Показалец 
Приети текстове
Вторник, 11 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
 Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
 Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I
 Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I
 Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I
 Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I
 Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I
 Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Хуманитарни визи
 Визов кодекс ***I
 Обща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги над определен праг *
 Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния
 Военна мобилност
 Нова европейска програма за култура

Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС
PDF 186kWORD 66k
Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработването на политиката на ЕС (2018/2090(INI))
P8_TA(2018)0485A8-0400/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 14 от нея,

—  като взе предвид член 2 от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа относно правото на образование,

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2018 г. относно модернизирането на образованието в ЕС(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно нова европейска програма за умения(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно политиките в областта на уменията за борба с младежката безработица(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно еманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г. относно новите технологии и образователните ресурси със свободен достъп(7),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот(8),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 май 2018 г. „Към визия за европейското образователно пространство“,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот(9),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 30 май 2016 г. относно развиване на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г., озаглавена „Повишаване на уменията: нови възможности за възрастните“(10),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 27 май 2015 г. относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на началното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и компетентностите в областта на цифровите технологии,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно ефективната подготовка на преподавателите,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(11),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета от 28 ноември 2011 г. относно обновената европейска програма за учене за възрастни(12),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 януари 2018 г. относно плана за действие в областта на цифровото образование (СOM(2018)0022),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2017 г. относно училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота (COM(2017)0248),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2012°г. относно европейска стратегия за по-добър интернет за децата (COM(2012)0196),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г. относно нова европейска програма за умения (COM(2016)0381),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2016 г. относно подобряването и модернизирането на образованието (COM(2016)0941),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 ноември 2017 г. относно модернизирането на училищното и висшето образование(13),

—  като взе предвид доклада на Европейския център за развитие на професионалното обучение от 9 март 2018 г., озаглавен „Уменията изискват прогнозиране: системи и подходи. Анализ на проучване сред заинтересованите страни относно оценката и прогнозирането, необходими за придобиване на умения“,

—  като взе предвид доклада за политика на Комисията от 2017 г., озаглавен „DigComp 2.1: Рамка за цифрова компетентност на гражданите: осем нива на владеене и примери за употреба“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0400/2018),

А.  като има предвид, че с оглед на развиващата се с бързи темпове технология, цифровото общество и цифровата икономика сега са реалност, което означава, че цифровите умения са от основно значение за успешната професионална реализация и личното развитие на всички граждани;

Б.  като има предвид, че компетентността в областта на цифровите технологии е ключова компетентност за ученето през целия живот, както е определено в Референтната рамка, приложена към препоръката на Съвета от 22 май 2018 г.;

В.  като има предвид, че иновационният капацитет на технологията е обусловен, наред с другото, от критичното мислене, от равнището на цифрови и креативни умения на населението и от качеството и обхвата на свързаността с интернет;

Г.  като има предвид, че едно основно познание в областта на цифровите технологии е от жизненоважно значение за изпълнението на съществени административни и всекидневни задачи;

Д.  като има предвид, че се счита, че приблизително половината от настоящите работни места по света – и 30% в Европейския съюз – ще изчезнат през идните 25 години(14), като възникват нови професии, изискващи задълбочени цифрови умения;

Е.  като има предвид, че цифровите умения, които далеч надхвърлят изискванията на пазара на труда, предлагат на хората по-добри възможности за участие в обществения живот, както днес, така и в бъдеще, улесняват обмена на информация и културния обмен и предоставят на хората по-голямо влияние в процеса на вземане на политически решения;

Ж.  като има предвид, че е от основно значение интернет да бъде използван отново като общо благо и да се насърчава активното електронно гражданство;

З.  като има предвид, че технологичната трансформация в различните отрасли означава, че цифровите инструменти често се използват дори в професии, които обикновено не изискват това, като се счита, че за 9 от 10 работни места в близкото или непосредственото бъдеще ще са необходими цифрови умения;

И.  като има предвид, че понастоящем 44% от населението на ЕС на възраст между 16 и 74 години нямат основни цифрови умения, a 19% нямат абсолютно никакви цифрови умения, като се наблюдават съществени разлики сред държавите членки – ситуация, която води до риск от ново социално разделение;

Й.  като има предвид, че значението на цифровите умения, липсата на умения, при която се наблюдават съществени различия между мъжете и жените, поколенията и различните социални групи, както и различията в цифровите умения сред държавите членки изискват съвместни политически действия;

К.  като има предвид, че е от съществено значение образователните институции да подготвят учениците и студентите да се изправят пред социалните и икономическите и предизвикателства, които настъпват поради бързото технологично и социално развитие, като им предоставят подходящите умения, за да се приспособят към предизвикателствата на цифровия свят;

Л.  като има предвид, че достъпът до интернет и технологично и цифрово оборудване и употребата им промениха социалното поведение и социалните отношения, по-специално сред по-младите в обществото;

М.  като има предвид, че все още не е постигната целта до 2025 г. да се гарантира, че всички училища в ЕС имат достъп до интернет връзка със скорост за изтегляне и качване от 1 гигабит данни в секунда;

Н.  като има предвид, че прекалената употреба на технологично и цифрово оборудване като компютри и таблети може да причини проблеми, свързани със здравето и благоденствието, включително липса на сън, заседнал начин на живот и пристрастяване;

О.  като има предвид, че е необходимо стратегиите за цифрово обучение да вземат предвид и изследванията на отрицателните последици, които ранното използване на цифровата технология може да има върху развитието на мозъка на малките деца;

П.  като има предвид, че цифровите технологии следва да бъдат неразделна част от ориентирания към учащите, съобразен с възрастта подход към образованието, и могат да предложат нови и иновативни подходи към преподаването и ученето; като има предвид, че е от жизненоважно значение да се поддържа личният контакт между учениците и преподавателите и да се даде приоритет на благоденствието и здравословното развитие на децата и възрастните учащи;

Р.  като има предвид, че технологиите следва да бъдат използвани по-добре в подкрепа на нови педагогически методи, които поставят в своя център учащите като активни участници с инструменти за учене, основани на проучвания, и колективни работни пространства;

С.  като има предвид, че основните познания в областта на киберхигиената, кибербезопасността, защитата на данните и медийната грамотност трябва да бъдат съобразени с възрастта и ориентирани към развитието, за да се помогне на децата да станат критични учащи, активни граждани, потребители на интернет и създатели на едно демократично цифрово общество, да вземат информирани решения и да познават и да могат да противодействат на рисковете, свързани с интернет, като онлайн дезинформацията, тормоза и нарушенията на сигурността на личните данни; като има предвид, че следва да бъдат въведени преподавателски програми в областта на киберсигурността в учебните програми и програмите за професионално обучение;

Т.  като има предвид, че качественото, новаторско цифрово обучение може да бъде атрактивно и интерактивно, като допълва преподавателските методи, подобни на лекции, и предоставя платформи за сътрудничество и генериране на знание;

У.  като има предвид, че големи цифрови дружества все по-често използват образованието за търговски цели и се опитват да окажат влияние върху практиките на преподаване чрез въвеждане на оборудване, софтуер и образователни ресурси или предоставяне на обучение за преподавателите;

Ф.  като има предвид, че за да бъде изпълнено в по-голяма степен обещанието на технологията, държавите членки се нуждаят от ефективни стратегии за изграждане на преподавателски капацитет, а отговорните за изготвянето на политиките трябва да положат повече усилия за подпомагане на тази програма;

Х.  като има предвид, че обществените библиотеки участват в общите усилия за запознаване на гражданите с цифровите умения, като предоставят безплатни услуги за цифрова помощ в социална и подкрепяща среда;

Ц.  като има предвид, че се наблюдава тенденция възрастните без работа или с работа, която не изисква цифрови умения, бързо да изостават в сравнение със своите връстници, разполагащи с повече цифрови умения, като така се възпрепятстват перспективите им за заетост и се изострят социалните и икономическите различия;

Ч.  като има предвид, че постепенната цифровизация на работата ще доведе до изчезването на много професии и повишаване на безработицата; като има предвид, че новите професии, които ще възникнат с цифровизацията, може да компенсират някои от загубените работни места;

Ш.  като има предвид, че цифровите технологии могат да улеснят достъпа до знание и обучение и тяхната употреба позволява на всички центрове за обучение на различни нива да бъдат лесно достъпни и приобщаващи;

Щ.  като има предвид, че без подходящи и целенасочени политики е вероятно възрастните хора и хората с увреждания да страдат най-много от цифровата трансформация;

АА.  като има предвид, че жените съставляват едва 20% от специалистите в областта на науките, едва 27% от завършилите инженерни специалности(15) и само 20% от завършилите компютърни науки(16); като има предвид, че делът на мъжете, работещи в цифровия сектор, е 3,1 пъти по-голям от този на жените; като има предвид, че едва 19% от работниците в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат началник жена, в сравнение с 45% от работниците в други сектори;

АБ.  като има предвид, че възможностите за учене през целия живот обикновено са много по-достъпни за работещи, които вече са висококвалифицирани(17);

АВ.  като има предвид, че постоянният мониторинг и оценяването на нивото на цифровите умения както в организациите, така и сред отделните граждани, са предварително условие за ефективно изпълнение на политиките;

АГ.  като има предвид, че придобиването на основни трансверсални умения като смятане, критическо мислене и умения за социално общуване е ключова предпоставка за придобиването на цифрови умения и компетентности;

1.  подчертава, че придобиването на цифрови умения изисква съгласуван подход за учене през целия живот във формална, неформална и самостоятелна образователна среда, с политически действия и целенасочени намеси, които отговарят на потребностите на различни възрастови групи и учащи;

2.  подчертава потенциала на цифровите технологии в подкрепа на прехода към ориентирани към учащите педагогически подходи, ако тези технологии се включат в обучителния процес планирано и целенасочено; счита, че е необходимо учащите да бъдат направлявани към новаторски практики за създаване на знание „отдолу нагоре“, за да се осъществи действителна трансформация в образованието;

3.  подчертава, че е необходимо да се извърши трансформация на системите за образование и обучение на всички равнища, за да се използват напълно възможностите, предлагани от информационните и комуникационните технологии и медиите, и за да се развият уменията и компетентностите, необходими за удовлетворяване на бъдещите нужди на обществото и трудовия пазар; отново заявява, че тази трансформация трябва да продължи да гарантира правото на личностна реализация, да намери точния баланс между съответните цифрови и житейски умения и да подкрепя индивидуалната устойчивост, критичното мислене и потенциала за иновации;

4.  счита, че образователните институции не могат да си позволят да игнорират цялостното образование на своите учащи, което включва създаването и развитието на критичен и всеобхватен поглед, позволяващ им да се наложат като активни граждани; разбира, че критичното мислене не може да бъде засилено само чрез преподаване на цифрови умения, а че също така е необходимо цялостно образование;

5.  подчертава, че макар и да е от съществено значение да се увеличат основните и задълбочените цифрови умения на учащите, традиционните и хуманистичните умения следва все пак да продължат да бъдат насърчавани;

6.  припомня, че както признава Комисията в своя План за действие в областта на цифровото образование от януари 2018 г., необходимото адаптиране на образователните институции към новите технологии и новаторските педагогически подходи никога не следва да се разглежда като цел само по себе си, а по-скоро като средство за подобряване на качеството и приобщаващия характер на образованието;

7.  подчертава, като признава необходимостта от повече цифрови умения, че понастоящем не е лесно да се оцени въздействието на цифровите технологии върху образованието, което означава, че е жизненоважно да се вземат предвид изследванията в областта на неврологията относно въздействието на цифровите технологии върху развитието на мозъка; поради това призовава за инвестиции в безпристрастни и интердисциплинарни изследвания на различните въздействия на цифровите технологии върху образованието, като се свързват науките за образованието, педагогиката, психологията, социологията, невронауките и компютърните науки, за да се постигне възможно най-задълбочено разбиране за това как умовете на децата и възрастните реагират на цифровата среда, с цел да се увеличат в максимална степен ползите от използването на цифрова технология в образованието и да се сведат до минимум нейните рискове; подчертава необходимостта от насърчаване на отговорно използване на цифровите инструменти, което да защитава физиологичното, невросензорното и поведенческото развитие на учащите, особено през детството, и да постига правилния баланс при ежедневното използване на технологично и цифрово оборудване както в образователните институции, така и в личния живот;

8.  изразява съжаление, че докато използването на онлайн и мобилни приложения и на нови технологии като интернет на нещата става по-широко разпространено от всякога, гражданите, по-специално непълнолетните, често не са наясно с рисковете, свързани с използването на интернет и ИКТ инструменти, например нарушения на сигурността на личните данни, повсеместно проследяване на потребителя и киберпрестъпност; следователно призовава държавите членки да отредят подходяща роля на защитата на личните данни и на основната киберхигиена в учебните програми на училищата;

9.  призовава държавите членки, Комисията и образователните институции да подобрят онлайн безопасността на децата и да се справят с въпросите, свързани с кибертормоза, излагането на вредно и смущаващо съдържание, както и други заплахи, свързани с киберсигурността, като разработват и прилагат програми за превенция и за повишаване на осведомеността; насърчава държавите членки допълнително да популяризират кампанията „# SafeInternet4EU“;

10.  подчертава, че за да се постигнат по-приятен учебен процес и по-добри резултати от ученето, цифровите инструменти трябва да бъдат приспособени към нуждите на студентите, както и че това е начин студентите да станат активни граждани, а не просто пасивни потребители на технологии;

11.  изразява съжаление, че въпреки потенциала на цифровизацията за укрепване и насърчаване на различни и индивидуализирани методи на обучение, въздействието на цифровите технологии върху самото образование е ограничено; по-специално изразява загриженост, че инвестициите в ИКТ в училища и центрове за обучение все още не са довели до желаната трансформация на образователните практики; припомня, че е необходимо училищата и другите учебни среди да подкрепят всички ученици и учащи и да отговарят на техните специфични потребности, като разработват подходящи и ефективни мерки за насърчаване на цифровите умения, особено сред учениците с увреждания, малцинствените групи, мигрантските общности, лицата, преждевременно напускащи училище, дългосрочно безработните и възрастните хора; счита, че подобна подкрепа може да бъде улеснена чрез използването на нови технологии;

12.  отбелязва нарастващата разлика в участието на мъжете и жените в цифровия сектор по отношение на образованието, кариерата и предприемачеството; подчертава, че е от ключово значение да се гарантира подход на балансирано представителство на половете в насърчаването на кариерите в областта на ИКТ и цифровия сектор и да бъдат подкрепяни повече жени със или без статут на студенти в изграждането на кариера в цифровия сектор; подчертава значението на това да се гарантира цифрова грамотност и участие на жените и момичетата в образованието и обучението в областта на ИКТ; насърчава държавите членки да въведат съобразено с възрастта обучение в областта на ИКТ в ранните етапи на училищното образование, като се постави специален акцент върху мерките за преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии и на момичетата се предоставят алтернативни възможности за достъп до дисциплините в областта на НТИМ, тъй като свързаните с пола стереотипи във връзка с тези дисциплини и липсата на женски ролеви модели обикновено са пречка за достъпа на момичетата; счита, че една прецизирана Стратегия за жените и цифровизацията, съчетана с предстоящия план за действие на Комисията за намаляване на разделението между половете в областта на технологиите, би могъл да спомогне за увеличаване на усилията в тази област;

13.  подчертава, че липсата на цифрово оборудване и свързаност в училищата в държавите членки е в ущърб на образованието на учениците в областта на цифровите умения и наличието на цифрови инструменти за преподаване; призовава държавите членки да направят значителни публични инвестиции, за да предоставят на всички училища широколентови мрежи с висок капацитет, и да използват за тази цел съществуващите програми на ЕС, и по-конкретно Механизма за свързване на Европа, който може да подпомогне физическата инфраструктура на широколентовите мрежи с висок капацитет, и схемата за ваучери WiFi4EU; подчертава, че усилията и финансирането за свързаност следва да бъдат насочени по-специално към селските райони и районите в неблагоприятно положение, както и най-отдалечените и планинските региони;

14.  посочва, че институциите за образование и обучение изискват подпомагане от Съюза и държавите членки, както и тясно сътрудничество между всички заинтересованите страни, промишлеността, местните и регионалните органи, общностите и гражданското общество, за да се развие тяхното образование в областта на ИКТ и медиите в съответствие с техния специфичен педагогичен подход и да се осъществи трудният преход към по-цифровизирана учебна среда; подчертава във връзка с това необходимостта от общоучилищен и интердисциплинарен подход към цифрова промяна в образованието;

15.  подчертава, че учителите и обучаващите следва да бъдат в центъра на цифровата трансформация и следователно самите те имат нужда от адекватна първоначална подготовка и продължаващо обучение, което трябва да включва модули за практики на преподаване, съобразени с възрастта и насочени към развитие; настоява, че това обучение изисква време и следва да не представлява допълнителна задача към техните ежедневни дейности; подчертава, че дори повече от преподаването на други основни умения като езикова и математическа грамотност, преподаването на цифрови умения изисква от учителите да актуализират постоянно своите познания и умения; следователно счита, че учителите се нуждаят от подходящо, гъвкаво и висококачествено постоянно професионално развитие, което да отговаря на техните нужди; в това отношение изказва положително мнение за използването на европейските онлайн платформи за увеличаване на възможностите за професионално развитие и за насърчаване на обмена на най-добри практики;

16.  отбелязва, че лицата, на които понастоящем е възложено образованието, имат повече отговорности поради увеличеното използване на цифрови приложения в училищната среда; счита, че те също трябва да бъдат включени в процеса на учене и в използването на технологии, тъй като ако не притежават необходимите цифрови умения, ще бъде по-трудно да включат учащите в учебния процес, което може да доведе до по-голямо социално изключване;

17.  подкрепя и насърчава осъществяването на мерки относно цифровизацията на административните процеси в училищата, за да се намали допълнително административната тежест на всички равнища;

18.  насърчава държавите членки да поощряват и финансират регионалните и местните инициативи в подкрепа на качествени преподавателски практики, целящи повишаване на иновациите;

19.  подчертава значението на училищната автономия за постигането на иновативност в образованието;

20.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят подходящи насоки за законното прилагане на изключенията от законодателството за авторското право в областта на образованието и лесен достъп до лицензии за обществени организации с нестопанска цел в областта на формалното и неформалното образование; счита, че учителите и учениците се нуждаят от сигурност, когато използват ресурси в цифров формат и предават и придобиват умения; в тази връзка препоръчва Комисията да предостави насоки за образователните институции, преподавателите и студентите за тази цел;

21.  посочва, че липсата на цифрови инструменти за мобилните студенти може да влоши качеството на образователния опит в Европа; насърчава Комисията да продължи пилотните си проекти за европейски студентски карти и „Еразъм“ без документи с цел да ги стартира по време на следващия многогодишен програмен период; призовава държавите членки да използват отговорно и ефективно финансовата подкрепа на Съюза и да насърчават финансовите възможности сред широката общественост и образователните институции, за да стане достъпът до цифрово учебно съдържание, инструменти и решения реалност за всички;

22.  посочва, че в съответствие с подхода за учене през целия живот, необходим за цифровите умения, правителствата, в сътрудничество със заинтересовани страни като предприятия и организации на гражданското общество, както във формални, така и в неформални условия, следва да гарантират устойчива цифрова трансформация, при която никой не изостава;

23.  подчертава, че приобщаването и иновативността следва да бъдат водещите принципи за образованието и обучението в цифровата ера; счита, че цифровите технологии следва да не засилват съществуващите неравенства, а вместо това да се използват за преодоляване на цифровото разделение между студенти от различни социално-икономически прослойки и региони на ЕС; подчертава, че един приобщаващ подход следва да се възползва от пълния потенциал на ресурсите, предоставени от новите цифрови технологии, включително персонализирано образование и партньорства между образователните институции, като по този начин може да осигури достъп до качествено образование и обучение за хора от групи в неравностойно положение и хора с по-малко възможности и да се подкрепи интеграцията на мигранти и бежанци;

24.  подчертава, че насърчаването на цифровия достъп до образование не означава задължително равен достъп до възможности за учене и че въпреки че технологиите стават все по-достъпни, придобиването на основни цифрови умения продължава да бъде пречка и цифровото разделение продължава да съществува; посочва, че според данни на Евростат цифровото разделение все още съществува и 44% от хората в Европейския съюз не разполагат с основни цифрови умения(18);

25.  посочва, че комплексните цифрови умения, необходими за ефективното използване на ИКТ, зависят от придобиването на основни умения, че не всеки е равнопоставен, като се наблюдава съществена липса при основните равнища и по-специално засягащи групите в неравностойно положение и голям брой възрастни, че е три пъти по-вероятно по-образованите хора да използват интернет, за да придобият нови умения и създадат нови възможности, отколкото лицата с по-ниски нива на образование(19), както и че поемаме риска технологията да стане средство за обучение за привилегировани, а не за всички;

26.  подчертава необходимостта от промяна в институционалните и педагогическите практики на училищата и на други образователни среди, включително среди за неформално учене, с цел те да станат по-справедливи, като се осигурят значително диверсифицирани и задълбочени структури за подкрепа на всички, а по-специално на групите, изложени на риск от изключване, например безработните, мигрантите, нискоквалифицираните лица, хората с увреждания и възрастните хора;

27.  препоръчва държавите членки да разработят програми за цифрова грамотност на европейските малцинствени и регионални езици и да въведат обучение и инструменти в областта на езиковите технологии в учебните програми на своите училища, университети и професионални училища; отново подчертава, че грамотността продължава да бъде важен фактор и задължително условие за напредъка по отношение на цифровото приобщаване на общностите;

28.  подчертава, че държавите членки следва да предоставят подкрепата, от която образователните институции се нуждаят, за да подобрят цифровизацията на езиците в ЕС; препоръчва училищата в целия ЕС да използват цифрови технологии, за да се повиши участието в трансгранични образователни обмени, чрез видео конференции и виртуални класни стаи; подчертава, че училищата в целия ЕС биха могли да извлекат полза от трансграничния достъп до цифрово съдържание;

29.  набляга на ключовата роля на библиотеките за предоставяне на цифрови услуги на гражданите и за наличието на онлайн обучение и услуги в безопасна среда, достъпна за всички; поради това препоръчва тези усилия да бъдат надлежно финансирани по европейски, национални, регионални и местни схеми, които взаимно да се допълват, както и да се осигури по-голямо признаване на библиотеките за тяхната съществена роля в развитието на медийната грамотност;

30.  призовава за преход към повече неформални възможности за учене и обучение на работното място и настоява, че е необходимо да има качествени, приобщаващи и добре обезпечени с ресурси системи за образование и обучение; счита, че възможностите за преквалификация и повишаване на квалификацията са от основно значение, като съответните компоненти на цифровите умения се включват в програмите за обучение на работното място, и със специални решения за обучение на лица, които работят в малки и средни предприятия; подчертава значението на укрепването на връзките между образованието и заетостта и ролята на професионалното ориентиране и консултиране през целия живот, за да се подпомогне достъпът до подходящо, гъвкаво и висококачествено обучение и професионално развитие;

31.  подчертава, че стажовете в цифровия сектор могат да помогнат на студентите и младите хора да придобият практически цифрови умения на работното място; приветства в този контекст новия пилотен проект за стажове в рамките на проекта „Цифрова възможност“ по „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“; призовава за нов тласък в тази посока по линия на програмите от новата многогодишна финансова рамка (МФР);

32.  препоръчва на държавите членки, в тясно сътрудничество с местните общности и доставчиците на образование и обучение, да предоставят на възрастните хора с ограничени цифрови умения достъп до възможности за повишаване на уменията, които да им позволи да придобият минимални цифрови компетентности;

33.  призовава държавите членки, в сътрудничество с предприятията, местните и регионалните общности, центровете за образование и обучение и заинтересованите страни от гражданското общество, да установят съществуващия недостиг на умения, да повишат цифровата и медийната грамотност и грамотността по отношение на интернет, по-специално сред непълнолетните, и да постигнат високо ниво на цифрова свързаност и приобщаване;

34.  приветства участието на бизнеса в основаването и финансирането на училища;

35.  приветства установяването на стратегически партньорства между академични и изследователски институции и публични и частни партньори като част от Ключово действие 2 на програма „Еразъм +“ с оглед създаването на центрове за високи постижения в областта на ИКТ и насърчаването на развитието на технологични стартиращи предприятия;

36.  припомня, че подходящото оценяване и мониторинг на цифровите умения е от основно значение за постигане на напредък; приветства разработването на инструменти на равнище ЕС за организации (например Рамката за компетентност в областта на цифровите технологии и Референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот) и за отделни лица (например SELFIE); при все това настоява, че методите за ефективно оценяване на цифровите умения трябва да са динамични, гъвкави, да се актуализират постоянно, да бъдат съобразени с нуждите на учащите и да постигат много по-широко внедряване в Съюза и на национално, регионално и местно равнище;

37.  призовава държавите членки да работят с Комисията, за да се гарантира, че инструментът за самоанализ SELFIE е достъпен на регионалните и малцинствени езици в държавите членки;

38.  приветства повишения акцент на политиките на Съюза върху цифровите умения и цифровото образование, както ясно се вижда от плана за действие в областта на цифровото образование, който се основава на няколко успешни дребномащабни политически инициативи като Европейската седмица на програмирането, Коалицията за цифрови умения и работни места и отправения в София призив за действие за цифрови умения и цифрово образование; счита, че преподаването на програмиране следва да бъде част от по-широк образователен подход към информационните технологии и критичното и изчислителното мислене;

39.  при все това отбелязва, че инициативите на Съюза често произлизат от различни генерални дирекции в рамките на Комисията, което възпрепятства координирания подход към политиката за цифрови умения;

40.  подкрепя увеличеното финансиране за цифрови умения в следващото поколение програми по линия на МФР; подчертава, че е необходимо Комисията да насърчава полезни взаимодействия между програмите и да гарантира съгласуване между тях, включително „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“, „InvestEU“ и „Цифрова Европа“, с цел максимално увеличаване на ефективността на финансирането за развитие на качествени цифровите умения и постигане на дългосрочни резултати за учащите от всички възрасти и произход; освен това подчертава необходимостта, в рамките на тези програми и на структурните фондове, да се определи финансова подкрепа за цифровизацията на библиотеките, архивите и музеите и да се повиши и подобри тяхното използване в образованието и културата;

41.  подчертава необходимостта Съюзът да развие способности в области като изкуствения интелект, големите информационни масиви, софтуерното инженерство, квантовата изчислителна технология и уеб дизайна; в този контекст приветства раздела за цифровите умения на програмата „Цифрова Европа“;

42.  насърчава по-силни полезни взаимодействия между държавите членки и останалата част от света в областта на интернет образованието и активното e-гражданство чрез различни механизми и програми за външна дейност на ЕС, включително „Еразмус Мундус“;

43.  подчертава, че свободно достъпните данни и инструментите и методите на сътрудничество в областта на цифровите технологии могат да дадат възможност за иновации в образованието и за по-нататъшно развитие на отворената наука, като по този начин допринасят за просперитета и предприемаческия дух на европейската икономика; посочва също така, че събирането на данни за цифровизацията в институциите за образование и обучение и за използването на цифрови технологии в процеса на учене има решаващ принос за създаването на политики; поради това препоръчва Комисията и държавите членки да събират данни относно степента на свързаност на институциите за образование и обучение и относно договореностите за издаване на сертифицирани по цифров път квалификации и за валидиране на умения, придобити по цифров път, което е цел на Плана за действие в областта на цифровото образование;

44.  изразява съжаление, че не е създадена всеобхватна стратегия за цифровите умения на равнище ЕС, като същевременно е ясно въздействието на цифровата трансформация върху вътрешния пазар на ЕС; счита, че различията между държавите членки показват необходимостта от такава стратегия;

45.  подчертава, че следва да бъдат изготвени препоръки относно минималното равнище на компетентност в областта на цифровите технологии, което учащите следва да постигнат по време на обучението си; поради това призовава за въвеждане в държавите членки на специфичен модул за ИКТ, например въз основа на модула на PISA в областта на ИКТ, както и за включване на учителите в неговото изработване и прилагане; подчертава, че модулът за ИКТ следва да бъде проектиран така, че да гарантира, че образователните институции в държавите членки имат за цел едно и също равнище на компетентност в областта на цифровите технологии, чрез текуща оценка, а не подход, основан на изпитването, и че всички проблеми се идентифицират бързо; насърчава държавите членки да споделят извлечените поуки и най-добри практики, по-специално в областта на образователните иновации;

46.  счита, че планът за действие в областта на цифровото образование следва да бъде разглеждан като първата крачка към пълноценна стратегия на ЕС относно цифровото образование и цифровите умения въз основа на подхода за учене през целия живот, която едновременно може да предостави по-координирана политическа рамка и да бъде приспособима към променящата се реалност; следователно призовава Комисията да оцени критично единадесетте действия по плана, включително тяхното социално приобщаване, за да подготви междинния преглед през 2020 г.; припомня, че надлежният преглед следва да означава желание за съсредоточаване само върху действията с най-добри резултати, за отстраняване на онези, които не постигат резултати, и при необходимост, за разработване на нови действия; подчертава, че повишаването на цифровите умения на по-трудното за достигане възрастно население чрез сътрудничество с доставчици на неформално образование понастоящем е явен пропуск в плана;

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 112, 2.5.2018 г., стр. 42.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0247.
(3) ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 135.
(4) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 44.
(5) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 182.
(6) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 76.
(7) ОВ C 443, 22.12.2017 г., стр. 31.
(8) ОВ C 189, 4.6.2018 г., стр.1.
(9) OВ C 189, 15.6.2017 г., стр. 15.
(10) ОВ С 484, 24.12.2016 г., стр. 1.
(11) ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр.1.
(12) ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 1.
(13) ОВ C 164, 8.5.2018 г., стр. 24.
(14) http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
(15) Европейска комисия, „Обзор на образованието и обучението“ за 2017 г.
(16) Европейска комисия, „Жените в ерата на цифровите технологии“, Люксембург, 2018 г.
(17) Европейска комисия, Съвместен доклад за заетостта за 2018 г.
(18) Евростат, 2016 г.
(19) Работен документ на службите на Комисията от 9 октомври 2008 г., озаглавен „Използване на ИКТ за подпомагане на иновациите и ученето през целия живот за всички – доклад относно напредъка“ (SEC (2008)2629).


Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
PDF 125kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))
P8_TA(2018)0486A8-0370/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0719),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0448/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 30 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0370/2018),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл срокът от осем седмици, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето на тези суми към други действия по националните програми

P8_TC1-COD(2018)0371


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/2000.)

(1) Тази позиция заменя измененията, приети на 29 ноември 2018 г. (Приети текстове P8_TA(2018)0468).


Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
PDF 334kWORD 127k
Изменения, приети от Европейския парламент на 11 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета6, е последната от редица програми на Съюза в продължение на 25 години, които подкрепят прилагането на законодателството в областта на околната среда и климата, както и приоритетите на политиките. В неотдавна извършения междинен преглед тя бе оценена положително, като се посочи, че тя е на правилен път по отношение на ефективността7, ефикасността и целесъобразността. Поради това програмата LIFE за периода 2014—2020 г. следва да бъде продължена с определени промени, набелязани в междинния преглед и последващите оценки. Следователно за периода, започващ от 2021 г., следва да се изготви програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“).
(2)  Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) за периода 2014 – 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета6, е последната от редица програми на Съюза в продължение на 25 години, които подкрепят прилагането на законодателството в областта на околната среда и климата, както и приоритетите на политиките. В неотдавна извършения междинен преглед7 тя бе оценена положително, като се посочи, че тя вече e във висока степен икономически ефективна и е на правилен път по отношение на общата ефективност, ефикасността и целесъобразността. Поради това програмата LIFE за периода 2014—2020 г. следва да бъде продължена с определени промени, набелязани в междинния преглед и последващите оценки. Следователно за периода, започващ от 2021 г., следва да се изготви програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“).
_________________
_________________
6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185);
6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185);
7 Доклад за междинния преглед на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) (SWD(2017)0355).
7 Доклад за междинния преглед на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) (SWD(2017)0355).
Изменение 102
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Продължавайки постигането на целите, определени в законодателството в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, програмата следва да допринесе за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика, за опазването и подобряването на качеството на околната среда и за спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие или чрез директни действия, или чрез подкрепа за интегрирането на тези цели в други политики.
(3)  Като преследва постигането на целите, определени в законодателството в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, програмата следва да допринесе в рамките на справедлива трансформация за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика с нулеви нетни емисии, за опазването и подобряването на състоянието на околната среда и на здравето, за спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, включително чрез подкрепа за мрежата „Натура 2000“, ефективно управление и предприемане на мерки срещу влошаването на състоянието на екосистемите, или чрез директни действия, или чрез подкрепа за интегрирането на тези цели в други политики. Справедливата трансформация следва да бъде постигната в процес на консултации и диалог със социалните партньори и със засегнатите региони и общности. Те следва да бъдат включени, доколкото това е възможно, и в разработването и изпълнението на проектите.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Европейският съюз е поел ангажимент за разработването на всеобхватен отговор на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие, в които се подчертава тясната връзка между управлението на природните ресурси с цел да се гарантира тяхната дългосрочна наличност, екосистемните услуги и тяхната връзка със здравето на човека и устойчивия и приобщаващ икономически растеж. В този дух програмата следва съществено да допринесе както за икономическото развитие, така и за социалното сближаване.
(4)  Европейският съюз е поел ангажимент за разработването на всеобхватен отговор на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие, в които се подчертава тясната връзка между управлението на природните ресурси с цел да се гарантира тяхната дългосрочна наличност, екосистемните услуги и тяхната връзка със здравето на човека и устойчивия и приобщаващ икономически растеж. В този дух програмата следва да отразява принципите на солидарност и споделяне на отговорността, като същевременно съществено допринася както за икономическото развитие, така и за социалното сближаване.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  С цел да се насърчи устойчивото развитие, изискванията за опазване на околната среда и на климата следва да бъдат включени в определянето и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза. Поради това следва да се насърчават полезните взаимодействия и допълняемостта с други програми на Съюза за финансиране, включително чрез улесняване на финансирането на дейности, които допълват стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата и подпомагат внедряването и възпроизвеждането на разработените в рамките на програмата решения. Необходимо е координиране, за да се предотврати двойно финансиране. Комисията и държавите членки следва да предприемат действия, за да предотвратят административно припокриване и административна тежест за бенефициерите по проектите, произтичаща от задължения за докладване по различни финансови инструменти.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Програмата следва да допринесе за устойчивото развитие и за постигането на целите на законодателство, стратегиите, плановете и международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, по-специално на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие8, Конвенцията за биологичното разнообразие9 и Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата10 („Парижко споразумение относно изменението на климата“).
(5)  Програмата следва да допринесе за устойчивото развитие и за постигането на международните ангажименти, свързани с целите на законодателството, стратегиите и плановете на Съюза в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, по-специално на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие8 и нейните цели за устойчиво развитие, Конвенцията за биологичното разнообразие9, Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата10 („Парижко споразумение относно изменението на климата“), Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда („Конвенцията от Орхус“), Конвенцията на ИКЕ на ООН за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Базелска конвенция на ООН за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, Ротердамската конвенция на ООН относно процедурата за предварително обосновано съгласие за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия, както и Стокхолмската конвенция на ООН за устойчивите органични замърсители.
_________________
_________________
8 Програма до 2030 г., резолюция, приета от ОС на ООН на 25.9.2015 г.
8 Програма до 2030 г., резолюция, приета от ОС на ООН на 25.9.2015 г.
9 93/626/ЕИО: Решение на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).
9 93/626/ЕИО: Решение на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).
10 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
10 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
Изменения 6 и 101
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  За да се постигнат общите цели, изпълнението на пакета за кръговата икономика11, рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.12 ,13 ,14, законодателството на Съюза за опазване на природата15, както и на свързани политики16 ,17 ,18 ,19 ,20, е изключително важно.
(6)  За да се постигнат общите цели, изпълнението на пакета за кръговата икономика11, рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.12,13,14, достиженията на правото на Съюза в областта на опазването 14а, 14б, 15, както и на свързани политики16,17,18,19,20,20а, е изключително важно, както и изпълнението2ба на общите програми за действие в рамките на политиката в областта на околната среда и на климата, приети в съответствие с член 192, параграф 3 от ДФЕС, като например Седмата програма за действие за околната среда20в.
_________________
_________________
11 COM(2015)0614, 2.12.2015 г.
11 COM(2015)0614, 2.12.2015 г.
12 Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., COM(2014)0015, 22.1.2014 г.
12 Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., COM(2014)0015, 22.1.2014 г.
13 Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, COM(2013)0216, 16.4.2013 г.
13 Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, COM(2013)0216, 16.4.2013 г.
14 Пакет „Чиста енергия за всички европейци“, COM(2016)0860, 30.11.2016 г.
14 Пакет „Чиста енергия за всички европейци“, COM(2016)0860, 30.11.2016 г.
14а Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
14б Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
15 План за действие за природата, хората и икономиката, COM(2017)0198, 27.4.2017 г.
15 План за действие за природата, хората и икономиката, COM(2017)0198, 27.4.2017 г.
16 Програма за чист въздух за Европа, COM(2013)0918.
16 Програма за чист въздух за Европа, COM(2013)0918.
17 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
17 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
18 Тематичната стратегия за опазване на почвите, COM(2006)0231.
18 Тематичната стратегия за опазване на почвите, COM(2006)0231.
19 Стратегия за мобилност с ниски емисии, COM(2016)0501.
19 Стратегия за мобилност с ниски емисии, COM(2016)0501.
20 План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива съгласно член 10, параграф 6 от Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г.
20 План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива съгласно член 10, параграф 6 от Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г.
20а Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
20б Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата.
20в Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Съюзът отдава голямо значение на дългосрочната устойчивост на резултатите от проектите по LIFE и на способността тези резултати да бъдат гарантирани и запазени след изпълнението на проекта, наред с другото чрез продължаване, възпроизвеждане и/или прехвърляне на проекта. Това предполага специални изисквания за кандидатите, както и необходимостта от гаранции на равнището на Съюза, за да се осигури, че другите финансирани от Съюза проекти не застрашават резултатите от нито един от изпълняваните проекти по LIFE.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  В съответствие с ангажиментите на Съюза в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата се изисква превръщането на Съюза в енергийноефективно, нисковъглеродно и устойчиво на изменението на климата общество. Това на свой ред изисква мерки — със специален акцент върху секторите, допринасящи най-много за сегашните нива на емисиите на CO2 и замърсяването, които спомагат за изпълнението на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и на интегрираните национални планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата, както и за подготовката на стратегията на Съюза до средата на века и дългосрочната стратегия на Съюза в областта на климата и енергетиката. Програмата следва да включва и мерки, които допринасят за изпълнението на политиката на Съюза по адаптация към климата, за да се намали уязвимостта спрямо неблагоприятните въздействия на изменението на климата.
(7)  В съответствие с ангажиментите на Съюза в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата се изисква превръщането на Съюза в устойчиво, прилагащо кръгова икономика, използващо възобновяеми източници на енергия, енергийноефективно и устойчиво на изменението на климата общество с нулеви нетни емисии. Това на свой ред изисква мерки — със специален акцент върху секторите, допринасящи най-много за сегашните нива на емисиите на парникови газове и замърсяването, които спомагат за изпълнението на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и на интегрираните национални планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата, както и за изпълнението на стратегията на Съюза до средата на века и дългосрочната стратегия на Съюза в областта на климата и енергетиката, в съответствие с целта за декарбонизация в Парижкото споразумение. Програмата следва да включва и мерки, които допринасят за изпълнението на политиката на Съюза по адаптация към климата, за да се намали уязвимостта спрямо неблагоприятните въздействия на изменението на климата.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Преходът към чиста енергия е съществен принос към смекчаването на изменението на климата, който има и съпътстващи ползи за околната среда. Действията за изграждане на капацитет в подкрепа на прехода към чиста енергия, финансирани до 2020 г. в рамките на „Хоризонт 2020“, следва да бъдат включени в Програмата, тъй като тяхната цел не е да финансират проекти за високи постижения и да създават иновации, а да улеснят внедряването на вече налични технологии, които да допринесат за смекчаване на последиците от изменението на климата. Включването на тези дейности за изграждане на капацитет в програмата осигурява богати възможности за полезно взаимодействие между подпрограмите и увеличава цялостната съгласуваност на финансирането от ЕС. Поради това следва да бъдат събирани и разпространявани данни за внедряването на съществуващи научноизследователски и иновационни решения, включително от програма „Хоризонт Европа“ и нейните предшественици, в проектите по програма LIFE.
(8)  Преходът към възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергия с почти нулево равнище на емисиите е съществен принос към смекчаването на изменението на климата, който има и съпътстващи ползи за околната среда. Действията за изграждане на капацитет в подкрепа на прехода към чиста енергия, финансирани до 2020 г. в рамките на „Хоризонт 2020“, следва да бъдат включени в Програмата, тъй като тяхната цел не е да финансират проекти за високи постижения и да създават иновации, а да улеснят внедряването на вече налични технологии за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, които да допринесат за смекчаване на последиците от изменението на климата. Програмата следва да включва всички заинтересовани лица и сектори, които участват в прехода към чиста енергия, като например сектора на строителството, промишлеността, транспорта и селското стопанство. Включването на тези дейности за изграждане на капацитет в програмата осигурява богати възможности за полезно взаимодействие между подпрограмите и увеличава цялостната съгласуваност на финансирането от ЕС. Поради това следва да бъдат събирани и разпространявани данни за внедряването на съществуващи научноизследователски и иновационни решения, включително от програма „Хоризонт Европа“ и нейните предшественици, в проектите по програма LIFE.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Оценките на въздействието на законодателството в областта на чистата енергия сочат, че за изпълнението на целите на Съюза в областта на енергетиката до 2030 г. ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 177 млрд. евро годишно през периода 2021—2030 г. Най-големите празнини трябва да бъдат запълнени от инвестиции в декарбонизацията на сгради (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в малък мащаб), където капиталът трябва да бъде насочен към силно децентрализирани проекти. Една от целите на подпрограмата за прехода към чиста енергия е да се изгради капацитет за разработване и обединяване на проекти, като по този начин се спомага и за усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и се стимулират инвестиции в чиста енергия, като се използват и финансовите инструменти, предоставени в рамките на фонда InvestEU.
(9)  Оценките на въздействието на законодателството в областта на чистата енергия сочат, че за изпълнението на целите на Съюза в областта на енергетиката до 2030 г. ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 177 млрд. евро годишно през периода 2021—2030 г. Най-големите празнини трябва да бъдат запълнени от инвестиции в декарбонизацията на сгради (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в малък мащаб), където капиталът трябва да бъде насочен към силно децентрализирани проекти. Една от целите на подпрограмата за прехода към чиста енергия е да се изгради капацитет за разработване и обединяване на проекти, като по този начин се спомага и за усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и се стимулират инвестиции в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, като се използват и финансовите инструменти, предоставени в рамките на фонда InvestEU.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Програмата LIFE е единствената програма, посветена специално на действията в областта на околната среда и климата, и поради това играе ключова роля за подкрепата на прилагането на законодателството на Съюза в тези области.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За действие, за което е предоставен принос по програмата на Съюза, може също да бъде предоставен принос по друга програма на Съюза, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. Действия, които получават кумулативно финансиране от различни програми на Съюза, се одитират само веднъж, като се обхващат всички засегнати програми и съответните им приложими правила.
(11)  За действие, за което е предоставен принос по програмата на Съюза, може също да бъде предоставен принос по друга програма на Съюза, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. Действия, които получават кумулативно финансиране от различни програми на Съюза, следва да се одитират само веднъж, като се обхващат всички засегнати програми и съответните им приложими правила.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  От последния пакет на Съюза за преглед на изпълнението на политиките за околната среда21 става ясно, че е необходим значителен напредък, за да се ускори прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и да се засили включването на целите, свързани с околната среда и климата, в други политики. Поради това програмата следва да действа като катализатор за постигане на необходимия напредък чрез разработване, изпитване и възпроизвеждане на нови подходи; подпомагане на разработването, мониторинга и прегледа на политики; засилване на участието на заинтересованите страни; мобилизиране на инвестиции с помощта на всички инвестиционни програми на Съюза или други източници на финансиране и подпомагане на действия за преодоляване на различните пречки пред ефективното изпълнение на ключовите планове, изисквани от законодателството в областта на околната среда.
(12)  От последния пакет на Съюза за преглед на изпълнението на политиките за околната среда21 става ясно, че е необходим значителен напредък, за да се ускори прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и да се засили включването и интегрирането на целите, свързани с околната среда и климата, в други политики. Поради това програмата следва да действа като катализатор за предприемането на мерки за справяне с хоризонталните, системни предизвикателства, както и с първопричините за слабостите в изпълнението, посочени в прегледа на изпълнението на политиките за околната среда, и за постигане на необходимия напредък чрез изграждане на капацитет, разработване, изпитване и възпроизвеждане на нови подходи; подпомагане на разработването, мониторинга и прегледа на политики; подобряване на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси относно прехода към чиста енергия, включително чрез засилване на участието на обществеността и на заинтересованите страни на различни равнища, изграждане на капацитет, комуникация и осведоменост; мобилизиране на инвестиции с помощта на всички инвестиционни програми на Съюза или други източници на финансиране и подпомагане на действия за преодоляване на различните пречки пред ефективното изпълнение на ключовите планове, изисквани от законодателството в областта на околната среда.
_________________
_________________
21 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати (COM(2017)0063).
21 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати (COM(2017)0063).
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, включително в морските екосистеми, изисква подкрепа за разработването, изпълнението, правоприлагането и оценяването на съответното законодателство и съответната политика на Съюза, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.22, Директива 92/43/ЕИО23 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета25 , по-специално чрез разширяване на базата от знания за разработване и изпълнение на политиките и чрез разработване, изпитване, демонстриране и прилагане на най-добрите практики и решения в малки мащаби или пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително интегрирани подходи за изпълнението на рамките на приоритетни действия, изготвени въз основа на Директива 92/43/ЕИО. Съюзът следва да следи за своите разходи във връзка с биологичното разнообразие, за да изпълни задълженията си за представяне на отчети съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие. Следва да бъдат изпълнени и изискванията за проследяване, съдържащи се в други законодателни актове на Съюза по темата.
(13)  Спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие и на влошаване на състоянието на екосистемите, включително в морските и други водни екосистеми, изисква подкрепа за разработването, изпълнението, правоприлагането и оценяването на съответното законодателство и съответната политика на Съюза, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.22, Директива 92/43/ЕИО23 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета25 , по-специално чрез разширяване на базата от знания за разработване и изпълнение на политиките и чрез разработване, изпитване, демонстриране и прилагане на най-добрите практики и решения, като например ефективно управление, в малки мащаби или пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително интегрирани подходи за изпълнението на рамките на приоритетни действия, изготвени въз основа на Директива 92/43/ЕИО. Съюзът и държавите членки следва да следят за своите разходи във връзка с биологичното разнообразие, за да изпълнят задълженията си за представяне на отчети съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие. Следва да бъдат изпълнени и изискванията за проследяване, съдържащи се в други законодателни актове на Съюза по темата.
_________________
_________________
22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
24 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
24 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Последните оценки, в това число междинния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и проверката за пригодност на законодателството за опазване на природата, показват, че една от основните причини за незадоволителното изпълнение на законодателството на Съюза за опазване на природата и на стратегията за биологичното разнообразие е липсата на подходящо финансиране. Основните инструменти на Съюза за финансиране, включително Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, могат съществено да допринесат за задоволяване на такива нужди. Програмата може още повече да подобри ефективността на това включване чрез стратегически проекти за опазване на природата, които са предназначени да служат за катализатор за изпълнението на законодателството и политиката на Съюза за опазване на природата и биологичното разнообразие, включително действията, определени в рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО. Стратегическите проекти за опазване на природата следва да подкрепят програми за действие в държавите членки с цел включване на съответни цели за опазване на природата и биологичното разнообразие в други политики и програми за финансиране, като по този начин се гарантира, че за изпълнение на тези политики се мобилизират подходящите средства. Държавите членки могат да решат в рамките на своите стратегически планове за общата селскостопанска политика да използват определена част от своя дял от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да привлекат подпомагане за действия, които допълват стратегическите проекти за опазване на природата, предвидени в настоящия регламент.
(14)  Последните оценки, в това число междинния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и проверката за пригодност на законодателството за опазване на природата, показват, че една от основните причини за незадоволителното изпълнение на законодателството на Съюза за опазване на природата и на стратегията за биологичното разнообразие е липсата на подходящо финансиране. Основните инструменти на Съюза за финансиране, включително Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, могат съществено да допринесат за задоволяване на такива нужди, с предварителното условие, че финансирането трябва да бъде допълващо. Програмата може още повече да подобри ефективността на това включване чрез стратегически проекти за опазване на природата, които са предназначени да служат за катализатор за изпълнението на законодателството и политиката на Съюза за опазване на природата и биологичното разнообразие, включително действията, определени в рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО. Стратегическите проекти за опазване на природата следва да подкрепят програми за действие, с цел да се подпомогне включването на съответни цели за опазване на природата и биологичното разнообразие в други политики и програми за финансиране, като по този начин се гарантира, че за изпълнение на тези политики се мобилизират подходящите средства. Държавите членки могат да решат в рамките на своите стратегически планове за общата селскостопанска политика да използват определена част от своя дял от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да привлекат подпомагане за действия, които допълват стратегическите проекти за опазване на природата, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Доброволната схема в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в отвъдморските територии на ЕС (BEST) насърчава опазването на биологичното разнообразие, включително на морското биологично разнообразие, и устойчивото използване на екосистемните услуги, включително екосистемни подходи за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на Съюза. BEST помогна за повишаване на осведомеността за значението, което най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии имат за околната среда, по-специално за опазването на световното биологично разнообразие. В министерските си декларации от 2017 и 2018 г. отвъдморските страни и територии изразиха задоволството си от тази схема за малка финансова помощ в подкрепа на биологичното разнообразие. Целесъобразно е да се гарантира, че програмата ще може да продължи финансирането на безвъзмездни средства в малък размер за биологичното разнообразие в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии.
(15)  Доброволната схема в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в отвъдморските територии на ЕС (BEST) насърчава опазването на биологичното разнообразие, включително на морското биологично разнообразие, и устойчивото използване на екосистемните услуги, включително екосистемни подходи за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на Съюза. Чрез подготвителното действие на BEST, прието през 2011 г., както и чрез последващата програма BEST 2.0 и проекта BEST RUP, BEST помогна за повишаване на осведомеността за значението, което най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии имат за околната среда и за ключовата им роля при опазването на световното биологично разнообразие. По приблизителни оценки на Комисията е необходима финансова подкрепа за проекти по места в тези територии в размер на 8 милиона EUR годишно. В министерските си декларации от 2017 и 2018 г. отвъдморските страни и територии изразиха задоволството си от тази схема за малка финансова помощ в подкрепа на биологичното разнообразие. Следователно е целесъобразно програмата да продължи да осигурява финансирането за бъзвъзмездни средства в малък размер за биологичното разнообразие, включително изграждането на капацитет и капитализирането на финансираните дейности, в най-отдалечените региони и в отвъдморските страни и територии.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Насърчаването на кръговата икономика изисква промяна в начина на мислене по отношение на проектирането, производството, потреблението и обезвреждането на материали и продукти, включително пластмаси. Програмата следва да допринесе за прехода към модел на кръгова икономика чрез финансова подкрепа, насочена към различни действащи лица (предприятия, публични органи и потребители), по-специално чрез прилагане, разработване и възпроизвеждане на най-добри технологии, практики и решения, пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително чрез интегрирани подходи за изпълнението на планове за управление на отпадъците и за тяхното предотвратяване. Чрез подпомагане на изпълнението на стратегията за пластмасите могат да се предприемат действия по-специално за решаване на проблема с морските отпадъци.
(16)  Насърчаването на кръговата икономика и на ефикасното използване на ресурсите изисква промяна в начина на мислене по отношение на проектирането, производството, потреблението и обезвреждането на материали и продукти, включително пластмаси. Програмата следва да допринесе за прехода към модел на кръгова икономика чрез финансова подкрепа, насочена към различни действащи лица (предприятия, публични органи и потребители), по-специално чрез прилагане, разработване и възпроизвеждане на най-добри технологии, практики и решения, пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително чрез интегрирани подходи за прилагане на йерархията на отпадъците и за изпълнението на планове за управление на отпадъците и за тяхното предотвратяване. Чрез подпомагане на изпълнението на стратегията за пластмасите могат да се предприемат действия по-специално за решаване на проблема с морските отпадъци.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  Високото равнище на опазване на околната среда е от основно значение за здравето и благосъстоянието на гражданите на Съюза. Програмата следва да подпомага целта на Съюза да се произвеждат и използват химикалите по начини, които да свеждат до минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето на човека и върху околната среда, и да се разработи стратегия на Съюза за нетоксична околна среда. Програмата следва също така да подпомага дейностите за улесняване на прилагането на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се постигнат нива на шума, които не пораждат значително отрицателно въздействие и опасности за човешкото здраве.
___________________
1a Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда – Декларация на Комисията в Помирителния комитет във връзка с Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда (OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Дългосрочната цел на Съюза в областта на политиката за чистота на въздуха е да се постигнат равнища на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни последици и рискове за здравето на човека. Обществеността е много добре осведомена за замърсяването на въздуха, а гражданите очакват органите да предприемат действия. В Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета26 се подчертава ролята, която финансирането от Съюза може да играе за постигането на целите за чист въздух. Поради това програмата следва да подпомага проекти, включително стратегически интегрирани проекти, които имат потенциал за привличане на публични и частни средства, както и да бъдат примери за добри практики и катализатори за изпълнението на планове и законодателство за качеството на въздуха на местно, регионално, многорегионално, национално и транснационално равнище.
(17)  Дългосрочната цел на Съюза в областта на политиката за чистота на въздуха е да се постигнат равнища на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни последици и рискове за здравето на човека и за околната среда, като същевременно укрепват полезните взаимодействия между подобряването на качеството на въздуха и намаляването на емисиите на парникови газове. Обществеността е много добре осведомена за замърсяването на въздуха, а гражданите очакват органите да предприемат действия, по-специално в областите, в които населението и екосистемите са изложени на високи равнища на замърсители на въздуха. В Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета26 се подчертава ролята, която финансирането от Съюза може да играе за постигането на целите за чист въздух. Поради това програмата следва да подпомага проекти, включително стратегически интегрирани проекти, които имат потенциал за привличане на публични и частни средства, както и да бъдат примери за добри практики и катализатори за изпълнението на планове и законодателство за качеството на въздуха на местно, регионално, многорегионално, национално и транснационално равнище.
_________________
_________________
26 Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
26 Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Опазването и възстановяването на морската среда е една от основните цели на политиката на ЕС в областта на околната среда. Програмата следва да предоставя подкрепа за следното: управлението, опазването, възстановяването и мониторинга на биологичното разнообразие и морските екосистеми, по-специално в морските зони по „Натура 2000“, както и от защитата на видовете в съответствие с рамките за приоритетни действия, разработени съгласно Директива 92/43/ЕИО; постигането на добро екологично състояние в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28; насърчаването на чисти и „здрави“ морета; изпълнението на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика с цел решаване по-специално на проблема с изгубените риболовни уреди и морските отпадъци; и насърчаването на участието на Съюза в международното управление на океаните, което е от съществено значение за постигане на целите на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие и за осигуряване на „здрави“ океани и за бъдещите поколения. Стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата в рамките на програмата следва да съдържат съответни действия, целящи опазването на морската среда.
(19)  Опазването и възстановяването на водната среда е една от основните цели на политиката на ЕС в областта на околната среда. Програмата следва да предоставя подкрепа за следното: управлението, опазването, възстановяването и мониторинга на биологичното разнообразие и водните екосистеми, по-специално в морските зони по „Натура 2000“, както и от защитата на видовете в съответствие с рамките за приоритетни действия, разработени съгласно Директива 92/43/ЕИО; постигането на добро екологично състояние в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28; насърчаването на чисти и „здрави“ морета; изпълнението на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика с цел решаване по-специално на проблема с изгубените риболовни уреди и морските отпадъци; и насърчаването на участието на Съюза в международното управление на океаните, което е от съществено значение за постигане на целите на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие и за осигуряване на „здрави“ океани и за бъдещите поколения. Стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата в рамките на програмата следва да съдържат съответни действия, целящи опазването на водната среда.
_________________
_________________
28 Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
28 Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19a)  Настоящият природозащитен статус на обектите по „Натура 2000“ в рамките на земеделски земи е много лош, което показва, че тези зони продължават да имат нужда от защита. Настоящите плащания по ОСП за зоните по „Натура 2000“ са най-ефективното средство за запазване на биологичното разнообразие в рамките на земеделските земи. Тези плащания обаче не са достатъчни и нямат голяма стойност за природния капитал. Поради това, с цел да се стимулира екологичната защита на тези зони, плащанията по ОСП за зоните по „Натура 2000“ следва да бъдат увеличени.
_________________
1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, and Y. Zinngrebe (2017 г.). Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment („Подходяща ли е ОСП, за да изпълнява своето предназначение? Оценка на проверката на пригодността, основаваща се на данни“). Leipzig, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Подобряването на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси на прехода към чиста енергия изисква участието на гражданското общество чрез повишаване на осведомеността на обществеността, ангажираност на потребителите и разширяване на участието на заинтересованите страни, в това число неправителствените организации, в консултации по свързани с темата политики и тяхно осъществяване.
(20)  Подобряването на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси на прехода към чиста енергия изисква участието на гражданското общество чрез повишаване на осведомеността на обществеността, включително чрез комуникационна стратегия, която да взема предвид новите медии и социалните мрежи, ангажираност на потребителите и разширяване на участието на обществеността и на заинтересованите страни на различни равнища, в това число неправителствените организации, в консултации по свързани с темата политики и тяхно осъществяване. Поради това е целесъобразно програмата да подпомага широк кръг от неправителствени организации (НПО), както и мрежи на организации с нестопанска цел, които преследват цел от общ интерес за Съюза и които развиват дейност предимно в областта на околната среда или действията във връзка с климата, като предоставят по конкурентен и прозрачен начин безвъзмездни средства за оперативни разходи, за да помагат на тези НПО, мрежи и субекти да допринасят реално за политиката на Съюза и да изграждат и укрепват капацитета си да се превърнат в по-ефикасни партньори.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Въпреки че подобряването на управлението на всички равнища следва да бъде цел, съдържаща се във всички подпрограми на програмата, програмата следва да подпомага разработването и прилагането на хоризонталното законодателство относно управлението на околната среда, включително законодателството за прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда29.
(21)  Въпреки че подобряването на управлението на всички равнища следва да бъде цел, съдържаща се във всички подпрограми на програмата, програмата следва да подпомага разработването, прилагането и гарантирането на изпълнението на достиженията на правото в областта на околната среда и климата, както и действителното постигане на съответствие с тези достижения, и по-специално на хоризонталното законодателство относно управлението на околната среда, включително законодателството за прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда29 29а, както и по отношение на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Орхуската конвенция.
_________________
_________________
29 OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
29 OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
29a Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13);
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Програмата следва да подготвя и подкрепя пазарните участници за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика чрез изпробване на нови бизнес възможности, повишаване на професионалните умения, улесняване на достъпа на потребителите до устойчиви продукти и услуги, ангажиране и овластяване на влиятелни личности и изпробване на нови методи за адаптиране на съществуващите процеси и бизнес средата. За да се съдейства за по-широк пазарно проникване на устойчиво развити решения, следва да се насърчават приемането от страна на обществеността и ангажираността на потребителите.
(22)  Програмата следва да подготвя и подкрепя пазарните участници за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика с нулеви нетни емисии чрез изпробване на нови бизнес възможности, повишаване на професионалните умения, улесняване на достъпа на потребителите до устойчиви продукти и услуги, ангажиране и овластяване на влиятелни личности и изпробване на нови методи за адаптиране на съществуващите процеси и бизнес средата. За да се съдейства за по-широк пазарно проникване на устойчиво развити решения, следва да се насърчават приемането от страна на обществеността и ангажираността на потребителите.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22а)  Програмата е разработена в подкрепа на демонстрирането на техники, подходи и най-добри практики, които могат да бъдат възпроизведени и разширени. Намирането на новаторски решения ще допринесе за подобряването на екологичните показатели и на устойчивостта, по-специално за развитието на устойчиви селскостопански практики в областите, в които се извършват дейности във връзка с климата, водите, почвите, биологичното разнообразие и отпадъците. В това отношение следва да се подчертае полезното взаимодействие с други програми и политики, като например Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост и Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  На равнището на Съюза големи инвестиции в мерки в областта на околната среда и климата се финансират предимно чрез основните програми за финансиране от Съюза (включване). В своята роля на катализатор стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата, които трябва да бъдат разработени в рамките на програмата, следва да привлекат възможности за финансиране по тези програми за финансиране и други източници на финансиране, като например национални фондове, и да създадат полезни взаимодействия.
(23)  На равнището на Съюза големи инвестиции в мерки в областта на околната среда и климата се финансират предимно чрез основните програми за финансиране от Съюза. Ето защо е от първостепенно значение да се увеличат усилията с цел включване, да се гарантира устойчивост, биологично разнообразие и устойчивост на изменението на климата по другите програми на Съюза за финансиране и да се включат гаранции за устойчивост във всички инструменти на Съюза. Комисията следва да разполага с правомощията да приеме обща методология и да предприеме ефективни мерки, за да гарантира, че проектите по програма LIFE няма да бъдат засегнати по отрицателен начин от други програми и политики на Съюза. В своята роля на катализатор стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата, които трябва да бъдат разработени в рамките на програмата, следва да привлекат възможности за финансиране по тези програми за финансиране и други източници на финансиране, като например национални фондове, и да създадат полезни взаимодействия.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)  Успехът на стратегическите проекти за природата и на стратегическите интегрирани проекти зависи от тясното сътрудничество между националните, регионалните и местните органи и недържавните участници, засегнати от целите на Програмата. Поради това следва да се прилагат принципите на прозрачност и оповестяване във връзка с решенията относно разработването, изпълнението, оценката и мониторинга на проектите, по-специално в случай на интегриране или когато са включени множество източници на финансиране.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  С оглед на значението на борбата срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включване на мерките в областта на климата и за постигане на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да бъдат заделени за подпомагане на цели, свързани с климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 61 % от общия финансов пакет на Програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата, и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.
(24)  С оглед на значението на координираната и амбициозна борба срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включване на мерките в областта на климата и за постигане на общата цел поне 25% от разходите на бюджета на ЕС да бъдат заделени за подпомагане на цели, свързани с климата, за МФР за периода 2021—2027 г. и годишна цел от 30% във възможно най-кратък срок и не по-късно от 2027 г. Очаква се действията по програмата да допринесат с [61%] от общия финансов пакет на Програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата, и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  При изпълнението на програмата следва да се обърне надлежно внимание на стратегията за най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС и предвид специфичните нужди и уязвимостта на тези региони. Освен това следва да се вземат предвид и други политики на Съюза, различни от тези в областта на околната среда, климата и свързаната политика за прехода към чиста енергия.
(25)  При изпълнението на програмата следва да се обърне надлежно внимание на стратегията за най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС и предвид специфичните нужди и уязвимостта на тези региони. Въз връзка с това финансирането от Съюза и държавите членки следва да се засили по подходящ начин. Освен това следва да се вземат предвид и други политики на Съюза, различни от тези в областта на околната среда, климата и свързаната политика за прехода към чиста енергия.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  В подкрепа на изпълнението на програмата Комисията следва да си сътрудничи с националните звена за контакт по програмата, да организира семинари и работни срещи, да публикува списъци с проекти, финансирани по програмата, или да предприеме други дейности за разпространяване на резултатите от проектите и за улесняване на обмена на опит, познания и най-добри практики и на възпроизвеждането на резултатите от проектите в целия Съюз. Тези дейности следва да са насочени по-специално към държавите членки със слабо усвояване на средствата и да улеснят комуникацията и сътрудничеството между бенефициерите, кандидатите или заинтересованите страни по завършени и текущи проекти в една и съща област.
(26)  В подкрепа на изпълнението на програмата Комисията следва да си сътрудничи с националните, регионалните и местните звена за контакт по програмата, включително при създаването на консултативна мрежа на местно равнище, за да се улесни разработването на проекти с висока добавена стойност и въздействие върху политиките и да се гарантира предоставянето на информация относно допълнителното финансиране, възможностите за прехвърляне на проектите, както и дългосрочната устойчивост, да организира семинари и работни срещи, да публикува списъци с проекти, финансирани по програмата, или да предприеме други дейности, например медийни кампании, с цел да разпространява по-добре резултатите от проектите и за улесняване на обмена на опит, познания и най-добри практики и на възпроизвеждането на резултатите от проектите в целия Съюз, като по този начин насърчава сътрудничеството и комуникацията. Тези дейности следва да са насочени по-специално към държавите членки със слабо усвояване на средствата и да улеснят комуникацията и сътрудничеството между бенефициерите, кандидатите или заинтересованите страни по завършени и текущи проекти в една и съща област. От съществено значение е тази комуникация и това сътрудничество да включват и регионалните и местните органи и заинтересовани лица.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)
(28a)  Минималните и максималните проценти на съфинансиране следва да бъдат определени на такива равнища, каквито са необходими за поддържане на ефективното равнище на подпомагане, предоставяно от програмата, като същевременно се вземат предвид гъвкавостта и адаптивността, необходими с цел да се отговори на съществуващото многообразие от действия и субекти.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Видовете финансиране и методите за изпълнение следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали за разходи за единица.
(31)  Видовете финансиране и методите за изпълнение следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали за разходи за единица. Комисията следва да гарантира, че прилагането е лесно разбираемо, и да насърчава реално опростяване за организаторите на проекти.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)
(36a)  За да се гарантира, че подпомагането от страна на програмата, както и нейното изпълнение са в съответствие с политиките и приоритетите на Съюза и допълват другите финансови инструменти на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да допълва настоящия регламент чрез приемане на многогодишни работни програми. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно допринасяне за устойчиво развитие и за постигане на целите на законодателството, стратегиите, плановете или международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, климата и — ако има отношение — на чистата енергия не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а поради мащаба и последиците от настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
(38)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да допринесе за висока степен на опазване на околната среда и амбициозни действия в областта на климата в рамките на добро управление и възприемане на подход с участието на множество заинтересовани лица и за постигане на целите на законодателството, стратегиите, плановете или международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, биологичното разнообразие, климата, кръговата икономика и — ако има отношение — на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците от настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се създава Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“).
С настоящия регламент се създава Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“), обхващаща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—-2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
С него се определят целите на програмата, бюджетът за посочения период, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „стратегически проекти за опазване на природата“ означава проекти, с които се подпомага постигането на целите за опазване на природата и биологичното разнообразие, като в държавите членки се изпълняват съгласувани програми за действие с цел включване на тези цели и приоритети в други политики и инструменти за финансиране, включително чрез координираното изпълнение на рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО;
(1)  „стратегически проекти за опазване на природата“ означава проекти, с които се подпомага постигането на целите за опазване на природата и биологичното разнообразие, като се изпълняват съгласувани програми за действие, по-специално като се включват тези цели и приоритети в други политики и инструменти за финансиране, включително чрез координираното изпълнение на рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Общата цел на програмата е да допринесе за преминаването към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика, включително чрез прехода към чиста енергия, за опазването и подобряването на качеството на околната среда и за спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, като по този начин се допринася за устойчиво развитие.
1.  Общата цел на програмата е да се допринесе в рамките на справедлива трансформация за преминаването към чиста, кръгова, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика с нулеви нетни емисии, да се опазва и да се подобрява качеството на околната среда и да се спре и да се обърне процесът на загуба на биологично разнообразие и влошаването на състоянието на екосистемите, като по този начин се допринася за устойчиво развитие.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a
a)  разработване, демонстриране и насърчаване на новаторски техники и подходи за постигане на целите, залегнали в законодателството и политиката на Съюза в областта на околната среда и действията по климата, включително прехода към чиста енергия, както и допринасяне за прилагането на най-добри практики в областта на природата и биологичното разнообразие;
a)  разработване, демонстриране и насърчаване на новаторски техники и подходи за постигане на целите, залегнали в законодателството и политиката на Съюза в областта на околната среда и действията по климата, включително прехода към чиста, възобновяема енергия и повишаване на енергийната ефективност, както и допринасяне за основано на знания ефективно управление и прилагането на най-добри практики в областта на природата и биологичното разнообразие, включително посредством подкрепа за мрежата „Натура 2000“;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б
б)  подпомагане на разработването, изпълнението, мониторинга и правоприлагането на съответното законодателство и политика на Съюза, включително като се подобрява управлението чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на гражданското общество;
б)  подпомагане на разработването, изпълнението, мониторинга и ефективното спазване и прилаганe на съответното законодателство и политика на Съюза, по-специално като се подкрепя изпълнението на общите програми на Съюза за действие за околната среда, приети съгласно член 192, параграф 3 от ДФЕС, и като се подобрява управлението в областта на околната среда и климата на всички равнища, включително като се подобрява управлението чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на гражданското общество;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021–2027 г. възлиза на 5 450 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021— 2027 г. възлиза на 6 442 000 000 EUR по цени за 2018 г. (7 272 000 000 EUR по текущи цени).
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:
2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:
a)  3 500 000 000 EUR за областта на околната среда, от които
a)   4 715 000 000 EUR по цени за 2018 г. (5 322 000 000 EUR по текущи цени), които представляват 73,2% от целия финансов пакет за програмата, за областта на околната среда, от които
(1)  2 150 000 000 EUR за подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие и
(1)  2 829 000 000 EUR по цени за 2018 г. (3 261 420 000 EUR по текущи цени, които представляват 44,9% от целия финансов пакет за програмата) за подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие и
(2)  1 350 000 000 EUR за подпрограмата за кръгова икономика и качество на живот;
(2)   1 886 000 000 по цени за 2018 г (2 060 580 000 EUR по текущи цени, които представляват 28,3% от целия финансов пакет за програмата) за подпрограмата за кръгова икономика и качество на живот;
б)  1 950 000 000 EUR за областта на околната среда, от които
б)  1 950 000 000 EUR за областта на околната среда, от които
(1)  950 000 000 EUR за подпрограмата за смекчаване на изменението на климата и приспособяването към това изменение и
(1)  950 000 000 EUR за подпрограмата за смекчаване на изменението на климата и приспособяването към това изменение и
(2)  1 000 000 000 EUR за подпрограмата за прехода към чиста енергия.
(2)  1 000 000 000 EUR за подпрограмата за прехода към чиста енергия.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
1.  Програмата е отворена за следните трети държави:
1.  Програмата е отворена за следните трети държави, при условие че се спазват напълно всички нейни правила и разпоредби:
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
Член 6а
Международно сътрудничество
В процеса на изпълнение на програмата е възможно сътрудничество със съответните международни организации и техните институции и органи, когато е необходимо за постигането на общите цели, предвидени в член 3.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 7
Програмата се изпълнява по начин, който да гарантира нейната съгласуваност с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа и InvestEU, с цел да се създадат полезни взаимодействия, по-специално по отношение на стратегическите проекти за опазване на природата и стратегическите интегрирани проекти, и да се подпомага за внедряването и възпроизвеждането на разработени по програмата решения.
Комисията осигурява съгласувано изпълнение на програмата; Комисията и държавите членки осигуряват последователност и координиране с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа, Фонда за иновации на схемата на ЕС за търговия с емисии и InvestEU, с цел да се създадат полезни взаимодействия, по-специално по отношение на стратегическите проекти за опазване на природата и стратегическите интегрирани проекти, и да се подпомага за внедряването и възпроизвеждането на разработени по програмата решения. Комисията и държавите членки осигуряват допълняемост на всички равнища. Комисията определя конкретни действия и мобилизира съответното финансиране по други програми на Съюза, както и улеснява координираното и последователно изпълнение на допълнителните действия, финансирани от други източници.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)
1a.  Програмата се изпълнява в рамките на справедлива трансформация, при която засегнатите общности и територии са включени в разработването и изпълнението на проектите, по-специално чрез консултации и диалог.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3
3.  Проекти в рамките на подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие във връзка с управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“ съгласно директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО се подпомагат в съответствие с рамките за приоритетни действия, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО.
3.  Проекти в рамките на подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие във връзка с управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“ съгласно директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО вземат под внимание приоритетите, определени в националните и регионалните планове, стратегии и политики, наред с другото в рамките за приоритетни действия, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4
4.  С безвъзмездни средства може да бъдат финансирани дейности извън Съюза, при условие че проектът преследва целите на Съюза в областта на околната среда и климата и дейностите извън Съюза са необходими за осигуряване на ефективността на мерките, осъществявани на териториите на държавите членки.
4.  С безвъзмездни средства може да бъдат финансирани дейности извън държава – членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея, при условие че проектът преследва целите на Съюза в областта на околната среда и климата и дейностите извън Съюза са необходими за осигуряване на ефективността на мерките, осъществявани на териториите на държавите членки или отвъдморска страна или територия, или за подкрепа на международни споразумения, по които Съюзът е страна.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а – точка 3
(3)  други трети държави, посочени в работната програма съгласно условията, посочени в параграфи 46;
(3)  други трети държави, посочени в многогодишните работни програми съгласно условията, посочени в параграфи 46;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 а (нов)
6a.   За да се гарантира ефективното използване на средствата по програмата и ефективното участие на правните субекти, посочени в параграф 4, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за допълване на настоящия член чрез определяне на степента, до която участието на тези правни субекти в провежданата от Съюза политика в областта на околната среда и климата е достатъчно, за да се считат те за допустими за програмата.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
Член 12а
Процедури за представяне и подбор на проекти
1.  По програмата се въвеждат следните процедури за представяне и подбор на проекти:
a)  опростен двуетапен подход, основаващ се на представянето и оценката на резюме, последвано от пълно предложение, за кандидатите, чиито предложения са преминали предварителния подбор;
б)  стандартен едноетапен подход, основаващ се единствено на представянето и оценката на пълно предложение. Ако се избере стандартният подход, а не опростеният, в работната програма се посочат мотивите за това решение, с оглед на организационните и оперативните ограничения, свързани с всяка подпрограма, и ако е приложимо, с всяка покана за представяне на предложения.
2.  За целите на параграф 1 „резюме“ означава докладна записка от не повече от 10 страници, която включва описание на съдържанието на проекта, потенциалния(ите) партньор(и), ограниченията, които има вероятност да възникнат, и плана за действие при извънредни ситуации за тяхното преодоляване, както и избраната стратегия за гарантиране на устойчивостта на резултатите от проекта след неговото приключване, административните формуляри, свързани с бенефициерите, участващи в проекта, и подробен бюджет на проекта.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 13
Член 13
Член 13
Критерии за оценка на офертите
Критерии за оценка на офертите
Критериите за оценка на офертите се определят в поканите за представяне на предложения, като се взема под внимание следното:
Критериите за оценка на офертите се определят в многогодишните работни програми, посочени в член 17, и в поканите за представяне на предложения, като се взема под внимание следното:
a)  Проектите, финансирани по програмата, избягват да подронват постигането на целите на програмата в областта на околната среда, климата или ако има отношение на чистата енергия, и, ако е възможно, насърчават екологосъобразни обществени поръчки.
a)  Проектите, финансирани по програмата, не подронват постигането на целите на програмата в областта на околната среда, климата или ако има отношение на чистата енергия, и когато е възможно, насърчават екологосъобразни обществени поръчки.
aа)  Проектите осигуряват ефективен от гледна точка на разходите подход и са последователни в техническо и финансово отношение.
аб)  Приоритет се дава на проектите с възможно най-голям потенциален принос за постигане на целите, определени в член 3.
б)  Приоритет се дава на проекти, които осигуряват съпътстващи ползи, и насърчават полезни взаимодействия между подпрограмите, посочени в член 4.
б)  Приоритет се дава на проекти, които осигуряват съпътстващи ползи, и насърчават полезни взаимодействия между подпрограмите, посочени в член 4.
в)  Приоритет се дава на проекти, които имат най-голям потенциал за възпроизвеждане и за внедряване в публичния или частния сектор или за мобилизиране на най-големите инвестиции или финансови ресурси (каталитичен потенциал).
в)  Проектите, които имат най-голям потенциал за възпроизвеждане и за внедряване в публичния или частния сектор или за мобилизиране на най-големите инвестиции или финансови ресурси (каталитичен потенциал), получават бонус, когато се оценяват.
г)  Възпроизводимостта на резултатите от стандартни проекти за действия трябва да бъде гарантирана.
г)  Възпроизводимостта на резултатите от стандартни проекти за действия трябва да бъде гарантирана.
д)  Проекти, които се опират върху резултатите или разширяват мащаба на резултатите от други проекти, финансирани по програмата, предшестващите програми или с други средства от Съюза, получават допълнителни точки при оценяването.
д)  Проекти, които се опират върху резултатите или разширяват мащаба на резултатите от други проекти, финансирани по програмата, предшестващите програми или с други средства от Съюза, получават допълнителни точки при оценяването.
е)  Когато е уместно, се обръща специално внимание на проектите в географски райони със специфични нужди и уязвимост, като например райони със специфични предизвикателствата в областта на околната среда или природни ограничения, трансгранични райони или най-отдалечени региони.
е)  Когато е уместно, се обръща специално внимание на биогеографското равновесие на проектите и проектите в географски райони със специфични нужди и уязвимост, като например райони със специфични предизвикателствата в областта на околната среда или природни ограничения, трансгранични райони, райони с висока природна стойност или най-отдалечени региони.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  За действие, за което е предоставен принос по друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За всеки принос на програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да бъде изчислено на пропорционална основа в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подпомагане.
1.  За действие, за което е предоставен принос по друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За да отговарят на условията за принос по линия на програмата, действията, които са финансирани по други програми на Съюза, не трябва да са подронвали целите в областта на околната среда или климата, определени в член 3. За всеки принос на програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да бъде изчислено на пропорционална основа в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подпомагане.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Действия, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, сравнителни условия:
2.  Действия, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, сравнителни условия:
a)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по програмата;
a)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по програмата;
б)  отговарят на минималните изисквания за качество на съответната покана за представяне на предложения;
б)  отговарят на минималните изисквания за качество на съответната покана за представяне на предложения;
в)  възможно е те да не бъдат финансирани в рамките на посочената покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,
в)  възможно е те да не бъдат финансирани в рамките на посочената покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,
могат да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, предоставящ подпомагането.
могат да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че тези действия са в съответствие с целите и критериите за допустимост на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, предоставящ подпомагането.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.
Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент, като се обръща надлежно внимание на изискванията за устойчивост и прозрачност.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 17 – заглавие
Работна програма
Многогодишна работна програма
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява чрез най-малко две многогодишни работни програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.
1.  Програмата се изпълнява чрез най-малко две многогодишни работни програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за допълване на настоящия регламент чрез приемането на тези многогодишни работни програми.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)
1a.   Комисията гарантира, че при разработването на работните програми се провеждат надлежни консултации със съзаконодателите и със съответните заинтересовани страни, включително организациите на гражданското общество.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква a а (нова)
(aa)  минималните и максималните проценти на съфинансиране, диференцирани между подпрограмите, посочени в член 4, и допустимите действия, посочени в член 10, за които общият максимален процент на съфинансиране в първата многогодишна работна програма за дейностите, посочени в член 10, параграф 2, букви а), б) и г), е до [60%] от допустимите разходи и [75%] в случай на проекти, финансирани по подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие, които се отнасят за приоритетни местообитания или видове за целите на прилагането на Директива 92/43/ЕИО или за видовете птици, считани за приоритет за финансиране от Комитета за адаптиране към техническия и научния прогрес, създаден съгласно член 16 от Директива 2009/147/ЕО, когато това е необходимо за постигане на целта за опазване;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а б (нова)
аб)  максималната обща сума , предвидена за операции за смесено финансиране;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква г а (нова)
га)  ориентировъчни графици за поканите за представяне на предложения за периода, обхванат от многогодишната работна програма;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква г б (нова)
гб)  техническата методология за процедурата за представяне и подбор на проекти и критериите, посочени в член 13, за оценка на офертите.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов)
2а.  Първата многогодишна работна програма е за срок от четири години, а втората многогодишна работна програма е за срок от три години.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 б (нов)
2б.  Комисията гарантира, че неизползваните средства от дадена покана за представяне на предложения се преразпределят между различните видове действия, посочени в член 10, параграф 2.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2 в (нов)
2в.  Комисията осигурява консултации със заинтересованите страни при разработването на многогодишните работни програми.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения, при надлежно отчитане на съгласуваността, полезните взаимодействия, добавената стойност за Съюза и дългосрочната устойчивост, като се използват приоритетите на съответната програма за действие за околната среда.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на изпълнението на програмата, като се използват показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в съответствие с приложение II. Ако е необходимо, оценката се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
Оценката включва най-малко следното:
a)  качествените и количествените аспекти на прилагането на програмата;
б)  ефикасността на използването на ресурсите;
в)  степента , в която са постигнати целите на всички мерки, като се посочват, когато е възможно, резултатите и въздействията;
г)  действителния или очаквания успех на проектите за мобилизиране на други фондове на Съюза, като се вземат предвид по-специално ползите от по-голямата съгласуваност с други финансови инструменти на Съюза;
д)  степента, в която са постигнати полезни взаимодействия между целите, и допълняемостта на програмата с други съответни програми на Съюза;
е)  добавената стойност за Съюза и дългосрочното въздействие на програмата с оглед на вземане на решение за подновяване, изменение или прекратяване на мерките;
ж)  степента , в която са участвали заинтересованите страни;
з)  количествен и качествен анализ на приноса на програмата към природозащитния статус на местообитанията и видовете, изброени в Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата; тази окончателна оценка се допълва от външен и независим доклад за последваща оценка, обхващащ прилагането на програмата и резултатите от нея.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и оповестява публично резултатите от оценките.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. За тази цел бенефициерите използват логото на програмата, представено в приложение IIa, за всички комуникационни дейности и това лого се поставя на видими за обществеността информационни табла, разположени на стратегически места. Всички стоки за дълготрайна употреба, придобити в рамките на програмата, носят логото на програмата, освен ако Комисията не е уточнила друго.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4
4.  Обратните постъпления от финансовите инструменти, създадени с Регламент (ЕС) № 1293/2013, могат да бъдат инвестирани във финансовите инструменти, създадени по [фонда InvestEU].
4.  Обратните постъпления от финансовите инструменти, създадени с Регламент (ЕС) № 1293/2013, се преразпределят между действията по настоящата програма.
Изменение 71
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – тире 3 а (ново)
—  Химически вещества
Изменение 72
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – тире 5 а (ново)
—  Шум
Изменение 73
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – тире 5 б (ново)
—  Използване и ефективност на ресурсите
Изменение 74
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2а (нова)
2.2a.  Обществена осведоменост
Изменение 75
Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa
Лого на програмата
20181211-P8_TA(2018)0487_BG-p0000002.png

