Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 12 ta' Diċembru 2018 - Strasburgu
Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 6/2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn (riżorsi proprji)
 Il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà
 Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2019
 Il-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019
 Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun ***
 Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)
 Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun ***
 Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun
 Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I
 Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I
 Pakkett dwar is-Suq Uniku
 Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu
 Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni
 Ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni
 Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni
 L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***I
 L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I
 Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 6/2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn (riżorsi proprji)
PDF 127kWORD 49k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn f'konformità mal-previżjonijiet aġġornati tan-nefqa u l-aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(1) u b'mod partikolari l-Artikolu 41 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(2), u b'mod partikolari l-Artikolu 44 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja2018, adottat b'mod definittiv fit-30 ta' Novembru 2017(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(4),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(5),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta’ Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea(6),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018, adottat mill-Kummissjoni fit-12 ta' Ottubru 2018 (COM(2018)0704),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018, adottata mill-Kunsill fis-26 ta' Novembru 2018 u li ntbagħtet lill-Parlament Ewropew dakinhar stess (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 88 u 91 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0399/2018),

A.  billi l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 għandu l-għan li jaġġorna kemm mil-lat ta' nefqa kif ukoll mil-lat ta' dħul tal-baġit biex jitqiesu l-aħħar żviluppi;

B.  billi, mil-lat ta' nefqa, l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 inaqqas l-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament tal-linji baġitarji b'EUR 48,7 miljun u b'EUR 44,7 miljun rispettivament, fl-intestatura 1a "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" u fl-intestatura 2 "Tkabbir sostenibbli – riżorsi naturali";

C.  billi, mil-lat ta' dħul, l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 jikkonċerna reviżjoni ta' previżjoni tar-riżorsi proprji tradizzjonali (jiġifieri dazji doganali u imposti fuq is-settur taz-zokkor), it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), il-bażijiet tal-introjtu nazzjonali gross (ING), u l-baġit tal-korrezzjonijiet rilevanti tar-Renju Unit u l-iffinanzjar tagħhom, li kollha jaffettwaw id-distribuzzjoni ta' kontribuzzjonijiet ta' riżorsi proprji tal-Istati Membri għall-baġit tal-Unjoni;

1.  Jilqa' l-fatt li l-implimentazzjoni tal-programmi 2014-2020 fl-aħħar qed tilħaq ritmu kostanti u tirriżulta biss f'aġġustament minuri mil-lat ta' nefqa meta mqabbel mal-baġits ta' emenda sinifikanti ħafna adottati fl-2016 u fl-2017; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ipattu għad-dewmien kbir akkumulat matul dawn l-aħħar tliet snin;

2.  Jieħu nota tal-proċess tekniku tal-ibbilanċjar mill-ġdid tar-riżorsi proprji li sar meħtieġ bir-reviżjoni tal-previżjoni tar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali u tal-VAT u b'aġġornamenti għall-korrezzjoni tar-Renju Unit;

3.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit emendatorju Nru 6/2018 ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(3) ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.
(4) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(5) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
(6) ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.


Il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà
PDF 135kWORD 50k
Riżoluzzjoni
Anness
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(2), u b'mod partikolari l-punt 12 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ġdid tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 li adottat il-Kummissjoni fit-30 ta' Novembru 2018 (COM(2018)0900), skont l-Artikolu 314(8) TFUE,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tat-trilogu baġitarju tal-4 ta' Diċembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tat-tieni Abbozz ta' Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, adottat mill-Kunsill fil-11 ta' Diċembru 2018 u mgħoddi lill-Parlament fl-istess ġurnata (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0455/2018),

A.  billi l-Istrument ta' Flessibilità hu maħsub biex jippermetti l-finanzjament, għal sena finanzjarja partikolari, ta' nefqa identifikata b'mod ċar li ma setgħetx tkun iffinanzjata fil-limiti massimi disponibbli ta' intestatura waħda jew aktar,

B.  billi l-Kummissjoni kienet ipproponiet il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità b'ammont ta' EUR 985 629 138 miljun lil hinn mil-limitu massimu tal-intestura 3, biex tissupplimenta l-finanzjament disponibbli fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2019, bil-għan li tiffinanzja miżuri fil-qasam tal-migrazzjoni, tar-rifuġjati u tas-sigurtà;

C.  billi r-rappreżentanti tal-Parlament u tal-Kunsill qablu, waqt it-trilogu baġitarju tal-4 ta' Diċembru 2018, li jimmobbilizzaw aktar l-Istrument tal-Flessibilità b'EUR 178 715 475 bħala riżultat tat-tisħiħ tal-programmi Orizzont 2020 u Erasmus+ fis-subintestatura 1a;

1.  Jaqbel, għalhekk, li l-Istrument ta' Flessibilità jiġi mmobilizzat għal ammont ta' EUR 1 164 344 613 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn;

2.  Itenni li l-mobilizzazzjoni ta' dan l-istrument, kif previst fl-Artikolu 11 tar-Regolament dwar il-QFP, tindika għal darb'oħra l-bżonn kruċjali ta' aktar flessibilità fil-baġit tal-Unjoni;

3.  Itenni l-opinjoni li ilu jħaddan li l-pagamenti li ġejjin minn impenji mobilizzati preċedentement permezz tal-Istrument ta' Flessibilità, jistgħu jingħaddu biss lil hinn mil-limiti massimi tal-QFP;

4.  Japprova d-deċiżjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

ANNESS

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità biex jiġu msaħħa programmi ewlenin għall-kompetittivitá tal-UE għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà

(It-test ta' dan l-anness mhux riprodott hawnhekk billi jikkorrispondi mal-att finali, Deċiżjoni (UE) 2019/276.)

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.


Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2019
PDF 131kWORD 49k
Riżoluzzjoni
Anness
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019 (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))
P8_TA(2018)0502A8-0453/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0281 – C8‑0221/2018),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(2), u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(3), u b'mod partikolari l-punt 11 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-riżultati tat-trilogu tal-4 ta' Diċembru 2018,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0453/2018),

A.  billi, bi qbil mar-Regolament (UE) Nru 661/2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2012/2002, tqiegħed għad-dispożizzjoni ammont ta' EUR 50 000 000 biex il-pagamenti tal-avvanzi jitħallsu permezz ta' approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni,

1.  Japprova d-deċiżjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsill u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-anness tagħha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

ANNESS

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2019

(It-test ta' dan l-anness mhux riprodott hawnhekk billi jikkorrispondi mal-att finali, Deċiżjoni (UE) 2019/277.)

(1) ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.


Il-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019
PDF 197kWORD 60k
Riżoluzzjoni
Anness
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(4) ("ir-Regolament dwar il-QFP"),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Marzu 2018 dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' April 2018 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2019(7),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, adottat mill-Kummissjoni fil-21 ta' Ġunju 2018 (COM(2018)0600),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 adottata mill-Kunsill fl-4 ta' Settembru 2018 u li ntbagħtet lill-Parlament fit-13 ta' Settembru 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2018 dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2019(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2018 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019(9),

–  wara li kkunsidra l-fatt li l-Kumitat ta' Konċiljazzjoni ma laħaqx ftehim dwar test konġunt fi żmien il-wieħed u għoxrin ġurnata msemmija fl-Artikolu 314(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ġdid tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 li adottat il-Kummissjoni fit-30 ta' Novembru 2018 (COM(2018)0900), skont l-Artikolu 314(8) TFUE,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tat-trilogu baġitarju tal-4 ta' Diċembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tat-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, li l-Kunsill adotta fil-11 ta' Diċembru 2018 (15205/2018)– C8-0499/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0454/2018]),

1.  Ifakkar li "l-abbozz ta' pakkett" maqbul, wara negozjati diffiċli u intensi, mill-Parlament u l-Kunsill matul it-trilogu tal-4 ta' Diċembru 2018 jikkonsisti f'żewġ elementi: il-baġit tal-Unjoni għas-sena 2019 stabbilit f'livell ta' EUR 165 795,6 miljun u EUR 148 198,9 miljun, rispettivament f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament, u erba' dikjarazzjonijiet konġunti kif ukoll dikjarazzjoni unilaterali waħda;

2.  Jissottolinja li, għalkemm l-Abbozz tal-Baġit (AB) kif modifikat mill-Kunsill ma jissodisfax għalkollox il-ħtieġa reali għal baġit tal-Unjoni sostenibbli, koerenti u effiċjenti, l-objettiv tal-Parlament huwa li l-Unjoni jkollha baġit li jista' jipprovdi benefiċċji tanġibbli għaċ-ċittadini u l-kumpaniji;

3.  Jilqa' l-livell kumplessiv miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' pagament, li jirrappreżenta żieda ta' EUR 1,728 miljun meta mqabbel mal-qari oriġinali tal-Kunsill; jinsab kuntent li ż-żidiet miksuba fin-negozjati b'valur ta' EUR 943 miljun jikkorrispondu għall-prijoritajiet politiċi ewlenin tal-Parlament, jiġifieri b'appoġġ għar-riċerkaturi, iż-żgħażagħ, l-SMEs, li jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, it-tibdil fil-klima, iż-żieda fis-sigurtà taċ-ċittadini tal-Unjoni, u d-difiża;

4.  Jilqa' l-fatt li l-livell kumplessiv tal-approprjazzjonijiet ta' pagament miftiehma għall-2019 jiżdied bi 2,4 % meta mqabbel mal-Baġit 2018; jinnota madankollu li l-livell ta' pagamenti jirrappreżenta biss 0,9 % tal-ING tal-Unjoni; jissottolinja l-importanza tad-dikjarazzjoni konġunta dwar l-approprjazzjonijiet ta' pagament li fiha l-Parlament u l-Kunsill jimpenjaw ruħhom li jieħdu d-deċiżjonijiet neċessarji biex ikopru kwalunkwe ħtieġa iġġustifikata kif dovut;

5.  Jiddispjaċih li l-Kunsill, bil-pretest li ma kellux il-ħin neċessarju biex jagħmel analiżi, irrifjuta fil-prinċipju, fil-kuntest tal-proċedura baġitarja tal-2019, li jiddiskuti l-użu tal-Artikolu 15(3) il-ġdid tar-Regolament Finanzjarju, li jippermetti li ammonti diżimpenjati minn riċerka jerġgħu jsiru disponibbli fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali; jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni tirrapporta tal-inqas darbtejn fis-sena speċifikament dwar l-ammonti diżimpenjati għal programmi ta' riċerka u tipprovdi l-informazzjoni u l-elementi rilevanti kollha dwar l-Artikolu 15(3) u tipproponi l-użu tal-Artikolu 15(3) fil-kuntest tal-proċedura baġitarja tal-2020;

6.  Jiddispjaċih għal darb'oħra li fid-diskussjonijiet dwar l-estensjoni tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, il-Kunsill u l-Kummissjoni ma involvewx kif xieraq lill-Parlament, bħala wieħed miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja; jiddispjaċih dwar il-pożizzjoni mhux flessibbli tal-Kunsill dwar il-finanzjament tat-tieni segment tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, li għalih l-baġit tal-Unjoni se jikkontribwixxi EUR 2 biljun, filwaqt li l-Istati Membri se jikkontribwixxu EUR 1 biljun; itenni l-pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan li inizjattivi ġodda ma jridux jiġu ffinanzjati għad-detriment ta' proġetti esterni eżistenti tal-Unjoni; ifakkar li minħabba n-nuqqas ta' rieda tal-Kunsill, il-limiti massimi tal-QFP attwali ma żdidux fl-okkażjoni tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu u l-QFP għad ma għandux biżżejjed flessibbiltà biex jirreaġixxi għal ċirkostanzi mhux previsti; jissottolinja li jridu jittieħdu lezzjonijiet għall-QFP ta' wara l-2021 sabiex jiġi evitat, fost l-oħrajn, li jinħolqu satelliti baġitarji bħall-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija;

7.  F'konformità mad-dikjarazzjoni konġunta miftiehma bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, jinsisti li t-tisħiħ miftiehem tal-programmi Orizzont 2020 u Erasmus+ ta' EUR 100 miljun f'baġit emendatorju fl-2019 mhux se jiġi ffinanzjat permezz ta' riallokazzjonijiet minn programmi oħra iżda permezz ta' approprjazzjonijiet ġodda;

8.  Fid-dawl taż-żieda fl-appoġġ li l-Europol tagħti lill-Istati Membri fil-qafas tal-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi u tal-parteċipazzjoni tagħha fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u ċ-ċiberkriminalità, jilqa' pożittivament il-ħolqien ta' 10 postijiet tax-xogħol addizzjonali u ż-żieda relatata fl-approprjazzjonijiet għall-Europol;

9.  Jilqa' l-ħolqien ta' ħames postijiet tax-xogħol u ż-żieda relatata fl-approprjazzjonijiet mill-Kummissjoni fl-AB 2019 biex jiġi evitat kwalunkwe effett lembut li jista' jkun ta' detriment għall-produttività tal-qrati fil-kuntest ta' attivitajiet ġodda mwettqa mill-Qorti u ta' żieda kontinwa fl-ammont ta' xogħol minħabba l-Brexit; jirrimarka, madankollu, li l-Qorti tal-Ġustizzja kienet verament teħtieġ 16-il post tax-xogħol permanenti ġodda għas-servizzi ta' appoġġ;

10.  Jilqa' t-tisħiħ tal-linja baġitarja tas-SEAE dwar il-Kapaċità ta' Komunikazzjoni Strateġika, biex jingħata rispons koordinat aktar b'saħħtu tal-Unjoni għall-isfida tad-diżinformazzjoni;

11.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 kif ukoll id-Dikjarazzjonijiet Konġunti annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

12.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet l-oħra u lill-entitajiet ikkonċernati, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

ANNESS

ABBOZZ TA' PAKKETT

Baġit 2019 – Konklużjonijiet konġunti

Dawn il-konklużjonijiet konġunti jkopru t-taqsimiet li ġejjin:

1.  Baġit 2019

2.  Dikjarazzjonijiet

Ħarsa ġenerali

Skont l-elementi għall-konklużjonijiet konġunti:

—  Il-livell kumplessiv ta' approprjazzjonijiet ta' impenn fil-baġit tal-2019 huwa stabbilit fl-ammont ta' EUR 165 795,6 miljun. B'mod globali, dan iħalli marġni taħt il-limiti massimi tal-QFP għall-2019 ta' EUR 1 291,1 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn.

—  Il-livell kumplessiv ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-2019 huwa stabbilit fl-ammont ta' EUR 148 198,9 miljun.

—  L-Istrument ta' Flessibbiltà għall-2019 huwa mobilizzat f'approprjazzjonijiet ta' impenn għal ammont ta' EUR 1 164,3 miljun għall-intestatura 1a Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi u għall-intestatura 3 Sigurtà u Ċittadinanza.

—  Il-marġni globali għall-impenji jintuża fil-livell ta' EUR 1 476,0 miljun għall-intestatura 1a Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi, għall-intestatura 1b Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali u għall-intestatura 4 Ewropa Globali.

—  Il-marġni ta' kontinġenza mobilizzat fl-2017 huwa kkumpensat b'EUR 253,9 miljun mill-marġni mhux allokati taħt l-intestatura 5 Amministrazzjoni.

—  L-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-2019 relatati mal-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà fl-2016, fl-2017, fl-2018 u fl-2019 huma stmati mill-Kummissjoni li jammontaw għal EUR 961,9 miljun.

1.  Baġit 2019

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qablu dwar il-konklużjonijiet inklużi fit-taqsimiet 1.1 sa 1.6 hawn taħt.

1.1.  Kwistjonijiet orizzontali

Aġenziji deċentralizzati

Il-kontribuzzjoni tal-UE (f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament) u l-għadd ta' karigi għall-aġenziji deċentralizzati huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni Abbozz tal-Baġit (it-tieni AB).

Aġenziji eżekuttivi

Il-kontribuzzjoni tal-UE (f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament) u l-għadd ta' postijiet għall-aġenziji eżekuttivi huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB.

Proġetti Pilota/Azzjonijiet Preparatorji

Pakkett komprensiv ta' 75 proġett pilota/azzjoni preparatorja (PP/AP) huwa maqbul, kif propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB. Meta proġett pilota jew azzjoni preparatorja tidher li hi koperta b'bażi legali eżistenti, il-Kummissjoni tista' tipproponi t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet għall-bażi legali korrispondenti biex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-azzjoni.

Dan il-pakkett, propost mill-Parlament Ewropew fil-qari tiegħu tal-Abbozz tal-Baġit oriġinali, jirrispetta bis-sħiħ il-limiti massimi għall-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji previsti fir-Regolament Finanzjarju.

1.2.  Intestaturi ta' nefqa tal-qafas finanzjarju - approprjazzjonijiet ta' impenn

Intestatura 1a

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB, iżda bl-aġġustamenti dettaljati fit-tabella li ġejja.

 

 

 

 

F'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

It-Tieni Abbozz tal-Baġit tal-2019

Baġit 2019

Differenza

1.1.31

Orizzont 2020

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Kisba ta' sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

252 946 905

260 946 905

8 000 000

08 02 08

Strument għall-SMEs

541 589 527

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

Tisħiħ tar-riċerka fit-teknoloġiji futuri u emerġenti

429 937 089

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie — ħolqien, żvilupp u trasferiment ta' ħiliet u għarfien ġodda u innovazzjoni

916 586 364

945 586 364

29 000 000

1.1.5

Edukazzjoni, Taħriġ u Sport (Erasmus+)

 

 

40 000 000

15 02 01 01

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-relevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

2 411 836 200

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 02

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja tad-demokrazija Ewropea

175 070 000

185 870 000

10 800 000

 

Total

 

 

190 000 000

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 23 335,4 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 1a, l-użu tal-Marġni Globali għall-Impenji għal ammont ta' EUR 74,7 miljun u l-mobilizzazzjoni ta' EUR 178,7 miljun permezz tal-Istrument ta' Flessibbiltà.

Intestatura 1b

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB.

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 57 192,0 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 1b u l-użu tal-Marġni Globali għall-Impenji għal ammont ta' EUR 350,0 miljun.

Intestatura 2

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB.

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 59 642,1 miljun, li jħalli marġni ta' EUR 701,9 miljun.

Intestatura 3

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB.

Konsegwenza ta' dan, il-livell maqbul ta' approprjazzjonijiet ta' impenn huwa stabbilit għal EUR 3 786,6 miljun, u ma jifdal l-ebda marġni taħt il-limitu massimu ta' nefqa tal-intestatura 3, u l-mobilizzazzjoni ta' EUR 985,6 miljun permezz tal-Istrument ta' Flessibbiltà.

Intestatura 4

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB.

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 11 319,3 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 4 u l-użu tal-Marġni Globali għall-Impenji għal ammont ta' EUR 1 051,3 miljun.

Intestatura 5

L-għadd ta' postijiet fil-pjanijiet ta' stabbiliment tal-Istituzzjonijiet u l-approprjazzjonijiet huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB.

Konsegwenza ta' dan, u wara li tqiesu l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji (EUR 4,1 miljun) proposti fl-ambitu tat-taqsima 1.1 ta' hawn fuq, il-livell maqbul ta' approprjazzjonijiet ta' impenn huwa stabbilit għal EUR 9 943,0 miljun, u jifdal marġni ta' EUR 589,1 miljun taħt il-limitu massimu ta' nefqa tal-intestatura 5, wara l-użu ta' EUR 253,9 miljun tal-marġni biex tiġi kkumpensata l-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017.

Strumenti speċjali: FEG, Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza u FSUE

L-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), għar-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza (EAR) u għall-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE) huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB.

1.3.  Approprjazzjonijiet ta' pagament

Il-livell kumplessiv tal-approprjazzjonijiet ta' pagament fil-Baġit għall-2019 huwa stabbilit fil-livell propost mill-Kummissjoni fit-tieni AB.

1.4.  Kummenti Baġitarji

Il-kummenti baġitarji kif proposti mill-Kummissjoni fit-tieni AB huma approvati, ħlief għal-linji baġitarji li ġejjin:

—  Artikolu 08 02 08 — Strument għall-SMEs tat-taqsima tal-Kummissjoni Ewropea, li għalih it-test kif propost fl-Abbozz tal-Baġit oriġinali huwa approvat;

—  Il-partita 2 2 1 4 — Kapaċità ta' Komunikazzjoni Strateġika tat-taqsima tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, li għaliha t-test inkluż fil-qari mill-Parlament Ewropew tal-Abbozz tal-Baġit oriġinali huwa approvat.

1.5.  Nomenklatura

In-nomenklatura kif proposta mill-Kummissjoni fit-tieni AB hija approvata.

1.6.  Riżervi

Ir-riżervi kif proposti mill-Kummissjoni fit-tieni AB huma approvati. Barra minn hekk, ammont ta' EUR 19 321 000 jitqiegħed fir-riżerva kemm fl-approprjazzjonijiet ta' impenn kif ukoll f'dawk ta' pagament sakemm tiġi adottata l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2018)0632) tat-12 ta' Settembru 2018 għall-Artikolu 18 02 03 Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex).

2.  Dikjarazzjonijiet

2.1.  Dikjarazzjoni konġunta mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-approprjazzjonijiet ta' pagament

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ifakkru fil-ħtieġa li tiġi żgurata, fid-dawl tal-implimentazzjoni, il-progressjoni ordnata tal-pagamenti b'rabta mal-approprjazzjonijiet ta' impenn sabiex jiġi evitat kull livell anormali ta' fatturi mhux imħallsa fi tmiem is-sena.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jappellaw lill-Kummissjoni biex tkompli timmonitorja mill-qrib u b'mod attiv l-implimentazzjoni tal-programmi għall-2014-2020. Għal dak l-għan, jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta f'waqthom, ċifri aġġornati rigward l-istat ta' implimentazzjoni u stimi rigward rekwiżiti ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fl-2019.

Jekk iċ-ċifri juru li l-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit għall-2019 ma jkunux suffiċjenti biex ikopru l-ħtiġijiet, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta mill-aktar fis possibbli soluzzjoni xierqa, fost l-oħrajn baġit emendatorju, bil-ħsieb li l-Awtorità Baġitarja tkun tista' tieħu fi żmien xieraq kwalunkwe deċiżjoni meħtieġa għall-ħtiġijiet ġustifikati kif dovut. Fejn applikabbli, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill se jieħdu kont tal-urġenza tal-kwistjoni.

2.2.  Dikjarazzjoni konġunta mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jfakkru li t-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ jibqa' prijorità politika għolja u kondiviża u jaffermaw mill-ġdid id-determinazzjoni tagħhom li jagħmlu l-aħjar użu possibbli tar-riżorsi baġitarji biex jintlaħaq dan l-għan, u b'mod partikolari permezz tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI).

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jieħdu nota tal-esperjenza tal-passat fil-kuntest taż-żieda tar-riżorsi tal-allokazzjoni speċifika għall-YEI, li tat bidu għal emendi estensivi għal programmi biex jipprovdu ammonti mill-Fond Soċjali Ewropew (FSE) biex jintlaħaq l-appoġġ mill-allokazzjoni speċifika tal-YEI.

Għalhekk, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva għal implimentazzjoni bla xkiel tar-riżorsi baġitarji miżjuda għall-YEI. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaqblu li jeżaminaw malajr din il-proposta, filwaqt li jqisu l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jmiss, biex l-eżerċizzju ta' programmar mill-ġdid fl-2019 isir kemm jista' jkun bla xkiel.

2.3.  Dikjarazzjoni unilaterali mill-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtorità baġitarja, il-Kummissjoni tikkonferma li ż-żieda fl-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ maqbula għall-2019 mhux se tiġi kkunsidrata bħala antiċipazzjoni tal-ammont previst bħalissa għall-2020 meta tippreżenta l-ipprogrammar finanzjarju aġġornat u l-proposta leġiżlattiva biex jiġi rivedut ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni.

2.4.  Dikjarazzjoni konġunta mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-integrazzjoni tat-tibdil fil-klima

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jfakkru fl-importanza li tinbena ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima. Għal dan il-għan, il-Kunsill u l-PE qablu li jinvestu mill-inqas 20 % tal-baġit tal-UE f'nefqa relatata mal-klima matul il-perjodu 2014-2020. Bħala medja - u għalkemm il-baġit għall-2019 waħdu jilħaq il-mira ta' 20 % - it-tbassir attwali għall-perjodu sħiħ 2014-2020 jindika li 19,3 % tal-baġit tal-UE se jiġi allokat għall-azzjoni klimatika, prinċipalment minħabba d-dewmien fl-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej fil-bidu tal-perjodu.

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jieħdu nota ta' din l-evoluzzjoni u jistiednu lill-Kummissjoni tagħmel kull sforz biex tintlaħaq il-mira ta' 20 % għall-perjodu 2014-2020 kollu.

2.5.  Dikjarazzjoni konġunta mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar it-tisħiħ tal-intestatura 1a permezz ta' baġit emendatorju

Minħabba d-disponibbiltajiet limitati tal-Istrument ta' Flessibbiltà u l-marġni globali għal impenji, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qablu li jibbaġitjaw EUR 100 miljun f'baġit emendatorju fl-2019 sabiex jissaħħaħ il-programm Orizzont 2020 u Erasmus+. Il-Kummissjoni se tippreżenta dan il-baġit emendatorju, li mhu se jinkludi ebda element ieħor, hekk kif l-aġġustament tekniku tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2020 inkluż il-kalkolu tal-marġni globali għall-impenji jitlesta fir-rebbiegħa tal-2019. Dan huwa mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe korrezzjoni teknika normali li l-Kummissjoni se tintalab tagħmel biex tiżgura l-eżekuzzjoni b'mod ordnat tal-baġit għall-2019.

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jimpenjaw ruħhom li jipproċessaw malajr l-abbozz tal-baġit emendatorju għall-2019 imressaq mill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.
(2) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(4) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(5) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
(6) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2018)0089.
(7) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2018)0182.
(8) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2018)0311.
(9) Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(2018)0404.


Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun ***
PDF 118kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))
P8_TA(2018)0504A8-0366/2018

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (07964/2018),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta’ Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (FSE) bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika (07965/2018),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 91 u l-Artikolu 100(2), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4), il-punt (a)(v) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 218(6) u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0382/2018),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu tat12 ta’ Diċembru 2018(1) dwar l-abbozz ta' deċiżjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel kif ukoll l-opinjoni fil-forma ta' ittra tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Reġjonali (A8-0366/2018),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Ġappun.

(1) Testi adottati, P8_TA(2018)0505.


Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)
PDF 152kWORD 33k
Riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))
P8_TA(2018)0505A8-0367/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (07964/2018),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun għal Sħubija Ekonomika (07965/2018),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 91 u l-Artikolu 100(2), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4), il-punt (a) (v) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 218(6) u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0382/2018),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-25 Summit bejn l-UE u l-Ġappun tas-17 ta' Lulju 2018,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Ġappun iffirmat fis-17 ta' Lulju 2018,

–  wara li kkunsidra d-direttivi ta' negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mal-Ġappun, adottati mill-Kunsill fid-29 ta' Novembru 2012 u ppubblikati fl-14 ta' Settembru 2017,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar in-negozjati kummerċjali tal-UE mal-Ġappun(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-3 ta' Frar 2016 li fiha ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni dwar in-negozjati dwar il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA)(2), u tat-12 ta' Diċembru 2017 bit-titolu "Lejn strateġija kummerċjali diġitali"(3),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Finali tal-Valutazzjoni tal-Impatt għas-Sostenibbiltà tal-Kummerċ tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Ġappun ta' April 2016 u l-analiżi dwar l-impatt ekonomiku tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun ippubblikat mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kummerċ f'Ġunju 2018;

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tat-38 Laqgħa Interparlamentari bejn il-UE u l-Ġappun tal-10 ta' Mejju 2018,

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli adottata fis-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fi New York f'Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ għal Kulħadd: Lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment" ta' Ottubru 2015,

–  wara li kkunsidra d-dokument informali tas-servizzi tal-Kummissjoni tas-26 ta' Frar 2018 bit-titolu "Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements" (Reazzjonijiet u t-triq 'il quddiem dwar it-titjib tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-kapitoli dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli fil-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles tal-UE),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta' Ottubru 2014 dwar ir-rwol tas-soċjetà ċivili fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Ġappun u tal-14 ta' Frar 2018 dwar il-kapitoli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli fil-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-pjan ta' 15-il punt tal-Kummissjoni tas-26 ta' Frar 2018 biex il-kapitoli tal-UE dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli jsiru aktar effikaċi;

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni 2/15 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-16 ta' Mejju 2017, abbażi tal-Artikolu 218(11) tat-TFUE, mitluba mill-Kummissjoni Ewropea fl-10 ta' Lulju 2015,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll 26 tat-TFUE dwar servizzi ta' interess ġenerali,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 168 sa 191 tat-TFUE u, b'mod partikolari, l-Artikolu 191(2) tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 91, 100(2), u 207 tat-TFUE, u l-Artikolu 218 tat-TFUE, b'mod partikolari l-paragrafu 10 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2018(4) dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0367/2018),

A.  billi l-Unjoni u l-Ġappun jikkondividu valuri fundamentali, bħar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, kif ukoll impenn qawwi favur l-iżvilupp sostenibbli u sistema tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) bbażata fuq ir-regoli;

B.  billi l-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun (FSE) għandu dimensjoni strateġika u huwa l-aktar ftehim kummerċjali bilaterali importanti li qatt ġie konkluż mill-Unjoni peress li huwa jkopri terz tal-PDG dinji, kważi 40 % tal-kummerċ dinji u aktar minn 600 miljun persuna;

C.  billi l-Ġappun huwa t-tielet l-akbar suq tal-konsumatur dinji iżda huwa biss is-sitt suq ta' esportazzjoni tal-Unjoni, dan juri li hemm potenzjal li għadu mhux sfruttat għall-kummerċ bilaterali;

D.  billi bosta studji u analiżi ex ante dwar l-impatt tal-FSE bejn l-UE u l-Ġappun jindikaw li l-ftehim għandu l-potenzjal li jwassal għal effetti pożittivi f'termini ta' tkabbir tal-PDG, redditu, kummerċ, produttività u impjiegi, sew għall-UE u sew għall-Ġappun, filwaqt li jirrispetta l-objettiv li jinħoloq "tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv"; billi l-ftehim għandu wkoll il-potenzjal li jġib benefiċċji għall-konsumaturi billi jbaxxi l-prezzijiet u jżid l-għażla tal-konsumatur fir-rigward ta' prodotti u servizzi; billi l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom itejbu l-għodod eżistenti biex jgħinu lill-ħaddiema u lill-kumpaniji jadattaw għal opportunitajiet ġodda u għall-effetti negattivi potenzjali tal-globalizzazzjoni u tal-ftehimiet kummerċjali; billi s-suċċess tal-ftehim għandu jiġi vvalutat abbażi tal-kontribut tiegħu għall-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli sal-2030;

E.  billi l-Parlament ssorvelja dawn in-negozjati mill-bidu nett u appella, fost oħrajn, biex in-negozjaturi jissodisfaw l-interessi taċ-ċittadini, tas-soċjetà ċivili u tan-negozji u għat-trasparenza, li wasslet għal aċċess aħjar għad-dokumenti, rappurtar regolari dwar in-negozjati u komunikazzjoni imtejba; billi jista' jsir aktar titjib fil-proċedura tal-ftehim kummerċjali fil-futur, b'mod partikolari billi jiġu kondiviżi proposti tal-UE u jiġi żgurat li l-Kunsill jippubblika b'mod sistematiku d-direttivi ta' negozjati qabel in-negozjati;

F.  billi huwa kruċjali li l-preferenzi u l-opportunitajiet kummerċjali li se jinfetħu permezz tal-ftehim ikunu aċċessibbli u jsir użu sħiħ minnhom;

1.  Iqis li dan il-ftehim huwa ta' importanza strateġika maġġuri fuq livell bilaterali u globali u li jirrappreżenta sinjal f'waqtu ta' appoġġ għal kummerċ liberu, ġust u bbażat fuq il-valuri u r-regoli, filwaqt li jippromwovi standards għoljin, b'mod partikolari fil-qasam tal-ambjent, tas-sikurezza alimentari, tal-ħarsien tal-konsumatur u tad-drittijiet tal-ħaddiema, fi żmien fejn l-ordni internazzjonali qiegħed jaffaċċja serje ta' sfidi protezzjonisti; iwissi li tali protezzjoniżmu mhuwiex alternattiva u li l-istatus quo fil-politika kummerċjali m'għadux fattibbli;

2.  Jilqa' n-natura ambizzjuża u komprensiva tal-FSE, li jagħti riżultati fuq il-prijoritajiet stabbiliti fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar in-negozjati kummerċjali tal-UE mal-Ġappun;

3.  Jinnota b'mod partikolari il-livell għoli ta' liberalizzazzjoni tat-tariffi maqbul fl-FSE, li ladarba jiġi implimentat bis-sħiħ se jiġu liberalizzati 99 % tal-linji tariffarji tal-UE u 97 % tal-linji tariffarji Ġappuniżi, inkluż għal prodotti industrijali f'setturi li fihom l-UE hija kompetittiva ħafna, flimkien ma' miżuri li jissalvagwardjaw l-aktar prodotti sensittivi permezz ta' kwoti bla dazju, dazju mnaqqas jew perjodi ta' waqfien; jissottolinja li l-FSE jinkludi klawżola kontra l-frodi, li tagħmilha possibbli għall-UE li tirtira preferenzi kummerċjali f'każijiet ta' frodi u rifjut ta' kooperazzjoni fir-rigward ta' kwistjonijiet doganali, filwaqt li tiżgura li n-negozjanti leġittimi ma jiġux affettwati b'mod ħażin;

4.  Jirrimarka li t-tariffi tal-UE fuq il-karozzi se jitneħħew fuq medda ta' seba' snin; jistieden lill-Kummissjoni żżomm għajnejha fuq ix-xejriet fil-flussi kummerċjali tal-karozzi matul dan il-perjodu sabiex tbassar kwalunkwe destabbilizzazzjoni tas-suq Ewropew u tindirizza s-sitwazzjoni f'dawn il-każijiet; jenfasizza, madankollu, li għadd sinifikanti ta' ditti ta' vetturi Ġappuniżi li jinbiegħu fl-UE huma mmanifatturati fl-UE;

5.  Jirrimarka li l-Ġappun indirizza miżuri nontariffarji bla bżonn f'bosta setturi bħalma huma l-vetturi, l-addittivi tal-ikel, ir-regolamenti sanitarji u fitosanitarji, it-tikkettar tal-ikel u l-kożmetiċi, b'hekk naqqas l-ispejjeż tal-konformità u ħoloq qafas regolatorju aktar prevedibbli; ifakkar fid-dritt ta' pajjiż li jistabbilixxi standards nazzjonali f'livell li huwa ogħla minn dak internazzjonali meta jkun ġustifikat għall-protezzjoni adegwata tas-saħħa, tas-sigurtà jew tal-konsumaturi; jieħu nota, barra minn hekk, tal-impenn tal-Ġappun li jallinja l-istandards tal-karozzi tiegħu mal-istandards internazzjonali tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-NU, li huma wżati wkoll mill-manifatturi tal-karozzi tal-UE;

6.  Jilqa' l-fatt li l-Ġappun, b'mod partikolari, se jagħti aċċess mhux diskriminatorju għall-fornituri tal-UE għas-swieq tal-akkwist pubbliku f'54 belt ewlenija, u jista' anke jżid l-għadd ta' bliet koperti, se jneħħi l-"klawżola dwar is-sikurezza operazzjonali", li fil-prattika żammet lill-fornituri tal-industrija ferrovjarja tal-UE milli jaċċessaw is-suq Ġappuniż, u se jimmassimizza t-trasparenza fis-sejħiet għall-offerti għal kuntratti pubbliċi; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-implimentazzjoni ta' dan il-punt mill-qrib biex tiżgura li l-impenji li saru fl-oqsma tal-ftuħ u tal-ugwaljanza tal-aċċess għall-akkwist pubbliku jiġu ssodisfati; jenfasizza li l-kriterji soċjali u ambjentali għandhom jitqiesu wkoll fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku; jenfasizza li kemm fl-UE kif ukoll fil-Ġappun l-akkwist pubbliku jrid ikompli jaqdi l-aħjar interessi taċ-ċittadini;

7.  Iqis li l-Ġappun huwa suq tal-esportazzjoni ta' valur kbir għall-bdiewa u għall-produtturi tal-ikel tal-UE, u jinnota li madwar 85 % tal-prodotti agroalimentari se jitħallew jidħlu fil-Ġappun mingħajr dazju; jirrimarka li l-prodotti agrikoli pproċessati se jgawdu wkoll mid-dħul mingħajr dazju fis-suq Ġappuniż wara perjodu tranżitorju; jilqa' l-fatt li dan il-ftehim jipprovdi opportunitajiet sinifikanti ta' esportazzjoni għall-prodotti agroalimentari tal-UE, bħall-inbid, il-laħam taċ-ċanga, il-laħam tal-majjal u l-ġobon, u li huwa jipproteġi 205 indikazzjoni ġeografika Ewropea (IĠ), bil-possibbiltà li jiżdiedu aktar indikazzjonijiet ġeografiċi, li jikkostitwixxi titjib ulterjuri meta mqabbel ma' ftehimiet kummerċjali preċedenti, u huwa partikolarment importanti għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fis-settur tal-ikel; jappella għall-kontinwazzjoni tat-taħditiet wara tliet snin sabiex jiġu evalwati l-għażliet għall-espansjoni tal-lista ta' indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, u jistenna li ż-żewġ partijiet jagħtu l-akbar attenzjoni lill-agrikoltura sostenibbli, inkluż il-produzzjoni tal-ikel fuq skala żgħira u l-iżvilupp rurali;

8.  Jenfasizza l-fatt li l-ftehim jippromwovi l-aħjar prattiki għal forniment ta' ikel u prodotti għall-konsumaturi sikuri u ta' kwalità għolja; jenfasizza li xejn fil-ftehim ma jipprevjeni l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni fl-UE kif stabbilit fit-TFUE; jilqa' l-inklużjoni ta' referenza ċara fil-ftehim għall-approċċ ta' prekawzjoni; jenfasizza li l-ftehim ma għandu taħt l-ebda ċirkostanza jipperikola t-tikkettar tal-ikel preċiż, li jinftiehem u li huwa konformi mal-UE; jistieden liż-żewġ sħab jsaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur, il-benesseri tal-konsumatur u s-sikurezza alimentari fl-implimentazzjoni tal-ftehim, u jistieden lill-Kummissjoni tinkludi dispożizzjonijiet speċifiċi u b'saħħithom dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fil-ftehimiet kummerċjali futuri kollha tal-UE;

9.  Jenfasizza li ż-żewġ partijiet huma impenjati li jiżguraw livelli għoljin ta' protezzjoni ambjentali u tax-xogħol, u li dawn l-istandards għoljin ma għandhomx jitqiesu bħala ostakli kummerċjali, filwaqt li jinnota li l-ftehim jagħmilha ċara li l-istandards ambjentali u tax-xogħol ma jistgħux jiġu llaxkati jew imnaqqsa sabiex jiġu attirati l-kummerċ u l-investiment; ifakkar fl-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 5 tal-Aġenda 2030 tan-NU għall-Iżvilupp Sostenibbli; jilqa' l-fatt li kemm il-Ġappun kif ukoll l-UE aderew mad-Dikjarazzjoni ta' Buenos Aires dwar in-Nisa u l-Kummerċ, u jistieden liż-żewġ partijiet jsaħħu bil-qawwa l-impenji dwar il-ġeneru u l-kummerċ fil-kuntest ta' dan il-ftehim, inkluż id-dritt għal paga ugwali; jistenna li l-UE u l-Ġappun jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jimplimentaw l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fl-attivitajiet kollha tagħhom, inkluż permezz ta' dan il-ftehim; jitlob lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-impatt tas-sostenibbiltà ex post dwar l-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim;

10.  Jilqa' l-impenn għall-implimentazzjoni effikaċi tal-Ftehim ta' Pariġi biex jiġi miġġieled t-tibdil fil-klima u ta' ftehimiet ambjentali multilaterali oħrajn, kif ukoll għall-ġestjoni sostenibbli tal-foresti (inkluża l-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam) u tas-sajd (il-ġlieda kontra sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat); jissottolinja li l-leġiżlazzjoni u l-istandards tal-UE jibqgħu applikabbli għall-prodotti importanti fis-suq tal-UE u li, b'mod partikolari, ir-Regolament tal-UE dwar l-Injam (Regolament (UE) Nru 995/2010) jipprojbixxi t-tqegħid ta' injam illegali fis-suq tal-UE u jistabbilixxi sistema ta' diliġenza dovuta obbligatorja; jistieden liż-żewġ partijiet jikkooperaw mill-qrib fl-ambitu tal-kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli biex jiskambjaw l-aħjar prattiki u jsaħħu l-infurzar tal-leġiżlazzjoni f'dawn il-kwistjonijiet, inkluż dwar l-aktar miżuri effettivi biex jiġi miġġieled il-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam, u biex tingħata attenzjoni partikolari fuq il-prevenzjoni ta' esportazzjonijiet ta' qtugħ illegali tas-siġar għall-injam fl-UE mill-Ġappun;

11.  Jenfasizza l-fatt li l-ftehim jinkludi impenn ċar biex jiġu ratifikati l-konvenzjonijiet fundamentali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO); jissottolinja li l-Ġappun għadu ma rratifikax żewġ konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO (dwar id-diskriminazzjoni u dwar l-abolizzjoni tax-xogħol furzat), u jistenna progress konkret f'perjodu ta' żmien raġonevoli min-naħa tal-Ġappun lejn ir-ratifika u l-implimentazzjoni effettiva ta' dawn il-konvenzjonijiet, f'konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-FSE;

12.  Jilqa' l-fatt li l-Ġappun stabbilixxa qafas interministerjali biex jittratta l-implimentazzjoni tal-impenji fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli, inkluż ir-ratifika tal-konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO, u li kumitat għall-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli previst fil-ftehim għandu l-kompitu li jinteraġixxi mas-soċjetà ċivili dwar is-suġġett tal-implimentazzjoni tal-kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli;

13.  Ifakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddikjarat, fil-paragrafu 161 tal-Opinjoni 2/15 tas-16 ta' Mejju 2017 dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapore, li l-kapitoli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli għandhom effett dirett u immedjat fuq il-kummerċ u li ksur tad-dispożizzjonijiet dwar l-iżvilupp sostenibbli jawtorizza lill-parti l-oħra ttemm jew tissospendi il-liberalizzazzjoni prevista fid-dispożizzjonijiet l-oħra tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles; jilqa' l-inklużjoni ta' klawżola ta' reviżjoni fil-kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli u jistieden liż-żewġ partijiet sabiex jirrispettaw l-impenji li għamlu u jtejbu l-infurzabbiltà u l-effikaċja tad-dispożizzjonijiet dwar ix-xogħol u l-ambjent, inkluż jieħdu inkunsiderazzjoni, bħala l-aħħar soluzzjoni, fost metodi ta' infurzar varji, mekkaniżmu bbażat fuq is-sanzjonijiet; jistieden liż-żewġ partijiet ma joqgħodux jistennew sakemm tiġi attivata l-klawżola ta' reviżjoni biex jieħdu passi lejn l-implimentazzjoni effettiva, sabiex jiżguraw li l-FSE jkun ftehim antiċipattiv li jipprovdi l-ogħla protezzjoni possibbli; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-impenji li ttieħdu fil-kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli u tikkoopera mal-Ġappun dwar l-implimentazzjoni tagħhom, filwaqt li tibni fuq id-dokument informali ta' 15-il punt dwar l-implimentazzjoni tal-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli;

14.  Jissottolinja l-fatt li l-FSE jasserxxi mill-ġdid id-dritt tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li jiddefinixxu, jipprovdu u jirregolaw bi sħiħ is-servizzi pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, u li l-lista negattiva prevista f'dan il-ftehim ma żżommx lill-gvernijiet milli jġibu lura fis-settur pubbliku kwalunkwe servizz li kien ġie privatizzat jew li jiżviluppaw liberament utilitajiet pubbliċi ġodda; jemmen li bħala prinċipju, l-użu ta' approċċ ta' lista pożittiva skont il-Ftehim Ġenerali tad-WTO dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) huwa preferibbli; jinnota l-impenn taż-żewġ partijiet fl-FSE li jipproteġu l-immaniġġjar tal-ilma pubbliku bħala parti mill-eżenzjoni ġenerali tas-servizzi pubbliċi;

15.  Jemmen li l-impenji fir-rigward tal-aċċess għas-suq fis-servizzi transfruntiera, inkluż il-kummerċ elettroniku, it-trasport marittimu, is-servizzi postali, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni, għandhom il-potenzjal li jagħtu spinta sinifikanti lill-kummerċ fis-servizzi; iqis li l-ftehim se jagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji tal-UE li jipprovdu servizzi fis-suq Ġappuniż billi jiżguraw trattament aktar ġust; ifakkar li l-objettivi tal-politika pubblika jridu jiġu salvagwardjati, inkluż fil-qasam taċ-ċibersigurtà, u li l-ispazju politiku jrid jiġi ppreservat biex jiġu indirizzati l-isfidi regolatorji futuri;

16.  Jirrimarka li l-FSE jipprevedi l-moviment transfruntier temporanju ta' professjonisti ("modalità 4), li jimpenja liż-żewġ partijiet għal trasferimenti intra-ażjendali f'madwar 40 settur u għal professjonisti indipendenti f'madwar 20 settur, b'hekk jiffaċilita r-rabtiet ta' investiment dirett barrani bejn l-UE u l-Ġappun;

17.  Jenfasizza li l-Ftehim jippreserva d-dritt sovran ta' regolamentazzjoni tas-setturi finanzjarji u bankarji għal raġunijiet prudenzjali u superviżorji; jistieden liż-żewġ sħab jużaw il-forum regolatorju finanzjarju biex itejbu s-sistema finanzjarja globali;

18.  Jilqa' l-elementi innovattivi ewlenin bħal kapitoli jew dispożizzjonijiet dedikati dwar il-Ftehim ta' Pariġi, dwar l-SMEs u dwar il-governanza korporattiva, bl-għan li tiġi promossa r-responsabbiltà soċjali korporattiva abbażi tal-prinċipji tal-G20 u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD); iħeġġeġ liż-żewġ partijiet jaħdmu b'mod attiv lejn ir-responsabbiltà soċjali korporattiva;

19.  Jenfasizza li l-kooperazzjoni regolatorja hija volontarja u bl-ebda mod ma tillimita d-dritt ta' regolamentazzjoni; ifakkar li d-dispożizzjonijiet korrispondenti jridu jiġu implimentati b'rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-koleġiżlaturi; jilqa' l-fatt li l-kapitolu dwar il-kooperazzjoni regolatorja jiddikjara b'mod ċar li l-prinċipji stabbiliti fit-TFUE, bħall-prinċipju ta' prekawzjoni, iridu jiġu rispettati bis-sħiħ;

20.  Jappella għal trasparenza fil-funzjonament tal-kumitat dwar il-kooperazzjoni regolatorja u għall-involviment adegwat tal-partijiet ikkonċernati kollha, b'mod partikolari t-trade unions u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li għandu jitqies bħala prerekwiżit sabiex tkompli tinbena l-fiduċja pubblika fil-ftehim u fl-implikazzjonijiet tiegħu; jenfasizza li l-Parlament għandu jinżamm infurmat fuq bażi regolari dwar id-deċiżjonijiet meħuda fil-kumitat dwar il-kooperazzjoni regolatorja;

21.  Jinnota li għaddejjin negozjati dwar ftehim ta' investiment separat, li l-Parlament se jissorvelja mill-qrib; jinnota li l-Kummissjoni introduċiet sistema ta' qorti tal-investiment fil-ftehimiet ma' sħab oħra, sakemm tiġi stabbilita qorti multilaterali tal-investiment; itenni li l-mekkaniżmu antik għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri privati u l-istat (ISDS) mhuwiex aċċettabbli u li għad ma hemm l-ebda mandat biex jerġa' jintuża;

22.  Jilqa' l-fatt li l-UE u l-Ġappun ikkonkludew b'suċċess it-taħditiet tagħhom dwar deċiżjoni ta' adegwatezza reċiproka fis-17 ta' Lulju 2018 u li huma qablu li jirrikonoxxu s-sistemi ta' protezzjoni tad-data ta' xulxin bħala "ekwivalenti", li se tippermetti d-data tgħaddi b'mod aktar sikur bejn l-UE u l-Ġappun; jenfasizza r-rwol importanti tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data rispettivi fis-salvagwardja ta' livell adegwat ta' protezzjoni tad-data; jinnota li l-ftehim jinkludi klawżola rendez-vous li tipprovdi għal valutazzjoni tal-kwistjoni tad-dispożizzjonijiet dwar it-trasferiment transfruntier tad-data fi żmien tliet snin u jirrikonoxxi l-importanza li qiegħda tikber tal-ekonomija diġitali għat-tkabbir u l-impjiegi; ifakkar li l-ftehimiet kummerċjali kollha jridu jirrispettaw bis-sħiħ l-acquis tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data u l-protezzjoni tal-privatezza, inkluż ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679), u jenfasizza li kwalunkwe eżitu fil-futur irid ikun soġġett għall-approvazzjoni tal-Parlament u jissalvagwardja d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni mal-Ġappun dwar kwistjonijiet multilaterali, sabiex tiddefendi u tiżviluppa aktar standards internazzjonali oħra u sistema ta' kummerċ miftuħa, ġusta, u b'saħħitha abbażi tar-rispett għar-regoli tad-WTO u normi internazzjonali oħra;

24.  Jenfasizza li 78 % tal-kumpanija tal-UE li jesportaw lejn il-Ġappun huma kumpaniji żgħar u jilqa' l-fatt li l-FSE jinkludi kapitolu separat dwar l-SMEs sabiex jippermettilhom jiksbu benefiċċji massimi mill-ftehim, b'mod partikolari permezz ta' klawżoli li jikkommettu liż-żewġ partijiet għat-trasparenza fir-rigward tal-aċċess għas-suq kif ukoll għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni; jappella biex jitwaqqfu minnufih punti ta' kuntatt u sit web għall-SMEs biex jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti dwar l-aċċess għas-suq tkun disponibbli għall-SMEs;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni korretta tat-tneħħija tal-miżuri nontariffarji, li kien hemm qbil dwarha, kif ukoll il-ġestjoni tal-kwoti tariffarji għall-prodotti agrikoli, u tirrapporta lura lill-Parlament;

26.  Iħeġġeġ liż-żewġ sħab jiżguraw l-involviment attiv tas-sħab soċjali u tas-soċjetà ċivili b'mod partikolari permezz tad-djalogu konġunt mas-soċjetà ċivili u mal-grupp konsultattiv domestiku; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi u tikkondividi b'mod attiv l-aħjar prattiki mal-Ġappun dwar il-funzjonament tal-gruppi konsultattivi domestiċi u d-djalogu konġunt; jistieden liż-żewġ partijiet jiżguraw li l-istabbiliment rapidu ta' gruppi konsultattivi domestiċi li jiffunzjonaw sew, li huma effettivi u bbilanċjati b'kodiċi ta' kondotta xieraq, u jiżguraw li l-fehmiet tagħhom jiġu kkunsidrati b'mod trasparenti waqt il-konsultazzjonijiet bejn il-gvernijiet previsti fil-ftehim;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li d-delegazzjoni tal-UE għall-Ġappun tkun involuta fil-proċess għall-implimentazzjoni tal-ftehim mill-bidu sat-tmiem; jirrimarka li d-delegazzjonijiet tal-UE tagħmilha possibbli li tittieħed azzjoni rapida u diretta sabiex tiżgura l-implimentazzjoni xierqa tad-dispożizzjonijiet kummerċjali u li l-kwistjonijiet u l-ostakli jiġu identifikati malajr u jiġu ttrattati b'mod effettiv;

28.  Jistenna trasparenza sħiħa fir-rigward tal-funzjonament tal-kumitati settorjali li għandhom jiġu stabbiliti skont il-ftehim, fir-rigward kemm tal-Parlament kif ukoll tal-pubbliku ġenerali;

29.  Jimpenja ruħu li jimmonitorja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-ftehim f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, mal-partijiet ikkonċernati u mas-sħab Ġappuniżi;

30.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-Gvern u l-Parlament tal-Ġappun.

(1) ĠU C 72 E, 11.3.2014, p. 16.
(2) ĠU C 35, 31.1.2018, p. 21.
(3) ĠU C 369, 11.10.2018, p. 22.
(4) Testi adottati, P8_TA(2018)0504.


Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun ***
PDF 119kWORD 48k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE))
P8_TA(2018)0506A8-0383/2018

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (08462/2018),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra (08463/2018),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 37 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 212(1), l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), u l-Artikolu 218(8), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0417/2018),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu tat-12 ta’ Diċembru 2018(1) dwar l-abbozz ta' deċiżjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0383/2018),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Ġappun.

(1) Testi adottati, P8_TA(2018)0507.


Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun
PDF 162kWORD 56k
Riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))
P8_TA(2018)0507A8-0385/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (08462/2018),

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ġappun, min-naħa l-oħra(1) (08463/2018),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 37 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 212(1), l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), u l-Artikolu 218(8), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0417/2018),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija Strateġika (SPA) UE-Ġappun iffirmat f'Tokyo fis-17 ta' Lulju 2018,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (FSE) UE-Ġappun iffirmat f'Tokyo fis-17 ta' Lulju 2018,

–  wara li kkunsidra l-25 summit bilaterali li sar f'Tokyo fis-17 ta' Lulju 2018 u d-dikjarazzjoni konġunta tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-ewwel summit bilaterali li sar the Hague fl-1991 u l-adozzjoni tad-dikjarazzjoni konġunta dwar ir-relazzjonijiet bejn KE-Ġappun,

–  wara li kkunsidra l-20 Summit UE-Ġappun, li sar fl-2010,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tad-19 ta' Settembru 2018 tal-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Bank Ewropew tal-Investiment dwar "Nikkollegaw l-Ewropa u l-Asja - Elementi fundamentali għal Strateġija tal-UE",

–  wara li kkunsidra l-istrateġija globali dwar il-politika estera u ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea ppubblikata mill-VP/RGħ f'Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-UE fl-Asja tal-Lvant, approvati mill-Kunsill fil-15 ta' Ġunju 2012,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Ġappun dwar kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija li ġie ffirmat fl-2009(2),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni UE-Ġappun tal-2001,

–  wara li kkunsidra ż-żjara tad-delegazzjoni ad hoc tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin f'Tokyo, il-Ġappun, u l-Korea t'Isfel bejn it-3 u s-6 ta' April 2018,

–  wara li kkunsidra t-38 Laqgħa Interparlamentari UE-Ġappun, li saret f'Tokyo fid-9 u l-10 ta' Mejju 2018,

–  wara li kkunsidra ż-żjara tad-delegazzjoni ad hoc tas-Sottokumitat dwar id-Difiża u s-Sigurtà f'Tokyo bejn it-22 u l-25 ta' Mejju 2017,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2014 li fih ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna dwar in-negozjati dwar ftehim ta' sħubija strateġika UE-Ġappun(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-12 ta’ Diċembru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni(4),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0385/2018),

A.  billi l-UE u l-Ġappun ilhom sħab strateġiċi sa mill-2003 u jkomplu jikkooperaw fil-qrib f'għadd kbir ta' fora multilaterali;

B.  billi l-UE u l-Ġappun bħala sħab globali li jikkondividu l-istess prinċipji, jaqsmu responsabbiltà speċjali għat-trawwim tal-paċi, l-istabbiltà, il-multilateraliżmu, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-prosperità u d-difiża ta' ordni bbażat fuq ir-regoli f'dinja li qed tinbidel b'mod rapidu;

C.  billi madwar terz tal-produzzjoni ekonomika globali se tkun koperta mill-SPA/FTA UE-Ġappun;

D.  billi l-gvern Ġappuniż vara riformi fil-politika ta' sigurtà li jinkludu t-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' difiża, it-tiġdid tal-alleanza mal-Istati Uniti u l-kooperazzjoni ma' demokraziji oħrajn fir-reġjun u lil hinn minnu;

E.  billi il-kontribut tal-Ġappun għas-sigurtà u l-istabbiltà internazzjonali żdied; billi l-Istrateġija ta' Sigurtà Nazzjonali tal-Ġappun tal-2013 tagħmel referenza għal politika ta' "Kontribut proattiv favur il-Paċi" li hija bbażata fuq il-prinċipju ta' kooperazzjoni internazzjonali;

F.  billi l-Ġappun huwa l-aktar sieħeb antik tan-NATO u ffirma l-ftehimiet ta' kooperazzjoni dwar l-informazzjoni kklassifikata, iċ-ċibersigurtà, kontra l-piraterija, u dwar l-għajnuna f'każ ta' diżastru u l-assistenza umanitarja;

G.  billi l-Ġappun f'dawn l-aħħar deċennji rebaħ akklamazzjoni internazzjonali għall-politika tiegħu ta' restrizzjoni militari li bl-ebda mod ma kienet ta' ostakolu biex jikber u jsir wieħed mill-iżjed parteċipanti ekonomiċi u politiċi importanti fid-dinja;

H.  billi f'Lulju, il-Ġappun mexxa l-isforzi ta' reviżjoni tal-Ftehim Kummerċjali Trans-Paċifiku (TPP) wara l-irtirar tal-Istati Uniti, u rratifika l-ftehim rivedut, il-Ftehim Komprensiv u Progressiv għal Sħubija Trans-Paċifika (CPTPP jew TPP-11), f'Lulju 2018; billi l-Ġappun wera nteress ukoll fis-Sħubija Ekonomika Komprensiva Reġjonali (RCEP), li jinkludi wkoll liċ-Ċina;

I.  billi l-Ġappun huwa membru attiv tal-Bank Asjatiku tal-Iżvilupp (ADB), tal-Bank Afrikan tal-Iżvilupp (AfDB), tal-Bank Inter-Amerikan tal-Iżvilupp (IADB), tal-Kummissjoni Ekonomika u Soċjali tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Asja u l-Paċifiku (UNESCAP), u ta' aġenziji speċjalizzati oħra tan-NU, kif ukoll tal-Laqgħa Asja-Ewropa (ASEM) u tad-Djalogu għall-Kooperazzjoni Asjatika (ACD); billi l-Ġappun huwa membru tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ), tal-Bank Internazzjonali għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (IBRD), tal-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI), il-Grupp tas-Seba' (G7) u tal-Grupp tal-Għoxrin (G20);

J.  billi l-gvern tal-Ġappun approva Karta ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp ġdida fi Frar 2015;

Ftehim u r-relazzjonijiet UE-Ġappun

1.  Jilqa' bi pjaċir il-konklużjoni tal-abbozz ta' Ftehim ta' Sħubija Strateġika, li jipprovdi qafas legali vinkolanti, isaħħaħ ir-relazzjonijiet bilaterali UE-Ġappun u jqawwi l-kooperazzjoni f'aktar minn 40 qasam, bħal kwistjonijiet ta' politika estera u ta' sigurtà, inkluża l-promozzjoni tal-paċi u l-istabbiltà, l-operazzjonijiet tal-għajnuna ta' emerġenza, l-iżvilupp globali u l-għajnuna umanitarja, il-kwistjonijiet ekonomiċi, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, is-sikurezza tal-ikel, il-politika agrikola, il-politika dwar l-ICT, it-teknoloġija spazjali, il-kultura u l-isport, kif ukoll dwar l-isfidi globali li jirrikjedu koordinazzjoni globali, bħat-tibdil fil-klima, il-migrazzjoni, it-theddid ċibernetiku, is-saħħa pubblika, il-kriminalità transkonfinali, l-operazzjonijiet ta' konsolidazzjoni tal-paċi, il-ġestjoni tal-kriżijiet u tad-diżastri u l-ġlieda kontra t-terroriżmu;

2.  Jenfasizza r-rabtiet bejn l-iSPA u l-FSE, l-akbar ftehim bilaterali ta' kummerċ ħieles fid-dinja; iqis il-konklużjoni taż-żewġ ftehimiet bħala titjib tas-sħubija, li għandhom l-għan li jipprovdu benefiċċji konkreti għall-popli tal-UE u tal-Ġappun, u jappoġġja aktar kooperazzjoni fil-fora multilaterali; jilqa' bi pjaċir ir-rispett u l-fiduċja reċiproka li ssaħħew waqt il-proċess ta' negozjati;

3.  Jilqa' bi pjaċir ir-referenza li saret fl-Artikolu 1(3) tal-iSPA għal dimensjoni parlamentari li għandha l-għan li ssaħħaħ is-sħubija permezz tad-djalogu u l-kooperazzjoni fl-oqsma ta' kwistjonijiet politiċi, ta' politika estera u ta' sigurtà u ta' kooperazzjoni settorjali oħra; jissuġġerixxi, f'dan il-kuntest, li d-Diet u l-Parlament Ewropew ikomplu jiżviluppaw is-sorveljanza u d-djalogu parlamentari bil-għan li jiżguraw l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni miftiehma; jistieden lill-Parlament Ewropew jissorvelja l-laqgħat tal-Kumitat Konġunt u d-dokumentazzjoni tagħhom; iħeġġeġ parteċipazzjoni u promozzjoni akbar tas-sjieda mis-soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-iSPA; itenni l-konvinzjoni tiegħu li t-twettiq konkret tal-kooperazzjoni ġenerali u settorjali għandha, fil-prinċipju, tkun ibbażata fuq l-objettivi u l-miri ta' sostenibbiltà li għandhom jiġu implimentati sal-2030, li ġew adottati b'mod konġunt min-NU u approvati wkoll mill-partijiet kontraenti;

4.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' ħidma konġunta fuq livell multilaterali bil-għan li tiġi promossa l-adeżjoni għat-Trattat dwar il-Kummerċ fl-Armi u l-implimentazzjoni tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni, il-prevenzjoni tal-proliferazzjoni tal-armi ta' qerda massiva, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-ġlieda kontra l-impunità tal-aktar delitti serji kontra d-dritt internazzjonali u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

5.  Ifakkar li jeħtieġ li jkun hemm approċċ diplomatiku, ekonomiku, kulturali u ta' sigurtà komprensiv u koerenti fid-dinja li qed tiżviluppa, fejn is-sigurtà u l-iżvilupp jimxu id f'id, viżjoni li hija kondiviża kemm mill-UE kif ukoll mill-Ġappun;

Drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali

6.  Itenni l-impenji kondiviżi ta' rispett tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, il-libertajiet fundamentali, il-governanza tajba u l-istat tad-dritt, u l-valuri komuni minquxa fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, u biex titkompla l-ħidma konġunta favur il-promozzjoni u l-protezzjoni globali ta' dawn il-valuri u tal-ordni internazzjonali bbażat fuq il-valuri;

7.  Jinnota li l-Ġappun ma rratifikax żewġ konvenzjonijiet ewlenin tal-ILO (dwar id-Diskriminazzjoni u dwar l-Abolizzjoni tax-Xogħol Furzat) u jilqa' d-deċiżjoni tal-Ġappun li jistabbilixxi qafas interministerjali bil-għan li jittratta l-implimentazzjoni tal-impenji għall-iżvilupp sostenibbli skont l-FSE, inkluża r-ratifika ta' tali konvenzjonijiet;

8.  Jenfasizza l-ħtieġa għal aktar kooperazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa sabiex jiġi garantit li l-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri tkun wieħed mill-objettivi ewlenin tas-sħubija; iħeġġeġ lid-Diet Ġappuniż ikompli jaħdem fuq il-leġiżlazzjoni li tindirizza d-diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneri;

9.  Jikkundanna l-fatt li l-piena kapitali għadha penali legali fil-Ġappun, u li eżekuzzjonijiet jitwettqu bla preavviż lid-detenuti; jenfasizza li l-Kumitat tan-NU kontra t-Tortura kkritika din il-prattika minħabba t-tensjoni psikoloġika li tikkawża fi mħuħ il-ħabsin u l-familji tagħhom; jappoġġja l-isforzi tan-NU rigward l-eliminazzjoni gradwali tal-piena kapitali; jistieden lill-UE tidħol fi djalogu mal-Gvern Ġappuniż dwar moratorju rigward il-piena kapitali bil-ħsieb li eventwalment, din tiġi abolita;

Relazzjonijiet reġjonali u internazzjonali

10.  Ifakkar li l-Istrateġija Globali tal-UE tal-2016 tidentifika konnessjoni diretta bejn il-prosperità Ewropea u s-sigurtà Asjatika u stiednet lill-UE twettaq kontributi prattiċi akbar, kif ukoll ħidma mal-imsieħba, bħall-Ġappun, biex tiġi promossa l-paċi fil-peniżola Koreana u tinstab soluzzjoni paċifika importanti immens għat-tilwim marittimu u territorjali fl-Ibħra tal-Lvant u taċ-Ċina tan-Nofsinhar, abbażi tad-dritt u tal-konvenzjonijiet internazzjonali; jissottolinja l-importanza tat-tisħiħ tal-fiduċja u tad-diplomazija preventiva; jenfasizza trid tiġi rispettata l-libertà tan-navigazzjoni internazzjonali; jilqa' bi pjaċir il-laqgħa bejn il-Prim Ministru Abe u l-President Xi f'Beijing fit-26 ta' Ottubru 2018 u t-tħabbir ta' impenn biex jinfetaħ kapitolu ġdid ta' relazzjonijiet, bħala pass lejn it-titjib tar-rabtiet bilaterali u t-tnaqqis tat-tensjonijiet reġjonali;

11.  Jirrikonoxxi li l-influwenza Ċiniża u Russa fir-reġjun tal-Asja-Paċifiku hija sfida ta' sigurtà kbira għall-Ġappun, kif ukoll għall-interessi tal-UE, u għalhekk jilqa' l-impenji tal-iSPA intiżi li japprofondixxu l-kooperazzjoni tas-sigurtà UE-Ġappun bħala bastjun ta' difiża kontra tali theddid;

12.  Jilqa' bi pjaċir l-istabbiliment tal-Missjoni tal-Ġappun lejn in-NATO fl-1 ta' Lulju 2018;

13.  Jilqa' bi pjaċir l-istrateġija l-ġdida tal-UE favur it-titjib fil-konnettività mal-Asja permezz tal-promozzjoni ta' djalogu, ta' stabbiltà, ta' kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali, ta' trasport interoperabbli, ta' netwerks enerġetiċi u diġitali, u tal-konnessjonijiet interpersonali; jissottolinja l-opportunitajiet offruti mill-konnettività biex jiżdied l-iskambji fl-oqsma tal-edukazzjoni, ix-xjenza, ir-riċerka u l-kultura;

14.  Jitlob li tiġi estiża l-kooperazzjoni bilaterali u plurilaterali UE-Ġappun mal-Korea t'Isfel, l-RDPK, l-Istati Uniti u ċ-Ċina bħala appoġġ għall-isforzi ta' garanzija tal-paċi u taż-żamma ta' stabbiltà fir-reġjun, għall-koeżistenza paċifika fil-peniżola Koreana, u d-denuklearizzazzjoni totali, verifikabbli u irriversibbli tal-RDPK; jesprimi l-importanza tat-tkabbir tal-kooperazzjoni Ġappun-Korea t'Isfel u tar-relazzjonijiet tajbin ta' viċinat, li jistgħu joffru kontribut favur l-istabbiltà reġjonali u jindirizzaw ir-riskji ta' sigurtà, bħall-RDPK; iwiegħed li jappoġġja l-pressjoni internazzjonali kontinwa fuq l-RDPK biex jiġi żgurat li jittieħdu passi konkreti lejn id-denuklearizzazzjoni; jappoġġja l-kooperazzjoni internazzjonali dwar is-soluzzjoni tal-kwistjoni ta' ċittadini Ġappuniżi neqsin, li hemm il-biża' li ġew maħtufa mir-reġim tal-Korea ta' Fuq; jenfasizza li l-istabbiltà fil-Grigal tal-Asja tikkorrispondi mal-interessi ewlenija għall-Ewropa;

15.  Jissuġġerixxi li l-UE u l-Ġappun jaħdmu flimkien biex iżidu l-kapaċitajiet tal-ASEAN rigward l-integrazzjoni reġjonali u l-aġenda ta' kooperazzjoni u l-kapaċità li jsolvu l-kunflitti fir-reġjun b'mod kollettiv u jsaħħu ċ-ċentralità attwali tal-ASEAN fl-ordni multilaterali tal-Asja tax-Xlokk; jappoġġja d-deċiżjoni meħuda waqt it-33 Forum ASEAN-Ġappun f'Tokyo favur it-tisħiħ akbar tar-rabtiet u ħalli jiġu indirizzati l-kwistjonijiet reġjonali u internazzjonali ta' interess komuni u wkoll biex issir ħidma konġunta favur il-promozzjoni tal-paċi u l-istabbiltà; jemmen li l-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem jikkontribwixxu b'mod effettiv għal dawn iż-żewġ objettivi; jitlob għal sinerġiji bejn l-istrateġija Ġappuniża Indo-Paċifika Ħielsa u Miftuħa u l-inizjattivi tal-UE, inkluż il-Pjan ta' Investiment tal-UE u n-Netwerks Trans-Ewropej ta' Trasport tal-UE estiżi, bil-għan li tiġi promossa l-kooperazzjoni globali fil-konnettività;

16.  Jinnota l-ambizzjoni tal-Ġappun li jsir membru mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU għall-2023-2024, u jilqa' l-kontribut tiegħu lin-NU f'oqsma bħad-diżarm u n-nonproliferazzjoni, iż-żamma tal-paċi u l-konsolidazzjoni tal-paċi u s-sigurtà;

Kooperazzjoni settorjali

17.  Jenfasizza l-opportunitajiet u l-ispinta li l-iSPA jagħti lill-iżvilupp tar-relazzjonijiet kulturali u l-kooperazzjoni fil-qasam taż-żgħażagħ, l-edukazzjoni u l-isport; jinnota l-livelli baxxi attwali ta' skambji interpersonali u tal-ostakli lingwistiċi; jissuġġerixxi li jsir aktar investiment favur it-tisħiħ tal-interazzjoni bejn iċ-ċittadini, id-djalogu edukattiv u kulturali, il-programmi ta' mobbiltà akkademika taħt l-Erasmus+, u d-diplomazija pubblika, bil-għan li jiġi promoss il-fehim reċiproku u d-diversità kulturali;

18.  Jiġbed l-attenzjoni għall-impetu li l-iSPA joffri fit-titjib tal-kooperazzjoni settorjali dwar il-protezzjoni tal-konsumatur u l-iskambji ta' reġimi regolatorji u superviżorji għas-settur finanzjarju;

19.  Iqis li l-UE u l-Ġappun, bħala donaturi globali ewlenin bi storja twila ta' Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp diretta lejn pajjiżi anqas żviluppati fl-Asja tal-Lvant u aktar reċentement, fl-Afrika, fil-Lvant Nofsani u fl-Amerika Latina, huma sħab naturali, flimkien mal-gvernijiet benefiċjarji, biex jikkoordinaw l-għajnuna jiżguraw il-koerenza; jenfasizza li l-għan ewlieni tal-għajnuna għall-iżvilupp huwa t-tnaqqis tal-faqar permezz tal-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, u jistenna bil-ħerqa l-kooperazzjoni reċiproka biex jintlaħqu dawn l-għanijiet;

20.  Jilqa' bi pjaċir ir-ratifika min-naħa tal-Ġappun tal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima fl-2016, u jħeġġeġ l-implimentazzjoni effettiva tiegħu, bil-Ġappun jieħu rwol ta' tmexxija biex b'mod proattiv jiġġieled it-tibdil fil-klima u jintensifika l-isforzi ta' mitigazzjoni; jistieden lill-UE u lill-Ġappun jintensifikaw il-kooperazzjoni fil-qasam tal-enerġija sostenibbli, pereżempju fl-iżvilupp ta' forom ta' trasport b'emissjonijiet baxxi; jissottolinja li l-bord konsultattiv tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin dwar it-tibdil fil-klima ħareġ ir-rapport tiegħu fi Frar 2018, li poġġa l-ħtieġa għal tranżizzjoni tal-enerġija lejn l-enerġija rinnovabbli fil-qalba tal-istrateġija tad-diplomazija dwar l-enerġija tal-Ġappun;

21.  Jilqa' bi pjaċir l-inklużjoni fil-ftehim tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, u jistenna bil-ħerqa li jkun hemm aktar skambju ta' prattiki tajba fir-rigward tal-qtugħ illegali tas-siġar, filwaqt li tiġi kkonsolidata l-esperjenza tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam, bil-għan li tiġi introdotta diliġenza dovuta obbligatorja fil-leġiżlazzjoni Ġappuniża;

22.  Jiddispjaċih dwar it-tentattiv tal-Ġappun li jiżgura t-tmiem tal-moratorju fuq il-kaċċa kummerċjali għall-balieni fil-laqgħat ta' Settembru 2018 tal-Kummissjoni Internazzjonali dwar il-Kaċċa għall-Balieni (IWC), u jappella għas-sospensjoni tal-kaċċa għall-balieni għal skopijiet xjentifiċi;

23.  Jenfasizza li l-Ġappun huwa t-tieni l-akbar suq tal-kożmetiċi fid-dinja; ifakkar li l-ittestjar tal-kożmetiċi fuq l-annimali u l-bejgħ ta' prodotti kożmetiċi impurtati ttestjati fuq l-annimali huma pprojbiti fl-UE; f'dan il-kuntest, iħeġġeġ lill-Partijiet jiskambjaw informazzjoni u jikkooperaw bil-għan li jintemm l-ittestjar tal-prodotti kożmetiċi fuq l-annimali fil-Ġappun;

24.  Jenfasizza l-importanza tal-preservazzjoni tad-diversità bijoloġika, u jħeġġeġ lill-Ġappun ineħħi r-riżervi tiegħu għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES);

25.  Jappella lill-parlamenti tal-Istati Membri jirrattifikaw il-ftehim b'mod rapidu u jimplimentaw il-ftehim provviżorju fis-setturi kollha;

o
o   o

26.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u lid-Diet Nazzjonali tal-Ġappun.

(1) ĠU L 216, 24.8.2018, p. 1.
(2) ĠU L 90, 6.4.2011, p. 2.
(3) ĠU C 443, 22.12.2017, p. 49.
(4) Testi adottati, P8_TA(2018)0506.


Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan (adeżjoni tal-Kroazja) ***
PDF 119kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))
P8_TA(2018)0508A8-0371/2018

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (07067/2015),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (07066/2015),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 100(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0189/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4), u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0371/2018),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan.


