)  В член 28 параграф 4 се заменя със следното:
4.  Без да се засяга член 25, параграф 4, общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници въз основа на първоначалния срок съгласно параграф 1 от настоящия член и всяко удължаване съгласно параграф 3 от настоящия член не надхвърля два месеца.
„4. Общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници въз основа на първоначалния срок съгласно параграф 1 от настоящия член и всяко удължаване съгласно параграф 3 от настоящия член не надхвърля два месеца.“;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 28 а (нов)
(3б)  Вмъква се нов член 28a:
„Член 28a
Изчисляване на периода на повторно въвеждане на граничен контрол или на удължаване поради предвидена заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, когато сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност надхвърля шест месеца, или в случаи, които изискват незабавни действия
Всяко повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници, извършено преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], се взема предвид за целите на изчисляване на сроковете, посочени в членове 27, 27а и 28.“;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
(3в)  В член 29, параграф 1 се добавя следната алинея:
„Критериите, посочени в член 30, се вземат предвид при всеки случай, когато се разглежда решение за временно повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници съгласно настоящия член.“
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 г (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 29 – параграф 5
(3г)  В член 29 параграф 5 се заменя със следното:
5.  Настоящият член не засяга мерките, които могат да се приемат от държавите членки в случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност съгласно членове 25, 27 и 28.
5. Настоящият член не засяга мерките, които могат да се приемат от държавите членки в случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност съгласно членове 27, 27а и 28. Общият срок, за който граничният контрол на вътрешните граници се въвежда повторно или се продължава съгласно настоящия член, не може да бъде удължен по силата на мерки, взети съгласно членове 27, 27а или 28, или да се комбинира с такива мерки.“.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 1 а (нов)
Член 1a
Настоящият регламент се прилага за нотификации, направени от държавите членки съгласно член 27 от Кодекса на шенгенските граници, считано от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Всеки период на текуща нотификация за повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол по вътрешните граници, изтекъл преди... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], се взема предвид за целите на изчисляване на срока, посочен в член 28, параграф 4.“;

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0356/2018).


Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги ***I
PDF 126kWORD 43k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))
P8_TA(2018)0473A8-0150/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0818),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0531/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 юли 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 23 октомври 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0150/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

P8_TC1-COD(2016)0411


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2.)

(1) OВ C 345, 13.10.2017 г., стp. 126.


Издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат
PDF 176kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))
P8_TA(2018)0474B8-0548/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията („Регламент REACH“)(1), и по-специално член 64, параграф 8 от него,

—  като взе предвид становищата на Комитета за оценка на риска (КОР) и на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА)(2), съгласно член 64, параграф 5, трета алинея от Регламент REACH,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че натриевияг дихромат е включен в приложение XIV на Регламента REACH поради три съществени свойства: канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията (категория 1В); като има предвид, че натриевият дихромат беше добавен към списъка с кандидат-вещества по REACH през 2008 г.(4) поради класифицирането му като канцерогенен, мутагенен и токсичен за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5);

Б.  като има предвид, че молекулното образувание, което задвижва канцерогенността на натриевия дихромат, е хромът (VI), съдържащ йон, който се отделя, когато натриевият дихромат се разтвори и отдели; като има предвид, че хромът (VI) причинява белодробни тумори при хората и животните по инхалационен път и тумори на стомашно-чревния тракт при животни по орален път;

В.  като има предвид, че още през 1997 г. в рамките на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета(6), натриевият дихромат беше определен като приоритетно вещество за оценка в съответствие с Регламент (ЕО) № 143/97 на Комисията(7); като има предвид, че през 2008 г. Комисията издаде препоръка за намаляване на риска от експозиция на натриев дихромат(8);

Г.  като има предвид, че Ilario Ormezzano Sai S.R.L (заявителят) е подал заявление за разрешение за използване на натриев дихромат при боядисването на вълна; като има предвид, че заявлението е описано в становищата на КОР и на КСИА като заявление „нагоре по веригата“; като има предвид, че заявителят е доставчик на натриев дихромат за 11 потребители надолу по веригата, които или произвеждат багрилата, или самите те правят боядисване;

Д.  като има предвид, че целта на Регламента REACH е да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и околната среда, включително насърчаването на алтернативни методи за оценка на опасностите, създавани от вещества, и на свободното движение на вещества на вътрешния пазар, като същевременно се повишават конкурентоспособността и иновациите. като има предвид, че основната цел на Регламента REACH е първата от тези три цели, с оглед на съображение 16 от преамбюла на Регламента, така както се тълкува от Съда на ЕС(9);

Е.  като има предвид, че Регламентът REACH не предвижда специален разрешителен режим за така наречените „заявления „нагоре по веригата“; като има предвид, че всеки подал заявление за разрешение, независимо от ролята или нивото си във веригата на доставка, трябва да предостави информацията, посочена в член 62 от Регламента REACH;

Ж.  като има предвид, че КОР потвърди, че не е възможно да се определи получена недействаща доза/концентрация за канцерогенните свойства на натриевия дихромат, и следователно натриевият дихромат се счита за вещество, за което е невъзможно да се определи праг за целите на член 60, параграф 3, буква а) от Регламента REACH; като има предвид, че това означава, че теоретично „безопасно ниво на експозиция“ на това вещество не може да бъде определено и използвано като база за сравнение, за да се прецени дали рискът от използването му е адекватно контролиран;

З.  като има предвид, че съображение 70 от Регламента REACH гласи че „за всяко вещество, за което е невъзможно да се определи безопасно ниво на експозиция, винаги трябва да бъдат предприемани мерки за намаляване на експозицията и емисиите, доколкото е възможно технически и практически, с цел минимизирането на вероятността от възникване на неблагоприятни последствия“;

И.  като има предвид, че КОР стигна до заключението, че експлоатационните условия и мерките за управление на риска, описани в заявлението, не са подходящи и ефективни за ограничаване на риска(10);

Й.  като има предвид, че член 55 от Регламента REACH предвижда, че замяната на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, с по-безопасни алтернативни вещества или технологии е основна цел на главата за разрешаване;

К.  като има предвид, че член 64, параграф 4 от Регламента REACH предвижда, че мандатът на КСИА е да оценява доколко са „налични, подходящи и технически приложими алтернативите, свързани с употребата(-ите) на веществото, както е описано в заявлението […], и всяка информация, предоставена от трети страни съгласно параграф 2 от настоящия член“;

Л.  като има предвид, че член 62, параграф 4, буква д) от Регламента REACH изисква от заявителя да предостави „анализ на алтернативите, разглеждащ техните рискове и техническата и икономическата възможност за заместване“;

М.  като има предвид, че член 60, параграф 4 от Регламента REACH предвижда, че разрешение за употребата на вещество, рисковете от които не се контролират в достатъчна степен, може да се предостави само ако няма подходящи алтернативни вещества или технологии;

Н.  като има предвид, че КСИА е забелязал много недостатъци в заявлението за разрешение по отношение на анализа на алтернативите; като има предвид, че според КСИА заявителят не е разгледал ключови въпроси и по този начин е „възпрепятства[л] оценката на комитета на техническата осъществимост“, и някои аспекти, които са също толкова важни, колкото икономическата осъществимост на алтернативите, са само „накратко обсъдени“ от заявителя(11);

О.  като има предвид, че основният аргумент, използван от заявителя в заключение, че не съществуват подходящи алтернативи, е аргументът, че клиентите (т.е. производителите/търговците на дрехи) не биха приели качеството на оцветяването на текстилните продукти при боядисването им с алтернатива;

П.  като има предвид обаче, че предполагаемите изисквания на клиентите не са подкрепени с никакви доказателства и не е ясно дали позоваването на „предпочитанията на потребителите“ е направено при пълно познаване на рисковете от натриевия дихромат(12);

Р.  като има предвид освен това, че въпреки допълнителни допитвания до заявителя, КСИА отбелязва, че „това, дали един алтернативен продукт в крайна сметка ще бъде приет от клиентите на техните потребители надолу по веригата все още е до известна степен субективно и несигурно“(13), и КСИА отбелязва в своето заключение: „След получаването на необходимите разяснения, представени от заявителя, комитетът все още намира редица неясноти в анализа“;

С.  като има предвид, че въпреки тези пропуски и неясноти в заявлението, КСИА все пак стига до заключението, че не са налични подходящи алтернативи, като просто прави общо заявление, че тези неясноти „са присъщи на този вид употреба (дискусиите за качеството на продуктите могат да бъдат повлияни от субективността на модните тенденции и на потребителските естетически вкусове)“(14);

Т.  като има предвид, че в този контекст становището на КСИА показва, че заявителят не е предоставил всеобхватен анализ на наличните на пазара алтернативи за заместване на употребата на натриев дихромат за употребите, за които е подадено заявление, но не стига до подходящи заключения;

У.  като има предвид, че подобен резултат не може да се съвмести с факта, че от много години съществуват алтернативи(15), че водещите модни марки дават своя принос към програмата на Пътната карта за нулеви стойности (ZDHC Roadmap to Zero), която не позволява използването на хром (VI) в производството на текстил(16), и че отделните текстилни дружества имат изрични политики, които не позволяват използването на хром (VI) (напр. H&M)(17), включително дружества на луксозни модни пазари (Armani(18) и Lanficio Ermenegildo Zegna(19));

Ф.  като има предвид, че Gruppo Colle и Ormezzano са били единствените кандидати за разрешение съгласно Регламента REACH за хромови багрила;

Х.  като има предвид, че Регламентът REACH задължава заявителя да докаже, че условията за предоставяне на разрешение са изпълнени; като има предвид, че КСИА е длъжен да предоставя „научни становища, основани на принципите на високи постижения, на прозрачност и на независимост“, което е „важна процедурна гаранция за осигуряване на научната обективност на мерките и за недопускане на вземането на произволни мерки“(20);

Ц.  като има предвид, че не е ясно защо, въпреки установените пропуски или неясноти по отношение на анализа на алтернативите, КСИА стига до заключение, че е налице достатъчно информация, за да се направи заключение относно пригодността на алтернативите; като има предвид, че също така не е ясно защо твърденията за субективни предпочитания не са били отхвърлени, въпреки липсата на подробни обективни и проверими доказателства, и защо тези твърдения не са били оценени спрямо най-добрата пазарна практика;

Ч.  като има предвид, че не е приемливо да се толерират потенциално многобройни случаи на безплодие, рак и мутагенни ефекти, въпреки наличието на алтернативи на натриев хромат, въз основа на предположението, че производителите на дрехи няма да приемат алтернативи поради субективния си „вкус“;

Ш.  като има предвид, че такова тълкуване на понятието „алтернативи“ и равнището на доказване, изисквано от заявителя, не са в съответствие с целта за замяна на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, с алтернативи, нито с основната цел на Регламента REACH за гарантиране на високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда;

Щ.  като има предвид, че Комисията е запозната с наличието на подходящи алтернативи, по-специално благодарение на информацията, предоставена по време на обществената консултация и триалога(21), организирани от Европейската агенция по химикали в контекста на делото „Gruppo Colle“(22);

АА.  като има предвид, че не е уместно Комисията да пренебрегва критична информация, която показва наличието на подходящи алтернативи от този паралелен случай;

АБ.  като има предвид, че член 61, параграф 2, буква б) от Регламента REACH дава право на Комисията да преразглежда разрешението по всяко време, ако „е налице нова информация за възможни заместители“;

АВ.  като има предвид, че предоставянето на разрешение за употребата на вещество без праг за употреба за заявления, за които са явно известни налични алтернативи, не е в съответствие с условията, определени в разпоредбите на Регламента REACH, и неоснователно би възнаградило изоставащи и би създало опасен прецедент за бъдещите решения за разрешаване съгласно Регламента REACH;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, като не зачита условията, установени в този регламент, за предоставянето на разрешение;

2.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение и да представи нов проект за отхвърляне на заявлението за разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3);Становище относно „Преопаковане на натриев дихромат преди доставка като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234‑190‑3);
(3) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(4) Европейска агенция по химикалите Решение на изпълнителния директор от 28 октомври 2008 г. относно включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидат-веществата.
(5) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества (ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕО) № 143/97 на Комисията от 27 януари 1997 г. за третия списък на приоритетни вещества съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (ОВ L 25, 28.1.1997 г., стр. 13).
(8) Препоръка на Комисията от 30 май 2008 г. относно мерки за намаляване на риска от веществата натриев хромат, натриев дихромат и 2,2 ′, 6,6 ′-тетрабромо-4,4 ′-изопропилидендифенол (тетрабромобисфенол А) (ОВ L 158, 18.6.2008 г., стр. 62).
(9) Дело C-558/07, S.P.C.M. SA and Others v Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, точка 45.
(10) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 19, Въпрос 6.
(11) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 24—25.
(12) Анализ от страна на заявителя на налични алтернативи може да се намери на адрес: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
(13) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 24.
(14) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 26.
(15) Вж. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
(16) Вж. https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
(17) Вж.Ограничения на химикалите, прилагани от H&M Group, 2018 г. — Списък на веществата с ограничена употреба в производството (MRSL).
(18) Вж.Списък на веществата с ограничена употреба на Armani, версия 9 — валидна от сезон SS 18.
(19) Вж. презентацията на Хънтсман, озаглавена „Превръщането на рисковете във възможности — как да се боядисва вълна устойчиво“‘ (стр. 18).
(20) Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 11 септември 2002 г., Pfizer Animal Health SA v Council of the European Union, Дело T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) Както е обяснено в становището на КОР и КСИА по случая Gruppo Colle: Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна (EC No 234-190-3) (стр. 21, с посочване на две алтернативи: Lanasol и Realan).
(22) ECHA — Приети становища и предишни консултации относно заявленията за разрешение — Gruppo Colle.S.r.l. - Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна (EC No 234-190-3).


Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка
PDF 155kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP))
P8_TA(2018)0475RC-B8-0551/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид разкритията от 18 октомври 2018 г. относно сделките Cum-Ex на консорциум от разследващи журналисти, ръководен от германското сдружение с нестопанска цел CORRECTIV,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(1) (Регламент за ЕОЦКП),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(2) (Регламент за ЕБО),

—  като взе предвид Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (Втора директива за административното сътрудничество)(3),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености (Шеста директива за административното сътрудничество)(4),

—  като взе предвид работата на четвъртата анкетна комисия на германския Бундестаг относно скандала, която приключи с доклад(5) през юни 2017 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2015 г.(6) и от 6 юли 2016 г.(7) относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза(8),

—  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(9),

—  като взе предвид своето решение от 1 март 2018 г. относно създаването на специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX3) и определянето на нейните правомощия, нейния числен състав и срок на действие(10),

—  като взе предвид своето разискване в пленарна зала на 23 октомври 2018 г. относно скандала със сделките Cum-Ex,

—  като взе предвид съвместното заседание на своята комисия по икономически и парични въпроси и на своята специална комисия TAX3, проведено на 26 ноември 2018 г.,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че Cum-Ex и Cum-Cum — или схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти – се отнасят до практиката на търгуване с акции по такъв начин, че да се прикрие самоличността на действителния собственик и да се даде възможност на двете или на повече участващи страни да поискат възстановяване на данъка при източника върху капиталовата печалба, който е бил платен само веднъж;

Б.  като има предвид, че скандалът със сделките Cum-Ex стана обществено достояние чрез съвместно разследване между 19 европейски новинарски медии с участието на 12 страни и 38 репортери;

В.  като има предвид, че според сведенията 11 държави членки са загубили данъчни приходи в размер на 55,2 милиарда евро вследствие на Cum-Ex и Cum-Cum схемите;

Г.  като има предвид, че въпреки това е трудно да се изчисли максималният размер на нанесените щети, като се има предвид, че много от дейностите са започнали в края на 90-те години на миналия век и погасителната им давност отдавна е изтекла;

Д.  като има предвид, че разследването на консорциума от европейски журналисти установи, че Германия, Дания, Испания, Италия и Франция са предполагаемите основни целеви пазари за търговските практики Cum-Ex, следвани от Норвегия, Финландия, Полша, Дания, Нидерландия, Австрия и Чешката република, и като има предвид, че е възможно тези практики да включват неизвестен брой държави – членки на ЕС, както и държави от Европейската асоциация за свободна търговия (например Швейцария);

Е.  като има предвид, че разследванията в най-засегнатите държави – членки на ЕС, понастоящем са в ход;

Ж.  като има предвид, че схемите на сделките Cum-Ex и Cum-Cum имат някои типични белези на данъчни измами и е необходимо да се направи оценка на това дали е налице нарушение на националното право или на правото на ЕС;

З.  като има предвид съобщенията за това, че тези престъпни практики включват финансови институции на държави – членки на ЕС, включително няколко големи и известни търговски банки;

И.  като има предвид, че в някои случаи съответните органи не са провели задълбочени разследвания на информацията, споделяна от други държави членки във връзка с разкритията относно сделките Cum-Ex;

Й.  като има предвид, че фактът, че чуждестранни инвеститори имат право да поискат възстановяване на данъка върху дивидентите, удържан при източника, играе централна роля в скандала;

К.  като има предвид, че считано от септември 2017 г. Втората директива за административното сътрудничество изисква от държавите – членки на ЕС, ежегодно да получават информация от своите финансови институции и да я обменят с държавата членка на пребиваване на данъкоплатците;

Л.  като има предвид, че Шестата директива за административното сътрудничество изисква от всяко лице, което изготвя, предлага на пазара, организира, предоставя за прилагане или управлява прилагането на подлежаща на оповестяване трансгранична договореност, изпълняваща предварително определени критерии, да докладва тези договорености пред националните данъчни органи;

М.  като има предвид, че мандатът на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (специалната комисия TAX3) изрично обхваща всички относими събития от компетентността на комисията, възникнали по време на мандата ѝ;

Н.  като има предвид, че през последните 25 години ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, се оказа от съществено значение за разкриването на чувствителна информация, която е в центъра на обществения интерес, какъвто според доказателствата е и случаят с разкритията във връзка със скандала Cum-Ex5(11);

1.  категорично осъжда разкритите данъчни измами и избягването на данъци, довели до публично докладваните загуби за данъчните приходи на държавите членки, възлизащи според някои медийни оценки на 55,2 милиарда евро, което представлява удар за европейската социална пазарна икономика;

2.  подчертава, че съгласно Директивата на ЕС относно борбата с изпирането на пари(12) „данъчните престъпления“, свързани с преките и косвените данъци, са включени в широкото определение за „престъпна дейност“ и се считат за първоначални престъпления за изпиране на пари; припомня, че както кредитните, така и финансовите институции, а също така данъчните консултанти, счетоводителите и юристите, се считат за „задължени субекти“ съгласно Директивата относно борбата с изпирането на пари и следователно са правно обвързани да спазват набор от задължения за предотвратяване, откриване и докладване на дейностите по изпиране на пари;

3.  отбелязва със загриженост, че скандалът със сделките Cum-Ex разколеба доверието на гражданите в данъчните системи, и подчертава колко е важно да се възстанови доверието на обществеността и да се гарантира, че причинените вреди няма да се повторят;

4.  изразява съжаление относно факта, че членът на Комисията, отговарящ за данъчното облагане, не признава необходимостта от разширяване на съществуващата система за обмен на информация между националните данъчни органи;

5.  отправя искане към Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган да проведат разследване във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като например Cum-Ex или Cum-Cum, за да се направи оценка на потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари и за националните бюджети; да се установи естеството и мащабът на участниците в тези схеми; да се направи оценка на това дали са налице нарушения на националното право или на правото на Съюза; да се направи оценка на действията, предприети от финансовите надзорни органи в държавите членки; и да се отправят подходящи препоръки за реформи и действия към съответните компетентни органи;

6.  подчертава, че съобщените разкрития не засягат стабилността на финансовата система на Съюза;

7.  препоръчва разследването да установи кои от задачите за координация и наблюдение на финансовите надзорни органи, фондовите борси и данъчните администрации във всички държави членки не са били изпълнени, вследствие на което са се създали условия тези схеми за кражба на данъци да продължат да се прилагат в продължение на години, въпреки че са били разкрити;

8.  призовава на националните и на европейските надзорни органи да се предостави мандат да проучат практиките за избягване на данъци, тъй като тези практики биха могли да представляват риск за целостта на вътрешния пазар;

9.  подчертава, че тези нови разкрития явно показват възможни слабости в националното данъчно законодателство и в прилаганите понастоящем системи за обмен на информация и сътрудничество между органите на държавите членки; призовава държавите членки да приложат ефективно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане;

10.  призовава да се укрепи обменът на информация на равнището на данъчните органи с цел да се предотвратят проблемите с поверителността на данъчната информация, установени в някои държави членки;

11.  настоятелно призовава данъчните органи на всички държави членки да определят единни звена за контакт в съответствие със съвместната работна група на ОИСР за обмен на данни и сътрудничество и призовава Комисията да осигурява и улеснява сътрудничеството между тях, с оглед да се гарантира бързият и ефикасен обмен между държавите членки на информацията по случаи с трансгранично значение;

12.  призовава също националните компетентни органи по целесъобразност да проведат наказателни разследвания, да използват правни инструменти за обезпечаване на съмнителните активи, да започнат разследване на управителните съвети с потенциално участие в този скандал и да наложат подходящи и възпиращи санкции на участващите лица; счита, че както извършителите, така и лицата, допуснали тези престъпления, включително данъчни консултанти, юристи, счетоводители и банки, следва да бъдат подведени под съдебна отговорност; подчертава спешната необходимост да се сложи край на безнаказаността на „белите яки“ и да се гарантира по-добро прилагане на финансовата нормативна уредба;

13.  призовава органите на ЕС и на държавите членки да разследват ролята на застрахователните фондове и застрахователните надзорни органи в този скандал;

14.  призовава националните данъчни органи да използват пълния потенциал на Шестата директива за административното сътрудничество по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, включително използването на групови запитвания; призовава освен това Шестата директива за административното сътрудничество да бъде изменена, така че да изисква задължителното оповестяване на схеми за арбитраж на дивиденти и цялата информация относно капиталовата печалба, включително предоставяне на дивиденти и възстановяване на данъка върху капиталовата печалба;

15.  настоятелно призовава всички държави членки, за които се твърди, че са основните целеви пазари за търговските практики с арбитраж на дивиденти, да разследват задълбочено и да анализират практиките за плащане на дивиденти в своите юрисдикции, да открият пропуските в своите данъчни закони, които създават възможности за извършване на измами и укриване на данъци, да анализират потенциалното трансгранично измерение на посочените практики и да сложат край на всички тези вредни данъчни практики;

16.  подчертава необходимостта от координирани действия между националните органи, за да се гарантира възстановяването на ресурсите, придобити незаконно от публичните финанси;

17.  настоятелно призовава Комисията да извърши оценка на двустранните споразумения за данъчно облагане между държавите членки и с трети държави, а държавите членки да преразгледат и актуализират тези споразумения с цел запълване на правните пропуски, които стимулират основани на данъчни съображения търговски практики, чиято цел е избягването на данъци;

18.  призовава Комисията да започне незабавно да работи по изготвянето на предложение за европейска финансова политика в рамките на Европол със собствен капацитет за провеждане на разследвания, както и за европейска рамка за трансгранични данъчни разследвания;

19.  призовава Комисията да преразгледа Директивата относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки с цел да се преодолеят практиките на арбитраж на дивиденти;

20.  призовава Комисията да направи оценка на ролята на дружествата със специално предназначение, разкрита от досиетата Cum-Ex, и по целесъобразност да предложи ограничаване на използването на тези инструменти;

21.  изисква от Комисията да разгледа възможността за законодателно предложение за звено за финансово разузнаване на ЕС, европейски център за съвместно разследване и механизъм за ранно предупреждение;

22.  призовава Комисията да разгледа необходимостта от европейска рамка за данъчно облагане на капиталовите доходи, която да намалява стимулите, които дестабилизират трансграничните финансови потоци, създават данъчна конкуренция между държавите членки и подкопават данъчните основи, гарантиращи устойчивостта на европейските социални държави;

23.  отбелязва факта, че финансовата криза през 2008 г. доведе до общо намаляване на ресурсите и съкращения на персонала в данъчните администрации; призовава държавите членки да инвестират във и да модернизират инструментите, с които разполагат данъчните органи, и да отделят необходимите човешки ресурси, така че да се подобри надзорът и да се намалят времевите и информационните различия; призовава държавите членки да подобрят капацитета и способностите на своите финансови органи, за да се гарантира, че функционират напълно за разкриване на данъчните измами;

24.  подчертава необходимостта от защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които разкриват информация, например относно данъчни измами и отклонения от данъчно облагане на национално равнище и на равнището на ЕС; приканва всеки, който разполага с информация от значение за обществения интерес, да я съобщи чрез вътрешните канали или външно на националните органи, или, когато това е необходимо, пред обществеността; призовава за бързо приемане на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, като бъдат взети предвид становищата, приети от различните комисии на Европейския парламент;

25.  приветства предложението на Комисията от 12 септември 2018 г. за изменение, наред с другите регламенти, на Регламента за създаване на Европейския банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на ЕБО при надзора на финансовия сектор по отношение на борбата с изпирането на пари (COM(2018)0646); подчертава, че в съответствие с единния надзорен механизъм ЕЦБ има за задача да предприема действия за ранна намеса, както е предвидено в приложимото законодателство на Съюза; счита, че ЕЦБ следва да участва в подаването на сигнали до компетентните национални органи и следва да координира действията във връзка със съмнения за неспазване на правилата за борба с изпирането на пари в поднадзорните банки или групи;

26.  счита, че работата на комисиите TAXE, TAX2, PANA и TAX3 следва да продължи през предстоящия парламентарен мандат в една постоянна структура в рамките на Парламента, като например подкомисия към комисията по икономически и парични въпроси (ECON);

27.  призовава специалната комисия TAX3 да осъществи собствена оценка на разкритията, свързани със сделките Cum-Ex, и да включи резултатите и всички съответни препоръки в своя окончателен доклад;

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84
(2) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(3) ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1.
(4) ОВ L 139, 5.6.2018 г., стр. 1.
(5) Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017 г.
(6) ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 51.
(7) OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 79.
(8) ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 74.
(9) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.
(10) Приети текстове, P8_TA(2018)0048.
(11) Европейски парламент, изслушване ECON/TAX3 от 26 ноември 2018 г. на тема „Скандалът със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка“.
(12) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията, ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.


Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове
PDF 152kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (2018/2856(RSP))
P8_TA(2018)0476B8-0546/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 81, параграф 3 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз,

—  като взеха предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 24 от нея,

—  като взе предвид членове 8 и 20 от Конвенцията на ООН за правата на детето, в които се подчертава задължението на правителствата за защита на самоличността на детето, включително неговите семейни връзки,

—  като взе предвид Виенската конвенция от 1963 г. за консулските отношения, и по-специално член 37, буква б) от нея,

—  като взе предвид Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (Брюксел ІІа)(1), и по-специално членове 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 и 57 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 февруари 2011 г., озаглавено „Програма на ЕС за правата на детето“ (COM(2011)0060),

—  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз, и по-специално решенията му от 22 декември 2010 г., Mercredi/Chaffe, C-497/10 PPU(3) и от 2 април 2009 г. по дело C-523/07, образувано по инициатива на A(4),

—  като взе предвид картографирането на системите за закрила на детето, извършено от Агенцията на Европейския съюз за основните права,

—  като взе предвид много големия брой получени петиции относно ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове,

—  като взе предвид препоръките, направени в доклада относно констативното посещение в Германия (23—24 ноември 2011 г.) за провеждане на разследване във връзка с ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt),

—  като взе предвид резолюцията си от 28 април 2016 г. относно защитата на най-добрия интерес на детето в ЕС въз основа на петициите, адресирани до Европейския парламент(5),

—  като взе предвид препоръките от 3 май 2017 г. на работната група на комисията по петиции по въпросите, свързани с благосъстоянието на децата,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в продължение на повече от 10 години комисията по петиции на Парламента получава петиции, в които много голям брой родители, които не са германски граждани, осъждат системната дискриминация и произволните мерки, предприети срещу тях от германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при семейни спорове с трансгранични последици, включващи деца, по въпроси относно, наред с другото, родителската отговорност и упражняването на родителски права;

Б.  като има предвид, че комисията по петиции разчита основно на субективния доклад на вносителя на петицията и по принцип няма достъп до съдебни решения, които дават пълно и обективно описание на положението, което съдържа показанията както на родителите, така и на децата и на свидетелите;

В.  като има предвид, че Jugendamt играе централна роля в системата на германското семейно право, тъй като тя е една от страните във всички семейни спорове, включващи деца;

Г.  като има предвид, че при семейните спорове, включващи деца, Jugendamt дава препоръка на съдиите, чието естество е практически обвързващо, и може да приема временни мерки като „Beistandschaft“ (попечителство), които не могат да бъдат оспорени;

Д.  като има предвид, че Jugendamt отговаря за изпълнението на решенията, постановени от германските съдилища; като има предвид, че широкото според вносителите на петициите тълкуване на тези решения от страна на Jugendamt често е в ущърб на ефективната защита на правата на родители, които не са германски граждани;

Е.  като има предвид, че непризнаването и неизпълнението от страна на компетентните германски органи на решения и съдебни решения, взети от други съдебни органи на държави – членки на ЕС, при семейни спорове с трансгранично значение могат да представляват нарушение на принципа на взаимно признаване и взаимно доверие между държавите членки, като по този начин се застрашава ефективната защита на висшите интереси на детето;

Ж.  като има предвид, че вносителите на петиции осъждат факта, че при семейни спорове с трансгранично значение защитата на висшите интереси на детето се тълкува систематично от компетентните германски органи с необходимостта да се гарантира, че децата остават на германска територия, дори в случаи, в които е било съобщено за тормоз и домашно насилие срещу родителя, който не е германски гражданин;

З.  като има предвид, че родителите, които не са германски граждани, осъждат в своите петиции недостатъчните консултации и правна помощ или липсата на такива от страна на националните органи на тяхната държава на произход в случаи, в които се твърди, че срещу тях са започнати дискриминационни или неблагоприятни съдебни и административни процедури от страна на германските органи, включително Jugendamt, при семейни спорове, включващи деца;

И.  като има предвид, че според информацията, предоставена от Европейския съд по правата на човека, са заведени 17 дела срещу Германия от вносители на петиции, които не са германски граждани, във връзка с родителска отговорност или упражняване на родителски права при трансгранични семейни спорове, като всички те са оценени като недопустими;

Й.  като има предвид, че всички институции на ЕС и държавите членки трябва да гарантират в пълна степен защитата на правата на детето, заложени в Хартата на основните права на ЕС; като има предвид, че висшият интерес на детето, който се осигурява на първо място и по най-добър начин в собственото семейство, е основен принцип, който следва да се спазва като водещо правило за всички решения по въпроси, свързани с грижите за децата, на всички равнища;

К.  като има предвид, че нарасналата мобилност в рамките на ЕС води до все по-чести трансгранични спорове относно родителската отговорност и родителските права; като има предвид, че Комисията трябва да увеличи усилията си за насърчаване във всички държави членки, включително Германия, на последователното и конкретно прилагане на принципите, предвидени в Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана от всички държави – членки на ЕС;

Л.  като има предвид, че обхватът и целите на Регламент „Брюксел ІІа“ се основават на принципа за недопускане на дискриминация, основана на националност, и на принципа на взаимно доверие между правните системи на държавите членки;

М.  като има предвид, че разпоредбите на Регламент „Брюксел IIa“ по никакъв начин не следва да позволяват каквато и да е злоупотреба със заложените му цели да се гарантира взаимно спазване и признаване, да се избягва дискриминация на основата на националност и най-важното – да се предостави истинска защита на висшия интерес на детето по обективен начин;

Н.  като има предвид, че липсата на точни и подробни проверки на недискриминационния характер на процедурите и практиките, приети от германските компетентни органи при семейни спорове с трансгранично значение, свързани с деца, може да има отрицателно въздействие върху благосъстоянието на децата и да доведе до по-голямо нарушаване на правата на родители, които не са германски граждани;

О.  като има предвид, че принципът на субсидиарност се прилага по всички въпроси от материалното семейно право;