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0397/2018).


Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I
PDF 122kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))
P8_TA(2018)0488A8-0142/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0011),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0010/2017),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г. (1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 24 октомври 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0142/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

P8_TC1-COD(2017)0004


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/130.)

(1) ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 56.


Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I
PDF 374kWORD 111k
Изменения, приети от Европейския парламент на 11 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))(1)
P8_TA(2018)0489A8-0417/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Проект на законодателна резолюция   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Позоваване 1
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, член 114 и член 168, параграф 4, буква б) от него,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, член 114, член 168, параграф 4, буква б) и член 192, параграф 1 от него,
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Дейностите по управление на риска, оценка на риска и обмяна на информация за риска следва да се основават на цялостно прилагане, наред с другото, на принципа на предпазните мерки.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Поради това е необходимо да се осигурява подробна и непрестанна обмяна на информация за риска по време на целия процес на анализ на риска, който включва лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, в Съюза и на национално равнище. Този процес следва да бъде съчетан с открит диалог между всички заинтересовани страни, за да се гарантира съгласуваност и последователност в процеса на анализ на риска.
(4)  Поради това е необходимо да се осигурява прозрачна, независима, непрестанна и приобщаваща обмяна на информация за риска по време на целия процес на анализ на риска, който включва лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, в Съюза и на национално равнище. Този процес следва да възстанови доверието на гражданите, че целият процес се подкрепя от целта на настоящия регламент, която е да се гарантира високо равнище на човешкия живот и здраве и защитата на интересите на потребителите. Този процес следва също така да бъде в състояние да допринесе за открит диалог на участието между всички заинтересовани страни, по-конкретно на обществеността, за да се гарантира превес само на обществения интерес, точност, всеобхватност, прозрачност, последователност и отчетност в процеса на анализ на риска.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  При подписването на търговски споразумения Съюзът трябва да гарантира, че законодателството на трети държави – партньори, в областта на храните защитава безопасността на храните поне толкова, колкото и законодателството на Съюза, за да се гарантира безопасността на потребителите и да се предотврати нелоялна конкуренция с европейските продукти.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Следва да се постави специален акцент върху разясняването по съгласуван, целесъобразен и навременен начин не само на самите констатации от оценката на риска, но също така и на това как те се използват при вземането на информирани решения за управление на риска наред с други обосновани съображения, когато е целесъобразно.
(5)  Следва да се постави специален акцент върху разясняването по точен, ясен, обективен и навременен начин не само на самите констатации от оценката на риска, но също така и на това как те се използват при вземането на информирани решения за управление на риска наред с други обосновани съображения, когато е целесъобразно.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  За тази цел е необходимо да се установят общи цели и принципи на обмяната на информацията за риска, като се отчетат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и на лицата, отговорни за управлението на риска.
(6)  За тази цел е необходимо да се установят общи цели и принципи на обмяната на информацията за риска. Във връзка с това следва да се отчитат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и на лицата, отговорни за управлението на риска, като се гарантира тяхната независимост.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  В общия план следва да се посочат основните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на дейностите по обмяната на информацията за риска, като различните степени на риска, естеството на риска и неговото потенциално въздействие върху общественото здраве, кой и какво са пряко или косвено засегнати от риска, равнищата на излагане на риска, способността за контрол на риска и други фактори, които влияят върху възприемането на риска, включително степента на спешност в конкретния случай, както и приложимата законодателна уредба и съответния пазарен контекст. В общия план следва също така да се посочат инструментите и каналите, които трябва да се използват, и следва да се установят подходящи механизми, за да се гарантира съгласувана обмяна на информацията за риска.
(8)  В общия план следва да се установят практическите условия за предоставяне на необходимата информация на обществеността за постигане на висока степен на прозрачност в процеса на управление на риска. В него следва да се посочат основните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на дейностите по обмяната на информацията за риска, като различните степени на риска, естеството на риска и неговото потенциално въздействие върху общественото здраве, здравето на животните и околната среда, кой и какво са пряко или косвено засегнати от риска, равнищата на излагане на риска, способността за намаляване до минимум или контрол на риска и други фактори, които влияят върху възприемането на риска, включително степента на спешност в конкретния случай, както и приложимата законодателна уредба и съответния пазарен контекст. В общия план следва също така да се посочат инструментите и каналите, които трябва да се използват, и следва да се установят подходящи механизми, за да се гарантира съгласувана обмяна на информацията за риска.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Прозрачността на процеса на извършване на оценката на риска допринася за това работата на Органа при осъществяването на неговата функция да бъде възприета като по-достоверна от потребителите и широката общественост и гарантира, че в условията на демократична система Органът е по-отговорен пред гражданите на Съюза. Следователно от съществено значение е да се запази доверието на гражданите и на другите заинтересовани страни в процеса на анализ на риска, който изгражда основата на законодателството на Съюза в областта на храните, и по-конкретно в оценката на риска, включително и организацията и независимостта на Органа и неговата прозрачност.
(9)  Подобряването на прозрачността на процеса на извършване на оценката на риска би допринесло за това работата на Органа при осъществяването на неговата функция да бъде възприета като по-достоверна от потребителите и широката общественост, би увеличило доверието им в неговата работа и би гарантирало, че в условията на демократична система Органът е по-отговорен пред гражданите на Съюза. Следователно от съществено значение е да се възстанови доверието на гражданите и на другите заинтересовани страни в процеса на анализ на риска, който изгражда основата на законодателството на Съюза в областта на храните, и по-конкретно в оценката на риска, включително и организацията, функционирането и независимостта на Органа и неговата прозрачност.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Целесъобразно е съставът на управителния съвет на Органа да се приведе в съответствие с общия подход относно децентрализираните агенции съгласно съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г22.
заличава се
__________________
22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Опитът показва, че ролята на управителния съвет на Органа се съсредоточава върху административните и финансовите аспекти и не оказва въздействие върху независимостта на научната работа, осъществявана от Органа. В този смисъл е целесъобразно представители на всички държави членки да бъдат включени в управителния съвет на Органа, като същевременно се предвиди тези представители да имат опит по-специално в оценката на риска.
(11)  Опитът показва, че ролята на управителния съвет на Органа се съсредоточава върху административните и финансовите аспекти и не оказва въздействие върху независимостта на научната работа, осъществявана от Органа. В този смисъл е целесъобразно представители на всички държави членки, на Комисията, на Европейския парламент, както и на гражданското общество и на браншовите организации да бъдат включени в управителния съвет на Органа, като същевременно се предвиди тези представители да имат опит по-специално в оценката на риска и се избягва конфликт на интереси.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Управителният съвет следва да се избира по такъв начин, че да се гарантират най-високите стандарти на компетентност и широк набор от съответните познания, налични у представителите на държавите членки, Европейския парламент и Комисията.
(12)  Управителният съвет следва да се избира по такъв начин, че да се гарантират най-високите стандарти на компетентност и ангажираност по отношение на защитата на здравето и опазването на околната среда, както и широк набор от съответните познания, налични у представителите на държавите членки, Европейския парламент и Комисията.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  При проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните бяха установени някои недостатъци в способността на Органа в дългосрочен план да запази на високо равнище своя експертен опит. По-конкретно това е било изразено в спад в броя на кандидатите за членове на групите от научни експерти. Поради това е необходимо да се укрепи системата, а държавите членки следва да поемат по-активна роля, за да гарантират, че има резерв от достатъчно експерти, които да посрещнат потребностите на системата на Съюза за оценка на риска по отношение на осигуряването на високо равнище на научни експертни познания, независимост и мултидисциплинарен експертен опит.
(13)  При проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните бяха установени някои недостатъци в капацитета на Органа в дългосрочен план да запази на високо равнище своя експертен опит чрез служителите експерти. Освен това е отбелязан спад в броя на кандидатите за членове на групите от научни експерти и причината за този спад следва да се разгледа. Две трети от експертите, които са членове на групите от научни експерти, се излъчват от шест държави членки. Тъй като понастоящем около 20% от националните експерти са от Обединеното кралство, проблемът ще се усложни допълнително с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. За по-ефективното справяне с това явление трябва да се укрепи и популяризира системата и да се насърчат кандидатите, а държавите членки следва да подкрепят разпространението на поканите на Органа за изразяване на интерес за членство в групите от научни експерти и научните комитети, за да гарантират чрез действия за подкрепа, стимули и механизми за премии с цел повишаване на нивото и желанието за участие, че има резерв от достатъчно независими експерти.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За да се запази независимостта на оценката на риска от управлението на риска и от другите интереси на равнището на Съюза, е целесъобразно номинирането от държавите членки на членовете на групите от научни експерти, подборът им от изпълнителния директор на Органа и тяхното назначаване от управителния съвет на Органа да бъдат въз основа на строги критерии, които гарантират високи научни постижения и независимост на експертите, като същевременно се осигуряват необходимите мултидисциплинарни експертни знания за всяка група. За тази цел от съществено значение е също така изпълнителният директор, чиято функция е да защитава интересите на ЕОБХ, и по-специално независимостта на неговия експертен опит, да има роля при подбора и назначаването на тези научни експерти. Следва да бъдат въведени допълнителни мерки, за да се гарантира, че научните експерти имат средствата да работят независимо.
(14)  За да се запази независимостта на оценката на риска от управлението на риска и от другите интереси на равнището на Съюза, е целесъобразно номинирането на членовете на групите от научни експерти, подборът им от изпълнителния директор на Органа и тяхното назначаване от управителния съвет на Органа да бъдат въз основа на строги критерии, които гарантират високи научни постижения и независимост на експертите, като същевременно се осигуряват необходимите мултидисциплинарни експертни знания за всяка група. За тази цел от съществено значение е също така изпълнителният директор, който е законният представител на Органа и чиято функция е да защитава интересите на ЕОБХ и да извършва мониторинг на качеството на неговата дейност, и по-специално независимостта на неговия експертен опит, да има роля при подбора и назначаването на тези научни експерти. Следва да бъдат въведени и допълнителни мерки, включително подходящо финансово обезщетение, за да се гарантира, че научните експерти имат средствата да работят независимо и да посветят достатъчно време на своята работа за Органа във връзка с оценката на риска.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  От съществено значение е да се гарантира ефективната работа на Органа и да се подобри устойчивостта на експертния опит. Поради това е необходимо да се задълбочи подкрепата, предоставяна от Органа и държавите членки за работата на групите от научни експерти на Органа. По-конкретно Органът следва да организира подготвителната работа в подкрепа на задачите на групата, включително като изисква от служителите на Органа или националните научни организации, които работят в мрежа с Органа, да изготвят подготвителни научни становища, които да бъдат рецензирани и одобрени от групите.
(15)  От съществено значение е да се гарантира ефективната работа на Органа и да се подобри устойчивостта на експертния опит. Поради това е необходимо да се задълбочи подкрепата, предоставяна от Органа и държавите членки за работата на групите от научни експерти на Органа. По-конкретно Органът следва да организира подготвителната работа в подкрепа на задачите на групата, включително като изисква от служителите на Органа или националните научни организации, които работят в мрежа с Органа, да изготвят подготвителни научни становища, които да бъдат рецензирани и одобрени от групите. Това не следва да засяга независимостта на научните оценки на Органа.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Разрешителните процедури са основани на принципа, че кандидатът трябва да докаже, че предметът на разрешителната процедура е в съответствие с правилата на Съюза за безопасност предвид научните знания, с които той разполага. Този принцип почива на презумпцията, че общественото здраве е по-добре защитено, когато отговорност на заявителя е да докаже безопасността на даден предмет на разрешителна процедура преди пускането му на пазара , а не обществените органи да доказват, че даден предмет не е безопасен, за да може да наложи забрана за пускането му на пазара. Освен това публичните средства не следва да бъдат използвани за поръчването на скъпоструващи изследвания, които в крайна сметка ще доведат до това промишлеността да пусне даден продукт на пазара. Съгласно този принцип и в съответствие с приложимите нормативни изисквания, когато се представят подкрепящи данни за заявленията за разрешение съгласно секторното право на Съюза в областта на храните, от кандидатите се изисква да представят съответните изследвания, включително изпитвания, за доказване на безопасността, а в някои случаи — на ефикасността на предмета.
(16)  Разрешителните процедури са основани на принципа, че кандидатът трябва да докаже, че предметът на разрешителната процедура е в съответствие с правилата на Съюза за безопасност предвид научните знания, с които той разполага. Този принцип почива на презумпцията, че общественото здраве и околната среда са по-добре защитени, когато отговорност на заявителя е да докаже безопасността на даден предмет на разрешителна процедура преди пускането му на пазара, а не обществените органи да доказват, че даден предмет не е безопасен, за да може да наложи забрана за пускането му на пазара. Освен това публичните средства не следва да бъдат използвани за поръчването на скъпоструващи изследвания, които в крайна сметка ще доведат до това промишлеността да пусне даден продукт на пазара. Съгласно този принцип и в съответствие с приложимите нормативни изисквания, когато се представят подкрепящи данни за заявленията за разрешение съгласно секторното право на Съюза в областта на храните, от кандидатите се изисква да представят съответните изследвания, включително изпитвания, за доказване на безопасността, а в някои случаи – на ефикасността на предмета.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16а)  Сравнителното разглеждане на агенциите на Съюза показва, че на Органа са необходими до 55 месеца за процедура за издаване на разрешение или пет пъти по-дълъг период, отколкото на Европейската агенция по лекарствата (EMA). Това възпира предприятията да инвестират в иновационни продукти и в дългосрочен план намалява конкурентоспособността на Съюза. В допълнение към това, продължаващите твърде дълго време процедури за издаване на разрешения отслабват доверието в Органа. Ето защо е спешно необходимо да се гарантира ефективността на оценката на риска посредством осигуряването на по-добри човешки и финансови ресурси.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Съществуват разпоредби относно съдържанието на заявленията за разрешения. От съществено значение е заявлението за разрешение, представено на Органа за неговата оценка на риска, да отговаря на приложимите спецификации, за да се осигури най-доброто качество на научната оценка от страна на Органа. Кандидатите, и по-специално малките и средните предприятия, невинаги имат ясна представа за тези спецификации. Поради това следва да бъде целесъобразно при поискване Органът да предоставя съвети на потенциалните кандидати относно приложимите правила и изискваното съдържание на заявлението за разрешение, преди дадено заявление да бъде официално подадено, като при това не се обсъжда плана на изследванията, които ще бъдат представени, което остава отговорност на кандидата. За да се гарантира прозрачността на този процес, мнението на Органа се обявява публично.
(17)  Съществуват разпоредби относно съдържанието на заявленията за разрешения. От съществено значение е заявлението за разрешение, представено на Органа за неговата оценка на риска, да отговаря на приложимите спецификации, за да се осигури най-доброто качество на научната оценка от страна на Органа. Кандидатите, и по-специално малките и средните предприятия, невинаги имат ясна представа за тези спецификации. Поради това следва да бъде целесъобразно при поискване Органът да предоставя съвети на потенциалните кандидати относно приложимите правила и изискваното съдържание на заявлението за разрешение, преди дадено заявление да бъде официално подадено. До …36 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение Комисията следва да оцени въздействието на дадените общи съвети върху функционирането на Органа. По-специално Комисията следва да оцени тяхното въздействие върху разпределението на ресурсите на Органа и върху неговата независимост.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Органът следва да има познания за предмета на всички изследвания, извършвани от кандидата с оглед на евентуално бъдещо заявление за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. За тази цел е необходимо и целесъобразно стопанските субекти, възлагащи изследвания, и лабораториите, които ги извършват, да уведомяват Органа за тези изследвания, когато те са възложени. Информацията за изследванията, за които има уведомяване, следва да се обяви публично само след като съответното заявление за разрешение е било обявено публично в съответствие с приложимите правила относно прозрачността.
(18)  Органът следва да има познания за предмета на всички изследвания, извършвани от кандидата с оглед на евентуално бъдещо заявление за разрешение или подновяване съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. За тази цел е необходимо и целесъобразно стопанските субекти, възлагащи изследвания, и лабораториите, които ги извършват, да уведомяват Органа за тези изследвания, когато те са възложени в Съюза и извън него. Информацията за изследванията, за които има уведомяване, следва да се обяви публично само след като съответното заявление за разрешение или подновяване е било обявено публично в съответствие с приложимите правила относно прозрачността.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Съществуват някои опасения, изразени от общността, относно това, че оценката на Органа се основава предимно на изследвания, провеждани от промишлеността. Органът вече проучва научната литература, за да може да разглежда и други съществуващи данни и изследвания по въпроса, предмет на неговата оценка. За да се осигури допълнително ниво на гаранция за това, че Органът може да има достъп до всички научни данни и изследвания, имащи отношение към разглеждания предмет на разрешителна процедура, е целесъобразно да се предвиди консултация с трети страни, за да се установи дали има на разположение други важни научни данни или изследвания. За да се повиши ефективността на консултацията, тя следва да се извърши, когато представените от промишлеността изследвания, включени в заявлението за разрешение, бъдат обявени публично съгласно правилата за прозрачност по настоящия регламент.
(20)  Съществуват някои опасения, изразени от обществеността, относно това, че оценката на Органа се основава предимно на изследвания, провеждани от промишлеността. При ново заявление за разрешение или процедура по подновяване Органът следва винаги да извършва проучвания в научната литература, за да може да разглежда и други съществуващи данни и изследвания по въпроса, предмет на неговата оценка, и ако е необходимо, да изисква допълнителни изследвания. Органът следва да осигурява публичен достъп до цялата относима научна литература по въпроса, с която разполага. За да се осигури допълнително ниво на гаранция за това, че Органът може да има достъп до всички научни данни и изследвания, имащи отношение към разглеждания предмет на разрешителна процедура, е целесъобразно да се предвиди консултация с трети страни, за да се установи дали има на разположение други важни научни данни или изследвания. За да се повиши ефективността на консултацията, тя следва да се извърши веднага след като представените от промишлеността изследвания, включени в заявлението за разрешение, са били обявени публично съгласно правилата за прозрачност по настоящия регламент.
Изменение 158
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Изследванията, включително изпитванията, представени от стопанските субекти в подкрепа на заявленията за разрешение съгласно секторното право на Съюза в областта на храните, като цяло отговарят на международно признати принципи, които предоставят единна основа за качество, особено по отношение на възпроизводимостта на резултатите. В някои случаи обаче могат да възникнат въпроси, свързани с привеждането в съответствие на приложимите стандарти, и поради това са въведени национални системи, за да се провери тяхното съответствие. Целесъобразно е да се предвиди допълнително равнище на гаранции, за да се вдъхне увереност на обществеността по отношение на качеството на изследванията, както и да се установи по-задълбочена система за одит, при която държавата членка упражнява контрол върху прилагането на тези принципи от лабораториите, които извършват тези изследвания, а изпитванията ще бъдат проверявани от Комисията.
(21)  Изследванията, включително изпитванията, представени от стопанските субекти в подкрепа на заявленията за разрешение съгласно секторното право на Съюза в областта на храните, следва да се основават на рецензирана от експерти литература или да отговарят на международно признати стандарти и принципи на добрите лабораторни практики (ДЛП), които предоставят единна основа за качество, особено по отношение на възпроизводимостта на резултатите. В някои случаи обаче могат да възникнат въпроси, свързани с привеждането в съответствие на приложимите стандарти, и поради това са въведени национални системи, за да се провери тяхното съответствие. Целесъобразно е да се предвиди допълнително равнище на гаранции, за да се вдъхне увереност на обществеността по отношение на качеството на изследванията, както и да се установи по-задълбочена система за одит, при която държавата членка или трета държава, в сътрудничество с дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ на Комисията, упражнява контрол върху прилагането на тези принципи от лабораториите, които извършват тези изследвания, а изпитванията в Съюза и в трети държави ще бъдат проверявани от Комисията.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)  В процеса трябва да се включи достатъчна степен на гъвкавост, за да могат бързо да бъдат взети предвид нови познания за сериозните неблагоприятни последици за здравето дори когато те не са конкретно обхванати от нормативните изисквания за данни.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Безопасността на храните е чувствителен въпрос от първостепенен интерес за всички граждани на Съюза. Макар да се запазва принципът, че тежестта за доказването на съответствието с изискванията на Съюза остава на промишлеността, е важно да се създаде допълнителен инструмент за проверка с цел разглеждане на конкретни случаи с голямо обществено значение, ако има противоречие по въпроси, свързани с безопасността, а именно възлагане на допълнителни изследвания с цел проверка на данните, използвани за оценка на риска. Като се има предвид, че този извънреден инструмент за проверка ще бъде финансиран от бюджета на Съюза и че употребата му следва да бъде пропорционална, Комисията следва да отговаря за започването на процедурата по възлагане на такива изследвания за проверка. Следва да се отчита фактът, че в някои конкретни случаи възложените изследвания може да е необходимо да имат по-широк обхват от разглежданите данни (например нови научни тенденции, за които е станало известно).
(22)  Безопасността на храните е чувствителен въпрос от първостепенен интерес за всички граждани на Съюза. Макар да се запазва принципът, че тежестта за доказването на съответствието с изискванията на Съюза остава на промишлеността, е важно да се създаде допълнителен инструмент за проверка с цел разглеждане на конкретни случаи с голямо обществено значение, ако има противоречие по въпроси, свързани с безопасността, а именно възлагане на допълнителни изследвания с цел проверка на данните, използвани за оценка на риска. Като се има предвид, че този извънреден инструмент за проверка ще бъде финансиран от бюджета на Съюза и че употребата му следва да бъде пропорционална, при наличие на различаващи се научни констатации Комисията следва да отговаря за започването на процедурата по възлагане на такива изследвания за проверка. Следва да се отчита фактът, че в някои конкретни случаи възложените изследвания може да е необходимо да имат по-широк обхват от разглежданите данни в процеса на оценка на риска (например нови научни тенденции, за които е станало известно).
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)   Орхуската конвенция установява редица права на обществото във връзка с околната среда. Орхуската конвенция предвижда правото на всеки да получава информация за околната среда, съхранявана от публичните органи, правото на участие във вземането на решения във връзка с околната среда и правото на обжалване за оспорване на публични решения, взети при неспазване на двете горепосочени права или на законодателството в областта на околната среда като цяло.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ допълнително потвърди загрижеността, свързана с прозрачността по отношение на изследванията, възложени от промишлеността и включени в подаденото заявление за разрешение23.
(24)  Като страна по Орхуската конвенция Съюзът е признал, че в областта на околната среда по-добрият достъп до информация и общественото участие във вземането на решения подобряват качеството и изпълнението на решения, допринасят за обществената информираност по въпроси в областта на околната среда, дават възможност на обществеността да изразява своята загриженост и позволяват на държавните органи надлежно да вземат предвид такава загриженост. Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ допълнително потвърди загрижеността, свързана с прозрачността по отношение на изследванията, възложени от промишлеността и включени в подаденото заявление за разрешение23.
__________________
__________________
23 Съобщение на Комисията по европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, C(2017)8414.
23 Съобщение на Комисията по европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, C(2017)8414.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)
(25a)  Като се използва за модел Апелативният съвет на Европейската агенция по химикали, както е посочено в членове 89 – 93 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета1a, следва да се създаде Апелативен съвет на ЕОБХ посредством делегирани актове.
_______________
1a Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  За да се определи при каква степента на оповестяване се постига подходящият баланс, следва да се претеглят съответните права на обществеността на прозрачност в процеса на оценяване на риска спрямо правата на кандидатите от търговския сектор, като се вземат предвид целите на Регламент (ЕО) № 178/2002.
(27)  За да се определи при каква степен на проактивно оповестяване се постига подходящият баланс, следва да се претегли необходимостта от гарантиране на прозрачност в процеса на оценяване на риска спрямо правата на кандидатите от търговския сектор, като се вземат предвид целите на Регламент (ЕО) № 178/2002 за висока степен на опазване на живота и здравето на човека, защита на интересите на потребителите, както и опазването на здравето на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и околната среда.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)
(27a)   С разпоредбите относно активното разпространение, предвидени в настоящия регламент, не се цели по никакъв начин да се ограничи обхватът на правата, предоставени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Необходимо е също така да бъдат определени специални изисквания по отношение на защитата на личните данни за целите на прозрачността на процеса на оценка на риска, като се вземат предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета25. Съответно, съгласно настоящия регламент, каквито и да било лични данни не следва да се правят публично достояние, освен когато това е необходимо и пропорционално, за да се осигури прозрачност, независимост и надеждност на процеса на оценка на риска, както същевременно се предотвратяват конфликти на интереси.
(30)  Необходимо е също така да се направи позоваване на защитата и поверителността на личните данни за целите на прозрачността на процеса на оценка на риска, на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета25. Съответно, съгласно настоящия регламент, каквито и да било лични данни не следва да се правят публично достояние, освен когато това е необходимо и пропорционално, за да се осигури прозрачност, независимост и надеждност на процеса на оценка на риска, като същевременно се предотвратяват конфликти на интереси. С цел да се гарантира прозрачността, независимостта, устойчивостта и надеждността на процеса на оценка на риска, по-специално за да се избегнат конфликти на интереси, се счита за необходимо и пропорционално да се публикуват имената на всяко лице, посочено от Органа като допринасящо за процеса на вземане на решения на Органа, включително в контекста на приемането на документи с насоки.
__________________
__________________
24 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
25 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
25 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  За повече прозрачност и за да се гарантира, че исканията за резултати от научната дейност, получени от Органа, се обработват ефективно, следва да бъде разработен стандартен формат на данни и софтуерни пакети. За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 178/2002 по отношение на приемането на стандартен формат на данни и софтуерни пакети, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета26.
(31)  За повече прозрачност и за да се гарантира, че исканията за резултати от научната дейност, получени от Органа, се обработват ефективно, следва да бъде разработен стандартен формат на данни и софтуерни пакети. За да се гарантират еднакви и хармонизирани условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 178/2002 по отношение на приемането на стандартен формат на данни и софтуерни пакети, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета26.
_________________
_________________
26 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 298, 28.2.2011 г., стр. 13).
26 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Освен това, с цел да се оценят ефективността и ефикасността на различните разпоредби, приложими за Органа, е целесъобразно също така да се предвиди оценка от Комисията на Органа в съответствие с общия подход относно децентрализираните агенции. При тази оценка, по-специално, следва да се разгледат процедурите за подбор на членове на научния комитет и на групите по отношение на степента им на прозрачност, икономическа ефективност и пригодност да гарантират независимост и компетентност, както и за целите на предотвратяване на конфликти на интереси.
(33)  Освен това, с цел да се оценят ефективността и ефикасността на различните разпоредби, приложими за Органа, е целесъобразно също така да се извърши независима оценка на Органа. При тази оценка, по-специално, следва да се разгледат процедурите за подбор на членове на научния комитет и на групите по отношение на степента им на прозрачност, икономическа ефективност и пригодност да гарантират независимост и компетентност, както и за целите на предотвратяване на конфликти на интереси.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)
(33a)  Седмата европейска програма за действие за околната среда установи като приоритет разработването и прилагането на подходи за проучване на комбинираното въздействие на химичните вещества върху човешкото здраве и околната среда. Вземането предвид на комбинираното въздействие изисква междусекторен подход, засилено сътрудничество между агенциите за оценка на европейско равнище и определяне на подходящи средства.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  С цел да се гарантира прозрачност на процеса на оценка на риска, също така е необходимо да се разшири обхватът на Регламент (ЕО) № 178/2002, който понастоящем е ограничен до законодателство в областта на храните, така че в него да бъдат включени и заявления за разрешения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1831/2003 по отношение на фуражните добавки, Регламент (ЕО) № 1935/2004 по отношение на материалите, предназначени за контакт с храни, и Регламент (ЕО) № 1107/2009 по отношение на продуктите за растителна защита.
(35)  С цел да се гарантира прозрачността и независимостта на процеса на оценка на риска, също така е необходимо да се разшири обхватът на Регламент (ЕО) № 178/2002, който понастоящем е ограничен до законодателство в областта на храните, така че в него да бъдат включени и заявления за разрешения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1831/2003 по отношение на фуражните добавки, Регламент (ЕО) № 1935/2004 по отношение на материалите, предназначени за контакт с храни, и Регламент (ЕО) № 1107/2009 по отношение на продуктите за растителна защита.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  За да се гарантира, че са отчетени секторните особености по отношение на поверителната информация, е необходимо да се претеглят съответните права на обществеността на прозрачност в процеса на оценка на риска, включително правата, произтичащи от Орхуската конвенция1, спрямо правата на кандидатите от търговския сектор, като се вземат под внимание какви са конкретните цели на секторното законодателство на Съюза, както и придобитият опит. Необходимо е съответно да се измени Директива 2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент (ЕО) № 1831/2003, Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Регламент (ЕО) № 1107/2009, за да се предвидят допълнителни елементи на поверителните данни към тези, посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002.
(36)  За да се гарантира, че са отчетени секторните особености по отношение на поверителната информация, е необходимо да се претеглят съответните права на обществеността на прозрачност, включително правото за извличане на полза от проактивна информация, свързана с процеса на оценка на риска, спрямо правата на кандидатите от търговския сектор, като се вземат под внимание какви са конкретните цели на секторното законодателство на Съюза, както и придобитият опит. Необходимо е съответно да се измени Директива 2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент (ЕО) № 1831/2003, Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Регламент (ЕО) № 1107/2009, за да се предвидят допълнителни елементи на поверителните данни към тези, посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002. С разпоредбите относно активното разпространение, предвидени в настоящия регламент, и искането на оценка на поверителността от Органа, не следва по никакъв начин да се цели да се ограничи обхватът на правата, предоставени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
_____________________________
Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)
(36a)  При проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните също така се изтъкна липсата на прозрачност на процеса на управление на риска. Необходимо е обществеността да бъде информирана по-добре относно разглежданите възможности за управление на риска, степента на защита на здравето на потребителите и животните и околната среда, която всяка от тези възможности би постигнала, както и относно факторите, различни от резултатите от оценката на риска, които се вземат предвид от лицата, отговорни за управлението на риска, и как те се претеглят един спрямо друг в процеса на вземане на решения.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  За да се укрепи допълнително на равнището на Съюза и на национално равнище връзката между лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, както и на съгласуваността и последователността на обмяната на информацията за риска, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, за да приеме общ план за обмяна на информация за риска по агрохранителната верига. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе целесъобразни консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти системно получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(37)  За да се подобри на равнището на Съюза и на национално равнище интерактивната обмяна на информация по време на целия процес на анализ на риска между лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, както и с други заинтересовани страни от хранителната верига, като например стопанските субекти, организациите на потребителите и други организации на гражданското общество, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, за да приеме общ план за обмяна на информация за риска по агрохранителната верига. В общия план за обмяна на информация за риска следва да се установят практическите условия за предоставяне на необходимата информация на обществеността за постигане на висока степен на прозрачност на процеса на управление на риска. Затова е от особена важност по време на подготвителната си работа Комисията да проведе целесъобразни консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти системно получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)
(37a)  Разпоредбите относно информацията, която следва да се обяви публично, не следва да засягат Регламент (ЕО) № 1049/2001, както и националното право или правото на Съюза относно публичния достъп до официални документи.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  За да даде възможност на Органа и на стопанските субекти да се адаптират към новите изисквания, като в същото време гарантират, че Органът продължава да работи невъзпрепятствано, е необходимо да се предвидят преходни мерки за прилагането на настоящия регламент.
(38)  За да се даде възможност на Органа, на държавите членки, на Комисията и на стопанските субекти да се адаптират към новите изисквания, като в същото време се гарантира, че Органът продължава да работи невъзпрепятствано, е необходимо да се предвидят преходни мерки за прилагането на настоящия регламент.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 39 a (ново)
(39a)  Тъй като измененията, съдържащи се в настоящото предложение, прехвърлят на Органа широки правомощия за оценка на риска и за проверка на поверителността, е необходимо да се увеличи значително бюджетът на Органа, както е посочено в приложение 3 към предложението на Комисията. Въпреки че предложението за финансиране е съвместимо с настоящата многогодишна финансова рамка, то би могло да наложи използването на специални инструменти, както е определено в Регламент (ЕC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета. Ако обсъжданията между Европейския парламент и държавите членки относно бюджета на Съюза не дават възможност за необходимите бюджетни ресурси, Комисията ще трябва да представи чрез делегиран акт алтернативно предложение за финансиране.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)
(40a)  Наскоро настъпилите инциденти с безопасността на храните показаха необходимостта от установяване на подходящи мерки за действие при спешни ситуации, с които да се гарантира, че всички храни, независимо от техния вид и произход, както и всички фуражи, са обект на общи мерки в случай на сериозен риск за здравето на човека, здравето на животните или околната среда. Този всеобхватен подход към мерките за безопасност на храните при спешни ситуации следва да позволява да се предприемат ефективни действия, като се избягват изкуствено създадените различия при третирането на сериозен риск за храни или фуражи чрез хармонизирана процедура за управление на съвместни предупреждения за храни.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 6 – параграф 2
(-1)  В член 6 параграф 2 се заменя, както следва:
2.  Анализът на риска се основава на наличните научни доказателства и се извършва по независим, обективен и прозрачен начин.
2. Анализът на риска се основава на всички налични научни доказателства и се извършва по независим, обективен и прозрачен начин.
(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 7 – параграф 1
(-1a)  В член 7 параграф 1 се заменя, както следва:
1.  При специфични обстоятелства, когато след оценка на наличната информация, се установи възможност за вредни за здравето ефекти и при наличие на научна несигурност, до придобиването на допълнителна научна информация за извършване на по-всеобхватен анализ на риска, могат да се приемат временни мерки за управление на риска, които са необходими за гарантирана на избраната от Общността висока степен на опазване на здравето.
1. При специфични обстоятелства, когато след оценка на наличната информация се установи възможност за вредни за здравето ефекти и при наличие на научна несигурност, до придобиването на допълнителна научна информация за извършване на по-всеобхватен анализ на риска, се приемат мерки за управление на риска, които са необходими за гарантиране на избраната от Общността висока степен на опазване на здравето.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8a
Член 8a
Член 8a
Цели на обмяната на информацията за риска
Цели на обмяната на информацията за риска
Обмяната на информацията за риска има следните цели, като същевременно се отчитат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска:
Обмяната на информацията за риска има следните цели, като същевременно се отчитат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска:
a)  да се насърчава информираността и разбирането за конкретните въпроси, които се обсъждат по време на целия процес на анализ на риска;
a)  насърчаване на информираността и разбирането за конкретните въпроси, които се обсъждат по време на целите процеси на анализ и управление на риска;
б)  да се насърчават съгласуваността и прозрачността при изготвянето на препоръки за управление на риска;
б)  насърчаване на съгласуваността, прозрачността и яснотата при изготвянето на варианти, препоръки и решения за управление на риска;
в)  да се предоставя стабилна основа за разбирането на решенията за управление на риска;
в)  предоставяне на стабилна научна основа за разбирането на решенията за управление на риска; включително информация относно:
i)  начина, по който избраният вариант за управление на риска отразява степента на несигурност на оценката на риска и степента на защита на здравето на потребителите, здравето на животните и опазването на околната среда, която този вариант би постигнал;
ii)  както е посочено в член 6, параграф 3, факторите, различни от резултатите от оценката на риска, които са взети под внимание от лицата, отговорни за управлението на риска, и как тези фактори са претеглени един спрямо друг;
г)  да се насърчава общественото разбиране за процеса на анализ на риска, за да се повиши доверието в резултатите от него;
г)  насърчаване на общественото разбиране за процеса на анализ на риска, за да се повиши доверието в резултатите от него, включително предоставянето на ясна и последователна информация относно съответните задачи, правомощия и отговорности на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска;
д)  да се насърчава съответното участие на всички заинтересовани страни; както и
д)  насърчаване на балансираното участие на всички заинтересовани страни, включително стопанските субекти от хранителната верига, организациите на потребителите и други организации на гражданското общество;
е)  да се осигури подходящ обмен на информация със заинтересованите страни във връзка с рисковете, свързани с агрохранителната верига.
е)  осигуряване на прозрачен и безпристрастен обмен на информация със заинтересованите страни, посочени в буква д), във връзка с рисковете, свързани с агрохранителната верига;
еа)  информиране на потребителите относно стратегии за предотвратяване на риска; както и
еб)  борба с разпространението на фалшива информация и източниците на такава информация.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б
Член 8б
Член 8б
Общи принципи на обмяната на информация за риска
Общи принципи на обмяната на информация за риска
Като се вземат предвид съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, при обмяната на информацията за риска:
Като се вземат предвид съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, при обмяната на информацията за риска:
a)  се гарантира, че се обменя точна, подходяща и навременна информация по интерактивен начин въз основа на принципите за прозрачност, откритост и готовност за реакция;
a)  се гарантира, че се обменя точна, пълна и навременна информация по интерактивен начин с всички заинтересовани страни, въз основа на принципите за прозрачност, откритост и готовност за реакция;
б)  се предоставя прозрачна информация на всеки етап от процеса на анализ на риска от изготвянето на исканията за научни съвети до предоставянето на оценка на риска и приемането на решения, свързани с управлението на риска;
б)  се предоставя прозрачна информация на всеки етап от процеса на анализ на риска от изготвянето на исканията за научни съвети до предоставянето на оценка на риска и приемането на решения, свързани с управлението на риска;
в)  се отчита какви са възприятията за риска;
в)  се разглеждат възприятията за риска;
г)  се спомага за разбирането и диалога между всички заинтересовани страни; както и
г)  се спомага за разбирането и диалога между всички заинтересовани страни;
д)  се осигурява достъп, включително и на непряко участващите в този процес, като същевременно се вземат предвид поверителността и защитата на личните данни.
д)  се осигурява достъп, включително и на непряко участващите в този процес, като същевременно се вземат предвид поверителността и защитата на личните данни; както и
да)  се формулират подходи за по-добро информиране относно разликата между опасност и риск.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в
Член 8в
Член 8в
Общ план за обмяната на информация за риска
Общ план за обмяната на информация за риска
1.  Комисията, в тясно сътрудничество с Органа, държавите членки и след извършване на съответните обществени консултации, е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 57а за установяване на общ план за обмяна на информация за рисковете по въпроси, свързани с агрохранителната верига, като се отчитат съответните цели и общи принципи, определени в членове 8а и 8б.
1.  Комисията е оправомощена да приема, в тясно сътрудничество с Органа, държавите членки и след извършване на съответните обществени консултации, делегирани актове в съответствие с член 57а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на общ план за обмяна на информация за рисковете по въпроси, свързани с агрохранителната верига, като се отчитат съответните цели и общи принципи, определени в членове 8а и 8б.
2.  В общия план за обмяна на информация за риска се създава интегрирана рамка за обмяна на информацията за риска, която се следва както от лицата, отговорни за оценката на риска, така и от лицата, отговорни за управлението на риска, по съгласуван и систематичен начин на равнището на Съюза и на национално равнище. В плана:
2.  В общия план за обмяна на информация за риска се създава интегрирана рамка за обмяна на информацията за риска, която се следва както от лицата, отговорни за оценката на риска, така и от лицата, отговорни за управлението на риска, по съгласуван и систематичен начин на равнището на Съюза и на национално равнище. В плана:
a)  се определят ключовите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на вида и нивото на дейностите по обмяна на информацията за риска;
a)  се определят ключовите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на вида и нивото на дейностите по обмяна на информацията за риска;
б)  се определят подходящи основни инструменти и канали, които трябва да се използват при обмяната на информацията за риска, като се вземат предвид нуждите на съответните целеви групи от получатели на информацията; както и
б)  се определят подходящи основни инструменти и канали, които трябва да се използват при обмяната на информацията за риска, като се взема предвид необходимостта от гарантиране на балансирано участие на всички заинтересовани страни, включително стопанските субекти от хранителната верига, организациите на потребителите и други организации на гражданското общество;
в)  се създават съответните механизми, за да се укрепи съгласуваността на обмяната на информацията за риска сред лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, и да се осигури открит диалог между всички заинтересовани страни.
в)  се създават съответните механизми, за да се укрепи съгласуваността на обмяната на информацията за риска сред лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, включително чрез систематично признаване и обясняване на разминаванията в научната оценка или във възприятието за допустимото ниво на риска;
ва)  се установяват практическите условия и график за публично оповестяване на информацията, посочена в член 55а, параграф 1.
3.  Комисията приема общия план за обмяната на информацията за риска в срок от [две години от датата на прилагане на настоящия регламент] и периодично го актуализира, като взема предвид научния и техническия прогрес и натрупания опит.
3.  Комисията приема общия план за обмяната на информацията за риска в срок от [две години от датата на прилагане на настоящия регламент] и периодично го актуализира, като взема предвид научния и техническия прогрес и натрупания опит.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8г (нов)
Член 8г
Прозрачност на съобщаването на информация за риск
1.  Комисията, Органът и държавите членки изпълняват своите задачи, свързани със съобщаването на информация за риск относно законодателството в областта на храните, с висока степен на прозрачност.
2.  Комисията може да издаде подходящи насоки.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 9
(1a)  Член 9 се заменя със следното:
Член 9
Член 9
Обществени консултации
Обществени консултации
По време на изготвянето, оценката и преразглеждането на законодателството в областта на храните се провеждат открити и прозрачни обществени консултации, пряко или чрез представителни органи, освен когато неотложността на въпроса не позволява това.
По време на анализа на риска, както и по време на изготвянето, оценката и преразглеждането на законодателството в областта на храните се провеждат открити и прозрачни обществени консултации, пряко или чрез представителни органи, освен когато неотложността на въпроса не позволява това.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1б (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 10
(1б)  Член 10 се заменя със следното:
Член 10
Член 10
Обществена информация
Обществена информация
Без да се засягат приложимите разпоредби на Общността и националното законодателство относно достъпа до документи, когато са налице основания да се предполага, че дадена храна или фураж могат да представляват риск за здравето на човека или животните, в зависимост от естеството, сериозността и степента на риска, обществените органи предприемат подходящи стъпки за информиране на широката общественост за естеството на риска за здравето, като представят възможно най-пълно описание на храната или фуража или вида храна или фураж, риска, който вероятно крие и мерките, които са предприети или ще бъдат предприети за предотвратяване, намаляване или отстраняване на риска.
1.   Без да се засягат приложимите разпоредби на Общността и националното законодателство относно достъпа до документи, когато са налице основания да се предполага, че дадена храна или фураж могат да представляват риск за здравето на човека или животните, обществените органи предприемат подходящи и своевременни стъпки за информиране на широката общественост за естеството на риска за здравето, като представят възможно най-пълно описание на засегнатите продукти, риска, който те вероятно крият, и мерките, които са предприети или ще бъдат предприети за предотвратяване, намаляване или отстраняване на риска. Настоящият параграф се прилага и при предполагаемо несъответствие в резултат на евентуални съзнателни нарушения на приложимото законодателство на Съюза, извършени чрез измамни или заблуждаващи практики.
2.  С цел да се осигури еднаквото прилагане на параграф 1 Комисията приема актове за изпълнение относно условията на неговото прилагане най-късно до … 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение.“
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1в (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 22 – параграф 7
(1в)  В член 22, параграф 7 втора алинея се заменя със следното:
Органът работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в държавите членки, изпълняващи сходни с неговите функции.
Органът работи в сътрудничество с другите агенции за оценка на Европейския съюз.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1г (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 23 – параграф 1 – буква б
(1г)  В член 23, параграф 1 буква б) се заменя със следното:
б)  да насърчава и координира разработването на единни методологии за оценка на риска в области от неговата компетентност;
б) да насърчава и координира, като използва междусекторен подход, разработването на единни методи за оценка на риска в области от неговата компетентност, по-специално като отчита комбинираното въздействие на химичните вещества, които може да окажат въздействие върху човешкото здраве и околната среда;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а
1a.  Освен членовете и заместник-членовете, посочени в параграф 1, управителният съвет включва:
1a.  Освен членовете и заместник-членовете, посочени в параграф 1, управителният съвет включва:
a)  двама членове и техните заместници, които се назначават от Комисията и представляват Комисията, с право на глас;
a)  двама членове и техните заместници, които се назначават от Комисията и представляват Комисията, с право на глас;
б)  един член, назначен от Европейския парламент, с право на глас;
б)  двама представители, назначени от Европейския парламент, с право на глас.
в)  четирима членове с право на глас, представляващи гражданското общество и интересите във връзка с хранителната верига, а именно един член от организациите на потребителите, един – от екозащитни неправителствени организации, един – от организациите на земеделските стопани и един – от браншовите организации. Тези членове се назначават от Съвета след консултации с Европейския парламент и въз основа на списък, изготвен от Комисията, който включва повече кандидати от броя на предвидените за заемане длъжности. Изготвеният от Комисията списък се изпраща до Европейския парламент заедно със съответните документи. При първа възможност и в срок от три месеца от известяването Европейският парламент може да представи становището си за разглеждане от Съвета, който след това назначава тези членове.
в)  шестима членове с право на глас, представляващи гражданското общество и интересите във връзка с хранителната верига, а именно един член от организациите на потребителите, един – от екозащитни неправителствени организации, един – от неправителствените организации за обществено здраве, един – от организациите на земеделските стопани, един – от агрохимическите организации и един – от браншовите организации. Тези членове се назначават от Съвета след консултации с Европейския парламент и въз основа на списък, изготвен от Комисията, който включва повече кандидати от броя на предвидените за заемане длъжности. Изготвеният от Комисията списък се изпраща до Европейския парламент заедно със съответните документи. При първа възможност и в срок от три месеца от известяването Европейският парламент може да представи становището си за разглеждане от Съвета, който след това назначава тези членове.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 2
2.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, букви а) и б), ес неограничен срок. Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, буква в), може да се поднови само веднъж.
2.  Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, буква б), е най-много 2,5 години. Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, букви а) и в), е пет години. Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, буква в), може да се поднови само веднъж.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 4 – първа алинея – уводна част
-a)   В член 28, параграф 4 уводната част се заменя, със следното:
„4. Групите от научни експерти се състоят от независими научни експерти, които провеждат активно научни изследвания и публикуват своите научноизследователски констатации в рецензирани от експерти научни списания“.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – букви а и б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграфи 5 – 5ж
5.  Членовете на научния комитет, които не участват в групи от научни експерти, и допълнителните членове, посочени в параграф 5б, се назначават от управителния съвет по предложение на изпълнителния директор за мандат от пет години, който подлежи на подновяване, след публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз, водещи научни издания и на уебсайта на Органа, където се публикуват поканите за изразяване на интерес.
5.  Членовете на научния комитет, които не участват в групи от научни експерти, и членовете на групите от научни експерти се назначават от управителния съвет за мандат от пет години, който подлежи на подновяване, в съответствие със следната процедура:
5a.  Членовете на групите от научни експерти се назначават от управителния съвет с мандат от пет години, който подлежи на подновяване, в съответствие със следната процедура:
a)  Изпълнителният директор, след консултации с управителния съвет, изпраща на държавите членки искания, в които се посочват специализирани мултидисциплинарни експертни познания, необходими за всяка група от научни експерти, и броят на експертите, които се номинират от държавите членки. Изпълнителният директор уведомява държавите членки за политиката на Органа за независимост и неговите правила за прилагане, които важат за членовете на групите от научни експерти. Държавите членки отправят покана за изразяване на интерес като основа за своите номинации. Изпълнителният директор информира управителния съвет за исканията, изпратени до държавите членки.
a)  Изпълнителният директор, след консултации с управителния съвет, публикува покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз, в съответните водещи научни публикации и на уебсайта на Органа, и информира държавите членки. В поканата се посочват специализирани мултидисциплинарни експертни познания, необходими за всяка група от научни експерти, и броят на експертите, които са необходими.
б)  Държавите членки номинират експерти, за да могат колективно да достигнат броя, посочен от изпълнителния директор. Всяка държава членка номинира най-малко 12 научни експерти. Държавите членки могат да номинират граждани на други държави членки.
б)  Държавите членки гарантират широкото разпространение на поканата за изразяване на интерес в рамките на научната общност. Те може също така да номинират експерти за посочените области, при условие че тези номинации са направени въз основа на национална покана за изразяване на интерес.
в)  Въз основа на номинациите, направени от държавите членки, изпълнителният директор изготвя списък с експерти за всяка група от научни експерти, който е по-голям от броя на членовете, които ще бъдат назначени. Изпълнителният директор не може да изготвя такъв списък в случаите, когато може да докаже, че получените номинации не позволяват – предвид критериите за подбор, определени в буква г) от настоящия параграф – да бъде изготвен по-голям списък. Изпълнителният директор изпраща списъка на управителния съвет за назначаване на членовете.
в)  Въз основа на получените заявления и номинациите и в съответствие с политиката на Органа за независимост и неговите правила за прилагане, които са приложими за членовете на групите от научни експерти, изпълнителният директор изготвя списък с експерти за всяка група от научни експерти, който е по-голям от броя на членовете, които ще бъдат назначени. Изпълнителният директор не може да изготвя такъв списък в случаите, когато може да докаже, че получените заявления и номинации не позволяват – предвид критериите за подбор, определени в буква г) от настоящия параграф – да бъде изготвен по-голям списък. Изпълнителният директор изпраща списъка на управителния съвет за назначаване на членовете.
г)  Номинациите от държавите членки, подборът от изпълнителния директор и назначаването от управителния съвет се извършват въз основа на следните критерии:
г)  Номинациите от държавите членки, подборът от изпълнителния директор и назначаването от управителния съвет се извършват въз основа на следните критерии:
i)  високо равнище на научни познания и опит;
i)  високо равнище на научни познания и опит;
ii)  независимост и липса на конфликт на интереси в съответствие с член 37, параграф 2 и политиката на Органа за независимост, както и неговите правила за прилагане относно независимостта на членовете на групите от научни експерти;
ii)  независимост и липса на конфликт на интереси в съответствие с член 37, параграф 2 и политиката на Органа за независимост, както и неговите правила за прилагане относно независимостта на членовете на групите от научни експерти;
iii)  удовлетворяване на нуждите от специализирани мултидисциплинарни експертни познания на групата, в която ще бъдат назначени експертите, и приложимия езиков режим.
iii)  удовлетворяване на нуждите от специализирани мултидисциплинарни експертни познания на групата, в която ще бъдат назначени експертите, и приложимия езиков режим.
д)  Управителният съвет гарантира, че в окончателните назначения е постигнато възможно най-широко географско разпределение.
д)  Управителният съвет гарантира, че в окончателните назначения е постигнато възможно най-широко географско разпределение.
5б.   Когато Органът установи, че в дадена група или групи липсват специализирани експертни познания, изпълнителният директор предлага на управителния съвет да назначи допълнителни членове в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 5.
5a.   Когато Органът установи, че в дадена група или групи липсват специализирани експертни познания, изпълнителният директор предлага на управителния съвет да назначи допълнителни членове в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 5.
5в.   Управителният съвет приема, въз основа на предложение на изпълнителния директор, правила за подробна организация и времетраене на процедурите, установени в параграфи и от настоящия член.
5б.   Управителният съвет приема, въз основа на предложение на изпълнителния директор, правила за подробна организация и времетраене на процедурите, установени в параграфи 5 и от настоящия член.
5г.   Държавите членки въвеждат мерки, с които се гарантира, че членовете на групите от научни експерти действат независимо и при тях няма конфликт на интереси, както е предвидено в член 37, параграф 2 и във вътрешните правила на Органа. Държавите членки осигуряват на членовете на групите от научни експерти необходимото, за да могат те да отделят необходимите време и усилия, за да допринесат за работата на Органа. Държавите членки гарантират, че членовете на групите от научни експерти не получават указания на национално равнище и че техният независим научен принос за системата за оценка на риска на равнището на Съюза се признава като приоритетна задача за защитата на безопасността на хранителната верига.
5в.   Членовете на групите от научни експерти действат независимо и при тях няма конфликт на интереси, както е предвидено в член 37, параграф 2 и във вътрешните правила на Органа. Те разполагат с необходимото, за да могат да отделят необходимите време и усилия, за да допринесат за работата на Органа, не получават указания на национално равнище и техният независим научен принос за системата за оценка на риска на равнището на Съюза се признава като приоритетна задача за защитата на безопасността на хранителната верига.
5д.   Държавите членки гарантират, че публичните органи, които наемат тези научни експерти, и органите, които имат отговорността за определянето на приоритетите на научните органи, които наемат тези експерти, прилагат мерките, предвидени в параграф .
5г.   Ако е целесъобразно, държавите членки гарантират, че публичните органи, които наемат тези научни експерти, и органите, които имат отговорността за определянето на приоритетите на научните органи, които наемат тези експерти, прилагат мерките, необходими да гарантират, че условията, предвидени в параграф 5в, са спазени.
5е.   Органът подпомага задачите на групите, като организира работата им, по-специално подготвителната работа, която предстои да се извърши от служителите на Органа или от определените национални научни организации, посочени в член 36, включително чрез организирането на възможност за изготвяне на научни становища, които да бъдат подложени на рецензия от групите, преди те да бъдат приети.
5д.   Органът подпомага задачите на групите, като организира работата им, по-специално подготвителната работа, която предстои да се извърши от служителите на Органа или от определените национални научни организации, посочени в член 36, включително чрез организирането на възможност за изготвяне на научни становища, които да бъдат подложени на рецензия от групите, преди те да бъдат приети.
5ж.   Всяка група включва най-много 21 членове.
5е.   Всяка група включва най-много 21 членове.
5еa.  Органът предоставя на членовете на експертните групи подробно обучение за процеса на оценка на риска.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 9 – буква б
броя на членовете във всяка група от научни експерти в границите на максималния брой, предвиден в параграф .;
б)  броя на членовете във всяка група от научни експерти в границите на максималния брой, предвиден в параграф .
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква ва (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 9 – буква ж a (нова)
ва)  В член 28, параграф 9 се добавя следната буква:
„жа) възможността кандидатите да отговорят на ключовите проблемни области чрез нови данни, за максимален срок от шест месеца, освен ако не е договорено друго с Органа и преди публикуването на проекта на становището му.“
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 29 – параграф 6
(3а)  В края на член 29, параграф 6 се добавя следното изречение:
„Те не позволяват предварително изключване на определени научни доказателства особено когато те са публикувани след процеса на партньорска проверка.“;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32a
По искане на потенциален кандидат за разрешение по законодателството в областта на храните служителите на Органа предоставят съвети по съответните разпоредби и съответното съдържание на заявлението за разрешение. Съветите, предоставени от служителите на Органа, не засягат и не са обвързани с последващата оценка на заявленията за разрешение от страна на групите от научни експерти.
Органът публикува ръководство, което включва списък с въпроси и отговори, в който се разглеждат административните и научните изисквания в дадено заявление за разрешение. По искане на потенциален кандидат за разрешение по законодателството в областта на храните Органът предоставя и консултации за разясняване на необходимата информация и извършването на различните тестове и изследвания, необходими за доказване на качеството, безопасността и ефикасността на планирания продукт. Съветите, предоставени от Органа, не засягат и не са обвързани с последващата оценка на заявленията за разрешение от страна на групите от научни експерти. Служителите на Органа, които предоставят съветите, не участват в каквато и да било подготвителна научна работа, която има пряко или непряко отношение към заявлението, по което се предоставят съвети.
В срок от... [36 месеца след влизането в сила на регламента за изменение] Комисията оценява въздействието на настоящия член върху функционирането на Органа. Обръща се специално внимание на допълнителното работно натоварване и мобилизиране на служителите и дали то води до някаква промяна в разпределението на ресурсите на Органа за сметка на дейностите от обществен интерес.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 1
1.  Установява се регистър на Съюза на изследванията, възложени от стопанските субекти във връзка с получаването на разрешение по законодателството на Съюза в областта на храните. Стопанските субекти уведомяват незабавно Органа какъв е предметът на изследванията, възложени в подкрепа на бъдещо заявление за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. Регистърът се управлява от Органа.
1.  Установява се регистър на Съюза на изследванията, възложени от стопанските субекти, които желаят да получат разрешение или подновяване по законодателството на Съюза в областта на храните. Стопанските субекти уведомяват незабавно Органа какъв е предметът на изследванията, възложени в Съюза и извън него, в подкрепа на бъдещо заявление за разрешение или подновяване съгласно законодателството на Съюза в областта на храните в ЕС или извън Съюза. Регистърът се управлява от Органа.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 1 a (нов)
1a.  Във възложените изследвания се взема предвид Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a.
________________
1a Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 2
2.  Задължението за уведомяване по параграф 1 се прилага също така за лабораториите на Съюза, които извършват тези изследвания.
2.  Задължението за уведомяване по параграф 1 се прилага също така за всяка институция, която извършва изследванията, включително лабораториите, институтите или университетите.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 2 a (нов)
2а.  Данни от извършени изпитвания, които не са регистрирани, не се използват при оценка на риска.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 2 б (нов)
2б.  Предметът не се разрешава, освен ако са представени всички данни от всички регистрирани изследвания.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 3 a (нов)
3a.  Когато Органът иска и получава допълнителни данни от заявител, тези данни се обозначават като такива и се добавят в регистъра на Съюза и се предоставят на разположение на обществеността.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 4 a (нов)
4a.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 57а за допълване на настоящия регламент, като определя санкции за нарушаване на задължението за уведомяване.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 4 б (нов)
4б.  Настоящият член не се прилага за изследвания, възложени преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32в – параграф 1
1.  В случаите, когато съгласно законодателството на Съюза в областта на храните дадено разрешение може да бъде подновено, потенциалният кандидат за подновяване уведомява Органа за изследванията, които той възнамерява да извърши в тази връзка. След като получи това уведомление, Органът започва консултация със заинтересованите страни и обществеността относно планираните изследвания във връзка с подновяването и предоставя съвети по съдържанието на заявлението за подновяване, като взема предвид получените коментари. Съветите, предоставени от Органа, не засягат и не са обвързани с последващата оценка на заявленията за подновяване на разрешение от страна на групите от научни експерти.
1.  В случаите, когато съгласно законодателството на Съюза в областта на храните дадено разрешение може да бъде подновено, потенциалният кандидат за подновяване уведомява Органа за изследванията, които той възнамерява да извърши в тази връзка. След като получи това уведомление, Органът започва консултация със заинтересованите страни и обществеността относно планираните изследвания във връзка с подновяването и предоставя съвети по съдържанието на заявлението за подновяване, като взема предвид получените коментари, които имат значение за оценката на риска на планираното подновяване. Съветите, предоставени от Органа, не засягат и не са обвързани с последващата оценка на заявленията за подновяване на разрешение от страна на групите от научни експерти.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32в – параграф 2
2.  Органът се консултира със заинтересованите страни и с обществеността относно изследванията в подкрепа на заявленията за разрешение, след като те бъдат обявени публично от Органа в съответствие с член 38 и членове 39 – 39е, за да определи дали има други научни данни или изследвания, имащи отношение към разглеждания във връзка със заявлението за разрешение предмет. Тази разпоредба не се отнася до подаването на допълнителна информация от заявителите по време на процеса на оценка на риска.
2.  В срок от два месеца Органът се консултира със заинтересованите страни и с обществеността относно изследванията в подкрепа на заявленията за разрешение, след като те бъдат обявени публично от Органа в съответствие с член 38 и членове 39 – 39е, за да определи дали има други научни данни или изследвания, които се основават на рецензирана от независими експерти литература или са проведени в съответствие с международните насоки и добрите лабораторни практики (ДЛП), имащи отношение към разглеждания във връзка със заявлението за разрешение предмет, и които не засягат собствените задължения на Органа съгласно член 33. Тази разпоредба не се отнася до подаването на допълнителна информация от заявителите по време на процеса на оценка на риска.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32г
Експертите на Комисията извършват проверки, включително одит, за да се постигне увереност, че съоръженията за изпитванията отговарят на съответните стандарти за извършване на тестове и изследвания, представени на Органа като част от заявлението за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. Тези проверки се организират в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки.
Експертите на дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ на Комисията извършват проверки, включително одит, за да се постигне увереност, че съоръженията за изпитванията, разположени в Съюза или в трети държави, отговарят на съответните стандарти за извършване на тестове и изследвания, представени на Органа като част от заявлението за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. Тези проверки се организират в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки или на засегнатите трети държави.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32 д