L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I
PDF 533kWORD 161k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))(1)
P8_TA(2018)0509A8-0401/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1
(1)  Huwa l-objettiv tal-Unjoni li ssaħħaħ il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha u tħeġġeġ il-kompetittività tagħha, inkluż fl-industrija tagħha, waqt li tippromwovi l-attivitajiet kollha ta' riċerka u innovazzjoni biex jinkisbu prijoritajiet strateġiċi ta' l-Unjoni, li fl-aħħar mill-aħħar għandhom l-għan li =jippromwovu l-paċi, il-valuri tal-Unjoni u l-benesseri tal-popli tagħha.
(1)  Huwa l-objettiv tal-Unjoni li ssaħħaħ l-eċċellenza xjentifika u l-bażijiet teknoloġiċi tagħha fejn ir-riċerkaturi, l-għarfien xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkulaw liberament u tħeġġeġ il-kompetittività tagħha, inkluż fl-industrija tagħha, biex issaħħaħ iż-Żona Ewropea tar-Riċerka, waqt li tippromwovi l-attivitajiet kollha ta' riċerka u innovazzjoni biex jinkisbu l-prijoritajiet u l-impenji strateġiċi tal-Unjoni, li fl-aħħar mill-aħħar għandhom l-għan li jippromwovu l-paċi, il-valuri tal-Unjoni u l-benesseri tal-popli tagħha;
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Biex jitwassal l-impatt xjentifiku, ekonomiku u soċjali fl-ilħuq ta' dan l-objettiv ġenerali, l-Unjoni għandha tinvesti fir-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta' Orizzont Ewropa - Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2021-2027 (il-"Programm") biex tappoġġa l-ħolqien u d-diffużjoni ta' teknoloġiji u għarfien ta' kwalità għolja, biex jissaħħaħ l-impatt tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp, l-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, biex tappoġġa l-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi fl-industrija u s-soċjetà ħalli tindirizza l-isfidi globali u tippromwovi l-kompetittività industrijali; trawwim tal-forom kollha ta' innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni rivoluzzjonarja, u ssaħħaħ l-iskjerament fis-suq tas-soluzzjonijiet innovattivi; u tottimizza t-twassil ta' tali investiment imsaħħaħ għal aktar impatt fi ħdan iż-Żona Ewropea tar-Riċerka.
(2)  Biex jitwassal l-impatt xjentifiku, ekonomiku u soċjali fl-ilħuq ta' dan l-objettiv ġenerali u jiġi mmassimizzat il-valur miżjud tal-UE tal-investimenti RŻI tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li tinvesti fir-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta' Orizzont Ewropa - Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2021-2027 (il-"Programm") biex tappoġġa l-ħolqien, id-diffużjoni u t-trasferiment ta' teknoloġiji u għarfien ta' kwalità għolja fl-Unjoni, biex jissaħħaħ l-impatt tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-indirizzar tal-isfidi globali inklużi l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-bidla fil-klima, u fl-iżvilupp, l-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, biex tappoġġa l-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi u sostenibbli fl-industrija u s-soċjetà tal-Unjoni ħalli toħloq impjiegi u ssaħħaħ it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività industrijali; Il-programm jenħtieġ li jrawwem il-forom kollha ta' innovazzjoni, isaħħaħ l-iskjerament fis-suq ta' soluzzjonijiet innovattivi u jottimizza t-twassil ta' investimenti.
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)
(2a)  Il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-ilħuq ta' mira globali ta' 3 % tal-PDG tal-Unjoni investiti fir-riċerka u l-iżvilupp, skont il-mira ewlenija tal-UE2020. L-ilħuq tal-mira se jirrikjedi li l-Istati Membri u s-settur privat jikkomplimentaw il-Programm mal-azzjonijiet ta' investiment imsaħħa tagħhom stess fir-riċerka, fl-iżvilupp u fl-innovazzjoni.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  Il-promozzjoni ta' attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni meqjusa bħala meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni għandha tqis il-prinċipju ta' innovazzjoni kif propost fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Mejju 2018 intitolata "Aġenda Ewropea għar-Riċerka u l-Innovazzjoni imġedda - l-opportunità tal-Ewropa li ssawwar il-ġejjieni tagħha" (COM(2018)306).
(3)  Il-promozzjoni ta' attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni meqjusa bħala meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni jenħtieġ li tqis il-prinċipju ta' innovazzjoni bħala xprunatur ewlieni sabiex l-assi sostanzjali tal-għarfien tal-UE jinbidlu b'mod aktar rapidu u aktar intensiv f'innovazzjonijiet.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  Ix-Xjenza Miftuħa, Innovazzjoni Miftuħa, Miftuħin għad-Dinja jikkostitwixxu prinċipji ġenerali, li jenħtieġjiżguraw l-eċċellenza u l-impatt tal-investiment tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn għandhom jiġu osservati fl-implimentazzjoni tal-Programm, b'mod partikolari għall-ippjanar strateġiku fir-rigward tal-pilastru ‘Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali”.
(4)  It-tkomplija ta' "Xjenza Miftuħa, Innovazzjoni Miftuħa, Miftuħin għad-Dinja" filwaqt li jiġu salvagwardjati l-interessi xjentifiċi u soċjoekonomiċi tal-Unjoni jenħtieġ li tiżgura l-eċċellenza u l-impatt tal-investiment tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni u ssaħħaħ il-kapaċità R&I tal-Istati Membri kollha. Dan jenħtieġ li jwassal għal implimentazzjoni bbilanċjata tal-Programm.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Ix-xjenza miftuħa, inkluż l-aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi u d-data ta' riċerka, għandha l-potenzjal li żżid il-kwalità, l-impatt u l-benefiċċji tax-xjenza u taċċellera l-avvanz tal-għarfien billi tagħmlu aktar affidabbli, aktar effiċjenti u preċiż, jinftiehem aħjar mis-soċjetà u li jwieġeb għall-isfidi tas-soċjetà. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-benefiċjarji jipprovdu aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi vvalutati mill-pari, id-data tar-riċerka, u riżultati tar-riċerka b'mod miftuħ u nondiskriminatorju, bla ħlas u kmieni kemm jista' jkun fil-proċess tat-tixrid, u li jippermettu l-użu u l-użu mill-ġdid l-aktar wiesa' possibbli li jistgħu jagħtu. Aktar enfasi jenħtieġ li b'mod partikulari jingħata lill-ġestjoni responsabbli tad-data tar-riċerka, li jenħtieġ li tikkonforma mal-prinċipji FAIR ta' 'Traċċabilità', 'Aċċessibilità', 'Interoperabilità' u 'Riutilizzabilità', notevolment permezz tal-integrazzjoni tal-Pjanijiet tal-Ġestjoni tad-Data. Fejn ikun xieraq, il-benefiċjarji għandhom jagħmlu użu mill-possibbiltajiet offruti mill-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa u jaderixxu ma' aktar prinċipji u prattiki tax-xjenza miftuħa.
(5)  Ix-xjenza miftuħa għandha l-potenzjal li żżid il-kwalità, l-impatt u l-benefiċċji tax-xjenza u taċċellera l-avvanz tal-għarfien billi tagħmlu aktar affidabbli, aktar effiċjenti u preċiż, jinftiehem aħjar mis-soċjetà u li jwieġeb għall-isfidi tas-soċjetà. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li l-benefiċjarji jipprovdu aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi vvalutati mill-pari, id-data tar-riċerka, u riżultati tar-riċerka b'mod miftuħ u nondiskriminatorju, bla ħlas u kmieni kemm jista' jkun fil-proċess tat-tixrid, u li jippermettu l-użu u l-użu mill-ġdid l-aktar wiesa' possibbli li jistgħu jagħtu. F'dak li għandu x'jaqsam mad-data tar-riċerka, il-prinċipju jenħtieġ li jkun "miftuħ kemm jista' jkun, magħluq kemm hu meħtieġ", sabiex b'hekk tiġi rikonoxxuta l-ħtieġa ta' reġimi ta' aċċess differenti minħabba l-interess soċjoekonomiku tal-Unjoni, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-protezzjoni tad-data personali u l-kunfidenzjalità, it-tħassib dwar is-sigurtà u interessi leġittimi oħra. Aktar enfasi jenħtieġ li tingħata lill-ġestjoni responsabbli tad-data tar-riċerka, li jenħtieġ li tikkonforma mal-prinċipji FAIR ta' 'Traċċabilità', 'Aċċessibilità', 'Interoperabilità' u 'Riutilizzabilità', notevolment permezz tal-integrazzjoni tal-Pjanijiet tal-Ġestjoni tad-Data. Fejn ikun xieraq, il-benefiċjarji għandhom jagħmlu użu mill-possibbiltajiet offruti mill-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa u mill-Infrastruttura Ewropea tad-Data u jaderixxu ma' aktar prinċipji u prattiki tax-xjenza miftuħa. L-aċċess miftuħ reċiproku jenħtieġ li jitħeġġeġ fil-ftehimiet ta' kooperazzjoni internazzjonali xjentifika u teknoloġika fil-ftehimiet ta' assoċjazzjoni rilevanti.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  Il-benefiċjarji tal-SMEs huma mħeġġa jagħmlu użu mill-istrumenti eżistenti bħall-Helpdesk għad-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali tal-SMEs li jappoġġja lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju tal-Unjoni Ewropea biex jipproteġu kif ukoll jinfurzaw id-drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali (IP) tagħhom permezz tal-għoti ta' informazzjoni u servizzi bla ħlas, fil-forma ta' pariri kunfidenzjali dwar il-proprjetà intellettwali u kwistjonijiet relatati, kif ukoll it-taħriġ, il-materjali u r-riżorsi online.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Il-konċepiment u d-disinn tal-Programm jenħtieġiwieġeb għall-ħtieġa tal-istabbiliment ta' massa kritika ta' attivitajiet appoġġjati, fl-Unjoni kollha u permezz ta' kooperazzjoni internazzjonali, skont l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU (SDGs). L-implimentazzjoni tal-programm għandha ssaħħaħ l-isforzi għall-kisba ta' dan l-għan.
(6)  It-tnissil u d-disinn tal-Programm jenħtieġ li jwieġbu għall-ħtieġa tal-istabbiliment ta' massa kritika ta' attivitajiet appoġġjati fl-Unjoni kollha u permezz ta' kooperazzjoni internazzjonali, filwaqt li jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-Istati Membri kollha fil-Programm, skont l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU u l-Ftehim ta' Pariġi. L-implimentazzjoni tal-programm jenħtieġ li ssaħħaħ l-isforzi għall-kisba ta' dan l-għan.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  L-attivitajiet appoġġati taħt dan il-Programm għandhom jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi u l-prijoritajiet tal-Unjoni, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-progress kontra dawk l-għanijiet u l-prijoritajiet u għall-iżvilupp ta' prijoritajiet ġodda jew riveduti.
(7)  L-attivitajiet appoġġjati taħt dan il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi, tal-prijoritajiet u tal-impenji tal-Unjoni u tal-Programm, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-progress kontra dawk l-għanijiet, il-prijoritajiet, l-impenji u għall-iżvilupp ta' prijoritajiet ġodda jew riveduti.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)   Il-Programm jenħtieġ li jfittex allinjament ma' pjanijiet direzzjonali u strateġiji ta' riċerka u innovazzjoni Ewropej li diġà jeżistu.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 8
(8)  Il-Programm jenħtieġiżomm approċċ bilanċjat bejn l-investiment minn isfel għal fuq (xprunat mill-investigaturi jew l-innovaturi) u minn fuq għal isfel (determinat skont prijoritajiet definiti strateġikament), skont in-natura tal-komunitajiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni li huma involuti, it-tipi u l-iskop tal-attivitajiet imwettqa u l-impatti li huma mfittxija. It-taħlita ta' dawn il-fatturi għandha tiddetermina l-għażla tal-approċċ għall-partijiet rispettivi tal-Programm, li lkoll jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-Programm.
(8)  Il-Programm jenħtieġ li jżomm approċċ bilanċjat bejn l-investiment minn isfel għal fuq (xprunat mill-investigaturi jew l-innovaturi) u minn fuq għal isfel (determinat skont prijoritajiet definiti strateġikament), skont in-natura tal-komunitajiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni li huma involuti madwar l-Unjoni, ir-rati ta' suċċess skont il-qasam ta' intervent, it-tipi u l-iskop tal-attivitajiet imwettqa, il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-impatti li huma mfittxija. It-taħlita ta' dawn il-fatturi jenħtieġ li tiddetermina l-għażla tal-approċċ għall-partijiet rispettivi tal-Programm, li lkoll jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-Programm.
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)
(8a)  Għadd ta' azzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni jenħtieġ li japplikaw loġika ta' Rotta Rapida lejn ir-Riċerka u l-Innovazzjoni fejn iż-żmien għall-għotja jenħtieġ li ma jaqbiżx is-6 xhur. Dan jenħtieġ li jippermetti aċċess minn isfel għal fuq aktar mgħaġġel għall-fondi għal konsorzji kollaborattivi żgħar li jkopru azzjonijiet minn riċerka fundamentali għall-applikazzjoni tas-suq.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 8b (ġdida)
(8b)  Il-Programm jenħtieġ li jappoġġja l-istadji kollha ta' riċerka u ta' innovazzjoni speċjalment fi ħdan proġetti kollaborattivi. Ir-riċerka fundamentali hija assi essenzjali u kundizzjoni importanti biex tiżdied il-kapaċità tal-Unjoni li tattira l-aqwa xjenzati sabiex issir ċentru globali ta' eċċellenza. Jenħtieġ li jiġi żgurat il-bilanċ bejn ir-riċerka bażika u r-riċerka applikata. Flimkien mal-innovazzjoni, dan se jappoġġja l-kompetittività ekonomika, it-tkabbir u l-impjiegi tal-Unjoni.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 8c (ġdida)
(8c)  Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt ta' Orizzont Ewropa, jenħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni partikolari lill-approċċi multidixxipplinari, interdixxipplinari u transdixxipplinari bħala elementi neċessarji għall-progress xjentifiku ewlieni.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 8d (ġdida)
(8d)  L-interazzjoni mas-soċjetà għandha titrawwem permezz ta' riċerka u innovazzjoni responsabbli bħala element trasversali li jfittex li jibni kooperazzjoni effettiva bejn ix-xjenza u s-soċjetà. Dan jippermetti lill-atturi kollha tas-soċjetà (ir-riċerkaturi, iċ-ċittadini, dawk li jfasslu l-politika, in-negozji, l-organizzazzjonijiet tat-tielet settur eċċ.) biex jaħdmu flimkien matul il-proċess kollu tar-riċerka u l-innovazzjoni sabiex kemm il-proċess kif ukoll l-eżiti tiegħu jiġu allinjati aħjar mal-valuri, il-ħtiġijiet u l-aspettattivi tas-soċjetà Ewropea.
Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 9
(9)  L-attivitajiet ta' riċerka mwettqa taħt il-pilastru "Xjenza Miftuħa" għandhom jiġu determinati skont il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet tax-xjenza. L-aġenda tar-riċerka jenħtieġ li tiġi stabbilita f'kollegament mill-qrib mal-komunità xjentifika. Ir-riċerka jenħtieġ li tiġi ffinanzjata fuq il-bażi tal-eċċellenza.
(9)  Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' riċerka mwettqa taħt il-pilastru "Xjenza Eċċellenti u Miftuħa" jiġu determinati skont il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet tax-xjenza. L-aġenda tar-riċerka jenħtieġ li tiġi stabbilita f'kollegament mill-qrib mal-komunità xjentifika u tinkludi enfasi fuq l-attirazzjoni ta' talenti ġodda fil-qasam tar-R&I, u riċerkaturi żgħażagħ filwaqt li ssaħħaħ iż-ŻER u tevita l-eżodu tal-imħuħ. Ir-riċerka jenħtieġ li tiġi ffinanzjata fuq il-bażi tal-eċċellenza.
Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 10
(10)  Il-pilastru "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali" huwa stabbilit permezz ta' clusters ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, li jimmassimizzaw l-integrazzjoni tal-oqsma ta' ħidma rispettivi filwaqt li jiżguraw livelli għoljin u sostenibbli ta' impatt fir-rigward tar-riżorsi li jintefqu. Dan se jinkoraġġixxi kollaborazzjoni transdixxiplinarja, transettorjali, transpolitika u transkonfinali fit-twettiq tal-SDGs tan-NU u l-kompetittività tal-industriji tal-Unjoni fihom.
(10)  Il-pilastru "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea" jenħtieġ li jiġi stabbilit permezz ta' clusters ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, li jimmassimizzaw l-integrazzjoni tal-oqsma ta' ħidma rispettivi filwaqt li jiżguraw livelli għoljin u sostenibbli ta' impatt għall-Unjoni fir-rigward tar-riżorsi li jintefqu. Dan se jinkoraġġixxi kollaborazzjoni transdixxiplinarja, transettorjali, transpolitika u transfruntiera fit-twettiq tal-SDGs tan-NU u tal-impenji tal-Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi u fejn ikun meħtieġ jindirizza l-isfidi soċjetali u l-kompetittività tal-industriji tal-Unjoni fihom. L-attivitajiet taħt dan il-pilastru jenħtieġ li jkopru l-firxa sħiħa tal-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni inklużi r-R&Ż, il-pilotar, id-dimostrazzjoni, u l-appoġġ għall-akkwist pubbliku, ir-riċerka normattiva minn qabel u l-iffissar ta' standards, u l-introduzzjoni fis-suq ta' innovazzjonijiet sabiex jiġi żgurat li l-Ewropa tibqa' fuq quddiem nett fir-riċerka fi prijoritajiet iddefiniti b'mod strateġiku.
Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 11
(11)  L-involviment sħiħ tal-industrija fil-Programm, fil-livelli kollha, minn intraprendituri individwali u minn impriżi żgħar u ta' daqs medju sa intrapriżi ta' skala kbira, jenħtieġ li jikkostitwixxi wieħed mill-mezzi ewlenin li permezz tagħhom jiġu mwettqa l-għanijiet tal-Programm, b'mod speċifiku lejn il-ħolqien ta' tkabbir u impjiegi sostenibbli. L-industrija jenħtieġli tikkontribwixxi perspettivi u prijoritajiet stabbiliti permezz tal-proċess ta' ppjanar strateġiku li jenħtieġjappoġġja l-iżvilupp ta' programmi ta' ħidma. Dan l-impenn mill-industrija jenħtieġparteċipazzjoni fl-azzjonijiet appoġġati f’livelli mill-inqas paragunabbli ma' dawk taħt il-qafas preċedenti tal-programm Orizzont 2020 stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“Orizzont 2020”).
(11)  L-involviment sħiħ u f'waqtu tal-industrija fil-Programm, fil-livelli kollha minn intraprendituri individwali u impriżi żgħar u ta' daqs medju sa intrapriżi ta' skala kbira, jenħtieġ li jkompli, b'mod speċifiku lejn il-ħolqien ta' tkabbir u impjiegi sostenibbli fl-Ewropa, filwaqt li tissaħħaħ il-kooperazzjoni privata-pubblika u jittejjeb l-investimenti fir-R&I mis-settur privat.
__________________
13
Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
(11a)   Jenħtieġ li konsultazzjonijiet bejn diversi partijiet ikkonċernati, inklużi s-soċjetà ċivili u l-industrija, jikkontribwixxu għall-perspettivi u l-prijoritajiet stabbiliti permezz tal-proċess tal-ippjanar strateġiku. Dan jenħtieġ li jirriżulta fi pjanijiet strateġiċi tal-R&I adottati permezz ta' atti delegati. Imbagħad dawk il-pjanijiet strateġiċi jenħtieġ li jiġu implimentati permezz tal-iżvilupp ta' programmi ta' ħidma.
Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 12
(12)  Huwa importanti li l-industrija tiġi appoġġjata biex tibqa' jew issir mexxejja fid-dinja fl-innovazzjoni, id-diġitazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni, notevolment permezz tal-investimenti fit-teknoloġiji abilitanti ewlenin li se jsostnu n-negozju fil-ġejjieni. L-azzjonijiet tal-Programm għandhom jintużaw biex jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' falliment fis-swieq jew investiment subottimali, b'mod proporzjonat, bla ma jiġu ddupplikati jew imrassa ’l barra l-finanzjamenti privati u jkollhom valur miżjud Ewropew ċar. Dan se jiżgura l-konsistenza bejn l-azzjonijiet tal-programma u r-regoli tal-għajnuna mill-Istat tal-UE, biex jiġu evitati distorzjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq intern.
(12)  Huwa importanti li l-industrija tal-Unjoni tiġi appoġġjata biex tibqa' jew issir mexxejja fid-dinja fl-innovazzjoni, id-diġitazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni, notevolment permezz tal-investimenti fit-teknoloġiji abilitanti ewlenin li se jsostnu n-negozju fil-ġejjieni. It-teknoloġiji Abilitanti Essenzjali (KETs) huma mistennija li jkollhom rwol ċentrali fl-"Isfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali Ewropea" tal-Pilastru II u jenħtieġ li jkomplu jiġu konnessi mal-Inizjattivi Ewlenin tat-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti (FET) sabiex il-proġetti ta' riċerka jkunu jistgħu jkopru l-katina tal-innovazzjoni kollha kemm hi. L-azzjonijiet tal-Programm jenħtieġ li jirriflettu l-Istrateġija tal-Politika Industrijali tal-Unjoni sabiex jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' falliment fis-swieq jew investiment subottimali, isaħħu l-investimenti b'mod proporzjonat u trasparenti, bla ma jiġu ddupplikati jew imrassa 'l barra l-finanzjamenti privati u jkollhom valur miżjud Ewropew ċar u redditu pubbliku fuq l-investimenti. Dan se jiżgura l-konsistenza bejn l-azzjonijiet tal-programma u r-regoli tal-għajnuna mill-Istat tal-UE fis-settur tal-RŻI, biex jiġu evitati distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq intern.
Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  L-SMEs jikkostitwixxu sors sinifikanti ta' innovazzjoni u tkabbir fl-Ewropa. Għalhekk, fl-Orizzont Ewropa hemm bżonn ta' parteċipazzjoni b'saħħitha mill-SMEs, kif iddefinit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE. Abbażi tal-aħjar prattiki minn Orizzont 2020, Orizzont Ewropa jenħtieġ li jkompli jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-Programm Qafas b'mod integrat. Jenħtieġ li jiġu previsti miżuri u dispożizzjonijiet baġitarji adegwati, inkluża l-implimentazzjoni ta' strument għall-SMEs li jimxi kompletament minn isfel għal fuq li jwettaq innovazzjoni inkrementali, b'sejħiet miftuħa ddedikati matul l-istadji differenti taċ-ċiklu tal-innovazzjoni.
Emenda 22
Proposta għal regolament
Premessa 13
(13)  Il-programm għandu jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni b'mod integrat, filwaqt li jirrispetta d-dispożizzjonijiet rilevanti kollha tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Il-kunċett tar-riċerka, inkluż l-iżvilupp sperimentali jenħtieġjintuża skont il-Manwal ta' Frascati żviluppat mill-OECD, filwaqt li l-kunċett tal-innovazzjoni jenħtieġjintuża skont il-Manwal ta' Oslo żviluppat mill-OECD u mill-EUROSTAT, b’segwiment ta' approċċ wiesa’ li jkopri l-innovazzjoni soċjali. Id-definizzjonijiet tal-OECD rigward it-Technological Readiness Level (TRL) jenħtieġli jkomplu, bħal fil-Programm Qafas Orizzont 2020 preċedenti, u għandhom jitqiesu fil-klassifikazzjoni tar-riċerka teknoloġika, l-iżvilupp tal-prodotti u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni, u d-definizzjoni ta' tipi ta' azzjoni disponibbli f’sejħiet għal proposti. Fil-prinċipju, l-għotjiet ma għandhomx jingħataw għal azzjonijiet li fihom l-attivitajiet jaqbżu lil TRL 8. Il-programm ta' ħidma għal sejħa partikolari taħt il-pilastru "Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali" jista' jippermetti għotjiet għal validazzjoni ta' prodotti u replikazzjoni fis-suq fuq skala kbira.
(13)  Il-programm jenħtieġ li jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni b'mod integrat, filwaqt li jirrispetta d-dispożizzjonijiet rilevanti kollha tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Il-kunċett tar-riċerka, inkluż l-iżvilupp sperimentali jenħtieġ li jintuża skont il-Manwal ta' Frascati żviluppat mill-OECD, filwaqt li l-kunċett tal-innovazzjoni jenħtieġ li jintuża skont il-Manwal ta' Oslo żviluppat mill-OECD u mill-EUROSTAT, b'segwiment ta' approċċ wiesa' li jkopri l-innovazzjoni soċjali, id-disinn u l-kreattività. Id-definizzjonijiet tal-OECD rigward it-Technological Readiness Level (TRL) jenħtieġ li jitqiesu fil-klassifikazzjoni tar-riċerka teknoloġika, l-iżvilupp tal-prodotti u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni. Il-programm ta' ħidma għal sejħa partikolari taħt il-pilastru "Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali" jista' jippermetti għotjiet għal validazzjoni ta' prodotti u replikazzjoni fis-suq fuq skala kbira.
Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 14
(14)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni interim ta' Orizzont 2020 (COM(2018)0002 final) pprovdiet sett ta' rakkomandazzjonijiet għal dan il-Programm, inklużi r-Regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid, li jibnu fuq il-lezzjonijiet meħuda mill-Programm preċedenti kif ukoll mill-kontribut tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-partijiet ikkonċernati. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet jinkludu li jsir aktar investiment b'mod ambizzjuż sabiex jilħaq il-massa kritika u jiġi mmassimizzat l-impatt; biex jingħata appoġġ lill-innovazzjoni rivoluzzjonarja; biex tingħata prijorità lill-investimenti tal-Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) f'oqsma ta' valur miżjud għoli, notevolment permezz ta' orjentazzjoni tal-missjonijiet, l-involviment taċ-ċittadini u komunikazzjoni wiesgħa; biex jiġi rrazzjonalizzat ix-xenarju tal-finanzjament tal-Unjoni, inkluż billi jiġu ssimplifikati l-firxa ta' inizjattivi ta' sħubija u l-iskemi ta' kofinanzjament; l-iżvilupp ta' aktar sinerġiji konkreti bejn strumenti differenti ta' finanzjament mill-Unjoni, b'mod partikolari bil-għan li jgħinu biex jiġi mmobilizzat il-potenzjal mhux sfruttat biżżejjed tar-R&I madwar l-Unjoni; biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali u tissaħħaħ it-trasparenza għas-sehem ta' pajjiżi terzi; u tkompli s-simplifikazzjoni bbażata fuq l-esperjenzi tal-implimentazzjoni minn Orizzont 2020.
(14)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni interim ta' Orizzont 2020 (COM(2018)0002 final) u r-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 fid-dawl tal-evalwazzjoni interim tiegħu u tal-proposta għad-9 Programm Qafas (2016/2147(INI)) ipprovdew sett ta' rakkomandazzjonijiet għal dan il-Programm, inklużi r-Regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid, li jibnu fuq il-lezzjonijiet meħuda mill-Programm preċedenti kif ukoll mill-kontribut tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-partijiet ikkonċernati. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet jinkludu li jsir aktar investiment b'mod ambizzjuż sabiex jilħaq il-massa kritika u jiġi mmassimizzat l-impatt; biex jingħata appoġġ lill-innovazzjoni rivoluzzjonarja; biex tingħata prijorità lill-investimenti tal-Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) f'oqsma ta' valur miżjud għoli, notevolment permezz ta' orjentazzjoni tal-missjonijiet, l-involviment sħiħ, konxju u fil-pront taċ-ċittadini u komunikazzjoni wiesgħa; biex jiġi rrazzjonalizzat ix-xenarju tal-finanzjament tal-Unjoni sabiex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tar-R&I tal-Istati Membri kollha, inkluż billi jiġu ssimplifikati l-firxa ta' inizjattivi ta' sħubija u l-iskemi ta' kofinanzjament; l-iżvilupp ta' aktar sinerġiji konkreti bejn strumenti differenti ta' finanzjament mill-Unjoni, b'mod partikolari bil-għan li jgħinu biex jiġi mmobilizzat il-potenzjal mhux sfruttat biżżejjed tar-R&I madwar l-Unjoni; biex jiġu involuti aħjar l-infrastrutturi tar-riċerka ffinanzjati mill-UE - speċjalment mill-FEŻR - fil-proġetti tal-Programm, biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali u tissaħħaħ it-trasparenza għas-sehem ta' pajjiżi terzi filwaqt li jiġu ssalvagwardjati l-interess tal-Unjoni u t-twessigħ tal-parteċipazzjoni tal-Istati Membri kollha fil-Programm; u tkompli s-simplifikazzjoni bbażata fuq l-esperjenzi tal-implimentazzjoni minn Orizzont 2020.
Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 15
(15)  Il-programm għandu jfittex sinerġiji ma' programmi oħrajn tal-Unjoni, mit-tfassil tagħhom u l-ippjanar strateġiku, sal-għażla, it-tmexxija, il-komunikazzjoni, it-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati, il-monitoraġġ, l-awditjar u l-governanza tal-proġetti. Bil-ħsieb li jiġu evitati s-sovrapożizzjonijiet u d-dupplikazzjoni u jiżdied l-effett ta' lieva tal-finanzjament tal-Unjoni, jistgħu jseħħu trasferimenti minn programmi oħrajn tal-Unjoni lejn attivitajiet ta' Orizzont Ewropa. F'tali każijiet, dawn isegwu r-regoli ta' Orizzont Ewropa.
(15)  Il-politika ta' koeżjoni jenħtieġ li tkompli tikkontribwixxi għar-riċerka u l-innovazzjoni. Għalhekk, jeħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-koordinazzjoni u lill-komplementarjetà bejn iż-żewġ politiki tal-Unjoni. Il-programm jenħtieġ li jfittex allinjament tar-regoli u s-sinerġiji ma' programmi oħrajn tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament, mit-tfassil tagħhom u l-ippjanar strateġiku, sal-għażla, it-tmexxija, il-komunikazzjoni, it-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati, il-monitoraġġ, l-awditjar u l-governanza tal-proġetti. Bil-ħsieb li jiġu evitati s-sovrapożizzjonijiet u d-dupplikazzjoni u jiżdied l-effett ta' lieva tal-finanzjament tal-Unjoni, kif ukoll jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-applikanti u għall-benefiċjarji, it-tipi kollha ta' sinerġiji jenħtieġ li jsegwu l-prinċipju "azzjoni waħda ssegwi sett ta' regoli wieħed":
—  trasferimenti minn programmi oħra tal-Unjoni inkluż il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), għal attivitajiet ta’ Orizzont Ewropa jistgħu jsiru fuq bażi volontarja . F'tali każijiet, dawn se jsegwu r-regoli ta' Orizzont Ewropa, iżda se jintużaw biss għall-benefiċċju tal-Istat Membru jew l-awtorità maniġerjali, skont kif ikun rilevanti, li jiddeċiedi li jagħmel it-trasferiment.
—  kofinanzjament ta' azzjoni minn Orizzont Ewropa u programm ieħor tal-Unjoni jista' jiġi previst ukoll filwaqt li ma jaqbiżx il-kostijiet eleġibbli totali tal-azzjoni. F'tali każijiet, għandhom japplikaw biss ir-regoli ta' Orizzont Ewropa u jenħtieġ li jiġu evitati l-awditi doppji;
—  Siġilli ta' Eċċellenza jenħtieġ li jingħataw awtomatikament lill-proposti kollha li jkunu qabżu l-limitu ta' "eċċellenza" fl-Orizzont Ewropa iżda li ma jistgħux jiġu ffinanzjati minħabba restrizzjonijiet baġitarji. F'tali każijiet, jenħtieġ li japplikaw ir-regoli tal-Fond li jipprovdi appoġġ bl-eċċezzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat.
Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 16
(16)  Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni u l-iżjed kontribut effettiv lejn l-objettivi ta' politika tal-Unjoni, il-Programm għandu jidħol fi Sħubiji Ewropej ma' msieħba tas-settur pubbliku u/jew privat. Dawn jinkludu l-industrija, l-organizzazzjonijiet ta' riċerka, korpi b'missjoni ta' servizz pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali, u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bħalma huma fondazzjonijiet li jappoġġaw u/jew iwettqu r-riċerka u l-innovazzjoni, sakemm l-impatti mixtieqa jistgħu jinkisbu b'mod aktar effettiv fi sħubija milli mill-Unjoni waħedha.
(16)  Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni u l-iżjed kontribut effettiv lejn l-objettivi u l-impenji ta' politika tal-Unjoni, il-Programm għandu jidħol fi Sħubiji Ewropej ma' msieħba privati u/jew tas-settur pubbliku, fuq il-bażi tal-eżitu tal-Ippjanar Strateġiku. Dawn jinkludu l-partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati fil-qasam tar-riċerka u tal-innovazzjoni, ċentri ta' kompetenza, inkubaturi tan-negozju, parks tax-xjenza u tat-teknoloġija, korpi b'missjoni ta' servizz pubbliku, fondazzjonijiet u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ekosistemi tal-innovazzjoni reġjonali, fejn ikun xieraq, li jappoġġaw u/jew iwettqu r-riċerka u l-innovazzjoni, sakemm l-impatti mixtieqa jistgħu jinkisbu b'mod aktar effettiv fi sħubija milli mill-Unjoni waħedha.
Emenda 26
Proposta għal regolament
Premessa 17
(17)  Il-Programm jenħtieġisaħħaħ il-kooperazzojni bejn is-Sħubiji Ewropej u l-imsieħba mis-settur privat u/jew pubbliku fil-livell internazzjonali inkluż permezz tal-konġunzjoni ta'/ programmi tar-riċerka u innovazzjoni u investiment transkonfinali fir-riċerka u innovazzjoni li jġibu benefiċċji reċiproki lin-nies u n-negozji filwaqt li jiżguraw li l-UE tista' tiddefendi l-interessi tagħha f’oqsma strateġiċi.
(17)  Il-Programm jenħtieġ li jsaħħaħ il-kooperazzojni bejn is-Sħubiji Ewropej u l-imsieħba mis-settur privat u/jew pubbliku fil-livell internazzjonali inkluż permezz tal-konġunzjoni ta'/ programmi tar-riċerka u innovazzjoni u investiment transkonfinali fir-riċerka u innovazzjoni li jġibu benefiċċji reċiproki lin-nies u n-negozji filwaqt li jiżguraw li l-Unjoni tista' tiddefendi l-interessi tagħha.
__________________
__________________
14 Ara eż. l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament li jistabbilixxi qafas ta' skrinjar għall-Investiment Dirett Barrani fl-UE, COM(2017)0487.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
(17a)  L-FET Ewlenin taw prova li huma strument effettivi u effiċjenti, filwaqt li joffru benefiċċji lis-soċjetà bi sforz konġunt u kkoordinat mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha, u l-FET ewlenin eżistenti li taw prova tal-benefiċċji tagħhom jenħtieġ li jibqgħu jiġu appoġġjati.
Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 18
(18)  Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) jenħtieġ li jkompli jipprovdi lill-politiki tal-UE b'appoġġ indipendenti ta' evidenza xjentifika u appoġġ tekniku matul iċ-ċiklu ta' politika kollu. L-azzjonijiet diretti tal-JRC għandhom ikunu implimentati b'mod flessibbli, effiċjenti u trasparenti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġiet rilevanti tal-utenti tal-JRC u l-ħtiġijiet tal-politiki tal-Unjoni, u billi tiġi żgurata l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-JRC għandu jkompli jiġġenera riżorsi addizzjonali
(18)  Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) jenħtieġ li jkompli jipprovdi lill-politiki tal-UE b'appoġġ indipendenti ta' evidenza xjentifika u appoġġ tekniku matul iċ-ċiklu ta' politika kollu. L-azzjonijiet diretti tal-JRC jenħtieġ li jkunu implimentati b'mod flessibbli, effiċjenti u trasparenti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġiet rilevanti tal-utenti tal-JRC, ir-restrizzjonijiet baġitarji u l-ħtiġijiet tal-politiki tal-Unjoni, u billi tiġi żgurata l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-JRC jenħtieġ li jkompli jiġġenera riżorsi addizzjonali
Emenda 29
Proposta għal regolament
Premessa 19
(19)  Il-pilastru "Innovazzjoni Miftuħa" jenħtieġ li jistabbilixxi sensiela ta' miżuri għal appoġġ integrat għall-ħtiġijiet tal-intraprendituri u l-intraprenditorija bl-għan tat-twettiq u t-tħaffif tal-innovazzjoni rivoluzzjonarja għat-tkabbir mgħaġġel tas-suq. Jenħtieġ li dan jattira kumpaniji innovattivi b'potenzjal ta' espansjoni fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni u joffri għotjiet veloċi, flessibbli u ta' koinvestimenti, inkluż ma' investituri privati. Dawn l-objettivi jenħtieġjiġu segwiti permezz tal-ħolqien ta' Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC). Dan il-Pilastru jenħtieġjappoġġa wkoll l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-ekosistemi ta' innovazzjoni Ewropea b'mod ġenerali, b'mod partikolari permezz ta' kofinanzjament ta' sħubiji ma' atturi nazzjonali u reġjonali ta' appoġġ għall-innovazzjoni.
(19)  Il-pilastru "Ewropa Innovattiva" jenħtieġ li jistabbilixxi sensiela ta' miżuri għal appoġġ integrat għall-ħtiġijiet tal-intraprendituri u l-intraprenditorija mmexxija mir-riċerka bl-għan tat-twettiq u t-tħaffif tal-innovazzjoni rivoluzzjonarja għat-tkabbir mgħaġġel tas-suq kif ukoll tal-promozzjoni tal-awtonomija teknoloġika tal-Unjoni f'oqsma strateġiċi. Jenħtieġ li dan jattira kumpaniji innovattivi, inklużi SMEs u negozji ġodda, b'potenzjal ta' espansjoni fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni u joffri għotjiet veloċi, flessibbli u ta' koinvestimenti, inkluż ma' investituri privati. Dawn l-objettivi jenħtieġ li jiġu segwiti permezz tal-ħolqien ta' Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC). Dan il-Pilastru jenħtieġ li jappoġġa wkoll l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-Iskema ta' Innovazzjoni Reġjonali tal-EIT u l-ekosistemi ta' innovazzjoni Ewropea b'mod ġenerali, fl-Unjoni kollha, b'mod partikolari permezz ta' kofinanzjament ta' sħubiji ma' atturi nazzjonali u reġjonali, kemm pubbliċi kif ukoll privati, ta' appoġġ għall-innovazzjoni.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Premessa 20
(20)  L-għanijiet tal-politika ta' dan il-Programm se jiġu indirizzati wkoll permezz tal-instrumenti finanzjarji u garanzija baġitarja skont tieqa ta' politika tal-Fond InvestEU. L-appoġġ finanzjarju jenħtieġjintuża biex jindirizza n-nuqqasijiet fis-suq u sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, b'mod proporzjonali u l-azzjonijiet jenħtieġli ma jiddupplikawx jew irossu ’l barra l-finanzjament privat jew iservu ta' distorzjoni għall-kompetizzjoni fis-Suq Intern. L-azzjonijiet jenħtieġikollhom valur miżjud Ewropew ċar.
(20)  Sabiex tiġi indirizzata l-ħtieġa li jiġi appoġġjat l-investiment fl-attivitajiet ta' riskju ogħla u mhux lineari bħar-riċerka u l-innovazzjoni, huwa essenzjali li Orizzont Ewropa, b'mod partikolari l-EIC kif ukoll l-EIT bil-KICs tiegħu, jaħdem f'sinerġija mal-prodotti finanzjarji li għandhom jintużaw skont InvestEU. F'dan ir-rigward, l-esperjenza li tkun inkisbet mill-istrumenti finanzjarji użati skont Orizzont 2020 bħal InnovFin u l-garanzija ta' self għall-SMEs, jenħtieġ li sservi bħala bażi b'saħħitha biex jingħata dan l-appoġġ immirat. L-EIC jenħtieġ li jiżviluppa intelligence strateġika u attivitajiet ta' evalwazzjoni f'ħin reali sabiex jimmaniġġjaw u jikkoordinaw fi żmien xieraq id-diversi attivitajiet tiegħu
Emenda 31
Proposta għal regolament
Premessa 21
(21)  L-EIC permezz tal-istrumenti tiegħu – Pathfinder u Accelerator –jenħtieġ jimmira lejn l-identifikazzjoni, l-iżvilupp u l-iskjerament tas-suq tal-innovazzjonijiet u jappoġġa l-iżvilupp rapidu tagħhom biex javvanzaw lejn il-livelli tal-UE u internazzjonali. Permezz ta' appoġġ koerenti u simplifikat għall-innovazzjoni rivoluzzjonarja, l-EIC għandha timla l-vojt attwali fl-appoġġ pubbliku u l-investiment privat għal innovazzjoni rivoluzzjonarja. L-istrumenti tal-EIC jappellaw għal elementi tal-ġestjoni u ġuridiċi apposta biex jirriflettu l-għanijiet speċifiċi tagħha, b'mod partikolari, l-attivitajiet ta' skjerament tas-suq.
imħassar
Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 22
(22)  Permezz ta' finanzjament imħallat mill-EIC, Accelerator mistenni jxejjen il-"wied tal-mewt" bejn ir-riċerka, il-prekummerċjalizzazzjoni tal-massa u t-tkabbir tal-kumpaniji. b'mod partikolari, Accelerator mistenni jipprovdi appoġġ lil operazzjonijiet li jippreżentaw tali riskji teknoloġiċi jew tas-suq li m'humiex ikkunsidrati bħala bankabbli u ma jkunux jistgħu jillevaw investimenti sinifikanti mis-suq, u b'hekk jikkumplimenta l-programm InvestEU stabbilit bir-Regolament …15 ..
(22)  Permezz ta' finanzjament imħallat mill-EIC, Accelerator tal-EIC mistenni jxejjen il-"wied tal-mewt" bejn ir-riċerka, il-prekummerċjalizzazzjoni tal-massa u t-tkabbir tal-kumpaniji. b'mod partikolari, Accelerator mistenni jipprovdi appoġġ lil operazzjonijiet li jippreżentaw tali riskji teknoloġiċi jew tas-suq li m'humiex ikkunsidrati bħala bankabbli u ma jkunux jistgħu jillevaw investimenti sinifikanti mis-suq, u b'hekk jikkumplimenta l-programm InvestEU stabbilit bir-Regolament …15 ..
__________________
__________________
15
15 ...
Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 23
(23)  L-EIT, primarjament permezz tal-Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni (KICs) tiegħu jenħtieġjimmira li jsaħħaħ l-ekosistemi tal-innovazzjoni li jindirizzaw l-isfidi globali, billi tittrawwem l-integrazzjoni tan-negozju, ir-riċerka, l-edukazzjoni ogħla u l-intraprenditorija. L-EIT jenħtieġ li jippromwovi l-innovazzjoni fl-attivitajiet tiegħu u jenħtieġ li jappoġġja l-integrazzjoni tal-edukazzjoni ogħla fl-ekosistema tal-innovazzjoni, b'mod partikulari billi: jistimula l-edukazzjoni imprenditorjali, jippromwovi kollaborazzjonijiet mhux dixxiplinari qawwija bejn l-industrija u l-komunità akkademika; u jidentifika kwalifiki prospettivi għall-innovaturi tal-futur biex jindirizzaw l-isfidi globali, li jinkludu kwalifiki diġitali avvanzati u ta' innovazzjoni. L-iskemi ta' appoġġ ipprovduti mill-IET jenħtieġli jibbenefikaw lill-benefiċjarji tal-EIC, filwaqt li negozji ġodda li ħerġin mill-KICs tal-EIT jenħtieġikollhom aċċess għall-azzjonijiet tal-EIC. Filwaqt li l-enfasi tal-EIT fuq l-ekosistemi tal-innovazzjoni mistennija jagħmluha b'mod naturali idoena fi ħdan il-pilastru "Innovazzjoni Miftuħa", l-ippjanar tal-KICs tagħha għandhom ikunu allinjati permezz tal-proċess ta' ppjanar strateġiku mal-pilastru "Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali".
(23)  L-EIT, primarjament permezz tal-Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni (KICs) tiegħu u l-Iskema ta' Innovazzjoni Reġjonali tal-EIT, jenħtieġ li jimmira li jsaħħaħ l-ekosistemi tal-innovazzjoni għall-iżvilupp ta' kapaċità ġenerali tal-Unjoni għall-innovazzjoni li jindirizzaw l-isfidi globali, billi titrawwem l-integrazzjoni tan-negozju, ir-riċerka, l-edukazzjoni ogħla u l-intraprenditorija. F'konformità mal-att tat-twaqqif tiegħu, mar-Regolament tal-EIT1a u mal-Aġenda tal-Innovazzjoni Strateġika tal-EIT1b, l-EIT jenħtieġ li jippromwovi l-innovazzjoni fl-attivitajiet tiegħu u jenħtieġ li jappoġġja l-integrazzjoni tal-edukazzjoni ogħla fl-ekosistema tal-innovazzjoni, b'mod partikulari billi: jistimula l-edukazzjoni imprenditorjali, jippromwovi kollaborazzjonijiet mhux dixxiplinari qawwija bejn l-industrija u l-komunità akkademika; u jidentifika kwalifiki prospettivi għall-innovaturi tal-futur biex jindirizzaw l-isfidi globali, li jinkludu kwalifiki diġitali avvanzati u ta' innovazzjoni. L-iskemi ta' appoġġ ipprovduti mill-EIT jenħtieġ li jibbenefikaw lill-benefiċjarji tal-EIC, filwaqt li negozji ġodda li ħerġin mill-KICs tal-EIT jenħtieġ li jkollhom aċċess rapidu għall-azzjonijiet tal-EIC. Filwaqt li l-enfasi tal-EIT fuq l-ekosistemi tal-innovazzjoni mistennija jenħtieġ li tagħmlu b'mod naturali idoneu fi ħdan il-pilastru "Ewropa Innovattiva", dan jenħtieġ li jappoġġja wkoll lill-pilastri l-oħra kollha kif xieraq u l-ippjanar tal-KICs tiegħu jenħtieġ li jkun allinjat permezz tal-proċess ta' ppjanar strateġiku mal-pilastru "Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali". Duplikazzjoni bejn KICs u strumenti oħra fl-istess qasam, b'mod partikolari Sħubiji oħra, jenħtieġ li jiġu evitati.
__________________
1a Regolament (KE) Nru 294/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 1), kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 1292/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 174).
1b Ir-Regolament (UE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Premessa 24
(24)  L-iżgurar u ż-żamma ta' kondizzjonijiet indaqs għal kumpaniji li jikkompetu f'suq partikolari hija rekwiżit ewlieni ħalli l-innovazzjoni rivoluzzjonarja u disruptiva jimxu ’l quddiem, u b'hekk b'mod partikolari l-innovaturi żgħar u ta' daqs medju jaħsdu l-benefiċċji tal-investiment tagħhom u jieħdu sehem mis-suq.
(24)  L-iżgurar u ż-żamma ta' kondizzjonijiet indaqs għal kumpaniji li jikkompetu f'suq partikolari hija rekwiżit ewlieni ħalli l-innovazzjoni rivoluzzjonarja u disruptiva jimxu ’l quddiem, u b'hekk b'mod partikolari l-innovaturi żgħar u ta' daqs medju jaħsdu l-benefiċċji tal-investiment tagħhom u jieħdu sehem mis-suq. B'mod simili, ċertu grad ta' ftuħ fl-iskala tal-innovazzjoni ta' azzjonijiet iffinanzjati – li jindirizzaw netwerk kbir ta' benefiċjarji – jista' jikkontribwixxi b'mod sostanzjali għall-bini tal-kapaċità tal-SMEs, peress li jipprovdilhom il-mezzi meħtieġa biex jattiraw l-investimenti u biex jirnexxu.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Premessa 25
(25)  Il-programm għandu jippromwovi u jintegra l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali u inizjattivi bbażati fuq interess komuni, benefiċċju reċiproku u impenji globali għall-implimentazzjoni tal-SDGs tan-NU. Il-kooperazzjoni internazzjonali għandha timmira li ssaħħaħ l-eċċellenza tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni, l-attrazzjoni u l-kompetittività ekonomika u industrijali tal-Unjoni, biex jiġu indirizzati l-isfidi globali tas-soċjetà, kif inkorporati fl-SDGs tan-NU, u biex jingħata appoġġ għall-politiki esterni tal-Unjoni. Jenħtieġ li jiġi segwit approċċ ta' ftuħ ġenerali għall-parteċipazzjoni internazzjonali u azzjonijiet ta' kooperazzjoni internazzjonali mmirata, inkluż permezz ta' eliġibbiltà xierqa għall-finanzjament ta' entitajiet stabbiliti fil-pajjiżi bi dħul minn baxx sa medju. Fl-istess waqt, jenħtieġli tiġi promossa l-assoċjazzjoni ta' pajjiżi terzi mal-Programm.
(25)  Il-programm jenħtieġ li jippromwovi u jintegra l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali u inizjattivi bbażati fuq l-interess tal-Unjoni, u l-benefiċċji reċiproki u l-impenji globali għall-implimentazzjoni tal-SDGs tan-NU. Il-kooperazzjoni internazzjonali jenħtieġ li timmira li ssaħħaħ l-eċċellenza tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni, l-attrazzjoni u l-kompetittività ekonomika u industrijali, biex jiġu indirizzati l-isfidi globali tas-soċjetà, kif inkorporati fl-SDGs tan-NU, u biex jingħata appoġġ għall-politiki esterni tal-Unjoni. Jenħtieġ li jiġi segwit approċċ ta' ftuħ ġenerali għall-parteċipazzjoni internazzjonali reċiproka u azzjonijiet ta' kooperazzjoni internazzjonali mmirata, filwaqt li jeħtieġ li jiġu applikati kriterji ta' eliġibbiltà xierqa, li jqisu l-livelli differenti tal-kapaċitajiet R&I, għall-finanzjament ta' entitajiet stabbiliti fil-pajjiżi bi dħul minn baxx sa medju. Fl-istess waqt, jenħtieġ li tiġi promossa l-assoċjazzjoni ta' pajjiżi terzi mal-Programm fejn tkun prevista ir-reċiproċità u fejn l-interess tal-Unjoni jiġi ssalvagwardjat u tiġi promossa iż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-Istati Membri kollha fil-Programm.
Emenda 36
Proposta għal regolament
Premessa 26
(26)  Bil-għan li tiġi approfondita r-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u jiġu mmassimizzati l-benefiċċji tal-interazzjonijiet tagħhom, Orizzont l-Ewropa jenħtieġli jimpenja u jinvolvi lilll-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ċ-ċittadini fit-tfassil u l-ħolqien konġunt ta' aġendi u kontenut responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni, jippromwovi l-edukazzjoni fix-xjenza, jagħmel l-għarfien xjentifiku aċċessibbli għall-pubbliku, u jiffaċilita l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-attivitajiet tiegħu. Huwa jenħtieġli jagħmel fil-Programm kollu u permezz ta' attivitajiet apposta fil-parti “Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka”. L-involviment taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili fir-riċerka u l-innovazzjoni jenħtieġli jsir flimkien ma' attivitajiet ta' komunikazzjoni mal-pubbliku li jiġġeneraw u jsostnu l-appoġġ pubbliku għall-Programm. Il-programm jenħtieġli jfittex ukoll li jneħħu l-ostakli u jagħti spinta lis-sinerġiji bejn ix-xjenza, it-teknoloġija, il-kultura u l-arti biex tinkiseb kwalità ġdida ta' innovazzjoni sostenibbli.
(26)  Bil-għan li tiġi approfondita r-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u jiġu mmassimizzati l-benefiċċji tal-interazzjonijiet tagħhom, Orizzont l-Ewropa jenħtieġ li jimpenja u jinvolvi lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ċ-ċittadini fit-tfassil u l-ħolqien konġunt ta' aġendi u kontenut responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni (RRI), li jissodisfaw it-tħassib, il-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili, filwaqt li jippromwovi l-edukazzjoni fix-xjenza, jagħmel l-għarfien xjentifiku aċċessibbli għall-pubbliku u jiffaċilita l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-attivitajiet tiegħu.. Il-miżuri meħuda biex jitjieb l-involviment taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili jenħtieġ li jiġi mmonitorjat.
Emenda 37
Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)
(26a)  Orizzont Ewropa jenħtieġ li jappoġġja teknoloġiji ġodda li jikkontribwixxu biex jingħelbu l-ostakoli li jipprevjenu l-aċċess u l-parteċipazzjoni sħiħa tal-persuni b'diżabbiltà u li konsegwentement irażżnu l-iżvilupp ta' soċjetà verament inklużiva.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 26b (ġdida)
(26b)  Bil-għan li tissaħħaħ iż-Żona Ewropea tar-Riċerka, il-partijiet kollha tal-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxu għat-tnaqqis sinifikanti tad-distakk tar-R&I, b'mod partikolari billi jżidu l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li fihom trid tiżdied il-parteċipazzjoni fl-azzjonijiet tar-R&I tal-Programm, ixerrdu l-eċċellenza xjentifika, jagħtu spinta lil mudelli ġodda tal-kooperazzjoni tar-R&I, inaqqsu d-differenza fir-remunerazzjoni bejn ir-riċerkaturi fi ħdan l-Unjoni, jimmodernizzaw l-ekosistemi tar-R&I nazzjonali u jiżguraw rappreżentazzjoni bbilanċjata fil-panels ta' evalwazzjoni, fil-gruppi ta' esperti u fil-bordijiet xjentifiċi.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Premessa 27
(27)  Skont l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni huma intitolati għal miżuri speċifiċi (filwaqt li titqies is-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tagħhom) fir-rigward tal-aċċess għall-programmi orizzontali tal-Unjoni. Il-Programm jenħtieġ għaldaqstant li jqis il-karatteristiċi speċifiċi ta' dawn ir-reġjuni f'konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 'Sħubija strateġika aktar b'saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE' (COM(2017)0623) kif approvata mill-Kunsill fit-12 ta' April 2018.
(27)  Skont l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni huma intitolati għal miżuri speċifiċi (filwaqt li titqies is-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tagħhom) fir-rigward tal-aċċess għall-programmi orizzontali tal-Unjoni. Il-Programm jenħtieġ għaldaqstant li jqis il-karatteristiċi speċifiċi ta' dawn ir-reġjuni f'konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 'Sħubija strateġika aktar b'saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE' (COM(2017)0623) kif approvata mill-Kunsill fit-12 ta' April 2018 u fejn possibbli jippromwovi l-parteċipazzjoni tagħhom fil-Programm.
Emenda 40
Proposta għal regolament
Premessa 28
(28)  L-attivitajiet żviluppati taħt il-Programm jenħtieġli jimmiraw lejn l-eliminazzjoni tal-inugwaljanzi bejn is-sessi u jippromwovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fir-riċerka u l-innovazzjoni, b’konformità mal-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 8 tat-TFUE. Id-dimensjoni tal-ġeneru jenħtieġ li tiġi integrata b'mod adegwat fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni u segwita fl-istadji kollha taċ-ċiklu tar-riċerka.
(28)  L-attivitajiet żviluppati taħt il-Programm jenħtieġ li jimmiraw lejn l-eliminazzjoni tal-inugwaljanzi bejn il-ġeneri, jevitaw il-preġudizzju bejn il-ġeneri, jintegraw b'mod adegwat id-dimensjoni tal-ġeneri fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni, bl-għan li jtejbu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, jippromwovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel inklużi l-prinċipji ta’ paga ugwali kif imsemmi fl-Artikolu 141(3) tat-TFUE u fid-Direttiva 2006/54/KE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol, kif ukoll jiżguraw l-aċċessibbiltà tar-riċerkaturi b'diżabbiltà għar-riċerka u l-innovazzjoni.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 29
(29)  Fid-dawl tal-ispeċifiċitajiet fis-settur tal-industrija tad-difiża, dispożizzjonijiet dettaljati għall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti ta' riċerka tad-difiża għandhom jiġu stabbiliti fir-Regolament16 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża li jiddefinixxi r-regoli ta' parteċipazzjoni fil-qasam tar-riċerka tad-difiża. L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni mwettqa skont il-Fond Ewropew għad-Difiża għandhom ikunu ffokati esklussivament fuq applikazzjonijiet tad-difiża.
(29)  Fid-dawl tal-ispeċifiċitajiet fis-settur tal-industrija tad-difiża, dispożizzjonijiet dettaljati għall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti ta' riċerka tad-difiża jenħtieġ li jiġu stabbiliti fir-Regolament16 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża li jiddefinixxi r-regoli ta' parteċipazzjoni fil-qasam tar-riċerka tad-difiża. Għalkemm jistgħu jiġu mħeġġa s-sinerġiji bejn Orizzont Ewropa u l-Fond Ewropew għad-Difiża filwaqt li tiġi evitata d-duplikazzjoni, l-azzjonijiet li jittieħdu taħt Orizzont Ewropa jenħtieġ li jkunu ffokati esklussivament fuq applikazzjonijiet ċivili.
__________________
__________________
16
16 ...
Emenda 42
Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)
(31a)  Simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod partikolari t-tnaqqis tal-piż amministrattiv u tad-dewmien għall-benefiċjarji jenħtieġ li tiġi mfittxija kontinwament fl-istabbiliment, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, ir-rapportar u l-monitoraġġ tal-programm.
Emenda 43
Proposta għal regolament
Premessa 31b (ġdida)
(31b)  Sabiex jiġi żgurat li l-Ewropa tibqa' fuq quddiem nett tar-riċerka u l-innovazzjoni globali fil-qasam diġitali u sabiex titqies il-ħtieġa li jiżdiedu l-investimenti sabiex wieħed ikun jista' jibbenefika mill-opportunitajiet li qed jiżdiedu tat-teknoloġiji diġitali, jenħtieġ li jiġi allokat biżżejjed baġit għall-prijoritajiet diġitali ewlenin.
Emenda 44
Proposta għal regolament
Premessa 33
(33)  Skont [ir-referenza se tiġi aġġornata kif adatt skont deċiżjoni ġdida dwar l-OCTs: L-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE23 ], persuni u entitatijiet stabbiliti f'pajjiżi u territorji extra-Ewropej (OCTs) huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-għanijiet tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut.
(33)  Skont [ir-referenza se tiġi aġġornata kif adatt skont deċiżjoni ġdida dwar l-OCTs: l-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE23 ], persuni u entitatijiet stabbiliti f'pajjiżi u territorji extra-Ewropej (OCTs) huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-għanijiet tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut. Jenħtieġ li l-Programm iqis debitament l-ispeċifiċitajiet ta' dawn it-territorji sabiex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni effettiva tagħhom u jiġu appoġġjati l-kooperazzjoni u s-sinerġiji, b'mod partikolari mar-reġjuni ultraperiferiċi kif ukoll mal-pajjiżi terzi viċin tagħhom.
__________________
__________________
23 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea ) (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
23 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea ) (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
Emenda 45
Proposta għal regolament
Premessa 34
(34)  Skont il-paragrafu 22 u 23 tal-ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, hemm il-ħtieġa li l-Programm jiġi evalwat fuq il-bażi ta' informazzjoni miġbura permezz ta' rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari għall-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, fejn xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm b'mod prattiku.
(34)  Skont il-paragrafu 22 u 23 tal-ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, hemm il-ħtieġa li l-Programm jiġi evalwat fuq il-bażi ta' informazzjoni miġbura permezz ta' rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari għall-Istati Membri u għall-benefiċjarji tal-Programm. Dawn ir-rekwiżiti, fejn xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm b'mod prattiku.
Emenda 46
Proposta għal regolament
Premessa 38
(38)  Ir-regoli komuni fil-Programm kollu jenħtieġli jiżguraw li jkun hemm qafas koerenti li jiffaċilita l-parteċipazzjoni fil-programmi appoġġati finanzjarjament mill-baġit tal-Programm, inkluż il-parteċipazzjoni fil-programmi ġestiti minn entitatjiet tal-finanzjament bħall-EIT, impriżi konġunti jew kwalunkwe struttura oħra taħt l-Artikolu 187 tat-TFUE, u parteċipazzjoni fi programmi mwettqa mill-Istati Membri skont l-Artikolu 185 tat-TFUE. Il-flessibbilità li jiġu adottati regoli speċifiċi jenħtieġli tiġi żgurata fejn ikun iġġustifikat.
(38)  Ir-regoli u r-rekwiżiti komuni fil-Programm kollu jenħtieġ li jiżguraw li jkun hemm għodod ta' implimentazzjoni ssimplifikati u komuni inkluż għall-monitoraġġ u r-rapportar u qafas koerenti li jiffaċilita l-parteċipazzjoni fil-programmi appoġġati finanzjarjament mill-baġit tal-Programm, inkluż il-parteċipazzjoni fil-programmi ġestiti minn entitatjiet tal-finanzjament bħall-EIT, impriżi konġunti jew kwalunkwe struttura oħra taħt l-Artikolu 187 tat-TFUE, u parteċipazzjoni fi programmi mwettqa mill-Istati Membri skont l-Artikolu 185 tat-TFUE. L-adozzjoni ta' regoli speċifiċi jenħtieġ li tkun possibbli iżda l-eċċezzjonijiet iridu jkunu limitati għal meta jkun strettament meħtieġ u ġġustifikat kif xieraq.
Emenda 47
Proposta għal regolament
Premessa 39
(39)  Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-Programm għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u josservaw il-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Azzjonijiet bħal dawn jenħtieġ li jkunu f'konformità ma' kwalunkwe obbligu ġuridiku inkluż il-liġi internazzjonali u ma' kwalunkwe deċiżjoni relevanti tal-Kummissjoni bħall-avviż tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ġunju 201324 , kif ukoll mal-prinċipji etiċi, li jinkludu li jiġi evitat kwalunkwe ksur tal-integrità tar-riċerka. Fl-attivitajiet ta' riċerka għandu jittieħed kont tal-Artikolu 13 TFUE u għandu jitnaqqas l-użu tal-annimali fir-riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-użu tagħhom jiġi sostitwit.
(39)  Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-Programm jenħtieġ li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u josservaw il-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Azzjonijiet bħal dawn jenħtieġ li jkunu f'konformità ma' kwalunkwe obbligu ġuridiku inkluż il-liġi internazzjonali u ma' kwalunkwe deċiżjoni relevanti tal-Kummissjoni bħall-avviż tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ġunju 201324 , kif ukoll mal-prinċipji etiċi, li jinkludu li jiġi evitat kwalunkwe ksur tal-integrità tar-riċerka. Jenħtieġ li jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Fl-attivitajiet ta' riċerka jenħtieġ li jittieħed kont tal-Artikolu 13 tat-TFUE u jenħtieġ li jitnaqqas l-użu tal-annimali fir-riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-użu tagħhom jiġi sostitwit.
__________________
__________________
24 ĠU C 205, 19.7.2013, p. 9.
24 ĠU C 205, 19.7.2013, p. 9.
Emenda 48
Proposta għal regolament
Premessa 40
(40)  F'konformità mal-għanijiet tal-kooperazzjoni internazzjonali kif stabbiliti fl-Artikoli 180 u 186 tat-TFUE, il-parteċipazzjoni ta' entitajiet legali stabbiliti f'pajjiżi terzi u ta' organizzazzjonijiet internazzjonali jenħtieġ li jiġi promoss. L-implimentazzjoni tal-Programm jenħtieġ li tkun f'konformità mal-miżuri adottati skont l-Artikoli 75 u 215 tat-TFUE u jenħtieġ li jkunu f'konformità mal-liġi internazzjonali. Għal azzjonijiet relatati mal-assi strateġiċi, l-interessi, is-sigurtà jew l-awtonomija tal-Unjoni, il-parteċipazzjoni f'azzjonjiet speċifiċi tal-Programm tista' tkun limitata għal entitajiet stabbiliti fi Stati Membri biss, jew lil entitajiet stabbiliti f'pajjiżi assoċjati jew pajjiżi terzi oħra speċifikati flimkien mal-Istati Membri.
(40)  F'konformità mal-għanijiet tal-kooperazzjoni internazzjonali kif stabbiliti fl-Artikoli 180 u 186 tat-TFUE, jenħtieġ li tiġi promossa l-parteċipazzjoni ta' entitajiet legali stabbiliti f'pajjiżi terzi u ta' organizzazzjonijiet internazzjonali fl-aħjar interess xjentifiku, tas-soċjetà, ekonomiku u teknoloġiku tal-Unjoni. L-implimentazzjoni tal-Programm jenħtieġ li tkun f'konformità mal-miżuri adottati skont l-Artikoli 75 u 215 tat-TFUE u jenħtieġ li jkunu f'konformità mal-liġi internazzjonali. Għal azzjonijiet relatati mal-assi strateġiċi, l-interessi, is-sigurtà jew l-awtonomija tal-Unjoni, il-parteċipazzjoni f'azzjonjiet speċifiċi tal-Programm tista' tkun limitata għal entitajiet stabbiliti fi Stati Membri biss, jew lil entitajiet stabbiliti f'pajjiżi assoċjati jew pajjiżi terzi oħra speċifikati flimkien mal-Istati Membri.
Emenda 49
Proposta għal regolament
Premessa 41
(41)  Filwaqt li jirriflettu l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Programm se jikkontribwixxi biex jintegra azzjonijiet klimatiċi u għall-kisba ta' mira ġenerali ta' 25 % tan-nefqiet tal-baġit tal-UE li jappoġġaw l-objettivi tal-klima.
(41)  Filwaqt li jiġi rikonoxxut li l-bidla fil-klima hija waħda mill-akbar sfidi globali u soċjetali u filwaqt li tiġi riflessa l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Programm se jikkontribwixxi mill-inqas 35 % tal-infiq tiegħu għall-appoġġ tal-obbjettivi klimatiċi kif xieraq u bħala parti mill-objettiv ġenerali tal-Unjoni tal-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u tal-infiq ta' 30 % tal-baġit tal-UE. Sabiex dan l-objettiv jiġi mmonitorjat u vverifikat, l-infiq kollu relatat mal-klima jrid jiġi rreġistrat biex ikopri l-programmi tal-baġit tal-Unjoni kollha u jiġi rifless fil-partijiet xierqa tal-programmi ta' ħidma. L-infiq stmat tagħhom fuq teknoloġiji partikolari fi ħdan it-teknoloġija ta' enerġija nadifa jenħtieġ li jinqasam biex tiġi żgurata l-komparabbiltà internazzjonali. Sabiex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri [Rapport 31/2016], il-mekkaniżmi ta' integrazzjoni tal-klima jenħtieġ li jiddiferenzjaw ex-post bejn il-mitigazzjoni u l-adattament meta jirrapportaw.
Emenda 50
Proposta għal regolament
Premessa 43
(43)  L-użu ta' informazzjoni dwar tagħrif eżistenti sensittiv jew l-aċċess minn individwi mhux awtorizzati għal riżultati sensittivi jista' jkollu effett ħażin fuq l-interessi tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar tal-Istati Membri. Għaldaqstant it-trattament ta' data kunfidenzjali u informazzjoni klassifikata jenħtieġ li jkun irregolat mil-liġi tal-Unjoni, inklużi r-regoli interni tal-Istituzzjonijiet, bħad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444, li tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata tal-UE.
(43)  L-użu ta' informazzjoni dwar tagħrif eżistenti sensittiv jew l-aċċess minn individwi mhux awtorizzati għal riżultati u data tar-riċerka sensittivi jista' jkollu effett ħażin fuq l-interessi tal-Unjoni jew ta' wieħed jew aktar tal-Istati Membri. Għaldaqstant it-trattament ta' data kunfidenzjali u informazzjoni klassifikata jenħtieġ li jkun irregolat mil-liġi tal-Unjoni, inklużi r-regoli interni tal-Istituzzjonijiet, bħad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444, li tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata tal-UE.
Emenda 51
Proposta għal regolament
Premessa 44
(44)  Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti kondizzjonijiet minimi għall-parteċipazzjoni, kemm bħala regola ġenerali fejn konsorzju għandu jkollu mill-inqas entità ġuridika waħda minn Stat Membru, u fir-rigward tal-ispeċifiċitajiet ta' tip partikolari ta' azzjonijiet taħt il-Programm.
imħassar
Emenda 52
Proposta għal regolament
Premessa 45
(45)  Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini u l-kondizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-finanzjament tal-Unjoni lil parteċipanti f’azzjonijiet taħt il-Programm. L-għotjiet għandhom jiġu implimentati filwaqt li jitqiesu l-forom kollha ta' kontribuzzjoni stabbilit fir-Regolament Finanzjarju, inklużi s-somom f'daqqa, il-finanzjamenti b’rata fissa jew il-kostijiet unitarji, bil-għan li sseħħ aktar simplifikazzjoni.
(45)  Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti t-termini u l-kondizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-finanzjament tal-Unjoni lil parteċipanti f'azzjonijiet taħt il-Programm. L-għotjiet se jkunu t-tip ewlieni ta' finanzjament fi ħdan il-Programm. Tipi oħrajn ta' finanzjament jenħtieġ li jintgħażlu abbażi tal-abbiltà tagħhom li jiksbu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu riżultati, b'konsiderazzjoni, b'mod partikolari, tal-kostijiet ta' kontroll, il-piż amministrattiv, u r-riskju mistenni tan-nuqqas ta' konformità. Għall-għotjiet, dan jenħtieġ li jinkludi kunsiderazzjoni tal-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u skali ta' kostijiet unitarji stabbilit fir-Regolament Finanzjarju bil-għan li sseħħ aktar simplifikazzjoni. Qabel ma kwalunkwe sistema ġdida ta' rimborż tal-kostijiet tkun tista' titqies bħala simplifikazzjoni reali għall-benefiċjarji, din jenħtieġ li tiġi ppreċeduta minn evalwazzjoni estensiva u pożittiva.
Emenda 53
Proposta għal regolament
Premessa 46
(46)  Ir-rati ta' finanzjament imsemmija f’dan ir-Regolament huma indikati bħala massimi sabiex ikun hemm konformità mal-prinċipju ta' kofinanzjament.
imħassar
Emenda 54
Proposta għal regolament
Premessa 47
(47)  B'konformità mar-Regolament Finanzjarju, dan ir-Regolament jipprovdi l-bażi għal aċċettazzjoni usa' tal-prattiki abitwali taż-żamma tal-kontijiet tal-ispiża tal-benefiċjarji fir-rigward tal-ispejjeż tal-persunal u spejjeż għal kull unità tal-oġġetti u s-servizzi fatturati internament.
(47)  B'konformità mar-Regolament Finanzjarju, dan ir-Regolament jipprovdi l-bażi għal aċċettazzjoni usa' tal-prattiki abitwali taż-żamma tal-kontijiet tal-ispiża tal-benefiċjarji fir-rigward tal-ispejjeż tal-persunal u spejjeż għal kull unità tal-oġġetti u s-servizzi fatturati internament. L-użu ta' kostijiet unitarji għal oġġetti u servizzi fatturati internament li jikkombinaw kostijiet diretti u kostijiet indiretti jenħtieġ li jkun għażla li tista' tintgħażel mill-benefiċjarji kollha. Il-kostijiet stmati permezz ta' koeffiċjenti ta' allokazzjoni jenħtieġ li jkunu eliġibbli.
Emenda 55
Proposta għal regolament
Premessa 48
(48)  Is-sistema attwali ta' rimborż tal-ispejjeż attwali tal-persunal se tiġi ssimplifikata aktar billi tibni fuq l-approċċ ta' rimunerazzjoni bbażat fuq il-proġetti żviluppati taħt Orizzont 2020 u b'aktar allinjament mar-Regolament Finanzjarju.
(48)  Is-sistema attwali ta' rimborż tal-ispejjeż attwali tal-persunal se tiġi ssimplifikata aktar billi tibni fuq l-approċċ ta' rimunerazzjoni bbażat fuq il-proġetti żviluppati taħt Orizzont 2020 u b'aktar allinjament mar-Regolament Finanzjarju, li timmira għal "paga ugwali għal xogħol ugwali" bħala prinċipju ġenerali u li tagħlaq id-distakk tar-remunerazzjoni bejn ir-riċerkaturi tal-UE involuti fil-Programm.
Emenda 56
Proposta għal regolament
Premessa 50
(50)  Regoli li jiggvernaw ir-riżultati tal-użu u d-disseminazzjoni jenħtieġ li jiġu stabbiliti biex jiġi żgurat li l-benefiċjarji jipproteġu, jużaw, jiddiseminaw u jagħtu aċċess għal dawk ir-riżultati kif ikun adatt. Aktar enfasi jenħtieġ li jingħata lill-użu tar-riżultati, b'mod partikulari fl-Unjoni. Il-benefiċjarji jenħtieġ jaġġornaw il-pjanijiet tagħhom dwar l-isfruttament u t-tixrid tar-riżultati tagħhom matul u wara t-tmiem tal-azzjoni.
(50)  Regoli li jirregolaw ir-riżultati tal-użu u tat-tixrid jenħtieġ li jiġu stabbiliti biex jiġi żgurat li l-benefiċjarji jipproteġu, jużaw, ixerrdu u jagħtu aċċess għal dawk ir-riżultati kif ikun adatt, filwaqt li jqisu l-interessi leġittimi tal-benefiċjarji u kwalunkwe limitazzjoni oħra, bħal regoli dwar il-protezzjoni tad-data, regoli dwar il-privatezza u s-sigurtà kif ukoll drittiijiet tal-proprjetà intellettwali, kunfidenzjalità jew il-kompetittività ekonomika globali tal-Unjoni. Aktar enfasi jenħtieġ li jingħata lill-użu tar-riżultati, speċjalment fl-Unjoni. Il-benefiċjarji jenħtieġ li jaġġornaw il-pjanijiet tagħhom dwar l-isfruttament u t-tixrid tar-riżultati tagħhom matul u wara t-tmiem tal-azzjoni.
Emenda 57
Proposta għal regolament
Premessa 51
(51)  L-elementi ewlenin tas-sistema ta' valutazzjoni u l-għażla tal-proposta tal-programm predeċessur Orizzont 2020 b'enfasi partikolari fuq l-eċċellenza jenħtieġ tinżamm. Il-proposti jenħtieġ ikomplu jintgħażlu fuq il-bażi ta' evalwazzjoni magħmula minn esperti indipendenti. Fejn rilevanti, il-ħtieġa li tiġi żgurata l-koerenza ġenerali tal-portafoll ta' proġetti jenħtieġ titqies.
(51)  L-elementi ewlenin tas-sistema ta' valutazzjoni u l-għażla tal-proposta tal-programm predeċessur Orizzont 2020 b'enfasi partikolari fuq il-kriterji ta' "eċċellenza", "impatt" u "kwalità u effiċjenza tal-implimentazzjoni" jenħtieġ li tinżamm. Il-proposti jenħtieġ li jkomplu jintgħażlu fuq il-bażi ta' evalwazzjoni magħmula minn esperti indipendenti li jirriżultaw mill-ogħla numru possibbli ta' Stati Membri. Il-Kummissjoni jenħtieġ li torganizza evalwazzjoni anonima fejn xieraq u tanalizza r-riżultati tagħha sabiex jiġi evitat il-preġudizzju tal-għażla. Fejn rilevanti, il-ħtieġa li tiġi żgurata l-koerenza ġenerali tal-portafoll ta' proġetti jenħtieġ titqies minn esperti indipendenti.
Emenda 58
Proposta għal regolament
Premessa 52
(52)  Firxa usa’ ta' kontrodipendenza fuq l-awditi u l-valutazzjonijiet – inkluż ma' programmi oħrajn tal-Unjoni – jenħtieġ tiġi prevista, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq il-benefiċjarji ta' fondi tal-Unjoni. Il-kontrodipendenza jenħtieġ tkun espliċitament prevista billi jiġu kkunsidrati wkoll elementi oħra ta' assigurazzjoni bħal sistemi u proċessi ta' awditjar.
(52)  Firxa sistematika ta' kontrodipendenza fuq l-awditi u l-valutazzjonijiet ma' programmi oħrajn tal-Unjoni jenħtieġ li tiġi implimentata skont l-Artikolu 127 tar-Regolament Finanzjarju għall-partijiet kollha tal-Programm, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq il-benefiċjarji ta' fondi tal-Unjoni. Il-kontrodipendenza jenħtieġ li tkun espliċitament prevista billi jiġu kkunsidrati wkoll elementi oħra ta' assigurazzjoni bħal sistemi u proċessi ta' awditjar.
Emenda 59
Proposta għal regolament
Premessa 53
(53)  Sfidi speċifiċi fil-qasam tar-riċerka tal-innovazzjoni jenħtieġ li jiġu indirizzati bi premjijiet, inkluż permezz ta' premjijiet komuni jew konġunti fejn hu adatt, organizzati mill-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament ma' korpi oħra tal-Unjoni, pajjiżi terzi, organizzazzjonijiet internazzjonali jew entitajiet legali mingħajr skop ta' qligħ.
(53)  Sfidi speċifiċi fl-oqsma tar-riċerka u tal-innovazzjoni jenħtieġ li jiġu indirizzati bi premjijiet, inkluż permezz ta' premjijiet komuni jew konġunti fejn hu adatt, organizzati mill-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament ma' korpi oħra tal-Unjoni, pajjiżi terzi, organizzazzjonijiet internazzjonali jew entitajiet legali mingħajr skop ta' qligħ. B'mod partikolari, jenħtieġ li jingħataw premjijiet lil proġetti li jiġbdu x-xjentisti lejn pajjiżi li qed jikbru kif ukoll lil proġetti ta' suċċess biex tiżdied il-viżibilità tagħhom u jippermettu li tiżdied il-promozzjoni tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-Unjoni.
Emenda 60
Proposta għal regolament
Premessa 54
(54)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament għandhom jintgħażlu abbażi tal-abbiltà tagħhom li jiksbu ċerti għanijiet tal-azzjonijiet u jwasslu għal riżultati, b'qies, b'mod partikolari, tal-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv, u r-riskju mistenni tan-nuqqas ta' konformità. Għall-għotjiet ta' flus, dan għandu jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u skali ta' spejjeż unitarji.
(54)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament għandhom jintgħażlu abbażi tal-abbiltà tagħhom li jiksbu ċerti għanijiet tal-azzjonijiet u jwasslu għal riżultati, b'qies, b'mod partikolari, tal-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv, u r-riskju mistenni tan-nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u skali ta' kostijiet unitarji.
Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 1
Artikolu 1
Artikolu 1
Suġġett
Suġġett
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (il-"Programm") u r-regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid f'azzjonijiet indiretti taħt il-Programm.
1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (il-"Programm") u r-regoli għall-parteċipazzjoni u t-tixrid f'azzjonijiet indiretti taħt il-Programm u jiddetermina l-qafas li jirregola l-appoġġ tal-Unjoni għall-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni.
2.  Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-baġit għall-perjodu 2021 – 2027, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.
2.  Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-baġit għall-perjodu 2021 – 2027, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.
3.  Il-programm għandu jiġi implimentat permezz ta':
3.  Il-programm għandu jiġi implimentat permezz ta':
(a)  il-programm speċifiku stabbilit bid-Deċiżjoni …/…/EU25 , li tinkludi kontribuzzjoni finanzjarja lill-EIT;
(a)  il-programm speċifiku stabbilit bid-Deċiżjoni …/…/EU25 , li jinkludi l-motivazzjoni u l-oqsma ta' intervent tal-EIT;
(b)  il-programm speċifiku dwar ir-riċerka fil-qasam tad-difiża, stabbilit bir-Regolament .../.../UE.
(b)  il-programm speċifiku dwar ir-riċerka fil-qasam tad-difiża, stabbilit bir-Regolament .../.../UE.
4.  It-termini "Orizzont Ewropa", "il-Programm" u "programm speċifiku" użati f'dan ir-Regolament jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti biss għall-programm speċifiku deskritt fil-paragrafu 3(a), sakemm ma jkunx iddikjarat espliċitament mod ieħor.
4.  It-termini "Orizzont Ewropa", "il-Programm" u "programm speċifiku" użati f'dan ir-Regolament ma jindirizzawx kwistjonijiet rilevanti għall-programm speċifiku deskritt fil-paragrafu 3(b), sakemm ma jkunx iddikjarat espliċitament mod ieħor.
4.a   L-EIT għandu jimplimenta l-Programm skont il-Pjan Strateġiku tar-R&I u l-Aġenda tal-Innovazzjoni Strateġika tal-EIT għall-perjodu 2021-2027 bir-riżerva li kwalunkwe KIC maħluqa ġdida għandha tinvolvi riżorsi baġitarji addizzjonali u adegwati, biex ma tagħmilx ħsara lill-objettivi u l-impenji tal-KICs eżistenti.
__________________
__________________
25
25
Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 2
Artikolu 2
Artikolu 2
Definizzjonijiet
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
(1)  'infrastrutturi tar-riċerka' tfisser faċilitajiet li jipprovdu riżorsi u servizzi lill-komunitajiet tar-riċerka biex iwettqu r-riċerka u l-innovazzjoni fl-oqsma tagħhom. Din id-definizzjoni tinkludi r-riżorsi umani assoċjati, u tkopri tagħmir maġġuri jew settijiet ta' strumenti; faċilitajiet relatati mal-għarfien bħall-kollezzjonijiet, arkivji jew infrastrutturi tad-data xjentifika; sistemi tal-informatika, netwerks tal-komunikazzjoni, u kwalunkwe infrastruttura oħra, ta' natura unika u miftuħa għall-utenti esterni, essenzjali biex tinkiseb l-eċċellenza fir-riċerka u l-innovazzjoni. Fejn rilevanti, dawn jistgħu jintużaw lil hinn mir-riċerka, pereżempju għal servizzi edukattivi jew pubbliċi u dawn jistgħu ikunu ''siti uniċi'', ''virtwali'' jew '’distribwiti'';
(1)  "infrastrutturi tar-riċerka" tfisser faċilitajiet li jipprovdu riżorsi u servizzi lill-komunitajiet tar-riċerka biex iwettqu r-riċerka u l-innovazzjoni fl-oqsma tagħhom. Din id-definizzjoni tinkludi r-riżorsi umani assoċjati, u tkopri tagħmir maġġuri jew settijiet ta' strumenti b'mod partikolari dawk appoġġjati minn fondi oħra tal-Unjoni kif imsemmi fl-Anness IV; faċilitajiet relatati mal-għarfien bħall-kollezzjonijiet, arkivji jew infrastrutturi tad-data xjentifika; sistemi tal-informatika, netwerks tal-komunikazzjoni, u kwalunkwe infrastruttura oħra, ta' natura unika u miftuħa għall-utenti esterni, essenzjali biex tinkiseb l-eċċellenza fir-riċerka u l-innovazzjoni. Fejn rilevanti, dawn jistgħu jintużaw lil hinn mir-riċerka, pereżempju għal servizzi edukattivi jew pubbliċi u dawn jistgħu ikunu ''siti uniċi'', ''virtwali'' jew ''distribwiti'';
(2)  "strateġija ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti" għandha l-istess tifsira bħal strateġija ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti kif definita fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 u tissodisfa l-kundizzjonijiet abilitanti stipulati fir-Regolament [Common Provisions Regulation];
(2)  "strateġija ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti" għandha l-istess tifsira bħal strateġija ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti kif definita fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 u tissodisfa l-kundizzjonijiet abilitanti stipulati fir-Regolament [Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni];
(3)  ''Sħubija Ewropea'' tfisser inizjattiva fejn l-Unjoni, flimkien mas-sħab privati u/jew pubbliċi (bħalma huma l-industrija, organizzazzjonijiet tar-riċerka, korpi b’missjoni ta' servizz pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali jew organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili inklużi fondazzjonijiet), jimpenjaw irwieħhom li jappoġġaw b'mod konġunt l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' programm ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, inklużi dawk relatati mal-adozzjoni ta' politika, regolatorja u tas-suq;
(3)  "Sħubija Ewropea" tfisser inizjattiva fejn l-Unjoni, flimkien mas-sħab privati u/jew pubbliċi (bħalma huma l-industrija, l-universitajiet, organizzazzjonijiet tar-riċerka inklużi infrastrutturi tar-riċerka, korpi b'missjoni ta' servizz pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali jew organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili inklużi organizzazzjonijiet mhux governattivi u fondazzjonijiet), jimpenjaw irwieħhom li jappoġġjaw b'mod konġunt l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' programm ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, inklużi dawk konformi mal-Artikolu 185 u 187 tat-TFUE, u dawk relatati mal-adozzjoni ta' politika, regolatorja u tas-suq;
(4)  "aċċess miftuħ" tfisser il-prattika li jingħata aċċess online tar-riżultati tar-riċerka li jirriżultaw minn azzjonijiet iffinanzjati taħt il-Programm, partikolarment pubblikazzjonijiet xjentifiċi u data ta' riċerka, mingħajr ħlas għall-utent finali;
(4)  "aċċess miftuħ" tfisser il-prattika li jingħata aċċess online tar-riżultati tar-riċerka li jirriżultaw minn azzjonijiet iffinanzjati taħt il-Programm, partikolarment pubblikazzjonijiet xjentifiċi u data ta' riċerka, mingħajr ħlas għall-utent finali; Fir-rigward tad-data tar-riċerka, l-interessi tal-privatezza u tas-sigurtà rilevanti, kif ukoll id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-kunfidenzjalità, il-kompetittività ekonomika globali tal-Unjoni Ewropea u interessi leġittimi oħra jeħtieġ li jiġu indirizzati skont il-prinċipju "miftuħ kemm jista' jkun, magħluq kemm hu meħtieġ" u skont in-"nonparteċipazzjonijiet robusti";
(5)  "missjoni" tfisser portafoll ta' azzjonijiet maħsuba biex jinkiseb għan li jista' jitkejjel fi ħdan qafas ta' żmien stipulat, u l-impatt fuq ix-xjenza u t-teknoloġija u/jew is-soċjetà u ċ-ċittadini li ma jistgħux jinkisbu permezz ta' azzjonijiet individwali;
(5)  "missjoni" tfisser portafoll ta' azzjonijiet ta' R&I mmexxija minn eċċellenza li jistgħu jkunu intersettorjali jew trażversali maħsuba biex jinkiseb għan li jista' jitkejjel fi ħdan qafas ta' żmien stipulat u jkollhom impatt fuq ix-xjenza u t-teknoloġija, is-soċjetà, it-tfassil tal-politika u/jew id-diplomazija u ċ-ċittadini u li ma jistgħux jinkisbu permezz ta' azzjonijiet individwali;
(6)  "akkwist pubbliku prekummerċjali" jfisser l-akkwist ta' servizzi ta' riċerka u żvilupp li jinvolvu l-kondiviżjoni tal-benefiċċji tar-riskji skont il-kundizzjonijiet tas-suq, u żvilupp kompetittiv f'fażijiet, fejn hemm separazzjoni ċara tas-servizzi tar-riċerka u l-iżvilupp akkwistati mill-iskjerar ta' volumi kummerċjali ta' prodotti aħħarin;
(6)  "akkwist pubbliku prekummerċjali" tfisser l-akkwist ta' servizzi ta' riċerka u żvilupp li jinvolvu l-kondiviżjoni tal-benefiċċji tar-riskji skont il-kundizzjonijiet tas-suq, u żvilupp kompetittiv f'fażijiet, fejn hemm separazzjoni ċara tas-servizzi tar-riċerka u l-iżvilupp akkwistati mill-iskjerar ta' volumi kummerċjali ta' prodotti aħħarin;
(7)  "akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi" tfisser akkwist fejn l-awtoritajiet kontraenti jaġixxu bħala klijenti ta' tnedija għal prodotti jew servizzi innovattivi li għalissa għad mhumiex disponibbli fuq bażi kummerċjali fuq skala kbira, u jistgħu jinkludu l-ittestjar tal-konformità.
(7)  "akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi" tfisser akkwist fejn l-awtoritajiet kontraenti jaġixxu bħala klijenti ta' tnedija għal prodotti jew servizzi innovattivi li għalissa għad mhumiex disponibbli fuq bażi kummerċjali fuq skala kbira, u jistgħu jinkludu l-ittestjar tal-konformità.
(8)  "drittijiet ta' aċċess" tfisser drittijiet għall-użu tar-riżultati jew tagħrif eżistenti;
(8)  "drittijiet ta' aċċess" tfisser id-drittijiet li jintużaw riżultati jew tagħrif eżistenti skont it-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti skont dan ir-Regolament;
(9)  "tagħrif eżistenti" tfisser kwalunkwe data, għarfien jew informazzjoni tkun xi tkun il-forma jew in-natura tagħha, tanġibbli jew intanġibbli, inkluż kwalunkwe dritt bħad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, li huwa: (i) miżmum mill-benefiċjarji qabel l-adeżjoni tagħhom mal-azzjoni; (ii) identifikat mill-benefiċjarji bil-miktub bħala meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni jew għall-użu tar-riżultati tagħha;
(9)  "tagħrif eżistenti" tfisser kwalunkwe data, għarfien jew informazzjoni tkun xi tkun il-forma jew in-natura tagħha, tanġibbli jew intanġibbli, inkluż kwalunkwe dritt bħad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, li huwa: (i) miżmum mill-benefiċjarji qabel l-adeżjoni tagħhom mal-azzjoni; u (ii) identifikat mill-benefiċjarjifi ftehim bil-miktub kif meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni jew għall-użu tar-riżultati tagħha;
(10)  "disseminazzjoni" tfisser l-iżvelar pubbliku tar-riżultati permezz ta' mezzi adatti (minbarra dawk li jirriżultaw mill-protezzjoni jew mill-użu tar-riżultati), inkluż permezz ta' pubblikazzjonijiet xjentifiċi bi kwalunkwe mezz;
(10)  "disseminazzjoni" tfisser l-iżvelar pubbliku tar-riżultati permezz ta' mezzi adatti (minbarra dawk li jirriżultaw mill-protezzjoni jew mill-użu tar-riżultati), inkluż permezz ta' pubblikazzjonijiet xjentifiċi bi kwalunkwe mezz;
(11)  "użu" jfisser l-użu tar-riżultati f'attivitajiet oħra ta' riċerka u innovazzjoni għajr dawk koperti mill-azzjoni kkonċernata, jew għall-iżvilupp, il-ħolqien, il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott jew proċess, jew għall-ħolqien u l-għoti ta' servizz, jew f'attivitajiet ta' standardizzazzjoni;
(11)  "użu" tfisser l-użu tar-riżultati f'attivitajiet oħra ta' riċerka u innovazzjoni għajr dawk koperti mill-azzjoni kkonċernata, jew fost l-oħrajn, l-użu kummerċjali bħall-iżvilupp, il-ħolqien, il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott jew proċess, jew għall-ħolqien u l-għoti ta' servizz, jew f'attivitajiet ta' standardizzazzjoni;
(12)  "kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli" tfisser kundizzjonijiet adatti, inklużi termini finanzjarji possibbli jew kundizzjonijiet mingħajr ħlas ta' drittjiet, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tat-talba għal aċċess, pereżempju l-valur attwali jew potenzjali tar-riżultati jew tat-tagħrif eżistenti li jintalab l-aċċess għalih u/jew l-ambitu, it-tul ta' żmien jew kwalunkwe karatteristika oħra tal-użu previst;
(12)  "kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli" tfisser kundizzjonijiet adatti, inklużi termini finanzjarji possibbli jew kundizzjonijiet mingħajr ħlas ta' drittjiet, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tat-talba għal aċċess, pereżempju l-valur attwali jew potenzjali tar-riżultati jew tat-tagħrif eżistenti li jintalab l-aċċess għalih u/jew l-ambitu, it-tul ta' żmien jew kwalunkwe karatteristika oħra tal-użu previst;
(13)  "korp ta' finanzjament" tfisser korp jew awtorità, minbarra l-Kummissjoni, kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju, li lilhom il-Kummissjoni fdat il-kompiti tal-implimentazzjoni tal-baġit taħt il-Programm;
(13)  "korp ta' finanzjament" tfisser korp jew awtorità, minbarra l-Kummissjoni, kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju, li lilhom il-Kummissjoni fdat il-kompiti tal-implimentazzjoni tal-baġit taħt il-Programm;
(14)  "organizzazzjoni internazzjonali ta' riċerka Ewropea" tfisser organizzazzjoni internazzjonali, li l-maġġoranza tal-membri tagħha huma Stati Membri jew pajjiżi assoċjati, u li l-għan ewlieni tagħha huwa li tippromwovi kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika fl-Ewropa;
(14)  "organizzazzjoni internazzjonali ta' riċerka Ewropea" tfisser organizzazzjoni internazzjonali, li l-maġġoranza tal-membri tagħha huma Stati Membri jew pajjiżi assoċjati, u li l-għan ewlieni tagħha huwa li tippromwovi kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika fl-Ewropa;
(15)  "entità legali" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika maħluqa u rikonoxxuta bħala tali skont il-liġi nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi internazzjonali, li għandha personalità ġuridika u li tista', meta taġixxi f'isimha stess, teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal obbligi, jew entità mingħajr personalità ġuridika skont l-Artikolu 197(2)(c) tar-Regolament Finanzjarju;
(15)  "entità legali" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika maħluqa u rikonoxxuta bħala tali skont il-liġi nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi internazzjonali, li għandha personalità ġuridika u li tista', meta taġixxi f'isimha stess, teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal obbligi, jew entità mingħajr personalità ġuridika skont l-Artikolu 197(2)(c) tar-Regolament Finanzjarju;
(15a)  "pajjiżi li fihom trid tiżdied il-parteċipazzjoni" tfisser dawk il-pajjiżi identifikati permezz tal-indikatur kompost tal-Eċċellenza fir-Riċerka (l-intensità tar-R&Ż, l-eċċellenza fix-xjenza u t-teknoloġija, l-intensità tal-għarfien tal-ekonomija, il-kontribut tat-teknoloġija avvanzata u t-teknoloġija medja għall-bilanċ kummerċjali) u b'limitu korrettiv ta' 70 % tal-medja tal-Unjoni26a.
(16)  "entità legali mingħajr skop ta' qligħ" tfisser entità ġuridika li skont il-forma legali tagħha hija mingħajr skop ta' qligħ jew li għandha obbligu ġuridiku jew statutorju li ma tqassamx qligħ lil partijiet interessati jew il-membri individwali tagħha;
(16)  "entità legali mingħajr skop ta' qligħ" tfisser entità ġuridika li skont il-forma legali tagħha hija mingħajr skop ta' qligħ jew li għandha obbligu ġuridiku jew statutorju li ma tqassamx qligħ lill-azzjonisti tagħha jew lill-membri individwali tagħha;
(17)  "midcap" tfisser kumpanija li mhijiex intrapriża mikro, żgħira u ta' daqs medju ("SME") kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE27 , u li għandha n-numru ta' impjegati sa 3000 fejn l-għadd totali tal-persunal huwa kkalkulat skont l-Artikoli 3, 4, 5 u 6 tat-Titolu I tal-Anness ta' dik ir-Rakkomandazzjoni;
(17)  "midcap" tfisser kumpanija li mhijiex intrapriża mikro, żgħira u ta' daqs medju ("SME") kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE27 , u li għandha n-numru ta' impjegati sa 3000 fejn l-għadd totali tal-persunal huwa kkalkulat skont l-Artikoli 3, 4, 5 u 6 tat-Titolu I tal-Anness ta' dik ir-Rakkomandazzjoni;
(18)  "riżultati" tfisser kwalunkwe prodott tanġibbli jew intanġibbli tal-azzjoni, bħal data, għarfien jew informazzjoni, fi kwalunkwe forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu protetti kif ukoll jekk le, kif ukoll kwalunkwe dritt marbut magħhom, inklużi drittijiet tal-proprjetà intellettwali;
(18)  "riżultati" tfisser kwalunkwe output tanġibbli jew intanġibbli tal-azzjoni, bħal data, għarfien jew informazzjoni, fi kwalunkwe forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu protetti kif ukoll jekk le, kif ukoll kwalunkwe dritt marbut magħhom, inklużi drittijiet tal-proprjetà intellettwali;
(19)  "siġill ta' eċċellenza" tfisser tikketta ċertifikata li turi li proposta sottomessa għal sejħa għall-proposti qabżet il-limiti kollha stabbiliti fil-programm ta' ħidma, imma ma setgħetx tiġi ffinanzjata minħabba nuqqas ta' baġit disponibbli għal dik is-sejħa fil-programm ta' ħidma;
(19)  "siġill ta' eċċellenza" tfisser tikketta ċertifikata li turi li proposta sottomessa għal sejħa għall-proposti qabżet il-limiti kollha stabbiliti fil-programm ta' ħidma, imma ma setgħetx tiġi ffinanzjata minħabba nuqqas ta' baġit disponibbli għal dik is-sejħa fil-programm ta' ħidma, iżda li jaf tirċievi appoġġ minn sorsi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni jew nazzjonali;
(19a)  "pjan strateġiku tar-Riċerka u l-Innovazzjoni" tfisser dokument adottat permezz ta' att delegat kull sentejn li jissupplimenta l-Programm Speċifiku, u wara proċess ta' konsultazzjoni wiesgħa obbligatorju b'diversi partijiet ikkonċernati mal-Istati Membri, mal-Parlament Ewropew, mal-partijiet ikkonċernati tar-RŻI, inkluż mas-soċjetà ċivili. Dan jiddefinixxi l-prijoritajiet, l-istrumenti u t-tipi xierqa ta' azzjoni u forom ta' implimentazzjoni, u għaldaqstant iservi bħala bażi għall-iżvilupp tal-programmi ta' ħidma Dan jinkludi b'mod partikolari l-missjonijiet magħżula, is-sħubijiet kuntrattwali jew istituzzjonali stabbiliti reċentement jew kontinwi, FET ewlenin u KICs;
(20)  "programm ta' ħidma" tfisser id-dokument adottat mill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-programm speċifiku28 skont l-Artikolu 12 tiegħu jew dokument ekwivalenti fil-kontenut u l-istruttura adottat minn korp ta' finanzjament.
(20)  "programm ta' ħidma" tfisser id-dokument adottat mill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-programm speċifiku28 skont l-Artikolu 12 tiegħu jew dokument ekwivalenti fil-kontenut u l-istruttura adottat minn korp ta' finanzjament.
(21)  "avvanz rimborsabbli" tfisser il-parti ta' finanzjament imħallat ta' EIC jew Orizzont Ewropa li tikkorrisponi ma' self skont it-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju, iżda li hija direttament mogħtija mill-Unjoni fuq bażi mingħajr skop ta' qligħ biex tkopri l-ispejjeż ta' attivitajiet li jikkorrispondu għal azzjoni ta' innovazzjoni, u titqies li titħallas lura mill-benefiċjarju lill-Unjoni skont il-kondizzjonijiet stipulati fil-kuntratt;
(21)  "avvanz rimborsabbli" tfisser il-parti ta' finanzjament imħallat tal-Programm Orizzont Ewropa li tikkorrispondi ma' self skont it-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju, iżda li hija direttament mogħtija mill-Unjoni fuq bażi mingħajr skop ta' qligħ biex tkopri l-ispejjeż ta' attivitajiet li jikkorrispondu għal azzjoni ta' innovazzjoni, u titqies li titħallas lura mill-benefiċjarju lill-Unjoni skont il-kondizzjonijiet stipulati fil-kuntratt;
(22)  "kuntratt" tfisser ftehim konkluż bejn il-Kummissjoni jew korp ta' finanzjament ma' entità ġuridika li timplimenta l-innovazzjoni u t-twassil fis-suq ta' azzjoni u li tkun appoġġata minn finanzjament imħallat ta' EIC jew Orizzont Ewropa.
(22)  "kuntratt" tfisser ftehim konkluż bejn il-Kummissjoni jew korp ta' finanzjament ma' entità ġuridika li timplimenta l-innovazzjoni u t-twassil fis-suq ta' azzjoni u li tkun appoġġata minn finanzjament imħallat tal-Programm Orizzont Ewropa.
(23)  "informazzjoni klassifikata" tfisser informazzjoni klassifikata tal-UE kif definita fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444, kif ukoll informazzjoni klassifikata tal-Istati Membri, informazzjoni klassifikata ta' pajjiżi terzi li magħhom l-Unjoni għandha ftehim ta' sigurtà u informazzjoni klassifikata ta' organizzazzjoni internazzjonali li magħha l-Unjoni għandha ftehim ta' garanzija;
(23)  "informazzjoni klassifikata" tfisser informazzjoni klassifikata tal-UE kif definita fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444, kif ukoll informazzjoni klassifikata tal-Istati Membri, informazzjoni klassifikata ta' pajjiżi terzi li magħhom l-Unjoni għandha ftehim ta' sigurtà u informazzjoni klassifikata ta' organizzazzjoni internazzjonali li magħha l-Unjoni għandha ftehim ta' garanzija;
(24)  "operazzjoni ta' taħlit" tfisser azzjoni appoġġata mill-baġit tal-UE, inkluż fi ħdan faċilitajiet ta' taħlit skont l-Artikolu 2(6) tar-Regolament Finanzjarju, li tikkombina forom mhux ripagabbli ta' appoġġ u/jew strumenti finanzjarji mill-baġit tal-UE b'forom ripagabbli ta' appoġġ minn istituzzjonijiet tal-iżvilupp jew istituzzjonijiet oħrajn ta' finanzjament pubbliku, kif ukoll minn istitutzzjonijiet finanzjarji u investituri kummerċjali.
(24)  "operazzjoni ta' taħlit" tfisser azzjoni appoġġata mill-baġit tal-UE, inkluż fi ħdan faċilitajiet ta' taħlit skont l-Artikolu 2(6) tar-Regolament Finanzjarju, li tikkombina forom mhux ripagabbli ta' appoġġ u/jew strumenti finanzjarji mill-baġit tal-UE b'forom ripagabbli ta' appoġġ minn istituzzjonijiet tal-iżvilupp jew istituzzjonijiet oħrajn ta' finanzjament pubbliku, kif ukoll minn istituzzjonijiet finanzjarji u investituri kummerċjali.
(25)  "Finanzjament imħallat ta' EIC jew Orizzont Ewropa" tfisser appoġġ finanzjarju uniku lil azzjoni tal-iskjerar tas-suq u l-innovazzjoni, li jikkonsisti f'kombinazzjoni speċifika ta' għotja jew avvanz rimborsabbli b'investiment f'ekwità.
(25)  "Finanzjament imħallat tal-Programm Orizzont Ewropa" tfisser appoġġ finanzjarju uniku lil azzjoni tal-iskjerar tas-suq u l-innovazzjoni, li jikkonsisti f'kombinazzjoni speċifika ta' għotja jew avvanz rimborsabbli b'investiment f'ekwità;
(25a)  "azzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni" tfisser azzjoni li primarjament tikkonsisti minn attivitajiet li għandhom l-għan li jistabbilixxu għarfien ġdid u/jew li jesploraw il-fattibbiltà ta' teknoloġija, prodott, proċess, servizz jew soluzzjoni ġdida jew imtejjba. Dan jista' jinkludi r-riċerka bażika u applikata, l-iżvilupp u l-integrazzjoni tat-teknoloġija, l-ittestjar u l-validazzjoni ta' prototip ta' skala żgħira f'laboratorju jew f'ambjent simulat;
(25b)  "azzjoni ta' innovazzjoni" tfisser azzjoni li primarjament tikkonsisti minn attivitajiet immirati direttament lejn il-produzzjoni ta' pjanijiet u arranġamenti jew disinji ta' prodotti, proċessi jew servizzi ġodda, mibdula jew imtejba, li possibbilment jinkludu l-prototipi, l-ittestjar, id-dimostrazzjoni, l-ippilotar, il-validazzjoni tal-prodotti fuq skala kbira u r-replikazzjoni fis-suq;
(25c)  "riċerka fil-fruntieri tal-għarfien tal-ERC" tfisser azzjonijiet ta' riċerka mmexxija minn investigatur prinċipali, ospitat minn benefiċjarju wieħed jew aktar tal-ERC biss;
(25d)  "azzjoni ta' taħriġ u ta' mobbiltà" tfisser azzjoni mmirata lejn it-titjib tal-ħiliet, l-għarfien u l-prospetti tal-karriera tar-riċerkaturi bbażata fuq il-mobbiltà bejn il-pajjiżi, u, jekk rilevanti, bejn is-setturi jew id-dixxiplini;
(25e)  "azzjoni ta' kofinanzjament tal-programm" tfisser azzjoni li tipprovdi kofinanzjament lil programm ta' attivitajiet stabbiliti u/jew implimentati minn entitajiet li jimmaniġġjaw u/jew jiffinanzjaw programmi ta' riċerka u innovazzjoni, apparti mill-korpi ta' finanzjament tal-Unjoni;
(25f)  "azzjoni ta' akkwist pubbliku prekummerċjali" tfisser azzjoni bl-għan primarju li jitwettqu proċeduri ta' akkwist pubbliku prekummerċjali implimentati mill-benefiċjarji li huma awtoritajiet kontraenti jew entitajiet kontraenti;
(25g)  "azzjoni ta' akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi" tfisser azzjoni bl-għan primarju li jitwettqu proċeduri ta' akkwist pubbliku konġunti jew ikkordinati ta' soluzzjonijiet innovattivi implimentati mill-benefiċjarji li huma awtoritajiet kontraenti jew entitajiet kontraenti;
(25h)  "azzjoni ta' koordinazzjoni u appoġġ" tfisser azzjoni li tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-Programm, esklużi l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni;
(25i)  "akkwist pubbliku" tfisser l-implimentazzjoni ta' partijiet tal-Programm marbut mal-interessi strateġiċi u l-awtonomija tal-Unjoni u t-twettiq, għall-iskopijiet tal-Kummissjoni stess, ta' proċeduri ta' akkwist pubbliku għal studji, prodotti, servizzi u kapaċitajiet;
(25j)  "entità affiljata" tfisser kwalunkwe entità legali li hija taħt il-kontroll dirett jew indirett ta' parteċipant, jew taħt l-istess kontroll dirett jew indirett bħall-parteċipant, jew li direttament jew indirettament tikkontrolla parteċipant;
__________________
__________________
26 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006.
26 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006.
26a Il-Kummissjoni tista' tirrieżamina u jekk ikun meħtieġ taġġorna l-lista tal-pajjiżi li fihom trid tiżdied il-parteċipazzjoni fil-programmi ta' ħidma tagħha.
27
27
28 ĠU ....
28 ĠU ....
Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 3
Artikolu 3
Artikolu 3
Għanijiet tal-programm
Għanijiet tal-programm
1.  L-għan ġenerali tal-Programm huwa li jwassal l-impatt xjentifiku, ekonomiku u soċjetali tal-investimenti tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni u li jsaħħaħ il-bażi xjentifika u teknoloġika tal-Unjoni u jrawwem il-kompetittività tagħha, inkluż fl-industrija tagħha, iwettaq il-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni, u jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, inklużi l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.
1.  L-għan ġenerali tal-Programm huwa li jwassal l-impatt xjentifiku, teknoloġiku, ekonomiku u soċjetali tal-investimenti tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni u li jsaħħaħ il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tal-Unjoni kollha kemm hi, biex isaħħaħ iż-Żona Ewropea tar-Riċerka u jrawwem il-kompetittività tagħha. Ir-riċerka u l-industrija għandhom iwettqu l-prijoritajiet u l-politiki strateġiċi tal-Unjoni, jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, inklużi l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-Ftehim ta' Pariġi kif ukoll jikkontribwixxu biex jinkiseb investiment globali ta' 3 % tal-PDG investit fir-riċerka u l-iżvilupp, f'konformità mal-impenn magħmul mill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern tal-Unjoni.
2.  Il-Programm għandu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:
2.  Il-Programm għandu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:
(-a)  ġodda biex jiżviluppaw, jippromwovu u jxerrdu l-eċċellenza xjentifika u teknoloġika;
(a)  appoġġ għall-ħolqien u t-tixrid ta' għarfien, ħiliet, teknoloġiji u soluzzjonijiet għall-isfidi globali ġodda u ta' kwalità għolja.
(a)  appoġġ għall-ħolqien u t-tixrid ta' għarfien, ħiliet, teknoloġiji u soluzzjonijiet ta' kwalità għolja bbażati kemm fuq ir-riċerka fundamentali kif ukoll dik applikata sabiex jiġu indirizzati l-isfidi globali, inklużi t-tibdil fil-klima u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;
(aa)  għan li jitnaqqas b'mod sinifikanti d-distakk fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fl-Unjoni, b'mod partikolari billi tiżdied il-parteċipazzjoni f'Orizzont Ewropa ta' Stati Membri bi prestazzjoni baxxa fir-Riċerka u l-Innovazzjoni meta mqabbla mal-Programm Qafas preċedenti;
(b)  tisħiħ tal-impatt tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp, l-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, u jappoġġa l-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi fl-industrija u s-soċjetà biex dawn jindirizzaw l-isfidi globali;
(b)  tisħiħ tal-valur miżjud tal-Unjoni tal-finanzjament tar-RŻI, tal-impatt tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp, l-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, u appoġġ tal-aċċess għal soluzzjonijiet innovattivi fis-soċjetà u l-industrija Ewropea u l-użu tagħhom;
(c)  trawwim tal-forom kollha ta' innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni rivoluzzjonarja, u ssaħħaħ l-iskjerament fis-suq tas-soluzzjonijiet innovattivi;
(c)  trawwim tal-forom kollha ta' innovazzjoni u tisħiħ tal-iskjerament u l-isfruttament tas-suq tar-riżultati tar-RŻI speċjalment fl-Unjoni;
(d)  ottimizzar tat-twassil tal-Programm għal aktar impatt fi ħdan iż-Żona Ewropea tar-Riċerka msaħħa.
(d)  ottimizzar tat-twassil tal-Programm għat-tisħiħ u ż-żieda tal-impatt u l-attraenza tar-RŻI taż-Żona Ewropea tar-Riċerka.
Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 4
Artikolu 4
Artikolu 4
Struttura tal-Programm
Struttura tal-Programm
1.  Il-programm huwa maqsum fil-partijiet li ġejjin li jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3:
1.  Il-programm huwa maqsum fil-partijiet li ġejjin li jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3:
(1)  Pilastru I "Xjenza Miftuħa", li jfittex li jikseb l-għan speċifiku stipulat fl-Artikolu 3(2)(a) u wkoll jappoġġa l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3(2)(b) u (c), bil-komponenti li ġejjin:
(1)  Pilastru I "Xjenza Eċċellenti u Miftuħa" bil-komponenti li ġejjin:
(a)  il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC);
(a)  il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC);
(b)  l-Azzjonijiet Marie-Skłodowska Curie (MSCA);
(b)  l-Azzjonijiet Marie-Skłodowska Curie (MSCA);
(c)  infrastrutturi tar-riċerka.
(c)  infrastrutturi tar-riċerka.
(2)  Pilastru II "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali", li jfittex li jikseb l-għan speċifiku stipulat fl-Artikolu 3(2)(b) u wkoll jappoġġa l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3(2)(a) u (c), bil-komponenti li ġejjin:
(2)  Pilastru II "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea" bil-komponenti li ġejjin:
(a)  cluster "Saħħa";
(a)  cluster "Saħħa";
(b)  cluster "Soċjetajiet Inklużivi u Soċjetà Sigura";
(b)  cluster "Soċjetà Inklużiva u Kreattiva";
(ba)  cluster "Soċjetajiet Siguri";
(c)  cluster "Diġitali u Indusrija";
(c)  cluster "Diġitali, Industrija u l-Ispazju";
(d)  cluster "Klima, Enerġija u Mobbiltà";
(d)  cluster "Klima, Enerġija u Mobbiltà";
(e)  cluster "Ikel u Riżorsi Naturali";
(e)  cluster "Ikel, Riżorsi Naturali u l-Agrikoltura";
(f)  azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka (JRC).
(f)  azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka (JRC).
(3)  Pilastru III "Innovazzjoni Miftuħa", li jfittex li jikseb l-għan speċifiku stipulat fl-Artikolu 3(2)(c) u wkoll jappoġġa l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3(2)(a) u (b), bil-komponenti li ġejjin:
(3)  Pilastru III "Ewropa Innovattiva" bil-komponenti li ġejjin:
(a)  il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC);
(a)  il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC);
(b)  l-ekosistemi tal-innovazzjoni Ewropea;
(b)  l-ekosistemi tal-innovazzjoni Ewropea;
(c)  l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT).
(c)  l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT).
(4)  Parti "Tisħiħ taż-Żona tar-Riċerka Ewropea", li tfittex li tikseb l-għan speċifiku stipulat fl-Artikolu 3(2)(b) u wkoll tappoġġa l-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3(2)(a), (b) u (c), bil-komponenti li ġejjin:
(4)  Parti "Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka" bil-komponenti li ġejjin:
(a)  sil-kondiviżjoni tal-eċċellenza;
(a)  it-tixrid tal-eċċellenza u t-twessigħ tal-parteċipazzjoni madwar l-Unjoni;
(b)  ir-riforma u t-titjib tas-Sistema Ewropea tar-R&I.
(b)  ir-riforma u t-titjib tas-Sistema Ewropea tar-R&I.
2.  Il-linji prinċipali tal-attivitajiet huma stabbiliti fl-Anness I.
2.  Il-linji prinċipali tal-attivitajiet huma stabbiliti fl-Anness I.
Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 5
Artikolu 5
Artikolu 5
Riċerka għad-difiża
Riċerka għad-difiża
1.  L-attivitajiet li għandhom jiġu mwettqa taħt il-programm speċifiku msemmi fl-Artikolu 1(3)(b) u li huma stabbiliti fir-Regolament … li jistabbilixxi Fond Ewropew għad-Difiża, għandhom ikunu riċerka b'fokus esklussiv fuq applikazzjonijiet tad-difiża, bil-għan li tħeġġeġ il-kompetittività, l-effiċjenza u l-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża.
1.  L-attivitajiet li għandhom jiġu mwettqa taħt il-programm speċifiku msemmi fl-Artikolu 1(3)(b) u li huma stabbiliti fir-Regolament … li jistabbilixxi Fond Ewropew għad-Difiża, għandhom jiffukaw esklużivament fuq ir-riċerka u l-applikazzjonijiet tad-difiża, bil-għan li titħeġġeġ il-konsolidazzjoni, il-kompetittività, l-effiċjenza u l-innovazzjoni tal-industrija tad-difiża tal-Unjoni u jiġu evitati dupplikazzjonijiet bejn iż-żewġ programmi.
2.  Dan ir-Regolament ma japplikax għall-programm speċifiku msemmi fl-Artikolu 1(3)(b), bl-eċċezzjoni ta' dan l-Artikolu, l-Artikolu 1(1) u (3) u l-Artikolu 9(1).
2.  Dan ir-Regolament ma japplikax għall-programm speċifiku msemmi fl-Artikolu 1(3)(b), bl-eċċezzjoni ta' dan l-Artikolu, l-Artikolu 1(1) u (3) u l-Artikolu 9(1).
Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 6
Artikolu 6
Artikolu 6
Implimentazzjoni u forom ta' finanzjament mill-UE
Ippjanar strateġiku u implimentazzjoni u forom ta' finanzjament mill-UE
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat b'ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju jew b'ġestjoni indiretta mal-korpi ta' finanzjament imsemmija fl-Artikolu 62(1)(c) tar-Regolament Finanzjarju.
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat b'ġestjoni diretta skont ir-Regolament Finanzjarju jew b'ġestjoni indiretta mal-korpi ta' finanzjament imsemmija fl-Artikolu 62(1)(c) tar-Regolament Finanzjarju.
2.  Il-Programm jista' jipprovdi fondi għal azzjonijiet indiretti fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari għotjiet (inklużi għotjiet operattivi), premjijiet u akkwisti. Jista' wkoll jipprovdi finanzjament fil-forma ta' strumenti finanzjarji fi ħdan operazzjonijiet ta' taħlit.
2.  Il-Programm jista' jipprovdi fondi għal azzjonijiet indiretti fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari għotjiet (inklużi għotjiet operattivi), li għandhom ikunu l-forma ewlenija ta' appoġġ taħt il-programm, premjijiet u akkwisti. Jista' wkoll jipprovdi finanzjament fil-forma ta' strumenti finanzjarji fi ħdan operazzjonijiet ta' taħlit.
3.  Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni stabbiliti f'dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-azzjonijiet indiretti.
3.  Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni stabbiliti f'dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-azzjonijiet indiretti.
4.  It-tipi ewlenin ta' azzjoni li jridu jintużaw skont il-Programma huma stipulati u definiti fl-Anness II. Il-forom kollha tal-fondi għandhom jintużaw b'mod flessibbli fl-għanijiet kollha tal-Programm bl-użu tagħhom jiġi ddeterminat abbażi tal-ħtiġijiet u l-karatteristiċi tal-għanjiet partikolari.
4.  It-tipi ewlenin ta' azzjoni li jridu jintużaw skont il-Programm huma stipulati u definiti fl-Artikolu 2 u fl-Anness II. Il-forom tal-finanzjament, imsemmija fil-paragrafu 2, għandhom jintużaw b'mod flessibbli fl-għanijiet kollha tal-Programm u l-użu tagħhom jiġi ddeterminat abbażi tal-ħtiġijiet u l-karatteristiċi tal-għanijiet partikolari.
5.  Il-Programm għandu jappoġġja wkoll azzjonijiet diretti mwettqa mill-JRC. Meta dawk l-azzjonijiet jikkontribwixxu għal inizjattivi stabbiliti skont l-Artikolu 185 jew l-Artikolu 187 tat-TFUE, din il-kontribuzzjoni ma għandhiex titqies bħala parti mill-kontribuzzjoni finanzjarja allokata lil dawk l-inizjattivi.
5.  Il-Programm għandu jappoġġa wkoll azzjonijiet diretti mwettqa mill-JRC. Meta dawk l-azzjonijiet jikkontribwixxu għal inizjattivi stabbiliti skont l-Artikolu 185 jew l-Artikolu 187 tat-TFUE, din il-kontribuzzjoni ma għandhiex titqies bħala parti mill-kontribuzzjoni finanzjarja allokata lil dawk l-inizjattivi.
6.  L-implimentazzjoni tal-programm speċifiku29 għandha tkun ibbażata fuq ippjanar pluriennali strateġiku u trasparenti ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, b'mod partikolari fil-każ tal-pilastru "Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali", wara konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati dwar il-prijoritajiet u t-tipi ta' azzjoni xierqa u l-forom ta' implimentazzjoni li jridu jintużaw. Dan għandu jiżgura allinjament ma' programmi oħra rilevanti tal-Unjoni.
6.  L-implimentazzjoni tal-programm speċifiku29 għandha tkun ibbażata fuq Pjanijiet Speċifiċi tar-R&I u f'konformità mal-għanijiet kollha tal-Programm kif stabbiliti fl-Artikolu 3 u li jsegwu proċess ta' ppjanar pluriennali strateġiku trasparenti, inklużiv u strateġiku ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, b'mod partikolari fil-każ tal-pilastru "Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali Ewropea".
Għandhom isiru konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet nazzjonali, mal-Parlament Ewropew, mal-partijiet ikkonċernati fir-RŻI u fl-industrija inklużi l-Pjattaformi Ewropej għat-Teknoloġija (ETPs), ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u gruppi konsultattivi indipendenti ta' esperti ta' livell għoli dwar il-prijoritajiet u t-tipi ta' azzjoni xierqa u l-forom ta' implimentazzjoni li jridu jintużaw. L-Ippjanar Strateġiku għandu jiżgura l-allinjament ma' programmi tal-Unjoni rilevanti oħra u jżid il-komplementarjetà u s-sinerġiji mal-programmi ta' finanzjament u l-prijoritajiet nazzjonali u reġjonali għar-RŻI, u b'hekk tissaħħaħ l-ERA.
6a.  Il-Programm għandu jipprovdi lill-benefiċjarji kollha l-possibbiltà li japplikaw għall-finanzjament b'mod aktar rapidu. Għadd ta' azzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni għandhom japplikaw loġika ta' Rotta Rapida lejn ir-Riċerka u l-Innovazzjoni meta ż-żmien għall-għotja ma għandux ikun ta' aktar minn 6 xhur. Dan għandu jippermetti aċċess minn isfel għal fuq aktar rapidu għall-fondi għal konsorzji kollaborattivi żgħar li jkopru azzjonijiet minn riċerka fundamentali għall-applikazzjoni tas-suq. Talbiet skont l-approċċ tar-Rotta Rapida lejn ir-Riċerka u l-Innovazzjoni għandu jkun kontinwament miftuħ b'dati ta' skadenza u jiġi implimentat fil-programmi ta' ħidma skont il-clusters, l-EIC u l-parti tat-"tixrid tal-eċċellenza".
7.  L-attivitajiet ta' Orizzont Ewropa għandhom primarjament jitwettqu permezz ta' sejħiet għal proposti, uħud minnhom organizzati bħala parti minn missjonijiet u Sħubijiet Ewropej.
7.  L-attivitajiet ta' Orizzont Ewropa għandhom jitwettqu permezz ta' sejħiet għal proposti, uħud minnhom organizzati bħala parti minn missjonijiet u Sħubijiet Ewropej, ħlief l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 39 dwar il-Premjijiet.
8.  L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont Ewropa għandhom ikunu ffokati fuq applikazzjonijiet ċivili.
9.  Il-Programm għandu jiżgura l-promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni. Attenzjoni partikolari għandha tingħata lill-iżgurar tal-bilanċ bejn is-sessi, soġġett għas-sitwazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni kkonċernat, fil-panels ta' evalwazzjoni u fil-korpi bħalma huma l-gruppi esperti.
__________________
__________________
29
29
Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)
Artikolu 6a
Prinċipji ta' finanzjament tal-UE u kwistjonijiet trażversali
1.  L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont Ewropa għandhom ikunu ffokati esklużivament fuq applikazzjonijiet ċivili. Trasferimenti baġitarji bejn il-Programm u l-Fond Ewropew għad-Difiża m'għandhomx ikunu permessi.
2.  Orizzont Ewropa għandu jiżgura approċċ multidixxiplinari u, meta jkun xieraq, għandu jiggarantixxi l-integrazzjoni tax-xjenzi soċjali u umanistiċi fl-attivitajiet kollha żviluppati taħt il-Programm.
3.  Il-partijiet kollaborattivi tal-Programm għandhom jiżguraw bilanċ bejn TRLs baxxi u dawk għoljin biex titkopra l-katina tal-valur kollha.
4.  Il-Programm għandu jimmira li jnaqqas b'mod sinifikanti d-distakk tal-RŻI fl-Unjoni u jippromwovi kopertura ġeografika wiesgħa fil-proġetti kollaborattivi. Dawk l-isforzi għandhom jiġu riflessi f'miżuri proporzjonali mill-Istati Membri, bl-appoġġ tal-fondi tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Attenzjoni partikolari għandha tingħata lill-iżgurar tal-bilanċ ġeografiku Ewropew, soġġett għas-sitwazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni kkonċernat, fil-proġetti ffinanzjati, fil-panels ta' evalwazzjoni u fil-korpi bħalma huma l-bordijiet u l-gruppi esperti mingħajr ma jiġu mminati l-kriterji ta' eċċellenza.
5.  Il-Programm għandu jiżgura l-promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-dimensjoni tal-ġeneri fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni u għandu jindirizza l-kawżi tal-iżbilanċ bejn il-ġeneri. Attenzjoni partikolari għandha tingħata lill-iżgurar tal-bilanċ bejn il-ġeneri, soġġett għas-sitwazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni kkonċernat, fil-panels ta' evalwazzjoni u fil-korpi konsultattivi rilevanti oħra bħall-bordijiet u l-gruppi esperti.
6.  Il-Programm għandu jimmira lejn is-simplifikazzjoni amministrattiva kontinwa u t-tnaqqis tal-piż għall-benefiċjarji.
7.  L-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika għandha tkun integrata b'mod adegwat fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni u tiġi applikata fl-istadji kollha taċ-ċiklu ta' riċerka.
8.  Il-programm għandu jipprevedi, meta jkun applikabbli, impenn soċjetali biex jiġi allinjat aħjar il-proċess tar-R&I u l-eżiti tiegħu mal-valuri u l-ħtiġijiet tas-soċjetà, billi jiġi promoss l-impenn xjentifiku u l-attivitajiet tal-edukazzjoni xjentifika u billi joħolqu u jfasslu b'mod konġunt l-aġendi xjentifiċi permezz tal-impenn taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili fl-istabbiliment tal-prijoritajiet tar-R&I;
9.  Il-programm għandu jiżgura trasparenza u responsabbiltà suffiċjenti ta' finanzjament pubbliku fil-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni biex b'hekk jissalvagwardja l-interess pubbliku.
10.  Il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament rilevanti għandhom jiżguraw li jkun hemm disponibbli gwida u informazzjoni suffiċjenti għall-parteċipanti potenzjali kollha meta tiġi ppubblikata s-sejħa għal proposti, b'mod partikolari l-mudell ta' ftehim tal-għotja applikabbli.
Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 7
Artikolu 7
Artikolu 7
Missjonijiet
Missjonijiet
1.  Il-missjonijiet għandhom ikunu pprogrammati fi ħdan il-pilastru "Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali", iżda jistgħu jibbenefikaw ukoll minn azzjonijiet imwettqa f'partijiet oħra tal-Programm.
1.  Il-missjonijiet għandhom ikunu pprogrammati fi ħdan il-pilastru "Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali Ewropea", iżda jistgħu jibbenefikaw ukoll minn azzjonijiet imwettqa f'partijiet oħra tal-Programm kif ukoll azzjonijiet imwettqa skont programmi ta' finanzjament oħra tal-Unjoni taħt ir-regoli tal-Orizzont Ewropa.
2.  Il-missjonijiet għandhom jiġu implimentati skont l-Artikolu 5 tal-Programm Speċifiku. Il-valutazzjoni għandha ssir skont l-Artikolu 26.
2.  Il-kontenut tal-missjonijiet, l-għanijiet, il-miri, l-iskedi taż-żmien u l-implimentazzjoni tagħhom għandhom jiġu speċifikati ulterjorment fil-Pjanijiet Strateġiċi tar-R&I kif identifikati, kif definit fl-Artikolu 2 u speċifikat fl-Artikolu 6 tal-Programm Qafas u fl-Artikolu 5 tal-Programm Speċifiku. Il-valutazzjoni għandha ssir skont l-Artikolu 26.
2a.  Matul l-ewwel sentejn tal-programm, massimu ta' 10 % tal-baġit annwali tal-Pilastru II għandu jiġi pprogrammat permezz ta' talbiet speċifiċi għall-implimentazzjoni tal-missjonijiet. Għall-aħħar tliet snin tal-programm, u biss wara evalwazzjoni pożittiva tal-għażla tal-missjoni u l-proċess ta' mmaniġġjar, dan il-perċentwal jista' jiżdied. Is-sehem baġitarju totali dedikat għall-missjonijiet għandu jkun speċifikat fil-Pjanijiet Strateġiċi tar-R&I.
2b.  Evalwazzjoni sħiħa tal-missjonijiet li tkopri l-kamp ta' applikazzjoni, il-governanza, il-ħatra tal-Bord u l-azzjonijiet preliminari tiegħu għandha titwettaq skont l-objettivi li jistgħu jitkejlu rispettivi tagħhom. Ir-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw minn din l-evalwazzjoni għandhom jitqiesu qabel jiġu pprogrammati missjonijiet ġodda jew qabel jitkomplew, jiġu tterminati jew ridirezzjonati dawk eżistenti.
3.  Il-missjonijiet għandhom:
3.  Il-missjonijiet għandhom:
(a)  ikollhom valur miżjud tal-UE ċar u jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-prijoritajiet tal-Ewropa;
(a)  ikollhom valur miżjud tal-UE ċar u jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-prijoritajiet, l-għanijiet u l-impenji tal-Unjoni;
(aa)  ikunu inklużivi, iħeġġu impenn wiesa' u jiżguraw il-parteċipazzjoni ta' bosta tipi ta' partijiet ikkonċernati u jwasslu riżultati tar-RŻI li jkunu ta' benefiċċju għall-Istati Membri kollha;
(b)  ikunu kuraġġużi u ta' ispirazzjoni, u allura jkollhom rilevanza soċjali jew ekonomika;
(b)  ikunu kuraġġużi, ta' ispirazzjoni u jkollhom rilevanza soċjetali, xjentifika, teknoloġika, diplomatika, ambjentali jew ekonomika wiesgħa;
(c)  jindikaw direzzjoni ċara u jkollhom miri, li jistgħu jitkejlu u marbutin biż-żmien;
(c)  jindikaw direzzjoni ċara u jkollhom miri, ikunu jistgħu jitkejlu u jkunu marbutin biż-żmien;
(d)  ikunu ċċentrati fuq attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni ambizzjużi imma realistiċi;
(d)  jintgħażlu b'mod trasparenti u jkunu ċċentrati fuq attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni ambizzjużi, immexxija mill-eċċellenza imma realistiċi, f'kull stadju ta' żvilupp;
(da)  jinkludu element ta' urġenza fir-rigward tal-objettivi tal-missjoni, ikollhom il-kamp ta' applikazzjoni, l-iskala u l-mobilizzazzjoni wiesgħa tar-riżorsi mitluba li huma meħtieġa u jkollhom l-iskop uniku li jwasslu għall-eżitu tal-missjoni;
(e)  iħeġġu l-attività madwar id-dixxiplini, is-setturi u l-atturi;
(e)  iħeġġu l-attività bejn id-dixxiplini (inklużi x-xjenzi soċjali u umanistiċi), is-setturi u l-atturi;
(f)  ikunu miftuħa għal soluzzjonijiet multipli, minn isfel għal fuq.
(f)  ikunu miftuħa għal soluzzjonijiet multipli, minn isfel għal fuq.
(fa)  jiksbu sinerġiji b'mod trasparenti ma' programmi tal-Unjoni oħra kif ukoll ma' fondi pubbliċi u privati, inkluż permezz tal-involviment attiv tal-ekosistemi tal-innovazzjoni nazzjonali u reġjonali.
Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)
Artikolu 7a
Il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni
1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni (EIC) għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet taħt il-Pilastru III "Ewropa Innovattiva" li huma relatat mal-EIC. L-EIC għandu jopera f'konformità mal-prinċipji li ġejjin: jiffoka fuq l-innovazzjoni rivoluzzjonarja u radikali, l-awtonomija, l-abbiltà li jieħu riskju, l-effiċjenza, l-effettività, it-trasparenza u r-responsabbiltà.
2.  L-EIC għandu jkun miftuħ għal kull tip ta' innovatur, minn individwi għal universitajiet, organizzazzjonijiet tar-riċerka u kumpaniji, negozji ġodda, b'mod partikolari SMEs u midcaps u minn benefiċjarji uniċi għal konsorzja multidixxiplinari. Mill-inqas 70 % tal-baġit tal-EIC għandu jkun iddedikat għal negozji ġodda u SMEs innovattivi.
3.  Il-Bord tal-EIC u l-elementi tal-ġestjoni tal-EIC huma definiti fid-Deċiżjoni (UE)... [Programm Speċifiku] u l-annessi tiegħu.
Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 8
Artikolu 8
Artikolu 8
Sħubijiet Ewropej
Sħubijiet Ewropej
1.  Partijiet minn Orizzont Ewropa jistgħu jitwettqu permezz ta' Sħubijiet Ewropej. L-involviment tal-Unjoni fis-Sħubijiet Ewropej jista' jkollu kwalunkwe wieħed mill-forom li ġejjin:
1.  Partijiet minn Orizzont Ewropa jistgħu jiġu implimentati permezz ta' Sħubijiet Ewropej. L-involviment tal-Unjoni fis-Sħubijiet Ewropej jista' jkollu kwalunkwe waħda mill-forom li ġejjin:
(a)  il-parteċipazzjoni fi sħubiji stabbiliti fuq il-bażi ta' memoranda ta' ftehim u/jew arranġamenti kuntrattwali bejn il-Kummissjoni u l-imsieħba msemmija fl-Artikolu 2(3), li jispeċifikaw l-objettivi tas-sħubija, l-impenji finanzjarji relatati u/jew il-kontribuzzjonijiet in natura tal-imsieħba, l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni u l-indikaturi tal-impatt, u l-outputs li jridu jirriżultaw. Dawn jinkludu l-identifikazzjoni ta' attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni li huma implimentati mill-imsieħba u mill-Programm (Sħubijiet Ewropej Koprogrammati);
(a)  il-parteċipazzjoni fi sħubijiet stabbiliti fuq il-bażi ta' memoranda ta' ftehim u/jew arranġamenti kuntrattwali bejn il-Kummissjoni u s-sħab imsemmija fl-Artikolu 2(3), li jispeċifikaw l-objettivi tas-sħubija, l-impenji finanzjarji relatati u/jew il-kontribuzzjonijiet in natura tas-sħab, l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni u l-indikaturi tal-impatt, u l-outputs li jridu jirriżultaw. Dawn jinkludu l-identifikazzjoni ta' attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni li huma implimentati mis-sħab u mill-Programm (Sħubijiet Ewropej Koprogrammati);
(b)  il-parteċipazzjoni fi u kontribut finanzjarju għal programm ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, ibbażat fuq l-impenn ta' l-imsieħba għal kontribuzzjonijiet u in natura u l-integrazzjoni ta' l-attivitajiet rilevanti tagħhom bl-użu ta' Azzjoni kofinanzjata tal-programm (Sħubijiet Ikkofinanzjati Ewropej);
(b)  il-parteċipazzjoni fi u kontribut finanzjarju għal programm ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, ibbażat fuq l-impenn tas-sħab għal kontribuzzjonijiet finanzjarji u in natura u l-integrazzjoni tal-attivitajiet rilevanti tagħhom bl-użu ta' azzjoni kofinanzjata tal-Programm (Sħubijiet Ikkofinanzjati Ewropej);
(c)  il-parteċipazzjoni fi u kontribut finanzjarju għal programmi ta' riċerka u innovazzjoni mwettqa minn diversi Stati Membri b'konformità mal-Artikolu 185 tat-TFUE, jew minn korpi stabbiliti skont l-Artikolu 187 TFUE, bħalma huma l-Impriżi Konġunti, jew mill-Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni tal-EIT b'konformità mar-[Regolament EIT] (Kooperazzjoni Istituzzjonalizzata Ewropea), li għandha tiġi implimentata biss fejn forom oħra ta' Sħubijiet Ewropej ma tkunx se tikseb l-objettivi jew ma tiġġenerax l-impatti meħtieġa mistennija, u jekk ikun iġġustifikat minn perspettiva fit-tul u grad għoli ta' integrazzjoni, inkluż il-ġestjoni ċentrali tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha.
(c)  il-parteċipazzjoni fi u kontribut finanzjarju u/jew kontribuzzjonijiet in natura għal programmi ta' riċerka u innovazzjoni mwettqa minn diversi Stati Membri b'konformità mal-Artikolu 185 tat-TFUE, jew minn korpi stabbiliti skont l-Artikolu 187 tat-TFUE, bħalma huma l-Impriżi Konġunti, jew mill-Komunitajiet ta' Konoxxenza u Innovazzjoni tal-EIT b'konformità mar-[Regolament EIT] (Sħubijiet Istituzzjonalizzati Ewropej), li għandha tiġi implimentata biss fejn forom oħra ta' Sħubijiet Ewropej ma jkunux se jiksbu l-objettivi jew ma jiġġenerawx l-impatti meħtieġa mistennija, u jekk ikun iġġustifikat minn perspettiva fit-tul u grad għoli ta' integrazzjoni, inkluż il-ġestjoni ċentrali tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha.
2.  Is-Sħubijiet Ewropej għandhom:
2.  Is-Sħubijiet Ewropej għandhom:
(a)  Jiġu stabbiliti f'każijiet fejn jiksbu b'mod aktar effettiv l-objettivi ta' Orizzont Ewropa milli kieku l-Unjoni waħedha;
(a)  jiġu stabbiliti biss f'każijiet li fihom jiksbu b'mod aktar effettiv l-objettivi ta' Orizzont Ewropa meta mqabbla ma' partijiet oħra tal-Programm Qafas;
(b)  Jaderixxu mal-prinċipji tal-valur miżjud tal-Unjoni, it-trasparenza, il-ftuħ, l-impatt, l-effett ta' lieva, l-impenn finanzjarju fit-tul tal-partijiet kollha involuti, il-flessibbiltà, il-koerenza u l-komplementarjetà ma' inizjattivi fil-livell tal-UE, nazzjonali u reġjonali;
(b)  jaderixxu mal-prinċipji tal-valur miżjud tal-Unjoni, it-trasparenza, il-ftuħ, l-impatt, l-effett ta' lieva b'saħħtu, l-impenn finanzjarju fit-tul u/jew in natura tal-partijiet kollha involuti, il-flessibbiltà, il-koerenza u l-komplementarjetà ma' inizjattivi fil-livell tal-Unjoni, lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali;
(c)  Ikunu limitati fiż-żmien u jinkludu l-kondizzjonijiet għat-tneħħija gradwali tal-fondi mill-Programm.
(c)  ikunu limitati fiż-żmien u jinkludu l-kondizzjonijiet għat-tneħħija gradwali tal-fondi mill-Programm.
2a.  Is-Sħubijiet kollha għandhom jiġu identifikati fil-Pjanijiet Strateġiċi tar-R&I, kif imsemmi fl-Artikolu 6 u l-Anness III tal-Programm Qafas u l-Anness I tal-Programm Speċifiku, qabel ma jiġu implimentati fil-programmi ta' ħidma jew fil-pjanijiet ta' ħidma.
Id-dispożizzjonijiet u l-kriterji għall-għażla, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u t-tneħħija gradwali tagħhom huma stabbiliti fl-Anness III.
Id-dispożizzjonijiet u l-kriterji għall-għażla, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u t-tneħħija gradwali tagħhom huma stabbiliti fl-Anness III.
Emendi 71 u 172
Proposta għal regolament
Artikolu 9
Artikolu 9
Artikolu 9
Baġit
Baġit
1.  L-envelopp finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm ta' Qafas għall-perjodu 2020-2027 għandu jkun ta' EUR 94 100 000 000 fi prezzijiet attwali għall-programmi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 1(3)(a) u, barra minn hekk, l-ammont għall-programm speċifiku msemmi fl-Artikolu 1(3)(b), kif stabbilit bir-Regolament… li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża.
1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm Qafas għall-perjodu 2020-2027 għandu jkun ta' EUR 120 000 000 000 fi prezzijiet tal-2018 għall-programmi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 1(3)(a) u, barra minn hekk, l-ammont għall-programm speċifiku msemmi fl-Artikolu 1(3)(b), kif stabbilit bir-Regolament… li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża.
2.  Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 1, l-ewwel nofs sentenza, għandha tkun:
2.  Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 1, l-ewwel nofs sentenza, għandha tkun:
(a)  EUR 25 800 000 000 għall-Pilastru I "Xjenza Miftuħa" għall-perjodu 2021-2027, li minnhom
(a)  27,42 % għall-Pilastru I "Xjenza Eċċellenti u Miftuħa" għall-perjodu 2021-2027, li minnhom
(1)  EUR 16 600 000 000 għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka;
(1)  17,64 % għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka;
(2)  EUR 6 800 000 000 għall-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie;
(2)  7,23 % għall-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie;
(3)  EUR 2 400 000 000 għall-infrastruttura ta' riċerka;
(3)  2,55 % għall-infrastrutturi ta' riċerka;
(b)  EUR 52 700 000 000 għall-Pilastru II "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali" għall-perjodu 2021-2027, li minnhom
(b)  55,48 % għall-Pilastru II "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea" għall-perjodu 2021-2027, li minnhom
(1)  EUR 7 700 000 000 għall-cluster "Saħħa";
(1)  8,16 % għall-cluster "Saħħa";
(2)  EUR 2 800 000 000 għall-cluster "Soċjetà Inklużiva u Sigura";
(2)  2,50 % għall-cluster "Soċjetà Inklużiva u Kreattiva";
(2a)  2,00 % għall-cluster "Soċjetajiet Siguri";
(3)  EUR 15 000 000 000 għall-cluster "Diġitali u Industrija";
(3)  15,94 % għall-cluster "Diġitali, l-Industrija u l-Ispazju";
(4)  EUR 15 000 000 000 għall-cluster "Klima, Enerġija u Mobbiltà";
(4)  15,84 % għall-cluster "Klima, Enerġija u Mobbiltà";
(5)  EUR 10 000 000 000 għall-cluster "Ikel u Riżorsi Naturali";
(5)  9,00 % għall-cluster "Ikel, Riżorsi Naturali u l-Agrikoltura";
(6)  EUR 2 200 000 000 għall-azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC);
(6)  2,04 % għall-azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC).
(c)  EUR 13 500 000 000 għall-Pilastru III "Innovazzjoni Miftuħa" għall-perjodu 2021-2027, li minnhom
(c)  12,71 % għall-Pilastru III "Ewropa Innovattiva" għall-perjodu 2021-2027, li minnhom:
(1)  EUR 10 500 000 000 għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni inklużi sa EUR 500 000 000 għall-Ekosistemi Ewropej tal-Innovazzjoni;
(1)  8,71 % għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC) inklużi sa 0,53 % għall-Ekosistemi Ewropej tal-Innovazzjoni;
(2)  EUR 3 000 000 000 għall-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT);
(2)  4 % għall-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT).
(d)  EUR 2 100 000 000 għall-Parti "Tisħiħ taż-Żona tar-Riċerka Ewropea" għall-perjodu 2021-2027, li minnhom
(d)  4,39 % għall-Parti "Tisħiħ taż-Żona tar-Riċerka Ewropea" bil-komponenti li ġejjin:
(1)  EUR 1 700 000 000 għal "kondiviżjoni tal-eċċellenza";
(1)  4,00 % għat-Tixrid tal-eċċellenza u t-twessigħ tal-parteċipazzjoni madwar l-Unjoni;
(2)  EUR 400 000 000 għal "riforma u tisħiħ tas-Sistema Ewropea tar-R&I".
(2)  0,39 % għar-riforma u t-titjib tas-Sistema Ewropea tar-R&I.
3.  Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet ġodda, il-Kummissjoni tista', bil-proċedura baġitarja annwali, tvarja mill-ammonti msemmija fil-paragrafu 2 sa massimu ta' 10 %. L-ebda tali varjazzjoni ma għandha titħalla fir-rigward tal-ammonti msemmija fil-punti (b) (6) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u l-amount totali stipulat għall-Parti "Tisħiħ taż-Żona tar-Riċerka Ewropea" tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.
3.  Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet ġodda, il-Kummissjoni tista', bil-proċedura baġitarja annwali, tvarja mill-ammonti msemmija fil-paragrafu 2 sa massimu ta' 10 %, inkluża l-allokazzjoni tal-kontribuzzjonijiet minn pajjiżi assoċjati.
3 a.  Bħala parti mill-għan ġenerali tal-Unjoni tal-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u tal-infiq ta' 30 % mill-baġit tal-Unjoni bħala appoġġ għall-għanijiet klimatiċi, azzjonijiet taħt il-Programm għandhom jikkontribwixxu mill-inqas 35 % tan-nefqa taħt il-Programm għall-għanijiet klimatiċi meta jkun xieraq.
3 b.  Mill-inqas EUR 2,5 biljun għandhom ikunu dedikati għal għotjiet għall-innovazzjoni inkrementali fl-SMEs f'konformità mal-istrument imsemmi fl-Artikolu 43a ta' dan ir-Regolament u fl-Anness I għad-Deċiżjoni.
3 c.  45 % tal-baġit għall-cluster "Soċjetà Inklużiva u Kreattiva" għandu jappoġġa riċerka dwar is-setturi kulturali u kreattivi, inkluż il-wirt kulturali tal-Unjoni, li għandu jinkludi EUR 300 miljun assenjati għall-ħolqien ta' Cloud għall-Wirt Kulturali Ewropew kif stabbilit fl-Anness I għall-Programm Speċifiku wara valutazzjoni tal-impatt li jrid jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew.
3 d.  Mill-inqas EUR 1 biljun għandu l-għan li jkun dedikat għar-Riċerka Quantum taħt il-cluster "Diġitali, Industrija u Spazju" taħt il-Pilastru II.
4.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1, l-ewwel nofs sentenza, jista' jkopri wkoll spejjeż ta' preparazzjoni, ta' monitoraġġ, kontroll, awditjar, evalwazzjoni u attivitajiet oħra u spejjeż meħtieġa għall-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-Programm, inkluż l-infiq amministrattiv kollu, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-ksib tal-għanijiet tiegħu. Dan jista' barra minn hekk ikopri spejjeż relatati mal-azzjonijiet ta' studji, laqgħat ta' esperti, informazzjoni u komunikazzjoni meħtieġa sa fejn dawn ikunu relatati mal-għanijiet tal-Programm, kif ukoll in-nefqiet marbuta man-netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni, inkluż għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva u assistenza oħra teknika u amministrattiva meħtieġa marbuta mal-ġestjoni tal-Programm.
4.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1, l-ewwel nofs sentenza, jista' jkopri wkoll spejjeż ta' preparazzjoni, ta' monitoraġġ, kontroll, awditjar, evalwazzjoni u attivitajiet oħra u spejjeż meħtieġa għall-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-Programm, inkluż l-infiq amministrattiv kollu, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-ksib tal-għanijiet tiegħu. Dawk l-ispejjeż ma għandhomx jaqbżu l-5 % tal-ammont totali taħt il-Programm. Dan jista' barra minn hekk ikopri spejjeż relatati mal-azzjonijiet ta' studji, laqgħat ta' esperti, informazzjoni u komunikazzjoni meħtieġa sa fejn dawn ikunu relatati mal-għanijiet tal-Programm, kif ukoll in-nefqiet marbuta man-netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni li jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni, inkluż għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva u assistenza oħra teknika u amministrattiva meħtieġa marbuta mal-ġestjoni tal-Programm.
5.  Jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fil-paragrafu 4, sabiex jippermettu l-ġestjoni ta' azzjonijiet mhux kompletati sal-31 ta' Diċembru 2027.
5.  Jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fil-paragrafu 4, sabiex jippermettu l-ġestjoni ta' azzjonijiet mhux kompletati sal-31 ta' Diċembru 2027.
6.  L-impenji baġitarji għal azzjonijiet li jkunu ta' aktar minn sena finanzjarja waħda jistgħu jinqasmu fuq diversi snin fi ħlasijiet parzjali annwali.
6.  L-impenji baġitarji għal azzjonijiet li jkunu ta' aktar minn sena finanzjarja waħda jistgħu jinqasmu fuq diversi snin fi ħlasijiet parzjali annwali.
7.  Mingħajr preġudizzju għar-Regolament Finanzjarju, in-nefqa għall-azzjonijiet li jirriżultaw minn proġetti inklużi fl-ewwel programm ta' ħidma tista' tkun eliġibbli mill-1 ta' Jannar 2021.
7.  Mingħajr preġudizzju għar-Regolament Finanzjarju, in-nefqa għall-azzjonijiet li jirriżultaw minn proġetti inklużi fl-ewwel programm ta' ħidma tista' tkun eliġibbli mill-1 ta' Jannar 2021.
8.  Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri skont il-ġestjoni kondiviża u trasferibbli skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) XX [... Ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] jistgħu, fuq talba tagħhom, jiġu trasferiti fil-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn ir-riżorsi direttament skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament skont il-punt (c) ta' dak l-Artikolu. Meta jkun possibbli, dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati Membru kkonċernat.
9.  Orizzont Ewropa tfassal biex jiġi implimentat f'sinerġija ma' programmi ta' finanzjament tal-Unjoni oħrajn. Lista mhux eżawrjenti ta' tali sinerġiji ma' programmi ta' finanzjament oħra tal-Unjoni hija inkluża fl-Anness IV.
Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 10
Artikolu 10
Artikolu 10
Aċċess miftuħ u data miftuħa
Aċċess miftuħ u data miftuħa
1.  Aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirriżultaw minn riċerka ffinanzjata taħt il-Programm għandu jkun żgurat b'konformità mal-Artikolu 35(3). L-aċċess miftuħ għad-data tar-riċerka għandu jkun żgurat f'konformità mal-prinċipju "miftuħ kemm jista' jkun, magħluq kemm hu meħtieġ". L-aċċess miftuħ għal prodotti oħra tar-riċerka għandu jkun inkoraġġit.
1.  Aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirriżultaw minn riċerka ffinanzjata taħt il-Programm għandu jkun żgurat b'konformità mal-Artikolu 35(3). L-aċċess miftuħ għad-data tar-riċerka għandu jkun żgurat f'konformità mal-prinċipju "miftuħ kemm jista' jkun, magħluq kemm hu meħtieġ".
1a.  L-aċċess miftuħ għad-data tar-riċerka għandu jiġi rikonoxxut għal reġimi ta' aċċess differenti minħabba l-interess ekonomiku tal-Unjoni, id-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, il-protezzjoni tad-data personali u l-kunfidenzjalità, tħassib dwar is-sigurtà u interessi leġittimi oħra, inkluża l-possibbiltà għal nonparteċipazzjoni. Il-pjanijiet tal-ġestjoni tad-data matul it-tul tal-proġett għandhom jitqiesu bħala kostijiet eliġibbli.
1b.  Aċċess miftuħ reċiproku għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi u data tar-riċerka għandu jiġi promoss internazzjonalment, filwaqt li jitqiesu l-interessi industrijali u tal-kompetittività tal-Unjoni. B'mod partikolari, aċċess miftuħ reċiproku għandu jiġi mħeġġeġ u previst fil-ftehimiet kollha ta' assoċjazzjoni u ta' kooperazzjoni tax-Xjenza u t-Teknoloġija ma' pajjiżi terzi, inklużi ftehimiet iffirmati mill-korpi ta' finanzjament fdati bl-immaniġġjar indirett tal-Programm.
2.  Ġestjoni responsabbli tad-data tar-riċerka għandha tkun żgurata f'konformità mal-prinċipji "Traċċabilità", "Aċċessibilità", "Interoperabilità" u "Riutilizzabilità" (FAIR).
2.  Ġestjoni responsabbli tad-data tar-riċerka għandha tkun żgurata f'konformità mal-prinċipji tad-data "Traċċabilità", "Aċċessibilità", "Interoperabilità" u "Riutilizzabilità" (FAIR).
3.  Ix-xjenza miftuħa tiġi prattikata lil hinn mill-aċċess miftuħ għar-riżultati tar-riċerka u l-ġestjoni responsabbli tad-data tar-riċerka għandha tiġi promossa.
3.  Għandhom jiġu promossi prattiki tax-xjenza miftuħa li jmorru lil hinn mill-aċċess miftuħ għad-data tar-riċerka u l-pubblikazzjonijiet xjentifiċi u l-ġestjoni responsabbli tad-data tar-riċerka.
Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 11
Artikolu 11
Artikolu 11
Finanzjament kumplimentari u kkombinat
Finanzjament kumplimentari, ikkombinat u kumulattiv
1.   Orizzont Ewropa għandu jiġi implimentat f'sinerġija ma' programmi ta' finanzjament tal-Unjoni oħra filwaqt li tiġi mfittxija simplifikazzjoni amministrattiva massima. Lista mhux eżawrjenti ta' sinerġiji ma' programmi ta' finanzjament oħra hija inkluża fl-Anness IV. Sett uniku ta' regoli għandu japplika għal azzjoni kofinanzjata tar-RŻI.
L-azzjonijiet li jingħataw ċertifikazzjoni b'Siġill ta' Eċċellenza, jew li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet kumulattivi u paragunabbli li ġejjin:
2.   Is-Siġill ta' Eċċellenza għandu jingħata għall-partijiet kollha tal-Programm. L-azzjonijiet li jingħataw ċertifikazzjoni b'Siġill ta' Eċċellenza, jew li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet kumulattivi u paragunabbli li ġejjin:
(a)  ġew evalwati f'sejħa għall-prosposti skont il-Programm;
(a)  ġew ivvalutati f'sejħa għall-prosposti skont il-Programm;
(b)  jikkonformu mar-rekwiżiti minimi tal-kwalità ta' dik is-sejħa għall-proposti;
(b)  jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi tal-kwalità ta' dik is-sejħa għall-proposti;
(c)  ma jistgħux jiġu ffinanzjati skont dik is-sejħa għall-proposti minħabba ristrezzjonijiet baġitarji,
(c)  ma jistgħux jiġu ffinanzjati skont dik is-sejħa għall-proposti minħabba restrizzjonijiet baġitarji,
ma jistgħux jirċievu appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew+ jew il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, skont il-paragrafu 5 tal-Artikolu [67] tar-Regolament (UE) XX [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u l-Artikolu [8] jew ir-Regolament (UE) XX [Finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni], sakemm it-tali azzjonijiet ikunu konsistenti mal-għanijiet tal-programm ikkonċernat. Għandhom japplikaw ir-regoli tal-Fond li jipprovdi appoġġ.
ma jistgħux jirċievu appoġġ mill-fondi nazzjonali jew reġjonali, inkluż mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew+ jew il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, skont il-paragrafu 5 tal-Artikolu [67] tar-Regolament (UE) XX [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u l-Artikolu [8] jew ir-Regolament (UE) XX [Finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni], mingħajr ma tkun meħtieġa kwalunkwe applikazzjoni u evalwazzjoni ulterjuri u dment li t-tali azzjonijiet ikunu konsistenti mal-għanijiet tal-programm ikkonċernat. Bl-eċċezzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-istat, għandhom japplikaw ir-regoli tal-Fond li jipprovdi appoġġ.
2a.   F'konformità mal-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) XX [... Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni], l-awtorità maniġerjali, fuq bażi volontarja, tista' titlob it-trasferiment ta' partijiet tal-allokazzjonijiet finanzjarji tagħha lejn Orizzont Ewropa. Ir-riżorsi trasferiti għandhom jiġu implimentati skont ir-regoli ta' Orizzont Ewropa. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiżgura li tali fondi trasferiti jiġu allokati kompletament għall-programmi u/jew proġetti li se jiġu implimentati fl-Istat Membru jew fir-reġjun, kif applikabbli, li jkunu oriġinaw minnu.
2b.   B'awtorizzazzjoni minn qabel mill-applikanti, il-Kummissjoni għandha tinkludi l-allokazzjonijiet imsemmija f'dan l-Artikolu fis-sistema ta' informazzjoni dwar proġetti magħżula sabiex ikun permess skambju rapidu ta' informazzjoni u l-awtoritajiet ta' finanzjament ikunu jistgħu jipprovdu finanzjament għall-azzjonijiet magħżula.
Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni minn programm ieħor tal-Unjoni tista' tirċievi wkoll kontribuzzjoni taħt il-Programm, dment li l-kontribuzzjonijiet ma jkunux ikopru l-istess kostijiet.
Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 12
Artikolu 12
Artikolu 12
Pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm
Pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm
1.  Il-Programm għandu jkun miftuħ għall-assoċjazzjoni tal-pajjiżi terzi li ġejjin:
1.  Il-Programm għandu jkun miftuħ għall-assoċjazzjoni tal-pajjiżi terzi li ġejjin:
(a)  Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim ŻEE;
(a)  Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim ŻEE;
(b)  pajjiżi ta' adeżjoni, pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, jew arranġamenti simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;
(b)  pajjiżi ta' adeżjoni, pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, jew arranġamenti simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;
(c)  pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, jew arranġamenti simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;
(c)  pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, jew arranġamenti simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;
(d)  it-territorji u l-pajjiżi terzi li jissodisfaw l-kriterji kollha li ġejjin:
(d)  it-territorji u l-pajjiżi terzi li jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin:
i.  kapaċità tajba fix-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni;
i.  kapaċità tajba fix-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni;
ii.  impenn fir-rigward ta' ekonomija tas-suq miftuħa u bbażata fuq ir-regoli, inkluż trattament ġust u ekwu tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, bl-appoġġ ta' istituzzjonijiet demokratiċi;
ii.  impenn fir-rigward ta' ekonomija tas-suq miftuħa u bbażata fuq ir-regoli, inkluż trattament ġust u ekwu tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, bl-appoġġ ta' istituzzjonijiet demokratiċi;
iii.  promozzjoni attiva ta' politiki li jtejbu l-benessri ekonomiku u soċjali taċ-ċittadini.
iii.  promozzjoni attiva ta' politiki li jtejbu l-benesseri ekonomiku u soċjali taċ-ċittadini.
L-assoċjazzjoni mal-Programm ta' kull wieħed mill-pajjiżi terzi skont il-punt (d) għandha tkun skont il-kundizzjonijiet stipulati fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni ta' pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-Unjoni, sakemm dak il-ftehim:
Assoċjazzjoni sħiħa jew parzjali mal-Programm ta' kull wieħed mill-pajjiżi terzi skont il-punt (d) għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-benefiċċji tal-Unjoni. B'mod partikolari għandha tkun skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-Unjoni, dment li dak il-ftehim:
–  jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u l-benefiċċji tal-pajjiż terz li jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni;
–  jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u l-benefiċċji tal-pajjiż terz li jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni;
–  jikkonferixxi d-dritt ta' koordinazzjoni ta' azzjoni taħt il-Programm dment li tkun ta' benefiċċju għall-Unjoni u li tkun żgurata l-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni;
–  jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni fil-programmi, inkluż il-kalkolu ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji għal programmi individwali u l-ispejjeż amministrattivi tagħhom. Dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat b'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju.
–  jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni fil-Programm, inkluż il-kalkolu ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji għal (sotto)programmi individwali u l-ispejjeż amministrattivi tagħhom. Dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat b'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju.
–  jiggarantixxi d-drittijiet tal-Unjoni li tiżgura ġestjoni finanzjarja soda u tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha.
–  jiggarantixxi d-drittijiet tal-Unjoni li tiżgura ġestjoni finanzjarja soda u tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.
2.  L-iskop ta' assoċjazzjoni ta' kull pajjiż terz ma' dan il-Programm għandu jqis l-għan li jiġi xprunat it-tkabbir ekonomiku fl-Unjoni permezz tal-innovazzjoni. Għaldaqstant, bl-eċċezzjoni tal-membri taż-ŻEE, il-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi kandidati u l-kandidati potenzjali, xi partijiet tal-Programm jistgħu jiġu esklużi minn ftehim ta' assoċjazzjoni ma' xi pajjiż speċifiku.
2.  L-iskop ta' assoċjazzjoni ta' kull pajjiż terz mal-Programm għandu jqis l-għan li jiġi xprunat it-tkabbir ekonomiku fl-Unjoni permezz tal-innovazzjoni u għandu jevita l-eżodu ta' mħuħ mill-Unjoni. Għaldaqstant, bl-eċċezzjoni tal-membri taż-ŻEE, il-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi kandidati u l-kandidati potenzjali, xi partijiet monobenefiċjarji tal-Programm jistgħu jiġu esklużi minn ftehim ta' assoċjazzjoni ma' xi pajjiż speċifiku, b'mod speċifiku dawk dedikati lill-entitajiet privati.
3.  Il-Ftehim ta' assoċjazzjoni għandu, fejn xieraq, jipprevedi l-parteċipazzjoni ta' entitajiet ġuridiċi stabbiliti fl-Unjoni fi programmi ekwivalenti tal-pajjiżi assoċjati b'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fih.
3.  Il-Ftehim ta' assoċjazzjoni għandu, meta jkun xieraq, jipprevedi u jfittex il-parteċipazzjoni reċiproka ta' entitajiet ġuridiċi stabbiliti fl-Unjoni fi programmi ekwivalenti tal-pajjiżi assoċjati b'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fih.
4.  Il-kundizzjonijiet li jiddeterminaw il-livell ta' kontribuzzjoni finanzjarja għandhom jiżguraw korrezzjoni awtomatika ta' kwalunkwe żbilanċ sinifikanti meta mqabbla mal-ammont li entitajiet stabbiliti f'pajjiż assoċjat jirċievu permezz tal-parteċipazzjoni fil-Programm, b'kunsiderazzjoni tal-ispejjeż fil-ġestjoni, l-eżekuzzjoni u l-operat tal-Programm.
4.  Il-kundizzjonijiet tal-ftehim ta' assoċjazzjoni li jiddeterminaw il-livell ta' kontribuzzjoni finanzjarja għandhom jiżguraw korrezzjoni awtomatika biennali ta' kwalunkwe żbilanċ meta mqabbla mal-ammont li entitajiet stabbiliti f'pajjiż assoċjat jirċievu permezz tal-parteċipazzjoni fil-Programm, b'kunsiderazzjoni tal-ispejjeż fil-ġestjoni, l-eżekuzzjoni u l-operat tal-Programm.
4a.  Il-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi assoċjati kollha għandhom ikunu inklużi fil-partijiet rilevanti tal-Programm dment li t-tqassim tal-baġit kif speċifikat fl-Artikolu 9(2) jiġi rrispettat. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Kunsill u lill-Parlament waqt il-proċedura baġitarja annwali l-baġit totali ta' kull parti tal-Programm, filwaqt li tidentifika kull wieħed mill-pajjiżi assoċjati, kontribuzzjonijiet individwali u l-bilanċ finanzjarju tagħhom.
Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – titolu
Azzjonijiet eliġibbli
Azzjonijiet eliġibbli u prinċipji etiċi
Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 15
Artikolu 15
Artikolu 15
Etika
Etika
1.  L-azzjonijiet imwettqa taħt il-Programm għandhom ikunu konformi mal-prinċipji etiċi u l-leġislazzjoni rilevanti nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli Supplimentari tagħha.
1.  L-azzjonijiet imwettqa taħt il-Programm għandhom ikunu konformi mal-prinċipji etiċi u l-leġislazzjoni rilevanti nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli Supplimentari tagħha.
Attenzjoni partikulari għandha tingħata lill-prinċipju tal-proporzjonalità, id-dritt għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għall-integrità fiżika u mentali ta' persuna, id-dritt għan-nondiskriminazzjoni u l-ħtieġa li jiġu żgurati livelli għoljin ta' protezzjoni tas-saħħa umana.
2.  Entitajiet li jipparteċipaw fl-azzjoni għandhom jipprovdu:
2.  Entitajiet li jipparteċipaw fl-azzjoni għandhom jipprovdu:
(a)  awtovalutazzjoni ta' etika li tidentifika u tagħti d-dettalji prevedibbli kollha relatati ma' kwistjonijiet etiċi b'rabta mal-objettiv, l-implimentazzjoni u l-impatt probabbli tal-attivitajiet li se jiġu ffinanzjati, inkluż konferma ta' konformità mal-paragrafu 1, u deskrizzjoni ta' kif din se tiġi żgurata;
(a)  awtovalutazzjoni ta' etika li tidentifika u tagħti d-dettalji prevedibbli kollha relatati ma' kwistjonijiet etiċi b'rabta mal-objettiv, l-implimentazzjoni u l-impatt probabbli tal-attivitajiet li se jiġu ffinanzjati, inkluż konferma ta' konformità mal-paragrafu 1, u deskrizzjoni ta' kif din se tiġi żgurata;
(b)  konferma li l-attivitajiet se jikkonformaw mal-Kodiċi ta' Kondotta Ewropea għall-Integrità tar-Riċerka ppubblikata mill-Akkademji Ewropej kollha u li l-ebda attività eskluża mill-finanzjament ma tkun se titwettaq;
(b)  konferma li l-attivitajiet se jikkonformaw mal-Kodiċi ta' Kondotta Ewropea għall-Integrità tar-Riċerka ppubblikata mill-Akkademji Ewropej kollha u li l-ebda attività eskluża mill-finanzjament ma tkun se titwettaq;
(c)  Fil-każ ta' attivitajiet imwettqa barra mill-Unjoni, konferma li l-istess attivitajiet kieku kienu jitħallew jitwettqu f'xi Stat Membru; and
(c)  fil-każ ta' attivitajiet imwettqa barra mill-Unjoni, konferma li l-istess attivitajiet kieku kienu jitħallew jitwettqu f'xi Stat Membru; and
(d)  għall-attivitajiet li jagħmlu użu ta' ċelloli staminali tal-embrijuni umani, kif adatt, dettalji tal-miżuri ta' liċenzjar u ta' kontroll li għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati kif ukoll dettalji tal-approvazzjonijiet etiċi li għandhom jinkisbu qabel jibdew l-attivitajiet ikkonċernati.
(d)  għall-attivitajiet li jagħmlu użu minn ċelloli staminali tal-embrijuni umani, kif adatt, dettalji tal-miżuri ta' liċenzjar u ta' kontroll li għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati kif ukoll dettalji tal-approvazzjonijiet etiċi li għandhom jinkisbu qabel jibdew l-attivitajiet ikkonċernati.
3.  Il-proposti għandhom jiġu skrinjati b'mod sistematiku sabiex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji u jissottomettuhom għal valutazzjoni tal-etika. Il-valutazzjonijiet etiċi għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni sakemm ma jkunux delegati lill-korp ta' finanzjament. Għal azzjonijiet li jinvolvu l-użu ta' ċelloli staminali tal-embrijuni umani jew embrijuni umani, il-valutazzjoni tal-etika għandha tkun mandatorja. Eżamijiet jew valutazzjonijiet tal-etika għandhom jitwettqu bl-appoġġ ta' esperti tal-etika. Il-Kummissjoni u l-korpi ta' finanzjament għandhom jiżguraw it-trasparenza tal-proċeduri tal-etika kemm jista' jkun possibbli,
3.  Il-proposti għandhom jiġu skrinjati b'mod sistematiku sabiex jiġu identifikati dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji u jissottomettuhom għal valutazzjoni tal-etika. Il-valutazzjonijiet etiċi għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni dment li ma jkunux delegati lill-korp ta' finanzjament. Għal azzjonijiet li jinvolvu l-użu ta' ċelloli staminali tal-embrijuni umani jew embrijuni umani, il-valutazzjoni tal-etika għandha tkun obbligatorja. L-iskrinjar jew valutazzjonijiet tal-etika għandhom jitwettqu bl-appoġġ ta' esperti tal-etika. Il-Kummissjoni u l-korpi ta' finanzjament għandhom jiżguraw it-trasparenza tal-proċeduri tal-etika.
4.  Entitajiet li jipparteċipaw fl-azzjoni għandhom jiksbu l-approvazzjonijiet kollha jew dokumenti mandatorji oħra mingħand il-kumitati tal-etika rilevanti lokali nazzjonali jew korpi oħrajn bħall-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data qabel jinbdew l-attivitajiet rilevanti. Dawk id-dokumenti għandhom jinżammu maħżuna u jiġu pprovduti lill-Kummissjoni jew il-korp ta' finazjament meta jintalbu.
4.  Entitajiet li jipparteċipaw fl-azzjoni għandhom jiksbu l-approvazzjonijiet kollha jew dokumenti obbligatorji oħra mingħand il-kumitati tal-etika rilevanti lokali nazzjonali jew korpi oħrajn bħall-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data qabel jinbdew l-attivitajiet rilevanti. Dawk id-dokumenti għandhom jinżammu maħżuna u jiġu pprovduti lill-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament meta jintalbu.
5.  Jekk adatt, kontrolli tal-etika għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament. Għal kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji, il-kontrolli għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni sakemm ma jkunux delegati lill-korp ta' finanzjament.
5.  Jekk adatt, kontrolli tal-etika għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni jew mill-korp ta' finanzjament. Għal kwistjonijiet etiċi kumplessi jew serji, il-kontrolli għandhom jitwettqu mill-Kummissjoni dment li ma jkunux delegati lill-korp ta' finanzjament.
Kontrolli tal-etika għandhom jitwettqu bl-appoġġ ta' esperti tal-etika.
Kontrolli tal-etika għandhom jitwettqu bl-appoġġ ta' esperti tal-etika.
6.  Azzjonijiet li mhumiex etikament aċċettabbli jistgħu jiġu miċħuda jew terminati fi kwalunkwe mument.
6.  Azzjonijiet li mhumiex etikament aċċettabbli għandhom jinċaħdu jew jiġu terminati hekk kif tiġi stabbilita inaċċettabbiltà etika.
Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 16
Artikolu 16
Artikolu 16
Sigurtà
Sigurtà
1.  L-azzjonijiet imwettqa taħt il-Programm għandhom jikkonformaw mar-regoli applikabbli dwar is-sigurtà u b'mod partikolari r-regoli dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata kontra żvelar mhux awtorizzat, inkluż il-konformità ma' kwalunkwe liġi nazzjonali u tal-Unjoni rilevanti. Fil-każ ta' riċerka mwettqa barra l-Unjoni bl-użu u/jew bil-ġenerazzjoni ta' informazzjoni klassifikata, huwa meħtieġ li, minbarra l-osservanza ta' dawn ir-rekwiżiti, ftehim ta' sigurtà għandu jiġi konkluż bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz li fih titwettaq ir-riċerka.
1.  L-azzjonijiet imwettqa taħt il-Programm għandhom jikkonformaw mar-regoli applikabbli dwar is-sigurtà u b'mod partikolari r-regoli dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata kontra żvelar mhux awtorizzat, inkluż il-konformità ma' kwalunkwe liġi nazzjonali u tal-Unjoni rilevanti. Fil-każ ta' riċerka mwettqa barra l-Unjoni bl-użu u/jew bil-ġenerazzjoni ta' informazzjoni klassifikata, huwa meħtieġ li, minbarra l-osservanza ta' dawn ir-rekwiżiti, ftehim ta' sigurtà għandu jiġi konkluż bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz li fih titwettaq ir-riċerka.
2.  Fejn hu adatt, il-proposti għandhom jinkludu awtovalutazzjoni tas-sigurtà li tidentifika kwalunkwe kwistjoni tas-sigurtà u tiddeskrivi kif dawn il-kwistjonijiet se jiġu indirizzati sabiex tiġi ssodisfata l-liġi nazzjonali u tal-Unjoni relevanti.
2.  Fejn hu adatt, il-proposti għandhom jinkludu awtovalutazzjoni tas-sigurtà li tidentifika kwalunkwe kwistjoni tas-sigurtà u tiddeskrivi kif dawn il-kwistjonijiet se jiġu indirizzati sabiex tiġi ssodisfata l-liġi nazzjonali u tal-Unjoni relevanti.
3.  Fejn hu adatt, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament għandu jwettaq skrutinju tas-sigurtà għall-proposti li jkollhom kwistjonijiet tas-sigurtà.
3.  Fejn hu adatt, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament għandu jwettaq skrutinju tas-sigurtà għall-proposti li jkollhom kwistjonijiet tas-sigurtà.
4.  Fejn xieraq, l-azzjonijiet għandhom ikunu konformi mad-Deċiżjoni (UE, Euratom) 2015/444, u r-regoli ta' implimentazzjoni tagħha.
4.  Fejn xieraq, l-azzjonijiet għandhom ikunu konformi mad-Deċiżjoni (UE, Euratom) 2015/444, u r-regoli ta' implimentazzjoni tagħha.
5.  Entitajiet li jipparteċipaw fl-azzjoni għandhom jiżguraw protezzjoni kontra żvelar mhux awtorizzat ta' informazzjoni klassifikata użata u/jew iġġenerata mill-azzjoni. Huma għandhom jipprovdu prova tal-approvazzjoni tas-sigurtà tal-persunal u/jew tal-faċilità mill-awtoritajiet tas-sigurtà nazzjonali relevanti, qabel il-bidu tal-attivitajiet ikkonċernati.
5.  Entitajiet li jipparteċipaw fl-azzjoni għandhom jiżguraw protezzjoni kontra żvelar mhux awtorizzat ta' informazzjoni klassifikata użata u/jew iġġenerata mill-azzjoni. Huma għandhom jipprovdu prova tal-approvazzjoni tas-sigurtà tal-persunal u/jew tal-faċilità mill-awtoritajiet tas-sigurtà nazzjonali relevanti, qabel il-bidu tal-attivitajiet ikkonċernati fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-korp ta' finanzjament.
6.  Jekk esperti esterni jkollhom jittrattaw informazzjoni klassifikata, l-approvazzjoni tas-sigurtà adatta għandha tkun meħtieġa qabel jinħatru dawk l-esperti.
6.  Jekk esperti esterni jkollhom jittrattaw informazzjoni klassifikata, l-approvazzjoni tas-sigurtà adatta għandha tkun meħtieġa qabel jinħatru dawk l-esperti.
7.  Fejn hu adatt, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jista' jwettaq kontrolli tas-sigurtà.
7.  Fejn hu adatt, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jista' jwettaq kontrolli tas-sigurtà.
8.  Azzjonijiet li ma jikkonformawz mar-regoli tas-sigurtà jistgħu jiġu miċħuda jew terminati fi kwalunkwe mument.
8.  Azzjonijiet li ma jikkonformawx mar-regoli tas-sigurtà jistgħu jiġu miċħuda jew terminati fi kwalunkwe mument.
Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 18
Artikolu 18
Artikolu 18
Entitajiet eliġibbli għall-parteċipazzjoni
Entitajiet eliġibbli għall-parteċipazzjoni
1.  Kwalunkwe entità legali, irrispettivament mill-post fejn ġiet stabbilita, jew organizzazzjoni internazzjonali tista' tipparteċipa f'azzjonijiet taħt il-Programm, sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament ikunu ġew sodisfatti flimkien ma' kwalunkwe kundizzjoni oħra stabbilita fil-programm ta' ħidma jew is-sejħa.
1.  Kwalunkwe entità legali, irrispettivament mill-post fejn ġiet stabbilita, inklużi entitajiet ġuridiċi minn pajjiżi terzi mhux assoċjati jew organizzazzjoni internazzjonali, tista' tipparteċipa f'azzjonijiet taħt il-Programm, dment li l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament ikunu ġew issodisfati flimkien ma' kwalunkwe kundizzjoni oħra stabbilita fil-programm ta' ħidma jew fis-sejħa.
2.  L-entitajiet għandhom ikunu parti minn konsorzju li għandu jinkludi mill-inqas tliet entitajiet ġuridiċi indipendenti stabbiliti fi Stat Membru ieħor jew f'pajjiż assoċjat u li mill-inqas wieħed minnhom ikun stabbilit fi Stat Membru, sakemm:
2.  L-entitajiet għandhom ikunu parti minn konsorzju li għandu jinkludi mill-inqas tliet entitajiet ġuridiċi indipendenti stabbiliti fi Stat Membru ieħor inklużi reġjuni ultraperiferiċi jew f'pajjiż assoċjat u li mill-inqas tnejn minnhom ikunu stabbiliti fi Stat Membru, dment li l-azzjoni tkun waħda msemmija fil-paragrafu 3 jew 4;
(a)  il-programm ta' ħidma ma jipprovidx mod ieħor, jekk ikun ġustifikat;
(b)  l-azzjoni hija waħda msemmija fil-paragrafi 3 jew 4.
3.  L-azzjonijiet ta' riċerka fil-fruntiera tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), l-azzjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC), l-azzjonijiet tat-taħriġ u l-mobilità jew azzjonijiet ta' kofinanzjamant ta' programm jistgħu jiġu implimentati minn entità legali waħda jew aktar, li waħda minnhom trid tkun stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż assoċjat.
3.  L-azzjonijiet ta' riċerka fil-fruntiera tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), l-azzjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC), l-azzjonijiet tat-taħriġ u l-mobilità jew azzjonijiet ta' kofinanzjament ta' programm jistgħu jiġu implimentati minn entità legali waħda jew aktar, li waħda minnhom trid tkun stabbilita fi Stat Membru jew fejn applikabbli, pajjiż assoċjat kif imsemmi fl-Artikolu 12(1).
4.  Azzjonijiet ta' koordinazzjoni u appoġġ jistgħu jiġu implimentati minn entità legali waħda jew aktar, li tista' tkun stabbilita fi Stat Membru, pajjiż assoċjat jew f'pajjiż terz ieħor.
4.  Azzjonijiet ta' koordinazzjoni u appoġġ jistgħu jiġu implimentati minn entità legali waħda jew aktar, li tista' tkun stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż assoċjat jew f'pajjiż terz ieħor.
5.  Għal azzjonijiet relatati mal-assi strateġiċi, l-interessi, is-sigurtà jew l-awtonomija tal-Unjoni, il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi li l-parteċipazzjoni tista' tkun limitata għal dawk l-entitajiet ġuridiċi stabbiliti fi Stati Membri biss, jew dawk l-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiżi assoċjati jew pajjiżi terzi oħra speċifikati flimkien mal-Istati Membri.
5.  Għal azzjonijiet relatati mal-assi strateġiċi, l-interessi, is-sigurtà jew l-awtonomija tal-Unjoni, il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi li l-parteċipazzjoni tista' tkun limitata għal dawk l-entitajiet ġuridiċi stabbiliti fi Stati Membri biss, jew dawk l-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiżi assoċjati jew pajjiżi terzi oħra speċifikati flimkien mal-Istati Membri.
6.  Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi kriterji ta' eliġibbiltà b'żieda ma' dawk stipulati fil-paragrafi 2, 3, 4, u 5 skont ir-rekwiżiti ta' politika speċifiċi jew skont in-natura u l-għanijiet tal-azzjoni, inkluż in-numru ta' entitajiet ġuridiċi, it-tip ta' entità ġuridika u l-post ta' stabbiliment.
6.  Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi kriterji ta' eliġibbiltà b'żieda ma' dawk stipulati fil-paragrafi 2, 3, 4, u 5 skont ir-rekwiżiti ta' politika speċifiċi jew skont in-natura u l-għanijiet tal-azzjoni, inkluż in-numru ta' entitajiet ġuridiċi, it-tip ta' entità ġuridika u l-post ta' stabbiliment.
7.  Fil-każ ta' azzjonijiet li jibbenefikaw minn ammonti skont l-Artikolu 9(8), il-parteċipazzjoni għandha tkun limitata għal entità ġuridika waħda stabbilita fil-ġurisdizzjoni tal-Awtorità Amministrattiva deleganti, ħlief jekk ikun miftiehem mod ieħor mal-Awtorità ta' Ġestjoni u prevista fil-programm ta' ħidma.
7.  Fil-każ ta' azzjonijiet li jibbenefikaw minn ammonti skont l-Artikolu 11, il-parteċipazzjoni għandha tkun limitata għal entità ġuridika waħda stabbilita fil-ġurisdizzjoni tal-Awtorità Amministrattiva deleganti, ħlief jekk ikun miftiehem mod ieħor mal-Awtorità ta' Ġestjoni u prevista fil-programm ta' ħidma.
8.  Fejn ikun indikat fil-programm ta' ħidma, iċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta jista' jipparteċipa f'azzjonijiet.
8.  Fejn ikun indikat fil-programm ta' ħidma, iċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta jista' jipparteċipa f'azzjonijiet.
9.  Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, organizzazzjonijiet internazzjonali Ewropej tar-riċerka u entitajiet legali maħluqa skont il-liġi tal-Unjoni għandhom jitqiesu li huma stabbiliti fi Stat Membru differenti minn dawk li fihom huma stabbilit l-entitajiet legali oħra li qed jipparteċipaw fl-azzjoni.
10.  Għall-azzjonijiet ta' riċerka fil-fruntiera tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC) u l-azzjonijiet tat-taħriġ u l-mobilità, l-organizzazzjonijiet internazzjonali bil-kwartieri ġenerali fi Stat Membru jew pajjiż assoċjat għandhom jitqiesu li huma stabbiliti f'dan l-Istat Membru jew pajjiż assoċjat.
10.  Għall-azzjonijiet ta' riċerka fil-fruntiera tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC) u l-azzjonijiet tat-taħriġ u l-mobilità, l-organizzazzjonijiet internazzjonali bil-kwartieri ġenerali fi Stat Membru jew pajjiż assoċjat għandhom jitqiesu li huma stabbiliti f'dan l-Istat Membru jew pajjiż assoċjat.
Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 19
Artikolu 19
Artikolu 19
Entitajiet eliġibbli għall-finanzjament
Entitajiet eliġibbli għall-finanzjament
1.   Il-benefiċjarji huma eliġibbli għall-finanzjament jekk ikunu stabbiliti fi Stat Membru jew pajjiż assoċjat.
1.   Il-benefiċjarji huma eliġibbli għall-finanzjament jekk ikunu stabbiliti fi Stat Membru jew pajjiż assoċjat kif iddefinit fl-Artikolu 12(1).
Fil-każ ta' azzjonijiet li jibbenefikaw minn ammonti skont l-Artikolu 9(8), huma biss l-entitajiet stabbiliti fil-ġurisdizzjoni tal-Awtorità Maniġerjali li deleganti li għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament minn dawn l-ammonti.
Fil-każ ta' azzjonijiet li jibbenefikaw minn ammonti skont l-Artikolu 11(3), huma biss l-entitajiet stabbiliti fil-ġurisdizzjoni tal-Awtorità Maniġerjali li deleganti li għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament minn dawn l-ammonti.
1a.  Fejn applikabbli, l-organizzazzjonijiet internazzjonali għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament f'azzjoni jekk il-kwartieri ġenerali tagħhom ikunu jinsabu fi Stat Membru jew f'pajjiż assoċjat.
1b.   Fil-każ ta' pajjiżi bi dħul minn baxx sa medju u b'mod eċċezzjonali fil-każ ta' pajjiżi terzi oħrajn mhux assoċjati, dawn jistgħu jkunu eliġibbli għall-fondi f'azzjoni jekk:
(a)  il-pajjiż terz ikun identifikat fil-programm ta' ħidma; u
(b)  il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament iqisu li l-parteċipazzjoni tiegħu hija essenzjali għall-implimentazzjoni tal-azzjoni;
2.  L-entitajiet stabbiliti f'pajjiżi terzi mhux assoċjati fil-prinċipju għandhom iħallsu l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni tagħhom. Madankollu, fil-każ ta' pajjiżi bi dħul minn baxx sa medju u b'mod eċċezzjonali fil-każ ta' pajjiżi terzi oħrajn mhux assoċjati, dawn jistgħu jkunu eliġibbli għall-fondi f'azzjoni jekk:
2.  L-entitajiet stabbiliti f'pajjiżi terzi mhux assoċjati oħra għandhom iħallsu l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni tagħhom. Jistgħu jiġu stabbiliti ftehimiet tal-R&Ż bejn dawk il-pajjiżi terzi mhux assoċjati u l-Unjoni kull fejn jitqies li jkun utli, u jista' jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' kofinanzjament simili għal dawk maqbula fi ħdan Orizzont 2020. Dawk il-pajjiżi għandhom jiżguraw aċċess reċiproku għall-entitajiet ġuridiċi tal-Unjoni għal dawk il-programmi ta' finanzjament RŻI tal-pajjiżi, kif ukoll reċiproċità f'aċċess miftuħ għar-riżultati xjentifiċi u d-data xjentifika u għal termini ġusti u ekwitabbli għad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.
(a)  il-pajjiż terz ikun identifikati fil-programm ta' ħidma adottat mill-Kummissjoni; or
(b)  il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament iqisu li l-parteċipazzjoni tiegħu hija essenzjali għall-implimentazzjoni tal-azzjoni;
3.  Entitajiet affiljati huma eliġibbli għall-finanzjament f'azzjoni jekk huma stabbiliti fi Stat Membru, Pajjiż assoċjat, jew f'pajjiż terz identifikat fil-programm ta' ħidma adottat mill-Kummissjoni.
3.  Entitajiet affiljati huma eliġibbli għall-finanzjament f'azzjoni jekk huma stabbiliti fi Stat Membru jew Pajjiż assoċjat.
3a.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament u lill-Kunsill, filwaqt li tispeċifika, għal kull pajjiż terz mhux assoċjat l-ammont tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni pprovduti lill-entitajiet parteċipattivi u l-ammont tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji pprovduti mill-istess pajjiż lill-entitajiet tal-Unjoni li jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom.
Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 20
Artikolu 20
Artikolu 20
Sejħiet għal proposti
Sejħiet għal proposti
1.  Fil-każ tal-azzjonijiet kollha, ħlief attivitajiet ta' tranżizzjoni ta' Pathfinder tal-EIC, il-kontenut tas-sejħiet għall-proposti għandu jkun inkluż fil-programm ta' ħidma.
1.  Fil-każ tal-azzjonijiet kollha, il-kontenut tas-sejħiet għall-proposti għandu jkun inkluż fil-programm ta' ħidma.
Il-programmi ta' ħidma se jispjegaw għaliex għandha tiġi ffinanzjata azzjoni partikolari b'referenza għar-riżultati ta' proġetti preċedenti speċifiċi u għall-istat tax-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni fil-livell nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali u tal-iżviluppi rilevanti tal-politika, is-suq u s-soċjetà.
2.  Għall-attivitajiet ta' tranżizzjoni ta' Pathfinder tal-EIC:
(a)  it-tnedija u l-kontenut tas-sejħiet għal proposti għandhom jiġu stabbiliti b'referenza għall-għanijiet u l-baġit stabbiliti mill-programm ta' ħidma b'rabta mal-portafoll ta' azzjonijiet ikkonċernati;
(b)  għotjiet ta' ammont fiss li ma jaqbiżx EUR 50,000 jistgħu jingħataw mingħajr sejħa għal proposti biex jitwettqu azzjonijiet urġenti ta' koordinazzjoni u appoġġ għat-tisħiħ tal-komunità ta' benefiċjarji tal-portafoll jew għall-valutazzjoni ta' spin-offs possibbli jew innovazzjoni li toħloq is-suq potenzjali.
3.   Jekk ikun meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet tagħhom, is-sejħiet jistgħu jiġu ristretti biex jiġu żviluppati attivitajiet addizzjonali jew biex jiżdiedu sħab addizzjonali għal azzjonijiet eżistenti.
3.   Jekk ikun meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet tagħhom, is-sejħiet jistgħu jiġu ristretti biex jiġu żviluppati attivitajiet addizzjonali jew biex jiżdiedu sħab addizzjonali għal azzjonijiet eżistenti.
4.   Sejħa għal proposti mhijiex meħtieġa għal azzjonijiet ta' koordinazzjoni u appoġġ jew azzjonijiet ta' kofinanzjamant ta' programm li:
4.   Sejħa għal proposti mhijiex meħtieġa għal azzjonijiet ta' koordinazzjoni u appoġġ jew azzjonijiet ta' kofinanzjamant ta' programm li:
(a)  jridu jitwettqu miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka jew l-entitajiet ġuridiċi identifikati fil-programm ta' ħidma u
(a)  jridu jitwettqu miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka jew l-entitajiet ġuridiċi identifikati fil-programm ta' ħidma u
(b)  ma jaqgħux fi ħdan il-kamp tal-applikazzjoni ta' sejħa għal proposti.
(b)  ma jaqgħux fi ħdan il-kamp tal-applikazzjoni ta' sejħa għal proposti.
5.   Il-programm ta' ħidma għandu jispeċifika s-sejħiet li għalihom se jingħataw "Siġilli ta' Eċċellenza". B'awtorizzazzjoni minn qabel mill-applikant, l-informazzjoni li tikkonċerna l-applikazzjoni u l-evalwazzjoni jistgħu jiġu kondiviżi ma' awtoritajiet finanzjarji interessati, soġġett għall-konklużjoni ta' ftehimiet ta' konfidenzjalità.
5.   Il-programm ta' ħidma għandu jispeċifika s-sejħiet li għalihom se jingħataw "Siġilli ta' Eċċellenza". B'awtorizzazzjoni minn qabel mill-applikant, l-informazzjoni li tikkonċerna l-applikazzjoni u l-evalwazzjoni jistgħu jiġu kondiviżi ma' awtoritajiet finanzjarji interessati, soġġett għall-konklużjoni ta' ftehimiet ta' konfidenzjalità.
5a.   biex jiġi indirizzat l-abbonament żejjed, il-Kummissjoni tista' tapplika, għal numru ta' sejħiet, proċedura ta' evalwazzjoni f'żewġ stadji.
Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 21
Artikolu 21
Artikolu 21
Sejħiet konġunti
Sejħiet konġunti
Il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jista' joħroġ sejħa konġunta għal proposti ma':
Il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jista' joħroġ sejħa konġunta għal proposti ma':
(a)  pajjiżi terzi, inklużi l-organizzazzjonijiet jew l-aġenziji xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom;
(a)  pajjiżi terzi, inklużi l-organizzazzjonijiet jew l-aġenziji xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom;
(b)  organizzazzjonijiet internazzjonali;
(b)  organizzazzjonijiet internazzjonali;
(c)  entitajiet legali mingħajr skop ta' qligħ.
(c)  entitajiet legali mingħajr skop ta' qligħ.
Fil-każ ta' sejħa konġunta, proċeduri konġunti għandhom jiġu stabbiliti għall-għażla u l-evalwazzjoni tal-proposti. Il-proċeduri għandhom jinvolvu grupp bilanċjat ta' esperti maħtura minn kull parti.
Fil-każ ta' sejħa konġunta, il-konsorzji li japplikaw għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament u għandhom jiġu stabbiliti proċeduri konġunti għall-għażla u għall-evalwazzjoni tal-proposti. Il-proċeduri għandhom jinvolvu grupp bilanċjat ta' esperti maħtura minn kull parti.
Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 22
Artikolu 22
Artikolu 22
L-akkwist prekummerċjali u l-akkwist ta' soluzzjonijiet innovattivi
L-akkwist prekummerċjali u l-akkwist ta' soluzzjonijiet innovattivi
1.  L-azzjonijiet jistgħu jinvolvu jew ikollhom bħala l-għan primarju tagħhom l-akkwist prekummerċjali jew l-akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi li għandhom jitwettqu mill-benefiċjarji li huma awtoritajiet kontraenti jew entitajiet kontraenti kif definiti fid-Direttivi 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 and 2009/81/KE33.
1.  L-azzjonijiet jistgħu jinvolvu jew ikollhom bħala l-għan primarju tagħhom l-akkwist prekummerċjali jew l-akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi li għandhom jitwettqu mill-benefiċjarji li huma awtoritajiet kontraenti jew entitajiet kontraenti kif definiti fid-Direttivi 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 and 2009/81/KE33.
2.  Il-proċeduri tal-akkwist:
2.  Il-proċeduri tal-akkwist:
(a)  għandhom ikunu konformi mal-prinċipji ta' trasparenza, nondiskriminazzjoni, trattament ugwali, ġestjoni finanzjarja tajba, proporzjonalità u regoli tal-kompetizzjoni;
(a)  għandhom ikunu konformi mal-prinċipji ta' trasparenza, nondiskriminazzjoni, trattament ugwali, ġestjoni finanzjarja tajba, proporzjonalità u regoli tal-kompetizzjoni;
(b)  għal akkwist prekummerċjali, jistgħu jipprevedu kundizzjonijiet speċifiċi bħal li l-post tal-prestazzjoni tal-attivitajiet akkwistati jiġi limitat għat-territorju tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati;
(b)  għal akkwist prekummerċjali, tista' tintuża l-proċedura ssimplifikata u/jew aċċellerata, u jistgħu jipprevedu kundizzjonijiet speċifiċi bħal li l-post tal-prestazzjoni tal-attivitajiet akkwistati jiġi limitat għat-territorju tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati;
(c)  jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta' kuntratti multipli fi ħdan l-istess proċedura (provenjenza multipla); kif ukoll
(c)  jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta' kuntratti multipli fi ħdan l-istess proċedura (provenjenza multipla); kif ukoll
(d)  għandhom jipprevedu l-għoti tal-kuntratti lill-offerta(i) li toffri l-aħjar valur għall-flus waqt li tiżgura nuqqas ta' kunflitt ta' interess.
(d)  għandhom jipprevedu l-għoti tal-kuntratti lill-offerta(i) li toffri l-aħjar valur għall-flus waqt li tiżgura nuqqas ta' kunflitt ta' interess.
3.  Il-kuntrattur li jiġġenera riżultati fl-akkwist prekummerċjali għandu jkollu s-sjieda mill-inqas tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali involuti. L-awtoritajiet kontraenti għandhom mill-inqas igawdu d-dritt tal-aċċess mingħajr ħlas ta' drittjiet għar-riżultati għall-użu tagħhom proprju u d-dritt li jagħtu, jew jirrikjedu lill-kuntratturi li jipparteċipaw li jagħtu, liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi biex jużaw ir-riżultati għall-awtorità kontraenti taħt kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli mingħajr ebda dritt ta' subliċenzjar. Jekk kuntrattur jonqos milli jisfrutta b'mod kummerċjali r-riżultati fi żmien perjodu partikolari wara l-akkwist prekummerċjali kif identifikat fil-kuntratt, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jirrekjeduh li jittrasferixxi kwalunkwe sjieda tar-riżultati lill-awtoritajiet kontraenti.
3.  Il-kuntrattur li jiġġenera riżultati fl-akkwist prekummerċjali għandu jkollu s-sjieda mill-inqas tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali involuti. L-awtoritajiet kontraenti għandhom igawdu d-dritt tal-aċċess mingħajr ħlas ta' drittjiet għar-riżultati għall-użu tagħhom proprju. Jekk kuntrattur jonqos milli jisfrutta b'mod kummerċjali r-riżultati fi żmien perjodu partikolari wara l-akkwist prekummerċjali kif identifikat fil-kuntratt, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jikkonsultaw mal-kuntrattur u jinvestigaw ir-raġunijiet għal tali nuqqas ta' sfruttament. Wara tali konsultazzjoni, l-awtorità kontraenti tista' tirrekjedih li jittrasferixxi kwalunkwe sjieda tar-riżultati lill-awtoritajiet kontraenti.
3a.   Dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward ta' sjieda, drittijiet ta' aċċess u liċenzjar jistgħu jiġu stabbiliti fil-kuntratti tal-akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi.
__________________
__________________
31 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 65).
31 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 65).
32 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 243).
32 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 243).
33 Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti tax-xogħol, kuntratti ta' forniment u kuntratti ta' servizzi mill-awtoritajiet kontraenti jew entitajiet fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà u li temenda d-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE (ĠU L 216, 20.08.2009, p. 76).
33 Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti tax-xogħol, kuntratti ta' forniment u kuntratti ta' servizzi mill-awtoritajiet kontraenti jew entitajiet fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà u li temenda d-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE (ĠU L 216, 20.08.2009, p. 76).
Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 23
Artikolu 23
imħassar
Finanzjament kumulattiv
Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni minn programm ieħor tal-Unjoni tista' tirċievi wkoll kontribuzzjoni skont il-Programm, sakemm il-kontribuzzjonijiet ma jkunux ikopru l-istess kostijiet. Ir-regoli ta' kull programm kontribwenti tal-Unjoni għandhom japplikaw għall-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu fl-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż il-kostijiet eliġibbli totali tal-azzjoni u l-appoġġ ta' programmi differenti tal-Unjoni jista' jiġi kkalkulat fuq bażi proratarja skont id-dokumenti li jistipulaw il-kundizzjonijiet tal-appoġġ.
Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – titolu
Kriterji tal-għażla
Il-kapaċità finanzjarja tal-applikanti
Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 25
Artikolu 25
Artikolu 25
Kriterji tal-għotjiet
Kriterji tal-għażla u tal-għotjiet
1.  Proposta għandha tiġi evalwata abbażi tal-kriterji tal-għotja li ġejjin:
1.  Proposta għandha tiġi evalwata abbażi tal-kriterji tal-għotja li ġejjin:
(a)  l-eċċellenza;
(a)  l-eċċellenza;
(b)  l-impatt;
(b)  l-impatt;
(c)  il-kwalità u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni.
(c)  il-kwalità u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni.
2.  Il-kriterju msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 biss għandu japplika għall-proposti għall-azzjonijiet ta' riċerka fil-fruntiera tal-ERC.
2.  Il-kriterju msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 biss għandu japplika għall-proposti għall-azzjonijiet ta' riċerka fil-fruntiera tal-ERC. Fil-każijiet fejn żewġ proġetti eċċellenti jew aktar jiksbu l-istess klassifikazzjoni biss, id-differenzjazzjoni għandha ssir billi jiġu applikati l-kriterji msemmija fil-punt (b) jew fil-punt (c) tal-paragrafu 1.
3.  Il-programm ta' ħidma għandu jistabbilixxi aktar dettalji tal-applikazzjoni tal-kriterji tal-għotja stabbiliti fil-paragrafu 1, u jista' jispeċifika l-piżijiet u l-limiti.
3.  Il-programm ta' ħidma għandu jistabbilixxi aktar dettalji tal-applikazzjoni tal-kriterji tal-għotja stabbiliti fil-paragrafu 1, inklużi l-piżijiet, il-limiti u r-regoli biex jiġu trattati proposti ex-aequo, filwaqt li jitqiesu l-objettivi tas-sejħa għal proposti. Il-kundizzjonijiet biex jiġu ttrattati proposti ex-aequo jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għall-kriterji li ġejjin: SMEs, ġeneru, twessigħ tal-pajjiżi parteċipanti;
3a.   Il-Kummissjoni għandha tqis il-possibbiltà ta' proċedura ta' sottomissjoni f'żewġ stadji u, fejn possibbli, proposti anonimizzati jistgħu jiġu evalwati matul l-ewwel stadju ta' evalwazzjoni abbażi tal-kriterji tal-għoti msemmija fil-paragrafu 1.
Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 26
Artikolu 26
Artikolu 26
Evalwazzjoni
Evalwazzjoni
1.  Il-proposti għandhom jiġu evalwati mill-kumitat evalwattiv li jista' jkun:
1.  Il-proposti għandhom jiġu evalwati mill-kumitat evalwattiv li għandu jkun:
–  kompost kompletament jew parzjalment minn esperti indipendenti esterni,
–  kompost minn esperti indipendenti esterni.
–   kompost minn rappreżentanti tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni jew korpi kif hemm indikat fl-Artikolu 150 tar-Regolament Finanzjarju.
Fil-każ tal-EIC u l-missjonijiet, il-kumitat ta' valutazzjoni jista' wkoll jinkludi rappreżentanti tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni jew korpi kif hemm indikat fl-Artikolu 150 tar-Regolament Finanzjarju.
Il-kumitat ta' valutazzjoni jista' jkun magħmul minn esperti esterni.
Il-kumitat ta' valutazzjoni jista' jkun magħmul minn esperti esterni.
2.  Meta jkun meħtieġ, il-kumitat tal-valutazzjoni għandu jikklassifika l-proposti li għaddew mil-limiti applikabbli, skont:
2.  Meta jkun meħtieġ, il-kumitat tal-valutazzjoni għandu jikklassifika l-proposti li għaddew mil-limiti applikabbli, skont:
–  it-tabella tal-valutazzjoni,
–  it-tabella tal-valutazzjoni,
–  il-kontribuzzjoni tagħhom għall-ksib ta' għanijiet tal-politika speċifiċi, inkluża l-kostituzzjoni ta' portafoll konsistenti ta' proġetti.
–  il-kontribuzzjoni tagħhom għall-ksib ta' għanijiet tal-politika speċifiċi, inkluża l-kostituzzjoni ta' portafoll konsistenti ta' proġetti.
Il-kumitat tal-valutazzjoni jista' wkoll jipproponi kwalunkwe aġġustament sostanzjali għall-proposti safejn hu meħtieġ għall-konsistenza tal-portafoll.
Il-kumitat tal-valutazzjoni jista' biss, b'mod eċċezzjonali u f'każijiet ġustifikati kif xieraq jipproponi aġġustament għall-proposti safejn hu meħtieġ għall-konsistenza tal-portafoll.
2a.   Il-proċess ta' evalwazzjoni għandu jevita kwalunkwe kunflitt ta' interess u preġudizzju għar-reputazzjoni. It-trasparenza tal-kriterji tal-evalwazzjoni u tal-punteġġ tal-proposta għandha tkun garantita.
Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 27
Artikolu 27
Artikolu 27
Proċedura ta' reviżjoni ta' evalwazzjoni
Proċedura ta' reviżjoni ta' evalwazzjoni, mistoqsijiet u lmenti
1.  Applikant jista' jitlob reviżjoni ta' evalwazzjoni jekk jikkonsidra li l-proċedura ta' evalwazzjoni applikabbli ma ġietx applikata b'mod korrett għall-applikazzjoini tiegħu.
1.  Applikant jista' jitlob reviżjoni ta' evalwazzjoni jekk jikkonsidra li l-proċedura ta' evalwazzjoni applikabbli ma ġietx applikata b'mod korrett għall-applikazzjoni tiegħu.
2.  Reviżjoni ta' evalwazzjoni tapplika biss għall-aspetti proċedurali tal-evalwazzjoni, mhux għall-evalwazzjoni tal-merti tal-proposta.
2.  Reviżjoni ta' evalwazzjoni tapplika biss għall-aspetti proċedurali tal-evalwazzjoni, mhux għall-evalwazzjoni tal-merti tal-proposta.
2a.   Talba għal reviżjoni għandha tkun relatata ma' proposta speċifika u għandha tiġi sottomessa fi żmien 30 jum wara l-komunikazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni. Il-kumitat ta' reviżjoni għandu jkun ippresedut u magħmul minn rappreżentanti li ma kinux involuti fis-sejħa għall-proposti. Il-kumitat irid jiddeċiedi jekk il-proposta tkunx teħtieġ li tiġi evalwata mill-ġdid jew jekk l-evalwazzjoni inizjali tiġix ikkonfermata. Huwa għandu jagħmel dan mingħajr dewmien bla bżonn, mingħajr ma jikkomprometti l-possibbiltajiet ta' għażla.
3.  Reviżjoni ta' evalwazzjoni ma għandhiex iddewwem il-proċess tal-għażla għall-proposti li mhumiex is-suġġett ta' reviżjoni.
3.  Reviżjoni ta' evalwazzjoni ma għandhiex iddewwem il-proċess tal-għażla għall-proposti li mhumiex is-suġġett ta' reviżjoni.
3a.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-eżistenza ta' proċedura għal parteċipanti biex ikunu jistgħu jagħmlu mistoqsijiet u lmenti diretti dwar l-involviment tagħhom f'Orizzont Ewropa. L-informazzjoni dwar kif wieħed għandu jirreġistra l-mistoqsijiet jew l-ilmenti għandha ssir disponibbli online b'mod faċli.
Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 28
Artikolu 28
Artikolu 28
Żmien għall-għotja
Żmien għall-għotja
1.  B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 194(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-perjodi li ġejjin għandhom japplikaw:
1.   B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 194(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-perjodi li ġejjin għandhom japplikaw:
(a)  biex jiġu infurmati l-applikanti kollha bir-riżultat tal-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom, perjodu massimu ta' ħames xhur mid-data finali għas-sottomissjoni tal-proposti kompluti;
(a)   biex jiġu infurmati l-applikanti kollha bir-riżultat tal-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom, perjodu massimu ta' ħames xhur mid-data finali għas-sottomissjoni tal-proposti kompluti;
(b)  biex jiġu ffirmati l-ftehimiet tal-għotja mal-applikanti, perjodu massimu ta' tmien xhur mid-data finali għas-sottomissjoni tal-proposti kompluti.
(b)   biex jiġu ffirmati l-ftehimiet tal-għotja mal-applikanti, perjodu massimu ta' tmien xhur mid-data finali għas-sottomissjoni tal-proposti kompluti;
(ba)   għall-għotja speċifika ffirmata skont Rotta Rapida lejn ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, perjodu massimu ta' sitt xhur mid-data finali għas-sottomissjoni tal-proposti kompluti.
Iż-żmien għall-għotja ma jridx jaffettwa il-kwalità tal-evalwazzjoni.
2.  Il-programm ta' ħidma għall-EIC jista' jistabbilixxi perjodi iqsar.
2.   Il-programm ta' ħidma għall-EIC jista' jistabbilixxi perjodi iqsar.
3.  Minbarra l-eċċezzjonijiet stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 194(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-perjodi msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jinqabżu fil-każ ta' azzjonijiet tal-ERC, missjonijiet u meta l-azzjonijiet ikunu sottomessi għal valutazzjoni tas-sigurtà jew tal-etika.
3.   Minbarra l-eċċezzjonijiet stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 194(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-perjodi msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jinqabżu fil-każ ta' azzjonijiet tal-ERC, missjonijiet u meta l-azzjonijiet ikunu sottomessi għal valutazzjoni tas-sigurtà jew tal-etika.
Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 29
Artikolu 29
Artikolu 29
Implimentazzjoni tal-għotja
Implimentazzjoni tal-għotja
1.  Jekk benefiċjarju jonqos milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu rigward l-implimentazzjoni teknika tal-azzjoni, il-benefiċjarji l-oħra għandhom jikkonformaw ma' dawk l-obbligi mingħajr finanzjament tal-Unjoni addizzjonali, sakemm ma jkunux espressament meħlusa minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà finanzjarja ta' kull benefiċjarju għandha tkun limitata għad-dejn proprju tiegħu, soġġett għad-dispożizzjonijiet relatati mal-Mekkaniżmu ta' Assikurazzjoni Reċiproka.
1.  Jekk benefiċjarju jonqos milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu rigward l-implimentazzjoni teknika tal-azzjoni, il-benefiċjarji l-oħra għandhom jikkonformaw ma' dawk l-obbligi mingħajr finanzjament tal-Unjoni addizzjonali, sakemm ma jkunux espressament meħlusa minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà finanzjarja ta' kull benefiċjarju għandha tkun limitata għad-dejn proprju tiegħu, soġġett għad-dispożizzjonijiet relatati mal-Mekkaniżmu ta' Assikurazzjoni Reċiproka.
2.  Il-ftehim tal-għotja jista' jistabbilixxi stadji importanti u ħlas parzjali ta' prefinanzjament irrelatat. Jekk l-istadji importanti ma jintlaħqux, l-azzjoni tista' tiġi sospiża, emendata jew itterminata.
2.  Il-ftehim tal-għotja jista' jistabbilixxi stadji importanti u ħlas parzjali ta' prefinanzjament irrelatat. Jekk l-istadji importanti ma jintlaħqux, l-azzjoni tista' tiġi sospiża, emendata, fil-każ li ma tinstab l-ebda azzjoni korrettiva, jew itterminata, fuq evalwazzjoni minn esperti indipendenti.
3.  L-azzjoni tista' tiġi terminata wkoll meta r-riżultati mistennija jkunu tilfu r-rilevanza tagħhom għall-Unjoni minħabba raġunijiet xjentifiċi, teknoloġiċi jew ekonomiċi, inkluż fil-każ tal-EIC u l-missjonijiet, ir-rilevanza tagħhom bħala parti minn portafoll ta' azzjonijiet.
3.  L-azzjoni tista' tiġi terminata wkoll meta r-riżultati u/jew l-istadji importanti mistennija jkunu tilfu r-rilevanza tagħhom kemm għall-Unjoni kif ukoll għall-benefiċjarji minħabba raġunijiet xjentifiċi, teknoloġiċi jew ekonomiċi, inkluż fil-każ tal-EIC u l-missjonijiet, ir-rilevanza tagħhom bħala parti minn portafoll ta' azzjonijiet. Il-Kummissjoni trid tgħaddi minn proċedura mal-koordinatur tal-azzjoni u jekk xieraq mal-esperti esterni qabel ma tiddeċiedi li twaqqaf azzjoni.
Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 30
Artikolu 30
Artikolu 30
Ir-rati ta' finanzjament
Ir-rati ta' finanzjament
1.  Rata unika ta' finanzjament għal kull azzjoni għandha tapplika għall-attivitajiet kollha li tiffinanzja. Ir-rata massima għandha tiġi stabbilita fil-programm ta' ħidma.
1.  Rata unika ta' finanzjament għal kull azzjoni għandha tapplika għall-attivitajiet kollha li tiffinanzja. Ir-rata massima għal kull azzjoni għandha tiġi stabbilita fil-programm ta' ħidma.
2.  Il-programm jista' jirrimborża sa 100 % tal-ispejjeż totali eliġibbli tal-azzjoni, ħlief għal:
2.  Il-programm jista' jirrimborża sa 100 % tal-ispejjeż totali eliġibbli tal-azzjoni, ħlief għal:
(a)  azzjonijiet ta' innovazzjoni: sa 70 % tal-ispejjeż eliġibbli totali għal entitajiet ġuridiċi mingħajr skop ta' qligħ, ħlief meta l-Programm jista' jirrimborża sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli totali;
(a)  azzjonijiet ta' innovazzjoni: sa 70 % tal-ispejjeż eliġibbli totali għal entitajiet ġuridiċi mingħajr skop ta' qligħ, ħlief meta l-Programm jista' jirrimborża sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli totali;
(b)  azzjonijiet ta' kofinanzjamant ta' programm: mill-inqas 30 % tal-ispejjeż totali eliġibbli, u f'każijiet identifikati u ġġustifikati kif meħtieġ sa 70 %.
(b)  azzjonijiet ta' kofinanzjamant ta' programm: mill-inqas 30 % tal-ispejjeż totali eliġibbli, u f'każijiet identifikati u ġġustifikati kif meħtieġ sa 70 %.
3.  Ir-rati ta' finanzjament determinati f'dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll fil-każ ta' azzjonijiet fejn il-finanzjament ikun iffissat b'rata fissa, fuq skala ta' kostijiet unitarji jew bħala somma f'daqqa għall-azzjoni sħiħa jew għal parti minnha.
3.  Ir-rati ta' finanzjament determinati f'dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll fil-każ ta' azzjonijiet fejn il-finanzjament ikun iffissat b'rata fissa, fuq skala ta' kostijiet unitarji jew bħala somma f'daqqa għall-azzjoni sħiħa jew għal parti minnha.
Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 31
Artikolu 31
Artikolu 31
Kostijiet indiretti
Kostijiet indiretti
1.  Kostijiet eliġibbli indiretti għandhom jiġu stabbiliti bl-applikazzjoni ta' rata fissa ta' 25 % tal-kostijiet eliġibbli diretti totali, esklużi l-kostijiet eliġibbli diretti għal subkuntratti, appoġġ finanzjarju għal partijiet terzi u kwalunkwe kost ta' unità jew somma ta' darba li jinkludu kostijiet indiretti.
1.  Kostijiet eliġibbli indiretti għandhom jiġu stabbiliti bl-applikazzjoni ta' rata fissa ta' 25 % tal-kostijiet eliġibbli diretti totali, esklużi l-kostijiet eliġibbli diretti għal subkuntratti, appoġġ finanzjarju għal partijiet terzi u kwalunkwe kost ta' unità jew somma ta' darba li jinkludu kostijiet indiretti.
Fejn jixraq, spejjeż indiretti inklużi fl-ispejjeż unitarji jew somom f'daqqa għandhom jiġu kkalkulati billi tintuża r-rata fissa stabbilita fil-paragrafu 1, ħlief għal spejjeż unitarji fil-każ ta' merkanzija u servizzi fatturati internament li għandhom jiġu kkalkulati abbażi tal-ispejjeż attwali, skont il-prattiki tal-kontabbiltà tal-ispejjeż tas-soltu tal-benefiċjarji.
Fejn jixraq, spejjeż indiretti inklużi fl-ispejjeż unitarji jew somom f'daqqa għandhom jiġu kkalkulati billi tintuża r-rata fissa stabbilita fil-paragrafu 1, ħlief għal spejjeż unitarji fil-każ ta' merkanzija u servizzi fatturati internament li għandhom jiġu kkalkulati abbażi tal-ispejjeż attwali, bi previżjoni għall-koeffiċjenti ta' allokazzjoni, skont il-prattiki tal-kontabbiltà tal-ispejjeż tas-soltu tal-benefiċjarji.
2.  Madankollu, jekk previst fil-programm ta' ħidma l-kostijiet indiretti jistgħu jiġu dikjarati bħala somma ta' darba jew kostijiet ta' unità.
2.  Madankollu, jekk previst fil-programm ta' ħidma l-kostijiet indiretti jistgħu jiġu dikjarati bħala somma ta' darba jew kostijiet ta' unità.
Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 32
Artikolu 32
Artikolu 32
Kostijiet eliġibbli
Kostijiet eliġibbli
1.  B'żieda mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 197 tar-Regolament Finanzjarju, għal benefiċjarji b'remunerazzjoni bbażata fuq il-proġett, il-kostijiet tal-persunal huma eliġibbli sar-remunerazzjoni li persuna titħallas għal xogħol fi proġetti simili ffinanzjati minn skemi nazzjonali.
1.  B'żieda mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 197 tar-Regolament Finanzjarju, għall-benefiċjarji b'remunerazzjoni bbażata fuq il-proġett, il-kostijiet tal-persunal huma eliġibbli sar-remunerazzjoni li persuna titħallas għal xogħol fi proġetti simili ffinanzjati minn skemi nazzjonali. Limitat għat-tul ta' żmien ta' dan il-Programm, fl-Istati Membri eliġibbli għat-twessigħ tal-azzjonijiet, il-kostijiet fis-siegħa tal-persunal għandhom ikunu eliġibbli għal livell li jirrappreżenta 1.25 darbiet il-livell nazzjonali għal remunerazzjoni fis-siegħa applikata għal proġetti RŻI ffinanzjati taħt skemi nazzjonali.
Mezzi ta' rimunerazzjoni bbażati fuq il-proġetti ta' rimunerazzjoni marbuta mal-parteċipazzjoni ta' persuna fi proġetti jkunu parti mill-prattiċi normali ta' remunerazzjoni tal-benefiċjarju u jitħallsu b'mod konsistenti.
Mezzi ta' rimunerazzjoni bbażati fuq il-proġetti ta' rimunerazzjoni marbuta mal-parteċipazzjoni ta' persuna fi proġetti jkunu parti mill-prattiċi normali ta' remunerazzjoni tal-benefiċjarju u jitħallsu b'mod konsistenti.
2.  B'deroga mill-Artikolu 190(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-kostijiet tar-riżorsi li jitħallsu minn partijiet terzi permezz ta' kontribuzzjonijiet in natura għandhom ikunu eliġibbli, sal-kostijiet eliġibbli diretti tal-parti terza.
2.  B'deroga mill-Artikolu 190(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-kostijiet tar-riżorsi li jitħallsu minn partijiet terzi permezz ta' kontribuzzjonijiet in natura għandhom ikunu eliġibbli, sal-kostijiet eliġibbli diretti tal-parti terza.
3.  B'deroga mill-Artikolu 192 tar-Regolament Finanzjarju, id-dħul iġġenerat mill-użu tar-riżultati ma għandux jitqies bħala dħul tal-azzjoni.
3.  B'deroga mill-Artikolu 192 tar-Regolament Finanzjarju, id-dħul iġġenerat mill-użu tar-riżultati ma għandux jitqies bħala dħul tal-azzjoni.
3a.   Il-benefiċjarji jistgħu jużaw il-prattiki tal-kontabbiltà tas-soltu tagħhom biex jidentifikaw u jiddikjaraw il-kostijiet imġarrba b'rabta ma' azzjoni. Il-Kummissjoni tista' tispeċifika numru limitat ta' kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà ulterjuri sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni tajba tal-għotja. Il-Kummissjoni ma tirrifjutax il-prattiki kontabbilistiċi jekk l-eżiti tagħhom ma jvarjawx minn tagħha stess u jekk huma joffru l-istess livell ta' protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.
4.  B'deroga mill-Artikolu 203(4) tar-Regolament Finanzjarju, ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji għandu jkun obbligatorju mal-pagament tal-bilanċ, jekk l-ammonti mitluba bħala spejjeż reali u l-ispejjeż unitarji kkalkulati skont il-prattiki tal-kontabbiltà tas-soltu jkunu ugwali jew aktar minn EUR 325,000.
4.  B'deroga mill-Artikolu 203(4) tar-Regolament Finanzjarju, ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji għandu jkun obbligatorju mal-pagament tal-bilanċ, jekk l-ammonti mitluba bħala spejjeż reali u l-ispejjeż unitarji kkalkulati skont il-prattiki tal-kontabbiltà tas-soltu jkunu ugwali jew aktar minn EUR 325,000.
Iċ-ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji jistgħu jinħarġu minn uffiċjal pubbliku kompetenti u indipendenti li l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti jkunu tawh is-setgħa li jwettaq awditjar fuq il-benefiċjarju jew minn awditur indipendenti kwalifikat biex iwettaq awditi statutorji ta' dokumenti tal-kontabbiltà skont id-Direttiva 2006/43/KE.
4a.   B'deroga mill-Artikolu 186(1) tar-Regolament Finanzjarju, għall-azzjonijiet ta' taħriġ u mobbiltà tal-MSCA, esklussivament f'każ ta' liv tal-maternità jew tal-ġenituri matul il-ħajja tal-għotja, l-ammont massimu tal-għotja għandu jiżdied bil-benefiċċji dovuti lir-riċerkatur f'dan ir-rigward.
4b.   Il-kostijiet iġġenerati mill-ġestjoni responsabbli tad-data tar-riċerka skont il-prinċipji ta' "Traċċabbiltà", "Aċċessibbiltà", "Interoperabbiltà" u "Riutilizzabbiltà" (FAIR), għandhom ikunu eliġibbli.
Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 33
Artikolu 33
Artikolu 33
Mekkaniżmu tal-Assikurazzjoni Reċiproka
Mekkaniżmu tal-Assikurazzjoni Reċiproka
1.  Mekkaniżmu tal-Assikurazzjoni Reċiproka (il-"Mekkaniżmu") huwa b'dan stabbilit u għandu jissostitwixxi u jieħu post il-fond imwaqqaf skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2013. Il-Mekaniżmu għandu jkopri r-riskju assoċjat man-nuqqas ta' rkupru ta' somom dovuti mill-benefiċjarji:
1.  Mekkaniżmu tal-Assikurazzjoni Reċiproka (il-"Mekkaniżmu") huwa b'dan stabbilit u għandu jissostitwixxi u jieħu post il-fond imwaqqaf skont l-Artikolu 38 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013. Il-Mekaniżmu għandu jkopri r-riskju assoċjat man-nuqqas ta' rkupru ta' somom dovuti mill-benefiċjarji:
(a)  lill-Kummissjoni taħt id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE,
(a)  lill-Kummissjoni taħt id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE,
(b)  lill-Kummissjoni u korpi tal-Unjoni taħt "Orizzont 2020",
(b)  lill-Kummissjoni u korpi tal-Unjoni taħt "Orizzont 2020",
(c)  lill-Kummissjoni u korpi ta' finanzjament taħt il-Programm.
(c)  lill-Kummissjoni u korpi ta' finanzjament taħt il-Programm.
Il-kopertura tar-riskju rigward il-korpi ta' finanzjament imsemmija fil-punt c) tal-ewwel subparagrafu tista' tiġi implimentata permezz ta' sistema ta' kopertura indiretta stabbilita fil-ftehim applikabbli filwaqt li titqies in-natura tal-korp ta' finanzjament.
Il-kopertura tar-riskju rigward il-korpi ta' finanzjament imsemmija fil-punt c) tal-ewwel subparagrafu tista' tiġi implimentata permezz ta' sistema ta' kopertura indiretta stabbilita fil-ftehim applikabbli filwaqt li titqies in-natura tal-korp ta' finanzjament.
2.  Il-Mekkaniżmu għandu jiġi ġestit mill-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni li taġixxi bħala aġent eżekuttiv. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi regoli speċifiċi għat-tħaddim tal-Fond.
2.  Il-Mekkaniżmu għandu jiġi ġestit mill-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni li taġixxi bħala aġent eżekuttiv. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi regoli speċifiċi għat-tħaddim tal-Fond.
3.  Il-benefiċjarji għandhom jagħmlu kontribuzzjoni ta' 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għall-azzjoni. Abbażi ta' evalwazzjonijiet perjodiċi, din il-kontribuzzjoni tista' tittella' mill-Kummissjoni sa 8 % jew tista' titnaqqas inqas minn 5 %. Il-kontribuzzjoni tal-benefiċjarji għall-Mekkaniżmu tista' tiġi kkumpensata mill-prefinanzjament inizjali u titħallas lill-Fond f'isem il-benefiċjarji.
3.  Il-benefiċjarji għandhom jagħmlu kontribuzzjoni ta' 5 % tal-finanzjament tal-Unjoni għall-azzjoni. Abbażi ta' evalwazzjonijiet trasparenti li jitwettqu kull sena, din il-kontribuzzjoni tista' tittella' mill-Kummissjoni sa 8 % jew tista' titnaqqas inqas minn 5 %. Il-kontribuzzjoni tal-benefiċjarji għall-Mekkaniżmu tista' tiġi kkumpensata mill-prefinanzjament inizjali u titħallas lill-Fond f'isem il-benefiċjarji.
4.  Il-kontribuzzjoni tal-benefiċjarji għandhom jintbagħtu lura mal-pagament tal-bilanċ.
4.  Il-kontribuzzjoni tal-benefiċjarji għandhom jintbagħtu lura mal-pagament tal-bilanċ.
5.  Kwalunkwe ritorn finanzjarju ġġenerat mill-Mekkaniżmu għandu jiżdied mal-Mekkaniżmu. Jekk ir-ritorn huwa insuffiċjenti, il-Mekkaniżmu ma għandux jintervjeni u l-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament għandu jirkupra direttament mill-benefiċjarji jew partijiet terzi kwalunkwe ammont dovut.
5.  Kwalunkwe ritorn finanzjarju ġġenerat mill-Mekkaniżmu għandu jiżdied mal-Mekkaniżmu. Jekk ir-ritorn huwa insuffiċjenti, il-Mekkaniżmu ma għandux jintervjeni u l-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament għandu jirkupra direttament mill-benefiċjarji jew partijiet terzi kwalunkwe ammont dovut.
6.  L-ammonti rkuprati mill-Fond għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat lill-Mekkaniżmu fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 21(4) tar-Regolament Finanzjarju. Ladarba l-għotjiet kollha li r-riskju tagħhom huwa kopert direttament jew indirettament mill-Mekkaniżmu jkunu ġew kompletati, kwalunkwe somma li jkun għad fadal għandha tiġi rkuprata mill-Kummissjoni u mdaħħla fil-baġit tal-Unjoni, soġġett għad-deċiżjonijiet tal-awtorità leġislattiva.
6.  L-ammonti rkuprati mill-Fond għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat lill-Mekkaniżmu fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 21(4) tar-Regolament Finanzjarju. Ladarba l-għotjiet kollha li r-riskju tagħhom huwa kopert direttament jew indirettament mill-Mekkaniżmu jkunu ġew kompletati, kwalunkwe somma li jkun għad fadal għandha tiġi rkuprata mill-Kummissjoni u mdaħħla fil-baġit tal-Unjoni.
7.  Il-Mekkaniżmu jista' jinfetaħ għall-benefiċjarji ta' kwalunkwe programm ieħor direttament ġestjonat mill-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tadotta modalitajiet għall-parteċipazzjoni tal-benefiċjarji ta' programmi oħrajn.
7.  Il-Mekkaniżmu jista' jiġi estiż għall-benefiċjarji ta' kwalunkwe programm ieħor direttament ġestjonat mill-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tadotta modalitajiet għall-parteċipazzjoni tal-benefiċjarji ta' programmi oħrajn.
Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 34
Artikolu 34
Artikolu 34
Sjieda u protezzjoni
Sjieda u protezzjoni
1.  Il-benefiċjarji għandu jkollhom is-sjieda tar-riżultati li jiġġeneraw. Huma għandhom jiżguraw li kwalunkwe dritt tal-impjegati tagħhom jew ta' kwalunkwe parti oħra fir-rigward tar-riżultati jista' jiġi eżerċitat b'mod kompatibbli mal-obbligi tal-benefiċjarji f'konformità mat-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-għotja.
1.  Il-benefiċjarji għandu jkollhom is-sjieda tar-riżultati li jiġġeneraw. Huma għandhom jiżguraw li kwalunkwe dritt tal-impjegati tagħhom jew ta' kwalunkwe parti oħra fir-rigward tar-riżultati jista' jiġi eżerċitat b'mod kompatibbli mal-obbligi tal-benefiċjarji f'konformità mat-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-għotja.
Żewġ benefiċjarji jew aktar għandu jkollhom is-sjieda konġunta tar-riżultati jekk:
Żewġ benefiċjarji jew aktar għandu jkollhom is-sjieda konġunta tar-riżultati jekk:
(a)  huma ġġenerawhom b'mod konġunt; kif ukoll
(a)  huma ġġenerawhom b'mod konġunt; kif ukoll
(b)  mhuwiex possibbli li:
(b)  mhuwiex possibbli li:
(i)  tkun stabbilita l-kontribuzzjoni rispettiva ta' kull benefiċjarju,
(i)  tkun stabbilita l-kontribuzzjoni rispettiva ta' kull benefiċjarju,
or
or
(ii)  tisseparahom meta tapplika għal, tikseb jew iżżomm il-protezzjoni tagħhom.
(ii)  tisseparahom meta tapplika għal, tikseb jew iżżomm il-protezzjoni tagħhom.
Is-sidien konġunti għandhom jaqblu bil-miktub dwar l-allokkazzjoni u t-termini tal-eżerċizzju tas-sjieda konġunta tagħhom. Sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor, kull sid konġunt jista' jagħti liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b'mod konġunt (mingħajr ebda dritt ta' subliċenzjar), jekk is-sidien konġunti l-oħra jingħataw avviż minn qabel u kumpens ġust u raġonevoli. Is-sidien konġunti jistgħu jaqblu bil-miktub li japplikaw sistema oħra minflok sjieda konġunta.
Is-sidien konġunti għandhom jaqblu bil-miktub dwar l-allokkazzjoni u t-termini tal-eżerċizzju tas-sjieda konġunta tagħhom. Sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor fil-Ftehim tal-Konsorzju u/jew fil-ftehim ta' sjieda konġunta, kull sid konġunt jista' jagħti liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b'mod konġunt (mingħajr ebda dritt ta' subliċenzjar), jekk is-sidien konġunti l-oħra jingħataw avviż minn qabel u kumpens ġust u raġonevoli. Is-sidien konġunti jistgħu jaqblu bil-miktub li japplikaw sistema oħra minflok sjieda konġunta.
2.  Il-benefiċjarji li jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni għandhom jipproteġu b'mod adegwat ir-riżultati tagħhom jekk protezzjoni hija possibbli u ġġustifikata, waqt li jqisu l-kunsiderazzjonijiet kollha relevanti, inklużi l-prospetti għal użu kummerċjali. Meta jiddeċiedu fuq il-protezzjoni, il-benefiċjarji għandhom jikkunsidraw l-interessi leġittimi tal-benefiċjarji l-oħra fl-azzjoni.
2.  Il-benefiċjarji li jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni għandhom jipproteġu b'mod adegwat ir-riżultati tagħhom jekk protezzjoni hija possibbli u ġġustifikata, waqt li jqisu l-kunsiderazzjonijiet kollha relevanti, inklużi l-prospetti għal użu kummerċjali u interessi leġittimi oħra bħar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data, il-privatezza, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u r-regoli ta' sigurtà, flimkien mal-kompetittività ekonomika globali tal-Unjoni. Meta jiddeċiedu fuq il-protezzjoni, il-benefiċjarji għandhom jikkunsidraw l-interessi leġittimi tal-benefiċjarji l-oħra fl-azzjoni.
Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 35
Artikolu 35
Artikolu 35
Użu u disseminazzjoni
Użu u disseminazzjoni
1.  Il-benefiċjarji li jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni għandhom jużaw l-aħjar sforzi tagħhom biex jużaw ir-riżultati tagħhom, b'mod partikulari fl-Unjoni. L-isfruttament jista' jsir direttament mill-benefiċjarji jew indirettament, b'mod partikolari permezz tat-trasferiment u l-liċenzjar tar-riżultati skont l-Artikolu 36.
1.  Il-benefiċjarji li jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni għandhom jużaw l-aħjar sforzi tagħhom biex jisfruttaw ir-riżultati tagħhom, speċjalment fl-Unjoni. L-isfruttament jista' jsir direttament mill-benefiċjarji jew indirettament, b'mod partikolari permezz tat-trasferiment u l-liċenzjar tar-riżultati skont l-Artikolu 36.
Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi obbligi ta' sfruttament addizzjonali.
Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi obbligi ta' sfruttament addizzjonali.
Jekk minkejja l-akbar sforzi tal-benefiċjarju sabiex jisfrutta r-riżultati tiegħu direttament jew indirettament ebda sfruttament ma jseħħ fi żmien perjodu partikolari kif identifikati fil-ftehim ta' l-għotja, il-benefiċjarju għandu juża pjattaforma elettronika xierqa kif identifikat fil-ftehim tal-għotja biex isib partijiet ikkonċernati ħalli jisfruttaw dawk ir-riżultati. Jekk ikun iġġustifikat abbażi ta' talba tal-benefiċjarju, dan l-obbligu jista' jiġi rinunzjat.
Jekk minkejja l-akbar sforzi tal-benefiċjarju sabiex jisfrutta r-riżultati tiegħu direttament jew indirettament ebda sfruttament ma jseħħ fi żmien perjodu partikolari kif identifikati fil-ftehim ta' l-għotja u, kif spjegat fil-Pjan tad-Disseminazzjoni u tal-Isfruttament tiegħu, l-attivitajiet ta' sfruttar jistgħu jiġu trasferiti lil parti oħra wara ftehim mal-benefiċjarji. Jekk ikun iġġustifikat abbażi ta' talba tal-benefiċjarju, dan l-obbligu jista' jiġi rinunzjat.
2.  Soġġett għal kwalunkwe restrizzjoni dovuta għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, regoli tas-sigurtà jew interessi leġittimi, il-benefiċjarji għandhom jiddisseminaw ir-riżultati tagħhom malajr kemm jista' jkun.
2.  Il-benefiċjarji għandhom jiddisseminaw ir-riżultati tagħhom malajr kemm jista' jkun, f'format miftuħ, soġġett għal kwalunkwe restrizzjoni minħabba l-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, ir-regoli tas-sigurtà jew l-interessi leġittimi.
Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi obbligi ta' tixrid addizzjonali.
Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi obbligi ta' tixrid addizzjonali filwaqt li jissalvagwardja l-interessi ekonomiċi u xjentifiċi tal-Unjoni.
3.  Il-benefiċjarji għandhom jiżguraw li l-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi japplika skont it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-għotja. B'mod partikulari, il-benefiċjarji għandhom jiżguraw li huma jew l-awturi jżommu biżżejjed drittijiet tal-proprjetà intellettwali sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti tagħhom ta' aċċess miftuħ.
3.  Il-benefiċjarji għandhom jiżguraw li l-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi japplika skont it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-għotja. B'mod partikolari, il-benefiċjarji għandhom jiżguraw li huma jew l-awturi jżommu biżżejjed drittijiet tal-proprjetà intellettwali sabiex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' aċċess miftuħ FAIR.
Aċċess miftuħ għad-data tar-riċerka għandha tkun ir-regola ġenerali skont it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-għotja, imma eċċezzjonijiet għandhom japplikaw jekk ikunu ġġustifikati, filwaqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-interessi leġittimi tal-benefiċjarji u kwalunkwe restrizzjoni, bħar-regoli tal-protezzjoni, tad-data, regoli tas-sigurtà jew regoli tal-proprjetà intellettwali.
Fir-rigward tat-tixrid tad-data tar-riċerka, il-ftehim tal-għoti, fil-kuntest tal-aċċess miftuħ FAIR għad-data tar-riċerka u l-preservazzjoni ta' tali data, għandu jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet li skonthom għandu jingħata aċċess ġust għar-riżultati, filwaqt li jiġu żgurati opt-outs skont il-prinċipju "miftuħ kemm jista' jkun, magħluq kemm meħtieġ". Eċċezzjonijiet għandhom japplikaw jekk ikunu ġġustifikati, filwaqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-interessi leġittimi tal-benefiċjarji u kwalunkwe restrizzjoni oħra, bħar-regoli tal-protezzjoni tad-data, privatezza, kunfidenzjalità, regoli tas-sigurtà, sigrieti kummerċjali, interessi kummerċjali leġittimi jew regoli tal-proprjetà intellettwali jew kompetittività esterna tal-Unjoni.
Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi obbligi addizzjonali għall-adeżjoni mal-prattiki tax-xjenza miftuħa.
Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi inċentivi addizzjonali għall-adeżjoni mal-prattiki tax-xjenza miftuħa.
4.  Il-benefiċjarji għandhom jamministraw id-data tar-riċerka kollha skont it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-għotja u għandhom jistabbilixxu Pjan ta' Ġestjoni tad-Data.
4.  Il-benefiċjarji għandhom jamministraw id-data tar-riċerka kollha ġġenerata f'azzjoni ta' Orizzont Ewropa skont it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-għotja u għandhom jistabbilixxu Pjan ta' Ġestjoni tad-Data.
Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi obbligi addizzjonali li jintuża l-Cloud Ewropw tax-Xjenza Miftuħa għall-ħżin u l-għoti tal-aċċess għad-data tar-riċerka.
Il-programm ta' ħidma jista' jħeġġeġ ulterjorment l-użu tal-Cloud Ewropw tax-Xjenza Miftuħa għall-ħżin u l-għoti tal-aċċess għad-data tar-riċerka.
5.  Il-benefiċjarji li għandhom l-intenzjoni li jiddisseminaw ir-riżultati tagħhom għandhom jagħtu avviż minn qabel lill-benefiċjarji l-oħra fl-azzjoni. Kwalunkwe benefiċjarju ieħor jista' joġġezzjona jekk jista juri li d-disseminazzjoni intenzjonata se tkun ta' dannu sinifikanti għall-interessi leġittimi tiegħu fir-rigward tar-riżultati jew tat-tagħrif eżistenti tiegħu. F'tali każijiet, id-disseminazzjoni ma tistax isseħħ sakemm jittieħdu passi adatti biex ikunu salvagwardjati dawk l-interessi leġittimi.
5.  Il-benefiċjarji li għandhom l-intenzjoni li jiddisseminaw ir-riżultati tagħhom għandhom jagħtu avviż minn qabel lill-benefiċjarji l-oħra fl-azzjoni. Kwalunkwe benefiċjarju ieħor jista' joġġezzjona jekk jista juri li d-disseminazzjoni intenzjonata se tkun ta' dannu sinifikanti għall-interessi leġittimi tiegħu fir-rigward tar-riżultati jew tat-tagħrif eżistenti tiegħu. F'tali każijiet, id-disseminazzjoni ma tistax isseħħ sakemm jittieħdu passi adatti biex ikunu salvagwardjati dawk l-interessi leġittimi.
6.  Sakemm il-programm ta' ħidma ma jipprevedix mod ieħor, il-proposti għandhom jinkludu pjan għall-isfruttament u t-tixrid tar-riżultati. Jekk l-isfruttament mistenni jinvolvi l-iżvilupp, il-ħolqien, il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott jew proċess, jew il-ħolqien u l-għoti ta' servizz, il-pjan għandu jinkludi strateġija għal sfruttament bħal dan. Jekk il-pjan jipprevedi sfruttament primarjament f'pajjiżi terzi mhux assoċjati, l-entitajiet ġuridiċi għandhom jispjegaw kif dan l-isfruttament għadu fl-interess tal-Unjoni.
6.  Sakemm il-programm ta' ħidma ma jipprevedix mod ieħor, il-proposti għandhom jinkludu pjan għall-isfruttament u t-tixrid tar-riżultati. Jekk l-isfruttament mistenni jinvolvi l-iżvilupp, il-ħolqien, il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott jew proċess, jew il-ħolqien u l-għoti ta' servizz, il-pjan għandu jinkludi strateġija għal sfruttament bħal dan. Jekk il-pjan jipprevedi sfruttament primarjament f'pajjiżi terzi mhux assoċjati, l-entitajiet ġuridiċi għandhom jiġġustifikaw kif dan l-isfruttament għadu fl-interess tal-Unjoni.
Il-benefiċjarji għandhom ikomplu jiżviluppaw il-pjan matul u wara t-tmiem tal-azzjoni.
Il-benefiċjarji jistgħu ikomplu jiżviluppaw il-pjan matul l-azzjoni, inkluż permezz tal-involviment pubbliku u l-edukazzjoni xjentifika.
7.  Għall-finijiet tal-monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-Kummissjoni jew mill-korp ta' finanzjament, il-benefiċjarji għandhom jipprovdu kwalunkwe informazzjoni mitluba dwar l-użu u d-disseminazzjoni tar-riżultati tagħhom. Soġġett għall-interessi leġittimi tal-benefiċjarji, tali informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.
7.  Għall-finijiet tal-monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-Kummissjoni jew mill-korp ta' finanzjament, il-benefiċjarji għandhom jipprovdu kwalunkwe informazzjoni neċessarja dwar l-użu u d-disseminazzjoni tar-riżultati tagħhom, f'konformità mal-ftehim ta' għoti Soġġett għall-interessi leġittimi tal-benefiċjarji, tali informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.
Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 36
Artikolu 36
Artikolu 36
Trasferiment u liċenzjar
Trasferiment u liċenzjar
1.  Il-benefiċjarji jistgħu jittrasferixxi s-sjieda tar-riżultati tagħhom. Huma għandhom jiżguraw li l-obbligi tagħhom japplikaw ukoll għas-sid il-ġdid u li dan tal-aħħar għandu l-obbligu li jgħaddihom fi kwalunkwe trasferiment sussegwenti.
1.  Il-benefiċjarji jistgħu jittrasferixxi s-sjieda tar-riżultati tagħhom. Huma għandhom jiżguraw li l-obbligi tagħhom japplikaw ukoll għas-sid il-ġdid u li dan tal-aħħar għandu l-obbligu li jgħaddihom fi kwalunkwe trasferiment sussegwenti.
2.  Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub dwar partijiet terzi identifikati speċifikament jew sakemm ikun impossibbli skont il-liġi applikabbli, il-benefiċjarji li għandhom l-intenzjoni li jittrasferixxiu s-sjieda tar-riżultati għandhom jagħtu avviż minn qabel lill-benefiċjarji l-oħra li għad għandhom drittijiet ta' aċċess għar-riżultati. In-notifika trid tinkludi informazzjoni suffiċjenti dwar is-sid il-ġdid biex benefiċjarju jkun jista' jivvaluta l-effetti fuq id-drittijiet ta' aċċess tiegħu.
2.  Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub dwar partijiet terzi identifikati speċifikament u dwar l-Entitajiet Affiljati tiegħu jew sakemm ikun impossibbli skont il-liġi applikabbli, il-benefiċjarji li għandhom l-intenzjoni li jittrasferixxiu s-sjieda tar-riżultati għandhom jagħtu avviż minn qabel lill-benefiċjarji l-oħra li għad għandhom drittijiet ta' aċċess għar-riżultati. In-notifika trid tinkludi informazzjoni suffiċjenti dwar is-sid il-ġdid biex benefiċjarju jkun jista' jivvaluta l-effetti fuq id-drittijiet ta' aċċess tiegħu.
Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub dwar partijiet terzi identifikati speċifikament, benefiċjarju jista' joġġezzjona għat-trasferiment jekk ikun jista' juri li t-trasferiment se jaffettwalu ħażin id-drittijiet ta' aċċess tiegħu. F'dan il-każ, it-trasferiment ma jistax iseħħ sakemm ma jkunx intlaħaq ftehim bejn il-benefiċjarji kkonċernati.
Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor bil-miktub dwar partijiet terzi identifikati speċifikament u dwar l-Entitajiet Affiljati tiegħu, benefiċjarju jista' joġġezzjona għat-trasferiment jekk ikun jista' juri li t-trasferiment se jaffettwalu ħażin id-drittijiet ta' aċċess tiegħu. F'dan il-każ, it-trasferiment ma jistax iseħħ sakemm ma jkunx intlaħaq ftehim bejn il-benefiċjarji kkonċernati. Il-ftehim tal-għotja għandu jistabbilixxi skadenzi f'dan ir-rigward.
3.  Il-benefiċjarji jistgħu jagħtu liċenzji għar-riżultati tiegħu jew b'mod ieħor jagħtu d-dritt li jisfruttawhom, jekk dan ma jkunx jaffettwa l-konformità mal-obbligi tagħhom.
3.  Il-benefiċjarji jistgħu jagħtu liċenzji għar-riżultati tiegħu jew b'mod ieħor jagħtu d-dritt li jisfruttawhom, jekk dan ma jkunx jaffettwa l-konformità mal-obbligi tagħhom.
4.  Meta dan ikun ġustifikat, il-ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi d-dritt tal-oġġezzjonar għal trasferimenti ta' pussess tar-riżultati, jew għall-għotjiet ta' liċenzja esklussiva fir-rigward tar-riżultati, jekk:
4.  Meta dan ikun ġustifikat, il-ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi d-dritt għall-Kummissjoni li toġġezzjona għal trasferimenti ta' pussess tar-riżultati, jew għall-għotjiet ta' liċenzja esklussiva fir-rigward tar-riżultati, jekk:
(a)  il-benefiċjarji li jiġġeneraw ir-riżultati jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni;
(a)  il-benefiċjarji li jiġġeneraw ir-riżultati jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni;
(b)  it-trasferiment jew l-liċenzja lil entità ġuridika stabbilita f'pajjiż terz; kif ukoll
(b)  it-trasferiment jew l-liċenzja lil entità ġuridika stabbilita f'pajjiż terz; kif ukoll
(c)  it-trasferiment jew il-liċenzja mhumiex konformi mal-interessi tal-Unjoni.
(c)  it-trasferiment jew il-liċenzja mhumiex konformi mal-interessi tal-Unjoni.
Għandhom jiġu promossi ftehimiet dwar it-trasferiment ta' teknoloġija.
Jekk id-dritt ta' oġġezzjoni japplika, il-benefiċjarju għandu jagħtu avviż minn qabel. Id-dritt ta' oġġezzjoni jista' jiġi rrinunzjat bil-miktub rigward trasferimenti jew għotjiet lil entitajiet legali identifikati speċifikament jekk hemm fis-seħħ miżuri li jissalvagwardjaw l-interessi tal-Unjoni.
Jekk id-dritt ta' oġġezzjoni japplika, il-benefiċjarju għandu jagħtu avviż minn qabel. Id-dritt ta' oġġezzjoni jista' jiġi rrinunzjat bil-miktub rigward trasferimenti jew għotjiet lil entitajiet legali identifikati speċifikament jekk hemm fis-seħħ miżuri li jissalvagwardjaw l-interessi tal-Unjoni.
Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 37
Artikolu 37
Artikolu 37
Drittijiet ta' aċċess
Drittijiet ta' aċċess
1.  Il-prinċipji dwar id-drittijiet ta' aċċess li ġejjin għandhom japplikaw:
1.  Il-prinċipji dwar id-drittijiet ta' aċċess li ġejjin għandhom japplikaw:
(a)  talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta' aċċess jew kull rinunzja ta' drittijiet ta' aċċess għandha ssir bil-miktub;
(a)  talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta' aċċess jew kull rinunzja ta' drittijiet ta' aċċess għandha ssir bil-miktub;
(b)  sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor ma' min jagħti l-konċessjoni, id-drittijiet tal-aċċess ma jinkludux id-dritt għal sottoliċenzja;
(b)  sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor ma' min jagħti l-konċessjoni, id-drittijiet tal-aċċess ma jinkludux id-dritt għal sottoliċenzja;
(c)  il-benefiċjarji għandhom jinfurmaw lil xulxin qabel l-adeżjoni tagħhom għall-ftehim tal-għotja rigward kwalunkwe restrizzjoni għall-għoti ta' aċċess għat-tagħrif eżistenti tagħhom;
(c)  il-benefiċjarji għandhom jinfurmaw lil xulxin qabel l-adeżjoni tagħhom għall-ftehim tal-għotja rigward kwalunkwe restrizzjoni għall-għoti ta' aċċess għat-tagħrif eżistenti tagħhom;
(d)  jekk benefiċjarju m'għadux aktar involut fl-azzjoni, dan ma għandux jaffettwa l-obbligu tiegħu li jagħti aċċess;
(d)  jekk benefiċjarju m'għadux aktar involut fl-azzjoni, dan ma għandux jaffettwa l-obbligu tiegħu li jagħti aċċess;
(e)  jekk benefiċjarju jonqos mill-obbligi tiegħu, il-benefiċjarji jistgħu jaqblu li hu m'għandux aktar id-drittijiet ta' aċċess.
(e)  jekk benefiċjarju jonqos mill-obbligi tiegħu, il-benefiċjarji jistgħu jaqblu li hu m'għandux aktar id-drittijiet ta' aċċess.
2.  Il-benefiċjarji għandhom jagħtu aċċess għal:
2.  Il-benefiċjarji għandhom jagħtu aċċess għal:
(a)  ir-riżultati tagħhom mingħajr ħlas ta' drittjiet lil kwalunkwe benefiċjarju ieħor fl-azzjoni li għandu bżonnhom biex jimplimenta l-kompiti tiegħu stess;
(a)  ir-riżultati tagħhom mingħajr ħlas ta' drittjiet lil kwalunkwe benefiċjarju ieħor fl-azzjoni li għandu bżonnhom biex jimplimenta l-kompiti tiegħu stess;
(b)  l-isfond tagħhom lil kwalunkwe benefiċjarju ieħor fl-azzjoni li għandu bżonnu biex jimplimenta l-kompiti tiegħu, soġġett għal kwalunkwe restrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1(c); it-tali aċċess għandu jingħata ħieles mir-royalties, sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor mill-benefiċjarji qabel l-adeżjoni tagħhom għall-ftehim dwar l-għotja;
(b)  l-isfond tagħhom lil kwalunkwe benefiċjarju ieħor fl-azzjoni li għandu bżonnu biex jimplimenta l-kompiti tiegħu, soġġett għal kwalunkwe restrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1(c); it-tali aċċess għandu jingħata ħieles mir-royalties, sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor mill-benefiċjarji qabel l-adeżjoni tagħhom għall-ftehim dwar l-għotja;
(c)  ir-riżultati tagħhom u, soġġett għal kwalunkwe restrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1(c), l-isfond tagħhom lil kwalunkwe benefiċjarju ieħor fl-azzjoni li għandu bżonnu biex jisfrutta r-riżultati tiegħu stess; dak l-aċċess għandu jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli li jridu jiġu miftiehma.
(c)  ir-riżultati tagħhom u, soġġett għal kwalunkwe restrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1(c), l-isfond tagħhom lil kwalunkwe benefiċjarju ieħor fl-azzjoni li għandu bżonnu biex jisfrutta r-riżultati tiegħu stess; dak l-aċċess għandu jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli li jridu jiġu miftiehma.
(3)  Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mill-benefiċjarji, huma għandhom ukoll jagħtu aċċess għar-riżultati tagħhom u, soġġett għal kwalunkwe restrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1(c), l-isfond tagħhom lil entità ġuridika li:
3.  Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mill-benefiċjarji, huma għandhom ukoll jagħtu aċċess għar-riżultati tagħhom u, soġġett għal kwalunkwe restrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1(c), l-isfond tagħhom lil entità ġuridika li:
(a)  hija stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż assoċjat;
(a)  hija stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż assoċjat;
(b)  hija taħt il-kontroll dirett jew indirett ta' benefiċjarju ieħor, jew hija taħt l-istess kontroll dirett jew indirett bħal dak il-benefiċjarju, jew hija qiegħda tikkontrolla direttament jew indirettament lil dak il-benefiċjarju; kif ukoll
(b)  hija taħt il-kontroll dirett jew indirett ta' benefiċjarju ieħor, jew hija taħt l-istess kontroll dirett jew indirett bħal dak il-benefiċjarju, jew hija qiegħda tikkontrolla direttament jew indirettament lil dak il-benefiċjarju; kif ukoll
(c)  teħtieġ l-aċċess biex tuża r-riżultati ta' dak il-benefiċjarju.
(c)  teħtieġ l-aċċess biex tuża r-riżultati ta' dak il-benefiċjarju.
L-aċċess għandu jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli li jridu jiġu miftiehma.
L-aċċess għandu jingħata taħt kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli li jridu jiġu miftiehma.
4.  Talba għal aċċess għal skop ta' użu tista' ssir sa sena wara t-tmiem tal-azzjoni, sakemm il-benefiċjarji ma jaqblux dwar limitu ta' żmien differenti.
4.  Talba għal aċċess għal skop ta' użu tista' ssir sa sena wara t-tmiem tal-azzjoni, sakemm il-benefiċjarji ma jaqblux dwar limitu ta' żmien differenti.
5.  Il-benefiċjarji li jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni għandhom jagħtu l-aċċess għar-riżultati tagħhom mingħajr ħlas ta' drittjiet lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni bil-għan li jiżviluppaw, jimplimentaw u jimmonitorjaw il-politiki jew il-programmi tal-Unjoni. L-aċċess għandu jkun limitat għall-użu mhux kummerċajli u mhux kompetittiv.
5.  Il-benefiċjarji li jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni għandhom jagħtu l-aċċess għar-riżultati tagħhom mingħajr ħlas ta' drittjiet lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni bil-għan li jiżviluppaw, jimplimentaw u jimmonitorjaw il-politiki jew il-programmi tal-Unjoni. L-aċċess għandu jkun limitat għall-użu mhux kummerċajli u mhux kompetittiv filwaqt li jitqiesu l-interessi leġittimi tal-benefiċjarji.
Drittijiet ta' aċċess bħal dawn m'għandhomx jestendu għat-tagħrif eżistenti tal-parteċipanti.
F'azzjonijiet taħt "Soċjetà inklużivi u sikura", il-qasam ta' intervent "Protezzjoni u Sigurtà", il-benefiċjarji li jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni għandhom ukoll jagħtu aċċess għar-riżultati tagħhom fuq bażi ta' mingħajr royalties lill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri, għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-politiki jew il-programmi tagħhom f'dak il-qasam. L-aċċess għandu jkun limitat għal użu mhux kummerċajli u mhux kompetittiv u għandu jingħata fuq ftehim bilaterali li jiddefinixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi bil-għan li jiġi żgurat li dawk id-drittijiet jintużaw biss għall-fini intenzjonat u li obbligi ta' kunfidenzjalità adatti jkunu fis-seħħ. L-Istat Membru, l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni li tagħmel it-talba għandha tinnotifika lill-Istati Membri kollha dwar talbiet bħal dawn.
F'azzjonijiet taħt "Soċjetà sikura", il-qasam ta' intervent "Protezzjoni u Sigurtà", il-benefiċjarji li jkunu rċevew finanzjament mill-Unjoni għandhom ukoll jagħtu aċċess għar-riżultati tagħhom fuq bażi ta' mingħajr royalties lill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri, għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-politiki jew il-programmi tagħhom f'dak il-qasam. L-aċċess għandu jkun limitat għal użu mhux kummerċajli u mhux kompetittiv u għandu jingħata fuq ftehim bilaterali li jiddefinixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi bil-għan li jiġi żgurat li dawk id-drittijiet jintużaw biss għall-fini intenzjonat u li obbligi ta' kunfidenzjalità adatti jkunu fis-seħħ. L-Istat Membru, l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-Unjoni li tagħmel it-talba għandha tinnotifika lill-Istati Membri kollha dwar talbiet bħal dawn.
6.  Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi drittijiet ta' aċċess addizzjonali.
6.  Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi, fejn xieraq, drittijiet ta' aċċess addizzjonali.
Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 38
Artikolu 38
Artikolu 38
Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-użu u d-disseminazzjoni
Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-użu u d-disseminazzjoni
Regoli speċifiċi dwar is-sjieda, l-isfruttar u t-tixrid, it-trasferiment u l-liċenzjar kif ukoll id-drittijiet tal-aċċess jistgħu japplikaw għall-azzjonijiet tal-ERC, l-azzjonijiet ta' taħriġ u ta' mobilità, l-azzjonijiet ta' akkwist prekummerċjali, l-azzjonijiet ta' akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi, l-azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u l-azzjonijiet ta' koordinazzjoni u appoġġ.
Regoli speċifiċi dwar l-isfruttar u t-tixrid, it-trasferiment u l-liċenzjar kif ukoll id-drittijiet tal-aċċess jistgħu japplikaw għall-azzjonijiet tal-ERC, l-azzjonijiet tal-EIT, l-azzjonijiet ta' taħriġ u ta' mobilità, l-azzjonijiet ta' akkwist prekummerċjali, l-azzjonijiet ta' akkwist pubbliku ta' soluzzjonijiet innovattivi, l-azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u l-azzjonijiet ta' koordinazzjoni u appoġġ.
Dawn ir-regoli speċifiċi ma għandhomx ibiddilu l-obbligi dwar l-aċċess miftuħ.
Dawn ir-regoli speċifiċi ma għandhomx ibiddilu l-obbligi u l-prinċipji tal-aċċess miftuħ kif imsemmi fl-Artikolu 10.
Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 39
Artikolu 39
Artikolu 39
Premjijiet
Premjijiet
1.  Premjijiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu IX tar-Regolament Finanzjarju, sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'dan il-Kapitolu.
1.  Premjijiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu IX tar-Regolament Finanzjarju, sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'dan il-Kapitolu.
2.  Kwalunkwe entità legali, irrispettivament mill-post ta' stabbiliment tagħha, tista' tipparteċipa f'kuntest, sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor fil-programm ta' ħidma jew ir-regoli tal-kuntest.
2.  Kwalunkwe entità legali, irrispettivament mill-post ta' stabbiliment tagħha, tista' tipparteċipa f'kuntest, sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor fil-programm ta' ħidma jew ir-regoli tal-kuntest.
3.  Il-Kummissjoni jew il-korp tal-iffinanzjar jistgħu jorganizzaw premijiet ma':
3.  Il-Kummissjoni jew il-korp tal-iffinanzjar jistgħu, fejn xieraq, jorganizzaw premijiet ma':
(a)  Korpi oħra tal-Unjoni;
(a)  Korpi oħra tal-Unjoni;
(b)  pajjiżi terzi, inklużi l-organizzazzjonijiet jew l-aġenziji xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom;
(b)  pajjiżi terzi, inklużi l-organizzazzjonijiet jew l-aġenziji xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom;
(c)  organizzazzjonijiet internazzjonali; or
(c)  organizzazzjonijiet internazzjonali; or
(d)  entitajiet legali mingħajr skop ta' qligħ.
(d)  entitajiet legali mingħajr skop ta' qligħ.
4.  Il-programm ta' ħidma jew ir-regoli tal-kuntest jistgħu jinkludu obbligi dwar il-komunikazzjoni, l-isfruttament u t-tixrid.
4.  Il-programm ta' ħidma jew ir-regoli tal-kuntest għandhom jinkludu obbligi dwar il-komunikazzjoni, is-sjieda, id-drittijiet ta' aċċess, l-isfruttament u t-tixrid, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar il-liċenzji.
Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 42
Artikolu 42
Artikolu 42
Orizzont Ewropa u finanzjament imħallat tal-EIC
Orizzont Ewropa u finanzjament imħallat tal-EIC
1.  Il-komponenti tal-għotja u l-avvanz rimborsabbli ta' Orizzont Ewropa jew il-finanzjament imħallat tal-EIC għandhom ikunu soġġetti għall-Artikoli minn 30 sa 33.
1.  Il-komponenti tal-għotja u l-avvanz rimborsabbli ta' Orizzont Ewropa jew il-finanzjament imħallat tal-EIC għandhom ikunu soġġetti għall-Artikoli 30 sa 33.
2.  Il-finanzjament imħallat tal-EIC għandu jiġi implimentat skont l-Artikolu 43. L-appoġġ skont il-finanzjament imħallat tal-EIC jista' jingħata sakemm l-azzjoni tista' tkun iffinanzjata bħala operazzjoni ta' taħlit jew bħala operazzjoni ta' finanzjament u investiment kompletament koperta mill-garanzija tal-UE skont InvestEU. B'deroga mill-Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju, il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu (2) u, b'mod partikolari, il-paragrafu (a) u (d), ma għandhomx japplikaw meta ssir l-għotja ta' finanzjament imħallat tal-EIC
2.  Il-finanzjament imħallat tal-EIC għandu jiġi implimentat skont l-Artikolu 43. L-appoġġ skont il-finanzjament imħallat tal-EIC jista' jingħata sakemm l-azzjoni tista' tkun iffinanzjata bħala operazzjoni ta' taħlit jew bħala operazzjoni ta' finanzjament u investiment kompletament koperta mill-garanzija tal-UE skont InvestEU. B'deroga mill-Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju, il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu (2) u, b'mod partikolari, il-paragrafu (a) u (d), ma għandhomx japplikaw meta ssir l-għotja ta' finanzjament imħallat tal-EIC.
3.  Il-finanzjament imħallat ta' Orizzont Ewropa jista' jingħata lil kofond tal-programm meta programm konġunt tal-Istati Membri u pajjiżi assoċjati jipprevedi l-iskjerament ta' strumenti finanzjarji b'appoġġ tal-azzjonijiet magħżula. L-evalwazzjoni u l-għażla ta' azzjonijiet bħal dawn għandhom isiru skont l-Artikoli 19, 20, 23, 24, 25 u 26. Il-modalitajiet tal-implimentazzjoni tal-finanzjament imħallat ta' Orizzont Ewropa għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 29, b'analoġija mal-Artikolu 43(9) u mal-kundizzjonijiet addizzjonali ddefiniti fil-programm ta' ħidma.
3.  Il-finanzjament imħallat ta' Orizzont Ewropa jista' jingħata lil kofond tal-programm meta programm konġunt tal-Istati Membri u pajjiżi assoċjati jipprevedi l-iskjerament ta' strumenti finanzjarji b'appoġġ tal-azzjonijiet magħżula. L-evalwazzjoni u l-għażla ta' azzjonijiet bħal dawn għandhom isiru skont l-Artikoli 11 , 19, 20, 24, 25, 26, 42a u 43. Il-modalitajiet tal-implimentazzjoni tal-finanzjament imħallat ta' Orizzont Ewropa għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 29, b'analoġija mal-Artikolu 43(9) u mal-kundizzjonijiet addizzjonali u ġġustifikati ddefiniti fil-programm ta' ħidma.
4.  Il-ħlasijiet lura inkluż l-avvanzi rimoborżati u d-dħul ta' Orizzont Ewropa u l-finanzjament imħallat tal-EIC għandhom jitqiesu bħala dħul assenjat intern skont l-Artikoli 21(3)(f) u 21(4) tar-Regolament Finanzjarju.
4.  Il-ħlasijiet lura inkluż l-avvanzi rimoborżati u d-dħul ta' Orizzont Ewropa u l-finanzjament imħallat tal-EIC għandhom jitqiesu bħala dħul assenjat intern skont l-Artikoli 21(3)(f) u 21(4) tar-Regolament Finanzjarju.
5.  Orizzont Ewropa u l-finanzjament imħallat tal-EIC għandhom ikunu provduti b'mod li ma jfixkilx il-kompetizzjoni.
5.  Orizzont Ewropa u l-finanzjament imħallat tal-EIC għandhom ikunu provduti b'mod li jippromwovi l-kompetittività tal-Unjoni filwaqt li jevita d-distorsjoni tal-kompetizzjoni.
Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 42a (ġdid)
Artikolu 42a
Il-Pathfinder
1.  Il-Pathfinder se jipprovdi għotjiet għal proġetti b'riskju għoli u avvanzati li għandhom l-għan li jiżviluppaw awtonomija strateġika tal-Unjoni f'teknoloġiji innovattivi potenzjalment radikali tal-futur u opportunitajiet ta' swieq ġodda. Il-Pathfinder inizjalment se jipprovdi appoġġ għall-istadji bikrija tar-riċerka u l-iżvilupp xjentifiku u teknoloġiku, inkluża l-prova tal-kunċett u l-prototipi għall-validazzjoni teknoloġika.
Il-Pathfinder se jiġi primarjament implimentat permezz ta' sejħa miftuħa għal proposti minn isfel għal fuq b'dati ta' skadenza regolari kull sena u se jipprevedi wkoll sfidi kompetittivi sabiex jiżviluppa għanijiet strateġiċi ewlenin1a li jeħtieġu deep-tech u ħsieb radikali. L-iggruppjar flimkien ta' proġetti magħżula f'portafolli xprunati minn tema jew għan se jippermetti l-istabbiliment tal-massa kritika tal-isforzi, awtonomija strateġika teknoloġika fil-livell tal-UE u l-istrutturar ta' komunitajiet multidixxiplinari ġodda tar-riċerka.
2.  L-attivitajiet ta' Tranżizzjoni tal-Pathfinder għandhom jiġu implimentati biex jgħinu lill-innovaturi jiżviluppaw il-mogħdija għall-iżvilupp kummerċjali fl-Unjoni, bħall-attivitajiet ta' dimostrazzjoni u l-istudji tal-fattibbiltà biex jivvalutaw il-każijiet kummerċjali potenzjali, u jappoġġjaw il-ħolqien ta' spin-offs u ta' negozji ġodda.
(a)  it-tnedija u l-kontenut tas-sejħiet għal proposti għandhom jiġu stabbiliti b'referenza għall-għanijiet u l-baġit stabbiliti mill-programm ta' ħidma b'rabta mal-portafoll ta' azzjonijiet ikkonċernati;
(b)  għotjiet ta' ammont fiss li ma jaqbiżx il-EUR 50 000 jistgħu jingħataw biss mingħajr sejħa għal proposti lil dawk l-attivitajiet diġà ffinanzjati skont il-Pathfinder, biex jitwettqu azzjonijiet urġenti ta' koordinazzjoni u ta' appoġġ għat-tisħiħ tal-komunità ta' benefiċjarji tal-portafoll jew biex jiġu vvalutati spin-offs possibbli jew innovazzjoni li toħloq is-suq potenzjali.
3.  Il-kriterji tal-għoti kif iddefiniti fl-Artikolu 25 għandhom japplikaw għall-Pathfinder tal-EIC.
__________________
1a Dawn jistgħu jinkludu suġġetti bħall-Intelliġenza Artifiċjali, Teknoloġiji quantum, il-Bijokontroll jew Tewmien diġitali tat-tieni ġenerazzjoni, jew kwalunkwe suġġett ieħor identifikat fil-kuntest tal-ipprogrammar Strateġiku ta' Orizzont Ewropa (inkluż mal-programmi fuq netwerk tal-Istati Membri).
Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 43
Artikolu 43
Artikolu 43
Aċċeleratur tal-EIC
L-Aċċeleratur
1.  Il-benefiċjarju tal-Aċċelleratur tal-EIC għandu jkun entità ġuridika li tikkwalifika bħala negozju ġdid, SME jew kumpanija b'kapitalizzazzjoni medja, stabbilita fi Stat Membru jew f'pajjiż assoċjat. Il-proposta tista' tiġi sottomessa mill-benefiċjarju, jew minn persuna naturali jew entità legali waħda jew aktar li għandhom l-intenzjoni li jistabbilixxu jew jappoġġjaw lil dak il-benefiċjarju.
1.  Il-benefiċjarju tal-Aċċelleratur tal-EIC għandu jkun entità ġuridika li tikkwalifika bħala negozju ġdid, espansjoni, SME jew kumpanija b'kapitalizzazzjoni medja, stabbilita fi Stat Membru jew f'pajjiż assoċjat. Il-proposta tista' tiġi sottomessa mill-benefiċjarju, jew minn persuna naturali jew entità legali waħda jew aktar li għandhom l-intenzjoni li jistabbilixxu jew jappoġġjaw lil dak il-benefiċjarju.
2.  Id-deċiżjoni tal-għotja unika għandha tkopri u tipprovdi finanzjament għal kull forma ta' kontribuzzjoni tal-Unjoni prevista skont finanzjament imħallat tal-EIC.
2.  Id-deċiżjoni tal-għotja unika għandha tkopri u tipprovdi finanzjament għal kull forma ta' kontribuzzjoni tal-Unjoni prevista skont finanzjament imħallat tal-EIC.
3.  Il-proposti għandhom jiġu evalwati fuq il-mertu individwali tagħhom minn esperti indipendenti u magħżula fil-kuntest ta' programm ta' sejħa miftuħa b'dati ta' skadenza, ibbażata fuq l-Artikoli minn 24 sa 26, soġġett għall-paragrafu 4.
3.  Il-proposti għandhom jiġu evalwati fuq il-mertu individwali tagħhom minn esperti indipendenti u magħżula fil-kuntest ta' programm ta' sejħa miftuħa b'dati ta' skadenza, ibbażata fuq l-Artikoli minn 24 sa 26, soġġett għall-paragrafu 4.
4.  Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu:
4.  Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu:
–  l-eċċellenza;
–  l-eċċellenza;
–  l-impatt;
–  l-impatt u l-valur miżjud tal-UE;
–  il-livell tar-riskju tal-azzjoni u l-ħtieġa għall-appoġġ tal-Unjoni.
–  il-livell tar-riskju tal-azzjoni u l-ħtieġa għall-appoġġ tal-Unjoni.
5.  Bil-qbil tal-applikanti kkonċernati, il-Kummissjoni jew l-entitajiet tal-finanzjament li jimplimentaw Orizzont Ewropa jistgħu jissottomettu għall-valutazzjoni b'mod dirett skont l-aħħar kriterju tal-valutazzjoni proposta għal azzjoni ta' innovazzjoni u skjerament fis-suq li diġà tissodisfa l-ewwel żewġ kriterji, suġġett għall-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:
5.  Bil-qbil tal-applikanti kkonċernati, il-Kummissjoni jew l-entitajiet tal-finanzjament li jimplimentaw Orizzont Ewropa (inklużi l-EIT u l-KICs) jistgħu jissottomettu għall-valutazzjoni b'mod dirett skont l-aħħar kriterju tal-valutazzjoni proposta għal azzjoni ta' innovazzjoni u skjerament fis-suq speċjalment fl-Unjoni li diġà tissodisfa l-ewwel żewġ kriterji, suġġett għall-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:
–  il-proposta għandha tirriżulta minn kwalunkwe azzjoni oħra ffinanzjata minn Orizzont 2020 jew minn dan il-Programm, jew minn xi programm nazzjonali simili tal-Pathfinder tal-EIC u li tkun rikonoxxuta bħala tali mill-Kummissjoni;
–  il-proposta għandha tirriżulta minn kwalunkwe azzjoni oħra ffinanzjata minn Orizzont 2020 jew minn dan il-Programm, jew minn xi programm nazzjonali u li tkun rikonoxxuta mill-Kummissjoni bħala li tissodisfa r-rekwiżiti tal-EIC;
–  tkun imsejsa fuq proġett ta' reviżjoni preċedenti li jevalwa l-eċċellenza u l-impatt tal-proposta u li jkun soġġett għal kundizzjonijiet u proċessi aktar dettaljati fil-programm ta' ħidma.
–  tkun imsejsa fuq proġett ta' reviżjoni preċedenti li jevalwa l-eċċellenza u l-impatt tal-proposta u li jkun soġġett għal kundizzjonijiet u proċessi aktar dettaljati fil-programm ta' ħidma.
6.  Siġill ta' Eċċellenza jista' jingħata suġġett għal dawn il-kundizzjonijiet kumulattivi:
6.  Siġill ta' Eċċellenza jista' jingħata suġġett għal dawn il-kundizzjonijiet kumulattivi:
–  il-benefiċjarju huwa negozju ġdid jew SME,
–  il-benefiċjarju huwa negozju ġdid jew SME,
–  il-proposta kienet eliġibbli u għaddiet mil-limiti applikabbli għall-ewwel żewġ kriterji msemmija fil-paragrafu 4,
–  il-proposta kienet eliġibbli u għaddiet mil-limiti applikabbli għall-ewwel żewġ kriterji msemmija fil-paragrafu 4,
–  għal dawk l-attivitajiet li jkunu eliġibbli skont azzjoni ta' innovazzjoni.
–  għal dawk l-attivitajiet li jkunu eliġibbli skont azzjoni ta' innovazzjoni.
7.  Fil-każ ta' proposta li tkun għaddiet mill-valutazzjoni, l-esperti indipendenti għandhom jipproponu valutazzjoni korrispondenti tal-finanzjament imħallat, ibbażata fuq ir-riskju u r-riżorsi u l-ħin meħtieġ biex l-innovazzjoni tinġieb u tiġi skjerata fis-suq.
7.  Fil-każ ta' proposta li tkun għaddiet mill-valutazzjoni, l-esperti indipendenti għandhom jipproponu valutazzjoni korrispondenti tal-finanzjament imħallat, ibbażata fuq ir-riskju u r-riżorsi u l-ħin meħtieġ biex l-innovazzjoni tinġieb u tiġi skjerata fis-suq.
Il-Kummissjoni tista' tiċħad proposta tal-esperti indipendenti abbażi ta' raġunijiet ġustifikati, inkluż il-konformità mal-għanijiet tal-politiki tal-Unjoni.
Il-Kummissjoni tista' tiċħad proposta tal-esperti indipendenti abbażi ta' raġunijiet ġustifikati, inkluż in-nuqqas ta' konformità mal-għanijiet tal-politiki tal-Unjoni.
8.  Il-komponenti tal-għotja u l-avvanz rimborsabbli tal-finanzjament imħallat ma għandhomx jaqbżu is-70 % tal-ispejjeż tal-azzjoni tal-innovazzjoni magħżula.
8.  Il-komponenti tal-għotja u l-avvanz rimborsabbli tal-finanzjament imħallat ma għandhomx jaqbżu is-70 % tal-ispejjeż tal-azzjoni tal-innovazzjoni magħżula.
9.  Il-modalitajiet tal-implimentazzjoni tal-ekwità u l-komponenti tal-appoġġ imħallas lura tal-finanzjament imħallat tal-EIC għandhom ikunu dettaljati fid-Deċiżjoni [Programm speċifiku].
9.  Il-modalitajiet tal-implimentazzjoni tal-ekwità u l-komponenti tal-appoġġ imħallas lura tal-finanzjament imħallat tal-EIC għandhom ikunu dettaljati fid-Deċiżjoni [Programm speċifiku].
10.  Il-kuntratt għall-azzjoni magħżula għandu jistabbilixxu miri speċifiċi u prefinanzjament u pagamenti bin-nifs korrispondenti tal-finanzjament imħallat tal-EIC.
10.  Il-kuntratt għall-azzjoni magħżula għandu jistabbilixxu miri speċifiċi li jistgħu jitkejlu u l-prefinanzjament u l-pagamenti bin-nifs korrispondenti tal-finanzjament imħallat tal-EIC.
Attivitajiet li jikkorrispondu għal azzjoni ta' innovazzjoni jistgħu jiġu mnedija u l-ewwel prefinanzjament tal-għotja jew avvanz rimborsabbli jistgħu jitħallsu, qabel l-implimentazzjoni ta' komponenti oħra tal-finanzjament imħallat tal-EIC. L-implimentazzjoni ta' dawn il-komponenti għandha tkun soġġetta għall-kisbiet tal-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-kuntratt.
Attivitajiet li jikkorrispondu għal azzjoni ta' innovazzjoni jistgħu jiġu mnedija u l-ewwel prefinanzjament tal-għotja jew avvanz rimborsabbli jistgħu jitħallsu, qabel l-implimentazzjoni ta' komponenti oħra tal-finanzjament imħallat tal-EIC. L-implimentazzjoni ta' dawn il-komponenti għandha tkun soġġetta għall-kisbiet tal-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-kuntratt.
11.  Skont il-kuntratt, l-azzjoni għandha tiġi sospiża, emendata jew mitmuma jekk il-miri ma jintlaħqux. Tista' tintemm ukoll meta l-iskjerament fis-suq mistenni ma jkunx jista' jintlaħaq.
11.  Skont il-kuntratt, l-azzjoni għandha tiġi sospiża, emendata jew mitmuma jekk il-miri li jistgħu jitkejlu ma jintlaħqux. Tista' tintemm ukoll meta l-iskjerament fis-suq mistenni speċjalment fl-Unjoni ma jkunx jista' jintlaħaq.
Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li żżid il-finanzjament imħallat tal-EIC soġġett għal reviżjoni tal-proġett minn esperti indipendenti esterni.
Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li żżid il-finanzjament imħallat tal-EIC soġġett għal reviżjoni tal-proġett minn esperti indipendenti esterni.
Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)
Artikolu 43a
L-innovazzjoni inkrementali tal-SME;
Minbarra l-istrumenti li jaqgħu taħt l-EIC, strument speċifiku għall-SMEs għal innovazzjoni inkrementali għandu jiġi ġestit u implimentat b'mod ċentrali, billi jappoġġa l-għotjiet b'benefiċjarju wieħed għal attivitajiet tar-R&I fil-clusters kollha, b'mod minn isfel għal fuq permezz ta' sejħa kontinwament miftuħa mfassla apposta għall-ħtiġijiet tal-SMEs.
Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 44
Artikolu 44
Artikolu 44
Ħatra ta' esperti esterni
Ħatra ta' esperti esterni indipendenti
1.  B'deroga mill-Artikolu 237(3) tar-Regolament Finanzjarju, esperti esterni jistgħu jiġu magħżula mingħajr sejħa għal turija ta' interess, jekk ikun iġġustifikat u jekk l-għażla ssir b'mod trasparenti.
1.  B'deroga mill-Artikolu 237(3) tar-Regolament Finanzjarju, esperti esterni indipendenti jistgħu eċċeżżjonalment jiġu magħżula mingħajr sejħa għal turija ta' interess, biss f'każ li sejħa għal espressjonijiet ta' interess ma tkunx identifikat esperti esterni xierqa. Kull għażla ta' esperti esterni mingħajr sejħa għal espressjonijiet ta' interess għandha tkun debitament iġġustifikata u l-għażla trid issir b'mod trasparenti. Tali esperti għandu jkollhom jippruvaw l-indipendenza u l-kapaċità tagħhom biex jappoġġjaw l-objettivi ta' Orizzont Ewropa fit-tul.
1a.  L-esperti esterni indipendenti għandhom jintgħażlu abbażi tal-ħiliet, l-esperjenza u l-għarfien tagħhom li jeħtieġu biex iwettqu l-kompitu assenjat lilhom. Meta jaħtru esperti esterni indipendenti, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament tal-Unjoni għandhom ifittxu rappreżentazzjoni u kompożizzjoni bbilanċjata fi ħdan il-grupp ta' esperti u l-panels ta' evalwazzjoni f'termini ta' speċjalizzazzjoni, sfond ġeografiku, ġeneru u tip ta' organizzazzjoni li jirrappreżentaw.
2.  Skont l-Artikolu 237(2) u 237(3) tar-Regolament Finanzjarju, l-esperti esterni għandhom jitħallsu abbażi ta' kundizzjonijiet standard. Jekk iġġustifikat, livell adatt ta' remunerazzjoni lil hinn mill-kundizzjonijiet standard skont l-istandards tas-suq relevanti, speċjalment għal esperti ta' livell għoli speċifiku, jista' jingħata.
2.  Skont l-Artikolu 237(2) u 237(3) tar-Regolament Finanzjarju, l-esperti esterni indipendenti għandhom jitħallsu abbażi ta' kundizzjonijiet standard.
3.  Barra mill-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 38 tar-Regolament Finanzjarju, l-ismijiet ta' esperti esterni li jevalwaw l-applikazzjonijiet għal għotjiet, li huma maħtura f'kapaċità personali, għandhom jiġu ppubblikati, flimkien mal-qasam ta' kompetenza esperta tagħhom, mill-inqas darba fis-sena fuq is-sit tal-internet tal-Kummissjoni jew tal-korp ta' finanzjament. Tali informazzjoni għandha tinġabar, tiġi pproċessata u ppubblikata f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data tal-UE.
3.  Barra mill-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 38 tar-Regolament Finanzjarju, l-ismijiet ta' esperti esterni indipendenti li jevalwaw l-applikazzjonijiet għal għotjiet, li huma maħtura f'kapaċità personali, għandhom jiġu ppubblikati, flimkien mal-qasam ta' kompetenza esperta tagħhom, mill-inqas darba fis-sena fuq is-sit tal-internet tal-Kummissjoni jew tal-korp ta' finanzjament. Tali informazzjoni għandha tinġabar, tiġi pproċessata u ppubblikata f'konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-data tal-UE.
3a.  Il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament rilevanti għandhom jiżguraw li espert li jiffaċċja kunflitt ta' interess fir-rigward ta' materja li fuqha l-espert huwa meħtieġ jipprovdi opinjoni ma jevalwax, ma jagħtix parir jew ma jassistix dwar il-materja speċifika fil-kwistjoni.
3b.  Għal kull sejħa għandu jiġi żgurat numru xieraq ta' esperti indipendenti sabiex jiżgura l-kwalità tal-evalwazzjoni.
3c.  Il-livell ta' remunerazzjoni tal-esperti indipendenti u esterni kollha għandu jiġi rrapportat kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan għandu jiġi kopert mill-ispejjeż amministrattivi tal-Programm.
Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 45
Artikolu 45
Artikolu 45
Monitoraġġ u rapportar
Monitoraġġ u rapportar
1.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja, fuq bażi annwali, l-implimentazzjoni ta' Orizzont Ewropa, tal-programm speċifiku tiegħu u tal-attivitajiet tal-EIT. Ir-rapporti ta' monitoraġġ annwali għandhom jinkludu:
1.  L-indikaturi tar-rapportar dwar il-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness V tul id-direzzjonijiet tal-impatt.
(i)   l-indikaturi lejn l-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 u stabbiliti fl-Anness V tul id-direzzjonijiet tal-impatt;
(ii)  l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipji ta' finanzjament u kwistjonijiet trasversali stabbiliti b'mod partikolari fl-Artikolu 6a, bħal-livell ta' integrazzjoni tax-xjenzi soċjali u umanistiċi, il-proporzjon bejn TRLs aktar baxxi u ogħla fir-riċerka kollaborattiva, iż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-pajjiżi, il-lista ta' pajjiżi li qed jikbru u aġġornata fil-programmi ta' ħidma, il-progress fit-tnaqqis tad-distakk fir-RŻI, il-kopertura ġeografika fi proġetti kollaborattivi, is-salarji tar-riċerkaturi, l-użu ta' proċedura ta' sottomissjoni f'żewġ stadji u ta' evalwazzjoni, l-użu tar-rieżami tal-evalwazzjoni u l-livell tal-ilmenti, il-livell ta' integrazzjoni tal-klima u l-infiq relatat, il-parteċipazzjoni tal-SMEs, inkluż it-tqabbil ma' strumenti speċifiċi tal-SMEs nazzjonali simili, il-parteċipazzjoni tas-settur privat, il-progress dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, is-Siġilli ta' Eċċellenza, is-sħubiji bejn is-settur pubbliku u dak privat kif ukoll l-effett ta' ingranaġġ fuq finanzjament privat u pubbliku addizzjonali, il-finanzjament komplementari u kumulattiv minn fondi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari sinerġiji ma' programmi msemmija fl-Anness IV, l-użu ta' infrastrutturi ta' riċerka appoġġati minn programmi ta' finanzjament oħra tal-Unjoni, il-proċedura rapida għar-riċerka u l-innovazzjoni, il-livell u l-impatt tal-kooperazzjoni internazzjonali fir-rigward ukoll tal-prinċipju ta' reċiproċità, l-involviment taċ-ċittadini u l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni;
(iii)  il-livelli ta' nfiq għal kull qasam ta' intervent kif imsemmi fl-Anness I u kwistjonijiet trasversali fil-Programm u l-EIT sabiex tkun tista' ssir analiżi tal-portafoll , u sabiex tissaħħaħ it-trasparenza, din id-data għandha tkun disponibbli pubblikament ukoll b'mod aċċessibbli fuq il-paġna web tal-Kummissjoni skont l-aħħar aġġornament;
(iv)  il-livell ta' sottoskrizzjoni żejda, b'mod partikolari l-għadd ta' proposti għal kull linja baġitarja u għal kull qasam ta' intervent, il-punteġġ medju tagħhom, is-sehem tal-proposti iżjed u inqas mil-livelli limiti.
2.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 50 fir-rigward ta' emendi għall-Anness V ħalli tissupplementa jew temenda l-indikaturi tad-direzzjoni tal-impatt, fejn huwa meqjus neċessarju, u tistabbilixxu linji ta' referenza u miri.
2.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 50 fir-rigward ta' emendi għall-Anness V ħalli tissupplementa jew temenda l-indikaturi tad-direzzjoni tal-impatt, fejn huwa meqjus neċessarju, u tistabbilixxu linji ta' referenza u miri.
3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm u r-riżultati tinġabar b'mod effiċjenti, b'mod effettiv, u f'waqtha. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar proporzjonat fuq dawk li jirċievu l-fondi tal-UE u (fejn rilevanti) l-Istati Membri.
3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm u r-riżultati tinġabar b'mod effiċjenti, b'mod effettiv, u f'waqtha mingħajr ma jiżdied il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji. B'mod partikolari, id-data għal proġetti ffinanzjati taħt l-ERC, is-Sħubiji Ewropej, il-missjonijiet, l-EIC u l-EIT għandha tiġi inkluża fl-istess bażi ta' data bħal dik tal-azzjonijiet iffinanzjati direttament mill-Programm (jiġifieri l-bażi ta' data E-CORDA).
3a.  L-analiżi kwalitattiva mill-Kummissjoni u mill-korpi ta' finanzjament tal-Unjoni jew nazzjonali għandha tikkumplimenta kemm jista' jkun id-data kwantitattiva.
Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 46
Artikolu 46
Artikolu 46
Informazzjoni, komunikazzjoni, pubbliċità u disseminazzjoni u użu
Informazzjoni, komunikazzjoni, pubbliċità u disseminazzjoni u użu
1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż lill-midja u lill-pubbliku.
1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom, inkluż għal premjijiet) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż lill-midja u lill-pubbliku.
2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, diment li dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3.
2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. B'mod partikolari għandha tipprovdi informazzjoni dettaljata u fil-ħin lill-Istati Membri u lill-benefiċjarji.
3.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi wkoll strateġija ta' tixrid u sfruttament u żżid id-disponibbiltà u t-tixrid tar-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni u l-għarfien tal-Programm biex tħaffef l-isfruttament lejn l-adozzjoni mis-suq u tqawwi l-impatt tal-Programm. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni kif ukoll attivitajiet ta' informazzjoni, komunikazzjoni, pubbliċità, disseminazzjoni u użu sakemm dawn ikunu relatati għall-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3.
3.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi wkoll strateġija ta' tixrid u sfruttament u żżid id-disponibbiltà u t-tixrid tar-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni u l-għarfien tal-Programm biex tħaffef l-isfruttament lejn l-adozzjoni mis-suq speċjalment fi ħdan l-Unjoni u tqawwi l-impatt tal-Programm. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni kif ukoll attivitajiet ta' informazzjoni, komunikazzjoni, pubbliċità, disseminazzjoni u użu sakemm dawn ikunu relatati għall-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3.
Emenda 107
Proposta għal regolament
Artikolu 47
Artikolu 47
Artikolu 47
Evalwazzjoni tal-programm
Evalwazzjoni tal-programm
1.  L-evalwazzjonijiet tal-Programm għandhom jitwettqu fil-ħin sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-programm, is-suċċessur tiegħu u inizjattivi oħra rilevanti għar-riċerka u l-innovazzjoni.
1.  L-evalwazzjonijiet tal-Programm għandhom jitwettqu fil-ħin u jsiru pubbliċi sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-programm, is-suċċessur tiegħu u inizjattivi oħra rilevanti għar-riċerka u l-innovazzjoni.
1a.  Il-missjonijiet għandhom jiġu evalwati b'mod sħiħ sal-31 ta' Diċembru 2022 qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni dwar il-ħolqien ta' missjonijiet ġodda jew dwar ir-ridirezzjonar, it-terminazzjoni, it-tkomplija ta' missjonijiet jew żieda fil-baġit tagħhom. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-missjonijiet għandhom isiru pubbliċi u għandhom jinkludu, iżda ma jkunux limitati għal, l-analiżi tal-proċess tal-għażla tagħhom u tal-governanza, il-fokus u l-prestazzjoni tagħhom.
2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. Hija għandha tinkludi valutazzjoni tal-impatt fit-tul ta' Programmi Qafas preċedenti u għandha tifforma l-bażi biex tiġi aġġustata l-implimentazzjoni tal-programm, kif adatt.
2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn tliet snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. Hija għandha tinkludi analiżi tal-portafoll u valutazzjoni tal-impatt fit-tul ta' Programmi Qafas preċedenti u għandha tifforma l-bażi biex tiġi aġġustata l-implimentazzjoni ta' u/jew biex jiġi rieżaminat il-programm, kif adatt. Għandha tivvaluta l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza, l-effett ta' ingranaġġ tal-Programm, il-komplementarjetà ma' programmi ta' finanzjament oħra tal-Unjoni u nazzjonali tar-RŻI u l-valur miżjud tal-Unjoni. B'mod partikolari, l-impatt tal-fondi trasferiti minn programmi oħra tal-Unjoni għandu jiġi vvalutat.
3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, evalwazzjoni finali tal-Programm għandha titlesta mill-Kummissjoni. Hija għandha tinkludi valutazzjoni tal-impatt fit-tul ta' Programmi Qafas preċedenti.
3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn tliet snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, evalwazzjoni finali tal-Programm għandha titlesta mill-Kummissjoni. Hija għandha tinkludi valutazzjoni tal-impatt fit-tul ta' Programmi Qafas preċedenti.
4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
4.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika u xxerred ir-riżultati u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha u għandha tippreżentahom lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
Emenda 108
Proposta għal regolament
Artikolu 48
Artikolu 48
Artikolu 48
Awditi
Awditi
1.  Is-sistema ta' kontroll għall-Programm għandha tiżgura bilanċ adatt bejn il-fiduċja u l-kontroll, filwaqt li jitqisu l-kostijiet amministrattivi u kostijiet oħra tal-kontrolli fil-livelli kollha, speċjalment għall-benefiċjarji.
1.  Is-sistema ta' kontroll għall-Programm għandha tiżgura bilanċ adatt bejn il-fiduċja u l-kontroll, filwaqt li jitqisu l-kostijiet amministrattivi u kostijiet oħra tal-kontrolli fil-livelli kollha, speċjalment għall-benefiċjarji. Ir-regoli dwar l-awditi għandhom ikunu ċari, konsistenti u koerenti fil-Programm kollu.
2.  L-istrateġija tal-awditi għall-Programm għandha tkun ibbażata fuq l-awditu finanzjarju ta' kampjun rappreżentattiv tan-nefqa fil-firxa tal-Programm kollu. Il-kampjun rappreżentattiv għandu jkun ikkumplimentat b'għażla bbażata fuq valutazzjoni tar-riskji relatati man-nefqa. L-azzjonijiet li jirċievu finanzjament kumulattiv minn diversi programmi tal-Unjoni għandhom jiġu vverifikati darba waħda biss, li tkopri l-programmi kollha involuti u r-regoli applikabbli rispettivi tagħhom.
2.  L-istrateġija tal-awditi għall-Programm għandha tkun ibbażata fuq l-awditu finanzjarju ta' kampjun rappreżentattiv tan-nefqa fil-firxa tal-Programm kollu. Il-kampjun rappreżentattiv għandu jkun ikkumplimentat b'għażla bbażata fuq valutazzjoni tar-riskji relatati man-nefqa. L-azzjonijiet li jirċievu finanzjament kumulattiv minn diversi programmi tal-Unjoni għandhom jiġu vverifikati darba waħda biss, li tkopri l-programmi kollha involuti u r-regoli applikabbli rispettivi tagħhom.
3.  Barra minn hekk, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jista' jiddependi fuq reviżjonijiet tas-sistemi kkombinati fil-livell tal-benefiċjarji. Dawn ir-reviżjonijiet għandhom ikunu obbligatorji għal ċerti tipi ta' benefiċjarji u għandhom jikkonsisti minn proċess tal-awditjar tas-sistemi u tal-awditjar tal-proċess, flimkien ma' lista ta' tranżazzjonijiet imwettqa minn awtorità kompetenti, minn awditur indipendenti kwalifikat biex iwettaq awditi statutorji ta' dokumenti tal-kontijiet skont id-Direttiva 2006/43/KE. Huma jistgħu jintużaw mill-Kummissjoni jew korp ta' finanzjament biex jistabbilixxi assigurazzjoni ġenerali tal-ġestjoni finanzjarja tajba tan-nefqa u għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-livell ta' awditi ex post u ċertifikati ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji.
3.  Barra minn hekk, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jista' jiddependi fuq reviżjonijiet tas-sistemi kkombinati fil-livell tal-benefiċjarji. Dawn ir-reviżjonijiet għandhom ikunu obbligatorji għal ċerti tipi ta' benefiċjarji u għandhom jikkonsisti minn proċess tal-awditjar tas-sistemi u tal-awditjar tal-proċess, flimkien ma' lista ta' tranżazzjonijiet imwettqa minn awtorità kompetenti, minn awditur indipendenti kwalifikat biex iwettaq awditi statutorji ta' dokumenti tal-kontijiet skont id-Direttiva 2006/43/KE34. Huma jistgħu jintużaw mill-Kummissjoni jew korp ta' finanzjament biex jistabbilixxi assigurazzjoni ġenerali tal-ġestjoni finanzjarja tajba tan-nefqa u għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-ispejjeż tal-eliġibbiltà mitluba u tal-livell ta' awditi ex post u ċertifikati ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji.
4.  Barra minn hekk, b'konformità mal-Artikolu 127 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jistgħu jiddependu fuq awditi dwar l-użu ta' kontribuzzjonijiet tal-Unjoni mwettqa minn persuni jew entitajiet oħra, inkluż minn barra minn dawk b'mandat mill-Istituzzjonijiet jew korpi tal-Unjoni.
4.  Barra minn hekk, b'konformità mal-Artikolu 127 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament għandhom jiddependu fuq awditi dwar l-użu ta' kontribuzzjonijiet tal-Unjoni mwettqa minn persuni jew entitajiet oħra ċċertifikati, inkluż minn barra minn dawk b'mandat mill-Istituzzjonijiet jew korpi tal-Unjoni.
5.  L-awditi jistgħu jitwettqu sa sentejn wara l-ħlas tal-bilanċ.
5.  L-awditi jistgħu jitwettqu sa sentejn wara d-data tat-tmiem tal-proġett.
5a.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-linji gwida dwar l-awditi imfassla b'kooperazzjoni mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. L-Awdituri għandhom jiżguraw it-trasparenza tal-awditu li jkunu wettqu, kif ukoll interpretazzjoni affidabbli u uniformi tar-regoli dwar tal-awditi tul il-Programm kollu kemm hu, sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt.
__________________
__________________
34 Id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87)
34 Id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87)
Emenda 109
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – parti introduttorja
(1)  Pilastru I "Xjenza Miftuħa"
(1)  Pilastru I ''Xjenza Eċċellenti u Miftuħa''
Emenda 110
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja
(a)  Il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka: Jipprovdi finanzjament attraenti u flessibbli sabiex riċerkaturi individwali kreattivi u b'talent u t-timijiet tagħhom ikunu jistgħu jsegwu l-mogħdijiet l-aktar promettenti fil-fruntieri tax-xjenza, abbażi ta' kompetizzjoni mifruxa mal-Unjoni kollha.
(a)  Il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka: Jipprovdi finanzjament attraenti u flessibbli sabiex riċerkaturi individwali kreattivi u b'talent, b'enfasi fuq ir-riċerkaturi żgħażagħ, u t-timijiet tagħhom ikunu jistgħu jsegwu l-mogħdijiet l-aktar promettenti fil-fruntieri tax-xjenza, abbażi ta' kompetizzjoni mifruxa mal-Unjoni kollha.
Emenda 111
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja
(b)  L-Azzjonijiet Marie-Skłodowska Curie (MSCA): Jattrezzaw lir-riċerkaturi b'għarfien u ħiliet ġodda permezz tal-mobbiltà u l-esponiment bejn il-fruntieri, is-setturi u d-dixxiplini, kif ukoll l-istrutturar u t-titjib istituzzjonali u nazzjonali għar-reklutaġġ, it-taħriġ u s-sistemi ta' żvilupp tal-karriera; b'dan il-mod, l-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie jgħinu biex jibnu l-pedamenti ta' pajsaġġ ta' riċerka eċċellenti fl-Ewropa billi jikkontribwixxu għal spinta lill-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment, u biex jissolvew l-isfidi attwali u futuri tas-soċjetà.
(b)  L-Azzjonijiet Marie-Skłodowska Curie (MSCA): Jattrezzaw lir-riċerkaturi b'għarfien u ħiliet ġodda permezz tal-mobbiltà u l-esponiment bejn il-fruntieri, is-setturi u d-dixxiplini, kif ukoll l-istrutturar u t-titjib istituzzjonali u nazzjonali għar-reklutaġġ, it-taħriġ u s-sistemi ta' żvilupp tal-karriera; b'dan il-mod, l-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie jgħinu biex jibnu l-pedamenti ta' pajsaġġ ta' riċerka eċċellenti madwar l-Ewropa billi jikkontribwixxu għal spinta lill-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment, u biex jissolvew l-isfidi attwali u futuri tas-soċjetà.
Emenda 112
Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – punt b – paragrafu 1
Oqsma ta' intervent: It-trawwim tal-eċċellenza permezz tal-mobbiltà ta' riċerkaturi bejn il-fruntieri, is-setturi u d-dixxiplini; it-trawwim ta' ħiliet ġodda permezz ta' taħriġ eċċellenti tar-riċerkaturi; it-tisħiħ tal-kapital uman u l-iżvilupp tal-ħiliet fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka kollha; it-titjib u l-iffaċilitar tas-sinerġiji; il-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku.
Oqsma ta' intervent: It-trawwim tal-eċċellenza permezz tal-mobbiltà ta' riċerkaturi bejn il-fruntieri, is-setturi u d-dixxiplini; it-trawwim ta' ħiliet ġodda permezz ta' taħriġ eċċellenti tar-riċerkaturi; it-tisħiħ tar-riżorsi umani u l-iżvilupp tal-ħiliet fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka kollha; it-titjib u l-iffaċilitar tas-sinerġiji; il-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku.
Emenda 113
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – parti introduttorja
(2)  Pilastru II "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali"
(2)  Pilastru II "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea"
Emenda 114
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 2
Biex jiġu massimizzati l-impatt, il-flessibilità u s-sinerġiji, l-attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni ser jiġu organizzati f'ħames clusters, li individwalment u flimkien ser jinċentivaw kooperazzjoni interdixxiplinari, transsettorjali, transpolitika, transkonfinali u internazzjonali.
Biex jiġu massimizzati l-flessibilità u s-sinerġiji tal-impatt, l-attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni ser jiġu organizzati f'sitt clusters, interkonnessi permezz ta' infrastrutturi tar-riċerka pan-Ewropej, li individwalment u flimkien ser jinċentivaw kooperazzjoni interdixxiplinari, transsettorjali, transpolitika, transkonfinali u internazzjonali. Is-sitt clusters se jappoġġaw ukoll l-innovazzjoni ta' SMEs individwali b'mod minn isfel għal fuq permezz ta' għotjiet.
Emenda 115
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt a – parti introduttorja
(a)  Il-cluster tas-"Saħħa": It-titjib u l-ħarsien tas-saħħa taċ-ċittadini f'kull età, billi jiġu żviluppati soluzzjonijiet innovattivi għall-prevenzjoni, id-dijanjożi, il-monitoraġġ, it-trattament u l-kura tal-mard; il-mitigazzjoni tar-riskji fuq is-saħħa, il-protezzjoni tal-popolazzjonijiet u l-promozzjoni ta' saħħa tajba; is-sistemi tas-saħħa pubblika jsiru aktar kosteffikaċi, ġusti u sostenibbli; l-appoġġ lill-parteċipazzjoni tal-pazjenti u l-awtoġestjoni u li dawn ikunu possibbli.
(a)  Il-cluster tas-"Saħħa": It-titjib u l-ħarsien tas-saħħa taċ-ċittadini f'kull età, billi jiġu żviluppati soluzzjonijiet innovattivi għall-prevenzjoni, id-dijanjożi, il-monitoraġġ, it-trattament, l-iżvilupp tat-teknoloġiji tas-saħħa u l-kura tal-mard; il-mitigazzjoni tar-riskji fuq is-saħħa, il-protezzjoni tal-popolazzjonijiet u l-promozzjoni ta' saħħa tajba; is-sistemi tas-saħħa pubblika jsiru aktar kosteffikaċi, ġusti u sostenibbli; l-appoġġ lill-parteċipazzjoni tal-pazjenti u l-awtoġestjoni u li dawn ikunu possibbli.
Emenda 116
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt b – parti introduttorja
(b)  Il-cluster tas-"Soċjetà Inklussiva u Sigura"; It-tisħiħ tal-valuri demokratiċi Ewropej, inkluż l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, is-salvagwardja tal-wirt kulturali tagħna, u l-promozzjoni tat-trasformazzjonijiet soċjoekonomiċi, li jikkontribwixxu għall-inklużjoni u t-tkabbir, filwaqt li jiġu indirizzati l-isfidi li jirriżultaw minn theddid persistenti ta' sigurtà, inkluża ċ-ċiberkriminalità, kif ukoll diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem.
(b)  Il-cluster tas-"Soċjetà Inklussiva u Kreattiva": It-tisħiħ tal-valuri demokratiċi Ewropej, inkluż l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, is-salvagwardja tal-wirt kulturali tagħna, l-esplorazzjoni tal-potenzjal tas-setturi kulturali u kreattivi, u l-promozzjoni tat-trasformazzjonijiet soċjoekonomiċi, li jikkontribwixxu għall-inklużjoni u t-tkabbir, inkluża l-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-integrazzjoni tal-migranti.
Emenda 117
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt b – paragrafu 1
Oqsma ta' intervent: Id-demokrazija; Il-wirt kulturali; It-trasformazzjonijiet ekonomiċi u soċjali; Is-soċjetajiet reżiljenti għad-diżastri; Il-Protezzjoni u s-Sigurtà; Iċ-ċibersigurtà
Oqsma ta' intervent: Id-demokrazija; Il-kultura u l-kreattività; It-trasformazzjonijiet ekonomiċi, kulturali u soċjali; Ix-xjenzi soċjali u umanistiċi
Emenda 118
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt c – paragrafu 1
Oqsma ta' intervent: It-teknoloġiji tal-manifattura; It-teknoloġiji diġitali; Il-materjali avvanzati; L-intelliġenza artifiċjali u r-robotika; L-internet tal-ġenerazzjoni li jmiss; Il-computing bi prestazzjoni għolja u l-Big Data; L-industriji ċirkolari; L-industrija b'livell baxx ta' karbonju u nadifa; L-Ispazju
Oqsma ta' intervent: It-teknoloġiji tal-manifattura; It-teknoloġiji diġitali; Il-materjali avvanzati; L-intelliġenza artifiċjali u r-robotika; L-internet tal-ġenerazzjoni li jmiss; It-teknoloġiji tal-kwantum; Il-computing bi prestazzjoni għolja u l-Big Data; L-industriji ċirkolari; L-industrija b'livell baxx ta' karbonju u nadifa; L-Ispazju
Emenda 119
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)
(ca)  Il-cluster tas-"Soċjetà Sigura": l-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw mit-theddid persistenti ta' sigurtà, inkluża ċ-ċiberkriminalità, kif ukoll id-diżastri naturali u dawk magħmula mill-bniedem.
Oqsma ta' intervent: Il-kriminalità organizzata; It-terroriżmu, l-estremiżmu, ir-radikalizzazzjoni u l-vjolenza politikament motivata; Il-ġestjoni tal-protezzjoni tal-fruntieri; Iċ-ċibersigurtà, il-privatezza, il-protezzjoni tad-data; Il-protezzjoni ta' infrastrutturi kritiċi u t-titjib tar-rispons għad-diżastri; Il-piraterija u l-kontrafazzjoni ta' prodotti; L-appoġġ għall-politiki esterni ta' sigurtà tal-Unjoni, inkluż permezz tal-prevenzjoni ta' kunflitti u l-bini tal-paċi; Il-promozzjoni tal-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni u s-sinerġiji.
Emenda 120
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt d – parti introduttorja
(d)  Il-cluster tal-"Klima, Enerġija u Mobilità": Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima permezz ta' fehim aħjar tal-kawżi, l-evoluzzjoni, ir-riskji, l-impatti u l-opportunitajiet tiegħu, u billi s-setturi tal-enerġija u tat-trasport isiru aktar favur il-klima u l-ambjent, aktar effiċjenti u kompetittivi, aktar intelliġenti, aktar sikuri, u aktar reżiljenti.
(d)  Il-cluster tal-"Klima, Enerġija u Mobilità": Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima permezz ta' fehim aħjar tal-kawżi, l-evoluzzjoni, ir-riskji, l-impatti u l-opportunitajiet tiegħu, u billi s-setturi tal-enerġija u tat-trasport isiru aktar favur il-klima u l-ambjent, aktar effiċjenti u kompetittivi, aktar intelliġenti, aktar sikuri, u aktar reżiljenti; il-promozzjoni tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u bidla fl-imġiba.
Emenda 121
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt d – paragrafu 1
Oqsma ta' intervent: Ix-xjenza u s-soluzzjonijiet tal-klima; Il-provvista tal-enerġija; Is-sistemi u l-grids tal-enerġija; Il-binjiet u l-faċilitajiet industrijali fit-tranżizzjoni tal-enerġija; Il-komunitajiet u l-bliet; Il-kompetittività industrijali fit-trasport; It-trasport u mobbiltà nodfa; Il-mobbiltà intelliġenti; Il-ħżin tal-enerġija
Oqsma ta' intervent: Ix-xjenza u s-soluzzjonijiet tal-klima; Il-provvista tal-enerġija; Is-sistemi u l-grids tal-enerġija; Il-binjiet fit-tranżizzjoni tal-enerġija; Il-faċilitajiet industrijali fit-tranżizzjoni tal-enerġija; Ir-reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni; Il-komunitajiet u l-bliet; Il-kompetittività industrijali fit-trasport; It-trasport u mobbiltà nodfa; Il-mobbiltà intelliġenti; Il-ħżin tal-enerġija,
Emenda 122
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt e – parti introduttorja
(e)  Il-cluster tal-"Ikel u r-Riżorsi naturali": Il-protezzjoni, ir-restawr, il-ġestjoni sostenibbli u l-użu ta' riżorsi naturali u bijoloġiċi mill-art u l-baħar biex tiġi indirizzata s-sigurtà tal-ikel u n-nutrizzjoni u t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari b'livell baxx ta' karbonju u b'użu effiċjenti tar-riżorsi.
(e)  Il-cluster tal-"Ikel, Riżorsi naturali u l-Agrikoltura": Il-protezzjoni, ir-restawr, il-ġestjoni sostenibbli u l-użu ta' riżorsi naturali u bijoloġiċi mill-art l-ilmijiet interni u l-baħar biex tiġi indirizzata s-sigurtà tal-ikel u n-nutrizzjoni u t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari b'livell baxx ta' karbonju u b'użu effiċjenti tar-riżorsi.
Emenda 123
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt e – paragrafu 1
Oqsma ta' intervent: L-osservazzjoni ambjentali; Il-bijodiversità u l-kapital naturali; L-agrikoltura, il-forestrija u ż-żoni rurali; Il-baħar u l-oċeani; Is-sistemi tal-ikel; Is-sistemi ta' innovazzjoni b'bażi bijoloġika; Is-sistemi ċirkolari
Oqsma ta' intervent: L-osservazzjoni ambjentali; Il-bijodiversità u l-kapital naturali; L-agrikoltura, il-forestrija u ż-żoni rurali; L-ibħra, l-oċeani, l-ilmijiet interni u l-Ekonomija Blu; Is-sistemi tal-ikel; Is-sistemi ta' innovazzjoni b'bażi bijoloġika; Is-sistemi ċirkolari
Emenda 124
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 4 – punt f – paragrafu 1
Oqsma ta' intervent: Is-Saħħa; ir-reżiljenza u s-sigurtà; it-teknoloġija diġitali u l-industrija; il-klima, l-enerġija u l-mobbiltà; l-ikel u r-riżorsi naturali; l-appoġġ għall-funzjonament tas-suq intern u l-governanza ekonomika tal-Unjoni; l-appoġġ lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-iżvilupp ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti; l-għodod u l-metodi analitiċi għat-tfassil tal-politika; il-ġestjoni tal-għarfien; trasferiment tal-għarfien u t-teknoloġija; l-appoġġ lil xjenza għall-pjattaformi politiċi.
Oqsma ta' intervent: Is-Saħħa; Soċjetà inklużiva u kreattiva; Soċjetà Sigura; it-teknoloġiji diġitali, l-industrija, u l-ispazju; il-klima, l-enerġija u l-mobbiltà; l-ikel u r-riżorsi naturali; l-appoġġ għall-funzjonament tas-suq intern u l-governanza ekonomika tal-Unjoni; l-appoġġ lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u l-iżvilupp ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti; l-għodod u l-metodi analitiċi għat-tfassil tal-politika; il-ġestjoni tal-għarfien; trasferiment tal-għarfien u t-teknoloġija; l-appoġġ lil xjenza għall-pjattaformi politiċi.
Emenda 125
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – parti introduttorja
(3)  Pilastru III "Innovazzjoni Miftuħa"
(3)  Pilastru III "Ewropa Innovattiva"
Emenda 126
Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja
Permezz tal-attivitajiet li ġejjin, b'konformità mal-Artikolu 4, dan il-pilastru ser jippromwovi l-forom kollha ta' innovazzjoni, inklużi l-innovazzjoni rivoluzzjonarja, u jsaħħaħ l-iskjerament fis-suq tas-soluzzjonijiet innovattivi. Dan ser jikkontribwixxi wkoll lejn l-għanijiet speċifiċi l-oħra tal-Programm kif deskritt fl-Artikolu 3.
Permezz tal-attivitajiet li ġejjin, b'konformità mal-Artikolu 4, dan il-pilastru ser jippromwovi l-forom kollha ta' innovazzjoni, inklużi l-innovazzjoni teknoloġika u soċjali rivoluzzjonarja, u jsaħħaħ l-iskjerament fis-suq tas-soluzzjonijiet innovattivi, b'mod partikolari minn negozji ġodda u SMEs li jaħdmu flimkien mal-istituzzjonijiet tar-riċerka. Dan ser jikkontribwixxi wkoll lejn l-għanijiet speċifiċi l-oħra tal-Programm kif deskritt fl-Artikolu 3.
Emenda 127
Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – paragrafu 1
Permezz tal-attivitajiet li ġejjin, b'konformità mal-Artikolu 4, din il-parti ser tottimizza t-twettiq tal-Programm għal impatt akbar fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka msaħħa. Dan ser isostni wkoll l-għanijiet speċifiċi l-oħra tal-Programm kif deskritt fl-Artikolu 3. Filwaqt li tirfed il-Programm kollu, din il-parti ser tappoġġa l-attivitajiet li jikkontribwixxu għal Ewropa bbażata aktar fuq l-għarfien, aktar innovattiva u aktar ugwali bejn is-sessi, fuq quddiem nett tal-kompetizzjoni globali, biex b'hekk jiġu ottimizzati l-qawwa u l-potenzjal nazzjonali fl-Ewropa kollha fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER) bi prestazzjoni tajba, fejn l-għarfien u forza tax-xogħol b'ħiliet għoljin jiċċirkolaw b'mod liberu, fejn l-eżiti tal-R&I jinftiehmu u jiġu fdati minn ċittadini infurmati u jkunu ta' benefiċċju għas-soċjetà kollha kemm hi, u fejn il-politika tal-UE, b'mod partikolari l-politika dwar l-R&I tissejjes fuq evidenza xjentifika ta' kwalità għolja.
Permezz tal-attivitajiet li ġejjin, b'konformità mal-Artikolu 4, din il-parti ser tottimizza t-twettiq tal-Programm għal impatt u attraenza akbar fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka msaħħa. Dan ser isostni wkoll l-għanijiet speċifiċi l-oħra tal-Programm kif deskritt fl-Artikolu 3. Filwaqt li tirfed il-Programm kollu, din il-parti ser tappoġġa l-attivitajiet li jikkontribwixxu biex jattiraw it-talenti fl-Unjoni u biex jindirizzaw l-eżodu ta' mħuħ. Din se tikkontribwixxi wkoll għal Ewropa bbażata aktar fuq l-għarfien, aktar innovattiva u aktar ugwali bejn is-sessi, fuq quddiem nett tal-kompetizzjoni globali, biex b'hekk jiġu ottimizzati l-qawwa u l-potenzjal nazzjonali fl-Ewropa kollha fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER) bi prestazzjoni tajba, fejn l-għarfien u forza tax-xogħol b'ħiliet għoljin jiċċirkolaw b'mod liberu u bbilanċjat, fejn l-eżiti tar-R&I jinftiehmu u jiġu fdati minn ċittadini infurmati u jkunu ta' benefiċċju għas-soċjetà kollha kemm hi, u fejn il-politika tal-UE, b'mod partikolari l-politika dwar r-R&I tissejjes fuq evidenza xjentifika ta' kwalità għolja.
Emenda 128
Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – paragrafu 2
Oqsma ta' intervent: Il-kondiviżjoni tal-Eċċellenza; Ir-riforma u t-tisdiq tas-sistema Ewropea tar-R&I.
Oqsma ta' intervent: It-tixrid tal-eċċellenza u t-twessigħ tal-parteċipazzjoni permezz tal-ħolqien ta' timijiet, il-ġemellaġġi, l-inizjattivi tal-Presidenti tal-ERA, COST, l-inizjattivi għall-Eċċellenza u fellowships għal pajjiżi li fihom trid tiżdied il-parteċipazzjoni; Ir-riforma u t-tisdiq tas-sistema Ewropea tar-R&I.
Emenda 129
Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 2 – inċiż 1
–  Azzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni: azzjonijiet li primarjament jikkonsistu minn attivitajiet li għandhom l-għan li jistabbilixxu għarfien ġdid u/jew li jesploraw il-fattibbiltà ta' teknoloġija, prodott, proċess, servizz jew soluzzjoni ġdida jew imtejba. Dan jista' jinkludi r-riċerka bażika u applikata, l-iżvilupp u l-integrazzjoni tat-teknoloġija, l-ittestjar u l-validazzjoni ta' prototip ta' skala żgħira f'laboratorju jew f'ambjent simulat;
–  Azzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni: azzjonijiet li primarjament jikkonsistu minn attivitajiet li għandhom l-għan li jistabbilixxu għarfien ġdid u/jew li jesploraw il-fattibbiltà ta' teknoloġija, prodott, proċess, servizz jew soluzzjoni ġdida jew imtejba. Dan jista' jinkludi r-riċerka bażika u applikata, l-iżvilupp u l-integrazzjoni tat-teknoloġija, l-ittestjar u l-validazzjoni ta' prototip ta' skala żgħira f'laboratorju jew f'ambjent simulat. Il-loġika tar-Riċerka u l-Innovazzjoni rapida se tiġi applikata għal għadd magħżul ta' azzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni kollaborattivi;
Emenda 130
Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 2 – inċiż 6
–  Azzjoni ta' kofinanzjament tal-programm: azzjoni biex tipprovdi kofinanzjament lil programm ta' attivitajiet stabbiliti u/jew implimentati minn entitajiet li jimmaniġġjaw u/jew jiffinanzjaw programmi ta' riċerka u innovazzjoni, apparti mill-korpi ta' finanzjament tal-Unjoni. Programm ta' attivitajiet bħal dan jista' jappoġġa in-netwerking u l-koordinazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-azzjonijiet pilota, u l-azzjonijiet ta' innovazzjoni u skjerament fis-suq, l-azzjoni ta' taħriġ u ta' mobbiltà, il-qawmien ta' sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni, tixrid u l-isfruttament, jew tagħqida tagħhom, implimentati b'mod dirett minn dawk l-entitajiet jew minn partijiet terzi li lilhom jistgħu jipprovdu xi appoġġ finanzjarju rilevanti bħalma huma għotjiet, premjijiet, akkwist, kif ukoll finanzjament imħallat ta' Orizzont Ewropa;
–  Azzjoni ta' kofinanzjament tal-programm: azzjoni biex tipprovdi kofinanzjament lil programm ta' attivitajiet stabbiliti u/jew implimentati minn entitajiet li jimmaniġġjaw u/jew jiffinanzjaw programmi ta' riċerka u innovazzjoni, apparti mill-korpi ta' finanzjament tal-Unjoni. Programm ta' attivitajiet bħal dan jista' jappoġġa l-interkonnessjoni, in-netwerking u l-koordinazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-azzjonijiet pilota, u l-azzjonijiet ta' innovazzjoni u skjerament fis-suq, l-azzjoni ta' taħriġ u ta' mobbiltà, il-qawmien ta' sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni, tixrid u l-isfruttament, jew tagħqida tagħhom, implimentati b'mod dirett minn dawk l-entitajiet jew minn partijiet terzi li lilhom jistgħu jipprovdu xi appoġġ finanzjarju rilevanti bħalma huma għotjiet, premjijiet, akkwist, kif ukoll finanzjament imħallat ta' Orizzont Ewropa;
Emenda 131
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – parti introduttorja
(a)  Evidenza li s-Sħubija Ewropea hija aktar effettiva biex jinkisbu l-għanijiet relatati tal-Programm, b'mod partikolari biex jinkisbu impatti ċari għall-UE u ċ-ċittadini tagħha, b'mod notevoli fid-dawl li jkun hemm riżultati fuq l-isfidi globali u l-għanijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li jiġu żgurati l-kompetittività u l-kontribuzzjoni fit-tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u l-Innovazzjoni u l-impenji internazzjonali;
(a)  Evidenza li s-Sħubija Ewropea hija aktar effettiva biex jinkisbu l-għanijiet relatati tal-Programm, b'mod partikolari biex jinkisbu impatti ċari madwar l-Unjoni u għaċ-ċittadini tagħha, b'mod notevoli fid-dawl li jkun hemm riżultati fuq l-isfidi globali u l-għanijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li jiġu żgurati l-kompetittività, is-sostenibbiltà u l-kontribuzzjoni fit-tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u l-Innovazzjoni u l-impenji internazzjonali;
Emenda 132
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt b
(b)  Il-koerenza u s-sinerġiji tas-Sħubija Ewropea fi ħdan il-pajsaġġ tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE;
(b)  Il-koerenza u s-sinerġiji tas-Sħubiji Ewropej fi ħdan il-pajsaġġ tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE, inklużi strateġiji nazzjonali u reġjonali;
Emenda 133
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt c
(c)  It-trasparenza u l-aċċess miftuħ tas-Sħubija Ewropea fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-prijoritajiet u l-għanijiet, u l-involviment tas-sħab u l-partijiet ikkonċernati minn setturi differenti, inkluż dawk internazzjonali fejn ikun rilevanti;
(c)  It-trasparenza u l-aċċess miftuħ tas-Sħubiji Ewropej fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-prijoritajiet u l-għanijiet, kif ukoll il-governanza tagħhom, u l-involviment tas-sħab, u l-partijiet ikkonċernati minn setturi u sfondi differenti, inkluż dawk internazzjonali fejn ikun rilevanti;
Emenda 134
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt d – inċiż 1
–  l-identifikazzjoni tal-eżiti li jitkejlu mistennija, ir-riżultati u l-impatti fi ħdan perjodi ta' żmien speċifiċi, inkluż valur ekonomiku ewlieni għall-Ewropa;
–  l-identifikazzjoni tal-eżiti li jitkejlu mistennija, ir-riżultati u l-impatti fi ħdan perjodi ta' żmien speċifiċi, inkluż valur ekonomiku ewlieni għall-UE;
Emenda 135
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt d – inċiż 2
–  dimostrazzjoni tal-effetti kwalitattivi u kwantitattivi ta' ingranaġġ mistennija;
–  dimostrazzjoni tal-effetti kwalitattivi u kwantitattivi ta' ingranaġġ b'saħħithom mistennija;
Emenda 136
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt d – inċiż 3
–  approċċi biex jiżguraw flessibilità tal-implimentazzjoni u biex jaggustaw għall-politika jew għall-bżonnijiet tas-suq, jew l-avvanzi xjentifiċi li jinbidlu;
–  approċċi biex jiżguraw flessibilità tal-implimentazzjoni u biex jaġġustaw għall-bżonnijiet ta' politika, soċjetali u/jew tas-suq, jew l-avvanzi xjentifiċi li jinbidlu;
Emenda 137
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – paragrafu 1
Fil-każ tas-Sħubiji Ewropej istituzzjonalizzati, il-kontribuzzjonijiet finanzjarji u/jew in natura tas-sħab barra dawk tal-Unjoni, ser ikunu ta' mill-anqas ugwali għal 50 % u jistgħu jaslu sa 75 % tal-impenji aggregati baġitarji tas-Sħubija Ewropea. Għal kull Sħubija Ewropea istituzzjonalizzata, sehem mill-kontribuzzjonijiet mis-sħab barra dak tal-Unjoni ser ikun f'forma ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji.
Fil-każ tas-Sħubiji Ewropej istituzzjonalizzati, il-kontribuzzjonijiet finanzjarji u/jew in natura tas-sħab barra dawk tal-Unjoni, ser ikunu ta' mill-anqas ugwali għal 50 % f'każ ta' sħubiji bejn l-Unjoni u sħab privati, u jistgħu jaslu sa 75 %, f'każ ta' sħubiji li jinvolvu wkoll Stati Membri, tal-impenji aggregati baġitarji tas-Sħubija Ewropea.
Emenda 138
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 1 – punt ea (ġdid)
(ea)  Bi qbil mal-awtoritajiet reġjonali, il-FEŻR għandu jiġi aċċettat bħala kontribuzzjoni nazzjonali parzjali għall-azzjonijiet ta' kofinanzjament ta' Programm li jinvolvu lill-Istati Membri.
Emenda 139
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 2 – punt c
(c)  Il-koordinazzjoni u/jew l-attivitajiet konġunti ma' inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni rilevanti oħra biex jiżguraw sinerġiji effettivi;
(c)  Il-koordinazzjoni u/jew l-attivitajiet konġunti ma' inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni rilevanti oħra biex jassiguraw livell ottimali ta' interkonnessjonijiet u jiżguraw sinerġiji effettivi;
Emenda 140
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 2 – punt d
(d)  Impenji legalment vinkolanti, b'mod partikolari għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji, minn kull sieħeb matul il-ħajja kollha tal-inizjattiva;
(d)  Impenji legalment vinkolanti, b'mod partikolari għall-kontribuzzjonijiet in natura u/jew finanzjarji, minn kull sieħeb matul il-ħajja kollha tal-inizjattiva;
Emenda 141
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
(a)  Sistema ta' monitoraġġ b'konformità mar-rekwiżiti stabbilti fl-Artikolu 45 biex tittraċċa l-progress lejn il-miri/l-għanijiet speċifiċi ta' politika, riżultati u indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni li jippermettu għal valutazzjoni matul iż-żmien tal-kisbiet, l-impatti u l-bżonnijiet potenzjali għal miżuri korrettivi;
(a)  Sistema ta' monitoraġġ b'konformità mar-rekwiżiti stabbilti fl-Artikolu 45 biex tittraċċa l-progress lejn il-miri/l-għanijiet ta' politika speċifiċi għall-programm, riżultati u indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni li jippermettu għal valutazzjoni matul iż-żmien tal-kisbiet, l-impatti u l-bżonnijiet potenzjali għal miżuri korrettivi;
Emenda 142
Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt 4 – punt b
(b)  Miżuri adatti li jiżguraw l-eliminazzjoni gradwali skont il-kondizzjonijiet u l-iskeda ta' żmien maqbula, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ta' finanzjament transnazzjonali kontinwat minn programmi nazzjonali jew oħra tal-Unjoni.
(b)  Fl-assenza ta' tiġdid, miżuri adatti li jiżguraw l-eliminazzjoni gradwali skont l-iskeda ta' żmien u l-kundizzjonijiet maqbula mas-sħab impenjati legalment, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ta' finanzjament transnazzjonali kontinwu minn programmi nazzjonali jew oħra tal-Unjoni, u mingħajr preġudizzju għall-investiment privat u l-proġetti li jkunu għaddejjin.
Emenda 143
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt b
(b)  il-PAK tagħmel l-aħjar użu mir-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni u tippromwovi l-użu, l-implimentazzjoni u l-iskjerament tas-soluzzjonijiet innovattivi, inklużi dawk li jirriżultaw minn proġetti ffinanzjati mill-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, u mis-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni "Produttività u Sostenibbiltà Agrikoli";
(b)  il-PAK tagħmel l-aħjar użu mir-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni u tippromwovi l-użu, l-implimentazzjoni u l-iskjerament tas-soluzzjonijiet innovattivi, inklużi dawk li jirriżultaw minn proġetti ffinanzjati mill-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, mis-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni "Produttività u Sostenibbiltà Agrikoli" u l-Komunitajiet ta' Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) tal-EIT rilevanti;
Emenda 144
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2 – punt b
(b)  il-FEMS tappoġġa l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda u prodotti, proċessi u servizzi innovattivi, b'mod partikolari dawk li jirriżultaw mill-Programm fl-oqsma tal-politika tal-baħar u marittima; il-FEMS tippromwovi wkoll il-ġbir tad-data fil-post u l-ipproċessar ta' data u xxerred azzjonijiet rilevanti appoġġati taħt il-Programm, li min-naħa tiegħu jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd, il-Politika Marittima Integrata u l-Governanza Internazzjonali tal-Oċeani.
(b)  il-FEMS tappoġġa l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda u prodotti, proċessi u servizzi innovattivi, b'mod partikolari dawk li jirriżultaw mill-Programm fl-oqsma tal-politika tal-baħar u marittima; il-FEMS tippromwovi wkoll il-ġbir tad-data fil-post u l-ipproċessar ta' data u xxerred azzjonijiet rilevanti appoġġati taħt il-Programm, li min-naħa tiegħu jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd, il-Politika Marittima Integrata, il-Governanza Internazzjonali tal-Oċeani u l-impenji internazzjonali.
Emenda 145
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt a
(a)  l-arranġamenti għall-finanzjament mgħaqqad mill-FEŻR u mill-Programm jintużaw biex jappoġġaw attivitajiet li jipprovdu pont bejn l-istrateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti u eċċellenza internazzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż l-programmi transreġjonali/transnazzjonali konġunti u l-Infrastrutturi ta' Riċerka mal-Ewropa kollha, bil-għan li tissaħħaħ iż-Żona Ewropea tar-Riċerka;
(a)  l-arranġamenti għall-finanzjament mgħaqqad mill-FEŻR u minn Orizzont Ewropa jintużaw biex jappoġġaw attivitajiet li jipprovdu pont bejn Programmi Operazzjonali reġjonali, l-istrateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti u eċċellenza internazzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż l-programmi transreġjonali/transnazzjonali konġunti u l-Infrastrutturi ta' Riċerka mal-Ewropa kollha, bil-għan li tissaħħaħ iż-Żona Ewropea tar-Riċerka;
Emenda 146
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt aa (ġdid)
(aa)  il-fondi tal-FEŻR jistgħu jiġu ttrasferiti fuq bażi volontarja biex jappoġġaw attivitajiet taħt il-Programm, b'mod partikolari s-Siġill ta' eċċellenza;
Emenda 147
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt ba (ġdid)
(ba)  jittejbu l-ekosistemi reġjonali eżistenti, in-netwerks tal-pjattaforma u l-istrateġiji reġjonali;
Emenda 148
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 4 – punt b
(b)  jistgħu jintużaw arranġamenti għall-finanzjament kumplimentari mill-FSE+ biex jappoġġaw attivitajiet li jippromwovu l-iżvilupp tal-kapital uman fir-riċerka u l-innovazzjoni bil-għan li tissaħħaħ iż-Żona Ewropea tar-Riċerka;
(b)  jistgħu jintużaw fuq bażi volontarja arranġamenti għall-finanzjament kumplimentari mill-FSE+ biex jappoġġaw attivitajiet tal-Programm li jippromwovu l-iżvilupp tal-kapital uman fir-riċerka u l-innovazzjoni bil-għan li tissaħħaħ iż-Żona Ewropea tar-Riċerka;
Emenda 149
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 6 – punt b
(b)  il-bżonnijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni marbutin mal-aspetti diġitali jiġu identifikati u stabbiliti fil-pjanijiet strateġiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni; dan jinkludi r-riċerka u l-innovazzjoni għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà, li jgħaqqdu t-teknoloġiji diġitali ma' teknoloġiji oħra ta' sostenn u innovazzjonijiet mhux teknoloġiċi; appoġġ għall-espansjoni tal-kumpaniji li jintroduċu innovazzjonijiet rivoluzzjonarji (ħafna minnhom ser jgħaqqdu t-teknoloġiji diġitali mat-teknoloġiji fiżiċi; l-integrazzjoni tad-diġitali fil-pilastru kollu "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali"; u l-appoġġ għall-infrastrutturi diġitali ta' riċerka;
(b)  il-bżonnijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni marbutin mal-aspetti diġitali jiġu identifikati u stabbiliti fil-pjanijiet strateġiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni; dan jinkludi r-riċerka u l-innovazzjoni għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà, it-Teknoloġiji tar-Reġistru Distribwit, it-Teknoloġiji tal-Kwantum li jgħaqqdu t-teknoloġiji diġitali ma' teknoloġiji oħra ta' sostenn u innovazzjonijiet mhux teknoloġiċi; appoġġ għall-espansjoni tal-kumpaniji li jintroduċu innovazzjonijiet rivoluzzjonarji (ħafna minnhom ser jgħaqqdu t-teknoloġiji diġitali mat-teknoloġiji fiżiċi; l-integrazzjoni tad-diġitali fil-pilastru kollu "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea"; u l-appoġġ għall-infrastrutturi diġitali ta' riċerka;
Emenda 150
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 6 – punt c
(c)  id-DEP jiffoka fuq il-kapaċità diġitali ta' skala kbira u l-bini tal-infrastruttura fil-Computing ta' Prestazzjoni Għolja, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà u l-ħiliet diġitali avvanzati li jimmiraw lejn teħid u skjerament wesgħin fl-Ewropa kollha tas-soluzzjonijiet diġitali innovattivi eżistenti jew ttestjati fi ħdan qafas tal-UE f'oqsma ta' interess pubbliku (bħas-saħħa, l-amministrazzjoni pubblika, il-ġustizzja u l-edukazzjoni) jew il-falliment tas-suq (bħad-diġitalizzazzjoni tan-negozji, b'mod partikolari l-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju); id-DEP jiġi prinċipalment implimentat permezz ta' investimenti kkoordinati u strateġiċi mal-Istati Membri, b'mod partikolari permezz ta' akkwist pubbliku konġunt, f'kapaċitajiet diġitali li jridu jinqasmu mal-Ewropa kollha u f'azzjonijiet fl-UE kollha li jappoġġaw l-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni bħala parti mill-iżvilupp ta' Suq Uniku Diġitali;
(c)  id-DEP jiffoka fuq il-kapaċità diġitali ta' skala kbira u l-bini tal-infrastruttura fil-Computing ta' Prestazzjoni Għolja, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà, it-Teknoloġiji tar-Reġistru Distribwit, it-Teknoloġiji tal-Kwantum u l-ħiliet diġitali avvanzati li jimmiraw lejn teħid u skjerament wesgħin fl-Ewropa kollha tas-soluzzjonijiet diġitali innovattivi eżistenti jew ittestjati fi ħdan qafas tal-UE f'oqsma ta' interess pubbliku (bħas-saħħa, l-amministrazzjoni pubblika, il-ġustizzja u l-edukazzjoni) jew il-falliment tas-suq (bħad-diġitalizzazzjoni tan-negozji, b'mod partikolari l-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju); id-DEP jiġi prinċipalment implimentat permezz ta' investimenti kkoordinati u strateġiċi mal-Istati Membri, b'mod partikolari permezz ta' akkwist pubbliku konġunt, f'kapaċitajiet diġitali li jridu jinqasmu mal-Ewropa kollha u f'azzjonijiet fl-UE kollha li jappoġġaw l-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni bħala parti mill-iżvilupp ta' Suq Uniku Diġitali;
Emenda 151
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 6 – punt f
(f)  l-inizjattivi tal-Programm għall-iżvilupp ta' ħiliet u kompetenzi fil-kurrikuli, inklużi dawk imwassla fiċ-ċentri ta' kolokazzjoni tal-KIC-Digital tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija huma kkomplimentati mill-bini tal-kapaċitajiet appoġġat mill-Ewropa Diġitali;
(f)  l-inizjattivi tal-Programm għall-iżvilupp ta' ħiliet u kompetenzi fil-kurrikuli, inklużi dawk imwassla fiċ-ċentri ta' kolokazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u tal-Komunitajiet ta' Konoxxenza u Innovazzjoni huma kkomplimentati mill-bini tal-kapaċitajiet appoġġat mill-Ewropa Diġitali;
Emenda 152
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 7 – punt a
(a)  il-Programm tas-Suq Uniku jindirizza l-fallimenti tas-suq li jaffettwaw lill-SMEs kollha u ser jippromwovi l-intraprenditorija u l-ħolqien u t-tkabbir tal-kumpaniji. Teżisti kumplimentarjetà sħiħa bejn il-Programm tas-Suq Uniku u l-azzjonijiet tal-Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni futur għall-kumpaniji innovattivi, kif ukoll fil-qasam ta' servizzi ta' appoġġ għall-SMEs, b'mod partikolari fejn is-suq ma jipprovdix finanzjament vijabbli;
(a)  il-Programm tas-Suq Uniku jindirizza l-fallimenti tas-suq li jaffettwaw lill-SMEs kollha u ser jippromwovi l-intraprenditorija u l-ħolqien u t-tkabbir tal-kumpaniji. Teżisti komplimentarjetà sħiħa bejn il-Programm tas-Suq Uniku u l-azzjonijiet kemm tal-EIT kif ukoll tal-Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni futur għall-kumpaniji innovattivi, kif ukoll fil-qasam ta' servizzi ta' appoġġ għall-SMEs, b'mod partikolari fejn is-suq ma jipprovdix finanzjament vijabbli;
Emenda 153
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 7 – punt b
(b)  in-Netwerk Enterprise Europe jista' jservi, bħall-istrutturi ta' support għall-SME eżistenti oħra (pereżempju, il-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali, l-Aġenziji ta' Innovazzjoni), biex iwasslu s-servizzi ta' appoġġ taħt il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni.
(b)  in-Netwerk Enterprise Europe jista' jservi, bħall-istrutturi ta' support għall-SME eżistenti oħra (pereżempju, il-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali, l-Aġenziji ta' Innovazzjoni, DIH, Ċentri ta' Kompetenza, inkubaturi ċertifikati), biex iwasslu s-servizzi ta' appoġġ taħt il-programm Orizzont Ewropa, filwaqt li jinkludu wkoll il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni.
Emenda 154
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 8 – paragrafu 1
il-bżonnijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni li jittrattaw l-isfidi ambjentali, klimatiċi u tal-enerġija fi ħdan l-UE jiġu identifikati u stabbiliti matul il-proċess ta' ppjanar strateġiku tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Programm. Il-programm LIFE ser ikompli jaġixxi bħala katalist għall-implimentazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar l-ambjent, il-klima u l-enerġija, inkluż billi jittieħdu u jiġu applikati r-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni mill-Programm u jgħinu biex jiġu skjerati fuq l-iskala nazzjonali u (inter)reġjonali fejn dan jista' jgħin jindirizza kwistjonijiet ta' tranżizzjoni ambjentali, klimatiċi jew ta' enerġija nadifa. B'mod partikolari LIFE ser ikompli jinċentiva sinerġiji mal-Programm permezz tal-għoti ta' bonus matul l-evalwazzjoni tal-proposti li jinvolvu l-użu tar-riżultati mill-Programm. Proġetti standard ta' azzjoni ta' LIFE ser jappoġġaw l-iżvilupp, l-ittestjar jew id-dimostrazzjoni ta' teknoloġiji jew metodoloġiji adatti għall-implimentazzjoni tal-politika dwar l-ambjent u l-klima tal-UE, li wara jistgħu jitħaddmu fuq skala kbira, iffinanzjati minn sorsi oħra, inkluż permezz tal-Programm. Il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni tal-Programm jista' jagħti l-appoġġ tiegħu biex jespandi u jikkummerċjalizza ideat rivoluzzjonarji ġodda li jistgħu jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-proġetti LIFE.
il-bżonnijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni li jittrattaw l-isfidi ambjentali, klimatiċi u tal-enerġija fi ħdan l-UE jiġu identifikati u stabbiliti matul il-proċess ta' ppjanar strateġiku tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Programm. Il-programm LIFE ser ikompli jaġixxi bħala katalist għall-implimentazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar l-ambjent, il-klima u l-enerġija, inkluż billi jittieħdu u jiġu applikati r-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni mill-Programm u jgħinu biex jiġu skjerati fuq l-iskala nazzjonali u (inter)reġjonali fejn dan jista' jgħin jindirizza kwistjonijiet ta' tranżizzjoni ambjentali, klimatiċi jew ta' enerġija nadifa. B'mod partikolari LIFE ser ikompli jinċentiva sinerġiji mal-Programm permezz tal-għoti ta' bonus matul l-evalwazzjoni tal-proposti li jinvolvu l-użu tar-riżultati mill-Programm. Proġetti standard ta' azzjoni ta' LIFE ser jappoġġaw l-iżvilupp, l-ittestjar jew id-dimostrazzjoni ta' teknoloġiji jew metodoloġiji adatti għall-implimentazzjoni tal-politika dwar l-ambjent u l-klima tal-UE, li wara jistgħu jitħaddmu fuq skala kbira, iffinanzjati minn sorsi oħra, inkluż permezz tal-Programm. L-EIT tal-Programm kif ukoll il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni futur jistgħu jagħtu l-appoġġ tagħhom biex jespandu u jikkummerċjalizzaw ideat rivoluzzjonarji ġodda li jistgħu jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-proġetti LIFE.
Emenda 155
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 9 – punt a
(a)  riżorsi mgħaqqdin mill-Programm u mill-Programm Erasmus jintużaw biex jappoġġaw attivitajiet iddedikati għat-tisħiħ u l-immodernizzar tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla Ewropej. Il-Programm ser jikkomplimenta l-appoġġ li l-programm Erasmus jagħti lill-inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej, b'mod partikolari d-dimensjoni tar-riċerka tagħha bħala parti mill-iżvilupp ta' strateġiji konġunti u integrati ġodda fit-tul u sostenibbli dwar l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni bbażati fuq approċċi transdixxiplinari u transsettorjali biex jirrealizzaw it-trijangolu tal-għarfien li jipprovdi spinta lit-tkabbir ekonomiku;
(a)  riżorsi mgħaqqdin mill-Programm u mill-Programm Erasmus jintużaw biex jappoġġaw attivitajiet iddedikati għat-tisħiħ u l-immodernizzar tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla Ewropej. Il-Programm ser jikkomplimenta l-appoġġ li l-programm Erasmus jagħti lill-inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej, b'mod partikolari d-dimensjoni tar-riċerka tagħha bħala parti mill-iżvilupp ta' strateġiji konġunti u integrati ġodda fit-tul u sostenibbli dwar l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni bbażati fuq approċċi transdixxiplinari u transsettorjali biex jirrealizzaw it-trijangolu tal-għarfien li jipprovdi spinta lit-tkabbir ekonomiku; l-attivitajiet edukattivi tal-EIT jistgħu jkunu kemm ta' ispirazzjoni għall-inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej kif ukoll interkonnessi magħha.
Emenda 156
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 13 – punt b
(b)  strumenti finanzjarji għar-riċerka u l-innovazzjoni u l-SMEs jinġabru flimkien taħt il-Fond InvestEU, b'mod partikolari permezz ta' tieqa tematika ddedikata lill-R&I, u permezz ta' prodotti skjerati taħt it-tieqa għall-SMEs li timmira kumpaniji innovattivi, u b'dan il-mod jgħinu wkoll biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Programm.
(b)  strumenti finanzjarji għar-riċerka u l-innovazzjoni u l-SMEs jinġabru flimkien taħt il-Fond InvestEU, b'mod partikolari permezz ta' tieqa tematika ddedikata lir-R&I, u permezz ta' prodotti skjerati taħt it-tieqa għall-SMEs li timmira kumpaniji innovattivi, u b'dan il-mod jgħinu wkoll biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Programm. Se jiġu stabbiliti rabtiet komplimentari b'saħħithom bejn InvestEU u Orizzont Ewropa.
Emenda 157
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 14 – punt a
(a)  il-Fond għall-Innovazzjoni ser jimmira b'mod speċifiku l-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju, inkluż il-qbid ambjentalment sikuri tal-karbonju u l-użu li jikkontribwixxi b'mod sostanzjali biex jittaffa t-tibdil fil-klima, kif ukoll prodotti li jissostitwixxu dawk b'intensità qawwija ta' karbonju, u biex jgħinu jistimulaw il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' proġetti li jimmiraw lejn il-qbid ambjentalment sikur u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 kif ukoll ta' enerġija rinnovabbli innovattiva u teknoloġiji ta' ħżin tal-enerġija.
(a)  il-Fond għall-Innovazzjoni ser jimmira b'mod speċifiku l-innovazzjoni fit-teknoloġiji u l-proċessi b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju, inkluż il-qbid ambjentalment sikuri tal-karbonju u l-użu li jikkontribwixxi b'mod sostanzjali biex jittaffa t-tibdil fil-klima, kif ukoll prodotti li jissostitwixxu dawk b'intensità qawwija ta' karbonju, u biex jgħinu jistimulaw il-kostruzzjoni u t-tħaddim ta' proġetti li jimmiraw lejn il-qbid ambjentalment sikur u l-ħżin ġeoloġiku tas-CO2 kif ukoll ta' enerġija rinnovabbli innovattiva u teknoloġiji ta' ħżin tal-enerġija. Se jinħoloq qafas xieraq biex jippermetti u jinċentivizza prodotti aktar ekoloġiċi b'valur miżjud sostenibbli għall-konsumaturi/l-utenti finali.
Emenda 158
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 14 – punt b
(b)  il-Programm ser jiffinanzja l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta' teknoloġiji abilitanti li jistgħu jagħtu riżultati b'risq l-għanijiet tal-UE dwar id-dekarbonizzazzjoni, it-trasformazzjoni tal-enerġija u industrijali, b'mod speċjali fuq tal-Pilastru 2 tagħha;
(b)  il-Programm ser jiffinanzja l-iżvilupp, id-dimostrazzjoni u l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji, inklużi soluzzjonijiet rivoluzzjonarji, li jistgħu jagħtu riżultati b'risq ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u l-għanijiet tal-Unjoni dwar id-dekarbonizzazzjoni, it-trasformazzjoni tal-enerġija u industrijali, b'mod speċjali fuq tal-Pilastru 2 tagħha u permezz tal-EIT.
Emenda 159
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 14 – punt c
(c)  il-Fond għall-Innovazzjoni jista', sakemm jiġu ssodisfati l-kriterji tal-għażla u tal-għoti tiegħu, jappoġġa l-fażi tad-dimostrazzjoni tal-proġetti eliġibbli li għandhom mnejn jkunu rċevew appoġġ mill-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni.
(c)  il-Fond għall-Innovazzjoni jista', sakemm jiġu ssodisfati l-kriterji tal-għażla u tal-għoti tiegħu, jappoġġa l-fażi tad-dimostrazzjoni tal-proġetti eliġibbli. Proġetti li jirċievu appoġġ mill-Fond għall-Innovazzjoni jistgħu jkunu eliġibbli għal appoġġ mill-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u viċe versa. Sabiex jikkomplementa lil Orizzont Ewropa, il-Fond għall-Innovazzjoni jista' jikkonċentra fuq innovazzjonijiet qrib tas-suq li jikkontribwixxu għal tnaqqis sinifikanti u rapidu tal-emissjonijiet tas-CO2. Se jiġu stabbiliti rabtiet komplimentari b'saħħithom bejn il-Fond għall-Innovazzjoni u Orizzont Ewropa.
Emenda 160
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 16
16.  Is-sinerġiji mal-Fond Ewropew għad-Difiża ser jagħtu benefiċċji lir-riċerka ċivili u tad-difiża. Duplikazzjoni mhux meħtieġa ser tiġi eskluża.
16.  Is-sinerġiji potenzjali mal-Fond Ewropew għad-Difiża se jikkontribwixxu biex tiġi evitata d-duplikazzjoni.
Emenda 161
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 16a (ġdid)
16a.  Is-sinerġiji ma' Ewropa Kreattiva se jappoġġaw il-kompetittività u l-innovazzjoni, jikkontribwixxu għat-tkabbir ekonomiku u soċjali u jippromwovu l-użu effikaċi tal-fondi pubbliċi.
Emenda 162
Proposta għal regolament
Anness IV – punt 16b (ġdid)
16b.  Jistgħu jiġu previsti sinerġiji ma' kwalunkwe Proġett Importanti ta' Interess Ewropew Komuni (IPCEI).
Emenda 163
Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 1
Id-direzzjonijiet tal-impatt, u l-indikaturi ewlenin relatati mad-direzzjoni tal-impatt, għandhom jistrutturaw il-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-Programm Qafas (FP) lejn l-għanijiet tiegħu. Id-direzzjonijiet tal-impatt ser ikunu sensittivi għaż-żmien: dawn ser jiddistingwu bejn it-terminu qasir, medju u twil. L-indikaturi tad-direzzjonijiet tal-impatt jagħmluha ta' indikaturi biex jirrapportaw dwar il-progress li sar lejn kull tip ta' impatt tar-Riċerka u Innovazzjoni (R&I) fil-livell tal-Programm Qafas. Il-partijiet individwali tal-Programm ser jikkontribwixxu għal dawn l-indikaturi bi gradi differenti u permezz ta' mekkaniżmi differenti. Jistgħu jintużaw indikaturi addizzjonali biex jimmonitorjaw il-partijiet individwali tal-programm, fejn rilevanti.
Id-direzzjonijiet tal-impatt, u l-indikaturi ewlenin relatati mad-direzzjoni tal-impatt, għandhom jistrutturaw il-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-Programm Qafas (FP) lejn l-għanijiet tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 3. Id-direzzjonijiet tal-impatt huma sensittivi għaż-żmien u jirriflettu erba' kategoriji tal-impatt komplementari li jirriflettu n-natura mhux lineari tal-investimenti fir-R&I: iż-Żona Ewropea tar-Riċerka xjentifika, soċjetali u ekonomika. Għal kull waħda minn dawn il-kategoriji ta' impatt, se jintużaw indikaturi biex jiġi segwit il-progress ta' distinzjoni bejn it-terminu qasir, medju u itwal, bi tqassim rilevanti, u b'distinzjoni bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati. Il-partijiet individwali tal-Programm ser jikkontribwixxu għal dawn l-indikaturi bi gradi differenti u permezz ta' mekkaniżmi differenti. Jistgħu jintużaw indikaturi addizzjonali biex jimmonitorjaw il-partijiet individwali tal-programm, fejn rilevanti.
Emenda 164
Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 2
Il-mikrodata li ġejja mill-indikaturi ewlenin tad-direzzjoni tal-impatt ser tinġabar għall-partijiet kollha tal-Programm u għall-mekkaniżmi eżekuttivi kollha ġestita b'mod ċentrali u b'mod armonizzata fil-livell adatt tal-granularità b'piż minimu ta' rappurtar fuq il-benefiċjarji.
Il-mikrodata li ġejja mill-indikaturi ewlenin tad-direzzjoni tal-impatt ser tinġabar għall-partijiet kollha tal-Programm u għall-mekkaniżmi eżekuttivi kollha ġestita b'mod ċentrali u b'mod armonizzata fil-livell adatt tal-granularità b'piż minimu ta' rappurtar fuq il-benefiċjarji. L-evidenza u l-indikaturi empiriċi jridu jkunu akkumpanjati kemm jista' jkun minn analiżi kwalitattiva.
Emenda 165
Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 4
Il-Programm hu mistenni li jkollu impatt fuq is-soċjetà billi jindirizza l-prijoritajiet tal-politika tal-UE permezz tal-R&I, iwassal il-benefiċċji u l-impatt permezz ta' missjonijiet tal-R&I u jsaħħaħ it-teħid tal-innovazzjoni fis-soċjetà. Il-progress lejn dan l-impatt ser jiġi mmonitorjat permezz ta' indikaturi stabbiliti skont dawn l-erba' direzzjonijiet ewlenin ta' impatt.
Il-Programm hu mistenni li jkollu impatt fuq is-soċjetà billi jindirizza l-isfidi globali kif identifikat fil-Pilastru II inklużi l-SDGs tan-NU kif ukoll il-prijoritajiet u l-impenji tal-politika tal-UE permezz tar-R&I, iwassal il-benefiċċji u l-impatt permezz ta' missjonijiet tar-R&I u jsaħħaħ it-teħid tal-innovazzjoni fis-soċjetà, finalment billi jikkontribwixxi għall-benesseri tan-nies. Il-progress lejn dan l-impatt ser jiġi mmonitorjat permezz ta' indikaturi stabbiliti skont dawn l-erba' direzzjonijiet ewlenin ta' impatt.
Emenda 166
Proposta għal regolament
Anness V – tabella 2