П.  като има предвид, че Федералният конституционен съд на Германия постанови, че съдилищата може да поискат да изслушат дете, което не е навършило три години към момента на вземане на решението; като има предвид, че в други държави – членки на ЕС, децата на тази възраст се считат за твърде млади и недостатъчно зрели, за да бъдат консултирани по спорове, свързани с техните родители;

Р.  като има предвид, че правото на детето на живот в семейна среда не следва да бъде застрашавано от упражняването на основно право, като например свободата на движение и пребиваване;

С.  като има предвид, че съдебната практика на Съда на ЕС установява автономното понятие в правото на ЕС относно „обичайното местопребиваване“ на детето и плурализма на критериите, които трябва да се използват от националните юрисдикции за определяне на обичайното местопребиваване;

Т.  като има предвид, че от член 24 от Хартата на основните права на ЕС следва, че освен ако това не е против интересите на детето, децата имат право да поддържат редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родителите, когато те упражняват правото си на свободно движение;

1.  отбелязва с голяма загриженост, че проблемите, свързани със системата на германското семейно право, включително спорната роля на Jugendamt, осъждани от петициите на родители, които не са германски граждани, все още остават нерешени; подчертава, че комисията по петиции непрекъснато получава петиции от родители, които не са германски граждани, в които се съобщава за сериозна дискриминация в резултат на конкретно приетите от компетентните германски органи процедури и практики при трансгранични семейни спорове, включващи деца;

2.  отбелязва със загриженост всички случаи, в които се твърди, че има дискриминация срещу родители, които не са германски граждани, от страна на Jugendamt;

3.  посочва дългогодишната работа на комисията по петиции относно разглеждането на петиции, свързани с ролята на Jugendamt; отбелязва отговорите, дадени от компетентното германско министерство във връзка с функционирането на системата на германското семейно право, но подчертава, че комисията по петиции непрекъснато получава петиции с твърдения за дискриминация на родителя, който не е германски гражданин;

4.  подчертава задължението на националните органи, посочено в Регламента „Брюксел IIa“, за признаване и изпълнение на решения, постановени в друга държава членка по дела, свързани с деца; изразява загриженост относно факта, че в семейни спорове с трансгранично значение германските органи могат, според твърденията, систематично да отказват да признават съдебни решения, постановени в други държави членки, в случаите, когато деца, които все още не са навършили три години, не са били изслушани; подчертава, че този аспект подкопава принципа на взаимно доверие с други държави членки, чиито правни системи определят различни възрастови граници за изслушването на детето;

5.  изразява съжаление във връзка с факта, че от години Комисията не извършва точни проверки на процедурите и практиките, използвани в германската система за семейно право, включително от страна на Jugendamt, при семейни спорове с трансгранични последици, като по този начин не успява да защити по ефективен начин висшите интереси на детето и всички други свързани права;

6.  припомня отговора на Комисията по отношение на петициите относно ролята на Jugendamt при трансгранични семейни спорове; отново заявява, че ЕС няма общи правомощия да предприема действия в областта на семейното право, че материалното семейно право продължава да бъде от изключителната компетентност на държавите членки и не може да бъде наблюдавано от Комисията, че в случай на загриженост относно функционирането на Jugendamt трябва да се търси правна защита на национално равнище и че ако родителите считат, че някое от основните им права е било нарушено, те могат да внесат жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, след като са изчерпани националните средства за правна защита;

7.  подчертава значението на това държавите членки да събират статистически данни относно административните и съдебните производства, свързани с упражняване на родителски права и с участието на чуждестранни родители, по-специално във връзка с резултатите от съдебните решения, за да се даде възможност с течение на времето да се направи подробен анализ на съществуващите тенденции и да се осигурят референтни показатели;

8.  подчертава в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС автономното понятие в правото на ЕС относно „обичайното местопребиваване“ на детето и плурализма на критериите, които трябва да се използват от националните юрисдикции за определяне на обичайното местопребиваване;

9.  призовава Комисията да гарантира, че обичайното местопребиваване на детето е определено правилно от германските юрисдикции в случаите, посочени в петициите, получени от комисията по петиции;

10.  остро критикува липсата на статистически данни за броя на случаите в Германия, в които съдебните решения не са в съответствие с препоръките на Jugendamt, и относно резултатите от семейните спорове, включващи деца на двойки от различни националности, въпреки многократните искания от много години за събирането на такива данни и предоставянето на публичен достъп до тях;

11.  призовава Комисията да оцени във въпросните петиции дали германските юрисдикции са спазили надлежно разпоредбите на Регламент „Брюксел IIa“ при определянето на своята компетентност и дали са взели предвид съдебните решения или решенията, издадени от юрисдикции на други държави членки;

12.  осъжда факта, че в случаи на контролиран родителски достъп неспазването от страна на родители, които не са германски граждани, на процедурата на служителите от Jugendamt за приемане на немски език по време на разговори с техните деца е довело до прекъсването на разговорите и до забрана за осъществяване на контакт между родителите, които не са германски граждани, и техните деца; счита, че тази процедура, приета от служителите на Jugendamt, представлява явна дискриминация, основана на произхода и езика, срещу родители, които не са германски граждани;

13.  подчертава, че като цяло Jugendamt позволява използването на общ майчин език и ако е необходимо за благосъстоянието и безопасността на детето, като например случаите на възможно отвличане, служителите на Jugendamt се стремят да осигурят устен преводач, за да се гарантира, че разбират съдържанието на разискванията;

14.  изразява твърдото си убеждение, че в случаи на контролиран родителски достъп германските органи трябва да разрешат всички езици на родителите по време на разговори между родителите и техните деца; призовава да бъдат въведени механизми, за да се гарантира, че родителите, които не са германски граждани, и техните деца могат да общуват на своя общ език, тъй като използването на този език играе решаваща роля за поддържането на силни емоционални връзки между родителите и техните деца и гарантира ефективната защита на културното наследство и благоденствието на децата;

15.  твърдо вярва, че трябва да се предприемат последователни и ефективни последващи действия във връзка с препоръките от окончателния доклад от 3 май 2017 г. на работната група на комисията по петиции по въпросите, свързани с благосъстоянието на децата, и по-специално на тези, които пряко или косвено се отнасят до ролята на Jugendamt и системата на германското семейно право;

16.  припомня на Германия за нейните международни задължения по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето, включително член 8 от нея; счита, че трябва да бъдат направени значителни подобрения от страна на всички компетентни германски органи, за да се запази по подходящ начин правото на децата на двойките от различни националности да запазят своята идентичност, включително семейните отношения, както са признати от закона и без незаконна намеса;

17.  счита, че в контекста на член 81 от ДФЕС Комисията може и трябва да играе активна роля при осигуряването на справедливи и последователни недискриминационни практики спрямо родителите при разглеждането на трансгранични дела за упражняване на родителски права в целия Съюз;

18.  призовава Комисията да осигури точни проверки на недискриминационния характер на процедурите и практиките, използвани в германската система на семейно право, включително от Jugendamt, в рамките на трансгранични семейни спорове;

19.  припомня, че принципът на субсидиарност се прилага в областта на материалното семейно право;

20.  призовава Комисията да увеличи обученията и международния обмен между служители на социалните служби с цел повишаване на осведомеността за функционирането на техните партньори в други държави членки и за обмен на добри практики;

21.  подчертава значението на тясното сътрудничество и ефективната комуникация между различните национални и местни органи, които участват в производства, свързани с грижи за деца – от социалните служби до юрисдикциите и централните органи;

22.  подчертава необходимостта от подобряване на взаимното съдебно и административно сътрудничество между германските органи и органите на другите държави – членки на ЕС, за да се гарантира взаимно доверие по въпросите, свързани с признаването и изпълнението в Германия на решения и съдебни решения, приети от органи на други държави – членки на ЕС, при семейни спорове с трансгранични елементи, свързани с деца;

23.  припомня, че е важно да се предоставя на родителите, които не са германски граждани, без забавяне и от самото начало и на всеки етап от производствата, свързани с деца, пълна и ясна информация относно производството и относно възможните последици от него, на език, който съответните родители разбират напълно, за да се избегнат случаи, в които родителите дават своето съгласие, без да разбират напълно последиците от поетите от тях ангажименти; призовава държавите членки да прилагат целенасочени мерки, насочени към подобряване на правната помощ, помощите, консултирането и информацията за техните граждани в случаите, когато те съобщават за дискриминационни или неблагоприятни съдебни и административни процедури, приети срещу тях от германските органи при трансгранични семейни спорове, включващи деца;

24.  подчертава, че осъжданите случаи, при които родители, които не са германски граждани, са възпрепятствани да общуват с децата си на общия им майчин език по време на посещенията, представляват дискриминация, основана на език, и също така противоречат на целта за насърчаване на многоезичието и многообразието на културата в рамките на Съюза и са в нарушение на основните права на свобода на мисълта, съвестта и религията;

25.  призовава Германия да увеличи усилията си, за да гарантира, че на родителите се позволява да използват общ майчин език с децата си по време на посещенията под наблюдение;

26.  изразява своята загриженост във връзка със случаите, посочени от вносители на петиции, относно кратки срокове, определени от компетентните германски органи, и документи, изпратени от компетентните германски органи, които не са предоставени на езика на вносителя на петицията, който не е гражданин на Германия; подчертава правото на гражданите да се откажат от приемането на документи, които не са написани или преведени на език, който разбират, както е посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на документи; призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на прилагането в Германия на разпоредбите на този регламент, за да бъдат разгледани по подходящ начин всички възможни нарушения;

27.  призовава Комисията да провери спазването на езиковите изисквания в хода на производствата пред германските юрисдикции в случаите, посочени в петициите, внесени в Европейския парламент;

28.  призовава държавите членки да прилагат целенасочени мерки, насочени към подобряване на правната помощ, помощите, консултирането и информацията за техните граждани при трансгранични семейни спорове, включващи деца; отбелязва в този контекст, че компетентните германски министерства на федерално равнище създадоха германско Централно звено за контакт при трансгранични семейни спорове с цел предоставяне на консултации и информация при трансгранични семейни спорове, свързани с родителската отговорност;

29.  повтаря призива си към Комисията и държавите членки да съфинансират и подкрепят създаването на платформа за предоставяне на помощ на граждани на ЕС от други държави членки в семейни производства;

30.  припомня на държавите членки колко е важно систематично да се прилагат разпоредбите на Виенската конвенция от 1963 г. и да се гарантира предоставянето на посолствата или консулските представителства на информация от самото начало за всички производства, отнасящи се до грижи за деца, в които участват техни граждани, както и пълният им достъп до съответните документи; подчертава значението на доброто консулско сътрудничество в тази област и предлага да бъде позволено на консулските органи да присъстват на всеки етап от производството;

31.  припомня на държавите членки, че е необходимо да предоставят на детето всички необходими и обосновани приемни грижи в съответствие с формулировката на членове 8 и 20 от Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-специално за да се даде възможност за постоянни грижи за деца, като се вземе предвид етническата, религиозната, езиковата и културната идентичност на детето;

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79.
(3) Решение на Съда (първи състав) от 22 декември 2010 г., Barbara Mercredi/Richard Chaffe, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
(4) Решение на Съда (трети състав) от 2 април 2009 г., А, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.
(5) ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 2.


СТО: бъдещи перспективи
PDF 158kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно СТО: бъдещи перспективи (2018/2084(INI))
P8_TA(2018)0477A8-0379/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Маракешкото споразумение от 15 април 1994 г. за създаване на Световната търговска организация (СТО),

—  като взе предвид Министерската декларация от Доха на СТО от 14 ноември 2001 г.(1),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно СТО, и по-специално резолюцията от 24 април 2008 г., озаглавена „Към реформа на Световната търговска организация“(2), и резолюцията от 15 ноември 2017 г., озаглавена „Многостранни преговори с оглед на 11-тата Министерска конференция на СТО“(3),

—  като взе предвид заключителния документ, приет с консенсус на 10 декември 2017 г. на годишната сесия на Парламентарната конференция по въпросите на СТО в Буенос Айрес(4),

—  като взе предвид резултатите от 11-ата Министерска конференция, проведена в Буенос Айрес през декември 2017 г., на която не беше възможно да се приеме министерска декларация(5),

—  като взе предвид 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се в Женева от 11 до 13 юли 2017 г.(6),

—  като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие(7),

—  като взе предвид Парижкото споразумение в контекста на 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата РКООНИК, което е в сила от ноември 2016 г.,

—  като взе предвид последния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата, публикуван на 8 октомври 2018 г., който показва, че ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C все още е възможно, ако държавите увеличат своите национално определени приноси до 2020 г.,

—  като взе предвид параграф 16 от заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г.(8),

—  като взе предвид съвместното изявление от тристранната среща на министрите на търговията на САЩ, Япония и Европейския съюз, приета на 31 май 2018 г.(9),

—  като взе предвид съвместното изявление от 20-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай за създаване на съвместна работна група относно реформата на СТО, председателствана на равнище заместник-министри(10);

—  като взе предвид концептуалния документ на Комисията от 18 септември 2018 г. относно модернизацията на СТО(11),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0379/2018),

А.  като има предвид, че още от създаването си СТО играе ключова роля за засилване на многостранното сътрудничество, подпомагане на един приобщаващ световен икономически ред и насърчаване на отворена и недискриминационна многостранна търговска система, основана на правила; като има предвид, че развиващите се страни в момента представляват около половината от световната търговия, в сравнение с 33% през 2000 г., и че броят на хората, живеещи в крайна бедност, е намалял наполовина от 1990 г. насам до малко под един милиард души; като има предвид, че СТО се основава на система от права и задължения, която задължава членовете да отворят собствените си пазари и да не извършват дискриминация;

Б.  като има предвид, че СТО следва да остане основната отправна точка за правителствата и предприятията при определянето на правила и търговските спорове;

В.  като има предвид, че ЕС винаги се е застъпвал за един силен, многостранен и основан на правила подход към търговията, тъй като икономиката на ЕС, както и работниците и потребителите в ЕС и неговите партньори, са все по-интегрирани в световните вериги за създаване на стойност и зависят от предвидимостта на промените в международната търговия за вноса и износа, както и в социалните и екологичните условия;

Г.  като има предвид, че резултатите от 11-тата Министерска конференция на СТО в Буенос Айрес през декември 2017 г. бяха разочароващи и ясно показаха, че функцията за водене на преговори на организацията е парализирана;

Д.  като има предвид, че основаната на правила многостранна търговска система е изправена пред най-дълбоката си криза от създаването на СТО насам, която застрашава основните функции на организацията, а именно определянето на основните правила и структурата за международната търговия и осигуряването на най-ефективния и развит механизъм за уреждане на спорове на всяка многостранна организация;

Е.  като има предвид, че въпреки някои важни изключения, като например Споразумението за улесняване на търговията, търговската реформа на СТО е в застой от 2000 г. насам;

Ж.  като има предвид, че Апелативният орган е „перлата в короната“ на СТО поради задължителния характер на неговите решения и статута му на независим и безпристрастен орган за преглед; като има предвид, че броят на членовете на Апелативния орган спадна до минималния брой съдии, необходими за неговото функциониране, след края на мандата на съдия Шри Бабу Чекитан Сервансинг, при което останаха само трима назначени съдии; като има предвид, че това безизходно положение, причинено от администрацията на САЩ, би могло да доведе до срив на една система, която е от съществено значение за уреждането на спорове между всички членове на СТО;

1.  потвърждава отново пълната си ангажираност по отношение на непреходната ценност на многостранната система и призовава за програма за търговията въз основа на справедлива и основана на правила търговия в полза на всички, която допринася за мира, сигурността и програмата за устойчиво развитие, като включва и укрепва социалните, екологичните и човешките права и гарантира, че договорените на многостранно равнище и хармонизирани правила се прилагат еднакво за всички и се отстояват ефективно; подчертава, че СТО трябва също така да допринася за насърчаването на лоялната търговия и борбата с нелоялните практики; подчертава, че търговията не е самоцел, а инструмент за постигане на определени на световно равнище цели за развитие;

2.  счита, че вече е наложително да се пристъпи към модернизацията на СТО в контекста на последните развития, но също така и поради трайната липса на напредък по Програмата за развитие от Доха (ПРД), и към основно преразглеждане на няколко аспекта на функционирането на СТО с оглед на повишаването както на ефективността на организацията, така и на нейната легитимност; с оглед на това счита, че е изключително важно секретариатът на СТО да създаде възможности за всички членове на СТО да участват в дебата от самото начало; призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, в СТО да се обърнат към другите членове на СТО, и по-специално нашите основни търговски партньори като САЩ, Япония, Китай, Канада, Бразилия и Индия, с цел постигане на съгласие по общите позиции; изразява задоволство от първоначалните изявления от срещата на високо равнище между ЕС и Китай във връзка с реформата на СТО;

3.  във връзка с това приветства мандата, даден от Европейския съвет на Комисията на 28 – 29 юни 2018 г., и отбелязва подхода, изложен в заключенията, както и концептуалния документ на Комисията относно модернизацията на СТО от 18 септември 2018 г. и предложенията на Канада за реформа на СТО от 25 септември 2018 г.; очаква публикуването на повече предложения, особено от развиващите се страни, както и от работните групи, които вече са установени сред държавите – членки на СТО;

4.  изразява изключително сериозно безпокойство относно факта, че само три длъжности в Апелативния орган са заети, което сериозно подкопава настоящото и правилното функциониране на процеса за уреждане на спорове, и призовава категорично САЩ да намерят решение за тази ситуация по начин, който позволява бързото попълване на свободните места в Апелативния орган; приветства първоначалните предложения, представени от Комисията в концептуалния ѝ документ относно модернизацията на СТО, за преодоляване на безизходното положение посредством намиране на решение за някои от изразените опасения, включително чрез преходни правила за напускащите членове или промени в продължителността на мандата на Апелативния орган или в максимално допустимия срок преди публикуването на доклад, както и установяването на нова съдебна практика от Апелативния орган; отбелязва, че опасенията, изразени от САЩ по отношение на Апелативния орган, надхвърлят процедурните промени и са свързани със съществени реформи на решенията на съдиите в този орган;

5.  смята, че решението на САЩ от 31 май 2018 г. да наложи мита върху продуктите от стомана и алуминий на основание „национална сигурност“ съгласно Раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. е необосновано, и счита, че то не дава решение за предизвикателството, породено от наличието на прекомерни количества стомана на световните пазари, и не спазва правилата на СТО; силно насърчава Комисията да работи със САЩ за преодоляването на търговските разногласия и за премахването на пречките пред търговията в рамките на основаната на правила рамка на СТО за уреждане на спорове;

6.   счита, че с оглед на справянето с първопричините за настоящата криза е необходимо СТО да се адаптира към променящия се свят, като същевременно даде отговор на някои от нерешените въпроси във връзка с Програмата за развитие от Доха, особено по отношение на продоволствената сигурност; счита, че поради това е необходимо:

   а) да се преодолеят съществуващите пропуски в нормативната уредба с цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция по отношение на изкривяващите пазара субсидии и държавните предприятия, както и да се поддържат в актуализиран вид защитата на интелектуалната собственост и достъпът до инвестиционния пазар; също така да се намери решение на проблемите, свързани със защитата и принудителното разкриване на изходния код и други разпоредени от държавата дейности, които водят до свръхкапацитет, както и регулаторни пречки пред услугите и инвестициите, включително трансфер на технологии, изисквания за съвместни предприятия и изисквания за местно съдържание, както и да се наблюдава прилагането, управлението и функционирането на съществуващите споразумения;
   б) да се създаде необходимата нормативна уредба за справяне с технологичното развитие, като се обхванат електронната търговия, световните вериги за създаване на стойност, възлагането на обществени поръчки и актуализираното вътрешно регламентиране в областта на услугите и микро-, малките и средните предприятия (ММСП);
   в) да се преодолеят най-належащите глобални екологични и социални предизвикателства, като се гарантира системна съгласуваност на политиките между програмите в областта на търговията, труда и околната среда;
   г) в тази връзка да се приветстват съвместните изявления, които бяха приети в Буенос Айрес относно електронната търговия, вътрешното регламентиране, улесняването на инвестициите и икономическото овластяване на жените, както и свършената по тези въпроси работа оттогава насам;

7.  подчертава, че ЕС следва да постави акцент върху своите правила за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, така че те да могат да бъдат популяризирани на международно равнище и да се превърнат в еталон за разработването на международни и многостранни стандарти;

8.  припомня, че достъпът до обществени поръчки е един от приоритетите на Европейския съюз в търговските преговори и че в този смисъл очакванията са, в духа на реципрочност и взаимна изгода, за изпълнение на ангажиментите на членовете на СТО да се присъединят към Споразумението за държавните поръчки и подобрения на функционирането и спазването на разпоредбите на това споразумение; отбелязва, че пълната ефективност на потенциалните подобрения в рамката за държавните помощи и ролята на публичните предприятия зависи отчасти от напредъка в тази област; призовава Комисията да работи с членовете, които са в процес на присъединяване към Споразумението за държавните поръчки, за ускоряване на усилията им с цел разширяване на ползите от либерализацията на обществените поръчки сред членовете на СТО;

9.  изразява убеденост, че настоящото разграничение между развитите и развиващите се страни не отразява икономическата действителност и действителната ситуация в СТО и че това е било пречка за постигането на напредък в кръга от преговори „Доха“ в ущърб на най-нуждаещите се държави; настоятелно призовава по-напредналите развиващи се страни да поемат своя дял от отговорността и да допринесат съобразно своето равнище на развитие и (отраслова) конкурентоспособност; отбелязва, че в концептуалния документ на Комисията се призовава за правила, съгласно които със забогатяването си развиващите се страни ще се измъкнат от статута си на държави с ниски доходи; счита, че механизмът за специално и диференцирано третиране следва да бъде преразгледан с цел по-добро отразяване на индексите за човешко развитие, като инструмент на политиката, който дава възможност на развиващите се страни да обвържат прилагането на многостранните споразумения с получаването на помощ от по-богатите държави и организациите донори;

10.  категорично приветства ратифицирането от две трети от членовете на СТО на Споразумението за улесняване на търговията през февруари 2017 г.; изразява убеждението, че Споразумението за улесняване на търговията създава важен пример и би могло да служи като модел за бъдещи споразумения в рамките на СТО, който взема предвид различията в състоянието на развитие и потребностите на членовете на СТО; насърчава членовете на СТО да поемат отговорност и да изпълняват ангажиментите си в съответствие с реалната си икономическа мощ и възможности; счита, че следващите предизвикателства ще бъдат пълната ратификация на споразумението, особено от страна на членовете от Африка, които се очаква да се възползват в най-голяма степен от споразумението, ефективното прилагане на Споразумението за улесняване на търговията и уведомяването за помощ за развитие съгласно споразумението;

11.  признава, че като цяло присъединяването на Китай към СТО през 2001 г. е увеличило достъпа до вътрешния му пазар, което е било от полза за световната икономика; изразява загриженост, че Китай не прилага духа и принципите на принципите на СТО за националното третиране;

12.  счита, че е необходимо да се преразгледа функционирането на процеса на преговори, като се внесе по-голяма гъвкавост отколкото съществува понастоящем съгласно правилото за консенсус, като същевременно се признае, че подходът на единния ангажимент е ограничил ефективността на многостранното управление на търговията; изразява своята подкрепа за концепцията за гъвкав многостранен подход, при който членовете на СТО, заинтересовани от разглеждането на даден въпрос, по който все още не може да се постигне пълен консенсус, следва да могат да постигнат напредък и да сключват многостранни споразумения или чрез т.нар. споразумения съгласно приложение 4 за СТО, в съответствие с член II:3, член III:1 и член X:9 от Маракешкото споразумение, или чрез споразуменията за „критична маса“, с които се удължават договорените отстъпки спрямо членовете на СТО въз основа на статут на най-облагодетелствана нация (НОН); насърчава Комисията да не използва тези членове като алтернатива на конструктивния диалог с членовете на СТО за преодоляването на пречките пред търговията и реформата на СТО и нейните функции; във връзка с това счита, че членовете на СТО следва да засилят изграждането на капацитет на организацията, за да се гарантира, че тя разполага със съответстващи на нарасналите си потребности финансови и човешки ресурси, така че да поддържа същото качество на работа; счита, че като цяло паричните вноски на новите членове следва да увеличат бюджета на СТО, а не да водят до намаляване на членския внос за съществуващите членове;

13.  признава, че въпреки че основаният на правила многостранен подход остава ключовият елемент от структурата на СТО, съществуват възможности за по-задълбочено и по-гъвкаво многостранно сътрудничество между заинтересованите държави в области, в които постигането на консенсус се е оказало трудно за постигане; отбелязва, че тези споразумения трябва да допълват, а не да подкопават многостранната програма, и следва да се използват не като алтернативни форуми за разглеждане на пречките пред търговията, а по-скоро като трамплин за постигането на напредък на многостранно равнище; призовава за възобновяването на многостранните преговори за Споразумението за екологичните стоки (EGA) и Споразумението за търговията с услуги (TiSA) и отправя искане за специални правила за МСП в многостранните и многостранните споразумения; подчертава, че е важно СТО да продължи и задълбочи своята работа в областта на международното сътрудничество с други международни организации, като например, но не само, ООН, ОИСР, СМО и МОТ;

14.   подчертава ролята, която търговията може и трябва да играе за приноса към развитието и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г. и на ангажиментите съгласно Парижкото споразумение в борбата срещу изменението на климата; изразява съжаление, че Споразумението за екологичните стоки беше блокирано през 2016 г., и припомня потенциала му да осигури по-голям достъп до зелени технологии и помощ за изпълнението на горепосочените ангажименти; подчертава, че извън преговорите за субсидиите за рибарство понастоящем СТО трябва да определи по-конкретните действия, които трябва да бъдат предприети в това отношение с цел защита на морските организми; припомня, че концепцията на СТО за методите на преработка и производство предлага възможности да се прави разграничение между т. нар. „подобни продукти“ с оглед на тяхното въздействие върху околната среда; предлага съживяване на Комитета по търговия и околна среда на СТО с мандат за изготвяне на критерии за борба с паразитизма в областта на околната среда и установяване на по-тесни връзки със секретариата на РКООНИК;

15.  потвърждава връзките между равенството между половете и приобщаващото развитие, което намира израз и в ЦУР 5, като подчертава, че овластяването на жените е от основно значение за изкореняването на бедността и че премахването на пречките пред участието на жените в търговията е от решаващо значение за икономическото развитие; приветства поставения от СТО засилен акцент на въпросите във връзка с търговията и пола и насърчава всички 121 страни, които са подписали декларацията от Буенос Айрес относно търговията и икономическото овластяване на жените от 2017 г., да изпълнят ангажиментите си; подчертава необходимостта от системен подход по отношение на равенството между половете във всички области на нормотворчество в рамките на СТО под формата на оценки на въздействието по признак пол; отбелязва значението на инициативи като „SheTrades“ за подчертаването на положителната роля на жените в търговията и за насърчаването на по-голямо участие на жените в международната търговия по света;

16.  обръща внимание на заключенията от 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се през юли 2017 г. в Женева под наслов „Насърчаване на търговията, приобщаването и свързаността за устойчиво развитие“; подкрепя виждането, че това следва да бъде превъплътено в конкретни действия с цел да се улесни електронната търговия, а цифровите възможности, като например блоковата верига, да бъдат претворени в търговски реалности, също така и за развиващите се страни; в тази връзка отбелязва, че инвестициите във физическа и цифрова инфраструктура, които са от решаващо значение за постигането на напредък в тази област, продължават да бъдат основно предизвикателство; ето защо призовава членовете на СТО да насърчават инвестициите във физическа и цифрова инфраструктура, като поощряват, наред с други инициативи, публично-частните партньорства;

17.  отново призовава ЕС да гарантира, че неговите дейности, осъществявани заедно с развиващите се страни в областта както на развитието, така и на търговията, се основават на балансирана рамка между равноправни партньори, съобразени са с принципа на съгласуваност на политиките за развитие, установен в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и са насочени към утвърждаването и зачитането на правата на човека;

18.  изразява съжаление, че 11-ата Министерска конференция на СТО не постигна напредък по въпросите от ключово значение за развиващите се държави; при все това приветства подобреното преференциално третиране, осигурено преди това в рамките на СТО за най-слаборазвитите държави, включително преференциалните правила за произход и третиране на доставчиците на услуги, както и подчертава необходимостта от предприемане на мерки за изграждане на капацитет, които биха позволили на доставчиците от най-слаборазвитите държави да се възползват от освобождаването от задължения в областта на услугите за най-слаборазвитите държави;

19.  подчертава, че прозрачността е ключов елемент за осигуряването на стабилна и предвидима търговска и инвестиционна среда; счита, че е важно да се повиши прозрачността на процедурите за мониторинг чрез увеличаване на стимулите за членовете на СТО за спазване на изискванията за уведомяване, чрез намаляване на тяхната сложност и тежест и чрез осигуряване на възможности за изграждане на капацитет при необходимост, докато умишленото неспазване следва да избягва и да се води борба с него;

20.  подчертава, че ролята на секретариата на СТО за улесняването и гарантирането на подход „отдолу нагоре“ за активното участие на всички членове е от критично значение и че тя следва да бъде засилена в още по-голяма степен и гъвкавостта ѝ да бъде повишена в подкрепа на различните процеси на преговори, както и във функциите за изпълнение и мониторинг; счита, че е необходимо да се увеличат финансовите и човешките ресурси и средства, които са на разположение на секретариата на СТО, и настоятелно призовава членовете на СТО взаимно да изпълняват своите отговорности в това отношение; изразява становището, че редовната работа на комитетите на СТО също следва да бъде активизирана, като на председателите им се отреди по-активна роля в разработването и предлагането на решения и компромиси, като по този начин се надхвърлят рамките на обикновеното модериране на приноса на членовете, както и че секретариатът следва да подкрепя тези разширени задачи;

21.  настоятелно призовава членовете на СТО да гарантират демократична легитимност и прозрачност, като укрепят парламентарното измерение на СТО, и да подкрепят меморандум за разбирателство, с който се установяват официални работни отношения с Парламентарната конференция по въпросите на СТО; подчертава във връзка с това необходимостта да се осигури пълен достъп до търговските преговори на парламентаристите и участието им във формулирането и изпълнението на решенията на СТО, както и търговските политики да подлежат на подходящ надзор в интерес на гражданите;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния директор на СТО.

(1) Министерска декларация от Доха (WT/MIN(01)/DEC/1) от 14 ноември 2001 г. – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) OВ C 259E, 29.10.2009 г., стр. 77.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0439.
(4) http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html
(5) https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm
(6) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm
(7) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(8) http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
(10) https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


Доклад от 2018 г. относно Сърбия
PDF 184kWORD 67k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия (2018/2146(INI))
P8_TA(2018)0478A8-0331/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г.,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище ЕС — Западни Балкани от 17 май 2018 г. и „приоритетната програма от София“,

—  като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета(1) от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство със Сърбия, и за отмяна на Решение 2006/56/EО,

—  като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC(2011)1208), решението на Европейския съвет от 2 март 2012 г. да предостави на Сърбия статут на страна кандидатка, както и решението на Европейския съвет от 27 — 28 юни 2013 г. да започне със Сърбия преговори за присъединяване на страната към ЕС,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

—  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост по отношение на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., в която се признава съдържанието на становището на Международния съд и се приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

—  като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

—  като взе предвид декларацията и препоръките, приети на осмото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС — Сърбия (ПКСА) от 13 — 14 юни 2018 г.,

—  като взе предвид окончателния доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) относно неговата ограничена мисия за наблюдение на избори във връзка с предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 29 юли 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на мисията за оценка на избори на ОССЕ/БДИПЧ относно президентските избори в Сърбия на 2 април 2017 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията относно Сърбия за 2018 г., от 17 април 2018 г. (SWD(2018)0152),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани, от 6 февруари 2018 г. (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съвместните заключения от Диалога по икономическите и финансовите въпроси между ЕС и Западните Балкани и Турция от 23 май 2017 г. (9655/17),

—  като взе предвид четвъртото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС — Сърбия, проведено на 16 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид осмото заседание на Конференцията за присъединяване със Сърбия на равнище министри, което се проведе на 25 юни 2018 г.,

—  като взе предвид доклада относно Сърбия от юли 2015 г. на органа на Съвета на Европа за борба с корупцията GRECO и доклада от четвъртия кръг за оценка на GRECO от 20 октомври 2017 г. относно „Предотвратяване на корупцията по отношение на членове на парламента, съдии и прокурори“,

—  като взе предвид оценката на Комисията от 17 април 2018 г. относно програмата на Сърбия за икономически реформи за периода 2018 — 2020 г. (SWD(2018)0132) и съвместните заключения от Диалога по икономическите и финансовите въпроси между ЕС и Западните Балкани, приети от Съвета на 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 25 юни 2018 г. относно проекта за изменения на конституционните разпоредби относно съдебната система,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, подкрепено от Комисията и проведено от Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите, озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 — 2020 г.“,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Сърбия(2),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0331/2018),

А.  като има предвид, че Сърбия, както всяка държава, стремяща се към членство в ЕС, трябва да бъде оценявана според собствените си заслуги по отношение на изпълнението, прилагането и спазването на същия набор от критерии, и като има предвид, че ангажираността за извършване на необходимите реформи и тяхното качество са определящи за графика за присъединяване; като има предвид, че присъединяването е и ще продължи да бъде процес, основан на постигнатите резултати, който зависи изцяло от обективния напредък, постигнат от всяка държава, включително и Сърбия;

Б.  като има предвид, че от започването на преговорите със Сърбия са отворени 14 глави, две от които са временно затворени;

В.  като има предвид, че Сърбия пое траен ангажимент за нормализиране на отношенията с Косово, което доведе до Първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията от 19 април 2013 г. и до споразуменията от август 2015 г.; като има предвид, че Сърбия продължава да участва в диалога;

Г.  като има предвид, че Сърбия допринася за укрепване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, за мира и стабилността, както и за помирението и създаването на климат, благоприятстващ решаването на нерешени двустранни въпроси от миналото;

Д.  като има предвид, че Сърбия запазва ангажимента си за създаване на функционираща пазарна икономика и продължава да постига резултати във връзка с изпълнението на задълженията по Споразумението за стабилизиране и асоцииране;

Е.  като има предвид, че върховенството на закона е основна ценност, на която се базира ЕС и която заема централно място както в процеса на разширяване, така и в процеса на стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че са необходими реформи за справяне с важните предизвикателства, които продължават да съществуват в тази област, и по-специално по отношение на осигуряването на независима, безпристрастна, отговорна и ефективна съдебна власт, в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и в областта на защитата на основните права;

Ж.  като има предвид, че Сърбия е ратифицирала всички основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в това число по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране от 1948 г. (№ 87), Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне от 1949 г. (№ 98) и Конвенцията относно премахването на принудителния труд от 1930 г. (№ 29);

З.  като има предвид, че положението във връзка със свободата на изразяване и независимостта на медиите продължава да е особено сериозен въпрос, който трябва да бъде разрешен по решителен и ефективен начин, като приоритетна задача;

И.  като има предвид, че Сърбия ползва предприсъединителна помощ в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), с общ индикативен бюджет от 1,5 милиарда евро за периода 2014 — 2020 г.; като има предвид, че преразгледаното индикативно разпределение на средствата по линия на ИПП II за Сърбия за периода 2018 — 2020 г. възлиза на сумата от 722 милиона евро; като има предвид, че Сърбия получи междинно възнаграждение за постигнатите резултати;

1.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия по нейния път на интеграция към Европейския съюз; призовава Сърбия, с подкрепата на Комисията, да популяризира активно това стратегическо решение сред сръбската общественост и да засили допълнително своевременното и прозрачно информиране и гарантиране на видимостта на ЕС и финансираните от него проекти и програми;

2.  подчертава, че цялостното прилагане на реформите и политиките е основен показател за успеха на процеса на интеграция; призовава Сърбия да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото законодателство и новите политики; приветства приемането на трето преразглеждане на националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС и предупреждава за последиците от неправилното транспониране на важни законодателни актове на ЕС във връзка с постигането на съответствие с достиженията на правото на ЕС; приветства оценката на Комисията от нейното съобщение, озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“, според която чрез демонстриране на силна политическа воля, провеждане на реални и трайни реформи и окончателно решаване на споровете със съседите Сърбия би могла да стане член на ЕС; призовава Съвета и Комисията да подкрепят отварянето на технически подготвените глави и да ускорят целия процес на преговори за присъединяване, ако е постигнат необходимият напредък, особено по отношение на принципите на правовата държава като основна област;

3.  приветства успешното приключване на процеса на програмиране на ИПП за 2018 г. и подписването на споразумението за финансиране на Инструмента за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони (IPARD II); призовава Комисията, при изготвянето на новия Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III), да включи подходящи разпоредби за подкрепа на евентуалното присъединяване на Сърбия към ЕС;

4.  приветства напредъка, постигнат от Сърбия във връзка с развитието на функционираща пазарна икономика, която да гарантира икономически растеж и запазване на макроикономическата и паричната стабилност; подчертава, че Сърбия е постигнала добър напредък при преодоляването на някои слабости в политиката, които бяха проблем в миналото, по-специално чрез консолидация на бюджета; подчертава обаче, че все още е налице високо равнище на безработица, изтичане на мозъци и трудова неактивност; призовава Сърбия да разработи устойчив план за бъдещето на държавните предприятия; подчертава първостепенното значение на малките и средните предприятия (МСП) за икономиката на Сърбия и призовава за по-прозрачна и по-облекчена бизнес среда; подкрепя присъединяването на Сърбия към Световната търговска организация (СТО);

5.  изразява загриженост относно трайната безработица и подчертава значението на обучението и развитието на предприемачески умения сред младите хора; призовава Сърбия да подобри положението на жените на пазара на труда; призовава Сърбия да засили тристранния диалог; призовава за изменение на Закона за вноските за задължително социално осигуряване и на Закона за здравно осигуряване с цел предотвратяване на дискриминацията спрямо дребните земеделски производители;

6.  отбелязва президентските избори, проведени на 2 април 2017 г.; приветства общото провеждане на изборите и призовава органите да гарантират прилагането на международните стандарти; призовава органите на управление да изпълнят и приложат изцяло препоръките на мисията за наблюдение на избори на ОССЕ/БДИПЧ, и по-специално да осигурят равнопоставеност при провеждането на предизборната кампания, както и да започнат диалог с местните независими мисии за наблюдение на изборите; призовава органите на управление да разследват надлежно сигналите за нередности, насилие и сплашване, подадени при предходни изборни процеси; отбелязва със загриженост липсата на прозрачност при финансирането на политическите партии и предизборните кампании; изтъква, че финансирането на политическите партии трябва да бъде прозрачно и в съответствие с международните стандарти;

7.  призовава Сърбия да постигне по-голямо съответствие с външната политика и политиката на сигурност на ЕС, включително политиката ѝ по отношение на Русия, също така в рамките на ООН; приветства значителния принос на Сърбия и продължаващото ѝ участие в редица мисии и операции на ЕС по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) (EUTM Мали, EUTM Сомалия, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), като страната участва в 4 от 6-те военни мисии или операции, провеждани в момента от Съюза; все пак изразява загриженост относно продължаващото военно сътрудничество на Сърбия с Русия и Беларус;

8.  поздравява Сърбия за нейния конструктивен подход при управлението на последиците от миграционната и бежанска криза, както и значителните усилия, които страната положи за осигуряване на подслон и хуманитарна помощ, главно с подкрепата на ЕС; приветства приемането от Сърбия на нов Закон за убежището, Закон за чужденците и Закон за граничния контрол; настоятелно призовава Сърбия постепенно да приведе визовата си политика в съответствие с тази на ЕС; отбелязва със загриженост, че нехармонизираната визова политика на Сърбия създава възможности за незаконна миграция и контрабанда към държави от ЕС, както и към съседни държави извън ЕС; настоятелно призовава Сърбия да въведе механизъм за връщане на незаконните мигранти, който да бъде в съответствие с достиженията на правото на ЕС, и да подобри още повече капацитета си за удовлетворяване на потребностите на непридружените непълнолетни лица; призовава Сърбия да намери приемливо решение за бежанците от съседните държави, включително във връзка с техните нужди от жилищно настаняване и достъпа им до работа и образование;

Принципи на правовата държава

9.  настоятелно призовава Сърбия да активизира усилията си за провеждане на реформи в областта на правовата държава, и по-специално за гарантиране на независимостта и цялостната ефективност на съдебната система; подчертава, че следва да се отдели специално внимание на прилагането на ефективни реформи в тази област; отбелязва, че макар да е постигнат известен напредък за намаляване на натрупването на стари изпълнителни дела и за въвеждане на мерки за хармонизиране на съдебната практика, независимостта на съдебната система в Сърбия не е напълно гарантирана и възможността за оказване на политическо влияние върху съдебната система продължава да буди безпокойство; призовава Сърбия да увеличи отчетността, безпристрастността, професионализма и цялостната ефективност на съдебната система и да създаде система за предоставяне на безплатна правна помощ, която да осигури широк кръг от лица, предоставящи безплатна правна помощ; призовава да бъдат изпълнени решенията на Европейския съд по правата на човека;

10.  отново посочва, че е важно да се засили борбата срещу корупцията и настоятелно призовава Сърбия да покаже ясен ангажимент за справяне с този проблем; приветства прилагането на Закона за организацията и правомощията на националните органи с цел предотвратяване на организираната престъпност, тероризма и корупцията; приветства приемането на измененията по раздела за икономическите престъпления от Наказателния кодекс на страната и насърчава Сърбия да ги прилага изцяло, включително и изменението относно злоупотребата със служебно положение, с цел предотвратяване на възможни злоупотреби; призовава за продължаване на изпълнението на националната стратегия за борба с корупцията, както и на плана за действие; подновява призива си към Сърбия да приеме бързо нов закон за своята Агенция за борба с корупцията, за да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото и действащото законодателство и политики; подчертава важността на факта, че Агенцията успява да си осигури и запази човешките и финансовите ресурси, от които се нуждае, за да може да изпълнява мандата си по независим начин; подчертава, че членовете на Агенцията за борба с корупцията трябва да бъдат избирани съгласно принципите за прозрачност и липса на конфликт на интереси или политическа принадлежност; призовава органите да запълнят всички незаети работни места в Агенцията; призовава Сърбия да продължи да подобрява своите резултати по отношение на провеждането на разследвания, повдигането на обвинения и издаването на окончателни присъди по дела за корупция на високо равнище, и да публикува редовно статистика за резултатите от разследванията на всички случаи на предполагаема корупция на държавни служители;

11.  призовава сръбските органи да изпълнят препоръките на Групата държави срещу корупцията (GRECO); призовава сръбския парламент да изпълни по-специално препоръките по отношение на предотвратяването на корупцията и конфликтите на интереси и да приеме кодекса за поведение;

12.  признава, че е постигнат известен напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност и приветства активната роля на Сърбия в международното и регионалното полицейско и съдебно сътрудничество; призовава Сърбия да демонстрира засилена ангажираност и да гарантира осезаеми резултати в тази борба, по-специално чрез постигане на убедителни резултати при разследванията, наказателните преследвания и присъдите по дела за организирана престъпност, включително незаконен трафик и контрабанда на мигранти от Сърбия към ЕС и към държави извън ЕС, убийства, свързани с организираната престъпност, киберпрестъпност, финансови потоци за подкрепа на терористични дейности и изпиране на пари; призовава Сърбия да продължи с цялостното прилагане на плана за действие, договорен със Специалната група за финансови действия (FATF); обръща внимание на нарастващия брой престъпни нападения и призовава за решаването на този проблем чрез пълно сътрудничество със съдебните органи;

Демокрация и социален диалог

13.  подчертава, че Сърбия все още не упражнява ефективен контрол върху изпълнителната власт и че прозрачността, приобщаващият характер и качеството на законодателния процес трябва да бъдат допълнително подобрени; приветства все по-малкото използване на ускорени процедури при приемането на законодателство; подчертава обаче, че все още честото използване на ускорени процедури подкопава парламентарния и публичния контрол; подчертава, че следва да се избягват действия, които ограничават способността на сръбския парламент да провежда ефективен дебат и да осъществява контрол по отношение на законодателството; подчертава значението на работата на опозицията в условията на демокрация и подчертава, че нейните политици не следва да бъдат обект на злословия и клевети; изразява загриженост за това, че някои политици злоупотребяват с обществения дебат, за да насърчават засилването на радикализма; призовава за въвеждането на допълнителни мерки за гарантиране на междупартиен диалог и ефективно участие на гражданското общество; призовава сръбския парламент да разгледа практиката за блокиране на законодателния процес и дали тя задушава демократичния дебат; приветства непрекъснатите усилия на сръбския парламент за подобряване на прозрачността чрез дебати относно преговорните позиции на Сърбия по главите за присъединяване към ЕС, както и посредством обмен с основния преговарящ екип и с Националния конвент за Европейския съюз; подчертава, че ролята на независимите регулаторни органи, включително омбудсмана, Агенцията за борба с корупцията, Държавната сметна палата и комисаря по въпросите на информацията от обществено значение и защитата на личните данни, трябва да бъде напълно призната и подкрепяна; призовава сръбския парламент да започне да изпълнява констатациите и препоръките на независимите регулаторни органи, и по-специално тези на омбудсмана; припомня, че един от стълбовете на европейския социален модел е социалният диалог и че редовните консултации между правителството и социалните партньори са от голямо значение за предотвратяването на социалното напрежение и конфликти; подчертава, че е от съществено значение социалният диалог да надхвърли обмена на информация и че със заинтересованите страни следва да се провеждат консултации относно важните закони преди подлагането им на парламентарна процедура;

14.  приветства представянето на проекта за конституционна реформа на съдебната система на страната, внесен във Венецианската комисия за становище; подчертава значението на пълното прилагане на препоръките на Венецианската комисия; насърчава сръбските органи да започнат приобщаващ и смислен обществен дебат, който да се провежда по конструктивен начин, с цел повишаване на осведомеността относно процеса на конституционна реформа в страната; призовава за провеждането на всеобхватни обществени консултации, преди окончателният проект да бъде предаден на сръбския парламент;

15.  приветства отбелязания от Сърбия напредък за реформа на публичната администрация на страната, по-конкретно чрез приемането на няколко нови закона за заплатите в обществения сектор и трудовите правоотношения, за местното управление и заплатите в автономните провинции, както и за националната академия за обучение; подчертава, че упражняването на политическо влияние при назначаването на лица на висши ръководни длъжности продължава да бъде въпрос, който поражда загриженост; призовава Сърбия да измени Закона за държавните служители, за да гарантира неутралността на публичната администрация; отбелязва, че укрепването на административния капацитет на всички равнища е важно за успешното провеждане на ключови реформи; приветства създаването на Министерство на европейската интеграция, което включва структурите на предишната Сръбска служба за европейска интеграция, която продължава да предоставя политически насоки за европейската интеграция;

Права на човека

16.  подчертава, че е създадена законодателната и институционална рамка за зачитане на правата на човека; подчертава, че е необходимо последователно и ефикасно прилагане на тази рамка на територията на цялата страна; призовава Сърбия да приеме новия Закон за защита на данните и да гарантира пълното му съответствие със стандартите и най-добрите практики на ЕС; отбелязва, че са необходими по-нататъшни непрекъснати усилия за подобряване на положението на лицата, принадлежащи към уязвими групи, включително децата, хората с увреждания, хората с ХИВ/СПИН и ЛГБТИ лицата; осъжда продължаващите престъпления от омраза, извършвани срещу роми и ЛГБТИ лица; призовава Сърбия да провежда активно разследвания и наказателни преследвания и да издава присъди за подбудени от омраза престъпления; призовава сръбските органи да насърчават климат на толерантност и да осъждат всички форми на изказвания, подбуждащи към омраза, общественото одобрение и отричане на геноцида, както и престъпленията срещу човечеството и военните престъпления;

17.  настоятелно призовава Сърбия да засили ролята и капацитета на своите органи с цел защита на уязвимите групи, включително жени, деца и хора с увреждания, както и да осигури по-добро сътрудничество между полицията, прокуратурата и социалните служби в тази връзка; приветства ратифицирането от Сърбия на Конвенцията от Истанбул и неотдавнашните промени във връзка с мерките за закрила на децата от насилие, включително съобщението на правителството за създаването на длъжност „омбудсман за децата“, и призовава органите да наблюдават въздействието от прилагането на законодателството и другите мерки; подчертава, че все още съществуват проблеми със защитата на човешките права на хората с увреждания, и настоятелно призовава правителството да приеме национална стратегия за хората с увреждания;

18.  настойчиво приканва сръбските органи да увеличат усилията си за подобряване на положението със свободата на словото и свободата на медиите; приветства създаването на новата работна група, която да се заеме с разработването на проекта за стратегия за медиите; подчертава, че заплахите, сплашването и насилието срещу журналисти и медии, включително административният тормоз и сплашването чрез съдебни процедури, продължават да будят безпокойство; призовава държавните служители да бъдат последователни във връзка с публичното осъждане на всяка форма на сплашване на журналисти и да се въздържат от намеса в дейността на медиите и журналистите, включително при провеждането на избори; отбелязва във връзка с това, че въпреки разрешаването на няколко случая и повдигането на някои наказателни обвинения, присъдите продължават да бъдат рядкост; приветства усилията на постоянната работна група, която беше създадена чрез споразумението за сътрудничество и мерки за повишаване на безопасността на журналистите, и призовава органите на управление да демонстрират пълна ангажираност за разследването и преследването по съдебен ред на всички случаи на нападения срещу журналисти и медии; призовава за пълно прилагане на законите за медиите и за укрепване на независимостта на регулаторния орган за електронните медии на страната; приветства подновените усилия за приемане на медийна стратегия, с цел създаване на плуралистична медийна среда, и подчертава във връзка с това значението на провеждането на прозрачни и приобщаващи консултации със заинтересованите страни; подчертава необходимостта от пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите и тяхното финансиране; призовава за приемането на политики, които да защитават медиите и програмите, излъчвани на езиците на националните малцинства, живеещи в Сърбия;

19.  призовава сръбските органи да засилят сътрудничеството с организациите на гражданското общество, в т.ч. с организациите на жените и групите за правата на човека, чиято роля е от ключово значение за добре функциониращата демокрация; осъжда негативните кампании и ограниченията срещу някои организации на гражданското общество; призовава за приемане на национална стратегия и свързан с нея план за действие за регулиране на средата, в която действат организациите на гражданското общество; счита, че са необходими допълнителни усилия за осигуряване на системно сътрудничество между правителството и гражданското общество и призовава за повишено внимание при изготвянето и прилагането на законодателство в области, засягащи гражданското общество;

20.  отбелязва известен напредък по случая с незаконното разрушаване на частна собственост и ограничаването на свободата на движение в квартал „Савамала“ в Белград през април 2016 г.; призова за разрешаването на този случай и за пълно сътрудничество със съдебните органи при провеждането на разследването, с цел подвеждане под съдебна отговорност на извършителите;

Зачитане и защита на малцинствата

21.  приветства приемането на план за действие за прилагане на правата на националните малцинства, както и приемането на наредба за създаване на фонд за националните малцинства; приканва сръбското правителство да прилага изцяло всички международни договори, отнасящи се до правата на малцинствата; все пак подчертава, че напредъкът в областта на гарантирането на правата на националните малцинства е незадоволителен, и призовава за пълно прилагане на плана за действие, както и за подобряване на координацията и участието на заинтересованите страни, включително и на съседните държави, във връзка с нуждите на транспорта и комуникациите; отбелязва, че фондът за националните малцинства функционира и че неговото финансиране е увеличено; приветства приемането на някои много важни закони относно рамката за правата на малцинствата; подновява призива си към Сърбия да гарантира последователно прилагане на законодателството за защита на малцинствата, включително по отношение на образованието и културата, използването на малцинствените езици, представителството в публичната администрация и съдебната система, както и непрекъснатия достъп до медийни и религиозни услуги, на езиците на малцинствата; признава активното участие на националните малцинства на страната в изборните цикли и призовава за приемането на политики, които да гарантират тяхното справедливо политическо представителство в сръбския национален парламент; призовава за пълно прилагане на правото за своевременно вписване на новородените в регистъра за ражданията; подчертава, че насърчаването и защитата на правата на човека, включително правата на националните малцинства, е предпоставка за присъединяването към ЕС;

22.  отбелязва, че културното многообразие на Войводина допринася за идентичността на Сърбия; подчертава, че автономията на Войводина следва да бъде запазена и че Законът за финансовите ресурси на Войводина следва да бъде приет без по-нататъшно отлагане, както е записано в конституцията;

23.  приветства приемането на новата стратегия за социално приобщаване на ромите за периода 2016 — 2025 г., заедно с план за действие, който включва образованието, здравеопазването, жилищното настаняване и заетостта; приветства факта, че в стратегията се признава, че ромските жени са подложени на особена дискриминация; настоятелно призовава Сърбия да определи ясни цели и показатели за наблюдение на изпълнението на новата стратегия; изразява загриженост във връзка с високия процент на момичетата от ромски произход, които отпадат от училище; отбелязва, че по-голямата част от ромите са засегнати от социално изключване и се сблъскват със системни нарушения на техните права; призовава за пълно прилагане на новата стратегия за приобщаване на ромите, както и на плана за действие; изтъква, че е важно да се разработят политики, които да допринасят за борбата с дискриминацията срещу ромите и антиромските настроения; призовава за осигуряването на възможности на всички равнища за пълноценно публично и политическо участие на ромите;

Регионално сътрудничество и добросъседски отношения

24.  приветства факта, че Сърбия продължава да се ангажира за поддържане на конструктивни двустранни отношения с другите държави, обхванати от процеса на разширяване, както и със съседните държави членки; приветства факта, че Сърбия запази ангажимента си по редица инициативи за регионално сътрудничество, като например Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество, Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), Адриатическо-йонийската инициатива, макрорегионалните стратегии на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR), процеса Бърдо-Бриюни, инициативата на Шестте относно Западните Балкани и нейната програма за свързаност, както и Берлинския процес; приветства постигнатите досега резултати по инициативата на Шестте относно Западните Балкани и призовава за по-нататъшното развитие на регионалното икономическо пространство; подновява призива си към Сърбия да приложи мерките за реформа на свързаността, обвързани с програмата за свързаност; приветства усилията на Сърбия за отдаване на приоритет на инфраструктурните инвестиции и подчертава значението на по-голямата свързаност в региона; отбелязва, че трябва да се положат повече усилия за икономическото и социалното развитие на граничните региони, за да се предотврати тяхното обезлюдяване; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани; подчертава, че неразрешените двустранни спорове не следва да оказват отрицателно въздействие върху процеса на присъединяване; категорично подкрепя ангажимента на партньорите от Западните Балкани да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество; припомня, че ЕС е решен да засили и активизира своята ангажираност за подкрепа на промените в региона;

25.  приветства приемането на национална стратегия за разследването и наказателното преследване на военни престъпления; отбелязва приемането на стратегия на прокуратурата за разследване и наказателно преследване на военни престъпления и настоятелно призовава Сърбия да изпълни всички предвидени дейности; приветства назначаването през май 2017 г. на нов прокурор за военните престъпления; повтаря призива си за изпълнението на тази стратегия, по-специално чрез повдигането на обвинения, и за приемането на оперативна стратегия за наказателно преследване; призовава Сърбия да разследва ефективно всички дела за военни престъпления, и по-специално знаковите дела, и да си сътрудничи със своите регионални партньори по тези дела; призовава Комисията и държавите членки да положат допълнителни усилия за решаването на тези въпроси в процеса на преговори между ЕС и Сърбия; настоятелно призовава органите да продължат да разглеждат проблема с изчезналите лица по време на войните от 90-те години на миналия век; отново призовава Сърбия за пълно сътрудничество с действащия Международен остатъчен механизъм за наказателните трибунали; настоятелно призовава сръбските органи да продължат да работят по въпроса за съдбата на изчезналите лица, включително да отворят държавните архиви, свързани с периода на войната; настоятелно призовава Сърбия да изготви схема за обезщетяване на жертвите и техните семейства; потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионалната комисия за установяване на фактите за военните престъпления и другите тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия; подчертава значението на работата, извършвана от Регионалната служба за младежко сътрудничество и нейните местни клонове, с цел насърчаване на помирение сред младите хора; призовава за допълнителни изменения на Закона за реституцията и подчертава значението на недискриминационното третиране на лицата с реституционни претенции спрямо другите бенефициенти, по-специално във връзка с регистрацията на публична собственост;

26.  изразява съжаление относно нееднократното отричане на геноцида в Сребреница от страна на някои сръбски органи; припомня им, че пълното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия и с неговия наследник — Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали означава също пълното приемане и прилагане на неговите присъди и решения; подчертава, че признаването на геноцида в Сребреница е основна стъпка по пътя на Сърбия за присъединяване към Европейския съюз;

27.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия в процеса на нормализиране на отношенията с Косово и ангажимента ѝ за прилагане на споразуменията, постигнати в рамките на диалога с посредничеството на ЕС; приветства факта, че сръбският президент започна вътрешен диалог относно Косово; отново призовава за продължаване на действията за добросъвестно, своевременно и пълно прилагане на всички постигнати до момента договорености, включително и тези за енергетиката, и насърчава двете страни да продължат решително процеса на нормализиране; подчертава значението на създаването на асоциация/общност на общините със сръбско мнозинство; подчертава, че трябва да се ускори работата по започване на нов етап от диалога с оглед на пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово, като това ще бъде определено в правно обвързващо споразумение; подновява призива си към Европейската служба за външна дейност да извърши оценка на резултатите, постигнати от страните при изпълнението на техните задължения; недвусмислено осъжда убийството на политика Оливер Иванович, принадлежащ към косовското сръбско малцинство, и подчертава необходимостта от реално сътрудничество между косовските и сръбските следователи, както и от международна подкрепа, за да може извършителите да бъдат изправени пред съда;

28.  отбелязва текущия дебат и публичните изявления относно възможни корекции на границата между Сърбия и Косово, включително размяната на територии; подчертава мултиетническия характер на Косово и на Сърбия и че целта в региона не следва да бъде постигането на етнически хомогенни държави; подкрепя диалога, провеждан със съдействието на ЕС, като рамка за постигане на споразумение за пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че споразумението ще бъде приемливо единствено ако двете страни постигнат взаимно съгласие по него, като вземат предвид общата стабилност в региона и международното право;

29.  изразява загриженост относно многократните изявления на високопоставени политици, които поставят под съмнение териториалната цялост на Босна и Херцеговина, и осъжда всяка форма на националистическа реторика, насочена към насърчаване на разпадането на тази страна;

Енергетика и транспорт

30.  призовава Сърбия да приложи напълно мерките за реформа на свързаността в сектора на енергетиката; насърчава Сърбия да развива конкуренцията на пазара на газ и да изпълнява съответните задължения по отношение на отделянето на собствеността, както е предвидено в третия енергиен пакет; призовава Сърбия да развие енергийната си политика, за да намали зависимостта от вноса на руски газ; приветства усилията на страната за насърчаване на инвестициите в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници; припомня, че законодателството относно ефективното използване на енергията не съответства напълно на съответните директиви на ЕС; призовава Сърбия да диверсифицира енергийните си източници, като добави други възобновяеми енергийни източници;

31.  призовава сръбското правителство да приеме необходимите мерки за опазване на защитените територии, по-специално във връзка с развитието на водноелектрически централи в чувствителни от екологична гледна точка райони като природния парк „Стара планина“; в този контекст призовава за извършването на задълбочени оценки на въздействието върху околната среда, основаващи се на стандартите на ЕС, установени с Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и Рамковата директива за водите; насърчава сръбското правителство да увеличи прозрачността по отношение на планираните проекти чрез участие на обществеността и провеждане на консултации, с участието на всички заинтересовани страни;

32.  приветства съвместния ангажимент, подписан от Сърбия и България на 17 май 2018 г., по повод на срещата на високо равнище на лидерите на държавите от Западните Балкани в София, за изграждането на газопреносна връзка между двете държави и приемането на пакета ИПП за 2018 г., включващ стратегически важния инфраструктурен проект за магистралата на мира „Ниш — Мердаре — Прищина“, който ще позволи по-добра транспортна връзка между Централна Сърбия и Косово и който има символично значение за отношенията в региона;

33.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с обезпокоителното равнище на замърсяване на въздуха в Сърбия, заради което, по данни на Световната здравна организация, през 2016 г. около 6 500 души са починали от респираторни заболявания; във връзка с това призовава сръбските органи да приемат необходимите краткосрочни мерки за справяне с тази ситуация и да реформират ефективно средносрочните и дългосрочните политики за транспорт и мобилност в големите градове;

o
o   o

34.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.

(1) OВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 46.
(2) ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 71.


Доклад от 2018 г. относно Косово
PDF 158kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г. (2018/2149(INI))
P8_TA(2018)0479A8-0332/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на държавите от Западните Балкани,

—  като взе предвид декларацията от София от срещата на високо равнище ЕС — Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и приложената към нея приоритетна програма от София,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово, влязло в сила от 1 април 2016 г.,

—  като взе предвид Европейската програма за реформи (ЕПР) за Косово, стартирана на 11 ноември 2016 г. в Прищина,

—  като взе предвид рамковото споразумение с Косово за участие в програми на Съюза, влязло в сила от 1 август 2017 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г. относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването (COM(2018)0450) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията — Доклад за Косово за 2018 г. (SWD(2018)0156),

—  като взе предвид първото споразумение от 19 април 2013 г. относно принципите, уреждащи нормализирането на отношенията между правителствата на Сърбия и на Косово, както и другите споразумения от Брюксел в рамките на провеждания с посредничеството на ЕС диалог за нормализиране на отношенията, включително протокола за интегрирано управление на границите, правната рамка за създаването на асоциация/общност на общините със сръбско мнозинство и споразуменията относно моста в Митровица и относно енергетиката,

—  като взе предвид включването на съдии, прокурори и административни служители от косовското сръбско малцинство в съдебната система на Косово, в съответствие със Споразумението за правосъдието, постигнато през февруари 2015 г.,

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/856 на Съвета от 8 юни 2018 г. за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Косово)(1), което също така удължи продължителността на мисията до 14 юни 2020 г.,

—  като взе предвид годишния доклад за мисията и операциите във връзка с общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) за 2017 г. и доклада за постигнатия напредък по отношение на пакта в областта на EULEX за 2017 г.,

—  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно текущите дейности на Временната административна мисия на ООН в Косово (ЮНМИК), включително най-новия доклад от 1 май 2018 г., и доклада относно операциите на силите на НАТО в Косово (KFOR) от 7 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид оценката на Комисията от 17 април 2018 г. относно програмата на Косово за икономически реформи за периода 2018—2020 г. (SWD(2018)0133) и съвместните заключения на Съвета относно икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани и Турция от 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид окончателните доклади от мисията на ЕС за наблюдение на изборите от 11 юни 2017 г. относно законодателните избори в Косово и от 22 октомври 2017 г. относно изборите за кметове и общински съвети в Косово,

—  като взе предвид четвъртото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Косово (ПКСА), проведено в Страсбург на 17 и 18 януари 2018 г.,

—  като взе предвид предложението на Комисията oт 4 май 2016 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (COM(2016)0277) и четвъртия доклад на Комисията от 4 май 2016 г. за напредъка на Косово при изпълнението на изискванията от пътната карта за либерализирането на визовия режим (COM(2016)0276),

—  като взе предвид ратифицирането от парламентите на Черна гора и на Косово на споразумението за определяне на границата между Косово и Черна гора,

—  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост по отношение на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., в която се признава съдържанието на становището на Международния съд и се приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, проведено от Комисията, Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид съвместния работен документ на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 21 септември 2015 г., озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г.“ (SWD(2015)0182),

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Косово,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0332/2018),

А.  като има предвид, че продължаващите значителни усилия, подкрепени чрез провеждането на конструктивен диалог между отделните политически сили и със съседните държави, са необходимо условие за подготовка за предизвикателствата, свързани с членството в ЕС;

Б.  като има предвид, че всяка страна кандидатка се оценява индивидуално, според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване;

В.  като има предвид, че 114 държави са признали независимостта на Косово, включително 23 от 28-те държави — членки на ЕС;

Г.  като има предвид, че ЕС многократно е показвал готовността си да подпомогне икономическото и политическото развитие на Косово посредством ясна европейска перспектива, а същевременно Косово показва стремеж по пътя си към европейска интеграция;

Д.  като има предвид, че поради продължаващата поляризация между политическите партии Косово показва ограничен напредък при свързаните с ЕС реформи, които са от съществено значение за постигането на по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Е.  като има предвид, че процъфтяващата сива икономика в Косово възпрепятства развитието на жизнеспособна икономика в страната като цяло;

Ж.  като има предвид, че специализираните състави и специализираната прокуратура за Косово в Хага са напълно действащи по съдебен ред, считано от 5 юли 2017 г.;

З.  като има предвид, че на 8 юни 2018 г. Съветът взе решение да пренасочи и разшири мандата на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX), като преустанови съдебната изпълнителна част от мандата на мисията; като има предвид, че 14 юни 2020 г. беше определен за нова крайна дата на мандата;

И.  като има предвид, че Косово е единствената държава от Западните Балкани, чиито граждани се нуждаят от виза, за да пътуват в Шенгенското пространство;

1.  приветства важните законодателни актове, приети в рамките на Европейската програма за реформи (ЕПР), и призовава за пълното им прилагане; счита, че следва да се постигне консенсус между партиите, за да се приемат някои ключови реформи, свързани с ЕС; очаква приемането на нова ЕПР през 2019 г.;

2.  посочва обаче бавните темпове на изпълнение на основните реформи поради липсата на консенсус между политическите партии и продължаващата политическа поляризация; отбелязва, че това е засегнало неблагоприятно способността на парламента и на правителството за провеждане на трайни и устойчиви реформи; осъжда пораждащото пречки поведение на някои депутати; призовава всички политически партии да установят приобщаващ политически диалог; подчертава необходимостта от подобряване на ефективния контрол на парламента над изпълнителната власт и прозрачността и качеството на законотворчеството, включително чрез осигуряване на активно и конструктивно участие и ограничаване на използването на ускорени процедури за приемане на закони; насърчава консенсуса относно реформите, свързани с присъединяването на страната към ЕС;

3.  приветства факта, че в областта на публичната администрация е отбелязан известен напредък, но подчертава необходимостта от по-нататъшни реформи; призовава по-специално държавната администрация да бъде деполитизирана и преструктурирана;

4.  приветства дългоочакваното ратифициране през март 2018 г. на споразумението за определяне на границата с Черна гора от август 2015 г., което бележи стъпка напред в духа на добросъседските отношения; подчертава значението на тази стъпка към либерализацията на визовия режим;

5.  настоятелно призовава косовските органи да намерят цялостно решение на откритите изборни проблеми, включително липсата на прозрачност и отчетност във връзка с финансирането за политически партии и кампании, както и твърденията за широко разпространено сплашване на гласоподавателите, по-специално при множество общности на косовските сърби, чрез своевременно прилагане на законодателни и административни мерки за изпълнение на неизпълнените препоръки на ЕС, на мисиите на ЕП за наблюдение на избори и на Венецианската комисия, доста преди провеждането на следващия кръг от избори, за да се гарантира пълното им съответствие с международните стандарти; приветства напредъка, постигнат от изборната администрация във връзка с равенството между половете, и призовава Косово да положи още повече усилия за увеличаване на участието на жените в политиката и за укрепване на общата правна рамка;

6.  изразява загриженост относно недостатъчното финансиране за съдебната система в Косово, както и относно широко разпространената корупция, елементите на обсебване на държавата от частни интереси, неправомерното политическо влияние и проблемите с недостатъчното зачитане на правото на свободен и справедлив процес, включително и при случаите на екстрадиция; подчертава значението на процесите на реформи в областта на върховенството на закона, като обръща специално внимание на независимостта и ефикасността, както и на необходимостта от по-нататъшно подобряване на защитата на свидетелите;

7.  подчертава, че гарантирането на представителна съдебна власт и еднакво прилагане на законодателството на Косово са предпоставки за справяне с непоследователното, бавно и неефективно правораздаване; приветства включването на съдии, прокурори и административни служители от косовското сръбско малцинство в съдебната система на Косово, в съответствие със Споразумението за правосъдието между Сърбия и Косово от 2015 г.; счита, че съдебната власт все още е уязвима спрямо опитите за упражняване на неправомерно политическо влияние и че са необходими допълнителни усилия за изграждането на капацитет и за гарантиране на дисциплинарната отговорност на съдиите и прокурорите, включително чрез съществен преглед на функционирането на съдебната система за всички съдии, прокурори, висши полицейски служители и следователи по наказателни дела; приветства създаването през ноември 2017 г. на правителствената комисия за признаване и проверка на положението на жертвите на сексуално насилие по време на конфликта в Косово;

8.  отбелязва, че корупцията и организираната престъпност, включително трафикът на наркотици и хора, както и киберпрестъпността, продължават да будят безпокойство, което изисква полагането на съгласувани усилия; приветства първоначалния напредък, който беше постигнат във връзка с подобряването на резултатите при разследването и наказателното преследване на корупцията на високо равнище и случаите на организирана престъпност; очаква полагането на решителни и непрекъснати усилия във връзка със задълженията, произтичащи от процеса на присъединяване към ЕС; приветства непрекъснатите усилия на омбудсмана за укрепване на неговия капацитет във връзка с разглеждането на случаи;

9.  призовава за въвеждането на подобрена правна рамка и за по-голяма ефективност и капацитет на прокуратурата, за да може при разследванията и наказателните преследвания да се прилага всеобхватен подход, който да бъде подкрепен посредством замразяването, конфискацията и възстановяването на активи, както и за произнасянето на окончателни присъди по дела за корупция на високо равнище, организирана престъпност и финансови престъпления, изпиране на пари и финансиране на тероризъм; призовава за въвеждането на предпазни мерки, които да гарантират независимост при правоприлагането, както и на наказателни и превантивни мерки за борба с корупцията в различни сектори; счита, че са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира по-добро сътрудничество и координация между правоприлагащите институции и да се увеличи максимално независимостта и отчетността на съдебната система; призовава Косово да се придържа към международните процедури и правила относно екстрадирането на чужди граждани, като въведе необходимите мерки за предотвратяване на случаи като този с шестимата турски граждани, депортирани от Косово в Турция в края на март 2018 г.; във връзка с това приветства решението на парламента на Косово за създаване на анкетна комисия за разследване на този случай;

10.  призовава за реално и конструктивно съдебно и полицейско сътрудничество между косовските и сръбските органи на управление; счита, че членството на Косово в Интерпол и засиленото сътрудничество с Европол ще подобрят допълнително ефективността на мерките, насочени към транснационални престъпления; междувременно насърчава по-нататъшното сътрудничество в борбата с тероризма;

11.  счита, че е важно да се гарантира своевременното и пълно прилагане на препоръките на омбудсмана на Косово, на главния одитор, на Агенцията за борба с корупцията и на Регулаторната комисия по обществените поръчки; подчертава необходимостта от коригиране на недостатъците в системата за възлагане на обществени поръчки и от подобряване на междуинституционалното сътрудничество и обмена на информация; категорично препоръчва укрепване на капацитета за мониторинг, оценка и одит и приемане и прилагане на стратегия за борба с измамите с цел защита на финансовите интереси на Косово и на ЕС;

12.  приветства потвърждението на Комисията от 18 юли 2018 г. за изпълнението на критериите за либерализиране на визовия режим; счита, че е важно да се гарантира незабавно либерализиране на визовия режим за Косово; счита, че либерализирането на визовия режим ще подобри стабилността и ще приближи Косово до ЕС, като се улесни пътуването и извършаването на стопанска дейност, и същевременно ще допринесе за борбата с трафика на хора и корупцията; призовава Съвета да приеме бързо своя мандат за придвижване към приемането на безвизов режим;

13.  отбелязва, че освен постигнатия напредък по изпълнението на изискванията за либерализиране на визовия режим, трябва да продължат да се полагат непрекъснати усилия за борба с организираната престъпност, трафика на наркотици, контрабандата на хора и корупцията, наред с конкретните усилия за справяне с незаконните миграционни потоци и намаляване на броя на неоснователните молби за предоставяне на убежище;

14.  оценява положително рязкото намаляване на броя на молбите за предоставяне на убежище и обратно приемане на граждани на Косово, както и на заявленията за споразумения за обратно приемане; оценява положително новата стратегия за реинтеграция и призовава за пълното ѝ прилагане;

15.  приветства усилията на Косово за предотвратяване на заминаването на чуждестранни бойци, които са почти изцяло джихадистки бойци, както и за борба с терористичните заплахи; призовава за активно регионално сътрудничество в борбата срещу потенциални терористични дейности и за прекъсване на финансовите потоци, предназначени за финансиране на тероризма; настоятелно призовава Косово да се справи с онлайн радикализацията и с външните екстремистки влияния; подчертава значението на предотвратяването на тероризма и наказателното преследване на заподозрените бойци, наред с гарантирането на реабилитация, образование и социална реинтеграция за тях и техните семейства; подчертава, че е необходимо да се предотвратява радикализацията на затворниците, по-специално при уязвимите младежи, и да се работи активно за тяхната дерадикализация;

16.  категорично осъжда убийството на политика Оливер Иванович, принадлежащ към косовското сръбско малцинство; счита, че неговото убийство е сериозен удар за конструктивните и умерено настроени представители на сръбската общност в Косово; подчертава спешната необходимост от реално сътрудничество между косовските и сръбските следователи и от осигуряване на международна подкрепа, за да може извършителите и поръчителите на това убийство да бъдат незабавно изправени пред правосъдието;

17.  изразява съжаление относно нежеланието за разглеждане на дела, касаещи военни престъпления, и подчертава, че е важно да се поеме ясен политически ангажимент за наказателното преследване на отговорните лица; настоятелно призовава косовските органи да демонстрират своя твърд и траен ангажимент за изпълнение на техните международни задължения във връзка със специализираните състави и специализираната прокуратура за Косово в Хага; изразява дълбоката си загриженост във връзка с опитите на косовски парламентарни представители да отменят Закона за специализираните състави и специализираната прокуратура за Косово през декември 2017 г.; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че тези опити доведоха до неприемането на съвместни препоръки след отлагане на четвъртото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Косово (ПКСА) за 17—18 януари 2018 г.; призовава за конструктивен подход към ПКСА ЕС – Косово и за засилено парламентарно сътрудничество в тази връзка;

18.  настоятелно призовава органите да засилят взаимното правно сътрудничество между прокуратурите на Косово и на Сърбия и да подкрепят създаването на Регионална комисия за установяване на факти относно военните престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека в бивша Югославия (RECOM) през периода 1991—2001 г.;

19.  отбелязва важната роля на EULEX за укрепването на независимата съдебна система, полицията и митническите системи; признава освен това превантивната и помирителна роля на EULEX при наказателното преследване и постановяването на решения по дела за военни престъпления, корупция и организирана престъпност, както и продължаващите усилия на мисията за идентифициране на изчезналите лица и отваряне на гробове, за да бъдат напълно решени съответните случаи; препоръчва извършването на оценка на силните и слабите страни на мисията;

20.  отново призовава EULEX да увеличи ефективността си и да поддържа най-високи стандарти за прозрачност, както и да прилага подход на нулева толерантност спрямо случаите на корупция, лошо управление, неправомерни действия и политически натиск и намеса;

21.  подчертава, че е необходимо парламентът на Косово да бъде незабавно информиран за дейностите на EULEX и за всякакви промени в правния статут на мисията;

22.  отбелязва новия мандат на EULEX и крайната му дата; подчертава обаче, че постигането на конкретен напредък в Косово е по-важно от определения график;

23.  призовава прилагането на рамката за правата на човека да се разглежда като важен приоритет и да се подкрепи посредством подходяща и достатъчна координация и финансиране, по-специално в областта на равенството между половете, децата и защитата на труда, социалното изключване и дискриминацията на хора с увреждания и етнически или езикови малцинства и общности, както и на ЛГБТИ лица; подчертава, че е необходимо да се подкрепят Агенцията за равенство между половете и националният координатор за защита от домашно насилие, както и да се подобри превенцията и прилагането на правосъдие срещу свързаните престъпления; отново изтъква факта, че проектозаконът за свободата на религията трябва да бъде приет;

24.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с неравенството между половете и насилието, основано на пола; настоятелно призовава Косово да гарантира пълното и навременно прилагане на законодателството в областта на равенството между половете и борбата с дискриминацията; изразява дълбоката си загриженост за липсата на напредък по прилагането на стратегията и плана за действие за борба с домашното насилие и призовава органите да предприемат по-строги и ефективни действия за борба с насилието, основано на пола, включително чрез укрепване на Агенцията за равенство между половете и националния координатор за защита от домашно насилие; изразява загриженост относно недостатъчното представителство на жените на постове, свързани с вземането на решения; призовава косовските органи да разгледат приоритетно въпросите за равенството между половете, включително в Европейската програма за реформи, с участието на гражданското общество, в това число и женски организации; насърчава Косово да разгледа допълнително въпроса за осигуряването на правосъдие и подкрепа за жените, които са били подложени на сексуално насилие по време на войната; настоятелно призовава Косово да изпълнява разпоредбите на Конвенцията от Истанбул;

25.  призовава парламента на Косово при изготвянето на закона за закрила на детето да вземе предвид документа за изразяване на позиция, подписан съвместно от ЕС, УНИЦЕФ, Коалицията от НПО за закрила на детето в Косово и организацията „Спасете децата“;

26.  отбелязва със загриженост, че Косово е постигнало ограничен напредък в областта на правата на хората с увреждания; призовава Косово да гарантира недискриминация и равни възможности за хората с увреждания;

27.  призовава косовските органи да разгледат приоритетно въпросите, свързани с малцинствата, включително техните културни и езикови права, както и техните възможности; изразява съжаление за факта, че малцинствата, като например роми, ашкали и египтяни, продължават да се сблъскват с проблеми при придобиването на лични документи, което засяга способността им за достъп до гражданство, образование, здравеопазване и социално подпомагане, и призовава косовските органи да разгледат тези въпроси; приветства готовността на органите да признаят правата на хората с исторически български етнически произход в районите на Гора и Жупа; приветства приемането на новата стратегия и план за действие за приобщаване на общностите на ромите и ашкалите в косовското общество за периода 2017—2021 г., и призовава Косово да участва активно в регионалното сътрудничество по проекта за интеграция на ромите до 2020 г., изпълняван от Съвета за регионално сътрудничество;

28.  изразява съжаление за продължаващата дискриминация срещу ЛГБТИ лица и за зачестилите изказвания онлайн, пораждащи омраза, във връзка с гей парада в Прищина;

29.  подчертава необходимостта от приемане на новия проектозакон за свободата на сдружаване на НПО; призовава за отделяне на повишено внимание при изготвянето и прилагането на законодателство в областите, които засягат пространството за гражданското общество, за да се гарантира, че това законодателство не налага непропорционална тежест и не оказва дискриминационно въздействие върху организациите на гражданското общество, нито води до намаляване на пространството за гражданското общество; подчертава необходимостта от осигуряване на публично финансиране за организациите на гражданското общество;

30.  подчертава необходимостта от осигуряване на редакционна свобода, финансова устойчивост и независимост на общественото радио и телевизия в Косово и от гарантиране на прозрачност на собствеността върху частните медии в съответствие с препоръките, съдържащи се в годишния доклад на Комисията; настоятелно призовава за прилагане на всички съответни закони в това отношение; призовава за подобряване на многоезичното телевизионно и радиоразпръскване, както и на качеството на информацията, която се предоставя на всички общности в Косово; изразява своята загриженост във връзка с увеличаването на заплахите и нападенията срещу журналисти и настоятелно призовава косовските органи незабавно да разследват и преследват по съдебен ред отговорните лица; приветства одобрението от правителството на Косово на проектозакона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

31.  призовава за полагане на трайни усилия за пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че постигането на пълно нормализиране на отношенията със Сърбия чрез правно обвързващо споразумение и договорености за прилагането му няма да бъде възможно без цялостно и взаимно изпълнение на съществуващите споразумения, и че това е ключов елемент от пътя на двете страни към европейска интеграция;

32.  отбелязва текущия дебат и публичните изявления относно възможни корекции на границата между Сърбия и Косово, включително размяната на територии; подчертава мултиетническия характер на Косово и на Сърбия и че целта в региона не следва да бъде постигането на етнически хомогенни държави; подкрепя провеждания със съдействието на ЕС диалог, като рамка за постигане на споразумение за цялостно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че всяко споразумение може да бъде приемливо, само ако бъде постигнато взаимно съгласие по него, като се вземе предвид общата стабилност в региона и международното право;

33.  отбелязва, че пет държави — членки на ЕС все още не са признали Косово и ги приканва да направят това; подчертава, че това признаване би имало благоприятно въздействие за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия;

34.  счита, че диалогът между Белград и Прищина трябва да бъде открит и прозрачен и че лицата, отговорни за провеждането на този диалог, следва да се консултират редовно с парламента на Косово за неговото развитие;

35.  изразява съжаление във връзка с факта, че много от подписаните досега споразумения не са били изпълнени или са били забавени, като например споразуменията относно енергетиката и относно сдружението на общините с преобладаващо сръбско население; настоятелно призовава и двете страни да прилагат изцяло и добросъвестно всички споразумения; подновява призива си към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да извърши оценка на резултатите на двете страни за изпълнението на техните задължения, с цел да се преодолеят всички предизвикателства във връзка с изпълнението; настоятелно призовава правителствата на Сърбия и на Косово да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да застрашат доверието между страните и да изложат на риск конструктивното продължаване на диалога;

36.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на броя на междуетническите инциденти; решително осъжда всякакви актове на сплашване и насилие; очаква от органите на Косово да се дистанцират незабавно от тези актове и призовава за откриване на извършителите и за изправянето им пред съда; призовава националните и местните органи да положат допълнителни усилия за прилагане на приетите закони с оглед на по-нататъшното развитие на мултиетническо общество; изразява съжаление във връзка със засилването на националистическата и крайната реторика в региона и изисква от Комисията да продължи да подкрепя помирението чрез проекти в областта на културата;

37.  призовава отново за незабавното и безпрепятствено отваряне на моста в Митровица, което е важна стъпка за обединението на града; призовава за пълно прилагане на споразумението за свобода на движение; призовава органите на Сърбия и на Косово да насърчават междуличностните контакти между местните общности с цел засилване на диалога, включително и на неправителствено равнище; в тази връзка приветства програмата за съвместно сътрудничество между Печ и Сабач и призовава Комисията да подкрепя подобни инициативи; приветства развитието на инфраструктурни проекти, които осигуряват възможности за увеличаване на контактите, като например магистралата Ниш — Мердаре — Прищина;

38.  приветства усилията на Косово за поддържане на конструктивни съседски отношения в целия регион и за проактивно съгласуване на действията с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС, и призовава за постигане на допълнителен напредък в тази област; счита, че членството на Косово в международни органи ще предостави права и задължения, които водят до прилагането на международни норми и стандарти; насърчава прилагането на положителен подход по отношение на участието на Косово в международни организации;

39.  подчертава неотложната необходимост от приемането и прилагането на мерки, които да осигуряват прозрачни и конкурентни процедури на приватизация, както и от разследване на предполагаеми нередности; изразява загриженост, че паричните преводи на мигрантите са важен стимул за търсенето на вътрешния пазар; изразява загриженост за дискриминацията спрямо жените на пазара на труда, и по-специално при процеса на наемане на работа;

40.  изразява загриженост относно тежките медицински процедури за регистрация и качеството на лекарствата, както и относно корупцията в здравния сектор като цяло; настоятелно призовава Министерството на здравеопазването на Косово да засили усилията си за разследването на тези престъпления и да реши възможно най-бързо проблемите с регистрацията и качеството; призовава за всеобхватна реформа на сектора на здравеопазването, включително чрез въвеждането на всеобщо здравно осигуряване, за да се гарантира пълен достъп до здравни грижи; подчертава необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране за системата на обществено здравеопазване;

41.  призовава Комисията да разработи регионална стратегия за справяне с трайната младежка безработица и изтичането на мозъци чрез преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите умения в рамките на образователната система и пазара на труда, подобряване на качеството на преподаването и осигуряване на подходящо финансиране за активни мерки на пазара на труда и системи за професионално обучение, както и обезпечаване на подходящи структури за гледане на деца и предучилищни учебни заведения; изразява съжаление относно липсата на напредък във връзка с подобряването на качеството на образованието; призовава съответните участници да включват лица от малцинствените групи при разработването и прилагането на мерки за заетост;

42.  настоятелно призовава Косово да се възползва пълноценно от потенциала, осигуряван от програмите на ЕС; приветства подписването на споразумението относно участието на Косово в програмите „Еразъм +“ и „Творческа Европа“; призовава косовските органи и Комисията да продължат да подкрепят МСП, за да се развие жизнеспособна икономика за Косово; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани;

43.  обръща внимание на изключително лошото качество на въздуха в Прищина и в някои други силно замърсени градове; призовава за обезпечаване на ефективни системи за мониторинг на качеството на въздуха и водата, за подобряване на инфраструктурата за пречистване на водите и за събиране на надеждни и лесно достъпни в реално време данни за замърсяването; изразява загриженост във връзка с лошото управление на отпадъците, неустойчивото депониране и широко разпространените незаконни дъмпингови практики; настоятелно призовава органите да приемат цели за разделно събиране и рециклиране на отпадъците, да подобрят местните съоръжения за обезвреждане и рециклиране на отпадъците и да потърсят отговорност от замърсителите; призовава ООН да предостави бързо необходимата подкрепа на жертвите на отравяния с олово в някои бежански лагери, създадени в Косово, включително чрез очаквания доверителен фонд;

44.  отбелязва, че повечето препоръки в областта на енергийната политика от миналогодишния доклад не са изпълнени; подчертава, че е необходимо да се спре използването на лигнитни въглища за неустойчиво производство на енергия и че електроцентралата „Косово А“ трябва спешно да се изведе от експлоатация и да се гарантира допълнителен капацитет за устойчиво производство и внос на енергия; отбелязва частичен напредък по третия енергиен пакет и подчертава, че е необходимо да се гарантира независимостта на енергийния регулатор в Косово; призовава за полагане на повече усилия за енергийна ефективност и икономия на енергия, по-специално в строителния сектор; отбелязва, че макар проектозаконът за енергийната ефективност да е приет на първо четене, енергийната ефективност е затруднена поради липсата на напредък по изпълнението на споразумението в областта на енергетиката между Косово и Сърбия; призовава органите да създадат фонд за енергийна ефективност;

45.  подчертава, че планираните водноелектрически централи следва да отговарят на екологичните стандарти на ЕС; в тази връзка приветства решението на министъра на околната среда за извършване на оценка и за спиране на разрешенията, издадени за проекти за водноелектрически централи;

46.  изразява съжаление относно липсата на напредък във връзка с използването на потенциала на възобновяемите енергийни източници; призовава органите да приемат плана за действие за енергийната стратегия за периода 2017—2026 г. с оглед постигане на задължителната цел за генериране на 25% енергия от възобновяеми източници до 2020 г.; настоятелно призовава Комисията да увеличи своята помощ в това отношение;

47.  настоятелно призовава органите на Косово да приемат надеждни и устойчиви политики за обществен транспорт и мобилност с цел преодоляване на дългогодишните инфраструктурни недостатъци;

48.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, както и на правителството и парламента на Косово.

(1) ОВ L 146, 11.6.2018 г., стр. 5.


Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
PDF 193kWORD 62k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (2018/2145(INI))
P8_TA(2018)0480A8-0341/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за предоставяне на страната на статут на кандидатка за членство в ЕС,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна,

—  като взе предвид Окончателното споразумение за уреждане на различията, както е описано в резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, прекратяването на Временното споразумение от 1995 г. и установяването на стратегическо партньорство между Гърция и бивша югославска република Македония от 17 юни 2018 г., известно още като споразумението от Преспа,

—  като взе предвид рамковото споразумение, сключено в Охрид и подписано в Скопие на 13 август 2001 г. (Охридското рамково споразумение, наричано по-нататък „ОРС“),

—  като взе предвид документа на Комисията от юни 2015 г., озаглавен „Приоритети за неотложни реформи за бившата югославска република Македония“,

—  като взе предвид политическото споразумение (т.нар. Споразумение от Пържино), постигнато между четирите основни политически партии в Скопие на 2 юни и 15 юли 2015 г., и четиристранното споразумение за неговото изпълнение от 20 юли и 31 август 2016 г.,

—  като взе предвид препоръките на Групата от старши експерти относно системни проблеми, свързани с принципите на правовата държава, от 14 септември 2017 г.,

—  като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

—  като взе предвид окончателните доклади на ОССЕ/БДИПЧ относно предсрочните парламентарни избори от 11 декември 2016 г., които бяха наблюдавани също от Европейския парламент, и общинските избори от 15 октомври и 29 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани от 17 май 2018 г. и Приоритетната програма от София,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г., с които се одобряват заключенията относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране, приети от Съвета на 26 юни 2018 г.,

—  като взе предвид решението на държавните и правителствените ръководители на срещата на НАТО от 11—12 юли 2018 г. да поканят държавата да започне преговори за присъединяване, за да се присъедини към Алианса,

—  като взе предвид четиринадесетата среща на Съвета за стабилизиране и асоцииране между бившата югославска република Македония и ЕС от 13 юли 2018 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2018 г.“ (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за бившата югославска република Македония за 2018 г.“ (SWD(2018)0154), в които се препоръчва започване на преговори за присъединяване с оглед на постигнатия напредък и предвид трайния ангажимент за реформи,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно нейната оценка на програмата за икономически реформи на бившата югославска република Македония (SWD(2018)0134) и съвместните заключения относно икономическия и финансов диалог между ЕС и държавите от Западните Балкани и Турция от 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид препоръките, приети на четиринадесетото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС — бивша югославска република Македония, проведено в Страсбург на 7 — 8 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид диалога „Жан Моне“ с парламентарното ръководство и политическите партии в парламента (Sobranie), чието начало беше поставено в Охрид на 17 — 18 май 2018 г.,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно страната,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0341/2018),

A.  като има предвид, че чрез осъществяването на солидни и приобщаващи демократични реформи и чрез активното подобряване на отношенията със съседните държави новото правителство демонстрира приемственост в ангажимента за европейския и евро-атлантическия път на държавата; като има предвид, че на усилията за реформи следва да бъде отговорено с продължаване на подкрепата на ЕС за изпълнението на приоритетите за неотложни реформи и измерими резултати; като има предвид, че перспективите за членство в Европейския съюз представляват значителен стимул за реформи в бившата югославска република Македония, по-специално що се отнася до правовата държава, независимостта на съдебната власт и борбата с корупцията; като има предвид, че бивша югославска република Македония се счита за държавата кандидатка, постигнала най-голям напредък при привеждането в съответствие на законодателството си с достиженията на правото на Съюза;

Б.  като има предвид, че споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г. за уреждане на различията и установяване на стратегическо партньорство между бившата югославска република Македония и Гърция изпраща така необходимия положителен сигнал за стабилност и помирение в целия регион на Западните Балкани, засилва духа на добросъседски отношения и регионално сътрудничество и проправя пътя за европейската интеграция на държавата;

В.  като има предвид, че между Гърция и бивша югославска република Македония бяха договорени единадесет мерки за изграждане на доверие главно в областите на политическите въпроси и въпросите на ЕС, образованието и културата, търговията и икономическото сътрудничество, свързаността, правосъдието и вътрешните работи и сътрудничеството в областта на здравеопазването; като има предвид, че тези мерки за изграждане на доверие вече дадоха конкретни резултати;

Г.  като има предвид, че всички политически партии и държавни институции имат задължението да допринасят за по-приобщаваща и открита политическа атмосфера, даваща възможност за по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Д.  като има предвид, че страната трябва допълнително да засили, inter alia, парламентарния законодателен и надзорен капацитет, съдебната система, спазването на принципите на правовата държава, свободата на медиите и борбата с организираната престъпност и корупцията; като има предвид, че са необходими постоянни усилия за реформи в областта на публичната администрация, икономиката и заетостта, както и цялостен преглед на прилагането на Охридското рамково споразумение (ОРС);

Е.  като има предвид, че присъединяването на бивша югославска република Македония към НАТО ще допринесе за мира и стабилността в целия регион;

Ж.  като има предвид, че на 28 юни 2018 г. Европейският съвет одобри заключенията на Съвета от 26 юни 2018 г., като посочи пътя за започване на преговори за присъединяване през юни 2019 г.;

З.  като има предвид, че на 18 юли 2018 г. Комисията парафира споразумение за статута с бивша югославска република Македония, за да позволи на екипите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) да осъществяват съвместни операции със и в рамките на страната за управление на миграцията и границите, като основен елемент на стратегията на Комисията за Западните Балкани;

И.  като има предвид, че замърсяването на въздуха е сериозен проблем в македонските градове и според най-новото проучване на Финландския институт по метеорология и Македонския институт за обществено здравеопазване, Скопие и Тетово са с най-висока концентрация на фини прахови частици (PM2.5) във въздуха сред всички европейски градове;

Й.  като има предвид, че регионът на Балканите е стратегически важен;

К.  като има предвид, че всяка държава кандидатка се оценява индивидуално, според собствените ѝ заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване и скоростта на преговорите;

Л.  като има предвид, че след задълбочен и прозрачен съдебен процес Никола Груевски е осъден от македонския съд за злоупотреба с властта и му е наложена присъда две години лишаване от свобода; като има предвид, че множество съдилища са потвърдили тази присъда и че решението е влязло в сила, след като са били изчерпани всички възможности за обжалване; като има предвид, че той също така е подведен под отговорност по още четири висящи наказателни дела и е обект на пет допълнителни наказателни разследвания, които са в ход;

Цялостни реформи и добросъседски отношения

1.  приветства силния политически ангажимент на правителството за цялостно изпълнение на Споразумението от Пържино и приоритетите за неотложни реформи, което доведе до по-интензивни усилия за реформи, свързани с ЕС, основани на междупартийно и междуетническо сътрудничество и консултации с гражданското общество, и подчертава колко е важно да бъдат продължени тези усилия за европейското бъдеще на държавата; насърчава новото правителство да запази положителната динамика и да осигури напредък, да ускори и приложи напълно реформите, свързани с ЕС, по прозрачен и приобщаващ начин; призовава за подкрепа за членството на бивша югославска република Македония в евроатлантическите организации с цел повишаване на сигурността в региона;

2.  оценява високо положителната дипломация и активните усилия за изграждане на доверие, които водят до постигане на компромис, уреждане на откритите двустранни въпроси и насърчаване на добросъседските отношения; подчертава, че двустранните въпроси не следва да възпрепятстват процеса на присъединяване; приветства горещо влизането в сила на 14 февруари 2018 г. на Договора за приятелство с България, който следва да осигури дълготрайни и добросъседски отношения на помирение между двете страни;

3.  приветства споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г. между Гърция и бивша югославска република Македония и приветства и двете страни за значителните им усилия за постигане на взаимно удовлетворяващо решение на проблема за името; приветства ратифицирането на споразумението от парламента на бивша югославска република Македония на 20 юни и 5 юли 2018 г.; счита, че е в интерес на гражданите на страната всички политически участници и гражданското общество да действат по конструктивен начин и да поемат своята историческа отговорност; настоятелно призовава страните да дадат приоритет на интересите на държавата пред партийните политически интереси, да информират надлежно своите граждани относно съдържанието и последиците от споразумението и съвестно да изпълнят всички вътрешни процедури за ратифициране и прилагане на това стратегически важно споразумение, с което да се сложи край на проточилата се геополитическа несигурност и да се даде добър пример за мира и стабилността в региона; подчертава значението на референдума от 30 септември 2018 г. относно интеграцията на бивша югославска република Македония в ЕС и НАТО;

4.  отбелязва резултата от референдума от 30 септември 2018 г.; подчертава необходимостта от допълнителна подкрепа за евро-атлантическото бъдеще на държавата и за прилагането на споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г.; насърчава правителството в Скопие да предприеме всички необходими и възможни стъпки за изпълнение на разпоредбите на споразумението от Преспа, което отваря вратата към преговори за присъединяване към ЕС и НАТО;

5.  приветства гласуването на 19 октомври 2018 г. в парламента за започване на процес на изменение на конституцията с цел прилагане на разпоредбите, предвидени в споразумението от Преспа; призовава всички политически партии да продължат да си сътрудничат в дух на споделена отговорност в следващите стъпки от процедурата за изменение; отново изразява силната си подкрепа за европейското и евро-атлантическото бъдеще на страната и настоятелно призовава правителството и парламента да продължат работата по реформите, които ще проправят пътя за присъединяване към ЕС; насърчава специалния прокурор и съдилищата да проведат своите независими разследвания по всички висящи дела за политически и наказателни нарушения и да изправят отговорните лица пред правосъдието;

6.  приветства дипломатическите усилия на страната за насърчаване на двустранното и регионалното сътрудничество с Албания и установяване на нови качествени отношения в области като търговията, правоприлагането, борбата с измамите и предотвратяването на тероризма;

7.  припомня, че страната вече е постигнала висока степен на привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС; въпреки това изразява съжаление, че част от това законодателство все още не е приложено; отбелязва подобряването на привеждането в съответствие с декларациите на ЕС и решенията на Съвета относно общата външна политика и политика на сигурност и подчертава значението на постепенното достигане на пълно съответствие, което е необходимо условие за евроатлантическото бъдеще на държавата;

8.  признава постигнатия напредък в публичния сектор с приемането на стратегията за реформа на публичната администрация и програмата за реформа в управлението на финансите; призовава правителството да осигури пълно осъществяване на тези реформи; насърчава държавата да продължи да засилва професионализма чрез подобряване на прозрачността и справедливото представителство и чрез гарантиране на пълното зачитане на принципите за назначаване на държавни служители въз основа на заслугите;

9.  осъжда най-категорично нападението срещу парламента на държавата на 27 април 2017 г., което представлява посегателство срещу демокрацията и по време на което няколко депутати и журналисти бяха тежко ранени, и призовава организаторите и извършителите да бъдат изправени пред съда; приветства продължаващото разследване и съдебния процес по случая; подчертава, че установяването на отчетност за тези актове на насилие следва да продължи да се провежда в съответствие със закона и по прозрачен, независим и пропорционален начин; освен това осъжда всяка форма на възпрепятстване и всяка злоупотреба с процедурите на парламента или на президентските правомощия в нарушение на конституцията;

10.  напълно подкрепя препоръката на Комисията и последващото решение на Съвета за определяне на юни 2019 г. за започване на преговорите за присъединяване като признание за окуражаващите усилия за реформи; счита, че бързото стартиране на процеса на скрининг и на преговорите за присъединяване ще запази и задълбочи темпото на реформите; счита, че започването на преговорите би дало допълнителни стимули за демократизация и би подобрило контрола и отчетността;

11.  приветства официалната покана на НАТО от 11 юли 2018 г. държавата да започне преговори за присъединяване към организацията;

12.  счита, че членството на бившата югославска република Македония в НАТО би могло да допринесе за постигането на по-голяма сигурност и политическа стабилност в Югоизточна Европа; призовава всички държави — членки на ЕС, които са членки на НАТО, да подкрепят активно присъединяването на държавата към НАТО;

13.  приветства предстоящото преминаване на държавата към втория етап от Споразумението за стабилизиране и асоцииране и включването ѝ в Адриатическо-йонийската инициатива и призовава Съвета да включи държавата в стратегията на ЕС за Адриатическия и Йонийския регион;

Демократизация

14.  приветства първоначалните стъпки, предприети за възстановяване на взаимозависимостта и взаимоограничаването и за засилване на приобщаването чрез мерки за подобряване на средата, в която функционират независимите надзорни институции, медиите и организациите на гражданското общество; приветства конструктивния диалог между правителството и организациите на гражданското общество и ролята, която имат последните за гарантиране на повече взаимозависимост и взаимоограничаване; подчертава, че текущите радикални промени следва да бъдат направени в приобщаваща и открита политическа атмосфера;

15.  оценява усилията на правителството да предотврати връщане назад и да премахне оставащите елементи на обсебване на държавата от частни интереси и го насърчава да увеличи тези усилия; припомня, че страната беше начело в процеса на присъединяване в първите години на 21 век;

16.  приветства подобренията в изборното законодателство, но подчертава необходимостта от своевременно преразглеждане на Изборния кодекс чрез изчерпателно обръщане внимание на оставащите препоръки на ОССЕ/СДИПЧ, Венецианската комисия и Групата държави срещу корупцията (GRECO) относно финансирането на кампаниите и относно политическите партии; подчертава, че са необходими допълнителни усилия за предотвратяване и разследване на всяка форма на сплашване на избиратели; настоятелно призовава политическите партии да демократизират своите вътрешни процеси на вземане на решения;

17.  насърчава органите да довършат прекъснатото преброяване на населението, което ще предостави точни статистически данни относно населението като основа за изготвяне на правителствените програми за развитие и за подходящо бюджетно планиране, наред с организиране на избори и изчисляване на резултатите от изборите;

18.  приветства възобновяването на срещите на Съвместния парламентарен комитет ЕС – бивша югославска република Македония и насърчава постоянна конструктивна работа в тази междупарламентарна рамка;

19.  приветства стартирането на диалога „Жан Моне“ в Охрид на 17 и 18 май 2018 г. и последвалото приемане с единодушие от всички партии на етичния кодекс; насърчава Работната група по въпросите, свързани с реформите и функционирането на парламента, да преразгледа процедурния правилник на парламента и да представи предложения за изменения и срокове за приемането им в приоритетните области, посочени в заключенията от Охрид; насърчава всички заинтересовани лица, участващи в политическия процес, да продължат да укрепват културата на компромис и конструктивен политически диалог, особено сред членовете на парламента, и да се въздържат от създаването на каквото и да било препятствие, което би попречило на ефективното функциониране на парламента;

20.  препоръчва парламентът на държавата да се възползва в пълна степен от своите надзорни и законодателни функции, като строго ограничи използването на процедури по спешност, които подкопават парламентарния и публичния контрол; призовава за надеждни резултати в контрола върху разузнавателните служби и в мониторинга на правата на човека и основните свободи в страната;

21.  приветства значителните стъпки, които правителството предприема за постепенно възстановяване на културата на компромис, като се обръща към всички заинтересовани лица, в т.ч. опозицията, за укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава и истинско желание за реформа по приобщаващ и прозрачен начин;

22.  призовава да започне ефективно изпълнение на стратегията за реформа на публичната администрация и за установяване на ясни линии на отчетност; подчертава значението на основаното на заслуги наемане на работа и на отворените конкурси за всички процедури по назначение, и призовава за увеличаване на капацитета за управление на човешките ресурси; призовава за засилени мерки за подобряване на секторния капацитет и капацитета за финансово планиране в цялата публична администрация;

23.  приветства засилването на процесите на децентрализация от правителството с приемането на Плана за действие за децентрализация и развитие 2018—2020 г. като важна стъпка за справяне с недостига на финансиране и услуги в общините;

24.  приветства продължаващите усилия на правителството за насърчаване на добро управление, отчетност и свободна медийна среда, за увеличаване на прозрачността и подобряване на достъпа до обществена информация, в т.ч. чрез публикуване на разходите на държавните институции; призовава за допълнителни стъпки за гарантиране на правото на гражданите на достъп до информация; призовава за постоянни усилия за увеличаване на приобщаващия характер на процеса на вземане на решения и за подобряване на междуинституционалната координация;

25.  призовава за по-нататъшен напредък в цифровизацията на обществената информация с оглед тя да стане по-достъпна и насърчава органите да намерят иновативни електронни решения за по-нататъшно повишаване на прозрачността и лесния достъп до обществена информация, както и за намаляване на свързаната с това бюрокрация;

Принципи на правовата държава

26.  припомня, че правилното функциониране на съдебната система и ефективните мерки за борба срещу корупцията са от първостепенно значение в процеса на присъединяване към ЕС;

27.  приветства стратегията за съдебна реформа, насочена към възстановяване на независимостта на съдебната власт, отчетност и професионализъм и прекратяване на политическата намеса и избирателното правосъдие, и призовава правителството на страната и другите заинтересовани лица да увеличат усилията за правилно осъществяване на стратегията за съдебна реформа чрез въвеждане на солидни механизми за мониторинг и оценяване; подчертава необходимостта от пълно привеждане на законодателството в съответствие с препоръките на Венецианската комисия; призовава за непрекъснато приемане и прилагане на мерките, предвидени в стратегията за съдебна реформа; подчертава, че са необходими по-нататъшни усилия за предпазване на съдебната система от политическа намеса;

28.  приветства създаването на Съвета за съдебна етика през януари 2018 г. и организирането на курсове за обучение от Академията за съдии и прокурори относно етичното поведение на съдиите за предотвратяване на конфликти на интереси и за установяване на мерки за борба с корупцията;

29.  продължава да бъде обезпокоен от широко разпространената корупция и приветства първите постижения в предотвратяването и съдебното преследване на корупцията; изразява загриженост относно ограничените окончателни съдебни решения по дела за корупция на високо равнище, но отбелязва първите съдебни присъди по случаи на корупция и злоупотреба с власт и във връзка със събитията от 27 април 2017 г.; призовава за постоянни усилия за постигане на резултати при разследвания, наказателни преследвания и окончателни осъдителни присъди по дела за корупция на високо равнище и организирана престъпност; приветства работата, извършена от Службата на специалния прокурор (ССП) при трудни обстоятелства, и продължава да се тревожи за нападенията и възпрепятстването на нейната работа, както и за липсата на съдействие от страна на други институции;

30.  призовава органите да засилят борбата с изпирането на пари и конфликтите на интереси, като изградят и укрепят капацитет за борба с корупцията и звена за противодействие на престъпността и за финансови разследвания, както и чрез замразяване, конфискация, възстановяване и управление на активи; настоятелно призовава органите да постигнат резултати при разследванията и наказателните преследвания и да увеличат броя на осъдителните присъди при случаи на изпиране на пари и по дела за финансови престъпления на високо равнище; приветства приемането на закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, който гарантира по-добра защита за тях, и укрепва държавните политики срещу корупцията; призовава за спешно преразглеждане на законодателството в областта на борбата с корупцията, финансовия контрол и обществените поръчки; насърчава реформа на общата правна рамка, така че Държавната комисия за предотвратяване на корупцията да има ясни правомощия и да работи в пълна независимост, и Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията да може да извършва редовни разследвания;

31.  посочва, че корупцията и организираната престъпност са широко разпространени в региона и също представляват пречка за демократичното, социалното и икономическото развитие на държавата; счита, че една регионална стратегия и засилено сътрудничество между всички държави в региона са от съществено значение с оглед на по-ефективното справяне с тези проблеми;

32.  призовава за престъпленията да бъде стриктно гарантирана политическа и правна отчетност, включително за престъпления, свързани със скандала с телефонните подслушвания; настоятелно призовава парламента да завърши реформата на разузнавателните служби, с което да се осигури подходящ външен надзор на агенциите за сигурност и разузнаване;

33.  настоятелно призовава органите да предприемат решителни действия за разбиване на престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на хора, оръжия и наркотици, да увеличат институционалния капацитет на правоприлагащите агенции и междуведомственото сътрудничество между тях и да подобрят резултатите при разследванията, наказателните преследвания и окончателните присъди;

34.  признава положените усилия и конструктивната роля на страната за справяне с предизвикателствата на европейската миграционна и бежанска криза; отбелязва постоянните усилия и призовава за по-нататъшно подобряване на системата за предоставяне на убежище и управлението на миграцията; насърчава страната да засили и още повече да задълбочи взаимно изгодното регионално сътрудничество и партньорство с Frontex съгласно ново споразумение за статута с оглед разбиване на мрежите за трафик на хора;

35.  подчертава необходимостта да се гарантира, че мигрантите и бежанците, особено жените и децата, които кандидатстват за предоставяне на убежище в страната или преминават през нейната територия, биват третирани в съответствие с международното и европейското право;

36.  счита за необходимо органите да продължат и увеличат усилията си за борба с ислямската радикализация и чуждестранните бойци терористи; призовава това да бъде осъществено чрез засилено сътрудничество между агенциите за сигурност и организациите на гражданското общество, религиозните лидери, местните общности и други държавни институции в секторите на образованието, здравеопазването и социалните услуги; призовава за постоянно наблюдение на завръщащите се чуждестранни бойци от страна на службите за сигурност, тяхната действителна реинтеграция в обществото и непрестанен обмен на информация с органите на ЕС и на съседните държави;

37.  призовава за по-нататъшно подобряване на системата за правосъдие за деца; призовава компетентните органи да разпределят достатъчно бюджетни средства за прилагане на Закона за справедливостта за децата и да подобрят службите за специализирана помощ за момичета и момчета, жертви на насилие и злоупотреби, и за децата правонарушители;

38.  призовава унгарските органи да предоставят цялата относима информация и необходимите обяснения по случая с бившия македонски министър-председател Груевски, избягал от страната с тайната дипломатическа помощ на Унгария, за да избегне наказание лишаване от свобода; счита това за акт на намеса във вътрешните работи на бившата югославска република Македония, и по-специално за неуважение към съдебната система и принципите на правовата държава в тази страна; отбелязва искането за екстрадиция, отправено от органите в Скопие, и очаква Унгария да действа в строго съответствие със съответните национални и международни закони, като отговори положително на това искане;

Основни права и гражданско общество

39.  приветства мерките за подобряване на междуетническото доверие и призовава за приобщаващ и прозрачен преглед на неуредените аспекти на прилагането на Охридското рамково споразумение; счита, че е от съществено значение да се гарантира пълното утвърждаване на етническите малцинства в обществения живот; призовава за допълнителни мерки за насърчаване на включването в образователната система на малцинствата с цел да се даде нов тласък на социалното сближаване и интеграцията на общностите;

40.  счита, че македонското съдебно производство трябва да продължи съгласно процедурите в страната и че Никола Груевски трябва да носи отговорност в рамките на македонската съдебна система; приканва Унгария да зачита независимостта на македонската съдебна система и принципите на правовата държава в страната, да преосмисли политическото убежище, предоставено на Никола Груевски, и да пристъпи към екстрадирането му в Скопие; очаква всички заинтересовани страни да действат в строго съответствие с относимите национални и международни закони; подчертава, че тези съдебни производства не следва да бъдат политизирани;

41.  приветства реформите и положените усилия за постепенно привеждане на правната рамка в съответствие със стандартите на ЕС, решението на страната да стане наблюдател в Агенцията на Европейския съюз за основните права и ратифицирането на повечето международни инструменти за правата на човека; насърчава цялостно прилагане на стандартите за правата на човека и политическите документи като Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като се обръща специално внимание на правото на справедлив съдебен процес, свободата на събиране и сдружаване, правото на живот, свободата на изразяване и зачитането на личния и семейния живот;

42.  отбелязва, че приемането на закона за използването на езиците е важно постижение, и изразява съжаление по повод на разрушителните тактики, насочени към подкопаване на неговото приемане при пълно спазване на стандартните процедури;

43.  приветства ратифицирането от страната на Конвенцията от Истанбул на 23 март 2018 г. и настоятелно я призовава да завърши правните реформи за справяне с дискриминацията и насилието срещу жени, момичета и деца и да продължи да се бори с домашното насилие и насилието, основано на пола, които все още са широко разпространени;

44.  подчертава необходимостта от осигуряване на автономност и подходящи човешки и финансови ресурси за независимите надзорни органи; приветства ролята на службата на омбудсмана за прилагането на правата на човека и подчертава необходимостта да се гарантират системни последващи действия във връзка с решенията на омбудсмана;

45.  остава загрижен за тежкото положение на хората с увреждания и постоянната дискриминация срещу тях; призовава за ефективно прилагане на съществуващи инструменти и стратегии;

46.  приветства първоначалните стъпки, предприети за по-добро предотвратяване на дискриминацията, и настоятелно призовава органите да включат сексуалната ориентация и половата идентичност като основание за дискриминация в Закона за предотвратяване и защита срещу дискриминация; призовава органите да предоставят подходящ бюджет за прилагането на националната стратегия за равенство и недискриминация за периода 2016 – 2020 г.; настоятелно призовава органите да обърнат ефективно внимание на престъпленията от омраза и на речта на омразата срещу малцинствата, включително уязвими групи като ромската общност и общността на ЛГБТИ, и да наказват случаите на хомофобско и трансфобско насилие и подбуждане към насилие; остава загрижен поради факта, че обществените предразсъдъци продължават и че словото на омразата срещу ЛГБТИ лицата е широко разпространено в средствата за информация и в интернет и социалните медии; призовава органите да осигурят ефективна защита и да прилагат възпиращи и пропорционални санкции за словото на омразата и хомофобските/трансфобските действия и насилие; подчертава необходимостта да се даде достъп на транссексуалните лица до медицински грижи; изразява съжаление във връзка с продължаващите пропуски в работата на Комисията за защита от дискриминация; приветства създаването на междупартийна парламентарна група за правата на общността на ЛГБТИ, а така също и на междупартийна парламентарна група за правата на ромите;

47.  призовава за стратегии и законодателство относно правата на лицата, принадлежащи към малцинствени групи, а така също тяхната закрила да бъде изцяло осъществена и подкрепена с публични средства; настоява за предприемането на мерки за по-нататъшно подобряване на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване, достъпа до стоки и услуги и условията на живот за ромите, като осъжда училищната сегрегация и другите форми на дискриминация;

48.  приветства значителното подобрение на оперативната среда за организациите на гражданското общество и консултациите с тях, включително създаването на Съвета за сътрудничество с гражданското общество; подчертава необходимостта от укрепване на правната, финансовата, административната и политическата рамка, включително чрез закони за фондациите и даренията; подчертава значението на структурираното участие на организациите на гражданското общество чрез по-редовен, всеобхватен, недискриминационен и предвидим процес на консултации;

49.  потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионална комисия за установяване на фактите за всички жертви на военни престъпления и други тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия (RECOM); настоятелно призовава правителството да поеме ръководна роля за нейното създаване; подчертава значението на този процес, както и на активния ангажимент на всички регионални политически лидери, за да може RECOM да започне незабавно своята работа; обръща внимание на предложението на Коалицията за RECOM за план за действие за RECOM с ясни срокове и показатели;

50.  приветства увеличените усилия на правителството за засилване на процеса на деинституционализация и реформа на социалния сектор; приветства ангажимента за прекратяване на настаняването на деца в големи обществени институции и за създаване вместо това на услуги за грижи в семейството и общността; призовава органите да предприемат спешни мерки за обръщане на тенденцията за нарастваща перинатална смъртност и да създадат система за анализ на причините за тази тревожна тенденция;

51.  приветства партньорството между правителството и националния младежки съвет на страната за прилагането на схемата за гаранция за младежта като добър механизъм за сътрудничество между младите хора и лицата, вземащи решения, при формулирането и прилагането на политиките за младежта; призовава правителството да увеличи финансовата подкрепа за младежките организации и младите хора, за да се справи с проблема с изтичането на мозъци;

Медии

52.  подчертава изключително важната роля на независимите медии за една демократична и благоприятна среда; отбелязва някои скромни подобрения в медийната среда и условията за независимо отразяване на събития; призовава за инициативи за създаване на климат, свободен от вътрешно и външно влияние, който да е благоприятен за професионалното поведение на всички заинтересовани лица в областта на медиите и за разследващата журналистика; приветства прекратяването на спонсорираната от държавата реклама в медиите, основана на политическо фаворизиране, като важна мярка за създаване на условия на равнопоставеност в сектора и призовава за допълнителни предпазни мерки срещу политизирането на медиите; подчертава необходимостта от засилване на независимостта и капацитета на медийния регулатор и на обществените радио и телевизия; призовава за мерки за засилване на защитата на трудовите и социалните права на журналистите и за гарантиране, че няма безнаказаност в случаи на насилие, злоупотреба или заплахи срещу журналистите, което също би допринесло за намаляване на широко разпространената автоцензура в медиите;

53.  приветства подобренията при осигуряването на достъп до информация; подчертава необходимостта от актуализиране на нормативната уредба относно медийните услуги и достъпа до обществена информация; подчертава необходимостта от демонстриране на нулева толерантност и ефективни последващи действия във връзка със заплахите, сплашването и нападенията над журналисти чрез подходяща регистрация и задълбочено разследване на подобни инциденти; осъжда всякакви форми на изказвания, подбуждащи към омраза, и подстрекателски език; призовава за ефективни мерки за борба с тях и за борба срещу нарушенията на етичния кодекс на журналистите, които се наблюдават онлайн; подчертава освен това необходимостта от незабавно реформиране на сектора на медиите с оглед укрепване на Агенцията за аудио-визуални медийни услуги и гарантиране на обективно и професионално отразяване на събитията;

Икономика

54.  подчертава необходимостта от подобряване на бизнес средата чрез осигуряване на фискална консолидация и регулаторна прозрачност и надеждност, като в същото време се вземат мерки за останалите недостатъци във връзка с правовата държава, тромавите регулаторни процедури и произволните инспекции;

55.  настоятелно призовава органите да се справят с голямата неформална икономика и с продължаващите проблеми на данъчните измами и слабото изпълнение на договорите, които продължават да възпират преките чуждестранни инвестиции; подчертава необходимостта от прилагане на мерки в областта на обществените поръчки и вътрешния финансов контрол; отбелязва, че е необходимо подобряване на прозрачността на данните относно публичните разходи, обществените поръчки, държавните помощи и използването на средствата на ЕС; призовава за мерки за подобряване на капацитета за планиране, програмиране и управление в националните структури на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);

56.  призовава правителството да превърне цифровизацията в един от основните си междусекторни приоритети; настоятелно призовава незабавно да се разработи дългосрочна програма в областта на цифровите технологии, включваща, наред с другото, стратегия за електронно управление, стратегия в областта на ИКТ и национална стратегия в областта на киберсигурността; подчертава, че една всеобхватна програма в областта на цифровите технологии ще засили икономическата среда и резултатите и ще повиши прозрачността и ефективността на публичната администрация и услугите;

57.  оценява усилията на правителството за подобряване на условията за младите хора и засилване на участието на младите хора в политиката, например чрез Националната стратегия за младежта (2016—2025 г.); насърчава правителството да се справи с високите равнища на младежка безработица, като преодолее несъответствието между уменията на младите дипломирани висшисти и нуждите на частните дружества;

58.  настоятелно призовава правителството да разгледа дългосрочната безработица, младежката безработица и ниското равнище на участие на жените на пазара на труда по всеобхватен и иновативен начин; призовава за спешни реформи в образованието, за да се гарантира че придобитите умения отговарят на нуждите на пазара на труда, като така се предотвратява изтичането на мозъци; насърчава правителството да разработи стратегия за електронни умения и да увеличи цифровата грамотност сред населението;

59.  припомня, че бившата югославска република Македония завърши последното преброяване на населението си през 2002 г.; подчертава, че е важно да се проведе ново, отдавна отлагано преброяване на населението, за да се получи актуална и реалистична демографска статистика в съответствие със стандартите на ЕС;

60.  приветства приемането на новия закон за енергетиката от македонския парламент, който транспонира третия енергиен пакет на ЕС и го прави напълно съвместим с Договора за създаване на Енергийна общност; призовава органите да съсредоточат вниманието си върху реформите на енергийния пазар, като в същото време гарантират сигурност на доставките и диверсификация на енергийните източници, особено чрез възобновяеми източници на енергия;

61.  отбелязва редицата планирани инфраструктурни проекти в защитени територии, които биха могли да имат значително въздействие върху бъдещите защитени зони по „Натура 2000“; в този контекст призовава за спазване на препоръката на Постоянния комитет на Бернската конвенция (№ 184(2015)) чрез спиране на изпълнението на проектите на територията на Национален парк „Маврово“ до изготвянето на стратегическа екологична оценка в пълно съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда; призовава също така за спазване на решение № 40 COM 7B.68 на Комитета по световно наследство на ЮНЕСКО относно природното и културното наследство на региона на Охрид и за изготвяне на цялостна стратегическа екологична оценка (СЕО) и оценка на въздействието върху културното и природното наследството преди извършването на каквато и да е по-нататъшна работа; настоятелно призовава за изработване на стратегия за производството на електроенергия от водноелектрически централи в съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда;

62.  насърчава страната да развие конкуренцията на пазара на газ и електроенергия с оглед на пълното отделяне на комуналните услуги в съответствие с третия енергиен пакет на ЕС; призовава за значителни подобрения в областта на енергийната ефективност, производството на енергия от възобновяеми източници и борбата срещу изменението на климата;

63.  приветства бившата югославска република Македония за ратифицирането на Парижкото споразумение на 9 януари 2018 г., тъй като борбата с изменението на климата ще бъде постигната единствено чрез общи усилия;

64.  приветства позитивния подход на правителството към регионалното сътрудничество и добросъседските отношения и активното му участие в регионални инициативи като Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество, ЦЕФТА, Групата на шестте от Западните Балкани, Договора за създаване на Енергийна общност, Споразумението за общоевропейското авиационно пространство, Централноевропейската инициатива, Регионалната инициатива за миграция и убежище и процеса Бърдо-Бриюни;

65.  приветства ангажимента на страната за проекти за свързване, осъществявани в рамките на Берлинския процес; отбелязва необходимостта от диверсифициране отвъд автомобилния транспорт чрез прилагане на мерки за реформа в железопътния транспорт, включително подобряване или изграждане на железопътни връзки от Скопие до столиците на съседните държави; призовава за по-голям напредък при финализирането на железопътните и пътните връзки в рамките на коридори VIII и X;

66.  призовава за по-нататъшно улесняване на търговията и митниците и диверсифициране на износа, включително чрез използване на потенциала на вътрешнорегионалната търговия; призовава Комисията да освободи страната от защитните мерки за стоманодобивната и алуминиевата промишленост;

67.  изразява загрижеността си за обезпокоителното равнище на замърсяването на въздуха в Скопие и други силно замърсени градове, и призовава държавните и местните органи да предприемат подходящи незабавни мерки за справяне с тази извънредна ситуация чрез ефективни целенасочени мерки за мониторинг и подобряване на качеството на въздуха, включително чрез подобряване на обществения транспорт и ефективни планове за мобилност; настоятелно призовава страната да хармонизира спешно законодателството си с достиженията на правото на ЕС в областта на опазването на околната среда, природата и климата; призовава да бъдат разработени системи за управление на отпадъците;

o
o   o

68.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на бившата югославска република Македония.


Доклад от 2018 г. относно Албания
PDF 163kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания (2018/2147(INI))
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Албания,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 и 20 юни 2003 г. и Програмата от Солун,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 26 и 27 юни 2014 г. за предоставяне на Албания на статут на страна — кандидатка за членство в ЕС,

—  като взе предвид решението на Съвета по общи въпроси от 26 юни 2018 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2018 г.,

—  като взе предвид препоръките на върховния комисар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по националните малцинства относно проекта на вторично законодателство за защита на националните малцинства в Албания,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани от 17 май 2018 г. и Приоритетната програма от София,

—  като взе предвид Деветото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране между Албания и ЕС от 15 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2018 г.“ (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Albania 2018 Report“ (Доклад за Албания за 2018 г., (SWD(2018)0151)),

—  като взе предвид препоръките, приети на Дванадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС — Албания, проведено на 12 и 13 февруари 2018 г. в Тирана,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, подкрепено от Комисията и проведено от Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите, озаглавен „Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Албания,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0334/2018),

А.  като има предвид, че разширяването на ЕС продължава да представлява стратегическа инвестиция в мира, демокрацията, благоденствието, сигурността и стабилността в Европа;

Б.  като има предвид, че Албания продължи да отбеляза стабилен напредък в изпълнението на политическите критерии и петте основни приоритета за започване на преговори за присъединяване, както и при утвърждаването на демократични институции и практики;

В.  като има предвид, че Комисията препоръча започването на преговори за присъединяване с Албания, отчитайки добрия напредък, постигнат в изпълнението на петте ключови приоритета; като има предвид, че преговорите ще дадат възможност за по-задълбочена проверка от страна на ЕС и че те са мощен катализатор за осъществяването на по-нататъшни реформи и за утвърждаването на демократични институции и практики;

Г.  като има предвид, че на 28 юни 2018 г. Европейският съвет одобри заключенията на Съвета от 26 юни 2018 г., като посочи пътя за започване на преговори за присъединяване през юни 2019 г.;

Д.  като има предвид, че все още са налице предизвикателства, по отношение на които трябва да се предприемат бързи и ефикасни мерки в дух на диалог и сътрудничество;

Е.  като има предвид, че конструктивният диалог между правителството и опозицията по свързаните с ЕС реформи продължава да бъде от решаващо значение за постигане на напредък по програмата за реформи в полза на гражданите и за доближаване на страната до ЕС;

Ж.  като има предвид широката обществена подкрепа в Албания за присъединяването на страната към ЕС;

З.  като има предвид, че върховенството на закона е основна ценност, на която се базира ЕС и която заема централно място както в процеса на разширяване, така и в процеса на стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че са необходими реформи за справяне с важните предизвикателства, които продължават да съществуват в тази област, и по-специално по отношение на осигуряването на независима, безпристрастна, отговорна и ефективна съдебна власт, в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и в областта на защитата на основните права;

И.  като има предвид, че защитата на религиозната свобода, културното наследство и правата на малцинствата са сред основните ценности на Европейския съюз;

Й.  като има предвид, че Албания е ратифицирала всички основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в това число по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране от 1948 г. (№ 87) и Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне от 1949 г. (№ 98);

К.  като има предвид, че всяка държава, обхваната от процеса на разширяване, се оценява индивидуално, според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване;

Л.  като има предвид, че регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са от съществено значение за напредъка на Албания по пътя към присъединяване към ЕС;

1.  приветства активизирането на усилията на Албания в това отношение, водещо до стабилен напредък по осъществяването на свързаните с ЕС реформи, особено в областта на цялостната съдебна реформа; призовава Албания да затвърди постигнатите реформи и да продължи подготовката си за съдържащите се във всички глави задължения, свързани с членството в ЕС;

2.  подкрепя напълно препоръката на Комисията за започване на преговори за присъединяване в знак на признаване на усилията за реформи на Албания; отбелязва решението на Съвета за преразглеждане на положението през юни 2019 г.; приветства ясно очертания път за начало на преговорите за присъединяване през 2019 г. и подчертава факта, че подготвителният процес на скрининг е започнал; припомня, че решението за започване на преговори за присъединяване ще зависи от по-нататъшния напредък в процеса на реформи, призовава Съвета да направи обективна и справедлива оценка на напредъка, постигнат от страната, и да свика първата междуправителствена конференция до края на тази година, и насърчава Албания да запази темпото на реформи за тази цел; счита, че започването на преговори би допринесло в положителна насока за укрепването на демокрацията и върховенството на закона, като предостави допълнителни стимули за процеса на осъществяване на реформи и подобри контрола върху изпълнението им;

3.  призовава Комисията да прилага засиления подход в преговорите по глава 23 (съдебна система и основни права) и глава 24 (правосъдие, свобода и сигурност);

4.  припомня необходимостта от укрепване на капацитета на парламента на Албания за упражняване на контрол, включително в процеса на присъединяване към ЕС; призовава за по-ефективно използване на различни механизми и институции за надзор, включително анкетни комисии; приветства приемането на Кодекса за поведение на парламента на Албания, който ще повиши интегритета и прозрачността на парламентарния процес, както и общественото доверие в институцията; подчертава необходимостта от механизъм за гарантиране на прилагането на кодекса, включително санкции, с цел постигане на ефективност на кодекса; подчертава важната роля на комисията за интеграция с ЕС и отговорността на Националния съвет за европейска интеграция като форум за консултации във връзка с подготовката за присъединяване; призовава за по-нататъшно сътрудничество с парламента на Албания в рамките на програмата на Европейския парламент за подпомагане на парламентите на държавите, обхванати от процеса на разширяване, с цел увеличаване на неговия капацитет за създаване на качествено законодателство, съответстващо на достиженията на правото на ЕС, както и за да изпълнява той своята надзорна роля;

5.  изтъква значението на увеличаването на осведомеността сред населението относно процеса на присъединяване към ЕС и относно ролята на ЕС и на участващите албански институции;

6.  настоятелно призовава за действия и за законодателни и административни мерки за изпълнение на препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ); подчертава, че е необходима приобщаваща и своевременна избирателна реформа с цел повишаване на общественото доверие в изборния процес; припомня, че трябва да се обърне необходимото внимание на твърденията за незаконно и недекларирано финансиране на политическите партии. приветства работата на временната комисия на парламента на Албания за избирателната реформа, по отношение на независимостта и деполитизацията на изборната администрация, прозрачността на финансирането на кампаниите, регистрацията на гласоподавателите, купуването на гласове, използването на нови технологии за гласуване и гласуването извън страната, и настоятелно я призовава да постигне консенсус по необходимите реформи, както и да ги приеме навреме за местните избори през 2019 г.;

7.  приветства преразгледаното право на Албания в областта на финансирането на политическите партии; повтаря призивите си към политическите партии в страната да изпълняват задължението си за гарантиране на недопускането на криминално проявени лица до публични длъжности във всички клонове и нива на управление;

8.  отново подчертава, че конструктивният политически диалог, готовността за компромис, устойчивото междупартийно сътрудничество и твърдата решителност за изпълнение и укрепване на реформите по петте ключови приоритета са от съществено значение за усилията за постигане на напредък в процеса на присъединяване към ЕС, както и за доброто функциониране на един демократичен режим; приветства нарастващото сътрудничество и широк консенсус между партиите, постигнати при провеждането на някои ключови реформи; призовава всички политически сили да положат още усилия за установяване на истински политически диалог и да постигнат конструктивно сътрудничество, като по този начин подкрепят процеса на реформи; отново заявява твърдата си убеденост, че политическият диалог следва да се осъществява в рамките на демократични институции; изразява сериозна загриженост във връзка с фактическия бойкот, наложен от опозицията по отношение на парламентарния процес след лятната ваканция през 2018 г.;

9.  подчертава факта, че съдебната реформа е основно искане на гражданите на Албания и условие за възстановяване на доверието в принципите на правовата държава, държавните институции и политическите представители; отново заявява, че надеждността и ефективността на цялостния процес на реформи, особено борбата с корупцията и организираната престъпност, както и прилагането на правата на собственост, зависят от успеха на процеса на проучване и от постоянното и решително осъществяване на съдебната реформа;

10.  приветства напредъка, постигнат в съдебната реформа, насочен към увеличаването на независимостта, отчетността, професионализма и ефективността на съдебните институции на страната и към повишаването на доверието на хората в съдебните органи; изразява съжаление, че правораздаването продължава да е бавно и неефикасно; отбелязва, че процесът на повторното оценяване на всички съдии и прокурори е дал първите конкретни резултати; приветства факта, че повечето от приоритетните досиета вече са обработени; призовава обаче органите на Албания да ускорят процеса на безпристрастно проучване, без да правят компромиси с качеството или справедливостта; подчертава, че е от значение процесът на проучване да се осъществява при спазване на най-високите международни стандарти и насърчава Албания да продължи своето тясно сътрудничество с Международната операция за наблюдение (International Monitoring Operation); отбелязва първите уволнения и доброволни оттегляния на кандидати преди тяхното изслушване; счита в тази връзка, че подготовката на следващото поколение съдии и прокурори е още по-важна, и поради това изразява съжаление, че политическите партии в Албания до момента не са постигнали съгласие относно необходимите изменения в закона за статута на съдиите и прокурорите, що се отнася до повишаването на капацитета за набиране и обучение на служители; насърчава предоставянето на необходимите финансови и човешки ресурси на институциите за проучване;

11.  настоятелно призовава органите на Албания да завършат възможно най-скоро създаването на нови съдебни органи, както и да възстановят функционирането на Конституционния съд и Върховния съд; подчертава необходимостта от подкрепа за ефективното функциониране на тези институции с подходящи човешки ресурси и финансиране;

12.  приветства продължаващия напредък в изграждането на по-ориентирана към гражданите, прозрачна, професионална и деполитизирана публична администрация, включително на местно равнище; настоятелно призовава за цялостно изпълнение на препоръките на надзорните институции, както и на препоръките на омбудсмана; отбелязва също така напредъка, постигнат в областта на териториалната реформа и по-голямото консолидиране на новосъздадените общини в административен и във финансов план, както и създаването на консултативен съвет за подобряване на координацията между централните и местните органи на управление; приветства създаването на местни бюра на ЕС и определянето на координатори за ЕС;

13.  призовава за по-нататъшно укрепване на административния капацитет на институциите и органите, отговарящи за изпълнението на свързаните с присъединяването реформи, за транспониране на законодателството на ЕС в националното право и за подготовка за преговорите за присъединяване към ЕС;

14.  приветства значителните подобрения на правната и институционалната рамка за предотвратяване и изкореняване на корупцията в публичните институции, тъй като корупцията все още е значителен повод за тревога; призовава за допълнителни усилия за намаляване на корупцията, която засяга всекидневния живот на гражданите на Албания, за подобряване на инвестиционния климат, както и за гарантиране на правна сигурност за инвестициите; подчертава, че високопоставените служители не трябва да се ползват от преференциално третиране в сравнение с обикновените граждани, в случай че срещу тях бъде повдигнато обвинение; призовава Албания да увеличи използването на финансови разследвания и да постигне резултати по отношение на изземването и конфискацията/възстановяването на активи от престъпна дейност в резултат на престъпления, свързани с корупция, и да демонстрира осезаеми резултати в борбата с трафика на наркотици и изпирането на пари;

15.  приветства неотдавнашните актуализации на законодателството на страната за борба с корупцията; подчертава, че е необходимо да се завърши създаването на националното бюро за разследване, специализирания трибунал и специализираната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност; призовава за по-нататъшно подобряване на междуведомственото сътрудничество и обмена на информация между полицията и прокуратурата; приветства извършването на повторна оценка на служителите в правоприлагащите органи съгласно закона за проучване на полицията;

16.  призовава да се обръща повече внимание на корупцията в политиката и публично-частния сектор; призовава за укрепване на резултатите в областта на дейното разследване, наказателното преследване и окончателните присъди в борбата с корупцията и организираната престъпност, включително по дела на високо равнище;

17.  приветства напредъка, постигнат в борбата с корупцията и организираната престъпност, и по-специално неотдавнашните арести на членове на престъпната група Байри, и призовава за по-нататъшни осезаеми и устойчиви резултати, включително в специфичната област на борбата с отглеждането и трафика на наркотици, чрез изпълнението на планове за действие срещу отглеждането на канабис; приветства факта, че албанската полиция става по-активна в борбата с организираната престъпност, и изразява задоволство от засиленото международно полицейско сътрудничество на Албания (включително в съвместни работни групи с държавите членки), което води до ефективни операции срещу престъпните мрежи; счита, че сътрудничеството между полицията, прокуратурата и другите съответни агенции и органи следва да бъде укрепено в още по-голяма степен;

18.  настоятелно призовава органите на Албания да предприемат решителни действия за разбиване на престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на хора, оръжия и наркотици, и да увеличат броя не само на разследванията и наказателните преследвания, но и на окончателните присъди, особено на високопоставени членове на организирани престъпни групи; посочва необходимостта от повишаване на усилията за предотвратяване на трафика на хора, като се обръща специално внимание на непридружени деца и деца - жертви на трафик, по-специално сред бездомните деца;

19.  отново призовава органите на Албания ефективно да гарантират прилагане на правата на собственост и напредък в защитата на правата на собственост по ефективен и прозрачен начин, като в същото време обръщат внимание на регистрирането, възстановяването и обезщетяването на собствеността; изисква да бъде постигнат необходимият напредък по отношение на цифровизацията и картографирането на собствеността; настоятелно призовава органите на Албания адекватно да информират гражданите относно техните права и възможностите за защитата им; подчертава значението на един режим за ефективна защита на правата на собственост с цел гарантиране на върховенството на закона и привлекателна бизнес среда;

20.  приветства мерките, предприети за укрепване на защитата на правата на човека, правата на малцинствата и политиките за борба с дискриминацията, в т.ч. равното третиране на всички малцинства; приветства приемането на рамков закон за малцинствата, с който се премахва разграничаването между националните малцинства и етно-езиковите общности и се въвеждат принципът на самоопределението, забраната за дискриминация и правото на запазване на културите, традициите и майчините езици; призовава за пълното му прилагане на практика и насърчава Албания да продължи да полага усилия, като приеме необходимото вторично законодателство във връзка с рамковия закон в съответствие с европейските стандарти и с участието на всички съответни заинтересовани страни в неговото изготвяне; настоява да бъдат приети мерки за по-нататъшно подобряване на образованието, здравето, равнищата на заетост и условията на живот за ромите, гюптите и другите етнически малцинства;

21.  отбелязва напрежението след инцидент, довел до смъртта на Константинос Кацифас, член на гръцкото национално малцинство, с двойно (албанско и гръцко) гражданство, който е бил застрелян от специални части на албанската полиция (RENEA) на 28 октомври 2018 г. по време на възпоменание в памет на загинали гръцки войници във Втората световна война в Буларат; призовава всички страни да проявят сдържаност и очаква органите на Албания да разследват и изяснят обстоятелствата, довели до загубата на човешки живот;

22.  приветства напредъка, постигнат по отношение на засилването на участието на жените и представителството им в политиката, по-специално чрез въвеждането на система за квота по полов признак, и равното представителство на жените в новото правителство; при все това отново изразява загриженост по отношение на дискриминацията и липсата на подходящи мерки за защитата на жените и момичетата от групи в неравностойно положение и от маргинализирани групи, като например жените от ромски произход(1) и жените с увреждания, все още съществуващите дискриминационни по отношение на пола разпоредби в редица закони, трудния достъп до правосъдие за жените, дела на жените на неофициалния пазар на труда и големия брой на случаите на домашно насилие над жени и деца, особено над жени и деца от уязвими групи; призовава за адекватна реакция спрямо тези въпроси и приветства приемането на резолюцията относно борбата с основаното на пола насилие и създаването на парламентарна подкомисия по въпросите на равенството между половете;

23.  отбелязва със загриженост, че жените, които живеят в селски и отдалечени райони, както и ромските и гюптските жени продължават да имат ограничен достъп до първични здравни грижи и до здравни услуги в областта на половото и репродуктивното здраве, и често не знаят за съществуването на такива услуги; ето защо призовава органите на Албания да осигурят по-добра информация относно такива услуги и да гарантират, че те са достъпни, финансово приемливи и качествени;

24.  приветства укрепването на законодателната рамка за правата на детето чрез приемането на Закона за защита на правата на децата, Наказателния кодекс за деца и „Програма за децата 2020“; припомня, че все още е необходимо да се подобрят институционалните механизми за защита на правата на децата; настоятелно призовава органите да приложат вторично законодателство относно защитата на правата на децата и относно правосъдието спрямо ненавършили пълнолетие лица и призовава за значително увеличаване на финансовите средства, предназначени за системата за защита на детето, и по-специално за звената за защита на детето на местно и регионално равнище;

25.  приветства климата на толерантност и сътрудничество между религиозните общности в страната; призовава органите на Албания да се борят ефективно със словото на омразата и с изключването и дискриминацията на малцинствата, включително на ЛГБТИ лицата; приветства наскоро приетите от пет албански общини планове за действие за равенство между половете в съответствие с Европейската харта за равнопоставеност на мъжете и жените в живота на местно ниво;

26.  призовава органите на Албания да засилят сътрудничеството си с организациите на гражданското общество, като гарантират ефективното участие на обществеността и провеждането на консултации с обществеността по време на целия процес на вземане на решения и на текущия процес на европейска интеграция, включително на национално и местно равнище, като по този начин се укрепват демокрацията и прозрачността; обръща внимание на необходимостта от реформиране на правната и фискалната рамка за организациите на гражданското общество, както и на публичното финансиране, което е на разположение на организации на гражданското общество, работещи по въпросите на правата на човека, демокрацията и правовата държава, включително организации в ролята на „пазител“, застъпнически организации и малки местни организации, тъй като финансовата устойчивост продължава да бъде сериозно предизвикателство за значителен брой от тези организации поради факта, че настоящият процес на регистрация се характеризира с продължителни процедури и високи разходи, а настоящата данъчна система налага значителна тежест на организациите на гражданското общество и възпрепятства както корпоративните, така и индивидуалните дарения; припомня, че наличието на гражданско общество, което разполага със съответните права и възможности, е основна черта на жизнената демокрация и е от стратегическо значение за превръщането на Албания в държава — членка на ЕС;

27.  приветства подписването на споразумението за сътрудничество между правителството на Албания и Международната комисия за изчезнали лица, което ще даде възможност на последната да съдейства в локализирането и идентифицирането на изчезнали лица от времето на комунизма;

28.  призовава органите на Албания да укрепят своите политики във връзка с лицата с увреждания, които продължават да срещат трудности с достъпа до образование, заетост, здравеопазване и социални услуги и с участието във вземането на решения;

29.  изразява съжаление за забавянията при създаването на Регионалната служба за младежко сътрудничество (RYCO) в Тирана; настоятелно призовава органите да подкрепят дейностите на RYCO по гъвкав начин, който позволява нейната работа да е от полза за максимален брой млади хора;

30.  отново посочва, че е от решаващо значение частните и обществените медии да бъдат професионални и независими; отбелязва частично постигнатия напредък в засилването на независимостта на органа за аудио-визуалните медии и обществения радио- и телевизионен оператор на страната; призовава за мерки за подобряване на финансовата прозрачност на държавните реклами в медиите; призовава също така за мерки за засилване на защитата на трудовите и социалните права на журналистите;

31.  приветства учредяването на Албанския медиен съвет и подчертава ролята му за създаване на високи етични и професионални стандарти за журналистите и медиите, като същевременно се насърчава тяхната независимост и свобода; приветства приемането на преразгледания етичен кодекс на журналистите, както и етичните насоки за онлайн медиите и призовава за укрепване на залегналите в тях принципи с цел съхраняване на общественото доверие, достоверността, справедливостта, почтеността, независимостта и отчетността;

32.  настоятелно призовава органите на Албания да ускорят реформите, насочени към повишаване на конкурентоспособността и справяне с неформалната икономика; подчертава, че корупцията, недостатъците в прилагането на принципите на правовата държава и тромавите регулаторни процедури продължават да действат възпиращо по отношение на инвестициите, както и по отношение на устойчивото развитие на Албания; призовава за по-нататъшно подобряване на бизнес и инвестиционната среда чрез осигуряване на предвидима регулаторна и законодателна рамка, правна сигурност, правова държава, прилагане на правата на собственост и засилване на изпълнението на договорните задължения, чрез предприемане на енергични действия за постигане на фискална консолидация и чрез укрепване на данъчната администрация;

33.  подчертава необходимостта да се гарантира сближаване във възходяща посока на социалните стандарти по време на процеса на присъединяване; приветства приемането на Приоритетната програма от София, по-специално нейния акцент върху социално-икономическото развитие и младите хора; призовава органите на Албания да преразгледат ролята на публично-частните партньорства и тяхното въздействие върху общите ресурси и върху благата от обществен интерес като магистрали, здраве, природа и културно наследство, съгласно поетите ангажименти към ЮНЕСКО; призовава Албания да обяви публично критериите за предоставяне на социално подпомагане;

34.  изразява опасения за възможни отрицателни въздействия върху заетостта и социалните политики вследствие на закриването на Министерството на социалното подпомагане на Албания в резултат на преструктуриране на правителството; призовава органите на Албания да насърчават сътрудничеството с профсъюзите и да засилят социалния диалог; настоятелно призовава за предприемането на ефективни мерки за справяне с високото равнище на безработицата, особено сред младите хора и жените, и за предотвратяването на детския труд; призовава за по-нататъшно подобряване на качеството на образованието, като същевременно се направи необходимото образованието да остане достъпно за цялото население;

35.  приветства факта, че според статистическия институт на Албания (INSTAT) нивото на безработица в страната е намаляло; подчертава необходимостта от подобряване на качеството на образователната система, в това число и увеличаване на капацитета, с цел по-добра подготовка на хората за придобиване на умения и знания, отговарящи на нуждите на пазара на труда; подчертава необходимостта от подпомагане на дългосрочния растеж чрез развитие на капацитета за технологично усвояване, научни изследвания, развитие и иновации;

36.  настоятелно призовава правителството да модернизира образователната система с цел изграждане на по-приобщаващо общество, намаляване на неравенствата и дискриминацията и по-добра подготовка на младите хора по отношение на придобиваните от тях умения и знания;

37.  приветства ангажимента на Албания за изпълнение на програмата за свързаност в рамките на Берлинския процес и приемането на пакета на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за 2018 г., който включва стратегически важния инфраструктурен проект за реконструкция на пристанище Драч, който укрепва връзките на Албания с Хърватия и Италия и предоставя достъп до морски транспортни пътища на съседите на Албания – Косово и Македония, които не разполагат с излаз на море; настоятелно призовава органите на Албания да ускорят проектирането и изграждането на албанските отсечки на трансевропейските мрежи и да пристъпят към хармонизирането на правната рамка с достиженията на правото на ЕС; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани с цел насърчаване на благоприятна пазарна и инвестиционна среда по отношение на цифровата икономика; отбелязва, че 40% от населението на Албания живее в селските райони, но едва 1% от него разполага с интернет връзка;

38.  отново посочва значението на подобряването на обществената инфраструктура в държавите от Западните Балкани и с тази на държавите – членки на ЕС; препоръчва на органите да ускорят изграждането на големи инфраструктурни проекти, например железопътната връзка и модерната магистрала между Тирана и Скопие, като част от Коридор VІІІ;

39.  изразява дълбока загриженост във връзка с определени икономически проекти, които са довели до тежки вреди за околната среда в защитени зони, например големи туристически курорти и водноелектрическите централи по поречието на реките Вьоса и Валбона; препоръчва на Албания да преразгледа своята стратегия по отношение на енергията от възобновяеми източници и да намали зависимостта си от водноелектрически централи за производството на електроенергия; следователно призовава органите да проучат инвестициите в проекти за енергия от възобновяеми източници, различни от водноелектрически централи; настоятелно призовава органите да повишат качеството на стратегическите екологични оценки, на оценките на въздействието върху околната среда и на обществените консултации по такива проекти, като отчитат възгледите на местните общности; настоятелно призовава Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да преразгледат подпомагането, което предоставят за проекти за водноелектрически централи, ако проектите не разполагат със сериозни предварителни стратегически екологични оценки и оценки на въздействието върху околната среда; подчертава необходимостта да се гарантира, че проектът за Трансадриатически газопровод (ТАГ) е в съответствие с екологичните и социалните аспекти на достиженията на правото на ЕС; отново призовава Албания да приложи съответните мерки за управление на отпадъците и да се съобрази с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда;

40.  изразява загриженост, че Албания продължава да бъде страната от Западните Балкани, която е източник на най-голям брой незаконни влизания и престои, както и на неоснователни молби за убежище в държавите членки; призовава за увеличаване на предприетите през последните месеци мерки за ефективно справяне с феномена на неоснователните молби за убежище в ЕС, както и пристиганията на непридружавани ненавършили пълнолетие лица, включително техните първопричини; насърчава предприемането на конкретни мерки за подобряване на заетостта, особено за младите хора, на образованието, условията на живот и здравето; призовава органите на Албания да въведат системи за подпомагане на ефективната реинтеграция на семействата и децата при завръщането им в страната;

41.  приветства предприетите стъпки за сключване на споразумението за оперативно сътрудничество между Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Албания — първата държава в региона, с която е сключено такова споразумение, и насърчава по-нататъшното сътрудничество на оперативно равнище;

42.  призовава правителството на Албания да спази разпоредбите на член 3 от Европейската конвенция за екстрадиция, издадена от Съвета на Европа, и на член 19 от Хартата на основните права на ЕС и да не позволява никаква екстрадиция за политически престъпления или в случай че лицето може да бъде подложено на изтезания или нечовешко третиране в държавата, която отправя искане за екстрадиция;

43.  приветства успеха на Албания в предотвратяването на заминаването на чуждестранни бойци; приветства постигнатото регионално сътрудничество в противодействието на потенциални терористични заплахи; отново заявява необходимостта от по-нататъшни мерки за прекъсване на финансовите потоци, предназначени за финансиране на тероризма, за укрепване на механизмите за превенция и мониторинг, включващи гражданското общество и религиозните общности, и за ефективно справяне с онлайн радикализацията; отново заявява необходимостта от допълнително усъвършенстване на програмите за реинтеграция на завърналите се лица и техните семейства и за превенция на радикализацията в затворите, включително чрез засилване на участието на гражданското общество и на религиозните общности;

44.  призовава за по-голямо сътрудничество между Албания и ЕС в борбата с киберпрестъпността и по въпросите, свързани с кибернетичната отбрана;

45.  приветства активното участие на Албания в Берлинския процес, Групата на шестте от Западните Балкани и други регионални инициативи, както и приноса ѝ за укрепване на профила на Съвета за регионално сътрудничество; приветства подписването на Съвместна декларация относно регионалното сътрудничество и добросъседските отношения в рамките на Берлинския процес; приветства проактивната роля на Албания за насърчаване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения с други държави, обхванати от процеса на разширяване, и със съседни държави — членки на ЕС, и подчертава, че добрите отношения са съществена част от процеса на разширяване; приветства официалното откриване на фонда за Западните Балкани, който следва да насърчава общите ценности и да развива регионалното сътрудничество между гражданите, гражданското общество и институциите в региона на Западните Балкани; приветства създаването на съвместната търговска палата на Албания и Сърбия в Тирана и насърчава укрепването на сътрудничеството в областта на търговията и бизнеса в региона; приветства продължаващите усилия за насърчаване на регионалното сътрудничество, по-специално в областта на опазването на околната среда, както е посочено в Адриатическата тристранна инициатива; припомня, че следва да се избягват изявления и действия, които биха могли да се отразят отрицателно на добросъседските отношения;

46.  отново потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионална комисия за установяване на фактите за всички жертви на военни престъпления и други тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия (RECOM); настоятелно призовава правителството на Албания да поеме водещата роля за нейното създаване; подчертава значението на този процес, както и на активния ангажимент на всички регионални политически лидери, за да може RECOM да започне незабавно своята работа; насочва вниманието към коалицията за предложението на RECOM за план за действие с ясни дати и референтни показатели;

47.  силно приветства Албания за продължаващото пълно привеждане в съответствие с всички позиции и декларации на ЕС, направени в контекста на общата външна политика и политика на сигурност; призовава Албания да се присъедини към общата позиция на ЕС относно ненарушимостта на Римския статут на Международния наказателен съд и да се откаже от двустранното си споразумение за имунитет, сключено със Съединените американски щати; приветства активното участие на Албания в мисиите за управление на военни кризи в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, както и приноса на страната за мисиите на НАТО, имащи стратегическо значение за ЕС;

48.  настоятелно призовава органите на Албания да използват по най-ефективен начин средствата на ЕС във всички региони на страната; призовава Комисията да гарантира строго обвързване с условия при отпускането на средства от ИПП и да прави оценка, като част от своите доклади по държави, на ефективността на помощта по ИПП за Албания, особено по отношение на основните приоритети и съответните проекти;

49.  отбелязва конструктивната атмосфера на Дванадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания, проведено на 12 и 13 февруари 2018 г. в Тирана; отбелязва подобряването на сътрудничеството между представителите на мнозинството и опозицията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране; подчертава значението на продължаването на сътрудничеството между партиите по пътя на реформите за присъединяване към ЕС;

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителството и парламента на Албания.

(1) Терминът „роми“ се използва като обобщаващ термин, който включва различни сродни групи, независимо дали те водят уседнал начин на живот или не, като например роми, ашкали, гюпти и др., които може да имат различна култура и различен начин на живот.


Доклад от 2018 г. относно Черна гора
PDF 181kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора (2018/2144(INI))
P8_TA(2018)0482A8-0339/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Черна гора, влязло в сила на1 май 2010 г.,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани от 17 май 2018 г. и Приоритетната програма от София,

—  като взе предвид деветото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, проведено на 25 юни 2018 г.,

—  като взе предвид присъединяването на Черна гора към НАТО на 5 юни 2017 г.,

—  като взе предвид ратифицирането от парламентите на Черна гора и на Косово на споразумението за определяне на границата между Черна гора и Косово,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването – 2018 г.“ (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Черна гора за 2018 г.“ (SWD(2018)0150),

—  като взе предвид оценката на Комисията от 17 април 2018 г. относно Програмата за икономически реформи на Черна гора за периода 2018 — 2020 г. (SWD(2018)0131) и съвместните заключения на Съвета от 25 май 2018 г. относно икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид докладите на мисията за наблюдение на избори на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) и изявлението на делегацията на Европейския парламент за наблюдение на избори във връзка с президентските избори от 15 април 2018 г.,

—  като взе предвид декларацията и препоръките, приети на петнадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС — Черна гора, проведено в Подгорица на 16 — 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, проведено от Комисията, Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Черна гора,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0339/2018),

А.  като има предвид, че всяка държава, обхваната от процеса на разширяване, се оценява индивидуално, според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване;

Б.  като има предвид, че Черна гора понастоящем е най-напреднала в преговорния процес, като е отворила 31 от общо 35 глави от достиженията на правото на ЕС и е приключила неокончателно преговорите по три глави;

В.  като има предвид, че конструктивният диалог между вътрешнополитическите сили и със съседните държави ще бъде от съществено значение за постигането на по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Г.  като има предвид, че Черна гора запазва ангажимента си за създаване на функционираща пазарна икономика и продължава да постига резултати във връзка с изпълнението на задълженията по Споразумението за стабилизиране и асоцииране;

Д.  като има предвид, че Черна гора ползва предприсъединителна помощ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II);

Е.  като има предвид, че Черна гора трябва допълнително да засили, inter alia, парламентарния, законодателния и надзорния си капацитет, институционалната прозрачност, спазването на принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система, работата на национално равнище по случаите на военни престъпления, честността на изборния процес, свободата на медиите, както и борбата с корупцията, организираната престъпност и неформалната икономика;

1.  приветства трайния ангажимент на Черна гора в процеса на интеграция с ЕС и като цяло непрекъснатия ѝ добър напредък, основан на широка обществена подкрепа за това стратегическо решение;

2.  подчертава, че изпълнението и прилагането на реформите продължава да бъдат основен показател за успешна интеграция; призовава Черна гора да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото законодателство и новите политики и призовава за своевременно изпълнение на междинните критерии за глави 23 и 24;

3.  приветства оценката на Комисията, представена в съобщението ѝ от 6 февруари 2018 г. относно стратегията за Западните Балкани, че със силна политическа воля, с провеждане на реални и трайни реформи и с окончателно решаване на споровете със съседните държави Черна гора потенциално може да е готова за членство до 2025 г.;

4.  призовава Комисията и Съвета да осигурят наличието на подходяща разпоредба в следващата многогодишна финансова рамка (МФР), която да отчита евентуалното присъединяване на Черна гора към Европейския съюз, както е посочено в стратегията за Западните Балкани;

Демократизация

5.  припомня на всички политически партии, че конструктивният политически ангажимент зависи от наличието на напълно функциониращ парламент, в който всички политици поемат своята отговорност пред избирателите, като заемат местата си в парламента; приветства факта, че повечето опозиционни партии се върнаха в парламента след дълъг парламентарен бойкот; настоятелно призовава всички останали политически партии да се върнат в парламента и да положат повече съгласувани усилия за истински политически диалог, за да се гарантира, че парламентът има капацитета да изпълнява пълноценно своята законодателна и надзорна роля, като по този начин ще се възстанови функциониращият демократичен процес;

6.  призовава за прилагане на законодателството относно участието на жените и малцинствата в обществения и в политическия живот, по-специално на ромите(1), включително като се даде възможност за пълноценно участие на жени от малцинствата в процесите на вземане на решение и заемане на постове в публичната администрация и други държавни институции;

7.  призовава политическото ръководство на Черна гора да се съсредоточи върху оставащите предизвикателства, като се справи с проблемите за принципите на правовата държава, свободата на медиите, корупцията, изпирането на пари, организираната престъпност и свързаното с нея насилие, и да подходи приоритетно към тези въпроси;

8.  отбелязва, че основните свободи бяха спазени по време на президентските избори през април 2018 г.; призовава правителството да работи съвместно с опозиционните партии и гражданското общество, за да разгледа изчерпателно недостатъците, установени от ОССЕ/БДИПЧ, и да изпълни докрай приоритетните препоръки на мисията за наблюдение на избори на БДИПЧ, като приеме висящото национално законодателство, а така също и да засили прозрачността и професионализма на изборната администрация с цел повишаване на общественото доверие в изборния процес; призовава за провеждане на местни избори едновременно в цялата страна и за подобряване на качеството и прозрачността на изборите; настоятелно призовава разпоредбите относно прозрачността на финансирането на политическите партии да бъдат засилени;

9.  призовава за пълно разследване на всички твърдения за изборни нарушения; отново настоява за надлежни последващи действия във връзка с „аферата с аудиозаписите“ от 2012 г.; призовава Агенцията за борба с корупцията да засили наблюдението във връзка с евентуални злоупотреби с обществени средства за целите на политическите партии;

10.  изразява безпокойство от решението на парламента на Черна гора да освободи Ваня Чалович Маркович от съвета на Агенцията за борба с корупцията; настоятелно призовава за пълна прозрачност при разглеждането на случая;

Принципи на правовата държава

11.  отбелязва централната роля на Одитния орган, Агенцията за борба с корупцията, Комисията за контрол на обществените поръчки, Агенцията по конкуренцията и Органа за държавната помощ за справянето с организираната престъпност и корупцията; приветства продължаващите реформи, целящи да подобрят капацитета и независимостта на тези институции, но отбелязва необходимостта от повишаване на ефективността, постигане на по-добри резултати, насърчаване на предотвратяването на корупцията, включително чрез подходящи санкции, и премахване на оставащите пречки пред постигането на пълната им независимост;

12.  отбелязва напредъка, постигнат по отношение на укрепването на капацитета на Агенцията за борба с корупцията за разследване на финансирането на кампании; при все това подчертава необходимостта от повишаване на доверието в агенцията и засилване на репутацията ѝ, което би могло да се постигне чрез още по-голямо отдалечаване на нейната работа от всякакво политическо влияние;

13.  приветства усилията, положени за подобряване на прозрачността на публичната администрация и обмена на информация, но насърчава създаването на по-достъпна за гражданите, професионална и деполитизирана публична администрация; приветства по-ефективната работа на Омбудсмана; призовава за по-добри оценки на въздействието на нормативната уредба, изчерпателни одиторски доклади и приобщаващи обществени консултации по законодателните предложения; подчертава значението на сътрудничеството с организациите на гражданското общество и на свободния достъп до информация за целите на ефективната борба с корупцията и насърчава преразглеждане на законодателните промени, направени през май 2017 г.; препоръчва оптимизиране на ресурсите и човешкия капитал в публичната администрация;

14.  приветства значителния напредък, постигнат от Черна гора по отношение на електронното управление и на електронното участие, като страната сега е една от 25-те държави с най-добри резултати в тези области според проучването на ООН в областта на електронното управление за 2016 г.; призовава правителството на Черна гора да поддържа темпa на реформите, за да повиши допълнително ефикасността и достъпността на публичната администрация;

15.  приветства постигнатия умерен напредък по отношение на повишаването на независимостта, прозрачността, отчетността, професионализма и ефективността на съдебните институции; призовава за гаранции срещу политическа намеса и за последователно прилагане на етичните кодекси и дисциплинарните мерки; приветства факта, че за пръв път са назначени нови съдии и прокурори посредством новата система за подбор на служители;

16.  отбелязва необходимостта от напредък в съдебното производство във връзка с твърдението за опит за преврат от октомври 2016 г., като се осигури пълно съдебно сътрудничество с трети държави; приветства решението за публично излъчване на съдебните заседания в интерес на прозрачността;

17.  приветства измененията на Закона за Съдебния съвет, приети на 29 юни 2018 г., с които се дава възможност да продължи редовното функциониране на Съдебния съвет; отбелязва, че тези изменения бяха приети в съответствие с препоръките на Венецианската комисия; подчертава, че тези промени по отношение на избора на непрофесионални членове на Съвета представляват само временно решение; настоятелно призовава новосформираната ad-hoc работна група на парламента бързо да разреши този въпрос;

18.  изразява загриженост във връзка с увеличаващите се случаи на насилие и убийства, свързани с организираната престъпност, които оказват отрицателно въздействие върху ежедневието на обикновените граждани; приветства факта, че органите отчитат този проблем, но призовава за по-решителни превантивни действия, включително използването на неоснована на присъда конфискация на активи; приветства разследването, наказателното преследване и произнасянето на присъди по дела за корупция на високо равнище; при все това отчита, че тези резултати трябва да бъдат допълнително засилени, особено по дела за изпиране на пари и трафик на хора;

19.  призовава за напредък в областта на предотвратяването на конфликти на интереси и незаконно обогатяване на държавни служители, включително на общинско равнище; призовава органите да засилят конфискацията на активи от престъпна дейност, да ускорят проверките на богатство с неизяснен произход и да предприемат други стъпки за разбиване на престъпните групировки и за разкъсване на връзките между организираната престъпност, бизнеса и политиката; същевременно осъжда практиката на налагане на санкции под нормативно установените минимални равнища, тъй като това има конктрапродуктивен ефект върху предотвратяването на корупционните престъпления;

20.  припомня, че Черна гора трябва да положи допълнителни усилия, за да гарантира ефективна защита на правото на собственост в съответствие с достиженията на правото на ЕС и с международните стандарти за правата на човека; настоятелно призовава държавните органи да осигуряват справедлив съдебен процес в разумни срокове, когато прилагат действащата национална правна рамка, включително по отношение на имуществените права и реституцията на имущество; отбелязва, че надеждният, недискриминационен и стабилен режим по отношение на правата на собственост е предпоставка за доверието на гражданите и външните инвеститори и доверието сред бизнеса;

Управление на границите и миграция

21.  отбелязва, че Черна гора досега е показала способност да обработва молби за убежище, но подчертава, че е необходимо да се постигне допълнителен напредък; насърчава Черна гора да работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана за подобряване на управлението на границите в съответствие с европейските норми, справяне с нередовната миграция и разбиване на мрежите за контрабанда на мигранти; призовава за активизиране на усилията и трансграничното сътрудничество за предотвратяване и разбиване на организираните престъпни мрежи, свързани с трафика на хора, както и с контрабандата на наркотици и тютюневи изделия; подчертава продължаващите опасения относно незаконната търговия с тютюневи изделия в Черна гора, особено във връзка със зоните за свободна търговия в страната; призовава Комисията да продължи да подкрепя Черна гора в упражняването на контрол над зоните си за свободна търговия и работата за предотвратяване на незаконна търговия;

22.  изразява съжаление за липсата на напредък при справянето с трафика на хора и настоятелно призовава да се обърне особено внимание на предотвратяването на принудителната организирана проституция и детска просия; подчертава, че са необходими допълнителни усилия по отношение на идентифицирането на жертвите и техния достъп до мерки за предоставяне на помощ, обезщетение и закрила; призовава Черна гора да осигури ефективна закрила на жертвите на трафик и да обърне специално внимание на рехабилитацията на децата – жертви на трафик и на ромските жени и момичета, предвид уязвимото им положение вследствие на бедността и маргинализацията;

Медии

23.  изразява нарастващата си загриженост за състоянието на свободата на изразяване и свободата на медиите, по отношение на които в три последователни доклада на Комисията се отбелязва „липса на напредък“; припомня, че свързаната с това глава 23 беше отворена през декември 2013 г. и че именно напредъкът по тази глава и по глава 24 определя общия темп на преговорите; осъжда най-категорично сплашванията, кампаниите за оклеветяване и словесните и физическите нападения срещу журналисти; отбелязва, че има седем докладвани случая на нападения срещу журналисти през 2017 г.; настоятелно призовава правителството да гарантира защитата на журналистите на практика; призовава за предприемане на по-нататъшни стъпки за гарантиране на независимостта на медиите и журналистите и насърчава систематично събиране на данни за заплахи срещу журналисти; отбелязва, че делегацията на ЕС в Черна гора следи отблизо положението;

24.  изразява особена загриженост по повод нападението от 8 май 2018 г. срещу журналистката от вестник „Vijesti“ Оливера Лакич и призовава за пълно разследване на случая; счита за неприемливо, че няма ново развитие във връзка с разследванията на стари случаи на насилие срещу журналисти; призовава органите да осъдят категорично всички нападения срещу журналисти и да насърчат мерки за защита на журналистите и за изкореняване на безнаказаността;

25.  изразява съжаление относно финансовия и редакционен натиск, оказван срещу обществения радио- и телевизионен оператор (RTCG) и Агенцията за електронни медии (AEM); настоятелно призовава за въвеждане на гаранции срещу неправомерни политически и бизнес влияния и за гарантиране на пълна прозрачност по отношение на държавните разходи за реклама в медиите; отново изтъква необходимостта общественият радио- и телевизионен оператор RTCG и всички други медии да бъдат защитени от неправомерно политическо влияние; настоятелно призовава държавните органи да предоставят на медийните регулаторни органи и на обществения радио- и телевизионен оператор достатъчно средства за осигуряване на финансова самостоятелност и независимост на RTCG и AEM, които са от решаващо значение за една стабилна медийна среда по време на предизборните кампании; изразява съжаление по повод на промяната в състава на съвета на RTCG и освобождаването на генералния директор на RTCG г-жа Андрияна Кадия; счита, че преждевременните уволнения следва да бъдат разрешени само в ограничени случаи;

26.  предупреждава, че липсата на финансова самостоятелност насърчава политическата зависимост и поляризацията на медиите; счита, че е необходимо прозрачно и недискриминационно разпределение на държавните средства за реклама, и призовава органите да обмислят алтернативни форми на непреки субсидии за насърчаване на независимостта на медиите;

27.  подчертава ролята на Агенцията за електронни медии и на ефективното саморегулиране за осигуряване на най-високи етични стандарти в медиите в Черна гора и за намаляване броя на случаите на оклеветяване; отбелязва, че несигурното положение на журналистите подкопава качеството и професионализма на медиите;

Гражданско общество и права на човека

28.  подчертава решаващата роля на организациите на гражданското общество за подобряване на функционирането на държавните институции и за борба с корупцията и организираната престъпност; решително осъжда неотдавнашното сплашване и неприемливата кампания за оклеветяване срещу организациите на гражданското общество, критикуващи бавния като цяло напредък или липсата на такъв в ключови области на правовата държава;

29.  призовава за отделяне на повишено внимание при изготвянето и прилагането на законодателство в областите, които засягат пространството за гражданското общество, за да се гарантира, че това законодателство не налага непропорционална тежест на тези организации и не оказва дискриминационно въздействие върху гражданското общество, нито води до намаляване на неговото пространство; подчертава необходимостта от публично финансиране, което да е на разположение на организации на гражданското общество, работещи по въпросите на правата на човека, демокрацията и правовата държава, включително в ролята на „пазител“ и застъпнически организации и малки местни организации; счита, че организациите на гражданското общество следва да могат да получават финансиране от други донори, като например частни донори и международни организации, органи или агенции;

30.  отбелязва промените в законодателството относно неправителствените организации, което има за цел да подобри публичното им финансиране, и препоръчва бързо приемане на необходимото вторично законодателство; отново призовава за систематични, приобщаващи, навременни и действителни консултации с гражданското общество по ключови законодателни реформи, свързани с ЕС, включително и прилагането им на местно равнище, за да се насърчи демократичният характер на вземането на решения и да се постигне по-голяма прозрачност; препоръчва да се подобри финансовата регулаторна среда за организациите на гражданското общество чрез предоставяне на допълнителни ресурси, и да бъдат установени ясни правила по отношение на правителствените механизми за консултации с организациите на гражданското общество;

31.  приветства продължаващото привеждане в съответствие на законодателството в областта на основните права; настоятелно призовава за укрепване на институционалната рамка, която да дава възможност за ефективна защита на правата, включително в случаи на малтретиране от правоприлагащите органи, сплашване и физическо нападение; призовава за актуализиране на закона за свободата на религиозните убеждения;

32.  приветства положените до момента усилия за прилагане на Конвенцията от Истанбул, но настоятелно призовава за подобряване на механизмите за прилагане и наблюдение във връзка със защитата на правата на човека, включително чрез справяне с насилието срещу жени и деца; във връзка с това призовава за ефективно провеждане на политиките в областта на основните права, по-специално относно равенството между половете, правата на социално включване на хората с увреждания, правата на детето и правата на ромите, като се осигурят подходящи бюджетни средства и ресурси за провеждане на политиките и изграждане на капацитет на отговорните институции; призовава органите да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на принудителни бракове между деца;

33.  настоятелно призовава Черна гора да гарантира цялостно и навременно прилагане на законодателството за равенството между половете и борбата с дискриминацията и да наблюдава въздействието му върху жените от групи в неравностойно положение и маргинализирани социални групи; призовава Черна гора да осигури свободен достъп до правосъдие на всички жени и да предостави безплатна правна помощ на жени, които са били жертви на основано на пола насилие, като се обърне особено внимание на жените от ромски произход, жените с увреждания и жените, живеещи в селски и отдалечени райони; призовава Черна гора да укрепи ролята и капацитета на съответните си органи, така че да бъдат по-добре подготвени да се справят със защитата и рехабилитацията на жертвите и да работят проактивно с мъжете, за да не извършват насилие срещу жени; настоятелно призовава Черна гора да увеличи броя и капацитета на държавните заведения за подслон;

34.  призовава органите на Черна гора да продължат да подобряват климата на приобщаване и толерантност в обществото и да предприемат ефективни мерки срещу словото на омразата, социалното изключване и дискриминацията на малцинствата; отбелязва, че Черна гора все още не спазва изцяло Конвенцията на ООН относно правата на хората с увреждания; насърчава компетентните органи да продължат да укрепват усилията си за защита на правата на ЛГБТИ лицата; остава загрижен за трудностите, свързани с приемането на сексуалното многообразие в обществото на Черна гора; изразява загриженост относно дискриминацията, с която се сблъскват жените и момичетата от ромската общност, както и факта, че маргинализираните ромски граждани на Черна гора имат ограничен достъп до възможности във всички аспекти на човешкото развитие, за което свидетелстват резултатите от проучване от 2017 г. по този въпрос; набляга на важността на укрепването на сектора на МСП и предоставянето на подкрепа чрез по-добро законодателство и изпълнение на промишлената политика;

35.  отбелязва продължаващия напредък в подобряването на положението на малцинствата; призовава да бъде зачитана мултиетническата идентичност на залива Котор и да бъдат положени допълнителни усилия за запазването ѝ;

36.  настоятелно призовава Черна гора да започне кампании за повишаване на обществената осведоменост за борба с дискриминацията и насилието срещу ЛГБТИ лица и да осигури справедливо разследване и наказателно преследване в случаи на престъпления, извършвани срещу тях;

37.  настоятелно призовава Черна гора да започне кампании за повишаване на обществената осведоменост, за да насърчи съобщаването на случаи на домашно насилие срещу жени и момичета, да увеличи броя на добре обучените и съобразяващи се с аспектите на пола съдии, да гарантира справедливо разследване и наказателно преследване на престъпленията и да осигури помощ, консултации и услуги за реинтеграция за жертвите;

Икономика, социална политика, заетост и образование

38.  приветства постигнатия от Черна гора напредък по отношение на гарантирането на макроикономическа стабилност и фискална консолидация и призовава за прозрачност на бюджета и добра среда за заетостта и бизнеса; подчертава, че корупцията, неформалната икономика, недостатъците в прилагането на принципите на правовата държава и тромавите регулаторни процедури продължават да възпират растежа и инвестициите; подчертава, че европейският социален модел изисква диалог с всички заинтересовани лица в икономиката, включително профсъюзите;

39.  настоятелно призовава за използване на пълния потенциал на цифровите инструменти в областта на поземлените регистри, фактурирането и издаването на разрешения за строителство; отбелязва необходимостта от ускоряване на въвеждането на широколентов достъп за предприятията и домакинствата; подчертава необходимостта от общодържавна рамка за оперативна съвместимост, която да подкрепи по-нататъшната цифровизация и опростяването на административните и бизнес процедури; приветства продължаващото разработване на онлайн електронна регистрация на дружества;

40.  приветства нормативните промени в областта на образованието и усилията за увеличаване на процента на децата, обхванати от предучилищно образование, включително деца в неравностойно положение, и подчертава значението на един всеобхватен подход към развитието в ранна детска възраст; настоятелно призовава органите да се справят с високия процент на дълготрайно безработните сред младите хора и жените, включително по целесъобразност чрез оценки на въздействието по признак пол; отбелязва изготвянето на Бяла книга за насърчаване на младежката заетост в сътрудничество с Международната организация на труда; подчертава необходимостта от въвеждане на активни мерки на пазара на труда, най-вече за жени, неблагоприятно засегнати от отмяната на социалните помощи;

41.  отбелязва, че със социалните партньори следва ефективно и систематично да се провеждат консултации по теми, засягащи заетостта и социалните въпроси; подчертава необходимостта от допълнително укрепване на капацитета на Социалния съвет; приветства приемането на правилници в областта на здравето и безопасността на работното място, но остава загрижен поради високия процент на трудовите злополуки, завършващи със смърт, и малкия брой инспектори по труда;

42.  приветства засиленото участие на Черна гора в програмата „Еразъм+“ и изразява подкрепата си за предложението на Комисията за удвояване на бюджета на „Еразъм+“; насърчава по-голяма координация по междусекторни въпроси, засягащи младежката заетост, приобщаването, активното гражданско участие, доброволчеството и образованието;

Околна среда, енергетика и транспорт

43.  изразява задоволство, че според член 1 от конституцията на Черна гора тя е екологична държава; приветства възможното отваряне на глава 27 от достиженията на правото на ЕС в преговорите с Черна гора тази година; призовава органите да осигурят по-добра защита на най-ценните зони, по-специално по отношение на биологичното разнообразие, и да преразгледат проектите за строителство на хотели и водноелектрически централи;

44.  отбелязва, че изграждането на допълнителен капацитет в областта на водноелектрическата енергия и туризма, особено в защитени зони, трябва да отговаря на стандартите на ЕС по отношение на околната среда; изразява загриженост във връзка с неустойчивото развитие на водноелектрическата енергия, тъй като много от 80-те проекта за водноелектрически централи не се планират в съответствие с международните конвенции или законодателството на ЕС, въпреки изискванията на глава 27; настоятелно призовава за по-нататъшно използване на потенциални възобновяеми енергийни източници и мерки за енергийна ефективност и за подобряване на управлението на водите и отпадъците; приветства успешното привеждане в съответствие на законодателството на Черна гора от 2016 г. относно трансграничния обмен на електроенергия и природен газ с третия енергиен пакет; приветства подобреното привеждане в съответствие, което Черна гора постигна относно енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, но настоятелно призовава органите напълно да приведат в съответствие националното законодателство с Директивата за енергията от възобновяеми източници и Директивата относно енергийните характеристики на сградите;

45.  настоятелно призовава Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да преразгледат своята подкрепа за проектите за водноелектрически централи и да оттеглят финансирането за всички проекти, които се осъществяват в защитени зони или не разполагат със солидни предварителни оценки на въздействието върху околната среда;

46.  подчертава необходимостта на широката общественост да бъде предоставена навременна и точна информация относно въздействието върху река Тара от изграждането на магистралата, а така също да се прекратят всички дейности, свързани с изхвърляне на отпадъци и промяна на речното корито, в съответствие с ангажиментите, поети от Черна гора за опазване на зоните, които се ползват със специална национална и международна защита;

47.  изразява тревога във връзка с устройствения план със специална цел за националния парк „Езеро Скадар“; набляга на необходимостта да бъдат изоставени големите водноелектрически проекти на река Морача, тъй като те имат значителен отрицателен ефект върху езерото Скадар и река Тара, защитени по силата на международното и националното законодателство;

48.  приветства положителното развитие при по-нататъшното съгласуване на националното екологично законодателство на Черна гора и на това за изменението на климата с достиженията на правото на ЕС; настоятелно призовава правителството на Черна гора да предостави защита на обекта Улцин Салина, както на национално, така и на международно равнище, в съответствие с дадените препоръки на финансираното от ЕС проучване относно защитата на Улцин Салина; подчертава спешната необходимост да се осигури включването на Улцин Салина в мрежата „Натура 2000“; призовава за идентифициране и определяне на защитени морски зони;

49.  подчертава проактивното участие и конструктивната роля на Черна гора в регионалното и международното сътрудничество чрез Берлинския процес и инициативата за Групата на шестте от Западните Балкани; приветства резултата от провелата се в София среща на върха ЕС – Западни Балкани 2018 г. и приемането на пакета за ИПП за 2018 г., който включва финансиране за два важни инфраструктурни проекта: „Обходен път Будва“ по Адриатическо-Йонийския коридор и „Железопътен участък Връбница – Бар“ по коридора Ориент/Източно Средиземноморие; подчертава значението на транспортните маршрути, които предоставят пряка връзка между балканските държави и пазарите на ЕС;

50.  приветства намерението на Черна гора да създаде схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) в следващите три години и приемането на вторично законодателство относно икономиите на гориво и емисиите от нови автомобили; отбелязва значението на включването в националното законодателство на Черна гора на аспекти от СТЕ на ЕС, Регламента за разпределяне на усилията и механизма за мониторинг и докладване;

51.  приветства продължаващите усилия за насърчаване на регионално сътрудничество, по-специално в опазването на околната среда, както е посочено в Адриатическата тристранна инициатива;

Регионално сътрудничество и добросъседски отношения

52.  приветства продължаващите усилия на Черна гора за конструктивно регионално сътрудничество и добри двустранни съседски отношения; подкрепя предложението за намаляване на разходите за роуминг в Западните Балкани;

53.  приветства ратифицирането на споразумението за определяне на границата между Черна гора и Косово; призовава за бързо сключване на споразумения за разрешаване на неуредените гранични спорове с други съседски държави;

54.  приветства подписването от Черна гора и Албания на съвместна декларация и 12 споразумения относно взаимната помощ в различни области и го разглежда като пример за положително сътрудничество в региона;

55.  настоятелно призовава Черна гора да активизира усилията си за проактивно приоритизиране и наказване на военните престъпления и за изясняване на съдбата на изчезналите лица; приветства усилията за реинтеграция на разселените лица по линия на регионалната програма за жилищно настаняване; подчертава, че въпреки приемането на четири документа във връзка със стратегия за разследване на военните престъпления, прокуратурата не е предприела нови проверки, не е започнала съдебни производства и не е повдигнала нови обвинения; изразява загриженост, че Службата на специалния прокурор започна разглеждането на осем нови случая през 2016 г., шест от които са все още на етап на предварително разследване; потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионалната комисия за установяване на фактите за военните престъпления и другите тежки нарушения на правата на човека, извършени в бивша Югославия (RECOM); подчертава значението на този процес и активното участие на всички регионални политически лидери; приветства публичната подкрепа на министър-председателя за RECOM;

56.  поздравява Черна гора за поредната година на пълно привеждане в съответствие с всички позиции и декларации на ЕС, направени в контекста на общата външна политика и политика на сигурност, и приветства активното ѝ участие в мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); оценява начина, по който се провежда външната политика на Черна гора; призовава Черна гора да се присъедини към общата позиция на ЕС относно интегритета на Римския статут на Международния наказателен съд и към ръководните му принципи относно двустранните споразумения за имунитет;

57.  призовава за по-голямо сътрудничество между Черна гора и ЕС в борбата с киберпрестъпността и по въпросите, свързани с кибернетичната отбрана;

58.  припомня стратегическото значение на присъединяването на Черна гора към НАТО за гарантирането на стабилността и мира в Западните Балкани;

o
o   o

59.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Черна гора.

(1) Терминът „роми“ се използва като обобщаващ термин, който включва различни сродни групи, независимо дали те водят уседнал начин на живот или не, не само роми, но и ашкали, гюпти и др., които може да имат различна култура и начин на живот.


Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС
PDF 149kWORD 57k
Препоръка на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (2018/2117(INI))
P8_TA(2018)0483A8-0403/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 13 от нея,

—  като взе предвид Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията (11855/2012), приети от Съвета по външни работи на 25 юни 2012 г.,

—  като взе предвид Насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, приети от Съвета по външни работи на 12 май 2014 г.,

—  като взе предвид Годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област,

—  като взе предвид Препоръката относно статута на преподавателите в областта на висшето образование, приета от Генералната конференция на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) на нейната 29-а сесия от 21 октомври до 12 ноември 1997 г.,

—  като взе предвид Декларацията от Лима относно академичната свобода и автономността на институциите за висше образование, приета от World University Service през септември 1988 г.,

—  като взе предвид Резолюция 29/7 относно правото на образование, приета от Съвета на ООН по правата на човека на неговото 42-ро заседание на 2 юли 2015 г.,

—  като взе предвид Общ коментар № 13 на Комитета на ООН по икономически, социални и културни права, приет на 8 декември 1999 г. на двадесет и първото заседание на комитета,

—  като взе предвид становище 891/2017 на Венецианската комисия,

—  като взе предвид докладите на национални, европейски и международни неправителствени организации, и по-специално принципите на държавна отговорност за защита на висшето образование от атака,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно основните свободи,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0403/2018),

А.  като има предвид, че ЮНЕСКО определя академичната свобода като „правото, неограничавано от установена доктрина, на свобода на преподаване и обсъждане, свобода на провеждане на научни изследвания и разпространение и публикуване на резултатите от тях, свобода на изразяване на мнение относно институцията или системата, в които се работи, свобода от институционална цензура и свобода на участие в професионални или представителни академични органи“;

Б.  като има предвид, че правото на образование е от съществено значение за упражняването на всички права на човека и за постигането на устойчиво развитие; като има предвид, че това право може да се ползва само в атмосфера на академична свобода и с автономността на институциите за висше образование;

В.  като има предвид, че Декларацията от Лима относно академичната свобода и автономността на институциите за висше образование определя академичната свобода като свобода на членовете на академичната общност — като тук се включват всички лица, които преподават, учат, извършват научни изследвания и работят в институции за висше образование — индивидуално или колективно да преследват, развиват и предават знания чрез научни изследвания, проучвания, дискусии, документация, производство, създаване, преподаване, изнасяне на лекции и писане;

Г.  като има предвид, че това определение трябва да се основава на основните демократични ценности, включително принципите на равен достъп, борба с дискриминацията, отчетност, критично и независимо мислене, институционална автономност и социална отговорност; като има предвид, че не може да има демокрация без академична свобода, която дава възможност за информиран дебат;

Д.  като има предвид, че академичната свобода е основен елемент за постигането на устойчиво развитие, по-специално за постигане на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата до 2030 г., в която централно място заемат качественото образование, научните изследвания и иновациите;

Е.  като има предвид, че автономността е необходимо условие, за да могат учебните заведения да изпълняват своите функции; като има предвид, че академичната свобода изисква постоянна и бдителна защита от неправомерен натиск от страна на държавни или търговски интереси;

Ж.  като има предвид, че академичната свобода — в т.ч. нейните елементи свобода на мисълта, на мнение, на изразяване, на сдружаване, на пътуване и учене — допринася за създаването на пространство, в което всяко отворено и стабилно плуралистично общество е свободно да мисли, да поставя въпроси, да споделя идеи и да произвежда, потребява и разпространява знания;

З.  като има предвид, че атаките срещу академичната свобода подкопават научните изследвания, ученето, преподаването, публичното обсъждане и правото на образование, водят до ерозия на качеството на академичната работа и на социалното, политическото, икономическото и културното развитие; като има предвид, че отговори на проблемите в обществото трябва да бъдат намирани с разум, доказателства и убеждаване;

И.  като има предвид, че правото на образование, преподаване и научни изследвания може напълно да се упражнява само в атмосфера на академична свобода;

Й.  като има предвид, че е налице спешна необходимост от обръщане на подходящо внимание на академичната свобода по време на процеса на присъединяване към ЕС, за да се предотвратят атаки в държави – членки на ЕС, като например опитите за затваряне на Централноевропейския университет (СЕС) в Будапеща, които са на път да доведат до преместването на приема на студенти във Виена от 2019 г., както и блокирането на проучвания в областта на социалната роля на пола в Унгария; като има предвид, че страните кандидатки следва да се ангажират с основни ценности във висшето образование, включително академична свобода и институционална автономност;

К.  като има предвид, че академичната общност и учебните заведения са все по-уязвими от намеса, натиск или репресии от страна на държавите, бизнес сектора или други недържавни участници; като има предвид, че всяка година се съобщава за стотици нападения над университети, институции за висше образование и техните членове по света, включително убийства, насилие и изчезвания, неправомерно лишаване от свобода/ задържане, неправомерно преследване, загуба на длъжност, неправомерно уволнение/експулсиране от обучение, ограничения за пътуване или движение и други крайни или системни заплахи; като има предвид, че нарушения на академичната свобода се случват и в държавите — членки на ЕС и най-близките му партньори;

Л.  като има предвид, че съкращенията в публичното финансиране за образованието, включително висшето образование, и последващата необходимост от алтернативни източници на доходи, излагат на риск академичната свобода, особено когато това външно финансиране произтича от авторитарни режими в чужбина или многонационални предприятия;

М.  като има предвид, че чуждестранните образователни институции в рамките на ЕС са изправени пред нападения от страна на националните правителства и се сблъскват с нарушения на своята академична свобода;

Н.  като има предвид, че опитите за контролиране или заглушаване на висши учебни заведения или техни научни работници, студенти и служители излизат отвъд границите на лицата и институциите, към които са пряко насочени, и засягат обществото като цяло, като водят до свиване на пространството за приобщаващо демократично участие, свобода на словото и оправомощаване на всички граждани и като лишават бъдещите поколения от висококачествени представители на академичните среди и изследователи;

О.  като има предвид, че ефективното осъществяване на правото на образование и гарантирането на академична свобода изисква държавите да осигурят адекватно и надеждно равнище на финансиране за образованието; като има предвид, че политиките за финансови и икономически бюджетни ограничения сериозно засегнаха академичната свобода и продължават да го правят по целия свят, включително в рамките на ЕС;

П.  като има предвид, че нарушенията на академичната свобода рядко се разглеждат в рамката за правата на човека, което отразява отчасти непознаването на въпросите, свързани с академичната свобода, от защитниците на правата на човека, и отчасти факта, че жалбите често се позовават на нарушения на други права, като например свободата на изразяване или на мнение; като има предвид, че в резултат на това стандартите в тази област не са достатъчно развити и не се съобщава достатъчно за нарушенията на академичната свобода;

Р.  като има предвид, че е налице обща потребност както от повишаване на осведомеността за значението на академичната свобода като инструмент за насърчаване на демокрацията, зачитане на принципите на правовата държава и отчетност, така и от създаване на възможности за подобряване на капацитета за нейното застъпничество и защита;

С.  като има предвид, че е важно атаките срещу академичната свобода да се идентифицират като част от глобално явление и да се насърчава признаването на атакуваните научни работници и студенти не само като лица, чиито права са нарушени, но и като защитници на правата на човека, които са обект на нападение; като има предвид, че е необходим решителен отговор на международно и национално равнище, както от самите институции за висше образование, така и от гражданското общество и от широката общественост;

Т.  като има предвид, че голям брой изложени на риск представители на академичните среди и студенти не са в състояние да получат достъп до възможностите, предоставяни от програмите на ЕС за академична мобилност и за защитници на правата на човека, тъй като не отговарят на критериите за кандидатстване или силно се затрудняват да следват общите процедури за кандидатстване, изисквания и графици;

У.  като има предвид, че ограниченията при финансирането на програми на ЕС ограничават действията на организациите и университетите в ЕС, които вече подкрепят студенти и научни работници, изложени на риск или избягали от страните си в резултат на заплаха от преследване поради своята академична ангажираност; като има предвид, че тези организации и университети се нуждаят от повече помощ за своите действия и инициативи;

Ф.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да насърчава и защитава правата на човека, демократичните институции и принципите на правовата държава в целия свят; като имат предвид, че Планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията призовава за по-ефективна политика на ЕС в подкрепа на правата на човека и демокрацията, включително повишаване на ефективността на диалозите за правата на човека, подобряване на видимостта и въздействието на стратегиите за правата на човека, съсредоточаване върху ефективното прилагане на Насоките на ЕС относно правата на човека и подобряване на публичната дипломация и съобщенията относно правата на човека;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

   а) изрично да се признае значението на академичната свобода в публичните изявления, политики и действия, свързани с външната дейност на ЕС, включително да се признаят принципите, че идеите не са престъпления и че критичният дискурс не е акт на нелоялност, а по-скоро са съществени елементи от едно демократично общество и неговото развитие, че автономността на образователните институции следва да бъде защитена по всяко време и че академичната свобода играе съществена роля за напредъка в областта на образованието и развитието на човека и модерното общество;
   б) да се признае, че претенциите за академична свобода спадат към съществуващото право в областта на правата на човека като произтичащи от правото на образование и правата на свобода на изразяване на мнение и на убеждение; да се напомни, че академичната свобода обхваща свободата на академичните среди да разпространяват информация, да провеждат изследвания и да разпространяват знания и истината без ограничения, свободата да изразяват своите възгледи и мнения, дори те да са спорни или непопулярни, в областта на своите научни изследвания и професионален опит, което може да включва проверка на функционирането на публичните институции в дадена политическа система и критика спрямо него;
   в) публично да се подчертаят проблемите, свързани с атаките срещу академичната свобода, включително отрицателните последици от тях; да се изрази загриженост относно уязвимостта на академичната общност от неправомерна намеса от страна на национални органи, частни субекти или корпоративни интереси и да се напомни отговорността на държавите да гарантират академична свобода, да действат в съответствие с нея и проактивно да защитават институциите за висше образование, представителите на академичните среди и студентите от атаки, независимо от произхода и естеството им;
   г) да се гарантира, че институциите на ЕС и представителите на държавите членки, посещаващи трети държави, биват информирани относно положението с академичната свобода;
   д) да се демонстрира подкрепа за институциите, служителите и студентите, които са изложени на риск или са били жертви на принуда или жестоки нападения, както и да се осъдят публично такива нападения, като въпросът се повдигне на всички равнища, включително чрез изявления, посещения, покани за участие в публични прояви и мониторинг на съдебни процеси и местата за лишаване от свобода, както и чрез специфични позовавания на конкретни случаи на членове на университетските среди, изложени на риск;
   е) да се подкрепи равният достъп до академичната общност, независимо от етническа и кастова принадлежност, увреждания, националност, религиозни убеждения, полова идентичност, сексуална ориентация или други признаци; да се обърне особено внимание в отношенията с трети държави на подкрепата за премахването на основана на пола дискриминация и всички форми на насилие и да се спомогне да се реализира равенството между половете и правото на образование на всички;
   ж) да се подчертае, че атаките срещу академичната свобода могат също да са под формата на кибератаки, тъй като в сегашно време представителите на академичните среди все по-често използват интернет и социалните мрежи за изразяване на идеи и мнения;
   з) да се повиши академичната свобода на различните равнища на политически диалог, включително в диалозите и консултациите относно правата на човека с държави партньори; да се увеличат дипломатическите усилия с държавите партньори чрез двустранни и многостранни ангажименти във връзка с инциденти, пораждащи опасения за заплахи или нападения срещу академичната свобода, и по-специално нападения с насилие над институции и членове на университетските среди, както и дискриминационни политики или практики, ненужни ограничения на научните изследвания или изразяването на мнение, неправомерно преследване или задържане и ограничения на правото на основаване на професионални организации и присъединяване към тях; да се насърчат държавите партньори да създадат рамка за академична свобода и институционална автономност и да наблюдават прилагането на тези основни права; да се гарантира, че всяко международно споразумение за сътрудничество с държави партньори спазва тези принципи;
   и) да включи защитата и закрилата на академичната свобода и на институционалната автономност в критериите от Копенхаген за процеса на присъединяване към ЕС с цел предотвратяване на атаки срещу академичната свобода в държави членки, какъвто беше случаят със СЕС в Унгария;
   й) да се насърчат всички държави да направят това, което повечето държави — членки на ЕС вече са направили, и да одобрят и приложат Декларацията относно сигурността на училищата и придружаващите я насоки за защита на училищата и университетите от използването им за военни цели по време на въоръжен конфликт, които служат за указания относно отговорността за защита на основните ценности, особено академичната свобода и институционалната автономност, в контекста на насилие, принуда и атаки срещу висшето образование;
   к) да се работи с ООН, Съвета на Европа, международни агенции, гражданското общество и университетските общности за създаване на механизъм за наблюдение и докладване на атаките, заплахите и ненужните ограничения срещу висшето образование и отделни научни работници; да се укрепва и насърчава наблюдението с цел повишаване на осведомеността, подвеждане на извършителите под отговорност и подобряване на усилията за предотвратяване и реагиране на атаките срещу академичната свобода;
   л) да започне и да се насърчи редовен диалог с университетските общности и с организации, чиято мисия е да защитават университетските общности и да насърчават академичната свобода, за да се разработят най-добрите политически рамки, инициативи и стратегии за застъпничество за академичната свобода;
   м) да се допринесе за развитието на капацитет за бързо, цялостно и прозрачно разследване на нарушенията на академичната свобода, особено в ситуации, свързани с атаки с насилие; да се подобрят усилията за предотвратяване и реагиране на атаки срещу академичната свобода и за предприемане на всички разумни усилия за подвеждане на извършителите под отговорност;
   н) да се засили работата по изследванията и застъпничеството, насочени към реформиране на законодателството и разпоредбите, с които се налагат ненужни ограничения върху академичната свобода или академичната автономност на висшите учебни заведения, и да се насърчи институционалната автономност като начин за защита на системите за висше образование от намеса или атаки от страна на държавите, бизнеса или други недържавни участници и за опазване на висшето образование от политизация и идеологическа манипулация;
   о) да се увеличат дипломатическите усилия с държавите партньори чрез двустранни и многостранни ангажименти във връзка с инциденти, пораждащи опасения за заплахи или нападения срещу академичната свобода, и по-специално нападения с насилие над институции и членове на университетските среди, а така също и дискриминационни политики или практики, ненужни ограничения на научните изследвания или изразяването на мнение, неправомерно преследване или задържане;
   п) да се преразгледат съществуващите механизми за подкрепа и защита на защитниците на правата на човека, за да се развие капацитет за идентифициране и да се предостави подпомагане, включително спешна закрила и подкрепа, в случаи на атаки срещу академична свобода, включително чрез физическа защита, правна и визова помощ, медицинска помощ, мониторинг на съдебни процеси и местата за лишаване от свобода, застъпничество и лобиране и дългосрочно подпомагане по време на изгнание; призовава по-специално Европейския инструмент за демокрация и права на човека да включи сред приоритетите си утвърждаването на академичната свобода и подкрепата за членовете на академичната общност, изложени на риск;
   р) да се преразгледат съществуващите програми и ресурси за академична мобилност и други форми на сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания, включително техните критерии, процедури за кандидатстване, изисквания, срокове и графици, с цел премахване на пречките, които биха могли да възпрепятстват иначе квалифицирани представители на академичната общност или студенти, които са изложени на риск, да получат достъп до възможности, назначения или други ресурси по програмите; да се насърчат съществуващите проекти, финансирани от ЕС, като например проектът „Академично убежище“, който се стреми да повиши осведомеността относно значението на академичната свобода в сектора на висшето образование и последиците за обществото като цяло, когато тази свобода бива потискана;
   с) да се гарантира, че програмите за макрофинансова помощ на ЕС за трети държави и политиките на европейските финансови институции не подронват академичната свобода чрез подкрепа за политики, които намаляват националния доход, разпределен за сектора на образованието;
   т) да се разработят нови инициативи в рамките на съществуващите и бъдещите програми – евентуално като полезни взаимодействия, разработени и финансирани от Съюза чрез неговите бюджети, които не са свързани с образованието и изследователската дейност — като например Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA III), „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“ и действията „Мария Склодовска-Кюри“, за нови програми, финансирани от ЕС, в подкрепа на изпращането в европейски институции за висше образование и научни изследвания на изложени на риск представители на академичната общност и студенти със статут на международна закрила;
   у) да се подпомогнат продължаващите нормативни усилия на регионално и международно равнище, включително чрез приемане на международна декларация относно академичната свобода и автономността на институциите за висше образование; насърчава ЕС и неговите държави членки да поемат инициатива относно академичната свобода в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;
   ф) да се гарантира постоянна подкрепа на високо равнище за Европейския междууниверситетски център и Световния център за правата на човека и демокрацията, които са начело на подкрепата на ЕС за образованието в областта на правата на човека в световен мащаб;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.


Положението на жените с увреждания
PDF 175kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно положението на жените с увреждания (2018/2685(RSP))
P8_TA(2018)0484B8-0547/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН) и нейното влизане в сила на 21 януари 2011 г. в съответствие с Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания(1), и по-специално член 6 от нея относно жените и момичетата с увреждания,

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW, 1979 г.) и факултативния протокол към нея (1999 г.),

—  като взе предвид Хартата на Общността за основните социални права на работниците(2),

—  като взе предвид членове 10, 19 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(3),

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426) и позицията на Парламента от 2 април 2009 г. относно това предложение(4),

—  като взе предвид проучването на Генералната дирекция на Европейския парламент за вътрешни политики на ЕС, озаглавено „Дискриминация, породена от съчетанието на пол и увреждане“,

—  като взе предвид доклада на Европейския институт за равенство между половете, озаглавен „Бедност, пол и интерсекционална неравнопоставеност в ЕС“, със специален акцент върху глава 8 от него на тема „Равенство между половете и увреждания“,

—  като взе предвид индекса за равенството между половете на Европейския институт за равенство между половете за 2017 г.,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно положението на жените с увреждания (O-000117/2018 – B8‑0418/2018),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по правата на жените и равенството между половете,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в ЕС живеят над 80 милиона души с увреждания; като има предвид, че в семейството на всеки четвърти европеец има лице с увреждания; като има предвид, че в ЕС има приблизително 46 милиона жени и момичета с увреждания, които съставляват около 16% от общия брой на жените в ЕС и представляват 60% от общия брой на хората с увреждания;

Б.  като има предвид, че думата „увреждане“ обхваща множество временни, краткосрочни или дългосрочни лични обстоятелства, които изискват специфични политически реакции и включват проблеми с психичното здраве;

В.  като има предвид, че демографските промени и застаряването на населението означават, че повече хора ще станат инвалиди на по-късен етап от живота си;

Г.  като има предвид, че ежедневно на хората с увреждания се отказват основни права, като се затвърждават трудностите във връзка с достъпа до предоставяща права платена заетост, както в публичния, така и в частния сектор; като има предвид, че професионалното обучение на хората с увреждания не е на висотата на това, което е необходимо и би могло да се постигне, за да се даде възможност за придобиване на знанията, уменията и компетентностите, които са необходими за включване в професионалния живот;

Д.  като има предвид, че само 18,8% от жените с увреждания в ЕС работят; като има предвид, че 45% от жените в трудоспособна възраст (т.е. на възраст 20—64 години) с увреждания са неактивни, което съответства на 35% при мъжете;

Е.  като има предвид, че 75% от хората с тежки увреждания нямат възможност да участват пълноценно на европейския пазар на труда, а за жените с увреждания съществува от два до пет пъти по-голяма вероятност да станат жертви на насилие отколкото за жените без увреждания;

Ж.  като има предвид, че 34% от жените със здравословен проблем или увреждане са били жертви на физическо или сексуално насилие от партньор през живота си;

З.  като има предвид, че стерилизацията на жените с увреждания без тяхно знание или съгласие е широко разпространена форма на насилие, което засяга по-конкретно членовете на етническите малцинства, като например жените от ромски произход;

И.  като има предвид, че липсва видимост на хората с увреждания в обществения живот и медиите;

Й.  като има предвид, че приблизително две трети от полагащите грижи лица в Европа са жени; като има предвид, че 80% от грижите в ЕС се предоставят от лица, полагащи грижи безплатно и неформално, и че 75% от тях са жени; като има предвид, че според оценките икономическата стойност на безплатните неформални грижи в Съюза като процент от общите разходи за предоставяне на формални дългосрочни грижи варира между 50 и 90%;

К.  като има предвид, че социалното и икономическото участие на жените с увреждания е от съществено значение за успеха на цялостната икономическа и социална стратегия на Европа;

Л.  като има предвид, че жените с увреждания често се сблъскват с различни форми на дискриминация въз основа, наред с други фактори, на своята полова идентичност, изразяване на половата принадлежност и полови белези, което допринася за феминизирането на бедността;

М.  като има предвид, че хората с увреждания, и по-специално жените с увреждания, имат по-ниски доходи и са изложени на по-висок риск от бедност и социално изключване; като има предвид, че състоянията на бедност и изключване се затвърждават, когато социалната закрила е очевидно недостатъчна; като има предвид, че положението на работещите жени с увреждания с течение на времето се е влошило в сравнение с това на мъжете (броят на бедните работещи жени е бил 10% през 2007 г. и 12% през 2014 г.);

Н.  като има предвид, че технологичното развитие е пълно както с възможности, така и с предизвикателства, особено за жените с увреждания, тъй като работната сила в световен мащаб все по-често използва цифрови инструменти;

О.  като има предвид, че продължават да съществуват трудности при получаването на достъп до здравни центрове, болнични грижи, помощни продукти, лекарства и основни терапии за наблюдение и рехабилитация; като има предвид, че продължават да съществуват сериозни проблеми с мобилността, независимо дали се дължат на архитектурни препятствия, които възпрепятстват движението в обществените места и по улиците, или поради ограничения достъп до обществения и колективния транспорт; като има предвид, че продължават да съществуват пречки за комуникацията (като например липсата на жестомимични преводачи в обществените служби и слабата достъпност на телевизионните услуги за глухите хора), които ограничават и възпрепятстват достъпа до обществени услуги и информация; като има предвид, че подкрепата, защитата комуникацията, грижите и здравните услуги, като например тези, свързани с първичната здравна грижа, насилието срещу жените, грижите за децата и майчинството, следва да бъдат напълно достъпни на всички езици и във всички форми и формати за всички жени, и особено за жените и момичетата с увреждания;

П.  като има предвид, че пълноценното участие на хората с увреждания, както е посочено в член 29 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в политическия и обществения живот, където те често са недостатъчно представени, ще продължи да бъде илюзия, особено за жените, ако проблемът не бъде решен по подходящ начин;

Р.  като има предвид, че въпреки многобройните международни конвенции и разпоредби на европейското право, както и настоящата Европейска стратегия за хората с увреждания, хората с увреждания все още не се ползват изцяло от своите граждански и социални права; като има предвид, че равният достъп до култура, спорт и отдих и равноправното участие в социалния и политическия живот не са гарантирани; като има предвид, че специалистите, работещи в тези области, са подценени; като има предвид, че всички горепосочени конвенции и разпоредби системно се пренебрегват, като същевременно на работниците и хората с увреждания продължават да се отказват основни права; като има предвид, че жените и момичетата с увреждания остават в периферията на процесите на вземане на решения и напредъка в посока на равенството между половете;

С.  като има предвид, че принципът на равенство между половете не е хоризонтално интегриран в Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.;

Т.  като има предвид, че членове 21 и 26 от Хартата на основните права на Европейския съюз изрично забраняват дискриминацията, основана на увреждане, и призовават за равното участие на хората с увреждания в обществото; като има предвид, че равното третиране може да се гарантира чрез положителни мерки и политики за жените с увреждания и майките на деца с увреждания;

У.  като има предвид, че включването на измерение, свързано с принципа на равенство между половете, в Европейската стратегия за хората с увреждания за периода след 2020 г. ще допринесе за интегриран подход за отстраняване на дискриминацията спрямо жените и момичетата с увреждания;

Ф.  като има предвид, че месечното възнаграждение на мъжете с увреждания е по-високо от това на жените с увреждания, като същевременно и двете възнаграждения са като цяло по-ниски от тези на другите работници, в една дискриминационна реалност, която продължава да съществува;

Х.  като има предвид, че настоящият пазар на труда е нестабилен и несигурен, а нарастването на безработицата означава намаляване на възможностите за достъп до заетост за хората с увреждания;

Ц.  като има предвид, че в държавната училищна система липсват човешки, материални и педагогически ресурси за подходящо придружаване и ефективно приобщаване на децата и младите хора със специални образователни потребности; като има предвид, че пълната интеграция в обществото се постига главно чрез качествена заетост и достъпно образование; като има предвид, че заетостта не само се разглежда като източник на доходи, но също така се е превърнала в механизъм за социална интеграция, тъй като създава връзка с обществото, междуличностни отношения и чувство за участие в социалния, културния и икономическия живот;

Ч.  като има предвид, че жените с увреждания могат да станат жертва на единствени по рода си форми на злоупотреба, които са трудни за разпознаване, като например отстраняване или унищожаване на устройства за придвижване или отказ на достъп до свързани с уврежданията ресурси в общността и/или до медицински консултации;

Ш.  като има предвид, че броят на случаите на рак на гърдата сред жените с увреждания е много по-голям отколкото сред женската част от населението като цяло поради липсата на адаптирано оборудване за скрининг и диагностика;

Щ.  като има предвид, че индексът за равенство между половете на Европейския институт за равенство между половете за 2017 г. показва, че средно 13% от жените с увреждания имат неудовлетворени медицински потребности, а 12 % — неудовлетворени стоматологични потребности, докато в случая на жените без увреждания 5% имат неудовлетворени медицински потребности;

Общи препоръки

1.  отново заявява, че всички хора с увреждания следва да имат правото да се ползват напълно от своите права чрез приобщаване и пълноценно участие в обществото; подчертава, че това е възможно само чрез прилагането на активни и публични политики и премахването на всички пречки за участие;

2.  призовава държавите членки да въведат политики за превенция, лечение, рехабилитация и интеграция по отношение на хората с увреждания и да подкрепят техните семейства, както и да поемат отговорност за ефективното упражняване на техните права, без да се засягат правата и задълженията на родителите или настойниците; призовава също така за развитието на педагогика, която повишава чувствителността на обществото към задълженията за зачитане и солидарност с хората с увреждания, за да се противодейства на социалната дискриминация, на която те са подложени;

3.  призовава държавите членки да изпълнят ангажиментите си по отношение на ратифицирането на Конвенцията за правата на хората с увреждания и да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират правата и свободите, както и отговорностите, залегнали в нея, по-специално в области като заетост, образование, здравеопазване, социална закрила, жилищно настаняване, мобилност, достъп до правосъдие, култура, спорт, отдих и участие в социалния и политическия живот, както и специфичните отговорности, определени във въпросната конвенция за правата на жените и децата с увреждания;

4.  подчертава факта, че жените и момичетата с увреждания страдат от двойна дискриминация поради съчетанието на пол и увреждане и често могат дори да бъдат изложени на множествена дискриминация, породена от съчетанието на пол и увреждане със сексуална ориентация, полова идентичност, изразяване на половата принадлежност, полови белези, държава на произход, класа, миграционен статут, възраст, религия или етническа принадлежност;

5.  отново призовава Комисията и държавите членки да включат въпросите, свързани с жените и момичетата с увреждания, в своите стратегии, политики и програми за равенство между половете, въпросите, свързани с пола, в своите стратегии за хората с увреждания, както и двата вида въпроси, свързана с пола и уврежданията, във всички други политики;

6.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят научните изследвания и иновациите във връзка с разработването на продукти и услуги в подкрепа на хората с увреждания в техните ежедневни дейности;

7.  подчертава, че броят на възрастните хора се увеличава и според Световната Здравна Организация увреждания се срещат по-често сред жените, които са засегнати в особена степен от този проблем поради по-дългата средна продължителност на живота при жените; подчертава, че поради това ще се наблюдава пропорционално увеличение на броя на жените с увреждания;

8.  настоява, че трябва да се събират групирани по полов признак данни, за да се идентифицират комбинациите от различни форми на дискриминация, с която се сблъскват жените и момичетата с увреждания във всички области, обхванати от Конвенцията от Истанбул, и когато това е уместно;

9.  призовава Европейския институт за равенство между половете да продължи да предоставя анализи и мнения на равнище ЕС и държави членки относно специфичното положение на жените и момичетата с увреждания, като поставя специален акцент върху комбинираната дискриминация;

10.  отново заявява, че жените с увреждания често са изправени пред още по-големи предизвикателства и опасности в държавите и зоните, в които съществува конфликт; ето защо подчертава, че е необходимо да се осигури защита на жените с увреждания във външните политики на ЕС;

Правата на жените с увреждания

11.  подчертава, че на жените с увреждания трябва да се гарантират пълното упражняване на правата им по отношение на достъпа до качествено и достъпно образование на приемлива цена, здравеопазване, включително специфични за транссексуалните лица здравни грижи, както и сексуално и репродуктивно здраве и права, заетост, мобилност, семеен живот, телесна автономност, сексуална ориентация и брак, както и предпазните мерки, гарантиращи тези права;

12.  припомня, че органите на всички равнища и съответните заинтересовани страни трябва да зачитат и отстояват правото на независим живот и следователно да предоставят необходимите инструменти и подкрепа, за да дадат възможност на хората с увреждания, особено на жените, да се ползват от свобода на избор и контрол над собствения си живот и начин на живот;

13.  изтъква, че жените и момичетата с увреждания трябва да бъдат информирани относно техните права и наличните услуги за граждани, от които могат да се ползват; подчертава, че тази информация трябва да се предоставя по прост и сигурен начин, като се вземат предвид различните комуникационни методи, медии и формати, избрани от тях и адаптирани за тях; подчертава, че правото на информация не трябва да се бърка с идеята за необходимостта от активно търсене на достъп до права (прехвърляне на отговорността за реализирането на правата към нуждаещите се лица), тъй като държавите членки трябва да поемат отговорността да достигнат до всички лица с увреждания и да им осигурят и гарантират правата, установени със закон или международна конвенция;

14.  призовава за интеграцията на хората с увреждания в редовите структури на обществото на всички равнища, включително в областта на здравеопазването, образованието и заетостта, като се има предвид, че продължаващото и повсеместно използване на специални структури или услуги води до сегрегация и намалява равните възможности;

15.  признава, че е необходимо хората с увреждания да имат достъп до безопасни пространства, например под формата на клубове и асоциации;

16.  призовава ЕС да премахне пречките пред правото на гласуване за хората с увреждания, особено за европейските избори през 2019 г.;

17.  настоятелно призовава държавите членки да прилагат принципа на равно заплащане за еднакъв труд, да се борят срещу дискриминацията в заплащането и да гарантират равенство между жените и мъжете, включително по отношение на хората с увреждания;

Достъпност

18.  призовава държавите членки и Комисията да прилагат политики, които насърчават достъпността като важна стъпка към приобщаване и задължително условие за интеграцията и участието на хората с увреждания; подчертава също така значението на зачитането на принципите на равно третиране и равни възможности по отношение на достъпността и мобилността;

19.  настоява, че е необходимо държавите членки да предприемат мерки, по-специално в областта на здравеопазването, образованието, транспорта, градоустройството и жилищното настаняване;

20.  изразява дълбока загриженост, че на жените и момичетата с увреждания прекалено често е отказван достъп до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права; счита за тревожен факта, че на момичетата и жените с увреждания е отказвано информирано съгласие относно употребата на контрацептивни средства и че те също така дори са изложени на риск от принудителна стерилизация; призовава държавите членки да приложат законодателни мерки, които да гарантират физическата неприкосновеност, свободата на избор и самоопределянето по отношение на сексуалния и репродуктивния живот на момичетата и жените с увреждания;

21.  изразява загриженост, че малко на брой държави разполагат с разпоредби, които гарантират правото на хората с увреждания на достъп до правно признаване на пола; отбелязва, че правното признаване на пола, дори когато е позволено, може да бъде недостъпно за жените и момичетата под законно настойничество или попечителство; отбелязва, че задължителната психиатрична оценка с цел получаване на достъп до правно признаване на пола възпрепятства достъпа на жените и момичетата с психични здравословни проблеми; призовава държавите членки да приемат законодателство за правното признаване на пола въз основа на самоопределяне и като се вземат предвид потребностите, свързани с достъпността за хората с увреждания;

22.  по отношение на транспорта, посочва необходимостта държавите членки да разработят политики в областта на обществения транспорт, които улесняват мобилността на хората с увреждания, успоредно с премахването на архитектурните препятствия; призовава Съвета и Комисията да предоставят необходимите средства на ЕС с цел подпомагане на разработването на такива политики;

Трудови отношения и отношения на работното място с цел качествена заетост и справедливо съвместяване на професионалния и личния живот

23.  призовава държавите членки да разработят политики, които насърчават интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда; счита, че тези политики следва да насърчават достъпа до заетост като условие за социално приобщаване, което насърчава равните възможности;

24.  призовава държавите членки да гарантират специфични форми на регламентиране на труда, които разглеждат и включват специфичните потребности на хората с увреждания, особено по отношение на регламентирането на работното време; подчертава, че е необходимо да се определи специфично трудово законодателство, което отчита потребностите на жените с увреждания във връзка с бременността и майчинството, като осигурява оставане на пазара на труда и гарантира трудова защита;

25.  призовава държавите членки да направят оценка на необходимостта от мерки, които да гарантират, че прилагането на отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск и гъвкаво работно време е съобразено с различните потребности във връзка с раждането на повече от едно дете, преждевременното раждане, осиновителите, съродителите, родителите с увреждания, родителите с психични здравословни проблеми и родителите на деца с увреждания, хронично заболяване или психични здравословни проблеми;

26.  призовава за насърчаване на правото на здравеопазване и рехабилитация и за политики, които целят предотвратяване и преодоляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания сред хората с увреждания;

27.  призовава Комисията да предостави на държавите членки експертни познания относно начините за справяне с комбинираната дискриминация;

28.  призовава Комисията да подкрепя и насърчава държавите членки в борбата с дискриминацията, основана на съчетанието на полова идентичност, изразяване на половата принадлежност, сексуална ориентация, полови белези и увреждане, посредством обучение за многообразието и работа с работодатели по мерките на работното място, например насърчаване на анонимни процедури за наемане на работа;

Образование

29.  призовава държавите членки, когато осигуряват грижи за деца в предучилищна възраст, да поставят акцент не само върху достъпността, но също така и върху качеството и приемливата цена на тези грижи, особено за децата с увреждания, като същевременно отчитат потребностите на родителите с увреждания; призовава също така държавите членки да подобрят публичните инвестиции в образованието и грижите в ранна детска възраст за тези групи хора;

30.  подчертава необходимостта от интеграция на жените с увреждания в рамките на общите образователни и професионални системи;

31.  подчертава, че по-високият стандарт и качество на образованието и обучението ще доведат до по-голямо овластяване на жените с увреждания, тъй като образованието е един от инструментите, които оказват най-силно влияние върху напредъка на обществото, предоставяйки знанията и ценностите, необходими за постигането на по-високи равнища на благосъстояние и икономическо и личностно израстване; подчертава специалното значение на качественото образование и обучение за хората с увреждания;

32.  призовава държавите членки да осигурят ефективни равни възможности за достъп до образование, като гарантират ефективната интеграция на децата и младите хора с увреждания в образователните си системи на всички равнища; призовава за оказване на подкрепа за специалните образователни потребности и образователните материали чрез приобщаващи училища с цел да се гарантира равен достъп, но също така и успех, в образователната система;

33.  призовава държавите членки да инвестират във висококачествено образование за деца и възрастни с увреждания като част от общото образование, улеснявайки по този начин достъпа, особено сред най-необлагодетелстваните групи от населението;

34.  призовава за образователни политики, които целят премахването на множеството пречки, които продължават да съществуват за хората с увреждания; настоятелно призовава държавите членки да осигурят, в рамките на своите общообразователни институции, физическите и/или педагогическите условия, които позволяват на хората с увреждания да ги посещават; поради това подчертава, че е необходимо да се увеличи броят на учителите, придружаващи децата с увреждания;

35.  призовава държавите членки да разработят стратегии за борба с малтретирането и тормоза, включително в образователния контекст и онлайн, срещу деца и младежи въз основа на увреждане, полова идентичност или изразяване на половата принадлежност, сексуална ориентация, миграционен статут, класа, възраст, религия или етническа принадлежност;

36.  припомня, че е важно да се вземат предвид потребностите на жените и момичетата с увреждания при разработването и изпълнението на програми и инициативи на ЕС, по-специално в областта на образованието, мобилността и младежките дейности, както и да се предприемат всички съответни действия, за да се гарантира по-нататъшното им участие в тези възможности;

Здравеопазване

37.  счита, че жените и момичетата с увреждания трябва да имат пълен достъп до медицински и стоматологични грижи, които отговарят на техните специфични нужди, в области като гинекологичните консултации, медицинските прегледи, сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране и адаптираната подкрепа по време на бременността, както и специфичните за транссексуалните лица здравни грижи; настоятелно призовава държавите членки да осигурят публични инвестиции в тази област и да се уверят, че тяхното национално обществено здравеопазване включва подходящ достъп до тези услуги;

38.  подчертава, че жените и момичетата с увреждания трябва да получават цялата съответна информация, която им позволява да вземат свободно решения за здравето си; подчертава, че е важно държавите членки да предприемат всички необходими мерки за борба с принудителната стерилизация;

39.  призовава Комисията да въведе цели за услугите за грижи за хората с увреждания, подобно на целите от Барселона, с инструменти за мониторинг, които измерват качеството, достъпността и финансовата приемливост на тези услуги;

40.  призовава ЕС и държавите членки да предприемат всички мерки, за да гарантират, че жените и момичетата с увреждания имат равен достъп както до специфични за уврежданията здравни грижи, така и до общи услуги;

41.  призовава Комисията да предостави на държавите членки експертни познания относно начините за справяне с комбинираната дискриминация;

Насилие, основано на пола

42.  приветства решението на Съвета ЕС да подпише Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) като важна стъпка в борбата с насилието срещу жените и момичетата с увреждания; призовава ЕС да ратифицира бързо Конвенцията от Истанбул и настоятелно призовава онези държави членки, които все още не са я ратифицирали, да направят това; насърчава Съвета да пристъпи възможно най-скоро към приключване на присъединяването на ЕС;

43.  подчертава със загриженост, че за жените и момичетата с увреждания съществува по-голяма вероятност да станат жертви на основано на пола насилие, и по-специално домашно насилие и сексуална експлоатация; посочва, че това се отнася и за насилствената стерилизация и принудителните аборти; призовава държавите членки да предприемат подходящи мерки и да предоставят висококачествени, достъпни и съобразени с нуждите услуги, за да се сложи край на насилието срещу жени и деца и да се окаже подкрепа на жертвите на насилие, като осигурят служители, обучени да предоставят специализирани консултации, както и подходяща правна защита и подкрепа;

44.  насърчава държавите членки да предоставят на всички специалисти в областта на здравеопазването и образованието подходящо обучение за превенция на дискриминацията и насилието срещу жени и момичета с увреждания;

45.  припомня своя призив към Комисията да представи всеобхватна европейска стратегия за борба с насилието срещу жени, с предложение за законодателен акт за предотвратяване и борба срещу основаното на пола насилие, като се обръща специално внимание на жените и момичетата с увреждания; също така призовава за създаването на обсерватория на ЕС за насилието, основано на пола;

46.  призовава за конкретни мерки на политиките за справяне с насилието и малтретирането, засягащи хората с увреждания и затруднения при учене, по-специално жените и момичетата, включително онлайн сплашване, малтретиране и тормоз, както и насилие в ситуации на полагане на формални и неформални грижи;

Цифрово и медийно приобщаване

47.  подчертава, че трябва да бъдат положени още усилия за преодоляване на стереотипите и предразсъдъците по отношение на уврежданията и че е необходимо жените и момичетата с увреждания да бъдат в по-голяма степен представени в медиите, с цел да бъдат променени преобладаващите социални норми на изключване; призовава Комисията и държавите членки да насърчават равенството между половете в медийните организации, представителните органи и институциите за обучение, особено в техните управителни съвети, да инвестират в инициативи за осведомяване на обществеността, както и да наблюдават и следят отблизо постигнатия напредък;

48.  призовава Комисията и държавите членки да разработят програми и услуги за жените с увреждания, фокусирайки се върху тяхното цифрово приобщаване и подчертавайки огромния потенциал на цифровизацията за жените с увреждания;

49.  подчертава необходимостта да се увеличи достъпността на медийните услуги, като се осигурят напълно достъпни интернет услуги, които отговарят на най-високите стандарти за високи постижения, адаптирани към хората с увреждания;

50.  призовава държавите членки да насърчат излъчващите оператори да ангажират в пълна степен жените с увреждания като участници и водещи във всякакви видове радио- и телевизионни медии;

Законодателство и прилагане

51.  изразява съжаление, че прилаганата понастоящем Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. не успя да насърчи приемането на ефективни законодателни актове, мерки и политики за преодоляване на сегрегацията и отхвърлянето на жените с увреждания от пазара на труда, политическия живот, училищата и средата в учебните заведения;

52.  призовава Комисията и държавите членки да въведат политики, които да позволяват и насърчават участието на жените и момичетата с увреждания в обществения, социалния, културния, икономическия и политическия живот, по-конкретно посредством намаляване на пречките пред мобилността и насърчаване на жените с увреждания да сформират и да се присъединяват към организации и мрежи, както и чрез програми за обучение и наставничество;

53.  призовава ЕС и държавите членки да разработят позитивни мерки за жените с увреждания с цел насърчаване на обучението, намирането на работа, достъпа до заетост, задържането на работа, равните възможности за професионално развитие, адаптирането на работното място и равновесието между професионалния и личния живот;

54.  призовава Комисията да разработи позитивни мерки за насърчаване на правата на жените и момичетата с увреждания, да създаде механизъм за наблюдение на напредъка и да финансира събирането на данни и изследванията относно жените и момичетата с увреждания в съответствие с принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания;

55.  призовава Комисията да представи предложение за Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2020—2030 г., което изцяло да включва разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания в бъдещото законодателство, политики и програми на ЕС и което да бъде в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г., така че да се гарантира, че жените и момичетата с увреждания могат да се ползват напълно от своите права като всички останали хора;

56.  призовава ЕС и неговите държави членки да заложат стандартите на Конвенцията за правата на хората с увреждания в своите правни и политически рамки, за да се гарантира, че основаният на правата на човека подход към уврежданията намира пълно отражение при изготвянето на законите и политиките;

57.  подчертава, че с жените и момичетата с увреждания следва да се провеждат тесни консултации чрез представляващите ги организации и че те следва да участват активно в разработването и прилагането на законодателството и политиките за гарантиране на недискриминация и равни възможности, както и в наблюдението на тяхната ефективност; призовава за истински структуриран диалог между ЕС и организациите, представляващи хората с увреждания, при изготвянето на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2020—2030 г.;

58.  подчертава, че организациите на хората с увреждания трябва да участват в подготовката, изпълнението и последващата оценка на проектите, предприети в рамките на политиката на сближаване на ЕС;

Финансиране

59.  призовава Комисията и държавите членки да оптимизират структурните фондове на ЕС, включително Европейския социален фонд, с цел да се насърчи достъпността и недискриминацията на жените с увреждания, както и да се повиши видимостта на възможностите за финансиране, например за започване на стопанска дейност и за подпомагане на предприемачеството като цяло;

o
o   o

60.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

(1) ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 35.
(2) ОВ С 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
(3) OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(4) OВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 68.

Правна информация - Политика за поверителност