Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne)
 Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r.
 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
 Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią ***
 Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja)
 Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią ***
 Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja)
 Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) ***
 „Horyzont Europa” - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I
 Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I
 Pakiet dotyczący jednolitego rynku
 Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu
 Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
 Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
 Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I
 Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I
 Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

Projekt budżetu korygującego nr 6/2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne)
PDF 128kWORD 51k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2018 na rok budżetowy 2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie z zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))
P8_TA(2018)0500A8-0399/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(2), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 30 listopada 2017 r.(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(4),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(6),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2018 przyjęty przez Komisję dnia 12 października 2018 r. (COM(2018)0704),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2018 przyjęte przez Radę dnia 26 listopada 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0399/2018),

A.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 6/2018 jest aktualizacja budżetu zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów, w celu uwzględnienia ostatnich zmian;

B.  mając na uwadze, że po stronie wydatków projekt budżetu korygującego nr 6/2018 zmniejsza środki na zobowiązania i środki na płatności w liniach budżetowych odpowiednio o 48,7 mln EUR i 44,7 mln EUR w dziale 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w dziale 2 „Trwały wzrost gospodarczy – zasoby naturalne”;

C.  mając na uwadze, że po stronie dochodów projekt budżetu korygującego nr 6/2018 dotyczy korekty prognozy tradycyjnych zasobów własnych (tj. należności celnych i opłat wyrównawczych od cukru), podatku od wartości dodanej (VAT) i dochodu narodowego brutto (DNB) oraz zapisania w budżecie odpowiednich kwot rabatu brytyjskiego i ich finansowania, co ma wpływ na rozłożenie na poszczególne państwa członkowskie składek do budżetu Unii na poczet zasobów własnych;

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że realizacja programów na lata 2014–2020 osiąga wreszcie pełną sprawność i skutkuje jedynie niewielkim dostosowaniem po stronie wydatków w porównaniu z bardzo znaczącymi budżetami korygującymi przyjętymi w latach 2016 i 2017; zachęca Komisję i państwa członkowskie do nadrobienia znacznych opóźnień z ostatnich trzech lat;

2.  odnotowuje techniczny proces przywracania równowagi zasobów własnych, który stał się konieczny w związku z korektą prognozy tradycyjnych zasobów własnych i VAT oraz aktualizacjami rabatu brytyjskiego;

3.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2018;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2018 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(3) Dz.U. L 57 z 28.2.2018, s. 1.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(6) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.


Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa
PDF 135kWORD 50k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2018)0901 – C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD))
P8_TA(2018)0501A8-0455/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0901 – C8‑0492/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(1), w szczególności jego art. 11,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 12,

–  uwzględniając nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 przyjęty przez Komisję dnia 30 listopada 2018 r. (COM(2018)0900) zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE,

–  uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych w sprawie budżetu z dnia 4 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 przyjęte przez Radę dnia 11 grudnia 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (15205/2018 – C8-0499/2018),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0455/2018),

A.  mając na uwadze, że instrument elastyczności ma umożliwiać finansowanie w danym roku budżetowym jasno określonych wydatków, których nie można pokryć w ramach pułapów dostępnych dla co najmniej jednego działu;

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2019 powyżej pułapu dla działu 3. o kwotę 985 629 138 EUR na finansowanie środków w dziedzinie migracji, uchodźców i bezpieczeństwa;

C.  mając na uwadze, że podczas rozmów trójstronnych w sprawie budżetu w dniu 4 grudnia 2018 r. przedstawiciele Parlamentu i Rady uzgodnili dalsze uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 178 715 475 EUR w wyniku wzmocnienia programów „Horyzont 2020” i Erasmus + w poddziale 1a;

1.  zgadza się na uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 1 164 344 613 mln EUR w środkach na zobowiązania;

2.  zaznacza, że uruchomienie tego instrumentu zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie zwiększenia elastyczności budżetu Unii;

3.  powtarza wyrażaną od dłuższego czasu opinię, że płatności wynikające z zobowiązań uruchomionych wcześniej za pomocą instrumentu elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami wieloletnich ram finansowych;

4.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK:

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w celu wzmocnienia kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE i sfinansowania natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2019/276.)

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r.
PDF 132kWORD 49k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (COM(2018)0281 – C8-0221/2018 – 2018/2074(BUD))
P8_TA(2018)0502A8-0453/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0281 – C8-0221/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych z dnia 4 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0453/2018),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 661/2014 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 na wypłatę zaliczek ze środków w budżecie ogólnym Unii udostępnia się kwotę w wysokości 50 000 000 EUR,

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r.

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2019/277.)

(1) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
PDF 200kWORD 59k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD))
P8_TA(2018)0503A8-0454/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(4) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019(7),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęty przez Komisję dnia 21 czerwca 2018 r.(COM(2018)0600),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęte przez Radę dnia 4 września 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 13 września 2018 r. (11737/2018 – C8‑0410/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2019(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2018 r. na temat stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019(9),

–  uwzględniając fakt, że komitet pojednawczy nie osiągnął porozumienia w sprawie wspólnego projektu w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa w art. 314 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając drugi projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęty przez Komisję dnia 30 listopada 2018 r. (COM(2018)0900) zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE,

–  uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych w sprawie budżetu z dnia 4 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęte przez Radę dnia 11 grudnia 2018 r. (15205/2018 – C8‑0499/2018),

–  uwzględniając art. 88 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0454/2018),

1.  przypomina, że na „projekt pakietu” – uzgodnionego po trudnych i intensywnych negocjacjach przez Parlament i Radę podczas rozmów trójstronnych dnia 4 grudnia 2018 r. – składają się dwa elementy: budżet Unii na rok 2019, ustalony na poziomie 165 795,6 mln EUR w środkach na zobowiązania i 148 198,9 mln EUR w środkach na płatności, oraz cztery wspólne oświadczenia, a także jedno oświadczenie jednostronne;

2.  podkreśla, że chociaż projekt budżetu w wersji zmienionej przez Radę nie całkiem zaspokaja autentyczną potrzebę wyważonego, spójnego i skutecznego budżetu Unii, celem Parlamentu jest zapewnić Unii budżet, który może przynieść wymierne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom;

3.  z zadowoleniem przyjmuje uzgodniony ogólny poziom środków na zobowiązania, który został podniesiony o 1,728 mln EUR w stosunku do pierwotnego czytania Rady; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że uzyskany w negocjacjach wzrost środków o 943 mln EUR odzwierciedla główne priorytety polityczne Parlamentu, a mianowicie wspieranie naukowców, młodych ludzi i MŚP, zwalczanie podstawowych przyczyn migracji i zmiany klimatu, zwiększanie bezpieczeństwa obywateli UE, a także kwestie obrony;

4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ogólny poziom środków na płatności uzgodniony na 2019 r. wzrósł o 2,4 % w porównaniu z budżetem na 2018 r.; zauważa jednak, że poziom płatności stanowi zaledwie 0,9 % DNB Unii; podkreśla znaczenie wspólnego oświadczenia w sprawie środków na płatności, w którym Parlament i Rada zobowiązują się podjąć niezbędne decyzje o zaspokojeniu należycie uzasadnionych potrzeb;

5.  ubolewa, że Rada, pod pretekstem, że nie miała wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie analizy, odmówiła dla zasady, w kontekście procedury budżetowej na 2019 r., wszelkiej dyskusji na temat wykorzystania nowego art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego, umożliwiającego ponowne udostępnienie umorzonych kwot przeznaczonych na badania w ramach rocznej procedury budżetowej; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby co najmniej dwa razy w roku przedstawiała sprawozdania dotyczące konkretnie umorzonych kwot na programy badawcze oraz aby przedstawiła wszystkie istotne informacje i elementy dotyczące art. 15 ust. 3 i zaproponowała jego wykorzystanie w kontekście procedury budżetowej dotyczącej 2020 r.;

6.  ponownie wyraża ubolewanie, że Parlament, będący jednym z dwóch organów władzy budżetowej, nie był należycie zaangażowany przez Radę i Komisję w dyskusje na temat rozszerzenia Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji; ubolewa nad bezkompromisowym stanowiskiem Rady w sprawie finansowania drugiej transzy Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, do której wkład z budżetu Unii wyniesie 2 mld EUR, podczas gdy państwa członkowskie zapłacą 1 mld EUR; przypomina o swoim ugruntowanym stanowisku, zgodnie z którym nowe inicjatywy nie mogą być finansowane kosztem istniejących unijnych projektów zewnętrznych; przypomina, że z powodu niechęci Rady pułapy obecnych WRF nie zostały zwiększone przy okazji śródokresowej rewizji, a WRF nie były wystarczająco elastyczne, aby można było reagować na nieprzewidziane okoliczności; podkreśla, że należy wyciągnąć wnioski w odniesieniu do WRF na okres po 2021 r., aby uniknąć między innymi tworzenia budżetowych satelitów, takich jak Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji;

7.  zgodnie ze wspólnym oświadczeniem uzgodnionym przez Parlament, Radę i Komisję nalega, aby uzgodnione wzmocnienie programów „Horyzont 2020” i Erasmus + w wysokości 100 mln EUR w budżecie korygującym w 2019 r. nie było finansowane w drodze przeniesienia z innych programów, lecz z nowych środków;

8.  ze względu na zwiększone wsparcie, jakie Europol zapewnia państwom członkowskim w ramach współpracy organów ścigania, i jego zaangażowanie w walkę z terroryzmem i cyberprzestępczością, przyjmuje z zadowoleniem utworzenie 10 dodatkowych stanowisk oraz związany z tym wzrost środków na rzecz Europolu;

9.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie pięciu stanowisk i związane z tym zwiększenie przez Komisję środków w projekcie budżetu na 2019 r., aby zapobiec powstaniu zaległości, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wydajność sądów w kontekście nowych działań podejmowanych przez Trybunał oraz stale rosnącego obciążenia pracą, zwłaszcza w związku z brexitem; wskazuje jednak, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potrzebował w rzeczywistości 16 nowych stanowisk stałych na potrzeby usług wsparcia;

10.  z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie pozycji budżetowej ESDZ przeznaczonej dla zespołu ds. strategicznej komunikacji, aby zapewnić bardziej skoordynowaną reakcję Unii na wyzwania związane z dezinformacją;

11.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, a także wspólne oświadczenia załączone do niniejszej rezolucji;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK

PROJEKT PAKIETU

Budżet 2019 – wspólne wnioski

Niniejsze wspólne wnioski dotyczą następujących sekcji:

1.  Budżet 2019

2.  Oświadczenia

Ogólny zarys

Zgodnie z treścią wspólnych wniosków:

—  ogólny poziom środków na zobowiązania (śnz) w budżecie na 2019 r. ustalono na poziomie 165 795,6 mln EUR. Ogółem, zostawia to margines w kwocie 1 291,1 mln EUR w środkach na zobowiązania poniżej pułapów WRF na 2019 r.;

—  ogólny poziom środków na płatności (śnp) w budżecie na 2019 r. ustalono na poziomie 148 198,9 mln EUR;

—  instrument elastyczności na 2019 r. zostaje uruchomiony na kwotę 1 164,3 mln EUR w środkach na zobowiązania dla poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia) oraz działu 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo);

—  łączny margines na zobowiązania wykorzystuje się na poziomie 1 476,0 mln EUR dla poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), poddziału 1b (Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna) oraz działu 4 (Globalny wymiar Europy);

—  margines na nieprzewidziane wydatki uruchomiony w 2017 r. zostaje skompensowany kwotą 253,9 mln EUR z nieprzydzielonych marginesów w dziale 5 (Administracja);

—  środki na płatności w 2019 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2016, 2017, 2018 i 2019 wyniosą – według szacunków Komisji – 961,9 mln EUR.

1.  Budżet 2019

Parlament Europejski i Rada uzgodniły wspólne wnioski ujęte w sekcjach 1.1–1.6 poniżej.

1.1.  Kwestie horyzontalne

Agencje zdecentralizowane

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim projekcie budżetu (drugi PB).

Agencje wykonawcze

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

Projekty pilotażowe / działania przygotowawcze

Uzgadnia się kompleksowy pakiet 75 projektów pilotażowych / działań przygotowawczych (PP/PA), zgodnie z propozycją Komisji w drugim PB. Jeżeli wydaje się, że dany PP lub PA są już objęte obowiązującą podstawą prawną, Komisja może przedstawić wniosek o przesunięcie środków do odpowiedniej podstawy prawnej, aby ułatwić realizację działania.

Pakiet ten, zaproponowany przez Parlament Europejski w jego stanowisku w sprawie czytania pierwotnego PB, w pełni przestrzega pułapów dla PP/PA przewidzianych w rozporządzeniu finansowym.

1.2.  Wydatki według działów ram finansowych – środki na zobowiązania

Poddział 1a

środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB, lecz z dostosowaniami szczegółowo przedstawionymi w tabeli poniżej.

 

 

 

 

(w EUR)

Linia budżetowa/Program

Nazwa

Zmiana w środkach na zobowiązania

Drugi PB 2019

Budżet 2019

Różnica

1.1.31

„Horyzont 2020”

 

 

150 000 000

08 02 03 04

Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

252 946 905

260 946 905

8 000 000

08 02 08

Instrument MŚP

541 589 527

641 589 527

100 000 000

09 04 01 01

Wzmacnianie badań w zakresie przyszłych i powstających technologii

429 937 089

442 937 089

13 000 000

15 03 01 01

Działania „Maria Skłodowska-Curie” — tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności

916 586 364

945 586 364

29 000 000

1.1.5

Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+)

 

 

40 000 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

2 411 836 200

2 441 036 200

29 200 000

15 02 01 02

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

175 070 000

185 870 000

10 800 000

 

Ogółem

 

 

190 000 000

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 23 335,4 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków poddziału 1a, z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 74,7 mln EUR i z uruchomieniem instrumentu elastyczności na kwotę 178,7 mln EUR.

Poddział 1b

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 57 192,0 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków poddziału 1b i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 350,0 mln EUR.

Dział 2

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 59 642,1 mln EUR, co daje margines w wysokości 701,9 mln EUR.

Dział 3

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 3 786,6 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 3 i z uruchomieniem instrumentu elastyczności na kwotę 985,6 mln EUR.

Dział 4

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 11 319,3 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 4 i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 1 051,3 mln EUR.

Dział 5

Liczbę stanowisk w planach zatrudnienia poszczególnych instytucji oraz środki ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

W efekcie i po uwzględnieniu PP/PA (4,1 mln EUR) zaproponowanych w ramach sekcji 1.1 powyżej, uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustala się na 9 943,0 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 589,1 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5, po wykorzystaniu 253,9 mln EUR marginesu na skompensowanie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

Instrumenty szczególne: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

Środki na zobowiązania dla EFG, EAR i FSUE ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

1.3.  Środki na płatności

Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2019 r. ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w drugim PB.

1.4.  Uwagi do budżetu

Zatwierdza się uwagi do budżetu w formie zaproponowanej przez Komisję w drugim PB, z wyjątkiem uwag dotyczących następujących linii budżetowych:

—  Artykuł 08 02 08 (Instrument MŚP) w sekcji budżetu dotyczącej Komisji – zatwierdza się tekst proponowany w pierwotnym PB;

—  Pozycja 2 2 1 4 (Zespół ds. strategicznej komunikacji) w sekcji budżetu dotyczącej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – zatwierdza się tekst zawarty w stanowisku Parlamentu Europejskiego w sprawie czytania pierwotnego PB.

1.5.  Nomenklatura

Zatwierdza się nomenklaturę budżetową zaproponowaną przez Komisję w drugim PB.

1.6.  Rezerwy

Zatwierdza się rezerwy zaproponowane przez Komisję w drugim PB. Ponadto kwota 19 321 000 EUR została umieszczona w rezerwie zarówno w środkach na zobowiązania, jak i w środkach na płatności w oczekiwaniu na przyjęcie wniosku Komisji (COM (2018) 632) z dnia 12 września 2018 r. odnoszącego się do artykułu 18 02 03 (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)).

2.  Oświadczenia

2.1.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie środków na płatności

„Parlament Europejski i Rada przypominają o potrzebie zapewnienia – w świetle wykonywania budżetu – regularnego realizowania płatności w odniesieniu do środków na zobowiązania, tak aby nie dopuścić do ewentualnego anormalnego poziomu niezapłaconych faktur na koniec roku budżetowego.

Parlament Europejski i Rada apelują do Komisji, by nadal uważnie monitorowała i aktywnie realizowała programy na lata 2014–2020. W tym celu zwracają się do Komisji, by w odpowiednim czasie przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące stanu realizacji i szacunków w odniesieniu do wymogów w zakresie środków na płatności w 2019 r.

Jeżeli dane wskażą, że środki zapisane w budżecie na 2019 r. są niewystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie, Parlament Europejski i Rada zwrócą się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie właściwego rozwiązania, między innymi budżetu korygującego, aby umożliwić władzy budżetowej podjęcie w odpowiednim czasie wszelkich niezbędnych decyzji dotyczących należycie uzasadnionych potrzeb. W stosownych przypadkach, Parlament Europejski i Rada wezmą pod uwagę pilny charakter danej sprawy”.

2.2.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że zmniejszenie bezrobocia młodzieży pozostaje jednym z ważnych i wspólnych priorytetów politycznych, i potwierdzają swoją zdecydowaną wolę optymalnego wykorzystywania zasobów budżetowych w celu rozwiązania tego problemu, w szczególności za pomocą Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI).

Parlament Europejski i Rada przyjmują do wiadomości dotychczasowe doświadczenia w kontekście zwiększenia zasobów szczególnej alokacji dla YEI, które spowodowały wiele zmian w programach po to, by z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zapewnić kwoty w wysokości dopasowanej do kwoty wsparcia ze szczególnej alokacji dla YEI.

W związku z tym Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o to, by przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący sprawnego wykonania zwiększonych zasobów budżetowych dla YEI. Parlament Europejski i Rada uzgadniają, że szybko przeanalizują ten wniosek, z uwzględnieniem zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, aby maksymalnie usprawnić przeprogramowanie w 2019 r.”

2.3.  Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Bez uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej Komisja potwierdza, że zwiększenie środków dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uzgodnione na 2019 r. nie będzie traktowane jako wcześniejsze wydatkowanie kwoty obecnie przewidzianej na 2020 r., gdy przedstawi ona zaktualizowane programowanie finansowe i wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów”.

2.4.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie uwzględniania kwestii związanych z klimatem

„Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, jak ważne jest budowanie gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i odpornej na zmianę klimatu. W tym celu Rada i Parlament Europejski uzgodniły zainwestowanie co najmniej 20 % budżetu UE w wydatki związane z klimatem w latach 2014–2020. Pomimo tego, że sam budżet na 2019 r. osiąga cel równy 20 %, to bieżące prognozy na cały okres 2014–2020 wskazują, że na działania w dziedzinie klimatu zostanie przydzielonych średnio 19,3 % budżetu UE, głównie z uwagi na opóźnienia w realizacji europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na początku tego okresu.

Rada i Parlament Europejski przyjmują do wiadomości tę sytuację i zwracają się do Komisji, by dołożyła wszelkich starań, aby osiągnąć cel równy 20 % w odniesieniu do całego okresu 2014–2020”.

2.5.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie wzmocnienia poddziału 1a za pomocą budżetu korygującego

„Ze względu na ograniczone dostępne środki z instrumentu elastyczności i łącznego marginesu na zobowiązania, Parlament Europejski i Rada uzgodniły zapisanie kwoty 100 mln EUR w budżecie korygującym w 2019 r. w celu zasilenia programów „Horyzont 2020” i Erasmus+. Komisja przedstawi ten budżet korygujący, który nie będzie zawierał żadnych innych elementów, gdy tylko zostanie zakończone wiosną 2019 r. dostosowanie techniczne wieloletnich ram finansowych na 2020 r., obejmujące również obliczenie łącznego marginesu na zobowiązania. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich zwykłych korekt technicznych, których Komisja będzie musiała dokonać, aby zapewnić prawidłowe wykonanie budżetu na 2019 r.

Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do szybkiego rozpatrzenia projektu budżetu korygującego na 2019 r., który przedstawi Komisja”.

(1) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
(2) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(3) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(6) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0089.
(7) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0182.
(8) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0311.
(9) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0404.


Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią ***
PDF 121kWORD 48k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))
P8_TA(2018)0504A8-0366/2018

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07964/2018),

–  uwzględniając projekt umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (07965/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0382/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia 12 grudnia 2018 r.(1) w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego, opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię w formie pisma Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0366/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Japonii.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0505.


Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja)
PDF 149kWORD 57k
Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))
P8_TA(2018)0505A8-0367/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07964/2018),

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (07965/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (C8-0382/2018),

–  uwzględniając wspólne oświadczenie z 25. szczytu UE–Japonia, który odbył się w dniu 17 lipca 2018 r.,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie strategicznym UE–Japonia podpisaną w dniu 17 lipca 2018 r.,

–  uwzględniając wytyczne negocjacyjne dotyczące umowy o wolnym handlu z Japonią przyjęte przez Radę w dniu 29 listopada 2012 r. i opublikowane w dniu 14 września 2017 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2012 r. w sprawie negocjacji handlowych między UE a Japonią(1),

–  uwzględniając swoją rezolucją z dnia 3 lutego 2016 r. zawierającą zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)(2) oraz rezolucję z dnia 12 grudnia 2017 r. zatytułowaną „W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego”(3),

–  uwzględniając sprawozdanie końcowe dotyczące oceny wpływu umowy o wolnym handlu między UE a Japonią na zrównoważony rozwój z kwietnia 2016 r. oraz analizę skutków gospodarczych umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią opublikowane przez Dyrekcję Generalną ds. Handlu Komisji Europejskiej w czerwcu 2018 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie wydane na 38. posiedzeniu międzyparlamentarnym UE–Japonia w dniu 10 maja 2018 r.,

–  uwzględniając program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, przyjęty na Szczycie ONZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z października 2015 r. zatytułowany „Handel z korzyścią dla wszystkich – W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”,

–  uwzględniając nieoficjalny dokument służb Komisji z dnia 26 lutego 2018 r. zatytułowany „Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements” [„Informacje zwrotne i przyszłe działania dotyczące poprawy wdrażania i egzekwowania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w zawieranych przez UE umowach o wolnym handlu UE”],

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w umowie o wolnym handlu UE–Japonia oraz opinię z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w zawieranych przez UE umowach o wolnym handlu,

–  uwzględniając 15-punktowy plan Komisji dotyczący zwiększenia skuteczności rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w UE z dnia 26 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając opinię nr 2/15 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2017 r., wydaną zgodnie z art. 218 ust. 11 TFUE na wniosek Komisji z dnia 10 lipca 2015 r.,

–  uwzględniając protokół nr 26 TFUE w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym,

–  uwzględniając art. 2 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając art. 168–191 TFUE, w szczególności art. 191 ust. 2 TFUE,

–  uwzględniając art. 91, 100 ust. 2 i art. 207 TFUE oraz art. 218 TFUE, w szczególności jego ust. 10,

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 12 grudnia 2018 r.(4) w sprawie projektu decyzji Rady,

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0367/2018),

A.  mając na uwadze, że UE i Japonia podzielają podstawowe wartości, takie jak poszanowanie praw człowieka, demokracji i praworządności, a także silne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz opartego na zasadach systemu Światowej Organizacji Handlu (WTO);

B.  mając na uwadze, że umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią ma wymiar strategiczny i jest najważniejszą dwustronną umową handlową zawartą do tej pory przez Unię, ponieważ obejmuje prawie jedną trzecią światowego PKB, niemal 40 % światowego handlu oraz ponad 600 milionów ludzi;

C.  mając na uwadze, że Japonia jest trzecim co do wielkości rynkiem konsumenckim na świecie, ale dopiero szóstym rynkiem eksportowym dla Unii, posiadającym niewykorzystany potencjał handlu dwustronnego;

D.  mając na uwadze z szeregu badań i analiz ex ante dotyczących wpływu umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia wynika, że umowa ta może przynieść pozytywne skutki w zakresie PKB, dochodu, handlu, wydajności i zatrudnienia zarówno dla Unii, jak i Japonii, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia celu „inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”; mając na uwadze, że umowa może również przynieść korzyści konsumentom dzięki obniżce cen i zwiększeniu wyboru konsumenta w odniesieniu do towarów i usług; mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie powinny udoskonalić istniejące narzędzia, aby pomóc pracownikom i przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do nowych możliwości oraz do potencjalnie negatywnych skutkach globalizacji i umów handlowych; mając na uwadze, że sukces umowy handlowej powinien być również oceniany na podstawie jej wkładu w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r.;

E.  mając na uwadze, że Parlament od początku monitorował te negocjacje i wezwał negocjatorów między innymi do uwzględnienia interesów obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw oraz do zapewnienia przejrzystości, dzięki czemu poprawił się dostęp do dokumentów, regularnych sprawozdań z negocjacji i komunikacja; mając na uwadze, że w przyszłości można by wprowadzić dalsze ulepszenia w procedurze zawierania umów handlowych, w szczególności poprzez dzielenie się wnioskami UE i zapewnienie systematycznego publikowania przez Radę wytycznych negocjacyjnych przed rozpoczęciem negocjacji;

F.  mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma dostępność i pełne wykorzystywanie preferencji handlowych i możliwości stwarzanych przez umowę;

1.  uważa, że umowa ta ma istotne znaczenie strategiczne w wymiarze dwustronnym i globalnym, a także jest wydanym na czas sygnałem poparcia otwartego, sprawiedliwego handlu opartego na wartościach i zasadach, a jednocześnie promuje wysokie standardy, między innymi w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa żywności, ochrony konsumenta i praw pracowniczych, w dobie poważnych wyzwań protekcjonistycznych związanych z porządkiem międzynarodowym; ostrzega, że taki protekcjonizm nie jest możliwym rozwiązaniem i że nie można już dłużej utrzymywać status quo w polityce handlowej;

2.  z zadowoleniem przyjmuje ambitny i kompleksowy charakter umowy o partnerstwie gospodarczym, która jest zgodna z priorytetami określonymi w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie negocjacji handlowych UE z Japonią;

3.  zauważa w szczególności wysoki poziom liberalizacji taryf celnych uzgodniony w umowie o partnerstwie gospodarczym, który po pełnym wdrożeniu będzie obejmował 99 % unijnych pozycji taryfowych i 97 % japońskich linii taryfowych objętych liberalizacją, w tym w odniesieniu do produktów przemysłowych w sektorach, w których UE jest bardzo konkurencyjna, w połączeniu ze środkami zabezpieczenia produktów najbardziej wrażliwych w ramach kontyngentów bezcłowych, obniżonych ceł lub okresów przejściowych; podkreśla, że umowa o partnerstwie gospodarczym zawiera klauzulę dotyczącą zwalczania nadużyć finansowych, która umożliwia UE wycofanie preferencji handlowych w przypadkach nadużyć finansowych i odmowy współpracy w sprawach celnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że nie będzie to wywierało niekorzystnego wpływu na przedsiębiorstwa handlowe przestrzegające przepisów;

4.  zwraca uwagę, że unijne cła samochodowe będą stopniowo wycofywane w ciągu okresu siedmiu lat; zwraca się do Komisji o zachowanie czujności wobec zmian przepływów handlowych w dziedzinie samochodów w tym okresie, aby zapobiec i przeciwdziałać wszelkiej destabilizacji europejskiego rynku; podkreśla jednak, że wiele japońskich marek pojazdów sprzedawanych w UE jest produkowanych w UE;

5.  podkreśla, że Japonia podjęła działania mające na celu wyeliminowanie zbędnych środków pozataryfowych w różnych sektorach, takich jak pojazdy, dodatki do żywności, środki sanitarne, ograniczając w ten sposób koszty przestrzegania przepisów i tworząc bardziej przewidywalne ramy regulacyjne; przypomina o prawie każdego kraju do ustanawiania norm krajowych na poziomie wyższym niż poziom międzynarodowy, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na odpowiednie środki ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony konsumentów; zauważa również podjęte przez Japonię zobowiązanie do dostosowania japońskich norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym do standardów międzynarodowych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, stosowanych również przez unijnych producentów samochodów;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Japonia między innymi udzieli dostawcom z UE niedyskryminacyjnego dostępu do rynków zamówień publicznych w 54 głównych miastach i może jeszcze zwiększyć liczbę tych miast, usunie tzw. klauzulę bezpieczeństwa operacyjnego, która w praktyce uniemożliwiała wejście na rynek japoński dostawcom z unijnej branży zaopatrzenia kolei, oraz zwiększy przejrzystość w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne; zwraca się do Komisji, aby ściśle monitorowała realizację tego punktu w celu wypełnienia zobowiązań w dziedzinie otwarcia i równego dostępu do zamówień publicznych; podkreśla, że przy udzielaniu zamówień publicznych należy również brać pod uwagę kryteria społeczne i środowiskowe; podkreśla, że zarówno w UE, jak i w Japonii zamówienia publiczne powinny nadal służyć najlepszym interesom obywateli;

7.  uważa, że Japonia jest bardzo cennym rynkiem eksportowym dla unijnych rolników i producentów żywności, i zauważa, że około 85 % produktów rolno-spożywczych będzie można wywieźć do Japonii bezcłowo; zwraca uwagę, że w przypadku przetworzonych produktów rolnych również zapewniony zostanie bezcłowy dostęp do rynku japońskiego w okresie przejściowym; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że umowa zapewnia znaczne możliwości wywozu unijnych produktów rolno-spożywczych, takich jak wino, wołowina, mięso wieprzowe i sery, oraz że chroni ona 205 europejskich oznaczeń geograficznych, z możliwością dodania kolejnych oznaczeń geograficznych, co stanowi dalszą poprawę w porównaniu z poprzednimi umowami handlowymi i jest szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w sektorze spożywczym; wzywa do kontynuowania rozmów po upływie trzech lat, aby ocenić możliwości rozszerzenia listy chronionych oznaczeń geograficznych, i oczekuje, że obie strony zwrócą szczególną uwagę na zrównoważone rolnictwo, w tym produkcję żywności na małą skalę i rozwój obszarów wiejskich;

8.  podkreśla fakt, że umowa promuje najlepsze praktyki w zakresie zapewniania konsumentom bezpiecznej i wysokiej jakości żywności i produktów żywnościowych; podkreśla, że żadne z postanowień umowy nie uniemożliwia stosowania w UE zasady ostrożności określonej w TFUE; z zadowoleniem przyjmuje zamieszczenie wyraźnego odniesienia do podejścia ostrożnościowego w umowie; podkreśla, że umowa w żadnym wypadku nie może zagrozić precyzyjnemu, zrozumiałemu i zgodnemu z przepisami UE etykietowaniu żywności; wzywa obu partnerów do zwiększenia ochrony konsumentów, dobra konsumentów i bezpieczeństwa żywności podczas wdrażania umowy, a do Komisji zwraca się o włączenie do wszystkich przyszłych umów handlowych zawieranych przez UE szczegółowych i solidnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów;

9.  podkreśla, że obie strony są zobowiązane do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska i ochrony pracy oraz że te wysokie standardy nie powinny być postrzegane jako bariery handlowe; jednocześnie zauważa, że w porozumieniu wyraźnie stwierdzono, że norm pracy i ochrony środowiska nie można złagodzić ani obniżyć w celu przyciągnięcia handlu i inwestycji; przypomina o celu zrównoważonego rozwoju nr 5 programu działania ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zarówno Japonia, jak i UE przystąpiły do postanowień deklaracji w sprawie kobiet i handlu z Buenos Aires oraz wzywa obie strony do zdecydowanego umocnienia zobowiązań w zakresie płci i handlu w kontekście tego porozumienia, w tym prawa do równego wynagrodzenia; oczekuje, że UE i Japonia podejmą wszelkie niezbędne kroki na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w kontekście wszystkich działań, w tym w ramach tej umowy; zwraca się do Komisji o przeprowadzenie oceny ex post wpływu wdrożenia umowy na zrównoważony rozwój;

10.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie na rzecz skutecznego wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie walki ze zmianą klimatu oraz innych wielostronnych umów w dziedzinie środowiska, a także na rzecz zrównoważonego gospodarowania lasami (łącznie ze zwalczaniem nielegalnego pozyskania drewna) i zasobami rybnymi (łącznie ze zwalczaniem nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów); podkreśla, że przepisy i normy UE nadal mają zastosowanie do produktów przywożonych na rynek UE oraz że w szczególności rozporządzenie UE w sprawie drewna (rozporządzenie (UE) nr 995/2010) zakazuje wprowadzania do obrotu w UE nielegalnie pozyskanego drewna oraz ustanawia obowiązkowy system zasad należytej staranności; wzywa obie strony do ścisłej współpracy w ramach rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju w celu wymiany najlepszych praktyk i poprawy egzekwowania prawodawstwa w tych kwestiach, w tym w odniesieniu do najskuteczniejszych środków zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna oraz w sprawie zwrócenia szczególnej uwagi na zapobieganie eksportowi nielegalnie pozyskanego drewna z UE do Japonii;

11.  zwraca uwagę na fakt, że umowa zawiera wyraźne zobowiązanie do dalszej ratyfikacji podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP); podkreśla, że Japonia nie ratyfikowała jeszcze dwóch podstawowych konwencji MOP (dotyczących dyskryminacji i zniesienia pracy przymusowej) i oczekuje od Japonii konkretnych postępów w rozsądnym czasie na drodze do ratyfikacji i skutecznego wdrożenia tych konwencji zgodnie z postanowieniami umowy o partnerstwie gospodarczym;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Japonia ustanowiła międzyresortowe ramy służące realizacji zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym ratyfikacji podstawowych konwencji MOP, oraz że komitet ds. handlu i zrównoważonego rozwoju przewidziany w umowie ma za zadanie współpracować ze społeczeństwem obywatelskim przy wdrażaniu rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju;

13.  przypomina, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oświadczył w swojej opinii 2/15 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem (ust. 161), że rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju mają bezpośredni i natychmiastowy wpływ na wymianę handlową oraz że naruszenie przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju upoważnia drugą stronę do zniesienia lub zawieszenia liberalizacji przewidzianej w innych postanowieniach umowy o wolnym handlu; z zadowoleniem przyjmuje włączenie klauzuli przeglądowej do rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju oraz wzywa obie strony do odpowiedniego i terminowego stosowania tej klauzuli w celu wywiązania się z podjętych zobowiązań oraz poprawy egzekwowania i skuteczności przepisów dotyczących pracy i ochrony środowiska, w tym uwzględnienia, między różnymi metodami egzekwowania, mechanizmu opartego na sankcjach jako ostateczności ; wzywa obie strony, by nie zwlekały do momentu zastosowania klauzuli przeglądowej z podjęciem działań na rzecz skutecznego wdrożenia tej umowy, aby zagwarantować, że umowa o partnerstwie gospodarczym jest porozumieniem stałym zapewniającym najwyższy możliwy poziom ochrony; wzywa Komisję do monitorowania zobowiązań podjętych w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju oraz do współpracy z Japonią w zakresie ich realizacji, w oparciu o 15-punktowy dokument roboczy Komisji w sprawie wdrażania handlu i zrównoważonego rozwoju;

14.  podkreśla, że w umowie o partnerstwie gospodarczym potwierdza się prawo organów państw członkowskich do pełnego określania, świadczenia i regulowania usług publicznych na szczeblach lokalnym, regionalnym lub krajowym, oraz wykaz negatywny przewidziany w umowie nie uniemożliwia rządom przywracania sprywatyzowanych usług do sektora publicznego lub swobodnego tworzenia nowych usług użyteczności publicznej; jest zdania, że – co do zasady – preferowane jest stosowanie podejścia opartego na wykazie pozytywnym, jak ma to miejsce w Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami WTO (GATS); zauważa, że obie strony umowy o partnerstwie gospodarczym zobowiązały się do ochrony gospodarki wodnej w ramach ogólnego zwolnienia dotyczącego usług użyteczności publicznej;

15.  uważa, że zobowiązania związane z dostępem do rynku usług transgranicznych, w tym w dziedzinie handlu elektronicznego, transportu morskiego, usług pocztowych, energii i telekomunikacji, mogłyby przyczynić się do znacznego pobudzenia handlu usługami; uważa, że umowa ta ułatwi przedsiębiorstwom z UE świadczenie usług na rynku japońskim dzięki zapewnieniu bardziej sprawiedliwego traktowania; przypomina, że należy chronić cele polityki publicznej, w tym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, oraz że należy zachować przestrzeń polityczną, aby sprostać przyszłym wyzwaniom regulacyjnym;

16.  zwraca uwagę na fakt, że umowa o partnerstwie gospodarczym przewiduje tymczasowy przepływ wysoko wykwalifikowanych pracowników przez granice (tzw. sposób 4), zobowiązując obie strony do umożliwienia przenoszenia pracowników wewnątrz przedsiębiorstw w około 40 sektorach, oraz niezależnych wysoko wykwalifikowanych pracowników w około 20 sektorach, co przyczyni się do ułatwiania tworzenia powiązań w ramach zagranicznych inwestycji bezpośrednich między UE a Japonią;

17.  podkreśla, że w umowie zachowuje się suwerenne prawo do regulowania sektorów finansowego i bankowego ze względów ostrożności i nadzorczych; wzywa obu partnerów do skorzystania z finansowego forum regulacyjnego w celu poprawy globalnego systemu finansowego;

18.  z zadowoleniem przyjmuje najważniejsze elementy innowacyjne, takie jak specjalne rozdziały lub przepisy dotyczące porozumienia paryskiego, MŚP i ładu korporacyjnego, mające na celu promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o zasady grupy G20 i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); ponagla obie strony do aktywnego działania na rzecz zapewnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

19.  podkreśla, że współpraca regulacyjna jest dobrowolna i nie ogranicza prawa do wprowadzania regulacji; przypomina, że odpowiednie przepisy muszą być wdrażane przy pełnym poszanowaniu prerogatyw współprawodawców; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w rozdziale dotyczącym współpracy regulacyjnej wyraźnie przewidziano, że należy w pełni przestrzegać zasad ustanowionych w TFUE, jak zasada ostrożności;

20.  apeluje o przejrzystość funkcjonowania komitetu ds. współpracy regulacyjnej oraz o zrównoważone zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności związków zawodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, co należy uznać za warunek wstępny dalszego budowania publicznego zaufania do umowy i jej skutków; podkreśla, że Parlament powinien być regularnie informowany o decyzjach podejmowanych przez komitet ds. współpracy regulacyjnej;

21.  zauważa, że nadal prowadzone są negocjacje w sprawie odrębnej umowy inwestycyjnej, którą Parlament będzie ściśle monitorował; zauważa, że Komisja wprowadziła system sądów ds. inwestycji w umowach z innymi partnerami, w oczekiwaniu na ustanowienie wielostronnego trybunału inwestycyjnego; przypomina, że stary prywatny mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem jest niedopuszczalny i że nie ma mandatu do jego przywrócenia;

22.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w dniu 17 lipca 2018 r. UE i Japonia z powodzeniem zakończyły rozmowy w sprawie wzajemnej adekwatności i zgodziły się uznawać wzajemnie systemy ochrony danych za „równoważne”, co umożliwi bezpieczniejszy przepływ danych między UE a Japonią; podkreśla ważną rolę właściwych organów ochrony danych w zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych; zauważa, że umowa zawiera klauzulę rendez-vous przewidującą przeprowadzenie oceny transgranicznego przepływu danych w ciągu trzech lat oraz uznaje rosnące znaczenie gospodarki cyfrowej dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; przypomina, że wszystkie umowy handlowe muszą w pełni przestrzegać dorobku prawnego UE w zakresie ochrony danych i ochrony prywatności, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679), oraz podkreśla, że wszelkie przyszłe osiągnięcia wymagają zgody Parlamentu i muszą zabezpieczać prawa podstawowe obywateli UE;

23.  wzywa Komisję do zacieśnienia współpracy i koordynacji z Japonią w kwestiach wielostronnych, w ścisłej współpracy z innymi partnerami strategicznymi, w celu obrony i dalszego rozwoju światowego systemu handlowego oraz otwartego, sprawiedliwego i silnego wielostronnego systemu handlu opartego na poszanowaniu przepisów WTO i innych norm międzynarodowych;

24.  podkreśla, że 78 % unijnych przedsiębiorstw eksportujących do Japonii to mniejsze przedsiębiorstwa, i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że umowa o partnerstwie gospodarczym zawiera osobny rozdział dotyczący MŚP, aby umożliwić im uzyskanie maksymalnych korzyści z umowy, w szczególności dzięki klauzulom zobowiązującym obydwie strony do przejrzystości w odniesieniu do dostępu do rynku i do wymiany istotnych informacji; wzywa do szybkiego ustanowienia punktów kontaktowych i witryny internetowej dla MŚP, aby mieć pewność, że przedsiębiorstwa te mają dostęp do odpowiednich informacji na temat dostępu do rynku;

25.  wzywa Komisję do ścisłego monitorowania prawidłowego wdrożenia uzgodnionego usuwania środków pozataryfowych i zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty rolne, a także do przedstawienia Parlamentowi sprawozdania;

26.  wzywa obu partnerów do zapewnienia aktywnego udziału partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza poprzez wspólny dialog ze społeczeństwem obywatelskim i krajową grupą doradczą; wzywa Komisję do aktywnego ustanawiania i wymiany najlepszych praktyk z Japonią w zakresie funkcjonowania krajowych grup doradczych i wspólnego dialogu; wzywa obie strony do zapewnienia sprawnego utworzenia dobrze funkcjonujących, skutecznych i zrównoważonych krajowych grup doradczych z właściwym kodeksem postępowania oraz do zapewnienia, by ich opinie były uwzględniane w przejrzysty sposób w konsultacjach międzyrządowych przewidzianych w umowie;

27.  wzywa Komisję do zapewnienia udziału delegatury UE w Japonii w procesie wdrażania umowy od początku do końca; podkreśla, że delegatury UE umożliwiają sprawne bezpośrednie działanie na rzecz prawidłowego wdrażania przepisów handlowych, a także zagwarantowanie szybkiego wykrywania problemów i przeszkód oraz ich skutecznego eliminowanie;

28.  oczekuje zapewnienia pełnej przejrzystości funkcjonowania komitetów sektorowych ustanawianych na podstawie umowy, zarówno w odniesieniu do Parlamentu, jak i ogółu społeczeństwa;

29.  zobowiązuje się do ścisłego monitorowania realizacji umowy w ścisłej współpracy z Komisją, zainteresowanymi stronami i partnerami z Japonii;

30.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Japonii.

(1) Dz.U. C 72 E z 11.3.2014, s. 16.
(2) Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 21.
(3) Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 22.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0504.


Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią ***
PDF 117kWORD 47k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122(NLE))
P8_TA(2018)0506A8-0383/2018

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (08462/2018),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony (08463/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej, a także z art. 212 ust. 1, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0417/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0383/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Japonii.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0507.


Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja)
PDF 160kWORD 56k
Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony (08462/2018 – C8-0417/2018 – 2018/0122M(NLE))
P8_TA(2018)0507A8-0385/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (08462/2018),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony(1) (08463/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej, a także z art. 212 ust. 1, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0417/2018),

–  uwzględniając umowę o partnerstwie strategicznym UE–Japonia podpisaną w Tokio w dniu 17 lipca 2018 r.,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie gospodarczym UE–Japonia podpisaną w Tokio w dniu 17 lipca 2018 r.,

–  uwzględniając 25. szczyt dwustronny, który odbył się w Tokio w dniu 17 lipca 2018 r. oraz wspólne oświadczenie,

–  uwzględniając pierwszy szczyt dwustronny, który odbył się w Hadze w 1991 r., oraz przyjęcie wspólnej deklaracji w sprawie stosunków między Wspólnotą Europejską a Japonią,

–  uwzględniając 20. szczyt UE-Japonia w 2010 r.,

–  uwzględniając wspólny komunikat wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 19 września 2018 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego zatytułowany „Łącząc Europę i Azję – elementy składowe strategii UE”,

–  uwzględniając globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej opublikowaną przez wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel w czerwcu 2016 r.;

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa we Wschodniej Azji zatwierdzone przez Radę dnia 15 czerwca 2012 r.,

–  uwzględniając umowę o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Japonią podpisaną w 2009 r.(2),

–  uwzględniając plan działania UE-Japonia z 2001 r.,

–  uwzględniając wyniki wizyty delegacji ad hoc Komisji Spraw Zagranicznych w Tokio, Japonii i Korei Południowej w dniach 3–6 kwietnia 2018 r.,

–  uwzględniając 38. międzyparlamentarne posiedzenie UE–Japonia, które odbyło się w Tokio w dniach 9–10 maja 2018 r.,

–  uwzględniając wyniki wizyty delegacji ad hoc Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony w Tokio w dniach 22–25 maja 2017 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2014 r. zawierającą zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji na temat umowy o partnerstwie strategicznym UE–Japonia(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji(4),

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0385/2018),

A.  mając na uwadze, że UE i Japonia są partnerami strategicznymi od 2003 r. i prowadzą stałą i bliską współpracę na licznych forach wielostronnych;

B.  mając na uwadze, że UE i Japonia, jako podobnie myślący globalni partnerzy, wspólnie ponoszą szczególną odpowiedzialność za wspieranie pokoju, stabilności, multilateralizmu, poszanowania praw człowieka, dobrobytu oraz obronę porządku opartego na zasadach w szybko zmieniającym się świecie;

C.  mając na uwadze, że około jedna trzecia światowej produkcji gospodarczej będzie objęta umową o partnerstwie strategicznej/umową o wolnym handlu między UE a Japonią;

D.  mając na uwadze, że rząd Japonii rozpoczął reformy polityki bezpieczeństwa, które obejmują wzmocnienie zdolności obronnych, reorganizację sojuszu z USA i współpracę z innymi demokracjami w regionie i poza nim;

E.  mając na uwadze, że Japonia zwiększyła swój wkład w bezpieczeństwo i stabilność międzynarodową; mając na uwadze, że japońska krajowa strategia bezpieczeństwa z 2013 r. odnosi się do polityki „proaktywnego wkładu na rzecz pokoju” opartej na zasadzie współpracy międzynarodowej;

F.  mając na uwadze, że Japonia jest najstarszym partnerem NATO i podpisała umowy o współpracy w zakresie informacji niejawnych, cyberbezpieczeństwa, walki z piractwem, pomocy w przypadku katastrof i pomocy humanitarnej;

G.  mając na uwadze, że w ostatnich dziesięcioleciach Japonia zdobyła międzynarodowe uznanie za swoją politykę ograniczenia potencjału wojskowego, co w żadnej mierze nie przeszkodziło jej stać się jednym z najważniejszych podmiotów gospodarczych i politycznych na świecie;

H.  mając na uwadze, że Japonia przewodziła staraniom na rzecz przeglądu transpacyficznego porozumienia handlowego (TPP) w następstwie wycofania się USA i ratyfikowała w lipcu 2018 r. wszechstronne i progresywne porozumienie o partnerstwie transpacyficznym (CPTPP lub TPP-11); mając na uwadze, że Japonia wykazała również zainteresowanie regionalnym kompleksowym partnerstwem gospodarczym (RCEP), które obejmuje Chiny;

I.  mając na uwadze, że Japonia jest aktywnym członkiem Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB), Afrykańskiego Banku Rozwoju (AFDB), Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju (IADB), Komisji Gospodarczo-Społecznej ONZ ds. Azji i Pacyfiku (UNESCAP) i innych wyspecjalizowanych agencji ONZ, szczytu Europa–Azja (ASEM) oraz Azjatyckiego Dialogu Współpracy (ACD); mając na uwadze, że Japonia jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD), Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), grupy G7 i grupy G20;

J.  mając na uwadze, że w lutym 2015 r. rząd Japonii zatwierdził nową Kartę współpracy na rzecz rozwoju;

Umowa i stosunki UE–Japonia

1.  z zadowoleniem przyjmuje zawarcie projektu umowy o partnerstwie strategicznym, która zapewnia prawnie wiążące ramy, wzmacnia stosunki dwustronne między UE a Japonią i zacieśnia współpracę w ponad 40 obszarach, takich jak polityka zagraniczna i kwestie bezpieczeństwa, w tym wspieranie pokoju i stabilności, operacje pomocy w sytuacjach kryzysowych, rozwój globalny i pomoc humanitarna, sprawy gospodarcze, badania naukowe, innowacje, edukacja, bezpieczeństwo żywności, polityka rolna, polityka w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, technologia kosmiczna, kultura i sport, a także w odniesieniu do globalnych wyzwań wymagających koordynacji na szczeblu globalnym, takich jak zmiana klimatu, migracja, zagrożenia w cyberprzestrzeni, zdrowie publiczne, przestępczość transgraniczna, operacje budowania pokoju, zarządzanie kryzysowe i w sytuacjach klęsk żywiołowych, oraz walka z terroryzmem;

2.  podkreśla związek między umową o partnerstwie strategicznym a umową o partnerstwie gospodarczym, największą na świecie dwustronną umowę o wolnym handlu; uważa, że zawarcie tych dwóch umów stanowi poprawę partnerstwa, mającą na celu zapewnienie konkretnych korzyści ludności UE i Japonii, i popiera dalszą współpracę na forach wielostronnych; z zadowoleniem przyjmuje wzajemny szacunek i zaufanie, które zostały wzmocnione w trakcie procesu negocjacyjnego;

3.  z zadowoleniem przyjmuje odniesienie w art. 1 ust. 3 umowy o partnerstwie strategicznym do wymiaru parlamentarnego mającego na celu wzmocnienie partnerstwa poprzez dialog i współpracę w dziedzinach zagadnień politycznych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innej współpracy sektorowej; proponuje w związku z tym, by Zgromadzenie Narodowe Japonii i Parlament Europejski nadal rozwijały nadzór i dialog parlamentarny w celu zapewnienia, że uzgodniona umownie współpraca jest wdrażana; wzywa Parlament Europejski do nadzorowania posiedzeń Wspólnego Komitetu i odnośnej dokumentacji; wzywa do dalszego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację umowy o partnerstwie strategicznym oraz do wspierania odpowiedzialności społeczeństwa obywatelskiego w tym zakresie; ponownie wyraża przekonanie, że konkretna forma współpracy ogólnej i sektorowej powinna zasadniczo opierać się na celach i zadaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju, które mają zostać zrealizowane do 2030 r., przyjętych wspólnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych i zatwierdzonych również przez umawiające się strony;

4.  podkreśla potrzebę współpracy na szczeblu wielostronnym w celu wspierania przystąpienia do Traktatu o handlu bronią i wdrożenia Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, zwalczania terroryzmu oraz przeciwdziałania bezkarności w przypadku najpoważniejszych przestępstw przeciwko prawu międzynarodowemu i łamania praw człowieka;

5.  przypomina, że w krajach rozwijających się, gdzie bezpieczeństwo i rozwój idą ze sobą w parze, potrzebne jest kompleksowe i spójne podejście dyplomatyczne, gospodarcze, kulturowe i w zakresie bezpieczeństwa, a wizja ta jest wspólna dla UE i Japonii;

Prawa człowieka i podstawowe wolności

6.  potwierdza wspólne zobowiązanie w zakresie poszanowania praw człowieka, demokracji, podstawowych wolności, dobrych rządów i państwa prawa, jak również wspólnych wartości zapisanych w Powszechnej deklaracji praw człowieka, i wspólnych działań na rzecz promowania i ochrony tych wartości na całym świecie oraz opartego na zasadach ładu międzynarodowego;

7.  zauważa, że Japonia nie ratyfikowała dwóch podstawowych konwencji MOP (w sprawie dyskryminacji i zniesienia pracy przymusowej) i z zadowoleniem przyjmuje decyzję Japonii o ustanowieniu międzyresortowych ram realizacji zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym, w tym ratyfikację tych konwencji;

8.  podkreśla potrzebę dalszej współpracy w zakresie praw kobiet, aby zagwarantować, że osiągnięcie równouprawnienia płci jest jednym z kluczowych celów partnerstwa; zachęca Zgromadzenie Narodowe Japonii do dalszych prac nad ustawodawstwem dotyczącym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;

9.  potępia fakt, że kara śmierci jest nadal sankcją prawną w Japonii oraz że egzekucje są wykonywane bez uprzedniego ostrzeżenia więźniów; podkreśla, że Komitet ONZ przeciwko Torturom skrytykował tę praktykę ze względu na obciążenia psychologiczne, jakie wywiera ona na więźniów i ich rodziny; popiera wysiłki ONZ na rzecz stopniowego zniesienia kary śmierci; wzywa UE do przystąpienia do dialogu z rządem Japonii w sprawie moratorium na wykonywanie kary śmierci z myślą o ewentualnym zniesieniu tej kary;

Stosunki regionalne i międzynarodowe

10.  przypomina, że w globalnej strategii UE z 2016 r. określono bezpośredni związek między dobrobytem w Europie a bezpieczeństwem w Azji i wezwano UE do wniesienia większego praktycznego wkładu i współpracy z takimi partnerami jak Japonia w celu promowania pokoju na Półwyspie Koreańskim oraz mającego kluczowe znaczenie pokojowego rozstrzygania sporów morskich i terytorialnych na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim, w oparciu o prawo i konwencje międzynarodowe; podkreśla, jak istotne jest budowanie zaufania i dyplomacja prewencyjna; podkreśla, że należy szanować wolność żeglugi międzynarodowej; z zadowoleniem przyjmuje spotkanie premiera Abe i prezydenta Xi w Pekinie w dniu 26 października 2018 r. oraz zapowiedź zobowiązania do otwarcia nowego rozdziału w stosunkach jako krok w kierunku poprawy stosunków dwustronnych i zmniejszenia napięć regionalnych;

11.  uznaje, że wpływ Chin i Rosji w regionie Azji i Pacyfiku stanowi poważne wyzwanie dla Japonii, jak również dla interesów UE, a w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie zawarte w umowie o partnerstwie strategicznym dotyczące pogłębienia współpracy między UE a Japonią w dziedzinie bezpieczeństwa jako zabezpieczenie przed takimi zagrożeniami;

12.  z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie misji Japonii przy NATO dnia 1 lipca 2018 r.;

13.  z zadowoleniem przyjmuje nową strategię UE na rzecz poprawy połączeń z Azją poprzez promowanie dialogu, stabilności, współpracy regionalnej i międzynarodowej, interoperacyjnych sieci transportowych, energetycznych i cyfrowych oraz więzi międzyludzkich; podkreśla możliwości, które oferują te połączenia dla zwiększenia wymiany w zakresie edukacji, nauki, badań i kultury;

14.  wzywa do rozszerzenia dwustronnej współpracy UE–Japonia i wielostronnej współpracy z Koreą Południową, Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, Stanami Zjednoczonymi i Chinami w celu wsparcia wysiłków na rzecz zapewnienia pokoju i utrzymania stabilności w regionie, pokojowego współistnienia na Półwyspie Koreańskim oraz pełnej, nieodwracalnej i dającej się zweryfikować denuklearyzacji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej; podkreśla znaczenie dalszej współpracy oraz dobrosąsiedzkich stosunków między Japonią a Koreą Południową, co mogłoby się przyczynić do zapewnienia stabilności w regionie i przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa, takim jak Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna; zobowiązuje się do wspierania ciągłej międzynarodowej presji wywieranej na Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w celu zapewnienia podjęcia konkretnych kroków w kierunku denuklearyzacji; popiera współpracę międzynarodową na rzecz rozwiązania problemu zaginionych obywateli japońskich, którzy według obaw mogli zostać uprowadzeni przez reżim północnokoreański; podkreśla, że stabilność w północno-wschodniej Azji leży w podstawowym interesie Europy;

15.  proponuje, aby UE i Japonia współpracowały na rzecz zwiększenia zdolności Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w zakresie programu integracji i współpracy regionalnej oraz zdolności do wspólnego rozwiązywania konfliktów w regionie i wzmocnienia obecnej centralnej pozycji ASEAN w wielostronnym porządku południowo-wschodniej Azji; popiera decyzję podjętą na 33. forum ASEAN–Japonia w Tokio o dalszym zacieśnianiu więzi i zajmowaniu się kwestiami regionalnymi i międzynarodowymi będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz o współpracy na rzecz promowania pokoju i stabilności; uważa, że propagowanie i ochrona praw człowieka skutecznie przyczynia się do realizacji tych dwóch celów; wzywa do synergii między japońską „wolną i otwartą strategią indopacyficzną” a inicjatywami UE, w tym planem inwestycyjnym UE i rozszerzonymi transeuropejskimi sieciami transportowymi UE, w celu promowania globalnej współpracy w dziedzinie łączności;

16.  odnotowuje ambicje Japonii, aby stać się niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2023–2024, i z zadowoleniem przyjmuje jej wkład w prace ONZ w takich dziedzinach, jak rozbrojenie i nierozprzestrzenianie broni jądrowej, utrzymywanie i budowanie pokoju oraz bezpieczeństwo;

Współpraca sektorowa

17.  podkreśla możliwości i dynamikę rozwoju relacji kulturowych oraz współpracy w zakresie młodzieży, edukacji i sportu, jakie daje umowa o partnerstwie strategicznym; odnotowuje obecny niski poziom wymiany międzyludzkiej oraz istniejące bariery językowe; proponuje dalsze inwestycje na rzecz poprawy interakcji między obywatelami, dialogu edukacyjnego i kulturowego, programów mobilności akademickiej w ramach Erasmus+ oraz dyplomacji publicznej w celu promowania wzajemnego zrozumienia i różnorodności kulturowej;

18.  zwraca uwagę, że umowa o partnerstwie strategicznym będzie stymulować rozwój współpracy sektorowej w dziedzinie ochrony konsumentów oraz wymiany informacji zakresie systemów regulacyjnych i nadzorczych w sektorze finansowym;

19.  uważa, że UE i Japonia, jako wiodący światowi darczyńcy o długiej historii oficjalnej pomocy rozwojowej dla mniej rozwiniętych krajów Azji Wschodniej, a ostatnio Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej, są naturalnymi partnerami, wraz z rządami krajów otrzymujących pomoc, w koordynacji pomocy i zapewnieniu spójności; podkreśla, że głównym celem pomocy rozwojowej jest zmniejszenie ubóstwa oraz osiągnie celów zrównoważonego rozwoju, a także oczekuje wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia tych celów;

20.  z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację przez Japonię paryskiego porozumienia klimatycznego w 2016 r. i wzywa do jego skutecznego wdrożenia, przy czym Japonia powinna odgrywać wiodącą rolę w aktywnym zwalczaniu zmian klimatycznych i intensyfikacji działań łagodzących; wzywa UE i Japonię do zacieśnienia współpracy w dziedzinie zrównoważonej energii, np. w zakresie rozwoju niskoemisyjnych form transportu; podkreśla, że panel doradczy ministra spraw zagranicznych ds. zmiany klimatu opublikował swoje sprawozdanie w lutym 2018 r., w którym potrzeba przejścia na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii znalazła się w centrum strategii dyplomacji energetycznej Japonii;

21.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do umowy zrównoważonej gospodarki leśnej i oczekuje dalszej wymiany dobrych praktyk w zakresie nielegalnego pozyskiwania drewna w oparciu o doświadczenia wynikające z rozporządzenia UE w sprawie drewna, z myślą o wprowadzeniu do japońskich przepisów obowiązkowej należytej staranności;

22.  ubolewa z powodu podjętej przez Japonię próby zakończenia moratorium na połowy wielorybów w celach zarobkowych podczas posiedzeń Międzynarodowej Komisji Wielorybnictwa (IWC) we wrześniu 2018 r. i wzywa do zawieszenia połowów wielorybów do celów naukowych;

23.  podkreśla, że Japonia to drugi co do wielkości rynek kosmetyczny na świecie; przypomina, że testowanie kosmetyków na zwierzętach oraz sprzedaż przywożonych produktów kosmetycznych testowanych na zwierzętach są zakazane w UE; w tym kontekście zachęca strony do wymiany informacji i współpracy w celu zakończenia testowania kosmetyków na zwierzętach w Japonii;

24.  podkreśla znaczenie zachowania różnorodności biologicznej i zachęca Japonię do wycofania zastrzeżeń do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES);

25.  wzywa parlamenty państw członkowskich UE do szybkiej ratyfikacji oraz do gruntownego wdrożenia wstępnego porozumienia we wszystkich sektorach;

o
o   o

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Japonii.

(1) Dz.U. L 216 z 24.8.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 90 z 6.4.2011, s. 2.
(3) Dz.U. C 443 z 22.12.2017, s. 49.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0506.


Eurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE) ***
PDF 119kWORD 47k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE))
P8_TA(2018)0508A8-0371/2018

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07067/2015),

–  uwzględniając projekt Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07066/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0189/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0371/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.


„Horyzont Europa” - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I
PDF 551kWORD 162k
Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))(1)
P8_TA(2018)0509A8-0401/2018

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Celem, do jakiego dąży Unia, jest wzmocnienie jej bazy naukowej i technologicznej oraz pobudzanie jej konkurencyjności, w tym w przemyśle, przy jednoczesnym promowaniu wszystkich działań w zakresie badań naukowych i innowacji w celu realizacji strategicznych priorytetów Unii, których nadrzędnym celem jest propagowanie pokoju, wartości Unii i dobrobytu jej obywateli.
(1)  Celem, do jakiego dąży Unia, jest wzmocnienie jej doskonałości naukowej i bazy technologicznej, w ramach której odbywa się swobodny przepływ naukowców, wiedzy naukowej i technologii, oraz pobudzanie jej konkurencyjności, w tym w przemyśle, w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej, przy jednoczesnym promowaniu wszystkich działań w zakresie badań naukowych i innowacji w celu realizacji strategicznych priorytetów i zobowiązań Unii, których nadrzędnym celem jest propagowanie pokoju, wartości Unii i dobrobytu jej obywateli.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Aby w dążeniu do osiągnięcia tego ogólnego celu zapewnić oddziaływanie naukowe, gospodarcze i społeczne, Unia powinna inwestować w badania naukowe i innowacje poprzez realizację programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 („program”), aby wesprzeć tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy i technologii, wzmocnić oddziaływanie badań naukowych i innowacji przy kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu polityki Unii, wspomóc absorbcję innowacyjnych rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniompropagowania konkurencyjności przemysłowej; propagowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji przełomowych, i wzmocnienie procesu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek; oraz zoptymalizować rezultaty takich inwestycji pod kątem zwiększenia oddziaływania w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.
(2)  Aby w dążeniu do osiągnięcia tego ogólnego celu zapewnić oddziaływanie naukowe, gospodarcze i społeczne oraz maksymalną wartość dodaną UE swoich inwestycji w badania, rozwój i innowacje, Unia powinna inwestować w badania naukowe i innowacje poprzez realizację programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 („program”), aby wesprzeć tworzenie, rozpowszechnianie i transfer wysokiej jakości wiedzy i technologii w Unii, wzmocnić oddziaływanie badań naukowych i innowacji w reagowaniu na globalne wyzwania, w tym cele zrównoważonego rozwoju i zmianę klimatu oraz przy kształtowaniu, wspieraniu i wdrażaniu polityki Unii, wspomóc absorpcję innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań przez unijny przemysł i społeczeństwo w celu tworzenia miejsc pracy oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przemysłowej; program powinien propagować wszelkie formy innowacji, wzmocnić proces wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek oraz zoptymalizować rezultaty inwestycji.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Program powinien przyczynić się do osiągnięcia ogólnego celu polegającego na inwestowaniu 3 % unijnego PKB w badania i rozwój, zgodnie z głównym celem strategii „Europa 2020”. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało od państw członkowskich i sektora prywatnego uzupełnienia programu własnymi i wzmocnionymi działaniami inwestycyjnymi w badania, rozwój i innowacje.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Przy wspieraniu działań w zakresie badań naukowych i innowacji, niezbędnych do realizacji celów politycznych Unii należy uwzględnić zasadę innowacyjności przedstawioną w komunikacie Komisji z dnia 15 maja 2018 r. „Odnowiony europejski program na rzecz badań i innowacji – szansa Europy na ukształtowanie własnej przyszłości” (COM(2018) 306).
(3)  Przy wspieraniu działań w zakresie badań naukowych i innowacji, niezbędnych do realizacji celów politycznych Unii należy uwzględnić zasadę innowacyjności jako kluczowy czynnik prowadzący do szybszego i bardziej intensywnego przekształcania istotnych zasobów wiedzy Unii w innowacje.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Otwarte innowacje, otwarta nauka i otwarcie na świat stanowią podstawowe zasady, które powinny zapewnić doskonałość i oddziaływanie unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Zasady te należy stosować w realizacji programu, w szczególności do celów planowania strategicznego w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjności przemysłowa”.
(4)  Kontynuacja podejścia pod hasłem „Otwarte innowacje, otwarta nauka i otwarcie na świat”, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów naukowych i społeczno-gospodarczych Unii, powinna zapewnić doskonałość i oddziaływanie unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje oraz wzmocnić zdolność wszystkich państw członkowskich w dziedzinie badań i innowacji. Powinno to prowadzić do zrównoważonej realizacji programu.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Otwarta nauka, w tym otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych, może przyczynić się do poprawy jakości nauki oraz zwiększenia jej oddziaływania i płynących z niej korzyści, a także do przyspieszenia postępu w zakresie wiedzy poprzez uczynienie jej bardziej wiarygodną, wydajniejszą i lepiej zrozumiałą dla społeczeństwa oraz szybciej reagującą na wyzwania społeczne. Należy ustanowić przepisy w celu zapewnienia, by beneficjenci udzielali otwartego dostępu do publikacji naukowych poddanych wzajemnej ocenie oraz do danych badawczych i innych wyników badań naukowych w sposób otwarty i niedyskryminujący, nieodpłatnie i jak najwcześniej w procesie upowszechniania, oraz w celu umożliwienia ich jak najszerszego wykorzystania i ponownego wykorzystywania. W szczególności większy nacisk należy położyć na odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi, zwłaszcza poprzez propagowanie opracowywania planów zarządzania takimi danymi, które z kolei powinny spełniać zasady FAIR, czyli być możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego wykorzystywania. W stosownych przypadkach beneficjenci powinni korzystać z możliwości oferowanych przez europejską chmurę dla otwartej nauki i stosować także inne zasady i dobre praktyki w zakresie otwartej nauki.
(5)  Otwarta nauka może przyczynić się do poprawy jakości nauki oraz zwiększenia jej oddziaływania i płynących z niej korzyści, a także do przyspieszenia postępu w zakresie wiedzy poprzez uczynienie jej bardziej wiarygodną, wydajniejszą i lepiej zrozumiałą dla społeczeństwa oraz szybciej reagującą na wyzwania społeczne. Należy ustanowić przepisy w celu zapewnienia, by beneficjenci udzielali otwartego dostępu do publikacji naukowych poddanych wzajemnej ocenie oraz do danych badawczych i innych wyników badań naukowych w sposób otwarty i niedyskryminujący, nieodpłatnie i jak najwcześniej w procesie upowszechniania, oraz w celu umożliwienia ich jak najszerszego wykorzystania i ponownego wykorzystywania. W odniesieniu do danych badawczych należy stosować zasadę „otwarte w największym możliwym zakresie, zamknięte tylko w koniecznym”, uwzględniając tym samym zapotrzebowanie na różne systemy dostępu ze względu na interesy społeczno-gospodarcze Unii, prawa własności intelektualnej, ochronę danych osobowych i poufność, kwestie bezpieczeństwa oraz inne uzasadnione interesy. Większy nacisk należy położyć na odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi, zwłaszcza poprzez propagowanie opracowywania planów zarządzania takimi danymi, które z kolei powinny spełniać zasady FAIR, czyli być możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego wykorzystywania. W stosownych przypadkach beneficjenci powinni korzystać z możliwości oferowanych przez europejską chmurę dla otwartej nauki i europejską infrastrukturę danych oraz stosować także inne zasady i dobre praktyki w zakresie otwartej nauki. Wzajemny otwarty dostęp należy propagować w umowach o współpracy międzynarodowej w obszarze nauki i technologii oraz w odpowiednich układach o stowarzyszeniu.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Beneficjentów będących MŚP zachęca się do korzystania z istniejących instrumentów takich jak IPR SME Helpdesk, które wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa Unii Europejskiej w ochronie i egzekwowaniu swoich praw własności intelektualnej dzięki zapewnianiu bezpłatnych informacji i usług, w formie poufnego doradztwa na temat własności intelektualnej i powiązanych kwestii, a także szkoleń, materiałów i zasobów internetowych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Koncepcja i struktura programu powinna stanowić odpowiedź na potrzebę osiągnięcia masy krytycznej wspieranych działań, w całej Unii oraz w drodze współpracy międzynarodowej, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Realizacja programu powinna wspomóc działania zmierzające do osiągnięcia tego celu.
(6)  Koncepcja i struktura programu powinna stanowić odpowiedź na potrzebę osiągnięcia masy krytycznej wspieranych działań, w całej Unii oraz w drodze współpracy międzynarodowej, przy jednoczesnym zachęcaniu wszystkich państw członkowskich do udziału w programie, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumieniem paryskim. Realizacja programu powinna wspomóc działania zmierzające do osiągnięcia tego celu.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Działalność wspierana w ramach programu powinna przyczyniać się do osiągnięcia unijnych celów i priorytetów, do monitorowania i oceny postępów pod kątem realizacji tych celów i priorytetów, a także do opracowania zmienionych lub nowych priorytetów.
(7)  Działalność wspierana w ramach programu powinna przyczyniać się do osiągnięcia unijnych i programowych celów, priorytetów i zobowiązań, do monitorowania i oceny postępów pod kątem realizacji tych celów, priorytetów i zobowiązań, a także do opracowania zmienionych lub nowych priorytetów.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)   W ramach programu należy dążyć do osiągnięcia zgodności z już istniejącymi europejskimi planami działania i strategiami w zakresie badań naukowych i innowacji.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  W niniejszym programie należy utrzymać równowagę między oddolnym (opartym na inicjatywie badacza lub innowatora) a odgórnym (uzależnionym od ustalonych strategicznie priorytetów) podejściem do finansowania, z uwzględnieniem charakteru zaangażowanych społeczności w obszarze badań naukowych i innowacji, rodzajów i celu prowadzonej działalności oraz oddziaływania, jakie chce się uzyskać. Od połączenia tych czynników powinien zależeć wybór podejścia w poszczególnych częściach programu, a wszystkie one powinny przyczyniać się do realizacji wszystkich ogólnych i szczegółowych celów programu.
(8)  W niniejszym programie należy utrzymać równowagę między oddolnym (opartym na inicjatywie badacza lub innowatora) a odgórnym (uzależnionym od ustalonych strategicznie priorytetów) podejściem do finansowania, z uwzględnieniem charakteru zaangażowanych społeczności w obszarze badań naukowych i innowacji w całej Unii, wskaźników skuteczności dla poszczególnych obszarów interwencji, rodzajów i celu prowadzonej działalności, zasady pomocniczości oraz oddziaływania, jakie chce się uzyskać. Od połączenia tych czynników powinien zależeć wybór podejścia w poszczególnych częściach programu, a wszystkie one powinny przyczyniać się do realizacji wszystkich ogólnych i szczegółowych celów programu.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  W szeregu działań w zakresie badań naukowych i innowacji należy stosować logikę Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji, w ramach której czas oczekiwania na przyznanie dotacji nie powinien przekraczać sześciu miesięcy. Powinno to pozwolić na szybszy, oddolny dostęp do środków finansowych dla małych konsorcjów opartych na współpracy, obejmujących działania od podstawowych badań naukowych po wprowadzenie na rynek.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)
(8b)  Program powinien wspierać wszystkie etapy badań naukowych i innowacji, w szczególności w ramach projektów opartych na współpracy. Podstawowe badania naukowe stanowią zasadnicze aktywa i istotny warunek zwiększania zdolności Unii do przyciągania najlepszych naukowców, tak aby stała się ośrodkiem doskonałości na szczeblu globalnym. Należy zapewnić równowagę między badaniami podstawowymi a stosowanymi. W powiązaniu z innowacjami, będzie to wspierać konkurencyjność gospodarczą, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Unii.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 c (nowy)
(8c)  W celu osiągnięcia jak największego wpływu programu „Horyzont Europa” należy poświęcić szczególną uwagę multidyscyplinarnym, interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym podejściom jako czynnikowi niezbędnemu do dokonania ważnych postępów naukowych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 d (nowy)
(8d)  Zaangażowanie społeczeństwa należy wspierać za pomocą odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji jako elementu przekrojowego w celu budowania skutecznej współpracy między nauką a społeczeństwem. Umożliwiłoby to wszystkim podmiotom społecznym (naukowcom, obywatelom, podmiotom kształtującym politykę, przedsiębiorstwom, organizacjom trzeciego sektora itd.) podejmowanie współpracy w całym procesie badań naukowych i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań europejskiego społeczeństwa.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Działalność badawczą, jaka ma być prowadzona w ramach filaru „Otwarta nauka”, należy określić w oparciu o potrzeby i możliwości naukowe. Programowanie badań naukowych powinno odbywać się w ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym. Badania naukowe powinny być finansowane na podstawie kryterium doskonałości.
(9)  Działalność badawczą, jaka ma być prowadzona w ramach filaru „Doskonała i otwarta nauka”, należy określić w oparciu o potrzeby i możliwości naukowe. Programowanie badań naukowych powinno odbywać się w ścisłej współpracy ze środowiskiem naukowym, z naciskiem na przyciąganie nowych talentów w obszarze badań i innowacji oraz młodych naukowców, przy jednoczesnym wzmocnieniu EPB i unikaniu drenażu mózgów. Badania naukowe powinny być finansowane na podstawie kryterium doskonałości.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Filar „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” należy ustanowić poprzez połącznie w klastry działań w zakresie badań naukowych i innowacji, aby jak najbardziej zwiększyć poziom integracji między odnośnymi obszarami prac, a jednocześnie zapewnić wysokie i trwałe poziomy oddziaływania w stosunku do wydatkowanych środków. Zachęci to do współpracy między dyscyplinami, sektorami, obszarami polityki i ponad granicami w dążeniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i zarazem zwiększenia konkurencyjności gałęzi przemysłu unijnego.
(10)  Filar „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” należy ustanowić poprzez połączenie w klastry działań w zakresie badań naukowych i innowacji, aby jak najbardziej zwiększyć poziom integracji między odnośnymi obszarami prac, a jednocześnie zapewnić wysokie i trwałe poziomy oddziaływania dla Unii w stosunku do wydatkowanych środków. Zachęci to do współpracy między dyscyplinami, sektorami, obszarami polityki i ponad granicami w dążeniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i zobowiązań Unii w ramach porozumienia paryskiego oraz, w odpowiednich przypadkach, do uwzględnienia wyzwań społecznych, a zarazem zwiększenia konkurencyjności gałęzi przemysłu unijnego. Działania w ramach tego filaru powinny obejmować pełny zakres działań w obszarze badań naukowych i innowacji, tym badania i rozwój, pilotaż, demonstrację i wsparcie zamówień publicznych, badania prenormatywne i ustanawianie norm oraz absorpcję innowacji przez rynek w celu zapewnienia, by Europa pozostawała na najwyższym poziomie zaawansowania badań naukowych w odniesieniu do ustalonych strategicznie priorytetów.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Pełne zaangażowanie przemysłu – na wszystkich poziomach, od jednoosobowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje – w program powinno stanowić jedną z głównych dróg realizacji jego celów, w szczególności celu polegającego na osiągnięciu trwałego zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Przedstawiciele przemysłu powinni przyczynić się do określania perspektyw i priorytetów w ramach procesu planowania strategicznego, które powinno wspomagać opracowywanie programów prac. Takie zaangażowanie przemysłu powinno obejmować jego uczestnictwo w działaniach wspieranych na poziomach co najmniej współmiernych do poziomów w ramach poprzedniego programu ramowego „Horyzont 2020” ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/201313 („program »Horyzont 2020«”).
(11)  Pełne i terminowe zaangażowanie przemysłu – na wszystkich poziomach, od jednoosobowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje – w program powinno nadal zmierzać w szczególności w kierunku celu polegającego na osiągnięciu trwałego zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie, wzmacniając współpracę między sektorem prywatnym i publicznym oraz zwiększając inwestycje w badania naukowe i innowacje z sektora prywatnego.
__________________
13
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)   Wielostronne konsultacje, w tym ze społeczeństwem obywatelskim i przemysłem, powinny wnieść wkład w perspektywy i priorytety ustalone w procesie planowania strategicznego. Powinno to skutkować okresowymi strategicznymi planami badań naukowych i innowacji przyjmowanymi w drodze aktów delegowanych. Te plany strategiczne powinny być następnie wdrażane przez opracowywanie programów prac.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Duże znaczenie ma wspieranie przemysłu w utrzymaniu lub osiągnięciu pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji, w szczególności poprzez inwestycje w kluczowe technologie prorozwojowe, które będą stanowić oparcie dla przyszłej działalności gospodarczej. Działania w ramach programu powinny być wykorzystywane do eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, w sposób proporcjonalny, bez powielania lub wypierania finansowania prywatnego, oraz tworzyć wyraźną europejską wartość dodaną. Zapewni to spójność między działaniami programu a unijnymi zasadami pomocy państwa oraz unikanie nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym.
(12)  Duże znaczenie ma wspieranie przemysłu Unii w utrzymaniu lub osiągnięciu pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji, w szczególności poprzez inwestycje w kluczowe technologie prorozwojowe, które będą stanowić oparcie dla przyszłej działalności gospodarczej. Kluczowe technologie prorozwojowe mają odegrać centralną rolę w filarze II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” oraz powinny być dodatkowo powiązane z inicjatywami przewodnimi w obszarze przyszłych i powstających technologii (FET), aby umożliwić projektom badawczym objęcie całego łańcucha innowacji. Działania w ramach programu powinny odzwierciedlać strategię dotyczącą polityki przemysłowej Unii w celu eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, pobudzenia inwestycji w sposób proporcjonalny i przejrzysty, bez powielania lub wypierania finansowania prywatnego, oraz tworzyć wyraźną europejską wartość dodaną i publiczny zwrot z inwestycji. Zapewni to spójność między działaniami programu a unijnymi zasadami pomocy państwa w obszarze badań, rozwoju i innowacji, które należy zmienić w celu zachęcania do innowacji.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Ważnym źródłem innowacji i wzrostu gospodarczego w Europie są MŚP. W związku z tym program „Horyzont Europa” wymaga silnego zaangażowania MŚP, zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE. Opierając się na najlepszych praktykach z programu „Horyzont 2020”, program „Horyzont Europa” powinien nadal zachęcać MŚP do uczestnictwa w programie ramowym w zintegrowany sposób. Należy przewidzieć odpowiednie środki i zasoby budżetowe, w tym wdrażanie w pełni oddolnego instrumentu przeznaczonego dla MŚP będących pojedynczymi beneficjentami, dokonujących innowacji stopniowych, ze specjalnymi otwartymi zaproszeniami do składania wniosków na różnych etapach cyklu innowacji.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Program powinien wspierać badania naukowe i innowacje w zintegrowany sposób, z poszanowaniem wszystkich stosownych przepisów Światowej Organizacji Handlu. Koncepcja badań naukowych, w tym prac rozwojowych, powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Frascati opracowanym przez OECD, natomiast koncepcja innowacji powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Oslo opracowanym przez OECD i Eurostat, w którym przyjęto kompleksowe podejście obejmujące innowacje społeczne. Definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologii (TRL) powinny być nadal, tak jak w poprzednim programie ramowym „Horyzont 2020”, uwzględniane w klasyfikacji działalności w zakresie badań technologicznych, opracowywania produktu i demonstracji oraz przy określaniu rodzajów działań dostępnych w zaproszeniach do składania wniosków. Nie powinno się zasadniczo udzielać dotacji na działania obejmujące działalność o poziomie gotowości technologicznej wyższym niż 8. W programie prac przewidującym określone zaproszenie w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” można dopuścić udzielanie dotacji na walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.
(13)  Program powinien wspierać badania naukowe i innowacje w zintegrowany sposób, z poszanowaniem wszystkich stosownych przepisów Światowej Organizacji Handlu. Koncepcja badań naukowych, w tym prac rozwojowych, powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Frascati opracowanym przez OECD, natomiast koncepcja innowacji powinna być stosowana zgodnie z Podręcznikiem Oslo opracowanym przez OECD i Eurostat, w którym przyjęto kompleksowe podejście obejmujące innowacje społeczne, projektowanie i kreatywność. Definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologii (TRL) powinny być uwzględniane, tak jak w poprzednim programie ramowym „Horyzont 2020”. W programie prac przewidującym określone zaproszenie w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” można dopuścić udzielanie dotacji na walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  W komunikacie Komisji w sprawie śródokresowej oceny programu „Horyzont 2020” (COM(2018)0002) przedstawiono zbiór zaleceń dotyczących niniejszego programu, w tym jego zasad uczestnictwa i upowszechniania, sformułowanych na podstawie wniosków z realizacji poprzedniego programu, jak również wkładu instytucji unijnych i zainteresowanych stron. Zalecono między innymi: wykazanie się większymi ambicjami inwestycyjnymi, aby osiągnąć masę krytyczną i jak najbardziej zwiększyć oddziaływanie; wspieranie innowacji mających przełomowe znaczenie; priorytetowe traktowanie unijnych inwestycji w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarach o wysokiej wartości dodanej, w szczególności poprzez zorientowanie na realizację misji, zaangażowanie obywateli i szeroko zakrojoną działalność informacyjną; racjonalizację systemu finansowania w Unii, w tym poprzez uporządkowanie wachlarza inicjatyw dotyczących partnerstwa oraz usprawnienie systemów współfinansowania; dążenie do większej i wyraźnej synergii między różnymi unijnymi instrumentami finansowania, w szczególności aby pomóc w mobilizowaniu niedostatecznie wykorzystywanego potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji w całej Unii; zacieśnienie współpracy międzynarodowej i zwiększenie otwartości na uczestnictwo państw trzecich; oraz dalsze upraszczanie w oparciu o doświadczenia z realizacji programu „Horyzont 2020”.
(14)  W komunikacie Komisji w sprawie śródokresowej oceny programu „Horyzont 2020” (COM(2018)0002) oraz w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego (2016/2147(INI)) przedstawiono zbiór zaleceń dotyczących niniejszego programu, w tym jego zasad uczestnictwa i upowszechniania, sformułowanych na podstawie wniosków z realizacji poprzedniego programu, jak również wkładu instytucji unijnych i zainteresowanych stron. Zalecono między innymi: wykazanie się większymi ambicjami inwestycyjnymi, aby osiągnąć masę krytyczną i jak najbardziej zwiększyć oddziaływanie; wspieranie innowacji mających przełomowe znaczenie; priorytetowe traktowanie unijnych inwestycji w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarach o wysokiej wartości dodanej, w szczególności poprzez zorientowanie na realizację misji, pełne, świadome i wczesne zaangażowanie obywateli i szeroko zakrojoną działalność informacyjną; racjonalizację systemu finansowania w Unii w celu pełnego wykorzystania potencjału wszystkich państw członkowskich w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym poprzez uporządkowanie wachlarza inicjatyw dotyczących partnerstwa oraz usprawnienie systemów współfinansowania; dążenie do większej i wyraźnej synergii między różnymi unijnymi instrumentami finansowania, w szczególności aby pomóc w mobilizowaniu niedostatecznie wykorzystywanego potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji w całej Unii; lepsze zaangażowanie infrastruktur badawczych finansowanych przez Unię, w szczególności z EFRR, w projekty realizowane w ramach programu w celu zacieśnienia współpracy międzynarodowej i zwiększenia otwartości na uczestnictwo państw trzecich, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Unii i poszerzeniu udziału wszystkich państw członkowskich w programie; oraz dalsze upraszczanie w oparciu o doświadczenia z realizacji programu „Horyzont 2020”.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  W programie należy dążyć do synergii z innymi programami unijnymi, począwszy od ich opracowywania i planowania strategicznego, przez wybór projektów, zarządzanie, komunikację, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów po monitorowanie, audyt i administrowanie. Aby uniknąć nakładania się i powielania oraz zwiększyć efekt mnożnikowy finansowania unijnego, można dokonywać przesunięć środków z innych unijnych programów do programu „Horyzont Europa” na potrzeby prowadzonej w jego ramach działalności. W takich przypadkach zostają one objęte przepisami programu „Horyzont Europa”.
(15)  Polityka spójności powinna nadal zapewniać wkład w badania naukowe i innowacje. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację i komplementarność tych dwóch polityk unijnych. W programie należy dążyć do dostosowania zasad i synergii z innymi programami unijnymizgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia, począwszy od ich opracowywania i planowania strategicznego, przez wybór projektów, zarządzanie, komunikację, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów po monitorowanie, audyt i administrowanie. Aby uniknąć nakładania się i powielania oraz zwiększyć efekt mnożnikowy finansowania unijnego, a także zmniejszyć obciążenie administracyjne dla wnioskodawców i beneficjentów, wszystkie synergie powinny realizować zasadę „jedno działanie jest zgodne z jednym zestawem zasad”:
–   można dokonywać przesunięć środków z innych unijnych programów, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), do programu „Horyzont Europa” na potrzeby prowadzonej w jego ramach działalności na dobrowolnej zasadzie. W takich przypadkach zostają one objęte przepisami programu „Horyzont Europa”, ale korzysta z nich wyłącznie państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca, w stosownych przypadkach, które postanawiają dokonać przesunięcia;
–  można także przewidzieć współfinansowanie działań przez program „Horyzont Europa” i inny unijny program, bez przekraczania łącznych kosztów kwalifikowalnych działania. W takich przypadkach miałyby zastosowanie jedynie przepisy programu „Horyzont Europa” i należy unikać podwójnych kontroli;
–  pieczęcie doskonałości powinny być przyznawane wszystkim wnioskom, które przekroczyły próg doskonałości programu „Horyzont Europa”, ale które nie mogą być finansowane ze względu na ograniczenia budżetowe. W takich przypadkach powinny mieć zastosowanie przepisy funduszu, z którego udzielane jest wsparcie, z wyjątkiem zasad pomocy państwa.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  W celu osiągnięcia jak największego oddziaływania finansowania unijnego i jak najskuteczniejszego wkładu w realizację celów polityki Unii program powinien tworzyć partnerstwa europejskie z partnerami z sektora prywatnego lub publicznego. Do takich partnerów należą podmioty z sektora przemysłu, organizacje badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, takie jak fundacje, które wspierają lub prowadzą działalność w zakresie badań naukowych i innowacji, pod warunkiem że oddziaływanie, do jakiego się dąży, może zostać skuteczniej osiągnięte przez partnerstwa niż przez samą Unię.
(16)  W celu osiągnięcia jak największego oddziaływania finansowania unijnego i jak najskuteczniejszego wkładu w realizację celów polityki i zobowiązań Unii program może tworzyć partnerstwa europejskie z partnerami z sektora prywatnego lub publicznego, na podstawie wyniku planowania strategicznego. Do takich partnerów należą publiczne i prywatne zainteresowane strony w obszarze badań naukowych i innowacji, centra kompetencji, inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, podmioty realizujące misję publiczną, fundacje oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i regionalne ekosystemy innowacji, w stosownych przypadkach, które wspierają lub prowadzą działalność w zakresie badań naukowych i innowacji, pod warunkiem że oddziaływanie, do jakiego się dąży, może zostać skuteczniej osiągnięte przez partnerstwa niż przez samą Unię.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Program powinien wzmocnić współpracę między partnerstwami europejskimi a partnerami z sektora prywatnego lub publicznego na szczeblu międzynarodowym, także poprzez włączanie się w programy w zakresie badań naukowych i innowacji i inwestycje transgraniczne w tym zakresie przynoszące wzajemne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom, zapewniając jednocześnie UE utrzymanie ochrony jej interesów w strategicznych obszarach14.
(17)  Program powinien wzmocnić współpracę między partnerstwami europejskimi a partnerami z sektora prywatnego lub publicznego na szczeblu międzynarodowym, także poprzez włączanie się w programy w zakresie badań naukowych i innowacji i inwestycje transgraniczne w tym zakresie przynoszące wzajemne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom, zapewniając jednocześnie Unii utrzymanie ochrony jej interesów.
__________________
14 Zob. np. wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE (COM(2017)0487).
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  Inicjatywy przewodnie FET okazały się skutecznym i wydajnym instrumentem, zapewniając korzyści społeczeństwu w ramach wspólnych, skoordynowanych wysiłków Unii i jej państw członkowskich, należy w związku z tym nadal wspierać te istniejące inicjatywy przewodnie, które udokumentowały wynikające z nich korzyści.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Wspólne Centrum Badawcze (JRC) powinno nadal dostarczać niezależnych dowodów naukowych dostosowanych do potrzeb klienta i zapewniać wsparcie techniczne w całym cyklu kształtowania polityki Unii. Działania bezpośrednie JRC powinny być realizowane w sposób elastyczny, sprawny i przejrzysty, z uwzględnieniem odpowiednich potrzeb użytkowników JRC i potrzeb polityki unijnej oraz z zapewnieniem ochrony interesów finansowych Unii. JRC powinno nadal generować dodatkowe zasoby.
(18)  Wspólne Centrum Badawcze (JRC) powinno nadal dostarczać niezależnych dowodów naukowych dostosowanych do potrzeb klienta i zapewniać wsparcie techniczne w całym cyklu kształtowania polityki Unii. Działania bezpośrednie JRC powinny być realizowane w sposób elastyczny, sprawny i przejrzysty, z uwzględnieniem odpowiednich potrzeb użytkowników JRC, ograniczeń budżetowych i potrzeb polityki unijnej oraz z zapewnieniem ochrony interesów finansowych Unii. JRC powinno nadal generować dodatkowe zasoby.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  W filarze „Otwarte innowacje” należy ustanowić serię środków na rzecz zintegrowanego wsparcia na potrzeby przedsiębiorców i przedsiębiorczości, służących tworzeniu i przyspieszaniu przełomowych innowacji do celów szybkiego rozwoju rynku. Filar ten powinien przyciągać innowacyjne przedsiębiorstwa z potencjałem ekspansji na szczeblu międzynarodowym i unijnym oraz oferować szybkie, elastyczne dotacje oraz współinwestycje, w tym z inwestorami prywatnymi. Cele te powinny być realizowane poprzez utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Filar ten powinien również wspierać działalność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i europejskich ekosystemów innowacji ogółem, zwłaszcza poprzez współfinansowane partnerstwa z krajowymi i regionalnymi podmiotami wspierającymi innowacje.
(19)  W filarze „Innowacyjna Europa” należy ustanowić serię środków na rzecz zintegrowanego wsparcia na potrzeby przedsiębiorców i przedsiębiorczości opierającej się na badaniach naukowych, służących tworzeniu i przyspieszaniu przełomowych innowacji do celów szybkiego rozwoju rynku, a także promowaniu technologicznej autonomii Unii w strategicznych obszarach. Filar ten powinien przyciągać innowacyjne przedsiębiorstwa, w tym MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, z potencjałem ekspansji na szczeblu międzynarodowym i unijnym oraz oferować szybkie, elastyczne dotacje oraz współinwestycje, w tym z inwestorami prywatnymi. Cele te powinny być realizowane poprzez utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Filar ten powinien również wspierać działalność Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), Regionalnego Systemu Innowacji EIT i europejskich ekosystemów innowacji ogółem, w całej Unii, zwłaszcza poprzez współfinansowane partnerstwa z krajowymi i regionalnymi, zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, podmiotami wspierającymi innowacje.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Realizacja celów polityki w niniejszym programie odbywać się będzie także z wykorzystaniem instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych w ramach segmentów polityki Funduszu InvestEU. Wsparcie finansowe powinno być wykorzystywane do eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, w sposób proporcjonalny, a działania nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego, ani też zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny tworzyć wyraźną europejską wartość dodaną.
(20)  Aby uwzględnić potrzebę wsparcia inwestycji w działania o wyższym ryzyku i nielinearnym charakterze, takie jak badania naukowe i innowacje, konieczne jest, by program „Horyzont Europa”, a w szczególności EIC, a także EIT wraz z jego WWiI, działały w synergii z produktami finansowymi wdrażanymi w ramach InvestEU. W tym względzie doświadczenia zdobyte w związku z instrumentami finansowymi wdrażanymi w ramach programu „Horyzont 2020” takimi jak InnovFin oraz gwarancjami kredytowymi dla MŚP powinny stanowić solidną podstawę dla zapewniania tego ukierunkowanego wsparcia, a EIC powinna opracować informacje strategiczne i działania oceniające w czasie rzeczywistym w celu terminowego zarządzania swoimi różnymi działaniami i ich koordynowania.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Celem działalności EIC, prowadzonej za pośrednictwem jej instrumentów: „Pionier” i „Akcelerator”, powinno być określenie, wypracowanie i wdrożenie przełomowych innowacji tworzących nowe rynki oraz wspieranie ich szybkiej ekspansji do szczebla unijnego i międzynarodowego. Poprzez spójne i ukierunkowane wsparcie przełomowych innowacji EIC powinna wypełnić obecną próżnię w obszarze publicznego wsparcia i prywatnych inwestycji na rzecz przełomowych innowacji. Instrumenty EIC wymagają elementów prawnych i w zakresie zarządzania odpowiednio odzwierciedlających jej cele, w szczególności działalność dotyczącą wprowadzania na rynek.
skreśla się
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Dzięki finansowaniu mieszanemu z EIC instrument „Akcelerator” powinien przyczynić się do rozwiązania problemu „doliny śmierci”, czyli okresu między badaniami naukowymi i fazą przed masową komercjalizacją a zwiększeniem skali działalności przedsiębiorstw. W szczególności „Akcelerator” powinien zapewniać wsparcie przedsięwzięciom charakteryzującym się tak wysokim ryzykiem technologicznym lub rynkowym, że nie są one uznawane za mogące przynieść zyski i nie są w stanie pozyskać znaczących inwestycji ze strony rynku, dzięki czemu instrument ten stanowiłby uzupełnienie programu InvestEU ustanowionego rozporządzeniem …15.
(22)  Dzięki finansowaniu mieszanemu z EIC instrument „Akcelerator” EIC powinien przyczynić się do rozwiązania problemu „doliny śmierci”, czyli okresu między badaniami naukowymi i fazą przed masową komercjalizacją a zwiększeniem skali działalności przedsiębiorstw. W szczególności „Akcelerator” powinien zapewniać wsparcie przedsięwzięciom charakteryzującym się tak wysokim ryzykiem technologicznym lub rynkowym, że nie są one uznawane za mogące przynieść zyski i nie są w stanie pozyskać znaczących inwestycji ze strony rynku, dzięki czemu instrument ten stanowiłby uzupełnienie programu InvestEU ustanowionego rozporządzeniem …15.
__________________
__________________
15
15 ...
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  EIT, przede wszystkim za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), powinien dążyć do wzmocnienia ekosystemów innowacji ukierunkowanych na pokonywanie globalnych wyzwań, poprzez wspieranie integracji przedsiębiorstw, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości. EIT powinien w swojej działalności wspierać innowacje i integrację szkolnictwa wyższego w ekosystemie innowacji, w szczególności poprzez: stymulowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, wspieranie silnej współpracy pozadyscyplinarnej między przemysłem a środowiskiem akademickim; określanie perspektywicznych umiejętności potrzebnych przyszłym innowatorów do sprostania globalnym wyzwaniom, w tym umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii cyfrowych i innowacyjności. Programy wsparcia realizowane przez EIT powinny przynosić korzyści beneficjentom EIC, natomiast przedsiębiorstwa typu start-up powstające w wyniku działalności wspólnot wiedzy i innowacji w ramach EIT powinny mieć dostęp do działań EIC. Choć skoncentrowanie działalności EIT na ekosystemach innowacji wpisuje go w sposób naturalny w filar „Otwarte innowacje”, planowanie WWiI w jego ramach powinno zostać dostosowane w procesie planowania strategicznego do potrzeb filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”.
(23)  EIT, przede wszystkim za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) oraz Regionalnego Systemu Innowacji EIT, powinien dążyć do wzmocnienia ekosystemów innowacji w celu rozwoju ogólnych zdolności Unii w zakresie innowacji ukierunkowanych na pokonywanie globalnych wyzwań, poprzez wspieranie integracji przedsiębiorstw, badań naukowych, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości. Zgodnie ze swoim aktem ustanawiającym, rozporządzeniem w sprawie EIT1a i strategicznym planem innowacji EIT1b, EIT powinien w swojej działalności wspierać innowacje i integrację szkolnictwa wyższego w ekosystemie innowacji, w szczególności poprzez stymulowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, wspieranie silnej współpracy pozadyscyplinarnej między przemysłem a środowiskiem akademickim; określanie perspektywicznych umiejętności potrzebnych przyszłym innowatorów do sprostania globalnym wyzwaniom, w tym umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii cyfrowych i innowacyjności. Programy wsparcia realizowane przez EIT powinny przynosić korzyści beneficjentom EIC, natomiast przedsiębiorstwa typu start-up powstające w wyniku działalności wspólnot wiedzy i innowacji w ramach EIT powinny mieć przyspieszony dostęp do działań EIC. Choć skoncentrowanie działalności EIT na ekosystemach innowacji wpisuje go w sposób naturalny w filar „Innowacyjna Europa”, powinien on wspierać także wszystkie pozostałe filary, w razie potrzeby, a planowanie WWiI w jego ramach powinno zostać dostosowane w procesie planowania strategicznego do potrzeb filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”. Należy unikać powielania WWiI i innych instrumentów w tym samym obszarze, w szczególności innych partnerstw.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 1), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1292/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 174).
1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  Zapewnienie i utrzymanie równych warunków działania dla przedsiębiorstw konkurujących na danym rynku powinno stanowić kluczowy wymóg umożliwiający rozwój przełomowych lub radykalnych innowacji, tym samym ułatwiając w szczególności innowatorom będącym małymi i średnimi podmiotami czerpanie korzyści ze swoich inwestycji i zdobycie udziału w rynku.
(24)  Zapewnienie i utrzymanie równych warunków działania dla przedsiębiorstw konkurujących na danym rynku powinno stanowić kluczowy wymóg umożliwiający rozwój przełomowych lub radykalnych innowacji, tym samym ułatwiając w szczególności innowatorom będącym małymi i średnimi podmiotami czerpanie korzyści ze swoich inwestycji i zdobycie udziału w rynku. Podobnie pewien stopień otwartości w skali innowacyjności finansowanych działań – w odniesieniu do dużej sieci beneficjentów – może zapewniać istotny wkład w budowanie zdolności MŚP, zapewniając im środki konieczne do przyciągania inwestycji i do dynamicznego rozwoju.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Program powinien wspierać i włączać się we współpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz inicjatywy oparte na wspólnocie interesów, wspólnych korzyściach i globalnych zobowiązaniach do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Celem współpracy międzynarodowej powinno być wzmocnienie doskonałości, atrakcyjności oraz konkurencyjności gospodarczej i przemysłowej unijnych badań naukowych i innowacji, pokonywanie globalnych wyzwań, ujętych w celach zrównoważonego rozwoju ONZ, oraz wsparcie polityki zewnętrznej Unii. Należy przyjąć podejście polegające na ogólnym otwarciu na działania z międzynarodowym uczestnictwem i ukierunkowaną współpracą międzynarodową, w tym poprzez odpowiednią kwalifikowalność podmiotów z siedzibą w państwach o niskim lub średnim dochodzie do otrzymania finansowania. Jednocześnie należy propagować stowarzyszanie państw trzecich z programem.
(25)  Program powinien wspierać i włączać się we współpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz inicjatywy oparte na interesach Unii oraz wspólnych korzyściach i globalnych zobowiązaniach do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Celem współpracy międzynarodowej powinno być wzmocnienie doskonałości unijnych badań naukowych i innowacji, atrakcyjności oraz konkurencyjności gospodarczej i przemysłowej, pokonywanie globalnych wyzwań, ujętych w celach zrównoważonego rozwoju ONZ, oraz wsparcie polityki zewnętrznej Unii. Należy przyjąć podejście polegające na ogólnym otwarciu na działania z wzajemnym międzynarodowym uczestnictwem i ukierunkowaną współpracą międzynarodową oraz stosować odpowiednie kryteria kwalifikowalności, z uwzględnieniem różnych poziomów zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji, podmiotów z siedzibą w państwach o niskim lub średnim dochodzie do otrzymania finansowania. Jednocześnie należy propagować stowarzyszanie państw trzecich z programem, w przypadku gdy przewidywana jest wzajemność oraz chronione są interesy Unii, a także promowane jest zwiększone uczestnictwo wszystkich państw członkowskich w programie.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Dążąc do pogłębienia związku między nauką a społeczeństwem i zwiększenia do maksimum korzyści płynących z ich współdziałania, program powinien czynnie i biernie angażować obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego we wspólne opracowywanie i tworzenie programów i treści odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji, propagowanie edukacji naukowej i czynienie wiedzy naukowej publicznie dostępną, a także ułatwiać obywatelom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego uczestnictwo w swoich działaniach. Powinno to następować w obrębie całego programu oraz za pośrednictwem podejmowanych w tym celu działań w ramach części „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”. Angażowaniu obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w badania naukowe i innowacje powinny towarzyszyć działania informacyjne dla ogółu społeczeństwa służące uzyskaniu i podtrzymaniu społecznego poparcia dla programu. Program powinien również dążyć do usunięcia barier i zwiększenia synergii między światem nauki, technologii, kultury i sztuki w celu uzyskania nowej jakości w postaci zrównoważonych innowacji.
(26)  Dążąc do pogłębienia związku między nauką a społeczeństwem i zwiększenia do maksimum korzyści płynących z ich współdziałania, program powinien czynnie i biernie angażować obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego we wspólne opracowywanie i tworzenie programów i treści odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (RRI), które odpowiadają na obawy, potrzeby i oczekiwania obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie edukacji naukowej i czynienie wiedzy naukowej publicznie dostępną, a także ułatwiać obywatelom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego uczestnictwo w swoich działaniach. Środki podejmowane w celu zwiększenia zaangażowania obywateli i społeczeństwa obywatelskiego powinny być monitorowane.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
(26a)  Program „Horyzont Europa” powinien wspierać nowe technologie z myślą o przezwyciężaniu przeszkód, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym dostęp i pełne uczestnictwo oraz ograniczają w konsekwencji rozwój prawdziwie integracyjnego społeczeństwa.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 b (nowy)
(26b)  W celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej wszystkie części programu powinny przyczyniać się do znaczącego zmniejszenia przepaści w badaniach naukowych i innowacjach, w szczególności zwiększając udział państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa w działaniach na rzecz badań i innowacji w ramach programu, upowszechniania doskonałości naukowej, pobudzenia nowych wzorców współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach wśród kadry naukowej w Unii, równoważenia drenażu mózgów, unowocześnienia krajowych ekosystemów badań naukowych i innowacji oraz zapewnienia zrównoważonej reprezentacji w panelach oceniających, grupach eksperckich i radach naukowych.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Zgodnie z art. 349 TFUE regiony najbardziej oddalone Unii mają prawo do specyficznych środków (biorąc pod uwagę ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą) w odniesieniu do ich dostępu do programów horyzontalnych Unii. W związku z tym w programie powinno się uwzględnić szczególny charakter tych regionów, zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” (COM(2017)0623), w wersji zatwierdzonej przez Radę w dniu 12 kwietnia 2018 r.
(27)  Zgodnie z art. 349 TFUE regiony najbardziej oddalone Unii mają prawo do specyficznych środków (biorąc pod uwagę ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą) w odniesieniu do ich dostępu do programów horyzontalnych Unii. W związku z tym w programie powinno się uwzględnić szczególny charakter tych regionów, zgodnie z komunikatem Komisji „Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE” (COM(2017)0623), w wersji zatwierdzonej przez Radę w dniu 12 kwietnia 2018 r. oraz, w razie możliwości, propagować ich uczestnictwo w programie.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Celem działalności prowadzonej w ramach programu powinno być zniesienie nierówności płcii propagowanie równości kobiet i mężczyzn w obszarze badań naukowych i innowacji, zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 8 TFUE. Aspekt płci powinien zostać odpowiednio włączony do treści badań naukowych i innowacji oraz monitorowany na wszystkich etapach cyklu badawczego.
(28)  Celem działalności prowadzonej w ramach programu powinno być zniesienie nierówności płci, unikanie dyskryminacji ze względu na płeć, odpowiednie włączanie aspektu płci do treści badań naukowych i innowacji, wzmacnianie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, propagowanie równości kobiet i mężczyzn, w tym zasad równości wynagrodzenia, o których mowa w art. 141 ust. 3 TFUE i dyrektywie 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, a także zapewnianie dostępu niepełnosprawnym naukowcom do badań naukowych i innowacji.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Z uwagi na specyfikę sektora przemysłu obronnego szczegółowe przepisy dotyczące finansowania unijnego dla projektów badawczych w dziedzinie obronności powinny zostać ustanowione w rozporządzeniu ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny16, określającym zasady uczestnictwa w badaniach nad obronnością. Działalność w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzona w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego powinna być ukierunkowana wyłącznie na zastosowania wojskowe.
(29)  Z uwagi na specyfikę sektora przemysłu obronnego szczegółowe przepisy dotyczące finansowania unijnego dla projektów badawczych w dziedzinie obronności powinny zostać ustanowione w rozporządzeniu ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny16, określającym zasady uczestnictwa w badaniach nad obronnością. Chociaż należy wspierać synergie między programem „Horyzont Europa” i Europejskim Funduszem Obronnym, unikając jednocześnie powielania, działalność w ramach programu „Horyzont Europa” powinna być ukierunkowana wyłącznie na zastosowania cywilne.
__________________
__________________
16
16 ...
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)
(31a)  Należy stale dążyć do uproszczeń administracyjnych, w szczególności zmniejszenia obciążenia administracyjnego i opóźnień dla beneficjentów, podczas ustanawiania, wdrażania, oceny i monitorowania programu oraz powiązanej sprawozdawczości.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 b (nowy)
(31b)  Aby zapewnić utrzymanie europejskiej pozycji lidera globalnych badań naukowych i innowacji w obszarze cyfrowym oraz uwzględnić konieczność zwiększenia inwestycji w celu czerpania coraz większych korzyści z technologii cyfrowych, na podstawowe priorytety cyfrowe należy przeznaczyć wystarczający budżet.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)  Zgodnie z [odniesienie do ewentualnego zaktualizowania stosownie do nowej decyzji w sprawie KTZ: art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE23] osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane.
(33)  Zgodnie z [odniesienie do ewentualnego zaktualizowania stosownie do nowej decyzji w sprawie KTZ: art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE23] osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Program powinien należycie uwzględniać specyfikę tych terytoriów w celu zapewnienia ich skutecznego uczestnictwa oraz powinien wspierać współpracę i synergie zwłaszcza z regionami najbardziej oddalonymi, jak również z państwami trzecimi leżącymi w ich sąsiedztwie.
__________________
__________________
23 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
23 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
(34)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba ewaluacji niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w ramach spełniania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę ewaluacji rzeczywistych efektów programu.
(34)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba ewaluacji niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w ramach spełniania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich i beneficjentów programu. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę ewaluacji rzeczywistych efektów programu.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  Jednolite zasady stosowane w całym programie powinny zapewnić spójne ramy, które ułatwią uczestnictwo w programach wspieranych finansowo z budżetu programu, w tym uczestnictwo w programach zarządzanych przez organy finansujące, takie jak EIT, wspólne przedsięwzięcia lub inne struktury utworzone na podstawie art. 187 TFUE, oraz uczestnictwo w programach podejmowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 185 TFUE. W uzasadnionych przypadkach należy zapewnić elastyczność w zakresie przyjmowania szczególnych zasad.
(38)  Jednolite zasady i wymogi stosowane w całym programie powinny zapewnić uproszczone i wspólne narzędzia wdrażające, w tym na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości, oraz spójne ramy, które ułatwią uczestnictwo w programach wspieranych finansowo z budżetu programu, w tym uczestnictwo w programach zarządzanych przez organy finansujące, takie jak EIT, wspólne przedsięwzięcia lub inne struktury utworzone na podstawie art. 187 TFUE, oraz uczestnictwo w programach podejmowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 185 TFUE. Przyjmowanie szczególnych zasad powinno być możliwe, jednak wyjątki muszą być ograniczone do absolutnie koniecznych i należycie uzasadnionych przypadków.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  W działaniach wchodzących w zakres programu należy przestrzegać praw podstawowych i zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Działania takie powinny być realizowane w zgodności z wszelkimi obowiązkami prawnymi, w tym z prawem międzynarodowym oraz z wszelkimi stosownymi decyzjami Komisji, takimi jak zawiadomienie Komisji z dnia 28 czerwca 2013 r.24, a także z zasadami etyki, co obejmuje unikanie naruszania zasady rzetelności badawczej. Działalność badawczą należy również prowadzić z uwzględnieniem art. 13 TFUE, a także ograniczać wykorzystywanie zwierząt w badaniach i testach, dążąc docelowo do całkowitego zastąpienia ich wykorzystywania innymi rozwiązaniami.
(39)  W działaniach wchodzących w zakres programu należy przestrzegać praw podstawowych i zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Działania takie powinny być realizowane w zgodności z wszelkimi obowiązkami prawnymi, w tym z prawem międzynarodowym oraz z wszelkimi stosownymi decyzjami Komisji, takimi jak zawiadomienie Komisji z dnia 28 czerwca 2013 r.24, a także z zasadami etyki, co obejmuje unikanie naruszania zasady rzetelności badawczej. Należy uwzględniać opinie Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Działalność badawczą należy również prowadzić z uwzględnieniem art. 13 TFUE, a także ograniczać wykorzystywanie zwierząt w badaniach i testach, dążąc docelowo do całkowitego zastąpienia ich wykorzystywania innymi rozwiązaniami.
__________________
__________________
24 Dz.U. C 205 z 19.7.2013, s. 9.
24 Dz.U. C 205 z 19.7.2013, s. 9.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Zgodnie z celami współpracy międzynarodowej określonymi w art. 180 i 186 TFUE należy propagować uczestnictwo podmiotów prawnych z siedzibą w państwach trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Realizacja programu powinna być zgodna ze środkami przyjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE oraz z prawem międzynarodowym. W przypadku działań związanych z unijnymi aktywami strategicznymi, interesami Unii, jej autonomią lub bezpieczeństwem uczestnictwo w określonych działaniach programu może zostać ograniczone wyłącznie do podmiotów z siedzibą w państwach członkowskich, lub do takich podmiotów oraz dodatkowo podmiotów z siedzibą w określonych państwach stowarzyszonych lub określonych innych państwach trzecich.
(40)  Zgodnie z celami współpracy międzynarodowej określonymi w art. 180 i 186 TFUE należy propagować uczestnictwo podmiotów prawnych z siedzibą w państwach trzecich oraz organizacji międzynarodowych w najlepszym interesie naukowym, społecznym, gospodarczym i technologicznym Unii. Realizacja programu powinna być zgodna ze środkami przyjętymi na mocy art. 75 i 215 TFUE oraz z prawem międzynarodowym. W przypadku działań związanych z unijnymi aktywami strategicznymi, interesami Unii, jej autonomią lub bezpieczeństwem uczestnictwo w określonych działaniach programu może zostać ograniczone wyłącznie do podmiotów z siedzibą w państwach członkowskich, lub do takich podmiotów oraz dodatkowo podmiotów z siedzibą w określonych państwach stowarzyszonych lub określonych innych państwach trzecich.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia ogólnego poziomu docelowego unijnych wydatków na wkład w realizację celów w dziedzinie klimatu wynoszącego 25 %.
(41)  Uznając, że zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań globalnych i społecznych oraz z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przeznaczy co najmniej 35 % swoich wydatków na wspieranie celów w dziedzinie klimatu, w stosownych przypadkach i w ramach ogólnego celu Unii, jakim jest uwzględnianie działań w dziedzinie klimatu oraz osiągnięcie wydatków na poziomie 30 % budżetu UE. Aby monitorować i weryfikować ten cel, wszystkie wydatki związane z klimatem muszą być rejestrowane w celu objęcia wszystkich programów budżetowych Unii oraz rejestrowane w odpowiednich częściach programów prac. Szacowane wydatki na poszczególne technologie w zakresie czystych technologii energetycznych powinny być podzielone w celu zapewnienia międzynarodowej porównywalności. W celu uwzględnienia zalecenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego [sprawozdanie 31/2016] mechanizmy związane z uwzględnianiem kwestii klimatu powinny wprowadzać rozróżnienie ex post między łagodzeniem zmiany klimatu a przystosowaniem się do niej podczas prowadzenia sprawozdawczości.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43
(43)  Wykorzystywanie poufnych informacji zawartych w istniejącej wiedzy lub dostęp nieuprawnionych osób do poufnych rezultatów mogą mieć niekorzystny wpływ na interesy Unii lub jednego bądź większej liczby państw członkowskich. W związku z tym przetwarzanie poufnych danych i informacji niejawnych powinno podlegać wszystkim stosownym przepisom prawa Unii, w tym wewnętrznym przepisom instytucji, takim jak decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444, w której ustanowiono przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych UE.
(43)  Wykorzystywanie poufnych informacji zawartych w istniejącej wiedzy lub dostęp nieuprawnionych osób do poufnych rezultatów i danych badawczych mogą mieć niekorzystny wpływ na interesy Unii lub jednego bądź większej liczby państw członkowskich. W związku z tym przetwarzanie poufnych danych i informacji niejawnych powinno podlegać wszystkim stosownym przepisom prawa Unii, w tym wewnętrznym przepisom instytucji, takim jak decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444, w której ustanowiono przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych UE.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
(44)  Niezbędne jest ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących uczestnictwa, zarówno w postaci ogólnej zasady, zgodnie z którą w skład konsorcjum powinien wchodzić przynajmniej jeden podmiot prawny z państwa członkowskiego, jak również zasad uwzględniających specyfikę określonych rodzajów działań w ramach programu.
skreśla się
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45
(45)  Należy ustanowić warunki przyznawania finansowania unijnego uczestnikom działań w ramach programu. Dotacje powinny być realizowane z uwzględnieniem wszystkich form wkładu określonych w rozporządzeniu finansowym, w tym płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych lub kosztów jednostkowych, w celu dalszego uproszczenia.
(45)  Konieczne jest ustanowienie warunków przyznawania finansowania unijnego uczestnikom działań w ramach programu. Dotacje będą głównym rodzajem finansowania w ramach programu. Inne rodzaje finansowania powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i uzyskania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego oraz przewidywanego ryzyka nieprzestrzegania przepisów. W przypadku dotacji powinno to obejmować uwzględnienie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych lub kosztów jednostkowych określonych w rozporządzeniu finansowym w celu dalszego uproszczenia. Zanim jakikolwiek nowy system zwrotu kosztów może być uznany za prawdziwe uproszczenie dla beneficjentów, powinien być poprzedzony kompleksową oceną zakończoną pozytywnym wynikiem.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46
(46)  Stopy finansowania określone w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do kwot maksymalnych, by zapewnić zgodność z zasadą współfinansowania.
skreśla się
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym program powinien zapewnić podstawę do szerszego akceptowania zwyczajowej praktyki księgowania kosztów przez beneficjentów w odniesieniu do kosztów personelu i kosztów jednostkowych towarów i usług fakturowanych wewnętrznie.
(47)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym program powinien zapewnić podstawę do szerszego akceptowania zwyczajowej praktyki księgowania kosztów przez beneficjentów w odniesieniu do kosztów personelu i kosztów jednostkowych towarów i usług fakturowanych wewnętrznie. Stosowanie kosztów jednostkowych towarów i usług fakturowanych wewnętrznie, obejmujących koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, powinno stanowić opcję dostępną dla wszystkich beneficjentów. Koszty oszacowane za pomocą kluczy alokacji powinny być uznawane za kwalifikowalne.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)  Należy jeszcze bardzie uprościć obecny system zwrotu kosztów rzeczywistych personelu, wychodząc od opracowanego w ramach programu „Horyzont 2020” podejścia przewidującego wynagrodzenie oparte na projektach i dostosowując je dalej do rozporządzenia finansowego.
(48)  Należy jeszcze bardziej uprościć obecny system zwrotu kosztów rzeczywistych personelu, wychodząc od opracowanego w ramach programu „Horyzont 2020” podejścia przewidującego wynagrodzenie oparte na projektach i dostosowując je dalej do rozporządzenia finansowego, w dążeniu do przestrzegania ogólnej zasady równego wynagrodzenia za taką samą pracę oraz zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach wśród naukowców z UE biorących udział w programie.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
(50)  Należy ustanowić przepisy dotyczące wykorzystania i upowszechniania rezultatów, aby zapewnić ich ochronę, wykorzystanie, upowszechnianie i zapewnianie dostępu do nich przez beneficjentów, stosownie do przypadku. Należy położyć większy nacisk na wykorzystywanie rezultatów, w szczególności w Unii. Beneficjenci powinni aktualizować swoje plany dotyczące wykorzystania i upowszechniania swoich rezultatów w trakcie realizacji działania i po jego zakończeniu.
(50)  Należy ustanowić przepisy dotyczące wykorzystania i upowszechniania rezultatów, aby zapewnić ich ochronę, wykorzystanie, upowszechnianie i zapewnianie dostępu do nich przez beneficjentów, stosownie do przypadku, z uwzględnieniem uzasadnionych interesów beneficjentów i wszelkich innych ograniczeń, takich jak zasady ochrony danych, zasady prywatności i bezpieczeństwa oraz prawa własności intelektualnej, poufność lub globalna konkurencyjność gospodarcza Unii. Należy położyć większy nacisk na wykorzystywanie rezultatów, zwłaszcza w Unii. Beneficjenci powinni aktualizować swoje plany dotyczące wykorzystania i upowszechniania swoich rezultatów w trakcie realizacji działania.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51
(51)  Kluczowe elementy systemu oceny i kwalifikacji wniosków ze szczególnym naciskiem na doskonałość, stosowane w poprzednim programie „Horyzont 2020”, powinny zostać zachowane. Wnioski powinny nadal być kwalifikowane na podstawie oceny dokonywanej przez niezależnych ekspertów. W stosownych przypadkach należy brać pod uwagę konieczność zapewnienia spójności portfela projektów jako całości.
(51)  Kluczowe elementy systemu oceny i kwalifikacji wniosków ze szczególnym naciskiem na kryterium doskonałości, oddziaływania i jakości oraz skuteczności realizacji, stosowane w poprzednim programie „Horyzont 2020”, powinny zostać zachowane. Wnioski powinny nadal być kwalifikowane na podstawie oceny dokonywanej przez niezależnych ekspertów wywodzących się z jak największej liczby państw członkowskich. Komisja powinna organizować anonimowe oceny, w stosownych przypadkach, i analizować ich wyniki w celu unikania błędu selekcji. W stosownych przypadkach niezależni eksperci powinni brać pod uwagę konieczność zapewnienia spójności portfela projektów jako całości.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52
(52)  Należy przewidzieć szersze wzajemne uznawanie wyników audytów i ocen – w tym z innych programów unijnych w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów funduszy unijnych. Wzajemne uznawanie powinno być wyraźnie przewidziane poprzez uwzględnienie także innych elementów uzyskiwania pewności, takich jak audyty systemów i procesów.
(52)  Należy wdrożyć systematyczne wzajemne uznawanie wyników audytów i ocen z innych programów unijnych zgodnie z art. 127 rozporządzenia finansowego w odniesieniu do wszystkich części programu w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów funduszy unijnych. Wzajemne uznawanie powinno być wyraźnie przewidziane poprzez uwzględnienie także innych elementów uzyskiwania pewności, takich jak audyty systemów i procesów.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53
(53)  Do pokonania określonych wyzwań w obszarze badań naukowych i innowacji należy dążyć poprzez przyznawanie nagród, w tym, w stosownych przypadkach, nagród wspólnych lub łącznych, w konkursach organizowanych przez Komisję lub organ finansujący z innymi organami Unii, państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi lub podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
(53)  Do pokonania określonych wyzwań w obszarach badań naukowych i innowacji należy dążyć poprzez przyznawanie nagród, w tym, w stosownych przypadkach, nagród wspólnych lub łącznych, w konkursach organizowanych przez Komisję lub organ finansujący z innymi organami Unii, państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi lub podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym. W szczególności należy przyznawać nagrody projektom przyciągającym naukowców do państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa, a także udanym projektom w celu zwiększenia ich widoczności i umożliwienia im wzmocnionego promowania działań finansowanych przez Unię.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54
(54)  Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i uzyskania rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. W przypadku dotacji powyższa zasada powinna obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i stawek jednostkowych,
(54)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia są wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Powyższa zasada powinna obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i skali kosztów jednostkowych.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Artykuł 1
Artykuł 1
Przedmiot
Przedmiot
1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” („program”) oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania w działaniach pośrednich w ramach tego programu.
1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” („program”) oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania w działaniach pośrednich w ramach tego programu, a także określa ramy regulujące unijne wsparcie na rzecz działalności w zakresie badań naukowych i innowacji.
2.  Określa ono cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.
2.  Określa ono cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.
3.  Program jest realizowany poprzez:
3.  Program jest realizowany poprzez:
a)  program szczegółowy ustanowiony decyzją Komisji .../.../UE25, który obejmuje wkład finansowy na rzecz EIT;
a)  program szczegółowy ustanowiony decyzją Komisji .../.../UE25, który obejmuje uzasadnienie i obszary interwencji EIT;
b)  program szczegółowy w zakresie badań nad obronnością ustanowiony rozporządzeniem .../.../UE.
b)  program szczegółowy w zakresie badań nad obronnością ustanowiony rozporządzeniem .../.../UE.
4.  Terminy „Horyzont Europa”, „program” i „program szczegółowy” stosowane w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do kwestii dotyczących jedynie programu szczegółowego określonego w ust. 3 lit. a), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
4.  Terminy „Horyzont Europa”, „program” i „program szczegółowy” stosowane w niniejszym rozporządzeniu nie odnoszą się do kwestii dotyczących programu szczegółowego określonego w ust. 3 lit. b), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
4a.   EIT realizuje program zgodnie ze strategicznym planem badań naukowych i innowacji oraz strategicznym planem innowacji EIT na lata 2021–2027, z zastrzeżeniem, że utworzenie każdej nowej WWiI, w razie możliwości, ma się wiązać z dodatkowymi i wystarczającymi zasobami budżetowymi, tak aby nie naruszać celów i zobowiązań istniejących WWiI.
__________________
__________________
25
25
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
Artykuł 2
Artykuł 2
Definicje
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
1)  „infrastruktury badawcze” oznaczają zaplecze zapewniające zasoby i usługi na potrzeby społeczności naukowych, umożliwiające im prowadzenie badań naukowych i wspieranie innowacji w swoich dziedzinach. Definicja ta obejmuje powiązane zasoby ludzkie oraz główne wyposażenie lub zestawy przyrządów; zaplecze związane z wiedzą, takie jak zbiory, archiwa lub infrastruktura danych naukowych; systemy obliczeniowe, sieci łączności i wszelkie inne rodzaje infrastruktury, o unikatowym charakterze i otwarte dla użytkowników zewnętrznych, niezbędne do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań naukowych i innowacji. W stosownych przypadkach mogą być one wykorzystywane do celów innych niż badawcze, na przykład do celów edukacyjnych lub świadczenia usług publicznych, i mogą być „zlokalizowane w jednym miejscu”, „wirtualne” lub „rozproszone”;
1)  „infrastruktury badawcze” oznaczają zaplecze zapewniające zasoby i usługi na potrzeby społeczności naukowych, umożliwiające im prowadzenie badań naukowych i wspieranie innowacji w swoich dziedzinach. Definicja ta obejmuje powiązane zasoby ludzkie oraz główne wyposażenie lub zestawy przyrządów, w szczególności wspierane przez inne fundusze unijne, zgodnie z załącznikiem IV; zaplecze związane z wiedzą, takie jak zbiory, archiwa lub infrastruktura danych naukowych; systemy obliczeniowe, sieci łączności i wszelkie inne rodzaje infrastruktury, o unikatowym charakterze i otwarte dla użytkowników zewnętrznych, niezbędne do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań naukowych i innowacji. W stosownych przypadkach mogą być one wykorzystywane do celów innych niż badawcze, na przykład do celów edukacyjnych lub świadczenia usług publicznych, i mogą być „zlokalizowane w jednym miejscu”, „wirtualne” lub „rozproszone”;
2)  „strategia inteligentnej specjalizacji” ma takie samo znaczenie jak strategia inteligentnej specjalizacji zdefiniowana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201326 i spełniająca warunki podstawowe określone w rozporządzeniu (UE) XX [rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy];
2)  „strategia inteligentnej specjalizacji” ma takie samo znaczenie jak strategia inteligentnej specjalizacji zdefiniowana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201326 i spełniająca warunki podstawowe określone w rozporządzeniu (UE) XX [rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy];
3)  „partnerstwo europejskie” oznacza inicjatywę, w ramach której Unia wraz z partnerami prywatnymi lub publicznymi (takimi jak podmioty z sektora przemysłu, organizacje badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacje) zobowiązują się do wspólnego wspierania opracowywania i realizacji programu działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym związanych z absorbcją rynkową, regulacyjną lub polityczną;
3)  „partnerstwo europejskie” oznacza inicjatywę, w ramach której Unia wraz z partnerami prywatnymi lub publicznymi (takimi jak podmioty z sektora przemysłu, szkoły wyższe, organizacje badawcze, w tym infrastruktury badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje pozarządowe i fundacje), w stosownych przypadkach, zobowiązują się do wspólnego wspierania opracowywania i realizacji programu działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym zgodnych z art. 185 i 187 TFUE oraz związanych z absorpcją rynkową, regulacyjną lub polityczną;
4)  „otwarty dostęp” oznacza praktykę zapewniania użytkownikom końcowym nieodpłatnego dostępu internetowego do produktów badań naukowych, będących wynikiem działań finansowanych ze środków programu, w szczególności do publikacji naukowych i danych badawczych;
4)  „otwarty dostęp” oznacza praktykę zapewniania użytkownikom końcowym nieodpłatnego dostępu internetowego do produktów badań naukowych, będących wynikiem działań finansowanych ze środków programu, w szczególności do publikacji naukowych i danych badawczych. W odniesieniu do danych badawczych należy uwzględnić odpowiednie interesy w zakresie prywatności i bezpieczeństwa, a także prawa własności intelektualnej, poufność, globalną konkurencyjność gospodarczą Unii Europejskiej i inne uzasadnione interesy zgodnie z zasadą „otwarty w największym możliwym zakresie, zamknięty tylko w koniecznym” oraz zgodnie z konkretnymi możliwościami wyłączenia;
5)  „misja” oznacza portfel działań służących osiągnięciu wymiernego celu w ustalonych ramach czasowych oraz oddziaływania na naukę i technologię lub społeczeństwo i obywateli, które nie mogłyby zostać osiągnięte w drodze działań indywidualnych;
5)  „misja” oznacza portfel działań w zakresie badań naukowych i innowacji zorientowanych na doskonałość, które mogą mieć charakter międzyklastrowy lub przekrojowy, służących osiągnięciu wymiernego celu w ustalonych ramach czasowych oraz oddziaływania na naukę i technologię, społeczeństwo, kształtowanie polityki lub dyplomację i obywateli, które nie mogłyby zostać osiągnięte w drodze działań indywidualnych;
6)  „przedkomercyjne zamówienia publiczne” oznaczają zamawianie usług w zakresie badań naukowych i rozwoju obejmujące podział ryzyka i korzyści na warunkach rynkowych oraz rozwój konkurencyjny w etapach, przy czym zamówione usługi w zakresie badań naukowych i rozwoju są wyraźnie oddzielone od komercyjnego rozpowszechniania produktów końcowych;
6)  „przedkomercyjne zamówienia publiczne” oznaczają zamawianie usług w zakresie badań naukowych i rozwoju obejmujące podział ryzyka i korzyści na warunkach rynkowych oraz rozwój konkurencyjny w etapach, przy czym zamówione usługi w zakresie badań naukowych i rozwoju są wyraźnie oddzielone od komercyjnego rozpowszechniania produktów końcowych;
7)  „zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania” oznaczają zamówienia, w których instytucje zamawiające odgrywają rolę pierwszego nabywcy innowacyjnych towarów lub usług, które nie są jeszcze dostępne komercyjnie na dużą skalę, przy czym procedura zamówienia może obejmować badanie zgodności;
7)  „zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania” oznaczają zamówienia, w których instytucje zamawiające odgrywają rolę pierwszego nabywcy innowacyjnych towarów lub usług, które nie są jeszcze dostępne komercyjnie na dużą skalę, przy czym procedura zamówienia może obejmować badanie zgodności;
8)  „prawa dostępu” oznaczają prawa do korzystania z rezultatów lub istniejącej wiedzy;
8)  „prawa dostępu” oznaczają prawa do korzystania z rezultatów lub istniejącej wiedzy na warunkach określonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
9)  „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie dane, wiedzę fachową lub informacje, bez względu na ich formę lub charakter, materialne lub niematerialne – w tym wszelkie prawa, takie jak prawa własności intelektualnej – które: (i) znajdują się w posiadaniu beneficjentów przed ich przystąpieniem do działania; (ii) zostały określone przez beneficjentów na piśmie w jakikolwiek sposób na potrzeby realizacji działania lub wykorzystania jego rezultatów;
9)  „istniejąca wiedza” oznacza wszelkie dane, wiedzę fachową lub informacje, bez względu na ich formę lub charakter, materialne lub niematerialne – w tym wszelkie prawa, takie jak prawa własności intelektualnej – które: (i) znajdują się w posiadaniu beneficjentów przed ich przystąpieniem do działania; oraz (ii) zostały określone przez beneficjentów wpisemnej umowie na potrzeby realizacji działania lub wykorzystania jego rezultatów;
10)  „upowszechnianie” oznacza publiczne ujawnienie rezultatów przy wykorzystaniu stosownych środków (inne niż w następstwie ochrony lub wykorzystania rezultatów), w tym poprzez publikacje naukowe w dowolnym medium;
10)  „upowszechnianie” oznacza publiczne ujawnienie rezultatów przy wykorzystaniu stosownych środków (inne niż w następstwie ochrony lub wykorzystania rezultatów), w tym poprzez publikacje naukowe w dowolnym medium;
11)  „wykorzystanie” oznacza stosowanie rezultatów w dalszej działalności w zakresie badań naukowych i innowacji, innej niż działalność objęta danym działaniem, lub w celu opracowania, stworzenia, wytworzenia i wprowadzenia do obrotu produktu lub procesu bądź w celu stworzenia i świadczenia usługi lub też w działalności normalizacyjnej;
11)  „wykorzystanie” oznacza stosowanie rezultatów w dalszej działalności w zakresie badań naukowych i innowacji, innej niż działalność objęta danym działaniem, lub między innymi wykorzystanie komercyjne w celu opracowania, stworzenia, wytworzenia i wprowadzenia do obrotu produktu lub procesu bądź w celu stworzenia i świadczenia usługi lub też w działalności normalizacyjnej;
12)  „sprawiedliwe i rozsądne warunki” oznaczają odpowiednie warunki, w tym ewentualne warunki finansowe lub warunki udzielania nieodpłatnego dostępu, uwzględniające konkretne okoliczności wniosku o prawa dostępu, na przykład rzeczywistą bądź potencjalną wartość rezultatów lub istniejącej wiedzy, których dotyczy wniosek o prawa dostępu, lub zakres, czas trwania bądź inne cechy przewidzianego wykorzystania;
12)  „sprawiedliwe i rozsądne warunki” oznaczają odpowiednie warunki, w tym ewentualne warunki finansowe lub warunki udzielania nieodpłatnego dostępu, uwzględniające konkretne okoliczności wniosku o prawa dostępu, na przykład rzeczywistą bądź potencjalną wartość rezultatów lub istniejącej wiedzy, których dotyczy wniosek o prawa dostępu, lub zakres, czas trwania bądź inne cechy przewidzianego wykorzystania;
13)  „organ finansujący” oznacza organ lub organizację, inne niż Komisja, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego, którym Komisja powierzyła zadania związane z wykonaniem budżetu w ramach programu;
13)  „organ finansujący” oznacza organ lub organizację, inne niż Komisja, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego, którym Komisja powierzyła zadania związane z wykonaniem budżetu w ramach programu;
14)  „międzynarodowa organizacja na rzecz badań naukowych w Europie” oznacza organizację międzynarodową, której większość członków stanowią państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone i której głównym celem jest wspieranie współpracy naukowej i technologicznej w Europie;
14)  „międzynarodowa organizacja na rzecz badań naukowych w Europie” oznacza organizację międzynarodową, której większość członków stanowią państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone i której głównym celem jest wspieranie współpracy naukowej i technologicznej w Europie;
15)  „podmiot prawny” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną utworzoną i uznaną za taką na mocy prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego, która posiada osobowość prawną i która – działając w swoim własnym imieniu – może wykonywać prawa i podlegać obowiązkom, albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej zgodnie z art. 197 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego;
15)  „podmiot prawny” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną utworzoną i uznaną za taką na mocy prawa krajowego, unijnego lub międzynarodowego, która posiada osobowość prawną i która – działając w swoim własnym imieniu – może wykonywać prawa i podlegać obowiązkom, albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej zgodnie z art. 197 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego;
15a)  „państwa objęte inicjatywą szerszego uczestnictwa” oznaczają państwa zidentyfikowane z wykorzystaniem zbiorczego wskaźnika doskonałości badawczej (intensywność działań w zakresie badań naukowych i rozwoju, doskonałość naukowa i technologiczna, poziom wykorzystania wiedzy w gospodarce, udział zaawansowanych technologii i średnio zaawansowanych technologii w bilansie handlowym) oraz przy zastosowaniu progu korygującego na poziomie 70 % średniej dla UE26a;
16)  „podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych członków;
16)  „podmiot prawny o charakterze niezarobkowym” oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych członków;
17)  „spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo, które nie jest mikro-, małym ani średnim przedsiębiorstwem („MŚP”) zdefiniowanym w zaleceniu Komisji 2003/361/WE27 i którego liczba pracowników wynosi nie więcej niż 3 000, przy czym liczba zatrudnionych jest obliczana zgodnie z art. 3, 4, 5 i 6 tytułu I załącznika do wspomnianego zalecenia;
17)  „spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo, które nie jest mikro-, małym ani średnim przedsiębiorstwem („MŚP”) zdefiniowanym w zaleceniu Komisji 2003/361/WE27 i którego liczba pracowników wynosi nie więcej niż 3 000, przy czym liczba zatrudnionych jest obliczana zgodnie z art. 3, 4, 5 i 6 tytułu I załącznika do wspomnianego zalecenia;
18)  „rezultaty” oznaczają wszelkie materialne lub niematerialne efekty realizacji działania, takie jak dane, wiedza fachowa lub informacje, bez względu na ich formę lub charakter i niezależnie od tego, czy mogą być objęte ochroną, a także wszelkie związane z nimi prawa, w tym prawa własności intelektualnej;
18)  „rezultaty” oznaczają wszelkie materialne lub niematerialne produkty realizacji działania, takie jak dane, wiedza fachowa lub informacje, bez względu na ich formę lub charakter i niezależnie od tego, czy mogą być objęte ochroną, a także wszelkie związane z nimi prawa, w tym prawa własności intelektualnej;
19)  „pieczęć doskonałości” oznacza certyfikowany znak jakości wskazujący, że wniosek przedłożony w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków przekracza wszelkie progi określone w programie prac, ale nie mógł być finansowany ze względu na brak środków w budżecie przeznaczonym na to zaproszenie w odnośnym programie prac;
19)  „pieczęć doskonałości” oznacza certyfikowany znak jakości wskazujący, że wniosek przedłożony w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków przekracza wszelkie progi określone w programie prac, ale nie mógł być finansowany ze względu na brak środków w budżecie przeznaczonym na to zaproszenie w odnośnym programie prac, ale może otrzymać wsparcie z innych unijnych lub krajowych źródeł finansowania;
19a)  „strategiczny plan badań naukowych i innowacji” oznacza dokument przyjmowany na podstawie aktu delegowanego co dwa lata, uzupełniający program szczegółowy, w następstwie procesu szerokich obowiązkowych, wielostronnych konsultacji z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim, zainteresowanymi stronami w obszarze badań, rozwoju i innowacji, w tym ze społeczeństwem obywatelskim. Określa priorytety, instrumenty i odpowiednie rodzaje działań oraz formy wdrożenia, służąc tym samym za podstawę rozwoju programów prac. Obejmuje w szczególności wybrane misje, nowo ustanowione lub kontynuowane partnerstwa umowne bądź instytucjonalne, inicjatywy przewodnie FET oraz WWiI;
20)  „program prac” oznacza dokument przyjęty przez Komisję w celu realizacji programu szczegółowego28 zgodnie z jego art. 12 lub dokument równoważny w treści i strukturze przyjęty przez organ finansujący;
20)  „program prac” oznacza dokument przyjęty przez Komisję w celu realizacji programu szczegółowego28 zgodnie z jego art. 12 lub dokument równoważny w treści i strukturze przyjęty przez organ finansujący;
21)  „zaliczka zwrotna” oznacza część finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” lub EIC, która odpowiada pożyczce na podstawie tytułu X rozporządzenia finansowego, ale która jest bezpośrednio przyznawana przez Unię na zasadzie nienastawienia na zysk i przeznaczona na pokrycie kosztów działalności odpowiadającej działaniu w zakresie innowacji oraz którą beneficjent ma zwrócić Unii na warunkach określonych w umowie;
21)  „zaliczka zwrotna” oznacza część finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa”, która odpowiada pożyczce na podstawie tytułu X rozporządzenia finansowego, ale która jest bezpośrednio przyznawana przez Unię na zasadzie nienastawienia na zysk i przeznaczona na pokrycie kosztów działalności odpowiadającej działaniu w zakresie innowacji oraz którą beneficjent ma zwrócić Unii na warunkach określonych w umowie;
(22)  „umowa” oznacza porozumienie zawarte między Komisją lub organem finansującym a podmiotem prawnym realizującym działanie w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek i otrzymującym wsparcie w postaci finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” lub EIC;
(22)  „umowa” oznacza porozumienie zawarte między Komisją lub organem finansującym a podmiotem prawnym realizującym działanie w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek i otrzymującym wsparcie w postaci finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa”;
(23)  „informacja niejawna” oznacza informację niejawną Unii Europejskiej zdefiniowaną w art. 3 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444, jak również informację niejawną państw członkowskich, informację niejawną państw trzecich, z którymi Unia zawarła umowę o bezpieczeństwie, oraz informację niejawną organizacji międzynarodowej, z którą Unia zawarła umowę o bezpieczeństwie;
(23)  „informacja niejawna” oznacza informację niejawną Unii Europejskiej zdefiniowaną w art. 3 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444, jak również informację niejawną państw członkowskich, informację niejawną państw trzecich, z którymi Unia zawarła umowę o bezpieczeństwie, oraz informację niejawną organizacji międzynarodowej, z którą Unia zawarła umowę o bezpieczeństwie;
(24)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu UE, w tym działanie w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu UE oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;
(24)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu UE, w tym działanie w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu UE oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;
(25)  „finansowanie mieszane z programu »Horyzont Europa« lub EIC” oznacza pojedyncze wsparcie finansowe na rzecz działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, składające się z określonego połączenia dotacji lub zaliczki zwrotnej z inwestycją kapitałową.
(25)  „finansowanie mieszane z programu »Horyzont Europa«” oznacza pojedyncze wsparcie finansowe na rzecz działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, składające się z określonego połączenia dotacji lub zaliczki zwrotnej z inwestycją kapitałową;
25a)  „działanie w zakresie badań naukowych i innowacji” oznacza działanie polegające głównie na działalności w celu stworzenia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowych bądź udoskonalonych technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Może ono obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój i integrację technologii, testowanie i walidację na małą skalę prototypu w środowisku laboratoryjnym lub symulowanym;
25b)  „działanie w zakresie innowacji” oznacza działanie polegające głównie na działalności bezpośrednio w celu opracowania planów i ustaleń lub projektów dotyczących nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, mogącej obejmować opracowanie prototypu, testowanie, demonstrację, pilotaż, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe;
25c)  „badania pionierskie ERBN” oznaczają działania badawcze pod kierownictwem głównego badacza, prowadzone u jednego beneficjenta albo u większej ich liczby, tylko w ramach ERBN;
25d)  „działanie w zakresie szkoleń i mobilności” oznacza działanie ukierunkowane na poprawę umiejętności, wiedzy i perspektyw rozwoju kariery naukowców w oparciu o mobilność między państwami oraz, w stosownych przypadkach, między sektorami lub dyscyplinami;
25e)  „działanie do celów współfinansowania programu” oznacza działanie w celu zapewnienia współfinansowania programu działań ustanowionego lub realizowanego przez podmioty zarządzające lub finansujące programy w zakresie badań naukowych i innowacji, inne niż unijne organy finansujące;
25f)  „działanie dotyczące przedkomercyjnych zamówień publicznych” oznacza działanie, którego głównym celem jest realizacja przedkomercyjnych procedur zamówień publicznych, udzielanych przez beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi;
25g)  „działanie dotyczące zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania” oznacza działanie, którego głównym celem jest realizacja wspólnych lub skoordynowanych procedur zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, udzielanych przez beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi;
25h)  „działanie koordynacyjne i wspierające” oznacza działanie przyczyniające się do realizacji celów programu, z wyłączeniem działań w zakresie badań naukowych i innowacji;
25i)  „zamówienie publiczne” oznacza realizację części programu związanych ze strategicznymi interesami i autonomią Unii oraz przeprowadzenie, na potrzeby własne Komisji, procedur zamówień publicznych na badania, produkty, usługi i zdolności;
25j)  „podmiot powiązany” oznacza każdy podmiot prawny znajdujący się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą uczestnika lub pod tą samą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą co uczestnik, bądź też każdy podmiot prawny bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący uczestnika;
__________________
__________________
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
26a Komisja może dokonać przeglądu wykazu państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa w swoich programach prac i w razie konieczności zaktualizować go.
27
27
28 Dz.U. ….
28 Dz.U. ….
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3
Artykuł 3
Artykuł 3
Cele programu
Cele programu
1.  Ogólnym celem programu jest osiągnięcie naukowego, gospodarczego i społecznego oddziaływania w wyniku inwestycji Unii w badania naukowe i innowacje, aby wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii i przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności, w tym w jej przemyśle, zrealizować strategiczne priorytety Unii i wnieść wkład w pokonywanie globalnych wyzwań, w tym osiąganie celów zrównoważonego rozwoju.
1.  Ogólnym celem programu jest osiągnięcie naukowego, technologicznego, gospodarczego i społecznego oddziaływania w wyniku inwestycji Unii w badania naukowe i innowacje, aby wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii jako całości, wzmocnić europejską przestrzeń badawczą i przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności. Badania naukowe i przemysł zrealizują strategiczne priorytety i polityki Unii, wnoszą wkład w reagowanie na globalne wyzwania, w tym osiąganie celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego, a także przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych inwestycji w badania naukowe i rozwój na poziomie 3 % PKB, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez szefów państw lub rządów Unii.
2.  Program ma następujące cele szczegółowe:
2.  Program ma następujące cele szczegółowe:
-a)  rozwój, promowanie i rozpowszechnianie doskonałości naukowej i technologicznej;
a)  wspieranie tworzenia i rozpowszechniania wysokiej jakości nowej wiedzy, umiejętności, technologii oraz rozwiązań wyzwań globalnych;
a)  wspieranie tworzenia i rozpowszechniania wysokiej jakości wiedzy, umiejętności, technologii oraz rozwiązań, opartych zarówno na podstawowych badaniach naukowych, jak i na badaniach stosowanych w celu sprostania wzywaniom globalnym, w tym takim wyzwaniom jak zmiana klimatu i cele zrównoważonego rozwoju;
aa)  znaczące zmniejszenie przepaści w badaniach naukowych i innowacjach w Unii, w szczególności dzięki zwiększeniu uczestnictwa w programie „Horyzont Europa” państw z gorszymi wynikami w zakresie badań naukowych i innowacji w porównaniu z poprzednim PR;
b)  wzmocnienie oddziaływania badań naukowych i innowacji na kształtowanie, wspieranie i realizację polityki Unii oraz wspieranie absorbcji innowacyjnych rozwiązań przez przemysł i społeczeństwo w celu sprostania globalnym wyzwaniom;
b)  wzmocnienie wartości dodanej UE w dziedzinie finansowania badań, rozwoju i innowacji, oddziaływania badań naukowych i innowacji na kształtowanie, wspieranie i realizację polityki Unii oraz wspieranie absorpcji innowacyjnych rozwiązań przez społeczeństwo i europejski przemysł oraz dostępu do nich;
c)  propagowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji przełomowych, i wzmocnienie procesu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek;
c)  propagowanie wszelkich form innowacji i wzmocnienie procesu wprowadzania na rynek, a także wykorzystanie rezultatów badań, rozwoju i innowacji, w szczególności w Unii;
d)  oraz zoptymalizowanie rezultatów programu pod kątem zwiększenia oddziaływania w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.
d)  oraz zoptymalizowanie rezultatów programu pod kątem wzmocnienia i zwiększenia oddziaływania oraz atrakcyjności badań, rozwoju i innowacji w europejskiej przestrzeni badawczej.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
Artykuł 4
Artykuł 4
Struktura programu
Struktura programu
1.  Program składa się z następujących części, przyczyniających się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3:
1.  Program składa się z następujących części, przyczyniających się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3:
1)  filar I „Otwarta nauka”, służący realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. a), a także wsparciu realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. b) i c), obejmujący następujące elementy składowe:
1)  filar I „Doskonała i otwarta nauka” obejmujący następujące elementy składowe:
a)  Europejska Rada Badań Naukowych (ERBN);
a)  Europejska Rada Badań Naukowych (ERBN);
b)  działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA);
b)  działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA);
c)  infrastruktury badawcze;
c)  infrastruktury badawcze;
2)  filar II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, służący realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. b), a także wsparciu realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. a) i c), obejmujący następujące elementy składowe:
2)  filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” obejmujący następujące elementy składowe:
a)  klaster „Zdrowie”;
a)  klaster „Zdrowie”;
b)  klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”;
b)  klaster „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo”;
ba)  klaster „Bezpieczne społeczeństwa”;
c)  klaster „Technologie cyfrowe i przemysł”;
c)  klaster „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”;
d)  klaster „Klimat, energetyka i mobilność”;
d)  klaster „Klimat, energetyka i mobilność”;
e)  klaster „Żywność i zasoby naturalne”;
e)  klaster „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo”;
f)  niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC);
f)  niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC);
3)  filar III „Otwarte innowacje, służący realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. c), a także wsparciu realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. a) i b), obejmujący następujące elementy składowe:
3)  filar III „Innowacyjna Europa” obejmujący następujące elementy składowe:
a)  Europejska Rada ds. Innowacji (EIC);
a)  Europejska Rada ds. Innowacji (EIC);
b)  europejskie ekosystemy innowacji;
b)  europejskie ekosystemy innowacji;
c)  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
c)  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
4)  część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, służąca realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 ust. 2 lit. d), a także wsparciu realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. a), b) i c), obejmująca następujące elementy składowe:
4)  część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” obejmująca następujące elementy składowe:
a)  dzielenie się doskonałością;
a)  szerzenie doskonałości i zwiększanie uczestnictwa w całej Unii;
b)  zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
b)  zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
2.  Ogólne kierunki działalności określono w załączniku I.
2.  Ogólne kierunki działalności określono w załączniku I.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
Artykuł 5
Artykuł 5
Badania nad obronnością
Badania nad obronnością
1.  Przedmiotem działalności prowadzonej w ramach programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny czyni się badania ukierunkowane wyłącznie na zastosowania obronne, w celu wspierania konkurencyjności, wydajności i innowacyjności przemysłu obronnego.
1.  Przedmiotem działalności prowadzonej w ramach programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny są wyłącznie badania i zastosowania obronne, w celu wspierania wzmacniania, konkurencyjności, wydajności i innowacyjności unijnego przemysłu obronnego oraz unikania powielania się dwóch programów.
2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), z wyjątkiem niniejszego artykułu, art. 1 ust. 1 i 3 oraz art. 9 ust. 1.
2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), z wyjątkiem niniejszego artykułu, art. 1 ust. 1 i 3 oraz art. 9 ust. 1.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6
Artykuł 6
Artykuł 6
Realizacja i formy finansowania unijnego
Planowanie strategiczne oraz realizacja i formy finansowania unijnego
1.  Program jest realizowany według metody zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym lub według metody zarządzania pośredniego z organami finansującymi, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.
1.  Program jest realizowany według metody zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym lub według metody zarządzania pośredniego z organami finansującymi, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.
2.  Program może zapewniać finansowanie działań pośrednich udzielane w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji (w tym dotacji na działalność), nagród i zamówień. Może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych.
2.  Program może zapewniać finansowanie działań pośrednich udzielane w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w szczególności w postaci dotacji (w tym dotacji na działalność), które stanowią główną formę wsparcia w ramach programu, nagród i zamówień. Może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach działań łączonych.
3.  Zasady uczestnictwa i upowszechniania określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie do działań pośrednich.
3.  Zasady uczestnictwa i upowszechniania określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie do działań pośrednich.
4.  Główne rodzaje działań, jakie należy stosować w programie, wymieniono i zdefiniowano w załączniku II. Wszystkie formy finansowania stosuje się w sposób elastyczny w ramach wszystkich celów programu, przy czym ich zastosowanie ustala się na podstawie potrzeb i charakteru danego celu.
4.  Główne rodzaje działań, jakie należy stosować w programie, wymieniono i zdefiniowano w art. 2 i załączniku II. Formy finansowania, o których mowa w ust. 2, stosuje się w sposób elastyczny w ramach wszystkich celów programu, przy czym ich zastosowanie ustala się na podstawie potrzeb i charakteru danego celu.
5.  W ramach programu wspiera się również działania bezpośrednie podejmowane przez JRC. W przypadku gdy działania te stanowią wkład w realizację inicjatyw ustanowionych na podstawie art. 185 lub 187 TFUE, wkładu tego nie traktuje się jako części wkładu finansowego przyznanego tym inicjatywom.
5.  W ramach programu wspiera się również działania bezpośrednie podejmowane przez JRC. W przypadku gdy działania te stanowią wkład w realizację inicjatyw ustanowionych na podstawie art. 185 lub 187 TFUE, wkładu tego nie traktuje się jako części wkładu finansowego przyznanego tym inicjatywom.
6.  Program szczegółowy29 realizuje się w oparciu o przejrzyste i strategiczne wieloletnie planowanie działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w szczególności w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, w następstwie konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat priorytetów oraz najstosowniejszych rodzajów działań i metod realizacji. W ten sposób zapewnia się spójność z innymi istotnymi programami unijnymi.
6.  Program szczegółowy29 realizuje się w oparciu o strategiczne plany badań naukowych i innowacji oraz zgodnie z wszystkimi celami programu ustanowionymi w art. 3, w następstwie procesu przejrzystego, integracyjnego i strategicznego wieloletniego planowania działań w zakresie badań naukowych i innowacji, w szczególności w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”.
Z organami krajowymi, Parlamentem Europejskim, sektorem przemysłu, zainteresowanymi stronami w obszarze badań, rozwoju i innowacji oraz przemysłu, w tym europejskimi platformami technologicznymi (EPT), przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i niezależnymi grupami doradczymi złożonymi z wysokiej rangi ekspertów przeprowadzone zostaną konsultacje na temat priorytetów oraz najstosowniejszych rodzajów działań i metod realizacji. Planowanie strategiczne zapewnia spójność z innymi istotnymi programami unijnymi oraz zwiększa komplementarność i synergie z krajowymi i regionalnymi programami finansowania w zakresie badań, rozwoju i innowacji oraz priorytetami, wzmacniając tym samym EPB.
6a.  Program zapewnia możliwość wnioskowania o finansowanie w szybszy sposób wszystkim beneficjentom. W szeregu działań w zakresie badań naukowych i innowacji stosowana jest logika Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji, w ramach której czas oczekiwania na przyznanie dotacji nie może przekraczać sześciu miesięcy. Pozwoli to na szybszy, oddolny dostęp do środków finansowych dla małych konsorcjów opartych na współpracy, obejmujących działania od podstawowych badań naukowych po wprowadzenie na rynek. Zaproszenia do składania wniosków w ramach Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji są ciągle otwarte z datami granicznymi oraz są wdrażane w programach prac w ramach klastrów, EIC i części dotyczącej szerzenia doskonałości.
7.  Działania w ramach programu „Horyzont Europa” realizuje się przede wszystkim w drodze zaproszeń do składania wniosków, przy czym niektóre z tych zaproszeń organizuje się jako elementy misji i partnerstw europejskich.
7.  Działania w ramach programu „Horyzont Europa” realizuje się w drodze zaproszeń do składania wniosków, przy czym niektóre z tych zaproszeń organizuje się jako elementy misji i partnerstw europejskich, z wyjątkiem działań wspomnianych w art. 39 dotyczącym nagród.
8.  Działalność w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzoną w ramach programu „Horyzont Europa” ukierunkowuje się na zastosowania cywilne.
9.  Program zapewnia skuteczne propagowanie równouprawnienia płci oraz uwzględnianie aspektu płci w treściach z zakresu badań naukowych i innowacji. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie równowagi płci w panelach oceniających oraz w takich gremiach jak grupy eksperckie, z uwzględnieniem sytuacji w danym obszarze badań naukowych i innowacji.
__________________
__________________
29
29
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)
Artykuł 6a
Zasady finansowania przez UE i zagadnienia przekrojowe
1.  Działania w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzone w ramach programu „Horyzont Europa” skupiają się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych. Nie zezwala się na przesunięcia budżetowe między programem a Europejskim Funduszem Obronnym.
2.  Program „Horyzont Europa” zapewnia podejście wielodyscyplinarne i przewiduje, w stosownych przypadkach, włączenie nauk społecznych i humanistycznych do wszystkich działań opracowywanych w ramach programu.
3.  Części programu oparte na współpracy zapewniają równowagę między niższymi i wyższymi poziomami gotowości technologicznej, obejmując tym samym cały łańcuch wartości.
4.  Program ma na celu znaczne ograniczenie przepaści w badaniach, rozwoju i innowacjach w Unii oraz promowanie szerokiego zasięgu geograficznego w projektach realizowanych w ramach współpracy. Wysiłki te znajdują odzwierciedlenie w proporcjonalnych środkach podejmowanych przez państwa członkowskie, przy wsparciu funduszy unijnych, krajowych i regionalnych. Szczególną uwagę zwraca się na równowagę geograficzną w finansowanych projektach, panelach oceniających oraz w takich gremiach jak rady i grupy eksperckie, z uwzględnieniem sytuacji w danym obszarze badań naukowych i innowacji, nie lekceważąc kryteriów doskonałości.
5.  Program zapewnia skuteczne propagowanie równouprawnienia płci i aspektu płci w treściach z zakresu badań naukowych i innowacji oraz uwzględnianie przyczyn braku równowagi płci. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie równowagi płci w panelach oceniających oraz w innych odpowiednich organach doradczych takich jak rady i grupy eksperckie, z uwzględnieniem sytuacji w danym obszarze badań naukowych i innowacji.
6.  Program jest ukierunkowany na ciągłe upraszczanie administracyjne i ograniczanie obciążenia dla beneficjentów.
7.  Uwzględnianie kwestii związanych z klimatem jest odpowiednio włączone do treści badań naukowych i innowacji oraz stosowane na wszystkich etapach cyklu badawczego.
8.  Program przewiduje, w stosownych przypadkach, zaangażowanie społeczne w celu lepszego dostosowania procesu i wyników badań naukowych i innowacji do wartości i potrzeb społeczeństwa dzięki promowaniu działań w dziedzinie zaangażowania w naukę i edukacji naukowej oraz wspólnemu opracowywaniu i tworzeniu programów naukowych poprzez angażowanie obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w ustanawianie priorytetów badań naukowych i innowacji.
9.  Program zapewnia przejrzystość i rozliczalność finansowania publicznego w projektach badań naukowych i innowacji, chroniąc tym samym interesy publiczne.
10.  Komisja lub właściwy organ finansujący zapewniają, aby w momencie opublikowania zaproszenia do składania wniosków wszystkim potencjalnym uczestnikom udostępniono wystarczające wytyczne i informacje, w szczególności mający zastosowanie model umowy o udzielenie dotacji.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7
Artykuł 7
Artykuł 7
Misje
Misje
1.  Misje programuje się w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjności przemysłowa”, ale w ich realizacji można również korzystać z działań prowadzonych w ramach innych części programu.
1.  Misje programuje się w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”, ale w ich realizacji można również korzystać z działań prowadzonych w ramach innych części programu, a także z działań prowadzonych w ramach innych unijnych programów finansowania, zgodnie z zasadami programu „Horyzont Europa”.
2.  Misje realizuje się zgodnie z art. 5 programu szczegółowego. Oceny dokonuje się zgodnie z art. 26.
2.  Treść misji, cele, zamierzenia, harmonogramy i ich wdrażanie są określane szczegółowo w strategicznych planach badań naukowych i innowacji, zdefiniowanych w art. 2 oraz określonych szczegółowo w art. 6 programu ramowego i w art. 5 programu szczegółowego. Oceny dokonuje się zgodnie z art. 26.
2a.  W pierwszych dwóch latach obowiązywania programu maksymalnie 10 % rocznego budżetu filaru II programuje się w ramach indywidualnych zaproszeń do realizacji misji. W ostatnich trzech latach programu i wyłącznie po pozytywnej ocenie procesu wyboru misji oraz zarządzania ta wartość procentowa może zostać zwiększona. Łączny udział w budżecie przeznaczony na misje jest określany w strategicznych planach badań naukowych i innowacji.
2b.  Należy przeprowadzić pełną ocenę misji obejmującą zakres, zarządzanie, wyznaczanie członków rady i jej wstępne działania zgodnie z odpowiednimi mierzalnymi celami pośrednimi. Zalecenia wynikające z takiej oceny są uwzględniane przed programowaniem nowych misji lub przed kontynuowaniem, zakończeniem lub przekierowaniem istniejących misji.
3.  Misje muszą:
3.  Misje muszą:
a)  stwarzać wyraźną wartość dodaną UE i przyczyniać się do realizacji priorytetów Unii;
a)  stwarzać wyraźną wartość dodaną UE i przyczyniać się do realizacji priorytetów, celów i zobowiązań Unii;
aa)  mieć integracyjny charakter, zachęcać do szerokiego zaangażowania oraz zapewniać uczestnictwo różnych rodzajów zainteresowanych stron, a także zapewniać rezultaty w obszarze badań, rozwoju i innowacji z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich;
b)  być śmiałe i inspirujące, a co za tym idzie mieć szerokie znaczenie społeczne lub gospodarcze;
b)  być śmiałe, inspirujące oraz mieć szerokie znaczenie społeczne, naukowe, technologiczne, dyplomatyczne, środowiskowe lub gospodarcze;
c)  wskazywać jasny kierunek i drogę do celu oraz być mierzalne i określone w czasie;
c)  wskazywać jasny kierunek i drogę do celu oraz być mierzalne i określone w czasie;
d)  być ukierunkowane na ambitną, ale realistyczną działalność w zakresie badań naukowych i innowacji;
d)  być wybierane w przejrzysty sposób i być ukierunkowane na ambitną, zorientowaną na doskonałość, ale realistyczną działalność w zakresie badań naukowych i innowacji na wszystkich etapach rozwoju;
da)  uwzględniać konieczność pilnego osiągania celów misji, mieć niezbędny zakres i skalę oraz umożliwiać szeroko zakrojoną mobilizację potrzebnych zasobów oraz skupiać się wyłącznie na dążeniu do osiągnięcia wyniku misji;
e)  pobudzać do działalności przekrojowej, obejmującej różne dyscypliny, sektory i podmioty;
e)  pobudzać do działalności przekrojowej, obejmującej różne dyscypliny (w tym nauki społeczne i humanistyczne), sektory i podmioty;
f)  być otwarte na różnorodne rozwiązania oddolne.
f)  być otwarte na różnorodne rozwiązania oddolne;
fa)  osiągać w przejrzysty sposób synergie z innymi programami unijnymi, a także z funduszami publicznymi i prywatnymi, w tym dzięki aktywnemu zaangażowaniu krajowych i regionalnych ekosystemów innowacji.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)
Artykuł 7a
Europejska Rada ds. Innowacji
1.  Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w celu wdrażania działań w ramach filaru III „Innowacyjna Europa”, które dotyczą EIC. EIC działa zgodnie z następującymi zasadami: nacisk na przełomowe i radykalne innowacje, autonomia, zdolność do podejmowania ryzyka, efektywność, skuteczność, przejrzystość i odpowiedzialność.
2.  EIC jest otwarta dla wszystkich rodzajów innowatorów, od osób prywatnych po szkoły wyższe, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa typu start-up, w szczególności MŚP i spółki o średniej kapitalizacji, oraz od pojedynczych beneficjentów po konsorcja wielodyscyplinarne. Co najmniej 70 % budżetu EIC jest przeznaczone na innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP.
3.  Rada EIC oraz zasady zarządzania EIC są zdefiniowane w decyzji (UE) ... [program szczegółowy] i w załącznikach do niej.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8
Artykuł 8
Artykuł 8
Partnerstwa europejskie
Partnerstwa europejskie
1.  Części programu „Horyzont Europa” mogą być realizowane poprzez partnerstwa europejskie. Udział Unii w partnerstwach europejskich może przyjmować dowolną z następujących form:
1.  Części programu „Horyzont Europa” mogą być realizowane poprzez partnerstwa europejskie. Udział Unii w partnerstwach europejskich może przyjmować dowolną z następujących form:
a)  uczestnictwo w partnerstwach utworzonych na podstawie protokołów ustaleń lub ustaleń umownych między Komisją a partnerami, o których mowa w art. 2 ust. 3, określających cele partnerstwa, odnośne zobowiązania partnerów dotyczące wkładów finansowych lub rzeczowych, kluczowe wskaźniki realizacji celów i oddziaływania oraz produkty, jakie mają zostać wygenerowane. Obejmują one określenie uzupełniających działań w zakresie badań naukowych i innowacji realizowanych przez partnerów w ramach programu (współprogramowane partnerstwa europejskie);
a)  uczestnictwo w partnerstwach utworzonych na podstawie protokołów ustaleń lub ustaleń umownych między Komisją a partnerami, o których mowa w art. 2 ust. 3, określających cele partnerstwa, odnośne zobowiązania partnerów dotyczące wkładów finansowych lub rzeczowych, kluczowe wskaźniki realizacji celów i oddziaływania oraz produkty, jakie mają zostać wygenerowane. Obejmują one określenie uzupełniających działań w zakresie badań naukowych i innowacji realizowanych przez partnerów w ramach programu (współprogramowane partnerstwa europejskie);
b)  uczestnictwo w programie dotyczącym działalności w zakresie badań naukowych i innowacji, a także wnoszenie finansowego wkładu do takiego programu, w oparciu o zobowiązanie partnerów do wniesienia wkładów finansowych i rzeczowych oraz integrację ich odnośnych działań przy wykorzystaniu działania do celów współfinansowania programu (współfinansowane partnerstwa europejskie);
b)  uczestnictwo w programie dotyczącym działalności w zakresie badań naukowych i innowacji, a także wnoszenie finansowego wkładu do takiego programu, w oparciu o zobowiązanie partnerów do wniesienia wkładów finansowych i rzeczowych oraz integrację ich odnośnych działań przy wykorzystaniu działania do celów współfinansowania programu (współfinansowane partnerstwa europejskie);
c)  uczestnictwo w programach w zakresie badań naukowych i innowacji podjętych przez kilka państw członkowskich zgodnie z art. 185 TFUE lub przez podmioty ustanowione zgodnie z art. 187 TFUE, takie jak wspólne przedsięwzięcia, bądź przez wspólnoty wiedzy i innowacji w ramach EIT zgodnie z [rozporządzeniem ustanawiającym EIT] (zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie) oraz wnoszenie wkładu finansowego do takich programów, do stosowania jedynie w przypadku, gdy inne formy partnerstw europejskich nie doprowadziłyby do osiągnięcia celów lub nie umożliwiałyby uzyskania niezbędnego oczekiwanego oddziaływania, oraz jeżeli jest to uzasadnione ze względu na perspektywę długoterminową i wysoki stopień integracji, w tym centralne zarządzanie wszystkimi wkładami finansowymi.
c)  uczestnictwo w programach w zakresie badań naukowych i innowacji podjętych przez kilka państw członkowskich zgodnie z art. 185 TFUE lub przez podmioty ustanowione zgodnie z art. 187 TFUE, takie jak wspólne przedsięwzięcia, bądź przez wspólnoty wiedzy i innowacji w ramach EIT zgodnie z [rozporządzeniem ustanawiającym EIT] (zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie) oraz wnoszenie wkładu finansowego lub rzeczowego do takich programów, do stosowania jedynie w przypadku, gdy inne formy partnerstw europejskich nie doprowadziłyby do osiągnięcia celów lub nie umożliwiałyby uzyskania niezbędnego oczekiwanego oddziaływania, oraz jeżeli jest to uzasadnione ze względu na perspektywę długoterminową i wysoki stopień integracji, w tym centralne zarządzanie wszystkimi wkładami finansowymi.
2.  Partnerstwa europejskie:
2.  Partnerstwa europejskie:
a)  ustanawia się w przypadkach gdy umożliwią one bardziej skuteczne osiągnięcie celów programu „Horyzont Europa” niż przez samą Unię;
a)  ustanawia się w przypadkach gdy umożliwią one bardziej skuteczne osiągnięcie celów programu „Horyzont Europa” w porównaniu z innymi częściami programu ramowego;
b)  realizuje się stosując takie zasady, jak: unijna wartość dodana, przejrzystość, otwartość, oddziaływanie, efekt mnożnikowy, długoterminowe zaangażowanie finansowe wszystkich uczestniczących stron, elastyczność, spójność i komplementarność z inicjatywami unijnymi, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi;
b)  realizuje się, stosując takie zasady, jak: unijna wartość dodana, przejrzystość, otwartość, oddziaływanie, silny efekt mnożnikowy, długoterminowe zaangażowanie finansowe lub rzeczowe wszystkich uczestniczących stron, elastyczność, spójność i komplementarność z inicjatywami unijnymi, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi;
c)  zawiera się na czas określony i przewiduje warunki stopniowego wycofywania finansowania ze środków programu.
c)  zawiera się na czas określony i przewiduje warunki stopniowego wycofywania finansowania ze środków programu.
2a.  Wszystkie partnerstwa są identyfikowane w strategicznych planach badań naukowych i innowacji, o których mowa w art. 6 oraz załączniku III do programu ramowego i załączniku I do programu szczegółowego, przed ich realizacją w programach prac lub planach prac.
Przepisy i kryteria dotyczące ich kwalifikacji, realizacji, monitorowania, oceny i stopniowego finalizowania określono w załączniku III.
Przepisy i kryteria dotyczące ich kwalifikacji, realizacji, monitorowania, oceny i stopniowego finalizowania określono w załączniku III.
Poprawki 71 oraz 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
Artykuł 9
Artykuł 9
Budżet
Budżet
1.  Pula środków finansowych na realizację programu ramowego na lata 2021–2027 wynosi 94 100 000 000 EUR według cen bieżących na potrzeby programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a), oraz obejmuje dodatkowo kwotę na potrzeby programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), określoną w rozporządzeniu ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny.
1.  Pula środków finansowych na realizację programu ramowego na lata 2021–2027 wynosi 120 000 000 000 EUR według cen z 2018 r. na potrzeby programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a), oraz obejmuje dodatkowo kwotę na potrzeby programu szczegółowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b), określoną w rozporządzeniu ... ustanawiającym Europejski Fundusz Obronny.
2.  Szacunkowy podział kwoty, o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa zdania, jest następujący:
2.  Szacunkowy podział kwoty, o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa zdania, jest następujący:
a)  25 800 000 000 EUR na filar I „Otwarta nauka” na lata 2021–2027, z czego:
a)  27,42 % na filar I „Doskonała i otwarta nauka” na lata 2021–2027, z czego:
1)  16 600 000 000 EUR na Europejską Radę ds. Badań Naukowych;
1)  17,64 % na Europejską Radę ds. Badań Naukowych;
2)  6 800 000 000 EUR na działania „Maria Skłodowska-Curie”;
2)  7,23 % na działania „Maria Skłodowska-Curie”;
3)  2 400 000 000 EUR na infrastruktury badawcze;
3)  2,55 % na infrastruktury badawcze;
b)  52 700 000 000 EUR na filar II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” na lata 2021–2027, z czego:
b)  55,48 % na filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” na lata 2021–2027, z czego:
1)  7 700 000 000 EUR na klaster „Zdrowie”;
1)  8,16 % na klaster „Zdrowie”;
2)  2 800 000 000 EUR na klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”;
2)  2,50 % na klaster „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo”;
2a)  2,00 % na klaster „Bezpieczne społeczeństwa”;
3)  15 000 000 000 EUR na klaster „Technologie cyfrowe i przemysł”;
3)  15,94 % na klaster „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”;
4)  15 000 000 000 EUR na klaster „Klimat, energetyka i mobilność”;
4)  15,84 % na klaster „Klimat, energetyka i mobilność”;
5)  10 000 000 000 EUR na klaster „Żywność i zasoby naturalne”;
5)  9,00 % na klaster „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo”;
6)  2 200 000 000 EUR na niejądrowe działań bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC);
6)  2,04 % na niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC);
c)  13 500 000 000 EUR na filar III „Otwarte innowacje” na lata 2021–2027, z czego:
c)  12,71 % na filar III „Innowacyjna Europa” na lata 2021–2027, z czego:
1)  10 500 000 000 EUR na Europejską Radę ds. Innowacji, w tym do 500 000 000 EUR na europejskie ekosystemy innowacji;
1)  8,71 % na Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), w tym do 0,53 % na europejskie ekosystemy innowacji;
2)  3 000 000 000 EUR na Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
2)  4 % na Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
d)  2 100 000 000 EUR na część „Wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej” na lata 2021–2027, z czego:
d)  4,39 % na część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” obejmującą następujące elementy:
1)  1 700 000 000 EUR na „dzielenie się doskonałością”;
1)  4,00 % na szerzenie doskonałości i zwiększanie uczestnictwa w całej Unii;
2)  400 000 000 EUR na zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
2)  0,39 % na zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
3.  Aby móc zareagować na nieprzewidziane sytuacje lub rozwój wydarzeń i nowe potrzeby, Komisja może, w ramach rocznej procedury budżetowej, zmienić kwoty, o których mowa w ust. 2, o maksymalnie 10 %. Nie dopuszcza się takiej zmiany w odniesieniu do kwoty, o której mowa w niniejszym artykule ust. 2 lit. b) pkt 6 oraz całkowitej kwoty określonej w ust. 2 niniejszego artykułu jako przeznaczonej na część „Wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej”.
3.  Aby móc zareagować na nieprzewidziane sytuacje lub rozwój wydarzeń i nowe potrzeby, Komisja może, w ramach rocznej procedury budżetowej, zmienić kwoty, o których mowa w ust. 2, o maksymalnie 10 %, łącznie z przydziałem wkładów z państw stowarzyszonych.
3a.  W ramach ogólnego celu Unii, jakim jest uwzględnianie działań w dziedzinie klimatu oraz osiągnięcie wydatków na poziomie 30 % budżetu UE na wspieranie celów w dziedzinie klimatu, działania programu przeznaczają co najmniej 35 % wydatków w ramach programu na cele w dziedzinie klimatu, w stosownych przypadkach.
3b.  Co najmniej 2,5 mld EUR należy przeznaczyć na dotacje na innowacje stopniowe w MŚP zgodnie z instrumentem, o którym mowa w art. 43a niniejszego rozporządzenia i w załączniku I do decyzji.
3c.  45 % budżetu klastra „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo” wspiera badania naukowe w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w tym dziedzictwo kulturowe Unii, z czego 300 mln EUR należy przeznaczyć na stworzenie Europejskiej Chmury Dziedzictwa Kulturowego, zgodnie z załącznikiem I do programu szczegółowego, po przedstawieniu Parlamentowi Europejskiemu oceny skutków.
3d.  Należy dążyć do przeznaczenia co najmniej 1 mld EUR na badania kwantowe w ramach klastra „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” filaru II.
4.  Z kwoty, o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa zdania, można również pokrywać wydatki na przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, audyt, ocenę i inne rodzaje działalności oraz wydatki niezbędne do zarządzania programem i jego realizacji, w tym wszelkie wydatki administracyjne, a także wydatki na ocenę realizacji jego celów. Z kwoty tej można ponadto pokrywać wydatki związane z badaniami, spotkaniami ekspertów, działalnością w zakresie informacji i komunikacji, o ile są one związane z celami programu, jak również wydatki związane z sieciami informatycznymi w zakresie przetwarzania i wymiany informacji, w tym z narzędziami informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju pomocą techniczną i administracyjną niezbędną w związku z zarządzaniem programem.
4.  Z kwoty, o której mowa w ust. 1 pierwsza połowa zdania, można również pokrywać wydatki na przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, audyt, ocenę i inne rodzaje działalności oraz wydatki niezbędne do zarządzania programem i jego realizacji, w tym wszelkie wydatki administracyjne, a także wydatki na ocenę realizacji jego celów. Wydatki te nie przekraczają 5 % całkowitej kwoty w ramach programu. Z kwoty tej można ponadto pokrywać wydatki związane z badaniami, spotkaniami ekspertów, działalnością w zakresie informacji i komunikacji, o ile są one związane z celami programu, jak również wydatki związane z sieciami informatycznymi w zakresie przetwarzania i wymiany informacji, w tym z narzędziami informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju pomocą techniczną i administracyjną niezbędną w związku z zarządzaniem programem.
5.  W razie potrzeby w budżecie obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać zapisane środki na pokrycie wydatków przewidzianych w ust. 4, aby umożliwić zarządzanie działaniami, które nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2027 r.
5.  W razie potrzeby w budżecie obejmującym okres po 2027 r. mogą zostać zapisane środki na pokrycie wydatków przewidzianych w ust. 4, aby umożliwić zarządzanie działaniami, które nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2027 r.
6.  Zobowiązania budżetowe z tytułu działań trwających dłużej niż jeden rok budżetowy można rozłożyć na kilka lat na roczne raty.
6.  Zobowiązania budżetowe z tytułu działań trwających dłużej niż jeden rok budżetowy można rozłożyć na kilka lat na roczne raty.
7.  Nie naruszając przepisów rozporządzenia finansowego, wydatki na działania wynikające z projektów ujętych w pierwszym programie prac mogą być kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r.
7.  Nie naruszając przepisów rozporządzenia finansowego, wydatki na działania wynikające z projektów ujętych w pierwszym programie prac mogą być kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2021 r.
8.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego i mogące być przenoszone zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) XX […ustanawiającego wspólne przepisy] mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) tegoż artykułu. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.
9.  Program „Horyzont Europa” opracowano tak, by jego realizacja odbywała się w synergii z innymi unijnymi programami finansowania. Niewyczerpujący wykaz efektów synergii z innymi unijnymi programami finansowania zawarto w załączniku IV.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Artykuł 10
Artykuł 10
Otwarty dostęp i otwarte dane
Otwarty dostęp i otwarte dane
1.  Otwarty dostęp do publikacji naukowych będących wynikiem badań naukowych finansowanych ze środków programu zapewnia się zgodnie z art. 35 ust. 3. Zapewnia się otwarty dostęp do danych badawczych zgodnie z zasadą „otwarty w największym możliwym zakresie, zamknięty tylko w koniecznym”. Zachęca się do zapewniania otwartego dostępu do innych produktów badań naukowych.
1.  Otwarty dostęp do publikacji naukowych będących wynikiem badań naukowych finansowanych ze środków programu zapewnia się zgodnie z art. 35 ust. 3. Zapewnia się otwarty dostęp do danych badawczych zgodnie z zasadą „otwarty w największym możliwym zakresie, zamknięty tylko w koniecznym”.
1a.  Otwarty dostęp do danych badawczych uwzględnia zapotrzebowanie na różne systemy dostępu ze względu na interesy gospodarcze Unii, prawa własności intelektualnej, ochronę danych osobowych i poufność, kwestie bezpieczeństwa oraz inne uzasadnione interesy, w tym możliwości wyłączenia. Plany zarządzania danymi w trakcie trwania projektu są uznawane za koszty kwalifikowalne.
1b.  Wzajemny otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych należy promować na szczeblu międzynarodowym, z uwzględnieniem konkurencyjności i interesów przemysłowych Unii. W szczególności wzajemny otwarty dostęp należy przewidzieć i promować we wszystkich układach o stowarzyszeniu i umowach o współpracy w obszarze nauki i technologii z państwami trzecimi, w tym w umowach podpisanych przez organy finansujące, którym powierzono zarządzanie pośrednie programem.
2.  Zapewnia się odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR: „możliwość znalezienia”, „dostępność”, „interoperacyjność” i „możliwość ponownego wykorzystania”.
2.  Zapewnia się odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR: „możliwość znalezienia”, „dostępność”, „interoperacyjność” i „możliwość ponownego wykorzystania” danych.
3.  Propaguje się praktyki na rzecz otwartej nauki wykraczające poza otwarty dostęp do produktów badań naukowych oraz odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi.
3.  Propaguje się praktyki na rzecz otwartej nauki wykraczające poza otwarty dostęp do danych badawczych i publikacji naukowych oraz odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11
Artykuł 11
Artykuł 11
Finansowanie uzupełniające i łączone
Finansowanie uzupełniające, łączone i skumulowane
1.   Program „Horyzont Europa” należy wdrażać w synergii z innymi unijnymi programami finansowania przy dążeniu do maksymalnego uproszczenia administracyjnego. Niewyczerpujący wykaz efektów synergii z innymi programami finansowania zawarto w załączniku IV. Do współfinansowanych działań w zakresie badań, rozwoju i innowacji ma zastosowanie jeden zbiór zasad programu „Horyzont Europa”.
Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości, lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:
2.   Pieczęć doskonałości należy przyznawać w odniesieniu do wszystkich części programu. Działania, którym przyznano pieczęć doskonałości, lub które spełniają następujące łączne warunki porównawcze:
a)  zostały ocenione w procedurze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu,
a)  zostały ocenione w procedurze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu,
b)  spełniają minimalne wymagania jakościowe stawiane w tym zaproszeniu do składania wniosków,
b)  spełniają minimalne wymagania jakościowe stawiane w tym zaproszeniu do składania wniosków,
c)  nie mogą być finansowane w ramach tego zaproszenia do składania wniosków ze względu na ograniczenia budżetowe,
c)  nie mogą być finansowane w ramach tego zaproszenia do składania wniosków ze względu na ograniczenia budżetowe,
mogą otrzymać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia (UE) XX [ustanawiającego wspólne przepisy] i art. [8] rozporządzenia (UE) XX [w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej], pod warunkiem że działania te są spójne z celami odnośnego programu. Stosuje się przepisy funduszu, z którego udzielane jest wsparcie.
mogą otrzymać wsparcie ze środków krajowych lub regionalnych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z art. [67] ust. 5 rozporządzenia (UE) XX [ustanawiającego wspólne przepisy] i art. [8] rozporządzenia (UE) XX [w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej], bez konieczności składania dodatkowego wniosku i przeprowadzania oceny oraz pod warunkiem że działania te są spójne z celami odnośnego programu. Z wyjątkiem zasad pomocy państwa stosuje się przepisy funduszu, z którego udzielane jest wsparcie.
2a.   Zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) XX [... [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] instytucja zarządzająca, na dobrowolnej zasadzie, może wnioskować o przeniesienie części swoich przydziałów finansowych do programu „Horyzont Europa”. Przeniesione zasoby są wdrażane zgodnie z zasadami programu „Horyzont Europa”. Ponadto Komisja zapewnia, by takie przeniesione środki finansowe były przeznaczone w całości na programy lub projekty, które będą wdrażane w państwie członkowskim lub regionie, w stosownym przypadku, z którego pochodzą.
2b.   Po uzyskaniu upoważnienia od wnioskodawców Komisja ujmuje przydziały, o których mowa w niniejszym artykule, w systemie informacji na temat wybranych projektów w celu przewidzenia szybkiej wymiany informacji i umożliwienia organom finansującym przekazania środków finansowych wybranym działaniom.
Działanie, które otrzymało wkład z innego programu unijnego, może również otrzymać wkład w ramach programu, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12
Artykuł 12
Artykuł 12
Państwa trzecie stowarzyszone z programem
Państwa trzecie stowarzyszone z programem
1.  Program jest otwarty do celów stowarzyszenia dla następujących państw trzecich:
1.  Program jest otwarty do celów stowarzyszenia dla następujących państw trzecich:
a)  członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG;
a)  członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG;
b)  państwa przystępujące, państwa kandydujące i potencjalni kandydaci, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;
b)  państwa przystępujące, państwa kandydujące i potencjalni kandydaci, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;
c)  państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;
c)  państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;
d)  państwa trzecie i terytoria spełniające wszystkie poniższe kryteria:
d)  państwa trzecie i terytoria spełniające wszystkie poniższe kryteria:
(i)  dobry potencjał naukowy, techniczny i innowacyjny;
(i)  dobry potencjał naukowy, techniczny i innowacyjny;
(ii)  zobowiązanie do otwartej gospodarki rynkowej opartej na zasadach, w tym sprawiedliwe i równe traktowanie praw własności intelektualnej, poparte instytucjami demokratycznymi;
(ii)  zobowiązanie do otwartej gospodarki rynkowej opartej na zasadach, w tym sprawiedliwe i równe traktowanie praw własności intelektualnej, poszanowanie praw człowieka, poparte instytucjami demokratycznymi;
(iii)  aktywne propagowanie polityki na rzecz poprawy dobrobytu gospodarczego i społecznego obywateli.
(iii)  aktywne propagowanie polityki na rzecz poprawy dobrobytu gospodarczego i społecznego obywateli.
Stowarzyszenie z programem każdego z państw trzecich, o których mowa w lit. d), odbywa się zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowym układzie obejmującym udział tego państwa trzeciego w programie, pod warunkiem że układ ten:
Pełne lub częściowe stowarzyszenie z programem każdego z państw trzecich, o których mowa w lit. d), odbywa się na podstawie oceny korzyści dla Unii. Należy to zapewnić w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w szczegółowym porozumieniu regulującym udział tego państwa trzeciego w programach Unii, pod warunkiem że porozumienie to:
–  zapewnia sprawiedliwą równowagę w odniesieniu do wkładów i korzyści państw trzecich uczestniczących w programach unijnych;
–  zapewnia sprawiedliwą równowagę w odniesieniu do wkładów i korzyści państw trzecich uczestniczących w programach unijnych;
–   przyznaje prawo do koordynowania działania w ramach programu, pod warunkiem że zapewnia korzyści dla Unii i ochronę interesów finansowych Unii;
–  ustanawia warunki uczestnictwa w tych programach, w tym sposób obliczania wkładów finansowych do poszczególnych programów i związanych z nimi kosztów administracyjnych. Wkłady te stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
–  ustanawia warunki uczestnictwa w programie, w tym sposób obliczania wkładów finansowych do poszczególnych (pod)programów i związanych z nimi kosztów administracyjnych. Wkłady te stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia finansowego;
–  gwarantuje prawa Unii do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony jej interesów finansowych.
–  gwarantuje prawa Unii do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony interesów finansowych Unii.
2.  W zakresie stowarzyszenia każdego państwa trzeciego z programem uwzględnia się cel, jakim jest pobudzanie wzrostu gospodarczego w Unii poprzez innowacje. W związku z tym części programu mogą zostać wyłączone z układu o stowarzyszeniu zawieranego z określonym państwem, z wyjątkiem państw będących członkami EOG, państw przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych kandydatów.
2.  W zakresie stowarzyszenia każdego państwa trzeciego z programem uwzględnia się cel, jakim jest pobudzanie wzrostu gospodarczego w Unii poprzez innowacje oraz należy unikać drenażu mózgów z Unii. W związku z tym części programu oparte na systemie jednego beneficjenta, w szczególności dotyczące podmiotów prywatnych, mogą zostać wyłączone z układu o stowarzyszeniu zawieranego z określonym państwem, z wyjątkiem państw będących członkami EOG, państw przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych kandydatów.
3.  W układzie o stowarzyszeniu przewiduje się, w stosownych przypadkach, uczestnictwo podmiotów prawnych z siedzibą w Unii w równoważnych programach państw stowarzyszonych zgodnie z ustanowionymi w nim warunkami.
3.  W układzie o stowarzyszeniu przewiduje się, w stosownych przypadkach, wzajemne uczestnictwo podmiotów prawnych z siedzibą w Unii w równoważnych programach państw stowarzyszonych zgodnie z ustanowionymi w nim warunkami oraz dąży się do niego.
4.  Warunki dotyczące ustalania poziomu wkładu finansowego muszą zapewniać automatyczną korektę wszelkiej znaczącej nierównowagi w stosunku do kwoty, jaką podmioty z siedzibą w państwie stowarzyszonym otrzymują z tytułu uczestnictwa w programie, z uwzględnieniem kosztów zarządzania programem oraz jego realizacji i funkcjonowania.
4.  Warunki układu o stowarzyszeniu dotyczące ustalania poziomu wkładu finansowego muszą zapewniać automatyczną korektę co dwa lata wszelkiej nierównowagi w stosunku do kwoty, jaką podmioty z siedzibą w państwie stowarzyszonym otrzymują z tytułu uczestnictwa w programie, z uwzględnieniem kosztów zarządzania programem oraz jego realizacji i funkcjonowania.
4a.  Wkłady wszystkich państw stowarzyszonych są ujęte w odpowiednich częściach programu, pod warunkiem że przestrzega się podziału budżetu, zgodnie z art. 9 ust. 2. Komisja w ramach rocznej procedury budżetowej zgłasza Radzie i Parlamentowi łączną pulę środków finansowych każdej części programu, określając każde z państw stowarzyszonych, poszczególne wkłady i ich równowagę finansową.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – tytuł
Działania kwalifikowalne
Działania kwalifikowalne i zasady etyczne
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
Artykuł 15
Artykuł 15
Etyka
Etyka
1.  Działania prowadzone w ramach programu realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi i stosownymi przepisami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi, w tym zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejską konwencją praw człowieka i jej protokołami uzupełniającymi.
1.  Działania prowadzone w ramach programu realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi i stosownymi przepisami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi, w tym zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejską konwencją praw człowieka i jej protokołami uzupełniającymi.
Szczególną uwagę zwraca się na zasadę proporcjonalności, prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, prawo do zdrowia fizycznego i psychicznego osób, prawo do niedyskryminacji oraz konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.
2.  Podmioty uczestniczące w działaniu przedkładają:
2.  Podmioty uczestniczące w działaniu przedkładają:
a)  samoocenę etyczną określającą i wyszczególniającą wszystkie przewidywalne kwestie etyczne związane z celem, realizacją i prawdopodobnym wpływem działalności, która ma być finansowana, w tym potwierdzenie zgodności z ust. 1 oraz opis sposobu, w jaki zostanie ona zapewniona;
a)  samoocenę etyczną określającą i wyszczególniającą wszystkie przewidywalne kwestie etyczne związane z celem, realizacją i prawdopodobnym wpływem działalności, która ma być finansowana, w tym potwierdzenie zgodności z ust. 1 oraz opis sposobu, w jaki zostanie ona zapewniona;
b)  potwierdzenie, że dana działalność będzie zgodna z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej opublikowanym przez Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk i że nie będzie prowadzona żadna działalność wyłączona z finansowania;
b)  potwierdzenie, że dana działalność będzie zgodna z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej opublikowanym przez Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk i że nie będzie prowadzona żadna działalność wyłączona z finansowania;
c)  w przypadku działalności prowadzonej poza Unią – potwierdzenie, że taka sama działalność byłaby dozwolona w państwie członkowskim; oraz
c)  w przypadku działalności prowadzonej poza Unią – potwierdzenie, że taka sama działalność byłaby dozwolona w państwie członkowskim; oraz
d)  w przypadku działalności z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, stosownie do okoliczności, informacje o środkach w zakresie zezwoleń i kontroli, jakie muszą zostać zastosowane przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, jak również informacje o zatwierdzeniach zgodności z zasadami etyki, które uzyskuje się przed rozpoczęciem danej działalności.
d)  w przypadku działalności z wykorzystaniem ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, stosownie do okoliczności, informacje o środkach w zakresie zezwoleń i kontroli, jakie muszą zostać zastosowane przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, jak również informacje o zatwierdzeniach zgodności z zasadami etyki, które uzyskuje się przed rozpoczęciem danej działalności.
3.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Oceny pod kątem etyczności dokonuje Komisja, chyba że zadanie to zostało przekazane organowi finansującemu. Ocena pod kątem etyczności jest obowiązkowa w przypadku działań obejmujących wykorzystanie ludzkich zarodkowych komórek macierzystych lub ludzkich embrionów. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przy wsparciu ekspertów w dziedzinie etyki. Komisja i organy finansujące zapewniają w największym możliwym stopniu przejrzystość procedur w zakresie etyki.
3.  Wnioski poddaje się systematycznie kontroli przesiewowej w celu określenia tych działań, które rodzą wątpliwości dotyczące złożonych lub poważnych kwestii etycznych, i przedkłada do oceny pod kątem etyczności. Oceny pod kątem etyczności dokonuje Komisja, chyba że zadanie to zostało przekazane organowi finansującemu. Ocena pod kątem etyczności jest obowiązkowa w przypadku działań obejmujących wykorzystanie ludzkich zarodkowych komórek macierzystych lub ludzkich embrionów. Kontrole przesiewowe i oceny pod kątem etyczności przeprowadzane są przy wsparciu ekspertów w dziedzinie etyki. Komisja i organy finansujące zapewniają przejrzystość procedur w zakresie etyki.
4.  Podmioty uczestniczące w działaniu uzyskują przed rozpoczęciem odnośnej działalności wszelkie zatwierdzenia lub inne obowiązkowe dokumenty od odpowiednich krajowych, lokalnych komisji etycznych lub innych organów, takich jak organy ochrony danych. Dokumenty te przechowuje się w dokumentacji i przedstawia Komisji lub organowi finansującemu na żądanie.
4.  Podmioty uczestniczące w działaniu uzyskują przed rozpoczęciem odnośnej działalności wszelkie zatwierdzenia lub inne obowiązkowe dokumenty od odpowiednich krajowych, lokalnych komisji etycznych lub innych organów, takich jak organy ochrony danych. Dokumenty te przechowuje się w dokumentacji i przedstawia Komisji lub organowi finansującemu na żądanie.
5.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący przeprowadza kontrole pod kątem etyczności. W przypadku poważnych lub złożonych kwestii etycznych kontrole przeprowadza Komisja, chyba że zadanie to zostało przekazane organowi finansującemu.
5.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący przeprowadza kontrole pod kątem etyczności. W przypadku poważnych lub złożonych kwestii etycznych kontrole przeprowadza Komisja, chyba że zadanie to zostało przekazane organowi finansującemu.
Kontrole pod kątem etyczności przeprowadzane są przy wsparciu ekspertów w dziedzinie etyki.
Kontrole pod kątem etyczności przeprowadzane są przy wsparciu ekspertów w dziedzinie etyki.
6.  Działania, które nie są akceptowalne ze względów etycznych, mogą zostać odrzucone lub zakończone w dowolnym momencie.
6.  Działania, które nie są akceptowalne ze względów etycznych, zostają odrzucone lub zakończone z chwilą stwierdzenia ich niedopuszczalności z punktu widzenia etyki.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16
Artykuł 16
Artykuł 16
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
1.  Działania w ramach programu prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, w szczególności z przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, w tym z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi. W przypadku badań prowadzonych poza Unią wykorzystujących informacje niejawne lub generujących takie informacje konieczne jest, oprócz spełnienia wspomnianych powyżej wymogów, aby między Unią a państwem trzecim, w którym prowadzone są badania, została zawarta umowa o bezpieczeństwie.
1.  Działania w ramach programu prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, w szczególności z przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, w tym z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi. W przypadku badań prowadzonych poza Unią wykorzystujących informacje niejawne lub generujących takie informacje konieczne jest, oprócz spełnienia wspomnianych powyżej wymogów, aby między Unią a państwem trzecim, w którym prowadzone są badania, została zawarta umowa o bezpieczeństwie.
2.  W stosownych przypadkach we wnioskach zawiera się samoocenę bezpieczeństwa, w której określa się wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem oraz podaje, w jaki sposób problemy te zostaną rozwiązane w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi.
2.  W stosownych przypadkach we wnioskach zawiera się samoocenę bezpieczeństwa, w której określa się wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem oraz podaje, w jaki sposób problemy te zostaną rozwiązane w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi.
3.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący przeprowadza weryfikację pod kątem bezpieczeństwa w odniesieniu do wniosków rodzących problemy związane z bezpieczeństwem.
3.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący przeprowadza weryfikację pod kątem bezpieczeństwa w odniesieniu do wniosków rodzących problemy związane z bezpieczeństwem.
4.  W stosownych przypadkach działania prowadzi się w zgodzie z decyzją (UE, Euratom) 2015/444 i jej przepisami wykonawczymi.
4.  W stosownych przypadkach działania prowadzi się w zgodzie z decyzją (UE, Euratom) 2015/444 i jej przepisami wykonawczymi.
5.  Podmioty uczestniczące w działaniu zapewniają ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji niejawnych wykorzystywanych w tym działaniu lub wygenerowanych w jego ramach. Przed rozpoczęciem odnośnej działalności przedstawiają one dowód uzyskania od właściwego krajowego organu bezpieczeństwa poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
5.  Podmioty uczestniczące w działaniu zapewniają ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem informacji niejawnych wykorzystywanych w tym działaniu lub wygenerowanych w jego ramach. Przed rozpoczęciem odnośnej działalności przedstawiają one dowód uzyskania od właściwego krajowego organu bezpieczeństwa poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego na żądanie Komisji lub organu finansującego.
6.  Jeżeli eksperci zewnętrzni mają do czynienia z informacjami niejawnymi, przed ich powołaniem wymaga się od nich uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
6.  Jeżeli eksperci zewnętrzni mają do czynienia z informacjami niejawnymi, przed ich powołaniem wymaga się od nich uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
7.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący może przeprowadzać kontrole pod kątem bezpieczeństwa.
7.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący może przeprowadzać kontrole pod kątem bezpieczeństwa.
8.  Działania, które nie są zgodne z przepisami bezpieczeństwa, mogą zostać odrzucone lub zakończone w dowolnym momencie.
8.  Działania, które nie są zgodne z przepisami bezpieczeństwa, mogą zostać odrzucone lub zakończone w dowolnym momencie.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18
Artykuł 18
Artykuł 18
Podmioty kwalifikujące się do uczestnictwa
Podmioty kwalifikujące się do uczestnictwa
1.  Wszelkie podmioty prawne, bez względu na miejsce ich siedziby, lub organizacje międzynarodowe mogą uczestniczyć w działaniu w ramach programu, o ile spełnione zostały warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, łącznie z wszelkimi warunkami określonymi w programie prac lub w zaproszeniu.
1.  Wszelkie podmioty prawne, bez względu na miejsce ich siedziby, w tym podmioty prawne z niestowarzyszonych państw trzecich, lub organizacje międzynarodowe mogą uczestniczyć w działaniu w ramach programu, o ile spełnione zostały warunki określone w niniejszym rozporządzeniu, łącznie z wszelkimi warunkami określonymi w programie prac lub w zaproszeniu.
2.  Podmioty muszą stanowić części konsorcjum, w skład którego muszą wchodzić co najmniej trzy samodzielne podmioty prawne, każdy z siedzibą w innym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym, przy czym przynajmniej jeden z tych podmiotów musi mieć siedzibę w państwie członkowskim, chyba że:
2.  Podmioty muszą stanowić części konsorcjum, w skład którego muszą wchodzić co najmniej trzy samodzielne podmioty prawne, każdy z siedzibą w innym państwie członkowskim, w tym w regionach najbardziej oddalonych, lub państwie stowarzyszonym, przy czym przynajmniej dwa z tych podmiotów muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim, chyba że działanie jest działaniem, o którym mowa w ust. 3 lub 4.
a)  w programie prac przewidziano inaczej, w uzasadnionych przypadkach;
b)  działanie jest działaniem, o którym mowa w ust. 3 lub 4.
3.  Działania w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), działania Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), działania w zakresie szkoleń i mobilności lub działania do celów współfinansowania programu mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, z których jeden musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
3.  Działania w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN), działania Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), działania w zakresie szkoleń i mobilności lub działania do celów współfinansowania programu mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, z których jeden musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub, w stosownym przypadku, państwie stowarzyszonym w rozumieniu art. 12 ust. 1.
4.  Działania koordynacyjne i wspierające mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, które mogą mieć siedzibę w państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub w innym państwie trzecim.
4.  Działania koordynacyjne i wspierające mogą być realizowane przez jeden podmiot prawny lub większą liczbę takich podmiotów, które mogą mieć siedzibę w państwie członkowskim albo państwie stowarzyszonym lub w innym państwie trzecim.
5.  W przypadku działań związanych z unijnymi aktywami strategicznymi, interesami Unii, jej autonomią lub bezpieczeństwem program prac może przewidywać, że uczestnictwo może zostać ograniczone wyłącznie do podmiotów prawnych z siedzibą w państwach członkowskich, lub do takich podmiotów oraz dodatkowo podmiotów prawnych z siedzibą w określonych państwach stowarzyszonych lub innych państwach trzecich.
5.  W przypadku działań związanych z unijnymi aktywami strategicznymi, interesami Unii, jej autonomią lub bezpieczeństwem program prac może przewidywać, że uczestnictwo może zostać ograniczone wyłącznie do podmiotów prawnych z siedzibą w państwach członkowskich, lub do takich podmiotów oraz dodatkowo podmiotów prawnych z siedzibą w określonych państwach stowarzyszonych lub innych państwach trzecich.
6.  W programie prac można określić kryteria kwalifikowalności uzupełniające kryteria określone w ust. 2, 3, 4 i 5 stosownie do szczególnych wymogów polityki lub charakteru i celów działania, w tym liczbę podmiotów prawnych, rodzaj podmiotu prawnego i miejsce siedziby.
6.  W programie prac można określić kryteria kwalifikowalności uzupełniające kryteria określone w ust. 2, 3, 4 i 5 stosownie do szczególnych wymogów polityki lub charakteru i celów działania, w tym liczbę podmiotów prawnych, rodzaj podmiotu prawnego i miejsce siedziby.
7.  W przypadku działań korzystających z kwot, o których mowa w art. 9 ust. 8, uczestnictwo ogranicza się do pojedynczego podmiotu prawnego z siedzibą na terenie jurysdykcji instytucji zarządzającej przekazującej wykonanie tych kwot, chyba że uzgodniono inaczej z tą instytucją zarządzającą i przewidziano to w programie prac.
7.  W przypadku działań korzystających z kwot, o których mowa w art. 11, uczestnictwo ogranicza się do pojedynczego podmiotu prawnego z siedzibą na terenie jurysdykcji instytucji zarządzającej przekazującej wykonanie tych kwot, chyba że uzgodniono inaczej z tą instytucją zarządzającą i przewidziano to w programie prac.
8.  W przypadkach wskazanych w programie prac w działaniach może uczestniczyć Wspólne Centrum Badawcze.
8.  W przypadkach wskazanych w programie prac w działaniach może uczestniczyć Wspólne Centrum Badawcze.
9.  Wspólne Centrum Badawcze, międzynarodowe europejskie organizacje badawcze i podmioty prawne utworzone na podstawie prawa Unii uznaje się za mające siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwa członkowskie, w których siedzibę mają pozostałe podmioty prawne uczestniczące w działaniu.
10.  W przypadku działań w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz działań w zakresie szkoleń i mobilności organizacje międzynarodowe mające siedzibę główną w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym uznaje się za mające siedzibę w tym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
10.  W przypadku działań w zakresie badań pionierskich Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz działań w zakresie szkoleń i mobilności organizacje międzynarodowe mające siedzibę główną w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym uznaje się za mające siedzibę w tym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
Artykuł 19
Artykuł 19
Podmioty kwalifikujące się do otrzymania finansowania
Podmioty kwalifikujące się do otrzymania finansowania
1.   Podmioty kwalifikują się do otrzymania finansowania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
1.   Podmioty kwalifikują się do otrzymania finansowania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym, zgodnie z art. 12 ust. 1.
W przypadku działań korzystających z kwot, o których mowa w art. 9 ust. 8, do finansowania z tych kwot kwalifikują się wyłącznie podmioty z siedzibą na terenie jurysdykcji instytucji zarządzającej przekazującej wykonanie tych kwot.
W przypadku działań korzystających z kwot, o których mowa w art. 11 ust. 3, do finansowania z tych kwot kwalifikują się wyłącznie podmioty z siedzibą na terenie jurysdykcji instytucji zarządzającej przekazującej wykonanie tych kwot.
1a.  W stosownych przypadkach organizacje międzynarodowe kwalifikują się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
1b.  Podmioty z państw o niskim lub średnim dochodzie oraz w drodze wyjątku z innych niestowarzyszonych państw trzecich mogą kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli:
a)  państwo trzecie jest wskazane w programie prac oraz
b)  Komisja albo organ finansujący uważa, że ich uczestnictwo ma zasadnicze znaczenie dla realizacji działania.
2.  Podmioty z siedzibą w niestowarzyszonym państwie trzecim powinny zasadniczo ponosić koszty swojego uczestnictwa. Jednak podmioty z państw o niskim lub średnim dochodzie oraz w drodze wyjątku z innych niestowarzyszonych państw trzecich mogą kwalifikować się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli:
2.  Podmioty z siedzibą w innym niestowarzyszonym państwie trzecim powinny ponosić koszty swojego uczestnictwa. Umowy w dziedzinie badań i rozwoju między tymi niestowarzyszonymi państwami trzecimi a Unią mogą być zawierane, jeśli zostaną uznane za użyteczne, oraz można ustanowić mechanizm współfinansowania podobny do uzgodnionego w ramach programu „Horyzont 2020”. Państwa te zapewniają wzajemny dostęp unijnym podmiotom prawnym do programów finansowania badań, rozwoju i innowacji tych państw, a także wzajemność w odniesieniu do otwartego dostępu do wyników i danych naukowych oraz sprawiedliwych i równych warunków dotyczących praw własności intelektualnej.
a)  dane państwo trzecie jest wskazane w programie prac przyjętym przez Komisję; lub
b)  Komisja albo organ finansujący uważa, że ich uczestnictwo ma zasadnicze znaczenie dla realizacji działania.
3.  Podmioty stowarzyszone kwalifikują się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub państwie trzecim wskazanym w programie prac przyjętym przez Komisję.
3.  Podmioty stowarzyszone kwalifikują się do otrzymania finansowania w ramach działania, jeżeli mają siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym.
3a.  Komisja przekazuje Parlamentowi i Radzie sprawozdanie, określając względem każdego niestowarzyszonego państwa trzeciego kwotę wkładów finansowych Unii przekazanych uczestniczącym podmiotom oraz kwotę wkładów finansowych przekazanych przez dane państwo podmiotom unijnym uczestniczącym w ich działaniach.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20
Artykuł 20
Artykuł 20
Zaproszenia do składania wniosków
Zaproszenia do składania wniosków
1.  W przypadku wszystkich działań, z wyjątkiem działań przejściowych w ramach instrumentu „Pionier” EIC, program prac obejmuje treść zaproszeń do składania wniosków.
1.  W przypadku wszystkich działań program prac obejmuje treść zaproszeń do składania wniosków.
Program prac uzasadnia finansowanie określonego działania w odniesieniu do wyników konkretnych uprzednich projektów oraz sytuacji w nauce, technologii i innowacjach na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym oraz odpowiednich zmian politycznych, rynkowych i społecznych.
2.  W przypadku działań przejściowych w ramach instrumentu „Pionier” EIC:
a)  ogłaszanie i treść zaproszeń do składania wniosków ustala się z uwzględnieniem celów i budżetu ustanowionych w programie prac w odniesieniu do odpowiedniego portfela działań;
b)  dotacje na ustaloną kwotę nieprzekraczającą 50 000 EUR mogą być przyznawane bez zaproszenia do składania wniosków w celu przeprowadzenia pilnych działań koordynacyjnych i wspierających służących wzmocnieniu społeczności beneficjentów danego portfela działań lub ocenie możliwych firm typu spin-off lub innowacji mogącej tworzyć nowy rynek.
3.   Jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów, zaproszenia mogą być ograniczone do opracowywania dodatkowego rodzaju działalności lub dodania dodatkowych partnerów do istniejących działań.
3.   Jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celów, zaproszenia mogą być ograniczone do opracowywania dodatkowego rodzaju działalności lub dodania dodatkowych partnerów do istniejących działań.
4.   Zaproszenie do składania wniosków nie jest wymagane w przypadku działań koordynacyjnych i wspierających lub działań do celów współfinansowania programu, które:
4.   Zaproszenie do składania wniosków nie jest wymagane w przypadku działań koordynacyjnych i wspierających lub działań do celów współfinansowania programu, które:
a)  mają być realizowane przez Wspólne Centrum Badawcze lub podmioty prawne określone w programie prac; oraz
a)  mają być realizowane przez Wspólne Centrum Badawcze lub podmioty prawne określone w programie prac; oraz
b)  nie wchodzą w zakres zaproszenia do składania wniosków.
b)  nie wchodzą w zakres zaproszenia do składania wniosków.
5.   W programie prac wskazuje się zaproszenia, w ramach których przyznawane będą pieczęcie doskonałości. Po otrzymaniu od wnioskodawcy uprzedniej zgody informacje dotyczące wniosku i oceny mogą być udostępniane zainteresowanym organom finansującym, z zastrzeżeniem zawarcia umów o zachowaniu poufności.
5.   W programie prac wskazuje się zaproszenia, w ramach których przyznawane będą pieczęcie doskonałości. Po otrzymaniu od wnioskodawcy uprzedniej zgody informacje dotyczące wniosku i oceny mogą być udostępniane zainteresowanym organom finansującym, z zastrzeżeniem zawarcia umów o zachowaniu poufności.
5a.  Aby zaradzić problemowi nadmiaru zgłoszeń, w odniesieniu do pewnej liczby zaproszeń Komisja może stosować dwuetapową procedurę oceny.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21
Artykuł 21
Artykuł 21
Wspólne zaproszenia
Wspólne zaproszenia
Komisja lub organ finansujący może ogłosić wspólne zaproszenie do składania wniosków razem z:
Komisja lub organ finansujący może ogłosić wspólne zaproszenie do składania wniosków razem z:
a)  państwami trzecimi, w tym ich organizacjami lub agencjami naukowymi i technologicznymi;
a)  państwami trzecimi, w tym ich organizacjami lub agencjami naukowymi i technologicznymi;
b)  organizacjami międzynarodowymi;
b)  organizacjami międzynarodowymi;
c)  podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
c)  podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
W przypadku wspólnego zaproszenia ustanawia się wspólne procedury kwalifikacji i oceny wniosków. Procedury te obejmują charakteryzującą się zrównoważonym składem grupę ekspertów wyznaczonych przez każdą ze stron.
W przypadku wspólnego zaproszenia konsorcja składające wniosek spełniają wymogi, o których mowa w art. 18 niniejszego rozporządzenia, a także ustanawia się wspólne procedury kwalifikacji i oceny wniosków. Procedury te obejmują charakteryzującą się zrównoważonym składem grupę ekspertów wyznaczonych przez każdą ze stron.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22
Artykuł 22
Artykuł 22
Przedkomercyjne zamówienia publiczne i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania
Przedkomercyjne zamówienia publiczne i zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania
1.  Działania mogą obejmować lub mieć jako główny cel przedkomercyjne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania, które mają być realizowane przez beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi, zdefiniowanymi w dyrektywach 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 i 2009/81/WE33.
1.  Działania mogą obejmować lub mieć jako główny cel przedkomercyjne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania, które mają być realizowane przez beneficjentów będących instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi, zdefiniowanymi w dyrektywach 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 i 2009/81/WE33.
2.  W postępowaniach o udzielenie zamówienia:
2.  W postępowaniach o udzielenie zamówienia:
a)  przestrzega się zasad przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania, należytego zarządzania finansami, proporcjonalności i reguł konkurencji;
a)  przestrzega się zasad przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania, należytego zarządzania finansami, proporcjonalności i reguł konkurencji;
b)  w przypadku przedkomercyjnych zamówień publicznych można przewidzieć szczególne warunki, polegające na przykład na ograniczeniu miejsca przeprowadzenia zamawianych działań do terytorium państw członkowskich i państw stowarzyszonych;
b)  w przypadku przedkomercyjnych zamówień publicznych można zastosować procedurę uproszczoną lub przyspieszoną oraz można przewidzieć szczególne warunki, polegające na przykład na ograniczeniu miejsca przeprowadzenia zamawianych działań do terytorium państw członkowskich i państw stowarzyszonych;
c)  można zezwalać na udzielenie więcej niż jednego zamówienia w ramach tego samego postępowania („zamawianie u różnych dostawców”); oraz
c)  można zezwalać na udzielenie więcej niż jednego zamówienia w ramach tego samego postępowania („zamawianie u różnych dostawców”); oraz
d)  przewiduje się udzielenie zamówienia oferentowi lub oferentom, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie przy jednoczesnym zapewnieniu braku konfliktu interesów.
d)  przewiduje się udzielenie zamówienia oferentowi lub oferentom, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie przy jednoczesnym zapewnieniu braku konfliktu interesów.
3.  Wykonawca uzyskujący rezultaty w ramach przedkomercyjnych zamówień publicznych staje się posiadaczem przynajmniej powiązanych praw własności intelektualnej. Instytucjom zamawiającym przysługują przynajmniej nieodpłatne prawa dostępu do rezultatów na własny użytek oraz prawo udzielania lub wymagania od uczestniczących wykonawców udzielania licencji niewyłącznych osobom trzecim do celów wykorzystania rezultatów na potrzeby instytucji zamawiającej, na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, bez prawa do udzielania sublicencji. Jeżeli wykonawca nie wykorzysta komercyjnie rezultatów w okresie po udzieleniu przedkomercyjnego zamówienia publicznego, wskazanym w odnośnej umowie, instytucje zamawiające mogą wymagać od niego przeniesienia na nie wszelkich praw własności tych rezultatów.
3.  Wykonawca uzyskujący rezultaty w ramach przedkomercyjnych zamówień publicznych staje się posiadaczem przynajmniej powiązanych praw własności intelektualnej. Instytucjom zamawiającym przysługują nieodpłatne prawa dostępu do rezultatów na własny użytek. Jeżeli wykonawca nie wykorzysta komercyjnie rezultatów w okresie po udzieleniu przedkomercyjnego zamówienia publicznego, wskazanym w odnośnej umowie, instytucje zamawiające konsultują się z wykonawcą i analizują przyczyny niewykorzystania. Po konsultacji instytucja zamawiająca może wymagać od niego przeniesienia na nią wszelkich praw własności tych rezultatów.
3a.  W umowach dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania można stosować przepisy szczegółowe dotyczące własności, praw dostępu i udzielania licencji.
__________________
__________________
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).
33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76).
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23
Artykuł 23
skreśla się
Finansowanie skumulowane
Działanie, które otrzymało wkład z innego programu unijnego, może również otrzymać wkład w ramach programu, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. Do wkładu do działania, który jest wnoszony z innego programu unijnego, stosuje się przepisy programu, z którego wkład ten pochodzi. Finansowanie skumulowane nie może przekroczyć łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie z różnych programów unijnych można obliczać proporcjonalnie zgodnie z dokumentami określającymi warunki wsparcia.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł
Kryteria kwalifikacji
Zdolność finansowa wnioskodawców
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25
Artykuł 25
Artykuł 25
Kryteria wyboru
Kryteria wyboru i przyznania dotacji
1.  Oceny wniosków dokonuje się w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1.  Oceny wniosków dokonuje się w oparciu o następujące kryteria wyboru:
a)  doskonałość;
a)  doskonałość;
b)  oddziaływanie;
b)  oddziaływanie;
c)  jakość i skuteczność realizacji.
c)  jakość i skuteczność realizacji.
2.  Do wniosków dotyczących działań w zakresie badań pionierskich ERBN stosuje się wyłącznie kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a).
2.  Do wniosków dotyczących działań w zakresie badań pionierskich ERBN stosuje się wyłącznie kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a). Wyłącznie w przypadku, gdy co najmniej dwa doskonałe projekty uzyskają tę samą ocenę, stosuje się rozróżnienie przez wykorzystanie kryteriów, o których mowa w ust. 1 lit. b) lub c).
3.  W programie prac zawiera się dalsze informacje na temat stosowania kryteriów wyboru określonych w ust. 1, można także wskazać ich wagę i progi.
3.  W programie prac zawiera się dalsze informacje na temat stosowania kryteriów wyboru określonych w ust. 1, w tym wagi, progów i zasad dotyczących postępowania z wnioskami, które uzyskały taką samą punktację, z uwzględnieniem celów zaproszenia do składania wniosków. Warunki dotyczące postępowania z wnioskami, które uzyskały taką samą punktację, mogą obejmować między innymi następujące kryteria: MŚP, aspekty płci, udział państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa.
3a.  Komisja bierze pod uwagę możliwość zastosowania dwuetapowej procedury składania wniosków, a w razie możliwości może dokonywać oceny zanonimizowanych wniosków na pierwszym etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 1.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26
Artykuł 26
Artykuł 26
Ocena
Ocena
1.  Wnioski są oceniane przez komisję oceniającą, która może składać się:
1.  Wnioski są oceniane przez komisję oceniającą, która składa się:
–  w całości lub w części z niezależnych ekspertów zewnętrznych,
–  z niezależnych ekspertów zewnętrznych.
–   z przedstawicieli innych instytucji unijnych lub organów, o których mowa w art. 150 rozporządzenia finansowego.
W przypadku EIC i misji komisja oceniająca może składać się także z przedstawicieli innych instytucji unijnych lub organów, o których mowa w art. 150 rozporządzenia finansowego.
Komisję oceniającą mogą wspierać niezależni eksperci.
Komisję oceniającą mogą wspierać niezależni eksperci.
2.  W razie potrzeby komisja oceniająca klasyfikuje wnioski, które przekroczyły stosowne progi, na podstawie:
2.  W razie potrzeby komisja oceniająca klasyfikuje wnioski, które przekroczyły stosowne progi, na podstawie:
–  wyników oceny,
–  wyników oceny,
–  ich wkładu w osiągnięcie szczegółowych celów polityki, w tym tworzenia spójnego portfela projektów.
–  ich wkładu w osiągnięcie szczegółowych celów polityki, w tym tworzenia spójnego portfela projektów.
Komisja oceniająca może również zaproponować wprowadzenie we wnioskach istotnych dostosowań w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia spójności portfela.
Komisja oceniająca może, tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, zaproponować wprowadzenie we wnioskach dostosowań w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia spójności portfela.
2a.  W procesie oceny należy unikać wszelkich konfliktów interesów i stronniczości ze względu na reputację. Gwarantuje się przejrzystość kryteriów oceny i punktacji wniosku.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27
Artykuł 27
Artykuł 27
Procedura przeglądu oceny
Procedura przeglądu oceny, zapytania i skargi
1.  Wnioskodawca może wnieść o przegląd oceny, jeżeli uzna, że mająca zastosowanie procedura oceny nie została prawidłowo zastosowana do jego wniosku.
1.  Wnioskodawca może wnieść o przegląd oceny, jeżeli uzna, że mająca zastosowanie procedura oceny nie została prawidłowo zastosowana do jego wniosku.
2.  Przegląd oceny dotyczy wyłącznie proceduralnych aspektów oceny, nie zaś merytorycznej oceny wniosku.
2.  Przegląd oceny dotyczy wyłącznie proceduralnych aspektów oceny, nie zaś merytorycznej oceny wniosku.
2a.  Wniosek o dokonanie przeglądu oceny jest związany z konkretnym wnioskiem oraz zostaje złożony w ciągu 30 dni od poinformowania o wynikach oceny. W skład komisji ds. przeglądu wchodzą i przewodniczą jej przedstawiciele, którzy nie byli zaangażowani w zaproszenia do składania wniosków. Komisja decyduje, czy wniosek musi zostać poddany ponownej ocenie lub czy potwierdzona zostaje pierwotna ocena. Dokonuje tego bez zbędnych opóźnień i bez ograniczania możliwości wyboru.
3.  Przegląd oceny nie może opóźniać procesu kwalifikacji wniosków, które nie są przedmiotem przeglądu.
3.  Przegląd oceny nie może opóźniać procesu kwalifikacji wniosków, które nie są przedmiotem przeglądu.
3a.  Komisja zapewnia istnienie procedury umożliwiającej uczestnikom składanie bezpośrednich zapytań lub skarg dotyczących ich udziału w programie „Horyzont Europa”. Informacje dotyczące zgłaszania zapytań lub skarg są udostępniane w internecie.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28
Artykuł 28
Artykuł 28
Czas na udzielenie dotacji
Czas na udzielenie dotacji
1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 194 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia finansowego stosuje się następujące okresy:
1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 194 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia finansowego stosuje się następujące okresy:
a)  w przypadku informowania wszystkich wnioskodawców o wyniku oceny ich wniosków – okres nie dłuższy niż pięć miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków;
a)   w przypadku informowania wszystkich wnioskodawców o wyniku oceny ich wniosków – okres nie dłuższy niż pięć miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków;
b)  w przypadku podpisywania umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami – okres nie dłuższy niż osiem miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków.
b)   w przypadku podpisywania umów o udzielenie dotacji z wnioskodawcami – okres nie dłuższy niż osiem miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków;
ba)  w przypadku podpisywania umów o udzielenie dotacji w ramach Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji – okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od ostatecznego terminu składania kompletnych wniosków.
Czas na udzielenie dotacji nie wpływa na jakość oceny.
2.  W programie prac EIC można określić krótsze okresy.
2.   W programie prac EIC można określić krótsze okresy.
3.  Poza wyjątkami określonymi w art. 194 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia finansowego, okresy, o których mowa w ust. 1, mogą zostać także przedłużone w przypadku działań ERBN, misji oraz w sytuacji, gdy działania są przedkładane do oceny pod kątem etyczności lub bezpieczeństwa.
3.   Poza wyjątkami określonymi w art. 194 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia finansowego, okresy, o których mowa w ust. 1, mogą zostać także przedłużone w przypadku działań ERBN, misji oraz w sytuacji, gdy działania są przedkładane do oceny pod kątem etyczności lub bezpieczeństwa.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29
Artykuł 29
Artykuł 29
Realizacja dotacji
Realizacja dotacji
1.  Jeśli beneficjent nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących realizacji działania od strony technicznej, pozostali beneficjenci wypełniają zobowiązania bez dodatkowego finansowania unijnego, chyba że zostaną wyraźnie zwolnieni z tego obowiązku. Odpowiedzialność finansowa każdego z beneficjentów jest ograniczona do jego własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących Mechanizmu Ubezpieczeń Wzajemnych.
1.  Jeśli beneficjent nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących realizacji działania od strony technicznej, pozostali beneficjenci wypełniają zobowiązania bez dodatkowego finansowania unijnego, chyba że zostaną wyraźnie zwolnieni z tego obowiązku. Odpowiedzialność finansowa każdego z beneficjentów jest ograniczona do jego własnego zadłużenia, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących Mechanizmu Ubezpieczeń Wzajemnych.
2.  W umowie o udzielenie dotacji można określić cele pośrednie i powiązane raty płatności zaliczkowych. Jeżeli nie osiągnięto celów pośrednich, działanie może zostać zawieszone, zmienione lub zakończone.
2.  W umowie o udzielenie dotacji można określić cele pośrednie i powiązane raty płatności zaliczkowych. Jeżeli nie osiągnięto celów pośrednich, działanie może zostać zawieszone, zmienione, w przypadku gdy nie zostanie znalezione działanie naprawcze, lub zakończone, na podstawie oceny przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów.
3.  Działanie może również zostać zakończone, jeżeli oczekiwane rezultaty utraciły swoje znaczenie dla Unii z przyczyn naukowych, technologicznych lub ekonomicznych, w tym – w przypadku EIC i misji – swoje znaczenie jako część portfela działań.
3.  Działanie może również zostać zakończone, jeżeli oczekiwane rezultaty lub cele pośrednie utraciły swoje znaczenie zarówno dla Unii, jak i beneficjentów z przyczyn naukowych, technologicznych lub ekonomicznych, w tym – w przypadku EIC i misji – swoje znaczenie jako część portfela działań. Komisja przeprowadza procedurę z udziałem koordynatora działania i w stosownych przypadkach z udziałem ekspertów zewnętrznych przed podjęciem decyzji o zakończeniu działania.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30
Artykuł 30
Artykuł 30
Stopy finansowania
Stopy finansowania
1.  Do wszystkich rodzajów finansowanej działalności stosuje się jedną stopę finansowania na działanie. Maksymalną stopę finansowania ustala się w programie prac.
1.  Do wszystkich rodzajów finansowanej działalności stosuje się jedną stopę finansowania na działanie. Maksymalną stopę finansowania na działanie ustala się w programie prac.
2.  Ze środków programu można zwracać do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, z następującymi wyjątkami:
2.  Ze środków programu można zwracać do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, z następującymi wyjątkami:
a)  w przypadku działań w zakresie innowacji: do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym, w przypadku których ze środków programu można zwrócić do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych;
a)  w przypadku działań w zakresie innowacji: do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym, w przypadku których ze środków programu można zwrócić do 100 % łącznych kosztów kwalifikowalnych;
b)  w przypadku działań do celów współfinansowania programu: co najmniej 30 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, a w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach – do 70 %.
b)  w przypadku działań do celów współfinansowania programu: co najmniej 30 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, a w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach – do 70 %.
3.  Stopy finansowania określone w niniejszym artykule mają zastosowanie również do działań, w przypadku których dla całości lub części działania ustalono finansowanie według stawek zryczałtowanych, kosztów jednostkowych lub w formie płatności ryczałtowych.
3.  Stopy finansowania określone w niniejszym artykule mają zastosowanie również do działań, w przypadku których dla całości lub części działania ustalono finansowanie według stawek zryczałtowanych, kosztów jednostkowych lub w formie płatności ryczałtowych.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31
Artykuł 31
Artykuł 31
Koszty pośrednie
Koszty pośrednie
1.  Kwalifikowalne koszty pośrednie ustala się przez zastosowanie stawki zryczałtowanej wynoszącej 25 % łącznych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich podwykonawstwa, wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich oraz wszelkich kosztów jednostkowych lub płatności ryczałtowych, które obejmują koszty pośrednie.
1.  Kwalifikowalne koszty pośrednie ustala się przez zastosowanie stawki zryczałtowanej wynoszącej 25 % łącznych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich podwykonawstwa, wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich oraz wszelkich kosztów jednostkowych lub płatności ryczałtowych, które obejmują koszty pośrednie.
W stosownych przypadkach koszty pośrednie objęte kosztami jednostkowymi lub płatnościami ryczałtowymi oblicza się stosując stawkę zryczałtowaną określoną w ust. 1, z wyjątkiem jednostkowych kosztów towarów i usług fakturowanych wewnętrznie, które oblicza się na podstawie kosztów rzeczywistych, zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów przez beneficjentów.
W stosownych przypadkach koszty pośrednie objęte kosztami jednostkowymi lub płatnościami ryczałtowymi oblicza się, stosując stawkę zryczałtowaną określoną w ust. 1, z wyjątkiem jednostkowych kosztów towarów i usług fakturowanych wewnętrznie, które oblicza się na podstawie kosztów rzeczywistych, przewidując klucze alokacji, zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów przez beneficjentów.
2.  Jeżeli jednak przewidziano to w programie prac, koszty pośrednie mogą być deklarowane w formie płatności ryczałtowej lub kosztów jednostkowych.
2.  Jeżeli jednak przewidziano to w programie prac, koszty pośrednie mogą być deklarowane w formie płatności ryczałtowej lub kosztów jednostkowych.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32
Artykuł 32
Artykuł 32
Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
1.  Oprócz kryteriów określonych w art. 197 rozporządzenia finansowego, w przypadku beneficjentów otrzymujących wynagrodzenie w oparciu o projekt koszty personelu są kwalifikowalne do wysokości wynagrodzenia wypłacanego danej osobie za pracę w ramach podobnych projektów finansowanych ze środków programów krajowych.
1.  Oprócz kryteriów określonych w art. 197 rozporządzenia finansowego, w przypadku beneficjentów otrzymujących wynagrodzenie w oparciu o projekt koszty personelu są kwalifikowalne do wysokości wynagrodzenia wypłacanego danej osobie za pracę w ramach podobnych projektów finansowanych ze środków programów krajowych. Z ograniczeniem do czasu trwania niniejszego programu, w państwach członkowskich kwalifikujących się do działań na rzecz szerszego uczestnictwa godzinowe koszty personelu są kwalifikowalne do poziomu stanowiącego 1,25 krajowego poziomu wynagrodzenia godzinowego stosowanego w projektach dotyczących badań, rozwoju i innowacji finansowanych z programów krajowych.
Wynagrodzenie w oparciu o projekt oznacza wynagrodzenie, które jest związane z uczestnictwem danej osoby w projektach, stanowi część zwyczajowej praktyki beneficjenta w zakresie wynagrodzeń i jest wypłacane w sposób jednolity.
Wynagrodzenie w oparciu o projekt oznacza wynagrodzenie, które jest związane z uczestnictwem danej osoby w projektach, stanowi część zwyczajowej praktyki beneficjenta w zakresie wynagrodzeń i jest wypłacane w sposób jednolity.
2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 190 ust. 1 rozporządzenia finansowego, koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie w postaci wkładów rzeczowych są kwalifikowalne, do wysokości kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich danej osoby trzeciej.
2.  Na zasadzie odstępstwa od art. 190 ust. 1 rozporządzenia finansowego, koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie w postaci wkładów rzeczowych są kwalifikowalne, do wysokości kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich danej osoby trzeciej.
3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 192 rozporządzenia finansowego, dochód generowany przez wykorzystanie rezultatów nie jest uznawany za wpływy z działania.
3.  Na zasadzie odstępstwa od art. 192 rozporządzenia finansowego, dochód generowany przez wykorzystanie rezultatów nie jest uznawany za wpływy z działania.
3a.  Beneficjenci mogą stosować zwyczajową praktykę w zakresie księgowania do określania i deklarowania kosztów poniesionych w związku z działaniem. Komisja może określić ograniczoną liczbę dodatkowych warunków kwalifikowalności, aby zapewnić należyte zarządzanie dotacją. Komisja nie odrzuca praktyk księgowych, jeżeli ich wyniki nie różnią się od wyników Komisji oraz oferują one taki sam poziom ochrony interesów finansowych Unii.
4.  Na zasadzie odstępstwa od art. 203 ust. 4 rozporządzenia finansowego, poświadczenie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe w momencie dokonywania płatności salda, jeżeli kwota deklarowana do zwrotu jako koszty rzeczywiste i koszty jednostkowe obliczone zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów wynosi co najmniej 325 000 EUR.
4.  Na zasadzie odstępstwa od art. 203 ust. 4 rozporządzenia finansowego, poświadczenie sprawozdania finansowego jest obowiązkowe w momencie dokonywania płatności salda, jeżeli kwota deklarowana do zwrotu jako koszty rzeczywiste i koszty jednostkowe obliczone zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów wynosi co najmniej 325 000 EUR.
Świadectwa dotyczące sprawozdań finansowych mogą być wydawane przez właściwego i niezależnego urzędnika publicznego, upoważnionego przez właściwe organy krajowe do przeprowadzenia audytu beneficjenta, lub przez niezależnego audytora posiadającego uprawnienia do wykonywania ustawowych badań dokumentów rachunkowych zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE.
4a.  Na zasadzie odstępstwa od art. 186 ust. 1 rozporządzenia finansowego, w przypadku działań w zakresie szkoleń i mobilności MSCA, wyłącznie w przypadku urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego w okresie trwania dotacji, maksymalna kwota dofinansowania zostanie zwiększona o dodatki należne naukowcowi w tym zakresie.
4b.  Koszty generowane przez odpowiedzialne zarządzanie danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR: „możliwość znalezienia”, „dostępność”, „interoperacyjność” i „możliwość ponownego wykorzystania, są kosztami kwalifikowalnymi.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33
Artykuł 33
Artykuł 33
Mechanizm Ubezpieczeń Wzajemnych
Mechanizm Ubezpieczeń Wzajemnych
1.  Niniejszym ustanawia się Mechanizm Ubezpieczeń Wzajemnych („Mechanizm”), który zastępuje fundusz ustanowiony na podstawie art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1290/2013 i jest jego następcą prawnym. Mechanizm przeznaczony jest na pokrycie ryzyka związanego z niemożnością odzyskania od beneficjentów kwot należnych:
1.  Niniejszym ustanawia się Mechanizm Ubezpieczeń Wzajemnych („Mechanizm”), który zastępuje fundusz ustanowiony na podstawie art. 38 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i jest jego następcą prawnym. Mechanizm przeznaczony jest na pokrycie ryzyka związanego z niemożnością odzyskania od beneficjentów kwot należnych:
a)  Komisji na mocy decyzji nr 1982/2006/WE,
a)  Komisji na mocy decyzji nr 1982/2006/WE,
b)  Komisji i organom unijnym w ramach programu „Horyzont 2020”,
b)  Komisji i organom unijnym w ramach programu „Horyzont 2020”,
c)  Komisji i organom finansującym w ramach niniejszego programu.
c)  Komisji i organom finansującym w ramach niniejszego programu.
Pokrycie ryzyka w odniesieniu do organów finansujących, o których mowa w ust. 1 lit. c), może być realizowane poprzez system pokrycia pośredniego określony w stosownej umowie i uwzględniający charakter organu finansującego.
Pokrycie ryzyka w odniesieniu do organów finansujących, o których mowa w ust. 1 lit. c), może być realizowane poprzez system pokrycia pośredniego określony w stosownej umowie i uwzględniający charakter organu finansującego.
2.  Mechanizm jest zarządzany przez Unię reprezentowaną przez Komisję występującą jako podmiot wykonawczy. Komisja ustanawia szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Mechanizmu.
2.  Mechanizm jest zarządzany przez Unię reprezentowaną przez Komisję występującą jako podmiot wykonawczy. Komisja ustanawia szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania Mechanizmu.
3.  Beneficjenci uiszczają składkę w wysokości 5 % unijnego finansowania na działanie. Na podstawie ocen okresowych składka ta może zostać podwyższona przez Komisję do 8 % lub obniżona poniżej 5 %. Składki beneficjentów na Mechanizm mogą zostać potrącone z początkowej płatności zaliczkowej i wpłacone do Mechanizmu w imieniu beneficjentów.
3.  Beneficjenci uiszczają składkę w wysokości 5 % unijnego finansowania na działanie. Na podstawie przejrzystych ocen prowadzonych raz do roku składka ta może zostać podwyższona przez Komisję do 8 % lub obniżona poniżej 5 %. Składki beneficjentów na Mechanizm mogą zostać potrącone z początkowej płatności zaliczkowej i wpłacone do Mechanizmu w imieniu beneficjentów.
4.  Składki beneficjentów są zwracane w momencie dokonywania płatności salda.
4.  Składki beneficjentów są zwracane w momencie dokonywania płatności salda.
5.  Wszelki zwrot finansowy wygenerowany przez Mechanizm jest dodawany do Mechanizmu. Jeżeli zwrot jest niewystarczający, Mechanizm nie interweniuje, a Komisja lub organ finansujący odzyskuje wszelkie należne kwoty bezpośrednio od beneficjentów lub osób trzecich.
5.  Wszelki zwrot finansowy wygenerowany przez Mechanizm jest dodawany do Mechanizmu. Jeżeli zwrot jest niewystarczający, Mechanizm nie interweniuje, a Komisja lub organ finansujący odzyskuje wszelkie należne kwoty bezpośrednio od beneficjentów lub osób trzecich.
6.  Odzyskane kwoty stanowią dochody przeznaczone na Mechanizm w rozumieniu art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego. Po zakończeniu realizacji wszystkich dotacji, których ryzyko bezpośrednio lub pośrednio pokrywa Mechanizm, wszelkie pozostające kwoty należne zostają odzyskane przez Komisję i zapisane w budżecie Unii, z zastrzeżeniem decyzji władzy ustawodawczej.
6.  Odzyskane kwoty stanowią dochody przeznaczone na Mechanizm w rozumieniu art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego. Po zakończeniu realizacji wszystkich dotacji, których ryzyko bezpośrednio lub pośrednio pokrywa Mechanizm, wszelkie pozostające kwoty należne zostają odzyskane przez Komisję i zapisane w budżecie Unii.
7.  Mechanizm może zostać otwarty dla beneficjentów wszelkich innych programów unijnych zarządzanych bezpośrednio. Komisja przyjmuje warunki udziału beneficjentów innych programów.
7.  Mechanizm może zostać rozszerzony na beneficjentów wszelkich innych programów unijnych zarządzanych bezpośrednio. Komisja przyjmuje warunki udziału beneficjentów innych programów.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34
Artykuł 34
Artykuł 34
Własność i ochrona
Własność i ochrona
1.  Beneficjenci stają się właścicielami rezultatów, które uzyskują. Zapewniają oni, by wszelkie prawa ich pracowników lub innych osób trzecich w odniesieniu do rezultatów mogły być wykonywane w sposób nienaruszający obowiązków beneficjentów zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji.
1.  Beneficjenci stają się właścicielami rezultatów, które uzyskują. Zapewniają oni, by wszelkie prawa ich pracowników lub innych osób trzecich w odniesieniu do rezultatów mogły być wykonywane w sposób nienaruszający obowiązków beneficjentów zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji.
Rezultaty mogą stanowić współwłasność dwóch beneficjentów lub większej ich liczby, jeżeli:
Rezultaty mogą stanowić współwłasność dwóch beneficjentów lub większej ich liczby, jeżeli:
a)  zostały uzyskane wspólnie przez tych beneficjentów; oraz
a)  zostały uzyskane wspólnie przez tych beneficjentów; oraz
b)  niemożliwe jest:
b)  niemożliwe jest:
(i)  ustalenie wkładu, jaki każdy z beneficjentów wniósł w ich uzyskanie,
(i)  ustalenie wkładu, jaki każdy z beneficjentów wniósł w ich uzyskanie,
lub
lub
(ii)  rozdzielenie ich przy składaniu wniosku o objęcie ich ochroną, obejmowaniu ich ochroną lub jej utrzymywaniu.
(ii)  rozdzielenie ich przy składaniu wniosku o objęcie ich ochroną, obejmowaniu ich ochroną lub jej utrzymywaniu.
Współwłaściciele uzgadniają na piśmie przydział współwłasności i warunki korzystania z niej. Każdy ze współwłaścicieli może udzielać osobom trzecim niewyłącznych licencji na korzystanie z rezultatów stanowiących współwłasność (bez prawa do udzielania sublicencji), pod warunkiem że pozostali współwłaściciele zostali o tym powiadomieni z wyprzedzeniem i otrzymają godziwą i rozsądną zapłatę, chyba że uzgodniono inaczej. Współwłaściciele mogą uzgodnić na piśmie stosowanie innego rozwiązania niż współwłasność.
Współwłaściciele uzgadniają na piśmie przydział współwłasności i warunki korzystania z niej. W umowie konsorcjum lub w umowie współwłasności każdy ze współwłaścicieli może udzielać osobom trzecim niewyłącznych licencji na korzystanie z rezultatów stanowiących współwłasność (bez prawa do udzielania sublicencji), pod warunkiem że pozostali współwłaściciele zostali o tym powiadomieni z wyprzedzeniem i otrzymają godziwą i rozsądną zapłatę, chyba że uzgodniono inaczej. Współwłaściciele mogą uzgodnić na piśmie stosowanie innego rozwiązania niż współwłasność.
2.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, odpowiednio chronią swoje rezultaty, jeżeli ochrona jest możliwa i uzasadniona, uwzględniając wszelkie istotne aspekty, w tym perspektywy wykorzystania komercyjnego. Podejmując decyzję w sprawie ochrony beneficjenci uwzględniają także uzasadnione interesy pozostałych beneficjentów uczestniczących w danym działaniu.
2.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, odpowiednio chronią swoje rezultaty, jeżeli ochrona jest możliwa i uzasadniona, uwzględniając wszelkie istotne aspekty, w tym perspektywy wykorzystania komercyjnego oraz inne uzasadnione interesy, takie jak przepisy dotyczące ochrony danych, prywatność, prawa własności intelektualnej i przepisy bezpieczeństwa, w powiązaniu z globalną konkurencyjnością gospodarczą UE. Podejmując decyzję w sprawie ochrony, beneficjenci uwzględniają także uzasadnione interesy pozostałych beneficjentów uczestniczących w danym działaniu.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35
Artykuł 35
Artykuł 35
Wykorzystanie i upowszechnianie
Wykorzystanie i upowszechnianie
1.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie Unii, dokładają wszelkich starań w celu wykorzystania swoich rezultatów, w szczególności w obrębie Unii. Możliwe jest wykorzystanie bezpośrednio przez beneficjentów lub pośrednio, w szczególności poprzez przeniesienie własności rezultatów i udzielenie licencji na nie zgodnie z art. 36.
1.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie Unii, dokładają wszelkich starań w celu wykorzystania swoich rezultatów, zwłaszcza w obrębie Unii. Możliwe jest wykorzystanie bezpośrednio przez beneficjentów lub pośrednio, w szczególności poprzez przeniesienie własności rezultatów i udzielenie licencji na nie zgodnie z art. 36.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie wykorzystania.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie wykorzystania.
Jeżeli pomimo wszelkich starań beneficjenta o wykorzystanie jego rezultatów bezpośrednio lub pośrednio wykorzystanie to nie następuje w ustalonym okresie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, beneficjent korzysta z odpowiedniej platformy internetowej wskazanej w umowie o udzielenie dotacji, aby znaleźć strony zainteresowane wykorzystaniem tych rezultatów. Od obowiązku tego można odstąpić, jeżeli jest to uzasadnione na podstawie wniosku beneficjenta.
Jeżeli pomimo wszelkich starań beneficjenta o wykorzystanie jego rezultatów bezpośrednio lub pośrednio wykorzystanie to nie następuje w ustalonym okresie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji oraz tak jak zostało to określone w planie upowszechniania i wykorzystania, działania w zakresie wykorzystania można przenieść na inną stronę po uzgodnieniu tego z beneficjentami. Od obowiązku tego można odstąpić, jeżeli jest to uzasadnione na podstawie wniosku beneficjenta.
2.  Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń wynikających z ochrony własności intelektualnej, przepisów bezpieczeństwa lub uzasadnionych interesów, beneficjenci upowszechniają swoje rezultaty jak najwcześniej.
2.  Beneficjenci upowszechniają swoje rezultaty jak najwcześniej, w otwartym formacie, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń wynikających z ochrony własności intelektualnej, przepisów bezpieczeństwa lub uzasadnionych interesów.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie upowszechniania.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie upowszechniania przy jednoczesnej ochronie interesów gospodarczych i naukowych Unii.
3.  Beneficjenci zapewniają, by otwarty dostęp do publikacji naukowych był stosowany zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji. W szczególności beneficjenci zapewniają, by oni sami lub autorzy zachowali prawa własności intelektualnej wystarczające do spełnienia przez nich wymogów w zakresie otwartego dostępu.
3.  Beneficjenci zapewniają, by otwarty dostęp do publikacji naukowych był stosowany zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji. W szczególności beneficjenci zapewniają, by oni sami lub autorzy zachowali prawa własności intelektualnej wystarczające do spełnienia przez nich wymogów FAIR w zakresie otwartego dostępu.
Otwarty dostęp do danych badawczych powinien stanowić ogólną zasadę w warunkach określanych w umowie o udzielenie dotacji, ale w uzasadnionych przypadkach stosuje się wyjątki, uwzględniając uzasadnione interesy beneficjentów oraz wszelkie inne ograniczenia, takie jak przepisy dotyczące ochrony danych, przepisy bezpieczeństwa lub prawa własności intelektualnej.
W odniesieniu do rozpowszechniania danych badawczych umowa o udzielenie dotacji, w kontekście otwartego dostępu spełniającego wymogi FAIR do danych badawczych i ich przechowywania, ustanawia warunki przewidujące sprawiedliwy dostęp do takich rezultatów, z zapewnieniem możliwości wyłączenia na podstawie zasady „otwarty w największym możliwym zakresie, zamknięty tylko w koniecznym”. W uzasadnionych przypadkach stosuje się wyjątki, uwzględniając uzasadnione interesy beneficjentów oraz wszelkie inne ograniczenia, takie jak przepisy dotyczące ochrony danych, prywatność, poufność, przepisy bezpieczeństwa, tajemnice przedsiębiorstwa, uzasadnione interesy handlowe lub prawa własności intelektualnej bądź konkurencyjność zewnętrzna Unii.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki w zakresie stosowania się do praktyk otwartej nauki.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe zachęty w zakresie stosowania się do praktyk otwartej nauki.
4.  Beneficjenci zarządzają wszelkimi danymi badawczymi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji i ustanawiają plan zarządzania danymi.
4.  Beneficjenci zarządzają wszelkimi danymi badawczymi wygenerowanymi w ramach działania „Horyzont Europa” zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji i ustanawiają plan zarządzania danymi.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe obowiązki dotyczące korzystania z europejskiej chmury dla otwartej nauki do celów przechowywania i udostępniania danych badawczych.
W programie prac można przewidzieć dodatkowe zachęty do korzystania z europejskiej chmury dla otwartej nauki do celów przechowywania i udostępniania danych badawczych.
5.  Beneficjenci, którzy zamierzają upowszechniać swoje rezultaty, powiadamiają z wyprzedzeniem pozostałych beneficjentów uczestniczących w działaniu. Każdy z pozostałych beneficjentów może zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że zamierzone upowszechnianie znacząco szkodziłoby jego uzasadnionym interesom w odniesieniu do jego rezultatów lub istniejącej wiedzy. W takich przypadkach upowszechnianie nie może nastąpić, chyba że zostaną poczynione odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia tych uzasadnionych interesów.
5.  Beneficjenci, którzy zamierzają upowszechniać swoje rezultaty, powiadamiają z wyprzedzeniem pozostałych beneficjentów uczestniczących w działaniu. Każdy z pozostałych beneficjentów może zgłosić sprzeciw, jeśli wykaże, że zamierzone upowszechnianie znacząco szkodziłoby jego uzasadnionym interesom w odniesieniu do jego rezultatów lub istniejącej wiedzy. W takich przypadkach upowszechnianie nie może nastąpić, chyba że zostaną poczynione odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia tych uzasadnionych interesów.
6.  We wnioskach zawiera się plan wykorzystania i upowszechniania rezultatów, chyba że w programie prac przewidziano inaczej. Jeżeli przewidywane wykorzystanie wiąże się z projektowaniem, tworzeniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktu bądź procesu, lub tworzeniem i świadczeniem usługi, w planie określa się strategię takiego wykorzystania. Jeżeli w planie przewidziano wykorzystanie głównie w niestowarzyszonych państwach trzecich, podmioty prawne wyjaśniają względy, z których wykorzystanie to nadal leży w interesie Unii.
6.  We wnioskach zawiera się plan wykorzystania i upowszechniania rezultatów, chyba że w programie prac przewidziano inaczej. Jeżeli przewidywane wykorzystanie wiąże się z projektowaniem, tworzeniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktu bądź procesu, lub tworzeniem i świadczeniem usługi, w planie określa się strategię takiego wykorzystania. Jeżeli w planie przewidziano wykorzystanie głównie w niestowarzyszonych państwach trzecich, podmioty prawne uzasadniają względy, z których wykorzystanie to nadal leży w interesie Unii.
Beneficjenci rozwijają dalej plan w trakcie i po zakończeniu działania.
Beneficjenci mogą rozwijać dalej plan w trakcie działania, w tym w drodze zaangażowania społeczeństwa i edukacji naukowej.
7.  Do celów monitorowania i upowszechniania przez Komisję lub organ finansujący beneficjenci przedstawiają wszelkie wymagane informacje dotyczące wykorzystania i upowszechniania swoich rezultatów. Z zastrzeżeniem uzasadnionych interesów beneficjentów, informacje takie udostępnia się publicznie.
7.  Do celów monitorowania i upowszechniania przez Komisję lub organ finansujący beneficjenci przedstawiają wszelkie konieczne wymagane informacje dotyczące wykorzystania i upowszechniania swoich rezultatów zgodnie z umową o udzielenie dotacji. Z zastrzeżeniem uzasadnionych interesów beneficjentów, informacje takie udostępnia się publicznie.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36
Artykuł 36
Artykuł 36
Przeniesienie własności i udzielanie licencji
Przeniesienie własności i udzielanie licencji
1.  Beneficjenci mogą przenieść własność swoich rezultatów. Zapewniają oni, aby ich obowiązki miały również zastosowanie do nowego właściciela i aby ten ostatni był zobowiązany do przeniesienia tych obowiązków na nowego właściciela w każdym przypadku kolejnego przeniesienia własności.
1.  Beneficjenci mogą przenieść własność swoich rezultatów. Zapewniają oni, aby ich obowiązki miały również zastosowanie do nowego właściciela i aby ten ostatni był zobowiązany do przeniesienia tych obowiązków na nowego właściciela w każdym przypadku kolejnego przeniesienia własności.
2.  Beneficjenci, którzy zamierzają przenieść własność rezultatów, powiadamiają z wyprzedzeniem każdego z pozostałych beneficjentów, który wciąż posiada prawa dostępu do tych rezultatów, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie w odniesieniu do wyraźnie określonych osób trzecich lub nie jest to możliwe w świetle obowiązujących przepisów. Powiadomienie to musi zawierać wystarczające informacje o nowym właścicielu, aby umożliwić beneficjentowi ocenę wpływu takiego przeniesienia na jego prawa dostępu.
2.  Beneficjenci, którzy zamierzają przenieść własność rezultatów, powiadamiają z wyprzedzeniem każdego z pozostałych beneficjentów, który wciąż posiada prawa dostępu do tych rezultatów, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie w odniesieniu do wyraźnie określonych osób trzecich i podmiotów z nimi stowarzyszonych lub nie jest to możliwe w świetle obowiązujących przepisów. Powiadomienie to musi zawierać wystarczające informacje o nowym właścicielu, aby umożliwić beneficjentowi ocenę wpływu takiego przeniesienia na jego prawa dostępu.
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie w odniesieniu do wyraźnie określonych osób trzecich, beneficjent może sprzeciwić się przeniesieniu, jeżeli jest w stanie wykazać, że przeniesienie to wpłynęłoby niekorzystnie na jego prawa dostępu. W takim przypadku przeniesienie nie może nastąpić do czasu osiągnięcia porozumienia między zainteresowanymi beneficjentami.
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie w odniesieniu do wyraźnie określonych osób trzecich i podmiotów z nimi stowarzyszonych, beneficjent może sprzeciwić się przeniesieniu, jeżeli jest w stanie wykazać, że przeniesienie to wpłynęłoby niekorzystnie na jego prawa dostępu. W takim przypadku przeniesienie nie może nastąpić do czasu osiągnięcia porozumienia między zainteresowanymi beneficjentami. Terminy w tym zakresie ustalane są w umowie o udzielenie dotacji.
3.  Beneficjenci mogą udzielać licencji w odniesieniu do swoich rezultatów bądź w inny sposób przyznawać prawo do ich wykorzystania, jeżeli nie ma to wpływu na wypełnianie spoczywających na nich obowiązków.
3.  Beneficjenci mogą udzielać licencji w odniesieniu do swoich rezultatów bądź w inny sposób przyznawać prawo do ich wykorzystania, jeżeli nie ma to wpływu na wypełnianie spoczywających na nich obowiązków.
4.  W uzasadnionych przypadkach w umowach o udzielenie dotacji ustanawia się prawo sprzeciwu wobec przeniesienia prawa własności rezultatów lub wobec udzielenia wyłącznej licencji w odniesieniu do rezultatów, jeżeli:
4.  W uzasadnionych przypadkach w umowach o udzielenie dotacji ustanawia się prawo Komisji do sprzeciwu wobec przeniesienia prawa własności rezultatów lub wobec udzielenia wyłącznej licencji w odniesieniu do rezultatów, jeżeli:
a)  beneficjenci uzyskujący dane rezultaty otrzymali finansowanie unijne;
a)  beneficjenci uzyskujący dane rezultaty otrzymali finansowanie unijne;
b)  przeniesienie własności lub udzielenie licencji następuje na rzecz podmiotu prawnego z siedzibą w państwie trzecim; oraz
b)  przeniesienie własności lub udzielenie licencji następuje na rzecz podmiotu prawnego z siedzibą w państwie trzecim; oraz
c)  przeniesienie własności lub udzielenie licencji nie jest zgodne z interesem Unii.
c)  przeniesienie własności lub udzielenie licencji nie jest zgodne z interesem Unii.
Należy promować umowy o transferze technologii.
Jeżeli prawo sprzeciwu ma zastosowanie, beneficjent dokonuje powiadomienia z wyprzedzeniem. Od prawa sprzeciwu można odstąpić na piśmie w odniesieniu do przeniesienia własności lub udzielania licencji na rzecz wyraźnie określonych podmiotów prawnych, jeżeli wprowadzono środki w celu ochrony interesów Unii.
Jeżeli prawo sprzeciwu ma zastosowanie, beneficjent dokonuje powiadomienia z wyprzedzeniem. Od prawa sprzeciwu można odstąpić na piśmie w odniesieniu do przeniesienia własności lub udzielania licencji na rzecz wyraźnie określonych podmiotów prawnych, jeżeli wprowadzono środki w celu ochrony interesów Unii.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37
Artykuł 37
Artykuł 37
Prawa dostępu
Prawa dostępu
1.  Stosuje się następujące zasady dotyczące praw dostępu:
1.  Stosuje się następujące zasady dotyczące praw dostępu:
a)  wniosek o skorzystanie z praw dostępu bądź zrzeczenie się praw dostępu ma formę pisemną;
a)  wniosek o skorzystanie z praw dostępu bądź zrzeczenie się praw dostępu ma formę pisemną;
b)  prawa dostępu nie obejmują prawa do udzielania sublicencji, chyba że uzgodniono inaczej z udzielającym tych praw;
b)  prawa dostępu nie obejmują prawa do udzielania sublicencji, chyba że uzgodniono inaczej z udzielającym tych praw;
c)  przed ich przystąpieniem do umowy o udzielenie dotacji beneficjenci informują się wzajemnie o wszelkich ograniczeniach w zakresie udzielania dostępu do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy;
c)  przed ich przystąpieniem do umowy o udzielenie dotacji beneficjenci informują się wzajemnie o wszelkich ograniczeniach w zakresie udzielania dostępu do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy;
d)  fakt, że beneficjent nie jest już zaangażowany w działanie, nie ma wpływu na jego obowiązek udzielania dostępu;
d)  fakt, że beneficjent nie jest już zaangażowany w działanie, nie ma wpływu na jego obowiązek udzielania dostępu;
e)  jeżeli beneficjent nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, beneficjenci mogą uzgodnić, że nie przysługują mu już prawa dostępu.
e)  jeżeli beneficjent nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, beneficjenci mogą uzgodnić, że nie przysługują mu już prawa dostępu.
2.  Beneficjenci udzielają dostępu do:
2.  Beneficjenci udzielają dostępu do:
a)  swoich rezultatów nieodpłatnie każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działaniu, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykonywania jego własnych zadań;
a)  swoich rezultatów nieodpłatnie każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działaniu, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykonywania jego własnych zadań;
b)  posiadanej przez nich istniejącej wiedzy każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działaniu, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykonywania jego własnych zadań; z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c); takiego dostępu udziela się nieodpłatnie, chyba że przed przystąpieniem do umowy o udzielenie dotacji beneficjenci uzgodnili inaczej;
b)  posiadanej przez nich istniejącej wiedzy każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działaniu, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykonywania jego własnych zadań; z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c); takiego dostępu udziela się nieodpłatnie, chyba że przed przystąpieniem do umowy o udzielenie dotacji beneficjenci uzgodnili inaczej;
c)  swoich rezultatów oraz, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c), do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działania, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykorzystania jego własnych rezultatów; takiego dostępu udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, które należy uzgodnić.
c)  swoich rezultatów oraz, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c), do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy każdemu innemu beneficjentowi uczestniczącemu w działania, któremu dostęp ten jest niezbędny do wykorzystania jego własnych rezultatów; takiego dostępu udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, które należy uzgodnić.
3)  O ile beneficjenci nie uzgodnili inaczej, udzielają oni również dostępu do swoich rezultatów i – z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c) – do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy podmiotowi prawnemu, który:
3.  O ile beneficjenci nie uzgodnili inaczej, udzielają oni również dostępu do swoich rezultatów i – z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń, o których mowa w ust. 1 lit. c) – do posiadanej przez nich istniejącej wiedzy podmiotowi prawnemu, który:
a)  ma siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym;
a)  ma siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym;
b)  znajduje się pod bezpośrednią bądź pośrednią kontrolą innego beneficjenta lub pod tą samą bezpośrednią bądź pośrednią kontrolą co dany beneficjent, albo bezpośrednio lub pośrednio kontroluje danego beneficjenta; oraz
b)  znajduje się pod bezpośrednią bądź pośrednią kontrolą innego beneficjenta lub pod tą samą bezpośrednią bądź pośrednią kontrolą co dany beneficjent, albo bezpośrednio lub pośrednio kontroluje danego beneficjenta; oraz
c)  potrzebuje takiego dostępu, aby wykorzystać rezultaty danego beneficjenta.
c)  potrzebuje takiego dostępu, aby wykorzystać rezultaty danego beneficjenta.
Dostępu udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, które należy uzgodnić.
Dostępu udziela się na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, które należy uzgodnić.
4.  Wniosek o dostęp do celów wykorzystania można złożyć w terminie do roku od zakończenia działania, chyba że beneficjenci uzgodnili inny termin.
4.  Wniosek o dostęp do celów wykorzystania można złożyć w terminie do roku od zakończenia działania, chyba że beneficjenci uzgodnili inny termin.
5.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, udzielają nieodpłatnie dostępu do swoich rezultatów unijnym instytucjom, organom lub jednostkom administracyjnym, do celów kształtowania, realizacji i monitorowania polityki lub programów unijnych. Dostęp jest ograniczony do zastosowania niekomercyjnego i niekonkurencyjnego.
5.  Beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, udzielają nieodpłatnie dostępu do swoich rezultatów unijnym instytucjom, organom lub jednostkom administracyjnym, do celów kształtowania, realizacji i monitorowania polityki lub programów unijnych. Dostęp jest ograniczony do zastosowania niekomercyjnego i niekonkurencyjnego z uwzględnieniem uzasadnionych interesów beneficjentów.
Takimi prawami dostępu nie obejmuje się istniejącej wiedzy uczestników.
W przypadku działań w ramach klastra „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”, w obszarze interwencji „Ochrona i bezpieczeństwo”, beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, udzielają nieodpłatnie dostępu do swoich rezultatów także organom krajowym państw członkowskich, do celów kształtowania, realizacji i monitorowania ich polityki lub programów w tym obszarze. Dostęp jest ograniczony do zastosowania niekomercyjnego i niekonkurencyjnego i udzielany na podstawie dwustronnego porozumienia określającego szczegółowe warunki mające zapewnić, by z praw tych korzystano tylko w przewidzianym celu i by nałożono odpowiednie obowiązki w zakresie poufności. Państwo członkowskie, instytucja, organ lub jednostka organizacyjna Unii zwracający się z wnioskiem powiadamiają wszystkie państwa członkowskie o takim wniosku.
W przypadku działań w ramach klastra „Bezpieczne społeczeństwo”, w obszarze interwencji „Ochrona i bezpieczeństwo”, beneficjenci, którzy otrzymali finansowanie unijne, udzielają nieodpłatnie dostępu do swoich rezultatów także organom krajowym państw członkowskich, do celów kształtowania, realizacji i monitorowania ich polityki lub programów w tym obszarze. Dostęp jest ograniczony do zastosowania niekomercyjnego i niekonkurencyjnego i udzielany na podstawie dwustronnego porozumienia określającego szczegółowe warunki mające zapewnić, by z praw tych korzystano tylko w przewidzianym celu i by nałożono odpowiednie obowiązki w zakresie poufności. Państwo członkowskie, instytucja, organ lub jednostka organizacyjna Unii zwracający się z wnioskiem powiadamiają wszystkie państwa członkowskie o takim wniosku.
6.  W programie prac można przewidzieć dodatkowe prawa dostępu.
6.  W programie prac można przewidzieć, w stosownych przypadkach, dodatkowe prawa dostępu.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38
Artykuł 38
Artykuł 38
Szczególne przepisy dotyczące wykorzystania i upowszechniania
Szczególne przepisy dotyczące wykorzystania i upowszechniania
Do działań ERBN, działań w zakresie szkoleń i mobilności, działań dotyczących przedkomercyjnych zamówień publicznych, działań dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, działań do celów współfinansowania programu oraz działań koordynacyjnych i wspierających mogą mieć zastosowanie szczególne zasady dotyczące własności, wykorzystania i upowszechniania, przeniesienia własności i udzielania licencji, a także praw dostępu.
Do działań ERBN, działań EIT, działań w zakresie szkoleń i mobilności, działań dotyczących przedkomercyjnych zamówień publicznych, działań dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, działań do celów współfinansowania programu oraz działań koordynacyjnych i wspierających mogą mieć zastosowanie szczególne zasady dotyczące wykorzystania i upowszechniania, przeniesienia własności i udzielania licencji, a także praw dostępu.
Takie szczególne zasady nie mają wpływu na obowiązki w zakresie otwartego dostępu.
Takie szczególne zasady nie mają wpływu na obowiązki i zasady w zakresie otwartego dostępu, zgodnie z art. 10.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39
Artykuł 39
Artykuł 39
Nagrody
Nagrody
1.  Nagrody w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem IX rozporządzenia finansowego, chyba że w niniejszym rozdziale określono inaczej.
1.  Nagrody w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem IX rozporządzenia finansowego, chyba że w niniejszym rozdziale określono inaczej.
2.  Wszelkie podmioty prawne, bez względu na miejsce ich siedziby, mogą wziąć udział w konkursie, chyba że w programie prac lub w zasadach konkursów przewidziano inaczej.
2.  Wszelkie podmioty prawne, bez względu na miejsce ich siedziby, mogą wziąć udział w konkursie, chyba że w programie prac lub w zasadach konkursów przewidziano inaczej.
3.  Komisja lub organ finansujący może organizować konkursy o nagrody razem z:
3.  Komisja lub organ finansujący może, w stosownych przypadkach, organizować konkursy o nagrody razem z:
a)  innymi organami unijnymi;
a)  innymi organami unijnymi;
b)  państwami trzecimi, w tym ich organizacjami lub agencjami naukowymi i technologicznymi;
b)  państwami trzecimi, w tym ich organizacjami lub agencjami naukowymi i technologicznymi;
c)  organizacjami międzynarodowymi; lub
c)  organizacjami międzynarodowymi; lub
d)  podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
d)  podmiotami prawnymi o charakterze niezarobkowym.
4.  Program prac lub regulamin konkursu mogą obejmować obowiązki w zakresie komunikacji, wykorzystania i upowszechniania.
4.  Program prac lub regulamin konkursu obejmują obowiązki w zakresie komunikacji, własności, praw dostępu, wykorzystania i upowszechniania, w tym przepisy dotyczące licencjonowania.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42
Artykuł 42
Artykuł 42
Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” i EIC
Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” i EIC
1.  Dotacje i zaliczki zwrotne, będące elementami finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” lub z EIC, podlegają przepisom art. 30–33.
1.  Dotacje i zaliczki zwrotne, będące elementami finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” lub z EIC, podlegają przepisom art. 30–33.
2.  Finansowanie mieszane z EIC realizuje się zgodnie z art. 43. Wsparcie w ramach finansowania mieszanego z EIC może zostać przyznane do momentu, kiedy dane działanie można będzie finansować jako działanie łączone lub jako działanie w zakresie finansowania i inwestycji w pełni objęte gwarancją UE w ramach funduszu InvestEU. Na zasadzie odstępstwa od art. 209 rozporządzenia finansowego, warunki określone w ust. 2, a w szczególności w lit. a) i d), nie mają zastosowania w momencie przyznawania finansowania mieszanego z EIC.
2.  Finansowanie mieszane z EIC realizuje się zgodnie z art. 43. Wsparcie w ramach finansowania mieszanego z EIC może zostać przyznane na projekty związane z ryzykiem do momentu, kiedy dane działanie można będzie finansować jako działanie łączone lub jako działanie w zakresie finansowania i inwestycji w pełni objęte gwarancją UE w ramach funduszu InvestEU. Na zasadzie odstępstwa od art. 209 rozporządzenia finansowego, warunki określone w ust. 2, a w szczególności w lit. a) i d), nie mają zastosowania w momencie przyznawania finansowania mieszanego z EIC.
3.  Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” może zostać przyznane na działanie do celów współfinansowania programu, w przypadku gdy we wspólnym programie państw członkowskich i państw stowarzyszonych przewidziano wdrażanie instrumentów finansowych w celu wsparcia zakwalifikowanych działań. Oceny i kwalifikacji takich działań dokonuje się zgodnie z art. 19, 20, 23, 24, 25 i 26. Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” realizuje się w trybie zgodnym z art. 29, przez analogię z art. 43 ust. 9 oraz z dodatkowymi warunkami określonymi w programie prac.
3.  Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” może zostać przyznane na działanie do celów współfinansowania programu, w przypadku gdy we wspólnym programie państw członkowskich i państw stowarzyszonych przewidziano wdrażanie instrumentów finansowych w celu wsparcia zakwalifikowanych działań. Oceny i kwalifikacji takich działań dokonuje się zgodnie z art. 11, 19, 20, 24, 25, 26, 42a i 43. Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” realizuje się w trybie zgodnym z art. 29, przez analogię z art. 43 ust. 9 oraz z dodatkowymi i uzasadnionymi warunkami określonymi w programie prac.
4.  Spłaty, w tym zwroty zaliczek, i dochody z finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” i EIC uznaje się za wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. f) i art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego.
4.  Spłaty, w tym zwroty zaliczek, i dochody z finansowania mieszanego z programu „Horyzont Europa” i EIC uznaje się za wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. f) i art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego.
5.  Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” i EIC zapewnia się w sposób, który nie zakłóca konkurencji.
5.  Finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa” i EIC zapewnia się w sposób, który promuje konkurencyjność Unii bez zakłócania konkurencji.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 a (nowy)
Artykuł 42a
Instrument „Pionier”
1.  Za pośrednictwem instrumentu „Pionier” udzielane są dotacje dla projektów o najwyższym poziomie zaawansowania i wysokim ryzyku, mających na celu rozwój strategicznej autonomii Unii w kierunku potencjalnie radykalnych innowacyjnych technologii przyszłości i nowych możliwości rynkowych. „Pionier” początkowo zapewnia wsparcie na rzecz najwcześniejszych etapów badań naukowych i technologicznych, w tym weryfikacji poprawności projektu i prototypów na potrzeby walidacji technologii.
Instrument „Pionier” jest wdrażany przede wszystkim w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków oddolnych z regularnymi datami granicznymi w ciągu roku oraz uwzględnia wyzwania w zakresie konkurencyjności w celu opracowania kluczowych celów strategicznych1a wymagających wysoce technicznego i radykalnego myślenia. Grupowanie wybranych projektów w portfele tematyczne lub oparte na celach umożliwi osiągnięcie masy krytycznej wysiłków i strategicznej autonomii technologicznej na szczeblu UE oraz ukształtowanie nowych multidyscyplinarnych społeczności badawczych.
2.  Działania przejściowe w ramach instrumentu „Pionier” będą wdrażane w celu wsparcia inwestorów w opracowaniu ścieżki prowadzącej do rozwoju komercyjnego w Unii, jak na przykład w ramach demonstracji i studiów wykonalności, aby ocenić potencjalne uzasadnienie biznesowe oraz wspierać tworzenie firm typu spin-off i przedsiębiorstw typu start-up:
a)  ogłaszanie i treść zaproszeń do składania wniosków ustala się z uwzględnieniem celów i budżetu ustanowionych w programie prac w odniesieniu do odpowiedniego portfela działań;
b)  dotacje na ustaloną kwotę nieprzekraczającą 50 000 EUR mogą być przyznawane bez zaproszenia do składania wniosków wyłącznie w odniesieniu do działań już finansowanych w ramach instrumentu „Pionier” w celu przeprowadzenia pilnych działań koordynacyjnych i wspierających służących wzmocnieniu społeczności beneficjentów danego portfela działań lub ocenie możliwych firm typu spin-off lub innowacji mogącej tworzyć nowy rynek.
3.  Kryteria wyboru zdefiniowane w art. 25 mają zastosowanie do instrumentu „Pionier” EIC.
__________________
1a Mogłyby one obejmować takie tematy jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, kontrola biologiczna, technologie „digital twins” drugiej generacji lub wszelkie inne zagadnienia określone w kontekście programowania strategicznego programu „Horyzont Europa” (w tym w ramach programów sieciowych państw członkowskich).
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43
Artykuł 43
Artykuł 43
Akcelerator EIC
Akcelerator
1.  Beneficjent instrumentu „Akcelerator” EIC musi być podmiotem prawnym kwalifikującym się jako przedsiębiorstwo typu start-up, MŚP lub jako spółka o średniej kapitalizacji, z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Wniosek może zostać przedłożony przez beneficjenta lub przez osobę fizyczną bądź podmiot prawny lub większą liczbę takich osób bądź podmiotów, które zamierzają ustanowić lub wesprzeć tego beneficjenta.
1.  Beneficjent instrumentu „Akcelerator” EIC musi być podmiotem prawnym kwalifikującym się jako przedsiębiorstwo typu start-up, przedsiębiorstwo scale-up, MŚP lub jako spółka o średniej kapitalizacji, z siedzibą w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Wniosek może zostać przedłożony przez beneficjenta lub przez osobę fizyczną bądź podmiot prawny lub większą liczbę takich osób bądź podmiotów, które zamierzają ustanowić lub wesprzeć tego beneficjenta.
2.  Jedną decyzją o przyznaniu finansowania obejmuje się wszystkie formy wkładu Unii wnoszone w ramach finansowania mieszanego z EIC i zapewnia nią ich finansowanie.
2.  Jedną decyzją o przyznaniu finansowania obejmuje się wszystkie formy wkładu Unii wnoszone w ramach finansowania mieszanego z EIC i zapewnia nią ich finansowanie.
3.  Wnioski poddawane są indywidulanej ocenie przez niezależnych ekspertów i kwalifikowane w ramach corocznego otwartego zaproszenia z datami granicznymi, na podstawie art. 24–26, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.  Wnioski poddawane są indywidualnej ocenie przez niezależnych ekspertów i kwalifikowane w ramach corocznego otwartego zaproszenia z datami granicznymi, na podstawie art. 24–26, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Stosuje się następujące kryteria wyboru:
4.  Stosuje się następujące kryteria wyboru:
–  doskonałość;
–  doskonałość;
–  oddziaływanie;
–  oddziaływanie i wartość dodana UE;
–  poziom ryzyka związanego z działaniem oraz zapotrzebowanie na wsparcie ze strony Unii.
–  poziom ryzyka związanego z działaniem oraz zapotrzebowanie na wsparcie ze strony Unii.
5.  Za zgodą zainteresowanych wnioskodawców, wniosek dotyczący działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, który spełnia już pierwsze dwa kryteria, może zostać przez Komisję lub organy finansujące realizujące program „Horyzont Europa” przedłożony bezpośrednio do oceny pod kątem ostatniego kryterium, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków łącznych:
5.  Za zgodą zainteresowanych wnioskodawców, wniosek dotyczący działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, zwłaszcza w Unii, który spełnia już pierwsze dwa kryteria, może zostać przez Komisję lub organy finansujące realizujące program „Horyzont Europa” (w tym EIT i WWiI) przedłożony bezpośrednio do oceny pod kątem ostatniego kryterium, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków łącznych:
–  wniosek ten wynika z dowolnego innego działania finansowanego w ramach programu „Horyzont 2020” lub niniejszego programu albo z programu krajowego podobnego do instrumentu „Pionier” EIC i uznanego za taki przez Komisję;
–  wniosek ten wynika z dowolnego innego działania finansowanego w ramach programu „Horyzont 2020” lub niniejszego programu albo z programu krajowego uznanego przez Komisję za spełniający wymogi EIC;
–  oparty jest na przeglądzie poprzedniego projektu, w ramach którego oceniono poziom doskonałości i oddziaływanie wniosku oraz z zastrzeżeniem dodatkowych warunków i procesów określonych w programie prac.
–  oparty jest na przeglądzie poprzedniego projektu, w ramach którego oceniono poziom doskonałości i oddziaływanie wniosku oraz z zastrzeżeniem dodatkowych warunków i procesów określonych w programie prac.
6.  Pieczęć doskonałości można przyznać, jeżeli spełnione zostały następujące warunki łączne:
6.  Pieczęć doskonałości można przyznać, jeżeli spełnione zostały następujące warunki łączne:
–  beneficjent jest przedsiębiorstwem typu start-up lub MŚP,
–  beneficjent jest przedsiębiorstwem typu start-up lub MŚP,
–  wniosek kwalifikował się i przekroczył progi stosowane w pierwszych dwóch kryteriach wyboru, o których mowa w ust. 4,
–  wniosek kwalifikował się i przekroczył progi stosowane w pierwszych dwóch kryteriach wyboru, o których mowa w ust. 4,
–  przyznaje się ją w odniesieniu do działalności, która kwalifikowałyby się w ramach działania w zakresie innowacji.
–  przyznaje się ją w odniesieniu do działalności, która kwalifikowałyby się w ramach działania w zakresie innowacji.
7.  W przypadku wniosku, który przeszedł pozytywnie ocenę, niezależni eksperci przedstawiają propozycję odpowiedniego finansowania mieszanego z EIC, w oparciu o poniesione ryzyko oraz zasoby i czas niezbędne do wprowadzenia innowacji na rynek i jej wdrożenia.
7.  W przypadku wniosku, który przeszedł pozytywnie ocenę, niezależni eksperci przedstawiają propozycję odpowiedniego finansowania mieszanego z EIC, w oparciu o poniesione ryzyko oraz zasoby i czas niezbędne do wprowadzenia innowacji na rynek i jej wdrożenia.
Komisja może odrzucić wniosek zachowany przez niezależnych ekspertów z uzasadnionych względów, w tym ze względu na zgodność z celami polityki Unii.
Komisja może odrzucić wniosek zachowany przez niezależnych ekspertów z uzasadnionych względów, w tym ze względu na brak zgodności z celami polityki Unii.
8.  Dotacja lub zaliczka zwrotna będące elementami składowymi finansowania mieszanego nie może przekraczać 70 % kosztów wybranego działania w zakresie innowacji.
8.  Dotacja lub zaliczka zwrotna będące elementami składowymi finansowania mieszanego nie może przekraczać 70 % kosztów wybranego działania w zakresie innowacji.
9.  Tryb realizacji podlegających spłacie lub kapitałowych elementów składowych wsparcia w ramach finansowania mieszanego z EIC określa się w decyzji [program szczegółowy].
9.  Tryb realizacji podlegających spłacie lub kapitałowych elementów składowych wsparcia w ramach finansowania mieszanego z EIC określa się w decyzji [program szczegółowy].
10.  W umowie dotyczącej wybranego działania ustanawia się szczegółowe cele pośrednie i określa odpowiadające im płatności zaliczkowe i płatności w ratach w ramach finansowania mieszanego z EIC.
10.  W umowie dotyczącej wybranego działania ustanawia się szczegółowe mierzalne cele pośrednie i określa odpowiadające im płatności zaliczkowe i płatności w ratach w ramach finansowania mieszanego z EIC.
Działalność odpowiadającą działaniu w zakresie innowacji można rozpocząć, a pierwszą płatność zaliczkową w ramach dotacji lub zaliczkę zwrotną wypłacić jeszcze przed realizacją innych elementów składowych przyznanego finansowania mieszanego z EIC. Elementy te realizuje się pod warunkiem osiągnięcia szczegółowych celów pośrednich ustanowionych w umowie.
Działalność odpowiadającą działaniu w zakresie innowacji można rozpocząć, a pierwszą płatność zaliczkową w ramach dotacji lub zaliczkę zwrotną wypłacić jeszcze przed realizacją innych elementów składowych przyznanego finansowania mieszanego z EIC. Elementy te realizuje się pod warunkiem osiągnięcia szczegółowych celów pośrednich ustanowionych w umowie.
11.  Zgodnie z umową, jeżeli nie osiągnięto celów pośrednich, działanie zostaje zawieszone, zmienione lub zakończone. Działanie może również zostać zakończone, jeżeli nie można osiągnąć zamierzonego wprowadzenia na rynek.
11.  Zgodnie z umową, jeżeli nie osiągnięto mierzalnych celów pośrednich, działanie zostaje zawieszone, zmienione lub zakończone. Działanie może również zostać zakończone, jeżeli nie można osiągnąć zamierzonego wprowadzenia na rynek, zwłaszcza w Unii.
Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu finansowania mieszanego z EIC, z zastrzeżeniem przeglądu projektu przez niezależnych ekspertów zewnętrznych.
Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu finansowania mieszanego z EIC, z zastrzeżeniem przeglądu projektu przez niezależnych ekspertów zewnętrznych.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 a (nowy)
Artykuł 43a
Innowacje stopniowe w sektorze MŚP
Oprócz instrumentów w ramach EIC, specjalny instrument na rzecz innowacji stopniowych w sektorze MŚP jest zarządzany i wdrażany centralnie, wspierając dotacje dla jednego beneficjenta na potrzeby działań w zakresie badań i innowacji we wszystkich klastrach, w sposób oddolny, w ramach stałego otwartego zaproszenia dostosowanego do potrzeb MŚP.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44
Artykuł 44
Artykuł 44
Powoływanie ekspertów zewnętrznych
Powoływanie niezależnych ekspertów zewnętrznych
1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 237 ust. 3 rozporządzenia finansowego, ekspertów zewnętrznych można wybrać bez publikacji zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, jeżeli jest to uzasadnione, a wyboru dokonuje się w sposób przejrzysty.
1.  Na zasadzie odstępstwa od art. 237 ust. 3 rozporządzenia finansowego, niezależnych ekspertów zewnętrznych można wyjątkowo wybrać bez publikacji zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, tylko w przypadku gdy zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nie wyłoniło odpowiednich ekspertów zewnętrznych. Każdy wybór ekspertów zewnętrznych bez zaproszenia do wyrażenia zainteresowania musi być należycie uzasadniony, a wyboru dokonuje się w sposób przejrzysty. Tacy eksperci muszą wykazać swoją niezależność oraz zdolność do wsparcia celów programu „Horyzont Europa”.
1a.  Niezależnych ekspertów zewnętrznych wybiera się na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy odpowiednich do celów realizacji powierzonego im zadania. Podczas powoływania niezależnych ekspertów zewnętrznych Komisja lub organ finansujący Unii dążą do zapewnienia wyważonej reprezentacji i składu grup eksperckich i paneli oceniających pod względem specjalizacji, pochodzenia geograficznego, płci i rodzaju organizacji, którą reprezentują.
2.  Zgodnie z art. 237 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego ekspertom zewnętrznym wypłaca się wynagrodzenie na standardowych warunkach. W uzasadnionych przypadkach przyznane może zostać wynagrodzenie na poziomie wykraczającym poza standardowe warunki, w oparciu o standardy na odnośnym rynku, zwłaszcza w przypadku określonych ekspertów wysokiego szczebla.
2.  Zgodnie z art. 237 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego niezależnym ekspertom zewnętrznym wypłaca się wynagrodzenie na standardowych warunkach.
3.  W uzupełnieniu przepisów art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, nazwiska ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o udzielenie dotacji, którzy są powoływani do działania we własnym imieniu, publikuje się co najmniej raz do roku na stronie internetowej Komisji lub organu finansującego, wraz z informacją o obszarach, w których eksperci ci się specjalizują. Takie informacje gromadzi się, przetwarza i publikuje zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.
3.  W uzupełnieniu przepisów art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, nazwiska niezależnych ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o udzielenie dotacji, którzy są powoływani do działania we własnym imieniu, publikuje się co najmniej raz do roku na stronie internetowej Komisji lub organu finansującego, wraz z informacją o obszarach, w których eksperci ci się specjalizują. Takie informacje gromadzi się, przetwarza i publikuje zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.
3a.  Komisja lub odpowiedni organ finansujący zapewnia, by ekspert w sytuacji konfliktu interesów w związku ze sprawą, w odniesieniu do której wymagana jest jego opinia, nie dokonywał ocen ani nie udzielał porad ani pomocy w tej konkretnej sprawie.
3b.  Aby zagwarantować jakość oceny, należy zapewnić odpowiednią liczbę niezależnych ekspertów do każdego zaproszenia do składania wniosków.
3c.  Poziom wynagrodzenia wszystkich niezależnych i zewnętrznych ekspertów jest zgłaszany co roku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wynagrodzenia należy pokrywać z wydatków administracyjnych programu.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45
Artykuł 45
Artykuł 45
Monitorowanie i sprawozdawczość
Monitorowanie i sprawozdawczość
1.  Komisja corocznie monitoruje realizację programu „Horyzont Europa”, jego programu szczegółowego i działań EIT. Roczne sprawozdania monitorujące obejmują:
1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów ustanowionych w art. 3 określono w załączniku V, wraz ze ścieżkami oddziaływania.
(i)   wskaźniki w odniesieniu do celów ustanowionych w art. 3 i określone w załączniku V, wraz ze ścieżkami oddziaływania;
(ii)  informacje na temat wdrażania zasad finansowania i zagadnień przekrojowych ustanowionych w szczególności w art. 6a, takich jak poziom włączenia nauk społecznych i humanistycznych, stosunek między niższymi i wyższymi poziomami gotowości technologicznej w badaniach opartych na współpracy, udział państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa, wykaz państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa aktualizowany w programach prac, postępy w zmniejszaniu przepaści w badaniach, rozwoju i innowacjach, zasięg geograficzny w projektach realizowanych w ramach współpracy, wynagrodzenia naukowców, stosowanie dwuetapowej procedury składania i oceny wniosków, stosowanie przeglądu oceny i poziom skarg, poziom uwzględniania kwestii klimatu i powiązane wydatki, uczestnictwo MŚP, w tym w porównaniu z krajowymi instrumentami specjalnymi na rzecz MŚP, udział sektora prywatnego, postępy w zakresie równości płci, pieczęci doskonałości, partnerstwa publiczno-prywatne, a także efekt mnożnikowy względem dodatkowego finansowania prywatnego i publicznego, finansowanie łączone i skumulowane z innych unijnych funduszy, w szczególności synergie z programami, o których mowa w załączniku IV, korzystanie z infrastruktur badawczych wspieranych przez inne unijne programy finansowania, Szybka ścieżka do badań naukowych i innowacji, poziom i oddziaływanie współpracy międzynarodowej, także w odniesieniu do zasady wzajemności, zaangażowanie obywateli i uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym;
(iii)  poziomy wydatków na obszary interwencji, zgodnie z załącznikiem I, oraz kwestie przekrojowe w programie i EIT w celu umożliwienia analizy portfela, przy czym w celu zwiększenia przejrzystości dane te będą także udostępniane publicznie w dostępny sposób na stronie internetowej Komisji, zgodnie z najnowszą aktualizacją;
(iv)  poziom nadmiaru zgłoszeń, w szczególności liczbę wniosków na linię budżetową i obszary interwencji, ich średnią punktację, udział wniosków powyżej i poniżej wartości progowej.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 50, aktów delegowanych dotyczących zmian do załącznika V w celu uzupełnienia lub zmiany wskaźników ścieżek oddziaływania, jeżeli uzna to za konieczne, oraz ustanawiania poziomów wyjściowych i docelowych.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 50, aktów delegowanych dotyczących zmian do załącznika V w celu uzupełnienia lub zmiany wskaźników ścieżek oddziaływania, jeżeli uzna to za konieczne, oraz ustanawiania poziomów wyjściowych i docelowych.
3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców finansowania ze środków unijnych oraz (w stosownych przypadkach) państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.
3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów, bez zwiększania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów. W szczególności dane dla projektów finansowanych w ramach ERBN, partnerstw europejskich, misji, EIC i EIT należy ująć w tej samej bazie danych co działania finansowane bezpośrednio w ramach programu (tj. baza danych E-corda).
3a.  Analiza jakościowa Komisji oraz unijnych lub krajowych organów finansujących uzupełnia w jak największym stopniu dane ilościowe.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46
Artykuł 46
Artykuł 46
Informacja, komunikacja, promocja, upowszechnianie i wykorzystywanie
Informacja, komunikacja, promocja, upowszechnianie i wykorzystywanie
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów, w tym w odniesieniu do nagród) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.
2.  Komisja prowadzi działalność informacyjną i komunikacyjną związaną z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.
2.  Komisja prowadzi działalność informacyjną i komunikacyjną związaną z programem, jego działaniami i rezultatami. W szczególności dostarcza państwom członkowskim i beneficjentom terminowych i szczegółowych informacji.
3.  Komisja ustanawia również strategię na rzecz upowszechniania i wykorzystywania służącą zwiększeniu dostępności i rozpowszechniania uzyskanych w programie rezultatów badań naukowych i innowacji oraz wiedzy, aby przyspieszyć ich wykorzystywanie, a następnie absorbcję przez rynek, oraz aby zwiększyć oddziaływanie programu. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii oraz działalności w zakresie informacji, komunikacji, promocji, upowszechniania i wykorzystywania, o ile jest ona związana z celami, o których mowa w art. 3.
3.  Komisja ustanawia również strategię na rzecz upowszechniania i wykorzystywania służącą zwiększeniu dostępności i rozpowszechniania uzyskanych w programie rezultatów badań naukowych i innowacji oraz wiedzy, aby przyspieszyć ich wykorzystywanie, a następnie absorpcję przez rynek, zwłaszcza w Unii, oraz aby zwiększyć oddziaływanie programu. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii oraz działalności w zakresie informacji, komunikacji, promocji, upowszechniania i wykorzystywania, o ile jest ona związana z celami, o których mowa w art. 3.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47
Artykuł 47
Artykuł 47
Ocena programu
Ocena programu
1.  Oceny programu przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym dotyczącym programu, jego następcy i innych istotnych inicjatyw w dziedzinie badań naukowych i innowacji.
1.  Oceny programu przeprowadza się w terminie i udostępnia publicznie w celu uwzględnienia ich wyników w procesie decyzyjnym dotyczącym programu, jego następcy i innych istotnych inicjatyw w dziedzinie badań naukowych i innowacji.
1a.  Misje są w pełni oceniane do dnia 31 grudnia 2022 r. przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących nowych misji lub przekierowania, zakończenia lub kontynuowania misji bądź zwiększenia ich budżetu. Wyniki oceny misji są podawane do wiadomości publicznej oraz obejmują między innymi analizę procesu ich wyboru oraz zarządzanie nimi, obszar ich zainteresowania i ich wykonanie.
2.  Ocena okresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Obejmuje ona ocenę długoterminowych skutków poprzednich programów ramowych i stanowi podstawę do dostosowania realizacji programu, w razie potrzeby.
2.  Ocena okresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Obejmuje ona analizę portfela i ocenę długoterminowych skutków poprzednich programów ramowych i stanowi podstawę do dostosowania realizacji programu lub przeglądu programu, w razie potrzeby. Ocenia ona skuteczność, wydajność, przydatność, spójność, efekt mnożnikowy, komplementarność z innymi unijnymi i krajowymi programami finansowania badań, rozwoju i innowacji oraz wartość dodaną UE. W szczególności należy oceniać oddziaływanie środków finansowych przeniesionych z innych programów unijnych.
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja dokonuje oceny końcowej programu. Obejmuje ona ocenę długoterminowych skutków poprzednich programów ramowych.
3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż trzy lata po upływie okresu określonego w art. 1, Komisja dokonuje oceny końcowej programu. Obejmuje ona ocenę długoterminowych skutków poprzednich programów ramowych.
4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.
4.  Komisja publikuje i rozpowszechnia wyniki i wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, oraz prezentuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48
Artykuł 48
Artykuł 48
Audyty
Audyty
1.  System kontroli programu zapewnia właściwą równowagę między zaufaniem a kontrolą, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych i innych kosztów kontroli na wszystkich poziomach, w szczególności kosztów ponoszonych przez beneficjentów.
1.  System kontroli programu zapewnia właściwą równowagę między zaufaniem a kontrolą, z uwzględnieniem kosztów administracyjnych i innych kosztów kontroli na wszystkich poziomach, w szczególności kosztów ponoszonych przez beneficjentów. Zasady audytu muszą być jasne i spójne w całym programie.
2.  Podstawą strategii audytu w odniesieniu do programu jest audyt finansowy reprezentatywnej próby wydatków w całym programie. Reprezentatywną próbę uzupełnia wybór oparty na ocenie ryzyka związanego z wydatkami. Działania otrzymujące wspólne finansowanie z różnych programów unijnych poddawane są tylko jednemu audytowi obejmującemu wszystkie odnośne programy i ich odpowiednie obowiązujące przepisy.
2.  Podstawą strategii audytu w odniesieniu do programu jest audyt finansowy reprezentatywnej próby wydatków w całym programie. Reprezentatywną próbę uzupełnia wybór oparty na ocenie ryzyka związanego z wydatkami. Działania otrzymujące wspólne finansowanie z różnych programów unijnych poddawane są tylko jednemu audytowi obejmującemu wszystkie odnośne programy i ich odpowiednie obowiązujące przepisy.
3.  Ponadto Komisja lub organ finansujący może opierać się na połączonych przeglądach systemów na poziomie beneficjenta. Takie połączone przeglądy są fakultatywne w odniesieniu do określonych rodzajów beneficjentów i składają się z audytu systemów i procesu, uzupełnionego audytem transakcji i przeprowadzanego przez właściwego niezależnego audytora posiadającego uprawnienia do wykonywania ustawowych badań dokumentów rachunkowych zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE34. Mogą być one wykorzystywane przez Komisję lub organ finansujący w celu określenia ogólnej pewności co do należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wydatków oraz w celu ponownego rozważenia poziomu audytów ex post i poświadczeń dotyczących sprawozdania finansowego.
3.  Ponadto Komisja lub organ finansujący może opierać się na połączonych przeglądach systemów na poziomie beneficjenta. Takie połączone przeglądy są fakultatywne w odniesieniu do określonych rodzajów beneficjentów i składają się z audytu systemów i procesu, uzupełnionego audytem transakcji i przeprowadzanego przez właściwego niezależnego audytora posiadającego uprawnienia do wykonywania ustawowych badań dokumentów rachunkowych zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE34. Mogą być one wykorzystywane przez Komisję lub organ finansujący w celu określenia ogólnej pewności co do należytego zarządzania finansami w odniesieniu do wydatków oraz w celu ponownego rozważenia kwalifikowalności zgłoszonych kosztów i poziomu audytów ex post i poświadczeń dotyczących sprawozdania finansowego.
4.  Zgodnie z art. 127 rozporządzenia finansowego Komisja lub organ finansujący może opierać się na audytach dotyczących wykorzystania wkładów Unii przeprowadzanych przez inne osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii.
4.  Zgodnie z art. 127 rozporządzenia finansowego Komisja lub organ finansujący opiera się na audytach dotyczących wykorzystania wkładów Unii przeprowadzanych przez inne certyfikowane osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii.
5.  Audyty można przeprowadzać w okresie do dwóch lat od płatności salda.
5.  Audyty można przeprowadzać w okresie do dwóch lat od daty zakończenia projektu.
5a.  Komisja publikuje wytyczne dotyczące audytów opracowane we współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Audytorzy zapewniają przejrzystość przeprowadzonych audytów, a także wiarygodną i jednolitą interpretację zasad audytu w całym okresie trwania programu w celu zapewnienia pewności prawa.
__________________
__________________
34 Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).
34 Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie
1)  Filar I „Otwarta nauka”
1)  Filar I „Doskonała i otwarta nauka”
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie
a)  Europejska Rada ds. Badań Naukowych: zapewnienie atrakcyjnego i elastycznego finansowania umożliwiającego utalentowanym i kreatywnym naukowcom indywidualnym i ich zespołom podążanie najbardziej obiecującymi ścieżkami w pionierskich dziedzinach nauki, a przyznawanego na zasadach ogólnounijnej konkurencji.
a)  Europejska Rada ds. Badań Naukowych: zapewnienie atrakcyjnego i elastycznego finansowania umożliwiającego utalentowanym i kreatywnym naukowcom indywidualnym, z ukierunkowaniem na młodych naukowców, i ich zespołom podążanie najbardziej obiecującymi ścieżkami w pionierskich dziedzinach nauki, a przyznawanego na zasadach ogólnounijnej konkurencji.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – litera b – wprowadzenie
b)  Działania „Maria Skłodowska-Curie”: umożliwianie naukowcom zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dzięki mobilności i gromadzeniu doświadczenia w różnych krajach, sektorach i dyscyplinach, a także strukturyzacja i usprawnienie instytucjonalnych i krajowych systemów rekrutacji, szkoleń i rozwoju kariery naukowej; w ten sposób działania „Maria Skłodowska-Curie” pomagają w tworzeniu podstaw doskonałego środowiska badawczego Europy, przyczyniając się do pobudzenia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz do pokonywania obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
b)  Działania „Maria Skłodowska-Curie”: umożliwianie naukowcom zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dzięki mobilności i gromadzeniu doświadczenia w różnych krajach, sektorach i dyscyplinach, a także strukturyzacja i usprawnienie instytucjonalnych i krajowych systemów rekrutacji, szkoleń i rozwoju kariery naukowej; w ten sposób działania „Maria Skłodowska-Curie” pomagają w tworzeniu podstaw doskonałego środowiska badawczego Europy w całej Europie, przyczyniając się do pobudzenia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz do pokonywania obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – akapit 1 – litera b – akapit 1
Obszary interwencji: dbanie o doskonałość poprzez wspieranie mobilności naukowców ponad granicami, sektorami i dyscyplinami; wspieranie zdobywania nowych umiejętności przez naukowców poprzez zapewnianie im szkoleń najwyższej jakości; wzmacnianie kapitału ludzkiego i rozwój umiejętności w europejskiej przestrzeni badawczej; zwiększenie synergii i ułatwianie jej osiągania; propagowanie działań informacyjnych dla ogółu społeczeństwa.
Obszary interwencji: dbanie o doskonałość poprzez wspieranie mobilności naukowców ponad granicami, sektorami i dyscyplinami; wspieranie zdobywania nowych umiejętności przez naukowców poprzez zapewnianie im szkoleń najwyższej jakości; wzmacnianie zasobów ludzkich i rozwój umiejętności w europejskiej przestrzeni badawczej; zwiększenie synergii i ułatwianie jej osiągania; propagowanie działań informacyjnych dla ogółu społeczeństwa.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – wprowadzenie
2)  Filar II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”
2)  Filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 2
Aby jak najbardziej zwiększyć elastyczność i efekt synergii, działania w zakresie badań naukowych i innowacji zostaną pogrupowane w pięć klastrów, które indywidualnie i wspólnie będą tworzyć zachęty do współpracy interdyscyplinarnej, międzysektorowej i między obszarami polityki, a także transgranicznej i międzynarodowej.
Aby jak najbardziej zwiększyć elastyczność i efekt synergii, działania w zakresie badań naukowych i innowacji zostaną pogrupowane w sześć klastrów, wzajemnie połączonych za pomocą paneuropejskich infrastruktur badawczych, które indywidualnie i wspólnie będą tworzyć zachęty do współpracy interdyscyplinarnej, międzysektorowej i między obszarami polityki, a także transgranicznej i międzynarodowej. Sześć klastrów będzie także wspierać innowacje w poszczególnych MŚP w sposób oddolny w drodze dotacji.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera a – wprowadzenie
a)  klaster „Zdrowie”: poprawa i ochrona zdrowia obywateli w każdym wieku poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby profilaktyki, diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób; ograniczenie zagrożeń dla zdrowia, ochrona ludności i propagowanie dobrego stanu zdrowia; sprawienie, aby publiczne systemy opieki zdrowotnej były bardziej opłacalne, sprawiedliwe i zrównoważone; oraz wspieranie i umożliwianie zaangażowania pacjentów i samozarządzania.
a)  klaster „Zdrowie”: poprawa i ochrona zdrowia obywateli w każdym wieku poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby profilaktyki, diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób oraz opracowywania technologii medycznych; ograniczenie zagrożeń dla zdrowia, ochrona ludności i propagowanie dobrego stanu zdrowia; sprawienie, aby publiczne systemy opieki zdrowotnej były bardziej opłacalne, sprawiedliwe i zrównoważone; oraz wspieranie i umożliwianie zaangażowania pacjentów i samozarządzania.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera b – wprowadzenie
b)  klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”: wzmocnienie europejskich wartości demokratycznych, w tym praworządności i praw podstawowych, ochrona naszego dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie przemian społeczno-gospodarczych, które przyczyniają się do włączenia społecznego i wzrostu gospodarczego, a jednocześnie pokonywanie wyzwań wynikających z utrzymujących się zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym cyberprzestępczości, oraz związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.
b)  klaster „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo”: wzmocnienie europejskich wartości demokratycznych, w tym praworządności i praw podstawowych, ochrona naszego dziedzictwa kulturowego, badanie potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz propagowanie przemian społeczno-gospodarczych, które przyczyniają się do włączenia społecznego i wzrostu gospodarczego, w tym zarządzania migracjami i integracji migrantów.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera b – akapit 1
Obszary interwencji: demokracja; dziedzictwo kulturowe; przemiany społeczne i gospodarcze; społeczeństwa odporne na klęski żywiołowe i katastrofy; ochrona i bezpieczeństwo; cyberbezpieczeństwo;
Obszary interwencji: demokracja; kultura i kreatywność; przemiany społeczne, kulturowe i gospodarcze; nauki społeczne i humanistyczne.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera c – akapit 1
Obszary interwencji: technologie produkcyjne; technologie cyfrowe; materiały zaawansowane; sztuczna inteligencja i robotyka; internet nowej generacji; obliczenia wielkiej skali i duże zbiory danych; gałęzie przemysłu o obiegu zamkniętym; niskoemisyjny i ekologiczny przemysł; przestrzeń kosmiczna;
Obszary interwencji: technologie produkcyjne; technologie cyfrowe; materiały zaawansowane; sztuczna inteligencja i robotyka; internet nowej generacji; technologie kwantowe; obliczenia wielkiej skali i duże zbiory danych; gałęzie przemysłu o obiegu zamkniętym; niskoemisyjny i ekologiczny przemysł; przestrzeń kosmiczna;
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera c a (nowa)
ca)  klaster „Bezpieczne społeczeństwo”: pokonywanie wyzwań wynikających z utrzymujących się zagrożeń dla bezpieczeństwa, w tym cyberprzestępczości, oraz związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.
Obszary interwencji: przestępczość zorganizowana; terroryzm, ekstremizm, radykalizacja i przemoc na tle ideologicznym; zarządzanie ochroną granic; cyberbezpieczeństwo, prywatność, ochrona danych; ochrona infrastruktur krytycznych i poprawa odporności na katastrofy; piractwo i podrabiane produkty; wspieranie zewnętrznych polityk bezpieczeństwa Unii, w tym przez zapobieganie konfliktom i budowanie pokoju; promowanie koordynacji, współpracy i synergii.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera d – wprowadzenie
d)  klaster „Klimat, energetyka i mobilność”: przeciwdziałanie zmianie klimatu dzięki lepszemu zrozumieniu jej przyczyn, ewolucji, ryzyka, skutków i szans, a także poprzez uczynienie sektorów energetyki i transportu bardziej przyjaznymi dla klimatu i środowiska, wydajniejszymi, bardziej konkurencyjnymi, korzystającymi w większym stopniu z systemów inteligentnych, bezpieczniejszymi i bardziej odpornymi.
d)  klaster „Klimat, energetyka i mobilność”: przeciwdziałanie zmianie klimatu dzięki lepszemu zrozumieniu jej przyczyn, ewolucji, ryzyka, skutków i szans, a także poprzez uczynienie sektorów energetyki i transportu bardziej przyjaznymi dla klimatu i środowiska, wydajniejszymi, bardziej konkurencyjnymi, korzystającymi w większym stopniu z systemów inteligentnych, bezpieczniejszymi i bardziej odpornymi; promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zmian zachowania.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera d – akapit 1
Obszary interwencji: nauka o klimacie i rozwiązania w zakresie klimatu; dostawy energii; systemy i sieci energetyczne; budynki i infrastruktura przemysłowa w transformacji energetyki; społeczności i miasta; konkurencyjność przemysłowa w transporcie; ekologiczny transport i ekologiczna mobilność; inteligentna mobilność; magazynowanie energii;
Obszary interwencji: nauka o klimacie i rozwiązania w zakresie klimatu; dostawy energii; systemy i sieci energetyczne; budynki w transformacji energetyki; infrastruktura przemysłowa w transformacji energetyki; regiony górnicze w okresie transformacji; społeczności i miasta; konkurencyjność przemysłowa w transporcie; ekologiczny transport i ekologiczna mobilność; inteligentna mobilność; magazynowanie energii;
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera e – wprowadzenie
e)  klaster „Żywność i zasoby naturalne”: ochrona, odnowa i zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych i biologicznych z lądu i morza oraz zrównoważone zarządzanie nimi, aby rozwiązać problemy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej diety oraz przejść na niskoemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
e)  klaster „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo”; ochrona, odnowa i zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych i biologicznych z lądu, wód śródlądowych i morza oraz zrównoważone zarządzanie nimi, aby rozwiązać problemy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej diety oraz przejść na niskoemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera e – akapit 1
Obszary interwencji: obserwacja środowiska; różnorodność biologiczna i kapitał naturalny; rolnictwo, leśnictwo i obszary wiejskie; morza i oceany; systemy żywnościowe; systemy innowacji opartych na biotechnologii; systemy o obiegu zamkniętym;
Obszary interwencji: obserwacja środowiska; różnorodność biologiczna i kapitał naturalny; rolnictwo, leśnictwo i obszary wiejskie; morza, oceany, wody śródlądowe i niebieska gospodarka; systemy żywnościowe; systemy innowacji opartych na biotechnologii; systemy o obiegu zamkniętym;
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2 – akapit 4 – litera f – akapit 1
Obszary interwencji: zdrowie; odporność i bezpieczeństwo; technologie cyfrowe i przemysł; klimat, energetyka i mobilność; żywność i zasoby naturalne; wspieranie funkcjonowania rynku wewnętrznego i zarządzania gospodarką Unii; wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu przez nie aktów prawnych i opracowywaniu strategii inteligentnej specjalizacji; narzędzia analityczne i metody na potrzeby kształtowania polityki; zarządzanie wiedzą; transfer wiedzy i technologii; wsparcie dla nauki na rzecz platform polityki.
Obszary interwencji: zdrowie; integracyjne i kreatywne społeczeństwo; bezpieczne społeczeństwo; technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna; klimat, energetyka i mobilność; żywność i zasoby naturalne; wspieranie funkcjonowania rynku wewnętrznego i zarządzania gospodarką Unii; wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu przez nie aktów prawnych i opracowywaniu strategii inteligentnej specjalizacji; narzędzia analityczne i metody na potrzeby kształtowania polityki; zarządzanie wiedzą; transfer wiedzy i technologii; wsparcie dla nauki na rzecz platform polityki.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie
3)  Filar III „Otwarte innowacje
3)  Filar III „Innowacyjna Europa
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – akapit 1 – wprowadzenie
W ramach tego filaru, zgodnie z art. 4, prowadzona będzie opisana poniżej działalność w celu wspierania wszelkich form innowacji, w tym innowacji przełomowych, oraz wzmocnienia wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek. Przyczyni się ona również do realizacji innych celów szczegółowych programu określonych w art. 3.
W ramach tego filaru, zgodnie z art. 4, prowadzona będzie opisana poniżej działalność w celu wspierania wszelkich form innowacji, w tym innowacji przełomowych, technologicznych i społecznych, oraz wzmocnienia wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek, w szczególności przez przedsiębiorstwa typu start-up oraz MŚP współpracujące z instytutami badawczymi. Przyczyni się ona również do realizacji innych celów szczegółowych programu określonych w art. 3.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4 – akapit 1
W ramach tej części, zgodnie z art. 4, prowadzona będzie opisana poniżej działalność w celu optymalizacji realizacji programu pod kątem zwiększenia oddziaływania w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej. Będzie ona również wspierać realizację innych celów szczegółowych programu określonych w art. 3. Część ta stanowić będzie podporę całego programu, a w jej ramach wspierana będzie działalność przyczyniająca się do tworzenia Europy w większym stopniu opartej na wiedzy i innowacyjności, zapewniającej równość płci i zajmującej pozycję w czołówce globalnej konkurencji, tym samym prowadząca do optymalizacji krajowych atutów i potencjału w całej Europie w ramach sprawnie funkcjonującej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) ze swobodnym przepływem wiedzy i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w której wyniki badań naukowych i innowacji są zrozumiałe i wiarygodne dla poinformowanych obywateli oraz przynoszą korzyści ogółowi społeczeństwa, a polityka UE, w szczególności w zakresie badań naukowych i innowacji, jest oparta na dowodach naukowych wysokiej jakości.
W ramach tej części, zgodnie z art. 4, prowadzona będzie opisana poniżej działalność w celu optymalizacji realizacji programu pod kątem zwiększenia oddziaływania i atrakcyjności w obrębie wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej. Będzie ona również wspierać realizację innych celów szczegółowych programu określonych w art. 3. Część ta stanowić będzie podporę całego programu, a w jej ramach wspierana będzie działalność przyczyniająca się do przyciągania talentów w Unii i rozwiązywania problemu drenażu mózgów. Przyczyni się ona także do tworzenia Europy w większym stopniu opartej na wiedzy i innowacyjności, zapewniającej równość płci i zajmującej pozycję w czołówce globalnej konkurencji, tym samym prowadząca do optymalizacji krajowych atutów i potencjału w całej Europie w ramach sprawnie funkcjonującej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) ze swobodnym zrównoważonym przepływem wiedzy i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w której wyniki badań naukowych i innowacji są zrozumiałe i wiarygodne dla poinformowanych obywateli oraz przynoszą korzyści ogółowi społeczeństwa, a polityka UE, w szczególności w zakresie badań naukowych i innowacji, jest oparta na dowodach naukowych wysokiej jakości.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4 – akapit 2
Obszary interwencji: dzielenie się doskonałością; zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
Obszary interwencji: szerzenie doskonałości i zwiększanie uczestnictwa dzięki instrumentom współpracy, partnerstwa, inicjatywom katedr EPB, europejskiej współpracy naukowo-technicznej, inicjatywom doskonałości i stypendiom w ramach szerszego uczestnictwa; zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 2 – tiret 1
–  działanie w zakresie badań naukowych i innowacji: działanie polegające głównie na działalności w celu stworzenia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowych bądź udoskonalonych technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Może ono obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój i integrację technologii, testowanie i walidację na małą skalę prototypu w środowisku laboratoryjnym lub symulowanym;
–  działanie w zakresie badań naukowych i innowacji: działanie polegające głównie na działalności w celu stworzenia nowej wiedzy lub zbadania wykonalności nowych bądź udoskonalonych technologii, produktów, procesów, usług lub rozwiązań. Może ono obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój i integrację technologii, testowanie i walidację na małą skalę prototypu w środowisku laboratoryjnym lub symulowanym. Logika Szybkiej ścieżki do badań naukowych i innowacji będzie stosowana względem wybranej liczby działań w zakresie badań naukowych i innowacji opartych na współpracy;
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – akapit 2 – tiret 6
–  działanie do celów współfinansowania programu: działanie w celu zapewnienia współfinansowania programu działań ustanowionego lub realizowanego przez podmioty zarządzające lub finansujące programy w zakresie badań naukowych i innowacji, inne niż unijne organy finansujące. Taki program działań może wspierać tworzenie sieci i koordynację, badania naukowe, innowacje, działania pilotażowe, działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, działania w zakresie szkoleń i mobilności, działalność w zakresie podnoszenia świadomości i komunikacji, upowszechnianie i wykorzystanie, bądź też połączenie takich działań, realizowanych bezpośrednio przez wspomniane podmioty lub osoby trzecie, którym podmioty te mogą udzielać odpowiedniego wsparcia finansowego w takich formach jak dotacje, nagrody, zamówienia publiczne, jak również finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa”;
–  działanie do celów współfinansowania programu: działanie w celu zapewnienia współfinansowania programu działań ustanowionego lub realizowanego przez podmioty zarządzające lub finansujące programy w zakresie badań naukowych i innowacji, inne niż unijne organy finansujące. Taki program działań może wspierać wzajemne połączenia, tworzenie sieci i koordynację, badania naukowe, innowacje, działania pilotażowe, działania w zakresie innowacji i wprowadzenia na rynek, działania w zakresie szkoleń i mobilności, działalność w zakresie podnoszenia świadomości i komunikacji, upowszechnianie i wykorzystanie, bądź też połączenie takich działań, realizowanych bezpośrednio przez wspomniane podmioty lub osoby trzecie, którym podmioty te mogą udzielać odpowiedniego wsparcia finansowego w takich formach jak dotacje, nagrody, zamówienia publiczne, jak również finansowanie mieszane z programu „Horyzont Europa”;
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera a – wprowadzenie
a)  dowiedzenie, że partnerstwo europejskie jest bardziej skuteczne w osiąganiu powiązanych celów programu, w szczególności w przynoszeniu wyraźnych pozytywnych skutków dla UE i jej obywateli, w szczególności z myślą o pokonaniu globalnych wyzwań i realizacji celów w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewnieniu konkurencyjności UE i przyczynieniu się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań.
a)  dowiedzenie, że partnerstwo europejskie jest bardziej skuteczne w osiąganiu powiązanych celów programu, w szczególności w przynoszeniu wyraźnych pozytywnych skutków dla całej Unii i jej obywateli, w szczególności z myślą o pokonaniu globalnych wyzwań i realizacji celów w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewnieniu konkurencyjności UE, zrównoważonego rozwoju i przyczynieniu się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera b
b)  spójność i synergia partnerstwa europejskiego w obrębie środowiska badań naukowych i innowacji w UE;
b)  spójność i synergia partnerstw europejskich w obrębie środowiska badań naukowych i innowacji w UE, w tym strategii krajowych i regionalnych;
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera c
c)  przejrzystość i otwartość partnerstwa europejskiego w odniesieniu do określania priorytetów i celów oraz zaangażowanie partnerów i zainteresowanych stron z różnych sektorów, w tym w stosownych przypadkach międzynarodowych;
c)  przejrzystość i otwartość partnerstw europejskich w odniesieniu do określania priorytetów i celów, a także zarządzania nimi, oraz zaangażowanie partnerów i zainteresowanych stron z różnych sektorów i środowisk, w tym w stosownych przypadkach międzynarodowych;
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera d – tiret 1
–  określenie mierzalnych oczekiwanych wyników, rezultatów i skutków w określonych ramach czasowych, w tym kluczowej wartości gospodarczej dla Europy;
–  określenie mierzalnych oczekiwanych wyników, rezultatów i skutków w określonych ramach czasowych, w tym kluczowej wartości gospodarczej dla UE;
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera d – tiret 2
–  wykazanie oczekiwanych jakościowych i ilościowych efektów mnożnikowych;
–  wykazanie silnych oczekiwanych jakościowych i ilościowych efektów mnożnikowych;
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera d – tiret 3
–  podejścia w celu zapewnienia elastyczności realizacji oraz dostosowywania się do zmieniających się potrzeb polityki lub rynku bądź do postępu naukowego;
–  podejścia w celu zapewnienia elastyczności realizacji oraz dostosowywania się do zmieniających się potrzeb polityki, społeczeństwa lub rynku bądź do postępu naukowego;
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera e – akapit 1
W przypadku zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich wkłady finansowe lub rzeczowe wnoszone przez partnerów innych niż Unia wyniosą co najmniej 50 % i mogą sięgać do 75 % łącznych zobowiązań budżetowych partnerstwa europejskiego. W przypadku każdego zinstytucjonalizowanego partnerstwa europejskiego część wkładów wnoszonych przez partnerów innych niż Unia będzie miała formę wkładów finansowych.
W przypadku zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich wkłady finansowe lub rzeczowe wnoszone przez partnerów innych niż Unia wyniosą co najmniej 50 %, w przypadku partnerstw między Unią a partnerami prywatnymi, i mogą sięgać do 75 %, w przypadku partnerstw obejmujących również państwa członkowskie, łącznych zobowiązań budżetowych partnerstwa europejskiego.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1 – litera e a (nowa)
ea)  w porozumieniu z organami regionalnymi EFRR jest akceptowany jako częściowy wkład krajowy dla współfinansowania w ramach programu działań obejmujących państwa członkowskie.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 2 – litera c
c)  koordynacja lub wspólnie prowadzona działalność z innymi odpowiednimi inicjatywami w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniająca skuteczną synergię;
c)  koordynacja lub wspólnie prowadzona działalność z innymi odpowiednimi inicjatywami w zakresie badań naukowych i innowacji w celu zagwarantowania optymalnego poziomu wzajemnych połączeń i zapewnienia skutecznej synergii;
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 2 – litera d
d)  prawnie wiążące zobowiązania, w szczególności dotyczące wkładów finansowych, ze strony każdego partnera przez cały okres trwania inicjatywy;
d)  prawnie wiążące zobowiązania, w szczególności dotyczące wkładów rzeczowych lub finansowych, ze strony każdego partnera przez cały okres trwania inicjatywy;
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 3 – litera a
a)  system monitorowania zgodny z wymogami określonymi w art. 45 w celu śledzenia postępów w realizacji szczegółowych celów polityki, rezultatów i kluczowych wskaźników efektywności umożliwiających dokonanie w miarę upływu czasu oceny osiągnięć, skutków i potencjalnej potrzeby wprowadzenia środków naprawczych;
a)  system monitorowania zgodny z wymogami określonymi w art. 45 w celu śledzenia postępów w realizacji szczegółowych celów polityki w ramach programu, rezultatów i kluczowych wskaźników efektywności umożliwiających dokonanie w miarę upływu czasu oceny osiągnięć, skutków i potencjalnej potrzeby wprowadzenia środków naprawczych;
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – akapit 1 – punkt 4 – litera b
b)  odpowiednie środki zapewniające stopniowe finalizowanie stosownie do uzgodnionych warunków i harmonogramu, bez uszczerbku dla możliwości kontynuowania finansowania ponadnarodowego z programów krajowych lub innych programów unijnych.
b)  w przypadku braku przedłużenia, odpowiednie środki zapewniające stopniowe finalizowanie stosownie do uzgodnionego harmonogramu i warunków uzgodnionych z prawnie zobowiązanymi partnerami, bez uszczerbku dla możliwości kontynuowania finansowania ponadnarodowego z programów krajowych lub innych programów unijnych oraz bez uszczerbku dla inwestycji prywatnych i bieżących projektów.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 1 – litera b
b)  w WPR w jak najlepszy sposób wykorzystywano rezultaty badań naukowych i innowacji oraz propagowano wykorzystanie, wdrażanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań, w tym rozwiązań pochodzących z projektów finansowanych ze środków programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji oraz ze środków europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa;
b)  w WPR w jak najlepszy sposób wykorzystywano rezultaty badań naukowych i innowacji oraz propagowano wykorzystanie, wdrażanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań, w tym rozwiązań pochodzących z projektów finansowanych ze środków programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, ze środków europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa i odpowiednich wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) EIT;
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – litera b
b)  EFMR wspierał wdrażanie nowatorskich technologii i innowacyjnych produktów, procesów i usług, w szczególności będących rezultatami programu z dziedziny polityki morskiej; EFMR propagował również gromadzenie danych w terenie i przetwarzanie danych oraz upowszechniał odpowiednie działania wspierane w ramach programu, co z kolei przyczyni się do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej i międzynarodowego zarządzania oceanami.
b)  EFMR wspierał wdrażanie nowatorskich technologii i innowacyjnych produktów, procesów i usług, w szczególności będących rezultatami programu z dziedziny polityki morskiej; EFMR propagował również gromadzenie danych w terenie i przetwarzanie danych oraz upowszechniał odpowiednie działania wspierane w ramach programu, co z kolei przyczyni się do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej, międzynarodowego zarządzania oceanami i zobowiązań międzynarodowych.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera a
a)  ustalenia dotyczące finansowania łączonego ze środków EFRR i programu były stosowane do wspierania rodzajów działalności stanowiących pomost między strategiami inteligentnej specjalizacji a międzynarodową doskonałością w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym wspólnych programów transregionalnych i ponadnarodowych oraz paneuropejskich infrastruktur badawczych, w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej;
a)  ustalenia dotyczące finansowania łączonego ze środków EFRR i programu „Horyzont Europa” były stosowane do wspierania rodzajów działalności stanowiących pomost między regionalnymi programami operacyjnymi, strategiami inteligentnej specjalizacji a międzynarodową doskonałością w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym wspólnych programów transregionalnych i ponadnarodowych oraz paneuropejskich infrastruktur badawczych, w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej;
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera a a (nowa)
aa)  środki finansowe EFRR mogły być przenoszone na zasadzie dobrowolnej w celu wsparcie działań w ramach programu, w szczególności pieczęci doskonałości;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 3 – litera b a (nowa)
ba)  wzmocnione zostały istniejące ekosystemy regionalne, sieci platformy i strategie regionalne;
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 4 – litera b
b)  ustalenia dotyczące finansowania uzupełniającego z EFS+ mogły być stosowane do wspierania działalności propagującej rozwój kapitału ludzkiego w sektorze badań naukowych i innowacji w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej;
b)  ustalenia dotyczące finansowania uzupełniającego z EFS+ mogły być stosowane na zasadzie dobrowolnej do wspierania działalności programu, która propaguje rozwój kapitału ludzkiego w sektorze badań naukowych i innowacji w celu wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej;
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera b
b)  potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z aspektami cyfrowymi były określane i ustalane w strategicznych planach w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu; obejmuje to badania naukowe i innowacje na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, łączenie technologii cyfrowych z innymi technologiami prorozwojowymi i innowacjami nietechnologicznymi; wspieranie ekspansji przedsiębiorstw wprowadzających przełomowe innowacje (które w wielu przypadkach łączą technologie cyfrowe z fizycznymi); integrację technologii cyfrowych w całym filarze „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”; oraz wsparcie dla cyfrowych infrastruktur badawczych;
b)  potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z aspektami cyfrowymi były określane i ustalane w strategicznych planach w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu; obejmuje to badania naukowe i innowacje na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, technologii rozproszonego rejestru, technologii kwantowych, łączenie technologii cyfrowych z innymi technologiami prorozwojowymi i innowacjami nietechnologicznymi; wspieranie ekspansji przedsiębiorstw wprowadzających przełomowe innowacje (które w wielu przypadkach łączą technologie cyfrowe z fizycznymi); integrację technologii cyfrowych w całym filarze „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”; oraz wsparcie dla cyfrowych infrastruktur badawczych;
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera c
c)  w programie „Cyfrowa Europa” skoncentrowano się na budowaniu na dużą skalę zdolności cyfrowych i infrastruktury w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych umiejętności cyfrowych, dążąc do szerokiej absorbcji i stosowania w całej Europie kluczowych istniejących lub przetestowanych innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w ramach UE w obszarach służących interesowi publicznemu (takich jak zdrowie, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i edukacja) lub w obszarach niedoskonałości rynku (takich jak kwestia cyfryzacji przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich); program „Cyfrowa Europa” był realizowany głównie przy użyciu dokonywanych wraz z państwami członkowskimi, w szczególności poprzez wspólne zamówienia publiczne, skoordynowanych i strategicznych inwestycji w zdolności cyfrowe, które będą wspólnie wykorzystywane w całej Europie, oraz w działania ogólnounijne, które wspierają interoperacyjność i normalizację jako elementy rozwoju jednolitego rynku cyfrowego;
c)  w programie „Cyfrowa Europa” skoncentrowano się na budowaniu na dużą skalę zdolności cyfrowych i infrastruktury w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, technologii rozproszonego rejestru, technologii kwantowych i zaawansowanych umiejętności cyfrowych, dążąc do szerokiej absorpcji i stosowania w całej Europie kluczowych istniejących lub przetestowanych innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w ramach UE w obszarach służących interesowi publicznemu (takich jak zdrowie, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i edukacja) lub w obszarach niedoskonałości rynku (takich jak kwestia cyfryzacji przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich); program „Cyfrowa Europa” był realizowany głównie przy użyciu dokonywanych wraz z państwami członkowskimi, w szczególności poprzez wspólne zamówienia publiczne, skoordynowanych i strategicznych inwestycji w zdolności cyfrowe, które będą wspólnie wykorzystywane w całej Europie, oraz w działania ogólnounijne, które wspierają interoperacyjność i normalizację jako elementy rozwoju jednolitego rynku cyfrowego;
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – litera f
f)  podejmowane w ramach programu inicjatywy na rzecz programów nauczania ukierunkowanych na rozwój umiejętności i kompetencji, w tym realizowane w ośrodkach kolokacji WWiI „Digital” Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, były uzupełniane budowaniem zdolności w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych wspieranym w ramach programu „Cyfrowa Europa”;
f)  podejmowane w ramach programu inicjatywy na rzecz programów nauczania ukierunkowanych na rozwój umiejętności i kompetencji, w tym realizowane w ośrodkach kolokacji wspólnot wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, były uzupełniane budowaniem zdolności w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych wspieranym w ramach programu „Cyfrowa Europa”;
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – litera a
a)  w Programie na rzecz jednolitego rynku zajęto się niedoskonałościami rynku, które mają wpływ na wszystkie MŚP, a także promowano przedsiębiorczość oraz tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Zapewniono pełną komplementarność między Programem na rzecz jednolitego rynku a działaniami przyszłej Europejskiej Rady ds. Innowacji w odniesieniu do innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również w obszarze usług wsparcia dla MŚP, w szczególności w przypadkach gdy rynek nie zapewnia realnego finansowania;
a)  w Programie na rzecz jednolitego rynku zajęto się niedoskonałościami rynku, które mają wpływ na wszystkie MŚP, a także promowano przedsiębiorczość oraz tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Zapewniono pełną komplementarność między Programem na rzecz jednolitego rynku a działaniami EIT i przyszłej Europejskiej Rady ds. Innowacji w odniesieniu do innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również w obszarze usług wsparcia dla MŚP, w szczególności w przypadkach gdy rynek nie zapewnia realnego finansowania;
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 7 – litera b
b)  Europejska Sieć Przedsiębiorczości mogła służyć, podobnie jak inne istniejące struktury wsparcia MŚP (np. krajowe punkty kontaktowe, agencje ds. innowacji) świadczeniu usług wsparcia w ramach Europejska Rady ds. Innowacji.
b)  Europejska Sieć Przedsiębiorczości mogła służyć, podobnie jak inne istniejące struktury wsparcia MŚP (np. krajowe punkty kontaktowe, agencje ds. innowacji, ośrodki innowacji cyfrowych, centra kompetencji, certyfikowane inkubatory) świadczeniu usług wsparcia w ramach programu „Horyzont Europa”, w tym w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 8 – akapit 1
potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z pokonywaniem wyzwań w zakresie środowiska, klimatu i energii w obrębie UE były określane i ustalane podczas procesu planowania strategicznego w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu. LIFE będzie w dalszym ciągu pełnił rolę katalizatora w realizacji polityki i wdrażaniu przepisów UE w zakresie środowiska, klimatu i odpowiednich zagadnień energetyki, w tym poprzez przejmowanie i stosowanie pochodzących z programu rezultatów badań naukowych i innowacji oraz pomoc we wprowadzaniu ich w skali krajowej i (między-) regionalnej, w przypadku gdy może to pomóc w rozwiązywaniu kwestii transformacji w zakresie środowiska, klimatu lub czystej energii. W szczególności LIFE będzie w dalszym ciągu stwarzać zachęty do synergii z programem poprzez przyznawanie premii w ramach oceny wniosków, które obejmują absorbcję rezultatów programu. Projekty LIFE w ramach standardowych działań będą wspierać opracowywanie, testowanie lub demonstrację odpowiednich technologii lub metodologii realizacji polityki UE w zakresie środowiska i klimatu, które mogą być następnie wprowadzane na dużą skalę i finansowane z innych źródeł, w tym ze środków programu. Europejska Rada ds. Innowacji w ramach programu może wspierać ekspansję i komercjalizację nowych przełomowych rozwiązań, które mogą być rezultatem realizacji projektów LIFE.
potrzeby w zakresie badań naukowych i innowacji związane z pokonywaniem wyzwań w zakresie środowiska, klimatu i energii w obrębie UE były określane i ustalane podczas procesu planowania strategicznego w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu. LIFE będzie w dalszym ciągu pełnił rolę katalizatora w realizacji polityki i wdrażaniu przepisów UE w zakresie środowiska, klimatu i odpowiednich zagadnień energetyki, w tym poprzez przejmowanie i stosowanie pochodzących z programu rezultatów badań naukowych i innowacji oraz pomoc we wprowadzaniu ich w skali krajowej i (między-) regionalnej, w przypadku gdy może to pomóc w rozwiązywaniu kwestii transformacji w zakresie środowiska, klimatu lub czystej energii. W szczególności LIFE będzie w dalszym ciągu stwarzać zachęty do synergii z programem poprzez przyznawanie premii w ramach oceny wniosków, które obejmują absorpcję rezultatów programu. Projekty LIFE w ramach standardowych działań będą wspierać opracowywanie, testowanie lub demonstrację odpowiednich technologii lub metodologii realizacji polityki UE w zakresie środowiska i klimatu, które mogą być następnie wprowadzane na dużą skalę i finansowane z innych źródeł, w tym ze środków programu. EIT oraz przyszła Europejska Rada ds. Innowacji w ramach programu mogą wspierać ekspansję i komercjalizację nowych przełomowych rozwiązań, które mogą być rezultatem realizacji projektów LIFE.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 9 – litera a
a)  połączone zasoby programu i programu Erasmus były wykorzystywane do wspierania działań na rzecz wzmocnienia i modernizacji europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. Program zapewni uzupełnienie wsparcia w ramach programu Erasmus dla inicjatywy w zakresie europejskich szkół wyższych, w szczególności jej wymiaru badawczego, jako części opracowywania nowych, wspólnych, zintegrowanych długofalowych i zrównoważonych strategii w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji opartych na podejściu transdyscyplinarnym i międzysektorowym, w celu urzeczywistnienia trójkąta wiedzy, pobudzając w ten sposób wzrost gospodarczy;
a)  połączone zasoby programu i programu Erasmus były wykorzystywane do wspierania działań na rzecz wzmocnienia i modernizacji europejskich instytucji szkolnictwa wyższego. Program zapewni uzupełnienie wsparcia w ramach programu Erasmus dla inicjatywy w zakresie europejskich szkół wyższych, w szczególności jej wymiaru badawczego, jako części opracowywania nowych, wspólnych, zintegrowanych długofalowych i zrównoważonych strategii w dziedzinie edukacji, badań naukowych i innowacji opartych na podejściu transdyscyplinarnym i międzysektorowym, w celu urzeczywistnienia trójkąta wiedzy, pobudzając w ten sposób wzrost gospodarczy; działania edukacyjne EIT mogą stanowić inspirację dla inicjatywy w zakresie europejskich szkół wyższych oraz być z nią powiązane.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 13 – litera b
b)  instrumenty finansowe na potrzeby badań naukowych i innowacji oraz MŚP zostały zgrupowane w ramach Funduszu InvestEU, w szczególności za pośrednictwem segmentu tematycznego poświęconego badaniom naukowym i innowacjom, a także poprzez produkty wprowadzane w ramach segmentu MŚP ukierunkowanego na innowacyjne przedsiębiorstwa, przyczyniając się w ten sposób również do realizacji celów programu.
b)  instrumenty finansowe na potrzeby badań naukowych i innowacji oraz MŚP zostały zgrupowane w ramach Funduszu InvestEU, w szczególności za pośrednictwem segmentu tematycznego poświęconego badaniom naukowym i innowacjom, a także poprzez produkty wprowadzane w ramach segmentu MŚP ukierunkowanego na innowacyjne przedsiębiorstwa, przyczyniając się w ten sposób również do realizacji celów programu. Ustanowione zostaną silne uzupełniające powiązania między Funduszem InvestEU a programem „Horyzont Europa”.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 14 – litera a
a)  fundusz innowacyjny był wyraźnie ukierunkowany na innowacje w zakresie technologii i procesów niskoemisyjnych, w tym bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla, które w znacznym stopniu przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu, oraz na produkty zastępujące produkty wysokoemisyjne, a także by pomagał w pobudzaniu budowy i eksploatacji projektów dotyczących bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i geologicznego składowania CO2 oraz dotyczących innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii;
a)  fundusz innowacyjny był wyraźnie ukierunkowany na innowacje w zakresie technologii i procesów niskoemisyjnych, w tym bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla, które w znacznym stopniu przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu, oraz na produkty zastępujące produkty wysokoemisyjne, a także by pomagał w pobudzaniu budowy i eksploatacji projektów dotyczących bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i geologicznego składowania CO2 oraz dotyczących innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii; utworzone zostaną odpowiednie ramy w celu zapewniania i propagowania bardziej ekologicznych produktów o znacznej wartości dodanej dla klientów/użytkowników końcowych;
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 14 – litera b
b)  ze środków programu finansowano opracowywanie i demonstrację technologii, które mogą przyczynić się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie obniżenia emisyjności, energetyki i transformacji przemysłowej, w szczególności w ramach filaru II;
b)  ze środków programu finansowano opracowywanie, demonstrację i wdrażanie technologii, w tym przełomowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej i unijnych celów w zakresie obniżenia emisyjności, energetyki i transformacji przemysłowej, w szczególności w ramach filaru II i poprzez EIT;
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 14 – litera c
c)  fundusz innowacyjny mógł, z zastrzeżeniem spełnienia kryteriów kwalifikacji i wyboru, wspierać fazę demonstracyjną kwalifikowalnych projektów, które mogły otrzymać już wsparcie z programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji.
c)  fundusz innowacyjny mógł, z zastrzeżeniem spełnienia kryteriów kwalifikacji i wyboru, wspierać fazę demonstracyjną kwalifikowalnych projektów. Projekty otrzymujące wsparcie z funduszu innowacyjnego powinny kwalifikować się do wsparcia z programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji i odwrotnie. W celu uzupełnienia programu „Horyzont Europa” fundusz innowacyjny może koncentrować się na innowacjach bliskich rynkowi, zapewniając wkład w znaczną i szybką redukcję emisji CO2. Ustanowione zostaną silne uzupełniające powiązania między funduszem innowacyjnym a programem „Horyzont Europa”.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 16
16.  Synergia z Europejskim Funduszem Obronnym przyniesie korzyści w zakresie badań cywilnych i nad obronnością. Zbędne powielanie zostanie wyeliminowane.
16.  Potencjalna synergia z Europejskim Funduszem Obronnym przyczyni się do unikania powielania.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 16 a (nowy)
16a.  Synergie z programem „Kreatywna Europa” będą wspierać konkurencyjność i innowacje, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i społecznego oraz wspierając skuteczne wykorzystanie środków publicznych.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 16 b (nowy)
16b.  Można przewidzieć synergie z ważnymi projektami stanowiącymi przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI).
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 1
Ścieżki oddziaływania i związane z nimi kluczowe wskaźniki ścieżek oddziaływania umożliwią uporządkowanie struktury monitorowania postępów w realizacji celów programu ramowego (PR). W ścieżkach oddziaływania istotny jest czynnik czasu: rozróżnia się w nich perspektywę krótko-, średnio- i długoterminową. Wskaźniki ścieżek oddziaływania służą jako wartości orientacyjne przy sporządzaniu sprawozdań z postępów w osiąganiu każdego z rodzajów oddziaływania badań naukowych i innowacji na szczeblu PR. Poszczególne części programu będą w różnym stopniu i przy wykorzystaniu różnych mechanizmów przyczyniać się do osiągnięcia określonej wartości wskaźnika. W stosownych przypadkach do monitorowania poszczególnych części programu można stosować dodatkowe wskaźniki.
Ścieżki oddziaływania i związane z nimi kluczowe wskaźniki ścieżek oddziaływania umożliwią uporządkowanie struktury monitorowania postępów w realizacji celów programu ramowego (PR) zgodnie z art. 3. W ścieżkach oddziaływania istotny jest czynnik czasu i odzwierciedlają one cztery uzupełniające kategorie oddziaływania odzwierciedlające nielinearny charakter inwestycji w badania naukowe i rozwój: kategorię naukową, społeczną, gospodarczą i europejskiej przestrzeni badawczej. W odniesieniu do każdej z kategorii oddziaływania stosowane będą wskaźniki orientacyjne w celu śledzenia postępów, rozróżniające perspektywę krótko-, średnio- i długoterminową, z odpowiednim podziałem, oraz rozróżniające między państwami członkowskimi a państwami stowarzyszonymi. Poszczególne części programu będą w różnym stopniu i przy wykorzystaniu różnych mechanizmów przyczyniać się do osiągnięcia określonej wartości wskaźnika. W stosownych przypadkach do monitorowania poszczególnych części programu można stosować dodatkowe wskaźniki.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 2
Dane jednostkowe, na których opierają się kluczowe wskaźniki ścieżek oddziaływania będą gromadzone w odniesieniu do wszystkich części programu i wszystkich mechanizmów realizacji w trybie zarządzania centralnego, w sposób zharmonizowany oraz na odpowiednim poziomie szczegółowości i przy minimalnym obciążeniu sprawozdawczym beneficjentów.
Dane jednostkowe, na których opierają się kluczowe wskaźniki ścieżek oddziaływania, będą gromadzone w odniesieniu do wszystkich części programu i wszystkich mechanizmów realizacji w trybie zarządzania centralnego, w sposób zharmonizowany oraz na odpowiednim poziomie szczegółowości i przy minimalnym obciążeniu sprawozdawczym beneficjentów. Dowodom empirycznym i wskaźnikom, w największym możliwym zakresie, musi towarzyszyć analiza jakościowa.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 4
Oczekuje się, że program osiągnie oddziaływanie społeczne dzięki przyczynieniu się do realizacji priorytetów polityki UE poprzez badania naukowe i innowacje, generowaniu korzyści i oddziaływania poprzez misje w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmocnieniu absorbcji innowacji przez społeczeństwo. Postępy na drodze do osiągnięcia tego oddziaływania będą monitorowane za pomocą wskaźników orientacyjnych ustalanych w odniesieniu do poniższych czterech kluczowych ścieżek oddziaływania.
Oczekuje się, że program osiągnie oddziaływanie społeczne dzięki przyczynieniu się do pokonania globalnych wyzwań zidentyfikowanych w filarze II, w tym celów zrównoważonego rozwoju ONZ, oraz realizacji priorytetów i zobowiązań polityki UE poprzez badania naukowe i innowacje, generowaniu korzyści i oddziaływania poprzez misje w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmocnieniu absorpcji innowacji przez społeczeństwo, przyczyniając się ostatecznie do dobrostanu społeczeństwa. Postępy na drodze do osiągnięcia tego oddziaływania będą monitorowane za pomocą wskaźników orientacyjnych ustalanych w odniesieniu do poniższych czterech kluczowych ścieżek oddziaływania.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela 2

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

W kierunku oddziaływania społecznego

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Przyczynianie się do realizacji priorytetów polityki UE poprzez badania naukowe i innowacje

Produkty –

Liczba i odsetek produktów służących realizacji określonych priorytetów polityki UE

Rozwiązania –

Liczba i odsetek innowacji i wyników naukowych służących realizacji określonych priorytetów polityki UE

Korzyści –

Zagregowane szacunkowe efekty wykorzystania rezultatów finansowanych ze środków PR do realizacji określonych priorytetów polityki UE, w tym wkład w cykl kształtowania polityki i stanowienie prawa

 

Generowanie korzyści i oddziaływania poprzez misje w zakresie badań naukowych i innowacji

Produkty misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Produkty z określonych misji w zakresie badań naukowych i innowacji

Rezultaty misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Rezultaty z określonych misji w zakresie badań naukowych i innowacji

Osiągnięte cele misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Cele osiągnięte w określonych misjach w zakresie badań naukowych i innowacji

 

Wzmocnienie absorbcji innowacji przez społeczeństwo

Współtworzenie –

Liczba i odsetek projektów PR, w których obywatele i użytkownicy końcowi z UE przyczyniają się do współtworzenia treści w zakresie badań naukowych i innowacji

Zaangażowanie –

Liczba i odsetek podmiotów będących beneficjentami PR posiadających mechanizmy zaangażowania obywateli i użytkowników końcowych po zakończeniu projektu w ramach PR

Społeczna absorbcja badań naukowych i innowacji

Absorbcja współtworzonych wyników naukowych i innowacyjnych rozwiązań z PR oraz stopień poinformowania o nich

Poprawka

 

 

W kierunku oddziaływania społecznego

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Przyczynianie się do realizacji celów programu „Horyzont Europa” i priorytetów polityki UE poprzez badania naukowe i innowacje

Produkty –

Liczba i odsetek produktów służących realizacji określonych celów programu „Horyzont Europa” i priorytetów polityki UE

Rozwiązania –

Liczba i odsetek innowacji i wyników naukowych służących realizacji określonych celów programu „Horyzont Europa” i priorytetów polityki UE

Korzyści –

Zagregowane szacunkowe efekty wykorzystania rezultatów finansowanych ze środków PR do realizacji określonych celów programu „Horyzont Europa” i priorytetów polityki UE, wkład w cykl kształtowania polityki i stanowienie prawa

 

Generowanie korzyści i oddziaływania poprzez misje w zakresie badań naukowych i innowacji oraz partnerstwa

Produkty misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Produkty z określonych misji w zakresie badań naukowych i innowacji oraz partnerstw

Rezultaty misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Rezultaty z określonych misji w zakresie badań naukowych i innowacji oraz partnerstw

Osiągnięte cele misji w zakresie badań naukowych i innowacji –

Cele osiągnięte w określonych misjach w zakresie badań naukowych i innowacji oraz partnerstwach

 

Wywiązanie się ze zobowiązania klimatycznego Unii

Projekty i produkty –

Liczba i udział projektów oraz produktów związanych z klimatem (według misji, partnerstw i linii budżetowych programu)

Innowacje z projektu związanego z klimatem w ramach PR –

Liczba innowacji z projektów w ramach PR, które są związane z klimatem, w tym z przyznanych praw własności intelektualnej

Oddziaływanie społeczne i gospodarcze projektów związanych z klimatem –

Zagregowane szacunkowe efekty wykorzystania rezultatów finansowanych ze środków PR w zakresie wywiązywania się z długoterminowych zobowiązań UE w obszarze klimatu i energii na podstawie porozumienia paryskiego

Koszty i korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe projektów związanych z klimatem

– Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowywania się do niej, wynikających z projektów w ramach PR

– Zagregowane szacunkowe efekty wykorzystania tych rozwiązań dla tworzenia miejsc pracy i przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, czystej energii, zdrowia i dobrostanu (w tym jakości powietrza, gleby i wody)

 

Wzmocnienie absorpcji badań naukowych i innowacji przez społeczeństwo

Współtworzenie –

Liczba i odsetek projektów PR, w których obywatele i użytkownicy końcowi z UE przyczyniają się do współtworzenia treści w zakresie badań naukowych i innowacji

Zaangażowanie –

Liczba i odsetek podmiotów będących beneficjentami PR posiadających mechanizmy zaangażowania obywateli i użytkowników końcowych po zakończeniu projektu w ramach PR

Społeczna absorpcja badań naukowych i innowacji

Absorpcja wyników naukowych i innowacyjnych rozwiązań z PR oraz dostęp do nich i stopień poinformowania o nich

Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – akapit 5
Oczekuje się, że program osiągnie oddziaływanie gospodarcze/w zakresie innowacji dzięki wywieraniu wpływu na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, tworzeniu bezpośrednio i pośrednio miejsc pracy oraz ułatwi uruchamianie inwestycji na rzecz badań naukowych i innowacji. Postępy na drodze do osiągnięcia tego oddziaływania będą monitorowane za pomocą wskaźników orientacyjnych ustalanych w odniesieniu do poniższych trzech kluczowych ścieżek oddziaływania.
Oczekuje się, że program osiągnie oddziaływanie gospodarcze/w zakresie innowacji, zwłaszcza w Unii, dzięki wywieraniu wpływu na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, tworzeniu bezpośrednio i pośrednio miejsc pracy, zwłaszcza w Unii, oraz ułatwi uruchamianie inwestycji na rzecz badań naukowych i innowacji. Postępy na drodze do osiągnięcia tego oddziaływania będą monitorowane za pomocą wskaźników orientacyjnych ustalanych w odniesieniu do poniższych trzech kluczowych ścieżek oddziaływania.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela 3

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

W kierunku oddziaływania gospodarczego/w zakresie innowacji

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Generowanie wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach

Produkty innowacyjne –

Liczba innowacyjnych produktów, procesów lub metod z PR (w podziale na rodzaje innowacji) oraz zgłoszeń dotyczących praw własności intelektualnej

Innowacje –

Liczba innowacji z projektów PR (w podziale na rodzaje innowacji), w tym z przyznanych praw własności intelektualnej

Wzrost gospodarczy –

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, które opracowały innowacje w ramach PR, oraz udział takich przedsiębiorstw w rynku

 

Tworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy

Wsparcie w zakresie zatrudnienia –

Liczba stworzonych etatów w pełnym wymiarze czasu pracy oraz miejsc pracy utrzymanych w podmiotach będących beneficjentami projektu w ramach PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

Utrzymane zatrudnienie –

Wzrost liczby etatów w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiotach będących beneficjentami w PR w następstwie projektu w ramach PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

Zatrudnienie ogółem

Liczba miejsc pracy stworzonych bezpośrednio lub pośrednio albo utrzymanych w wyniku rozpowszechnienia rezultatów PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

 

Ułatwienie uruchamiania inwestycji na rzecz badań naukowych i innowacji

Współinwestowanie –

Liczba inwestycji publicznych i prywatnych uruchomionych dzięki początkowej inwestycji z PR

Zwiększanie skali –

Liczba inwestycji publicznych i prywatnych uruchomionych w celu wykorzystania lub zwiększenia skali rezultatów PR

Wkład w dążenie do docelowego poziomu 3 % –

Postępy UE w dążeniu do osiągnięcia docelowego poziomu 3 % PKB w wyniku PR

Poprawka

 

 

W kierunku oddziaływania gospodarczego/w zakresie innowacji

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Generowanie wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach w Unii

Produkty innowacyjne –

Liczba innowacyjnych produktów, procesów lub metod z PR (w podziale na rodzaje innowacji) oraz zgłoszeń dotyczących praw własności intelektualnej we wszystkich uczestniczących państwach

Innowacje –

Liczba innowacji z projektów PR (w podziale na rodzaje innowacji i państwa), w tym z przyznanych praw własności intelektualnej

MŚP

MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe dzięki finansowaniu w ramach PR jako % MŚP finansowanych z PR

Normy i standardy

Liczba norm i standardów wynikających z projektów w ramach PR opracowywanych w UE

Wzrost gospodarczy –

Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, które opracowały innowacje w ramach PR, oraz udział takich przedsiębiorstw w rynku, w Unii i poza jej terytorium

 

Zmniejszanie przepaści w Unii między działaniami w zakresie badań i rozwoju a rynkiem

Wykorzystanie rezultatów badań, rozwoju i innowacji

Udział rezultatów PR prowadzących do wykorzystania komercyjnego w Unii lub poza jej terytorium, w zależności od danego sektora

Analiza wykorzystania w Unii i poza jej terytorium

Powody (byłych) uczestników PR do wykorzystania badań i rozwoju poza terytorium Unii

 

Tworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy

Wsparcie w zakresie zatrudnienia –

Dla każdego uczestniczącego państwa liczba stworzonych etatów w pełnym wymiarze czasu pracy oraz miejsc pracy utrzymanych w podmiotach będących beneficjentami projektu w ramach PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

Utrzymane zatrudnienie –

Dla każdego uczestniczącego państwa wzrost liczby etatów w pełnym wymiarze czasu pracy w podmiotach będących beneficjentami w PR w następstwie projektu w ramach PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

Zatrudnienie ogółem

- Liczba miejsc pracy stworzonych bezpośrednio lub pośrednio albo utrzymanych lub przeniesionych w Unii w wyniku rozpowszechnienia rezultatów PR (w podziale na rodzaj miejsca pracy)

- Liczba miejsc pracy utworzonych bezpośrednio i pośrednio w sektorach wymagających specjalistycznej wiedzy według uczestniczących państw

 

Ułatwienie uruchamiania inwestycji na rzecz badań naukowych i innowacji

Współinwestowanie –

Liczba inwestycji publicznych i prywatnych uruchomionych dzięki początkowej inwestycji z PR

Zwiększanie skali –

Liczba inwestycji publicznych i prywatnych uruchomionych w celu wykorzystania lub zwiększenia skali rezultatów PR

Wkład w dążenie do docelowego poziomu 3 % –

Postępy UE w dążeniu do osiągnięcia docelowego poziomu 3 % PKB w wyniku PR

Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – podtytuł 4 a (nowy)
Wskaźniki ścieżek oddziaływania dla europejskiej przestrzeni badawczej
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – tabela 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

 

Poprawka

 

 

W kierunku oddziaływania dla europejskiej przestrzeni badawczej

Krótkoterminowo

Średnioterminowo

Długoterminowo

 

Przyciąganie i utrzymywanie talentów w Unii

Mobilność finansowana z PR

Przyjeżdżający i wyjeżdżający studenci lub naukowcy i innowatorzy, w Unii i poza jej terytorium, według państwa

Internacjonalizacja finansowana z PR

– Rozwój i udział zagranicznych naukowców i innowatorów we wszystkich państwach EPB

– Rozwój działań w zakresie łączności i tworzenia sieci instytucji badawczych, w tym powiązań publiczno-prywatnych

Atrakcyjne systemy badań naukowych i innowacji

–  Inwestycje zagraniczne w działania innowacyjne w Unii

– Liczba patentów w uczestniczących państwach

–  Dochody z licencji z zagranicy

 

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa

Uczestnictwo w PR

Udział koordynatorów i uczestników z państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa według części programu i według instrumentu

– Udział osób dokonujących oceny i członków rad zarządzających, w tym z państw objętych inicjatywą szerszego uczestnictwa i regionów osiągających gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji

Tworzenie i modernizacja enklaw doskonałości

Doskonałe ekosystemy badań naukowych i innowacji, w tym regiony osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji stające się ośrodkami i siłami napędowymi zmiany w swoich krajach

 

Przepaść w badaniach naukowych i innowacjach

Koncentracja geograficzna

– Wskaźniki skuteczności

– Wykorzystanie finansowanych przez Unię infrastruktur badawczych we wszystkich państwach EPB

Strategiczne planowanie unijnych programów finansowania

Synergie i interakcje między PR a strategiami inteligentnej specjalizacji

Wzmocnienie krajowych systemów badań naukowych i innowacji

– Zwiększenie finansowania wysokiej jakości i niezależnych konkurencyjnych badań naukowych oraz systemów oceny kariery

– Zwiększenie wydatków prywatnych oraz krajowych wydatków publicznych na badania naukowe i innowacje

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0401/2018).


Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I
PDF 749kWORD 217k
Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))(1)
P8_TA(2018)0510A8-0410/2018

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Umocowanie 5 a (nowe)
uwzględniając sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego ,
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3
(3)   W celu zapewnienia jednolitych warunków realizacji programu szczegółowego należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjmowania programów prac na potrzeby realizacji programu szczegółowego. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20114.
(3)   W celu zapewnienia jednolitych warunków realizacji programu szczegółowego należy przyznać Komisji uprawnienia delegowane w zakresie przyjmowania strategicznych planów badań naukowych i innowacji oraz uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjmowania programów prac na potrzeby realizacji programu szczegółowego. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20114.
__________________
__________________
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5
(5)   Z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program szczegółowy przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia ogólnego poziomu docelowego unijnych wydatków na wkład w realizację celów w dziedzinie klimatu wynoszącego 25 %. Oczekuje się, że w działaniach w ramach niniejszego programu szczegółowego przeznaczy się 35 % ogólnej puli środków finansowych programu szczegółowego na cele związane z klimatem. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji programu szczegółowego, a następnie ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.
(5)   Z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program szczegółowy przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia ogólnego poziomu docelowego unijnych wydatków na wkład w realizację celów w dziedzinie klimatu wynoszącego 25 %. Oczekuje się, że w działaniach w ramach niniejszego programu szczegółowego przeznaczy się co najmniej 35 % ogólnej puli środków finansowych programu szczegółowego w stosownych przypadkach na cele i zobowiązania UE związane z klimatem. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji programu szczegółowego, monitorowane, zgłaszane, a następnie ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
(6)   Działania w ramach programu szczegółowego powinny być wykorzystywane do eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, w sposób proporcjonalny, bez powielania lub wypierania finansowania prywatnego, oraz tworzyć wyraźną europejską wartość dodaną.
(6)   Działania w ramach programu szczegółowego powinny być wykorzystywane do wzmacniania, pogłębiania i zwiększania doskonałości bazy naukowej i technologicznej Unii, rozwiązywania najpoważniejszych wyzwań globalnych, wzmocnienia czołowej pozycji Unii w przemyśle, poprawiania jakości życia w Unii, a także do pobudzania inwestycji i eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych przy wykorzystywaniu dodatkowo pozyskanych środków finansowych, zamiast wypierać finansowanie prywatne.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  Równouprawnienie płci to priorytet UE i kluczowe wyzwanie społeczne (cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 5). Ponadto cel równouprawnienia płci w społeczeństwie jest podstawową siłą napędową przemian społecznych i przemysłowych wymaganych w realizacji innych celów zrównoważonego rozwoju. Aspekty związane z płcią powinny być zatem odpowiednio uwzględnione w całym programie, a konkretne badania związane z płcią społeczno-kulturową powinny być również wymagane w celu wsparcia wdrażania i opracowywania lepszych polityk UE w zakresie równouprawnienia płci.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 b (nowy)
(6b)  Program szczegółowy powinien być wdrażany w sposób przejrzysty, partycypacyjny i strategiczny, w dążeniu do zapewnienia zaangażowania zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Reprezentacja zainteresowanych stron i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego powinny być zrównoważone i reprezentować różne środowiska.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7
(7)   Biorąc pod uwagę istotny wkład, jaki badania naukowe i innowacje powinny wnieść w wyzwania związane z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką, a także w celu wykorzystania odpowiednich możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji w ścisłej synergii ze wspólną polityką rolną, odpowiednie działania w ramach programu szczegółowego zostaną wsparte kwotą 10 mld EUR przeznaczoną na klaster „Żywność i zasoby naturalne” na okres 2021–2027.
(7)   Biorąc pod uwagę istotny wkład, jaki badania naukowe i innowacje powinny wnieść w wyzwania związane z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką, aby zapewnić ich większą zrównoważoność, a także w celu wykorzystania odpowiednich możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji w ścisłej synergii ze wspólną polityką rolną, odpowiednie działania w ramach programu szczegółowego zostaną wsparte za pomocą specjalnego klastra „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo” na okres 2021–2027.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Europejski sektor kultury i sektor kreatywny tworzą pomosty między sztuką, kulturą, biznesem i technologią. Dziedzictwo kulturowe stanowi integralny element spójności europejskiej i wspiera połączenie między tradycją a innowacją. Ochrona dziedzictwa kulturowego i opracowywanie kreatywnych rozwiązań, w szczególności w dziedzinie cyfryzacji, będą priorytetem programu.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8
(8)   Ukończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego oraz coraz większe możliwości wynikające ze zbliżenia technologii cyfrowych i fizycznych wymagają zwiększenia inwestycji. Program „Horyzont Europa” przyczyni się do osiągnięcia tego celu dzięki znacznemu zwiększeniu wydatków w ramach głównej działalności związanej z cyfrowymi badaniami naukowymi i innowacjami w porównaniu z programem ramowym w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020”6. Dzięki temu Europa powinna pozostać w czołówce globalnych badań naukowych i innowacji w dziedzinie cyfrowej.
(8)   Ukończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego oraz coraz większe możliwości wynikające ze zbliżenia technologii cyfrowych i fizycznych wymagają zwiększenia inwestycji. Program „Horyzont Europa” przyczyni się do osiągnięcia tego celu dzięki specjalnemu klastrowi, aby zagwarantować, że Europa pozostanie w czołówce globalnych badań naukowych i innowacji w dziedzinie cyfrowej.
__________________
6 W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.” wskazano kwotę 13 mld EUR wydanych na główną działalność w dziedzinie cyfrowej w ramach programu ramowego w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020” ((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098).
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Zważywszy na znaczenie lepszego informowania większej liczby odbiorców o wartości dodanej i wpływie działań UE, Komisja powinna zwiększyć starania na rzecz zapewnienia widoczności programu „Horyzont Europa”. Podobnie beneficjenci powinni zapewnić widoczność swoich osiągnięć dokonanych dzięki wsparciu z funduszy UE.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9
(9)  Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszej decyzji powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i uzyskania rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. W przypadku dotacji powyższa zasada powinna obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i stawek jednostkowych,
skreśla się
Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2
Artykuł 2
Artykuł 2
Cele operacyjne
Cele operacyjne
1.   Program szczegółowy przyczynia się do realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych określonych w art. 3 rozporządzenia [...] FP/ RfP.
1.   Program szczegółowy przyczynia się do realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych określonych w art. 3 rozporządzenia [...] FP/ RfP.
2.   Program szczegółowy ma następujące cele operacyjne:
2.   Program szczegółowy ma następujące cele operacyjne:
a)   wzmocnienie i szerzenie doskonałości;
a)   wzmocnienie i rozszerzenie europejskiej bazy naukowej i technologicznej, wzmocnienie i szerzenie doskonałości;
b)   zwiększenie współpracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej;
b)   zwiększenie współpracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej;
c)   połączenie i rozwój infrastruktur badawczych w europejskiej przestrzeni badawczej;
c)   połączenie i rozwój infrastruktur badawczych w europejskiej przestrzeni badawczej oraz ułatwianie powszechnego dostępu do nich, w tym wirtualnego;
d)   wzmocnienie współpracy międzynarodowej;
d)   wzmocnienie międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej w celu wspierania doskonałości Unii;
e)   przyciągnięcie, szkolenie i zatrzymanie naukowców i innowatorów w europejskiej przestrzeni badawczej, w tym dzięki mobilności naukowców;
e)   przyciągnięcie, szkolenie i zatrzymanie unijnych i międzynarodowych naukowców i innowatorów, w tym dzięki mobilności naukowców w celu ustanowienia europejskiej przestrzeni badawczej jako najbardziej doskonałej i konkurencyjnej na świecie;
f)   sprzyjanie otwartej nauce i zapewnienie widoczności dla ogółu społeczeństwa i otwartego dostępu do rezultatów;
f)   sprzyjanie otwartej nauce i otwartemu dostępowi do rezultatów;
g)   aktywne upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów, w szczególności w celu kształtowania polityki;
g)   aktywne upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów, w szczególności w celu kształtowania polityki;
h)   wspieranie realizacji priorytetów polityki Unii;
h)   wspieranie realizacji priorytetów i osiągania celów polityki Unii;
i)   wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi i innowacjami a innymi obszarami polityki, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju;
i)   wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi, innowacjami i edukacją a innymi obszarami polityki, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego;
j)   realizacja, za pośrednictwem misji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ambitnych celów w określonych ramach czasowych;
j)   realizacja, za pośrednictwem misji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ambitnych celów w określonych ramach czasowych;
k)   zaangażowanie obywateli i użytkowników końcowych w proces współprojektowania i współtworzenia;
k)   zaangażowanie odpowiednich zainteresowanych stron w dziedzinie badań naukowych i innowacji, w tym obywateli, środowisk akademickich, organizacji badawczych i przemysłu w proces współprojektowania i współtworzenia;
l)   poprawa komunikacji naukowej;
l)   poprawa komunikacji naukowej;
(m)   przyspieszenie transformacji przemysłowej;
m)   stymulowanie transformacji przemysłowej UE, aby odblokować potencjał europejskich sektorów strategicznych, takich jak kluczowe technologie prorozwojowe;
n)   poprawa umiejętności w zakresie innowacji;
n)   poprawa umiejętności w ramach szkoleń oraz wspieranie kreatywności w zakresie badań naukowych i innowacji.
o)   stymulowanie tworzenia i ekspansji innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP;
o)   stymulowanie tworzenia i ekspansji innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw typu start-up i MŚP;
p)   poprawa dostępu do finansowania ryzyka, w szczególności na obszarach, na których rynek nie zapewnia realnego finansowania.
p)   poprawa dostępu do finansowania ryzyka, w tym w drodze synergii z Programem InvestEU, w szczególności na obszarach, na których rynek nie zapewnia realnego finansowania;
pa)  wzmocnienie uwzględniania aspektu płci i jego integracja w badaniach naukowych i innowacjach;
pb)  maksymalizacja wpływu naukowego, technologicznego, społecznego i gospodarczego.
3.   W ramach celów, o których mowa w ust. 2, można uwzględnić nowe i nieprzewidziane potrzeby, które wynikną w okresie realizacji programu szczegółowego. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach może to dotyczyć reagowania na pojawiające się możliwości, kryzysy i zagrożenia, jak również potrzeby związane z tworzeniem nowych kierunków polityki Unii.
3.   W ramach celów, o których mowa w ust. 2, można uwzględnić nowe i nieprzewidziane potrzeby, które wynikną w okresie realizacji programu szczegółowego. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach może to dotyczyć reagowania na pojawiające się możliwości, kryzysy i zagrożenia, jak również potrzeby związane z tworzeniem nowych kierunków polityki Unii.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3
Artykuł 3
Artykuł 3
Struktura
Struktura
1.   Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia [...] FP/RfP w skład programu szczegółowego wchodzą następujące części:
1.   Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia [...] FP/RfP w skład programu szczegółowego wchodzą następujące części:
1)   filar I „Otwarta nauka” obejmujący następujące elementy:
1)   filar I „Doskonała i otwarta nauka” obejmujący następujące elementy:
a)   Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN), określona w załączniku I filar I sekcja 1;
a)   Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN), określona w załączniku I filar I sekcja 1;
b)   działania „Maria Skłodowska-Curie”, określone w załączniku I filar I sekcja 2;
b)   działania „Maria Skłodowska-Curie”, określone w załączniku I filar I sekcja 2;
c)   infrastruktury badawcze, określone w załączniku I filar I sekcja 3;
c)   infrastruktury badawcze, określone w załączniku I filar I sekcja 3;
2)   filar II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” obejmujący następujące elementy:
2)   filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”, w tym instrument MŚP oparty na dotacjach dla pojedynczych beneficjentów opisany w art. 43a rozporządzenia i załączniku I do programu szczegółowego:
a)   klaster „Zdrowie”, określony w załączniku I filar II sekcja 1;
a)   klaster „Zdrowie”, określony w załączniku I filar II sekcja 1;
b)   klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”, określony w załączniku I filar II sekcja 2;
b)   klaster „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo”, określony w załączniku I filar II sekcja 2;
ba)  klaster „Bezpieczne społeczeństwo”;
c)   klaster „Technologie cyfrowe i przemysł”, określony w załączniku I filar II sekcja 3;
c)   klaster „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”, określony w załączniku I filar II sekcja 3;
d)   klaster „Klimat, energetyka i mobilność”, określony w załączniku I filar II sekcja 4;
d)   klaster „Klimat, energetyka i mobilność”, określony w załączniku I filar II sekcja 4;
e)   klaster „Żywność i zasoby naturalne”, określony w załączniku I filar II sekcja 5;
e)   klaster „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo”, określony w załączniku I filar II sekcja 5;
f)   niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), określone w załączniku I filar II sekcja 6;
f)   niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), określone w załączniku I filar II sekcja 6;
3)   filar III „Otwarte innowacje” obejmujący następujące elementy:
3)   filar III „Innowacyjna Europa” obejmujący następujące elementy:
a)   Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), określona w załączniku I filar III sekcja 1;
a)   Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), określona w załączniku I filar III sekcja 1; w tym europejskie ekosystemy innowacji, określone w załączniku I filar III sekcja 2;
b)  europejskie ekosystemy innowacji, określone w załączniku I filar III sekcja 2;
skreśla się
c)   Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), określony w załączniku I filar III sekcja 3;
b)   Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), określony w załączniku I filar III sekcja 3;
4)   część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” obejmująca następujące elementy:
4)   część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” obejmująca następujące elementy:
a)) dzielenie się doskonałością, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 1;
a)   szerzenie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 1;
b)   zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 2.
b)   zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 2.
2.   Działania realizowane w ramach części, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku I.
2.   Działania realizowane w ramach części, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku I.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4
Artykuł 4
Artykuł 4
Budżet
Budżet
1.   Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia... FP/RfP pula środków finansowych na realizację programu szczegółowego w latach 2021–2027 wynosi 94 100 000 000 EUR według cen bieżących.
1.   Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia... FP/RfP pula środków finansowych na realizację programu szczegółowego w latach 2021–2027 wynosi 120 000 000 000 EUR według cen z 2018 r.
2.   Kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, rozdziela się między elementy określone w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia [...] FP/RfP. Stosuje się przepisy art. 9 ust. 3–8 rozporządzenia [...] FP/RfP.
2.   Kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, rozdziela się między elementy określone w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia [...] FP/RfP. Stosuje się przepisy art. 9 ust. 3–8 rozporządzenia [...] FP/RfP.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5
Artykuł 5
Artykuł 5
Misje
Misje
1.   Dla każdej misji może zostać ustanowiona rada ds. misji. W jej skład wchodzi około 15 wysokich rangą osób, w tym przedstawiciele stosownych użytkowników końcowych. Rada ds. misji zapewnia doradztwo w odniesieniu do:
1.   Dla każdej misji ustanawia się radę ds. misji na potrzeby wspólnego projektowania i sterowania realizacją. W jej skład wchodzi od 15 do 20 niezależnych wysokich rangą osób, w tym przedstawiciele z obszaru badań naukowych i innowacji z różnych sektorów i dyscyplin naukowych, środowisk akademickich, organizacji badawczych i technologicznych, przedsiębiorstw każdej wielkości, władz krajowych, regionalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie rady ds. misji są powoływani przez Komisję w drodze niezależnej i przejrzystej procedury obejmującej otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania. Rada ds. misji zapewnia doradztwo w odniesieniu do:
a)   treści programów prac oraz ich przeglądu, jeśli jest on niezbędny do osiągnięcia celów misji, w stosownych przypadkach we współpracy z zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa;
a)   treści odpowiednich programów prac oraz ich przeglądu, jeśli jest on niezbędny do osiągnięcia celów misji;
b)   dostosowania działań, lub w stosownych przypadkach ich zakończenia, na podstawie ocen realizacji misji;
b)   dostosowania działań, lub w stosownych przypadkach ich zakończenia, na podstawie ocen realizacji misji;
c)   wyboru ekspertów oceniających, informowania ekspertów oceniających oraz kryteriów oceny i ich wagi;
c)   wyboru ekspertów oceniających, zapobiegania konfliktom interesów ekspertów oceniających, informowania ekspertów oceniających, kryteriów oceny i ich wagi, obok standardowych kryteriów, mianowicie „doskonałości, oddziaływania, oraz jakości i efektywności realizacji”;
d)   warunków ramowych, które pomagają osiągnąć cele misji;
d)   warunków ramowych, które pomagają osiągnąć cele misji zgodnie z priorytetami Unii;
e)   komunikacji.
e)   komunikacji.
ea)  jasnych i wymiernych celów i możliwych wyników misji;
eb)  oceny skutków społecznych i potencjału biznesowego misji.
2.   Przepisy szczegółowe mające na celu umożliwienie skutecznego i elastycznego podejścia portfelowego mogą zostać określone w programie prac, o którym mowa w art. 11.
2.   Przepisy szczegółowe mające na celu umożliwienie skutecznego i elastycznego podejścia portfelowego określa się w programie prac, o którym mowa w art. 11.
2a.  Zasięg misji, szczegółowe informacje dotyczące ich realizacji, w tym ich zakres, wskaźniki, wymierne cele i etapy kluczowe, szacowany budżet i synergie z innymi funduszami Unii oraz powiązania z partnerstwami europejskimi określa się w strategicznych planach badań naukowych i innowacji, jak opisano w załączniku I do niniejszej decyzji.
2b.  Misje są realizowane w drodze otwartych zaproszeń w ramach programów prac odpowiednich klastrów poprzez ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków projektowych przyczyniających się do realizacji misji i dotyczących co najmniej jednego obszaru działań klastrów.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6
Artykuł 6
Artykuł 6
Europejska Rada ds. Badań Naukowych
Europejska Rada ds. Badań Naukowych
1.   Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Badań Naukowych („ERBN”) w celu realizacji działań w ramach filaru I „Otwarta nauka”, które odnoszą się do ERBN. ERBN zastępuje ERBN ustanowioną na mocy decyzji C(2013) 18957.
1.   Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Badań Naukowych („ERBN”) w celu realizacji działań w ramach filaru I „Doskonała i otwarta nauka”, które odnoszą się do ERBN. ERBN zastępuje ERBN ustanowioną na mocy decyzji C(2013) 18957.
2.   W skład ERBN wchodzi niezależna Rada Naukowa ustanowiona zgodnie z art. 7 oraz specjalna jednostka ds. realizacji, ustanowiona zgodnie z art. 8.
2.   W skład ERBN wchodzi niezależna Rada Naukowa ustanowiona zgodnie z art. 7 oraz specjalna jednostka ds. realizacji, ustanowiona zgodnie z art. 8.
3.   Przewodniczący ERBN jest wybierany spośród zasłużonych i uznanych na scenie międzynarodowej naukowców.
3.   Przewodniczący ERBN jest wybierany spośród zasłużonych i uznanych na scenie międzynarodowej naukowców.
Po przejrzystym procesie rekrutacyjnym, w którym uczestniczy specjalna niezależna komisja rekrutacyjna, przewodniczący jest mianowany przez Komisję na czteroletnią kadencję, z możliwością jednokrotnego odnowienia. Proces rekrutacji oraz wybrany kandydat podlegają zatwierdzeniu przez Radę Naukową.
Po przejrzystym procesie rekrutacyjnym, w którym uczestniczy specjalna niezależna komisja rekrutacyjna, przewodniczący jest mianowany przez Komisję na czteroletnią kadencję, z możliwością jednokrotnego odnowienia. Proces rekrutacji oraz wybrany kandydat podlegają zatwierdzeniu przez Radę Naukową.
Przewodniczący przewodniczy Radzie Naukowej, odpowiada za jej kierownictwo i zapewnia kontakty ze specjalną jednostką ds. realizacji oraz reprezentuje Radę Naukową w świecie nauki.
Przewodniczący przewodniczy Radzie Naukowej, odpowiada za jej kierownictwo i zapewnia kontakty ze specjalną jednostką ds. realizacji oraz reprezentuje Radę Naukową w świecie nauki.
4.   ERBN działa zgodnie z zasadami doskonałości naukowej, niezależności, efektywności, skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności. Zapewnia ciągłość działań prowadzonych przez ERBN na mocy decyzji .../WE.
4.   ERBN działa zgodnie z zasadami doskonałości naukowej, niezależności, efektywności, skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności. Zapewnia ciągłość działań prowadzonych przez ERBN na mocy decyzji .../WE.
5.   Działania ERBN służą wspieraniu badań naukowych prowadzonych we wszystkich dziedzinach przez pojedyncze i międzynarodowe zespoły konkurujące na poziomie europejskim.
5.   Działania ERBN służą wspieraniu badań naukowych prowadzonych we wszystkich dziedzinach przez pojedyncze i międzynarodowe zespoły konkurujące na poziomie europejskim. Wsparcie innowacji, np. za pomocą systemu weryfikacji poprawności projektu, powinno być kontynuowane w celu zachęcenia do szybszego przekładania nowych odkryć na komercyjne lub wartościowe pod względem społecznym produkty, procesy i usługi. Aby przyczynić się do tego, doskonali wnioskodawcy ERBN, którzy przeszli próg, ale nie mogli otrzymać finansowania z powodu braku zasobów, kwalifikują się do weryfikacji poprawności projektu.
5a.  Pieczęć doskonałości jest przyznawana beneficjentowi weryfikacji poprawności projektu ERBN, jeżeli wniosek jest kwalifikowalny, zgodny z mającymi zastosowanie progami i nie uzyskał finansowania.
6.   Komisja pełni rolę gwaranta niezależności i integralności ERBN i zapewnia właściwe wykonanie powierzonych jej zadań.
6.   Komisja pełni rolę gwaranta niezależności i integralności ERBN i zapewnia właściwe wykonanie powierzonych jej zadań.
Komisja zapewnia, aby działania ERBN były realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu oraz ogólną strategią dla ERBN, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), ustanowioną przez Radę Naukową.
Komisja zapewnia, aby działania ERBN były realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu oraz ogólną strategią dla ERBN, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), ustanowioną przez Radę Naukową.
__________________
__________________
7 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 23.
7 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 23.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7
Artykuł 7
Artykuł 7
Rada Naukowa ERBN
Rada Naukowa ERBN
1.   Rada Naukowa składa się z naukowców, inżynierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem i dysponujących rozległą wiedzą specjalistyczną, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, z różnych grup wiekowych, którzy zapewniają różnorodność obszarów badawczych i działają we własnym imieniu, w sposób niezależny od wpływów zewnętrznych.
1.   Rada Naukowa składa się z naukowców, inżynierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem i dysponujących rozległą wiedzą specjalistyczną, którzy zapewniają różnorodność obszarów badawczych i działają we własnym imieniu, w sposób niezależny od wpływów zewnętrznych.
Członków Rady Naukowej mianuje Komisja po przeprowadzeniu niezależnej i przejrzystej procedury ich wyznaczenia uzgodnionej z Radą Naukową, co obejmuje konsultacje ze środowiskiem naukowym oraz sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady.
Członków Rady Naukowej mianuje Komisja po przeprowadzeniu niezależnej i przejrzystej procedury ich wyznaczenia uzgodnionej z Radą Naukową, co obejmuje konsultacje ze środowiskiem naukowym oraz sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady.
Ich kadencja wynosi cztery lata, z możliwością jednokrotnego odnowienia na podstawie systemu rotacyjnego, który zapewnia ciągłość prac Rady Naukowej.
Ich kadencja wynosi cztery lata, z możliwością jednokrotnego odnowienia na podstawie systemu rotacyjnego, który zapewnia ciągłość prac Rady Naukowej.
2.   Rada Naukowa:
2.   Rada Naukowa:
a)   ustala ogólną strategię działania dla ERBN;
a)   ustala ogólną strategię działania dla ERBN;
b)   ustanawia program prac dotyczący realizacji działań ERBN;
b)   ustanawia program prac dotyczący realizacji działań ERBN;
c)   określa metody i procedury wzajemnej oceny oraz oceny wniosków, na podstawie których wyłonione zostaną wnioski objęte finansowaniem;
c)   określa metody i procedury wzajemnej oceny oraz oceny wniosków, na podstawie których wyłonione zostaną wnioski objęte finansowaniem;
d)   zajmuje stanowisko w sprawie każdego zagadnienia, które z naukowego punktu widzenia może poprawić osiągnięcia i oddziaływanie ERBN oraz jakość prowadzonych badań naukowych;
d)   zajmuje stanowisko w sprawie każdego zagadnienia, które z naukowego punktu widzenia może poprawić osiągnięcia i oddziaływanie ERBN oraz jakość prowadzonych badań naukowych;
e)  uchwala kodeks postępowania podejmujący między innymi kwestię unikania konfliktu interesów.
Komisja odstępuje od stanowiska ustalonego przez Radę Naukową zgodnie z akapitem pierwszym lit. a), c), d) i e) wyłącznie wtedy, gdy uzna, że przepisy niniejszej decyzji nie były przestrzegane. W takim przypadku Komisja przyjmuje środki mające na celu utrzymanie ciągłości realizacji programu szczegółowego i osiągania jego celów, przedstawiając powody odstąpienia od stanowiska Rady Naukowej i należycie je uzasadniając.
Komisja ustanawia kodeks postępowania obejmujący między innymi kwestię unikania konfliktów interesów i odstępuje od stanowiska ustalonego przez Radę Naukową zgodnie z akapitem pierwszym lit.a), c) i d) wyłącznie wtedy, gdy uzna, że przepisy niniejszej decyzji nie były przestrzegane. W takim przypadku Komisja przyjmuje środki mające na celu utrzymanie ciągłości realizacji programu szczegółowego i osiągania jego celów, przedstawiając powody odstąpienia od stanowiska Rady Naukowej i należycie je uzasadniając.
3.   Rada Naukowa działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar I, sekcja 1.
3.   Rada Naukowa działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar I, sekcja 1.
4.   Rada Naukowa działa wyłącznie na rzecz osiągnięcia celów ERBN, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6. Działa ona rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem jak największej przejrzystości.
4.   Rada Naukowa działa wyłącznie na rzecz osiągnięcia celów ERBN, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6. Działa ona całkowicie niezależnie, rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem jak największej przejrzystości i otwartości, maksymalnie zwiększając wkład ERBN do osiągnięcia celów polityki UE w zakresie badań naukowych i innowacji, a w szczególności celów programu „Horyzont Europa”.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9
Artykuł 9
Artykuł 9
Europejska Rada ds. Innowacji
Europejska Rada ds. Innowacji
1.   Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w celu realizacji działań w ramach filaru III „Otwarte innowacje”, które odnoszą się do EIC. EIC działa zgodnie z następującymi zasadami: nacisk na przełomowe i radykalne innowacje, autonomia, zdolność do podejmowania ryzyka, efektywność, skuteczność, przejrzystość i odpowiedzialność.
1.   Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) zgodnie z art. 7a rozporządzenia.
1a.  EIC musi zostać wbudowana w dwa instrumenty – „Pionier” i „Akcelerator”, zgodnie z opisem zawartym w załączniku I do niniejszej decyzji. Instrumenty EIC muszą być poddawane ciągłej ocenie, aby wspierać innowacje w sposób systematyczny.
1b.  W stosownych przypadkach cele i działania EIC zostają powiązane z innymi elementami programu, a także z innymi funduszami krajowymi i unijnymi, w szczególności z EIT oraz InvestEU.
2.   W ramach EIC tworzy się radę wysokiego szczebla („Rada EIC”), o której mowa w art. 10.
2.   W ramach EIC tworzy się radę wysokiego szczebla („Rada EIC”), o której mowa w art. 10.
3.   Komisja zapewnia, aby realizacja działalności EIC:
3.   Komisja zapewnia, aby realizacja działalności EIC:
a)   była zgodna z zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego artykułu, z odpowiednim uwzględnieniem opinii Rady EIC dotyczącej ogólnej strategii EIC, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. a); oraz
a)   była zgodna z zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego artykułu, z odpowiednim uwzględnieniem opinii Rady EIC dotyczącej ogólnej strategii EIC, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. a); oraz
b)   nie prowadziła do zakłócenia konkurencji w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.
b)   nie prowadziła do zakłócenia konkurencji w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.
4.   W celu zarządzania finansowaniem mieszanym z EIC Komisja stosuje zarządzanie pośrednie lub, jeżeli nie jest ono możliwe, może ustanowić spółkę celową. Komisja dąży do zapewnienia udziału innych inwestorów publicznych i prywatnych. Jeżeli nie będzie to możliwe w początkowym okresie, spółka celowa zostanie ustrukturyzowana w taki sposób, aby przyciągnąć innych inwestorów publicznych lub prywatnych w celu zwiększenia efektu mnożnikowego wkładu unijnego.
4.   W celu zarządzania finansowaniem mieszanym z EIC Komisja stosuje zarządzanie pośrednie lub, jeżeli nie jest ono możliwe, może ustanowić spółkę celową. Komisja dąży do zapewnienia udziału innych inwestorów publicznych i prywatnych. Jeżeli nie będzie to możliwe w początkowym okresie, spółka celowa zostanie ustrukturyzowana w taki sposób, aby przyciągnąć innych inwestorów publicznych lub prywatnych w celu zwiększenia efektu mnożnikowego wkładu unijnego.
4a.  Komisja zapewnia współpracę między EIC a EIT, w szczególności za pośrednictwem WWiI.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10
Artykuł 10
Artykuł 10
Rada EIC
Rada EIC
1.   Rada EIC doradza Komisji w odniesieniu do:
1.   Rada EIC doradza Komisji w odniesieniu do:
a)   ogólnej strategii dotyczącej komponentu EIC w ramach filaru III „Otwarte innowacje”;
a)   ogólnej strategii dotyczącej komponentu EIC w ramach filaru III „Innowacyjna Europa”;
b)   programu prac dotyczącego realizacji działań EIC;
b)   programu prac dotyczącego realizacji działań EIC;
c)   kryteriów oceny innowacyjności i profilu ryzyka wniosków oraz odpowiedniej równowagi dotacji, kapitału i innych form finansowania akceleratora EIC;
c)   kryteriów oceny innowacyjności i profilu ryzyka wniosków oraz odpowiedniej równowagi dotacji, kapitału i innych form finansowania akceleratora EIC;
d)   określenia strategicznego portfela projektów;
d)   określenia strategicznego portfela projektów;
e)   profilu kierowników programów.
e)   profilu kierowników programów.
ea)  systematycznego i ciągłego procesu oceny działań EIC;
2.   Rada EIC może na żądanie wydać Komisji zalecenia dotyczące:
2.   Rada EIC może na żądanie, a także w stosownych przypadkach we współpracy z Radą Zarządzającą EIT, wydać Komisji zalecenia dotyczące:
a)   wszelkich kwestii, które z punktu widzenia innowacyjności mogą poprawić i wspierać ekosystemy innowacji w całej Europie, osiągnięcia i oddziaływanie celów komponentu EIC oraz zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań;
a)   wszelkich kwestii, które z punktu widzenia innowacyjności mogą poprawić i wspierać ekosystemy innowacji w całej Europie, osiągnięcia i oddziaływanie celów komponentu EIC oraz zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań;
b)   określenia, we współpracy ze stosownymi służbami Komisji, ewentualnych barier regulacyjnych, z jakimi stykają się przedsiębiorcy, w szczególności ci, którym przyznano wsparcie w ramach komponentu EIC;
b)   określenia, we współpracy ze stosownymi służbami Komisji oraz EIT, ewentualnych barier regulacyjnych, z jakimi stykają się przedsiębiorcy, w szczególności ci, którym przyznano wsparcie w ramach komponentu EIC;
c)   nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC, które mogą wnieść wkład w programowanie innych części programu szczegółowego;
c)   nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC, które mogą wnieść wkład w programowanie innych części programu szczegółowego;
d)   określenia szczegółowych kwestii, w przypadku których konieczne jest doradztwo Rady EIC.
d)  określenia szczegółowych kwestii, w przypadku których konieczne jest doradztwo Rady EIC.
Rada EIC działa na rzecz osiągnięcia celów komponentu EIC. Działa ona rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem przejrzystości.
Rada EIC działa na rzecz osiągnięcia celów EIC, uwzględniając strategię przemysłową UE, jej konkurencyjność i globalne wyzwania. Działa ona rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem przejrzystości i otwartości, unikając zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym.
Rada EIC działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar III, sekcja 1.
Rada EIC działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar III, sekcja 1.
3.   Rada EIC składa się z 15–20 wysokich rangą osób z różnych części ekosystemu innowacyjnego Europy, w tym przedsiębiorców, liderów biznesu, inwestorów i naukowców. Wnosi ona wkład w działania informacyjne, przy czym członkowie Rady EIC dążą do zwiększenia prestiżu marki EIC.
3.   Rada EIC składa się z 15–20 niezależnych wysokich rangą osób o z różnych części ekosystemu badawczego i innowacyjnego Europy, w tym przedsiębiorców z przedsiębiorstw różnej wielkości, ekonomistów, inwestorów, naukowców i ekspertów akademickich w dziedzinie polityki innowacyjnej. Wnosi ona wkład w działania informacyjne, przy czym członkowie Rady EIC dążą do zwiększenia prestiżu marki EIC.
Członkowie Rady EIC są powoływani przez Komisję, w następstwie otwartego zaproszenia do składania kandydatur lub wyrażenia zainteresowania lub obu rodzajów zaproszeń, w zależności od tego, co Komisja uzna za stosowne, oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, płci, wieku i rozmieszczenia geograficznego.
Członkowie Rady EIC są powoływani przez Komisję, w następstwie otwartego zaproszenia do składania kandydatur lub wyrażenia zainteresowania lub obu rodzajów zaproszeń, w zależności od tego, co Komisja uzna za stosowne, oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, płci, wieku i rozmieszczenia geograficznego.
Ich kadencja jest ograniczona do dwóch lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia, przy czym obowiązuje rotacyjny system mianowania (członkowie mianowani co dwa lata).
Ich kadencja jest ograniczona do trzech lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia, przy czym obowiązuje rotacyjny system mianowania (połowa członków wymieniana jest co dwa lata).
4.   Radzie EIC przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacyjnego. Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą publiczną związaną ze środowiskiem innowacji.
4.   Radzie EIC przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacyjnego. Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą posiadającą udokumentowaną wiedzę fachową w zakresie badań naukowych i innowacji.
Przewodniczący jest mianowany na kadencję ograniczoną do czterech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.
Przewodniczący jest mianowany na kadencję ograniczoną do trzech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.
Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej posiedzenia, przydziela zadania członkom oraz może ustanawiać specjalne podgrupy zajmujące się w szczególności identyfikacją nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC. Promuje on EIC, działa jako partner do rozmów z Komisją i jest przedstawicielem EIC w środowisku innowacji. Komisja może zapewnić wsparcie administracyjne przewodniczącego w jego obowiązkach.
Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej posiedzenia, przydziela zadania członkom oraz może ustanawiać specjalne podgrupy zajmujące się w szczególności identyfikacją nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC. Promuje on EIC, jej rolę w osiąganiu celów programu i unijnych celów w zakresie badań naukowych i innowacji, działa jako partner do rozmów z Komisją i jest przedstawicielem EIC w środowisku badań naukowych i innowacji. Komisja zapewnia wsparcie administracyjne przewodniczącego w jego obowiązkach.
5.   Komisja uchwala kodeks postępowania podejmujący między innymi kwestię unikania konfliktu interesów. Oczekuje się, że członkowie Rady EIC przyjmą kodeks postępowania po objęciu stanowiska.
5.   Komisja uchwala kodeks postępowania podejmujący między innymi kwestię unikania konfliktu interesów. Członkowie Rady EIC muszą przyjąć kodeks postępowania po objęciu stanowiska.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11
Artykuł 11
Artykuł 11
Programy prac
Planowanie strategiczne i programy prac
-1.  Wdrożenie programu szczegółowego opiera się na szczegółowych planach badań naukowych i innowacji określanych co dwa lata w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia oraz z zastosowaniem przejrzystego, integracyjnego i strategicznego wieloletniego procesu planowania działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji, w szczególności w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłu”. Obowiązkowe konsultacje z udziałem wielu zainteresowanych stron i organów krajowych, Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli zainteresowanych stron z obszaru badań naukowych i innowacji, w tym społeczeństwa obywatelskiego, dotyczące priorytetów i odpowiednich rodzajów działań i form wdrażania, w tym dla misji i partnerstw europejskich, zapewniają niezbędne interdyscyplinarne i międzysektorowe perspektywy i dostosowanie do innych stosownych istniejących inicjatyw na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. Przyczyni się to do pozyskiwania dodatkowych środków prywatnych i publicznych, wzmacniając w ten sposób EPB, zgodnie z opisem w załączniku I do niniejszej decyzji.
1.   Program jest realizowany na podstawie programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego. Programy prac są opracowywane w następstwie procesu planowania strategicznego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku I do niniejszej decyzji.
1.   Zgodnie ze strategicznym planem badań naukowych i innowacji program jest realizowany na podstawie programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego.
W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.
W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.
2.   Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, odrębne programy prac do celów realizacji działań w ramach następujących komponentów, jak określono w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji:
2.   Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, odrębne programy prac do celów realizacji działań w ramach następujących komponentów, jak określono w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji:
a)   ERBN, gdzie program prac jest ustanawiany przez Radę Naukową zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b), zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 3. Komisja odstępuje od programu prac ustanowionego przez Radę Naukową wyłącznie, jeśli jej zdaniem nie jest on zgodny z przepisami niniejszej decyzji. W takim przypadku Komisja przyjmuje program prac w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4. Komisja należycie uzasadnia ten środek;
a)   ERBN, gdzie program prac jest ustanawiany przez Radę Naukową zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b), zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 3. Komisja odstępuje od programu prac ustanowionego przez Radę Naukową wyłącznie, jeśli jej zdaniem nie jest on zgodny z przepisami niniejszej decyzji. W takim przypadku Komisja przyjmuje program prac w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4. Komisja należycie uzasadnia ten środek;
b)   wszystkie klastry w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, działania „Marie Skłodowska-Curie”, infrastruktury badawcze, wsparcie dla ekosystemów innowacji, dzielenie się doskonałością oraz zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;
b)   wszystkie klastry w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”, działania „Marie Skłodowska-Curie”, infrastruktury badawcze, wsparcie dla europejskich ekosystemów innowacji, szerzenie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa oraz zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;
c)   EIC, gdzie program prac jest przygotowywany zgodnie z doradztwem Rady EIC na podstawie art. 10 ust. 1 lit. b), zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;
c)   EIC, gdzie program prac jest przygotowywany zgodnie z doradztwem Rady EIC na podstawie art. 10 ust. 1 lit. b), zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;
d)   JRC, gdzie wieloletni program prac uwzględnia opinię przekazaną przez Radę Gubernatorów JRC, o której mowa w decyzji 96/282/Euratom.
d)   JRC, gdzie wieloletni program prac uwzględnia opinię przekazaną przez Radę Gubernatorów JRC, o której mowa w decyzji 96/282/Euratom.
3.   Oprócz wymogów określonych w art. 110 rozporządzenia finansowego programy prac, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zawierają, w stosownych przypadkach:
3.   Oprócz wymogów określonych w art. 110 rozporządzenia finansowego programy prac, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zawierają, w stosownych przypadkach:
a)   orientacyjną kwotę przeznaczoną na każde działanie i misję oraz orientacyjny harmonogram realizacji;
a)   orientacyjną kwotę i część środków budżetowych w odniesieniu do programu przeznaczoną na każde działanie, misję i partnerstwo europejskie oraz orientacyjny harmonogram realizacji;
b)   w odniesieniu do dotacji – ich priorytety, kryteria kwalifikacji i wyboru, relatywną wagę różnych kryteriów wyboru oraz maksymalną stawkę finansowania w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych;
b)   w odniesieniu do dotacji – ich priorytety, kryteria kwalifikacji i wyboru, relatywną wagę różnych kryteriów wyboru oraz maksymalną stawkę finansowania w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych;
c)   kwotę przeznaczoną na finansowanie mieszane zgodnie z art. 41–43 rozporządzenia [...] FP/RfP;
c)   kwotę przeznaczoną na finansowanie mieszane zgodnie z art. 41–43 rozporządzenia [...] FP/RfP;
d)   wszelkie dodatkowe obowiązki beneficjentów, zgodnie z art. 35 i 37 rozporządzenia FP/RfP.
d)   wszelkie dodatkowe obowiązki beneficjentów, zgodnie z art. 35 i 37 rozporządzenia FP/RfP.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 a (nowy)
Artykuł 12a
Rada Sterująca ds. Zdrowia
1.  Komisja powołuje Radę Sterującą ds. Zdrowia, która ma zadanie realizację działań w ramach filaru II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, który odnosi się do klastra „Zdrowie”.
2.  Rada kierownicza ds. zdrowia składa się z 15–20 członków wysokiej rangi specjalizujących się w różnych dyscyplinach i działaniach w obszarze badań naukowych, innowacji, zdrowia publicznego i dobrostanu.
3.  Rada Sterująca ds. Zdrowia koncentruje się na następujących zasadach: koordynacja i synergie między unijnymi i krajowymi programami zdrowotnymi, a także między klastrem „Zdrowie” i innymi częściami programu „Horyzont Europa”, w tym misjami i partnerstwami. Rada promuje zaangażowanie pacjentów i społeczeństwa, udzielając naukowych porad i zaleceń. Działania te powinny promować ukierunkowane na wartość badania w dziedzinie zdrowia, lepsze rozwiązania w dziedzinie zdrowia oraz zmniejszyć nierówności w zakresie zdrowia.
4.  Rada Sterująca ds. Zdrowia zapewnia wkład w:
a)  strategię dla klastra „Zdrowie”;
b)  plan działania na rzecz kierowania koordynacją i współpracą między programami w dziedzinie zdrowia, powiązanymi filarami, takimi jak EIC, ERBN, a także w ramach partnerstw strategicznych i funduszy strukturalnych UE. Plan działania zapewnia większą widoczność i koordynację istniejących mechanizmów finansowych przeznaczonych na badania w dziedzinie zdrowia, kieruje koordynacją i współpracą oraz opracowuje programy prac i misje związane ze zdrowiem;
c)  metody i procedury projektowania, wyboru i realizacji misji związanych ze zdrowiem;
d)  zapewnia udział i zaangażowanie obywateli w oddolny proces decyzyjny;
e)  promuje zrównoważony charakter strategii i mechanizmów finansowania umożliwiających realizację projektów długoterminowych i ambitnych misji;
f)  zapewnia owocną transnarodową współpracę w dziedzinie badań naukowych, która maksymalnie wykorzystuje potencjał europejski i przekłada się na wyniki w systemach opieki zdrowotnej;
g)  zwiększa stopień wykorzystania badań multidyscyplinarnych w obszarach różnych specjalizacji, między którymi istnieją podobieństwa, ograniczając w ten sposób powielanie i odosobnioną działalność badawczą;
h)  zwiększa widoczność programu „Horyzont Europa” i jego korzyści dla obywateli UE, zajmuje się problemem rozdrobnienia obowiązków w zakresie nauki i badań w organach zarządzających UE, usprawnia istniejące mechanizmy finansowania.
5.  Rada Sterująca ds. Zdrowia zapewnia kompleksową strategię badawczą i sterowanie opracowywaniem programów prac i misji związanych ze zdrowiem, uzupełniając działania specjalnej rady ds. misji.
6.  Rada Sterująca ds. Zdrowia jest niezależną grupą zainteresowanych stron kierującą się wynikami badań naukowych, złożoną z przedstawicieli sektora badań biomedycznych i innowacji, innych stosownych sektorów badań i przemysłu z dużym udziałem przedstawicieli pacjentów i obywateli.
7.  Członkowie Rady kierowniczej ds. zdrowia są powoływani przez Komisję, w następstwie otwartego zaproszenia do składania kandydatur lub wyrażenia zainteresowania lub obu rodzajów zaproszeń, w zależności od tego, co zostanie uznane za stosowne, oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, płci, wieku i rozmieszczenia geograficznego. Ich kadencja jest ograniczona do dwóch lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia, przy czym obowiązuje rotacyjny system mianowania (członkowie mianowani co dwa lata).
8.  Radzie Sterującej ds. Zdrowia przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacyjnego. Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą publiczną związaną z dziedziną badań naukowych w zakresie zdrowia.
9.  Działania i wyniki rady są poddawane przeglądowi i przedstawiane w śródokresowej ocenie programu, w której zostaną określone środki mające na celu przedłużenie, dostosowanie lub zamknięcie grupy zgodnie z przeglądem.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – Działalność programowa
DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA
DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA
Poniższe elementy będą stosowane podczas realizacji niniejszego programu.
Poniższe elementy będą stosowane podczas realizacji niniejszego programu.
Planowanie strategiczne
Planowanie strategiczne
Realizacja celów dotyczących całego programu „Horyzont Europa” w sposób zintegrowany zostanie zapewniona poprzez wieloletnie planowanie strategiczne. Takie planowanie pozwoli skupić się na całościowym oddziaływaniu programu oraz na spójności między jego różnymi filarami, jak również zapewni synergię z innymi programami UE oraz wsparcie innych obszarów polityki UE oraz otrzymanie wsparcia z ich strony.
Realizacją programu „Horyzont Europa” kieruje się w oparciu o integracyjny i przejrzysty proces planowania strategicznego działań w zakresie badań naukowych i innowacji finansowanych w ramach programu. Proces planowania strategicznego prowadzi do realizacji celów dotyczących programu „Horyzont Europa” przez określanie priorytetów finansowania. Pozwoli to skupić się na oddziaływaniu programu oraz na spójności między jego różnymi filarami, jak również zapewni synergię z innymi programami UE oraz wsparcie innych obszarów polityki UE.
Proces planowania strategicznego i przyjęcie strategicznego planu w dziedzinie badań naukowych i innowacji w drodze aktu delegowanego zwiększy poczucie odpowiedzialności i zrozumienie celów programu przez społeczeństwo i umożliwi współprawodawcom, zainteresowanym stronom oraz państwom członkowskim uzyskanie kompletnych informacji na temat planowanych inicjatyw. Proces planowania strategicznego przyczyni się do opracowania i realizacji polityki w odpowiednich obszarach na poziomie Unii, a także uzupełniających strategii politycznych w państwach członkowskich, zapewniając jednocześnie, by główne cele europejskiej polityki były odzwierciedlane i wspierane przez odpowiednie środki z programu „Horyzont Europa”. Umożliwi to uproszczenie systemu finansowania, uniknięcie powielania i nakładania się możliwości finansowania, przy jednoczesnym pozyskiwaniu dodatkowego finansowania prywatnego i publicznego, oraz promowanie szybszego rozpowszechniania i wykorzystywania wyników badań naukowych i innowacji.
Systemowe, wielodyscyplinarne, wielosektorowe oraz obejmujące różne obszary polityki podejście do badań i innowacji zagwarantuje, że można będzie sprostać wyzwaniom społecznym i gospodarczym, generować wiedzę oraz w miarę możliwości tworzyć nowe konkurencyjne i zrównoważone przedsiębiorstwa i branże, pobudzać innowacje społeczne i technologiczne, wspierać konkurencję, wspierać inwestycje prywatne oraz utrzymać równe warunki działania na rynku wewnętrznym.
W ramach planowania strategicznego promowane będzie silne zaangażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich etapach badań naukowych i innowacji, współtworzenie wiedzy, skuteczne promowanie równości płci, w tym włączenie aspektu płci do treści badań naukowych i innowacji, a także przestrzeganie i promowanie najwyższych standardów etyki i uczciwości.
W ramach procesu planowania strategicznego promowane będzie silne zaangażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w badania naukowe i innowacje, współtworzenie wiedzy, skuteczne promowanie równości płci, w tym włączenie aspektu płci do badań naukowych i innowacji, a także promowane będą najwyższe standardy etyki i uczciwości.
Będzie ono obejmować szeroko zakrojone konsultacje i wymiany zdań z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim w odpowiednich przypadkach oraz z różnymi zainteresowanymi stronami w odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, oraz odpowiednie rodzaje działań, które należy podjąć, w szczególności partnerstwa europejskie.
Aby osiągnąć te cele, Komisja zainicjuje etap otwartych konsultacji z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i różnymi zainteresowanymi stronami, w tym między innymi ze środowiskiem naukowym, organizacjami badawczymi i technologicznymi, przemysłem, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje będą obejmowały strategiczne priorytety programu, w tym misje, w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”, oraz odpowiednie rodzaje instrumentów, w szczególności partnerstwa europejskie Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na specjalnej stronie internetowej, która powinna również zawierać szczegółowe informacje dotyczące treści i procesu określającego planowanie strategiczne.
W kwestii partnerstw europejskich w strategicznym planie badań naukowych i innowacji zostanie określone i uzasadnione tworzenie i łączenie partnerstw europejskich oraz stopniowe odstępowanie od nich. Należy rozważyć kontynuację po 2020 r. pozytywnie ocenionych wspólnych inicjatyw technologicznych i umownych partnerstw publiczno-prywatnych stosownie do ich wartości dodanej w odniesieniu do skutków społecznych i gospodarczych, a także wykorzystywania prywatnych inwestycji oraz do ich wpływu na w synergie między funduszami.
Bieżące i potencjalne nowe WWiI zostaną określone we wniosku ustawodawczym w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji EIT, zgodnie ze strategicznym planem badań naukowych i innowacji. Utworzenie każdej nowej WWiI powinno jednak być związane z odpowiednim finansowaniem, pozwalającym istniejącym WWiI na rozwijanie ekosystemów, tworzenie partnerstw oraz osiąganie i efektywne wdrażanie ich ambitnych celów.
W ramach programu w dalszym ciągu wspierane będą „inicjatywy przewodnie FET” wspierane w ramach programu „Horyzont 2020”. Ponieważ posiadają one istotne analogie z misjami, inne „inicjatywy przewodnie FET” mogą być wspierane w ramach niniejszego programu ramowego jako misje ukierunkowane na przyszłe i powstające technologie. Misje powinny wzmocnić aspekty programu związane ze współpracą oraz uzupełniać istniejące partnerstwa europejskie, które mogłyby działać jako filary wspierające realizację misji. Misje będą zawierały elementy technologiczne i społeczne i zostaną również określone w ścisłej współpracy ze wszystkimi odpowiednimi dyrekcjami generalnymi. Proces planowania strategicznego określi misje zgodnie z art. 7 rozporządzenia i art. 5 niniejszej decyzji.
W oparciu o te szeroko zakrojone konsultacje w ramach planowania strategicznego określone zostaną wspólne cele i obszary działalności, takie jak obszary partnerstwa (proponowana podstawa prawna określa jedynie instrumenty i kryteria, które będą stanowić wytyczne dla ich stosowania) oraz obszary misji.
Planowanie strategiczne przyczyni się do opracowania i wdrożenia polityki w odpowiednich obszarach na poziomie UE, a także uzupełniających strategii politycznych w państwach członkowskich. Podczas procesu planowania strategicznego uwzględnione zostaną priorytety polityki UE, aby zwiększyć wkład badań naukowych i innowacji w realizację polityki. W planowaniu strategicznym uwzględnione zostaną również prognozy, badania i inne dowody naukowe oraz odpowiednie istniejące inicjatywy na szczeblu unijnym i krajowym.
W ramach planowania strategicznego promowana będzie synergia między programem „Horyzont Europa” i innymi programami Unii, w tym programem Euratom, a tym samym stanie się ono punktem odniesienia dla badań naukowych i innowacji we wszystkich powiązanych programach w ramach budżetu UE i instrumentach o charakterze niefinansowym. Przyczyni się to również do szybszego upowszechniania i absorpcji wyników badań naukowych i innowacji oraz pozwoli uniknąć powielania i nakładania się możliwości finansowania. Planowanie strategiczne zapewni ramy umożliwiające powiązanie bezpośrednich działań badawczych Wspólnego Centrum Badawczego i innych działań wspieranych w ramach programu, w tym wykorzystanie rezultatów do wspierania polityki.
W ramach procesu planowania strategicznego określone zostaną istniejące powiązania między programem „Horyzont Europa” i innymi programami Unii i zaoferowane możliwości osiągnięcia synergii między funduszami unijnymi, regionalnymi i krajowymi. Program „Horyzont Europa” stanie się punktem odniesienia dla badań naukowych i innowacji we wszystkich powiązanych programach w ramach budżetu UE, aby pomóc w realizacji priorytetów i celów politycznych UE. Planowanie strategiczne zapewni również ramy umożliwiające powiązanie bezpośrednich działań badawczych Wspólnego Centrum Badawczego i innych działań wspieranych w ramach programu, w tym wykorzystanie rezultatów do wspierania polityki.
W ramach planu strategicznego określona zostanie wieloletnia strategia realizacji programu prac (określonego w art. 11), z zapewnieniem wystarczającej elastyczności umożliwiającej szybkie reagowanie na nieoczekiwane możliwości i sytuacje kryzysowe. Ponieważ program „Horyzont Europa” obejmuje okres 7 lat, gospodarczy, społeczny i polityczny kontekst jego działania może ulec w tym czasie istotnym zmianom. Program „Horyzont Europa” musi być zdolny do szybkiego dostosowania się do tych zmian. Będzie zatem możliwe dodanie wsparcia dla działań wykraczających poza poniższe opisy, jeżeli będzie to należycie uzasadnione, w celu uwzględnienia znacznych zmian lub nieprzewidzianych zdarzeń, potrzeb politycznych lub sytuacji kryzysowych, na przykład w odpowiedzi na poważne zagrożenia dla zdrowia wynikające np. z epidemii.
Podczas realizacji programu „Horyzont Europa” szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestię zapewnienia wyważonego i szerokiego podejścia do badań naukowych i innowacji, które nie ogranicza się tylko do opracowywania nowych produktów, procesów i usług w oparciu o wiedzę i przełomowe rozwiązania naukowe i technologiczne, ale obejmuje również wykorzystanie istniejących technologii w nowatorskich zastosowaniach, ciągłe doskonalenie oraz innowacje nietechnologiczne i społeczne. Systemowe, wielodyscyplinarne, wielosektorowe oraz obejmujące różne obszary polityki podejście do innowacji naukowych zagwarantuje, że można będzie sprostać wyzwaniom, a jednocześnie tworzyć nowe konkurencyjne przedsiębiorstwa i branże, wspierać konkurencję, pobudzać inwestycje prywatne oraz utrzymać równe warunki działania na rynku wewnętrznym.
W ramach filarów „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” oraz „Otwarte innowacje” badania naukowe i innowacje zostaną uzupełnione działaniami blisko związanymi z użytkownikami końcowymi i rynkiem, takimi jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja poprawności projektu, z wyłączeniem działań związanych z komercjalizacją, które wykraczają poza fazę badań naukowych i innowacji. Obejmie to również wspieranie działalności ukierunkowanej na popyt, która pomaga w przyspieszeniu wdrażania i rozpowszechniania szerokiej gamy innowacji. Nacisk zostanie położony na nienakazowe zaproszenia do składania wniosków.
W ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, w oparciu o doświadczenia zdobyte w ramach programu „Horyzont 2020”, nauki społeczne i humanistyczne będą w pełni zintegrowane we wszystkich klastrach, z uwzględnieniem szczególnych i wyspecjalizowanych działań. Podobnie działalność obejmująca badania naukowe i innowacje w sektorze morskim będzie realizowana w sposób strategiczny i zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną polityką morską, wspólną polityką rybołówstwa i zobowiązaniami międzynarodowymi.
W ramach niniejszego programu w dalszym ciągu wspierane będą „inicjatywy przewodnie FET” wspierane w ramach programu „Horyzont 2020”. Ponieważ posiadają one istotne analogie z misjami, inne „inicjatywy przewodnie FET”, jeżeli powstaną, będą wspierane w ramach niniejszego programu ramowego jako misje ukierunkowane na przyszłe i powstające technologie.
Dialog w dziedzinie współpracy naukowo-technicznej z międzynarodowymi partnerami UE oraz dialog polityczny z głównymi regionami świata wniosą istotny wkład w systematyczną identyfikację możliwości współpracy, co – w połączeniu ze zróżnicowaniem pod kątem kraju/regionu – będzie pomocne w ustanawianiu priorytetów.
Choć skoncentrowanie działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na ekosystemach innowacji wpisuje go w sposób naturalny w filar „Otwarte innowacje” programu „Horyzont Europa”, planowanie wspólnot wiedzy i innowacji EIT (WWiI) zostanie dostosowane w ramach procesu planowania strategicznego do filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”.
Szybka ścieżka do badań naukowych i innowacji
Program „Horyzont Europa” zapewni beneficjentom możliwość ubiegania się w trybie przyspieszonym o finansowanie, jeżeli jest to przewidziane w programie prac wszystkich klastrów, EIC i „szerzeniu doskonałości” obejmującym działalność badawczą i innowacyjną. Opierając się na sukcesie instrumentu „szybka ścieżka do innowacji” istniejącego w programie „Horyzont 2020”, podejście to będzie bazować na logice oddolnej oraz obejmować stale otwarte zaproszenia i termin przyznania środków nieprzekraczający sześciu miesięcy. W części „szerzenie doskonałości” takie podejście będzie wspierać słabiej rozwinięte państwa UE w szybszym i oddolnym pozyskiwaniu środków. Ten tryb postępowania będzie stosowany do co najmniej 15 % budżetu programu.
Upowszechnianie i komunikacja
Upowszechnianie i komunikacja
„Horyzont Europa” zapewni specjalne wsparcie na rzecz otwartego dostępu do publikacji naukowych, repozytoriów wiedzy i innych źródeł danych. Wspierane będą działania w zakresie rozpowszechniania i upowszechniania wiedzy, również będącej wynikiem współpracy z innymi programami UE, w tym grupowanie i tworzenie pakietów rezultatów oraz danych w językach i formatach dla grup docelowych i sieci z przeznaczeniem dla obywateli, przemysłu, administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów. W tym celu program „Horyzont Europa” może korzystać z zaawansowanych technologii i narzędzi analitycznych.
„Horyzont Europa” zapewni specjalne wsparcie na rzecz otwartego dostępu do publikacji naukowych, repozytoriów wiedzy i innych źródeł danych. Wspierane będą działania w zakresie rozpowszechniania i upowszechniania wiedzy, również będącej wynikiem współpracy z innymi programami UE, w tym grupowanie i tworzenie pakietów rezultatów oraz danych w językach i formatach dla grup docelowych i sieci z przeznaczeniem dla obywateli, przemysłu, administracji publicznej, środowiska naukowego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów. W tym celu program „Horyzont Europa” może korzystać z zaawansowanych technologii i narzędzi analitycznych.
Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na rzecz mechanizmów informowania potencjalnych wnioskodawców o programie (np. krajowe punkty kontaktowe).
Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na rzecz mechanizmów informowania potencjalnych wnioskodawców o programie (np. krajowe punkty kontaktowe).
Komisja będzie również realizować działalność informacyjną i komunikacyjną dotyczącą programu „Horyzont Europa”, aby promować fakt, że rezultaty zostały uzyskane przy wsparciu z funduszy UE. Komisja będzie również dążyć do zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia badań naukowych i innowacji oraz szerszego wpływu i znaczenia badań naukowych i innowacji finansowanych przez UE, np. poprzez publikacje, relacje z mediami, wydarzenia, repozytoria wiedzy, bazy danych, platformy wielokanałowe, strony internetowe lub ukierunkowane wykorzystanie mediów społecznościowych. Program „Horyzont Europa” zapewni również beneficjentom wsparcie w zakresie informowania ogółu społeczeństwa o ich pracy i jej wpływie.
Komisja będzie również realizować działalność informacyjną i komunikacyjną dotyczącą programu „Horyzont Europa”, aby promować fakt, że rezultaty zostały uzyskane przy wsparciu z funduszy UE. Komisja będzie również dążyć do zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia badań naukowych i innowacji oraz szerszego wpływu i znaczenia badań naukowych i innowacji finansowanych przez UE, np. poprzez publikacje, relacje z mediami, wydarzenia, repozytoria wiedzy, bazy danych, platformy wielokanałowe, strony internetowe lub ukierunkowane wykorzystanie mediów społecznościowych. Program „Horyzont Europa” zapewni również beneficjentom wsparcie w zakresie informowania ogółu społeczeństwa o ich pracy i jej wpływie.
Wykorzystanie i absorpcja przez rynek
Wykorzystanie i absorpcja przez rynek
Komisja ustanowi kompleksowe środki służące wykorzystaniu rezultatów programu „Horyzont Europa” i zdobytej wiedzy. Przyczyni się to do przyspieszenia wykorzystania rezultatów w celu ich absorbcji przez rynek oraz do zwiększenia oddziaływania programu.
Komisja ustanowi kompleksowe środki służące wykorzystaniu rezultatów programu „Horyzont Europa” i zdobytej wiedzy, co będzie również obejmować promowanie normalizacji. Przyczyni się to do przyspieszenia wykorzystania rezultatów w celu ich absorbcji przez rynek oraz do zwiększenia oddziaływania programu.
Aby zmaksymalizować europejską wartość dodaną programu, Komisja będzie systematycznie określać i rejestrować rezultaty działań w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu oraz przekazywać lub rozpowszechniać te rezultaty i zdobytą wiedzę w sposób niedyskryminujący wśród branży i przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości, organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów politycznych.
Aby zmaksymalizować europejską wartość dodaną programu, Komisja będzie systematycznie określać i rejestrować rezultaty działań w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu oraz przekazywać lub rozpowszechniać te rezultaty i zdobytą wiedzę w sposób niedyskryminujący wśród branży i przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości, organów administracji publicznej, środowiska naukowego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów politycznych. Wdrożona zostanie specjalna procedura monitorowania dla nowej Europejskiej Rady ds. Innowacji.
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa
Większe oddziaływanie zostanie osiągnięte dzięki połączeniu działań z innymi państwami i regionami na świecie w ramach międzynarodowej współpracy na bezprecedensową skalę. W oparciu o wzajemne korzyści partnerzy z całego świata zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wysiłkach UE jako nieodłączni uczestnicy inicjatyw wspierających działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, większej doskonałości w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz konkurencyjności.
Większe oddziaływanie zostanie osiągnięte dzięki połączeniu działań z innymi państwami i regionami na świecie w ramach międzynarodowej współpracy na bezprecedensową skalę. W oparciu o wzajemne korzyści partnerzy z całego świata, w tym środowisko naukowe, przemysł, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, rządy i organizacje pozarządowe, zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wysiłkach UE jako nieodłączni uczestnicy inicjatyw wspierających działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, większej doskonałości w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz konkurencyjności. Transfer wiedzy, dzielenie się zdolnościami i infrastrukturą pomiędzy partnerami w skali międzynarodowej doprowadzi do stosowania wspólnych podejść i regulacji, czego wynikiem będzie synergiczny handel dla wszystkich stron.
Międzynarodowe wspólne działanie zapewni skuteczne rozwiązywanie globalnych wyzwań społecznych i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, dostęp do największych światowych talentów, wiedzy fachowej i zasobów oraz zwiększenie podaży i popytu na innowacyjne rozwiązania.
Międzynarodowe wspólne działanie zapewni skuteczne rozwiązywanie globalnych wyzwań i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, dostęp do największych światowych talentów, wiedzy fachowej i zasobów oraz zwiększenie podaży i popytu na innowacyjne rozwiązania. Współpraca międzynarodowa będzie ukierunkowana na wspólne cele. Ułatwi to europejskim naukowcom współpracę z najlepszymi naukowcami w danej dziedzinie.
Metody pracy do celów oceny
Metody pracy do celów oceny
Stosowanie wysokiej jakości niezależnej wiedzy fachowej w procesie oceny potwierdza zaangażowanie programu w uwzględnianie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, społeczeństw i interesów, a także warunkiem utrzymania doskonałości i adekwatności finansowanych działań.
Stosowanie wysokiej jakości niezależnej wiedzy fachowej w procesie oceny potwierdza zaangażowanie programu w uwzględnianie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, społeczeństw i interesów, a także warunkiem utrzymania doskonałości i adekwatności finansowanych działań.
Komisja lub organ finansujący zapewni bezstronność procesu i uniknięcie konfliktów interesów zgodnie z art. 61 rozporządzenia finansowego.
Komisja lub organ finansujący zapewni bezstronność procesu i uniknięcie konfliktów interesów zgodnie z art. 61 rozporządzenia finansowego.
W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione wymogiem wyznaczenia najlepszych dostępnych ekspertów lub ograniczoną wielkością grupy wykwalifikowanych ekspertów, niezależni eksperci wspierający komisję oceniającą lub będący jej członkami mogą oceniać konkretne wnioski, w odniesieniu do których deklarują potencjalny konflikt interesów. W takim przypadku Komisja lub organ finansujący stosują wszelkie niezbędne środki zaradcze w celu zapewnienia integralności procesu oceny. Zarządzanie procesem oceny będzie prowadzone w odpowiedni sposób i obejmie etap interakcji między różnymi ekspertami. Przy określaniu wniosków, które mają otrzymać finansowanie komisja oceniająca weźmie pod uwagę indywidualne okoliczności każdego z nich.
Jeżeli jest to uzasadnione wymogiem wyznaczenia najlepszych dostępnych ekspertów lub ograniczoną wielkością grupy wykwalifikowanych ekspertów, niezależni eksperci wspierający komisję oceniającą lub będący jej członkami mogą oceniać konkretne wnioski, w odniesieniu do których deklarują potencjalny konflikt interesów. W takim przypadku Komisja lub organ finansujący stosują wszelkie niezbędne środki zaradcze w celu zapewnienia integralności procesu oceny, w tym w odniesieniu do konfliktu interesów. Zarządzanie procesem oceny będzie prowadzone w odpowiedni sposób i obejmie etap interakcji między różnymi ekspertami. Wykorzystanie tego procesu zostanie przedstawione w rocznym sprawozdaniu monitorującym programu. Przy określaniu wniosków, które mają otrzymać finansowanie komisja oceniająca weźmie pod uwagę indywidualne okoliczności każdego z nich.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I
I OTWARTA NAUKA
I DOSKONAŁA I OTWARTA NAUKA
Poszukiwanie przełomowych rozwiązań w celu zrozumienia i zdobywania wiedzy, światowej klasy infrastruktura potrzebna do osiągnięcia tego celu, w tym infrastruktura fizyczna i infrastruktura wiedzy do celów badań naukowych i rozwoju, a także środki pozwalające na otwarte rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą oraz zapewnienie odpowiedniej liczby wybitnych naukowców są podstawą postępu gospodarczego, społecznego i kulturowego we wszystkich jego postaciach.
Poszukiwanie przełomowych rozwiązań w celu zrozumienia i zdobywania wiedzy, światowej klasy infrastruktura potrzebna do osiągnięcia tego celu, w tym infrastruktura fizyczna i e-infrastruktura do celów badań naukowych i rozwoju, a także środki pozwalające na otwarte rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą oraz zapewnienie odpowiedniej liczby wybitnych naukowców i innowatorów są podstawą postępu gospodarczego, społecznego i kulturowego we wszystkich jego postaciach.
Otwarta i doskonała baza naukowa jest nierozerwalnie związana z realizacją czołowych innowacji. Zmiany paradygmatu naukowego i technologicznego uznano za kluczowe czynniki wzrostu wydajności, konkurencyjności, zamożności, zrównoważonego rozwoju i postępu społecznego. W przeszłości takie zmiany paradygmatu zwykle miały początek w bazie naukowej sektora publicznego, aby następnie stać się podłożem powstania nowych gałęzi przemysłu i sektorów.
Otwarta i doskonała baza naukowa jest nierozerwalnie związana z realizacją czołowych innowacji. Zmiany paradygmatu naukowego i technologicznego uznano za kluczowe czynniki wydajności, zrównoważonego i włączającego wzrostu i rozwoju, konkurencyjności, zamożności i postępu społecznego. W przeszłości takie zmiany paradygmatu zwykle miały początek w bazie naukowej sektora publicznego, aby następnie stać się podłożem powstania nowych gałęzi przemysłu i sektorów.
Inwestycje publiczne w badania naukowe, w szczególności prowadzone przez szkoły wyższe oraz publiczne instytucje badawcze i ośrodki badawcze, często dotyczą długoterminowych badań naukowych o podwyższonym ryzyku i uzupełniają działania sektora prywatnego. Ponadto przyczyniają się one do tworzenia umiejętności, wiedzy fachowej i doświadczenia, nowych instrumentów i metodyk, a także do tworzenia sieci, które przekazują najnowszą wiedzę.
Inwestycje publiczne w badania naukowe, w szczególności prowadzone przez szkoły wyższe oraz publiczne instytucje badawcze i ośrodki badawcze, często dotyczą długoterminowych badań naukowych o podwyższonym ryzyku i uzupełniają działania sektora prywatnego. Ponadto przyczyniają się one do powstania wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich, wiedzy fachowej i doświadczenia, nowych instrumentów i metodyk, a także do tworzenia sieci, które przekazują najnowszą wiedzę.
Europejska nauka i naukowcy w wielu dziedzinach zajmowali i nadal zajmują czołowe miejsca. Nie możemy jednak brać tej sytuacji za pewnik. Istnieje wiele dowodów świadczących o tym, że w miarę wzrostu tempa badań naukowych wzrasta także liczba państw konkurujących o pierwsze miejsce. Do naszych tradycyjnych konkurentów, takich jak Stany Zjednoczone, dołączają obecnie giganci gospodarczy, jak np. Chiny i Indie, z nowo uprzemysłowionych części świata, a także wszystkie kraje, których rządy zauważyły różnorodne i obfite korzyści wynikające z inwestycji w badania naukowe.
Europejska nauka i naukowcy w wielu dziedzinach zajmowali i nadal zajmują czołowe miejsca. Nie możemy jednak brać tej sytuacji za pewnik. Istnieje wiele dowodów świadczących o tym, że w miarę wzrostu tempa badań naukowych wzrasta także liczba państw konkurujących o pierwsze miejsce. Do naszych tradycyjnych konkurentów, takich jak Stany Zjednoczone, dołączają obecnie giganci gospodarczy, jak np. Chiny i Indie, z nowo uprzemysłowionych części świata, a także wszystkie kraje, których rządy zauważyły różnorodne i obfite korzyści wynikające z inwestycji w badania naukowe.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1
1.1.   Uzasadnienie
1.1.   Uzasadnienie
Mimo że UE pozostaje największym producentem publikacji naukowych na świecie, jest ona zasadniczo „producentem masowym” wiedzy, natomiast – w porównaniu do jej wielkości – posiada stosunkowo niewiele centrów doskonałości, które wybijają się na poziomie światowym, zaś w wielu obszarach jej wyniki są przeciętne, a nawet słabe. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i obecnie, w pewnym stopniu, z Chinami, UE nadal działa w oparciu o „model doskonałości rozproszonej”, w którym zasoby rozkładają się na większą liczbę naukowców i instytucji badawczych. Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że w wielu państwach UE sektor publiczny nadal nie oferuje najlepszym naukowcom wystarczająco atrakcyjnych warunków. Wspomniane czynniki dodatkowo przyczyniają się do braku atrakcyjności Europy w globalnej konkurencji o talenty naukowe.
UE pozostaje największym producentem publikacji naukowych na świecie. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i obecnie, w pewnym stopniu, z Chinami, UE działa w oparciu o „model doskonałości rozproszonej”, w którym zasoby rozkładają się na większą liczbę naukowców i instytucji badawczych. Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że w wielu państwach UE inwestycje sektora publicznego w badania naukowe są poniżej akceptowalnego progu, w związku z czym nie oferuje najlepszym naukowcom wystarczająco atrakcyjnych warunków. Wspomniane czynniki dodatkowo przyczyniają się do braku atrakcyjności Europy w globalnej konkurencji o talenty naukowe.
Globalny krajobraz badawczy ewoluuje w szybkim tempie i staje się coraz bardziej wielobiegunowy ze względu na rosnącą liczbę krajów wschodzących, w szczególności Chin, które rozszerzają swoją produkcję naukową. W 2000 r. UE i Stany Zjednoczone odpowiadały za prawie dwie trzecie światowych wydatków na badania naukowe i rozwój, natomiast do 2013 r. udział ten spadł do poniżej połowy.
Globalny krajobraz badawczy ewoluuje w szybkim tempie i staje się coraz bardziej wielobiegunowy ze względu na rosnącą liczbę krajów wschodzących, w szczególności Chin, które rozszerzają swoją produkcję naukową. W 2000 r. UE i Stany Zjednoczone odpowiadały za prawie dwie trzecie światowych wydatków na badania naukowe i rozwój, natomiast do 2013 r. udział ten spadł do poniżej połowy. Ponadto w Europejskim Rankingu Innowacyjności z 2018 r. potwierdzono, że publiczne i prywatne wydatki na działalność badawczo-rozwojową w całej UE utrzymują się poniżej poziomów z 2010 r. i są niewystarczające do osiągnięcia założonego od dłuższego czasu celu, jakim jest przeznaczenie 3 % PKB na działalność badawczo-rozwojową.
ERBN wspiera najlepszych naukowców, oferując im elastyczne, długoterminowe finansowanie w celu prowadzenia przełomowych badań naukowych przynoszących duże korzyści, ale też obarczonych wysokim ryzykiem. Działa ona niezależnie, pod kierownictwem niezależnej Rady Naukowej złożonej z naukowców, inżynierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem, posiadających odpowiednią wiedzę i charakteryzujących się różnorodnością. ERBN jest w stanie korzystać z szerszej puli talentów i pomysłów, niż byłoby to możliwe w przypadku jakiegokolwiek programu krajowego, i wzmacnia doskonałość poprzez sposób, w jaki najlepsi naukowcy i najlepsze pomysły konkurują ze sobą.
ERBN wspiera najlepszych naukowców, w tym młodych naukowców, oferując im elastyczne, długoterminowe finansowanie w celu prowadzenia przełomowych badań naukowych przynoszących duże korzyści, ale też obarczonych wysokim ryzykiem. Działa ona niezależnie, pod kierownictwem niezależnej Rady Naukowej, zrównoważonej pod względem płci i dyscyplin naukowych, złożonej z naukowców, inżynierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem, posiadających odpowiednią wiedzę i charakteryzujących się różnorodnością. ERBN jest w stanie korzystać z szerszej puli talentów i pomysłów, niż byłoby to możliwe w przypadku jakiegokolwiek programu krajowego, i wzmacnia doskonałe badania naukowe we wszystkich dziedzinach naukowych poprzez sposób, w jaki najlepsi naukowcy i najlepsze pomysły konkurują ze sobą.
Badania pionierskie finansowane przez ERBN mają znaczące bezpośrednie skutki w postaci postępów w pionierskich dziedzinach wiedzy, otwierając drogę do nowych i często nieoczekiwanych wyników naukowych i technologicznych oraz nowych obszarów badań. To z kolei przyczynia się do rozwoju radykalnie nowych pomysłów, które pobudzają innowacje i nowatorstwo w biznesie, a także pomagają rozwiązywać wyzwania społeczne. ERBN wywiera również istotny wpływ strukturalny, podnosząc jakość europejskiego systemu badawczego w sposób wykraczający poza naukowców i działania finansowane bezpośrednio przez Radę. Działania finansowane przez ERBN oraz naukowcy otrzymujący to finansowanie wyznaczają inspirujący cel dla badań pionierskich w Europie, podnosząc jej rangę i czyniąc z Europy atrakcyjniejsze miejsce pracy i współpracy dla najlepszych naukowców z całego świata. Prestiż związany z przyjmowaniem stypendystów dotacji ERBN stwarza konkurencję między europejskimi szkołami wyższymi i organizacjami badawczymi, skłaniając do oferowania najbardziej atrakcyjnych warunków dla najlepszych naukowców, i może pośrednio pomóc tym podmiotom w ocenie ich mocnych i słabych stron oraz doprowadzić do przeprowadzenia reform.
Badania pionierskie finansowane przez ERBN mają znaczące bezpośrednie skutki w postaci postępów w pionierskich dziedzinach wiedzy, otwierając drogę do nowych i często nieoczekiwanych wyników naukowych, technologicznych i społecznych oraz nowych obszarów badań. To z kolei przyczynia się do rozwoju radykalnie nowych pomysłów, które pobudzają innowacje i nowatorstwo w biznesie, a także pomagają rozwiązywać wyzwania społeczne. ERBN wywiera również istotny wpływ strukturalny, podnosząc jakość europejskiego systemu badawczego w sposób wykraczający poza naukowców i działania finansowane bezpośrednio przez Radę. Działania finansowane przez ERBN oraz naukowcy otrzymujący to finansowanie wyznaczają inspirujący cel dla badań pionierskich w Europie, podnosząc jej rangę i czyniąc z Europy atrakcyjniejsze miejsce pracy i współpracy dla najlepszych naukowców z całego świata. Prestiż związany z przyjmowaniem stypendystów dotacji ERBN stwarza konkurencję między europejskimi szkołami wyższymi i organizacjami badawczymi, skłaniając do oferowania najbardziej atrakcyjnych warunków dla najlepszych naukowców, i może pośrednio pomóc tym podmiotom w ocenie ich mocnych i słabych stron oraz doprowadzić do przeprowadzenia reform.
W ciągu 10 lat od ustanowienia ERBN zmniejszyła się różnica między efektywnością badań naukowych prowadzonych przez USA i kraje UE. ERBN finansuje stosunkowo niewielką część wszystkich europejskich badań naukowych, ale wywiera nieproporcjonalnie duże oddziaływanie naukowe. Średni współczynnik oddziaływania cytowań w odniesieniu do badań naukowych wspieranych przez ERBN jest porównywalny z współczynnikiem elitarnych światowych uczelni badawczych. Osiągnięcia ERBN w dziedzinie badań naukowych są niezwykle wysokie w porównaniu z największymi na świecie podmiotami finansującymi badania. ERBN finansuje badania pionierskie w wielu obszarach badań, które uzyskały największą liczbę cytowań, w tym w obszarach wschodzących. ERBN finansuje wprawdzie głównie badania pionierskie, ale przyczyniła się do uzyskania znacznej liczby patentów.
W ciągu 10 lat od ustanowienia ERBN zmniejszyła się różnica między efektywnością badań naukowych prowadzonych przez USA i kraje UE. ERBN finansuje stosunkowo niewielką część wszystkich europejskich badań naukowych, ale wywiera nieproporcjonalnie duże oddziaływanie naukowe. Średni współczynnik oddziaływania cytowań w odniesieniu do badań naukowych wspieranych przez ERBN jest porównywalny z współczynnikiem elitarnych światowych uczelni badawczych. Osiągnięcia ERBN w dziedzinie badań naukowych są niezwykle wysokie w porównaniu z największymi na świecie podmiotami finansującymi badania. ERBN finansuje badania pionierskie w wielu obszarach badań, które uzyskały największą liczbę cytowań, w tym w obszarach wschodzących. ERBN finansuje wprawdzie głównie badania pionierskie, ale przyczyniła się do uzyskania znacznej liczby patentów.
Istnieją zatem niezbite dowody na to, że ERBN przyciąga i finansuje wybitnych naukowców w ramach swoich zaproszeń do składania wniosków, a działania ERBN generują znaczną liczbę najważniejszych i najbardziej znaczących wyników badań na całym świecie w obszarach wschodzących, co prowadzi do przełomów i znaczących postępów. Praca beneficjentów dotacji ERBN jest również wysoce interdyscyplinarna, a beneficjenci współpracują na arenie międzynarodowej i publikują swoje rezultaty zgodnie z zasadą otwartego dostępu we wszystkich dziedzinach badań naukowych, w tym w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
Istnieją zatem niezbite dowody na to, że ERBN przyciąga i finansuje wybitnych naukowców w ramach swoich zaproszeń do składania wniosków, a działania ERBN generują znaczną liczbę najważniejszych i najbardziej znaczących wyników badań na całym świecie w obszarach wschodzących, co prowadzi do przełomów i znaczących postępów. Oczekuje się, że praca beneficjentów dotacji ERBN będzie stawać się również coraz bardziej interdyscyplinarna, a beneficjenci współpracują na arenie międzynarodowej i publikują swoje rezultaty zgodnie z zasadą otwartego dostępu we wszystkich dziedzinach badań naukowych, w tym w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
Istnieją również dowody długoterminowego wpływu dotacji ERBN na rozwój kariery, szkolenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów studiów doktoranckich i staży podoktoranckich, zwiększenie globalnego wyeksponowania i prestiżu europejskich badań naukowych oraz na krajowe systemy badawcze dzięki silnemu efektowi analizy porównawczej. Efekt ten jest szczególnie cenny w unijnym rozproszonym modelu doskonałości, ponieważ status uzyskania finansowania ERBN może zastąpić i stanowić bardziej dokładny wskaźnik jakości badań naukowych niż uznanie w oparciu o status instytucji. Umożliwia to ambitnym osobom, instytucjom, regionom i krajom podjęcie inicjatywy i ekspansję w obszarach badań, które stanowią ich szczególnie mocną stronę.
Istnieją również dowody długoterminowego wpływu dotacji ERBN na rozwój kariery, szkolenie wysoko wykwalifikowanych naukowców, absolwentów studiów doktoranckich i naukowców stopnia podoktorskiego, zwiększenie globalnego wyeksponowania i prestiżu europejskich badań naukowych oraz na krajowe systemy badawcze dzięki silnemu efektowi analizy porównawczej. Efekt ten jest szczególnie cenny w unijnym rozproszonym modelu doskonałości, ponieważ status uzyskania finansowania ERBN może zastąpić i stanowić wiarygodny wskaźnik jakości badań naukowych niż uznanie w oparciu o status instytucji. Umożliwia to ambitnym osobom, instytucjom, regionom i krajom podjęcie inicjatywy i ekspansję w obszarach badań, które stanowią ich szczególnie mocną stronę.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1
1.2.   Obszary interwencji
1.2.   Obszary interwencji
1.2.1.   Pionierskie badania naukowe
1.2.1.   Pionierskie badania naukowe
Oczekuje się, że badania finansowane przez ERBN doprowadzą do postępów w pionierskich dziedzinach wiedzy, najwyższej jakości publikacji naukowych, wyników badań o dużym potencjale oddziaływania społecznego i gospodarczego oraz do ustanowienia przez ERBN wyraźnego i inspirującego celu dla badań pionierskich w Unii, Europie i na arenie międzynarodowej. Dążąc do tego, aby UE stała się bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla najlepszych na świecie naukowców, ERBN postawi sobie za cel zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej cytowanych publikacji na świecie oraz będzie dążyć do znacznego zwiększenia liczby finansowanych przez ERBN wybitnych naukowców spoza Europy. Finansowanie ERBN jest udzielane według poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. Wyłącznym kryterium przyznawania dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez wstępnie ustalonych priorytetów.
Oczekuje się, że badania finansowane przez ERBN doprowadzą do postępów w pionierskich dziedzinach wiedzy, najwyższej jakości publikacji naukowych, wyników badań o potencjalnym dużym oddziaływaniu społecznym, gospodarczym i środowiskowym oraz do ustanowienia przez ERBN wyraźnego i inspirującego celu dla badań pionierskich w Unii, Europie i na arenie międzynarodowej. Dążąc do tego, aby UE stała się bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla najlepszych na świecie naukowców, ERBN postawi sobie za cel zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej cytowanych publikacji na świecie oraz będzie dążyć do znacznego zwiększenia liczby finansowanych przez ERBN wybitnych naukowców spoza Europy. Finansowanie ERBN jest udzielane według poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. Wyłącznym kryterium przyznawania dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez wstępnie ustalonych priorytetów.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Długoterminowe finansowanie w celu wspierania wybitnych badaczy i ich zespołów w przełomowych badaniach przynoszących duże korzyści, ale też obarczonych wysokim ryzykiem;
–   Długoterminowe finansowanie w celu wspierania wybitnych badaczy i ich zespołów w przełomowych badaniach przynoszących duże korzyści, ale też obarczonych wysokim ryzykiem;
–   Wspomaganie początkujących naukowców, którzy mają doskonałe pomysły, w uzyskaniu niezależności badawczej oraz w stworzeniu własnego zespołu lub programu;
–   Wspomaganie początkujących naukowców, którzy mają doskonałe pomysły, w uzyskaniu niezależności badawczej oraz w stworzeniu własnego zespołu lub programu;
–   Nowe sposoby pracy w świecie nauki, umożliwiające uzyskiwanie przełomowych rezultatów i ułatwiające osiągnięcie przez finansowane badania naukowe potencjału komercyjnego oraz potencjału w zakresie innowacji społecznych;
–   Nowe sposoby pracy w świecie nauki, umożliwiające uzyskiwanie przełomowych rezultatów i ułatwiające osiągnięcie przez finansowane badania naukowe potencjału komercyjnego oraz potencjału w zakresie innowacji społecznych;
–   Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z regionalnymi i krajowymi agencjami zajmującymi się finansowaniem badań naukowych w celu wsparcia wybitnych naukowców;
–   Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z regionalnymi i krajowymi agencjami zajmującymi się finansowaniem badań naukowych oraz innymi organami Unii w celu wsparcia wybitnych naukowców;
–   Lepsze wyeksponowanie programów ERBN.
–   Lepsze wyeksponowanie programów ERBN.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I - punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – akapit 2 – punkt 2 – tiret 4
–   będzie dokonywać przeglądu i oceny osiągnięć ERBN oraz jakości i wpływu badań finansowanych przez ERBN i wydawać zalecenia dotyczące działań naprawczych lub przyszłych;
–   będzie okresowo zlecać zewnętrzny przegląd i ocenę osiągnięć ERBN oraz jakości i wpływu badań finansowanych przez ERBN oraz przyjmować zalecenia i opracowywać wytyczne dotyczące działań naprawczych lub przyszłych;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1
2.1.   Uzasadnienie
2.1.   Uzasadnienie
Europa potrzebuje wysoko wykwalifikowanej i odpornej bazy kapitału ludzkiego w dziedzinie badań naukowych i innowacji, która może z łatwością dostosować się do przyszłych wyzwań, takich jak znaczne zmiany demograficzne w Europie, oraz znaleźć zrównoważone rozwiązania. W celu zapewnienia doskonałości, naukowcy muszą być mobilni, współpracować i rozpowszechniać wiedzę w różnych krajach, sektorach i dyscyplinach oraz dysponować odpowiednią kombinacją wiedzy i umiejętności, aby stawić czoła wyzwaniom społecznym i wspierać innowacje.
Europa potrzebuje wysoko wykwalifikowanych i odpornych zasobów ludzkich w dziedzinie badań naukowych i innowacji, która może z łatwością dostosować się do obecnych i przyszłych wyzwań, takich jak znaczne zmiany demograficzne w Europie, oraz znaleźć zrównoważone rozwiązania. W celu zapewnienia doskonałości, naukowcy muszą być mobilni, mieć dostęp do najwyższej jakości infrastruktury w wielu dziedzinach, współpracować i rozpowszechniać wiedzę w różnych krajach, sektorach i dyscyplinach oraz dysponować odpowiednią kombinacją wiedzy i umiejętności, aby stawić czoła wyzwaniom społecznym i wspierać innowacje.
Europa jest potęgą naukową, zatrudniającą około 1,8 mln naukowców pracujących w tysiącach szkół wyższych, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw ze światowej czołówki. Szacuje się jednak, że do 2027 r. UE będzie musiała wyszkolić i zatrudnić co najmniej milion nowych naukowców, aby osiągnąć określony cel zwiększonych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Braki w tym zakresie są szczególnie dotkliwe w sektorze nieakademickim. UE musi zwiększyć swoje wysiłki na rzecz skłonienia większej liczby młodych kobiet i mężczyzn do pracy w dziedzinie badań naukowych, przyciągnięcia naukowców z państw trzecich, zatrzymania własnych naukowców w UE i reintegracji europejskich naukowców pracujących poza UE po ich powrocie. Ponadto, w celu szerszego szerzenia doskonałości, warunki, na jakich naukowcy prowadzą swoje prace, wymagają dalszej poprawy w całej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). W związku z tym potrzebne są silniejsze powiązania, w szczególności z europejskim obszarem edukacji, Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskim Funduszem Społecznym (ESF+).
Europa jest potęgą naukową, zatrudniającą około 1,8 mln naukowców pracujących w tysiącach szkół wyższych, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw ze światowej czołówki. Szacuje się jednak, że do 2027 r. UE będzie musiała wyszkolić i zatrudnić co najmniej milion nowych naukowców, aby osiągnąć określony cel zwiększonych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Braki w tym zakresie są szczególnie dotkliwe w sektorze nieakademickim.
UE musi zwiększyć swoje wysiłki na rzecz skłonienia większej liczby młodych kobiet i mężczyzn do pracy w dziedzinie badań naukowych, przyciągnięcia naukowców z państw trzecich, zatrzymania własnych naukowców w UE i reintegracji europejskich naukowców pracujących poza UE po ich powrocie.
Aby osiągnąć te cele, należy również zwrócić uwagę na systemy zwiększające elastyczność naukowców obu płci w celu zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Programy mobilności powinny również zagwarantować rzeczywiste równe szanse i obejmować konkretne środki służące usunięciu przeszkód dla mobilności naukowców, w szczególności kobiet-naukowców.
Ponadto w celu zapewnienia synergii i szerszego szerzenia doskonałości, etykieta pieczęci doskonałości będzie nadal stosowana do zaproszeń do składania wniosków w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, a warunki, na jakich naukowcy prowadzą swoje prace, wymagają dalszej poprawy w całej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). W związku z tym potrzebne są silniejsze powiązania, w szczególności z europejskim obszarem edukacji, Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskim Funduszem Społecznym (ESF+).
Wyzwania te można najlepiej rozwiązać na poziomie UE ze względu na ich charakter systemowy oraz na transgraniczny charakter działań niezbędnych do ich rozwiązania.
Wyzwania te można najlepiej rozwiązać na poziomie UE ze względu na ich charakter systemowy oraz na transgraniczny charakter działań niezbędnych do ich rozwiązania.
Działania „Maria Skłodowska-Curie” koncentrują się na doskonałych badaniach, które są w pełni oddolne i otwarte na wszystkie dziedziny badań naukowych i innowacji, począwszy od badań podstawowych aż po absorbcję rynkową i usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to dziedziny badań objęte Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb i pojawienia się nowych źródeł finansowania możliwe będzie ukierunkowanie niektórych działań „Maria Skłodowska-Curie” na określone wyzwania (w tym określone misje), rodzaje instytucji badawczych i innowacyjnych lub miejsca geograficzne w celu uwzględnienia zmieniających się potrzeb Europy w zakresie umiejętności, szkoleń naukowców, rozwoju kariery zawodowej i wymiany wiedzy.
Działania „Maria Skłodowska-Curie” koncentrują się na doskonałych badaniach, które są w pełni oddolne i otwarte na wszystkie dziedziny badań naukowych i innowacji, począwszy od badań podstawowych aż po absorbcję rynkową i usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to dziedziny badań objęte Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb i pojawienia się nowych źródeł finansowania możliwe będzie ukierunkowanie niektórych rodzajów działań „Maria Skłodowska-Curie” na określone wyzwania (w tym określone misje), pewne rodzaje instytucji badawczych i innowacyjnych lub miejsca geograficzne w celu uwzględnienia zmieniających się potrzeb Europy w zakresie umiejętności, szkoleń naukowców, rozwoju kariery zawodowej i wymiany wiedzy.
Działania „Marie Skłodowska-Curie” są głównym instrumentem na poziomie UE służącym przyciąganiu naukowców z państw trzecich do Europy, co stanowi istotny wkład w globalną współpracę w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Dowody wskazują, że działania „Maria Skłodowska-Curie” nie tylko mają pozytywny wpływ na osoby, organizacje i system, ale również generują istotne i przełomowe wyniki badań, a jednocześnie przyczyniają się w znacznym stopniu do rozwiązywania wyzwań społecznych i strategicznych. Długofalowe inwestycje w ludzi opłacają się, o czym świadczy liczba laureatów Nagrody Nobla, którzy byli stypendystami działań „Maria Skłodowska-Curie” lub nadzorowali je.
Działania „Marie Skłodowska-Curie”, wraz z ERBN, głównymi instrumentami na poziomie UE służącymi przyciąganiu naukowców z państw trzecich do Europy, co stanowi istotny wkład w globalną współpracę w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Dowody wskazują, że działania „Maria Skłodowska-Curie” nie tylko mają pozytywny wpływ na osoby, organizacje i system, ale również generują istotne i przełomowe wyniki badań, a jednocześnie przyczyniają się w znacznym stopniu do rozwiązywania wyzwań społecznych i strategicznych. Długofalowe inwestycje w ludzi opłacają się, o czym świadczy liczba laureatów Nagrody Nobla, którzy byli stypendystami działań „Maria Skłodowska-Curie” lub nadzorowali je.
Dzięki światowej konkurencji badawczej między naukowcami i między organizacjami przyjmującymi zarówno z sektora akademickiego, jak i pozaakademickiego oraz dzięki tworzeniu i wymianie wysokiej jakości wiedzy pomiędzy krajami, sektorami i dyscyplinami, działania „Maria Skłodowska-Curie” przyczyniają się w szczególności do realizacji celów agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, globalnej strategii UE oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dzięki światowej konkurencji badawczej między naukowcami i między organizacjami przyjmującymi zarówno z sektora akademickiego, jak i pozaakademickiego oraz dzięki tworzeniu i wymianie wysokiej jakości wiedzy pomiędzy krajami, sektorami i dyscyplinami, działania „Maria Skłodowska-Curie” przyczyniają się w szczególności do realizacji celów agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, globalnej strategii UE oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Działania „Maria Skłodowska-Curie” przyczyniają się do zwiększenia skuteczności, konkurencyjności i atrakcyjności europejskiej przestrzeni badawczej w skali globalnej. Można to osiągnąć koncentrując się na nowym pokoleniu wysoko wykwalifikowanych naukowców i zapewniając wsparcie dla nowych talentów z UE i spoza niej; poprzez wspieranie rozpowszechniania i stosowania nowej wiedzy i pomysłów w polityce europejskiej, gospodarce i społeczeństwie, między innymi poprzez udoskonalenie komunikacji naukowej i środków komunikacji ze społeczeństwem; poprzez ułatwianie współpracy między organizacjami zaangażowanymi w badania; oraz poprzez wyraźny wpływ strukturyzujący na europejską przestrzeń badawczą, wspieranie otwartego rynku pracy i ustanawianie norm w zakresie jakości szkolenia, atrakcyjnych warunków zatrudnienia i otwartej rekrutacji dla wszystkich naukowców.
Działania „Maria Skłodowska-Curie” przyczyniają się do zwiększenia skuteczności, konkurencyjności i atrakcyjności europejskiej przestrzeni badawczej w skali globalnej. Można to osiągnąć koncentrując się na nowym pokoleniu wysoko wykwalifikowanych naukowców i zapewniając wsparcie dla nowych talentów z UE i spoza niej; poprzez wspieranie rozpowszechniania i stosowania nowej wiedzy i pomysłów w polityce europejskiej, gospodarce i społeczeństwie, między innymi poprzez udoskonalenie komunikacji naukowej i środków komunikacji ze społeczeństwem; poprzez ułatwianie współpracy między organizacjami zaangażowanymi w badania; oraz poprzez wyraźny wpływ strukturyzujący na europejską przestrzeń badawczą, wspieranie otwartego rynku pracy i ustanawianie norm w zakresie jakości szkolenia, atrakcyjnych warunków zatrudnienia i otwartej oraz przejrzystej rekrutacji dla wszystkich naukowców.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – akapit 1
UE potrzebuje silnej, odpornej i kreatywnej bazy zasobów ludzkich, posiadającej właściwą kombinację umiejętności, aby sprostać przyszłym potrzebom rynku pracy, wprowadzać innowacje oraz przekształcać wiedzę i pomysły w produkty i usługi przynoszące korzyści gospodarcze i społeczne. Można to osiągnąć poprzez szkolenia naukowców w celu dalszego rozwijania ich podstawowych kompetencji badawczych, a także poprawy ich umiejętności przekrojowych, takich jak twórcza i przedsiębiorcza postawa. Pozwoli im to sprostać obecnym i przyszłym globalnym wyzwaniom oraz poprawi ich perspektywy zawodowe i potencjał innowacyjny.
UE potrzebuje silnej, odpornej i kreatywnej bazy zasobów ludzkich, posiadającej właściwą kombinację umiejętności, aby sprostać przyszłym potrzebom rynku pracy, wprowadzać innowacje oraz przekształcać wiedzę i pomysły w produkty i usługi przynoszące korzyści naukowe, gospodarcze i społeczne. Można to osiągnąć dzięki szkoleniu naukowców w celu dalszego rozwijania ich podstawowych kompetencji badawczych, a także poprawy ich umiejętności przekrojowych, takich jak twórcza i przedsiębiorcza postawa, włącznie ze zrozumieniem korzyści stosowania norm przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług. Pozwoli im to sprostać obecnym i przyszłym globalnym wyzwaniom oraz poprawi ich perspektywy zawodowe i potencjał innowacyjny. Można to osiągnąć, uwzględniając, w stosownych przypadkach, uzupełniające działania edukacyjne EIT.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3
2.2.3.   Wzmacnianie kapitału ludzkiego i rozwój umiejętności w europejskiej przestrzeni badawczej
2.2.3.   Wzmacnianie zasobów ludzkich i rozwój umiejętności w europejskiej przestrzeni badawczej
W celu wspierania doskonałości, promowania współpracy między organizacjami prowadzącymi badania naukowe i tworzenia pozytywnego efektu strukturyzacji, w całej europejskiej przestrzeni badawczej muszą zostać bardziej rozpowszechnione wysokiej jakości standardy szkoleniowe, dobre warunki pracy i skuteczny rozwój kariery naukowców. Przyczyni się to do modernizacji lub wzmocnienia programów i systemów szkoleniowych w zakresie badań oraz do zwiększenia atrakcyjności instytucji na świecie.
W celu wspierania doskonałości, promowania współpracy między organizacjami prowadzącymi badania naukowe i tworzenia pozytywnego efektu strukturyzacji, w całej europejskiej przestrzeni badawczej muszą zostać bardziej rozpowszechnione wysokiej jakości standardy szkoleniowe, dobre warunki pracy i skuteczny rozwój kariery naukowców. Przyczyni się to do modernizacji lub wzmocnienia programów i systemów szkoleniowych w zakresie badań, opracowywanych we współpracy z innymi częściami programu „Horyzont Europa”, oraz do zwiększenia atrakcyjności instytucji na świecie.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Programy szkoleniowe mające na celu wspieranie doskonałości i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w instytucjach oraz w systemach badań naukowych i innowacji;
–   Programy szkoleniowe mające na celu wspieranie doskonałości i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w instytucjach oraz w systemach badań naukowych i innowacji;
–   Współpraca, tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy w UE oraz w państwach trzecich.
–   Współpraca, tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy w UE oraz w państwach trzecich.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5
2.2.5.   Promowanie działań informacyjnych na rzecz ogółu społeczeństwa
2.2.5.   Promowanie działań informacyjnych na rzecz ogółu społeczeństwa
Wiedza na temat działalności programu i publiczne uznanie pracy naukowców wymagają poprawy w całej UE i poza nią w celu poprawy globalnego wizerunku działań „Marie Skłodowska-Curie” oraz lepszego zrozumienia wpływu pracy naukowców na codzienne życie obywateli, a także zachęcenia młodych ludzi do podejmowania karier naukowych. Można to osiągnąć przez lepsze upowszechnianie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wiedzy i praktyk.
Wiedza na temat działalności programu i publiczne uznanie pracy naukowców wymagają poprawy w całej UE i poza nią w celu poprawy globalnego wizerunku działań „Marie Skłodowska-Curie” oraz lepszego zrozumienia wpływu pracy naukowców na codzienne życie obywateli, a także zachęcenia młodych ludzi, w szczególności kobiet, do podejmowania karier naukowych. Można to osiągnąć przez lepsze upowszechnianie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wiedzy i praktyk.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Inicjatywy informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa mające na celu wzbudzenie zainteresowania karierą naukową, szczególnie wśród młodzieży;
–   Inicjatywy informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa mające na celu wzbudzenie zainteresowania karierą naukową, szczególnie wśród młodzieży;
–   Działania promocyjne mające na celu poprawę wizerunku, wyeksponowania i świadomości na temat działań „Maria Skłodowska-Curie”;
–   Działania promocyjne mające na celu poprawę wizerunku, wyeksponowania i świadomości na temat działań „Maria Skłodowska-Curie”;
–   Rozpowszechnianie wiedzy i tworzenie klastrów wiedzy poprzez współpracę między projektami oraz inne działania służące tworzeniu sieci kontaktów, takie jak usługi dla absolwentów.
–   Rozpowszechnianie wiedzy i tworzenie klastrów wiedzy poprzez współpracę między projektami oraz inne działania służące tworzeniu sieci kontaktów, takie jak usługi dla absolwentów i krajowe punkty kontaktowe.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1
3.1.   Uzasadnienie
3.1.   Uzasadnienie
Nowoczesne infrastruktury badawcze zapewnią kluczowe usługi dla społeczności badawczych i innowacyjnych, odgrywając zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic wiedzy. Wspieranie infrastruktur badawczych na poziomie UE przyczynia się do łagodzenia skutków faktycznego rozproszenia krajowych infrastruktur badawczych i ośrodków doskonałości naukowej oraz niskiego poziomu wymiany wiedzy między dyscyplinami.
Nowoczesne infrastruktury badawcze zapewnią kluczowe usługi dla społeczności badawczych i innowacyjnych, odgrywając zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic wiedzy. Wspieranie wszelkiego rodzaju infrastruktur badawczych, w tym małych i średnich oraz tych finansowanych ze środków EFRR, na poziomie UE przyczynia się do łagodzenia skutków faktycznego rozproszenia krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych, uzupełniania i modernizowania ośrodków doskonałości naukowej oraz do zwiększenia poziomu wiedzy między dyscyplinami.
Ogólnym celem jest zapewnienie Europie światowej klasy stabilnej infrastruktury badawczej, otwartej i dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i poza jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej potencjału w zakresie rozwoju nauki i innowacji. Najważniejsze cele to zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu badań naukowych i innowacji, unikanie powielania wysiłków oraz lepsza koordynacja rozwoju i wykorzystania infrastruktur badawczych. Niezwykle istotne jest wspieranie otwartego dostępu do infrastruktury badawczej dla wszystkich europejskich naukowców, a także – poprzez europejską chmurę dla otwartej nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych zasobów naukowych, a w szczególności rozwiązanie problemu obecnego nieoptymalnego wykorzystania otwartej nauki i praktyk dotyczących otwartych danych. UE musi również zająć się kwestią szybkiego wzrostu światowej konkurencji o talenty, przyciągając naukowców z państw trzecich do pracy w ramach europejskich infrastruktur badawczych światowej klasy. Jednym z głównych celów jest również zwiększanie konkurencyjności przemysłu europejskiego poprzez wspieranie kluczowych technologii i usług istotnych dla infrastruktury badawczej i jej użytkowników, co przyczyni się do poprawy warunków dostarczania innowacyjnych rozwiązań.
Ogólnym celem jest zapewnienie Europie światowej klasy stabilnej infrastruktury badawczej, otwartej i dostępnej dla wszystkich naukowców i innowatorów w Europie i poza jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej potencjału w zakresie rozwoju nauki i innowacji. Najważniejsze cele to zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu badań naukowych i innowacji, zagwarantowanie ciągłej modernizacji, unikanie powielania wysiłków oraz lepsza koordynacja rozwoju, wykorzystania i dostępności infrastruktur badawczych.
Niezwykle istotne jest także wspieranie otwartego dostępu do infrastruktury badawczej dla wszystkich europejskich naukowców, a także – przez europejską chmurę dla otwartej nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych zasobów naukowych, a w szczególności rozwiązanie problemu obecnego nieoptymalnego wykorzystania otwartej nauki i praktyk dotyczących otwartych danych. UE musi również zająć się kwestią szybkiego wzrostu światowej konkurencji o talenty, przyciągając naukowców z państw trzecich do pracy w ramach europejskich infrastruktur badawczych światowej klasy. Jednym z głównych celów jest również zwiększanie konkurencyjności przemysłu europejskiego przez wspieranie kluczowych technologii i usług istotnych dla infrastruktury badawczej i jej użytkowników, co przyczyni się do poprawy warunków dostarczania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań.
Wcześniejsze programy ramowe znacznie przyczyniły się do sprawniejszego i bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktur krajowych, a we współpracy z Europejskim Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) opracowano w ich ramach spójne i strategiczne podejście do kształtowania polityki w zakresie ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych. To strategiczne podejście przyniosło wyraźne korzyści, w tym ograniczenie powielania wysiłków dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację procesów i procedur.
Wcześniejsze programy ramowe znacznie przyczyniły się do sprawniejszego i bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktur krajowych i do usunięcia barier w ponadnarodowej dostępności, a we współpracy z Europejskim Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) opracowano w ich ramach spójne i strategiczne podejście do kształtowania polityki w zakresie ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych. To strategiczne podejście przyniosło wyraźne korzyści, w tym ograniczenie powielania wysiłków dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację i harmonizację procesów i procedur. Wzmocnienie i otwarcie istniejących sieci doskonałych badań naukowych i innowacji, jak również tworzenie nowych w stosownych przypadkach, będzie również priorytetem w ramach tego tytułu.
Działanie wspierane przez UE zapewni wartość dodaną poprzez: konsolidację i optymalizację istniejących infrastruktur badawczych oraz działania na rzecz rozwoju nowych infrastruktur; ustanowienie europejskiej chmury dla otwartej nauki jako efektywnego, skalowalnego i trwałego środowiska dla badań naukowych opartych na danych; połączenie krajowych i regionalnych sieci badawczych i edukacyjnych, wzmocnienie i zabezpieczenie infrastruktury sieciowej o dużej przepustowości dla ogromnych ilości danych oraz zapewnienie dostępu do zasobów cyfrowych ponad granicami państw i dyscyplinami; pokonywanie przeszkód uniemożliwiających najlepszym zespołom badawczym uzyskanie dostępu do najlepszych usług w zakresie infrastruktury badawczej w UE; wspieranie innowacyjnego potencjału infrastruktur badawczych, koncentrujące się na rozwoju technologicznym i wspólnych innowacjach oraz większe wykorzystanie infrastruktur badawczych w przemyśle.
Działanie wspierane przez UE zapewni wartość dodaną poprzez: konsolidację i optymalizację istniejących infrastruktur badawczych, w tym e-infrastruktur, oraz działania na rzecz rozwoju nowych infrastruktur; ustanowienie europejskiej chmury dla otwartej nauki jako efektywnego, skalowalnego i trwałego środowiska dla badań naukowych opartych na danych, połączenie krajowych i regionalnych sieci badawczych i edukacyjnych, wzmocnienie i zabezpieczenie infrastruktury sieciowej o dużej przepustowości dla ogromnych ilości danych oraz zapewnienie dostępu do zasobów cyfrowych ponad granicami państw i dyscyplinami; pokonywanie przeszkód uniemożliwiających najlepszym zespołom badawczym uzyskanie dostępu do najlepszych usług w zakresie infrastruktury badawczej w UE; wspieranie innowacyjnego potencjału infrastruktur badawczych, koncentrujące się na rozwoju technologicznym i wspólnych innowacjach oraz większe wykorzystanie infrastruktur badawczych w przemyśle.
Należy wzmocnić międzynarodowy wymiar infrastruktur badawczych UE poprzez wspieranie ściślejszej współpracy z międzynarodowymi partnerami oraz międzynarodowego udziału w europejskich infrastrukturach badawczych przynoszącego wzajemne korzyści.
Należy wzmocnić międzynarodowy wymiar infrastruktur badawczych UE poprzez wspieranie ściślejszej współpracy, dostępności i łączności z międzynarodowymi partnerami oraz międzynarodowego udziału w europejskich infrastrukturach badawczych przynoszącego wzajemne korzyści.
Działania przyczynią się do realizacji różnych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 7 – Czysta i dostępna energia; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.
Działania przyczynią się do realizacji różnych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 7 – Czysta i dostępna energia; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1
3.2.1.   Konsolidacja krajobrazu europejskich infrastruktur badawczych
3.2.1.   Konsolidacja krajobrazu europejskich infrastruktur badawczych
Ustanowienie, funkcjonowanie i długofalowa stabilność infrastruktur badawczych określonych przez ESFRI jest niezbędna do zapewnienia czołowej pozycji UE w dziedzinie badań pionierskich, tworzenia i wykorzystywania wiedzy oraz konkurencyjności przemysłu.
Ustanowienie, funkcjonowanie i długofalowa stabilność infrastruktur badawczych, w tym tych określonych przez ESFRI, jak również zapewnienie ich maksymalnego udziału w najlepszych projektach w ramach programu „Horyzont Europa” są niezbędne do zapewnienia czołowej pozycji UE w dziedzinie badań pionierskich, tworzenia i wykorzystywania wiedzy oraz konkurencyjności przemysłu.
Europejska chmura dla otwartej nauki powinna stać się skutecznym i kompleksowym kanałem dostarczania usług w zakresie infrastruktury badawczej i powinna zapewnić europejskim społecznościom badawczym usługi następnej generacji w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania (np. analizy, symulacje, usługi wizualizacji) oraz wymiany dużych zbiorów danych naukowych. Chmura powinna również zapewniać naukowcom w Europie dostęp do większości danych wytwarzanych i gromadzonych przez infrastruktury badawcze, a także do obliczeń wielkiej skali i zasobów eksaskalowych stosowanych w ramach europejskiej infrastruktury danych (EDI)13.
Europejska chmura dla otwartej nauki powinna stać się skutecznym i kompleksowym kanałem dostarczania usług w zakresie infrastruktury badawczej i powinna umożliwiać europejskim społecznościom badawczym rozwój usług następnej generacji w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania (np. analizy, symulacje, usługi wizualizacji) oraz wymiany dużych zbiorów danych naukowych. Chmura powinna również zapewniać naukowcom w Europie usługi sprzyjające gromadzeniu i przetwarzaniu większości danych wytwarzanych i gromadzonych przez naukowców w ramach infrastruktur badawczych i poza nimi, a także powinna zapewniać dostęp do obliczeń wielkiej skali i zasobów eksaskalowych stosowanych w ramach europejskiej infrastruktury danych (EDI)13.
Ogólnoeuropejska sieć badań naukowych i edukacji połączy i umożliwi zdalny dostęp do infrastruktur badawczych i zasobów badawczych poprzez zapewnienie połączeń między szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz społecznościami badawczymi i innowacyjnymi na poziomie UE, jak również połączeń międzynarodowych z innymi sieciami partnerskimi na całym świecie.
Ogólnoeuropejska sieć badań naukowych i edukacji połączy i umożliwi zdalny dostęp do infrastruktur badawczych i zasobów badawczych poprzez zapewnienie połączeń między szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz społecznościami badawczymi i innowacyjnymi na poziomie UE, jak również połączeń międzynarodowych z innymi sieciami partnerskimi na całym świecie.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Cykl życia ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych obejmujący zaprojektowanie nowych infrastruktur badawczych; etap ich przygotowania i wdrożenia, funkcjonowanie na wczesnym etapie działań uwzględniając komplementarność z innymi źródłami finansowania oraz konsolidacja i optymalizacja ekosystemu infrastruktury badawczej poprzez monitorowanie głównych elementów ESFRI oraz ułatwianie zawierania umów o świadczenie usług, zmian, połączeń lub likwidacji obiektów ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych;
–   Cykl życia ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych obejmujący zaprojektowanie nowych infrastruktur badawczych; etap ich przygotowania i wdrożenia, funkcjonowanie na wczesnym etapie działań uwzględniając komplementarność z innymi źródłami finansowania oraz konsolidacja i optymalizacja ekosystemu infrastruktury badawczej poprzez monitorowanie głównych elementów ESFRI oraz ułatwianie zawierania umów o świadczenie usług, zmian, połączeń lub likwidacji obiektów ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych;
–   Europejska chmura dla otwartej nauki, w tym: skalowalność i trwałość kanału dostępu; skuteczne zgrupowanie zasobów europejskich, krajowych, regionalnych i instytucjonalnych; zmiany techniczne i polityczne w celu sprostania nowym potrzebom i wymogom badawczym (np. stosowanie zbiorów danych wrażliwych, ochrona prywatności już w fazie projektowania); interoperacyjność danych i zgodność z zasadami FAIR; szeroka baza użytkowników;
–   Europejska chmura dla otwartej nauki, w tym: skalowalność i trwałość kanału dostępu; skuteczne zgrupowanie zasobów europejskich, krajowych, regionalnych i instytucjonalnych; zmiany techniczne i polityczne w celu sprostania nowym potrzebom i wymogom badawczym (np. stosowanie zbiorów danych wrażliwych, ochrona prywatności już w fazie projektowania); interoperacyjność danych i zgodność z zasadami FAIR; szeroka baza użytkowników;
–   Ogólnoeuropejska sieć badawcza i edukacyjna stanowiąca podstawę europejskiej chmury dla otwartej nauki i europejskiej infrastruktury danych, a także umożliwiająca świadczenie usług obliczeń wielkiej skali/danych w chmurze, która jest w stanie sprostać ekstremalnie dużym zbiorom danych i procesom obliczeniowym.
–   Ogólnoeuropejska sieć badawcza i edukacyjna stanowiąca podstawę europejskiej chmury dla otwartej nauki i europejskiej infrastruktury danych, a także umożliwiająca świadczenie usług obliczeń wielkiej skali/danych w chmurze, która jest w stanie sprostać ekstremalnie dużym zbiorom danych i procesom obliczeniowym.
__________________
__________________
13 Europejska infrastruktura danych będzie stanowić podstawę europejskiej chmury dla otwartej nauki, zapewniając światowej klasy obliczenia wielkiej skali, szybką łączność oraz nowoczesne usługi w zakresie danych i oprogramowania.
13 Europejska infrastruktura danych będzie stanowić podstawę europejskiej chmury dla otwartej nauki, zapewniając światowej klasy obliczenia wielkiej skali, szybką łączność oraz nowoczesne usługi w zakresie danych i oprogramowania.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2
3.2.2.   Otwarcie, integracja i połączenie infrastruktur badawczych
3.2.2.   Otwarcie, integracja i połączenie infrastruktur badawczych
Krajobraz badawczy zostanie znacznie wzmocniony poprzez zapewnienie otwarcia kluczowych międzynarodowych, krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych dla wszystkich naukowców z UE oraz w razie potrzeby zintegrowanie ich usług, tak aby zharmonizować warunki dostępu, poprawić i rozszerzyć zakres świadczonych usług oraz wspierać wspólną strategię rozwoju zaawansowanych komponentów i usług poprzez innowacyjne działania.
Krajobraz badawczy zostanie znacznie wzmocniony poprzez zapewnienie otwarcia kluczowych międzynarodowych, krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych dla wszystkich naukowców i innowatorów z UE oraz w razie potrzeby zintegrowanie ich usług, tak aby zharmonizować warunki dostępu, poprawić i rozszerzyć zakres świadczonych usług oraz wspierać wspólną strategię rozwoju zaawansowanych komponentów i usług poprzez innowacyjne działania.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Sieci łączące krajowe i regionalne podmioty finansujące infrastruktury badawcze w celu współfinansowania ponadnarodowego dostępu naukowców;
–   Sieci łączące krajowe i regionalne podmioty finansujące infrastruktury badawcze w celu współfinansowania ponadnarodowego dostępu naukowców;
–   Sieci ogólnounijnych, krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych w celu rozwiązania globalnego wyzwania w zakresie zapewniania naukowcom dostępu oraz harmonizacji i poprawy usług w zakresie infrastruktury;
–   Sieci ogólnoeuropejskich, krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych, w tym małych i średnich, w celu zapewniania naukowcom dostępu oraz harmonizacji i poprawy usług w zakresie infrastruktury;
–   Zintegrowane sieci infrastruktur badawczych do celów opracowania i wdrożenia wspólnej strategii/planu działania na rzecz rozwoju technologicznego koniecznych do poprawy ich usług w ramach partnerstwa z przemysłem; jak również do celów opracowania zaawansowanych komponentów w takich obszarach jak oprzyrządowanie naukowe; oraz do celów wsparcia wykorzystania infrastruktur badawczych przez przemysł, np. jako obiekty do badań doświadczalnych.
–   Zintegrowane sieci infrastruktur badawczych do celów opracowania i wdrożenia wspólnej strategii/planu działania na rzecz rozwoju technologicznego koniecznych do poprawy ich usług w ramach partnerstwa z przemysłem; jak również do celów opracowania zaawansowanych komponentów w takich obszarach jak oprzyrządowanie naukowe; oraz do celów wsparcia wykorzystania infrastruktur badawczych przez przemysł, np. jako obiekty do badań doświadczalnych.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II
II GLOBALNE WYZWANIA I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
II GLOBALNE WYZWANIA I KONKURENCYJNOŚĆ EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU
Wiele wyzwań, przed jakimi stoi UE, to wyzwania globalne. Skala i złożoność problemów są ogromne i wymagają odpowiednich nakładów finansowych, zasobów i wysiłku w celu znalezienia rozwiązań. Są to właśnie obszary, w których UE musi działać wspólnie; w sposób inteligentny, elastyczny i skoordynowany z korzyścią dla naszych obywateli i w celu zapewnienia ich dobrobytu.
W świecie rosnących współzależności wiele wyzwań, przed którymi stoi UE, to także wyzwania globalne. Skala i złożoność problemów są ogromne i wymagają odpowiednich zasobów finansowych oraz ludzkich i wysiłku w celu znalezienia rozwiązań. Są to właśnie obszary, w których UE musi działać wspólnie; w sposób inteligentny, elastyczny i skoordynowany z korzyścią dla naszych obywateli i w celu zapewnienia ich dobrobytu.
Większy wpływ można osiągnąć dzięki połączeniu działań z innymi państwami i regionami na świecie w ramach międzynarodowej współpracy na bezprecedensową skalę, zgodnie z założeniami celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia klimatycznego z Paryża. W oparciu o wzajemne korzyści partnerzy z całego świata zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wysiłkach UE jako nieodłączni uczestnicy badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Większy wpływ można osiągnąć dzięki połączeniu działań z innymi państwami i regionami na świecie w ramach międzynarodowej współpracy na bezprecedensową skalę, jak wskazano w celach zrównoważonego rozwoju i porozumieniu klimatycznym z Paryża. W oparciu o wzajemne korzyści partnerzy z całego świata zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wysiłkach UE jako nieodłączni uczestnicy badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Badania naukowe i innowacje są głównymi czynnikami stymulującymi zrównoważony wzrost gospodarczy i konkurencyjność przemysłową, a także przyczynią się do znalezienia rozwiązań obecnych problemów oraz jak najszybszego odwrócenia negatywnej i niebezpiecznej tendencji, która łączy obecnie rozwój gospodarczy, wykorzystanie zasobów naturalnych i kwestie społeczne, i do przekształcenia jej w nowe możliwości biznesowe.
Badania naukowe i innowacje są głównymi czynnikami stymulującymi zrównoważony rozwój, w tym wzrost gospodarczy i konkurencyjność przemysłową, a także przyczynią się do znalezienia rozwiązań obecnych problemów oraz jak najszybszego odwrócenia negatywnej i niebezpiecznej tendencji, która łączy obecnie rozwój gospodarczy, wykorzystanie zasobów naturalnych i kwestie społeczne, i do przekształcenia jej w miejsca pracy i nowe możliwości biznesowe oraz rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy.
UE odniesie korzyści jako użytkownik i producent technologii i gałęzi przemysłu, demonstrując, w jaki sposób może funkcjonować i rozwijać się nowoczesne, uprzemysłowione, zrównoważone, integracyjne, otwarte i demokratyczne społeczeństwo i gospodarka. Wspierane będą rozwiązania gospodarcze, środowiskowe i społeczne umożliwiające rozwój zrównoważonej gospodarki przemysłowej, których celem jest osiągnięcie: zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich obywateli; odpornego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i bezpiecznego społeczeństwa; dostępu do czystej energii i mobilności; cyfrowej gospodarki i społeczeństwa; wielodyscyplinarnego i twórczego przemysłu; rozwiązań kosmicznych, morskich i lądowych; rozwiązań w zakresie żywności i żywienia; zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu; przy czym wszystkie te rozwiązania mają generować dobrobyt w Europie i zapewnić miejsca pracy wyższej jakości. Zasadnicze znaczenie będzie miała transformacja przemysłowa.
UE odniesie korzyści jako użytkownik i producent wiedzy, technologii i gałęzi przemysłu. Może demonstrować, w jaki sposób może funkcjonować i rozwijać się nowoczesne, uprzemysłowione, zrównoważone, integracyjne, otwarte i demokratyczne społeczeństwo i gospodarka. Wspierane będą rozwiązania gospodarcze, środowiskowe i społeczne umożliwiające rozwój zrównoważonej gospodarki przemysłowej, których celem jest osiągnięcie: zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich obywateli; sprzyjającego włączeniu społecznemu i twórczego społeczeństwa; lub bezpiecznego społeczeństwa; dostępu do czystej energii i mobilności; cyfrowej gospodarki i społeczeństwa; wielodyscyplinarnego i efektywnego przemysłu; rozwiązań kosmicznych, morskich i lądowych; rozwiązań w zakresie żywności i żywienia; zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony klimatu i łagodzenia zmiany klimatu; przy czym wszystkie te rozwiązania mają generować dobrobyt w Europie i zapewnić miejsca pracy wyższej jakości. Zasadnicze znaczenie będzie miała transformacja przemysłowa.
Badania naukowe i innowacje w ramach tego filaru programu „Horyzont Europa” podzielono na zintegrowane klastry działań. Inwestycje nie dotyczą konkretnych sektorów, lecz mają na celu systematyczną zmianę naszego społeczeństwa i gospodarki zgodnie z zasadą zrównoważoności. Cele te zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie podmioty, zarówno prywatne, jak i publiczne, będą angażować się w współprojektowanie i współtworzenie badań naukowych i innowacji; łączące użytkowników końcowych, naukowców, technologów, producentów, innowatorów, przedsiębiorstwa, edukatorów, obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym żaden z klastrów tematycznych nie jest przeznaczony tylko dla jednego zbioru podmiotów.
Badania naukowe i innowacje w ramach tego filaru programu „Horyzont Europa” podzielono na zintegrowane klastry działań. Inwestycje nie dotyczą konkretnych sektorów, lecz mają na celu systematyczną zmianę naszego społeczeństwa i gospodarki zgodnie z zasadą włączenia społecznego i zrównoważoności. Cele te zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie podmioty, zarówno prywatne, jak i publiczne, będą angażować się w współprojektowanie i współtworzenie badań naukowych i innowacji; łączące użytkowników końcowych, badaczy, naukowców, technologów, projektantów, producentów, innowatorów, przedsiębiorstwa, edukatorów, obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym żaden z klastrów tematycznych nie jest przeznaczony tylko dla jednego zbioru podmiotów.
Klastry będą wspierać tworzenie wiedzy na wszystkich etapach rozwoju, w tym na wczesnych etapach działalności badawczej, i będą uzupełniane przekrojowym wsparciem dla ambitnych, długoterminowych inicjatyw badawczych na dużą skalę, ukierunkowanych na przyszłe i powstające technologie (inicjatywy przewodnie FET) inicjowanych w ramach poprzedniego programu ramowego: „Human Brain Project”, „Graphene Flagship”, „Quantum Flagship” i technologie baterii nowej generacji.
Klastry będą opracowywać i stosować technologie cyfrowe, kluczowe technologie prorozwojowe oraz nowe technologie w ramach wspólnej strategii promowania czołowej pozycji UE w przemyśle. W stosownych przypadkach wykorzystywane będą dane i usługi UE związane z przestrzenią kosmiczną.
Klastry będą również opracowywać i stosować technologie cyfrowe, kluczowe technologie prorozwojowe oraz przyszłe powstające technologie w ramach wspólnej strategii promowania czołowej pozycji UE w przemyśle. W stosownych przypadkach wykorzystywane będą dane i usługi UE związane z przestrzenią kosmiczną.
Zostanie udzielone wsparcie na rzecz wprowadzenia technologii z laboratoriów na rynek oraz opracowania zastosowań, w tym linii pilotażowych i demonstracji, w celu zwiększenia absorpcji przez rynek oraz zwiększenia zaangażowania sektora prywatnego. Synergia z innymi programami zostanie maksymalnie zwiększona.
Zostanie udzielone wsparcie na rzecz wprowadzenia technologii z laboratoriów na rynek oraz opracowania zastosowań, w tym linii pilotażowych i demonstracji, w celu zwiększenia absorpcji przez rynek oraz zwiększenia zaangażowania sektora prywatnego. Synergia z innymi częściami programu „Horyzont Europa”, w szczególności z EIT, a także z innymi programami zostanie maksymalnie zwiększona.
Klastry przyspieszą wprowadzanie unikalnych innowacji w UE poprzez szeroki zakres powiązanych działań, takich jak komunikacja, upowszechnianie i wykorzystywanie, normalizacja, a także wspieranie innowacji nietechnologicznych i innowacyjnych mechanizmów realizacji, co przyczyni się do stworzenia przyjaznych dla innowacji warunków społecznych, regulacyjnych i rynkowych, takich jak porozumienia na rzecz innowacji. Stworzone zostaną kanały innowacyjnych rozwiązań będące wynikiem działań w zakresie badań naukowych i innowacji i ukierunkowane na inwestorów publicznych i prywatnych oraz na inne odpowiednie programy unijne i krajowe.
Klastry przyspieszą wprowadzanie unikalnych innowacji w UE, badając ich wpływ na społeczeństwo, poprzez szeroki zakres powiązanych działań, takich jak komunikacja, upowszechnianie i wykorzystywanie, normalizacja, a także wspieranie innowacji nietechnologicznych i innowacyjnych mechanizmów realizacji, co przyczyni się do stworzenia przyjaznych dla innowacji warunków społecznych, regulacyjnych i rynkowych, takich jak porozumienia na rzecz innowacji. Stworzone zostaną kanały innowacyjnych rozwiązań będące wynikiem działań w zakresie badań naukowych i innowacji i ukierunkowane na pozyskanie dodatkowych inwestorów publicznych i prywatnych oraz na inne odpowiednie programy unijne i krajowe.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wspieranie MŚP w ramach filaru II w częściach opartych na współpracy oraz poprzez specjalny instrument MŚP oparty na dotacjach dla pojedynczych beneficjentów. Wszystkie klastry przeznaczają odpowiednią kwotę na instrument MŚP, który będzie w pełni oddolny, ze stale otwartymi zaproszeniami i różnymi terminami ostatecznymi, oraz przeznaczony wyłącznie na innowacje przyrostowe. Tylko MŚP będą mogły składać wnioski o finansowanie, w tym w ramach współpracy lub podwykonawstwa. Projekty muszą mieć wyraźny europejski wymiar i wnosić wkład w unijną wartość dodaną.
Wsparcie za pośrednictwem instrumentu MŚP będzie dostarczane w trzech etapach, w oparciu o model programu „Horyzont Europa”:
–  Etap 1: ocena koncepcji i wykonalności:
MŚP otrzyma dofinansowanie na zbadanie możliwości naukowych lub technicznych i potencjału komercyjnego nowego pomysłu (weryfikacja koncepcji) w celu opracowania innowacyjnego projektu. Pozytywny wynik tej oceny, w której ważną kwestią jest powiązanie między projektem-tematem a potrzebami potencjalnego użytkownika/nabywcy umożliwi dofinansowanie w ramach kolejnego etapu lub etapów.
–  Etap 2: badania i rozwój, demonstracja, powielanie rynkowe:
Z należytym uwzględnieniem koncepcji „kuponu innowacyjności” wsparcie zostanie przyznane na badania i rozwój ze szczególnym naciskiem na działania w zakresie demonstracji (próby, prototyp, badania nad zwiększeniem skali, projekt, pilotażowe procesy, produkty i usługi innowacyjne, walidacja, weryfikacja działania itd.) oraz powielania rynkowego przy zachęcaniu do zaangażowania użytkowników końcowych lub potencjalnych klientów. Kupony innowacyjności będą sprzyjały uczestnictwu młodych przedsiębiorców.
–  Etap 3: komercjalizacja:
Na tym etapie dofinansowanie nie będzie udzielane bezpośrednio i może przybrać jedynie formę działań wspierających, ale jego celem jest ułatwienie dostępu do prywatnego kapitału i środowisk sprzyjających innowacjom. Przewidziane zostaną powiązania z EIC i InvestEU. MŚP skorzystają też z takich środków wsparcia jak tworzenie sieci kontaktów, szkolenia, coaching i doradztwo. Ponadto ten etap może łączyć się ze środkami zachęcającymi do przedkomercyjnych zamówień publicznych i zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1
1.1.   Uzasadnienie
1.1.   Uzasadnienie
Europejski filar praw socjalnych stanowi, że każdy ma prawo do szybkiego dostępu do przystępnej cenowo, prewencyjnej i objawowej opieki zdrowotnej dobrej jakości. Jest to podstawą zaangażowania UE w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w których wzywa się do zapewnienia do 2030 r. powszechnej opieki zdrowotnej dla wszystkich i w każdym wieku, nie pomijania nikogo i wyeliminowania przypadków zgonów, którym można zapobiec.
Europejski filar praw socjalnych stanowi, że każdy ma prawo do szybkiego dostępu do przystępnej cenowo, prewencyjnej i objawowej opieki zdrowotnej dobrej jakości. Jest to podstawą zaangażowania UE w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w których wzywa się do zapewnienia do 2030 r. powszechnej opieki zdrowotnej dla wszystkich i w każdym wieku, nie pomijania nikogo i wyeliminowania przypadków zgonów, którym można zapobiec.
Zdrowa populacja ma zasadnicze znaczenie dla stabilnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa, a poprawa zdrowia jest niezbędna do ograniczenia ubóstwa, wspierania postępu społecznego i dobrobytu oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego. Według OECD 10 % wzrost średniej długości życia wiąże się również ze wzrostem gospodarczym większym o 0,3–0,4 % rocznie. Od czasu ustanowienia tego wskaźnika średnia długość życia w UE wzrosła o 12 lat w wyniku ogromnych postępów w zakresie jakości życia, edukacji, zdrowia i opieki nad ludźmi. W 2015 r. oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosiła w UE 80,6 lat w porównaniu do 71,4 lat na całym świecie. W ostatnich latach w UE wzrastała ona średnio o 3 miesiące rocznie.
Zdrowa populacja ma zasadnicze znaczenie dla stabilnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa, a poprawa zdrowia jest niezbędna do ograniczenia ubóstwa, wspierania postępu społecznego i dobrobytu oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego. Według OECD 10 % wzrost średniej długości życia wiąże się również ze wzrostem gospodarczym większym o 0,3–0,4 % rocznie. Od czasu ustanowienia tego wskaźnika średnia długość życia w UE wzrosła o 12 lat w wyniku ogromnych postępów w zakresie jakości życia, w tym również edukacji i zdrowia. W 2015 r. oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosiła w UE 80,6 lat w porównaniu do 71,4 lat na całym świecie. W ostatnich latach w UE wzrastała ona średnio o 3 miesiące rocznie.
Badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia odegrały znaczącą rolę w tym osiągnięciu, a także w zakresie poprawy wydajności i jakości w sektorze zdrowia i opieki. UE nadal zmaga się jednak z nowymi lub utrzymującymi się wyzwaniami, które zagrażają jej obywatelom i zdrowiu publicznemu, zrównoważonemu charakterowi jej systemów opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej, jak również konkurencyjności jej sektora zdrowia i opieki. Do najważniejszych wyzwań w dziedzinie zdrowia w UE należą: brak skutecznej promocji zdrowia i zapobiegania chorobom; wzrost liczby chorób niezakaźnych; rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz pojawianie się epidemii chorób zakaźnych; większe zanieczyszczenie środowiska; utrzymywanie się nierówności w zakresie zdrowia pomiędzy krajami oraz w ich granicach, wpływających w sposób nieproporcjonalny na osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji lub znajdujące się na trudnym etapie życia; wykrywanie, zrozumienie, kontrolowanie i łagodzenie zagrożeń dla zdrowia i zapobieganie im w szybko zmieniającym się środowisku społecznym, miejskim i naturalnym; rosnące koszty europejskich systemów opieki zdrowotnej oraz stopniowe wprowadzenie medycyny spersonalizowanej oraz cyfryzacji w dziedzinie zdrowia i opieki; a także rosnąca presja na europejski sektor zdrowia i opieki, aby zachować konkurencyjność poprzez opracowywanie innowacji w dziedzinie zdrowia w porównaniu z nowymi i wschodzącymi podmiotami na arenie międzynarodowej.
Badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia odegrały znaczącą rolę w tym osiągnięciu, a także w zakresie poprawy wydajności i jakości w sektorze zdrowia i opieki oraz zapewnienia podstaw wiedzy na temat poprawy zdrowia ludzi i lepszej opieki nad pacjentami. Badania z zakresu zdrowia mają unikalny charakter, gdyż ściśle łączą się i wchodzą w interakcję z innowacjami, zagadnieniami opieki nad pacjentami i zdrowia ludności oraz są prowadzone w środowisku wielodyscyplinarnym, w którym obowiązują złożone przepisy.
UE nadal zmaga się jednak z nowymi lub utrzymującymi się wyzwaniami, które zagrażają jej obywatelom i zdrowiu publicznemu, zrównoważonemu charakterowi jej systemów opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej, jak również konkurencyjności jej sektora zdrowia i opieki. Do najważniejszych wyzwań w dziedzinie zdrowia w UE należą: wzrost zachorowań na raka; brak skutecznej promocji zdrowia i zapobiegania chorobom; wzrost liczby chorób niezakaźnych; rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz pojawianie się epidemii chorób zakaźnych; większe zanieczyszczenie środowiska; utrzymywanie się nierówności w zakresie zdrowia pomiędzy krajami oraz w ich granicach, wpływających w sposób nieproporcjonalny na osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji lub znajdujące się na trudnym etapie życia; wczesne wykrywanie, zrozumienie, kontrolowanie i łagodzenie zagrożeń dla zdrowia i zapobieganie im w szybko zmieniającym się środowisku społecznym, miejskim i naturalnym; przesunięcie granicy wieku, do której życie prowadzi się w zdrowiu; wysokie koszty niektórych innowacyjnych narzędzi i technologii medycznych dla użytkowników końcowych; rosnące koszty europejskich systemów opieki zdrowotnej oraz stopniowe wprowadzenie medycyny precyzyjnej, w tym istotnych badań naukowych oraz cyfryzacji w dziedzinie zdrowia i opieki; a także rosnąca presja na europejski sektor zdrowia i opieki, aby zachować konkurencyjność poprzez opracowywanie innowacji w dziedzinie zdrowia w porównaniu z nowymi i wschodzącymi podmiotami na arenie międzynarodowej.
Rozwiązania cyfrowe w dziedzinie opieki zdrowotnej w wielu przypadkach umożliwiły rozwiązanie problemów w zakresie usług opiekuńczych i nowych kwestii związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Do wyzwań należy również pełne wykorzystanie stopniowego wprowadzania możliwości, jakie niesie ze sobą cyfryzacja w dziedzinie zdrowia i opieki, bez uszczerbku dla prawa do prywatności i ochrony danych. Opracowywane są cyfrowe urządzenia i oprogramowanie do diagnozowania, leczenia chorób, w tym chorób przewlekłych, i ułatwiania pacjentom radzenia sobie z tymi chorobami. Technologie cyfrowe w coraz większym stopniu wykorzystuje się również podczas szkoleń dla lekarzy i w toku kształcenia medycznego, a także z myślą o pacjentach i innych odbiorcach usług zdrowotnych, aby umożliwiać dostęp do informacji o stanie zdrowia, dzielenie się nimi i gromadzenie takich informacji.
Te wyzwania związane ze zdrowiem są złożone, wzajemnie powiązane i mają charakter globalny oraz wymagają wielodyscyplinarnej współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. Działania w zakresie badań naukowych i innowacji doprowadzą do powstania bliskich powiązań między odkryciami naukowymi, badaniami klinicznymi, epidemiologicznymi, środowiskowymi i społeczno-gospodarczymi oraz naukami regulacyjnymi. Wykorzystają one połączone umiejętności środowisk akademickich i przemysłu oraz będą wspierać ich współpracę ze służbami opieki zdrowotnej, pacjentami, decydentami i obywatelami, aby uzyskać efekt mnożnikowy finansowania publicznego i zapewnić upowszechnienie wyników badań w praktyce klinicznej oraz w systemach opieki zdrowotnej. Będą one wspierać strategiczną współpracę na poziomie UE i międzynarodowym w celu połączenia wiedzy fachowej, zdolności i zasobów niezbędnych do osiągnięcia korzyści skali, zakresu i szybkości, a także w celu dzielenia się spodziewanymi korzyściami i ryzykiem finansowym.
Obecne wyzwania związane ze zdrowiem są złożone, wzajemnie powiązane i mają charakter globalny oraz wymagają wielodyscyplinarnej współpracy międzysektorowej, translacyjnej i międzynarodowej, w tym również z krajami o niskim i średnim dochodzie. Badania naukowe i innowacje doprowadzą do powstania bliskich powiązań między badaniami klinicznymi, epidemiologicznymi, etycznymi, środowiskowymi i społeczno-gospodarczymi oraz naukami regulacyjnymi. Wykorzystają one połączone umiejętności środowisk akademickich i przemysłu oraz będą wspierać ich współpracę ze służbami opieki zdrowotnej, pacjentami, decydentami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i obywatelami, aby uzyskać efekt mnożnikowy finansowania publicznego i zapewnić upowszechnienie wyników badań w praktyce klinicznej oraz w systemach opieki zdrowotnej. Będą one wspierać strategiczną współpracę na poziomie UE i międzynarodowym w celu połączenia wiedzy fachowej, zdolności i zasobów niezbędnych do osiągnięcia korzyści skali, zakresu i szybkości, a także w celu dzielenia się spodziewanymi korzyściami i ryzykiem finansowym. Badania w ramach tego klastra uwzględniają perspektywę płci i różnice wynikające z płci.
Działania w zakresie badań naukowych i innowacji związane z tym globalnym wyzwaniem będą rozwijać bazę wiedzy, budować potencjał w zakresie badań naukowych i innowacji oraz przynosić rozwiązania niezbędne do skuteczniejszej promocji zdrowia oraz profilaktyki i leczenia chorób. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa przyczyni się z kolei do wydłużenia średniej długości życia, zdrowego aktywnego życia oraz wydajności osób w wieku produkcyjnym, a także do stabilności systemów zdrowia i opieki.
Działania w zakresie badań naukowych i innowacji związane z tym globalnym wyzwaniem będą rozwijać zasoby ludzkie i bazę wiedzy, budować potencjał w zakresie badań naukowych i innowacji oraz przynosić rozwiązania niezbędne do skuteczniejszej promocji zdrowia oraz profilaktyki i leczenia chorób. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa przyczyni się z kolei do wydłużenia średniej długości życia, ogólnie zdrowego i aktywnego życia oraz wydajności osób w wieku produkcyjnym, a także do stabilności systemów zdrowia i opieki. Wspierane będą innowacje w dziedzinie szybkich technik diagnostycznych oraz nowe antybiotyki, gdyż mogą one zapobiec rozwojowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Sprostanie poważnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia przyczyni się do realizacji celów i strategii politycznych UE, w szczególności Europejskiego filaru praw socjalnych, jednolitego rynku cyfrowego, dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz Europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także do wdrożenia odpowiednich ram regulacyjnych UE. Działanie to będzie także wspierać zaangażowanie UE w realizację agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz innych działań w kontekście inicjatyw ONZ i międzynarodowych, w tym globalnych strategii i planów działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Sprostanie poważnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia przyczyni się do realizacji celów i strategii politycznych UE, w szczególności Europejskiego filaru praw socjalnych, jednolitego rynku cyfrowego, dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz Europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także do wdrożenia odpowiednich ram regulacyjnych UE. Działanie to będzie także wspierać zaangażowanie UE w realizację agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz innych działań w kontekście inicjatyw ONZ i międzynarodowych, w tym globalnych strategii i planów działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Grupa wysokiego szczebla w postaci Rady Sterującej ds. Zdrowia udzieli wsparcia w osiąganiu tych celów. Zapewni koordynację z innymi unijnymi i krajowymi programami badawczymi, a także synergie między klastrem „Zdrowie” i innymi częściami programu „Horyzont Europa”, w tym misjami i partnerstwami. Będzie kierować się wynikami badań naukowych i uwzględniać wszystkie odpowiednie zainteresowane strony, przy licznym udziale społeczeństwa, obywateli i pacjentów. Jej zadaniem będzie kierowanie pracami i doradztwo podczas opracowywania programu prac i misji dotyczących zdrowia.
Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.
Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu, a pośrednio do Celu 1 – Koniec z ubóstwem; Cel 5 – Równouprawnienie płci; Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne; Cel 10 – Mniej nierówności.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1
1.2.1.   Zdrowie przez całe życie
1.2.1.   Zdrowie przez całe życie
Ludzie znajdujący się na trudnym etapie życia (narodziny, niemowlęctwo, dzieciństwo, okres dojrzewania, ciąża, dojrzała i późna dorosłość), w tym osoby niepełnosprawne lub z obrażeniami, mają szczególne potrzeby w dziedzinie zdrowia, które wymagają lepszego zrozumienia i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Pozwoli to na zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia oraz poprawę stanu zdrowia w celu zapewnienia aktywnego i zdrowego trybu życia i starzenia się, w szczególności dzięki zdrowemu dzieciństwu, które zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby psychiczne i fizyczne na późniejszym etapie życia.
Ludzie znajdujący się na trudnym etapie życia (narodziny, niemowlęctwo, dzieciństwo, okres dojrzewania, ciąża, dojrzała i późna dorosłość), w tym osoby niepełnosprawne, mające specjalne potrzeby lub osoby z obrażeniami, mają szczególne potrzeby w dziedzinie zdrowia, które wymagają lepszego zrozumienia i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Pozwoli to na zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia oraz poprawę stanu zdrowia w celu zapewnienia aktywnego i zdrowego trybu życia i starzenia się, w szczególności dzięki zdrowemu dzieciństwu, które zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby psychiczne i fizyczne na późniejszym etapie życia.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Wczesny rozwój i proces starzenia się;
–   Choroby związane z wiekiem i proces starzenia się;
–   Zdrowie matki, ojca, niemowlęcia i dziecka oraz rola rodziców;
–   Zdrowie matki, ojca, niemowlęcia i dziecka, w tym przeżywalność dzieci i matek, oraz rola rodziców;
–  Potrzeby zdrowotne i długoterminowe konsekwencje związane z wysokim współczynnikiem śmiertelności i zachorowalności na choroby przewlekłe, w szczególności w odniesieniu do dzieci;
–   Potrzeby zdrowotne nastolatków;
–   Potrzeby zdrowotne nastolatków, w tym zdrowie psychiczne;
–   Skutki zdrowotne niepełnosprawności i obrażeń;
–   Etiologia niepełnosprawności oraz skutki zdrowotne niepełnosprawności i obrażeń;
–   Niezależne i aktywne życie osób starszych lub niepełnosprawnych;
–   Niezależne i aktywne życie osób starszych lub niepełnosprawnych;
–   Edukacja zdrowotna i umiejętności cyfrowe w zakresie zdrowia.
–   Edukacja zdrowotna i umiejętności cyfrowe w zakresie zdrowia;
–  Regeneracja starych lub zniszczonych narządów i tkanek;
–  Angiogeneza, choroby tętnic, niedokrwienie mięśnia sercowego i patologie strukturalne serca oraz biomarkery i genetyka chorób układu krążenia;
–  Leczenie chorób przewlekłych.
Poprawki 37, 276 i 277
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2
1.2.2.   Środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowotne
1.2.2.   Środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowotne
Lepsze zrozumienie czynników wpływających na zdrowie i czynników ryzyka związanych ze środowiskiem społecznym, gospodarczym i fizycznym w codziennym życiu i w miejscu pracy, w tym wpływu cyfryzacji, zanieczyszczenia, zmiany klimatu i innych kwestii środowiskowych na zdrowie, przyczyni się do zidentyfikowania i ograniczenia zagrożeń dla zdrowia; zmniejszenia liczby zgonów i chorób wynikających z narażenia na substancje chemiczne i zanieczyszczenie środowiska; wspierania przyjaznego dla środowiska, zdrowego, odpornego i zrównoważonego środowiska życia i pracy; promowania zdrowego stylu życia i zachowań konsumpcyjnych oraz rozwoju sprawiedliwego, integracyjnego i zaufanego społeczeństwa.
Lepsze zrozumienie czynników wpływających na zdrowie i czynników ryzyka związanych ze środowiskiem społecznym, gospodarczym i fizycznym w codziennym życiu i w miejscu pracy, w tym wpływu cyfryzacji, zanieczyszczenia, szybkiej urbanizacji, zmiany klimatu i innych krajowych i transnarodowych kwestii środowiskowych na zdrowie, przyczyni się do zidentyfikowania i ograniczenia zagrożeń dla zdrowia oraz zapobiegania im; identyfikowania i zmniejszenia liczby zgonów i chorób wynikających z narażenia na substancje chemiczne i zanieczyszczenie środowiska; wspierania bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska, zdrowego, odpornego i zrównoważonego środowiska życia i pracy; promowania zdrowego stylu życia i zachowań konsumpcyjnych oraz rozwoju sprawiedliwego, integracyjnego i zaufanego społeczeństwa.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Technologie służące ocenie zagrożeń, narażenia i wpływu na zdrowie ze strony chemikaliów, zanieczyszczeń i innych czynników stresogennych, w tym czynników stresogennych związanych z klimatem i środowiskiem oraz połączonego oddziaływania kilku czynników stresogennych;
–   Bezpieczne i skuteczne technologie i metodologie służące ocenie zagrożeń, narażenia i wpływu na zdrowie ze strony chemikaliów, zanieczyszczeń i innych czynników stresogennych, w tym czynników stresogennych związanych z klimatem i środowiskiem oraz połączonego oddziaływania kilku czynników stresogennych;
–   Czynniki środowiskowe, zawodowe, społeczne i behawioralne wpływające na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dobrobyt osób i ich interakcje, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby szczególnie wrażliwe i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji;
–   Czynniki środowiskowe, w tym związane ze środowiskiem zbudowanym (projekt i budowa), zawodowe, społeczne i behawioralne wpływające na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dobrobyt osób i ich interakcje, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby szczególnie wrażliwe i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, a także osoby niepełnosprawne i upośledzone;
–   Ocena ryzyka, zarządzanie i komunikacja, wspierane przez ulepszone narzędzia do podejmowania decyzji opartych na dowodach, w tym alternatywy dla testów na zwierzętach;
–   Ocena ryzyka, zarządzanie i komunikacja, w tym dzielenie się informacjami, wspierane przez ulepszone narzędzia do podejmowania decyzji opartych na dowodach, w tym alternatywy dla testów na zwierzętach;
–   Zdolności i infrastruktury umożliwiające gromadzenie, wymianę i łączenie danych na temat wszystkich uwarunkowań zdrowotnych, w tym w odniesieniu do narażenia, zdrowia i chorób na poziomie UE i międzynarodowym;
–   Zdolności i infrastruktury umożliwiające gromadzenie, wymianę i łączenie danych na temat wszystkich uwarunkowań zdrowotnych, w tym w odniesieniu do narażenia, zdrowia i chorób na poziomie UE i międzynarodowym;
–   Promocja zdrowia i działania w zakresie profilaktyki pierwotnej.
–   Promocja zdrowia i działania w zakresie profilaktyki pierwotnej.
—  Badania na środkami w zakresie planowania, prowadzenia i monitorowania rehabilitacji w cyklu życia;
—  Badania nad środkami planowania i realizacji programów wczesnej rehabilitacji indywidualnej dla dzieci, które cierpią na choroby upośledzające sprawność życiową.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3
1.2.3.   Choroby niezakaźne i rzadkie
1.2.3.   Choroby niezakaźne i rzadkie
Choroby niezakaźne, w tym choroby rzadkie, stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia i społeczeństwa oraz wymagają skuteczniejszego podejścia w zakresie profilaktyki i leczenia, w tym medycyny spersonalizowanej.
Choroby niezakaźne, w tym choroby rzadkie, stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia i społeczeństwa oraz wymagają skuteczniejszego podejścia w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia, w tym medycyny precyzyjnej.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Diagnostyka w celu wcześniejszej i dokładniejszej diagnozy oraz leczenie dostosowane do pacjenta;
–   Diagnostyka w celu wcześniejszej i dokładniejszej diagnozy oraz terminowe leczenie dostosowane do pacjenta;
–  Infrastruktura i możliwości wykorzystania potencjału wynikającego z postępów medycyny genomicznej w standardowej praktyce klinicznej;
–   Programy profilaktyki i badań przesiewowych;
–   Programy profilaktyki i badań przesiewowych;
–   Zintegrowane rozwiązania w zakresie samodzielnego monitorowania, promocji zdrowia, zapobiegania chorobom i postępowania w przypadku chorób przewlekłych i współistniejących chorób;
–   Zintegrowane rozwiązania w zakresie samodzielnego monitorowania, promocji zdrowia, zapobiegania chorobom i postępowania w przypadku chorób przewlekłych i współistniejących chorób;
–  Leczenie lub terapie, w tym leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne;
–   Bezpieczne, skuteczne i łatwo dostępne leczenie, terapie lub inne strategie leczenia, w tym leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne;
–   Opieka paliatywna;
–   Opieka paliatywna;
–  Realizowane w ramach współpracy badania w dziedzinie biologii molekularnej, strukturalnej i komórkowej, eksperymentalne terapie, genetyka, genomika i podstawy środowiskowe nowotworów u ludzi;
–  Pionierska genomika, epidemiologia, bioinformatyka, patologia i wyzwania medycyny precyzyjnej w rzadkich chorobach, chorobach neurodegeneracyjnych i onkologii;
–  Dziedziny, w których występują w dużej mierze niezaspokojone potrzeby kliniczne, takie jak rzadkie nowotwory, w tym dziecięce choroby nowotworowe;
–   Ocena efektywności porównawczej interwencji i rozwiązań;
–   Ocena efektywności porównawczej interwencji i rozwiązań;
–   Realizacja badań naukowych mających na celu zwiększenie skali interwencji w dziedzinie zdrowia oraz wspieranie ich stosowania w polityce i systemach zdrowotnych.
–   Realizacja badań naukowych mających na celu zwiększenie skali interwencji w dziedzinie zdrowia oraz wspieranie ich stosowania w polityce i systemach zdrowotnych.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.4
1.2.4.   Choroby zakaźne
1.2.4.   Choroby zakaźne
Ochrona ludzi przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia stanowi poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego i wymaga skutecznej współpracy międzynarodowej na szczeblu unijnym i światowym. Działania będą obejmować zapobieganie, gotowość, wczesne wykrywanie i leczenie chorób zakaźnych, a także zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”.
Ochrona ludzi przed chorobami zakaźnymi i transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia stanowi poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego i wymaga skutecznej współpracy międzynarodowej na szczeblu unijnym i światowym. Działania będą obejmować zapobieganie, gotowość, wczesne wykrywanie i leczenie chorób zakaźnych, a także zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Dalsze rozprzestrzenianie się bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym superbakterii, będzie miało równie istotny niekorzystny wpływ na gospodarkę i środowisko. Zapobieganie ich rozwojowi i rozprzestrzenianiu się będzie jednym z priorytetów w tym tytule. Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia opracowała wykaz chorób zaniedbanych, w przypadku których brakuje inwestycji sektora prywatnego w badania naukowe i innowacje ze względu na ograniczone zachęty handlowe. Potrzebne są ambitniejsze inwestycje publiczne w celu ograniczenia obciążenia wynikającego z tego rodzaju chorób związanych z ubóstwem i zaniedbanych.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Czynniki związane z pojawieniem się lub ponownym pojawieniem się chorób zakaźnych i ich rozprzestrzenianiem, w tym przenoszenie ze zwierząt (choroba odzwierzęca) lub z innych części środowiska (wody, gleby, roślin, żywności) na człowieka;
–   Czynniki związane z pojawieniem się lub ponownym pojawieniem się chorób zakaźnych i ich rozprzestrzenianiem, w tym przenoszenie ze zwierząt (choroba odzwierzęca) lub z innych części środowiska (wody, gleby, roślin, żywności) na człowieka oraz wdrożenie empirycznych rozwiązań zapobiegawczych, które minimalizują ryzyko przenoszenia chorób;
–   Przewidywanie, wczesne wykrywanie i nadzorowanie chorób zakaźnych, w tym patogenów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz czynników środowiskowych;
–   Przewidywanie, wczesne wykrywanie i nadzorowanie chorób zakaźnych, w tym patogenów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz czynników środowiskowych;
–   Szczepionki, diagnostyka, leczenie chorób zakaźnych, w tym współistniejące choroby i współzakażenia;
–   Odpowiednia, bezpieczna i skuteczna diagnostyka, technologie medyczne, leczenie i szczepionki służące zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich profilaktyce, w tym badanie i odkrywanie nowych szczepionek, rozwój technologii immunizacji i nauk regulacyjnych;
–   Skuteczna gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej w dziedzinie zdrowia, środki i strategie reagowania i przywracania stanu wyjściowego, a także udział społeczności;
–   Skuteczna gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej w dziedzinie zdrowia, środki i strategie reagowania i przywracania stanu wyjściowego, a także udział społeczności;
–   Przeszkody we wdrażaniu i stosowaniu interwencji medycznych w praktyce klinicznej, a także w systemie opieki zdrowotnej;
–   Przeszkody we wdrażaniu i stosowaniu interwencji medycznych w praktyce klinicznej, a także w systemie opieki zdrowotnej;
–   Transgraniczne aspekty chorób zakaźnych i szczególne wyzwania w krajach o średnim niższym dochodzie, takie jak choroby tropikalne.
–   Transgraniczne aspekty chorób zakaźnych i szczególne wyzwania w krajach o średnim niższym dochodzie, takie jak zaniedbane choroby tropikalne, AIDS, gruźlica i malaria. Opracowanie nowych metod leczenia chorób zakaźnych, aby przeciwdziałać oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.5
1.2.5.   Narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe w zakresie zdrowia i opieki
1.2.5.   Narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe w zakresie zdrowia i opieki
Technologie i narzędzia w dziedzinie zdrowia mają podstawowe znaczenie dla zdrowia publicznego i w dużym stopniu przyczyniły się do znacznej poprawy jakości życia, zdrowia i opieki nad obywatelami w UE. W związku z tym ważnym strategicznym wyzwaniem jest zaprojektowanie, opracowanie, dostarczenie i wdrożenie odpowiednich, wiarygodnych, bezpiecznych i opłacalnych pod względem kosztów narzędzi i technologii w zakresie zdrowia i opieki, z należytym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starzejącego się społeczeństwa. Obejmują one sztuczną inteligencję i inne technologie cyfrowe, które oferują znaczącą poprawę w stosunku do istniejących, a także pobudzają konkurencyjny i zrównoważony przemysł związany ze zdrowiem, który tworzy miejsca pracy o wysokiej wartości. Europejski sektor zdrowia jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w UE, odpowiadającym za 3 % PKB i 1,5 mln pracowników.
Technologie i narzędzia w dziedzinie zdrowia mają podstawowe znaczenie dla zdrowia publicznego i w dużym stopniu przyczyniły się do znacznej poprawy jakości życia, zdrowia i opieki nad obywatelami w UE. W związku z tym ważnym strategicznym wyzwaniem jest zaprojektowanie, opracowanie, dostarczenie i wdrożenie odpowiednich, wiarygodnych, bezpiecznych i opłacalnych pod względem kosztów narzędzi i technologii w zakresie zdrowia i opieki, z należytym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starzejącego się społeczeństwa. Obejmują one kluczowe technologie prorozwojowe, sztuczną inteligencję, robotykę, duże zbiory danych, technologię kwantową i inne narzędzia i technologie cyfrowe, które oferują znaczącą poprawę w stosunku do istniejących, a także pobudzają konkurencyjny i zrównoważony przemysł związany ze zdrowiem, który tworzy miejsca pracy o wysokiej wartości. Europejski sektor zdrowia jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w UE, odpowiadającym za 3 % PKB i 1,5 mln pracowników.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Narzędzia i technologie służące zastosowaniom w dziedzinie zdrowia oraz w odniesieniu do wszelkich wskazań medycznych, w tym upośledzeń czynnościowych;
–   Narzędzia i technologie służące zastosowaniom w dziedzinie zdrowia, w tym produkcji technologii medycznych, oraz w odniesieniu do wszelkich wskazań medycznych, w tym upośledzeń czynnościowych;
–  Sztuczna inteligencja i robotyka w technologiach i narzędziach w sektorze zdrowia;
–   Zintegrowane narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe dla zdrowia ludzkiego, w tym telemedycyna i mobilne aplikacje związane ze zdrowiem;
–   Zintegrowane narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe dla zdrowia ludzkiego, w tym telemedycyna i mobilne aplikacje związane ze zdrowiem;
–  Spersonalizowane, cyfrowe rozwiązania w dziedzinie opieki zdrowotnej oparte na technologii „digital twins”, dokładne oparte na danych modele komputerowe powielające biologiczne procesy zachodzące w ciele ludzkim, pozwalające na określenie najlepszej terapii w danym przypadku, działań z zakresu profilaktyki i środków konserwacyjnych;
–   Pilotaż, wprowadzanie na szeroką skalę, optymalizacja i innowacyjne zamówienia w zakresie technologii i narzędzi w dziedzinie zdrowia i opieki w warunkach rzeczywistych, w tym w odniesieniu do badań klinicznych i badań wdrożeniowych;
–   Pilotaż, wprowadzanie na szeroką skalę, optymalizacja i innowacyjne zamówienia w zakresie technologii i narzędzi w dziedzinie zdrowia i opieki w warunkach rzeczywistych, w tym w odniesieniu do badań klinicznych i badań wdrożeniowych;
–   Innowacyjne procesy i usługi w zakresie rozwoju, produkcji i szybkiego dostarczania narzędzi i technologii w dziedzinie zdrowia i opieki;
–   Innowacyjne procesy i usługi w zakresie rozwoju, produkcji i szybkiego dostarczania narzędzi w dziedzinie opieki, technologii, leków i szczepionek;
–   Bezpieczeństwo, skuteczność i jakość narzędzi i technologii w dziedzinie zdrowia i opieki, a także ich skutki etyczne, prawne i społeczne;
–   Bezpieczeństwo, skuteczność i jakość narzędzi i technologii w dziedzinie zdrowia i opieki, a także ich skutki etyczne, prawne i społeczne;
–   Nauka regulacyjna w zakresie technologii i narzędzi w dziedzinie zdrowia.
–   Nauka regulacyjna w zakresie technologii i narzędzi w dziedzinie zdrowia;
–  Narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe zwiększające bezpieczeństwo decyzji medycznych.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.6
1.2.6.   Systemy opieki zdrowotnej
1.2.6.   Systemy opieki zdrowotnej
Systemy opieki zdrowotnej są kluczowym elementem systemów socjalnych UE, które w 2017 r. zatrudniały 24 mln pracowników w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej. Głównym priorytetem jest stworzenie systemów opieki zdrowotnej, które będą łatwo dostępne, efektywne pod względem kosztów, odporne, zrównoważone i wiarygodne, a także zmniejszanie nierówności, w tym poprzez uwolnienie potencjału innowacji opartych na danych i innowacji cyfrowych w celu osiągnięcia lepszej opieki zdrowotnej i bardziej osobistej opieki, w oparciu o otwartą europejską infrastrukturę danych. To z kolei przyczyni się do cyfrowej transformacji sektora zdrowia i opieki.
Systemy opieki zdrowotnej są kluczowym elementem systemów socjalnych UE, które w 2017 r. zatrudniały 24 mln pracowników w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej. Głównym priorytetem jest stworzenie systemów opieki zdrowotnej, które będą łatwo dostępne, efektywne pod względem kosztów, odporne, zrównoważone i wiarygodne, a także zmniejszanie nierówności, w tym poprzez uwolnienie potencjału innowacji opartych na danych i innowacji cyfrowych w celu osiągnięcia lepszej opieki zdrowotnej i bardziej osobistej opieki, w oparciu o otwartą europejską infrastrukturę danych. To z kolei przyczyni się do cyfrowej transformacji sektora zdrowia i opieki. Przyszła infrastruktura powinna obejmować bezpieczne przechowywanie, na przykład uruchomienie 5G, warunki do rozwoju internetu rzeczy oraz ośrodki obliczeń wielkiej skali.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Reformy systemów i polityki w dziedzinie zdrowia publicznego w Europie i poza nią;
–   Reformy systemów i polityki w dziedzinie zdrowia publicznego w Europie i poza nią;
–   Nowe modele i sposoby podejścia do zdrowia i opieki oraz możliwość ich przenoszenia lub adaptacji pomiędzy krajami i regionami;
–   Nowe modele i sposoby podejścia do zdrowia i opieki oraz możliwość ich przenoszenia lub adaptacji pomiędzy krajami i regionami;
–   Poprawa oceny technologii medycznych;
–   Poprawa oceny technologii medycznych;
–   Kształtowanie się nierówności w dziedzinie zdrowia i skuteczna polityka w odpowiedzi na nie;
–   Kształtowanie się nierówności w dziedzinie zdrowia i skuteczna polityka w odpowiedzi na nie;
–   Przyszli pracownicy służby zdrowia i ich potrzeby;
–   Przyszli pracownicy służby zdrowia i ich potrzeby;
–  Opracowywanie systemów specjalistycznych szkoleń pracowników służby zdrowia, szkolenie oraz opracowywanie technicznej wiedzy eksperckiej i nowych sposobów pracy łączących innowacje w obszarze e-zdrowia;
–   Poprawa szybkiego informowania o zdrowiu oraz wykorzystania danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa, prywatności, interoperacyjności, norm, porównywalności i integralności;
–   Poprawa terminowości i jakości informowania o zdrowiu, a także infrastruktury na potrzeby skutecznego gromadzenia oraz wykorzystania danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa, prywatności, interoperacyjności, norm, porównywalności i integralności; informowanie o zdrowiu oraz wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa, zaufania, prywatności, interoperacyjności, norm, porównywalności i integralności;
–   Odporność systemów opieki zdrowotnej w odniesieniu do skutków kryzysów i możliwość dostosowania się do radykalnych innowacji;
–   Odporność systemów opieki zdrowotnej w odniesieniu do skutków kryzysów i możliwość dostosowania się do radykalnych innowacji;
–   Rozwiązania w zakresie wzmocnienia pozycji obywateli i pacjentów, samodzielnego monitorowania i interakcji z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej, aby zapewnić bardziej zintegrowaną opiekę oraz podejście ukierunkowane na użytkownika;
–   Rozwiązania w zakresie wzmocnienia pozycji obywateli i pacjentów, samodzielnego monitorowania i interakcji z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej, aby zapewnić bardziej zintegrowaną opiekę oraz podejście ukierunkowane na użytkownika;
–   Dane, informacje, wiedza i najlepsze praktyki w dziedzinie badań nad systemami opieki zdrowotnej na poziomie UE i globalnym.
–   Dane, informacje, wiedza i najlepsze praktyki w dziedzinie badań nad systemami opieki zdrowotnej na poziomie UE i globalnym.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – wprowadzenie
2.   KLASTER „INTEGRACYJNE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO”
2.   KLASTER „INTEGRACYJNE I KREATYWNE SPOŁECZEŃSTWO”
Poprawka 43
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1
2.1.   Uzasadnienie
2.1.   Uzasadnienie
Unia Europejska opowiada się za jedynym w swoim rodzaju sposobem łączenia wzrostu gospodarczego z polityką społeczną, z zachowaniem wysokiego poziomu włączenia społecznego oraz przestrzegając wspólnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka, równość płci i bogactwo różnorodności. Model ten stale się zmienia i musi zmagać się z wyzwaniami wynikającymi między innymi z globalizacji i zmian technologicznych. Europa musi również odpowiadać na wyzwania wynikające z utrzymujących się zagrożeń dla bezpieczeństwa. Ataki terrorystyczne i radykalizacja postaw, a także cyberataki i zagrożenia hybrydowe budzą poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa i stanowią szczególne obciążenie dla społeczeństw.
Unia Europejska opowiada się za jedynym w swoim rodzaju sposobem łączenia dobrobytu, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju z polityką społeczną, z zachowaniem wysokiego poziomu włączenia społecznego oraz przy przestrzeganiu wspólnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka, równość płci i bogactwo różnorodności. Model ten stale się zmienia i musi zmagać się z wyzwaniami wynikającymi między innymi z cyfryzacji, globalizacji i ewolucji technologicznej.
UE musi wspierać model zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z postępu technologicznego, zwiększaniu zaufania do demokratycznych rządów i promowaniu ich innowacyjności, zwalczaniu nierówności, bezrobocia, marginalizacji, dyskryminacji i radykalizacji, gwarantowaniu praw człowieka, wspieraniu różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiu pozycji obywateli poprzez innowacje społeczne. Zarządzanie migracją i integracja migrantów będą również nadal miały charakter priorytetowy. Zasadnicze znaczenie ma rola badań naukowych i innowacji w naukach społecznych i humanistycznych w odpowiedzi na te wyzwania i osiąganiu celów UE.
UE musi wspierać model zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z postępu technologicznego, zwiększaniu zaufania do demokratycznych rządów i promowaniu ich innowacyjności, zwalczaniu nierówności, bezrobocia, marginalizacji, dyskryminacji i radykalizacji, gwarantowaniu praw człowieka, wspieraniu różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiu pozycji obywateli poprzez innowacje społeczne. Zarządzanie migracją i integracja migrantów będą również nadal miały charakter priorytetowy.
Zasadnicze znaczenie ma rola badań naukowych i innowacji w naukach społecznych i humanistycznych oraz w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w odpowiedzi na te wyzwania i osiąganiu celów UE. Ze względu na szerokie spektrum, rozmiar i wpływ na dzisiejszą transformację cyfrową, sektory te wnoszą istotny wkład w naszą gospodarkę. Ponieważ wzajemne zależności między innowacjami społecznymi a technicznymi są złożone i rzadko liniowe, konieczne są dalsze badania, w tym badania międzysektorowe i multidyscyplinarne, w dziedzinie rozwoju wszelkich rodzajów innowacji oraz działań finansowanych w celu tworzenia warunków do skutecznego rozwoju innowacji w przyszłości.
Obywatele Unii, instytucje państwowe i gospodarka muszą być chronieni przed ciągłym zagrożeniem związanym z przestępczością zorganizowaną, w tym handlem bronią, narkotykami i ludźmi. Kluczowe jest także wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa poprzez lepsze zarządzanie granicami. Cyberprzestępczość wzrasta, a związane z nią zagrożenia są coraz bardziej zróżnicowane w miarę wzrostu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Europa musi nadal dążyć do zwiększenia cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności cyfrowej, ochrony danych osobowych, a także zwalczać rozprzestrzenianie się fałszywych i szkodliwych informacji, aby zapewnić stabilność demokratyczną i gospodarczą. Ponadto konieczne są dalsze wysiłki w celu ograniczenia wpływu ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które nasilają się w wyniku zmiany klimatu, takich jak powodzie, burze czy susze prowadzące do pożarów lasów, degradacji gleby oraz innych katastrof naturalnych, np. trzęsień ziemi, na życie i źródła utrzymania. Katastrofy naturalne lub spowodowane przez człowieka mogą zagrozić ważnym funkcjom społecznym, takim jak zdrowie, zaopatrzenie w energię i rządy.
Skala, złożoność i transnarodowy charakter wyzwań wymagają wielopoziomowych działań UE. Zajęcie się takimi krytycznymi kwestiami społecznymi, politycznymi, kulturowymi i ekonomicznymi, jak również zagrożeniami bezpieczeństwa, tylko na poziomie krajowym, mogłoby prowadzić do nieefektywnego wykorzystania zasobów, rozdrobnionego podejścia i odmiennych standardów w zakresie wiedzy i zdolności.
Badania nad bezpieczeństwem są częścią szerzej zakrojonej kompleksowej unijnej reakcji na zagrożenia dla bezpieczeństwa. Działania w tym zakresie przyczyniają się do procesu rozwoju zdolności, umożliwiając przyszłą dostępność technologii i zastosowań służących do wypełnienia luk w zdolnościach zidentyfikowanych przez decydentów i praktyków. Już teraz środki finansowe przeznaczone na badania naukowe w ramach unijnego programu ramowego stanowią około 50 % ogółu środków publicznych na badania nad bezpieczeństwem w UE. W pełni wykorzystane zostaną dostępne instrumenty, w tym Europejski program kosmiczny (Galileo i EGNOS, Copernicus, orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej oraz rządowa łączność satelitarna). Poszukuje się synergii z działalnością w zakresie badań nad obronnością wspieranych ze środków UE oraz unika się powielania funduszy. Współpraca transgraniczna przyczynia się do rozwoju europejskiego jednolitego rynku bezpieczeństwa i poprawy efektywności przemysłu, która leży u podstaw autonomii UE.
Działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach tego globalnego wyzwania zostaną dostosowane na całej linii do priorytetów Komisji w zakresie zmian demokratycznych; zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji; sprawiedliwości i praw podstawowych; migracji; pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej; jednolitego rynku cyfrowego. W kontekście zobowiązań programu rzymskiego prowadzone będą działania na rzecz „Europy socjalnej” oraz „Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową”. Działania będą również wspierać europejski filar praw socjalnych oraz globalne porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji. Badania nad bezpieczeństwem stanowią odpowiedź na zobowiązanie w ramach programu rzymskiego do działania na rzecz „bezpiecznej i pewnej Europy”, przyczyniając się do stworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Wykorzystana zostanie synergia z programem „Wymiar Sprawiedliwości” oraz z programem „Prawa i Wartości”, w ramach których wspierana jest działalność w dziedzinie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, praw ofiar, równości płci, niedyskryminacji, ochrony danych i promowania obywatelstwa europejskiego.
Działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach tego globalnego wyzwania zostaną dostosowane na całej linii do priorytetów Komisji w zakresie zmian demokratycznych; zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji; sprawiedliwości i praw podstawowych; migracji; pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej; jednolitego rynku cyfrowego. W kontekście zobowiązań programu rzymskiego prowadzone będą działania na rzecz „Europy socjalnej” oraz „Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową”. Działania będą również wspierać europejski filar praw socjalnych.
Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 1 – Koniec z ubóstwem; Cel 4 – Dobra jakość edukacji; Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 10 – Mniej nierówności; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.
Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 1 – Koniec z ubóstwem; Cel 4 – Dobra jakość edukacji; Cel 5 – Równość płci; Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 10 – Mniej nierówności; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II- punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.1 – akapit 2
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Historia, ewolucja i skuteczność systemów demokratycznych na różnych poziomach i w różnych formach; Aspekty cyfryzacji i wpływ komunikacji w sieciach społecznościowych oraz rola polityki w odniesieniu do edukacji i młodzieży jako filary demokratycznego obywatelstwa;
–   Historia, ewolucja i skuteczność systemów demokratycznych na różnych poziomach i w różnych formach, np. ruchy na rzecz dialogu między kulturami, współpracy między narodami i pokoju między religiami; Aspekty cyfryzacji, w tym umiejętność korzystania z mediów oraz umiejętności cyfrowe, i wpływ komunikacji w sieciach społecznościowych oraz rola polityki w odniesieniu do edukacji i młodzieży oraz udziału w życiu kulturalnym jako filary demokratycznego obywatelstwa;
–   Innowacyjne podejście do wspierania przejrzystości, zdolności reagowania, rozliczalności, skuteczności i legitymizacji rządów demokratycznych przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i praworządności;
–   Innowacyjne podejście do wspierania przejrzystości, zdolności reagowania, rozliczalności, skuteczności i legitymizacji rządów demokratycznych, w tym walki z korupcją, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka oraz praw podstawowych i praworządności;
–  Wpływ technologii na styl życia i zachowania jednostek;
–   Strategie dotyczące populizmu, ekstremizmu, radykalizacji postaw, terroryzmu oraz włączenia i zaangażowania niezadowolonych i marginalizowanych obywateli;
–   Strategie dotyczące populizmu, ekstremizmu, radykalizacji postaw, dyskryminacji i mowy nienawiści, terroryzmu oraz te dotyczące aktywnego włączenia, upodmiotowienia i zaangażowania niezadowolonych, podatnych na zagrożenia i marginalizowanych obywateli;
–  Nowe strategie radzenia sobie z powiązaniami między imigracją i ksenofobią oraz przyczynami migracji;
–   Lepsze zrozumienie roli norm dziennikarskich i treści tworzonych przez użytkowników w społeczeństwie w ogromnym stopniu połączonym z siecią oraz opracowanie narzędzi służących zwalczaniu dezinformacji;
–   Lepsze zrozumienie roli norm dziennikarskich i treści tworzonych przez użytkowników w społeczeństwie w ogromnym stopniu połączonym z siecią oraz opracowanie narzędzi służących zwalczaniu dezinformacji;
–   Rola wielokulturowego obywatelstwa i tożsamości w kontekście demokratycznego obywatelstwa i zaangażowania politycznego;
–   Rola wielokulturowego obywatelstwa i tożsamości w kontekście demokratycznego obywatelstwa i zaangażowania politycznego;
–   Wpływ postępu technologicznego i naukowego, w tym dużych zbiorów danych, portali społecznościowych i sztucznej inteligencji na demokrację;
–   Wpływ postępu technologicznego i naukowego, w tym dużych zbiorów danych, portali społecznościowych i sztucznej inteligencji na demokrację;
–   Demokracja deliberatywna i uczestnicząca oraz aktywne i integracyjne obywatelstwo, w tym wymiar cyfrowy;
–   Demokracja deliberatywna i uczestnicząca oraz aktywne i integracyjne obywatelstwo, w tym wymiar cyfrowy;
–   Wpływ nierówności gospodarczych i społecznych na udział w życiu politycznym i demokrację oraz wykazanie, w jaki sposób odwracanie nierówności i zwalczanie wszelkich postaci dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, może podtrzymywać demokrację.
–   Wpływ nierówności gospodarczych i społecznych na udział w życiu politycznym i demokrację oraz wykazanie, w jaki sposób odwracanie nierówności i zwalczanie wszelkich postaci dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, może podtrzymywać demokrację;
–  Nowe podejścia do dyplomacji naukowej.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – wprowadzenie
2.2.2.   Dziedzictwo kulturowe
2.2.2.   Kultura i kreatywność
Poprawka 46
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2
2.2.2.   Dziedzictwo kulturowe
2.2.2.   Dziedzictwo kulturowe
Europejski sektor kultury i sektor kreatywny tworzą pomosty między sztuką, kulturą, biznesem i technologią. Ponadto sektor kultury i sektor kreatywny odgrywają, zwłaszcza w dziedzinie cyfryzacji, kluczową rolę w procesie reindustrializacji Europy, stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego, a także mają strategiczne znaczenie w inicjowaniu efektu domina w zakresie innowacji w innych sektorach gospodarki, takich jak turystyka, handel detaliczny, media, technologie cyfrowe i inżynieria. W programie „Horyzont Europa” kreatywność i projektowanie będą zagadnieniem przekrojowym, które zostanie włączone do projektów realizowanych w całym programie, aby wspierać nowe technologie, modele biznesowe i kompetencje, a także czerpać z kreatywnych i interdyscyplinarnych rozwiązań konkretną wartość gospodarczą i społeczną.
Dziedzictwo kulturowe to podstawa naszego życia, która ma znaczenie dla społeczności, grup i społeczeństw, dając im poczucie przynależności. Jest to pomost między przeszłością a przyszłością naszych społeczeństw. Jest ono siłą napędową lokalnej gospodarki i ważnym źródłem inspiracji dla sektora kreatywnego i sektora kultury. Dostęp, zachowanie, ochrona i odbudowa, interpretacja i wykorzystanie pełnego potencjału naszego dziedzictwa kulturowego jest istotnym wyzwaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dziedzictwo kulturowe stanowi główny wkład i inspirację dla sztuki, tradycyjnego rzemiosła, sektora kultury, przedsiębiorczości i sektora kreatywnego, które są siłą napędową zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i handlu zewnętrznego.
Dziedzictwo kulturowe jest integralną częścią sektora kultury i sektora kreatywnego. Dziedzictwo kulturowe to pozostałości przeszłości i jej przejawy, które mają znaczenie dla społeczności, grup i społeczeństw oraz są przez nie wykorzystywane, dając im poczucie przynależności. Jest to pomost między przeszłością a przyszłością naszych społeczeństw. Jest ono siłą napędową lokalnej gospodarki i ważnym źródłem inspiracji dla sektora kreatywnego i sektora kultury. Dostęp, zachowanie, ochrona i odbudowa, interpretacja i wykorzystanie pełnego potencjału naszego dziedzictwa kulturowego jest istotnym wyzwaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dziedzictwo kulturowe stanowi główny wkład i inspirację dla sztuki, tradycyjnego rzemiosła, sektora kultury, sektora kreatywnego i sektora przedsiębiorczości, które są siłą napędową zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i handlu zewnętrznego.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Badania i nauki w zakresie dziedzictwa kulturowego, wykorzystujące nowoczesne technologie, w tym technologie cyfrowe;
–   Badania i nauki w zakresie dziedzictwa kulturowego, wykorzystujące nowoczesne technologie, w tym technologie cyfrowe;
–   Dostęp do dziedzictwa kulturowego i wspólne korzystanie z niego, wykorzystując nowatorskie wzorce i zastosowania oraz modele zarządzania partycypacyjnego;
–   Dostęp do dziedzictwa kulturowego oraz powiązanych informacji i wspólne korzystanie z nich, wykorzystując nowatorskie wzorce i zastosowania oraz modele zarządzania partycypacyjnego;
–   Połączenie dziedzictwa kulturowego z powstającymi sektorami kreatywnymi;
–   Połączenie dziedzictwa kulturowego z powstającymi sektorami kreatywnymi;
–   Wkład dziedzictwa kulturowego w zrównoważony rozwój poprzez zachowanie, ochronę i rewitalizację krajobrazów kulturowych z udziałem UE jako laboratorium innowacji związanych z dziedzictwem kulturowym i turystyką kulturalną;
–   Wkład dziedzictwa kulturowego w zrównoważony rozwój poprzez zachowanie, ochronę, rozwój i rewitalizację krajobrazów kulturowych z udziałem UE jako laboratorium innowacji związanych z dziedzictwem kulturowym i turystyką kulturalną;
–   Zachowanie, ochrona, wzmocnienie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz języków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii cyfrowych;
–   Zachowanie, ochrona, wzmocnienie i odbudowa dziedzictwa kulturowego, języków, a także tradycyjnych umiejętności i rzemiosła z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii cyfrowych;
–   Wpływ tradycji, wzorców zachowań, poglądów i przekonań na wartości i poczucie przynależności.
–   Znaczenie pluralistycznych i różnorodnych tradycji, zwyczajów, poglądów i przekonań dla wartości w rozwoju społeczności;
–  Stworzenie „Chmury Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” – przestrzeni współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniającej dostęp do dziedzictwa kulturowego za pomocą nowych technologii, a także zachęcającej do przekazywania wiedzy eksperckiej i umiejętności i ułatwiającej takie przekazywanie, dającej możliwość tworzenia indywidualnych grup roboczych i struktur projektów, oraz stanowiącej europejski kulturalny odpowiednik usług w chmurze świadczonych komercyjnie. Wcześniej przeprowadzona zostanie ocena skutków.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II- punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3
2.2.3.   Przemiany społeczne i gospodarcze
2.2.3.   Przemiany społeczne, kulturowe i gospodarcze
Społeczeństwa europejskie przechodzą głębokie przemiany społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w wyniku globalizacji i innowacji technologicznych. Jednocześnie odnotowano wzrost nierówności dochodowych w większości państw europejskich14. Potrzebne są dalekosiężne strategie w celu promowania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i odwrócenia nierówności, zwiększenia wydajności (w tym postępów w jej pomiarach) i kapitału ludzkiego, reagowania na wyzwania związane z migracją i integracją oraz wspierania solidarności międzypokoleniowej i mobilności społecznej. Systemy kształcenia i szkolenia są potrzebne do osiągnięcia bardziej sprawiedliwej i dostatniej przyszłości.
Społeczeństwa europejskie przechodzą głębokie przemiany społeczno-kulturowo-gospodarcze, zwłaszcza w wyniku globalizacji i innowacji technologicznych. Jednocześnie odnotowano wzrost nierówności dochodowych w większości państw europejskich14. Potrzebne są dalekosiężne strategie w celu promowania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i odwrócenia nierówności, zwiększenia wydajności (w tym postępów w jej pomiarach) i kapitału ludzkiego, poprawy warunków życia i pracy obywateli, reagowania na wyzwania związane z migracją i integracją oraz wspierania solidarności międzypokoleniowej i mobilności społecznej oraz integracji kulturowej. Potrzebne są dostępne, sprzyjające włączeniu społecznemu, innowacyjne systemy kształcenia i szkolenia wysokiej jakości, aby osiągnąć bardziej sprawiedliwą i dostatnią przyszłość.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–   Baza wiedzy do celów doradztwa w zakresie inwestycji i polityki, w szczególności w dziedzinie kształcenia i szkolenia, aby osiągnąć umiejętności o wysokiej wartości dodanej, wydajność, mobilność społeczną, wzrost gospodarczy, innowacje społeczne i nowe miejsca pracy; Rola kształcenia i szkolenia w niwelowaniu nierówności;
–   Baza wiedzy do celów doradztwa w zakresie inwestycji i polityki, w szczególności w dziedzinie kształcenia i szkolenia, aby osiągnąć umiejętności o wysokiej wartości dodanej, wydajność, mobilność społeczną, wzrost gospodarczy, innowacje społeczne i nowe miejsca pracy; Rola kształcenia i szkolenia w niwelowaniu nierówności;
–  Interdyscyplinarne badania naukowe łączące wpływ gospodarczy, kulturalny i społeczny zmian technologicznych;
–   Zrównoważony rozwój społeczny wykraczający poza wskaźniki oparte wyłącznie na PKB, w szczególności nowe modele gospodarcze i biznesowe oraz nowe technologie finansowe;
–   Zrównoważony rozwój społeczny wykraczający poza wskaźniki oparte wyłącznie na PKB, w szczególności nowe modele gospodarcze i biznesowe, takie jak gospodarka społeczna, oraz nowe technologie finansowe;
–   Narzędzia statystyczne i inne narzędzia gospodarcze umożliwiające lepsze zrozumienie wzrostu gospodarczego i innowacji w kontekście słabego wzrostu wydajności;
–   Narzędzia statystyczne i inne narzędzia gospodarcze i ilościowe umożliwiające lepsze zrozumienie wzrostu gospodarczego i innowacji w kontekście słabego wzrostu wydajności;
–   Nowe rodzaje pracy, rola pracy, tendencje i zmiany na rynkach pracy i w zakresie dochodów we współczesnych społeczeństwach oraz ich wpływ na rozkład dochodów, niedyskryminację, w tym równość płci i włączenie społeczne;
–   Nowe rodzaje pracy, rola pracy, tendencje i zmiany na rynkach pracy i w zakresie dochodów we współczesnych społeczeństwach oraz ich wpływ na rozkład dochodów, niedyskryminację, w tym równość płci i włączenie społeczne;
–   Systemy podatkowe i systemy zabezpieczenia społecznego wraz z polityką w zakresie zabezpieczenia społecznego i inwestycji społecznych w celu odwrócenia nierówności i rozwiązania problemu negatywnego wpływu technologii, demografii i różnorodności;
–   Systemy podatkowe i systemy zabezpieczenia społecznego wraz z polityką w zakresie zabezpieczenia społecznego i inwestycji społecznych, raje podatkowe i sprawiedliwość podatkowa w celu odwrócenia nierówności i rozwiązania problemu negatywnego wpływu technologii, demografii i różnorodności;
–  Strategie radzenia sobie ze zmianami demograficznymi, urbanizacja wobec migracji z obszarów wiejskich, rozwiązywanie problemów wykluczenia społeczno-gospodarczego oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, w tym za pomocą wykorzystania przełomowej technologii i rozwiązań cyfrowych;
–   Mobilność ludzi w kontekście globalnym i lokalnym w celu lepszego zarządzania migracją i integracji migrantów, w tym uchodźców; przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych i praw człowieka; większy i lepszy dostęp do wysokiej jakości kształcenia, szkoleń, usług wsparcia, aktywnego i integracyjnego obywatelstwa, zwłaszcza w przypadku osób w trudnej sytuacji;
–   Mobilność ludzi w kontekście globalnym i lokalnym w celu lepszego zarządzania migracją i integracji migrantów, w tym uchodźców; przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych i praw człowieka; większy i lepszy dostęp do wysokiej jakości kształcenia, szkoleń, usług wsparcia, aktywnego i integracyjnego obywatelstwa, zwłaszcza w przypadku osób w trudnej sytuacji;
–   Systemy kształcenia i szkolenia mające na celu promowanie i optymalne wykorzystanie transformacji cyfrowej w UE, również w celu zarządzania ryzykiem związanym z globalnym połączeniem z siecią i innowacjami technologicznymi, zwłaszcza pojawiającymi się zagrożeniami w sieci, problemami etycznymi, nierównościami społeczno-ekonomicznymi i radykalnymi zmianami na rynkach;
–   Systemy kształcenia i szkolenia mające na celu promowanie i optymalne wykorzystanie transformacji cyfrowej w UE, również w celu zarządzania ryzykiem związanym z globalnym połączeniem z siecią i innowacjami technologicznymi, zwłaszcza pojawiającymi się zagrożeniami w sieci, problemami etycznymi, nierównościami społeczno-ekonomicznymi i radykalnymi zmianami na rynkach;
–   Modernizacja organów publicznych w celu zaspokojenia oczekiwań obywateli odnośnie do świadczenia usług, przejrzystości, dostępności, otwartości, rozliczalności i koncentracji na użytkowniku;
–   Modernizacja organów publicznych w celu zaspokojenia oczekiwań i potrzeb obywateli odnośnie do świadczenia usług, przejrzystości, dostępności, otwartości, rozliczalności i koncentracji na użytkowniku;
–   Skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zasady niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i praworządności, z zastosowaniem sprawiedliwych, skutecznych i przejrzystych metod postępowania zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.
–   Skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zasady niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i praworządności, z zastosowaniem sprawiedliwych, skutecznych, dostępnych i przejrzystych metod postępowania zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.
–  Identyfikacja istniejących i pojawiających się różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz potrzeb związanych z globalnymi przekształceniami oraz rozwój innowacyjnych metod radzenia sobie ze stereotypami dotyczącymi płci i uprzedzeniami związanymi z płcią.
__________________
__________________
14 OECD Understanding The Socio-Economic Divide in Europe (Zrozumienie podziałów społeczno-gospodarczych w Europie), z dnia 26 stycznia 2017 r.
14 OECD Understanding The Socio-Economic Divide in Europe (Zrozumienie podziałów społeczno-gospodarczych w Europie), z dnia 26 stycznia 2017 r.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.4
2.2.4.   Społeczeństwa odporne na katastrofy
2.2.4.   Nauki społeczne i humanistyczne
Katastrofy wynikają z wielu źródeł – naturalnych lub spowodowanych przez człowieka – w tym ataków terrorystycznych, zdarzeń pogodowych związanych z klimatem oraz innych zdarzeń ekstremalnych (w tym związanych z podnoszeniem się poziomów mórz), pożarów lasów, fal upałów, powodzi, trzęsień ziemi, tsunami i zdarzeń wulkanicznych, kryzysów w zakresie zaopatrzenia w wodę, zdarzeń związanych z pogodą kosmiczną, katastrof przemysłowych i transportowych, incydentów związanych z CBRJ, a także zagrożeń powiązanych kaskadowo. Celem jest zapobieganie utracie życia, szkodom dla zdrowia i środowiska oraz szkodom gospodarczym i materialnym spowodowanym przez katastrofy i ograniczanie ich, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a także poprawa zrozumienia i ograniczenie zagrożeń związanych z katastrofami i wyciąganie z nich wniosków.
Do każdego z priorytetów programu „Horyzont Europa” należy włączyć nauki społeczne i humanistyczne, co przyczyni się w szczególności do zapewnienia dowodów potrzebnych przy opracowywaniu polityki na szczeblu międzynarodowym, unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Poza tym włączeniem zapewnione zostanie specjalne wsparcie w ramach następujących ogólnych kierunków, również wsparcie w zakresie kształtowania polityki.
Ogólne kierunki
Ogólne kierunki
–  Technologie i zdolności służb pierwszego reagowania w przypadku działań w sytuacjach kryzysowych i w razie katastrof;
–  Zdolność społeczeństwa do lepszego zarządzania ryzykiem związanym z katastrofami i ograniczania go, w tym poprzez rozwiązania naturalne, lepsze zapobieganie, gotowość i reagowanie na istniejące i nowe zagrożenia;
–  Interoperacyjność urządzeń i procedur w celu ułatwienia transgranicznej współpracy operacyjnej i zintegrowanego rynku UE.
–  Analiza i rozwój włączenia społecznego, gospodarczego i politycznego oraz dynamiki międzykulturowej w Europie i wśród partnerów międzynarodowych;
–  Lepsze zrozumienie zmian społecznych w Europie i ich wpływu;
–  Pokonywanie głównych wyzwań związanych z europejskimi modelami spójności społecznej, imigracji, integracji, zmian demograficznych, starzenia się, niepełnosprawności, edukacji, ubóstwa i wykluczenia społecznego;
–  Wsparcie badań naukowych pozwalających zrozumieć tożsamość i poczucie przynależności do poszczególnych społeczności, regionów i narodów.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5
2.2.5.  Ochrona i bezpieczeństwo
skreśla się
Istnieje potrzeba ochrony obywateli