Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 12 december 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel)
 Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär
 Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019
 Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019
 Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan ***
 Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan
 Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan ***
 Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution)
 Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien (Kroatiens anslutning) ***
 Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I
 Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I
 Inremarknadspaketet
 Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor
 Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
 Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
 Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området
 Inrättande av Europeiska försvarsfonden ***I
 Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I
 Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina
Texter
Slutlig utgåva (1986 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy