Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург
 Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
 Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
 Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I
 Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I
 Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I
 Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I
 Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I
 Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Хуманитарни визи
 Визов кодекс ***I
 Обща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги над определен праг *
 Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния
 Военна мобилност
 Нова европейска програма за култура
Текстове (1006 kb)
Правна информация - Политика за поверителност