Показалец 
Приети текстове
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси)
 Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
 Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония ***
 Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
 Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония ***
 Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
 Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) ***
 Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I
 Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I
 Пакет за единния пазар
 Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма
 Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност
 Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана
 Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017г. и политиката на Европейския съюз в тази област
 Създаване на Европейски фонд за отбрана***I
 Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I
 Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси)
PDF 124kWORD 50k
Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г.(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(6),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2018, приет от Комисията на 12 октомври 2018 г. (COM(2018)0704),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018, приета от Съвета на 26 ноември 2018 г. и предадена на Парламента на същия ден (13961/2018 – C8-0488/2018),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0399/2018),

А.  като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 6/2018 е да се актуализира както разходната, така и приходната част на бюджета, за да се вземат предвид последните промени;

Б.  като има предвид, че по отношение на разходната част, проект на коригиращ бюджет № 6/2018 намалява бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове съответно с 48,7 милиона евро и 44,7 милиона евро по функция 1а „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ и функция 2 „Устойчив растеж — природни ресурси“;

В.  като има предвид, че по отношение на приходната част, проект на коригиращ бюджет № 6/2018 се отнася до преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси (т.е. мита и налози в сектора на захарта), за базите за данъка върху добавената стойност (ДДС) и за брутния национален доход (БНД), както и до включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство и тяхното финансиране, всички те засягащи разпределението на вноските собствени ресурси от държавите членки в бюджета на Съюза;

1.  приветства факта, че изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. най-накрая достига нормален ритъм и води само до незначителна корекция на разходната част в сравнение с изключително значителните коригиращи бюджети, приети през 2016 г. и 2017 г.; насърчава Комисията и държавите членки да компенсират големите забавяния, натрупани през последните три години;

2.  отбелязва техническия процес на възстановяване на баланса на собствените ресурси, станал необходим вследствие на преразглеждането на прогнозата за традиционните собствени ресурси и ДДС и поради актуализациите на корекцията за Обединеното кралство;

3.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2018;

4.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2018 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(3) OВ L 57, 28.2.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
PDF 133kWORD 51k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1), и по-специално член 11 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 30 ноември 2018 г. (COM(2018)0900), в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид заключенията от тристранната среща във връзка с бюджета на 4 декември 2018 г.,

—  като взе предвид позицията относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 11 декември 2018 г. и предадена на Парламента на същия ден (15205/2018 – C8-0499/2018),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0455/2018),

A.  като има предвид, че Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането за дадена финансова година на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции;

Б.  като има предвид, че Комисията е предложила да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни наличното финансиране в общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година, над тавана по функция 3, със сумата от 985 629 138 EUR за финансиране на мерки в областта на миграцията, бежанците и сигурността;

В.  като има предвид, че по време на тристранната среща на 4 декември 2018 г. представителите на Парламента и Съвета постигнаха съгласие за по-нататъшно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост в размер на 178 715 475 EUR в резултат на допълнителното финансиране за програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ в подфункция 1а;

1.  изразява съгласие за мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 1 164 344 613 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

2.  заявява отново, че мобилизирането на средства по този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

3.  изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията във връзка с поети задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР;

4.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост с цел засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС, както и за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2019/276.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.
PDF 127kWORD 51k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))
P8_TA(2018)0502A8-0453/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0281 – C8‑0221/2018),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид резултатите от тристранната среща от 4 декември 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0453/2018),

А.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014, който измени Регламент (ЕО) № 2012/2002, сума в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2019/277.)

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
PDF 190kWORD 64k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 („Регламента за МФР“)(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2018 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета(6)

—  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2018 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година(7),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 21 юни 2018 г. (COM(2018)0600),

—  като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 4 септември 2018 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2018 г. (11737/2018 – C8‑0410/2018),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2018 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година(9),

—  като взе предвид факта, че помирителният комитет не постигна споразумение по общ проект в рамките на срока от двадесет и един дни, посочен в член 314, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 30 ноември 2018 г. (COM(2018)0900), в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид заключенията от тристранната среща във връзка с бюджета от 4 декември 2018 г.,

—  като взе предвид позицията относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 11 декември 2018 г. (15205/2018 – C8‑0499/2018),

—  като взе предвид член 88 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0454/2018),

1.  припомня, че „проектопакетът“, който беше договорен след трудни и интензивни преговори между Европейския парламент и Съвета по време на тристранната среща на 4 декември 2018 г., се състои от две части: бюджета на Съюза за 2019 г., определен на 165 795,6 милиона евро и 148 198,9 милиона евро, съответно под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, и четири съвместни изявления, както и едно едностранно изявление;

2.  подчертава, че, въпреки че проектобюджетът във вида, в който е изменен от Съвета, не отговаря изцяло на реалната необходимост от устойчив, съгласуван и ефективен бюджет на Съюза, целта на Парламента е да осигури за Съюза бюджет, който да може да обезпечи осезаеми ползи за гражданите и предприятията;

3.  приветства договореното общо ниво на бюджетните кредити за поети задължения, което представлява увеличение с 1 728 милиона евро спрямо първоначално определеното от Съвета равнище; изразява задоволство, че постигнатите по време на преговорите увеличения на стойност 943 милиона евро съответстват на основните политически приоритети на Парламента, а именно за подкрепа на изследователите, младите хора, МСП, справянето с първопричините за миграцията, изменението на климата, увеличаването на сигурността за европейските граждани и отбраната;

4.  приветства увеличението на общото равнище на бюджетните кредити за плащания, договорени за 2019 г., с 2,4% спрямо 2018 г.; отбелязва обаче, че равнището на плащанията представлява едва 0,9% от БНД на Съюза; подчертава значението на съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания, в което Парламентът и Съветът се ангажират да вземат необходимите решения за покриване на всички надлежно обосновани потребности;

5.  изразява съжаление за това, че под претекста, че не разполага с необходимото време да анализира този въпрос, Съветът принципно отказа, в контекста на бюджетната процедура за 2019 г., всякаква дискусия за използването на новия член 15, параграф 3 от Финансовия регламент, който позволява отменените суми за научни изследвания да бъдат предоставяни отново в рамките на годишната бюджетна процедура; поради това приканва Комисията да докладва най-малко два пъти годишно специално за отменените суми за изследователски програми и да предостави цялата необходима информация и всички елементи във връзка с член 15, параграф 3, като предложи използването му в контекста на бюджетната процедура за 2020 г.;

6.  изразява отново съжаление за това, че Парламентът, в качеството си на един от двата клона на бюджетния орган, не беше надлежно включен от Съвета и Комисията в разискванията относно удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция; изразява съжаление за безкомпромисната позиция на Съвета относно финансирането на втория транш на Механизма за бежанците в Турция, за който 2 милиарда евро ще бъдат предоставени от бюджета на Съюза, а 1 милиард евро – от държавите членки; посочва отново своята дългогодишна позиция, че новите инициативи не трябва да се финансират за сметка на съществуващи външни проекти на Съюза; припомня, че поради нежеланието на Съвета таваните по настоящата МФР не бяха увеличени при междинния преглед, поради което МФР не осигурява достатъчна гъвкавост, за да се реагира на непредвидени обстоятелства; подчертава, че трябва да бъдат извлечени поуки за МФР за периода след 2021 г., за да се избегне, наред с другото, създаването на бюджетни спътници като Механизма за бежанците в Турция;

7.  в съответствие със съвместното изявление, договорено между Парламента, Съвета и Комисията, настоява договореното увеличение по програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ в размер на 100 милиона евро чрез коригиращ бюджет през 2019 г. да не бъде финансирано посредством преразпределение от други програми, а с нови бюджетни кредити;

8.  с оглед на увеличената подкрепа, която Европол предоставя на държавите членки в рамките на сътрудничеството в областта на правоприлагането, и участието на Службата в борбата срещу тероризма и киберпрестъпността, приветства създаването на 10 допълнителни длъжности и свързаното с това увеличение на бюджетните кредити за Европол;

9.  приветства създаването на 5 длъжности и съответното увеличение на бюджетните кредити от Комисията в проектобюджета за 2019 г., за да се предотврати възникването на затруднения, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху производителността на съдилищата в контекста на новите дейности, осъществявани от Съда, и на непрекъснатото нарастване на работната натовареност, особено във връзка с Брексит; посочва обаче, че това, от което Съдът на ЕС наистина се нуждаеше, бяха 16 нови постоянни длъжности за спомагателните служби;

10.  приветства увеличението на средствата по бюджетния ред на ЕСВД за капацитета за стратегическа комуникация, за да може Съюзът да даде по-силен координиран отговор на предизвикателството, свързано с дезинформацията;

11.  одобрява позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, както и съвместните изявления, приложени към настоящата резолюция;

12.  възлага на своя председател да обяви, че общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година е окончателно приет и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРОЕКТОПАКЕТ

Бюджет за 2019 г. – Съвместни заключения

Настоящите съвместни заключения обхващат следните раздели:

1.  Бюджет за 2019 г.

2.  Изявления

ОБЗОР

Съгласно проектопакета:

—  общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) в бюджета за 2019 г. се определя на 165 795,6 млн. евро. Общо това оставя марж под таваните по МФР за 2019 г. в размер на 1 291,1 млн. евро под формата на БКПЗ;

—  общото равнище на бюджетните кредити за плащания (БКП) в бюджета за 2019 г. се определя на 148 198,9 млн. евро;

—  от Инструмента за гъвкавост за 2019 г. за подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) и за функция 3 (Сигурност и гражданство) е мобилизирана сумата 1 164,3 млн. евро под формата на БКПЗ;

—  общият марж за поетите задължения се използва в размер на 1 476,0 млн. евро за подфункция 1a (Конкурентоспособност за растеж и работни места), подфункция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване) и функция 4 (Глобална Европа);

—  маржът за непредвидени обстоятелства, мобилизиран през 2017 г., се компенсира с 253,9 млн. евро чрез неразпределените маржове по функция 5 (Администрация);

—  Комисията изчислява БКП за 2019 г. във връзка с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2016, 2017, 2018 и 2019 г. на 961,9 млн. евро.

1.  БЮДЖЕТ за 2019 г.

Европейският парламент и Съветът са постигнали споразумение по съвместните заключения, изложени в раздели 1.1—1.6 по-долу.

1.1.  Хоризонтални въпроси

Децентрализирани агенции

Вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията във втория проектобюджет (ПБ).

Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за всички изпълнителни агенции се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

Пилотни проекти/Подготвителни действия

Беше договорен пакет от 75 пилотни проекта/подготвителни действия (ПП/ПД) съгласно предложеното от Комисията във втория ПБ. Когато се счита, че дадени пилотни проекти или подготвителни действия са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на това действие.

Този пакет, предложен от Европейския парламент при неговото четене на първоначалния ПБ, е напълно съобразен с таваните за ПП/ПД във Финансовия регламент.

1.2.  Разходни функции във финансовата рамка – бюджетни кредити за поети задължения

Подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места)

БКПЗ се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ, но с корекциите, посочени в таблицата по-долу.

 

 

 

 

(в евро)

Бюджетен ред/ Програма

Наименование

Промени в бюджетните кредити за поети задължения

Втори ПБ за 2019 г.

Бюджет за 2019 г.

Разлика

1.1.31

„Хоризонт 2020“

 

 

+150 000 000

08 02 03 04

Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко

252 946 905

260 946 905

+8 000 000

08 02 08

Инструмент за МСП

541 589 527

641 589 527

+100 000 000

09 04 01 01

Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии

429 937 089

442 937 089

+13 000 000

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска—Кюри“ — генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

916 586 364

945 586 364

+29 000 000

1.1.5

Образование, обучение и спорт („Еразъм+“)

 

+40 000 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

2 411 836 200

2 441 036 200

+29 200 000

15 02 01 02

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

175 070 000

185 870 000

+10 800 000

ОБЩО

 

 

+190 000 000

В резултат на това одобреното равнище на БКПЗ се определя на 23 335,4 млн. евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по подфункция 1а, като се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 74,7 млн. евро и се мобилизират 178,7 млн. евро чрез Инструмента за гъвкавост.

Подфункция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване)

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това одобреното равнище на БКПЗ се определя на 57 192,0 млн. евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по подфункция 1б и като се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 350,0 млн. евро.

Функция 2 (Устойчив растеж: природни ресурси)

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това одобреното равнище на БКПЗ се определя на 59 642,1 млн. евро, при което остава марж от 701,9 млн. евро.

Функция 3 (Сигурност и гражданство)

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 3 786,6 милиона евро, без марж под тавана на разходите по функция 3, и се мобилизират средства в размер на 985,6 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост.

Функция 4 (Глобална Европа)

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това одобреното равнище на БКПЗ се определя на 11 319,3 млн. евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по функция 4 и като се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 1 051,3 млн. евро.

Функция 5 (Администрация)

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и размерът на кредитите се определят на равнищата, предложени от Комисията във втория ПБ.

В резултат на това, след като се вземат предвид ПП/ПД (4,1 млн. евро), предложени по раздел 1.1 по-горе, одобреното равнище на БКПЗ се определя на 9 943,0 млн. евро, при което остава марж в размер на 589,1 млн. евро под тавана на разходите на функция 5, след като са използвани 253,9 млн. евро от маржа за компенсиране на мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

Специални инструменти: Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Резерв за спешна помощ (РСП) и Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

БКПЗ за ЕФПГ, за РСП и за ФСЕС се определят на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

1.3.  Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2019 г. се определя на равнището, предложено от Комисията във втория ПБ.

1.4.  Забележки към бюджета

Забележките към бюджета, предложени от Комисията във втория ПБ, се одобряват, с изключение на забележките за следните бюджетни редове:

—  статия 08 02 08 (Инструмент за МСП) в бюджетния раздел за Комисията, където се одобрява текстът, предложен в първоначалния ПБ;

—  позиция 2 2 1 4 (Капацитет за стратегическа комуникация) в бюджетния раздел за Европейската служба за външна дейност, където се одобрява текстът, включен в четенето на първоначалния ПБ от Европейския парламент.

1.5.  Номенклатура

Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията във втория ПБ, се одобрява.

1.6.  Резерви

Резервите, предложени от Комисията във втория ПБ, се одобряват. Освен това сума в размер на 19 321 000 евро е поставена в резерва като БКПЗ и БКП за статия 18 03 02 (Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) до приемането на предложението на Комисията (COM(2018)0632) от 12 септември 2018 г.

2.  ИЗЯВЛЕНИЯ

2.1.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията

„Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта, с оглед на изпълнението, да се осигури редовно извършване на плащанията по бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегнат нежелани равнища на неизплатените сметки в края на годината.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи активно и отблизо изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. За целта те приканват Комисията да представи своевременно актуални данни относно състоянието на изпълнението и прогнозите по отношение на изискванията за бюджетни кредити за плащания през 2019 г.

Ако данните показват, че вписаните в бюджета за 2019 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на нуждите, Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи възможно най-скоро подходящо решение, наред с другото, коригиращ бюджет, с цел да се даде възможност на бюджетния орган да вземе навреме всички необходими решения за надлежно обоснованите потребности. Когато е приложимо, Европейският парламент и Съветът ще вземат под внимание спешността на въпроса.“

2.2.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно инициативата за младежка заетост

„Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят, че намаляването на младежката безработица продължава да бъде водещ и споделен политически приоритет и потвърждават решимостта си да използват по най-добрия начин бюджетните ресурси за постигането на тази цел, и по-конкретно посредством инициативата за младежка заетост.

Европейският парламент и Съветът вземат под внимание натрупания опит в контекста на увеличението на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост, което доведе до значителни изменения на програмите, за да се осигурят средства от Европейския социален фонд (ЕСФ), които да отговарят на подкрепата от специално разпределените средства за инициативата.

Във връзка с това Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи законодателно предложение за безпроблемното управление на увеличените бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост. Европейският парламент и Съветът се споразумяват да разгледат своевременно това предложение, като вземат предвид предстоящите избори за Европейски парламент, за да извършат препрограмирането през 2019 г. по възможно най-безпроблемен начин.“

2.3.  Едностранно изявление на Комисията относно инициативата за младежка заетост

„Без да се засягат правомощията на бюджетния орган, Комисията потвърждава, че когато тя представи актуализираното финансово програмиране и законодателното предложение за преразглеждане на Регламента за общоприложимите разпоредби, увеличените бюджетни средства за инициативата за младежка заетост, одобрени за 2019 г., няма да се разглеждат като изтегляне напред във времето на предвидената понастоящем сума за 2020 г.“

2.4.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно интегрирането на въпросите, свързани с климата

„Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят значението на изграждането на нисковъглеродна, ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика. За тази цел Европейският парламент и Съветът се споразумяха да инвестират поне 20% от бюджета на ЕС в периода 2014—2020 г. за свързани с климата разходи. Въпреки че бюджетът за 2019 г. сам по себе си постига целта от 20%, сегашната прогноза за целия период 2014—2020 г. показва, че средно 19,3% от бюджета на ЕС ще бъдат отпуснати за действия, свързани с климата, което се дължи предимно на забавянията в изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове в началото на периода.

Европейският парламент и Съветът вземат под внимание това развитие и приканват Комисията да положи всички възможни усилия за постигане на целта от 20% за целия период 2014—2020 г.“

2.5.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно увеличаването на средствата за подфункция 1а чрез коригиращ бюджет

„Поради ограничената наличност на Инструмента за гъвкавост и общия марж за поетите задължения, Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие за бюджет в размер на 100 млн. евро като коригиращ бюджет за 2019 г. за увеличаване на средствата за „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“. Комисията ще представи този коригиращ бюджет, който няма да съдържа други елементи, веднага след приключването на техническите корекции по Многогодишната финансова рамка за 2020 г. през пролетта на 2019 г. Това не засяга обичайните технически корекции, които Комисията ще бъде приканена да внесе, за да гарантира надлежното изпълнение на бюджета за 2019 г.

Европейският парламент и Съветът се ангажират да придвижат бързо предложения от Комисията проект за коригиращ бюджет за 2019 г.“

(1) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(2) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0089.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0182.
(8) Приети текстове, P8_TA(2018)0311.
(9) Приети текстове, P8_TA(2018)0404.


Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония ***
PDF 116kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))
P8_TA(2018)0504A8-0366/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07964/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство (07965/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0382/2018),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 12 декември 2018 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, както и становището под формата на писмо на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0366/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Япония.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0505.


Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
PDF 157kWORD 61k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))
P8_TA(2018)0505A8-0367/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07964/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство (07965/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8‑0382/2018),

—  като взе предвид съвместното изявление от 25-ата среща на високо равнище между ЕС и Япония от 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония, което беше подписано на 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид указанията за водене на преговори за споразумение за свободна търговия с Япония, приети от Съвета на 29 ноември 2012 г. и публикувани на 14 септември 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2012 г. относно търговските преговори на ЕС с Япония(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Комисия във връзка с преговорите по Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(2), и своята резолюция от 12 декември 2017 г. относно „Към стратегия за електронна търговия“(3),

—  като взе предвид Окончателния доклад относно оценката на въздействието върху устойчивото развитие на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония от април 2016 г. и анализа на икономическото въздействие на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония, публикуван от Генерална дирекция „Търговия“ на Комисията през юни 2018 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на 38-ото междупарламентарно заседание ЕС—Япония от 10 май 2018 г.,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета на срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие, състояла се в Ню Йорк през септември 2015 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията — за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ от октомври 2015 г.,

—  като взе предвид неофициалния документ на службите на Комисията от 26 февруари 2018 г., озаглавен „Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements“ („Обратна връзка и бъдещи действия за подобряване на изпълнението и прилагането на главите относно търговията и устойчивото развитие в споразуменията на ЕС за свободна търговия“),

—  като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет — от 15 октомври 2014 г., относно ролята на гражданското общество в споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония, и от 14 февруари 2018 г., относно главите за търговията и устойчивото развитие в споразуменията за свободна търговия на ЕС,

—  като взе предвид плана на Комисията от 15 точки за повишаване на ефективността на главите за търговията и устойчивото развитие в споразуменията на ЕС от 26 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г., изготвено съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС по искане на Комисията от 10 юли 2015 г.,

—  като взе предвид Протокол № 26 към ДФЕС относно услугите от общ интерес,

—  като взе предвид членове 2 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 168 до 191 от ДФЕС и по-специално член 191, параграф 2 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 91, член 100, параграф 2 и член 207 от ДФЕС, както и член 218 от ДФЕС, и по-специално параграф 10 от него,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 декември 2018 г.(4) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0367/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът и Япония споделят основни ценности като зачитане на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, и твърд ангажимент за устойчиво развитие и за основана на правила система на Световната търговска организация (СТО);

Б.  като има предвид, че Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Япония има стратегическо измерение и е най-важното двустранно търговско споразумение, сключвано някога от Съюза, тъй като обхваща почти една трета от световния БВП, почти 40% от световната търговия и над 600 милиона души;

В.  като има предвид, че Япония е третият по големина потребителски пазар в света, но едва шестият експортен пазар за Съюза, което показва неизползвания потенциал на двустранната търговия;

Г.  като има предвид, че според няколко предварителни проучвания и анализи на въздействието на СИП между ЕС и Япония споразумението има потенциала да окаже положителен ефект върху растежа на БВП, доходите, търговията, производителността и заетостта както на Съюза, така и на Япония, като същевременно се следва целта за „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”; като има предвид, че споразумението също така има потенциала да донесе ползи за потребителите, като намали цените и увеличи избора на потребителите по отношение на стоките и услугите; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки следва да подобрят съществуващите инструменти за подпомагане на работниците и дружествата в приспособяването им както към новите възможности, така и към потенциалните отрицателни последици от глобализацията и търговските споразумения; като има предвид, че успехът на споразумението следва също така да се оценява въз основа на неговия принос за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г.;

Д.  като има предвид, че Парламентът следи тези преговори от самото начало и отправи призив, наред с другото, преговарящите да отчитат интересите на гражданите, гражданското общество и предприятията и за прозрачност, което доведе до по-добър достъп до документите, редовно докладване за развитието на преговорите и по-добра комуникация; като има предвид, че в бъдеще биха могли да се направят допълнителни подобрения в процедурата за сключване на търговско споразумение, по-специално чрез споделяне на предложенията на ЕС и гарантиране на систематичното публикуване от страна на Съвета на указанията за водене на преговори преди преговорите;

Е.  като има предвид, че е изключително важно търговските преференции и възможности, предвидени в споразумението, да бъдат достъпни и да се използват напълно;

1.  счита, че това споразумение е от голямо двустранно и глобално стратегическо значение и представлява навременен сигнал в подкрепа на отворената и справедлива търговия, основана на правила и ценности, като в същото време насърчава високи стандарти, особено в областта на околната среда, безопасността на храните, защитата на потребителите и трудовите права, във времена на сериозни протекционистки предизвикателства пред международния ред; предупреждава, че протекционизмът не е вариант и че статуквото в търговската политика вече не е обосновано;

2.  приветства амбициозния и всеобхватен характер на СИП, което е съобразено с приоритетите, изложени в резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно търговските преговори на ЕС с Япония;

3.  отбелязва по-специално съществената либерализация на митата, договорена в СИП, която, след като бъде изцяло приложена, ще обхване 99% от тарифните линии на ЕС и 97% от японските тарифни линии, включително за промишлени продукти в сектори, в които ЕС е силно конкурентоспособен, в съчетание с мерки за защита на най-чувствителните стоки чрез безмитни квоти, намалени мита или поетапно понижаване на митата; подчертава, че СИП включва клауза за борба с измамите, която дава възможност на ЕС да оттегля търговски преференции в случаи на измами и отказ на сътрудничество по митнически въпроси, като същевременно се гарантира, че законните търговци няма да бъдат засегнати неблагоприятно;

4.  посочва, че митата на ЕС върху автомобилите ще бъдат премахнати постепенно в рамките на седем години; призовава Комисията да следи тенденциите в търговията с автомобили през този период, за да прогнозира евентуално дестабилизиране на европейския пазар и да търси своевременни решения; подчертава обаче, че значителен брой японски марки превозни средства, продавани в ЕС, се произвеждат в ЕС;

5.  посочва, че Япония е решила проблема с ненужните нетарифни мерки в редица сектори, като например по отношение на превозните средства, добавките в храните, санитарните и фитосанитарните разпоредби и етикетирането на храни и козметика, като по този начин е намалила разходите за привеждане в съответствие и създала по-предвидима регулаторна рамка; припомня правото на всяка държава да определя национални стандарти, които са по-високи от приетите на международно равнище, когато това се налага с оглед на адекватното опазване на здравето, безопасността и защитата на потребителите; отбелязва освен това ангажимента на Япония да приведе своите стандарти в сферата на автомобилната промишленост в съответствие със стандартите на Икономическата комисия за Европа на ООН, използвани и от производителите на автомобили в ЕС;

6.  приветства по-специално факта, че Япония ще предостави недискриминационен достъп на доставчици от ЕС до пазарите на обществени поръчки на 54 основни града и може допълнително да увеличи броя на тези градове, ще премахне „клаузата за оперативна безопасност“, която на практика възпрепятства достъпа на доставчици от ЕС в областта на железопътния транспорт до японския пазар, и ще увеличи максимално прозрачността в търговете за обществени поръчки; призовава Комисията да наблюдава отблизо изпълнението на тази точка, за да се гарантира изпълнението на поетите ангажименти по отношение на откритостта и равния достъп до обществени поръчки; подчертава, че възлагането на обществени поръчки следва да се основава и на социални и екологични критерии; подчертава, че както в ЕС, така и в Япония обществените поръчки трябва да продължат да служат на най-добрия интерес на гражданите;

7.  счита, че Япония е изключително ценен експортен пазар за земеделските производители и производителите на храни от ЕС и отбелязва, че вносът на около 85% от продуктите на хранително-вкусовата промишленост в Япония ще бъде освободен от мито; изтъква, че вносът на преработени селскостопански продукти на японския пазар ще бъде освободен от мита след преходен период; приветства факта, че споразумението предоставя значителни възможности за износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС, като вино, говеждо месо, свинско месо и сирене, и че то осигурява защита на 205 европейски географски означения (ГО), с възможност за добавяне на допълнителни ГО, което представлява подобрение в сравнение с предишни търговски споразумения и е особено важно за малките и средните предприятия (МСП) в сектора на храните; призовава за продължаване на преговорите след три години, за да се направи оценка на възможностите за разширяване на списъка на защитените географски означения, и очаква и двете страни да обърнат особено внимание на устойчивото селско стопанство, включително на производството на храни в малки стопанства и развитието на селските райони;

8.  подчертава факта, че споразумението насърчава най-добрите практики за осигуряване на безопасни и висококачествени храни и продукти за потребителите; подчертава, че нищо в споразумението не възпрепятства прилагането на принципа на предпазните мерки в ЕС в съответствие с ДФЕС; приветства включването на ясно позоваване на подхода на предпазните мерки в споразумението; подчертава, че споразумението при никакви обстоятелства не трябва да застрашава точното, разбираемо и отговарящо на изискванията на ЕС етикетиране на храните; призовава и двете страни да засилят мерките за защита на потребителите и за гарантиране на благосъстоянието на потребителите и безопасността на храните при прилагането на споразумението и призовава Комисията да включва конкретни и строги разпоредби относно защитата на потребителите във всички бъдещи търговски споразумения на ЕС;

9.  подчертава, ангажираността и на двете страни за осигуряване на високо равнище на защита на околната среда и на трудовите права и че тези високи стандарти не следва да се разглеждат като търговски бариери, като същевременно отбелязва, че в споразумението също така се посочва ясно, че трудовите и екологичните стандарти не могат да бъдат смекчавани или занижавани с цел привличане на търговия и инвестиции; припомня ЦУР № 5 от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на ООН; приветства факта, че както Япония, така и ЕС се придържат към Декларацията от Буенос Айрес относно жените и търговията и призовава двете страни силно да засилят ангажиментите си в областта на равенството между половете и търговията в контекста на споразумението, включително правото на равно заплащане; очаква ЕС и Япония да предприемат всички необходими мерки за изпълнение на ЦУР във всички свои действия, включително чрез изпълнението на това споразумение; изисква от Комисията да направи последваща оценка на въздействието на изпълнението на споразумението;

10.  приветства ангажимента за ефективно прилагане на Парижкото споразумение за борба с изменението на климата и други многостранни споразумения в областта на околната среда, както и за устойчиво управление на горите (включително борбата с незаконната сеч) и рибарството (борбата с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов); подчертава, че законодателството и стандартите на ЕС остават в сила за продукти, внасяни на пазара на ЕС, и по-специално, че Регламентът на ЕС относно дървения материал (Регламент (ЕС) № 995/2010) забранява пускането на незаконен дървен материал на пазара на ЕС и установява система за задължителна надлежна проверка; призовава двете страни да си сътрудничат тясно в рамките на главата за устойчиво развитие, да обменят най-добри практики и да засилят прилагането на законодателството по тези въпроси, включително по отношение на най-ефективните мерки за борба с незаконната сеч и за предотвратяване на износа на незаконно добит дървен материал от ЕС в Япония;

11.  подчертава факта, че споразумението включва ясен ангажимент за продължаване на ратификацията на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ); подчертава, че Япония все още не е ратифицирала две основни конвенции на МОТ (относно дискриминацията и относно премахването на принудителния труд) и очаква постигането на конкретен напредък в разумен срок от страна на Япония по отношение на ратифицирането и ефективното прилагане на тези конвенции в съответствие с разпоредбите, заложени в СИП;

12.  приветства факта, че Япония е създала междуведомствена рамка, която да се занимава с изпълнението на ангажиментите за устойчиво развитие, включително ратифицирането на основните конвенции на МОТ, и че комисията по търговия и устойчиво развитие, предвидена в споразумението, е натоварена със задачата да взаимодейства с гражданското общество по въпроса за прилагането на главата относно устойчивото развитие;

13.  припомня, че Съдът на Европейския съюз заявява в параграф 161 от своето Становище 2/15 от 16 май 2017 г. относно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур, че главите относно търговията и устойчивото развитие имат пряк и незабавен ефект върху търговията и че нарушението на разпоредбите за устойчиво развитие упълномощава другата страна да прекрати или временно да спре либерализацията, предвидена в други разпоредби на споразумението за свободна търговия; приветства включването на клауза за преразглеждане в главата относно търговията и устойчивото развитие и призовава и двете страни да използват правилно и своевременно тази клауза, за да изпълнят поетите ангажименти и да подобрят изпълняемостта и ефективността на разпоредбите в областта на труда и околната среда, включително разглеждането, измежду различните методи за правоприлагане, на механизъм, основан на санкции, като крайна мярка; призовава и двете страни да не изчакват задействането на клаузата за преразглеждане, за да предприемат стъпки за ефективно прилагане, с цел гарантиране на водещата роля на СИП по отношение на предоставянето на възможно най-висока степен на защита; призовава Комисията да наблюдава ангажиментите, поети в главата за търговия и устойчиво развитие, и да си сътрудничи с Япония по тяхното изпълнение, като надгражда изготвения от Комисията неофициален документ от 15 точки относно търговията и устойчивото развитие;

14.  подчертава факта, че СИП потвърждава правото на органите на държавите членки да определят изцяло, предоставят и регулират обществените услуги на местно, регионално или национално равнище и че предвиденият в споразумението отрицателен списък не възпрепятства правителствата да връщат всяка приватизирана услуга обратно в обществения сектор или свободно да развиват нови обществени услуги; счита, че по принцип използването на подхода на положителния списък съгласно Общото споразумение за търговия и услуги на СТО (ГАТС) е за предпочитане; отбелязва ангажимента, поет от двете страни в СИП, за защита на публичното управление на водните ресурси като част от общото освобождаване на обществените услуги;

15.  счита, че ангажиментите за достъп до пазара в областта на трансграничните услуги, включително електронната търговия, морският транспорт, пощенските услуги, енергетиката и телекомуникациите, имат потенциала да дадат значителен тласък на търговията с услуги; счита, че споразумението ще улесни предприятията от ЕС при предоставянето на услуги на японския пазар чрез гарантиране на по-справедливо третиране; припомня, че обществено-политическите цели трябва да бъдат защитени, включително в областта на киберсигурността, и че трябва да се запази политическо пространство за справяне с бъдещи регулаторни предизвикателства;

16.  посочва, че в СИП се предвижда временно движение на специалистите през границите (т.нар. режим 4), като двете страни се договарят за вътрешнокорпоративни трансфери в приблизително 40 сектора и за трансфери на независими специалисти в приблизително 20 сектора, улеснявайки по този начин връзките между ЕС и Япония в областта на преките чуждестранни инвестиции;

17.  подчертава, че споразумението запазва суверенното право на регулиране на финансовия и банковия сектор от съображения за пруденциалност и надзор; призовава и двамата партньори да използват финансовия регулаторен форум за подобряване на световната финансова система;

18.  приветства ключовите иновативни елементи като специалните глави или разпоредби във връзка с Парижкото споразумение, МСП и корпоративното управление с цел насърчаване на корпоративната социална отговорност, основана на принципите на Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); настоятелно призовава двете страни да работят активно за корпоративна социална отговорност;

19.  подчертава, че регулаторното сътрудничеството е доброволно, и че то по никакъв начин не ограничава правото на регулиране; припомня, че съответните разпоредби трябва да се прилагат при пълно зачитане на прерогативите на съзаконодателите; приветства факта, че в главата за регулаторното сътрудничество ясно се посочва, че принципите, установени в ДФЕС, като например принципа на предпазните мерки, трябва да бъдат изцяло спазвани;

20.  призовава за прозрачност на функционирането на комисията за регулаторно сътрудничество и за подходящо участие на всички заинтересовани страни, по-специално на синдикалните организации и организациите на гражданското общество, което следва да се разглежда като предпоставка за укрепване на общественото доверие в споразумението и последиците от него; подчертава, че Парламентът следва редовно да бъде информиран относно решенията, взети в рамките на комисията за регулаторно сътрудничество;

21.  отбелязва, че продължават преговорите по отделно инвестиционно споразумение, които Парламентът ще наблюдава отблизо; отбелязва, че Комисията е въвела съдебна система в областта на инвестициите в споразумения с други партньори, в очакване на създаването на многостранен инвестиционен съд; отново заявява, че старият механизъм за уреждане на спорове между частни инвеститори и държави е неприемлив и че няма мандат за връщане към него;

22.  приветства успешното приключване на преговорите между ЕС и Япония по решение за реципрочна адекватност на 17 юли 2018 г., както и постигнатото между двете страни съгласие да признават взаимно своите системи за защита на данните като „еквивалентни“, което ще позволи по-сигурното движение на данни между ЕС и Япония; подчертава важната роля на съответните органи за защита на данните за гарантирането на адекватно равнище на защита на данните; отбелязва, че споразумението съдържа клауза за ново разглеждане, която предвижда оценка на въпроса относно разпоредбите за трансграничното прехвърляне на данни след три години, и признава нарастващото значение на цифровата икономика за растежа и създаването на работни места; припомня, че във всички търговски споразумения трябва да се спазват изцяло достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, включително Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), и подчертава, че всяко бъдещо решение трябва да подлежи на одобрението на Парламента и да защитава основните права на гражданите на ЕС;

23.  призовава Комисията да засили сътрудничеството и съгласуването с Япония по многостранни въпроси, в тясно сътрудничество с други стратегически партньори, с цел защита и разработване на допълнителни международни стандарти и отворена, справедлива и силна многостранна търговска система, основана на зачитането на правилата на СТО и други международни норми;

24.  подчертава, че 78% от дружествата от ЕС, изнасящи за Япония, са по-малки дружества, и приветства факта, че СИП включва отделна глава относно МСП, за да им се даде възможност да извлекат максимална полза от споразумението, по-специално чрез клаузи за ангажимент на двете страни за прозрачност по отношение на достъпа до пазара и за споделяне на съответната информация; призовава за бързото създаване на точки за контакт за МСП, за да се гарантира, че съответната информация за достъп до пазара се предоставя на МСП;

25.  призовава Комисията да следи отблизо за правилното изпълнение на договореното премахване на нетарифните мерки, както и за управлението на тарифните квоти за селскостопански продукти, и да докладва на Парламента;

26.  настоятелно призовава двете страни да гарантират активното участие на социалните партньори и гражданското общество, по-специално чрез съвместния диалог с гражданското общество и вътрешната консултативна група; призовава Комисията активно да установява и обменя най-добри практики с Япония по отношение на функционирането на вътрешните консултативни групи и съвместния диалог; призовава двете страни да гарантират бързото създаване на добре функциониращи, ефективни и балансирани вътрешни консултативни групи с подходящ кодекс за поведение и да гарантират, че техните становища се вземат предвид по прозрачен начин в консултациите между правителствата, предвидени в споразумението;

27.  призовава Комисията да гарантира участието на делегацията на ЕС в Япония в процеса на прилагане на споразумението от началото до края; посочва, че делегациите на ЕС дават възможност за бързи и преки действия за гарантиране на правилното прилагане на търговските разпоредби и за бързото откриване и ефективно преодоляване на проблемите и пречките;

28.  очаква пълна прозрачност на функционирането на секторните комисии, които ще бъдат създадени съгласно споразумението, по отношение както на Парламента, така и на широката общественост;

29.  поема ангажимент да следи отблизо прилагането на споразумението в тясно сътрудничество с Комисията, заинтересованите лица и японските партньори;

30.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Япония.

(1) OВ C 72 E, 11.3.2014 г., стр. 16.
(2) ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 21.
(3) OВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 22.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0504.


Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония ***
PDF 113kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE))
P8_TA(2018)0506A8-0383/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08462/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (08463/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз и член 212, параграф 1, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0417/2018),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 12 декември 2018 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0383/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Япония.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0507.


Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция)
PDF 162kWORD 57k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))
P8_TA(2018)0507A8-0385/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08462/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна(1) (08463/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз и член 212, параграф 1, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0417/2018),

—  като взе предвид Споразумението за стратегическо партньорство (ССП) между ЕС и Япония, подписано в Токио на 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Япония, подписано в Токио на 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид 25-ата двустранна среща на високо равнище, проведена в Токио на 17 юли 2018 г., и съвместната декларация от тази среща,

—  като взе предвид първата двустранна среща на високо равнище, проведена в Хага през 1991 г., и приемането на съвместна декларация относно отношенията между ЕС и Япония,

—  като взе предвид 20-ата среща на високо равнище ЕС — Япония, проведена през 2010 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение от 19 септември 2018 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП) до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка „Свързване на Европа и Азия — основни елементи за стратегия на ЕС“,

—  като взе предвид глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, публикувана от ВП/ЗП през юни 2016 г.,

—  като взе предвид насоките относно външната политика и политиката на сигурност на ЕС в Източна Азия, одобрени от Съвета на 15 юни 2012 г.,

—  като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите, подписано през 2009 г.(2),

—  като взе предвид Плана за действие ЕС — Япония от 2001 г.,

—  като взе предвид посещението на ad hoc делегация на комисията по външни работи в Токио, Япония и в Южна Корея от 3 до 6 април 2018 г.,

—  като взе предвид 38-ото междупарламентарно заседание ЕС — Япония, проведено в Токио на 9 и 10 май 2018 г.,

—  като взе предвид посещението на ad hoc делегация на подкомисията по сигурност и отбрана в Токио от 22 до 25 май 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2014 г., съдържаща препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония(3),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 декември 2018 г.(4) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0385/2018),

А.  като има предвид, че ЕС и Япония са стратегически партньори от 2003 г. насам и продължават да си сътрудничат тясно в рамките на множество многостранни форуми;

Б.  като има предвид, че ЕС и Япония, като партньори съмишленици, споделят специална отговорност за утвърждаване на мира, стабилността, многостранното сътрудничество, зачитането на правата на човека, просперитета и защитата на реда, основан на правила, в един бързо променящ се свят;

В.  като има предвид, че около една трета от световното икономическо производство ще бъде обхванато от ССП/ССТ между ЕС и Япония;

Г.  като има предвид, че японското правителство започна реформи в областта на политиката на сигурност, които включват укрепване на капацитета за отбрана, преосмисляне на съюза със САЩ и сътрудничество с други демокрации в региона и извън него;

Д.  като има предвид, че приносът на Япония за международната сигурност и стабилност се е увеличил; като има предвид, че в националната стратегия за сигурност на Япония от 2013 г. се прави позоваване на политиката на „активен принос за мира“, основана на принципа на международното сътрудничество;

Е.  като има предвид, че Япония е най-дългогодишният партньор на НАТО и е подписала споразумения за сътрудничество в областта на класифицираната информация, киберсигурността, борбата с пиратството, помощта при бедствия и хуманитарната помощ;

Ж.  като има предвид, че през последните десетилетия Япония спечели международно признание за политиката си на военна сдържаност, която в никакъв случай не попречи на възхода ѝ към позицията на един от най-важните икономически и политически фактори в света;

З.  като има предвид, че Япония положи усилия за преразглеждане на Транстихоокеанското партньорство (ТТП) след оттеглянето на САЩ и ратифицира преразгледаното споразумение, Цялостното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (ЦПТТП или ТТП-11) през юли 2018 г.; като има предвид, че Япония прояви интерес и към Всеобхватното регионално икономическо партньорство (ВРИП), което включва Китай;

И.  като има предвид, че Япония е активен член на Азиатската банка за развитие (ADB), Африканската банка за развитие (AFDB), Междуамериканската банка за развитие (IADB), Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихоокеанския регион (ИСКАТ) и на други специализирани агенции на ООН, както и на Срещата „Азия — Европа“ (АСЕМ) и Диалога за сътрудничество в Азия (ACD); като има предвид, че Япония е член на Световната търговска организация (СТО), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), Международния валутен фонд (МВФ), Групата на седемте (Г-7) и Групата на двадесетте (Г-20);

Й.  като има предвид, че през февруари 2015 г. японското правителство одобри нова Харта за сътрудничество за развитие;

Споразумението и отношенията между ЕС и Япония

1.  приветства изготвянето на проекта на споразумение за ССП, което осигурява правно обвързваща рамка, укрепва двустранните отношения между ЕС и Япония и засилва сътрудничеството в повече от 40 области, като външната политика и въпросите на сигурността, включително насърчаването на мира и стабилността, операциите за предоставяне на спешна помощ, световното развитие и хуманитарната помощ, икономическите въпроси, научните изследвания, иновациите, образованието, безопасността на храните, селскостопанската политика, политиката в областта на ИКТ, космическите технологии, културата и спорта, както и по глобални проблеми, които изискват глобална координация, като изменението на климата, миграцията, киберзаплахите, общественото здраве, трансграничната престъпност, операциите за изграждане на мир, управлението на кризи и бедствия и борбата с тероризма;

2.  подчертава връзките между ССП и СИП, най-голямото в света двустранно споразумение за свободна търговия; счита, че сключването на двете споразумения представлява засилване на партньорството с цел осигуряване на конкретни ползи за гражданите на ЕС и Япония, и подкрепя по-нататъшното сътрудничество в рамките на многостранните форуми; приветства взаимното зачитане и доверие, които бяха засилени по време на процеса на преговорите;

3.  приветства факта, че в член 1, параграф 3 от ССП се прави позоваване на парламентарно измерение, насочено към засилване на партньорството чрез диалог и сътрудничество в областта на политическите въпроси, външната политика и политиката на сигурност и сътрудничество в други сектори; в тази връзка предлага Парламентът на Япония и Европейският парламент да продължат да развиват парламентарния контрол и диалога с цел да се гарантира, че договореното сътрудничество се осъществява на практика; призовава Европейския парламент да наблюдава заседанията на съвместния комитет и техните документи; настоятелно призовава за по-нататъшно участие и насърчаване на поемането на отговорност от страна на гражданското общество при прилагането на ССП; отново изразява своето убеждение, че конкретната форма на общо и секторно сътрудничество по принцип следва да се основава на целите за устойчивост и целите, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., приети съвместно от ООН и също одобрени от договарящите се страни;

4.  подчертава, че е необходимо да се работи съвместно на многостранно равнище за насърчаване на присъединяването към Договора за търговията с оръжие и прилагането на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, за предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение, за борба с тероризма и за борба с безнаказаността на най-тежките престъпления срещу международното право и за нарушаване на правата на човека;

5.  припомня, че е необходим всеобхватен и съгласуван дипломатически, икономически, културен и свързан със сигурността подход в развиващия се свят, където сигурността и развитието вървят ръка за ръка — визия, която се споделя от ЕС и Япония;

Права на човека и основни свободи

6.  потвърждава споделената ангажираност за зачитане на правата на човека, демокрацията, основните свободи, доброто управление и принципите на правовата държава, както и общите ценности, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека, и за полагане на съвместни усилия за популяризиране и защита в световен мащаб на тези ценности и на основания на правила международен ред;

7.  отбелязва, че Япония не е ратифицирала две основни конвенции на МОТ (относно дискриминацията и относно премахването на принудителния труд) и приветства решението на Япония да създаде междуведомствена рамка за справяне с изпълнението на ангажиментите за устойчиво развитие съгласно СИП, включително ратифицирането на такива конвенции;

8.  подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество по отношение на правата на жените, за да се гарантира, че постигането на равенство между половете е една от основните цели на партньорството; насърчава Парламента на Япония да продължи работата си по законодателството за справяне с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация и половата идентичност;

9.  осъжда факта, че смъртното наказание все още е предвидено в закона в Япония и че се извършват екзекуции, без да се подава каквото и да е предварително предупреждение към затворниците; подчертава, че Комитетът на ООН срещу изтезанията разкритикува тази практика поради психологическия натиск, който тя оказва върху затворниците и техните семейства; подкрепя усилията на ООН за постепенно премахване на смъртното наказание; призовава ЕС да започне диалог с японското правителство относно мораториум върху смъртното наказание с оглед на последващото му окончателно премахване;

Регионални и международни отношения

10.  припомня, че в Глобалната стратегия на ЕС от 2016 г. се установява пряка връзка между просперитета в Европа и сигурността в Азия и се изисква ЕС да даде по-голям практически принос и да работи с партньори като Япония за насърчаване на мира на Корейския полуостров и мирното уреждане на морски и териториални спорове в Източнокитайско и Южнокитайско море, което е от изключително значение, въз основа на международното право и международни конвенции; изтъква значението на изграждането на доверие и на превантивната дипломация; подчертава, че трябва да се зачита свободата на международното корабоплаване; приветства срещата на министър-председателя Абе и председателя Си в Пекин на 26 октомври 2018 г. и обявяването на ангажимент за откриване на нова глава на отношенията като стъпка към подобряване на двустранните връзки и намаляване на напрежението в региона;

11.  признава, че влиянието на Китай и на Русия в азиатско-тихоокеанския регион е основно предизвикателство за сигурността за Япония, както и за интересите на ЕС, и поради това приветства ангажиментите, залегнали в ССП, за задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността между ЕС и Япония като предпазна мярка срещу подобни заплахи;

12.  приветства създаването на 1 юли 2018 г. на мисията на Япония в НАТО;

13.  приветства новата стратегия на ЕС за подобряване на свързаността с Азия чрез насърчаване на диалога, стабилността, регионалното и международното сътрудничество, оперативно съвместимите транспортни, енергийни и цифрови мрежи и връзките между хората; подчертава възможностите, които носи свързаността за засилване на обмена в областта на образованието, науката, изследванията и културата;

14.  призовава за разширяване на двустранното сътрудничество между ЕС и Япония и многостранното сътрудничество с Южна Корея, КНДР, САЩ и Китай в подкрепа на усилията за постигане на мир и поддържане на стабилността в региона, мирното съвместно съществуване на Корейския полуостров и пълното, необратимо и проверимо премахване на ядреното оръжие в КНДР; подчертава голямото значение на продължаването на сътрудничеството между Япония и Южна Корея и на добрите съседски отношения, което би могло да допринесе за регионалната стабилност и да се справи с рисковете за сигурността, например свързаните с КНДР; поема ангажимент да подкрепи продължаващия международен натиск върху КНДР, за да се гарантира предприемането на конкретни стъпки за премахване на ядреното оръжие; подкрепя международното сътрудничество относно начина за решаване на въпроса с изчезналите японски граждани, за които съществува опасение, че са отвлечени от севернокорейския режим; подчертава, че стабилността в североизточната част на Азия съответства на основните интереси на Европа;

15.  предлага ЕС и Япония да работят заедно за увеличаване на капацитета на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) по отношение на програмата за регионална интеграция и сътрудничество и капацитета за колективно разрешаване на конфликти в региона, както и за укрепване на настоящата централна позиция на АСЕАН в многостранния ред в Югоизточна Азия; подкрепя решението, взето на 33-та сесия на Форума АСЕАН — Япония в Токио, за по-нататъшно укрепване на връзките и решаване на регионални и международни въпроси от общ интерес, както и за съвместна работа за насърчаване на мира и стабилността; счита, че утвърждаването и защитата на правата на човека ефективно допринасят за осъществяването на тези две цели; призовава за полезни взаимодействия между стратегията на Япония за свободен и открит регион на Индийския и Тихия океан и инициативите на ЕС, включително плана за инвестиции на ЕС и разширените трансевропейски транспортни мрежи на ЕС, с цел насърчаване на глобалното сътрудничество в областта на свързаността;

16.  отбелязва амбицията на Япония да стане непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2023 — 2024 г. и приветства нейния принос за дейността на ООН в области като разоръжаването и неразпространението, поддържането на мира, изграждането на мир и сигурността;

Отраслово сътрудничество

17.  изтъква възможностите, които предлага ССП и тласъка, който то дава за развитието на културните връзки и за сътрудничеството по въпроси, свързани с младежта, образованието и спорта; отбелязва ниската степен на междуличностни контакти понастоящем, както и езиковите бариери; предлага да се инвестира допълнително за подобряване на взаимодействието между гражданите, диалога в областта на образованието и културата, програмите за мобилност в академичните среди в рамките на „Еразъм+“, както и публичната дипломация за насърчаване на взаимното разбирателство и културното многообразие;

18.  насочва вниманието към стимула за задълбочаване на секторното сътрудничество в областта на защитата на потребителите и обмена на информация относно регулаторните и надзорните режими за финансовия сектор, който осигурява ССП;

19.  счита, че ЕС и Япония, в ролята им на водещи световни донори с дълга история на предоставяне на официална помощ за развитие на по-слабо развитите държави в Източна Азия и, в последно време, в Африка, Близкия изток и Латинска Америка, са естествени партньори, заедно с правителствата получатели, при координирането на помощта и осигуряването на съгласуваност; подчертава, че основната цел на помощта за развитие е намаляването на бедността с постигането на целите за устойчиво развитие и очаква взаимното сътрудничество за постигането на тези цели;

20.  приветства ратифицирането от страна на Япония на Парижкото споразумение относно изменението на климата през 2016 г. и настоятелно призовава за действителното прилагане на посоченото споразумение, като Япония поеме водеща роля в борбата с изменението на климата и полагането на по-интензивни усилия за смекчаване на последиците от изменението на климата; призовава ЕС и Япония да засилят сътрудничеството си в областта на устойчивата енергия, например в развитието на форми на транспорт с ниски емисии; подчертава, че консултативната група към министъра на външните работи, занимаваща се с въпросите на изменението на климата, публикува своя доклад през февруари 2018 г., в който необходимостта от енергиен преход към възобновяеми енергийни източници беше поставена в центъра на стратегията на Япония за дипломация в областта на енергетиката;

21.  приветства включването на устойчивото управление на горите в споразумението и с интерес очаква разширяването на обмена на добри практики по отношение на незаконната сеч въз основа на опита от прилагането на Регламента на ЕС за дървения материал с цел въвеждане на задължение за надлежна проверка в японското законодателство;

22.  изразява съжаление във връзка с опита на Япония да предизвика отмяна на мораториума върху търговския китолов по време на заседанията на Международната китоловна комисия през септември 2018 г. и призовава за спиране на китолова за научни цели;

23.  подчертава, че Япония е вторият по големина пазар на козметични продукти в света; припомня, че изпитването на козметични продукти върху животни и продажбата на вносни козметични продукти, изпитвани върху животни, са забранени в ЕС; в този контекст насърчава страните да обменят информация и да си сътрудничат с цел прекратяване на изпитването на козметични продукти върху животни в Япония;

24.  подчертава значението на опазването на биологичното разнообразие и насърчава Япония да оттегли резервите си по отношение на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES);

25.  призовава за бързо ратифициране на временното споразумение от страна на парламентите на държавите — членки на ЕС и за цялостното му прилагане във всички сектори;

o
o   o

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европейска служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и Националния парламент на Япония.

(1) OВ L 216, 24.8.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 90, 6.4.2011 г., стр. 2.
(3) ОВ C 443, 22.12.2017 г., стр. 49.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0506.


Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) ***
PDF 116kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))
P8_TA(2018)0508A8-0371/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07067/2015),

—  като взе предвид проекта на Протокола за изменение на Евро‑средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07066/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0189/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0371/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Хашемитско кралство Йордания.


Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I
PDF 610kWORD 217k
Изменения, приети от Европейския парламент на 12 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))(1)
P8_TA(2018)0509A8-0401/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Съюзът си поставя за задача да укрепва своята научна и технологична база и да повишава своята конкурентоспособност, включително в сферата на промишлеността, като същевременно насърчава всички научноизследователски и иновационни дейности, за да бъдат осъществени стратегическите му приоритети, чиято висша цел е утвърждаването на мира, ценностите на Съюза и благосъстоянието на неговите граждани.
(1)  Съюзът си поставя за задача да укрепва своите високи научни постижения и своята технологична база, в която научните изследователи, научните знания и технологии се движат свободно, и да повишава своята конкурентоспособност, включително в сферата на промишлеността, да укрепва европейското научноизследователско пространство, като същевременно насърчава всички научноизследователски и иновационни дейности, за да бъдат осъществени стратегическите му приоритети и ангажименти, чиято висша цел е утвърждаването на мира, ценностите на Съюза и благосъстоянието на неговите граждани.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  За да може в стремежа към тази обща цел да се постига научно, икономическо и социално въздействие, е необходимо Съюзът да инвестира в научни изследвания и иновации посредством Рамковата програма за научни изследвания и иновации за периода 20212027 г. „Хоризонт Европа“ (наричана по-долу за краткост „програмата“) и по този начин да се подпомогне създаването и разпространението на висококачествени знания и технологии, да се засили въздействието на научните изследвания и иновациите в разработването, подкрепата и прилагането на неговите политики, и да се спомогне за възприемането на новаторски решения в промишлеността и обществото, чрез които да се атакуват глобалните предизвикателства, и да се стимулира промишлената конкурентоспособност; да се насърчат всички форми на иновации, включително водещите до пробив иновации, и да се ускори пазарното внедряване на новаторски решения; както и да се оптимизира реализацията на тези инвестиции за по-голямо въздействие в рамките на едно укрепнало европейско научноизследователско пространство.
(2)  За да може в стремежа към тази обща цел да се постига научно, икономическо и социално въздействие и да се увеличи в максимална степен европейската добавена стойност на Съюза от неговите инвестиции в научни изследвания, развойна дейност и иновации, е необходимо Съюзът да инвестира в научни изследвания и иновации посредством Рамковата програма за научни изследвания и иновации за периода 2021 – 2027 г. „Хоризонт Европа“ (наричана по-долу за краткост „програмата“) и по този начин да се подпомогне създаването, разпространението и трансферът на висококачествени знания и технологии в Съюза, да се засили въздействието на научните изследвания и иновациите в справянето с глобалните предизвикателства, включително целите за устойчиво развитие и изменението на климата, както и в разработването, подкрепата и прилагането на неговите политики, и да се спомогне за възприемането на новаторски и устойчиви решения в промишлеността и обществото на Съюза за създаване на работни места и стимулиране на икономическото развитие и промишлената конкурентоспособност; програмата следва да насърчи всички форми на иновации, да ускори пазарното внедряване на новаторски решения и да оптимизира реализацията на инвестициите.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  Програмата следва да допринесе за постигане на общо 3% от БВП на Съюза, инвестирани в научноизследователска и развойна дейност, в съответствие с водещата цел на „ЕС 2020“. Постигането на целта ще изисква от държавите членки и частния сектор да допълнят програмата със своите собствени и засилени инвестиционни действия в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  При насърчаването на научноизследователските и иновационните дейности, които биха спомогнали за осъществяването на целите на политиката на Съюза, следва да се отчита принципът на иновациите, представен в съобщението на Комисията от 15 май 2018 г. „Обновена Европейска програма за научни изследвания и иновации — шансът на Европа да определи своето бъдеще“ (COM(2018) 306).
(3)  При насърчаването на научноизследователските и иновационните дейности, които биха спомогнали за осъществяването на целите на политиката на Съюза, следва да се отчита принципът на иновациите като основна движеща сила за по-бързото и по-интензивно превръщане на значителните активи от знания на Съюза в иновации.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Отворена наука, отворени иновации, отвореност към света — това са общите принципи, които следва да осигурят както високи постижения, така и въздействие на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации. Тези принципи следва да се съблюдават при изпълнението на програмата, и по-специално при стратегическото планиране по отношение на стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“.
(4)  Продължаването на подхода на „Отворена наука, отворени иновации, отвореност към света“, като същевременно се защитават научните и социално-икономическите интереси на Съюза, следва да осигури както високи постижения, така и въздействие на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации и укрепване на капацитета на всички държави членки в областта на научните изследвания и иновациите. Това следва да доведе до балансирано изпълнение на програмата.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Отворената наука, включително свободният достъп до научни публикации и научноизследователски данни, разполага с потенциала да повиши качеството, ползите и въздействието на науката и да ускори напредъка на познанието, като го направи по-надеждно, по-ефикасно и по-точно, по-разбираемо за обществеността и по-отзивчиво към обществените предизвикателства. Необходимо е да се установят разпоредби, които да гарантират, че бенефицерите предоставят свободен достъп до рецензирани научни публикации, научноизследователски данни и други крайни продукти от научните изследвания по открит и недискриминационен начин, безплатно и във възможно най-ранна фаза на процеса на разпространение, и да създадат условия за възможно най-широкото им и многократно използване. Специален акцент следва да се постави върху отговорното управление на научноизследователските данни, като те следва да се управляват в съответствие с принципите FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), т.е. данните да са лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и многократно използваеми), преди всичко посредством планове за управление на данни. Когато е целесъобразно, бенефициерите следва да използват възможностите, които предлага Европейският облак за отворена наука, и да се придържат и към допълнителни принципи и практики на отворената наука.
(5)  Отворената наука разполага с потенциала да повиши качеството, ползите и въздействието на науката и да ускори напредъка на познанието, като го направи по-надеждно, по-ефикасно и по-точно, по-разбираемо за обществеността и по-отзивчиво към обществените предизвикателства. Необходимо е да се установят разпоредби, които да гарантират, че бенефицерите предоставят свободен достъп до рецензирани научни публикации, научноизследователски данни и други крайни продукти от научните изследвания по открит и недискриминационен начин, безплатно и във възможно най-ранна фаза на процеса на разпространение, и да създадат условия за възможно най-широкото им и многократно използване. По отношение на научноизследователските данни принципът следва да бъде „свободни в максималната възможна степен, ограничени само толкова, колкото е необходимо“, като по този начин се признава необходимостта от различни режими на достъп поради социално-икономическите интереси на Съюза, правата на интелектуална собственост, защитата на личните данни и поверителността, опасенията по отношение на сигурността и други законни интереси. Специален акцент следва да се постави върху отговорното управление на научноизследователските данни, като те следва да се управляват в съответствие с принципите FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), т.е. данните да са лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и многократно използваеми, преди всичко посредством планове за управление на данни. Когато е целесъобразно, бенефициерите следва да използват възможностите, които предлагат Европейският облак за отворена наука и Европейската инфраструктура за данни, и да се придържат и към допълнителни принципи и практики на отворената наука. В международните споразумения в областта на научното и технологичното сътрудничество и в съответните споразумения за асоцииране следва да бъде насърчаван реципрочен свободен достъп.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)  Бенефициерите, които са МСП, се насърчават да използват съществуващите инструменти, като например бюрото за подпомагане на МСП в областта на правата върху интелектуалната собственост, което помага на малките и средните предприятия от Европейския съюз да защитават и упражняват своите права върху интелектуалната собственост, като предоставя безплатна информация и услуги под формата на поверителни съвети относно интелектуалната собственост и свързаните с нея въпроси, както и обучение, материали и онлайн ресурси.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Според замисъла на програмата тя следва да отговори на необходимостта от създаване на критична маса от подпомагани дейности както в целия Съюз, така и в рамките на международното сътрудничество в съответствие с формулираните от ООН цели за устойчиво развитие. Изпълнението на програмата следва да спомага за осъществяването на тази задача.
(6)  Според замисъла на програмата тя следва да отговори на необходимостта от създаване на критична маса от подпомагани дейности както в целия Съюз, така и в рамките на международното сътрудничество, като същевременно насърчава участието на всички държави членки в програмата – в съответствие с формулираните от ООН цели за устойчиво развитие и с Парижкото споразумение. Изпълнението на програмата следва да спомага за осъществяването на тази задача.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Подпомаганите по програмата дейности следва да допринасят за осъществяването на целите и приоритетите на Съюза, за мониторинга и оценката на напредъка по отношение на тези цели и приоритети, както и за разработването на ревизирани или нови приоритети.
(7)  Подпомаганите по програмата дейности следва да допринасят за осъществяването на целите, приоритетите и ангажиментите на Съюза и на програмата, за мониторинга и оценката на напредъка по отношение на тези цели, приоритети и ангажименти, както и за разработването на ревизирани или нови приоритети.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)   Програмата следва да се стреми към съответствие с вече съществуващи европейски пътни карти и стратегии за научни изследвания и иновации.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  В зависимост от естеството на участващите научноизследователски и иновационни общности, вида и целта на извършваните дейности и търсеното въздействие, при финансирането програмата следва да поддържа баланс между възходящия подход (при който движеща сила е изследователят или новаторът) и низходящия подход (който се ръководи от стратегически зададени приоритети). Изборът на подход за съответните части на програмата, всяка една от които допринася за нейните общи и специфични цели, следва да се определя от съчетанието на посочените фактори.
(8)  В зависимост от естеството на участващите на територията на Съюза научноизследователски и иновационни общности, степента на успеваемост за област на интервенция, вида и целта на извършваните дейности, принципа на субсидиарност и търсеното въздействие, при финансирането програмата следва да се поддържа баланс между възходящия подход (при който движеща сила е изследователят или новаторът) и низходящия подход (който се ръководи от стратегически зададени приоритети). Изборът на подход за съответните части на програмата, всяка една от които допринася за нейните общи и специфични цели, следва да се определя от съчетанието на посочените фактори.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8a)  В редица научноизследователски и иновационни дейности следва да се прилага ускорена процедура за научни изследвания и иновации, при която срокът за отпускане на безвъзмездни средства следва да е не повече от шест месеца. Това следва да позволи по-бърз достъп до финансиране отдолу нагоре за малки съвместни консорциуми, обхващащи действия от фундаментални научни изследвания до пазарна реализация.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)  Програмата следва да подкрепя всички етапи на научните изследвания и иновациите, особено в рамките на съвместни проекти. Фундаменталните изследвания са основно предимство и важно условие за увеличаване на способността на Съюза да привлича най-добрите учени, за да се превърне в световен център за високи постижения. Необходимо е да се осигури баланс между основни и приложни изследвания. В съчетание с иновациите това ще подпомогне икономическата конкурентоспособност, растежа и заетостта в Съюза.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 8 в (ново)
(8в)  С цел постигане на максимално въздействие на „Хоризонт Европа“ следва да се отдели специално внимание на мултидисциплинарните, интердисциплинарните и трансдисциплинарните подходи като необходими фактори за постигане на значителен научен напредък.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 8 г (ново)
(8г)  Ангажираността с обществото ще бъде насърчавана чрез отговорни научни изследвания и иновации като хоризонтален елемент за изграждане на ефективно сътрудничество между науката и обществото. Това би дало възможност на всички обществени участници (изследователи, граждани, създатели на политики, предприятия, организации от третия сектор и други) да работят заедно по време на целия процес на научни изследвания и иновации за по-добро съчетаване на процеса и резултатите от него с ценностите, нуждите и очакванията на европейското общество.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Научноизследователските дейности, които се провеждат в рамките на стълб „Отворена наука“, следва да се определят в зависимост от потребностите и възможностите на науката. Програмата за научни изследвания следва да се определя в тясно сътрудничество с научната общност. Изследванията следва да се финансират въз основа на високите научни постижения.
(9)  Научноизследователските дейности, които се провеждат в рамките на стълб „Отворена наука на високи постижения“, следва да се определят в зависимост от потребностите и възможностите на науката. Програмата за научни изследвания следва да се определя в тясно сътрудничество с научната общност и да включва акцент върху привличането на нови таланти в областта на научните изследвания и иновациите, млади изследователи, като същевременно се укрепва ЕНП и се избягва изтичането на мозъци. Изследванията следва да се финансират въз основа на високите научни постижения.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Необходимо е да се създаде стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, който да обединява клъстери от научноизследователски и иновационни дейности, за да може да се постигне максимална интеграция между съответните работни области, като същевременно се осигури високо и устойчиво равнище на въздействие спрямо изразходваните ресурси. Той ще насърчава както сътрудничеството между отделните дисциплини, сектори и политики, така и трансграничното сътрудничество за реализиране на целите на ООН за устойчиво развитие и в интерес на конкурентоспособността на промишления сектор на Съюза.
(10)  Необходимо е да се създаде стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“, който да обединява клъстери от научноизследователски и иновационни дейности, за да може да се постигне максимална интеграция между съответните работни области, като същевременно се осигури високо и устойчиво равнище на въздействие за Съюза спрямо изразходваните ресурси. Той ще насърчава както сътрудничеството между отделните дисциплини, сектори и политики, така и трансграничното сътрудничество за реализиране на целите на ООН за устойчиво развитие и на ангажиментите на Съюза по Парижкото споразумение, и когато е необходимо, за справяне със социалните предизвикателства, и в интерес на конкурентоспособността на промишления сектор на Съюза. Дейностите по този стълб следва да обхващат пълния спектър от научноизследователски и иновационни дейности, включително научна изследователска и развойна дейност, пилотни и демонстрационни дейности, както и подкрепа за обществени поръчки, изследвания в преднормативната фаза и определяне на стандарти, а така също и внедряване на иновациите на пазара, за да се гарантира, че Европа продължава да бъде в авангарда на изследователската дейност за стратегически определени приоритети.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Един от основните начини за постигане на целите на програмата, по-специално във връзка със създаването на устойчиви работни места и с растежа, следва да е пълноценното ангажиране на промишления сектор на всички равнища от отделния предприемач и малките и средните предприятия до големите предприятия. Промишленият сектор следва да допринася за перспективите и приоритетите, определени чрез процеса на стратегическо планиране, който следва да подпомага изготвянето на работните програми. Ангажирането на промишления сектор следва да се изразява в участието му в подпомаганите действия в степен, съизмерима поне с участието в предходната рамкова програма „Хоризонт 2020“, която беше създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета13.
(11)  Пълноценното и своевременно ангажиране на промишления сектор с програмата, на всички равнища от отделния предприемач и малките и средните предприятия до големите предприятия, следва да продължи по-специално във връзка със създаването на устойчиви работни места и с растежа в Европа, като се засили публично-частното сътрудничество и се насърчат инвестициите в научни изследвания и иновации от страна на частния сектор.
__________________
13
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)   Консултациите с участието на множество заинтересовани страни, включително гражданското общество и промишлеността, следва да допринасят за перспективите и приоритетите, определени чрез процеса на стратегическо планиране. В резултат от това следва да бъдат изработвани периодични стратегически планове за научни изследвания и иновации под формата на делегирани актове. Тези стратегически планове след това следва да се изпълняват чрез изготвяне на работни програми.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  От особено значение е да се подкрепи промишленият сектор, за да може той да запази водещите си позиции в световен мащаб в областта на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията или да завоюва такива позиции, предимно чрез инвестиции в ключови базови технологии, върху които ще се основава стопанската дейност на бъдещето. Действията по програмата следва да се използват за справяне със случаи на неефективност на пазара или с неоптимални по отношение на инвестициите ситуации, по адекватен начин, без да се дублира или да се изтласква частното финансиране, и да имат отчетлива европейска добавена стойност. Това ще осигури съгласуваност между действията на програмата и правилата на ЕС за държавните помощи, като се избягва неоправдано нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар.
(12)  От особено значение е да се подкрепи промишленият сектор на Съюза, за да може той да запази водещите си позиции в световен мащаб в областта на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията или да завоюва такива позиции, предимно чрез инвестиции в ключови базови технологии, върху които ще се основава стопанската дейност на бъдещето. Очаква се ключовите базови технологии да играят централна роля в стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ и те следва да бъдат допълнително свързани с водещите инициативи в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии, за да могат научноизследователските проекти да обхващат цялата верига от иновации. Действията по програмата следва да отразяват Стратегията за промишлената политика на ЕС, за да се справят със случаи на неефективност на пазара или с неоптимални по отношение на инвестициите ситуации, да засилват инвестициите по адекватен и прозрачен начин, без да се дублира или да се изтласква частното финансиране, и да имат отчетлива европейска добавена стойност и обществена възвращаемост на инвестициите. Това ще осигури съгласуваност между действията на програмата и правилата на ЕС за държавните помощи в областта на научните изследвания и иновациите, които следва да бъдат преразгледани, за да предоставят стимули за иновациите.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  МСП представляват важен източник на иновации и растеж в Европа. Ето защо е необходимо широко участие на МСП в „Хоризонт Европа“, както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Опирайки се най-добрите практики от програма „Хоризонт 2020“, „Хоризонт Европа“ следва да продължи да насърчава участието на МСП в рамковата програма по интегриран начин. Следва да бъдат предвидени подходящи мерки и бюджетни разпоредби, включително въвеждането на инструмент за МСП с изцяло възходящ подход за всеки отделен бенефициер, който да доведе до допълнителни иновации, с целеви отворени покани за представяне на предложения през различните етапи на цикъла на иновациите.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Програмата следва да подпомага научните изследвания и иновациите по интегрален начин, като се спазват всички относими разпоредби на Световната търговска организация. Понятието за научни изследвания, включително експериментално разработване, следва да се използва в съответствие с изготвения от ОИСР Наръчник на Фраскати, а понятието за иновации в съответствие с изготвения от ОИСР и Евростат Наръчник от Осло, като се следва широк подход, който обхваща и социалните иновации. Както и при предходната рамкова програма „Хоризонт 2020“, при класификацията на технологичните изследвания, разработването на продукти и демонстрационните дейности, както и при определянето на видовете действия в рамките на поканите за предложения, следва да продължат да се вземат предвид определенията на ОИСР по отношение на равнището на технологична готовност (TRL). По принцип, не следва да се отпускат безвъзмездни средства за действия, при които дейностите са на равнище над TRL 8. Работната програма по дадена покана в рамките на стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ може да разрешава безвъзмездни средства за мащабно валидиране на продукти и въвеждането им на пазара.
(13)  Програмата следва да подпомага научните изследвания и иновациите по интегрален начин, като се спазват всички относими разпоредби на Световната търговска организация. Понятието за научни изследвания, включително експериментално разработване, следва да се използва в съответствие с изготвения от ОИСР Наръчник на Фраскати, а понятието за иновации в съответствие с изготвения от ОИСР и Евростат Наръчник от Осло, като се следва широк подход, който обхваща и социалните иновации, дизайна и творчеството. Както и при предходната рамкова програма „Хоризонт 2020“, следва да се вземат предвид определенията на ОИСР по отношение на равнището на технологична готовност (TRL). Работната програма по дадена покана в рамките на стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ може да разрешава безвъзмездни средства за мащабно валидиране на продукти и въвеждането им на пазара.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  В съобщението на Комисията относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“ (COM(2018)0002) се съдържат препоръки във връзка с тази програма, включително нейните правила за участие и разпространение на резултатите, като се изхожда от поуките от предходната програма, както и от отзивите на институциите на ЕС и на заинтересованите страни. В препоръките се подчертава, че е необходимо следното: да се инвестира по-амбициозно, за да се достигнат критична маса и максимално въздействие; да се подкрепят водещите до пробив иновации; да се дава приоритет на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации в областите с висока добавена стойност, предимно чрез ориентиране към мисии, участие на гражданите и широка комуникация; да се рационализира финансирането в ЕС, включително чрез рационализиране на обхвата на инициативите за партньорство и схемите за съфинансиране; да се развиват повече конкретни полезни взаимодействия между различните инструменти за финансиране от Съюза, по-специално с цел да се спомогне за мобилизирането на недостатъчно използвания потенциал на научните изследвания и иновациите в Съюза; да се укрепва международното сътрудничество и да се засилва отвореността за участие на трети държави; да продължи опростяването, като се прилага опитът, придобит при изпълнението на „Хоризонт 2020“.
(14)  В съобщението на Комисията относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“ (COM(2018)0002) и в доклада на Европейския парламент относно оценката на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ предвид междинната ѝ оценка и предложението за Деветата рамкова програма (2016/2147(INI)) се съдържат препоръки във връзка с тази програма, включително нейните правила за участие и разпространение на резултатите, като се изхожда от поуките от предходната програма, както и от отзивите на институциите на ЕС и на заинтересованите страни. В препоръките се подчертава, че е необходимо следното: да се инвестира по-амбициозно, за да се достигнат критична маса и максимално въздействие; да се подкрепят водещите до пробив иновации; да се дава приоритет на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации в областите с висока добавена стойност, предимно чрез ориентиране към мисии, пълноценно, осъзнато и своевременно участие на гражданите и широка комуникация; да се рационализира финансирането в ЕС, за да се използва напълно потенциалът за научни изследвания и иновации на всички държави членки, включително чрез рационализиране на обхвата на инициативите за партньорство и схемите за съфинансиране; да се развиват повече конкретни полезни взаимодействия между различните инструменти за финансиране от Съюза, по-специално с цел да се спомогне за мобилизирането на недостатъчно използвания потенциал на научните изследвания и иновациите в Съюза; да се включат по-добре в проектите по програмата научноизследователските инфраструктури, финансирани от Съюза, по-специално от ЕФРР, да се укрепва международното сътрудничество и да се засилва отвореността за участие на трети държави, като същевременно се защитават интересите на Съюза и се разширява участието на всички държави членки в програмата; да продължи опростяването, като се прилага опитът, придобит при изпълнението на „Хоризонт 2020“.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  При програмата следва да се търсят полезни взаимодействия с други програми на Съюза от разработването и стратегическото им планиране през подбора на проекти, управлението, комуникацията, разпространението и използването на резултатите до мониторинга, одитирането и управлението. За да се избегнат припокривания и дублиране и да се повиши ефектът на ливърдиж от финансирането от Съюза, към дейности по „Хоризонт Европа“ може да се извършват прехвърляния от други програми на Съюза. В такива случаи те ще следват правилата на „Хоризонт Европа“.
(15)  Политиката на сближаване следва да продължи да допринася за научните изследвания и иновациите. В тази връзка следва да се обърне специално внимание на координацията и взаимното допълване между двете политики на Съюза. При програмата следва да се търсят съгласуване на правилата и полезни взаимодействия с други програми на Съюза, както е посочено в приложение ІV към настоящия регламент – от разработването и стратегическото им планиране през подбора на проекти, управлението, комуникацията, разпространението и използването на резултатите до мониторинга, одитирането и управлението. За да се избегнат припокривания и дублиране и да се повиши ефектът на ливъридж от финансирането от Съюза, както и с цел намаляване на административната тежест за кандидатите и бенефициерите, всички видове полезни взаимодействия следва да се придържат към принципа „едно действие следва един набор от правила“:
–  може да се извършват прехвърляния от други програми на Съюза, включително от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), на доброволна основа. В такива случаи те ще следват правилата на „Хоризонт Европа“, но ще бъдат използвани само в полза на държавата членка или управляващия орган, по целесъобразност, която/който взема решение за прехвърлянето;
–  може да се предвиди и съвместно финансиране на дадена дейност от „Хоризонт Европа“ и друга програма на Съюза, като при това не се надвишават общите допустими разходи за действието. В такива случаи ще се прилагат само правилата на „Хоризонт Европа“ и следва да се избягват двойни одити;
–  на всички предложения, които са преминали прага за високи постижения в рамките на „Хоризонт Европа“, но не могат да бъдат финансирани поради бюджетни ограничения, следва да се предоставят Печати за високи постижения. В такива случаи следва да се прилагат правилата на фонда, предоставящ подпомагане, с изключение на правилата за държавна помощ.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  За да се постигне възможно най-голямо въздействие от финансирането от Съюза и да се осигури възможно най-ефективен принос за целите на политиката на Съюза, програмата следва да встъпва в европейски партньорства с партньори от частния и/или публичния сектор. Тези партньори включват представители на промишлеността, научноизследователски организации, органи със задължение за обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище и организации на гражданското общество (например фондации), които подпомагат и/или извършват научни изследвания и иновации, при условие че желаното въздействие може да се постигне по-ефективно чрез партньорство, отколкото самостоятелно от Съюза.
(16)  За да се постигне възможно най-голямо въздействие от финансирането от Съюза и да се осигури възможно най-ефективен принос за целите и ангажиментите на политиката на Съюза, програмата може да встъпва в европейски партньорства с партньори от частния и/или публичния сектор въз основа на резултата от стратегическото планиране. Тези партньори включват публични и частни участници в научните изследвания и иновациите, центрове за компетентност, бизнес инкубатори, научни и технологични паркове, органи със задължение за обществена услуга, фондации и организации на гражданското общество и регионални иновационни екосистеми, по целесъобразност, които подпомагат и/или извършват научни изследвания и иновации, при условие че желаното въздействие може да се постигне по-ефективно чрез партньорство, отколкото самостоятелно от Съюза.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Програмата следва да укрепи сътрудничеството между европейските партньорства и партньорите от частния и/или публичния сектор на международно равнище, включително чрез обединяване на програми за научни изследвания и иновации и чрез трансгранични инвестиции в научни изследвания и иновации, които принасят взаимни ползи за гражданите и предприятията, като същевременно тя следва да гарантира, че ЕС отстоява своите интереси в стратегически области14.
(17)  Програмата следва да укрепи сътрудничеството между европейските партньорства и партньорите от частния и/или публичния сектор на международно равнище, включително чрез обединяване на програми за научни изследвания и иновации и чрез трансгранични инвестиции в научни изследвания и иновации, които принасят взаимни ползи за гражданите и предприятията, като същевременно тя следва да гарантира, че Съюзът отстоява своите интереси.
__________________
__________________
14 Вж. напр. предложението на Комисията за Регламент за създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (COM(2017)0487).
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17а)  Водещите инициативи в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии се доказаха като ефективен и ефикасен инструмент, като носят ползи за обществото чрез съвместни, координирани усилия на Съюза и неговите държави членки, и съществуващите водещи инициативи, ползите от които са доказани, следва да продължат да бъдат подпомагани.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Съвместният изследователски център (JRC) следва да продължи да предоставя независими и ориентирани към потребителите научни доказателства и техническа подкрепа за политиките на Съюза през целия цикъл на политиката. Преките действия на Съвместния изследователски център следва да се изпълняват по гъвкав, ефикасен и прозрачен начин с оглед на съответните нужди на неговите потребители и на нуждите на политиките на Съюза, както и да осигуряват защитата на финансовите интереси на Съюза. Съвместният изследователски център следва да продължи да генерира допълнителни ресурси.
(18)  Съвместният изследователски център (JRC) следва да продължи да предоставя независими и ориентирани към потребителите научни доказателства и техническа подкрепа за политиките на Съюза през целия цикъл на политиката. Преките действия на Съвместния изследователски център следва да се изпълняват по гъвкав, ефикасен и прозрачен начин с оглед на съответните нужди на неговите потребители, бюджетните ограничения и нуждите на политиките на Съюза, както и да осигуряват защитата на финансовите интереси на Съюза. Съвместният изследователски център следва да продължи да генерира допълнителни ресурси.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  В рамките на стълб „Отворени иновации“ следва да се установи набор от мерки за интегрирано подпомагане с оглед на нуждите на предприемачите и предприемачеството, за да се създадат условия за осъществяване и ускоряване на водещи до пробив иновации за бърз пазарен растеж. По този начин следва да се привлекат иновативни дружества с потенциал за разрастване на съюзно и международно равнище и да се предложи бързо и гъвкаво финансиране чрез безвъзмездни средства и съвместни инвестиции, включително с частни инвеститори. Към тези цели е ориентирано създаването на Европейски съвет по иновациите (ЕСИ). В рамките на този стълб ще се подпомагат също така Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и европейските иновационни екосистеми като цяло, по-специално чрез партньорства за съфинансиране с подпомагащи иновациите субекти на национално и регионално равнище.
(19)  В рамките на стълб „Иновативна Европа“ следва да се установи набор от мерки за интегрирано подпомагане с оглед на нуждите на предприемачите и воденото от научни изследвания предприемачество, за да се създадат условия за осъществяване и ускоряване на водещи до пробив иновации за бърз пазарен растеж, както и за насърчаване на технологичната автономност на Съюза в стратегически области. По този начин следва да се привлекат иновативни дружества, включително МСП и новосъздадени предприятия, с потенциал за разрастване на съюзно и международно равнище и да се предложи бързо и гъвкаво финансиране чрез безвъзмездни средства и съвместни инвестиции, включително с частни инвеститори. Към тези цели е ориентирано създаването на Европейски съвет по иновациите (ЕСИ). В рамките на този стълб ще се подпомагат също така Европейският институт за иновации и технологии (EIT), Регионалната иновационна схема на Европейския институт за иновации и технологии и европейските иновационни екосистеми като цяло, навсякъде в Съюза, по-специално чрез партньорства за съфинансиране с подпомагащи иновациите публични и частни субекти на национално и регионално равнище.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Политическите цели на настоящата програма следва да се изпълняват също така посредством финансови инструменти и бюджетна гаранция в рамките на компонентите на политиката на фонд InvestEU. Финансовото подпомагане следва да се използва за справяне със случаи на неефективност на пазара или с неоптимални по отношение на инвестициите ситуации, по адекватен начин, без да се дублира или да се изтласква частното финансиране или да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат отчетлива европейска добавена стойност.
(20)  С цел да се отговори на необходимостта от подкрепа за инвестициите в дейности с по-висок риск и нелинейни дейности, като например научните изследвания и иновациите, е от съществено значение „Хоризонт Европа“ и по-специално ЕСИ, както и EIT с неговите общности на знание и иновации, да осъществяват полезно взаимодействие с финансовите продукти, които ще се разгърнат по линия на InvestEU. В това отношение опитът, придобит от финансовите инструменти, разгърнати по линия на „Хоризонт 2020“, като например InnovFin и гаранцията за заеми за МСП, следва да послужи като солидна основа за предоставяне на това целево подпомагане. ЕСИ следва да развие дейности за стратегическа информация и оценка в реално време, за да управлява и планира своевременно различните си действия.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Като използва своите инструменти „Изследвач“ и „Ускорител“, ЕСИ следва да се стреми да набелязва, разработва и внедрява водещи до пробив иновации, които създават нови пазари, и да спомага за бързо разширяване на мащаба им на съюзно и международно равнище. Съгласуваното и целенасочено подпомагане от ЕСИ за водещи до пробив иновации следва да запълни сегашния вакуум при публичното подпомагане и частните инвестиции за този вид иновации. Инструментите на ЕСИ следва да включват специални правни и управленски елементи, които да отразяват техните цели, и по-специално дейностите по пазарно внедряване.
заличава се
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Посредством смесеното финансиране по линия на ЕСИ, инструментът „Ускорител“ следва да спомогне за преодоляване на пропастта, която в момента съществува между научните изследвания, фазата, която предхожда масовата търговска реализация, и разрастването на дружествата. Този инструмент следва по-специално да предоставя подпомагане за операции, които представляват такъв технологичен или пазарен риск, че биват считани за неподходящи за финансиране от банките и не могат да привлекат достатъчно инвестиции от пазара, и по този начин да допълва програмата InvestEU, създадена с Регламент…15
(22)  Посредством смесеното финансиране по линия на ЕСИ, инструментът „Ускорител“ на ЕСИ следва да спомогне за преодоляване на пропастта, която в момента съществува между научните изследвания, фазата, която предхожда масовата търговска реализация, и разрастването на дружествата. Този инструмент следва по-специално да предоставя подпомагане за операции, които представляват такъв технологичен или пазарен риск, че биват считани за неподходящи за финансиране от банките и не могат да привлекат достатъчно инвестиции от пазара, и по този начин да допълва програмата InvestEU, създадена с Регламент…15
__________________
__________________
15
15 ...
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  EIT, главно чрез своите общности на знание и иновации, следва да се стреми към укрепване на иновационните екосистеми, които работят за преодоляване на глобалните предизвикателства, като насърчава взаимовръзките между бизнеса, научните изследвания, висшето образование и предприемачеството. EIT следва да поощрява иновациите в своите дейности и да подкрепя включването на висшето образование в иновационните екосистеми, по-специално като: стимулира обучението с предприемаческа насоченост и извъндисциплинарното сътрудничество между промишлените и академичните среди; Поставянето на по-голям акцент върху иновациите и ориентираните към пазара умения на научните изследователи са много важни аспекти за създаването на работни места и за разрастването на бизнеса в Европа. Схемите за подпомагане, които осигурява EIT, следва да се ползват от бенефициерите на ЕСИ, а новосъздадените предприятия, които се появяват в резултат на дейността на общности на знание и иновации към EIT, следва да имат достъп до действията на ЕСИ. EIT се съсредоточава върху иновационните екосистеми, поради което е естествено да спада към стълб „Отворени иновации“, а планирането на неговите общности на знание и иновации следва да се синхронизира — посредством процеса на стратегическо планиране — със стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“.
(23)  EIT, главно чрез своите общности на знание и иновации и Регионалната иновационна схема на EIT, следва да се стреми към укрепване на иновационните екосистеми, които работят за развитието на общия капацитет за иновации на Съюза, който преодолява глобалните предизвикателства, като насърчава взаимовръзките между бизнеса, научните изследвания, висшето образование и предприемачеството. В съответствие с неговия учредителен акт, регламента за ЕИТ1a и стратегическата иновационна програма на ЕИТ, EIT следва да поощрява иновациите в своите дейности и да подкрепя включването на висшето образование в иновационните екосистеми, по-специално като: стимулира обучението с предприемаческа насоченост и извъндисциплинарното сътрудничество между промишлените и академичните среди; Поставянето на по-голям акцент върху иновациите и ориентираните към пазара умения на научните изследователи са много важни аспекти за създаването на работни места и за разрастването на бизнеса в Европа. Схемите за подпомагане, които осигурява EIT, следва да се ползват от бенефициерите на ЕСИ, а новосъздадените предприятия, които се появяват в резултат на дейността на общности на знание и иновации към EIT, следва да имат ускорен достъп до действията на ЕСИ. EIT се съсредоточава върху иновационните екосистеми, поради което е естествено да спада към стълб „Иновативна Европа“, като следва също така да подкрепя по целесъобразност всички други стълбове, а планирането на неговите общности на знание и иновации следва да се синхронизира — посредством процеса на стратегическо планиране — със стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“. Дублирането между общностите на знание и иновации и други инструменти в същата област, по-специално други партньорства, следва да се избягва.
__________________
Регламент (ЕО) № 294/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. (OB L 97, 9.4.2008 г., стр. 1), изменен с Регламент (EС) № 1292/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 174).
Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  За да могат да процъфтяват водещите до пробив и дисруптивните иновации, от ключово значение е да се осигуряват и поддържат еднакви условия на конкуренция за дружествата, които се конкурират на даден пазар, като по този начин се дава възможност по-специално на малките и средните новаторски предприятия да се възползват от своите инвестиции и да си завоюват дял от пазара.
(24)  За да могат да процъфтяват водещите до пробив и дисруптивните иновации, от ключово значение е да се осигуряват и поддържат еднакви условия на конкуренция за дружествата, които се конкурират на даден пазар, като по този начин се дава възможност по-специално на малките и средните новаторски предприятия да се възползват от своите инвестиции и да си завоюват дял от пазара. По подобен начин определена степен на откритост в иновационния мащаб на финансираните дейности – обръщаща внимание на голяма мрежа от бенефициенти – може да допринесе значително за капацитета на изграждане на МСП, тъй като им предоставя необходимите средства за привличане на инвестиции и процъфтяване.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Програмата следва да насърчава и да включва сътрудничество с трети държави, с международни организации и с международни инициативи, основаващи се на общ интерес, взаимна изгода и глобални ангажименти за изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие. Международното сътрудничество следва да е насочено към утвърждаването на високите постижения при научните изследвания и иновациите и повишаването на привлекателността и икономическата и промишлената конкурентоспособност на Съюза, към справянето с глобалните предизвикателства, заложено в целите на ООН за устойчиво развитие, както и към укрепването на външните политики на Съюза. Необходимо е да се следва подход на обща откритост за международно участие и целенасочени действия за международно сътрудничество, включително чрез установяването на подходящи критерии за допустимост за финансиране на субекти, установени в държави с ниски до средни доходи. Същевременно следва да се насърчава асоциирането на трети държави към програмата.
(25)  Програмата следва да насърчава и да включва сътрудничество с трети държави, с международни организации и с международни инициативи, въз основа на интереса на Съюза и взаимни изгоди и глобални ангажименти за изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие. Международното сътрудничество следва да е насочено към утвърждаването на високите постижения при научните изследвания и иновациите и повишаването на привлекателността и икономическата и промишлената конкурентоспособност на Съюза, към справянето с глобалните предизвикателства, заложено в целите на ООН за устойчиво развитие, както и към укрепването на външните политики на Съюза. Необходимо е да се следва подход на обща откритост за реципрочно международно участие и целенасочени действия за международно сътрудничество; трябва да се прилагат подходящи критерии за допустимост, отчитащи различните нива на капацитет за научни изследвания и иновации, за финансиране на субекти, установени в държави с ниски до средни доходи. Същевременно следва да се насърчава асоциирането на трети държави към програмата, когато се предвижда реципрочност и се защитава интересът на Съюза и се насърчава засилено участие на всички държави членки в програмата.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  С цел да се задълбочават връзките между науката и обществото и да се извлича максимална полза от взаимодействието помежду им, програмата следва да включва гражданите и организациите на гражданското общество в съвместното проектиране и разработване на отговорни програми за научни изследвания и иновации и на съдържанието на такива програми, като насърчава образованието по естествени и точни науки, осигурява обществен достъп до научните знания и улеснява участието на гражданите и организациите на гражданското общество в тези дейности. Това следва да се извършва както в цялата програма, така и чрез предназначени за тази цел дейности в част „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“. Участието на гражданите и гражданското общество в научните изследвания и иновациите следва да се съчетава с дейности за популяризиране, за да се генерира и поддържа обществена подкрепа за програмата. Програмата следва да се стреми и към премахване на препятствията и насърчаване на полезните взаимодействия между науката, технологиите, културата и изкуствата, за да се постигне ново качество на устойчивите иновации.
(26)  С цел да се задълбочават връзките между науката и обществото и да се извлича максимална полза от взаимодействието помежду им, програмата следва да включва гражданите и организациите на гражданското общество в съвместното проектиране и разработване на отговорни програми за научни изследвания и иновации и на съдържанието на такива програми, които отговарят на опасенията, нуждите и очакванията на гражданите и гражданското общество, като насърчава образованието по естествени и точни науки, осигурява обществен достъп до научните знания и улеснява участието на гражданите и организациите на гражданското общество в тези дейности. Следва да се извършва мониторинг на предприетите мерки за подобряване на участието на гражданите и гражданското общество.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)
(26a)  „Хоризонт Европа“ следва да подкрепя новите технологии, допринасящи за преодоляването на пречките, които възпрепятстват достъпа и пълноценното участие на хората с увреждания и които следователно ограничават развитието на едно действително приобщаващо общество.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 26 б (ново)
(26б)  С цел укрепване на Европейското научноизследователско пространство всички части на програмата следва да допринасят за значително намаляване на разделението по отношение на научните изследвания и иновациите, особено чрез засилване на участието на държави, които „разширяват участието“, в действията за научни изследвания и иновации на програмата, разпространяване на върхови научни постижения, насърчаване на нови модели на сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите, намаляване на разликите във възнагражденията сред изследователите в рамките на Съюза, противодействие на изтичането на мозъци, модернизиране на националните екосистеми за научни изследвания и иновации и осигуряване на балансирано представителство в комисиите за оценка, експертните групи и научните съвети.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Съгласно член 349 от ДФЕС най-отдалечените региони на Съюза имат право на специфични мерки (като се има предвид тяхното структурно, социално и икономическо състояние) във връзка с достъпа до хоризонтални програми на Съюза. Поради това програмата следва да отчита специфичните особености на тези региони в съответствие със съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ (COM(2017)0623), одобрено от Съвета на 12 април 2018 г.
(27)  Съгласно член 349 от ДФЕС най-отдалечените региони на Съюза имат право на специфични мерки (като се има предвид тяхното структурно, социално и икономическо състояние) във връзка с достъпа до хоризонтални програми на Съюза. Поради това програмата следва да отчита специфичните особености на тези региони в съответствие със съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ (COM(2017)0623), одобрено от Съвета на 12 април 2018 г., и когато е възможно, да насърчава участието им в програмата.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Дейностите, които се развиват по програмата, следва да са насочени към отстраняване на неравенството между половете и към насърчаване на равенството между жените и мъжете при научните изследвания и иновациите, в съответствие с членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от ДФЕС. Свързаното с пола измерение следва да се включва по подходящ начин в съдържанието на научните изследвания и иновациите и да се проследява на всички етапи от научноизследователския цикъл.
(28)  Дейностите, които се развиват по програмата, следва да са насочени към отстраняване на неравенството между половете, избягване на свързани с пола предубеждения, адекватно интегриране на свързаното с пола измерение в съдържанието на научните изследвания и иновациите, стремеж към подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, насърчаване на равенството между жените и мъжете, включително принципите на равно заплащане, както е посочено в член 141, параграф 3 от ДФЕС и в Директива 2006/54/ЕО относно прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, както и осигуряване на достъп на изследователите с увреждания до научни изследвания и иновации.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Като се имат предвид специфичните особености на сектора на отбранителната промишленост, подробните разпоредби относно финансирането от Съюза на проекти за научни изследвания в областта на отбраната следва да се определят в Регламент ... за създаване на Европейския фонд за отбрана16, който урежда правилата за участие в научни изследвания в областта на отбраната. Научноизследователските и иновационните дейности, които се извършват по линия на Европейския фонд за отбрана, следва да са насочени изключително към приложения от сферата на отбраната.
(29)  Като се имат предвид специфичните особености на сектора на отбранителната промишленост, подробните разпоредби относно финансирането от Съюза на проекти за научни изследвания в областта на отбраната следва да се определят в Регламент ... за създаване на Европейския фонд за отбрана16, който урежда правилата за участие в научни изследвания в областта на отбраната. Въпреки че полезните взаимодействия между „Хоризонт Европа“ и Европейския фонд за отбрана следва да се насърчават, като се избягва дублиране, дейностите по „Хоризонт Европа“ следва да са насочени изключително към граждански приложения.
__________________
__________________
16
16 ...
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)
(31a)  При определянето, изпълнението, оценката и мониторинга на програмата следва непрекъснато да бъде търсено административно опростяване, по-специално намаляване на административната тежест и забавянията за бенефициерите.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 31 б (ново)
(31б)  С цел да се гарантира, че Европа остава в предните редици на глобалните научни изследвания и иновации в областта на цифровите технологии и за да се отчете необходимостта от увеличаване на инвестициите с оглед възползване от нарастващите възможности на цифровите технологии, следва да бъде разпределен достатъчен бюджет за основните приоритети в областта на цифровите технологии.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  В съответствие с [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета23] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.
(33)  В съответствие с [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета23] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. В програмата следва надлежно да се вземат предвид специфичните особености на тези територии, за да се гарантира ефективното им участие и да се подкрепи сътрудничеството и взаимодействията, особено в най-отдалечените региони, както и с трети държави – техни съседи.
__________________
__________________
23 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
23 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, е налице необходимост да се извърши оценка на тази програма въз основа на информацията, събрана посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценката на ефектите от програмата по места.
(34)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, е налице необходимост да се извърши оценка на тази програма въз основа на информацията, събрана посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки и за бенефициерите по тази програма. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценката на ефектите от програмата по места.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Чрез общи правила за цялата програма следва да се осигури съгласувана рамка, улесняваща участието в програми, които се подпомагат финансово чрез бюджета на програмата, включително в програми, ръководени от органи за финансиране като EIT, смесени предприятия или всякакви други структури, създадени по силата на член 187 от ДФЕС, или в програми, осъществявани от държави членки съгласно член 185 от ДФЕС. Когато това е обосновано, следва да се осигури гъвкавост за приемане на специфични правила.
(38)  Чрез общи правила и изисквания за цялата програма следва да се осигурят опростени и общи инструменти за прилагане, включително за мониторинг и докладване, и съгласувана рамка, улесняваща участието в програми, които се подпомагат финансово чрез бюджета на програмата, включително в програми, ръководени от органи за финансиране като EIT, смесени предприятия или всякакви други структури, създадени по силата на член 187 от ДФЕС, или в програми, осъществявани от държави членки съгласно член 185 от ДФЕС. Приемането на специфични правила следва да бъде възможно, но изключенията трябва да бъдат ограничени до строго необходимото и да са надлежно обосновани.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  При действията, които попадат в обхвата на програмата, следва да се зачитат основните права и да се съблюдават принципите, заложени по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тези действия следва да са в съответствие с правните задължения, в т.ч. с международното право и с всички относими решения на Комисията, като известието на Комисията от 28 юни 2013 г.24, както и с етичните принципи, които включват избягването на каквито и да било нарушения на интегритета в научните изследвания. При научноизследователските дейности следва да се спазва също така член 13 от ДФЕС и следва да се намалява използването на животни в научните изследвания и изпитванията, като крайната цел е намирането на техен заместител за лабораторни цели.
(39)  При действията, които попадат в обхвата на програмата, следва да се зачитат основните права и да се съблюдават принципите, заложени по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тези действия следва да са в съответствие с правните задължения, в т.ч. с международното право и с всички относими решения на Комисията, като известието на Комисията от 28 юни 2013 г.24, както и с етичните принципи, които включват избягването на каквито и да било нарушения на интегритета в научните изследвания. Следва да се вземат предвид становищата на Европейската група по етика в науката и новите технологии, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейския надзорен орган по защита на данните. При научноизследователските дейности следва да се спазва също така член 13 от ДФЕС и следва да се намалява използването на животни в научните изследвания и изпитванията, като крайната цел е намирането на техен заместител за лабораторни цели.
__________________
__________________
24 OВ C 205, 19.7.2013 г., стр. 9.
24 OВ C 205, 19.7.2013 г., стр. 9.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  В съответствие с целите на международното сътрудничество, определени в членове 180 и 186 от ДФЕС, следва да се поощрява участието на правни субекти, установени в трети държави, и на международни организации. Изпълнението на програмата следва да е в съответствие с мерките, приети съгласно членове 75 и 215 от ДФЕС, както и с международното право. При действията, които са свързани със стратегически активи и интереси на Съюза, както и с неговата независимост и сигурност, участието в конкретни действия по програмата може да е ограничено само до субекти, които са установени в държавите членки, или до субекти, които са установени в конкретни асоциирани или други трети държави в допълнение към държавите членки.
(40)  В съответствие с целите на международното сътрудничество, определени в членове 180 и 186 от ДФЕС, следва да се поощрява участието на правни субекти, установени в трети държави, и на международни организации, когато това е от научен, социален, икономически и технологичен интерес за Съюза. Изпълнението на програмата следва да е в съответствие с мерките, приети съгласно членове 75 и 215 от ДФЕС, както и с международното право. При действията, които са свързани със стратегически активи и интереси на Съюза, както и с неговата независимост и сигурност, участието в конкретни действия по програмата може да е ограничено само до субекти, които са установени в държавите членки, или до субекти, които са установени в конкретни асоциирани или други трети държави в допълнение към държавите членки.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата.
(41)  Признавайки изменението на климата като едно от най-големите глобални и обществени предизвикателства и отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе с най-малко 35% от своите разходи за подпомагане на цели в областта на климата, по целесъобразност, и като част от общата цел на Съюза за координиране на действията по климата и изразходване на 30% от бюджета на ЕС. За да се наблюдава и проверява тази цел, всички разходи, свързани с климата, трябва да бъдат записани, за да обхванат всички програми по бюджета на Съюза, и да бъдат отразени в съответните части на работните програми. Техните прогнозни разходи за конкретни технологии в рамките на технологиите за чиста енергия следва да бъдат разбити, за да се осигури международна съпоставимост. За да бъдат взети предвид препоръките на Европейската сметна палата [доклад 31/2016], механизмите за интегриране на въпросите, свързани с климата, следва да правят разлика между смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него при последващото докладване.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  Използването на чувствителна информация, свързана с предходни знания, и достъпът на неупълномощени лица до чувствителни резултати може да се отразят неблагоприятно върху интересите на Съюза или на една или повече държави членки. Поради това боравенето с поверителни данни и класифицирана информация следва да се подчинява на съответната нормативна уредба на Съюза, включително на вътрешните правила на институциите, като например Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, с което се определят разпоредбите относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС.
(43)  Използването на чувствителна информация, свързана с предходни знания, и достъпът на неупълномощени лица до чувствителни резултати и научноизследователски данни може да се отразят неблагоприятно върху интересите на Съюза или на една или повече държави членки. Поради това боравенето с поверителни данни и класифицирана информация следва да се подчинява на съответната нормативна уредба на Съюза, включително на вътрешните правила на институциите, като например Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, с което се определят разпоредбите относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Необходимо е да се определят минималните условия за участие както като общо правило, когато консорциумът следва да включва най-малко един правен субект от държава членка, така и с оглед на специфичните особености на конкретния вид действия по програмата.
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 45
(45)  Целесъобразно е да се определят редът и условията за предоставяне на финансиране от страна на Съюза за участниците в действия по програмата. При изпълнението на безвъзмездните средства следва да се имат предвид всички форми на принос, определени във Финансовия регламент, включително еднократни суми, единни ставки и единични разходи, с оглед на по-нататъшно опростяване.
(45)  Необходимо е да се определят редът и условията за предоставяне на финансиране от страна на Съюза за участниците в действия по програмата. Безвъзмездните средства ще бъдат основният вид финансиране по програмата. Другите видове финансиране следва да се избират в зависимост от способността им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали за единични разходи, съгласно предвиденото във Финансовия регламент, с оглед на по-нататъшно опростяване. Преди всяка нова система за възстановяване на разходите да може да бъде счетена за истинско опростяване за бенефициерите, тя трябва да бъде предшествана от обширна и положителна оценка.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  За да бъде спазен принципът на съфинансиране, в настоящия регламент процентите на финансиране се посочват като максимални стойности.
заличава се
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  В съответствие с Финансовия регламент програмата следва да предоставя основа за по-широко приемане на обичайните практики за определяне и анализ на разходите на бенефициерите, що се отнася до разходите за персонал и единичните разходи за вътрешно фактурирани стоки и услуги.
(47)  В съответствие с Финансовия регламент програмата следва да предоставя основа за по-широко приемане на обичайните практики за определяне и анализ на разходите на бенефициерите, що се отнася до разходите за персонал и единичните разходи за вътрешно фактурирани стоки и услуги. Използването на единични разходи за вътрешно фактурирани стоки и услуги, комбиниращи преки и непреки разходи, следва да бъде вариант, който може да бъде избиран от всички бенефициери. Разходите, изчислени посредством коефициенти за разпределяне, следва да бъдат допустими.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  Действащата понастоящем система за възстановяване на действителните разходи за персонал следва да се опрости допълнително, като се използва подходът за възнаграждение на базата на проекти, който беше разработен в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ и впоследствие съгласуван с Финансовия регламент.
(48)  Действащата понастоящем система за възстановяване на действителните разходи за персонал следва да се опрости допълнително, като се използва подходът за възнаграждение на базата на проекти, който беше разработен в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ и впоследствие съгласуван с Финансовия регламент, като стремежът е за „равно заплащане за еднакъв труд“ като общ принцип и за премахване на разликите в заплащането между участващите в програмата научни изследователи от ЕС.
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 50
(50)  Необходимо е да се определят правила за използване и разпространение на резултатите, за да се гарантира, че бенефициерите защитават, използват и разпространяват резултатите и осигуряват достъп до тях по подходящ начин. По-голямо внимание следва да се обърне на използването на резултатите, по-специално в Съюза. Бенефициерите следва да актуализират своите планове относно използването и разпространението на резултатите си по време на действието и след неговото приключване.
(50)  Необходимо е да се определят правила за използване и разпространение на резултатите, за да се гарантира, че бенефициерите защитават, използват и разпространяват резултатите и осигуряват достъп до тях по подходящ начин, като се отчитат законните интереси на бенефициерите и всички други ограничения, като например правилата за защита на данните, правилата за неприкосновеност на личния живот и сигурността, както и правата на интелектуална собственост, поверителност или икономическата конкурентоспособност на Съюза в световен мащаб. По-голямо внимание следва да се обърне на използването на резултатите, особено в Съюза. Бенефициерите следва да актуализират своите планове относно използването и разпространението на резултатите си по време на действието.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 51
(51)  Необходимо е да се запазят ключовите елементи на системата за оценка и подбор на предложения, която се използва при програмата „Хоризонт 2020“, както и нейната насоченост към високи постижения. Подборът на предложенията следва да продължи да се извършва въз основа на оценка, изготвена от независими експерти. Когато това е целесъобразно, следва да се взема предвид необходимостта от осигуряване на цялостна съгласуваност на портфейла от проекти.
(51)  Необходимо е да се запазят ключовите елементи на системата за оценка и подбор на предложения, която се използва при програмата „Хоризонт 2020“, както и нейната насоченост към високи постижения и критериите въздействие и качество и ефективност на изпълнението. Подборът на предложенията следва да продължи да се извършва въз основа на оценка, изготвена от независими експерти от възможно най-голям брой държави членки. Комисията следва да организира анонимно оценяване, когато това е целесъобразно, и да анализира резултатите, за да се избегне пристрастност при подбора. Когато това е целесъобразно, независими експерти следва да вземат предвид необходимостта от осигуряване на цялостна съгласуваност на портфейла от проекти.
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 52
(52)  Необходимо е да се предвиди по-широко взаимно използване на одити и оценки, включително с други програми на Съюза, за да се намали административната тежест за бенефициерите на средства от Съюза. Взаимното използване на одити и оценки следва да се уреди изрично, като се вземат предвид и други елементи, целящи постигане на увереност, като одити на системите и процесите.
(52)  Необходимо е да се прилага систематично взаимно използване на одити и оценки за всички части на програмата с други програми на Съюза в съответствие с член 127 от Финансовия регламент, за да се намали административната тежест за бенефициерите на средства от Съюза. Взаимното използване на одити и оценки следва да се уреди изрично, като се вземат предвид и други елементи, целящи постигане на увереност, като одити на системите и процесите.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 53
(53)  Като стимул за търсенето на отговор на специфичните предизвикателства в областта на научните изследвания и иновациите следва да се използват награди, включително когато е целесъобразно общи или съвместни награди, организирани от Комисията или органа за финансиране заедно с други органи на Съюза, трети държави, международни организации или правни субекти с нестопанска цел.
(53)  Като стимул за търсенето на отговор на специфичните предизвикателства в областите на научните изследвания и иновациите следва да се използват награди, включително когато е целесъобразно общи или съвместни награди, организирани от Комисията или органа за финансиране заедно с други органи на Съюза, трети държави, международни организации или правни субекти с нестопанска цел. По-специално, следва да се присъждат награди на проекти, привличащи учени към държави, които „разширяват участието“, както и на успешни проекти, за да се увеличи тяхната видимост и да се даде възможност за засилване на популяризирането на действията, финансирани от Съюза.
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 54
(54)  Видовете финансиране и методите за изпълнение по настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използването на еднократни суми, единни ставки и скали за единични разходи.
(54)  Видовете финансиране и методите за изпълнение по настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали за единични разходи.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1
Член 1
Член 1
Предмет
Предмет
1.  С настоящия регламент се създава Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ („програмата“) и се определят правилата за участие и разпространение на резултатите в непреки действия по програмата.
1.  С настоящия регламент се създава Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ („програмата“) и се определят правилата за участие и разпространение на резултатите в непреки действия по програмата и се определя рамката, уреждаща подпомагането от Съюза на научноизследователски и иновационни дейности.
2.  С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
2.  С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
3.  Програмата се изпълнява посредством:
3.  Програмата се изпълнява посредством:
a)  специфичната програма, създадена с Решение .../.../ЕС25, която включва финансов принос за EIT;
a)  специфичната програма, създадена с Решение .../.../ЕС25, която включва обосновката и областите на интервенция на EIT;
б)  специфичната програма за научни изследвания в областта на отбраната, създадена с Регламент .../.../ЕС.
б)  специфичната програма за научни изследвания в областта на отбраната, създадена с Регламент .../.../ЕС.
4.  Освен ако изрично е упоменато друго, понятията „Хоризонт Европа“, „програмата“ и „специфична програма“, използвани в настоящия регламент, се отнасят за въпроси, които имат отношение само към специфичната програма, посочена в параграф 3, буква а).
4.  Освен ако изрично е упоменато друго, понятията „Хоризонт Европа“, „програмата“ и „специфична програма“, използвани в настоящия регламент, не се отнасят за въпроси, които имат отношение към специфичната програма, посочена в параграф 3, буква б).
4.a   Европейският институт за иновации и технологии (EIT) изпълнява програмата в съответствие със стратегическия план за научни изследвания и иновации и стратегическата иновационна програма на EIT за периода 2021 – 2027 г. с уговорката, че всяка новосъздадена общност на знание и иновации включва, ако е възможно, допълнителни и достатъчни бюджетни ресурси и не подкопава целите и ангажиментите на съществуващите общности на знание и иновации.
__________________
__________________
25
25
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 2
Член 2
Член 2
Определения
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
(1)  „научноизследователски инфраструктури“ означава структури, които осигуряват ресурси и услуги за научноизследователските общности за осъществяване на научни изследвания и за стимулиране на иновациите в съответните области. Това определение включва съответните човешки ресурси, значително оборудване или набори от инструменти; свързани със знанието структури, като колекции, архиви или инфраструктури за научни данни; компютърни системи, комуникационни мрежи и всяка друга инфраструктура, която е уникална по естеството си, отворена е за външни потребители и е от основно значение за постигане на високи постижения в научните изследвания и иновациите. Когато е уместно, могат да се използват и за други цели освен за научни изследвания, например с образователна цел или за обществени услуги, и могат да са „еднообектни“, „виртуални“ или „разпределени“;
(1)  „научноизследователски инфраструктури“ означава структури, които осигуряват ресурси и услуги за научноизследователските общности за осъществяване на научни изследвания и за стимулиране на иновациите в съответните области. Това определение включва съответните човешки ресурси, значително оборудване или набори от инструменти, по-специално тези, които са подкрепени от други фондове на Съюза, както е посочено в приложение IV; свързани със знанието структури, като колекции, архиви или инфраструктури за научни данни; компютърни системи, комуникационни мрежи и всяка друга инфраструктура, която е уникална по естеството си, отворена е за външни потребители и е от основно значение за постигане на високи постижения в научните изследвания и иновациите. Когато е уместно, могат да се използват и за други цели освен за научни изследвания, например с образователна цел или за обществени услуги, и могат да са „еднообектни“, „виртуални“ или „разпределени“;
(2)  „стратегия за интелигентна специализация“ означава стратегия за интелигентна специализация, която отговаря на определението в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета26 и изпълнява благоприятстващите условия, определени в Регламент (ЕС) ХХ […Регламент за общите разпоредби];
(2)  „стратегия за интелигентна специализация“ означава стратегия за интелигентна специализация, която отговаря на определението в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета26 и изпълнява благоприятстващите условия, определени в Регламент (ЕС) ХХ […Регламент за общите разпоредби];
(3)  „европейско партньорство“ означава инициатива, при която Съюзът и партньори от частния и/или публичния сектор (като например представители на промишлеността, научноизследователски организации, органи със задължение за обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище или организации на гражданското общество, включително фондации) се ангажират да подпомагат съвместно разработването и изпълнението на програма за научноизследователски и иновационни дейности, в това число свързани с възприемането от пазара, нормативната уредба и политиката;
(3)  „европейско партньорство“ означава инициатива, при която Съюзът и партньори от частния и/или публичния сектор (като например представители на промишлеността, университети, научноизследователски организации, включително научноизследователски инфраструктури, органи със задължение за обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище или организации на гражданското общество, включително неправителствени организации и фондации) по целесъобразност се ангажират да подпомагат съвместно разработването и изпълнението на програма за научноизследователски и иновационни дейности, в това число такива в съответствие с членове 185 и 187 от ДФЕС, както и свързани с възприемането от пазара, нормативната уредба и политиката;
(4)  „свободен достъп“ означава практика на безплатно предоставяне на крайния потребител на онлайн достъп до крайните продукти от научните изследвания, които крайни продукти произтичат от действия, финансирани по програмата, и по-специално до научни публикации и научноизследователски данни;
(4)  „свободен достъп“ означава практика на безплатно предоставяне на крайния потребител на онлайн достъп до крайните продукти от научните изследвания, които крайни продукти произтичат от действия, финансирани по програмата, и по-специално до научни публикации и научноизследователски данни. По отношение на научноизследователските данни, съответните интереси в областта на неприкосновеността на личния живот и сигурността, както и правата на интелектуална собственост, поверителността, глобалната икономическа конкурентоспособност на Европейския съюз и други законни интереси трябва да се разглеждат в съответствие с принципа „свободен в максималната възможна степен, ограничен само толкова, колкото е необходимо“ и в съответствие със „солидни възможности за изключения“;
(5)  „мисия“ означава портфейл от действия, който е предназначен за постигането на измерима цел в определен срок и на въздействие върху науката, технологиите и/или върху обществото и гражданите, което не би могло да се постигне чрез отделни действия;
(5)  „мисия“ означава портфейл от междуклъстерни или междусекторни научноизследователски и иновационни действия, основани на високи постижения, предназначен за постигането на измерима цел в определен срок и за оказване на въздействие върху науката, технологиите, обществото, изготвянето на политиките и/или дипломацията и гражданите, и което не би могло да се постигне чрез отделни действия;
(6)  „поръчка за продукти в предпазарен стадий“ означава поръчка за научноизследователски и развойни услуги, която включва разпределяне на рисковете и ползите съобразно пазарните условия, както и за поетапни конкурентни разработки, при които възлаганите научноизследователски и развойни услуги са ясно отделени от пускането на крайни продукти в търговски количества;
(6)  „поръчка за продукти в предпазарен стадий“ означава поръчка за научноизследователски и развойни услуги, която включва разпределяне на рисковете и ползите съобразно пазарните условия, както и за поетапни конкурентни разработки, при които възлаганите научноизследователски и развойни услуги са ясно отделени от пускането на крайни продукти в търговски количества;
(7)  „обществена поръчка за новаторски решения“ означава поръчка, при която възлагащите органи се явяват пилотен клиент за новаторски стоки или услуги, които все още не са широко достъпни на търговска основа и могат да включват изпитване за съответствие;
(7)  „обществена поръчка за новаторски решения“ означава поръчка, при която възлагащите органи се явяват пилотен клиент за новаторски стоки или услуги, които все още не са широко достъпни на търговска основа и могат да включват изпитване за съответствие;
(8)  „права на достъп“ означава права за ползване на резултати или предходни знания;
(8)  „права на достъп“ означава права за ползване на резултати или предходни знания при реда и условията, определени в съответствие с настоящия регламент;
(9)  „предходни знания“ означава всички данни, ноу-хау или информация — независимо от тяхната форма или характер (материални или нематериални), включително всички права, като права върху интелектуална собственост — които са: i) притежавани от бенефициерите преди присъединяването им към действието; ii) посочени от бенефициерите писмено по какъвто и да било начин като необходими за изпълнение на действието или за използване на резултатите от него;
(9)  „предходни знания“ означава всички данни, ноу-хау или информация — независимо от тяхната форма или характер (материални или нематериални), включително всички права, като права върху интелектуална собственост — които са: i) притежавани от бенефициерите преди присъединяването им към действието; и ii) посочени от бенефициерите в писмено споразумение като необходими за изпълнение на действието или за използване на резултатите от него;
(10)  „разпространение на резултатите“ означава публично оповестяване на резултатите чрез подходящи средства (различни от тези, които произтичат от защитата или използването на резултатите), включително чрез научни публикации на всякакъв носител;
(10)  „разпространение на резултатите“ означава публично оповестяване на резултатите чрез подходящи средства (различни от тези, които произтичат от защитата или използването на резултатите), включително чрез научни публикации на всякакъв носител;
(11)  „използване на резултатите“ означава употреба на резултатите при по-нататъшни научноизследователски и иновационни дейности, различни от обхванатите от съответното действие, или при разработване, създаване, производство и предлагане на пазара на продукт или процес, или при създаване и предоставяне на услуга, или при дейности по стандартизация;
(11)  „използване на резултатите“ означава употреба на резултатите при по-нататъшни научноизследователски и иновационни дейности, различни от обхванатите от съответното действие, или наред с другото търговска реализация, като например разработване, създаване, производство и предлагане на пазара на продукт или процес, или при създаване и предоставяне на услуга, или при дейности по стандартизация;
(12)  „справедливи и разумни условия“ означава подходящи условия, включително възможни финансови условия или условия на безвъзмезден достъп, като се отчитат специфичните обстоятелства на искането за достъп, например действителната или потенциалната стойност на резултатите или на предходните знания, до които се иска достъп, и/или обхватът, продължителността или други характеристики на предвиденото използване;
(12)  „справедливи и разумни условия“ означава подходящи условия, включително възможни финансови условия или условия на безвъзмезден достъп, като се отчитат специфичните обстоятелства на искането за достъп, например действителната или потенциалната стойност на резултатите или на предходните знания, до които се иска достъп, и/или обхватът, продължителността или други характеристики на предвиденото използване;
(13)  „орган за финансиране“ означава орган или организация, различен(различна) от Комисията, съгласно посоченото в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, на който(която) Комисията е възложила задачи по изпълнението на бюджета по програмата;
(13)  „орган за финансиране“ означава орган или организация, различен(различна) от Комисията, съгласно посоченото в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, на който(която) Комисията е възложила задачи по изпълнението на бюджета по програмата;
(14)  „международна организация за европейски научни изследвания“ означава международна организация, мнозинството от членовете на която са държави членки или асоциирани държави и основната цел на която е да насърчава научното и технологичното сътрудничество в Европа;
(14)  „международна организация за европейски научни изследвания“ означава международна организация, мнозинството от членовете на която са държави членки или асоциирани държави и основната цел на която е да насърчава научното и технологичното сътрудничество в Европа;
(15)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, съюзното или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член 197, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент — субект, който няма правосубектност;
(15)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, съюзното или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член 197, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент — субект, който няма правосубектност;
(15a)  „държави, обхванати от разширяването на участието“ означава държавите, които са определени чрез комплексен показател за високи научни постижения (интензивност на научноизследователската и развойната дейност, високи постижения в науката и технологиите, интензивност на знанията в контекста на икономиката, принос към търговския баланс на средните и високите технологии) и с коригиращ праг от 70% от средния за ЕС26a;
(16)  „правен субект с нестопанска цел“ означава правен субект, който по правната си форма е с нестопанска цел или е задължен по закон или по устав да не разпределя печалби на своите акционери или отделни членове;
(16)  „правен субект с нестопанска цел“ означава правен субект, който по правната си форма е с нестопанска цел или е задължен по закон или по устав да не разпределя печалби на своите акционери или отделни членове;
(17)  „дружество със средна пазарна капитализация“ означава дружество, което не е микро-, малко или средно предприятие (МСП) по смисъла на определението в Препоръка 2003/361/EО на Комисията27 и има до 3000 служители, като числеността на персонала се изчислява в съответствие с дял I, членове 3, 4, 5 и 6 от приложението към посочената препоръка;
(17)  „дружество със средна пазарна капитализация“ означава дружество, което не е микро-, малко или средно предприятие (МСП) по смисъла на определението в Препоръка 2003/361/EО на Комисията27 и има до 3000 служители, като числеността на персонала се изчислява в съответствие с дял I, членове 3, 4, 5 и 6 от приложението към посочената препоръка;
(18)  „резултати“ означава всички материални или нематериални резултати от действието, като например данни, ноу-хау или информация, независимо от тяхната форма или характер и от това дали може, или не може да бъдат защитени, както и всички свързани с тях права, включително правата върху интелектуална собственост;
(18)  „резултати“ означава всички материални или нематериални продукти от действието, като например данни, ноу-хау или информация, независимо от тяхната форма или характер и от това дали може, или не може да бъдат защитени, както и всички свързани с тях права, включително правата върху интелектуална собственост;
(19)  „Печат за високи постижения“ означава сертифициран знак, който показва, че дадено предложение, представено по покана за предложения, е надхвърлило всички прагове, определени в работната програма, но не е могло да бъде финансирано, тъй като в работната програма няма наличен бюджет за тази покана;
(19)  „Печат за високи постижения“ означава сертифициран знак, който показва, че дадено предложение, представено по покана за предложения, е надхвърлило всички прагове, определени в работната програма, но не е могло да бъде финансирано, тъй като в работната програма няма наличен бюджет за тази покана, но което може да получи подкрепа от други източници на финансиране от Съюза или на национално равнище;
(19a)  „стратегически план за научни изследвания и иновации“ означава документ, приеман на всеки две години с делегиран акт за допълнение на специфичната програма и след процес на широки задължителни консултации с множество заинтересовани страни – държавите членки, Европейския парламент, заинтересовани страни в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, включително гражданското общество. В него се определят приоритетите, инструментите и подходящите видове действия и форми на изпълнение, като това служи за основа за изготвяне на работните програми. Той включва по-специално подбраните мисии, новосъздадените или продължените договорни или институционални партньорства, водещите инициативи в областта на БНТ и ОЗИ;
(20)  „работна програма“ означава документ, приет от Комисията за изпълнението на специфичната програма28 в съответствие с член 12 от нея, или равностоен по съдържание и структура документ, приет от орган за финансиране;
(20)  „работна програма“ означава документ, приет от Комисията за изпълнението на специфичната програма28 в съответствие с член 12 от нея, или равностоен по съдържание и структура документ, приет от орган за финансиране;
(21)  „възстановим аванс“ означава частта от смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ или ЕСИ, която съответства на заем по дял X от Финансовия регламент, но се отпуска пряко от Съюза с нестопанска цел за покриване на разходи за дейности, свързани с иновационно действие, и която бенефициерът възстановява на Съюза съгласно условията, предвидени в договора;
(21)  „възстановим аванс“ означава частта от смесено финансиране по линия на програмата „Хоризонт Европа“, която съответства на заем по дял X от Финансовия регламент, но се отпуска пряко от Съюза с нестопанска цел за покриване на разходи за дейности, свързани с иновационно действие, и която бенефициерът възстановява на Съюза съгласно условията, предвидени в договора;
(22)  „договор“ означава споразумение, сключено между Комисията или органа за финансиране и правен субект, който изпълнява действие за иновации и пазарно внедряване и получава подпомагане чрез смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ или ЕСИ;
(22)  „договор“ означава споразумение, сключено между Комисията или органа за финансиране и правен субект, който изпълнява действие за иновации и пазарно внедряване и получава подпомагане чрез смесено финансиране по линия на програмата „Хоризонт Европа“.
(23)  „класифицирана информация“ означава класифицирана информация на ЕС съгласно определението в член 3 от Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, както и класифицирана информация на държавите членки, класифицирана информация на трети държави, с които Съюзът има споразумение за сигурност, и класифицирана информация на международна организация, с която Съюзът има споразумение за сигурност;
(23)  „класифицирана информация“ означава класифицирана информация на ЕС съгласно определението в член 3 от Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, както и класифицирана информация на държавите членки, класифицирана информация на трети държави, с които Съюзът има споразумение за сигурност, и класифицирана информация на международна организация, с която Съюзът има споразумение за сигурност;
(24)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подпомагани от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежащо на връщане подпомагане и/или финансови инструменти от бюджета на ЕС с форми на подлежащо на връщане подпомагане от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори.
(24)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подпомагани от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежащо на връщане подпомагане и/или финансови инструменти от бюджета на ЕС с форми на подлежащо на връщане подпомагане от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори.
(25)  „смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ или ЕСИ“ означава единно финансово подпомагане за действие за иновации и пазарно внедряване, което се състои от специфична комбинация от безвъзмездни средства или възстановим аванс и капиталова инвестиция
(25)  „смесено финансиране по линия на програмата „Хоризонт Европа“ означава единно финансово подпомагане за действие за иновации и пазарно внедряване, което се състои от специфична комбинация от безвъзмездни средства или възстановим аванс и капиталова инвестиция;
(25a)  „научноизследователски и иновационни действия“ означава действия, които включват преди всичко дейности за създаване на нови знания и/или проучване на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес, услуга или решение. Това може да включва фундаментални и приложни научни изследвания, разработване и интегриране на технологии, изпитване и валидиране на прототипи от малък мащаб в лаборатория или в симулирана среда;
(25б)  „иновационни действия“ означава действия, които включват преди всичко дейности, пряко предназначени за изготвяне на планове и договорености или проекти за нови, променени или подобрени продукти, процеси или услуги, в това число евентуално изготвяне на прототипи, изпитвания, демонстрации, пилотни проекти, мащабно валидиране на продукти и въвеждане на пазара;
(25в)  „научни изследвания на ЕНС за разширяване на границите на познанието“ означава научноизследователски действия, които се водят от главен изследовател и чиито домакин са един или повече бенефициери само от ЕНС;
(25г)  „действия, свързани с обучение и мобилност“ означава действия, насочени към усъвършенстване на уменията, знанията и перспективите за професионално развитие на изследователите на базата на мобилност между отделните държави и, ако е целесъобразно, между сектори или дисциплини;
(25д)  „действие по съфинансиране на програма“ означава действие за осигуряване на съфинансиране на програма от дейности, която е създадена и/или се изпълнява от субекти, които управляват и/или финансират програми за научни изследвания и иновации и са различни от органите за финансиране на Съюза;
(25е)  „действия за поръчки за продукти в предпазарен стадий“ означава действия, чиято основна цел е провеждането на процедури за поръчки за продукти в предпазарен стадий, изпълнявани от бенефициери, които са възлагащи органи или възложители;
(25ж)  „действия за обществени поръчки за новаторски решения“ означава действия, чиято основна цел е провеждането на съвместни или координирани процедури за обществени поръчки за новаторски решения, изпълнявани от бенефициери, които са възлагащи органи или възложители;
(25з)  „координационни и спомагателни действия“ означава действия, които допринасят за постигането на целите на програмата, с изключение на научноизследователски и иновационни действия;
(25и)  „обществена поръчка“ означава изпълнение на части от програмата, свързани със стратегическите интереси и независимостта на Съюза, и провеждане, за собствени цели на Комисията, на процедури за обществени поръчки за проучвания, продукти, услуги и капацитет;
(25й)  „свързано образувание“ означава всяко правно образувание, което се намира под пряк или непряк контрол на участник, или под същия пряк или непряк контрол, под който е и участникът, или което пряко или непряко контролира даден участник.
__________________
__________________
26 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
26 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
26а Комисията може да преразгледа и при необходимост да актуализира списъка на държавите, обхванати от разширяването на участието, в своите работни програми.
27
27
28 ОВ ….
28 ОВ ….
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 3
Член 3
Член 3
Цели на програмата
Цели на програмата
1.  Общата цел на програмата е да се постигне научно, икономическо и обществено въздействие на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации, така че да се укрепи научната и технологичната база на Съюза, да се насърчи неговата конкурентоспособност, включително конкурентоспособността на неговата промишленост, да се осъществят стратегическите приоритети на Съюза и да се допринесе за справянето с глобалните предизвикателства, включително целите за устойчиво развитие.
1.  Общата цел на програмата е да се постигне научно, технологично, икономическо и обществено въздействие на инвестициите на Съюза в научни изследвания и иновации, така че да се укрепи европейската научна и технологична база на Съюза като цяло, да се укрепи Европейското научноизследователско пространство и да се насърчи неговата конкурентоспособност. Научните изследвания и промишлеността осъществяват стратегическите приоритети на Съюза, допринасят за справянето с глобалните предизвикателства, включително целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение, както и допринасят за постигането на цялостни инвестиции в размер на 3% от БВП, вложени в научноизследователска и развойна дейност, в съответствие с ангажимента, поет от държавните и правителствените ръководители.
2.  Програмата има следните специфични цели:
2.  Програмата има следните специфични цели:
-a)  (нова) да се развият, насърчат и разпространяват високите научни и технологични постижения;
a)  да се подпомогне създаването и разпространението на висококачествени нови знания, умения, технологии и решения на глобалните предизвикателства;
a)  да се подпомогне създаването и разпространението на висококачествени знания, умения, технологии и решения, основани както на фундаментални, така и на приложни научни изследвания, с цел справяне с глобалните предизвикателства, включително изменението на климата и постигането на целите за устойчиво развитие;
аа)  да се стреми към значително намаляване на разделението в областта на научноизследователската дейност и иновациите в рамките на Съюза, по-специално чрез увеличаване на участието в „Хоризонт Европа“ на държавите членки с по-слаби показатели в посочената област, в сравнение с предходната РП;
б)  да се засили въздействието на научните изследвания и иновациите в разработването, подкрепата и прилагането на политиките на Съюза и да се спомогне за възприемането на новаторски решения в промишлеността и обществото, чрез които да се атакуват глобалните предизвикателства;
б)  да се засили добавената стойност за Съюза от финансирането на НИРДИ, въздействието на научните изследвания и иновациите за Съюза в разработването, подкрепата и прилагането на политиките на Съюза и да се спомогне за достъпа до и възприемането на новаторски решения в обществото и в европейската промишленост;
в)  да се насърчат всички форми на иновации, включително водещите до пробив иновации, и да се ускори пазарното внедряване на новаторски решения;
в)  да се насърчат всички форми на иновации и да се ускори пазарното внедряване и реализация на резултатите от НИРДИ, особено в рамките на Съюза;
г)  да се оптимизира осъществяването на програмата, за да се повиши въздействието в рамките на едно укрепнало европейско научноизследователско пространство.
г)  да се оптимизира осъществяването на програмата за укрепване и увеличаване на въздействието и привлекателността на НИРДИ на Европейското научноизследователско пространство.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 4
Член 4
Член 4
Структура на програмата
Структура на програмата
1.  Програмата се състои от следните части, които допринасят за общите и специфичните цели, определени в член 3:
1.  Програмата се състои от следните части, които допринасят за общите и специфичните цели, определени в член 3:
(1)  стълб I „Отворена наука“, който е посветен на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква а), и подпомага специфичните цели, определени в член 3, параграф 2, букви б) и в), със следните компоненти:
(1)  Стълб I „Високи научни постижения и отворена наука“ със следните компоненти:
a)  Европейски научноизследователски съвет (ЕНС);
a)  Европейски научноизследователски съвет (ЕНС);
б)  действия „Мария Склодовска-Кюри“ (МСК);
б)  действия „Мария Склодовска-Кюри“ (МСК);
в)  научноизследователски инфраструктури;
в)  научноизследователски инфраструктури;
(2)  стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, който е посветен на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква б), и подпомага специфичните цели, определени в член 3, параграф 2, букви а) и в), със следните компоненти:
(2)  Стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ със следните компоненти:
a)  клъстер „Здравеопазване“;
a)  клъстер „Здравеопазване“;
б)  клъстер „Приобщаващо и сигурно общество“;
б)  клъстер „Приобщаващо и творческо общество“;
ба)  клъстер „Сигурни общества“;
в)  клъстер „Цифрова сфера и промишленост“;
в)  клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“;
г)  клъстер „Климат, енергия и мобилност“;
г)  клъстер „Климат, енергия и мобилност“;
д)  клъстер „Храни и природни ресурси“;
д)  Клъстер „Храни, природни ресурси и селско стопанство“:
е)  преки действия на Съвместния изследователски център (JRC) извън ядрената област;
е)  преки действия на Съвместния изследователски център (JRC) извън ядрената област;
(3)  стълб III „Отворени иновации“, който е посветен на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква в), и подпомага специфичните цели, определени в член 3, параграф 2, букви а) и б), със следните компоненти:
(3)  Стълб III „Иновативна Европа“ със следните компоненти:
a)  Европейски съвет по иновациите (ЕСИ);
a)  Европейски съвет по иновациите (ЕСИ);
б)  европейски иновационни екосистеми;
б)  европейски иновационни екосистеми;
в)  Европейски институт за иновации и технологии (EIT);
в)  Европейски институт за иновации и технологии (EIT);
(4)  част „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“, който е посветена на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква г), и подпомага специфичните цели, определени в член 3, параграф 2, букви а), б) и в), със следните компоненти:
(4)  Част „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“ със следните компоненти:
a)  „Обмен на високи постижения“;
a)  „Разпространяване на високи постижения и разширяване на участието в рамките на Съюза“;
б)  „Реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации“.
б)  „Реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации“.
2.  Общите рамки на дейностите са описани в приложение I.
2.  Общите рамки на дейностите са описани в приложение I.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 5
Член 5
Член 5
Научни изследвания в областта на отбраната
Научни изследвания в областта на отбраната
1.  Дейностите, които ще се извършват по специфичната програма, посочена в член 1, параграф 3, буква б), и които са определени в Регламент … за създаване на Европейския фонд за отбрана, трябва да са научни изследвания, насочени изключително към приложения в областта на отбраната, с цел да насърчават конкурентоспособността, ефикасността и иновациите в отбранителната промишленост.
1.  Дейностите, които ще се извършват по специфичната програма, посочена в член 1, параграф 3, буква б), и които са определени в Регламент … за създаване на Европейския фонд за отбрана, трябва да се съсредоточават изключително към научни изследвания и приложения в областта на отбраната, с цел да насърчават консолидацията, конкурентоспособността, ефикасността и иновациите в отбранителната промишленост на Съюза и да избягват дублирането между двете програми.
2.  Настоящият регламент не се прилага за специфичната програма, посочена в член 1, параграф 3, буква б), с изключение на настоящия член, член 1, параграфи 1 и 3 и член 9, параграф 1.
2.  Настоящият регламент не се прилага за специфичната програма, посочена в член 1, параграф 3, буква б), с изключение на настоящия член, член 1, параграфи 1 и 3 и член 9, параграф 1.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 6
Член 6
Член 6
Изпълнение и форми на финансиране от ЕС
Стратегическо планиране и изпълнение и форми на финансиране от ЕС
1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите за финансиране, определени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.
1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите за финансиране, определени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.
2.  Програмата може да предоставя финансиране за непреки действия чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства (включително безвъзмездни средства за оперативни разходи), награди и поръчки. Тя може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.
2.  Програмата може да предоставя финансиране за непреки действия чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства (включително безвъзмездни средства за оперативни разходи), които са основната форма на подкрепа по програмата, награди и поръчки. Тя може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.
3.  Определените в настоящия регламент правила за участие и разпространение на резултатите се прилагат за непреки действия.
3.  Определените в настоящия регламент правила за участие и разпространение на резултатите се прилагат за непреки действия.
4.  Основните видове действия, които може да се използват по програмата, са изброени и описани в приложение II. Всички форми на финансиране трябва да се използват гъвкаво за всички цели на програмата, като тяхната употреба се определя въз основа на потребностите и особеностите на конкретните цели.
4.  Основните видове действия, които може да се използват по програмата, са изброени и описани в член 2 и в приложение II. Формите на финансиране, посочени в параграф 2, трябва да се използват гъвкаво за всички цели на програмата, като тяхната употреба се определя въз основа на потребностите и особеностите на конкретните цели.
5.  Програмата подпомага и преки действия, предприети от Съвместния изследователски център. Когато тези действия допринасят за инициативи по член 185 или член 187 от ДФЕС, този принос не се счита за част от финансовия принос, отпуснат за тези инициативи.
5.  Програмата подпомага и преки действия, предприети от Съвместния изследователски център. Когато тези действия допринасят за инициативи по член 185 или член 187 от ДФЕС, този принос не се счита за част от финансовия принос, отпуснат за тези инициативи.
6.  Изпълнението на специфичната програма29 трябва да се основава на прозрачно и стратегическо многогодишно планиране на научноизследователските и иновационните дейности, по-специално при стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, след консултации със заинтересованите страни относно приоритетите и подходящите видове действия и форми на изпълнение, които да се използват. По този начин се осигурява съответствие с други относими програми на Съюза.
6.  Изпълнението на специфичната програма29 се основава на стратегическите планове за научни изследвания и иновации и в съответствие с всички цели на програмата, съгласно посоченото в член 3, и като се следва процес на прозрачно, приобщаващо и стратегическо многогодишно планиране на научноизследователските и иновационните дейности, по-специално при стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“.
Провеждат се консултации с националните органи, Европейския парламент, заинтересовани страни от НИРДИ и промишления сектор, включително европейските технологични платформи (ЕТП), представители на гражданското общество и независими консултативни групи от експерти на високо равнище относно приоритетите и подходящите видове действия и форми на изпълнение, които да се използват. Стратегическото планиране осигурява съответствие с други относими програми на Съюза и увеличава допълването и полезните взаимодействия с националните и регионалните програми за финансиране и приоритети в областта на НИРДИ, като по този начин се укрепва ЕНП.
6а.  Програмата предоставя възможност за по-бързо кандидатстване за финансиране за всички бенефициери. Някои научноизследователски и иновационни дейности прилагат ускорена процедура за научни изследвания и иновации, при която срокът за отпускане на безвъзмездни средства е не повече от 6 месеца. Това позволява по-бърз достъп до финансиране отдолу нагоре за малки консорциуми за сътрудничество, обхващащи действия от фундаментални научни изследвания до пазарна реализация. Поканите по ускорената процедура за научни изследвания и иновации ще бъдат непрекъснато отворени с крайни срокове и ще бъдат включени в работните програми в частта за клъстерите, за Европейския съвет за иновации (ЕСИ) и в частта „Разпространение на високи постижения“.
7.  Дейностите по „Хоризонт Европа“ се осъществяват предимно чрез покани за предложения, някои от които се организират като части от мисии и европейски партньорства.
7.  Дейностите по „Хоризонт Европа“ се осъществяват чрез покани за предложения, някои от които се организират като части от мисии и европейски партньорства, освен дейностите, посочени в член 39 „Награди“.
8.  Научноизследователските и иновационните дейности, извършвани в рамките на „Хоризонт Европа“, трябва да са насочени към граждански приложения.
9.  Програмата трябва да гарантира ефективното поощряване на равенството между половете и свързаните с половете аспекти в съдържанието на научните изследвания и иновациите. Особено внимание трябва да се обръща на осигуряването на подходящ баланс между половете — в зависимост от ситуацията в областта на съответните научни изследвания и иновации — в комисиите за оценка и в органи като експертни групи.
__________________
__________________
29
29
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
Член 6a
Принципи при финансирането от ЕС и междусекторни въпроси
1.  Научноизследователските и иновационните дейности, извършвани в рамките на „Хоризонт Европа“, са насочени изключително към граждански приложения. Не се разрешава прехвърлянето на бюджетни средства между програмата и Европейския фонд за отбрана.
2.  „Хоризонт Европа“ трябва да осигури мултидисциплинарен подход и да предвиди, по целесъобразност, интегрирането на социалните и хуманитарните науки във всички дейности, развивани по програмата.
3.  Частите от програмата, изпълнявани в условия на сътрудничество, осигуряват баланс между по-ниските и по-високите равнища на технологична готовност (TRL), като по този начин обхващат цялата верига на стойността.
4.  Програмата има за цел значителното намаляване на разделението в областта на НИРДИ в рамките на Съюза и насърчаването на широко географско покритие в съвместните проекти. Тези усилия следва да бъдат съпроводени от пропорционални мерки от страна на държавите членки с подкрепата на европейски, национални и регионални средства. Особено внимание се обръща на географския баланс – в зависимост от ситуацията в областта на съответните научни изследвания и иновации – във финансираните проекти, в комисиите за оценка и в органи като съвети и експертни групи, без да се накърнява критерият за високи постижения.
5.  Програмата гарантира ефективно насърчаване на равенството между половете и свързаните с пола аспекти в съдържанието на научните изследвания и иновациите и взема под внимание причините за дисбаланса между половете. Особено внимание се обръща на осигуряването на подходящ баланс между половете – в зависимост от ситуацията в областта на съответните научни изследвания и иновации – в комисиите за оценка и в другите съответни консултативни органи като съвети и експертни групи.
6.  Програмата цели непрекъснато административно опростяване и намаляване на тежестта за бенефициерите.
7.  Целите във връзка с климата се интегрират по подходящ начин в съдържанието на научните изследвания и иновациите и се прилагат на всички етапи от научноизследователския цикъл.
8.  Програмата предвижда, когато е приложимо, участие от обществото, за да може процесът на научните изследвания и иновациите и резултатите от тях да отговарят в по-голяма степен на ценностите и потребностите на обществото, като се насърчава участието в науката и дейностите, свързани с научното образование, и чрез съвместно създаване и съвместно изготвяне на научни програми посредством участие на гражданите и гражданското общество в определянето на приоритетите на научните изследвания и иновациите;
9.  Програмата гарантира прозрачност и отчетност на публичното финансиране на проекти в областта на научните изследвания и иновациите, като по този начин защитава обществения интерес.
10.  Комисията или съответният орган за финансиране гарантират, че достатъчно насоки и информация са на разположение на всички потенциални участници към момента на публикуване на поканата за представяне на предложения, по-специално приложимият модел на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 7
Член 7
Член 7
Мисии
Мисии
1.  Мисиите се програмират в рамките на стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“, но за тях може да допринасят и действия, които се извършват в рамките на други части на програмата.
1.  Мисиите се програмират в рамките на стълб „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“, но за тях може да допринасят и действия, които се извършват в рамките на други части на програмата, както и действия, извършени по линия на други програми за финансиране от Съюза, в съответствие с правилата на „Хоризонт Европа“.
2.  Мисиите се изпълняват в съответствие с член 5 от специфичната програма. Оценката се извършва в съответствие с член 26.
2.  Съдържанието на мисиите, техните цели, планирани резултати, срокове и изпълнение се уточняват допълнително в идентифицираните стратегически планове за научни изследвания и иновации, съгласно посоченото в член 2 и уточненото в член 6 от Рамковата програма и в член 5 от специфичната програма. Оценката се извършва в съответствие с член 26.
2а.  През първите две години на програмата най-много 10% от годишния бюджет на Стълб II се планира по специални покани за изпълнение на мисиите. За последните три години на програмата и само след положителна оценка на процеса на подбор и управление на мисиите този процент може да бъде увеличен. Общият бюджетен дял, предназначен за мисии, се уточнява в стратегическите планове за научни изследвания и иновации.
2б.  Извършва се пълна оценка на мисиите, обхващаща обхвата, управлението, назначаването на управителен съвет и техните предварителни действия, в съответствие с техните съответни измерими цели. Препоръките, произтичащи от тази оценка, се вземат предвид преди програмирането на новите мисии или преди да бъдат продължени, прекратени или пренасочени съществуващи мисии.
3.  Мисиите трябва:
3.  Мисиите трябва:
a)  да имат ясна добавена стойност от ЕС и да допринасят за осъществяването на приоритетите на Съюза;
a)  да имат ясна добавена стойност от ЕС и да допринасят за осъществяването на приоритетите, целите и ангажиментите на Съюза;
аа)  да бъдат приобщаващи, да насърчават широка ангажираност и да гарантират участие на различни видове заинтересовани страни и да осигуряват постигането на резултати в областта на НИРДИ, които са от полза за всички държави членки;
б)  да са амбициозни и вдъхновяващи и да имат широка обществена или икономическа значимост;
б)  да са амбициозни, вдъхновяващи и да имат широка обществена, научна, технологична, дипломатическа, екологична или икономическа значимост;
в)  да определят ясна посока и да са целенасочени, измерими и обвързани със срокове;
в)  да определят ясна посока и да са целенасочени, измерими и обвързани със срокове;
г)  да са съсредоточени върху амбициозни, но реалистични научноизследователски и иновационни дейности;
г)  да се подбират по прозрачен начин и да са съсредоточени върху амбициозни, основани на високите постижения, но реалистични научноизследователски и иновационни дейности на всички етапи от развитието;
га)  да включват елемент на неотложност във връзка с целите на мисията, да разполагат с необходимия обхват, мащаб и широка мобилизация на необходимите ресурси и да се съсредоточават единствено върху постигането на целите на мисията;
д)  да стимулират дейност в различни дисциплини и сектори, както и сред различни участници;
д)  да стимулират дейност в различни дисциплини (включително социалните и хуманитарните науки) и сектори, както и сред различни участници;
е)  да са отворени за различни решения по възходящ подход.
е)  да са отворени за различни решения по възходящ подход.
еа)  да постигат полезни взаимодействия по прозрачен начин с други програми на Съюза, както и с публично и частно финансиране, включително чрез активното участие на национални и регионални иновационни екосистеми.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 7 а (нов)
Член 7a
Европейски съвет по иновациите
1.  Комисията създава Европейски съвет по иновациите („ЕСИ“) за осъществяване на действията по стълб III „Иновативна Европа“, които се отнасят до ЕСИ. ЕСИ функционира в съответствие със следните принципи: съсредоточаване върху водещите до пробив и дисруптивните иновации, самостоятелност, способност за поемане на риск, ефикасност, ефективност, прозрачност и отчетност.
2.  ЕСИ ще бъде отворен за всички видове иноватори, от физически лица до университети, научноизследователски организации и дружества, новосъздадени предприятия, и по-специално МСП и дружества със средна пазарна капитализация, от единични бенефициери до мултидисциплинарни консорциуми. Най-малко 70% от бюджета на ЕСИ е предназначен за иновативни стартиращи предприятия и МСП.
3.  Управителният съвет и управленските функции на ЕСИ са определение в Решение (ЕС)... [Специфична програма] и приложенията към него.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 8
Член 8
Член 8
Европейски партньорства
Европейски партньорства
1.  Части от „Хоризонт Европа“ може да се изпълняват посредством европейски партньорства. Участието на Съюза в европейски партньорства може да се осъществява в която и да е от следните форми:
1.  Части от „Хоризонт Европа“ може да се изпълняват посредством европейски партньорства. Участието на Съюза в европейски партньорства може да се осъществява в която и да е от следните форми:
a)  участие в партньорства, създадени въз основа на меморандуми за разбирателство и/или договорни споразумения между Комисията и партньорите, посочени в член 2, точка 3, в които се определят целите на партньорството, съответните ангажименти за финансови вноски и/или вноски в натура на партньорите, ключовите показатели за качество на изпълнението и за въздействие, както и крайните продукти от научните изследвания, които трябва да бъдат получени. Те включват определянето на допълнителни научноизследователски и иновационни дейности, които се изпълняват от партньорите и от програмата (съвместно програмирани европейски партньорства);
a)  участие в партньорства, създадени въз основа на меморандуми за разбирателство и/или договорни споразумения между Комисията и партньорите, посочени в член 2, точка 3, в които се определят целите на партньорството, съответните ангажименти за финансови вноски и/или вноски в натура на партньорите, ключовите показатели за качество на изпълнението и за въздействие, както и крайните продукти от научните изследвания, които трябва да бъдат получени. Те включват определянето на допълнителни научноизследователски и иновационни дейности, които се изпълняват от партньорите и от програмата (съвместно програмирани европейски партньорства);
б)  участие и финансов принос в програма за научноизследователски и иновационни дейности въз основа на ангажимент на партньорите за финансови вноски и вноски в натура и интегриране на съответните им дейности посредством действие по съфинансиране на програмата (съвместно финансирани европейски партньорства);
б)  участие и финансов принос в програма за научноизследователски и иновационни дейности въз основа на ангажимент на партньорите за финансови вноски и вноски в натура и интегриране на съответните им дейности посредством действие по съфинансиране на програмата (съвместно финансирани европейски партньорства);
в)  участие и финансов принос в програми за научни изследвания и иновации, предприети от няколко държави членки в съответствие с член 185 от ДФЕС или от органи, създадени съгласно член 187 от ДФЕС, като например съвместни предприятия, или от общностите на знание и иновации към EIT в съответствие с [Регламента за EIT] (институционализирани европейски партньорства), които се изпълняват само когато други форми на европейски партньорства не биха постигнали целите или не биха породили необходимите очаквани въздействия, и ако това е оправдано в дългосрочна перспектива и поради висока степен на интеграция, включително централно управление на всички финансови приноси.
в)  участие и финансов принос и/или вноски в натура в програми за научни изследвания и иновации, предприети от няколко държави членки в съответствие с член 185 от ДФЕС или от органи, създадени съгласно член 187 от ДФЕС, като например съвместни предприятия, или от общностите на знание и иновации към EIT в съответствие с [Регламента за EIT] (институционализирани европейски партньорства), които се изпълняват само когато други форми на европейски партньорства не биха постигнали целите или не биха породили необходимите очаквани въздействия, и ако това е оправдано в дългосрочна перспектива и поради висока степен на интеграция, включително централно управление на всички финансови приноси.
2.  Европейските партньорства:
2.  Европейските партньорства:
a)  се създават в случаите, когато чрез тях целите на „Хоризонт Европа“ ще бъдат постигнати по по-ефективен начин, отколкото от Съюза самостоятелно;
a)  се създават единствено в случаите, когато чрез тях целите на „Хоризонт Европа“ ще бъдат постигнати по по-ефективен начин, в сравнение с други части на Рамковата програма;
б)  се придържат към принципите на добавена стойност от Съюза, прозрачност, откритост, въздействие, ефект на ливъридж, дългосрочен финансов ангажимент на всички участващи страни, гъвкавост, съгласуваност и взаимно допълване със съюзни, местни, регионални, национални и международни инициативи;
б)  се придържат към принципите на добавена стойност от Съюза, прозрачност, откритост, въздействие, силен ефект на ливъридж, дългосрочен финансов ангажимент и/или ангажимент в натура на всички участващи страни, гъвкавост, съгласуваност и взаимно допълване със съюзни, местни, регионални, национални и международни инициативи;