Без да се засяга задължението на кандидатите за получаване на разрешение съгласно законодателството в областта на храните да докажат безопасността на предмета на разрешителната процедура, при извънредни обстоятелства Комисията може да поиска от Органа да възложи научни изследвания с цел проверка на данните, използвани в процеса на извършената от него оценка на риска. Възложените изследвания може да имат по-широк обхват от доказателствата, подлежащи на проверка.“;
Без да се засяга задължението на кандидатите за получаване на разрешение съгласно законодателството в областта на храните да докажат безопасността на предмета на разрешителната процедура, при наличието на различаващи се научни констатации Комисията може да поиска от Органа да възложи научни изследвания с цел проверка на данните, използвани в процеса на извършената от него оценка на риска. Възложените изследвания може да имат по-широк обхват от доказателствата, подлежащи на проверка в процеса на оценка на риска. Изследванията за проверка се финансират чрез вноски на кандидатите в общ фонд. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 57а, за да определи условията по този фонд.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32д – параграф 1 a (нов)
При възложените изследвания се взема предвид Директива 2010/63/ЕС.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 33 – параграф 1 – буква г а (нова)
(4а)  В член 33, параграф 1 се добавя следната буква:
„га) комбинаторни и натрупани последици.“
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – уводна част
1.  Органът извършва дейността си при висока степен на прозрачност. По-специално, той незабавно обявява публично:
1.  Органът извършва дейността си при висока степен на прозрачност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1367/2006 и без да се засяга Регламент (ЕО) № 1049/2001. По-специално, той незабавно обявява публично:
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква а
a)  дневния ред и протоколите от заседанията на научния комитет, на групите от научни експерти и на техните работни групи;
a)  дневния ред, списъците на участниците и протоколите от заседанията на управителния съвет, консултативния комитет, научния комитет, на групите от научни експерти и на техните работни групи;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква в
в)  научни данни, изследвания и друга информация в подкрепа на заявленията за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните, включително допълнителна информация, предоставена от кандидатите, както и други научни данни и информация в подкрепа на исканията от Европейския парламент, Комисията и държавите членки за резултати от научна дейност, включително научно становище, като се вземат под внимание разпоредбите относно защитата на поверителната информация и на личните данни в съответствие с членове 39 – 39е;
в)  научни данни, изследвания и друга информация в подкрепа на заявленията за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните, включително допълнителна информация, предоставена от кандидатите, както и други научни данни и информация в подкрепа на исканията от Европейския парламент, Комисията и държавите членки за резултати от научна дейност, включително научно становище, като се вземат под внимание по-висшият обществен интерес за оповестяването и разпоредбите относно защитата на поверителната информация и на личните данни в съответствие с членове 39 – 39е;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква г
г)  информацията, въз основата на която са базирани резултатите от научната му дейност и научните му становища, като се вземат под внимание разпоредбите относно защитата на поверителната информация и защитата на личните данни в съответствие с членове 39 – 39е;
г)  информацията, въз основата на която са базирани резултатите от научната му дейност и научните му становища, като се вземат под внимание по-висшият обществен интерес за оповестяването и разпоредбите относно защитата на поверителната информация и защитата на личните данни в съответствие с членове 39 – 39е;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  информацията относно името на кандидата и заглавието на заявлението;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква и
и)  съвети, предоставени от Органа на потенциалните кандидати на етапа преди подаването на заявление в съответствие с членове 32а и 32в.
и)  общите съвети, предоставени от Органа на потенциалните кандидати на етапа преди подаването на заявление в съответствие с членове 32а и 32в.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – алинея 2
Посочената в първата алинея информация се обявява публично в специален раздел на уебсайта на Органа. Този раздел е публичен и лесно достъпен. Съответната информация е достъпна в електронен формат за изтегляне, отпечатване и извършване на търсене в нея.
Посочената в първата алинея информация се обявява публично в специален раздел на уебсайта на Органа. Този раздел е публичен и лесно достъпен при условия на ясни, електронно записани поети задължения от лицата, на които е предоставен достъп до него, и на мерки и санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи всяко ползване за търговски цели. Съответната информация е достъпна за изтегляне, отпечатване с воден знак за проследимост и извършване на търсене в нея в електронен формат, който е машинночетим. Тези мерки са насочени към ползването на документи за търговски цели и тяхното представяне. Мерките са предназначени да защитават ефективно срещу ползване с търговски цели на посочените в първа алинея документи както в Съюза, така и в трети държави.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1а – алинея 1 – уводна част
1a.  Оповестяването на информацията, посочена в параграф 1, буква в), се извършва, без да се засягат:
1a.  Оповестяването на информацията, посочена в параграф 1, букви в, г) и и), се извършва, без да се засягат:
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1а – алинея 1 – буква а
a)  права върху интелектуална собственост, които е възможно да съществуват върху документи или тяхното съдържание; и
заличава се
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1а – алинея 2
Публичното оповестяване на информацията, посочена в параграф 1, буква в), не се счита за изрично или мълчаливо разрешение или позволение съответните данни и информация или тяхното съдържание да се използват, възпроизвеждат или употребяват по друг начин, а използването им от трети страни не предполага наличието на отговорност на Европейския съюз.
Публичното оповестяване на информацията, посочена в параграф 1, буква в), не се счита за изрично или мълчаливо разрешение или позволение съответните данни и информация или тяхното съдържание да се използват, възпроизвеждат или употребяват по друг начин за търговски цели. За избягване на съмнения публикуваната информация може да се използва за целите на публичния и академичния контрол на резултатите, както и за по-добро разбиране на потенциалните неблагоприятни последици за здравето и околната среда, а използването им от трети страни не поражда отговорност на Съюза.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 5 – буква в а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 3 a (нов)
ва)   добавя се следният параграф:
„3a. Настоящият член не засяга Директива 2003/4/ЕО и регламенти (ЕО) № 1049/2001 и (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 1
1.  Чрез дерогация от член 38 Органът не обявява публично информацията, за която е поискано да бъде третирана като поверителна при условията, предвидени в настоящия член.
1.  Чрез дерогация от член 38 и без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Директива 2003/4/ЕО и общият принцип, че интересите, свързани с общественото здраве, винаги имат превес пред частни интереси, Органът не обявява публично информацията, за която е поискано и разрешено да бъде третирана като поверителна при изпълнението на условията, предвидени в настоящия член.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 2 – точка 1
(1)  методът и други технически и промишлени спецификации, свързани с този метод, използван за производството или продукцията на предмета на искането за резултати от научната дейност, включително научно становище;
(1)  методът и други технически и промишлени спецификации, свързани с този метод, използван за производството или продукцията на предмета на искането за резултати от научната дейност, включително научно становище, освен когато това е от значение за разбирането на потенциалното въздействие върху здравето и околната среда и при условие че заявителят докаже с проверима обосновка, че този метод не води до информация за емисии в околната среда и за въздействие върху здравето и околната среда;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 2 – точка 3
(3)  търговска информация, разкриваща източниците на доставки, пазарните дялове или бизнес стратегия на кандидата; и
(3)  търговска информация, разкриваща източниците на доставки, иновативни идеи за продукта/веществото, пазарните дялове или бизнес стратегия на кандидата;
(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 2 – точка 4
(4)  количествен състав на предмета на искането за резултати от научната дейност, включително научно становище.
(4)  количествен състав на предмета на искането за резултати от научната дейност, включително научно становище, освен когато това е от значение за разбирането на потенциалното въздействие върху здравето и околната среда.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 – буква а
a)  в случаите, когато е необходимо спешно действие за опазване на общественото здраве, здравето на животните или околната среда, като например в извънредни ситуации, Органът може да оповести информацията, посочена в параграфи 2 и 3; и
a)  в случаите, когато е необходимо спешно действие за опазване на общественото здраве, здравето на животните или околната среда, като например в извънредни ситуации, Органът може да оповести информацията, посочена в параграфи 2 и 3; или
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 – буква б
б)  информация, която е част от заключенията при резултатите от научна дейност, включително научни становища, предоставени от Органа и свързани с предвидимо въздействие върху здравето.
б)  информация, която е част от заключенията при резултатите от научна дейност, включително научни становища, предоставени от Органа и свързани с предвидимо въздействие върху общественото здраве, здравето на животните и околната среда.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 – буква б а (нова)
ба)  когато е налице по-висш обществен интерес, който налага оповестяването.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 – буква б б (нова)
бб)  всяка информация, чието оповестяване е от по-висш обществен интерес съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и член 6 от Регламент (ЕО) № 1367/2006, по-специално, когато информацията се отнася до емисии в околната среда.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 a (нов)
4a.  Настоящият член не засяга Директива 2003/4/ЕO, Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39a – параграф 2
2.  Когато даден кандидат подаде искане за поверителност, той предоставя неповерителна и поверителна версия на информацията, подадена в съответствие със стандартния формат за данните, когато има такъв, съгласно член 39е. Неповерителната версия трябва да бъде без информацията, която кандидатът счита за поверителна в съответствие с член 39, параграфи 2 и 3. Поверителната версия съдържа цялата предоставена информация, включително информацията, която заявителят счита за поверителна. Информацията в поверителната версия, която се изисква да бъде третирана като поверителна, ясно се обозначава като такава. Кандидатът ясно посочва основанията за искането за поверителност за различните части от информацията.
2.  Когато даден кандидат подаде искане за поверителност, той предоставя неповерителна и поверителна версия на информацията, подадена в съответствие със стандартния формат за данните, когато има такъв, съгласно член 39е. Неповерителната версия редактира с черни блокиращи елементи информацията, за която кандидатът е поискал да бъде третирана като поверителна в съответствие с член 39, параграфи 2 и 3. Поверителната версия съдържа цялата предоставена информация, включително информацията, която заявителят счита като поверителна. Информацията в поверителната версия, която се изисква да бъде третирана като поверителна, ясно се обозначава като такава. Кандидатът ясно посочва проверимите обосновки и доказателства, въз основа на които се иска поверителност за различните части от информацията.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39б – параграф 1 – първа алинея – буква а
a)  незабавно обявява публично неповерителния вариант, представен от кандидата;
a)  незабавно обявява публично неповерителния вариант на заявлението, представено от кандидата, след като това заявление бъде счетено за допустимо;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39б – параграф 1 – алинея 1 – буква в
в)  информира кандидата в писмен вид за намерението си да оповести информацията и основанията за това, преди да вземе официално решение относно искането за поверителност. Ако кандидатът не е съгласен с оценката на Органа, той може да изрази становището си или да оттегли заявлението си в срок от две седмици от датата, на която е бил уведомен за позицията на Органа;
в)  информира кандидата в писмен вид за намерението си да оповести информацията и основанията за това, преди да вземе официално решение относно искането за поверителност. Ако кандидатът възразява срещу оценката на Органа, той може (1) да изрази становището си,(2) да оттегли заявлението си или (3) да подаде искане за преразглеждане от Апелативния съвет на Органа в срок от четири седмици от датата, на която е бил уведомен за позицията на Органа; Кандидатът може писмено да уведоми Органа, че желае преразглеждане на становището от Апелативния съвет на Органа. В този случай кандидатът изпраща на Органа подробни мотиви за искането в 60-дневен срок от получаване становището. Апелативният съвет на Органа преразглежда становището си в 60-дневен срок от получаване на мотивите за искането.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39б – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  приема мотивирано решение относно искането за поверителност, като взема под внимание бележките на кандидата, в срок от десет седмици от датата на получаване на искането за поверителност по отношение на заявление за разрешение и незабавно, ако има допълнителни данни и информация, уведомява кандидата и информира Комисията и държавите членки, по целесъобразност, за решението си; и
г)  приема мотивирано решение относно искането за поверителност, като взема под внимание бележките на кандидата, в срок от осем седмици от датата на получаване на искането за поверителност по отношение на заявление за разрешение и незабавно, ако има допълнителни данни и информация, уведомява кандидата и информира Комисията и държавите членки, във всеки случай, за решението си; и
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39б – параграф 1 – първа алинея – буква д
д)  обявява публично всички допълнителни данни и информация, за които искането за поверителност не е счетено за мотивирано, не по-рано от две седмици след уведомяването на кандидата за решението си съгласно буква г).
д)  публикува неповерителните данни и информация, свързани със заявлението за разрешение, едва след като вече е било взето окончателно решение по искането за поверителност съгласно настоящия член и Органът е публикувал проекта на своето научно становище в съответствие с член 38. Ако кандидат оттегли заявлението си за разрешение съгласно член 39, буква в), тъй като счита планираното от Органа публикуване на информация за твърде обширно, Органът, Комисията и държавите членки се въздържат от публикуване на информация относно заявлението за разрешение.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39б – параграф 1 – алинея 2
Съдът на Европейския съюз може да бъде сезиран във връзка с решения, взети от Органа съгласно настоящия член, при условията, определени съответно в членове 263 и 278 от Договора.
Апелативният съвет на Органа, който ще бъде създаден от Комисията посредством делегирани актове, може да бъде сезиран във връзка с решения, взети от Органа съгласно настоящия член. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с член 57а от настоящия регламент. Внасянето на възражение съгласно настоящия параграф има суспензивно действие. Кандидатът може писмено да уведоми Органа, че желае преразглеждане на становището от Апелативния съвет на Органа. В този случай кандидатът изпраща на Органа подробни мотиви за искането в 60-дневен срок от получаване становището. Апелативният съвет на Органа преразглежда становището си в 60-дневен срок от получаване на мотивите за искането. В случай на вземане на спорно решение от Апелативния съвет на Органа може да се заведе дело пред Съда на Европейския съюз при условията, определени в член 263 от Договора.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39г – параграф 2
2.  Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, получена от тях съгласно законодателството на Съюза в областта на храните, за която е поискано да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично, докато за това бъде взето решение от Органа по подадено искане за поверителност, което решение е окончателно. Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, за която е прието да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично.
2.  Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, получена от тях съгласно законодателството на Съюза в областта на храните, за която е поискано да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично, докато за това бъде взето решение от Органа по подадено искане за поверителност, което решение е окончателно, с изключение на случаите, когато е поискан достъп до информацията в съответствие с Директива 2003/4/ЕО или съгласно националното законодателство относно достъпа до документи. Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, за която е прието да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично, с изключение на случаите, когато е поискан достъп до информацията в съответствие с Директива 2003/4/ЕО или съгласно националното законодателство относно достъпа до документи.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39г – параграф 3
3.  Ако даден кандидат оттегля или е оттеглил дадено заявление в рамките на разрешителна процедура, Органът, Комисията и държавите членки зачитат поверителността на търговската и промишлената информация, както е прието от Органа в съответствие с членове 39 – 39е. Заявлението се счита за оттеглено от момента на получаването на писменото искане от компетентния орган, който е получил първоначалното заявление. В случаите, когато оттеглянето на заявлението се извършва, преди Органът да е взел решение относно съответното искане за поверителност, Органът, Комисията и държавите членки не обявяват публично информацията, за която е поискана поверителност.
3.  Ако даден кандидат оттегля или е оттеглил дадено заявление в рамките на разрешителна процедура, Органът, Комисията и държавите членки зачитат поверителността на търговската и промишлената информация, както е прието от Органа в съответствие с членове 39 – 39е. Заявлението се счита за оттеглено от момента на получаването на писменото искане от компетентния орган, който е получил първоначалното заявление. Органът не публикува никаква информация – поверителна или неповерителна – ако кандидатът реши да оттегли своето заявление.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39д – параграф 1 – буква в
в)  имената на всички участници в заседанията на научния комитет и на групите от научни експерти и техните работни групи.
в)  имената на всички участници и наблюдатели в заседанията на научния комитет и на групите от научни експерти, на техните работни групи и всяко друго ad hoc заседание на група по този въпрос.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39е – параграф 1
1.  За целите на член 38, параграф 1, буква в) и за да се осигури ефикасно обработване на исканията до Органа за резултати от научна дейност, се приемат стандартен формат на данни и софтуерни пакети, за да се позволи подаването, търсенето, копирането и разпечатването на документи, като същевременно се осигури съответствие с нормативните изисквания, предвидени в законодателството на Съюза в областта на храните. Този проект за стандартен формат на данни и софтуерни пакети не е въз основа на патентовани стандарти и гарантира оперативната съвместимост със съществуващите подходи за подаване на данни, доколкото това е възможно.
1.  За целите на член 38, параграф 1, буква в) и за да се осигури ефикасно обработване на исканията до Органа за резултати от научна дейност, се приемат стандартен формат на данни и софтуерни пакети, за да се позволи подаването, търсенето, копирането и разпечатването на документи, като същевременно се осигури съответствие с нормативните изисквания, предвидени в законодателството на Съюза в областта на храните, и осъществимостта за малките и средните предприятия. Този проект за стандартен формат на данни и софтуерни пакети не е въз основа на патентовани стандарти и гарантира оперативната съвместимост със съществуващите подходи за подаване на данни, доколкото това е възможно.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39е – параграф 2 a (нов)
2a.  Стандартните формати на данните и софтуерните пакети се прилагат само за данни, генерирани след приемането на актовете за изпълнение в съответствие с параграф 2, буква б).
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39ж – параграф 1
Информационните системи, с които работи Органът, за да съхранява данните си, включително лични и поверителни данни, се проектират с високо равнище на сигурност, съответстващо на съществуващите рискове, свързани със сигурността, като се вземат под внимание членове 39 – 39е от настоящия регламент. Достъпът се основава най-малко на система, която изисква два фактора за удостоверяване на автентичността или предоставя равностойно равнище на сигурност. Системата е създадена така, че да се гарантира, че достъпът до нея напълно подлежи на одит.
Информационните системи, с които работи Органът, за да съхранява данните си, включително лични и поверителни данни, се проектират по начин, който гарантира постигането на най-високите стандарти по отношение на равнище на сигурност, съответстващо на съществуващите рискове, свързани със сигурността, като се вземат под внимание членове 39 – 39е от настоящия регламент. Достъпът се основава най-малко на система, която изисква два фактора за удостоверяване на автентичността или предоставя равностойно равнище на сигурност. Системата е създадена така, че да се гарантира, че достъпът до нея напълно подлежи на одит.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 41 – параграф 1
В случаите, когато става въпрос за информация относно околната среда, се прилагат и членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета39.
Органът гарантира широк достъп до документите, които съхранява. В случаите, когато става въпрос за информация относно околната среда, се прилага и Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета39. Членове 38 и 39 от настоящия регламент се прилагат, без да се засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
__________________
__________________
39 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
39 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 51 – параграф 1 a (нов)
(9б)  В член 51 се вмъква следният параграф:
„1a. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 57а с цел разработване на хармонизирана система за управление на мрежата за бързо предупреждение за храни между Комисията и държавите членки.“
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 57a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8в, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8в, член 32б, параграф 4а, член 39б, параграф 1, алинея 2 и член 51, параграф 1а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 61
Член 61
Член 61
Клауза за преразглеждане
Клауза за преразглеждане
1.  Комисията осигурява редовно преразглеждане на прилагането на настоящия регламент.
1.  Комисията осигурява редовно преразглеждане на прилагането на настоящия регламент.
2.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член [влизане в сила на регламента за изменение на общото законодателство в областта на храните], и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на дейността на Органа във връзка с неговите цели, мандат, задачи, процедури и местонахождение в съответствие с насоките на Комисията. В хода на оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Органа и финансовите последици от такова изменение.
2.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член [влизане в сила на регламента за изменение на общото законодателство в областта на храните], и на всеки пет години след това Органът, в сътрудничество с Комисията, възлага извършването на независима външна оценка на тяхната дейност и постижения във връзка с техните цели, мандати, задачи, процедури и местонахождения. Оценката се основава на работната програма на Управителния съвет със съгласието на Комисията. В хода на оценката се разглеждат работните практики и въздействието на Органа, както и евентуалната необходимост от изменение на мандата на Органа, включително финансовите последици от такова изменение. Освен това в оценка се разглежда евентуалната необходимост от координиране и по-тясно свързване на дейностите на Органа с дейностите на компетентните органи в държавите членки и на други агенции на Съюза. Оценката отчита мнението на заинтересованите страни както на равнището на Съюза, така и на национално равнище.
2a.  Управителният съвет разглежда заключенията на оценката и дава препоръки на Комисията, които може да се отнасят до промени в Органа.
3.  Ако Комисията сметне, че съществуването на Органа вече не е оправдано от гледна точка на възложените му цели, мандат и задачи, тя може да предложи съответните разпоредби в настоящия регламент да бъдат съответно изменени или отменени.
4.  Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Управителния съвет относно констатациите от оценката. Заключенията от оценката се оповестяват публично.
4.  Посочените в параграфи 2 и 2а оценки и препоръки се изпращат на Комисията, на Съвета, на Европейския парламент и на Управителния съвет. Заключенията от оценката и препоръките се оповестяват публично.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 24 – параграф 2a (нов)
(2а)   В член 24 се добавя следният параграф:
„2a. Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с член 25 от настоящата директива и с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 29 – параграф 1
1.  Органът обявява публично заявлението за разрешение, съответната подкрепяща информация и всякаква допълнителна информация, предоставена от заявителя, както и своите научни становища и становищата от компетентните органи, посочени в член 4 от Директива 2001/18/ЕО, в съответствие с член 38, членове 39 – 39е и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и като се вземе предвид член 30 от настоящия регламент.
1.  Органът обявява публично заявлението за разрешение, съответната подкрепяща информация и всякаква допълнителна информация, предоставена от заявителя, мониторинговите доклади, както и своите научни становища и становищата от компетентните органи, посочени в член 4 от Директива 2001/18/ЕО, в съответствие с член 38, членове 39 – 39е и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и като се вземе предвид член 30 от настоящия регламент.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 29 – параграф 1a (нов)
1a.   Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с член 30 от настоящия регламент и с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕО) № 1831/2003
Член 17 – параграф 2a (нов)
(1a)   В член 17 се добавя следният параграф:
„2a. Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в настоящия член, и в съответствие с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1831/2003
Член 18 – параграф 3
3.  В допълнение към член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и в съответствие с член 39, параграф 3 от посочения регламент Органът може да приеме да предостави поверително третиране по отношение на следната информация, оповестяването на която при проверима обосновка може да се счита, че нанася значителни вреди на интересите на засегнатите:
заличава се
a)  плановете на изследванията, които доказват ефикасността на фуражната добавка по отношение на целите на предвидената ѝ употреба, както е определено в член 6, параграф 1 и приложение I към настоящия регламент; и
б)  спецификации на онечистванията на активното вещество и съответните методи за анализ, разработени вътрешно от заявителя, с изключение на онечистванията, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, здравето на човека или върху околната среда.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1831/2003
Член 18 – параграф 3a (нов)
3a.   Органът прилага принципите на Регламент (ЕО) № 1049/2001, когато разглежда заявленията за достъп до документи, съхранявани от Органа.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1831/2003
Член 18 – параграф 3б (нов)
3б.   Държавите членки, Комисията и Органът запазват поверителния характер на цялата информация, идентифицирана като поверителна съгласно параграф 2 от настоящия член, с изключение, когато е подходящо, на такава информация, която трябва да стане обществено достояние, за да се защити човешкото здраве, здравето на животните или околната среда. Държавите членки разглеждат заявленията за достъп до документите, получени по силата на настоящия регламент, в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 2065/2003
Член 14 – параграф 1a (нов)
1a.  Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕО) № 1935/2004
Член 19 – параграф 2a (нов)
(2а)  В член 19 се добавя следният параграф:
„2a. Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, включително в член 20 от настоящия регламент и в членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документ при поискване, предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1935/2004
Член 20 – параграф 2 – буква б
б)  търговското наименование, под което веществото се пуска на пазара, както и търговското наименование на препаратите, материалите или предметите, в които то се използва, когато е приложимо; и
заличава се
Изменения 120 и 121
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1331/2008
Член 11 – параграф 1a (нов)
1а.  Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с член 12 от настоящия регламент и с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1331/2008
Член 12 – параграф 3a (нов)
3a.  Разпоредбите относно активното разпространение, предвидени в членове 11 и 12 от настоящия регламент, както и в членове 38 и 39 от Регламент (EО) № 178/2002, не засягат правото на достъп до документи при поискване, посочено в Регламент (EО) № 1049/2001.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 16
Органът незабавно прави оценка на исканията за поверителност и прави публично достояние информацията, предоставена от заявителя в съответствие с член 15, включително допълнителна информация, предоставена от заявителя, с изключение на информацията, за която е подадено искане за третиране като поверителна и то е прието от Органа в съответствие с член 38, членове 3939е и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002, които се прилагат с необходимите изменения, и в съответствие с член 63 от настоящия регламент.
Органът незабавно прави оценка на исканията за поверителност и прави публично достояние информацията, предоставена от заявителя в съответствие с член 15, включително допълнителна информация, предоставена от заявителя, с изключение на информацията, за която е подадено искане за третиране като поверителна, и то е прието от Органа в съответствие с член 38, членове 3939е и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002, които се прилагат с необходимите изменения, и в съответствие с член 63 от настоящия регламент, освен ако по-висш обществен интерес не налага нейното оповестяване;
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 23 – параграф 1 – последното изречение
(4а)  В член 23, параграф 1, последното изречение се заменя със следния текст:
За целите на настоящия регламент за основно вещество се счита активно вещество, което отговаря на критериите за "хранителен продукт" по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
За целите на настоящия регламент за одобрено основно вещество се счита активно вещество, което отговаря на критериите за хранителен продукт по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 63 – параграф 1
1.  В съответствие с условията и процедурите, предвидени в член 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и настоящия член, заявителят може да поиска определена информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент, да бъде запазена като поверителна, което е придружено с проверима обосновка;
1.  В съответствие с условията и процедурите, предвидени в член 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и настоящия член, с изключение на информация, която се счита за относима от токсикологична, екотоксикологична или екологична гледна точка, заявителят може да поиска определена информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент, да бъде запазена като поверителна, което е придружено с адекватна и проверима обосновка. Обосновката включва проверими доказателства, за да се докаже, че оповестяването на информацията би могло да накърни търговските интереси или защитата на личния живот и неприкосновеността на лицето.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 63 – параграф 3
(5a)   В член 63 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Настоящият член не засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда.
3. Настоящият член не засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда, както и Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕС) 2015/2283
Член 10 – параграф 1
1.  Процедурата за разрешаване за пускането на пазара в рамките на Съюза на нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза, предвиден в член 9 от настоящия регламент, започва или по инициатива на Комисията, или по повод на подадено заявление до Комисията от заявител в съответствие със стандартния формат на данните, ако има такъв съгласно член 39е от Регламент (ЕО) № 178/2002. Комисията незабавно предоставя заявлението на разположение на държавите членки.
1.  Процедурата за разрешаване за пускането на пазара в рамките на Съюза на нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза, предвиден в член 9 от настоящия регламент, започва или по инициатива на Комисията, или по повод на подадено заявление до Комисията от заявител в съответствие със стандартния формат на данните, ако има такъв съгласно член 39е от Регламент (ЕО) № 178/2002. Комисията незабавно предоставя заявлението на разположение на държавите членки и прави публично достояние резюмето на заявлението.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2015/2283
Член 23 – параграф 4a (нов)
4a.  Разпоредбите относно активното разпространение, предвидени в член 23 от настоящия регламент, както и в членове 38 и 39 от Регламент (EО) № 178/2002, не засягат правото на достъп до документи при поискване, посочено в Регламент (EО) № 1049/2001.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2015/2283
Член 23 – параграф 4б (нов)
4б.  Комисията може посредством актове за изпълнение да приеме подробни правила за прилагането на параграфи 1 – 4 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 30, параграф 3.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕС) 2015/2283
Член 25 – параграф 1a (нов)
(4а)   В член 25 се добавя следният параграф:
„1a. Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в настоящия регламент, в съответствие с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 9a (нов)
Член 9a
Прозрачност на управлението на риска
1.  Комисията и държавите членки осъществяват своите дейности по управление на риска в контекста на законодателните актове, посочени в членове 1 – 9, с висока степен на прозрачност. По-специално те незабавно обявяват публично:
a)  на ранен етап от процеса на управление на риска – проекта на мерките за управление на риска, които се разглеждат;
б)  дневния ред и процедурите, подробните обобщени доклади от заседанията, проектите на мерките, които предстои да бъдат приети, когато е целесъобразно, под формата на делегирани актове или актове за изпълнение, включително резултатите и обясненията на вота от отделните държави членки в комитетите по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета1a, включително апелативните комитети, които помагат на Комисията при изпълнението на [Регламент (ЕО) № 178/2002, Директива 2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент (ЕО) № 1831/2003, Регламент (ЕО) № 2065/2003, Регламент (ЕО) № 1935/2004, Регламент (ЕО) № 1331/2008, Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Регламент (ЕС) 2015/2283], където и в рамките на които се обсъждат и подлагат на гласуване мерките за управление на риска; и
в)  дневния ред и подробните протоколи от заседанията на работните групи на държавите членки, в рамките на които се обсъждат мерките за управление на риска;
2.  За целите на параграф 1 от настоящия член Комисията прилага към всеки проект на мярка, който предстои да бъде приет в съответствие с член 58 от [Регламента за общото законодателство в областта на храните], член 30 от Директива 2001/18/ЕО, член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, член 22 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, член 19 от Регламент (ЕО) № 2065/2003, член 23 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, член 14 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, член 79 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и членове 30 и 32 от Регламент (ЕС) 2015/2283, изложение на мотивите, включващо следното:
a)  основанията и целите на мярката;
б)  обосновката на мярката, като се отчитат необходимостта и пропорционалността;
в)  последиците от мярката за общественото здраве, за здравето на животните и за околната среда, за обществото и за производителите на храни, както е посочено в оценката на въздействието; както и
г)  резултатите от обществената консултация, включително по член 9 от [Регламента за общото законодателство в областта на храните].
_______________
1a Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0417/2018).


Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I
PDF 124kWORD 57k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))
P8_TA(2018)0490A8-0273/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0532),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 166, параграф 4, член 165, параграф 4 и член 149 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0343/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 9 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0273/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета

P8_TC1-COD(2016)0257


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/128.)

(1) OВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 49.


Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I
PDF 123kWORD 56k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))
P8_TA(2018)0491A8-0274/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0528),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0344/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 9 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0274/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета

P8_TC1-COD(2016)0254


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/126.)

(1) OВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 49.


Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I
PDF 125kWORD 57k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))
P8_TA(2018)0492A8-0275/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0531),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0342/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 9 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0275/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета

P8_TC1-COD(2016)0256


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/127.)

(1) OВ C 209, 30.6.2017 г., стp. 49.


Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
PDF 123kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))
P8_TA(2018)0493A8-0359/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0397),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0250/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 28 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0359/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на Съюза в областта на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

P8_TC1-COD(2018)0220


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/26.)

(1) OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 95.


Хуманитарни визи
PDF 157kWORD 60k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. с препоръки към Комисията относно хуманитарните визи (2018/2271(INL))
P8_TA(2018)0494A8-0423/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 4, 18 и 19 от нея,

—  като взе предвид Конвенцията за статута на бежанците, подписана в Женева на 28 юли 1951 г., и Протокола от 1967 г. към нея,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)(1),

—  като взе предвид Глобалния пакт на Организацията на обединените нации за безопасна, организирана и законна миграция и Глобалния пакт на Организацията на обединените нации за бежанците, които последваха след Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, приета единодушно от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 19 септември 2016 г.,

—  като взе предвид оценката на европейската добавена стойност относно хуманитарните визи, изготвена от Службата на ЕП за парламентарни изследвания,

—  като взе предвид членове 46 и 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0423/2018),

A.  като има предвид, че въпреки многобройните съобщения и искания за безопасни и законни пътища, които предоставят достъп до европейската територия за лицата, търсещи международна закрила, понастоящем на равнището на Съюза не съществува хармонизация относно процедурите за закрила при влизане нито правна рамка за хуманитарните визи, т.е. визи, издадени с цел достигане територията на държавите членки с цел търсене на международна закрила;

Б.  като има предвид, че съгласно решението на Съда на ЕС от 7 март 2017 г. по дело C-638/16(2), X. и X. срещу Белгийска държава, съгласно правото на Съюза държавите членки не са задължени да предоставят хуманитарни визи на лица, които желаят да влязат на тяхна територия с цел да кандидатстват за предоставяне на убежище, но запазват свободата си да го направят въз основа на своето национално право; като има предвид, че това решение тълкува съществуващото право на Съюза, което може да бъде изменено;

В.  като има предвид, че няколко държави членки имат понастоящем или са имали по-рано национални схеми за издаване на хуманитарни визи или разрешения за пребиваване, за да гарантират национални процедури за закрила при влизане на нуждаещите се лица;

Г.  като има предвид, че броят на лицата, допуснати въз основа на национални процедури за хуманитарна закрила при влизане или чрез презаселване, остава нисък в сравнение със световните нужди, като съществуват значителни различия между държавите членки; като има предвид, че обхватът на националните процедури за хуманитарна закрила при влизане или презаселване е тясно определен, а в случаите на презаселване е тясно свързан с критериите за уязвимост и регистрация като бежанец във Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН);

Д.  като има предвид, че в резултат на това приблизително 90% от лицата, на които е предоставена международна закрила, са достигнали Съюза чрез незаконни начини, което води до тяхното стигматизиране преди пристигането им на външните граници на държавите членки;

Е.  като има предвид, че неомъжените жени, пътуващи сами или с деца, жените – глави на домакинства, бременните жени и кърмачките, хората с увреждания, подрастващите момичета и жените в напреднала възраст са сред особено уязвимите лица по миграционните маршрути към Европа и са изправени пред много по-голям риск да станат обект на насилие, основано на пола, като изнасилване и насилие, и стават мишена на контрабандисти и трафиканти с цел сексуална и икономическа експлоатация; като има предвид, че съществува тенденция жените и момичетата да са по-уязвими на всички форми на експлоатация, включително трудова експлоатация и сексуална експлоатация по миграционните маршрути към Съюза, и често са принудени да извършват секс с цел оцеляване, за да могат в замяна да продължат пътуването си;

Ж.  като има предвид, че човешката цена на тези политики се оценява на най-малко 30 000 смъртни случая по границите на Съюза от началото на 2000 г.; като има предвид, че спешно е необходима правна рамка на Съюза като средство за справяне с недопустимия брой смъртни случаи в Средиземноморието и по миграционните маршрути към Съюза с цел действителна борба с контрабандата на хора, излагането на трафик на хора, на трудова експлоатация и насилие, с цел управление на организирани пристигания, достойно приемане и добросъвестно обработване на молбите за убежище и оптимизиране на бюджета на държавите членки и на Съюза в областта на процедурите за предоставяне на убежище, контрола по границите и дейностите по издирване и спасяване, както и за постигането на съгласувани практики в достиженията на правото на Съюза в областта на убежището;

З.  като има предвид, че Парламентът се опита да включи разпоредби в тази насока в своите изменения на Регламент (ЕО) № 810/2009;

И.  като има предвид, че Съветът и Комисията отхвърлиха тези изменения на основание, наред с другото, че такива разпоредби не следва да бъдат включени в Регламент (ЕO) № 810/2009, предвид неговия обхват, в който влизат само визите за краткосрочно пребиваване;

Й.  като има предвид, че Парламентът, изправен пред бездействието на Комисията, взе решение да пристъпи към изготвянето на тази резолюция относно хуманитарните визи;

К.  като има предвид, че е предприета интензивна работа, включително с помощта на експерти, за изготвяне на препоръките, приложени към настоящата резолюция;

1.  отправя искане към Комисията да представи до 31 март 2019 г. въз основа на член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), предложение за регламент за създаване на европейска хуманитарна виза съгласно препоръките, посочени в приложението към настоящата резолюция;

2.  счита, че държавите членки следва да имат възможност да издават европейски хуманитарни визи на лицата, търсещи международна закрила, за да могат тези лица да влязат на територията на държавата членка, която издава визата, с единствената цел да подадат молба за международна закрила в тази държава членка;

3.  счита, че европейските хуманитарни визи следва да допълват, а не да заместват, съществуващите национални процедури за хуманитарна закрила при влизане, процедури за презаселване и спонтанни молби съгласно международното право за бежанците, и че решението за издаване на европейски хуманитарни визи следва да остане единствено правомощие на държавите членки;

4.  счита, че нито една инициатива относно европейските хуманитарни визи не следва да бъде в ущърб на останалите инициативи в областта на миграционната политика, включително и насочените към справяне с първопричините за миграцията;

5.  подчертава спешната нужда от безопасни и законни начини за влизане в Съюза, един от които следва да бъде европейската хуманитарна виза, което е особено важно от гледна точка на пола, тъй като жените са особено уязвими и следователно по-изложени на сексуално и основано на пола насилие по маршрутите и в приемните центрове; подчертава, че икономическата уязвимост и други видове зависимост често поставят жените и момичетата в трети държави в положение, в което за тях е още по-трудно да търсят убежище по безопасен начин, отколкото за мъжете;

6.  счита, че част от финансовите аспекти на исканото предложение следва да бъдат поети от общия бюджет на Съюза като практически израз на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, включително във финансово отношение, в съответствие с член 80 от ДФЕС;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите я препоръки на Комисията и на Съвета, както и на националните парламенти, на Съда на Европейския съюз, на Европейската служба за външна дейност, на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането и на Агенцията на Европейския съюз за основните права.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който трябва да бъде приет, следва:

1.  ФОРМА И ЗАГЛАВИЕ НА ИНСТРУМЕНТА, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРИЕТ

—  да бъде отделен правен акт, който да бъде приет под формата на регламент, озаглавен „Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска хуманитарна виза“,

2.  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

—  да има за правно основание член 77, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

3.  ОБОСНОВКА

—  да бъде обоснован от следното:

—  сегашната правна празнота в правото на Съюза, в което освен приложимите процедури за презаселване на уязвими бежанци не се предвиждат процедури за приемането на територията на държавите членки на лица, търсещи закрила, нито в достиженията на правото в областта на визите, нито в достиженията на правото в областта на границите или убежището, като е известно, че приблизително 90% от лицата, които впоследствие биват признати за бежанци и на които се предоставя субсидиарна закрила, са достигнали територията на държавите членки незаконно, (3)често по животозастрашаващи маршрути;

—  риска от фрагментиране, тъй като държавите членки все по-често въвеждат свои собствени програми за хуманитарно приемане и процедури, които са в противоречие с общата цел по член 78, параграф 1 от ДФЕС за разработване на обща политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и временната закрила, както и риска тези различни схеми да възпрепятстват еднаквото прилагане на общите разпоредби при влизане на територията на държавите членки на граждани на трети държави, както е предвидено в Регламент (ЕO) № 810/2009(4) и Регламент (ЕС) 2016/399(5) на Европейския парламент и на Съвета,

—  високите разходи в човешко, но също и социално, икономическо и бюджетно отношение, свързани със статуквото, за съответните граждани на трети държави (разходи за контрабанда, риск от трафик и експлоатация, риск от преследване, риск от смъртни случаи и малтретиране и т.н.), както и за държавите членки и Съюза (повишени разходи за търсене и спасяване, включително за частни морски превози, гранична защита, сътрудничество с трети държави, процедури за предоставяне на убежище и евентуално връщане в случай на отхвърлени молби за международна закрила, както и борба с организираната престъпност, трафика и контрабандата на хора и т.н.),

—  добавената стойност на действията на Съюза по отношение на гарантирането на спазване на ценностите на Съюза, включително основните права, взаимно доверие между държавите членки и доверие в системата от страна на лицата, търсещи убежище, правна сигурност, предвидимост и еднакво прилагане и изпълнение на правилата, постигане на икономии от мащаба и намаляване на горепосочените разходи, свързани със статуквото;

—  да припомня, че Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6) и Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7) се прилагат единствено на територията на държавите членки и че понастоящем няма достатъчно законни начини кандидатите за убежище да достигнат до тази територия,

—  да припомня, че след подаването на молба за убежище в която и да е държава членка се прилагат разпоредбите на общата европейска система за убежище на Съюза,

—  да подчертава, че отхвърлянето на молба за европейска хуманитарна виза не засяга по никакъв начин правото на подаване на молба за убежище в рамките на Съюза, нито възпрепятства кандидата да се полза от други налични схеми за закрила;

4.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

—  да има за цел да установи разпоредби относно процедурите и условията за издаване от страна на държавите членки на европейска хуманитарна виза за лицата, търсещи международна закрила, за да могат тези лица да влязат на територията на държавата членка, която издава визата, с единствената цел да подадат молба за международна закрила в тази държава членка;

—  да обхваща гражданите на трети държави, които съгласно Регламент (ЕО) № 539/20013(8) на Съвета трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, и по отношение на които твърденията за излагане на преследване или за риск от преследване съгласно определението в Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(9) са явно основателни, но които все още не участват в процедура по презаселване, както е определена в националните схеми по преместване или в предложения регламент за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета(10) или Директива 2001/55/ЕО(11),

—  да не обхваща членовете на семейството, които по друг начин биха придобили право своевременно да се присъединят към семейството си в дадена държава членка в съответствие с други правни разпоредби на правото на Съюза или на националното право,

5.  ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНИ ВИЗИ

—  да предвижда тези молби за виза да се подават пряко, по електронен път или в писмена форма във което и да е консулство или посолство на държавите членки,

—  да предвижда практическите условия за тези молби за издаване на виза, включително попълването на формуляр за подаване на молба, предоставянето на информация за самоличността на кандидата, в т.ч. биометрични идентификатори, и посочването на основанията, доколкото е възможно документирани, за опасенията за преследване или тежки посегателства,

—  да предвижда кандидатът за такава виза да бъде поканен на интервю (при нужда със съдействието на преводач), което може да се проведе и дистанционно чрез използване на аудио и видео комуникации, които гарантират подходящо ниво на безопасност, сигурност и поверителност,

—  да предвижда извършването на оценка на представените документи, включително по отношение на автентичността им, от компетентен, независим и безпристрастен орган, който разполага с достатъчно познания и опит в областта на международната закрила,

—  да предвижда молбите за такава виза да се оценяват въз основа на декларацията и интервюто на кандидата и на удостоверителните документи, ако има такива, без да се провежда пълната процедура по определяне на статута,

—  да предвижда преди издаването на такава виза всеки кандидат да бъде подлаган на проверка за сигурност чрез съответните национални бази данни и бази данни на Съюза, като се зачитат изцяло приложимите разпоредби за защита на данните, с цел да се гарантира, че въпросното лице не представлява риск за сигурността,

—  да предвижда решението за такава виза да се взема в рамките на 15 календарни дни от датата на подаване на молбата,

—  да предвижда решението по молбата да бъде съобщено на кандидата и да бъде индивидуално, в писмена форма и мотивирано,

—  да предвижда, че гражданин на трета държава, на когото е отказана такава виза, има възможност за обжалване, както се предвижда понастоящем в случай на отказ за издаване на виза или на отказ за влизане на границата,

6.  ИЗДАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ВИЗА

—  да предвижда тези визи да бъдат издавани посредством общ стикер и да бъдат въвеждани във Визовата информационна система (ВИС),

—  да предвижда след издаването на хуманитарна виза нейният притежател да може да влезе на територията на държавата членка, която издава визата, с единствената цел да подаде молба за международна закрила в тази държава членка,

7.  АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

—  да предвижда, че молбите за такава виза се оценяват от надлежно обучени служители,

—  да предвижда, че тези служители могат да бъдат командировани в посолства или консулства или в държави членки, в случай че молбите се предават по електронен път и интервютата се провеждат дистанционно,

—  да предвижда, че определени аспекти на процеса, които не включват предварителен подбор на случаи, оценяване или вземане на решения от какъвто и да е вид, могат да бъдат управлявани от външни доставчици на услуги, в т.ч. предоставянето на информация, управлението на срещите за интервюта и събирането на биометрични данни,

—  да гарантира, че са въведени подходящи мерки за гарантиране на защитата и сигурността на данните и поверителността на съобщенията,

—  да гарантира, че държавите членки си сътрудничат помежду си, с агенциите на Съюза, с международни организации, с правителствени и неправителствени организации и с други съответни заинтересовани лица с цел осигуряване на хармонизираното прилагане на законодателния акт,

—  да предвижда широкото разпространение на информация относно процедурите и условията за такава виза, както и относно условията и процедурите за получаване на международна закрила на територията на държавите членки, включително на уебсайтовете на посолствата и консулствата на държавите членки и чрез Европейската служба за външна дейност,

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

—  да предвижда предоставянето на значителна финансова подкрепа на държавите членки от страна на Фонда за интегрирано управление на границите с оглед на прилагането на законодателния акт,

—  да предвижда, че държава членка, която издава хуманитарна виза, има достъп до същата компенсация от фонд „Убежище, миграция и интеграция“, както при приемането на бежанец по реда на европейската рамка за презаселване,

9.  ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУГИ ПРАВНИ АКТОВЕ

—  да предвижда изменения на:

—  Регламент (ЕО) № 810/2009 с цел да се поясни, че за лицата, искащи да получат международна закрила, се прилагат разпоредбите на Регламента за създаване на европейска хуманитарна виза,

—  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета(12) с цел да се предвиди въвеждането на молбите за европейска хуманитарна виза във ВИС,

—  Регламент (ЕС) 2016/399 с цел адаптиране на условията за влизане на лицата, получили европейска хуманитарна виза,

—  Фонда за интегрирано управление на границите, за да се осигури финансиране на държавите членки за изпълнението на Регламента за създаване на европейска хуманитарна виза,

—  член 26 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на проверките на техните общи граници(13) и на Директива 2001/51/ЕО(14) на Съвета с цел да освободят от отговорност, задължения и санкции превозвачите, превозващи граждани на трети държави, когато въпросните граждани на трети държави заявяват своето намерение да подадат молба за международна или хуманитарна закрила на територията на държавите членки.

(1) OВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1.
(2) Решение на Съда на ЕС от 7 март 2017 г., X. и X. срещу Белгийска държава, C-638/16, ECLI:EU:C:2017:173.
(3) HEIN / DONATO (CIR) 2012 г.: Проучване на нови възможности за закрила при влизане в Европа, стр. 17.
(4) Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).
(6) Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).
(7) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).
(8) Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).
(9) Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).
(10) 2016/0225(COD).
(11) Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12).
(12) Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).
(13) OВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.
(14) Директива 2001/51/ЕО на Съвета от 28 юни 2001 година за допълнение на разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година (ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 45).


Визов кодекс ***I
PDF 267kWORD 98k
Изменения, приети от Европейския парламент на 11 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Общата политика на Европейския съюз за визите за краткосрочен престой бе неразделна част от създаването на пространство без вътрешни граници. Визовата политика следва да продължи да бъде важен инструмент за улесняване на туризма и бизнеса, като същевременно спомага за отстраняване на рисковете за сигурността и на риска от незаконна миграция към Съюза.
(1)  Общата политика на Европейския съюз за визите за краткосрочен престой бе неразделна част от създаването на пространство без вътрешни граници. Визова политика, която зачита правата на човека и основните свободи, следва да улеснява пътуванията на граждани на трети държави в ЕС, като същевременно гарантира свободното движение на хора и поддържа сигурността на хората на територията на Съюза. Общата визова политика следва да бъде съвместима с другите политики на Съюза, и по-специално тези, насочени към свободното движение, пребиваване и мобилност на лицето.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)   При прилагането на настоящия регламент държавите членки следва да спазват съответните си задължения по международното право, и по-специално Конвенцията на ООН за статута на бежанците, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията на ООН за правата на детето и други относими международни инструменти.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Процедурата за кандидатстване за виза следва да бъде възможно най-лесна за ползване от кандидатите. Следва да е ясно коя е държавата членка, компетентна да разгледа заявлението за издаване на виза, особено когато планираното посещение се отнася до няколко държави членки. Когато е възможно, държавите членки следва да предоставят възможност заявленията по образец да се попълват и подават по електронен път. Следва да се определят срокове за различните етапи от процедурата, по-специално за да се даде възможност на пътниците да планират отрано и да избягват пиковите периоди в консулствата.
(4)  Процедурата за кандидатстване за виза следва да бъде възможно най-лесна за ползване и при разумни разходи за кандидатите. Следва да е ясно коя е държавата членка, компетентна да разгледа заявлението за издаване на виза, особено когато планираното посещение се отнася до няколко държави членки. Държавите членки следва да предоставят възможност заявленията по образец да се попълват и подават по електронен път. Следва да се определят срокове за различните етапи на процедурата, по-специално за да се даде възможност на пътниците да планират предварително в разумен срок и да избягват пиковите периоди в консулствата. Като част от по-нататъшното развитие на достиженията на правото на ЕС към истинска обща визова политика, процедурите и условията за издаване на визи следва да бъдат допълнително хармонизирани и тяхното единно прилагане да бъде засилено.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)
(4а)   Заявленията за издаване на визи и решенията, свързани със заявление, се разглеждат и вземат от консулствата. Държавите членки следва да гарантират, че са представени или се представляват от друга държава членка в третите държави, за чиито граждани се прилагат визови изисквания, и да гарантират, че консулствата познават в достатъчна степен местните условия, за да осигурят целостта на процедурата за кандидатстване за виза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)   Държавите членки не следва да бъдат задължавани да запазват възможност за пряк достъп за подаване на заявления в консулствата на места, където външен изпълнител е упълномощен да приема заявленията за издаване на визи от името на консулството, без да се засягат задълженията, наложени на държавите членки с Директива 2004/38/ЕО18, и по-специално член 5, параграф 2 от нея.
заличава се
_________________
18 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (OВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 35).
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)  От кандидатите следва да не се изисква да представят медицинска застраховка за пътуване в чужбина при подаването на заявление за виза за краткосрочно пребиваване. Това е непропорционална тежест за кандидатите за виза и няма доказателства, че притежателите на визи за краткосрочно пребиваване представляват по-голям риск по отношение на публичните разходи за здравеопазване в държавите членки, отколкото освободените от изискване за виза граждани на трети държави.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Визовата такса следва да осигурява достатъчно финансови средства за покриване на разходите, свързани с обработването на заявленията за визи, включително подходящи структури и достатъчно персонал, за да се гарантират качеството и целостта на процедурата по разглеждането на заявленията за издаване на визи. Размерът на визовата такса следва да се преразглежда веднъж на всеки две години въз основа на обективни критерии.
(6)  Визовата такса следва да осигурява достатъчно финансови средства за покриване на разходите, свързани с обработването на заявленията за визи, включително подходящи структури и достатъчно персонал, за да се гарантират качеството, скоростта и целостта на процедурата по разглеждането на заявленията за издаване на визи. Размерът на визовата такса следва да се преразглежда на всеки две години въз основа на обективни критерии за оценка.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6а)   Кандидатите за визи следва да бъдат приемани с необходимото уважение към човешкото достойнство и основните права, както са посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Обработването на заявленията за издаване на визи следва да се осъществява без дискриминация, с професионализъм и уважение към кандидатите.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  За да се гарантира, че гражданите на трети държави, от които се изисква да притежават виза, могат да подават заявленията си за издаване на виза по своето място на пребиваване, дори ако никоя държава членка няма консулство за целите на събирането на такива заявления, на външните изпълнители следва да се даде възможност да предоставят необходимата услуга срещу такса, надвишаваща общоустановеното максимално ниво.
(7)  За да се гарантира, че гражданите на трети държави, от които се изисква да притежават виза, могат да подават заявленията си за издаване на виза най-близо до своето място на пребиваване, на външните изпълнители следва да се даде възможност да приемат заявленията срещу такса, надвишаваща общоустановеното максимално ниво.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Договореностите за представителство следва да се рационализират, а пречките за сключването на такива договорености между държавите членки — да се избягват. Представляващата държава членка следва да отговаря за цялото обработване на заявленията за издаване на виза без участие на представляваната държава членка.
(8)  Договореностите за представителство следва да се рационализират и улеснят, а пречките за сключването на такива договорености между държавите членки — да се избягват. Представляващата държава членка следва да отговаря за цялото обработване на заявленията за издаване на виза без участие на представляваната държава членка.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  При липса на сътрудничество от страна на някои трети държави за обратно приемане на техни граждани, задържани в незаконна ситуация, и липса на ефективно сътрудничество от тези трети държави в процеса на връщане, въз основа на прозрачен механизъм с прилагане на обективни критерии следва да се налага ограничаващо и временно прилагане на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 810/2009 с цел да се подобри сътрудничеството на дадена трета държава във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти.
(11)  При задоволително сътрудничество или при липса на сътрудничество от страна на някои трети държави за обратно приемане на техни граждани, задържани в незаконна ситуация, или при липса на задоволително желание от страна на третите държави или когато те не сътрудничат ефективно в процеса на връщане, въз основа на прозрачен механизъм с прилагане на обективни критерии следва да се налага ограничаващо и временно прилагане на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 810/2009 с цел да се подобри или насърчи продължаването на сътрудничеството на дадена трета държава във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Кандидатите, на които е отказана виза, следва да имат право да обжалват, като това право следва да гарантира ефективно обжалване по съдебен ред на определен етап от производството. По-подробна информация за основанията за отказа и процедурите за обжалване на решенията за отказ следва да се предоставя в уведомлението за отказа.
(12)  Кандидатите, на които е отказана виза, следва да имат право да обжалват, като това право следва да гарантира ефективно и бързо обжалване по съдебен ред. Подробна информация за основанията за отказа и процедурите за обжалване на решенията за отказ следва да се предоставя в уведомлението за отказа.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13а)   Настоящият регламент зачита основните права и принципите, признати по-специално в международните договори и в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално той цели да гарантира пълното зачитане на правото на защита на личните данни, посочено в член 16 от ДФЕС, правото на личен и семеен живот, посочено в член 7, правото на убежище, посочено в член 18, и правата на детето, посочени в член 24 от тази харта и на защита на уязвимите групи
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Следва да се установят гъвкави правила, за да се даде възможност на държавите членки да оптимизират съвместното използване на ресурси и да увеличат обхвата на консулското представителство. Сътрудничеството между държавите членки (Шенгенски визови центрове) може да се осъществява под всякаква форма, подходяща за местните условия, с цел разширяване на географския обхват на консулското представителство, намаляване на разходите на държавите членки, повишаване на видимостта на Съюза и подобряване на услугите, предлагани на кандидатите за виза.
(16)  Следва да се установят гъвкави правила, за да се даде възможност на държавите членки да оптимизират съвместното използване на ресурси и да увеличат обхвата на консулското представителство. Сътрудничеството между държавите членки (Шенгенски визови центрове) може да се осъществява под всякаква форма, подходяща за местните условия, с цел разширяване на географския обхват на консулското представителство, намаляване на разходите на държавите членки, повишаване на видимостта на Съюза и подобряване на услугите, предлагани на кандидатите за виза. Общата визова политика следва да допринесе за генерирането на растеж и да бъде съгласувана с другите политики на Съюза, например политиките, свързани с външните отношения, търговията, образованието, културата и туризма.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Електронните системи за подаване на заявления за издаване на визи, разработени от държавите членки, спомагат процедурите за кандидатстване да бъдат улеснени за кандидатите и консулствата. Следва да се разработи общо решение, позволяващо пълна цифровизация, с използване в пълна степен на най-новите правни и технологични постижения.
(17)  Електронните системи за подаване на заявления за издаване на визи, разработени от държавите членки, са от съществено значение процедурите за кандидатстване да бъдат улеснени за кандидатите и консулствата. Следва да се разработи общо решение, гарантиращо пълна цифровизация, в срок до 2025 г. под формата на онлайн платформа и електронна виза на ЕС, при използване в пълна степен на най-новите правни и технологични постижения, за да може кандидатстването за виза онлайн да отговори на нуждите на кандидатите и да се привлекат повече посетители в Шенгенското пространство. Електронната система за кандидатстване за визи следва да бъде напълно достъпна за хората с увреждания. Следва да се укрепят простите и бързи процедурни гаранции и да се прилагат навсякъде по един и същ начин.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)
(17a)  При прилагането на Регламент (ЕО) № 810/2009 държавите членки следва да спазват съответните си задължения съобразно международното право, по-специално Конвенцията на ООН за статута на бежанците, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията на ООН за правата на детето и други относими международни инструменти.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 27 а (ново)
(27а)   Приемат се необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на техническите изменения в приложенията към настоящия регламент.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)
(27б)   Следва да се изготвят подходящи мерки за наблюдението и оценката на настоящия регламент във връзка с хармонизирането на обработването на заявленията за издаване на визи. При наблюдението и оценката трябва също така да има стремеж към контрол на пълното зачитане на основните права от държавите членки при обработването на заявленията и прилагането на принципа на недопускане на дискриминация и защитата на личните данни.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 1 – параграф 1
1.  Настоящият регламент определя условията и процедурите за издаване на визи за планиран престой на територията на държавите членки с продължителност, която не превишава 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.;
1.  Настоящият регламент определя условията и реда за издаване на визи за планиран престой на територията на държави членки с продължителност, която не превишава 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, и за планиран престой на работещите в областта на спорта и културата за период до една година, без да остават повече от 90 дни през всеки период от 180 дни на територията на една държава членка.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 1 – параграф 3 а (нов)
(1а)  В член 1 се добавя следният параграф:
„3a. При прилагането на настоящия регламент държавите членки изцяло спазват съответното право на Съюза, включително Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“), съответното международно право, включително Конвенцията на ООН за статута на бежанците (наричана по-долу „Женевската конвенция“), задълженията, свързани с достъпа до международна закрила, по-специално принципа на забрана за връщане (non-refoulement), както и основните права. В съответствие с общите принципи на правото на Съюза решенията съобразно настоящия регламент се вземат на индивидуална основа.“
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 1 - параграф 3 б (нов)
(1б)  В член 1 се добавя следният параграф:
(3б)   Европейската комисия представя електронно заявление за виза, електронна виза, до 2025 г.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 2 – точка 12 а (нова)
12а.   Работещите в областта на спорта и културата: Граждани на трети държави, които не са граждани на Съюза по смисъла на член 20, параграф 1 от Договора и които принадлежат към следните категории: артисти-изпълнители и техният помощен персонал, елитни спортисти и техният помощен персонал и когато е приложимо, членовете на семействата на лицата от тези категории, които са успели ясно да докажат административните и логистичните трудности, свързани с организирането на турне или турнир в няколко държави членки от Шенгенското пространство с продължителност над три месеца.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 3 – параграф 5
(3)  в член 3, параграф 5 букви б) и в) се заменят със следното:
(3)  в член 3, параграф 5 букви б) и в) се заменят със следното:
„б) граждани на трети държави, които притежават валидни разрешения за пребиваване, издадени от държава членка, която не участва в приемането на настоящия регламент, или от държава членка, която все още не прилага в пълна степен разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, или граждани на трети държави, които притежават някое от изброените в приложение V валидни разрешения за пребиваване, издадени от Андора, Канада, Япония, Сан Марино или Съединените американски щати, гарантиращи безусловното обратно приемане на титулярите им, или които притежават разрешение за пребиваване за карибските части на Кралство Нидерландия (Аруба, Кюрасао, Синт Мартен, Бонер, Синт Еустациус и Саба);
в)  граждани на трети държави, които притежават валидна виза за държава членка, която не участва в приемането на настоящия регламент, или за държава членка, която все още не прилага в пълна степен разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, или за държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или за Канада, Япония, или Съединените американски щати, или притежателите на валидна виза за карибските части на Кралство Нидерландия (Аруба, Кюрасао, Синт Мартен, Бонер, Синт Еустациус и Саба), когато пътуват към издаващата виза държава или към всяка друга трета държава, или когато се връщат от издалата виза държава, след като са използвали визата;“;
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 5 – параграф 1 б
б)  ако посещението включва повече от едно местоназначение или ако трябва да бъдат направени няколко отделни посещения в рамките на период от два месеца, държавата членка, чиято територия представлява основното местоназначение на посещението(ята) с оглед продължителността на престоя, измервана в дни; или;
б)  ако посещението включва повече от едно местоназначение или ако трябва да бъдат направени няколко отделни посещения в рамките на период от два месеца, държавата членка, в която се намира организацията или предприятието домакин, или държавата членка, чиято територия представлява основното местоназначение на посещението(ята) с оглед продължителността на престоя, измервана в дни, или ако основното местоназначение не може да бъде определено, държавата членка, през чиято външна граница кандидатът възнамерява да влезе на територията на държавите членки;
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 5 – параграф 2 а (нов)
(5а)  В член 5 се вмъква следният параграф:
„2a. Ако държавата членка, която е компетентна в съответствие с параграф 1, букви а) или б), не е представена, нито е представлявана в третата държава, в която кандидатът подава заявление в съответствие с член 10, кандидатът има право да подаде заявлението си:
а)  в консулството на една от държавите членки по местоназначение на планираното посещение,
б)  в консулството на държавата членка на първо влизане, ако буква а) не се прилага,
в)  във всички останали случаи в консулствата на държавите членки, които се намират в държавата, в която кандидатът подава заявлението.
Ако консулството на държавата членка, която е компетентна в съответствие с параграф 1, или консулството на държавата членка, посочена в първата алинея от настоящия параграф, се намира на разстояние от повече от 500 км от мястото на пребиваване на кандидата или ако отиването и връщането с обществен транспорт до мястото на пребиваване на кандидата би наложило пренощуване и ако консулството на друга държава членка се намира по-близо до мястото на пребиваване на кандидата, кандидатът има право да подаде заявлението в консулството на тази държава членка;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 5 – параграф 2 б (нов)
(5б)  В член 5 се вмъква следният параграф:
„2б. Ако компетентната съгласно параграф 1 или параграф 2 държава членка е установила договореност за представителство в съответствие с член 8 с друга държава членка с цел разглеждане на заявленията за виза и издаване на визи от нейно име, кандидатът внася заявлението си в консулството на представляващата държава членка.“;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква -а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 8 – параграф 1
1.  Държава членка може да приеме да представлява друга държава членка, която е компетентна в съответствие с член 5, за целите на разглеждане на заявления и издаването на визи от името на другата държава членка. Държава членка може също да представлява друга държава-членка в ограничена степен — само за приемане на заявления и за събиране на биометрични данни.
„1. Без да се засяга член 6, държава членка може да приеме да представлява друга държава членка, която е компетентна в съответствие с член 5, за целите на разглеждане на заявления и издаването на визи от името на другата държава членка. Държава членка може също да представлява друга държава-членка в ограничена степен — само за приемане на заявления и за събиране на биометрични данни.“;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 8 – параграф 6
ба)   в член 8 параграф 6 се изменя
6.  С цел да се гарантира, че лошата транспортна инфраструктура или големите разстояния в даден регион или географска област няма да изискват от кандидатите прекомерни усилия за достъп до консулство, държавите членки, които нямат свое консулство в този регион или географска област, се стремят да сключат договорености за представителство с държави членки, които имат консулства в съответния регион или област.
6. С цел да се гарантира, че лошата транспортна инфраструктура или големите разстояния в даден регион или географска област няма да изискват от кандидатите прекомерни усилия за достъп до консулство, държавите членки, които нямат свое консулство в този регион или географска област, се стремят да сключат договорености за представителство с държави членки, които имат консулства в съответния регион или област, за да се води борба с дискриминацията, създавана между гражданите на трети държави вследствие на неравния достъп до консулските служби.
Този вид договореност може също така да бъде сключена с представителството на държава – членка на ЕС, което се намира в държава, съседна на съответната трета държава, ако тя е по-близо до дома на кандидата.“
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 9 – параграф 1
Заявленията могат да се подават не по-рано от шест месеца, а за морските лица, действащи в изпълнение на своите задължения — не по-рано от девет месеца преди началото на планираното посещение и като правило не по-късно от 15 календарни дни пред това начало.;
Заявленията могат да се подават не по-рано от девет месеца преди началото на планираното посещение и като правило не по-късно от 15 календарни дни пред това начало. В обосновани индивидуални случаи на спешност, включително при необходимост по професионални причини, по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения, консулството може да не спази крайния срок.;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 9 – параграф 3
aа)   в член 9 параграф 3 се изменя
В надлежно обосновани спешни случаи консулството може да разреши на кандидатите да подадат заявленията си без уговорена среща или такава се провежда незабавно.
В надлежно обосновани спешни случаи консулството може да разреши на кандидатите да подадат заявленията си без уговорена среща или такава се провежда незабавно.
При липса на отговор при електронна процедура в срок от един месец след внасянето на заявлението се предвижда средство за правна защита, даващо възможност за разглеждане на заявлението във всички случаи.“
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 9 – параграф 4 – буква a а (нова)
a a)  от законните представители на кандидата
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 10 – параграф 1
Кандидатите се явяват лично при подаването на заявление за снемането на пръстови отпечатъци в съответствие с член 13, параграфи 2 и 3 и член 13, параграф 7, буква б).;
Без да се засягат разпоредбите на членове 13, 42, 43 и 45, кандидатите могат да подадат своето заявление лично или по електронен път.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
(9a)  В член 13, параграф 2 се добавя следната алинея:
„Без да се засяга параграф 3, външен изпълнител не може да изисква от кандидата да се явява лично за всяко заявление, за да бъдат събирани всеки път биометричните данни. За да се даде възможност на външните изпълнители да проверяват дали са събрани биометрични данни, на кандидата се издава разписка след събирането на биометричните данни.“;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1
4.  Държавите членки могат да изискат от кандидатите за виза да представят доказателство за финансово подпомагане или за настаняване при частно лице или и двете чрез попълването на формуляр, изготвен от всяка държава членка. В този формуляр се посочва по-специално:
4.  Държавите членки могат да изискат от кандидатите за виза да представят доказателство за финансово подпомагане или за настаняване при частно лице или и двете чрез попълването на формуляр, изготвен от Комисията. В този формуляр се посочва по-специално:
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2
Освен на официалния(те) език(ци) на държавата членка, формулярът се изготвя на поне още един официален език на институциите на Съюза. Образец на формуляра се изпраща на Комисията.
Комисията приема формуляра чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2. Формулярът се използва за уведомяване на лицето, оказващо финансово подпомагане/канещото лице относно обработването на неговите лични данни и относно приложимите правила. Освен на официалния(те) език(ци) на държавата членка, формулярът се изготвя на поне още един официален език на институциите на Съюза.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 15
(11)  Член 15 се изменя, както следва:
Член 15 се заличава.
a)  параграф 1 се заменя със следното:
Заличава се медицинската застрахова за пътуване в чужбина
„1. Кандидатите за единна еднократна виза доказват, че притежават подходяща и валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, спешна медицинска помощ и болнично лечение по спешност или смърт по време на техния планиран престой на територията на държавите членки.;“
б)  в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:
„2. Кандидатите за единна многократна виза доказват, че притежават подходяща и валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която покрива периода на първото им планирано посещение.;“
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 16
Член 16 се заменя със следното:
Член 16
Член 16
Визова такса
Визова такса
1.  Кандидатите заплащат визова такса в размер на 80 EUR.
1.  Кандидатите заплащат визова такса в размер на 80 EUR.
1а.   Кандидатите, чиито данни вече са регистрирани във Визовата информационна система и чиито биометрични данни са събрани в съответствие с член 13, заплащат визова такса в размер на 60 EUR.
2.  Децата на възраст между шест и 12 години заплащат визова такса в размер на 40 EUR.;
2.  Децата на възраст между 12 и 18 години заплащат визова такса в размер на 40 EUR.
2a.   Кандидатите, които са част от група, пътуваща във връзка със спортни, културни или образователни цели, заплащат визова такса в размер на 60 EUR.
4.  Освобождават се от визова такса кандидати, които попадат в една от следните категории:
4.  Освобождават се от визова такса кандидати, които попадат в една от следните категории:
а)  деца на възраст до шест години;
а)  деца на възраст до дванадесет години;
б)  ученици, студенти, докторанти и придружаващите ги преподаватели при престой с учебна или образователна цел;
б)  ученици, студенти, докторанти и придружаващите ги преподаватели при престой с учебна или образователна цел;
в)  научни работници от трети държави, пътуващи с цел извършване на научни изследвания по смисъла на Препоръка № 2005/761/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27 от 28 септември 2005 г. за облекчаване издаването от държавите-членки на единни визи за краткосрочен престой на изследователи от трети държави, които пътуват в рамките на Общността с цел извършване на научни изследвания [21];
в)  научни работници от трети държави по смисъла на Директива 2005/71/ЕО на Съвета27, пътуващи с цел извършване на научни изследвания или участие в научен семинар или конференция;
г)  представители на организации с нестопанска цел на възраст 25 г. или по-малко, участващи в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел.
г)  представители на организации с нестопанска цел на възраст 25 г. или по-малко, участващи в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел;
д)  членове на семействата на граждани на Европейския съюз, както е посочено в член 5, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО.
5.  Визовата такса може да не се събира от:
5.  Визовата такса може да не се събира от:
а)  деца между шест и 12 години;
а)  деца между дванадесет и 18 години;
б)  притежателите на дипломатически и служебни паспорти;
б)  притежателите на дипломатически и служебни паспорти;
в)  лица на възраст 25 г. или по-малко, които участват в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел.
в)  лица на възраст 25 г. или по-малко, които участват в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел;
г)  кандидати за виза с ограничена териториална валидност, издадена по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения, както и бенефициери на програми на Съюза за презаселване или на мерки за преместване;
д)  кандидатите за виза с ограничена териториална валидност.
6.  В индивидуални случаи, когато това служи за насърчаване на културни или спортни интереси, както и интереси в областта на външната политика, политиката на развитие и други области от жизненоважен обществен интерес или по причини от хуманитарен характер размерът на визовата такса може да бъде намален или лицето да бъде освободено от заплащането ѝ.
6.  В индивидуални случаи, когато това служи за насърчаване на културни или спортни интереси, интереси в областта на външната политика, политиката на развитие и други области от жизненоважен обществен интерес или по причини от хуманитарен характер или поради международни задължения, размерът на визовата такса може да бъде намален или лицето да бъде освободено от заплащането ѝ.“;
________________
________________
27 Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (OВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 15).
27 Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 г. относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (OВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 15).
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 17
(13)  Член 17 се изменя, както следва:
Член 17
Такса за услугата
1.  Такса за услугата може да бъде събирана от външен изпълнител, както е посочено в член 43. Таксата за услугата е пропорционална на разходите, направени от външния изпълнител при извършване на една или повече от задачите, посочени в член 43, параграф 6.
1.  Такса за услугата може да бъде събирана от външен изпълнител, както е посочено в член 43. Таксата за услугата е пропорционална на разходите, направени от външния изпълнител при извършване на една или повече от задачите, посочени в член 43, параграф 6.
2.  Таксата за услугата се определя в правния акт, посочен в член 43, параграф 2.
2.  Таксата за услугата се определя в правния акт, посочен в член 43, параграф 2.
3.  В рамките на местното шенгенско сътрудничество държавите членки гарантират, че таксата за услугата, заплащана от кандидата, отразява в пълна степен услугите, предлагани от външния изпълнител, и е съобразена с местните обстоятелства. Освен това те се стремят да хармонизират приложената такса за услугата.
4.  Таксата за услугата не може да надхвърля половината от размера на визовата такса, определен в член 16, параграф 1, независимо от възможно намаляване на или освобождаване от плащане на визова такса, както е предвидено в член 16, параграфи 2, 4, 5 и 6.
4.  Таксата за услугата не може да надхвърля половината от размера на визовата такса, определен в член 16, параграф 1, независимо от възможно намаляване на или освобождаване от плащане на визова такса, както е предвидено в член 16, параграфи 2, 4, 5 и 6. Тя включва всички разходи, свързани с подаването на заявлението за издаване на виза, включително предаването на заявлението и на документа за задгранично пътуване от външния изпълнител на консулството и връщането на документа за задгранично пътуване на външния изпълнител“.
5.  Съответната(ите) държава(и) членка(и) запазва(т) възможността да разреши(ат) на всички кандидати да подават заявленията директно в нейното (техните) консулство(а).
5.  Съответната(ите) държава(и) членка(и) запазва(т) възможността да разреши(ат) на всички кандидати да подават заявленията директно в нейното (техните) консулство(а) или в консулството на държава членка, с която има(т) договореност за представителство, в съответствие с член 40.
5а.  Кандидатът получава разписка при плащането на таксата за услугата.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 19 – параграф 3
(13а)  Член 19, параграф 3:
В случаите, когато компетентното консулство установи, че посочените в параграф 1 условия не са изпълнени, заявлението е недопустимо и консулството незабавно:
В случаите, когато компетентното консулство установи, че посочените в параграф 1 условия не са изпълнени, то уведомява, по целесъобразност, кандидата, посочва недостатъците и дава възможност на кандидата да ги коригира. Ако недостатъците не бъдат коригирани, заявлението е недопустимо и консулството незабавно:
–  връща заявлението по образец и всички представени от кандидата документи,
–  връща заявлението по образец и всички представени от кандидата документи,
–  унищожава събраните биометрични данни,
–  унищожава събраните биометрични данни,
–  връща визовата такса, и
–  връща визовата такса, и
–  не пристъпва към разглеждане на заявлението.
–  не пристъпва към разглеждане на заявлението.“;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 19 – параграф 4
(13а)  В член 19 параграф 4 се заменя със следното:
4.  Заявление, което не изпълнява изискванията по параграф 1, може по изключение да бъде счетено за допустимо по причини от хуманитарен характер или по съображения от национален интерес.
„4. Заявление, което не изпълнява изискванията по параграф 1, може по изключение да бъде счетено за допустимо по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или поради международни задължения.“;
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 21 – параграф 3 – буква д
а)  в параграф 3 буква д) се заменя със следното:
а)  в параграф 3 буква д) се заличава.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 21 – параграф 8
8.  При разглеждането на заявлението консулствата могат в надлежно обосновани случаи да проведат интервю с кандидата и да поискат допълнителни документи.
8.  При разглеждането на заявлението консулствата могат в надлежно обосновани случаи да проведат интервю с кандидата и да поискат допълнителни документи. Тези интервюта може да се провеждат, като се използват съвременни цифрови инструменти и средства за комуникация от разстояние, например гласови или видео разговори през интернет. По време на процедурата се гарантира зачитането на основните права на кандидатите.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 22 – параграф 4
аа)  параграф 4 се заменя със следното:
4.  Комисията уведомява държавите членки за направените нотификации.
„4. Комисията публикува направените нотификации.“;
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 23 – параграф 1
Решение по заявленията се взема в срок от 10 календарни дни, считано от датата на подаването на заявление, което е допустимо в съответствие с член 19.
Решение по заявленията се взема в срок от 10 календарни дни, считано от датата на подаването на заявление, което е допустимо в съответствие с член 19, или в срок от пет календарни дни при кандидати за виза, чиито данни вече са регистрирани във Визовата информационна система и чиито биометрични данни са събрани в съответствие с член 13.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 23 – параграф 1 – алинея 2
В отделни случаи този срок може да бъде удължен до 45 календарни дни, по-конкретно когато е необходима по-задълбочена проверка по заявлението.
В отделни случаи този срок може да бъде удължен до 30 календарни дни, по-конкретно когато е необходима по-задълбочена проверка по заявлението.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 23 – параграф 2 a (нов)
аа)  вмъква се следният параграф:
„2a. Решение по заявленията се взема незабавно в обосновани индивидуални случаи на спешност, включително при необходимост по професионални причини, по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения.“;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква a а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 1 а (нов)
1а.  На кандидатите, за които консулствата считат, че изпълняват условията за влизане, и за които не съществуват основания за отказ съобразно член 32, се издава виза в съответствие с настоящия член.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 2 – буква а
а)  за срок на валидност от една година, при условие че кандидатът е получил и по законен начин е използвал три визи в рамките на предходните две години;
а)  за срок на валидност от една година, при условие че кандидатът е получил и по законен начин е използвал три визи в рамките на предходните две години, а за морските лица, действащи в изпълнение на своите задължения – за срок на валидност от една година, при условие че кандидатът е получил и по законен начин е използвал две визи в рамките на предходните две години;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 2 – буква б
б)  за срок на валидност от две години, при условие че кандидатът е получил и правомерно е използвал предходна многократна виза със срок на валидност от една година;
б)  за срок на валидност от две години, ако кандидатът е получил, в рамките на предходните две години, многократна виза със срок на валидност от една година;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 2 – буква в
в)  за срок на валидност от пет години, при условие че кандидатът е получил и правомерно е използвал предходна многократна виза със срок на валидност от две години.“;
в)  за срок на валидност от пет години, ако кандидатът е получил, в рамките на предходните три години, предходна многократна виза със срок на валидност от две години.“;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква в
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 24 – параграф 2 в
2в.  Без да се засяга параграф 2, многократна виза със срок на валидност до пет години може да бъде издадена на кандидати, които докажат необходимостта или обосноват намерението си за често и/или редовно пътуване, при условие че те докажат своята добросъвестност и надеждност, и по-специално правомерното използване на предишни визи, своето икономическо положение в държавата на произход и действителното си намерение да напуснат територията на държавите членки преди изтичането на визата, за която кандидатстват.
2в.  Без да се засяга параграф 2, многократна виза със срок на валидност до пет години се издава на кандидати, които докажат необходимостта или обосноват намерението си за често и/или редовно пътуване, по-специално произтичащи от техния професионален статус или семейно положение, като например представители на деловите среди, държавни служители, осъществяващи редовни официални контакти с държавите членки и институциите на ЕС, представители на организации на гражданското общество, пътуващи с цел образователна подготовка, семинари и конференции, членове на семействата на граждани на Съюза, членове на семействата на граждани на трети държави, законно пребиваващи в държавите членки и морски лица, при условие че те докажат своята добросъвестност и надеждност, и по-специално правомерното използване на предишни визи, своето икономическо положение в държавата на произход и действителното си намерение да напуснат територията на държавите членки преди изтичането на визата, за която кандидатстват.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 25 а
„Член 25a
„Член 25a
Сътрудничество при обратното приемане
Сътрудничество при обратното приемане
1.   Член 14, параграф 6, член 16, параграф 1 и параграф 5, буква б), член 23, параграф 1 и член 24, параграф 2 не се прилагат по отношение на кандидати или категории кандидати, които са граждани на трета държава, за която въз основа на показателни и обективни данни и в съответствие с настоящия член се смята, че не сътрудничи достатъчно с държавите членки във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти. Настоящият член не засяга правомощията, предоставени на Комисията съгласно член 24, параграф 2г.
1.  В зависимост от равнището на сътрудничество на трети държави с държавите членки в областта на обратното приемане на незаконни мигранти, оценено въз основа на показателни и обективни критерии, прилагането на член 16, параграф 1а и параграф 5, буква б) и член 24, параграф 2 отсега нататък може да бъде коригирано за определени категории кандидати или за всички кандидати, граждани на съответната трета държава, както е посочено в параграф 4.
Настоящият член не засяга правомощията, предоставени на Комисията съгласно член 24, параграф 2г.
2.  Комисията редовно извършва оценка на сътрудничеството на третите държави във връзка с обратното приемане, като взема под внимание по-специално следните показатели:
2.  Комисията редовно и най-малко веднъж годишно извършва оценка на сътрудничеството на съответните трети държави във връзка с обратното приемане, като взема под внимание по-специално следните показатели:
а)  броя на решенията за връщане, издадени за лица от съответната трета държава, които се намират незаконно на територията на държавите членки;
а)  броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение в съответствие с Директива № 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
б)  броя на действителните връщания на лица, за които е било издадено решение за връщане, като процент от общия брой на решенията за връщане, издадени за граждани на съответната трета държава, включително, когато това е целесъобразно, броя на гражданите на трети държави, които са преминали транзитно през територията на третата държава, въз основа на споразумения на Съюза за обратно приемане или двустранни споразумения за обратно приемане;
в)  броя на исканията за обратно приемане, приети от третата държава, като процент от общия брой на исканията за обратно приемане, които са ѝ били представени.
б)  броя на действителните връщания на лица, за които е било издадено решение за връщане от държава членка, като процент от общия брой на решенията за връщане, издадени за граждани на съответната трета държава;
в)  степента на практическо сътрудничество по отношение на връщането на различните етапи от процедурата за връщане, като например:
i)  предоставяне на своевременна помощ в процедурите по идентификация;
ii)  доставяне и приемане на необходимите документи за пътуване;
Комисията докладва резултатите от своята оценка на Европейския парламент и на Съвета, които обсъждат въпроса, по-специално по отношение на степента на сътрудничество със съответната трета държава в областта на обратното приемане на незаконни мигранти,
При оценката на сътрудничеството на дадена страна по отношение на обратното приемане се разглеждат следните елементи:
а)  участие в пилотни проекти в областта на трудовата миграция, като по този начин се допринася за предотвратяването на незаконна миграция;
б)  положени усилия за реинтеграция на завърналите се лица и за гарантиране на устойчивостта на връщанията;
в)  положени усилия за борба с трафика и контрабандата и свързаните с тях нарушения на правата на замесените в тях лица (участие в дейности за изграждане на капацитет и обучение, включително за предотвратяване на злоупотреби и експлоатация).
Комисията информира Парламента за заключенията от оценката.
3.  Държава членка може също така да уведоми Комисията, ако среща значителни и трайни практически проблеми в сътрудничеството с трета държава при обратното приемане на незаконни мигранти, въз основа на същите показатели като изброените в параграф 2.
3.  Държава членка може също така да уведоми Комисията, ако среща значителни и трайни проблеми, както и ако установи съществено подобрение в сътрудничеството на трета държава при обратното приемане на незаконни мигранти, въз основа на същите показатели като изброените в параграф 2.
4.   Комисията разглежда уведомлението по параграф 3 в срок от един месец.
Комисията извършва оценка на направените от държавите членки нотификации в срок от 15 дни. Комисията незабавно уведомява Съвета и Парламента за резултатите от проучването си.
5.  Когато въз основа на анализа, посочен в параграфи 2 и 4, Комисията реши, че една държава не сътрудничи достатъчно и че е необходимо да се предприемат действия, тя може, вземайки предвид цялостните отношения на Съюза със съответната трета държава, да приеме акт за изпълнение в съответствие с процедурата за разглеждане по член 52, параграф 2:
4.  Когато въз основа на анализа, посочен в параграфи 2 и 3, вземайки предвид цялостните отношения на Съюза със съответната трета държава, особено по отношение на сътрудничеството в областта на обратното приемане, и вземайки предвид оценката и обсъжданията, посочени в параграф 2, Комисията реши, че дадена държава:
а)  за временно спиране на прилагането на член 14, параграф 6, член 16, параграф 5, буква б), член 23, параграф 1 или член 24, параграф 2, или на няколко от тези разпоредби, или на всички тези разпоредби по отношение на всички граждани или на някои категории граждани на съответната трета държава или
а)   сътрудничи достатъчно, тя приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 52, параграф 2а, за определени категории граждани или за всички граждани на съответната трета държава, които кандидатстват за виза на територията на тази трета страна:
i)  за намаляване на визовата такса в съответствие с член 16, параграф 2а;
ii)  за съкращаване на срока за вземане на решения по заявленията, в съответствие с член 23, параграф 1а;
iii)  за удължаване на срока на валидност на визите за многократно влизане в съответствие с последната алинея от член 24, параграф 2; и/или
iv)  за улесняване на участието в проекти за трудова миграция
б)  за прилагане на визовата такса, определена в член 16, параграф 2а, по отношение на всички граждани или на някои категории граждани на съответната трета държава.
б)  не сътрудничи достатъчно, тя може, също вземайки предвид цялостните отношения на Съюза със съответната трета държава, да приеме акт за изпълнение в съответствие с процедурата за разглеждане по член 52, параграф 2а:
i)  за временна промяна в прилагането или на член 14, параграф 6, или на член 23, параграф 1, или временно спиране на прилагането на член 16, параграф 5, буква б), член 23, параграф 1 или някои от техните разпоредби, или член 24, параграф 2.“
6.  Комисията постоянно извършва, въз основа на посочените в параграф 2 показатели, оценка дали може да бъде установено значително подобрение в сътрудничеството на съответната трета държава във връзка с обратното приемане на незаконни мигранти и, като взема предвид цялостните отношения на Съюза със съответната трета държава, може да реши да отмени или измени посочения в параграф 5 акт за изпълнение.
7.  До шест месеца след влизането в сила на посочения в параграф 5 акт за изпълнение Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за напредъка, който е постигнат в сътрудничеството на третата държава във връзка с обратното приемане.“;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 32 – параграф 1 – буква а – подточка vii
аа)   в член 32, параграф 1 подточка vii) се заличава;
vii)  не представя доказателство за притежаване на подходяща и валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, когато е приложимо;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква а б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 32 – параграф 2
аб)  параграф 2 се заменя със следното:
2.  Кандидатът се уведомява за решението за отказ и за мотивите, на които се основава, чрез стандартния формуляр, съдържащ се в приложение VI.
„2. Кандидатът се уведомява за решението за отказ и за мотивите, на които се основава, чрез стандартния формуляр, съдържащ се в приложение VI, на език, който кандидатът разбира или се предполага разумно, че разбира.“;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 32 – параграф 3
3.  Кандидатите, на които е отказана виза, имат право да обжалват, като това право гарантира ефективно обжалване по съдебен ред на определен етап от производството. Жалбите се завеждат срещу държавата членка, взела окончателното решение по заявлението, в съответствие с националното законодателство на тази държава членка. Държавите членки предоставят на кандидатите подробна информация за процедурата, която да следват в случай на обжалване, както е посочено в приложение VI.;
3.  Кандидатите, на които е отказана виза, имат право да обжалват, като това право гарантира ефективно обжалване по съдебен ред на определен етап от производството. Жалбите се завеждат срещу държавата членка, взела окончателното решение по заявлението, в съответствие с националното законодателство на тази държава членка. Крайният срок за подаване на жалби е най-малко 30 календарни дни. Държавите членки предоставят на кандидатите подробна информация за процедурата, която да следват в случай на обжалване, както е посочено в приложение VI, на език, който кандидатите разбират или с основание се предполага, че разбират.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 32 – параграф 3 а
3а.   Стандартният формуляр за уведомление и обосновка на отказ за издаване на виза, анулиране или отмяна на виза, съдържащ се в приложение VI, е на разположение най-малко на следните езици:
а)  официалния(те) език(ци) на държавата членка, за която се иска визата; както и
б)  официалния(те) език(ци) на приемащата държава.
Наред с посочените в буква а) езици стандартният формуляр може да бъде на разположение и на всеки друг от официалните езици на институциите на Европейския съюз.
Превод на този формуляр на официалния(те) език(ци) на приемащата държава се прави в рамките на местното шенгенско сътрудничество, предвидено в член 48.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 в (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 34 – точка 7
(22в)   в член 34 параграф 7 се изменя:
7.  Титулярят на виза, която е била анулирана или отменена по негово искане, има право на обжалване, освен ако визата е била отменена в съответствие с параграф 3. Жалбите се завеждат срещу държавата-членка, взела решението за анулиране или отмяна, в съответствие с националното законодателство на съответната държава-членка. Държавите-членки предоставят на кандидатите информация относно процедурата, която да следват в случай на обжалване, както е посочено в приложение VI.
7. Титулярят на виза, която е била анулирана или отменена по негово искане, има право на обжалване, освен ако визата е била отменена в съответствие с параграф 3. Жалбите се завеждат срещу държавата членка, взела решението за анулиране или отмяна, в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка. Държавите-членки предоставят на кандидатите информация относно процедурата, която да следват в случай на обжалване, както е посочено в приложение VI. Ако лицето, чиято виза е била анулирана, вече е влязло на територията на държава членка, решение за връщане не може да бъде прието преди да изтече срокът за обжалване или преди окончателното решение по внесената жалба да бъде съобщено надлежно на лицето.“
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 35 – параграф 2
(22б)  в член 35 се заличава параграф 2;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 24
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 36а – параграф 3
3.  Съответната държава членка създава подходящи структури и разполага специално обучен персонал за обработването на заявленията за издаване на визи и за извършването на всички проверки и оценка на риска, както е посочено в член 21.
3.  Съответната държава членка създава подходящи структури и разполага специално обучен персонал за обработването на заявленията за издаване на визи и за извършването на всички проверки и оценка на риска, както е посочено в член 21. Персоналът преминава обучение по управление на цифрови досиета.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 24 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 37 – точка 2
(24б)   в член 37 параграф 2 се изменя:
2.  Съхранението и ползването на визови стикери е обект на подходящи мерки за сигурност, за да се избегне измама или загуба. Всяко консулство води отчет на наличните визови стикери и регистрира начина, по който е използван всеки визов стикер.
2. Съхранението и ползването на визови стикери е обект на подходящи мерки за сигурност, за да се избегне измама или загуба. Всяко консулство води отчет на наличните визови стикери и регистрира начина, по който е използван всеки визов стикер. Всяка измама или значителна загуба трябва да се съобщава на Комисията.“
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 25
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 37 – параграф 3 – алинея 2
Индивидуалните досиета за заявленията се пазят поне една година, считано от датата, на която е взето решението по заявлението, посочено в член 23, параграф 1, или в случай на обжалване, до края на процедурата по обжалване.;
Индивидуалните досиета за заявленията се пазят поне две години, считано от датата, на която е взето решението по заявлението, посочено в член 23, параграф 1, или в случай на обжалване, до края на процедурата по обжалване.;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 38 – параграф 4 a (нов)
(26a)  в член 38 се вмъква следният параграф:
„4a. Държавите членки гарантират, че консулствата разполагат с процедура за подаване на жалби за кандидатите за виза. Информация относно тази процедура се предоставя от консулството на неговия уебсайт и, когато е приложимо, от външния изпълнител. Държавите членки гарантират, че се води регистър на жалбите.“;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 б (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 39 – параграф 1
(26б)   в член 39 параграф 1 се изменя:
1.  Консулствата на държавите членки гарантират, че кандидатите се посрещат учтиво.
1. Консулствата на държавите членки гарантират, че кандидатите се посрещат учтиво. Редът и условията за прием на кандидатите и за обработване на заявленията им следва надлежно да зачитат основните права, както са посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Обработването на заявленията за издаване на визи следва да се извършва без дискриминация, професионално и с уважение към кандидатите.“
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 в (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 39 – параграф 3
(26в)  в член 39 параграф 3 се изменя, както следва:
3.  При изпълнението на своите задължения консулските служители не дискриминират лица на основание пол, расов или етнически произход, религия или вяра, увреждания, възраст или сексуална ориентация.
3. При изпълнението на своите задължения консулските служители не дискриминират лица на основание гражданство, пол, социален пол, семейно положение, произход, действителна или предполагаема религия, вяра, увреждания, възраст или сексуална ориентация.“
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29 – буква г
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 43 – параграф 9
9.  Държавите членки носят отговорност за спазването на правилата за защита на личните данни и гарантират, че външният изпълнител подлежи на наблюдение от страна на надзорните органи за защита на данните съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.;
9.  Съответната(ите) държава(и) членка(и) продължава(т) да носи(ят) отговорност за спазването на правилата, включително във връзка със зачитането на основните права и по-специално на принципа на недискриминация, и за защита на личните данни, и гарантира(т), че външният изпълнител подлежи на наблюдение от страна на надзорните органи за защита на данните съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 – буква б
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 48 – параграф 1 а – буква в
в)  осигуряване на единен превод на заявлението по образец, когато това е необходимо;
в)  осигуряване на единен превод на заявлението по образец и на стандартния формуляр за уведомление и обосновка на отказ за издаване на виза, анулиране или отмяна на виза, когато е необходимо;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 – буква г
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 48 – параграф 3 – буква б – подточка vi
vi)  тенденции при отказите;
vi)  тенденции при отказите и причините за отказ;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 – буква г
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 48 – параграф 3 – буква г
г)  информация относно застрахователни предприятия, които осигуряват подходяща медицинска застраховка за пътуване в чужбина, включително проверка на вида покритие и възможна надвишена стойност на застраховката.
заличава се
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 34 a (нова)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 49
(34а)   Член 49 се изменя
Член 49
„Член 49
Договорености по отношение на олимпийските и параолимпийските игри
Договорености по отношение на олимпийските и параолимпийските игри и други международни спортни състезания на високо равнище
Държавите-членки, домакини на олимпийските игри или на параолимпийските игри, прилагат специфичните процедури и условия, които улесняват издаването на визи, дадени в приложение XI.
Държавите членки, домакини на олимпийските игри на параолимпийските игри и други международни спортни състезания на високо равнище, прилагат специфичните процедури и условия, които улесняват издаването на визи, предвидени в приложение XI.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 810/2009
Член 50 б – параграф 1
1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета, която се предава едновременно и незабавно, се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1
1.  Три години след [датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията прави оценка на неговото прилагане. Тази цялостна оценка включва разглеждане на постигнатите резултати спрямо целите и на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.
1.  Две години след [датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията прави оценка на неговото прилагане. Тази цялостна оценка включва разглеждане на постигнатите резултати спрямо целите и на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2а.   Най-късно една година след [датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно премахването на визовите стикери и въвеждането на цифровата виза, което позволява издаването на шенгенска виза чрез регистрация ѝ във ВИС и изпращане на уведомление по електронен път на кандидата.
Изменение 78
Предложение за регламент
Приложение IV а (ново)
Регламент (ЕО) № 810/2009
Приложение XІ
СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И УСЛОВИЯ, УЛЕСНЯВАЩИ ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОЛИМПИЙСКОТО СЕМЕЙСТВО, УЧАСТВАЩИ В ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ И ПАРАОЛИМПИЙСКИ ИГРИ
СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРИ И УСЛОВИЯ, УЛЕСНЯВАЩИ ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОЛИМПИЙСКОТО СЕМЕЙСТВО И НА СЕМЕЙСТВОТО НА СПОРТИСТИ, УЧАСТВАЩИ В ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ, ПАРАОЛИМПИЙСКИ ИГРИ И СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ“

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0434/2018).


Обща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги над определен праг *
PDF 170kWORD 59k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0811),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0023/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0418/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  За да бъде ограничен рискът от прехвърляне на измамите между държавите членки, на всички държави членки, които отговарят на определени критерии по отношение на равнището на измамите, по-конкретно верижните измами, и които могат да докажат, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борба с измамите, следва да бъде разрешено да ползват ОМОН.
(4)  За да бъде ограничен рискът от прехвърляне на измамите между държавите членки, на всички държави членки, които отговарят на определени критерии по отношение на равнището на измамите, по-конкретно верижните измами, и които могат да докажат, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борба с измамите, следва да бъде разрешено да ползват ОМОН. Освен това от съответните държави членки следва да се изисква да докажат, че прогнозираният размер на очакваните ползи от спазването на данъчното законодателство и събирането на данъци в резултат от въвеждането на ОМОН надвишава общата допълнителна тежест за предприятията и данъчните администрации, както и че за предприятията и данъчните администрации няма да възникнат разходи, които са по-високи от разходите, произтичащи от прилагането на други мерки за контрол.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Освен това използването на ОМОН следва да се разреши и на граничещите държави членки, които се сблъскват с висок риск от прехвърляне на измамите към тяхната територия, когато другите мерки за контрол са недостатъчни за противодействие на този риск.
заличава се
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Ако държавите членки изберат да прилагат ОМОН, те следва да го прилагат за всички доставки на стоки и услуги над определен праг за всяка фактура. Прилагането на ОМОН следва да не се ограничава до отделен отрасъл.
(6)  Ако държавите членки изберат да прилагат ОМОН, те следва да го прилагат за всички доставки на стоки и услуги, които не са трансгранични, над определен праг за всяка трансакция. Прилагането на ОМОН следва да не се ограничава до отделен отрасъл.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)
(7 a)  За да може да се прецени дали въвеждането на ОМОН в една държава членка води до прехвърляне на измамите към други държави членки и да може да се оцени степента на евентуалните смущения във функционирането на вътрешния пазар, е целесъобразно да се предвиди конкретно задължение за обмен на информация между държавите членки, които прилагат ОМОН, и останалите държави членки. Всеки такъв обмен на информация следва да се извършва при спазване на приложимите разпоредби за защита на личните данни и поверителност. Тези разпоредби предвиждат изключения и ограничения с цел гарантиране на интересите на държавите членки и на Съюза в областта на данъчното облагане.
Изменение 5
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 1 – първа алинея
Чрез дерогация от член 193, до 30 юни 2022 г. всяка държава членка може – под формата на общ механизъм за обратно начисляване (ОМОН) – да приеме разпоредби, по силата на които лицето – платец на ДДС, е данъчно задълженото лице, което е получател на стоки и услуги на стойност над прага от 10 000 EUR на фактура.
Чрез дерогация от член 193, до 30 юни 2022 г. всяка държава членка може — под формата на общ механизъм за обратно начисляване (ОМОН) — да приеме разпоредби, по силата на които лицето — платец на ДДС, е данъчно задълженото лице, което е получател на стоки и услуги на стойност над прага от 25 000 EUR на фактура.
Изменение 6
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 1 – втора алинея – буква а
a)  има неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС, изразено като процент от съвкупния размер на дължимия ДДС, което е на равнище най-малко 5 процентни пункта над медианата на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в Общността;
a)  в съответствие с метода и данните, посочени в окончателния доклад на Комисията от 23 август 2016 г. относно неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, е имала през 2014 г. неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС, изразено като процент от съвкупния размер на дължимия ДДС, което е на равнище най-малко 15 процентни пункта над медианата на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в Общността;
Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 1 – втора алинея – буква б
б)  верижните измами имат дял над 25% от общото неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС;
б)  въз основа на оценката на въздействието, придружаваща законодателното предложение за настоящия член, през годината, обхваната от доклада, посочен в буква а), верижните измами имат дял от над 25% от общото неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС; както и
Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 1 – втора алинея – буква в
в)  тя доказва, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борбата с верижните измами на нейната територия.
в)  тя доказва, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борбата с верижните измами на нейната територия, по-специално като посочи прилаганите мерки за контрол и конкретните причини за неефективността на тези мерки, както и причините, поради които административното сътрудничество в областта на ДДС се е оказало недостатъчно; както и
Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 1 – втора алинея – буква в a (нова)
вa)  тя доказва, че прогнозираният размер на ползите от спазването на данъчното законодателство и събирането на данъци в резултат от въвеждането на ОМОН надвишава очакваната обща допълнителна тежест за предприятията и данъчните администрации с поне 25%; както и
Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 1 – втора алинея – буква в б (нова)
вб)  тя доказва, че в резултат от въвеждането на ОМОН за предприятията и данъчните администрации няма да възникнат разходи, които са по-високи от разходите, произтичащи от прилагането на други мерки за контрол.
Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 1 – трета алинея
Държавата членка прилага към искането по параграф 4 изчислението за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС по метода и въз основа на данните, които са представени в най-новия доклад за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, публикуван от Комисията.
Към искането по параграф 4 държавата членка прилага изчислението за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС по метода и въз основа на данните, представени в доклада за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, публикуван от Комисията, съгласно посоченото във втора алинея, буква а).
Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 2
2.  До 30 юни 2022 г. всяка държава членка може да приеме разпоредби, по силата на които лицето – платец на ДДС, е данъчно задълженото лице, което е получател на стоки и услуги на стойност над прага от 10 000 EUR на фактура, когато тази държава членка:
заличава се
a)  граничи с държава членка, на която е разрешено да прилага ОМОН;
б)  докаже, че има значителен риск от прехвърляне на измамите към нейната територия поради даденото разрешение на съответната друга държава да прилага ОМОН;
в)  докаже, че другите мерки за контрол не са достатъчни за борбата с измамите на нейната територия.
Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 3
3.  Държавите членки, които прилагат ОМОН, въвеждат подходящи и ефективни задължения за електронно отчитане за всички данъчно задължени лица, и по-конкретно за данъчно задължените лица, доставящи или получаващи стоките и услугите, за които се прилага този механизъм.
3.  Държавите членки, които прилагат ОМОН, въвеждат подходящи и ефективни задължения за електронно отчитане за всички данъчнозадължени лица, и по-конкретно за данъчнозадължените лица, доставящи или получаващи стоките или услугите, за които се прилага този механизъм, така че да се осигурят ефективното функциониране на ОМОН и ефективният мониторинг на прилагането му.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 4 – първа алинея – буква а
a)  подробна обосновка, доказваща изпълнението на условията по параграфи 1 или 2;
a)  подробна обосновка, доказваща изпълнението на условията по параграф 1; и
Изменение 15
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 4 – първа алинея – буква б
б)  началната дата и срока на прилагане на ОМОН;
б)  началната дата и срока на прилагане на ОМОН; и
Изменение 16
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 4 – първа алинея – буква в
в)  действията, които ще бъдат предприети за осведомяване на данъчно задължените лица за въвеждането на ОМОН;
в)  действията, които ще бъдат предприети за осведомяване на данъчно задължените лица за въвеждането на ОМОН; както и
Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 4 – първа алинея – буква г
г)  подробно описание на съпътстващите мерки по параграф 3.
г)  подробно описание на съпътстващите мерки по параграф 2.
Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 7 – първа алинея
Държавите членки, които прилагат ОМОН, представят пред Комисията междинен доклад в срок от две години от началото на прилагането му. В този доклад се включва подробна оценка на ефективността на ОМОН.
Държавите членки, които прилагат ОМОН, предоставят в електронен формат на всички държави членки:
a)  имената на лицата, които през дванадесетте месеца, предхождащи датата на прилагане на ОМОН, са били обект на производства от наказателно или административно естество заради измами с ДДС;
б)  имената на лицата, включително имената на директорите в случай на юридически лица, чиято регистрация по ДДС в съответната държава членка е била прекратена след въвеждането на ОМОН; както и
в)  имената на лицата, включително имената на директорите в случай на юридически лица, които не са подали справка-декларация за ДДС за два поредни данъчни периода след въвеждането на ОМОН.
Информацията по букви а) и б) се подава не по-късно от три месеца след въвеждането на ОМОН и се актуализира на всеки три месеца след това. Информацията по буква в) се подава не по-късно от девет месеца след въвеждането на ОМОН и се актуализира на всеки три месеца след това.
Държавите членки, които прилагат ОМОН, представят на Комисията междинен доклад най-късно в срок от една година от началото на прилагането му. В този доклад се включва подробна оценка на ефективността на ОМОН.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 8 – първа алинея
Държавите членки, които не прилагат ОМОН, представят междинен доклад за въздействието на тяхна територия от прилагането на ОМОН в други държави членки в срок до 30 юни 2019 г., ако до тази дата ОМОН е бил прилаган за период от поне една година в една държава членка.
Държавите членки, които не прилагат ОМОН, представят на Комисията междинен доклад за въздействието на тяхна територия от прилагането на ОМОН в други държави членки. Този доклад се представя на Комисията в срок от три месеца от прилагането на ОМОН за период от една година в една държава членка.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 199в – параграф 10 – буква а
a)  промяната на неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС;
заличава се
Изменение 21
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2
Тя се прилага до 30 септември 2022 г.
Тя се прилага до 30 юни 2022 г.

Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния
PDF 158kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници (2018/2092(INI))
P8_TA(2018)0497A8-0365/2018

Европейски парламент,

—  като взе предвид Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз (11997D/PRO/02),

—  като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

—  като взе предвид проектите за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния от 29 септември 2010 г. (14142/2010) и 8 юли 2011 г.(14142/1/2010),

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета относно рамката за пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния от 7 декември 2011 г. (14302/3/11),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 8 юни 2011 г. относно проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния(1),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 9 и 10 юни 2011 г., 22 и 23 септември 2011 г., 25 и 26 октомври 2012 г, 7 и 9 март 2013 г. и 5 и 6 декември 2013 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2011 г. относно присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство(2),

—  като взе предвид осмия шестмесечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство от 15 декември 2015 г. (COM(2015)0675),

—  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство(3),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 октомври 2017 г. относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния(4),

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета от 18 април 2018 г. относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния (15820/1/2017),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 юни 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния(5),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0365/2018),

А.  като има предвид, че България и Румъния приеха достиженията на правото от Шенген след присъединяването си към Европейския съюз през 2007 г.; като има предвид, че през 2008 г. България заяви готовността си за започване на оценките, извършвани от работната група за оценка на Шенген (SCH-EVAL), в чийто състав влизат експерти от държави членки от Шенгенското пространство; като има предвид, че през 2007 г. и 2008 г. Румъния заяви своята готовност за започване на оценките, извършвани от работната група за оценка на Шенген (SCH-EVAL);

Б.  като има предвид, че приключването на процеса на оценка по Шенген за България и Румъния и степента на готовност на двете страни да приложат всички разпоредби на достиженията на правото от Шенген бяха потвърдени от експертите от работната група за оценка на Шенген и в заключенията на Съвета от 9 и 10 юни 2011 г.; като има предвид, че в своя проект на решение от 8 юли 2011 г. Съветът потвърди, че са изпълнени необходимите условия за прилагането на достиженията на правото от Шенген във всички области, а именно защитата на данните, въздушните граници, сухопътните граници, полицейското сътрудничество, Шенгенската информационна система, морските граници и визите; като има предвид, че в допълнение към предизвикателството, свързано с управлението на външните граници на Европейския съюз, двете държави трябваше да преструктурират основно своите системи за наблюдение на границите и да инвестират в увеличаване на капацитета за правоприлагане, за да завършат процеса на оценка по Шенген; като има предвид, че съгласно Акта за присъединяване от 2005 г. успешното приключване на процедурите за оценка по Шенген са единствената предпоставка за цялостното прилагане на достиженията на правото от Шенген, включително премахването на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници; като има предвид, че в многобройни случаи държавни и правителствени ръководители в рамките на Съвета, както и Комисията и Парламентът са признавали готовността на България и Румъния да прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, като последните примери за това са съобщението на Комисията от 27 септември 2017 г. и резолюцията на Парламента от 30 май 2018 г.;

В.  като има предвид, че в своя проект на решение от 29 септември 2010 г. Съветът предложи пълно прилагане на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния и премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници; като има предвид, че в своята законодателна резолюция от 8 юни 2011 г. Парламентът одобри това решение и призова Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

Г.  като има предвид, че през септември 2011 г. председателството на Съвета представи предложение за частично прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния, а именно да се премахнат проверките по вътрешните морски и въздушни граници и същевременно да се предвиди вземането на отделно решение на по-късен етап относно сухопътните граници;

Д.  като има предвид, че в своите заключения Съветът по правосъдие и вътрешни работи многократно е потвърждавал ангажимента си, че ще взема всяко свое бъдещо решение относно премахването на проверките по вътрешните граници за България и Румъния въз основа на двуетапен подход; като има предвид, че вземането на решение от Съвета по правосъдие и вътрешни работи беше многократно отлагано;

Е.  като има предвид, че чрез решението на Съвета от 12 октомври 2017 г. на България и Румъния беше предоставен пасивен достъп до Визовата информационна система; като има предвид, че в своя проект на решение от 18 април 2018 г. Съветът предложи пълно прилагане на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, и в двете държави членки;

Ж.  като има предвид, че нито Актът за присъединяване от 2005 г., нито механизмът за оценка по Шенген предвиждат определянето на различни срокове за премахването на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници; като има предвид, че всички предишни разширявания на Шенгенското пространство бяха извършени чрез единен правен акт;

З.  като има предвид, че Шенгенското пространство е уникален механизъм и едно от най-големите постижения на Европейския съюз и че то предоставя възможност за свободно движение на хората през вътрешните граници на Шенгенското пространство; като има предвид, че това стана възможно благодарение на различни компенсаторни мерки, например създаването на Шенгенската информационна система (за укрепване на обмена на информация) и създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген от държавите членки и с цел насърчаване на взаимното доверие във функционирането на Шенгенското пространство;

И.  като има предвид, че поддържането на граничния контрол по вътрешните граници в Съюза или повторното въвеждане на такъв контрол в Шенгенското пространство има силно отражение върху живота на европейските граждани и на всички лица, които се ползват от принципа на свободно движение в рамките на ЕС, и подкопава значително доверието в европейските институции и европейската интеграция; като има предвид, че това предполага преки оперативни и инвестиционни разходи за трансграничните работници, туристите, автомобилните превозвачи на товари и публичната администрация с парализиращ ефект върху икономиките на държавите членки и функционирането на вътрешния пазар на ЕС; като има предвид, че запазването на контрола по вътрешните граници за България и Румъния има отрицателно въздействие върху износа и вноса от и към двете държави членки, както и върху транспортните операции от и до някои от най-големите пристанища в южна Европа, използвани от пътническите и товарните кораби, което означава загуба на ползи и увеличаване на разходите; като има предвид, че оценките за разходите, свързани с повторното въвеждане на граничен контрол в Европейския съюз, варират между 0,05 милиарда евро и 20 милиарда евро за еднократни разходи и 2 милиарда евро годишно за оперативни разходи(6);

Й.  като има предвид, че поддържането на граничния контрол по вътрешните граници в Съюза и повторното въвеждане на такъв контрол в Шенгенското пространство изглежда са свързани по-скоро с възприятието за заплахи за публичната политика и вътрешната сигурност, отколкото с надеждни доказателства за действителното наличие на сериозна заплаха; като има предвид, че премахването на проверките по вътрешните граници вследствие на пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген във вече присъединилите се държави членки не е довело до по-високи равнища на престъпността; като има предвид, че разширяването на Шенгенското пространство през 2007 г. е свързано с по-ниско равнище на престъпленията с користна цел както в новоприсъединилите се към Шенгенското пространство държави членки, така и във вече участващите в Шенгенското пространство държави членки, и че то не е изострило възприятието за несигурност сред гражданите на ЕС(7);

1.  припомня, че през 2011 г. България и Румъния бяха изпълнили всички необходими условия за пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген;

2.  изразява съжаление във връзка с факта, че през седемте години оттогава Съветът не е успял да вземе решение за пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния въпреки многократните призиви за това от страна на Комисията и Парламента;

3.  счита, че предложението за разделяне на премахването на проверките по вътрешните граници в два правни акта с цел определяне на различни срокове за премахването на проверките по сухопътните, морските и въздушните граници представлява значително отклонение от текста на проекта на решение на Съвета от 29 септември 2010 г., одобрен от Парламента;

4.  припомня, че Съветът може да вземе решение относно прилагането в България и Румъния на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген единствено след като се консултира с Парламента — задължение, произтичащо от член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.; отново отправя призив към Съвета да информира Парламента, ако възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента в неговата законодателна резолюция от 8 юни 2011 г.;

5.  изразява загриженост относно това, че въвеждането на двуетапен подход би могло да окаже отрицателно въздействие върху бъдещото разширяване на Шенгенското пространство; подчертава, че неспособността на Съвета да постигне консенсус поставя под въпрос единното прилагане на разпоредбите на Договорите на ЕС, както и репутацията на ЕС, и по този начин подкопава допълнително обществената подкрепа за общите политики на ЕС, тъй като свидетелства за неравното третиране на държавите членки и техните граждани и въвежда изкуствено разделение в рамките на Съюза; изразява загрижеността си във връзка с това, че подобни практики допринасят за възхода на популизма и национализма в цяла Европа, който представлява основно предизвикателство за функционирането на ЕС;

6.  подчертава факта, че свободното движение на хора през вътрешните граници, което е възможно благодарение на интегрирането на шенгенското законодателство в правната рамка на ЕС, е едно от главните постижения на ЕС; подчертава, че слабостите в други политики на ЕС, например в общата европейска система за убежище, не следва да се отразяват неблагоприятно върху функционирането и разширяването на Шенгенското пространство;

7.  посреща със задоволство приемането на решението на Съвета от 12 октомври 2017 г. за предоставяне на България и Румъния на пасивен достъп до Визовата информационна система и на предложението на Съвета за пълно прилагане на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, и в двете държави членки; изразява съжаление, че приемането на тези решения не беше извършено непосредствено след потвърждаването на успешното приключване на процеса на оценка по Шенген през 2011 г., а беше инициирано като ad hoc мярка за гарантиране на спазването на предварителните условия за прилагането на Системата за влизане/излизане, която се очаква да бъде приведена в действие до 2020 г.; счита, че тези правни актове представляват стъпка напред към преодоляване на информационните несъответствия между държавите членки, които прилагат достиженията на правото от Шенген изцяло, и държавите членки, които ги прилагат частично; твърдо настоява приемането на тези актове да не служи за допълнително забавяне на премахването на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници; отбелязва, че вследствие на приемането на тези решения България и Румъния ще споделят всички отговорности и задължения, но не и всички ползи от пълноправното членство в Шенгенското пространство;

8.  подчертава, че достиженията на правото от Шенген не са били проектирани с идеята, че те ще обхващат държави членки с различен правен статус; насочва вниманието към факта, че продължителното бездействие на Съвета е довело до необходимостта да се направи ясно разграничение в законодателството на ЕС, свързано с информационните системи и системите за управление на границите, между държавите членки, които прилагат достиженията на правото от Шенген изцяло, и държавите членки, които ги прилагат частично; изразява опасението си, че това кодифицира по законодателен път де факто успоредното съществуване на Шенгенско пространство, характеризиращо се със свободно движение, и на Шенгенско пространство без свободно движение, което рискува да доведе до пропуски в обмена на информация и в законодателството и до липса на свързаност между системите на правосъдието и вътрешните работи;

9.  подчертава, че що се отнася до пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген, не следва да се въвеждат допълнителни критерии извън критериите, предвидени в Акта за присъединяване от 2005 г., нито следва да се създават връзки с други механизми и политики на Съюза, включително с Механизма за сътрудничество и проверка, като това не накърнява по никакъв начин този механизъм; призовава държавите членки да вземат решение относно разширяването на Шенгенското пространство единствено въз основа на изпълнението на съответните условия за прилагането на достиженията на правото от Шенген след завършването на процеса на оценка по Шенген;

10.  настоятелно призовава Съвета да представи нов проект на решение относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния въз основа на своя проект на решение от 29 септември 2010 г. (14142/2010) във възможно най-кратък срок и да вземе незабавно решение — посредством единен правен акт — за премахването на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници;

11.  призовава Съвета да приложи същия подход към Хърватия и да потвърди пълното присъединяване на страната към Шенгенското пространство веднага щом тя приключи успешно процеса на оценка по Шенген и бъдат изпълнени съответните критерии;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 380 Е, 11.12.2012 г., стр. 160.
(2) ОВ С 94 Е, 3.4.2013 г., стр. 13.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0228.
(4) OВ L 269, 19.10.2017 г., стр. 39.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0253.
(6) van Ballegooij, W., „The Cost of Non-Schengen: Civil Liberties, Justice and Home Affairs aspects“, Доклад относно „цената на отказа от Европа“, Отдел за европейска добавена стойност, 2016 г., стр. 32.
(7) Пак там, стр. 28 и 31.


Военна мобилност
PDF 165kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно военната мобилност (2018/2156(INI))
P8_TA(2018)0498A8-0372/2018

Европейски парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид документа, озаглавен „Обща визия, общи действия: по-силна Европа — Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз“, който беше представен от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) на 28 юни 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г., 26 юни 2015 г., 15 декември 2016 г., 9 март 2017 г., 22 юни 2017 г., 20 ноември 2017 г., 14 декември 2017 г. и 28 юни 2018 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 13 ноември 2017 г. и 25 юни 2018 г. относно сигурността и отбраната в контекста на глобалната стратегия на ЕС,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2017 г., озаглавено „Документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана“ (COM(2017)0315),

—  като взе предвид съвместното съобщение от 10 ноември 2017 г. на Комисията и на заместник-председателя/върховен представител относно подобряването на военната мобилност в Европейския съюз (JOIN(2017)0041),

—  като взе предвид съвместното съобщение от 28 март 2018 г. на Комисията и на заместник-председателя/върховен представител относно план за действие за военната мобилност (JOIN(2018)0005),

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г. за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки(1),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 6 март 2018 г. относно пътна карта за осъществяване на ПСС(2),

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/340 на Съвета от 6 март 2018 г. за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество(3),

—  като взе предвид съвместните декларации на председателите на Европейския съвет и Европейската комисия и на генералния секретар на НАТО от 8 юли 2016 г. и 10 юли 2018 г., общите набори от предложения за изпълнението на съвместните декларации, одобрени от Съвета на ЕС и Съвета на НАТО на 6 декември 2016 г. и 5 декември 2017 г., както и докладите за напредъка относно тяхното изпълнение от 14 юни и 5 декември 2017 г. и 6 юни 2018 г., включително съответните заключения на Съвета,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г. и 25 юни 2018 г. относно изпълнението на съвместните декларации,

—  като взе предвид Брюкселската декларация относно трансатлантическата сигурност и солидарност и декларацията от срещата на върха на НАТО в Брюксел, датиращи и двете от 11 юли 2018 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно Европейския съюз за отбрана(4) и своята резолюция от 13 юни 2018 г. относно отношенията между ЕС и НАТО(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана(6),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0372/2018),

А.  като има предвид, че основните ценности, на които се основава ЕС — демокрацията, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава, както и основаната на правила международна система и европейското единство, все по-често са поставяни на изпитание в настоящата епоха на геополитически сътресения и разграждане на стратегическата среда;

Б.  като има предвид, че надеждното възпиране и планирането на реагирането при кризи и на отбраната на континентална Европа зависят от способността за бързо и ефикасно разполагане на сили, включително на външни съюзнически сили;

В.  като има предвид, че в резултат на „дивидента от мира“ след 1989 г. се наблюдава постепенно свиване на нуждите на отбраната от гледна точка на инфраструктурата и мобилността на въоръжените сили в цяла Европа;

Г.  като има предвид, че ЕС, сътрудничейки си пълноценно с НАТО, се стреми да бъде гарант на сигурността в световен мащаб, който допринася за мира и стабилността както в Съюза, така и извън него, и който гарантира сигурността на своите граждани и територия чрез уникален и широк набор от политики и инструменти, които са на негово разположение с оглед на осъществяването на тези амбиции;

Д.  като има предвид, че в съответствие с целите на глобалната стратегия ЕС поема по-голяма отговорност за собствената си сигурност и отбрана, както и по-активна роля на партньор с оглед на международния мир и международната сигурност, по-специално в съседните региони, но и отвъд тях, и увеличава своята стратегическа независимост въз основа на изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност;

Е.  като има предвид, че ЕС трябва да изгради собствената си стратегическа автономия чрез ефикасна външна политика и политика на сигурност, за да се поддържа мирът, да се предотвратяват конфликтите и да се укрепва международната сигурност, като същевременно се гарантира сигурността на неговите граждани и на хората, участващи в мисиите по линия на ОПСО, с цел да се защитават интересите му и да се опазват неговите основополагащи ценности, като в същото време се допринася за ефективното многостранно сътрудничество;

Ж.  като има предвид, че ЕС трябва да бъде в състояние да взема решения и да предприема действия, без да зависи от капацитета на трети страни, за да изгради собствената си устойчивост и да консолидира своята стратегическа автономия в сферата на отбраната, борбата с тероризма и киберсигурността;

З.  като има предвид, че стандартизацията и оперативната съвместимост на равнището на инфраструктурата и снабдяването са основни предпоставки за постигането на стратегическа автономия и ефикасна военна мобилност и за осъществяването на Съюза за отбрана;

И.  като има предвид, че ефективната военна мобилност може да бъде постигната единствено въз основа на пълноценното участие и пълната ангажираност на всички държави членки в пълно сътрудничество с НАТО, като се вземат под внимание наличните ресурси и потребностите и регионалните особености на всяка държава членка, и единствено по начин, който е в съответствие със съответните инициативи на равнището на ЕС с цел изграждане на ефикасна европейска инфраструктура за нуждите на сигурността посредством съгласувани и допълващи се проекти;

Й.  като има предвид, че военната мобилност е стратегическо и оперативно средство за подпомагане на военната дейност, повишаване на стратегическата автономия на Съюза и улесняване на разполагането, повторното разполагане и подкрепата на силите на държавите членки, с цел осъществяване на военните амбиции на ЕС;

К.  като има предвид, че ЕС е изправен пред хибридни и многопосочни предизвикателства, идващи по-специално от Далечния север, от Изток, от Балканите и от Южния/Средиземноморския регион; като има предвид, че по-бързото и по-гладко разгръщане на активите и товарите по тези оси (север — юг, запад — изток) може да бъде от решаващо значение за реагирането по надежден начин;

Л.  като има предвид, че на срещата на върха на НАТО във Варшава през 2016 г. съюзническите лидери се договориха да укрепят позицията на Алианса относно възпирането и отбраната и повишиха готовността на силите за реагиране, като с оглед на изпълнението на тези цели поставиха началото на „засиленото присъствие на предна линия“ и „адаптираното присъствие на предна линия“;

М.  като има предвид, че военната мобилност е конкретна дейност, която се стреми да отговори на специфичните потребности на ЕС по отношение на сигурността и отбраната и която е част от ОПСО; като има предвид, че колективната сигурност и отбрана на държавите — членки на ЕС, както и тяхната способност да се намесват при кризи в чужбина, като цяло зависят от способността за свободно и бързо придвижване на съюзнически войски и граждански персонал за управление на кризи, материали и оборудване между териториите на отделните държави членки и извън границите на ЕС; като има предвид, че 22 държави — членки на ЕС, са също така съюзници на НАТО и са се ангажирали с колективната отбрана, като притежават само един набор от въоръжени сили и транспортна инфраструктура; като има предвид, че планираните инвестиции в транспортната инфраструктура изискват по-голямо хармонизиране с нуждите на сигурността и отбраната;

Н.  като има предвид, че значителен брой пречки физически, правни и регулаторни — често затрудняват придвижването и налагат значителни забавяния, като по този начин се застрашава целта на това придвижване, особено в кризисни ситуации; като има предвид, че ученията на европейските войски под егидата на НАТО през последните години показаха, че подходящата транспортна инфраструктура е от огромно значение за успешното постигане на военните цели;

О.  като има предвид, че ЕС разполага с надеждни политики и инструменти, за да помага на държавите членки да покриват своите потребности от военна мобилност и да изпълняват своите международни ангажименти;

П.  като има предвид, че на 28 март 2018 г. Комисията и заместник-председателят/върховен представител публикуваха план за действие за военна мобилност, който съдържа график за стъпките, които трябва да бъдат предприети от ЕС и неговите държави членки; като има предвид, че изпълнението започна с установяване на общи военни изисквания за военна мобилност в рамките на ЕС и извън него и с представяне на предложение за финансиране на военната мобилност чрез Механизма за свързване на Европа в следващата МФР, като се предостави възможност за финансиране на изпълнението на проекти, свързани с двойната употреба (за граждански и военни цели) на транспортната инфраструктура;

Р.  като има предвид, че в заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г. се отправя призив към държавите членки да вземат мерки на национално равнище за повишаване на ефективността на военната мобилност и да опростят съответните правила и процедури в съответствие с плана за действие и военните изисквания относно военната мобилност в рамките на Съюза и извън него, както и в съответствие с националното законодателство на държавите членки, възможно най-скоро и най-късно през 2024 г.;

С.  като има предвид, че е стартиран проект за военна мобилност в рамките на постоянното структурирано сътрудничество с цел допълване на дейностите на Комисията и заместник-председателя/върховен представител; като има предвид, че тези усилия следва да бъдат допълнени от един допълнителен проект в рамките на постоянното структурирано сътрудничество за изграждане на мрежа от логистични центрове в Европа и за подпомагане на операциите; като има предвид, че създаването на необходимите условия за двойна употреба на инфраструктурата е от първостепенно значение за посрещането на тези логистични нужди; като има предвид, че държавите членки са поели също така ангажименти във връзка с военната мобилност като част от по-обвързващите ангажименти съгласно Протокола относно постоянното структурирано сътрудничество; като има предвид, че проектите по линия на постоянното структурирано сътрудничество следва да се разработват в сътрудничество с НАТО; като има предвид, че е необходимо да се разработи проект в рамките на постоянното структурирано сътрудничество във връзка с мобилността с оглед на военните задачи, посочени в член 43, параграф 1 от ДЕС, и особено с оглед на въздушните и морските транспортни операции;

Т.  като има предвид, че Механизмът за свързване на Европа е една обща, централно управлявана програма за финансиране, предназначена да насърчава развитието на високоефективни, устойчиви взаимосвързани трансевропейски мрежи (TEN) в областта на транспорта, енергетиката и цифровите услуги, в които усилията са насочени към улесняването на трансграничните връзки и премахването на участъците с недостатъчен капацитет и които предлагат ясна добавена стойност на ЕС, тъй като улесняват транснационалното сътрудничество и транснационалната координация; като има предвид, че в проекта на МФР за периода 2021—2027 г. в бюджетния ред за транспортния сектор в рамките на Механизма за свързване на Европа се предвижда нов пакет, предназначен за военната мобилност; като има предвид, че е особено желателно да се запази и увеличи допълнително ефикасността на Механизма за свързване на Европа;

У.  като има предвид, че Европейската агенция по отбрана осъществява няколко проекта в областта на военната мобилност, дипломатическите разрешения и интермодалните транспортни възли в ЕС и изпълнява наскоро създадените ad hoc програми във връзка с процедурите за разрешение на трансграничното движение и с хармонизирането на военните изисквания, свързани с митниците; като има предвид, че дейностите на Европейската агенция по отбрана и на Комисията трябва да бъдат координирани по ясен и последователен начин, за да се помогне на държавите членки да завършат някои аспекти на плана за действие; като има предвид, че военните потребности, приоритети и изисквания на държавите членки трябва да бъдат взети предвид чрез процес на консултации;

Ф.  като има предвид, че неотдавна в общия набор от предложения за изпълнение на съвместната декларация военната мобилност беше определена като приоритетна област за сътрудничество между ЕС и НАТО и че в новата съвместна декларация и в Брюкселската декларация относно трансатлантическата сигурност и солидарност беше потвърдено, че тя е приоритет; като има предвид, че НАТО предаде на ЕС своите стандарти, свързани с военната мобилност, включително общите параметри на НАТО за транспортната инфраструктура;

Х.  като има предвид, че НАТО също съсредоточава вниманието си върху подобряването на собствените си логистични способности чрез плана за допълнително упълномощаване на върховния командващ на обединените сили в Европа в неговата област на компетентност, по-специално чрез адаптиране на законодателството и процедурите, усъвършенстване на командването и контрола, увеличаване на транспортния капацитет и модернизиране на инфраструктурата; отбелязва в този контекст създаването на две нови военни части — обединените сили в Норфолк и съвместната командна структура за тилово осигуряване и логистика в Улм;

Ц.  като има предвид, че от 2019 г. нататък три от четирите рамкови нации, които участват в засиленото присъствие на предна линия на НАТО на източния фланг, ще бъдат държави извън ЕС; като има предвид, че постоянното присъствие на континента и превозът на подкрепления от САЩ, Канада и Обединеното кралство са от решаващо значение за сигурността на Европа;

Ч.  като има предвид, че засиленото предварително разполагане на военни логистични товари, включително боеприпаси и гориво, ще спомогне да се облекчат някои затруднения при мобилността;

Ш.  като има предвид, че независимо от всички тези институционални мерки основните подобрения в капацитета за военна мобилност ще трябва да се извършат от държавите — членки на ЕС, които трябва да адаптират своята национална инфраструктура и регулаторна среда; като има предвид, че това ще изисква да се приложи подход, който да обхваща всички нива на управление, с оглед на широкия кръг от въпроси, които трябва да бъдат решени; като има предвид, че тези общи усилия трябва да се полагат при пълно зачитане на националните процедури за вземане на решения и конституционните изисквания на държавите – членки на ЕС, като се вземат предвид и изискванията за военна мобилност, установени в рамките на сътрудничеството между ЕС и НАТО;

Щ.  като има предвид, че от плана за действие относно военната мобилност и от пилотния анализ, извършен по инициатива на естонското председателство през 2017 г. за държавите от коридора на Северно и Балтийско море на трансевропейската транспортна мрежа, стана ясно, че максимално допустимата височина и допустимото натоварване на много пътни мостове не са достатъчни за военните превозни средства и че товароносимостта на железопътните линии за придвижване на извънгабаритно военно оборудване е недостатъчна;

1.  подчертава, че военната мобилност е основен стратегически инструмент, който предоставя възможност на ЕС да преследва ефективно своите интереси в областта на сигурността и отбраната по начин, който допълва дейността на други организации, например НАТО, и че тя не следва да се ограничава само до отстраняването на физическите, правните и инфраструктурните пречки; подчертава необходимостта от подобряване на военната мобилност с оглед на способността на НАТО за бързо изпращане на подкрепления, което ще подобри нашата колективна сигурност и потенциално ще увеличи приноса на ЕС за международната сигурност и стабилност; посреща със задоволство факта, че напоследък всички заинтересовани страни отделят значително внимание на военната мобилност; отбелязва, че тя повишава готовността и отбранителните способности на Европа с оглед на потенциалните противници и кризисни ситуации, като същевременно спомага за постигане на равнището на амбицията на ЕС в рамките на политиката за отбрана и сигурност, включително по отношение на политическата, оперативната и промишлената стратегическа независимост;

2.  подчертава, че планът за действие относно военната мобилност в Съюза е част от общата цел за подобряване на мобилността в ЕС и същевременно за реагиране на предизвикателствата във връзка с логистиката и мобилността, откроени в ОПСО; счита, че за целта е изключително важно да се хармонизират трансграничните стандарти и митническите регулаторни норми, както и административните и законодателните процедури; подчертава, че ролята на съвместните предприятия на ЕС е изключително важна за хармонизирането на административните и законодателните процедури във връзка както с Механизма за свързване на Европа, така и с плана за действие относно военната мобилност; изразява надеждата си, че мобилността с двойно предназначение ще допринесе положително за развитието на Механизма за свързване на Европа, както по отношение на бюджета, така и във връзка с новите и бъдещите потребности;

3.  подчертава, че по-нататъшното осъществяване на Европейския съюз за отбрана и укрепването на стратегическата автономия и способността за устояване на бедствия не следва да водят до повишаване на напрежението в отношенията на ЕС със стратегически важни регионални участници;

4.  подчертава, че постигането на военна мобилност в Европа е задача, която произтича най-вече от поетия ангажимент и изразената политическа воля на държавите членки, и че ЕС следва да оказва принос, кат