Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
Ускорено разрешаване на търговски спорове
 Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I
 Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I
 Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване ***
 Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги *
 Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие *
 Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде
 Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека
 Танзания
 Блокова верига: далновидна търговска политика
 Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония
 Конфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република
 Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.
 Разисквания в комисията по петиции през 2017 г.

Ускорено разрешаване на търговски спорове
PDF 165kWORD 58k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. с препоръки към Комисията относно ускореното уреждане на търговски спорове (2018/2079(INL))
P8_TA(2018)0519A8-0396/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 67, параграф 4 от ДФЕС и член 81, параграф 2 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 19, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата),

—  като взе предвид проучването на Генералната дирекция за вътрешни политики, озаглавено „Изграждане на компетентност в търговското право на държавите членки“,

—  като взе предвид Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г.,

—  като взе предвид „Judicial Training Principles“ (Принципи за съдебно обучение) на Европейската мрежа за съдебно обучение от 2016 г.(1),

—  като взе предвид достиженията на правото на Европейския съюз по отношение на сътрудничеството в областта на гражданското правосъдие,

—  като взе предвид членове 46 и 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0396/2018),

А.  като има предвид, че правото на справедливо и публично разглеждане на делото в разумен срок, залегнало в член 47 от Хартата и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека, представлява една от основните гаранции за върховенството на закона и демокрацията и е неразривно свързано с гражданското производство като цяло;

Б.  като има предвид, че въвеждането на една европейска ускорена гражданска процедура би могло да допринесе за модернизирането на националното производство, за постигането на еднакви условия на конкуренция за предприятията и за повишаване на икономическия растеж чрез ефективни и ефикасни съдебни системи, като същевременно улеснява достъпа до правосъдие в Съюза и допринася за гарантирането на основните свободи на Съюза;

В.  като има предвид, че Равносметката на резултатите в областта на правосъдието за 2018 г. показа, че наличието на правна помощ и равнището на съдебните такси имат ключово въздействие върху достъпа до правосъдие, по-специално за гражданите, живеещи в бедност]

Г.  като има предвид, че съдебното сътрудничество се поощрява, подкрепя и насърчава от няколко процесуални акта на вторичното право на Съюза, включително Регламента за исковете с малък материален интерес, Директивата за правната помощ, Регламента относно събирането на доказателства и Регламента относно връчването на документи;

Д.  като има предвид, че целите на съдебното сътрудничество между държавите членки, наред с другото, са да се гарантира пълно зачитане на правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес при трансгранични случаи, да се гарантират ефективни и безпроблемни съдебни процедури включително и в тези случаи и да се създаде взаимно доверие в съдебните системи, което е основата за по-нататъшно взаимно признаване на съдебни решения в целия Съюз;

Е.  като има предвид, че много въпроси по отношение на процесуалното право в областта на гражданското правосъдие са уредени на национално равнище, поради което процесуалното право в тази област се различава в отделните държави членки и това е в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност; като има предвид, че една такава ускорена процедура може да доведе до така необходимото сближаване на процесуалните режими в Съюза;

Ж.  като има предвид, че е необходимо да се утвърди засиленото сътрудничество между органите и съдебните системи на държавите членки на равнището на Съюза с оглед на премахването на пречките, които биха могли да възникнат поради несъвместимостта между различните съдебни и административни системи;

З.  като има предвид, че Регламент „Брюксел I“ определя основни правила относно компетентността, признаването и изпълнението по граждански и търговски трансгранични дела в Съюза; като има предвид, че преработената версия, която се прилага от 2015 г. (Брюксел Iа), въведе редица основни корекции за разрешаване на трансгранични спорове в ЕС, което спестява време и средства на предприятията и физическите лица;

И.  като има предвид, че Регламент „Рим I“ установява правила относно правото, приложимо към гражданските и търговските договорни задължения;

Й.  като има предвид, че процедурните правила следва да гарантират както защитата на правата на страните, така и бързото уреждане на спорове;

К.  като има предвид, че уреждането на търговските спорове в публичните съдилища на държавите членки като цяло е бавно и не отговаря на очакванията на страните в търговския спор, факт, който се подчертава от въвеждането на европейската процедура за искове с малък материален интерес, която, от своя страна, води до значително по-бързо уреждане на потребителски спорове; и като има предвид, че подходящото използване на информационните и комуникационните технологии в съдилищата допринася за ускоряване на производствата и намаляване на разходите;

Л.  като има предвид, че бавното уреждане на търговски спорове в Съюза може да накара търговските страни да потърсят алтернативно разрешаване на спорове или уреждане на спорове в държави, които не са членки, и да изберат да прилагат за договорите националното право на държава, която не е членка;

М.  като има предвид, че високото качество на уреждането на търговските спорове зависи от високото ниво на компетентност и опит по тези дела в съдилищата, сред съдиите, адвокатите и практикуващите юристи;

Н.  като има предвид, че наличието на бърза и разходоефективна ускорена процедура, подкрепена от притежаващи богат опит и висококомпетентни съдии и адвокати в държавите членки, ще направи по-вероятно решението да бъде избрано национално законодателство на държава членка и вследствие на това ще обогати компетентността по граждански и търговски дела в държавите членки;

О.  като има предвид, че явно е необходимо да се намери подходящо решение по отношение на различните езикови режими, което може да се състои в хармонизирани формуляри, достъпни на всички официални езици на Съюза;

П.  като има предвид, че съдилищата и камарите, специализирани по търговски дела, ще гарантират по-високо равнище на компетентност и независимост по такива въпроси и по този начин ще привлекат този вид дела към съдилищата на държавите членки;

1.  отбелязва, че уреждането на търговски спорове е много по-бавно, отколкото би могло да бъде, като отнема средно между три и четири години, и че това води до значителни загуби за предприятията, не само от икономическа гледна точка, но също така и по отношение на време, енергия и други ресурси, които могат да бъдат насочени към други възможности;

2.  подчертава необходимостта да се осигури пълно зачитане на правото на страните на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, както е установено в Хартата на основните права на Европейския съюз, и да се гарантира високо качество на съдебните производства по търговски въпроси;

3.  подчертава успешното прилагане на европейската процедура за искове с малък материален интерес (ЕПИММИ), която предоставя начин за разрешаване на потребителски и други трансгранични спорове във връзка с малки суми в рамките на Съюза по бърз и икономически ефективен начин, като същевременно защитава правата на страните;

4.  подчертава, че взаимното доверие е сложно понятие и много фактори играят роля за изграждане на това доверие, като например съдебно образование за повишаване на квалификацията, трансгранично съдебно сътрудничество и обмен на опит и на най-добри практики между съдиите;

5.  подчертава, че по отношение на справедливия съдебен процес и достъпа до правосъдие следва да бъдат поддържани и да продължат да бъдат разширявани мрежи и бази данни за съдебно сътрудничество, които да засилят съдебното сътрудничество и обмена на информация, включително Европейската съдебна мрежа и Европейският портал за електронно правосъдие, които трябва да се превърнат „обслужване на едно гише“ в областта на правосъдието в Съюза;

6.  счита, че приемането на регламент, подобен на този за ЕПИММИ – относно европейска ускорена гражданска процедура (ЕУГП), която да бъде приложима към трансгранични търговски спорове, би било най-добрият начин за преодоляване на дългите срокове на чакане за търговски спорове в Съюза, като евентуално ще доведе до значими икономии за европейските предприятия и ще мобилизира неизползвани капитали;

7.  счита, че търговските страни ще имат по-добри възможности да плащат за представителство и да се подготвят за съдебно дело, което означава, че те ще разполагат с по-добри перспективи за защита на правата си, което би позволило по-бърза процедура;

8.  отбелязва, че тази процедура би могла да се основава на изисквания за задълбочена подготовка от страните преди започването на процедурата, кратки срокове, малко възможности за добавяне на факти или доказателства по време на процеса и липса на възможност за отделни обжалвания на процедурни решения, като по този начин би била постигната ускорена процедура;

9.  счита, че такава строга процедурна система е съвместима със защитата на правата на страните, при условие че ЕУГП е доброволна и се прилага само:

   когато страните са се договорили да използват процедурата, след като е възникнал спорът, или
   когато ответникът приеме да участва в процедурата, след като ищецът е предявил иск в рамките на ЕУГП, при условие че ответникът разполага с достатъчно време, за да се подготви по подходящ начин преди началото на процедурата;

10.  счита, че ЕУГП във всички случаи следва да бъде валидна само ако страните са били надлежно информирани предварително за последиците от даването на съгласие за използването на тази процедура; счита, че разходите за ЕУГП не следва да бъдат прекомерни за страните, за да се гарантира зачитането на правото на достъп до правосъдие;

11.  подчертава, че страните по спора често постигат решение по взаимно съгласие едва когато обстоятелствата и аргументите са напълно развити, което означава, че в процедурна система, която изисква страните да проучат обстоятелствата и да развият своите аргументи в още по-голяма степен, преди да се явят в съда, повече спорове биха били разрешавани по взаимно съгласие на по-ранен етап;

12.  отбелязва, че целта за осигуряване на ускорено и по-ефективно по отношение на разходите уреждане на търговски спорове в Съюза не може да бъде постигната само чрез въвеждането на хармонизирана ускорена процедурна система; за тази цел ще са необходими съдилища, съдии, адвокати и практикуващи юристи, които да са отлично подготвени и да притежават опит в областта на търговското право и международното частно право, така че тази процедурна система да бъде ефикасна;

13.  подчертава, че настоящото разпределение по избор на приложимо право в търговските договори между различните европейски юрисдикции не е равномерно сред отделните държави членки;

14.  отбелязва, че изборът на приложимо право често се основава на сложни съображения, но комбинацията от чуждо право и съд често излага дадена страна на съществени икономически рискове и такива разпоредби са особено спорни, ако са договорени като част от стандартни договори или в ситуации, когато една от страните няма никакви или има малко възможности да повлияе на споразумението в това отношение;

15.  съзнава факта, че езиковите бариери могат да бъдат допълнителна пречка и следователно още една причина за избор на дадено приложимо право пред друго;

16.  подчертава, че наличието на единни стандартни формуляри, достъпни на всички езици на ЕС, ще улесни достъпа до ЕУГП;

17.  предполага, за да се гарантират еднообразни стандартни формуляри, на Комисията да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, които да се упражняват в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество;

18.  призовава Комисията да направи оценка на необходимостта от преразглеждане на регламентите „Рим I“, „Рим II“ и „Брюксел Ia“, за да се засили връзката между целта и предмета на договорите и избраното право, като същевременно да се гарантира, че по-слабите страни в отношенията между стопанските субекти и в договорите са защитени и се запази автономията на страните по отношение на избора на приложимо право;

19.  подчертава, че законодателните мерки не могат да решат сами по себе си тези въпроси, необходими са и практически мерки за разширяване на познанията както на съдилищата, така и на адвокатите, като например подобряване на обучението по търговски въпроси и по-добър достъп до правото на Съюза и до националното право на държавите членки, по-специално до съдебната практика;

20.  отбелязва, че търговското право и международното частно право са области, които са по-слабо кодифицирани от други области на правото, а това означава, че академичните изследвания имат по-важна роля, следователно една от мерките за укрепване на компетентността по търговски дела в държавите членки е да се предоставят повече ресурси за научни изследвания в тази област;

21.  поради това приветства деветте принципа за съдебно обучение на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), приети на нейното общо събрание през 2016 г., тъй като те предоставят обща основа и рамка за европейските съдебни системи и за институциите за съдебно обучение;

22.  подчертава, че качеството на правото, приложимо към търговските дела, и степента, в която то е добре адаптирано към практиките и развитието в сектора на търговията, са от голямо значение;

23.  съгласно член 225 от ДФЕС от Комисията се изисква да представи до 1 януари 2020 г., въз основа на член 81, параграф 2 от ДФЕС, предложение за законодателен акт относно европейска ускорена гражданска процедура, а съгласно препоръките, съдържащи се в приложението към настоящия регламент, изготвени вследствие на оценката на Комисията относно необходимостта от такъв преглед — евентуално предложение за изменение на регламенти „Рим I“, „Рим II“ и „Брюксел Iа“;

24.  приканва Комисията и държавите членки да допълнят тези предложения с други подкрепящи мерки, насочени към повишаване на познанията на държавите членки в областта на търговското право и международното частно право.

25.  потвърждава, че препоръките, приложени към настоящата резолюция, зачитат основните права, принципа на национална процесуална автономия и принципите на субсидиарност и на пропорционалност;

26.  счита, че всякакви финансови последици от предложението, по-специално разходите за процедури, започнати в рамките на ЕУГП, ще бъдат компенсирани от равностойни икономии, тъй като ЕУГП вероятно ще бъде значително по-разходоефективна от обичайните процедури на държавите членки, както и поради това, че въпросните спорове няма да бъдат завеждани в общата процедурна система на съответната държава членка;

27.  подчертава, че търговското право е само една от областите, в които са необходими по-нататъшни действия на равнището на Съюза, за да се гарантира по-добър достъп до правосъдие, по-високо качество на производствата, по-сериозни гаранции за страните и по-бързо разрешаване на споровете;

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите я препоръки на Комисията и на Съвета, както и на парламентите и правителствата на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА:

ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕРКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА УСКОРЕНА ГРАЖДАНСКА ПРОЦЕДУРА

ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ИЗИСКВАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I.  Европейска ускорена гражданска процедура

Основната цел на настоящото предложение е да се въведе доброволна европейска ускорена гражданска процедура, за да се даде възможност на европейските дружества да постигат уреждане на чисто търговски спорове между предприятия в рамките на разумен период от време.

Европейската ускорена гражданска процедура би могла да се основава на следните принципи:

1.  Тя следва да се прилага по отношение на трансгранични търговски спорове, за които не се прилага европейската процедура за искове с малък материален интерес;

2.  Тя следва да се прилага, ако страните се споразумеят за това след възникването на спора или ако ищецът заведе иска в рамките на такава процедура и ответникът го приеме;

3.  Тя следва да се прилага само ако страните са били надлежно информирани предварително за последиците от даването на съгласие за използването на тази процедура;

4.  Тя следва да изиска от страните висока степен на подготовка на техните претенции, преди да отнесат спора до съда; това следва да бъде придружено от изключване на ранен етап в производството на възможностите за представяне на нови факти или нови доказателства;

5.  Процедурата не следва да допуска отделно обжалване на процесуалните решения;

6.  По принцип това може да бъде писмена процедура, която да позволява устни изслушвания, когато поне една от страните поиска това;

7.  Като отправна точка следва да се прилагат много кратки срокове за процедурата, като се позволи на съда, със съгласието на страните, да приложи по-дълги срокове при дела с по-висока степен на сложност;

8.  Следва да се насърчава доброволното и извънсъдебното уреждане на трансграничните търговски спорове по взаимно съгласие, включително чрез медиация;

9.  Следва да се насърчава използването на съвременни технологии за целите на устните изслушвания, събирането на доказателства и връчването на документи;

10.  Разходите за процедурата следва да бъдат ограничени, за да се гарантира зачитането на правото на достъп до правосъдие;

11.  Следва да се даде възможност за признаване и изпълнение на окончателното съдебно решение съгласно процедурата по най-простия и най-удобен за ползване начин съгласно правото на Съюза;

II.  Възможни промени в регламенти „Рим I“, „Рим II“ и „Брюксел Ia“

Предложението за европейска ускорена гражданска процедура би могло да бъде подкрепено от предложение за изменение на регламенти „Рим I“ и „Рим II“ с цел да се постигне по-силна връзка между целите и предназначението на договорите и избраното приложимо право в рамките на Съюза и за да се предостави по-голяма автономия на страните по чисто търговски договори, като същевременно се гарантира защитата на по-слабите страни в отношенията между предприятията.

Измененията на Регламент „Рим I“ биха могли да включват:

1.  Разглеждане на засилването на връзката между избраното приложимо право и съдържанието, целта и предназначението на договора и целите на страните;

2.  Преразглеждане на правилата, приложими по отношение на действителността на избора на право, като това следва да се разглежда в рамките на приложимото към договора право по подразбиране.

III.  Други мерки за изграждане на компетентност по търговски дела в държавите членки

1.  Тези предложения следва да бъдат допълнително подкрепени от действия на Комисията и на държавите членки за изграждане на компетентност по търговски дела, като например:

а)  обучение на съдии и практикуващите юристи по търговски дела;

б)  опростен и подобрен достъп до правото на Съюза и националното право на държавите членки, включително съдебната практика;

в)  по-силен акцент върху търговското право и международното частно право в юридическото образование;

г)  допълнителни средства за академични изследвания в областта на търговското право и международното частно право; и

д)  усвояване на чужди езици и правната им терминология.

2.  Освен това държавите членки се приканват да гарантират, че съдилищата, прилагащи европейската ускорена гражданска процедура, притежават специфична компетентност в областта на търговското право, например чрез определяне или укрепване на съществуващите търговски съдилища или камари.

3.  Освен това Комисията се приканва да проучи допълнително възможността за създаване на Европейски търговски съд, който да допълва съдилищата на държавите членки и да предлага на страните по делото допълнителен, международен форум, специализиран в областта на уреждането на търговски спорове.

4.  като крайна мярка държавите членки се приканват да обмислят преразглеждане на своите закони, приложими по отношение на търговските дела в отношенията между предприятията, тъй като един от важните фактори за избор на приложимо право е равнището на ефективността и качеството на търговското право на дадена държава.

(1) http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_BG.pdf


Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I
PDF 424kWORD 124k
Изменения, приети от Европейския парламент на 13 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Проект на законодателна резолюция   Изменение
Изменение 1
Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5 a (ново)
—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016)0587), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0300),
Изменение 2
Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5 б (ново)
—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено: „5G за Европа: План за действие“ (COM(2016)0588) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0306),
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост в ежедневния живот на европейските граждани и играят съществена роля за опазването на редица стратегически интереси. Космическата промишленост на Съюза вече е една от най-конкурентоспособните в света. Появата на нови участници и развитието на нови технологии обаче променя коренно традиционните модели в областта на промишлеността. Ето защо е изключително важно Съюзът да остане водещ участник в международен план с широка свобода на действие в областта на космическото пространство, като насърчава научния и техническия напредък и подкрепя конкурентоспособността и иновационния капацитет на предприятията от космическия сектор в рамките на Съюза, по-специално на малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и иновативните предприятия.
(1)  Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост в ежедневния живот на европейските граждани и играят съществена роля за опазването на редица стратегически интереси. Космическата промишленост на Съюза вече е една от най-конкурентоспособните в света. Появата на нови участници и развитието на нови технологии обаче променя коренно традиционните модели в областта на промишлеността. Ето защо е изключително важно Съюзът да остане водещ участник в международен план с широка свобода на действие в областта на космическото пространство, като насърчава научния и техническия напредък и подкрепя конкурентоспособността и иновационния капацитет на предприятията от космическия сектор в рамките на Съюза, по-специално на малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и иновативните предприятия. Едновременно с това e важно да се създадат подходящи условия за осигуряването в световен мащаб на равни условия за конкуренция между дружествата в космическия сектор.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Развитието на космическия сектор в исторически план е свързано със сигурността. В много случаи използваните в космическия сектор оборудване, компоненти и инструменти са стоки с двойна употреба. Поради това следва да бъдат използвани възможностите, които космическото пространство предлага за сигурността на Съюза и неговите държави членки.
(2)  Развитието на космическия сектор в исторически план е свързано със сигурността. В много случаи използваните в космическия сектор оборудване, компоненти и инструменти са стоки с двойна употреба. Поради това следва да бъдат използвани възможностите, които космическото пространство и автономният достъп до него предлагат за сигурността и независимостта на Съюза и неговите държави членки.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Трябва обаче да се осигури не само непрекъснатостта на тези инициативи, но те трябва да бъдат подобрени, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии, да отговарят на новите нужди на ползвателите и да са в състояние да отговорят на политическите приоритети като изменението на климата, включително наблюдението на промените в Арктика, сигурността и отбраната.
(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Следва обаче не само да се осигури непрекъснатостта на тези инициативи, както и на тяхното възприемане и използване, но те също така трябва да бъдат подобрени, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии, да отговарят на новите нужди на ползвателите и да са в състояние да отговорят на политическите приоритети. Програмата следва да популяризира базираните в космоса услуги, така че всички държави членки и техните граждани да могат да извлекат в пълна степен ползите от Програмата.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата.
(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, включително алтернативни технологии за изстрелване и иновативни системи или услуги, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  За да засили конкурентоспособността на космическата си промишленост и да повиши капацитета за проектиране, изграждане и експлоатация на своите собствени системи, Съюзът следва да подкрепя създаването, растежа и развитието на цялата космическа промишленост. Възникването на модел, който благоприятства бизнеса и иновациите, следва да бъде подпомагано на европейско, регионално и национално равнище чрез създаването на платформи за космическото пространство, които свързват космическия и цифровия сектор, както и сектора на ползвателите. Съюзът следва да насърчава разрастването на установените в Съюза предприятия от космическия сектор, да им помага да постигнат успех, включително като им оказва подкрепа при достъпа до рисково финансиране с оглед на факта, че в рамките на Съюза стартиращите предприятия в космическия сектор не разполагат с подходящ достъп до частно дялово финансиране, и чрез създаването на партньорства за иновации (подход за сключване на първи договор).
(5)  За да засили конкурентоспособността на космическата си промишленост и да повиши капацитета за проектиране, изграждане и експлоатация на своите собствени системи, Съюзът следва да подкрепя създаването, растежа и развитието на цялата космическа промишленост. Възникването на модел, който благоприятства бизнеса и иновациите, следва да бъде подпомагано на европейско, регионално и национално равнище чрез инициативи като например платформи за космическото пространство, които свързват космическия и цифровия сектор, както и сектора на ползвателите. Платформите за космическото пространство следва да работят съвместно с центровете за цифрови иновации, за да се насърчават предприемачеството и уменията. Съюзът следва да насърчава създаването и разрастването на установените в Съюза предприятия от космическия сектор, да им помага да постигнат успех, включително като им оказва подкрепа при достъпа до рисково финансиране с оглед на факта, че в рамките на Съюза стартиращите предприятия в космическия сектор не разполагат с подходящ достъп до частно дялово финансиране, и чрез създаването на партньорства за иновации (подход за сключване на първи договор).
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Поради своя обхват и потенциала ѝ да спомогне за разрешаването на глобалните предизвикателства космическата програма на Съюза („Програмата“) има силно изразено международно измерение. Поради това Комисията следва да има възможност да управлява от името на Съюза и да координира дейностите на международната сцена от името на Съюза, по-специално да защитава интересите на Съюза и неговите държави членки на международните форуми, включително в областта на честотите, да популяризира технологиите и промишлеността на Съюза и да насърчава сътрудничеството в областта на обучението, като се има предвид необходимостта от гарантиране на реципрочността на правата и задължения на страните. Особено важно е Съюзът да се представлява от Комисията в органите на Международната програма „Cospas-Sarsat“ или в съответните секторни органи на ООН, включително в Организацията на ООН за прехрана и земеделие, както и в Световната метеорологична организация.
(6)  Поради своя обхват и потенциала ѝ да спомогне за разрешаването на глобалните предизвикателства космическата програма на Съюза („Програмата“) има силно изразено международно измерение. Поради това Комисията следва да има възможност да управлява от името на Съюза и да координира дейностите на международната сцена от името на Съюза, по-специално да защитава интересите на Съюза и неговите държави членки на международните форуми, включително в областта на честотите. Комисията следва да укрепва икономическата дипломация, за да популяризира технологиите и промишлеността на Съюза и да насърчава сътрудничеството в областта на обучението, като се има предвид необходимостта от гарантиране на реципрочността на правата и задължения на страните и на лоялната конкуренция на международно равнище. Особено важно е Съюзът да се представлява от Комисията в органите на Международната програма „Cospas-Sarsat“ или в съответните секторни органи на ООН, включително в Организацията на ООН за прехрана и земеделие, както и в Световната метеорологична организация.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН.
(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство, по-специално при намирането на решения срещу разпространението на космически отпадъци и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН, включително към Договора за принципите на дейността на държавите по изследване и използване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела (Договора за космическото пространство).
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Програмата споделя сходни цели с други програми на Съюза, по-специално с „Хоризонт Европа“, фонда InvestEU, Европейския фонд за отбрана и фондовете съгласно Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби]. Поради това следва да бъде предвидено кумулативно финансиране от тези програми, при условие че те обхващат едни и същи разходни позиции, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на Съюза, чиито условия за управление го позволяват, което да бъде последователно, на принципа на редуването или чрез комбинация от средства, включително по отношение на съвместното финансиране на действия, като се предоставя възможност, когато е възможно, за използване на партньорства за иновации и на операции за смесено финансиране. По време на изпълнението на Програмата Комисията следва да насърчава полезното взаимодействие с други свързани програми на Съюза, което би позволило, когато е възможно, да се използва достъпът до рисково финансиране, партньорствата за иновации, кумулативното или смесеното финансиране.
(8)  Програмата споделя сходни цели с други програми на Съюза, по-специално с „Хоризонт Европа“, фонда InvestEU, Европейския фонд за отбрана и фондовете съгласно Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби]. Поради това следва да бъде предвидено кумулативно финансиране от тези програми, при условие че те обхващат едни и същи разходи, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на Съюза, чиито условия за управление го позволяват, което да бъде последователно, на принципа на редуването или чрез комбинация от средства, включително по отношение на съвместното финансиране на действия, като се предоставя възможност, когато е възможно, за използване на партньорства за иновации и на операции за смесено финансиране. По време на изпълнението на Програмата Комисията следва да насърчава полезното взаимодействие с други свързани програми на Съюза, което би позволило, когато е възможно, да се използва достъпът до рисково финансиране, партньорствата за иновации, кумулативното или смесеното финансиране. Важно е да се осигури приемственост между решенията, разработени чрез „Хоризонт Европа“, и другите програми на Съюза и компонентите на Програмата.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10а)  В космическия сектор на Съюза работят около 200 000 специалисти. Поради това е от съществено значение да продължи изграждането на съвременната инфраструктура на този сектор, като по този начин се стимулират стопанските дейности нагоре и надолу по веригата. Освен това, за да се гарантира конкурентоспособността на европейската космическа промишленост в бъдеще, Програмата следва да подпомага развиването на напреднали умения в областите, свързани с космическото пространство, и да подкрепя дейности по образование и обучение със специален акцент върху момичетата и жените, с цел реализиране на пълния потенциал на гражданите на Съюза в тази област.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)
(13а)   Програмата следва да използва полезните взаимодействия между космическия и транспортния сектор, като се има предвид, че космическите технологии имат стратегическа роля за това сухопътният, морският, въздушният и космическият транспорт да стават все по-интелигентни, по-ефикасни, по-безопасни, по-сигурни, по-устойчиви и по-интегрирани, като същевременно един растящ и иновативен транспортен сектор ще увеличава търсенето на иновативни и съвременни космически технологии.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Всички генерирани от Програмата приходи следва да се получават от Съюза, за да се компенсират частично инвестициите, които той вече е направил, и тези приходи следва да се използват за подкрепа на целите на Програмата. По същата причина следва да бъде възможно да се предвиди механизъм за разпределяне на приходите в договорите, сключени със субекти от частния сектор.
(14)  Всички генерирани от компонентите на Програмата приходи следва да се получават от Съюза, за да се компенсират частично инвестициите, които той вече е направил, и тези приходи следва да се използват в подкрепа на постигането на целите на Програмата. По същата причина следва да бъде възможно да се предвиди механизъм за разпределяне на приходите в договорите, сключени със субекти от частния сектор.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Програмата се основава на сложни и постоянно променящи се технологии. Използването на такива технологии води като резултат до несигурност и рискове за договорите за обществени поръчки, сключени в рамките на Програмата, тъй като тези договори са свързани с дългосрочни ангажименти във връзка с оборудване или предоставяне на услуги. Поради това по отношение на договорите за обществени поръчки се изисква да бъдат предвидени специфични мерки в допълнение към правилата, определени във Финансовия регламент. Ето защо следва да е възможно да се възложи договор под формата на договор с условни етапи, да се въведе възможността за включване, при определени условия, на изменение в договор при неговото изпълнение или да се наложи минимална степен на използване на подизпълнители. На последно място, предвид технологичната несигурност, която характеризира компонентите на Програмата, цените на договорите не може винаги точно да се предвидят и поради това следва да има възможност да се сключват договори, без да се определя твърда и окончателна цена, и да се включват клаузи за защита на финансовите интереси на Съюза.
(16)  Програмата се основава на сложни и постоянно променящи се технологии. Използването на такива технологии води като резултат до несигурност и рискове за договорите за обществени поръчки, сключени в рамките на Програмата, тъй като тези договори са свързани с дългосрочни ангажименти във връзка с оборудване или предоставяне на услуги. Поради това по отношение на договорите за обществени поръчки се изисква да бъдат предвидени специфични мерки в допълнение към правилата, определени във Финансовия регламент. Ето защо следва да е възможно да се възложи договор под формата на договор с условни етапи, да се въведе възможността за включване, при определени условия, на изменение в договор при неговото изпълнение или да се наложи минимална степен на използване на подизпълнители, и по-специално на малки и средни и на стартиращи предприятия. На последно място, предвид технологичната несигурност, която характеризира компонентите на Програмата, цените на договорите не може винаги точно да се предвидят и поради това следва да има възможност да се сключват договори, без да се определя твърда и окончателна цена, и да се включват клаузи за защита на финансовите интереси на Съюза.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Доброто публично управление на Програмата изисква стриктно разпределение на отговорностите и задачите между различните участващи субекти, за да се избегне дублиране и да се намали превишаването на разходите и закъсненията.
(25)  Доброто публично управление на Програмата изисква стриктно разпределение на отговорностите и задачите между различните участващи субекти, за да се избегне дублиране и да се намали превишаването на разходите и закъсненията, и следва да има като приоритетна цел използването на съществуващата европейска инфраструктура и развитието на европейските професионални и промишлени сектори.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 25 а (ново)
(25а)  Космическите програми са насочени към ползвателите и поради това се нуждаят от постоянно и ефективно участие на представители на ползвателите в процесите на тяхното изпълнение и развитие.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Държавите членки отдавна развиват дейност в областта на космическото пространство. Те разполагат със свързани с космическото пространство системи, инфраструктура, национални агенции и органи. Поради това те могат да окажат голям принос към Програмата, по-специално във връзка с нейното изпълнение, и от тях следва да се изисква да си сътрудничат изцяло със Съюза за насърчаване на услугите и приложенията, които са резултат от Програмата. Комисията следва да има възможност да мобилизира средствата, които са на разположение на държавите членки, да може да възлага на държавите членки задачи от нерегулаторен характер във връзка с изпълнението на Програмата и за се ползва от тяхното съдействие. Освен това съответните държави членки следва да вземат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на наземните станции, установени на тяхна територия. Също така държавите членки и Комисията следва да работят заедно и със съответните международни организации и регулаторни органи, за да се гарантира, че необходимите за Програмата честоти са на разположение и са защитени, така че да се направи възможно пълното разработване и прилагане на приложенията, основани на предлаганите услуги, в съответствие с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър.
(26)  Държавите членки отдавна развиват дейност в областта на космическото пространство. Те разполагат със свързани с космическото пространство системи, инфраструктура, национални агенции и органи. Поради това те могат да окажат голям принос към Програмата, по-специално във връзка с нейното изпълнение, и от тях следва да се изисква да си сътрудничат изцяло със Съюза за насърчаване на услугите и приложенията, които са резултат от Програмата. Комисията следва да има възможност да мобилизира средствата, които са на разположение на държавите членки, да може да възлага на държавите членки задачи от нерегулаторен характер във връзка с изпълнението на Програмата и за се ползва от тяхното съдействие. Освен това съответните държави членки следва да вземат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на наземните станции, установени на тяхна територия. Също така държавите членки и Комисията следва да работят заедно и със съответните международни организации и регулаторни органи, за да се гарантира, че необходимите за Програмата честоти са на разположение и са достатъчно защитени, така че да се направи възможно пълното разработване и прилагане на приложенията, основани на предлаганите услуги, в съответствие с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър15.
__________________
__________________
15 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).
15 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Като институция, популяризираща общия интерес на Съюза, Комисията следва да изпълнява Програмата, да носи общата отговорност и да насърчава нейното използване. С оглед оптимизиране на ресурсите и компетенциите на различните заинтересовани страни Комисията следва да има възможност да делегира някои задачи. Освен това Комисията е в най-добра позиция за определяне на основните технически и оперативни спецификации, необходими за изграждането на системите и развитието на услугите.
(27)  Като институция, популяризираща общия интерес на Съюза, Комисията следва да упражнява надзор върху изпълнението на Програмата, да носи общата отговорност и да насърчава нейното използване. С оглед оптимизиране на ресурсите и компетенциите на различните заинтересовани страни Комисията следва да има възможност да делегира някои задачи. Освен това Комисията е в най-добра позиция за определяне на основните изисквания, необходими за изграждането на системите и развитието на услугите.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма („Агенцията“), която заменя Европейската агенция за ГНСС, създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, и е неин правоприемник, е да осигурява принос за Програмата, по-специално по отношение на сигурността. Поради това някои задачи, свързани със сигурността и популяризирането на Програмата, следва да бъдат възложени на Агенцията. Що се отнася по-специално до сигурността и като се има предвид нейният опит в тази област, Агенцията следва да отговаря за задачите по акредитация на сигурността за всички действия на Съюза в космическия сектор. Освен това тя следва да изпълнява задачите, които Комисията ѝ възлага, посредством едно или повече споразумения за финансов принос, обхващащи различни други свързани с Програмата специфични задачи.
(28)  Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма („Агенцията“), която заменя Европейската агенция за ГНСС, създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, и е неин правоприемник, е да осигурява принос за Програмата, по-специално по отношение на сигурността, киберсигурността и популяризирането на услугите и сектора надолу по веригата. Поради това задачите в тези области следва да бъдат възложени на Агенцията. Що се отнася по-специално до сигурността и като се има предвид нейният опит в тази област, Агенцията следва да отговаря за задачите по акредитация на сигурността за всички действия на Съюза в космическия сектор. Въз основа на постигнатите от Агенцията положителни резултати в насърчаването на възприемането на „Галилео“ и EGNOS от страна на ползвателите и пазара, и с оглед на популяризирането на програмите като пакет, на Агенцията следва също така да бъде възложено да извършва дейности по популяризирането и търговското приложение на програма „Коперник“. Освен това тя следва да изпълнява задачите, които Комисията ѝ възлага, посредством едно или повече споразумения за финансов принос, обхващащи различни други свързани с Програмата специфични задачи.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Европейската космическа агенция е международна организация с богат експертен опит в областта на космическото пространство, която е сключила рамково споразумение с Европейската общност през 2004 г. Поради това тя е важен партньор при изпълнението на Програмата и с нея следва да бъдат установени всички подходящи връзки. Във връзка с това и в съответствие с Финансовия регламент е важно е да се сключи споразумение за финансово рамково партньорство с Европейската космическа агенция, което урежда всички финансови отношения между Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция и гарантира тяхната съгласуваност и съответствие с рамковото споразумение с Европейската космическа агенция, по-специално с член 5 от него. Тъй като Европейската космическа агенция обаче не е орган на Съюза и не попада в обхвата на правото на Съюза, за да се защитят интересите на Съюза и на неговите държави членки е от съществено значение едно такова споразумение да зависи от въвеждането на подходящи правила за функциониране в рамките на Европейската космическа агенция. В споразумението следва да се съдържат също така всички клаузи, необходими за опазване на финансовите интереси на Съюза.
(29)  Европейската космическа агенция е международна организация с богат експертен опит в областта на космическото пространство, която е сключила рамково споразумение с Европейската общност през 2004 г. Поради това тя е важен партньор при изпълнението на Програмата и с нея следва да бъдат установени всички подходящи връзки. Във връзка с това и в съответствие с Финансовия регламент е важно е да се сключи споразумение за финансово рамково партньорство с Европейската космическа агенция, което урежда всички финансови отношения между Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция и гарантира тяхната съгласуваност и съответствие с рамковото споразумение с Европейската космическа агенция, по-специално с член 5 от него. Тъй като Европейската космическа агенция не е орган на Съюза и не попада в обхвата на правото на Съюза, за да се защитят интересите на Съюза и на неговите държави членки, е от съществено значение едно такова споразумение да съдържа подходящи изисквания по отношение на правилата за функциониране в Европейската космическа агенция. В споразумението следва да се съдържат също така всички клаузи, необходими за опазване на финансовите интереси на Съюза.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  За да бъде интегрирано в структурно отношение представляването на ползвателите в управлението на GOVSATCOM и за да бъдат обединени нуждите и изискванията на ползвателите отвъд националните и гражданско-военните граници, съответните субекти на Съюза, които имат тесни връзки с ползвателите, като Европейската агенция по отбрана, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция за контрол на рибарството, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Способностите за планиране и провеждане на военни операции/Способностите за планиране и провеждане на граждански операции и Координационния център за реагиране при извънредни ситуации, следва да имат координираща роля по отношение на конкретни групи ползватели. На съвкупно равнище Агенцията и Европейската агенция по отбрана следва да представляват съответно общностите на гражданските и военните ползватели и могат да наблюдават оперативното използване, търсенето, съответствието с изискванията и променящите се нужди и изисквания.
(31)  За да бъде интегрирано в структурно отношение представляването на ползвателите в управлението на GOVSATCOM и за да бъдат обединени нуждите и изискванията на ползвателите отвъд националните граници, съответните субекти на Съюза, които имат тесни връзки с ползвателите, като Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция за контрол на рибарството, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Способностите за планиране и провеждане на граждански операции и Координационния център за реагиране при извънредни ситуации, следва да имат координираща роля по отношение на конкретни групи ползватели. На съвкупно равнище Агенцията следва да представлява общността на ползвателите и да може да наблюдава оперативното използване, търсенето, съответствието с изискванията и променящите се нужди и изисквания.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  С цел да се гарантира сигурното разпространение на информацията, следва да се установят подходящи правила, за да се гарантира еквивалентност на правилата за сигурност за различните публични и частни субекти, както и за физическите лица, които участват в изпълнението на Програмата.
(36)  С цел да се гарантира сигурното разпространение на информацията, следва да се установят подходящи правила, за да се гарантира еквивалентност на правилата за сигурност за различните публични и частни субекти, както и за физическите лица, които участват в изпълнението на Програмата, като се установят няколко равнища на достъп до информация и по подразбиране – сигурността на достъпа до информация.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 36 а (ново)
(36а)  Киберсигурността на европейските космически инфраструктури, както наземни, така и базирани в космоса, е от ключово значение, за да се гарантира непрекъснатост на операциите на системите и ефективната им способност за непрекъснато изпълнение на задачите и за предоставянето на необходимите услуги.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Все по-голям брой ключови икономически сектори, по-специално транспортът, далекосъобщенията, селското стопанство и енергетиката, използват във все по-голяма степен навигационни спътникови системи, като е налице полезно взаимодействие с дейностите, свързани със сигурността и отбраната на Съюза и неговите държави членки. Така че разполагането с пълен контрол над спътниковата навигация следва да гарантира технологичната независимост на Съюза, включително в дългосрочен план за компонентите на инфраструктурното оборудване, и да осигури неговата стратегическа автономност.
(38)  Все по-голям брой ключови икономически сектори, по-специално транспортът, далекосъобщенията, селското стопанство и енергетиката, използват във все по-голяма степен навигационни спътникови системи. Спътниковата навигация също така играе роля в контекста на сигурността на Съюза и неговите държави членки. Така че разполагането с пълен контрол над спътниковата навигация следва да гарантира технологичната независимост на Съюза, включително в дългосрочен план за компонентите на инфраструктурното оборудване, и да осигури неговата стратегическа автономност.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Целта на EGNOS е подобряване на качеството на отворените сигнали от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, по-специално излъчваните от системата „Галилео“. Предоставяните от EGNOS услуги следва да покриват като приоритет териториите на държавите членки, географски разположени в Европа, като за тази цел се включват и Азорските острови, Канарските острови и Мадейра, а целта е тези територии да бъдат покрити до края на 2015 г. В зависимост от техническата осъществимост и с цел безопасност на човешкия живот, въз основа на международни споразумения географското покритие на предоставяните от EGNOS услуги може да бъде разширено, като обхване други региони на света. Без да се засягат разпоредбите на Регламент [2018/XXXX] [Регламент за ЕААБ] и необходимото наблюдение на качеството на услугите на „Галилео“ за авиационни цели, следва да се отбележи, че макар и излъчваните от „Галилео“ сигнали да могат да се използват действително за улесняване на позиционирането на въздухоплавателните средства, само местни или регионални системи за усилване като EGNOS в Европа могат да представляват услуги за управление на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО).
(40)  Целта на EGNOS е подобряване на качеството на отворените сигнали от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, по-специално излъчваните от системата „Галилео“. Предоставяните от EGNOS услуги следва да покриват като приоритет териториите на държавите членки, географски разположени в Европа, като за тази цел се включват и Азорските острови, Канарските острови и Мадейра, а целта е тези територии да бъдат покрити до края на 2015 г. В зависимост от техническата осъществимост и с цел безопасност на човешкия живот, въз основа на международни споразумения географското покритие на предоставяните от EGNOS услуги може да бъде разширено, като обхване други региони на света. Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета и необходимото наблюдение на качеството на услугите и постигането на безопасност на „Галилео“ за авиационни цели, следва да се отбележи, че макар излъчваните от „Галилео“ сигнали да могат да се използват действително за улесняване на позиционирането на въздухоплавателните средства, само местни или регионални системи за усилване като EGNOS в Европа могат да представляват услуги за управление на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО).
_________________
Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 40 а (ново)
(40а)   EGNOS може да подпомага прецизното земеделие и да е в помощ на европейските земеделски стопани за премахване на отпадъците, намаляване на прекомерното прилагане на торове и хербициди и за оптимизиране на добивите. EGNOS вече разполага със значима „общност на ползвателите“, но броят на селскостопанските машини, които са съвместими с технологията за навигация, е по-ограничен. Този въпрос следва да бъде разрешен.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Абсолютно необходимо е да бъде гарантирана непрекъснатостта, устойчивостта и наличието в бъдеще на услугите, предоставяни от системите „Галилео“ и EGNOS. В условията на променяща се среда и бързо развиващ се пазар тяхното развитие следва също да продължи и следва да бъдат подготвени нови поколения на тези системи.
(41)  Абсолютно необходимо е да бъдат гарантирани непрекъснатостта, устойчивостта, сигурността, надеждността, точността и наличието в бъдеще на услугите, предоставяни от системите „Галилео“ и EGNOS. В условията на променяща се среда и бързо развиващ се пазар тяхното развитие следва също да продължи и следва да бъдат подготвени нови поколения на тези системи.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 44 а (ново)
(44а)    За да бъде подкрепено използването на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, и за да се подкрепят услугите надолу по веригата, по-специално в транспортния сектор, компетентните органи следва да разработят общи стандарти и сертификации на международно равнище. 
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 45
(45)  Предвид значението за „Галилео“ и EGNOS на наземната им инфраструктура и въздействието ѝ върху сигурността им, определянето на местоположението на тази инфраструктура следва да се извършва от Комисията. За разгръщането на наземната инфраструктура на системите следва да продължи да се прилага открит и прозрачен процес.
заличава се
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  С цел максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от „Галилео“ и EGNOS, по-специално в областта на сигурността, използването на услугите, предоставяни от EGNOS и „Галилео“, в рамките на други политики на Съюза следва да се насърчава, когато това е обосновано и полезно.
(46)  С цел максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от „Галилео“ и EGNOS, по-специално в областта на сигурността, използването на услугите, предоставяни от EGNOS и „Галилео“, следва да се интегрира в рамките на други политики на Съюза, когато това е възможно. Мерките за насърчаване на използването на тези услуги във всички държави членки също представляват важен етап в процеса.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, изменението на климата, гражданската защита, сигурността, както и наред с другото, цифровата икономика.
(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, включително селското стопанство, биологичното разнообразие, ползването на земята, горското стопанство, развитието на селските райони и рибарството, изменението на климата, културното наследство, гражданската защита, сигурността, включително на инфраструктурите, както и, наред с другото, цифровата икономика.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  „Коперник“ следва да се основава на дейностите и постиженията — като гарантира тяхната приемственост — провеждани и осъществявани съгласно Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета17 за създаване на програма на Съюза за наблюдение и мониторинг на Земята („Коперник“), както и Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции18 за създаване на предшественика на глобалния мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) и правилата за изпълнението на нейните начални операции, като се вземат предвид последните тенденции в областта на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, които оказват влияние върху областта, свързана с наблюдението на Земята, както и развитието във връзка с анализа на големи масиви от данни и изкуствения интелект и свързаните с тях стратегии и инициативи на равнището на Съюза19. Във възможно най-голяма степен следва да се използва капацитетът за извършване на космически наблюдения на държавите членки, Европейската космическа агенция, EUMETSAT20, както и на други субекти, включително търговски инициативи в Европа, като по този начин също се допринася за развитието на жизнеспособен търговски космически сектор в Европа. Когато е осъществимо и целесъобразно, следва също така да се използват наличните in situ и допълнителни данни, предоставяни най-вече от държавите членки в съответствие с Директива 2007/2/ЕО21. Комисията следва да работи съвместно с държавите членки и Европейската агенция за околната среда за гарантирането на ефективен достъп и използване на наборите от in situ данни за целите на „Коперник“.
(48)  Съществуващите капацитети следва да се надградят и допълнят с нови активи, които могат да бъдат разработени съвместно от отговорните субекти. За тази цел Комисията следва да работи в тясно сътрудничество с Европейската космическа агенция, държавите членки, и когато е приложимо, с други субекти, притежаващи съответни космически и in situ активи. „Коперник“ следва да се основава на дейностите и постиженията — като гарантира тяхната приемственост — провеждани и осъществявани съгласно Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета17 за създаване на програма на Съюза за наблюдение и мониторинг на Земята („Коперник“), както и Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции18 за създаване на предшественика на глобалния мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) и правилата за изпълнението на нейните начални операции, като се вземат предвид последните тенденции в областта на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, които оказват влияние върху областта, свързана с наблюдението на Земята, както и развитието във връзка с анализа на големи масиви от данни и изкуствения интелект и свързаните с тях стратегии и инициативи на равнището на Съюза19. Във възможно най-голяма степен следва да се използва капацитетът за извършване на космически наблюдения на държавите членки, Европейската космическа агенция, EUMETSAT20, както и на други субекти, включително търговски инициативи в Европа, като по този начин също се допринася за развитието на жизнеспособен търговски космически сектор в Европа. Когато е осъществимо и целесъобразно, следва също така да се използват наличните in situ и допълнителни данни, предоставяни най-вече от държавите членки в съответствие с Директива 2007/2/ЕО21. Комисията следва да работи съвместно с държавите членки и Европейската агенция за околната среда за гарантирането на ефективен достъп и използване на наборите от in situ данни за целите на „Коперник“.
__________________
__________________
17 Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програмата „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).
17 Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програмата „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).
18 Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1).
18 Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1).
19 Съобщение „Изкуствен интелект за Европа“ (COM(2018)0237), съобщение „Към общо европейско пространство на данни“ (COM(2018)0232), предложение за Регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018)0008).
19 Съобщение „Изкуствен интелект за Европа“ (COM(2018)0237), съобщение „Към общо европейско пространство на данни“ (COM(2018)0232), предложение за Регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018)0008).
20 Европейска организация за експлоатация на метеорологични спътници.
20 Европейска организация за експлоатация на метеорологични спътници.
21 Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
21 Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 49 а (ново)
(49а)  Пълният потенциал на програма „Коперник“ за обществото и икономиката на Съюза следва да се разгърне изцяло, извън кръга на преките бенефициери, посредством засилване на мерките за участие на ползвателите, което изисква по-нататъшни действия за превръщане на данните в използваеми от неспециалисти, като по този начин се стимулира растежът, създаването на работни места и трансферът на знания.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 52
(52)  Що се отнася до придобиването на данни, дейностите по „Коперник“ следва да имат за цел допълване и поддържане на съществуващата космическа инфраструктура, подготвяне на замяната в дългосрочен план на спътниците в края на жизнения им цикъл, както и започването на нови мисии, насочени към нови системи за наблюдение за подкрепа при посрещането на предизвикателствата, свързани с глобалното изменение на климата (например мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и други парникови газове). глобалният обхват за мониторинг на дейностите по „Коперник“ следва да се разшири, като в него се включат полярните региони, и да се подкрепя осигуряването на спазването на изискванията в областта на околната среда, задължителния мониторинг и докладване в областта на околната среда и иновативните приложения в областта на околната среда (например мониторинг на културите, управление на водите и подобрен мониторинг на пожарите). При това „Коперник“ следва да използва в пълна степен и извлича максимална полза от инвестициите, направени в рамките на предишния период на финансиране (2014—2020 г.), като същевременно се проучват нови оперативни и стопански модели за по-нататъшно допълване на капацитета на „Коперник“. „Коперник“ следва също да се основава на успешни партньорства с държавите членки с цел по-нататъшно развиване на неговото свързано със сигурността измерение при подходящи механизми за управление, за да се отговори на променящите се нужди на ползвателите в сферата на сигурността.
(52)  Що се отнася до придобиването на данни, дейностите по „Коперник“ следва да имат за цел допълване и поддържане на съществуващата космическа инфраструктура, подготвяне на замяната в дългосрочен план на спътниците в края на жизнения им цикъл, както и започването на нови мисии, чиято осъществимост понастоящем се проучва от Европейската космическа агенция, насочени към нови системи за наблюдение за подкрепа при посрещането на предизвикателствата, свързани с глобалното изменение на климата (например мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и други парникови газове) Глобалният обхват за мониторинг на дейностите по „Коперник“ следва да се разшири, като в него се включат полярните региони, и да се подкрепя осигуряването на спазването на изискванията в областта на околната среда, задължителния мониторинг и докладване в областта на околната среда и иновативните приложения в областта на околната среда (например мониторинг на културите, управление на водите и подобрен мониторинг на пожарите). При това „Коперник“ следва да използва в пълна степен и извлича максимална полза от инвестициите, направени в рамките на предишния период на финансиране (2014—2020 г.), като същевременно се проучват нови оперативни и стопански модели за по-нататъшно допълване на капацитета на „Коперник“. „Коперник“ следва също да се основава на успешни партньорства с държавите членки с цел по-нататъшно развиване на неговото свързано със сигурността измерение при подходящи механизми за управление, за да се отговори на променящите се нужди на ползвателите в сферата на сигурността.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 53
(53)  Като част от функцията за обработване на данни и информация „Коперник“ следва да гарантира дългосрочната устойчивост и по-нататъшно развитие на основните услуги на „Коперник“, като предоставя информация за удовлетворяване на нуждите на публичния сектор и нуждите, произтичащи от международните ангажименти на Съюза, и да увеличава максимално възможностите за търговска експлоатация. По-конкретно „Коперник“ следва да предоставя на местно, национално, европейско и световно равнище информация за състоянието на атмосферата, информация за състоянието на океаните, информация в подкрепа на мониторинга на земната повърхност, в помощ на изпълнението на местните и националните политики, както и на политиките на Съюза, информация в подкрепа на адаптирането към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, геопространствена информация в подкрепа на управлението на извънредни ситуации, включително чрез превантивни дейности, осигуряване на спазването на изискванията в областта на околната среда, както и на гражданската сигурност, включително подкрепа за външната дейност на Съюза. Комисията следва да определи подходящи договорни условия, които да насърчават устойчивото предоставяне на услугите.
(53)  Като част от функцията за обработване на данни и информация „Коперник“ следва да гарантира дългосрочната устойчивост и по-нататъшно развитие на основните услуги на „Коперник“, като предоставя информация за удовлетворяване на нуждите на публичния сектор и нуждите, произтичащи от международните ангажименти на Съюза, и да увеличава максимално възможностите за търговска експлоатация. По-конкретно „Коперник“ следва да предоставя на местно, национално, европейско и световно равнище информация за състоянието на атмосферата, включително качеството на въздуха, информация за състоянието на океаните, информация в подкрепа на мониторинга на земната повърхност, в помощ на изпълнението на местните и националните политики, както и на политиките на Съюза, информация в подкрепа на адаптирането към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, геопространствена информация в подкрепа на управлението на извънредни ситуации, включително чрез превантивни дейности, осигуряване на спазването на изискванията в областта на околната среда, както и на гражданската сигурност, включително подкрепа за външната дейност на Съюза. Комисията следва да определи подходящи договорни условия, които да насърчават устойчивото предоставяне на услугите.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 54 а (ново)
(54a)  За постигането на целите на „Коперник“ на устойчива основа, би могло да бъде създаден комитет (подкомитетът по програма „Коперник“), който да подпомага Комисията при осигуряването на координацията на вноските в програма „Коперник“ от Съюза, форумите на ползватели, държавите членки и междуправителствени организации, както и от частния сектор, при възможно най-пълноценно използване на съществуващия капацитет и като се набелязват пропуските, които да бъдат решени на равнището на Съюза.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 55
(55)  Изпълнението на услугите на „Коперник“ следва да улеснява общественото ползване на услугите, тъй като ползвателите ще са в състояние да предвидят наличието и развитието на услугите, както и сътрудничеството с държавите членки и други страни. За тази цел Комисията и упълномощените от нея предоставящи услуги субекти следва да установят тесни връзки с различните общности на ползватели в цяла Европа при по-нататъшното развитие на гамата от услуги и информация от „Коперник“, за да се гарантира, че се удовлетворяват променящите се нужди на публичния сектор и съответна политика и по този начин може да се постигне използването в максимална степен на данните от наблюдението на Земята. Комисията и държавите членки следва да работят заедно за развитието на in situ компонента на „Коперник“ и за улесняване на интегрирането на наборите от данни in situ с набори от космически данни за модернизираните услуги на „Коперник“.
(55)  Изпълнението на услугите на „Коперник“ следва да улеснява общественото ползване на услугите, тъй като ползвателите ще са в състояние да предвидят наличието и развитието на услугите, както и сътрудничеството с държавите членки и други страни. За тази цел Агенцията и упълномощените по програма „Коперник“ субекти следва да установят тесни връзки с различните общности на ползватели в цяла Европа при по-нататъшното развитие на гамата от услуги и информация от „Коперник“, за да се гарантира, че се удовлетворяват променящите се нужди на публичния сектор и съответна политика и по този начин може да се постигне използването в максимална степен на данните от наблюдението на Земята в интерес на европейските граждани. Комисията и държавите членки следва да работят заедно за развитието на in situ компонента за „Коперник“ и за улесняване на интегрирането на наборите от данни in situ с набори от космически данни за модернизираните услуги на „Коперник“.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 56 а (ново)
(56a)  Държавите членки, Комисията и отговорните субекти следва периодично да провеждат информационни кампании за програма „Коперник“ относно ползите от Програмата, като предоставят на всички потенциални ползватели достъп до съответната информация и данни.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 57 а (ново)
(57a)  Въпреки че все още се намират в предоперативна фаза, услугите в областта на изменението на климата по програма „Коперник“ вече са на добро равнище, тъй като броят на ползвателите се е удвоил през периода между 2015 г. и 2016 г. Всички услуги в областта на изменението на климата следва да започнат да функционират пълноценно възможно най-скоро, като по този начин се осигури непрекъснат поток от данни, необходими за ефективни действия за смекчаване на изменението на климата и за адаптирането към него.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 59
(59)  За насърчаване и улесняване на използването на данните и технологиите за наблюдение на Земята както от местните органи, така и от малките и средни предприятия, учените и изследователите, следва да се популяризират, посредством дейности, насочени към възприемане от страна на ползвателите, специалните мрежи за разпространение на данни от „Коперник“, включително националните и регионалните органи. За тази цел Комисията и държавите членки следва да полагат усилия да установят по-тесни връзки между „Коперник“, политиките на ЕС и националните политики, за да се стимулира търсенето на търговски приложения и услуги, както и да се даде възможност на предприятията, особено на МСП и стартиращите предприятия, да разработват приложения въз основа на данните и информацията от „Коперник“, като целта е в Европа да се развие конкурентоспособна екосистема за данни от наблюдението на Земята.
(59)  За насърчаване и улесняване на използването на данните и технологиите за наблюдение на Земята както от местните и регионалните органи, така и от малките и средни предприятия, учените и изследователите, следва да се популяризират, посредством дейности, насочени към възприемане от страна на ползвателите, специалните мрежи за разпространение на данни от „Коперник“, включително националните и регионалните органи. За тази цел Комисията и държавите членки следва да полагат усилия да установят по-тесни връзки между „Коперник“, политиките на ЕС и националните политики, за да се стимулира търсенето на търговски приложения и услуги, както и да се даде възможност на предприятията, особено на МСП и стартиращите предприятия, да разработват приложения въз основа на данните и информацията от „Коперник“, като целта е в Европа да се развие конкурентоспособна екосистема за данни от наблюдението на Земята.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 59 а (ново)
(59а)   Като се има предвид големият потенциал на спътниковите изображения за устойчивото и ефикасно управление на ресурсите, например предоставянето на надеждна и навременна информация относно състоянието на културите и почвите, тази услуга следва да бъде допълнително развита, за да се посрещнат нуждите на крайния ползвател и да се осигури свързаност на данните.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 62
(62)  В отговор на искането на Европейския парламент и на Съвета с Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване Съюзът създаде рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (КНП)24. Космическите отпадъци се превърнаха в сериозна заплаха за сигурността, безопасността и устойчивостта на космическите дейности. Поради това КНП е от първостепенна важност, за да се запази непрекъснатостта на функциониране на компонентите на Програмата и приносът им за политиките на Съюза. Като се стреми да предотвратява нарастването на броя на космическите отпадъци, КНП допринася за осигуряване на устойчив и гарантиран достъп до космическото пространство и неговото използване, което представлява световно богатство.
(62)  В отговор на исканията на Европейския парламент и на Съвета, с Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета24 Съюзът създаде рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (КНП). Космическите отпадъци се превърнаха в сериозна заплаха за сигурността, безопасността и устойчивостта на космическите дейности. Поради това КНП е от първостепенна важност, за да се запази непрекъснатостта на функциониране на компонентите на Програмата и приносът им за политиките на Съюза. Като се стреми да предотвратява нарастването на количеството на космическите отпадъци, КНП допринася за осигуряване на устойчив и гарантиран достъп до космическото пространство и неговото използване, което представлява световно богатство. КНП има за цел също така да улесни подготовката на проекти за „почистване“ на европейската орбита.
__________________
__________________
24 ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 227.
Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 227).
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 63
(63)  КНП следва да продължи да развива ефективността и автономността на способностите за КНП. За тази цел то следва да доведе до изготвянето на автономен европейски каталог на космическите обекти въз основа на данни от мрежата от датчици за КНП. КНП следва също така да продължи да подкрепя функционирането и предоставянето на услугите за КНП. Тъй като КНП е ориентирана към ползвателите система, следва да се въведат подходящи механизми за събиране на изискванията на ползвателите, включително на тези, които са свързани със сигурността.
(63)  КНП следва да продължи да развива ефективността и автономността на способностите за КНП. За тази цел то следва да доведе до изготвянето на автономен европейски каталог на космическите обекти въз основа на данни от мрежата от датчици за КНП. Този каталог би могъл да следва примера на други нации с капацитет по отношение на космическото пространство и да предоставя част от данните си за нетърговски и изследователски цели. КНП следва също така да продължи да подкрепя функционирането и предоставянето на услугите за КНП. Тъй като КНП е ориентирана към ползвателите система, следва да се въведат подходящи механизми за събиране на изискванията на ползвателите, включително на тези, които са свързани със сигурността и предаването на полезна информация на и от публичните институции, за да се подобри ефективността на системата.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 67
(67)  Освен това КНП следва да допълва съществуващите мерки за понижаване на риска, като например насоките за намаляване на космическите отпадъци на Комитета за мирно използване на космическото пространство (COPUOS) и насоките за дългосрочна устойчивост на дейностите в космическото пространство, или други инициативи, с цел гарантиране на безопасността, сигурността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство. С оглед на понижаването на риска от сблъсък КНП ще търси полезно взаимодействие и с инициативи за мерки за активно премахване и обезвреждане на космически отпадъци. КНП следва да допринесе за гарантирането на използването и експлоатацията на космическото пространство за мирни цели. Увеличаването на космическите дейности може да окаже отражение върху международните инициативи в областта на управлението на космическия трафик. Съюзът следва да наблюдава тези промени и може да ги вземе предвид в контекста на междинния преглед на настоящата МФР.
(67)  Освен това КНП следва да допълва съществуващите мерки за понижаване на риска, като например насоките за намаляване на космическите отпадъци на Комитета за мирно използване на космическото пространство (COPUOS) и насоките за дългосрочна устойчивост на дейностите в космическото пространство, или други инициативи, с цел гарантиране на безопасността, сигурността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство. С оглед на понижаването на риска от сблъсък КНП ще търси полезно взаимодействие и с инициативи, насочени към насърчаване на разработването и внедряването на технологични системи, проектирани с цел активното премахване на космически отпадъци. КНП следва да допринесе за гарантирането на използването и експлоатацията на космическото пространство за мирни цели. Увеличаването на космическите дейности може да окаже отражение върху международните инициативи в областта на управлението на космическия трафик. Съюзът следва да наблюдава тези промени и може да ги вземе предвид в контекста на междинния преглед на настоящата МФР.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки и на частния сектор.
(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки, международни организации и на частния сектор.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 73
(73)  GOVSATCOM е ориентирана към ползвателя програма с измерение, което е силно свързано със сигурността. Случаите на използване могат да бъдат анализирани във връзка с три основни групи: управление на кризи, което може да включва граждански и военни мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана, природни и причинени от човека бедствия, хуманитарни кризи и извънредни ситуации в морската област; наблюдение, което може да включва наблюдение на границите, наблюдение на предграничните зони, наблюдение на морските граници, морско наблюдение, наблюдение на незаконен трафик; и ключови инфраструктури, които могат да включват дипломатическа мрежа, комуникация между органите на полицията, критични инфраструктури (например енергетика, транспорт, водни прегради) и космически инфраструктури.
(73)  GOVSATCOM е ориентирана към ползвателя програма с измерение, което е силно свързано със сигурността. Случаите на използване могат да бъдат анализирани във връзка с три основни групи: управление на кризи, природни и причинени от човека бедствия, хуманитарни кризи и извънредни ситуации в морската област; наблюдение, което може да включва наблюдение на границите, наблюдение на предграничните зони, наблюдение на морските граници, морско наблюдение, наблюдение на незаконен трафик; и ключови инфраструктури, които могат да включват дипломатическа мрежа, комуникация между органите на полицията, цифрова инфраструктура (например центрове за данни; сървъри), критични инфраструктури (например енергетика, транспорт, водни прегради като язовирни стени) и космически инфраструктури.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 78
(78)  За ползвателите на спътникови комуникации оборудването на ползвателите е най-важният оперативен интерфейс. Подходът на ЕС по отношение на GOVSATCOM дава възможност на по-голямата част от ползвателите да продължат да използват своето вече налично оборудване за услугите за GOVSATCOM, доколкото те използват технологиите на Съюза.
(78)  За ползвателите на спътникови комуникации оборудването на ползвателите е най-важният оперативен интерфейс. Подходът на ЕС по отношение на GOVSATCOM следва да дава възможност на ползвателите да продължат да използват своето вече налично оборудване за услугите за GOVSATCOM.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 86
(86)  Предназначената за Програмата инфраструктура може да изисква допълнителни научни изследвания и иновации, които могат да се подпомагат в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел съгласуване с дейностите на Европейската космическа агенция в тази област. Полезното взаимодействие с „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че нуждите на космическия сектор от научни изследвания и иновации се определят и установяват като част от процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите. Космическите данни и услуги, предоставяни безплатно от Програмата, ще бъдат използвани за разработването на революционни решения чрез научни изследвания и иновации, включително в контекста на „Хоризонт Европа“, по-специално по отношение на устойчивите хранителни и природни ресурси, мониторинга на климата, интелигентните градове, автоматизираните превозни средства, сигурността и управлението на бедствия. При процеса на стратегическо планиране в рамките на „Хоризонт Европа“ ще бъдат определени научноизследователските и иновационните дейности, при които следва да се използва инфраструктурата, собственост на Съюза, като „Галилео“, EGNOS и „Коперник“. Научноизследователската инфраструктура, по-специално мрежите за in situ наблюдение, ще представляват основните елементи от инфраструктурата за in-situ наблюдение, позволяващи предоставянето на услугите на „Коперник“.
(86)  Предназначената за Програмата инфраструктура може да изисква допълнителни научни изследвания и иновации, които могат да се подпомагат в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел съгласуване с дейностите на Европейската космическа агенция в тази област. Полезното взаимодействие с „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че нуждите на космическия сектор от научни изследвания и иновации се определят и установяват като част от процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите. Важно е да се осигури приемственост между решенията, разработени чрез програма „Хоризонт Европа“, и експлоатацията на компонентите на Програмата. Космическите данни и услуги, предоставяни безплатно от Програмата, ще бъдат използвани за разработването на революционни решения чрез научни изследвания и иновации, включително в контекста на „Хоризонт Европа“, относно главните европейски политики. При процеса на стратегическо планиране в рамките на „Хоризонт Европа“ ще бъдат определени научноизследователските и иновационните дейности, при които следва да се използва инфраструктурата, собственост на Съюза, като „Галилео“, EGNOS и „Коперник“. Научноизследователската инфраструктура, по-специално мрежите за in situ наблюдение, ще представляват основните елементи от инфраструктурата за in-situ наблюдение, позволяващи предоставянето на услугите на „Коперник“.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 87
(87)  С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе създадена агенция на Съюза, наречена Европейска агенция за ГНСС, за управление на някои аспекти на програмите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. В настоящия регламент по-специално се предвижда, че на Европейската агенция за ГНСС ще бъдат възложени нови задачи не само по отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и по отношение на други компоненти на Програмата, по-специално във връзка с акредитацията на сигурността. Поради това наименованието, задачите и организационните аспекти на Европейската агенция за ГНСС трябва да бъдат съответно адаптирани.
(87)  С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе създадена агенция на Съюза, наречена Европейска агенция за ГНСС, за управление на някои аспекти на програмите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. В настоящия регламент по-специално се предвижда, че на Европейската агенция за ГНСС ще бъдат възложени нови задачи не само по отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и по отношение на други компоненти на Програмата, по-специално във връзка с акредитацията на сигурността и на киберсигурността. Поради това наименованието, задачите и организационните аспекти на Европейската агенция за ГНСС трябва да бъдат съответно адаптирани.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 88
(88)  С оглед на разширения ѝ обхват, който вече няма да се ограничава до „Галилео“ и EGNOS, Европейската агенция за ГНСС следва да претърпи промени. Продължаването на дейностите на Европейската агенция за ГНСС обаче, включително приемствеността по отношение на правата и задълженията, персонала и валидността на всяко едно взето решение, следва да бъде гарантирано в рамките на Агенцията.
(88)  С оглед на разширения ѝ обхват, който вече няма да се ограничава до „Галилео“ и EGNOS, Европейската агенция за ГНСС следва да претърпи промени. Когато възлага задачи на Агенцията, Комисията следва да ѝ осигури подходящо финансиране за тяхното управление и изпълнение, включително подходящи човешки и финансови ресурси. Продължаването на дейностите на Европейската агенция за ГНСС обаче, включително приемствеността по отношение на правата и задълженията, персонала и валидността на всяко едно взето решение, следва да бъде гарантирано в рамките на Агенцията.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята;
(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята или върху инфраструктурата, базирана в космическото пространство;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
(5)  „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ („SSA“) означава цялостен подход към основните опасности в космическото пространство, обхващащ сблъсък между спътници и космически отпадъци, метеорологични явления в космическото пространство и близки до Земята обекти;
(5)  „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ („SSA“) означава всеобхватни познания и разбиране за основните опасности в космическото пространство, обхващащи сблъсък между спътници и космически отпадъци, метеорологични явления в космическото пространство и близки до Земята обекти;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
(6)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране в съответствие с член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на ЕС с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;
(6)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране в съответствие с член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти и/или бюджетни гаранции от бюджета на ЕС с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
(10)  „данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти, установени с датчици за КНП, или орбитални параметри на космически обекти, получени от наблюдения с датчици за КНП в рамките на компонента за космическо наблюдение и проследяване („КНП“);
(10)  „данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти, включително космически отпадъци, установени с датчици за КНП, или орбитални параметри на космически обекти, получени от наблюдения с датчици за КНП в рамките на компонента за космическо наблюдение и проследяване („КНП“);
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14 a (нова)
(14а)   „информация от трети страни по „Коперник“ означава информация, лицензирана и предоставена за използване в рамките на дейностите по „Коперник“, която се получава от източници, различни от спътниците „Часовой“ („Sentinels“ ) по програма „Коперник“;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23 – алинея 1
„основни ползватели на „Коперник“, които се възползват от данните и информацията от „Коперник“ и изпълняват допълнителната роля на движеща сила за развитието на „Коперник“, като те включват институциите и органите на Съюза и европейските национални или регионални публични органи, на които са възложени задължения за предоставяне на обществена услуга за определянето, изпълнението или прилагането на политиките, свързани с околната среда, гражданската защита, безопасността или сигурността, или за техния мониторинг;
„основни ползватели на „Коперник“, които се възползват от данните и информацията от „Коперник“ и изпълняват допълнителната роля на движеща сила за развитието на „Коперник“, като те включват институциите и органите на Съюза и европейските национални или регионални публични органи, на които са възложени задължения за предоставяне на обществена услуга за определянето, изпълнението или прилагането на политиките, свързани с околната среда, гражданската защита, безопасността, включително безопасността на инфраструктурата, или сигурността, или за техния мониторинг;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23 – алинея 2 а (нова)
„основни услуги на „Коперник“ означава оперативни услуги, групирани в компонента за обработване на данни и информация или в компонента за услуги, които са от принципен и общ интерес за държавите членки и Съюза;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова)
(23а)  „космически сектор“ означава:
„сектор нагоре по веригата“, който включва дейностите, водещи до създаване на оперативна космическа система, и изследването на космоса;
„сектор надолу по веригата“, който включва дейностите, свързани с използването на спътникови данни за разработване на свързани с космическото пространство продукти и услуги за крайните ползватели.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  автономна гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) под граждански контрол, включваща конфигурация от спътници, центрове и глобална мрежа от наземни станции, която предлага услуги по позициониране, навигация и измерване на времето и интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Галилео“);
a)  автономна гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) под граждански контрол, включваща конфигурация от спътници, центрове и глобална мрежа от наземни станции, която предлага услуги по позициониране, навигация и измерване на времето и, когато е целесъобразно, интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Галилео“);
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в
в)  автономна ориентирана към ползвателите система за наблюдение на Земята под граждански контрол, предлагаща геоинформационни данни и услуги и включваща спътници, наземна инфраструктура и съоръжения за обработване на данни и информация, като интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Коперник“);
в)  автономна ориентирана към ползвателите система за наблюдение на Земята под граждански контрол, предлагаща геоинформационни данни и услуги въз основа на политика на безплатен и свободен достъп и включваща спътници, наземна инфраструктура и съоръжения за обработване на данни и информация и разпределителна инфраструктура, като интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Коперник“);
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква г
г)  система за космическо наблюдение и проследяване, чиято цел е подобряването, експлоатирането и предоставянето на данни, информация и услуги, свързани с наблюдение и проследяване на активни и неактивни космически летателен апарати, излезли от употреба степени на ракети носители, отпадъци и отломки от отпадъци, които обикалят в орбита около Земята, допълвани от параметри от наблюдение, свързани с метеорологични явления в космическото пространство, и мониторинг на риска от приближаване до Земята („КНП“) на близки до Земята обекти („NEO“);
г)  система за космическо наблюдение и проследяване, чиято цел е подобряването, експлоатирането и предоставянето на данни, информация и услуги, свързани с наблюдение и проследяване на активни и неактивни космически летателен апарати и космически отпадъци, които обикалят в орбита около Земята, допълвани от параметри от наблюдение, свързани с метеорологични явления в космическото пространство, и мониторинг на риска от приближаване до Земята („КНП“) на близки до Земята обекти („NEO“);
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на ефективен достъп на Програмата до космическото пространство и за насърчаване на изграждането на иновативен космически сектор.
Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на автономен достъп до космическото пространство, за противодействие на кибернетични заплахи, за насърчаване на изграждането на иновативен и конкурентен космически сектор нагоре и надолу по веригата и за подкрепа на космическата дипломация.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  Програмата има следните общи цели:
1.  Програмата има следните общи цели:
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a
a)  предоставяне или допринасяне за предоставянето на висококачествени и актуални и, когато е целесъобразно, на сигурни свързани с космическото пространство данни, информация и услуги без прекъсване и, когато е възможно — на световно равнище, които отговарят на съществуващите и бъдещите нужди и са в състояние да отговорят на политическите приоритети на Съюза, включително по отношение на изменението на климата, сигурността и отбраната;
a)  предоставяне или допринасяне за предоставянето на висококачествени и актуални и, когато е целесъобразно, на сигурни свързани с космическото пространство данни, информация и услуги без прекъсване и, когато е възможно — на световно равнище, които отговарят на съществуващите и бъдещите нужди и са в състояние да отговорят на политическите приоритети на Съюза, включително по отношение на изменението на климата; и подкрепа за капацитет за вземане на основани на доказателства и независими решения на Съюза и неговите държави членки;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  максимално увеличаване на социално-икономическите ползи, включително чрез насърчаване на възможно най-широкото използване на данните, информацията и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата;
б)  максимално увеличаване на социално-икономическите ползи, по-специално чрез укрепване на европейския сектор надолу по веригата, което да даде възможност за растеж и създаване на работни места в Съюза и насърчаване на възможно най-широкото възприемане на услуги и използване на данните, информацията и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата както в Съюза, така и извън него;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  повишаване на сигурността на Съюза и неговите държави членки, на неговата свобода на действие и стратегическа автономност, по-специално в технологично отношение и при вземането на решения въз основата на факти;
в)  повишаване на сигурността, включително кибернетичната сигурност на Съюза и неговите държави членки, и засилване на неговата стратегическа автономност, по-специално в индустриално и технологично отношение;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — буква в а (нова)
ва)  укрепване на европейската промишлена и научна екосистема в космическата област чрез създаване на съгласувана рамка, която съчетава високите постижения на европейското обучение и ноу-хау, развитието на капацитета за проектиране на високо равнище, производствени способности и необходимата стратегическа визия в сектор, който става все по-конкурентен;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)
г)  насърчаване на ролята на Съюза на международната сцена като водещ участник в космическия сектор и укрепване на неговата роля при справяне с глобалните предизвикателства и подкрепяне на световни инициативи, включително по отношение на изменението на климата и устойчивото развитие.
г)  насърчаване на ролята на Съюза на международната сцена като водещ участник в космическия сектор и укрепване на неговата роля при справяне с глобалните предизвикателства и подкрепяне на световни инициативи, включително по отношение на устойчивото развитие;
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  укрепване на космическата дипломация на Съюза и насърчаване на международното сътрудничество за повишаване на осведомеността относно космоса като общо наследство на човечеството;
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г б (нова)
гб)  насърчаване на технологиите и промишлеността на Съюза и способстване за прилагането на принципите на реципрочност и лоялна конкуренция на международно равнище;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г в (нова)
гв)  повишаване на безопасността в Съюза и неговите държави членки в различни области, по-специално в транспорта (авиационен, включително безпилотни летателни апарати, железопътен, воден, шосеен транспорт, автономно управление на превозни средства), изграждането и наблюдението на инфраструктури, наблюдението на земната повърхност, както и в областта на околната среда.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква a
a)  за „Галилео“ и EGNOS: предоставяне на най-съвременни и, когато е целесъобразно, сигурни услуги по позициониране, навигация и измерване на времето;
a)  за „Галилео“ и EGNOS: предоставяне на дългосрочна и постоянна основа за най-съвременни и когато е целесъобразно, сигурни услуги по позициониране, навигация и измерване на времето;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б
б)  за „Коперник“: осигуряване на точни и надеждни данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките на Съюза и неговите държави членки в областта на околната среда, изменението на климата, селското стопанство и развитието на селските райони, гражданската защита, безопасността и сигурността, както и цифровата икономика, и на мониторинга на тези политики;
б)  за „Коперник“: осигуряване на точни и надеждни данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките и действията на Съюза и неговите държави членки, които са ориентирани към ползвателите;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в
в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на Съюза във връзка с близките до Земята обекти
в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти и космическите отпадъци, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на държавите членки във връзка с близките до Земята обекти;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д
д)  допринасяне, когато това се изисква за нуждите на Програмата, за наличието на автономна, сигурна и разходоефективна способност за достъп до космическото пространство;
д)  гарантиране на наличието на автономна, сигурна и разходоефективна способност за достъп до космическото пространство;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква е
е)  подкрепяне и укрепване на конкурентоспособността, предприемачеството, уменията и капацитета за иновации на юридическите и физическите лица от Съюза, осъществяващи дейност или желаещи да развиват дейност в този сектор, като се обръща особено внимание на положението и нуждите на малките и средните предприятия и на стартиращите предприятия.
е)  насърчаване на развитието на силна и конкурентоспособна космическа икономика на Съюза и максимално увеличаване на възможностите за предприятията в Съюза с всякакъв размер и от всички региони на Съюза.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част
В рамките на Програмата се подпомагат:
В условията на полезно взаимодействие с други програми и схеми за финансиране от страна на Съюза и на Европейската космическа агенция, Програмата подпомага:
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  предоставянето на услуги по изстрелване за нуждите на Програмата;
a)  предоставянето на услуги по изстрелване за Програмата, включително на обединена услуга по изстрелване за Съюза, както и за други субекти по тяхно искане, като се вземат предвид основните интереси на Съюза в областта на сигурността в съответствие с член 25, с цел увеличаване на конкурентоспособността на европейските ракети носители и предприятия на световния пазар;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  развойните дейности, свързани с автономен, сигурен и разходоефективен достъп до космическото пространство;
б)  развойните дейности, свързани с автономен, надежден и разходоефективен достъп до космическото пространство, включително алтернативни технологии за изстрелване и иновативни системи или услуги, като се вземат предвид основните интереси на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността в съответствие с член 25;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в
в)  когато това се изисква за нуждите на Програмата — необходимите изменения на свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура.
в)  когато това се изисква за целите на Програмата — необходимата подкрепа за поддръжката, адаптирането и развитието на наземната инфраструктура на космическия сектор, по-специално на съществуващите инфраструктури, обхвата на ракетните технологии и научноизследователските центрове.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 6 – заглавие
Действия в подкрепа на иновативен космически сектор на Съюза
Действия в подкрепа на иновативен и конкурентоспособен космически сектор на Съюза
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а
a)  иновационните дейности във връзка с оптималното използване на космическите технологии, инфраструктура или услуги;
a)  иновационните дейности във връзка с разработването и оптималното използване на космическите технологии, инфраструктура или услуги;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  подходящи мерки за улесняване на възприемането на новаторски решения в резултат на научноизследователски и иновационни дейности, по-специално чрез полезни взаимодействия с други фондове на Съюза, като например „Хоризонт Европа“ и InvestEU, с цел да се подпомогне развитието на секторите надолу по веригата за всички компоненти на Програмата;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а б (нова)
аб)  укрепване на европейския космически сектор на експортния пазар;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б
б)  установяването на партньорство за иновации в областта на космическото пространство за разработване на иновативни продукти или услуги и за последващото закупуване на получените в резултат на това доставки или услуги;
б)  установяването на партньорство за иновации в областта на космическото пространство за разработване на иновативни продукти или услуги и за последващото закупуване на получените в резултат на това продукти или услуги за нуждите на Програмата;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — буква б а (нова)
ба)  проектиране, изпитване, прилагане и внедряване на решения в областта на космоса, които са основани на данни и са оперативно съвместими, за целите на обществени услуги, като по този начин се насърчават иновациите и създаването на общи рамки с цел реализиране на пълния потенциал на услугите на публичната администрация за гражданите и предприятията;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  предприемачеството, от ранния етап до етапа на разрастване, в съответствие с член 21 и други разпоредби за достъпа до финансиране, както е посочено в член 18 и дял III, глава I;
в)  предприемачеството, още от ранния етап до етапа на разрастване, в съответствие с член 21, и въз основа на друг достъп до финансиране, както е посочено в член 18 и в дял III, глава I;
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 – буква г
г)  сътрудничеството между предприятия под формата на платформи за космическото пространство, които обединяват на регионално и национално равнище участниците от космическия и цифровия сектор, както и ползвателите, и оказват подкрепа на гражданите и предприятията за насърчаване на предприемачеството и уменията;
г)  сътрудничеството под формата на мрежа от платформи за космическото пространство, които обединяват по-специално на регионално и национално равнище участниците от космическия и цифровия сектор, както и ползвателите, и предоставят подкрепа, съоръжения и услуги на гражданите и предприятията за насърчаване на предприемачеството и уменията; насърчаване на сътрудничеството между платформите за космическото пространство и центровете за цифрови иновации, създадени по програмата „Цифрова Европа“;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  евентуалното разработване на стратегия на „подход за сключване на първи договор“ с всички съответни участници от публичния и частния сектор, за да се подпомогне развитието на стартиращите предприятия в космическия сектор;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г б (нова)
гб)  полезни взаимодействия с транспортния, космическия и цифровия сектори с цел да се насърчи по-широкото използване на нови технологии (като e-call, цифров тахограф, контрол и управление на движението, автономно управление на превозни средства, безпилотни превозни средства и безпилотни летателни апарати) и посрещане на необходимостта от сигурна и безпроблемна свързаност, солидно позициониране, интермодалност и оперативна съвместимост, като по този начин се повишава конкурентоспособността на транспортните услуги и промишленост;
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д
д)  предлагането на дейности по образование и обучение;
д)  предлагането на дейности по образование и обучение с цел развитие на напреднали космически умения;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е
е)  достъпа до съоръжения за извършване на обработване и изпитвания;
е)  достъпа до съоръжения за извършване на обработване и изпитвания за специалисти от частния и публичния сектор, студенти и предприемачи;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в
в)  не предоставя на третата държава или международната организация правомощия за вземане на решения по отношение на Програмата;
в)  не предоставя на третата държава или международната организация правомощия за вземане на решения по отношение на Програмата, нито достъп до чувствителна или класифицирана информация, когато е целесъобразно;
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)  когато е целесъобразно, защитава стратегическите интереси и суверенитета на Съюза във всички съответни области, включително европейската технологична или промишлена автономност;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че в договорите, споразуменията или другите договорености, свързани с посочените в първи параграф дейности, се съдържат разпоредби, в които е определен подходящ режим на собственост върху тези активи, и що се отнася до буква в) — че Съюзът може да използва свободно приемниците за PRS в съответствие с Решение № 1104/2011/ЕС.
3.  Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че в договорите, споразуменията или другите договорености, свързани с посочените в параграф 2 дейности, се съдържат разпоредби, в които е определен подходящ режим на собственост и ползване на тези активи, а в случаите по буква в) — че Съюзът може да използва свободно и да предоставя ползването на приемниците за PRS в съответствие с Решение № 1104/2011/ЕС.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
Услугите, данните и информацията, предоставяни от компонентите на Програмата, се предоставят без никаква изрична или подразбираща се гаранция по отношение на тяхното качество, точност, наличност, надеждност, бързина и пригодност за каквато и да е цел. За тази цел Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че ползвателите на тези услуги, данни и информация са информирани по подходящ начин на липсата на такава гаранция.
Услугите, данните и информацията, предоставяни от компонентите на Програмата, се предоставят без никаква изрична или подразбираща се гаранция по отношение на тяхното качество, точност, наличност, надеждност, бързина и пригодност за каквато и да е цел, освен ако приложимото право на Съюза изисква такава гаранция като условие за предоставянето на въпросните услуги. За тази цел Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че ползвателите на тези услуги, данни и информация са информирани по подходящ начин на липсата на такава гаранция.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1
Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021—2027 г. е [16] милиарда евро по текущи цени.
Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021—2027 г. е [16,9] милиарда евро по текущи цени.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  за „Коперник“: [5,8] милиарда евро;
б)  за „Коперник“: [6] милиарда евро;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква в
в)  за SSA/GOVSATCOM: [0,5] милиард евро.
в)  за SSA/GOVSATCOM: [1,2] милиарда евро.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Междусекторните дейности, както е предвидено в член 3, се финансират в рамките на компонентите на Програмата.
2.  Междусекторните дейности, както е предвидено в членове 3, 5 и 6, се финансират в рамките на компонентите на Програмата.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а
a)  насърчаване във всички държави членки, по цялата верига на доставки, на възможно най-широко и свободно участие на стартиращи предприятия, нови участници, малки или средни предприятия и други икономически оператори, включително изискване за използването на подизпълнители от страна на оферентите;
a)  насърчаване в целия Съюз и по цялата верига на доставки на възможно най-широко и свободно участие на всички стопански субекти, и по-специално на стартиращи предприятия, нови участници, малки и средни предприятия, включително изискване за използването на подизпълнители от страна на оферентите;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г
г)  насърчаване на автономността на Съюза, по-специално в технологично отношение;
г)  насърчаване на стратегическата автономност на Съюза, по-специално в областта на промишлеността и в технологично отношение, по цялата верига на създаване на стойност;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  спазване на принципите на свободен достъп и лоялна конкуренция по цялата верига на промишлените доставки, възлагане на обществени поръчки въз основа на предоставяне на прозрачна и своевременна информация, ясно съобщаване на приложимите правила за възлагането на обществени поръчки, както и на критериите за подбор и възлагане и всяка друга информация от значение, която осигурява равни условия на конкуренция за всички потенциални оференти;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  С цел насърчаване на нови участници, малки и средни предприятия и стартиращи предприятия и предлагане на възможно най-широк географски обхват, като същевременно се защитава стратегическата автономност на Съюза, възлагащият орган може да изиска от оферента да възложи част от договора на подизпълнител чрез конкурентно възлагане на подходящите равнища на подизпълнение на дружества, които не са част от групата, към която оферентът принадлежи.
1.  С цел насърчаване на нови участници, по-специално малки и средни предприятия и стартиращи предприятия, и предлагане на възможно най-широк географски обхват, като същевременно се защитава стратегическата автономност на Съюза, възлагащият орган се стреми да изиска от оферента да възложи част от договора на подизпълнител чрез конкурентно възлагане на подходящите равнища на подизпълнение на дружества, които не са част от групата, към която оферентът принадлежи.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
2.  Възлагащият орган уточнява изискваната част от договора, която да бъде възложена на подизпълнители, под формата на диапазон, ограничен от минимален и максимален процент.
2.  Възлагащият орган уточнява частта от договора, която да бъде задължително възложена на подизпълнител от всички нива съгласно параграф 1 под формата на диапазон, ограничен от минимален и максимален процент.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
3.  Всяка дерогация в резултат от искане в съответствие с параграф 1 изисква обосновка от страна на оферента.
3.  Всяка дерогация в резултат от искане в съответствие с параграф 1 се обосновава от оферента и се преценява от възлагащия орган.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
В случай на съвместна покана за представяне на предложения се определят съвместни процедури за подбор и оценка на предложенията. Процедурите трябва да включват балансирана група от експерти, определени от всяка страна.
В случай на съвместна покана за представяне на предложения се определят съвместни процедури за подбор и оценка на предложенията. В процедурите участва балансирана група от експерти, определени от всяка страна. Тези експерти не могат да предоставят оценки, съвети или помощ по въпроси, по отношение на които се намират в конфликт на интереси.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  В допълнение към разпоредбите по [член 165] от Финансовия регламент Комисията и Агенцията могат да провеждат процедури за възлагане на съвместни поръчки с Европейската космическа агенция или други международни организации, участващи в изпълнението на компонентите на Програмата.
1.  В допълнение към разпоредбите на [член 165] от Финансовия регламент Комисията или Агенцията могат да провеждат процедури за възлагане на съвместни поръчки с Европейската космическа агенция или други международни организации, участващи в изпълнението на компонентите на Програмата.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а
a)  стриктно разпределение на задачите и отговорностите между субектите, участващи в изпълнението на Програмата, по-конкретно между държавите членки, Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция;
a)  стриктно разпределение на задачите и отговорностите между субектите, участващи в изпълнението на Програмата, по-конкретно между държавите членки, Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция въз основа на компетенциите на всеки от субектите, като се увеличават прозрачността, ефективността, ефикасното разходване на средствата и не се допуска дублиране на дейности;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква б
б)  строг контрол върху Програмата, включително стриктно да се придържат към разходите и графика всички субекти в рамките на техните компетенции в съответствие с настоящия регламент;
б)  строг контрол върху Програмата, включително стриктно придържане към разходите и техническите стандарти от страна на всички субекти в рамките на съответната им отговорност в съответствие с настоящия регламент;
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква г
г)  систематично отчитане на нуждите на ползвателите на услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, както и на научния и технологичния напредък във връзка с тези услуги;
г)  систематично отчитане на нуждите на ползвателите на услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, както и на научния и технологичния напредък във връзка с тези услуги, също така чрез консултиране с консултативните форуми на ползватели на национално равнище и на равнището на Съюза;
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2
2.  Комисията, а за задачите по член 30 — Агенцията, могат да възлагат конкретни задачи на държави членки или на национални агенции или на групи от тези държави членки или национални агенции. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят гладкото функциониране на Програмата и насърчаването на използването на услугите по нея, включително като подпомагат запазването на честотите, необходими за тази програма.
2.  Комисията, а за задачите по член 30 — Агенцията, могат да възлагат конкретни задачи на държави членки или на групи от тези държави членки при условията на договореност за всеки конкретен случай. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят гладкото функциониране на Програмата и насърчаването на използването на услугите по нея, включително като подпомагат запазването на честотите, необходими за тази програма, на подходящо ниво.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 а (нов)
2а.  Държавите членки провеждат проактивни и съгласувани консултации с общности на крайните ползватели, по-специално по отношение на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“, включително чрез консултативни форуми на ползватели.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
1.  Комисията има цялостната отговорност за изпълнение на Програмата, включително в областта на сигурността. В съответствие с настоящия регламент тя определя приоритетите и дългосрочния напредък по Програмата и контролира изпълнението ѝ, като надлежно взема предвид въздействието ѝ върху другите политики на Съюза.
1.  Комисията носи цялостната отговорност за изпълнението на Програмата и отговорността в областта на сигурността за онези компоненти на Програмата, които не са възложени на Агенцията съгласно член 30. В съответствие с настоящия регламент тя определя приоритетите и дългосрочния напредък по Програмата и контролира изпълнението ѝ, като надлежно взема предвид въздействието ѝ върху другите политики на Съюза.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
2.  Комисията управлява компонентите на Програмата, когато това управление не е възложено на друг субект.
2.  Комисията управлява компонентите на Програмата, когато това управление не е възложено на други субекти, посочени в членове 30, 31 и 32.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
3.  Комисията осигурява ясно разделение на задачите между отделните субекти, участващи в Програмата, и координира дейностите на тези субекти.
3.  Комисията осигурява ясно разделение на задачите между отделните субекти, участващи в програмата, и координира дейностите на тези субекти, и гарантира пълната защита на интересите на Съюза, доброто управление на средствата му и прилагането на неговите правила, по-специално относно възлагането на обществени поръчки. Поради това Комисията сключва с Агенцията и Европейската космическа агенция споразумение за финансово рамково партньорство, отнасящо се до възложените на двата субекта задачи съгласно посоченото в член 31а.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 а (нов)
3а.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 105, чрез които въвежда специфична уредба на функционирането и управлението на функциите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и с NEO, както и на GOVSATCOM.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1
Когато е необходимо за гладкото функциониране на Програмата и за безпроблемното предоставяне на услугите, осигурени от компонентите на Програмата, чрез актове за изпълнение Комисията определя техническите и оперативните спецификации, необходими за изпълнение и развитие на тези компоненти и на услугите, които те предоставят, след като се е консултирала с ползвателите и всички останали съответни заинтересовани страни. При определяне на тези технически и оперативни спецификации Комисията избягва намаляването на общото ниво на сигурност и спазва изискването за съвместимост с по-стари системи.
Когато е необходимо за гладкото функциониране на Програмата и за безпроблемното предоставяне на услугите, осигурени от компонентите на Програмата, чрез делегирани актове Комисията определя високи изисквания за спецификациите за изпълнение и развитие на тези компоненти и на услугите, които те предоставят, след като се е консултирала с ползвателите и всички останали съответни заинтересовани страни, включително сектора надолу по веригата. При определяне на тези високи изисквания Комисията избягва намаляването на общото ниво на сигурност и спазва изискването за съвместимост с по-стари системи.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2
Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
Тези делегирани актове се приемат в съответствие с член 21.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5
5.  Комисията насърчава и осигурява възприемането и използването на данните и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата в публичните и частните сектори, включително като подкрепя съответното развитие на тези услуги и като подпомага установяването на стабилна среда за дългосрочно развитие. Тя осигурява полезното взаимодействие между приложенията на различните компоненти на Програмата. Комисията гарантира допълването, съгласуваността, полезното взаимодействие и връзките между Програмата и другите действия и програми на Съюза.
5.  Комисията гарантира допълването, съгласуваността, полезното взаимодействие и връзките между Програмата и другите действия и програми на Съюза. Комисията в тясно сътрудничество с Агенцията и, когато е приложимо, с Европейската космическа агенция и субектите, на които са възложени задачи по „Коперник“, допринася за:
—  дейностите, свързани с възприемането и използването на данните и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата в публичния и частния сектор;
—  развитието на полезни взаимодействия между приложенията;
—  подходящото развитие на тези услуги;
—  насърчаване на стабилна дългосрочна среда.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6
6.  Когато е целесъобразно, Комисията осигурява координацията с дейностите, извършвани в космическата сфера на нивото на Съюза и на национално и международно равнище. Тя насърчава сътрудничеството между държавите членки и сближаването на техните технологически капацитети и развитие в космическата област.
6.  Когато е целесъобразно, и в сътрудничество с Агенцията и Европейската космическа агенция, Комисията осигурява координацията с дейностите, извършвани в космическата сфера на нивото на Съюза и на национално и международно равнище. Тя насърчава сътрудничеството между държавите членки и сближаването на техните технологически капацитети и развитие в космическата област.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква б а (нова)
ба)  насърчава и осигурява възприемането и използването на данните и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, включително разработването на приложения и услуги надолу по веригата въз основа на компонентите на Програмата;
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква б б (нова)
бб)  изпълнява действия в подкрепа на иновативен космически сектор на Съюза в съответствие с член 6;
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б в (нова)
бв)  подкрепя достъпа до финансиране чрез финансовите инструменти по дял III и InvestEU, както и, в сътрудничество с ЕИБ, чрез създадените от последната финансови инструменти, специално предназначени за МСП;
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква в
в)  извършва дейностите по комуникация, популяризиране и използване за търговски цели на услугите, предлагани от „Галилео“ и EGNOS;
в)  извършва дейностите по комуникация, популяризиране и използване за търговски цели на услугите, предлагани по-специално от „Галилео“, EGNOS и „Коперник“;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква в а (нова)
ва)  по отношение на „Галилео“ и EGNOS: управление на експлоатацията на „Галилео“ и EGNOS, както е посочено в член 43;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква г
г)  осигурява технически експертен опит на Комисията.
г)  осигурява технически експертен опит на Комисията, като се избягва дублиране със задачите на ЕКА по членове 27 и 31.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква а
a)  управление на експлоатацията на EGNOS и „Галилео“, както е посочено в член 43;
заличава се
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 2 — буква б а (нова)
ба)  отправяне на препоръки до Комисията относно приоритетите в областта на космическото пространство в „Хоризонт Европа“ и участие в нейното изпълнение;
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква в
в)  изпълнение на дейностите във връзка с разработването на приложенията и услугите надолу по веригата въз основа на компонентите на Програмата.
заличава се
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
3.  Комисията може да възлага други задачи на Агенцията, включително комуникацията, популязирирането и използването за търговски цели на данните и информацията, както и други дейности във връзка с използването от страна на ползвателите по отношение на компонентите на Програмата, различни от „Галилео“ и EGNOS.
3.  Комисията може да възлага други задачи на Агенцията, като избягва дублирането, и въз основа на подобрената ефективност при изпълнението на целите на Програмата.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 а (нов)
3а.  За целите на изпълнението на своите задачи Агенцията може да подписва споразумения за партньорство или други споразумения с национални космически агенции, група от национални космически агенции или с други субекти.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4
4.  Задачите по параграфи 2 и 3 се възлагат от Комисията чрез споразумение за финансов принос съгласно [член 2, параграф 18] и [дял VI] от Финансовия регламент.
4.  Задачите по параграфи 2 и 3 се възлагат от Комисията чрез споразумение за финансов принос съгласно [член 2, параграф 18] и [дял VI] от Финансовия регламент и се преразглеждат в съответствие с член 102, параграф 6 от настоящия регламент, и по-специално по отношение на компонента за „Коперникус“.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 а (нов)
4a.  Когато възлага задачи на Агенцията, Комисията ѝ осигурява подходящо финансиране за тяхното управление и изпълнение, включително подходящи човешки и административни ресурси.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква а
a)  по отношение на „Коперник“ — разработването, проектирането и конструирането на космическата инфраструктура на „Коперник, включително експлоатацията на тази инфраструктура;
a)  по отношение на „Коперник“ — разработването, проектирането и конструирането на космическата и наземната инфраструктура на „Коперник“, включително експлоатацията на тази инфраструктура;
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква б
б)  по отношение на „Галилео“ и EGNOS: развитието на системите и наземния сегмент и проектирането и развитието на спътниците;
б)  по отношение на „Галилео“ и EGNOS: подкрепа на Агенцията при изпълнението на нейните основни задачи. Когато е предвидено в специалните споразумения, сключени между Агенцията и Европейската космическа агенция, възлагането на обществени поръчки от името и за сметка на Агенцията с предмет развитието, проектирането и разработването на наземния сегмент и проектирането и разработването на базирания в космоса сегмент;
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в
в)  по отношение на всички компоненти на Програмата — научноизследователската и развойна дейност в сферата на нейната компетентност.
в)  по отношение на всички компоненти на Програмата — научноизследователската и развойна дейност по отношение на инфраструктурите на компонентите на Програмата.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 31 — параграф 1 — буква в а (нова)
ва)  насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и способстване на сближаването между техните технологични капацитети и развитие в космическата област.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
2.  Комисията сключва с Агенцията и Европейската космическа агенция споразумение за финансово рамково партньорство, предвидено в [член 130] от Финансовия регламент. В това споразумение за финансово рамково партньорство:
заличава се
—  ясно се определят отговорностите и задълженията на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата;
—  се изисква Европейската космическа агенция да съблюдава правилата относно сигурността от Програмата на Съюза, по-конкретно по отношение на обработката на класифицираната информация;
—  се определят условията за управлението на средствата, предоставени на Европейската космическа агенция, особено във връзка с обществените поръчки, процедурите за управление, очакваните резултати, измерени чрез показателите за изпълнението, приложимите мерки при недостатъчно или неправомерно изпълнение на договорите по отношение на разходи, график и резултати, както и във връзка със стратегията за комуникация и правилата относно собствеността на всички материални и нематериални активи. Тези условия отговарят на разпоредбите на дялове ІІІ и V от настоящия регламент и на Финансовия регламент;
—  се изисква участието на Комисията и ако е приложимо — на Агенцията, в заседанията на групата за оценка на офертите в рамките на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата;
—  се определят мерките за наблюдение и контрол, които включват по-специално система за прогнозиране на разходите, системно информиране на Комисията или, ако е необходимо, на Агенцията за разходите и графика, а при разминаване между предвидения бюджет, изпълнението и графика — за корективните действия с оглед на изпълнението на възложените задачи в рамките на отпуснатите бюджети и за санкциите, наложени на Европейската космическа агенция, когато отговорността за това разминаване може пряко да се отнесе към нея;
—  се определят принципите за заплащане на Европейската космическа агенция, което е пропорционално на сложността на задачите за изпълнение, отговаря на пазарните цени и възнаграждението за другите участващи субекти, включително Съюза, и ако е целесъобразно, може да е съобразено с показателите за изпълнението. Това възнаграждение не обхваща общите разходи, които не са свързани с дейностите, възложени на Европейската космическа агенция от страна на Съюза.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
3.  Сключването на споразумението за финансово рамково партньорство по параграф 2 зависи от създаването в рамките на Европейската космическа агенция на вътрешните структури и от определянето на оперативен метод, по-конкретно за вземането на решения, методите на управление и отговорността, които да гарантират максимална защита на интересите на Съюза и да осигурят спазване на решенията ѝ, включително за дейностите, финансирани от Европейската космическа агенция, които имат въздействие върху Програмата.
заличава се
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4
4.  Без да се засяга споразумението за финансово рамково партньорство по параграф 4, Комисията или Агенцията може да поиска от Европейската космическа агенция да осигурява технически експертен опит и информацията, необходими за осъществяване на задачите, които са им възложени съгласно настоящия регламент.
заличава се
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 31 а (нов)
Член 31a
В това споразумение за финансово рамково партньорство:
1.  Комисията сключва с Агенцията и Европейската космическа агенция споразумение за финансово рамково партньорство по [член 130] от Финансовия регламент. В това споразумение за финансово рамково партньорство:
a)  се определят по ясен начин ролите, отговорностите и задълженията на Комисията, Агенцията и на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата;
б)  се определят по ясен начин инструментите за координация и контрол върху изпълнението на компонентите на Програмата, като се вземат предвид ролите и отговорностите на Комисията за цялостната координация на компонентите на Програмата;
в)  се изисква Европейската космическа агенция да съблюдава правилата относно сигурността, приложими към Програмата на Съюза, по-специално по отношение на обработката на класифицирана информация;
г)  се определят условията за управлението на средствата, предоставени на Европейската космическа агенция, включително прилагането на правилата на Съюза за обществените поръчки, когато се възлагат обществени поръчки от името и за сметка на Съюза, процедурите за управление, очакваните резултати, измерени чрез показателите за изпълнението, приложимите мерки при недостатъчно или измамно изпълнение на договорите по отношение на разходи, график и резултати, както и във връзка със стратегията за комуникация и правилата относно собствеността върху всички материални и нематериални активи; тези условия са в съответствие с разпоредбите на дялове ІІІ и V от настоящия регламент и с Финансовия регламент;
д)  се изисква участието на Комисията, и когато е относимо, на Агенцията в заседанията на групата за оценка на офертите в рамките на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата, когато последната възлага обществени поръчки от името и за сметка на Съюза съгласно параграф 1а;
е)  се определят мерките за наблюдение и контрол, които включват по-специално система за прогнозиране на разходите, системно информиране на Комисията, или когато е целесъобразно, на Агенцията за разходите и графика, а при разминаване между предвидения бюджет, изпълнението и графика — за корективните действия с оглед на изпълнението на възложените задачи в рамките на отпуснатите бюджети, както и за санкциите, наложени на Европейската космическа агенция, когато отговорността за това разминаване може да ѝ бъде вменена пряко;
ж)  се определят принципите на заплащане на Европейската космическа агенция, отчитайки модела на нейните разходи като публичен субект, като възнаграждението е пропорционално на сложността на задачите за изпълнение, отговаря на пазарните цени и на възнагражденията за другите участващи субекти, включително Съюза, и ако е целесъобразно, може да е съобразено с показателите за изпълнението; тези възнаграждения не обхващат общите разходи, които не са свързани с дейностите, възложени на Европейската космическа агенция от страна на Съюза;
з)  се изисква Европейската космическа агенция да гарантира пълната защита на интересите на Съюза и на неговите решения, което може също така да наложи Европейската космическа агенция да адаптира своите процеси за вземане на решения, методи за управление и разпоредби относно отговорността.
2.  Без да се засяга споразумението за финансово рамково партньорство по член 31а, Комисията или Агенцията може да поиска от Европейската космическа агенция да осигурява технически експертен опит и информация, необходими за осъществяване на задачите, които са им възложени с настоящия регламент. Условията за тези искания и тяхното изпълнение се договарят взаимно.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 32 – заглавие
Роля на другите субекти
Роля на EUMETSAT и другите субекти
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – уводна част
1.  Чрез споразумения за финансов принос Комисията може да възлага изцяло или частично изпълнението на компонентите на Програмата на субекти, различни от посочените в членове 30 и 31, включително:
1.  Чрез споразумения за финансов принос Комисията може да възлага изцяло или частично изпълнението на следните задачи на субекти, различни от посочените в членове 30 и 31:
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква а
a)  експлоатацията на космическата инфраструктура на „Коперник“ или на части от нея, която може да бъде възложена на EUMETSAT;
a)  модернизирането и експлоатацията на космическата инфраструктура на „Коперник“ или на части от нея, която може да бъде възложена на EUMETSAT;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква б
б)  изпълнението на услугите на „Коперник“ или на части от тях на съответните агенции, органи или организации.
б)  изпълнението на услугите на „Коперник“ или на части от тях на съответните агенции, органи или организации, както и управлението на получената от трети страни съответна информация.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 а (нов)
2а.  Комисията взема предвид научните и технически съвети на Съвместния изследователски център във връзка с изпълнението на Програмата.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – уводна част
Сигурността на Програмата се основава на следните принципи:
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква а
a)  вземат се предвид опитът на държавите членки в сферата на сигурността и най-добрите им практики;
a)  вземат се предвид опитът на държавите членки в сферата на сигурността и най-добрите им практики и националните им законодателства;
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  взема се предвид опитът, натрупан при експлоатацията на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“;
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
В сферата на компетентността си Комисията осигурява висока степен на сигурност, по-конкретно във връзка със:
В сферата на компетентностите си Комисията и Агенцията осигуряват висока степен на сигурност, по-конкретно във връзка със:
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 2
За целта Комисията гарантира, че за всеки компонент на Програмата се извършва анализ на рисковете и заплахите. Въз основа на този анализ на рисковете и заплахите и чрез актове за изпълнение тя определя общите изисквания към сигурността за всеки компонент на Програмата. В контекста на тези действия Комисията взема предвид въздействието на тези изисквания върху гладкото функциониране на съответния компонент, по-конкретно по отношение на разходите, управлението на риска и графика, и гарантира да не се намалява общото ниво на сигурност и да не се затруднява функционирането на съществуващото оборудване, базирано на съответния компонент. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
За целта Комисията, съгласувано с крайните ползватели в държавите членки и със съответните субекти, управляващи изпълнението на компонент на Програмата, извършва анализ на рисковете и заплахите за компонентите за „Коперник“, КНП и GOVSATCOM. Агенцията извършва анализ на рисковете и заплахите за компонентите за „Галилео“ и EGNOS. Въз основа на този анализ на рисковете и заплахите Комисията, съгласувано с крайните ползватели в държавите членки и със съответните субекти, управляващи изпълнението на компонент на Програмата, определя с актове за изпълнение общите изисквания към сигурността за всеки компонент на Програмата. В контекста на тези действия Комисията взема предвид въздействието на тези изисквания върху гладкото функциониране на съответния компонент, по-конкретно по отношение на разходите, управлението на риска и графика, и гарантира да не се намалява общото ниво на сигурност и да не се затруднява функционирането на съществуващото оборудване, базирано на съответния компонент. С оглед на общите изисквания към сигурността се определят процедурите, които трябва да бъдат следвани в случаите, когато сигурността на Съюза или на неговите държави членки може да бъде засегната от експлоатацията на даден компонент. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  Субектът, отговорен за управлението на компонент на Програмата, е отговорен за управлението на сигурността на съответния компонент и за целта извършва анализ на рисковете и заплахите и предприема всички необходими дейности, за да осигури и наблюдава сигурността на компонента, по-конкретно той е отговорен за определяне на техническите спецификации и оперативните процедури, и наблюдава съответствието им с общите изисквания към сигурността по параграф 1.
2.  Комисията е отговорна за управлението на сигурността за компонентите за „Коперник“, SSA и GOVSATCOM. Агенцията е отговорна за управлението на сигурността на компонентите за „Галилео“ и EGNOS. За целта те извършват анализ на рисковете и заплахите и предприемат всички необходими дейности, за да осигурят и наблюдават сигурността на компонентите, за които отговарят, като по-конкретно те са отговорни за определянето на техническите спецификации и оперативните процедури, и наблюдават съответствието им с общите изисквания към сигурността по параграф 1, трета алинея.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – уводна част
3.  Агенцията:
3.  Освен това Агенцията:
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – буква г a (нова)
га)  гарантира киберсигурността на Програмата;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 – буква а
a)  вземат мерки, които са поне равностойни на необходимите за защита на европейските критични инфраструктури по смисъла на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита29 и на тези, които са необходими за защитата на техните собствени национални критични инфраструктури, за да се гарантира защитата на наземната инфраструктура, която е неразделна част от Програмата и която е разположена на тяхна територия;
a)  вземат мерки, които са най-малко равностойни на необходимите за защита на европейските критични инфраструктури по смисъла на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита29 и на тези, които са необходими за защитата на техните собствени национални критични инфраструктури, за да се гарантира защитата на наземната инфраструктура, която е неразделна част от Програмата и която е разположена на тяхна територия;
__________________
__________________
29 ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.
29 ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5
5.  Участващите в Програмата субекти вземат всички необходими мерки за осигуряване на сигурността на Програмата.
5.  Участващите в Програмата субекти вземат всички необходими мерки, включително с оглед на проблемите, установени в анализа на риска, с цел осигуряване на сигурността на Програмата.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2
2.  Поканва се представител на Европейската космическа агенция да присъства като наблюдател на заседанията на Съвета за акредитация на сигурността. По изключение на тези заседания могат да се канят като наблюдатели и представители на агенции на Съюза, представители на трети държави или на международни организации, когато въпросите засягат пряко тези трети държави или международни организации, особено по въпросите във връзка с инфраструктурата, която им принадлежи или е създадена на територията им. Клаузите за участие на представителите на трети държави или международни организации и условията за целта се определят със съответните споразумения и са в съответствие с процедурния правилник на Съвета за акредитация на сигурността.
2.  Поканва се представител на Европейската космическа агенция да присъства като наблюдател на заседанията на Съвета за акредитация на сигурността. По изключение на тези заседания могат да се канят като наблюдатели и представители на агенции на Съюза, представители на трети държави или на международни организации, особено по въпроси във връзка с инфраструктурата, която им принадлежи или е създадена на територията им. Клаузите за участие на представителите на трети държави или международни организации и условията за това се определят със съответните споразумения и са в съответствие с процедурния правилник на Съвета за акредитация на сигурността.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б
б)  управлението, поддръжката, непрекъснатото усъвършенстване, развитието и защитата на наземната инфраструктура, и по-специално на мрежи, обекти и поддържащи съоръжения, включително управлението на обновяването и остаряването;
б)  управлението, поддръжката, непрекъснатото усъвършенстване, развитието и защитата на наземната инфраструктура, включително инфраструктура, която е разположена извън територията на Съюза, но е необходима за осигуряването на пълно покритие от „Галилео“ и EGNOS на териториите на държавите членки, които са разположени географски в Европа, и по-специално на мрежи, обекти и поддържащи съоръжения, включително управлението на обновяването и остаряването;
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква в
в)  развитието на следващите поколения системи и на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, без да се засягат бъдещи решения по финансовите перспективи на Съюза;
в)  развитието на следващите поколения системи и на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, без да се засягат бъдещи решения по финансовите перспективи на Съюза, като се вземат предвид потребностите на съответните заинтересовани страни;
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  подкрепа за разработването и развитието на основни технологични елементи, като например чипсетове и приемници, функциониращи чрез „Галилео“;
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква в б (нова)
вб)  подкрепа за разработването на приложенията на „Галилео“ и EGNOS надолу по веригата и на интегрирани приложения надолу по веригата, използващи както EGNOS/„Галилео“, така и „Коперник“;
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква д
д)  предоставянето и пазарното развитие на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS;
д)  предоставянето и развитието на пазара на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS , по-специално с цел постигане на максимални социално-икономически ползи, посочени в член 4, параграф 1;
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в
в)  услуга за безопасност на човешкия живот (SoL), която е без преки разходи за ползвателите и предоставя информация за позициониране и синхронизация с висока степен на непрекъснатост, наличност и точност, в това число функция за надеждност, която предупреждава ползвателите в случай на неизправност или сигнали извън допустимия толеранс, излъчвани от „Галилео“ и други ГНСС, които тя усилва в зоната на покритие, предназначена основно за ползвателите, за които безопасността е от първостепенно значение, по-конкретно в сектора на гражданското въздухоплаване за целите на аеронавигационното обслужване.
в)  услуга за безопасност на човешкия живот (SoL), която е без преки разходи за ползвателите и предоставя времева информация за позициониране и синхронизация с висока степен на непрекъснатост, наличност, точност и надеждност. Тази услуга се предоставя в съответствие с Регламента за ЕААБ, за да се гарантира спазване на изискванията за авиационна безопасност, в това число функция за надеждност, която предупреждава ползвателите в случай на неизправност или сигнали извън допустимия толеранс, излъчвани от „Галилео“ и други ГНСС, които тя усилва в зоната на покритие, предназначена основно за ползвателите, за които безопасността е от първостепенно значение, по-конкретно в сектора на гражданското въздухоплаване за целите на аеронавигационното обслужване.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 1
Услугите, посочени в параграф 1, се предоставят приоритетно на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа.
Услугите, посочени в параграф 1, се предоставят приоритетно на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа , с цел континенталните територии да бъдат обхванати до края на 2023 г., а всички територии — до края на 2025 г.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3
3.  Разходите за това разширение, включително свързаните оперативни разходи, отнасящи се конкретно до тези райони, не се покриват от бюджета по член 11. Това разширение не забавя предоставянето на услугите по параграф 1 на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа.
3.  Разходите за това разширение, включително свързаните оперативни разходи, отнасящи се конкретно до тези райони, не се покриват от бюджета по член 11, но Европейската комисия разглежда въпроса за използване на съществуващите програми и споразумения за партньорство, и когато е целесъобразно, за разработване на специфичен финансов инструмент за тяхното подпомагане. Това разширение не забавя предоставянето на услугите по параграф 1 на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 47 – заглавие
Съгласуваност и оперативна съвместимост
Съгласуваност, оперативна съвместимост и стандартизация
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2
2.  „Галилео“ и EGNOS и услугите, които те предоставят, са съгласувани и оперативно съвместими с други навигационни спътникови системи и с конвенционални средства за радионавигация, когато необходимите изисквания към съгласуваността и оперативната съвместимост са определени в международни споразумения.
2.  „Галилео“ и EGNOS и услугите, които те предоставят, са взаимно съгласувани и оперативно съвместими с други навигационни спътникови системи и с конвенционални средства за радионавигация, когато необходимите изисквания към съгласуваността и оперативната съвместимост са определени в международни споразумения.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 а (нов)
2а.  „Галилео“ и EGNOS се стремят да отговарят на международните стандарти и сертификации.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1
1.  „Коперник“ се изпълнява въз основа на по-ранни инвестиции на Съюза и ако е целесъобразно — на националния или регионалния капацитет на държавите членки, като се вземат предвид капацитетът на търговските доставчици на сравними данни и информация и необходимостта от увеличаване на конкуренцията и от развитие на пазарите.
1.  „Коперник“ се изпълнява въз основа на по-ранни инвестиции на Съюза, Европейската космическа агенция и EUMETSAT и ако е целесъобразно — на националния или регионалния капацитет на държавите членки, като се вземат предвид капацитетът на търговските доставчици на сравними данни и информация и необходимостта от увеличаване на конкуренцията и от развитие на пазарите.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2
2.  „Коперник“ осигурява данни и информация в рамките на политика на пълен, безплатен и свободен достъп до данните.
2.  „Коперник“ осигурява данни и информация въз основа на политика на пълен, безплатен и свободен достъп до данните.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква а – тире 1
—  развитието и операциите на „Часовои“ по „Коперник“,
—  развитието и операциите на спътниците „Часовои“ по „Коперник“;
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква в
в)  компонент за достъп до данни и разпространението им, който включва инфраструктура и услуги, за да се гарантират откриването, разглеждането, достъпът, разпространението и използването на данните и информацията от „Коперник“;
в)  компонент за достъп до данни и разпространението им, който включва инфраструктура и услуги, за да се гарантират откриването, разглеждането, дългосрочното архивиране, достъпът, разпространението и използването на данните и информацията от „Коперник“ по удобен за ползвателя начин;
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3 – буква г
г)  компонент за използването от страна на ползвателите и развитието на пазарите съгласно член 29, параграф 5, който включва съответните дейности, ресурси и услуги, за да се насърчават програма „Коперник“, нейните данни и услуги на всички нива с оглед на максималното увеличение на социално-икономическите ползи, посочени в член 4, параграф 1.
г)  компонент за използването от страна на ползвателите, изграждането на капацитет и развитието на пазарите съгласно член 29, параграф 5, който включва съответните дейности, ресурси и услуги, за да се насърчават програма „Коперник“, нейните данни и услуги на всички нива с оглед на максималното увеличение на социално-икономическите ползи, посочени в член 4, параграф 1.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4
4.  „Коперник“ насърчава международната координация на системите за наблюдение и свързания обмен на данни, за да се увеличат глобалното измерение и допълващият характер на „Коперник“, като се отчитат съществуващите международни споразумения и процедури за координация.
4.  „Коперник“ насърчава международната координация на системите за наблюдение и свързания обмен на данни, за да се увеличат глобалното измерение и допълващият характер на „Коперник“, като се отчитат съществуващите и бъдещите международни споразумения и процедури за координация.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 49 – заглавие
Получаване на данни
Допустими действия
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква а
a)  действията за осигуряване на непрекъснатост на съществуващите мисии „Часовои“ и за разработване, изстрелване, поддръжка и експлоатация на бъдещи „Часовои“, разширявайки обхватът на наблюдението, като се дава предимство на: капацитета за наблюдение за мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и на други парникови газове, като се обхванат и полюсите и се даде възможност за иновативни екологични приложения в сферите на селското стопанство, горите и управлението на водите;
a)  действията за осигуряване на непрекъснатост на съществуващите мисии „Часовои“ и за разработване, изстрелване, поддръжка и експлоатация на бъдещи „Часовои“, разширявайки обхвата на наблюдението, като например: капацитета за наблюдение за мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и на други парникови газове, като се обхванат и полюсите и се даде възможност за иновативни екологични приложения в сферите на селското стопанство, горите и управлението на водите;
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б
б)  действията за достъпа до данни от трети страни, които са необходими за предоставяне на услугите на „Коперник“ или за използване от институциите, агенциите и децентрализираните служби на Съюза;
б)  действията за достъпа до данни от трети страни, които са необходими за предоставяне на услугите на „Коперник“ или за използване от основни ползватели, като се дава приоритет на данните, предоставяни и/или финансирани от публични субекти в държавите членки, като например национални агенции;
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  подкрепа за разработване на съответни приложения и услуги на „Коперник“ надолу по веригата.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – уводна част
„Коперник“ включва действия в подкрепа на следните услуги:
„Коперник“ включва действия в подкрепа на следните основни услуги:
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а – тире 3
—  мониторинг на земната повърхност и селското стопанство за осигуряване на информация за земната покривка, земеползването и промяната му, градските зони, количеството и качеството на водата от вътрешните водоеми, горите, селското стопанство и други природни ресурси, биологичното разнообразие и криосферата,
—  мониторинг на земната повърхност и селското стопанство за осигуряване на информация за земната покривка, земеползването и промяната му, качеството на почвите, опустиняването, обекти на културното наследство, количеството и качеството на водата от вътрешните водоеми, горите и по-специално обезлесяването, селското стопанство и други природни ресурси, биологичното разнообразие и криосферата; държавите членки ще могат да използват информацията и данните от мониторинга на дадена земеделска площ по отношение на степента на земна покривка и на оползотворяване на земеделската земя, за да се намали допълнително административната тежест при предоставянето на селскостопански субсидии;
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а – тире 4 a (ново)
–  картографиране на земеделските земи, нуждаещи се от напояване, прогнози за добива и ползването на земята, както и осигуряване на по-голяма безопасност и по-добро качество на храните чрез опазване на околната среда;
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а – тире 4 б (ново)
–  мониторинг на риболовните дейности, за да се осигури по-голяма безопасност и по-добро качество на храните чрез опазване на околната среда;
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  подкрепа за мониторинг на изпълнението на политиката на Съюза;
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – уводна част
Компонентът за КНП подпомага следните дейности:
Целта на програмата за КНП е последователно изграждане на автономна способност на Съюза за КНП.
Компонентът за КНП подпомага следните дейности:
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква а
a)  създаването, развитието и функционирането на мрежа от наземни и/или базирани в космоса датчици на държавите членки, в това число датчици, разработени чрез Европейската космическа агенция, и датчици на Съюза, които се експлоатират на национално ниво, за наблюдение и проследяване на обекти и за изготвяне на европейски каталог на космическите обекти, адаптиран към нуждите на ползвателите по член 55;
a)  създаването, развитието и функционирането на мрежа от наземни и/или базирани в космоса датчици на държавите членки или на Съюза, в това число датчици, разработени чрез Европейската космическа агенция, и датчици на Съюза, които се експлоатират на национално ниво, за наблюдение и проследяване на обекти и за изготвяне на европейски каталог на космическите обекти, адаптиран към нуждите на ползвателите по член 55;
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Държавите членки, които желаят да участват в предоставянето на услугите за КНП по член 54, подават съвместно предложение до Комисията, като се доказва спазването на следните критерии:
Държавите членки, които желаят да участват в предоставянето на услугите за КНП по член 54, подават индивидуално или съвместно предложение до Комисията, като се доказва спазването на следните критерии:
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 8
8.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема подробни правила за функционирането на организационната рамка за участието на държавите членки в КНП. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
8.  Чрез делегирани актове в съответствие с член 105 с цел въвеждане на специфичната уредба, Комисията приема подробни правила за функционирането на организационната рамка за участието на държавите членки в КНП. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 58 а (нов)
Член 58а
Мониторинг на предлагането и търсенето на КНП
Преди края на 31 декември 2024 г. Комисията извършва оценка на изпълнението на компонента за КНП, по-специално по отношение на развитието на нуждите на ползвателите във връзка с капацитета на наземните и на базираните в космоса датчици, и завършва изготвянето на европейския каталог по член 53, параграф 1а.
В тази оценка се разглежда по-специално необходимостта от допълнителни базирани в космоса и наземни инфраструктури.
Ако е необходимо, оценката се придружава от подходящо предложение за разработването на допълнителни базирани в космоса и наземни инфраструктури по компонента за КНП.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  създаване на европейски каталог на NEO.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – уводна част
По компонента за GOVSATCOM капацитетът и услугите за спътникови комуникации се комбинират в обща база на Съюза от капацитет и услуги за спътникови комуникации. Този компонент включва:
По компонента за GOVSATCOM капацитетът и услугите за спътникови комуникации се комбинират в обща база на Съюза от капацитет и услуги за спътникови комуникации с подходящи изисквания към сигурността. Този компонент може да включва:
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а
a)  развитието, конструирането и експлоатацията на инфраструктурата от наземния сегмент;
a)  развитието, конструирането и експлоатацията на инфраструктурата от наземния и от космическия сегмент;
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3
3.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема портфолиото на услугите за услугите, предоставяни във връзка с GOVSATCOM, под формата на списък от категории капацитет и услуги за спътникови комуникации и техните характеристики, включително географския обхват, честотата, широчината на честотната лента, оборудването на ползвателите и характеристики във връзка със сигурността. Тези мерки се основават на оперативните изисквания и изискванията към сигурността, посочени в параграф 1, и приоритизират услугите, предоставяни на ползвателите на нивото на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
3.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема портфолиото на услугите за услугите, предоставяни във връзка с GOVSATCOM, под формата на списък от категории капацитет и услуги за спътникови комуникации и техните характеристики, включително географския обхват, честотата, широчината на честотната лента, оборудването на ползвателите и характеристики във връзка със сигурността. Тези мерки се основават на оперативните изисквания и изискванията към сигурността, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 а (нов)
3а.  Във връзка с портфолиото на услугите, посочено в параграф 3, се отчитат съществуващите услуги, предлагани на търговски принцип, за да не се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – буква б
б)  юридически лица, които са надлежно акредитирани, за да предоставят спътников капацитет или услуги съгласно процедурата за акредитация на сигурността по член 36 въз основа на специалните изисквания към сигурността за компонента за GOVSATCOM по член 34, параграф 1.
б)  юридически лица, които са надлежно акредитирани, за да предоставят спътников капацитет или услуги съгласно процедурата за акредитация на сигурността по член 36.
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 63 — параграф 1 — буква б а (нова)
ба)  доставчиците на капацитет или на услуги за спътникова комуникация по този компонент спазват специфичните изисквания към сигурността на компонента за GOVSATCOM, определени в съответствие с член 34, параграф 1.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1
1.  Обединените капацитет, услуги и оборудване на ползвателите за спътникови комуникации се обменят и приоритизират между участниците в GOVSATCOM въз основа на анализ на рисковете за сигурността от страна на ползвателите на нивото на Съюза и държавите членки. При този обмен и приоритизация се приоритизират ползвателите на нивото на Съюза.
1.  Обединените капацитет, услуги и оборудване на ползвателите за спътникови комуникации се обменят и приоритизират между участниците в GOVSATCOM въз основа на анализ на рисковете за сигурността от страна на ползвателите на нивото на Съюза и държавите членки.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 а (нов)
1а.  Във връзка с платформите за GOVSATCOM се отчитат съществуващите услуги, предлагани на търговски принцип, за да не се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1
Преди края на 2024 г. Комисията извършва оценка на изпълнението на компонента за GOVSATCOM, по-специално по отношение на напредъка на нуждите на ползвателите във връзка с капацитета за спътникови комуникации. При тази оценка по-конкретно се разглежда нуждата от допълнителна космическа инфраструктура. Ако е необходимо, оценката се придружава от целесъобразно предложение за развитието на допълнителна космическа инфраструктура по компонента за GOVSATCOM.
Преди края на 2024 г. Комисията, в сътрудничество с отговорните субекти, извършва оценка на изпълнението на компонента за GOVSATCOM, по-специално по отношение на напредъка на нуждите на ползвателите във връзка с капацитета за спътникови комуникации. При тази оценка по-конкретно се разглежда нуждата от допълнителна космическа инфраструктура. Ако е необходимо, оценката се придружава от целесъобразно предложение за развитието на допълнителна космическа инфраструктура по компонента за GOVSATCOM.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1
Седалището на Агенцията е в Прага (Чешката република).
Седалището на Агенцията е в Прага (Чешката република). В съответствие с нуждите на програмата могат да се създават местни бюра на Агенцията съгласно предвиденото в член 79, параграф 2.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 4
4.  Членовете и заместник-членовете на Административния съвет се назначават въз основа на знанията им в областта на основните задачи на Агенцията, като се взимат предвид съответните умения във връзка с управлението, администрацията и бюджета. Европейският парламент, Комисията и държавите членки се стремят да ограничат смяната на своите представители в Административния съвет, за да се осигури непрекъснатостта в дейностите на този съвет. Всички страни се стремят да има балансирано представителство между мъже и жени в рамките на Административния съвет.
4.  Членовете и заместник-членовете на Административния съвет се назначават въз основа на знанията им в областта на задачите на Агенцията, като се взимат предвид съответните умения във връзка с управлението, администрацията и бюджета. Европейският парламент, Комисията и държавите членки се стремят да ограничат смяната на своите представители в Административния съвет, за да се осигури непрекъснатостта в дейностите на този съвет. Всички страни се стремят да има балансирано представителство между мъже и жени в рамките на Административния съвет.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 5
5.  Мандатът на членовете и заместник-членовете на Административния съвет е четири години и те могат да заемат тази позиция за още един мандат.
5.  Мандатът на членовете на Административния съвет и техните заместници е четири години и може да бъде подновяван.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3
3.  Административният съвет провежда редовно заседание два пъти годишно. Освен това той заседава по инициатива на председателя си или по искане на най-малко една трета от членовете си.
3.  Административният съвет провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Освен това той заседава по инициатива на председателя си или по искане на най-малко една трета от членовете му.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 5
5.  [За всеки компонент на Програмата, който предполага използването на чувствителна национална инфраструктура, само представителите на държавите членки, които притежават тази инфраструктура, и представителят на Комисията могат да присъстват на заседанията и разискванията на Административния съвет и да участват в гласуванията. Когато председателят на Административния съвет не представлява една от държавите членки, притежаващи тази инфраструктура, той се замества от представителя на държава членка, която е неин собственик.]
5.  [За всеки компонент на Програмата, който предполага използването на чувствителна национална инфраструктура, представителите на държавите членки и представителят на Комисията могат да присъстват на заседанията и разискванията на Административния съвет, но в гласуванията участват само представителите на онези държави членки, които притежават такава инфраструктура. Когато председателят на Административния съвет не представлява една от държавите членки, притежаващи тази инфраструктура, той се замества от представителя на държава членка, която е неин собственик.]
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – буква a а (нова)
aа)  приема в срок до 30 юни на първата година от многогодишната финансова рамка, предвидена в член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз, многогодишната работна програма на Агенцията за периода, обхванат от многогодишната финансова рамка, след като е включил в нея без изменения частта, чийто текст е изготвен от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 80, буква а), и след като получи становището на Комисията. По многогодишната работна програма се провежда консултация с Европейския парламент.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)  приема правила за прозрачност по отношение на договорите с промишлени предприятия и получава редовна информация за тези договори от изпълнителния директор;
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  съблюдава правилата за прозрачност по отношение на договорите с промишлени предприятия и информира Административния съвет;
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2
2.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се отделят един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Агенцията по ефикасен и ефективен начин. Преди да вземе решение да създаде местно бюро, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, Административния съвет и съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното бюро, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Агенцията. Може да се изисква споразумение за седалището със съответната държава членка (държави членки).
2.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се отделят един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Агенцията по ефикасен и ефективен начин. Преди да вземе решение да създаде местно бюро, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Административния съвет и съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното бюро, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Агенцията. Може да се изисква споразумение за седалището със съответната държава членка (държави членки). Когато е възможно, въздействието по отношение на разпределението на персонала и бюджета се включва в годишната работна програма и във всички случаи бюджетният орган се уведомява за този проект в съответствие с член 84, параграф 11.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 88 – параграф 3 а (нов)
3а.  Персоналът на Агенцията получава възнаграждение от собствените ресурси на Агенцията, а когато е необходимо за изпълнение на делегираните задачи на Агенцията – чрез използването на бюджет, делегиран от Комисията.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 – алинея 2
Изпълнителният директор се назначава от Административния съвет въз основа на своите качества, доказани административни и управленски умения и съответната компетентност и опит от списък от кандидати, предложени от Комисията след открит и прозрачен конкурс, проведен след публикуването на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз или другаде.
Изпълнителният директор се назначава от Административния съвет въз основа на своите качества, доказани административни и управленски умения и съответната компетентност и опит от списък от най-малко трима кандидати, предложени от Комисията след открит и прозрачен конкурс, проведен след публикуването на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз или другаде.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2 – алинея 2
По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в първа алинея, Административният съвет може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за срок до четири години.
По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в първа алинея, Административният съвет може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за срок до пет години.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 92 – заглавие
Споразумение за седалището и условия за функционирането
Споразумение за седалището и местните бюра и условия за функционирането
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1
1.  В споразумението за седалището между Агенцията и държавата членка, където е разположено седалището ѝ, което се сключва след получаване на одобрение от Административния съвет, се предвиждат необходимите клаузи за разполагане на Агенцията в приемащата държава членка и за оборудването, което ще се предостави от същата държава членка, както и специалните правила, приложими в приемащата държава членка към изпълнителния директор, членовете на Административния съвет, персонала на Агенцията и членовете на техните семейства.
1.  В споразумението за седалището и местните бюра между Агенцията и държавата членка, където е разположено седалището ѝ или местната инфраструктура, което се сключва след получаване на одобрение от Административния съвет, се предвиждат необходимите клаузи за разполагане на Агенцията в приемащите държави членки и за оборудването, което ще се предостави от същите държави членки, както и специалните правила, приложими в приемащите държави членки към изпълнителния директор, членовете на Административния съвет, персонала на Агенцията и членовете на техните семейства.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 98 – параграф 1
1.  Агенцията е отворена за участие на трети държави, които за тази цел са сключили споразумения със Съюза.
1.  Агенцията е отворена за участие на трети държави и международни организации, които за тази цел са сключили споразумения със Съюза.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 101 – параграф 1 а (нов)
1а.   Комисията определя методика за предоставянето на качествени показатели за извършването на прецизна оценка на напредъка при постигането на общите цели, установени в член 4, параграф 1, букви а), б) и в). Комисията допълва приложението въз основа на тази методика най-късно до 1 януари 2021 г.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 2
2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението ѝ.
2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на изпълнението ѝ. Тази оценка съдържа специален раздел за управлението на Програмата, в който се предоставя информация по въпроса дали са необходими промени в задачите и компетентността, възложени на различните участници в Програмата.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 4
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, и когато е целесъобразно, може да представи заедно с оценката ново законодателно предложение.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 6 – алинея 1
До 30 юни 2024 г., а след това — на всеки пет години, въз основа на насоките си Комисията извършва оценка на резултатите от работата на Агенцията, по-конкретно по отношение на нейните цели, мандат, задачи и местоположение. По-конкретно при оценката се разглежда евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от едно такова изменение. В оценката се разглежда също така политиката на Агенцията по отношение на конфликта на интереси и независимостта и самостоятелността на Съвета за акредитация на сигурността.
До 30 юни 2024 г., а след това — на всеки три години, въз основа на насоките си Комисията извършва оценка на резултатите от работата на Агенцията, по-конкретно по отношение на нейните цели, мандат, задачи и местоположение. При оценката се разглежда евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията, по-специално по отношение на възможността да ѝ бъдат възложени допълнителни задачи в съответствие с член 30, и финансовите последици от такова изменение. В оценката се разглежда също така политиката на Агенцията по отношение на конфликта на интереси и независимостта и самостоятелността на Съвета за акредитация на сигурността.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 52 и 101, се предоставя на Комисията за неограничен срок, считано до 31 декември 2028 г.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 52 и 101, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1
1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
1.  Комисията се подпомага от комитет, който заседава в специални състави/подкомитети, специализирани по всеки от основните компоненти на Програмата („Галилео“ и EGNOS, „Коперник“, SSA, GOVSATCOM). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 107 – параграф 3 а (нов)
3а.  Сключените от Съюза международни споразумения могат да предвиждат участието, когато е целесъобразно, на представители на трети държави или международни организации в работата на Комитета при условията, определени в процедурния му правилник, като се взема под внимание сигурността на Съюза.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0405/2018).


Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I
PDF 417kWORD 119k
Изменения, приети от Европейския парламент на 13 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Проект на законодателна резолюция   Изменение
Изменение 1
Проект на законодателна резолюция
Позоваване 3 a (ново)
—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г. относно финансовите технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор,
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  В съответствие с [позоваването да се актуализира в съответствие с новото решение за ОСТ: член 88 от Решение / /ЕС на Съвета53] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), следва да имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.
(4)  В съответствие с [позоваването да се актуализира в съответствие с новото решение за ОСТ: член 88 от Решение / /ЕС на Съвета53] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), следва да имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Ограниченията, свързани с участието на отвъдморски страни и територии, трябва да бъдат взети предвид при изпълнението на програмата и ефективното участие на ОСТ в програмата трябва да бъде наблюдавано и редовно оценявано.
_________________
_________________
53 Решение / /ЕС на Съвета.
53 Решение / /ЕС на Съвета.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  В съответствие с параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.54 е необходимо да се оцени настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, особено за държавите членки. При целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на последиците от програмата по места.
(5)  В съответствие с параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.54 е необходимо да се оцени настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, свързани със съществуващите потребности и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета54a, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест за всички бенефициери, особено за държавите членки и МСП. При целесъобразност тези изисквания следва да включват измерими количествени и качествени показатели като основа за оценка на последиците от програмата по места.
__________________
__________________
54 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
54 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
54a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)  Програмата следва да осигури максимална прозрачност, отчетност и демократичен контрол на новаторските финансови инструменти и механизми, използващи бюджета на Съюза, особено във връзка с техния принос, що се отнася както до първоначалните очаквания, така и до крайните резултати, постигнати за осъществяване на целите на Съюза.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Срещата на върха в областта на цифровите технологии в Талин55 през септември 2017 г. и Заключенията на Европейския съвет56 от 19 октомври 2017 г. посочиха необходимостта Европа да инвестира в цифровизацията на икономиките ни и да се справи с недостига на умения, за да се запазят и укрепят европейската конкурентоспособност, качеството ни на живот и социалният ни облик. Европейският съвет стигна до заключението, че цифровата трансформация предлага огромни възможности за иновации, растеж и създаване на работни места, ще допринесе за нашата конкурентоспособност на глобално равнище и засилва творческото и културното многообразие. За да оползотворим тези възможности, е необходимо заедно да се изправим срещу някои от предизвикателствата, породени от цифровата трансформация, и да преразгледаме засегнатите от нея политики.
(6)  Срещата на върха в областта на цифровите технологии55 в Талин през септември 2017 г. и Заключенията на Европейския съвет56 от 19 октомври 2017 г. посочиха необходимостта Европа да инвестира в ефективна цифровизация на икономиките ни и да се справи с недостига на умения, за да се запазят и укрепят европейската конкурентоспособност и иновации, качеството ни на живот и социалният ни облик. Европейският съвет стигна до заключението, че цифровата трансформация предлага огромни възможности за иновации, растеж и създаване на работни места, ще допринесе за нашата конкурентоспособност на глобално равнище и засилва творческото и културното многообразие. За да оползотворим тези възможности, е необходимо заедно да се изправим срещу предизвикателствата, породени от цифровата трансформация, по няколко начина, включително като гарантираме, че са въведени основните градивни елементи, на които се опират новите технологии, като създадем ефективни и лесно приложими правни норми, като преразгледаме засегнатите от цифровата трансформация политики и създадем благоприятна за иновациите среда, в която интересите на потребителите са напълно защитени. В най-добрия случай финансовият пакет за тази програма – усилие на европейско равнище – трябва да се увеличи със значителни средства от частния сектор и вноски от държавите членки.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6а)  В бъдеще европейското общество и европейската икономика ще разчитат в голяма степен на хармонизираната и последователна политика в областта на спектъра и на инфраструктурата 5G, която ще изисква определянето на инфраструктурна цел във връзка с мрежите с много голям капацитет, за да се предоставят висококачествени и по-бързи комуникационни услуги; това е предпоставка за доброто изпълнение на програмата. Във връзка с това програмата следва да извлича ползи от доброто изпълнение на Механизма за свързване на Европа, и по-специално на инициативата Wifi4EU, насочена към насърчаване на свързаността за гражданите в обществените пространства на Съюза; съчетаването на тези две програми ще увеличи в максимална степен резултатите и ще допринесе за изпълнението на целите на Съюза за постигане на надеждно и последователно покритие с високоскоростни мрежи в целия Съюз.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Европейският съвет по-конкретно заключи, че Съюзът следва спешно да вземе мерки срещу нововъзникващите тенденции: това включва въпроси като изкуствения интелект и технологиите на разпределения регистър (например блок-верига), като в същото време се гарантира високо ниво на защита на данните, цифровите права и етичните стандарти. Европейският съвет прикани Комисията да представи европейски подход към изкуствения интелект най-късно в началото на 2018 г. и призова Комисията да представи нужните инициативи за укрепване на рамковите условия с оглед да се даде на ЕС възможност за проучване на нови пазари чрез основани на риска радикални иновации и за утвърждаване на водещата роля на промишлеността на ЕС.
(7)  Европейският съвет по-конкретно заключи, че Съюзът следва спешно да вземе мерки срещу нововъзникващите тенденции: това включва въпроси като цифровото разделение, изкуствения интелект, като в същото време се гарантира високо ниво на защита на данните в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, правата, основните права и етичните стандарти. Европейският съвет прикани Комисията да представи европейски подход към изкуствения интелект най-късно в началото на 2018 г. и призова Комисията да представи нужните инициативи за укрепване на рамковите условия с оглед да се даде на ЕС възможност за проучване на нови пазари чрез основани на риска радикални иновации и за утвърждаване на водещата роля на промишлеността на ЕС.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7а)   На 10 април 2018 г. държавите членки изразиха своята подкрепа и обща воля за съвместно сътрудничество по инициативи за инфраструктурни услуги в областта на изкуствения интелект и технологиите на разпределения регистър (например блок-верига), като подписаха споразумения за сътрудничество.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
(7б)   За успешното изпълнение на тази програма е необходимо повече, отколкото да се следват тенденциите. Необходимо е Съюзът да е ангажиран със съдействащи за неприкосновеността на личния живот технологии (т.е. криптография и децентрализирани приложения (DApps), както и повече инвестиции в ориентирана към изискванията на бъдещето инфраструктурни (оптични) мрежи), за да се даде възможност за едно самоопределено цифровизирано общество.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
(7в)   Европа трябва да направи решаващи инвестиции в бъдещето си за изграждане на стратегически цифров капацитет, за да се възползва от цифровата революция. За тази цел на равнището на ЕС трябва да се осигури значителен бюджет (от най-малко 9,2 милиарда евро), който трябва да бъде допълнен със значителни усилия в областта на инвестициите на национално и регионално равнище, а именно чрез последователно и взаимно допълващо свързване със структурните и кохезионните фондове.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  В Съобщението на Комисията „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“57 измежду вариантите за бъдещата финансова рамка се набелязва програма за цифровата трансформация на Европа с цел да се осигури „напредъкът към интелигентен растеж в области като висококачествена инфраструктура за данни, свързаност и киберсигурност“. Тя ще се стреми да обезпечи водещата позиция на Европа в областта на суперкомпютрите, интернета от следващо поколение, изкуствения интелект, роботиката и големите информационни масиви. Това би укрепило конкурентната позиция на промишлеността и предприятията в Европа в рамките на цифровизираната икономика и би оказало значително въздействие върху преодоляването на недостига на умения в целия Съюз.
(8)  В Съобщението на Комисията „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“57 измежду вариантите за бъдещата финансова рамка се набелязва програма за цифровата трансформация на Европа с цел да се осигури „напредъкът към интелигентен растеж в области като висококачествена инфраструктура за данни, свързаност, киберсигурност и цифровизация на публичните администрации“. Тя ще се стреми да обезпечи водещата позиция на Европа в областта на суперкомпютрите, интернета от следващо поколение, изкуствения интелект, роботиката и големите информационни масиви. Това би укрепило конкурентната позиция на промишлеността и предприятията в Европа в рамките на цифровизираната икономика и би оказало значително въздействие върху преодоляването и запълването на недостига на умения в целия Съюз, гарантирайки, че европейските граждани имат необходимите умения, компетентности и знания, за да се изправят пред цифровата трансформация.
__________________
__________________
57 СОМ(2018)0098.
57 COM(2018)0098.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а)   Като се има предвид, че поради забавянето на развитието на стратегическия цифров капацитет на Съюза и усилията, полагани за преодоляване на това забавяне, следва да бъде гарантиран бюджет, съответстващ на амбициите на настоящата програма, от най-малко 9,2 милиарда евро.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Съобщението „Към общо европейско пространство на данни“58 е насочено към нова мярка, която трябва да бъде взета като ключова стъпка към едно общо пространство на данни в ЕС — безпрепятствено цифрово пространство с мащаб, който ще даде възможност за развитието на нови основани на данни продукти и услуги.
(9)  Съобщението „Към общо европейско пространство на данни“58 е насочено към нова мярка, която трябва да бъде взета като ключова стъпка към едно общо пространство на данни в ЕС — безпрепятствено цифрово пространство с мащаб, който ще даде възможност за развитието и за иновациите на нови основани на данни продукти и услуги.
_________________
_________________
58 СОМ(2018)0125.
58 СОМ(2018)0125.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9а)   Инициативата „Интернет от следващо поколение“, която Европейската комисия започна през 2017 г., следва също да осигури основа за изпълнението на програмата, тъй като е насочена към по-отворен интернет с по-добри услуги, повече интелигентност, по-голяма ангажираност и участие, в отговор на технологичните възможности, които възникват от напредъка в различни научноизследователски области и които се простират от новата структура на мрежите и софтуерно базираната инфраструктура до новите концепции за услуги и приложения.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Общата цел на програмата следва да бъде да се подкрепи цифровата трансформация на промишлеността и да се насърчи по-доброто използване на промишления потенциал на политиките за иновации, научни изследвания и технологично развитие в полза на предприятията и гражданите в целия Съюз. Програмата следва да бъде структурирана в пет специфични цели, които отразяват основните области на политиката, а именно: високопроизводителни изчислителни технологии, киберсигурност, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения и внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост. За всички тези области програмата следва също така да цели по-добро съгласуване между политиките на Съюза и държавите членки и регионалните политики, както и обединяването на частни и промишлени ресурси с цел увеличаване на инвестициите и създаване на по-силни полезни взаимодействия.
(10)  Общата цел на програмата следва да бъде да се подкрепи цифровата трансформация на промишлеността и да се насърчи по-доброто използване на промишления потенциал на политиките за иновации, научни изследвания и технологично развитие, както и да се модернизират конкретни сектори от обществен интерес в полза на предприятията, по-специално на МСП, и на гражданите в целия Съюз. Освен това програмата следва да повиши конкурентоспособността на Съюза и устойчивостта на неговата икономика.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10а)   Необходимо е неотложно да се подкрепят МСП, които възнамеряват да се възползват от цифровата трансформация в производствените си процеси. Научните изследвания и иновациите в цифровия сектор ще дадат възможност на МСП да спомогнат за растежа на европейската икономика чрез ефективното използване на ресурсите.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)
(10б)  Програмата следва да бъде структурирана в пет специфични цели, които отразяват основните области на политиката, а именно: а) високопроизводителни изчислителни технологии, б) изкуствен интелект и технологии на разпределения регистър, в) киберсигурност, г) задълбочени цифрови умения и д) внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост. За всички тези области програмата следва също така да цели по-добро съгласуване между политиките на Съюза и държавите членки и регионалните политики, както и обединяването на частни и промишлени ресурси с цел увеличаване на инвестициите и създаване на по-силни полезни взаимодействия.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 10 в (ново)
(10в)  Заедно с общата цел на цифровата трансформация, програмата следва да допринася за гарантиране на дългосрочните стратегически цели за сигурност чрез изграждане на капацитет и способности в Съюза, като се дава приоритет на действия, които увеличават стратегическия потенциал и ограничават зависимостта от доставчици и продукти от трети държави, като по този начин се осигурява икономическата и иновативната конкурентоспособност на Съюза.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Централната роля при изпълнението на програмата следва да бъде предоставена на цифровите иновационни центрове, които следва да стимулират широкото приемане на модерни цифрови технологии от промишлеността, от публичните организации и академичните среди. Мрежата от цифрови иновационни центрове следва да гарантира най-широко географско покритие на Европа59. Първият набор от цифрови иновационни центрове ще бъдат подбран въз основа на предложенията на държавите членки, а след това мрежата ще бъде разширена чрез открита и състезателна процедура. Цифровите иновационни центрове ще служат като точки, в които ще се предоставя най-новият цифров капацитет, включително високопроизводителните изчислителни технологии (ВИТ), изкуственият интелект, киберсигурността, както и други съществуващи иновативни технологии, като главните базови технологии, налични също в производствени лаборатории („fablabs“) или градски лаборатории („citylabs“). Те трябва да действат като единни звена за контакт, чрез които да се получава достъп до изпитани и утвърдени технологии и да се насърчават отворените иновации. Те също така ще осигурят подкрепа в областта на задълбочените цифрови умения. Мрежата от цифрови иновационни центрове следва също да допринесе за участието на най-отдалечените региони в цифровия единен пазар.
(11)  Централната роля при изпълнението на програмата следва да бъде предоставена на европейските цифрови иновационни центрове, които следва да стимулират широкото приемане на модерни цифрови технологии от промишлеността, включително МСП, от публичните организации и академичните среди. Мрежата от европейски цифрови иновационни центрове следва да гарантира най-широко географско покритие на Европа59. Първият набор от европейски цифрови иновационни центрове ще бъдат подбран въз основа на предложенията на държавите членки, а след това мрежата ще бъде разширена чрез открита, прозрачна и състезателна процедура. Европейските цифрови иновационни центрове ще служат като точки, в които ще се предоставя най-новият цифров капацитет, включително високопроизводителните изчислителни технологии (ВИТ), изкуственият интелект, киберсигурността, както и други съществуващи иновативни технологии, като главните базови технологии, налични също в производствени лаборатории („fablabs“) или в градски лаборатории („citylabs“). Те трябва да действат като единни звена за контакт, чрез които да се получава достъп до изпитани и утвърдени технологии и да се насърчават отворените иновации. Те също така ще осигурят подкрепа в областта на задълбочените цифрови умения. Мрежата от европейски цифрови иновационни центрове следва също да допринесе за участието на най-отдалечените региони в цифровия единен пазар и да подкрепи цифровата трансформация в отвъдморските страни и територии.
__________________
__________________
59 Както е посочено в Съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“ (COM(2016)0180)
59 Както е посочено в Съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“ (COM(2016)0180).
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11а)  С цел създаване на полезни взаимодействия между инвестициите по тази програма и инвестициите на Съюза за научноизследователска и развойна дейност, по-специално по програмата „Хоризонт Европа“, европейските цифрови иновационни центрове следва да служат като платформа, която да обединява, от една страна, промишлеността, предприятията и администрациите, които се нуждаят от нови технологични решения, и от друга страна, предприятия, особено стартиращи предприятия и МСП, които разполагат с готови за пазара решения.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)  Планирането, разработването и възлагането на поръчки по програмата следва да се извършват с оглед на повишаване на капацитета и конкурентоспособността на Съюза в средносрочен и дългосрочен план. Следва да се даде приоритет на действия, увеличаващи стратегическия потенциал и конкурентоспособността на Съюза, които целят ограничаване на зависимостта от доставчици и продукти от трети държави. Поради това участието на трети държави в специфични цели на програмата следва да зависи от приноса, които тези държави биха имали за Съюза.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Програмата следва да се изпълнява чрез проекти, укрепващи съществения цифров капацитет и широкото му използване. Това следва да включва съвместни инвестиции с държавите членки и, когато е необходимо, с частния сектор. Това следва по-специално да изисква постигането на критична маса обществени поръчки, за да се постигне по-добра икономическа ефективност и да се гарантира, че доставчиците в Европа запазват мястото си в авангарда на технологичния напредък.
(12)  Програмата следва да се изпълнява чрез проекти, укрепващи съществения цифров капацитет и стратегическата автономност на Съюза. За тази цел програмата следва да осигури бюджет от ЕС в размер на най-малко 9,2 милиарда евро, допълнени със съвместни инвестиции от държавите членки и/или частния сектор. Това следва по-специално да изисква постигането на критична маса обществени поръчки, за да се постигне по-добра икономическа ефективност и да се гарантира, че доставчиците в Европа ще се включат в авангарда на технологичния напредък.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Действията по програмата следва да се използват за коригиране на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, без да се дублира или измества частното финансиране, и да имат ясно изразена европейска добавена стойност.
(14)  Действията по програмата следва да се използват за укрепване и разширяване на цифровата база на Съюза, справяне с големите предизвикателства на обществото, допълнително подобряване на цифровите компетентности в областта на промишлеността в Съюза, както и за коригиране на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, без да се дублира или измества частното финансиране, и да имат ясно изразена европейска добавена стойност.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  За постигането на максимална гъвкавост през целия жизнен цикъл на програмата и развиването на полезни взаимодействия между компонентите ѝ всяка една от специфичните цели може да се изпълнява чрез всички налични инструменти съгласно Финансовия регламент. Механизмите за изпълнение, които трябва да се използват, са пряко управление и непряко управление, когато финансирането от страна на Съюза следва да бъде комбинирано с други източници на финансиране или когато изпълнението изисква създаването на структури със споделено управление.
(15)  За постигането на максимална гъвкавост през целия жизнен цикъл на програмата и развиването на полезни взаимодействия между компонентите ѝ всяка една от специфичните цели може да се изпълнява чрез всички налични инструменти съгласно Финансовия регламент. Механизмите за изпълнение, които трябва да се използват, са пряко управление и непряко управление, когато финансирането от страна на Съюза следва да бъде комбинирано с други източници на финансиране или когато изпълнението изисква създаването на структури със споделено управление. В случай на непряко управление Комисията гарантира поддържането и спазването на всички стандарти за качество и безопасност, изисквани за прякото управление на програмата.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Високопроизводителните изчислителни технологии и свързаният с тях капацитет за обработка на данни в Съюза следва да позволят да се гарантира по-широкото използване на високопроизводителните изчислителни технологии от страна на промишлеността, както и, в по-общ план, в области от обществен интерес, за да се оползотворят уникалните възможности, които суперкомпютри предоставят на обществото по отношение на здравеопазването, околната среда и сигурността, както и повишаването на конкурентоспособността на промишлеността, особено на малките и средните предприятия.
(16)  Високопроизводителните изчислителни технологии и свързаният с тях капацитет за обработка и съхранение на данни в Съюза следва да позволят да се гарантира по-широкото използване на високопроизводителните изчислителни технологии от страна на промишлеността, както и, в по-общ план, в области от обществен интерес, за да се оползотворят уникалните възможности, които суперкомпютри предоставят на обществото по отношение на здравеопазването, околната среда и сигурността, както и повишаването на конкурентоспособността на промишлеността, особено на малките и средните предприятия. Съюзът има нужда да придобие суперкомпютри на световно равнище, да гарантира сигурността на своите системи за доставки и да предостави услуги за симулация, визуално представяне и създаване на прототипи, като същевременно гарантира система за високопроизводителни изчислителни технологии в съответствие с ценностите и принципите на Съюза.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Съветът60 и Европейският парламент61 изразиха подкрепата си за намеса от страна на Съюза в тази област. Освен това през 2017 г. девет държави членки подписаха декларацията за EuroHPC62, междуправителствено споразумение, с което те поеха ангажимент да си сътрудничат с Комисията за изграждане и внедряване на най-модерни ВИТ и инфраструктури за данни в Европа, които ще бъдат на разположение в рамките на Съюза за научни общности, публични и частни партньори.
(17)  Съветът60 и Европейският парламент61 изразиха подкрепата си за намеса от страна на Съюза в тази област. Освен това през 2017 г. девет държави членки подписаха декларацията за EuroHPC62, междуправителствено споразумение, с което те поеха ангажимент да си сътрудничат с Комисията за изграждане и внедряване на най-модерни ВИТ и инфраструктури за данни в Европа, които ще бъдат на разположение в рамките на Съюза за научни общности, публични и частни партньори, и за засилване на добавената стойност от ЕС.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  За най-подходящ механизъм за изпълнението на специфична цел „Високопроизводителни изчислителни технологии“ се счита съвместно предприятие, по-специално за координиране на националните стратегии и инвестиции и стратегиите и инвестициите на Съюза във високопроизводителна компютърна инфраструктура и научноизследователски и развойни дейности в тази област и за защита на икономическите и стратегическите интереси на Съюза63. Освен това експертните центрове за високопроизводителни изчислителни технологии в държавите членки ще предоставят високопроизводителни изчислителни услуги на промишлеността, академичните среди и публичните администрации.
(18)  За най-подходящ механизъм за изпълнението на специфична цел „Високопроизводителни изчислителни технологии“ се счита съвместно предприятие, по-специално за координиране на националните стратегии и инвестиции и стратегиите и инвестициите на Съюза във високопроизводителна компютърна инфраструктура и научноизследователски и развойни дейности в тази област, за обединяване на ресурси от публични и частни фондове и за защита на икономическите и стратегическите интереси на Съюза63. Освен това експертните центрове за високопроизводителни изчислителни технологии в държавите членки ще предоставят високопроизводителни изчислителни услуги на промишлеността, включително на МСП и стартиращите предприятия, академичните среди и публичните администрации, установени в Съюза.
__________________
__________________
63 Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Съвета относно създаване на съвместното предприятие EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
63 Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Съвета относно създаване на съвместното предприятие EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Изграждането на капацитет, свързан с изкуствения интелект, е ключов двигател за цифровата трансформация на промишлеността и публичния сектор. Все по-автономни роботи се използват в заводите, дълбоководните дейности, домовете, градовете и болниците. Търговските платформи за изкуствен интелект преминаха от тестова фаза към реални приложения в областта на здравеопазването и околната среда; всички основни автомобилни производители разработват автомобили без шофьор, а техниките за машинно самообучение са в центъра на всички основни уеб платформи и приложения за големи информационни масиви.
(19)  Изграждането на капацитет, свързан с изкуствения интелект, е ключов двигател за цифровата трансформация на промишлеността и публичния сектор. Все по-автономни роботи се използват в заводите, дълбоководните дейности, домовете, градовете и болниците. Търговските платформи за изкуствен интелект преминаха от тестова фаза към реални приложения в областта на здравеопазването и околната среда; всички основни автомобилни производители разработват автомобили без шофьор, а техниките за машинно самообучение са в центъра на всички основни уеб платформи и приложения за големи информационни масиви. С цел да се създадат най-добрите рамкови условия за насърчаване на тези нови технологии в Европа, е необходимо Съюзът да включи принципа на иновациите в своя процес на разработване на политики.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19а)   В своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост Европейският парламент изтъква въздействието на езиковите бариери върху промишлеността и нейната цифровизация. В този контекст разработването на широкомащабни, основани на изкуствен интелект езикови технологии като автоматичен превод, гласово разпознаване, анализ на големи информационни масиви с текст, системи за диалог и системи въпрос – отговор са от основно значение за запазване на езиковото многообразие, гарантиране на приобщаването и осигуряване на възможност за комуникация човек – човек и човек – машина.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 19 б (ново)
(19б)  Все по-бързото разработване на самообучаващи се роботи и изкуствен интелект, както и тяхната способност за секунди да увеличават знанията си и наученото съдържание правят трудно предвидими етапите на развитие до края на програмата през 2027 г. Поради това Комисията следва да обърне особено внимание на тази бързо променяща се цифрова тенденция и ако е приложимо, следва бързо да адаптира целите на работната програма в съответствие с тази тенденция.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 19 в (ново)
(19в)  С оглед на нарастващото търсене от страна на европейската промишленост на решения в областта на роботиката с ИИ и с оглед на значението на това да се избегне значителен недостиг на инвестиции в тази област, целите на програмата относно изкуствения интелект следва да обхващат роботиката с внедрен изкуствен интелект.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 19 г (ново)
(19г)  Продуктите и услугите, основаващи се на изкуствен интелект, следва да бъдат лесни за ползване, да съответстват на законодателството по подразбиране и да предоставят на потребителите по-голям избор и повече информация, по-специално що се отнася до качеството на продуктите и услугите.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Наличието на големи масиви от данни и съоръжения за изпитване и експериментиране са от голямо значение за развитието на изкуствения интелект.
(20)  Наличието на големи масиви от данни и съоръжения за изпитване и експериментиране, с цел да се гарантира сигурността на вътрешния пазар, където се ползва изкуственият интелект, и на достъпа до интелигентен анализ на текст и данни, са от голямо значение за развитието на изкуствения интелект, включително езиковите технологии.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20а)   На 25 април 2018 г. Комисията пое ангажимент да предложи европейски подход, като разработи проект на насоки в областта на изкуствения интелект в сътрудничество със заинтересованите страни в рамките на Алианса за ИИ – група от експерти в областта на изкуствения интелект, за да даде тласък на основаващите се на ИИ приложения и предприятия в Европа.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  В своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост64 Европейският парламент подчерта голямото значение на един общ европейски подход относно киберсигурността, призна необходимостта от повишаване на осведомеността и счете, че устойчивостта на киберпространството е изключително важна отговорност на ръководителите на предприятията и на лицата, определящи политиките в областта на промишлеността в Европа.
(21)  В своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост64 Европейският парламент подчерта голямото значение на един общ европейски подход относно киберсигурността, призна необходимостта от повишаване на осведомеността и счете, че устойчивостта на киберпространството е изключително важна отговорност на ръководителите на предприятията и на лицата, определящи политиките в областта на промишлеността на национално равнище и в Европа, както и прилагането на принципите за сигурност и неприкосновеност на личния живот по подразбиране и още при проектирането.
__________________
__________________
64 Документ A8-0183/2017, достъпен на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//BG.
64 Документ A8-0183/2017, достъпен на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//BG.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Киберсигурността представлява предизвикателство за целия Съюз, което не може да бъде преодоляно само с разпокъсани национални инициативи. Капацитетът на Европа в областта на киберсигурността следва да бъде укрепен, за да се предостави на Европа необходимият капацитет за защита на нейните граждани и предприятия от кибернетични заплахи. Освен това потребителите следва да бъдат защитени при използването на свързани продукти, които могат да бъдат предмет на хакерска атака и да застрашат тяхната безопасност. Това следва да бъде постигнато съвместно с държавите членки и частния сектор чрез разработване и осигуряване на координация между проектите, укрепващи капацитета на Европа в областта на киберсигурността, и гарантиране на широкото внедряване на най-новите решения в областта на киберсигурността във всички сектори на икономиката, както и чрез обединяване на компетентностите в тази област, за да се гарантира необходимата критична маса и високо равнище.
(22)  Киберсигурността представлява предизвикателство за целия Съюз, което не може да бъде преодоляно само с разпокъсани национални инициативи. Капацитетът на Европа в областта на киберсигурността следва да бъде укрепен, за да се предостави на Европа необходимият капацитет за защита на гражданите, публичните администрации и предприятията от кибернетични заплахи. Освен това потребителите следва да бъдат защитени при използването на свързани продукти, които могат да бъдат предмет на хакерска атака и да застрашат тяхната безопасност. Това следва да бъде постигнато съвместно с държавите членки и частния сектор чрез разработване и осигуряване на координация между проектите, укрепващи капацитета на Европа в областта на киберсигурността, и гарантиране на широкото внедряване на най-новите решения в областта на киберсигурността във всички сектори на икономиката, както и чрез обединяване на компетентностите в тази област, за да се гарантира необходимата критична маса и високо равнище.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  През септември 2017 г. Комисията представи пакет от инициативи65, установяващ всеобхватен подход на Съюза към киберсигурността, с цел укрепване на капацитета на Европа за справяне с кибератаки и кибернетични заплахи, както и на технологичния и промишления капацитет в тази област.
(23)  През септември 2017 г. Комисията представи пакет от инициативи65, установяващ всеобхватен подход на Съюза към киберсигурността, с цел укрепване на капацитета на Европа за справяне с кибератаки и кибернетични заплахи, засилване на устойчивостта на киберпространството, както и на технологичния и промишления капацитет в тази област.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/bg/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/bg/policies/cybersecurity
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23а)  По принцип решенията в областта на киберсигурността следва да съдържат стандарти за безопасност и сигурност като основни параметри при проектирането съгласно наличните съвременни технологии и принципите на „сигурност на етапа на проектирането“ и „сигурност по подразбиране“.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Доверието е предварително условие за функционирането на цифровия единен пазар. Технологиите за киберсигурност, като например цифровите самоличности, криптографията или засичането на проникване, както и прилагането им в области като финансите, промишлеността 4.0, енергетиката, транспорта, здравеопазването или електронното управление, са от първостепенно значение за гарантиране на сигурността и доверието в дейностите и сделките онлайн на гражданите, публичните администрации и предприятията.
(24)  Доверието е предварително условие за функционирането на цифровия единен пазар. Технологиите за киберсигурност, като например технологията на разпределения регистър, цифровите самоличности, криптографията, криптирането или засичането на проникване, както и прилагането им в области като финансите, промишлеността 4.0, логистиката, енергетиката, транспорта, туризма, здравеопазването или електронното управление, са от първостепенно значение за гарантиране на сигурността, прозрачността и доверието в дейностите онлайн, включително в 5G платформите, и сделките онлайн на гражданите, публичните администрации и предприятията.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Европейският съвет в заключенията си от 19 октомври 2017 г. изтъкна, че за успешното изграждане на цифрова Европа Съюзът по-специално се нуждае от пазари на труда и системи за обучение и образование, подходящи за цифровата ера, и че е необходимо да се инвестира в цифрови умения, за да могат всички европейци да ги придобият;
(25)  Европейският съвет в заключенията си от 19 октомври 2017 г. изтъкна, че за успешното изграждане на цифрова Европа Съюзът по-специално се нуждае от пазари на труда и системи за обучение и образование, подходящи за цифровата ера, и че е необходимо да се инвестира в развитието на цифрови умения и подобряването на цифровата грамотност, за да могат всички европейци да ги придобият и да се възползват от техния потенциал чрез интегриран подход;
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)
(26а)   Предвид необходимостта от цялостен подход, в програмата трябва също така да се вземат под внимание областите на приобщаването, квалификациите, обученията и специализацията, които – в допълнение към цифровите компетентности на високо ниво – са решаващи за създаването на добавена стойност в основаното на знание общество.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  В резолюцията си от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост67 Европейският парламент заяви, че образованието, обучението и ученето през целия живот са крайъгълният камък на социалното сближаване в условията на цифрово общество.
(27)  В резолюцията си от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост67 Европейският парламент заяви, че образованието, обучението и ученето през целия живот са крайъгълният камък на социалното сближаване в условията на цифрово общество. Освен това Парламентът изиска аспектите, свързани с равенството между половете, да бъдат включени във всички цифрови инициативи, като подчерта необходимостта от преодоляване на сериозната разлика между броя на мъжете и жените, работещи в сектора на ИКТ, тъй като това е от съществено значение за дългосрочния растеж и благоденствието на Европа.
__________________
__________________
67 Документ A8-0183/2017, достъпен на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//BG.
67 Документ A8-0183/2017, достъпен на адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//BG.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 27 а (ново)
(27а)  В резолюцията си от 28 април 2016 г. относно равенството между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии Европейският парламент подчерта необходимостта от събиране на разпределени по полов признак данни за използването на ИКТ, както и от разработване на цели, показатели и критерии за проследяване на напредъка по отношение на достъпа на жените до ИКТ и от насърчаване на примерите за най-добри практики сред дружествата.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)
(27б)  В резолюцията си от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за единния цифров пазар“ Европейският парламент подкрепи изцяло и насърчи предприемаческата култура за жените в областта на цифровите технологии, както и тяхното интегриране и участие в информационното общество.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Модерните цифрови технологии, подкрепени от тази програма, като например високопроизводителните изчислителни технологии, киберсигурността и изкуствения интелект, са вече достатъчно развити, за да се премине отвъд научноизследователската сфера и да бъдат внедрени, приложени и подсилени на равнището на Съюза. Подобно на внедряването на тези технологии уменията също изискват действия на равнището на Съюза. Възможностите за обучение по задълбочени цифрови умения трябва да се интензифицират, увеличат и направят достъпни в целия ЕС. Обратното би могло да възпрепятства безпроблемното внедряване на модерните цифрови технологии и да навреди на цялостната конкурентоспособност на икономиката на Съюза. Действията, подпомагани от настоящата програма, са допълващи към действията, подкрепяни от ЕСФ, ЕФРР и програмата „Хоризонт Европа“.
(28)  Модерните цифрови технологии, подкрепени от тази програма, като например високопроизводителните изчислителни технологии, киберсигурността, изчисленията в облак, защитата на личните данни и управлението на информацията, както и изкуствения интелект, са вече достатъчно развити, за да се премине отвъд научноизследователската сфера и да бъдат внедрени, приложени и подсилени на равнището на Съюза. Подобно на внедряването на тези технологии уменията също изискват действия на равнището на Съюза. Възможностите за учене и обучение по задълбочени цифрови умения трябва да се интензифицират, увеличат и направят достъпни в целия ЕС. Обратното би могло да възпрепятства безпроблемното внедряване на модерните цифрови технологии и да навреди на цялостната конкурентоспособност на икономиката на Съюза. Действията, подпомагани от настоящата програма, са допълващи към действията, подкрепяни от ЕСФ, ЕФРР, програмата „Еразъм“ и програмата „Хоризонт Европа“.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Модернизирането на публичните администрации и услуги чрез цифрови средства е от решаващо значение за намаляването на административната тежест за промишлеността и гражданите като цяло, като прави взаимодействията им с публичните органи по-бързи, по-удобни и по-евтини, както и като увеличава ефективността и качеството на услугите, предоставяни на гражданите и предприятията. Тъй като много услуги от обществен интерес вече имат съюзно измерение, подкрепата за тяхното развитие и внедряване на равнището на Съюза следва да се гарантира, че гражданите и предприятията ще могат да се възползват от достъпа до висококачествени цифрови услуги в цяла Европа.
(29)  Модернизирането на публичните администрации и услуги чрез цифрови средства е от решаващо значение за намаляването на административната тежест за гражданите и промишлеността, като прави взаимодействията им с публичните органи по-бързи, по-удобни и по-евтини, както и като увеличава ефективността, прозрачността и качеството на услугите, предоставяни на гражданите и предприятията, като същевременно се увеличава ефикасността на публичните разходи. Тъй като много услуги от обществен интерес вече имат съюзно измерение, подкрепата за тяхното развитие и внедряване на равнището на Съюза следва да се гарантира, че гражданите и предприятията могат да се възползват от достъпа до висококачествени многоезични цифрови услуги в цяла Европа. Важно е също така тези услуги да са достъпни за хората с увреждания.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)
(29а)   Цифровизацията може да улесни и подобри безпрепятствената достъпност за всички, включително за по-възрастните хора и хората с намалена подвижност или увреждания, както и за хората в отдалечените или селските райони.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Цифровата трансформация на областите от обществен интерес, като например здравеопазването68, мобилността, правосъдието, наблюдението на Земята и екологичния мониторинг, образованието и културата, изисква продължаването и разширяването на инфраструктурите за цифрови услуги, които позволяват сигурен трансграничен обмен на данни и насърчават развитието на национално равнище. Тяхната координация съгласно настоящия регламент води най-добро реализиране на потенциала за използване на полезните взаимодействия.
(30)  Цифровата трансформация на областите от обществен интерес, като например здравеопазването68 , мобилността, правосъдието, наблюдението на Земята и екологичния мониторинг, сигурността, намаляването на въглеродните емисии, енергийната инфраструктура, образованието и обучението и културата, изисква продължаването, модернизирането и разширяването на инфраструктурите за цифрови услуги, които позволяват сигурен трансграничен и междуезиков обмен на данни и информация и насърчават развитието на национално равнище. Тяхната координация съгласно настоящия регламент води най-добро реализиране на потенциала за използване на полезните взаимодействия и осигуряване на взаимно допълване. Въпреки това цифровата трансформация следва да взема под внимание, че поради различни причини някои граждани не вземат участие в нея и мрежите следва да бъдат подпомагани, за да продължават да информират тези граждани, да им помагат да продължат изцяло да се ползват от своите права и да участват във всички социални и граждански задължения.
_________________
_________________
68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1537421904118&uri=CELEX%3A52018DC0233
68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1537421904118&uri=CELEX%3A52018DC0233
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)
(30а)   Цифровата трансформация в този сектор трябва при всички обстоятелства да предоставя на европейските граждани достъп до техните данни, както и възможност за сигурно използване и управление на данните през границите, независимо от тяхното местоположение или от местоположението на данните.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)
(30б)   Внедряването и достъпът до авангардни технологии в области от обществен интерес, като например образованието, също изискват обучение за придобиване на уменията, необходими за използването на тези технологии. Следователно включените в специфична цел № 8 цели следва да обхващат и програми за обучение за лицата, които ще използват авангардните технологии.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Модернизирането на европейските публични администрации е един от ключовите приоритети за успешното прилагане на стратегията за цифров единен пазар. В междинната оценка на стратегията се подчертава необходимостта да се засили преобразуването на публичните администрации и да се гарантира на гражданите лесен, надежден и безпроблемен достъп до обществените услуги.
(32)  Модернизирането на европейските публични администрации е един от ключовите приоритети за успешното прилагане на стратегията за цифров единен пазар. В междинната оценка на стратегията се подчертава необходимостта да се засили преобразуването на публичните администрации и да се гарантира на гражданите лесен, надежден, сигурен, безпроблемен и приобщаващ достъп до обществените услуги.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Годишният обзор на растежа, публикуван от Комисията през 2017 г.69, показва, че качеството на европейските публични администрации оказва непосредствено въздействие върху стопанската среда, поради което е решаващ фактор за стимулиране на производителността, конкурентоспособността, икономическото сътрудничество, растежа и заетостта. По-специално ефикасната и прозрачна публична администрация и ефективните правосъдни системи са необходими за насърчаването на икономическия растеж и предоставянето на висококачествени услуги за предприятията и гражданите.
(33)  Годишният обзор на растежа, публикуван от Комисията през 2017 г.69, показва, че качеството на европейските публични администрации оказва непосредствено въздействие върху стопанската среда, поради което е решаващ фактор за стимулиране на производителността, конкурентоспособността, икономическото сътрудничество, устойчивия растеж, заетостта и висококачествената работа. По-специално ефикасната и прозрачна публична администрация и ефективните правосъдни системи са необходими за насърчаването на икономическия растеж и предоставянето на висококачествени услуги за предприятията и гражданите.
__________________
__________________
69 СОМ(2016)0725.
69 СОМ(2016)0725.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Оперативната съвместимост на европейските обществени услуги засяга всички равнища на администрацията: Европейско, национално, регионално и местно. Освен премахването на пречките пред функционирането на единния пазар, оперативната съвместимост улеснява успешното прилагане на политиките и има голям потенциал за избягване на трансграничните електронни бариери, като освен това гарантира създаването на нови или утвърждаването на развиващите се общи обществени услуги на равнището на Съюза. С цел да се премахне разпокъсаността на европейските услуги и да се подкрепят основните свободи и действащото взаимно признаване в ЕС, следва да бъде насърчаван цялостен междусекторен и трансграничен подход към оперативната съвместимост по начина, който е най-ефективен и най-добре съответстващ на потребностите на крайните ползватели. Това означава, че оперативната съвместимост трябва да се разбира в широк смисъл — от техническото до правното измерение, включително елементите на политиката в тази област. Поради това дейностите ще излязат извън рамките на обичайния жизнен цикъл на решения, за да се включат всички елементи на намеса в подкрепа на необходимите рамкови условия за устойчива оперативна съвместимост в широк смисъл.
(34)  Оперативната съвместимост на европейските обществени услуги засяга всички равнища на администрацията: Европейско, национално, регионално и местно. Освен премахването на пречките пред функционирането на единния пазар, оперативната съвместимост улеснява трансграничното сътрудничество, съгласуването на общи стандарти и успешното прилагане на политиките и има голям потенциал за избягване на трансграничните електронни и езикови бариери и намаляване на бюрокрацията, като освен това гарантира създаването на нови или утвърждаването на развиващите се общи обществени услуги на равнището на Съюза, както и предотвратява ненужното двойно съхранение. С цел да се премахне разпокъсаността на европейските услуги и да се подкрепят основните свободи и действащото взаимно признаване в ЕС, следва да бъде насърчаван цялостен, неутрален по отношение на технологиите междусекторен и трансграничен подход към оперативната съвместимост по начина, който е най-ефективен и най-добре съответстващ на потребностите на крайните ползватели, и гарантира висока степен на защита на данните. Това означава, че оперативната съвместимост трябва да се разбира в широк смисъл — от техническото до правното измерение, включително елементите на политиката в тази област. Поради това дейностите ще излязат извън рамките на обичайния жизнен цикъл на решения, за да се включат всички елементи на намеса в подкрепа на необходимите рамкови условия за устойчива оперативна съвместимост в широк смисъл.
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
(34а)  На 6 октомври 2017 г. в Талин министрите от ЕС заявиха, че европейската стратегия за цифровите технологии следва да се основава на сътрудничество и оперативна съвместимост, включително с използване на отворени политики за лицензиране и на отворени стандарти. Поради това програмата следва да насърчава решенията въз основа на отворен код, с цел да се предостави възможност за повторно използване, да се повиши доверието и да се осигури прозрачност. Това ще окаже положително въздействие върху устойчивостта на финансираните проекти.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  През април 2016 г. Комисията прие инициативата „Цифровизиране на европейската промишленост“, за да гарантира, че „всеки промишлен отрасъл в Европа, независимо от кой сектор е, където и да е разположен и без значение каква е неговата големина, ще може в пълна степен да се възползва от цифровите иновации“.71
(37)  През април 2016 г. Комисията прие инициативата „Цифровизиране на европейската промишленост“, за да гарантира, че „всеки промишлен отрасъл в Европа, независимо от кой сектор е, където и да е разположен и без значение каква е неговата големина, ще може в пълна степен да се възползва от цифровите иновации“. Това е от особено значение за малките и средните предприятия в секторите на културата и творчеството.
__________________
71 невалидна
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  Постигането на целите може да изисква мобилизиране на потенциала на допълващи се технологии в областите на мрежите и изчисленията, както се посочва в Съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“73, в което се отчита, че „наличието на мрежова и облачна инфраструктура от световна класа“ е основна съставка на цифровизацията на промишлеността.
(39)  Постигането на целите може да изисква мобилизиране на потенциала на допълващи се технологии в областите на мрежите и изчисленията, както се посочва в Съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“73, в което се отчита, че „наличието на мрежова и облачна инфраструктура от световна класа“ е основен компонент на цифровизацията на промишлеността.
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: Цифровизиране на европейската промишленост – Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар.
73 COM(2016)0180: Цифровизиране на европейската промишленост – Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД), приложим от май 2018 г. нататък, предвижда единен набор от правила, пряко приложими в правния ред на държавите членки, с когото ще гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки на ЕС и ще укрепи доверието и сигурността на гражданите – два абсолютно необходими елемента за истински цифров единен пазар. В този смисъл действията, предприети в рамките на настоящата програма, които включват обработването на лични данни, следва да подкрепят прилагането на ОРЗД, например в областта на изкуствения интелект и технологията на блок-веригата.
(40)  Регламент (ЕС) 2016/679, предвиждащ единен набор от правила, пряко приложими в правния ред на държавите членки, гарантира свободното движение на лични данни между държавите членки на ЕС, и укрепва доверието и сигурността на гражданите – два абсолютно необходими елемента за истински цифров единен пазар. В този смисъл всички действия, предприети в рамките на настоящата програма, които включват обработването на лични данни, следва изцяло да спазват разпоредбите на този регламент. Те следва да подкрепят, по-специално, разработването на цифрови технологии, които съответстват на задълженията за „защита на данните на етапа на проектирането“, които са обвързващи съгласно посочения регламент, доколкото обработването включва данни от електронни съобщения, при надлежно спазване на разпоредбите на Директива № 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a.
_________________
1a Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Програмата следва да бъде изпълнявана при пълно зачитане на международната и европейската рамка на защита и правоприлагане спрямо интелектуалната собственост. Ефективната защита на интелектуалната собственост играе ключова роля за иновациите и по този начин е необходима за ефективното изпълнение на програмата.
(41)  Програмата следва да бъде изпълнявана при пълно зачитане на международната и европейската рамка на защита и правоприлагане спрямо интелектуалната собственост. Ефективната защита на интелектуалната собственост играе ключова роля за иновациите и за запазване на европейската добавена стойност и по този начин е необходима за ефективното изпълнение на програмата.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Субектите, изпълняващи настоящата програма, следва да съблюдават разпоредбите, приложими за институциите на Съюза, както и националното законодателство относно обработката на информация, по-специално на чувствителната некласифицирана информация и на класифицирана информация на ЕС.
(42)  Доколкото субектите, изпълняващи настоящата програма, обработват чувствителна некласифицирана информация или класифицирана информация на Съюза, те следва да съблюдават съответните разпоредби, посочени в актовете на Съюза или националното законодателство относно обработката на информация, както е приложимо.
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  На фона на значението на справянето с изменението на климата и в съответствие със задълженията на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията в областта на изменението на климата и ще доведе до постигане на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да бъдат в подкрепа на целите в областта на климата74. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и повторно оценени в контекста на съответните оценки и преглеждане на процесите.
(43)  На фона на значението на справянето с изменението на климата и в съответствие със задълженията на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията в областта на изменението на климата и ще помогне за постигане на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да бъдат в подкрепа на целите в областта на климата74. Съответните действия следва да бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и преглеждане на процесите, за да се осигури пълното спазване на тези задължения.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, стр. 1
74 COM(2018)0321, стр. 1
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за приемане на работни програми, така че целите на програмата да бъдат постигнати в съответствие с възприетите от Съюза и държавите членки приоритети, като същевременно се гарантира съгласуваност, прозрачност и непрекъснатост на съвместното действие на Съюза и държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 4 от Регламент (ЕС) № 182/201175 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.
заличава се
__________________
75 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 45
(45)  Работните програми следва по принцип да бъдат приемани като многогодишни работни програми, обикновено на всеки две години, или, ако е обосновано от необходимост, свързана с изпълнението на програмата, като едногодишни работни програми. Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
(45)  Следва да бъдат приемани работни програми, така че целите на програмата да бъдат постигнати в съответствие с възприетите от Съюза и държавите членки приоритети, като същевременно се гарантира съгласуваност, прозрачност и непрекъснатост на съвместното действие на Съюза и държавите членки. Работните програми следва да бъдат приемани по принцип на всеки две години, или, ако е обосновано от необходимост, свързана с изпълнението на програмата, на годишна основа. Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на приложение II за преразглеждане и/или допълване на показателите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(46)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на приложения І и II за преразглеждане и/или допълване на показателите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 46 a (ново)
(46а)   С цел да се гарантира, поддържа и развива дългосрочното финансиране за програмата „Цифрова Европа“, са необходими ясни, общи правила на ЕС, които да са насочени към бъдещето и да подпомагат конкурентоспособността, за да се стимулират инвестициите и иновациите и да се запази достъпността от финансова гледна точка;
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално посочените в членове [8], [11], [16], [21], [35], [38] и [47] относно защитата на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива, забраната на дискриминацията, здравеопазването, защитата на потребителите и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес. Настоящият регламент трябва да се прилага от държавите членки при зачитане на тези права и принципи.
(47)  Действията, които попадат в обхвата на програмата, следва да зачитат основните права и да съблюдават принципите, признати в частност в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално посочените в членове [8], [11], [16], [21], [22][35], [38], [41] и [47] относно защитата на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, свободата на стопанска инициатива, забраната на дискриминацията, езиковото многообразие и правото на комуникация на всеки от езиците на ЕС, здравеопазването, защитата на потребителите и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес. Тези действия следва да бъдат в съответствие с всички законови задължения, включително с международното право и с всички съответни решения на Комисията, както и с етичните принципи, които включват избягване на всякакво нарушение на интегритета на научните изследвания.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 47 a (ново)
(47а)  През април 2018 г. Комисията пое ангажимент1a за създаване на рамка за заинтересовани страни и експерти с оглед на разработването на проект на насоки за изкуствения интелект в сътрудничество с Европейската група за етика в науката и новите технологии. Комисията ще подкрепи организациите на потребителите и органите за надзор на защитата на данните на национално равнище и на равнището на ЕС, за да се постигне разбиране за приложенията, базирани на изкуствен интелект, с участието на Европейската консултативна група на потребителите и Европейския комитет по защита на данните.
__________________
1a Съобщение от 25.4.2018 г., озаглавено „Изкуствен интелект за Европа“, COM(2018)0237, и достъпно на адрес: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_BG.pdf
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програмите на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба, за да се предоставят необходимите права за достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, за да упражняват те изцяло съответните си правомощия.
заличава се
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се създава програмата „Цифрова Европа“ („програмата“).
С настоящия регламент се създава програмата „Цифрова Европа“ („програмата“), която се изпълнява за срока от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д
д)  „цифров иновационен център“ означава правен субект, определен или избран чрез открита и състезателна процедура с оглед изпълнение на задачите в рамките на програмата, по-конкретно предоставяне на достъп до технологични експертни знания и експериментални съоръжения, като например оборудване и софтуерни инструменти, за да се позволи цифровата трансформация на промишлеността;
д)  „европейски цифров иновационен център“ означава съществуващ или нов правен субект или консорциум от правни субекти, определен или избран чрез открита, прозрачна и състезателна процедура с оглед изпълнение на задачите в рамките на програмата, по-конкретно предоставяне на достъп до технологични експертни знания и експериментални съоръжения, като например оборудване и софтуерни инструменти, за да се позволи цифровата трансформация на промишлеността, както и да се улесни достъпът до финансиране. Европейският цифров иновационен център е отворен спрямо предприятията с всякаква форма и мащаби, по-специално спрямо МСП, разрастващите се предприятия и публичните администрации в целия Съюз.
Европейските цифрови иновационни центрове действат като единни звена за контакт, където дружествата – по-специално МСП, стартиращите предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация – могат да получават помощ, за да подобрят своята стопанска дейност, производствени процеси, продукти и услуги чрез цифровите технологии, от които може да се получи добавена стойност. Центровете следователно ще създадат децентрализирана мрежа в рамките на Съюза, която предлага подкрепа на дружествата, за да се гарантира, че уменията на техните служители съответстват на експертния опит, необходим за боравене с наличните цифрови технологии. Центровете установяват също така координация с доставчиците на услуги, за да се подпомогне обучението на студентите и обучението на работното място за работниците.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e a (нова)
еа)   „медийна грамотност“ означава аналитичните умения, необходими за ориентиране в цифровия свят.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e б (нова)
еб)  „европейско партньорство“ означава инициатива, при която Съюзът и партньори от частния и/или публичния сектор (като например представители на промишлеността, научноизследователски организации, органи със задължение за обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище или организации на гражданското общество, включително фондации, организации на МСП) се ангажират да подпомагат съвместно разработването и прилагането на цифрови иновации и дейности по внедряване на технологиите, в това число свързани с възприемането от пазара, нормативната уредба и политиката;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e в (нова)
ев)  „малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава малки и средни предприятия съгласно определението в член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e г (нова)
ег)  „консорциум“ означава основано на сътрудничество обединение на предприятия с цел предприемането на действие по програмата.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част
1.  Програмата има следната обща цел: да подкрепи цифровата трансформация на европейската икономика и общество и да предостави ползите от нея на европейските граждани и предприятия. Програмата ще:
1.  Програмата има следната обща цел: да подкрепи и да ускори цифровата трансформация на европейската икономика, промишленост и общество и да предостави ползите от нея на европейските граждани, обществени услуги и предприятия, както и да укрепи стратегическата автономност и сближаването в Европейския съюз, като същевременно осигури конкурентоспособност и намали цифровото разделение. Програмата трябва да:
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  разшири разпространението и въвеждането на цифровите технологии в области от обществен интерес и в частния сектор.
б)  разшири разпространението и въвеждането на цифровите технологии в частния сектор и в области от обществен интерес, като подкрепи тяхната цифрова трансформация и гарантира достъп до цифрови технологии;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а
a)  внедряването, координирането на равнището на Съюза и експлоатацията на интегрирана инфраструктура на световно равнище77 за суперизчисления от порядъка на екзафлопс и данни, която да е достъпна на нетърговска основа за потребителите от публичния и частния сектор и за публично финансирани научноизследователски цели;
a)  внедряването, координирането на равнището на Съюза и експлоатацията на оперативно съвместима инфраструктура на световно равнище77 за суперизчисления от порядъка на екзафлопс и данни, която да е достъпна за потребителите от публичния и частния сектор и за публично и частно финансирани научноизследователски цели;
__________________
__________________
77 Един милиард милиарда операции с плаваща запетая в секунда
77 Един милиард милиарда операции с плаваща запетая в секунда
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  внедряването на готова за употреба/работеща технология, произтичаща от научни изследвания и иновации, за да се изгради интегрирана екосистема за ВИТ на Съюза, която да обхваща всички сегменти на научната и индустриална верига за добавена стойност, включително хардуер, софтуер, приложения, услуги, междусистемни връзки и цифрови умения;
б)  внедряването на готова за употреба/работеща технология, произтичаща от научни изследвания и иновации, за да се изгради интегрирана екосистема за ВИТ на Съюза, която да обхваща всички сегменти на научната и индустриална верига за добавена стойност, включително хардуер, софтуер, приложения, услуги, междусистемни връзки и цифрови умения, като гарантира високо ниво на сигурност и защита на данните;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  внедряването и експлоатацията на инфраструктура за скорости над екзафлопс78, включително интегриране с квантови изчислителни технологии и развиването на научноизследователски инфраструктури за информатика.
в)  внедряването и експлоатацията на инфраструктура за скорости над екзафлопс78, включително интегриране с квантови изчислителни технологии и развиването на научноизследователски инфраструктури; насърчаването на разработването в рамките на Съюза на хардуера и софтуера, необходими за такова внедряване, за целите на информатиката.
__________________
__________________
78 Хиляда пъти по-бърза от инфраструктура за екзафлоп
78 Хиляда пъти по-бърза от инфраструктура за екзафлоп
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 a (нов)
1а.  Действията по специфична цел № 1 се изпълняват основно чрез съвместното предприятие, предложено от Комисията и одобрено от Съвета на министрите на 25 юни 2018 г. в съответствие с Регламент (ЕС) ... на Европейския парламент и на Съвета 1a.
__________________
Регламент за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии. 10594/18. Брюксел, 18 септември 2018 г. (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/bg/pdf
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  изграждането и укрепването на ключовите ресурси за изкуствен интелект в Съюза, включително източници на данни и библиотеки на алгоритми при спазване на законодателството за защита на данните;
a)  изграждането и укрепването на ключовите ресурси за изкуствен интелект в Съюза, включително източници на данни и библиотеки на алгоритми. В съответствие със законодателството за защита на данните основаните на ИИ решения и ресурси спазват принципа на неприкосновеност на личния живот и сигурност още при проектирането; те също така гарантират, че хората остават в центъра на развитието и внедряването на изкуствен интелект,
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  предоставянето на тези ресурси на всички предприятия и публични администрации;
б)  предоставянето на тези ресурси на предприятията, особено МСП и стартиращите предприятия, и публичните администрации, включително на организациите с нестопанска цел, научноизследователските институции и университетите;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в а (нова)
вa)  развиването и укрепването на системите за промишлено приложение и производство, улесняването на интеграцията на технологиите във веригите за създаване на стойност, разработването на иновативни бизнес модели и съкращаването на сроковете за преминаване от иновациите към промишленото прилагане, както и подпомагането на приемането на решения, основани на ИИ, в области от обществен интерес и в обществото.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)
Действията по тази специфична цел – Изкуствен интелект – се изпълняват изключително чрез пряко управление от Комисията или от изпълнителна агенция въз основа на анализ на разходите и ползите.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 б (нов)
Действията по специфична цел № 2 се извършват в съответствие с етичните принципи и относимото национално законодателство, законодателство на Съюза и международно законодателство, включително Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и протокола към нея. Комисията, като взема предвид препоръките на експертната група на високо равнище относно изкуствения интелект, определя условията, свързани с етични въпроси, в работните програми по специфична цел № 2. Поканите за кандидатури или споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства включват съответните условия, посочени в работните програми. По време на оценяването на всяко действие се извършва етичен преглед на всеки проект, като действията, които не са приемливи от етична гледна точка или които не изпълняват условията по отношение на споразумението, не са допустими за финансиране.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а
a)  подпомагане, съвместно с държавите членки, на възлагането на обществени поръчки за съвременно оборудване, инструменти и инфраструктури за данни при пълно спазване на законодателството за защита на данните;
a)  подпомагане, съвместно с държавите членки, на възлагането на обществени поръчки за съвременно оборудване, инструменти и инфраструктури за данни с цел да се постигне общо високо равнище на киберсигурност на европейско равнище, при пълно спазване на законодателството за защита на данните и на основните права, като се гарантира стратегическата автономност на ЕС;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б
б)  подпомагане на използването по най-добрия начин на европейските знания, способности и умения във връзка с киберсигурността;
б)  подпомагане на използването по най-добрия начин и увеличаването на европейските знания, способности и умения във връзка с киберсигурността, както и споделянето и разпространяването на най-добри практики;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  осигуряване на широко внедряване на последните решения, свързани с киберсигурността, във всички сектори на икономиката;
в)  осигуряване на широко внедряване на последните решения, свързани с киберсигурността, във всички сектори на икономиката, със специално внимание към обществените услуги и съществените икономически оператори, като МСП;
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г
г)  укрепване на капацитета в рамките на държавите членки и частния сектор, за да им се помогне да изпълнят изискванията на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза79.
г)  укрепване на капацитета в рамките на държавите членки и частния сектор, за да им се помогне да изпълнят изискванията на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза79, включително чрез мерки, целящи развитието на култура на киберсигурност в рамките на организациите.
__________________
__________________
79 ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.
79 ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)
гa)  подобряване на устойчивостта срещу кибератаки, повишаване на осведомеността за рисковете и познанията за основните процеси на сигурност сред ползвателите, особено обществените служби, МСП и стартиращите предприятия, за да се гарантира, че дружествата имат основни нива на сигурност, като например криптирането от край до край на данни и съобщения и софтуерни актуализации, както и да се насърчава използването на принципа на сигурност още при проектирането и по подразбиране, знанията за основните процедури на сигурност и киберхигиената;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)
Действията по специфична цел № 3 Киберсигурност и доверие се изпълняват основно чрез Европейския център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежата за компетентност в сферата на киберсигурността в съответствие с [Регламент ..... на Европейския парламент и на Съвета1a].
__________________
1a Регламент ..... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част
Финансовата намеса на Съюза по специфична цел № 4. Чрез „Задълбочени цифрови умения“ се подкрепя развитието на задълбочени цифрови умения в областите, подкрепяни от настоящата програма, като по този начин се допринася за увеличаване на талантите в Европа и насърчаване на по-голям професионализъм, особено по отношение на високопроизводителните изчислителни технологии, анализа на големи информационни масиви, киберсигурността, технологиите на разпределения регистър, роботиката и изкуствения интелект. Финансовата намеса преследва следните оперативни цели:
Финансовата намеса на Съюза по специфична цел № 4. Чрез „Задълбочени цифрови умения“ се подкрепя развитието на задълбочени цифрови умения в областите, подкрепяни от настоящата програма, като по този начин се допринася за увеличаване на талантите в Съюза, за намаляване на цифровото разделение, насърчаване на по-голям професионализъм по начин, осигуряващ баланс между половете, особено по отношение на високопроизводителните изчислителни технологии, анализа на големи информационни масиви, киберсигурността, технологиите на разпределения регистър, роботиката, изкуствения интелект, изчисленията в облак, системите и мрежите за комуникация, компетентностите за защита на данните, изкуствения интелект. С цел стимулиране и подобряване на пазара на труда и специализация в областта на цифровите технологии и приложения, финансовата намеса преследва следните оперативни цели:
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а
a)  подпомагане на изготвянето и осъществяването на дългосрочни обучения и курсове за студенти, ИТ специалисти и работната сила;
a)  подпомагане на изготвянето и осъществяването на висококачествени дългосрочни курсове за обучение, включително смесено обучение за ученици, учители, преподаватели, специалисти в областта на информационните технологии, изследователи и работната сила, включително държавни служители, в сътрудничество с училища, университети и изследователски центрове;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б
б)  подпомагане на изготвянето и осъществяването на краткосрочни обучения и курсове за предприемачите, ръководителите на малкия бизнес и работната сила;
б)  подпомагане на изготвянето и осъществяването на висококачествени краткосрочни обучения и курсове, включително обучение от смесен тип, за предприемачите, ръководителите на малкия бизнес и стартиращите предприятия и работната сила, включително държавните служители и самостоятелно заетите лица;
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в
в)  подпомагане на обучения на работното място и стажове за студентите, младите предприемачи и висшистите.
в)  подпомагане на висококачествени обучения на работното място, включително от смесен тип, и стажове за студентите, младите предприемачи и висшистите.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)
Действията по специфична цел № 4 – Задълбочени цифрови умения – се изпълняват предимно чрез пряко управление от страна на Европейската комисия. Европейските центрове за цифрови иновации могат да играят ролята на посредници, улесняващи възможностите за обучение, да съветват дружествата и да поддържат връзка със съответните центрове на компетентност, за да се гарантира най-широко географско покритие в целия Съюз.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част
Финансовата намеса на Съюза по специфична цел № 5. Чрез „Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост“ се постигат следните оперативни цели:
Финансовата намеса на Съюза по специфична цел № 5. Чрез „Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост“ се постигат следните оперативни цели, допълващи действията по цифровата инфраструктура с тази цел и същевременно намаляващи цифровото разделение:
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а
a)  гарантиране на това, че публичният сектор и областите от обществен интерес, като например здравеопазването и грижите, образованието, съдебната система, транспортът, енергетиката, околната среда, културният и творческият сектор, могат да внедрят и имат достъп до съвременни цифрови технологии, по-специално високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект и киберсигурността;
a)  гарантиране на това, че публичният сектор и областите от обществен интерес, като например здравеопазването и грижите, образованието, съдебната система, транспортът и комуникациите, енергетиката, околната среда, културният и творческият сектор, както и предприятията, установени в Съюза, могат ефективно да внедрят и да имат на разположение необходимите умения чрез обучение за използване на съвременни цифрови технологии, по-специално високопроизводителните изчислителни технологии, езиковите технологии, изкуствения интелект и киберсигурността;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б
б)  внедряване, експлоатация и поддръжка на трансевропейски оперативно съвместими инфраструктури за цифрови услуги (включително свързани услуги) в допълнение към националните и регионалните действия;
б)  внедряване, експлоатация и поддръжка на трансевропейски оперативно съвместими най-съвременни инфраструктури за цифрови услуги в целия Съюз (включително свързани услуги) в допълнение към националните и регионалните действия;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в
в)  улесняване на разработването, актуализирането и използването на решения и рамки от европейските публични администрации, предприятия и граждани, включително повторното използване на решения и рамки за оперативна съвместимост;
в)  улесняване на разработването, актуализирането и използването на решения и рамки от европейските публични администрации, предприятия и граждани, включително отворения код и повторното използване на решения и рамки за оперативна съвместимост;
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г
г)  предоставяне на достъп на публичните администрации за изпитване и пилотно внедряване на цифрови технологии, включително трансграничното им използване;
г)  предоставяне на достъп на публичните администрации за изпитване, пилотно внедряване и разширяване на мащаба на цифрови технологии, включително трансграничното им използване;
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д
д)  подпомагане на използването на модерни цифрови и свързани с тях технологии, включително по-специално високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и бъдещите нововъзникващи технологии от промишлеността на Съюза, особено от страна на МСП;
д)  подпомагане на използването на модерни цифрови и свързани с тях технологии, включително по-специално високопроизводителните изчислителни технологии, технологиите на разпределения регистър, изкуствения интелект, киберсигурността, защитата на данните, изчисленията в облак и управлението на информация и бъдещите нововъзникващи технологии от промишлеността на Съюза, особено от страна на МСП и стартиращите предприятия;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква е
е)  подпомагане на проектирането, изпитването, създаването и внедряването на оперативно съвместими цифрови решения за обществените услуги на равнище на ЕС, предоставяни чрез платформа за основани на данни, повторно използваеми решения, за да се насърчи новаторството и да се установят общи рамки с цел реализация на пълния потенциал на услугите на публичните администрации за европейските граждани и предприятия;
е)  подпомагане на проектирането, поддържането, изпитването, създаването и внедряването на оперативно съвместими цифрови решения за обществените услуги на равнище на ЕС, предоставяни чрез платформа за основани на данни, повторно използваеми решения, за да се насърчи новаторството и да се установят общи рамки с цел реализация на пълния потенциал на услугите на публичните администрации за европейските граждани и предприятия;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ж
ж)  осигуряване на непрекъснат капацитет на равнище ЕС за наблюдение, анализ и адаптиране към бързо развиващите се цифрови тенденции, както и за споделяне на информация и разпространяване на най-добри практики;
ж)  осигуряване на непрекъснат капацитет на равнище ЕС за водеща роля в цифровото развитие, и в допълнение за наблюдение, анализ и адаптиране към бързо развиващите се цифрови тенденции, както и за споделяне на информация и интегриране на най-добри практики и за улесняване на взаимното обогатяване между различните национални инициативи, което да доведе до развитието на цифровото общество благодарение на постоянно сътрудничество между всички участници на равнище ЕС;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква з
з)  подпомагане на сътрудничеството към постигане на европейска екосистема за надеждни инфраструктури с използване на услугите и приложенията на разпределения регистър, включително подпомагане на оперативната съвместимост и стандартизацията и насърчаване на внедряването в ЕС на трансгранични приложения;
з)  подпомагане на сътрудничеството към постигане на европейска екосистема за надеждни инфраструктури с използване inter alia на услугите и приложенията на разпределения регистър, включително подпомагане на оперативната съвместимост и стандартизацията и насърчаване на внедряването в ЕС на трансгранични приложения въз основа на принципа за сигурност и неприкосновеност на личния живот още при проектирането, като се гарантира защитата на данните и безопасността на потребителите;
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)
Действията по специфична цел № 5 – Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост – се изпълняват предимно чрез пряко управление от страна на Европейската комисия. Европейските центрове за цифрови иновации и центрове за компетентност могат да играят улесняваща роля като посредници.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 20212027 г. е 9 194 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 20212027 г. е 8 192 391 000 EUR по цени за 2018 г. (9 194 000 000 EUR по текущи цени).
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а
a)  до 2 698 240 000 EUR за специфична цел № 1, Високопроизводителни изчислителни технологии
a)  до 2 404 289 438 EUR по цени за 2018 г. (2 698 240 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 1, Високопроизводителни изчислителни технологии
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б
б)  до 2 498 369 000 EUR за специфична цел № 2, Изкуствен интелект
б)  до 2 226 192 703 EUR по цени за 2018 г. (2 498 369 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 2, Изкуствен интелект
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в
в)  до 1 998 696 000 EUR за специфична цел № 3, Киберсигурност и доверие
в)  до 1 780 954 875 EUR по цени за 2018 г. (1 998 696 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 3, Киберсигурност и доверие
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г
г)  до 699 543 000 EUR за специфична цел № 4, Задълбочени цифрови умения
г)  до 623 333 672 EUR по цени за 2018 г. (699 543 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 4, Задълбочени цифрови умения
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква д
д)  до 1 299 152 000 EUR за специфична цел № 5, Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост
д)  до 1 157 620 312 EUR по цени за 2018 г. (1 299 152 000 EUR по текущи цени) за специфична цел № 5, Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативната съвместимост
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5
5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф. Когато е възможно, тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.
5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф. Когато е възможно, тези ресурси се използват във възможно най-голяма степен в полза на съответната държава членка.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част
Програмата е отворена за:
заличава се
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 1
1.  Членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство, в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;
1.  Програмата е отворена за членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство, в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2
2.  Присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални държави кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;
2.  Пълното или частично асоцииране към програмата на трети държави, които не са посочени в параграф 1, се основава на оценка във всеки отделен случай на специфичните цели в съответствие с условията, определени в специфично споразумение, обхващащо участието на третата държава в програма на Съюза, при условие че това специфично споразумение е в пълно съответствие със следните критерии:
—  участието на третата държава е в интерес на Съюза;
—  участието допринася за постигане на целите, определени в член 3;
—  участието не поражда опасения във връзка със сигурността и изцяло спазва съответните изисквания за сигурност, установени в член 12;
—  споразумението осигурява справедлив баланс по отношение на вноските на третата държава, която участва в програмите на Съюза, и ползите за нея;
—  споразумението определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и техните административни разходи. Този принос представлява целеви приходи в съответствие с член [21, параграф 5] от [новия Финансов регламент];
—  споразумението не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;
—  споразумението гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
2a.  При изготвянето на работните програми Европейската комисия или други съответни изпълнителни органи оценяват за всеки отделен случай дали условията, определени в споразумението, посочено в параграф 2, са изпълнени за действията, включени в работните програми.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 3
3.  Държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;
заличава се
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – точка 4
4.  Трети държави — в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в която и да програма на Съюза, при условие че споразумението
заличава се
—  гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;
—  определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и техните административни разходи. Този принос представлява целеви приходи в съответствие с член [21, параграф 5] от [новия Финансов регламент];
—  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата;
—  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Сътрудничеството с трети страни и организации, посочени в параграф 1, по специфична цел № 3. За „Киберсигурност и доверие“ се прилага член [12].
2.  За сътрудничеството с трети страни и организации, посочени в параграф 1, по специфична цел № 1, Високопроизводителни изчислителни технологии, специфична цел № 2, Изкуствен интелект, и специфична цел № 3, Киберсигурност и доверие, се прилага член [12].
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
5.  В работната програма може също така да се предвиди, че правните субекти, които са установени в асоциирани държави и правните субекти, които са установени в ЕС, но са контролирани от трети държави, нямат право да участват във всички или в част от действията по специфична цел № 3 от съображения за сигурност. В такива случаи поканите за предложения и поканите за участие в търгове се ограничават до субектите, установени или считани за установени в държавите членки и контролирани от държавите членки и/или от граждани на държавите членки.
5.  В работната програма може също така да се предвиди, че правните субекти, които са установени в асоциирани държави и правните субекти, които са установени в ЕС, но са контролирани от трети държави, нямат право да участват във всички или в част от действията по специфични цели № 1, № 2 и № 3 по стратегически причини и от съображения за сигурност. В такива случаи поканите за предложения и поканите за участие в търгове се ограничават до субектите, установени или считани за установени в държавите членки и контролирани от държавите членки и/или от граждани на държавите членки.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 а (нов)
5a.  Не се разрешават действия, включващи трансфер на технологии извън Съюза. С оглед на гарантирането на дългосрочните цели в областта на стратегическата сигурност се прави оценка на възможностите по отношение на участието на субекти, чието основно място на стопанска дейност е извън Съюза.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 б (нов)
5б.  Когато е целесъобразно, Комисията или органът за финансиране могат да извършват проверки за сигурност, като действия, които не съответстват на правилата за сигурност, могат да бъдат изключени или прекратени по всяко време.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Програмата е проектирана така, че при изпълнението ѝ да се осъществят полезни взаимодействия, както е описано по-подробно в приложение III, с други програми за финансиране на Съюза, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране по линия на програми на ЕС, чиито условия на управление го позволяват; в последователност, при редуване или чрез комбинация от средства, включително съвместно финансиране на действията.
1.  Програмата е проектирана така, че при изпълнението ѝ да се осъществят полезни взаимодействия, както е описано по-подробно в приложение III, с други програми за финансиране на Съюза, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране по линия на програми на ЕС, чиито условия на управление го позволяват; в последователност, при редуване или чрез комбинация от средства, включително съвместно финансиране на действията. Комисията гарантира, че когато се създава лостов ефект по отношение на допълващия характер на програмата спрямо други европейски програми за финансиране, и по-специално ЕСИ фондовете, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), „Хоризонт Европа“ и Механизма за свързване на Европа (CEF-2), investEU, „Еразъм“, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), не се възпрепятства постигането на специфични цели № 1—№ 5.
Комисията проучва възможностите за подобряване на ефективността на съвкупността от програми, предлагащи средства в областта на цифровизацията.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Трябва да бъдат създадени подходящи механизми за координация между съответните органи и подходящи инструменти за мониторинг с цел системно осигуряване на полезни взаимодействия между програмата и всички съответни инструменти за финансиране на ЕС. Договореностите трябва да допринасят за избягване на дублирането и постигане на максимално въздействие на разходите.
2.  Трябва да бъдат създадени подходящи механизми за координация между съответните органи, както и между органите и Европейската комисия, и подходящи инструменти за мониторинг с цел системно осигуряване на полезни взаимодействия между програмата и всички съответни инструменти за финансиране на ЕС. Договореностите трябва да допринасят за избягване на дублирането и постигане на максимално въздействие на разходите.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  Програмата може да предоставя финансиране под всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, включително на първо място чрез поръчки, както и чрез безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. Тя може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.
2.  Програмата може да предоставя финансиране под всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, включително като първа форма на действие чрез поръчки от Комисията или финансиращия орган, от бенефициерите на безвъзмездни средства индивидуално или съвместно, а също и чрез безвъзмездни средства и награди. Обществените поръчки могат да позволяват сключването на няколко договора в рамките на една и съща процедура и могат да предвиждат условия във връзка с мястото на изпълнение на поръчката, в съответствие с приложимите международни споразумения относно възлагането на обществени поръчки. Програмата може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
Програмата може да се изпълни европейски партньорства. Това може да включва по-специално принос към съществуващи или нови публично-частни партньорства под формата на съвместни предприятия, създадени съгласно член 187 от ДФЕС. За този принос се прилагат разпоредбите, свързани с европейските партньорства съгласно [Регламента относно „Хоризонт Европа“, да се добави референция].
Програмата може да се изпълни чрез европейски партньорства, договорени в рамките на процес по стратегическо програмиране между Комисията и държавите членки. Това може да включва по-специално принос към съществуващи или нови публично-частни партньорства под формата на съвместни предприятия, създадени съгласно член 187 от ДФЕС. За този принос се прилагат разпоредбите, свързани с европейските партньорства съгласно [Регламента относно „Хоризонт Европа“, да се добави референция].
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 a (нов)
Европейските партньорства:
a)  се създават в случаите, когато чрез тях целите на програмата „Цифрова Европа“ ще бъдат постигнати по по-ефективен начин, отколкото от Съюза самостоятелно;
б)  се придържат към принципите на добавена стойност от Съюза, прозрачност, откритост, въздействие, ефект на ливъридж, дългосрочен финансов ангажимент на всички участващи страни, гъвкавост, съгласуваност и взаимно допълване със съюзни, местни, регионални, национални и международни инициативи;
в)  са ограничени във времето и включват условия за постепенно прекратяване на финансирането по програмата.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 б (нов)
Разпоредбите и критериите за техния подбор, изпълнение, мониторинг, оценка и постепенно прекратяване се съдържат в (следва да се добави препратка).
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 16 – заглавие
Цифрови иновационни центрове
Европейски цифрови иновационни центрове
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  През първата година от изпълнението на програмата трябва да се създаде първоначална мрежа от цифрови иновационни центрове.
1.  През първата година от изпълнението на програмата трябва да се създаде първоначална мрежа от европейски цифрови иновационни центрове на базата на съществуващата инфраструктура и да поне един цифров иновационен център във всяка държава членка.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част
2.  За целите на създаването на мрежата по параграф 1 всяка държава членка определя субекти кандидати чрез открит и състезателен процес въз основа на следните критерии:
2.  За целите на създаването на мрежата по параграф 1 всяка държава членка определя субекти кандидати чрез открит, прозрачен, приобщаващ и състезателен процес въз основа на следните критерии:
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква а
a)  подходящи компетентности, свързани с функциите на цифровите иновационни центрове;
a)  подходящи компетентности, свързани с функциите на европейските цифрови иновационни центрове;
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б
б)  подходящ управленски капацитет, персонал и инфраструктура;
б)  подходящ управленски капацитет, персонал и инфраструктура, както и набор от умения;
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква г a (нова)
гa)  доказано сътрудничество с частния сектор, за да се гарантира, че намесата по всички цели и специфични цели № 1 – № 5 е уместна спрямо пазара;
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква г б (нова)
гб)  връзки със съществуващите центрове за ИКТ, създадени по „Хоризонт 2020“, центъра EUinvest и европейската мрежа в подкрепа на предприятията;
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 a (нов)
2a.  Подробните условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може субектът да бъде определен като „европейски цифров иновационен център“ и задачите, които трябва да бъдат изпълнявани, се хармонизират и се публикуват своевременно, за да се даде възможност за подходяща подготовка и изпълнение на действията.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – уводна част
3.  Комисията приема решение за относно избора на субекти, които да формират първоначалната мрежа. Тези субекти се подбират от Комисията измежду субектите кандидати, посочени от държавите членки, въз основа на критериите по параграф 2, както и въз основа на следните допълнителни критерии:
3.  Комисията приема решение за относно избора на субекти, които да формират първоначалната мрежа. Тези субекти се подбират и се посочват ясно от Комисията измежду субектите кандидати, посочени от държавите членки, въз основа на критериите по параграф 2, както и въз основа на следните допълнителни критерии:
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 – буква б
б)  необходимостта да се гарантира, че първоначалната мрежа покрива нуждите на промишлеността и областите от обществен интерес, както и всеобхватен и балансиран географски обхват.
б)  необходимостта да се гарантира, че първоначалната мрежа покрива нуждите на промишлеността и областите от обществен интерес и има всеобхватно и балансирано географско покритие, като подобрява конвергенцията и спомага за преодоляване на разликите между държавите, които получават финансиране от кохезионните фондове, и другите държави членки, и намалява цифровото разделение в географско отношение.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4
4.  Допълнителните цифрови иновационни центрове се избират въз основа на открита и състезателна процедура по такъв начин, че да се осигури възможно най-голямо географско покритие на Европа. Броят на субектите в мрежата е пропорционален на населението на дадена държава членка и във всяка държава членка има поне един цифров иновационен център. За да се обърне внимание на специфичните ограничения, пред които са изправени най-отдалечените региони на ЕС, могат да се номинират специфични субекти, които да покрият потребностите им.
4.  Допълнителните европейски цифрови иновационни центрове се избират въз основа на открита, прозрачна и състезателна процедура по такъв начин, че да се осигури възможно най-голямо географско покритие на Европа. Броят на субектите в мрежата е пропорционален на населението на дадена държава членка. За да се обърне внимание на специфичните ограничения, пред които са изправени най-отдалечените региони на ЕС, могат да бъдат избрани допълнителни иновационни центрове в тези региони.
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5
5.  Цифровите иновационни центрове могат да получават финансиране под формата на безвъзмездни средства.
5.  Европейските цифрови иновационни центрове са ясно определени с помощта на специфични обозначения и получават финансиране под формата на безвъзмездни средства.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – уводна част
6.  Цифровите иновационни центрове, които получават финансиране, се ангажират с изпълнението на програмата като:
6.  Европейските цифрови иновационни центрове, които получават финансиране, се ангажират с изпълнението на програмата като:
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква а
a)  предоставят услуги за цифрова трансформация — включително съоръжения за изпитване и експериментиране — насочени към МСП и дружества със средна пазарна капитализация, както и към сектори, които бавно усвояват цифровите и свързаните с тях технологии;
a)  предоставят услуги за цифрова трансформация и технологичен експертен опит – включително съоръжения за изпитване и експериментиране — насочени към стартиращи предприятия, МСП и дружества със средна пазарна капитализация, както и към сектори, които бавно усвояват цифровите и свързаните с тях технологии;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква a а (нова)
aa)  подкрепят предприятията, и по-специално МСП и стартиращите предприятия, организациите и публичните администрации, за да повишават те своята конкурентоспособност и да усъвършенстват своите бизнес модели чрез използване на новите технологии, обхванати от програмата.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква б
б)  прехвърлят експертни знания и ноу-хау между региони, по-специално чрез свързването на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, установени в един регион, с цифровите иновационни центрове, установени в други региони, които са най-подходящи за предоставяне на съответните услуги;
б)  прехвърлят експертни знания и ноу-хау между региони, по-специално чрез свързването на МСП, стартиращите предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация, установени в един регион, с европейските цифрови иновационни центрове, установени в други региони, които са най-подходящи за предоставяне на съответните услуги; насърчават обмена на умения, съвместните инициативи и добрите практики;
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 – буква в
в)  предоставят тематични услуги, включително услуги, свързани с изкуствения интелект, високопроизводителните изчислителни технологии и киберсигурността и доверието на администрациите, организациите от обществения сектор, МСП и дружествата със средна пазарна капитализация. Отделни цифрови иновационни центрове могат да се специализират в специфични тематични услуги, като не са длъжни да предлагат всички тематични услуги, посочени в настоящия параграф;
в)  предоставят тематични услуги, включително услуги, свързани с изкуствения интелект, високопроизводителните изчислителни технологии и киберсигурността и доверието на администрациите, организациите от обществения сектор, МСП, стартиращите предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация. Отделни европейски цифрови иновационни центрове могат да се специализират в специфични тематични услуги, като не са длъжни да предлагат всички тематични услуги, посочени в настоящия параграф;
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 а (нов)
6а.  Европейските цифрови иновационни центрове могат да си сътрудничат и с Европейския институт за иновации и технологии, и по-специално „EIT – Цифрови технологии“, както и с цифровите иновационни центрове, създадени по „Хоризонт 2020“.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6 б (нов)
6б.  Европейските цифрови иновационни центрове могат да продължат дейностите на цифровите иновационни центрове, създадени по рамковите програми за научни изследвания и иновации, включително иновационните центрове на „EIT – Цифрови технологии“.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Допустими за финансиране са само действията, с които се допринася за постигане на целите, посочени в член [3] и членове [4]–[8].
1.  Допустими за финансиране са само действията, с които се допринася за постигане на целите, посочени в член [3] и членове [4]–[8], в съответствие с общите цели, определени в приложение I.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка ii
ii)  трети държави, асоциирани към програмата;
ii)  трети държави, асоциирани към програмата, в съответствие с членове 10 и 12;
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, по изключение имат право да участват в специфични действия, когато това е необходимо за постигането на целите на програмата.
3.  Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, по изключение имат право да участват в специфични действия, когато това е необходимо за постигането на целите на програмата и когато това не е свързано с допълнителни рискове за сигурността на Съюза и не поставя под въпрос стратегическата независимост на Съюза.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
4.  Физическите лица не са допустими освен за получаване на безвъзмездни средства, отпускани по специфична цел № 4. Задълбочени цифрови умения.
4.  Физическите лица могат да бъдат допустими за получаване на безвъзмездни средства, отпускани по специфична цел № 4. Задълбочени цифрови умения. Гражданите на трети държави могат да бъдат допустими, при условие че пребивават на територията на Съюза.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.
Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент и могат да покриват до 100% от допустимите разходи по надлежно обосновани причини, без да се засяга принципът на съфинансиране и в съответствие със спецификацията по всяка цел.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – уводна част
1.  Критериите за отпускане се определят в работните програми и в поканите за предложения, като се вземат под внимание поне следните елементи:
1.  Критериите за отпускане се определят в работните програми и в поканите за предложения, като се вземат под внимание най-малко следните елементи:
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д
д)  където е приложимо, икономическото и социалното въздействие и въздействието върху климата и околната среда и достъпността;
д)  където е приложимо, икономическото въздействие, въздействието върху климата и околната среда и социалното въздействие, по-специално като се насърчават достъпността и равните образователни и професионални възможности;
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ж
ж)  където е приложимо, балансираното географско разпределение в рамките на Съюза, включително най-отдалечените региони;
ж)  където е приложимо, балансираното географско разпределение в рамките на Съюза, включително най-отдалечените региони, в т.ч. отвъдморските страни и територии;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  където е приложимо, свободата за повторна употреба и адаптиране на резултатите от проектите;
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з б (нова)
зб)  където е приложимо, обществения интерес;
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква з в (нова)
зв)  където е приложимо, намаляване на цифровото разделение между регионите, гражданите или предприятията;
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
Операциите за смесено финансиране, за които е взето решение в рамките на настоящата програма, се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.
Операциите за смесено финансиране, за които е взето решение в рамките на настоящата програма, се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент. Сумата на разходите от настоящата програма, които трябва да бъдат смесени с финансов инструмент, не подлежи на възстановяване.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 a (нов)
2а.  Когато вече е възложена дейност или за нея са получени средства от друга програма на Съюза или е предоставена подкрепа от фонд на ЕС, това участие или тази подкрепа се посочват в заявлението за финансиране по програмата.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3
3.  Първата многогодишна работна програма се съсредоточава върху дейностите, определени в приложението, и гарантира, че действията, подпомогнати по този начин, не изместват частното финансиране. Последващите работни програми могат да включват дейности, които не са посочени в приложението, при условие че те са в съответствие с целите на настоящия регламент, както е посочено в членове [4—8].
3.  Работните програми се съсредоточават върху дейностите, определени в приложение I, и гарантират, че действията, подпомогнати по този начин, не изместват частното финансиране.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 a (нов)
3а.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 27 за изменение на приложение I с цел преглед или допълване на дейностите, посочени в него, по начин, който е в съответствие с целите на настоящия регламент, определени в членове 4 – 8.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  Показателите за мониторинг на изпълнението и напредъка на програмата към постигането на общите и специфичните цели, посочени в член 3, са определени в приложение II.
1.  Измеримите показатели за мониторинг на изпълнението и напредъка на програмата към постигането на общите и специфичните цели, посочени в член 3, са определени в приложение II.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 а (нов)
1а.  Комисията определя методика за предоставянето на измерими показатели за извършването на прецизна оценка на напредъка по постигането на общите цели, посочени в член 3, параграф 1. Най-късно до 1 януари 2021 г. Комисията допълва приложение ІІІ въз основа на посочената методика.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2
2.  За да може ефективно да се оцени напредъкът на програмата към постигане на целите ѝ, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27 за изменение на приложение II с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато това е необходимо, и за допълнение на настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.
2.  За да може ефективно да се оцени напредъкът на програмата към постигане на целите ѝ, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27 за изменение на приложение II с цел преразглеждане или допълване на измеримите показатели, когато това е необходимо, и за допълнение на настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира, че данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати са подходящи за задълбочен анализ на постигнатия напредък и на срещнатите трудности, както и тяхното ефикасно, ефективно и навременно събиране. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4
4.  Официалната статистика на ЕС, като например редовните статистически проучвания в областта на ИКТ, се използва максимално. При първоначалното проектиране и последващото разработване на статистически показатели, използвани за мониторинг на изпълнението на програмата и на напредъка, постигнат във връзка с цифровата трансформация, се консултират националните статистически институти и се привличат за участие заедно с Евростат.
4.  Официалната статистика на ЕС, като например редовните статистически проучвания в областта на ИКТ, се използва по възможно най-ефективен начин, както и събирането на набори от данни по DESI на ниво NUTS-2, с цел подпомагане на преодоляването на липсата на свързани с „Цифрова Европа“ регионални данни. При първоначалното проектиране и последващото разработване на статистически показатели, използвани за мониторинг на изпълнението на програмата и на напредъка, постигнат във връзка с цифровата трансформация, се консултират националните статистически институти и се привличат за участие заедно с Евростат.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 25 – заглавие
Оценка
Оценка на програмата
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.
1.  Комисията осигурява редовен мониторинг и външна оценка на програмата въз основа по-специално на системата за отчитане на изпълнението, посочена в член 24, параграф 3. При оценките се извършва също така качествена оценка на напредъка по постигането на общите цели, посочени в член 3, параграф 1.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.
2.  В допълнение към редовния мониторинг на програмата Комисията изготвя доклад за междинна оценка и го представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите не по-късно от 31 декември 2024 г. При междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по програмата след 2027 г. и нейните цели.
Междинната оценка се представя на Европейския парламент.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член [1], Комисията извършва окончателна оценка на програмата.
3.  Въз основа на окончателна външна независима оценка Комисията изготвя доклад за окончателна оценка на програмата, в който се прави оценка на нейните по-дългосрочни въздействия и нейната устойчивост.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 a (нов)
4а.  Комисията представя доклада за окончателна оценка, посочен в параграф 3, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите не по-късно от 31 декември 2030 г.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5
5.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
заличава се
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4
4.  Като част от системата за контрол, стратегията за одит може да се основава на финансов одит на представителна извадка от разходите. Тази представителна извадка се допълва от подбор въз основа на оценка на рисковете, свързани с разходите.
4.  Като част от системата за контрол, стратегията за одит се основава на финансов одит най-малкото на представителна извадка от разходите. Тази представителна извадка се допълва от подбор въз основа на оценка на рисковете, свързани с разходите.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 24, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 23 и 24, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 24, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 23 и 24, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 24, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 23 и 24, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, достоверна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член [3].
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Тя осигурява също така интегрирана информация и достъп за потенциалните кандидати до финансиране от Съюза в сектора на цифровите технологии. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член [3].
Изменение 180
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – параграф 2 – точка 1
1.  Рамка за съвместни поръчки за интегрирана мрежа за ВИТ на световно равнище, включително инфраструктура за суперизчисления от порядъка на екзафлопс и данни. Тя ще бъде достъпна на нестопанска основа за потребителите от публичния и частния сектор и за целите на публично финансираните научни изследвания.
1.  Рамка за съвместни поръчки за интегрирана мрежа за ВИТ на световно равнище, включително инфраструктура за суперизчисления от порядъка на екзафлопс и данни. Тя ще бъде достъпна за всички предприятия и публични администрации, а също така на нестопанска основа за потребителите от публичния и частния сектор и за целите на публично финансираните научни изследвания.
Изменение 181
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 1 – параграф 2 – точка 6
6.  Внедряване на готова за употреба/работеща технология: суперизчисленията като услуга, произтичаща от научни изследвания и иновации, за да се изгради интегрирана европейска екосистема за ВИТ, която обхваща всички сегменти на научната и индустриална верига за добавена стойност (хардуер, софтуер, приложения, услуги, междусистемни връзки и задълбочени цифрови умения).
6.  Внедряване на готова за употреба/работеща технология: суперизчисленията като услуга, произтичаща от научни изследвания и иновации, и по-специално новите технологии, които преди това са се ползвали или понастоящем се ползват от финансиране от страна на Съюза, за да се изгради интегрирана европейска екосистема за ВИТ, която обхваща всички сегменти на научната и индустриална верига за добавена стойност (хардуер, софтуер, приложения, услуги, междусистемни връзки и задълбочени цифрови умения).
Изменение 182
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2 – параграф 1
Програмата трябва да изгради и укрепи основния капацитет за изкуствен интелект (ИИ) в Европа, включително източниците на данни и регистрите на алгоритми за ИИ, и да осигури достъп до тях за всички предприятия и публични администрации, както и да укрепи и насърчи връзките между съществуващите съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ в държавите членки.
Програмата трябва да изгради и укрепи основния капацитет за изкуствен интелект (ИИ) и технологиите на разпределения регистър в Европа, включително източниците на данни и регистрите на алгоритми за ИИ, и да осигури достъп до тях за всички предприятия и публични администрации, както и да укрепи и насърчи връзките между съществуващите съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ в държавите членки.
Изменение 183
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – параграф 1
Програмата трябва да подпомага лесния достъп до задълбочени цифрови умения, по-специално в областта на ВИТ, изкуствения интелект, разпределените регистри (например блок-верига) и киберсигурността за настоящата и бъдещата работна сила, като предоставя на студентите, дипломиралите се и вече работещите, където и да се намират, средства за придобиване и развиване на тези умения.
Програмата подпомага лесния достъп и възможностите за обучение за добиване на задълбочени цифрови умения, по-специално в областта на ВИТ, изкуствения интелект, разпределените регистри (например блок-верига) и киберсигурността за настоящата и бъдещата работна сила, като предоставя на студентите, дипломиралите се или гражданите от всички възрасти, нуждаещи се от повишаване на уменията, търсещите работа и вече работещите, където и да се намират, средства за придобиване и развиване на тези умения.
Изменение 184
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – параграф 2 – точка 1
1.  Достъп до обучение на работното място чрез участие в стажове в експертни центрове и предприятия, внедряващи авангардни технологии.
1.  Достъп до обучение на работното място и възможности за смесено обучение чрез участие в стажове в експертни центрове и предприятия, внедряващи авангардни технологии.
Изменение 185
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 4 – параграф 4
Всички намеси ще бъдат проектирани и изпълнени основно чрез цифровите иновационни центрове, както е определено в член 15.
Всички намеси ще бъдат проектирани и изпълнени основно чрез цифровите иновационни центрове, както е определено в член 16.
Изменение 186
Предложение за регламент
Приложение I – част 5 – подчаст I – точка 1 – подточка 1.2
1.2.  Подкрепа за изготвянето, пилотните проекти, внедряването, поддръжката и насърчаването на последователна екосистема от инфраструктура за трансгранични цифрови услуги и улесняването на безпроблемните, „от край до край“, сигурни, многоезични, оперативно съвместими трансгранични или междусекторни решения за оперативна съвместимост и общи рамки в публичната администрация. Методиките за оценка на въздействието и ползите също трябва да бъдат включени.
1.2.  Подкрепа за изготвянето, пилотните проекти, внедряването, поддръжката, разширяването и насърчаването на последователна екосистема от инфраструктура за трансгранични цифрови услуги и улесняването на безпроблемните, „от край до край“, сигурни, многоезични, оперативно съвместими трансгранични или междусекторни решения за оперативна съвместимост и общи рамки в публичната администрация. Методиките за оценка на въздействието и ползите също трябва да бъдат включени.
Изменение 187
Предложение за регламент
Приложение I – част 5 – подчаст I – точка 1 – подточка 2.1
2.1.  Гарантиране на това, че гражданите на ЕС получават достъп, споделят, използват и управляват трансгранично своите лични здравни данни по сигурен начин, без значение къде се намират те самите или къде се намират данните им. Доизграждане на инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване и нейното разширяване с нови цифрови услуги, подкрепа за внедряването на европейски формат за обмен на електронни здравни досиета.
2.1.  Гарантиране на това, че гражданите на ЕС получават достъп, споделят, използват и управляват трансгранично своите лични здравни данни по сигурен начин и по начин, който гарантира правото им на неприкосновеност на личния живот, без значение къде се намират те самите или къде се намират данните им. Доизграждане на инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване и нейното разширяване с нови цифрови услуги, подкрепа за внедряването на европейски формат за обмен на електронни здравни досиета.
Изменение 188
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 5 – подчаст I – точка 3
3.  Съдебна система: Позволяване на безпрепятствена и сигурна трансгранична електронна комуникация в рамките на съдебната система и между съдебните и другите компетентни органи в областта на гражданското и наказателното правораздаване. Подобряване на достъпа до правосъдие и юридическа информация и процедури за гражданите, предприятията, юристите и представителите на съдебната система с междусистемни връзки за семантична оперативна съвместимост между националните бази данни и регистри, както и улесняване на извънсъдебното разрешаване на спорове онлайн. Насърчаване на разработването и прилагането на иновативни технологии за съдилищата и юристите въз основа на решения с използване на изкуствен интелект, за които е вероятно да рационализират и ускорят процедурите (например приложения „legal tech“).
3.  Съдебна система: Позволяване на безпрепятствена и сигурна трансгранична електронна комуникация в рамките на съдебната система и между съдебните и другите компетентни органи в областта на гражданското и наказателното правораздаване. Подобряване на достъпа до правосъдие и юридическа информация и процедури за гражданите, предприятията, юристите и представителите на съдебната система с междусистемни връзки за семантична оперативна съвместимост между базите данни и регистрите, както и улесняване на извънсъдебното разрешаване на спорове онлайн. Насърчаване на разработването и прилагането на иновативни технологии за съдилищата и юристите въз основа на решения с използване на изкуствен интелект, за които е вероятно да рационализират и ускорят процедурите (например приложения „legal tech“).
Изменение 189
Предложение за регламент
Приложение 1 – част 5 – подчаст I – точка 4
4.  Транспорт, енергетика и околна среда: Внедряване на децентрализирани решения и инфраструктури, необходими за мащабни цифрови приложения като интелигентни градове или интелигентни селски райони, в подкрепа на транспортната и енергийната политика и политиката за околната среда.
4.  Транспорт, енергетика и околна среда: Внедряване на децентрализирани решения и инфраструктури, необходими за мащабни цифрови приложения като интелигентни градове, интелигентни селски райони или най-отдалечени региони, в подкрепа на транспортната и енергийната политика и политиката за околната среда.
Изменение 190
Предложение за регламент
Приложение I – част 5 – подчаст II – заглавие
II Първоначални дейности, свързани с цифровизирането на промишлеността:
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 191
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – точка 2.2
2.2  Брой на предприятията и организациите, които използват ИИ
2.2  Брой на предприятията и организациите, които провеждат изпитвания и експериментират с ИИ в сътрудничество с цифровите иновационни центрове
Изменение 192
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 2 – точка 2.2 а (нова)
2.2a   Брой на конкретните приложения на ИИ, които получават подкрепа от програмата и които в момента се предлагат на пазара.
Изменение 193
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – точка 4.1
4.1  Брой на обучените и работещите специалисти в областта на ИКТ
4.1  Брой на обучените и работещите специалисти в областта на ИКТ всяка година в Съюза
Изменение 194
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – точка 4.2
4.2  Брой на предприятията, които изпитват затруднения да назначат специалисти в областта на ИКТ
4.2  Брой на предприятията, които изпитват затруднения да назначат специалисти в областта на ИКТ всяка година в Съюза
Изменение 195
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 4 – точка 4.2 б (нова)
4.2б   Брой на студентите, наскоро дипломираните висшисти и безработните лица, които са подобрили положението си след обучение, предоставено в рамките на програмата.
Изменение 196
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5.1
5.1  Въвеждане на цифрови обществени услуги
5.1  Честота на въвеждането на цифрови обществени услуги
Изменение 197
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5.2
5.2  Предприятия с висок цифров интензитет
5.2  Брой на предприятията с висок цифров интензитет
Изменение 198
Предложение за регламент
Приложение 2 – част 5 – точка 5.3
5.3  Привеждане в съответствие на националната рамка за оперативна съвместимост с Европейската рамка за оперативна съвместимост
5.3  Обхват на привеждането в съответствие на националната рамка за оперативна съвместимост с Европейската рамка за оперативна съвместимост
Изменение 199
Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 1 – буква б а (нова)
ба)   програмата „Цифрова Европа“ активно създава полезни взаимодействия с „Хоризонт Европа“ по отношение на устойчивостта на данните, произхождащи от научноизследователски проекти;
Изменение 200
Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 1 – буква в
в)  „Цифрова Европа“ ще инвестира в i) изграждане на цифров капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения; и ii) национално и регионално разгръщане в рамка на ЕС на цифров капацитет и внедряване на най-новите цифрови технологии в области от обществен интерес (като здравеопазването, публичната администрация, съдебната система и образованието) или за коригиране на пазарна неефективност (напр. цифровизацията на предприятията, особено на малките и средните предприятия);
в)  „Цифрова Европа“ ще инвестира в i) изграждане на цифров капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения; и ii) национално, регионално и местно разгръщане в рамка на ЕС на цифров капацитет и внедряване на най-новите цифрови технологии в области от обществен интерес (като здравеопазването, публичната администрация, съдебната система и образованието) или за коригиране на пазарна неефективност (напр. цифровизацията на предприятията, особено на малките и средните предприятия);
Изменение 201
Предложение за регламент
Приложение 3 – точка 3 – буква в
в)  „Цифрова Европа“ ще инвестира в i) изграждане на цифров капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения; и ii) национално и регионално разгръщане в рамка на ЕС на цифров капацитет и внедряване на най-новите цифрови технологии в области от обществен интерес (като здравеопазването, публичната администрация, съдебната система и образованието) или за коригиране на пазарна неефективност (напр. цифровизацията на предприятията, особено на малките и средните предприятия);
в)  „Цифрова Европа“ ще инвестира в i) изграждане на цифров капацитет в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, технологията на разпределения регистър, киберсигурността и задълбочените цифрови умения; и ii) национално и регионално разгръщане в рамка на ЕС на цифров капацитет и внедряване на най-новите цифрови технологии в области от обществен интерес (като здравеопазването, публичната администрация, съдебната система и образованието) или за коригиране на пазарна неефективност (напр. цифровизацията на предприятията, особено на малките и средните предприятия);

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0408/2018).


Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване ***
PDF 114kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване (07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))
P8_TA(2018)0522A8-0432/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07482/2018),

—  като взе предвид проекта на изменение 1 на Споразумението относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване между Съединените американски щати и Европейската общност (07236/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0157/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0432/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.


Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги *
PDF 234kWORD 72k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0148),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0137/2018),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от Парламента на Кралство Дания, Националния парламент на Ирландия, Камарата на представителите на Република Малта и Втората камара на Кралство Нидерландия , в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0428/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Световната икономика бързо се цифровизира, в резултат на което се появяват нови модели на стопанска дейност. Характерна черта на цифровите дружества е фактът, че техните операции са силно обвързани с интернет. Особено съществени фактори за техните модели на стопанска дейност са възможността дейностите да се извършват дистанционно и с ограничено или нулево физическо присъствие, участието на крайните потребители в създаването на стойност и голямото значение на нематериалните активи.
(1)  Световната икономика бързо се цифровизира, в резултат на което се появяват нови модели на стопанска дейност. Характерна черта на цифровите дружества е фактът, че техните операции са силно обвързани с интернет. Особено съществени фактори за техните модели на стопанска дейност са възможността дейностите да се извършват дистанционно и с ограничено или нулево физическо или данъчно присъствие в дадена държава, участието на крайните потребители в създаването на стойност и голямото значение на нематериалните активи.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Действащите правила за корпоративно данъчно облагане са разработени предимно през ХХ век за традиционни предприятия. Те се основават на идеята, че облагането следва да се извършва там, където се създава стойността. Прилагането им към цифровата икономика обаче доведе до несъответствие между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където се създава стойността това се отнася по-специално за моделите на стопанска дейност, които зависят особено силно от участието на потребителите. Стана очевидно, че действащите правила за корпоративно данъчно облагане на печалбите от цифровата икономика са неадекватни, поради което се налага да се преразгледат.
(2)  Действащите правила за корпоративно данъчно облагане са разработени предимно през ХХ век за традиционни предприятия. Те се основават на идеята, че облагането следва да се извършва там, където се създава стойността. Прилагането им към цифровата икономика обаче доведе до несъответствие между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където се създава стойността това се отнася по-специално за моделите на стопанска дейност, които зависят особено силно от участието на потребителите. Цифровизацията промени ролята на потребителите, като им позволи все по-активно да участват в процеса на създаване на стойност. Стана очевидно, че действащите правила за корпоративно данъчно облагане на печалбите от цифровата икономика не вземат под внимание този нов фактор и спешно се налага да се преразгледат.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2a)   Целта е да се преодолеят различията между данъчното облагане на приходите от цифрови услуги и традиционните приходи. Понастоящем, според средните стойности, цифровите предприятия се облагат с ефективна данъчна ставка само от 9% в сравнение с 23,2% за традиционните модели на стопанска дейност1a. Системата на данъчно облагане трябва да бъде справедлива и от полза за обществото като цяло. Следва да се осигуряват еднакви условия на конкуренция за всички дружества, които извършват дейност в рамките на единния пазар.
_________________
1a Източник: Изчисления от оценката на въздействието на Европейската комисия въз основа на ZEW (2016, 2017 г.) и ZEW et al. (2017 г.).
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Това преразглеждане представлява важен елемент от цифровия единен пазар, като се има предвид, че този пазар се нуждае от модерна и стабилна данъчна уредба, за да може цифровата икономика да стимулира иновациите, да преодолее разпокъсаността на пазара и да позволи на всички участници да се включат в новата пазарна динамика при справедливи и балансирани условия.
(3)  Това преразглеждане представлява важен елемент от цифровия единен пазар3, като се има предвид, че този пазар се нуждае от справедлива, модерна и стабилна данъчна уредба, за да може цифровизираната икономика да стимулира иновациите и приобщаващия растеж, да преодолее разпокъсаността на пазара и да позволи на всички участници да се включат в новата пазарна динамика при справедливи и балансирани условия. Цифровизацията засяга цялата икономика, което надхвърля създаването на данък върху цифровите услуги; следователно данъчните правила следва да бъдат реформирани. Аd hoc мерките, които се съдържат в настоящата директива, не следва да забавят работата относно данъчното облагане на значително цифрово присъствие и относно включването на това данъчно облагане в рамките на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.
__________________
__________________
3 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192, 6.5.2015 г.).
3 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192, 6.5.2015 г.).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Като се има предвид, че проблемът с данъчното облагане на цифровата икономика е от глобално естество, най-добрият подход би бил за него да се намери многостранно международно решение. Ето защо Комисията се ангажира активно в разисквания на международно равнище. Работата в рамките на ОИСР все още продължава. Постигането на напредък на международно равнище обаче не е лесно. Поради това се предприемат действия правилата за корпоративното данъчно облагане да се адаптират на равнището на Съюза и да се насърчава постигането на споразумения с юрисдикции извън Съюза, така че нормативната уредба на корпоративното данъчно облагане да отчита особеностите на новите цифрови модели на стопанска дейност.
(5)  Като се има предвид, че проблемът с данъчното облагане на цифровата икономика е от глобално естество, най-добрият подход би бил за него да се намери многостранно международно решение. Ето защо Комисията се ангажира активно в разисквания на международно равнище. Работата в рамките на ОИСР, Международния валутен фонд (МВФ), Организацията на обединените нации (ООН) и групата на Световната банка, които формират платформата за сътрудничество в областта на данъчното облагане, все още продължава. Постигането на напредък на международно равнище обаче не е лесно. Поради това се предприемат действия правилата за корпоративното данъчно облагане да се адаптират на равнището на Съюза и да се насърчава постигането на споразумения с юрисдикции извън Съюза, така че нормативната уредба на корпоративното данъчно облагане да отчита особеностите на новите цифрови модели на стопанска дейност. Следва да се осигури съгласуваност с приобщаващата рамка относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, за да се гарантира, че няма отклонение от международните стандарти, и да се избегне увеличаването на сложността.
__________________
__________________
6 Предложение за Директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147).
6 Предложение за Директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147).
7 Препоръка на Комисията във връзка с корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (C(2018)1650).
7 Препоръка на Комисията във връзка с корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (C(2018)1650).
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Докато очакват да се намери такова решение (а неговото приемане и изпълнение би могло да отнеме известно време), държавите членки са подложени на натиск да предприемат мерки по този въпрос, тъй като основите им за облагане с корпоративен данък чувствително ерозират с течение на времето. Ако обаче такива мерки се предприемат поотделно и некоординирано, те биха довели до разпокъсване на единния пазар и до нарушаване на конкуренцията, а това би възпрепятствало разработването на нови цифрови решения, както и конкурентоспособността на Съюза като цяло. Ето защо е необходимо да се възприеме хармонизиран подход за намиране на временно решение, което да е конкретно насочено към този въпрос, докато се приеме комплексно решение.
(6)  Докато очакват да се намери такова решение (а неговото приемане и изпълнение би могло да отнеме известно време), държавите членки са подложени на натиск да предприемат мерки по този въпрос, тъй като основите им за облагане с корпоративен данък чувствително ерозират с течение на времето. Ако обаче такива мерки се предприемат поотделно и некоординирано, те биха довели до разпокъсване на единния пазар и до нарушаване на конкуренцията, а това би възпрепятствало разработването на нови цифрови решения, както и конкурентоспособността на Съюза като цяло. Ето защо е необходимо да се възприеме хармонизиран подход за намиране на временно решение, което да е конкретно насочено към този въпрос, докато се приеме комплексно решение. Временното решение следва да бъде с ограничен срок, за да се избегне непреднамереното му превръщане в постоянно. Поради това следва да се въведе клауза за изтичане на срока на действие, според която срокът на действие на настоящата директива автоматично изтича при установяването на комплексно решение, за предпочитане на международно равнище. До 31 декември 2020 г., ако не е договорено комплексно решение, Комисията следва да разгледа предложение въз основа на член 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената законодателна процедура. От съществена важност е да се постигне споразумение без отлагане, за да се избегне увеличаването на броя на националните данъци за цифрови услуги, налагани едностранно от държавите членки.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  С това временно решение следва да се установи обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги (наричан по-долу за краткост „ДЦУ“). То следва да представлява лесноосъществима мярка спрямо приходите, произтичащи от предоставянето на цифрови услуги, при които потребителите допринасят значително в процеса на създаване на стойност. Този фактор (създаването на стойност от страна на потребителите) е заложен и в описаното в съображение 5 действие по отношение на правилата за корпоративно данъчно облагане.
(7)  С това временно решение следва да се установи обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги от определени субекти (наричан по-долу за краткост „ДЦУ“), включително онлайн съдържание. То следва да представлява лесноосъществима мярка спрямо приходите, произтичащи от предоставянето на цифрови услуги, при които потребителите и нематериалните активи допринасят значително в процеса на създаване на стойност. Този фактор (създаването на стойност от страна на потребителите и силната зависимост от нематериални активи) е заложен и в описаното в съображение 5 действие по отношение на правилата за корпоративно данъчно облагане.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  ДЦУ следва да се прилага към приходите, произтичащи от предоставянето само на някои цифрови услуги. Тези цифрови услуги следва да са услугите, които зависят в голяма степен от създаването на стойност от страна на потребителите и при които разликата между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където са установени потребителите, обикновено е най-голяма. На данъчно облагане следва да подлежат приходите, получени от обработката на приноса на потребителите, а не самото участие на потребителите.
(9)  ДЦУ следва да се прилага към приходите, произтичащи от предоставянето на цифрови услуги, които зависят в голяма степен от създаването на стойност от страна на потребителите и от тяхната способност да предоставят услуги без или с много ограничено физическо присъствие. В тези случаи разликата между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където са установени потребителите, обикновено е най-голяма.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  По-специално, облагаеми приходи следва да са приходите, произтичащи от предоставянето на следните услуги: i) поместването в цифров интерфейс на реклама, насочена към потребителите на този интерфейс; осигуряването на многостранни цифрови интерфейси, които дават възможност на потребителите да откриват други потребители и да си взаимодействат с тях и които също така могат да улесняват извършването на съответните доставки на стоки или услуги пряко между потребителите (това понякога бива наричано „посреднически услуги“); и iii) предаването на данните, събрани относно потребителите и генерирани от дейности на тези потребители в цифрови интерфейси. Ако от предоставянето на такива услуги не са генерирани приходи, не следва да се дължи ДЦУ. В обхвата на този данък не следва да влизат и други приходи, които са получени от субекта, предоставящ такива услуги, но не произтичат пряко от тяхното предоставяне.
(10)  По-специално, облагаеми приходи следва да са приходите, произтичащи от предоставянето на следното: i) поместването в цифров интерфейс на реклама, насочена към потребителите на този интерфейс; осигуряването на многостранни цифрови интерфейси, които дават възможност на потребителите да откриват други потребители и да си взаимодействат с тях и които също така могат да улесняват извършването на съответните доставки на стоки или услуги пряко между потребителите (това понякога бива наричано „посреднически услуги“); iii) обработването, предаването и продажбата на данните, събрани относно потребителите и генерирани от дейности на тези потребители в цифрови интерфейси; както и iv) предоставянето на цифрово съдържание като аудиоматериали, видеоматериали, игри или текстове. Ако от предоставянето на такова съдържание, такива стоки и такива услуги не са генерирани приходи, не следва да се дължи ДЦУ. В обхвата на този данък не следва да влизат и други приходи, които са получени от субекта, предоставящ такива услуги, но не произтичат пряко от тяхното предоставяне.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  В случаите, при които многостранни цифрови интерфейси улесняват съответна доставка на стоки или услуги пряко между потребителите на дадения интерфейс, съответните сделки и приходите, които потребителите са получили от тях, следва да не се включват в обхвата на данъка. Приходите, произтичащи от дейности по търговия на дребно, които се състоят в продажбата на стоки или услуги, договорена по интернет посредством уебсайта на доставчика на такива стоки или услуги, и при които доставчикът не действа като посредник, също следва да не се включват в обхвата на ДЦУ, защото създаването на стойност за продавача на дребно зависи от предоставените стоки или услуги, а цифровият интерфейс се използва само като средство за комуникация. Дали доставчикът продава стоки или услуги по интернет за своя сметка, или предоставя посреднически услуги, следва да се определя, като се взема предвид правната и икономическата същност на сделката, както е отразена в договореностите между съответните страни. Така например за доставчик на цифров интерфейс, където се предлагат стоки на трета страна, може да се каже, че предоставя посредническа услуга (с други думи, осигурява многостранен цифров интерфейс), при която не се поемат никакви значителни рискове по отношение на складовите наличности или при която цената на стоката реално се определя от третата страна.
(13)  В случаите, при които многостранни цифрови интерфейси улесняват съответна доставка на стоки или услуги пряко между потребителите на дадения интерфейс, съответните сделки и приходите, които потребителите са получили от тях, следва да не се включват в обхвата на данъка. Приходите, произтичащи от дейности по търговия на дребно, които се състоят в продажбата на стоки или услуги, договорена по интернет посредством уебсайта на доставчика на такива стоки или услуги, и при които доставчикът не действа като посредник, също следва да не се включват в обхвата на ДЦУ. Като се има предвид обаче, че е възможно данните на ползвателите да бъдат обработвани чрез цифров интерфейс и по този начин да се създаде допълнителна стойност от сделката , както и поради факта, че липсата на физическо присъствие може да създаде възможност за агресивно данъчно планиране, следва да се предвиди разширяване на обхвата на тези услуги при преразглеждането на настоящата директива.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Услугите, които се състоят в предоставянето на цифрово съдържание от даден субект посредством цифров интерфейс, следва да се изключат от обхвата на данъка, независимо дали този субект притежава цифровото съдържание, или е придобил права да го разпространява. Дори и да има възможност за някакъв вид взаимодействие между получателите на такова цифрово съдържание и поради това доставчикът на такива услуги да може да се разглежда като лице, което осигурява многостранен цифров интерфейс, в този случай е по-малко ясно дали потребителят изпълнява главна роля в създаването на стойност за дружеството, което предоставя цифровото съдържание. От гледна точка на създаването на стойност акцентът пада върху самото цифрово съдържание, предоставено от субекта. Поради това приходите, получени от предоставянето на такива услуги, следва да не се включват в обхвата на данъка.
(14)  Услугите, които се състоят в предоставянето на цифрово съдържание от даден субект посредством цифров интерфейс, следва да се включат в обхвата на данъка, независимо дали този субект притежава цифровото съдържание, или е придобил права да го разпространява. Приходите, получени от предоставянето на такива услуги, следва да се оценят от Комисията в рамките на ...[две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Под „цифрово съдържание“ следва да се разбират данни, които са доставени в цифрова форма, като например компютърни програми, приложения, игри, музика, видеоматериали или текстове, независимо дали са достъпни чрез изтегляне, или предаване в реално време, и които са различни от данните, представяни от самия цифров интерфейс. По този начин се обхващат различните форми, които може да приеме цифровото съдържание, когато се придобива от потребителя, което не променя факта, че от гледна точка на потребителя единствената или главната цел е придобиването на самото цифрово съдържание.
(15)  Под „цифрово съдържание“ следва да се разбират данни, които са доставени в цифрова форма, като например компютърни програми, приложения, игри, музика, видеоматериали или текстове, независимо дали са достъпни чрез изтегляне, или предаване в реално време, и които са различни от данните, представяни от самия цифров интерфейс.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)
(15a)   Цифровите дружества са склонни да инвестират по-малко в сгради и машини от обикновените дружества.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 16
(16)   Услугата, описана в съображение 14, следва да се разграничава от услугата, която се състои в осигуряването на многостранен цифров интерфейс, чрез който потребителите могат да зареждат цифрово съдържание и да го споделят с други потребители, или в осигуряването на интерфейс, който улеснява съответната доставка на цифрово съдържание пряко между потребителите. Последните услуги представляват посреднически услуги и поради това следва да се включат в обхвата на ДЦУ, независимо от естеството на съответната сделка.
заличава се
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Облагаемите услуги, които се състоят в предаването на събрани данни относно потребителите, следва да обхващат само данни, които са генерирани от дейности на тези потребители в цифрови интерфейси, но не и данни, които са генерирани от сензори или други средства и са събрани по цифров път. Това е така, защото обхватът на ДЦУ следва да включва услугите, при които цифровите интерфейси се използват като средство за създаване на потребителски принос, от който се извлича парична печалба, а не услугите, при които интерфейсите се използват само като средство за предаване на данни, генерирани по друг начин. Поради това ДЦУ не следва да е данък върху събирането на данни, върху използването на данни, събрани от дадено предприятие за собствени вътрешни цели, или върху безвъзмездното споделяне с други страни на данни, събрани от дадено предприятие. ДЦУ следва да е насочен към генерирането на приходи от предаването на данни, получени от съвсем конкретна дейност (дейности на потребителите в цифрови интерфейси).
(17)  Облагаемите услуги, които се състоят в обработването, предаването или продажбата на събрани данни относно потребителите, следва да обхващат данните, които са генерирани от дейности на тези потребители в цифрови интерфейси. Тези облагаеми услуги следва да включват услугите, при които цифровите интерфейси се използват като средство за създаване на потребителски принос, от който се извлича парична печалба. ДЦУ не е данък върху събирането на данни като такова. ДЦУ следва да е насочен към генерирането на приходи от обработването, продажбата или предаването на трета страна на тези данни, получени от съвсем конкретна дейност (дейности на потребителите в цифрови интерфейси).
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 22
(22)  За данъчно задължени лица за целите на ДЦУ следва да се считат само някои субекти, независимо дали са установени в държава членка, или в юрисдикция извън ЕС. По-специално, за данъчно задължени лица следва да се считат само субектите, които отговарят едновременно на следните две условия: общият размер на приходите от цял свят, отчетени от субекта за последната приключена финансова година, за която е налице финансов отчет, да надвишава 750 000 000 EUR; и ii) общият размер на облагаемите приходи, получени от субекта в рамките на Съюза през същата финансова година, да надвишава 50 000 000 EUR.
(22)  За данъчно задължени лица за целите на ДЦУ следва да се считат само някои субекти, независимо дали са установени в държава членка, или в юрисдикция извън ЕС. По-специално, за данъчно задължени лица следва да се считат само субектите, които отговарят едновременно на следните две условия: общият размер на приходите от цял свят, отчетени от субекта за последната приключена финансова година, за която е налице финансов отчет, да надвишава 750 000 000 EUR; и ii) общият размер на облагаемите приходи, получени от субекта в рамките на Съюза през същата финансова година, да надвишава 40 000 000 EUR.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  Първата прагова стойност (общият размер на годишните приходи от цял свят) следва да сведе прилагането на ДЦУ до дружествата от определен мащаб, тъй като най-вече те са в състояние да предоставят цифрови услуги, при които участието на потребителите играе решаваща роля, и разчитат в много голяма степен на широки мрежи от потребители, голям потребителски трафик и силни позиции на пазара. Моделите на стопанска дейност, които зависят от създаването на стойност от страна на потребителите и са жизнеспособни само ако се осъществяват от дружества с определен мащаб, пораждат най-голямата разлика между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където се създава стойността. Освен това именно големите дружества са тези, които имат възможност да прибягват към агресивно данъчно планиране. Поради тази причина същата прагова стойност се предлага и в рамките на други инициативи на ЕС. С тази прагова стойност също така се цели да се предостави правна сигурност, тъй като благодарение на нея за дружествата и за данъчните органи ще бъде по-лесно и по-евтино да определят дали даден субект подлежи на облагане с ДЦУ. Тя освен това изключва малките и стартиращите предприятия, за които тежестта в резултат на спазването на изискванията във връзка с новия данък би била несъизмерима.
(23)  Първата прагова стойност (общият размер на годишните приходи от цял свят) следва да сведе прилагането на ДЦУ до дружествата от определен мащаб, тъй като най-вече те са в състояние да предоставят цифрови услуги, които в силна степен зависят от мобилни нематериални и/или цифрови активи и при които участието на потребителите играе решаваща роля, и разчитат в много голяма степен на широки мрежи от потребители, голям потребителски трафик и силни позиции на пазара. Моделите на стопанска дейност, които зависят от създаването на стойност от страна на потребителите и са жизнеспособни само ако се осъществяват от дружества с определен мащаб, пораждат най-голямата разлика между мястото, където се облага печалбата, и мястото, където се създава стойността. Освен това именно големите дружества са тези, които имат възможност да прибягват към агресивно данъчно планиране. С праговата стойност също така се цели да се предостави правна сигурност, тъй като благодарение на нея за дружествата и за данъчните органи ще бъде по-лесно и по-евтино да определят дали даден субект подлежи на облагане с ДЦУ. Тя освен това изключва малките и стартиращите предприятия, за които тежестта в резултат на спазването на изискванията във връзка с новия данък би била несъизмерима.
__________________
9 Вж. член 2 от предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2016)0683).
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 27
(27)  За да се смекчат последиците от евентуалните случаи на двойно данъчно облагане, когато едни и същи приходи подлежат на облагане с корпоративен данък и с ДЦУ, от държавите членки се очаква да разрешат на предприятията да приспадат платения ДЦУ като разход от данъчната основа на корпоративния данък на тяхна територия, независимо от това дали двата данъка са платени в същата държава членка, или в различни държави членки.
(27)  За да се смекчат последиците от евентуалните случаи на двойно данъчно облагане, когато едни и същи приходи подлежат на облагане с корпоративен данък и с ДЦУ, ще трябва да се намери за в бъдеще общо решение за Съюза, така че да се позволи на предприятията да приспадат платения ДЦУ като разход от данъчната основа на корпоративния данък на тяхна територия, независимо от това дали двата данъка са платени в същата държава членка, или в различни държави членки.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 29
(29)  Ако по отношение на дадена облагаема услуга потребителите се намират в различни държави членки или в юрисдикции извън Съюза, съответните облагаеми приходи, получени от тази услуга, следва да се отнесат към всяка държава членка по пропорционален начин въз основа на специфични схеми за отнасяне. Тези схеми следва да се определят в зависимост от естеството на всяка облагаема услуга и от отличителните елементи, предизвикващи получаването на приходите за доставчика на тази услуга.
(29)  Ако по отношение на дадена облагаема услуга потребителите се намират в различни държави членки или в юрисдикции извън Съюза, съответните облагаеми приходи, получени от тази услуга, следва да се отнесат към всяка държава членка по пропорционален начин въз основа на специфични схеми за отнасяне. Тези схеми следва да се определят в зависимост от естеството на всяка облагаема услуга и от отличителните елементи, предизвикващи получаването на приходите за доставчика на тази услуга. Ако схемите за отнасяне водят до небалансирано разпределение, което не отразява действителната икономическа дейност, това положение може да се коригира с механизъм за разрешаване на спорове. С оглед на изложеното по-горе Комисията следва да направи оценка на възможното създаване на механизъм за разрешаване на спорове, за да се гарантира правилното разрешаване на спорове, когато участват различни държави членки.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 30
(30)  При облагаема услуга, която се състои в поместването на реклама в цифров интерфейс, за целите на определянето на частта от облагаемите приходи, която трябва да се отнесе за даден данъчен период към дадена държава членка, следва да се взема предвид броят на изобразяванията на рекламата на устройствата на потребителя през този данъчен период в тази държава членка.
(30)  При облагаема услуга, която се състои в поместването на реклама или предоставяне на съдържание в цифров интерфейс, за целите на определянето на частта от облагаемите приходи, която трябва да се отнесе за даден данъчен период към дадена държава членка, следва да се взема предвид броят на изобразяванията на рекламата или цифровото съдържание на устройствата на потребителя през този данъчен период в тази държава членка.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 32
(32)  Що се отнася до предаването на данни, събрани относно потребителите, при отнасянето на облагаемите приходи през даден данъчен период към дадена държава членка следва да се взема предвид броят на потребителите, от които са генерирани данните, предадени през този период, които потребители са използвали устройство в тази държава членка.
(32)  Що се отнася до обработването, продажбата или предаването на данни, събрани относно потребителите, при отнасянето на облагаемите приходи през даден данъчен период към дадена държава членка следва да се взема предвид броят на потребителите, от които са генерирани данните, използвани, продадени или предадени през този период, които потребители са използвали устройство в тази държава членка.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 34
(34)  Всякаква обработка на лични данни в контекста на ДЦУ — включително обработката, която може да е необходима във връзка с адресите по интернет протокол (IP адресите) или с други средства за установяване на географското местоположение — следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета10. По-специално, следва да се обърне внимание на необходимостта да се осигурят подходящи технически и организационни мерки за спазване на разпоредбите относно законосъобразността и сигурността на дейностите по обработка, предоставянето на информация и правата на субектите на данните. Когато е възможно, личните данни следва да се анонимизират.
(34)  Всякаква обработка на лични данни в контекста на ДЦУ — включително обработката, която може да е необходима във връзка с адресите по интернет протокол (IP адресите) или с други средства за установяване на географското местоположение, без да се дава възможност за идентификация на потребителите – следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета10. Данъчният орган на държавата членка бива информиран за метода, използван за определяне на местоположението на потребителите. По-специално, следва да се обърне внимание на необходимостта да се осигурят подходящи технически и организационни мерки за спазване на разпоредбите относно законосъобразността и сигурността на дейностите по обработка, по-специално по отношение на принципите за необходимост и пропорционалност, предоставянето на информация и правата на субектите на данните. Когато е възможно, личните данни следва да се анонимизират.
_________________
_________________
10 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
10 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 35
(35)  Облагаемите приходи следва да са равни на общите брутни приходи, получени от данъчно задълженото лице, от които са приспаднати данъкът върху добавената стойност и други сходни данъци. Облагаемите приходи следва да се признават за получени от данъчно задълженото лице към момента, когато стават дължими, независимо от това дали са били действително платени към този момент. ДЦУ следва да се начислява в дадена държава членка върху частта от облагаемите приходи, която данъчно задълженото лице е получило през съответния данъчен период в тази държава членка и която се третира като получена в тази държава, и да се изчислява, като ставката на ДЦУ се прилага към тази част. На равнището на Съюза следва да има единна ставка на ДЦУ, за да се избегнат нарушения на единния пазар. Ставката на ДЦУ следва да се определи на 3 %, чрез което се постига подходящ баланс между приходите, генерирани от данъка, и разликите във въздействието, което ДЦУ ще окаже върху предприятията с различни маржове на печалба.
(35)  Облагаемите приходи следва да са равни на общите брутни приходи, получени от данъчно задълженото лице, от които са приспаднати данъкът върху добавената стойност и други сходни данъци. Облагаемите приходи следва да се признават за получени от данъчно задълженото лице към момента, когато стават дължими, независимо от това дали са били действително платени към този момент. ДЦУ следва да се начислява в дадена държава членка върху частта от облагаемите приходи, която данъчно задълженото лице е получило през съответния данъчен период в тази държава членка и която се третира като получена в тази държава, и да се изчислява, като ставката на ДЦУ се прилага към тази част. На равнището на Съюза следва да има единна ставка на ДЦУ, за да се избегнат нарушения на единния пазар. Ставката на ДЦУ, определена на 3%, ще постигне подходящ баланс между приходите, генерирани от данъка, и разликите във въздействието, което ДЦУ ще окаже върху предприятията с различни маржове на печалба.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 37
(37)  Държавите членки следва да имат възможност да определят задължения във връзка със счетоводната отчетност, съхраняването на документация или други задължения, целящи да се гарантира, че дължимият ДЦУ действително се плаща, както и други мерки за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и злоупотреба.
(37)  Държавите членки следва да имат възможност да определят задължения във връзка със счетоводната отчетност, съхраняването на документация или други задължения, целящи да се гарантира, че дължимият ДЦУ действително се плаща, както и други мерки, включително глоби и санкции, за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и злоупотреба.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 37 a (ново)
(37a)   Общият ДЦУ, платен от данъчно задължено лице на държава членка, следва да бъде част от системата за отчитане по държави.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 38 a (ново)
(38a)  В случай че данъчно задължено лице подлежи на облагане с ДЦУ в повече от една държава членка, Комисията следва да извършва одит на всеки три години на декларацията за ДЦУ, подадена в държавата членка по идентификация.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 40 a (ново)
(40a)  ДЦУ е временна мярка в очакване на трайно решение и по никакъв начин не следва да забавя влизането в сила на трайно решение. Срокът на настоящата директива следва да изтече с приемането на Директивата на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие или на директивите на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и относно обща основа за облагане с корпоративен данък, в зависимост от това кой акт се приеме по-рано, включително цифровото място на стопанска дейност, както е предложено в законодателните резолюции на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък и относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, или директива, прилагаща политическо споразумение, постигнато на международен форум като ОИСР или ООН.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 40 б (ново)
(40б)   Държавите членки следва редовно да докладват на Комисията относно плащането на ДЦУ от субектите, функционирането на механизма за „обслужване на едно гише“ и сътрудничеството с други държави членки относно събирането и плащането на данъка.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 40 в (ново)
(40в)   Две години след... [датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията следва да направи оценка на прилагането на настоящата директива и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен по целесъобразност от предложения за нейното преразглеждане в съответствие с принципите за справедливо данъчно облагане на цифровия сектор.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 41
(41)  С настоящата директива се цели да се защити целостта на единния пазар, да се осигури неговото правилно функциониране и да се избегне нарушаване на конкуренцията. Тъй като поради своето естество тези цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,
(41)  С настоящата директива се цели да се защити целостта на единния пазар, да се осигури неговото справедливо и правилно функциониране и да се избегне нарушаване на конкуренцията. Тъй като поради своето естество тези цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,
Изменение 33
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 а (нова)
(7a)  „обработване на данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква в
в)  предаването на данни, събрани относно потребителите и генерирани от дейности на потребителите в цифрови интерфейси.
в)  обработването и предаването на данни, събрани относно потребителите и генерирани от дейности на потребителите в цифрови интерфейси;
Изменение 35
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)
ва)  предоставянето на потребителите на съдържание в цифров интерфейс като видеоматериали, аудиоматериали, игри или текстове при използване на цифров интерфейс.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – буква а
a)  осигуряването на цифров интерфейс, когато осигуряващият го субект го осигурява с единствената или главната цел да достави на потребителите цифрово съдържание, комуникационни услуги или платежни услуги;
a)  осигуряването на цифров интерфейс, когато осигуряващият го субект го осигурява с единствената или главната цел да достави на потребителите комуникационни услуги или платежни услуги, доколкото не се генерират допълнителни приходи благодарение на обработването, предаването или продажбата на данни на потребители;
Изменение 37
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  общият размер на облагаемите приходи, получени от субекта в рамките на Съюза през съответната финансова година, надвишава 50 000 000 EUR.
б)  общият размер на облагаемите приходи, получени от субекта в рамките на Съюза през съответната финансова година, надвишава 40 000 000 EUR.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в a (нова)
ва)  при услуга, която попада в обхвата на член 3, параграф 1, буква ва), въпросното цифрово съдържание се изобразява на устройството на потребителя по време, когато то се използва в тази държава членка през този данъчен период за достъп до цифров интерфейс.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 5 – параграф 6
6.  За целите на прилагането на настоящата директива, от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентификация на потребителите.
6.  За целите на прилагането на настоящата директива, от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентификация на потребителите. Всяко обработване на лични данни в контекста на ДЦУ – включително обработването, което може да е необходимо във връзка с адресите по интернет протокол (IP адресите) или други средства за установяване на географското местоположение – се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 5 – параграф 6 а (нов)
6a.   Комисията анализира дали създаването на механизъм за уреждане на спорове би увеличило допълнително ефективността и ефикасността на изглаждането на разногласия между държавите членки. Комисията представя доклад по този въпрос на Европейския парламент и на Съвета, включително, ако е целесъобразно, законодателно предложение.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
Ставката на ДЦУ е 3 %.
Ставката на ДЦУ се определя на 3%.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – първа алинея a (нова)
Когато се прилага буква б) от настоящия параграф, на всеки три години Комисията извършва одит на декларацията за ДЦУ, подадена в държавата членка по идентификация.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2
2.  Когато обаче данъчно задълженото лице престане да подлежи на облагане с ДЦУ в държавата членка по идентификация, която е избрало съгласно член 10, параграф 3, буква б), то е длъжно да смени своята държава членка по идентификация в съответствие с изискванията на член 10.
2.  Когато обаче данъчно задълженото лице престане да подлежи на облагане с ДЦУ в държавата членка по идентификация, която е избрало съгласно член 10, параграф 3, буква б), то е длъжно да смени своята държава членка по идентификация в съответствие с изискванията на член 10, без да се засяга параграф 2а.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2a.   Ако данъчно задълженото лице престане да подлежи на облагане с ДЦУ в държавата членка по идентификация, която е избрало съгласно член 10, параграф 3, буква б), данъчно задълженото лице може да реши да запази първоначално избраната държава членка по идентификация, при условие че данъчно задълженото лице може отново да подлежи на облагане с ДЦУ в тази държава членка през следващия данъчен период. Ако данъчно задълженото лице престане да подлежи на облагане с ДЦУ в тази държава членка за повече от два последователни данъчни периода, то променя своята държава членка по идентификация в съответствие с изискванията на член 10.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2
2.  Измененията, посочени в параграф 1, се подават по електронен път до държавата членка по идентификация в срок от три години от датата, на която е трябвало да бъде подадена първоначалната справка-декларация. Измененията след този срок се уреждат от правилата и процедурите, приложими във всяка държава членка, в която съответно е дължим ДЦУ.
2.  Измененията, посочени в параграф 1, се подават по електронен път до държавата членка по идентификация в срок от две години от датата, на която е трябвало да бъде подадена първоначалната справка-декларация. Измененията след този срок се уреждат от правилата и процедурите, приложими във всяка държава членка, в която съответно е дължим ДЦУ.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 18 – параграф 3
3.  Държавите членки може да приемат мерки за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и злоупотреба във връзка с ДЦУ.
3.  Държавите членки приемат мерки, включително наказания и санкции, за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци и злоупотреба във връзка с ДЦУ.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 18 – параграф 5 а (нов)
5a.   След приемането на настоящата директива Комисията прави законодателно предложение за включване в Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове, което предвижда общият размер на ДЦУ, платен от данъчно задължено лице на различните държави членки, да се добави в списък със задължителните стандарти за отчитане по държави.
Изменение 48
Предложение за директива
Глава 4 – заглавие
АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Изменение 49
Предложение за директива
Член -20 (нов)
Член -20
Автоматичен и задължителен обмен на информация
За да могат данъчните органи да определят правилно дължимия данък и за да гарантират правилното и еднаквото прилагане на настоящата директива, обменът на информация по данъчните въпроси е автоматичен и задължителен, както е предвидено в Директива 2011/16/EС на Съвета. Държавите членки предоставят подходящ персонал, експертен опит и бюджетни средства на своите национални данъчни администрации, както и ресурси за обучение на служителите на данъчната администрация, което да е насочено към трансграничното данъчно сътрудничество и автоматичния обмен на информация, с цел пълното прилагане на настоящата директива.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 24 а (нов)
Член 24a
Доклад и преглед
Две години след... [датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави оценка на прилагането на настоящата директива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен по целесъобразност от предложения за нейното преразглеждане в съответствие с принципите за справедливо данъчно облагане на цифровия сектор.
По-специално Комисията оценява:
a)  увеличаването на ставката на ДЦУ от 3% на 5% заедно със съответните данъчни облекчения с цел ограничаване на разликата в ефективните данъчни ставки между традиционните и цифровите дружества;
б)  обхвата на ДЦУ, включително разширяване на този обхват, за да се включи продажбата на стоки или услуги, които са договорени онлайн чрез цифрови интерфейси;
в)  размера на данъка, заплащан във всяка държава членка;
г)  вида цифрови дейности, попадащи в обхвата на настоящата директива;
д)  възможните практики на данъчно планиране, които са прилагани от субектите за избягване на плащането на ДЦУ;
е)  функционирането на „обслужването на едно гише“, сътрудничеството между държавите членки; и
ж)  общото въздействие върху вътрешния пазар, като се вземе предвид възможното нарушаване на конкуренцията.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 24 б (нов)
Член 24б
Задължения за докладване
Държавите членки докладват всяка година на Комисията съответните цифри и информация по отношение на плащането на ДЦУ от субектите, функционирането на механизма за „обслужване на едно гише“ и сътрудничеството с други държави членки за събиране и плащане на данъци.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 25 a (нов)
Член 25a
Клауза за изтичане на срока на действие в зависимост от постоянните мерки
ДЦУ е временна мярка в очакване на трайно решение; поради това срокът на действие на настоящата директива изтича с приемането на най-рано приетия от следните актове:
a)  директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие;
б)  директиви на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и относно обща основа за облагане с корпоративен данък, включително цифровото място на стопанска дейност, както е предложено в законодателните резолюции на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък и относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък; или
в)  директива, прилагаща политическо споразумение, постигнато на международни форуми като ОИСР или ООН.

Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие *
PDF 204kWORD 63k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0147),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0138/2018),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от Парламента на Кралство Дания, Националния парламент на Ирландия, Камарата на представителите на Република Малта и Втората камара на Кралство Нидерландия, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0426/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Стремително протичащата трансформация на световната икономика в резултат на цифровизацията създава нови затруднения за системите на корпоративно данъчно облагане както на равнището на Съюза, така и в международен план, и поставя под въпрос методите за определяне на мястото, където цифровите дружества следва да плащат данъци, както и размера на тези данъци. Въпреки че на международно равнище организации като Г-20 признават необходимостта от адаптиране на правилата за корпоративно данъчно облагане към условията на цифровата икономика, вероятно ще бъде трудно да се постигне международна договореност.
(1)  Стремително протичащата трансформация на световната икономика в резултат на цифровизацията създава нови затруднения за системите на корпоративно данъчно облагане както на равнището на Съюза, така и в международен план, и поставя под въпрос методите за определяне на мястото, където цифровите дружества следва да плащат данъци, както и размера на тези данъци. Въпреки че на международно равнище организации като Г-20 признават необходимостта от адаптиране на правилата за корпоративно данъчно облагане към условията на цифровата икономика, вероятно ще бъде трудно да се постигне международна договореност и това няма да се случи в близко бъдеще.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)
(1a)   В цифровата ера, сега, когато данните се превърнаха в нов икономически ресурс в допълнение към трудовите и традиционните ресурси от миналото, и тъй като твърде често многонационалните дружества, които разчитат в голяма степен на цифрови дейности, правят данъчни договорености, позволяващи им да избягват данъци или да извършват данъчни измами , е необходимо да се разработи нов подход, за да се осигури справедлива и устойчива система за данъчно облагане на цифровите дейности, която ще гарантира, че цифровите дружества плащат данъците си там, където се осъществява тяхната реална икономическа дейност.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  В доклада „Преодоляване на предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровата икономика“ по действие 1 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, публикуван през октомври 2015 г., се очертават разнообразни и различаващи се подходи за данъчно облагане на цифровата икономика, които бяха анализирани допълнително в междинния доклад от 2018 г. на ОИСР „Предизвикателства във връзка с данъчното облагане, произтичащи от цифровизацията“. С ускоряването на цифровата трансформация на икономиката нараства необходимостта от откриване на решения за осигуряване на справедливо и ефективно данъчно облагане на цифровите дружества.
(2)  В доклада „Преодоляване на предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровата икономика“ по действие 1 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, публикуван през октомври 2015 г., се очертават разнообразни и различаващи се подходи за данъчно облагане на цифровата икономика, които бяха анализирани допълнително в междинния доклад от 2018 г. на ОИСР „Предизвикателства във връзка с данъчното облагане, произтичащи от цифровизацията“. С ускоряването на цифровата трансформация на икономиката нараства спешната необходимост от откриване на решения за осигуряване на справедливо и ефективно данъчно облагане на цифровите дружества. Към днешна дата обаче работата на ОИСР за данъчно облагане на цифровата икономика не е постигнала достатъчен напредък, което показва необходимостта от това да се постигне напредък по този въпрос на равнището на Съюза. Независимо от трудностите за постигане на международна договореност и независимо от предприетите посредством настоящата директива действия от страна на Съюза, усилията за постигането ѝ следва да продължат. При липсата на общ подход на Съюза обаче държавите членки ще приемат едностранни решения, които ще доведат до регулаторна несигурност и ще затруднят дружествата, които извършват трансгранична дейност, както и данъчните органи. Както призова анкетната комисия на Европейския парламент във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA) и неговата специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE2), следва да се създаде оправомощен данъчен орган на ООН, който да служи като форум за дебати и обсъждане на договорености на световно равнище и други въпроси, свързани с международната данъчна система.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Европейският парламент заключи в окончателните доклади на анкетната комисия във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами и на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, че е необходимо да се отговори на данъчните предизвикателства, свързани с цифровата икономика.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  В заключенията на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г. се подчертава необходимостта от ефективна, справедлива и съобразена с цифровата ера данъчна система и се очакват подходящи предложения от Комисията в началото на 2018 г..15 В заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 5 декември 2017 г. се подчертава, че при посрещането на предизвикателствата пред данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика централно място следва да има и едно общоприето определение на място на стопанска дейност и свързаните с него правила за трансферно ценообразуване и отнасяне на печалбата и се насърчава тясното сътрудничество между ЕС, ОИСР и други международни партньори с цел посрещане на тези предизвикателства.16 За да упражняват своите права за данъчно облагане, държавите членки следва да бъдат задължени да включат съответни правила в своите системи за корпоративно подоходно облагане. Поради това различните приложими корпоративни данъци в държавите членки следва да се пояснят. Тези правила следва да разширят определението на място на стопанска дейност и да установят облагаема връзка за значително цифрово присъствие в техните съответни юрисдикции. Освен това следва да бъдат установени общи принципи за отнасяне на облагаемите печалби към такова цифрово присъствие. Като цяло тези правила следва да се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на облагане с корпоративен данък, независимо от това къде са местни лица за данъчни цели в Съюза или другаде.
(4)  В заключенията на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г. се подчертава необходимостта от ефективна, справедлива и съобразена с цифровата ера данъчна система и се очакват подходящи предложения от Комисията в началото на 2018 г.15 В заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 5 декември 2017 г. се подчертава, че при посрещането на предизвикателствата пред данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика централно място следва да има и едно общоприето определение на място на стопанска дейност и свързаните с него правила за трансферно ценообразуване и отнасяне на печалбата и се насърчава тясното сътрудничество между ЕС, ОИСР и други международни партньори с цел посрещане на тези предизвикателства.16 За да упражняват своите права за данъчно облагане, държавите членки следва да бъдат задължени да включат съответни правила в своите системи за корпоративно подоходно облагане. Поради това различните приложими корпоративни данъци в държавите членки следва да се пояснят. Тези правила следва да разширят определението на място на стопанска дейност и да установят облагаема връзка за значително цифрово присъствие в техните съответни юрисдикции. Освен това следва да бъдат установени общи принципи за отнасяне на облагаемите печалби към такова цифрово присъствие. Като цяло тези правила следва да се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на облагане с корпоративен данък, независимо от техния размер и от това къде са местни лица за данъчни цели в Съюза или другаде. Освен това общите правила, определени в настоящата директива, изискват по-широко хармонизиране на основата за облагане с корпоративен данък в Съюза за всички дружества. Поради тази причина настоящата директива не трябва да възпрепятства или да забавя работата по предложението за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.
_________________
_________________
15 Заседание на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г., заключения – EUCO 14/17.
15 Заседание на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г., заключения – EUCO 14/17.
16 Заключения на Съвета от 5 декември 2017 г. – „Отговор на предизвикателствата, свързани с данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика“ (FISC 346 ECOFIN 1092).
16 Заключения на Съвета от 5 декември 2017 г. – „Отговор на предизвикателствата, свързани с данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика“ (FISC 346 ECOFIN 1092).