в)  са ограничени във времето и включват условия за постепенно прекратяване на финансирането по програмата.
в)  са ограничени във времето и включват условия за постепенно прекратяване на финансирането по програмата.
2а.  Всички партньорства се определят в стратегическите планове за научни изследвания и иновации, посочени в член 6 и приложение ІІІ от Рамковата програма и в приложение І от специфичната програма, преди да бъдат осъществени в работни програми или работни планове.
Разпоредбите и критериите за техния подбор, изпълнение, мониторинг, оценка и постепенно прекратяване се съдържат в приложение III.
Разпоредбите и критериите за техния подбор, изпълнение, мониторинг, оценка и постепенно прекратяване се съдържат в приложение III.
Изменения 71 и 172
Предложение за регламент
Член 9
Член 9
Член 9
Бюджет
Бюджет
1.  Финансовият пакет за изпълнението на рамковата програма за периода 2021—2027 г. е 94 100 000 000 EUR по текущи цени за специфичната програма, посочена в член 1, параграф 3, буква а), и в допълнение — сумата за специфичната програма, посочена в член 1, параграф 3, буква б), както е посочено в Регламент … за създаване на Европейския фонд за отбрана.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на рамковата програма за периода 2021—2027 г. е 120 000 000 000 EUR по цени за 2018 г. за специфичната програма, посочена в член 1, параграф 3, буква а), и в допълнение — сумата за специфичната програма, посочена в член 1, параграф 3, буква б), както е посочено в Регламент … за създаване на Европейския фонд за отбрана.
2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в първата половина на изречението в параграф 1, е:
2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в първата половина на изречението в параграф 1, е:
a)  25 800 000 000 EUR за стълб I „Отворена наука“ за периода 2021—2027 г., от които:
a)  27,42% за стълб I „Високи научни постижения и отворена наука“ за периода 2021—2027 г., от които:
(1)  16 600 000 000 EUR за Европейския научноизследователски съвет;
(1)  17,64% за Европейския научноизследователски съвет;
(2)  6 800 000 000 EUR за действията „Мария Склодовска-Кюри“;
(2)  7,23% за действията „Мария Склодовска-Кюри“;
(3)  2 400 000 000 EUR за научноизследователски инфраструктури;
(3)  2,55% за научноизследователски инфраструктури;
б)  52 700 000 000 EUR за стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ за периода 2021—2027 г., от които:
б)  55,48% за стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ за периода 2021—2027 г., от които:
(1)  7 700 000 000 EUR за клъстер „Здравеопазване“;
(1)  8,16% за клъстер „Здравеопазване“;
(2)  2 800 000 000 EUR за клъстер „Приобщаващо и сигурно общество“;
(2)  2,50% за клъстер „Приобщаващо и творческо общество“;
(2а)  2,00% за клъстер „Сигурни общества“;
(3)  15 000 000 000 EUR за клъстер „Цифрова сфера и промишленост“;
(3)  15,94% за клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“;
(4)  15 000 000 000 EUR за клъстер „Климат, енергия и мобилност“;
(4)  15,84% за клъстер „Климат, енергия и мобилност“;
(5)  10 000 000 000 EUR за клъстер „Храни и природни ресурси“;
(5)  9,00% за клъстер „Храни, природни ресурси и селско стопанство“;
(6)  2 200 000 000 EUR за преки действия на Съвместния изследователски център (JRC) извън ядрената област;
(6)  2,04% за преки действия на Съвместния изследователски център (JRC) извън ядрената област.
в)  13 500 000 000 EUR за стълб III „Отворени иновации“ за периода 2021—2027 г., от които:
в)  12,71% за стълб III „Иновативна Европа“ за периода 2021—2027 г., от които:
(1)  10 500 000 000 EUR за Европейския съвет по иновациите, включително до 500 000 000 EUR за европейски иновационни екосистеми;
(1)  8,71% за Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), включително до 0,53% за европейски иновационни екосистеми;
(2)  3 000 000 000 EUR за Европейския институт за иновации и технологии (EIT);
(2)  4% за Европейския институт за иновации и технологии (EIT);
г)  2 100 000 000 EUR за част „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“ за периода 2021—2027 г., от които:
г)  4,39% за част „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“ със следните компоненти:
(1)  1 700 000 000 EUR за „Обмен на високи постижения“;
(1)  4,00% за „Разпространение на високи постижения и разширяване на участието в рамките на Съюза“;
(2)  400 000 000 EUR за „Реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации“.
(2)  0,39% за „Реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации“.
3.  С оглед да се реагира на непредвидени ситуации или на нови тенденции и нужди, Комисията може, в рамките на годишната бюджетна процедура, да се отклони от сумите, посочени в параграф 2, с максимум 10 %. Такова отклонение не се позволява за сумите, посочени в параграф 2, буква б), точка 6 от настоящия член, и за общата сума, посочена в параграф 2 от настоящия член за част „Укрепване на европейското научноизследователско пространство“.
3.  С оглед да се реагира на непредвидени ситуации или на нови тенденции и нужди, Комисията може, в рамките на годишната бюджетна процедура, да се отклони от сумите, посочени в параграф 2, с максимум 10%, включително разпределението на вноските от асоциираните държави.
3а.  Като част от общата цел на Съюза за координиране на действията по климата и изразходване на 30% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите в областта на климата, действията по програмата предназначават най-малко 35% от разходите по програмата за целите в областта на климата, когато е целесъобразно.
3б.  Най-малко 2,5 милиарда евро се заделят за безвъзмездни средства за допълнителни иновации в МСП съгласно инструмента, посочен в член 43, буква а) от настоящия регламент и в приложение I към решението.
3в.  45% от бюджета на клъстера „Приобщаващи и творчески общества“ подкрепят научни изследвания в секторите на културата и творчеството, включително културното наследство на Съюза, което включва 300 милиона евро, заделени за създаването на „Европейски облак за културно наследство“, както е предвидено в приложение I към специалната програма, след оценка на въздействието, която ще бъде представена на Европейския парламент.
3г.  Стремежът е да бъдат заделени най-малко 1 милиард евро за квантови изследвания в рамките на клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ по стълб II.
4.  Сумата, посочена в първата половина на изречението в параграф 1, може да бъде използвана и за покриване на разходи за подготвителни, мониторингови, контролни, одитни дейности, дейности за оценка и други дейности и разходи, необходими за управление и изпълнение на програмата, включително всички административни разходи, както и за оценка на постигането на нейните цели. От нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и комуникационни дейности, доколкото те са свързани с целите на програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, в т.ч. институционални информационнотехнологични инструменти и друга техническа и административна помощ, необходими във връзка с управлението на програмата.
4.  Сумата, посочена в първата половина на изречението в параграф 1, може да бъде използвана и за покриване на разходи за подготвителни, мониторингови, контролни, одитни дейности, дейности за оценка и други дейности и разходи, необходими за управление и изпълнение на програмата, включително всички административни разходи, както и за оценка на постигането на нейните цели. Тези разходи не надвишават 5% от общата сума за програмата. От нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и комуникационни дейности, доколкото те са свързани с целите на програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, в т.ч. институционални информационнотехнологични инструменти и друга техническа и административна помощ, необходими във връзка с управлението на програмата.
5.  При необходимост в бюджета за периода след 2027 г. може да се впишат бюджетни кредити за покриване на предвидените в параграф 4 разходи, така че да бъде възможно управлението на действията, които не са приключили към 31 декември 2027 г.
5.  При необходимост в бюджета за периода след 2027 г. може да се впишат бюджетни кредити за покриване на предвидените в параграф 4 разходи, така че да бъде възможно управлението на действията, които не са приключили към 31 декември 2027 г.
6.  Бюджетните задължения за действия, които надхвърлят една финансова година, могат да се разпределят за няколко години под формата на годишни траншове.
6.  Бюджетните задължения за действия, които надхвърлят една финансова година, могат да се разпределят за няколко години под формата на годишни траншове.
7.  Без да се засяга Финансовият регламент, разходите за действия, произтичащи от проекти, които са включени в първата работна програма, могат да бъдат допустими от 1 януари 2021 г.
7.  Без да се засяга Финансовият регламент, разходите за действия, произтичащи от проекти, които са включени в първата работна програма, могат да бъдат допустими от 1 януари 2021 г.
8.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление и прехвърлими в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) ХХ […Регламент за общите разпоредби], могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член. Когато е възможно, тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.
9.  Програмата „Хоризонт Европа“ е замислена да се изпълнява в полезно взаимодействие с други програми за финансиране от Съюза. Неизчерпателен списък на полезните взаимодействия с други програми за финансиране от Съюза се съдържа в приложение IV.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 10
Член 10
Член 10
Свободен достъп и отворени данни
Свободен достъп и отворени данни
1.  В съответствие с член 35, параграф 3, до научните публикации, които произтичат от финансирани по програмата научни изследвания, трябва да се осигурява свободен достъп. Свободният достъп до научноизследователски данни трябва да се осигурява съгласно принципа „свободен в максималната възможна степен, ограничен само толкова, колкото е необходимо“. Трябва да се насърчава свободният достъп до други крайни продукти от научните изследвания.
1.  В съответствие с член 35, параграф 3, до научните публикации, които произтичат от финансирани по програмата научни изследвания, трябва да се осигурява свободен достъп. Свободният достъп до научноизследователски данни трябва да се осигурява съгласно принципа „свободен в максималната възможна степен, ограничен само толкова, колкото е необходимо“.
1а.  Свободният достъп до научноизследователски данни признава необходимостта от различни режими на достъп поради икономическите интереси на Съюза, правата върху интелектуалната собственост, защитата на личните данни и поверителността, опасенията по отношение на сигурността и други законни интереси, включително възможността за неучастие. Плановете за управление на данните през времетраенето на проекта се считат за допустими разходи.
1б.  Реципрочният свободен достъп до научни публикации и научноизследователски резултати се насърчава на международно равнище, като се вземат предвид конкурентоспособността и промишлените интереси на ЕС. По-специално реципрочен свободен достъп се насърчава и предвижда във всички споразумения за асоцииране и споразумения в областта на научното и технологичното сътрудничество с трети държави, включително споразумения, подписани от финансиращите органи, на които се възлага непряко управление на програмата.
2.  Научноизследователските данни трябва да се управляват отговорно в съответствие с принципите FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), т.е. данните да са лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и многократно използваеми.
2.  Научноизследователските данни трябва да се управляват отговорно в съответствие с принципите FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability) относно данните, т.е. данните да са лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и многократно използваеми.
3.  Трябва да се насърчават практиките на отворената наука, които излизат извън рамките на свободния достъп до крайните продукти от научните изследвания, както и отговорното управление на научноизследователски данни.
3.  Трябва да се насърчават практиките на отворената наука, които излизат извън рамките на свободния достъп до данните и научните публикации от научните изследвания, както и отговорното управление на научноизследователски данни.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 11
Член 11
Член 11
Допълнително и комбинирано финансиране
Допълнително, комбинирано и кумулативно финансиране
1.   Програмата „Хоризонт Европа“ се изпълнява в полезно взаимодействие с други програми за финансиране от Съюза, като същевременно се търси максимално административно опростяване. Неизчерпателен списък на полезните взаимодействия с други програми за финансиране от Съюза се съдържа в приложение IV. За съфинансирани дейности в областта на НИРДИ се прилага единен набор от правила по „Хоризонт Европа“.
Действията, които са получили сертификата „Печат за високи постижения“ или които отговарят на следните кумулативни сравнителни условия:
2.   „Печатът за високи постижения“ се присъжда за всички части на програмата. Действията, които са получили сертификата „Печат за високи постижения“ или които отговарят на следните кумулативни сравнителни условия:
a)  били са подложени на оценка в рамките на покана за предложения по линия на програмата;
a)  били са подложени на оценка в рамките на покана за предложения по линия на програмата;
б)  отговарят на минималните изисквания за качество по посочената покана за предложения;
б)  отговарят на минималните изисквания за качество по посочената покана за предложения;
в)  не може да бъдат финансирани в рамките на посочената покана за предложения поради бюджетни ограничения,
в)  не може да бъдат финансирани в рамките на посочената покана за предложения поради бюджетни ограничения,
може да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) ХХ [Регламент за общите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) ХХ [Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, който предоставя подпомагането.
може да получават подпомагане от национални или регионални фондове, включително Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) ХХ [Регламент за общите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) ХХ [Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], без да е необходимо допълнително кандидатстване и оценяване и при условие че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма. С изключение на правилата за държавна помощ се прилагат правилата на фонда, който предоставя подпомагането.
2а.   В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) XX [... Регламент за общите разпоредби] управляващият орган на доброволна основа може да поиска прехвърляне на част от неговите финансови средства на „Хоризонт Европа“. Прехвърлените средства се изпълняват в съответствие с правилата на „Хоризонт Европа“. Освен това Комисията гарантира, че прехвърлените по този начин средства са предназначени изцяло за програми и/или проекти, които ще бъдат изпълнявани в държавата членка или региона, според случая, от които произтичат.
2б.   С предварително разрешение от кандидатстващите, Комисията включва средствата, посочени в настоящия член, в информационната система за избрани проекти с цел да позволи бърза обмяна на информация и да даде възможност на финансиращите органи да предоставят финансиране за избраните действия.
За действие, за което е предоставен принос от друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносите не обхващат едни и същи разходи.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 12
Член 12
Член 12
Трети държави, асоциирани към програмата
Трети държави, асоциирани към програмата
1.  Програмата е отворена за асоцииране на следните трети държави:
1.  Програмата е отворена за асоцииране на следните трети държави:
a)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) — в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;
a)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) — в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;
б)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални държави кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;
б)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални държави кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;
в)  държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;
в)  държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;
г)  трети държави и територии, които отговарят на всички от следните критерии:
г)  трети държави и територии, които отговарят на всички от следните критерии:
i.  да разполагат с добър капацитет в областта на науката, технологиите и иновациите;
i.  да разполагат с добър капацитет в областта на науката, технологиите и иновациите;
ii.  да се ангажират с основана на правила отворена пазарна икономика, включваща честно и справедливо отношение към правата върху интелектуалната собственост и подкрепена от демократични институции;
ii.  да се ангажират с основана на правила отворена пазарна икономика, включваща честно и справедливо отношение към правата върху интелектуалната собственост, зачитане на правата на човека и подкрепена от демократични институции;
iii.  да насърчават активно политики за подобряване на икономическото и социалното благосъстояние на гражданите.
iii.  да насърчават активно политики за подобряване на икономическото и социалното благосъстояние на гражданите.
Асоциирането към програмата на всяка от третите държави, посочени в буква г), трябва да е в съответствие с условията, определени в специално споразумение, което обхваща участието на третата държава в програма на Съюза, при условие че споразумението:
Пълното или частично асоцииране на всяка от третите държави, посочени в буква г), трябва да се основава на оценка на ползите за Съюза. В частност то трябва да бъде в съответствие с условията, определени в специално споразумение, което обхваща участието на третата държава в програма на Съюза, при условие че споразумението:
–  гарантира справедлив баланс по отношение на приносите и ползите на третата държава, участваща в програмите на Съюза;
–  гарантира справедлив баланс по отношение на приносите и ползите на третата държава, участваща в програмите на Съюза;
–  предоставя право на координация на дейност по програмата, при условие че тя е от полза за Съюза и че е гарантирана защитата на финансовите интереси на Съюза;
–  определя условията за участие в програмите, включително изчисляването на финансовия принос към отделните програми и техните административни разходи. Този принос представлява целеви приходи по член 21, параграф 5 от Финансовия регламент;
–  определя условията за участие в програмата, включително изчисляването на финансовия принос към отделните (под)програми и техните административни разходи. Този принос представлява целеви приходи по член 21, параграф 5 от Финансовия регламент;
–  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.
–  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава финансовите интереси на Съюза.
2.  Обхватът на асоциирането на всяка трета държава към програмата трябва да е съобразен с целта да се стимулира чрез иновации икономическият растеж в Съюза. Съответно, части от програмата могат да бъдат изключени от споразумението за асоцииране за дадена държава, с изключение на членките на ЕИП, присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки.
2.  Обхватът на асоциирането на всяка трета държава към програмата трябва да е съобразен с целта да се стимулира чрез иновации икономическият растеж в Съюза и да се избегне изтичането на мозъци от Съюза. Съответно, части от програмата за един бенефициер могат да бъдат изключени от споразумението за асоцииране за дадена държава, с изключение на членките на ЕИП, присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, особено тези, предназначени за частни субекти.
3.  Когато е целесъобразно, споразумението за асоцииране трябва да предвижда участието на правни субекти, установени в Съюза, в равностойни програми на асоциирани държави в съответствие с определените в тях условия.
3.  Когато е целесъобразно, споразумението за асоцииране трябва да предвижда и цели реципрочно участие на правни субекти, установени в Съюза, в равностойни програми на асоциирани държави в съответствие с определените в тях условия.
4.  Условията, определящи равнището на финансовия принос, трябва да осигуряват автоматична корекция на всеки значителен дисбаланс спрямо сумата, която субектите, установени в асоциираната държава, получават чрез участието си в програмата, като се вземат предвид разходите за управление, изпълнение и функциониране на програмата.
4.  Условията на споразумението за асоцииране, определящи равнището на финансовия принос, трябва да осигуряват автоматична корекция на две години на всеки дисбаланс спрямо сумата, която субектите, установени в асоциираната държава, получават чрез участието си в програмата, като се вземат предвид разходите за управление, изпълнение и функциониране на програмата.
4а.  Вноските на всички асоциирани държави се включват в съответните части на програмата, при условие че е спазена бюджетната разбивка, в съответствие с посоченото в член 9, параграф 2. Комисията докладва на Съвета и на Парламента в хода на годишната бюджетна процедура общия бюджет на всяка част от програмата, като идентифицира всяка от асоциираните държави, индивидуалните вноски и техния финансов баланс.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 14 – заглавие
Допустими действия
Допустими действия и етични принципи
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 15
Член 15
Член 15
Етика
Етика
1.  Действията по програмата трябва да се извършват в съответствие с етичните принципи и относимото национално, съюзно и международно законодателство, включително Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и допълнителните протоколи към нея.
1.  Действията по програмата трябва да се извършват в съответствие с етичните принципи и относимото национално, съюзно и международно законодателство, включително Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и допълнителните протоколи към нея.
Особено внимание се обръща на принципа на пропорционалност, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на защита на личните данни, правото на физическа и психическа неприкосновеност на личността, правото на недискриминация и необходимостта да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве.
2.  Субектите, които участват в действието, са длъжни да представят:
2.  Субектите, които участват в действието, са длъжни да представят:
a)  етична самооценка, в която се посочват и се описват подробно всички предвидими етични въпроси, свързани с целта, изпълнението и вероятното въздействие на дейностите, които ще бъдат финансирани, включително потвърждение за съответствие с параграф 1, и описание на начина, по който ще бъде осигурено това;
a)  етична самооценка, в която се посочват и се описват подробно всички предвидими етични въпроси, свързани с целта, изпълнението и вероятното въздействие на дейностите, които ще бъдат финансирани, включително потвърждение за съответствие с параграф 1, и описание на начина, по който ще бъде осигурено това;
б)  потвърждение, че дейностите ще са съобразени с Европейския кодекс за интегритет в научните изследвания, публикуван от Европейската федерация на академиите на науките (ALLEA), и че няма да се извършват дейности, които са изключени от финансиране;
б)  потвърждение, че дейностите ще са съобразени с Европейския кодекс за интегритет в научните изследвания, публикуван от Европейската федерация на академиите на науките (ALLEA), и че няма да се извършват дейности, които са изключени от финансиране;
в)  за дейности, които се извършват извън Съюза: потвърждение, че същите дейности биха били разрешени в държава членка; и
в)  за дейности, които се извършват извън Съюза: потвърждение, че същите дейности биха били разрешени в държава членка; и
г)  за дейности, при които се използват стволови клетки от човешки ембриони: когато е целесъобразно — информация относно мерките за разрешаване и контрол, които трябва да бъдат предприети от компетентните органи на съответните държави членки, както и информация за одобренията от гледна точка на етиката, които трябва да бъдат получени преди началото на съответните дейности.
г)  за дейности, при които се използват стволови клетки от човешки ембриони: когато е целесъобразно — информация относно мерките за разрешаване и контрол, които трябва да бъдат предприети от компетентните органи на съответните държави членки, както и информация за одобренията от гледна точка на етиката, които трябва да бъдат получени преди началото на съответните дейности.
3.  Предложенията трябва системно да се подлагат на скрининг, за да се открият действията, повдигащи комплексни или сериозни етични въпроси, и да се представят за етична оценка. Етичната оценка се извършва от Комисията, освен ако тя я делегира на органа за финансиране. За действията, при които се използват стволови клетки от човешки ембриони или човешки ембриони, етичната оценка е задължителна. Етичните скрининги и оценки се извършват с помощта на експерти по етика. Комисията и органите за финансиране осигуряват във възможно най-голяма степен прозрачността на етичните процедури.
3.  Предложенията трябва системно да се подлагат на скрининг, за да се открият действията, повдигащи комплексни или сериозни етични въпроси, и да се представят за етична оценка. Етичната оценка се извършва от Комисията, освен ако тя я делегира на органа за финансиране. За действията, при които се използват стволови клетки от човешки ембриони или човешки ембриони, етичната оценка е задължителна. Етичните скрининги и оценки се извършват с помощта на експерти по етика. Комисията и органите за финансиране осигуряват прозрачността на етичните процедури.
4.  Преди началото на съответните дейности субектите, участващи в действието, са длъжни да получат всички одобрения или други задължителни документи от съответните национални и местни комисии по етика или други органи, като например органите по защита на данните. Тези документи се съхраняват и при поискване се представят на Комисията или органа за финансиране.
4.  Преди началото на съответните дейности субектите, участващи в действието, са длъжни да получат всички одобрения или други задължителни документи от съответните национални и местни комисии по етика или други органи, като например органите по защита на данните. Тези документи се съхраняват и при поискване се представят на Комисията или органа за финансиране.
5.  Ако е целесъобразно, етичните проверки се извършват от Комисията или органа за финансиране. При сериозни или комплексни етични въпроси проверките се извършват от Комисията, освен ако са делегирани на органа за финансиране.
5.  Ако е целесъобразно, етичните проверки се извършват от Комисията или органа за финансиране. При сериозни или комплексни етични въпроси проверките се извършват от Комисията, освен ако са делегирани на органа за финансиране.
Етичните проверки се извършват с помощта на експерти по етика.
Етичните проверки се извършват с помощта на експерти по етика.
6.  Действията, които не са приемливи от гледна точка на етиката, може да бъдат отхвърлени или прекратени по всяко време.
6.  Действията, които не са приемливи от етични съображения, биват отхвърлени или прекратени веднага след като бъде установена етичната неприемливост.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 16
Член 16
Член 16
Сигурност
Сигурност
1.  Действията, които се извършват по програмата, трябва да са съобразени с приложимите правила за сигурност, и по-специално с правилата за защита на класифицирана информация срещу неразрешено разкриване, както и с всички относими национални и съюзни правни разпоредби. В случай че научните изследвания се извършват извън Съюза, като се използва и/или се генерира класифицирана информация, освен спазването на тези изисквания е необходимо между Съюза и третата държава, в която се извършват научните изследвания, да има сключено споразумение за сигурност.
1.  Действията, които се извършват по програмата, трябва да са съобразени с приложимите правила за сигурност, и по-специално с правилата за защита на класифицирана информация срещу неразрешено разкриване, както и с всички относими национални и съюзни правни разпоредби. В случай че научните изследвания се извършват извън Съюза, като се използва и/или се генерира класифицирана информация, освен спазването на тези изисквания е необходимо между Съюза и третата държава, в която се извършват научните изследвания, да има сключено споразумение за сигурност.
2.  Когато е целесъобразно, предложенията трябва да включват самооценка по отношение на сигурността, в която се посочват всички въпроси, свързани със сигурността, и се описва подробно по какъв начин ще се подходи към тези въпроси, така че да се изпълнят изискванията на съответните национални и съюзни правни разпоредби.
2.  Когато е целесъобразно, предложенията трябва да включват самооценка по отношение на сигурността, в която се посочват всички въпроси, свързани със сигурността, и се описва подробно по какъв начин ще се подходи към тези въпроси, така че да се изпълнят изискванията на съответните национални и съюзни правни разпоредби.
3.  Когато е целесъобразно, Комисията или органът за финансиране извършва проверка за сигурност при предложенията, повдигащи въпроси във връзка със сигурността.
3.  Когато е целесъобразно, Комисията или органът за финансиране извършва проверка за сигурност при предложенията, повдигащи въпроси във връзка със сигурността.
4.  Когато е целесъобразно, действията трябва да са в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 и правилата за неговото прилагане.
4.  Когато е целесъобразно, действията трябва да са в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 и правилата за неговото прилагане.
5.  Субектите, участващи в действието, са длъжни да осигурят защитата срещу неразрешено разкриване на класифицираната информация, която е използвана и/или генерирана при действието. Преди началото на съответните дейности те трябва да представят доказателство от съответните национални органи по сигурността, че служителите и/или структурите са получили съответно разрешение за достъп до класифицирана информация и/или удостоверение за сигурност на структура.
5.  Субектите, участващи в действието, са длъжни да осигурят защитата срещу неразрешено разкриване на класифицираната информация, която е използвана и/или генерирана при действието. Преди началото на съответните дейности те трябва да представят доказателство от съответните национални органи по сигурността, че служителите и/или структурите са получили съответно разрешение за достъп до класифицирана информация и/или удостоверение за сигурност на структура по искане на Комисията или на орган за финансиране.
6.  Ако с класифицираната информация трябва да боравят външни експерти, преди назначаването им се изисква те да са получили съответното разрешение за достъп до класифицирана информация.
6.  Ако с класифицираната информация трябва да боравят външни експерти, преди назначаването им се изисква те да са получили съответното разрешение за достъп до класифицирана информация.
7.  Когато е целесъобразно, Комисията или органът за финансиране може да извършва проверки за сигурност.
7.  Когато е целесъобразно, Комисията или органът за финансиране може да извършва проверки за сигурност.
8.  Действията, които не отговарят на правилата за сигурност, може да бъдат отхвърлени или прекратени по всяко време.
8.  Действията, които не отговарят на правилата за сигурност, може да бъдат отхвърлени или прекратени по всяко време.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 18
Член 18
Член 18
Субекти, допустими за участие
Субекти, допустими за участие
1.  Всеки правен субект, независимо от мястото му на установяване, или всяка международна организация може да участва в действия по програмата, ако са изпълнени както условията, определени в настоящия регламент, така и условията, определени в работната програма или поканата.
1.  Всеки правен субект, независимо от мястото му на установяване, включително правни субекти от неасоциирани трети държави, или всяка международна организация може да участва в действия по програмата, ако са изпълнени както условията, определени в настоящия регламент, така и условията, определени в работната програма или поканата.
2.  Субектите трябва да са част от консорциум, който включва най-малко три независими правни субекта, всеки от които е установен в различна държава членка или асоциирана държава, като поне един от тях е установен в държава членка, освен ако:
2.  Субектите трябва да са част от консорциум, който включва най-малко три независими правни субекта, всеки от които е установен в различна държава членка, включително най-отдалечени региони, или в асоциирана държава, като поне два от тях са установени в държава членка, освен ако действието е едно от посочените в параграф 3 или 4;
a)  в работната програма е предвидено друго, ако това е обосновано;
б)  действието е посочено в параграф 3 или параграф 4.
3.  Действията на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС), свързани с научни изследвания за разширяване на границите на познанието, действията на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), действията, свързани с обучение и мобилност, или действията по съфинансиране на програми може да се изпълняват от един или повече правни субекти, един от които трябва да е установен в държава членка или в асоциирана държава.
3.  Действията на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС), свързани с научни изследвания за разширяване на границите на познанието, действията на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), действията, свързани с обучение и мобилност, или действията по съфинансиране на програми може да се изпълняват от един или повече правни субекти, един от които трябва да е установен в държава членка или, когато е приложимо, в асоциирана държава, както е посочено в член 12, параграф 1.
4.  Координационните и спомагателните действия може да се изпълняват от един или повече правни субекти, които може да са установени в държава членка, асоциирана държава или друга трета държава.
4.  Координационните и спомагателните действия може да се изпълняват от един или повече правни субекти, които може да са установени в държава членка, в асоциирана държава или в друга трета държава.
5.  При действията, които са свързани със стратегически активи и интереси на Съюза, както и с неговата независимост и сигурност, работната програма може да предвижда възможност участието да е ограничено само до правни субекти, които са установени в държавите членки, или до правни субекти, които са установени в конкретни асоциирани или други трети държави в допълнение към държавите членки.
5.  При действията, които са свързани със стратегически активи и интереси на Съюза, както и с неговата независимост и сигурност, работната програма може да предвижда възможност участието да е ограничено само до правни субекти, които са установени в държавите членки, или до правни субекти, които са установени в конкретни асоциирани или други трети държави в допълнение към държавите членки.
6.  В зависимост от специфичните изисквания на политиката или от естеството и целите на действието, включително броя, вида и мястото на установяване на правните субекти, работната програма може да предвижда критерии за допустимост в допълнение към критериите, посочени в параграфи 2, 3, 4 и 5.
6.  В зависимост от специфичните изисквания на политиката или от естеството и целите на действието, включително броя, вида и мястото на установяване на правните субекти, работната програма може да предвижда критерии за допустимост в допълнение към критериите, посочени в параграфи 2, 3, 4 и 5.
7.  При действията, при които се използват суми по член 9, параграф 8, участието е ограничено до един-единствен правен субект, който е установен в юрисдикцията на делегиращия управляващ орган, с изключение на случаите, когато с управляващия орган е договорено и в работната програма е предвидено друго.
7.  При действията, при които се използват суми по член 11, участието е ограничено до един-единствен правен субект, който е установен в юрисдикцията на делегиращия управляващ орган, с изключение на случаите, когато с управляващия орган е договорено и в работната програма е предвидено друго.
8.  Когато това е посочено в работната програма, в действията може да участва Съвместният изследователски център.
8.  Когато това е посочено в работната програма, в действията може да участва Съвместният изследователски център.
9.  Съвместният изследователски център, международните организации за европейски научни изследвания и правните субекти, учредени съгласно правото на Съюза, се считат за установени в държава членка, различна от тези, в които са установени другите правни субекти, участващи в действието.
10.  При действията на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС), свързани с научни изследвания за разширяване на границите на познанието, и при действията, свързани с обучение и мобилност, международните организации със седалище в държава членка или в асоциирана държава се считат за установени в тази държава членка или асоциирана държава.
10.  При действията на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС), свързани с научни изследвания за разширяване на границите на познанието, и при действията, свързани с обучение и мобилност, международните организации със седалище в държава членка или в асоциирана държава се считат за установени в тази държава членка или асоциирана държава.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 19
Член 19
Член 19
Субекти, допустими за финансиране
Субекти, допустими за финансиране
1.   Допустими за финансиране са субектите, които са установени в държава членка или в асоциирана държава.
1.   Допустими за финансиране са субектите, които са установени в държава членка или в асоциирана държава съгласно определението по член 12, параграф 1.
При действията, при които се използват суми по член 9, параграф 8, допустими за финансиране от тези суми са само субектите, които са установени в юрисдикцията на делегиращия управляващ орган.
При действията, при които се използват суми по член 11, параграф 3, допустими за финансиране от тези суми са само субектите, които са установени в юрисдикцията на делегиращия управляващ орган.
1а.  Когато е приложимо, за финансиране по дадено действие са допустими международни организации, ако седалището им е разположено в държава членка или в асоциирана държава.
1б.  При държавите с ниски до средни доходи и по изключение при други неасоциирани трети държави те може да са допустими за финансиране по дадено действие, ако:
a)  третата държава е посочена в работната програма; и
б)  Комисията или органът за финансиране счита, че тяхното участие е от съществено значение за изпълнението на действието;
2.  Субектите, които са установени в неасоциирана трета държава, следва по принцип да покриват разходите за своето участие. При държавите с ниски до средни доходи обаче и по изключение при други неасоциирани трети държави те може да са допустими за финансиране по дадено действие, ако:
2.  Субектите, които са установени в друга неасоциирана трета държава, следва да покриват разходите за своето участие. Могат да се сключват споразумения за научноизследователска и развойна дейност между тези неасоциирани трети държави и Съюза, когато това бъде счетено за полезно, и може да бъде установен механизъм за съфинансиране, подобен на този, договорен в рамките на „Хоризонт 2020“. Тези държави осигуряват реципрочен достъп за правните субекти от Съюза до програмите за финансиране на научни изследвания, развойна дейност и иновации на съответните държави, както и реципрочност при свободния достъп до научни резултати и данни и до справедливи и равноправни условия за правата на интелектуална собственост.
a)  третата държава е посочена в приетата от Комисията работна програма; или
б)  Комисията или органът за финансиране счита, че тяхното участие е от съществено значение за изпълнението на действието;
3.  Субектите, свързани с бенефициера, са допустими за финансиране по дадено действие, ако са установени в държава членка, в асоциирана държава или в трета държава, посочена в приетата от Комисията работна програма.
3.  Субектите, свързани с бенефициера, са допустими за финансиране по дадено действие, ако са установени в държава членка или в асоциирана държава.
3а.  Комисията докладва на Парламента и на Съвета, като посочва за всяка неасоциирана трета държава размера на финансовите вноски от Съюза, предоставени на участващите организации, и размера на финансовите вноски, предоставени от същата държава за субектите от Съюза, които участват в техните дейности.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 20
Член 20
Член 20
Покани за предложения
Покани за предложения
1.  За всички действия, с изключение на преходните действия по инструмента „Изследвач“ на ЕСИ, съдържанието на поканите за предложения се включва в работната програма.
1.  За всички действия съдържанието на поканите за предложения се включва в работната програма.
В работната програма се обяснява защо конкретно действие следва да бъде финансирано, като се посочва резултатът от конкретни предишни проекти и състоянието на науката, технологиите и иновациите на национално и международно равнище и на равнище на Съюза, както и съответните политически, пазарни и социални тенденции.
2.  За преходните действия по инструмента „Изследвач“ на ЕСИ:
a)  обявяването и съдържанието на поканите за предложения се определят с оглед на целите и бюджета, заложени в работната програма във връзка със съответния портфейл от действия;
б)  безвъзмездни средства с фиксиран размер, които не надвишават 50 000 EUR, може да се отпускат без покана за предложения, с цел да се извършат координационни и спомагателни действия за укрепване на общността от бенефициери по даден портфейл или за оценка на евентуални спин-оф предприятия или на иновации, които създават нови пазари.
3.   Ако това е необходимо за постигането на целите им, поканите може да са ограничени до разработването на допълнителни дейности или до добавянето на допълнителни партньори към съществуващи действия.
3.   Ако това е необходимо за постигането на целите им, поканите може да са ограничени до разработването на допълнителни дейности или до добавянето на допълнителни партньори към съществуващи действия.
4.   Покани за предложения не се изискват при координационни и спомагателни действия или действия по съфинансиране на програми, които действия:
4.   Покани за предложения не се изискват при координационни и спомагателни действия или действия по съфинансиране на програми, които действия:
a)  ще се извършват от Съвместния изследователски център или от правни субекти, посочени в работната програма; и
a)  ще се извършват от Съвместния изследователски център или от правни субекти, посочени в работната програма; и
б)  не попадат в обхвата на покана за предложения.
б)  не попадат в обхвата на покана за предложения.
5.   В работната програма се посочват поканите, за които ще се присъжда знакът „Печат за високи постижения“. С предварително разрешение от заявителя информация относно заявлението и оценката може да се предоставя на заинтересованите финансиращи органи, при условие че се сключат споразумения за поверителност.
5.   В работната програма се посочват поканите, за които ще се присъжда знакът „Печат за високи постижения“. С предварително разрешение от заявителя информация относно заявлението и оценката може да се предоставя на заинтересованите финансиращи органи, при условие че се сключат споразумения за поверителност.
5а.  За да се справи с прекомерния брой предложения, Комисията може да приложи двуетапна процедура при редица покани за представяне на предложения.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 21
Член 21
Член 21
Съвместни покани
Съвместни покани
Комисията или органът за финансиране може да отправят съвместна покана за предложения със:
Комисията или органът за финансиране може да отправят съвместна покана за предложения със:
a)  трети държави, включително техните научни и технически организации или агенции;
a)  трети държави, включително техните научни и технически организации или агенции;
б)  международни организации;
б)  международни организации;
в)  правни субекти с нестопанска цел.
в)  правни субекти с нестопанска цел.
В случай на съвместна покана се определят съвместни процедури за подбор и оценка на предложенията. В процедурите трябва да участва балансирана група от експерти, назначени от всяка страна.
В случай на съвместна покана кандидатстващите консорциуми следва да отговарят на изискванията, предвидени в член 18 от настоящия регламент, и се определят съвместни процедури за подбор и оценка на предложенията. В процедурите трябва да участва балансирана група от експерти, назначени от всяка страна.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 22
Член 22
Член 22
Поръчки за продукти в предпазарен стадий и поръчки за новаторски решения
Поръчки за продукти в предпазарен стадий и поръчки за новаторски решения
1.  Действията може да включват или да имат за основна цел поръчки за продукти в предпазарен стадий или обществени поръчки за новаторски решения, които поръчки се изпълняват от бенефициери, които са възлагащи органи или възложители съгласно определенията в директиви 2014/24/ЕС31, 2014/25/ЕС32 и 2009/81/ЕО33.
1.  Действията може да включват или да имат за основна цел поръчки за продукти в предпазарен стадий или обществени поръчки за новаторски решения, които поръчки се изпълняват от бенефициери, които са възлагащи органи или възложители съгласно определенията в директиви 2014/24/ЕС31, 2014/25/ЕС32 и 2009/81/ЕО33.
2.  Процедурите за възлагане на поръчки:
2.  Процедурите за възлагане на поръчки:
a)  трябва да са в съответствие с принципите на прозрачност, недискриминация, равно третиране, добро финансово управление, пропорционалност, както и с правилата относно конкуренцията;
a)  трябва да са в съответствие с принципите на прозрачност, недискриминация, равно третиране, добро финансово управление, пропорционалност, както и с правилата относно конкуренцията;
б)  при поръчките за продукти в предпазарен стадий: може да предвиждат специфични условия, като например мястото на изпълнение на възложените с поръчките дейности да е ограничено до територията на държавите членки и на асоциирани държави;
б)  при поръчките за продукти в предпазарен стадий: може да се използва опростената и/или ускорената процедура и може да се предвиждат специфични условия, като например мястото на изпълнение на възложените с поръчките дейности да е ограничено до територията на държавите членки и на асоциирани държави;
в)  може да разрешават възлагането на повече от един договор в рамките на една процедура (възлагане на няколко доставчици); и
в)  може да разрешават възлагането на повече от един договор в рамките на една процедура (възлагане на няколко доставчици); и
г)  трябва да предвиждат възлагането на договори на икономически най-изгодната(ите) оферта(и), като същевременно гарантират отсъствието на конфликт на интереси.
г)  трябва да предвиждат възлагането на договори на икономически най-изгодната(ите) оферта(и), като същевременно гарантират отсъствието на конфликт на интереси.
3.  Изпълнителят, който създава резултати при поръчка за продукти в предпазарен стадий, трябва да притежава поне свързаните с тях права върху интелектуалната собственост. Възлагащите органи се ползват поне с права на безвъзмезден достъп до резултатите за тяхна собствена употреба и с правото да предоставят или да изискват от участващите изпълнители да предоставят на трети страни неизключителни лицензи за ползване на резултатите, които са създадени за възлагащия орган, при справедливи и разумни условия, без право на преотстъпване на лиценза. Ако изпълнителят не използва резултатите за търговска реализация в посочения в договора срок след поръчката за продукти в предпазарен стадий, възлагащите органи може да поискат от него да им прехвърли собствеността върху резултатите.
3.  Изпълнителят, който създава резултати при поръчка за продукти в предпазарен стадий, трябва да притежава поне свързаните с тях права върху интелектуалната собственост. Възлагащите органи се ползват с права на безвъзмезден достъп до резултатите за тяхна собствена употреба. Ако изпълнителят не използва резултатите за търговска реализация в посочения в договора срок след поръчката за продукти в предпазарен стадий, възлагащите органи се консултират с изпълнителя и разследват причините за това неизползване. След тези консултации възлагащите органи може да поискат от него да им прехвърли собствеността или лиценза върху резултатите.
3а.  В договорите за възлагане на обществени поръчки за новаторски решения могат да се формулират специални разпоредби относно собствеността, правата на достъп и лицензирането.
__________________
__________________
31 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 65).
31 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 65).
32  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
32  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
33 Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).
33 Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 23
Член 23
заличава се
Кумулативно финансиране
За действие, за което е предоставен принос от друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносите не обхващат едни и същи разходи. Правилата на всяка предоставяща принос програма на Съюза се прилагат по отношение на нейния съответен принос към действието. Кумулативното финансиране не може да надвишава общите допустими разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да се изчислява на пропорционална основа в съответствие с документите, определящи условията за подпомагане.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 24 – заглавие
Критерии за подбор
Финансово състояние на кандидатите
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 25
Член 25
Член 25
Критерии за отпускане на безвъзмездни средства
Критерии за подбор и за отпускане на безвъзмездни средства
1.  Предложенията се оценяват въз основа на следните критерии:
1.  Предложенията се оценяват въз основа на следните критерии:
a)  високи постижения,
a)  високи постижения,
б)  въздействие,
б)  въздействие,
в)  качество и ефикасност на изпълнението.
в)  качество и ефикасност на изпълнението.
2.  За предложенията, представени в рамките на действията на ЕНС, свързани с научни изследвания за разширяване на границите на познанието, се прилага само критерият, посочен в параграф 1, буква а).
2.  За предложенията, представени в рамките на действията на ЕНС, свързани с научни изследвания за разширяване на границите на познанието, се прилага само критерият, посочен в параграф 1, буква а). Само в случаите, когато два или повече отлични проекта са класирани с еднакъв брой точки, разграничението се прави, като се прилагат критериите, посочени в параграф 1, буква б) или в).
3.  В работната програма се уточнява прилагането на посочените в параграф 1 критерии за отпускане на безвъзмездни средства и може да се определят коефициенти за тежест и прагове.
3.  В работната програма се уточнява прилагането на посочените в параграф 1 критерии за отпускане на безвъзмездни средства, включително всякакъв вид претегляне, прагове и правила за предложенията ex-aequo, като се вземат предвид целите на поканата за предложения. Условията за разглеждане на предложенията ex-aequo могат да включват, но не се ограничават до следните критерии: МСП, аспекти на пола, разширяване на участващите държави;
3а.  Комисията взема предвид възможността за двуетапна процедура за представяне на предложения и когато е възможно, по време на първия етап на оценка може да се направи оценка на анонимизираните предложения въз основа на критериите за възлагане, посочени в параграф 1.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 26
Член 26
Член 26
Оценка
Оценка
1.  Предложенията се оценяват от комисия за оценка, която може:
1.  Предложенията се оценяват от комисия за оценка, която:
–  да се състои изцяло или частично от независими външни експерти,
–  се състои от независими външни експерти.
–   да се състои от представители на институциите на Съюза или органите, посочени в член 150 от Финансовия регламент.
В случая на Европейския съвет по иновации (ЕСИ) и на мисиите, комисията за оценка може да включва също представители на институциите на Съюза или органите, посочени в член 150 от Финансовия регламент.
Комисията за оценка може да се подпомага от независими експерти.
Комисията за оценка може да се подпомага от независими експерти.
2.  При необходимост комисията за оценка извършва класиране на предложенията, които са надхвърлили приложимите прагове, съгласно:
2.  При необходимост комисията за оценка извършва класиране на предложенията, които са надхвърлили приложимите прагове, съгласно:
–  резултатите от оценката,
–  резултатите от оценката,
–  техния принос за постигането на специфичните цели на политиката, включително създаването на съгласуван портфейл от проекти.
–  техния принос за постигането на специфичните цели на политиката, включително създаването на съгласуван портфейл от проекти.
Комисията за оценка може също така да предложи съществени изменения на предложенията, ако това е необходимо за съгласуваността на портфейла.
Комисията за оценка може само по изключение и в надлежно обосновани случаи да предлага изменения на предложенията, ако това е необходимо за съгласуваността на портфейла.
2а.  В процеса на оценка се избягват конфликти на интереси и предубеждения въз основа на репутацията. Гарантира се прозрачност на критериите за оценка и на определянето на резултатите.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 27
Член 27
Член 27
Процедура за преразглеждане на оценката
Процедура за преразглеждане на оценката, запитвания и жалби
1.  Ако заявителят счита, че съответната процедура за оценяване не е приложена правилно към неговото предложение, той може да поиска преразглеждане на оценката.
1.  Ако заявителят счита, че съответната процедура за оценяване не е приложена правилно към неговото предложение, той може да поиска преразглеждане на оценката.
2.  Преразглеждането на оценката обхваща само процедурните аспекти на оценката, а не качествата на предложението.
2.  Преразглеждането на оценката обхваща само процедурните аспекти на оценката, а не качествата на предложението.
2а.  Искането за преразглеждане се отнася до конкретно предложение и се подава в срок от 30 дни след съобщаването на резултатите от оценката. Комисията за преразглеждане се председателства и се състои от представители, които не са участвали в поканата за представяне на предложения. Комисията решава дали е необходимо предложението да бъде оценено повторно, или да бъде потвърдена първоначалната оценка. Тя взема това решение без неоправдано забавяне, като не излага на риск възможностите за подбор.
3.  Преразглеждането на оценката не може да забавя процеса на подбор на предложенията, които не са предмет на преразглеждане.
3.  Преразглеждането на оценката не може да забавя процеса на подбор на предложенията, които не са предмет на преразглеждане.
3а.  Комисията прави необходимото, за да осигури на участниците процедура за подаване на преки запитвания и жалби относно участието им в „Хоризонт Европа“. Информацията за това как да се отправят запитвания или да се подават жалби се предоставя онлайн.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 28
Член 28
Член 28
Срок за отпускане на безвъзмездни средства
Срок за отпускане на безвъзмездни средства
1.  Чрез дерогация от член 194, параграф 2, първа алинея от Финансовия регламент се прилагат следните срокове:
1.   Чрез дерогация от член 194, параграф 2, първа алинея от Финансовия регламент се прилагат следните срокове:
a)  за информиране на всички заявители за резултатите от оценката на техните заявления – максимален срок от пет месеца, считано от крайната дата за подаване на пълните предложения;
a)   за информиране на всички заявители за резултатите от оценката на техните заявления – максимален срок от пет месеца, считано от крайната дата за подаване на пълните предложения;
б)  за подписване със заявителите на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства – максимален срок от осем месеца, считано от крайната дата за подаване на пълните предложения.
б)   за подписване със заявителите на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства – максимален срок от осем месеца, считано от крайната дата за подаване на пълните предложения.
ба)  за конкретни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по ускорената процедура за научни изследвания и иновации – максимален срок от шест месеца, считано от крайната дата за подаване на пълните предложения.
Срокът за отпускане на безвъзмездни средства не оказва влияние на качеството на оценката.
2.  В работната програма за ЕСИ може да се определят по-кратки срокове.
2.   В работната програма за ЕСИ може да се определят по-кратки срокове.
3.  В допълнение към изключенията, посочени в член 194, параграф 2, втора алинея от Финансовия регламент, сроковете, посочени в параграф 1, може да се надхвърлят при действия на ЕНС, при мисии, както и когато действията са представени за оценка от гледна точка на етиката или сигурността.
3.   В допълнение към изключенията, посочени в член 194, параграф 2, втора алинея от Финансовия регламент, сроковете, посочени в параграф 1, може да се надхвърлят при действия на ЕНС, при мисии, както и когато действията са представени за оценка от гледна точка на етиката или сигурността.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 29
Член 29
Член 29
Изпълнение на безвъзмездните средства
Изпълнение на безвъзмездните средства
1.  Ако даден бенефициер не изпълни задълженията си по техническото осъществяване на действието, останалите бенефициери са длъжни да изпълнят тези задължения без допълнително финансиране от Съюза, освен ако изрично са освободени от това задължение. Финансовата отговорност на всеки бенефициер е ограничена до неговия собствен дълг, като се спазват разпоредбите относно Взаимозастрахователния механизъм.
1.  Ако даден бенефициер не изпълни задълженията си по техническото осъществяване на действието, останалите бенефициери са длъжни да изпълнят тези задължения без допълнително финансиране от Съюза, освен ако изрично са освободени от това задължение. Финансовата отговорност на всеки бенефициер е ограничена до неговия собствен дълг, като се спазват разпоредбите относно Взаимозастрахователния механизъм.
2.  В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да се определят етапни цели и съответни плащания по предварително финансиране. Ако етапните цели не са изпълнени, действието може да бъде временно спряно, изменено или прекратено.
2.  В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да се определят етапни цели и съответни плащания по предварително финансиране. Ако етапните цели не са изпълнени, действието може да бъде временно спряно, изменено или, в случай че не бъде намерено коригиращо действие, прекратено въз снова на оценка от независими експерти.
3.  Действието може да бъде прекратено и когато очакваните резултати са изгубили своята значимост за Съюза поради причини от научно, технологично или икономическо естество, а при ЕСИ и мисии – значимостта като част от портфейл от действия.
3.  Действието може да бъде прекратено и когато очакваните резултати и/или етапните цели са изгубили своята значимост както за Съюза, така и за заинтересованите страни, поради причини от научно, технологично или икономическо естество, а при ЕСИ и мисии – значимостта като част от портфейл от действия. Комисията провежда процедура с координатора на действието и по целесъобразност с външни експерти, преди да вземе решение за прекратяване на действието.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 30
Член 30
Член 30
Проценти на финансиране
Проценти на финансиране
1.  За всички дейности, които се финансират по дадено действие, се прилага единен процент на финансиране. Максималният процент се определя в работната програма.
1.  За всички дейности, които се финансират по дадено действие, се прилага единен процент на финансиране. Максималният процент на действие се определя в работната програма.
2.  По програмата може да се възстановяват до 100% от общите допустими разходи за дадено действие, с изключение на:
2.  По програмата може да се възстановяват до 100% от общите допустими разходи за дадено действие, с изключение на:
a)  иновационни действия: до 70% от общите допустими разходи, с изключение на правните субекти с нестопанска цел, където по програмата може да се възстановяват до 100% от общите допустими разходи;
a)  иновационни действия: до 70% от общите допустими разходи, с изключение на правните субекти с нестопанска цел, където по програмата може да се възстановяват до 100% от общите допустими разходи;
б)  действия по съфинансиране на програми: най-малко 30% от общите допустими разходи, а в определени и надлежно обосновани случаи – до 70%.
б)  действия по съфинансиране на програми: най-малко 30% от общите допустими разходи, а в определени и надлежно обосновани случаи – до 70%.
3.  Процентите на финансиране, посочени в настоящия член, се прилагат и при действия, при които за цялото действие или за част от него е определено финансиране чрез единна ставка, единични разходи или еднократна сума.
3.  Процентите на финансиране, посочени в настоящия член, се прилагат и при действия, при които за цялото действие или за част от него е определено финансиране чрез единна ставка, единични разходи или еднократна сума.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 31
Член 31
Член 31
Непреки разходи
Непреки разходи
1.  Непреките допустими разходи се определят, като се прилага единна ставка в размер на 25 % от общите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за подизпълнители, финансово подпомагане за трети страни и всякакви единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.
1.  Непреките допустими разходи се определят, като се прилага единна ставка в размер на 25 % от общите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за подизпълнители, финансово подпомагане за трети страни и всякакви единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.
Когато е целесъобразно, непреките разходи, включени в единични разходи или еднократни суми, се изчисляват, като се използва посочената в параграф 1 единна ставка, с изключение на единичните разходи за вътрешно фактурирани стоки и услуги, които се изчисляват въз основа на действителните разходи, в съответствие с обичайните практики на бенефициерите за определяне и анализ на разходите.
Когато е целесъобразно, непреките разходи, включени в единични разходи или еднократни суми, се изчисляват, като се използва посочената в параграф 1 единна ставка, с изключение на единичните разходи за вътрешно фактурирани стоки и услуги, които се изчисляват въз основа на действителните разходи, като се предоставя възможност за използване на коефициенти за разпределяне, в съответствие с обичайните практики на бенефициерите за определяне и анализ на разходите.
2.  Ако обаче това е предвидено в работната програма, непреките разходи може да се декларират под формата на еднократна сума или единични разходи.
2.  Ако обаче това е предвидено в работната програма, непреките разходи може да се декларират под формата на еднократна сума или единични разходи.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 32
Член 32
Член 32
Допустими разходи
Допустими разходи
1.  В допълнение към критериите, посочени в член 197 от Финансовия регламент, при бенефициерите, които получават възнаграждение на базата на проекти, разходите за персонал са допустими до размера на възнаграждението, което лицето получава за работа по сходни проекти, финансирани от национални схеми.
1.  В допълнение към критериите, посочени в член 197 от Финансовия регламент, при бенефициерите, които получават възнаграждение на базата на проекти, разходите за персонал са допустими до размера на възнаграждението, което лицето получава за работа по сходни проекти, финансирани от национални схеми. В рамките на срока на действие на настоящата програма в държавите членки, които отговарят на условията за действия по разширяване, почасовите разходи за персонал са допустими до равнище, равно на 1,25 пъти националното равнище за почасово възнаграждение за проекти за научни изследвания, развитие и иновации, финансирани по национални схеми.
„Възнаграждение на базата на проекти“ означава възнаграждение, което е свързано с участието на дадено лице в проекти, представлява част от обичайните практики на бенефициера относно възнагражденията и се изплаща систематично.
„Възнаграждение на базата на проекти“ означава възнаграждение, което е свързано с участието на дадено лице в проекти, представлява част от обичайните практики на бенефициера относно възнагражденията и се изплаща систематично.
2.  Чрез дерогация от член 190, параграф 1 от Финансовия регламент разходите за ресурси, предоставени от трети страни посредством вноски в натура, са допустими до размера на преките допустими разходи на третата страна.
2.  Чрез дерогация от член 190, параграф 1 от Финансовия регламент разходите за ресурси, предоставени от трети страни посредством вноски в натура, са допустими до размера на преките допустими разходи на третата страна.
3.  Чрез дерогация от член 192 от Финансовия регламент приходите, генерирани от използването на резултатите, не се считат за постъпления от действието.
3.  Чрез дерогация от член 192 от Финансовия регламент приходите, генерирани от използването на резултатите, не се считат за постъпления от действието.
3а.  Бенефициерите могат да използват обичайните си счетоводни практики за установяване и отчитане на разходите, направените във връзка с дадено действие. Комисията може да определи ограничен брой допълнителни условия за допустимост с цел да гарантира доброто управление на безвъзмездните средства. Комисията не отхвърля счетоводни практики, ако техните резултати не се различават от нейните собствени резултати и ако те предлагат еднакво ниво на защита на финансовите интереси на Съюза.
4.  Чрез дерогация от член 203, параграф 4 от Финансовия регламент сертификатът за финансовите отчети е задължителен при плащането на остатъка, ако сумата, декларирана като действителни разходи и единични разходи, изчислени в съответствие с обичайните практики за определяне и анализ на разходите, е равна на или по-голяма от 325 000 EUR.
4.  Чрез дерогация от член 203, параграф 4 от Финансовия регламент сертификатът за финансовите отчети е задължителен при плащането на остатъка, ако сумата, декларирана като действителни разходи и единични разходи, изчислени в съответствие с обичайните практики за определяне и анализ на разходите, е равна на или по-голяма от 325 000 EUR.
Сертификати за финансовите отчети могат да се издават от компетентен и независим държавен служител, когото съответните национални органи са оправомощили да извършва одит на бенефициера, или от независим одитор, квалифициран да извършва задължителен одит на счетоводни документи в съответствие с Директива 2006/43/ЕО.
4а.  Чрез дерогация от член 186, параграф 1 от Финансовия регламент, за действия по обучение и мобилност в рамките на „Мария Склодовска-Кюри“, само и единствено в случаите на отпуск по майчинство или бащинство по време на отпускането на безвъзмездни средства максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства се увеличава с дължимите на изследователя надбавки в това отношение.
4б.  Разходите, които произтичат от отговорното управление на научноизследователските данни в съответствие с принципите FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), (а именно данните да са лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и многократно използваеми), са допустими.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 33
Член 33
Член 33
Взаимозастрахователен механизъм
Взаимозастрахователен механизъм
1.  С настоящия регламент се създава Взаимозастрахователен механизъм (наричан по-долу за краткост „Механизмът“), който заменя фонда, създаден по силата на член 38 от Регламент (ЕС) № 1290/2013, и е негов правоприемник. Механизмът покрива риска, свързан с несъбирането на суми, които бенефициерите дължат:
1.  С настоящия регламент се създава Взаимозастрахователен механизъм (наричан по-долу за краткост „Механизмът“), който заменя фонда, създаден по силата на член 38 от Регламент (ЕС) № 1290/2013, и е негов правоприемник. Механизмът покрива риска, свързан с несъбирането на суми, които бенефициерите дължат:
a)  на Комисията съгласно Решение № 1982/2006/ЕО;
a)  на Комисията съгласно Решение № 1982/2006/ЕО;
б)  на Комисията и на органите на Съюза по „Хоризонт 2020“;
б)  на Комисията и на органите на Съюза по „Хоризонт 2020“;
в)  на Комисията и на органите за финансиране по програмата.
в)  на Комисията и на органите за финансиране по програмата.
Покриването на риска по отношение на органите за финансиране, посочени в буква в) от първата алинея, може да се извършва чрез система за непряко покритие, посочена в приложимото споразумение и съобразена с естеството на органа за финансиране.
Покриването на риска по отношение на органите за финансиране, посочени в буква в) от първата алинея, може да се извършва чрез система за непряко покритие, посочена в приложимото споразумение и съобразена с естеството на органа за финансиране.
2.  Механизмът се управлява от Съюза, представляван от Комисията, която действа като изпълнителен агент. Комисията определя специфични правила за дейността на Механизма.
2.  Механизмът се управлява от Съюза, представляван от Комисията, която действа като изпълнителен агент. Комисията определя специфични правила за дейността на Механизма.
3.  Бенефициерите правят вноска в размер на 5% от съюзното финансиране за действието. Въз основа на периодични оценки Комисията може да повиши тази вноска до 8% или да я намали под 5%. Вноската на бенефициерите в Механизма може да се приспадне от първоначалното предварително финансиране и да се изплати на Механизма от името на бенефициерите.
3.  Бенефициерите правят вноска в размер на 5% от съюзното финансиране за действието. Въз основа на прозрачни оценки, извършвани ежегодно, Комисията може да повиши тази вноска до 8% или да я намали под 5%. Вноската на бенефициерите в Механизма може да се приспадне от първоначалното предварително финансиране и да се изплати на Механизма от името на бенефициерите.
4.  Вноската на бенефициерите се връща при плащането на остатъка.
4.  Вноската на бенефициерите се връща при плащането на остатъка.
5.  Финансовите постъпления, генерирани от Механизма, се добавят към него. Ако постъпленията са недостатъчни, Механизмът не се намесва, а Комисията или органът за финансиране събира всяка дължима сума направо от бенефициерите или третите страни.
5.  Финансовите постъпления, генерирани от Механизма, се добавят към него. Ако постъпленията са недостатъчни, Механизмът не се намесва, а Комисията или органът за финансиране събира всяка дължима сума направо от бенефициерите или третите страни.
6.  Събраните суми представляват приход, приписан на Механизма по смисъла на член 21, параграф 4 от Финансовия регламент. След като усвояването на всички безвъзмездни средства, чийто риск е покрит пряко или непряко от Механизма, приключи, Комисията събира всички неизплатени суми и ги вписва в бюджета на Съюза съгласно решенията на законодателния орган.
6.  Събраните суми представляват приход, приписан на Механизма по смисъла на член 21, параграф 4 от Финансовия регламент. След като усвояването на всички безвъзмездни средства, чийто риск е покрит пряко или непряко от Механизма, приключи, Комисията събира всички неизплатени суми и ги вписва в бюджета на Съюза.
7.  Механизмът може да е отворен за бенефициери на всяка друга пряко управлявана програма на Съюза. Комисията приема условията за участие на бенефициерите на други програми.
7.  Механизмът може да бъде разширен за бенефициери на всяка друга пряко управлявана програма на Съюза. Комисията приема условията за участие на бенефициерите на други програми.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 34
Член 34
Член 34
Собственост и закрила на резултатите
Собственост и закрила на резултатите
1.  Бенефициерите притежават създадените от тях резултати. Те са длъжни да направят всичко необходимо правата, които имат във връзка с резултатите техни служители или други страни, да могат да се упражняват по начин, който е съвместим със задълженията на бенефициерите съгласно реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.
1.  Бенефициерите притежават създадените от тях резултати. Те са длъжни да направят всичко необходимо правата, които имат във връзка с резултатите техни служители или други страни, да могат да се упражняват по начин, който е съвместим със задълженията на бенефициерите съгласно реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.
Двама или повече бенефициери притежават съвместно резултатите, ако:
Двама или повече бенефициери притежават съвместно резултатите, ако:
a)  са ги създали съвместно; и
a)  са ги създали съвместно; и
б)  не е възможно:
б)  не е възможно:
i)  да се установи конкретният принос на всеки отделен бенефициер;
i)  да се установи конкретният принос на всеки отделен бенефициер;
или
или
ii)  резултатите да се разделят при подаване на заявление за правната им закрила, както и при нейното получаване или поддържане.
ii)  резултатите да се разделят при подаване на заявление за правната им закрила, както и при нейното получаване или поддържане.
Съсобствениците договарят в писмен вид разпределението и условията на упражняване на съвместната собственост. Освен ако е договорено друго, всеки съсобственик има право да предостави на трети страни неизключителни лицензи за ползване на съвместно притежаваните резултати (без право на преотстъпване на лицензите), ако останалите съсобственици са уведомени за това предварително и получат справедлива и разумна компенсация. Съсобствениците могат да се договорят в писмен вид вместо съвместна собственост да прилагат друг режим.
Съсобствениците договарят в писмен вид разпределението и условията на упражняване на съвместната собственост. Освен ако е договорено друго в споразумението на консорциума и/или в съвместното споразумение за собствеността, всеки съсобственик има право да предостави на трети страни неизключителни лицензи за ползване на съвместно притежаваните резултати (без право на преотстъпване на лицензите), ако останалите съсобственици са уведомени за това предварително и получат справедлива и разумна компенсация. Съсобствениците могат да се договорят в писмен вид вместо съвместна собственост да прилагат друг режим.
2.  Бенефициерите, които са получили финансиране от Съюза, са длъжни да осигурят адекватна закрила на резултатите си, ако закрилата е възможна и обоснована, като вземат предвид всички относими съображения, включително перспективите за търговска реализация. Когато вземат решения относно закрилата, бенефициерите са длъжни да отчитат и законните интереси на останалите бенефициери по действието.
2.  Бенефициерите, които са получили финансиране от Съюза, са длъжни да осигурят адекватна закрила на резултатите си, ако закрилата е възможна и обоснована, като вземат предвид всички относими съображения, включително перспективите за търговска реализация и други законни интереси, като правилата за защита на данните, неприкосновеността на личния живот, правата върху интелектуалната собственост и правилата за сигурност, в съчетание с глобалната икономическа конкурентоспособност на Съюза. Когато вземат решения относно закрилата, бенефициерите са длъжни да отчитат и законните интереси на останалите бенефициери по действието.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 35
Член 35
Член 35
Използване и разпространение на резултатите
Използване и разпространение на резултатите
1.  Бенефициерите, които са получили финансиране от Съюза, са длъжни да положат максимални усилия да използват своите резултати, по-специално в Съюза. Използването може да се осъществява пряко от бенефициерите или непряко, по-специално чрез прехвърляне и лицензиране на резултатите в съответствие с член 36.
1.  Бенефициерите, които са получили финансиране от Съюза, са длъжни да положат максимални усилия да използват своите резултати, по-специално в Съюза. Използването може да се осъществява пряко от бенефициерите или непряко, по-специално чрез прехвърляне и лицензиране на резултатите в съответствие с член 36.
Работната програма може да предвижда допълнителни задължения за използване на резултатите.
Работната програма може да предвижда допълнителни задължения за използване на резултатите.
Ако въпреки положените от бенефициера максимални усилия за пряко или непряко използване на резултатите, в срока, определен в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, не се осъществи никакво използване на резултатите, бенефициерът е длъжен да използва подходяща онлайн платформа, както е посочено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, за да намери заинтересовани страни, които да използват тези резултати. Ако е оправдано въз основа на искане от бенефициера, това задължение може да бъде отменено.
Ако въпреки положените от бенефициера максимални усилия за пряко или непряко използване на резултатите в срока, определен в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и посочен в неговия план за използване и разпространение на резултатите, не се осъществи никакво използване на резултатите, дейностите по използване на резултатите могат да бъдат прехвърлени на друга страна по споразумение с бенефициерите. Ако е оправдано въз основа на искане от бенефициера, това задължение може да бъде отменено.
2.  При спазване на евентуалните ограничения, произтичащи от закрилата на интелектуалната собственост, правилата за сигурност или законните интереси, бенефициерите са длъжни да разпространят своите резултати възможно най-скоро.
2.  Бенефициерите разпространяват своите резултати във възможно най-кратък срок и в отворен формат при спазване на евентуалните ограничения, произтичащи от закрилата на интелектуалната собственост, правилата за сигурност или законните интереси.
Работната програма може да предвижда допълнителни задължения за разпространение на резултатите.
Работната програма може да предвижда допълнителни задължения за разпространение на резултатите, като същевременно защитава икономическите и научните интереси на Съюза.
3.  Бенефициерите са длъжни да направят всичко необходимо, така че свободният достъп до научните публикации да се прилага съгласно реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. По-специално, бенефициерите са длъжни да направят всичко необходимо, така че те или авторите да запазят достатъчни права върху интелектуалната собственост, за да могат да изпълняват изискванията за свободен достъп.
3.  Бенефициерите са длъжни да направят всичко необходимо, така че свободният достъп до научните публикации да се прилага съгласно реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. По-специално, бенефициерите са длъжни да направят всичко необходимо, така че те или авторите да запазят достатъчни права върху интелектуалната собственост, за да могат да изпълняват изискванията за свободен достъп съгласно принципите FAIR.
Свободният достъп до научноизследователски данни е общо правило съгласно реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, но в обосновани случаи се прилагат изключения, като се вземат предвид законните интереси на бенефициерите, както и всякакви други ограничения, като например правила за защита на данните, правила за сигурност или права върху интелектуална собственост.
По отношение на разпространението на научноизследователски данни, в контекста на отворения достъп до научноизследователски данни и тяхното запазване съгласно принципите FAIR, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства определя реда и условията, при които се предоставя справедлив достъп до тези резултати, като се осигуряват възможности за неучастие съгласно принципа „свободен в максималната възможна степен, ограничен само толкова, колкото е необходимо“. В обосновани случаи се прилагат изключения, като се вземат предвид законните интереси на бенефициерите, както и всякакви други ограничения, като например правила за защита на данните, неприкосновеност на личния живот, поверителност, правила за сигурност, търговски тайни, законни търговски интереси или права върху интелектуална собственост или външната конкурентоспособност на Съюза.
Работната програма може да предвижда допълнителни задължения за придържане към практиките на отворената наука.
Работната програма може да предвижда допълнителни стимули за придържане към практиките на отворената наука.
4.  Бенефициерите са длъжни да управляват всички научноизследователски данни съгласно реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, и да създадат план за управление на данните.
4.  Бенефициерите са длъжни да управляват всички научноизследователски данни, генерирани при действие по „Хоризонт Европа“, съгласно реда и условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, и да създадат план за управление на данните.
Работната програма може да предвижда допълнителни задължения за използване на Европейския облак за отворена наука за съхраняване на научноизследователски данни и за предоставяне на достъп до такива данни.
Работната програма може допълнително да насърчи използването на Европейския облак за отворена наука за съхраняване на научноизследователски данни и за предоставяне на достъп до такива данни.
5.  Бенефициерите, които възнамеряват да разпространят своите резултати, са длъжни да уведомят предварително останалите бенефициери по действието. Всеки друг бенефициер има право да възрази, ако може да докаже, че планираното разпространение на резултатите би накърнило сериозно законните му интереси, свързани с неговите резултати или предходни знания. В такъв случай разпространението на резултатите не може да се осъществи, докато не бъдат предприети адекватни действия за защита на тези законни интереси.
5.  Бенефициерите, които възнамеряват да разпространят своите резултати, са длъжни да уведомят предварително останалите бенефициери по действието. Всеки друг бенефициер има право да възрази, ако може да докаже, че планираното разпространение на резултатите би накърнило сериозно законните му интереси, свързани с неговите резултати или предходни знания. В такъв случай разпространението на резултатите не може да се осъществи, докато не бъдат предприети адекватни действия за защита на тези законни интереси.
6.  Освен ако работната програма предвижда друго, предложенията трябва да включват план за използване и разпространение на резултатите. Ако очакваното използване на резултатите е свързано с разработване, създаване, производство и предлагане на пазара на продукт или процес, или със създаване и предоставяне на услуга, планът трябва да съдържа стратегия за такова използване. Ако планът предвижда използването на резултатите да се осъществява предимно в неасоциирани трети държави, правните субекти са длъжни да обяснят защо това използване е в интерес на Съюза.
6.  Освен ако работната програма предвижда друго, предложенията трябва да включват план за използване и разпространение на резултатите. Ако очакваното използване на резултатите е свързано с разработване, създаване, производство и предлагане на пазара на продукт или процес, или със създаване и предоставяне на услуга, планът трябва да съдържа стратегия за такова използване. Ако планът предвижда използването на резултатите да се осъществява предимно в неасоциирани трети държави, правните субекти са длъжни да обосноват защо това използване е в интерес на Съюза.
Бенефициерите са длъжни да доразвият плана по време на действието и след неговото приключване.
Бенефициерите могат да доразвият плана по време на действието, включително чрез публично участие и образование по научни дисциплини.
7.  За целите на мониторинга и на разпространението на резултатите от страна на Комисията или органа за финансиране бенефициерите са длъжни да предоставят всяка поискана информация относно използването и разпространението на своите резултати. При спазване на законните интереси на бенефициерите, тази информация се прави обществено достояние.
7.  За целите на мониторинга и на разпространението на резултатите от страна на Комисията или органа за финансиране бенефициерите предоставят всяка поискана от тях необходима информация относно използването и разпространението на своите резултати съгласно условията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. При спазване на законните интереси на бенефициерите, тази информация се прави обществено достояние.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 36
Член 36
Член 36
Прехвърляне и лицензиране на резултати
Прехвърляне и лицензиране на резултати
1.  Бенефициерите имат право да прехвърлят собствеността върху своите резултати. Те са длъжни да гарантират, че задълженията им остават в сила и спрямо новия собственик и че той е задължен да прехвърли тези задължения към всеки следващ собственик.
1.  Бенефициерите имат право да прехвърлят собствеността върху своите резултати. Те са длъжни да гарантират, че задълженията им остават в сила и спрямо новия собственик и че той е задължен да прехвърли тези задължения към всеки следващ собственик.
2.  Освен ако по отношение на конкретно определени трети страни е договорено друго в писмен вид или ако това не е възможно съгласно приложимото законодателство, бенефициерите, които възнамеряват да прехвърлят собствеността върху резултатите, са длъжни да уведомят предварително всеки друг бенефициер, който все още има права на достъп до резултатите. Уведомлението трябва да включва достатъчно информация за новия собственик с цел да се даде възможност на всеки бенефициер да прецени последствията от прехвърлянето върху своите права на достъп.
2.  Освен ако по отношение на конкретно определени трети страни и свързани с бенефициера субекти е договорено друго в писмен вид или ако това не е възможно съгласно приложимото законодателство, бенефициерите, които възнамеряват да прехвърлят собствеността върху резултатите, са длъжни да уведомят предварително всеки друг бенефициер, който все още има права на достъп до резултатите. Уведомлението трябва да включва достатъчно информация за новия собственик с цел да се даде възможност на всеки бенефициер да прецени последствията от прехвърлянето върху своите права на достъп.
Освен ако по отношение на конкретно определени трети страни е договорено друго в писмен вид, всеки бенефициер има право да възрази срещу прехвърлянето, ако може да докаже, че то ще се отрази неблагоприятно върху неговите права на достъп. В такъв случай прехвърлянето не може да се осъществи, докато не се постигне споразумение между съответните бенефициери.
Освен ако по отношение на конкретно определени трети страни и свързани с бенефициера субекти е договорено друго в писмен вид, всеки бенефициер има право да възрази срещу прехвърлянето, ако може да докаже, че то ще се отрази неблагоприятно върху неговите права на достъп. В такъв случай прехвърлянето не може да се осъществи, докато не се постигне споразумение между съответните бенефициери. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определят сроковете за това.
3.  Бенефициерите имат право да предоставят лицензи върху своите резултати или по друг начин да предоставят права за тяхното ползване, ако това не засяга спазването на задълженията им.
3.  Бенефициерите имат право да предоставят лицензи върху своите резултати или по друг начин да предоставят права за тяхното ползване, ако това не засяга спазването на задълженията им.
4.  Когато това е обосновано, в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определя правото на възражение срещу прехвърлянето на собствеността върху резултатите или срещу предоставянето на изключителен лиценз във връзка с резултатите, ако:
4.  Когато това е обосновано, в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се определя правото на Комисията на възражение срещу прехвърлянето на собствеността върху резултатите или срещу предоставянето на изключителен лиценз във връзка с резултатите, ако:
a)  бенефициерите, които са създали резултатите, са получили финансиране от Съюза;
a)  бенефициерите, които са създали резултатите, са получили финансиране от Съюза;
б)  прехвърлянето или лицензирането се осъществява към правен субект, установен в трета държава; и
б)  прехвърлянето или лицензирането се осъществява към правен субект, установен в трета държава; и
в)  прехвърлянето или лицензирането не съответства на интересите на Съюза.
в)  прехвърлянето или лицензирането не съответства на интересите на Съюза.
Насърчават се споразумения за трансфер на технологии.
Ако се прилага правото на възражение, бенефициерът е длъжен да направи предварително уведомление. Ако са въведени мерки за защита на интересите на Съюза, правото на възражение относно прехвърлянето на собствеността или предоставянето на лицензи на конкретно определени трети страни може да бъде отменено в писмен вид.
Ако се прилага правото на възражение, бенефициерът е длъжен да направи предварително уведомление. Ако са въведени мерки за защита на интересите на Съюза, правото на възражение относно прехвърлянето на собствеността или предоставянето на лицензи на конкретно определени трети страни може да бъде отменено в писмен вид.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 37
Член 37
Член 37
Права на достъп
Права на достъп
1.  Относно правата на достъп се прилагат следните принципи:
1.  Относно правата на достъп се прилагат следните принципи:
a)  всяко искане за упражняване на права на достъп или всеки отказ от права на достъп се представя в писмен вид;
a)  всяко искане за упражняване на права на достъп или всеки отказ от права на достъп се представя в писмен вид;
б)  освен ако с предоставящото лице е договорено друго, правата на достъп не включват право на преотстъпване на лицензите;
б)  освен ако с предоставящото лице е договорено друго, правата на достъп не включват право на преотстъпване на лицензите;
в)  бенефициерите са длъжни преди присъединяването си към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства да се уведомят взаимно за евентуалните ограничения за предоставянето на достъп до своите предходни знания;
в)  бенефициерите са длъжни преди присъединяването си към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства да се уведомят взаимно за евентуалните ограничения за предоставянето на достъп до своите предходни знания;
г)  ако даден бенефициер вече не участва в дадено действие, това не засяга задълженията му за предоставяне на достъп;
г)  ако даден бенефициер вече не участва в дадено действие, това не засяга задълженията му за предоставяне на достъп;
д)  ако даден бенефициер не изпълнява задълженията си, бенефициерите имат право да се договорят, че правата му на достъп се прекратяват.
д)  ако даден бенефициер не изпълнява задълженията си, бенефициерите имат право да се договорят, че правата му на достъп се прекратяват.
2.  Бенефициерите са длъжни да предоставят достъп:
2.  Бенефициерите са длъжни да предоставят достъп:
a)  до своите резултати безвъзмездно на всеки друг бенефициер по действието, който се нуждае от тях за изпълнение на собствените си задачи;
a)  до своите резултати безвъзмездно на всеки друг бенефициер по действието, който се нуждае от тях за изпълнение на собствените си задачи;
б)  до своите предходни знания на всеки друг бенефициер по действието, който се нуждае от тях за изпълнение на собствените си задачи, при спазване на евентуалните ограничения, упоменати в параграф 1, буква в); този достъп се предоставя безвъзмездно, освен ако преди присъединяването си към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства бенефициерите са договорили друго;
б)  до своите предходни знания на всеки друг бенефициер по действието, който се нуждае от тях за изпълнение на собствените си задачи, при спазване на евентуалните ограничения, упоменати в параграф 1, буква в); този достъп се предоставя безвъзмездно, освен ако преди присъединяването си към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства бенефициерите са договорили друго;
в)  до своите резултати и – при спазване на евентуалните ограничения, упоменати в параграф 1, буква в) – до своите предходни знания на всеки друг бенефициер по действието, който се нуждае от тях за използване на собствените си резултати; този достъп се предоставя при справедливи и разумни условия, които се договарят.
в)  до своите резултати и – при спазване на евентуалните ограничения, упоменати в параграф 1, буква в) – до своите предходни знания на всеки друг бенефициер по действието, който се нуждае от тях за използване на собствените си резултати; този достъп се предоставя при справедливи и разумни условия, които се договарят.
(3)  Освен ако бенефициерите са договорили друго, те са длъжни да предоставят достъп до своите резултати и – при спазване на евентуалните ограничения, упоменати в параграф 1, буква в) – до своите предходни знания на правен субект, който:
3.  Освен ако бенефициерите са договорили друго, те са длъжни да предоставят достъп до своите резултати и – при спазване на евентуалните ограничения, упоменати в параграф 1, буква в) – до своите предходни знания на правен субект, който:
a)  е установен в държава членка или в асоциирана държава;
a)  е установен в държава членка или в асоциирана държава;
б)  се намира под пряк или непряк контрол на друг бенефициер или под същия пряк или непряк контрол, под който е и този бенефициер, или пряко или непряко контролира този бенефициер; и
б)  се намира под пряк или непряк контрол на друг бенефициер или под същия пряк или непряк контрол, под който е и този бенефициер, или пряко или непряко контролира този бенефициер; и
в)  се нуждае от достъпа за използване на резултатите на този бенефициер.
в)  се нуждае от достъпа за използване на резултатите на този бенефициер.
Достъпът се предоставя при справедливи и разумни условия, които се договарят.
Достъпът се предоставя при справедливи и разумни условия, които се договарят.
4.  Искане за достъп с цел използване на резултатите може да се отправи до една година след приключването на действието, освен ако бенефициерите се договорят за различен срок.
4.  Искане за достъп с цел използване на резултатите може да се отправи до една година след приключването на действието, освен ако бенефициерите се договорят за различен срок.
5.  Бенефициерите, които са получили финансиране от Съюза, са длъжни да предоставят на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза безвъзмезден достъп до своите резултати за разработване, изпълнение и мониторинг на политики или програми на Съюза. Достъпът трябва да е ограничен до употреба с нетърговска и неконкурентна цел.
5.  Бенефициерите, които са получили финансиране от Съюза, са длъжни да предоставят на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза безвъзмезден достъп до своите резултати за разработване, изпълнение и мониторинг на политики или програми на Съюза. Достъпът трябва да е ограничен до употреба с нетърговска и неконкурентна цел, като се вземат предвид законните интереси на бенефициерите.
Тези права на достъп не се отнасят за предходните знания на участниците.
При действията в рамките на клъстер „Приобщаващо и сигурно общество“, област на интервенция „Защита и сигурност“, бенефициерите, които са получили финансиране от Съюза, са длъжни също така да предоставят безвъзмезден достъп до своите резултати на националните органи на държавите членки за разработване, изпълнение и мониторинг на техни политики или програми в тази област. Достъпът трябва да е ограничен до употреба с нетърговска и неконкурентна цел и да се предоставя въз основа на двустранно споразумение, в което са определени специални условия, с които се гарантира, че тези права ще се използват единствено за определената цел и че ще са предвидени съответни задължения за поверителност. Искащата достъп държава членка, институция, орган, служба или агенция на Съюза уведомява всички държави членки за тези искания.
При действията в рамките на клъстер „Сигурно общество“, област на интервенция „Защита и сигурност“, бенефициерите, които са получили финансиране от Съюза, са длъжни също така да предоставят безвъзмезден достъп до своите резултати на националните органи на държавите членки за разработване, изпълнение и мониторинг на техни политики или програми в тази област. Достъпът трябва да е ограничен до употреба с нетърговска и неконкурентна цел и да се предоставя въз основа на двустранно споразумение, в което са определени специални условия, с които се гарантира, че тези права ще се използват единствено за определената цел и че ще са предвидени съответни задължения за поверителност. Искащата достъп държава членка, институция, орган, служба или агенция на Съюза уведомява всички държави членки за тези искания.
6.  Работната програма може да предвижда допълнителни права на достъп.
6.  Работната програма може по целесъобразност да предвижда допълнителни права на достъп.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 38
Член 38
Член 38
Специални разпоредби относно използването и разпространението на резултатите
Специални разпоредби относно използването и разпространението на резултатите
По отношение на действията на ЕНС, действията, свързани с обучение и мобилност, действията за поръчки за продукти в предпазарен стадий, действията за обществени поръчки за новаторски решения, действията по съфинансиране на програми и координационните и спомагателни действия може да се прилагат специални разпоредби относно собствеността, използването и разпространението, прехвърлянето и лицензирането, както и правата на достъп.
По отношение на действията на ЕНС, действията на EIT, действията, свързани с обучение и мобилност, действията за поръчки за продукти в предпазарен стадий, действията за обществени поръчки за новаторски решения, действията по съфинансиране на програми и координационните и спомагателни действия може да се прилагат специални разпоредби относно използването и разпространението, прехвърлянето и лицензирането, както и правата на достъп.
Тези специални разпоредби не променят задълженията за свободен достъп.
Тези специални разпоредби не променят задълженията и принципите за свободен достъп, както е посочено в член 10.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 39
Член 39
Член 39
Награди
Награди
1.  Освен ако в настоящата глава е посочено друго, наградите по програмата се присъждат и управляват в съответствие с дял IX от Финансовия регламент.
1.  Освен ако в настоящата глава е посочено друго, наградите по програмата се присъждат и управляват в съответствие с дял IX от Финансовия регламент.
2.  Всеки правен субект, независимо от мястото си на установяване, може да участва в конкурс, освен ако в работната програма или в правилата на конкурсите е предвидено друго.
2.  Всеки правен субект, независимо от мястото си на установяване, може да участва в конкурс, освен ако в работната програма или в правилата на конкурсите е предвидено друго.
3.  Комисията или органът за финансиране може да организира присъждането на награди със:
3.  Когато това е целесъобразно, Комисията или органът за финансиране може да организира присъждането на награди със:
a)  други органи на Съюза;
a)  други органи на Съюза;
б)  трети държави, включително техните научни и технически организации или агенции;
б)  трети държави, включително техните научни и технически организации или агенции;
в)  международни организации; или
в)  международни организации; или
г)  правни субекти с нестопанска цел.
г)  правни субекти с нестопанска цел.
4.  Работната програма или правилата на конкурсите може да съдържат задължения относно комуникацията, както и относно използването и разпространението на резултатите.
4.  Работната програма или правилата на конкурсите съдържат задължения относно комуникацията, собствеността, правата на достъп, използването и разпространението на резултатите, включително разпоредби относно лицензиите.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 42
Член 42
Член 42
Смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ и ЕСИ
Смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ и ЕСИ
1.  Компонентите на смесеното финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ и ЕСИ, които представляват безвъзмездни средства и възстановими аванси, подлежат на разпоредбите на членове 30—33.
1.  Компонентите на смесеното финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ и ЕСИ, които представляват безвъзмездни средства и възстановими аванси, подлежат на разпоредбите на членове 30—33.
2.  Смесеното финансиране по линия на ЕСИ се изпълнява в съответствие с член 43. Подпомагането в рамките на смесеното финансиране по линия на ЕСИ може да се предоставя, докато действието може да се финансира като операция за смесено финансиране или като операция по финансиране и инвестиране, изцяло обхваната от гаранция на ЕС по InvestEU. Чрез дерогация от член 209 от Финансовия регламент условията, определени в параграф 2, и по-специално в букви а) и г), не се прилагат в момента на отпускането на смесено финансиране по линия на ЕСИ.
2.  Смесеното финансиране по линия на ЕСИ се изпълнява в съответствие с член 43. Подпомагането в рамките на смесеното финансиране по линия на ЕСИ може да се предоставя за рискови проекти, докато действието може да се финансира като операция за смесено финансиране или като операция по финансиране и инвестиране, изцяло обхваната от гаранция на ЕС по InvestEU. Чрез дерогация от член 209 от Финансовия регламент условията, определени в параграф 2, и по-специално в букви а) и г), не се прилагат в момента на отпускането на смесено финансиране по линия на ЕСИ.
3.  Смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ може да се отпуска на действие по съфинансиране на програма, когато съвместна програма на държави членки и асоциирани държави предвижда използването на финансови инструменти в подкрепа на подбрани действия. Оценката и подборът на такива действия се извършва в съответствие с членове 19, 20, 23, 24, 25 и 26. Условията за изпълнение на смесеното финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ трябва да са съобразени с член 29, по аналогия с член 43, параграф 9 и с допълнителните условия, определени в работната програма.
3.  Смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ може да се отпуска на действие по съфинансиране на програма, когато съвместна програма на държави членки и асоциирани държави предвижда използването на финансови инструменти в подкрепа на подбрани действия. Оценката и подборът на такива действия се извършва в съответствие с членове 11, 19, 20, 24, 25, 26, 42а и 43. Условията за изпълнение на смесеното финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ трябва да са съобразени с член 29, по аналогия с член 43, параграф 9 и с допълнителните и обосновани условия, определени в работната програма.
4.  Възстановяванията, включително възстановените аванси и приходите от смесеното финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ и ЕСИ, се считат за вътрешни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 3, буква е) и член 21, параграф 4 от Финансовия регламент.
4.  Възстановяванията, включително възстановените аванси и приходите от смесеното финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ и ЕСИ, се считат за вътрешни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 3, буква е) и член 21, параграф 4 от Финансовия регламент.
5.  Смесеното финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ и ЕСИ се предоставя по начин, който не нарушава конкуренцията.
5.  Смесеното финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ и ЕСИ се предоставя по начин, който насърчава конкурентоспособността на Съюза, като същевременно избягва нарушаването на конкуренцията.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 42 а (нов)
Член 42a
Инструмент „Изследвач“
1.  По инструмента „Изследвач“ се отпускат безвъзмездни средства на високорискови авангардни проекти, които имат за цел да развият стратегическата автономност на Съюза в потенциално радикални иновативни технологии на бъдещето и нови пазарни възможности. Първоначално „Изследвач“ предоставя подкрепа за най-ранните етапи от научно-техническите изследвания и развойна дейност, включително доказването на концепцията и прототипите за валидиране на технологиите.
„Изследвач“ ще се изпълнява главно чрез отворена покана за предложения „отдолу нагоре“ с редовни крайни срокове за годината и ще предоставя също така конкурентни предизвикателства за разработването на ключови стратегически цели1a, които изискват технологии с висок технологичен потенциал и радикално мислене. Прегрупирането на избраните проекти в тематични портфейли или портфейли по цели ще даде възможност за установяване на критична маса на усилията, технологична стратегическа автономност на равнище ЕС и структуриране на нови мултидисциплинарни научноизследователски общности.
2.  Изпълнението на преходните дейности на „Изследвач“ има за цел да помогне на новаторите да разработят начини за пазарна реализация в Съюза, например демонстрационни дейности и проучвания за осъществимостта, чрез които да се направи оценка на потенциалните бизнес казуси и да се подпомогне създаването на предприятия за реализация на научни разработки и стартиращи предприятия.
a)  обявяването и съдържанието на поканите за предложения се определят с оглед на целите и бюджета, заложени в работната програма във връзка със съответния портфейл от действия;
б)  безвъзмездни средства с фиксиран размер, които не надвишават 50 000 EUR, може да се отпускат без покана за предложения единствено за дейности, които вече се финансират в рамките на инструмента „Изследвач“, с цел координационни и спомагателни действия за укрепване на общността от бенефициери по даден портфейл или за оценка на евентуални предприятия за реализиране на научни разработки или на иновации с потенциал за създаване на нови пазари.
3.  Критериите за възлагане, определени в член 25, се прилагат за инструмента „Изследвач“ на ЕСИ.
__________________
Те могат да включват теми като изкуствен интелект, квантови технологии, биоконтрол или второ поколение цифрови близнаци, както и всякакви други теми, определени в контекста на стратегическото програмиране на „Хоризонт Европа“ (включително със свързаните в мрежа програми на държавите членки).
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 43
Член 43
Член 43
Инструмент „Ускорител“ на ЕСИ
Инструмент „Ускорител“
1.  Бенефициерът по линия на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ трябва да е правен субект, който отговаря на определението за новосъздадено предприятие, малко или средно предприятие или дружество със средна пазарна капитализация и е установен в държава членка или в асоциирана държава. Предложението може да се представи от бенефициера или от едно или повече физически лица или правни субекти, които възнамеряват да учредят бенефициера или да го подпомагат.
1.  Бенефициерът по линия на инструмента „Ускорител“ на ЕСИ трябва да е правен субект, който отговаря на определението за новосъздадено предприятие, разрастващо се предприятие, малко или средно предприятие или дружество със средна пазарна капитализация и е установен в държава членка или в асоциирана държава. Предложението може да се представи от бенефициера или от едно или повече физически лица или правни субекти, които възнамеряват да учредят бенефициера или да го подпомагат.
2.  Всички форми на финансов принос на Съюза, предоставян в рамките на смесено финансиране по линия на ЕСИ, се обхващат и предоставят с едно решение за отпускане на средства.
2.  Всички форми на финансов принос на Съюза, предоставян в рамките на смесено финансиране по линия на ЕСИ, се обхващат и предоставят с едно решение за отпускане на средства.
3.  Предложенията се оценяват въз основа на индивидуалните им качества от независими експерти и се подбират в рамките на годишна открита покана с крайни срокове, въз основа на членове 24 – 26, при спазване на параграф 4.
3.  Предложенията се оценяват въз основа на индивидуалните им качества от независими експерти и се подбират в рамките на годишна открита покана с крайни срокове, въз основа на членове 24 – 26, при спазване на параграф 4.
4.  Критериите за отпускане са:
4.  Критериите за отпускане са:
–  високи постижения,
–  високи постижения,
–  въздействие,
–  въздействие и добавена стойност на ЕС;
–  равнище на риска при действието и необходимост от подпомагане от Съюза.
–  равнище на риска при действието и необходимост от подпомагане от Съюза.
5.  Със съгласието на съответните заявители Комисията или органите за финансиране, изпълняващи „Хоризонт Европа“, може да представят направо за оценка по последния критерий за оценка предложение за действие за иновации и пазарно внедряване, което вече отговаря на първите два критерия, при спазване на следните кумулативни условия:
5.  Със съгласието на съответните заявители Комисията или органите за финансиране, изпълняващи „Хоризонт Европа“ (включително EIT и ОЗИ), може да представят направо за оценка по последния критерий за оценка предложение за действие за иновации и пазарно внедряване, по-специално в Съюза, което вече отговаря на първите два критерия, при спазване на следните кумулативни условия:
–  предложението произтича от друго действие, финансирано по „Хоризонт 2020“ или по настоящата програма, или от национална програма, сходна на инструмента „Изследвач“ на ЕСИ и призната като такава от Комисията,
–  предложението произтича от друго действие, финансирано по „Хоризонт 2020“ или по настоящата програма, или от национална програма, и признато от Комисията като изпълняващо изискванията на ЕСИ;
–  предложението се основава на предходен преглед на проекта, в който предложението е оценено от гледна точка на високите постижения и въздействието, и подлежи на условията и процедурите, описани в работната програма.
–  предложението се основава на предходен преглед на проекта, в който предложението е оценено от гледна точка на високите постижения и въздействието, и подлежи на условията и процедурите, описани в работната програма.
6.  Знакът „Печат за високи постижения“ може да се присъжда, ако са спазени следните кумулативни условия:
6.  Знакът „Печат за високи постижения“ може да се присъжда, ако са спазени следните кумулативни условия:
–  бенефициерът е новосъздадено предприятие или МСП,
–  бенефициерът е новосъздадено предприятие или МСП,
–  предложението е било допустимо и е преминало приложимите прагове за първите два критерия за отпускане, посочени в параграф 4,
–  предложението е било допустимо и е преминало приложимите прагове за първите два критерия за отпускане, посочени в параграф 4,
–  съответните дейности биха били допустими по иновационно действие.
–  съответните дейности биха били допустими по иновационно действие.
7.  За предложение, което е преминало оценката успешно, независимите експерти предлагат съответното смесено финансиране по линия на ЕСИ, като вземат предвид поетия риск, както и ресурсите и времето, необходими за пускане и внедряване на иновацията на пазара.
7.  За предложение, което е преминало оценката успешно, независимите експерти предлагат съответното смесено финансиране по линия на ЕСИ, като вземат предвид поетия риск, както и ресурсите и времето, необходими за пускане и внедряване на иновацията на пазара.
Комисията има право да отхвърли предложение, избрано от независимите експерти, поради основателни причини, включително с оглед на съответствието с целите на политиките на Съюза.
Комисията има право да отхвърли предложение, избрано от независимите експерти, поради основателни причини, включително с оглед на несъответствието с целите на политиките на Съюза.
8.  Компонентът на смесеното финансиране, който представлява безвъзмездни средства или възстановим аванс, не може да надвишава 70% от разходите за подбраното иновационно действие.
8.  Компонентът на смесеното финансиране, който представлява безвъзмездни средства или възстановим аванс, не може да надвишава 70% от разходите за подбраното иновационно действие.
9.  Условията за изпълнение на компонентите на смесеното финансиране по линия на ЕСИ, които представляват капиталово финансиране или подлежащо на връщане подпомагане, се определят в Решение [Специфична програма].
9.  Условията за изпълнение на компонентите на смесеното финансиране по линия на ЕСИ, които представляват капиталово финансиране или подлежащо на връщане подпомагане, се определят в Решение [Специфична програма].
10.  В договора за подбраното действие се определят конкретните етапни цели и съответните плащания по предварително финансиране и плащания на траншове на смесеното финансиране по линия на ЕСИ.
10.  В договора за подбраното действие се определят конкретните измерими етапни цели и съответните плащания по предварително финансиране и плащания на траншове на смесеното финансиране по линия на ЕСИ.
Дейностите, свързани с иновационно действие, може да започнат и първото плащане по предварително финансиране в рамките на безвъзмездните средства или възстановимият аванс може да се преведе преди изпълнението на други компоненти от отпуснатото смесено финансиране по линия на ЕСИ. Изпълнението на тези компоненти е обвързано с постигането на конкретните етапни цели, определени в договора.
Дейностите, свързани с иновационно действие, може да започнат и първото плащане по предварително финансиране в рамките на безвъзмездните средства или възстановимият аванс може да се преведе преди изпълнението на други компоненти от отпуснатото смесено финансиране по линия на ЕСИ. Изпълнението на тези компоненти е обвързано с постигането на конкретните етапни цели, определени в договора.
11.  В съответствие с договора, ако етапните цели не са постигнати, действието се спира временно, изменя се или се прекратява. То може да се прекрати и когато очакваното пазарно внедряване не може да се осъществи.
11.  В съответствие с договора, ако измеримите етапни цели не са постигнати, действието се спира временно, изменя се или се прекратява. То може да се прекрати и когато очакваното пазарно внедряване, по-специално в Съюза, не може да се осъществи.
Комисията има право да реши да увеличи смесеното финансиране по линия на ЕСИ, при условие че проектът бъде подложен на преглед от независими външни експерти.
Комисията има право да реши да увеличи смесеното финансиране по линия на ЕСИ, при условие че проектът бъде подложен на преглед от независими външни експерти.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 43 а (нов)
Член 43а
Поетапни иновации за МСП
В допълнение към инструментите по линия на Европейския съвет по иновациите (EIC), даден специфичен инструмент за МСП за постепенни иновации се управлява и прилага на централно равнище, като се предоставя подкрепа за безвъзмездни средства за един бенефициер за научни изследвания и иновации във всички клъстери по метода „отдолу нагоре“ чрез непрекъснато отворена покана за представяне на предложения, съобразена с нуждите на МСП.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 44
Член 44
Член 44
Назначаване на външни експерти
Назначаване на независими външни експерти
1.  Чрез дерогация от член 237, параграф 3 от Финансовия регламент външните експерти може да се подбират без покана за заявяване на интерес, ако това е обосновано и подборът се извършва по прозрачен начин.
1.  Чрез дерогация от член 237, параграф 3 от Финансовия регламент независимите външни експерти може да се подбират при изключителни обстоятелства без покана за заявяване на интерес, единствено в случай, че поканата за заявяване на интерес не е довела до идентифицирането на подходящи външни експерти. Всеки подбор на външни експерти без покана за изразяване на интерес се обосновава надлежно и подборът се извършва по прозрачен начин. Тези експерти трябва да докажат своята независимост и способност да подкрепят цели по програмата „Хоризонт Европа“.
1а.  Независимите външни експерти се избират въз основа на техните умения, опит и познания, подходящи за изпълнението на възложените им задачи. При назначаването на независими външни експерти Комисията или органът на Съюза за финансиране търсят балансирано представителство и състав в рамките на експертната група и комисиите за оценка по отношение на специализацията, географския произход, пола и типа организация, която те представляват.
2.  В съответствие с член 237, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент външните експерти получават възнаграждение въз основа на стандартни условия. Ако това е обосновано, по-специално за конкретни експерти на високо равнище, на базата на относимите пазарни стандарти може да се предостави подходящо ниво на възнаграждение над стандартните условия.
2.  В съответствие с член 237, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент независимите външни експерти получават възнаграждение въз основа на стандартни условия.
3.  В допълнение към член 38, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент имената на оценяващите заявления за безвъзмездни средства външни експерти, които са назначени в лично качество, и областта им на компетентност се публикуват най-малко веднъж годишно на уебсайта на Комисията или органа за финансиране. Тази информация се събира, обработва и публикува в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните.
3.  В допълнение към член 38, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент имената на оценяващите заявления за безвъзмездни средства независими външни експерти, които са назначени в лично качество, и областта им на компетентност се публикуват най-малко веднъж годишно на уебсайта на Комисията или органа за финансиране. Тази информация се събира, обработва и публикува в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните.
3а.  Комисията или съответният орган за финансиране гарантира, че експерт, който е в конфликт на интереси по отношение на даден въпрос, по който от него се изисква становище, не предоставя оценки, консултации или помощ по този въпрос.
3б.  За всяка покана за представяне на предложения се осигурява подходящ брой независими експерти, за да се гарантира качеството на оценката.
3в.  Равнището на възнаграждение на всички независими и външни експерти се докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета. Това възнаграждение се покрива от административните разходи на програмата.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 45
Член 45
Член 45
Мониторинг и докладване
Мониторинг и докладване
1.  Комисията наблюдава ежегодно изпълнението на „Хоризонт Европа“, на нейната конкретна програма, както и на дейностите на Европейския институт за иновации и технологии. Годишните мониторингови доклади съдържат:
1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение изпълнението на целите, определени в член 3, и пътищата на въздействие се съдържат в приложение V.
i)   показателите по отношение изпълнението на целите, определени в член 3, и пътищата на въздействие, посочени в приложение V;
ii)  информация относно прилагането на принципите на финансиране и междусекторните въпроси, установени по-специално в член 6а, като например равнището на интегриране на социалните и хуманитарните науки, съотношението между по-ниски и по-високи равнища на технологична готовност при съвместните научни изследвания, разширяване на участието на държавите, списъка на извършващите такова разширяване държави, актуализиран в работните програми, напредъка към намаляване на разделението по отношение на научните изследвания, развитието и иновациите, географския обхват при проекти, основани на сътрудничество, заплатите на научните изследователи, използването на двуетапна процедура за представяне и оценка, използването на процедури за преразглеждане на оценката и равнището на жалбите, равнището на включване на мерки срещу изменението на климата и свързаните с това разходи, участието на МСП, включително сравняването с подобни национални специфични за МСП инструменти, участието на частния сектор, напредъка в областта на равенството между половете, „Печатите за високи постижения“, партньорствата между публичния и частния сектор, както и ефекта на ливъридж върху допълнителното частно и публично финансиране, допълващото и кумулативното финансиране от други фондове на Съюза, по-специално полезните взаимодействия с програмите, посочени в приложение IV, използването на научноизследователски инфраструктури, подкрепяни от други програми за финансиране от страна на Съюза, ускорената процедура за научни изследвания и иновации, степента и въздействието на международното сътрудничество, включително по отношение на принципа на реципрочност, ангажираността на гражданите и участието на гражданското общество както на национално равнище, така и на равнището на Съюза;
iii)  равнищата на разходите по области на интервенция, посочени в приложение I, и междусекторните въпроси в програмата и в Европейския институт за иновации и технологии, за да се дава възможност за анализ на пакета от теми, а за да се увеличи прозрачността, тези данни също така се оповестяват публично и по достъпен начин на уебсайта на Комисията в съответствие с последната актуализация ;
iv)  равнището на подаване на твърде много предложения, по-специално броя на предложенията по бюджетни редове и по области на интервенция, техния среден резултат, дела на предложенията над и под праговете.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50 относно изменения на приложение V с цел допълване или изменяне на показателите за пътищата на въздействие, когато това е необходимо, както и определяне на изходни и целеви стойности.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50 относно изменения на приложение V с цел допълване или изменяне на показателите за пътищата на въздействие, когато това е необходимо, както и определяне на изходни и целеви стойности.
3.  Системата за докладване на качеството на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и, където е приложимо, на държавите членки, се налагат пропорционални изисквания за докладване.
3.  Системата за докладване на качеството на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати, без това да води до повишаване на административната тежест за бенефициерите. По-специално данните за проекти, финансирани по линия на ЕНС, европейските партньорства, мисии, Европейския съвет по иновациите (EIC) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT), се включват в една и съща база данни като дейностите, финансирани пряко по програмата (а именно база данни E-CORDA) .
3а.  Качественият анализ от Комисията и Съюза или националните органи за финансиране допълва, доколкото е възможно, количествените данни.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 46
Член 46
Член 46
Информация, комуникация, публичност, както и използване и разпространение на резултатите
Информация, комуникация, публичност, както и използване и разпространение на резултатите
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, включително награди), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни действия по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. По-специално, тя предоставя навременна и подробна информация на държавите членки и на бенефициерите.
3.  Комисията също така изготвя стратегия за разпространение и използване на резултатите за повишаване на достъпността и разпространението на генерираните в рамките на програмата познания и резултати от научни изследвания и иновации, за да се ускори използването им с оглед на възприемането им от пазара и да се засили въздействието на програмата. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, както и на дейностите по информация, комуникация, публичност, разпространение и използване на резултатите, доколкото тези приоритети и дейности са свързани с целите, посочени в член 3.
3.  Комисията също така изготвя стратегия за разпространение и използване на резултатите за повишаване на достъпността и разпространението на генерираните в рамките на програмата познания и резултати от научни изследвания и иновации, за да се ускори използването им с оглед на възприемането им от пазара, особено в рамките на Съюза, и да се засили въздействието на програмата. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, както и на дейностите по информация, комуникация, публичност, разпространение и използване на резултатите, доколкото тези приоритети и дейности са свързани с целите, посочени в член 3.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 47
Член 47
Член 47
Оценка на програмата
Оценка на програмата
1.  Оценките на програмата се извършват своевременно, така че да може да се използват в процеса на вземане на решения относно програмата и нейния приемник, както и други инициативи, относими към научните изследвания и иновациите.
1.  Оценките на програмата се извършват своевременно и се правят публично достояние, за да се използват в процеса на вземане на решения относно програмата и нейния приемник, както и други инициативи, относими към научните изследвания и иновациите.
1а.  Мисиите се оценяват изцяло до 31 декември 2022 г., преди да се вземе решение за създаване на нови мисии или за пренасочване, прекратяване, продължаване на мисиите или за увеличаване на техния бюджет. Резултатите от оценката на мисиите се оповестяват публично и включват, но не се ограничават до анализ на техния процес на подбор и на тяхното управление, насоченост и резултати.
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни рамкови програми и служи като основа за адаптиране на изпълнението на програмата, когато е целесъобразно.
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на изпълнението на програмата. Тя включва анализ на пакета от теми и оценка на дългосрочното въздействие на предходни рамкови програми и служи като основа за адаптиране на изпълнението на програмата и/или за нейното преразглеждане, когато е целесъобразно. В нея се прави оценка на ефективността, ефикасността, целесъобразността, съгласуваността, на ефекта на ливъридж, взаимното допълване с други програми на Съюза и национални програми за финансиране на научни изследвания, развитие и иновации, както и добавената стойност на Съюза. По-специално се прави оценка на въздействието на прехвърлените средства от други програми на Съюза.
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни рамкови програми.
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от три години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни рамкови програми.
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите констатации на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията публикува и разпространява резултатите и заключенията от оценките, както и своите констатации, и ги представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 48
Член 48
Член 48
Одити
Одити
1.  Системата за контрол на програмата трябва да осигурява подходящ баланс между доверието и контрола, като се вземат предвид административните и другите разходи за контрол на всички равнища, особено за бенефициерите.
1.  Системата за контрол на програмата трябва да осигурява подходящ баланс между доверието и контрола, като се вземат предвид административните и другите разходи за контрол на всички равнища, особено за бенефициерите. Правилата за одит са ясни, последователни и съгласувани в цялата програма.
2.  Одитната стратегия на програмата трябва да се основава на финансов одит на представителна извадка от разходите за цялата програма. Представителната извадка се допълва от подбор въз основа на оценка на рисковете, свързани с разходите. Действията, които получават съвместно финансиране от различни програми на Съюза, се одитират само веднъж, като се обхващат всички относими програми и приложимите им правила.
2.  Одитната стратегия на програмата трябва да се основава на финансов одит на представителна извадка от разходите за цялата програма. Представителната извадка се допълва от подбор въз основа на оценка на рисковете, свързани с разходите. Действията, които получават съвместно финансиране от различни програми на Съюза, се одитират само веднъж, като се обхващат всички относими програми и приложимите им правила.
3.  Освен това Комисията или органът за финансиране може да разчита на комбинирани прегледи на системите на равнище бенефициер. Тези комбинирани прегледи са незадължителни за някои видове бенефициери и се състоят от одит на системите и процесите, който се допълва от одит на операциите и се извършва от компетентен независим одитор, квалифициран да извършва задължителен одит на счетоводни документи в съответствие с Директива 2006/43/ЕО34. Те може да се използват от Комисията или от органа за финансиране за определяне на общата увереност относно доброто финансово управление на разходите, както и за преразглеждане на нивото на последващите одити и на сертификатите за финансовите отчети.
3.  Освен това Комисията или органът за финансиране може да разчита на комбинирани прегледи на системите на равнище бенефициер. Тези комбинирани прегледи са незадължителни за някои видове бенефициери и се състоят от одит на системите и процесите, който се допълва от одит на операциите и се извършва от компетентен независим одитор, квалифициран да извършва задължителен одит на счетоводни документи в съответствие с Директива 2006/43/ЕО34. Те може да се използват от Комисията или от органа за финансиране за определяне на общата увереност относно доброто финансово управление на разходите, както и за преразглеждане на допустимостта на декларираните разходи и на нивото на последващите одити и на сертификатите за финансовите отчети.
4.  В съответствие с член 127 от Финансовия регламент Комисията или органът за финансиране може да разчита на одити относно използването на приноса от Съюза, извършени от други лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити.
4.  В съответствие с член 127 от Финансовия регламент Комисията или органът за финансиране разчита на одити относно използването на приноса от Съюза, извършени от други сертифицирани лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити.
5.  Одитите може да се извършват до две години след плащането на остатъка.
5.  Одитите може да се извършват до две години след крайната дата на проекта.
5а.  Комисията публикува насоки за одита, изготвени в сътрудничество с Европейската сметна палата. Одиторите гарантират прозрачността на одита, който са извършили, както и надеждно и единно тълкуване на правилата за одит за целия срок на действие на програмата, за да се гарантира правна сигурност.
__________________
__________________
34 Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).
34 Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).
Изменение 109
Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – уводна част
(1)  Стълб I Отворена наука“
(1)  Стълб I „Високи постижения и отворена наука“
Изменение 110
Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – буква а – уводна част
a)  Европейски научноизследователски съвет: Осигуряване на привлекателно и гъвкаво финансиране, с което да се даде възможност на талантливи изследователи с творчески дух и на техните екипи да следват най-перспективните направления на границата на научните познания, въз основа на конкуренция в рамките на целия Съюз.
a)  Европейски научноизследователски съвет: Осигуряване на привлекателно и гъвкаво финансиране, с което да се даде възможност на талантливи изследователи, с акцент върху младите изследователи, с творчески дух и на техните екипи да следват най-перспективните направления на границата на научните познания, въз основа на конкуренция в рамките на целия Съюз.
Изменение 111
Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – буква б – уводна част
б)  Действия „Мария Склодовска-Кюри“: Осигуряване на нови знания и умения на изследователите чрез мобилност и сътрудничество в различни държави, сектори и дисциплини, структуриране и подобряване на институционалните и националните системи за подбор на кадри, обучение и кариерно развитие; по този начин действията „Мария Склодовска-Кюри“ допринасят за полагане на основите на високите постижения на Европа в областта на научните изследвания, за стимулиране на заетостта, растежа и инвестициите, както и за решаване на настоящите и бъдещите предизвикателства пред обществото.
б)  Действия „Мария Склодовска-Кюри“: Осигуряване на нови знания и умения на изследователите чрез мобилност и сътрудничество в различни държави, сектори и дисциплини, структуриране и подобряване на институционалните и националните системи за подбор на кадри, обучение и кариерно развитие; по този начин действията „Мария Склодовска-Кюри“ допринасят за полагане на основите на високите постижения на Европа в областта на научните изследвания в цяла Европа, за стимулиране на заетостта, растежа и инвестициите, както и за решаване на настоящите и бъдещите предизвикателства пред обществото.
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – буква б – параграф 1
Области на интервенция: Подхранване на високи постижения чрез мобилност на изследователите в различни държави, сектори и дисциплини; развиване на нови умения чрез отлични възможности за обучение на изследователите; укрепване на човешкия капитал и уменията в рамките на европейското научноизследователско пространство; подобряване и улесняване на полезните взаимодействия; популяризиране на обществените кампании.
Области на интервенция: Подхранване на високи постижения чрез мобилност на изследователите в различни държави, сектори и дисциплини; развиване на нови умения чрез отлични възможности за обучение на изследователите; укрепване на човешките ресурси и уменията в рамките на европейското научноизследователско пространство; подобряване и улесняване на полезните взаимодействия; популяризиране на обществените кампании.
Изменение 113
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – уводна част
(2)  Стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“
(2)  Стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“
Изменение 114
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – параграф 2
За постигането на максимален ефект от гъвкавост и взаимодействия, научноизследователските и иновационните дейности ще бъдат организирани в пет тематични групи (клъстери), които поотделно и заедно ще насърчават сътрудничеството между различни дисциплини, сектори и политики, както и трансграничното и международното сътрудничество.
За постигането на максимален ефект от гъвкавост и взаимодействия, научноизследователските и иновационните дейности ще бъдат организирани в шест тематични групи (клъстери), свързани помежду си чрез паневропейски научноизследователски инфраструктури, които поотделно и заедно ще насърчават сътрудничеството между различни дисциплини, сектори и политики, както и трансграничното и международното сътрудничество. Шестте клъстера също така ще подкрепят иновациите на отделни МСП по метода „отдолу нагоре“ чрез безвъзмездни средства.
Изменение 115
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква а – уводна част
a)  Клъстер „Здравеопазване“: Подобряване и опазване на здравето на гражданите от всички възрасти чрез разработване на иновативни решения за предотвратяване, диагностициране, проследяване и лечение на заболявания; смекчаване на рисковете за здравето, защита на населението и подкрепа за постигане на добро здраве; по-справедливи, по-устойчиви и по-ефективни от гледна точка на разходите системи на обществено здраве; и подкрепа и създаване на възможност за участие на пациентите и самоуправление.
a)  Клъстер „Здравеопазване“: Подобряване и опазване на здравето на гражданите от всички възрасти чрез разработване на иновативни решения за предотвратяване, диагностициране, проследяване и лечение на заболявания и разработване на здравни технологии; смекчаване на рисковете за здравето, защита на населението и подкрепа за постигане на добро здраве; по-справедливи, по-устойчиви и по-ефективни от гледна точка на разходите системи на обществено здраве; и подкрепа и създаване на възможност за участие на пациентите и самоуправление.
Изменение 116
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква б – уводна част
б)  Клъстер „Приобщаващо и сигурно общество“: Укрепване на европейските демократични ценности, включително принципите на правовата държава и основните права, опазване на нашето културно наследство и насърчаване на обществено-икономическите трансформации, които допринасят за приобщаването и растежа, и същевременно реагиране на предизвикателствата, породени от продължаващите заплахи за сигурността, включително киберпрестъпността, както и от природни и предизвикани от човека бедствия.
б)  Клъстер „Приобщаващо и творческо общество“; Укрепване на европейските демократични ценности, включително принципите на правовата държава и основните права, опазване на нашето културно наследство, проучване на потенциала на културните и творческите индустрии и насърчаване на обществено-икономическите трансформации, които допринасят за приобщаването и растежа, включително управление на миграцията и интеграция на мигрантите.
Изменение 117
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква б – параграф 1
Области на интервенция: Демокрация; културно наследство; социални и икономически трансформации; устойчиви на бедствия общества; защита и сигурност; киберсигурност
Области на интервенция: Демокрация; култура и творчество; социални, културни и икономически трансформации; обществени и хуманитарни науки.
Изменение 118
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква в – параграф 1
Области на интервенция: Производствени технологии; цифрови технологии; авангардни материали; изкуствен интелект и роботика; интернет от следващо поколение; високопроизводителни изчислителни технологии и технологии на големите информационни масиви; кръгови отрасли; нисковъглеродна и чиста промишленост; космическо пространство.
Области на интервенция: Производствени технологии; цифрови технологии; авангардни материали; изкуствен интелект и роботика; интернет от следващо поколение; квантови технологии; високопроизводителни изчислителни технологии и технологии на големите информационни масиви; кръгови отрасли; нисковъглеродна и чиста промишленост; космическо пространство.
Изменение 119
Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – параграф 4 – буква в а (нова)
ва)  Клъстер „Сигурно общество“: отговаряне на предизвикателствата, произтичащи от постоянните заплахи за сигурността, включително киберпрестъпността, както и от природни и причинени от човека бедствия.
Области на интервенция: Организирана престъпност; тероризъм, екстремизъм, радикализация и насилие по политически причини; управление на граничната защита; киберсигурност, неприкосновеност на личния живот, защита на данните; защита на критичните инфраструктури и подобряване на реакцията при бедствия; пиратство и фалшифициране на продукти; подкрепа за политиките на Съюза за външна сигурност, включително чрез предотвратяване на конфликти и изграждане на мира; насърчаване на координацията, сътрудничеството и полезните взаимодействия.
Изменение 120
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква г – уводна част
г)  Клъстер „Климат, енергия и мобилност“: Борба с изменението на климата чрез по-добро разбиране на причините, развитието, рисковете, въздействията и възможностите, както и чрез превръщането на секторите на енергетиката и транспорта в по-благоприятни за климата и околната среда, по-ефикасни и по-конкурентоспособни, по-интелигентни, по-безопасни и по-устойчиви.
г)  Клъстер „Климат, енергия и мобилност“: Борба с изменението на климата чрез по-добро разбиране на причините, развитието, рисковете, въздействията и възможностите, както и чрез превръщането на секторите на енергетиката и транспорта в по-благоприятни за климата и околната среда, по-ефикасни и по-конкурентоспособни, по-интелигентни, по-безопасни и по-устойчиви; насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и на промени в поведението.
Изменение 121
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква г – параграф 1
Области на интервенция: Наука за климата и решения в областта на климата; енергийни доставки; енергийни системи и мрежи; сгради и промишлени съоръжения в енергиен преход; общности и градове; конкурентоспособност на промишлеността в областта на транспорта; чист транспорт и мобилност; интелигентна мобилност; съхраняване на енергия.
Области на интервенция: Наука за климата и решения в областта на климата; енергийни доставки; енергийни системи и мрежи; сгради в енергиен преход; промишлени съоръжения в енергийния преход; въгледобивни региони в преход; общности и градове; конкурентоспособност на промишлеността в областта на транспорта; чист транспорт и мобилност; интелигентна мобилност; съхраняване на енергия,
Изменение 122
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква д – уводна част
д)  Клъстер „Храни и природни ресурси“: Опазване, възстановяване, устойчиво управление и използване на природни и биологични ресурси от сушата и морето за осигуряване на продоволствената и хранителната сигурност и преход към нисковъглеродна кръгова икономика с ефикасно използване на ресурсите.
д)  Клъстер „Храни, природни ресурси и селско стопанство“: Опазване, възстановяване, устойчиво управление и използване на природни и биологични ресурси от сушата, вътрешните водни басейни и морето за осигуряване на продоволствената и хранителната сигурност и преход към нисковъглеродна кръгова икономика с ефикасно използване на ресурсите.
Изменение 123
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква д – параграф 1
Области на интервенция: Наблюдение на околната среда; биологично разнообразие и природен капитал; селско стопанство, горско стопанство и селски райони; морета и океани; продоволствени системи; иновационни системи, основаващи се на биотехнологии; кръгови системи.
Области на интервенция: Наблюдение на околната среда; биологично разнообразие и природен капитал; селско стопанство, горско стопанство и селски райони; морета, океани, вътрешни води и „синята“ икономика; продоволствени системи; иновационни системи, основаващи се на биотехнологии; кръгови системи.
Изменение 124
Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – параграф 4 – буква е – параграф 1
Области на интервенция: Здравеопазване; устойчивост и сигурност; цифрова сфера и промишленост; климат, енергия и мобилност; храни и природни ресурси; подкрепа за функционирането на вътрешния пазар и икономическото управление на Съюза; подкрепа за държавите членки при прилагане на законодателството и разработване на стратегии за интелигентна специализация; аналитични инструменти и методи за създаването на политики; управление на знанията; трансфер на знания и технологии; подкрепа от страна на науката за платформи на политиката.
Области на интервенция: Здравеопазване; приобщаващо и творческо общество; сигурно общество; цифрова сфера, промишленост и космическо пространство климат, енергия и мобилност; храни и природни ресурси; подкрепа за функционирането на вътрешния пазар и икономическото управление на Съюза; подкрепа за държавите членки при прилагане на законодателството и разработване на стратегии за интелигентна специализация; аналитични инструменти и методи за създаването на политики; управление на знанията; трансфер на знания и технологии; подкрепа от страна на науката за платформи на политиката.
Изменение 125
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – уводна част
(3)  Стълб III „Отворени иновации
(3)  Стълб III „Иновативна Европа
Изменение 126
Предложение за регламент
Приложение I – точка 3 – параграф 1 – уводна част
В съответствие с член 4 този стълб ще насърчава всички форми на иновации, включително водещите до пробив иновации, и ще ускорява пазарното внедряване на новаторски решения чрез изброените по-долу дейности. Той ще съдейства също така за другите специфични цели на програмата, описани в член 3.
В съответствие с член 4 този стълб ще насърчава всички форми на иновации, включително водещите до пробив технологични и социални иновации, и ще ускорява пазарното внедряване на новаторски решения чрез изброените по-долу дейности, по-специално от стартиращи предприятия и МСП, работещи заедно с научноизследователски институции. Той ще съдейства също така за другите специфични цели на програмата, описани в член 3.
Изменение 127
Предложение за регламент
Приложение I – точка 4 – параграф 1
В съответствие с член 4 тази част ще оптимизира приноса на програмата за засилване на въздействието в рамките на укрепеното европейско научноизследователско пространство чрез изброените по-долу дейности. Тя ще съдейства също така за другите специфични цели на програмата, описани в член 3. Тази част се намира в основата на цялата програма и ще подпомага дейности, допринасящи за една Европа, която се основава в по-голяма степен на знанието и иновациите, зачита равенството между половете и стои начело на световната конкуренция, като по този начин се оптимизират националните предимства и потенциал в рамките на едно добре функциониращо европейско научноизследователско пространство (ЕНП), в което знанията и висококвалифицираната работна ръка се движат свободно, резултатите от научните изследвания и иновациите се разбират, ползват се с доверие от страна на информираните граждани и са в услуга на обществото като цяло, а политиката на ЕС, по-специално в областта на научните изследвания и иновациите, се основава на висококачествени научни доказателства.
В съответствие с член 4 тази част ще оптимизира приноса на програмата за засилване на въздействието и привлекателността в рамките на укрепеното европейско научноизследователско пространство чрез изброените по-долу дейности. Тя ще съдейства също така за другите специфични цели на програмата, описани в член 3. Тази част се намира в основата на цялата програма и ще подпомага дейности, допринасящи за привличането на таланти в Съюза и за справяне с изтичането на мозъци. Тя също така ще допринесе за една Европа, която се основава в по-голяма степен на знанието и иновациите, зачита равенството между половете и стои начело на световната конкуренция, като по този начин се оптимизират националните предимства и потенциал в цяла Европа в рамките на едно добре функциониращо европейско научноизследователско пространство (ЕНП), в което знанията и висококвалифицираната работна ръка се движат свободно по балансиран начин, резултатите от научните изследвания и иновациите се разбират, ползват се с доверие от страна на информираните граждани и са в услуга на обществото като цяло, а политиката на ЕС, по-специално в областта на научните изследвания и иновациите, се основава на висококачествени научни доказателства.
Изменение 128
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 4 – параграф 2
Области на интервенция: обмен на високи научни постижения; реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации.
Области на интервенция: разпространяване на върховите научни постижения и разширяване на участието чрез сформиране на екипи, туининг, инициативи за катедри на ЕНП, инициативи на Европейския център за сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST), инициативи за високи постижения и разширяване на стипендиите; реформиране и засилване на европейската система за научни изследвания и иновации.
Изменение 129
Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 2 – тире 1
–  научноизследователски и иновационни действия: действия, които включват преди всичко дейности за създаване на нови знания и/или проучване на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес, услуга или решение. Това може да включва фундаментални и приложни научни изследвания, разработване и интегриране на технологии, изпитване и валидиране на прототипи от малък мащаб в лаборатория или в симулирана среда;
–  научноизследователски и иновационни действия: действия, които включват преди всичко дейности за създаване на нови знания и/или проучване на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес, услуга или решение. Това може да включва фундаментални и приложни научни изследвания, разработване и интегриране на технологии, изпитване и валидиране на прототипи от малък мащаб в лаборатория или в симулирана среда. Ускорената процедура за научни изследвания и иновации ще се прилага за избрани съвместни научноизследователски и иновационни действия;
Изменение 130
Предложение за регламент
Приложение ІІ – параграф 2 – тире 6
–  действия по съфинансиране на програма: действия за осигуряване на съфинансиране на програма от дейности, която е създадена и/или се изпълнява от субекти, които управляват и/или финансират програми за научни изследвания и иновации и са различни от органите за финансиране на Съюза. Такава програма от дейности може да подпомага осъществяване на контакти, координация, научни изследвания, иновации, пилотни действия, действия за иновации и пазарно внедряване, действия, свързани с обучение и мобилност, повишаване на осведомеността, комуникация, разпространение и използване на резултати, или комбинация от изброените дейности, които се изпълняват пряко от тези субекти или от трети страни, на които те могат да предоставят съответното финансово подпомагане, например под формата на безвъзмездни средства, награди, поръчки, както и смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“;
–  действия по съфинансиране на програма: действия за осигуряване на съфинансиране на програма от дейности, която е създадена и/или се изпълнява от субекти, които управляват и/или финансират програми за научни изследвания и иновации и са различни от органите за финансиране на Съюза. Такава програма от дейности може да подпомага осъществяването на взаимовръзки, изграждане на мрежи и координация, научни изследвания, иновации, пилотни действия, действия за иновации и пазарно внедряване, действия, свързани с обучение и мобилност, повишаване на осведомеността, комуникация, разпространение и използване на резултати, или комбинация от изброените дейности, които се изпълняват пряко от тези субекти или от трети страни, на които те могат да предоставят съответното финансово подпомагане, например под формата на безвъзмездни средства, награди, поръчки, както и смесено финансиране по линия на „Хоризонт Европа“;
Изменение 131
Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1 – буква а – уводна част
a)  Доказателства, че европейското партньорство е по-ефективно при постигане на съответните цели на програмата, по-специално в осигуряването на ясно въздействие за ЕС и неговите граждани, особено с оглед на отговаряне на глобалните предизвикателства и целите на научните изследвания и иновациите, осигуряване на конкурентоспособността на ЕС и на принос за укрепването на европейското научноизследователско и иновационно пространство и на международните ангажименти;
a)  Доказателства, че европейското партньорство е по-ефективно при постигане на съответните цели на програмата, по-специално в осигуряването на ясно въздействие в целия Съюз и за неговите граждани, особено с оглед на отговаряне на глобалните предизвикателства и целите на научните изследвания и иновациите, осигуряване на конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС и на принос за укрепването на европейското научноизследователско и иновационно пространство и на международните ангажименти;
Изменение 132
Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – точка 1 – буква б
б)  Съгласуваност и полезни взаимодействия на европейското партньорство в рамките на научните изследвания и иновациите на ЕС;
б)  Съгласуваност и полезни взаимодействия на европейските партньорства в рамките на научните изследвания и иновациите на ЕС, включително национални и регионални стратегии;
Изменение 133
Предложение за регламент
Приложение IІI – параграф 1 – точка 1 – буква в
в)  Прозрачност и отвореност на европейското партньорство по отношение на определянето на приоритетите и целите, както и ангажираност на партньорите и заинтересованите страни от различните сектори, включително на международно равнище, когато това е приложимо.
в)  Прозрачност и отвореност на европейските партньорства по отношение на определянето на приоритетите и целите и на тяхното управление, както и ангажираност на партньорите и заинтересованите страни от различните сектори и държави членки, включително на международно равнище, когато това е приложимо.
Изменение 134
Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1 – буква г – тире 1
–  определяне на измерими очаквани резултати, продукти и въздействия в рамките на конкретен график, включително ключова икономическа стойност за Европа;
–  определяне на измерими очаквани резултати, продукти и въздействия в рамките на конкретен график, включително ключова икономическа стойност за ЕС;
Изменение 135
Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1 – буква г – тире 2
–  демонстрация на очакваните качествени и количествени ефекти на ливъридж,
–  демонстрация на очакваните силни качествени и количествени ефекти на ливъридж,
Изменение 136
Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1 – буква г – тире 3
–  подходи за осигуряване на гъвкавост на изпълнението и за адаптиране към променящите се нужди на политиката и пазара или напредъка на науката;
–  подходи за осигуряване на гъвкавост на изпълнението и за адаптиране към променящите се нужди на политиката, обществото и/или пазара или напредъка на науката;
Изменение 137
Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1 – буква д – параграф 1
В случай на институционализирано европейско партньорство финансовите вноски и/или вноските в натура от партньорите, различни от Съюза, ще бъдат равни на най-малко 50% и може да достигнат до 75% от общите поети бюджетни задължения на европейското партньорство. За всяко институционализирано европейско партньорство част от приноса от страна на партньорите, различни от Съюза, ще бъде под формата на финансови вноски.
В случай на институционализирано европейско партньорство финансовите вноски и/или вноските в натура от партньорите, различни от Съюза, ще бъдат равни на най-малко 50% в случай на партньорства между Съюза и частни партньори и може да достигнат до 75% в случай на партньорства с участието и на държавите членки, от общите поети бюджетни задължения на европейското партньорство.
Изменение 138
Предложение за регламент
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 1 – буква д а (нова)
да)  В съгласие с регионалните органи ЕФРР се приема за частично национално участие за програми за съфинансиране на действия с участието на държави членки.
Изменение 139
Предложение за регламент
Приложение IІI – параграф 1 – точка 2 – буква в
в)  Координация и/или съвместни дейности с други относими инициативи в областта на научните изследвания и иновациите, които гарантират ефективно взаимодействие.
в)  Координация и/или съвместни дейности с други относими инициативи в областта на научните изследвания и иновациите, които да осигурят оптимално равнище на взаимовръзки и да гарантират ефективно взаимодействие.
Изменение 140
Предложение за регламент
Приложение IІI – параграф 1 – точка 2 – буква г
г)  Правно обвързващи ангажименти, по-специално за финансовите вноски, от всеки партньор през целия срок на действие на инициативата.
г)  Правно обвързващи ангажименти, по-специално за приноса в натура и/или финансовите вноски, от всеки партньор през целия срок на действие на инициативата.
Изменение 141
Предложение за регламент
Приложение IІI – параграф 1 – точка 3 – буква a
a)  Система за мониторинг в съответствие с изискванията, определени в член 45, с цел проследяване на напредъка в осъществяването на конкретните цели/задачи на политиката, резултати и ключови показатели за качество на изпълнението, които позволяват текуща оценка на постиженията, въздействието и потенциалните нужди от коригиращи мерки.
a)  Система за мониторинг в съответствие с изискванията, определени в член 45, с цел проследяване на напредъка в осъществяването на специфичните за програмите конкретни цели/задачи на политиката, резултати и ключови показатели за качество на изпълнението, които позволяват текуща оценка на постиженията, въздействието и потенциалните нужди от коригиращи мерки.
Изменение 142
Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – точка 4 – буква б
б)  Подходящи мерки, осигуряващи постепенното прекратяване в съответствие с договорените условия и срокове, без да се засяга възможността за продължаване на транснационалното финансиране по линия на национални програми или други програми на Съюза.
б)  При отсъствие на подновяване, подходящи мерки, осигуряващи постепенното прекратяване в съответствие с договорените срокове и условия, по които е постигнато съгласие с правно ангажираните партньори, без да се засяга възможността за продължаване на транснационалното финансиране по линия на национални програми или други програми на Съюза и без да се засягат частните инвестиции и текущите проекти.
Изменение 143
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 1 – буква б
б)  ОСП използва по най-добър начин резултатите от научните изследвания и иновациите и насърчава използването, прилагането и внедряването на новаторски решения, включително произтичащи от проекти, които са финансирани по линия на рамковите програми за научни изследвания и иновации и от Европейското партньорство за иновации „Селскостопанска производителност и устойчивост“;
б)  ОСП използва по най-добър начин резултатите от научните изследвания и иновациите и насърчава използването, прилагането и внедряването на новаторски решения, включително произтичащи от проекти, които са финансирани по линия на рамковите програми за научни изследвания и иновации и от Европейското партньорство за иновации „Селскостопанска производителност и устойчивост“ и съответните общности на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии;
Изменение 144
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 2 – буква б
б)  ЕФМДР подкрепя разгръщането на нови технологии и новаторски продукти, процеси и услуги, и по-специално тези, които произтичат от програмата в областта на мореплаването и морската политика; ЕФМДР също така насърчава събирането на теренни данни, а чрез тяхната обработка се разпространяват съответните действия, подпомагани по линия на програмата, което от своя страна допринася за изпълнението на общата политика в областта на рибарството, морската политика на ЕС и международното управление на океаните.
б)  ЕФМДР подкрепя разгръщането на нови технологии и новаторски продукти, процеси и услуги, и по-специално тези, които произтичат от програмата в областта на мореплаването и морската политика; ЕФМДР също така насърчава събирането на теренни данни, а чрез тяхната обработка се разпространяват съответните действия, подпомагани по линия на програмата, което от своя страна допринася за изпълнението на общата политика в областта на рибарството, морската политика на ЕС и международното управление на океаните, както и международните ангажименти.
Изменение 145
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква а
a)  механизмите за комбинирано финансиране по линия на ЕФРР и програмата се използват за подпомагане на дейности, осигуряващи връзка между стратегиите за интелигентна специализация и международните високи постижения в областта на научните изследвания и иновациите, в т.ч. съвместни трансрегионални/транснационални програми и общоевропейски научноизследователски инфраструктури, с цел укрепване на европейското научноизследователско пространство;
a)  механизмите за комбинирано финансиране по линия на ЕФРР и програмата „Хоризонт Европа“ се използват за подпомагане на дейности, осигуряващи връзка между регионалните оперативни програми, стратегиите за интелигентна специализация и международните високи постижения в областта на научните изследвания и иновациите, в т.ч. съвместни трансрегионални/транснационални програми и общоевропейски научноизследователски инфраструктури, с цел укрепване на европейското научноизследователско пространство;
Изменение 146
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква а а (нова)
аа)  средствата по линия на ЕФРР могат да бъдат прехвърляни на доброволна основа в подкрепа на дейности по програмата, по-специално на „Печата за високи постижения“;
Изменение 147
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 3 – буква б а (нова)
ба)  съществуващите регионални екосистеми, мрежите на платформите и регионалните стратегии са засилени;
Изменение 148
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 4 – буква б
б)  мерките за допълнително финансиране по линия на ЕСФ+ може да се използват в подкрепа на дейности за насърчаване на развитието на човешкия капитал в областта на научните изследвания и иновациите с цел укрепване на европейското научноизследователско пространство;
б)  мерките за допълнително финансиране по линия на ЕСФ+ може да се използват доброволно в подкрепа на дейности на програмата, които насърчават развитието на човешкия капитал в областта на научните изследвания и иновациите с цел укрепване на европейското научноизследователско пространство;
Изменение 149
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 6 – буква б
б)  нуждите от научни изследвания и иновации, свързани с цифровите аспекти, се определят и отразяват в стратегическите планове за научни изследвания и иновации в рамките на програмата; това включва научни изследвания и иновации в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността, съчетаването на цифровите технологии с други базови технологии и нетехнологични иновации; подкрепа за разрастването на дружествата, които въвеждат водещи до пробив иновации (много от които ще съчетават цифрови и физически технологии); интегриране на цифровите технологии във всички компоненти на стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“; както и подкрепа за цифровите научноизследователски инфраструктури;
б)  нуждите от научни изследвания и иновации, свързани с цифровите аспекти, се определят и отразяват в стратегическите планове за научни изследвания и иновации в рамките на програмата; това включва научни изследвания и иновации в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността, технологиите на разпределения регистър, квантовите технологии, съчетаването на цифровите технологии с други базови технологии и нетехнологични иновации; подкрепа за разрастването на дружествата, които въвеждат водещи до пробив иновации (много от които ще съчетават цифрови и физически технологии); интегриране на цифровите технологии във всички компоненти на стълба „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“; както и подкрепа за цифровите научноизследователски инфраструктури;
Изменение 150
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 6 – буква в
в)  Програмата за цифрови технологии в Европа се съсредоточава върху широкомащабен цифров капацитет и изграждане на инфраструктура във високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и специализираните умения в областта на цифровите технологии и има за цел широкото възприемане и внедряване в цяла Европа на важни съществуващи или изпитани иновативни цифрови решения в рамките на ЕС в области от обществен интерес (като например здравеопазването, публичната администрация, правосъдието и образованието) или при пазарна неефективност (като например цифровизация на предприятията и особено на малките и средните предприятия); Програмата за цифрови технологии в Европа се изпълнява главно чрез координирани и стратегически инвестиции с държавите членки (по-специално чрез съвместни обществени поръчки) в цифров капацитет, който да се споделя в цяла Европа и в действията на равнище ЕС в подкрепа на оперативната съвместимост и стандартизацията като част от развитието на цифровия единен пазар;
в)  Програмата за цифрови технологии в Европа се съсредоточава върху широкомащабен цифров капацитет и изграждане на инфраструктура във високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността, технологиите на разпределения регистър, квантовите технологии и специализираните умения в областта на цифровите технологии и има за цел широкото възприемане и внедряване в цяла Европа на важни съществуващи или изпитани иновативни цифрови решения в рамките на ЕС в области от обществен интерес (като например здравеопазването, публичната администрация, правосъдието и образованието) или при пазарна неефективност (като например цифровизация на предприятията и особено на малките и средните предприятия); Програмата за цифрови технологии в Европа се изпълнява главно чрез координирани и стратегически инвестиции с държавите членки (по-специално чрез съвместни обществени поръчки) в цифров капацитет, който да се споделя в цяла Европа и в действията на равнище ЕС в подкрепа на оперативната съвместимост и стандартизацията като част от развитието на цифровия единен пазар;
Изменение 151
Предложение за регламент
Приложение ІV – точка 6 – буква е
е)  инициативите на програмата за разработване на учебни планове за придобиване на умения и компетенции, включително за тези, които са предоставени на центровете за съвместно ползване на общността за знание и иновации „Цифрова сфера“ към Европейския институт за иновации и технологии, се допълват от изграждането на капацитет от специализирани умения в областта на цифровите технологии, с подкрепата по линия на Програмата за цифрови технологии в Европа;
е)  инициативите на програмата за разработване на учебни планове за придобиване на умения и компетенции, включително за тези, които са предоставени на центровете за съвместно ползване на общността за знание и иновации „Цифрова сфера“ към общностите на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии, се допълват от изграждането на капацитет от специализирани умения в областта на цифровите технологии, с подкрепата по линия на Програмата за цифрови технологии в Европа;
Изменение 152
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 7 – буква а
a)  Програмата за единния пазар е насочена към преодоляване на проблеми, свързани с пазарната неефективност, която засяга малките и средните предприятия, и ще насърчава предприемачеството, създаването на предприятия и техния растеж. Програмата за единния пазар и действията на бъдещия Европейски съвет по иновациите изцяло се допълват взаимно по отношение на иновативните предприятия, както и в областта на услугите за подпомагане на МСП, по-специално там, където пазарът не предоставя надеждно финансиране;
a)  Програмата за единния пазар е насочена към преодоляване на проблеми, свързани с пазарната неефективност, която засяга малките и средните предприятия, и ще насърчава предприемачеството, създаването на предприятия и техния растеж. Програмата за единния пазар и действията както на Европейския институт за иновации и технологии, така и на бъдещия Европейски съвет по иновациите изцяло се допълват взаимно по отношение на иновативните предприятия, както и в областта на услугите за подпомагане на МСП, по-специално там, където пазарът не предоставя надеждно финансиране;
Изменение 153
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 7 – буква б
б)  мрежата „Enterprise Europe“ може да служи, като други съществуващи структури за подкрепа на МСП (напр. национални центрове за контакт, агенции за иновации), за предоставяне на услуги за подкрепа в рамките на Европейския съвет по иновациите.
б)  мрежата „Enterprise Europe“ може да служи, като други съществуващи структури за подкрепа на МСП (напр. национални центрове за контакт, агенции за иновации, цифрови иновационни центрове, центрове за компетентност, сертифицирани инкубатори), за предоставяне на услуги за подкрепа в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ и с участието на Европейския съвет по иновациите.
Изменение 154
Предложение за регламент
Приложение IV – раздел 8 – параграф 1
Потребностите от научни изследвания и иновации с цел справяне с екологичните, климатичните и енергийните предизвикателства в ЕС се определят и отразяват в процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите в рамките на програмата. LIFE ще продължи да действа като катализатор за прилагането на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда, климата и енергетиката, включително чрез възприемане и прилагане на резултатите от научните изследвания и иновациите по програмата, и ще подпомага тяхното внедряване в национален и (между)регионален мащаб, когато това може да помогне за решаване на проблемите в областта на околната среда, климата и прехода към чиста енергия. По-специално, LIFE ще продължи да стимулира полезните взаимодействия с програмата чрез отпускането на премия в хода на оценката за предложения, които включват използването на резултатите от програмата. Стандартните проекти по LIFE ще подпомогнат разработването, изпитването или демонстрирането на подходящи технологии или методики за прилагането на политиката на ЕС в областта на околната среда и климата, които впоследствие да могат да бъдат внедрени в широк мащаб и които са финансирани от други източници, включително по линия на програмата. Европейският съвет по иновациите в рамките на програмата може да осигурява подкрепа за разширяването на мащаба и пускането на пазара на нови водещи до пробив идеи, които могат да произтичат от изпълнението на проекти по програма LIFE.
Потребностите от научни изследвания и иновации с цел справяне с екологичните, климатичните и енергийните предизвикателства в ЕС се определят и отразяват в процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите в рамките на програмата. LIFE ще продължи да действа като катализатор за прилагането на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда, климата и енергетиката, включително чрез възприемане и прилагане на резултатите от научните изследвания и иновациите по програмата, и ще подпомага тяхното внедряване в национален и (между)регионален мащаб, когато това може да помогне за решаване на проблемите в областта на околната среда, климата и прехода към чиста енергия. По-специално, LIFE ще продължи да стимулира полезните взаимодействия с програмата чрез отпускането на премия в хода на оценката за предложения, които включват използването на резултатите от програмата. Стандартните проекти по LIFE ще подпомогнат разработването, изпитването или демонстрирането на подходящи технологии или методики за прилагането на политиката на ЕС в областта на околната среда и климата, които впоследствие да могат да бъдат внедрени в широк мащаб и които са финансирани от други източници, включително по линия на програмата. Европейският институт за иновации и технологии, както и бъдещият Европейски съвет по иновациите в рамките на програмата може да осигурява подкрепа за разширяването на мащаба и пускането на пазара на нови водещи до пробив идеи, които могат да произтичат от изпълнението на проекти по програма LIFE.
Изменение 155
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 9 – буква а
a)  комбинираните ресурси от програмата и от програма „Еразъм“ се използват за подпомагане на дейности, насочени към укрепване и модернизиране на европейските висши учебни заведения. Програмата ще допълва подкрепата от програма „Еразъм“ за инициативата за европейските университети, и по-специално нейната научноизследователска част, в рамките на разработването на нови съвместни и интегрирани дългосрочни и устойчиви стратегии за образование и научни изследвания и иновации, основани на трансдисциплинарни и междусекторни подходи за превръщане на триъгълника на знанията в реалност и даване на импулс на икономическия растеж;
a)  комбинираните ресурси от програмата и от програма „Еразъм“ се използват за подпомагане на дейности, насочени към укрепване и модернизиране на европейските висши учебни заведения. Програмата ще допълва подкрепата от програма „Еразъм“ за инициативата за европейските университети, и по-специално нейната научноизследователска част, в рамките на разработването на нови съвместни и интегрирани дългосрочни и устойчиви стратегии за образование и научни изследвания и иновации, основани на трансдисциплинарни и междусекторни подходи за превръщане на триъгълника на знанията в реалност и даване на импулс на икономическия растеж; образователните дейности на Европейския институт за иновации и технологии биха могли да бъдат както вдъхновяващи, така и взаимосвързани с инициативата за европейските университети.
Изменение 156
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 13 – буква б
б)  финансовите инструменти за научни изследвания и иновации и за МСП са групирани заедно във фонд InvestEU, по-конкретно чрез специален тематичен компонент за научни изследвания и иновации, както и чрез продукти, внедрявани в рамките на предназначения за иновационни дружества компонент на МСП, като по този начин се спомага и за постигане на целите на програмата.
б)  финансовите инструменти за научни изследвания и иновации и за МСП са групирани заедно във фонд InvestEU, по-конкретно чрез специален тематичен компонент за научни изследвания и иновации, както и чрез продукти, внедрявани в рамките на предназначения за иновационни дружества компонент на МСП, като по този начин се спомага и за постигане на целите на програмата. Ще бъдат създадени силни допълващи връзки между InvestEU и „Хоризонт Европа“.
Изменение 157
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 14 – буква а
a)  Фондът за иновации е предназначен специално за иновации в областта на нисковъглеродните технологии и процеси, включително безопасно за околната среда улавяне и използване на въглерод, което има значителен принос за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и продукти — заместители на продукти с високи въглеродни емисии, и за съдействие за стимулирането на изграждането и експлоатацията на проекти, насочени към екологично безопасно улавяне и съхранение на CO2 в геоложки обекти, както и за иновационни възобновяеми енергийни източници и технологии за съхранение на енергия;
a)  Фондът за иновации е предназначен специално за иновации в областта на нисковъглеродните технологии и процеси, включително безопасно за околната среда улавяне и използване на въглерод, което има значителен принос за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и продукти — заместители на продукти с високи въглеродни емисии, и за съдействие за стимулирането на изграждането и експлоатацията на проекти, насочени към екологично безопасно улавяне и съхранение на CO2 в геоложки обекти, както и за иновационни възобновяеми енергийни източници и технологии за съхранение на енергия; Ще бъде създадена подходяща рамка, за да се дава възможност за и да се стимулират „зелените“ продукти с устойчива добавена стойност за клиентите/ крайните потребители.
Изменение 158
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 14 – буква б
б)  програмата ще финансира разработването и демонстрирането на технологии, които могат да допринесат за изпълнението на целите на ЕС за декарбонизация и за трансформация на енергетиката и промишлеността, особено в рамките на нейния стълб II;
б)  програмата ще финансира разработването, демонстрирането и внедряването на технологии, включително революционни решения, които могат да допринасят за нисковъглеродна икономика, за декарбонизацията на Съюза за изпълнението на целите на ЕС за трансформация на енергетиката и промишлеността, особено в рамките на нейния стълб II и чрез Европейския институт за иновации и технологии;
Изменение 159
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 14 – буква в
в)  Фондът за иновации може, в зависимост от изпълнението на критериите за подбор и за отпускане на средства, да подпомага етапа на демонстрация на допустими проекти, които може да са получили подпомагане по линия на рамковите програми за научни изследвания и иновации.
в)  Фондът за иновации може, в зависимост от изпълнението на критериите за подбор и за отпускане на средства, да подпомага етапа на демонстрация на допустими проекти. Проекти, които получават подпомагане по линия на Фонда за иновации, могат да получават подпомагане по линия на рамковите програми за научни изследвания и иновации и обратно. С цел допълване на „Хоризонт Европа“ Фондът за иновации може да се съсредоточава върху близки до пазара иновации, които допринасят за значително и бързо намаляване на емисиите на CO2. Ще бъдат създадени силни допълващи връзки между Фонда за иновации и „Хоризонт Европа“.
Изменение 160
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 16
16.  Полезните взаимодействия с Европейския фонд за отбрана ще бъдат от полза за гражданските научни изследвания и научните изследвания в областта на отбраната. Изключва се ненужното дублиране.
16.  Потенциалните полезни взаимодействия с Европейския фонд за отбрана ще допринасят за избягване на дублирането.
Изменение 161
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 16 a (нова)
16а.  Полезните взаимодействия с програмата „Творческа Европа“ ще подпомагат конкурентоспособността и иновациите, като ще допринасят за икономическия и социален растеж и ще насърчават ефективното използване на публични средства.
Изменение 162
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 16 б (нова)
16б.  Могат да бъдат предвидени полезни взаимодействия с всички важни проекти от общоевропейски интерес (IPCEI).
Изменение 163
Предложение за регламент
Приложение V – параграф 1
Пътищата на въздействие и свързаните с тях ключови показатели определят структурата на мониторинга на Рамковата програма (РП) при постигането на нейните цели. Пътищата на въздействие са чувствителни към фактора време: те правят разграничение между краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Показателите за пътищата на въздействие служат като показатели за докладване относно напредъка по всеки вид въздействие на научните изследвания и иновациите на равнище РП. Отделните части на програмата ще допринесат за тези показатели в различна степен и чрез различни механизми. Когато е целесъобразно, за мониторинг на отделни части от програмата могат да се използват допълнителни показатели.
Пътищата на въздействие и свързаните с тях ключови показатели определят структурата на мониторинга на Рамковата програма (РП) при постигането на нейните цели, както е посочено в член 3. Пътищата на въздействие са чувствителни към фактора време и те отразяват четири допълващи се категории на въздействие, които на свой ред отразяват нелинейния характер на инвестициите в научни изследвания и иновации: научни, обществени, икономически и европейското научноизследователско пространство. За всяка от тези категории на въздействие ще се използват непреки показатели за проследяване на напредъка, като се прави разграничение между краткосрочен, средносрочен и по-дългосрочен план и между държавите членки и асоциираните държави. Отделните части на програмата ще допринесат за тези показатели в различна степен и чрез различни механизми. Когато е целесъобразно, за мониторинг на отделни части от програмата могат да се използват допълнителни показатели.
Изменение 164
Предложение за регламент
Приложение V – параграф 2
Микроданните зад ключовите показатели за пътищата на въздействие ще се събират за всички части на програмата и за всички механизми за постигане на резултати, по централно управляван и хармонизиран начин и в подходяща степен на детайлност с минимална отчетна тежест по отношение на бенефициерите.
Микроданните зад ключовите показатели за пътищата на въздействие ще се събират за всички части на програмата и за всички механизми за постигане на резултати, по централно управляван и хармонизиран начин и в подходяща степен на детайлност с минимална отчетна тежест по отношение на бенефициерите. Емпиричните доказателства и показатели трябва да бъдат придружавани, доколкото е възможно, от качествен анализ.
Изменение 165
Предложение за регламент
Приложение V – параграф 4
Очаква се програмата да окаже обществено въздействие, като насочва научните изследвания и иновациите към изпълнение на приоритетите на политиката на ЕС, като принася ползи и резултати чрез мисии за научни изследвания и иновации и като засилва възприемането на иновациите в обществото. Напредъкът в това отношение ще се следи чрез непреки показатели, определени по следните четири ключови аспекта на пътищата на въздействие.
Очаква се програмата да окаже обществено въздействие, като насочва научните изследвания и иновациите към справяне с глобалните предизвикателства, идентифицирани в Стълб II, включително целите на ООН за устойчиво развитие, и към изпълнение на приоритетите и ангажиментите на политиката на ЕС, като принася ползи и резултати чрез мисии за научни изследвания и иновации и като засилва възприемането на иновациите в обществото, като в крайна сметка допринася за благосъстоянието на хората. Напредъкът в това отношение ще се следи чрез непреки показатели, определени по следните четири ключови аспекта на пътищата на въздействие.
Изменение 166
Предложение за регламент
Приложение V – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

 

 

Към въздействие в обществената сфера

Краткосрочни

Средносрочни

Дългосрочни

 

Изпълнение на приоритетите на политиката на ЕС чрез научни изследвания и иновации

Крайни продукти –

брой и дял на крайните продукти, насочени към изпълнение на конкретни приоритети на политиката на ЕС

Решения –

брой и дял на иновациите и научните резултати, свързани с конкретни приоритети на политиката на ЕС

Ползи –

обобщени данни за очакваните въздействия от използването на финансирани по линия на РП резултати върху изпълнението на конкретни приоритети на политиката на ЕС, включително приноса към политическия и законодателния цикъл

 

Осигуряване на ползи и въздействие чрез мисии за научни изследвания и иновации

Крайни продукти от мисии за научни изследвания и иновации:

крайни продукти от конкретни мисии за научни изследвания и иновации

Резултати от мисии за научни изследвания и иновации:

резултати от конкретни мисии за научни изследвания и иновации

Постигнати цели на мисии за научни изследвания и иновации:

постигнати цели по конкретни мисии за научни изследвания и иновации

 

Засилване на възприемането на иновациите от обществото

Съвместно създаване:

брой и дял на проектите по линия на РП, в които гражданите на ЕС и крайните потребители допринасят за съвместно създаване на съдържание на научни изследвания и иновации

Участие –

брой и дял на субектите — бенефициери по линия на РП, с механизми за участие на гражданите и крайните потребители след приключване на проекта по линия на РП

Възприемане на научните изследвания и иновациите от обществото:

възприемане и популяризиране на резултати от съвместно създадени научни резултати и новаторски решения на РП

Изменение

 

 

Към въздействие в обществената сфера

Краткосрочни

Средносрочни

Дългосрочни

 

Изпълнение на целите на „Хоризонт Европа“ и на приоритетите на политиката на ЕС чрез научни изследвания и иновации

Крайни продукти:

брой и дял на крайните продукти, насочени към изпълнение на конкретни цели на „Хоризонт Европа“ и на приоритети на политиката на ЕС

Решения –

брой и дял на иновациите и научните резултати, свързани с конкретни цели на „Хоризонт Европа“ и на приоритети на политиката на ЕС

Ползи –

обобщени данни за очакваните въздействия от използването на финансирани по линия на РП резултати върху изпълнението на конкретни цели на „Хоризонт Европа“ и на приоритети на политиката на ЕС, включително приноса към политическия и законодателния цикъл

 

Осигуряване на ползи и въздействие чрез мисии за научни изследвания и иновации и партньорства

Крайни продукти от мисии за научни изследвания и иновации:

крайни продукти от конкретни мисии за научни изследвания и иновации и партньорства

Резултати от мисии за научни изследвания и иновации –

резултати от конкретни мисии за научни изследвания и иновации и партньорства

Постигнати цели на мисии за научни изследвания и иновации –

постигнати цели по конкретни мисии за научни изследвания и иновации и партньорства

 

Изпълнение на ангажиментите на ЕС в областта на климата

Проекти и крайни продукти –

Брой и дял на проектите и крайните продукти, които са свързани с климата (по мисии, партньорства и бюджетни редове на програмата)

Иновации от проект по РП, свързани с климата –

Брой на иновациите от проекти по РП, свързани с климата, включително от присъдени права на интелектуална собственост

Обществени и икономически последици от свързани с климата проекти –

Обобщени прогнозни ефекти от използването на финансирани по линия на РП резултати, от изпълнението на дългосрочните ангажименти на ЕС в областта на климата и енергетиката съгласно Парижкото споразумение

Икономически, социални и екологични разходи и ползи от свързани с климата проекти

– Приемане на иновативни решения за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към тях, произтичащи от проекти по линия на РП

– Обобщени прогнозни ефекти от използването на тези решения върху работните места и създаването на предприятия, икономическия растеж, чистата енергия, здравето и благосъстоянието (включително качеството на въздуха, почвите и водите)

 

Засилване на възприемането на научните изследвания и иновациите от обществото, в държавите членки

Съвместно създаване –

брой и дял на проектите по линия на РП, в които гражданите на ЕС и крайните потребители допринасят за съвместно създаване на съдържание на научни изследвания и иновации

Участие –

брой и дял на субектите — бенефициери по линия на РП, с механизми за участие на гражданите и крайните потребители след приключване на проекта по линия на РП

Възприемане на научните изследвания и иновациите

достъп, възприемане и популяризиране на резултати от научни резултати и новаторски решения по линия на РП

Изменение 167
Предложение за регламент
Приложение V – параграф 5
Очаква се програмата да окаже икономическо/иновационно въздействие, като повлияе върху създаването и растежа на предприятията, създаването на преки и непреки работни места, както и чрез мобилизиране на инвестиции за научни изследвания и иновации. Напредъкът в това отношение ще се следи чрез непреки показатели, определени по следните три ключови аспекта на пътищата на въздействие.
Очаква се програмата да окаже икономическо/иновационно въздействие, особено в рамките на Съюза, като повлияе върху създаването и растежа на предприятията, по-специално на МСП, създаването на преки и непреки работни места, особено в рамките на Съюза, както и чрез мобилизиране на инвестиции за научни изследвания и иновации. Напредъкът в това отношение ще се следи чрез непреки показатели, определени по следните три ключови аспекта на пътищата на въздействие.
Изменение 168
Предложение за регламент
Приложение V – таблица 3

Текст, предложен от Комисията

 

 

Към въздействие в сферата на икономиката/иновациите

Краткосрочни

Средносрочни

Дългосрочни

 

Генериране на растеж, основан на иновациите

Иновативни крайни продукти –

брой иновативни продукти, процеси или методи по линия на РП (по вид на иновациите) и заявления за права върху интелектуална собственост (ПИС)

Иновации –

брой на иновациите от проектите на РП (по вид на иновациите), включително от присъдените ПИС

Икономически растеж –

създаване, растеж и пазарни дялове на дружествата, които са разработили иновации, финансирани по линия на РП

 

Създаване на повече и по-качествени работни места

Подкрепа на заетостта –

брой създадени работни места в еквивалент на пълно работно време и запазени работни места в субектите — бенефициери по проекти по РП (по вид работно място)

Запазени работни места –

увеличаване на работните места в еквивалент на пълно работно време в субектите бенефициери след изпълнение на проекта по РП (по вид работни места)

Обща заетост –

брой пряко и непряко създадени или запазени работни места поради разпространението на резултатите от РП (по вид работно място)

 

Мобилизиране на инвестиции в научни изследвания и иновации

Съвместни инвестиции –

размер на публичните и частните инвестиции, мобилизирани с първоначалната инвестиция по линия на РП

Разрастване –

размер на публичните и частните инвестиции, мобилизирани за използване или увеличаване на резултатите по линия на РП

Принос към „целта от 3%“ –

напредък на ЕС към целта от 3% от БВП вследствие на РП

Изменение

 

 

Към въздействие в сферата на икономиката/иновациите

Краткосрочни

Средносрочни

Дългосрочни

 

Генериране на растеж, основан на иновациите, в Съюза

Иновативни крайни продукти –

брой иновативни продукти, процеси или методи по линия на РП (по вид на иновациите) и заявления за права върху интелектуална собственост (ПИС) във всички участващи държави

Иновации –

брой на иновациите от проектите на РП (по вид на иновациите и по държава), включително от присъдените ПИСМСП

МСП, въвеждащи на иновации по отношение на продукти или процеси благодарение на финансиране по РП като% от финансираните по линия на РП МСПНорми и стандартиБрой норми и стандарти, произтичащи от проекти по РП, разработени в рамките на ЕС

Икономически растеж –

създаване, растеж и пазарни дялове на дружествата, които са разработили иновации, финансирани по линия на РП, във и извън Съюза

 

Преодоляване на пропуските на Съюза между научноизследователските и развойните дейности и пазара

Използване на резултатите от научните изследвания, развойната дейност и иновациите

Дял на резултатите по линия на РП, водещи до търговско използване в рамките на Съюза или извън него, в зависимост от сектора

Анализ на използването в рамките на Съюза и или извън него

Причини, по които (бивши) участници в РП биха използвали научноизследователска и развойна дейност извън Съюза

 

Създаване на повече и по-качествени работни места

Подкрепа на заетостта –

За всяка участваща държава, брой създадени работни места в еквивалент на пълно работно време и запазени работни места в субектите — бенефициери по проекти по РП (по вид работно място)

Запазени работни места –

За всяка участваща държава, увеличаване на работните места в еквивалент на пълно работно време в субектите бенефициери след изпълнение на проекта по РП (по вид работни места)

Обща заетост –

– брой пряко и непряко създадени, запазени или прехвърлени в Съюза работни места поради разпространението на резултатите от РП (по вид работно място)– брой пряко и непряко създадени работни места в сектори с интензивно използване на знания, по участваща държава

 

Мобилизиране на инвестиции в научни изследвания и иновации

Съвместни инвестиции –

размер на публичните и частните инвестиции, мобилизирани с първоначалната инвестиция по линия на РП

Разрастване –

размер на публичните и частните инвестиции, мобилизирани за използване или увеличаване на резултатите по линия на РП

Принос към „целта от 3%“ –

напредък на ЕС към целта от 3% от БВП вследствие на РП

Изменение 169
Предложение за регламент
Приложение V – подзаглавие 4 а (ново)
Показатели за пътищата на въздействие за Европейското научноизследователско пространство
Изменение 170
Предложение за регламент
Приложение V – таблица 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

 

Изменение

 

 

Към въздействие за ЕНП

Краткосрочни

Средносрочни

Дългосрочни

 

Привличане и задържане на таланти в Съюза

Мобилност, финансирана по линия на РП

Входящи и изходящи мобилности или научни работници и иноватори в рамките на Съюза и извън него

Интернационализация, финансирана по линия на РП– развитие и дял на чуждестранни научни изследователи и новатори, базирани във всички държави от ЕНП– развитие на свързаността и дейностите в мрежи на научноизследователските институции, включително публично-частни връзки

Привлекателни системи за научни изследвания и иновации

–  Чуждестранни инвестиции в иновационни дейности в Съюза – Брой патенти в участващите държави

–  Лицензионни приходи от чужбина

 

Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието

Участие в РП

Дял на координаторите и участниците от развиващи се страни, по част от Програмата и по инструменти,

– Дял на оценителите и членовете на управителни съвети, включително от държави с разширяващо се участие и региони със слаби резултати по отношение на научните изследвания и иновациите

Създаване и модернизация на центрове за високи научни постижения

Екосистеми на високи постижения в областта на научните изследвания и иновациите, включително региони със слаби резултати по отношение на научните изследвания и иновациите, които се превръщат в центрове и движещи сили за промяна в собствената си държава

 

Разделение в областта на научните изследвания и иновациите

Географска концентрация– Проценти на успеваемост– Оползотворяване на научноизследователските инфраструктури, финансирани от Съюза, във всички държави от ЕНП

Стратегическо планиране на програмите на ЕС за финансиране

Синергии и взаимодействия между РП и стратегиите за интелигентна специализация

Засилване на националните системи за научни изследвания и иновации

Увеличаване на висококачествените и независими конкурентни системи за финансиране на научните изследвания и на системите за оценка на професионалното развитие – Увеличаване на частните и националните публични разходи за научни изследвания и иновации

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0401/2018).


Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I
PDF 843kWORD 305k
Изменения, приети от Европейския парламент на 12 декември 2018 г. към предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018) 0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))(1)
P8_TA(2018)0510A8-0410/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Позоваване 5a (ново)
като взе предвид доклада на Европейския парламент относно оценката на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на междинната ѝ оценка и предложението за Деветата рамкова програма,
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 3
(3)  За да се осигурят еднакви условия за осъществяването на специфичната програма, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема работни програми за осъществяването на специфичната програма. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета4.
(3)  За да се осигурят еднакви условия за осъществяването на специфичната програма, на Комисията следва да бъдат предоставени делегирани правомощия да приема стратегически планове за научни изследвания и иновации, както и правомощия да приема работни програми за осъществяването на специфичната програма. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета4.
__________________
___