Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 11. detsember 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid
 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond: ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega ***I
 Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine ***I
 Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I
 ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I
 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ***I
 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) ***I
 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ***I
 ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust ***I
 Humanitaarviisad
 Viisaeeskiri ***I
 Ühine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas *
 Schengeni acquis’ sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias
 Sõjaväeline liikuvus
 Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava
Tekstid
Lõplik väljaanne (611 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika