Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Dé Céadaoin, 12 Nollaig 2018 - StrasbourgEagrán deiridh
Ionstraim Sholúbthachta a shlógadh le maoiniú a dhéanamh ar bhearta buiséadacha láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus bagairtí slándála
 Leas a bhaint as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2019
 Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin ***
 Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (rún)
 Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin ***
 Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (rún)

Ionstraim Sholúbthachta a shlógadh le maoiniú a dhéanamh ar bhearta buiséadacha láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus bagairtí slándála
PDF 118kWORD 50k
Rún
Iarscríbhinn
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2018 ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leas a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta le maoiniú a dhéanamh ar bhearta buiséadacha láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus bagairtí slándála (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(1), agus go háirithe Airteagal 11 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar i gcúrsaí buiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(2), agus go háirithe pointe 12 de,

–  ag féachaint do dhréachtbhuiséad ginearálta nua an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2019, a ndearna an Coimisiún é a ghlacadh an 30 Samhain 2018 (COM(2018)0900), i gcomhréir le hAirteagal 314(8) CFAE,

–  ag féachaint do chonclúidí thríalóg bhuiséadach an 4 Nollaig 2018,

–  ag féachaint don seasamh maidir leis an dara dréachtbhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2019, a ndearna an Chomhairle é a ghlacadh an 11 Nollaig 2018 agus é a chur ar aghaidh chuig an bParlaimint an lá céanna (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0455/2018),

A.  de bhrí go mbeartaítear leis an Ionstraim Sholúbthachta, i gcás bliain airgeadais faoi leith, go bhféadfar caiteachas a mhaoiniú, ar caiteachas é a shainaithneofar go soiléir agus nach bhféadfaí é a mhaoiniú faoi na huasteorainneacha a bheidh ar fáil do cheann amháin nó níos mó de na ceannteidil eile,

B.  de bhrí gur mhol an Coimisiún go mbainfí leas as an Ionstraim Sholúbthachta chun an maoiniú a chuirtear ar fáil i mbuiséad ginearálta an Aontais a fhorlíonadh le haghaidh na bliana airgeadais 2019 os cionn uasteorainn cheannteideal 3 le EUR 985 629 138 breise chun bearta i réimse na himirce, na ndídeanaithe agus na slándála a mhaoiniú,

C.  de bhrí gur aontaigh ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ag an tríalóg bhuiséadach an 4 Nollaig 2018, leas breise a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta le EUR 178 715 475 breise mar thoradh ar athneartuithe ar na cláir Fís 2020 agus Erasmus+ i bhfo-cheannteideal 1a;

1.  ag aontú le leas a bhaint as an Ionstraim Sholúbthachta le EUR 1 164 344 mar leithreasuithe faoi chomhair gealltanas;

2.  ag athdhearbhú go léirítear, trí leas a bhaint as an ionstraim sin, dá bhforáiltear in Airteagal 11 de Rialachán CAI, go bhfuil géarghá, athuair, le go mbeadh buiséad an Aontais níos solúbtha;

3.  ag athdhearbhú a tuairime fadbhunaithe nach féidir íocaíochtaí ag eascairt ó ghealltanais ar baineadh leas astu roimhe sin tríd an Ionstraim Sholúbthacht a chur san áireamh ach amháin thar uasteorainneacha CAI;

4.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

5.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

6.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear a Iarscríbhinn, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

IARSCRÍBHINN

CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an Ionstraim Sholúbthachta a shlógadh chun príomhchláir le haghaidh iomaíochas an Aontais a atreisiú agus chun maoiniú a dhéanamh ar bhearta buiséadacha láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha na himirce, insreabhadh na ndídeanaithe agus bagairtí slándála

(Ní dhéantar téacs na hiarscríbhinne seo a atáirgeadh anseo ós rud é go gcomhfhreagraíonn sé leis an ngníomh críochnaitheach, Cinneadh (AE) 2019/276.)

(1) IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
(2) IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.


Leas a bhaint as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2019
PDF 117kWORD 49k
Rún
Iarscríbhinn
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2018 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leas a bhaint as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2019 (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))
P8_TA(2018)0502A8-0453/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0281 – C8‑0221/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh(1),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 10 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséid agus le bainistíocht fhónta airgeadais(3), agus go háirithe pointe 11 de,

–  ag féachaint do thorthaí idirphlé tríthaobhach an 4 Nollaig 2018,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0453/2018),

A.  de bhrí gurb amhlaidh, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 661/2014 lenar leasaíodh Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002, go ndéantar méid is ionann agus EUR 50 000 000 a chur ar fáil chun réamhíocaíochtaí a íoc trí leithreasuithe i mbuiséad ginearálta an Aontais;

1.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

2.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

3.  á threorú dá hUachtarán an rún seo, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

IARSCRÍBHINN

CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le leas a bhaint as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun foráil a dhéanamh maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais do 2019

(Ní dhéantar téacs na hiarscríbhinne seo a atáirgeadh anseo ós rud é go gcomhfhreagraíonn sé leis an ngníomh críochnaitheach, Cinneadh (AE) 2019/277.)

(1) IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.
(2) IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
(3) IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.


Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin ***
PDF 108kWORD 48k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2018 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a thabhairt i gcrích (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))
P8_TA(2018)0504A8-0366/2018

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (07964/2018),

–  ag féachaint don dréacht-Chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (07965/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 91, le hAirteagal 100(2), leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 207(4), le pointe (a)(v) den dara fomhír d’Airteagal 218(6) agus le hAirteagal 218(7), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0382/2018),

–  ag féachaint dá rún neamhreachtach an 12 Nollaig 2018(1) ar an dréachtchinneadh,

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4), agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus don tuairim i bhfoirm litreach ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0366/2018),

1.  ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus na Seapáine

(1) Téacsanna a glacadh ón dáta sin, P8_TA(2018)0505.


Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (rún)
PDF 147kWORD 57k
Rún neamhreachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2018 maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle ar Chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a thabhairt i gcrích (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))
P8_TA(2018)0505A8-0367/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (07964/2018),

–  ag féachaint don Chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (07965/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 91, le hAirteagal 100(2), leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 207(4), le pointe (a) (v) den dara fomhír d’Airteagal 218(6) agus le hAirteagal 218(7), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) (C8‑0382/2018),

–  ag féachaint do ráiteas comhpháirteach an 25ú cruinniú mullaigh idir AE agus an tSeapáin an 17 Iúil 2018,

–  ag féachaint don Chomhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir AE agus an tSeapáin a síníodh an 17 Iúil 2018,

–  ag féachaint do na treoracha caibidlíochta maidir le Comhaontú Saorthrádála leis an tSeapáin an 29 Samhain 2012 a d’eisigh an Chomhairle agus a d’fhoilsigh an Coimisiún an 14 Meán Fómhair 2017,

–  ag féachaint dá rún an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caibidlíochtaí trádála an Aontais leis an tSeapáin(1),

–  ag féachaint dá rúin an 3 Feabhra 2016 ina bhfuil moltaí Pharlaimint na hEorpa chuig an gCoimisiún maidir le caibidlíochtaí don Chomhaontú maidir le Trádáil Seirbhísí (TiSA)(2), agus an 12 Nollaig 2017 dar teideal ‘I dtreo straitéis trádála dhigiteach’(3),

–  ag féachaint do Thuarascáil Deiridh an Mheasúnaithe Tionchair maidir le hInbhuanaitheacht Trádála an Chomhaontaithe Saorthrádála idir AE agus an tSeapáin de Mhí Aibreáin 2016, agus don anailís maidir le tionchar eacnamaíoch Chomhaontú Comhpháirtíochta eacnamaíche AE-na Seapáine arna fhoilsiú ag Ard-Stiúrthóireacht Trádála an Choimisiúin i mí an Mheithimh 2018,

–  ag féachaint do ráiteas comhpháirteach an 38ú cruinniú idirpharlaiminteach idir AE agus an tSeapáin an 10 Bealtaine 2018,

–  ag féachaint do Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe a glacadh ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe i Nua Eabhrac i Mí Dheireadh Fómhair 2015,

–  ag féachaint do theachtaireacht an Choimisiúin dar teideal ‘Trádáil do Chách – i dtreo trádáil agus beartas infheistíochta níos freagraí’ Mhí Dheireadh Fómhair 2015,

–  ag féachaint do pháipéar leathoifigiúil sheirbhísí an Choimisúin an 26 Feabhra 2018 dar teideal ‘Aiseolas agus an bealach chun cinn maidir le feabhas ar a chur ar chur chun feidhme agus ar fhorghníomhú na gcaibidlí maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe i gComhaontuithe Saorthrádála AE’,

–  ag féachaint do thuairimí ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 15 Deireadh Fómhair 2014 maidir le ról na sochaí sibhialta i gComhaontú Saorthrádála AE-na Seapáine agus an 14 Feabhra 2018 maidir leis na caibidlí i leith trádála agus forbairt inbhuanaithe i gComhaontuithe Saorthrádála AE.

–  ag féachaint do phlean 15 phointe an Choimisiúin an 26 Feabhra 2018 chun trádáil AE agus na caibidlí maidir le forbairt inbhuanaithe a dhéanamh níos éifeachtaí.

–  ag féachaint do Thuairim 2/15 ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 16 Bealtaine 2017, de bhun Airteagal 218(11) CFAE, mar a d’iarr an Coimisiún Eorpach an 10 Iúil 2015,

–  ag féachaint do Phrótacal 26 a ghabhann le CFAE maidir le seirbhisí leasa choitinn,

–  ag féachaint d’Airteagail 2 agus 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE),

–  ag féachaint d’Airteagail 168 go 191 de CFAE agus, go háirithe, d’Airteagal 191(2) de CFAE,

–  Ag féachaint d’Airteagail 91, 100(2) agus 207 CFAE agus d’Airteagal 218 CFAE, go háirithe mír 10 de,

–  ag féachaint dá rún reachtach an 12 Nollaig 2018(4) ar an dréachtchinneadh ón gComhairle,

–  ag féachaint do Riail 99(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0367/2018),

A.  de bhrí go bhfuil luachanna bunúsacha i gcoiteann ag an Aontas agus an tSeapáin amhail urraim do chearta an duine, don daonlathas, agus don smacht reatha, agus tiomantas láidir d’fhorbairt inbhuanaithe agus córas na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) bunaithe ar rialacha;

B.  de bhrí go bhfuil gné straitéiseach ag an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) idir AE agus an tSeapáin agus gurb é an comhaontú trádála déthaobhach is tábhachtaí riamh arna thabhairt i gcrích ag an Aontas mar go gclúdaíonn sé beagnach an tríú cuid de OTI an domhain, beagnach 40% den trádáil dhomhanda agus níos mó ná 600 milliún duine;

C.  de bhrí gurb í an tSeapáin an tríú margadh tomhaltóirí is mó ar domhan ach nach í ach an séú margadh onnmhairithe is mó don Aontas, rud a thaispeánann acmhainneacht neamhshaothraithe na trádála déthaobhaí;

D.  de bhrí go léirítear i roinnt staidéar anailísí ex ante maidir le tionchar EPA AE-na Seapáine go bhfuil an acmhainneacht ag an socrú tionchair dhearfacha a bheith aige don Aontas agus don tSeapáin araon ó thaobh OTI, an ioncaim, na trádála, na táirgiúlachta agus na fostaíochta, fad a chloítear leis an gcuspóir de ‘fhás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach’; de bhrí go bhfuil an acmhainneacht ag an gcomhaontú sochair a thabhairt do thomhaltóirí trí phraghsanna a ísliú agus rogha tomhaltóirí a mhéadú maidir le hearraí agus seirbhísí; cé gur cheart do AE agus do na Ballstáit na huirlisí atá ann cheana a fheabhsú chun cabhrú le hoibrithe agus le cuideachtaí a oiriúnú do dheiseanna nua agus do na héifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag an domhandú agus ag comhaontuithe trádála; de bhrí gur cheart rath an chomhaontaithe a mheas freisin ar bhonn a rannchuidithe i leith na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFInna) a bhaint amach faoi 2030;

E.  de bhrí go bhfuil faireacháin déanta ag an bParlaimint ar na caibidlíochtaí sin ón tús agus go bhfuil iarrtha aige, inter alia, ar idirbheartaithe leasanna na saoránach, na sochaí sibhialta agus na ngnólachtaí a chomhlíonadh agus le haghaidh trédhearcachta, ar rud é as ar lean rochtain níos fearr ar dhoiciméid, tuairisciú tráthrialta ar chaibidlíochtaí agus cumarsáid níos fearr; de bhrí go bhféadfai feabhsuithe breise a dhénamh ar nós imeachta na gcomhaontuithe trádála sa todhchaí, go háirithe trí thograí AE a roinnt a áirithiú go bhfoilseoidh an Chomhairle na treoracha caibidlíochta roimh na caibidlíochtaí;

F.  de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach, le haghaidh na roghanna trádála agus na ndeiseanna a chuirtear ar fáil trí na comhaontuithe, a bheith inrochtana agus go mbainfear lánúsáid astu;

1.  Ag meas go bhfuil an-tábhacht straitéiseach ar bhonn déthaobhach agus domhanda leis an gcomhaontú agus gur comhartha tráthúil é a thacaíonn le trádáil oscailte, cothrom agus riailbhunaithe, agus a chuireann chun cinn ag an am céanna ardchaighdeáin, eadhon i réimse an chomhshaoil, na sábháilteachta bia, na cosanta tomhaltóirí agus na gceart saothair, i dtráthanna dúshlán tromchúiseach caomhnaitheachta don ord idirnáisiúnta; ag tabhairt rabhadh nach rogha í an chaomhnaitheacht sin agus nach bhfuil an status quo sa bheartas trádála inchosanta a thuilleadh;

2.  Ag fáiltiú roimh chineál uaillmhianach agus cuimsitheach an EPA, lena gcuirtear chun feidhme na tosaíochtaí a leagtar amach i rún ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caibidlíochtaí trádála AE leis an tSeapáin;

3.  Ag tabhairt dá haire go háirithe ardleibhéal léirscaoileadh na dtaraifí arna aontú sa EPA, a fhágfaidh go mbeidh 99 % de línte taraife AE agus 97 % de línte taraife na Seapáine léirscaoilte, lena n-áirítear le haghaidh táirgí tionsclaíocha in earnálacha ina bhfuil AE an-iomaíoch, mar aon le beart chun na táirgi is íogaire a choimirciú trí chuótaí saor ó dhleacht, trí dhleachtanna laghdaithe nó trí thréimhsí céimnithe; ag cur i bhfios go láidir go n-áirítear clásal frithchalaoise in EPA a fhágann gur féidir do AE roghanna trádála a tharraingt siar i gcásanna calaoise agus ina ndiúltaítear comhoibriú maidir le gnóthaí custaim, agus á áirithiú nach ndéantar dochar do thrádálaithe dlisteanacha;

4.  Ag cur in iúl go gcuirfear deireadh le taraif AE ar ghluaisteáin thar thréimhse seacht mbliana; Ag iarraidh ar gCoimisiún súil a choinneáil ar threochtaí i sreafaí trádála gluaisteán thar an tréimhse sin chun aon díchobhsú ar mhargadh na hEorpa a thuar agus aghaidh a thabhairt ar an staid sna cásanna sin; ag cur i bhfáth, áfach, go ndéantar líon suntasach de bhrandaí feithiclí na Seapáine a dhíoltar in AE a mhonarú in AE;

5.  Ag tabhairt dá haire go ndeachaigh an tSeapáin i ngleic le bearta neamhtharaife (NTManna) neamhriachtanacha i roinnt earnálacha amhail feithiclí, breiseáin bia, rialacháin sláintíochta agus fíteashláintíochta, lipéadú bia agus cosmaidí, agus ar an gcaoi sin costais chomhlíonta á laghdú agus creat rialála níos intuartha á chruthú; ag meabhrú ceart na tíre caighdeáin náisiúnta a shocrú ag leibhéal atá níos airde ná na leibhéil idirnáisiúnta nuair a bhíonn údar maith leis sin ar mhaithe le cosaint leormhaith sláinte, sábháilteachta nó tomhaltóirí; ag tabhairt dá haire, sa bhreis air sin, tiomantas na Seapáine a caighdeáin ghluaisteán a ailíniú níos mó le caighdeáin idirnáisiúnta Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip, caighdeáin a úsáideann monaróirí gluaisteán AE freisin;

6.  Ag cur in iúl gur díol sásaimh di go dtabharfaidh an tSeapáin, go sonrach, rochtain neamh-idirdhealaitheach do sholáthraithe AE ar mhargaí soláthair 54 chroíchathair, go bhfeadfaidh sí líon na gcathracha a chumhdaítear a ardú níos mó fiú, deireadh a chur leis an ‘gclásal sábháilteachta oibríochtúla’, a chuir cosc sa chleachtas ar sholáthraithe iarnród AE rochtain a fháil ar mhargadh na Seapáine, agus méadú ar thrédhearcacht i dtairiscintí a chur isteach ar chonarthaí poiblí; ag iarraidh ar an gCoimisiún faireachán dlúth a dhéanamh ar an bpointe sin chun a áirithiú go gcomhlíontar na tiomantais a dhéantar i réimse na hoscailteachta agus na rochtana comhionainne ar an soláthar poiblí. ag cur i bhfáth gur cheart critéir shóisialta agus chomhshaoil a chur san áireamh freisin agus conarthaí soláthair phoiblí á ndámhachtain; ag cur i bhfos nach mór in AE agus sa tSeapáin araon go leanfaidh an soláthar poiblí fónamh do leasanna na saoránach.

7.  ag meas gur margadh onnmhairithe an-luachmhar í an tSeapáin d'fheirmeoirí agus do tháirgeoirí bia AE, agus tugann sí dá haire, go lamhálfar do thart ar 85% de na táirgí agraibhia dul isteach sa tSeapáin saor ó dhleacht; ag meabhrú go dteachtóidh táirgí talmhaíochta próiseáilte freisin iontráil saor ó dhleacht ar mhargadh na Seapáine tar éis idirthréimhse; ag cur fáilte roimh dheiseanna suntasacha onnmhairithe a bheith á gcur ar fáil ag an gcomhaontú do tháirgí agraibhia AE, amhail fíon, mairteoil, feoil muc agus cáis, agus go gcosnaíonn sé 205 thásc geografach Eorpacha (GInna) leis an bhféidearthacht GInna breise a chur leis, arb é atá ann feabhsú breise i gcomparáid le comhaontuithe trádála roimhe seo agus tá sé thar a bheith tábhachtach d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) san earnáil bhia; ag iarraidh go leanfar ar aghaidh leis na cainteanna tar éis trí trí bliana chun meastóireacht a dhéanamh ar na roghanna maidir leis an liosta GInna, agus tá sí ag súil go dtabharfaidh an dá chomhpháirtí lánaird ar thalmhaíocht inbhuanaithe, lena n-áirítear táirgeadh bia ar scála beag agus forbairt tuaithe;

8.  Ag cur i bhfios go gcuireann an comhaontú dea-chleachtais chun cinn maidir le bia agus táirgí sábháilte ar ardcháilíocht a chur ar fáil do thomhaltóirí; ag cur i bhfáth nach gcuireann aon ní sa chomhaontú cosc ar chur i bhfeidhm phrionsabal an reamhchúraim in AE mar a leagtar amach sa CFAE; Ag fáiltiú roimh thagairt shoiléir don chur chuige réamhchúraim a chur san áireamh sa chomhaontú; ag cur i bhfáth nach ceadmhach leis an gcomhaontú seo, in imthosca ar bith, lipéadú bia beacht, intuigthe agus comhlíontach ó thaobh AE de a chur i mbaol; ag iarraidh ar an dá chomhpháirtí cosaint tomhaltóirí, leas tomhaltóirí agus sábháilteacht bia a fheabhsú i gcur chun feidhme an chomhaontaithe agus ar an gCoimisiún forálacha sonracha agus láidre maidir le cosaint tomhatóirí sna comhaontuithe trádála AE go léir a bheidh ann amach anseo.

9.  ag cur i bhfáth go bhfuil an dá chomhpháirtí tiomanta d’ardleibhéil chosanta ó thaobh an chomhshaoil agus an lucht saothair de agus nár cheart go mbreathnófaí ar na hardleibhéil sin mar bhacainní trádála, agus aird á tabhairt ag an am céanna go soiléirítear sa chomhaontú nach féidir caighdeáin an lucht saothair ná an chomhshaoil a mhaolú ná a ísliú chun trádáil agus infheistíocht a mhealladh; ag meabhrú Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 5 Chlár Oibre 30 na Náisiún Aontaithe le haghaidh Forbairt Inbhuanaithe; ag cur in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil an tSeapáin agus AE araon ag cloí le Dearbhú Buenos Aires maidir le Mná agus Trádáil agus ag iarraidh ar an dá chomhpháirtí treisiú go láidir leis na gealltanais maidir le hinscne agus trádáil i gcomhthéacs an chomhaontaithe seo, lena n-áirítear an ceart chun pá chomhionainn. ag súil go ndéanfaidh AE agus an tSeapáin na céimeanna go léir is gá chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur chun feidhme ina ngníomhaíochtaí ar fad, lena n-áirítear tríd an gcomhaontú seo; ag iarraidh ar an gCoimisiún measúnú tionchair inbhuanaitheachta ex-post a dhéanamh maidir le cur chun feidhme an chomhaontaithe;

10.  Ag cur in iúl gur díol sásaimh di an tiomantas i leith chur chun feidhme éifeachtach Chomhaontú Pháras agus comhaontuithe iltaobhacha eile comhshaoil chun an t-athrú aeráide a chomhrac, chomh maith leis an tiomantas do bhainistiú inbhuanaithe na bhforaoisí (lena n-airítear táirgí adhmaid a chomhrac) agus na n-iascach (iascaireacht neamhdhleathach, neamhrialáilte agus neamhthuairiscithe á gcomhrac); ag cur i bhfios go láidir go leanann reachtaíocht agus caighdeáin AE de bheith infheidhme maidir le táirgí a allmhairítear isteach i margadh AE agus go ndéantar go háirithe le Rialachán an Aontais Eorpaigh maidir le hAllmhairí Adhmaid (Rialachán (AE) Uimh. 995/2010) toirmeasc a chur ar adhmad neamhdhleathach a chur ar mhargadh AE agus go mbunaítear córas an díchill chuí; ag iarraidh ar an dá chomhpháirtí oibriú i ndlúthchomhar le chéile faoin gcaibidil forbartha inbhuanaithe chun dea-chleachtais a mhalartú agus chun forfheidhmiú na reachtaíochta sin a neartú maidir leis na hábhair sin lena n-áirítear maidir leis na bearta is éifeachtaí chun lománaíocht neamhdhleathach a chomhrac agus maidir le hair ar leith a thabhairt cosc a chur ar onnmhairithe adhmaid arna lománú go neamhdhleathach ó AE chun na Seapáine.

11.  Ag cur i bhfáth go gcuireann an comhaontú tiomantas soiléir coinbhinsiún bhunúsacha Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS) a dhaingniú san áireamh; ag cur i bhfios go láidir nár dhaingnigh an tSeapáin dhá chroíchoinbhinsiúin de chuid EIS (maidir le hidirdhealú agus le díothú saothair éigeantaigh) agus go bhfuil sí ag súil le dul chun cinn nithiúil ón tSeapáin, laistigh de thréimhse ama réasúnach, i dtreo dhaingniú agus chur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin, i gcomhréir leis na forálacha a leagtar síos in EPA;

12.  Is díol sásaimh di gur bhunaigh an tSeapáin coiste idir-aireachta chun déileáil le cur chun feidhme na ngealltanas maidir leis an bhforbairt inbhuanaithe, lena n-áirítear daingniú chroíchoinbhinsiúin EIS, agus go bhfuil sé de chúram ar an gcoiste trádála agus forbartha inbhuanaithe dá bhforáiltear sa chomhaontú idirghníomhú leis an tsochaí shibhialta maidir le cur i bhfeidhm na caibidle maidir le forbairt inbhuanaithe.

13.  Ag meabhrú di gur luaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, i mír 161 de Thuairim 2/15 an 16 Bealtaine 2017 maidir le Comhaontú Saorthrádála AE-Shingeapór go bhfuil éifeacht dhíreach agus láithreach ag caibidlí trádála agus forbartha inbhuanaithe ar thrádáil agus go n-údaraítear le sárú forálacha forbartha inbhuanaithe don chomhpháirtí eile an léirscaoileadh dá bhforáiltear i bhforálacha eile an Chomhaontaithe Saorthrádála a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí; ag cur in iúl gur díol sásaimh di clásal athbhreithnithe a chur san áireamh sa chaibidil maidir le forbairt inbhuanaithe agus á iarraidh ar an dá chomhpháirtí úsáid mhaith agus thráthúil a bhaint as an gclásal chun seasamh leis na gealltanais a rinneadh agus chun feabhas a chur ar in-fhorfheidhmitheacht agus éifeachtacht na bhforálacha an lucht saothair agus an chomhshaoil, lena n-áirítear, i measc modhanna forfheidhmithe éagsúla, sásra bunaithe ar smachtbhannaí mar rogha dheiridh; ag iarraidh ar an dá chomhpháirtí gan fanacht go dtí gcuirfear an clásal athbhreithnithe i ngníomh agus bearta a dhéanamh i dtreo cur chun feidhme éifeachtach, chun a áirithiú gur comhaontú ceannródaíoch é sin a sholáthraíonn an leibhéal cosanta is airde is féidir. ag iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar na gealltanais a gabhadh de láimh sa chaibidil trádála agus forbartha inbhuanaithe agus comhoibriú leis an tSeapáin maidir lena gcur chun feidhme, ag tógáil ar dhoiciméad 15 phointe leathoifigiúil an Choimisiúin maidir le trádáil agus cur chun feidhme maidir le forbairt inbhuanaithe;

14.  Ag cur i bhfios go láidir go n-athdhearbhaíonn EPA ceart údaráis na mBallstát chun seirbhísí poiblí a lánsainiú, a sholáthar agus a rialáil ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta, mar a fhoráiltear sa chomhaontú seo, nach gcuireann sé cosc ar rialtais aon seirbhísí príobháidithe a thabhairt ar ais go dtí an earnáil phoiblí nó ó fhóntais phoiblí nua a fhorbairt go saor; ag creidiúint, mar phrionsabal, gur fearr cur chuige liosta dhearfaigh a úsáid mar atá i gComhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) na hEagraíochta Domhanda Trádála; an gealltanas á thabhairt dá haire aici a rinne an dá chomhpháirtí in EPA chun bainistiú uisce poiblí a chosaint mar chuid de dhíolúine ginearálta na seirbhísí poiblí;

15.  Ag creidiúint go bhfuil d’acmhainneacht ag gealltanais maidir le rochtain ar an margadh i seirbhísí trasteorann, lena n-áirítear ríomhthráchtáil, muiriompar, seirbhísí poist, fuinneamh agus teileachumarsáid, borradh suntasach a chur faoi thrádáil i seirbhísí; ag meas go ndéanfaidh an comhaontú níos éasca do ghnólachtaí AE seirbhísí a sholáthar ar mhargadh na Seapáine trí chóireáil níos cothroime a áirithiú; ag meabhrú go gcaithfear cuspóirí beartais phoiblí a choimirciú, lena n-áirítear i réimse na cibearshlándála, agus nach mór an spás beartais a chaomhnú chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin bhreise rialála amach anseo;

16.  Ag cur in iúl go ndéanann EPA foráil maidir le gluaiseacht shealadach gairmithe thar teorainneacha (modh 4), ag geallúint don dá thaobh aistrithe ionchorparáideacha a thabhairt dóibh in thart ar 40 earnáil agus le haghaidh gairmithe neamhspleácha in thart ar 20 earnáil, agus ar an gcaoi sin ceangail dhíreacha infheistíocht AE-na Seapáine a éascú;

17.  Ag cur i bhfios go láidir go gcaomhnóidh an comhaontú an ceart ceannasach chun na hearnálacha airgeadais agus baincéireachta a rialú ar chúiseanna stuamachta agus maoirseachta; á iarraidh ar an dá chomhpháirtí an fóram rialála airgeadais a úsáid chun feabhas a chur ar an gcóras airgeadais dhomhanda;

18.  Ag cur in iúl gur díol sásaimh di príomhghnéithe nuálaíochta amhail caibidlí nó forálacha tiomanta maidir le Comhaontú Pháras, le FBManna agus le rialachas corparáideach a bhfuil mar aidhm acu freagracht shóisialta chorparáideach a chur chun cinn bunaithe ar phrionsabail G20 agus na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE); ag tathant ar an dá chomhpháirtí oibriú go gníomhach i dtreo freagracht shóisialta chorparáideach.

19.  Ag cur i bhfios go láidir gur rud deonach é comhar rialála agus nach gcuireann sé teorainn leis an gceart chun rialaithe ar aon bhealach; ag meabhrú nach mór forálacha comhfhreagracha a chur i bhfeidhm agus lánurraim á tabhairt do shainchumais na gcomhreachtóirí; ag cur in iúl gur díol sásaimh di go léiríonn an chaibidil faoin gcomhar rialála nach mór na prionsabail arna mbunú i CFAE, amhail prionsabal an réamhchúraim, a urramú go hiomlán;

20.  Á iarraidh trédhearcach a bheith ann maidir le feidhmiú an choiste um chomhar rialála agus maidir le rannpháirtíocht leormhaith na ngeallsealbhóirí go léir, go háirithe na ceardchumainn agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta, ar cheart breathnú orthu mar réamhriachtanas chun leanúint le muinín an phobail a chothú sa chomhaontú agus sna himpleachtaí a ghabhann leis; ag cur i bhfios go láidir gur cheart an Pharlaimint a chur ar an eolas go tráthrialta faoi na príomhchinntí arna nglacadh sa choiste um chomhar rialála;

21.  Ag tabhairt dá haire go leanann caibidlíochtaí ar aghaidh i gcomhaontú infheistíochta ar leithligh, comhaontú a ndéanfaidh an Pharlaimint dlúthfhaireachán air. ag tabhairt dá haire gur thug an Coimisiún córas cúirte infheistíochta isteach i gcomhaontuithe le comhpháirtithe eile, go dtí go mbunófar cúirt infheistíochta iltaobhach; ag athdhearbhú go bhfuil an sean-sásra príobháideach le haghaidh réiteach díospóide idir infheisteoirí agus an stát doghlactha agus nach bhfuil aon sainordú ann filleadh air.

22.  Is díol sásaimh di gur thug AE agus an tSeapáin a gcuid cainteanna chun críche go rathúil maidir le cinneadh leormhaitheasa frithpháirtí an 17 Iúil 2018 agus gur chomhaontaigh siad córais cosanta sonraí a chéile a aithint a bheith ‘coibhéiseach’, rud a chumasóidh sonraí a sreabhadh níos sábháilte idir AE agus an tSeapáin; ag cur béim ar ról tábhachtach na n-údarás cosanta sonraí faoi seach chun leibhéal leormhaith cosanta sonraí a choimirciú; ag tabhairt dá haire go n-áirítear sa chomhaontú clásal coinne chun measúnú a dhéanamh ar fhadhb na bhforálacha maidir le haistriú trasteorann a dhéanamh ar shonraí laistigh de thrí bliana agus ag aithint tábhacht mhéadaitheach an gheilleagair dhigitigh le haghaidh fáis agus post; ag meabhrú gcaithfidh gach comhaontú trádála lánurraim a thabhairt do acquis AE maidir le cosaint sonraí agus le cosaint príobháideachta, lena n-áirítear an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (Rialachán (AE) 2016/679), agus ag cur i bhfios go láidir go gcaithfidh aon toradh amach anseo a bheith faoi réir thoiliú na Parlaiminte agus cearta bunúsacha shaoránaigh AE a choimirciú;

23.  ag iarraidh ar an gCoimisiún comhar agus comhordú leis an tSeapáin a fheabhsú maidir le saincheisteanna iltaobhacha, i ndlúthchomhar le comhpháirtithe straitéiseacha eile, chun go gcosnófaí agus go bhforbrófaí tuilleadh caighdeáin idirnáisiúnta agus córas trádála iltaobhach oscailte, cothrom agus láidir, atá bunaithe ar urraim do rialacha EDT agus do noirm idirnáisiúnta eile;

24.  ag cur i bhfáth gur cuideachtaí beaga iad 78% de na cuideachtaí atá ag onnmhairiú go dtí an tSeapáin agus is díol sásaimh di go bhfuil caibidil bhreise in EPA maidir le FBManna chun a chur ar a gcumas lántairbhe a bhaint as an gcomhaontú, eadhon trí chlásail lena ngeallann an dá chomhpháirtí a bheith trédhearcach maidir le rochtain ar an margadh agus le faisnéis ábhartha a roinnt; á iarraidh go ndéanfaí pointí teagmhála FBManna agus an suíomh gréasáin a bhunú go tapa chun a chinntiú go mbeadh faisnéis ábhartha maidir le rochtain mhargaidh ar fáil do FBManna;

25.  Á iarraidh ar an gCoimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme ceart an bhaint comhaontuithe de NTManna, chomh maith le bainistiú tharaif-chuótaí do tháirgí talmhaíochta, agus tuairisc a thabhairt don Pharlaimint;

26.  Ag áitiú ar an dá chomhpháirtí rannpháirtíocht ghníomhach na gcomhpháirtithe sóisialta agus na sochaí sibhialta a áirithiú, go háirithe tríd an idirphlé comhpháirteach leis an tsochaí shibhialta agus an grúpa comhairleach baile; ag iarraidh ar an gCoimisiún na dea-chleachtais a bhunú agus a roinnt go gníomhach leis an tSeapáin maidir le feidhmiú grúpaí comhairleacha baile agus an idirphlé baile; ag iarraidh ar an dá chomhpháirtí go mbunófaí go tapa grúpaí comhairleacha baile atá ag feidhmiú go maith, go héifeachtach agus cothrom agus ag a bhfuil cód cuí iompair agus a áirithiú go gcuirtear a ndearcthaí san áireamh ar bhealach trédhearcach sna comhairliúcháin rialtas go rialtas dá bhforáiltear sa chomhaontú;

27.  Ag iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go bhfuil Toscaireacht AE chun na Seapáine rannpháirteach i bpróiseas chur chun feidhme an chomhaontaithe ó thús go deireadh. ag cur i bhfios gur féidir mar gheall ar thoscaireachtaí AE gníomhaíocht thapa agus dhíreach a ghlacadh chun a áirithiú go gcuirtear na forálacha trádála i bhfeidhm go tapa agus go ndéantar saincheisteanna agus bacainní a bhrath go tapa agus go ndéileáiltear leo go héifeachtach;

28.  Tá sí ag súil le lántrédhearcacht vis-à-vis feidhmiú na gcoistí earnála atá le bunú faoin gcomhaontú, maidir leis an bParlaimint agus leis an bpobal i gcoitinne;

29.  Ag gealladh go ndéanfaidh sí féin dlúthfhaireachán ar chur chun feidhme an chomhaontaithe i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, leis na geallsealbhóirí agus le comhpháirtithe na Seapáine;

30.  Á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát, agus chuig rialtas agus parlaimint na Seapáine.

(1) IO C 72 E, 11.3.2014, lch. 16.
(2) IO C 35, 31.1.2018, lch. 21.
(3) IO C 369, 11.10.2018, lch. 22.
(4) Téacsanna a glacadh, P8_TA(2018)0504.


Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin ***
PDF 107kWORD 48k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2018 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeapáin, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE))
P8_TA(2018)0506A8-0383/2018

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (08462/2018),

–  ag féachaint don Dréachtchomhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeapáin, den pháirt eile (08463/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 37 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus le hAirteagal 212(1), Airteagal 218(6) an dara fomhír, pointe (a), agus le hAirteagal 218(8) an dara fomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0417/2018),

–  ag féachaint dá rún neamhreachtach an 12 Nollaig 2018 maidir leis an dréachtchinneadh(1),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4) agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A8-0383/2018),

1.  ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus na Seapáine.

(1) Téacsanna a glacadh, P8_TA(2018)0507.


Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (rún)
PDF 143kWORD 56k
Rún neamhreachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2018 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeapáin, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))
P8_TA(2018)0507A8-0385/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (08462/2018),

–  ag féachaint don Dréachtchomhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeapáin, den pháirt eile(1) (08463/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 37 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus le hAirteagal 212(1), Airteagal 218(6) an dara fomhír, pointe (a), agus le hAirteagal 218(8) an dara fomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0417/2018),

–  ag féachaint don Chomhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí (SPA) idir AE agus an tSeapáin a síníodh i dTóiceo an 17 Iúil 2018,

–  ag féachaint don Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche (EPA) idir AE agus an tSeapáin a síníodh i dTóiceo an 17 Iúil 2018,

–  ag féachaint don 25ú cruinniú mullaigh déthaobhach a reáchtáladh i dTóiceo an 17 Iúil 2018 agus dá ráiteas comhpháirteach,

–  ag féachaint don chéad chruinniú mullaigh déthaobhach a reáchtáladh sa Háig in 1991 agus do ghlacadh ráiteas comhpháirteach maidir le caidreamh AE-na Seapáine,

–  ag féachaint don 20ú Cruinniú Mullaigh idir AE agus an tSeapáin, a reáchtáladh in 2010,

–  ag féachaint don teachtaireacht chomhpháirteach an 19 Meán Fómhair 2018 ó Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála (Leas-Uachtarán/Ardionadaí) chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta maidir leis ‘An Eoraip agus an Áise a nascadh le chéile – Clocha coirnéil ionsar straitéis de chuid an Aontais Eorpaigh’,

–  ag féachaint don Straitéis Dhomhanda maidir le Beartas Eachtrach agus Slándála an Aontais Eorpaigh arna fhoilsiú ag an Leas-Uachtarán/Ardionadaí i mí Mheitheamh 2016,

–  ag féachaint do na Treoirlínte maidir le Beartas Eachtrach agus Slándála an Aontais Eorpaigh san Áise Thiar arna fhormheas ag an gComhairle an 15 Meitheamh 2012,

–  ag féachaint don chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeapáin maidir le comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht arna shíniú in 2009(2),

–  ag féachaint do Plean Gníomhaíochta AE-na Seapáine ó 2001,

–  ag féachaint don chuairt a thug toscaireacht ad hoc ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha ar Thóiceo, an tSeapáin agus an Chóiré Theas an 3-6 Aibreán 2018,

–  ag féachaint don 38ú Cruinniú Idirpharlaiminteach AE-na Seapáine, a reáchtáladh i dTóiceo an 9-10 Bealtaine 2018,

–  ag féachaint don chuairt a thug toscaireacht ad hoc ón bhFochoiste um Shlándáil agus um Chosaint ar Thóiceo an 22-25 Bealtaine 2017,

–  ag féachaint dá rún an 17 Aibreán 2014 ina raibh a moltaí chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an Seirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí maidir le caibidlíocht Chomhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí AE- na Seapáine(3),

–  ag féachaint dá rún reachtach an 12 Nollaig 2018 ar an dréachtchinneadh(4),

–  ag féachaint do Riail 99(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha(A8-0385/2018),

A.  de bhrí go bhfuil AE agus an tSeapáin ina gcomhpháirtithe straitéiseacha ón mbliain 2003 agus go leanann siad de bheith ag comhoibriú go dlúth lena chéile i go leor fóram iltaobhach;

B.  de bhrí go gcomhroinntear idir AE agus an tSeapáin, agus iad ina gcomhpháirtithe den mheon céanna, freagracht speisialta chun síocháin, cobhsaíocht, iltaobhachas, urraim do chearta an duine agus rathúnas a chothú agus ord riailbhunaithe a chosaint i ndomhan mearathraitheach;

C.  de bhrí go gcumhdófar faoi SPA/FTA AE-na Seapáine thart ar thrian de tháirgeadh eacnamaíoch domhanda;

D.  de bhrí gur sheol rialtas na Seapáine athchóirithe póilíní slándála lena n-áirítear ann, cumas cosanta a neartú, comhghuaillíocht a athdhearadh leis na Stáit Aontaithe agus dul i gcomhar le daonlathais eile sa réigiún agus níos faide i gcéin;

E.  de bhrí gur méadaíodh ranníocaíocht na Seapáine le slándáil agus cobhsaíocht idirnáisiúnta; de bhrí go dtagraítear i Stráitéis na Slándála Náisiúnta, 2013 ón tSeapáin don bheartas ‘Rannchuidiú réamhghníomhach leis an Síocháin’ atá bunaithe ar phrionsabal an chomhair idirnáisiúnta;

F.  de bhrí go bhfuil an tSeapáin ina comhpháirtí ECAT is seanbhunaithe agus a shínigh comhaontuithe comhair maidir le faisnéis rúnaicmithe, cibearshlándáil, frithphíoráideacht, fóirithint anachaine agus cabhair dhaonnúil;

G.  de bhrí gur bhain an tSeapáin clú idirnáisiúnta amach le fiche agus tríocha bliain anuas dá beartas srianta míleata, nár chuir bac ar bith ar a hardú chun a bheith mar cheann de na príomhghníomhaithe eacnamaíocha agus polaitiúla ar domhan;

H.  de bhrí go raibh an tSeapáin i gceannas ar na hiarrachtaí chun Comhpháirtíocht an Aigéin Chiúin agus na hÁise a athbhreithniú i ndiaidh do na Stáit Aontaithe tarraingt siar, agus gur dhaingnigh sí an comhaontú athbhreithnithe, an Comhaontú Cuimsitheach agus Forásach do Chomhpháirtíocht an Aigéin Chiúin agus na hÁise (CPTPP nó TPP-11), i mí Iúil 2018; de bhrí go bhfuil spéis léirithe ag an Seapáin sa Chomhpháirtíocht Chuimsitheach Eacnamaíoch Réigiúnach, a bhfuil an tSín ann freisin;

I.  de bhrí go bhfuil an tSeapáin ina ball gníomhach de Bhanc Forbartha na hÁise (ADB), Banc Forbartha na hAfraice (AFDB), an Banc Forbartha Idir-Mheiriceánach (IADB), an Coimisiún Eacnamaíochta agus Sóisialta don Aigéan Ciúin agus don Áise (UNESCAP) agus gníomhaíochta speisialaithe eile de chuid NA, mar aon le Cruinniú na hÁise-na hEorpa (ASEM) agus Idirphlé maidir le Comhar san Áise (ACD); de bhrí go bhfuil an tSeapáin ina ball den Eagraíocht Dhomhanda Trádála (WTO), an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD), an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha (EBRD), an Banc Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus Forbartha (IBRD), an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (IMF), an Grúpa Seacht (G7) agus Grúpa an Fhichead (G20);

J.  de bhrí gur fhormheas rialtas na Seapáine Cairt nua maidir le Comhar um Fhorbairt i mí Feabhra 2015;

Comhaontú agus caidreamh AE-na Seapáine

1.  Ag cur in iúl gur díol sásaimh di conclúid an dréachtchomhaontaithe Comhpháirtíochta Straitéisí (SPA), lena bhforáiltear creat atá ceangailteach ó thaobh an dlí de, lena neartaítear caidreamh déthaobhach AE-na Seapáine agus lena méadaítear comhar i níos mó ná 40 réimse amhail saincheisteanna faoi bheartas eachtrach agus slándála lena n-áirítear cur chun cinn na síochána agus na cobhsaíochta, oibríochtaí fóirithinte éigeandála, forbairt dhomhanda agus cúnamh daonnúil, cúrsaí eacnamaíocha, taighde, nuálaíocht, oideachas, sábháilteacht bia, beartas talmhaíochta, beartas TFC, teicneolaíocht spáis, cultúr agus spórt, mar aon le dúshláin dhomhanda a bhfuil comhordú domhanda de dhíth ina leith, amhail an t-athrú aeráide, imirce, cibearbhagairtí, sláinte phoiblí, coireacht trasteorann, bainistíocht géarchéime agus anachaine agus an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta;

2.  Ag cur i bhfáth na naisc idir an Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí (SPA) agus an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche (EPA), arb ionann é agus an comhaontú déthaobhach saorthrádála is mó ar domhan; ag meas go bhfuil conclúid an dá chomhaontú mar nuashonrú sa chomhpháirtíocht a bhfuil sé mar chuspóir léi tairbhí nithiúla a chur ar fáil do dhaoine AE agus na Seapáine, agus ag tacú le tuilleadh comhair sna fóraim iltaobhach; ag cur fáilte roimh an gcomhurraim agus muinín a neartaíodh le linn an phróisis caibidlíochta;

3.  Ag cur in iúl gur díol sásaimh di an tagairt in Airteagal 1(3) den Chomhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí (SPA) do ghné pholaitiúil arb é is aidhm dó an chomhpháirtíocht a neartú trí idirphlé agus comhar i réimsí na saincheisteanna polaitiúla, na mbeartas eachtrach agus slándála agus comhair earnála eile; ag moladh, sa nasc sin, go leanann an Diat agus Parlaimint na hEorpa de bheith ag forbairt maoirseachta parlaimintí agus idirphlé pharlaimintigh chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm an comhar a aontaíodh go conarthach; á iarraidh ar Pharlaimint na hEorpa maoirseacht a dhéanamh ar chruinnithe Coiste Comhpháirteach agus ar dhoiciméadacht na gcruinnithe. ag áitiú tuilleadh rannpháirtíochta agus cur chun cinn úinéireachta ag an tsochaí shibhialta i gcur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Straitéisí (SPA); ag cur in iúl arís a cinnteacht gur cheart don fhoirm nithiúil de chomhar ginearálta agus earnála a bheith, i bprionsabal, bunaithe ar chuspóirí agus spriocanna inbhuanaithe atá le cur chun feidhme faoi 2030, arna nglacadh go comhpháirteach ag na Náisiúin Aontaithe agus arna dtacú ag na páirtithe conarthacha;

4.  Ag cur i dtreis an gá atá le comhoibriú ar leibhéal iltaobhach chun go gcuirfear chun cinn aontachas leis an gConradh Trádála Arm agus cur chun feidhme an Chonartha maidir le Neamhleathadh Arm, lena ndéantar leathadh arm ollscriosta a chosc, dul i ngleic le sceimhlitheoireacht agus comhrac i gcoinne saoirse ó phionós i gcás na gcoireachtaí is tromchúisí i gcoinne an dlí idirnáisiúnta agus sáruithe chearta an duine;

5.  Ag meabhrú go bhfuil cur chuige cuimsitheach agus comhtháiteach slándála, cultúrtha, eacnamaíoch, taidhleoireachta de dhíth sa domhan i mbéal forbartha, áit ina mbíonn slándáil agus forbairt i gcomhthráth lena chéile, ar fís é atá ag AE agus an tSeapáin araon;

Cearta an Duine agus saoirsí bunúsacha

6.  Ag athdhearbhú an tiomantais chomhroinnte urraim a thabhairt do chearta an duine, daonlathas, saoirsí bunúsacha, dea-rialachas agus an smacht reachta, agus luachanna comhchoiteanna a dhearbhaítear i nDearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, agus ag obair le chéile chun na luachanna sin a chur chun cinn ar bhonn domhanda agus a chosaint;

7.  Ag tabhairt dá haire nár aontaigh an tSeapáin dhá chroíchoinbhinsiún de chuid EIS (maidir le hidirdhealú agus le díothú saothair éigeantaigh) agus ag cur fáilte roimh chinneadh na Seapáine coiste idir-aireachta a bhunú chun déileáil le cur chun feidhme na ngealltanas maidir leis an bhforbairt inbhuanaithe faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche (EPA), lena n-áirítear daingniú na gcroíchoinbhinsiún den sórt sin;

8.  Ag cur i dtreis an gá atá le tuilleadh comhair maidir le cearta na mban chun a áirithiú gurb é baint amach comhionannas inscne ceann de phríomhchuspóirí na comhpháirtíochta; ag moladh do Dhiat na Seapáine tuilleadh oibre a dhéanamh ar reachtaíocht chun aghaidh a thabhairt ar idirdhealú bunaithe ar threoshuíomh gnéasach nó ar fhéiniúlacht inscne;

9.  Ag cáineadh go géar go bhfuil pionós an bháis dleathach go fóill sa tSeapáin, agus go gcuirtear príosúnaigh chun báis gan rabhadh a thabhairt dóibh roimh ré; á chur i dtreis go láidir go ndearna Coiste na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Chéasta cáineadh uirthi mar gheall ar an mbrú síceolaíoch a chuireann an cleachtas sin ar na príosúnaigh agus ar a dteaghlaigh; Ag tacú le hiarrachtaí na Náisiún Aontaithe maidir le céimniú amach phionós an bháis; á iarraidh ar AE dul i mbun caibidlíochta le Rialtas na Seapáine maidir le moratorium ar phionós an bháis d’fhonn é a dhíothú ar deireadh thiar;

Caidreamh réigiúnach agus idirnáisiúnta

10.  Ag meabhrú gur aithníodh i Straitéis Dhomhanda AE 2016 nasc díreach idir rathúnas na hEorpa agus slándáil na hÁise agus éilíodh inti go ndéanfadh AE rannchuidithe níos praiticiúla agus go gcomhoibreodh sí le comhpháirtithe amhail an tSeapáin chun síocháin a chur chun cinn ar leithinis na Cóiré agus an réiteach síochánta thar a bheith tábhachtach ar dhíospóidí muirí agus críocha i Mara na Síne Thoir agus na Síne Theas a chur chun sinn, ar bhonn an dlí agus choinbhinsiúin idirnáisiúnta; ag cur i bhfios an tábhacht atá le hardú muiníne agus taidhleoireacht choisctheach; ag cur i dtreis nach mór saoirse na loingseoireacht idirnáisiúnta a urramú; ag cur in iúl gur díol sásaimh di an cruinniú le Príomhaire Abe agus Uachtarán Xi i mBéising an 26 Deireadh Fómhair 2018 agus an gealltanas a fógraíodh chun caibidil nua a oscailt sa chaidreamh, mar chéim i dtreo ceangail déthaobhacha a fheabhsú agus teannais réigiúnacha a laghdú;

11.  Ag aithint go mbíonn tionchar na Síne agus na Rúise i réigiún na hÁise agus an Aigéin Chiúin ina dhúshlán mór slándála don tSeapáin, agus do leasanna AE freisin, agus dá bhrí sin cuireann sí fáilte roimh ghealltanais an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Straitéisí (SPA) chun comhar slándála AE-na Seapáine a dhoimhniú mar chosaint ar bhagairtí den sórt sin;

12.  Ag cur fáilte roimh bhunú Mhisean na Seapáine chuig ECAT an 1 Iúil 2018;

13.  Ag cur in iúl gur díol sásaimh di stráitéis nua AE chun nascacht leis an Áise a fheabhsú trí idirphlé, cobhsaíocht, comhar réigiúnach agus idirnáisiúnta, iompar idir-inoibritheach, gréasáin dhigiteacha agus fuinnimh, agus naisc idir daoine a chur chun cinn; ag cur i bhfios na deiseanna a thagann chun solais mar thoradh ar nascacht, deiseanna maidir le hoideachas, taighde agus malartuithe cultúrtha;

14.  Á iarraidh leathnú ar chomhar déthaobhach AE-na Seapáine agus ar chomhar iltaobhach leis an gCóiré Theas, le DPDC, leis na Stáit Aontaithe, agus leis an tSín mar thacaíocht ar iarrachtaí chun síocháin a dhaingniú agus cobhsaíocht a chothabháil sa réigiún, chun go mbeadh cómhaireachtáil shíochánta ann ar leithinis na Cóiré, agus chun dí-armáil iomlán núicléach do-aisiompaithe agus infhíoraithe Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré (DPDC) a bhaint amach; ag cur in iúl an tábhacht atá le tuilleadh comhair agus dea-chaidreamh comharsanúil idir an tSeapáin agus an Chóiré Theas, a d’fhéadfadh cur le cobhsaíocht réigiúnach agus dul i ngleic le rioscaí slándála amhail DPDC; ag gealladh tacú le brú idirnáisúnta leanúnach a chur ar DPDC chun a áirithiú go ndéanfar bearta nithiúla i dtreo dí-armáil núicléach; ag tacú le comhar idirnáisiúnta faoi conas dul i ngleic le saincheist na saoránach Seapánach atá ar iarraidh agus a bhfuil faitíos ann maidir leo go ndearna réimeas na Cóiré Thuaidh; ag cur i bhfios go láidir go bhfuil cobhsaíocht i dTuaisceart Thoir na hAise ar aon dul le croíleas na hEorpa;

15.  Ag moladh go n-oibreoidh AE agus an tSeapáin le chéile chun acmhainní Chomhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN) a mhéadú i dtaca leis an gclár oibre maidir le comhtháthú agus comhar réigiúnach agus an acmhainn coinbhleachtaí sa réigiún a réiteach go comhpháirteach agus lárnacht reatha ASEAN san ord iltaobhach san Áise Thoir Theas a neartú; ag tacú leis an gcinneadh a glacadh ag an 33ú Fóram ASEAN-na Seapáine i dTóiceo chun an ceangal a neartú tuilleadh agus chun dul i ngleic le saincheisteanna réigiúnacha agus idirnáisúnta maidir le leasanna comhchoiteanna agus chun comhoibriú chun síocháin agus cobhsaíocht a chur chun cinn; ag creidiúint go rannchuidítear go héifeachtach leis an dá chuspóir sin trí chearta an duine a chur chun cinn agus a chosaint; á iarraidh sineirgí idir stráitéis shaor agus oscailte Ind-Chiúin-Aigéanach de chuid na Seapáine agus tionscnaimh AE, lena n-áirítear an Plean Infheistíochta don Eoraip agus gréasáin bhreisithe thras-Eorpach iompair AE, chun comhar domhanda i nascacht a chur chun cinn;

16.  Ag tabhairt dá haire uaillmhian na Seapáine a bheith ina ball neamhbhuan de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe don tréimhse 2023-2024, agus ag cur in iúl gur díol sásaimh di a rannchuidiú do na Náisiúin Aontaithe i réimsí amhail dí-armáil agus neamhleathadh arm, síochántacht agus cothú na síochána, agus slándáil;

Comhar earnála

17.  Ag cur i bhfáth na deiseanna agus neart a thugann an Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí (SPA) d’fhorbairt caidreamh cultúrtha agus don chomhar i réimse na hóige, an oideachais agus an spóirt; ag tabhairt dá haire na leibhéil ísle atá ann faoi láthair maidir le malartuithe daoine le daoine agus leis na bacainní teanga; ag moladh tuilleadh infheistíochta chun feabhas a chur ar idirghníomhaíocht idir saoránaigh, idirphlé oideachasúil agus chultúrtha, cláir soghluaisteachta acadúla faoi Erasmus+, agus taidhleoireacht phoiblí chun comhthuiscint agus éagsúlacht chultúrtha a chur chun tosaigh;

18.  Ag tarraingt aird ar an spreagadh a thugann an Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí (SPA) chun forbairt a dhéanamh ar an gcomhar earnála maidir le cosaint tomhaltóirí agus malartuithe ar chórais rialála agus mhaoirseachta don earnáil airgeadais;

19.  Ag meas, in éineacht le rialtais faighteora, gur chomhpháirtithe nádúrtha iad AE agus an tSeapáin i dtaca le cúnamh a chomhordú agus comhleanúnachas a áirithiú, agus iad ar thús cadhnaíochta ar fud an domhain ó thaobh deontóirí de le stair fhada den chúnamh oifigiúil um fhorbairt a thabhairt do thíortha beagfhorbartha i Oirthear na hÁise agus, le tamall beag anuas, san Afraic, sa Mheánoirthear agus i Meiriceá Laidineach; ag cur i dtreis gurb é príomhchuspóir cabhrach um fhorbairt ná bochtaineacht a laghdú le baint amach na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, agus ag súil le comhar frithpháirteach i dtreo na spriocanna sin a bhaint amach;

20.  Ag cur in iúl gur díol sásaimh di gur dhaingnigh an tSeapáin Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide in 2016, agus ag áitiú go gcuirfear chun feidhme é go héifeachtach agus an tSeapáin ar thús cadhnaíochta chun an t-athrú aeráide a chomhrac go réamhghníomhach agus ag neartú a cuid iarrachtaí maolaithe ina leith; á iarraidh ar AE agus ar an tSeapáin comhar a threisiú i réimse an fhuinnimh inbhuanaithe e.g. foirmeacha iompair astaíochtaí ísle a fhorbairt; ag cur i bhfios gur eisigh painéal comhairleach maidir leis an athrú aeráide de chuid an Aire Gnóthaí Eachtracha a tuarascáil i mí Feabhra 2018, ina chuir sé i gcroílár straitéis taidhleoireachta fuinnimh na Seapáine an riachtanas maidir le fuinneamh a aistriú i dtreo foinsí in-athnuaite;

21.  Ag cur in iúl gur díol sásaimh di go n-áirítear bainistiú inbhuanaithe foraoiseacha sa chomhaontú, agus ag súil le tuilleadh malartú deachleachtas i dtaca le lománaíocht neamhdhleathach, ag cur le taithí rathúil Rialachán an Aontais Eorpaigh maidir le hAllmhairí Adhmaid, d’fhonn díchill chuí éigeantach a thabhairt isteach i reachtaíocht na Seapáine;

22.  Ag cur in iúl gurb oth léi iarracht na Seapáine deireadh a chur leis an moratorium ar seilg tráchtála míolta móra ag cruinnithe an Coimisiúin Idirnáisiúnta um Sheilg Míolta Móra (IWC) i mí Mheán Fómhair 2018, agus á iarraidh seilg míolta móra chun críocha eolaíocha a chur ar fionraí;

23.  Ag cur i dtreis gurb í an tSeapáin an dara margadh is mó ar domhan do chosmaidí; ag meabhrú go bhfuil cosc in AE ar thástáil cosmaidí ar ainmhithe agus ar díol táirgí cosmaideacha allmhairithe a thástáiltear ar ainmhithe; ag moladh do Chomhpháirtithe, sa chomhthéacs sin, faisnéis a mhalartú agus comhoibriú d’fhonn deireadh a chur le tástáil cosmaidí ar ainmhithe sa tSeapáin;

24.  Ag cur i dtreis an tábhacht atá le héagsúlacht bhitheolaíoch a chaomhnú, agus ag spreagadh na Seapáine a foirchoimeádais don Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) a bhaint;

25.  Á iarraidh daingniú mear ar pharlaimintí Bhallstáit AE agus cur chun feidhme cuimsitheach an chomhaontaithe shealadaigh sna hearnálacha uile;

o
o   o

26.  Á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, chuig Leas-Uachtarán an Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig Rialtas agus Diat Náisiúnta na Seapáine.

(1) IO L 216, 24.8.2018, lch. 1.
(2) IO L 90, 6.4.2011, lch. 2.
(3) IO C 443, 22.12.2017, lch. 49.
(4) Téacsanna a glacadh, P8_TA(2018)0506.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais