Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси)
 Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
 Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония ***
 Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
 Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония ***
 Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
 Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) ***
 Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I
 Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I
 Пакет за единния пазар
 Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма
 Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност
 Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана
 Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017г. и политиката на Европейския съюз в тази област
 Създаване на Европейски фонд за отбрана***I
 Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I
 Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна
Текстове (3317 kb)
Правна информация - Политика за поверителност