Test propost mill-Kummissjoni

 

Lejn l-impatt fuq is-soċjetà

Terminu ta' żmien qasir

Terminu ta' żmien medju

Terminu ta' żmien twil

L-indirizzar tal-prijoritajiet tal-politika tal-UE permezz tal-R&I

Outputs -

L-għadd u l-kondiviżjoni tal-outputs immirati lejn l-indirizzar tal-prijoritajiet tal-politika tal-UE

Soluzzjonijiet -

L-għadd u l-kondiviżjoni tal-innovazzjonijiet u riżultati xjentifiċi li jindirizzaw il-prijoritajiet tal-politika tal-UE

Benefiċċji -

L-effetti stmati aggregati mill-użu tar-riżultati ffinanzjati mill-FP, dwar it-trattament ta' prijoritajiet ta' politika tal-UE speċifiċi, inkluż il-kontribut lejn iċ-ċiklu tal-politika u tat-tfassil tal-liġijiet

It-twettiq tal-benefiċċji u l-impatt permezz tal- missjonijiet tal-R&I

Outputs tal-missjoni tal-R&I -

Outputs f'missjonijiet speċifiċi tal-R&I

Riżultati tal-missjoni tal-R&I -

Riżultati f'missjonijiet speċifiċi tal-R&I

Miri milħuqa f'missjoni tal-R&I -

Miri milħuqa f'missjonijiet speċifiċi tal-R&I

It-tisħiħ tat-teħid tal-innovazzjoni fis-soċjetà

Kokreazzjoni -

L-għadd u l-kondiviżjoni tal-proġetti tal-FP fejn iċ-ċittadini u l-utenti finali tal-UE jikkontribwixxu fil-kokreazzjoni tal-kontenut tal-R&I

Impenn -

L-għadd u l-kondiviżjoni tal-entitajiet benefiċjarji tal-FP b'mekkaniżmi ta' involviment ta' ċittadini u utenti finali wara l-proġett tal-FP

It-teħid tal-R&I tas-soċjetà

It-teħid u s-sensibilizzazzjoni tar-riżultati xjentifiċi kokreati tal-FP u s-soluzzjonijiet innovattivi

Emenda

 

Lejn l-impatt fuq is-soċjetà

Terminu ta' żmien qasir

Terminu ta' żmien medju

Terminu ta' żmien twil

L-indirizzar tal-objettivi ta' Orizzont Ewropa u tal-prijoritajiet ta' politika tal-UE permezz tar-R&I

Outputs -

L-għadd u l-kondiviżjoni tal-outputs immirati lejn l-indirizzar tal-objettivi ta' Orizzont Ewropa u tal-prijoritajiet tal-politika tal-UE

Soluzzjonijiet -

L-għadd u l-kondiviżjoni tal-innovazzjonijiet u riżultati xjentifiċi li jindirizzaw l-objettivi ta' Orizzont Ewropa u l-prijoritajiet tal-politika tal-UE

Benefiċċji -

L-effetti stmati aggregati mill-użu tar-riżultati ffinanzjati mill-FP, dwar it-trattament ta' objettivi ta' Orizzont Ewropa u prijoritajiet ta' politika tal-UE speċifiċi, il-kontribut lejn iċ-ċiklu tal-politika u tat-tfassil tal-liġijiet

It-twettiq tal-benefiċċji u l-impatt permezz tal- missjonijiet u Sħubiji tar-R&I

Outputs tal-missjoni tar-R&I -

Outputs f'missjonijiet u Sħubiji speċifiċi tar-R&I

Riżultati tal-missjoni tar-R&I -

Riżultati f'missjonijiet u Sħubiji speċifiċi tar-R&I

Miri milħuqa f'missjoni tar-R&I -

Miri milħuqa f'missjonijiet u Sħubiji speċifiċi tar-R&I

It-twettiq tal-impenn tal-Unjoni għall-klima

Proġetti u outputs -

Għadd u sehem ta' proġetti u outputs li huma rilevanti għall-klima (skont il-missjonijiet, is-sħubiji u l-linji baġitarji tal-Programm)

Innovazzjonijiet mill-proġett tal-FP rilevanti għall-klima -

Għadd ta' innovazzjonijiet mill-proġetti tal-FP li huma rilevanti għall-klima, inkluż mill-IPRs mogħtija

Impatt soċjetali u ekonomiku ta' proġetti rilevanti għall-klima -

Effetti stmati aggregati mill-użu tar-riżultati ffinanzjati mill-FP, dwar it-twassil tal-impenji fit-tul tal-UE dwar il-klima u l-enerġija skont il-Ftehim ta' Pariġi

dwar spejjeż u benefiċċji ekonomiċi, soċjetali u ambjentali u l-benefiċċji ta' proġetti rilevanti għall-klima

- Aġġornament tas-soluzzjonijiet innovattivi għall-mitigazzjoni u l-adattament tal-klima li ġejjin mill-proġetti tal-FP

- Effetti aggregati stmati mill-użu ta' dawn is-soluzzjonijiet fuq l-impjiegi u l-ħolqien ta' kumpaniji, it-tkabbir ekonomiku, l-enerġija nadifa, is-saħħa u l-benesseri (inkluża l-kwalità tal-arja, il-ħamrija u l-ilma)

It-tisħiħ tat-teħid tar-R&I fis-soċjetà, fl-Istati Membri

Kokreazzjoni -

L-għadd u l-kondiviżjoni tal-proġetti tal-FP fejn iċ-ċittadini u l-utenti finali tal-UE jikkontribwixxu fil-kokreazzjoni tal-kontenut tar-R&I

Impenn -

L-għadd u l-kondiviżjoni tal-entitajiet benefiċjarji tal-FP b'mekkaniżmi ta' involviment ta' ċittadini u utenti finali wara l-proġett tal-FP

It-teħid tar-R&I tas-soċjetà

L-aċċess, it-teħid u s-sensibilizzazzjoni tar-riżultati xjentifiċi tal-FP u s-soluzzjonijiet innovattivi

Emenda 167
Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 5
Il-programm hu mistenni li jkollu impatt fir-rigward tal-ekonomija u l-innovazzjoni billi jinfluwenzaw il-ħolqien u t-tkabbir ta' kumpaniji, il-ħolqien ta' impjiegi diretti u indiretti, u bl-ingranaġġ tal-investimenti għar-riċerka u l-innovazzjoni. Il-progress lejn dan l-impatt se jiġi mmonitorjat permezz ta' indikaturi stabbiliti skont dawn it-tliet direzzjonijiet ewlenin tal-impatt.
Il-programm hu mistenni li jkollu impatt fir-rigward tal-ekonomija u l-innovazzjoni speċjalment fi ħdan l-Unjoni billi jinfluwenzaw il-ħolqien u t-tkabbir ta' kumpaniji, speċjalment l-SMEs, il-ħolqien ta' impjiegi diretti u indiretti partikolarment fi ħdan l-Unjoni, u bl-ingranaġġ tal-investimenti għar-riċerka u l-innovazzjoni. Il-progress lejn dan l-impatt se jiġi mmonitorjat permezz ta' indikaturi stabbiliti skont dawn it-tliet direzzjonijiet ewlenin tal-impatt.
Emenda 168
Proposta għal regolament
Anness V – tabella 3

Test propost mill-Kummissjoni

 

 

Lejn impatt Ekonomiku/fuq l-Innovazzjoni

Terminu ta' żmien qasir

Terminu ta' żmien medju

Terminu ta' żmien twil

 

Il-ġenerazzjoni tat-tkabbir ibbażat fuq l-innovazzjoni

Outputs innovattivi -

L-għadd ta' prodotti, proċessi jew metodi innovattivi mill-FP (skont it-tip ta' innovazzjoni) u l-applikazzjonijiet għad-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali (IPR)

Innovazzjonijiet -

L-għadd ta' innovazzjonijiet mill-proġetti tal-FP (skont it-tip ta' innovazzjoni) inkluż mill-IPRs mogħtija

Tkabbir ekonomiku -

Il-ħolqien, it-tkabbir u l-ishma tas-suq tal-kumpaniji li żviluppaw l-innovazzjonijiet tal-FP

 

Il-ħolqien ta' iktar impjiegi u ta' impjiegi aħjar

Okkupazzjoni appoġġata -

L-għadd ta' impjiegi FTE maħluqa, u l-impjiegi miżmumin fl-entitajiet benefiċjarji għall-proġett tal-FP (skont it-tip ta' impjieg)

Okkupazzjoni sostnuta -

Iż-żieda fl-impjiegi FTE fl-entitajiet benefiċjarji għall-proġett tal-FP (skont it-tip ta' impjieg)

Okkupazzjoni totali

L-għadd ta' impjiegi diretti u indiretti maħluqa jew miżmuma minħabba d-diffużjoni tar-riżultati tal-FP (skont it-tip ta' impjieg)

 

Ingranaġġ tal-investimenti fl-R&I

Koinvestmenti -

L-ammont ta' investiment pubbliku u privat immobilizzat b'investiment inizjali tal-FP

Espansjoni -

L-ammont ta' investiment pubbliku u privat immobilizzat biex jisfrutta jew jespandi r-riżultati tal-FP

Kontribuzzjoni għall-"mira ta' 3%" -

Il-progress tal-UE lejn il-mira ta' 3 % tal-PGD minħabba l-FP.

Emenda

 

 

Lejn impatt Ekonomiku/fuq l-Innovazzjoni

Terminu ta' żmien qasir

Terminu ta' żmien medju

Terminu ta' żmien twil

 

Il-ġenerazzjoni tat-tkabbir ibbażat fuq l-innovazzjoni fl-Unjoni

Outputs innovattivi -

L-għadd ta' prodotti, proċessi jew metodi innovattivi mill-FP (skont it-tip ta' innovazzjoni) u l-applikazzjonijiet għad-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali (IPR) fil-pajjiżi parteċipanti kollha

Innovazzjonijiet -

L-għadd ta' innovazzjonijiet mill-proġetti tal-FP (skont it-tip ta' innovazzjoni u l-pajjiż) inkluż mill-IPRs mogħtija

L-SMEs

L-SMEs li jintroduċu prodott jew innovazzjonijiet fil-proċess bis-saħħa tal-fondi tal-FP bħala % tal-SMEs iffinanzjati mill-FP

Normi u standards

Għadd ta' normi u standards li jirriżultaw mill-proġetti tal-FP żviluppati fi ħdan l-UE

Tkabbir ekonomiku -

Il-ħolqien, it-tkabbir u l-ishma tas-suq tal-kumpaniji li żviluppaw l-innovazzjonijiet tal-FP fi ħdan u barra l-Unjoni

 

L-indirizzar tad-differenza tal-Unjoni bejn l-attivitajiet tar-R&Ż u s-suq

L-isfruttar tar-riżultati tar-RŻI

Sehem tar-riżultati tal-FP li jwassal għal sfruttament kummerċjali fl-Unjoni jew barra minnha, skont is-settur ikkonċernat

Analiżi tal-isfruttar ġewwa jew barra mill-Unjoni

Raġunijiet tal-parteċipanti tal-FP (preċedenti) biex jiġu sfruttati r-R&D barra l-Unjoni

 

Il-ħolqien ta' iktar impjiegi u ta' impjiegi aħjar

Okkupazzjoni appoġġata -

Għal kull pajjiż parteċipanti, l-għadd ta' impjiegi FTE maħluqa, u l-impjiegi miżmumin fl-entitajiet benefiċjarji għall-proġett tal-FP (skont it-tip ta' impjieg)

Okkupazzjoni sostnuta -

Għal kull pajjiż parteċipanti,iż-żieda fl-impjiegi FTE fl-entitajiet benefiċjarji għall-proġett tal-FP (skont it-tip ta' impjieg)

Okkupazzjoni totali

- Għadd ta' impjiegi diretti u indiretti maħluqa jew miżmuma jew miżmuma jew trasferiti fl-Unjoni minħabba r-riżultati tal-FP (skont it-tip ta' impjieg)

- L-għadd ta' impjiegi diretti u indiretti maħluqa f'setturi b'għarfien intensiv għal kull pajjiż parteċipanti

 

Ingranaġġ tal-investimenti fir-R&I

Koinvestmenti -

L-ammont ta' investiment pubbliku u privat immobilizzat b'investiment inizjali tal-FP

Espansjoni -

L-ammont ta' investiment pubbliku u privat immobilizzat biex jisfrutta jew jespandi r-riżultati tal-FP

Kontribuzzjoni għall-"mira ta' 3%" -

Il-progress tal-UE lejn il-mira ta' 3 % tal-PGD minħabba l-FP.

Emenda 169
Proposta għal regolament
Anness V – subintestatura 4a (ġdid)
Indikaturi tad-direzzjoni tal-impatt għaż-Żona Ewropea tar-Riċerka
Emenda 170
Proposta għal regolament
Anness V – tabella 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

 

Emenda

 

 

Lejn l-impatt għaż-ŻER

Terminu ta' żmien qasir

Terminu ta' żmien medju

Terminu ta' żmien twil

 

L-attrazzjoni u ż-żamma ta' talenti fl-Unjoni

Mobilità ffinanzjata mill-FP

Mobilitajiet jew riċerkaturi jew innovaturi deħlin u ħerġin, fi ħdan u barra l-Unjoni, għal kull pajjiż

L-internazzjonalizzazzjoni ffinanzjata mill-FP

- l-evoluzzjoni u s-sehem ta' riċerkaturi u innovaturi barranin ibbażati fil-pajjiżi ŻER kollha

- l-Evoluzzjoni tal-konnettività u l-attivitajiet ta' netwerking tal-istituzzjonijiet ta' riċerka, inklużi l-konnessjonijiet pubbliċi-privati

Sistemi tar-R&I attraenti

—  Investimenti barranin f'attivitajiet innovattivi fl-Unjoni

- Għadd ta' privattivi fil-pajjiżi parteċipanti

—  Dħul minn liċenzji minn barra l-pajjiż

 

Tixrid tal-eċċellenza u twessigħ tal-parteċipazzjoni

Il-parteċipazzjoni fl-FP

Sehem tal-koordinaturi u l-parteċipanti minn pajjiżi li fihom trid tiżdied il-parteċipazzjoni għal kull parti tal-Programm u għal kull strument,

- Sehem tal-evalwaturi u l-membri tal-bordijiet ta' governanza inkluż minn pajjiżi li fihom trid tiżdied il-parteċipazzjoni u reġjuni R&I bi prestazzjoni baxxa

Il-ħolqien u l-modernizzazzjoni ta' oqsma ta' eċċellenza

Ekosistemi tar-R&I eċċellenti, inklużi r-reġjuni bi prestazzjoni baxxa li qed isiru hubs u muturi tal-bidla f'pajjiżhom stess

 

Diviżjoni tar-R&I

Konċentrazzjoni ġeografika

- Ir-rati ta' suċċess

- Utilizzazzjoni tal-infrastrutturi tar-riċerka ffinanzjati mill-Unjoni fil-pajjiżi ŻER kollha

L-ippjanar strateġiku tal-programmi ta' finanzjament tal-UE

Sinerġiji u interazzjonijiet bejn l-FP u l-Istrateġiji ta' Speċjalizzazzjoni Intelliġenti

Titjib tas-sistemi nazzjonali tar-R&I

- Żieda fil-finanzjament tar-riċerka kompetittiva indipendenti u ta' kwalità għolja u fis-sistemi ta' evalwazzjoni tal-karriera

- Żieda fin-nefqa privata u nazzjonali pubblika għar-R&I

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għan-negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba' subparagrafu (A8-0401/2018).


Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I
PDF 728kWORD 217k
Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))(1)
P8_TA(2018)0510A8-0410/2018

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Kunsiderazzjoni 5a (ġdida)
Wara li kkunsidraw ir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 fid-dawl tal-evalwazzjoni interim tiegħu u tal-proposta għad-9 Programm Qafas,
Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3
(3)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni sabiex tadotta l-programmi ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill4.
(3)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat delegati biex tadotta Pjanijiet Strateġiċi ta' Riċerka u Innovazzjoni u jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata wkoll setgħat ta' implimentazzjoni sabiex tadotta l-programmi ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill4.
__________________
__________________
4 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)
4 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
Emenda 3
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5
(5)  Billi jirrifletti l-importanza li jindirizza t-tibdil fil-klima b'konformità mal-impenji tal-Unjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm Speċifiku se jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 25% tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet skont dan il-Programm Speċifiku huma mistennija li jikkontribwixxu għal 35 % tal-pakkett finanzjarju globali tal-Programm Speċifiku għall-għanijiet klimatiċi. Se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku, u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet rilevanti u l-proċessi ta' reviżjoni.
(5)  Billi jirrifletti l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima b'konformità mal-impenji tal-Unjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm Speċifiku se jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet skont dan il-Programm Speċifiku huma mistennija li jikkontribwixxu mill-inqas 35 % tal-pakkett finanzjarju globali tal-Programm Speċifiku għall-għanijiet u l-impenji klimatiċi tal-UE, meta jkun xieraq. Se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku, u jiġu mmonitorjati, rrapportati u vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet rilevanti u l-proċessi ta' rieżami.
Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6
(6)  L-azzjonijiet tal-Programm Speċifiku jenħtieġ li jintużaw biex jindirizzaw nuqqasijiet tas-suq jew sitwazzjonijiet tal-investiment subottimali, f'mod proporzjonat, mingħajr duplikazzjoni jew esklużjoni ta' finanzjament privat u li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar.
(6)  L-azzjonijiet tal-Programm Speċifiku jenħtieġ li jintużaw biex jirrinforzaw, iwessgħu u jestendu l-eċċellenza tal-bażi xjentifika u teknoloġika tal-Unjoni, jindirizzaw sfidi globali kbar, iżidu t-tmexxija industrijali tal-Unjoni, itejbu l-kwalità tal-ħajja fl-Unjoni kif ukoll jagħtu spinta lill-investiment, jindirizzaw nuqqasijiet tas-suq jew sitwazzjonijiet tal-investiment subottimali, u jisfruttaw finanzjament addizzjonali minflok jeskludu finanzjament privat.
Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  L-ugwaljanza bejn is-sessi hija prijorità politika tal-UE u sfida ewlenija tas-soċjetà (SDG5 tan-NU). Barra minn hekk, l-għan tal-ugwaljanza bejn is-sessi fis-soċjetà huwa fattur kruċjali għat-trasformazzjonijiet soċjali u industrijali meħtieġa minn SDGs oħrajn. Għalhekk, l-aspetti tas-sessi jenħtieġ li jiġu integrati adegwatament fil-Programm kollu u riċerka speċifika dwar is-sessi jenħtieġ li tkun meħtieġa wkoll biex tappoġġa l-implimentazzjoni u d-disinn ta' politiki aħjar tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi.
Emenda 6
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6b (ġdida)
(6b)  Il-Programm Speċifiku jenħtieġ li jiġi implimentat b'mod trasparenti, parteċipattiv u strateġiku li jfittex l-involviment tal-partijiet ikkonċernati u tas-soċjetà ċivili. Ir-rappreżentanza tal-partijiet ikkonċernati u l-involviment tas-soċjetà ċivili jenħtieġ li jkunu bbilanċjati biex jirrappreżentaw diversi kuntesti.
Emenda 7
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7
(7)  Billi jirriflettu l-kontribuzzjoni importanti li r-riċerka u l-innovazzjoni jenħtieġ li jagħmlu biex jindirizzaw l-isfidi fl-ikel, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali u l-bijoekonomija, u biex jisfruttaw l-opportunitajiet korrispondenti tar-riċerka u l-innovazzjoni b'sinerġija mill-qirb mal-Politika Agrikola Komuni, l-azzjonijiet rilevanti skont il-Programm Speċifiku se jiġu appoġġati minn EUR 10 biljun għar-raggruppament "Ikel u Riżorsi Naturali" għall-perjodu 2021-2027.
(7)  Billi jirriflettu l-kontribuzzjoni importanti li r-riċerka u l-innovazzjoni jenħtieġ li jagħmlu biex jindirizzaw l-isfidi fl-ikel, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali u l-bijoekonomija, biex isiru aktar sostenibbli u biex jisfruttaw l-opportunitajiet korrispondenti tar-riċerka u l-innovazzjoni b'sinerġija mill-qrib mal-Politika Agrikola Komuni, l-azzjonijiet rilevanti skont il-Programm Speċifiku se jiġu appoġġati f'raggruppament dedikat "Ikel, Riżorsi Naturali u Agrikoltura" għall-perjodu 2021-2027.
Emenda 8
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej jibnu pontijiet bejn l-arti, il-kultura, in-negozju u t-teknoloġija. Il-patrimonju kulturali huwa parti integrali mill-koeżjoni Ewropea u jsostni r-rabta bejn it-tradizzjoni u l-innovazzjoni. Il-preservazzjoni tal-patrimonju kulturali u l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet kreattivi, b'mod partikolari fil-qasam tad-diġitalizzazzjoni, se jkunu prijorità tal-Programm.
Emenda 9
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8
(8)  It-tlestija tas-Suq Uniku Diġitali u l-opportunitajiet li qed jikbru mill-konverġenza tat-teknoloġiji diġitali u fiżiċi tirrikjedi żieda fl-investimenti. Orizzont Ewropa se jikkontribwixxi għal dawn l-isforzi b'żieda sostanzjali ta' nfiq fl-attivitajiet diġitali ewlenin tar-riċerka u l-innovazzjoni meta mqabbla mal-Programm Qafas Orizzont 2020 għar-Riċerka u l-Innovazzjoni6. Dan jenħtieġ li jiżgura li l-Ewropa tibqa' fuq quddiem nett tar-riċerka u l-innovazzjoni globali fil-qasam diġitali.
(8)  It-tlestija tas-Suq Uniku Diġitali u l-opportunitajiet li qed jikbru mill-konverġenza tat-teknoloġiji diġitali u fiżiċi jirrikjedu żieda fl-investimenti. Orizzont Ewropa se jikkontribwixxi għal dawn l-isforzi b'raggruppament dedikat biex jiżgura li l-Ewropa tibqa' fuq quddiem nett tar-riċerka u l-innovazzjoni globali fil-qasam diġitali.
__________________
6 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid u modern għal Unjoni Ewropa li tagħti riżultati fuq il-prijoritajiet tagħha b'mod effiċjenti wara l-2020" tidentifika EUR 13-il biljun minfuqa fuq attivitajiet diġitali prinċipali skont il-Programm Qafas Orizzont 2020 għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098).
Emenda 10
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)
(8a)  Filwaqt li tqis l-importanza ta' komunikazzjoni aħjar u lil udjenza usa' tal-valur miżjud u l-impatt tal-azzjonijiet tal-UE, il-Kummissjoni jenħtieġ li żżid l-isforzi tagħha favur il-viżibbiltà ta' Orizzont Ewropa. Bl-istess mod, il-benefiċjarji jenħtieġ li jiżguraw li jagħtu viżibbiltà lill-kisbiet tagħhom bil-finanzjament tal-UE.
Emenda 11
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9
(9)  It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont din id-Deċiżjoni se jintgħażlu abbażi tal-abbiltà tagħhom li jiksbu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu riżultati, b'konsiderazzjoni, b'mod partikolari, tal-kostijiet ta' kontroll, il-piż amministrattiv, u r-riskju mistenni tan-nuqqas ta' konformità. Għall-għotjiet, dan għandu jinkludi konsiderazzjoni tal-użu tas-somom f'daqqa, ir-rati fissi u l-iskali tal-kostijiet ta' unità.
imħassar
Emenda 12
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2
Artikolu 2
Artikolu 2
Għanijiet operattivi
Għanijiet operattivi
1.  Il-Programm Speċifiku għandu jikkontribwixxi għall-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP.
1.  Il-Programm Speċifiku għandu jikkontribwixxi għall-għanijiet ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP.
2.  Il-Programm Speċifiku għandu l-għanijiet operattivi li ġejjin:
2.  Il-Programm Speċifiku għandu l-għanijiet operattivi li ġejjin:
(a)  rinforz u tifrix tal-eċċellenza;
(a)  tisħiħ u twessigħ tal-bażi xjentifika u teknoloġika tal-Ewropa, rinforz u tifrix tal-eċċellenza;
(b)  żieda fil-kollaborazzjoni fost is-setturi u d-dixxiplini;
(b)  żieda fil-kollaborazzjoni fost is-setturi u d-dixxiplini;
(c)  konnessjoni u żvilupp tal-infrastrutturi tar-riċerka madwar iż-żona tar-riċerka Ewropea;
(c)  konnessjoni, żvilupp u faċilitazzjoni ta' aċċess wiesa', inkluż virtwalment, għall-infrastrutturi tar-riċerka madwar iż-żona tar-riċerka Ewropea;
(d)  tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali;
(d)  tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza u t-teknoloġija b'appoġġ għall-eċċellenza tal-Unjoni;
(e)  attrazzjoni, taħriġ u żamma tar-riċerkaturi u l-innovaturi fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka, inkluż permezz tal-mobbiltà tar-riċerkaturi;
(e)  attrazzjoni, taħriġ u żamma tar-riċerkaturi u l-innovaturi internazzjonali u tal-UE, inkluż permezz tal-mobbiltà tar-riċerkaturi, bil-għan li ż-Żona Ewropea tar-Riċerka tiġi stabbilita bħala l-aktar waħda eċċellenti u kompetittiva fid-dinja;
(f)  trawwim tax-xjenza miftuħa u żgurar tal-viżibbiltà għall-pubbliku u l-aċċess miftuħ għar-riżultati;
(f)  trawwim tax-xjenza miftuħa u l-aċċess miftuħ għar-riżultati;
(g)  disseminazzjoni u sfruttament attivi tar-riżultati, b'mod partikolari għall-iżvilupp ta' politika;
(g)  disseminazzjoni u sfruttament attivi tar-riżultati, b'mod partikolari għall-iżvilupp ta' politika;
(h)  appoġġ għall-implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni;
(h)  appoġġ għall-implimentazzjoni tal-għanijiet u tal-prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni;
(i)  rinforz tar-rabta bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni u politiki oħrajn, inkluż l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;
(i)  rinforz tar-rabta bejn ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u politiki oħrajn, inkluż l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-Ftehim ta' Pariġi;
(j)  kisba tar-riżultati, permezz tal-missjonijiet tar-R&I, għall-miri ambizzjużi ffissati fi skeda ta' żmien fissa;
(j)  kisba tar-riżultati, permezz tal-missjonijiet tar-R&I, għall-miri ambizzjużi ffissati fi skeda ta' żmien fissa;
(k)  involviment taċ-ċittadini u tal-utenti aħħarin fil-proċessi tal-kodisinn u tal-koħolqien;
(k)  involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti tar-R&I, inklużi ċ-ċittadini, l-akkademja, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-industrija, fil-proċessi tal-kodisinn u tal-koħolqien;
(l)  titjib tal-komunikazzjoni tax-xjenza;
(l)  titjib tal-komunikazzjoni tax-xjenza;
(m)  aaċċellerazzjoni tat-trasformazzjoni industrijali;
(m)  sfruttament tat-trasformazzjoni industrijali tal-UE biex jiġi żblukkat il-potenzjal tas-setturi strateġiċi tal-Ewropa, bħat-Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali;
(n)  titjib tal-ħiliet għall-innovazzjoni;
(n)  titjib tal-ħiliet permezz ta' taħriġ u trawwim tal-kreattività għar-riċerka u l-innovazzjoni;
(o)  stimulu tal-ħolqien u tal-espansjoni ta' kumpaniji innovattivi, b'mod partikolari SME;
(o)  stimolu tal-ħolqien u tal-espansjoni ta' kumpaniji innovattivi, b'mod partikolari negozji ġodda u SMEs;
(p)  titjib tal-aċċess għall-finanzjament ta' riskju, b'mod partikolari fejn is-suq ma jipprovdix finanzjament vijabbli.
(p)  titjib tal-aċċess għall-finanzjament ta' riskju, anke permezz ta' sinerġiji ma' InvestEU, b'mod partikolari fejn is-suq ma jipprovdix finanzjament vijabbli.
(pa)  tisħiħ tal-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi u l-integrazzjoni tad-dimensjoni tas-sessi fir-riċerka u l-innovazzjoni;
(pb)  massimizzazzjoni tal-impatt xjentifiku, teknoloġiku, soċjetali u ekonomiku.
3.  Fi ħdan l-għanijiet imsemmija fil-paragrafu 2, jistgħu jiġu kkunsidrati ħtiġijiet ġodda u mhux previsti li jirriżultaw matul il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku. Dan jista', jekk debitament ġustifikat, jinkludi tweġibiet għal opportunitajiet, kriżijiet u theddid emerġenti, kif ukoll tweġibiet għal ħtiġijiet marbuta mal-iżvilupp ta' politiki ġodda tal-Unjoni.
3.  Fi ħdan l-għanijiet imsemmija fil-paragrafu 2, jistgħu jiġu kkunsidrati ħtiġijiet ġodda u mhux previsti li jirriżultaw matul il-perjodu ta' implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku. Dan jista', jekk debitament ġustifikat, jinkludi tweġibiet għal opportunitajiet, kriżijiet u theddid emerġenti, kif ukoll tweġibiet għal ħtiġijiet marbuta mal-iżvilupp ta' politiki ġodda tal-Unjoni.
Emenda 13
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3
Artikolu 3
Artikolu 3
Struttura
Struttura
1.  B'konformità mal-Artikolu 4(1) tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP, il-Programm Speċifiku għandu jikkonsisti mill-partijiet li ġejjin:
1.  B'konformità mal-Artikolu 4(1) tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP, il-Programm Speċifiku għandu jikkonsisti mill-partijiet li ġejjin:
(1)  Pilastru I "Xjenza Miftuħa" bil-komponenti li ġejjin:
(1)  Pilastru I "Xjenza Eċċellenti u Miftuħa" bil-komponenti li ġejjin:
(a)  il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru I, it-taqsima 1;
(a)  il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru I, it-taqsima 1;
(b)  l-azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA), kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru I, it-taqsima 2;
(b)  l-azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA), kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru I, it-taqsima 2;
(c)  infrastruttura tar-riċerka, kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru I, it-taqsima 3;
(c)  infrastruttura tar-riċerka, kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru I, it-taqsima 3;
(2)  Pilastru II "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali" bil-komponenti li ġejjin:
(2)  Pilastru II "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea"; inkluż strument tal-SMEs monobenefiċjarju u bbażat fuq l-għotjiet kif deskritt fl-Artikolu 43a tar-Regolament u l-Anness I tal-Programm Speċifiku:
(a)  raggruppament "Saħħa", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 1;
(a)  raggruppament "Saħħa", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 1;
(b)  raggruppament "Soċjetà Inklużiva u Sigura", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 2;
(b)  raggruppament "Soċjetà Inklużiva u Kreattiva", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 2;
(ba)  raggruppament "Soċjetà Sigura";
(c)  raggruppament "Diġitali u Industrija", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 3;
(c)  raggruppament "Diġitali, Industrija u Spazju", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 3;
(d)  raggruppament "Klima, Enerġija u Mobbiltà", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 4;
(d)  raggruppament "Klima, Enerġija u Mobbiltà", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 4;
(e)  raggruppament "Ikel u Riżorsi Naturali", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 5;
(e)  raggruppament "Ikel, Riżorsi Naturali u Agrikoltura", kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 5;
(f)  azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC), kif deskritt l-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 6;
(f)  azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC), kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 6;
(3)  Pilastru III "Innovazzjoni Miftuħa" bil-komponenti li ġejjin:
(3)  Pilastru III "Ewropa Innovattiva" bil-komponenti li ġejjin:
(a)  il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC), kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru III, it-taqsima 1;
(a)  il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC), kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru III, it-taqsima 1; inklużi ekosistemi Ewropej tal-innovazzjoni, kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru III, it-taqsima 2;
(b)  ekosistemi Ewropej tal-innovazzjoni, kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru III, it-taqsima 2;
imħassar
(c)   l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT), kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru III, it-taqsima 3.
(b)   l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT), kif deskritt fl-Anness I, il-Pilastru III, it-taqsima 3.
(4)  Parti "Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka" bil-komponenti li ġejjin:
(4)  Parti "Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka" bil-komponenti li ġejjin:
(a)  skondiviżjoni tal-eċċellenza, kif deskritt fl-Anness I, Parti "Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka", it-taqsima 1;
(a)  tixrid tal-eċċellenza u twessigħ tal-parteċipazzjoni, kif deskritt fl-Anness I, Parti "Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka", it-taqsima 1;
(b)  riforma u titjib tas-sistema Ewropea tar-R&I, kif deskritt fl-Anness I, Parti "Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka", it-taqsima 2.
(b)  riforma u titjib tas-sistema Ewropea tar-R&I, kif deskritt fl-Anness I, Parti "Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka", it-taqsima 2.
2.  L-attivitajiet li jridu jitwettqu skont il-partijiet msemmija fil-paragrafu 1 huma stabbiliti fl-Anness I.
2.  L-attivitajiet li jridu jitwettqu skont il-partijiet msemmija fil-paragrafu 1 huma stabbiliti fl-Anness I.
Emenda 14
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4
Artikolu 4
Artikolu 4
Baġit
Baġit
1.  B'konformità mal-Artikolu 9(1) tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP, il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 94 100 000 000 fil-prezzijiet attwali.
1.  B'konformità mal-Artikolu 9(1) tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP, il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 120 000 000 000 fil-prezzijiet tal-2018.
2.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jkun distribwit fost il-komponenti stabbiliti fl-Artikolu 3(1) ta' din id-Deċiżjoni b'konformità mal-Artikolu 9(2) tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP. Għandhom japplikaw l-arranġamenti tal-Artikolu 9(3) sa (8) tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP.
2.  L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jkun distribwit fost il-komponenti stabbiliti fl-Artikolu 3(1) ta' din id-Deċiżjoni b'konformità mal-Artikolu 9(2) tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP. Għandhom japplikaw l-arranġamenti tal-Artikolu 9(3) sa (8) tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP.
Emenda 15
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5
Artikolu 5
Artikolu 5
Missjonijiet
Missjonijiet
1.  Għal kull missjoni, jista' jiġi stabbilit bord ta' missjoni. Għandu jkun magħmul minn madwar 15-il individwu ta' livell għoli inkluż rappreżentati tal-utenti aħħarin rilevanti. Il-bord ta' missjoni għandu jagħti pariri dwar li ġej:
1.  Għal kull missjoni, għandu jiġi stabbilit bord ta' missjoni għall-kodisinn u t-tmexxija tal-implimentazzjoni. Għandu jkun magħmul minn 15-il individwu sa 20 individwu indipendenti ta' livell għoli inkluż rappreżentati tar-R&I minn diversi setturi u dixxiplini, l-akkademja, organizzazzjonijiet tar-riċerka u t-teknoloġija, l-industriji ta' kull daqs, l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Il-membri tal-bord ta' missjoni għandhom jinħatru mill-Kummissjoni wara proċedura indipendenti u trasparenti, inkluża sejħa miftuħa għall-espressjonijiet ta' interess. Il-bord ta' missjoni għandu jagħti pariri dwar li ġej:
(a)  il-kontenut tal-programmi ta' ħidma u tar-reviżjoni tagħhom kif meħtieġ għall-kisba tal-għanijiet tal-missjoni, fil-kodisinn mal-partijiet ikkonċernati u l-pubbliku fejn rilevanti;
(a)  il-kontenut tal-programmi ta' ħidma rilevanti u tar-reviżjoni tagħhom kif meħtieġ għall-ilħuq tal-għanijiet tal-missjoni;
(b)  azzjonijiet ta' aġġustament, jew terminazzjoni jekk xieraq, ibbażati fuq il-valutazzjonijiet ta' implimentazzjoni tal-missjoni;
(b)  azzjonijiet ta' aġġustament, jew terminazzjoni jekk xieraq, ibbażati fuq il-valutazzjonijiet ta' implimentazzjoni tal-missjoni;
(c)  għażla tal-evalwaturi esperti, l-għoti ta' informazzjoni lill-evalwaturi esperti u l-kriterji ta' evalwazzjoni u l-piż tagħhom;
(c)  l-għażla tal-evalwaturi esperti, il-prevenzjoni tal-kunflitt ta' interess tal-evalwaturi esperti, l-għoti ta' informazzjoni lill-evalwaturi esperti u l-kriterji ta' evalwazzjoni u l-ponderazzjoni tagħhom minbarra l-kriterji standard b'mod partikolari "eċċellenza; impatt; u kwalità u effiċjenza tal-implimentazzjoni";
(d)  il-kundizzjonijiet qafas li jgħinu fil-kisba tal-għanijiet tal-missjoni;
(d)  il-kundizzjonijiet qafas li jgħinu fl-ilħuq tal-għanijiet tal-missjoni b'konformità mal-prijoritajiet tal-Unjoni;
(e)  komunikazzjoni.
(e)  komunikazzjoni.
(ea)  il-miri ċari u kwantifikabbli tal-missjoni u l-eżiti possibbli;
(eb)  l-evalwazzjoni tal-impatt soċjali u l-potenzjal kummerċjali tal-missjoni;
2.  Fil-programm ta' ħidma jistgħu jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi li jippermettu approċċ ta' portafoll effiċjenti u flessibbli previst fl-Artikolu 11.
2.  Fil-programm ta' ħidma għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi li jippermettu approċċ ta' portafoll effiċjenti u flessibbli previst fl-Artikolu 11.
2a.  Il-kontenut tal-missjonijiet, id-dettalji dwar l-implimentazzjoni, inklużi l-ambitu, l-indikaturi, il-miri kwantifikabbli u l-istadji importanti tagħhom, il-baġit stmat u s-sinerġiji ma' fondi oħrajn tal-Unjoni u r-rabtiet ma' Sħubijiet Ewropej għandhom jiġu stabbiliti f'Pjanijiet Strateġiċi tar-R&I, kif deskritt fl-Anness I ta' din id-Deċiżjoni.
2b.  Il-missjonijiet għandhom jiġu implimentati permezz ta' sejħiet miftuħa fil-programmi ta' ħidma tar-raggruppamenti rilevanti, filwaqt li jitolbu għal proposti ta' proġetti li qed jikkontribwixxu għall-missjoni u li jinsabu f'wieħed jew aktar mill-oqsma ta' intervent tar-raggruppamenti.
Emenda 16
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6
Artikolu 6
Artikolu 6
Kunsill Ewropew tar-Riċerka
Kunsill Ewropew tar-Riċerka
1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Kunsill Ewropew tar-Riċerka ("ERC), għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet skont il-Pilastru I "Xjenza Miftuħa" li jirrelataw mal-ERC. L-ERC għandu jkun is-suċċessur tal-ERC stabbilit permezz tad-Deċiżjoni C(2013)18957.
1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Kunsill Ewropew tar-Riċerka ("ERC), għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet skont il-Pilastru I "Xjenza Eċċellenti u Miftuħa" li jirrelataw mal-ERC. L-ERC għandu jkun is-suċċessur tal-ERC stabbilit permezz tad-Deċiżjoni C(2013)18957.
2.  L-ERC għandu jkun magħmul minn Kunsill Xjentifiku indipendenti previst fl-Artikolu 7 u l-istruttura ta' implimentazzjoni dedikata prevista fl-Artikolu 8.
2.  L-ERC għandu jkun magħmul minn Kunsill Xjentifiku indipendenti previst fl-Artikolu 7 u l-istruttura ta' implimentazzjoni dedikata prevista fl-Artikolu 8.
3.  L-ERC għandu jkollu President li għandu jintgħażel minn fost xjenzati anzjani u rispettati fuq livell internazzjonali.
3.  L-ERC għandu jkollu President li għandu jintgħażel minn fost xjenzati anzjani u rispettati fuq livell internazzjonali.
Il-President għandu jinħatar mill-Kummissjoni wara proċess trasparenti ta' reklutaġġ li jinvolvi kumitat indipendenti u dedikat tat-tiftix, għal mandat limitat għal erba' snin, u li jkun jista' jiġġedded darba. Il-proċess ta' reklutaġġ u l-kandidat magħżul għandu jkollu l-approvazzjoni tal-Kunsill Xjentifiku.
Il-President għandu jinħatar mill-Kummissjoni wara proċess trasparenti ta' reklutaġġ li jinvolvi kumitat indipendenti u dedikat tat-tiftix, għal mandat limitat għal erba' snin, u li jkun jista' jiġġedded darba. Il-proċess ta' reklutaġġ u l-kandidat magħżul għandu jkollu l-approvazzjoni tal-Kunsill Xjentifiku.
Il-President għandu jippresjedi l-Kunsill Xjentifiku u għandu jiżgura t-tmexxija tiegħu u l-kollegament mal-istruttura ta' implimentazzjoni dedikata, u jirrappreżentah lid-dinja tax-xjenza.
Il-President għandu jippresjedi l-Kunsill Xjentifiku u għandu jiżgura t-tmexxija tiegħu u l-kollegament mal-istruttura ta' implimentazzjoni dedikata, u jirrappreżentah lid-dinja tax-xjenza.
4.  L-ERC għandu jopera f'konformità mal-prinċipji tal-eċċellenza xjentifika, l-awtonomija, l-effiċjenza, l-effettività, it-trasparenza u r-responsabbiltà. Għandu jiżgura l-kontinwità mal-azzjonijiet ERC mwettqa skont id-Deċiżjoni .../KE.
4.  L-ERC għandu jopera f'konformità mal-prinċipji tal-eċċellenza xjentifika, l-awtonomija, l-effiċjenza, l-effettività, it-trasparenza u r-responsabbiltà. Għandu jiżgura l-kontinwità mal-azzjonijiet ERC mwettqa skont id-Deċiżjoni .../KE.
5.  L-attivitajiet tal-ERC għandhom jappoġġaw ir-riċerka mwettqa fl-oqsma kollha minn individwi u timijiet transnazzjonali f'kompetizzjoni fil-livell Ewropew.
5.  L-attivitajiet tal-ERC għandhom jappoġġaw ir-riċerka mwettqa fl-oqsma kollha minn individwi u timijiet transnazzjonali f'kompetizzjoni fil-livell Ewropew. L-appoġġ għall-innovazzjoni, jiġifieri permezz tal-iskema ta' Prova tal-Kunċett, għandu jitkompla sabiex titħeġġeġ konverżjoni aktar mgħaġġla ta' skoperti ġodda fi prodotti, proċessi u servizzi ta' valur kummerċjali jew soċjali. Bħala kontribut għal dan, l-applikanti eċċellenti tal-ERC li jkunu qabżu l-livell limitu iżda ma setgħux jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' riżorsi huma eliġibbli għall-prova tal-kunċett.
5a.  Għandu jingħata siġill ta' eċċellenza lil benefiċjarju tal-prova tal-kunċett tal-ECR, jekk il-proposta tkun eliġibbli, tkun għaddiet mil-livelli limitu applikabbli u ma setgħetx tiġi ffinanzjata.
6.  Il-Kummissjoni għandha taġixxi ta' garanti tal-awtonomija u l-integrità tal-ERC u għandha tiżgura l-eżekuzzjoni kif suppost tal-kompiti fdati lilu.
6.  Il-Kummissjoni għandha taġixxi ta' garanti tal-awtonomija u l-integrità tal-ERC u għandha tiżgura l-eżekuzzjoni kif suppost tal-kompiti fdati lilu.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ERC b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu kif ukoll mal-istrateġija kumplessiva għall-ERC, imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2), stabbilit permezz tal-Kunsill Xjentifiku.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ERC b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu kif ukoll mal-istrateġija kumplessiva għall-ERC, imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2), stabbilit permezz tal-Kunsill Xjentifiku.
__________________
__________________
7 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 23
7 ĠU C 373, 20.12.2013, p. 23.
Emenda 17
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7
Artikolu 7
Artikolu 7
Kunsill Xjentifiku tal-ERC
Kunsill Xjentifiku tal-ERC
1.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun magħmul minn xjenzati, inġiniera u akkademiċi tal-aqwa reputazzjoni u l-għarfien espert adattat, kemm nisa kif ukoll irġiel fi gruppi tal-età differenti, biex jiżguraw id-diversità tal-oqsma tar-riċerka u filwaqt li jaġixxu fil-kapaċità personali tagħhom, indipendentament minn interessi estranji.
1.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun magħmul minn xjenzati, inġiniera u akkademiċi tal-aqwa reputazzjoni u l-għarfien espert adattat, biex jiżguraw id-diversità tal-oqsma tar-riċerka u filwaqt li jaġixxu fil-kapaċità personali tagħhom, indipendentement minn interessi estranji.
Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, b'segwitu għal proċedura indipendenti u trasparenti għall-identifikazzjoni tagħhom maqbula mal-Kunsill Xjentifiku, inkluż konsultazzjoni tal-komunità xjentifika u rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, b'segwitu għal proċedura indipendenti u trasparenti għall-identifikazzjoni tagħhom maqbula mal-Kunsill Xjentifiku, inkluż konsultazzjoni tal-komunità xjentifika u rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Il-mandat tagħhom għandu jkun limitat għal erba' snin, li jista' jiġġedded darba, abbażi ta' sistema ta' rotazzjoni li għandha tiżgura l-kontinwità tal-ħidma tal-Kunsill Xjentifiku.
Il-mandat tagħhom għandu jkun limitat għal erba' snin, li jista' jiġġedded darba, abbażi ta' sistema ta' rotazzjoni li għandha tiżgura l-kontinwità tal-ħidma tal-Kunsill Xjentifiku.
2.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jistabbilixxi:
2.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jistabbilixxi:
(a)  l-istrateġija kumplessiva għall-ERC;
(a)  l-istrateġija kumplessiva għall-ERC;
(b)  il-programm ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-ERC;
(b)  il-programm ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-ERC;
(c)  il-metodi u l-proċeduri għar-reviżjoni bejn il-pari u l-evalwazzjoni tal-proposta li abbażi tagħhom jiġi determinat liema proposti għandhom jiġu ffinanzjati;
(c)  il-metodi u l-proċeduri għar-rieżami bejn il-pari u l-evalwazzjoni tal-proposta li abbażi tagħhom jiġi determinat liema proposti għandhom jiġu ffinanzjati;
(d)  il-pożizzjoni tiegħu dwar kwalunkwe kwistjoni li minn perspettiva xjentifika tista' ttejjeb il-kisbiet u l-impatt tal-ERC u l-kwalità tar-riċerka mwettqa;
(d)  il-pożizzjoni tiegħu dwar kwalunkwe kwistjoni li minn perspettiva xjentifika tista' ttejjeb il-kisbiet u l-impatt tal-ERC u l-kwalità tar-riċerka mwettqa;
(e)  kodiċi ta' kondotta li jindirizza, inter alia, l-evitar ta' kunflitt ta' interessi.
Il-Kummissjoni għandha titbiegħed mill-pożizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill Xjentifiku b'konformità mal-punti (a), (c), (d), u (e) tal-ewwel subparagrafu biss meta tikkunsidra li l-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni ma jkunux ġew rispettati. F'dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri biex iżżomm il-kontinwità fl-implimentazzjoni tal-programm xjentifiku u l-kisbiet tal-għanijiet tiegħu, li jistabbilixxu l-punti tat-tbegħid mill-pożizzjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku u debitament timmotivahom.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kodiċi ta' kondotta li jindirizza, inter alia, l-evitar ta' kunflitti ta' interess, u titbiegħed mill-pożizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill Xjentifiku b'konformità mal-punti (a), (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu biss meta tikkunsidra li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni ma jkunux ġew rispettati. F'dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri biex iżżomm il-kontinwità fl-implimentazzjoni tal-programm xjentifiku u l-kisbiet tal-għanijiet tiegħu, li jistabbilixxu l-punti tat-tbegħid mill-pożizzjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku u debitament timmotivahom.
3.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jaġixxi b'konformità mal-mandat stabbilit fil-Pilastru I tal-Anness I it-taqsima 1.
3.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jaġixxi b'konformità mal-mandat stabbilit fil-Pilastru I tal-Anness I, it-taqsima 1.
4.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jaġixxi esklussivament fl-interess tal-kisba tal-ERC, b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 6. Għandu jaġixxi b'integrità u onestà u jwettaq ħidmietu b'mod effiċjenti u bl-ikbar trasparenza possibbli.
4.  Il-Kunsill Xjentifiku għandu jaġixxi esklussivament fl-interess tal-ilħuq tal-għanijiet tal-ERC, b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 6. Għandu jaġixxi b'indipendenza, integrità u onestà sħaħ u jwettaq ħidmietu b'mod effiċjenti u bl-ikbar trasparenza u bl-aktar mod miftuħ possibbli, b'mod li jimmassimizza l-kontribuzzjoni tal-ECR għall-ilħuq tal-għanijiet politiċi tal-UE dwar ir-R&I u tal-miri ta' Orizzont Ewropa, b'mod partikolari.
Emenda 18
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9
Artikolu 9
Artikolu 9
Il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni
Il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni
1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC) għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet taħt il-Pilastru III "Innovazzjoni Miftuħa2 li jirrelataw mal-EIC. L-EIC għandu jopera b'konformità mal-prinċipji li ġejjin: jiffoka fuq l-innovazzjoni rivoluzzjonarja u radikali, l-awtonomija, l-abbiltà li jieħu riskju, l-effiċjenza, l-effettività, it-trasparenza u r-responsabbiltà.
1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC) b'konformità mal-Artikolu (7a) tar-Regolament.
1a.  L-EIC għandu jinbena f'żewġ strumenti, il-Pathfinder u l-Aċċelleratur, kif deskritt fl-Anness I ta' din id-Deċiżjoni. L-istrumenti tal-EIC għandhom jiġu evalwati kontinwament sabiex jappoġġjaw l-innovazzjoni b'mod sistematiku.
1b.  Meta jkun xieraq, l-għanijiet u l-azzjonijiet tal-EIC għandhom ikunu marbuta ma' partijiet oħrajn tal-Programm kif ukoll ma' fondi nazzjonali u tal-Unjoni oħrajn, b'mod partikolari l-EIT u l-InvestEU.
2.  L-EIC għandu jinkludi l-Bord ta' Livell Għoli ("Bord tal-EIC") previst fl-Artikolu 10. .
2.  L-EIC għandu jinkludi l-Bord ta' Livell Għoli ("Bord tal-EIC") previst fl-Artikolu 10.
3.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-implimentazzjoni tal-EIC hija:
3.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-implimentazzjoni tal-EIC hija:
(a)  b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, b'konsiderazzjoni tal-opinjoni tal-Bord tal-EIC dwar l-istrateġija kumplessiva għall-EIC, imsemmija fl-Artikolu 10(1)(a); u
(a)  b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, b'konsiderazzjoni tal-opinjoni tal-Bord tal-EIC dwar l-istrateġija kumplessiva għall-EIC, imsemmija fl-Artikolu 10(1)(a); u
(b)  ma twassalx għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni kuntrarji għall-interess komuni.
(b)  ma twassalx għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni kuntrarji għall-interess komuni.
4.  Għal fini ta' ġestjoni tal-finanzjament imħallat tal-EIC, il-Kummissjoni għandha tagħmel użu ta' ġestjoni indiretta, jew fejn dan ma jkunx possibbli, tista' tistabbilixxi, veikolu bi skop speċjali. Il-Kummissjoni għandha tfittex li tiżgura l-parteċipazzjoni ta' investituri pubbliċi u privati oħrajn. Fejn dan ma jkunx possibbli fl-istabbiliment tal-bidu, il-veikolu bi skop speċjali se jkun strutturat f'tali mod li jista' jattira investituri pubbliċi jew privati oħrajn sabiex iżid l-effett ta' ingranaġġ tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni.
4.  Għall-fini ta' ġestjoni tal-finanzjament imħallat tal-EIC, il-Kummissjoni għandha tagħmel użu ta' ġestjoni indiretta, jew fejn dan ma jkunx possibbli, tista' tistabbilixxi, veikolu bi skop speċjali. Il-Kummissjoni għandha tfittex li tiżgura l-parteċipazzjoni ta' investituri pubbliċi u privati oħrajn. Fejn dan ma jkunx possibbli fl-istabbiliment tal-bidu, il-veikolu bi skop speċjali se jkun strutturat f'tali mod li jista' jattira investituri pubbliċi jew privati oħrajn sabiex iżid l-effett ta' lieva tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni.
4a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura kooperazzjoni bejn l-EIC u l-EIT, speċjalment permezz tal-KICs tagħha.
Emenda 19
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10
Artikolu 10
Artikolu 10
Il-Bord tal-EIC
Il-Bord tal-EIC
1.  Il-Bord tal-EIC għandu jagħti parir lill-Kummissjoni dwar:
1.  Il-Bord tal-EIC għandu jagħti parir lill-Kummissjoni dwar:
(a)  l-istrateġija kumplessiva għall-komponent tal-EIC skont il-Pilastru III "Innovazzjoni Miftuħa";
(a)  l-istrateġija kumplessiva għall-komponent tal-EIC skont il-Pilastru III "Ewropa Innovattiva";
(b)  il-programm ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet EIC;
(b)  il-programm ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet EIC;
(c)  il-kriterji għall-valutazzjoni tal-innovattività u tal-profil ta' riskju tal-proposti u l-bilanċ xieraq tal-għotjiet, tal-ekwità u forom oħrajn ta' finanzjament għall-aċċelleratur tal-EIC;
(c)  il-kriterji għall-valutazzjoni tal-innovattività u tal-profil ta' riskju tal-proposti u l-bilanċ xieraq tal-għotjiet, tal-ekwità u forom oħrajn ta' finanzjament għall-aċċelleratur tal-EIC;
(d)  l-identifikazzjoni tal-portafoll strateġiku tal-proġetti;
(d)  l-identifikazzjoni tal-portafoll strateġiku tal-proġetti;
(e)  il-profil tal-maniġers tal-programm.
(e)  il-profil tal-maniġers tal-programm.
(ea)  il-proċess ta' evalwazzjoni sistematiku u kontinwu tal-azzjonijiet tal-EIC.
2.  Il-Bord tal-EIC jista' fuq talba jindirizza r-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar:
2.  Il-Bord tal-EIC jista' fuq talba, u kull meta jkun xieraq f'koordinazzjoni mal-Bord tat-Tmexxija tal-EIT, jindirizza r-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar:
(a)  kwalunkwe kwistjoni li minn perspettiva tal-innovazzjoni tista' ttejjeb u trawwem ekosistemi tal-innovazzjoni madwar l-Ewropa, il-kisbiet u l-impatt tal-għanijiet tal-komponent EIC u l-kapaċità ta' kumpaniji innovattivi biex joħorġu bis-soluzzjonijiet tagħhom;
(a)  kwalunkwe kwistjoni li minn perspettiva tal-innovazzjoni tista' ttejjeb u trawwem ekosistemi tal-innovazzjoni madwar l-Ewropa, il-kisbiet u l-impatt tal-għanijiet tal-komponent EIC u l-kapaċità ta' kumpaniji innovattivi biex joħorġu bis-soluzzjonijiet tagħhom;
(b)  b'kooperazzjoni mas-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni jidentifika ostakli regolatorji possibbli li jaffaċċaw l-imprendituri, b'mod partikolari dawk li jingħataw appoġġ skont il-komponent EIC;
(b)  b'kooperazzjoni mas-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni u mal-EIT jidentifika ostakli regolatorji possibbli li jaffaċċaw l-imprendituri, b'mod partikolari dawk li jingħataw appoġġ skont il-komponent EIC;
(c)  xejriet emerġenti tat-teknoloġija mill-portafoll tal-EIC, biex jikkontribwixxu l-informazzjoni għall-ipprogrammar f'partijiet oħrajn tal-Programm Speċifiku;
(c)  xejriet emerġenti tat-teknoloġija mill-portafoll tal-EIC, biex jikkontribwixxu l-informazzjoni għall-ipprogrammar f'partijiet oħrajn tal-Programm Speċifiku;
(d)  identifikazzjoni ta' kwistjonijiet speċifiċi fejn huwa meħtieġ il-parir tal-Bord tal-EIC.
(d)  identifikazzjoni ta' kwistjonijiet speċifiċi fejn huwa meħtieġ il-parir tal-Bord tal-EIC.
Il-Bord tal-EIC għandu jaġixxi fl-interess tal-kisba tal-għanijiet tal-komponent EIC. Għandu jaġixxi b'integrità u onestà u jwettaq ħidmietu b'mod effiċjenti u bit-trasparenza.
Il-Bord tal-EIC għandu jaġixxi fl-interess tal-ilħuq tal-għanijiet tal-EIC, b'kont meħud tal-istrateġija tal-kompetittività tal-UE, tal-kompetittività tagħha u tal-isfidi globali. Għandu jaġixxi b'integrità u onestà u jwettaq ħidmietu b'mod effiċjenti u bit-trasparenza u b'mod miftuħ, u jevita d-distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern.
Il-Bord tal-EIC għandu jaġixxi b'konformità mal-mandat tiegħu stabbilit fil-Pilastru III tal-Anness I, it-taqsima 1.
Il-Bord tal-EIC għandu jaġixxi b'konformità mal-mandat tiegħu stabbilit fil-Pilastru III tal-Anness I, it-taqsima 1.
3.  Il-Bord tal-EIC għandu jkun magħmul minn 15 sa 20 individwu ta' livell għoli magħżula minn partijiet diversi tal-ekosistema tal-innovazzjoni tal-Ewropa, inkluż imprendituri, mexxejja korporattivi, investituri u riċerkaturi. Għandu jikkontribwixxi għal azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni, fejn il-membri tal-Bord tal-EIC jistinkaw biex itejbu l-prestiġju tal-isem EIC.
3.  Il-Bord tal-EIC għandu jkun magħmul minn 15 sa 20 individwu indipendenti ta' livell għoli magħżula minn partijiet diversi tal-ekosistema tar-riċerka u tal-innovazzjoni tal-Ewropa, inkluż imprendituri minn kumpaniji ta' kull daqs, ekonomisti, riċerkaturi u esperti akkademiċi dwar il-politika ta' innovazzjoni. Għandu jikkontribwixxi għal azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni, fejn il-membri tal-Bord tal-EIC jistinkaw biex itejbu l-prestiġju tal-isem EIC.
Il-membri tal-Bord tal-EIC għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, b'segwitu għal sejħa miftuħa għal nominazzjonijiet jew espressjonijiet ta' interess jew it-tnejn, skont liema l-Kummissjoni tqis l-iktar adattati, u b'konsiderazzjoni tal-ħtieġa ta' bilanċ fl-għarfien espert, is-sess, l-età u d-distribuzzjoni ġeografika.
Il-membri tal-Bord tal-EIC għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, wara sejħa miftuħa għal nomini jew espressjonijiet ta' interess, jew it-tnejn, skont liema l-Kummissjoni tqis l-iktar adattati, u b'konsiderazzjoni tal-ħtieġa ta' bilanċ fl-għarfien espert, is-sess, l-età u d-distribuzzjoni ġeografika.
Il-mandat tagħhom għandu jkun limitat għal sentejn, li jista' jiġġedded darbtejn, b'sistema ta' ħatriet suċċessivi (il-membri jinħatru kull sentejn).
Il-mandat tagħhom għandu jkun limitat għal tliet snin, li jista' jiġġedded darba, b'sistema ta' ħatriet suċċessivi (nofs il-membri jinbidlu kull sentejn).
4.  Il-Bord tal-EIC għandu jkollu President li għandu jinħatar mill-Kummissjoni b'segwitu għal proċess trasparenti ta' reklutaġġ. Il-President għandu jkun persuna pubblika ta' profil għoli marbuta mad-dinja tal-innovazzjoni.
4.  Il-Bord tal-EIC għandu jkollu President li għandu jinħatar mill-Kummissjoni b'segwitu għal proċess trasparenti ta' reklutaġġ. Il-President għandu jkun persuna ta' profil għoli b'għarfien espert ippruvat fir-riċerka u l-innovazzjoni.
Il-President għandu jinħatar għal mandat limitat għal erba' snin, li jista' jiġġedded darba.
Il-President għandu jinħatar għal mandat limitat għal tliet snin, li jista' jiġġedded darba.
Il-President għandu jippresjedi l-Bord tal-EIC, jipprepara l-laqgħat tiegħu, jassenja l-kompiti lill-membri, u jista' jistabbilixxi sottogruppi dedikati, b'mod partikolari biex jidentifikaw xejriet emerġenti tat-teknoloġija mill-portafoll tal-EIC. Huwa jew hija għandhom jippromwovu l-EIC, jaġixxu ta' interlokutur mal-Kummissjoni u jirrappreżentaw l-EIC fid-dinja tal-innovazzjoni. Il-Kummissjoni tista' tipprevedi għal appoġġ amministrattiv għall-President biex jaqdi/taqdi dmirijietu/ha.
Il-President għandu jippresjedi l-Bord tal-EIC, jipprepara l-laqgħat tiegħu, jassenja l-kompiti lill-membri, u jista' jistabbilixxi sottogruppi dedikati, b'mod partikolari biex jidentifikaw xejriet emerġenti tat-teknoloġija mill-portafoll tal-EIC. Huwa jew hija għandhom jippromwovu l-EIC, ir-rwol tiegħu fl-ilħuq tal-għanijiet tar-R&I tal-Programm u tal-Unjoni, jaġixxu ta' interlokutur mal-Kummissjoni u jirrappreżentaw l-EIC fid-dinja tar-riċerka u tal-innovazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tipprevedi appoġġ amministrattiv għall-President biex jaqdi/taqdi dmirijietu/ha.
5.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kodiċi ta' kondotta li jindirizza, inter alia, l-evitar tal-kunflitti ta' interess. Il-membri tal-Bord tal-EIC huma mistennija jaċċettaw il-kodiċi ta' kondotta mal-ħatra.
5.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kodiċi ta' kondotta li jindirizza, inter alia, l-evitar tal-kunflitti ta' interess. Il-membri tal-Bord tal-EIC jeħtiġilhom jaċċettaw il-kodiċi ta' kondotta mal-ħatra.
Emenda 20
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11
Artikolu 11
Artikolu 11
Programmi ta' ħidma
Ippjanar strateġiku u Programmi ta' ħidma
-1.  L-implimentazzjoni tal-programm speċifiku għandha tkun ibbażata fuq Pjanijiet Speċifiċi tar-R&I definiti kull sentejn, permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 6 tar-Regolament u wara proċess ta' ppjanar pluriennali trasparenti, inklużiv u strateġiku ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, b'mod partikolari għall-pilastru "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea". Konsultazzjonijiet obbligatorji ta' diversi partijiet ikkonċernati mal-awtoritajiet nazzjonali, il-Parlament Ewropew, u r-rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati tar-RŻI, inkluża s-soċjetà ċivili, dwar il-prijoritajiet u t-tipi xierqa ta' azzjoni u forom ta' implimentazzjoni, fosthom għal missjonijiet u sħubijiet Ewropej, għandhom jiżguraw il-perspettivi interdixxiplinari u transsettorjali meħtieġa u l-allinjament ma' inizjattivi rilevanti eżistenti oħrajn fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali u reġjonali. Dan jikontribwixxi biex jinkiseb finanzjament privat u pubbliku addizzjonali u b'hekk għat-tisħiħ tal-ERA, kif deskritt fl-Anness I ta' din id-Deċiżjoni.
1.  Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju. Għandhom jitħejjew b'segwitu għal proċess tal-ippjanar strateġiku kif deskritt fl-Anness I ta' din id-Deċiżjoni.
1.  Wara l-pjan strateġiku tar-R&I, il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju.
Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit.
Il-programmi ta' ħidma għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta' taħlit.
2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta programmi ta' ħidma separati, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet skont il-komponenti li ġejjin, kif hemm stabbilit fl-Artikolu 3(1) ta' din id-Deċiżjoni:
2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta programmi ta' ħidma separati, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet skont il-komponenti li ġejjin, kif hemm stabbilit fl-Artikolu 3(1) ta' din id-Deċiżjoni:
(a)  l-ERC, fejn il-programm ta' ħidma għandu jiġi stabbilit permezz tal-Kunsill Xjentifiku skont il-punt (b) tal-Artikolu 7(2), b'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 12(3). Il-Kummissjoni għandha titbiegħed mill-programm ta' ħidma stabbilit permezz tal-Kunsill Xjentifiku biss meta tikkunsidra li mhux b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni. F'dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tadotta programm ta' ħidma permezz ta' att ta' implimentazzjoni b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(4). Il-Kummissjoni għandha debitament timmotiva din il-miżura;
(a)  l-ERC, fejn il-programm ta' ħidma għandu jiġi stabbilit permezz tal-Kunsill Xjentifiku skont il-punt (b) tal-Artikolu 7(2), b'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 12(3). Il-Kummissjoni għandha titbiegħed mill-programm ta' ħidma stabbilit permezz tal-Kunsill Xjentifiku biss meta tikkunsidra li mhux b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni. F'dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tadotta programm ta' ħidma permezz ta' att ta' implimentazzjoni b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(4). Il-Kummissjoni għandha debitament timmotiva din il-miżura;
(b)  ir-raggruppamenti kollha skont il-Pilastru "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali", l-MSCA, l-Infrastrutturi tar-Riċerka, l-appoġġ għal ekosistemi tal-innovazzjoni, il-kondiviżjoni tal-eċċellenza u r-riforma u t-titjib tas-Sistema Ewropea tar-R&I, b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(4);
(b)  ir-raggruppamenti kollha skont il-Pilastru "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea", l-MSCA, l-Infrastrutturi tar-Riċerka, l-appoġġ għal ekosistemi Ewropej tal-innovazzjoni, it-tixrid tal-eċċellenza u t-twessigħ tal-parteċipazzjoni, ir-riforma u t-titjib tas-Sistema Ewropea tar-R&I, b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(4);
(c)  l-EIC, fejn il-programm ta' ħidma għandu jitħejja b'segwitu għall-parir tal-Bord tal-EIC skont il-punt (b) tal-Artikolu 10(1), b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(4);
(c)  l-EIC, fejn il-programm ta' ħidma għandu jitħejja b'segwitu għall-parir tal-Bord tal-EIC skont il-punt (b) tal-Artikolu 10(1), b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 12(4);
(d)  il-JRC, fejn il-programm ta' ħidma pluriennali għandu jikkunsidra l-opinjoni mogħtija mill-Bord tal-Gvernaturi tal-JRC imsemmija fid-Deċiżjoni 96/282/Euratom.
(d)  il-JRC, fejn il-programm ta' ħidma pluriennali għandu jikkunsidra l-opinjoni mogħtija mill-Bord tal-Gvernaturi tal-JRC imsemmija fid-Deċiżjoni 96/282/Euratom.
3.  Flimkien mar-rekwiżit fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju, il-programmi ta' ħidma msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom, kif xieraq, ikun fihom:
3.  Flimkien mar-rekwiżit fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju, il-programmi ta' ħidma msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandhom, kif xieraq, ikun fihom:
(a)  indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull azzjoni u missjoni u skeda taż-żmien indikattiva tal-implimentazzjoni;
(a)  indikazzjoni tal-ammont u tas-sehem baġitarju b'rabta mal-Programm allokati għal kull azzjoni, missjoni u Sħubija Ewropea u skeda taż-żmien indikattiva tal-implimentazzjoni;
(b)  għall-għotjiet il-prijoritajiet, l-għażla u l-kriterji tal-għotja u l-piż relattiv tal-kriterji tal-għotja differenti u r-rata massima ta' finanzjament tat-total l-kostijiet eliġibbli;
(b)  għall-għotjiet, il-prijoritajiet, l-għażla u l-kriterji tal-għotja u l-piż relattiv tal-kriterji tal-għotja differenti u r-rata massima ta' finanzjament tat-total l-kostijiet eliġibbli;
(c)  l-ammont allokat għall-finanzjament imħallat b'konformità mal-Artikoli 41 sa 43 tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP;
(c)  l-ammont allokat għall-finanzjament imħallat b'konformità mal-Artikoli 41 sa 43 tar-Regolament ... Regolament PQ/RgħP;
(d)  kwalunkwe obbligu addizzjonali għall-benefiċjarji, b'konformità mal-Artikoli 35 u 37 tar-Regolament PQ/RgħP.
(d)  kwalunkwe obbligu addizzjonali għall-benefiċjarji, b'konformità mal-Artikoli 35 u 37 tar-Regolament PQ/RgħP.
Emenda 21
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12a (ġdid)
Artikolu 12a
Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa
1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet taħt il-Pilastru II "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea" relatat mas-"Saħħa".
2.  Il-Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa għandu jkun magħmul minn 15 sa 20 individwu ta' livell għoli magħżula minn fost id-dixxiplini u l-attivitajiet, fl-oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni, is-saħħa pubblika u l-benesseri.
3.  Il-Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa għandu jiffoka fuq il-prinċipji li ġejjin: il-koordinazzjoni u s-sinerġiji bejn l-UE u l-programmi nazzjonali tas-saħħa, kif ukoll bejn ir-raggruppament "Saħħa" u partijiet oħrajn ta' Orizzont Ewropa, inklużi l-missjonijiet u s-sħubijiet. Il-Bord għandu jippromwovi l-involviment tal-pazjenti u tas-soċjetà, filwaqt li jipprovdi pariri u rakkomandazzjonijiet xjentifiċi. L-azzjonijiet għandhom jippromwovu riċerka dwar is-saħħa orjentata lejn il-valur u soluzzjonijiet aħjar tas-saħħa, u għandhom inaqqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa.
4.  Il-Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa għandu jikkontribwixxi għal:
(a)  l-istrateġija għar-raggruppament "Saħħa";
(b)  il-pjan ta' azzjoni għat-tmexxija tal-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn il-programmi tas-saħħa, pilastri relatati, bħall-EIC, l-ERC, kif ukoll fis-Sħubijiet Strateġiċi u l-fondi strutturali tal-UE. Il-pjan ta' azzjoni għandu jiżgura aktar viżibbiltà u koordinazzjoni tal-mekkaniżmi finanzjarji eżistenti allokati għar-riċerka dwar is-saħħa, għandu jmexxi l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni, u għandu jiżviluppa l-programmi ta' ħidma u l-missjonijiet relatati mas-Saħħa,
(c)  il-metodi u l-proċeduri għad-disinn, l-għażla u l-implimentazzjoni tal-missjonijiet tas-saħħa,
(d)  previżjoni tal-parteċipazzjoni u l-involviment taċ-ċittadini fi proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet minn isfel għal fuq,
(e)  trawwim tas-sostenibbiltà fl-istrateġiji u l-mekkaniżmi ta' finanzjament li jippermettu proġetti fit-tul u missjonijiet ambizzjużi,
(f)  żgurar ta' kollaborazzjonijiet transnazzjonali produttivi tar-riċerka li jimmassimizzaw il-potenzjal Ewropew u jsarrfu r-riżultati f'sistemi tas-saħħa,
(g)  żieda fl-użu tar-riċerka multidixxiplinari bejn oqsma tal-mard fejn jeżistu affarijiet komuni u b'hekk jitnaqqsu d-duplikazzjoni u r-riċerka iżolata,
(h)  żieda tal-viżibbiltà ta' Orizzont Ewropa u l-benefiċċji tagħha għaċ-ċittadini tal-UE, indirizzar tal-frammentazzjoni tar-responsabbiltajiet għax-xjenza u r-riċerka fil-korpi ta' tmexxija tal-UE, simplifikazzjoni tal-mekkaniżmi ta' finanzjament eżistenti.
5.  Il-Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa għandu jipprovdi strateġija komprensiva ta' riċerka u tmexxija fl-iżvilupp tal-programmi ta' ħidma u l-missjonijiet relatati mas-Saħħa, flimkien mal-bord ta' missjoni dedikat.
6.  Il-Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa għandu jkun grupp indipendenti ta' partijiet ikkonċernati mmexxija mix-xjenza, magħmul minn parteċipanti fis-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni bijomediċi, setturi rilevanti oħrajn tar-riċerka u l-industrija u bil-parteċipazzjoni qawwija tar-rappreżentanti tal-pazjenti u taċ-ċittadini.
7.  Il-membri tal-Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, wara sejħa miftuħa għal nomini jew għal espressjonijiet ta' interess, jew it-tnejn, kif xieraq, u b'konsiderazzjoni tal-ħtieġa ta' bilanċ fl-għarfien espert, is-sess, l-età u d-distribuzzjoni ġeografika. Il-mandat tagħhom għandu jkun limitat għal sentejn, li jista' jiġġedded darbtejn, b'sistema ta' ħatriet suċċessivi (il-membri jinħatru kull sentejn).
8.  Il-Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa għandu jkollu President li għandu jinħatar mill-Kummissjoni wara proċess ta' reklutaġġ trasparenti. Il-President għandu jkun persuna pubblika ta' profil għoli marbuta mal-qasam tar-riċerka dwar is-saħħa.
9.  L-attivitajiet u r-riżultati tal-Bord għandhom jiġu eżaminati u rrapportati fl-evalwazzjoni interim tal-Programm, fejn għandhom jiġu identifikati miżuri biex il-grupp jiġġedded, jiġi adattat jew jingħalaq, skont l-eżami.
Emenda 22
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Attivitajiet tal-programm
ATTIVITAJIET TAL-PROGRAMM
ATTIVITAJIET TAL-PROGRAMM
Li ġejjin se jiġu applikati fl-implimentazzjoni tal-Programm.
Li ġejjin se jiġu applikati fl-implimentazzjoni tal-Programm.
Ippjanar Strateġiku
Ippjanar Strateġiku
L-implimentazzjoni tal-għanijiet fil-livell tal-programm ta' Orizzont Ewropa f'mod integrat se tkun żgurata permezz tal-Ippjanar Strateġiku pluriennali. Tali ppjanar se jipprovdi l-fokus fuq l-impatt għall-Programm kumplessiv u koerenza bejn il-pilastri differenti tiegħu, kif ukoll sinerġija ma' programmi tal-UE oħrajn u appoġġ għal u minn politiki tal-UE oħrajn.
L-implimentazzjoni ta' Orizzont Ewropa għandha tkun immexxija minn proċess tal-ippjanar strateġiku inklużiv u trasparenti tal-attivitajiet tar-riċerka u tal-innovazzjoni ffinanzjati mill-Programm. Il-proċess tal-Ippjanar Strateġiku għandu jwassal għall-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-programm ta' Orizzont Ewropa billi jiddefinixxi l-prijoritajiet ta' finanzjament. Dan se jipprovdi l-fokus fuq l-impatt għall-Programm u koerenza bejn il-pilastri differenti tiegħu, kif ukoll sinerġija ma' programmi tal-UE oħrajn u appoġġ għal u minn politiki tal-UE oħrajn.
Il-proċess tal-ippjanar strateġiku u l-adozzjoni tal-pjan strateġiku tar-R&I permezz ta' att delegat iżidu s-sjieda u l-fehim għall-fini tal-Programm minn pubbliku usa' u jippermettu lill-koleġiżlaturi, lill-partijiet ikkonċernati u lill-Istati Membri jkunu infurmati bis-sħiħ dwar l-inizjattivi maħsuba. Il-proċess tal-Ippjanar Strateġiku se jgħin biex tiġi żviluppata u implimentata politika għall-oqsma rilevanti koperti fil-livell tal-UE filwaqt li jikkomplementa politiki fl-Istati Membri, u filwaqt li jiżgura li l-miri politiċi Ewropej ewlenin koordinazzjoni aħjar mal-prijoritajiet tal-UE. Dan se jippermetti simplifikazzjoni tax-xenarju tal-finanzjament, jevita d-duplikazzjoni u t-trikkib bejn il-possibbiltajiet ta' finanzjament filwaqt li jinkiseb finanzjament privat u pubbliku addizzjonali u jippromwovi disseminazzjoni u adozzjoni aktar malajr tar-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni.
Approċċ sistemiku, transdixxiplinari, transsettorjali u transpolitiku għar-riċerka u l-innovazzjoni jiżgura li l-isfidi soċjetali u ekonomiċi jkunu jistgħu jiġu indirizzati, li jiġi ġġenerat għarfien ġdid u, meta jkun possibbli, jinħolqu negozji u industriji kompetittivi u sostenibbli ġodda, innovazzjoni soċjali u teknoloġika, filwaqt li titrawwem il-kompetizzjoni, jiġu stimulati l-investimenti privati u jitħarsu l-kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern.
L-Ippjanar Strateġiku se jippromwovi involviment b'saħħtu maċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-istadji kollha tar-riċerka u l-innovazzjoni, il-koħolqien tal-għarfien, il-promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluż l-integrazzjoni tad-dimensjoni tas-sessi f'kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni, u se jiżgura u jippromwovi l-konformità mal-ogħla standards tal-etika u l-integrità.
Il-proċess tal-Ippjanar Strateġiku se jippromwovi involviment b'saħħtu maċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fir-riċerka u l-innovazzjoni, il-koħolqien tal-għarfien, il-promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluż l-integrazzjoni tad-dimensjoni tas-sessi fir-riċerka u l-innovazzjoni, u se jippromwovi l-konformità mal-ogħla standards tal-etika u l-integrità.
Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji estensivi mal-Istati Membri, il-Parlament Ewropew kif xieraq, u ma' diversi partijiet ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-missjonijiet, skont il-pilastru "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali", u t-tipi adattati ta' azzjoni fl-użu, b'mod partikolari sħubiji Ewropej.
Sabiex twieġeb għal dawk l-għanijiet, il-Kummissjoni se tvara fażi ta' konsultazzjoni miftuħa mal-Istati Membri, il-Parlament Ewropew, u diversi partijiet ikkonċernati, inklużi l-komunità xjentifika, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u t-teknoloġija, l-industrija u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, fost oħrajn. Il-konsultazzjoni se tkopri l-prijoritajiet strateġiċi tal-Programm, inkluż il-missjonijiet, skont il-pilastru "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea", u t-tipi adatti ta' strumenti, b'mod partikolari s-sħubijiet Ewropej. Ir-riżultati tal-konsultazzjoni se jiġu ppubblikati f'paġna web dedikata, li għandha tipprovdi wkoll id-dettalji dwar il-kontenut u l-proċess li jiddefinixxi l-Ippjanar Strateġiku.
Fir-rigward tas-sħubijiet Ewropej, il-Pjan Strateġiku tar-R&I se jispjega u jiġġustifika l-ħolqien, it-twaħħid u t-tneħħija gradwali tas-sħubijiet Ewropej. L-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti u s-Sħubijiet Pubbliċi Privati Kuntrattwali li ġew rieżaminati b'mod pożittiv għandhom jiġu kkunsidrati għat-tkomplija wara l-2020 minħabba l-valur miżjud tagħhom fit-twettiq tal-impatt soċjali u ekonomiku kif ukoll fil-kisba ta' investiment privat, u l-kontribut tagħhom għas-sinerġiji tal-fondi.
KICs attwali u potenzjali ġodda se jiġu definiti fil-proposta leġiżlattiva għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni tal-EIT b'konformità mal-Pjan Strateġiku tar-R&I. Madankollu, il-ħolqien ta' kwalunkwe KIC ġdida għandu jkun soġġett għal finanzjament adegwat, li jippermetti lill-KICs eżistenti li jiżviluppaw l-ekosistemi, jibnu sħubijiet u jilħqu u jimplimentaw b'mod effiċjenti l-għanijiet ambizzjużi tagħhom.
Il-Flagships tal-FET appoġġati taħt Orizzont 2020 se jkomplu jiġu appoġġati taħt il-Programm. Minħabba li jippreżentaw analoġiji sostanzjali mal-missjonijiet, flagships tal-FET oħrajn jistgħu jiġu appoġġati taħt dan il-Programm Qafas bħala missjonijiet immirati lejn teknoloġiji futuri u emerġenti. Il-missjonijiet għandhom isaħħu l-aspetti kollaborattivi tal-Programm u jikkomplementaw is-sħubijiet Ewropej eżistenti, li jistgħu jaħdmu bħala pilastri ta' implimentazzjoni ta' appoġġ tal-missjonijiet. Il-missjonijiet se jkollhom elementi teknoloġiċi u soċjetali u se jiġu definiti wkoll b'kooperazzjoni mill-qrib mad-DĠs rilevanti kollha. Il-proċess tal-Ippjanar Strateġiku se jiddefinixxi l-missjonijiet skont l-Artikolu 7 tar-Regolament u l-Artikolu 5 ta' din id-Deċiżjoni.
Abbażi ta' tali konsultazzjonijiet estensivi, l-Ippjanar Strateġiku se jidentifika l-għanijiet komuni u l-oqsma komuni għal attivitajiet bħall-oqsma ta' sħubija (il-bażi ġuridika proposta tistabbilixxi biss l-istrumenti u l-kriterji li se jiggwidaw l-użu tagħhom) u l-oqsma ta' missjoni.
L-Ippjanar Strateġiku se jgħinu fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta' politika għall-oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE, kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-approċċi ta' politika fl-Istati Membri. Il-prijoritajiet ta' politika tal-UE se jiġu kkunsidrati matul il-proċess tal-Ippjanar Strateġiku sabiex tiżdied il-kontribuzzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni għar-realizzazzjoni tal-politika. Se tikkunsidra wkoll l-attivitajiet, l-istudji u evidenza xjentifika oħra ta' prospettiva u tikkunsidra inizjattivi rilevanti eżistenti fil-livell tal-UE u nazzjonali.
L-Ippjanar Strateġiku se jippromwovi sinerġiji bejn Orizzont Ewropa u Programmi tal-Unjoni oħrajn, inkluż il-programm Euratom, biex b'hekk isir punt ta' referenza għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-programmi relatati kollha fil-baġit tal-UE u fl-istrumenti mhux ta' finanzjament. Dan se jippromwovi wkoll iktar malajr id-disseminazzjoni u l-użu tar-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni u jevita d-duplikazzjoni u t-trikkib bejn il-possibbiltajiet ta' finanzjament. Se jipprovdi l-qafas biex jorbot flimkien l-azzjonijiet diretti tar-riċerka taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u azzjonijiet oħrajn appoġġati skont il-Programm, inkluż l-użu ta' riżultati għall-appoġġ ta' politika.
Il-proċess tal-Ippjanar Strateġiku se jidentifika r-rabtiet eżistenti bejn Orizzont Ewropa u Programmi tal-Unjoni oħrajn, u joffri possibbiltajiet għal sinerġiji bejn il-fondi tal-UE u dawk reġjonali u nazzjonali. Orizzont Ewropa se jsir punt ta' referenza għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-programmi relatati kollha fil-baġit tal-UE sabiex jgħin biex jintlaħqu l-prijoritajiet u l-għanijiet politiċi tal-UE. Se jipprovdi wkoll il-qafas biex jorbot flimkien l-azzjonijiet diretti tar-riċerka taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u azzjonijiet oħrajn appoġġati skont il-Programm, inkluż l-użu ta' riżultati b'appoġġ għall-politika.
Pjan Strateġiku se jistabbilixxi strateġija pluriennali għall-ħolqien tal-kontenut fil-programm ta' ħidma (kif stabbilit fl-Artikolu 11), filwaqt li jżomm biżżejjed flessibbiltà biex iwieġeb malajr għal opportunijiet u kriżijiet mhux mistennija. Peress li Orizzont Ewropa huwa programm ta' 7 snin, il-kuntest ekonomiku, tas-soċjetà u dak politiku li fih se jaħdem jista' jinbidel b'mod sinifikanti matul il-ħajja tiegħu. Orizzont Ewropa irid ikun kapaċi jadatta malajr għal dawn il-bidliet. Għalhekk se jkun hemm il-possibbiltà li jiġi inkluż l-appoġġ għal attivitajiet lil hinn mid-deskrizzjonijiet stabbiliti hawn taħt, fejn dan ikun debitament ġustifikat, sabiex jiġu indirizzati żviluppi jew avvenimenti mhux previsti maġġuri, ħtiġijiet ta' politika, jew sitwazzjonijiet ta' kriżi, pereżempju b'rispons għal theddid serju għas-saħħa li jirriżulta minn epidemiji.
Fl-implimentazzjoni ta' Orizzont Ewropa, se tingħata attenzjoni partikolari biex ikun żgurat approċċ bilanċjat u mifrux lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-iżvilupp ta' prodotti, proċessi u servizzi ġodda abbażi ta' għarfien xjentifiku u teknoloġiku u innovazzjonijiet rivoluzzjonarji, iżda li jinkorpora wkoll l-użu ta' teknoloġiji eżistenti f'applikazzjonijiet ġodda u t-titjib kontinwu u l-innovazzjoni mhux teknoloġika u soċjali. Approċċ sistemiku, transdixxiplinarju, transsettorjali u transpolitiku lejn l-innovazzjoni tar-riċerka se jiżgura li l-isfidi jkunu jistgħu jiġu indirizzati filwaqt li jinħolqu negozji u industriji kompetittivi ġodda, li jrawmu l-kompetizzjoni, jistimulaw l-investimenti privati u jippriżervaw il-kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern.
Fil-Pilastri "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali" u "Innovazzjoni Miftuħa", ir-riċerka u l-innovazzjoni se jiġu kumplimentati b'attivitajiet li joperaw qrib l-utenti aħħarin u s-suq, bħad-dimostrazzjoni, il-proġetti pilota jew il-prova tal-kunċett, bl-esklużjoni madankollu ta' attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni li jmorru lil hinn mill-fażi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan jinkludi wkoll appoġġ għall-approċċi min-naħa tad-domanda sabiex jgħinu jaċċelleraw il-varar u d-diffużjoni ta' firxa wiesgħa ta' innovazzjonijiet. L-enfasi se titpoġġa fuq sejħiet għal proposti mhux preskrittivi.
Skont il-pilastru "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali", permezz tal-bini fuq l-esperjenza f'Orizzont 2020, ix-xjenzi soċjali u l-umanitajiet se jiġu kompletament integrati fir-raggruppamenti kollha, inkluż attivitajiet speċifiċi u dedikati. Bl-istess mod, l-attivitajiet li jinvolvu r-riċerka u l-innovazzjoni tal-baħar u marittima se jkunu implimentati b'mod strateġiku u integrat b'konformità mal-Politika Marittima Integrata tal-UE, il-Politiki Komuni tas-Sajd u l-impenji internazzjonali.
Il-"Flagships FET" appoġġati minn Orizzont 2020 se jkomplu jiġu appoġġati skont dan il-Programm. Minħabba l-fatt li jippreżentaw analoġiji sostanzjali ma' missjonijiet, il-"flagships FET" l-oħrajn, jekk ikun hemm, se jiġu appoġġati skont dan il-Programm Qafas bħala missjonijiet immirati lejn teknoloġiji futuri u emerġenti.
Id-djalogi dwar il-Kooperazzjoni fix-Xjenza u t-Teknoloġija mas-sħab internazzjonali tal-UE u d-djalogi ta' politika mar-reġjuni prinċipali tad-dinja se jagħmlu kontribuzzjonijiet importanti għall-identifikazzjoni sistematika ta' opportunitajiet għall-kooperazzjoni li, meta jiġu kkumbinati bid-differenzazzjoni skont il-pajjiż/ir-reġjun, se jappoġġjaw l-istabbiliment tal-prijoritajiet.
Filwaqt li l-fokus tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) fuq l-ekosistemi tal-innovazzjoni jagħmlu joqgħod perfett fil-pilastru tal-Innovazzjoni Miftuħa ta' Orizzont Ewropa, l-ippjanar tal-Komunità ta' Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) se jkun allinjat permezz tal-ipproċessar tal-Ippjanar Strateġiku mal-pilastru tal-Isfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali.
Rotta Rapida lejn ir-Riċerka u l-Innovazzjoni
Orizzont Ewropa se jipprovdi l-possibbiltà li l-benefiċjarji japplikaw għall-finanzjament b'mod aktar mgħaġġel, meta dan ikun previst fil-Programmi ta' Ħidma tar-raggruppamenti kollha, l-EIC u "t-tixrid tal-eċċellenza", li jkopru l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni. Abbażi tas-suċċess tal-istrument eżistenti Rotta Rapida lejn l-Innovazzjoni f'Orizzont 2020, dan l-approċċ se jkollu loġika mmexxija minn isfel għal fuq abbażi ta' sejħiet kontinwament miftuħin u "żmien għall-għotja" li ma jaqbiżx is-sitt xhur. Fil-parti "tixrid tal-eċċellenza", dan l-approċċ se jappoġġa lill-pajjiżi anqas żviluppati biex jaċċessaw il-fondi b'mod aktar rapidu u b'mod minn isfel għal fuq. Din il-modalità se tiġi applikata għal mill-inqas 15 % tal-baġit tal-Programm.
Disseminazzjoni u Komunikazzjoni
Disseminazzjoni u Komunikazzjoni
Orizzont Ewropa se jipprovdi appoġġ dedikat għall-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, għar-repożitorji tal-għarfien u sorsi ta' data oħrajn. L-azzjonijiet ta' disseminazzjoni u ta' diffużjoni tal-għarfien se jiġu appoġġati, anke permezz ta' kooperazzjoni ma' programmi oħrajn tal-UE, inkluż raggruppamenti u imballaġġ tar-riżulati u d-data f'lingwi u formats għal udjenzi fil-mira u networks għaċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, l-akkademja, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u dawk li jfasslu l-politika. Għal dan il-fini, Orizzont Ewropa jista' juża teknoloġiji avvanzati u għodda tal-intelliġenza.
Orizzont Ewropa se jipprovdi appoġġ dedikat għall-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, għar-repożitorji tal-għarfien u sorsi ta' data oħrajn. L-azzjonijiet ta' disseminazzjoni u ta' diffużjoni tal-għarfien se jiġu appoġġati, anke permezz ta' kooperazzjoni ma' programmi oħrajn tal-UE, inkluż raggruppamenti u imballaġġ tar-riżultati u d-data f'lingwi u formats għal udjenzi fil-mira u networks għaċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, il-komunità xjentifika, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u dawk li jfasslu l-politika. Għal dan il-fini, Orizzont Ewropa jista' juża teknoloġiji avvanzati u għodda tal-intelliġenza.
Se jkun hemm appoġġ xieraq għall-mekkaniżmi biex jikkomunikaw il-progamm lill-applikanti potenzjali (eż. Punti ta' Kuntatt Nazzjonali).
Se jkun hemm appoġġ xieraq għall-mekkaniżmi biex jikkomunikaw il-programm lill-applikanti potenzjali (eż. Punti ta' Kuntatt Nazzjonali).
Il-Kummissjoni se timplimenta wkoll attivitajiet ta' komunikazzjoni u informazzjoni marbutin ma' Orizzont Ewropa, sabiex tippromwovi l-fatt li r-riżultati nkisbu bl-appoġġ ta' finanzjament tal-UE. Dawn se jaħdmu wkoll biex irawmu s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni u l-impatt u r-rilevanza usa' tar-riċerka u l-innovazzjoni ffinanzjati mill-UE, permezz ta' pereżempju, pubblikazzjonijiet, relazzjonijiet mal-midja, avvenimenti, repożitorji tal-għarfien, bażijiet ta' data, pjattaformi multikanali, siti web jew użu mmirat tal-midja soċjali. Orizzont Ewropa se jipprovdi wkoll appoġġ lill-benefiċjarji biex jikkomunikaw il-ħidma tagħhom u l-impatt tagħha fuq is-soċjetà inġenerali.
Il-Kummissjoni se timplimenta wkoll attivitajiet ta' komunikazzjoni u informazzjoni marbutin ma' Orizzont Ewropa, sabiex tippromwovi l-fatt li r-riżultati nkisbu bl-appoġġ ta' finanzjament tal-UE. Dawn se jaħdmu wkoll biex irawmu s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni u l-impatt u r-rilevanza usa' tar-riċerka u l-innovazzjoni ffinanzjati mill-UE, permezz ta' pereżempju, pubblikazzjonijiet, relazzjonijiet mal-midja, avvenimenti, repożitorji tal-għarfien, bażijiet ta' data, pjattaformi multikanali, siti web jew użu mmirat tal-midja soċjali. Orizzont Ewropa se jipprovdi wkoll appoġġ lill-benefiċjarji biex jikkomunikaw il-ħidma tagħhom u l-impatt tagħha fuq is-soċjetà inġenerali.
Sfruttament u Tqegħid fis-Suq
Sfruttament u Tqegħid fis-Suq
Il-Kummissjoni se tistabbilixxi miżuri komprensivi għall-isfruttament tar-riżultati ta' Orizzont Ewropa u l-għarfien li jirriżulta. Dan se jaċċellera l-isfruttament immirat lejn it-tqegħid fis-suq u jagħti spinta lill-impatt tal-Programm.
Il-Kummissjoni se tistabbilixxi miżuri komprensivi għall-isfruttament tar-riżultati ta' Orizzont Ewropa u l-għarfien li jirriżulta, li se jinkludu wkoll il-promozzjoni tal-istandardizzazzjoni. Dan se jaċċellera l-isfruttament immirat lejn it-tqegħid fis-suq u jagħti spinta lill-impatt tal-Programm.
Il-Kummissjoni, b'mod sistematiku, se tidentifika u tirreġistra r-riżultati tal-attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni li jsiru skont il-Programm u tittrasferixxi jew tiddissemina dawn ir-riżultati u l-għarfien prodotti b'mod mhux diskriminatorju lill-industrija u l-intrapriżi ta' kull daqs, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, l-akkademija, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u dawk li jfasslu l-politika, sabiex jiġi massimizzat il-valur miżjud Ewropew tal-Programm.
Il-Kummissjoni, b'mod sistematiku, se tidentifika u tirreġistra r-riżultati tal-attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni li jsiru skont il-Programm u tittrasferixxi jew tiddissemina dawn ir-riżultati u l-għarfien prodotti b'mod mhux diskriminatorju lill-industrija u l-intrapriżi ta' kull daqs, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, il-komunità xjentifika, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u dawk li jfasslu l-politika, sabiex jiġi massimizzat il-valur miżjud Ewropew tal-Programm. Se tiġi implimentata proċedura ta' monitoraġġ speċifika għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni l-ġdid.
Kooperazzjoni Internazzjonali
Kooperazzjoni Internazzjonali
Se jinkiseb impatt akbar permezz tal-allinjament tal-azzjonijiet ma' nazzjonijiet u reġjuni oħrajn tad-dinja fi ħdan sforz ta' kooperazzjoni internazzjonali fuq livell bla preċedent. Abbażi ta' benefiċċju reċiproku, is-sħab minn madwar id-dinja se jiġu mistiedna jissieħbu mal-isforzi tal-UE bħala parti integrali tal-inizjattivi sabiex tiġi appoġġata l-azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà, l-eċċellenza fir-riċerka u l-innovazzjoni rinfurzata, u l-kompetittività.
Se jinkiseb impatt akbar permezz tal-allinjament tal-azzjonijiet ma' nazzjonijiet u reġjuni oħrajn tad-dinja fi ħdan sforz ta' kooperazzjoni internazzjonali fuq livell bla preċedent. Abbażi ta' benefiċċju reċiproku, is-sħab minn madwar id-dinja, inklużi l-komunità xjentifika, l-industrija, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-gvernijiet u l-NGOs se jiġu mistiedna jissieħbu mal-isforzi tal-UE bħala parti integrali tal-inizjattivi sabiex tiġi appoġġata l-azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà, l-eċċellenza fir-riċerka u l-innovazzjoni rinfurzata, u l-kompetittività. It-trasferiment tal-għarfien, il-kondiviżjoni tal-kapaċità u tal-infrastruttura bejn is-sħab internazzjonali se jmexxi approċċi kondiviżi u regolamentazzjoni li se jġibu magħhom kummerċ sinerġistiku għall-partijiet kollha.
Azzjoni konġunta internazzjonali se tiżgura indirizzar effettiv ta' sfidi globali tas-soċjetà u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, l-aċċess għall-aqwa talenti tad-dinja, l-għarfien espert u r-riżorsi, u provvista u domanda mtejbin tas-soluzzjonijiet innovattivi.
Azzjoni konġunta internazzjonali se tiżgura indirizzar effettiv ta' sfidi globali tas-soċjetà u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, l-aċċess għall-aqwa talenti tad-dinja, l-għarfien espert u r-riżorsi, u provvista u domanda mtejbin tas-soluzzjonijiet innovattivi. Il-kollaborazzjoni internazzjonali se tiġi mfassla fuq għanijiet komuni. Dan se jiffaċilita l-involviment tar-riċerkaturi Ewropej mal-aqwa riċerkaturi fl-oqsma tagħhom.
Metodoloġiji ta' Ħidma għall-Evalwazzjoni
Metodoloġiji ta' Ħidma għall-Evalwazzjoni
L-użu ta' għarfien espert indipendenti ta' kwalità għolja fil-proċess ta' evalwazzjoni huwa l-bażi tal-involviment tal-programm fir-rigward tal-partijiet ikkonċernati, il-komunitajiet u l-interessi kollha, u huwa prerekwiżit sabiex jinżammu l-eċċellenza u r-rilevanza tal-attivitajiet iffinanzjati.
L-użu ta' għarfien espert indipendenti ta' kwalità għolja fil-proċess ta' evalwazzjoni huwa l-bażi tal-involviment tal-programm fir-rigward tal-partijiet ikkonċernati, il-komunitajiet u l-interessi kollha, u huwa prerekwiżit sabiex jinżammu l-eċċellenza u r-rilevanza tal-attivitajiet iffinanzjati.
Il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament se jiżguraw li l-proċess ikun imparzjali, u jevitaw kunflitti ta' interess b'konformità mal-Artikolu 61 tar-Regolament Finanzjarju.
Il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament se jiżguraw li l-proċess ikun imparzjali, u jevitaw kunflitti ta' interess b'konformità mal-Artikolu 61 tar-Regolament Finanzjarju.
B'mod eċċezzjonali, meta jkun ġustifikat mir-rekwiżit li jinħatru l-aqwa esperti disponibbli u/jew mid-daqs limitat tal-grupp ta' esperti kwalifikati, l-esperti indipendenti li jassistu jew li huma membri tal-kumitat ta' evalwazzjoni jistgħu jevalwaw proposti speċifiċi li fihom jiddikjaraw interess potenzjali. F'dan il-każ, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi neċessarji sabiex jiżguraw l-integrità tal-proċess ta' evalwazzjoni. Il-proċess ta' evalwazzjoni se jkun ġestit fid-dawl ta' dan, inkluż permezz ta' stadju li jinvolvi interazzjoni bejn esperti differenti. Il-kumitat ta' evalwazzjoni se jikkunsidra ċ-ċirkostanzi partikolari meta jkun qed jidentifika l-proposti għall-finanzjament.
Meta jkun ġustifikat mir-rekwiżit li jinħatru l-aqwa esperti disponibbli u/jew mid-daqs limitat tal-grupp ta' esperti kwalifikati, l-esperti indipendenti li jassistu jew li huma membri tal-kumitat ta' evalwazzjoni jistgħu jevalwaw proposti speċifiċi li fihom jiddikjaraw interess potenzjali. F'dan il-każ, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi neċessarji sabiex jiżguraw l-integrità tal-proċess ta' evalwazzjoni, anke fir-rigward tal-kunflitti ta' interess. Il-proċess ta' evalwazzjoni se jkun ġestit fid-dawl ta' dan, inkluż permezz ta' stadju li jinvolvi interazzjoni bejn esperti differenti. L-użu ta' dan il-proċess se jiġi rrapportat fir-rapport ta' monitoraġġ annwali tal-Programm. Il-kumitat ta' evalwazzjoni se jikkunsidra ċ-ċirkostanzi partikolari meta jkun qed jidentifika l-proposti għall-finanzjament.
Emenda 23
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I
I XJENZA MIFTUĦA
I XJENZA EĊĊELLENTI U MIFTUĦA
It-tfittxija għal innovazzjonijiet rivoluzzjonarji fil-fehim u l-akkwist tal-għarfien; il-faċilitajiet ta' kwalità għolja ħafna meħtieġa sabiex jinkiseb dan, inkluż infrastrutturi fiżiċi u ta' għarfien għar-riċerka u l-innovazzjoni, kif ukoll il-mezzi sabiex l-għarfien jiġi disseminat u kondiviż b'mod miftuħ; u provvista tajba ta' riċerkaturi eċċellenti; huma fil-qalba tal-progress ekonomiku, soċjali u kulturali fl-għamliet kollha tiegħu.
It-tfittxija għal innovazzjonijiet rivoluzzjonarji fil-fehim u l-akkwist tal-għarfien; il-faċilitajiet ta' kwalità għolja ħafna meħtieġa sabiex jinkiseb dan, inkluż infrastrutturi fiżiċi u elettroniċi għar-riċerka u l-innovazzjoni, kif ukoll il-mezzi sabiex l-għarfien jiġi disseminat u kondiviż b'mod miftuħ; u provvista tajba ta' riċerkaturi u innovaturi eċċellenti; huma fil-qalba tal-progress ekonomiku, soċjali u kulturali fl-għamliet kollha tiegħu.
Ix-xjenza miftuħa u eċċellenti hija marbuta mill-qrib ħafna mal-kisba ta' innovazzjoni fuq livell dinji. Il-bidliet paradigmi xjentifiċi u teknoloġiċi ġew identifikati bħala xprunaturi ewlenin għaż-żieda fil-produttività, il-kompetittività, il-ġid, l-iżvilupp sostenibbli u l-progress soċjali. Tali bidliet paradigmi storikament kellhom it-tendenza li joriġinaw mill-bażi tax-xjenza tas-settur pubbliku qabel ma pproċedew biex jibnu l-pedamenti għal industriji u setturi kompletament ġodda.
Ix-xjenza miftuħa u eċċellenti hija marbuta mill-qrib ħafna mal-kisba ta' innovazzjoni fuq livell dinji. Il-bidliet paradigmi xjentifiċi u teknoloġiċi ġew identifikati bħala xprunaturi ewlenin għall-produttività, it-tkabbir sostenibbli u inklużiv u l-iżvilupp, il-kompetittività, il-ġid u l-progress soċjali. Tali bidliet paradigmi storikament kellhom it-tendenza li joriġinaw mill-bażi tax-xjenza tas-settur pubbliku qabel ma pproċedew biex jibnu l-pedamenti għal industriji u setturi kompletament ġodda.
L-investiment pubbliku fir-riċerka, speċjalment permezz tal-universitajiet u istituzzjonijiet tar-riċerka pubblika (PRIs) u faċilitajiet tar-riċerka, ħafna drabi jiffoka fuq riċerka għal perjodu ta' żmien itwal u b'riskju ogħla u jikkumplimenta l-attivitajiet tas-settur privat. Minbarra dan, l-investiment joħloq ħiliet, għarfien u esperjenza, strumenti u metodoloġiji xjentifiċi ġodda, kif ukoll joħloq in-networks li jittrażmettu l-aktar għarfien reċenti.
L-investiment pubbliku fir-riċerka, speċjalment permezz tal-universitajiet u istituzzjonijiet tar-riċerka pubblika (PRIs) u faċilitajiet tar-riċerka, ħafna drabi jiffoka fuq riċerka għal perjodu ta' żmien itwal u b'riskju ogħla u jikkumplimenta l-attivitajiet tas-settur privat. Minbarra dan, l-investiment joħloq riżorsi umani b'livell għoli ta' ħiliet, għarfien u esperjenza, strumenti u metodoloġiji xjentifiċi ġodda, kif ukoll joħloq in-networks li jittrażmettu l-aktar għarfien reċenti.
Ix-xjenza u r-riċerkaturi Ewropej huma, u jkomplu jkunu, fuq quddiem nett f'ħafna oqsma. Iżda din mhijiex pożizzjoni li nistgħu nassumu li dejjem se tibqa' l-istess. Hemm biżżejjed evidenza li turi li hekk kif ir-riċerka tkompli tikber, qed ikompli jikber ukoll l-għadd ta' pajjiżi li jikkompetu sabiex ikunu l-aqwa. L-isfida tradizzjonali minn pajjiżi bħall-Istati Uniti issa qed tingħaqad ma' ġganti ekonomiċi bħaċ-Ċina u l-Indja, b'mod partikolari minn partijiet tad-dinja li reċentement qed jiġu industrijalizzati, u mill-pajjiżi kollha fejn il-gvernijiet jirrikonoxxu l-benefiċċji multipli u abbundanti li jirriżultaw mill-investiment fir-riċerka.
Ix-xjenza u r-riċerkaturi Ewropej huma, u jkomplu jkunu, fuq quddiem nett f'ħafna oqsma. Iżda din mhijiex pożizzjoni li nistgħu nassumu li dejjem se tibqa' l-istess. Hemm biżżejjed evidenza li turi li hekk kif ir-riċerka tkompli tikber, qed ikompli jikber ukoll l-għadd ta' pajjiżi li jikkompetu sabiex ikunu l-aqwa. L-isfida tradizzjonali minn pajjiżi bħall-Istati Uniti issa qed tingħaqad ma' ġganti ekonomiċi bħaċ-Ċina u l-Indja, b'mod partikolari minn partijiet tad-dinja li reċentement qed jiġu industrijalizzati, u mill-pajjiżi kollha fejn il-gvernijiet jirrikonoxxu l-benefiċċji multipli u abbundanti li jirriżultaw mill-investiment fir-riċerka.
Emenda 24
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1
1.1.  Raġunament
1.1.  Raġunament
Għalkemm l-UE tibqa' tipproduċi l-akbar ammont ta' pubblikazzjonijiet xjentifiċi fid-dinja, hija essenzjalment "produttur tal-massa" ta' għarfien li, relattiv għad-daqs tiegħu, ftit hemm ċentri ta' eċċellenza li jispikkaw fuq livell dinji u b'oqsma kbar fejn il-prestazzjoni hija medja u dgħajfa. Meta mqabbla mal-Istati Uniti u issa anki maċ-Ċina, sa ċertu punt, l-UE għandha t-tendenza li ssegwi "mudell ta' eċċellenza distribwita" li fih ir-riżorsi huma mifruxin fost għadd akbar ta' riċerkaturi u istituzzjonijiet tar-riċerka. Sfida oħra hija li f'ħafna mill-pajjiżi tal-UE, is-settur pubbliku għadu mhux qed joffri kundizzjonijiet attraenti biżżejjed għall-aqwa riċerkaturi. Dawn il-fatturi jaggravaw in-nuqqas ta' attraenza relattiva tal-Ewropa fil-kompetizzjoni globali għat-talent xjentifiku.
L-UE għadha tipproduċi l-akbar ammont ta' pubblikazzjonijiet xjentifiċi fid-dinja. Meta mqabbla mal-Istati Uniti u issa anki maċ-Ċina, sa ċertu punt, l-UE ssegwi "mudell ta' eċċellenza distribwita" li fih ir-riżorsi huma mifruxin fost għadd akbar ta' riċerkaturi u istituzzjonijiet tar-riċerka. Sfida oħra hija li f'ħafna mill-pajjiżi tal-UE, l-investiment tas-settur pubbliku fir-riċerka hija taħt kwalunkwe valur limitu aċċettabbli u għalhekk mhux qed joffri kundizzjonijiet attraenti biżżejjed għall-aqwa riċerkaturi. Dawn il-fatturi jaggravaw in-nuqqas ta' attraenza relattiva tal-Ewropa fil-kompetizzjoni globali għat-talent xjentifiku.
Ix-xenarju tar-riċerka globali qed jevolvi b'mod drammatiku u qed isir dejjem aktar multipolari b'riżultat ta' għadd ta' pajjiżi emerġenti li qed jiżdied, b'mod partikolari ċ-Ċina, li qed jespandu l-produzzjoni xjentifika tagħhom. Għalhekk, filwaqt li kważi żewġ terzi tan-nefqa dinjija fuq ir-riċerka u l-iżvilupp fis-sena 2000 tista' tiġi attribwita lill-UE u l-Istati Uniti, dan is-sehem niżel għal anqas min-nofs sal-2013.
Ix-xenarju tar-riċerka globali qed jevolvi b'mod drammatiku u qed isir dejjem aktar multipolari b'riżultat ta' għadd ta' pajjiżi emerġenti li qed jiżdied, b'mod partikolari ċ-Ċina, li qed jespandu l-produzzjoni xjentifika tagħhom. Għalhekk, filwaqt li kważi żewġ terzi tan-nefqa dinjija fuq ir-riċerka u l-iżvilupp fis-sena 2000 tista' tiġi attribwita lill-UE u l-Istati Uniti, dan is-sehem niżel għal anqas min-nofs sal-2013. Barra minn hekk, it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea tal-2018 ikkonfermat li n-nefqa pubblika u privata fir-riċerka u l-iżvilupp madwar l-UE għadha taħt il-livelli tal-2010 u tonqos milli tilħaq l-għan għal żmien twil li 3 % tal-PDG jkun allokat għall-attivitajiet tar-riċerka u l-iżvilupp.
L-ERC jappoġġa lill-aqwa riċerkaturi b'finanzjament flessibbli mogħti fuq perjodu twil ta' żmien sabiex iwettqu riċerka rivoluzzjonarja b'kisbiet kbar/riskju għoli. Huwa mmexxi b'mod awtonomu minn Kunsill Xjentifiku indipendenti magħmul minn xjenzati, inġiniera u akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u l-għarfien espert u d-diversità xierqa. L-ERC jista' jagħmel użu minn ġabra usa' ta' talenti u ideat disponibbli milli huwa possibbli għal kwalunkwe skema nazzjonali, filwaqt li jirrinforza l-eċċellenza bil-mod ta' kif l-aqwa riċerkaturi u l-aqwa ideat jikkompetu ma' xulxin.
L-ERC jappoġġa lill-aqwa riċerkaturi, inklużi r-riċerkaturi żgħażagħ, b'finanzjament flessibbli mogħti fuq perjodu twil ta' żmien sabiex iwettqu riċerka rivoluzzjonarja b'kisbiet kbar/riskju għoli. Huwa mmexxi b'mod awtonomu minn Kunsill Xjentifiku indipendenti, li jirrispetta l-bilanċ bejn is-sessi u li jirrappreżenta bilanċ bejn id-dixxiplini differenti, magħmul minn xjenzati, inġiniera u akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u l-għarfien espert u d-diversità xierqa. L-ERC jista' jagħmel użu minn ġabra usa' ta' talenti u ideat disponibbli milli huwa possibbli għal kwalunkwe skema nazzjonali, filwaqt li jirrinforza r-riċerka eċċellenti fl-oqsma kollha tax-xjenza bil-mod ta' kif l-aqwa riċerkaturi u l-aqwa ideat jikkompetu ma' xulxin.
Ir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien iffinanzjata mill-ERC għandha impatt dirett sostanzjali fl-għamla ta' avvanzi fil-fruntieri tal-għarfien, billi tiftaħ it-triq għal riżultati xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda u ħafna drabi mhux mistennija u oqsma ġodda tar-riċerka. Min-naħa tiegħu, dan jiġġenera ideat radikalment ġodda li jixprunaw l-innovazzjoni u l-ħila ta' invenzjonijiet fin-negozju u jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. L-ERC għandu wkoll impatt strutturali sinifikanti, li jtejjeb il-kwalità tas-sistema tar-riċerka Ewropea lil hinn mir-riċerkaturi u l-azzjonijiet li huwa jiffinanzja b'mod dirett. L-azzjonijiet u r-riċerkaturi ffinanzjati mill-ERC jistabbilixxu mira ta' ispirazzjoni għar-riċerka fil-fruntiera tal-għarfien fl-Ewropa, filwaqt li jtejbu l-profil tagħha u jagħmluha aktar attraenti għall-aqwa riċerkaturi madwar id-dinja bħala post fejn jistgħu jaħdmu, u li jistgħu jaħdmu magħha. Il-prestiġju tal-ospitar ta' detenturi ta' għotja mill-ERC joħloq kompetizzjoni bejn l-universitajiet u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka Ewropej sabiex joffru l-aktar kundizzjonijiet attraenti għall-aqwa riċerkaturi u, b'mod indirett, tista' tgħinhom jivvalutaw il-ħiliet u d-dgħufiji tagħhom u jagħmlu r-riformi meħtieġa.
Ir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien iffinanzjata mill-ERC għandha impatt dirett sostanzjali fl-għamla ta' avvanzi fil-fruntieri tal-għarfien, billi tiftaħ it-triq għal riżultati xjentifiċi, teknoloġiċi u soċjetali ġodda u ħafna drabi mhux mistennija u oqsma ġodda tar-riċerka. Min-naħa tiegħu, dan jiġġenera ideat radikalment ġodda li jixprunaw l-innovazzjoni u l-ħila ta' invenzjonijiet fin-negozju u jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. L-ERC għandu wkoll impatt strutturali sinifikanti, li jtejjeb il-kwalità tas-sistema tar-riċerka Ewropea lil hinn mir-riċerkaturi u l-azzjonijiet li huwa jiffinanzja b'mod dirett. L-azzjonijiet u r-riċerkaturi ffinanzjati mill-ERC jistabbilixxu mira ta' ispirazzjoni għar-riċerka fil-fruntiera tal-għarfien fl-Ewropa, filwaqt li jtejbu l-profil tagħha u jagħmluha aktar attraenti għall-aqwa riċerkaturi madwar id-dinja bħala post fejn jistgħu jaħdmu, u li jistgħu jaħdmu magħha. Il-prestiġju tal-ospitar ta' detenturi ta' għotja mill-ERC joħloq kompetizzjoni bejn l-universitajiet u l-organizzazzjonijiet tar-riċerka Ewropej sabiex joffru l-aktar kundizzjonijiet attraenti għall-aqwa riċerkaturi u, b'mod indirett, tista' tgħinhom jivvalutaw il-ħiliet u d-dgħufijiet tagħhom u jagħmlu r-riformi meħtieġa.
Id-differenza bejn il-prestazzjoni tar-riċerka tal-Istati Uniti u tal-pajjiżi tal-UE naqset tul dawn l-aħħar 10 snin minn meta ġie stabbilit l-ERC. L-ERC jiffinanzja perċentwal relattivament żgħir mir-riċerka Ewropea kollha, iżda minn dan jikseb impatt xjentifiku li huwa sproporzjonatament għoli. L-impatt ta' ċitar medju tar-riċerka appoġġata mill-ERC jista' jitqabbel ma' dak tal-aqwa universitajiet tar-riċerka tal-ogħla reputazzjoni fid-dinja. Il-prestazzjoni fir-riċerka tal-ERC hija estremament għolja meta mqabbla mal-akbar finanzjaturi tar-riċerka tad-dinja. L-ERC jiffinanzja ħafna riċerka fil-fruntieri tal-għarfien f'ħafna oqsma tar-riċerka li rċevew l-ogħla għadd ta' ċitazzjonijiet, inkluż dawk l-oqsma emerġenti b'mod rapidu. Għalkemm il-finanzjament tal-ERC huwa mmirat lejn ir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, hija rriżultat f'għadd sostanzjali ta' privattivi.
Id-differenza bejn il-prestazzjoni tar-riċerka tal-Istati Uniti u tal-pajjiżi tal-UE naqset tul dawn l-aħħar 10 snin minn meta ġie stabbilit l-ERC. L-ERC jiffinanzja perċentwal relattivament żgħir mir-riċerka Ewropea kollha, iżda minn dan jikseb impatt xjentifiku li huwa sproporzjonatament għoli. L-impatt medju taċ-ċitazzjonijiet tar-riċerka appoġġata mill-ERC jista' jitqabbel ma' dak tal-aqwa universitajiet tar-riċerka tal-ogħla reputazzjoni fid-dinja. Il-prestazzjoni fir-riċerka tal-ERC hija estremament għolja meta mqabbla mal-akbar finanzjaturi tar-riċerka tad-dinja. L-ERC jiffinanzja ħafna riċerka fil-fruntieri tal-għarfien f'ħafna oqsma tar-riċerka li rċevew l-ogħla għadd ta' ċitazzjonijiet, inkluż dawk l-oqsma emerġenti b'mod rapidu. Għalkemm il-finanzjament tal-ERC huwa mmirat lejn ir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, hija rriżultat f'għadd sostanzjali ta' privattivi.
Għalhekk teżisti evidenza ċara li l-ERC jattira u jiffinanzja riċerkaturi eċċellenti permezz tas-sejħiet tiegħu u li l-azzjonijiet tal-ERC qed jipproduċu għadd sostanzjali mis-sejbiet tar-riċerka l-aktar sinifikanti u b'impatt qawwi madwar id-dinja f'oqsma emerġenti li jwasslu għal innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u avvanzi kbar. Il-ħidma tal-benefiċjarji tal-għotjiet tal-ERC huwa wkoll interdixxiplinari u l-benefiċċjarji tal-għotjiet tal-ERC jikkollaboraw fuq livell internazzjonali u jippubblikaw ir-riżultati tagħhom b'mod miftuħ fl-oqsma kollha tar-riċerka, inkluż fix-xjenzi soċjali u l-umanistiċi.
Għalhekk teżisti evidenza ċara li l-ERC jattira u jiffinanzja riċerkaturi eċċellenti permezz tas-sejħiet tiegħu u li l-azzjonijiet tal-ERC qed jipproduċu għadd sostanzjali mis-sejbiet tar-riċerka l-aktar sinifikanti u b'impatt qawwi madwar id-dinja f'oqsma emerġenti li jwasslu għal innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u avvanzi kbar. Il-ħidma tal-benefiċjarji tal-għotjiet tal-ERC huwa mistenni wkoll li jsir dejjem aktar interdixxiplinari u l-benefiċċjarji tal-għotjiet tal-ERC jikkollaboraw fuq livell internazzjonali u jippubblikaw ir-riżultati tagħhom b'mod miftuħ fl-oqsma kollha tar-riċerka, inkluż fix-xjenzi soċjali u l-umanistiċi.
Diġà teżisti evidenza tal-impatti fuq perjodu ta' żmien itwal tal-għotjiet tal-ERC fuq il-karrieri, fuq it-taħriġ ta' persuni b'ħiliet għolja li jkunu qed jagħmlu PhD jew riċerka ta' wara d-dottorat, fuq viżibbiltà u prestiġju globali ogħla tar-riċerka Ewropea u fuq sistemi tar-riċerka nazzjonali permezz tal-effett ta' parametraġġ referenzjarju b'saħħtu tiegħu. Dan l-effett huwa ta' valur partikolari fil-mudell ta' eċċellenza distribwita tal-UE minħabba li l-istatus ta' finanzjament mill-ERC jista' jissostitwixxi u jservi bħala indikatur aktar preċiż tal-kwalità tar-riċerka mir-rikonoxximent ibbażat fuq l-istatus tal-istituzzjonijiet. Dan jippermetti lil individwi, istituzzjonijiet, reġjuni u pajjiżi ambizzjużi li jieħdu l-opportunità u jespandu l-profili tar-riċerka li fihom huma partikolarment b'saħħithom.
Diġà teżisti evidenza tal-impatti fuq perjodu ta' żmien itwal tal-għotjiet tal-ERC fuq il-karrieri, fuq it-taħriġ ta' riċerkaturi u persuni li jkollhom dottorati u postdottorati b'livell għoli ta' ħiliet, fuq viżibbiltà u prestiġju globali ogħla tar-riċerka Ewropea u fuq sistemi tar-riċerka nazzjonali permezz tal-effett ta' parametraġġ referenzjarju b'saħħtu tiegħu. Dan l-effett huwa ta' valur partikolari fil-mudell ta' eċċellenza distribwita tal-UE minħabba li l-istatus ta' finanzjament mill-ERC jista' jissostitwixxi u jservi bħala indikatur affidabbli tal-kwalità tar-riċerka mir-rikonoxximent ibbażat fuq l-istatus tal-istituzzjonijiet. Dan jippermetti lil individwi, istituzzjonijiet, reġjuni u pajjiżi ambizzjużi li jieħdu l-opportunità u jespandu l-profili tar-riċerka li fihom huma partikolarment b'saħħithom.
Emenda 25
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1
1.2.  Oqsma ta' intervent
1.2.  Oqsma ta' intervent
1.2.1.  Xjenza fil-Fruntieri tal-Għarfien
1.2.1.  Xjenza fil-Fruntieri tal-Għarfien
Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija mistennija li twassal għal avvanzi fil-fruntieri tal-għarfien, b'pubblikazzjonijiet xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati tar-riċerka b'impatt potenzjali soċjetali u ekonomiku għoli u bl-ERC jistabbilixxi mira ċara u ta' ispirazzjoni għar-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien madwar l-UE, l-Ewropa u f'livell internazzjonali. Bil-għan li jagħmel l-UE ambjent aktar attraenti għall-aqwa xjenzati tad-dinja, l-ERC se jimmira li jilħaq titjib li jista' jitkejjel fis-sehem tal-UE tal-1 % tal-aktar pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u se jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd ta' riċerkaturi eċċellenti li jiffinanzja minn barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-ERC għandu jingħata skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-għotjiet tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq bażi minn isfel għal fuq mingħajr prijoritajiet determinati minn qabel.
Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija mistennija li twassal għal avvanzi fil-fruntieri tal-għarfien, b'pubblikazzjonijiet xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati tar-riċerka b'impatt potenzjali soċjetali, ekonomiku u ambjentali għoli u bl-ERC jistabbilixxi mira ċara u ta' ispirazzjoni għar-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien madwar l-UE, l-Ewropa u f'livell internazzjonali. Bil-għan li jagħmel l-UE ambjent aktar attraenti għall-aqwa xjenzati tad-dinja, l-ERC se jimmira li jilħaq titjib li jista' jitkejjel fis-sehem tal-UE tal-1 % tal-aktar pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u se jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd ta' riċerkaturi eċċellenti li jiffinanzja minn barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-ERC għandu jingħata skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-għotjiet tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq bażi minn isfel għal fuq mingħajr prijoritajiet determinati minn qabel.
Linji Mifruxa
Linji Mifruxa
–  Il-finanzjament fuq perjodu twil ta' żmien sabiex jiġu appoġġati investigaturi eċċellenti u t-timijiet tar-riċerka tagħhom sabiex iwettqu riċerka rivoluzzjonarja b'kisbiet kbar/riskju għoli;
–  Il-finanzjament fuq perjodu twil ta' żmien sabiex jiġu appoġġati investigaturi eċċellenti u t-timijiet tar-riċerka tagħhom sabiex iwettqu riċerka rivoluzzjonarja b'kisbiet kbar/riskju għoli;
–  Riċerkaturi ġodda b'ideat eċċellenti sabiex jagħmlu t-tranżizzjoni tagħhom lejn l-indipendenza, filwaqt li jikkonsolidaw it-tim jew il-programm ta' riċerka tagħhom stess;
–  Riċerkaturi ġodda b'ideat eċċellenti sabiex jagħmlu t-tranżizzjoni tagħhom lejn l-indipendenza, filwaqt li jikkonsolidaw it-tim jew il-programm ta' riċerka tagħhom stess;
–  Modi ġodda ta' ħidma fid-dinja xjentifika bil-potenzjal li jagħtu riżultati rivoluzzjonarji u jiffaċilitaw il-potenzjal tal-innovazzjoni kummerċjali u soċjali tar-riċerka ffinanzjata;
–  Modi ġodda ta' ħidma fid-dinja xjentifika bil-potenzjal li jagħtu riżultati rivoluzzjonarji u jiffaċilitaw il-potenzjal tal-innovazzjoni kummerċjali u soċjali tar-riċerka ffinanzjata;
–  Il-kondiviżjoni tal-esperjenza u l-aqwa prattiki ma' aġenziji ta' finanzjament tar-riċerka reġjonali u nazzjonali sabiex jiġi promoss l-appoġġ ta' riċerkaturi eċċellenti;
–  Il-kondiviżjoni tal-esperjenza u l-aqwa prattiki ma' aġenziji ta' finanzjament tar-riċerka reġjonali u nazzjonali kif ukoll ma' korpi oħrajn tal-Unjoni sabiex jiġi promoss l-appoġġ ta' riċerkaturi eċċellenti;
–  Żieda fil-viżibbiltà tal-programmi ERC.
–  Żieda fil-viżibbiltà tal-programmi ERC.
Emenda 26
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 2 – punt 2 – inċiż 4
–  jirrevedi u jivvaluta l-kisbiet tal-ERC u l-kwalità u l-impatt tar-riċerka ffinanzjata mill-ERC u jagħmel rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet korrettivi jew futuri;
–  jissottometti perjodikament għal rieżami u valutazzjoni esterni l-kisbiet tal-ERC u l-kwalità u l-impatt tar-riċerka ffinanzjata mill-ERC u, abbażi tagħhom, jadotta rakkomandazzjonijiet u jfassal linji gwida għal azzjonijiet korrettivi jew futuri;
Emenda 27
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1
2.1.  Raġunament
2.1.  Raġunament
L-Ewropa għandha bżonn bażi ta' kapital uman b'ħiliet għoljin u reżiljenti fir-riċerka u l-innovazzjoni li tista' tadatta faċilment għal u ssib soluzzjonijiet sostenibbli għall-isfidi futuri, bħall-bidliet demografiċi maġġuri fl-Ewropa. Sabiex tiġi żgurata l-eċċellenza, ir-riċerkaturi jeħtieġ li jkunu mobbli, jikkollaboraw u jiddisseminaw l-għarfien fil-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini kollha, bil-kumbinazzjoni t-tajba ta' għarfien u ħiliet sabiex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà u tiġi appoġġata l-innovazzjoni.
L-Ewropa għandha bżonn riżorsi umani b'livell għoli ta' ħiliet għoljin u reżiljenti fir-riċerka u l-innovazzjoni li tista' tadatta faċilment għal u ssib soluzzjonijiet sostenibbli għall-isfidi attwali u futuri, bħall-bidliet demografiċi maġġuri fl-Ewropa. Sabiex tiġi żgurata l-eċċellenza, ir-riċerkaturi jeħtieġ li jkunu mobbli, ikollhom aċċess għal infrastruttura tal-aqwa kwalità f'ħafna oqsma, jikkollaboraw u jiddisseminaw l-għarfien fil-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini kollha, bil-kombinazzjoni t-tajba ta' għarfien u ħiliet sabiex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà u tiġi appoġġata l-innovazzjoni.
L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira b'madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu f'eluf ta' universitajiet, ċentri tar-riċerka u kumpaniji ta' klassi dinjija. Madankollu, huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu stabbiliti għall-investiment miżjud fir-riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa tinħass b'mod partikolari fis-settur mhux akkademiku. L-UE trid tirrinforza l-isforzi tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu barra. Addizzjonalment, sabiex tintlaħaq eċċellenza mifruxa b'mod usa', il-kundizzjonijiet skont liema jaħdmu r-riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). F'dan ir-rigward, hemm bżonn ta' rabtiet aktar b'saħħithom b'mod partikolari fi ħdan iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+).
L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira b'madwar 1,8 miljun riċerkatur jaħdmu f'eluf ta' universitajiet, ċentri tar-riċerka u kumpaniji ta' klassi dinjija. Madankollu, huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu stabbiliti għall-investiment miżjud fir-riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa tinħass b'mod partikolari fis-settur mhux akkademiku.
L-UE trid tirrinforza l-isforzi tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu barra.
Sabiex dawn l-għanijiet jintlaħqu, għandha tingħata attenzjoni wkoll lil skemi li jżidu aktar flessibbiltà għal riċerkaturi taż-żewġ sessi biex jiġi żgurat bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata.
Il-programmi ta' mobbiltà għandhom jiżguraw opportunitajiet indaqs effettivi u jinkludu miżuri speċifiċi biex jitneħħew l-ostakli għall-mobbiltà tar-riċerkaturi, b'mod partikolari r-riċerkaturi nisa.
Addizzjonalment, sabiex jiġu żgurati s-sinerġiji u tintlaħaq eċċellenza mifruxa b'mod usa', it-tikketta Siġill ta' Eċċellenza se tibqa' tiġi applikata għas-sejħiet fil-qafas tal-MSCA u l-kundizzjonijiet skont liema jaħdmu r-riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). F'dan ir-rigward, hemm bżonn ta' rabtiet aktar b'saħħithom b'mod partikolari fi ħdan iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+).
Dawn l-isfidi jistgħu jiġu indirizzati bl-aħjar mod fil-livell tal-UE minħabba n-natura sistemika tagħhom u l-isforz meħtieġ bejn il-pajjiżi sabiex jiġu solvuti.
Dawn l-isfidi jistgħu jiġu indirizzati bl-aħjar mod fil-livell tal-UE minħabba n-natura sistemika tagħhom u l-isforz meħtieġ bejn il-pajjiżi sabiex jiġu solvuti.
L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA) jiffukaw fuq ir-riċerka eċċellenti li hija kompletament minn isfel għal fuq, miftuħa għal kwalunkwe qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni mir-riċerka bażika sal-użu fis-suq u s-servizzi ta' innovazzjoni. Dan jinkludi oqsma tar-riċerka koperti mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom). Jekk jirriżultaw ħtiġijiet speċifiċi u jsiru disponibbli sorsi ta' finanzjament addizzjonali, l-MSCA jistgħu jiġu mmirati lejn ċerti attivitajiet fi sfidi speċifiċi (inkluż missjonijiet identifikati), tipi ta' istituzzjonijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, jew postijiet ġeografiċi sabiex jirreaġixxu għall-evoluzzjoni tar-rekwiżiti tal-Ewropa f'termini ta' ħiliet, taħriġ fir-riċerka, żvilupp tal-karriera u kondiviżjoni tal-għarfien.
L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA) jiffukaw fuq ir-riċerka eċċellenti li hija kompletament minn isfel għal fuq, miftuħa għal kwalunkwe qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni mir-riċerka bażika sal-użu fis-suq u s-servizzi ta' innovazzjoni. Dan jinkludi oqsma tar-riċerka koperti mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom). Jekk jirriżultaw ħtiġijiet speċifiċi u jsiru disponibbli sorsi ta' finanzjament addizzjonali, l-MSCA jistgħu jiġu mmirati lejn ċerti tipi ta' attivitajiet fi sfidi speċifiċi (inkluż missjonijiet identifikati), u ċerti tipi ta' istituzzjonijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, jew postijiet ġeografiċi sabiex jirreaġixxu għall-evoluzzjoni tar-rekwiżiti tal-Ewropa f'termini ta' ħiliet, taħriġ fir-riċerka, żvilupp tal-karriera u kondiviżjoni tal-għarfien.
L-MSCA huma l-istrument ewlieni fil-livell tal-UE sabiex jiġu attirati r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi lejn l-Ewropa, u għalhekk huma ta' kontribut kbir għall-kooperazzjoni globali fir-riċerka u l-innovazzjoni. L-evidenza turi li l-MSCA mhux biss għandhom impatt pożittiv fuq l-individwi, l-organizzazzjonijiet u fil-livell ta' sistema, iżda jrendu riżultati tar-riċerka b'impatt għoli u rivoluzzjonarji filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-isfidi tas-soċjetà kif ukoll dawk strateġiċi. L-investiment ta' terminu twil fil-persuni jrendi r-riżultati, kif jindika l-għadd ta' rebbieħa tal-Premju Nobel li kienu fellows jew superviżuri preċedenti tal-MSCA.
L-MSCA, flimkien mal-ERC, huma l-istrumenti ewlenin fil-livell tal-UE sabiex jiġu attirati r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi lejn l-Ewropa, u għalhekk huma ta' kontribut kbir għall-kooperazzjoni globali fir-riċerka u l-innovazzjoni. L-evidenza turi li l-MSCA mhux biss għandhom impatt pożittiv fuq l-individwi, l-organizzazzjonijiet u fil-livell ta' sistema, iżda jrendu riżultati tar-riċerka b'impatt għoli u rivoluzzjonarji filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-isfidi tas-soċjetà kif ukoll dawk strateġiċi. L-investiment ta' terminu twil fil-persuni jrendi r-riżultati, kif jindika l-għadd ta' rebbieħa tal-Premju Nobel li kienu fellows jew superviżuri preċedenti tal-MSCA.
Permezz tal-kompetizzjoni fir-riċerka globali bejn ix-xjenzati u l-organizzazzjonijiet ospitanti kemm mis-settur akkademiku kif ukoll minn dak mhux akkademiku, u permezz tal-ħolqien u l-kondiviżjoni ta' għarfien ta' kwalità għolja bejn il-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini, l-MSCA jikkontribwixxu b'mod partikolari għall-għanijiet tal-aġenda għall-"Impjiegi, it-tkabbir u l-investiment", l-Istrateġija Globali tal-UE u għall-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti.
Permezz tal-kompetizzjoni fir-riċerka globali bejn ix-xjenzati u l-organizzazzjonijiet ospitanti kemm mis-settur akkademiku kif ukoll minn dak mhux akkademiku, u permezz tal-ħolqien u l-kondiviżjoni ta' għarfien ta' kwalità għolja bejn il-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini, l-MSCA jikkontribwixxu b'mod partikolari għall-għanijiet tal-aġenda għall-"Impjiegi, it-tkabbir u l-investiment", l-Istrateġija Globali tal-UE u għall-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti.
L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u attraenti fuq livell globali. Dan jista' jinkiseb b'fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta' riċerkaturi b'ħiliet għoljin u l-forniment ta' appoġġ għal talent emerġenti minn madwar l-UE u lil hinn minnha; permezz tat-trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni ta' għarfien u ideat ġodda għall-politiki Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia permezz ta' komunikazzjoni xjentifika mtejba u miżuri ta' sensibilizzazzjoni tal-pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt ta' ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li jisħaq suq tax-xogħol miftuħ u li jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ ta' kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u reklutaġġ miftuħ għar-riċerkaturi kollha.
L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u attraenti fuq livell globali. Dan jista' jinkiseb b'fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta' riċerkaturi b'ħiliet għoljin u l-forniment ta' appoġġ għal talent emerġenti minn madwar l-UE u lil hinn minnha; permezz tat-trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni ta' għarfien u ideat ġodda għall-politiki Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia permezz ta' komunikazzjoni xjentifika mtejba u miżuri ta' sensibilizzazzjoni tal-pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt ta' ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li jisħaq suq tax-xogħol miftuħ u li jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ ta' kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u reklutaġġ miftuħ u trasparenti għar-riċerkaturi kollha.
Emenda 28
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 1
L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b'saħħitha, reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta' ħiliet adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u servizzi għal benefiċċju ekonomiku u soċjali. Dan jista' jinkiseb permezz ta' taħriġ tar-riċerkaturi sabiex ikomplu jiżviluppaw il-kompetenzi tar-riċerka prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex itejbu l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-mod ta' ħsieb kreattiv u imprenditorjali. Dan se jippermettilhom jaffaċċaw sfidi globali attwali u futuri u jtejbu l-prospetti ta' karriera tagħhom u l-potenzjal għall-innovazzjoni.
L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b'saħħitha, reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta' ħiliet adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u servizzi għal benefiċċju xjentifiku, ekonomiku u soċjali. Dan jista' jinkiseb permezz ta' taħriġ tar-riċerkaturi sabiex ikomplu jiżviluppaw il-kompetenzi tar-riċerka prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex itejbu l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-mod ta' ħsieb kreattiv u imprenditorjali, inkluż il-fehim tal-benefiċċji tal-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u servizzi ġodda. Dan se jippermettilhom jaffaċċaw sfidi globali attwali u futuri u jtejbu l-prospetti ta' karriera tagħhom u l-potenzjal għall-innovazzjoni. Dan jista' jinkiseb, meta jkun xieraq, b'komplementarjetà mal-attivitajiet edukattivi tal-EIT.
Emenda 29
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 2.2.3
2.2.3.  Tisħiħ tal-Kapital Uman u l-Iżvilupp tal-Ħiliet fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka
2.2.3.  Tisħiħ tar-Riżorsi Umani u l-Iżvilupp tal-Ħiliet fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka
Sabiex titrawwem l-eċċellenza, tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u jinkiseb effett ta' strutturar pożittiv, standards ta' taħriġ ta' kwalità għolja, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin u l-iżvilupp effettiv fil-karriera tar-riċerkaturi jrid ikun aktar mifrux fiż-ŻER kollha. Dan se jgħin jimmodernizza u jtejjeb il-programmi u s-sistemi ta' taħriġ fir-riċerka, kif ukoll iżid l-attraenza tal-istituzzjonijiet fuq livell dinji.
Sabiex titrawwem l-eċċellenza, tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u jinkiseb effett ta' strutturar pożittiv, standards ta' taħriġ ta' kwalità għolja, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin u l-iżvilupp effettiv fil-karriera tar-riċerkaturi jrid ikun aktar mifrux fiż-ŻER kollha. Dan se jgħin jimmodernizza u jtejjeb il-programmi u s-sistemi ta' taħriġ fir-riċerka, kif ukoll iżid l-attraenza tal-istituzzjonijiet fuq livell dinji, żviluppati b'kooperazzjoni ma' partijiet oħrajn ta' Orizzont Ewropa.
Linji Mifruxa
Linji Mifruxa
–  Programmi ta' ħidma sabiex titrawwem l-eċċellenza u jinfirxu l-aqwa prattiki fl-istituzzjonijiet u fis-sistemi tar-riċerka u l-innovazzjoni;
–  Programmi ta' ħidma sabiex titrawwem l-eċċellenza u jinfirxu l-aqwa prattiki fl-istituzzjonijiet u fis-sistemi tar-riċerka u l-innovazzjoni;
–  Kooperazzjoni, produzzjoni u diffużjoni tal-għarfien fi ħdan l-UE u ma' pajjiżi terzi.
–  Kooperazzjoni, produzzjoni u diffużjoni tal-għarfien fi ħdan l-UE u ma' pajjiżi terzi.
Emenda 30
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5
2.2.5.  Promozzjoni tas-Sensibilizzazzjoni tal-Pubbliku
2.2.5.  Promozzjoni tas-Sensibilizzazzjoni tal-Pubbliku
Is-sensibilizzazzjoni tal-attivitajiet tal-programm u r-rikonoxximent pubbliku tar-riċerkaturi irid jittejjeb mal-UE kollha u lil hinn minnha, sabiex jitjieb il-profil globali tal-MSCA u jiġi żviluppat fehim aħjar tal-impatt tal-ħidma tar-riċerkaturi fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini, u sabiex iż-żgħażagħ jiġu inkoraġġuti jibdew karriera fir-riċerka. Dan jista' jintlaħaq permezz ta' disseminazzjoni, sfruttament u diffużjoni aħjar tal-għarfien u l-prattiki.
Is-sensibilizzazzjoni tal-attivitajiet tal-programm u r-rikonoxximent pubbliku tar-riċerkaturi jrid jittejjeb mal-UE kollha u lil hinn minnha, sabiex jitjieb il-profil globali tal-MSCA u jiġi żviluppat fehim aħjar tal-impatt tal-ħidma tar-riċerkaturi fuq il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini, u sabiex iż-żgħażagħ, b'mod partikolari n-nisa, jiġu inkoraġġuti jibdew karriera fir-riċerka. Dan jista' jintlaħaq permezz ta' disseminazzjoni, sfruttament u diffużjoni aħjar tal-għarfien u l-prattiki.
Linji Mifruxa
Linji Mifruxa
–  Inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni tal-pubbliku sabiex jistimolaw l-interess fil-karrieri tar-riċerka, speċjalment fost iż-żgħażagħ;
–  Inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni tal-pubbliku sabiex jistimolaw l-interess fil-karrieri tar-riċerka, speċjalment fost iż-żgħażagħ;
–  Attivitajiet ta' promozzjoni biex jitjieb il-profil globali, il-viżibbiltà u s-sensibilizzazzjoni dwar l-MSCA;
–  Attivitajiet ta' promozzjoni biex jitjiebu l-profil, il-viżibbiltà u s-sensibilizzazzjoni, f'livell globali, dwar l-MSCA;
–  Difużjoni u raggruppament tal-għarfien permezz ta' kollaborazzjoni trasversali bejn il-proġetti u attivitajiet ta' networking oħrajn bħal servizzi ta' alumni.
–  Diffużjoni u raggruppament tal-għarfien permezz ta' kollaborazzjoni trasversali bejn il-proġetti u attivitajiet ta' networking oħrajn bħal servizz ta' alumni u punti ta' kuntatt nazzjonali.
Emenda 31
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1
3.1.  Raġunament
3.1.  Raġunament
L-infrastrutturi tar-riċerka tal-ogħla livell tekniku jipprovdu servizzi prinċipali lill-komunitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li jaqdu rwol essenzjali sabiex jestendu l-fruntieri tal-għarfien. L-appoġġ għal infrastrutturi tar-riċerka fil-livell tal-UE jgħin biex tiġi mitigata dik li f'ħafna każijiet hija r-realtà ta' infrastrutturi nazzjonali tar-riċerka mifruxin u oqsma żgħar ta' eċċellenza xjentifika, kif ukoll l-indirizzar taċ-ċirkolazzjoni baxxa tal-għarfien fost is-silos.
L-infrastrutturi tar-riċerka tal-ogħla livell tekniku jipprovdu servizzi prinċipali lill-komunitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li jaqdu rwol essenzjali sabiex jestendu l-fruntieri tal-għarfien. L-appoġġ tat-tipi kollha ta' infrastrutturi tar-riċerka, inklużi dawk ta' daqs żgħir u medju u dawk iffinanzjati mill-FEŻR, fil-livell tal-UE jgħin biex tiġi mitigata dik li f'ħafna każijiet hija r-realtà ta' infrastrutturi nazzjonali u reġjonali tar-riċerka mifruxin, biex jiġu kkomplementati u aġġornati oqsma żgħar ta' eċċellenza xjentifika, kif ukoll biex tiżdied iċ-ċirkolazzjoni tal-għarfien fost is-silos.
Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi arrikkita b'infrastrutturi tar-riċerka sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet prinċipali huma li titnaqqas il-frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-riċerka. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat l-aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem "EOSC"), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-riċerka diġitali, li b'mod speċifiku jindirizzaw it-tħaddin attwalment subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki ta' data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid tindirizza ż-żieda rapida ta' kompetizzjoni globali għat-talent billi tattira riċerkaturi minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu b'infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta' livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-industrija Ewropa tikkostitwixxi għan maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti tagħhom, biex b'hekk jittejbu l-kundizzjonijiet għall-provvista ta' soluzzjonijiet innovattivi.
Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi arrikkita b'infrastrutturi tar-riċerka sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u aċċessibbli għar-riċerkaturi u l-innovaturi kollha fl-Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet prinċipali huma li titnaqqas il-frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni, tiġi żgurata modernizzazzjoni kontinwa, l-evitar tad-duplikazzjoni tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-iżvilupp, l-użu u l-aċċessibbiltà tal-infrastrutturi tar-riċerka.
Huwa kruċjali wkoll li jiġi appoġġat l-aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem "EOSC"), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-riċerka diġitali, li b'mod speċifiku jindirizzaw it-tħaddin attwalment subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki ta' data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid tindirizza ż-żieda rapida ta' kompetizzjoni globali għat-talent billi tattira riċerkaturi minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu b'infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta' livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-industrija Ewropa tikkostitwixxi għan maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti tagħhom, biex b'hekk jittejbu l-kundizzjonijiet għall-provvista u l-użu ta' soluzzjonijiet innovattivi.
Il-programmi qafas tal-passat għamlu kontribuzzjoni sinifikanti lejn l-użu aktar effiċjenti u effettiv tal-infrastrutturi nazzjonali, u żviluppaw ukoll, mal-Forum Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka (ESFRI), approċċ koerenti u mmexxi minn strateġija lejn it-tfassil ta' politika dwar infrastrutturi tar-riċerka pan-Ewropej. Dan l-approċċ strateġiku ġġenera vantaġġi ċari, inkluż tnaqqis fid-duplikazzjoni tal-isforz permezz ta' użu ġenerali aktar effiċjenti tar-riżorsi, kif ukoll permezz tal-istandardizzazzjoni tal-proċessi u l-proċeduri.
Il-programmi qafas tal-passat għamlu kontribuzzjoni sinifikanti lejn l-użu aktar effiċjenti u effettiv tal-infrastrutturi nazzjonali u lejn it-tneħħija tal-ostakli għal aċċess transnazzjonali, u żviluppaw ukoll, mal-Forum Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka (ESFRI), approċċ koerenti u mmexxi minn strateġija lejn it-tfassil ta' politika dwar infrastrutturi tar-riċerka pan-Ewropej. Dan l-approċċ strateġiku ġġenera vantaġġi ċari, inkluż tnaqqis fid-duplikazzjoni tal-isforz permezz ta' użu ġenerali aktar effiċjenti tar-riżorsi, kif ukoll permezz tal-istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-proċessi u l-proċeduri. It-tisħiħ u l-ftuħ tan-networks eżistenti eċċellenti tar-R&I kif ukoll il-ħolqien ta' oħrajn ġodda meta jkun xieraq, se jkunu wkoll prijorità taħt din l-intestatura.
L-attività appoġġata mill-UE se tipprovdi valur miżjud permezz ta': infrastrutturi tar-riċerka eżistenti konsolidati u ottimizzati flimkien mal-isforzi sabiex jiġu żviluppati infrastrutturi ġodda; l-istabbiliment tal-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (EOSC) bħala ambjent effettiv skalabbli u sostenibbli għar-riċerka xprunata mid-data; l-interkonnessjoni tan-networks tar-riċerka u l-edukazzjoni nazzjonali u reġjonali, li ttejjeb u tiżgura infrastruttura tan-network ta' kapaċità għolja għal ammonti kbar ħafna ta' data u aċċess għar-riżorsi diġitali lil hinn mill-fruntieri u l-konfini tad-dominji; l-għelib tal-ostakli li jipprevjenu lill-aqwa timijiet tar-riċerka milli jaċċessaw l-aqwa servizzi tal-infrastruttura tar-riċerka fl-UE; it-trawwim tal-potenzjal tal-innovazzjoni tal-infrastrutturi tar-riċerka, iffukati fuq l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-koinnovazzjoni, kif ukoll l-użu miżjud tal-infrastrutturi tar-riċerka mill-industrija.
L-attività appoġġata mill-UE se tipprovdi valur miżjud permezz ta': infrastrutturi tar-riċerka eżistenti konsolidati u ottimizzati, inklużi infrastrutturi elettroniċi, flimkien mal-isforzi sabiex jiġu żviluppati infrastrutturi ġodda; l-istabbiliment tal-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (EOSC) bħala ambjent effettiv skalabbli u sostenibbli għar-riċerka xprunata mid-data; l-interkonnessjoni tan-networks tar-riċerka u l-edukazzjoni nazzjonali u reġjonali, li ttejjeb u tiżgura infrastruttura tan-network ta' kapaċità għolja għal ammonti kbar ħafna ta' data u aċċess għar-riżorsi diġitali lil hinn mill-fruntieri u l-konfini tad-dominji; l-għelib tal-ostakli li jipprevjenu lill-aqwa timijiet tar-riċerka milli jaċċessaw l-aqwa servizzi tal-infrastruttura tar-riċerka fl-UE; it-trawwim tal-potenzjal tal-innovazzjoni tal-infrastrutturi tar-riċerka, iffukati fuq l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-koinnovazzjoni, kif ukoll l-użu miżjud tal-infrastrutturi tar-riċerka mill-industrija.
U d-dimensjoni internazzjonali tal-infrastrutturi tar-riċerka tal-UE trid tissaħħaħ, filwaqt li titrawwem kooperazzjoni aktar b'saħħitha mal-kontropartijiet internazzjonali u l-parteċipazzjoni internazzjonali fl-infrastrutturi tar-riċerka Ewropej għall-benefiċċju reċiproku.
U d-dimensjoni internazzjonali tal-infrastrutturi tar-riċerka tal-UE trid tissaħħaħ, filwaqt li jitrawmu kooperazzjoni, aċċess u konnettività aktar b'saħħithom mal-kontropartijiet internazzjonali u l-parteċipazzjoni internazzjonali fl-infrastrutturi tar-riċerka Ewropej għall-benefiċċju reċiproku.
L-attivitajiet se jikkontribwixxu għal Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG) differenti bħal: SDG 3 – Saħħa Tajba u Benesseri għall-Persuni; SDG 7 – Enerġija Affordabbli u Nadifa; SDG 9 – Industrija, Innovazzjoni u Infrastruttura; SDG 13 – Azzjoni Klimatika.
L-attivitajiet se jikkontribwixxu għal Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG) differenti bħal: SDG 3 – Saħħa Tajba u Benesseri għall-Persuni; SDG 7 – Enerġija Affordabbli u Nadifa; SDG 9 – Industrija, Innovazzjoni u Infrastruttura; SDG 13 – Azzjoni Klimatika.
Emenda 32
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1
3.2.1.  Konsolidazzjoni tax-Xenarju tal-Infrastrutturi tar-Riċerka Ewropej
3.2.1.  Konsolidazzjoni tax-Xenarju tal-Infrastrutturi tar-Riċerka Ewropej
L-istabbiliment, l-operat u s-sostenibbiltà fit-tul tal-infrastrutturi tar-riċerka identifikati minn ESFRI huma essenzjali għall-UE sabiex tiżgura li jkollha pożizzjoni fuq quddiem nett fir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ħolqien u l-użu tal-għarfien u l-kompetittività tal-industriji tagħha.
L-istabbiliment, l-operat u s-sostenibbiltà fit-tul tal-infrastrutturi tar-riċerka, inklużi dawk identifikati mill-ESFRI, kif ukoll il-massimizzazzjoni tal-involviment tagħhom fi proġetti eċċellenti ta' Orizzont Ewropa, huma essenzjali għall-UE sabiex tiżgura li jkollha pożizzjoni fuq quddiem nett fir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ħolqien u l-użu tal-għarfien u l-kompetittività tal-industriji tagħha.
Il-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (EOSC) jenħtieġ li jsir kanal ta' twassil effettiv u komprensiv għas-servizzi ta' infrastrutturi tar-riċerka u jenħtieġ li jipprovdi lill-komunitajiet tar-riċerka tal-Ewropa bis-servizzi ta' data tal-ġenerazzjoni li jmiss għall-ħsad, ħażna, ipproċessar (eż. analitika, simulazzjoni, servizzi ta' viżwalizzazzjoni) u l-kondiviżjoni ta' data tal-big science. L-EOSC jenħtieġ li jipprovdi wkoll lir-riċerkaturi fl-Ewropa b'aċċess għall-maġġoranza tad-data ġġenerata u miġbura mill-infrastrutturi tar-riċerka, kif ukoll għall-HPC u r-riżorsi fuq skala eksa varati skont l-Infrastruttura Ewropea tad-Data (EDI)13.
Il-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (EOSC) għandu jsir kanal ta' twassil effettiv u komprensiv għas-servizzi ta' infrastrutturi tar-riċerka u għandu jippermetti lill-komunitajiet tar-riċerka tal-Ewropa jiżviluppaw is-servizzi ta' data tal-ġenerazzjoni li jmiss għall-ħsad, ħażna, ipproċessar (eż. analitika, simulazzjoni, servizzi ta' viżwalizzazzjoni) u l-kondiviżjoni ta' data tal-big science. L-EOSC għandu jipprovdi wkoll lir-riċerkaturi fl-Ewropa b'servizzi li jinkoraġġixxu l-ħażna u l-ipproċessar tal-maġġoranza tad-data ġġenerata u miġbura mir-riċerkaturi fl-infrastrutturi tar-riċerka u barra minnhom, u għandu wkoll jagħti aċċess għall-HPC u r-riżorsi fuq skala eksa varati skont l-Infrastruttura Ewropea tad-Data (EDI)13.
In-network pan-Ewropew tar-riċerka u l-edukazzjoni se jgħaqqad flimkien u jippermetti aċċess remot għall-infrastrutturi tar-riċerka u r-riżorsi tar-riċerka, billi jipprovdi interkonnettività bejn l-universitajiet, l-istituti tar-riċerka u l-komunitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE kif ukoll konnessjonijiet internazzjonali ma' networks sħab oħrajn madwar id-dinja.
In-network pan-Ewropew tar-riċerka u l-edukazzjoni se jgħaqqad flimkien u jippermetti aċċess remot għall-infrastrutturi tar-riċerka u r-riżorsi tar-riċerka, billi jipprovdi interkonnettività bejn l-universitajiet, l-istituti tar-riċerka u l-komunitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE kif ukoll konnessjonijiet internazzjonali ma' networks sħab oħrajn madwar id-dinja.
Linji Mifruxa
Linji Mifruxa
–  Iċ-ċiklu tal-ħajja ta' infrastrutturi tar-riċerka pan-Ewropej permezz tat-tfassil ta' infrastrutturi tar-riċerka; Il-fażi ta' tħejjija u implimentazzjoni tagħhom, l-operat fil-fażi bikrija tagħhom b'kumplimentarjetà mal-fondi reġjonali, kif ukoll il-konsolidazzjoni u l-ottimizzazzjoni tal-ekosistema tal-infrastruttura tar-riċerka permezz tal-monitoraġġ ta' stadji kritiċi ta' ESFRI u l-iffaċilitar ta' ftehimiet ta' servizz, evoluzzjonijiet, amalgamazzjonijiet jew id-dekummissjonar ta' infrastrutturi tar-riċerka pan-Ewropej;
–  Iċ-ċiklu tal-ħajja ta' infrastrutturi tar-riċerka pan-Ewropej permezz tat-tfassil ta' infrastrutturi tar-riċerka; il-fażi ta' tħejjija u implimentazzjoni tagħhom, l-operat fil-fażi bikrija tagħhom b'komplementarjetà mal-fondi reġjonali, kif ukoll il-konsolidazzjoni u l-ottimizzazzjoni tal-ekosistema tal-infrastruttura tar-riċerka permezz tal-monitoraġġ ta' stadji kritiċi ta' ESFRI u l-iffaċilitar ta' ftehimiet ta' servizz, evoluzzjonijiet, amalgamazzjonijiet jew id-dekummissjonar ta' infrastrutturi tar-riċerka pan-Ewropej;
–  Il-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa, inkluż: l-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà tal-kanal ta' aċċess; il-federazzjoni effettiva tar-riżorsi Ewropej, nazzjonali, reġjonali u istituzzjonali; l-evoluzzjoni teknika u ta' politika tiegħu biex ikun jista' jindirizza ħtiġijiet u rekwiżiti tar-riċerka ġodda (eż. l-użu ta' settijiet tad-data sensittiva, privatezza mid-disinn); l-interoperabbiltà tad-data u l-konformità mal-prinċipji FAIR; u bażi tal-utenti wiesgħa;
–  Il-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa, inkluż: l-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà tal-kanal ta' aċċess; il-federazzjoni effettiva tar-riżorsi Ewropej, nazzjonali, reġjonali u istituzzjonali; l-evoluzzjoni teknika u ta' politika tiegħu biex ikun jista' jindirizza ħtiġijiet u rekwiżiti tar-riċerka ġodda (eż. l-użu ta' settijiet tad-data sensittiva, privatezza mid-disinn); l-interoperabbiltà tad-data u l-konformità mal-prinċipji FAIR; u bażi tal-utenti wiesgħa;
–  In-network pan-Ewropew tar-riċerka u l-edukazzjoni li jirfed l-EOSC u l-EDI, kif ukoll jippermetti t-twassil ta' servizzi ta' HPC/data f'ambjent ibbażat fuq il-cloud li kapaċi jlaħħaq ma' settijiet ta' data u proċessi komputazzjonali kbar ħafna.
–  In-network pan-Ewropew tar-riċerka u l-edukazzjoni li jirfed l-EOSC u l-EDI, kif ukoll jippermetti t-twassil ta' servizzi ta' HPC/data f'ambjent ibbażat fuq il-cloud li kapaċi jlaħħaq ma' settijiet ta' data u proċessi komputazzjonali kbar ħafna.
__________________
__________________
13 L-Infrastruttura Ewropea tad-Data se tipprovdi bażi għall-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa billi tipprovdi kapaċità ta' Computing ta' Prestazzjoni Għolja ta' livell dinji, konnettività b'veloċità għolja u servizzi ta' data u software fuq quddiem nett tal-kompetizzjoni.
13 L-Infrastruttura Ewropea tad-Data se tipprovdi bażi għall-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa billi tipprovdi kapaċità ta' Computing ta' Prestazzjoni Għolja ta' livell dinji, konnettività b'veloċità għolja u servizzi ta' data u software fuq quddiem nett tal-kompetizzjoni.
Emenda 33
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2
3.2.2.  Ftuħ, Integrazzjoni u Interkonnessjoni tal-Infrastrutturi tar-Riċerka
3.2.2.  Ftuħ, Integrazzjoni u Interkonnessjoni tal-Infrastrutturi tar-Riċerka
Ix-xenarju tar-riċerka se jittejjeb b'mod sinifikanti billi jiġi żgurat aċċess miftuħ għal infrastrutturi ta' riċerka internazzjonali, nazzjonali u reġjonali ewlenin għar-riċerkaturi kollha tal-UE u s-servizzi tagħhom jiġu integrati fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet ta' aċċess, jittejjeb u jitwessa' l-forniment tas-servizz u tiġi mħeġġa strateġija ta' żvilupp komuni ta' komponenti ta' livell teknoloġiku għoli u servizzi avvanzati permezz ta' azzjonijiet ta' innovazzjoni.
Ix-xenarju tar-riċerka se jittejjeb b'mod sinifikanti billi jiġi żgurat aċċess miftuħ għal infrastrutturi ta' riċerka internazzjonali, nazzjonali u reġjonali ewlenin għar-riċerkaturi u l-innovaturi kollha tal-UE u s-servizzi tagħhom jiġu integrati fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet ta' aċċess, jittejjeb u jitwessa' l-forniment tas-servizz u tiġi mħeġġa strateġija ta' żvilupp komuni ta' komponenti ta' livell teknoloġiku għoli u servizzi avvanzati permezz ta' azzjonijiet ta' innovazzjoni.
Linji Mifruxa
Linji Mifruxa
–  Networks li jlaqqgħu flimkien lil dawk li jiffinanzjaw l-infrastrutturi tar-riċerka nazzjonali u reġjonali għall-kofinanzjament tal-aċċess transnazzjonali tar-riċerkaturi;
–  Networks li jlaqqgħu flimkien lil dawk li jiffinanzjaw l-infrastrutturi tar-riċerka nazzjonali u reġjonali għall-kofinanzjament tal-aċċess transnazzjonali tar-riċerkaturi;
–  Networks ta' infrastrutturi tar-riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment ta' aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-infrastrutturi;
–  Networks ta' infrastrutturi tar-riċerka pan-Ewropej, nazzjonali u reġjonali, inklużi dawk ta' daqs żgħir u medju, għall-forniment ta' aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-infrastrutturi;
–  Networks integrati tal-infrastrutturi tar-riċerka għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' strateġija/pjan direzzjonali komuni għall-iżvilupp teknoloġiku meħtieġ sabiex jitjiebu s-servizzi tagħhom permezz ta' sħubija mal-industrija; kif ukoll komponenti ta' livell teknoloġiku għoli f'oqsma bħall-istrumentazzjoni xjentifika; u għat-trawwim tal-użu ta' infrastrutturi tar-riċerka mill-industrija, eż. faċilitajiet ta' testijiet ta' esperimentazzjoni.
–  Networks integrati tal-infrastrutturi tar-riċerka għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' strateġija/pjan direzzjonali komuni għall-iżvilupp teknoloġiku meħtieġ sabiex jitjiebu s-servizzi tagħhom permezz ta' sħubija mal-industrija; kif ukoll komponenti ta' livell teknoloġiku għoli f'oqsma bħall-istrumentazzjoni xjentifika; u għat-trawwim tal-użu ta' infrastrutturi tar-riċerka mill-industrija, eż. faċilitajiet ta' testijiet ta' esperimentazzjoni.
Emenda 34
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II
II SFIDI GLOBALI U KOMPETITTIVITÀ INDUSTRIJALI
II SFIDI GLOBALI U KOMPETITTIVITÀ INDUSTRIJALI EWROPEA
Ħafna mill-isfidi li taffaċċa l-UE huma wkoll sfidi globali. L-iskala u l-kumplessità tal-problemi huma vasti, u jeħtieġ li jiġu indirizzati bi flus, riżorsi u sforzi xierqa sabiex jinstabu s-soluzzjonijiet. Dawn huma preċiżament l-oqsma li fihom l-UE trid taħdem flimkien; b'mod intelliġenti, flessibbli u konġunt għall-benefiċċju u l-benesseri taċ-ċittadini tagħna.
F'dinja interkonnessa, ħafna mill-isfidi li taffaċċa l-UE huma wkoll globali. L-iskala u l-kumplessità tal-problemi huma vasti, u jeħtieġ li jiġu indirizzati bir-riżorsi finanzjarji u umani u bi sforzi xierqa sabiex jinstabu s-soluzzjonijiet. Dawn huma preċiżament l-oqsma li fihom l-UE trid taħdem flimkien; b'mod intelliġenti, flessibbli u konġunt għall-benefiċċju u l-benesseri taċ-ċittadini tagħna.
Jista' jinkiseb impatt akbar permezz tal-allinjament tal-azzjonijiet ma' nazzjonijiet u reġjuni oħrajn tad-dinja fl-isfond ta' kooperazzjoni internazzjonali bla preċedent b'konformità mal-linji indikati mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima. Abbażi ta' benefiċċju reċiproku, is-sħab minn madwar id-dinja se jiġu mistiedna sabiex jissieħbu mal-isforzi tal-UE bħala parti integrali mir-riċerka u l-innovazzjoni għas-sostenibbiltà.
Jista' jinkiseb impatt akbar permezz tal-allinjament tal-azzjonijiet ma' nazzjonijiet u reġjuni oħrajn tad-dinja fl-isfond ta' kooperazzjoni internazzjonali bla preċedent kif inkorporati mill-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima. Abbażi ta' benefiċċju reċiproku, is-sħab minn madwar id-dinja se jiġu mistiedna sabiex jissieħbu mal-isforzi tal-UE bħala parti integrali mir-riċerka u l-innovazzjoni għas-sostenibbiltà.
Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma xprunaturi ewlenin tat-tkabbir sostenibbli u l-kompetittività ekonomika tal-industrija, u dawn se jikkontribwixxu għas-sejbien ta' soluzzjonijiet għall-problemi tal-lum, għat-treġġiegħ lura mill-aktar fis possibbli tat-tendenza negattiva u perikoluża li bħalissa torbot l-iżvilupp ekonomiku, l-użu tar-riżorsi naturali u l-kwistjonijiet soċjali, u t-tibdil tagħha f'opportunitajiet ġodda tan-negozju.
Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma xprunaturi ewlenin tal-iżvilupp sostenibbli, inklużi t-tkabbir u l-kompetittività industrijali, u dawn se jikkontribwixxu għas-sejbien ta' soluzzjonijiet għall-problemi tal-lum, għat-treġġigħ lura mill-aktar fis possibbli tat-tendenza negattiva u perikoluża li bħalissa torbot l-iżvilupp ekonomiku, l-użu tar-riżorsi naturali u l-kwistjonijiet soċjali, u t-tibdil tagħha f'impjiegi f'opportunitajiet ġodda tan-negozju u fi żvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali.
L-UE se tibbenefika bħala utent u produttur ta' teknoloġiji u industriji li juru kif is-soċjetà u l-ekonomija moderni industrijalizzati, sostenibbli, inklużivi, miftuħin u demokratiċi jistgħu jiffunzjonaw u jiżviluppaw. L-eżempji ekonomiċi-ambjentali-soċjetali li qed jiżdiedu tal-industrija ekonomika sostenibbli tal-futur se jkunu mrawmin u jingħataw spinta, sew jekk ikunu għal: saħħa u benesseri għal kulħadd; jew soċjetajiet inklużivi u siguri reżiljenti; jew enerġija nadifa disponibbli u mobbiltà; jew ekonomija u soċjetà diġitizzati; jew industrija transdixxiplinari u kreattiva; jew soluzzjonijiet spazjali, marini jew ibbażati fuq l-art; jew soluzzjonijiet alimentari jew nurizzjonali; użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, protezzjoni u adattament għat-tibdil fil-klima, fejn ilkoll jiġġeneraw ġid fl-Ewropa u joffru impjiegi ta' kwalità ogħla. It-trasformazzjoni industrijali se tkun kruċjali.
L-UE se tibbenefika bħala utent u produttur ta' għarfien, teknoloġiji u industriji. Tista' turi kif is-soċjetà u l-ekonomija moderni industrijalizzati, sostenibbli, inklużivi, miftuħin u demokratiċi jistgħu jiffunzjonaw u jiżviluppaw. L-eżempji ekonomiċi-ambjentali-soċjetali li qed jiżdiedu tal-industrija ekonomika sostenibbli tal-futur se jkunu mrawmin u jingħataw spinta, sew jekk ikunu għal: saħħa u benesseri għal kulħadd; jew soċjetajiet inklużivi u kreattivi; jew soċjetajiet siguri; jew enerġija nadifa disponibbli u mobbiltà; jew ekonomija u soċjetà diġitizzati; jew industrija transdixxiplinari u effettiva; jew soluzzjonijiet spazjali, marini jew ibbażati fuq l-art; jew soluzzjonijiet alimentari jew nurizzjonali; użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, protezzjoni u mitigazzjoni tal-klima, fejn ilkoll jiġġeneraw ġid fl-Ewropa u joffru impjiegi ta' kwalità ogħla. It-trasformazzjoni industrijali se tkun kruċjali.
Ir-riċerka u l-innovazzjoni skont dan il-pilastru ta' Orizzont Ewropa huma raggruppati fi gruppi ta' raggruppamenti ta' attivitajiet integrati. Minflok jindirizzaw is-setturi, l-investimenti jimmiraw għal bidliet sistemiċi għas-soċjetà u l-ekonomija tagħna skont vettur ta' sostenibbiltà. Dawn se jintlaħqu biss jekk l-atturi kollha, kemm privati kif ukoll pubbliċi, jinvolvu lilhom infushom fil-kodisinn u l-koħolqien tar-riċerka u l-innovazzjoni; li jlaqqgħu flimkien utenti aħħarin, xjenzati, teknoloġisti, produtturi, innovaturi, negozji, edukaturi, ċittadini u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Għaldaqstant, l-ebda wieħed mir-raggruppamenti tematiċi mhu maħsub għal sett wieħed biss ta' atturi.
Ir-riċerka u l-innovazzjoni skont dan il-pilastru ta' Orizzont Ewropa huma raggruppati fi gruppi ta' raggruppamenti ta' attivitajiet integrati. Minflok jindirizzaw is-setturi, l-investimenti jimmiraw għal bidliet sistemiċi għas-soċjetà u l-ekonomija tagħna skont vettur ta' inklużività u sostenibbiltà. Dawn se jintlaħqu biss jekk l-atturi kollha, kemm privati kif ukoll pubbliċi, jinvolvu lilhom infushom fil-kodisinn u l-koħolqien tar-riċerka u l-innovazzjoni; li jlaqqgħu flimkien utenti aħħarin, riċerkaturi, xjenzati, teknoloġisti, disinjaturi, produtturi, innovaturi, negozji, edukaturi, ċittadini u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Għaldaqstant, l-ebda wieħed mir-raggruppamenti tematiċi mhu maħsub għal sett wieħed biss ta' atturi.
Ir-raggruppamenti se jappoġġaw il-ħolqien tal-għarfien fl-istadji kollha tal-iżvilupp tiegħu, inklużi attivitajiet ta' riċerka fi stadju bikri, ikkomplementati b'appoġġ trasversali għal inizjattivi ta' riċerka ambizzjużi, fit-tul u fuq skala kbira mmirati lejn teknoloġiji futuri u emerġenti (Flagships tal-FET) mibdija taħt il-programm qafas preċedenti: Human Brain Project, Graphene, Quantum Technologies u Future Battery Technologies.
Ir-raggruppamenti se jiżviluppaw u japplikaw teknoloġiji diġitali, ewlenin abilitanti u emerġenti bħala parti minn strateġija komuni sabiex jippromwovu t-tmexxija industrijali tal-UE. Fejn xieraq dan se jutilizza data u servizzi tal-UE ffaċilitati mill-ispazju.
Ir-raggruppamenti se jiżviluppaw u japplikaw ukoll teknoloġiji diġitali, ewlenin abilitanti u emerġenti futuri bħala parti minn strateġija komuni sabiex jippromwovu t-tmexxija industrijali tal-UE. Fejn xieraq dan se jutilizza data u servizzi tal-UE ffaċilitati mill-ispazju.
Se jingħata appoġġ sabiex it-teknoloġija titwassal mil-laboratorju sas-suq u sabiex jiġu żviluppati applikazzjonijiet inkluż linji pilota u dimostraturi, miżuri sabiex jiġi stimolat l-użu mis-suq u sabiex tingħata spinta lill-impenn min-naħa tas-settur privat. Is-sinerġiji ma' programmi oħrajn se jkunu massimizzati.
Se jingħata appoġġ sabiex it-teknoloġija titwassal mil-laboratorju sas-suq u sabiex jiġu żviluppati applikazzjonijiet inkluż linji pilota u dimostraturi, miżuri sabiex jiġi stimolat l-użu mis-suq u sabiex tingħata spinta lill-impenn min-naħa tas-settur privat. Is-sinerġiji ma' partijiet oħrajn ta' Orizzont Ewropa, speċjalment l-EIT, kif ukoll ma' programmi oħrajn se jkunu massimizzati.
Ir-raggruppamenti se jagħtu spinta lill-introduzzjoni rapida ta' innovazzjoni li tkun l-ewwel tax-xorta tagħha fl-UE permezz ta' firxa wiesgħa ta' attivitajiet inkorporati, inkluż l-komunikazzjoni, id-disseminazzjoni u l-isfruttament, l-istandardizzazzjoni kif ukoll l-appoġġ għall-innovazzjoni nonteknoloġika u mekkaniżmi ta' twassil innovattivi, li jgħinu sabiex jinħolqu kundizzjonijiet soċjetali, regolatorji u tas-suq favur l-innovazzjoni bħall-patti tal-innovazzjoni. Rotot ta' soluzzjonijiet innovattivi li joriġinaw minn azzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni se jiġu stabbiliti u mmirati lejn investituri pubbliċi u privati, kif ukoll programmi tal-UE u nazzjonali rilevanti oħrajn.
Ir-raggruppamenti se jagħtu spinta lill-introduzzjoni rapida ta' innovazzjoni li tkun l-ewwel tax-xorta tagħha fl-UE, filwaqt li jiġi studjat l-impatt tagħha fuq is-soċjetà, permezz ta' firxa wiesgħa ta' attivitajiet inkorporati, inkluż l-komunikazzjoni, id-disseminazzjoni u l-isfruttament, l-istandardizzazzjoni kif ukoll l-appoġġ għall-innovazzjoni nonteknoloġika u mekkaniżmi ta' twassil innovattivi, li jgħinu sabiex jinħolqu kundizzjonijiet soċjetali, regolatorji u tas-suq favur l-innovazzjoni bħall-patti tal-innovazzjoni. Rotot ta' soluzzjonijiet innovattivi li joriġinaw minn azzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni se jiġu stabbiliti u mmirati biex jinkisbu investituri pubbliċi u privati, kif ukoll programmi tal-UE u nazzjonali rilevanti oħrajn.
Se tingħata attenzjoni speċjali biex jiġu appoġġati l-SMEs fil-Pilastru 2 f'partijiet kollaborattivi u permezz ta' Strument tal-SMEs dedikat monobenefiċjarju u bbażat fuq l-għotjiet. Ir-raggruppamenti kollha għandhom jiddedikaw ammont xieraq lill-istrument tal-SMEs, li se jkun kompletament minn isfel għal fuq, b'sejħiet kontinwament miftuħa u b'għadd ta' dati ta' skadenza, dedikati esklużivament għall-innovazzjoni inkrementali. Huma biss l-SMEs li se jitħallew japplikaw għal finanzjament, anke permezz ta' kollaborazzjonijiet jew sottokuntrattar. Il-proġetti jrid ikollhom dimensjoni Ewropea ċara u jikkontribwixxu għall-valur miżjud tal-UE.
L-appoġġ permezz tal-istrument tal-SMEs se jingħata fi tliet fażijiet, abbażi tal-mudell ta' Orizzont Ewropa:
—  Fażi 1: Valutazzjoni tal-kunċett u tal-fattibbiltà:
L-SMEs se jirċievu finanzjament biex jistudjaw il-fattibbiltà xjentifika jew teknika u l-potenzjal kummerċjali ta' idea ġdida (prova tal-kunċett) sabiex jiżviluppaw proġett ta' innovazzjoni. Riżultat pożittiv ta' din il-valutazzjoni, li fiha r-rabta bejn il-proġett-suġġett u l-ħtiġijiet tal-utenti/xerrejja potenzjali hija kwistjoni importanti, se jippermetti finanzjament taħt il-fażi(jiet) segwenti.
—  Fażi 2: Riċerka u żvilupp, dimostrazzjoni, replikazzjoni fis-suq:
B'attenzjoni partikolari mogħtija lill-innovazzjoni tal-kunċett tal-irċevuti, ir-riċerka u l-iżvilupp se jkunu appoġġati b'attenzjoni partikolari fuq attivitajiet ta' dimostrazzjoni (ittestjar, prototip, studji ta' espansjoni, disinn, pilotaġġ ta' proċessi, prodotti u servizzi innovattivi, validazzjoni, verifika tal-prestazzjoni, eċċ) u replikazzjoni fis-suq li jinkoraġġixxi l-involviment tal-utenti finali jew ta' klijenti potenzjali. Il-Vouchers tal-Innovazzjoni se jippromwovu l-parteċipazzjoni ta' imprendituri żgħażagħ.
—  Fażi 3: Kummerċjalizzazzjoni:
Din il-fażi ma tipprovdix finanzjament dirett għajr attivitajiet ta' appoġġ, iżda għandha l-għan li tiffaċilita l-aċċess għal kapital privat u ambjenti miftuħa għall-innovazzjoni. Se jkunu previsti rabtiet mal-EIC u l-InvestEU. L-SMEs se jibbenefikaw ukoll minn miżuri ta' appoġġ bħal networking, taħriġ, ikkowċjar u pariri. Barra minn hekk, din il-fażi tista' torbot ma' miżuri li jippromwovu l-akkwist prekummerċjali u l-akkwist ta' soluzzjonijiet innovattivi.
Emenda 35
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.1
1.1.  Raġunament
1.1.  Raġunament
Il-Pilastru tal-UE tad-Drittijiet Soċjali jiddikjara li kulħadd għandu d-dritt għal aċċess f'waqtu għal kura tas-saħħa affordabbli, preventiva u kurattiva ta' kwalità tajba. Dan jissottolinja l-impenn tal-UE lejn l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU li jitolbu għal kopertura tas-saħħa universali għal persuni ta' kull età sal-2030, li ma teskludi lil ħadd u li ġġib fi tmiemhom l-imwiet preventibbli.
Il-Pilastru tal-UE tad-Drittijiet Soċjali jafferma li kulħadd għandu d-dritt għal aċċess f'waqtu għal kura tas-saħħa affordabbli, preventiva u kurattiva ta' kwalità tajba. Dan jissottolinja l-impenn tal-UE lejn l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU li jitolbu kopertura tas-saħħa universali għal persuni ta' kull età sal-2030, li ma teskludi lil ħadd u li ġġib fi tmiemhom l-imwiet evitabbli.
Popolazzjoni b'saħħitha hija vitali għal soċjetà stabbli, sostenibbli u inklużiva, u t-titjib fis-saħħa huwa kruċjali għat-tnaqqis fil-faqar, sabiex jitrawwem il-progress u l-prosperità soċjali u sabiex jiżdied it-tkabbir ekonomiku. Skont l-OECD, titjib ta' 10 % fl-għomor huwa assoċjat ukoll ma' żieda fit-tkabbir ekonomiku ta' bejn 0.3 % u 0.4 % fis-sena. L-għomor fl-UE żdied bi 12-il sena mill-istabbiliment tagħha b'riżultat ta' titjib kbir miksub fir-rigward tal-kwalità tal-ħajja, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-kura tan-nies tagħha. Fl-2015, l-għomor b'mod ġenerali mat-twelid kien ta' 80.6 sena fl-UE meta mqabbel ma' 71.4 sena globalment. Fl-aħħar snin, fl-UE żdid fuq medja ta' 3 xhur fis-sena.
Popolazzjoni b'saħħitha hija vitali għal soċjetà stabbli, sostenibbli u inklużiva, u t-titjib fis-saħħa huwa kruċjali biex jitnaqqas il-faqar, jitrawmu l-progress u l-prosperità soċjali u jiżdied it-tkabbir ekonomiku. Skont l-OECD, titjib ta' 10 % fl-għomor huwa assoċjat ukoll ma' żieda fit-tkabbir ekonomiku ta' bejn 0.3 % u 0.4 % fis-sena. L-għomor fl-UE żdied bi 12-il sena mit-twaqqif tagħha, bis-saħħa tat-titjib kbir li sar fil-kwalità tal-ħajja, inklużi l-edukazzjoni u s-saħħa. Fl-2015, l-għomor b'mod ġenerali mat-twelid kien ta' 80.6 sena fl-UE meta mqabbel ma' 71.4 sena globalment. Fl-aħħar snin, fl-UE żdied b'medja ta' 3 xhur fis-sena.
Ir-riċerka dwar is-saħħa u r-riċerka dwar l-innovazzjoni kellhom parti sinifikanti f'din il-kisba iżda wkoll fit-titjib tal-produttività u tal-kwalità fl-industrija tas-saħħa u l-kura. Madankollu, l-UE tkompli taffaċċa sfidi ġodda, li għadhom kemm ħarġu jew persistenti u li qed jheddu liċ-ċittadini tagħha u s-saħħa pubblika, is-sostenibbiltà tal-kura tas-saħħa tagħha u s-sistemi ta' protezzjoni soċjali, kif ukoll il-kompetittività tal-industrija tas-saħħa u l-kura tagħha. L-isfidi l-kbar tas-saħħa fl-UE jinkludu: in-nuqqas ta' promozzjoni effettiva tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard; iż-żieda fil-mard mhux komunikabbli; it-tixrid ta' reżistenza għall-mediċina antimikrobika u l-emerġenza ta' epidemiji infettivi; żieda fit-tniġġis ambjentali; il-persistenza ta' inugwaljanzi fis-saħħa fost u fi ħdan il-pajjiżi li jaffettwaw b'mod sproporzjonat lill-persuni li huma żvantaġġati jew fi stadji vulnerabbli tal-ħajja; id-detezzjoni, il-fehim, il-kontroll, il-prevenzjoni u l-mitigazzjoni tar-riskji tas-saħħa f'ambjent soċjali, urban u naturali li qed jinbidel b'mod rapidu; il-kostijiet li qed jiżdiedu għas-sistemi tal-kura tas-saħħa Ewropej u l-introduzzjoni progressiva ta' approċċi ta' mediċina personalizzata u d-diġitalizzazzjoni fis-saħħa u l-kura; u l-pressjoni li qed tiżdied fuq l-industrija Ewropea tal-kura u s-saħħa sabiex tibqa' kompetittiva fl-innovazzjoni tas-saħħa u billi tiżviluppa t-tali innovazzjoni fir-rigward ta' atturi globali ġodda u emerġenti.
Ir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tas-saħħa kellhom sehem sinifikanti f'din il-kisba iżda anki fit-titjib tal-produttività u tal-kwalità fl-industrija tas-saħħa u l-kura kif ukoll fl-għoti ta' bażi ta' għarfien għal ċittadini aktar b'saħħithom u kura aħjar għall-pazjenti. Ir-riċerka fil-qasam tas-saħħa għandha karatteristiċi uniċi, b'konnessjoni u interazzjoni mill-qrib mal-innovazzjoni, il-kura tal-pazjenti u s-saħħa tal-popolazzjoni, u topera f'ambjent multidixxiplinari b'regolamenti kumplessi.
Madankollu, l-UE tkompli tiffaċċja sfidi ġodda, emerġenti jew persistenti u li qed jheddu liċ-ċittadini tagħha u s-saħħa pubblika, is-sostenibbiltà tal-kura tas-saħħa tagħha u s-sistemi ta' protezzjoni soċjali, kif ukoll il-kompetittività tal-industrija tas-saħħa u l-kura tagħha. L-isfidi l-kbar tas-saħħa fl-UE jinkludu: aktar każijiet ta' kanċer; in-nuqqas ta' promozzjoni effettiva tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard; iż-żieda fil-mard li ma jitteħidx; it-tixrid ta' reżistenza għall-mediċina antimikrobika u l-apparizzjoni ta' epidemiji infettivi; żieda fit-tniġġis ambjentali; il-persistenza ta' inugwaljanzi fis-saħħa fost u fi ħdan il-pajjiżi li jaffettwaw b'mod sproporzjonat lill-persuni li huma żvantaġġati jew fi stadji vulnerabbli tal-ħajja; id-detezzjoni bikrija, il-fehim, il-kontroll, il-prevenzjoni u l-mitigazzjoni tar-riskji tas-saħħa f'ambjent soċjali, urban u naturali li qed jinbidel b'mod rapidu; li jiżdiedu s-snin ta' ħajja b'saħħitha; il-prezzijiet għoljin ta' ċerti għodod u teknoloġiji innovattivi tas-saħħa għall-utenti aħħarin; iż-żieda fl-ispejjeż għas-sistemi tal-kura tas-saħħa Ewropej u l-introduzzjoni progressiva ta' approċċi ta' mediċina ta' preċiżjoni, inklużi r-riċerka rilevanti u d-diġitalizzazzjoni fis-saħħa u l-kura; u l-pressjoni li qed tiżdied fuq l-industrija Ewropea tal-kura u s-saħħa sabiex tibqa' kompetittiva fl-innovazzjoni tas-saħħa u billi tiżviluppa t-tali innovazzjoni fir-rigward ta' atturi globali ġodda u emerġenti.
Is-soluzzjonijiet tas-saħħa diġitali ħolqu ħafna opportunitajiet biex tinstab soluzzjoni għall-problemi tas-servizzi tal-kura u jiġu indirizzati l-kwistjonijiet emerġenti ta' soċjetà li qed tixjieħ. L-isfidi jinkludu wkoll li jittieħed vantaġġ sħiħ mill-introduzzjoni progressiva tal-opportunitajiet offruti mid-diġitalizzazzjoni fis-saħħa u l-kura mingħajr ma jiġi mminat id-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data. Ġew żviluppati apparat u software diġitali għad-dijanjożi, it-trattament u l-iffaċilitar tal-awtoġestjoni tal-mard min-naħa tal-pazjenti, inkluż f'każ ta' mard kroniku. It-teknoloġiji diġitali qed jintużaw dejjem aktar fit-taħriġ u l-edukazzjoni medika u biex il-pazjenti u konsumaturi oħra fil-qasam tal-kura tas-saħħa jkunu jistgħu jaraw, jaqsmu u joħolqu informazzjoni dwar is-saħħa.
Dawn l-isfidi tas-saħħa huma kumplessi, interkonnessi u globali fin-natura u jirrikjedu kollaborazzjonijiet multidixxiplinari, transsettorjali u transnazzjonali. L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni se jibnu rabtiet mill-qrib bejn ir-riċerka ta' skoperta, klinika, epidemjoloġika, ambjentali u soċjoekonomika, kif ukoll max-xjenzi regolatorji. Dawn se jisfruttaw il-ħiliet ikkombinati tal-akkademja u l-industrija u jrawmu l-kollaborazzjoni tagħhom mas-servizzi tas-saħħa, il-pazjenti, dawk li jfasslu l-politika u ċ-ċittadini sabiex jiksbu ingranaġġ fuq il-finanzjament pubbliku u jiżguraw l-użu tar-riżultati fil-prattika klinika kif ukoll fis-sistemi tal-kura tas-saħħa. Dawn se jrawmu kollaborazzjoni strateġika fil-livell tal-UE u internazzjonali sabiex jiġu raggruppati l-għarfien espert, il-kapaċitajiet u r-riżorsi meħtieġa għall-ħolqien ta' ekonomiji ta' skala, kamp ta' applikazzjoni u veloċità, kif ukoll sabiex jiġu kondiviżi l-benefiċċji mistennija u r-riskji finanzjarji involuti.
L-isfidi tas-saħħa tal-lum huma kumplessi, interkonnessi u globali fin-natura u jirrikjedu kollaborazzjonijiet multidixxiplinari, transsettorjali, traslazzjonali u transnazzjonali, inkluż ma' pajjiżi bi dħul baxx u medju. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jibnu rabtiet mill-qrib bejn ir-riċerka klinika, epidemjoloġika, etika, ambjentali u soċjoekonomika, kif ukoll max-xjenzi regolatorji. Dawn se jisfruttaw il-ħiliet ikkombinati tal-akkademja u l-industrija u jrawmu l-kollaborazzjoni tagħhom mas-servizzi tas-saħħa, il-pazjenti, dawk li jfasslu l-politika, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ċ-ċittadini sabiex jinkiseb ingranaġġ fuq il-finanzjament pubbliku u jiġi żgurat l-użu tar-riżultati fil-prattika klinika kif ukoll fis-sistemi tal-kura tas-saħħa. Dawn se jrawmu kollaborazzjoni strateġika fil-livell tal-UE u internazzjonali sabiex jiġu raggruppati l-għarfien espert, il-kapaċitajiet u r-riżorsi meħtieġa għall-ħolqien ta' ekonomiji ta' skala, kamp ta' applikazzjoni u veloċità, kif ukoll sabiex jiġu kondiviżi l-benefiċċji mistennija u r-riskji finanzjarji involuti. L-istudji u r-riċerka taħt dan ir-raggruppament għandhom iqisu l-perspettiva tas-sessi u d-differenzi bejniethom.
L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni ta' din l-isfida globali se jiżviluppaw bażi ta' għarfien, jibnu l-kapaċità tar-riċerka u l-innovazzjoni u jiżviluppaw is-soluzzjonijiet meħtieġa għal promozzjoni aktar effettiva tas-saħħa u l-prevenzjoni, it-trattament u l-kura tal-mard. It-titjib tal-eżiti tas-saħħa, progressivament se jwasslu għal għomor itwal, ħajjiet attivi u sani u produttività fost in-nies ta' età tax-xogħol, u s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa u l-kura.
L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni ta' din l-isfida globali se jiżviluppaw ir-riżorsi umani u l-bażi tal-għarfien, jibnu l-kapaċità tar-riċerka u l-innovazzjoni u jiżviluppaw is-soluzzjonijiet meħtieġa għal promozzjoni aktar effettiva tas-saħħa u l-prevenzjoni, it-trattament u l-kura tal-mard. Progressivament, it-titjib tal-eżiti tas-saħħa se jwassal għal għomor itwal, ħajjiet attivi u sani b'mod ġenerali, produttività fost in-nies fl-età tax-xogħol u sostenibbiltà fis-sistemi tas-saħħa u l-kura. L-innovazzjoni fil-qasam ta' tekniki dijanjostiċi rapidi u antibijotiċi ġodda tista' tipprevjeni l-iżvilupp tar-reżistenza għall-antimikrobiċi u, għalhekk, se tiġi promossa.
L-indirizzar ta' sfidi tas-saħħa kbar se jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-politika u l-istrateġiji tal-UE, b'mod partikolari l-Pilastru tal-UE tad-Drittijiet Soċjali, is-Suq Uniku Diġitali tal-UE, id-Direttiva tal-UE dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali, il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR), u għall-implimentazzjoni tal-oqfsa regolatorji rilevanti tal-UE. Dan se jappoġġa wkoll l-impenn tal-UE lejn l-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti għall-2030 u dawk fil-kuntest ta' organizzazzjonijiet oħrajn tan-NU u inizjattivi internazzjonali, inkluż l-istrateġiji globali u l-pjanijiet ta' azzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).
L-indirizzar ta' sfidi tas-saħħa kbar se jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-politika u l-istrateġiji tal-UE, b'mod partikolari l-Pilastru tal-UE tad-Drittijiet Soċjali, is-Suq Uniku Diġitali tal-UE, id-Direttiva tal-UE dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali, il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew Saħħa Waħda kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (AMR), u għall-implimentazzjoni tal-oqfsa regolatorji rilevanti tal-UE. Dan se jappoġġa wkoll l-impenn tal-UE lejn l-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti għall-2030 u dawk fil-kuntest ta' organizzazzjonijiet oħrajn tan-NU u inizjattivi internazzjonali, inkluż l-istrateġiji globali u l-pjanijiet ta' azzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).
Grupp ta' Livell Għoli – il-Bord ta' Tmexxija għas-Saħħa – se jgħin biex jintlaħqu dawn l-objettivi. Huwa għandu jiżgura koordinazzjoni ma' programmi ta' riċerka oħrajn fil-livell nazzjonali u tal-UE, kif ukoll sinerġiji bejn ir-raggruppament tas-saħħa u partijiet oħrajn ta' Orizzont Ewropa, inklużi missjonijiet u sħubijiet. Se jitmexxa bi kriterji xjentifiċi u jinkludi lill-partijiet ikkonċernati kollha, b'parteċipazzjoni qawwija mis-soċjetà, iċ-ċittadini u l-pazjenti. Se jkollu l-kompitu li jagħti direzzjoni u pariri fl-iżvilupp tal-programm ta' ħidma u l-missjonijiet relatati mas-saħħa.
L-attivitajiet se jikkontribwixxu direttament għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) b'mod partikolari: SDG 3 – Saħħa Tajba u Benesseri għall-Persuni; SDG 13 – Azzjoni Klimatika
L-attivitajiet se jikkontribwixxu direttament għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) li ġejjin, b'mod partikolari: SDG 3 – Saħħa Tajba u Benesseri għall-Persuni; SDG 13 – Azzjoni Klimatika; u, indirettament, għall-SDG 1 – Daqshekk Faqar; SDG 5 – Ugwaljanza bejn is-Sessi; SDG 6 – Ilma Nadif u Sanità; SDG 10 – Tnaqqis fl-Inugwaljanzi.
Emenda 36
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1
1.2.1.  Saħħa tul il-Ħajja
1.2.1.  Saħħa tul il-Ħajja
Persuni li jkunu fi stadji vulnerabbli tal-ħajja (it-twelid, l-infanzja, it-tfulija, l-adolexxenza, it-tqala, l-istat ta' adult matur u anzjan), inkluż persuni b'diżabilitajiet jew korrimenti, ikollhom ħtiġijiet tas-saħħa speċifiċi li jkunu jeħtieġu fehim aħjar u soluzzjonijiet imfasslin apposta. Dan se jippermetti t-tnaqqis fl-inugwaljanzi relatati mas-saħħa u t-titjib tal-eżiti tas-saħħa għall-benefiċċju ta' tixjiħ attiv u b'saħħtu tul il-ħajja, partikolarment permezz ta' bidu b'saħħtu fil-ħajja li jnaqqas ir-riskju ta' mard mentali u fiżiku aktar tard fil-ħajja.
Persuni li jkunu fi stadji vulnerabbli tal-ħajja (it-twelid, l-infanzja, it-tfulija, l-adolexxenza, it-tqala, l-istat ta' adult matur u anzjan), inklużi persuni b'diżabilità, bżonnijiet speċjali jew korrimenti, ikollhom ħtiġijiet tas-saħħa speċifiċi li jkunu jirrikjedu fehim aħjar u soluzzjonijiet imfasslin apposta. Dan jippermetti t-tnaqqis fl-inugwaljanzi relatati mas-saħħa u t-titjib tal-eżiti tas-saħħa għall-benefiċċju ta' tixjiħ attiv u b'saħħtu tul il-ħajja, partikolarment permezz ta' bidu b'saħħtu għall-ħajja li jnaqqas ir-riskju ta' mard mentali u fiżiku aktar tard fil-ħajja.
Linji Mifruxa
Linji Ġenerali
–  Żvilupp bikri u l-proċess tat-tixjiħ tul il-ħajja;
–  Mard relatat mal-età u l-proċess tat-tixjiħ tul il-ħajja;
–  Saħħa materna, paterna, tat-trabi u tat-tfal kif ukoll ir-rwol tal-ġenituri;
–  Saħħa materna, paterna, tat-trabi u tat-tfal, inkluża s-sopravivenza materna u tat-tfal, kif ukoll ir-rwol tal-ġenituri;
—  Ħtiġijiet tas-saħħa u konsegwenzi fit-tul assoċjati ma' livelli għolja ta' mortalità u morbożità fit-tul, speċjalment b'rabta mat-tfal;
–  Ħtiġijiet tas-saħħa tal-adolexxenti;
–  Ħtiġijiet tas-saħħa tal-adolexxenti, inkluż il-benesseri psikoloġiku;
–  Konsegwenzi tas-saħħa tad-diżabilitajiet u l-korrimenti;
–  Etjoloġija tad-diżabilitajiet u konsegwenzi tas-saħħa tad-diżabilitajiet u l-korrimenti;
–  Ħajja indipendenti u attiva għall-anzjani u/jew il-persuni b'diżabbiltà;
–  Ħajja indipendenti u attiva għall-anzjani u/jew il-persuni b'diżabilità;
–  Edukazzjoni dwar is-saħħa u litteriżmu diġitali fis-saħħa.
–  Edukazzjoni dwar is-saħħa u litteriżmu diġitali fis-saħħa;
—  Riġenerazzjoni ta' organi u tessuti li għandhom iż-żmien jew li saritilhom il-ħsara;
—  Anġjoġenesi, patoloġija arterjali, iskemija mijokardika u patoloġija strutturali tal-qalb, bijomarkaturi u ġenetika ta' mard kardjovaskulari;
—  Trattament ta' mard kroniku.
Emendi 37, 276 u 277
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2
1.2.2.  Determinanti Ambjentali u tas-Saħħa Soċjali
1.2.2.  Determinanti Ambjentali u tas-Saħħa Soċjali
Fehim imtejjeb tal-ixprunaturi tas-saħħa u l-fatturi tar-riskju determinati mill-ambjent soċjali, ekonomiku u fiżiku fil-ħajja ta' kuljum tal-persuni u fuq il-post tax-xogħol, inkluż l-impatt fuq is-saħħa tad-diġitalizzazzjoni, it-tniġġis, it-tibdil fil-klima u kwistjonijiet ambjentali oħrajn, se jikkontribwixxu sabiex jiġu identifikati u mitigati r-riskji u t-theddid għas-saħħa; biex jitnaqqsu l-imwiet u l-mard minn esponiment għall-kimika u t-tniġġis ambjentali; biex jiġu appoġġati ambjenti fejn il-persuni jgħixu u jaħdmu li jkunu ekoloġiċi, sani, reżiljenti u sostenibbli; biex jiġu promossi stili ta' ħajja u mġiba ta' konsum sani; u biex tiżviluppa soċjetà ekitabbli, inklużiva u affidabbli.
Fehim imtejjeb tal-ixprunaturi tas-saħħa u l-fatturi tar-riskju determinati mill-ambjent soċjali, ekonomiku u fiżiku fil-ħajja ta' kuljum tal-persuni u fuq il-post tax-xogħol, inkluż l-impatt fuq is-saħħa tad-diġitalizzazzjoni, it-tniġġis, l-urbanizzazzjoni rapida, it-tibdil fil-klima u kwistjonijiet ambjentali nazzjonali u transnazzjonali oħrajn, se jikkontribwixxu sabiex jiġu identifikati, evitati u mitigati r-riskji u t-theddid għas-saħħa; jiġu identifikati u jitnaqqsu l-imwiet u l-mard minn esponiment għall-kimika u t-tniġġis ambjentali; jiġu appoġġati ambjenti sikuri fejn il-persuni jgħixu u jaħdmu li jkunu ekoloġiċi, sani, reżiljenti u sostenibbli; jiġu promossi stili ta' ħajja u mġiba ta' konsum sani; u tiġi żviluppata soċjetà ekwa, inklużiva u affidabbli.
Linji Mifruxa
Linji Ġenerali
–  Teknoloġiji għall-valutazzjoni tal-perikli, l-esponimenti u l-impatt fuq is-saħħa tas-sustanzi kimiċi, sustanzi niġġiesa u fatturi ta' stress oħrajn, inkluż fatturi ta' stress ambjentali u relatati mal-klima, u l-effetti kkumbinati ta' diversi fatturi ta' stress;
–  Teknoloġiji u metodoloġiji sikuri u effettivi għall-valutazzjoni tal-perikli, l-esponimenti u l-impatt fuq is-saħħa ta' sustanzi kimiċi, sustanzi niġġiesa u fatturi ta' stress oħrajn, inkluż fatturi ta' stress ambjentali u relatati mal-klima, u l-effetti kkumbinati ta' diversi fatturi ta' stress;
–  Fatturi ambjentali, ta' xogħol, soċjali u ta' mġiba li jkollhom impatt fuq is-saħħa u l-benesseri fiżiċi u mentali tal-persuni u l-interazzjoni tagħhom, b'attenzjoni speċjali fuq il-persuni vulnerabbli u żvantaġġati;
–  Fatturi ambjentali, inkluż l-ambjent mibni (id-disinn u l-kostruzzjoni), okkupazzjonali, ekonomiċi, politiċi, soċjali u ta' mġiba li jkollhom impatt fuq is-saħħa u l-benesseri fiżiċi u mentali tal-persuni u l-interazzjoni tagħhom, b'attenzjoni speċjali fuq il-persuni vulnerabbli u żvantaġġati kif ukoll il-persuni b'kundizzjonijiet ta' diżabilità jew indeboliment;
–  Il-valutazzjoni, il-ġestjoni u l-komunikazzjoni tar-riskji, appoġġati minn għodod mtejba għat-teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza, inkluż alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali;
–  Valutazzjoni, ġestjoni u komunikazzjoni tar-riskji, inkluża l-kondiviżjoni tal-informazzjoni, appoġġati minn għodod imtejba għal proċess deċiżjonali bbażat fuq l-evidenza, inklużi alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali;
–  Il-kapaċità u l-infrastruttura sabiex tinġabar, tiġi kondiviża u kkumbinata d-data dwar id-determinanti kollha tas-saħħa, inkluż l-esponiment, is-saħħa u l-mard fil-livell tal-UE u internazzjonali;
–  Kapaċità u infrastruttura sabiex tinġabar, tiġi kondiviża u kkumbinata d-data dwar id-determinanti kollha tas-saħħa, inkluż l-esponiment, is-saħħa u l-mard fil-livell tal-UE u fil-livell internazzjonali;
–  Promozzjoni tas-saħħa u l-interventi ta' prevenzjoni primarja.
–  Promozzjoni tas-saħħa u interventi ta' prevenzjoni primarja.
—  Riċerka dwar miżuri li jippjanaw, jimplimentaw u jimmonitorjaw ir-riabilitazzjoni tul il-ħajja.
—  Riċerka dwar miżuri li jippjanaw u jimplimentaw il-programmi ta' riabilitazzjoni individwali bikrija (EIRP) għat-tfal affettwati minn patoloġiji debilitanti.
Emenda 38
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3
1.2.3.  Mard Mhux Komunikabbli u Mard Rari
1.2.3.  Mard li ma jitteħidx u Mard Rari
Il-mard mhux komunikabbli (NCDs), inkluż il-mard rari, jippreżenta sfida kbira għas-saħħa u s-soċjetà u jridu aktar approċċi effettivi fil-prevenzjoni, it-trattament u l-kura, inkluż approċċi ta' mediċina personalizzata.
Il-mard li ma jitteħidx (NCDs), inkluż il-mard rari, jippreżenta sfida kbira għas-saħħa u s-soċjetà u jirrikjedi approċċi aktar effettivi fil-prevenzjoni, it-trattament u l-kura, inklużi approċċi ta' mediċina ta' preċiżjoni.
Linji Mifruxa
Linji Ġenerali
–  Dijanjostika għal dijanjożi aktar bikrija u preċiża u għal trattament adattat għall-pazjenti;
–  Dijanjostika għal dijanjożi aktar bikrija u preċiża u għal trattament adattat għall-pazjenti f'waqtu;
–  Infrastruttura u kapaċitajiet sabiex il-potenzjal tal-avvanzi fil-mediċina ġenomika jiġi sfruttat fil-prattika klinika standard;
–  Programmi ta' prevenzjoni u skrining;
–  Programmi ta' prevenzjoni u skrining;
–  Soluzzjonijiet integrati għall-awtomonitoraġġ, il-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni tal-mard u l-ġestjoni ta' kundizzjonijiet kroniċi u multimorbiditajiet;
–  Soluzzjonijiet integrati għall-awtomonitoraġġ, il-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni tal-mard u l-ġestjoni ta' kundizzjonijiet kroniċi u multimorbiditajiet;
–  Trattamenti jew kura, inkluż kemm trattamenti farmakoloġiċi kif ukoll mhux farmakoloġiċi;
–  Trattamenti, kura jew strateġiji terapewtiċi oħra sikuri, effettivi u aċċessibbli, inklużi kemm trattamenti farmakoloġiċi kif ukoll mhux farmakoloġiċi;
–  Kura palljativa;
–  Kura palljativa;
–  Riċerka kollaborattiva dwar il-bijoloġija molekulari, strutturali u ċellulari, it-terapiji sperimentali, il-ġenetika, il-ġenomika u l-bażijiet ambjentali tal-kanċer fil-bniedem;
–  Il-fruntiera ġenomika, l-epidemjoloġija, il-bijoinformatika, il-patoloġija u l-isfidi tal-mediċina ta' preċiżjoni fil-mard rari, il-mard newrodeġenerattiv u l-onkoloġija;
–  Oqsma ta' ħtieġa klinika qawwija u mhux issodisfata, bħal tipi rari ta' kanċer inklużi kanċers pedjatriċi;
–  Valutazzjoni tal-effettività kumparattiva tal-interventi u s-soluzzjonijiet;
–  Valutazzjoni tal-effettività kumparattiva tal-interventi u s-soluzzjonijiet;
–  Riċerka ta' implimentazzjoni għall-espansjoni ta' interventi tas-saħħa u l-appoġġ tal-użu tagħhom fil-politiki u s-sistemi tas-saħħa.
–  Riċerka ta' implimentazzjoni għall-espansjoni ta' interventi tas-saħħa u l-appoġġ tal-użu tagħhom fil-politiki u s-sistemi tas-saħħa.
Emenda 39
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4
1.2.4.  Mard Infettiv
1.2.4.  Mard Infettiv
Il-protezzjoni tal-persuni minn theddid transfruntier għas-saħħa hija sfida kbira għas-saħħa pubblika, li titlob kooperazzjoni internazzjonali effettiva fil-livell tal-UE u globali. Dan se jinvolvi l-prevenzjoni, it-tħejjija, id-detezzjoni bikrija, it-trattament u l-kura ta' mard infettiv, u l-indirizzar tar-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR) billi jsegwu "Approċċ Saħħa Waħda".
Il-protezzjoni tal-persuni minn mard li jittieħed u theddid transfruntier għas-saħħa hija sfida kbira għas-saħħa pubblika, li titlob kooperazzjoni internazzjonali effettiva fil-livell tal-UE u fil-livell globali. Dan se jinvolvi l-prevenzjoni, it-tħejjija, id-detezzjoni bikrija, it-trattament u l-kura ta' mard infettiv, u l-indirizzar tar-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR) skont approċċ "Saħħa Waħda". It-tixrid kostanti ta' batterji reżistenti għall-antimikrobiċi, inklużi s-superbatterji, ukoll se jkollu impatt ta' detriment sinifikanti fuq l-ekonomija u l-ambjent. Il-prevenzjoni tal-iżvilupp u t-tixrid tagħhom se tkun ukoll waħda mill-prijoritajiet taħt din l-intestatura. Barra minn hekk, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ddefiniet lista ta' mard li hu nieqes minn investimenti fir-R&I mis-settur privat minħabba inċentivi kummerċjali limitati. Hemm bżonn ta' investimenti pubbliċi aktar ambizzjużi biex jiġi indirizzat il-piż ta' tali mard relatat mal-faqar u mard ittraskurat.
Linji Mifruxa
Linji Ġenerali
–  L-ixprunaturi għall-emerġenza jew l-emerġenza mill-ġdid ta' mard infettiv u t-tixrid tiegħu, inkluż it-trażmissjoni mill-annimali għall-bnedmin (żoonożi), jew minn partijiet oħrajn tal-ambjent (l-ilma, il-ħamrija, il-pjanti, l-ikel) għall-bnedmin;
–  L-ixprunaturi għall-apparizzjoni jew ir-riapparizzjoni ta' mard infettiv u t-tixrid tiegħu, inkluż it-trażmissjoni mill-annimali għall-bnedmin (żoonożi), jew minn partijiet oħrajn tal-ambjent (l-ilma, il-ħamrija, il-pjanti, l-ikel) għall-bnedmin u l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet empiriċi preventivi li jimminimizzaw it-trażmissjoni;
–  It-tbassir, id-detezzjoni bikrija u s-sorveljanza ta' mard infettiv, inkluż patoġeni reżistenti għall-antimikrobiċi u infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa u fatturi relatati mal-ambjent;
–  Tbassir, detezzjoni bikrija u sorveljanza ta' mard infettiv, inklużi patoġeni reżistenti għall-antimikrobiċi u infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa u fatturi relatati mal-ambjent;
–  Vaċċini, dijanjożi, trattamenti u kura għall-mard infettiv, inkluż komorbiditajiet u koinfezzjonijiet;
—  Dijanjostika, teknoloġiji mediċi, trattamenti u vaċċini xierqa, sikuri u effiċjenti għall-prevenzjoni u l-profilassi ta' mard infettiv, inklużi r-riċerka u l-iskoperta ta' vaċċini ġodda, teknoloġiji ta' immunizzazzjoni avvanzati u xjenzi regolatorji;
–  Tħejjija għal emerġenza tas-saħħa effettiva, miżuri u strateġiji ta' rispons u rkupru, li jinvolvu lill-komunitajiet;
–  Tħejjija għal emerġenza tas-saħħa effettiva, miżuri u strateġiji ta' rispons u rkupru, li jinvolvu lill-komunitajiet;
–  Ostakoli għall-implimentazzjoni u l-użu ta' interventi mediċi fil-prattika klinika kif ukoll fis-sistema tas-saħħa;
–  Ostakoli għall-implimentazzjoni u l-użu ta' interventi mediċi fil-prattika klinika kif ukoll fis-sistema tas-saħħa;
–  Aspetti transkonfinali tal-mard infettiv u sfidi speċifiċi f'pajjiżi bi dħul baxx sa medju (LMICs), bħall-mard tropikali.
–  Aspetti transkonfinali tal-mard infettiv u sfidi speċifiċi f'pajjiżi bi dħul baxx sa medju (LMICs), bħall-mard tropikali ttraskurat, l-AIDS, it-tuberkulożi u l-malarja. L-iżvilupp ta' metodi ġodda ta' trattament għall-mard li jittieħed biex tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antimikrobiċi.
Emenda 40
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.5
1.2.5.  Għodod, Teknoloġija u Soluzzjonijiet Diġitali għas-Saħħa u l-Kura
1.2.5.  Għodod, Teknoloġiji u Soluzzjonijiet Diġitali għas-Saħħa u l-Kura
It-teknoloġiji u l-għodod tas-saħħa huma vitali għas-saħħa pubblika u kkontribwew ħafna għat-titjib importanti miksub fil-kwalità tal-ħajja, is-saħħa u l-kura tal-persuni fl-UE. Hija għalhekk sfida strateġika ewlenija li jiġu mfasslin, żviluppati, sottomessi u implimentati għodod u teknoloġiji xierqa, affidabbli, sikuri u kosteffettivi għas-saħħa u l-kura, b'kunsiderazzjoni kif dovut tal-ħtiġijiet ta' persuni b'diżabbiltajiet u s-soċjetà li qed tixjieħ. Dawn jinkludu intelliġenza artifiċjali u teknoloġiji diġitali oħrajn li joffru titjib sinifikanti fuq dawk eżistenti, kif ukoll jistimolaw industrija marbuta mas-saħħa kompetittiva u sostenibbli li toħloq impjiegi ta' valur għoli. L-industrija marbuta mas-saħħa tal-UE hija wieħed mis-setturi ekonomiċi kritiċi fl-UE, li hija responsabbli għal 3 % tal-PDG u 1.5 miljun impjegat.
It-teknoloġiji u l-għodod tas-saħħa huma vitali għas-saħħa pubblika u kkontribwew ħafna għat-titjib importanti miksub fil-kwalità tal-ħajja, is-saħħa u l-kura tal-persuni fl-UE. Hija għalhekk sfida strateġika ewlenija li jiġu mfasslin, żviluppati, sottomessi u implimentati għodod u teknoloġiji xierqa, affidabbli, sikuri u kosteffettivi għas-saħħa u l-kura, b'kunsiderazzjoni kif dovut tal-ħtiġijiet ta' persuni b'diżabbiltà u soċjetà li qed tixjieħ. Dawn jinkludu t-teknoloġiji abilitanti essenzjali, l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika, il-big data, it-teknoloġija tal-kwantum u għodod u teknoloġiji diġitali oħrajn li joffru titjib sinifikanti fuq dawk eżistenti, kif ukoll jistimolaw industrija marbuta mas-saħħa kompetittiva u sostenibbli li toħloq impjiegi ta' valur għoli. L-industrija marbuta mas-saħħa tal-UE hija wieħed mis-setturi ekonomiċi kritiċi fl-UE, li hija responsabbli għal 3 % tal-PDG u 1.5 miljun impjegat.
Linji Mifruxa
Linji Ġenerali
–  Għodod u teknoloġiji għal applikazzjonijiet mifruxin fl-ispettrum tas-saħħa u kwalunkwe indikazzjoni medika rilevanti, inkluż l-indeboliment funzjonali;
–  Għodod u teknoloġiji għal applikazzjonijiet mifruxin fl-ispettru tas-saħħa, fosthom il-manifattura ta' teknoloġiji tas-saħħa u kwalunkwe indikazzjoni medika rilevanti, inkluż l-indeboliment funzjonali;
–  Intelliġenza artifiċjali u robotika għat-teknoloġiji u l-għodod tas-saħħa;
–  Għodod, teknoloġiji u soluzzjonijiet diġitali integrati għas-saħħa tal-bniedem, inkluż s-saħħa mobbli u t-telesaħħa;
–  Għodod, teknoloġiji u soluzzjonijiet diġitali integrati għas-saħħa tal-bniedem, inklużi s-saħħa mobbli u t-telesaħħa;
–  Approċċi tas-saħħa personalizzati u diġitali bbażati fuq l-hekk imsejħa "tewmin diġitali", mudelli informatiċi preċiżi – u mmexxija mid-data – tal-proċessi bijoloġiċi ewlenin tal-ġisem tal-bniedem, li jippermettu l-identifikazzjoni tal-aqwa terapija skont l-individwu, kif ukoll miżuri ta' prevenzjoni u manutenzjoni tas-saħħa;
–  Pilotaġġ, varar fuq skala kbira, ottimizzazzjoni u l-akkwist ta' innovazzjonijiet ta' teknoloġiji u għodod tas-saħħa u l-kura u għodod f'xenarji reali li jinkludu provi kliniċi u riċerka dwar l-implimentazzjoni;
–  Pilotaġġ, varar fuq skala kbira, ottimizzazzjoni u akkwist ta' innovazzjonijiet ta' teknoloġiji u għodod tas-saħħa u l-kura u għodod f'xenarji reali li jinkludu provi kliniċi u riċerka dwar l-implimentazzjoni;
–  Proċessi u servizzi innovattivi għall-iżvilupp, il-manifattura u t-twassil rapidu ta' għodod u teknoloġiji għas-saħħa u l-kura;
–  Proċessi u servizzi innovattivi għall-iżvilupp, il-manifattura u t-twassil rapidu ta' għodod kurattivi, teknoloġiji, mediċini u vaċċini;
–  Is-sikurezza, l-effikaċja u l-kwalità tal-għodod u t-teknoloġiji għas-saħħa u l-kura, kif ukoll l-impatt legali u soċjali etiku tagħhom;
–  Sikurezza, effikaċja u kwalità tal-għodod u t-teknoloġiji għas-saħħa u l-kura, kif ukoll l-impatt etiku, legali u soċjali tagħhom;
–  Xjenza regolatorja għal teknoloġiji u għodod tas-saħħa.
–  Xjenza regolatorja għat-teknoloġiji u l-għodod tas-saħħa.
–  Għodod, teknoloġiji u soluzzjonijiet diġitali biex tiżdied is-sikurezza tad-deċiżjonijiet mediċi.
Emenda 41
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6
1.2.6.  Sistemi ta' Kura tas-Saħħa
1.2.6.  Sistemi tal-Kura tas-Saħħa
Is-sistemi tas-saħħa jikkostitwixxu assi ewlieni fis-sistemi soċjali tal-UE, li fl-2017 kienu responsabbli għal 24 miljun impjegat fis-settur tas-saħħa u l-ħidma soċjali. Hija prijorità ewlenija li s-sistemi tas-saħħa jsiru aċċessibbli, kosteffettivi, reżiljenti, sostenibbli u affidabbli, kif ukoll li jitnaqqsu l-inugwaljanzi, inkluż permezz tal-isfruttament tal-potenzjal ippreżentat minn innovazzjonijiet xprunati mid-data u diġitali għal saħħa aħjar u żvilupp ta' kura ċċentrata madwar il-persuni li tibni fuq infrastrutturi Ewropej tad-data miftuħin. Dan se javvanza t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura.
Is-sistemi tas-saħħa jikkostitwixxu assi ewlieni fis-sistemi soċjali tal-UE, li fl-2017 kienu responsabbli għal 24 miljun impjegat fis-settur tas-saħħa u l-ħidma soċjali. Hija prijorità ewlenija li s-sistemi tas-saħħa jsiru aċċessibbli, kosteffettivi, reżiljenti, sostenibbli u affidabbli, kif ukoll li jitnaqqsu l-inugwaljanzi, inkluż permezz tal-isfruttament tal-potenzjal ippreżentat minn innovazzjonijiet xprunati mid-data u diġitali għal saħħa aħjar u żvilupp ta' kura ċċentrata madwar il-persuni li tibni fuq infrastrutturi Ewropej tad-data miftuħin. Dan se javvanza t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u l-kura. L-infrastruttura futura għandha sserraħ fuq ħażniet siguri, bħall-użu tal-5G, kundizzjonijiet għall-iżvilupp tal-IoT, kif ukoll ċentri tal-informatika ta' prestazzjoni għolja.
Linji Mifruxa
Linji Ġenerali
–  Riformi fis-sistemi u l-politiki tas-saħħa pubblika fl-Ewropa u lil hinn minnha;
–  Riformi fis-sistemi u l-politiki tas-saħħa pubblika fl-Ewropa u lil hinn minnha;
–  Mudelli u approċċi ġodda għas-saħħa u l-kura u t-trasferibbiltà jew l-adattament tagħhom minn pajjiż/reġjun wieħed għal ieħor;
–  Mudelli u approċċi ġodda għas-saħħa u l-kura u t-trasferibbiltà jew l-adattament tagħhom minn pajjiż/reġjun wieħed għal ieħor;
–  Titjib tal-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa;
–  Titjib tal-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa;
–  Evoluzzjoni tal-inugwaljanza fis-saħħa u r-rispons politiku effettiv;
–  Evoluzzjoni tal-inugwaljanza fis-saħħa u rispons politiku effettiv;
–  Il-forza tax-xogħol futura fil-qasam tas-saħħa u l-ħtiġijiet tagħha;
–  Il-forza tax-xogħol futura fil-qasam tas-saħħa u l-ħtiġijiet tagħha;
–  Żvilupp ta' skemi ta' taħriġ speċjalizzat għall-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa, taħriġ u żvilupp ta' għarfien espert tekniku u metodi ġodda għall-integrazzjoni tal-innovazzjoni fis-saħħa elettronika;
–  Titjib tal-informazzjoni dwar is-saħħa f'waqtha u l-użu ta' data dwar is-saħħa, inkluż rekords elettroniċi tas-saħħa, bl-attenzjoni dovuta għas-sigurtà, il-privatezza, l-interoperabbiltà, l-istandards, il-kumparabbiltà u l-integrità;
–  Titjib tat-tempestività u l-kwalità tal-informazzjoni dwar is-saħħa, kif ukoll l-infrastruttura għall-ġbir effettiv u l-użu ta' data dwar is-saħħa, inklużi r-rekords elettroniċi tas-saħħa, bl-attenzjoni dovuta għas-sigurtà, il-privatezza, l-interoperabbiltà, l-istandards, il-kumparabbiltà u l-integrità; l-informazzjoni dwar is-saħħa u l-użu ta' data dwar is-saħħa, inklużi r-rekords elettroniċi tas-saħħa, bl-attenzjoni dovuta għas-sigurtà, il-privatezza, l-interoperabbiltà, l-istandards, il-kumparabbiltà u l-integrità;
–  Ir-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa fl-assorbiment tal-impatt tal-kriżijiet u sabiex tiġi akkomodata l-innovazzjoni fixkiela;
–  Ir-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa fl-assorbiment tal-impatt tal-kriżijiet u sabiex tiġi akkomodata l-innovazzjoni fixkiela;
–  Soluzzjonijiet sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni taċ-ċittadini u l-pazjenti, għall-awtomonitoraġġ u l-interazzjoni ma' professjonisti tal-kura tas-saħħa u soċjali, għal kura aktar integrata u approċċ aktar iċċentrat fuq l-utent;
–  Soluzzjonijiet sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni taċ-ċittadini u l-pazjenti, għall-awtomonitoraġġ u l-interazzjoni ma' professjonisti tal-kura tas-saħħa u soċjali, għal kura aktar integrata u approċċ aktar iċċentrat fuq l-utent;
–  Data, informazzjoni, għarfien u l-aħjar prattiki mir-riċerka dwar is-sistemi tas-saħħa fil-livell tal-UE u globali.
–  Data, informazzjoni, għarfien u l-aħjar prattiki mir-riċerka dwar is-sistemi tas-saħħa fil-livell tal-UE u fil-livell globali.
Emenda 42
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 2 – parti introduttorja
2.  RAGGRUPPAMENT "SOĊJETÀ INKLUŻIVA U SIGURA"
2.  RAGGRUPPAMENT "SOĊJETÀ INKLUŻIVA U KREATTIVA"
Emenda 43
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.1
2.1.  Raġunament
2.1.  Raġunament
L-UE tirrappreżenta mod uniku ta' kombinazzjoni tat-tkabbir ekonomiku mal-politiki soċjali, b'livelli għolja ta' inklużjoni soċjali, valuri kondiviżi li jħaddnu d-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi u r-rikkezza tad-diversità. Dan il-mudell qed jevolvi b'mod kostanti u jrid jittratta l-isfidi minn fost affarijiet oħrajn, il-globalizzazzjoni u l-bidla teknoloġika. L-Ewropa trid ukoll tirrispondi għall-isfidi li jirriżultaw minn theddid għas-sigurtà persistenti. L-attakki terroristiċi u r-radikalizzazzjoni, kif ukoll l-attakki ċibernetiċi u t-theddida ibrida, iqajmu tħassib kbir dwar is-sigurtà u jpoġġu pressjoni partikolari fuq is-soċjetajiet tagħna.
L-UE tirrappreżenta mod uniku ta' kombinazzjoni tal-prosperità, it-tkabbir ekonomiku u s-sostenibbiltà mal-politiki soċjali, b'livelli għolja ta' inklużjoni soċjali, valuri kondiviżi li jħaddnu d-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi u r-rikkezza tad-diversità. Dan il-mudell qed jevolvi b'mod kostanti u jrid jittratta l-isfidi minn fost affarijiet oħrajn id-diġitalizzazzjoni, il-globalizzazzjoni u l-evoluzzjoni teknoloġika.
L-UE trid tippromwovi mudell ta' tkabbir inklużiv u sostenibbli, filwaqt li taħsad il-benefiċċji tal-avvanzi teknoloġiċi, ittejjeb l-affidabbiltà fi u tippromwovi l-innovazzjoni tal-governanza demokratika, tiġġieled kontra l-inugwaljanzi, il-qgħad, il-marġinalizzazzjoni, id-diskriminazzjoni u r-radikalizzazzjoni, tiggarantixxi d-drittijiet tal-bniedem, trawwem id-diversità kulturali u l-patrimonju kulturali Ewropew u ttejjeb il-pożizzjoni taċ-ċittadini permezz tal-innovazzjoni soċjali. Il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-integrazzjoni tal-migranti wkoll se jibqgħu kwistjonijiet ta' prijorità. Ir-rwol tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-xjenzi soċjali u umanistiċi fit-trattament ta' dawn l-isfidi u l-ilħuq tal-għanijiet tal-UE huwa fundamentali.
L-UE trid tippromwovi mudell ta' tkabbir inklużiv u sostenibbli, filwaqt li taħsad il-benefiċċji tal-avvanzi teknoloġiċi, ittejjeb l-affidabbiltà fi u tippromwovi l-innovazzjoni tal-governanza demokratika, tiġġieled kontra l-inugwaljanzi, il-qgħad, l-emarġinazzjoni, id-diskriminazzjoni u r-radikalizzazzjoni, tiggarantixxi d-drittijiet tal-bniedem, trawwem id-diversità kulturali u l-patrimonju kulturali Ewropew u ttejjeb il-pożizzjoni taċ-ċittadini permezz tal-innovazzjoni soċjali. Il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-integrazzjoni tal-migranti wkoll se jibqgħu kwistjonijiet ta' prijorità.
Ir-rwol tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-xjenzi soċjali u umanistiċi u fis-settur kulturali u kreattiv fit-trattament ta' dawn l-isfidi u l-ilħuq tal-għanijiet tal-UE huwa fundamentali. Minħabba l-ispettru wiesa', id-daqs u l-impatt tagħhom fuq it-trasformazzjoni diġitali tal-lum, dawn is-setturi jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-ekonomija tagħna. Peress li l-interrelazzjonijiet bejn l-innovazzjoni soċjali u teknoloġika huma kumplessi, u rarament lineari, hemm bżonn aktar riċerka – inkluża riċerka transsettorjali u multidixxiplinari – fl-iżvilupp ta' kull tip ta' innovazzjoni, kif ukoll attivitajiet iffinanzjati biex jitħeġġeġ l-iżvilupp effettiv tagħha fil-futur.
Iċ-ċittadini Ewropej, l-istituzzjonijiet tal-istat u l-ekonomija jridu jkunu protetti mit-theddid kontinwu tal-kriminalità organizzata, inkluż it-traffikar tal-armi tan-nar, it-traffikar tad-droga u t-traffikar tal-bnedmin. It-tisħiħ tal-protezzjoni u s-sigurtà permezz ta' ġestjoni aħjar tal-fruntieri wkoll huwa ewlenin. Iċ-ċiberkriminalità qed tiżdied u r-riskji marbutin magħha qed jiddiversifikaw hekk kif l-ekonomija u s-soċjetà qed jiddiġitalizzaw. L-Ewropa trid tkompli ttejjeb l-isforzi tagħha biex ittejjeb iċ-ċibersigurtà, il-privatezza diġitali, il-protezzjoni tad-data personali u tiġġieled kontra it-tixrid ta' informazzjoni falza u dannuża sabiex tissalvagwardja l-istabbiltà demokratika u ekonomika. Finalment, huma meħtieġa aktar sforzi sabiex jiġu limitati l-effetti fuq il-ħajjiet u l-għajxien tal-avvenimenti estremi tat-temp li qed jintensifikaw minħabba t-tibdil fil-klima, bħall-għargħar, il-maltempati jew in-nixfa li twassal għal nirien fil-foresti, id-degradazzjoni tal-art u diżastri naturali oħrajn, eż. it-terremoti. Id-diżastri, sew jekk naturali u sew jekk ikkawżati mill-bniedem, jistgħu jqiegħdu f'riskju funzjonijiet tas-soċjetà importanti, bħas-saħħa, il-provvista tal-enerġija u l-gvern.
Id-daqs, il-kumplessità u l-karattru transnazzjonali tal-isfidi jitolbu li tittieħed azzjoni tal-UE b'livelli multipli. L-indirizzar ta' kwistjonijiet soċjali, politiċi, kulturali u ekonomiċi kritiċi bħal dawn, kif ukoll sfidi tas-sigurtà, fil-livell nazzjonali biss iġarrab miegħu l-periklu ta' użu ineffiċjenti tar-riżorsi, approċċi frammentati u standards differenti tal-għarfien u l-kapaċità.
Ir-riċerka dwar is-sigurtà hija parti minn rispons komprensiv usa' tal-UE għat-theddid tas-sigurtà. Din tikkontribwixxi għall-proċess tal-iżvilupp tal-kapaċità billi tippermetti li d-disponibbiltà futura tat-teknoloġiji u l-applikazzjonijiet tindirizza lakuni tal-kapaċità identifikati minn dawk li jfasslu l-politika u l-prattikanti. Il-finanzjament tar-riċerka permezz tal-programm qafas tal-UE diġà rrappreżenta madwar 50 % tal-finanzjament pubbliku totali għar-riċerka dwar is-sigurtà fl-UE. Se jsir użu sħiħ tal-istrumenti disponibbli, inkluż il-programm Spazjali Ewropew (Galileo u EGNOS, Copernicus, Għarfien tas-Sitwazzjoni fl-Ispazju u Komunikazzjonijiet Governattivi bis-Satellita). Jiġu mfittxija sinerġiji mal-attivitajiet appoġġati mir-riċerka dwar id-difiża ffinanzjata mill-UE u tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-finanzjament. Il-kollaborazzjoni transfruntiera tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' suq uniku tas-sigurtà Ewropew u ttejjeb il-prestazzjoni industrijali, filwaqt li tirfed l-awtonomija tal-UE.
L-attivitajiet ta' Riċerka u Innovazzjoni f'din l-Isfida Globali, b'mod ġenerali, se jkunu allinjati mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni dwar il-Bidla Demokratika; Impjiegi, Tkabbir u Investiment; Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali; Migrazzjoni; Unjoni Monetarja Ewropea Aktar Profonda u Aktar Ġusta; Suq Uniku Diġitali. Se tirrispondi għall-impenn tal-Aġenda ta' Ruma sabiex taħdem lejn: "Ewropa soċjali" u "Unjoni li tippriserva l-patrimonju kulturali tagħna u tippromwovi d-diversità kulturali." Se tappoġġa wkoll il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-Patt Globali dwar migrazzjoni sikura, ordnata u regolari. Ir-riċerka dwar is-sigurtà tirrispondi għall-impenn tal-Aġenda ta' Ruma sabiex ikun hemm ħidma lejn "Ewropa sikura u sigura", li tikkontribwixxi għal Unjoni ta' Sigurtà ġenwina u effettiva. Se jiġu sfruttati s-sinerġiji mal-Programm tal-Ġustizzja u mal-Programm tad-Drittijiet u l-Valuri, li jappoġġa attivitajiet fil-qasam tal-aċċess għall-ġustizzja, id-drittijiet tal-vittmi, l-ugwaljanza bejn is-sessi, in-nondiskriminazzjoni, il-protezzjoni tad-data u l-promozzjoni taċ-ċittadinanza Ewropea.
L-attivitajiet ta' Riċerka u Innovazzjoni f'din l-Isfida Globali, b'mod ġenerali, se jkunu allinjati mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni dwar il-Bidla Demokratika; Impjiegi, Tkabbir u Investiment; Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali; Migrazzjoni; Unjoni Monetarja Ewropea Aktar Profonda u Aktar Ġusta; Suq Uniku Diġitali. Se tirrispondi għall-impenn tal-Aġenda ta' Ruma sabiex taħdem lejn: "Ewropa soċjali" u "Unjoni li tippreserva l-patrimonju kulturali tagħna u tippromwovi d-diversità kulturali." Se tappoġġa wkoll il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.
L-attivitajiet se jikkontribwixxu direttament għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG) li ġejjin, b'mod partikolari: SDG 1 – Daqshekk Faqar; SDG 4 – Edukazzjoni ta' Kwalità; SDG – Xogħol Diċenti u Tkabbir Ekonomiku; SDG 9 – Industrija, Innovazzjoni u Infrastruttura; SDG 10 – Tnaqqis fl-Inugwaljanzi; SDG 11 – Bliet u Komunitajiet Sostenibbli; SDG 16 – Paċi, Ġustizzja u Istituzzjonijiet b'Saħħithom.
L-attivitajiet se jikkontribwixxu direttament għall-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDG) li ġejjin, b'mod partikolari: SDG 1 – Daqshekk Faqar; SDG 4 – Edukazzjoni ta' Kwalità; SDG 5 – Ugwaljanza bejn is-Sessi; SDG 8 – Xogħol Diċenti u Tkabbir Ekonomiku; SDG 9 – Industrija, Innovazzjoni u Infrastruttura; SDG 10 – Tnaqqis fl-Inugwaljanzi; SDG 11 – Bliet u Komunitajiet Sostenibbli; SDG 12Konsum u Produzzjoni Responsabbli; SDG 16 – Paċi, Ġustizzja u Istituzzjonijiet b'Saħħithom; SDG 17Sħubija għall-Għanijiet.
Emenda 44
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 2
Linji Mifruxa
Linji Ġenerali
–  L-istorja, l-evoluzzjoni u l-effikaċja tad-demokraziji, f'livelli differenti u f'forom differenti; l-aspetti tad-diġitalizzazzjoni u l-effetti tal-komunikazzjoni bin-networks soċjali u r-rwol ta' politiki tal-edukazzjoni u ż-żgħażagħ bħala pedamenti taċ-ċittadinanza demokratika;
–  L-istorja, l-evoluzzjoni u l-effikaċja tad-demokraziji, f'livelli differenti u f'forom differenti, bħall-movimenti għad-djalogu fost il-kulturi, il-kooperazzjoni fost in-nazzjonijiet u l-paċi fost ir-reliġjonijiet; l-aspetti tad-diġitalizzazzjoni, inkluż il-litteriżmu medjatiku u diġitali u l-effetti tal-komunikazzjoni bin-networks soċjali u r-rwol tal-edukazzjoni, il-politiki taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni kulturali bħala pedamenti taċ-ċittadinanza demokratika;
–  Approċċi innovattivi biex jappoġġaw it-trasparenza, ir-rispons, l-effettività tar-responsabbiltà u l-leġittimità tal-governanza demokratika li jirrispettaw kompletament id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt;
–  Approċċi innovattivi biex jappoġġaw it-trasparenza, ir-rispons, l-effettività tar-responsabbiltà u l-leġittimità tal-governanza demokratika, inkluża l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, li jirrispettaw kompletament id-drittijiet fundamentali u tal-bniedem u l-istat tad-dritt;
–  L-impatt tat-teknoloġiji fuq l-istili ta' ħajja u l-imġiba individwali;
–  Strateġiji sabiex jiġu indirizzati l-populiżmu, l-estremiżmu, ir-radikalizzazzjoni, <