Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg
 Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik
 Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden avseende återstående belopp ***I
 Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I
 Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I
 Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I
 Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I
 Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I
 Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I
 Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
 Humanitära visum
 Viseringskodex ***I
 Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde *
 Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien
 Militär rörlighet
 Ny europeisk kulturagenda
Texter (634 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy