Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων ***I
 Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία ***I
 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I
 Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού ***
 Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing
 Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
 Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών ***I
 Χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου
 Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο
 Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές
 ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον
 Έκθεση του 2018 για τη Σερβία
 Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο
 Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 Έκθεση του 2018 για την Αλβανία
 Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο
 Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
 Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες

Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων ***I
PDF 122kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
P8_TA(2018)0466A8-0346/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0137),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0120/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 14ης Νοεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0346/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων

P8_TC1-COD(2018)0065


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/129.)

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 32.


Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία ***I
PDF 117kWORD 55k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))
P8_TA(2018)0467A8-0387/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0316),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0210/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(A8-0387/2018),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση)

P8_TC1-COD(2018)0160


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/125.)

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I
PDF 160kWORD 54k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)
P8_TA(2018)0468A8-0370/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καταστήσει δυνατή την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης και τις ανάγκες των κρατών μελών στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου.
(1)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καταστήσει δυνατή την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης και τις ανάγκες των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω εκ νέου δέσμευση ή κατανομή πραγματοποιείται με διαφάνεια.
_____________
__________________
8.  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
8.  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των προαναφερόμενων ποσών για να συνεχίσουν να πραγματοποιούν μετεγκαταστάσεις, δεσμεύοντας εκ νέου τα ποσά για την ίδια δράση στα εθνικά προγράμματα. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατόν, εφόσον αιτιολογείται δεόντως στην αναθεώρηση των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών, να χρησιμοποιείται η εν λόγω χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση άλλων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης κανονισμού. Οι ανάγκες των κρατών μελών στους τομείς αυτούς παραμένουν σημαντικές. Η εκ νέου δέσμευση των ανωτέρω ποσών για την ίδια δράση ή η μεταφορά τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο μία φορά και με την έγκριση της Επιτροπής.
(4)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των προαναφερόμενων ποσών για να συνεχίσουν να πραγματοποιούν μετεγκαταστάσεις, δεσμεύοντας εκ νέου τα ποσά για την ίδια δράση στα εθνικά προγράμματα. Κατ’ ελάχιστο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμεύσουν εκ νέου το 20 % των εν λόγω ποσών σε ενέργειες στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων, για μετεγκατάσταση αιτούντων διεθνή προστασία ή για μετεγκατάσταση δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ή για επανεγκατάσταση και για άλλη ειδική εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους. Για τα υπόλοιπα από αυτά τα ποσά, θα πρέπει να είναι δυνατόν, εφόσον αιτιολογείται δεόντως στην αναθεώρηση των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών, να χρηματοδοτούνται οι ειδικές δράσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη πτυχών του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, όσον αφορά ειδικότερα την οικογενειακή επανένωση ή την υποστήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη και την προώθηση της ουσιαστικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι ανάγκες των κρατών μελών στους εν λόγω τομείς παραμένουν σημαντικές. Η εκ νέου δέσμευση των ανωτέρω ποσών για την ίδια δράση ή η μεταφορά τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο μία φορά και με την έγκριση της Επιτροπής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η κατανομή των πόρων πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό των αρχών που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το πεδίο της ομάδας-στόχου των ατόμων που είναι επιλέξιμα για μετεγκατάσταση θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη κατά την πραγματοποίηση μετεγκαταστάσεων.
(5)  Το πεδίο της ομάδας-στόχου των ατόμων που είναι επιλέξιμα για μετεγκατάσταση καθώς και των χωρών από τις οποίες γίνεται η μετεγκατάσταση θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη κατά την πραγματοποίηση μετεγκαταστάσεων. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων, άλλων ευπαθών αιτούντων και μελών οικογενειών δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να κάνουν χρήση των ποσών που δεσμεύονται εκ νέου για την ίδια δράση ή που μεταφέρονται σε άλλες δράσεις πριν από την αποδέσμευση των ποσών αυτών. Ως εκ τούτου, όταν οι εν λόγω εκ νέου δεσμεύσεις ή μεταφορές ποσών στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος εγκρίνονται από την Επιτροπή, τα οικεία ποσά θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν δεσμευθεί το έτος της αναθεώρησης του εθνικού προγράμματος που εγκρίνει τη σχετική εκ νέου δέσμευση ή μεταφορά.
(7)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να κάνουν χρήση των ποσών που δεσμεύονται εκ νέου για την ίδια δράση ή που μεταφέρονται σε άλλες ειδικές δράσεις πριν από την αποδέσμευση των ποσών αυτών. Ως εκ τούτου, όταν οι εν λόγω εκ νέου δεσμεύσεις ή μεταφορές ποσών στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος εγκρίνονται από την Επιτροπή, τα οικεία ποσά θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν δεσμευθεί το έτος της αναθεώρησης του εθνικού προγράμματος που εγκρίνει τη σχετική εκ νέου δέσμευση ή μεταφορά.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των πόρων για τη μεταφορά των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος και τις εκ νέου αναλήψεις υποχρεώσεων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Χωρίς τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 πριν από το τέλος του 2018, η σχετική χρηματοδότηση δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014, θα πρέπει να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – τίτλος
-1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Πόροι για τη μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας
«Πόροι για τη μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας»
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1)  Στην παράγραφο 1, η φράση «δικαιούχο διεθνούς προστασίας» αντικαθίσταται από τη φράση «αιτούντα διεθνή προστασία ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας»·
διαγράφεται
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών και με βάση την εξέλιξη της πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο της περιόδου υλοποίησης του Ταμείου, τα κράτη μέλη εισπράττουν, εκτός από τη χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπληρωματικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού 6 000 EUR για κάθε δικαιούχο διεθνούς προστασίας που μεταφέρεται από άλλο κράτος μέλος.»·
«1. Με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών και με βάση την εξέλιξη της πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο της περιόδου υλοποίησης του Ταμείου, τα κράτη μέλη εισπράττουν, εκτός από τη χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπληρωματικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού 10 000 EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία και δικαιούχο διεθνούς προστασίας που μεταφέρεται από άλλο κράτος μέλος.»
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά ποσά διατίθενται στα κράτη μέλη για πρώτη φορά στις επιμέρους αποφάσεις χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό τους πρόγραμμα σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και στη συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η οποία προσαρτάται στις αποφάσεις του εθνικού προγράμματός τους. Εκ νέου δεσμεύσεις των ποσών αυτών για την ίδια ενέργεια στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ή μεταφορές τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος είναι δυνατές εφόσον αιτιολογείται δεόντως στην αναθεώρηση του αντίστοιχου εθνικού προγράμματος. Ένα ποσό μπορεί να δεσμευθεί εκ νέου ή να μεταφερθεί μόνο μία φορά. Η Επιτροπή εγκρίνει την εκ νέου δέσμευση ή τη μεταφορά μέσω της αναθεώρησης του εθνικού προγράμματος.
3.  Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά ποσά διατίθενται στα κράτη μέλη για πρώτη φορά στις επιμέρους αποφάσεις χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό τους πρόγραμμα σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και στη συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η οποία προσαρτάται στις αποφάσεις του εθνικού προγράμματός τους. Εκ νέου δεσμεύσεις των ποσών αυτών για την ίδια ενέργεια στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ή μεταφορές τους σε άλλες ειδικές δράσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος είναι δυνατές εφόσον αιτιολογείται δεόντως στην αναθεώρηση του αντίστοιχου εθνικού προγράμματος. Ένα ποσό μπορεί να δεσμευθεί εκ νέου ή να μεταφερθεί μόνο μία φορά. Η Επιτροπή εγκρίνει την εκ νέου δέσμευση ή τη μεταφορά μέσω της αναθεώρησης του εθνικού προγράμματος. Η χρηματοδότηση κατανέμεται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τους στόχους του εθνικού προγράμματος.
Όσον αφορά τα ποσά που απορρέουν από τα προσωρινά μέτρα τα οποία θεσπίστηκαν με τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601, τουλάχιστον το 20 % των ποσών που πρέπει να δεσμευτούν εκ νέου δεσμεύεται εκ νέου για δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή για επανεγκατάσταση και κάθε άλλη ειδική εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α
3α.  Για τους σκοπούς του άρθρου 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, όταν ποσά που προκύπτουν από τα προσωρινά μέτρα που θεσπίστηκαν με τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 δεσμεύονται εκ νέου για την ίδια δράση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ή μεταφέρονται σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα οικεία ποσά θεωρείται ότι έχουν δεσμευθεί το έτος της αναθεώρησης του εθνικού προγράμματος που εγκρίνει την εν λόγω εκ νέου δέσμευση ή μεταφορά.
3α.  Για τους σκοπούς του άρθρου 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, όταν ποσά που προκύπτουν από τα προσωρινά μέτρα που θεσπίστηκαν με τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 δεσμεύονται εκ νέου για την ίδια δράση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ή μεταφέρονται σε άλλες ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα οικεία ποσά θεωρείται ότι έχουν δεσμευθεί το έτος της αναθεώρησης του εθνικού προγράμματος που εγκρίνει την εν λόγω εκ νέου δέσμευση ή μεταφορά.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 γ (νέα)
3γ.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές ποσών σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και τις εκ νέου αναλήψεις υποχρεώσεων.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
(4)  Στην παράγραφο 4, η φράση «δικαιούχων διεθνούς προστασίας» αντικαθίσταται από τη φράση «αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας»
διαγράφεται
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4α)  Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών κατά το άρθρο 80 ΣΛΕΕ και εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού για την προσαρμογή, εάν κριθεί απαραίτητο, των κατ’ αποκοπή ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των σημερινών δεικτών του πληθωρισμού, των σχετικών εξελίξεων στον τομέα της μεταφοράς δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο καθώς και παραγόντων που μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη χρήση του χρηματοδοτικού κινήτρου που παρέχεται με το κατ’ αποκοπή ποσό.
«4. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών κατά το άρθρο 80 ΣΛΕΕ και εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού για την προσαρμογή, εάν κριθεί απαραίτητο, των κατ’ αποκοπή ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των σημερινών δεικτών του πληθωρισμού, των σχετικών εξελίξεων στον τομέα της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία και δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο και επανεγκατάστασης και κάθε άλλης ειδικής εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και παραγόντων που μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη χρήση του χρηματοδοτικού κινήτρου που παρέχεται με το κατ’ αποκοπή ποσό.»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0370/2018).


Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))
P8_TA(2018)0469A8-0376/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12281/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0434/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου(2),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (συμφωνία του Κοτονού)(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0376/2018),

1.  εγκρίνει την προσχώρηση της Σαμόα στη συμφωνία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σαμόα.

(1) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 19.
(3) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.


Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
PDF 115kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))
P8_TA(2018)0470A8-0380/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Νοεμβρίου 2018, για τον διορισμό του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (C8-0466/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0380/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποβάλλει στο Κοινοβούλιο την πρότασή της για τον διορισμό του Προέδρου του Εποπτικού της Συμβουλίου και ότι ο Πρόεδρος επιλέγεται με ανοικτή διαδικασία επιλογής, μεταξύ ατόμων αναγνωρισμένου κύρους και πείρας σε τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου προβλέπει ότι κατά τους διορισμούς για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του κανονισμού λαμβάνονται υπόψη η αρχή της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, η πείρα και τα προσόντα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επιστολή με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπέβαλε στο Κοινοβούλιο πρόταση για τον διορισμό του Andrea Enria ως Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε στη συνέχεια αξιολόγηση της εντολής του προτεινόμενου υποψήφιου, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 26 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1024/2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα από τον προτεινόμενο υποψήφιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε, στις 20 Νοεμβρίου 2018, ακρόαση με τον προταθέντα υποψήφιο, κατά την οποία ο τελευταίος προέβη σε προκαταρκτική δήλωση και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον διορισμό του Andrea Enria ως Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
(2) ΕΕ L 320 της 30.11.2013, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing
PDF 155kWORD 55k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))
P8_TA(2018)0471A8-0377/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0377/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, λόγω 550 απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 58 της NACE αναθ. 2 («εκδοτικές δραστηριότητες») στην περιφέρεια Αττικής επιπέδου NUTS 2 (EL30) στην Ελλάδα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι σε δύο περιφέρειες από το σύνολο των περιφερειών·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 308 500 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 3 847 500 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 22 Μαΐου 2018 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ελλάδα, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 4 Οκτωβρίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα, δηλαδή εντός της προθεσμίας των 12 εβδομάδων·

3.  σημειώνει ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ειδικότερα με τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κατά κεφαλήν πραγματικού ΑΕΠ, της αύξησης της ανεργίας, της μείωσης των μισθών και της μείωσης του εισοδήματος των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την ταχεία ψηφιακή εξέλιξη, η οποία, μαζί με περικοπές στις διαφημιστικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από σημαντικούς διαφημιστές, μεταμορφώνει τον εκδοτικό τομέα· σημειώνει ότι ο τομέας αντιμετωπίζει μείωση των εσόδων τόσο από τις διαφημίσεις όσο και από τις πωλήσεις·

4.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό εκδοτικό τομέα αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες ανακατανομής του προσωπικού εξαιτίας της έλλειψης θέσεων εργασίας, της απουσίας προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης που αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες ανάγκες στην αγορά εργασίας και του υψηλού αριθμού αιτούντων εργασία·

5.  τονίζει με ανησυχία ότι στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται μεγάλο ποσοστό της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα, όπου η ανεργία παραμένει πάντα σε υψηλά επίπεδα·

6.  υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση της Ελλάδας για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σε σχέση με απολύσεις στον τομέα εκδοτικών δραστηριοτήτων της Αττικής, ύστερα από την αίτηση EGF/2014/018 το 2014 και τη σχετική θετική απόφαση(4)·

7.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 550 εργαζομένους που απολύθηκαν, εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό είναι γυναίκες (41,82 %)· σημειώνει επίσης ότι 14,73 % των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών και 1,6 % είναι κάτω των 30 ετών· αναγνωρίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, τη σημασία που έχουν τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ευάλωτες αυτές ομάδες εργαζομένων να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η προγραμματισμένη προσφορά κατάρτισης βασίζεται σε διδάγματα που αποκομίστηκαν από την πρώτη αίτηση EGF-2014-018 GR/Attica που πέτυχε ικανοποιητικά ποσοστά ένταξης σύμφωνα με την εν εξελίξει αξιολόγηση·

9.  σημειώνει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί μέτρα για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), παρά τα ποσοστά ΕΕΑΚ που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα·

10.  υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά βοηθήματα εξαρτώνται από την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων και μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικό κίνητρο στο συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο της Ελλάδας·

11.  σημειώνει ότι τα οικονομικά βοηθήματα και τα κίνητρα, δηλαδή τα κίνητρα για προσλήψεις, τα επιδόματα αναζήτησης εργασίας και τα επιδόματα κατάρτισης, προσεγγίζουν το ανώτατο όριο του 35 % που ορίζεται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

12.  σημειώνει ότι η Ελλάδα σχεδιάζει πέντε ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) επαγγελματικός προσανατολισμός και συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας· ii) κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· iii) συνεισφορά για τη σύσταση επιχειρήσεων· iv) επίδομα αναζήτησης εργασίας και επίδομα κατάρτισης· v) κίνητρα για προσλήψεις·

13.  λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με εκπροσώπους της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ) και του Υπουργείου Εργασίας·

14.  τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων και επικροτεί τη σχετική διαβεβαίωση εκ μέρους της Ελλάδας·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και κατά συνέπεια ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

18.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα – EGF/2018/003 EL/Attica Publishing

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2019/275.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Απόφαση (ΕΕ) 2015/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, Ελλάδα) (ΕΕ L 106 της 24.4.2015, σ. 29).


Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
PDF 216kWORD 71k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)
P8_TA(2018)0472A8-0356/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)  Η δημιουργία ενός χώρου στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός των εσωτερικών συνόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ένωσης. Η εύρυθμη λειτουργία και ενίσχυση αυτού του χώρου, ο οποίος βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη, θα πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο της Ένωσης και των κρατών μελών που έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν σε αυτόν. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η κοινή αντιμετώπιση καταστάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια του χώρου αυτού ή μερών του, επιτρέποντας προσωρινά την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις και ως έσχατη λύση, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Σε ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να αποφασίζεται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που οι εν λόγω έλεγχοι είναι αναγκαίοι και αναλογικοί προς τη διαπιστωθείσα σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.
(1)  Σε ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Καθώς η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων επηρεάζεται από την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, αυτή θα πρέπει να επανεισάγεται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και στον βαθμό που οι εν λόγω έλεγχοι είναι αναγκαίοι και αναλογικοί προς τη διαπιστωθείσα σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια. Κάθε τέτοιο μέτρο θα πρέπει να αποσύρεται μόλις παύσουν να υφίστανται οι λόγοι στους οποίους βασίζεται.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η μετανάστευση και η διέλευση των εξωτερικών συνόρων από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών δεν θα πρέπει καθαυτή να θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι διαπιστωθείσες σοβαρές απειλές μπορούν να αντιμετωπιστούν με διάφορα μέτρα, ανάλογα με τη φύση και την κλίμακα που τις χαρακτηρίζει. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης στη διάθεσή τους αστυνομικές αρμοδιότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)8, οι οποίες μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν στις παραμεθόριες περιοχές. Η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τους αναλογικούς αστυνομικούς ελέγχους και την αστυνομική συνεργασία στον χώρο Σένγκεν9 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.
(2)  Οι διαπιστωθείσες σοβαρές απειλές μπορούν να αντιμετωπιστούν με διάφορα μέτρα, ανάλογα με τη φύση και την κλίμακα που τις χαρακτηρίζει. Αν και παραμένει σαφές ότι οι αστυνομικές εξουσίες είναι διαφορετικές ως προς τη φύση και τον σκοπό τους από τον συνοριακό έλεγχο, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις αστυνομικές αρμοδιότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)8, οι οποίες μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν σε παραμεθόριες περιοχές. Η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τους αναλογικούς αστυνομικούς ελέγχους και την αστυνομική συνεργασία στον χώρο Σένγκεν9 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.
__________________
__________________
8 ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1.
8 ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1.
9 C(2017)3349 της 12.5.2017.
9 C(2017)3349 της 12.5.2017.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Προτού προσφύγουν στην επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε εναλλακτικά μέτρα. Ειδικότερα, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και δικαιολογημένο, να εξετάσει την αποτελεσματικότερη χρήση ή την εντατικοποίηση των αστυνομικών ελέγχων εντός της επικράτειάς του, μεταξύ άλλων σε παραμεθόριες περιοχές και στις κύριες διαδρομές μεταφορών, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω αστυνομικοί έλεγχοι δεν έχουν ως στόχο τον έλεγχο των συνόρων. Οι σύγχρονες τεχνολογίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των απειλών κατά της δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον η κατάσταση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επαρκώς μέσω αυξημένης διασυνοριακής συνεργασίας, τόσο από επιχειρησιακή άποψη όσο και από την άποψη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ωστόσο, όπως προκύπτει από την εμπειρία, ορισμένες σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, όπως οι διασυνοριακές τρομοκρατικές απειλές ή συγκεκριμένες περιπτώσεις δευτερογενών μετακινήσεων παράτυπων μεταναστών εντός της Ένωσης που δικαιολογούσαν την επαναφορά συνοριακών ελέγχων, είναι πιθανόν να συνεχίζονται πέραν των προαναφερθέντων χρονικών διαστημάτων. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο και δικαιολογημένο τα χρονικά πλαίσια που εφαρμόζονται στην προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα να προσαρμόζονται στις τρέχουσες ανάγκες, και παράλληλα να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω μέτρο δεν εφαρμόζεται καταχρηστικά, ότι εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση και ότι χρησιμοποιείται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης. Για τον σκοπό αυτό, η γενική προθεσμία που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να παρατείνεται για διάστημα ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο.
(4)  Ωστόσο, όπως προκύπτει από την εμπειρία, σπάνια υπάρχει η ανάγκη για επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για περιόδους μεγαλύτερες των δύο μηνών. Μόνο σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, ενδέχεται να εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια πέραν των μέγιστων περιόδων των έξι μηνών που επιτρέπονται σήμερα για την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή των χρονικών πλαισίων που εφαρμόζονται στην προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, και παράλληλα να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω μέτρο δεν εφαρμόζεται καταχρηστικά, ότι εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση και ότι χρησιμοποιείται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Κάθε παρέκκλιση από τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων θα πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά, η δε έννοια της δημόσιας τάξης προϋποθέτει την ύπαρξη πραγματικής, συντρέχουσας και αρκούντως σοβαρής απειλής για κάποιο από τα θεμελιώδη συμφέροντα της κοινωνίας.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα εξακολουθούν να αποτελούν εξαίρεση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν αξιολόγηση κινδύνου αναφορικά με τη σκοπούμενη επαναφορά ή παράταση των συνοριακών ελέγχων. Η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει ιδίως να αξιολογεί το χρονικό διάστημα για το οποίο αναμένεται να διαρκέσει η διαπιστωθείσα απειλή και τα τμήματα των συνόρων που επηρεάζονται, να καταδεικνύει ότι η παράταση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης και να διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα υπερβαίνουν τους έξι μήνες, η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει επίσης να καταδεικνύει αναδρομικά την αποτελεσματικότητα της επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής και να εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο διαβούλευσης με κάθε γειτονικό κράτος μέλος που επηρεάζεται από την εν λόγω παράταση καθώς και τη συμμετοχή του εν λόγω κράτους μέλους στον καθορισμό των λιγότερο επαχθών λειτουργικών ρυθμίσεων.
(5)  Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα αποτελούν μέτρο έσχατης ανάγκης και εξακολουθούν να αποτελούν εξαίρεση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν αξιολόγηση κινδύνου αναφορικά με τη σκοπούμενη παράταση των συνοριακών ελέγχων πέραν των δύο μηνών. Η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει ιδίως να αξιολογεί το χρονικό διάστημα για το οποίο αναμένεται να διαρκέσει η διαπιστωθείσα απειλή και τα τμήματα των συνόρων που επηρεάζονται, να καταδεικνύει ότι η παράταση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης, ιδίως καταδεικνύοντας ότι οιαδήποτε εναλλακτικά μέτρα έχουν αποδειχθεί ή κρίνονται αναποτελεσματικά, και να διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής. Η αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει επίσης να καταδεικνύει αναδρομικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής και να εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο διαβούλευσης με κάθε γειτονικό κράτος μέλος που επηρεάζεται από την εν λόγω παράταση καθώς και τη συμμετοχή του εν λόγω κράτους μέλους στον καθορισμό των λιγότερο επαχθών λειτουργικών ρυθμίσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να διαβαθμίζουν, όταν χρειάζεται, το σύνολο ή μέρος των παρεχόμενων πληροφοριών.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Όταν η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνδέεται με συγκεκριμένες προγραμματισμένες εκδηλώσεις των οποίων η φύση και η διάρκεια είναι έκτακτες, όπως αθλητικές δραστηριότητες, η διάρκεια των ελέγχων αυτών θα πρέπει να είναι πολύ ακριβής, περιορισμένη και σχετική με την πραγματική διάρκεια της εκδήλωσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η ποιότητα της αξιολόγησης κινδύνου που υποβάλλεται από το κράτος μέλος θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της σκοπούμενης επαναφοράς ή παράτασης των συνοριακών ελέγχων. Στην εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και η Ευρωπόλ.
(6)  Η ποιότητα της αξιολόγησης κινδύνου που υποβάλλεται από το κράτος μέλος θα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της σκοπούμενης επαναφοράς ή παράτασης των συνοριακών ελέγχων. Στην εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η Ευρωπόλ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η αρμοδιότητα της Επιτροπής να εκδίδει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αποτυπώνονται οι νέες υποχρεώσεις των κρατών μελών που σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνου, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Όταν διενεργείται έλεγχος στα εσωτερικά σύνορα για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να εκδώσει γνώμη. Επίσης, η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 5 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποτυπώνει τον ρόλο των οργανισμών (Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και Ευρωπόλ) και να επικεντρώνεται στην πρακτική υλοποίηση των διαφορετικών πτυχών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, περιλαμβανομένου του συντονισμού, όταν συντρέχει περίπτωση, των διαφορετικών μέτρων εκατέρωθεν των συνόρων.
(7)  Η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 5 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποτυπώνει τον ρόλο των οργανισμών της Ένωσης και να επικεντρώνεται στην πρακτική υλοποίηση των διαφορετικών πτυχών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Προκειμένου οι αναθεωρημένοι κανόνες να είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στις προκλήσεις που σχετίζονται με διαρκείς σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να προβλέπεται ειδική δυνατότητα παράτασης του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα πέραν του ενός έτους. Η εν λόγω παράταση θα πρέπει να συνοδεύει ανάλογα εξαιρετικά εθνικά μέτρα που λαμβάνονται επίσης εντός της επικράτειας για την αντιμετώπιση της απειλής, λόγου χάρη σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω δυνατότητα δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περαιτέρω παράταση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.
(8)  Προκειμένου οι αναθεωρημένοι κανόνες να είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στις προκλήσεις που σχετίζονται με διαρκείς σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να προβλέπεται ειδική δυνατότητα παράτασης του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα πέραν των έξι μηνών σε εξαιρετικές περιστάσεις. Η εν λόγω παράταση θα πρέπει να συνοδεύει ανάλογα εξαιρετικά εθνικά μέτρα που λαμβάνονται επίσης εντός της επικράτειας για την αντιμετώπιση της απειλής, λόγου χάρη σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω δυνατότητα δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περαιτέρω παράταση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα του μέτρου της επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάγκη για αυτή την επαναφορά, όπως θα πρέπει να εξετάζονται και εναλλακτικά μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, ή αμφότερα, και παράλληλα με τις επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η αναφορά στο άρθρο 29 που περιλαμβάνεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστεί η σχέση ανάμεσα στα εφαρμοστέα χρονικά διαστήματα δυνάμει των άρθρων 29 και 25 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.
διαγράφεται
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η δυνατότητα διενέργειας προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που διαρκεί για χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους θα πρέπει να υπόκειται σε ειδική διαδικασία.
(10)  Η δυνατότητα διενέργειας προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που διαρκεί για χρονικό διάστημα πέραν των έξι μηνών θα πρέπει να υπόκειται σε ειδική διαδικασία που απαιτεί σύσταση του Συμβουλίου.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει γνώμη σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα μιας τέτοιας παράτασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σχετικά με τη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη.
(11)  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει γνώμη σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα μιας τέτοιας παράτασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως για την προτεινόμενη παράταση. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις στην Επιτροπή προτού εκδώσει τη γνώμη της.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, δύναται να συστήνει κατ’ εξαίρεση περαιτέρω παράταση και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να καθορίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι πρόκειται για έκτακτο μέτρο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή μόνο το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο και είναι συνεπές με τα μέτρα που επίσης λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο εντός της επικράτειας με σκοπό την αντιμετώπιση της ίδιας συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Η σύσταση του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για τυχόν περαιτέρω παράταση πέραν της περιόδου του ενός έτους και, ως εκ τούτου, να φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 29.
(13)  Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, δύναται να συστήνει κατ’ εξαίρεση περαιτέρω παράταση και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να ορίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι πρόκειται για έκτακτο μέτρο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή μόνο το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο και είναι συνεπές με τα μέτρα που επίσης λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο εντός της επικράτειας με σκοπό την αντιμετώπιση της ίδιας συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Η σύσταση του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για τυχόν περαιτέρω παράταση πέραν της περιόδου των έξι μηνών. Η σύσταση του Συμβουλίου θα πρέπει να διαβιβάζεται αμέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ειδικής διαδικασίας, όταν εξαιρετικές περιστάσεις θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, δεν θα πρέπει να παρατείνονται σύμφωνα με, ή να συνδυάζονται με, μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας για την επαναφορά ή την παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Όταν θεωρεί ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις Συνθήκες, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών που επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφεύγοντας, μεταξύ άλλων, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Όταν στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί κατ’ εξαίρεση να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα σε όλα τα εσωτερικά του σύνορα ή σε συγκεκριμένα μέρη τους για περιορισμένη περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες ή για την προβλεπόμενη διάρκεια της σοβαρής απειλής εάν αυτή υπερβαίνει τις 30 ημέρες, αλλά δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η εμβέλεια και η διάρκεια της προσωρινής επαναφοράς του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής.
1.  Όταν στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί κατ’ εξαίρεση να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα σε όλα τα εσωτερικά του σύνορα ή σε συγκεκριμένα μέρη τους για περιορισμένη περίοδο ως μέτρο έσχατης ανάγκης. Η εμβέλεια και η διάρκεια της προσωρινής επαναφοράς του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα επαναφέρονται μόνο ως έσχατη ανάγκη και σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α, 28 και 29. Τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 30 αντίστοιχα λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται το ενδεχόμενο να ληφθεί απόφαση για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α, 28 ή 29 αντίστοιχα.
διαγράφεται
Τροπολογίες 22 και 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
3.  Εάν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια στο συγκεκριμένο κράτος μέλος συνεχίζεται πέραν της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 26 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νέα στοιχεία, για ανανεώσιμες περιόδους που αντιστοιχούν στην προβλέψιμη διάρκεια της σοβαρής απειλής και δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες.
διαγράφεται
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 25 – παράγραφος 4
Η συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα περιλαμβανομένων και των παρατάσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το ένα έτος.
διαγράφεται
Όταν συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27α, η συνολική περίοδος μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο στα δύο έτη, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
Όταν συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29, η συνολική περίοδος μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως δύο έτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 26
(1α)  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 26
«Άρθρο 26
Κριτήρια για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
Κριτήρια για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει ως έσχατη ανάγκη να επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους σε ένα ή περισσότερα εσωτερικά σύνορά του ή σε τμήματα αυτών ή αποφασίζει να παρατείνει την εν λόγω επαναφορά σύμφωνα με το άρθρο 25 ή το άρθρο 28 παράγραφος 1, εξετάζει τον βαθμό στον οποίο ένα τέτοιο μέτρο ενδέχεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια και αξιολογεί την αναλογικότητα του μέτρου σε σχέση με την απειλή αυτή. Κατά την αξιολόγηση αυτή τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδίως υπόψη τα ακόλουθα:
Πριν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ως μέτρο έσχατης ανάγκης να επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους σε ένα ή περισσότερα εσωτερικά σύνορά του ή σε τμήματα αυτών ή αποφασίσει να παρατείνει την εν λόγω προσωρινή επαναφορά, εξετάζει:
α)  κατά πόσον η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μπορεί να θεωρηθεί ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει επαρκώς την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια·
β)  κατά πόσον η λήψη μέτρων διαφορετικών της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, όπως η ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας ή η εντατικοποίηση των αστυνομικών ελέγχων, ενδέχεται να αντιμετωπίσει επαρκώς την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια·
γ)  την αναλογικότητα της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε σχέση με την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:
α)   τις πιθανές επιπτώσεις των απειλών για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλειά του, ειδικότερα έπειτα από τρομοκρατικά συμβάντα ή απειλές, και συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα·
i)   τις πιθανές επιπτώσεις των απειλών για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλειά του, ειδικότερα έπειτα από τρομοκρατικά συμβάντα ή απειλές, και συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα· και
β)   τις πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.
ii)   τις πιθανές επιπτώσεις της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.
Όταν ένα κράτος μέλος αξιολογεί, σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, ότι η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει επαρκώς την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, δεν επαναφέρει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.
Όταν ένα κράτος μέλος αξιολογεί, σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, ότι η λήψη μέτρων διαφορετικών της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει επαρκώς την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, δεν επαναφέρει ούτε παρατείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, και λαμβάνει τα εν λόγω άλλα μέτρα.
Όταν ένα κράτος μέλος αξιολογεί, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, ότι η προτεινόμενη επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν είναι αναλογική προς την απειλή, δεν επαναφέρει ούτε παρατείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.»·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο -i (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – τίτλος
-i)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Διαδικασία για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα βάσει του άρθρου 25
«Διαδικασία για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση προβλέψιμης σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια»·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο -i α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος -1 (νέα)
-iα)  Στο άρθρο 27 προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος πριν από την παράγραφο 1:
«-1. Όταν, στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, υφίσταται σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί, ως μέτρο έσχατης ανάγκης και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 26, να επαναφέρει τους ελέγχους στο σύνολο ή σε συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών συνόρων του για περιορισμένη περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες ή, εάν η σοβαρή απειλή συνεχίζεται και πέραν των 30 ημερών, για την προβλεπόμενη διάρκεια της σοβαρής απειλής, αλλά, σε κάθε περίπτωση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.»·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο -i β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
-iβ)  στην παράγραφο 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Όταν ένα κράτος μέλος σχεδιάζει να επαναφέρει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα βάσει του άρθρου 25, προβαίνει σε κοινοποίηση στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά ή εντός συντομότερης προθεσμίας όταν οι περιστάσεις που επιτάσσουν την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν γίνονται γνωστές νωρίτερα από τέσσερις εβδομάδες πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά. Προς τον σκοπό αυτό, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
«1. Για τους σκοπούς της παραγράφου -1, το οικείο κράτος μέλος προβαίνει σε κοινοποίηση στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά ή εντός συντομότερης προθεσμίας όταν οι περιστάσεις που επιτάσσουν την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν γίνονται γνωστές νωρίτερα από τέσσερις εβδομάδες πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά. Προς τον σκοπό αυτό, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:»·
Τροπολογίες 28 και 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α
i)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το νέο στοιχείο αα) ως εξής:
διαγράφεται
α α)  αξιολόγηση κινδύνου η οποία αξιολογεί το χρονικό διάστημα για το οποίο αναμένεται να διαρκέσει η διαπιστωθείσα απειλή και τα τμήματα των εσωτερικών συνόρων που επηρεάζονται, καταδεικνύει ότι η παράταση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης και διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής. Εάν ο συνοριακός έλεγχος έχει ήδη επαναφερθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, στην αξιολόγηση κινδύνου διευκρινίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο η προηγούμενη επαναφορά του συνοριακού ελέγχου συνεισέφερε στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής.
Η αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνει επίσης αναλυτική έκθεση σχετικά με τον συντονισμό που έχει συντελεστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και του κράτους μέλους ή των κρατών μελών με το οποίο ή τα οποία έχει κοινά εσωτερικά σύνορα στα οποία διενεργούνται συνοριακοί έλεγχοι.
Η Επιτροπή κοινοποιεί την αξιολόγηση κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την Ευρωπόλ, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο i α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
iα)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο αβ):
«αβ) κάθε μέτρο διαφορετικό της προτεινόμενης επαναφοράς, που λαμβάνεται ή σχεδιάζεται από το κράτος μέλος με σκοπό την αντιμετώπιση της απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, καθώς και τον λόγο για τον οποίο εναλλακτικά μέτρα, όπως η ενισχυμένη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία ή οι εντατικοποιημένοι αστυνομικοί έλεγχοι, κρίθηκαν ανεπαρκή·»
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  όπου απαιτείται, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα άλλα κράτη μέλη όπως έχει συμφωνηθεί πριν από την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.
ε)  όπου απαιτείται, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα άλλα κράτη μέλη όπως έχει συμφωνηθεί πριν από την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα σχετικά εσωτερικά σύνορα.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27– παράγραφος 1 – τελευταίο εδάφιο
Εάν απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το οικείο/οικεία κράτος μέλος / κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη συνεργασία με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από τη σχεδιαζόμενη παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρόκειται για μέτρο έσχατης ανάγκης.
Εάν απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το οικείο/οικεία κράτος μέλος / κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη συνεργασία με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά ή παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον πρόκειται για μέτρο έσχατης ανάγκης.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)
iiiα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:
«1α. Εάν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια στο οικείο κράτος μέλος συνεχίζεται πέραν των δύο μηνών, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 26, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο -1 του παρόντος άρθρου και, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νέα στοιχεία, για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην προβλέψιμη διάρκεια της σοβαρής απειλής και που, σε καμία περίπτωση, δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 β (νέα)
iiiβ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1β:
«1β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1α, πέραν των πληροφοριών που παρέχονται βάσει της παραγράφου 1, το οικείο κράτος μέλος παρέχει αξιολόγηση κινδύνου η οποία:
i)  εκτιμά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διαπιστωθείσα απειλή αναμένεται να συνεχιστεί και το τμήμα των εσωτερικών του συνόρων που επηρεάζεται·
ii)  περιγράφει τις εναλλακτικές δράσεις ή μέτρα που θεσπίστηκαν προηγουμένως για την αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής·
iii)  εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι εναλλακτικές δράσεις ή τα εναλλακτικά μέτρα που αναφέρονται στο σημείο ii) δεν αντιμετώπισαν επαρκώς τη διαπιστωθείσα απειλή·
iv)  καταδεικνύει ότι η παράταση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί έσχατη ανάγκη· και
v)  εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι συνοριακοί έλεγχοι θα μπορούσαν να συμβάλουν καλύτερα στην αντιμετώπιση της διαπιστωθείσας απειλής.
Η αξιολόγηση κινδύνου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει επίσης αναλυτική έκθεση σχετικά με τη συνεργασία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που επηρεάζονται από την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών με τα οποία το οικείο κράτος μέλος έχει κοινά εσωτερικά σύνορα στα οποία διενεργούνται συνοριακοί έλεγχοι.
Η Επιτροπή κοινοποιεί την αξιολόγηση κινδύνου στον Οργανισμό και την Ευρωπόλ και μπορεί να ζητήσει, κατά περίπτωση, τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, θεσπίζοντας τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση κινδύνου.»·
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
iiiγ)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την ίδια στιγμή που κοινοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη και στην Επιτροπή, σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.
2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1β διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την ίδια στιγμή που κοινοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη και στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις εν λόγω παραγράφους.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iii δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 3
iiiδ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε κοινοποίηση κατά την παράγραφο 1 μπορούν, όταν κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να αποφασίσουν τη διαβάθμιση μέρους των πληροφοριών. Η διαβάθμιση αυτή δεν αποκλείει τη διάθεση των πληροφοριών από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαβίβαση και η διαβάθμιση των πληροφοριών και των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες περί προώθησης και διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.
«3. Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν κοινοποίηση μπορούν να διαβαθμίσουν, όταν κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1β. Η διαβάθμιση αυτή δεν αποκλείει την πρόσβαση σε πληροφορίες, μέσω κατάλληλων και ασφαλών διαύλων αστυνομικής συνεργασίας, από τα άλλα κράτη μέλη που επηρεάζονται από την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και δεν αποκλείει τη διάθεση των πληροφοριών από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαβίβαση και η διαβάθμιση των πληροφοριών και των εγγράφων που διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες περί προώθησης και διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.»·
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Μετά την κοινοποίηση εκ μέρους του κράτους μέλους δυνάμει της παραγράφου 1 και ενόψει της διαβούλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα κράτη μέλη μπορεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 72 ΣΛΕΕ, να διατυπώσει γνώμη.
Μετά την κοινοποίηση εκ μέρους του κράτους μέλους δυνάμει των παραγράφων 1 και και ενόψει της διαβούλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα κράτη μέλη μπορεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 72 ΣΛΕΕ, να διατυπώσει γνώμη.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Εάν η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες όσον αφορά την αναγκαιότητα ή την αναλογικότητα της σχεδιαζόμενης επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ή εάν εκτιμά ότι θα ήταν σκόπιμο να διεξαχθούν διαβουλεύσεις για κάποιες πτυχές της κοινοποίησης, εκδίδει γνώμη προς τον σκοπό αυτό.
Εάν, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην κοινοποίηση ή άλλων πρόσθετων πληροφοριών που έχει λάβει, η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες όσον αφορά την αναγκαιότητα ή την αναλογικότητα της σχεδιαζόμενης επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ή εάν εκτιμά ότι θα ήταν σκόπιμο να διεξαχθούν διαβουλεύσεις για κάποια πτυχή της κοινοποίησης, εκδίδει γνώμη προς τον σκοπό αυτό χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Εάν έχει ήδη γίνει επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για έξι μήνες, η Επιτροπή εκδίδει γνώμη.
διαγράφεται
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – επιμέρους σημείο v
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 – παράγραφος 5
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και η γνώμη που μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή ή οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4 αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων που διεξάγει η Επιτροπή. Όπου απαιτείται, οι διαβουλεύσεις περιλαμβάνουν κοινές συνεδριάσεις μεταξύ του κράτους μέλους που σχεδιάζει την επαναφορά των ελέγχων των εσωτερικών συνόρων, των υπόλοιπων κρατών μελών, ιδίως εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από τη λήψη τέτοιων μέτρων, και των συναφών οργανισμών. Εξετάζονται η αναλογικότητα των σκοπούμενων μέτρων, η διαπιστωθείσα απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, καθώς και οι τρόποι διασφάλισης της υλοποίησης της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Το κράτος μέλος που σχεδιάζει την επαναφορά ή την παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων κατά τη διενέργεια των συνοριακών ελέγχων.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1β, καθώς και η γνώμη που μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή ή οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4 αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων. Οι διαβουλεύσεις περιλαμβάνουν:
i)  κοινές συνεδριάσεις μεταξύ του κράτους μέλους που σχεδιάζει την επαναφορά των ελέγχων των εσωτερικών συνόρων, των υπόλοιπων κρατών μελών, ιδίως εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από τη λήψη τέτοιων μέτρων, και της Επιτροπής, οι οποίες διεξάγονται με σκοπό να οργανωθεί, όπου ενδείκνυται, η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να εξετασθεί η αναλογικότητα των μέτρων με τα γεγονότα που οδήγησαν στην επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εναλλακτικών μέτρων, και με την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια·
ii)  όπου κρίνεται σκόπιμο, αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις από την Επιτροπή στα σχετικά εσωτερικά σύνορα και, ενδεχομένως, με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη και τον Οργανισμό, την Ευρωπόλ ή κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων στα συγκεκριμένα εσωτερικά σύνορα και της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό· οι εκθέσεις αυτών των αιφνιδιαστικών επιτόπιων επισκέψεων διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – τίτλος
Ειδική διαδικασία σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που υπερβαίνει το ένα έτος.
Ειδική διαδικασία σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια που υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – παράγραφος 1
1.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το κράτος μέλος αντιμετωπίζει την ίδια σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια για διάστημα πέραν εκείνου που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 πρώτη περίοδος, και όταν λαμβάνονται επίσης ανάλογα έκτακτα εθνικά μέτρα εντός της επικράτειας για την αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής, ο συνοριακός έλεγχος που έχει προσωρινά επαναφερθεί για την αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
1.  Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν το κράτος μέλος αντιμετωπίζει την ίδια σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια για διάστημα πέραν εκείνου που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος , και όταν λαμβάνονται επίσης ανάλογα έκτακτα εθνικά μέτρα εντός της επικράτειας για την αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής, ο συνοριακός έλεγχος που έχει προσωρινά επαναφερθεί για την αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής μπορεί να παραταθεί περαιτέρω σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – παράγραφος 2
2.  Το αργότερο έξι εβδομάδες πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 πρώτη περίοδος, το κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή ότι ζητεί περαιτέρω παράταση σύμφωνα με την ειδική διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). Εφαρμόζεται το άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 3.
2.  Το αργότερο τρεις εβδομάδες πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος , το κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή ότι ζητεί περαιτέρω παράταση σύμφωνα με την ειδική διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. Στην κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 27 παράγραφοι 1 και 1β. Εφαρμόζεται το άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 3.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη.
3.  Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη σχετικά με το κατά πόσο η προτεινόμενη παράταση πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 και σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της προτεινόμενης παράτασης. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις στην Επιτροπή προτού εκδώσει τη γνώμη αυτή.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 27 α – παράγραφος 4
4.  Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει στο κράτος μέλος να αποφασίσει την περαιτέρω παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για διάστημα έως και έξι μηνών. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το πολύ τρεις φορές για επιπλέον διάστημα μέγιστης διάρκειας έξι μηνών. Στη σύστασή του το Συμβούλιο αναφέρει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). Όπου απαιτείται, καθορίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.
4.  Το Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, μπορεί, ως έσχατη ανάγκη, να συστήσει στο οικείο κράτος μέλος να προβεί στην περαιτέρω παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά του σύνορα για διάστημα έως και έξι μηνών. Στη σύστασή του το Συμβούλιο αναφέρει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 1β και ορίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.
Τροπολογίες 45 και 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 28 – παράγραφος 4
(3α)  στο άρθρο 28, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 4, η συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, βάσει της αρχικής περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τυχόν παρατάσεων δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.
«4. Η συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, βάσει της αρχικής περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τυχόν παρατάσεων δυνάμει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.»·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 28 α (νέο)
(3β)  προστίθεται νέο άρθρο 28α:
«Άρθρο 28α
Υπολογισμός της περιόδου κατά την οποία επαναφέρονται ή παρατείνονται οι έλεγχοι στα σύνορα λόγω προβλεπόμενης απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, όταν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια υπερβαίνει τους έξι μήνες και σε περιπτώσεις που απαιτούν άμεση δράση
Τυχόν επαναφορά ή παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πριν από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των περιόδων που αναφέρονται στα άρθρα 27, 27α και 28.»·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
3γ)  Στο άρθρο 29 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 30 λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται το ενδεχόμενο να ληφθεί απόφαση για την προσωρινή επαναφορά ή παράταση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399
Άρθρο 29 – παράγραφος 5
3δ)  στο άρθρο 29, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα μέτρα που δύνανται να λάβουν τα κράτη μέλη σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σύμφωνα με τα άρθρα 25, 27 και 28.
«5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα μέτρα που δύνανται να λάβουν τα κράτη μέλη σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α και 28. Ωστόσο, η συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται ή παρατείνονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα βάσει του παρόντος άρθρου δεν παρατείνεται σύμφωνα με, ούτε συνδυάζεται με, μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 27, 27α ή 28.»·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
Άρθρο 1α
Ο παρών κανονισμός ισχύει για κοινοποιήσεις που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τυχόν χρονική περίοδος εν εξελίξει διαδικασίας κοινοποίησης για την επαναφορά ή την παράταση των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, που θα έχει παρέλθει πριν από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0356/2018).


Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών ***I
PDF 117kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))
P8_TA(2018)0473A8-0150/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0818),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0531/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 23ης Οκτωβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0150/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Νοεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

P8_TC1-COD(2016)0411


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/2.)

(1) ΕΕ C 345 της 13.10.2017, σ. 126.


Χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου
PDF 165kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))
P8_TA(2018)0474B8-0548/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(1) («κανονισμός REACH»), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 8,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC)(2), σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 64 παράγραφος 5 του κανονισμού REACH,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διχρωμικό νάτριο περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH λόγω τριών εγγενών ιδιοτήτων: καρκινογένεση, μεταλλαξιογένεση και τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα (κατηγορία 1Β)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διχρωμικό νάτριο προστέθηκε στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών του κανονισμού REACH το 2008(4), λόγω της ταξινόμησής του ως καρκινογόνου, μεταλλαξιογόνου και τοξικού για το αναπαραγωγικό σύστημα (κατηγορία 1Β) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μοριακή οντότητα στην οποία οφείλεται η καρκινογενετικότητα του διχρωμικού νατρίου είναι το χρώμιο (VI) που περιέχει ιόν, το οποίο απελευθερώνεται κατά τη διαλυτοποίηση και διάσταση του διχρωμικού νατρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρώμιο (VI) προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων στον άνθρωπο και στα ζώα όταν εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της αναπνευστικής οδού και όγκους της γαστρεντερικής οδού στα ζώα όταν εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της στοματικής οδού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη από το 1997, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου(6), το διχρωμικό νάτριο είχε προσδιοριστεί ως ουσία προτεραιότητας για αξιολόγηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 143/97 της Επιτροπής(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για τον περιορισμό του κινδύνου από την έκθεση στο διχρωμικό νάτριο(8)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ilario Ormezzano Sai S.R.L (ο αιτών) υπέβαλε αίτηση χορήγησης άδειας για τη χρήση διχρωμικού νατρίου στη βαφή μαλλιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή περιγράφεται στις γνωμοδοτήσεις της RAC και της SEAC ως «ανάντη» εφαρμογή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών είναι προμηθευτής διχρωμικού νατρίου σε 11 μεταγενέστερους χρήστες, οι οποίοι είτε παρασκευάζουν βαφές είτε είναι οι ίδιοι βαφείς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του κανονισμού REACH είναι να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης εναλλακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι ουσίες, και την ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών εντός της εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος του κανονισμού REACH είναι ο πρώτος από τους τρεις αυτούς στόχους, υπό το πρίσμα της αιτιολογικής σκέψης 16 του προοιμίου του κανονισμού, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ(9)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός REACH δεν προβλέπει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης για τις αποκαλούμενες «ανάντη εφαρμογές»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθε αιτών άδεια, ανεξαρτήτως ρόλου ή επιπέδου στην αλυσίδα εφοδιασμού, πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 62 του κανονισμού REACH·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC επιβεβαίωσε ότι δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις για τις καρκινογόνες ιδιότητες του διχρωμικού νατρίου και, κατά συνέπεια, το διχρωμικό νάτριο θεωρείται «ουσία χωρίς κατώτατο όριο» για τους σκοπούς του άρθρου 60 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού REACH· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να καθοριστεί ένα θεωρητικό «ασφαλές επίπεδο έκθεσης» στην ουσία αυτή και να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ελέγχεται επαρκώς ο κίνδυνος χρήσης της·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 70 του κανονισμού REACH ορίζει ότι «για κάθε άλλη ουσία για την οποία δεν είναι δυνατόν να καταρτισθεί ασφαλές επίπεδο έκθεσης, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται μέτρα για να ελαχιστοποιούνται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς και πρακτικώς εφικτό, η έκθεση και οι εκπομπές με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας δυσμενών επιπτώσεων»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες λειτουργίας και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιγράφονται στην αίτηση δεν ήταν κατάλληλα και αποτελεσματικά για τον περιορισμό του κινδύνου(10)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 55 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι η υποκατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες αποτελεί κεντρικό στόχο του κεφαλαίου σχετικά με την αδειοδότηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 64 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι η εντολή της SEAC είναι να αξιολογεί τη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα και την τεχνική σκοπιμότητα των εναλλακτικών λύσεων που συνδέονται με την ή τις χρήσεις της ουσίας, όπως περιγράφονται στην αίτηση [...] καθώς και τυχόν πληροφορίες που υποβάλλουν οι τρίτοι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού REACH απαιτεί από τον αιτούντα άδεια να παρέχει «ανάλυση εναλλακτικών δυνατοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους τους και την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της αντικατάστασης»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι άδεια για τη χρήση μιας ουσίας της οποίας οι κίνδυνοι δεν ελέγχονται επαρκώς μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC σημείωσε πολλές ελλείψεις στην αίτηση αδειοδότησης όσον αφορά την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών, σύμφωνα με τη SEAC, παρέλειψε να εξετάσει βασικά ζητήματα σε βαθμό που αυτό δυσχέρανε την αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας από την επιτροπή, και ότι ορισμένες πτυχές, εξίσου σημαντικές με την οικονομική σκοπιμότητα των εναλλακτικών λύσεων, παρουσιάστηκαν μόνο εν συντομία από τον αιτούντα(11)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο αιτών για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις ήταν ότι οι πελάτες (δηλαδή οι κατασκευαστές/έμποροι λιανικής πώλησης ρούχων) δεν θα αποδέχονταν την ποιότητα του χρωματισμού του υφάσματος εάν για τη βαφή του χρησιμοποιούνταν κάποια εναλλακτική λύση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι υποτιθέμενες απαιτήσεις των πελατών δεν υποστηρίζονταν από κανένα αποδεικτικό στοιχείο, και ότι δεν είναι σαφές εάν η αναφορά στην «προτίμηση των πελατών» πραγματοποιήθηκε με πλήρη επίγνωση των κινδύνων που συνεπάγεται το διχρωμικό νάτριο(12)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η SEAC σημείωσε ότι, ακόμη και μετά την υποβολή πρόσθετων ερωτημάτων στον αιτούντα, η απάντηση στο ερώτημα «κατά πόσο ένα εναλλακτικό προϊόν θα γίνει τελικά αποδεκτό από τους πελάτες των μεταγενέστερων χρηστών εξακολουθεί να είναι σχετικά υποκειμενική και αβέβαιη»(13), ενώ παράλληλα σημείωσε στο συμπέρασμά της ότι, «παρά τις ευπρόσδεκτες αποσαφηνίσεις εκ μέρους του αιτούντος, η επιτροπή διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται διάφορες αβεβαιότητες στην ανάλυση»·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τα κενά και τις αβεβαιότητες που υπάρχουν στην αίτηση, η SEAC κατέληξε, ωστόσο, στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, προβαίνοντας απλώς σε μια γενική δήλωση ότι οι εν λόγω αβεβαιότητες «είναι εγγενείς σε αυτό το είδος χρήσης (οι συζητήσεις σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από την υποκειμενικότητα των τάσεων της μόδας και των αισθητικών προτιμήσεων των καταναλωτών)»(14)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η γνωμοδότηση της SEAC δείχνει ότι ο αιτών δεν έχει παράσχει ολοκληρωμένη ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων που διατίθενται στην αγορά για την υποκατάσταση της χρήσης του διχρωμικού νατρίου για τις χρήσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση, αλλά δεν συνάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν συνάδει με το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι διατίθενται εναλλακτικές λύσεις εδώ και πολλά χρόνια(15), ότι ηγετικές μάρκες μόδας συμμετέχουν στον οδικό χάρτη του ιδρύματος ZDHC για μηδενική χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών (ZDHC Roadmap to Zero Programme), ο οποίος δεν επιτρέπει τη χρήση χρωμίου (VI) στην κλωστοϋφαντουργία(16), και ότι μεμονωμένες εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας διαθέτουν ρητές πολιτικές που δεν επιτρέπουν τη χρήση χρωμίου (VI) (π.χ. H&M)(17), συμπεριλαμβανομένων εταιρειών σε αγορές υψηλής ποιότητας (Armani(18) και Lanificio Ermenegildo Zegna(19)

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Gruppo Colle και η Ormezzano είναι οι μόνοι αιτούντες άδεια δυνάμει του κανονισμού REACH για βαφές με χρώμιο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός REACH προβλέπει ότι εναπόκειται στον αιτούνται άδεια να αποδείξει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC έχει καθήκον να παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που βασίζονται στις αρχές της αριστείας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας, κάτι το οποίο συνιστά σημαντική διαδικαστική εγγύηση για τη διασφάλιση της επιστημονικής αντικειμενικότητας των μέτρων και προς αποφυγή της λήψης αυθαίρετων μέτρων(20)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο, παρά τις ελλείψεις ή τις αβεβαιότητες που εντοπίστηκαν όσον αφορά την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων, η SEAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες για την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την καταλληλότητα των εναλλακτικών λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι επίσης σαφής ο λόγος για τον οποίο δεν απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί περί υποκειμενικών προτιμήσεων παρά την απουσία λεπτομερών αντικειμενικών και επαληθεύσιμων στοιχείων, και ο λόγος για τον οποίο οι εν λόγω ισχυρισμοί δεν αξιολογήθηκαν με βάση τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι αποδεκτό να γίνεται ανεκτή η ύπαρξη πολλών περιστατικών στειρότητας, καρκίνου και μεταλλαξιογόνων επιδράσεων, παρά τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί του χρωμικού νατρίου, βάσει της υπόθεσης ότι οι κατασκευαστές ρούχων δεν θα δέχονταν εναλλακτικές λύσεις λόγω των υποκειμενικών αισθητικών προτιμήσεών τους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια ερμηνεία της έννοιας των εναλλακτικών λύσεων και του επιπέδου των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται από τον αιτούντα δεν συνάδει ούτε με τον στόχο της αντικατάστασης ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με εναλλακτικές λύσεις, ούτε με τον πρωταρχικό στόχο του κανονισμού REACH να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επίγνωση της διαθεσιμότητας κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων, ιδίως χάρη στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης και του τριμερούς διαλόγου(21) που διοργανώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων στο πλαίσιο της υπόθεσης Gruppo Colle(22)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η Επιτροπή να αγνοεί κρίσιμες πληροφορίες, από αυτή την παράλληλη υπόθεση, που καταδεικνύουν τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 61 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού REACH εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει μια άδεια ανά πάσα στιγμή εάν «υπάρξουν νέες πληροφορίες όσον αφορά ενδεχόμενα υποκατάστατα»·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση άδειας για τη χρήση μιας ουσίας χωρίς κατώτατο όριο για εφαρμογές για τις οποίες είναι σαφές ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, δεν είναι σύμφωνη με τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις του κανονισμού REACH, και θα επιβράβευε αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις που καθυστερούν να προβούν σε αλλαγές, ενώ θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για μελλοντικές αποφάσεις αδειοδότησης δυνάμει του κανονισμού REACH·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, δεδομένου ότι δεν τηρεί τους όρους που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό για τη χορήγηση άδειας·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της και να υποβάλει νέο σχέδιο για την απόρριψη της αίτησης αδειοδότησης για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3)·Γνωμοδότηση σχετικά με την ανασυσκευασία του διχρωμικού νατρίου που πρόκειται να διατεθεί ως πρόστυμμα για τη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3).
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, της 28ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την καταχώριση ορισμένων άκρως ανησυχητικών ουσιών στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών.
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 143/97 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 1997, για τον τρίτο πίνακα ουσιών προτεραιότητας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 25 της 28.1.1997, σ. 13).
(8) Σύσταση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2008, για μέτρα περιορισμού των κινδύνων από τις ουσίες χρωμικό νάτριο, διχρωμικό νάτριο και 2,2′,6,6′-τετραβρωμο-4,4′-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (τετραβρωμοδιφαινόλη A) (ΕΕ L 158 της 18.6.2008, σ. 62).
(9) Υπόθεση C-558/07, S.P.C.M. SA και λοιποί κατά Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, σκέψη 45.
(10) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3), σ. 19, ερώτηση 6.
(11) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3), σ. 24-25·
(12) Η ανάλυση του αιτούντος σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις διατίθεται στην εξής διεύθυνση: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
(13) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3), σ. 24.
(14) Γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού ως ίνας και/ή νήματος με σκούρα χρώματα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (αριθ. ΕΚ: 234-190-3), σ. 26.
(15) Βλ.: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
(16) Βλ.: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
(17) Βλ. H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL).
(18) Βλ.: Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18.
(19) Βλ.: παρουσίαση της Huntsman με τίτλο «Turning risks into opportunities - How to dye wool sustainably» (σ. 18).
(20) Απόφαση του Πρωτοδικείου (τρίτο τμήμα) της 11ης Σεπτεμβρίου 2002, Pfizer Animal Health SA κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) Όπως εξηγείται στη γνωμοδότηση της RAC και της SEAC στην υπόθεση Gruppo Colle: Χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού (αριθ. ΕΚ: 234-190-3) (σ. 21 όπου αναφέρονται δύο εναλλακτικές λύσεις: Lanasol και Realan).
(22) ECHA, Εγκριθείσες γνωμοδοτήσεις και προηγούμενες διαβουλεύσεις σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης - Gruppo Colle.S.r.l. - Χρήση του διχρωμικού νατρίου ως προστύμματος στη βαφή μαλλιού (αριθ. ΕΚ: 234-190-3).


Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο
PDF 148kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το σκάνδαλο cum-ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο (2018/2900(RSP))
P8_TA(2018)0475RC-B8-0551/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις για το cum-ex, στις οποίες προέβη κοινοπραξία ερευνητικών δημοσιογράφων με επικεφαλής τη γερμανική μη κερδοσκοπική οργάνωση μέσων ενημέρωσης CORRECTIV στις 18 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ(1) (οδηγία ESMA),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(2) («κανονισμός ΕΑΤ»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (DAC2)(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2018/822 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC6)(4),

–  έχοντας υπόψη την 4η Εξεταστική Επιτροπή της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο, η οποία κατέληξε στην έκδοση έκθεσης(5) τον Ιούνιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2015(6) και της 6ης Ιουλίου 2016(7) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(8),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(9),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2018, για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3)(10),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτησή του στην ολομέλεια της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σκάνδαλο cum-ex,

–  έχοντας υπόψη την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών ECON/TAX3 της 26ης Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι «cum-ex» και «cum-cum» - ή εμπορικά συστήματα αρμπιτράζ μερισμάτων - αναφέρονται στην πρακτική αγοραπωλησίας μετοχών κατά τρόπο που αποκρύπτουν την ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη και επιτρέπουν και στα δύο ή τα περισσότερα των δύο εμπλεκόμενα μέρη να ζητούν επιστροφές παρακρατήσεων επιστροφής φόρου από τον φόρο υπεραξίας κεφαλαίων που είχε καταβληθεί μόνο μία φορά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκάνδαλο cum-ex αποκαλύφθηκε στο κοινό μέσω μιας συνεργατικής έρευνας μεταξύ 19 ευρωπαϊκών ειδησεογραφικών μέσων από 12 χώρες και 38 δημοσιογράφους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες 11 κράτη μέλη έχουν χάσει φορολογικά έσοδα ύψους έως και 55,2 δισεκατομμυρίων EUR εξαιτίας των συστημάτων cum-ex και cum-cum·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί το μέγιστο ποσό της ζημίας που προκλήθηκε, δεδομένου ότι πολλές ενέργειες ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έχουν παραγραφεί εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα της κοινοπραξίας ευρωπαίων δημοσιογράφων χαρακτηρίζει τη Γερμανία, τη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία ως τις κυριότερες αγορές-στόχους για εμπορικές πρακτικές cum-ex, ενώ ακολουθούν η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Πολωνία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Τσεχική Δημοκρατία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εν λόγω πρακτικές εμπλέκεται ενδεχομένως ένας άγνωστος αριθμός κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (π.χ. Ελβετία)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες στα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο βρίσκονται σε εξέλιξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα cum-ex και cum-cum φέρουν ορισμένα από τα διακριτικά της φορολογικής απάτης και πρέπει να εκτιμηθεί το κατά πόσον έχει υπάρξει παραβίαση είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναφερθεί ότι στις εν λόγω εγκληματικές πρακτικές εμπλέκονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πολλών μεγάλων γνωστών εμπορικών τραπεζών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές δεν διεξήγαγαν εις βάθος έρευνες σχετικά με τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν από άλλα κράτη μέλη όσον αφορά τις αποκαλύψεις αναφορικά με τις συναλλαγές cum-ex·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές δικαιούνται να αξιώνουν επιστροφή των παρακρατούμενων φόρων επί των μερισμάτων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις αποκαλύψεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017, η δεύτερη οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ2) απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα και να τις ανταλλάσσουν με τα κράτη μέλη διαμονής των φορολογουμένων σε ετήσια βάση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκτη οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ6) απαιτεί από κάθε πρόσωπο που καταρτίζει, διαθέτει στην αγορά, οργανώνει, καθιστά διαθέσιμη για εφαρμογή ή διαχειρίζεται την εφαρμογή μιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης η οποία διαθέτει προκαθορισμένα διακριτικά να δηλώνει τις ρυθμίσεις αυτές στις εθνικές φορολογικές αρχές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της ειδικής επιτροπής σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3) καλύπτει ρητά οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επιτροπής που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας της·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των καταγγελτών κατά τα τελευταία 25 έτη έχει αποδειχθεί σημαντικός όσον αφορά την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημοσίου συμφέροντος και ότι το ίδιο ισχύει για τις αποκαλύψεις σχετικά με το cum-ex(11)·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή που αποκαλύφθηκε, η οποία οδήγησε σε δημοσιοποιημένες απώλειες φορολογικών εσόδων των κρατών μελών που, σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένων μέσων ενημέρωσης, ανέρχονται έως και σε 55,2 δισεκατομμύρια EUR, συνιστώντας πλήγμα για την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες(12), τα «φορολογικά εγκλήματα» που σχετίζονται με άμεσους και έμμεσους φόρους περιλαμβάνονται στον ευρύ ορισμό της «εγκληματικής δραστηριότητας» και θεωρούνται βασικά αδικήματα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· υπενθυμίζει ότι τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οι φοροτεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές και δικηγόροι, θεωρούνται «υπόχρεες οντότητες» σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δεσμεύονται, ως εκ τούτου, να τηρούν σειρά καθηκόντων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταγγελία δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

3.  σημειώνει με ανησυχία ότι το σκάνδαλο cum-ex έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα φορολογικά συστήματα και τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και να διασφαλιστεί ότι όποια ζημία προκλήθηκε δεν θα επαναληφθεί·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για τη φορολογία δεν αναγνωρίζει την ανάγκη να επεκταθεί το υπάρχον σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών φορολογικών αρχών·

5.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να διενεργήσουν έρευνα για εμπορικά συστήματα αρμπιτράζ μερισμάτων, όπως το cum-ex ή το cum-cum, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές απειλές για την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς· να διαπιστώσει τη φύση και το μέγεθος των παραγόντων στα εν λόγω συστήματα· να εκτιμήσει κατά πόσον υπήρξαν παραβιάσεις είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας· να αξιολογήσει τα μέτρα που λήφθηκαν από τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας στα κράτη μέλη και να διατυπώσει κατάλληλες συστάσεις για μεταρρύθμιση και λήψη μέτρων προς τις οικείες αρμόδιες αρχές·

6.  υπογραμμίζει ότι οι αποκαλύψεις αυτές δεν επηρεάζουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης·

7.  συνιστά να διαπιστωθεί από την έρευνα τι απέτυχε στα καθήκοντα συντονισμού και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών, των χρηματιστηρίων και των φορολογικών αρχών των κρατών μελών ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση των εν λόγω συστημάτων φορολογικής κλοπής επί χρόνια, παρά το γεγονός ότι εντοπίστηκαν·

8.  ζητεί να δοθεί στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές εντολή να εξετάζουν πρακτικές φοροαποφυγής, δεδομένου ότι ενδέχεται αυτές να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς·

9.  υπογραμμίζει ότι αυτές οι νέες αποκαλύψεις φαίνεται να υποδεικνύουν πιθανές ελλείψεις των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών και των υφιστάμενων συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα·

10.  ζητεί να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο φορολογικών αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα με το φορολογικό απόρρητο, που έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη·

11.  προτρέπει τις φορολογικές αρχές όλων των κρατών μελών να ορίσουν ενιαία σημεία επαφής («ΕΣΕ») σύμφωνα με την κοινή διεθνή ειδική ομάδα του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει και να διευκολύνει τη μεταξύ τους συνεργασία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα ανταλλάσσονται γρήγορα και αποτελεσματικά μεταξύ των κρατών μελών·

12.  καλεί επίσης τις εθνικές αρχές να κινήσουν, όπου είναι σκόπιμο, ποινικές έρευνες, να κάνουν χρήση νομικών μέσων για τη δέσμευση ύποπτων περιουσιακών στοιχείων, να δρομολογήσουν έρευνες στα διοικητικά συμβούλια που ενέχονται στο σκάνδαλο, και να επιβάλουν κατάλληλες και αποτρεπτικές ποινές στα εμπλεκόμενα μέρη· είναι της άποψης ότι οι δράστες και οι φορείς που διευκόλυναν τη διάπραξη των εγκλημάτων αυτών, όχι μόνο οι φοροτεχνικοί αλλά και οι δικηγόροι, οι λογιστές και οι τράπεζες, θα πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· τονίζει την επείγουσα ανάγκη για τερματισμό της ατιμωρησίας του εγκλήματος του «άσπρου κολάρου» και για διασφάλιση καλύτερης επιβολής των δημοσιονομικών κανόνων·

13.  καλεί τις αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών να διερευνήσουν το ρόλο των ασφαλιστικών ταμείων και των εποπτικών αρχών του ασφαλιστικού τομέα στο σκάνδαλο·

14.  καλεί τις εθνικές φορολογικές αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως το σύνολο των δυνατοτήτων της ΟΔΣ6 όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών αιτημάτων· ζητεί επίσης να ενισχυθεί η ΟΔΣ6 προκειμένου να απαιτείται η υποχρεωτική γνωστοποίηση των συστημάτων αρμπιτράζ μερισμάτων και όλων των πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή υπεραξία, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης επιστροφών φόρου από μερίσματα και από φόρο υπεραξίας κεφαλαίων·

15.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη που χαρακτηρίστηκαν ως φερόμενες βασικές αγορές-στόχοι για εμπορικές πρακτικές αρμπιτράζ μερισμάτων να διερευνήσουν και να αναλύσουν διεξοδικά τις πρακτικές πληρωμής μερισμάτων στις δικαιοδοσίες τους, να εντοπίσουν τα κενά στη φορολογική τους νομοθεσία τα οποία δημιουργούν ευκαιρίες για εκμετάλλευση από όσους επιδίδονται σε φορολογική απάτη και φοροαποφυγή, να αναλύσουν την ενδεχόμενη διασυνοριακή διάσταση των πρακτικών αυτών και να θέσουν τέλος σε όλες αυτές τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές·

16.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη δράση μεταξύ των εθνικών αρχών προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων που αποκομίστηκαν παρανόμως από δημόσιους λογαριασμούς·

17.  παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τις διμερείς συμφωνίες περί φορολογίας μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες προκειμένου να κλείσουν τα κενά που δημιουργούν κίνητρα για βασιζόμενες στη φορολογία εμπορικές πρακτικές που αποσκοπούν στη φοροαποφυγή·

18.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει αμέσως να προετοιμάζει πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Αστυνομία για το Χρηματοπιστωτικό Έγκλημα στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, η οποία θα διαθέτει δικά της μέσα έρευνας, καθώς και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για διασυνοριακές φορολογικές έρευνες·

19.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την κοινή φορολόγηση που ισχύει στην περίπτωση των μητρικών εταιρειών και των θυγατρικών από διαφορετικά κράτη μέλη με σκοπό την αντιμετώπιση των πρακτικών αρμπιτράζ μερισμάτων·

20.  καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τον ρόλο των φορέων ειδικού σκοπού (SPV) και των οντοτήτων ειδικού σκοπού (ΟΕΣ) που αποκάλυψαν τα έγγραφα σχετικά με τις συναλλαγές cum-ex και, κατά περίπτωση, να προτείνει τον περιορισμό της χρήσης των εν λόγω μέσων·

21.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την αναγκαιότητα ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τη φορολόγηση των εισοδημάτων κεφαλαίου, το οποίο θα μειώνει τα κίνητρα που αποσταθεροποιούν τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές ροές, δημιουργούν φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών και υπονομεύουν τις φορολογικές βάσεις που εγγυώνται τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικής πρότασης για μια Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της ΕΕ, ενός ευρωπαϊκού κόμβου για κοινές έρευνες και μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης·

23.  σημειώνει ότι η κρίση του 2008 οδήγησε σε γενικευμένες μειώσεις πόρων και προσωπικού στις φορολογικές διοικήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν και να εκσυγχρονίσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογικές αρχές και να διαθέσουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, με στόχο τη βελτίωση της επιτήρησης και τη μείωση του χρονικού και πληροφοριακού χάσματος· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες των οικονομικών τους αρχών ώστε να διασφαλίσουν ότι είναι πλήρως λειτουργικές για την ανίχνευση της φορολογικής απάτης·

24.  τονίζει την ανάγκη προστασίας των καταγγελτών, οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες, για παράδειγμα, για περιπτώσεις φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ· καλεί οποιονδήποτε έχει πληροφορίες που είναι σημαντικές για το δημόσιο συμφέρον να τις υποβάλει, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά στις εθνικές αρχές, ή, όπου κρίνεται απαραίτητο, στο κοινό· ζητεί να εγκριθεί σύντομα η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των γνωμοδοτήσεων που εγκρίθηκαν στις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

25.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση, μεταξύ άλλων κανονισμών, του κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΑΤ όσον αφορά την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (COM(2018)0646· τονίζει ότι, σύμφωνα με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το καθήκον να προβαίνει σε ενέργειες έγκαιρης παρέμβασης, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης· είναι της άποψης ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να διαδραματίζει ρόλο στην ενημέρωση των αρμόδιων εθνικών αρχών και να συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν υπόνοιες μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε εποπτευόμενες τράπεζες ή ομίλους·

26.  εκφράζει την άποψη ότι οι εργασίες των επιτροπών TAXE, TAX2, PANA και TAX3 θα πρέπει να συνεχιστούν κατά την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο, σε μια μόνιμη δομή εντός του Κοινοβουλίου, όπως μια υποεπιτροπή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON)·

27.  καλεί την ειδική επιτροπή TAX3 να διεξαγάγει τη δική της αξιολόγηση των αποκαλύψεων σχετικά με τις συναλλαγές cum-ex και να συμπεριλάβει στην τελική της έκθεση τα αποτελέσματα καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές συστάσεις·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(3) ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ L 139 της 5.6.2018, σ. 1.
(5) Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.
(6) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 51.
(7) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 79.
(8) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 74.
(9) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 132.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0048.
(11) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακρόαση ECON/TAX3 της 26ης Νοεμβρίου 2018, «Το σκάνδαλο cum-ex: το οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο».
(12) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).


Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές
PDF 168kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών (2018/2856(RSP))
P8_TA(2018)0476B8-0546/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 20 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, τα οποία υπογραμμίζουν την υποχρέωση των κυβερνήσεων να προστατεύουν την ταυτότητα ενός παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών του σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Βιέννης του 1963 σχετικά με τις προξενικές σχέσεις και ιδίως το άρθρο 37 στοιχείο β),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης της 29ης Μαΐου 1993 σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (Βρυξέλλες ΙΙα)(1), και ιδίως τα άρθρα 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 και 57,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» (COM(2011)0060),

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ιδίως τις αποφάσεις του της 22ας Δεκεμβρίου 2010 στην υπόθεση C-497/10 PPU, Mercredi κατά Chaffe(3), και της 2ας Απριλίου 2009 στην υπόθεση C-523/07, διαδικασίες που κινήθηκαν από τον A(4),

–  έχοντας υπόψη την καταγραφή των συστημάτων προστασίας του παιδιού που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες αναφορές που έχουν ληφθεί σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση για τη διερευνητική αποστολή στη Γερμανία (23-24 Νοεμβρίου 2011) όσον αφορά την εξέταση αναφορών σχετικά με τον ρόλο της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendam),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ με βάση τις αναφορές που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(5),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που διατύπωσε στις 3 Μαΐου 2017 η ομάδα εργασίας της Επιτροπής Αναφορών για θέματα ευζωίας των παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, για περισσότερα από 10 χρόνια, λαμβάνει αναφορές στις οποίες ένας πολύ μεγάλος αριθμός μη γερμανών γονέων καταγγέλλουν συστηματικές διακρίσεις και αυθαίρετες εις βάρος τους ενέργειες από τη γερμανική υπηρεσία πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) σε οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακές επιπτώσεις που αφορούν παιδιά, επί θεμάτων, μεταξύ άλλων, γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών βασίζεται κυρίως στην υποκειμενική έκθεση του αναφέροντος και ότι γενικά δεν έχει πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις που να παρέχουν πλήρη και αντικειμενική περιγραφή της κατάστασης, περιέχοντας μαρτυρίες και των δύο γονέων, των παιδιών και μαρτύρων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Jugendamt διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο γερμανικό σύστημα οικογενειακού δικαίου, καθώς αποτελεί ένα από τα μέρη σε όλες τις οικογενειακές διαφορές που αφορούν παιδιά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε οικογενειακές διαφορές που αφορούν παιδιά, η Jugendamt εκδίδει σύσταση προς τους δικαστές, η φύση της οποίας είναι πρακτικά δεσμευτική, και μπορεί να εγκρίνει προσωρινά μέτρα, όπως η «Beistandschaft» (νομική εκπροσώπηση), τα οποία δεν μπορούν να προσβληθούν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Jugendamt είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα γερμανικά δικαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρεία ερμηνεία των αποφάσεων αυτών από την Jugendamt ήταν συχνά, σύμφωνα με τους αναφέροντες, επιζήμια για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των μη γερμανών γονέων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη αναγνώριση και μη εκτέλεση από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές διαταγών και αποφάσεων που λαμβάνονται από δικαστικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ σε οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακές επιπτώσεις μπορεί να συνιστούν παραβίαση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματική προστασία του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες καταγγέλλουν το γεγονός ότι, σε οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακές επιπτώσεις, η προστασία του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού ερμηνεύεται συστηματικά από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές ως ανάγκη να παραμένουν τα παιδιά στη γερμανική επικράτεια, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχουν αναφερθεί κρούσματα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος των μη γερμανών γονέων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη γερμανοί γονείς κατήγγειλαν στις αναφορές τους την ανεπαρκή ή την έλλειψη παροχής συμβουλών και νομικής συνδρομής, από τις εθνικές αρχές της χώρας καταγωγής τους, σε περιπτώσεις στις οποίες οι γερμανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Jugendamt, εφάρμοσαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, μεροληπτικές ή δυσμενείς δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες εις βάρος τους, σε οικογενειακές διαφορές που αφορούν παιδιά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν κατατεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου 17 προσφυγές κατά της Γερμανίας από μη γερμανούς αναφέροντες με αντικείμενο τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια τέκνων σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές, εκ των οποίων ουδεμία κρίθηκε παραδεκτή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται πλήρως την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφύλαξη των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού, τα οποία προστατεύονται πρωτίστως και πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο της οικογένειάς τους, αποτελεί θεμελιώδη αρχή που θα πρέπει να τηρείται ως γενικός κανόνας για όλες τις αποφάσεις που άπτονται ζητημάτων μέριμνας για τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη κινητικότητα εντός της ΕΕ έχει οδηγήσει σε όλο και περισσότερες διασυνοριακές διαφορές σχετικά με τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να προωθήσει σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, τη συνεπή και συγκεκριμένη εφαρμογή των αρχών που θεσπίζονται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, την οποία έχουν κυρώσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και οι στόχοι του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα βασίζονται στην αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων εις βάρος των πολιτών της Ένωσης με βάση την ιθαγένεια καθώς και στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να επιτρέπουν την παραβίαση των βασικών στόχων του που συνίστανται στην εξασφάλιση αμοιβαίου σεβασμού και αναγνώρισης, την αποφυγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και, πρωτίστως, την πραγματική προστασία των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού με αντικειμενικό τρόπο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη επακριβών και λεπτομερών ελέγχων όσον αφορά τον αμερόληπτο χαρακτήρα των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζουν οι γερμανικές αρμόδιες αρχές σε οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακές επιπτώσεις που αφορούν παιδιά, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ευημερία των παιδιών και να οδηγήσει σε αυξημένη παραβίαση των δικαιωμάτων των μη γερμανών γονέων·

ΙΕ.  επαναλαμβάνοντας ότι η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται σε όλα τα θέματα ουσιαστικού οικογενειακού δικαίου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ένα δικαστήριο μπορεί να καλέσει σε ακρόαση ένα παιδί που δεν έχει ακόμη συμπληρώσει την ηλικία των τριών ετών κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θεωρείται ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν την κατάλληλη ηλικία και ωριμότητα ώστε να ζητείται η γνώμη τους σε διαφορές που αφορούν τους γονείς τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα του παιδιού σε οικογενειακή ζωή δεν θα πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο λόγω άσκησης ενός θεμελιώδους δικαιώματος, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νομολογία του ΔΕΕ καθορίζονται η αυτόνομη έννοια της «συνήθους διαμονής» του παιδιού στο δίκαιο της ΕΕ, καθώς και ο μεγάλος αριθμός των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές για την διαπίστωση της συνήθους διαμονής·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προκύπτει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να διατηρούν τακτικά προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους γονείς τους, όταν οι γονείς τους ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο προς το συμφέρον του παιδιού·

1.  επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι προβλήματα σχετικά με το γερμανικό σύστημα οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του αμφιλεγόμενου ρόλου της Jugendamt, τα οποία καταγγέλλουν με αναφορές τους γονείς μη γερμανικής ιθαγένειας, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει συνεχώς αναφορές από μη γερμανούς γονείς, στις οποίες αναφέρονται σοβαρές διακρίσεις εξ αιτίας των διαδικασιών και πρακτικών που εφαρμόζουν συγκεκριμένα οι αρμόδιες γερμανικές αρχές σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές που αφορούν παιδιά·

2.  επισημαίνει με ανησυχία όλα τα εικαζόμενα κρούσματα διακρίσεων εις βάρος μη γερμανών γονέων από την Jugendamt·

3.  επισημαίνει την μακρά ενασχόληση της Επιτροπής Αναφορών με τον χειρισμό αναφορών για το ρόλο της Jugendamt· γνωρίζει τις απαντήσεις που έχουν δοθεί από το αρμόδιο γερμανικό υπουργείο σχετικά με τη λειτουργία του γερμανικού συστήματος οικογενειακού δικαίου, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις εις βάρος μη γερμανών γονέων·

4.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό Βρυξέλλες IIα, οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν και να εκτελούν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος σε υποθέσεις που αφορούν παιδιά· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακές επιπτώσεις, εικάζεται ότι οι γερμανικές αρχές μπορούν να αρνούνται συστηματικά να αναγνωρίσουν δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη σε υποθέσεις στις οποίες δεν έχουν ακουστεί παιδιά που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας τους· υπογραμμίζει ότι αυτή η πτυχή υπονομεύει την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης με άλλα κράτη μέλη των οποίων τα νομικά συστήματα θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας για την ακρόαση ενός παιδιού·

5.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, επί σειρά ετών, δεν έχει ασκήσει ακριβείς ελέγχους σχετικά με τις διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του γερμανικού συστήματος οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Jugendamt, όταν πρόκειται για οικογενειακές διαφορές με διασυνοριακές συνέπειες, και συνεπώς δεν έχει προστατέψει με αποτελεσματικό τρόπο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και όλα τα συναφή δικαιώματα·

6.  υπενθυμίζει την απάντηση της Επιτροπής όσον αφορά τις αναφορές με αντικείμενο τον ρόλο της Jugendamt σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν έχει γενική αρμοδιότητα να ενεργεί σε θέματα οικογενειακού δικαίου, ότι το ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν μπορεί να παρακολουθείται από την Επιτροπή, ότι, σε περίπτωση ανησυχίας σχετικά με τη λειτουργία της Jugendamt, πρέπει να επιδιώκεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη σε εθνικό επίπεδο και ότι, εάν οι γονείς θεωρούν ότι κάποιο από τα θεμελιώδη δικαιώματά τους έχει παραβιαστεί, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, μόλις εξαντληθούν τα εγχώρια ένδικα μέσα·

7.  τονίζει τη σημασία της συλλογής από τα κράτη μέλη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών και τη συμμετοχή αλλοδαπών γονέων, ιδίως όσον αφορά το αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λεπτομερής ανάλυση των τάσεων που υφίστανται διαχρονικά και να παρασχεθούν κριτήρια αναφοράς·

8.  τονίζει, σε συμφωνία με τη νομολογία του ΔΕΕ, την αυτόνομη έννοια της «συνήθους διαμονής» του παιδιού στο δίκαιο της ΕΕ και τα πολύπλευρα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές για τον καθορισμό της συνήθους διαμονής·

9.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η συνήθης διαμονή του παιδιού να έχει προσδιοριστεί δεόντως από τις γερμανικές αρχές στις υποθέσεις που αναφέρονται στις αναφορές που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Αναφορών·

10.  κατακρίνει έντονα την έλλειψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων στη Γερμανία, στις οποίες οι δικαστικές αποφάσεις δεν ήταν σύμφωνες με τις συστάσεις της Jugendamt καθώς και σχετικά με την έκβαση των οικογενειακών διαφορών που αφορούν παιδιά συζύγων με διπλή ιθαγένεια, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί επί πολλά χρόνια για τη συλλογή και δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών·

11.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει στις επίμαχες αναφορές κατά πόσον οι γερμανικές αρχές έχουν τηρήσει δεόντως τις διατάξεις του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και αν έχουν λάβει υπόψη τους διαταγές ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις αρχές άλλων κρατών μελών·

12.  καταδικάζει το γεγονός ότι, σε περιπτώσεις εποπτευόμενου δικαιώματος επίσκεψης, η μη συμμόρφωση των μη γερμανών γονέων με τη διαδικασία που εφαρμόζουν οι υπάλληλοι της Jugendamt να χρησιμοποιείται η γερμανική γλώσσα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τα παιδιά τους έχει οδηγήσει σε διακοπή των συνομιλιών και σε απαγόρευση επαφής μεταξύ των μη γερμανών γονέων και των παιδιών τους· πιστεύει ότι η εν λόγω διαδικασία που τηρείται από τους υπαλλήλους της Jugendamt συνιστά σαφώς δυσμενή διάκριση λόγω καταγωγής και γλώσσας εις βάρος μη γερμανών γονέων·

13.  τονίζει ότι η Jugendamt επιτρέπει κατά κανόνα τη χρήση κοινής μητρικής γλώσσας και, εάν χρειάζεται για την ευημερία και την ασφάλεια του παιδιού, όπως σε πιθανές περιπτώσεις απαγωγής, προσπαθεί να παρέχει διερμηνέα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι της Jugendamt κατανοούν το περιεχόμενο της συζήτησης·

14.  είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι, σε περιπτώσεις εποπτευόμενου δικαιώματος επίσκεψης, οι γερμανικές αρχές πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση της γλώσσας των γονέων κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους· ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι μη γερμανοί γονείς και τα παιδιά τους μπορούν να επικοινωνούν στην κοινή τους γλώσσα, δεδομένου ότι η χρήση αυτής της γλώσσας διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διατήρηση ισχυρών συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους και διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ευημερίας των παιδιών·

15.  είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να δοθεί συνεπής και αποτελεσματική συνέχεια στις συστάσεις της τελικής έκθεσης της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Αναφορών της 3ης Μαΐου 2017 σχετικά με θέματα παιδικής ευζωίας, και ιδίως σε εκείνες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον ρόλο της Jugendamt και με το γερμανικό σύστημα οικογενειακού δικαίου·

16.  επισημαίνει στη Γερμανία τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου του άρθρο 8· πιστεύει ότι πρέπει να επέλθουν σημαντικές βελτιώσεις από όλες τις γερμανικές αρμόδιες αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκώς το δικαίωμα των παιδιών συζύγων διαφορετικής ιθαγένειας να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών σχέσεων, όπως αναγνωρίζεται από τον νόμο, χωρίς παράνομες παρεμβάσεις·

17.  θεωρεί ότι, δυνάμει του άρθρου 81 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο διασφαλίζοντας δίκαιες και συνεπείς πρακτικές χωρίς δυσμενείς διακρίσεις έναντι των γονέων στο πλαίσιο του χειρισμού διασυνοριακών υποθέσεων επιμέλειας παιδιών σε ολόκληρη την Ένωση·

18.  καλεί την Επιτροπή να διεξάγει διεξοδικούς ελέγχους σχετικά με τον μεροληπτικό χαρακτήρα των διαδικασιών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται στο γερμανικό σύστημα οικογενειακού δικαίου, και στους κόλπους της Jugendamt, στο πλαίσιο διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών·

19.  επαναλαμβάνει ότι η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται σε θέματα ουσιαστικού οικογενειακού δικαίου·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να εντατικοποιήσει την επαγγελματική κατάρτιση και τις διεθνείς ανταλλαγές υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τα καθήκοντα των ομολόγων τους σε άλλα κράτη μέλη και να ανταλλαγούν οι ορθές πρακτικές·

21.  τονίζει τη σπουδαιότητα της στενής συνεργασίας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων εθνικών και τοπικών αρχών, από τις κοινωνικές υπηρεσίες έως τις δικαστικές και κεντρικές αρχές, οι οποίες συμμετέχουν σε διαδικασίες για τη φροντίδα των παιδιών·

22.  τονίζει ότι επιβάλλεται να βελτιωθεί η δικαστική και διοικητική συνεργασία μεταξύ των γερμανικών αρχών και των αρχών των άλλων κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά την αναγνώριση και εκτέλεση στη Γερμανία μέτρων και αποφάσεων που έχουν ληφθεί από αρχές άλλων κρατών μελών σε οικογενειακές διαφορές διασυνοριακού χαρακτήρα που αφορούν παιδιά·

23.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να παρέχονται, χωρίς καθυστέρηση, σε μη γερμανούς γονείς, από την αρχή και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας που αφορά παιδιά, πλήρεις και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις πιθανές συνέπειές της, σε γλώσσα που κατανοούν πλήρως οι εν λόγω γονείς, προκειμένου να αποφεύγονται περιπτώσεις στις οποίες οι γονείς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους χωρίς να κατανοούν πλήρως τις επιπτώσεις των δεσμεύσεών που αναλαμβάνουν· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η νομική υποστήριξη, η χορηγούμενη βοήθεια, οι παρεχόμενες συμβουλές και η ενημέρωση προς τους υπηκόους τους, σε περιπτώσεις που αυτοί καταγγέλλουν διακρίσεις ή δυσμενείς δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες εις βάρος τους από τις γερμανικές αρχές σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές που αφορούν παιδιά·

24.  τονίζει ότι οι καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται σε μη γερμανούς γονείς να επικοινωνούν με τα παιδιά τους στην κοινή μητρική τους γλώσσα κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, συνιστούν διάκριση λόγω γλώσσας και επίσης αντιστρατεύονται τον στόχο της προώθησης της πολυγλωσσίας και της πολυμορφίας του πολιτιστικού υπόβαθρου εντός της Ένωσης, κατά παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας·

25.  καλεί τη Γερμανία να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια κοινή με τα παιδιά τους μητρική γλώσσα κατά τη διάρκεια των υπό εποπτεία επισκέψεων·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για όσα επισημαίνουν οι αναφέροντες σχετικά με τις βραχείες προθεσμίες που θέτουν οι αρμόδιες γερμανικές αρχές, και τα έγγραφα που αποστέλλονται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και δεν παρέχονται στη γλώσσα του μη γερμανού αναφέροντος· τονίζει το δικαίωμα των πολιτών να αρνούνται να παραλάβουν έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί σε γλώσσα που κατανοούν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει ενδελεχώς την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού στη Γερμανία προκειμένου να αντιμετωπιστούν δεόντως όλες οι πιθανές παραβιάσεις·

27.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσον τηρούνται οι γλωσσικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των γερμανικών αρχών στις υποθέσεις που μνημονεύονται στις αναφορές που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθούν η νομική υποστήριξη, η χορηγούμενη βοήθεια, οι παρεχόμενες συμβουλές και η ενημέρωση προς τους υπηκόους τους, σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές που αφορούν παιδιά· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα αρμόδια γερμανικά ομοσπονδιακά υπουργεία έχουν συστήσει ένα κεντρικό σημείο επαφής για διασυνοριακές οικογενειακές συγκρούσεις για την παροχή συμβουλών και πληροφοριών σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές που αφορούν τη γονική μέριμνα·

29.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγχρηματοδοτήσουν και να προωθήσουν τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα παρέχει βοήθεια σε αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ στο πλαίσιο οικογενειακών διαδικασιών·

30.  επισημαίνει στα κράτη μέλη τη σημασία της συστηματικής εφαρμογής των διατάξεων της σύμβασης της Βιέννης του 1963 και της υποχρέωσής τους να μεριμνούν ώστε οι πρεσβείες ή οι προξενικές αρχές να ενημερώνονται από την αρχή για όλες τις διαδικασίες φροντίδας για τα παιδιά που αφορούν υπηκόους τους και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα· τονίζει τη σημασία μιας αξιόπιστης προξενικής συνεργασίας στον τομέα αυτό και προτείνει να επιτρέπεται στις προξενικές αρχές να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

31.  επισημαίνει στα κράτη μέλη ότι πρέπει να παρέχεται στο παιδί κάθε αναγκαία και εύλογη φροντίδα από ανάδοχη οικογένεια, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 8 και 20 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως να καθίσταται δυνατή μια συνεχή φροντίδα για τα παιδιά, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνεται υπόψη η εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα του παιδιού·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1
(2) ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 79.
(3) Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 22ας Δεκεμβρίου 2010, Barbara Mercredi κατά Richard Chaffe, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
(4) Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 2ας Απριλίου 2009, A, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.
(5) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 2.


ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον
PDF 161kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ): Πορεία προς το μέλλον (2018/2084(INI))
P8_TA(2018)0477A8-0379/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές της 15ης Απριλίου 1994 για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Ντόχα που ενέκρινε ο ΠΟΕ στις 14 Νοεμβρίου 2001(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τον ΠΟΕ, και ιδίως τα ψηφίσματα της 24ης Απριλίου 2008 με θέμα «Προς τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου»(2) και της 15ης Νοεμβρίου 2017 με θέμα «Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ»(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο συμπερασμάτων που εγκρίθηκε με συναίνεση στις 10 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της κοινοβουλευτικής διάσκεψης για τον ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες(4),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα, τα οποία περιλαμβάνουν σειρά υπουργικών αποφάσεων, της 11ης υπουργικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες τον Δεκέμβριο του 2017, κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η έκδοση υπουργικής δήλωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την έκτη γενική ανασκόπηση της βοήθειας για το εμπόριο, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου 2017(6),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ(7),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την πιο πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2018 και σύμφωνα με την οποία εξακολουθεί να είναι δυνατός ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C, εάν οι χώρες τηρήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους έως το 2020,

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 16 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018(8),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της τριμερούς συνεδρίασης των Υπουργών Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγκρίθηκε στις 31 Μαΐου 2018(9),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 20ής Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Κίνας που καθιέρωσε μια κοινή ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, υπό προεδρία σε επίπεδο υφυπουργών(10),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο βασικών εννοιών της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0379/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ έχει από την ίδρυσή του διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της πολυμέρειας, την προώθηση μιας χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιας οικονομικής τάξης και την προαγωγή ενός ανοικτού, βασιζόμενου σε κανόνες και χωρίς διακρίσεις πολυμερούς εμπορικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορίου, ποσοστό που αυξήθηκε από το 33 % το 2000, και ότι ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας έχει μειωθεί σε μόλις κάτω από ένα δισεκατομμύριο άτομα, δηλαδή στο ήμισυ σε σύγκριση με το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ έχει συσταθεί σύμφωνα με ένα σύστημα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που υποχρεώνει τα μέλη να ανοίξουν τις αγορές τους και να μην προβαίνουν σε διακρίσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ θα πρέπει να παραμείνει το κύριο σημείο αναφοράς για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων και τις εμπορικές διαφορές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως υποστηρίξει μια ισχυρή, πολυμερή και βασισμένη σε κανόνες προσέγγιση για το εμπόριο, δεδομένου ότι η οικονομία της ΕΕ καθώς και οι εργαζόμενοι και καταναλωτές στην ΕΕ και στους εταίρους της παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενο βαθμό ενσωμάτωσης στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και εξαρτώνται από τις προβλέψιμες εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 στο Μπουένος Άιρες ήταν απογοητευτικά, καθιστώντας σαφές ότι η διαπραγματευτική λειτουργία του οργανισμού έχει παραλύσει·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασισμένο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με τη βαθύτερη κρίση του από τότε που δημιουργήθηκε ο ΠΟΕ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι βασικές λειτουργίες του οργανισμού όσον αφορά τόσο τον καθορισμό των βασικών κανόνων και της δομής του διεθνούς εμπορίου όσο και τη λειτουργία του πιο αποτελεσματικού και ανεπτυγμένου από κάθε άλλο πολυμερή οργανισμό μηχανισμού επίλυσης διαφορών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις σημαντικές εξαιρέσεις – όπως για παράδειγμα η συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου – η εμπορική μεταρρύθμιση του ΠΟΕ έχει καθυστερήσει από τη δεκαετία του 2000 και μετά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο είναι «το στολίδι» του ΠΟΕ λόγω του δεσμευτικού χαρακτήρα των αποφάσεών του και λόγω της ιδιότητάς του ως οργάνου που προσφέρει ανεξάρτητη και αμερόληπτη κατ’ έφεση εξέταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο ο αριθμός των δικαστών που απαιτούνται για να λειτουργεί μειώθηκε στο ελάχιστο, μετά το πέρας της θητείας του δικαστή Shree Baboo Chekitan Servansing, οπότε και έμειναν μόνο τρεις διορισμένοι δικαστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αδιέξοδο αυτό, που προκλήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση ενός συστήματος που είναι απαραίτητο για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ όλων των μελών του ΠΟΕ·

1.  επιβεβαιώνει την πλήρη προσήλωσή του στη διαχρονική αξία της πολυμέρειας και ζητεί μια εμπορική ατζέντα που θα βασίζεται στο ελεύθερο και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο προς όφελος όλων και η οποία θα συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας και ενισχύοντας τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζοντας ότι οι εναρμονισμένοι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε πολυμερές επίπεδο ισχύουν με ενιαίο τρόπο για όλους και τηρούνται αποτελεσματικά· υπογραμμίζει ότι ο ΠΟΕ πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση του δίκαιου εμπορίου και στην καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών· υπογραμμίζει ότι το εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο για την επίτευξη των παγκοσμίως καθορισμένων αναπτυξιακών στόχων·

2.  εκτιμά ότι επείγει πλέον, υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων αλλά και λόγω της παρατεταμένης έλλειψης προόδου σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό θεματολόγιο της Ντόχα (DDA), να λάβει χώρα ο εκσυγχρονισμός του ΠΟΕ και να επανεξεταστούν εκ βάθρων οι διάφορες πτυχές της λειτουργίας του, ώστε να αυξηθεί τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η νομιμοποίησή του· φρονεί ότι, με την προοπτική αυτή, είναι αναγκαίο να δώσει η γραμματεία του ΠΟΕ ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ ώστε να συμμετέχουν στη συζήτηση από την αρχή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ στον ΠΟΕ να προσεγγίσουν και άλλα μέλη του ΠΟΕ και ιδίως τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους μας, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Κίνα, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Ινδία, ώστε να συμφωνήσουν σε κοινές θέσεις· ενθαρρύνεται από τις αρχικές δηλώσεις από τη διάσκεψη ΕΕ-Κίνας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ·

3.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την εντολή που χορήγησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Επιτροπή στις 28-29 Ιουνίου 2018 και λαμβάνει υπό σημείωση την προσέγγιση που εκτίθεται στα συμπεράσματα, καθώς και το έγγραφο βασικών εννοιών της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, και τις προτάσεις του Καναδά για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, της 25ης Σεπτεμβρίου 2018· προσβλέπει στη δημοσίευση περισσότερων προτάσεων, ιδίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και από τις ομάδες εργασίας που έχουν ήδη συσταθεί μεταξύ των κρατών μελών του ΠΟΕ·

4.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι μόνο τρεις θέσεις του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου παραμένουν κατειλημμένες, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η τρέχουσα και ορθή λειτουργία του μηχανισμού διευθέτησης διαφορών, και καλεί μετ’ επιτάσεως τις ΗΠΑ να δώσουν λύση σε αυτή την κατάσταση κατά τρόπο που να επιτρέπει την ταχεία πλήρωση των κενών θέσεων στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο· επικροτεί τις αρχικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή στο έγγραφο βασικών εννοιών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ για την άρση του αδιεξόδου με την αντιμετώπιση ορισμένων από τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών κανόνων για τα απερχόμενα μέλη ή των αλλαγών όσον αφορά τη διάρκεια της θητείας στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο ή τις προβλεπόμενες προθεσμίες για τη δημοσίευση μιας έκθεσης, καθώς και τον ορισμό νέας νομολογίας από το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο· σημειώνει ότι οι ανησυχίες που εξέφρασαν οι ΗΠΑ όσον αφορά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο εκτείνονται πέραν των διαδικαστικών αλλαγών και συνεπάγονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις αποφάσεις των δικαστών του οργάνου·

5.  θεωρεί αδικαιολόγητη την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου την 31η Μαΐου 2018 για λόγους «εθνικής ασφάλειας» σύμφωνα με την ενότητα 232 του νόμου του 1962 περί επέκτασης του εμπορίου, και θεωρεί ότι με την απόφαση αυτή δεν αντιμετωπίζεται η πρόκληση που δημιουργείται από το πλεόνασμα χάλυβα στις παγκόσμιες αγορές και δεν τηρείται η συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εμπορικές διαφορές και να αρθούν οι φραγμοί στο εμπόριο μέσα από το βασισμένο σε κανόνες πλαίσιο του ΠΟΕ για την επίλυση διαφορών·

6.  είναι της άποψης ότι, για να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της τρέχουσας κρίσης, είναι απαραίτητο ο ΠΟΕ να προσαρμοστεί σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, και παράλληλα να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα εκκρεμή ζητήματα του αναπτυξιακού θεματολογίου της Ντόχα, ιδίως όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο:

   α) να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα κενά στο εγχειρίδιο κανόνων προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τις επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την αγορά και τις κρατικές επιχειρήσεις, καθώς και να διατηρείται επικαιροποιημένη η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και η πρόσβαση στην αγορά επενδύσεων· επίσης να αντιμετωπιστούν ζητήματα προστασίας και υποχρεωτικής γνωστοποίησης κώδικα πηγής και άλλων δραστηριοτήτων κατευθυνόμενων από το κράτος που προκαλούν πλεονάζουσα ικανότητα, καθώς και οι κανονιστικοί φραγμοί για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών τεχνολογίας, των απαιτήσεων για κοινές επιχειρήσεις και των απαιτήσεων για τοπικό περιεχόμενο· και να παρακολουθηθεί η εφαρμογή, η διαχείριση και η λειτουργία των υφιστάμενων συμφωνιών·
   β) να δημιουργηθεί το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών εξελίξεων, που θα καλύπτει το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, τις δημόσιες συμβάσεις, τις επικαιροποιημένες εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·
   γ) να αντιμετωπιστούν οι πλέον πιεστικές παγκόσμιες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, διασφαλίζοντας τη συστημική συνεκτικότητα της πολιτικής μεταξύ των θεματολογίων για το εμπόριο, την εργασία και το περιβάλλον·
   δ) επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις κοινές δηλώσεις που εγκρίθηκαν στο Μπουένος Άιρες σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια, τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και τις εργασίες που έχουν έκτοτε πραγματοποιηθεί στα ζητήματα αυτά·

7.  τονίζει ότι είναι σκόπιμο η ΕΕ να δώσει έμφαση στους κανόνες της στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ούτως ώστε οι εν λόγω κανόνες να προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο και να αναδειχθούν σε σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη διεθνών και πολυμερών προτύπων·

8.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων της και ότι, υπό αυτή την έννοια, αναμένεται η εκπλήρωση των δεσμεύσεων των μελών του ΠΟΕ να προσχωρήσουν στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA) και η εισαγωγή βελτιώσεων στη λειτουργία της συμφωνίας αυτής καθώς και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της συμφωνίας αυτής σε πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίων οφελών· σημειώνει ότι η πλήρης αποτελεσματικότητα των πιθανών βελτιώσεων στις κρατικές ενισχύσεις και στον ρόλο των δημόσιων επιχειρήσεων εξαρτάται εν μέρει από την πρόοδο στον τομέα αυτόν· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα μέλη που βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να επιταχυνθούν οι προσπάθειές τους, με σκοπό να επεκταθούν τα οφέλη της απελευθέρωσης των δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των μελών του ΠΟΕ·

9.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η τρέχουσα διαφοροποίηση μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών δεν αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα και την πραγματική κατάσταση στο πλαίσιο του ΠΟΕ και ότι αυτό αποτελεί εμπόδιο για την προώθηση του Γύρου της Ντόχα, εις βάρος των χωρών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη· καλεί μετ’ επιτάσεως τις πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους και να συνεισφέρουν ανάλογα με το επίπεδο της ανάπτυξης και της (τομεακής) ανταγωνιστικότητάς τους· σημειώνει ότι στο έγγραφο βασικών εννοιών της Επιτροπής γίνεται έκκληση για τη θέσπιση κανόνων δυνάμει των οποίων οι αναπτυσσόμενες χώρες θα απωλέσουν το καθεστώς χώρας χαμηλού εισοδήματος, καθώς θα γίνονται πλουσιότερες· πιστεύει ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο μηχανισμός ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης (S&DT) προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα τους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης, ως εργαλείο πολιτικής που δίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες τη δυνατότητα να συνδέουν την εφαρμογή πολυμερών συμφωνιών με τη λήψη βοήθειας από πλουσιότερες χώρες και οργανισμούς χορηγών·

10.  εκφράζει εμφατικά την ικανοποίησή του σχετικά με την κύρωση, τον Φεβρουάριο του 2017, της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) από τα δύο τρίτα των μελών του ΠΟΕ· είναι πεπεισμένο ότι η TFA αποτελεί σημαντικό υπόδειγμα και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοντέλο για μελλοντικές συμφωνίες του ΠΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στην αναπτυξιακή κατάσταση και τις ανάγκες των μελών του ΠΟΕ· ενθαρρύνει τα μέλη του ΠΟΕ να αναλάβουν την ευθύνη και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με την πραγματική οικονομική δύναμη και τις ικανότητες τους· θεωρεί ότι οι προκλήσεις που ακολουθούν είναι η πλήρης κύρωση της συμφωνίας, ιδίως από τα μέλη στην Αφρική που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τη συμφωνία, η αποτελεσματική εφαρμογή της TFA και η γνωστοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας δυνάμει της συμφωνίας·

11.  αναγνωρίζει ότι, συνολικά, η προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ το 2001 έχει αυξήσει την πρόσβαση στην εγχώρια αγορά της, κάτι που έχει ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία· εκφράζει την ανησυχία ότι η Κίνα δεν εφαρμόζει το πνεύμα και τις αρχές που διέπουν τα αξιώματα του ΠΟΕ σχετικά με την εθνική μεταχείριση·

12.  φρονεί ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η λειτουργία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την καθιέρωση μεγαλύτερης ευελιξίας από ό,τι ισχύει σήμερα στο πλαίσιο του κανόνα συναίνεσης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η προσέγγιση της ενιαίας δέσμευσης έχει περιορίσει την αποτελεσματικότητα της πολυμερούς διακυβέρνησης στον τομέα του εμπορίου· εκφράζει την υποστήριξή του στην ιδέα της ευέλικτης πολυμέρειας, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του ΠΟΕ που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν έναν συγκεκριμένο στόχο για τον οποίο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης συναίνεση, θα πρέπει να είναι σε θέση να προωθούν και να συνάπτουν πολυμερείς συμφωνίες είτε μέσω των λεγόμενων συμφωνιών του παραρτήματος 4 του ΠΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο II:3, το άρθρο III:1 και το άρθρο X:9 της συμφωνίας του Μαρακές, είτε μέσω συμφωνιών «κρίσιμης μάζας» που επεκτείνουν τις παραχωρήσεις που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων στην προσχώρηση στον ΠΟΕ στη βάση του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ)· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μη χρησιμοποιεί αυτά τα άρθρα ως εναλλακτική λύση αντί του εποικοδομητικού διαλόγου με τα μέλη του ΠΟΕ για την αντιμετώπιση των φραγμών στο εμπόριο και για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και των λειτουργιών του· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα μέλη του θα πρέπει να ενισχύσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων του ΠΟΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διαθέτει οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες, ώστε να διατηρηθεί η ίδια ποιότητα των εργασιών· πιστεύει ότι, σε γενικές γραμμές, οι χρηματικές συνεισφορές των νέων μελών θα πρέπει να αυξάνουν τον προϋπολογισμό του ΠΟΕ και να μην οδηγούν σε χαμηλότερα τέλη συμμετοχής για τα υφιστάμενα μέλη·

13.  αναγνωρίζει ότι, παρότι η βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στοιχείο της δομής του ΠΟΕ, υπάρχουν δυνατότητες για βαθύτερη και πιο ευέλικτη πλειομερή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών σε τομείς στους οποίους η επίτευξη συναίνεσης έχει αποδειχτεί δύσκολη· σημειώνει ότι αυτές οι συμφωνίες πρέπει να συμπληρώνουν και να μην υπονομεύουν το πολυμερές θεματολόγιο, και να μη χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικά φόρα για την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών, αλλά ως εφαλτήρια για την πρόοδο σε πολυμερές επίπεδο· ζητεί την επανάληψη των πλειομερών διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA), και τη θέσπιση ειδικών κανόνων για τις ΜΜΕ στις πλειομερείς και πολυμερείς συμφωνίες· τονίζει τη σημασία της συνέχισης και της εμβάθυνσης του έργου του ΠΟΕ στη διεθνή συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως, μεταξύ άλλων, ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΠΟΤ και η ΔΟΕ·

14.  τονίζει τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει το εμπόριο όσον αφορά τη συμβολή στην ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του 2030 και των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η EGA παρεμποδίστηκε το 2016 και υπενθυμίζει ότι έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση στις πράσινες τεχνολογίες και να βοηθήσει στην επίτευξη των προαναφερθεισών δεσμεύσεων· υπογραμμίζει ότι, εκτός από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, ο ΠΟΕ πρέπει τώρα να καθορίσει πιο συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εν προκειμένω για την προστασία της θαλάσσιας ζωής· υπενθυμίζει ότι η αντίληψη του ΠΟΕ για τις διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής (PPM) προσφέρει τη δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ των λεγόμενων «ομοειδών προϊόντων» ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους· προτείνει την αναβίωση της Επιτροπής Εμπορίου και Περιβάλλοντος του ΠΟΕ με την εντολή να θεσπίσει κριτήρια για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού παρασιτισμού και για την καθιέρωση στενότερων δεσμών με τη γραμματεία της UNFCCC·

15.  επιβεβαιώνει εκ νέου τη σχέση μεταξύ ισότητας των φύλων και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, όπως εκφράζεται και στον στόχο βάσιμης ανάπτυξης αριθ. 5, τονίζοντας ότι η χειραφέτηση των γυναικών είναι καίριας σημασίας για την εξάλειψη της φτώχειας και ότι η άρση των φραγμών στη συμμετοχή των γυναικών στο εμπόριο είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη εστίαση του ΠΟΕ σε θέματα που αφορούν το εμπόριο και το φύλο και προτρέπει το σύνολο των 121 μερών που υπέγραψαν το 2017 τη δήλωση του Μπουένος Άιρες για το εμπόριο και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους· τονίζει την ανάγκη για συστημική προσέγγιση με βάση το φύλο σε όλους τους τομείς χάραξης κανόνων του ΠΟΕ, μέσα από εκτιμήσεις επιπτώσεων όπου θα συμπεριλαμβάνεται η διάσταση του φύλου· επισημαίνει πόσο σημαντικές είναι πρωτοβουλίες όπως η SheTrades στην ανάδειξη του θετικού ρόλου των γυναικών στο εμπόριο και στην ενθάρρυνση της αυξημένης συμμετοχής γυναικών στο διεθνές εμπόριο ανά την υφήλιο·

16.  εφιστά την προσοχή στα συμπεράσματα της 6ης γενικής ανασκόπησης της βοήθειας για το εμπόριο που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη τον Ιούλιο του 2017 με τίτλο «Προώθηση του εμπορίου, της αποφυγής των αποκλεισμών και της συνδεσιμότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη»· υποστηρίζει την άποψη ότι αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένη δράση προκειμένου να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και να μετατραπούν οι ψηφιακές ευκαιρίες, όπως η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), σε εμπορικές πραγματικότητες και για τις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι επενδύσεις τόσο σε υλικές όσο και σε ψηφιακές υποδομές, που είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη προόδου στον τομέα αυτό, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση· καλεί, ως εκ τούτου, τα μέλη του ΠΟΕ να προωθήσουν τις επενδύσεις τόσο στις υλικές όσο και στις ψηφιακές υποδομές και να ενθαρρύνουν, ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διασφαλίσει η ΕΕ ότι οι δραστηριότητές της με αναπτυσσόμενες χώρες, στους τομείς της ανάπτυξης και του εμπορίου, βασίζονται σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο μεταξύ ίσων εταίρων, ευθυγραμμίζονται με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποσκοπούν στην προώθηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την 11η Υπουργική Συνδιάσκεψη του ΠΟΕ, δεν σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες· επικροτεί, ωστόσο, την ενίσχυση της προτιμησιακής μεταχείρισης που διασφαλιζόταν προηγουμένως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) σε επίπεδο ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής και της προτιμησιακής μεταχείρισης για παρόχους υπηρεσιών, και υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων τα οποία θα επιτρέψουν σε παρόχους από τις ΛΑΧ να επωφελούνται από την παρέκκλιση υπέρ των υπηρεσιών των ΛΑΧ·

19.  τονίζει ότι η διαφάνεια αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση σταθερού και προβλέψιμου εμπορικού και επενδυτικού περιβάλλοντος· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διαφάνεια των διαδικασιών παρακολούθησης μέσω της αύξησης των κινήτρων για τη συμμόρφωση των μελών του ΠΟΕ με τις απαιτήσεις κοινοποίησης, μέσω της μείωσης της πολυπλοκότητας και του φόρτου τους, και, εάν είναι απαραίτητο, μέσω δημιουργίας σχετικών ικανοτήτων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αποθαρρύνεται και να αντικρούεται κάθε εκ προθέσεως μη συμμόρφωση·

20.  τονίζει ότι ο ρόλος της γραμματείας του ΠΟΕ στη διευκόλυνση και διασφάλιση μιας προσέγγισης από τη βάση ως την κορυφή για την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών είναι κομβικής σημασίας και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να καταστεί πιο ευέλικτος με σκοπό την υποστήριξη των διαφόρων διαδικασιών διαπραγμάτευσης καθώς και με τις λειτουργίες εφαρμογής και παρακολούθησης· θεωρεί επιβεβλημένο να ενισχυθούν τα οικονομικά και ανθρώπινα μέσα και οι πόροι που έχει στη διάθεσή της η γραμματεία του ΠΟΕ και καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να εκπληρώσουν αμοιβαία τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτό· εκφράζει την άποψη ότι οι τακτικές εργασίες των επιτροπών του ΠΟΕ χρειάζεται επίσης να αναζωογονηθούν, δίνοντας στους προέδρους τους πιο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και πρόταση λύσεων και συμβιβασμών πέραν του απλού συντονισμού των παρεμβάσεων των μελών και ότι αυτό το επιπλέον καθήκον θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη γραμματεία·

21.  παροτρύνει τα μέλη του ΠΟΕ να διασφαλίσουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση και διαφάνεια ενισχύοντας την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ και να στηρίξουν ένα μνημόνιο συνεννόησης για την καθιέρωση επίσημης συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον ΠΟΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι βουλευτές θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και ότι θα συμμετέχουν στη διατύπωση και εφαρμογή των αποφάσεων του ΠΟΕ καθώς και ότι οι εμπορικές πολιτικές θα υπόκεινται σε κατάλληλο έλεγχο προς το συμφέρον των πολιτών τους·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ.

(1) Υπουργική δήλωση της Ντόχα (WT/MIN(01)/DEC/1), της 14ης Νοεμβρίου 2001 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 77.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0439.
(4) http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html
(5) https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm
(6) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm
(7) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(8) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
(10) https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


Έκθεση του 2018 για τη Σερβία
PDF 185kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία (2018/2146(INI))
P8_TA(2018)0478A8-0331/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 17 Μαΐου 2018, και του «Θεματολογίου προτεραιότητας της Σόφιας»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/213/ΕΚ του Συμβουλίου(1) της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Σερβία και για την κατάργηση της απόφασης 2006/56/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση της Σερβίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2011)1208), την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2012 για τη χορήγηση στη Σερβία καθεστώτος υποψήφιας χώρας και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης-28ης Ιουνίου 2013 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη Συμβουλευτική Γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της 22ας Ιουλίου 2010, όπου εξετάζεται εάν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα 64/298 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, η οποία αναγνώρισε το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου και εξέφρασε ικανοποίηση για την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία του Βερολίνου που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν κατά την όγδοη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας (SAPC) στις 13-14 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ) σχετικά με την περιορισμένη αποστολή εκλογικών παρατηρητών στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Ιουλίου 2016 στη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής αξιολόγησης των εκλογών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ σχετικά με τις προεδρικές εκλογές της 2ας Απριλίου 2017 στη Σερβία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία, της 17ης Απριλίου 2018 (SWD(2018)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης και ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια της 6ης Φεβρουαρίου 2018 (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του Οικονομικού και Χρηματοδοτικού Διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας, της 23ης Μαΐου 2017 (9655/17),

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την όγδοη συνεδρίαση της διάσκεψης προσχώρησης με τη Σερβία σε υπουργικό επίπεδο που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη Σερβία, που παρουσίασε τον Ιούλιο του 2015 το GRECO, ο φορέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την έκθεση του τέταρτου κύκλου αξιολόγησης του GRECO, της 20ής Οκτωβρίου 2017, με θέμα την «Πρόληψη της διαφθοράς όσον αφορά τα μέλη του κοινοβουλίου, τους δικαστές και τους εισαγγελείς»,

–  έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης της Σερβίας για την περίοδο 2018-2020 (SWD(2018)0132) και τα κοινά συμπεράσματα όσον αφορά τον οικονομικό και δημοσιονομικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη «Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τα σχέδια τροπολογιών στις συνταγματικές διατάξεις για τη δικαιοσύνη» της 25ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της έρευνας του 2017 σχετικά με τους περιθωριοποιημένους Ρομά στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία στηρίχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεξήχθη από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (2016-2020)»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0331/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία, όπως κάθε χώρα που φιλοδοξεί να γίνει μέλος της ΕΕ, πρέπει να κρίνεται βάσει των επιδόσεών της ως προς την εκπλήρωση, την εφαρμογή και την τήρηση της ίδιας δέσμης κριτηρίων, και ότι το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση καθορίζεται με βάση την ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και την προσήλωση σε αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη είναι και θα παραμείνει μια αξιοκρατική διαδικασία εξαρτώμενη πλήρως από την αντικειμενική πρόοδο που έχει επιτύχει κάθε χώρα, μεταξύ των οποίων η Σερβία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Σερβία έχουν ανοίξει 14 κεφάλαια, εκ των οποίων δύο έχουν κλείσει προσωρινά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία είναι σταθερά δεσμευμένη στην κατεύθυνση της εξομάλυνσης των σχέσεών της με το Κοσσυφοπέδιο, γεγονός που οδήγησε στην Πρώτη συμφωνία επί των αρχών που διέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων, της 19ης Απριλίου 2013, και στις συμφωνίες του Αυγούστου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία συνέβαλε στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και στην ειρήνη και τη σταθερότητα, τη συμφιλίωση και στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την αντιμετώπιση των ανοικτών διμερών ζητημάτων του παρελθόντος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να δημιουργήσει μια λειτουργική οικονομία της αγοράς και ότι συνεχίζει να έχει καλές επιδόσεις όσον αφορά την υλοποίηση των υποχρεώσεων της ΣΣΣ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί θεμελιώδη αξία στην οποία εδράζεται η ΕΕ και η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της διαδικασίας διεύρυνσης όσο και της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που απομένουν τόσο στον τομέα αυτόν – διασφαλίζοντας ανεξάρτητη, αμερόληπτη, υπεύθυνη και αποτελεσματική δικαστική εξουσία – όσο και στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία έχει επικυρώσει όλες τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, μεταξύ των οποίων ιδίως τη Σύμβαση του 1948 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87), τη Σύμβαση του 1949 για το δικαίωμα συλλογικής οργάνωσης και διαπραγμάτευσης (αριθ. 98) και τη Σύμβαση του 1930 για την καταναγκαστική εργασία (αριθ. 29)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα, με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία επωφελείται από την προενταξιακή βοήθεια στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου EUR για την περίοδο 2014-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη ενδεικτική πρόβλεψη του ΜΠΒ ΙΙ για τη Σερβία για την περίοδο 2018-2020 ανέρχεται σε 722 εκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σερβία έχει χορηγηθεί ενδιάμεση επιβράβευση επιδόσεων·

1.  χαιρετίζει τη συνεχή προσήλωση της Σερβίας στην πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τη Σερβία, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να προωθήσει ενεργά την εν λόγω στρατηγική απόφαση στον σερβικό λαό και να αυξήσει περαιτέρω την έγκαιρη και διαφανή πληροφόρηση και την προβολή της ΕΕ και των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αυτήν·

2.  υπογραμμίζει ότι η αυστηρή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών αποτελεί βασικό δείκτη μιας επιτυχούς διαδικασίας προσχώρησης· καλεί τη Σερβία να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των πολιτικών· χαιρετίζει την έγκριση της τρίτης αναθεώρησης του εθνικού προγράμματος για την υιοθέτηση του ενωσιακού κεκτημένου και προειδοποιεί για τις συνέπειες της ανεπαρκούς μεταφοράς σημαντικών νόμων της ΕΕ σε εναρμόνιση με το κεκτημένο· χαιρετίζει την εκτίμηση της Επιτροπής, όπως παρατίθεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια», σύμφωνα με την οποία, με ισχυρή πολιτική βούληση, με πραγματικές και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις και με οριστικές λύσεις στις διαφορές με τους γείτονες, η Σερβία θα μπορούσε να γίνει μέλος της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την απαραίτητη πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τον θεμελιώδη τομέα του κράτους δικαίου, να υποστηρίξουν την έναρξη των κεφαλαίων που έχουν καταρτισθεί από τεχνική άποψη και να επιταχύνουν τη συνολική διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

3.  επικροτεί την επιτυχή περάτωση της διαδικασίας προγραμματισμού του ΜΠΒ 2018 και την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης για το IPARD ΙΙ· καλεί την Επιτροπή, όταν σχεδιάσει τον νέο μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ III), να συμπεριλάβει επαρκείς διατάξεις για την ενδεχόμενη προσχώρηση της Σερβίας στην ΕΕ·

4.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία ως προς την ανάπτυξη μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς, τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και τη διατήρηση της μακροοικονομικής και νομισματικής σταθερότητας· τονίζει ότι η Σερβία έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στην αντιμετώπιση ορισμένων αδυναμιών πολιτικής που αποτέλεσαν πρόβλημα στο παρελθόν, ιδίως μέσω της δημοσιονομικής εξυγίανσης· τονίζει ωστόσο ότι η ανεργία, η διαρροή εγκεφάλων και η έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας εξακολουθούν να είναι υψηλά· καλεί τη Σερβία να καταρτίσει ένα βιώσιμο σχέδιο για το μέλλον των κρατικών επιχειρήσεων· τονίζει την τεράστια σημασία που έχουν για την οικονομία της Σερβίας οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία στο επιχειρηματικό περιβάλλον· στηρίζει την ένταξη της Σερβίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη ανεργία και υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης και της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους νέους· καλεί τη Σερβία να βελτιώσει τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί τη Σερβία να ενισχύσει τον τριμερή διάλογο· ζητεί να τροποποιηθούν ο Νόμος για τις εισφορές υπέρ της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και ο Νόμος για την ασφάλιση υγείας έτσι ώστε να αποφευχθούν διακρίσεις σε βάρος των μικρών γεωργικών παραγωγών;

6.  σημειώνει την πραγματοποίηση προεδρικών εκλογών στις 2 Απριλίου 2017· χαιρετίζει τον γενικό τρόπο διεξαγωγής των εκλογών και καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν την εφαρμογή διεθνών προτύπων· καλεί τις αρχές να λάβουν πλήρως υπόψη και να εφαρμόσουν τις συστάσεις της αποστολής παρακολούθησης των εκλογών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι κατά την προεκλογική περίοδο και να συμμετάσχουν σε διάλογο με ανεξάρτητες εγχώριες αποστολές παρακολούθησης των εκλογών· καλεί τις αρχές να διερευνήσουν δεόντως τις καταγγελίες για παρατυπίες, βία και εκφοβισμό που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών· επισημαίνει με ανησυχία την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών· τονίζει ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα·

7.  καλεί τη Σερβία να ενισχύσει την εναρμόνισή της με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της σχετικά με τη Ρωσία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών· επικροτεί τη σημαντική συμβολή και τη συνεχή συμμετοχή της Σερβίας σε διάφορες αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ (EUTM Μάλι, EUTM Σομαλία, EU-NAVFOR-Αταλάντη, EUTM Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) λαμβάνοντας έτσι μέρος σε 4 από τις 6 αποστολές ή στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται επί του παρόντος από την Ένωση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική συνεργασία της Σερβίας με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία·

8.  συγχαίρει τη Σερβία για την εποικοδομητική προσέγγιση στη διαχείριση των συνεπειών της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, καθώς και για τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η χώρα για την παροχή στέγης και ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως με την υποστήριξη της ΕΕ· επικροτεί την έγκριση του νέου νόμου περί ασύλου, του νόμου περί αλλοδαπών και του νόμου περί συνοριακού ελέγχου από τη Σερβία· παροτρύνει τη Σερβία να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την πολιτική θεωρήσεών της με την αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ· επισημαίνει με ανησυχία ότι η μη εναρμονισμένη πολιτική θεωρήσεων της Σερβίας άνοιξε τη δυνατότητα παράνομης μετανάστευσης και παράνομης διακίνησης ανθρώπων προς τις χώρες της ΕΕ, καθώς και προς γειτονικές χώρες εκτός ΕΕ· παροτρύνει τη Σερβία να εφαρμόσει έναν σταθερό μηχανισμό για τους παράτυπους μετανάστες, που να είναι σύμφωνος με το κοινοτικό κεκτημένο και να βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων· καλεί τη Σερβία να βρει μια βιώσιμη λύση για τους πρόσφυγες από γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις στεγαστικές τους ανάγκες και την πρόσβασή τους στην εργασία και την εκπαίδευση·

Κράτος δικαίου

9.  παροτρύνει τη Σερβία να εντείνει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες στον τομέα του κράτους δικαίου, και ειδικότερα να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό· σημειώνει ότι, ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των καθυστερήσεων στις παλαιές υποθέσεις επιβολής, και τη θέσπιση μέτρων για την εναρμόνιση της δικανικής πρακτικής, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη Σερβία δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη και το περιθώριο άσκησης πολιτικής επιρροής στο δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό· καλεί τη Σερβία να ενισχύσει τη λογοδοσία, την αμεροληψία, τον επαγγελματισμό και την συνολική αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος και να δημιουργήσει ένα σύστημα δωρεάν νομικής συνδρομής διασφαλίζοντας ευρύ φάσμα φορέων παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής· ζητεί την εφαρμογή όλων των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

10.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενταθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και προτρέπει τη Σερβία να καταδείξει τη σαφή της δέσμευση για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού· χαιρετίζει την εφαρμογή του νόμου περί οργάνωσης και δικαιοδοσίας των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς· χαιρετίζει την έγκριση των τροποποιήσεων που έγιναν στο τμήμα του ποινικού κώδικα της χώρας που αφορά τα οικονομικά εγκλήματα και ενθαρρύνει τη Σερβία να τις εφαρμόσει στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης σχετικά με την κατάχρηση εξουσίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ατασθαλία· ζητά να συνεχιστεί η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Σερβία για ταχεία θέσπιση ενός νέου νόμου για την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού, του συντονισμού και της παρακολούθησης της εφαρμογής της νέας και υφιστάμενης νομοθεσίας και των νέων και υφιστάμενων πολιτικών· τονίζει ότι έχει καίρια σημασία να λάβει και να διατηρήσει η Υπηρεσία τους ανθρώπινους και τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να εκπληρώσει την εντολή της με ανεξάρτητο τρόπο· τονίζει ότι τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς πρέπει να εκλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων ή πολιτικών πεποιθήσεων· καλεί τις αρχές να καλύψουν όλες τις ανοικτές θέσεις στην Υπηρεσία· καλεί τη Σερβία να βελτιώσει περαιτέρω το ιστορικό των επιδόσεών της όσον αφορά τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου και να δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία σε τακτική βάση σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς δημόσιων υπαλλήλων·

11.  καλεί τις σερβικές αρχές να εφαρμόσουν τις συστάσεις της ομάδας των κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO)· καλεί το σερβικό κοινοβούλιο να επιληφθεί ιδίως των συστάσεων που αφορούν την πρόληψη της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και να υιοθετήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας·

12.  αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και επικροτεί τον ενεργό ρόλο της Σερβίας στη διεθνή και περιφερειακή αστυνομική και δικαστική συνεργασία· καλεί τη Σερβία να επιδείξει περαιτέρω προσήλωση και να επιτύχει απτά αποτελέσματα σε αυτόν τον αγώνα, ιδίως μέσω ενός πειστικού ιστορικού ερευνών, διώξεων και καταδικών σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης μεταναστών από τη Σερβία προς την ΕΕ και προς τρίτες χώρες, των δολοφονιών που συνδέονται με την εγκληματικότητα, του κυβερνοεγκλήματος, των χρηματοοικονομικών ροών που στηρίζουν τρομοκρατικές δραστηριότητες και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί τη Σερβία να συνεχίσει με την πλήρη υλοποίηση του σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε με την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)· εφιστά την προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό εγκληματικών επιθέσεων και ζητεί την επίλυσή τους μέσω της πλήρους συνεργασίας με τις δικαστικές αρχές·

Δημοκρατία και κοινωνικός διάλογος

13.  τονίζει ότι το σερβικό κοινοβούλιο εξακολουθεί να μην ασκεί αποτελεσματική εποπτεία της εκτελεστικής εξουσίας, και ότι η διαφάνεια, η απουσία αποκλεισμών και η ποιότητα της νομοθετικής διαδικασίας πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω· εκφράζει την ικανοποίησή του για την μείωση της χρήσης της διαδικασίας κατεπείγοντος για τη θέσπιση νομοθεσίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η ακόμη συχνή χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος υπονομεύει τον κοινοβουλευτικό και τον δημόσιο έλεγχο· τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που περιορίζουν τη δυνατότητα του σερβικού Κοινοβουλίου να διεξάγει ουσιαστική συζήτηση και έλεγχο της νομοθεσίας· τονίζει τη σημασία του έργου της αντιπολίτευσης σε μια δημοκρατία και υπογραμμίζει ότι οι πολιτικοί του δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε συκοφαντία και δυσφήμιση· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί καταχρώνται τον δημόσιο λόγο για να τροφοδοτήσουν την αύξηση του ριζοσπαστισμού· ζητεί πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί ο διακομματικός διάλογος και η αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· καλεί το σερβικό Κοινοβούλιο να επανεξετάσει την πρακτική της κωλυσιεργίας και κατά πόσο αυτή καταπνίγει τη δημοκρατική συζήτηση· χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του σερβικού Κοινοβουλίου για βελτίωση της διαφάνειας μέσω συζητήσεων σχετικά με τις διαπραγματευτικές θέσεις της Σερβίας για τα κεφάλαια της προσχώρησης στην ΕΕ, και μέσω ανταλλαγής απόψεων με την κεντρική διαπραγματευτική ομάδα και με την Εθνική Συνέλευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ότι ο ρόλος των ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων του Διαμεσολαβητή της χώρας, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, της Εθνικής Ελεγκτικής Αρχής, του Επιτρόπου Πληροφοριών Δημόσιας Σημασίας και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να αναγνωρισθεί πλήρως και να υποστηριχθεί· καλεί το σερβικό κοινοβούλιο να ασχοληθεί με την εφαρμογή των πορισμάτων και των συστάσεων των ανεξάρτητων ρυθμιστικών φορέων, ιδίως του Διαμεσολαβητή· υπενθυμίζει ότι ένας από τους πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου είναι ο κοινωνικός διάλογος και ότι τακτική διαβούλευση μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη των κοινωνικών εντάσεων και συγκρούσεων· υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδες για τον κοινωνικό διάλογο να υπερβαίνει την απλή ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ θα πρέπει να προηγείται διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τη συζήτηση σημαντικών νόμων στο κοινοβούλιο.

14.  χαιρετίζει την παρουσίαση του σχεδίου συνταγματικής μεταρρύθμισης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης της χώρας που υποβλήθηκε στην Επιτροπή της Βενετίας για γνωμοδότηση· τονίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας· ενθαρρύνει τις σερβικές αρχές να συμμετάσχουν σε έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, ο οποίος θα διεξαχθεί με εποικοδομητικό τρόπο, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες της χώρας για τη διαδικασία της συνταγματικής μεταρρύθμισης· ζητεί σφαιρική δημόσια διαβούλευση πριν υποβληθεί τελικό σχέδιο στο σερβικό Κοινοβούλιο·

15.  επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ιδίως με τη θέσπιση πολλών νέων νόμων για τους μισθούς του δημόσιου τομέα και τις εργασιακές σχέσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους μισθούς στις αυτόνομες επαρχίες, και σχετικά με την εθνική ακαδημία εκπαίδευσης· τονίζει ότι η πολιτική επιρροή που ασκείται στους διορισμούς ανώτερων διευθυντικών στελεχών παραμένει ζήτημα που προκαλεί ανησυχία· καλεί τη Σερβία να τροποποιήσει τη νομοθεσία περί δημόσιας διοίκησης ώστε να διασφαλιστεί η ουδετερότητα της δημόσιας διοίκησης· επισημαίνει ότι η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση βασικών μεταρρυθμίσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, που ενσωματώνει τις δομές του πρώην Γραφείου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας, το οποίο συνεχίζει να παρέχει πολιτική καθοδήγηση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Ανθρώπινα δικαιώματα

16.  υπογραμμίζει ότι το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίσταται· τονίζει ότι απαιτείται η συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή του σε ολόκληρη τη χώρα· καλεί τη Σερβία να εγκρίνει τον νέο νόμο για την προστασία των δεδομένων και να εξασφαλίσει την πλήρη συμφωνία του με τα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με HIV/AIDS και των ΛΟΑΔΜ· καταδικάζει το συνεχιζόμενο φαινόμενο των εγκλημάτων μίσους εναντίον των Ρομά και των ΛΟΑΔΜ· καλεί τη Σερβία να συνεχίσει ενεργά τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδίκες για εγκλήματα μίσους· καλεί τις σερβικές αρχές να προωθήσουν κλίμα ανεκτικότητας και να καταδικάσουν όλες τις μορφές ρητορικής μίσους, δημόσιας επιδοκιμασίας και άρνησης της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου·

17.  καλεί τη Σερβία να ενισχύσει τον ρόλο και την ικανότητα των αρχών της όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, και να εξασφαλίσει καλύτερη συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας, των εισαγγελέων και των κοινωνικών υπηρεσιών ως προς αυτό το θέμα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από τη Σερβία και για τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα μέτρα για την προστασία των παιδιών από τη βία, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της κυβέρνησης σχετικά με τη δημιουργία Διαμεσολαβητή για τα παιδιά, και καλεί τις αρχές να παρακολουθούν το αποτέλεσμα της νομοθεσίας και άλλων μέτρων· υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και παροτρύνει την κυβέρνηση να θεσπίσει εθνική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία·

18.  ενθαρρύνει ένθερμα τις σερβικές αρχές να επιτείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης· χαιρετίζει τη σύσταση της νέας ομάδας εργασίας ειδικά για τη χάραξη του σχεδίου στρατηγικής για τα ΜΜΕ· τονίζει ότι οι απειλές, η βία και ο εκφοβισμός σε βάρος δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού μέσω δικαστικών διαδικασιών, εξακολουθούν να αποτελούν ζήτημα που γεννά ανησυχία· καλεί τους αξιωματούχους να καταδικάζουν σταθερά δημοσίως κάθε μορφή εκφοβισμού δημοσιογράφων και να απέχουν από παρεμβάσεις στις δραστηριότητες των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των εκλογών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, παρόλο που πολλές υποθέσεις έχουν διαλευκανθεί και ότι έχουν απαγγελθεί ορισμένες κατηγορίες για ποινικά αδικήματα, οι καταδίκες εξακολουθούν να είναι σπάνιες· επικροτεί την προσπάθεια της μόνιμης ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε μέσω της Συμφωνίας για συνεργασία και μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των δημοσιογράφων και καλεί τις αρχές να επιδείξουν την πλήρη δέσμευσή τους να διερευνήσουν όλες τις περιπτώσεις επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης και να ασκήσουν διώξεις· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των νόμων για τα μέσα ενημέρωσης και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ρυθμιστικού φορέα για τα ηλεκτρονικά μέσα· χαιρετίζει τις ανανεωμένες προσπάθειες για υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τα μέσα ενημέρωσης που να δημιουργεί ένα πλουραλιστικό περιβάλλον μέσων ενημέρωσης, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μιας διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς διαβούλευση με τους συμφεροντούχους· υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης· ζητεί την υιοθέτηση πολιτικών που θα προστατεύουν τα μέσα ενημέρωσης και τα προγράμματα στις γλώσσες των εθνικών μειονοτήτων που ζουν στη Σερβία·

19.  καλεί τις αρχές της Σερβίας να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων γυναικών και ομάδων προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των οποίων ο ρόλος είναι βασικός για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας· καταδικάζει τις αρνητικές εκστρατείες και τους περιορισμούς κατά ορισμένων ΟΚΠ· ζητεί την υιοθέτηση μιας εθνικής στρατηγικής και ενός σχετικού σχεδίου δράσης με στόχο τη ρύθμιση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι ΟΚΠ· πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η συστηματική συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών και ζητεί αυξημένη προσοχή κατά τη σύνταξη και την εφαρμογή νομοθεσίας σε τομείς που επηρεάζουν την κοινωνία των πολιτών·

20.  παρατηρεί κάποια πρόοδο στην υπόθεση παράνομης κατεδάφισης ιδιωτικής περιουσίας και στέρησης της ελεύθερης κυκλοφορίας στη συνοικία Σαβαμάλα του Βελιγραδίου τον Απρίλιο του 2016· ζητεί τη διευθέτησή της και την πλήρη συνεργασία με τις δικαστικές αρχές στις έρευνες, προκειμένου να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη·

Σεβασμός και προστασία των μειονοτήτων

21.  επικροτεί την έγκριση ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και την έκδοση διατάγματος για την ίδρυση ταμείου για τις εθνικές μειονότητες· καλεί τη σερβική κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως όλες τις διεθνείς συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων· τονίζει ότι η πρόοδος στον τομέα της προάσπιση; των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων δεν είναι ικανοποιητική και ζητεί την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης και βελτίωση του συντονισμού και της συμμετοχής των συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένων γειτονικών χωρών για ανάγκες μεταφορών και επικοινωνιών· σημειώνει ότι το ταμείο για τις εθνικές μειονότητες λειτουργεί και ότι η χρηματοδότησή του έχει αυξηθεί· επικροτεί την έγκριση νόμων καίριας σημασίας για το πλαίσιο των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· καλεί εκ νέου τη Σερβία να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των μειονοτήτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση, τη χρήση των γλωσσών, την εκπροσώπηση στη δημόσια διοίκηση και την απρόσκοπτη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και τις θρησκευτικές τελετές σε μειονοτικές γλώσσες· αναγνωρίζει την ενεργό συμμετοχή των εθνικών μειονοτήτων της χώρας στις εκλογικές διαδικασίες και ζητεί την υιοθέτηση πολιτικών που θα εγγυώνται τη δίκαιη πολιτική τους εκπροσώπηση στη σερβική εθνοσυνέλευση· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του δικαιώματος για την έγκαιρη ληξιαρχική καταχώριση των γεννήσεων· τονίζει ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην ΕΕ·

22.  επισημαίνει ότι η πολιτισμική πολυμορφία της Βοϊβοδίνας συμβάλλει στην ταυτότητα της Σερβίας· τονίζει ότι η αυτονομία της Βοϊβοδίνας πρέπει να διαφυλαχθεί και ότι θα πρέπει να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ο νόμος σχετικά με τους πόρους της Βοϊβοδίνας, όπως ορίζει το Σύνταγμα·

23.  χαιρετίζει την έγκριση της νέας στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά για την περίοδο 2016-2025, μαζί με σχέδιο δράσης που καλύπτει την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση και την απασχόληση· χαιρετίζει την αναγνώριση της στρατηγικής ότι οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διακρίσεις· παροτρύνει τη Σερβία να θέσει σαφείς στόχους και δείκτες για να παρακολουθεί την υλοποίηση της νέας στρατηγικής· εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό κοριτσιών Ρομά που εγκαταλείπουν το σχολείο· επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των Ρομά βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό και αντιμετωπίζει συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους· ζητεί την πλήρη υλοποίηση της νέας στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά και του σχεδίου δράσης· επισημαίνει τη σημασία της χάραξης πολιτικών που θα καταπολεμήσουν τις διακρίσεις κατά των Ρομά και τον αντιτσιγγανισμό· ζητεί την προώθηση της ουσιαστικής δημόσιας και πολιτικής συμμετοχής των Ρομά σε όλα τα επίπεδα·

Περιφερειακή συνεργασία και σχέσεις καλής γειτονίας

24.  επικροτεί το γεγονός ότι η Σερβία παραμένει προσηλωμένη σε εποικοδομητικές διμερείς σχέσεις με άλλες υποψήφιες χώρες και γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Σερβία διατηρεί τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας, όπως η Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), η Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR), η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR), η διαδικασία Brdo-Brijuni, η πρωτοβουλία εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια και το θεματολόγιό της για τη συνδεσιμότητα, και η Διαδικασία του Βερολίνου· χαιρετίζει τα αποτελέσματα της διαδικασίας Εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια μέχρι στιγμής και ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη του Περιφερειακού Οικονομικού Χώρου (ΠΟΧ)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Σερβία να εφαρμόσει τα μεταρρυθμιστικά μέτρα για τη συνδεσιμότητα που συνδέονται με το θεματολόγιο συνδεσιμότητας· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Σερβίας να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε υποδομές και υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης συνδεσιμότητας στην περιοχή· σημειώνει ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών προκειμένου να αποφευχθεί η ερήμωσή τους· υποστηρίζει την πρόταση για τη μείωση των τελών περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια· υπογραμμίζει ότι οι εκκρεμείς διμερείς διαφορές δεν θα πρέπει να επηρεάσουν δυσμενώς την ενταξιακή διαδικασία· υποστηρίζει σθεναρά τη δέσμευση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας, της περιφερειακής σταθερότητας και της αμοιβαίας συνεργασίας· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να ενισχύσει και να εντείνει τη δέσμευσή της για την υποστήριξη του μετασχηματισμού της περιοχής·

25.  επικροτεί την έγκριση εθνικής στρατηγικής για τη διερεύνηση και τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου· σημειώνει την έγκριση εισαγγελικής στρατηγικής για τη διερεύνηση και δίωξη των εγκλημάτων πολέμου και παροτρύνει τη Σερβία να φέρει εις πέρας όλες τις προβλεπόμενες δραστηριότητες· χαιρετίζει το διορισμό νέου εισαγγελέα αρμόδιου για εγκλήματα πολέμου τον Μάιο του 2017· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, ειδικότερα μέσω της επίσπευσης των διώξεων, καθώς και για υιοθέτηση μιας επιχειρησιακής εισαγγελικής στρατηγικής· καλεί τη Σερβία να διερευνήσει αποτελεσματικά όλες τις υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου, ιδίως τις προβεβλημένες, και να συνεργαστεί με τους περιφερειακούς εταίρους της σε αυτές τις υποθέσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων ΕΕ-Σερβίας· ζητεί επιμόνως από τις αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για το πρόβλημα των αγνοουμένων από τους πολέμους της δεκαετίας του 1990· καλεί τη Σερβία να συνεργασθεί πλήρως με τον υφιστάμενο εναπομείναντα μηχανισμό για τα διεθνή ποινικά δικαστήρια· παροτρύνει τις σερβικές αρχές να συνεχίσουν να εργάζονται για το ζήτημα της τύχης των αγνοουμένων, καθώς και να ανοίξουν τα κρατικά αρχεία που σχετίζονται με την περίοδο του πολέμου· παροτρύνει τη Σερβία να καταρτίσει ένα σχέδιο αποζημιώσεων για τα θύματα και τις οικογένειές τους· επαναλαμβάνει τη στήριξή του υπέρ της πρωτοβουλίας θέσπισης περιφερειακής επιτροπής για τη διαπίστωση πραγματικών περιστατικών εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επικράτεια της πρώην Γιουγκοσλαβίας· υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που έχει επιτελέσει το Γραφείο Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων (RYCO) και τα τοπικά παραρτήματά του για την προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ των νέων· ζητεί περαιτέρω τροποποιήσεις στον νόμο για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων και τονίζει τη σημασία της ίσης μεταχείρισης των ατόμων που ζητούν την επιστροφή των περιουσιακών τους στοιχείων σε σύγκριση με άλλους δικαιούχους, ιδιαίτερα στον τομέα της καταγραφής της δημόσιας περιουσίας·

26.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την επανειλημμένη άρνηση της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα από ορισμένες αρχές της Σερβίας· τους υπενθυμίζει ότι η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές ποινικό δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και με τον διάδοχό του οργανισμό, τον Διεθνή μηχανισμό για τα ποινικά δικαστήρια, συνεπάγεται επίσης την πλήρη αποδοχή και εφαρμογή των αποφάσεών του· τονίζει ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα αποτελεί θεμελιώδες βήμα στην πορεία της Σερβίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

27.  επικροτεί τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Σερβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο, καθώς και τη δέσμευσή της για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη υπό την αιγίδα της ΕΕ· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Σερβίας έχει δρομολογήσει εσωτερικό διάλογο για το Κοσσυφοπέδιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη εφαρμογή, καλή τη πίστει και έγκαιρα, όλων των συμφωνιών που έχουν ήδη επιτευχθεί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την ενέργεια, και ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν αποφασιστικά τη διαδικασία εξομάλυνσης· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας ένωσης/κοινότητας των δημοτικών αρχών με σερβική πλειοψηφία· τονίζει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες για μια νέα φάση του διαλόγου με σκοπό τη σφαιρική εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, η οποία θα καθοριστεί σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ να προβεί σε αξιολόγηση των επιδόσεων των πλευρών όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους· καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του πολιτικού της σερβικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου Oliver Ivanović και τονίζει την ανάγκη για πραγματική συνεργασία μεταξύ Κοσοβάρων και Σέρβων ανακριτών και για διεθνή υποστήριξη, προκειμένου οι δράστες της δολοφονίας να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

28.  σημειώνει την εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με τις πιθανές προσαρμογές των συνόρων μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών εδαφών· υπογραμμίζει την πολυεθνοτική φύση τόσο του Κοσσυφοπεδίου όσο και της Σερβίας και τονίζει ότι στην εν λόγω περιοχή ο στόχος δεν πρέπει να είναι η δημιουργία εθνικά ομογενών κρατών· υποστηρίζει τον διάλογο που διευκολύνεται από την ΕΕ ως το πλαίσιο για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας διευθετήσεως μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί ότι κάθε συμφωνία μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εάν συμφωνούν και τα δύο μέρη, εάν μεριμνά για τη συνολική σταθερότητα στην περιοχή και εάν συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο·

29.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις επανειλημμένες δηλώσεις υψηλόβαθμων πολιτικών που αμφισβητούν την εδαφική ακεραιότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και καταδικάζει κάθε μορφή εθνικιστικής ρητορικής που έχει στόχο την ενθάρρυνση της διάσπασής της·

Ενέργεια και μεταφορές

30.  καλεί τη Σερβία να εφαρμόσει πλήρως τα μεταρρυθμιστικά μέτρα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα στον τομέα της ενέργειας· ενθαρρύνει τη Σερβία να αναπτύξει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και να εκπληρώσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις όσον αφορά τον πλήρη διαχωρισμό που προβλέπεται από την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια· καλεί τη Σερβία να αναπτύξει την ενεργειακή πολιτική της προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου· χαιρετίζει τις προσπάθειες της χώρας για την προώθηση των επενδύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία περί αποδοτικής χρήσης της ενέργειας δεν συνάδει πλήρως με τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ· καλεί τη Σερβία να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές πηγές της προς άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

31.  καλεί τη σερβική κυβέρνηση να εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών εργοστασίων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές όπως το φυσικό πάρκο Στάρα Πλανίνα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, λεπτομερείς εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βάση τα πρότυπα της ΕΕ όπως ορίζονται στις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα· ενθαρρύνει τη σερβική κυβέρνηση να αυξήσει τη διαφάνεια των σχεδιαζόμενων έργων μέσω της δημόσιας συμμετοχής και της διαβούλευσης με όλους τους συμφεροντούχους·

32.  χαιρετίζει την κοινή δέσμευση που υπογράφτηκε από τη Σερβία και τη Βουλγαρία στις 17 Μαΐου 2018, με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων στη Σόφια, για την κατασκευή της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών και την έγκριση της δέσμης μέτρων του ΜΠΒ 2018 η οποία περιλαμβάνει τον «Αυτοκινητόδρομο της ειρήνης Nis-Merdare-Pristina», ένα έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας που θα διευκολύνει τη συγκοινωνιακή σύνδεση μεταξύ της κεντρικής Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου και έχει συμβολική σημασία για τις σχέσεις στην περιοχή·

33.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με το ανησυχητικό επίπεδο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Σερβία, εξαιτίας της οποίας, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2016 περίπου 6 500 άνθρωποι πέθαναν από αναπνευστικές ασθένειες· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, τις σερβικές αρχές, να θεσπίσουν τα απαραίτητα βραχυπρόθεσμα μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση και να μεταρρυθμίσουν αποτελεσματικά τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές συγκοινωνιών και κινητικότητας στις μεγάλες πόλεις·

o
o   o

34.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας.

(1) ΕΕ L 80 της 19.3.2008, σ. 46.
(2) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 71.


Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο
PDF 170kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (2018/2149(INI))
P8_TA(2018)0479A8-0332/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Σόφιας, στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 17ης Μαΐου 2018, και το συνημμένο σε αυτήν «Θεματολόγιο προτεραιότητας της Σόφιας»,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για το Κοσσυφοπέδιο, που δρομολογήθηκε στην Πρίστινα, στις 11 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο με το Κοσσυφοπέδιο για τη συμμετοχή του σε προγράμματα της Ένωσης, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2018)0450), και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας που τη συνόδευε, με τίτλο «Kosovo 2018 Report» («Κοσσυφοπέδιο - Έκθεση για το 2018») (SWD(2018)0156),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συμφωνία επί των αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου, της 19ης Απριλίου 2013, καθώς και τις άλλες συμφωνίες των Βρυξελλών στο πλαίσιο του διαλόγου υπό την αιγίδα της ΕΕ για την εξομάλυνση των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων του πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, του νομικού πλαισίου περί της Ένωσης/Κοινότητας δήμων με σερβική πλειοψηφία και των συμφωνιών σχετικά με τη γέφυρα της Μιτρόβιτσα και σχετικά με την ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη την ενσωμάτωση στο δικαστικό σύστημα του Κοσσυφοπεδίου Σέρβων δικαστών, εισαγγελέων και διοικητικού προσωπικού, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία περί δικαιοσύνης, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/856 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX Kosovo)(1), η οποία παρέτεινε επίσης την διάρκεια της αποστολής έως τις 14 Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2017 περί αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και την έκθεση προόδου του Συμφώνου EULEX, του 2017,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις τρέχουσες δραστηριότητες της αποστολής προσωρινής διοίκησης του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK), μεταξύ των οποίων και την πλέον πρόσφατη έκθεση, της 1ης Μαΐου 2018, και την έκθεση για τις επιχειρήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων στο Κοσσυφοπέδιο (KFOR), της 7ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης του Κοσσυφοπεδίου για την περίοδο 2018-2020 (SWD(2018)0133) και τα κοινά συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά τον οικονομικό και δημοσιονομικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, της 25ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ (EUEOM), της 11ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο, και την τελική έκθεση, της 22ας Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις δημοτικές εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου, που διεξήχθη στις 17-18 Ιανουαρίου 2018 στο Στρασβούργο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) (COM(2016)0277), και την τέταρτη έκθεση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, σχετικά με την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων (COM(2016)0276),

–  έχοντας υπόψη την κύρωση της συμφωνίας για την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Μαυροβουνίου από τα κοινοβούλια του Μαυροβουνίου και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη Συμβουλευτική Γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ), της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά με το εάν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα 64/298 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, η οποία αναγνώρισε το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου και εξέφρασε ικανοποίηση για την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει τον διάλογο μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της έρευνας του 2017 σχετικά με τους περιθωριοποιημένους Ρομά στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία εκπονήθηκε από την Επιτροπή, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020) (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κοσσυφοπέδιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0332/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται συνεχείς και ουσιαστικές προσπάθειες, με την υποστήριξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και με τις γειτονικές χώρες, στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 114 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 23 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου με γνώμονα μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική, καθώς και ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει δείξει φιλοδοξία στην πορεία του προς την ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της επίμονης πόλωσης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, το Κοσσυφοπέδιο έχει επιδείξει περιορισμένη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, οι οποίες είναι ουσιώδεις για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθηρή ανεπίσημη οικονομία του Κοσσυφοπεδίου παρεμποδίζει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας για το σύνολο της χώρας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ειδικά Τμήματα και η Ειδική Εισαγγελία για θέματα του Κοσσυφοπεδίου στη Χάγη είναι από δικαστική άποψη πλήρως επιχειρησιακά από τις 5 Ιουλίου 2017·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιουνίου 2018 το Συμβούλιο αποφάσισε τον αναπροσανατολισμό και την επέκταση της εντολής βάσει της οποίας ενεργεί η αποστολή της ΕΕ για το κράτος δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX), καταργώντας τα δικαστικά στελέχη στην εν λόγω εντολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ημερομηνία λήξης της εντολής έχει οριστεί για τις 14 Ιουνίου 2020·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι η μοναδική χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στο χώρο Σένγκεν·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τα σημαντικά νομοθετήματα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και ζητεί την πλήρη εφαρμογή τους· πιστεύει ότι θα πρέπει να οικοδομηθεί διακομματική συναίνεση ώστε να εγκριθούν βασικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ· προσβλέπει στην έγκριση ενός νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) το 2019·

2.  επισημαίνει, ωστόσο, τον βραδύ ρυθμό στην εφαρμογή θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, εξαιτίας της έλλειψης διακομματικής συναίνεσης και της συνεχιζόμενης πολιτικής πόλωσης· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά την ικανότητα της Συνέλευσης και της κυβέρνησης να επιτύχουν συνεχείς και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις· καταδικάζει την παρελκυστική συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να καθιερώσουν πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν τόσο η ενεργός εποπτεία που ασκεί η Συνέλευση επί της εκτελεστικής εξουσίας, όσο και η διαφάνεια και η ποιότητα του νομοθετικού έργου, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση ενεργού και εποικοδομητικής συμμετοχής και τον περιορισμό της χρήσης διαδικασιών κατεπείγοντος για την έγκριση νομοσχεδίων· ενθαρρύνει τη συναίνεση επί των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την προσχώρηση στην ΕΕ·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο τομέας της δημόσιας διοίκησης σημείωσε κάποια πρόοδο, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις· καλεί, ιδίως, την αποπολιτικοποίηση και αναδιάρθρωση της κρατικής διοίκησης·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για την από μακρού αναμενόμενη κύρωση της συμφωνίας του Αυγούστου του 2015 για την οριοθέτηση των συνόρων με το Μαυροβούνιο, τον Μάρτιο του 2018, η οποία αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας· υπογραμμίζει τη σημασία αυτού του βήματος προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης των θεωρήσεων·

5.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αντιμετωπίσουν συνολικά τις εντοπισμένες αδυναμίες των εκλογικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης διαφάνειας και λογοδοσίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των εκστρατειών, καθώς και τους ισχυρισμούς για γενικευμένο εκφοβισμό των ψηφοφόρων, ιδίως σε πολλές σερβικές κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου, με τη λήψη έγκαιρων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εκκρεμουσών συστάσεων της ΕΕ και των αποστολών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και της Επιτροπής της Βενετίας, πολύ πριν από τις επόμενες εκλογές, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα· εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που ελήφθησαν όσον αφορά την εκλογική διοίκηση σε σχέση με την ισότητα των φύλων και καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές του για να αυξήσει την πολιτική συμμετοχή των γυναικών και να ενισχύσει το γενικό νομικό πλαίσιο·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την υποχρηματοδότηση της Δικαιοσύνης, την εκτεταμένη διαφθορά, την άλωση στοιχείων του κράτους, την αθέμιτη πολιτική επιρροή και περιπτώσεις έλλειψης σεβασμού στις δίκαιες δίκες και την ορθή εφαρμογή της δικονομίας, μεταξύ άλλων και σε υποθέσεις έκδοσης προσώπων· υπογραμμίζει τη σημασία των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών στο κράτος δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα, και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της προστασίας των μαρτύρων·

7.  τονίζει ότι ένα αντιπροσωπευτικό δικαστικό σύστημα και η ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας του Κοσσυφοπεδίου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διόρθωση της σήμερα μη συνεκτικής, αργής και αναποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης· επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση στο δικαστικό σύστημα του Κοσσυφοπεδίου Σέρβων δικαστών, εισαγγελέων και διοικητικού προσωπικού, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου περί δικαιοσύνης, που εγκρίθηκε το 2015· θεωρεί ότι η δικαστική εξουσία εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε αθέμιτη πολιτική επιρροή και ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας και την εξασφάλιση της πειθαρχικής ευθύνης των δικαστών και των εισαγγελέων, μεταξύ άλλων μέσω μιας ουσιαστικής επανεξέτασης για όλους τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους υψηλόβαθμους αστυνομικούς και τους ανακριτές· επικροτεί την συγκρότηση, τον Νοέμβριο του 2017, της Κυβερνητικής Επιτροπής για την αναγνώριση και εξακρίβωση της κατάστασης των θυμάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Κοσσυφοπέδιο·

8.  επισημαίνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, περιλαμβανομένων της διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, εξακολουθούν να αποτελούν θέματα που προκαλούν ανησυχία και απαιτούν συντονισμένες προσπάθειες· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ενίσχυση του ιστορικού επιδόσεων σχετικά με τη διερεύνηση και τη δίωξη της διαφθοράς υψηλού επιπέδου και των υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος· αναμένει ότι θα πραγματοποιηθούν αποφασιστικές και συνεχείς προσπάθειες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που επιβάλλει η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες του Διαμεσολαβητή για την ενίσχυση της ικανότητάς του ως προς την εξέταση υποθέσεων·

9.  ζητεί τη θέσπιση ενός βελτιωμένου νομικού πλαισίου, και για μεγαλύτερη απόδοση και ικανότητα των διωκτικών αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις έρευνες και τις διώξεις, που θα πρέπει να τεκμηριωθεί με τη δέσμευση, τη δήμευση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και με τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις σε περιπτώσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου, οργανωμένου εγκλήματος, οικονομικού εγκλήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· ζητεί εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των αρχών επιβολής του νόμου και δίωξης, καθώς και μέτρα προληπτικής αντιμετώπισης της διαφθοράς σε διάφορους τομείς· πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου και για τη μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας των δικαστικών αρχών· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να τηρήσει τις διεθνείς διαδικασίες και τους κανόνες σχετικά με την έκδοση ξένων υπηκόων, θεσπίζοντας τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων όπως αυτή των έξι τούρκων υπηκόων που απελάθηκαν από το Κοσσυφοπέδιο στην Τουρκία στο τέλος του Μαρτίου 2018· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου να συστήσει εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση της εν λόγω υπόθεσης·

10.  ζητεί την εποικοδομητική και ουσιαστική δικαστική και αστυνομική συνεργασία μεταξύ των αρχών του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας· πιστεύει ότι η συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στην Ιντερπόλ και η εντατικότερη συνεργασία με την Ευρωπόλ θα βελτιώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά του διεθνικού εγκλήματος· ενθαρρύνει, στο μεταξύ, την περαιτέρω συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

11.  κρίνει απαραίτητο να εφαρμοστούν, κατά τρόπο έγκαιρο και ολοκληρωμένο, οι συστάσεις του Διαμεσολαβητή, του Γενικού Ελεγκτή, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Ρυθμιστικής Επιτροπής Δημόσιων Συμβάσεων του Κοσσυφοπεδίου· τονίζει την ανάγκη να διορθωθούν οι ανεπάρκειες στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων και να βελτιωθεί η διοργανική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών· συνιστά ένθερμα την ενίσχυση των ικανοτήτων παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου και την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Κοσσυφοπεδίου και της ΕΕ·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2018, ότι πληρούνται τα κριτήρια για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων· θεωρεί ζωτικής σημασίας την έγκριση της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις· είναι της άποψης ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων θα βελτιώσει τη σταθερότητα και θα φέρει το Κοσσυφοπέδιο πιο κοντά στην ΕΕ, διευκολύνοντας τα ταξίδια και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και βοηθώντας, ταυτόχρονα, στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και της διαφθοράς· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την εντολή του προκειμένου να προχωρήσει η υιοθέτηση ενός καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεωρήσεων·

13.  επισημαίνει ότι, επιπλέον της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, και της διαφθοράς, καθώς και σαφείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και για τη μείωση του αριθμού των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση τη μεγάλη μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου και επανεισδοχής πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και των αιτήσεων για συμφωνίες επανεισδοχής· κρίνει θετικά τη νέα στρατηγική επανένταξης και ζητεί την πλήρη εφαρμογή της·

15.  επαινεί τις προσπάθειες του Κοσσυφοπεδίου για την αναχαίτιση της εξόδου αλλοδαπών μαχητών, που είναι σχεδόν αποκλειστικά τζιχαντιστές μαχητές, και την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών· ζητεί να υπάρξει δραστήρια περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της εξουδετέρωσης των δυνητικών τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και της διακοπής των χρηματοοικονομικών ροών που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να αντιμετωπίσει τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω του διαδικτύου και τις εξωτερικές εξτρεμιστικές επιρροές· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης της τρομοκρατίας, και της δίωξης υπόπτων μαχητών, καθώς και της αποκατάστασης, εκπαίδευσης και κοινωνικής επανένταξης των ίδιων και των οικογενειών τους· τονίζει την ανάγκη πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης κρατουμένων, και ιδίως των ευάλωτων νέων ανθρώπων, και την ανάληψη ενεργού δράσης για την αποριζοσπαστικοποίησή τους·

16.  καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του πολιτικού της σερβικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου Όλιβερ Ιβάνοβιτς· θεωρεί τη δολοφονία του σημαντικό πλήγμα στις εποικοδομητικές και μετριοπαθείς φωνές της σερβικής κοινότητας του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει ότι είναι επειγόντως αναγκαία η πραγματική συνεργασία μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης, με διεθνή υποστήριξη, προκειμένου οι δράστες της δολοφονίας και εκείνοι που τη διέταξαν να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

17.  εκφράζει τη λύπη του για την διστακτικότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου και υπογραμμίζει τη σημασία μιας σαφούς πολιτικής δέσμευσης για τη δίωξή τους· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να επιδείξουν απόλυτη και σταθερή δέσμευση απέναντι στις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα Ειδικά Τμήματα και την Ειδική Εισαγγελία της Χάγης για θέματα του Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις προσπάθειες μελών της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου, τον Δεκέμβριο του 2017, να καταργήσουν το νόμο για τα Ειδικά Τμήματα και την Ειδική Εισαγγελία· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη μη έγκριση κοινών συστάσεων, μετά την αναβολή της τέταρτης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου (ΚΕΣΣ) στις 17-18 Ιανουαρίου 2018· ζητεί την εφαρμογή μιας εποικοδομητικής προσέγγισης απέναντι στην ΚΕΣΣ ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου, ενισχύοντας έτσι την κοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο αυτό·

18.  καλεί τις αρχές να αυξήσουν την αμοιβαία νομική συνεργασία μεταξύ των εισαγγελιών του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας και να στηρίξουν τη δημιουργία περιφερειακής επιτροπής για τον καθορισμό των πραγματικών περιστατικών που αφορούν τα εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία την περίοδο 1991-2001·

19.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η EULEX όσον αφορά την ενίσχυση των ανεξάρτητων δικαστικών, αστυνομικών και τελωνειακών συστημάτων· αναγνωρίζει, επιπλέον, τον προληπτικό και συμφιλιωτικό ρόλο της EULEX όσον αφορά τη δίωξη και εκδίκαση υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, και τις συνεχείς προσπάθειές της για τον εντοπισμό αγνοουμένων και την αποκάλυψη θέσεων ταφής, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων· συνιστά αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της αποστολής·

20.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την EULEX να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της και να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής προς τη διαφθορά, την κακοδιοίκηση, την παράβαση καθήκοντος και τις πολιτικές πιέσεις και παρεμβάσεις·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις δραστηριότητες της EULEX και τυχόν αλλαγές στο νομικό καθεστώς της·

22.  σημειώνει τη νέα εντολή της EULEX και την ημερομηνία λήξης της· τονίζει, ωστόσο, ότι η επίτευξη συγκεκριμένης προόδου στο Κοσσυφοπέδιο είναι πιο σημαντική από ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα·

23.  ζητεί να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην επιβολή του πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποστηριχθεί με ουσιαστικό και επαρκή συντονισμό και χρηματοδότηση, ιδίως στα πεδία της ισότητας των φύλων, της προστασίας των παιδιών και της εργασίας και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε βάρος ατόμων με αναπηρίες και εθνοτικών και γλωσσικών μειονοτήτων ή κοινοτήτων, περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ· υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθεί ο Οργανισμός για την Ισότητα των Φύλων και ο Εθνικός Συντονιστής για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία και να ενισχυθεί η πρόληψη και η επιβολή δικαιοσύνης κατά σχετικών αξιόποινων πράξεων· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο νόμου για την θρησκευτική ελευθερία·

24.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ανισότητα των φύλων και τη βία λόγω φύλου· παροτρύνει το Κοσσυφοπέδιο να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης κατά της ενδοοικογενειακής βίας και καλεί τις αρχές να λάβουν αυστηρότερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του Οργανισμού για την ισότητα των φύλων και του εθνικού συντονιστή για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία· εκφράζει την ανησυχία του για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στις θέσεις λήψης αποφάσεων· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αντιμετωπίσουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως προτεραιότητα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων γυναικών· προτρέπει το Κοσσυφοπέδιο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της δικαιοσύνης και υποστήριξης στις γυναίκες που υπέστησαν σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια του πολέμου· παροτρύνει το Κοσσυφοπέδιο να εφαρμόσει τις διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

25.  καλεί τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου, κατά τη σύνταξη του νόμου για την προστασία των παιδιών, να λάβει υπόψη το έγγραφο διατύπωσης θέσεων που υπογράφηκε από κοινού από την ΕΕ, την UNICEF, τη Συμμαχία των ΜΚΟ για την προστασία των παιδιών στο Κοσσυφοπέδιο (KOMF) και την οργάνωση Save the Children·

26.  σημειώνει με ανησυχία ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο στον τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να διασφαλίσει την απαγόρευση διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία·

27.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα τα ζητήματα που αφορούν τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και γλωσσικών δικαιωμάτων τους και των ευκαιριών τους· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μειονότητες όπως οι Ρομά, οι Ασκάλι και οι Αιγύπτιοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα για την απόκτηση προσωπικών εγγράφων, πράγμα που επηρεάζει τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν την ιθαγένεια και να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση, και καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα· επιδοκιμάζει την προθυμία των αρχών να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των ατόμων με ιστορική καταγωγή από τη Βουλγαρία στις περιφέρειες Gora και Zhupa· επικροτεί την έγκριση της νέας στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την ένταξη των Ρομά και Ασκάλι στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου 2017-2021 και καλεί το Κοσσυφοπέδιο να αναλάβει ενεργό ρόλο στην περιφερειακή συνεργασίαπου σχετίζεται με το σχέδιο για την ένταξη των Ρομά 2020, το οποίο υλοποιείται από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας·

28.  εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ και για την αύξηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, σε σχέση με την εκδήλωση «Gay Pride» στην Πρίστινα·

29.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να εγκριθεί το νέο σχέδιο νόμου για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι των ΜΚΟ· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή της νομοθεσίας σε τομείς που επηρεάζουν το χώρο της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα ή δεν θα εισάγει διακρίσεις στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), ούτε μειώνει τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατίθεται δημόσια χρηματοδότηση για τις ΟΚΠ·

30.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η συντακτική ελευθερία, η οικονομική βιωσιμότητα και η ανεξαρτησία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Κοσσυφοπεδίου, και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής· ζητεί επιμόνως την εφαρμογή όλων των σχετικών νόμων· ζητεί να επέλθουν βελτιώσεις στην πολύγλωσση μετάδοση και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε όλες τις κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των απειλών και των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να διερευνούν και να διώκουν αμέσως τους υπεύθυνους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου του νομοσχεδίου σχετικά με την προστασία των καταγγελλόντων·

31.  ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί ότι η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων με τη Σερβία, βάσει μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας και των λεπτομερειών εφαρμογής της, δεν είναι δυνατή χωρίς την ολοκληρωμένη και αμοιβαία εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών και ότι αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας και των δύο μερών·

32.  σημειώνει την εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με τις πιθανές προσαρμογές των συνόρων μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών εδαφών· υπογραμμίζει την πολυεθνική φύση τόσο του Κοσσυφοπεδίου όσο και της Σερβίας και τονίζει ότι στην εν λόγω περιοχή ο στόχος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι η δημιουργία εθνικά ομογενρών κρατών· υποστηρίζει τον διάλογο που διευκολύνεται από την ΕΕ ως το πλαίσιο για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας διευθετήσεως μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου· θεωρεί ότι κάθε συμφωνία μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εάν συμφωνούν και τα δύο μέρη, εάν μεριμνά για τη συνολική σταθερότητα στην περιοχή και εάν συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο·

33.  σημειώνει ότι πέντε κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο και τα καλεί να το πράξουν· υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση αυτή θα ήταν επωφελής για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας·

34.  πιστεύει ότι η διεξαγωγή του διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας θα πρέπει να είναι ανοικτή και διαφανής και ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να πραγματοποιούν τακτικά διαβούλευση με τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις εξελίξεις αυτού του διαλόγου·

35.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί ή έχουν καθυστερήσει, όπως εκείνες για την ενέργεια και για την ένωση δήμων σερβικής πλειοψηφίας· παροτρύνει τα δύο μέρη να εφαρμόσουν όλες τις συμφωνίες πλήρως και με καλή πίστη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προβαίνει σε αξιολόγηση των επιδόσεων των πλευρών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ώστε να αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση· παροτρύνει τις κυβερνήσεις της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να αποφεύγουν όλες τις πράξεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών και να θέσουν σε κίνδυνο την εποικοδομητική συνέχιση του διαλόγου·

36.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό των διεθνοτικών επεισοδίων· καταδικάζει σθεναρά όλες τις πράξεις εκφοβισμού και βίας· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αποστασιοποιούνται αμέσως από τέτοιες πράξεις και ζητεί τον εντοπισμό και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί τις εθνικές και τοπικές αρχές να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή της θεσπισθείσας νομοθεσίας για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας· εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση της εθνικής και ακραίας ρητορικής στην περιοχή και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει περαιτέρω τη συμφιλίωση, μέσω πολιτιστικών σχεδίων·

37.  ζητεί για μια ακόμη φορά την άμεση και απρόσκοπτη απόδοση στην κίνηση της γέφυρας της Μιτρόβιτσα, η οποία συνιστά σημαντικό βήμα προς την επανένωση της πόλης· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερης κυκλοφορίας· καλεί τις αρχές της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου να προωθήσουν τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου, μεταξύ άλλων σε μη κυβερνητικό επίπεδο· επικροτεί, εν προκειμένω, το πρόγραμμα αμοιβαίας συνεργασίας Peja/Sabac και καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει παρόμοιες πρωτοβουλίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη έργων υποδομής που επιτρέπουν αυξημένες επαφές, όπως ο αυτοκινητόδρομος Νις-Merdare-Πρίστινα·

38.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες του Κοσσυφοπεδίου για τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων γειτονίας σε ολόκληρη την περιοχή και για την κατά τρόπο προορατικό ευθυγράμμισή του με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, και ζητεί περαιτέρω πρόοδο στον τομέα αυτόν· θεωρεί ότι η ένταξη του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς θα συνεπαγόταν την εκ μέρους του ανάληψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που επιβάλλουν την εφαρμογή διεθνών κανόνων και προτύπων· ενθαρρύνει μια θετική προσέγγιση όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς·

39.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνηθούν οι εικαζόμενες παρατυπίες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα εμβάσματα των μεταναστών αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της εσωτερικής ζήτησης· εκφράζει επίσης ανησυχία σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας, και ιδίως κατά τις διαδικασίες πρόσληψης·

40.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δεινές διαδικασίες εγγραφής στους ιατρικούς συλλόγους και για την ποιότητα των φαρμάκων, καθώς και για τη διαφθορά γενικά στον τομέα της υγείας· παροτρύνει το υπουργείο Υγείας του Κοσσυφοπεδίου να επιταχύνει τις προσπάθειές του για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τα εγκλήματα αυτά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων εγγραφής και ποιότητας το συντομότερο δυνατόν· ζητεί να υπάρξει ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της καθολικής ασφάλισης υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας·

41.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια περιφερειακή στρατηγική για να αντιμετωπιστεί η επίμονη ανεργία των νέων και η «διαρροή εγκεφάλων», με τη διόρθωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και τη διασφάλιση της κατάλληλης χρηματοδότησης για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και με την παροχή επαρκών υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών και εγκαταστάσεων προσχολικής εκπαίδευσης· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης· καλεί τους αρμόδιους παράγοντες να συμπεριλάβουν πρόσωπα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων απασχόλησης

42.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα προγράμματα της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στα προγράμματα Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και την Επιτροπή να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις ΜΜΕ, προκειμένου να αναπτυχθεί μια βιώσιμη οικονομία στο Κοσσυφοπέδιο· υποστηρίζει την πρόταση για τη μείωση των τελών περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια·

43.  εφιστά την προσοχή στην εξαιρετικά κακή ποιότητα του αέρα της Πρίστινας και άλλων πόλεων με μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση· ζητεί αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, τη βελτίωση των υποδομών επεξεργασίας υδάτων και αξιόπιστα και εύκολα διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο δεδομένα σχετικά με τη ρύπανση· εκφράζει την ανησυχία του για την κακή διαχείριση των αποβλήτων, τις μη βιώσιμες μεθόδους υγειονομικής ταφής και την εκτεταμένη παράνομη απόρριψη· παροτρύνει τις αρχές να εγκρίνουν στόχους για τον διαχωρισμό των αποβλήτων και την ανακύκλωση, να βελτιώσουν τις τοπικές εγκαταστάσεις διάθεσης και ανακύκλωσης και να επιβάλουν στους ρυπαίνοντες να λογοδοτούν· καλεί τον ΟΗΕ να παράσχει γρήγορα την αναγκαία στήριξη στα θύματα δηλητηριάσεων από μόλυβδο σε ορισμένους καταυλισμούς προσφύγων που έχουν δημιουργηθεί στο Κοσσυφοπέδιο, μεταξύ άλλων μέσω του προβλεπόμενου ταμείου αρωγής·

44.  σημειώνει ότι οι περισσότερες από τις συστάσεις ενεργειακής πολιτικής που διατυπώθηκαν στην έκθεση του περασμένου έτους δεν εφαρμόστηκαν· τονίζει την ανάγκη απομάκρυνσης από τη χρήση του λιγνίτη για μη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, και τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα του παροπλισμού του σταθμού «Κοσσυφοπέδιο Α» και διασφάλισης πρόσθετης βιώσιμης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής και εισαγωγής ενέργειας· σημειώνει τη μερική πρόοδο σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας του Κοσσυφοπεδίου· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα· σημειώνει ότι, ενώ η πρώτη ανάγνωση του σχεδίου νόμου για την ενεργειακή απόδοση έχει εγκριθεί, η ενεργειακή απόδοση παρεμποδίζεται από την έλλειψη προόδου στην εφαρμογή της συμφωνίας για την ενέργεια μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας· καλεί τις αρχές να ιδρύσουν ταμείο ενεργειακής απόδοσης·

45.  τονίζει ότι οι σχεδιαζόμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί θα πρέπει να πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ· επικροτεί, εν προκειμένω, την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος να αξιολογήσει και να αναστείλει άδειες που έχουν εκδοθεί για έργα υδροηλεκτρικών σταθμών·

46.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί τις αρχές να εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την ενεργειακή στρατηγική 2017-2026, ώστε να επιτύχουν τον υποχρεωτικό στόχο του 25% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020· παροτρύνει την Επιτροπή να αναβαθμίσει την παροχή βοήθειας στον τομέα αυτόν·

47.  καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να υιοθετήσουν αξιόπιστες και βιώσιμες πολιτικές δημόσιων μεταφορών και κινητικότητας για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων ελλείψεων στις υποδομές·

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθώς και στην Κυβέρνηση και τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου.

(1) ΕΕ L 146 της 11.6.2018, σ. 5.


Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
PDF 197kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2018/2145(INI))
P8_TA(2018)0480A8-0341/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, για χορήγηση στη χώρα καθεστώτος υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών που περιγράφεται στις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την περάτωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και τη θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επίσης γνωστής ως συμφωνία των Πρεσπών, στις 17 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο που συνήφθη στην Αχρίδα και υπογράφηκε στα Σκόπια στις 13 Αυγούστου 2001 (συμφωνία πλαίσιο της Αχρίδας),

–  έχοντας υπόψη τις Επείγουσες Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες της Επιτροπής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, του Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία (την αποκαλούμενη «συμφωνία του Pržino») που επιτεύχθηκε στα Σκόπια μεταξύ των τεσσάρων κύριων πολιτικών κομμάτων, στις 2 Ιουνίου 2015 και στις 15 Ιουλίου 2015, και την τετραμερή συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της, της 20ής Ιουλίου και της 31ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με συστημικά ζητήματα κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία του Βερολίνου που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR για τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2016, τις οποίες παρακολούθησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 15ης και 29ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 17ης Μαΐου 2018, και το «Θεματολόγιο προτεραιότητας της Σόφιας»,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου 2018, όπου εγκρίθηκαν τα συμπεράσματα για τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 11-12 Ιουλίου 2018 να καλέσουν τη χώρα να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες για να προσχωρήσει στη Συμμαχία,

–  έχοντας υπόψη την 14η σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2018» (COM(2018)0450), η οποία συνοδευόταν από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «The former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report» («πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - Έκθεση για το 2018») (SWD(2018)0154),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, σχετικά με την αξιολόγησή της για το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (SWD(2018)0134) και τα κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και δημοσιονομικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, της 25ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που εγκρίθηκαν από την 14η σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 7-8 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη «διαδικασία διαλόγου Jean Monnet» με την κοινοβουλευτική ηγεσία και τα πολιτικά κόμματα στη Συνέλευση (Sobranie), που εγκαινιάστηκε στην Αχρίδα στις 17-18 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0341/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της εφαρμογής ισχυρών και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της ενεργού βελτίωσης των σχέσεων γειτονίας, η νέα κυβέρνηση επιδεικνύει συνεχή προσήλωση στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική πορεία της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να συνδυάζονται με αδιάκοπη υποστήριξη της ΕΕ για την εφαρμογή των επειγουσών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων και μετρήσιμων παραδοτέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ αποτελεί το κύριο έναυσμα για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θεωρείται ότι αποτελεί την υποψήφια χώρα που σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς την εναρμόνιση της νομοθεσίας της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία των Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018 για την επίλυση των διαφορών και τη θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας στέλνει ένα απολύτως αναγκαίο θετικό σήμα σταθερότητας και συμφιλίωσης σε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, βελτιώνει το πνεύμα σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας και ανοίγει τον δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνήθηκαν 11 μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κυρίως στους τομείς των πολιτικών και των ευρωπαϊκών υποθέσεων, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, της συνδεσιμότητας, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και της συνεργασίας στον τομέα της υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και τα κρατικά θεσμικά όργανα έχουν καθήκον να συμβάλουν σε μια πιο ανοικτή πολιτική ατμόσφαιρα, επιτρέποντας την περαιτέρω πρόοδο στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω, μεταξύ άλλων, την κοινοβουλευτική, νομοθετική και εποπτική της ικανότητα, το δικαστικό σύστημά της, τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της οικονομίας και της απασχόλησης, καθώς και μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου της Αχρίδας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018, στα οποία εκτίθεται η πορεία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης τον Ιούνιο του 2019·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Ιουλίου 2018 η Επιτροπή μονογράφησε συμφωνία με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το καθεστώς ώστε να επιτραπεί στις ομάδες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) να διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις με τη χώρα και στο εσωτερικό της με σκοπό τη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων, ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελεί μείζον πρόβλημα των μακεδονικών πόλεων και σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Φινλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου και του Μακεδονικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, τα Σκόπια και το Τέτοβο έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα (PM2,5) μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών πόλεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή των Βαλκανίων είναι στρατηγικά σημαντική·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση και τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από ενδελεχή και διαφανή νομική διαδικασία, ο Nikola Gruevski καταδικάστηκε από τα μακεδονικά δικαστήρια για κατάχρηση εξουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά δικαστήρια επιβεβαίωσαν την εν λόγω καταδίκη και ότι η απόφαση τέθηκε σε ισχύ μετά την εξάντληση όλων των προσφυγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του σε τέσσερις πρόσθετες ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν και εμπλέκεται σε άλλες πέντε εν εξελίξει ποινικές έρευνες·

Γενικές μεταρρυθμίσεις και σχέσεις καλής γειτονίας

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την ισχυρή πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία του Pržino και τις επείγουσες μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες, με αποτέλεσμα να ενταθούν οι προσπάθειες για τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ΕΕ, με βάση τη διακομματική και διεθνοτική συνεργασία και τις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, και υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών αυτών για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας· ενθαρρύνει τη νέα κυβέρνηση να διατηρήσει τη θετική δυναμική και να εξασφαλίσει την πρόοδο, να επισπεύσει και να εφαρμόσει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ΕΕ, κατά τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί να υποστηριχθεί η ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους ευρωατλαντικούς οργανισμούς, με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας·

2.  επαινεί τις προσπάθειες θετικής διπλωματίας και ενεργού οικοδόμησης εμπιστοσύνης με κατεύθυνση τον συμβιβασμό, την επίλυση των ανοικτών διμερών ζητημάτων και την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας· τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη διαδικασία προσχώρησης· εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, της συνθήκης φιλίας με τη Βουλγαρία, η οποία θέτει τις βάσεις για μακροπρόθεσμα φιλικές σχέσεις καλής γειτονίας·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018 μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και επαινεί και τις δύο πλευρές για τις σημαντικές προσπάθειές τους για την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης στο ζήτημα της ονομασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωσή της από το Κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στις 20 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2018· θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των πολιτών της χώρας όλοι οι πολιτικοί παράγοντες και η κοινωνία των πολιτών να ενεργούν με εποικοδομητικό τρόπο και να αναλάβουν τις ιστορικές ευθύνες τους· παροτρύνει τα μέρη να θέσουν τα συμφέροντα της χώρας υπεράνω των κομματικών - πολιτικών συμφερόντων τους, να ενημερώσουν δεόντως τους πολίτες τους σχετικά με το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της συμφωνίας και να ολοκληρώσουν επιμελώς όλες τις εσωτερικές διαδικασίες για την κύρωση και την εφαρμογή αυτής της στρατηγικά σημαντικής συμφωνίας, θέτοντας τέλος σε μια παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και δίνοντας καλό παράδειγμα για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή· υπογραμμίζει τη σημασία του δημοψηφίσματος της 30ής Σεπτεμβρίου 2018 για την ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 30ής Σεπτεμβρίου 2018· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη του Ευρωατλαντικού μέλλοντος της χώρας και για την εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018· ενθαρρύνει την κυβέρνηση των Σκοπίων να λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα για να τηρήσει τις διατάξεις της συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία ανοίγει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ψηφοφορία της 19ης Οκτωβρίου 2018 στο κοινοβούλιο της χώρας για την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του Συντάγματος με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας των Πρεσπών· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να συνεχίσουν να συνεργάζονται με πνεύμα συνυπευθυνότητας στα επόμενα στάδια της διαδικασίας τροποποίησης· επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή του για το ευρωπαϊκό και το ευρωατλαντικό μέλλον της χώρας και παροτρύνει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να συνεχίσουν το έργο τους σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που θα ανοίξουν το δρόμο για την ένταξη στην ΕΕ· ενθαρρύνει τον Ειδικό Εισαγγελέα και τα δικαστήρια να ολοκληρώσουν τις ανεξάρτητες έρευνές τους σε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις πολιτικών και ποινικών αδικημάτων και να προσαγάγουν τους υπευθύνους ενώπιον της δικαιοσύνης·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διπλωματικές προσπάθειες της χώρας με στόχο την ενίσχυση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας με την Αλβανία και την οικοδόμηση νέων ποιοτικών σχέσεων σε τομείς όπως το εμπόριο, η επιβολή του νόμου, η καταπολέμηση της απάτης και η πρόληψη της τρομοκρατίας·

7.  υπενθυμίζει ότι η χώρα έχει ήδη επιτύχει υψηλό επίπεδο εναρμόνισης με το κεκτημένο· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη· σημειώνει τη βελτίωση στην ευθυγράμμιση με τις δηλώσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και τονίζει τη σημασία που έχει η σταδιακή επίτευξη πλήρους ευθυγράμμισης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για το ευρω-ατλαντικό μέλλον της χώρας ·

8.  αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στον δημόσιο τομέα με την έγκριση της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και του προγράμματος μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής διαχείρισης· καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων· ενθαρρύνει τη χώρα να ενισχύσει περαιτέρω τον επαγγελματισμό, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και την ισότιμη εκπροσώπηση και εξασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό του αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων για θέσεις δημόσιας υπηρεσίας·

9.  καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που έλαβε χώρα στις 27 Απριλίου 2017 στο Κοινοβούλιο της χώρας, η οποία αποτελεί επίθεση κατά της δημοκρατίας και κατά τη διάρκεια της οποίας ορισμένοι βουλευτές και δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν σοβαρά, και ζητεί οι οργανωτές και οι δράστες να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη έρευνα και την εκδίκαση της υπόθεσης· τονίζει ότι η λογοδοσία για αυτές τις πράξεις βίας θα πρέπει να συνεχίσει να διεξάγεται σύμφωνα με τον νόμο και με διαφανή, ανεξάρτητο και αναλογικό τρόπο· καταδικάζει περαιτέρω οποιαδήποτε μορφή παρεμπόδισης και κακής χρήσης των διαδικασιών του Κοινοβουλίου και των προεδρικών εξουσιών κατά παραβίαση του Συντάγματος·

10.  εγκρίνει πλήρως τη σύσταση της Επιτροπής και την επακόλουθη απόφαση του Συμβουλίου που ορίζει τον Ιούνιο του 2019 ως ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, σε αναγνώριση των ενθαρρυντικών προσπαθειών μεταρρύθμισης· θεωρεί ότι η ταχεία έναρξη της διαδικασίας ελέγχου και των συνομιλιών προσχώρησης θα διατηρήσουν και θα εμβαθύνουν τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων· θεωρεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα δώσει περαιτέρω κίνητρα για εκδημοκρατισμό και θα ενισχύσει τον έλεγχο και τη λογοδοσία·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη πρόσκληση του ΝΑΤΟ στις 11 Ιουλίου 2018 προς τη χώρα να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στον οργανισμό·

12.  θεωρεί ότι η ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα συνέβαλλε σε μεγαλύτερη ασφάλεια και πολιτική σταθερότητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ να στηρίξουν ενεργά την προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επερχόμενη μετάβαση της χώρας στο δεύτερο στάδιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και την ένταξή της στην Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου και καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τη χώρα στη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου·

Εκδημοκρατισμός

14.  επιδοκιμάζει τα αρχικά μέτρα που ελήφθησαν για την αποκατάσταση των ελέγχων και των ισορροπιών και τη διεύρυνση της ένταξης με μέτρα που βελτιώνουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν ανεξάρτητα όργανα εποπτείας, τα μέσα ενημέρωσης και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των ΟΚΠ και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι τελευταίες στην εξασφάλιση καλύτερων ελέγχων και ισορροπιών· τονίζει ότι οι εν εξελίξει θεμελιώδεις αλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε μια χωρίς αποκλεισμούς και ανοιχτή πολιτική ατμόσφαιρα·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αποτρέψει την οπισθοδρόμηση και να εξαλείψει τα υπόλοιπα στοιχεία αιχμαλωσίας του κράτους και την ενθαρρύνει να εντείνει τις προσπάθειες αυτές· υπενθυμίζει ότι η χώρα ήταν πρωτοπόρος στη διαδικασία προσχώρησης τη δεκαετία του 2000·

16.  χαιρετίζει τη βελτίωση της εκλογικής νομοθεσίας αλλά τονίζει την ανάγκη για έγκαιρη επανεξέταση του εκλογικού κώδικα, με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των υπόλοιπων συστάσεων του ΟΑΣΕ/ODIHR, της Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO) σχετικά με τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών και σχετικά με τα πολιτικά κόμματα· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την πρόληψη και διερεύνηση κάθε μορφής εκφοβισμού των ψηφοφόρων· καλεί τα πολιτικά κόμματα να εκδημοκρατίσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

17.  ενθαρρύνει τις αρχές να ολοκληρώσουν την απογραφή που είχε διακοπεί, η οποία θα παρείχε ακριβή στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό προκειμένου να χρησιμεύσει ως βάση για κυβερνητικά αναπτυξιακά προγράμματα και κατάλληλο δημοσιονομικό σχεδιασμό, μαζί με τη διοργάνωση των εκλογών και τον υπολογισμό των εκλογικών αποτελεσμάτων·

18.  επιδοκιμάζει την επανάληψη των συνεδριάσεων της μεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ενθαρρύνει τη συνέχιση των εποικοδομητικών εργασιών εντός αυτού του διακοινοβουλευτικού πλαισίου·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της διαδικασίας διαλόγου Jean Monnet στη Αχρίδα, στις 17 και 18 Μαΐου 2018, και την επακόλουθη έγκριση, με ομοφωνία μεταξύ των κομμάτων, του κώδικα δεοντολογίας· ενθαρρύνει την ομάδα εργασίας για τις μεταρρυθμίσεις και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου (Sobranie) να επανεξετάσει τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου και να υποβάλει προς έγκριση προτάσεις τροποποιήσεων και χρονοδιαγράμματα στους τομείς προτεραιότητας που περιγράφονται στα συμπεράσματα της Αχρίδας· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία να συνεχίσουν την ενίσχυση του πνεύματος συμβιβασμού και εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των μελών του Κοινοβουλίου, και να μην θέτουν προσκόμματα που θα παρεμπόδιζαν την αποτελεσματική λειτουργία του Κοινοβουλίου·

20.  συνιστά στο Κοινοβούλιο της χώρας να χρησιμοποιεί πλήρως τα εποπτικά και νομοθετικά καθήκοντά του, περιορίζοντας αυστηρά τη χρήση διαδικασιών κατεπείγοντος, που υπονομεύουν τον κοινοβουλευτικό και τον δημόσιο έλεγχο· ζητεί να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο αρχείο καταγραφής για την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών και την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σημαντικά βήματα που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση για τη σταδιακή αποκατάσταση του πνεύματος συμβιβασμού, απευθύνοντας έκκληση σε όλους τους εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης, για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και την πραγματική επιθυμία για μεταρρύθμιση κατά τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς·

22.  ζητεί να αρχίσει πραγματικά η εφαρμογή της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και να θεσπιστούν σαφείς γραμμές λογοδοσίας· υπογραμμίζει τη σημασία του αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων και του ανοικτού ανταγωνισμού για όλες τις προσλήψεις και ζητεί να αυξηθεί η ικανότητα διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων· ζητεί ενισχυμένα μέτρα για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων τομεακού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση των κυβερνητικών διαδικασιών αποκέντρωσης με την έγκριση του σχεδίου δράσης για την αποκέντρωση και την ανάπτυξη 2018-2020 ως σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της έλλειψης χρηματοδότησης και υπηρεσιών στους δήμους·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και του ελεύθερου περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης, την αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες, μεταξύ άλλων μέσω της δημοσίευσης των δαπανών των κρατικών φορέων· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την εξασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες· ζητεί να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για να αυξηθεί η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να βελτιωθεί ο διοργανικός συντονισμός·

25.  ζητεί να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την ψηφιοποίηση των δημόσιων πληροφοριών με σκοπό να καταστούν πιο προσιτές, και ενθαρρύνει τις αρχές να βρουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας και της εύκολης πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες και για τη μείωση της σχετικής γραφειοκρατίας·

Κράτος δικαίου

26.  υπενθυμίζει ότι η ορθή λειτουργία του δικαστικού συστήματος και η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς έχουν ύψιστη σημασία στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος με στόχο την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας και του επαγγελματισμού στο δικαστικό σώμα και την εξάλειψη των πολιτικών παρεμβάσεων και της επιλεκτικής δικαιοσύνης, και καλεί την κυβέρνηση και άλλους παράγοντες να εντείνουν τις προσπάθειες για την ορθή εφαρμογή της στρατηγικής μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος με τη δημιουργία ικανοποιητικών μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η νομοθετική ευθυγράμμιση σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας· ζητεί τη συνεχή έγκριση και εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στη στρατηγική μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία της δικαστικής εξουσίας από τις πολιτικές παρεμβάσεις·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση του συμβουλίου δικαστικής δεοντολογίας, τον Ιανουάριο του 2018, και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων από την ακαδημία δικαστών και εισαγγελέων σχετικά με τις δεοντολογικές συμπεριφορές των δικαστών για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και τη θέσπιση μέτρων κατά της διαφθοράς·

29.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την εκτεταμένη διαφθορά και επικροτεί τα πρώτα επιτεύγματα όσον αφορά την πρόληψη και τη δίωξή της· εκφράζει την ανησυχία του για τις περιορισμένες τελικές δικαστικές αποφάσεις σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου, αλλά σημειώνει τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με περιπτώσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας και για τα γεγονότα της 27ης Απριλίου 2017· ζητεί διαρκείς προσπάθειες για τη συγκρότηση ενός ιστορικού ερευνών, διώξεων και οριστικών καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου και οργανωμένου εγκλήματος· εξαίρει το έργο της ειδικής εισαγγελίας (SPO) σε δύσκολες συνθήκες και εξακολουθεί να ανησυχεί για τις επιθέσεις και την παρεμπόδιση του έργου της και για την έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους άλλων θεσμικών οργάνων·

30.  ζητεί από τις αρχές να εντείνουν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της σύγκρουσης συμφερόντων, με τη δημιουργία και την ενίσχυση των ικανοτήτων καταπολέμησης της διαφθοράς και τη δημιουργία μονάδων καταπολέμησης του εγκλήματος και χρηματοοικονομικών ερευνών, καθώς και μέσω της δέσμευσης, της δήμευσης, της ανάκτησης και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων· προτρέπει τις αρχές να θέσουν σε κίνηση έρευνες και διώξεις και να αυξήσουν τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων σε σημαντικές υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικών εγκλημάτων· επιδοκιμάζει την έγκριση του νόμου για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες, που εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία τους και ενισχύει την κυβερνητική πολιτική κατά της διαφθοράς· ζητεί την επείγουσα αναθεώρηση των νόμων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για τον δημοσιονομικό έλεγχο και για τις δημόσιες συμβάσεις· ενθαρρύνει τη μεταρρύθμιση του γενικού νομικού πλαισίου ώστε η κρατική επιτροπή για την πρόληψη της διαφθοράς να διαθέτει σαφείς αρμοδιότητες και μπορεί να λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία και η εισαγγελική αρχή κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς να μπορεί να διενεργεί τακτικές έρευνες·

31.  σημειώνει ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή και ότι αποτελούν, επίσης, εμπόδιο στη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας· εκτιμά ότι, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, απαιτείται μια περιφερειακή στρατηγική και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής·

32.  ζητεί να διασφαλίζεται αυστηρά η υποχρέωση πολιτικής και νομικής λογοδοσίας όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων και για αδικήματα που προκύπτουν από το σκάνδαλο της παρακολούθησης των επικοινωνιών· παροτρύνει το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών, εξασφαλίζοντας κατάλληλη εξωτερική εποπτεία των υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών·

33.  προτρέπει τις αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη εμπορία ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, να αυξήσουν τις θεσμικές ικανότητες και τη διοργανική συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και να επιβάλλουν έρευνες, διώξεις και τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις·

34.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε και τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης· σημειώνει τις συνεχείς σχετικές προσπάθειες και ζητεί να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις στο σύστημα ασύλου και στη διαχείριση της μετανάστευσης· ενθαρρύνει τη χώρα να ενισχύσει και να εμβαθύνει περαιτέρω την αμοιβαία επωφελή περιφερειακή συνεργασία και την εταιρική σχέση με τον Frontex στο πλαίσιο νέας συμφωνίας περί του καθεστώτος του, με σκοπό την εξάρθρωση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων·

35.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά που αιτούνται άσυλο στη χώρα ή ταξιδεύουν μέσω του εδάφους της, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ·

36.  θεωρεί απαραίτητο οι αρχές να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης και των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών· ζητεί να υλοποιηθεί αυτό μέσω αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και των ΟΚΠ, των θρησκευτικών ηγετών, των τοπικών κοινοτήτων και άλλων κρατικών θεσμών στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών· ζητεί συνεχή παρακολούθηση από τις υπηρεσίες ασφαλείας των ξένων μαχητών που επιστρέφουν, την κατάλληλη επανένταξή τους στην κοινωνία και τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές της ΕΕ και των γειτονικών χωρών·

37.  ζητεί περαιτέρω βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης για τα παιδιά· καλεί τις αρμόδιες αρχές να διαθέσουν επαρκή κονδύλια από τον προϋπολογισμό για την εφαρμογή του νόμου για τη δικαιοσύνη για τα παιδιά και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης των κοριτσιών και των αγοριών που είναι θύματα βίας και κακομεταχείρισης και των παιδιών που έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο·

38.  καλεί τις ουγγρικές αρχές να παράσχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και τις απαραίτητες εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση του Μακεδόνα πρώην Πρωθυπουργού Gruevski που εγκατέλειψε τη χώρα του με τη μυστική διπλωματική βοήθεια της Ουγγαρίας για να αποφύγει ποινή φυλάκισης· θεωρεί ότι η εν λόγω πράξη συνιστά παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και, ειδικότερα, περιφρόνηση προς τις δικαστικές αρχές και το κράτος δικαίου στη χώρα αυτή· σημειώνει το αίτημα έκδοσης που εξέδωσαν οι αρχές των Σκοπίων και αναμένει από την Ουγγαρία να ενεργήσει αυστηρά σύμφωνα με τη σχετική εθνική και διεθνή νομοθεσία, απαντώντας θετικά στο αίτημα αυτό·

Θεμελιώδη δικαιώματα και κοινωνία των πολιτών

39.  επιδοκιμάζει μέτρα για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ εθνοτήτων και ζητεί μια διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς επανεξέταση των εκκρεμών πτυχών της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου της Αχρίδας· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η πλήρης εδραίωση των εθνικών μειονοτήτων στον δημόσιο βίο· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ένταξης των μειονοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων·

40.  πιστεύει ότι οι μακεδονικές νομικές διαδικασίες πρέπει να συνεχιστούν σύμφωνα με τις διαδικασίες στη χώρα και ότι ο Nikola Gruevski πρέπει να υπόκειται σε λογοδοσία στο πλαίσιο του μακεδονικού συστήματος δικαιοσύνης· καλεί την Ουγγαρία να σεβαστεί την ανεξαρτησία του μακεδονικού συστήματος δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου στη χώρα, να επαναξιολογήσει το πολιτικό άσυλο που χορήγησε στον Nikola Gruevski και να προχωρήσει στην έκδοσή του στα Σκόπια· αναμένει από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενεργούν αυστηρά σύμφωνα με τη σχετική εθνική και διεθνή νομοθεσία· τονίζει ότι αυτές οι δικαστικές διαδικασίες δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη σταδιακή εναρμόνιση του νομικού πλαισίου με τα πρότυπα της ΕΕ, για την απόφαση της χώρας να γίνει παρατηρητής στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κύρωση των περισσότερων διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει την πλήρη εφαρμογή των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των εγγράφων πολιτικής όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), με ιδιαίτερη προσοχή στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία έκφρασης και τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής·

42.  σημειώνει ότι η υιοθέτηση του νόμου για τη χρήση των γλωσσών αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και εκφράζει τη λύπη του για την τακτική διατάραξης που αποσκοπεί στην υπονόμευση της έγκρισής του σε πλήρη συμμόρφωση με τυποποιημένες διαδικασίες·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικύρωση εκ μέρους της χώρας, στις 23 Μαρτίου 2018, της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, και την καλεί να ολοκληρώσει τις νομικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών, των κοριτσιών και των παιδιών και να συνεχίσει να επιδιώκει την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας που συνδέεται με το φύλο, που εξακολουθούν να είναι διαδεδομένα φαινόμενα·

44.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν αυτονομία και επαρκείς ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί πόροι για τα ανεξάρτητα όργανα εποπτείας· επιδοκιμάζει το ρόλο της υπηρεσίας του Διαμεσολαβητή όσον αφορά την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί συστηματική παρακολούθηση των αποφάσεων του Διαμεσολαβητή·

45.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τη δυσχερή κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες και για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εις βάρος τους· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων και στρατηγικών·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρώτα βήματα που έγιναν για την ενίσχυση της πρόληψης των διακρίσεων και παροτρύνει τις αρχές να συμπεριλάβουν στον νόμο για την πρόληψη και την προστασία κατά των διακρίσεων τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ως αιτίες διακρίσεων· καλεί τις αρχές να διαθέσουν τον κατάλληλο προϋπολογισμό για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ισότητα και τη μη εφαρμογή διακρίσεων 2016-2020· παροτρύνει τις αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το έγκλημα μίσους και τη ρητορική μίσους κατά των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων όπως οι Ρομά και η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ, και να τιμωρήσουν την ομοφοβική και τρανσφοβική βία και υποκίνηση βίας· εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι υφίστανται ακόμα κοινωνικές προκαταλήψεις και ότι επικρατεί ρητορική μίσους εις βάρος των ΛΟΑΔΜ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν αποτελεσματική προστασία και να εφαρμόσουν αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις για τη ρητορική μίσους, τις ομοφοβικές/τρανσφοβικές πράξεις και τη βία· τονίζει την ανάγκη να δοθεί στα διεμφυλικά άτομα πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· εκφράζει τη λύπη του για τις αδυναμίες που συνεχίζουν να παρατηρούνται στις εργασίες της Επιτροπής για την προστασία από τις διακρίσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της διακοινοβουλευτικής ομάδας για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜ, καθώς και της διακοινοβουλευτικής ομάδας για τα δικαιώματα των Ρομά·

47.  ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως και να υποστηριχτούν από δημόσιους πόρους οι στρατηγικές και η νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και σχετικά με την προστασία τους· επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης, των ποσοστών απασχόλησης, της υγείας, της στέγασης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, καταδικάζοντας τον σχολικό διαχωρισμό και άλλες μορφές διακρίσεων·

48.  εκφράζει ικανοποίηση για την ουσιαστική βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των διαβουλεύσεων με τις ΟΚΠ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του συμβουλίου συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το νομικό, χρηματοδοτικό και διοικητικό πλαίσιο και το πλαίσιο πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω της νομοθεσίας για τα ιδρύματα και τις δωρεές· τονίζει τη σημασία της διαρθρωμένης συμμετοχής των ΟΚΠ μέσω μιας περισσότερο τακτικής, ολοκληρωμένης, αμερόληπτης και προβλέψιμης διαδικασίας διαβουλεύσεων·

49.  εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία RECOM, ώστε να συσταθεί περιφερειακή επιτροπή για την αποκάλυψη της αλήθειας σε σχέση με όλα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας· ζητεί επιτακτικά από την κυβέρνηση να ηγηθεί της σύστασής της· υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας αυτής και της ενεργού συμμετοχής όλων των περιφερειακών πολιτικών ηγετών προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της RECOM χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· επισημαίνει την πρόταση σχεδίου δράσης που πρότεινε ο συνασπισμός υπέρ της RECOM, με σαφείς ημερομηνίες και δείκτες αναφοράς·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αυξημένες προσπάθειες της κυβέρνησης να εντείνει τη διαδικασία αποϊδρυματοποίησης και τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού τομέα· εξαίρει τη δέσμευση να σταματήσει η τοποθέτηση παιδιών σε μεγάλα δημόσια ιδρύματα και, αντ’ αυτού, να δημιουργηθούν υπηρεσίες φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και κοινότητας· καλεί τις αρχές να λάβουν επείγοντα μέτρα για να αναστρέψουν τα αυξανόμενα ποσοστά περιγεννητικής θνησιμότητας και να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανάλυσης των αιτιών της ανησυχητικής αυτής τάσης·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εταιρική σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας της χώρας, όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος εγγυήσεων για τους νέους, ως ένας καλός μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών για τη νεολαία· καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει την οικονομική στήριξη των οργανώσεων νεολαίας και των νέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της διαρροής επιστημονικού δυναμικού·

Μέσα ενημέρωσης

52.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης για ένα δημοκρατικό και ευνοϊκό περιβάλλον· επισημαίνει τη μικρή βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών των μέσων ενημέρωσης για την προσφορά ανεξάρτητης ειδησεογραφίας· ζητεί πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εμπλεκόμενων στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές, καθώς και για την ερευνητική δημοσιογραφία· εκφράζει ικανοποίηση για τον τερματισμό της κρατικής διαφήμισης στα μέσα ενημέρωσης βάσει πολιτικής ευνοιοκρατίας, ως σημαντικό μέτρο για την προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού στον τομέα, και ζητεί περαιτέρω διασφαλίσεις κατά της πολιτικοποίησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης· τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των ικανοτήτων της ρυθμιστικής αρχής των μέσων ενημέρωσης και του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να ενισχυθεί η προστασία των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία σε περίπτωση βίας, κακομεταχείρισης ή απειλών κατά δημοσιογράφων, γεγονός που θα συνέβαλε επίσης στην ελαχιστοποίηση της διαδεδομένης αυτολογοκρισίας στα μέσα ενημέρωσης·

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις όσον αφορά την εξασφάλιση της πρόσβασης σε πληροφορίες· τονίζει την ανάγκη επικαιροποίησης των κανονισμών σχετικά με τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης και την πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες· τονίζει την ανάγκη να επιδεικνύεται μηδενική ανοχή στις απειλές και να παρακολουθούνται αποτελεσματικά οι απειλές, ο εκφοβισμός και οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, με την κατάλληλη καταγραφή και ενδελεχή έρευνα των εν λόγω περιστατικών· καταδικάζει κάθε μορφή ρητορικής μίσους και εμπρηστικής γλώσσας· ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και την αντιμετώπιση της παραβίασης του δημοσιογραφικού κώδικα δεοντολογίας στο διαδίκτυο· επισημαίνει ακόμη την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί ο τομέας των μέσων ενημέρωσης χωρίς καθυστέρηση, με σκοπό να την ενίσχυση του οργανισμού οπτικοακουστικών υπηρεσιών των μέσων ενημέρωσης και να διασφαλισθεί η αντικειμενική και επαγγελματική δημοσιογραφία·

Οικονομία

54.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την εξασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της διαφάνειας και αξιοπιστίας των κανονιστικών ρυθμίσεων και με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των αδυναμιών του κράτους δικαίου, των επαχθών κανονιστικών διαδικασιών και των αυθαίρετων επιθεωρήσεων·

55.  προτρέπει τις αρχές να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη άτυπη οικονομία και τα επίμονα προβλήματα της φοροδιαφυγής και της πλημμελούς επιβολής των συμβάσεων, τα οποία εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις και τον εσωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο· επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας των δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις και τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των ικανοτήτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και διαχείρισης στις εθνικές δομές του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)·

56.  καλεί την κυβέρνηση να καταστήσει την ψηφιοποίηση μία από τις κεντρικές της προτεραιότητες· ζητεί την ανάπτυξη, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, μακροπρόθεσμου ψηφιακού θεματολογίου, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μια στρατηγική ΤΠΕ και μια εθνική στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· υπογραμμίζει ότι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό θεματολόγιο θα ενισχύσει το οικονομικό περιβάλλον και τις επιδόσεις και θα αυξήσει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών·

57.  εκτιμά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να βελτιώσει τις συνθήκες για τους νέους και να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική, για παράδειγμα με την εθνική στρατηγική για τη νεολαία (2016-2025)· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, γεφυρώνοντας την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των νέων πτυχιούχων και των αναγκών των ιδιωτικών επιχειρήσεων·

58.  προτρέπει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη μακροχρόνια ανεργία, την ανεργία των νέων και το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας με ολοκληρωμένο και καινοτόμο τρόπο· ζητεί επείγουσες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προλαμβάνοντας έτσι τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εκπονήσει μια στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες και για την αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού του πληθυσμού·

59.  υπενθυμίζει ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ολοκλήρωσε την τελευταία απογραφή του πληθυσμού της το 2002· υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματοποίησης μιας νέας και ήδη πολύ καθυστερημένης απογραφής του πληθυσμού για την απόκτηση επικαιροποιημένων και ρεαλιστικών δημογραφικών στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

60.  εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του νέου νόμου για την ενέργεια από το μακεδονικό Κοινοβούλιο, με τον οποίο μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και ο οποίος συμμορφώνεται πλήρως με τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα· ζητεί από τις αρχές να επικεντρωθούν στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, ιδίως με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

61.  σημειώνει ορισμένα προγραμματισμένα έργα υποδομών εντός προστατευόμενων περιοχών που θα είχαν ενδεχομένως σοβαρό αντίκτυπο σε μελλοντικές τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να τηρηθεί η σύσταση αριθ. 184 (2015) της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης μέσω της αναστολής της εκτέλεσης των έργων στην περιοχή του εθνικού δρυμού του Mavrovo, έως ότου εκπονηθεί στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ· επιπλέον, ζητεί να τηρηθεί η απόφαση της Επιτροπής για την Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO (40 COM 7B.68) σχετικά με την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Αχρίδας και να πραγματοποιηθεί μια συνολική στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) και μια εκτίμηση των επιπτώσεων στην κληρονομιά, πριν από κάθε περαιτέρω εργασία· ζητεί να αναπτυχθεί μια εθνική στρατηγική υδροηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ·

62.  ενθαρρύνει τη χώρα να αναπτύξει τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και ενέργειας επιδιώκοντας τον πλήρη διαχωρισμό των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια· ζητεί ουσιαστικές βελτιώσεις στα πεδία της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

63.  επαινεί την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την κύρωση της συμφωνίας του Παρισιού στις 9 Ιανουαρίου 2018, καθώς η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα επιτευχθεί μόνο μέσω κοινών προσπαθειών·

64.  εκφράζει ικανοποίηση για τη θετική προσέγγιση της κυβέρνησης στην περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ενεργό συμμετοχή της σε περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), η εξαμερής συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια, η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, η συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου, η κεντροευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η περιφερειακή πρωτοβουλία για τη μετανάστευση, το άσυλο και τους πρόσφυγες και η «διαδικασία Brdo-Brijuni»·

65.  επικροτεί τη δέσμευση της χώρας όσον αφορά την εκτέλεση έργων συνδεσιμότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου· επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης από τις οδικές μεταφορές, μέσω της εφαρμογής μεταρρυθμιστικών μέτρων στον τομέα των σιδηροδρόμων, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση ή την κατασκευή σιδηροδρομικών συνδέσεων από τα Σκόπια προς τις πρωτεύουσες των γειτονικών χωρών· ζητεί μεγαλύτερη πρόοδο στην ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων στους διαδρόμους VIII και X·

66.  ζητεί περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου, απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και διαφοροποίηση των εξαγωγών, μεταξύ άλλων με αξιοποίηση του ενδοπεριφερειακού εμπορικού δυναμικού· καλεί την Επιτροπή να απαλλάξει τη χώρα από τα μέτρα διασφάλισης για τον χάλυβα και το αλουμίνιο·

67.  εκφράζει την ανησυχία του για το επικίνδυνο επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα Σκόπια και άλλες πόλεις με σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και καλεί το κράτος και τις τοπικές αρχές να λάβουν επειγόντως τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με αποτελεσματικά στοχευμένα μέτρα για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση των δημόσιων μέσων συγκοινωνίας και με αποτελεσματικά σχέδια κινητικότητας· παροτρύνει τη χώρα να εναρμονίσει επειγόντως τη νομοθεσία της με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος, της φύσης και της προστασίας του κλίματος· ζητεί να αναπτυχθούν συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.


Έκθεση του 2018 για την Αλβανία
PDF 169kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Αλβανία (2018/2147(INI))
P8_TA(2018)0481A8-0334/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Ιουνίου 2003 και το έγγραφο με τίτλο «The Thessaloniki Agenda for the Western Balkans» (Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014 για την παραχώρηση στην Αλβανία καθεστώτος υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 26ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης-29ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Ύπατου Αρμοστή για τις Εθνικές Μειονότητες, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), σχετικά με το σχέδιο παράγωγης νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων στην Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της 17ης Μαΐου 2018 και το «Θεματολόγιο προτεραιότητας της Σόφιας»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 9ης συνόδου του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Αλβανίας και ΕΕ, της 15ης Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2018» (COM(2018)0450), η οποία συνοδευόταν από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2018 Report» («Αλβανία - Έκθεση για το 2018») (SWD(2018)0151),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που εγκρίθηκαν από την 12η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΚΕΣΣ) EE-Αλβανίας, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα στις 12-13 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της έρευνας του 2017 σχετικά με τους περιθωριοποιημένους Ρομά στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία στηρίχθηκε από την Επιτροπή και διεξήχθη από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (2016-2020)»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0334/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία συνέχισε να σημειώνει σταθερή πρόοδο προς την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων και την υλοποίηση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καθώς και προς την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών και πρακτικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνέστησε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, δεδομένης της ικανοποιητικής προόδου που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων· εκτιμώντας ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα επιτρέψουν έναν στενότερο έλεγχο εκ μέρους της ΕΕ και αποτελούν ισχυρό καταλύτη για την υλοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων και την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και πρακτικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2018, στα οποία εκτίθεται η πορεία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης τον Ιούνιο του 2019·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά, σε πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για σχετικές με την ΕΕ μεταρρυθμίσεις έχει καίρια σημασία για την επίτευξη προόδου στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών και θα φέρει την χώρα πιο κοντά στην ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη εκ μέρους των πολιτών για την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί θεμελιώδη αξία στην οποία εδράζεται η ΕΕ και η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της διαδικασίας διεύρυνσης όσο και της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που απομένουν τόσο στον τομέα αυτόν, ιδίως για τη διασφάλιση ανεξάρτητης, αμερόληπτης, υπεύθυνης και αποτελεσματικής δικαστικής εξουσίας, όσο και στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι μεταξύ των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία έχει κυρώσει όλες τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, μεταξύ των οποίων ιδίως τη Σύμβαση του 1948 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87) και τη Σύμβαση του 1949 για το δικαίωμα συλλογικής οργάνωσης και διαπραγμάτευσης (αριθ. 98)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας έχουν θεμελιώδη σημασία για την πρόοδο της Αλβανίας στην πορεία της προς την προσχώρηση στην ΕΕ·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την εντατικοποίηση των προσπαθειών της Αλβανίας εν προκειμένω, γεγονός που οδηγεί σε σταθερή πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά τη συνολική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης· καλεί την Αλβανία να παγιώσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει επιτύχει και να συνεχίσει την προετοιμασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες σχετίζονται με την προσχώρηση στην ΕΕ, σε όλα τα κεφάλαια·

2.  υποστηρίζει πλήρως τη σύσταση της Επιτροπής να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης, ως αναγνώριση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που έχει καταβάλει η Αλβανία· λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Συμβουλίου να επανεξετάσει την κατάσταση τον Ιούνιο του 2019· επικροτεί τη σαφή πορεία που παρουσιάστηκε ως προς την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών το 2019 και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η προπαρασκευαστική διαδικασία ελέγχου έχει αρχίσει· υπενθυμίζει ότι η απόφαση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα σημειωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισης, καλεί το Συμβούλιο να αξιολογήσει αντικειμενικά και δίκαια την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη χώρα και να συγκαλέσει την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη μέχρι το τέλος εκείνου του έτους, και ενθαρρύνει την Αλβανία να διατηρήσει τη μεταρρυθμιστική δυναμική προς τον σκοπό αυτόν· θεωρεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς θα δώσει περαιτέρω κίνητρα για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και θα ενισχύσει τον έλεγχό της·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει την ενισχυμένη προσέγγιση για τη διαπραγμάτευση του κεφαλαίου 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και του κεφαλαίου 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια)·

4.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι ικανότητες εποπτείας του Κοινοβουλίου της Αλβανίας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· ζητεί βελτιωμένη αξιοποίηση των διαφόρων μηχανισμών και θεσμών εποπτείας, μεταξύ άλλων και των εξεταστικών επιτροπών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του νέου κώδικα δεοντολογίας του Κοινοβουλίου της Αλβανίας, ο οποίος θα ενισχύσει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, καθώς και την εμπιστοσύνη του κοινού προς το θεσμικό όργανο· υπογραμμίζει την ανάγκη μηχανισμού επιβολής, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικός ο κώδικας· υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της επιτροπής για την προσχώρηση στην ΕΕ και την ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ως φόρουμ για διαβούλευση σχετικά με την προετοιμασία της προσχώρησης· ζητεί περαιτέρω συνεργασία με το Κοινοβούλιο της Αλβανίας στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη προς τα κοινοβούλια των χωρών της διεύρυνσης, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα του Κοινοβουλίου της Αλβανίας να παράγει ποιοτική νομοθεσία σύμφωνη με το κεκτημένο της ΕΕ και να ασκεί τον εποπτικό του ρόλο·

5.  τονίζει τη σημασία που έχει η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και τον ρόλο των εμπλεκομένων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της Αλβανίας·

6.  ζητεί την ανάληψη δράσης και τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών συστάσεων του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ODIHR)· υπογραμμίζει ότι απαιτείται έγκαιρη και χωρίς αποκλεισμούς εκλογική μεταρρύθμιση, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην εκλογική διαδικασία· υπενθυμίζει την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή στις καταγγελίες για παράνομη και αδήλωτη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· εκφράζει ικανοποίηση για το έργο της ειδικής επιτροπής του αλβανικού Κοινοβουλίου για την εκλογική μεταρρύθμιση, όσον αφορά την ανεξαρτησία και αποπολιτικοποίηση της εκλογικής διοίκησης, τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών, την εγγραφή των ψηφοφόρων, την εξαγορά ψήφων, τη χρήση νέων τεχνολογιών ψηφοφορίας και το ζήτημα της ψήφου από το εξωτερικό, και την προτρέπει να επιτύχει συναίνεση όσον αφορά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να τις εγκρίνει σε εύθετο χρόνο πριν από τις τοπικές εκλογές του 2019·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τον αναθεωρημένο νόμο σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς τα πολιτικά κόμματα της χώρας αναφορικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να διασφαλίζουν τον αποκλεισμό των δραστών εγκληματικών πράξεων από τα δημόσια αξιώματα όλων των κλάδων και των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης·

8.  επαναλαμβάνει ότι ο εποικοδομητικός πολιτικός διάλογος, η προθυμία για συμβιβασμό, μια συνεχής διακομματική συνεργασία και η διατήρηση της προσήλωσης στην εφαρμογή και την εδραίωση των μεταρρυθμίσεων στις πέντε βασικές προτεραιότητες είναι ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ αλλά και για την καλή λειτουργία ενός δημοκρατικού καθεστώτος· εκφράζει ικανοποίηση για την αυξανόμενη δικομματική συνεργασία και την ευρεία διακοινοβουλευτική συναίνεση που επιτεύχθηκε κατά την εξέταση ορισμένων βασικών μεταρρυθμίσεων· προτρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη γνήσιου πολιτικού διαλόγου και εποικοδομητικής συνεργασίας προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων· επαναλαμβάνει την ισχυρή του πεποίθηση ότι ο πολιτικός διάλογος θα πρέπει να διεξαχθεί στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών· ανησυχεί ιδιαίτερα για την de facto αποχή της αντιπολίτευσης από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες μετά τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου το 2018·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι βασικό αίτημα των πολιτών της Αλβανίας και προϋπόθεση για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στο κράτος δικαίου, τους δημόσιους θεσμούς και τους πολιτικούς εκπροσώπους τους· επαναλαμβάνει ότι η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της όλης μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η εφαρμογή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εξαρτώνται από την επιτυχία της διαδικασίας ελέγχου και από τη συνεχή και αποφασιστική εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον δικαστικό τομέα·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας, του επαγγελματισμού και της αποδοτικότητας των δικαστικών θεσμών, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα δικαστικά όργανα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η απονομή δικαιοσύνης παραμένει αργή και ανεπαρκής· σημειώνει ότι η διαδικασία επαναξιολόγησης όλων των δικαστών και εισαγγελέων έχει αποδώσει τα πρώτα απτά αποτελέσματα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πλειονότητα των φακέλων προτεραιότητας έχουν ήδη διεκπεραιωθεί· καλεί ωστόσο τις αλβανικές αρχές να προωθήσουν περαιτέρω την αμερόληπτη διαδικασία ελέγχου, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ποιότητα ή η ισονομία· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής της διαδικασίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει τη στενή συνεργασία της με τη Διεθνή Επιχείρηση Παρακολούθησης· σημειώνει τις πρώτες απολύσεις και εθελοντικές παραιτήσεις υποψηφίων πριν από τις ακροάσεις τους· θεωρεί εν προκειμένω ότι η προετοιμασία της επόμενης γενιάς δικαστών και εισαγγελέων είναι ακόμη πιο σημαντική και εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του διότι τα πολιτικά κόμματα της Αλβανίας δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του νόμου για το καθεστώς των δικαστών και των εισαγγελέων όσον αφορά την αύξηση της δυναμικότητας προσλήψεων και κατάρτισης· ζητεί να παρέχονται συνεχώς στα θεσμικά όργανα ελέγχου κατάλληλοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι.

11.  καλεί τις αλβανικές αρχές να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τη σύσταση των νέων δικαστικών οργάνων και να ξανακάνουν λειτουργικά το Συνταγματικό Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο· υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης της αποτελεσματικής λειτουργίας των εν λόγω θεσμών με επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους·

12.  επιδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη πρόοδο προς τη δημιουργία μιας πιο φιλικής προς τους πολίτες, διαφανούς, επαγγελματικής και αποπολιτικοποιημένης δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων και στο τοπικό επίπεδο· ζητεί επιτακτικά την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων των εποπτικών ιδρυμάτων, καθώς και των συστάσεων του Διαμεσολαβητή· σημειώνει επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη χωροταξική μεταρρύθμιση και την περαιτέρω διοικητική και οικονομική εξυγίανση των νεοσυσταθέντων δήμων, καθώς και τη σύσταση του συμβουλευτικού οργάνου για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ κεντρικών και τοπικών αρχών· εκφράζει ικανοποίηση για την εγκατάσταση τοπικών θυρίδων και συντονιστών της ΕΕ·

13.  ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανισμών και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των σχετικών με την προσχώρηση μεταρρυθμίσεων, για τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και για την έναρξη της προετοιμασίας για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ·

14.  επιδοκιμάζει τις σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο με στόχο την πρόληψη και την εξάλειψη της διαφθοράς στους δημόσιους φορείς, καθώς η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα· ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για να μειωθεί η διαφθορά, που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Αλβανία, να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα και να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου στις επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που τους απαγγελθούν καταγγελίες, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δεν πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείριση από ό,τι οι απλοί πολίτες· καλεί την Αλβανία να αυξήσει την πραγματοποίηση οικονομικών ερευνών και να δημιουργήσει ένα ιστορικό κατασχέσεων και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης που προκύπτουν από αδικήματα σχετικά με τη διαφθορά και να επιδείξει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

15.  επικροτεί την πρόσφατη επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η συγκρότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών, του Ειδικού Δικαστηρίου και της Ειδικής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί περαιτέρω βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επαναξιολόγηση του προσωπικού επιβολής του νόμου, στο πλαίσιο του νόμου περί ελέγχου της αστυνομίας·

16.  ζητεί να δοθεί αυξημένη προσοχή στην πολιτική διαφθορά και τη διαφθορά στις σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· ζητεί να ενισχυθεί το ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά αυτεπάγγελτες έρευνες, διώξεις και καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων υψηλού επιπέδου·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως όσον αφορά τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της εγκληματικής συμμορίας Bajri, και ζητεί να επιτευχθούν περαιτέρω απτά και βιώσιμα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων και στον ειδικό τομέα της καταπολέμησης της καλλιέργειας και της διακίνησης ναρκωτικών, μέσω της εφαρμογής σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αλβανική αστυνομική δύναμη καθίσταται όλο και πιο ενεργή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ενθαρρύνεται από την εντατική διεθνή αστυνομική συνεργασία της Αλβανίας, που έχει οδηγήσει σε αποτελεσματικές επιχειρήσεις κατά των εγκληματικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ομάδων εργασίας με τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι πρέπει να εδραιωθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας, της εισαγγελικής αρχής και άλλων σχετικών φορέων και οργανισμών·

18.  προτρέπει τις αλβανικές αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη εμπορία ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, και να αυξήσουν τον αριθμό των ερευνών και των διώξεων, αλλά και των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων, ιδίως για τα ηγετικά μέλη ομάδων οργανωμένου εγκλήματος· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη προσοχή στα ασυνόδευτα παιδιά, και την πρόληψη της εμπορίας παιδιών, ιδίως όταν είναι άστεγα·

19.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αλβανικές αρχές να διασφαλίσουν ουσιαστικά την επιβολή και την πρόοδο προς την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την καταγραφή, επιστροφή και αποζημίωση ακίνητης περιουσίας· ζητεί να σημειωθεί η απαραίτητη πρόοδος όσον αφορά την ψηφιοποίηση και χαρτογράφηση των ιδιοκτησιών· προτρέπει τις αλβανικές αρχές να ενημερώνουν επαρκώς τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες επιβολής των απαιτήσεών τους· υπογραμμίζει τη σημασία ενός αποτελεσματικού καθεστώτος δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των μέτρων πολιτικής κατά των διακρίσεων, περιλαμβανομένης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων των μειονοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση νόμου πλαισίου για τις μειονότητες, ο οποίος κατάργησε τη διαφοροποίηση μεταξύ εθνικών μειονοτήτων και εθνογλωσσικών κοινοτήτων και θέσπισε την αρχή του αυτοπροσδιορισμού, την απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα διατήρησης των πολιτισμών, των παραδόσεων και των μητρικών γλωσσών· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του στην πράξη και ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει τις προσπάθειές της υιοθετώντας την απαραίτητη παράγωγη νομοθεσία για τον νόμο πλαίσιο, σε ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην εκπόνησή της· επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας, των ποσοστών απασχόλησης και των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, των Αιγυπτίων και άλλων εθνοτικών μειονοτήτων·

21.  σημειώνει την ένταση που υπήρξε μετά από επεισόδιο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, μέλος της ελληνικής εθνικής μειονότητας με διπλή ιθαγένεια (αλβανική και ελληνική), ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά των Ειδικών Δυνάμεων της Αλβανικής Αστυνομίας (RENEA) κατά τη διάρκεια επετειακού εορτασμού για τους πεσόντες έλληνες στρατιώτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στους Βουλιαράτες, στις 28 Οκτωβρίου 2018· ζητεί αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και αναμένει από τις αλβανικές αρχές να διερευνήσουν και να διευκρινίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αύξηση της συμμετοχής και της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική, ιδίως μέσω της εισαγωγής του συστήματος ποσοστώσεων για τα δύο φύλα, και της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών στη νέα κυβέρνηση· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με τη διάκριση και την έλλειψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών που ανήκουν σε μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι γυναίκες Ρομά(1) και οι γυναίκες με αναπηρία, τις ακόμη υφιστάμενες διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις ως προς το φύλο σε ορισμένους νόμους, τη δύσκολη πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη, την αναλογία των γυναικών στην άτυπη αγορά εργασίας και τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών και παιδιών, ιδίως εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες· ζητεί να δοθεί η κατάλληλη απάντηση στα ζητήματα αυτά και επιδοκιμάζει την έγκριση του ψηφίσματος για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την ίδρυση κοινοβουλευτικής υποεπιτροπής για την ισότητα των φύλων·

23.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές και απόμακρες περιοχές και οι Αιγύπτιες και Ρομά γυναίκες εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες παροχής αναπαραγωγικής υγείας, και συχνά δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών· καλεί επομένως τις Αλβανικές αρχές να διασφαλίσουν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές και να διασφαλίσουν ότι είναι οικονομικά προσιτές και ποιοτικές·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσω της θέσπισης του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, του κώδικα ποινικής δικονομίας για τα παιδιά και του «Θεματολογίου του 2020 για τα παιδιά»· υπενθυμίζει ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών χρειάζονται ακόμη βελτίωση· προτρέπει τις αρχές να εφαρμόσουν το παράγωγο δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και το δίκαιο ανηλίκων και ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι χρηματοδοτικοί πόροι για το σύστημα προστασίας των παιδιών, ιδίως οι μονάδες παιδικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

25.  επικροτεί το κλίμα ανεκτικότητας και συνεργασίας μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας· καλεί τις αλβανικές αρχές να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη ρητορική μίσους και τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σχέδια δράσης υπέρ της ισότητας των φύλων που εγκρίθηκαν πρόσφατα από πέντε δήμους της Αλβανίας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στις Τοπικές Κοινωνίες·

26.  καλεί τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον δημόσιο βίο και στη διαβούλευση καθ’ όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προόδου στην πορεία προσχώρησης στην ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι τη δημοκρατία και τη διαφάνεια· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη μεταρρύθμισης του νομικού και φορολογικού πλαισίου για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και διαθεσιμότητας δημόσιας χρηματοδότησης για τις ΟΚΠ που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εποπτείας, δράσεων προβολής και των μικρών οργανώσεων βάσης, καθώς η οικονομική βιωσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για μεγάλο αριθμό των εν λόγω οργανώσεων, διότι η τρέχουσα διαδικασία καταχώρισης χαρακτηρίζεται από χρονοβόρες διαδικασίες και υψηλό κόστος και το ισχύον φορολογικό σύστημα επιβάλλει σημαντικό βάρος στις ΟΚΠ και παρεμποδίζει τόσο τις εταιρικές όσο και τις ατομικές δωρεές· υπενθυμίζει ότι μια ενδυναμωμένη κοινωνία των πολιτών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό μιας δυναμικής δημοκρατίας και είναι στρατηγικής σημασίας για τη μετατροπή της Αλβανίας σε κράτος μέλος της ΕΕ·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης και της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων, η οποία θα επιτρέψει στην τελευταία να συμβάλει στην ανεύρεση και την ταυτοποίηση των αγνοουμένων από την εποχή του κομμουνισμού·

28.  καλεί τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν τις πολιτικές τους για τους ανθρώπους με αναπηρία, οι οποίοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες και για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

29.  εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά τη σύσταση του Γραφείου Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων (RYCO), με έδρα τα Τίρανα· καλεί τις αρχές να στηρίξουν τις δραστηριότητες του RYCO με ευέλικτο τρόπο ώστε να μπορέσει ο μέγιστος δυνατός αριθμός νέων να επωφεληθεί από τις εργασίες του·

30.  επαναλαμβάνει την κρίσιμη σημασία που έχουν τα επαγγελματικά και ανεξάρτητα ιδιωτικά και δημόσια μέσα ενημέρωσης· σημειώνει τη μερική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της αρχής οπτικοακουστικών μέσων και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαφάνειας της κρατικής διαφήμισης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης· ζητεί επίσης να ληφθούν μέτρα για να ενισχυθεί η προστασία των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων·

31.  εκφράζει την ικανοποίηση για τη σύσταση του Αλβανικού Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης και υπογραμμίζει τον ρόλο του για τον καθορισμό υψηλών δεοντολογικών και επαγγελματικών προτύπων για τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, προωθώντας παράλληλα την ανεξαρτησία και την ελευθερία τους· εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του αναθεωρημένου κώδικα δεοντολογίας για τους δημοσιογράφους, καθώς και δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών για τα ΜΜΕ, και ζητεί την ενίσχυση των αρχών τους, προκειμένου να διατηρηθούν η εμπιστοσύνη του κοινού, η ειλικρίνεια, η δικαιοσύνη, η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η υποχρέωση λογοδοσίας·

32.  παροτρύνει τις αλβανικές αρχές να εντείνουν τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση της άτυπης οικονομίας· υπογραμμίζει ότι η διαφθορά, οι ελλείψεις του κράτους δικαίου και οι επαχθείς κανονιστικές διαδικασίες εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αλβανίας· ζητεί να βελτιωθεί περαιτέρω το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, με τη διασφάλιση ενός προβλέψιμου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, την ασφάλεια δικαίου, το κράτος δικαίου, την επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την ενίσχυση της επιβολής των συμβάσεων, την αυστηρή επιδίωξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης·

33.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η σύγκλιση των κοινωνικών προτύπων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του Θεματολογίου Προτεραιότητας της Σόφιας, και ιδίως την έμφασή του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και στους νέους· καλεί τις αλβανικές αρχές να επανεξετάσουν τον ρόλο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τις επιπτώσεις τους στους κοινούς πόρους και τα αγαθά δημοσίου συμφέροντος όπως οι εθνικές οδοί, η υγεία, η φύση και η πολιτιστική κληρονομιά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την UNESCO· καλεί την Αλβανία να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια χορήγησης κοινωνικής βοήθειας·

34.  εκφράζει τον φόβο ότι η κατάργηση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών της Αλβανίας, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής αναδιάρθρωσης, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική· καλεί τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν τη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο· τις προτρέπει να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών, και να εργαστούν για την πρόληψη της παιδικής εργασίας· ζητεί την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η εκπαίδευση θα εξακολουθήσει να είναι προσβάσιμη σε ολόκληρο τον πληθυσμό·

35.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής της Αλβανίας (INSTAT), το ποσοστό ανεργίας στην Αλβανία έχει μειωθεί· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ικανότητας, για τον καλύτερο εφοδιασμό των ατόμων με δεξιότητες και γνώσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με την αύξηση των ικανοτήτων τεχνολογικής απορρόφησης, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας·

36.  προτρέπει την κυβέρνηση να εκσυγχρονίσει το εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση των ανισοτήτων και των διακρίσεων και τον καλύτερο εφοδιασμό των νέων με δεξιότητες και γνώσεις·

37.  επικροτεί τη δέσμευση της Αλβανίας να εφαρμόσει το θεματολόγιο συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου, και την έγκριση της δέσμης του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) 2018, που περιλαμβάνει ένα στρατηγικά σημαντικό έργο υποδομής: την ανακατασκευή του λιμένα του Δυρραχίου, έργο το οποίο ενισχύει τις συνδέσεις της Αλβανίας με την Κροατία και την Ιταλία και παρέχει στους περίκλειστους γείτονες της Αλβανίας, το Κοσσυφοπέδιο και τη Μακεδονία, πρόσβαση στις θαλάσσιες οδούς μεταφορών· προτρέπει τις αλβανικές αρχές να επισπεύσουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή των αλβανικών τμημάτων των διευρωπαϊκών δικτύων και να προχωρήσουν στην εναρμόνιση του νομικού πλαισίου με το κεκτημένο της ΕΕ· υποστηρίζει την πρόταση για τη μείωση των τελών περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου να προωθηθεί ένα περιβάλλον φιλικό για την αγορά και τις επενδύσεις στην πορεία προς την ψηφιακή οικονομία· σημειώνει ότι το 40% του πληθυσμού της Αλβανίας ζει σε αγροτικές περιοχές, αλλά μόνο το 1% αυτών των ανθρώπων είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο·

38.  επαναλαμβάνει τη σημασία της βελτίωσης των δημόσιων υποδομών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και των συνδέσεων με τα κράτη μέλη της ΕΕ· συνιστά στις αρχές να επισπεύσουν την κατασκευή σημαντικών έργων υποδομών, όπως της σιδηροδρομικής σύνδεσης και του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου μεταξύ Τιράνων και Σκοπίων, στο πλαίσιο του διαδρόμου VIII·

39.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για ορισμένα οικονομικά σχέδια που προκάλεσαν σοβαρή περιβαλλοντική ζημία σε προστατευόμενες περιοχές, όπως τα μεγάλης κλίμακας τουριστικά θέρετρα και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί κατά μήκος του ποταμού Αώου και του ποταμού Valbona· συνιστά στην Αλβανία να επανεξετάσει τη στρατηγική της όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μειώσει την εξάρτησή της από την υδροηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· καλεί συνεπώς τις αρχές να διερευνήσουν την πιθανότητα επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πέραν της υδροηλεκτρικής· παροτρύνει τις αρχές να αναβαθμίσουν την ποιότητα των στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων, των αξιολογήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τα έργα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των τοπικών κοινοτήτων· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να επανεξετάσουν την υποστήριξή τους σε έργα υδροηλεκτρικών σταθμών, εάν αυτά δεν διαθέτουν κατάλληλες εκ των προτέρων στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το έργο του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP) είναι σύμφωνο με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές του κεκτημένου της ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αλβανία να εφαρμόσει τα μέτρα διαχείρισης αποβλήτων και να ευθυγραμμιστεί με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της ΕΕ·

40.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Αλβανία παραμένει η χώρα των Δυτικών Βαλκανίων από την οποία παρατηρούνται ο μεγαλύτερος αριθμός παράνομων εισόδων και παραμονών καθώς και αβάσιμων αιτήσεων ασύλου προς κράτη μέλη· ζητεί να αυξηθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί τους τελευταίους μήνες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου και των γενεσιουργών αιτιών των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ και της άφιξης ασυνόδευτων ανηλίκων· ενθαρρύνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αναβάθμιση της απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, της εκπαίδευσης, των συνθηκών διαβίωσης και της υγείας· καλεί τις αλβανικές αρχές να θεσπίσουν συστήματα που θα βοηθούν στην αποτελεσματική επανένταξη οικογενειών και παιδιών κατά την επιστροφή τους στη χώρα·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που οδήγησε στη συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Αλβανίας, της πρώτης χώρας στην περιοχή με την οποία έχει συναφθεί τέτοια συμφωνία, και ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο·

42.  καλεί την αλβανική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Έκδοση Φυγοδίκων, η οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, και με το άρθρο 19 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και να μην επιτρέπει οποιαδήποτε έκδοση για πολιτικά αδικήματα ή όταν το πρόσωπο ενδέχεται να υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση στη χώρα που ζητεί την έκδοση·

43.  συγχαίρει την Αλβανία για την επιτυχία της στην αναχαίτιση της εκροής ξένων μαχητών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την περιφερειακή συνεργασία που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση πιθανών τρομοκρατικών απειλών· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την αναχαίτιση των χρηματοοικονομικών ροών που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και παρακολούθησης όπου συμμετέχουν η κοινωνία των πολιτών και οι θρησκευτικές κοινότητες, και για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο Διαδίκτυο· επαναλαμβάνει την ανάγκη να βελτιωθούν περαιτέρω τα προγράμματα για την επανένταξη των επαναπατριζόμενων και των οικογενειών τους και να προληφθεί η ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές, ενισχύοντας επίσης τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών κοινοτήτων·

44.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της Αλβανίας και της ΕΕ σε ζητήματα καταπολέμησης του εγκλήματος και άμυνας στον κυβερνοχώρο·

45.  επικροτεί την ενεργό συμμετοχή της Αλβανίας στη διαδικασία του Βερολίνου, την πρωτοβουλία εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια και άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες, καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση του προφίλ του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας· εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή κοινής δήλωσης για την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου· εκφράζει ικανοποίηση για τον ενεργό ρόλο της Αλβανίας στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας με άλλες χώρες της διεύρυνσης και με γειτονικά κράτη μέλη και υπογραμμίζει ότι οι καλές σχέσεις αποτελούν ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας διεύρυνσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίσημη δρομολόγηση του Ταμείου Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο καλείται να προαγάγει κοινές αξίες και να αναπτύξει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων· επικροτεί τη σύσταση του μικτού εμπορικού επιμελητηρίου Αλβανίας-Σερβίας στα Τίρανα και ενθαρρύνει την ενίσχυση της εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας στην περιοχή· εκφράζει ικανοποίηση για τις συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως περιγράφεται στην τριμερή πρωτοβουλία της Αδριατικής· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται δηλώσεις και ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας·

46.  εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία για τη σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής για την αποκάλυψη της αλήθειας σε σχέση με όλα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας (RECOM)· προτρέπει την κυβέρνηση της Αλβανίας να ηγηθεί της σύστασής της· υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας αυτής και της ενεργού συμμετοχής όλων των περιφερειακών πολιτικών ηγετών προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της RECOM χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· επισημαίνει την πρόταση σχεδίου δράσης που πρότεινε ο συνασπισμός υπέρ της RECOM, με σαφείς ημερομηνίες και σημεία αναφοράς·

47.  συγχαίρει ιδιαιτέρως την Αλβανία για την συνεχή πλήρη ευθυγράμμισή της με όλες τις θέσεις και δηλώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας· καλεί την Αλβανία να ευθυγραμμιστεί με την κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με την ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να αποσυρθεί από τη διμερή συμφωνία περί ασυλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες· συγχαίρει την ενεργό συμμετοχή της Αλβανίας σε στρατιωτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη συμβολή της στις αποστολές του ΝΑΤΟ που είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ·

48.  προτρέπει τις αλβανικές αρχές να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει αυστηρές προϋποθέσεις για τα κονδύλια του ΜΠΒ και να εκτιμήσει, στο πλαίσιο των ανά χώρα εκθέσεών της, την αποτελεσματικότητα της βοήθειας του ΜΠΒ για την Αλβανία, ιδίως επί των βασικών προτεραιοτήτων και των συναφών έργων·

49.  σημειώνει την εποικοδομητική ατμόσφαιρα στη 12η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΚΕΣΣ) EE-Αλβανίας, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα στις 12 και13 Φεβρουαρίου 2018· σημειώνει τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης στην ΚΕΣΣ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της διακομματικής συνεργασίας στη μεταρρυθμιστική πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ·

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αλβανίας.

(1) Ο όρος «Ρομά» χρησιμοποιείται ως γενικός όρος που περιλαμβάνει διάφορες σχετιζόμενες ομάδες, είτε με σταθερή εγκατάσταση είτε όχι, όπως οι Ρομά, οι Ασκάλι, οι Αιγύπτιοι, κ.λπ., οι οποίες μπορεί να διαφέρουν στον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής τους.


Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο
PDF 185kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο (2018/2144(INI))
P8_TA(2018)0482A8-0339/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μαυροβουνίου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 17ης Μαΐου 2018, και το «Θεματολόγιο προτεραιότητας της Σόφιας»,

–  έχοντας υπόψη την 9η συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, στις 5 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης των συνόρων μεταξύ Μαυροβουνίου και Κοσσυφοπεδίου από τα κοινοβούλια του Μαυροβουνίου και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2018» (COM(2018)0450), η οποία συνοδευόταν από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Montenegro 2018 Report» (Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο) (SWD(2018)0150),

–  έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης του Μαυροβουνίου για την περίοδο 2018-2020 (SWD(2018)0131) και τα κοινά συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά τον οικονομικό και δημοσιονομικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων, της 25ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της αποστολής παρατήρησης εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ) και τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποστολή εκλογικών παρατηρητών για την παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών της 15ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν στη 15η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EE-Μαυροβουνίου (SAPC), που πραγματοποιήθηκε στην Ποντγκόριτσα στις 16-17 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της έρευνας του 2017 σχετικά με τους περιθωριοποιημένους Ρομά στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία εκπονήθηκε από την Επιτροπή, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία του Βερολίνου που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μαυροβούνιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0339/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο είναι σήμερα η χώρα που έχει προχωρήσει περισσότερο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, έχοντας ανοίξει 31 από τα 35 κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου της ΕΕ και έχοντας κλείσει προσωρινά τις διαπραγματεύσεις για τρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εσωτερικών πολιτικών δυνάμεων και με γειτονικές χώρες θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο παραμένει προσηλωμένο στη δέσμευσή του να δημιουργήσει μια λειτουργική οικονομία της αγοράς και ότι συνεχίζει να έχει καλές επιδόσεις όσον αφορά την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο επωφελείται από προενταξιακή βοήθεια στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω, μεταξύ άλλων, την κοινοβουλευτική, νομοθετική και εποπτική ικανότητα, τη θεσμική διαφάνεια, τον σεβασμό του κράτους δικαίου και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, τον εγχώριο χειρισμό των υποθέσεων που αφορούν εγκλήματα πολέμου, την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και της άτυπης οικονομίας·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεχή προσήλωση του Μαυροβουνίου στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και για τη συνεχιζόμενη ικανοποιητική πρόοδο που σημειώνεται συνολικά, βάσει ευρείας δημόσιας στήριξης για την εν λόγω στρατηγική απόφαση·

2.  υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων εξακολουθούν να αποτελούν βασικό δείκτη επιτυχούς ένταξης· καλεί το Μαυροβούνιο να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και των νέων πολιτικών, και ζητεί την έγκαιρη υλοποίηση των ενδιάμεσων κριτηρίων αναφοράς για τα κεφάλαια 23 και 24·

3.  ασπάζεται την εκτίμηση της Επιτροπής, όπως παρατίθεται στην ανακοίνωση της 6ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με την οποία, με ισχυρή πολιτική βούληση, με πραγματικές και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις και οριστικές λύσεις στις διαφορές με τους γείτονες, το Μαυροβούνιο ενδέχεται να είναι έτοιμο για ένταξη έως το 2025·

4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να προβλέπει την πιθανή ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως περιγράφεται στη Στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια·

Εκδημοκρατισμός

5.  υπενθυμίζει σε όλα τα πολιτικά κόμματα ότι η εποικοδομητική πολιτική δέσμευση εξαρτάται από ένα πλήρως λειτουργικό κοινοβούλιο στο οποίο όλοι οι πολιτικοί αναλαμβάνουν την ευθύνη τους απέναντι στους ψηφοφόρους καταλαμβάνοντας τις έδρες τους στο κοινοβούλιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επιστρέψει στο Κοινοβούλιο μετά από παρατεταμένη αποχή από τις κοινοβουλευτικές εργασίες· παροτρύνει όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα να επιστρέψουν στο κοινοβούλιο και να καταβάλουν περισσότερες συντονισμένες προσπάθειες για την επίτευξη πραγματικού πολιτικού διαλόγου προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το κοινοβούλιο διαθέτει τα μέσα για να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του νομοθέτη και επόπτη, και με τον τρόπο αυτό να αποκατασταθεί μια εύρυθμα λειτουργούσα δημοκρατική διαδικασία·

6.  ζητεί την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια και την πολιτική συμμετοχή των γυναικών και των μειονοτήτων, ιδίως των Ρομά(1), μεταξύ άλλων επιτρέποντας την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών που ανήκουν σε μειονότητες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην ανάληψη θέσεων στη δημόσια διοίκηση και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς·

7.  καλεί την πολιτική ηγεσία του Μαυροβουνίου να επικεντρωθεί στις εναπομένουσες προκλήσεις μέσω της αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με το κράτος δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τη διαφθορά, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οργανωμένο έγκλημα και τη βία που συνδέεται με αυτό, και να θέσει αυτά τα ζητήματα σε προτεραιότητα·

8.  επισημαίνει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες έγιναν σεβαστές κατά τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2018· καλεί την κυβέρνηση να συνεργαστεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και να εφαρμοστούν πλήρως οι συστάσεις προτεραιότητας της αποστολής του ΓΔΘΑΔ για την παρακολούθηση των εκλογών με τη θέσπιση της εκκρεμούσας εθνικής νομοθεσίας, καθώς και να ενισχυθεί η διαφάνεια και ο επαγγελματισμός των εκλογικών διοικητικών μηχανισμών, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στην εκλογική διαδικασία· ζητεί να διεξαχθούν ταυτόχρονα τοπικές εκλογές σε όλη τη χώρα και να βελτιωθεί η ποιότητα και η διαφάνεια των εκλογών· ζητεί να ενισχυθούν οι διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων·

9.  ζητεί την πλήρη διερεύνηση όλων των εικαζόμενων εκλογικών παρατυπιών· τονίζει εκ νέου ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα συνέχεια στην «υπόθεση των ηχογραφήσεων» του 2012· καλεί την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ACA) να εντείνει την παρακολούθηση ενδεχόμενης κατάχρησης των δημόσιων πόρων για σκοπούς πολιτικού κόμματος·

10.  διατυπώνει τις ανησυχίες του σχετικά με την απόφαση του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου να απολύσει την Vanja Ćalović Marković από το Συμβούλιο της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς· ζητεί πλήρη διαφάνεια στον χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης·

Κράτος δικαίου

11.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν η Ελεγκτική Αρχή, η ACA, η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και η Αρχή για τις Κρατικές Ενισχύσεις στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας και της ανεξαρτησίας των εν λόγω θεσμικών οργάνων, αλλά επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, να θεσπιστούν καλύτερες επιδόσεις, να ενθαρρυνθεί η πρόληψη της διαφθοράς θεσπίζοντας, μεταξύ άλλων, κατάλληλες κυρώσεις και να αρθούν τα εναπομένοντα εμπόδια ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ανεξαρτησία τους·

12.  επισημαίνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ενίσχυση της ικανότητας της ACA αναφορικά με τη διερεύνηση της χρηματοδότησης εκστρατειών· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη βελτίωσης της εμπιστοσύνης στην υπηρεσία αυτή, καθώς και ενίσχυσης της φήμης της, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί αποστασιοποιώντας το έργο της από κάθε πολιτική επιρροή·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση και της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας πιο φιλικής προς τους πολίτες, επαγγελματικής και αποπολιτικοποιημένης δημόσιας διοίκησης· συγχαίρει για την αυξημένη αποτελεσματικότητα του έργου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· ζητεί καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, περιεκτικές εκθέσεις οικονομικών ελέγχων και δημόσιες διαβουλεύσεις χωρίς αποκλεισμούς επί νομοθετικών προτάσεων· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και της ανοικτής πρόσβασης στις πληροφορίες με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, και ενθαρρύνει την αναθεώρηση των νομοθετικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2017· συνιστά τη βελτιστοποίηση των πόρων και του ανθρώπινου κεφαλαίου στη δημόσια διοίκηση·

14.  επικροτεί τη σημαντική πρόοδο που έχει κάνει το Μαυροβούνιο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην ηλεκτρονική συμμετοχή, τομείς στους οποίους η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στις 25 χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις σύμφωνα με την έρευνα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση των Ηνωμένων Εθνών, του 2016· καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να διατηρήσει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας και της προσβασιμότητας στη δημόσια διοίκηση·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μέτρια πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, του επαγγελματισμού και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών θεσμών· ζητεί διασφαλίσεις κατά των πολιτικών παρεμβάσεων και για τη συνεπή εφαρμογή κωδίκων δεοντολογίας και πειθαρχικών μέτρων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι νέοι δικαστές και εισαγγελείς διορίστηκαν για πρώτη φορά με το νέο σύστημα προσλήψεων·

16.  επισημαίνει την ανάγκη να προχωρήσουν οι δικαστικές διαδικασίες σχετικά με την εικαζόμενη απόπειρα πραξικοπήματος του Οκτωβρίου 2016 διασφαλίζοντας πλήρη δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες· εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση να μεταδίδονται στο κοινό οι δικαστικές διαδικασίες για λόγους διαφάνειας·

17.  επικροτεί τις τροπολογίες στον νόμο για το Δικαστικό Συμβούλιο, της 29ης Ιουνίου 2018, που κάνουν δυνατή τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δικαστικού Συμβουλίου· σημειώνει ότι οι εν λόγω τροπολογίες εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω αλλαγές αναφορικά με την εκλογή λαϊκών μελών στο Συμβούλιο συνιστούν μόνο προσωρινή λύση· ζητεί από τη νεοσυσταθείσα ομάδα εργασίας ad-hoc του Κοινοβουλίου την ταχεία επίλυση αυτού του ζητήματος·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των περιστατικών βίας και δολοφονιών που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των απλών πολιτών· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι αρχές έχουν αναγνωρίσει αυτό το ζήτημα, αλλά ζητεί την ανάληψη πιο αυστηρής προληπτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη βασιζόμενης σε καταδίκη δήμευσης περιουσιακών στοιχείων· επιδοκιμάζει την έρευνα, τη δίωξη και την έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι αυτό το ιστορικό πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την εμπορία ανθρώπων·

19.  ζητεί να επιτευχθεί πρόοδος στην πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και του παράνομου πλουτισμού των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ άλλων σε επίπεδο δήμων· καλεί τις αρχές να εντείνουν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, να προωθήσουν τη διερεύνηση του αδικαιολόγητου πλουτισμού και να λάβουν άλλα μέτρα που οδηγούν στην εξάρθρωση εγκληματικών συμμοριών και στην αποκοπή των δεσμών μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος, επιχειρήσεων και πολιτικής· αποδοκιμάζει παράλληλα την πρακτική της επιβολής κυρώσεων κάτω των θεσμοθετημένων ελάχιστων ορίων, καθώς έχει αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα στην πρόληψη των αδικημάτων διαφθοράς·

20.  υπενθυμίζει ότι το Μαυροβούνιο πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτρέπει τις κρατικές αρχές να εξασφαλίζουν δίκαιες δίκες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με την εφαρμογή του ισχύοντος εθνικού νομικού πλαισίου, μεταξύ άλλων στον τομέα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της επιστροφής περιουσιακών στοιχείων· σημειώνει ότι ένα στιβαρό και σταθερό καθεστώς για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που δεν εισάγει διακρίσεις αποτελεί προαπαιτούμενο για την εμπιστοσύνη και την επιχειρηματική εμπιστοσύνη των πολιτών και των εξωτερικών επενδυτών·

Διαχείριση των συνόρων και μετανάστευση

21.  επισημαίνει ότι το Μαυροβούνιο μέχρι στιγμής έχει αποδείξει ότι είναι ικανό να χειρίζεται τις αιτήσεις ασύλου, ωστόσο υπογραμμίζει ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος· προτρέπει το Μαυροβούνιο να συνεργαστεί πιο στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων, να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να εξαρθρωθούν τα δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών· ζητεί την εντατικοποίηση των προσπαθειών και της διασυνοριακής συνεργασίας για την αποτροπή και την εξάρθρωση δικτύων οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, καθώς και με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και καπνού· τονίζει τις έντονες ανησυχίες που σχετίζονται με το παράνομο εμπόριο καπνού στο Μαυροβούνιο, ιδίως αυτό που σχετίζεται με τις ζώνες ελεύθερων συναλλαγών του· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να στηρίζει το Μαυροβούνιο στον έλεγχο των ζωνών ελεύθερων συναλλαγών του και στην προσπάθεια αποφυγής του παράνομου εμπορίου·

22.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και ζητεί επιτακτικά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη της καταναγκαστικής οργανωμένης πορνείας και της παιδικής επαιτείας· τονίζει ότι απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες όσον αφορά την ταυτοποίηση των θυμάτων και την πρόσβασή τους σε μέτρα παροχής βοήθειας, αποζημίωσης και προστασίας· καλεί το Μαυροβούνιο να παρέχει αποτελεσματική προστασία στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση των παιδιών που είναι θύματα εμπορίας και στις γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά, λόγω των ευάλωτων συνθηκών στις οποίες βρίσκονται εξαιτίας της φτώχειας και της περιθωριοποίησης·

Μέσα ενημέρωσης

23.  ανησυχεί όλο και περισσότερο για την κατάσταση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, σχετικά με την οποία, σύμφωνα με τρεις διαδοχικές εκθέσεις της Επιτροπής, δεν έχει σημειωθεί «καμία πρόοδος»· υπενθυμίζει ότι το σχετικό κεφάλαιο 23 άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2013 και ότι η επίτευξη προόδου στο εν λόγω κεφάλαιο και στο κεφάλαιο 24 καθορίζει τον συνολικό ρυθμό των διαπραγματεύσεων· καταδικάζει απερίφραστα τον εκφοβισμό, τις εκστρατείες δυσφήμισης και τις λεκτικές και σωματικές επιθέσεις κατά δημοσιογράφων· σημειώνει ότι το 2017 αναφέρθηκαν επτά περιπτώσεις επιθέσεων κατά δημοσιογράφων· ζητεί από την κυβέρνηση να μεριμνήσει ώστε οι δημοσιογράφοι να προστατεύονται στην πράξη· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων και ενθαρρύνει τη συστηματική συλλογή δεδομένων σχετικά με τις απειλές κατά δημοσιογράφων· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μαυροβούνιο παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση·

24.  ανησυχεί ιδιαίτερα για την επίθεση κατά της δημοσιογράφου της εφημερίδας Vijesti, Olivera Lakić, στις 8 Μαΐου 2018, και ζητεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει νέες εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες παλαιών υποθέσεων βίας κατά δημοσιογράφων· καλεί τις αρχές να καταδικάσουν απερίφραστα όλες τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και να προωθήσουν μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων και την εξάλειψη της ατιμωρησίας·

25.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκείται σε επίπεδο οικονομικό και συντακτικό στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό (RTCG) του Μαυροβουνίου και στον οργανισμό για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (AEM)· ζητεί να θεσπιστούν εγγυήσεις έναντι αθέμιτων πολιτικών και επιχειρηματικών επιρροών και να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια σε ζητήματα κρατικής διαφήμισης στα μέσα ενημέρωσης· επαναλαμβάνει την ανάγκη ο RTCG και άλλα μέσα ενημέρωσης να προστατεύονται από αθέμιτη πολιτική επιρροή· παροτρύνει τις κρατικές αρχές να παράσχουν τόσο στις ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης όσο και στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα επαρκή κονδύλια για να εξασφαλίσουν τη δημοσιονομική αυτονομία και την ανεξαρτησία τόσο του RTCG όσο και του AEM, που είναι καίριας σημασίας για ένα σταθερό περιβάλλον για τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των εκλογικών εκστρατειών· εκφράζει τη λύπη του για την αλλαγή στη σύνθεση του συμβουλίου του RTCG και για την απόλυση της γενικής διευθύντριας του RTCG, κ. Andrijana Kadija· πιστεύει ότι οι πρόωρες απολύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων·

26.  προειδοποιεί ότι η έλλειψη οικονομικής αυτονομίας για τα μέσα ενημέρωσης ενισχύει την πολιτική τους εξάρτηση και πόλωση· πιστεύει ότι απαιτείται διαφανής και μη διακριτική κατανομή κρατικών διαφημιστικών κεφαλαίων και καλεί τις αρχές να εξετάσουν εναλλακτικές μορφές έμμεσων επιδοτήσεων για την προαγωγή της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης·

27.  υπογραμμίζει τον ρόλο του AEM και της αποτελεσματικής αυτορρύθμισης προκειμένου να διασφαλίζονται τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα στα μέσα ενημέρωσης του Μαυροβουνίου και η μείωση του αριθμού των υποθέσεων δυσφήμισης· επισημαίνει ότι η επισφαλής κατάσταση των δημοσιογράφων υπονομεύει την ποιότητα και τον επαγγελματισμό των μέσων ενημέρωσης·

Κοινωνία των πολιτών και ανθρώπινα δικαιώματα

28.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της λειτουργίας των κρατικών θεσμών και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες ενέργειες εκφοβισμού και την απαράδεκτη εκστρατεία δυσφήμισης κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν τηρήσει κριτική στάση απέναντι στην αργή συνολικά πρόοδο, ή στην έλλειψη αυτής, σε βασικούς τομείς του κράτους δικαίου·

29.  ζητεί να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή της νομοθεσίας σε τομείς που επηρεάζουν τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δεν θα εισάγει διακρίσεις εναντίον τους ούτε θα μειώνει τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη διάθεσης δημόσιας χρηματοδότησης σε ΟΚΠ που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών ελέγχου και προάσπισης συμφερόντων, και μικρών οργανώσεων βάσης· Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να είναι ελεύθερες να λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλους δωρητές, όπως ιδιώτες δωρητές, διεθνείς οργανισμούς, ή φορείς·

30.  επισημαίνει τις αλλαγές στον νόμο για τις ΜΚΟ που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τη δημόσια χρηματοδότησή τους και συνιστά την ταχεία έγκριση της απαιτούμενης παράγωγης νομοθεσίας· ζητεί εκ νέου συστηματικές, χωρίς αποκλεισμούς, έγκαιρες και ουσιαστικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό επί βασικών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας της λήψης των αποφάσεων και να επέλθει μεγαλύτερη διαφάνεια· συνιστά τη βελτίωση του δημοσιονομικού κανονιστικού περιβάλλοντος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσω της παροχής πρόσθετων πόρων, καθώς και τον καθορισμό σαφών κανόνων όσον αφορά τους κυβερνητικούς μηχανισμούς για τη διαβούλευση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

31.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεχιζόμενη νομοθετική ευθυγράμμιση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί μετ’ επιτάσεως να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο που καθιστά δυνατή την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση κακομεταχείρισης από τα όργανα επιβολής του νόμου, εκφοβισμού και σωματικής επίθεσης· ζητεί την επικαιροποίηση του νόμου περί ελευθερίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων·

32.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ως τώρα για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο ζητεί βελτιώσεις στους μηχανισμούς επιβολής του νόμου και παρακολούθησης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών· ζητεί, εν προκειμένω, την αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για κοινωνική ενσωμάτωση, τα δικαιώματα των παιδιών και τα δικαιώματα των Ρομά, εξασφαλίζοντας επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την υλοποίηση των πολιτικών και την ανάπτυξη της ικανότητας των αρμόδιων θεσμικών οργάνων· καλεί τις αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή των καταναγκαστικών παιδικών γάμων·

33.  προτρέπει το Μαυροβούνιο να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων και κατά των διακρίσεων και να παρακολουθεί τα αποτελέσματά της στις γυναίκες που προέρχονται από μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες· καλεί το Μαυροβούνιο να διαφυλάξει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των γυναικών στην δικαιοσύνη, να παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια για γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας ασκούμενης με βάση το φύλο, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες Ρομά, στις γυναίκες με αναπηρία και στις γυναίκες που κατοικούν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· καλεί το Μαυροβούνιο να ενισχύσει τον ρόλο και την ικανότητα των αρμόδιων αρχών του, ώστε να είναι καλύτερα σε θέση να χειρίζονται την προστασία και την αποκατάσταση των θυμάτων και να εργάζονται προληπτικά με τους άνδρες ώστε να μη διαπράττουν βία κατά των γυναικών· παροτρύνει το Μαυροβούνιο να αυξήσει τον αριθμό και τη χωρητικότητα των κρατικών καταλυμάτων του·

34.  καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να συνεχίσουν να βελτιώνουν το κλίμα κοινωνικής ένταξης και ανοχής και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα κατά της ρητορικής μίσους, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων· σημειώνει ότι το Μαυροβούνιο δεν είναι ακόμα πλήρως ευθυγραμμισμένο με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να εξακολουθήσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· εξακολουθεί να ανησυχεί για τις δυσκολίες αποδοχής της σεξουαλικής διαφορετικότητας από την κοινωνία του Μαυροβουνίου· εκφράζει την ανησυχία του για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια στην κοινότητα των Ρομά και για το γεγονός ότι οι περιθωριοποιημένοι Ρομά του Μαυροβουνίου έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης εξέλιξης, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα έρευνας του 2017 σχετικά με το θέμα αυτό· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης του τομέα των ΜΜΕ και της παροχής στήριξης μέσω της βελτίωσης της νομοθεσίας και της εφαρμογής της βιομηχανικής πολιτικής·

35.  επισημαίνει τη συνεχιζόμενη πρόοδο που σημειώνεται ως προς τη βελτίωση της κατάστασης των μειονοτήτων· ζητεί να γίνει σεβαστή η πολυεθνική ταυτότητα στον κόλπο του Κότορ και να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για την προστασία του·

36.  προτρέπει το Μαυροβούνιο να δρομολογήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και να διαφυλάξει τη δίκαιη διερεύνηση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά αυτών·

37.  προτρέπει το Μαυροβούνιο να δρομολογήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για την ενθάρρυνση της αναφοράς της ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, να αυξήσει τον αριθμό των καλά εκπαιδευμένων δικαστών που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, να διασφαλίσει την σωστή διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων και να διαφυλάττει τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας, συμβουλών και επανένταξης για τα θύματα·

Οικονομία, κοινωνική πολιτική, απασχόληση και εκπαίδευση

38.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που σημείωσε το Μαυροβούνιο όσον αφορά τη διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και δημοσιονομικής εξυγίανσης, και ζητεί δημοσιονομική διαφάνεια και ένα καλό εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον· τονίζει ότι η διαφθορά, η άτυπη οικονομία, οι ελλείψεις του κράτους δικαίου και οι επαχθείς κανονιστικές διαδικασίες εξακολουθούν να αποθαρρύνουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις· τονίζει ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο απαιτεί διάλογο με όλους τους οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

39.  ζητεί επιτακτικά να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά εργαλεία στον τομέα του κτηματολογίου, της τιμολόγησης και της χορήγησης οικοδομικών αδειών· επισημαίνει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά· τονίζει την ανάγκη για ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας ολόκληρης της κυβέρνησης που θα στηρίξει την περαιτέρω ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διοικητικών και επιχειρηματικών διαδικασιών· επικροτεί τη διαρκή εξέλιξη της ηλεκτρονικής καταχώρισης εταιρειών επιγραμμικά·

40.  εκφράζει ικανοποίηση για τις ρυθμιστικές αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης και τις προσπάθειες για την αύξηση των ποσοστών προσχολικής συμμετοχής, μεταξύ άλλων για τα παιδιά από μη προνομιούχο περιβάλλον, και υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην προσχολική ανάπτυξη· προτρέπει τις αρχές να αντιμετωπίσουν το υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας μεταξύ των νέων και των γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω αξιολογήσεων του αντίκτυπου στα φύλα, όταν κρίνεται απαραίτητο· σημειώνει την εκπόνηση μιας Λευκής Βίβλου για την προαγωγή της απασχόλησης των νέων, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας· τονίζει την ανάγκη να εισαχθούν ενεργά μέτρα στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες που επηρεάζονται αρνητικά από την κατάργηση των κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν·

41.  σημειώνει ότι η γνώμη των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να ζητείται αποτελεσματικά και συστηματικά για ζητήματα που αφορούν την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω οι ικανότητες του Κοινωνικού Συμβουλίου· επικροτεί την έγκριση εγχειριδίων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με το υψηλό ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία και τον χαμηλό αριθμό επιθεωρητών εργασίας·

42.  εκφράζει ικανοποίηση για την ενισχυμένη συμμετοχή του Μαυροβουνίου στο πρόγραμμα Erasmus+ και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για διπλασιασμό του προϋπολογισμού του Erasmus+· ενθαρρύνει τον καλύτερο συντονισμό σε οριζόντια ζητήματα που επηρεάζουν την απασχόληση των νέων, την ένταξη, την ενεργή συμμετοχή στα κοινά, τον εθελοντισμό και την εκπαίδευση·

Περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματός του, το Μαυροβούνιο είναι οικολογικό κράτος· εκφράζει ικανοποίηση για το πιθανό άνοιγμα του κεφαλαίου 27 του κεκτημένου στις διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο φέτος· καλεί τις αρχές να προστατεύσουν καλύτερα τις πιο πολύτιμες περιοχές, και ιδίως τη βιοποικιλότητα, και να επανεξετάσουν τα έργα κατασκευής ξενοδοχείων και υδροηλεκτρικών σταθμών·

44.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη πρόσθετων ικανοτήτων όσον αφορά την υδροηλεκτρική ενέργεια και τον τουρισμό, ιδίως στις προστατευόμενες περιοχές, πρέπει να πληροί τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ· εκφράζει ανησυχία για τη μη βιώσιμη ανάπτυξη υδροηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι πολλά από τα 80 έργα υδροηλεκτρικών σταθμών δεν σχεδιάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις ή τη νομοθεσία της ΕΕ, παρά τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 27· ενθαρρύνει την περαιτέρω εκμετάλλευση δυνητικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων· επιδοκιμάζει για την επιτυχημένη ευθυγράμμιση που επιτεύχθηκε μεταξύ του νόμου που ψήφισε το Μαυροβούνιο το 2016 για τη διασυνοριακή ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια· επαινεί τη βελτιωμένη νομοθετική ευθυγράμμιση του Μαυροβουνίου για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωστόσο καλεί τις αρχές να ευθυγραμμίσουν πλήρως την εθνική νομοθεσία με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

45.  ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να επανεξετάσουν την στήριξή τους στα έργα σταθμών υδροηλεκτρικής ενέργειας, και να αποσύρουν τη χρηματοδότηση που παρέχεται σε όλα τα έργα που πραγματοποιούνται σε προστατευόμενες περιοχές ή δεν διαθέτουν αξιόπιστες εκ των προτέρων μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

46.  τονίζει την ανάγκη για έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τον αντίκτυπο της κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στον ποταμό Tara, ο οποίος θα τεθεί στη διάθεση ενός ευρέος κοινού, καθώς και για την παύση όλων των δραστηριοτήτων απόρριψης αποβλήτων και των δραστηριοτήτων που μεταβάλλουν τις κοίτες των ποταμών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Μαυροβούνιο για τη διατήρηση των περιοχών με ειδική εθνική και διεθνή προστασία·

47.  εκφράζει ανησυχία αναφορικά με το χωροταξικό σχέδιο ειδικού σκοπού στο εθνικό πάρκο της λίμνης Skadar· τονίζει την ανάγκη να εγκαταλειφθούν τα μεγάλης κλίμακας έργα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον ποταμό Morača, καθώς έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη λίμνη Skadar και στον ποταμό Tara, που, αμφότερα προστατεύονται στο πλαίσιο της εθνικής και της διεθνούς νομοθεσίας·

48.  επιδοκιμάζει τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την περαιτέρω ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας του Μαυροβουνίου για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή με το κεκτημένο· παροτρύνει την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να προστατεύσει την Ulcinj Salina σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τις συστάσεις της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ μελέτης για την προστασία της Ulcinj Salina· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εξασφαλιστεί η ένταξη της Ulcinj Salina στο δίκτυο Natura 2000· ζητεί τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών·

49.  τονίζει την προορατική συμμετοχή και τον εποικοδομητικό ρόλο του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή και διεθνή συνεργασία μέσω της «Διαδικασίας του Βερολίνου» και της «Εξαμερούς συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια»· χαιρετίζει τα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων του 2018, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, και την έγκριση της δέσμης ΜΠΒ του 2018, η οποία περιλαμβάνει χρηματοδότηση για δύο σημαντικά έργα υποδομής: την παράκαμψη ης Budva στον διάδρομο Αδριατικής-Ιονίου και τη σιδηροδρομική γραμμή Vrbnica-Bar για στον διάδρομο Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου· υπογραμμίζει τη σημασία των διαδρομών κυκλοφορίας που παρέχουν απευθείας σύνδεση των βαλκανικών χωρών με τις αγορές της ΕΕ·

50.  επικροτεί την πρόθεση του Μαυροβουνίου να θεσπίσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) εντός των επόμενων τριών ετών και την έγκριση παράγωγης νομοθεσίας για την οικονομία και τις εκπομπές καυσίμων από καινούρια αυτοκίνητα· σημειώνει τη σημασία ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία του Μαυροβουνίου νομοθετικών πτυχών του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, του κανονισμού για τον επιμερισμό της προσπάθειας μείωσης εκπομπών και του μηχανισμού παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων (MRM)·

51.  εκφράζει ικανοποίηση για τις συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως περιγράφεται στην τριμερή πρωτοβουλία της Αδριατικής·

Περιφερειακή συνεργασία και σχέσεις καλής γειτονίας

52.  εκφράζει ικανοποίηση για τις συνεχείς προσπάθειες του Μαυροβουνίου με στόχο την εποικοδομητική περιφερειακή συνεργασία και τις καλές διμερείς σχέσεις γειτονίας· υποστηρίζει την πρόταση για τη μείωση των τελών περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια·

53.  εκφράζει ικανοποίηση για την κύρωση της συμφωνίας σχετικά με τα κρατικά σύνορα μεταξύ Μαυροβουνίου και Κοσσυφοπεδίου· ζητεί την ταχεία σύναψη συμφωνιών για την επίλυση εκκρεμών συνοριακών διαφορών με άλλες γειτονικές χώρες·

54.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο και η Αλβανία υπέγραψαν κοινή δήλωση και 12 συμφωνίες που αφορούν αμοιβαία συνδρομή σε διάφορα πεδία, γεγονός που θεωρεί παράδειγμα θετικής συνεργασίας στην περιοχή·

55.  προτρέπει το Μαυροβούνιο να εντείνει τις προσπάθειές του όσον αφορά την προορατική ιεράρχηση και τιμωρία των εγκλημάτων πολέμου και την αποσαφήνιση της τύχης των αγνοουμένων· χαιρετίζει τις προσπάθειες για την επανένταξη των εκτοπισμένων ατόμων στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος στέγασης· τονίζει ότι, παρά την έκδοση τεσσάρων εγγράφων σχετικά με τη στρατηγική για τη διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου, η κρατική εισαγγελία δεν δρομολόγησε νέες έρευνες, δεν κίνησε νέες διαδικασίες ούτε απήγγειλε νέες κατηγορίες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ειδική εισαγγελία άνοιξε, το 2016, οκτώ νέες υποθέσεις, εκ των οποίων οι έξι εξακολουθούν να βρίσκονται μόλις στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας· επαναλαμβάνει τη στήριξή του υπέρ της πρωτοβουλίας θέσπισης της περιφερειακής επιτροπής για τη διαπίστωση πραγματικών περιστατικών εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία (πρωτοβουλία RECOM)· υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της διαδικασίας και της ενεργού δέσμευσης όλων των περιφερειακών πολιτικών ηγετών· εκφράζει ικανοποίηση για τη δημόσια στήριξη του πρωθυπουργού Markovic υπέρ της RECOM·

56.  συγχαίρει το Μαυροβούνιο για ένα ακόμη έτος πλήρους ευθυγράμμισης με όλες τις θέσεις και δηλώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και επικροτεί την ενεργή συμμετοχή τους σε αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο έχει υλοποιηθεί η εξωτερική πολιτική του Μαυροβουνίου· καλεί το Μαυροβούνιο να ευθυγραμμιστεί με την κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με την ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και με τις κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για τις διμερείς συμφωνίες ασυλίας·

57.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Μαυροβουνίου και της ΕΕ στην καταπολέμηση του εγκλήματος και σε ζητήματα άμυνας στον κυβερνοχώρο·

58.  υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της προσχώρησης του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ για τη διασφάλιση σταθερότητας και ειρήνης στα Δυτικά Βαλκάνια·

o
o   o

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.

(1) Ο όρος «Ρομά» χρησιμοποιείται ως γενικός όρος που περιλαμβάνει διάφορες συνδεδεμένες ομάδες, είτε για μόνιμα εγκατεστημένες είτε όχι· όχι μόνο τους Ρομά, αλλά και τους Ασκάλι, τους Αιγύπτιους και άλλους, που μπορεί να διαφέρουν στον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής.


Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
PDF 148kWORD 59k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2018/2117(INI))
P8_TA(2018)0483A8-0403/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (11855/2012), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση σχετικά με το καθεστώς του διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εγκρίθηκε από τη γενική διάσκεψη της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Επιμορφωτικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), κατά την 29η σύνοδό της από τις 21 Οκτωβρίου 1997 έως τις 12 Νοεμβρίου 1997,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Λίμα για την ακαδημαϊκή ελευθερία και την αυτονομία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Πανεπιστημιακή Υπηρεσία τον Σεπτέμβριο 1988,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 29/7 σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην 42η συνεδρίασή του της 2ας Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη γενική παρατήρηση αριθ. 13 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα που εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1999 κατά την εικοστή πρώτη σύνοδό της,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 891/2017 της Επιτροπής της Βενετίας,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και, ειδικότερα, τις αρχές περί ευθύνης του κράτους να προστατεύει την τριτοβάθμια εκπαίδευση από επιθέσεις,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0403/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNESCO ορίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία ως «το μη περιοριζόμενο από προδιαγεγραμμένα δόγματα δικαίωμα στην ελεύθερη διδασκαλία και συζήτηση, στην ελεύθερη διεξαγωγή έρευνας καθώς και διάδοση και δημοσίευση των πορισμάτων της, στην ελεύθερη έκφραση γνώμης σχετικά με το ίδρυμα ή το σύστημα στο οποίο εργάζεται κανείς, στην απαλλαγή από τη θεσμική λογοκρισία και στην ελευθερία συμμετοχής σε επαγγελματικούς ή αντιπροσωπευτικούς ακαδημαϊκούς φορείς»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση έχει θεμελιώδη σημασία για την άσκηση όλων των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο υπό συνθήκες ακαδημαϊκής ελευθερίας και αυτονομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δήλωση της Λίμα για την ακαδημαϊκή ελευθερία και την αυτονομία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία ως ελευθερία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας - η οποία καλύπτει όλα τα πρόσωπα που διδάσκουν, σπουδάζουν, ερευνούν και εργάζονται σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ατομικά ή συλλογικά, για την επιδίωξη, την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων, μέσω της έρευνας, της μελέτης, της συζήτησης, της τεκμηρίωσης, της παραγωγής, της δημιουργίας, της διδασκαλίας, του διδακτικού έργου και της συγγραφής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός αυτός πρέπει να στηρίζεται σε βασικές δημοκρατικές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ισότιμης πρόσβασης και της καταπολέμησης των διακρίσεων, της λογοδοσίας, της κριτικής και ανεξάρτητης σκέψης, της θεσμικής αυτονομίας και της κοινωνικής ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς την ακαδημαϊκή ελευθερία που επιτρέπει τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένου διαλόγου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι βασικό στοιχείο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, και ιδίως για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο 2030, όπου η ποιοτική εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η καινοτομία κατέχουν κεντρική θέση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτονομία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με τον δέοντα τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία απαιτεί συνεχή και προσεκτική προστασία από την υπερβολική πίεση που ασκείται από το κράτος ή τα εμπορικά συμφέροντα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία –συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της σκέψης, της γνώμης, της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, της μετακίνησης και της διδασκαλίας οι οποίες την συναποτελούν – συμβάλλει στη δημιουργία του χώρου στον οποίο οποιαδήποτε ανοικτή και σταθερή πλουραλιστική κοινωνία είναι ελεύθερη να σκέφτεται, να αμφισβητεί, να ανταλλάσσει ιδέες και να παράγει, να καταναλώνει και να διαδίδει γνώσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας υπονομεύουν την έρευνα, τη μελέτη, τη διδασκαλία, τη δημόσια συζήτηση και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, διαβρώνοντας την ακαδημαϊκή ποιότητα και την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την κοινωνία πρέπει να βρίσκονται μέσω του λόγου, των αποδείξεων και της πειθούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία και την έρευνα μπορεί να ασκηθεί πλήρως μόνο μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκής ελευθερίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί επαρκώς η ακαδημαϊκή ελευθερία κατά τη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προληφθεί το φαινόμενο επιθέσεων σε κράτη μέλη της ΕΕ, όπως οι προσπάθειες παύσης λειτουργίας του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (CEU) στη Βουδαπέστη, που αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την μετεγκατάσταση της εισαγωγής φοιτητών στην πόλη της Βιέννης από το 2019, καθώς και η παρεμπόδιση των σπουδών φύλου στην Ουγγαρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να δεσμεύονται γύρω από τις κεντρικές αξίες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής αυτονομίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι όλο και πιο ευάλωτα σε παρεμβάσεις, πιέσεις ή πράξεις καταστολής από τα κράτη, τον επιχειρηματικό τομέα ή άλλων μη κρατικών φορέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο καταγράφονται σε ολόκληρο τον κόσμο εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον πανεπιστημίων, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των μελών τους, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, βιαιοπραγιών και εξαφανίσεων, περιπτώσεων παράνομης φυλάκισης/κράτησης, παράνομης δίωξης, απώλειας θέσης, παράνομης απόλυσης/αποπομπής από τις σπουδές, ταξιδιωτικών περιορισμών ή περιορισμών μετακίνησης και άλλων ακραίων ή συστημικών απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραβιάσεις των ακαδημαϊκών ελευθεριών παρατηρούνται επίσης στα κράτη μέλη της ΕΕ και στους στενότερους εταίρους της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στη δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και η επακόλουθη ανάγκη για εναλλακτικές πηγές εισοδήματος θέτουν την ακαδημαϊκή ελευθερία σε κίνδυνο, ιδίως όταν η εξωτερική αυτή χρηματοδότηση προέρχεται από αυταρχικά καθεστώτα του εξωτερικού ή πολυεθνικές εταιρείες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ΕΕ υφίστανται επιθέσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις και αντιμετωπίζουν παραβιάσεις της ακαδημαϊκής τους ελευθερίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες επιβολής ελέγχου ή σιωπής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή στους διδάσκοντες, στους σπουδαστές και στο προσωπικό τους εκτείνονται πολύ πιο πέρα από τα άτομα και τα ιδρύματα τα οποία είναι οι άμεσοι στόχοι τους και επηρεάζουν την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, συρρικνώνοντας τον χώρο για τη χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατική συμμετοχή, την ελευθερία του λόγου και την ενδυνάμωση όλων των πολιτών και στερώντας από τις μελλοντικές γενιές ακαδημαϊκούς και ερευνητές υψηλής ποιότητας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική άσκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και η εγγύηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας απαιτούν από τα κράτη να εξασφαλίσουν επαρκές και αξιόπιστο επίπεδο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της δημοσιονομικής και οικονομικής λιτότητας έχουν υπονομεύσει και εξακολουθούν να υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό την ακαδημαϊκή ελευθερία σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων και στην ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σπάνια εξετάζονται οι παραβιάσεις της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που αντανακλά, εν μέρει, την έλλειψη εξοικείωσης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας και, εν μέρει, το γεγονός ότι οι καταγγελίες αναφέρονται συχνά στην παραβίαση άλλων δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας έκφρασης ή γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό τα πρότυπα σε αυτόν τον τομέα και να μην καταγγέλλονται επαρκώς οι παραβιάσεις της ακαδημαϊκής ελευθερίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει γενική ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ως μέσου προώθησης της δημοκρατίας, του σεβασμού του κράτους δικαίου και της λογοδοσίας, αλλά και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τη βελτίωση των ικανοτήτων υποστήριξης και προάσπισής της·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας ως τμήμα ενός γενικότερου φαινομένου και να ενθαρρυνθεί η αναγνώριση των διδασκόντων και σπουδαστών που γίνονται στόχος όχι μόνο ως ατόμων των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί αλλά και ως υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι δέχονται επίθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται στιβαρή αντίδραση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τόσο από τους κόλπους της ίδιας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και από την κοινωνία των πολιτών και το κοινό γενικότερα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί διδάσκοντες και σπουδαστές δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στις ευκαιρίες που παρέχουν τα προγράμματα της ΕΕ για την ακαδημαϊκή κινητικότητα και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια της αίτησης ή επειδή δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να παρακολουθήσουν τις γενικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, τις απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί της χρηματοδότηση στα προγράμματα της ΕΕ περιορίζουν τις δράσεις των οργανώσεων και των πανεπιστημίων της ΕΕ που ήδη στηρίζουν τους φοιτητές και τους επιστήμονες που κινδυνεύουν ή εγκαταλείπουν τις χώρες τους λόγω του κινδύνου δίωξής τους για την ακαδημαϊκή τους δραστηριότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω οργανώσεις και τα πανεπιστήμια χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να προάγει και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία επιβάλλει μια πιο αποτελεσματική πολιτική στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της αποτελεσματικότητας των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της βελτίωσης της προβολής και του αντικτύπου των στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της εστίασης στην αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της βελτίωσης της δημόσιας διπλωματίας και επικοινωνίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

1.  απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

   α) να αναγνωρίσουν ρητά τη σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας στις δημόσιες δηλώσεις, τις πολιτικές και τις δράσεις που σχετίζονται με την εξωτερική δράση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των αρχών ότι οι ιδέες δεν είναι αξιόποινες πράξεις και ότι ο κριτικός λόγος δεν είναι κάτι προδοτικό, αλλά αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της δημοκρατικής κοινωνίας και της εξέλιξής της, ότι η αυτονομία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να προστατεύεται διαρκώς και ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην εκπαιδευτική πρόοδο και στην ανάπτυξη του ανθρώπου και της σύγχρονης κοινωνίας·
   β) να αναγνωρίσουν ότι η αξίωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι απορρέει από το δικαίωμα στην εκπαίδευση και τα δικαιώματα της ελευθερίας της γνώμης· να υπενθυμίσουν ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία επεκτείνεται στην ελευθερία των πανεπιστημιακών να διαδίδουν πληροφορίες και να διεξάγουν έρευνα και να διαδίδουν τη γνώση και την αλήθεια χωρίς περιορισμούς, στην ελευθερία να εκφράζουν τις γνώμες και τις απόψεις τους — ακόμη και αν αυτές είναι αμφιλεγόμενες ή μη δημοφιλείς — στους τομείς της έρευνας και της επαγγελματικής πραγματογνωσίας τους και ότι αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση της λειτουργίας των δημόσιων θεσμών σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα και την κριτική τους αντιμετώπιση·
   γ) να προβάλουν δημοσίως τα προβλήματα που αφορούν τις επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών τους επιπτώσεων· να εκφράσουν ανησυχία για το γεγονός ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι ευάλωτη σε αδικαιολόγητες παρεμβάσεις των εθνικών αρχών, των ιδιωτικών φορέων ή των εταιρικών συμφερόντων· να υπενθυμίσουν την ευθύνη των κρατών να εγγυώνται την ακαδημαϊκή ελευθερία, να ενεργούν σύμφωνα με αυτήν και να προστατεύουν με προορατικό τρόπο τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους ακαδημαϊκούς και τους σπουδαστές από επιθέσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη φύση τους·
   δ) να εξασφαλίσουν ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών που επισκέπτονται τρίτες χώρες θα ενημερώνονται για την κατάσταση όσον αφορά την ακαδημαϊκή ελευθερία·
   ε) να επιδεικνύουν την υποστήριξή τους στα ιδρύματα, το προσωπικό και τους σπουδαστές που διατρέχουν κίνδυνο ή που υπήρξαν θύματα εξαναγκασμού ή βίαιων επιθέσεων και καταδικάζουν δημόσια τις επιθέσεις αυτές, εγείροντας το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων, με δηλώσεις, επισκέψεις, προσκλήσεις σε δημόσια εμφάνιση και με την παρακολούθηση δικών και συνθηκών κράτησης και ειδικές αναφορές σε μεμονωμένες περιπτώσεις μελών ανώτατων εκπαιδευτικών κοινοτήτων που βρίσκονται σε κίνδυνο·
   στ) να υποστηρίξουν την ισότιμη πρόσβαση στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ανεξαρτήτως εθνότητας, κάστας, αναπηρίας, ιθαγένειας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλου καθεστώτος· να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες, να υποστηρίξουν την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και κάθε μορφής βίας και να συμβάλλουν στην υλοποίηση της ισότητας των φύλων και του δικαιώματος της εκπαίδευσης για όλους·
   ζ) να επισημάνουν ότι οι επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν μέσω κυβερνοεπιθέσεων, καθώς οι ακαδημαϊκοί σήμερα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους·
   η) να αυξήσουν την ακαδημαϊκή ελευθερία σε διάφορα επίπεδα του πολιτικού διαλόγου, συμπεριλαμβανομένων των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των διαβουλεύσεων με τις χώρες εταίρους· να εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες με τις χώρες εταίρους μέσω διμερούς και πολυμερούς συμμετοχής σε σχέση με συμβάντα που προκαλούν ανησυχία και αφορούν απειλές ή επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ιδίως βίαιες επιθέσεις σε ιδρύματα και μέλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και πολιτικές ή πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις, αθέμιτους περιορισμούς στην έρευνα ή την έκφραση, παράνομες διώξεις ή κρατήσεις, και περιορισμό του δικαιώματος σύστασης συνδικαλιστικών οργανώσεων και συμμετοχής σε αυτές· να ενθαρρύνουν τις χώρες εταίρους να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική αυτονομία και να παρακολουθούν την εφαρμογή αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων· να εξασφαλίσουν ότι όλες οι συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας με τις χώρες εταίρους θα τηρούν τις αρχές αυτές·
   θ) συμπερίληψη της προάσπισης και της προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής αυτονομίας στα κριτήρια της Κοπεγχάγης για τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ, προκειμένου να παρεμποδίζονται επιθέσεις στην ακαδημαϊκή ελευθερία στα κράτη μέλη, όπως συνέβη στην περίπτωση του CEU στην Ουγγαρία·
   ι) να ενθαρρύνει όλα τα κράτη να κάνουν ό,τι έχουν ήδη κάνει τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν τη δήλωση για τα ασφαλή σχολεία και τις συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από τη στρατιωτική χρήση σε ένοπλες συγκρούσεις, η οποία χρησιμεύει ως οδηγός σχετικά με την ευθύνη για την προστασία βασικών αξιών, και ιδίως της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αυτονομίας των ιδρυμάτων, στο πλαίσιο βίαιων και καταναγκαστικών επιθέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·
   ια) να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τους διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και τις κοινότητες ανώτατης εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία μηχανισμών για την παρακολούθηση και την αναφορά επιθέσεων, απειλών και αδικαιολόγητων περιορισμών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε μεμονωμένους επιστήμονες και να ενισχύσουν και να προωθήσουν την παρακολούθηση με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί το κοινό, να κληθούν οι δράστες να λογοδοτήσουν και να βελτιωθούν οι προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης των επιθέσεων κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας·
   ιβ) να συμμετάσχουν σε τακτικό διάλογο με τις πανεπιστημιακές κοινότητες και με τους οργανισμούς των οποίων η αποστολή είναι η προστασία των κοινοτήτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η προαγωγή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και να ενθαρρύνουν αυτόν τον διάλογο, προκειμένου να αναπτυχθούν τα βέλτιστα πολιτικά πλαίσια, οι βέλτιστες πρωτοβουλίες και οι βέλτιστες στρατηγικές προώθησης της ακαδημαϊκής ελευθερίας·
   ιγ) να συμβάλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων για ταχεία, ενδελεχή και διαφανή διερεύνηση των παραβιάσεων της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ιδίως σε περιπτώσεις βίαιων επιθέσεων· να βελτιώσουν τις προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης των επιθέσεων κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας και να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να αναγκαστούν οι δράστες να λογοδοτήσουν·
   ιδ) να ενθαρρύνουν τις εργασίες έρευνας και υπεράσπισης που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και των κανονισμών μέσω των οποίων επιβάλλονται αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ακαδημαϊκή ελευθερία ή στην ακαδημαϊκή αυτονομία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να προωθήσουν τη θεσμική αυτονομία ως τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατευθούν τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από παρεμβάσεις ή επιθέσεις του κράτους, της επιχειρηματικής κοινότητας ή άλλων μη κρατικών φορέων ή να προστατευθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση από την πολιτικοποίηση και την ιδεολογική χειραγώγηση·
   ιε) να εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες με τις χώρες εταίρους μέσω διμερούς και πολυμερούς συμμετοχής σε σχέση με συμβάντα που προκαλούν ανησυχία και αφορούν απειλές ή επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας, και συγκεκριμένα με βίαιες επιθέσεις κατά ιδρυμάτων και μελών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μεροληπτικές πολιτικές ή πρακτικές, αθέμιτους περιορισμούς στην έρευνα ή την έκφραση, παράνομες διώξεις ή κρατήσεις·
   ιστ) να επανεξετάσουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς στήριξης και προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να αναπτυχθούν ικανότητες εντοπισμού και παροχής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας και της στήριξης έκτακτης ανάγκης, σε υποθέσεις που αφορούν επιθέσεις κατά της ακαδημαϊκής ελευθερίας, μεταξύ άλλων μέσω της προστασίας της σωματικής ακεραιότητας, της νομικής στήριξης, της στήριξης σε θέματα θεωρήσεων, της ιατρικής υποστήριξης, της παρακολούθησης δικών και συνθηκών κράτησης, της υπεράσπισης και της εκπροσώπησης συμφερόντων, καθώς και της διαρκούς στήριξης κατά την εξορία· συγκεκριμένα, καλεί το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να συμπεριλάβει στις προτεραιότητές του την προαγωγή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την στήριξη των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που βρίσκονται σε κίνδυνο·
   ιζ) να επανεξετάσουν τα υφιστάμενα προγράμματα και τους πόρους για την ακαδημαϊκή κινητικότητα και άλλες μορφές συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων τους, των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, των απαιτήσεων, των χρονικών πλαισίων και των χρονοδιαγραμμάτων, με σκοπό την εξάλειψη των εμποδίων που ενδέχεται να αποκλείουν κατάλληλους από άποψη προσόντων διδάσκοντες ή σπουδαστές από την πρόσβαση σε ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα, τοποθετήσεις ή άλλους πόρους· να προωθήσουν τα υφιστάμενα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως το «Ακαδημαϊκό καταφύγιο», τα οποία επιδιώκουν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις συνέπειες της καταστολής της εν λόγω ελευθερίας για την κοινωνία γενικότερα·
   ιη) να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ προς τρίτες χώρες και οι πολιτικές των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν θα υπονομεύουν την ακαδημαϊκή ελευθερία με την υποστήριξη πολιτικών που μειώνουν την κατανομή του εθνικού εισοδήματος στον τομέα της εκπαίδευσης·
   ιθ) να δημιουργήσουν νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων - πιθανόν ως συνέργειες που αναπτύσσονται και χρηματοδοτούνται από την Ένωση μέσω των προϋπολογισμών της που δεν αφορούν την εκπαίδευση και την έρευνα - όπως ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒΙΙΙ), το πρόγραμμα Ορίζων 2020, το Erasmus +, και οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie, για νέα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και αποσκοπούν στην τοποθέτηση διδασκόντων, ερευνητών και φοιτητών πτυχίου που κινδυνεύουν και τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας σε ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ερευνητικά ιδρύματα·
   κ) να υποστηρίξουν τις τρέχουσες κανονιστικές προσπάθειες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της έγκρισης διεθνούς δήλωσης σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία και την αυτονομία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν πρωτοβουλία για την ακαδημαϊκή ελευθερία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·
   κα) να εξασφαλίσουν συνεχή, υψηλού επιπέδου υποστήριξη για το Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο και το Παγκόσμιο Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, ως έμβλημα της υποστήριξης που παρέχει η ΕΕ για την εκπαίδευση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.


Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες
PDF 182kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (2018/2685(RSP))
P8_TA(2018)0484B8-0547/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UN CRPD), και τη θέση της σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD)(1), ιδίως το άρθρο 6 που αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW, 1979) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο (1999),

–  έχοντας υπόψη τον Κοινοτικό Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 19 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), και τη σχετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability» (Δημιουργία διακρίσεων λόγω της επικάλυψης φύλου και αναπηρίας),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU» (Φτώχεια, φύλο και επικαλυπτόμενες ανισότητες στην ΕΕ), ιδίως το κεφάλαιο 8 με τίτλο «Φύλο και αναπηρία»,

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων του EIGE για το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες (O-000117/2018 – B8‑0418/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ ζουν περισσότερα από 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχει στην οικογένειά του ένα μέλος με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ υπάρχουν κατά προσέγγιση 46 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με αναπηρίες, που συνιστούν περίπου το 16 % του συνολικού γυναικείου πληθυσμού της και αντιπροσωπεύουν το 60 % του συνολικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λέξη «αναπηρία» καλύπτει ευρύ φάσμα προσωρινών, βραχυχρόνιων ή μακροχρόνιων προσωπικών καταστάσεων που απαιτούν προσαρμοσμένες πολιτικές απαντήσεις και περιλαμβάνουν ζητήματα ψυχικής υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές μεταβολές και η γήρανση του πληθυσμού σημαίνουν ότι περισσότερα άτομα θα αποκτήσουν αναπηρίες αργότερα στη ζωή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται σε καθημερινή βάση αποστέρηση από τα άτομα με αναπηρίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ως αποτέλεσμα των δυσκολιών πρόσβασης σε αμειβόμενη απασχόληση και στα συναφή με αυτή δικαιώματα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες είναι ανεπαρκής σε σχέση με την κατάρτιση που απαιτείται και μπορεί να επιτευχθεί ώστε να καταστεί δυνατή η απόκτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 18,8 % των γυναικών με αναπηρίες απασχολούνται στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 45 % των γυναικών με αναπηρίες σε ηλικία εργασίας (δηλ. 20-64 ετών) είναι ανενεργές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 35 %·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % των ατόμων με βαριές αναπηρίες δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει πλήρως στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και ότι οι γυναίκες με αναπηρίες έχουν από δύο έως πέντε φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν θύματα βίας σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς αναπηρίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 34 % των γυναικών με πρόβλημα υγείας ή αναπηρία έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο στη διάρκεια της ζωής τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στείρωση των γυναικών με αναπηρίες χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή τους είναι μια διαδεδομένη μορφή βίας, ιδίως σε βάρος μελών εθνοτικών μειονοτήτων όπως οι γυναίκες Ρομά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη προβολής των ατόμων με αναπηρίες στη δημόσια ζωή και στα μέσα επικοινωνίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου τα δύο τρίτα των φροντιστών στην Ευρώπη είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % της φροντίδας στην ΕΕ παρέχεται από μη αμειβόμενους άτυπους φροντιστές, το 75 % των οποίων είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική αξία της μη αμειβόμενης άτυπης φροντίδας στην Ένωση ως ποσοστό του συνολικού κόστους της τυπικής μακροπρόθεσμης παροχής φροντίδας εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 50 % και 90 %·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και οικονομική συμμετοχή των γυναικών με αναπηρίες είναι ουσιώδης για την επιτυχία της συνολικής οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρώπης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρίες αντιμετωπίζουν συχνά πολλαπλές μορφές διακρίσεων λόγω, μεταξύ άλλων παραγόντων, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως δε οι γυναίκες με αναπηρίες, έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαιωνίζονται οι καταστάσεις φτώχειας και αποκλεισμού όταν η κοινωνική προστασία είναι καταφανώς ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των εργαζόμενων γυναικών με αναπηρίες έχει επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου σε σύγκριση με εκείνη των ανδρών (το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών που αντιμετωπίζουν φτώχεια ήταν 10 % το 2007 και 12 % το 2014)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις προσφέρουν αθρόες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, ιδίως για τις γυναίκες με αναπηρίες, καθώς το εργατικό δυναμικό σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο ψηφιακά εργαλεία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στα κέντρα υγείας, τη νοσοκομειακή περίθαλψη, τα προϊόντα στήριξης, τα φάρμακα και τις βασικές θεραπείες για την παρακολούθηση και την αποκατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κινητικότητας, είτε λόγω των αρχιτεκτονικών εμποδίων που παρακωλύουν την κυκλοφορία στους δημόσιους χώρους και τους δρόμους, είτε λόγω της περιορισμένης πρόσβασης στις δημόσιες και συλλογικές μεταφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία (όπως η έλλειψη διερμηνέων νοηματικής γλώσσας στις δημόσιες υπηρεσίες και η κακή πρόσβαση των κωφών στην τηλεόραση), τα οποία περιορίζουν και εμποδίζουν την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη, η προστασία, η επικοινωνία και η παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, όπως εκείνες που συνδέονται με την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, τη βία κατά των γυναικών, τη φροντίδα των παιδιών και τη μητρότητα, θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμες σε όλες τις γλώσσες, τις μορφές και τους μορφότυπους από όλες τις γυναίκες, ιδίως δε από τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στην πολιτική και δημόσια ζωή, όπου συχνά υποεκπροσωπούνται, θα παραμείνει ευσεβής πόθος, ιδίως για τις γυναίκες, εάν δεν αντιμετωπιστεί δεόντως το ζήτημα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις και διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και την τρέχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες, τα εν λόγω άτομα εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολιτών και τα κοινωνικά τους δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην ψυχαγωγία και η ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή δεν είναι εγγυημένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υποτιμάται η αξία των επαγγελματιών που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι προαναφερθείσες συμβάσεις και διατάξεις παρακάμπτονται συστηματικά και ότι, ταυτόχρονα, συνεχίζεται η αποστέρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο της λήψης αποφάσεων και της προόδου στην εξίσωση των φύλων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων δεν ενσωματώθηκε οριζόντια στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες 2010-2020·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και ζητούν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση μπορεί να διασφαλιστεί με την εφαρμογή θετικών μέτρων και πολιτικών για τις γυναίκες με αναπηρίες και τις μητέρες παιδιών με αναπηρίες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες για την περίοδο μετά το 2020 θα συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εξάλειψης των διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηνιαίος μισθός των ανδρών με αναπηρίες είναι υψηλότερος από τον μισθό των γυναικών με αναπηρίες, ενώ οι μισθοί αμφοτέρων είναι εν γένει χαμηλότεροι από τους μισθούς άλλων εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας πραγματικότητας όπου εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή αγορά εργασίας είναι ασταθής και επισφαλής, και ότι η αύξηση της ανεργίας συνεπάγεται μείωση των ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση για τα άτομα με αναπηρίες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη ανθρώπινων, υλικών και παιδαγωγικών μέσων στο κρατικό σχολικό σύστημα για την κατάλληλη πλαισίωση και αποτελεσματική ένταξη των παιδιών και των νέων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης ένταξη στην κοινωνία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της ποιοτικής απασχόλησης και της προσβάσιμης εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση όχι μόνο θεωρείται πηγή εισοδήματος, αλλά αποτελεί επίσης μηχανισμό κοινωνικής ένταξης, δεδομένου ότι δημιουργεί σύνδεση με την κοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις και το αίσθημα της συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μοναδικές μορφές κακοποίησης, οι οποίες είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, όπως η αφαίρεση ή η καταστροφή των συσκευών υποστήριξης της κινητικότητας ενός ατόμου ή η άρνηση της πρόσβασης σε σχετικούς με τις αναπηρίες πόρους εντός της κοινότητας ή/και σε επισκέψεις για υγειονομική περίθαλψη·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά καρκίνου του μαστού στις γυναίκες με αναπηρίες είναι πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά του γενικού γυναικείου πληθυσμού, λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού προσυμπτωματικού ελέγχου και διάγνωσης·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δείκτη ισότητας των φύλων του EIGE για το 2017, κατά μέσο όρο το 13 % των γυναικών με αναπηρίες έχει ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται και το 12 % οδοντιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται, ενώ στην περίπτωση των γυναικών χωρίς αναπηρίες το 5 % έχει ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται·

Γενικές συστάσεις

1.  επαναλαμβάνει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους σε ένα πλαίσιο ένταξης και πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία· τονίζει ότι αυτό είναι δυνατό μόνο αν εφαρμοστούν ενεργές και δημόσιες πολιτικές και αν αρθούν όλοι οι φραγμοί στη συμμετοχή·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης και ενσωμάτωσης για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και στήριξης των οικογενειών τους, και να αναλάβουν την ευθύνη για την αποτελεσματική πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους, χωρίς να θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ή των κηδεμόνων· ζητεί επίσης να αναπτυχθεί μια παιδαγωγική η οποία ευαισθητοποιεί την κοινωνία ως προς το καθήκον της να σέβεται και να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τα άτομα με αναπηρίες, με στόχο την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων τις οποίες αυτά υφίστανται·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την κύρωση της CRPD, και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών, αλλά και την τήρηση των υποχρεώσεων, που κατοχυρώνονται σε αυτήν, ειδικότερα σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική προστασία, η στέγαση, η κινητικότητα, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία και η συμμετοχή στον κοινωνικό και πολιτικό βίο, καθώς και των ειδικών υποχρεώσεων που ορίζονται στην CRPD για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών με αναπηρίες·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες υφίστανται διπλή διάκριση λόγω της επικάλυψης του φύλου και της αναπηρίας, και συχνά μπορεί να εκτίθενται ακόμη και σε πολλαπλές διακρίσεις που προκύπτουν από την επικάλυψη του φύλου και της αναπηρίας από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, την χώρα καταγωγής, την κοινωνική τάξη, το καθεστώς μετανάστη, την ηλικία, τη θρησκεία ή την εθνότητα·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν τη διάσταση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες στη στρατηγική, τις πολιτικές και τα προγράμματά τους για την ισότητα των φύλων, τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές τους για τις αναπηρίες, και τη διάσταση τόσο του φύλου όσο και της αναπηρίας σε όλες τις άλλες πολιτικές·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες·

7.  υπογραμμίζει ότι ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται και ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η συχνότητα εμφάνισης αναπηρίας είναι μεγαλύτερη μεταξύ των γυναικών, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από αυτό το φαινόμενο λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής τους· τονίζει ότι, ως εκ τούτου, θα υπάρξει μια αναλογική αύξηση του αριθμού των γυναικών με αναπηρίες·

8.  τονίζει ότι πρέπει να συλλέγονται δεδομένα ανά φύλο ούτως ώστε να προσδιοριστούν οι μορφές των επικαλυπτόμενων πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και όπου κρίνεται σκόπιμο·

9.  καλεί το EIGE να συνεχίσει να παρέχει αναλύσεις και εισηγήσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών όσον αφορά την ειδική κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις επικαλυπτόμενες διακρίσεις·

10.  επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες με αναπηρίες συχνά αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις και κινδύνους σε χώρες και περιοχές συγκρούσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη προστασίας των γυναικών με αναπηρίες στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ·

Δικαιώματα των γυναικών με αναπηρίες

11.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες με αναπηρίες απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής υγειονομικής περίθαλψης για τα διεμφυλικά άτομα και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, στην απασχόληση, την κινητικότητα, την οικογενειακή ζωή, τη σωματική αυτονομία, τη σεξουαλικότητα και τον γάμο, καθώς και ότι υπάρχουν οι εγγυήσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα αυτά·

12.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές σε όλα τα επίπεδα και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να σέβονται και να υποστηρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα, και, ως εκ τούτου, να παρέχουν τα απαραίτητα μέσα και την αναγκαία στήριξη για να μπορούν τα άτομα αυτά, ιδίως οι γυναίκες, να απολαμβάνουν την ελευθερία επιλογής και ελέγχου της ζωής τους και του τρόπου ζωής τους·

13.  τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους και με τις υπηρεσίες για τους πολίτες τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με απλό και ασφαλή τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων μεθόδων, μέσων και μορφοτύπων επικοινωνίας που επιλέγονται από τα άτομα αυτά και προσαρμόζονται σε αυτά· τονίζει ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ανάγκης ενεργού επιδίωξης της πρόσβασης σε δικαιώματα (μετατόπιση της ευθύνης ορθούς εφαρμογής σε όσους έχουν ανάγκη), δεδομένου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να καλύπτουν όλα τα άτομα με αναπηρίες και να εξασφαλίζουν και να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα που η νομοθεσία ή οι διεθνείς συμβάσεις προβλέπουν για αυτά·

14.  ζητεί την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στις τακτικές δομές της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων η υγεία, η εκπαίδευση και η απασχόληση, λαμβανομένου υπόψη ότι η συνεχής και γενικευμένη χρήση ειδικών δομών ή υπηρεσιών οδηγεί σε διαχωρισμό και μειώνει τις ίσες ευκαιρίες·

15.  αναγνωρίζει την ανάγκη των ατόμων με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους, λ.χ. σε λέσχες και ενώσεις·

16.  καλεί την ΕΕ να άρει τα εμπόδια στο δικαίωμα ψήφου των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

17.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επιβάλουν την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, να καταπολεμήσουν τις μισθολογικές διακρίσεις και να εγγυηθούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία·

Προσβασιμότητα

18.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιβάλουν πολιτικές που προωθούν την προσβασιμότητα ως ουσιαστικό βήμα προς την ένταξη και απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες· τονίζει επίσης τη σημασία του σεβασμού των αρχών της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών σε σχέση με την προσβασιμότητα και την κινητικότητα·

19.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να λάβουν τα κράτη μέλη μέτρα ειδικά στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των μεταφορών, του πολεοδομικού σχεδιασμού και της στέγασης·

20.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι πολύ συχνά εμποδίζεται η πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες με αναπηρίες στερούνται τη δυνατότητα συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά τη χρήση αντισυλληπτικών και ότι διατρέχουν ακόμα και κίνδυνο αναγκαστικής στείρωσης· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν νομοθετικά μέτρα που διασφαλίζουν τη σωματική ακεραιότητα, την ελευθερία επιλογής και την αυτοδιάθεση των κοριτσιών και των γυναικών με αναπηρίες όσον αφορά τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική ζωή τους·

21.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι λίγες μόνο χώρες έχουν διατάξεις που διασφαλίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στη νομική αναγνώριση του φύλου· σημειώνει ότι, ακόμα και όταν επιτρέπεται η νομική αναγνώριση του φύλου, οι γυναίκες και τα κορίτσια υπό καθεστώς νόμιμης επιτροπείας ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε αυτήν· σημειώνει ότι η υποχρεωτική ψυχιατρική εκτίμηση για την πρόσβαση στη νομική αναγνώριση του φύλου εμποδίζει την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών με προβλήματα ψυχικής υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση του φύλου με βάση την αυτοδιάθεση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες·

22.  επισημαίνει, όσον αφορά τις μεταφορές, ότι είναι αναγκαίο να αναπτύξουν τα κράτη μέλη πολιτικές δημόσιων μεταφορών που διευκολύνουν την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρίες, και παράλληλα αίρουν τα αρχιτεκτονικά εμπόδια· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαθέσουν τα απαραίτητα κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη της ανάπτυξης τέτοιων πολιτικών·

Σχέσεις εργασίας και σχέσεις στον χώρο εργασίας με σκοπό την ποιοτική απασχόληση και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

23.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που προωθούν την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση ως προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη, προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ειδικές εργασιακές ρυθμίσεις που θα καλύπτουν και θα ενσωματώνουν τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση των ωρών εργασίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ειδική εργατική νομοθεσία που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των γυναικών με αναπηρίες όσον αφορά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, και διασφαλίζει την παραμονή τους στην αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την ανάγκη για ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι η εφαρμογή της άδειας μητρότητας, της άδειας πατρότητας και της γονικής άδειας, καθώς και του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, προσαρμόζονται στις διάφορες ανάγκες που σχετίζονται με τις πολλαπλές γεννήσεις, τις πρόωρες γεννήσεις, τους θετούς γονείς, τους συνασκούντες τη γονική μέριμνα, τους γονείς με αναπηρίες, τους γονείς με προβλήματα ψυχικής υγείας, και τους γονείς παιδιού με αναπηρία, χρόνια ασθένεια ή πρόβλημα ψυχικής υγείας·

26.  ζητεί να προαχθεί το δικαίωμα στην υγεία και την αποκατάσταση και να εφαρμοστούν πολιτικές που αποσκοπούν στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και στην αποκατάσταση από αυτά, για τα άτομα με αναπηρίες·

27.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη εμπειρογνωσία σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των επικαλυπτόμενων διακρίσεων·

28.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω επικάλυψης της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, των χαρακτηριστικών φύλου και της αναπηρίας, μέσω της κατάρτισης σχετικά με τη διαφορετικότητα και της συνεργασίας με εργοδότες όσον αφορά μέτρα στον χώρο εργασίας, π.χ. προώθηση ανώνυμων διαδικασιών πρόσληψης·

Εκπαίδευση

29.  καλεί τα κράτη μέλη, κατά την παροχή φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, να δίνουν έμφαση όχι μόνο στην προσβασιμότητα, αλλά και στην ποιότητα και την οικονομική προσιτότητα της εν λόγω φροντίδας, ιδίως όσον αφορά παιδιά με αναπηρίες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των γονέων με αναπηρίες· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις δημόσιες επενδύσεις στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα για τις εν λόγω ομάδες ατόμων·

30.  τονίζει τη σημασία της ένταξης γυναικών με αναπηρίες στα γενικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά συστήματα·

31.  τονίζει ότι η αύξηση του επιπέδου και της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη χειραφέτηση των γυναικών με αναπηρίες, δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα εργαλεία που επηρεάζουν περισσότερο την πρόοδο της κοινωνίας, παρέχοντας τις γνώσεις και τις αξίες που απαιτούνται για να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας και οικονομικής και προσωπικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα άτομα με αναπηρίες·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πραγματικές ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ένταξη των παιδιών και των νέων με αναπηρίες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα σε όλα τα επίπεδα· ζητεί να καλύπτονται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να παρέχεται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, με τη στήριξη σχολείων χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση, αλλά και η επιτυχία, στο εκπαιδευτικό σύστημα·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για τα παιδιά και τους ενηλίκους με αναπηρίες στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση, ιδίως μεταξύ των πλέον μειονεκτούντων τμημάτων του πληθυσμού·

34.  ζητεί να εφαρμοστούν εκπαιδευτικές πολιτικές που αποσκοπούν στην άρση των πολυάριθμων εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες· προτρέπει τα κράτη μέλη να επιτύχουν, στο πλαίσιο των ιδρυμάτων γενικής εκπαίδευσης, τις φυσικές ή/και παιδαγωγικές συνθήκες που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να εντάσσονται σε αυτά· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν τα παιδιά με αναπηρίες·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για την καταπολέμηση του εκφοβισμού και της παρενόχλησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και στο διαδίκτυο, κατά παιδιών και νέων λόγω αναπηρίας, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, καθεστώτος μετανάστη, κοινωνικής τάξης, ηλικίας, θρησκείας ή εθνότητας·

36.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, της κινητικότητας και των δράσεων για τη νεολαία, και να αναληφθούν όλες οι σχετικές δράσεις για να εξασφαλιστεί περαιτέρω η συμμετοχή τους σε αυτές τις ευκαιρίες·

Υγεία

37.  θεωρεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στην ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, σε τομείς όπως η γυναικολογική φροντίδα, οι ιατρικές εξετάσεις, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ο οικογενειακός προγραμματισμός και η ειδική στήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και στην ειδική υγειονομική περίθαλψη για διεμφυλικά άτομα· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν δημόσιες επενδύσεις στον τομέα αυτόν και να μεριμνήσουν ώστε το εθνικό τους σύστημα υγειονομικής περίθαλψης να περιλαμβάνει κατάλληλη πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες·

38.  τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες πρέπει να λαμβάνουν όλες τις κατάλληλες πληροφορίες που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν ελεύθερα αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λάβουν τα κράτη μέλη όλα τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της αναγκαστικής στείρωσης·

39.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει στόχους για τις υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα με αναπηρίες, στο ίδιο πλαίσιο με τους στόχους της Βαρκελώνης, με εργαλεία παρακολούθησης για τη μέτρηση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών αυτών·

40.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες έχουν ίση πρόσβαση τόσο σε ειδική υγειονομική περίθαλψη για τους αναπήρους όσο και στις γενικές υπηρεσίες·

41.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη εμπειρογνωσία σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των επικαλυπτόμενων διακρίσεων·

Έμφυλη βία

42.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να υπογράψει η ΕΕ τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως περαιτέρω βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες· καλεί την ΕΕ να κυρώσει αμελλητί τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και προτρέπει τα κράτη μέλη που ακόμη δεν την έχουν κυρώσει να το πράξουν· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να ολοκληρώσει την προσχώρηση της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν·

43.  υπογραμμίζει με ανησυχία ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα έμφυλης βίας, ιδίως δε ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι αυτό αφορά επίσης την αναγκαστική στείρωση και την εξαναγκαστική διακοπή κυήσεως· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα και να παρέχουν ποιοτικές, προσβάσιμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, και να υποστηρίξουν τα θύματα της βίας μέσω της κατάρτισης του προσωπικού για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών καθώς και κατάλληλης νομικής προστασίας και στήριξης·

44.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης κατάλληλη κατάρτιση για την πρόληψη των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες·

45.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, με πρόταση νομοθετικής πράξης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες· ζητεί επίσης τη δημιουργία παρατηρητηρίου της ΕΕ για την έμφυλη βία·

46.  ζητεί ειδικά μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της βίας και της κακοποίησης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες, και ιδίως οι γυναίκες και τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων του εκφοβισμού εντός και εκτός του διαδικτύου, της παρενόχλησης, καθώς και της βίας σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης φροντίδας·

Ένταξη στην ψηφιακή τεχνολογία και στα μέσα ενημέρωσης

47.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σχετικά με την αναπηρία, και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες πρέπει να προβάλλονται περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να αλλάξουν οι επικρατούσες κοινωνικές πρακτικές αποκλεισμού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στους οργανισμούς των μέσων ενημέρωσης, τους φορείς εκπροσώπησης και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδίως στα διοικητικά τους συμβούλια, και να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και να παρακολουθούν στενά την πρόοδο που σημειώνεται και να δίδουν την κατάλληλη συνέχεια·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα και υπηρεσίες για γυναίκες με αναπηρίες, εστιάζοντας στην ψηφιακή ένταξή τους και τονίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες της ψηφιοποίησης για τις γυναίκες με αναπηρίες·

49.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας, με πλήρως προσβάσιμες υπηρεσίες διαδικτύου που θα πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στα άτομα με αναπηρίες·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να παρέχουν στις γυναίκες με αναπηρίες τη δυνατότητα ενεργού παρουσίας τους στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα κάθε είδους ως συμμετέχουσες και παρουσιάστριες·

Νομοθεσία και εφαρμογή

51.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ισχύουσα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες 2010-2020 δεν οδήγησε στην έγκριση αποτελεσματικών νομοθετικών πράξεων, μέτρων και πολιτικών για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού και της απόρριψης των γυναικών με αναπηρίες από την αγορά εργασίας, την πολιτική ζωή, τα σχολεία και τα μαθησιακά περιβάλλοντα·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες στον δημόσιο, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό βίο, ιδίως με τη μείωση των φραγμών στην κινητικότητα και με την ενθάρρυνση των γυναικών με αναπηρίες να συγκροτούν και να προσχωρούν σε οργανώσεις και δίκτυα, καθώς και μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και καθοδήγησης·

53.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν θετικές δράσεις για τις γυναίκες με αναπηρίες, προκειμένου να προαχθεί η κατάρτιση, η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, η πρόσβαση στην απασχόληση, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ισότητα στη σταδιοδρομία, η προσαρμογή στον χώρο εργασίας και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

54.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει θετικές δράσεις για να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρίες, να συγκροτήσει μηχανισμό για την παρακολούθηση της προόδου και να χρηματοδοτήσει τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα σχετικά με τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες, σύμφωνα με τις αρχές της CRPD.

55.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες 2020-2030, η οποία θα ενσωματώνει πλήρως τις διατάξεις της CRPD στη μελλοντική νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ και θα συνάδει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και με τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες θα μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους όπως κάθε άλλο πρόσωπο·

56.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να κατοχυρώσουν τα πρότυπα της CRPD στα νομικά και πολιτικά πλαίσιά τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η προσέγγιση της αναπηρίας με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτυπώνεται πλήρως στη νομοθεσία και τη χάραξη πολιτικής·

57.  υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, θα πρέπει να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις και να δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών για τη διασφάλιση της μη διακριτικής μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών, καθώς και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους· ζητεί να αναπτυχθεί ουσιαστικός διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες για την εκπόνηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες 2020-2030·

58.  τονίζει ότι οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση, την εκτέλεση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση των σχεδίων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ·

Χρηματοδότηση

59.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να προωθήσουν την προσβασιμότητα και τη μη εισαγωγή διακρίσεων για τις γυναίκες με αναπηρίες, και να αυξήσουν την προβολή των ευκαιριών χρηματοδότησης, π.χ. για νεοφυείς επιχειρήσεις και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας εν γένει·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.
(2) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(4) ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 68.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου