Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ
 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I
 Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) ***I
 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας ***I
 Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I
 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ***I
 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ***I
 Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους
 Κώδικας θεωρήσεων ***I
 Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο *
 Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
 Στρατιωτική κινητικότητα
 Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό

Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ
PDF 184kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (2018/2090(INI))
P8_TA(2018)0485A8-0400/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου της σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 12ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, για την εκπλήρωση του οράματος για έναν ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2017, σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση με την κατάργηση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2016, σχετικά με την ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της κριτικής σκέψης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τίτλο «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: νέες ευκαιρίες για ενηλίκους»(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2015, σχετικά με τον ρόλο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (COM(2018)0022),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2017, με τίτλο «Ανάπτυξη των σχολείων και άριστη διδασκαλία για μια καλή αρχή στη ζωή» (COM(2017)0248),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2012, με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης» (COM(2016)0941),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 30ής Νοεμβρίου 2017, για τον εκσυγχρονισμό της σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της 9ης Μαρτίου 2018, με τίτλο «Πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες: συστήματα και προσεγγίσεις. Ανάλυση της έρευνας των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την εκτίμηση και πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση πολιτικής της Επιτροπής, του 2017, με τίτλο «DigComp 2.1: Το πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων για τους πολίτες: Με οκτώ επίπεδα επάρκειας και παραδείγματα χρήσης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0400/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας με επιταχυνόμενο ρυθμό, η ψηφιακή κοινωνία και οικονομία αποτελούν πλέον γεγονός της ζωής, πράγμα που σημαίνει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχή επαγγελματική ολοκλήρωση και προσωπική εξέλιξη όλων των πολιτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ικανότητα είναι μία βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση, όπως ορίζεται στο πλαίσιο αναφοράς που προσαρτάται στη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες της τεχνολογίας για καινοτομίες εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την κριτική σκέψη, το επίπεδο των ψηφιακών και δημιουργικών δεξιοτήτων των πολιτών και από την ποιότητα και την εμβέλεια της συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στοιχειώδης γνώση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση βασικών διοικητικών και καθημερινών εργασιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι περίπου το ήμισυ των σημερινών θέσεων εργασίας παγκοσμίως – και το 30 % στην Ευρωπαϊκή Ένωση – θα εξαφανιστεί τα επόμενα 25 χρόνια(14), ενώ θα εμφανιστούν νέα επαγγέλματα που απαιτούν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτισμικών στοιχείων και επιτρέπουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε εκ νέου το Διαδίκτυο ως κοινό αγαθό και να προωθήσουμε την ιδέα της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη στο Διαδίκτυο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται συχνά, ακόμη και σε παραδοσιακά μη τεχνικά επαγγέλματα, ενώ οι εννέα από τις δέκα θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες στο εγγύς ή άμεσο μέλλον·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το 44 % του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας μεταξύ 16 και 74 ετών έχει έλλειψη σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ότι το 19 % δεν διαθέτει καθόλου ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, και ότι η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κίνδυνο δημιουργίας νέου κοινωνικού χάσματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων, το χάσμα δεξιοτήτων, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό μεταξύ ανδρών και γυναικών, γενεών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, και οι διαφορές στις ψηφιακές δεξιότητες στα κράτη μέλη απαιτούν κοινή πολιτική απάντηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προετοιμάζουν τους μαθητές και τους σπουδαστές ώστε να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που επιφέρουν οι ταχείες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, παρέχοντάς τους τις κατάλληλες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του Διαδικτύου και του τεχνολογικού και ψηφιακού εξοπλισμού, καθώς και η πρόσβαση σε αυτά, έχουν αλλάξει τις συμπεριφορές και τις σχέσεις, ιδίως στα νεότερα στρώματα της κοινωνίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του να διασφαλιστεί ότι έως το 2025 όλα τα σχολεία της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις στο Διαδίκτυο με ταχύτητες καταφόρτωσης/αναφόρτωσης 1 gigabit δεδομένων ανά δευτερόλεπτο δεν έχει επιτευχθεί ακόμη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική χρήση τεχνολογικού και ψηφιακού εξοπλισμού, όπως υπολογιστές και ταμπλέτες, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ύπνου, του καθιστικού τρόπου ζωής και της εξάρτησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις στρατηγικές ψηφιακής μάθησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη επίσης η έρευνα σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρόωρη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των μικρών παιδιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας επικεντρωμένης στον διδασκόμενο και προσαρμοσμένης στην ηλικία εκπαίδευσης και μπορούν να προσφέρουν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η προσωπική επαφή μεταξύ σπουδαστών και εκπαιδευτικών και να δοθεί προτεραιότητα στην ευημερία και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και των ενήλικων εκπαιδευόμενων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνολογικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα για τη στήριξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων που έχουν στο επίκεντρό τους εκπαιδευόμενους ως ενεργούς συμμετέχοντες με εργαλεία για την επαγωγική μάθηση και τους συνεργατικούς χώρους εργασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική εκπαίδευση στην κυβερνοϋγιεινή, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προστασία των δεδομένων και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας πρέπει να έχει ως γνώμονα την ηλικία και την ανάπτυξη, ώστε να βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν με κριτική σκέψη, να γίνουν ενεργοί πολίτες, χρήστες του Διαδικτύου και διαμορφωτές μιας δημοκρατικής ψηφιακής κοινωνίας, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να γνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με το Διαδίκτυο, όπως η διαδικτυακή παραπληροφόρηση, η παρενόχληση και η παραβίαση προσωπικών δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδακτικά προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική, καινοτόμος ψηφιακή μάθηση μπορεί να είναι συναρπαστική και διαδραστική, συμπληρώνοντας τις μεθόδους διδασκαλίας υπό μορφή διαλέξεων και παρέχοντας πλατφόρμες για συνεργασία και παραγωγή γνώσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται ολοένα και περισσότερο η εμπορική εκμετάλλευση της εκπαίδευσης από μεγάλες ψηφιακές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να επηρεάσουν τις πρακτικές διδασκαλίας μέσω της εισαγωγής εξοπλισμού, λογισμικού και εκπαιδευτικών πόρων και της παροχής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την καλύτερη υλοποίηση όσων υπόσχεται η τεχνολογία, τα κράτη μέλη χρειάζονται αποτελεσματικές στρατηγικές για να αναπτύξουν τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, οι δε υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να υποστηρίξουν αυτή την ατζέντα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες βιβλιοθήκες συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια εξοικείωσης των πολιτών με τις ψηφιακές δεξιότητες, παρέχοντας ανοικτές υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης σε ένα κοινωνικό και βοηθητικό περιβάλλον·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενήλικοι που δεν εργάζονται ή απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες τείνουν γρήγορα να υστερούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους, που διαθέτουν περισσότερες ψηφιακές γνώσεις, με αποτέλεσμα να φαλκιδεύονται οι επαγγελματικές τους προοπτικές και να επιτείνονται οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταδιακή ψηφιοποίηση της εργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση πολυάριθμων επαγγελμάτων και την αύξηση της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα επαγγέλματα που θα προκύψουν από την ψηφιοποίηση θα μπορούσαν ίσως να αντισταθμίσουν την απώλεια ορισμένων θέσεων εργασίας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την παιδεία, και ότι η χρήση τους επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές διαφόρων βαθμίδων χωρίς αποκλεισμούς·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων και στοχευμένων πολιτικών, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο από τον ψηφιακό μετασχηματισμό·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 20 % των επαγγελματιών στον τομέα της επιστήμης, μόνο το 27 % των αποφοίτων στον τομέα της μηχανικής(15) και μόνο το 20 % των αποφοίτων πληροφορικής(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των ανδρών που εργάζονται στον ψηφιακό τομέα είναι 3,1 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 19 % των εργαζομένων στις ΤΠΕ έχουν γυναίκα διευθύνουσα, σε σύγκριση με το 45 % των εργαζομένων σε άλλους τομείς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες διά βίου μάθησης τείνουν να προσφέρονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε εργαζομένους που διαθέτουν ήδη υψηλή ειδίκευση(17)·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο σε οργανισμούς όσο και μεταξύ ατόμων αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάκτηση βασικών εγκαρσίων δεξιοτήτων, όπως ο γραμματισμός, η κριτική σκέψη και οι κοινωνικές επικοινωνιακές δεξιότητες, αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων·

1.  υπογραμμίζει ότι για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων απαιτείται μια συνεκτική προσέγγιση διά βίου μάθησης σε επίπεδο τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, η δε πολιτική ανταπόκριση και σε στοχευμένες παρεμβάσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και εκπαιδευομένων·

2.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών να υποστηρίξουν μια μετάβαση σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι οποίες θα είναι περισσότερο επικεντρωμένες στους εκπαιδευομένους, εάν ενσωματώνονται στη μαθησιακή διαδικασία με σχεδιασμένο και εύστοχο τρόπο· πιστεύει ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να καθοδηγούνται προς την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών παραγωγής γνώσης που εφαρμόζονται από τη βάση προς την κορυφή, προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστικός εκπαιδευτικός μετασχηματισμός·

3.  τονίζει ότι ο μετασχηματισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητος για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας του μέλλοντος· επαναλαμβάνει ότι ο εν λόγω μετασχηματισμός πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει το δικαίωμα στην προσωπική ολοκλήρωση, να επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ζωής και να υποστηρίζει την ανθεκτικότητα του ατόμου, την κριτική σκέψη και το δυναμικό καινοτομίας·

4.  θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν μπορούν να παραβλέψουν την ανάγκη ολοκληρωμένης μόρφωσης των μαθητών τους, μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης κριτικού και ολιστικού πνεύματος ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες· κατανοεί ότι η κριτική σκέψη δεν μπορεί να ενισχυθεί μόνο με τη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων και ότι απαιτείται επίσης συνολική εκπαίδευση·

5.  τονίζει ότι, παρόλο που είναι ουσιώδους σημασίας να αυξάνονται οι βασικές και οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες των διδασκομένων, θα πρέπει παρόλα αυτά να συνεχίσουν να καλλιεργούνται οι κλασσικές και οι ανθρωπιστικές δεξιότητες·

6.  υπενθυμίζει ότι, όπως αναγνωρίζεται από την Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την ψηφιακή εκπαίδευση του Ιανουαρίου 2018, η αναγκαία προσαρμογή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις νέες τεχνολογίες και στις καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρηθεί αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας και της συμμετοχικότητας της εκπαίδευσης·

7.  τονίζει, ενώ αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες, ότι ο αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν είναι επί του παρόντος εύκολο να εκτιμηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνονται υπόψη οι νευρολογικές έρευνες για τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη του εγκεφάλου· ζητεί, ως εκ τούτου, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε αμερόληπτες και διεπιστημονικές έρευνες σχετικά με τις διαφορετικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, συνδέοντας τις εκπαιδευτικές επιστήμες, την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη νευροεπιστήμη και την πληροφορική, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εγκέφαλοι των παιδιών και των ενήλικων ανταποκρίνονται στο ψηφιακό περιβάλλον, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοί της· τονίζει την ανάγκη προώθησης της υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών εργαλείων που προστατεύει τη φυσιολογική, νευροαισθητηριακή και συμπεριφορική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, ιδίως κατά την παιδική ηλικία, και επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία στην καθημερινή χρήση του τεχνολογικού και του ψηφιακού εξοπλισμού, τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στην ιδιωτική ζωή·

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι, ενώ η χρήση διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών και νέων τεχνολογιών, όπως του Διαδικτύου των πραγμάτων, έχει καταστεί πιο μαζική από ποτέ, οι πολίτες, και ιδίως οι ανήλικοι, πολλές φορές δεν έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση του Διαδικτύου και των εργαλείων ΤΠΕ, όπως οι παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο γενικευμένος εντοπισμός των τελικών χρηστών και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να προσδώσουν την αρμόζουσα βαρύτητα στην προστασία των δεδομένων και στη στοιχειώδη κυβερνοϋγιεινή στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων·

9.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να βελτιώσουν την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα του κυβερνοεκφοβισμού, της έκθεσης σε επιβλαβές και ενοχλητικό περιεχόμενο, και άλλες απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αναπτύσσοντας και υλοποιώντας προγράμματα πρόληψης και εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προωθούν την εκστρατεία #SafeInternet4EU·

10.  τονίζει ότι, για την επίτευξη των βέλτιστων εμπειριών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο μάθησης, τα ψηφιακά μέσα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών, και ότι αυτός είναι ένας τρόπος να γίνουν ενεργοί πολίτες και όχι απλώς παθητικοί καταναλωτές των προϊόντων τεχνολογίας·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά το δυναμικό της ψηφιοποίησης για την ενίσχυση και την προώθηση διαφορετικών και εξατομικευμένων μεθόδων μάθησης, ο αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών στην ίδια την εκπαίδευση έχει υπάρξει περιορισμένος· εκφράζει, ειδικότερα, την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι επενδύσεις στις ΤΠΕ στα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στον προσδοκώμενο μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών· υπενθυμίζει ότι τα σχολεία και άλλα περιβάλλοντα μάθησης πρέπει να στηρίζουν όλους τους σπουδαστές και τους εκπαιδευόμενους και να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους με την ανάπτυξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των μαθητών με αναπηρίες, των μειονοτικών ομάδων, των κοινοτήτων μεταναστών, των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, των μακροχρόνια ανέργων και των ηλικιωμένων· πιστεύει ότι η στήριξη αυτή μπορεί να διευκολυνθεί με τη χρήση των νέων τεχνολογιών·

12.  σημειώνει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της συμμετοχής των ανδρών και των γυναικών στον ψηφιακό τομέα όσον αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική σταδιοδρομία και την επιχειρηματικότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια προσέγγιση εξισορροπημένης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών για την προώθηση της σταδιοδρομίας των ΤΠΕ και των ψηφιακών σταδιοδρομιών και ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερες φοιτήτριες και γυναίκες στην επιδίωξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ψηφιακό τομέα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο ψηφιακός γραμματισμός και η συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την κατάλληλη για κάθε ηλικία εκπαίδευση στις ΤΠΕ στα πρώτα στάδια του σχολείου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και να παράσχουν στα κορίτσια εναλλακτικές δυνατότητες πρόσβασης στους κλάδους STEAM, δεδομένου ότι τα στερεότυπα των φύλων που περιβάλλουν αυτά τα μαθήματα και η έλλειψη γυναικείων προτύπων τείνουν να αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβαση των κοριτσιών· θεωρεί ότι μια προσαρμοσμένη στρατηγική για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή, σε συνδυασμό με το επικείμενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα της τεχνολογίας, θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών στον τομέα αυτόν·

13.  τονίζει ότι η έλλειψη ψηφιακού εξοπλισμού και συνδεσιμότητας στα σχολεία όλων των κρατών μελών έχει αρνητική επίπτωση στην εκπαίδευση των σπουδαστών σε ψηφιακές δεξιότητες και στη διαθεσιμότητα των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν σημαντικές δημόσιες επενδύσεις για να παρέχουν σε όλα τα σχολεία ευρυζωνική σύνδεση υψηλής χωρητικότητας και να κάνουν χρήση των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ για τον σκοπό αυτό, ιδίως του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία μπορεί να στηρίξει την υλική υποδομή των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής χωρητικότητας και το σύστημα κουπονιών WiFi4EU· τονίζει ότι οι προσπάθειες και η χρηματοδότηση για τη συνδεσιμότητα θα πρέπει να επικεντρώνονται ιδίως στις αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές, καθώς και στις εξόχως απόκεντρες και ορεινές περιοχές·

14.  επισημαίνει ότι τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης χρειάζονται βοήθεια από την Ένωση και τα κράτη μέλη, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, των επιχειρήσεων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αναπτύξουν την εκπαίδευσή τους σχετικά με την ΤΠΕ σύμφωνα με τη δική τους παιδαγωγική προσέγγιση και να πραγματοποιήσουν τη δύσκολη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο μαθησιακό περιβάλλον· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια προσέγγιση διεπιστημονική και προσανατολισμένη στην ψηφιακή αλλαγή στην εκπαίδευση, στο σύνολο του σχολείου·

15.  τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς κατάρτισης πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού και, ως εκ τούτου, αυτοί οι ίδιοι να απαιτούν επαρκή αρχική προετοιμασία και συνεχή κατάρτιση που πρέπει να περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με διδακτικές πρακτικές που έχουν ως γνώμονα την ηλικία και την ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η κατάρτιση αυτή απαιτεί χρόνο και δεν θα πρέπει να αποτελεί έκτακτη υποχρέωση πέραν των καθημερινών δραστηριοτήτων τους· τονίζει ότι, πολύ περισσότερο από τη διδασκαλία άλλων βασικών δεξιοτήτων, όπως είναι η αριθμητική, η ανάγνωση, η γραφή και η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε συνεχή βάση· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάλληλη, ευέλικτη και υψηλής ποιότητας συνεχή επαγγελματική εξέλιξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους· αξιολογεί θετικά, στο πλαίσιο αυτό, τη χρήση ευρωπαϊκών διαδικτυακών πλατφορμών για την αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

16.  σημειώνει ότι οι επιφορτισμένοι με την εκπαίδευση έχουν πλέον αυξημένες ευθύνες λόγω της αυξημένης χρήσης ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική εργασία· θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία μάθησης και στη χρήση τεχνολογιών, καθώς, αν δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα είναι δυσκολότερο να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση των μαθητών τους, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κοινωνικό αποκλεισμό·

17.  υποστηρίζει και ενθαρρύνει την υλοποίηση μέτρων σχετικά με την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που εκτελούνται στα σχολεία, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η διοικητική επιβάρυνση σε όλα τα επίπεδα·

18.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν ποιοτικές διδακτικές πρακτικές, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας·

19.  τονίζει την αξία της σχολικής αυτονομίας για την επίτευξη καινοτομίας στην εκπαίδευση·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τη δέουσα καθοδήγηση σχετικά με τη νομική εφαρμογή των εξαιρέσεων στην νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα της εκπαίδευσης και απλή πρόσβαση των δημοσίων, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων σε άδειες για την τυπική και άτυπη εκπαίδευση· είναι της άποψης ότι οι διδάσκοντες και οι μαθητές χρειάζονται ασφάλεια όταν χρησιμοποιούν ψηφιακά προσβάσιμους πόρους και μεταδίδουν και μαθαίνουν δεξιότητες· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να παράσχει η Επιτροπή καθοδήγηση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές για τον σκοπό αυτό·

21.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη ψηφιακών εργαλείων για μετακινούμενους φοιτητές μπορεί να υπονομεύσει την ποιότητα των εκπαιδευτικών εμπειριών στην Ευρώπη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις πιλοτικές πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας και του προγράμματος «Erasmus without Papers», με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή κατά την προσεχή περίοδο πολυετούς προγραμματισμού· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η Ένωση και να προωθήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης στο ευρύ κοινό και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να καταστήσουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο, εργαλεία και λύσεις ψηφιακής μάθησης πραγματικότητα για όλους·

22.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την προσέγγιση της διά βίου μάθησης που απαιτείται για τις ψηφιακές δεξιότητες, οι κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εταιρείες και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, καθώς και μέσω τυπικών και άτυπων συστημάτων, θα πρέπει να διασφαλίζουν ένα βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό, όπου κανείς δεν υστερεί·

23.  επισημαίνει ότι η συμμετοχικότητα και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελούν τις κυρίαρχες αρχές της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή· πιστεύει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν θα πρέπει να ενισχύουν τις υφιστάμενες ανισότητες, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιούνται για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ φοιτητών από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει ότι μια προσέγγιση που έχει ως γνώμονα τη μη εισαγωγή διακρίσεων πρέπει να αξιοποιεί το πλήρες δυναμικό των πόρων που παρέχουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της εξατομικευμένης εκπαίδευσης και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και, στο πλαίσιο αυτό, να επιτρέπει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για άτομα από μειονεκτούσες ομάδες και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, και να στηρίζει την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων·

24.  τονίζει ότι η προώθηση της ψηφιακής πρόσβασης στην εκπαίδευση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης, και ότι παρόλο που οι τεχνολογίες καθίστανται όλο και περισσότερο προσβάσιμες, η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο και το ψηφιακό χάσμα παραμένει· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ψηφιακό χάσμα δεν γεφυρώνεται και ότι το 44 % των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες(18)·

25.  υπενθυμίζει ότι οι σύνθετες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ εξαρτώνται από την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων και ότι δεν έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση σε αυτές, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ελλείψεις στα βασικά επίπεδα που επηρεάζουν κυρίως τις μειονεκτούσες ομάδες και μεγάλο αριθμό ενηλίκων, ότι τα πιο μορφωμένα άτομα έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες σε σχέση με τα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου(19), και ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο η τεχνολογία να μετατραπεί σε εργαλείο εκπαίδευσης των προνομιούχων, αντί να αποτελεί μια ευκαιρία για όλους·

26.  επισημαίνει την ανάγκη αλλαγής των θεσμικών και παιδαγωγικών πρακτικών των σχολείων και άλλων μαθησιακών περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένων των μη τυπικών, προκειμένου να καταστούν δικαιότερα, παρέχοντας σημαντικά διαφοροποιημένες και βαθύτερες δομές στήριξης σε όλα τα άτομα, ιδίως στα άτομα που ανήκουν σε ομάδες που απειλούνται με αποκλεισμό, όπως οι άνεργοι, οι μετανάστες, τα άτομα χαμηλή ειδίκευσης, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι·

27.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού στις μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες της Ευρώπης και να εισαγάγουν την κατάρτιση σε θέματα γλωσσικών τεχνολογιών και εργαλείων στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων, των πανεπιστημίων και των επαγγελματικών σχολών· τονίζει ακόμα μία φορά το γεγονός ότι ο γραμματισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ψηφιακή ένταξη των κοινοτήτων·

28.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν την αναγκαία στήριξη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να βελτιωθεί η ψηφιοποίηση των γλωσσών στην ΕΕ· συνιστά τα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ να αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να αυξηθούν οι διασυνοριακές εκπαιδευτικές ανταλλαγές, μέσω βιντεοδιασκέψεων και εικονικών αιθουσών διδασκαλίας· τονίζει ότι τα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο·

29.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι βιβλιοθήκες στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και στη διάθεση επιγραμμικού περιεχομένου και υπηρεσιών, σε ένα ασφαλές περιβάλλον ανοικτό σε όλους· συνιστά, συνεπώς, οι προσπάθειες αυτές να χρηματοδοτούνται δεόντως από ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά συστήματα, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και να δίνεται στις βιβλιοθήκες ευρύτερη αναγνώριση για τον βασικό τους ρόλο στην ανάπτυξη γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·

30.  ζητεί τη μετάβαση σε περισσότερο μη τυπικές ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στον χώρο εργασίας και επιμένει στην ανάγκη για συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και με επαρκείς πόρους· πιστεύει ότι οι ευκαιρίες για επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι απαραίτητες, με ενσωμάτωση των συναφών ψηφιακών δεξιοτήτων στα προγράμματα κατάρτισης στον χώρο εργασίας και ειδικές λύσεις κατάρτισης για τα άτομα που εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι συνδέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης και ο ρόλος του διά βίου επαγγελματικού προσανατολισμού και της παροχής συμβουλών για τη στήριξη της πρόσβασης σε κατάλληλες, ευέλικτες και υψηλής ποιότητας διαδικασίες κατάρτισης και σταδιοδρομίας·

31.  τονίζει ότι η ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης στον ψηφιακό τομέα μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους και τους νεαρούς ενήλικες να αποκτήσουν πρακτικές ψηφιακές δεξιότητες κατά την εργασία· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το νέο πιλοτικό πρόγραμμα που εισάγει περιόδους πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και Ορίζων 2020· ζητεί να δοθεί νέα ώθηση προς αυτήν την κατεύθυνση στο πλαίσιο των προγραμμάτων του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

32.  συνιστά τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, να προσφέρουν σε ενήλικες με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες πρόσβαση σε διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, οι οποίες θα τους παρέχουν τις ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακής ικανότητας·

33.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες, τα κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας πολιτών να μεριμνήσουν για τον εντοπισμό υφιστάμενων ελλείψεων σε δεξιότητες, την επέκταση του ψηφιακού και διαδικτυακού γραμματισμού, την ενίσχυση του γραμματισμού, ιδίως των ανηλίκων, στα μέσα επικοινωνίας και την καθιέρωση υψηλού επιπέδου ψηφιακής συνδετικότητας και ενσωμάτωσης·

34.  επιδοκιμάζει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ίδρυση και τη χρηματοδότηση σχολείων·

35.  επικροτεί τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων στο πλαίσιο της κεντρικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+, με σκοπό τη δημιουργία κέντρων αριστείας στον τομέα των ΤΠΕ και την προώθηση της ανάπτυξης νεοσύστατων τεχνολογικών επιχειρήσεων·

36.  επισημαίνει ότι η ορθή αξιολόγηση και παρακολούθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη προόδου· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ για οργανισμούς (όπως το Digital Competences Framework και το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς «Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση») και για μεμονωμένα άτομα (όπως το SELFIE)· επιμένει, ωστόσο, ότι οι αποτελεσματικές μέθοδοι αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων πρέπει να έχουν δυναμικό χαρακτήρα, να είναι ευέλικτες, να επικαιροποιούνται διαρκώς και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, και πρέπει επίσης να επιτυγχάνουν πολύ ευρύτερη χρήση τους σε ολόκληρη την Ένωση, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

37.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE είναι διαθέσιμο στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ένωση επικεντρώνει σε μεγαλύτερο βαθμό την πολιτική της για τις ψηφιακές δεξιότητες και την εκπαίδευση, όπως προκύπτει κυρίως από το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο βασίζεται σε μια σειρά επιτυχών πολιτικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας, όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας και η «έκκληση της Σόφιας για δράση στις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή εκπαίδευση»· πιστεύει ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής προσέγγισης στην πληροφορική και στην κριτική και υπολογιστική σκέψη·

39.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι πρωτοβουλίες της Ένωσης προέρχονται συχνά από διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής και αποτρέπουν μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική για τις ψηφιακές δεξιότητες·

40.  υποστηρίζει την παροχή αυξημένης χρηματοδότησης για τις ψηφιακές δεξιότητες στο σύνολο των μελλοντικών προγραμμάτων για το ΠΔΠ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να προωθήσει συνέργειες και να διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Erasmus+, Ορίζων Ευρώπη, InvestEU και Ψηφιακή Ευρώπη, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας και να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα για εκπαιδευομένους κάθε ηλικίας και υποβάθρου· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να δεσμευτεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτών των νέων προγραμμάτων και των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσειακών κέντρων προκειμένου να αυξηθεί και να βελτιωθεί η χρήση τους στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα·

41.  τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να αναπτύξει ικανότητες σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μαζικά δεδομένα, η μηχανική λογισμικού, η κβαντική υπολογιστική και ο σχεδιασμός ιστοσελίδων· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τη συνιστώσα του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες·

42.  ενθαρρύνει την αύξηση των συνεργειών των κρατών μελών και του ευρύτερου κόσμου στο πεδίο της διαδικτυακής εκπαίδευσης και της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη στο Διαδίκτυο, μέσω διάφορων μηχανισμών εξωτερικών δράσεων και προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus Mundus·

43.  επισημαίνει ότι τα ανοικτά δεδομένα και τα συνεργατικά εργαλεία και οι μέθοδοι της ψηφιακής τεχνολογίας μπορούν να επιτρέψουν την καινοτομία στην εκπαίδευση και να αναπτύξουν περαιτέρω την ανοικτή επιστήμη, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία και το επιχειρηματικό πνεύμα της ευρωπαϊκής οικονομίας· τονίζει, επιπλέον, ότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την ψηφιοποίηση στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες στη μάθηση αποτελούν βασικούς παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· συνιστά, ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τον βαθμό συνδεσιμότητας των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις ρυθμίσεις για την έκδοση ψηφιακά πιστοποιημένων πιστοποιητικών και την επικύρωση ψηφιακά αποκτηθέντων δεξιοτήτων, κάτι που αποτελεί στόχο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση·

44.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί μια γενικότερη στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες σε επίπεδο ΕΕ, ενώ είναι σαφείς οι επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ· πιστεύει ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών καθιστούν πρόδηλη την ανάγκη μιας τέτοιας στρατηγικής·

45.  τονίζει ότι θα πρέπει να καταρτιστούν συστάσεις για ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων που θα πρέπει να αποκτούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους· ζητεί, ως εκ τούτου, την εισαγωγή σε όλα τα κράτη μέλη μιας ειδικής ενότητας ΤΠΕ, για παράδειγμα με βάση την ενότητα ΤΠΕ του προγράμματος PISA, και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της· τονίζει ότι η ενότητα ΤΠΕ θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη επιδιώκουν το ίδιο επίπεδο ψηφιακής ικανότητας, μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και όχι μιας προσέγγισης βασισμένης στις εξετάσεις, και ότι τυχόν προβλήματα επισημαίνονται ταχέως· καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν συμπεράσματα και βέλτιστες πρακτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά την παιδαγωγική καινοτομία·

46.  πιστεύει ότι το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις δεξιότητες, σχέδιο που θα βασίζεται σε μια προσέγγιση διά βίου μάθησης, το οποίο μπορεί να προσφέρει ένα πιο συντονισμένο πλαίσιο πολιτικής, ικανό ταυτόχρονα να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αξιολογήσει με κριτικό πνεύμα τις 11 δράσεις του σχεδίου και τη συνιστώσα κοινωνικής ενσωμάτωσης των εν λόγω δράσεων, για την προετοιμασία της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2020· επισημαίνει ότι μια κατάλληλη επανεξέταση θα πρέπει να συνεπάγεται προσήλωση μόνο στις δράσεις με τις καλύτερες επιδόσεις, στην απόρριψη εκείνων που δεν είναι αποτελεσματικές και στην ανάπτυξη νέων δράσεων, ανάλογα με τις ανάγκες· τονίζει ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω συνεργασιών με παρόχους μη τυπικής εκπαίδευσης και η διάδοσή τους στην ομάδα του ενήλικου πληθυσμού που εμφανίζει και τις μεγαλύτερες δυσκολίες προσέγγισης αποτελούν σήμερα εξόφθαλμο κενό του σχεδίου·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 112 της 2.5.2018, σ. 42.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0247.
(3) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 135.
(4) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 44.
(5) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 182.
(6) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 76.
(7) ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 31.
(8) ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1.
(9) ΕΕ C 189 της 15.6.2017, σ. 15.
(10) ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.
(11) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(12) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 1.
(13) ΕΕ C 164 της 8.5.2018, σ. 24.
(14) http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
(15) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2017.
(16) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή, Λουξεμβούργο, 2018.
(17) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινή έκθεση για την απασχόληση 2018.
(18) Eurostat, 2016.
(19) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Η χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας και της διά βίου μάθησης για όλους – Έκθεση προόδου» (SEC(2008)2629).


Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I
PDF 121kWORD 48k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))
P8_TA(2018)0486A8-0370/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0719),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 78 παράγραφος 2 και 79 παράγραφοι 2 και 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0448/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Νοεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0370/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι για λόγους κατεπείγοντος δικαιολογείται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία πριν από τη λήξη της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που θεσπίζεται στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπόλοιπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή των εν λόγω ποσών σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων

P8_TC1-COD(2018)0371


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/2000.)

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 29 Νοεμβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0468).


Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) ***I
PDF 333kWORD 127k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 για την περίοδο 2014 έως 2020, αποτελεί το τελευταίο από μια σειρά προγραμμάτων της Ένωσης σε μια περίοδο 25 ετών που υποστηρίζουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων στην περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία και πολιτική. Το πρόγραμμα αυτό αξιολογήθηκε θετικά σε μια πρόσφατη ενδιάμεση αξιολόγηση7, καθώς προδιαγράφεται αποτελεσματικό, αποδοτικό και χρήσιμο. Το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014–2020 θα πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί, με ορισμένες τροποποιήσεις που υποδείχθηκαν κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) («πρόγραμμα») για την περίοδο που ξεκινά το 2021.
(2)  Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 για την περίοδο 2014 έως 2020, αποτελεί το τελευταίο από μια σειρά προγραμμάτων της Ένωσης σε μια περίοδο 25 ετών που υποστηρίζουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων στην περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία και πολιτική. Το πρόγραμμα αυτό αξιολογήθηκε θετικά σε μια πρόσφατη ενδιάμεση αξιολόγηση7, ως ιδιαίτερα αποδοτικό ήδη από πλευράς κόστους και προδιαγράφεται γενικά αποτελεσματικό, αποδοτικό και χρήσιμο. Το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014–2020 θα πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί, με ορισμένες τροποποιήσεις που υποδείχθηκαν κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) («πρόγραμμα») για την περίοδο που ξεκινά το 2021.
_________________
_________________
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).
7 Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (SWD(2017)0355).
7 Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (SWD(2017)0355).
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Προς επιδίωξη των σκοπών και των στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος και των συναφών καθαρών μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, είτε μέσω άμεσων παρεμβάσεων είτε μέσω της υποστήριξης της ενσωμάτωσης των σκοπών αυτών σε άλλες πολιτικές.
(3)  Προς επιδίωξη των σκοπών και των στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος και των συναφών καθαρών μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, στη στροφή προς μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθαρών μηδενικών εκπομπών και ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης του δικτύου Natura 2000 και της αντιμετώπισης της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, είτε μέσω άμεσων παρεμβάσεων είτε μέσω της υποστήριξης της ενσωμάτωσης των σκοπών αυτών σε άλλες πολιτικές. Η δίκαιη μετάβαση θα πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο διαβούλευσης και διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφέρειες και κοινότητες που επηρεάζονται. Αυτές θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται στο μέτρο του δυνατού στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη απάντηση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου επισημαίνεται η εγγενής σχέση μεταξύ της διαχείρισης των φυσικών πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητά τους, των υπηρεσιών οικοσυστήματος, της σύνδεσής τους με την ανθρώπινη υγεία και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πνεύμα, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή.
(4)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη απάντηση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπου επισημαίνεται η εγγενής σχέση μεταξύ της διαχείρισης των φυσικών πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητά τους, των υπηρεσιών οικοσυστήματος, της σύνδεσής τους με την ανθρώπινη υγεία και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πνεύμα, το πρόγραμμα θα πρέπει να αποτυπώνει τις αρχές της αλληλεγγύης και του επιμερισμού της ευθύνης και παράλληλα να συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική συνοχή.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στον ορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης θα πρέπει να ενσωματωθούν απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης δράσεων που συμπληρώνουν στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και στρατηγικά έργα για τη φύση και προωθούν την υιοθέτηση και αναπαραγωγή λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Απαιτείται συντονισμός για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να πράξουν τα δέοντα για την αποτροπή διοικητικών επικαλύψεων και φόρτου για τους δικαιούχους έργων λόγω των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της νομοθεσίας, των στρατηγικών, των σχεδίων και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, ιδίως της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη8, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα9 και της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή10 («συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή»).
(5)  Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της νομοθεσίας, των στρατηγικών, των σχεδίων και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, ιδίως της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη8, της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα9, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή10 («συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή»), της Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα («Σύμβαση του Aarhus»), της Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους, της Σύμβασης του ΟΗΕ του Ρότερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο και της Σύμβασης του ΟΗΕ της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους.
_________________
_________________
8 Ατζέντα για το 2030, ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 25/09/2015.
8 Ατζέντα για το 2030, ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 25/09/2015.
9 93/626/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 1).
9 93/626/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 1).
10 ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.
10 ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.
Τροπολογίες 6 και 101
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Για την επίτευξη των γενικών σκοπών, η υλοποίηση της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία11, του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 203012, 13, 14 της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση15 και των σχετικών πολιτικών16, 17, 18, 19, 20 είναι ιδιαίτερα σημαντική.
(6)  Για την επίτευξη των γενικών σκοπών, η υλοποίηση της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία11, του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 203012, 13, 14 του ενωσιακού κεκτημένου για τη φύση14α, 14β, 15, και των σχετικών πολιτικών16, 17, 18, 19, 20, 20α, είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως και η υλοποίηση20β των προγραμμάτων γενικών δράσεων για την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, όπως το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον20γ.
_________________
_________________
11 COM(2015)0614 της 2.12.2015.
11 COM(2015)0614 της 2.12.2015.
12 Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, COM(2014)0015 της 22.1.2014.
12 Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, COM(2014)0015 της 22.1.2014.
13 Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, COM(2013)0216 της 16.4.2013.
13 Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, COM(2013)0216 της 16.4.2013.
14 Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», COM(2016)0860 της 30.11.2016.
14 Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», COM(2016)0860 της 30.11.2016.
14α Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
14β Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία, COM(2017)0198 της 27.4.2017.
15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία, COM(2017)0198 της 27.4.2017.
16 Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την Ευρώπη, COM(2013)0918.
16 Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την Ευρώπη, COM(2013)0918.
17 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
17 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
18 Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, COM(2006)0231.
18 Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, COM(2006)0231.
19 Στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, COM(2016)0501.
19 Στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, COM(2016)0501.
20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ της 8.11.2017.
20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ της 8.11.2017.
20α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 , για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
20β Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.
20γ Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η Ένωση αποδίδει μεγάλη σημασία στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων LIFE και στην ικανότητα διασφάλισης και διατήρησης των αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων με τη συνέχιση, την αναπαραγωγή και/ή τη μεταφορά. Τούτο συνεπάγεται την πρόβλεψη ειδικών απαιτήσεων για τους αιτούντες, καθώς και την ανάγκη παροχής εγγυήσεων σε επίπεδο Ένωσης για να διασφαλιστεί ότι άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν υπονομεύουν τα αποτελέσματα τυχόν υλοποιηθέντων έργων του προγράμματος LIFE.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια κοινωνία υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί δράσεις που να επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε τομείς με τον υψηλότερο αντίκτυπο στα σημερινά επίπεδα παραγωγής CO2 και ρύπανσης και που να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και προετοιμασίες για τη στρατηγική της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μέτρα που να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της αλλαγής του κλίματος.
(7)  Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια κοινωνία βιώσιμη, κυκλικής οικονομίας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθαρών μηδενικών εκπομπών και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί δράσεις που να επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε τομείς με τον υψηλότερο αντίκτυπο στα σημερινά επίπεδα παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου και ρύπανσης και που να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μέτρα που να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της αλλαγής του κλίματος.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, που έως το 2020 χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η χρηματοδότηση της αριστείας και η παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων τεχνολογιών που θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η συμπερίληψη αυτών των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων στο πρόγραμμα LIFE προσφέρει πλούσιες δυνατότητες συνέργειας μεταξύ των υποπρογραμμάτων και αυξάνει τη συνολική συνοχή της ενωσιακής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συλλεχθούν και να δημοσιοποιηθούν δεδομένα σχετικά με τη διείσδυση των υφιστάμενων λύσεων έρευνας και καινοτομίας στα έργα LIFE, μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τα πρόδρομα προγράμματα.
(8)  Η μετάβαση σε ανανεώσιμες, ενεργειακά αποδοτικές και καθαρών μηδενικών εκπομπών μορφές ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, που έως το 2020 χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η χρηματοδότηση της αριστείας και η παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων τεχνολογιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, που θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερομένους φορείς και τους τομείς που εμπλέκονται στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, όπως ο κατασκευαστικός τομέας, η βιομηχανία, οι μεταφορές και η γεωργία. Η συμπερίληψη αυτών των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων στο πρόγραμμα LIFE προσφέρει πλούσιες δυνατότητες συνέργειας μεταξύ των υποπρογραμμάτων και αυξάνει τη συνολική συνοχή της ενωσιακής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συλλεχθούν και να δημοσιοποιηθούν δεδομένα σχετικά με τη διείσδυση των υφιστάμενων λύσεων έρευνας και καινοτομίας στα έργα LIFE, μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τα πρόδρομα προγράμματα.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της νομοθεσίας για τις καθαρές μορφές ενέργειας υπολογίζεται ότι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 177 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως κατά την περίοδο 2021–2030. Τα μεγαλύτερα κενά αφορούν τις επενδύσεις στη μείωση εκπομπών από τα κτίρια (ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας), όπου απαιτείται διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα με ισχυρά κατανεμημένο χαρακτήρα. Ένας από τους σκοπούς του υποπρογράμματος για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι η δημιουργία ικανοτήτων για την ανάπτυξη και την ομαδοποίηση έργων, ώστε να στηριχθεί η απορρόφηση κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που παρέχει το InvestEU.
(9)  Στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της νομοθεσίας για τις καθαρές μορφές ενέργειας υπολογίζεται ότι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 177 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως κατά την περίοδο 2021–2030. Τα μεγαλύτερα κενά αφορούν τις επενδύσεις στη μείωση εκπομπών από τα κτίρια (ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής κλίμακας), όπου απαιτείται διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα με ισχυρά κατανεμημένο χαρακτήρα. Ένας από τους σκοπούς του υποπρογράμματος για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι η δημιουργία ικανοτήτων για την ανάπτυξη και την ομαδοποίηση έργων, ώστε να στηριχθεί η απορρόφηση κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε ανανεώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που παρέχει το InvestEU.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Το πρόγραμμα LIFE είναι το μόνο πρόγραμμα που είναι ειδικά αφιερωμένο στο περιβάλλον και το κλίμα, και ως εκ τούτου, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης στους εν λόγω τομείς.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση από το πρόγραμμα μπορεί να λάβει ενίσχυση και από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι δράσεις που λαμβάνουν σωρευτική χρηματοδότηση από διαφορετικά ενωσιακά προγράμματα ελέγχονται μόνο μία φορά για όλα τα εμπλεκόμενα προγράμματα και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανόνες.
(11)  Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση από το πρόγραμμα μπορεί να λάβει ενίσχυση και από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι δράσεις που λαμβάνουν σωρευτική χρηματοδότηση από διαφορετικά ενωσιακά προγράμματα θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά για όλα τα εμπλεκόμενα προγράμματα και τους αντίστοιχους ισχύοντες κανόνες.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η πιο πρόσφατη δέσμη επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ένωση21 υποδεικνύει ότι χρειάζεται ακόμα σημαντική πρόοδος ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να ενισχυθεί η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών σκοπών σε άλλες πολιτικές. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης προκειμένου να επιτελεστεί η απαιτούμενη πρόοδος μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και αναπαραγωγής νέων προσεγγίσεων, της ανάπτυξης, παρακολούθησης και επανεξέτασης υποστηρικτικών πολιτικών, της ενίσχυσης της συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων, της κινητοποίησης επενδύσεων από ενωσιακά επενδυτικά προγράμματα ή άλλες πηγές, και της υποστήριξης δράσεων με στόχο την άρση των διάφορων εμποδίων στην αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών σχεδίων που απαιτεί η περιβαλλοντική νομοθεσία.
(12)  Η πιο πρόσφατη δέσμη επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ένωση21 υποδεικνύει ότι χρειάζεται ακόμα σημαντική πρόοδος ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να ενισχυθεί η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών σκοπών σε άλλες πολιτικές. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οριζόντιες, συστημικές προκλήσεις καθώς και τα βασικά αίτια των ανεπαρκειών στην υλοποίηση, όπως προσδιορίζονται στην επισκόπηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής (EIR) και να επιτελεστεί η απαιτούμενη πρόοδος μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και αναπαραγωγής νέων προσεγγίσεων, της ανάπτυξης, παρακολούθησης και επανεξέτασης υποστηρικτικών πολιτικών, της βελτίωσης της διακυβέρνησης όσον αφορά την περιβαλλοντική, κλιματική αλλαγή και τα σχετικά με τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια θέματα, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της πολυεπίπεδης συμμετοχής του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων, της δημιουργίας ικανοτήτων, της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης, της κινητοποίησης επενδύσεων από ενωσιακά επενδυτικά προγράμματα ή άλλες πηγές, και της υποστήριξης δράσεων με στόχο την άρση των διάφορων εμποδίων στην αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών σχεδίων που απαιτεί η περιβαλλοντική νομοθεσία.
_________________
_________________
21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Η Επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: Κοινές προκλήσεις και πώς να συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0063).
21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Η Επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: Κοινές προκλήσεις και πώς να συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0063).
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η ανάσχεση και η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, απαιτεί στήριξη για την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την επιβολή και την αξιολόγηση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 202022, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου23, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και του κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, ιδίως μέσω της δημιουργίας της γνωσιακής βάσης για την κατάρτιση και την υλοποίηση πολιτικών και μέσω της ανάπτυξης, της δοκιμής, της επίδειξης και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και λύσεων σε μικρή κλίμακα ή προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, όπως οι ενοποιημένες προσεγγίσεις στην υλοποίηση των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που καταρτίζονται με βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Η Ένωση οφείλει να παρακολουθεί τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Θα πρέπει να εκπληρώνονται επίσης οι απαιτήσεις παρακολούθησης που προκύπτουν από άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.
(13)  Η ανάσχεση και η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων στα θαλάσσια και σε άλλα υδάτινα οικοσυστήματα, απαιτεί στήριξη για την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την επιβολή και την αξιολόγηση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 202022, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου23, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, ιδίως μέσω της δημιουργίας της γνωσιακής βάσης για την κατάρτιση και την υλοποίηση πολιτικών και μέσω της ανάπτυξης, της δοκιμής, της επίδειξης και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, όπως η αποτελεσματική διαχείριση, σε μικρή κλίμακα ή προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, όπως οι ενοποιημένες προσεγγίσεις στην υλοποίηση των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που καταρτίζονται με βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Η Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τις δαπάνες τους που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις οικείες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Θα πρέπει να εκπληρώνονται επίσης οι απαιτήσεις παρακολούθησης που προκύπτουν από άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.
_________________
_________________
22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
23 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
24 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
24 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Πρόσφατες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 και του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας για τη φύση, υποδεικνύουν ότι μία από τις κυριότερες αιτίες για την ανεπαρκή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας] μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Το πρόγραμμα μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης αυτής μέσω στρατηγικών έργων για τη φύση, αφιερωμένων στην κατάλυση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που καθορίζονται στα πλαίσια δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Τα στρατηγικά έργα για τη φύση θα πρέπει να υποστηρίζουν προγράμματα δράσεων στα κράτη μέλη για την ενσωμάτωση συναφών σκοπών σχετικών με τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να διασφαλίζεται η κινητοποίηση κατάλληλων κονδυλίων για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Στο πλαίσιο του δικού τους στρατηγικού σχεδίου για την κοινή γεωργική πολιτική, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο μερίδιο των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη προκειμένου να προσελκύσουν υποστήριξη για δράσεις που συμπληρώνουν τα στρατηγικά έργα για τη φύση, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
(14)  Πρόσφατες αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 και του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας για τη φύση, υποδεικνύουν ότι μία από τις κυριότερες αιτίες για την ανεπαρκή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας] μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην κάλυψη αυτών των αναγκών, με την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση πρέπει να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης αυτής μέσω στρατηγικών έργων για τη φύση, αφιερωμένων στην κατάλυση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που καθορίζονται στα πλαίσια δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Τα στρατηγικά έργα για τη φύση θα πρέπει να υποστηρίζουν προγράμματα δράσεων για να συμβάλουν στην ενσωμάτωση συναφών σκοπών σχετικών με τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να διασφαλίζεται η κινητοποίηση κατάλληλων κονδυλίων για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Στο πλαίσιο του δικού τους στρατηγικού σχεδίου για την κοινή γεωργική πολιτική, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο μερίδιο των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη προκειμένου να προσελκύσουν υποστήριξη για δράσεις που συμπληρώνουν τα στρατηγικά έργα για τη φύση, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το εθελοντικό σύστημα για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος στα ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη (BEST) προάγει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, και της βιώσιμης χρήσης των υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων οικοσυστηματικής βάσης στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της Ένωσης. Το σύστημα BEST βοήθησε στην αύξηση της συνειδητοποίησης της οικολογικής σπουδαιότητας των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών ως προς τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Στις υπουργικές δηλώσεις που εξέδωσαν το 2017 και το 2018, οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτό το μικρό πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα. Ενδείκνυται να επιτραπεί στο πρόγραμμα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση μικρών επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα, τόσο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.
(15)  Το εθελοντικό σύστημα για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος στα ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη (BEST) προάγει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, και της βιώσιμης χρήσης των υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων οικοσυστηματικής βάσης στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της Ένωσης. Μέσω της προπαρασκευαστικής δράσης BEST που εγκρίθηκε το 2011 και του προγράμματος BEST 2.0 και του έργου BEST RUP που ακολούθησαν, το σύστημα BEST βοήθησε στην αύξηση της συνειδητοποίησης της οικολογικής σπουδαιότητας των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και του βασικού ρόλου τους στη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης για επιτόπια έργα στα εν λόγω εδάφη ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις υπουργικές δηλώσεις που εξέδωσαν το 2017 και το 2018, οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτό το μικρό πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα. Ενδείκνυται επομένως να συνεχίσει το πρόγραμμα τη χρηματοδότηση μικρών επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας ικανοτήτων και της κεφαλαιοποίησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων, τόσο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας ως προς τους τρόπους σχεδίασης, παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης υλικών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών υλών. Το πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέσω της παροχής οικονομικής υποστήριξης σε μια ποικιλία φορέων (επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, καταναλωτές), ιδίως μέσω της εφαρμογής, της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής βέλτιστων τεχνολογιών, πρακτικών και λύσεων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και πρόληψης των αποβλήτων. Μέσω της υποστήριξης της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες, μπορούν να αναληφθούν δράσεις ειδικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων.
(16)  Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικότητας των πόρων απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας ως προς τους τρόπους σχεδίασης, παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης υλικών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών υλών. Το πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέσω της παροχής οικονομικής υποστήριξης σε μια ποικιλία φορέων (επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, κοινωνία των πολιτών και καταναλωτές), ιδίως μέσω της εφαρμογής, της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής βέλτιστων τεχνολογιών, πρακτικών και λύσεων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την εφαρμογή της ιεραρχίας στη διαχείριση αποβλήτων και την υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και πρόληψης των αποβλήτων. Μέσω της υποστήριξης της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες, μπορούν να αναληφθούν δράσεις ειδικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας είναι θεμελιώδους σημασίας για την υγεία και την ευημερία των πολιτών της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τον στόχο της Ένωσης να παράγει και να χρησιμοποιεί χημικές ουσίες με τρόπους που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και να αναπτύσσει ενωσιακή στρατηγική για ένα μη τοξικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίζει δραστηριότητες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για να επιτευχθούν επίπεδα θορύβου που δεν έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία ούτε την θέτουν σε κίνδυνο.
___________________
Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου - Δηλώσεις της Επιτροπής στην επιτροπή συνδιαλλαγής για την οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ένωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι η επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή και οι πολίτες αναμένουν από τις αρμόδιες αρχές να αναλαμβάνουν δράση. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χρηματοδότηση της Ένωσης στην επίτευξη των σκοπών για τον καθαρό αέρα. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει έργα, μεταξύ αυτών και στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, να επιδεικνύουν ορθές πρακτικές και να καταλύουν την υλοποίηση των σχεδίων και της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα σε τοπικό, περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
(17)  Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ένωσης για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι η επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, με παράλληλη ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των βελτιώσεων της ποιότητας του αέρα και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή και οι πολίτες αναμένουν από τις αρμόδιες αρχές να αναλαμβάνουν δράση, ιδίως σε περιοχές όπου ο πληθυσμός και τα οικοσυστήματα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χρηματοδότηση της Ένωσης στην επίτευξη των σκοπών για τον καθαρό αέρα. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει έργα, μεταξύ αυτών και στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, να επιδεικνύουν ορθές πρακτικές και να καταλύουν την υλοποίηση των σχεδίων και της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα σε τοπικό, περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
_________________
_________________
1 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
1 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)   Η προστασία και η αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ένας από τους γενικούς στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τα εξής: τη διαχείριση, συντήρηση, αποκατάσταση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ιδίως στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000, και την προστασία των ειδών οργανισμών σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης υψηλής προτεραιότητας που αναπτύσσονται σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ· την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28· την προώθηση καθαρών και υγιεινών θαλασσών· την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα το πρόβλημα της απώλειας αλιευτικών εργαλείων και της ρύπανσης των θαλασσών· και την προώθηση της συμμετοχής της Ένωσης στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, που είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη διασφάλιση της υγείας των ωκεανών προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά έργα για τη φύση, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να περιλαμβάνουν συναφείς δράσεις με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
(19)  Η προστασία και η αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος είναι ένας από τους γενικούς στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τα εξής: τη διαχείριση, συντήρηση, αποκατάσταση και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των υδάτινων οικοσυστημάτων, ιδίως στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000, και την προστασία των ειδών οργανισμών σύμφωνα με τα πλαίσια δράσης υψηλής προτεραιότητας που αναπτύσσονται σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ· την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28· την προώθηση καθαρών και υγιεινών θαλασσών· την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα το πρόβλημα της απώλειας αλιευτικών εργαλείων και της ρύπανσης των θαλασσών· και την προώθηση της συμμετοχής της Ένωσης στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, που είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη διασφάλιση της υγείας των ωκεανών προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά έργα για τη φύση, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πρέπει να περιλαμβάνουν συναφείς δράσεις με στόχο την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
_________________
_________________
28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Η τρέχουσα κατάσταση διατήρησης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε γεωργικές εκτάσεις είναι πολύ χαμηλή, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να χρειάζονται προστασία. Οι τρέχουσες πληρωμές της ΚΓΠ για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος διατήρησης της βιοποικιλότητας σε γεωργικές εκτάσεις28α. Ωστόσο, οι πληρωμές αυτές είναι ανεπαρκείς και δεν αντιπροσωπεύουν υψηλή αξία για το φυσικό κεφάλαιο. Για να δοθεί κίνητρο για την προστασία του περιβάλλοντος των εν λόγω περιοχών, θα πρέπει να αυξηθούν οι πληρωμές ΚΓΠ για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
_________________
28α G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, και Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP Fit for purpose? An evidence-based fitness check assessment» (Είναι η ΚΓΠ κατάλληλη για τον σκοπό της; Αξιολόγηση ελέγχου καταλληλότητας με βάση αποδεικτικά στοιχεία). Λειψία, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η βελτίωση της διακυβέρνησης πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μέσω της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του κοινού, της δραστηριοποίησης των καταναλωτών και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, στη διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές αλλά και την υλοποίησή τους.
(20)  Η βελτίωση της διακυβέρνησης πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μέσω της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων μέσω μιας επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα νέα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα, της αύξησης της δραστηριοποίησης των καταναλωτών και της διευρυμένης πολυεπίπεδης συμμετοχής του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, στη διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές αλλά και την υλοποίησή τους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το πρόγραμμα να στηρίξει ευρύ φάσμα ΜΚΟ, καθώς και δίκτυα μη κερδοσκοπικών οντοτήτων που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ενωσιακού συμφέροντος και δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος ή της δράσης για το κλίμα, χορηγώντας, με ανταγωνιστικό και διαφανή τρόπο, επιδοτήσεις λειτουργίας, προκειμένου να βοηθήσει τις εν λόγω ΜΚΟ, τα δίκτυα και τις οντότητες να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πολιτική της Ένωσης, και να οικοδομήσουν και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί εταίροι.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να αποτελεί κοινό σκοπό για όλα τα υποπρογράμματα του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει επιπλέον την ανάπτυξη και την υλοποίηση της οριζόντιας νομοθεσίας για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την εφαρμογή της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)29.
(21)  Η βελτίωση της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να αποτελεί κοινό σκοπό για όλα τα υποπρογράμματα του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει επιπλέον την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αποτελεσματική συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό και κλιματικό κεκτημένο, καθώς και την επιβολή του, ιδίως της οριζόντιας νομοθεσίας για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την εφαρμογή της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)29 29α, και της Επιτροπής Συμμορφώσεως της Σύμβασης του Aarhus.
_________________
_________________
29 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4.
29 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4.
29α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, με τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των καταναλωτών σε βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των διαμορφωτών κοινής γνώμης και τη δοκιμή νέων μεθόδων για την προσαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών και του σημερινού επιχειρηματικού τοπίου. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ευρύτερη διείσδυση των βιώσιμων λύσεων, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποδοχή τους από το ευρύ κοινό και η δραστηριοποίηση των καταναλωτών.
(22)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, με τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των καταναλωτών σε βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των διαμορφωτών κοινής γνώμης και τη δοκιμή νέων μεθόδων για την προσαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών και του σημερινού επιχειρηματικού τοπίου. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ευρύτερη διείσδυση των βιώσιμων λύσεων, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποδοχή τους από το ευρύ κοινό και η δραστηριοποίηση των καταναλωτών.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Το πρόγραμμα προορίζεται για την υποστήριξη της επίδειξης τεχνικών, προσεγγίσεων και βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να αναπαραχθούν και να κλιμακωθούν. Οι καινοτόμες λύσεις θα συμβάλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας, ιδίως για την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στους τομείς που έχουν ενεργό ρόλο όσον αφορά το κλίμα, τα ύδατα, το έδαφος, τη βιοποικιλότητα και τα απόβλητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις συνέργειες με άλλα προγράμματα και πολιτικές, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα και το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Σε ενωσιακό επίπεδο, οι μεγάλες επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης (ενσωμάτωση). Στο πλαίσιο του καταλυτικού τους ρόλου, τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά έργα για τη φύση που θα αναπτυχθούν βάσει του προγράμματος θα πρέπει να αξιοποιούν ευκαιρίες χρηματοδότησης από εκείνα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και από άλλες πηγές, όπως εθνικά κονδύλια, και να δημιουργούν συνέργειες.
(23)  Σε ενωσιακό επίπεδο, οι μεγάλες επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, για να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα, η βιοποικιλότητα και ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή άλλων ενωσιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και η ενσωμάτωση διασφαλίσεων για τη βιωσιμότητα σε όλα τα μέσα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κοινή μεθοδολογία και να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα έργα του προγράμματος LIFE δεν επηρεάζονται αρνητικά από άλλα προγράμματα και πολιτικές της Ένωσης. Στο πλαίσιο του καταλυτικού τους ρόλου, τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά έργα για τη φύση που θα αναπτυχθούν βάσει του προγράμματος θα πρέπει να αξιοποιούν ευκαιρίες χρηματοδότησης από εκείνα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και από άλλες πηγές, όπως εθνικά κονδύλια, και να δημιουργούν συνέργειες.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)  Η επιτυχία των έργων στρατηγικού χαρακτήρα και των στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων εξαρτάται από τη στενή συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και μη κρατικών φορέων οι οποίοι επηρεάζονται από τους στόχους του προγράμματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης των αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των έργων, ιδίως στην περίπτωση της ολοκληρωμένης προσέγγισης ή της ύπαρξης πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 61 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής του προγράμματος και θα επαναξιολογούνται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.
(24)  Εκφράζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής με συντονισμένο και φιλόδοξο τρόπο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % τουλάχιστον των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, και ενός ετήσιου στόχου της τάξης του 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το [61%] του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής του προγράμματος και θα επαναξιολογούνται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές βάσει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών και αδυναμιών των περιοχών αυτών. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλες πολιτικές της Ένωσης πέρα από τις πολιτικές για το περιβάλλον, το κλίμα και τη μετάβαση σε συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας.
(25)  Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές βάσει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών και αδυναμιών των περιοχών αυτών. Η χρηματοδότηση της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να ενισχυθεί κατάλληλα στο πλαίσιο αυτό. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλες πολιτικές της Ένωσης πέρα από τις πολιτικές για το περιβάλλον, το κλίμα και τη μετάβαση σε συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Προς υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα εθνικά σημεία επαφής του προγράμματος, να οργανώσει σεμινάρια και εργαστήρια, να δημοσιεύσει καταλόγους έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ή να αναλάβει άλλες δραστηριότητες με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και της αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων των έργων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά κύριο λόγο προς τα κράτη μέλη με χαμηλό βαθμό απορρόφησης κεφαλαίων και θα πρέπει να διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ δικαιούχων, αιτούντων ή ενδιαφερόμενων φορέων ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη έργων στον ίδιο τομέα.
(26)  Προς υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά σημεία επαφής του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συμβουλευτικού δικτύου για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης έργων με υψηλή προστιθέμενη αξία και αντίκτυπο στην πολιτική και για τη διασφάλιση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση, τη δυνατότητα μεταφοράς έργων καθώς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, να οργανώσει σεμινάρια και εργαστήρια, να δημοσιεύσει καταλόγους έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ή να αναλάβει άλλες δραστηριότητες, όπως εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης, με στόχο την καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και της αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων των έργων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση ούτως ώστε να προαχθούν η συνεργασία και η επικοινωνία. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά κύριο λόγο προς τα κράτη μέλη με χαμηλό βαθμό απορρόφησης κεφαλαίων και θα πρέπει να διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ δικαιούχων, αιτούντων ή ενδιαφερόμενων φορέων ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη έργων στον ίδιο τομέα. Είναι σημαντικό στην εν λόγω επικοινωνία και συνεργασία να συμμετέχουν επίσης οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Τα ελάχιστα και μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει να καθοριστούν στα επίπεδα που είναι αναγκαία για να διατηρηθεί το πραγματικό επίπεδο στήριξης που παρέχεται από το πρόγραμμα, λαμβανομένης ταυτόχρονα υπόψη της αναγκαίας ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας που απαιτείται για να καλυφθεί το υφιστάμενο φάσμα δράσεων και οντοτήτων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων ποσοστών και κλιμάκων κόστους ανά μονάδα.
(31)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων ποσοστών και κλιμάκων κόστους ανά μονάδα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή του προγράμματος είναι εύκολα κατανοητή και να προωθήσει μια ουσιαστική απλούστευση για τους εισηγητές έργων.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Για να εξασφαλιστεί ότι η υποστήριξη που παρέχεται από το πρόγραμμα και η υλοποίηση του προγράμματος είναι συνεπείς με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματικές προς άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με τη θέσπιση πολυετών προγραμμάτων εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Δεδομένου ότι οι σκοποί του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της νομοθεσίας, των στρατηγικών, των σχεδίων ή των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του παρόντος κανονισμού, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
(38)  Δεδομένου ότι οι σκοποί του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η συμβολή στην υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική προστασία και τη φιλόδοξη δράση για το κλίμα με χρηστή διακυβέρνηση και πολυμερή προσέγγιση ενδιαφερομένων φορέων και στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της νομοθεσίας, των στρατηγικών, των σχεδίων ή των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, το κλίμα, την κυκλική οικονομία και τις συναφείς ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του παρόντος κανονισμού, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (το «πρόγραμμα»).
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (το «πρόγραμμα») που καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Καθορίζονται οι σκοποί του προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021–2027, οι μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και οι κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
Καθορίζονται οι σκοποί του προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την εν λόγω περίοδο, οι μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και οι κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
(1)  «στρατηγικά έργα για τη φύση» έργα που υποστηρίζουν την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα μέσω της υλοποίησης συνεπών προγραμμάτων δράσης στα κράτη μέλη για την ενσωμάτωση αυτών των σκοπών και προτεραιοτήτων σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων μέσω της συντονισμένης εφαρμογής των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
(1)  «στρατηγικά έργα για τη φύση» έργα που υποστηρίζουν την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα μέσω της υλοποίησης συνεπών προγραμμάτων δράσης, ιδίως με την ενσωμάτωση αυτών των σκοπών και προτεραιοτήτων σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων μέσω της συντονισμένης εφαρμογής των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στη στροφή προς μια καθαρή, κυκλική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη.
1.  Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, στη στροφή προς μια καθαρή, κυκλική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση και καθαρές μηδενικές εκπομπές, να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος και να ανακόψει και να αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  την ανάπτυξη, την επίδειξη και την προώθηση καινοτόμων τεχνικών και προσεγγίσεων για την επίτευξη των σκοπών της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης για περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, και τη συμβολή στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας·
α)  την ανάπτυξη, την επίδειξη και την προώθηση καινοτόμων τεχνικών και προσεγγίσεων για την επίτευξη των σκοπών της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης για περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων της μετάβασης σε καθαρές, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και της βελτίωσης της γνωσιακής βάσης, της αποτελεσματικής διαχείρισης και της ενεργειακής απόδοσης, και τη συμβολή στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης του δικτύου Natura 2000·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  την υποστήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της επιβολής της σχετικής ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της αύξησης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·
β)  την υποστήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αποτελεσματικής συμμόρφωσης και της επιβολής της σχετικής ενωσιακής πολιτικής και νομοθεσίας, ιδίως με την υποστήριξη της υλοποίησης των γενικών ενωσιακών προγραμμάτων δράσης για το περιβάλλον που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 5 450 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 6 442 000 000 EUR σε τιμές 2018 (7 272 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:
2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:
α)  3 500 000 000 EUR για το πεδίο «Περιβάλλον», εκ των οποίων
α)  4 715 000 000 EUR σε τιμές 2018 (5 322 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, ήτοι 73,2% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα), για το πεδίο «Περιβάλλον», εκ των οποίων
(1)  2 150 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα» και
(1)  2 829 000 000 EUR σε τιμές 2018 (3 261 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, ήτοι 44,9 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα), για το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα» και
(2)  1 350 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής»·
(2)  1 886 000 000 EUR σε τιμές 2018 (2 060 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, ήτοι 28,3% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα), για το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής»·
β)  1 950 000 000 EUR για το πεδίο «Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων
β)  1 950 000 000 EUR για το πεδίο «Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων
(1)  950 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και
(1)  950 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και
(2)  1 000 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας».
(2)  1 000 000 000 EUR για το υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας».
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή στις ακόλουθες τρίτες χώρες:
1.  Υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες και κανονισμούς, η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή στις ακόλουθες τρίτες χώρες:
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α
Διεθνής συνεργασία
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, είναι δυνατή η συνεργασία με συναφείς διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με τα ιδρύματα και τους φορείς τους, όταν αυτό απαιτείται για την επίτευξη των γενικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη συνοχή του με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τον μηχανισμό InvestEU, με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο στρατηγικών έργων για τη φύση και στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων, και για την υποστήριξη της διείσδυσης και της αναπαραγωγής των λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του προγράμματος και η Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνοχή και τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το Ταμείο Καινοτομίας και τον μηχανισμό InvestEU, με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο στρατηγικών έργων για τη φύση και στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων, και για την υποστήριξη της διείσδυσης και της αναπαραγωγής των λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα σε όλα τα επίπεδα. Η Επιτροπή καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις και κινητοποιεί σχετική χρηματοδότηση στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, και διευκολύνει την συντονισμένη και συνεκτική υλοποίηση των δράσεων συμπληρωματικότητας που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές.
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, βάσει της οποίας οι κοινότητες και τα εδάφη που επηρεάζονται περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων, ιδίως μέσω διαβουλεύσεων και διαλόγου.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Τα έργα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Φύση και βιοποικιλότητα», που αφορούν τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των τόπων Natura 2000 σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, υποστηρίζονται σύμφωνα με πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
3.  Τα έργα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Φύση και βιοποικιλότητα», που αφορούν τη διαχείριση, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των τόπων Natura 2000 σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται σε εθνικούς και περιφερειακούς σχεδιασμούς, στρατηγικές και πολιτικές, και, μεταξύ άλλων, σε πλαίσια δράσης κατά προτεραιότητα που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
4.  Με επιχορηγήσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες εκτός της Ένωσης, εφόσον το έργο επιδιώκει περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς της Ένωσης και οι δραστηριότητες εκτός της Ένωσης είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε εδάφη κρατών μελών.
4.  Με επιχορηγήσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες εκτός κράτους μέλους ή σε υπερπόντια χώρα και έδαφος που συνδέεται με το εν λόγω κράτος μέλος, εφόσον το έργο επιδιώκει περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς της Ένωσης και οι δραστηριότητες εκτός της Ένωσης είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε εδάφη κρατών μελών ή σε υπερπόντια χώρα και έδαφος, ή για την υποστήριξη διεθνών συμφωνιών στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 3
(3)  άλλες τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6·
(3)  άλλες τρίτες χώρες που απαριθμούνται στα πολυετή προγράμματα εργασίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6·
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Για να διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος και η ουσιαστική συμμετοχή των νομικών οντοτήτων δυνάμει της παραγράφου 4, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 με σκοπό να συμπληρώσει το παρόν άρθρο καθορίζοντας τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι η συμμετοχή των οντοτήτων αυτών στην ενωσιακή πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα είναι επαρκής ώστε να θεωρούνται επιλέξιμες για το πρόγραμμα.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α
Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής έργων
1.  Το πρόγραμμα εισάγει τις δύο ακόλουθες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής έργων:
α)  απλουστευμένη προσέγγιση δύο σταδίων με βάση την υποβολή και την αξιολόγηση συνοπτικής παρουσίασης, μετά την οποία ακολουθεί η πλήρης πρόταση όσων υποψηφίων προεπιλέχθηκαν στο πρώτο στάδιο·
β)  τυποποιημένη προσέγγιση ενός και μοναδικού σταδίου για την υποβολή και αξιολόγηση πλήρους πρότασης. Εάν επιλεγεί η τυποποιημένη αντί της απλουστευμένης προσέγγισης, αιτιολογείται η επιλογή στο πρόγραμμα εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των οργανωτικών και λειτουργικών περιορισμών που συνδέονται με κάθε υποπρόγραμμα και, ενδεχομένως, με κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, με τη διατύπωση «συνοπτική παρουσίαση» νοείται παρουσίαση που δεν υπερβαίνει τις δέκα σελίδες και περιέχει: περιγραφή του περιεχομένου του έργου, τους πιθανούς εταίρους, τους περιορισμούς που είναι πιθανό να ανακύψουν και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπισή τους, καθώς και τη στρατηγική που προτιμάται για να διασφαλιστεί η διαχρονικότητα των αποτελεσμάτων του έργου πέραν της διάρκειας ζωής του, τα διοικητικά έντυπα σχετικά με τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο έργο και λεπτομερή προϋπολογισμό του έργου.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Κριτήρια χορήγησης
Κριτήρια χορήγησης
Τα κριτήρια χορήγησης καθορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και λαμβάνουν υπόψη τα εξής:
Τα κριτήρια χορήγησης καθορίζονται στα πολυετή προγράμματα εργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 17, και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και λαμβάνουν υπόψη τα εξής:
α)  τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αποφεύγουν την υπονόμευση σκοπών του προγράμματος σχετικών με το περιβάλλον, το κλίμα ή συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας και, όπου είναι δυνατόν, προάγουν τη χρήση πράσινων δημόσιων συμβάσεων·
α)  τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δεν υπονομεύουν τους σκοπούς του προγράμματος σχετικά με το περιβάλλον, το κλίμα ή συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας και, ει δυνατόν, προάγουν τη χρήση πράσινων δημόσιων συμβάσεων·
αα)  διασφαλίζουν μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση και είναι τεχνικώς και οικονομικώς συναφή·
αβ)  δίνεται προτεραιότητα στα έργα με τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολή στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3·
β)  δίνεται προτεραιότητα στα έργα που παρέχουν παράλληλα οφέλη και προάγουν συνέργειες μεταξύ των υποπρογραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4·
β)  δίνεται προτεραιότητα στα έργα που παρέχουν παράλληλα οφέλη και προάγουν συνέργειες μεταξύ των υποπρογραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4·
γ)  δίνεται προτεραιότητα στα έργα με τις υψηλότερες πιθανότητες αναπαραγωγής και υιοθέτησης από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή κινητοποίησης των μεγαλύτερων επενδύσεων ή οικονομικών πόρων (καταλυτικό δυναμικό)·
γ)  τα έργα με τις υψηλότερες πιθανότητες αναπαραγωγής και υιοθέτησης από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή κινητοποίησης των μεγαλύτερων επενδύσεων ή οικονομικών πόρων (καταλυτικό δυναμικό) πριμοδοτούνται κατά την αξιολόγησή τους·
δ)  εξασφαλίζεται η αναπαραγωγιμότητα των τυπικών έργων δράσης·
δ)  εξασφαλίζεται η αναπαραγωγιμότητα των τυπικών έργων δράσης·
ε)  τα έργα που αξιοποιούν ή κλιμακώνουν τα αποτελέσματα άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, από τα πρόδρομα προγράμματά του ή από άλλα ενωσιακά κονδύλια πριμοδοτούνται κατά την αξιολόγησή τους·
ε)  τα έργα που αξιοποιούν ή κλιμακώνουν τα αποτελέσματα άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, από τα πρόδρομα προγράμματά του ή από άλλα ενωσιακά κονδύλια πριμοδοτούνται κατά την αξιολόγησή τους·
στ)  όπου ενδείκνυται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που αφορούν γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες ή αδυναμίες, όπως περιοχές με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις ή φυσικούς περιορισμούς, διασυνοριακές περιοχές και εξόχως απόκεντρες περιοχές.
στ)  όπου ενδείκνυται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βιογεωγραφική ισορροπία των έργων και σε έργα που αφορούν γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες ή αδυναμίες, όπως περιοχές με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις ή φυσικούς περιορισμούς, διασυνοριακές περιοχές, περιοχές με υψηλή φυσική αξία και εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα μπορεί να λάβει ενίσχυση και από το παρόν πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η υποστήριξη από τα διάφορα ενωσιακά προγράμματα μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη.
1.  Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα μπορεί να λάβει ενίσχυση και από το παρόν πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες για συνεισφορές βάσει του προγράμματος, οι δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλα προγράμματα της Ένωσης έχουν αποφύγει την υπονόμευση των περιβαλλοντικών ή κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3. Οι κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η υποστήριξη από τα διάφορα ενωσιακά προγράμματα μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Οι δράσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές και συγκριτικές προϋποθέσεις:
2.  Οι δράσεις στις οποίες έχει απονεμηθεί πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές και συγκριτικές προϋποθέσεις:
α)  έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·
α)  έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·
β)  πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·
β)  πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·
γ)  δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών,
γ)  δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών,
μπορούν να δέχονται υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο [67] παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ) XX [Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής], εφόσον οι δράσεις αυτές συμβαδίζουν με τους σκοπούς του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες του ταμείου που παρέχει την υποστήριξη.
μπορούν να δέχονται υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο [67] παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ) XX [Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής], εφόσον οι δράσεις αυτές συμβαδίζουν με τους σκοπούς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες του ταμείου που παρέχει την υποστήριξη.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
Οι συνδυαστικές πράξεις βάσει του παρόντος προγράμματος εφαρμόζονται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου X του δημοσιονομικού κανονισμού.
Οι συνδυαστικές πράξεις βάσει του παρόντος προγράμματος εφαρμόζονται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου X του δημοσιονομικού κανονισμού, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των απαιτήσεων βιωσιμότητας και διαφάνειας.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος
Πρόγραμμα εργασίας
Πολυετές πρόγραμμα εργασίας
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται από τουλάχιστον δύο πολυετή προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Όπου χρειάζεται, στα προγράμματα εργασίας καθορίζεται το συνολικό ποσό που προορίζεται για συνδυαστικές πράξεις.
1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται από τουλάχιστον δύο πολυετή προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση των εν λόγω πολυετών προγραμμάτων εργασίας.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά τη διαδικασία εκπόνησης των πολυετών προγραμμάτων εργασίας, διεξάγονται επαρκείς διαβουλεύσεις με τους συννομοθέτες και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  το ελάχιστο και το μέγιστο επίπεδο για τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, με διαφοροποίηση μεταξύ των υποπρογραμμάτων που ορίζονται στο άρθρο 4 και των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 10, για τα οποία τα συνολικά ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης στο πρώτο πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και δ) είναι έως το [60 %] των επιλέξιμων δαπανών και [75 %] για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα», που αφορά οικοτόπους και είδη προτεραιότητας για την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή τα είδη πτηνών που θεωρούνται προτεραιότητα για χρηματοδότηση από την επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, όταν αυτό είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο στόχος της διατήρησης·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  το μέγιστο συνολικό ποσό που προορίζεται για συνδυαστικές πράξεις·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων κατά την περίοδο που καλύπτει το πολυετές πρόγραμμα εργασίας·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  την τεχνική μεθοδολογία για την υποβολή έργων και τη διαδικασία επιλογής έργων και τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις επιχορηγήσεις που ορίζονται στο άρθρο 13·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η διάρκεια του πρώτου πολυετούς προγράμματος εργασίας είναι τέσσερα έτη και η διάρκεια του δεύτερου πολυετούς προγράμματος εργασίας είναι τρία έτη.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι πόροι που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων κατανέμονται εκ νέου μεταξύ των διαφόρων τύπων δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Η Επιτροπή διασφαλίζει τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά την ανάπτυξη των πολυετών προγραμμάτων εργασίας.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
1.  Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων λαμβανομένων δεόντως υπόψη της συνοχής, των συνεργειών, της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, με τη χρήση του σχετικού προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος.
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται αφού συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος, με την αξιοποίηση των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που ορίζονται στα προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το Παράρτημα II. Εφόσον είναι αναγκαίο, η εν λόγω ενδιάμεση αξιολόγηση συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.
Η αξιολόγηση καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α)  ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εφαρμογής του προγράμματος,
β)  αποδοτικότητα της χρήσης πόρων,
γ)  τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι όλων των μέτρων, προσδιορίζοντας, όπου είναι δυνατόν, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις,
δ)  την πραγματική ή αναμενόμενη επιτυχία των έργων όσον αφορά τη μόχλευση άλλων πόρων της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα οφέλη της αυξημένης συνοχής με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης,
ε)  τον βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί συνέργειες μεταξύ των στόχων και συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης,
στ)  την ενωσιακή προστιθέμενη αξία και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προγράμματος, με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων,
ζ)  τον βαθμό στον οποίο συμμετείχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς,
η)  ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της συμβολής του προγράμματος στο καθεστώς διατήρησης των οικοτόπων και ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
3.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.
3.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος η οποία συμπληρώνεται από εξωτερική και ανεξάρτητη εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης που καλύπτει την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του προγράμματος.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
4.  Η Επιτροπή υποβάλλει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των έργων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
1.  Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των έργων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Για τον σκοπό αυτό, οι αποδέκτες χρησιμοποιούν τον λογότυπο του προγράμματος, όπως απεικονίζεται στο παράρτημα ΙΙα, για όλες τις δραστηριότητες επικοινωνίας και ο εν λόγω λογότυπος εμφανίζεται σε πίνακες ανακοινώσεων που προβάλλονται σε στρατηγικά σημεία ορατά στο κοινό. Όλα τα βιώσιμα αγαθά που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος φέρουν τον λογότυπο του προγράμματος, εκτός από περιπτώσεις όπου ορίζεται άλλως από την Επιτροπή.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
4.  Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά μέσα που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 μπορούν να επενδύονται σε χρηματοδοτικά μέσα τα οποία συστήνονται στο πλαίσιο του [ταμείου InvestEU].
4.  Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά μέσα που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 ανακατανέμονται μεταξύ των δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1. – περίπτωση 3 α (νέα)
—  Χημικές ουσίες
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1. – περίπτωση 5 α (νέα)
—  Θόρυβος
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – σημείο 2.1. – περίπτωση 5 β (νέα)
—  Χρήση και αποδοτικότητα πόρων
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – σημείο 2.2 α (νέο)
2.2α.  Ευαισθητοποίηση του κοινού
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα
Λογότυπος του προγράμματος
20181211-P8_TA(2018)0487_EL-p0000002.png

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0397/2018).


Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας ***I
PDF 123kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))
P8_TA(2018)0488A8-0142/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0010/2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 24ης Οκτωβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0142/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

P8_TC1-COD(2017)0004


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/130.)

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 56.


Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I
PDF 370kWORD 111k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))(1)
P8_TA(2018)0489A8-0417/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 43 και 114 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β),
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 43 και 114, το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και το άρθρο 192 παράγραφος 1,
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Οι δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου, αξιολόγησης και επικοινωνίας θα πρέπει να βασίζονται σε ενδελεχή εφαρμογή, μεταξύ άλλων, της αρχής της προφύλαξης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης και διαρκούς διαδικασίας ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών αξιολογητών του κινδύνου και διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή και συνέπεια στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου.
(4)  Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας διαφανούς, ανεξάρτητης, διαρκούς και συμμετοχικής διαδικασίας ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών αξιολογητών του κινδύνου και διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών ότι η όλη διαδικασία υποστηρίζεται από τον στόχο του παρόντος κανονισμού, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει επίσης να μπορεί να συμβάλει σε έναν συμμετοχικό και ανοικτό διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, και ιδίως του κοινού, προκειμένου να διασφαλιστεί η κυριαρχία του δημοσίου συμφέροντος κατ’ αποκλειστικότητα, η ακρίβεια, η περιεκτικότητα, η διαφάνεια, η συνέπεια και η λογοδοσία στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Κατά την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών, η Ένωση πρέπει να διασφαλίζει ότι η νομοθεσία για τα τρόφιμα τρίτων κρατών εταίρων προσφέρουν σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων τουλάχιστον την ίδια προστασία με την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να παρέχονται εχέγγυα για την ασφάλεια των καταναλωτών και να μη δημιουργούνται ανισότητες στον ανταγωνισμό με ευρωπαϊκά προϊόντα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη συνεκτική, κατάλληλη και έγκαιρη επεξήγηση όχι μόνο των ίδιων των πορισμάτων της αξιολόγησης του κινδύνου, αλλά και του τρόπου με τον οποίο τα πορίσματα αυτά χρησιμοποιούνται για να συμβάλουν στην τεκμηρίωση των αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου σε συνδυασμό με άλλους κατάλληλους παράγοντες, κατά περίπτωση.
(5)  Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ακριβή, σαφή, αντικειμενική και έγκαιρη επεξήγηση όχι μόνο των ίδιων των πορισμάτων της αξιολόγησης του κινδύνου, αλλά και του τρόπου με τον οποίο τα πορίσματα αυτά χρησιμοποιούνται για να συμβάλουν στην τεκμηρίωση των αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου σε συνδυασμό με άλλους κατάλληλους παράγοντες, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Για τον σκοπό αυτόν, είναι απαραίτητο να καθοριστούν γενικοί στόχοι και γενικές αρχές της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ρόλων των αξιολογητών και των διαχειριστών του κινδύνου.
(6)  Για τον σκοπό αυτόν, είναι απαραίτητο να καθοριστούν γενικοί στόχοι και γενικές αρχές της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχοι ρόλοι των αξιολογητών και των διαχειριστών του κινδύνου, και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την εξέταση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, όπως τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, η φύση του κινδύνου και ο δυνητικός του αντίκτυπος στη δημόσια υγεία, τα πρόσωπα και τα αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τον κίνδυνο, τα επίπεδα έκθεσης στον κίνδυνο, η ικανότητα ελέγχου του κινδύνου και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη του κινδύνου, μεταξύ των οποίων ο επείγων χαρακτήρας, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το σχετικό πλαίσιο της αγοράς. Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται τα εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς και να προβλέπονται κατάλληλοι μηχανισμοί για την εξασφάλιση συνεκτικής ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο.
(8)  Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών στο κοινό για την επίτευξη υψηλού επιπέδου διαφάνειας της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου. Θα πρέπει να προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την εξέταση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, όπως τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, η φύση του κινδύνου και ο δυνητικός του αντίκτυπος στη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον, τα πρόσωπα και τα αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τον κίνδυνο, τα επίπεδα έκθεσης στον κίνδυνο, η ικανότητα ελαχιστοποίησης ή ελέγχου του κινδύνου και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη του κινδύνου, μεταξύ των οποίων ο επείγων χαρακτήρας, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το σχετικό πλαίσιο της αγοράς. Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται τα εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς και να προβλέπονται κατάλληλοι μηχανισμοί για την εξασφάλιση συνεκτικής ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου προσδίδει στην Αρχή μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην αντίληψη των καταναλωτών και του ευρύτερου κοινού όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της, αυξάνει την εμπιστοσύνη τους στο έργο της και ενισχύει τη λογοδοσία της Αρχής έναντι των πολιτών της Ένωσης σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου στην οποία βασίζεται η ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα και, ειδικότερα, στην αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και στην οργάνωση και ανεξαρτησία της Αρχής και στη διαφάνεια.
(9)  Η βελτίωση της διαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα προσέδιδε στην Αρχή μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην αντίληψη των καταναλωτών και του ευρύτερου κοινού όσον αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της, αυξάνει την εμπιστοσύνη τους στο έργο της και ενισχύει τη λογοδοσία της Αρχής έναντι των πολιτών της Ένωσης σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου στην οποία βασίζεται η ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα και, ειδικότερα, στην αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και στην οργάνωση, λειτουργία και ανεξαρτησία της Αρχής και στη διαφάνεια.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Είναι σκόπιμο να εναρμονιστεί η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, η οποία εκδόθηκε το 201222 .
διαγράφεται
__________________
22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_el.pdf.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η πείρα καταδεικνύει ότι ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής επικεντρώνεται σε διοικητικές και οικονομικές πτυχές και δεν έχει αντίκτυπο στην ανεξαρτησία του επιστημονικού έργου το οποίο επιτελεί η Αρχή. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, προβλέποντας παράλληλα ότι οι εκπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν σχετική πείρα ιδίως στην αξιολόγηση του κινδύνου.
(11)  Η πείρα καταδεικνύει ότι ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής επικεντρώνεται σε διοικητικές και οικονομικές πτυχές και δεν έχει αντίκτυπο στην ανεξαρτησία του επιστημονικού έργου το οποίο επιτελεί η Αρχή. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και συνεταιρισμούς της κοινωνίας των πολιτών και του κλάδου στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, προβλέποντας παράλληλα ότι οι εκπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν σχετική πείρα ιδίως στην αξιολόγηση του κινδύνου και ότι θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επιλεγεί κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ικανοτήτων, καθώς και ευρύ φάσμα σχετικής πείρας μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.
(12)  Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επιλεγεί κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ικανοτήτων και προσήλωσης στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και ευρύ φάσμα σχετικής πείρας μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού επιπέδου εμπειρογνωσία της. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες. Ως εκ τούτου, το σύστημα πρέπει να ενισχυθεί και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργητικό ρόλο προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου της Ένωσης, από πλευράς υψηλού επιπέδου επιστημονικής εμπειρογνωσίας, ανεξαρτησίας και διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας.
(13)  Στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού επιπέδου εμπειρογνωσία της μέσω ειδικευμένου προσωπικού. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες, και θα πρέπει να εξεταστεί η αιτία αυτής της μείωσης. Τα δύο τρίτα των εμπειρογνωμόνων των επιστημονικών ομάδων προέρχονται από έξι κράτη μέλη. Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει επί του παρόντος περίπου το 20 % των εθνικών εμπειρογνωμόνων, το πρόβλημα αυτό θα επιδεινωθεί περαιτέρω μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, το σύστημα πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί, να ενθαρρύνει τους υποψηφίους να υποβάλλουν αίτηση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν τη διάδοση των προσκλήσεων της Αρχής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιστημονικές ομάδες και την επιστημονική επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, μέσω δράσεων στήριξης και με τη χρήση κινήτρων και ανταμοιβών για την αύξηση του επιπέδου συμμετοχής και του βαθμού του ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αυτό.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της αξιολόγησης του κινδύνου από τη διαχείριση του κινδύνου και από άλλα συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία διασφαλίζουν την αριστεία και την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απαιτούμενη διεπιστημονική εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση των συμφερόντων της EFSA και, ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό αυτών των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν ανεξάρτητα.
(14)  Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της αξιολόγησης του κινδύνου από τη διαχείριση του κινδύνου και από άλλα συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών των επιστημονικών ομάδων, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία διασφαλίζουν την αριστεία και την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την απαιτούμενη διεπιστημονική εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος είναι ο νομικός εκπρόσωπος της Αρχής και καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση των συμφερόντων της EFSA και η παρακολούθηση των επιδόσεών της και, ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό αυτών των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης χρηματικής αποζημίωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν ανεξάρτητα και να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στο έργο αξιολόγησης του κινδύνου που επιτελούν για την Επιτροπή.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της Αρχής και να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της εμπειρογνωσίας της. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η υποστήριξη που παρέχεται από την Αρχή και τα κράτη μέλη στις εργασίες των επιστημονικών ομάδων της Αρχής. Ειδικότερα, η Αρχή θα πρέπει να οργανώνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υποστήριξη των καθηκόντων των ομάδων, μεταξύ άλλων ζητώντας από το προσωπικό της Αρχής ή από εθνικούς επιστημονικούς οργανισμούς δικτυωμένους με την Αρχή να καταρτίζουν σχέδια προπαρασκευαστικών επιστημονικών γνωμοδοτήσεων προς αξιολόγηση από ομοτίμους και έγκριση από τις ομάδες.
(15)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της Αρχής και να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της εμπειρογνωσίας της. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η υποστήριξη που παρέχεται από την Αρχή και τα κράτη μέλη στις εργασίες των επιστημονικών ομάδων της Αρχής. Ειδικότερα, η Αρχή θα πρέπει να οργανώνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υποστήριξη των καθηκόντων των ομάδων, μεταξύ άλλων ζητώντας από το προσωπικό της Αρχής ή από εθνικούς επιστημονικούς οργανισμούς δικτυωμένους με την Αρχή να καταρτίζουν σχέδια προπαρασκευαστικών επιστημονικών γνωμοδοτήσεων προς αξιολόγηση από ομοτίμους και έγκριση από τις ομάδες. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει την ανεξαρτησία των επιστημονικών αξιολογήσεων της Αρχής.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Οι διαδικασίες έγκρισης βασίζονται στην αρχή σύμφωνα με την οποία εναπόκειται στον αιτούντα να αποδείξει ότι το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας της Ένωσης βάσει των επιστημονικών γνώσεων που έχει στην κατοχή του. Η αρχή αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η δημόσια υγεία προστατεύεται καλύτερα όταν ο αιτών φέρει το βάρος της απόδειξης, εφόσον καλείται να αποδείξει ότι ένα συγκεκριμένο αντικείμενο υπό αξιολόγηση είναι ασφαλές προτού το διαθέσει στην αγορά, παρά όταν οι δημόσιες αρχές είναι εκείνες που οφείλουν να αποδείξουν ότι ένα αντικείμενο υπό αξιολόγηση δεν είναι ασφαλές για να μπορούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή του στην αγορά. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να δαπανώνται δημόσια κονδύλια για την ανάθεση δαπανηρών μελετών οι οποίες θα βοηθήσουν εντέλει τη βιομηχανία να διαθέσει ένα προϊόν στην αγορά. Με βάση την αρχή αυτή και σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, προς υποστήριξη των αιτήσεων έγκρισης βάσει της τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα, σχετικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών, προκειμένου να αποδείξουν την ασφάλεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την αποτελεσματικότητα ενός αντικειμένου.
(16)  Οι διαδικασίες έγκρισης βασίζονται στην αρχή σύμφωνα με την οποία εναπόκειται στον αιτούντα να αποδείξει ότι το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας της Ένωσης βάσει των επιστημονικών γνώσεων που έχει στην κατοχή του. Η αρχή αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η δημόσια υγεία και το περιβάλλον προστατεύονται καλύτερα όταν ο αιτών φέρει το βάρος της απόδειξης, εφόσον καλείται να αποδείξει ότι ένα συγκεκριμένο αντικείμενο υπό αξιολόγηση είναι ασφαλές προτού το διαθέσει στην αγορά, παρά όταν οι δημόσιες αρχές είναι εκείνες που οφείλουν να αποδείξουν ότι ένα αντικείμενο υπό αξιολόγηση δεν είναι ασφαλές για να μπορούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή του στην αγορά. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να δαπανώνται δημόσια κονδύλια για την ανάθεση δαπανηρών μελετών οι οποίες θα βοηθήσουν εντέλει τη βιομηχανία να διαθέσει ένα προϊόν στην αγορά. Με βάση την αρχή αυτή και σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, προς υποστήριξη των αιτήσεων έγκρισης βάσει της τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα, σχετικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών, προκειμένου να αποδείξουν την ασφάλεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την αποτελεσματικότητα ενός αντικειμένου.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Από τη σύγκριση των οργανισμών της Ένωσης προκύπτει ότι η Αρχή χρειάζεται έως και 55 μήνες για μια διαδικασία έγκρισης, δηλαδή πέντε φορές παραπάνω από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Τούτο αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να επενδύουν σε καινοτόμα προϊόντα και μειώνει μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Επιπλέον, οι μακρές διαδικασίες έγκρισης αποτελούν πλήγμα για την εμπιστοσύνη προς την Αρχή. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης των κινδύνων μέσω της βελτίωσης τόσο των ανθρώπινων όσο και των οικονομικών πόρων.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Όσον αφορά το περιεχόμενο των αιτήσεων έγκρισης, υπάρχουν σχετικές διατάξεις. Είναι απαραίτητο η αίτηση έγκρισης η οποία υποβάλλεται στην Αρχή προς αξιολόγηση του κινδύνου να πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η διενέργεια της βέλτιστης –από άποψη ποιότητας– επιστημονικής αξιολόγησης από την Αρχή. Οι αιτούντες, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν κατανοούν πάντοτε σαφώς τις προδιαγραφές αυτές. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο η Αρχή να παρέχει συμβουλές σε έναν δυνητικό αιτούντα, κατόπιν αιτήματος αυτού, σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες και το απαιτούμενο περιεχόμενο μιας αίτησης έγκρισης, πριν από την επίσημη υποβολή της αίτησης, χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται στον σχεδιασμό των μελετών που πρέπει να υποβληθούν, οι οποίες παραμένουν ευθύνη του αιτούντος. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, οι συμβουλές της Αρχής θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
(17)  Όσον αφορά το περιεχόμενο των αιτήσεων έγκρισης, υπάρχουν σχετικές διατάξεις. Είναι απαραίτητο η αίτηση έγκρισης η οποία υποβάλλεται στην Αρχή προς αξιολόγηση του κινδύνου να πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η διενέργεια της βέλτιστης –από άποψη ποιότητας– επιστημονικής αξιολόγησης από την Αρχή. Οι αιτούντες, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν κατανοούν πάντοτε σαφώς τις προδιαγραφές αυτές. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο η Αρχή να παρέχει συμβουλές σε έναν δυνητικό αιτούντα, κατόπιν αιτήματος αυτού, σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες και το απαιτούμενο περιεχόμενο μιας αίτησης έγκρισης, πριν από την επίσημη υποβολή της αίτησης. Έως τις ... [36 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των γενικών συμβουλών που παρέχονται σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους στην κατανομή των πόρων και την ανεξαρτησία της Αρχής.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει γνώση του αντικειμένου όλων των μελετών που εκπονούνται από έναν αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις μελέτες και τα εργαστήρια που τις εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. Πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαφάνειας.
(18)  Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει γνώση του αντικειμένου όλων των μελετών που εκπονούνται από έναν αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις μελέτες και τα εργαστήρια που τις εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους στην Ένωση ή πέραν αυτής. Πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαφάνειας.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Εκφράζονται από το κοινό ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες της βιομηχανίας. Η Αρχή πραγματοποιεί ήδη αναζητήσεις σε επιστημονική βιβλιογραφία ώστε να συνεκτιμά και άλλα δεδομένα και μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο που έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση. Προκειμένου να παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα ή μελέτες. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη δημοσιοποίηση των μελετών που υποβάλλονται από τη βιομηχανία και συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες διαφάνειας που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
(20)  Εκφράζονται από το κοινό ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες της βιομηχανίας. Εάν υπάρχει νέα αίτηση για έγκριση ή διαδικασία ανανέωσης, η Αρχή θα πρέπει πάντα να πραγματοποιεί αναζητήσεις σε επιστημονική βιβλιογραφία ώστε να συνεκτιμά και άλλα δεδομένα και μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο που έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση και, όταν είναι απαραίτητο, να ζητεί επιπλέον μελέτες. Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει δημόσια πρόσβαση σε όλη τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία για το θέμα, την οποία κατέχει. Προκειμένου να παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα ή μελέτες. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση θα πρέπει να διεξάγεται αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των μελετών που υποβάλλονται από τη βιομηχανία και συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες διαφάνειας που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Οι μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών, που υποβάλλονται από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων προς υποστήριξη αιτήσεων έγκρισης βάσει της τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα, συνήθως συμμορφώνονται με διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, οι οποίες παρέχουν μια ομοιόμορφη βάση για την εκτίμηση της ποιότητάς τους, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ανακύψουν ζητήματα συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα και, για τον λόγο αυτόν, έχουν θεσπιστεί εθνικά συστήματα τα οποία επαληθεύουν τη συμμόρφωση αυτή. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα πρόσθετο επίπεδο εγγυήσεων προκειμένου να βεβαιώνεται το ευρύ κοινό για την ποιότητα των μελετών, καθώς και να θεσπιστεί ένα ενισχυμένο σύστημα διαχειριστικών ελέγχων μέσω του οποίου η Επιτροπή θα επαληθεύει τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών αυτών από τα εργαστήρια που διεξάγουν τις εν λόγω μελέτες και δοκιμές.
(21)  Οι μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών, που υποβάλλονται από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων προς υποστήριξη αιτήσεων έγκρισης βάσει της τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα θα πρέπει να βασίζονται σε ανεξάρτητη βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους ή να συμμορφώνονται με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ), οι οποίες παρέχουν μια ομοιόμορφη βάση για την εκτίμηση της ποιότητάς τους, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ανακύψουν ζητήματα συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα και, για τον λόγο αυτόν, έχουν θεσπιστεί εθνικά συστήματα τα οποία επαληθεύουν τη συμμόρφωση αυτή. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα πρόσθετο επίπεδο εγγυήσεων προκειμένου να βεβαιώνεται το ευρύ κοινό για την ποιότητα των μελετών, καθώς και να θεσπιστεί ένα ενισχυμένο σύστημα διαχειριστικών ελέγχων μέσω του οποίου η Επιτροπή θα επαληθεύει τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών αυτών από τα εργαστήρια που διεξάγουν τις εν λόγω μελέτες και δοκιμές στην Ένωση και σε τρίτες χώρες.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Πρέπει να ενσωματωθεί επαρκής ευελιξία στη διαδικασία, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται άμεσα υπόψη οι νέες γνώσεις σχετικά με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ακόμη και όταν δεν καλύπτονται ρητά από τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση πρόσθετων μελετών με στόχο την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια για την ενεργοποίηση της ανάθεσης τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι ευρύτερο από αυτό των επίμαχων αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες επιστημονικές εξελίξεις).
(22)  Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση πρόσθετων μελετών με στόχο την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε αναλογική βάση, σε περίπτωση αποκλινόντων επιστημονικών ευρημάτων, αρμόδια για την ενεργοποίηση της ανάθεσης τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι ευρύτερο από αυτό των επίμαχων αποδεικτικών στοιχείων στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου (για παράδειγμα, όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες επιστημονικές εξελίξεις).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)   Η Σύμβαση του Aarhus καθιερώνει μια σειρά δικαιωμάτων του κοινού σε σχέση με το περιβάλλον. Η Σύμβαση του Aarhus προβλέπει το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που διαθέτουν οι δημόσιες αρχές, το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων και το δικαίωμα επανεξέτασης των διαδικασιών προσβολής των δημοσίων αποφάσεων που λαμβάνονται χωρίς σεβασμό των δύο προαναφερθέντων δικαιωμάτων ή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εν γένει.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα» επιβεβαίωσε περαιτέρω τις ανησυχίες όσον αφορά τη διαφάνεια των μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση της βιομηχανίας και υποβάλλονται στην αίτηση έγκρισης23.
(24)  Ως συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του Aarhus, η ΕΕ έχει αναγνωρίσει ότι, στο πεδίο του περιβάλλοντος, η βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες και η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων ενισχύουν την ποιότητα και την εφαρμογή των αποφάσεων, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα, δίδουν στο κοινό την ευκαιρία να εκφράσει τις ανησυχίες του και επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανησυχίες αυτές. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα» επιβεβαίωσε περαιτέρω τις ανησυχίες όσον αφορά τη διαφάνεια των μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση της βιομηχανίας και υποβάλλονται στην αίτηση έγκρισης23.
__________________
__________________
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα», C(2017)8414.
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα», C(2017)8414.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Θα πρέπει να συσταθεί συμβούλιο προσφυγών της ESFA μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το συμβούλιο προσφυγών , όπως καθορίζεται στα άρθρα 89 έως 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.
_______________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Προκειμένου να εξακριβωθεί το επίπεδο αποκάλυψης στοιχείων με το οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία, τα σχετικά δικαιώματα του κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα πρέπει να σταθμίζονται έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
(27)  Προκειμένου να εξακριβωθεί το επίπεδο προδραστικής αποκάλυψης στοιχείων με το οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία, η ανάγκη για διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα πρέπει να σταθμίζεται έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 σχετικά με την υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας, την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και την προστασία της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων, την προστασία των φυτών και του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)   Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν την ενεργό διάδοση δεν αποσκοπούν στον περιορισμό, με οποιονδήποτε τρόπο, του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Είναι επίσης απαραίτητο να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25. Κατά συνέπεια, δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει ποτέ να δημοσιοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τους σκοπούς της διασφάλισης της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, καθώς και της πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων.
(30)  Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει αναφορά, για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25. Κατά συνέπεια, δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει ποτέ να δημοσιοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τους σκοπούς της διασφάλισης της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, καθώς και της πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας, της βιωσιμότητας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, ιδίως για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, είναι αναγκαίο και αναλογικό να δημοσιεύονται τα ονόματα κάθε ατόμου που ορίζεται από την Αρχή προκειμένου να συμβάλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αρχής, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έκδοσης εγγράφων καθοδήγησης.
__________________
__________________
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
25 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
25 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Για τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων για επιστημονικά αποτελέσματα που λαμβάνει η Αρχή, θα πρέπει να αναπτυχθούν τυποποιημένοι μορφότυποι δεδομένων και πακέτα λογισμικού. Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 όσον αφορά την υιοθέτηση τυποποιημένων μορφοτύπων δεδομένων και πακέτων λογισμικού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.
(31)  Για τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων για επιστημονικά αποτελέσματα που λαμβάνει η Αρχή, θα πρέπει να αναπτυχθούν τυποποιημένοι μορφότυποι δεδομένων και πακέτα λογισμικού. Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι και εναρμονισμένοι όροι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 όσον αφορά την υιοθέτηση τυποποιημένων μορφοτύπων δεδομένων και πακέτων λογισμικού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.
_________________
_________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Επιπλέον, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των διαφόρων διατάξεων που ισχύουν για την Αρχή, είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί η διενέργεια αξιολόγησης της Αρχής από την Επιτροπή, σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα πρέπει, ειδικότερα, να εξετάζονται οι διαδικασίες επιλογής των μελών της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων, ο βαθμός διαφάνειας, η οικονομική αποδοτικότητα και η καταλληλότητά τους για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας και επάρκειας ικανοτήτων, καθώς και για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων.
(33)  Επιπλέον, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των διαφόρων διατάξεων που ισχύουν για την Αρχή, είναι επίσης σκόπιμο να διενεργηθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση της Αρχής. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα πρέπει, ειδικότερα, να εξετάζονται οι διαδικασίες επιλογής των μελών της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων, ο βαθμός διαφάνειας, η οικονομική αποδοτικότητα και η καταλληλότητά τους για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας και επάρκειας ικανοτήτων, καθώς και για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33α)  Το έβδομο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη και υλοποίηση προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιπτώσεων των χημικών προϊόντων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων συνδυασμού παραγόντων χρειάζεται εγκάρσια προσέγγιση, στενότερη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατάρτιση των κατάλληλων διαδικασιών.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Για τον σκοπό της διασφάλισης της διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, είναι επίσης αναγκαίο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, που επί του παρόντος περιορίζεται στη νομοθεσία για τα τρόφιμα, προκειμένου να καλύψει επίσης αιτήσεις χορήγησης άδειας στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 όσον αφορά τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
(35)  Για τον σκοπό της διασφάλισης της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, είναι επίσης αναγκαίο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, που επί του παρόντος περιορίζεται στη νομοθεσία για τα τρόφιμα, προκειμένου να καλύψει επίσης αιτήσεις χορήγησης άδειας στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 όσον αφορά τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων που αφορούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες, είναι αναγκαίο να σταθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα του κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από τη σύμβαση του Aarhus1, έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων της τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και της κτηθείσας πείρας. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν η οδηγία 2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ώστε να προβλεφθούν πρόσθετα εμπιστευτικά στοιχεία πέραν εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
(36)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων που αφορούν τις εμπιστευτικές πληροφορίες, είναι αναγκαίο να σταθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα του κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να επωφελείται από προδραστικές πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου, της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων της τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και της κτηθείσας πείρας. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν η οδηγία 2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ώστε να προβλεφθούν πρόσθετα εμπιστευτικά στοιχεία πέραν εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν την ενεργό διάδοση και η αξιολόγηση του αιτήματος τήρησης της εμπιστευτικότητας από την Αρχή δεν θα πρέπει να περιορίζουν, με οποιονδήποτε τρόπο, το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.
_____________________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Ο έλεγχος καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα επεσήμανε επίσης την έλλειψη διαφάνειας της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου. Είναι αναγκαίο να ενημερώνεται καλύτερα το κοινό για τις υπό εξέταση επιλογές διαχείρισης του κινδύνου, το επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος που θα επιτύγχανε καθεμιά από αυτές τις επιλογές, καθώς και τους παράγοντες, εκτός των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του κινδύνου, που λαμβάνονται υπόψη από τους διαχειριστές του κινδύνου, και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί σταθμίζονται μεταξύ τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Για την περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των αξιολογητών του κινδύνου και των διαχειριστών του κινδύνου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και της συνοχής και της συνέπειας της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να εκδώσει γενικό σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο όσον αφορά ζητήματα που καλύπτουν την αγροδιατροφική αλυσίδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(37)  Για τη βελτίωση της διαδραστικής ανταλλαγής πληροφοριών, καθ’ όλη τη διαδικασία της ανάλυσης κινδύνου, μεταξύ των αξιολογητών του κινδύνου και των διαχειριστών του κινδύνου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της τροφικής αλυσίδας όπως οι οικονομικοί φορείς, οι οργανώσεις των καταναλωτών και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να εκδώσει γενικό σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο όσον αφορά ζητήματα που καλύπτουν την αγροδιατροφική αλυσίδα. Στο γενικό σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο θα πρέπει να καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών στο κοινό για την επίτευξη υψηλού επιπέδου διαφάνειας της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)  Οι διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται δεν θα πρέπει να θίγουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, καθώς και την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Προκειμένου η Αρχή και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και να διασφαλιστεί παράλληλα η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Αρχής, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
(38)  Προκειμένου η Αρχή, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και να διασφαλιστεί παράλληλα η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Αρχής, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)
(39α)  Δεδομένου ότι βάσει των τροποποιήσεων που περιέχονται στην παρούσα πρόταση μεταβιβάζονται στην Αρχή ευρείες αρμοδιότητες για την αξιολόγηση του κινδύνου και τον έλεγχο της εμπιστευτικότητας, είναι αναγκαίο να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της Αρχής, όπως ορίζεται στο παράρτημα 3 της πρότασης της Επιτροπής. Η πρόταση χρηματοδότησης είναι συμβατή με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά ενδέχεται να συνεπάγεται τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου. Εάν από τις διαβουλεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν προκύψουν περιθώρια για τους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει εναλλακτική πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Τα πρόσφατα συμβάντα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων κατέδειξαν την ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα τρόφιμα, ανεξαρτήτως είδους και προέλευσης, και όλες οι ζωοτροφές να υπόκεινται σε κοινά μέτρα όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον. Μια τέτοια εμπεριστατωμένη προσέγγιση για τα μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει να επιτρέπει την ανάληψη αποτελεσματικών ενεργειών και την αποφυγή τεχνητών διαφορών στην αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου σχετιζόμενου με τρόφιμα ή ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής και εναρμονισμένης διαδικασίας διαχείρισης του συστήματος προειδοποίησης στον τομέα των τροφίμων.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
-1)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η αξιολόγηση του κινδύνου βασίζεται στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και διεξάγεται με τρόπο ανεξάρτητο, αντικειμενικό και διαφανή.
«2. Η αξιολόγηση του κινδύνου βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και διεξάγεται με τρόπο ανεξάρτητο, αντικειμενικό και διαφανή.»
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
-1α)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, ύστερα από αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, εντοπίζεται πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, μπορούν να ληφθούν τα προσωρινά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας που έχει επιλεγεί στην Κοινότητα, μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω επιστημονικές πληροφορίες για μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του κινδύνου.
«1. Στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, ύστερα από αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, εντοπίζεται πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, λαμβάνονται τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας που έχει επιλεγεί στην Κοινότητα, μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω επιστημονικές πληροφορίες για μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του κινδύνου.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8α
Άρθρο 8α
Άρθρο 8α
Στόχοι της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο
Στόχοι της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο
Η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους αντίστοιχους ρόλους των αξιολογητών του κινδύνου και των διαχειριστών του κινδύνου:
Η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους αντίστοιχους ρόλους των αξιολογητών του κινδύνου και των διαχειριστών του κινδύνου:
α)  προώθηση της επίγνωσης και της κατανόησης των ειδικών ζητημάτων υπό εξέταση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου·
α)  προώθηση της επίγνωσης και της κατανόησης των ειδικών ζητημάτων υπό εξέταση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάλυσης και διαχείρισης του κινδύνου·
β)  προώθηση της συνέπειας και της διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου·
β)  προώθηση της συνέπειας, της διαφάνειας και της σαφήνειας στη διατύπωση επιλογών, συστάσεων και αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου·
γ)  παροχή ισχυρής βάσης για την κατανόηση των αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου·
γ)  παροχή ισχυρής επιστημονικής βάσης για την κατανόηση των αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου· συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:
i)  τον τρόπο με τον οποίο η επιλεχθείσα λύση σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου αντικατοπτρίζει τον βαθμό αβεβαιότητας της αξιολόγησης του κινδύνου και το επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος που θα επιτύγχανε·
ii)  όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, τους παράγοντες, εκτός των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του κινδύνου, που εξετάστηκαν από τους διαχειριστές του κινδύνου και τον τρόπο με τον οποίο σταθμίστηκαν μεταξύ τους αυτοί οι παράγοντες·
δ)  προώθηση της κατανόησης της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου από το κοινό, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά της·
δ)  προώθηση της κατανόησης της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου από το κοινό, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στα αποτελέσματά της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σαφών και συνεκτικών πληροφοριών σχετικά με τα αντίστοιχα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των αξιολογητών κινδύνου και των διαχειριστών κινδύνου·
ε)  προώθηση της δέουσας συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών· και,
ε)  προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών φορέων της αλυσίδας τροφίμων, των οργανώσεων των καταναλωτών και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
στ)  διασφάλιση της δέουσας ανταλλαγής πληροφοριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με την αγροδιατροφική αλυσίδα.
στ)  διασφάλιση της διαφανούς και ισότιμης ανταλλαγής πληροφοριών με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο στοιχείο ε) σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με την αγροδιατροφική αλυσίδα·
στα)  ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με στρατηγικές για την πρόληψη των κινδύνων· και
στβ)  καταπολέμηση της διάδοσης εσφαλμένων πληροφοριών και των πηγών εσφαλμένης πληροφόρησης.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8β
Άρθρο 8β
Άρθρο 8β
Γενικές αρχές της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο
Γενικές αρχές της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο
Λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ρόλων των αξιολογητών του κινδύνου και των διαχειριστών του κινδύνου, η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο:
Λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ρόλων των αξιολογητών του κινδύνου και των διαχειριστών του κινδύνου, η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο:
α)  διασφαλίζει τη διαδραστική ανταλλαγή ορθών, κατάλληλων και έγκαιρων πληροφοριών, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα και της ανταπόκρισης·
α)  διασφαλίζει τη διαδραστική ανταλλαγή ορθών, ολοκληρωμένων και έγκαιρων πληροφοριών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα και της ανταπόκρισης·
β)  παρέχει διαφανείς πληροφορίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου, από τη διατύπωση αιτημάτων παροχής επιστημονικών συμβουλών μέχρι την παροχή αξιολόγησης του κινδύνου και τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου·
β)  παρέχει διαφανείς πληροφορίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου, από τη διατύπωση αιτημάτων παροχής επιστημονικών συμβουλών μέχρι την παροχή αξιολόγησης του κινδύνου και τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου·
γ)  λαμβάνει υπόψη τις αντιλήψεις σχετικά με τον κίνδυνο·
γ)  αντιμετωπίζει τις αντιλήψεις σχετικά με τον κίνδυνο·
δ)  διευκολύνει την κατανόηση και τον διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών· και,
δ)  διευκολύνει την κατανόηση και τον διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών·
ε)  είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία, ενώ λαμβάνει παράλληλα υπόψη την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ε)  είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία, ενώ λαμβάνει παράλληλα υπόψη την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· και
εα)  διαμορφώνει προσεγγίσεις για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της επικινδυνότητας και του κινδύνου.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8γ
Άρθρο 8γ
Άρθρο 8γ
Γενικό σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο
Γενικό σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο
1.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την Αρχή και τα κράτη μέλη, και κατόπιν διενέργειας κατάλληλων δημόσιων διαβουλεύσεων, εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57α για τη θέσπιση γενικού σχεδίου για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο για ζητήματα που αφορούν την αγροδιατροφική αλυσίδα, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών στόχων και των γενικών αρχών που ορίζονται στα άρθρα 8α και 8β.
1.  Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει, σε στενή συνεργασία με την Αρχή και τα κράτη μέλη, και κατόπιν διενέργειας κατάλληλων δημόσιων διαβουλεύσεων, εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57α που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση γενικού σχεδίου για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο για ζητήματα που αφορούν την αγροδιατροφική αλυσίδα, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών στόχων και των γενικών αρχών που ορίζονται στα άρθρα 8α και 8β.
2.  Το γενικό σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο προωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, το οποίο πρέπει να τηρείται τόσο από τους αξιολογητές του κινδύνου όσο και από τους διαχειριστές του κινδύνου με συνεκτικό και συστηματικό τρόπο σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Στο εν λόγω γενικό σχέδιο:
2.  Το γενικό σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο προωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, το οποίο πρέπει να τηρείται τόσο από τους αξιολογητές του κινδύνου όσο και από τους διαχειριστές του κινδύνου με συνεκτικό και συστηματικό τρόπο σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Στο εν λόγω γενικό σχέδιο:
α)  προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την εξέταση του είδους και του επιπέδου των απαιτούμενων δραστηριοτήτων ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο·
α)  προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την εξέταση του είδους και του επιπέδου των απαιτούμενων δραστηριοτήτων ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο·
β)  προσδιορίζονται τα κατάλληλα βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των σχετικών στοχευόμενων ομάδων του κοινού· και,
β)  προσδιορίζονται τα κατάλληλα βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ισόρροπης συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών φορέων της αλυσίδας τροφίμων, οργανώσεων των καταναλωτών και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
γ)  καθορίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί για την ενίσχυση της συνοχής της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο μεταξύ των αξιολογητών του κινδύνου και των διαχειριστών του κινδύνου και διασφαλίζεται η διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
γ)  καθορίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί για την ενίσχυση της συνοχής της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο μεταξύ των αξιολογητών του κινδύνου και των διαχειριστών του κινδύνου, μεταξύ άλλων μέσω της συστηματικής αναγνώρισης και επεξήγησης των αποκλίσεων στην επιστημονική αξιολόγηση ή την αντίληψη του αποδεκτού επιπέδου κινδύνου·
γα)  καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις και η προθεσμία δημοσιοποίησης των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 55α παράγραφος 1.
3.  Η Επιτροπή θεσπίζει το γενικό σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο εντός [δύο έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και το διατηρεί επικαιροποιημένο, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και την κτηθείσα πείρα.·
3.  Η Επιτροπή θεσπίζει το γενικό σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο εντός [δύο έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και το διατηρεί επικαιροποιημένο, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και την κτηθείσα πείρα.·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8δ (νέο)
Άρθρο 8δ
Διαφάνεια στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο
1.  Η Επιτροπή, η Αρχή και τα κράτη μέλη ασκούν με υψηλό επίπεδο διαφάνειας τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο όσον αφορά τη νομοθεσία για τα τρόφιμα.
2.  Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 9
1α)  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 9
Άρθρο 9
Δημόσια διαβούλευση
Δημόσια διαβούλευση
Ζητείται η γνώμη του κοινού με ανοικτό και διαφανή τρόπο, άμεσα ή μέσω αντιπροσωπευτικών οργάνων, κατά την εκπόνηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, εκτός εάν ο επείγων χαρακτήρας του θέματος δεν το επιτρέπει.
Ζητείται η γνώμη του κοινού με ανοικτό και διαφανή τρόπο, άμεσα ή μέσω αντιπροσωπευτικών οργάνων, κατά την ανάλυση του κινδύνου, καθώς και κατά την εκπόνηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, εκτός εάν ο επείγων χαρακτήρας του θέματος δεν το επιτρέπει.»
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 10
1β)  Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 10
«Άρθρο 10
Ενημέρωση του κοινού
Ενημέρωση του κοινού
Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κοινοτικών διατάξεων και των εθνικών διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι ένα τρόφιμο ή ζωοτροφή ενδεχομένως ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, τότε, ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση αυτού του κινδύνου, οι δημόσιες αρχές προβαίνουν στις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να ενημερώσουν το ευρύ κοινό σχετικά με τη φύση του κινδύνου όσον αφορά την υγεία, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την αναγνώριση του τροφίμου ή της ζωοτροφής ή του είδους του τροφίμου ή της ζωοτροφής και καθορίζοντας τον κίνδυνο που ενδεχομένως αυτό ενέχει και τα μέτρα που λαμβάνονται ή που πρόκειται να ληφθούν για την αποφυγή, τη μείωση ή την εξάλειψη του κινδύνου αυτού.
1.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κοινοτικών διατάξεων και των εθνικών διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι ένα τρόφιμο ή ζωοτροφή ενδεχομένως ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, τότε, οι δημόσιες αρχές προβαίνουν στις κατάλληλες και έγκαιρες διαδικασίες ώστε να ενημερώσουν το ευρύ κοινό σχετικά με τη φύση του κινδύνου όσον αφορά την υγεία, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την αναγνώριση των σχετικών προϊόντων και καθορίζοντας τον κίνδυνο που ενδεχομένως αυτά ενέχουν και τα μέτρα που λαμβάνονται ή που πρόκειται να ληφθούν για την αποφυγή, τη μείωση ή την εξάλειψη του κινδύνου αυτού. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για μη συμμόρφωση ως αποτέλεσμα πιθανών σκόπιμων παραβάσεων της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, οι οποίες διαπράττονται με δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές.
2.  Για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της παραγράφου 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.»
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 22 – παράγραφος 7
1γ)  Στο άρθρο 22, η παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη φράση:
Ενεργεί σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στα κράτη μέλη, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα παρεμφερή με αυτά της Αρχής.
«Ενεργεί σε συνεργασία με τους λοιπούς οργανισμούς αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
1δ)  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 23, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  προωθεί και συντονίζει την ανάπτυξη ενιαίων μεθοδολογιών για την αξιολόγηση του κινδύνου στους τομείς που εμπίπτουν στην αποστολή της,
«β) προωθεί και συντονίζει βάσει μιας εγκάρσιας προσέγγισης την ανάπτυξη ενιαίων μεθόδων για την αξιολόγηση του κινδύνου στους τομείς που εμπίπτουν στην αποστολή της, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις συνδυασμού παραγόντων των χημικών ουσιών που μπορεί να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1α
1α.  Πέραν των μελών και των αναπληρωματικών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει:
1α.  Πέραν των μελών και των αναπληρωματικών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει:
α)  δύο μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τα οποία διορίζονται από την Επιτροπή και εκπροσωπούν την Επιτροπή, με δικαίωμα ψήφου·
α)  δύο μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τα οποία διορίζονται από την Επιτροπή και εκπροσωπούν την Επιτροπή, με δικαίωμα ψήφου·
β)  ένα μέλος το οποίο διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα ψήφου·
β)  δύο εκπρόσωποι οι οποίοι διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα ψήφου·
γ)  τέσσερα μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών και της αλυσίδας τροφίμων, και συγκεκριμένα ένα μέλος από οργανώσεις καταναλωτών, ένα μέλος από περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ένα μέλος από οργανώσεις γεωργών και ένα μέλος από οργανώσεις της βιομηχανίας. Τα εν λόγω μέλη διορίζονται από το Συμβούλιο ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις απόψεις του για να εξεταστούν από το Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει τα εν λόγω μέλη.
γ)  έξι μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών και της αλυσίδας τροφίμων, και συγκεκριμένα ένα μέλος από οργανώσεις καταναλωτών, ένα μέλος από περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ένα μέλος από μη κυβερνητικούς οργανισμούς του τομέα δημόσιας υγείας, ένα μέλος από οργανώσεις γεωργών, ένα μέλος από αγροχημικούς οργανισμούς και ένα μέλος από οργανώσεις της βιομηχανίας. Τα εν λόγω μέλη διορίζονται από το Συμβούλιο ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις απόψεις του για να εξεταστούν από το Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει τα εν λόγω μέλη.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Η θητεία των μελών και των αναπληρωματικών μελών είναι τετραετής. Ωστόσο, η θητεία των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1α στοιχεία α) και β) δεν έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια. Η θητεία των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1α στοιχείο γ) μπορεί να ανανεωθεί μόνον άπαξ.»,
2.  Η θητεία των μελών που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1α είναι κατά μέγιστο 2,5 έτη. Η θητεία των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1α στοιχεία α) και γ) είναι πενταετής. Η θητεία των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1α στοιχείο γ) μπορεί να ανανεωθεί μόνον άπαξ.»,
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείo -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
-α)   Στο άρθρο 28 παράγραφος 4, η εισαγωγική πρόταση τροποποιείται ως εξής:
«4. Οι επιστημονικές ομάδες αποτελούνται από ανεξάρτητους επιστήμονες που διεξάγουν ενεργά έρευνα και δημοσιεύουν τα ερευνητικά ευρήματά τους σε επιστημονικά περιοδικά κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους.»
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχεία α και β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφοι 5 έως 5ζ
5.  Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής που δεν είναι μέλη επιστημονικής ομάδας και τα επιπρόσθετα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 5β διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ενεργεί ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου, για πενταετή ανανεώσιμη θητεία, αφού δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συναφή σημαντικά επιστημονικά περιοδικά και στον δικτυακό τόπο της Αρχής.»,
5.  Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής που δεν είναι μέλη επιστημονικής ομάδας και τα μέλη των επιστημονικών ομάδων διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για πενταετή ανανεώσιμη θητεία, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
5α.  Τα μέλη των επιστημονικών ομάδων διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για πενταετή ανανεώσιμη θητεία σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α)  Ο διευθύνων σύμβουλος, έπειτα από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, αποστέλλει στα κράτη μέλη αίτημα σχετικά με την ειδική διεπιστημονική εμπειρογνωσία που απαιτείται σε κάθε επιστημονική ομάδα και αναφέρει τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που πρέπει να οριστούν από τα κράτη μέλη. Ο διευθύνων σύμβουλος κοινοποιεί στα κράτη μέλη την πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και τους κανόνες εφαρμογής που ισχύουν για τα μέλη των επιστημονικών ομάδων. Τα κράτη μέλη προκηρύσσουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αποτελεί τη βάση για τον ορισμό των υποψηφίων τους. Ο διευθύνων σύμβουλος ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για τα αιτήματα που διαβιβάστηκαν στα κράτη μέλη.
α)  Ο διευθύνων σύμβουλος, έπειτα από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις αιχμής και στον ιστότοπο της Αρχής και ενημερώνει τα κράτη μέλη. Η πρόσκληση καθορίζει την ειδική διεπιστημονική εμπειρογνωσία που απαιτείται σε κάθε επιστημονική ομάδα και αναφέρει τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που απαιτούνται.
β)  Τα κράτη μέλη ορίζουν εμπειρογνώμονες με σκοπό να συμπληρωθεί συνολικά ο αριθμός τον οποίο υποδεικνύει ο διευθύνων σύμβουλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον 12 επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν υπηκόους άλλων κρατών μελών.
β)  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ευρεία διάδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην επιστημονική κοινότητα. Δύνανται επίσης να ορίζουν εμπειρογνώμονες για τους τομείς που υποδεικνύονται, με την προϋπόθεση ότι οι ορισμοί αυτοί γίνονται βάσει εθνικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
γ)  Με βάση τους οριζόμενους από τα κράτη μέλη υποψηφίους, ο διευθύνων σύμβουλος καταρτίζει για κάθε επιστημονική ομάδα κατάλογο εμπειρογνωμόνων ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών που πρόκειται να διοριστούν. Ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να μην καταρτίσει τον εν λόγω κατάλογο εάν μπορεί να αιτιολογήσει ότι οι υποψηφιότητες που ελήφθησαν δεν του επιτρέπουν, δεδομένων των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου, να καταρτίσει μεγαλύτερο κατάλογο. Ο διευθύνων σύμβουλος υποβάλλει τον κατάλογο στο διοικητικό συμβούλιο για τον διορισμό.
γ)  Με βάση τις ληφθείσες αιτήσεις και τους οριζόμενους υποψηφίους και σύμφωνα με την ανεξάρτητη πολιτική της Αρχής και τους εφαρμοστέους κανόνες που ισχύουν για τα μέλη των επιστημονικών ομάδων, ο διευθύνων σύμβουλος καταρτίζει για κάθε επιστημονική ομάδα κατάλογο εμπειρογνωμόνων ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών που πρόκειται να διοριστούν. Ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να μην καταρτίσει τον εν λόγω κατάλογο εάν μπορεί να αιτιολογήσει ότι οι αιτήσεις και οι υποψηφιότητες που ελήφθησαν δεν του επιτρέπουν, δεδομένων των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου, να καταρτίσει μεγαλύτερο κατάλογο. Ο διευθύνων σύμβουλος υποβάλλει τον κατάλογο στο διοικητικό συμβούλιο για τον διορισμό.
δ)  Ο ορισμός υποψηφίων από τα κράτη μέλη, η επιλογή από τον διευθύνοντα σύμβουλο και οι διορισμοί από το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
δ)  Ο ορισμός υποψηφίων από τα κράτη μέλη, η επιλογή από τον διευθύνοντα σύμβουλο και οι διορισμοί από το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
i)  υψηλού επιπέδου επιστημονική εμπειρογνωσία·
i)  υψηλού επιπέδου επιστημονική εμπειρογνωσία·
ii)  ανεξαρτησία και απουσία σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2, καθώς και την πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με την ανεξαρτησία των μελών των επιστημονικών ομάδων·
ii)  ανεξαρτησία και απουσία σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2, καθώς και την πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με την ανεξαρτησία των μελών των επιστημονικών ομάδων·
iii)  κάλυψη των αναγκών για ειδική διεπιστημονική εμπειρογνωσία της ομάδας στην οποία θα διοριστούν και τήρηση του ισχύοντος γλωσσικού καθεστώτος.
iii)  κάλυψη των αναγκών για ειδική διεπιστημονική εμπειρογνωσία της ομάδας στην οποία θα διοριστούν και τήρηση του ισχύοντος γλωσσικού καθεστώτος.
ε)  Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής γεωγραφικής κατανομής στους τελικούς διορισμούς.
ε)  Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής γεωγραφικής κατανομής στους τελικούς διορισμούς.
5β.  Εάν η Αρχή διαπιστώσει έλλειψη ειδικής εμπειρογνωσίας σε μία ή περισσότερες ομάδες, ο διευθύνων σύμβουλος προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο επιπρόσθετα μέλη για διορισμό στην ομάδα ή στις ομάδες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5.
5α.  Εάν η Αρχή διαπιστώσει έλλειψη ειδικής εμπειρογνωσίας σε μία ή περισσότερες ομάδες, ο διευθύνων σύμβουλος προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο επιπρόσθετα μέλη για διορισμό στην ομάδα ή στις ομάδες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5.
5γ.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει, βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου, κανόνες σχετικά με τη λεπτομερή οργάνωση και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών που προβλέπονται στις παραγράφους και 5β του παρόντος άρθρου.
5β.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει, βάσει πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου, κανόνες σχετικά με τη λεπτομερή οργάνωση και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 5α του παρόντος άρθρου.
5δ.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέλη των επιστημονικών ομάδων ενεργούν ανεξάρτητα και παραμένουν απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 και στον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη των επιστημονικών ομάδων έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται ώστε να συμβάλουν στο έργο της Αρχής. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη των επιστημονικών ομάδων δεν λαμβάνουν εντολές σε εθνικό επίπεδο και ότι η ανεξάρτητη επιστημονική συμβολή τους στο σύστημα αξιολόγησης του κινδύνου σε ενωσιακό επίπεδο αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα για την προστασία της ασφάλειας της αλυσίδας τροφίμων.
5γ.  Τα μέλη των επιστημονικών ομάδων ενεργούν ανεξάρτητα και παραμένουν απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 και στον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής. Διασφαλίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται ώστε να συμβάλουν στο έργο της Αρχής, δεν λαμβάνουν εντολές σε εθνικό επίπεδο, και η ανεξάρτητη επιστημονική συμβολή τους στο σύστημα αξιολόγησης του κινδύνου σε ενωσιακό επίπεδο αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα για την προστασία της ασφάλειας της αλυσίδας τροφίμων.
5ε.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δημόσιοι φορείς που απασχολούν αυτούς τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και οι δημόσιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των επιστημονικών φορέων που απασχολούν αυτούς τους εμπειρογνώμονες εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο .
5δ.  Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δημόσιοι φορείς που απασχολούν αυτούς τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και οι δημόσιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των επιστημονικών φορέων που απασχολούν αυτούς τους εμπειρογνώμονες εφαρμόζουν τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστούν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο .
5στ.  Η Αρχή υποστηρίζει τα καθήκοντα των ομάδων μεριμνώντας για την οργάνωση των εργασιών τους, ιδίως των προπαρασκευαστικών εργασιών οι οποίες εκτελούνται από το προσωπικό της Αρχής ή από τους ορισθέντες εθνικούς επιστημονικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 36, μεταξύ άλλων και με την οργάνωση της δυνατότητας κατάρτισης επιστημονικών γνωμών προς αξιολόγηση από ομοτίμους, την οποία διενεργούν οι ομάδες πριν προβούν στην έγκρισή τους.
5ε.  Η Αρχή υποστηρίζει τα καθήκοντα των ομάδων μεριμνώντας για την οργάνωση των εργασιών τους, ιδίως των προπαρασκευαστικών εργασιών οι οποίες εκτελούνται από το προσωπικό της Αρχής ή από τους ορισθέντες εθνικούς επιστημονικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 36, μεταξύ άλλων και με την οργάνωση της δυνατότητας κατάρτισης επιστημονικών γνωμών προς αξιολόγηση από ομοτίμους, την οποία διενεργούν οι ομάδες πριν προβούν στην έγκρισή τους.
5ζ.  Κάθε ομάδα απαρτίζεται από 21 μέλη κατ’ ανώτατο όριο.»,
5στ.  Κάθε ομάδα απαρτίζεται από 21 μέλη κατ’ ανώτατο όριο.»,
5στ α.  Η Αρχή παρέχει στα μέλη των επιστημονικών ομάδων ολοκληρωμένη κατάρτιση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 9 – στοιχείο β
«τον αριθμό των μελών σε κάθε επιστημονική ομάδα, εντός του μέγιστου αριθμού που προβλέπεται στην παράγραφο 5ζ,»·
β)  «τον αριθμό των μελών σε κάθε επιστημονική ομάδα, εντός του μέγιστου αριθμού που προβλέπεται στην παράγραφο 5στ».
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 9 – στοιχείο ζ α (νέο)
γα)  Στο άρθρο 28 παράγραφος 9, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζα) τη δυνατότητα των αιτούντων να αντιμετωπίζουν, εντός μέγιστης περιόδου 6 μηνών, εκτός εάν άλλως συμφωνείται με την Αρχή, και πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου γνωμοδότησης της Αρχής, κρίσιμους τομείς προβληματισμού με την υποβολή νέων στοιχείων.»
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 29 – παράγραφος 6
3α)  Προστίθεται η ακόλουθη πρόταση στο τέλος του άρθρου 29 παράγραφος 6:
«Δεν επιτρέπουν την εκ των προτέρων εξαίρεση ορισμένων επιστημονικών αποδείξεων, ιδίως όταν αυτές έχουν δημοσιευτεί μετά από διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους.»·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32α
Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει συμβουλές σχετικά με τις συναφείς διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης. Οι συμβουλές που παρέχονται από το προσωπικό της Αρχής δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες.
Η Αρχή δημοσιεύει έγγραφο καθοδήγησης, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις της αίτησης έγκρισης. Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, η Αρχή προσφέρει επιπλέον συμβουλευτικές συναντήσεις, στο πλαίσιο των οποίων επεξηγούνται το απαιτούμενο περιεχόμενο, καθώς και ο τρόπος διενέργειας των διάφορων δοκιμών και μελετών που απαιτούνται για την απόδειξη της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του σχεδιαζόμενου προϊόντος. Οι συμβουλές που παρέχονται από την Αρχή δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες. Το προσωπικό της Αρχής που παρέχει τις συμβουλές δεν συμμετέχει σε καμία προπαρασκευαστική επιστημονική εργασία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την αίτηση που αποτελεί αντικείμενο των συμβουλών.
Εντός ... [36 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί τον αντίκτυπο του παρόντος άρθρου στη λειτουργία της Αρχής. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον επιπλέον φόρτο εργασίας και στην κινητοποίηση προσωπικού, καθώς και στο αν οδήγησε σε μεταβολή της κατανομής των πόρων της Αρχής, εις βάρος των δραστηριοτήτων δημοσίου συμφέροντος.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32β – παράγραφος 1
1.  Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση υπευθύνων επιχειρήσεων με σκοπό την εξασφάλιση έγκρισης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή το αντικείμενο κάθε κατ’ ανάθεση μελέτης που εκπονείται προς υποστήριξη μελλοντικής αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Το μητρώο τελεί υπό τη διαχείριση της Αρχής.
1.  Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση υπευθύνων επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση έγκρισης ή ανανέωσης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή το αντικείμενο κάθε κατ’ ανάθεση μελέτης εντός της Ένωσης και πέραν αυτής που εκπονείται προς υποστήριξη μελλοντικής αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Το μητρώο τελεί υπό τη διαχείριση της Αρχής.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32β – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι μελέτες που ανατίθενται λαμβάνουν υπόψη την οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
___________________
Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33).
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32β – παράγραφος 2
2.  Η υποχρέωση κοινοποίησης βάσει της παραγράφου 1 ισχύει επίσης για τα εργαστήρια της Ένωσης που εκπονούν τις εν λόγω μελέτες.
2.  Η υποχρέωση κοινοποίησης βάσει της παραγράφου 1 ισχύει επίσης για οποιοδήποτε θεσμικό όργανο που εκπονεί τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων, ιδρυμάτων ή πανεπιστημίων.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32β – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα δεδομένα που προκύπτουν από δοκιμή που έχει ανατεθεί αλλά δεν έχει καταχωριστεί δεν χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση κινδύνου.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Το αντικείμενο δεν εγκρίνεται εκτός εάν υποβληθούν όλα τα στοιχεία από όλες τις καταχωρισμένες μελέτες.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32β – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όταν η Αρχή ζητεί και λαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία από έναν αιτούντα, τα στοιχεία αυτά προστίθενται στο μητρώο της Ένωσης ως επιπρόσθετα στοιχεία και δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32β – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 57α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, θεσπίζοντας κυρώσεις για τις παραβάσεις της υποχρέωσης κοινοποίησης.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε μελέτες που ανατέθηκαν πριν από... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32γ – παράγραφος 1
1.  Εάν η ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα προβλέπει ότι μια έγκριση μπορεί να ανανεωθεί, ο δυνητικός αιτών ανανέωση κοινοποιεί στην Αρχή τις μελέτες τις οποίες σκοπεύει να εκπονήσει για τον σκοπό αυτόν. Κατόπιν της κοινοποίησης αυτής, η Αρχή δρομολογεί διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό σχετικά με τις προγραμματιζόμενες μελέτες προς εκπόνηση στο πλαίσιο της αίτησης ανανέωσης και παρέχει συμβουλές σχετικά με το περιεχόμενο της προβλεπόμενης αίτησης ανανέωσης λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που υποβάλλονται. Οι συμβουλές που παρέχονται από την Αρχή δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων ανανέωσης έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες.
1.  Εάν η ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα προβλέπει ότι μια έγκριση μπορεί να ανανεωθεί, ο δυνητικός αιτών ανανέωση κοινοποιεί στην Αρχή τις μελέτες τις οποίες σκοπεύει να εκπονήσει για τον σκοπό αυτόν. Κατόπιν της κοινοποίησης αυτής, η Αρχή δρομολογεί διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό σχετικά με τις προγραμματιζόμενες μελέτες προς εκπόνηση στο πλαίσιο της αίτησης ανανέωσης και παρέχει συμβουλές σχετικά με το περιεχόμενο της προβλεπόμενης αίτησης ανανέωσης λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που υποβάλλονται, τα οποία σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνου της προβλεπόμενης ανανέωσης. Οι συμβουλές που παρέχονται από την Αρχή δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων ανανέωσης έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32γ – παράγραφος 2
2.  Η Αρχή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό σχετικά με τις μελέτες που υποστηρίζουν τις αιτήσεις έγκρισης κατόπιν της δημοσιοποίησής τους από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα άρθρα 39 έως 39στ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα ή μελέτες σχετικά με το αντικείμενο της αίτησης έγκρισης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στην υποβολή τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών από τους αιτούντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου.
2.  Η Αρχή, εντός δύο μηνών, διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό σχετικά με τις μελέτες που υποστηρίζουν τις αιτήσεις έγκρισης κατόπιν της δημοσιοποίησής τους από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα άρθρα 39 έως 39στ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα ή μελέτες που βασίζονται σε επιστημονική βιβλιογραφία που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους ή έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και την ορθή εργαστηριακή πρακτική σχετικά με το αντικείμενο της αίτησης έγκρισης και δεν θίγουν τις υποχρεώσεις της ίδιας της Αρχής βάσει του άρθρου 33. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στην υποβολή τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών από τους αιτούντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32δ
Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής διενεργούν ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστικών ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η βεβαιότητα ότι οι εγκαταστάσεις δοκιμών συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα για τη διενέργεια των δοκιμών και των μελετών που υποβάλλονται στην Αρχή στο πλαίσιο αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι εν λόγω έλεγχοι διοργανώνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Οι εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Υγείας, Ελέγχου και Ανάλυσης Τροφίμων της Επιτροπής διενεργούν ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστικών ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η βεβαιότητα ότι οι εγκαταστάσεις δοκιμών στην Ένωση και τις τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα για τη διενέργεια των δοκιμών και των μελετών που υποβάλλονται στην Αρχή στο πλαίσιο αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι εν λόγω έλεγχοι διοργανώνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή των οικείων τρίτων χωρών.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32ε
Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης που επιβάλλεται στους αιτούντες έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα τρόφιμα να αποδείξουν την ασφάλεια αντικειμένου που υπόκειται σε σύστημα έγκρισης, η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσει από την Αρχή να αναθέσει επιστημονικές μελέτες με σκοπό την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην οικεία διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου. Το πεδίο των κατ’ ανάθεση μελετών μπορεί να είναι ευρύτερο από αυτό των αποδεικτικών στοιχείων που υπόκεινται σε επαλήθευση.
Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης που επιβάλλεται στους αιτούντες έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα τρόφιμα να αποδείξουν την ασφάλεια αντικειμένου που υπόκειται σε σύστημα έγκρισης, η Επιτροπή, σε περίπτωση αποκλινόντων επιστημονικών ευρημάτων, μπορεί να ζητήσει από την Αρχή να αναθέσει επιστημονικές μελέτες με σκοπό την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην οικεία διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου. Το πεδίο των κατ’ ανάθεση μελετών μπορεί να είναι ευρύτερο από αυτό των αποδεικτικών στοιχείων που υπόκεινται σε επαλήθευση στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου. Οι μελέτες επαλήθευσης χρηματοδοτούνται από τις συνεισφορές των αιτούντων σε κοινό ταμείο. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 57α για τον καθορισμό των λεπτομερειών του εν λόγω ταμείου.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32ε – παράγραφος 1 α (νέα)
Οι μελέτες που ανατίθενται λαμβάνουν υπόψη την οδηγία 2010/63/ΕΕ.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
4α)  Στο άρθρο 33 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«δα) συνδυαστικά και αθροιστικά αποτελέσματα.»
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η Αρχή διεξάγει τις δραστηριότητές της με υψηλό βαθμό διαφάνειας. Δημοσιοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, ιδίως:
1.  Η Αρχή διεξάγει τις δραστηριότητές της με υψηλό βαθμό διαφάνειας, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1367/2006 και με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1049/2001. Δημοσιοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, ιδίως:
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων καθώς και των ομάδων εργασίας τους·
α)  τις ημερήσιες διατάξεις, τους καταλόγους συμμετεχόντων και τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου, της συμβουλευτικής επιτροπής, της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων καθώς και των ομάδων εργασίας τους·
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  επιστημονικά δεδομένα, μελέτες και άλλες πληροφορίες που υποστηρίζουν τις αιτήσεις έγκρισης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχονται από τους αιτούντες, καθώς και άλλα επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες που υποστηρίζουν αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και των κρατών μελών για επιστημονικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης επιστημονικής γνώμης, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 39στ·
γ)  επιστημονικά δεδομένα, μελέτες και άλλες πληροφορίες που υποστηρίζουν τις αιτήσεις έγκρισης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχονται από τους αιτούντες, καθώς και άλλα επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες που υποστηρίζουν αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και των κρατών μελών για επιστημονικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης επιστημονικής γνώμης, λαμβάνοντας υπόψη το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση και την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 39στ·
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται τα επιστημονικά αποτελέσματά της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επιστημονικές γνώμες, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 39στ·
δ)  τις πληροφορίες στις οποίες βασίζονται τα επιστημονικά αποτελέσματά της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επιστημονικές γνώμες, λαμβάνοντας υπόψη το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον για τη δημοσιοποίηση την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 39στ·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και τον τίτλο της αίτησης·
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  συμβουλές που παρέχονται από την Αρχή σε δυνητικούς αιτούντες στο στάδιο πριν από την υποβολή σύμφωνα με τα άρθρα 32α και 32γ.
θ)  τις γενικές συμβουλές που παρέχονται από την Αρχή σε δυνητικούς αιτούντες στο στάδιο πριν από την υποβολή σύμφωνα με τα άρθρα 32α και 32γ.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δημοσιοποιούνται σε ειδική ενότητα του δικτυακού τόπου της Αρχής. Η ενότητα αυτή είναι διαθέσιμη στο κοινό και εύκολα προσβάσιμη. Τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση, εκτύπωση και αναζήτηση σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δημοσιοποιούνται σε ειδική ενότητα του δικτυακού τόπου της Αρχής. Η ενότητα αυτή είναι διαθέσιμη στο κοινό και εύκολα προσβάσιμη υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις οι οποίες καταγράφονται ηλεκτρονικά από τους φορείς που πραγματοποιούν πρόσβαση σε αυτές και με την επιφύλαξη μέτρων και κυρώσεων τα οποία είναι αποτελεσματικά, αποτρεπτικά και αποθαρρυντικά όσον αφορά οποιαδήποτε εμπορική χρήση. Τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση, εκτύπωση με υδατογράφημα για σκοπούς ιχνηλασιμότητας και αναζήτηση σε ηλεκτρονική και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Τα εν λόγω μέτρα επικεντρώνονται στην εμπορική χρήση των εγγράφων και την υποβολή τους. Τα μέτρα αυτά είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά από την εμπορική χρήση των στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τόσο εντός της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1α – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
1α.  Η αποκάλυψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) πραγματοποιείται με την επιφύλαξη:
1α.  Η αποκάλυψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ), δ) και θ) πραγματοποιείται με την επιφύλαξη:
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1α – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τυχόν υφιστάμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί εγγράφων ή επί του περιεχομένου τους· και,
διαγράφεται
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 1α – εδάφιο 2
Η αποκάλυψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) στο κοινό δεν θεωρείται ρητή ή σιωπηρή έγκριση ή άδεια για τη χρήση, αναπαραγωγή ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών και του περιεχομένου τους, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση τους από τρίτους.
Η αποκάλυψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) στο κοινό δεν θεωρείται ρητή ή σιωπηρή έγκριση ή άδεια για την εμπορική χρήση, αναπαραγωγή ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών και του περιεχομένου τους. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι δημοσιευόμενες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον δημόσιο και ακαδημαϊκό έλεγχο των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης κατανόησης των δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων για την υγεία και το περιβάλλον, και η Ένωση δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση τους από τρίτους.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)
γα)   Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α):
«3α. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.»
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 38, η Αρχή δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί εμπιστευτική μεταχείριση υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 38 και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, καθώς και της γενικής αρχής βάσει της οποίας τα συμφέροντα της δημόσιας υγείας υπερισχύουν πάντοτε έναντι των ιδιωτικών συμφερόντων, η Αρχή δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί και χορηγηθεί εμπιστευτική μεταχείριση με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – σημείο 1
(1)  μέθοδος και άλλες τεχνικές και βιομηχανικές προδιαγραφές που σχετίζονται με τη μέθοδο αυτή, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή ή παραγωγή του αντικειμένου του αιτήματος για επιστημονικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης επιστημονικής γνώμης·
(1)  μέθοδος και άλλες τεχνικές και βιομηχανικές προδιαγραφές που σχετίζονται με τη μέθοδο αυτή, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή ή παραγωγή του αντικειμένου του αιτήματος για επιστημονικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης επιστημονικής γνώμης, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό είναι σκόπιμο για την κατανόηση των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον και υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών αποδεικνύει με επαληθεύσιμη αιτιολόγηση ότι η εν λόγω μέθοδος δεν συνεπάγεται πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον και επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – σημείο 3
(3)  εμπορικές πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις πηγές εφοδιασμού, τα μερίδια αγοράς ή την επιχειρηματική στρατηγική του αιτούντος· και
(3)  εμπορικές πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις πηγές εφοδιασμού, τις καινοτόμες ιδέες για το προϊόν/ουσία, τα μερίδια αγοράς ή την επιχειρηματική στρατηγική του αιτούντος·
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – σημείο 4
(4)  ποσοτική σύνθεση του αντικειμένου του αιτήματος για επιστημονικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης επιστημονικής γνώμης.
(4)  ποσοτική σύνθεση του αντικειμένου του αιτήματος για επιστημονικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης επιστημονικής γνώμης, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό είναι σκόπιμο για την κατανόηση των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)  Σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η ανάληψη επείγουσας δράσης για την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος, όπως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η Αρχή μπορεί να αποκαλύπτει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3· και
α)  Σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η ανάληψη επείγουσας δράσης για την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος, όπως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η Αρχή μπορεί να αποκαλύπτει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3· ή,
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  πληροφορίες οι οποίες αποτελούν μέρος συμπερασμάτων επιστημονικών αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επιστημονικές γνώμες, που διατυπώνει η Αρχή και αφορούν προβλέψιμες συνέπειες στην υγεία.»·
β)  πληροφορίες οι οποίες αποτελούν μέρος συμπερασμάτων επιστημονικών αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επιστημονικές γνώμες, που διατυπώνει η Αρχή και αφορούν προβλέψιμες συνέπειες στη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον.»·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  όταν υπάρχει υπέρτατο δημόσιο συμφέρον αναφορικά με την αποκάλυψη.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  οποιεσδήποτε πληροφορίες για την αποκάλυψη των οποίων υπάρχει υπέρτατο δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006, ειδικότερα όπου οι πληροφορίες σχετίζονται με εκπομπές στο περιβάλλον.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39α – παράγραφος 2
2.  Όταν ένας αιτών υποβάλλει αίτημα εμπιστευτικότητας, παρέχει μια μη εμπιστευτική εκδοχή και μια εμπιστευτική εκδοχή των υποβαλλόμενων πληροφοριών με βάση τυποποιημένους μορφότυπους δεδομένων, εφόσον υπάρχουν, δυνάμει του άρθρου 39στ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες τις οποίες ο αιτών θεωρεί εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφοι 2 και 3. Η εμπιστευτική εκδοχή περιλαμβάνει όλες τις υποβαλλόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τις οποίες ο αιτών θεωρεί εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες για τις οποίες ζητείται να τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης στην εμπιστευτική εκδοχή επισημαίνονται με σαφήνεια. Ο αιτών αναφέρει με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους διατυπώνεται αίτημα εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις διάφορες πληροφορίες.
2.  Όταν ένας αιτών υποβάλλει αίτημα εμπιστευτικότητας, παρέχει μια μη εμπιστευτική εκδοχή και μια εμπιστευτική εκδοχή των υποβαλλόμενων πληροφοριών με βάση τυποποιημένους μορφότυπους δεδομένων, εφόσον υπάρχουν, δυνάμει του άρθρου 39στ. Στη μη εμπιστευτική εκδοχή διαγράφονται με πλατιές μαύρες γραμμές οι πληροφορίες για τις οποίες ο αιτών ζητεί εμπιστευτική μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφοι 2 και 3. Η εμπιστευτική εκδοχή περιλαμβάνει όλες τις υποβαλλόμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τις οποίες ο αιτών θεωρεί εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες για τις οποίες ζητείται να τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης στην εμπιστευτική εκδοχή επισημαίνονται με σαφήνεια. Ο αιτών αναφέρει με σαφήνεια την επαληθεύσιμη αιτιολόγηση και τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων διατυπώνεται αίτημα εμπιστευτικότητας όσον αφορά καθεμία από τις διάφορες πληροφορίες.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση τη μη εμπιστευτική εκδοχή, όπως υποβλήθηκε από τον αιτούντα·

α)  δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση τη μη εμπιστευτική εκδοχή της αίτησης, όπως υποβλήθηκε από τον αιτούντα, μόλις η εν λόγω αίτηση κριθεί παραδεκτή·

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  ενημερώνει τον αιτούντα γραπτώς για την πρόθεσή της να αποκαλύψει πληροφορίες, καθώς και για τους σχετικούς λόγους, προτού λάβει επίσημη απόφαση σχετικά με το αίτημα εμπιστευτικότητας. Εάν ο αιτών διαφωνεί με την αξιολόγηση της Αρχής, μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του ή να αποσύρει την αίτησή του εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε η θέση της Αρχής·
γ)  ενημερώνει τον αιτούντα γραπτώς για την πρόθεσή της να αποκαλύψει πληροφορίες, καθώς και για τους σχετικούς λόγους, προτού λάβει επίσημη απόφαση σχετικά με το αίτημα εμπιστευτικότητας. Εάν ο αιτών διαφωνεί με την αξιολόγηση της Αρχής, μπορεί (1) να διατυπώσει τις απόψεις του,(2) να αποσύρει την αίτησή του, ή (3) να ζητήσει επανεξέταση από το συμβούλιο προσφυγών της EFSA εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε η θέση της Αρχής. Ο αιτών μπορεί να παράσχει στην Αρχή γραπτή ειδοποίηση ότι επιθυμεί να αιτηθεί την επανεξέταση της γνώμης του συμβουλίου προσφυγών της Αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών διαβιβάζει στην Αρχή τους λεπτομερείς λόγους της αίτησής του εντός 60 ημερών από τη λήψη της γνώμης. Εντός 60 ημερών από την παραλαβή των λόγων του αιτήματος, το συμβούλιο προσφυγών της Αρχής θα επανεξετάσει τη γνώμη της·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με το αίτημα εμπιστευτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του αιτούντος, εντός δέκα εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος εμπιστευτικότητας, όσον αφορά τις αιτήσεις έγκρισης και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην περίπτωση συμπληρωματικών δεδομένων και πληροφοριών, και κοινοποιεί την απόφασή της στον αιτούντα και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση· και,
δ)  εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με το αίτημα εμπιστευτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του αιτούντος, εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος εμπιστευτικότητας, όσον αφορά τις αιτήσεις έγκρισης και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην περίπτωση συμπληρωματικών δεδομένων και πληροφοριών, και κοινοποιεί την απόφασή της στον αιτούντα και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε κάθε περίπτωση· και,
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  δημοσιοποιεί τυχόν συμπληρωματικά δεδομένα και πληροφορίες για τα οποία το αίτημα εμπιστευτικότητας δεν κρίθηκε αιτιολογημένο, το νωρίτερο δύο εβδομάδες μετά την κοινοποίηση της απόφασής της στον αιτούντα, σύμφωνα με το στοιχείο δ).
ε)  δημοσιοποιεί μη εμπιστευτικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την αίτηση μόνον αφού ληφθεί η τελική απόφαση σε σχέση με το αίτημα εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και αφότου η Αρχή δημοσιεύσει το σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησής της σύμφωνα με το άρθρο 38. Όταν ένας αιτών αποσύρει την αίτηση έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 39 στοιχείο γ), επειδή η σχεδιαζόμενη δημοσιοποίηση πληροφοριών από μέρους της Αρχής είναι κατά την άποψή του υπερβολικά εκτενής, η Αρχή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη απέχουν από τη δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας σχετικά με την αίτηση έγκρισης.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39β – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Αρχή δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να αποτελούν αντικείμενο προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 263 και 278 της Συνθήκης.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Αρχή δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να αποτελούν αντικείμενο προσφυγής στο συμβούλιο προσφυγών της Αρχής, το οποίο δημιουργείται από την Επιτροπή δυνάμει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 57α του παρόντος κανονισμού. Η υποβολή προσφυγής σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο αιτών μπορεί να παράσχει στην Αρχή γραπτή ειδοποίηση ότι επιθυμεί να αιτηθεί την επανεξέταση της γνώμης στο συμβούλιο προσφυγών της Αρχής. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών διαβιβάζει στην Αρχή τους λεπτομερείς λόγους της αίτησής του εντός 60 ημερών από τη λήψη της γνώμης. Εντός 60 ημερών από την παραλαβή των λόγων του αιτήματος, το συμβούλιο προσφυγών της Αρχής επανεξετάζει τη γνώμη της. Εάν το συμβούλιο προσφυγών της Αρχής εκδώσει αντίθετη απόφαση, μπορεί να υποβληθεί προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 263 της Συνθήκης.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39δ – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι πληροφορίες τις οποίες παραλαμβάνουν βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και για τις οποίες έχει ζητηθεί εμπιστευτική μεταχείριση να μη δημοσιοποιούνται έως ότου ληφθεί από την Αρχή απόφαση σχετικά με το αίτημα εμπιστευτικότητας και η απόφαση αυτή καταστεί οριστική. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη δημοσιοποιούνται πληροφορίες για τις οποίες η εμπιστευτική μεταχείριση έχει γίνει δεκτή από την Αρχή.
2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι πληροφορίες τις οποίες παραλαμβάνουν βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και για τις οποίες έχει ζητηθεί εμπιστευτική μεταχείριση να μη δημοσιοποιούνται έως ότου ληφθεί από την Αρχή απόφαση σχετικά με το αίτημα εμπιστευτικότητας και η απόφαση αυτή καταστεί οριστική, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στις πληροφορίες ζητείται σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ ή το εθνικό δίκαιο για την πρόσβαση σε έγγραφα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα ώστε να μη δημοσιοποιούνται πληροφορίες για τις οποίες η εμπιστευτική μεταχείριση έχει γίνει δεκτή από την Αρχή, εκτός από περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στις πληροφορίες ζητείται σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ ή το εθνικό δίκαιο για την πρόσβαση σε έγγραφα.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39δ – παράγραφος 3
3.  Εάν ένας αιτών στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης αποσύρει ή έχει αποσύρει μια αίτηση, η Αρχή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών όπως έγινε δεκτός από την Αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 39στ. Η αίτηση θεωρείται αποσυρθείσα από τη στιγμή της παραλαβής του γραπτού αιτήματος από το αρμόδιο όργανο που είχε λάβει την αρχική αίτηση. Εάν η απόσυρση της αίτησης λάβει χώρα πριν η Αρχή αποφασίσει σχετικά με το αντίστοιχο αίτημα εμπιστευτικότητας, η Αρχή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν δημοσιοποιούν τις πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί τήρηση της εμπιστευτικότητας.
3.  Εάν ένας αιτών στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης αποσύρει ή έχει αποσύρει μια αίτηση, η Αρχή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών όπως έγινε δεκτός από την Αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 39στ. Η αίτηση θεωρείται αποσυρθείσα από τη στιγμή της παραλαβής του γραπτού αιτήματος από το αρμόδιο όργανο που είχε λάβει την αρχική αίτηση. Η Αρχή δεν δημοσιοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες, εμπιστευτικές ή μη εμπιστευτικές, εάν ένας αιτών αποφασίσει να αποσύρει την αίτησή του.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39ε – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  τα ονοματεπώνυμα όλων των συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων καθώς και των ομάδων εργασίας τους.
γ)  τα ονοματεπώνυμα όλων των συμμετεχόντων και παρατηρητών σε συνεδριάσεις της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων, των ομάδων εργασίας τους και σε οποιαδήποτε άλλη ειδική συνεδρίαση ομάδας επί του θέματος.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39στ – παράγραφος 1
(1)  Για τους σκοπούς του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτική επεξεργασία των αιτημάτων που υποβάλλονται στην Αρχή για επιστημονικά αποτελέσματα, υιοθετούνται τυποποιημένοι μορφότυποι δεδομένων και πακέτα λογισμικού που καθιστούν δυνατή την υποβολή, αναζήτηση, αντιγραφή και εκτύπωση εγγράφων, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα. Αυτά τα σχέδια τυποποιημένων μορφοτύπων δεδομένων και πακέτων λογισμικού δεν βασίζονται σε ιδιόκτητα πρότυπα και διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες προσεγγίσεις όσον αφορά την υποβολή δεδομένων.
(1)  Για τους σκοπούς του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτική επεξεργασία των αιτημάτων που υποβάλλονται στην Αρχή για επιστημονικά αποτελέσματα, υιοθετούνται τυποποιημένοι μορφότυποι δεδομένων και πακέτα λογισμικού που καθιστούν δυνατή την υποβολή, αναζήτηση, αντιγραφή και εκτύπωση εγγράφων, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα και λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά τα σχέδια τυποποιημένων μορφοτύπων δεδομένων και πακέτων λογισμικού δεν βασίζονται σε ιδιόκτητα πρότυπα και διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες προσεγγίσεις όσον αφορά την υποβολή δεδομένων.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39στ – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι τυποποιημένοι μορφότυποι δεδομένων και τα πακέτα λογισμικού εφαρμόζονται μόνο σε δεδομένα που παράγονται μετά από την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β).
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39ζ – παράγραφος 1
Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί η Αρχή για την αποθήκευση των δεδομένων της, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών δεδομένων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους ασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 39 έως 39στ του παρόντος κανονισμού. Η πρόσβαση βασίζεται κατ’ ελάχιστον σε σύστημα που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων ή παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. Το σύστημα διασφαλίζει ότι κάθε πρόσβαση σε αυτό είναι πλήρως ελέγξιμη.»·
Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί η Αρχή για την αποθήκευση των δεδομένων της, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών δεδομένων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους ασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 39 έως 39στ του παρόντος κανονισμού. Η πρόσβαση βασίζεται κατ’ ελάχιστον σε σύστημα που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων ή παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. Το σύστημα διασφαλίζει ότι κάθε πρόσβαση σε αυτό είναι πλήρως ελέγξιμη.»·
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 41 – παράγραφος 1
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πληροφορίες, εφαρμόζονται επίσης τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39.
Η Αρχή εξασφαλίζει την ευρεία πρόσβαση στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πληροφορίες, εφαρμόζεται επίσης ο κανονισμός (EK) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39. Τα άρθρα 38 έως 39 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.
__________________
__________________
39 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).
39 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 α (νέα)
9β)  Στο άρθρο 51, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 57α για την ανάπτυξη εναρμονισμένου συστήματος διαχείρισης των δικτύων προειδοποίησης στον τομέα των τροφίμων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.»
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 57α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8γ ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8γ, το άρθρο 32β παράγραφος 4α, το άρθρο 39β παράγραφος 1 εδάφιο 2 και το άρθρο 51 παράγραφος 1α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 61
Άρθρο 61
Άρθρο 61
Ρήτρα επανεξέτασης
Ρήτρα επανεξέτασης
1.  Η Επιτροπή διασφαλίζει την τακτική επανεξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
1.  Η Επιτροπή διασφαλίζει την τακτική επανεξέταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
2.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο [έναρξη ισχύος του κανονισμού για την τροποποίηση της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα], και εν συνεχεία κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή αξιολογεί τις επιδόσεις της Αρχής σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα, τις διαδικασίες και την τοποθεσία της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Στην αξιολόγηση εξετάζονται η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής της Αρχής, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις τυχόν τροποποίησης.
2.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο [έναρξη ισχύος του κανονισμού για την τροποποίηση της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα], και εν συνεχεία κάθε πέντε έτη, η Αρχή από κοινού με την Επιτροπή αναθέτουν ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των επιδόσεών και των επιτευγμάτων τους σε σχέση με τους στόχους, τις εντολές, τα καθήκοντα, τις διαδικασίες και τις τοποθεσίες τους. Η αξιολόγηση βασίζεται στο πρόγραμμα εργασίας του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν συμφωνίας με την Επιτροπή. Στην αξιολόγηση αξιολογούνται οι εργασιακές πρακτικές και ο αντίκτυπος της Αρχής και εξετάζονται, ειδικότερα, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων τυχόν τροποποίησης. Επιπλέον, εξετάζεται η ενδεχόμενη ανάγκη καλύτερου συντονισμού και συνδυασμού των δραστηριοτήτων της Αρχής με τις δραστηριότητες των αρμόδιων φορέων των κρατών μελών και άλλων οργανισμών της Ένωσης. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
2α.  Το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής εξετάζει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και εκδίδει συστάσεις προς την Επιτροπή, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν αλλαγές στην Αρχή.
3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχιση της ύπαρξης της Αρχής δεν δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά της, μπορεί να προτείνει την ανάλογη τροποποίηση ή κατάργηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
4.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της αξιολόγησης. Τα πορίσματα της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.
4.  Οι αξιολογήσεις και οι συστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 2α διαβιβάζονται στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο. Τα πορίσματα της αξιολόγησης και οι συστάσεις δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2001/18/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α)   Στο άρθρο 24, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Η υποχρέωση προδραστικής διάδοσης των πληροφοριών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε ευθυγράμμιση με το άρθρο 25 της παρούσας οδηγίας και τα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε έγγραφα κατόπιν αιτήματος όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.»
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
1.  Η Αρχή δημοσιοποιεί την αίτηση έγκρισης, τις σχετικές συνοδευτικές πληροφορίες και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχει ο αιτών, καθώς και τις επιστημονικές γνώμες της και γνώμες των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 38, τα άρθρα 39 έως 39στ και το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 30 του παρόντος κανονισμού.
1.  Η Αρχή δημοσιοποιεί την αίτηση έγκρισης, τις σχετικές συνοδευτικές πληροφορίες και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχει ο αιτών, τις εκθέσεις παρακολούθησης καθώς και τις επιστημονικές γνώμες της και γνώμες των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 38, τα άρθρα 39 έως 39στ και το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 30 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 29 - παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η υποχρέωση προδραστικής διάδοσης των πληροφοριών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε ευθυγράμμιση με το άρθρο 30 του παρόντος κανονισμού και τα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε έγγραφα κατόπιν αιτήματος όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
1α)   Στο άρθρο 17, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Η υποχρέωση προδραστικής διάδοσης πληροφοριών που ορίζεται στο παρόν άρθρο και σε ευθυγράμμιση με τα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε έγγραφα, κατόπιν αιτήματος, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.»
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού, η Αρχή μπορεί επίσης να δεχθεί να επιφυλάξει εμπιστευτική μεταχείριση στις ακόλουθες πληροφορίες, των οποίων η αποκάλυψη μπορεί να θεωρηθεί, βάσει επαληθεύσιμης αιτιολόγησης, ότι θίγει σημαντικά τα ενεχόμενα συμφέροντα:
διαγράφεται
α)  το σχέδιο μελέτης για μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα μιας πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ως προς τους στόχους της σκοπούμενης χρήσης της, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού· και,
β)  χαρακτηριστικά των προσμείξεων της δραστικής ουσίας και σχετικές μέθοδοι ανάλυσης που αναπτύσσονται εσωτερικά από τον αιτούντα, με εξαίρεση τις προσμείξεις που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η Αρχή εφαρμόζει τις αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όταν εξετάζει αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα της Αρχής.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Αρχή μεταχειρίζονται ως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που έχουν χαρακτηρισθεί εμπιστευτικές σύμφωνα με την παράγραφο 2, εκτός από τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, προκειμένου να προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία, η υγεία των ζώων ή το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη εξετάζουν τις αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα που παραλαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η υποχρέωση προδραστικής διάδοσης πληροφοριών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε ευθυγράμμιση με τα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε έγγραφα κατόπιν αιτήματος όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.»
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α)  Στο άρθρο 19, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Η υποχρέωση ενεργού διάδοσης πληροφοριών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 20 του παρόντος κανονισμού και στα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε έγγραφα κατόπιν αιτήματος όπως ορίζεται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.»
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  το εμπορικό σήμα υπό το οποίο διατίθεται στην αγορά η ουσία, καθώς και την εμπορική ονομασία των παρασκευασμάτων, υλικών ή αντικειμένων στα οποία θα χρησιμοποιηθεί, κατά περίπτωση· και,
διαγράφεται
Τροπολογίες 120 και 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η υποχρέωση ενεργού διάδοσης πληροφοριών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού και στα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε έγγραφα κατόπιν αιτήματος όπως ορίζεται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι διατάξεις σχετικά με την ενεργό διάδοση των άρθρων 11 και 12 του παρόντος κανονισμού, καθώς και των άρθρων 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, δεν θίγουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα κατόπιν αιτήματος όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 16
Η Αρχή αξιολογεί αμελλητί τυχόν αίτημα εμπιστευτικότητας και δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών δυνάμει του άρθρου 15, καθώς και τυχόν άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών, εκτός από τις πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί και έχει γίνει δεκτή από την Αρχή εμπιστευτική μεταχείριση δυνάμει του άρθρου 38, των άρθρων 39 έως 39στ και του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τα οποία εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, και δυνάμει του άρθρου 63 του παρόντος κανονισμού.
Η Αρχή αξιολογεί αμελλητί τυχόν αίτημα εμπιστευτικότητας και δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών δυνάμει του άρθρου 15, καθώς και τυχόν άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών, εκτός από τις πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί και έχει γίνει δεκτή από την Αρχή εμπιστευτική μεταχείριση δυνάμει του άρθρου 38, των άρθρων 39 έως 39στ και του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τα οποία εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, και δυνάμει του άρθρου 63 του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η αποκάλυψή τους επιτάσσεται από υπερισχύον δημόσιο συμφέρον.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 23– παράγραφος 1 – τελευταία περίοδος
4α)  Στο άρθρο 23 παράγραφος 1, η τελευταία περίοδος της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού μια δραστική ουσία που πληροί τα κριτήρια για «τρόφιμα» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 θεωρείται βασική ουσία.
«Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού μια δραστική ουσία που πληροί τα κριτήρια για «τρόφιμα» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 θεωρείται εγκεκριμένη βασική ουσία.»
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 63 – παράγραφος 1
1.  Σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και στο παρόν άρθρο, ο αιτών μπορεί να ζητήσει, παρέχοντας επαληθεύσιμη αιτιολόγηση, να τηρηθούν εμπιστευτικές ορισμένες πληροφορίες τις οποίες υποβάλλει δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
1.  Σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και στο παρόν άρθρο, με εξαίρεση τις πληροφορίες που θεωρούνται ότι έχουν τοξικολογικό, οικοτοξικολογικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, ο αιτών μπορεί να ζητήσει, παρέχοντας επαρκή και επαληθεύσιμη αιτιολόγηση, να τηρηθούν εμπιστευτικές ορισμένες πληροφορίες τις οποίες υποβάλλει δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να αποδεικνύει ότι η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών μπορεί να θίξει τα εμπορικά συμφέροντά του ή την προστασία της ιδιωτικής ζωής του και της ακεραιότητάς του.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Άρθρο 63 – παράγραφος 3
5α)   Στο άρθρο 63, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.
«3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.»
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η διαδικασία για την έγκριση της διάθεσης ενός νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης και για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού αρχίζει είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε κατόπιν υποβολής αίτησης στην Επιτροπή από έναν αιτούντα, σύμφωνα με τυποποιημένους μορφότυπους δεδομένων, εφόσον υπάρχουν, δυνάμει του άρθρου 39στ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η Επιτροπή θέτει την αίτηση στη διάθεση των κρατών μελών χωρίς καθυστέρηση.
1.  Η διαδικασία για την έγκριση της διάθεσης ενός νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης και για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού αρχίζει είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε κατόπιν υποβολής αίτησης στην Επιτροπή από έναν αιτούντα, σύμφωνα με τυποποιημένους μορφότυπους δεδομένων, εφόσον υπάρχουν, δυνάμει του άρθρου 39στ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η Επιτροπή θέτει την αίτηση στη διάθεση των κρατών μελών και την περίληψη της αίτησης στη διάθεση του κοινού χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Οι διατάξεις για την ενεργό διάδοση του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, καθώς και των άρθρων 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, δεν θίγουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα κατόπιν αιτήματος όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 30 παράγραφος 3.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)
4α)   Στο άρθρο 25, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Η υποχρέωση προδραστικής διάδοσης πληροφοριών που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, σε ευθυγράμμιση με τα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου σε έγγραφα, κατόπιν αιτήματος, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.»
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Διαφάνεια στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν με υψηλό επίπεδο διαφάνειας τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου όσον αφορά τη νομοθεσία που αναφέρεται στα άρθρα 1 έως 9. Δημοσιοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ιδίως τα εξής:
α)  σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου, οποιαδήποτε προβλεπόμενα σχέδια μέτρων διαχείρισης κινδύνου·
β)  τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά, λεπτομερείς περιληπτικές εκθέσεις των συνεδριάσεων, και τα σχέδια μέτρων, που προορίζονται για έγκριση, κατά περίπτωση, με τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων και των αιτιολογήσεων ψήφου των μεμονωμένων κρατών μελών στις επιτροπές υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών προσφυγών, που επικουρούν την Επιτροπή στην εφαρμογή [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, της οδηγίας 2001/18/EC, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283], και όπου τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου συζητούνται και τίθενται σε ψηφοφορία· και
γ)  τις ημερήσιες διατάξεις και τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας των κρατών μελών, στο πλαίσιο των οποίων συζητούνται τα οικεία μέτρα διαχείρισης κινδύνου.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή επισυνάπτει σε κάθε σχέδιο μέτρου που προορίζεται για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 58 [του κανονισμού για τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], το άρθρο 30 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003, το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, το άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και τα άρθρα 30 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 αιτιολογική έκθεση που περιλαμβάνει:
α)  τους λόγους για την έγκριση και τους στόχους του μέτρου,
β)  αιτιολόγηση του μέτρου λαμβανομένης υπόψη τόσο της αναγκαιότητας όσο και της αναλογικότητας,
γ)  τον αντίκτυπο του μέτρου στη δημόσια υγεία, στην υγεία των ζώων, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις τροφίμων, όπως περιγράφεται στην εκτίμηση επιπτώσεων, και
δ)  τα αποτελέσματα οποιασδήποτε δημόσιας διαβούλευσης, μεταξύ άλλων σύμφωνα με το άρθρο 9 του [κανονισμός για τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα].»
_______________
1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0417/2018).


Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) ***I
PDF 124kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))
P8_TA(2018)0490A8-0273/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0532),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 166 παράγραφος 4, το άρθρο 165 παράγραφος 4 και το άρθρο 149 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0343/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 9ης Νοεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0273/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2016)0257


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/128.)

(1) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 49.


Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ***I
PDF 122kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))
P8_TA(2018)0491A8-0274/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0528),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0344/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 9ης Νοεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0274/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2016)0254


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/126.)

(1) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 49.


Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ***I
PDF 124kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))
P8_TA(2018)0492A8-0275/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0531),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0342/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 9ης Νοεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0275/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2016)0256


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/127.)

(1) ΕΕ C 209 της 30.6.2017, σ. 49.


Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
PDF 122kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))
P8_TA(2018)0493A8-0359/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0397),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0250/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 28ης Νοεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0359/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

P8_TC1-COD(2018)0220


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/26.)

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 95.


Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους
PDF 154kWORD 61k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (2018/2271(INL))
P8_TA(2018)0494A8-0423/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 18 και 19,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων, που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951, και το πρωτόκολλο του 1967 στη σύμβαση αυτή,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)(1),

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, και το παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, που εκδόθηκε μετά τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, που καταρτίστηκε από την υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0423/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες ανακοινώσεις και αιτήσεις παροχής ασφαλών και νόμιμων οδών που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο ευρωπαϊκό έδαφος για τα πρόσωπα που ζητούν διεθνή προστασία, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναρμόνιση σε επίπεδο Ένωσης όσο αφορά τις διαδικασίες προστατευόμενης εισόδου, ούτε νομικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, δηλαδή θεωρήσεις που εκδίδονται με σκοπό την άφιξη στην επικράτεια των κρατών μελών, με σκοπό να ζητηθεί διεθνής προστασία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Μαρτίου 2017, στην υπόθεση C-638/16(2), Χ και Χ κατά Βελγικού Δημοσίου, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, να χορηγήσουν ανθρωπιστική θεώρηση σε άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στην επικράτειά τους με σκοπό να υποβάλουν αίτηση για άσυλο, αλλά είναι ελεύθερα να πράξουν κάτι τέτοιο βάσει του εθνικού δικαίου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση ερμηνεύει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, που μπορεί να τροποποιηθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος ή είχαν παλαιότερα εφαρμόσει εθνικά προγράμματα για την έκδοση θεωρήσεων ή αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ώστε να εξασφαλίζεται η προστατευόμενη είσοδος των ατόμων που έχουν ανάγκη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των προσώπων που γίνονται δεκτά βάσει των εθνικών διαδικασιών εισόδου για ανθρωπιστική προστασία ή μέσω επανεγκατάστασης παραμένει χαμηλός σε σύγκριση με τις παγκόσμιες ανάγκες, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο των εθνικών διαδικασιών εισόδου για ανθρωπιστική προστασία και επανεγκατάσταση ορίζεται στενά και, στην περίπτωση επανεγκατάστασης, συνδέεται αυστηρά με τα κριτήρια τρωτότητας και καταχώρησης ως πρόσφυγα στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα, ένα ποσοστό που εκτιμάται ότι φθάνει το 90% των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία έχουν φτάσει στην Ένωση με παράτυπους τρόπους, πράγμα που οδηγεί στον στιγματισμό τους, πριν από την έλευσή τους στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες τους ή με παιδιά, οι γυναίκες που είναι αρχηγοί οικογένειας, οι έγκυες και οι θηλάζουσες, τα άτομα με αναπηρία, οι έφηβες και οι ηλικιωμένες γυναίκες συγκαταλέγονται στα ιδιαιτέρως ευάλωτα άτομα κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών προς την Ευρώπη και κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα έμφυλης βίας ή βιασμού, και να γίνουν στόχος λαθρεμπόρων και λαθροδιακινητών, με στόχο τη σεξουαλική ή οικονομική εκμετάλλευσή τους· λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια τείνουν να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε κάθε μορφής εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών προς την Ένωση και συχνά εξαναγκάζονται να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες για λόγους επιβίωσης (survival sex) ως αντάλλαγμα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των πολιτικών αυτών σε ανθρώπινες ζωές ανέρχεται σε αριθμό τουλάχιστον 30 000 θανάτων στα σύνορα της Ένωσης από τις αρχές του 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επειγόντως ένα ενωσιακό νομικό πλαίσιο, ως μέσο για την αντιμετώπιση του απαράδεκτου αριθμού θανάτων στη Μεσόγειο και στις μεταναστευτικές οδούς προς την Ένωση, για την πραγματική καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, της εμπορίας ανθρώπων, της εργασιακής εκμετάλλευσης και βίας, για τη διαχείριση των ομαλών αφίξεων, μιας αξιοπρεπούς υποδοχής και μιας δίκαιης επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και τη βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού για τα κράτη μέλη και την Ένωση για διαδικασίες χορήγησης ασύλου, συνοριακούς ελέγχους και διαδικασίες αναζήτησης και διάσωσης, καθώς και για να επιτευχθούν συνεκτικές πρακτικές στο κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο προσπάθησε να συμπεριλάβει διατάξεις σε αυτό το πνεύμα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή, έχουν απορρίψει τις τροποποιήσεις αυτές, με το αιτιολογικό, μεταξύ άλλων, ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009, δεδομένου του πεδίου εφαρμογής του, που καλύπτει μόνο τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, αντιμέτωπο με την αδράνεια της Επιτροπής, αποφάσισε να προβεί στην εκπόνηση αυτού του ψηφίσματος σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε εντατική εργασία, μεταξύ άλλων με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, για την εκπόνηση των συστάσεων που συνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μέχρι την 31η Μαρτίου 2019, με βάση το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκής θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με τις συστάσεις του παραρτήματος στο παρόν ψήφισμα·

2.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ευρωπαϊκή θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους σε πρόσωπα που ζητούν διεθνή προστασία, ώστε να μπορούν τα πρόσωπα αυτά να εισέλθουν στην επικράτεια του κράτους μέλους που εξέδωσε τη θεώρηση με μοναδικό σκοπό την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος,

3.  πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές και να μην αντικαθιστούν τις υφιστάμενες εθνικές διαδικασίες εισόδου για ανθρωπιστική προστασία, τις διαδικασίες επανεγκατάστασης και τις αυθόρμητες αιτήσεις δυνάμει του διεθνούς δικαίου προσφύγων, και ότι η απόφαση χορήγησης ευρωπαϊκών θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους θα πρέπει να παραμείνει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών·

4.  θεωρεί ότι κάθε πρωτοβουλία σχετικά με τις ευρωπαϊκές θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους δεν θα πρέπει να θίγει άλλες πρωτοβουλίες μεταναστευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

5.  τονίζει την επιτακτική ανάγκη για ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την Ένωση, μία από τις οποίες θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους, που είναι σημαντική και από την άποψη των ζητημάτων φύλου, δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και, ως εκ τούτου, περισσότερο εκτεθειμένες στη σεξουαλική βία και τη βία με βάση το φύλο, κατά μήκος των διαδρομών και στα κέντρα υποδοχής· υπογραμμίζει ότι η συχνά ευάλωτη οικονομική κατάσταση και οι λοιποί τύποι εξάρτησης τοποθετούν τις γυναίκες και τα κορίτσια σε τρίτες χώρες σε μια κατάσταση στην οποία η ασφαλής αναζήτηση ασύλου είναι ακόμη πιο δύσκολη για εκείνες από ό,τι για τους άνδρες·

6.  θεωρεί ότι μέρος των δημοσιονομικών επιπτώσεων της ζητούμενης πρότασης θα πρέπει να καλυφθεί από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ως πρακτική έκφραση της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων, μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις συναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η προς έγκριση νομοθετική πράξη θα πρέπει:

1.  ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΥ

–  να είναι χωριστή νομική πράξη που θα εκδοθεί με τη μορφή κανονισμού, με τίτλο «Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους»,

2.  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

–  να έχει το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομική βάση,

3.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

–  να αιτιολογείται από:

–  το σημερινό νομικό κενό στο δίκαιο της Ένωσης, το οποίο, πέραν των διαδικασιών επανεγκατάστασης που ισχύουν για ευάλωτους πρόσφυγες, δεν προβλέπει διαδικασίες ούτε στο κεκτημένο σχετικά με τις θεωρήσεις, ούτε στο κεκτημένο για τα σύνορα ή το άσυλο, για την εισδοχή στο έδαφος των κρατών μελών των προσώπων που ζητούν προστασία, με αποτέλεσμα περίπου το 90 % των προσώπων που στη συνέχεια αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας να φτάνουν στο έδαφος των κρατών μελών παράτυπα(3), συχνά μέσω διαδρομών που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο,

–  τον κίνδυνο κατακερματισμού, καθώς τα κράτη μέλη ολοένα και περισσότερο αναπτύσσουν δικά τους προγράμματα και διαδικασίες εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον γενικό στόχο σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ για την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής για το άσυλο και την επικουρική και προσωρινή προστασία, και δημιουργεί επίσης τον κίνδυνο αυτά τα διαφορετικά καθεστώτα να υπονομεύουν την ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινών διατάξεων σχετικά με την είσοδο στην επικράτεια των κρατών μελών υπηκόων τρίτων χωρών, όπως ορίζεται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 810/2009(4) και (ΕΕ) 2016/399(5) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  το υψηλό κόστος, από ανθρώπινη, αλλά και από κοινωνική, οικονομική και δημοσιονομική άποψη, που συνδέεται με την τρέχουσα κατάσταση για τους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών (πληρωμές προς τους διακινητές, κίνδυνος εμπορίας και εκμετάλλευσης, κίνδυνος δίωξης, κίνδυνος κακομεταχείρισης, κίνδυνος θανάτου κλπ.), καθώς και για τα κράτη μέλη και την Ένωση (υψηλός προϋπολογισμός για έρευνα και διάσωση, μεταξύ άλλων και για τις ιδιωτικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, προστασία των συνόρων, συνεργασία με τρίτες χώρες, διαδικασίες χορήγησης ασύλου και, ενδεχομένως, επιστροφής των προσώπων των οποίων οι αιτήσεις για διεθνή προστασία απορρίπτονται, καθώς και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης και του λαθρεμπορίου κ.λπ.),

–  την προστιθέμενη αξία της ενωσιακής δράσης, όσον αφορά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αξίες της Ένωσης, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και της εμπιστοσύνης στο σύστημα από τους αιτούντες άσυλο, την ασφάλεια δικαίου, την προβλεψιμότητα και την ομοιόμορφη εφαρμογή και εκτέλεση των κανόνων, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη μείωση των προαναφερόμενων δαπανών λόγω της τρέχουσας κατάστασης,

–  να υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) εφαρμόζονται μόνο στην επικράτεια των κρατών μελών, ενώ σήμερα δεν υπάρχουν επαρκείς νομικοί τρόποι για την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στο έδαφος αυτό,

–  να υπενθυμίζει ότι, μετά την υποβολή αίτησης ασύλου σε ένα κράτος μέλος, ισχύουν οι διατάξεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου,

–  να τονίζει ότι η απόρριψη μιας αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκής θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου εντός της ΕΕ ούτε εμποδίζει τον αιτούντα να συμμετάσχει σε άλλα διαθέσιμα προγράμματα προστασίας,

4.  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

–  να έχει ως στόχο τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα κράτος μέλος μπορεί να προβεί στην έκδοση ευρωπαϊκής θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους σε πρόσωπα που ζητούν διεθνή προστασία, ώστε να μπορούν τα πρόσωπα αυτά να εισέλθουν στην επικράτεια του κράτους μέλους που εξέδωσε τη θεώρηση με μοναδικό σκοπό την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος,

–  να καλύπτει στο πεδίο εφαρμογής του τους υπηκόους τρίτων χωρών που πρέπει να διαθέτουν θεώρηση κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001(8) του Συμβουλίου, και οι ισχυρισμοί τους σχετικά με την έκθεση στον κίνδυνο ή τον κίνδυνο διώξεων, όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), είναι προδήλως βάσιμοι, αλλά δεν συμμετέχουν ήδη στη διαδικασία επανεγκατάστασης όπως ορίζεται στα εθνικά συστήματα επανεγκατάστασης ή στον προτεινόμενο νέο κανονισμό για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), ή στην οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου(11),

–  να εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τα μέλη της οικογένειας που θα μπορούσαν άλλως να έχουν το δικαίωμα έγκαιρης επανένωσης με την οικογένειά τους σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με άλλες νομικές πράξεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου,

5.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

–  να προβλέπει τέτοιες αιτήσεις θεώρησης οι οποίες να κατατίθενται άμεσα, είτε ηλεκτρονικά είτε γραπτώς, σε οποιοδήποτε προξενείο ή πρεσβεία κράτους μέλους,

–  να προβλέπει πρακτικούς τρόπους υποβολής των εν λόγω αιτήσεων θεώρησης, περιλαμβανομένων της συμπλήρωσης ενός εντύπου αίτησης, της παροχής πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος, περιλαμβανομένων και βιομετρικών στοιχείων και της παροχής της αιτιολογίας, κατά το δυνατόν τεκμηριωμένης, του φόβου δίωξης ή σοβαρής βλάβης,

–  να προβλέπει ότι ο αιτών θεώρηση θα πρέπει να καλείται σε συνέντευξη, (συνοδεία, εάν απαιτείται, ενός διερμηνέα), η οποία μπορεί επίσης να διεξαχθεί εξ αποστάσεως με χρήση μέσων ακουστικής και οπτικής τηλεπικοινωνίας που διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και εμπιστευτικότητας,

–  να προβλέπει ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται αξιολογούνται, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη γνησιότητά τους, από μια αρμόδια, ανεξάρτητη και αμερόληπτη αρχή, με επαρκείς γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα διεθνούς προστασίας,

–  να προβλέπει ότι οι αιτήσεις για τέτοια θεώρηση, θα αξιολογούνται με βάση τη δήλωση και τη συνέντευξη του αιτούντα και, όπου είναι διαθέσιμα, με βάση τα δικαιολογητικά έγγραφα, χωρίς τη διεξαγωγή μιας πλήρους διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος,

–  να προβλέπει ότι κάθε αιτών, πριν από την έκδοση τέτοιου είδους θεώρησης, θα υπόκειται σε έλεγχο ασφαλείας μέσω των σχετικών εθνικών και ενωσιακών βάσεων δεδομένων, με πλήρη σεβασμό των εφαρμοστέων διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια,

–  να προβλέπει ότι για τις εν λόγω αιτήσεις θεώρησης λαμβάνεται απόφαση εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

–  να προβλέπει ότι η απόφαση σχετικά με την αίτηση κοινοποιείται στον αιτούντα και ότι είναι εξατομικευμένη, γραπτή και αιτιολογημένη,

–  να προβλέπει ότι ένας υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο δεν χορηγήθηκε θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους θα έχει δυνατότητα προσφυγής, όπως προβλέπεται και σήμερα, όταν δεν χορηγείται θεώρηση βραχείας διαμονής ή όταν δεν του επιτρέπεται η διέλευση των συνόρων,

6.  ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

–  να προβλέπει ότι οι θεωρήσεις αυτές θα εκδίδονται τυπωμένες σε ένα κοινής μορφής αυτοκόλλητο και θα εισάγονται στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις,

–  να προβλέπει ότι, εφόσον εκδοθεί θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους, επιτρέπεται στον κάτοχό της η είσοδος στην επικράτεια του κράτους μέλους που εξέδωσε τη θεώρηση, με μοναδικό σκοπό την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος,

7.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

–  να προβλέπει ότι οι αιτήσεις για τέτοιου είδους θεώρηση θα αξιολογούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,

–  να προβλέπει ότι το προσωπικό αυτό μπορεί είτε να είναι τοποθετημένο σε πρεσβείες ή προξενεία, ή εντός των κρατών μελών, σε περίπτωση που οι αιτήσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και οι συνεντεύξεις διεξάγονται εξ αποστάσεως,

–  να προβλέπει ότι ορισμένες πτυχές της διαδικασίας, που δεν συνεπάγονται καμία προεπιλογή περιπτώσεων, αξιολόγηση ή λήψη αποφάσεων κανενός είδους, μπορούν να τις διαχειρίζονται εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών, της διαχείρισης των ραντεβού για συνέντευξη, καθώς και της συλλογής βιομετρικών στοιχείων,

–  να προβλέπει την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων, της ασφάλειας των δεδομένων και της εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών,

–  να προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται μεταξύ τους, με τους οργανισμούς της Ένωσης, με διεθνείς οργανισμούς, κυβερνητικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και λοιπούς σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή,

–  να προβλέπει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις μιας τέτοιας θεώρησης, καθώς και σχετικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας στο έδαφος των κρατών μελών είναι ευρέως διαθέσιμες, μεταξύ άλλων και στις ιστοσελίδες των πρεσβειών και των προξενείων των κρατών μελών και μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης,

8.  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

–  να προβλέπει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη προς τα κράτη μέλη από το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων για την εφαρμογή του,

–  να προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος που εκδίδει μια τέτοια θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους έχει πρόσβαση στην ίδια αποζημίωση από τα κονδύλια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης όπως όταν ένα κράτος μέλος υποδέχεται πρόσφυγα μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου για την επανεγκατάσταση,

9.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

–  να προβλέπει τροποποιήσεις:

–  στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι για τα πρόσωπα που ζητούν διεθνή προστασία ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκής θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους,

–  στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), ώστε να προβλέπεται ότι οι αιτήσεις για θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους πρέπει να εγγράφονται στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις,

–  στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 για την προσαρμογή των προϋποθέσεων εισόδου για τα άτομα που έχουν αποκτήσει την ευρωπαϊκή ανθρωπιστική θεώρηση,

–  στο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, για την παροχή χρηματοδότησης για τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους,

–  στο άρθρο 26 της Σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά τους σύνορα(13) και στην οδηγία 2001/51/ΕΚ(14), προκειμένου να απαλλάξει τους μεταφορείς που μεταφέρουν υπηκόους τρίτων χωρών από την ευθύνη, τις υποχρεώσεις και τις κυρώσεις, σε περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών δηλώσουν την πρόθεσή τους να ζητήσουν διεθνή ή ανθρωπιστική προστασία στην επικράτεια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1.
(2) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 7ης Μαρτίου 2017, X και X κατά Βελγικού Δημοσίου, C-638/16, ECLI:EU:C:2017:2017.
(3) HEIN / DONATO (CIR) 2012: Διερεύνηση δυνατοτήτων προστατευμένης εισόδου στην Ευρώπη, σ. 17.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).
(6) Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1).
(9) Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).
(10) 2016/0225(COD).
(11) Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 12).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).
(13) ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.
(14) Οδηγία 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ L 187 της 10.7.2001, σ. 45).


Κώδικας θεωρήσεων ***I
PDF 260kWORD 87k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η κοινή πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις βραχείας διάρκειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Η πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση του τουρισμού και των επιχειρήσεων, που συμβάλλει παράλληλα στην πρόληψη των κινδύνων ασφαλείας και παράτυπης μετανάστευσης προς την Ένωση.
(1)  Η κοινή πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις βραχείας διάρκειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Μια πολιτική θεωρήσεων που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες θα πρέπει να διευκολύνει τα ταξίδια των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ, και παράλληλα να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και να διατηρεί την ασφάλεια των λαών στο έδαφος της Ένωσης. Η κοινή πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να είναι συνεπής με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία, τη διαμονή και την κινητικότητα.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της Σύμβασης των Ηνωμένων κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλων συναφών διεθνών νομικών πράξεων.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης θα πρέπει να διευκολυνθεί κατά το δυνατόν για τους αιτούντες. Θα πρέπει να είναι σαφές ποιο είναι το αρμόδιο κράτος μέλος για την εξέταση αίτησης θεώρησης, ιδίως όταν η προβλεπόμενη επίσκεψη καλύπτει περισσότερα κράτη μέλη. Όπου είναι εφικτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων αίτησης θεώρησης. Θα πρέπει να θεσπιστούν προθεσμίες για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, ειδικότερα προκειμένου οι ταξιδιώτες να είναι σε θέση να προγραμματίζουν εκ των προτέρων και να αποφεύγουν τις περιόδους αιχμής στα προξενεία.
(4)  Η διαδικασία υποβολής αίτησης θεώρησης θα πρέπει να διευκολυνθεί και να έχει εύλογο κόστος κατά το δυνατόν για τους αιτούντες. Θα πρέπει να είναι σαφές ποιο είναι το αρμόδιο κράτος μέλος για την εξέταση αίτησης θεώρησης, ιδίως όταν η προβλεπόμενη επίσκεψη καλύπτει περισσότερα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων αίτησης θεώρησης. Θα πρέπει να θεσπιστούν προθεσμίες για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, ειδικότερα προκειμένου οι ταξιδιώτες να είναι σε θέση να προγραμματίζουν σε εύλογο χρόνο πριν από το ταξίδι και να αποφεύγουν τις περιόδους αιχμής στα προξενεία. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του κεκτημένου προς μια πραγματικά κοινή πολιτική θεωρήσεων, θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω οι διαδικασίες και οι όροι χορήγησης θεωρήσεων και να ενισχυθεί η ενιαία εφαρμογή τους.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Οι αιτήσεις θεώρησης και οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις εξετάζονται και λαμβάνονται από τα προξενεία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι παρόντα ή ότι εκπροσωπούνται από άλλο κράτος μέλος στις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης, και να διασφαλίζουν ότι τα προξενεία έχουν επαρκείς γνώσεις όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί σε τοπικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διαδικασίας υποβολής αίτησης θεώρησης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)   Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης για την υποβολή των αιτήσεων στο προξενείο σε τόπους όπου εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών έχει εξουσιοδοτηθεί να συγκεντρώνει αιτήσεις θεώρησης εκ μέρους τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στα κράτη μέλη με την οδηγία 2004/38/ΕΚ18, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2.
διαγράφεται
_________________
18 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 35.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Οι αιτούντες δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να προσκομίζουν ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση κατά την υποβολή αίτησης για θεώρηση βραχείας διάρκειας. Η ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση αποτελεί δυσανάλογη επιβάρυνση για τους αιτούντες θεώρηση και δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι θεωρήσεων βραχείας διαμονής παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο όσον αφορά τις δημόσιες ιατρικές δαπάνες στα κράτη μέλη σε σχέση με τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Το τέλος θεώρησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων δομών και του επαρκούς προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης. Το ύψος του τέλους θεώρησης θα πρέπει να αναθεωρείται ανά διετία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
(6)  Το τέλος θεώρησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της διεκπεραίωσης των θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων δομών και του επαρκούς προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ακεραιότητας της εξέτασης των αιτήσεων θεώρησης. Το ύψος του τέλους θεώρησης θα πρέπει να αναθεωρείται κάθε δύο έτη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Οι ρυθμίσεις υποδοχής των αιτούντων θα πρέπει να σέβονται δεόντως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αναφέρονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Οι αιτήσεις θεώρησης θα πρέπει να διεκπεραιώνονται χωρίς διακρίσεις, με επαγγελματικό τρόπο και με σεβασμό προς τους αιτούντες.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για θεώρηση στη χώρα κατοικίας τους, ακόμη και αν κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει προξενική παρουσία για τη συγκέντρωση αιτήσεων, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες έναντι αμοιβής που υπερβαίνει το γενικό μέγιστο επίπεδο.
(7)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για θεώρηση όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις έναντι αμοιβής που υπερβαίνει το γενικό μέγιστο επίπεδο.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Οι συμφωνίες εκπροσώπησης θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να αποφευχθούν τα εμπόδια στη σύναψη συμφωνιών αυτού του είδους μεταξύ των κρατών μελών. Το εκπροσωπούν κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την πλήρη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους.
(8)  Οι συμφωνίες εκπροσώπησης θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να διευκολυνθούν, και θα πρέπει να αποφευχθούν τα εμπόδια στη σύναψη συμφωνιών αυτού του είδους μεταξύ των κρατών μελών. Το εκπροσωπούν κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την πλήρη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας από ορισμένες τρίτες χώρες για την επανεισδοχή των υπηκόων τους που έχουν συλληφθεί σε παράτυπη κατάσταση και της μη αποτελεσματικής συνεργασίας των τρίτων αυτών χωρών στη διαδικασία επιστροφής, θα πρέπει να γίνει περιοριστική και προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 στο πλαίσιο ενός διαφανούς μηχανισμού βασισμένου σε αντικειμενικά κριτήρια, για την ενίσχυση της συνεργασίας συγκεκριμένης τρίτης χώρας για την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών.
(11)  Σε περίπτωση ικανοποιητικής συνεργασίας ή έλλειψης συνεργασίας ορισμένων τρίτων χωρών για την επανεισδοχή των υπηκόων τους που έχουν συλληφθεί σε παράτυπη κατάσταση και της ικανοποιητικής προθυμίας ή της μη αποτελεσματικής συνεργασίας των τρίτων αυτών χωρών στη διαδικασία επιστροφής, θα πρέπει να γίνει περιοριστική και προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 στο πλαίσιο ενός διαφανούς μηχανισμού βασισμένου σε αντικειμενικά κριτήρια, για την ενίσχυση ή την ενθάρρυνση της συνέχισης της συνεργασίας συγκεκριμένης τρίτης χώρας για την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή, η οποία θα πρέπει, σε συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, να εγγυάται αποτελεσματική δικαστική προσφυγή. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απόρριψης και τις διαδικασίες προσφυγής κατά απορριπτικών αποφάσεων θα πρέπει να παρέχονται στην κοινοποίηση της απόρριψης.
(12)  Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή, η οποία θα πρέπει να εγγυάται αποτελεσματική και άμεση δικαστική προσφυγή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απόρριψης και τις διαδικασίες προσφυγής κατά απορριπτικών αποφάσεων θα πρέπει να παρέχονται στην κοινοποίηση της απόρριψης.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τα δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τις διεθνείς συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό για το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ, το δικαίωμα στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή όπως ορίζεται στο άρθρο 7, το δικαίωμα ασύλου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 και τα δικαιώματα του παιδιού όπως ορίζονται στο άρθρο 24 του εν λόγω Χάρτη, καθώς και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Θα πρέπει να θεσπιστούν ευέλικτοι κανόνες που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν την από κοινού χρήση πόρων και να αυξήσουν την προξενική κάλυψη. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών («Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν»), θα μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε μορφή που θα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες με σκοπό την αύξηση της γεωγραφικής προξενικής κάλυψης, τη μείωση των εξόδων των κρατών μελών, την ενίσχυση της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αιτούντες θεώρηση.
(16)  Θα πρέπει να θεσπιστούν ευέλικτοι κανόνες που να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν την από κοινού χρήση πόρων και να αυξήσουν την προξενική κάλυψη. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών («Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν»), θα μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε μορφή που θα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες με σκοπό την αύξηση της γεωγραφικής προξενικής κάλυψης, τη μείωση των εξόδων των κρατών μελών, την ενίσχυση της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αιτούντες θεώρηση. Η κοινή πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης και να ευθυγραμμίζεται με τις άλλες ενωσιακές πολιτικές, όπως εκείνες που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις, το εμπόριο, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Τα συστήματα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη συμβάλλουν στη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για τους αιτούντες και τα προξενεία. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή λύση που θα επιτρέπει την πλήρη ψηφιοποίηση, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις πρόσφατες νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
(17)  Τα συστήματα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για τους αιτούντες και τα προξενεία. Θα πρέπει να αναπτυχθεί έως το 2025 μια κοινή λύση, με τη μορφή διαδικτυακής πλατφόρμας και ηλεκτρονικής θεώρησης της ΕΕ (E-visa), που θα διασφαλίζει την πλήρη ψηφιοποίηση, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις πρόσφατες νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θεώρησης για την κάλυψη των αναγκών των αιτούντων και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στον χώρο Σένγκεν. Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενίσχυση και η ενιαία εφαρμογή σαφών και εξορθολογισμένων διαδικαστικών εγγυήσεων.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της Σύμβασης των Ηνωμένων κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλων συναφών διεθνών νομικών πράξεων.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)   Θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εισαγωγή τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)
(27β)   Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την εναρμόνιση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται ο έλεγχος ότι τα κράτη μέλη σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, καθώς και ότι εφαρμόζουν τις αρχές της μη διάκρισης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων για πρόθεση διαμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων για πρόθεση διαμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, και για πρόθεση διαμονής, από επαγγελματίες των τομέων του αθλητισμού και του πολιτισμού, έως ένα έτος, χωρίς η διαμονή να υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στην επικράτεια οποιουδήποτε μεμονωμένου κράτους μέλους.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)
1α)  Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως προς τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), το συναφές διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων («Σύμβαση της Γενεύης»), τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την πρόσβαση σε διεθνή προστασία, ιδίως με την αρχή της μη επαναπροώθησης, και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, οι αποφάσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού εκδίδονται σε ατομική βάση.»·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)
1β)  Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια εφαρμογή ηλεκτρονικής θεώρησης (E-visa) έως το 2025.»
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)
12α.   Επαγγελματίες των τομέων του αθλητισμού και του πολιτισμού: Υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης, και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: καλλιτέχνες του θεάματος και το υποστηρικτικό τους προσωπικό, αθλητές επιπέδου πρωταθλητισμού και το υποστηρικτικό τους προσωπικό καθώς και, κατά περίπτωση, μέλη των οικογενειών των εν λόγω κατηγοριών, που απέδειξαν καταφανώς τα διοικητικά και εφοδιαστικά εμπόδια στη διοργάνωση περιοδείας ή αθλητικών αγώνων διαρκείας πέραν των τριών μηνών σε διάφορα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
3)  στο άρθρο 3 παράγραφος 5, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
3)  στο άρθρο 3 παράγραφος 5, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας διαμονής κράτους μέλους το οποίο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού ή κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν στην κατοχή τους μία από τις έγκυρες άδειες διαμονής που απαριθμούνται στο παράρτημα V, οι οποίες εκδόθηκαν από την Ανδόρρα, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τον Άγιο Μαρίνο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι οποίες εγγυώνται τη χωρίς όρους επανεισδοχή του κατόχου , ή έχουν στην κατοχή τους άδεια διαμονής για τις περιοχές της Καραϊβικής του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Αρούμπα, Κουρασάο, Άγιος Μαρτίνος, Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)·
γ)  υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης θεώρησης κράτους μέλους το οποίο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού ή κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή του Καναδά, της Ιαπωνίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή κάτοχοι έγκυρης θεώρησης για τις περιοχές της Καραϊβικής του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Αρούμπα, Κουρασάο, Άγιος Μαρτίνος, Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα), όταν ταξιδεύουν προς τη χώρα χορήγησης ή προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, ή όταν, μετά τη χρήση της θεώρησης, επιστρέφουν από τη χώρα χορήγησης·»·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β
β)  εάν η επίσκεψη περιλαμβάνει περισσότερους προορισμούς, ή εάν πρόκειται να γίνουν περισσότερες χωριστές επισκέψεις εντός περιόδου δύο μηνών, το κράτος μέλος η επικράτεια του οποίου αποτελεί τον κύριο προορισμό της επίσκεψης ή των επισκέψεων από την άποψη της διάρκειας της διαμονής, υπολογισμένης σε ημέρες· ή·
β)  εάν η επίσκεψη περιλαμβάνει περισσότερους προορισμούς, ή εάν πρόκειται να γίνουν περισσότερες χωριστές επισκέψεις εντός περιόδου δύο μηνών, το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο οργανισμός ή η επιχείρηση υποδοχής, κατά περίπτωση, ή το κράτος μέλος η επικράτεια του οποίου αποτελεί τον κύριο προορισμό της επίσκεψης ή των επισκέψεων από την άποψη της διάρκειας της διαμονής, υπολογισμένης σε ημέρες ή αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο κύριος προορισμός, τα κράτη μέλη από τα εξωτερικά σύνορα των οποίων ο αιτών προτίθεται να εισέλθει στην επικράτεια των κρατών μελών·
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
5α)  Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Εάν το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) ή β), δεν διαθέτει παρουσία ούτε εκπροσωπείται στην τρίτη χώρα όπου ο αιτών πρέπει να υποβάλει αίτηση θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 10, ο αιτών δικαιούται να υποβάλει την αίτηση:
α)  στο προξενείο ενός από τα κράτη μέλη προορισμού της προβλεπόμενης επίσκεψης,
β)  στο προξενείο του κράτους μέλους της πρώτης εισόδου, εάν το στοιχείο α) δεν μπορεί να εφαρμοστεί,
γ)  σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, στα προξενεία των κρατών μελών που διαθέτουν παρουσία στη χώρα στην οποία ο αιτών καταθέτει την αίτηση.
Όταν το προξενείο του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή το προξενείο του κράτους μέλους που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής βρίσκεται σε απόσταση άνω των 500 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του αιτούντος ή όταν το ταξίδι επιστροφής με δημόσιο μέσο μεταφοράς από τον τόπο κατοικίας του αιτούντος θα καθιστούσε απαραίτητη μια διανυκτέρευση, και όταν το προξενείο ενός άλλου κράτους μέλους βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του αιτούντος, ο αιτών δικαιούται να υποβάλει την αίτηση στο προξενείο του εν λόγω κράτους μέλους.»·
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)
5β)  Στο άρθρο 5, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2β. Εάν το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο δυνάμει των παραγράφων 1 ή 2 έχει συνάψει, σύμφωνα με το άρθρο 8, συμφωνία εκπροσώπησης με άλλο κράτος μέλος για την εξέταση των αιτήσεων και τη χορήγηση θεωρήσεων εξ ονόματός του, ο αιτών υποβάλλει την αίτηση θεώρησης στο προξενείο του κράτους μέλους που ενεργεί κατ’ εκπροσώπηση.»·
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να συμφωνήσει να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος το οποίο είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 5, για την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση θεωρήσεων εξ ονόματος του εν λόγω κράτους μέλους. Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος κατά περιορισμένο τρόπο μόνο για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και την καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων.
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, ένα κράτος μέλος μπορεί να συμφωνήσει να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος το οποίο είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 5, για την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση θεωρήσεων εξ ονόματος του εν λόγω κράτους μέλους. Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος κατά περιορισμένο τρόπο μόνο για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και την καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
βα)   στο άρθρο 8, η παράγραφος 6 τροποποιείται:
6.  Για να διασφαλισθεί ότι οι κακές υποδομές μεταφορών ή οι μεγάλες αποστάσεις σε συγκεκριμένη περιφέρεια ή γεωγραφική περιοχή δεν επιβάλλουν στους αιτούντες δυσανάλογη προσπάθεια προκειμένου να μεταβούν σε προξενείο, τα κράτη μέλη που δεν έχουν δικό τους προξενείο σε αυτή την περιφέρεια ή περιοχή προσπαθούν να συνάπτουν συμφωνίες εκπροσώπησης με κράτη μέλη που έχουν προξενεία σε αυτή την περιφέρεια ή περιοχή.
«6. Για να διασφαλισθεί ότι οι κακές υποδομές μεταφορών ή οι μεγάλες αποστάσεις σε συγκεκριμένη περιφέρεια ή γεωγραφική περιοχή δεν επιβάλλουν στους αιτούντες δυσανάλογη προσπάθεια προκειμένου να μεταβούν σε προξενείο, τα κράτη μέλη που δεν έχουν δικό τους προξενείο σε αυτή την περιφέρεια ή περιοχή προσπαθούν να συνάπτουν συμφωνίες εκπροσώπησης με κράτη μέλη που έχουν προξενεία σε αυτή την περιφέρεια ή περιοχή, για την καταπολέμηση των διακρίσεων που δημιουργούνται μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών λόγω της άνισης πρόσβασης στις προξενικές υπηρεσίες.
Τέτοιου είδους συμφωνία μπορεί επίσης να συνάπτεται με την εκπροσώπηση κράτους μέλους της ΕΕ που βρίσκεται σε γειτονική χώρα της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, εάν βρίσκεται εγγύτερα στην κατοικία του αιτούντος.»
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν το νωρίτερο έξι μήνες και για τους ναυτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το νωρίτερο εννέα μήνες πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης επίσκεψης και, κατά κανόνα, το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξή της.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν το νωρίτερο εννέα μήνες πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης επίσκεψης και, κατά κανόνα, το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξή της. Σε αιτιολογημένες μεμονωμένες επείγουσες περιπτώσεις, όπως όταν αυτό επιβάλλεται για επαγγελματικούς λόγους, για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, επιτρέπεται στο προξενείο να μην τηρήσει τη δεύτερη προθεσμία.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
αα)   Το άρθρο 9 παράγραφος 3 τροποποιείται
Σε αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις το προξενείο μπορεί να επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς προηγούμενη προκαθορισμένη συνάντηση ή ορίζεται αμέσως συνάντηση.
«Σε αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις το προξενείο μπορεί να επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς προηγούμενη προκαθορισμένη συνάντηση ή ορίζεται αμέσως συνάντηση.
Σε περίπτωση μη απάντησης, στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας, εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, προβλέπεται διορθωτικό μέτρο για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησης εν πάση περιπτώσει.»
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  από τους νόμιμους εκπροσώπους του αιτούντος·
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Οι αιτούντες εμφανίζονται αυτοπροσώπως κατά την υποβολή αίτησης για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 2, 3 και 7 στοιχείο β).
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 13, 42, 43 και 45, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικά μέσα.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
9α)  στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να ζητεί από τον αιτούντα να παρίσταται αυτοπροσώπως σε κάθε υποβολή αίτησης, με σκοπό τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων κάθε φορά. Για να δοθεί στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών η δυνατότητα να επαληθεύουν ότι έχουν συλλεχθεί τα βιομετρικά στοιχεία, χορηγείται στον αιτούντα απόδειξη παραλαβής μετά τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων.»·
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους αιτούντες να αποδεικνύουν ότι κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτούς και ότι διαθέτουν ιδιωτικό κατάλυμα ή ότι ισχύουν αμφότερα, συμπληρώνοντας έντυπο που καταρτίζει έκαστο κράτος μέλος. Το έντυπο αναφέρει ιδίως:
4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους αιτούντες να αποδεικνύουν ότι κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτούς και ότι διαθέτουν ιδιωτικό κατάλυμα ή ότι ισχύουν αμφότερα, συμπληρώνοντας έντυπο που καταρτίζει η Επιτροπή. Το έντυπο αναφέρει ιδίως:
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Πέραν της επίσημης γλώσσας ή γλωσσών του κράτους μέλους, το έντυπο συμπληρώνεται σε μία τουλάχιστον άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Υπόδειγμα του εντύπου αποστέλλεται στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή εγκρίνει το έντυπο μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2. Το έντυπο χρησιμοποιείται για να ενημερώνεται ο χορηγός/προσκαλών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες. Πέραν της επίσημης γλώσσας ή γλωσσών του κράτους μέλους, το έντυπο συμπληρώνεται σε μία τουλάχιστον άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 15
11)  το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:
Το άρθρο 15 διαγράφεται.
α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Κατάργηση της ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης
«1. Οι αιτούντες ομοιόμορφη θεώρηση μίας εισόδου αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή και ισχύουσα ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση για την κάλυψη των εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με επαναπατρισμό για ιατρικούς λόγους, επείγουσα ιατρική φροντίδα και επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη ή θάνατο κατά την πρόθεση διαμονής τους στην επικράτεια των κρατών μελών.»·
β)  στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Οι αιτούντες ομοιόμορφη θεώρηση πολλαπλών εισόδων αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή και ισχύουσα ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση που καλύπτει την περίοδο της πρώτης σκοπούμενης επίσκεψής τους.»·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 16
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 16
«Άρθρο 16
Τέλος θεώρησης
Τέλος θεώρησης
1.  Ο αιτών καταβάλλει τέλος θεώρησης ύψους 80 EUR.
1.  Ο αιτών καταβάλλει τέλος θεώρησης ύψους 80 EUR.
1α.  Οι αιτούντες των οποίων τα δεδομένα έχουν ήδη καταχωριστεί στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και των οποίων τα βιομετρικά στοιχεία έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 καταβάλλουν τέλη θεώρησης ύψους 60 EUR.
2.  Τα παιδιά άνω των έξι και κάτω των δώδεκα ετών καταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 40 EUR.
2.  Τα παιδιά άνω των δώδεκα και κάτω των δεκαοκτώ ετών καταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 40 EUR.
2α.  Οι αιτούντες που αποτελούν μέρος ομάδας που ταξιδεύει για αθλητικούς, πολιτισμικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς καταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 60 EUR.
4.  Απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος οι αιτούντες θεώρηση που ανήκουν σε μία από τις επόμενες κατηγορίες:
4.  Απαλλάσσονται από το εν λόγω τέλος οι αιτούντες θεώρηση που ανήκουν σε μία από τις επόμενες κατηγορίες:
α)  παιδιά κάτω των έξι ετών·
α)  παιδιά κάτω των δώδεκα ετών·
β)  μαθητές, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές οι οποίοι παραμένουν στη χώρα για σκοπούς μελέτης ή εκπαίδευσης·
β)  μαθητές, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές οι οποίοι παραμένουν στη χώρα για σκοπούς μελέτης ή εκπαίδευσης·
γ)  ερευνητές από τρίτες χώρες που ταξιδεύουν με σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας όπως ορίζεται στη σύσταση αριθ. 2005/761/ΕΚ27 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη διευκόλυνση της χορήγησης από τα κράτη μέλη ομοιόμορφων θεωρήσεων για παραμονή σύντομης διάρκειας για τους ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (21)·
γ)  ερευνητές από τρίτες χώρες, όπως ορίζονται στην οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου27, που ταξιδεύουν με σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας ή συμμετέχουν σε επιστημονικό σεμινάριο ή διάσκεψη·
δ)  εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
δ)  εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανισμών έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί·
ε)  μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.
5.  Είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από το τέλος θεώρησης:
5.  Είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από το τέλος θεώρησης:
α)  τα παιδιά άνω των έξι και κάτω δώδεκα ετών·
α)  τα παιδιά άνω των δώδεκα και κάτω δεκαοκτώ ετών·
β)  οι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων·
β)  οι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων·
γ)  οι νέοι έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
γ)  οι νέοι έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί·
δ)  οι αιτούντες θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος που χορηγείται για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος, ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, καθώς και οι δικαιούχοι ενωσιακού προγράμματος μετεγκατάστασης ή επανεγκατάστασης·
ε)  οι αιτούντες θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος.
6.  Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το ποσό του τέλους θεώρησης προς χρέωση μπορεί να μην εισπραχθεί ή να μειωθεί όταν αυτό το μέτρο εξυπηρετεί την προώθηση πολιτιστικών ή αθλητικών συμφερόντων καθώς και συμφερόντων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής και σε άλλους τομείς ζωτικού δημόσιου συμφέροντος ή για ανθρωπιστικούς λόγους.
6.  Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το ποσό του τέλους θεώρησης προς χρέωση μπορεί να μην εισπραχθεί ή να μειωθεί όταν αυτό το μέτρο εξυπηρετεί την προώθηση πολιτιστικών ή αθλητικών συμφερόντων, συμφερόντων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής και σε άλλους τομείς ζωτικού δημόσιου συμφέροντος ή για ανθρωπιστικούς λόγους, ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων.
______________________
_____________________
27 Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνα (ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15).
27 Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνα (ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15).»
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 17
13)  Το άρθρο 17 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 17
Τέλος εξυπηρέτησης
1.  Τέλος εξυπηρέτησης μπορεί να χρεώνεται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43. Το τέλος εξυπηρέτησης πρέπει να είναι ανάλογο προς τα έξοδα που βαρύνουν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 6.
1.  Τέλος εξυπηρέτησης μπορεί να χρεώνεται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43. Το τέλος εξυπηρέτησης πρέπει να είναι ανάλογο προς τα έξοδα που βαρύνουν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 6.
2.  Το τέλος εξυπηρέτησης καθορίζεται στη νομική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2.
2.  Το τέλος εξυπηρέτησης καθορίζεται στη νομική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2.
3.  Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το τέλος εξυπηρέτησης που επιβάλλεται σε έναν αιτούντα να αντανακλά δεόντως τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες. Επιπλέον, έχουν ως στόχο την εναρμόνιση του επιβαλλόμενου τέλους εξυπηρέτησης.
4.  Το τέλος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το ήμισυ του τέλους θεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, ανεξαρτήτως των πιθανών μειώσεων ή απαλλαγών από το τέλος θεώρησης που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6.
4.  Το τέλος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει το ήμισυ του τέλους θεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, ανεξαρτήτως των πιθανών μειώσεων ή απαλλαγών από το τέλος θεώρησης που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2, 4, 5 και 6. Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την υποβολή της αίτησης θεώρησης, συμπεριλαμβανομένων της διαβίβασης της αίτησης και του ταξιδιωτικού εγγράφου από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών προς το προξενείο και της επιστροφής του ταξιδιωτικού εγγράφου στον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.
5.  Το οικείο κράτος μέλος θα μεριμνήσει ώστε όλοι οι αιτούντες να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων απευθείας στα προξενεία του.
5.  Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλοι οι αιτούντες να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους απευθείας στα προξενεία του ή σε προξενείο κράτους μέλους με το οποίο έχει συμφωνία εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 40.
5α.  Στον αιτούντα χορηγείται απόδειξη μετά την καταβολή του τέλους θεώρησης.»
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
13α)  Άρθρο 19 – παράγραφος 3:
Όταν το αρμόδιο προξενείο κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αίτηση κρίνεται μη παραδεκτή και το προξενείο αμελλητί:
«Όταν το αρμόδιο προξενείο κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, ενημερώνει τον αιτούντα, επισημαίνει τις ελλείψεις, και επιτρέπει στον αιτούντα να τις διορθώσει, κατά περίπτωση. Εάν δεν διορθωθούν οι ελλείψεις, η αίτηση κρίνεται μη παραδεκτή και το προξενείο αμελλητί:
—  επιστρέφει το έντυπο της αίτησης και οιαδήποτε έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών,
—  επιστρέφει το έντυπο της αίτησης και οιαδήποτε έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών,
—  καταστρέφει τα ληφθέντα βιομετρικά δεδομένα,
—  καταστρέφει τα ληφθέντα βιομετρικά δεδομένα,
—  επιστρέφει το τέλος θεώρησης, και
—  επιστρέφει το τέλος θεώρησης, και
—  δεν εξετάζει την αίτηση.
—  δεν εξετάζει την αίτηση.»·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
13α)  στο άρθρο 19, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Κατά παρέκκλιση, αίτηση η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 δύναται να θεωρηθεί παραδεκτή για ανθρωπιστικούς λόγους ή για λόγους εθνικού συμφέροντος.
«4. Κατά παρέκκλιση, αίτηση η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 δύναται να θεωρηθεί παραδεκτή για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων.»
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
α)  στο σημείο 3, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  στο σημείο 3, το στοιχείο ε) διαγράφεται.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 21 – παράγραφος 8
8.  Κατά την εξέταση αίτησης θεώρησης, τα προξενεία δύνανται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις να διενεργούν συνέντευξη με τον αιτούντα και να ζητούν πρόσθετα έγγραφα.
8.  Κατά την εξέταση αίτησης θεώρησης, τα προξενεία δύνανται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις να διενεργούν συνέντευξη με τον αιτούντα και να ζητούν πρόσθετα έγγραφα. Οι εν λόγω συνεντεύξεις μπορούν να διενεργούνται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως φωνητικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις μέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 4
αα)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις προαναφερθείσες γνωστοποιήσεις.
«4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις προαναφερθείσες γνωστοποιήσεις.»
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
Λαμβάνονται αποφάσεις επί των αιτήσεων εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης που είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19.
Λαμβάνονται αποφάσεις επί των αιτήσεων εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης που είναι παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 19 ή εντός πέντε ημερολογιακών ημερών για τους αιτούντες θεώρηση των οποίων τα δεδομένα έχουν ήδη καταχωριστεί στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και των οποίων τα βιομετρικά στοιχεία συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 13.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ανώτατο όριο σε 45 ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης.
Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ανώτατο όριο σε 30 ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)
αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Επί των αιτήσεων λαμβάνονται αποφάσεις αμελλητί σε αιτιολογημένες μεμονωμένες επείγουσες περιπτώσεις, όπως όταν αυτό επιβάλλεται για επαγγελματικούς λόγους, για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων.»·
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Στους αιτούντες για τους οποίους τα προξενεία θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου και για τους οποίους δεν υφίστανται λόγοι απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 32, χορηγείται θεώρηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  για περίοδο ισχύος ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα τρεις θεωρήσεις εντός των δύο προηγούμενων ετών·
α)  για περίοδο ισχύος ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα τρεις θεωρήσεις εντός των δύο προηγούμενων ετών και, για τους ναυτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για περίοδο ισχύος ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα δύο θεωρήσεις εντός των δύο προηγούμενων ετών·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  για περίοδο ισχύος δύο ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα προηγούμενη θεώρηση πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος για ένα έτος·
β)  για περίοδο ισχύος δύο ετών, εφόσον ο αιτών έχει λάβει, εντός των δύο προηγούμενων ετών, θεώρηση πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος για ένα έτος·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  για περίοδο ισχύος πέντε ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα προηγούμενη θεώρηση πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος δύο ετών.
γ)  για περίοδο ισχύος πέντε ετών, εφόσον ο αιτών έχει λάβει, εντός των τριών προηγούμενων ετών, προηγούμενη θεώρηση πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος δύο ετών.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 γ
2γ.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση πολλαπλών εισόδων ισχύος έως και πέντε ετών στους αιτούντες που αποδεικνύουν την ανάγκη ή αιτιολογούν την πρόθεσή τους για συχνά και/ή τακτικά ταξίδια υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη χρήση των προηγούμενων θεωρήσεων, την οικονομική τους κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την επικράτεια των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της αιτούμενης από αυτούς θεώρησης.
2γ.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, χορηγείται θεώρηση πολλαπλών εισόδων ισχύος έως και πέντε ετών στους αιτούντες που αποδεικνύουν την ανάγκη ή αιτιολογούν την πρόθεσή τους για συχνά και/ή τακτικά ταξίδια, ιδίως λόγω της επαγγελματικής ή της οικογενειακής τους κατάστασης – για παράδειγμα σε επιχειρηματίες, σε δημόσιους υπαλλήλους που έχουν τακτικές επίσημες επαφές με κράτη μέλη και όργανα της ΕΕ, σε εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ταξιδεύουν με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και τη συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια, σε μέλη των οικογενειών πολιτών της Ένωσης, σε μέλη των οικογενειών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη και σε ναυτικούς – υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη χρήση των προηγούμενων θεωρήσεων, την οικονομική τους κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την επικράτεια των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της αιτούμενης από αυτούς θεώρησης.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 25 α
Άρθρο 25α
Άρθρο 25α
Συνεργασία για την επανεισδοχή
Συνεργασία για την επανεισδοχή
1.  Το άρθρο 14 παράγραφος 6, το άρθρο 16 παράγραφος 1 και παράγραφος 5 στοιχείο β), το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 24 παράγραφος 2 δεν ισχύουν για τους αιτούντες ή τις κατηγορίες αιτούντων που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας η οποία θεωρείται ότι δεν συνεργάζεται επαρκώς με τα κράτη μέλη για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών, βάσει συναφών και αντικειμενικών δεδομένων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
1.  Ανάλογα με τα επίπεδα συνεργασίας των τρίτων χωρών με τα κράτη μέλη όσον αφορά την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών, βάσει συναφών και αντικειμενικών δεδομένων, η εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1α και παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 24 παράγραφος 2 μπορεί εφεξής να προσαρμόζεται για κατηγορίες αιτούντων ή για όλους τους αιτούντες που είναι υπήκοοι της οικείας τρίτης χώρας όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή από το άρθρο 24 παράγραφος 2δ.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή από το άρθρο 24 παράγραφος 2δ.
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τη συνεργασία των τρίτων χωρών για την επανεισδοχή, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους ακόλουθους δείκτες:
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, τη συνεργασία των οικείων τρίτων χωρών για την επανεισδοχή, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους ακόλουθους δείκτες:
α)  τον αριθμό των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται για άτομα συγκεκριμένης τρίτης χώρας που διαμένουν παρανόμως στην επικράτεια των κρατών μελών·
α)  τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διοικητική ή δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
β)   τον αριθμό των πραγματικών επιστροφών ατόμων για τα οποία εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής ως ποσοστό του αριθμού των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται για τους πολίτες της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διέλθει από την επικράτειά τους, βάσει ενωσιακών ή διμερών συμφωνιών επανεισδοχής·
γ)   τον αριθμό των αιτήσεων επανεισδοχής που έχει αποδεχθεί η τρίτη χώρα ως ποσοστό του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε αυτήν.
β)  τον αριθμό των αιτήσεων επανεισδοχής που έχει αποδεχθεί η τρίτη χώρα από κράτος μέλος ως ποσοστό του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε αυτήν·
γ)  τα επίπεδα πρακτικής συνεργασίας στον τομέα των επιστροφών στα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιστροφής, όπως:
i)  την έγκαιρη συμβολή στις διαδικασίες ταυτοποίησης·
ii)  την παράδοση και την αποδοχή των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων·
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, που συζητούν το θέμα, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο συνεργασίας με την οικεία τρίτη χώρα στο πλαίσιο της επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών.
Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση της συνεργασίας μιας χώρας όσον αφορά την επανεισδοχή, εκτιμώνται τα ακόλουθα:
α)  συμμετοχή σε πιλοτικά έργα για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, και ως εκ τούτου συμβολή στην αποθάρρυνση της παράτυπης μετανάστευσης·
β)  αποδεδειγμένες προσπάθειες για την επανένταξη των επιστρεφόντων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιστροφών·
γ)  αποδεδειγμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, καθώς και των επακόλουθων παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων ατόμων (συμμετοχή σε δραστηριότητες οικοδόμησης ικανοτήτων και κατάρτισης, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της κακοποίησης και της εκμετάλλευσης).
Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συμπεράσματα της αξιολόγησης στο Κοινοβούλιο.
3.  Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή εάν αντιμετωπίζει ουσιαστικά και συνεχή πρακτικά προβλήματα κατά τη συνεργασία με τρίτη χώρα για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών με βάση τους ίδιους δείκτες που παρατίθενται στην παράγραφο 2.
3.  Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή εάν επισημαίνει ουσιαστικά και συνεχή προβλήματα καθώς και σημαντική βελτίωση της συνεργασίας με τρίτη χώρα όσον αφορά την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών με βάση τους ίδιους δείκτες που παρατίθενται στην παράγραφο 2.
4.   Η Επιτροπή εξετάζει κάθε κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 εντός προθεσμίας ενός μηνός.
Η Επιτροπή εξετάζει κάθε κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 εντός προθεσμίας 15 ημερών. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όσον αφορά τα αποτελέσματα της εξέτασής της.
5.   Εάν, βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 4, η Επιτροπή αποφασίσει ότι μια χώρα δεν συνεργάζεται επαρκώς και ότι επομένως είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης, έχει τη δυνατότητα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την οικεία τρίτη χώρα, να εκδώσει εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2:
4.   Βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την οικεία τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της επανεισδοχής, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αξιολόγηση και τις συζητήσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2, εάν η Επιτροπή αποφασίζει ότι μια χώρα:
α)   προσωρινή αναστολή της εφαρμογής είτε του άρθρου 14 παράγραφος 6, του άρθρου 16 παράγραφος 5 στοιχείο β), του άρθρου 23 παράγραφος 1 ή του άρθρου 24 παράγραφος 2 είτε ορισμένων ή όλων των εν λόγω διατάξεων για όλους τους υπηκόους της οικείας τρίτης χώρας ή για ορισμένες κατηγορίες τους, ή
α)  συνεργάζεται επαρκώς, εκδίδει εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2α, για ορισμένες κατηγορίες υπηκόων ή για όλους τους υπηκόους της οικείας τρίτης χώρας που υποβάλουν αίτηση θεώρησης στην επικράτεια της εν λόγω τρίτης χώρας:
i)  για τη μείωση του τέλους θεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2α,
ii)  για τη μείωση του χρόνου εντός του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1α,
iii)  για την αύξηση της περιόδου ισχύος των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 παράγραφος 2, και/ή
iv)  για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε έργα μετανάστευσης εργατικού δυναμικού.
β)  εφαρμόζοντας το τέλος θεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2α σε όλους τους υπηκόους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας ή σε ορισμένες κατηγορίες τους.
β)   δεν συνεργάζεται επαρκώς, έχει τη δυνατότητα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την οικεία τρίτη χώρα, να εκδώσει εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2α:
i)  για την προσωρινή τροποποίηση της εφαρμογής είτε του άρθρου 14 παράγραφος 6 είτε του άρθρου 23 παράγραφος 1, ή για την προσωρινή αναστολή του άρθρου 16 παράγραφος 5β, του άρθρου 23 παράγραφος 1 ή ορισμένων διατάξεών τους, ή του άρθρου 24 παράγραφος 2.»
6.  Η Επιτροπή αξιολογεί συνεχώς, βάσει των δεικτών της παραγράφου 2, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στη συνεργασία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών και, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την οικεία τρίτη χώρα, δύναται να αποφασίσει την κατάργηση ή την τροποποίηση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 5.
7.  Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στη συνεργασία για την επανεισδοχή με την εν λόγω τρίτη χώρα.»
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vii
αα)   στο άρθρο 32 παράγραφος 1, το στοιχείο vii) απαλείφεται.
vii)  δεν παρέχει αποδείξεις για την κατοχή επαρκούς και ισχύουσας ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης, εφόσον απαιτείται·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
αβ)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η απόφαση περί απορρίψεως και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται κοινοποιούνται στον αιτούντα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VΙ.
«2. Η απόφαση περί απορρίψεως και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται κοινοποιούνται στον αιτούντα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VΙ σε γλώσσα την οποία ο αιτών κατανοεί ή ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί.»·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
3.  Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή, η οποία, σε συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, εγγυάται αποτελεσματική δικαστική προσφυγή. Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την τελική απόφαση επί της αιτήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα VI.·
3.  Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή, η οποία, σε συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, εγγυάται αποτελεσματική δικαστική προσφυγή. Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την τελική απόφαση επί της αιτήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η προθεσμία προσφυγής ορίζεται σε τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα VI, σε γλώσσα την οποία ο αιτών κατανοεί ή ευλόγως τεκμαίρεται ότι κατανοεί
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α
3α.   Το τυποποιημένο υπόδειγμα για την κοινοποίηση και την αιτιολόγηση της απόρριψης, της ακύρωσης ή της ανάκλησης θεώρησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI διατίθεται τουλάχιστον στις ακόλουθες γλώσσες:
α)  στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους για το οποίο απαιτείται η θεώρηση· και
β)  στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής.
Εκτός από τις γλώσσες που αναφέρονται στο στοιχείο α), το έντυπο μπορεί να διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα ή γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.·
Η μετάφραση του εν λόγω εντύπου στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής διενεργείται στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν κατά το άρθρο 48.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 34 – σημείο 7
22γ)   στο άρθρο 34, η παράγραφος 7 τροποποιείται
7.  Οι κάτοχοι θεωρήσεων οι οποίες καταργήθηκαν ή ανακλήθηκαν δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή, εκτός εάν η θεώρηση ανακλήθηκε κατ’ αίτηση του κατόχου της σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την απόφαση περί καταργήσεως ή ανακλήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα VΙ.
«7. Οι κάτοχοι θεωρήσεων οι οποίες καταργήθηκαν ή ανακλήθηκαν δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή, εκτός εάν η θεώρηση ανακλήθηκε κατ’ αίτηση του κατόχου της σύμφωνα με την παράγραφο 3.Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους μέλους που έχει λάβει την απόφαση περί καταργήσεως ή ανακλήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους αιτούντες πληροφορίες σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα VΙ. Εάν ο δικαιούχος της ακυρωθείσας θεώρησης βρίσκεται ήδη στην επικράτεια κράτους μέλους, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο απόφασης επιστροφής έως ότου εξαντληθεί η προθεσμία προσφυγής ή κοινοποιηθεί δεόντως στον δικαιούχο η τελική απόφαση σχετικά με την προσφυγή.»
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 35 – παράγραφος 2
22β)  στο άρθρο 35, η παράγραφος 2 απαλείφεται·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 36 α – παράγραφος 3
3.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεσπίζει τις κατάλληλες δομές και διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης και τη διενέργεια όλων των επαληθεύσεων και της αξιολόγησης του κινδύνου, όπως ορίζεται στο άρθρο 21.
3.  Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεσπίζει τις κατάλληλες δομές και διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης και τη διενέργεια όλων των επαληθεύσεων και της αξιολόγησης του κινδύνου, όπως ορίζεται στο άρθρο 21. Το προσωπικό καταρτίζεται στη διαχείριση ψηφιακών αρχείων.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 24 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 37 – σημείο 2
24β)   στο άρθρο 37, η παράγραφος 2 τροποποιείται
2.  Η αποθήκευση και επεξεργασία των αυτοκόλλητων θεωρήσεων υπόκειται σε επαρκή μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της απάτης ή της απώλειας. Κάθε προξενείο τηρεί λογαριασμό των αποθεμάτων του σε αυτοκόλλητες θεωρήσεις και καταγράφει τον τρόπο χρήσης κάθε αυτοκόλλητης θεώρησης.
«2. Η αποθήκευση και επεξεργασία των αυτοκόλλητων θεωρήσεων υπόκειται σε επαρκή μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της απάτης ή της απώλειας. Κάθε προξενείο τηρεί λογαριασμό των αποθεμάτων του σε αυτοκόλλητες θεωρήσεις και καταγράφει τον τρόπο χρήσης κάθε αυτοκόλλητης θεώρησης. Κάθε σημαντική απάτη ή απώλεια πρέπει να καταγγέλλεται στην Επιτροπή.»
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 25
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 37 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Οι ατομικοί φάκελοι αιτήσεων τηρούνται επί ένα έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση επί της αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή σε περίπτωση προσφυγής, έως το τέλος της διαδικασίας προσφυγής.
Οι ατομικοί φάκελοι αιτήσεων τηρούνται επί δύο έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση επί της αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή σε περίπτωση προσφυγής, έως το τέλος της διαδικασίας προσφυγής.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 26 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 α (νέα)
26α)  στο άρθρο 38 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στα προξενεία υφίσταται διαδικασία υποβολής καταγγελιών για τους αιτούντες θεώρηση. Οι πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία διατίθενται στον ιστότοπο του προξενείου και, ενδεχομένως, του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την τήρηση αρχείου καταγγελιών.»·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 26 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
26β)   στο άρθρο 39, η παράγραφος 1 τροποποιείται
1.  Τα προξενεία των κρατών μελών μεριμνούν ώστε η υποδοχή των αιτούντων να γίνεται με ευγένεια.
«1. Τα προξενεία των κρατών μελών μεριμνούν ώστε η υποδοχή των αιτούντων να γίνεται με ευγένεια. Οι ρυθμίσεις υποδοχής των αιτούντων και διεκπεραίωσης των αιτήσεών τους θα πρέπει να σέβονται δεόντως τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αναφέρονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Οι αιτήσεις θεώρησης θα πρέπει να διεκπεραιώνονται χωρίς διακρίσεις, με επαγγελματικό τρόπο και με σεβασμό προς τους αιτούντες.»
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 26 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 39 – παράγραφος 3
26γ)  στο άρθρο 39, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Το προξενικό προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς διακρίσεις κατά προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
«3. Το προξενικό προσωπικό ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς διακρίσεις κατά προσώπων λόγω ιθαγένειας, βιολογικού φύλου, κοινωνικού φύλου, οικογενειακής κατάστασης, καταγωγής, πραγματικής ή πιθανολογούμενης θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.»·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 29 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 43 – παράγραφος 9
9.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εξασφαλίζουν ότι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών υπόκειται σε παρακολούθηση από τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679.
9.  Το οικείο κράτος μέλος εξακολουθεί να είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τους κανόνες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως των αρχών της μη διάκρισης και για της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και εξασφαλίζει ότι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών υπόκειται σε παρακολούθηση από τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 33 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ
γ)  εξασφάλιση κοινής μετάφρασης του εντύπου της αίτησης, κατά περίπτωση·
γ)  εξασφάλιση κοινής μετάφρασης του εντύπου της αίτησης και του τυποποιημένου υποδείγματος για την κοινοποίηση και την αιτιολόγηση της απόρριψης, της ακύρωσης ή της ανάκλησης θεώρησης, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 33 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο vi
vi)  τάσεις όσον αφορά τις απορρίψεις·
vi)  τάσεις όσον αφορά τις απορρίψεις και σχετικές αιτιολογήσεις·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 33 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν επαρκή ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση (περιλαμβανομένου ελέγχου του είδους της κάλυψης και, της ενδεχόμενης συμμετοχής ασφαλισμένου).
διαγράφεται
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 34 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 49
34α)   το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 49
«Άρθρο 49
Έκτακτες ρυθμίσεις για Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες
Έκτακτες ρυθμίσεις για Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες και για άλλους διεθνείς αθλητικούς αγώνες υψηλού επιπέδου
Τα κράτη μέλη που διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες εφαρμόζουν τις ειδικές διαδικασίες και τους όρους που διευκολύνουν τη χορήγηση θεώρησης και καθορίζονται στο παράρτημα XI.
Τα κράτη μέλη που διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και άλλους διεθνείς αθλητικούς αγώνες υψηλού επιπέδου, εφαρμόζουν τις ειδικές διαδικασίες και τους όρους που διευκολύνουν τη χορήγηση θεώρησης και καθορίζονται στο παράρτημα XI.»
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 35
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Άρθρο 50 β – παράγραφος 1
1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμελλητί και εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα δεν προβάλλεται αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.
1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμελλητί και εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα δεν προβάλλεται αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης διαβιβάζεται ταυτοχρόνως και χωρίς καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και σε αυτήν εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Τρία έτη μετά [την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η συνολική αυτή αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τους επιδιωκόμενους στόχους και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
1.  Δύο έτη μετά [την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η συνολική αυτή αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τους επιδιωκόμενους στόχους και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Το αργότερο ένα έτος μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την κατάργηση των αυτοκόλλητων θεωρήσεων και τη θέσπιση της ψηφιακής θεώρησης που καθιστά δυνατή την έκδοση θεώρησης Σένγκεν απλώς με την καταχώρισή της στο VIS και την αποστολή ηλεκτρονικής κοινοποίησης στον αιτούντα.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009
Παράρτημα XI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0434/2018).


Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο *
PDF 161kWORD 55k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0811),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0023/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0418/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετατόπισης της απάτης μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να επιτραπεί σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια σε σχέση με το επίπεδο της απάτης σε αυτά -ιδίως όσον αφορά την αλυσιδωτή απάτη- και τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση αυτής της απάτης, να εφαρμόσουν έναν ΓΜΑΕ.
(4)  Για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετατόπισης της απάτης μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να επιτραπεί σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια σε σχέση με το επίπεδο της απάτης σε αυτά -ιδίως όσον αφορά την αλυσιδωτή απάτη- και τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση αυτής της απάτης, να εφαρμόσουν έναν ΓΜΑΕ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη αυτά θα πρέπει να κληθούν να αποδείξουν ότι τα εκτιμώμενα οφέλη ως προς τη φορολογική συμμόρφωση και την είσπραξη φόρων τα οποία αναμένονται ως αποτέλεσμα της θέσπισης του ΓΜΑΕ υπερκαλύπτουν τις εκτιμώμενες συνολικές πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις καθώς και ότι οι επιχειρήσεις και οι φορολογικές διοικήσεις δεν θα επιβαρυνθούν με δαπάνες υψηλότερες εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή άλλων μέτρων ελέγχου.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Επιπλέον, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση ΓΜΑΕ και σε όμορα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο μετατόπισης της απάτης στο έδαφός τους, επειδή έχει επιτραπεί η χρήση αυτού του μηχανισμού σε άλλο κράτος μέλος, στα οποία κράτη μέλη άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση αυτής της απάτης.
διαγράφεται
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να εφαρμόσουν τον ΓΜΑΕ, θα πρέπει να τον εφαρμόσουν σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο ανά τιμολόγιο. Ο ΓΜΑΕ δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε κανένα συγκεκριμένο τομέα.
(6)  Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να εφαρμόσουν τον ΓΜΑΕ, θα πρέπει να τον εφαρμόσουν σε όλες τις μη διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο ανά συναλλαγή. Ο ΓΜΑΕ δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε κανένα συγκεκριμένο τομέα.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Προκειμένου να είναι δυνατό να αξιολογηθεί κατά πόσον η θέσπιση του ΓΜΑΕ σε ένα κράτος μέλος οδηγεί σε μετατόπιση της απάτης σε άλλα κράτη μέλη και να εκτιμηθεί ο βαθμός των πιθανών διαταραχών στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ειδική υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ και των λοιπών κρατών μελών. Όλες αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών θα πρέπει να υπόκεινται στις εφαρμοστέες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περί εμπιστευτικότητας. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισμούς για τη διασφάλιση των συμφερόντων των κρατών μελών και της Ένωσης στον τομέα της φορολογίας.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Έως τις 30 Ιουνίου 2022, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει, ως γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης (ΓΜΑΕ), ότι ο υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες η αξία των οποίων υπερβαίνει το όριο των 10 000 EUR ανά τιμολόγιο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193.
Έως τις 30 Ιουνίου 2022, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει, ως γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης (ΓΜΑΕ), ότι ο υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες η αξία των οποίων υπερβαίνει το όριο των 25 000 EUR ανά τιμολόγιο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  το έλλειμμα ΦΠΑ, εκφραζόμενο ως ποσοστό της συνολικής φορολογικής υποχρέωσης ΦΠΑ, υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 5 εκατοστιαίες μονάδες τη διάμεση τιμή του ελλείμματος ΦΠΑ της Κοινότητας·
α)  είχε το 2014, σύμφωνα με τη μέθοδο και τα στοιχεία που ορίζονται στην τελική έκθεση του 2016 για το έλλειμμα ΦΠΑ της 23ης Αυγούστου 2016, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή, έλλειμμα ΦΠΑ, εκφραζόμενο ως ποσοστό της συνολικής φορολογικής υποχρέωσης ΦΠΑ, που υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 15 εκατοστιαίες μονάδες τη διάμεση τιμή του ελλείμματος ΦΠΑ της Κοινότητας·
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  το επίπεδο αλυσιδωτής απάτης υπερβαίνει το 25% του συνολικού του ελλείμματος ΦΠΑ·
β)  έχει, με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει τη νομοθετική πρόταση για το άρθρο αυτό, κατά το έτος που καλύπτει η έκθεση που αναφέρεται στο σημείο α) επίπεδο αλυσιδωτής απάτης που υπερβαίνει το 25% του συνολικού του ελλείμματος ΦΠΑ· και
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
γ)  αποδεικνύει ότι άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στο έδαφός του.
γ)  αποδεικνύει ότι για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στο έδαφός του δεν επαρκούν άλλα μέτρα ελέγχου, αναφέροντας, ιδίως, τα μέτρα ελέγχου που έχουν εφαρμοστεί και τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους δεν έχουν αποδώσει, καθώς και τους λόγους για τους οποίους η διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ έχει αποδειχθεί ανεπαρκής· και
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  αποδεικνύει ότι τα εκτιμώμενα οφέλη ως προς τη φορολογική συμμόρφωση και την είσπραξη φόρων τα οποία αναμένονται ως αποτέλεσμα της θέσπισης του ΓΜΑΕ, υπερκαλύπτουν κατά τουλάχιστον 25 % τις αναμενόμενες συνολικές πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις· και
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις και οι φορολογικές διοικήσεις δεν θα επιβαρυνθούν, ως αποτέλεσμα της θέσπισης του ΓΜΑΕ, με δαπάνες υψηλότερες εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή άλλων μέτρων ελέγχου.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Το κράτος μέλος επισυνάπτει στην αναφερόμενη στην παράγραφο 4 αίτηση τον υπολογισμό του ελλείμματος ΦΠΑ σύμφωνα με τη μέθοδο και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην τελευταία δημοσιευθείσα από την Επιτροπή έκθεση για το έλλειμμα ΦΠΑ.
Το κράτος μέλος επισυνάπτει στην αναφερόμενη στην παράγραφο 4 αίτηση τον υπολογισμό του ελλείμματος ΦΠΑ σύμφωνα με τη μέθοδο και τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην τελευταία δημοσιευθείσα από την Επιτροπή έκθεση για το έλλειμμα ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 2
2.  Έως τις 30 Ιουνίου 2022, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι ο υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες η αξία των οποίων υπερβαίνει το όριο των 10 000 EUR ανά τιμολόγιο, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος:
διαγράφεται
α)  έχει κοινά σύνορα με κράτος μέλος το οποίο έχει λάβει άδεια να εφαρμόσει τον ΓΜΑΕ·
β)  αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετατόπισης της απάτης προς το έδαφός του επειδή έχει επιτραπεί η χρήση του ΓΜΑΕ στο εν λόγω κράτος μέλος·
γ)  αποδεικνύει ότι άλλα μέτρα ελέγχου δεν είναι επαρκή για την καταπολέμηση της απάτης στο έδαφός του.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές υποχρεώσεις ηλεκτρονικής αναφοράς για όλα τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα και, ειδικότερα, για τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα τα οποία παραδίδουν ή παραλαμβάνουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που υπόκεινται στον συγκεκριμένο μηχανισμό.
3.  Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές υποχρεώσεις ηλεκτρονικής αναφοράς για όλα τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα και, ειδικότερα, για τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα τα οποία παραδίδουν ή παραλαμβάνουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που υπόκεινται στον συγκεκριμένο μηχανισμό, ώστε να διασφαλιστούν η αποτελεσματική λειτουργία και παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΜΑΕ.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  αναλυτική αιτιολόγηση του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2·
α)  αναλυτική αιτιολόγηση για το κατά πόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1· και
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΓΜΑΕ και την περίοδο που θα καλύπτει ο ΓΜΑΕ·
β)  την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΓΜΑΕ και την περίοδο που θα καλύπτει ο ΓΜΑΕ· και
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  μέτρα που λαμβάνονται για την ενημέρωση των υποκείμενων στον φόρο προσώπων για την εφαρμογή του ΓΜΑΕ·
γ)  μέτρα που λαμβάνονται για την ενημέρωση των υποκείμενων στον φόρο προσώπων για την εφαρμογή του ΓΜΑΕ· και
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  αναλυτική περιγραφή των συνοδευτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
δ)  αναλυτική περιγραφή των συνοδευτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή το αργότερο δύο έτη από την έναρξη εφαρμογής του ΓΜΑΕ. Η εν λόγω έκθεση παρέχει αναλυτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΓΜΑΕ.
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή σε όλα τα κράτη μέλη:
α)  τα ονόματα των προσώπων τα οποία, κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας εφαρμογής του ΓΜΑΕ, έχουν υποβληθεί σε διαδικασία, ποινική ή διοικητική, που αφορά απάτη στον τομέα του ΦΠΑ·
β)  τα ονόματα των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση νομικών προσώπων, των ονομάτων των διευθυντών τους, των οποίων η εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ του κράτους μέλους τους τερματίστηκε μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ· και
γ)  τα ονόματα των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση νομικών προσώπων, των ονομάτων των διευθυντών τους, τα οποία δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΠΑ για δύο συνεχείς φορολογικές περιόδους μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) υποβάλλονται το αργότερο 3 μήνες μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ και, στη συνέχεια, ενημερώνονται κάθε τρεις μήνες. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο γ) υποβάλλονται το αργότερο εννέα μήνες μετά τη θέσπιση του ΓΜΑΕ και, στη συνέχεια, ενημερώνονται κάθε τρεις μήνες.
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τον ΓΜΑΕ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή το αργότερο ένα έτος από την έναρξη εφαρμογής του ΓΜΑΕ. Η εν λόγω έκθεση παρέχει αναλυτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΓΜΑΕ.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199 γ – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τον μηχανισμό υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στο έδαφός τους η εφαρμογή του ΓΜΑΕ από άλλα κράτη μέλη, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2019, εφόσον ο ΓΜΑΕ έχει εφαρμοστεί επί τουλάχιστον ένα έτος σε ένα κράτος μέλος έως εκείνη την ημερομηνία.
Τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τον μηχανισμό υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει στο έδαφός τους η εφαρμογή του ΓΜΑΕ από άλλα κράτη μέλη. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται ένα έτος εφαρμογής του ΓΜΑΕ σε ένα κράτος μέλος.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο α
α)  την εξέλιξη του ελλείμματος ΦΠΑ·
διαγράφεται
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
Εφαρμόζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
PDF 143kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα (2018/2092(INI))
P8_TA(2018)0497A8-0365/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο που ενσωματώνει το κεκτημένο του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11997D/PRO/02),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης του 2005,

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία, της 29ης Σεπτεμβρίου 2010 (14142/2010) και της 8ης Ιουλίου 2011 (14142/1/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία, της 7ης Δεκεμβρίου 2011 (14302/3/11),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 9ης και 10ης Ιουνίου 2011, της 22ας και 23ης Σεπτεμβρίου 2011, της 25ης και 26ης Οκτωβρίου 2012, της 7ης και 9ης Μαρτίου 2013 και της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σένγκεν(2),

–  έχοντας υπόψη την όγδοη εξαμηνιαία έκθεση της Επιτροπής για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν της 15ης Δεκεμβρίου 2015 (COM(2015)0675),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EΕ) 2017/1908 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία (15820/1/2017),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0365/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία υιοθέτησαν το κεκτημένο του Σένγκεν κατά την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Βουλγαρία εξέδωσε τη δήλωση ετοιμότητάς της για την έναρξη των αξιολογήσεων από την ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση του Σένγκεν (SCH-EVAL), στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 και το 2008 η Ρουμανία εξέδωσε τη δήλωση ετοιμότητάς της για την έναρξη των αξιολογήσεων που πραγματοποίησε η SCH-EVAL·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του Σένγκεν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και το επίπεδο ετοιμότητας των δυο χωρών προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή όλες τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν επιβεβαιώθηκαν από τους εμπειρογνώμονες της SCH-EVAL και από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 9ης και 10ης Ιουνίου 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο απόφασής του της 8ης Ιουλίου 2011, το Συμβούλιο επαλήθευσε ότι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν είχαν εκπληρωθεί σε όλους τους τομείς, και ειδικότερα στους τομείς της προστασίας των δεδομένων, των εναέριων συνόρων, των χερσαίων συνόρων, της αστυνομικής συνεργασίας, του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, των θαλάσσιων συνόρων και των θεωρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την πρόκληση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του Σένγκεν έχει οδηγήσει και στις δύο χώρες σε ριζική αναδιάρθρωση των οικείων συστημάτων επιτήρησης των συνόρων και σε επενδύσεις στην αυξημένη ικανότητα επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης του 2005, η ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης του Σένγκεν είναι το μόνο προαπαιτούμενο για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο ετοιμότητας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν αναγνωρίστηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων με διάφορες ευκαιρίες, καθώς και από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, για τελευταία φορά με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2017 και με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο απόφασής του της 29ης Σεπτεμβρίου 2010, το Συμβούλιο πρότεινε την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο νομοθετικό του ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011 το Κοινοβούλιο ενέκρινε την απόφαση αυτή και ζήτησε από το Συμβούλιο να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Κοινοβουλίου εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2011, η Προεδρία του Συμβουλίου παρουσίασε πρόταση για τη μερική εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και ειδικότερα την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά θαλάσσια και εναέρια σύνορα μόνο, προβλέποντας χωριστή απόφαση σε μεταγενέστερη φάση για τα χερσαία σύνορα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επιβεβαίωσε επανειλημμένα τη δέσμευσή του να εξαρτήσει οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση περί κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από μια προσέγγιση δύο σταδίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη απόφασης από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχει αναβληθεί επανειλημμένα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, χορηγήθηκε στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία παθητική πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο απόφασής του της 18ης Απριλίου 2018, το Συμβούλιο πρότεινε την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και στα δυο κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η Πράξη Προσχώρησης του 2005 ούτε ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν προβλέπουν τον καθορισμό διαφορετικών χρονικών πλαισίων για την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι προηγούμενες διευρύνσεις του χώρου Σένγκεν έγιναν με ενιαία νομοθετική πράξη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος Σένγκεν συνιστά μοναδικό επίτευγμα, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων διαμέσου των εσωτερικών συνόρων του Σένγκεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό κατέστη εφικτό μέσω διαφόρων αντισταθμιστικών μέτρων, όπως η θέσπιση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών) και η δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν από τα κράτη μέλη και για την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της λειτουργίας του χώρου Σένγκεν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στην Ένωση και η επαναφορά τους στον χώρο Σένγκεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στις ζωές των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι επωφελούνται από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ, και κλονίζει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει συνέπειες στις άμεσες επιχειρησιακές και επενδυτικές δαπάνες για τους διασυνοριακούς εργαζομένους, τους τουρίστες, τις εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών και τις δημόσιες διοικήσεις, με βαρύτατη επίδραση στις οικονομίες των κρατών μελών και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχει αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές και τις εισαγωγές από και προς τα δύο κράτη μέλη, καθώς και στις μεταφορές από και προς ορισμένους από τους μεγαλύτερους μη στρατιωτικούς λιμένες και λιμένες εμπορευματικών μεταφορών της Ευρώπης, πράγμα που μεταφράζεται σε διαφυγόντα κέρδη και αυξημένες δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς, οι δαπάνες που συνδέονται με την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων για την Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνονται μεταξύ 0,05 δισεκατομμυρίου EUR και 20 δισεκατομμυρίων EUR σε κατ’ αποκοπή δαπάνες και σε 2 δισεκατομμύρια EUR σε ετήσιες λειτουργικές δαπάνες(6)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στην Ένωση και η επαναφορά τους στον χώρο Σένγκεν φαίνεται ότι συνδέονται με την αντίληψη περί απειλών κατά της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής ασφάλειας και όχι με αξιόπιστα στοιχεία για την ύπαρξη σοβαρής απειλής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ως αποτέλεσμα της πλήρους εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν σε κράτη μέλη που έχουν ήδη προσχωρήσει δεν έχει οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν το 2007 συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά εγκλημάτων περί την περιουσία, τόσο στα δύο κράτη μέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στον χώρο Σένγκεν όσο και στα υφιστάμενα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν, και δεν έχει εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ(7)·

1.  υπενθυμίζει ότι όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν εκπληρώθηκαν από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία το 2011·

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, στα επτά έτη που μεσολάβησαν έκτοτε, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να λάβει απόφαση για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, παρά τις επανειλημμένες σχετικές εκκλήσεις τόσο της Επιτροπής όσο και του Κοινοβουλίου·

3.  εκτιμά ότι η πρόταση να κατατμηθεί η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε δύο χωριστές νομικές πράξεις προκειμένου να οριστούν διαφορετικά χρονικά πλαίσια για την κατάργηση των ελέγχων στα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα, συνιστά σημαντική απομάκρυνση από το κείμενο του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2010 που είχε εγκριθεί από το Κοινοβούλιο·

4.  υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο μπορεί να λάβει απόφαση μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο – υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης του 2005· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο εάν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο με το νομοθετικό ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011·

5.  εκφράζει την ανησυχία μήπως η καθιέρωση μιας προσέγγισης δύο σταδίων επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική διεύρυνση του χώρου Σένγκεν· τονίζει ότι η αδυναμία να επιτευχθεί συναίνεση στο Συμβούλιο θέτει υπό αμφισβήτηση την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών της ΕΕ και την αξιοπιστία της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη διαρκή συρρίκνωση της στήριξης της κοινής γνώμης στις κοινές πολιτικές της ΕΕ με την επίδειξη άνισης μεταχείρισης προς τα κράτη μέλη και τη θέσπιση τεχνητών διαχωριστικών γραμμών εντός της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία μήπως αυτές οι μεθοδεύσεις συμβάλουν στην άνοδο του λαϊκισμού και του εθνικισμού σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, δημιουργώντας θεμελιακό πρόβλημα στη λειτουργία της ΕΕ·

6.  τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων διαμέσου των εσωτερικών συνόρων, που απορρέει από την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΕ· τονίζει ότι η λειτουργία και η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν δεν θα πρέπει να επηρεαστεί αρνητικά από ανεπάρκειες σε άλλα πεδία πολιτικής της ΕΕ όπως π.χ. στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου·

7.  επικροτεί την έγκριση, από το Συμβούλιο, της απόφασης της 12ης Οκτωβρίου 2017 που χορηγεί σε Βουλγαρία και Ρουμανία παθητική πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, όπως και της πρότασης του Συμβουλίου για την πλήρη εφαρμογή και στα δύο αυτά κράτη μέλη των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η έγκριση αυτών των αποφάσεων δεν ήρθε αμέσως μετά την επαλήθευση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης Σένγκεν το 2011, αλλά δρομολογήθηκε ως ad hoc μέτρο με σκοπό την συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις εφαρμογής του συστήματος εισόδου/εξόδου, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2020· εκτιμά ότι αυτές οι νομικές πράξεις αποτελούν ένα βήμα προς την κατεύθυνση του να κλείσουν τα κενά πληροφόρησης μεταξύ των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν και εκείνων που το εφαρμόζουν εν μέρει· εμμένει στην άποψη ότι η έγκριση των πράξεων αυτών δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει για να καθυστερήσει κι άλλο η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτ