Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών
 Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I
 Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I
 Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***
 Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών *
 Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία *
 Ιράν, και ιδίως η υπόθεση Nasrin Sotoudeh
 Αίγυπτος, και ιδίως η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Τανζανία
 Τεχνολογία Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική
 Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία
 Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία
 Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2017
 Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017

Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών
PDF 155kWORD 60k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (2018/2079(INL))
P8_TA(2018)0519A8-0396/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παράγραφος 4 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας το άρθρο 19 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών με τίτλο «Building competence in commercial law in the Member States» (Απόκτηση εξειδίκευσης στον τομέα του εμπορικού δικαίου στα κράτη μέλη),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2018,

–  έχοντας υπόψη τις «αρχές της δικαστικής επιμόρφωσης»(1) του ευρωπαϊκού δικτύου κατάρτισης δικαστικών (ΕΔΚΔ) του έτους 2016,

–  έχοντας υπόψη το ενωσιακό κεκτημένο στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0396/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε δίκαιη, δημόσια και εμπρόθεσμη δίκη, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις εγγυήσεις για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτική δικονομία γενικότερα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ταχείας αστικής διαδικασίας θα μπορούσε να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των εθνικών διαδικασιών, στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, καθώς και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω αποτελεσματικών και αποδοτικών δικαστικών συστημάτων, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός της Ένωσης και συμβάλλοντας στην προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2018 έδειξε ότι η διαθεσιμότητα νομικής βοήθειας και το επίπεδο δικαστικών εξόδων έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ειδικότερα για τους πολίτες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική συνεργασία προωθείται, υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται από πολλές διαδικαστικού χαρακτήρα πράξεις του παραγώγου δικαίου της Ένωσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ο κανονισμός για τις μικροδιαφορές, η οδηγία για τη δικαστική συνδρομή, ο κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων και ο κανονισμός για την επίδοση εγγράφων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη διασφάλιση πλήρους σεβασμού στο δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης σε διασυνοριακές υποθέσεις, στη διασφάλιση αποτελεσματικών και ομαλών δικαστικών διαδικασιών και σε αυτές τις περιπτώσεις, και στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στα δικαστικά συστήματα, κάτι που αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων στην Ένωση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ζητήματα διαδικαστικού χαρακτήρα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο και για το λόγο αυτό το διαδικαστικό δίκαιο στον τομέα αυτό διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, γεγονός που συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ταχεία διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην αναγκαία προσέγγιση των δικονομικών συστημάτων στην Ένωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών και των δικαστικών συστημάτων σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που ενδέχεται να προκύψουν από ασυμβατότητες μεταξύ των διαφόρων δικαστικών και διοικητικών συστημάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κανονισμό Βρυξέλλες Ι θεσπίζονται βασικές διατάξεις για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιατυπωμένη έκδοσή του, η οποία ισχύει από το 2015 (Βρυξέλλες Ια), εισήγαγε σημαντικές προσαρμογές για την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών στην ΕΕ, οδηγώντας σε εξοικονόμηση κόστους και χρόνου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κανονισμό Ρώμη Ι θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με το εφαρμοστέο στις συμβατικές ενοχές δίκαιο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικαστικοί κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν τόσο την προστασία των δικαιωμάτων των μερών όσο και την ταχεία επίλυση των διαφορών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκδίκαση εμπορικών υποθέσεων σε δημόσια δικαστήρια των κρατών μελών είναι γενικώς αργή και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μερών μιας εμπορικής διαφοράς, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από την καθιέρωση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, η οποία, αντιθέτως, είχε ως αποτέλεσμα μια σαφώς ταχύτερη διευθέτηση των καταναλωτικών διαφορών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κατάλληλη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών στα δικαστήρια συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στη μείωση των εξόδων.

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αργή διευθέτηση εμπορικών διαφορών στην Ένωση θα μπορούσε να οδηγήσει τους εμπορικούς εταίρους να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών ή την επίλυση των διαφορών σε τρίτες χώρες και να αποφασίσουν να εφαρμόσουν στις συμβάσεις τους το εθνικό δίκαιο ενός τρίτου κράτους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη διευθέτηση των εμπορικών διαφορών κατά τρόπο άρτιο απαιτείται τα δικαστήρια, οι δικαστές, οι δικηγόροι και οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα να διαθέτουν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα αυτό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη μιας ταχείας και με μειωμένο κόστος διαδικασίας, την οποία θα διευθύνουν δικαστές και δικηγόροι με υψηλή κατάρτιση και εμπειρία στα κράτη μέλη, θα έχει ως πιθανότερο αποτέλεσμα να αποφασίζουν τα μέρη να επιλέγουν το εθνικό δίκαιο ενός κράτους μέλους και συνεπώς θα ενισχύεται η εξειδίκευση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στα κράτη μέλη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τη διαφαινόμενη ανάγκη να βρεθεί κατάλληλη λύση όσον αφορά τα διαφορετικά γλωσσικά καθεστώτα, η οποία θα μπορούσε να συνίσταται στην ύπαρξη εναρμονισμένων εντύπων, διαθέσιμων σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξειδικευμένα σε εμπορικές υποθέσεις δικαστήρια και εμπορικά τμήματα θα διασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο επάρκειας και ανεξαρτησίας στις υποθέσεις αυτές και, ως εκ τούτου, οι εμπορικές υποθέσεις θα εκδικάζονται από τα δικαστήρια των κρατών μελών·

1.  επισημαίνει ότι η διευθέτηση εμπορικών υποθέσεων είναι πολύ πιο αργή από ό,τι θα έπρεπε να είναι, με μέση διάρκεια 3-4 έτη, και ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, όχι μόνο από οικονομικής σκοπιάς αλλά και από πλευράς χρόνου και ενέργειας και άλλων πόρων που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε άλλες δραστηριότητες·

2.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί πλήρης σεβασμός του δικαιώματος των μερών σε πραγματική προσφυγή και δίκαιη δίκη, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να υπάρχει εγγύηση υψηλής ποιότητας της δικαστικής διαδικασίας σε εμπορικές υποθέσεις·

3.  τονίζει την επιτυχή εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (ΕΔΜ), η οποία κατέστησε δυνατή την επίλυση διασυνοριακών καταναλωτικών και άλλων διαφορών σχετικά με μικρά ποσά στην Ένωση με ταχύτητα και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την προστασία των δικαιωμάτων των μερών·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί σύνθετη έννοια και ότι στην ανάπτυξή της συμβάλλουν πολλοί παράγοντες, όπως η δικαστική κατάρτιση και επιμόρφωση, η διασυνοριακή δικαστική συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δικαστικών λειτουργών·

5.  υπογραμμίζει ότι χάριν της διεξαγωγής δίκαιης δίκης και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τα δίκτυα συνεργασίας και οι βάσεις δεδομένων που ενισχύουν τη δικαστική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να διατηρηθούν και να διευρυνθούν, σε αυτά δε συγκαταλέγονται το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο και η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να καταστεί μια υπηρεσία ενιαίας στάσης στο δικαστικό σύστημα της Ένωσης·

6.  φρονεί ότι η έκδοση κανονισμού για την ταχεία ευρωπαϊκή αστική διαδικασία κατά το πρότυπο της διαδικασίας περί μικροδιαφορών, η οποία θα εφαρμόζεται σε διασυνοριακές εμπορικές διαφορές, θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται για τη διευθέτηση των εμπορικών διαφορών στην Ένωση, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στην ενεργοποίηση του αδρανούς κεφαλαίου·

7.  υποστηρίζει ότι οι εμπορικοί εταίροι θα έχουν καλύτερες δυνατότητες καταβολής εξόδων για την εκπροσώπησή τους και προετοιμασίας για μια δικαστική διαδικασία, πράγμα που σημαίνει θα έχουν καλύτερες προοπτικές για να προστατέψουν αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο μιας ταχύτερης ολοκλήρωσης της διαδικασίας·

8.  φρονεί ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με απαιτήσεις σχετικά με μια κατάλληλη προετοιμασία των μερών πριν από την έναρξη της διαδικασίας, με αυστηρές προθεσμίες, με περιορισμένες δυνατότητες επίκλησης πρόσθετων πραγματικών περιστατικών ή αποδεικτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς και με τη μη δυνατότητα άσκησης ξεχωριστής προσφυγής κατά διαδικαστικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η επιτάχυνση της διαδικασίας·

9.  φρονεί ότι το αυστηρό αυτό διαδικαστικό σύστημα είναι συμβατό με την προστασία των δικαιωμάτων των μερών, υπό τον όρο ότι η ευρωπαϊκή ταχεία αστική διαδικασία θα είναι προαιρετική και θα εφαρμόζεται μόνο:

   ˗ όταν τα μέρη έχουν συμφωνήσει να κάνουν χρήση της διαδικασίας αφότου έχει προκύψει η διαφορά, ή
   ˗ όταν ο εναγόμενος συμφωνεί να συμμετάσχει στη διαδικασία, αφού προηγουμένως ο ενάγων έχει ασκήσει αγωγή στο πλαίσιο της ταχείας αυτής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εναγόμενος έχει αρκετό χρόνο για να προετοιμαστεί επαρκώς πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας·

10.  πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή ταχεία αστική διαδικασία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ισχύει μόνο όταν τα μέρη έχουν ενημερωθεί δεόντως εκ των προτέρων για τις συνέπειες που θα υπάρξουν αν συναινέσουν στη χρήση αυτής της διαδικασίας· θεωρεί ότι το κόστος της ευρωπαϊκής ταχείας αστικής διαδικασίας δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικό για τα μέρη, προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

11.  τονίζει ότι τα μέρη συχνά καταλήγουν σε φιλική επίλυση της διαφοράς τους υπό τον όρο ότι έχουν διευκρινιστεί πλήρως τα πραγματικά περιστατικά και τα επιχειρήματα, γεγονός που σημαίνει ότι σε ένα διαδικαστικό σύστημα που υποχρεώνει τα μέρη να διερευνήσουν τα πραγματικά περιστατικά και να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους προτού προσφύγουν στο δικαστήριο, οι περισσότερες διαφορές θα επιλύονταν με φιλικό διακανονισμό σε πρώιμο στάδιο·

12.  επισημαίνει ότι ο στόχος μιας ταχείας και με χαμηλό κόστος διευθέτησης των εμπορικών διαφορών στην Ένωση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καθιέρωση μιας εναρμονισμένης και ταχείας διαδικασίας· τονίζει ότι προς τούτο απαιτούνται δικαστήρια, δικαστές, δικηγόροι και ασκούντες νομικά επαγγέλματα με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα του εμπορικού δικαίου και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου προκειμένου η διαδικασία αυτή να εφαρμόζεται αποτελεσματικά·

13.  τονίζει ότι οι διαφορές που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά την επιλογή του εφαρμοστέου σε εμπορικές συμβάσεις δικαίου μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων δεν είναι ισοδύναμα κατανεμημένες στα διάφορα κράτη μέλη·

14.  διαπιστώνει ότι η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου βασίζεται συχνά σε πολύπλοκα κριτήρια και ότι, ωστόσο, ο συνδυασμός αλλοδαπού δικαίου και αλλοδαπού δικαστηρίου εκθέτει συχνά ένα μέρος σε σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους, και ότι οι διατάξεις αυτές είναι ιδιαιτέρως αμφισβητήσιμες όταν συμφωνούνται στο πλαίσιο τυποποιημένων συμβάσεων ή σε περιπτώσεις στις οποίες ένα από τα μέρη δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη σχετική συμφωνία·

15.  αντιλαμβάνεται ότι οι γλωσσικοί φραγμοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα επιπλέον εμπόδιο και ως εκ τούτου άλλον ένα λόγο για να επιλεγεί η εφαρμογή ενός δικαίου αντί ενός άλλου·

16.  υπογραμμίζει ότι η διάθεση ενιαίων τυποποιημένων εντύπων σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης θα διευκόλυνε την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ταχεία αστική διαδικασία·

17.  προτείνει, προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαία τυποποιημένα έντυπα, να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες και να ασκούνται σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

18.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει αν πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανονισμοί Ρώμη Ι, Ρώμη ΙΙ και Βρυξέλλες Ια προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ σκοπού και αντικειμένου των συμβάσεων και του επιλεγέντος δικαίου και ταυτόχρονα να διασφαλίσει την προστασία των ασθενέστερων μερών σε επιχειρηματικές σχέσεις και συμβάσεις και να διαφυλάξει την αυτονομία των μερών σε συνάρτηση με την επιλογή δικαίου·

19.  τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με νομοθετικά μέτρα και συνεπώς απαιτείται η λήψη πρακτικών μέτρων για την ενίσχυση της εξειδίκευσης των δικαστηρίων και των δικηγόρων, όπως η ενίσχυση της εκπαίδευσής τους σε εμπορικά θέματα, η αύξηση της πρόσβασης στο ενωσιακό δίκαιο και στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, ιδίως δε στη νομολογία·

20.  διαπιστώνει ότι οι κωδικοποιήσεις στο εμπορικό δίκαιο και στο ιδιωτικό διεθνές ιδιωτικό δίκαιο υπολείπονται σε σχέση με άλλους κλάδους του δικαίου, με αποτέλεσμα η επιστημονική έρευνα να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο, δεδομένου ότι ένα από τα μέτρα για την απόκτηση εξειδίκευσης σε εμπορικές υποθέσεις στα κράτη μέλη συνίσταται στη διάθεση περισσοτέρων κονδυλίων για έρευνα στον τομέα αυτό·

21.  επικροτεί συνεπώς τις εννέα αρχές της δικαστικής επιμόρφωσης, οι οποίες εγκρίθηκαν το 2016 από τη γενική συνέλευση του ευρωπαϊκού δικτύου δικαστικής επιμόρφωσης, δεδομένου ότι αυτές προσφέρουν μια κοινή βάση και ένα κοινό πλαίσιο τόσο για τη δικαιοσύνη όσο και για τα ιδρύματα δικαστικής κατάρτισης της Ευρώπης·

22.  τονίζει ότι μείζονος σημασίας είναι επίσης η ποιότητα του εφαρμοστέου σε εμπορικές υποθέσεις δικαίου και ο βαθμός προσαρμογής του στις πρακτικές και εξελίξεις στο εμπόριο·

23.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 225 ΣΛΕΕ, να υποβάλει έως την 1η Ιανουαρίου 2020, βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, νομοθετική πρόταση σχετικά με μια ευρωπαϊκή ταχεία αστική διαδικασία καθώς και ενδεχομένως πρόταση για την τροποποίηση των κανονισμών Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ και Βρυξέλλες Ια, σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος και μετά από εκτίμηση της Επιτροπής για την ανάγκη της αναθεώρησης αυτής·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τις προτάσεις αυτές με περαιτέρω υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αύξηση της εξειδίκευσης στα κράτη μέλη στους τομείς του εμπορικού δικαίου και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου·

25.  επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος είναι συμβατές με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις αρχές της εθνικής διαδικαστικής αυτονομίας και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

26.  εκτιμά ότι οι τυχόν οικονομικές συνέπειες της πρότασης, δηλαδή τα διαδικαστικά έξοδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ταχείας αστικής διαδικασίας, θα αντισταθμισθούν από ισοδύναμες εξοικονομήσεις, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή ταχεία αστική διαδικασία αναμένεται να είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή από τις συνήθεις διαδικασίες των κρατών μελών και επειδή οι σχετικές διαφορές δεν θα ρυθμίζονται με βάση το γενικό διαδικαστικό σύστημα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

27.  τονίζει ότι το εμπορικό δίκαιο είναι μόνο ένας από τους τομείς στους οποίους χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες σε ενωσιακό επίπεδο ώστε να επιτευχθούν καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, υψηλότερη ποιότητα των διαδικασιών, ισχυρότερες διασφαλίσεις για τα μέρη και ταχύτερη επίλυση διαφορών·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ:

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

I.  Ταχεία ευρωπαϊκή αστική διαδικασία

Κύριος στόχος της ακόλουθης πρότασης είναι να θεσπιστεί μια ταχεία εθελοντική ευρωπαϊκή αστική διαδικασία, με την οποία θα παρέχεται στις ευρωπαϊκές εταιρείες η δυνατότητα να διευθετούν τις αμιγώς εμπορικές διαφορές διασυνοριακού χαρακτήρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η ταχεία ευρωπαϊκή αστική διαδικασία θα μπορούσε να βασιστεί στις ακόλουθες αρχές:

1.  Θα πρέπει να ισχύει για διασυνοριακές εμπορικές διαφορές, στις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών.

2.  Θα πρέπει να εφαρμόζεται, εφόσον τα μέρη συμφωνούν σχετικά μετά την έναρξη της διαδικασίας ή όταν ο ενάγων έχει ασκήσει αγωγή με βάση τη διαδικασία αυτή και ο εναγόμενος την έχει αποδεχθεί.

3.  Θα πρέπει να ισχύει μόνο όταν τα μέρη έχουν ενημερωθεί καταλλήλως εκ των προτέρων για το τι επακολουθεί αν συναινέσουν στη χρήση αυτής της διαδικασίας.

4.  Τα μέρη θα πρέπει να υποχρεούνται να προετοιμάζουν προσεκτικά τις εναγώγιμες αξιώσεις τους προτού προσφύγουν στο δικαστήριο· θα απαγορεύεται επίσης, σε πρώιμο στάδιο, η επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών ή αποδεικτικών στοιχείων.

5.  Δεν θα επιτρέπεται η άσκηση ξεχωριστής προσφυγής κατά διαδικαστικών αποφάσεων.

6.  Η διαδικασία θα μπορεί καταρχήν να είναι έγγραφη, ενώ θα είναι δυνατή η διεξαγωγή προφορικής συζήτησης μετά από αίτηση τουλάχιστον ενός εκ των μερών.

7.  Θα πρέπει εν πρώτοις να ισχύουν λίαν βραχείες προθεσμίες στη διαδικασία, παρέχοντας ωστόσο στο δικαστήριο τη δυνατότητα να εφαρμόζει, κατόπιν συναίνεσης των μερών, μακρότερες προθεσμίες σε περίπτωση περίπλοκων υποθέσεων.

8.  Θα πρέπει να προωθηθεί ένας δικαστικός ή εξωδικαστικός φιλικός διακανονισμός στο πλαίσιο των διασυνοριακών εμπορικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης.

9.  Θα πρέπει να προωθείται η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για τους σκοπούς των προφορικών συζητήσεων, της αποδεικτικής διαδικασίας και της επίδοσης εγγράφων.

10.  Το κόστος της διαδικασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένο, προκειμένου να διασφαλίζεται ο σεβασμός του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

11.  Η αναγνώριση και εκτέλεση μιας τελεσίδικης απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται με τον πιο απλό και φιλικό για τον χρήστη τρόπο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

II.  Πιθανές τροποποιήσεις των κανονισμών Ρώμη I, Ρώμη II και Βρυξέλλες Iα

Η πρόταση για μια ευρωπαϊκή ταχεία αστική διαδικασία θα πρέπει να συνοδευτεί από μια πρόταση για την τροποποίηση των κανονισμών Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ και Βρυξέλλες Iα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σαφέστερη σχέση μεταξύ σκοπού και στόχου των συμφωνιών και του επιλεγέντος εντός της Ένωσης δικαίου καθώς και να παρασχεθεί στα μέρη σε αμιγώς εμπορικές συμβάσεις περαιτέρω αυτονομία και να διασφαλιστεί ταυτόχρονα η προστασία των ασθενέστερων μερών στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Ο κανονισμός Ρώμη Ι θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:

1.  Να εξεταστεί η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ επιλεγέντος δικαίου και περιεχομένου, σκοπού και στόχου της σύμβασης και των μερών.

2.  Να επανεξεταστούν οι ισχύοντες για την εγκυρότητα της επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου κανόνες, σύμφωνα με το εξ ορισμού ισχύον για τη σύμβαση δίκαιο.

III.  Περαιτέρω μέτρα για τη δημιουργία εξειδίκευσης σε εμπορικές υποθέσεις στα κράτη μέλη

1.  Για την υποστήριξη των προτάσεων αυτών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα με στόχο τη δημιουργία εξειδίκευσης σε εμπορικές υποθέσεις:

α)  κατάρτιση δικαστών, δικηγόρων και ασκούντων νομικά επαγγέλματα σε εμπορικές υποθέσεις·

β)  απλούστερη και καλύτερη πρόσβαση στο ενωσιακό δίκαιο και στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας·

γ)  μεγαλύτερη έμφαση στο εμπορικό δίκαιο και στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της νομικής εκπαίδευσης·

δ)  επιπλέον κονδύλια για την επιστημονική έρευνα στους τομείς του εμπορικού δικαίου και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου· και

ε)  εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και της νομικής ορολογίας σε αυτήν.

2.  Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα δικαστήρια που εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή ταχεία αστική διαδικασία να είναι εξειδικευμένα στους τομείς του εμπορικού δικαίου, ιδρύοντας για παράδειγμα εμποροδικεία ή εμπορικά τμήματα ή ενισχύοντας τα ήδη υπάρχοντα.

3.  Η Επιτροπή θα πρέπει εξάλλου να εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Εμποροδικείου, το οποίο θα συμπληρώνει τα δικαστήρια των κρατών μελών και θα θέτει στη διάθεση των διαδίκων ένα πρόσθετο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο θα είναι εξειδικευμένο στη διευθέτηση εμπορικών διαφορών.

4.  Ως έσχατο μέτρο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν τις νομοθετικές τους διατάξεις που διέπουν τις εμπορικές υποθέσεις μεταξύ εταιρειών, δεδομένου ότι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου είναι η αποτελεσματικότητα και ποιότητα του εμπορικού δικαίου μιας χώρας.

(1) http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_EN.pdf


Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I
PDF 426kWORD 125k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)
P8_TA(2018)0520A8-0405/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)
–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300),
Τροπολογία 2
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)
–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0306),
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η διαστημική τεχνολογία και τα διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση πολλών στρατηγικών συμφερόντων. Η διαστημική βιομηχανία της Ένωσης είναι ήδη μία από τις ανταγωνιστικότερες στον κόσμο. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων παραγόντων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλλάζουν ριζικά τα παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η Ένωση να διατηρήσει τη σημαντική ηγετική της θέση στη διεθνή σκηνή με μεγάλη ελευθερία δράσης στον τομέα του διαστήματος, να ενθαρρύνει την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανιών του διαστημικού τομέα εντός της Ένωσης, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων και των καινοτόμων επιχειρήσεων.
(1)  Η διαστημική τεχνολογία και τα διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση πολλών στρατηγικών συμφερόντων. Η διαστημική βιομηχανία της Ένωσης είναι ήδη μία από τις ανταγωνιστικότερες στον κόσμο. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων παραγόντων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλλάζουν ριζικά τα παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η Ένωση να διατηρήσει τη σημαντική ηγετική της θέση στη διεθνή σκηνή με μεγάλη ελευθερία δράσης στον τομέα του διαστήματος, να ενθαρρύνει την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας των βιομηχανιών του διαστημικού τομέα εντός της Ένωσης, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων και των καινοτόμων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα συνδεόταν ανέκαθεν με την ασφάλεια. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός, τα κατασκευαστικά μέρη και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στον εν λόγω τομέα είναι είδη διπλής χρήσης. Επομένως, οι δυνατότητες που προσφέρει το διάστημα για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της θα πρέπει να αξιοποιηθούν.
(2)  Η ανάπτυξη του διαστημικού τομέα συνδεόταν ανέκαθεν με την ασφάλεια. Σε πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός, τα κατασκευαστικά μέρη και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στον εν λόγω τομέα είναι είδη διπλής χρήσης. Επομένως, οι δυνατότητες που προσφέρουν το διάστημα και η αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της Ένωσης και των κρατών μελών της θα πρέπει να αξιοποιηθούν.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της πρωτοβουλίες και προγράμματα για το διάστημα —συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το Galileo και το Copernicus—, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης και στις απαιτήσεις των δημόσιων πολιτικών. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες δεν πρέπει μόνο να έχουν εξασφαλισμένη συνέχεια, αλλά και να βελτιωθούν, ώστε να εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές προτεραιότητες, όπως την κλιματική αλλαγή, καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών στην Αρκτική, την ασφάλεια και την άμυνα.
(3)  Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Ένωση αναπτύσσει δικές της πρωτοβουλίες και προγράμματα για το διάστημα —συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και, αργότερα, το Galileo και το Copernicus—, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της Ένωσης και στις απαιτήσεις των δημόσιων πολιτικών. Η συνέχεια των εν λόγω πρωτοβουλιών, καθώς και η υιοθέτησή τους και η χρήση τους, θα πρέπει να διασφαλιστεί και πρέπει επίσης να βελτιωθεί, ώστε να εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο προσκήνιο και μετά τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβολές στον ψηφιακό τομέα και στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών, να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών και να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις πολιτικές προτεραιότητες. Το πρόγραμμα πρέπει να προωθεί τη χρήση διαστημικών υπηρεσιών, ώστε όλα τα κράτη μέλη και οι πολίτες τους να μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη του προγράμματος.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Είναι αναγκαίο η Ένωση να διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο διάστημα και να είναι σε θέση να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές και τις τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες εκτόξευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για τις δικές της ανάγκες όσο και για τις ανάγκες άλλων οντοτήτων —κατόπιν αιτήματός τους—, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Έχει επίσης καθοριστική σημασία για την Ένωση να εξακολουθήσει να διαθέτει σύγχρονες, αποδοτικές και ευέλικτες υποδομές εκτόξευσης. Πέραν των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τρόπους για τη στήριξη των εν λόγω υποδομών. Ειδικότερα, όταν πρέπει να διατηρηθεί ή να αναβαθμιστεί επίγεια διαστημική υποδομή που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση εκτοξεύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος, θα πρέπει να είναι δυνατή η μερική χρηματοδότηση τέτοιου είδους προσαρμογών στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας όσον αφορά το πρόγραμμα.
(4)  Είναι αναγκαίο η Ένωση να διασφαλίσει την ελευθερία δράσης και την αυτονομία της, ώστε να έχει πρόσβαση στο διάστημα και να είναι σε θέση να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Ένωση να διατηρεί αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τεχνολογιών εκτόξευσης και καινοτόμων συστημάτων ή υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές και τις τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τις υπηρεσίες εκτόξευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για τις δικές της ανάγκες όσο και για τις ανάγκες άλλων οντοτήτων —κατόπιν αιτήματός τους—, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Έχει επίσης καθοριστική σημασία για την Ένωση να εξακολουθήσει να διαθέτει σύγχρονες, αποδοτικές και ευέλικτες υποδομές εκτόξευσης. Πέραν των μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τρόπους για τη στήριξη των εν λόγω υποδομών. Ειδικότερα, όταν πρέπει να διατηρηθεί ή να αναβαθμιστεί επίγεια διαστημική υποδομή που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση εκτοξεύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος, θα πρέπει να είναι δυνατή η μερική χρηματοδότηση τέτοιου είδους προσαρμογών στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και όταν μπορεί να αποδειχθεί σαφής ενωσιακή προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση κόστους-αποδοτικότητας όσον αφορά το πρόγραμμα.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η Ένωση, για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της διαστημικής βιομηχανίας της και για να αποκτήσει ικανότητες ως προς τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των δικών της συστημάτων, θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία, τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής βιομηχανίας. Η διαμόρφωση ενός μοντέλου φιλικού για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με τη δημιουργία διαστημικών κόμβων όπου να διασταυρώνονται οι τομείς του διαστήματος, των ψηφιακών τεχνολογιών και των χρηστών. Η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει την επέκταση των διαστημικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, ώστε να τις βοηθήσει να επιτύχουν, μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους στήριξη προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου —δεδομένου ότι, εντός της Ένωσης, δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για τις νεοφυείς διαστημικές επιχειρήσεις— και δημιουργώντας συμπράξεις καινοτομίας (προσέγγιση πρώτης σύμβασης).
(5)  Η Ένωση, για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της διαστημικής βιομηχανίας της και για να αποκτήσει ικανότητες ως προς τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των δικών της συστημάτων, θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία, τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής βιομηχανίας. Η διαμόρφωση ενός μοντέλου φιλικού για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία διαστημικών κόμβων όπου να διασταυρώνονται οι τομείς του διαστήματος, των ψηφιακών τεχνολογιών και των χρηστών. Οι διαστημικοί κόμβοι θα πρέπει να συνεργάζονται με τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων. Η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει δημιουργία και την επέκταση των διαστημικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, ώστε να τις βοηθήσει να επιτύχουν, μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους στήριξη προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου —δεδομένου ότι, εντός της Ένωσης, δεν υπάρχει επαρκής πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για τις νεοφυείς διαστημικές επιχειρήσεις— και δημιουργώντας συμπράξεις καινοτομίας (προσέγγιση πρώτης σύμβασης).
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης (το «πρόγραμμα»), λόγω της εμβέλειας και των δυνατοτήτων του όσον αφορά τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, έχει έντονα διεθνή διάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να διαχειρίζεται και να συντονίζει τις δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, για λογαριασμό της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της στα διεθνή φόρουμ, μεταξύ άλλων στον τομέα των συχνοτήτων, να προωθεί την ενωσιακή τεχνολογία και βιομηχανία, και να ενθαρρύνει τη συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ένωση να εκπροσωπείται από την Επιτροπή στα όργανα του διεθνούς προγράμματος Cospas-Sarsat ή στα αντίστοιχα τομεακά όργανα του ΟΗΕ, όπως στον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας, καθώς και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.
(6)  Το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης (το «πρόγραμμα»), λόγω της εμβέλειας και των δυνατοτήτων του όσον αφορά τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, έχει έντονα διεθνή διάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να διαχειρίζεται και να συντονίζει τις δραστηριότητες στη διεθνή σκηνή, για λογαριασμό της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της στα διεθνή φόρουμ, μεταξύ άλλων στον τομέα των συχνοτήτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την οικονομική διπλωματία για να προωθήσει την ενωσιακή τεχνολογία και βιομηχανία, και να ενθαρρύνει τη συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών και θεμιτός ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ένωση να εκπροσωπείται από την Επιτροπή στα όργανα του διεθνούς προγράμματος Cospas-Sarsat ή στα αντίστοιχα τομεακά όργανα του ΟΗΕ, όπως στον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας, καθώς και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη συμπεριφορά στο διάστημα και στο απώτερο διάστημα και να διερευνήσει τη δυνατότητα προσχώρησης στις σχετικές συμβάσεις του ΟΗΕ.
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο, την υπεύθυνη συμπεριφορά στο διάστημα και στο απώτερο διάστημα, ιδίως όσον αφορά την εξεύρεση λύσεων κατά του πολλαπλασιασμού των διαστημικών αποβλήτων και να διερευνήσει τη δυνατότητα προσχώρησης στις σχετικές συμβάσεις του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης για τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών στην εξερεύνηση και τη χρήση του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων (Συνθήκη για το διάστημα) .
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τα ταμεία που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από ενωσιακά προγράμματα όταν το επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες —είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων— καθώς και για την κοινή χρηματοδότηση των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή χρηματοδότηση.
(8)  Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τα ταμεία που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από ενωσιακά προγράμματα όταν το επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες —είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων— καθώς και για την κοινή χρηματοδότηση των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των λύσεων που αναπτύσσονται μέσω του πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» και των άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, και των συνιστωσών του προγράμματος.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Περίπου 200 000 επαγγελματίες απασχολούνται στον τομέα του διαστήματος της Ένωσης. Είναι, επομένως, ουσιώδους σημασίας να συνεχιστεί η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών σε αυτόν τον τομέα και έτσι να τονωθούν οι οικονομικές δραστηριότητες προγενέστερου και μεταγενέστερου σταδίου. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας στο μέλλον, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων σε τομείς που σχετίζονται με το διάστημα και να στηρίξει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια και τις γυναίκες, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πολιτών της Ένωσης σε αυτόν τον τομέα.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Το πρόγραμμα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις συνέργειες μεταξύ του διαστήματος και του τομέα των μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαστημικές τεχνολογίες διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην ευφυέστερη, αποδοτικότερη, ασφαλέστερη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη και παράλληλα, ένας αναπτυσσόμενος, καινοτόμος τομέας μεταφορών θα αυξήσει τη ζήτηση για καινοτόμες και επικαιροποιημένες διαστημικές τεχνολογίες
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα έσοδα που θα προκύπτουν από το πρόγραμμα θα πρέπει να εισπράττονται από την Ένωση, ώστε να αντισταθμίζονται εν μέρει οι επενδύσεις που εκείνη έχει ήδη πραγματοποιήσει, και τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των στόχων του προγράμματος. Για τον ίδιο λόγο, στις συμβάσεις που θα συναφθούν με οντότητες του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των εσόδων.
(14)  Τα έσοδα που θα προκύπτουν από τις συνιστώσες του προγράμματος θα πρέπει να εισπράττονται από την Ένωση, ώστε να αντισταθμίζονται εν μέρει οι επενδύσεις που εκείνη έχει ήδη πραγματοποιήσει, και τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Για τον ίδιο λόγο, στις συμβάσεις που θα συναφθούν με οντότητες του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προβλέπεται μηχανισμός επιμερισμού των εσόδων.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Το πρόγραμμα βασίζεται σε σύνθετες και συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες. Η εξάρτηση από τέτοιου είδους τεχνολογίες δημιουργεί αβεβαιότητα και κινδύνους για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, στον βαθμό που αυτές οι συμβάσεις αφορούν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για εξοπλισμό ή παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ειδικά μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις, επιπλέον των κανόνων που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συναφθεί σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις, να εισαχθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τροποποίηση σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσής της ή να επιβληθεί ελάχιστος βαθμός υπεργολαβίας. Τέλος, λόγω των τεχνολογικών αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις συνιστώσες του προγράμματος, οι τιμές των συμβάσεων δεν μπορούν πάντα να προβλέπονται με ακρίβεια και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων που δεν καθορίζουν σταθερές και οριστικές τιμές και, παράλληλα, περιλαμβάνουν ρήτρες διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
(16)  Το πρόγραμμα βασίζεται σε σύνθετες και συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες. Η εξάρτηση από τέτοιου είδους τεχνολογίες δημιουργεί αβεβαιότητα και κινδύνους για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, στον βαθμό που αυτές οι συμβάσεις αφορούν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για εξοπλισμό ή παροχή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ειδικά μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις, επιπλέον των κανόνων που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συναφθεί σύμβαση με τη μορφή σύμβασης με υπό όρους καταβαλλόμενες δόσεις, να εισαχθεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τροποποίηση σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσής της ή να επιβληθεί ελάχιστος βαθμός υπεργολαβίας, ιδίως προς μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις. Τέλος, λόγω των τεχνολογικών αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις συνιστώσες του προγράμματος, οι τιμές των συμβάσεων δεν μπορούν πάντα να προβλέπονται με ακρίβεια και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων που δεν καθορίζουν σταθερές και οριστικές τιμές και, παράλληλα, περιλαμβάνουν ρήτρες διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η χρηστή δημόσια διαχείριση του προγράμματος απαιτεί την αυστηρή κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων οντοτήτων, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να περιορίζονται οι υπερβάσεις του κόστους και οι καθυστερήσεις.
(25)  Η χρηστή δημόσια διαχείριση του προγράμματος απαιτεί την αυστηρή κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων οντοτήτων, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να περιορίζονται οι υπερβάσεις του κόστους και οι καθυστερήσεις, και θα πρέπει να αποσκοπεί στην ιεράρχηση της χρήσης των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υποδομών και στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού επαγγελματικού και βιομηχανικού τομέα.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Τα διαστημικά προγράμματα είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες του χρήστη και, ως εκ τούτου, απαιτούν τη συνεχή και αποτελεσματική συμμετοχή των εκπροσώπων των χρηστών για την εφαρμογή και την ανάπτυξή τους.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό στον τομέα του διαστήματος. Διαθέτουν συστήματα, υποδομές, εθνικούς οργανισμούς και φορείς που συνδέονται με το διάστημα. Συνεπώς, η συμβολή τους στο πρόγραμμα μπορεί να είναι σημαντική, ιδίως όσον αφορά την υλοποίησή του, και θα πρέπει να απαιτείται η πλήρης συνεργασία τους με την Ένωση για την προώθηση των υπηρεσιών και των εφαρμογών του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να κινητοποιεί τα μέσα που διαθέτουν τα κράτη μέλη, να τους αναθέτει, ενδεχομένως, μη ρυθμιστικά καθήκοντα κατά την εκτέλεση του προγράμματος και να επωφελείται από τη συνδρομή τους. Επιπλέον, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επίγειων σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. Επίσης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς φορείς και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες συχνότητες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες και προστατεύονται, ώστε να καθίσταται εφικτή η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών που βασίζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα15.
(26)  Τα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό στον τομέα του διαστήματος. Διαθέτουν συστήματα, υποδομές, εθνικούς οργανισμούς και φορείς που συνδέονται με το διάστημα. Συνεπώς, η συμβολή τους στο πρόγραμμα μπορεί να είναι σημαντική, ιδίως όσον αφορά την υλοποίησή του, και θα πρέπει να απαιτείται η πλήρης συνεργασία τους με την Ένωση για την προώθηση των υπηρεσιών και των εφαρμογών του προγράμματος. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να κινητοποιεί τα μέσα που διαθέτουν τα κράτη μέλη, να τους αναθέτει, ενδεχομένως, μη ρυθμιστικά καθήκοντα κατά την εκτέλεση του προγράμματος και να επωφελείται από τη συνδρομή τους. Επιπλέον, τα οικεία κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επίγειων σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. Επίσης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους αρμόδιους διεθνείς φορείς και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες συχνότητες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες και διαθέτουν την κατάλληλη προστασία, ώστε να καθίσταται εφικτή η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών που βασίζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα15.
__________________
__________________
15 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).
15 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Η Επιτροπή, ως φορέας προώθησης του γενικού συμφέροντος της Ένωσης, είναι αρμόδια να εφαρμόσει το πρόγραμμα, να αναλάβει τη συνολική ευθύνη και να προωθήσει τη χρήση των υπηρεσιών του. Για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των ικανοτήτων των διαφόρων συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι στην καταλληλότερη θέση για να καθορίσει τις βασικές τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές που απαιτούνται για την προσαρμογή στην εξέλιξη των συστημάτων και των υπηρεσιών.
(27)  Η Επιτροπή, ως φορέας προώθησης του γενικού συμφέροντος της Ένωσης, είναι αρμόδια να επιβλέψει την εφαρμογή του προγράμματος , να αναλάβει τη συνολική ευθύνη και να προωθήσει τη χρήση των υπηρεσιών του. Για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και των ικανοτήτων των διαφόρων συμμετεχόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι στην καταλληλότερη θέση για να καθορίσει τις βασικές απαιτούνται που απαιτούνται για την προσαρμογή στην εξέλιξη των συστημάτων και των υπηρεσιών.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Η αποστολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα («ο Οργανισμός»), ο οποίος αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, είναι να συμβάλλει στο πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ορισμένα καθήκοντα που συνδέονται με την ασφάλεια και την προώθηση του προγράμματος θα πρέπει να ανατεθούν στον Οργανισμό. Ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, και δεδομένης της πείρας του στον συγκεκριμένο τομέα, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις δράσεις της Ένωσης στον διαστημικό τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναθέτει σε αυτόν η Επιτροπή μέσω μίας ή περισσότερων συμφωνιών συνεισφοράς που καλύπτουν διάφορα άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το πρόγραμμα.
(28)  Η αποστολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα («ο Οργανισμός»), ο οποίος αντικαθιστά και διαδέχεται τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010, είναι να συμβάλλει στο πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την κυβερνοσφάλεια και την προώθηση των υπηρεσιών στον κατάντη τομέα. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντα που συνδέονται με αυτούς τους τομείς θα πρέπει να ανατεθούν στον Οργανισμό. Ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, και δεδομένης της πείρας του στον συγκεκριμένο τομέα, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας για όλες τις δράσεις της Ένωσης στον διαστημικό τομέα. Με βάση τις θετικές επιδόσεις της όσον αφορά την προώθηση της αξιοποίησης του Galileo και του EGNOS από τους χρήστες και της διείσδυσής τους στην αγορά και με στόχο να προωθούν τα προγράμματα ως δέσμη, θα πρέπει να ανατεθούν επίσης στον Οργανισμό οι υποκείμενες δραστηριότητες προώθησης και εμπορίας του Copernicus. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναθέτει σε αυτόν η Επιτροπή μέσω μίας ή περισσότερων συμφωνιών συνεισφοράς που καλύπτουν διάφορα άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το πρόγραμμα.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είναι ένας διεθνής οργανισμός με ευρεία εμπειρογνωμοσύνη στον διαστημικό τομέα, ο οποίος συνήψε συμφωνία-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 2004. Συνεπώς, είναι σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση του προγράμματος, με τον οποίο είναι σκόπιμο να υπάρξει κάθε ωφέλιμη σχέση. Ως προς αυτό, και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, είναι σημαντικό να συναφθεί χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος η οποία να διέπει όλες τις χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και να εξασφαλίζει τη συνοχή τους και τη συμμόρφωσή τους με τη συμφωνία-πλαίσιο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και ιδίως με το άρθρο 5. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος δεν είναι οργανισμός της Ένωσης και δεν υπόκειται στο ενωσιακό δίκαιο, έχει καίρια σημασία, προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της, η εν λόγω συμφωνία να εξαρτάται από τη θέσπιση κατάλληλων κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλες τις ρήτρες που είναι αναγκαίες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
(29)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είναι ένας διεθνής οργανισμός με ευρεία εμπειρογνωμοσύνη στον διαστημικό τομέα, ο οποίος συνήψε συμφωνία-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 2004. Συνεπώς, είναι σημαντικός εταίρος για την υλοποίηση του προγράμματος, με τον οποίο είναι σκόπιμο να υπάρξει κάθε ωφέλιμη σχέση. Ως προς αυτό, και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, είναι σημαντικό να συναφθεί χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος η οποία να διέπει όλες τις χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και να εξασφαλίζει τη συνοχή τους και τη συμμόρφωσή τους με τη συμφωνία-πλαίσιο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και ιδίως με το άρθρο 5. Δεδομένου ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος δεν είναι οργανισμός της Ένωσης και δεν υπόκειται στο ενωσιακό δίκαιο, έχει καίρια σημασία να προβλεφθούν στην εν λόγω συμφωνία επαρκείς απαιτήσεις σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, προκειμένου να προστατεύονται τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών της. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει όλες τις ρήτρες που είναι αναγκαίες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Για να ενσωματωθεί διαρθρωτικά η εκπροσώπηση των χρηστών στη διακυβέρνηση του GOVSATCOM και για να συγκεντρωθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των χρηστών σε διασυνοριακό επίπεδο και μεταξύ πολιτικοστρατιωτικών υπηρεσιών, οι σχετικές ενωσιακές οντότητες που έχουν στενή επαφή με τους χρήστες —όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, η Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων και η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς και το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών— θα πρέπει να έχουν συντονιστικά καθήκοντα για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, ο Οργανισμός και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τις πολιτικές και τις στρατιωτικές κοινότητες χρηστών και μπορεί να παρακολουθούν την επιχειρησιακή χρήση, τη ζήτηση, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, καθώς και τις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.
(31)  Για να ενσωματωθεί διαρθρωτικά η εκπροσώπηση των χρηστών στη διακυβέρνηση του GOVSATCOM και για να συγκεντρωθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των χρηστών σε διασυνοριακό επίπεδο, οι σχετικές ενωσιακές οντότητες που έχουν στενή επαφή με τους χρήστες —όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς και το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών— θα πρέπει να έχουν συντονιστικά καθήκοντα για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, ο Οργανισμός θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την κοινότητα των χρηστών και να παρακολουθεί την επιχειρησιακή χρήση, τη ζήτηση, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, καθώς και τις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής κυκλοφορία των πληροφοριών, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κατάλληλοι κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η ισοδυναμία των κανόνων ασφαλείας για τις διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες, αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος.
(36)  Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής κυκλοφορία των πληροφοριών, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κατάλληλοι κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η ισοδυναμία των κανόνων ασφαλείας για τις διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες, αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος, με την καθιέρωση διαφόρων επιπέδων πρόσβασης σε πληροφορίες και, έμμεσα, την ασφάλεια πρόσβασης στις πληροφορίες.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, τόσο στο έδαφος όσο και στο διάστημα, έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας των συστημάτων και της ουσιαστικής ικανότητάς τους να εκτελούν τις εργασίες τους συνεχώς και να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η ενέργεια, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ενώ αξίζει επίσης να επισημανθούν οι συνέργειες με τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης και των κρατών μελών της. Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των κατασκευαστικών στοιχείων του εξοπλισμού της υποδομής— και να διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία.
(38)  Όλο και περισσότεροι νευραλγικοί οικονομικοί τομείς, ιδίως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η ενέργεια, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης. Η δορυφορική πλοήγηση διαδραματίζει επίσης ρόλο για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Κατά συνέπεια, ο πλήρης έλεγχος της δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να εγγυάται την τεχνολογική ανεξαρτησία της Ένωσης —και, μακροπρόθεσμα, των κατασκευαστικών στοιχείων του εξοπλισμού της υποδομής— και να διασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Στόχος του EGNOS είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των ανοικτών σημάτων που εκπέμπονται από τα υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως των σημάτων που εκπέμπονται από το σύστημα Galileo. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην Ευρώπη, στα οποία περιλαμβάνονται, για τον σκοπό αυτό, οι Αζόρες, οι Κανάριοι Νήσοι και η Μαδέρα, προκειμένου να καλυφθούν τα εν λόγω εδάφη έως το τέλος του 2025. Με την επιφύλαξη της τεχνικής εφικτότητας και, για λόγους ασφάλειας της ζωής, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχονται από το EGNOS θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Με την επιφύλαξη του κανονισμού [2018/XXXX] [κανονισμός EASA] και της αναγκαίας παρακολούθησης της ποιότητας της υπηρεσίας Galileo για τους σκοπούς της αεροπορίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ τα σήματα που εκπέμπονται από το Galileo μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της θέσης των αεροσκαφών, μόνο τοπικά ή περιφερειακά συστήματα ενίσχυσης, όπως το EGNOS στην Ευρώπη, μπορούν να αποτελέσουν υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS).
(40)  Στόχος του EGNOS είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των ανοικτών σημάτων που εκπέμπονται από τα υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως των σημάτων που εκπέμπονται από το σύστημα Galileo. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το EGNOS θα πρέπει να καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, τα εδάφη των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικώς στην Ευρώπη, στα οποία περιλαμβάνονται, για τον σκοπό αυτό, οι Αζόρες, οι Κανάριοι Νήσοι και η Μαδέρα, προκειμένου να καλυφθούν τα εν λόγω εδάφη έως το τέλος του 2025. Με την επιφύλαξη της τεχνικής εφικτότητας και, για λόγους ασφάλειας της ζωής, με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχονται από το EGNOS θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της αναγκαίας παρακολούθησης της ποιότητας και των επιδόσεων ασφάλειας της υπηρεσίας Galileo για τους σκοπούς της αεροπορίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σήματα που εκπέμπονται από το Galileo μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της θέσης των αεροσκαφών και μόνο τοπικά ή περιφερειακά συστήματα ενίσχυσης, όπως το EGNOS στην Ευρώπη, μπορούν να αποτελέσουν υπηρεσίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και υπηρεσίες αεροναυτιλίας (ANS).
_________________
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)   Το EGNOS μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας και να βοηθήσει τους ευρωπαίους αγρότες στη διάθεση των αποβλήτων, τη μείωση της υπέρμετρης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, καθώς και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εσοδειών. Το EGNOS έχει ήδη μια σημαντική «κοινότητα χρηστών», ωστόσο ο αριθμός των γεωργικών μηχανημάτων που είναι συμβατά με την τεχνολογία πλοήγησης είναι πιο περιορισμένος. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Είναι επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η συνέχεια, η βιωσιμότητα και η μελλοντική διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα συστήματα Galileo και EGNOS. Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στο πλαίσιο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς, θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί η ανάπτυξή τους και να προετοιμαστούν νέες γενιές αυτών των συστημάτων.
(41)  Είναι επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η συνέχεια, η βιωσιμότητα, η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η μελλοντική διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα συστήματα Galileo και EGNOS. Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στο πλαίσιο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς, θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί η ανάπτυξή τους και να προετοιμαστούν νέες γενιές αυτών των συστημάτων.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)
(44α)   Προκειμένου να υποστηριχθεί η εκμετάλλευση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Galileo και το EGNOS και να υποστηριχθούν οι κατάντη υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν, σε διεθνές επίπεδο, κοινά πρότυπα και πιστοποιήσεις. 
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Με δεδομένη τη σημασία που έχει για το Galileo και το EGNOS η επίγεια υποδομή τους, και λόγω του αντικτύπου τής εν λόγω υποδομής στην ασφάλειά τους, ο εντοπισμός της θέσης της υποδομής θα πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή. Η εγκατάσταση της επίγειας υποδομής των συστημάτων θα πρέπει να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με ανοικτή και διαφανή διαδικασία.
διαγράφεται
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Για να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του Galileo και του EGNOS, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση των υπηρεσιών του EGNOS και του Galileo σε άλλες ενωσιακές πολιτικές, όπου αυτό είναι δικαιολογημένο και επωφελές.
(46)  Για να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του Galileo και του EGNOS, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η χρήση των υπηρεσιών του EGNOS και του Galileo σε άλλες ενωσιακές πολιτικές, όπου αυτό είναι δυνατό. Τα μέτρα για την ενθάρρυνση της χρήσης αυτών των υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη αποτελούν επίσης ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αυτή.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και δράσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων.
(47)  Το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίζει αυτόνομη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές γνώσεις και βασικές τεχνολογίες γεωσκόπησης και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, δίνοντας με τον τρόπο αυτό στην Ένωση τη δυνατότητα να επιτυγχάνει ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και δράσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της βιοποικιλότητας, της χρήσης της γης, της δασοκομίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της αλιείας, της κλιματικής αλλαγής, των τόπων της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των υποδομών, καθώς και της ψηφιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Το Copernicus θα πρέπει να αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος γεωσκόπησης και παρακολούθησης της Γης (Copernicus), καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα «Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας» (GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, της EUMETSAT20, καθώς και άλλων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη βιώσιμης εμπορικής πτυχής του διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων για το Copernicus.
(48)  Οι υφιστάμενες δυνατότητες θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να συμπληρωθούν από νέα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δύνανται να αναπτυχθούν από κοινού από τους αρμόδιους φορείς. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, άλλους φορείς που κατέχουν σημαντικά διαστημικά και επιτόπια περιουσιακά στοιχεία. Το Copernicus θα πρέπει να αξιοποιήσει και να εξασφαλίσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 για τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος γεωσκόπησης και παρακολούθησης της Γης (Copernicus), καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις18, με τον οποίο θεσπίστηκε το πρόδρομο πρόγραμμα «Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας» (GMES) και καθορίστηκαν οι κανόνες για την υλοποίηση των αρχικών επιχειρήσεών του, με βάση τις πρόσφατες τάσεις στην έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία που επηρεάζουν τον τομέα της γεωσκόπησης, καθώς και τις εξελίξεις στην ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη και συναφείς στρατηγικές και πρωτοβουλίες σε ενωσιακό επίπεδο19. Στον μέγιστο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να κάνει χρήση των ικανοτήτων για τη διενέργεια διαστημικών παρατηρήσεων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, της EUMETSAT20, καθώς και άλλων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη βιώσιμης εμπορικής πτυχής του διαστημικού τομέα στην Ευρώπη. Όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα επιτόπια και βοηθητικά δεδομένα που παρέχονται κυρίως από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ21. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων για το Copernicus.
__________________
__________________
17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44).
17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44).
18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1).
18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1).
19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη» [COM(2018)0237], ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων» [COM(2018)0232] και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων [COM(2018)0008].
19 Ανακοίνωση «Η τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη» [COM(2018)0237], ανακοίνωση «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων» [COM(2018)0232] και πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων [COM(2018)0008].
20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων.
20 Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων.
21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).
21 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)
(49α)  Θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητες του Copernicus για την κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ, πέραν των άμεσων δικαιούχων, με την εντατικοποίηση της λήψης μέτρων αξιοποίησης από τους χρήστες, για την οποία απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες προκειμένου τα δεδομένα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μη ειδικούς, δίνοντας έτσι ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και τη μεταφορά γνώσης
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52
(52)  Όσον αφορά την απόκτηση δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη δρομολόγηση νέων αποστολών που θα χρησιμοποιήσουν νέα συστήματα παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή (π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της παγκόσμιας παρακολούθησης που παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, και θα πρέπει να υποστηριχθούν η διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον, καθώς και οι καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές (π.χ. για την παρακολούθηση των καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων και την ενισχυμένη παρακολούθηση των πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι το Copernicus θα αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης (2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τις ικανότητές του. Το Copernicus θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον τομέα της ασφάλειας.
(52)  Όσον αφορά την απόκτηση δεδομένων, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να αποσκοπούν στην ολοκλήρωση και τη διατήρηση των υφιστάμενων διαστημικών υποδομών, στην προετοιμασία της μακροπρόθεσμης αντικατάστασης των δορυφόρων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και στη δρομολόγηση νέων αποστολών, των οποίων η σκοπιμότητα εξετάζεται επί του παρόντος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, που θα χρησιμοποιήσουν νέα συστήματα παρατήρησης, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η παγκόσμια κλιματική αλλαγή (π.χ. παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Το εύρος της παγκόσμιας παρακολούθησης που παρέχουν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Copernicus θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτονται οι πολικές περιοχές, και θα πρέπει να υποστηριχθούν η διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, η θεσμοθετημένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον, καθώς και οι καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές (π.χ. για την παρακολούθηση των καλλιεργειών, τη διαχείριση των υδάτων και την ενισχυμένη παρακολούθηση των πυρκαγιών). Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι το Copernicus θα αξιοποιήσει και θα επωφεληθεί στο έπακρο από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης (2014-2020), διερευνώντας παράλληλα νέα επιχειρησιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, προκειμένου να συμπληρώσει περαιτέρω τις ικανότητές του. Το Copernicus θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η διάσταση της ασφάλειας με κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών στον τομέα της ασφάλειας.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
(53)  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας πληροφορίες για την ικανοποίηση των αναγκών του δημόσιου τομέα και των αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της ατμόσφαιρας· πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών· πληροφόρηση προς στήριξη της παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση προς στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· γεωδιαστημική πληροφόρηση προς στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και με την ασφάλεια των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής υπηρεσιών.
(53)  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, το Copernicus θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών υπηρεσιών του Copernicus, παρέχοντας πληροφορίες για την ικανοποίηση των αναγκών του δημόσιου τομέα και των αναγκών που απορρέουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, και για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών εμπορικής εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, το Copernicus θα πρέπει να παρέχει, σε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση της ατμόσφαιρας, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του αέρα· πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών· πληροφόρηση προς στήριξη της παρακολούθησης της ξηράς, ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή τοπικών, εθνικών και ενωσιακών πολιτικών· πληροφόρηση προς στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· γεωδιαστημική πληροφόρηση προς στήριξη της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων με δράσεις πρόληψης, με τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και με την ασφάλεια των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις που να ενισχύουν τη βιωσιμότητα της παροχής υπηρεσιών.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)
(54α)  Για να επιτύχει τους στόχους του Copernicus σε διατηρήσιμη βάση, η Επιτροπή θα μπορούσε να συγκροτήσει μια επιτροπή («επιτροπή Copernicus») για την εξασφάλιση του συντονισμού των συνεισφορών της Ένωσης, των φόρουμ των χρηστών, των κρατών μελών και των διακυβερνητικών οργανισμών καθώς και του ιδιωτικού τομέα προς το Copernicus, την αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και τον εντοπισμό των ελλείψεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
(55)  Η εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus αναμένεται ότι, αφενός, θα διευκολύνει την αξιοποίησή τους από το κοινό, αφού οι χρήστες θα είναι σε θέση να προβλέπουν τη διαθεσιμότητα και την εξέλιξη των υπηρεσιών, και, αφετέρου, θα προωθεί τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και με τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και οι επιφορτισμένες οντότητές της που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με διάφορες κοινότητες χρηστών σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και πληροφοριών του Copernicus, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών του δημόσιου τομέα και της πολιτικής και, έτσι, να μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των δεδομένων γεωσκόπησης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν την επιτόπια συνιστώσα του Copernicus και για να διευκολύνουν την ενοποίηση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων με σύνολα διαστημικών δεδομένων για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του Copernicus.
(55)  Η εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus αναμένεται ότι, αφενός, θα διευκολύνει την αξιοποίησή τους από το κοινό, αφού οι χρήστες θα είναι σε θέση να προβλέπουν τη διαθεσιμότητα και την εξέλιξη των υπηρεσιών, και, αφετέρου, θα προωθεί τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και με τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός και οι επιφορτισμένες οντότητες του Copernicus θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με διάφορες κοινότητες χρηστών σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και πληροφοριών του Copernicus, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών του δημόσιου τομέα και της πολιτικής και, έτσι, να μπορεί να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των δεδομένων γεωσκόπησης, προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν την επιτόπια συνιστώσα του Copernicus και για να διευκολύνουν την ενοποίηση των επιτόπιων συνόλων δεδομένων με σύνολα διαστημικών δεδομένων για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του Copernicus.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα)
(56α)  Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να εκτελούν περιοδικά ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα οφέλη του προγράμματος Copernicus για να επιτρέψουν σε όλους τους πιθανούς χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τα δεδομένα του προγράμματος.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)
(57α)  Οι υπηρεσίες του Copernicus για την κλιματική αλλαγή, παρόλο που εξακολουθούν να βρίσκονται σε προ-επιχειρησιακό στάδιο, έχουν δημιουργήσει ήδη μια σωστή βάση, καθώς ο αριθμός των χρηστών διπλασιάστηκε από το 2015 έως το 2016. Όλες οι υπηρεσίες για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να καταστούν πλήρως λειτουργικές το συντομότερο δυνατό και, επομένως, να εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59
(59)  Για να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η χρήση των δεδομένων και των τεχνολογιών γεωσκόπησης από τις τοπικές αρχές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τους επιστήμονες και τους ερευνητές, θα πρέπει να προωθηθούν —μέσω δραστηριοτήτων αξιοποίησης από τους χρήστες— ειδικά δίκτυα διανομής των δεδομένων του Copernicus, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και περιφερειακών φορέων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να αναπτύξουν στενότερους δεσμούς μεταξύ του Copernicus και των ενωσιακών και εθνικών πολιτικών, ώστε να τονωθεί η ζήτηση για εμπορικές εφαρμογές και υπηρεσίες και να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ιδίως στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, να αναπτύξουν εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus, με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού οικοσυστήματος δεδομένων γεωσκόπησης στην Ευρώπη.
(59)  Για να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η χρήση των δεδομένων και των τεχνολογιών γεωσκόπησης από τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τους επιστήμονες και τους ερευνητές, θα πρέπει να προωθηθούν —μέσω δραστηριοτήτων αξιοποίησης από τους χρήστες— ειδικά δίκτυα διανομής των δεδομένων του Copernicus, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και περιφερειακών φορέων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να αναπτύξουν στενότερους δεσμούς μεταξύ του Copernicus και των ενωσιακών και εθνικών πολιτικών, ώστε να τονωθεί η ζήτηση για εμπορικές εφαρμογές και υπηρεσίες και να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, και ιδίως στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, να αναπτύξουν εφαρμογές βασισμένες σε δεδομένα και πληροφορίες του Copernicus, με στόχο την ανάπτυξη ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού οικοσυστήματος δεδομένων γεωσκόπησης στην Ευρώπη.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)
(59α)   Με δεδομένο το υψηλό δυναμικό των δορυφορικών εικόνων για μια βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, μεταξύ άλλων για την παροχή αξιόπιστων και επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με τις καλλιέργειες και την κατάσταση του εδάφους, χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των τελικών χρηστών και διασύνδεση των δεδομένων.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62
(62)  Η Ένωση, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέσπισε πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) με την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος24. Τα διαστημικά απόβλητα αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των διαστημικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το SST είναι πρωταρχικής σημασίας για να διατηρηθεί η συνέχεια των συνιστωσών του προγράμματος και η συμβολή τους στις ενωσιακές πολιτικές. Το SST, επιδιώκοντας να αποτρέψει τον πολλαπλασιασμό των διαστημικών αποβλήτων, συμβάλλει στην εξασφάλιση της βιώσιμης και εγγυημένης πρόσβασης και χρήσης του διαστήματος, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο κοινό αγαθό.
(62)  Η Ένωση, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέσπισε πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) με την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Τα διαστημικά απόβλητα αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των διαστημικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, το SST είναι πρωταρχικής σημασίας για να διατηρηθεί η συνέχεια των συνιστωσών του προγράμματος και η συμβολή τους στις ενωσιακές πολιτικές. Το SST, επιδιώκοντας να αποτρέψει τον πολλαπλασιασμό των διαστημικών αποβλήτων, συμβάλλει στην εξασφάλιση της βιώσιμης και εγγυημένης πρόσβασης και χρήσης του διαστήματος, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο κοινό αγαθό. Το SST πρόκειται να διευκολύνει την προετοιμασία ευρωπαϊκών έργων «καθαρισμού» της γήινης τροχιάς.
__________________
__________________
24 ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227.
24 Απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227).
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63
(63)  Το SST θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις επιδόσεις και την αυτονομία των ικανοτήτων SST. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να οδηγήσει στην κατάρτιση αυτόνομου ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων, ο οποίος θα βασίζεται σε δεδομένα από το δίκτυο αισθητήρων SST. Το SST θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία και την παροχή των υπηρεσιών SST. Δεδομένου ότι το SST είναι ένα σύστημα με γνώμονα τους χρήστες, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί για τη συλλογή των απαιτήσεων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με την ασφάλεια.
(63)  Το SST θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις επιδόσεις και την αυτονομία των ικανοτήτων SST. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να οδηγήσει στην κατάρτιση αυτόνομου ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων, ο οποίος θα βασίζεται σε δεδομένα από το δίκτυο αισθητήρων SST. Ο κατάλογος θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων διαστημικών δυνατοτήτων και να διαθέσει ορισμένα από τα δεδομένα του για μη εμπορικούς και ερευνητικούς σκοπούς Το SST θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να υποστηρίζει τη λειτουργία και την παροχή των υπηρεσιών SST. Δεδομένου ότι το SST είναι ένα σύστημα με γνώμονα τους χρήστες, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί για τη συλλογή των απαιτήσεων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με την ασφάλεια και τη διαβίβαση σχετικών πληροφοριών από και προς τους δημόσιους οργανισμούς για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
(67)  Επιπλέον, το SST θα πρέπει να συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως τις σχετικές με τον μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής του ΟΗΕ για τη χρήση του απώτερου διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς (COPUOS) και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα, ή άλλες πρωτοβουλίες, με σκοπό να διασφαλίζει την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα. Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι συγκρούσεων, το SST θα επιδιώξει επίσης συνέργειες με πρωτοβουλίες για την ενεργό εξάλειψη και εξουδετέρωση των διαστημικών αποβλήτων. Το SST θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της ειρηνικής χρήσης και εξερεύνησης του απώτερου διαστήματος. Η αύξηση των διαστημικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει επιπτώσεις στις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα της διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας. Η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές και μπορεί να τις λάβει υπόψη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του τρέχοντος ΠΔΠ.
(67)  Επιπλέον, το SST θα πρέπει να συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέτρα μετριασμού, όπως τις σχετικές με τον μετριασμό των διαστημικών αποβλήτων κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής του ΟΗΕ για τη χρήση του απώτερου διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς (COPUOS) και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα, ή άλλες πρωτοβουλίες, με σκοπό να διασφαλίζει την ασφάλεια, την προστασία και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απώτερο διάστημα. Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι συγκρούσεων, το SST θα επιδιώξει επίσης συνέργειες με πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της εγκατάστασης τεχνολογικών συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την ενεργό εξάλειψη των διαστημικών αποβλήτων. Το SST θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της ειρηνικής χρήσης και εξερεύνησης του απώτερου διαστήματος. Η αύξηση των διαστημικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει επιπτώσεις στις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα της διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας. Η Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές και μπορεί να τις λάβει υπόψη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του τρέχοντος ΠΔΠ.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70
(70)  Ακραία και σοβαρά διαστημικά καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια των πολιτών και να διαταράξουν τη λειτουργία των διαστημικών και των επίγειων υποδομών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μια λειτουργία διαστημικών καιρικών φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και την τεχνολογική ετοιμότητα. Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών και εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα.
(70)  Ακραία και σοβαρά διαστημικά καιρικά φαινόμενα μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια των πολιτών και να διαταράξουν τη λειτουργία των διαστημικών και των επίγειων υποδομών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος μια λειτουργία διαστημικών καιρικών φαινομένων με σκοπό την αξιολόγηση των κινδύνων από τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και των αντίστοιχων αναγκών των χρηστών, την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους από τα εν λόγω φαινόμενα, την εξασφάλιση της παροχής συναφών υπηρεσιών με γνώμονα τον χρήστη και τη βελτίωση των ικανοτήτων των κρατών μελών να παράγουν υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους τομείς στους οποίους θα παρέχονται οι επιχειρησιακές υπηρεσίες σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα, με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών, τους κινδύνους και την τεχνολογική ετοιμότητα. Μακροπρόθεσμα, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες άλλων τομέων. Η παροχή υπηρεσιών σε ενωσιακό επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών θα απαιτήσει στοχευμένες, συντονισμένες και συνεχείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να υποστηριχθεί η εξέλιξη των υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες εθνικές και ενωσιακές ικανότητες και να δίνει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των κρατών μελών και διεθνών οργανισμών και εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73
(73)  Το GOVSATCOM είναι ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο στον χρήστη, με έντονη διάσταση ασφαλείας. Οι περιπτώσεις χρήσης μπορούν να αναλυθούν με βάση τρεις κύριες κατηγορίες: τη διαχείριση κρίσεων, που μπορεί να περιλαμβάνει πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα· την επιτήρηση, που μπορεί να περιλαμβάνει την επιτήρηση των συνόρων, την επιτήρηση προ των συνόρων, την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση και την παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου· και τις βασικές υποδομές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν το διπλωματικό δίκτυο, τις επικοινωνίες της αστυνομίας, τις υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, υδατοφράγματα) και τις διαστημικές υποδομές.
(73)  Το GOVSATCOM είναι ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο στον χρήστη, με έντονη διάσταση ασφαλείας. Οι περιπτώσεις χρήσης μπορούν να αναλυθούν με βάση τρεις κύριες κατηγορίες: διαχείριση κρίσεων, καταστροφές που οφείλονται σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα· την επιτήρηση, που μπορεί να περιλαμβάνει την επιτήρηση των συνόρων, την επιτήρηση προ των συνόρων, την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση και την παρακολούθηση του παράνομου εμπορίου· και τις βασικές υποδομές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν το διπλωματικό δίκτυο, τις επικοινωνίες της αστυνομίας, τις ψηφιακές υποδομές (π.χ. κέντρα δεδομένων, διακομιστές), τις υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, υδατοφράγματα) και τις διαστημικές υποδομές.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78
(78)  Για τους χρήστες των δορυφορικών επικοινωνιών, ο εξοπλισμός χρήστη αποτελεί τη νευραλγική επιχειρησιακή διεπαφή. Η ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά το GOVSATCOM δίνει τη δυνατότητα στους περισσότερους χρήστες να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη για τις υπηρεσίες GOVSATCOM, στον βαθμό που χρησιμοποιούν ενωσιακές τεχνολογίες.
(78)  Για τους χρήστες των δορυφορικών επικοινωνιών, ο εξοπλισμός χρήστη αποτελεί τη νευραλγική επιχειρησιακή διεπαφή. Η ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά το GOVSATCOM θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τον υφιστάμενο εξοπλισμό χρήστη για τις υπηρεσίες GOVSATCOM.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86
(86)  Η υποδομή που προορίζεται για το πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στον συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας του διαστημικού τομέα προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων εντός του πλαισίου του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, την παρακολούθηση του κλίματος, τις έξυπνες πόλεις, τα αυτοματοποιημένα οχήματα, την ασφάλεια και τη διαχείριση καταστροφών. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS και το Copernicus. Οι ερευνητικές υποδομές, ιδίως τα δίκτυα επιτόπιας παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά στοιχεία της υποδομής επιτόπιας παρατήρησης που θα καθιστούν εφικτή την παροχή των υπηρεσιών του Copernicus.
(86)  Η υποδομή που προορίζεται για το πρόγραμμα ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη έρευνα και ανάπτυξη, που μπορούν να υποστηριχθούν από το Ορίζων Ευρώπη, με στόχο να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στον συγκεκριμένο τομέα. Οι συνέργειες με το Ορίζων Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας του διαστημικού τομέα προσδιορίζονται και λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχεια μεταξύ των λύσεων που αναπτύσσονται μέσω του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη και των δραστηριοτήτων των συνιστωσών του προγράμματος. Διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν από το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων εντός του πλαισίου του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, για τις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη θα προσδιορίσει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποδομές ενωσιακής ιδιοκτησίας, όπως το Galileo, το EGNOS και το Copernicus. Οι ερευνητικές υποδομές, ιδίως τα επιτόπια δίκτυα παρατήρησης, θα αποτελούν νευραλγικά στοιχεία της επιτόπιας υποδομής παρατήρησης, τα οποία θα καθιστούν εφικτή την παροχή των υπηρεσιών του Copernicus.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87
(87)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 θέσπισε τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, με σκοπό τη διαχείριση ορισμένων πτυχών των προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει ότι ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα αναλάβει νέα καθήκοντα, όχι μόνο όσον αφορά το Galileo και το EGNOS, αλλά και άλλες συνιστώσες του προγράμματος, και ιδίως τη διαπίστευση ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το όνομα, τα καθήκοντα και οι οργανωτικές πτυχές του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.
(87)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 θέσπισε τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, με σκοπό τη διαχείριση ορισμένων πτυχών των προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός ορίζει ότι ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS θα αναλάβει νέα καθήκοντα, όχι μόνο όσον αφορά το Galileo και το EGNOS, αλλά και άλλες συνιστώσες του προγράμματος, και ιδίως τη διαπίστευση ασφαλείας και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Κατά συνέπεια, το όνομα, τα καθήκοντα και οι οργανωτικές πτυχές του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88
(88)  Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, ενόψει του διευρυμένου πεδίου δραστηριοτήτων του, το οποίο δεν θα περιορίζεται πλέον στα προγράμματα Galileo και EGNOS, θα πρέπει να τροποποιηθεί. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Οργανισμού θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, καθώς και η συνέχεια όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το προσωπικό και την εγκυρότητα των ειλημμένων αποφάσεων.
(88)  Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, ενόψει του διευρυμένου πεδίου δραστηριοτήτων του, το οποίο δεν θα περιορίζεται πλέον στα προγράμματα Galileo και EGNOS, θα πρέπει να τροποποιηθεί. Όταν αναθέτει καθήκοντα στον Οργανισμό, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη χρηματοδότηση για τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Ωστόσο, στο πλαίσιο του Οργανισμού θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, καθώς και η συνέχεια όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το προσωπικό και την εγκυρότητα των ειλημμένων αποφάσεων.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «διαστημικά καιρικά φαινόμενα»: φυσικές διακυμάνσεις του διαστημικού περιβάλλοντος μεταξύ του Ηλίου και της Γης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ηλιακές εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες (γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν τη Γη·
(2)  «διαστημικά καιρικά φαινόμενα»: φυσικές διακυμάνσεις του διαστημικού περιβάλλοντος μεταξύ του Ηλίου και της Γης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ηλιακές εκλάμψεις, τα ηλιακά ενεργειακά σωματίδια, οι ηλιακοί άνεμοι και οι στεμματικές εκπομπές μάζας που μπορεί να οδηγήσουν σε ηλιακές καταιγίδες (γεωμαγνητικές καταιγίδες, καταιγίδες ηλιακής ακτινοβολίας και ιονοσφαιρικές διαταραχές) που ενδέχεται να επηρεάσουν τη Γη ή διαστημικές υποδομές·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
(5)  «ακριβής γνώση της κατάστασης στο διάστημα» («SSA»): ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τους βασικότερους κινδύνους του διαστήματος, στους οποίους περιλαμβάνονται οι συγκρούσεις μεταξύ δορυφόρων και διαστημικών αποβλήτων, τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και τα αντικείμενα κοντά στη Γη·
(5)  «ακριβής γνώση της κατάστασης στο διάστημα» («SSA»): ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση των βασικότερων κινδύνων του διαστήματος, στους οποίους περιλαμβάνονται οι συγκρούσεις μεταξύ δορυφόρων και διαστημικών αποβλήτων, τα διαστημικά καιρικά φαινόμενα και τα αντικείμενα κοντά στη Γη·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6
(6)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·
(6)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα και/ή εγγυήσεις του προϋπολογισμού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
(10)  «δεδομένα SST»: φυσικές παράμετροι των διαστημικών αντικειμένων οι οποίες λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή παραμέτρων τροχιάς διαστημικών αντικειμένων που προκύπτουν από παρατηρήσεις των αισθητήρων SST στο πλαίσιο της συνιστώσας επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)·
(10)  «δεδομένα SST»: φυσικές παράμετροι των διαστημικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων των διαστημικών αποβλήτων, οι οποίες λαμβάνονται μέσω αισθητήρων SST ή παραμέτρων τροχιάς διαστημικών αντικειμένων που προκύπτουν από παρατηρήσεις των αισθητήρων SST στο πλαίσιο της συνιστώσας επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)
(14α)   «πληροφορίες του Copernicus που προέρχονται από τρίτους»: οι πληροφορίες που έχουν αδειοδοτηθεί και παρέχονται προς χρήση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Copernicus και οι οποίες προέρχονται από άλλες πηγές, πλην των δορυφόρων Sentinel του Copernicus·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 1
οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις πληροφορίες του Copernicus και έχουν, επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, την προστασία και την ασφάλεια·
οι «βασικοί χρήστες του Copernicus», οι οποίοι ωφελούνται από τα δεδομένα και τις πληροφορίες του Copernicus και έχουν, επιπλέον, αναλάβει να καθορίζουν την εξέλιξή του· στους εν λόγω χρήστες περιλαμβάνονται τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι ευρωπαϊκοί, εθνικοί ή περιφερειακοί δημόσιοι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας για τον καθορισμό, την εφαρμογή, την επιβολή ή την παρακολούθηση πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, την προστασία, περιλαμβανομένης της προστασίας των υποδομών, και την ασφάλεια·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 – εδάφιο 2 α (νέο)
«βασικές υπηρεσίες του Copernicus»: οι επιχειρησιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών ή στη συνιστώσα υπηρεσιών, οι οποίες είναι γενικού και κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη μέλη και την Ένωση·
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)
(23α)  «διαστημικός τομέας»:
«ο ανάντη τομέας», ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριότητες που οδηγούν στη δημιουργία λειτουργικού συστήματος διαστήματος, και στην εξερεύνηση του διαστήματος·
«ο κατάντη τομέας» που περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση δορυφορικών δεδομένων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών διαστημικών προϊόντων σε τελικούς χρήστες.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  ένα αυτόνομο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, που αποτελείται από μια συστοιχία δορυφόρων, κέντρα και ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών, και προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και μέτρησης χρόνου, ενώ παράλληλα ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Galileo»)·
α)  ένα αυτόνομο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, που αποτελείται από μια συστοιχία δορυφόρων, κέντρα και ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων σταθμών, και προσφέρει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και μέτρησης χρόνου, ενώ παράλληλα ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Galileo»)·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  ένα αυτόνομο σύστημα γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το οποίο παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων δορυφόρων, επίγειων υποδομών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και των υποδομών διανομής, και το οποίο ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Copernicus»)·
γ)  ένα αυτόνομο σύστημα γεωσκόπησης, με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη, υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, το οποίο παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες γεωπληροφόρησης με βάση μια πολιτική ελεύθερων και ανοικτών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δορυφόρων, επίγειων υποδομών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και των υποδομών διανομής, και το οποίο ενσωματώνει πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας («Copernicus»)·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  ένα σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος, που αποσκοπεί στη βελτίωση, τη λειτουργία και την παροχή δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικά με την επιτήρηση και την παρακολούθηση ενεργών και ανενεργών διαστημικών σκαφών, απορριφθέντων ορόφων εκτοξευτήρων, αποβλήτων και θραυσμάτων αποβλήτων που περιστρέφονται γύρω από τη Γη, και το οποίο συμπληρώνεται από παραμέτρους παρατήρησης που σχετίζονται με διαστημικά καιρικά φαινόμενα και με την παρακολούθηση του κινδύνου προσέγγισης της Γης από αντικείμενα κοντά στη Γη (NEO) («SST»)·
δ)  ένα σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος, που αποσκοπεί στη βελτίωση, τη λειτουργία και την παροχή δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικά με την επιτήρηση και την παρακολούθηση ενεργών και ανενεργών διαστημικών σκαφών και διαστημικών αποβλήτων που περιστρέφονται γύρω από τη Γη, και το οποίο συμπληρώνεται από παραμέτρους παρατήρησης που σχετίζονται με διαστημικά καιρικά φαινόμενα και με την παρακολούθηση του κινδύνου προσέγγισης της Γης από αντικείμενα κοντά στη Γη (NEO) («SST»)·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση αποδοτικής πρόσβασης στο διάστημα για το πρόγραμμα και για την προαγωγή της καινοτομίας στον διαστημικό τομέα.
Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση αυτόνομης πρόσβασης στο διάστημα, για την αντιμετώπιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, για την προαγωγή της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στον διαστημικό τομέα ανάντη και κατάντη και για την υποστήριξη της διαστημικής διπλωματίας.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να παρέχει ή να συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια και η άμυνα·
α)  να παρέχει ή να συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας, επικαιροποιημένων και, κατά περίπτωση, ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς διακοπή και, όπου είναι δυνατόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να καλύπτει υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, περιλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και να υποστηρίζει την ικανότητα τεκμηριωμένης και ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  να μεγιστοποιεί τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ευρύτερης δυνατής χρήσης των δεδομένων, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος·
β)  να μεγιστοποιεί τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ιδίως με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κατάντη τομέα, επιτρέποντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση, και με την προώθηση της ευρύτερης δυνατής αφομοίωσης των υπηρεσιών και χρήσης των δεδομένων, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  να ενισχύει την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς και την ελευθερία δράσης της και τη στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογίες και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων·
γ)  να ενισχύει την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της και την ασφάλειά τους στον κυβερνοχώρο, καθώς και τη στρατηγική αυτονομία της, ιδίως όσον αφορά τη βιομηχανία και τις τεχνολογίες·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  να ενισχύει το ευρωπαϊκό βιομηχανικό και επιστημονικό οικοσύστημα στον διαστημικό τομέα, με την καθιέρωση ενός συνεκτικού πλαισίου που συνδυάζει την άριστη ευρωπαϊκή κατάρτιση και τεχνογνωσία, την ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού, κατασκευής υψηλού επιπέδου και το στρατηγικό όραμα που είναι απαραίτητο σε έναν τομέα που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη συμβολή της στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και στην υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
δ)  να προωθεί τον ρόλο της Ένωσης στη διεθνή σκηνή ως ηγετικού παράγοντα στον διαστημικό τομέα και να ενισχύει τη συμβολή της στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και στην υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  να ενισχύει τη διαστημική διπλωματία της Ένωσης και να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το διάστημα ως κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  να προωθεί την τεχνολογία και τη βιομηχανία της Ένωσης και να υπερασπίζεται την αρχή της αμοιβαιότητας και του θεμιτού ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο·
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ γ (νέο)
δγ)  να βελτιώνει την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της σε διάφορους τομείς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών (αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, των σιδηροδρομικών μεταφορών, της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, των οδικών μεταφορών, της αυτόνομης οδήγησης), της κατασκευής και παρακολούθησης των υποδομών, της παρακολούθησης της ξηράς και του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  για το Galileo και το EGNOS: να παρέχουν προηγμένες και, κατά περίπτωση, ασφαλείς υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού·
α)  για το Galileo και το EGNOS: να παρέχουν, σε μακροπρόθεσμη βάση και συνεχώς, προηγμένες και, κατά περίπτωση, ασφαλείς υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  για το Copernicus: να παρέχει ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες γεωσκόπησης, σε μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών της στους τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας, καθώς και της ψηφιακής οικονομίας·
β)  για το Copernicus: να παρέχει ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες γεωσκόπησης, σε μακροπρόθεσμη βάση, και να υποστηρίζει την εφαρμογή και την παρακολούθηση των με γνώμονα τον χρήστη πολιτικών και ενεργειών της Ένωσης και των κρατών μελών της·
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  για την ακριβή γνώση της κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων, την παρακολούθηση των διαστημικών καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των κρατών μελών·
γ)  για την ακριβή γνώση της κατάστασης στο διάστημα («SSA»): να ενισχύσει τις ικανότητες του SST όσον αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό διαστημικών αντικειμένων και των διαστημικών αποβλήτων, την παρακολούθηση των διαστημικών καιρικών συνθηκών και τη χαρτογράφηση και δικτύωση των ικανοτήτων NEO των κρατών μελών·
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  να συμβάλλει, όπου αυτό απαιτείται για τις ανάγκες του προγράμματος, στην αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική ικανότητα πρόσβασης στο διάστημα·
ε)  να διασφαλίσει την αυτόνομη, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική ικανότητα πρόσβασης στο διάστημα·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  να στηρίζει και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες και την ικανότητα καινοτομίας των νομικών και φυσικών προσώπων από την Ένωση που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό, ιδίως όσον αφορά τη θέση και τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων.
στ)  να προωθεί την ανάπτυξη ισχυρής και ανταγωνιστικής ενωσιακής διαστημικής οικονομίας και να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για τις ενωσιακές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Το πρόγραμμα στηρίζει:
Το πρόγραμμα, σε συνέργεια με άλλα προγράμματα της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και χρηματοδοτικούς πόρους, στηρίζει:
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης για τις ανάγκες του προγράμματος·
α)  την παροχή υπηρεσιών εκτόξευσης για το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων συνολικών υπηρεσιών εκτόξευσης για την Ένωση και για άλλες οντότητες, κατόπιν αιτήματός τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 25, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εκτοξευτών και βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  δραστηριότητες ανάπτυξης που συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα·
β)  δραστηριότητες ανάπτυξης που συνδέονται με την αυτόνομη, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών τεχνολογιών και καινοτόμων συστημάτων ή υπηρεσιών εκτόξευσης, λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 25·
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  όπου αυτό απαιτείται για τις ανάγκες του προγράμματος, τις αναγκαίες προσαρμογές στις επίγειες υποδομές διαστήματος.
γ)  όπου αυτό απαιτείται για τους στόχους του προγράμματος, την αναγκαία στήριξη για τη συντήρηση, τις προσαρμογές και την ανάπτυξη της διαστημικής υποδομής , ιδίως των υφιστάμενων υποδομών, πεδίων πυραύλων και ερευνητικών κέντρων.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος
Δράσεις για τη στήριξη της καινοτομίας του διαστημικού τομέα της Ένωσης
Δράσεις για τη στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του διαστημικού τομέα της Ένωσης
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δραστηριότητες καινοτομίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών, υποδομών ή υπηρεσιών·
α)  δραστηριότητες καινοτομίας για την ανάπτυξη και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών, υποδομών ή υπηρεσιών·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων που προκύπτουν από δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, ιδίως μέσω συνεργειών με άλλα ταμεία της Ένωσης, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το InvestEU, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των κατάντη τομέων όλων των συνιστωσών του προγράμματος·
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)
αβ)  εξάπλωση του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα στις εξαγωγικές αγορές·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη δημιουργία διαστημικών συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και για την επακόλουθη αγορά των προμηθειών ή υπηρεσιών που προκύπτουν·
β)  τη δημιουργία διαστημικών συμπράξεων καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και για την επακόλουθη αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών που προκύπτουν για τις ανάγκες του προγράμματος·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τον σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και την ανάπτυξη βασισμένων σε δεδομένα διαλειτουργικών διαστημικών λύσεων για τις δημόσιες υπηρεσίες, την προώθηση της καινοτομίας και τη θέσπιση κοινών πλαισίων προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των υπηρεσιών των δημόσιων διοικήσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  την επιχειρηματικότητα, από πρώιμο στάδιο μέχρι την κλιμάκωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 και άλλες διατάξεις πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 και στο κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ·
γ)  την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβάνοντας από πρώιμο στάδιο μέχρι την κλιμάκωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τη στήριξη σε άλλες διατάξεις πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 και στο κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, με τη μορφή διαστημικών κόμβων που συγκεντρώνουν, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, παράγοντες από τον διαστημικό και τον ψηφιακό τομέα, καθώς και χρήστες, και παρέχουν στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων·
δ)  τη συνεργασία με τη μορφή ενός δικτύου διαστημικών κόμβων που συγκεντρώνουν, ιδίως σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, παράγοντες από τον διαστημικό και τον ψηφιακό τομέα, καθώς και χρήστες, και παρέχουν στήριξη, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων· την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαστημικών κόμβων και των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας που δημιουργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  την ενδεχόμενη ανάπτυξη μιας «στρατηγικής προσέγγισης πρώτης σύμβασης» με όλους τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη της ανάπτυξης νεοσύστατων επιχειρήσεων στο πεδίο του διαστήματος·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  συνέργειες με τον τομέα των μεταφορών, του διαστήματος και του ψηφιακού τομέα με σκοπό την προώθηση της ευρύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών (όπως κλήση έκτακτης ανάγκης (e-call), ψηφιακός ταχογράφος, διαχείριση και εποπτεία της κυκλοφορίας, αυτόνομη οδήγηση, μη επανδρωμένα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και την αντιμετώπιση των αναγκών για ασφαλή και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, πιο αξιόπιστο εντοπισμό θέσης, διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  την παροχή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·
ε)  την παροχή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ανάπτυξη προηγμένων διαστημικών δεξιοτήτων·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και δοκιμών·
στ)  την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και δοκιμών για επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σπουδαστές και επιχειρηματίες·
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·
γ)  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα ή, κατά περίπτωση, πρόσβαση στις ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  διασφαλίζει, εάν κριθεί σκόπιμο, τα στρατηγικά και κυριαρχικά συμφέροντα της Ένωσης σε όλους τους συναφείς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ή βιομηχανικής στρατηγικής αυτονομίας·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν διατάξεις που καθορίζουν το κατάλληλο καθεστώς κυριότητας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και, όσον αφορά το στοιχείο γ), ότι η Ένωση μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους δέκτες PRS σύμφωνα με την απόφαση 1104/2011/ΕΕ.
3.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνουν διατάξεις που καθορίζουν το κατάλληλο καθεστώς κυριότητας και χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και, όσον αφορά το στοιχείο γ), ότι η Ένωση μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί τους δέκτες PRS και να παραχωρεί τη χρήση τους σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος παρέχονται χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως προς την ποιότητα, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την ταχύτητα και την καταλληλότητά τους για οποιονδήποτε σκοπό. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών, δεδομένων και πληροφοριών ενημερώνονται, με τον κατάλληλο τρόπο, για την απουσία τέτοιας εγγύησης.
Οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος παρέχονται χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ως προς την ποιότητα, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την ταχύτητα και την καταλληλότητά τους για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός εάν η εγγύηση αυτή απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών, δεδομένων και πληροφοριών ενημερώνονται, με τον κατάλληλο τρόπο, για την απουσία τέτοιας εγγύησης.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16] δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.
Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε [16,9] δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  για το Copernicus: [5,8] δισεκατομμύρια EUR·
β)  για το Copernicus: [6] δισεκατομμύρια EUR·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
γ)  για τα SSA/GOVSATCOM: [0,5] δισεκατομμύρια EUR.
γ)  για τα SSA/GOVSATCOM: [1,2] δισεκατομμύρια EUR.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Οι οριζόντιες δραστηριότητες, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3, χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των συνιστωσών του προγράμματος.
2.  Οι οριζόντιες δραστηριότητες, όπως προβλέπονται στα άρθρα 3, 5 και 6 χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των συνιστωσών του προγράμματος.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  προωθούν σε όλα τα κράτη μέλη, σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, την ευρύτερη και πιο ανοικτή δυνατή συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων, νεοεισερχόμενων, καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης της υπεργολαβίας από τους προσφέροντες·
α)  προωθούν σε ολόκληρη την Ένωση και σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, την ευρύτερη και πιο ανοικτή δυνατή συμμετοχή όλων των οικονομικών φορέων, και ιδίως νεοφυών επιχειρήσεων, νεοεισερχόμενων, καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης της υπεργολαβίας από τους προσφέροντες·
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  προωθούν την αυτονομία της Ένωσης, ιδίως στο τεχνολογικό επίπεδο·
δ)  προωθούν τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, ιδίως στο βιομηχανικό και το τεχνολογικό επίπεδο, σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  εφαρμόζουν τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης και του θεμιτού ανταγωνισμού σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, της υποβολής προσφορών βάσει διαφανών και επικαιροποιημένων πληροφοριών, της σαφούς κοινοποίησης πληροφοριών για τους εφαρμοστέους κανόνες δημοσίων συμβάσεων, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των δυνητικών υποψηφίων
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να ενθαρρύνει τις νεοεισερχόμενες, μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, και να παρέχει την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, προστατεύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να αναθέσει σε υπεργολάβους ένα μέρος της σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών στα κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας σε εταιρείες άλλες από εκείνες που ανήκουν στον όμιλο του προσφέροντος.
1.  Η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να ενθαρρύνει τις νεοεισερχόμενες,, ιδίως τις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, και να παρέχει την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, προστατεύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, καταβάλλει προσπάθεια να ζητά από τον προσφέροντα να αναθέσει σε υπεργολάβους ένα μέρος της σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών στα κατάλληλα επίπεδα υπεργολαβίας σε εταιρείες άλλες από εκείνες που ανήκουν στον όμιλο του προσφέροντος.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της σύμβασης υπό μορφή ψαλίδας που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσοστό.
2.  Η αναθέτουσα αρχή εκφράζει το απαραίτητο προς υπεργολαβία μερίδιο της σύμβασης προς τη βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπό μορφή ψαλίδας που περιλαμβάνει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσοστό·
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Τυχόν παρέκκλιση από αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 αιτιολογείται από τον προσφέροντα.
3.  Τυχόν παρέκκλιση από αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 αιτιολογείται από τον προσφέροντα και αξιολογείται από την αναθέτουσα αρχή.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
Σε περίπτωση κοινής πρόσκλησης, καθορίζονται κοινές διαδικασίες για την επιλογή και την αξιολόγηση των προτάσεων. Οι διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν μια ισόρροπη ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
Σε περίπτωση κοινής πρόσκλησης, καθορίζονται κοινές διαδικασίες για την επιλογή και την αξιολόγηση των προτάσεων. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν ισόρροπη ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί δεν προσφέρουν αξιολογήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή συνδρομή σε θέματα για τα οποία εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Επιπλέον των διατάξεων [του άρθρου 165] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή και ο Οργανισμός μπορούν να διενεργούν διαδικασίες ομαδοποιημένων δημόσιων συμβάσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή άλλους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των συνιστωσών του προγράμματος.
1.  Επιπλέον των διατάξεων [του άρθρου 165] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορούν να διενεργούν διαδικασίες ομαδοποιημένων δημόσιων συμβάσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ή άλλους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των συνιστωσών του προγράμματος.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  αυστηρή κατανομή καθηκόντων και ευθυνών μεταξύ των οντοτήτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος·
α)  αυστηρή κατανομή καθηκόντων και ευθυνών μεταξύ των οντοτήτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, με βάση τις αρμοδιότητες κάθε φορέα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ως προς το κόστος, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων·
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  στιβαρός έλεγχος του προγράμματος, μεταξύ άλλων με την αυστηρή τήρηση των δαπανών και του χρονοδιαγράμματος από όλες τις οντότητες, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
β)  στιβαρός έλεγχος του προγράμματος, μεταξύ άλλων με την αυστηρή τήρηση των δαπανών και της τεχνικής επίδοσης από όλες τις οντότητες, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων ευθύνης τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  συστηματική συνεκτίμηση των αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, καθώς και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω υπηρεσίες·
δ)  συστηματική συνεκτίμηση των αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, καθώς και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που συνδέονται με τις εν λόγω υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω της διαβούλευσης με τα φόρουμ των χρηστών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή ή, για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 30, ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στα κράτη μέλη ή σε εθνικούς οργανισμούς ή ομάδες των εν λόγω κρατών μελών ή εθνικών οργανισμών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την προώθηση της χρήσης του, μεταξύ άλλων με την παροχή βοήθειας για την προστασία των συχνοτήτων που απαιτούνται γι’ αυτό το πρόγραμμα.
2.  Η Επιτροπή ή, για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 30, ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στα κράτη μέλη ή ομάδες των εν λόγω κρατών μελών, με την επιφύλαξη ειδικής κατά περίπτωση συμφωνίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την προώθηση της χρήσης του, μεταξύ άλλων με την παροχή βοήθειας για την προστασία των συχνοτήτων που απαιτούνται γι’ αυτό το πρόγραμμα στο κατάλληλο επίπεδο.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ενεργό και συντονισμένη διαβούλευση με τις κοινότητες των τελικών χρηστών, ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα Galileo, EGNOS και Copernicus, μεταξύ άλλων μέσω συμβουλευτικών ομάδων χρηστών.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του προγράμματος και εποπτεύει την υλοποίησή του, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπό του σε άλλες πολιτικές της Ένωσης.
1.  Η Επιτροπή φέρει τη γενική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος, και την ευθύνη στον τομέα της ασφάλειας για τα στοιχεία του προγράμματος που δεν έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 30. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του προγράμματος και εποπτεύει την υλοποίησή του, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον αντίκτυπό του σε άλλες πολιτικές της Ένωσης.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη συνιστώσα του προγράμματος, όπου η εν λόγω διαχείριση δεν έχει ανατεθεί σε άλλη οντότητα.
2.  Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη συνιστώσα του προγράμματος, όπου η εν λόγω διαχείριση δεν έχει ανατεθεί σε άλλες οντότητες που αναφέρονται στα άρθρα 30, 31 και 32.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει σαφή κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων οντοτήτων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και συντονίζει τις δραστηριότητες των οντοτήτων αυτών.
3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει σαφή κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των διάφορων οντοτήτων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και συντονίζει τις δραστηριότητες των οντοτήτων αυτών και διασφαλίζει την πλήρη προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, την ορθή διαχείριση των πόρων της και την εφαρμογή των κανόνων της, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνάπτει με τον Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος μια χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, σε σχέση με τα καθήκοντα που ανατίθενται στις δύο οντότητες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31α.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Όσον αφορά την ειδική διάταξη σχετικά με τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση της λειτουργίας διαστημικών καιρικών φαινομένων και ΝΕΟ, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 105.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Όταν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την ομαλή παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την εφαρμογή και την εξέλιξη των εν λόγω συνιστωσών και των υπηρεσιών που παρέχουν, αφού ζητήσει τη γνώμη των χρηστών και όλων των άλλων οικείων ενδιαφερόμενων μερών. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, η Επιτροπή αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή οπισθόδρομης συμβατότητας.
Όταν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και την ομαλή παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, η Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, καθορίζει τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις για την εφαρμογή και την εξέλιξη των εν λόγω συνιστωσών και των υπηρεσιών που παρέχουν, αφού ζητήσει τη γνώμη των χρηστών και όλων των άλλων οικείων ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένου και του κατάντη τομέα. Κατά τον καθορισμό των υψηλού επιπέδου απαιτήσεων, η Επιτροπή αποφεύγει τη μείωση του γενικού επιπέδου ασφαλείας και ικανοποιεί την επιταγή οπισθόδρομης συμβατότητας.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή προάγει και διασφαλίζει την αξιοποίηση και τη χρήση των δεδομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας την κατάλληλη ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών και προάγοντας ένα σταθερό μακροπρόθεσμο περιβάλλον. Αναπτύσσει συνέργειες μεταξύ των εφαρμογών των διάφορων συνιστωσών του προγράμματος. Εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, συνεκτικότητα, συνέργειες και συνδέσμους μεταξύ του προγράμματος και άλλων ενωσιακών δράσεων και προγραμμάτων.
5.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα, συνεκτικότητα, συνέργειες και συνδέσμους μεταξύ του προγράμματος και άλλων ενωσιακών δράσεων και προγραμμάτων. Σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό και, κατά περίπτωση, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τις εντεταλμένες οντότητες του Copernicus, στηρίζει και συμβάλλει:
—  στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την υιοθέτηση και χρήση των δεδομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·
—  στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εφαρμογών·
—  στην κατάλληλη ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών·
—  στην προαγωγή ενός σταθερού μακροπρόθεσμού περιβάλλοντος.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6
6.  Κατά περίπτωση, εξασφαλίζει τον συντονισμό με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στον διαστημικό τομέα σε ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και προάγει τη σύγκλιση των τεχνολογικών τους ικανοτήτων και εξελίξεων στον διαστημικό τομέα.
6.  Όπου απαιτείται, και σε συνεργασία με τον Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, εξασφαλίζουν τον συντονισμό με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στον διαστημικό τομέα σε ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και προάγει τη σύγκλιση των τεχνολογικών τους ικανοτήτων και εξελίξεων στον διαστημικό τομέα.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  προωθεί και διασφαλίζει την υιοθέτηση και χρήση των δεδομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις συνιστώσες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μεταγενέστερων εφαρμογών και υπηρεσιών με βάση τις συνιστώσες του προγράμματος·
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  υλοποιεί δράσεις υποστήριξης ενός καινοτόμου διαστημικού τομέα της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 6·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  στηρίζει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων που προβλέπονται από τον τίτλο ΙΙΙ και το InvestEU, καθώς και, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν θεσπιστεί από την τελευταία ειδικά για τις ΜΜΕ·
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής, καθώς και δραστηριότητες που συνδέονται με την εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών που προσφέρουν το Galileo και το EGNOS·
γ)  αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής, καθώς και δραστηριότητες που συνδέονται με την εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών που προσφέρουν ιδίως το Galileo, το EGNOS και το Copernicus·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  όσον αφορά το Galileo και το EGNOS: τη διαχείριση του Galileo και του EGNOS, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή.
δ)  παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή, αποφεύγοντας την επικάλυψη καθηκόντων του ΕΟΔ βάσει του άρθρο 27 και 31.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  τη διαχείριση της εκμετάλλευσης του EGNOS και του Galileo, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43·
διαγράφεται
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  παρέχει συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις προτεραιότητες του διαστημικού τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και συμμετέχει στην υλοποίησή του·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών βάσει των συνιστωσών του προγράμματος.
διαγράφεται
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, μεταξύ άλλων τη διενέργεια δραστηριοτήτων επικοινωνίας, προώθησης και εμπορίας δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν την αξιοποίηση από τους χρήστες όσον αφορά συνιστώσες του προγράμματος εκτός των Galileo και EGNOS.
3.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και με βάση τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Ο Οργανισμός μπορεί να υπογράφει συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή άλλες συμφωνίες με εθνικούς οργανισμούς διαστήματος, ομάδα εθνικών υπηρεσιών διαστήματος ή άλλες οντότητες, για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των καθηκόντων του.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4
4.  Τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ανατίθεται από την Επιτροπή μέσω συμφωνίας συνεισφοράς σύμφωνα με [το άρθρο 2 παράγραφος 18] και τον [Τίτλο VI] του δημοσιονομικού κανονισμού.
4.  Τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 ανατίθεται από την Επιτροπή μέσω συμφωνίας συνεισφοράς σύμφωνα με [το άρθρο 2 παράγραφος 18] και τον [Τίτλο VI] του δημοσιονομικού κανονισμού και επανεξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά το σκέλος του Copernicus.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Όταν αναθέτει καθήκοντα στον Οργανισμό, η Επιτροπή εξασφαλίζει κατάλληλη χρηματοδότηση για τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των επαρκών ανθρώπινων και διοικητικών πόρων.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  όσον αφορά το Copernicus: ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή των διαστημικών υποδομών του Copernicus, περιλαμβανομένων των λειτουργιών των εν λόγω υποδομών·
α)  όσον αφορά το Copernicus: ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή των διαστημικών και επίγειων υποδομών του Copernicus, περιλαμβανομένων των λειτουργιών των εν λόγω υποδομών·
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  όσον αφορά το Galileo και το EGNOS: εξέλιξη συστημάτων, ανάπτυξη του επίγειου σκέλους και σχεδιασμός και ανάπτυξη δορυφόρων·
β)  όσον αφορά το Galileo και το EGNOS: υποστήριξη στον Οργανισμό για την εκτέλεση των βασικών καθηκόντων του. Όταν προβλέπεται σε ειδικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, με δημόσιες συμβάσεις εξ ονόματος και για λογαριασμό του Οργανισμού, για την εξέλιξη, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του επίγειου τμήματος, καθώς και για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του διαστημικού τμήματος·
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  όσον αφορά όλες τις συνιστώσες του προγράμματος: δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του.
γ)  όσον αφορά όλες τις συνιστώσες του προγράμματος: δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν την υποδομή των συνιστωσών του Copernicus.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και προώθηση της σύγκλισης των τεχνολογικών τους ικανοτήτων και εξελίξεων στο διαστημικό τμήμα.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή συνάπτει με τον Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στο [άρθρο 130] του δημοσιονομικού κανονισμού. Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης:
διαγράφεται
–  καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσον αφορά το πρόγραμμα·
–  απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας του προγράμματος της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών·
–  ορίζει τους όρους της διαχείρισης των κονδυλίων που παρέχονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τις διαδικασίες διαχείρισης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα που μετρώνται με δείκτες επιδόσεων, τα ισχύοντα μέτρα στην περίπτωση ελλιπούς ή δόλιας εκτέλεσης των συμβάσεων όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα, καθώς και την επικοινωνιακή στρατηγική και τους κανόνες όσον αφορά την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων· οι όροι αυτοί συμμορφώνονται με τους Τίτλους III και V του παρόντος κανονισμού και με τον δημοσιονομικό κανονισμό·
–  απαιτεί τη συμμετοχή της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, του Οργανισμού στις συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσον αφορά το πρόγραμμα·
–  θεσπίζει τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, που περιλαμβάνουν, ιδίως, ένα σύστημα πρόβλεψης του κόστους, τη συστηματική παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή ή, κατά περίπτωση, στον Οργανισμό, για το κόστος και το χρονοδιάγραμμα και, σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των προβλεπόμενων προϋπολογισμών, για την εκτέλεση και το χρονοδιάγραμμα, διορθωτικές δράσεις που εγγυώνται την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία ανατίθενται εντός των ορίων των κονδυλίων που έχουν διατεθεί και κυρώσεις κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, εφόσον η απόκλιση αυτή μπορεί να αποδοθεί άμεσα σ’ αυτόν·
–  θεσπίζει τις αρχές για τις αμοιβές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, οι οποίες είναι αναλογικές προς τη δυσκολία των καθηκόντων που θα εκτελούνται, ευθυγραμμίζονται με τις τιμές της αγοράς και τις αμοιβές των άλλων οντοτήτων που εμπλέκονται, περιλαμβανομένης της Ένωσης, και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να βασίζονται σε δείκτες επιδόσεων· οι εν λόγω αμοιβές δεν καλύπτουν γενικά έξοδα τα οποία δεν συνδέονται με τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος από την Ένωση.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3
3.  Η σύναψη της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εξαρτάται από την καθιέρωση, εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, εσωτερικών δομών και επιχειρησιακής μεθόδου, ιδίως για τη λήψη αποφάσεων, τις μεθόδους διαχείρισης και την ευθύνη, που επιτρέπουν τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των συμφερόντων της Ένωσης και τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις της, μεταξύ άλλων και για τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο πρόγραμμα.
διαγράφεται
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4
4.  Με την επιφύλαξη της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό.
διαγράφεται
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)
Άρθρο 31a
Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης
1.  Η Επιτροπή συνάπτει με τον Οργανισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στο [άρθρο 130] του δημοσιονομικού κανονισμού. Η χρηματοδοτική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης:
α)  καθορίζει με σαφήνεια τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής, του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσον αφορά το πρόγραμμα·
β)  καθορίζει με σαφήνεια τα μέσα συντονισμού και ελέγχου για την εφαρμογή των συνιστωσών του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εκτέλεση του συνολικού συντονισμού των συνιστωσών του προγράμματος·
γ)  απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας του προγράμματος της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών·
δ)  ορίζει τους όρους της διαχείρισης των κονδυλίων που παρέχονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των κανόνων της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις όταν πραγματοποιούνται προμήθειες εξ ονόματος και για λογαριασμό της Ένωσης, τις διαδικασίες διαχείρισης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα που μετρώνται με δείκτες επιδόσεων, τα ισχύοντα μέτρα στην περίπτωση ελλιπούς ή δόλιας εκτέλεσης των συμβάσεων όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα, καθώς και την επικοινωνιακή στρατηγική και τους κανόνες όσον αφορά την κυριότητα όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων· οι όροι αυτοί συμμορφώνονται με τους Τίτλους III και V του παρόντος κανονισμού και με τον δημοσιονομικό κανονισμό·
ε)  απαιτεί τη συμμετοχή της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, του Οργανισμού στις συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσον αφορά το πρόγραμμα, εφόσον το τελευταίο προμηθεύεται εξ ονόματος και για λογαριασμό της Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1α·
στ)  θεσπίζει τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, που περιλαμβάνουν, ιδίως, ένα σύστημα πρόβλεψης του κόστους, τη συστηματική παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή ή, κατά περίπτωση, στον Οργανισμό, για το κόστος και το χρονοδιάγραμμα και, σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των προβλεπόμενων προϋπολογισμών, για την εκτέλεση και το χρονοδιάγραμμα, διορθωτικές δράσεις που εγγυώνται την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία ανατίθενται εντός των ορίων των κονδυλίων που έχουν διατεθεί και κυρώσεις κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, εφόσον η απόκλιση αυτή μπορεί να αποδοθεί άμεσα σ’ αυτόν·
ζ)  θεσπίζει τις αρχές για τις αμοιβές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο κόστους του ως δημόσιας οντότητας, οι οποίες είναι αναλογικές προς τη δυσκολία των καθηκόντων που θα εκτελούνται, ευθυγραμμίζονται με τις τιμές της αγοράς και τις αμοιβές των άλλων οντοτήτων που εμπλέκονται, περιλαμβανομένης της Ένωσης, και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να βασίζονται σε δείκτες επιδόσεων· οι εν λόγω αμοιβές δεν καλύπτουν γενικά έξοδα τα οποία δεν συνδέονται με τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος από την Ένωση·
η)  απαιτεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να διασφαλίζει την πλήρη προστασία των συμφερόντων της Ένωσης και των αποφάσεών της, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε θέματα λήψης αποφάσεων, μεθόδων διαχείρισης και ευθύνης.
2.  Με την επιφύλαξη της χρηματοδοτικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 31α, η Επιτροπή ή ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό. Οι όροι για τις αιτήσεις αυτές και η εφαρμογή τους θα συμφωνηθούν αμοιβαία.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – τίτλος
Ο ρόλος άλλων οντοτήτων
Ο ρόλος της EUMETSAT και άλλων οντοτήτων
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μέσω συμφωνιών συνεισφοράς, την εκτέλεση των συνιστωσών του προγράμματος σε οντότητες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31, μεταξύ άλλων:
1.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μέσω συμφωνιών συνεισφοράς, την εκτέλεση των ακόλουθων καθηκόντων σε οντότητες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 31, μεταξύ άλλων:
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τη λειτουργία της διαστημικής υποδομής του Copernicus ή μερών αυτής, η οποία μπορεί να ανατεθεί στην EUMETSAT·
α)  την αναβάθμιση και τη λειτουργία της διαστημικής υποδομής του Copernicus ή μερών αυτής, η οποία μπορεί να ανατεθεί στην EUMETSAT·
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  την εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus ή μερών αυτών σε συναφείς υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς.
β)  την εκτέλεση των υπηρεσιών του Copernicus ή μερών αυτών σε συναφείς υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς, με ταυτόχρονη διαχείριση της απόκτησης πληροφοριών από συναφείς τρίτους.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την υλοποίηση του προγράμματος.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η ασφάλεια του προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
Η ασφάλεια του προγράμματος βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και εμπνέεται από τις βέλτιστες πρακτικές τους·
α)  λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και εμπνέεται από τις βέλτιστες πρακτικές τους και το εθνικό τους δίκαιο·
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  λαμβάνει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus·
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η Επιτροπή, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά, ιδίως:
Η Επιτροπή και ο Οργανισμός, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά, ιδίως:
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι εκτελείται ανάλυση κινδύνων και απειλών για κάθε συνιστώσα του προγράμματος. Με βάση την εν λόγω ανάλυση κινδύνων και απειλών, η Επιτροπή αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για κάθε συνιστώσα του προγράμματος, τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των εν λόγω απαιτήσεων στην εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω συνιστώσας, ιδίως όσον αφορά το κόστος, τη διαχείριση των κινδύνων και το χρονοδιάγραμμα, και μεριμνά ώστε να μην υποβαθμίζεται το γενικό επίπεδο ασφαλείας ή να υπονομεύεται η λειτουργία του υφιστάμενου εξοπλισμού που βασίζεται στην εν λόγω συνιστώσα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διενεργεί διαβουλεύσεις με τους τελικούς χρήστες στα κράτη μέλη και τις σχετικές οντότητες που διαχειρίζονται την εφαρμογή συνιστώσας του προγράμματος, ανάλυση κινδύνου και απειλών για τα στοιχεία του Copernicus, του SST και του GOVSATCOM. Ο Οργανισμός πραγματοποιεί ανάλυση κινδύνων και απειλών για τα συστατικά μέρη του Galileo και του EGNOS. Με βάση την εν λόγω ανάλυση κινδύνων και απειλών, η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τους τελικούς χρήστες στα κράτη μέλη και τους αρμόδιους φορείς που διαχειρίζονται συνιστώσα του προγράμματος, αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για κάθε συνιστώσα του προγράμματος, τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των εν λόγω απαιτήσεων στην εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω συνιστώσας, ιδίως όσον αφορά το κόστος, τη διαχείριση των κινδύνων και το χρονοδιάγραμμα, και μεριμνά ώστε να μην υποβαθμίζεται το γενικό επίπεδο ασφαλείας ή να υπονομεύεται η λειτουργία του υφιστάμενου εξοπλισμού που βασίζεται στην εν λόγω συνιστώσα. Οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά που η ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών μελών της μπορεί να επηρεάζεται από τη λειτουργία μιας συνιστώσας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Η οντότητα που ευθύνεται για τη διαχείριση μιας συνιστώσας του προγράμματος είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ασφάλειας της εν λόγω συνιστώσας και, για τον σκοπό αυτόν, διενεργεί ανάλυση κινδύνων και απειλών, καθώς και όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της ασφάλειας της εν λόγω συνιστώσας, ιδίως με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και επιχειρησιακών διαδικασιών, και παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
2.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ασφάλειας των συνιστωσών Copernicus, SSΑ και GOVSATCOM. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ασφάλειας των συνιστωσών Galileo και EGNOS. Για τον σκοπό αυτόν, πραγματοποιούν όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της ασφάλειαςτων συνιστωσών για τις οποίες έχουν την ευθύνη,ιδίως με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και επιχειρησιακών διαδικασιών, και παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στοτρίτο εδάφιο της παραγράφου 1.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Ο Οργανισμός:
3.  Ακόμη, ο Οργανισμός:
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
δ α)  διασφαλίζει την ασφάλεια του προγράμματος στον κυβερνοχώρο·
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)  λαμβάνουν μέτρα που είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους29, και με εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των δικών τους εθνικών υποδομών ζωτικής σημασίας, προκειμένου να εξασφαλίζουν την προστασία των επίγειων υποδομών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος και βρίσκονται στο έδαφός τους·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
__________________
29 ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5
5.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προγράμματος.
5.  Οι οντότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, υπό το φως των ζητημάτων που προσδιορίζονται στην ανάλυση κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προγράμματος.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2
2.  Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ως παρατηρητής. Εκτάκτως, ενδέχεται επίσης να κληθούν να παραστούν στις συνεδριάσεις εκπρόσωποι οργανισμών της Ένωσης, τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών ως παρατηρητές για θέματα που αφορούν άμεσα τις εν λόγω τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως θέματα που αφορούν τις υποδομές που τους ανήκουν ή είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους. Οι ρυθμίσεις για την εν λόγω συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών και οι όροι συμμετοχής τους καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
2.  Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ως παρατηρητής. Εκτάκτως, ενδέχεται επίσης να κληθούν να παραστούν στις συνεδριάσεις εκπρόσωποι οργανισμών της Ένωσης, τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών ως παρατηρητές για θέματα που αφορούν τις υποδομές που τους ανήκουν ή είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους. Οι ρυθμίσεις για την εν λόγω συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών και οι όροι συμμετοχής τους καθορίζονται στις συναφείς συμφωνίες και τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την προστασία της επίγειας υποδομής, ιδίως των δικτύων, των τοποθεσιών και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και της διαχείρισης της παλαίωσης·
β)  τη διαχείριση, τη συντήρηση, τη συνεχή βελτίωση, την εξέλιξη και την προστασία της επίγειας υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της επίγειας υποδομής που βρίσκεται εκτός της επικράτειας της ΕΕ αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη κάλυψη από το EGNOS των εδαφών των κρατών μελών που βρίσκονται γεωγραφικά στην Ευρώπη, ιδίως των δικτύων, των τοποθεσιών και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και της διαχείρισης της παλαίωσης·
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  την ανάπτυξη μελλοντικών γενεών των συστημάτων και την εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Galileo και EGNOS, με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης·
γ)  την ανάπτυξη μελλοντικών γενεών των συστημάτων και την εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Galileo και EGNOS, με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων·
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  την υποστήριξη για την προώθηση και ανάπτυξη θεμελιωδών τεχνολογικών στοιχείων, όπως πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του Galileo·
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)  τη στήριξη για την ανάπτυξη των κατάντη εφαρμογών του Galileo και EGNOS και των ολοκληρωμένων κατάντη εφαρμογών που χρησιμοποιούν το EGNOS/Galileo και το Copernicus·
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  την παροχή και την ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών που παρέχουν τα Galileo και EGNOS·
ε)  την παροχή και την ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών που παρέχουν τα Galileo και EGNOS, ιδίως προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  μια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής (SoL), που παρέχεται χωρίς άμεσες επιβαρύνσεις χρήσης και παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης και συγχρονισμού με υψηλό επίπεδο συνέχειας, διαθεσιμότητας και ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένου μηνύματος περί ακεραιότητας το οποίο προειδοποιεί τους χρήστες σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή σημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων που εκπέμπονται από το Galileo και άλλα GNSS, τα οποία και ενισχύει στην περιοχή κάλυψης· η εν λόγω υπηρεσία προορίζεται κυρίως για χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.
γ)  μια υπηρεσία ασφάλειας της ζωής (SoL), που παρέχεται χωρίς άμεσες επιβαρύνσεις χρήσης και παρέχει πληροφορίες εντοπισμού θέσης και χρονικού συγχρονισμού με υψηλό επίπεδο συνέχειας, διαθεσιμότητας, ακρίβειας και ακεραιότητας. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συμμόρφωση προς τον κανονισμό του EASA, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένου μηνύματος περί ακεραιότητας το οποίο προειδοποιεί τους χρήστες σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή σημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων που εκπέμπονται από το Galileo και άλλα GNSS, τα οποία και ενισχύει στην περιοχή κάλυψης· η εν λόγω υπηρεσία προορίζεται κυρίως για χρήστες για τους οποίους η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται κατά προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη.
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται κατά προτεραιότητα στο έδαφος των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη με στόχο την κάλυψη των ηπειρωτικών περιοχών μέχρι τα τέλη του 2023 και όλων των περιοχών έως το τέλος του 2025.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3
3.  Το κόστος της επέκτασης αυτής, όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές κόστος λειτουργίας ειδικά για τις περιοχές αυτές, δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 11. Η επέκταση αυτή δεν καθυστερεί την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο σύνολο του εδάφους των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη.
3.  Το κόστος της επέκτασης αυτής, όπου συμπεριλαμβάνεται και το συναφές κόστος λειτουργίας ειδικά για τις περιοχές αυτές, δεν καλύπτεται από τον προϋπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 11, αλλά η Επιτροπή εξετάζει την αξιοποίηση προγραμμάτων και συμφωνιών εταιρικής σχέσης και, εάν κριθεί σκόπιμο, την ανάπτυξη ειδικού χρηματοδοτικού μέσου για την υποστήριξή τους. Η επέκταση αυτή δεν καθυστερεί την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο σύνολο του εδάφους των κρατών μελών που βρίσκεται γεωγραφικώς στην Ευρώπη.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – τίτλος
Συμβατότητα και διαλειτουργικότητα
Συμβατότητα, διαλειτουργικότητα και τυποποίηση.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2
2.  Τα Galileo και EGNOS, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν, είναι συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης καθώς και με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, εφόσον οι αναγκαίες απαιτήσεις συμβατότητας και διαλειτουργικότητας καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες.
2.  Τα Galileo και EGNOS, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν, είναι αμοιβαία συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης καθώς και με συμβατικά μέσα ραδιοπλοήγησης, εφόσον οι αναγκαίες απαιτήσεις συμβατότητας και διαλειτουργικότητας καθορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα Galileo και EGNOS επιδιώκουν να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1
1.  Το Copernicus εκτελείται με βάση προηγούμενες επενδύσεις της Ένωσης και, κατά περίπτωση, με βάση τις εθνικές ή περιφερειακές ικανότητες των κρατών μελών και λαμβανομένων υπόψη των ικανοτήτων των εμπορικών προμηθευτών συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών και της ανάγκης για προαγωγή του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της αγοράς.
1.  Το Copernicus εκτελείται με βάση προηγούμενες επενδύσεις της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της EUMETSAT και, κατά περίπτωση, με βάση τις εθνικές ή περιφερειακές ικανότητες των κρατών μελών και λαμβανομένων υπόψη των ικανοτήτων των εμπορικών προμηθευτών συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών και της ανάγκης για προαγωγή του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της αγοράς.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2
2.  Το Copernicus παρέχει δεδομένα και πληροφορίες, στο πλαίσιο πλήρους, ελεύθερης και ανοικτής πολιτικής δεδομένων.
2.  Το Copernicus παρέχει δεδομένα και πληροφορίες, στη βάση πλήρους, ελεύθερης και ανοικτής πολιτικής δεδομένων.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – περίπτωση 1
–  την ανάπτυξη και τη λειτουργία των δορυφόρων Sentinel του Copernicus·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  συνιστώσα πρόσβασης σε δεδομένα και διανομής αυτών, η οποία περιλαμβάνει τις υποδομές και τις υπηρεσίες για τη διασφάλιση της αναζήτησης, της πρόσβασης, της διανομής και της εκμετάλλευσης των δεδομένων του Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus·
γ)  συνιστώσα πρόσβασης σε δεδομένα και διανομής αυτών, η οποία περιλαμβάνει τις υποδομές και τις υπηρεσίες για τη διασφάλιση της αναζήτησης, της πρόσβασης, της μακροπρόθεσμης αρχειοθέτησης, της διανομής και της εκμετάλλευσης των δεδομένων του Copernicus και των πληροφοριών του Copernicus, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη·
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  συνιστώσα αξιοποίησης από τους χρήστες και ανάπτυξης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5, η οποία περιλαμβάνει συναφείς δραστηριότητες, πόρους και υπηρεσίες για την προαγωγή του Copernicus, των δεδομένων και των υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
δ)  συνιστώσα αξιοποίησης από τους χρήστες, ανάπτυξης ικανοτήτων και ανάπτυξης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 5, η οποία περιλαμβάνει συναφείς δραστηριότητες, πόρους και υπηρεσίες για την προαγωγή του Copernicus, των δεδομένων και των υπηρεσιών του σε όλα τα επίπεδα με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4
4.  Το Copernicus προάγει τον διεθνή συντονισμό των συστημάτων παρατήρησης και τις συναφείς ανταλλαγές δεδομένων, ούτως ώστε να ενισχύει την παγκόσμια διάσταση και συμπληρωματικότητά του, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες και συντονιστικές διαδικασίες.
4.  Το Copernicus προάγει τον διεθνή συντονισμό των συστημάτων παρατήρησης και τις συναφείς ανταλλαγές δεδομένων, ούτως ώστε να ενισχύει την παγκόσμια διάσταση και συμπληρωματικότητά του, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες και συντονιστικές διαδικασίες.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – τίτλος
Απόκτηση δεδομένων
Eπιλέξιμες δράσεις
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δράσεις για την παροχή συνέχειας υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, δίνοντας προτεραιότητα σε ικανότητες παρατήρησης για την παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέποντας την κάλυψη των πόλων και καθιστώντας δυνατές καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της διαχείρισης των υδάτων·
α)  δράσεις για την παροχή συνέχειας υφιστάμενων αποστολών Sentinel και την ανάπτυξη, εκτόξευση, συντήρηση και λειτουργία περαιτέρω δορυφόρων Sentinel που διευρύνουν το πεδίο παρατήρησης, όπως σε ικανότητες παρατήρησης για την παρακολούθηση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 και άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέποντας την κάλυψη των πόλων και καθιστώντας δυνατές καινοτόμες περιβαλλοντικές εφαρμογές στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της διαχείρισης των υδάτων·
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  δράσεις για την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα τρίτων που είναι αναγκαία για την παραγωγή των υπηρεσιών Copernicus ή για χρήση από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τους οργανισμούς και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες·
β)  δράσεις για την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα τρίτων που είναι αναγκαία για την παραγωγή των υπηρεσιών Copernicus ή για χρήση από βασικούς χρήστες, με προτεραιότητα στα δεδομένα που παρέχονται και/ή χρηματοδοτούνται από δημόσιους φορείς στα κράτη μέλη, όπως οι εθνικοί οργανισμοί·
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  στήριξη της ανάπτυξης σχετικών κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών του Copernicus.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για τη στήριξη των ακόλουθων υπηρεσιών:
Το Copernicus περιλαμβάνει δράσεις για τη στήριξη των ακόλουθων βασικών υπηρεσιών:
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3
–  την παρακολούθηση της ξηράς και της γεωργίας, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την κάλυψη του εδάφους, τις χρήσεις της γης και την αλλαγή της χρήσης της γης, τις αστικές ζώνες, την ποσότητα και την ποιότητα των εσωτερικών υδάτων, τα δάση, τη γεωργία και άλλους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα·
–  την παρακολούθηση της ξηράς και της γεωργίας, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την κάλυψη του εδάφους, τις χρήσεις της γης και την αλλαγή της χρήσης της γης, την ποιότητα του εδάφους, την ερημοποίηση, τους τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς, την ποσότητα και την ποιότητα των εσωτερικών υδάτων, τα δάση και ειδικότερα την αποψίλωση των δασών, τη γεωργία και άλλους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα και την κρυόσφαιρα· τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρακολούθηση της γεωργικής έκτασης σχετικά με το βαθμό κάλυψης και χρήσης των γεωργικών εκτάσεων, ούτως ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος για τη χορήγηση γεωργικών επιδοτήσεων·
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 α (νέα)
–  τη χαρτογράφηση των γεωργικών εκτάσεων που χρειάζονται άρδευση, τις προβλέψεις της συγκομιδής και τη χρήση εδάφους, καθώς και τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος·
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4 β (νέα)
–  παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος·
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής της Ένωσης·
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η συνιστώσα του SST στηρίζει τις εξής δραστηριότητες:
Το πρόγραμμα SST έχει στόχο να εφοδιάσει σταδιακά την Ένωση με μια αυτόνομη ικανότητα SST.
Η συνιστώσα του SST στηρίζει τις εξής δραστηριότητες:
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τη συγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή διαστημικών αισθητήρων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων αισθητήρων που αναπτύσσονται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και ενωσιακών αισθητήρων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, για την εξέταση και την παρακολούθηση αντικειμένων και τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χρηστών οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 55·
α)  τη συγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός δικτύου επίγειων και/ή διαστημικών αισθητήρων των κρατών μελών ή της Ένωσης, περιλαμβανομένων αισθητήρων που αναπτύσσονται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και ενωσιακών αισθητήρων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, για την εξέταση και την παρακολούθηση αντικειμένων και τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου διαστημικών αντικειμένων, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χρηστών οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 55·
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 υποβάλλουν κοινή πρόταση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια:
Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών SST που αναφέρονται στο άρθρο 54 υποβάλλουν ενιαία ή κοινή πρόταση στην Επιτροπή αποδεικνύοντας τη συμμόρφωσή τους προς τα εξής κριτήρια:
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του οργανωτικού πλαισίου της συμμετοχής των κρατών μελών στο SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
8.  Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 που αφορά την ειδική διάταξη, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη λειτουργία του οργανωτικού πλαισίου της συμμετοχής των κρατών μελών στο SST. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 α (νέο)
Άρθρο 58α
Παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης για το SST
Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί την εκτέλεση της συνιστώσας SST, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των αναγκών των χρηστών σε σχέση με την ικανότητα των επίγειων και των διαστημικών αισθητήρων και συμπληρώνει την παραγωγή του ευρωπαϊκού καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1α.
Η αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες διαστημικές και επίγειες υποδομές.
Η αξιολόγηση συνοδεύεται, εάν είναι απαραίτητο, από κατάλληλη πρόταση για την ανάπτυξη πρόσθετων διαστημικών και επίγειων υποδομών στο πλαίσιο της συνιστώσας SST.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γ α)  τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου ΝΕΟ.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM συνδυάζονται ικανότητες και υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας σε μια κοινή ενωσιακή «δεξαμενή» ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας. Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει:
Στο πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM συνδυάζονται ικανότητες και υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας σε μια κοινή ενωσιακή «δεξαμενή» ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας με κατάλληλες απαιτήσεις ασφαλείας. Η συνιστώσα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις λειτουργίες του επίγειου τμήματος της υποδομής·
α)  την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις λειτουργίες του επίγειου και του διαστημικού τμήματος της υποδομής·
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του GOVSATCOM, υπό τη μορφή καταλόγου κατηγοριών των ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών και των χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη, καθώς και των χαρακτηριστικών ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δίνουν προτεραιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες σε ενωσιακό επίπεδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του GOVSATCOM, υπό τη μορφή καταλόγου κατηγοριών των ικανοτήτων και υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών και των χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής κάλυψης, της συχνότητας, του εύρους ζώνης, του εξοπλισμού χρήστη, καθώς και των χαρακτηριστικών ασφαλείας. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 3.
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες προκειμένου να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  νομικά πρόσωπα δεόντως διαπιστευμένα για την παροχή δορυφορικών ικανοτήτων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36 για τη διαπίστευση ασφαλείας, βάσει των ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας για τη συνιστώσα GOVSATCOM που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1.
β)  νομικά πρόσωπα δεόντως διαπιστευμένα για την παροχή δορυφορικών ικανοτήτων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36 για τη διαπίστευση ασφαλείας.
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  Οι πάροχοι ικανοτήτων ή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω δορυφόρου στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη συνιστώσα GOVSATCOM που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1
1.  Κοινές ικανότητες δορυφορικής επικοινωνίας, υπηρεσίες και εξοπλισμός χρήστη ανταλλάσσονται και ιεραρχούνται μεταξύ των συμμετεχόντων GOVSATCOM, με βάση ανάλυση των κινδύνων ασφαλείας από τους χρήστες σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών. Αυτή η ανταλλαγή και η ιεράρχηση δίνουν προτεραιότητα στους χρήστες σε επίπεδο Ένωσης.
1.  Κοινές ικανότητες δορυφορικής επικοινωνίας, υπηρεσίες και εξοπλισμός χρήστη ανταλλάσσονται και ιεραρχούνται μεταξύ των συμμετεχόντων GOVSATCOM, με βάση ανάλυση των κινδύνων ασφαλείας από τους χρήστες σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών.
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι κόμβοι GOVSATCOM λαμβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες προκειμένου να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 – παράγραφος 1
Πριν από το τέλος του 2024, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την εκτέλεση της συνιστώσας GOVSATCOM, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των αναγκών των χρηστών σε σχέση με την ικανότητα δορυφορικής επικοινωνίας. Η αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες διαστημικές υποδομές. Η αξιολόγηση συνοδεύεται, εάν είναι απαραίτητο, από κατάλληλη πρόταση για την ανάπτυξη πρόσθετων διαστημικών υποδομών στο πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM.
Πριν από το τέλος του 2024, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, θα αξιολογήσει την εκτέλεση της συνιστώσας GOVSATCOM, ιδίως σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των αναγκών των χρηστών σε σχέση με την ικανότητα δορυφορικής επικοινωνίας. Η αξιολόγηση εξετάζει ιδίως την ανάγκη για πρόσθετες διαστημικές υποδομές. Η αξιολόγηση συνοδεύεται, εάν είναι απαραίτητο, από κατάλληλη πρόταση για την ανάπτυξη πρόσθετων διαστημικών υποδομών στο πλαίσιο της συνιστώσας GOVSATCOM.
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 1
Έδρα του Οργανισμού είναι η Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία).
Έδρα του Οργανισμού είναι η Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία). Ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, μπορούν να ιδρύονται τοπικά γραφεία του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 παράγραφος 2.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4
4.  Τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με γνώμονα την πραγματογνωμοσύνη τους στον τομέα που άπτεται των βασικών καθηκόντων του Οργανισμού, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων του συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.
4.  Τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με γνώμονα την πραγματογνωμοσύνη τους στον τομέα που άπτεται των καθηκόντων του Οργανισμού, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να περιορίζεται η εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων του συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 5
5.  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του αναπληρωτή τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
5.  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3
3.  Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή με αίτημα τουλάχιστον ενός τρίτου των μελών του.
3.  Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή με αίτημα τουλάχιστον ενός τρίτου των μελών του.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 5
5.  [Για κάθε συνιστώσα του προγράμματος που συνεπάγεται τη χρήση ευαίσθητων εθνικών υποδομών, μόνο οι εκπρόσωποι των κρατών μελών που διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και να συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Όταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν εκπροσωπεί ένα από τα κράτη μέλη που διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή, αντικαθίσταται από τους εκπροσώπους του κράτους μέλους που διαθέτει τέτοια υποδομή.]
5.  [Για κάθε συνιστώσα του προγράμματος που συνεπάγεται τη χρήση ευαίσθητων εθνικών υποδομών, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου αλλά μόνο οι εκπρόσωποι κρατών μελών που διαθέτουν τέτοια υποδομή συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Όταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν εκπροσωπεί ένα από τα κράτη μέλη που διαθέτουν αυτού του είδους την υποδομή, αντικαθίσταται από τους εκπροσώπους του κράτους μέλους που διαθέτει τέτοια υποδομή.]
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για την περίοδο η οποία καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού ενσωματώσει σε αυτό, χωρίς αλλαγές, το μέρος που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 80 στοιχείο α) και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής. Ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας·
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  θεσπίζει κανόνες διαφάνειας σχετικά με τις βιομηχανικές συμβάσεις και ενημερώνεται τακτικά για αυτές από τον εκτελεστικό διευθυντή·
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  συμμορφώνεται με τους κανόνες διαφάνειας σχετικά με τις βιομηχανικές συμβάσεις και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο·
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 79 – παράγραφος 2
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει εάν είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την αποδοτική και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων την έγκριση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού. Μπορεί να απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.
2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει εάν είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την αποδοτική και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού. Μπορεί να απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη. Στο μέτρο του δυνατού, οι επιπτώσεις από την άποψη της κατανομής του προσωπικού και του προϋπολογισμού ενσωματώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο αυτό κοινοποιείται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 11.
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Το προσωπικό του Οργανισμού αμείβεται από τους ιδίους πόρους του Οργανισμού και, όπου απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό, μέσω της χρήσης προϋπολογισμού που αναθέτει η Επιτροπή.
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του, καθώς και την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες εκδόσεις.
Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του, καθώς και την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς, από έναν κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες εκδόσεις.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο αξιολόγηση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή μία μόνο φορά για διάστημα ίσο ή μικρότερο των τεσσάρων ετών.
Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο αξιολόγηση, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή μία μόνο φορά για διάστημα ίσο ή μικρότερο των πέντε ετών.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – τίτλος
Συμφωνία σχετικά με την έδρα και όροι λειτουργίας
Συμφωνία σχετικά με την έδρα και τα τοπικά γραφεία και όροι λειτουργίας
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1
1.  Ύστερα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, συνάπτεται συμφωνία για την έδρα του Οργανισμού μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής, στην οποία καθορίζονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που τίθενται στη διάθεσή του από το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους.
1.  Ύστερα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, συνάπτεται συμφωνία για την έδρα και τα τοπικά γραφεία του Οργανισμού μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής, στην οποία καθορίζονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά τη στέγαση του Οργανισμού στο κράτος μέλος υποδοχής και τις εγκαταστάσεις που τίθενται στη διάθεσή του από το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του Οργανισμού και τα μέλη των οικογενειών τους.
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 98 – παράγραφος 1
1.  Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.  Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Η Επιτροπή καθορίζει μεθοδολογία για την πρόβλεψη ποιοτικών δεικτών για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ). Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, η Επιτροπή συμπληρώνει το παράρτημα, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2021.
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 2
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος.
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Ειδική ενότητα αυτής της αξιολόγησης αφορά τη διακυβέρνηση του προγράμματος με στόχο την προσφορά πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο απαιτούνται τροποποιήσεις στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους διάφορους παράγοντες του προγράμματος.
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και, κατά περίπτωση, μπορεί να συνοδεύει την αξιολόγηση με νέα νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και την τοποθεσία του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της τυχόν τροποποίησης. Εξετάζεται επίσης η πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και την ανεξαρτησία και αυτονομία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
Έως τις 30 Ιουνίου 2024, και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του Οργανισμού όσον αφορά τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και την τοποθεσία του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Στην αξιολόγηση εξετάζεται η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα να της ανατεθούν πρόσθετα καθήκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 30, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της τυχόν τροποποίησης. Εξετάζεται επίσης η πολιτική του Οργανισμού σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και την ανεξαρτησία και αυτονομία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 101 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 101 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις/υποεπιτροπές ειδικά για την κάθε κύρια συνιστώσα του προγράμματος (Galileo και EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση μπορούν να προβλέπουν τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών στις εργασίες της επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της και συνυπολογίζοντας την ασφάλεια της Ένωσης.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0405/2018).


Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I
PDF 418kWORD 124k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))(1)
P8_TA(2018)0521A8-0408/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)
–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα,
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Σύμφωνα με το [η παραπομπή να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 88 της απόφασης του Συμβουλίου / /ΕΕ53], πρόσωπα και οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.
(4)  Σύμφωνα με το [η παραπομπή να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 88 της απόφασης του Συμβουλίου / /ΕΕ53], πρόσωπα και οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι περιορισμοί που συνδέονται με τη συμμετοχή των υπερπόντιων χωρών ή εδαφών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ η αποτελεσματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα.
_________________
_________________
53 Απόφαση / / ΕΕ του Συμβουλίου.
53 Απόφαση / / ΕΕ του Συμβουλίου.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 201654, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί αυτό το πρόγραμμα με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε επίπεδο πολιτών.
(5)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 201654, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί αυτό το πρόγραμμα με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, σε συσχέτιση με τις υφιστάμενες ανάγκες και σε συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου54α αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο για όλους τους δικαιούχους, ιδίως για τα κράτη μέλη και τις ΜΜΕ. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε επίπεδο πολιτών.
__________________
__________________
54 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
54 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
54α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει στο έπακρο τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον δημοκρατικό έλεγχο των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης, τόσο ως προς τις αρχικές προσδοκίες όσο και ως προς τα τελικά αποτελέσματα.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η Ψηφιακή Σύνοδος Κορυφής του Τάλιν55 του Σεπτεμβρίου 2017 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου56 της 19ης Οκτωβρίου 2017 κατέδειξαν την ανάγκη να επενδύσει η Ευρώπη στην ψηφιοποίηση των οικονομιών μας και στην αντιμετώπιση του χάσματος των δεξιοτήτων για τη διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας ζωής και του κοινωνικού ιστού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση, θα συμβάλει στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας και θα ενισχύσει τη δημιουργική και πολιτιστική πολυμορφία. Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση ορισμένων εκ των προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή μεταμόρφωση και η επανεξέταση των πολιτικών που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
(6)  Η Ψηφιακή Σύνοδος Κορυφής του Τάλιν55 του Σεπτεμβρίου 2017 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου56 της 19ης Οκτωβρίου 2017 κατέδειξαν την ανάγκη να επενδύσει η Ευρώπη στην αποτελεσματική ψηφιοποίηση των οικονομιών μας και στην αντιμετώπιση του χάσματος των δεξιοτήτων για τη διατήρηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, της ποιότητας ζωής και του κοινωνικού ιστού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση, θα συμβάλει στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας και θα ενισχύσει τη δημιουργική και πολιτιστική πολυμορφία. Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή μεταμόρφωση από αρκετές απόψεις, μεταξύ άλλων εξασφαλίζοντας ότι υπάρχουν τα βασικά δομικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι νέες τεχνολογίες, με τη δημιουργία αποτελεσματικών και εύκολα εφαρμόσιμων νομικών κανόνων, με επανεξέταση των πολιτικών που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την καινοτομία, στο οποίο διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των χρηστών. Ιδανικά, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το παρόν πρόγραμμα, που συνιστά προσπάθεια ευρωπαϊκού επιπέδου, θα ενισχυθεί από σημαντικά κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα και συνεισφορές των κρατών μελών.
__________________
__________________
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια εναρμονισμένη και συνεκτική πολιτική ραδιοφάσματος, στην υποδομή 5G, γεγονός που θα απαιτήσει έναν στόχο υποδομής όσον αφορά τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, με στόχο την παροχή ταχύτερων υπηρεσιών επικοινωνίας υψηλής ποιότητας· αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή υλοποίηση του παρόντος προγράμματος. Εν προκειμένω, το πρόγραμμα αναμένεται να επωφεληθεί από την ορθή εφαρμογή του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ιδίως της πρωτοβουλίας Wif4EU που αποσκοπεί στην προώθηση της συνδεσιμότητας των πολιτών στους δημόσιους χώρους της Ένωσης· ο συνδυασμός αυτών των δύο προγραμμάτων θα μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα και θα επιτύχει τους στόχους της Ένωσης για παροχή αξιόπιστης και συνεκτικής κάλυψης δικτύου υψηλής ταχύτητας σε όλη την Ένωση.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε ιδίως στο συμπέρασμα ότι η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως τις αναδυόμενες τάσεις: σε αυτές περιλαμβάνει ζητήματα όπως η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και αλυσίδας ομάδας συναλλαγών (π.χ. «blockchain»), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, των ψηφιακών δικαιωμάτων και των δεοντολογικών προτύπων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις αρχές του 2018 και κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των όρων πλαισίωσης, με σκοπό να μπορέσει η ΕΕ να διερευνήσει νέες αγορές μέσα από ριζικές καινοτομίες βάσει κινδύνου και να επιβεβαιώσει εκ νέου τον ηγετικό ρόλο της βιομηχανίας της.
(7)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε ιδίως στο συμπέρασμα ότι η Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως τις αναδυόμενες τάσεις: σε αυτές περιλαμβάνει ζητήματα όπως το ψηφιακό χάσμα, η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δεοντολογικά πρότυπα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις αρχές του 2018 και κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των όρων πλαισίωσης, με σκοπό να μπορέσει η ΕΕ να διερευνήσει νέες αγορές μέσα από ριζικές καινοτομίες βάσει κινδύνου και να επιβεβαιώσει εκ νέου τον ηγετικό ρόλο της βιομηχανίας της.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Στις 10 Απριλίου 2018, τα κράτη μέλη εξέφρασαν την υποστήριξή τους και την κοινή τους βούληση να συνεργαστούν επί πρωτοβουλιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και στον τομέα της υποδομής υπηρεσιών για τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (για παράδειγμα, την τεχνολογία blockchain), με την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)   Για την επιτυχημένη υλοποίηση του παρόντος προγράμματος δεν αρκεί να ακολουθηθούν απλώς οι τάσεις. Η Ένωση χρειάζεται να αναλάβει δέσμευση έναντι τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή την προστασία της ιδιωτικότητας (δηλαδή κρυπτογραφία και αποκεντρωμένες εφαρμογές (DApps)) καθώς και να προβεί σε αυξημένες επενδύσεις σε ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις υποδομές (δίκτυα οπτικών ινών) που θα καταστήσουν εφικτή μια αυτοπροσδιοριζόμενη ψηφιοποιημένη κοινωνία.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)   Η Ευρώπη πρέπει να πραγματοποιήσει αποφασιστικές επενδύσεις στο μέλλον της, με την οικοδόμηση στρατηγικών ψηφιακών ικανοτήτων προκειμένου να επωφεληθεί από την ψηφιακή επανάσταση. Πρέπει να εξασφαλιστεί σημαντικός προϋπολογισμός (τουλάχιστον 9,2 δισεκατομμυρίων EUR) σε επίπεδο ΕΕ για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί με αξιόλογες επενδυτικές προσπάθειες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή με μια συνεπή και συμπληρωματική σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»57 περιγράφει μεταξύ των επιλογών για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα πρόγραμμα για τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς της Ευρώπης, προκειμένου να επιτευχθεί «μεγάλη πρόοδο προς την έξυπνη ανάπτυξη σε τομείς όπως οι υψηλής ποιότητας υποδομές δεδομένων, η συνδεσιμότητα και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο». Θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα της υπερυπολογιστικής, του διαδικτύου επόμενης γενιάς, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των μαζικών δεδομένων. Θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη σε ολόκληρη την ψηφιοποιημένη οικονομία και θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση.
(8)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020»57 περιγράφει μεταξύ των επιλογών για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα πρόγραμμα για τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς της Ευρώπης, προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος προς την έξυπνη ανάπτυξη σε τομείς όπως οι υψηλής ποιότητας υποδομές δεδομένων, η συνδεσιμότητα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ψηφιοποίηση των δημόσιων διοικήσεων. Θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα της υπερυπολογιστικής, του διαδικτύου επόμενης γενιάς, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των μαζικών δεδομένων. Θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη σε ολόκληρη την ψηφιοποιημένη οικονομία και θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην γεφύρωση και την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, διασφαλίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις για να αντεπεξέλθουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
__________________
__________________
57 COM(2018)0098
57 COM(2018)0098
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Δεδομένων της καθυστέρησης στην ανάπτυξη των στρατηγικών ψηφιακών ικανοτήτων της Ένωσης και των προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας προϋπολογισμός που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του παρόντος προγράμματος, ύψους τουλάχιστον 9,2 δισεκατομμυρίων EUR.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η ανακοίνωση με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων»58, αντιμετωπίζει το νέο μέτρο που πρέπει να ληφθεί ως βασικό βήμα προς έναν κοινό χώρο δεδομένων στην ΕΕ - ένας ψηφιακός χώρος απρόσκοπτης πρόσβασης με κλίμακα που θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων σε δεδομένα.
(9)  Η ανακοίνωση με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων»58, αντιμετωπίζει το νέο μέτρο που πρέπει να ληφθεί ως βασικό βήμα προς έναν κοινό χώρο δεδομένων στην ΕΕ - ένας ψηφιακός χώρος απρόσκοπτης πρόσβασης με κλίμακα που θα επιτρέψει την ανάπτυξη και την καινοτομία όσον αφορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα σε δεδομένα.
_________________
_________________
58 COM(2018)0125.
58 COM(2018)0125.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Η πρωτοβουλία «Διαδίκτυο επόμενης γενιάς» που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 αναμένεται επίσης να ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς αποσκοπεί σε ένα πιο ανοικτό διαδίκτυο με καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερη ευφυΐα και μεγαλύτερη συμμετοχή, το οποίο θα αξιοποιεί τεχνολογικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την πρόοδο στα διάφορα ερευνητικά πεδία, η οποία περιλαμβάνει από νέες αρχιτεκτονικές δικτύου και υποδομές μέσω λογισμικού μέχρι νέες ιδέες για υπηρεσίες και εφαρμογές.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας και η προώθηση της καλύτερης εκμετάλλευσης του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση. Το πρόγραμμα θα πρέπει να διαρθρωθεί σε πέντε Ειδικούς Στόχους που θα αντικατοπτρίζουν βασικούς τομείς πολιτικής, και συγκεκριμένα: υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα. Για όλους αυτούς τους τομείς, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην καλύτερη ευθυγράμμιση των πολιτικών της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειακών πολιτικών και στη συγκέντρωση ιδιωτικών και βιομηχανικών πόρων προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και να αναπτυχθούν ισχυρότερες συνέργειες.
(10)  Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας και η προώθηση της καλύτερης εκμετάλλευσης του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός συγκεκριμένων τομέων δημοσίου συμφέροντος, προς όφελος των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Είναι επιτακτική ανάγκη να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ που προτίθενται να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις παραγωγικές διαδικασίες τους. Η έρευνα και η καινοτομία στον ψηφιακό τομέα θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διαρθρωθεί σε πέντε Ειδικούς Στόχους που θα αντικατοπτρίζουν βασικούς τομείς πολιτικής, και συγκεκριμένα: α) υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, β) τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, γ) κυβερνοασφάλεια, δ) προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και ε) ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών ικανοτήτων και διαλειτουργικότητα. Για όλους αυτούς τους τομείς, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην καλύτερη ευθυγράμμιση των πολιτικών της Ένωσης, των κρατών μελών και των περιφερειακών πολιτικών και στη συγκέντρωση ιδιωτικών και βιομηχανικών πόρων προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και να αναπτυχθούν ισχυρότερες συνέργειες.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)
(10γ)  Σε συνδυασμό με τον γενικό στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση της επίτευξης μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων ασφάλειας με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων στην Ένωση, δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που αυξάνουν το στρατηγικό δυναμικό και περιορίζουν την εξάρτηση από προμηθευτές και προϊόντα τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε όρους οικονομίας και καινοτομίας.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ένας κεντρικός ρόλος στην εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να αποδοθεί στους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τη βιομηχανία, από δημόσιους οργανισμούς και ακαδημαϊκούς κύκλους. Ένα δίκτυο ψηφιακών κόμβων καινοτομίας θα πρέπει να διασφαλίζει την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη59. Ένα πρώτο σύνολο κόμβων ψηφιακής καινοτομίας θα επιλεγεί με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών και στη συνέχεια το δίκτυο θα διευρυνθεί μέσω μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα χρησιμεύσουν ως σημεία πρόσβασης στις τελευταίες ψηφιακές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (ΥΥΕ), της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και άλλων υφιστάμενων καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, διαθέσιμες επίσης σε εργαστήρια εργοστασίων ή εργαστήρια πόλεων. Δρουν ως σημεία ενιαίας εισόδου στην πρόσβαση στις δοκιμασμένες και επικυρωμένες τεχνολογίες και στην προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας. Θα παρέχουν επίσης υποστήριξη στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Το δίκτυο ψηφιακών κόμβων καινοτομίας θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη συμμετοχή των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στην ψηφιακή ενιαία αγορά.
(11)  Ένας κεντρικός ρόλος στην εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να αποδοθεί στους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, από δημόσιους οργανισμούς και ακαδημαϊκούς κύκλους. Ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας θα πρέπει να διασφαλίζει την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη59. Ένα πρώτο σύνολο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας θα επιλεγεί με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών και στη συνέχεια το δίκτυο θα διευρυνθεί μέσω μιας ανοικτής, διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας. Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα χρησιμεύσουν ως σημεία πρόσβασης στις τελευταίες ψηφιακές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (ΥΥΕ), της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και άλλων υφιστάμενων καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, διαθέσιμες επίσης σε εργαστήρια εργοστασίων ή εργαστήρια πόλεων. Δρουν ως μονοαπευθυντικές θυρίδες όσον αφορά την πρόσβαση στις δοκιμασμένες και επικυρωμένες τεχνολογίες και την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας. Θα παρέχουν επίσης υποστήριξη στον τομέα των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη συμμετοχή των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στην ψηφιακή ενιαία αγορά και να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη.
__________________
__________________
59 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(2016)0180).
59 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (COM(2016)0180).
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των επενδύσεων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και των ενωσιακών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, ιδιαίτερα εκείνων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», οι Eυρωπαϊκοί Kόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας θα πρέπει να λειτουργούν ως πλατφόρμα όπου θα έρχονται σε επαφή η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις που έχουν ανάγκη νέες τεχνολογικές λύσεις, αφενός, και οι εταιρείες, ιδιαίτερα νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, που προσφέρουν λύσεις προς άμεση διάθεση στην αγορά, αφετέρου.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)  Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιούνται με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που αυξάνουν το στρατηγικό δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, και που επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτηση από προμηθευτές και προϊόντα τρίτων χωρών. Η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ειδικούς στόχους του προγράμματος θα πρέπει, συνεπώς, να εξαρτάται από τη συνεισφορά που θα παρείχαν αυτές οι χώρες στην Ένωση.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το πρόγραμμα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω έργων που ενισχύουν τις βασικές ψηφιακές δυνατότητες και την ευρεία χρήση τους. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση με τα κράτη μέλη και, όταν χρειάζεται, τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα πρέπει ιδίως να απαιτεί την επίτευξη κρίσιμης μάζας στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής και να εξασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές στην Ευρώπη παραμένουν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου.
(12)  Το πρόγραμμα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω έργων που ενισχύουν τις βασικές ψηφιακές δυνατότητες και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξασφαλίσει προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους τουλάχιστον 9,2 δισεκατομμυρίων EUR, ο οποίος θα συμπληρωθεί με συνεπενδύσεις από τα κράτη μέλη και/ ή τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα πρέπει ιδίως να απαιτεί την επίτευξη κρίσιμης μάζας στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής και να εξασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές στην Ευρώπη θα φτάσουν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ελλείψεων της αγοράς ή ανεπαρκών επενδύσεων κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να διπλασιάζεται ή να παραγκωνίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση, και θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
(14)  Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση και επέκταση της ψηφιακής βάσης της Ένωσης, την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνιaκών προκλήσεων, την περαιτέρω βελτίωση των ψηφιακών βιομηχανικών ικανοτήτων της Ένωσης, καθώς και την αντιμετώπιση ελλείψεων της αγοράς ή ανεπαρκών επενδύσεων κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να διπλασιάζεται ή να παραγκωνίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση, και θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Για να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των συνιστωσών του, καθένας από τους συγκεκριμένους στόχους μπορεί να εφαρμοστεί μέσω όλων των μέσων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι μηχανισμοί υλοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι η άμεση διαχείριση και η έμμεση διαχείριση όταν η χρηματοδότηση από την Ένωση πρέπει να συνδυαστεί με άλλες πηγές χρηματοδότησης ή όταν η εκτέλεση απαιτεί τη δημιουργία δομών κοινής διαχείρισης.
(15)  Για να επιτευχθεί η μέγιστη ευελιξία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των συνιστωσών του, καθένας από τους συγκεκριμένους στόχους μπορεί να εφαρμοστεί μέσω όλων των μέσων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι μηχανισμοί υλοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι η άμεση διαχείριση και η έμμεση διαχείριση όταν η χρηματοδότηση από την Ένωση πρέπει να συνδυαστεί με άλλες πηγές χρηματοδότησης ή όταν η εκτέλεση απαιτεί τη δημιουργία δομών κοινής διαχείρισης. Σε περιπτώσεις έμμεσης διαχείρισης, η Επιτροπή μεριμνά για τη διατήρηση και τον σεβασμό όλων των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας που απαιτούνται για την άμεση διαχείριση του προγράμματος.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και οι συναφείς δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων στην Ένωση πρέπει να επιτρέπουν την ευρύτερη χρήση της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων από τη βιομηχανία και, γενικότερα, σε τομείς δημόσιου συμφέροντος προκειμένου να αξιοποιήσουν τις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές στην κοινωνία όσον αφορά την υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
(16)  Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και οι συναφείς δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων στην Ένωση πρέπει να επιτρέπουν την ευρύτερη χρήση της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων από τη βιομηχανία και, γενικότερα, σε τομείς δημόσιου συμφέροντος προκειμένου να αξιοποιήσουν τις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές στην κοινωνία όσον αφορά την υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια, καθώς και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ένωση πρέπει να αποκτήσει υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης, να ασφαλίσει το σύστημα εφοδιασμού της και να αναπτύξει υπηρεσίες για την προσομοίωση, την απεικόνιση και την κατασκευή πρωτοτύπων με παράλληλη διασφάλιση ενός συστήματος ΥΥΕ σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της Ένωσης.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η υποστήριξη της παρέμβασης της Ένωσης στον τομέα αυτό εκφράστηκε από το Συμβούλιο60 και, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο61. Επιπλέον, το 2017 εννέα κράτη μέλη υπέγραψαν τη δήλωση EuroHPC62, μια συμφωνία μεταξύ πολλών κυβερνήσεων στην οποία δεσμεύονται να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τη δημιουργία και την ανάπτυξη υποδομών ΥΥΕ και δεδομένων τελευταίας τεχνολογίας στην Ευρώπη που θα είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση για επιστημονικές κοινότητες, δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους.
(17)  Η υποστήριξη της παρέμβασης της Ένωσης στον τομέα αυτό εκφράστηκε από το Συμβούλιο60 και, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο61. Επιπλέον, το 2017 εννέα κράτη μέλη υπέγραψαν τη δήλωση EuroHPC62, μια συμφωνία μεταξύ πολλών κυβερνήσεων στην οποία δεσμεύονται να συνεργαστούν με την Επιτροπή για τη δημιουργία και την ανάπτυξη υποδομών ΥΥΕ και δεδομένων τελευταίας τεχνολογίας στην Ευρώπη που θα είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση για επιστημονικές κοινότητες, δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους και θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
__________________
__________________
60
60
61
61
62
62
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Για τον ειδικό στόχο της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων κρίνεται ως πλέον κατάλληλη μια κοινή επιχείρηση, ιδίως για να συντονίζει τις εθνικές και ενωσιακές στρατηγικές και επενδύσεις σε υποδομές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και στην έρευνα και ανάπτυξη, να συγκεντρώνει πόρους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να διασφαλίζει τα οικονομικά και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης63. Επιπλέον, τα κέντρα ικανοτήτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στα κράτη μέλη θα παράσχουν υπηρεσίες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στη βιομηχανία, στον ακαδημαϊκό χώρο και στις δημόσιες διοικήσεις.
(18)  Για τον ειδικό στόχο της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων κρίνεται ως πλέον κατάλληλη μια κοινή επιχείρηση, ιδίως για να συντονίζει τις εθνικές και ενωσιακές στρατηγικές και επενδύσεις σε υποδομές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και στην έρευνα και ανάπτυξη, να συγκεντρώνει πόρους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να διασφαλίζει τα οικονομικά και τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης63. Επιπλέον, τα κέντρα ικανοτήτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στα κράτη μέλη θα παράσχουν υπηρεσίες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, στον ακαδημαϊκό χώρο και στις δημόσιες διοικήσεις που έχουν τόπο εγκατάστασης στην Ένωση.
__________________
__________________
63 Αξιολόγηση επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο «Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης EuroHPC» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
63 Αξιολόγηση επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο «Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης EuroHPC» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα. Ολοένα και περισσότερα αυτόνομα ρομπότ χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, εφαρμογές βαθέων υδάτων, σπίτια, πόλεις και νοσοκομεία. Οι εμπορικές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης έχουν προχωρήσει από δοκιμές σε πραγματικές εφαρμογές στην υγεία και το περιβάλλον· όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναπτύσσουν αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα και οι τεχνικές εκμάθησης μηχανών βρίσκονται στον πυρήνα όλων των κύριων διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών μαζικών δεδομένων.
(19)  Η ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα. Ολοένα και περισσότερα αυτόνομα ρομπότ χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, εφαρμογές βαθέων υδάτων, σπίτια, πόλεις και νοσοκομεία. Οι εμπορικές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης έχουν προχωρήσει από δοκιμές σε πραγματικές εφαρμογές στην υγεία και το περιβάλλον· όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναπτύσσουν αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα και οι τεχνικές εκμάθησης μηχανών βρίσκονται στον πυρήνα όλων των κύριων διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών μαζικών δεδομένων. Για να δημιουργηθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις-πλαίσιο για την ενθάρρυνση αυτών των νέων τεχνολογιών στην Ευρώπη, η Ένωση θα πρέπει να προσθέσει την αρχή της καινοτομίας στη διαδικασία χάραξης πολιτικών της.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)   Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε τον αντίκτυπο των γλωσσικών φραγμών στη βιομηχανία και την ψηφιοποίησή της. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη γλωσσικών τεχνολογιών μεγάλης κλίμακας που θα βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, όπως η αυτόματη μετάφραση, η αναγνώριση ομιλίας, η ανάλυση κειμένων μαζικών δεδομένων, τα συστήματα διαλόγου και απάντησης ερωτήσεων, είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας, την εξασφάλιση της συμμετοχικότητας και τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
(19β)  Η όλο και ταχύτερη ανάπτυξη των αυτοδιδασκόμενων ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η ικανότητά τους να πολλαπλασιάζουν τις γνώσεις τους και να μαθαίνουν υλικό σε δευτερόλεπτα, καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη οποιουδήποτε σταδίου ανάπτυξης μέχρι τη λήξη του προγράμματος το 2027. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ταχέως εξελισσόμενη ψηφιακή τάση και, κατά περίπτωση, να προσαρμόζει άμεσα και ανάλογα τους στόχους του προγράμματος εργασίας.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)
(19γ)  Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ζήτησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για λύσεις ρομποτικής ΤΝ και της σημασίας να αποφευχθεί σημαντικό επενδυτικό κενό στον εν λόγω τομέα, οι στόχοι του προγράμματος σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη ρομποτική που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)
(19δ)  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι φιλικά προς τον χρήστη, να είναι σύννομα εξ ορισμού και να παρέχουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και περισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η διαθεσιμότητα συνόλων δεδομένων μεγάλης κλίμακας και εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
(20)  Η διαθεσιμότητα συνόλων δεδομένων μεγάλης κλίμακας και εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού, με στόχο τη διασφάλιση της εσωτερικής αγοράς όπου χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, και η πρόσβαση στην εξόρυξη κειμένου και δεδομένων είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των μορφών γλωσσικής τεχνολογίας.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)   Στις 25 Απριλίου 2018, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προτείνει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και να εκπονήσει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με συμφεροντούχους στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την τεχνητή νοημοσύνη, μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων στον εν λόγω τομέα, με στόχο την προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμογών και επιχειρήσεων που βασίζονται στην ΤΝ.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας64 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία μιας κοινής Ευρωπαϊκής προσέγγισης στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης και θεώρησε την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο ως βασική ευθύνη για τους ηγέτες των επιχειρήσεων και τους εθνικούς και Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για τη βιομηχανική ασφάλεια.
(21)  Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας64 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης και θεώρησε την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο ως βασική ευθύνη για τους ηγέτες των επιχειρήσεων και τους εθνικούς και Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για τη βιομηχανική ασφάλεια, καθώς και την εφαρμογή της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού.
__________________
__________________
64 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0240
64 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0240
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την Ένωση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κατακερματισμένες εθνικές πρωτοβουλίες. Η ικανότητες της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να εφοδιαστεί η Ευρώπη με τις απαραίτητες ικανότητες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων της από τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται όταν χρησιμοποιούν συνδεδεμένα προϊόντα που μπορούν να παραβιαστούν και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί από κοινού με τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα, αναπτύσσοντας και διασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των έργων που ενισχύουν τις ικανότητες της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και διασφαλίζοντας την ευρεία ανάπτυξη των τελευταίων λύσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την οικονομία για να διασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα και η αριστεία.
(22)  Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την Ένωση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κατακερματισμένες εθνικές πρωτοβουλίες. Οι ικανότητες της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να εφοδιαστεί η Ευρώπη με τις απαραίτητες ικανότητες για την προστασία των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων της από τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται όταν χρησιμοποιούν συνδεδεμένα προϊόντα που μπορούν να παραβιαστούν και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί από κοινού με τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα, αναπτύσσοντας και διασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των έργων που ενισχύουν τις ικανότητες της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και διασφαλίζοντας την ευρεία ανάπτυξη των τελευταίων λύσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την οικονομία για να διασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα και η αριστεία.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή υπέβαλε δέσμη πρωτοβουλιών65 καθορίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρώπης για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και απειλών και την ενίσχυση της τεχνολογίας και της βιομηχανικής ικανότητας στον τομέα αυτό.
(23)  Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή υπέβαλε δέσμη πρωτοβουλιών65 καθορίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρώπης για την αντιμετώπιση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και απειλών, την αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητας και την ενίσχυση της τεχνολογίας και της βιομηχανικής ικανότητας στον τομέα αυτό.
_________________
_________________
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)  Κατ’ αρχήν, οι λύσεις κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρότυπα ασφάλειας και προστασίας στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού, σύμφωνα με τη διαθέσιμη τεχνολογία αιχμής και τις αρχές της «ασφάλειας εκ σχεδιασμού» και «ασφάλειας εξ ορισμού».
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Η εμπιστοσύνη αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι τεχνολογίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως οι ψηφιακές ταυτότητες, η κρυπτογραφία ή η ανίχνευση εισβολών, και η εφαρμογή τους σε τομείς όπως ο χρηματοοικονομικός, η βιομηχανία 4.0, η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγειονομική περίθαλψη ή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων και διαδικτυακών συναλλαγών, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δημόσιες διοικήσεις και τις εταιρείες.
(24)  Η εμπιστοσύνη αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Οι τεχνολογίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, οι ψηφιακές ταυτότητες, η κρυπτογραφία, η κρυπτογράφηση, ή η ανίχνευση εισβολών, και η εφαρμογή τους σε τομείς όπως ο χρηματοοικονομικός, η βιομηχανία 4.0, η εφοδιαστική, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η υγειονομική περίθαλψη ή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις πλατφόρμες 5G, και των διαδικτυακών συναλλαγών, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δημόσιες διοικήσεις και τις εταιρείες.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 19 Οκτωβρίου 2017 τόνισε ότι για να οικοδομηθεί επιτυχώς μια Ψηφιακή Ευρώπη, η Ένωση χρειάζεται ιδίως αγορές εργασίας, εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα κατάρτισης κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή και ότι υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις σε ψηφιακές δεξιότητες, για να ενισχυθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και να τους επιτρέψει και να τους βοηθήσει να εμπλακούν·
(25)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 19 Οκτωβρίου 2017 τόνισε ότι για να οικοδομηθεί επιτυχώς μια Ψηφιακή Ευρώπη, η Ένωση χρειάζεται ιδίως αγορές εργασίας, εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα κατάρτισης κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή και ότι υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού, για να ενισχυθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και να τους επιτρέψει και να τους βοηθήσει να εμπλακούν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)   Έχοντας υπόψη την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τους τομείς της ένταξης, των προσόντων, της κατάρτισης και της εξειδίκευσης οι οποίοι, επιπλέον των προηγμένων ψηφιακών ικανοτήτων, είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία της γνώσης.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας67 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής συνοχής σε μια ψηφιακή κοινωνία.
(27)  Στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας67 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής συνοχής σε μια ψηφιακή κοινωνία. Επιπλέον, ζήτησε να ενσωματωθεί η οπτική του φύλου σε όλες τις ψηφιακές πρωτοβουλίες, τονίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το σοβαρό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς αυτό είναι ουσιώδες για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία της Ευρώπης.
__________________
__________________
67 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0240
67 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. A8-0183/2017, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0240
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)  Στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη να συλλέγονται αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, και να αναπτυχθούν στόχοι, δείκτες και δείκτες αναφοράς για να παρακολουθείται η πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στις ΤΠΕ και να προωθούνται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)
(27β)  Στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε πλήρως και ενθάρρυνε την ανάπτυξη μιας ψηφιακής επιχειρηματικής νοοτροπίας για τις γυναίκες, καθώς και την ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της πληροφορίας.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες που υποστηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα, όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τώρα αρκετά ώριμες για να κάνουν το επόμενο βήμα από την ερευνητική αρένα και να αναπτυχθούν, να εφαρμοστούν και να κλιμακωθούν σε επίπεδο Ένωσης. Ακριβώς όπως η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών απαιτεί ανταπόκριση εκ μέρους της Ένωσης, το ίδιο ισχύει και για τη διάσταση των δεξιοτήτων. Οι ευκαιρίες κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να κλιμακωθούν, να αυξηθούν και να καταστούν προσιτές σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αποτυχία σε αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την ομαλή ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και να παρεμποδίσει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης. Οι δράσεις που στηρίζονται από το παρόν πρόγραμμα είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ορίζων Ευρώπη.
(28)  Οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες που υποστηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα, όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η υπολογιστική νέφους, η προστασία των δεδομένων και η διαχείριση των πληροφοριών, και η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τώρα αρκετά ώριμες για να κάνουν το επόμενο βήμα από την ερευνητική αρένα και να αναπτυχθούν, να εφαρμοστούν και να κλιμακωθούν σε επίπεδο Ένωσης. Ακριβώς όπως η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών απαιτεί ανταπόκριση εκ μέρους της Ένωσης, το ίδιο ισχύει και για τη διάσταση των δεξιοτήτων. Οι ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να κλιμακωθούν, να αυξηθούν και να καταστούν προσιτές σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αποτυχία σε αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την ομαλή ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και να παρεμποδίσει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης. Οι δράσεις που στηρίζονται από το παρόν πρόγραμμα είναι συμπληρωματικές με τις δράσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, ERASMUS και Ορίζων Ευρώπη.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών μέσω ψηφιακών μέσων είναι ζωτικής σημασίας στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τη βιομηχανία και τους πολίτες εν γένει, καθιστώντας τις σχέσεις τους με τις δημόσιες αρχές ταχύτερες, πιο βολικές και λιγότερο δαπανηρές, καθώς και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι ορισμένες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν ήδη ενωσιακή διάσταση, η στήριξη για την υλοποίηση και την ανάπτυξή τους σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη.
(29)  Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών μέσω ψηφιακών μέσων είναι ζωτικής σημασίας στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τη βιομηχανία, καθιστώντας τις σχέσεις τους με τις δημόσιες αρχές ταχύτερες, πιο βολικές και λιγότερο δαπανηρές, καθώς και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις με παράλληλη αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών. Δεδομένου ότι ορισμένες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν ήδη ενωσιακή διάσταση, η στήριξη για την υλοποίηση και την ανάπτυξή τους σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δύνανται να επωφεληθούν από την πρόσβαση σε πολυγλωσσικές ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη. Είναι επίσης σημαντικό να καταστούν οι υπηρεσίες αυτές προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
(29α)   Η ψηφιοποίηση μπορεί να διευκολύνει και να βελτιώσει την απρόσκοπτη προσβασιμότητα για όλους, περιλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή με αναπηρία, και εκείνων που ζουν σε απόκεντρες ή αγροτικές περιοχές.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τομέων δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγειονομική περίθαλψη68, η κινητικότητα, η δικαιοσύνη, η παρακολούθηση της γης/του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός απαιτούν τη συνέχιση και επέκταση των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ασφαλή διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και προωθούν την εθνική ανάπτυξη. Ο συντονισμός τους βάσει του παρόντος κανονισμού επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησης των συνεργειών.
(30)  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τομέων δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγειονομική περίθαλψη68, η κινητικότητα, η δικαιοσύνη, η παρακολούθηση της γης/του περιβάλλοντος, η ασφάλεια, η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, η ενεργειακή υποδομή, η εκπαίδευση και κατάρτιση και ο πολιτισμός απαιτούν τη συνέχιση, την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ασφαλή διασυνοριακή και διαγλωσσική ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και προωθούν την εθνική ανάπτυξη. Ο συντονισμός τους βάσει του παρόντος κανονισμού επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησης των συνεργειών και διασφάλισης της συμπληρωματικότητας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να λαμβάνει ωστόσο υπόψη ότι κάποιοι πολίτες δεν λαμβάνουν μέρος, για διάφορους λόγους, σε αυτόν και τα δίκτυα θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να εξακολουθήσουν να ενημερώνουν αυτούς τους πολίτες, βοηθώντας τους να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε όλα τα κοινωνικά και πολιτικά καθήκοντα.
_________________
_________________
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)   Σε κάθε περίπτωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα αυτό πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, να τα χρησιμοποιούν και να τα διαχειρίζονται με ασφάλεια διασυνοριακά, ανεξάρτητα από τη φυσική θέση τη δική τους και των δεδομένων τους.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)
(30β)   Η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και η πρόσβαση σε αυτές σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως η εκπαίδευση, απαιτεί επίσης κατάρτιση σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, οι στόχοι που περιλαμβάνονται στον Ειδικό Στόχο 8 θα πρέπει επίσης να καλύπτουν προγράμματα κατάρτισης για τα άτομα που θα χρησιμοποιούν τις προηγμένες τεχνολογίες.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Ο εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της εν λόγω στρατηγικής υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του μετασχηματισμού των δημόσιων διοικήσεων και την εξασφάλιση της εύκολης, αξιόπιστης και απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.
(32)  Ο εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της εν λόγω στρατηγικής υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του μετασχηματισμού των δημόσιων διοικήσεων και την εξασφάλιση της εύκολης, αξιόπιστης, ασφαλούς, απρόσκοπτης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που δημοσίευσε η Επιτροπή το 201769 καταδεικνύει ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό περιβάλλον και έχει, συνεπώς, καίρια σημασία για την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής συνεργασίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ειδικότερα, η αποδοτική και διαφανής δημόσια διοίκηση και τα αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα είναι απαραίτητα για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και πολίτες.
(33)  Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που δημοσίευσε η Επιτροπή το 201769 καταδεικνύει ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων έχει άμεσο αντίκτυπο στο οικονομικό περιβάλλον και έχει, συνεπώς, καίρια σημασία για την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής συνεργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της εργασίας υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, η αποδοτική και διαφανής δημόσια διοίκηση και τα αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα είναι απαραίτητα για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και πολίτες.
__________________
__________________
69 COM(2016)0725.
69 COM(2016)0725.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: Ένωσης, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Εκτός από την άρση των εμποδίων για μια λειτουργούσα ενιαία αγορά, η διαλειτουργικότητα διευκολύνει την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αποφυγής διασυνοριακών ηλεκτρονικών εμποδίων, διασφαλίζοντας περαιτέρω την εμφάνιση νέων ή την ενοποίηση της ανάπτυξης κοινών δημόσιων υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης. Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, να υποστηριχθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες και η επιχειρησιακή αμοιβαία αναγνώριση στην ΕΕ, πρέπει να προωθηθεί μια ολιστική διατομεακή και διασυνοριακή προσέγγιση της διαλειτουργικότητας με τον τρόπο που είναι πιο αποτελεσματικός και ανταποκρίνεται περισσότερο στις τελικούς χρήστες. Αυτό συνεπάγεται ότι η διαλειτουργικότητα πρέπει να γίνει κατανοητή με ευρεία έννοια, η οποία εκτείνεται από τεχνικά σε νομικά στρώματα και περιλαμβάνει στοιχεία πολιτικής στον τομέα. Συνεπώς, το εύρος των δραστηριοτήτων θα ξεπερνούσε τον συνήθη κύκλο ζωής των λύσεων, ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία παρέμβασης που θα υποστήριζαν τις απαραίτητες συνθήκες πλαισίου για τη διαρκή διαλειτουργικότητα.
(34)  Η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών αφορά όλα τα επίπεδα της διοίκησης: ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Εκτός από την άρση των εμποδίων για μια λειτουργούσα ενιαία αγορά, η διαλειτουργικότητα διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία, την ευθυγράμμιση των κοινών προτύπων, την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες αποφυγής διασυνοριακών ηλεκτρονικών και γλωσσικών εμποδίων, και μείωσης της γραφειοκρατίας, διασφαλίζοντας περαιτέρω την εμφάνιση νέων ή την ενοποίηση της ανάπτυξης κοινών δημόσιων υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης καθώς και την αποφυγή περιττών διπλών αποθηκεύσεων. Προκειμένου να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, να υποστηριχθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες και η επιχειρησιακή αμοιβαία αναγνώριση στην ΕΕ, πρέπει να προωθηθεί μια ολιστική, τεχνολογικά ουδέτερη διατομεακή και διασυνοριακή προσέγγιση της διαλειτουργικότητας με τον τρόπο που είναι πιο αποτελεσματικός, ανταποκρίνεται περισσότερο στους τελικούς χρήστες, και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι η διαλειτουργικότητα πρέπει να γίνει κατανοητή με ευρεία έννοια, η οποία εκτείνεται από τεχνικά σε νομικά στρώματα και περιλαμβάνει στοιχεία πολιτικής στον τομέα. Συνεπώς, το εύρος των δραστηριοτήτων θα ξεπερνούσε τον συνήθη κύκλο ζωής των λύσεων, ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία παρέμβασης που θα υποστήριζαν τις απαραίτητες συνθήκες πλαισίου για τη διαρκή διαλειτουργικότητα.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
(34α)  Στις 6 Οκτωβρίου 2017, οι υπουργοί της ΕΕ που συναντήθηκαν στο Τάλιν δήλωσαν ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα, μεταξύ άλλων στη χρήση πολιτικών ανοικτών αδειών και ανοικτών προτύπων. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τις λύσεις ανοικτού κώδικα, ώστε να καθίσταται δυνατή η περαιτέρω χρήση, να ενισχύεται η εμπιστοσύνη και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων έργων.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για να εξασφαλίσει ότι «κάθε βιομηχανία στην Ευρώπη, μεγάλη ή μικρή, όπου και αν βρίσκεται, μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τις ψηφιακές καινοτομίες»71.
(37)  Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε την πρωτοβουλία ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για να εξασφαλίσει ότι «κάθε βιομηχανία στην Ευρώπη, μεγάλη ή μικρή, όπου και αν βρίσκεται, μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τις ψηφιακές καινοτομίες»71. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.
__________________
71
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Η επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ενδέχεται να απαιτήσει τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων συμπληρωματικών τεχνολογιών στους τομείς δικτύωσης και πληροφορικής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας»73 που αναγνωρίζει «διαθεσιμότητα δικτύων και υποδομής υπολογιστικού νέφους παγκόσμιας κλάσης» ως βασικό συστατικό της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας.
(39)  Η επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ενδέχεται να απαιτήσει τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων συμπληρωματικών τεχνολογιών στους τομείς δικτύωσης και πληροφορικής, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας»73 που αναγνωρίζει τη «διαθεσιμότητα δικτύωσης και υποδομών υπολογιστικού νέφους παγκόσμιας κλάσης» ως βασική συνιστώσα της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας.
__________________
__________________
73 COM(2016)0180: Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας - Αποκομίζοντας τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά.
73 COM(2016)0180: Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας - Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος ισχύει από τον Μάιο του 2018 και έπειτα, παρέχοντας ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται άμεσα στις νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών, θα εγγυάται την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των ατόμων, δύο απαραίτητα στοιχεία για μια πραγματική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, όταν αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να υποστηρίζουν την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, για παράδειγμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και αλυσίδας ομάδας συναλλαγών («blockchain»).
(40)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, παρέχοντας ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται άμεσα στις έννομες τάξεις των κρατών μελών, εγγυάται την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των ατόμων, δύο απαραίτητα στοιχεία για μια πραγματική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Όλες οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, όταν αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει επομένως να συμμορφώνονται πλήρως προς τον εν λόγω κανονισμό. Θα πρέπει ιδίως να στηρίζουν την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών που συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις «προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό» που είναι δεσμευτικές σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, στο βαθμό που η επεξεργασία περιλαμβάνει δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει δε να τηρείται δεόντως η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_________________
Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό του διεθνούς και κοινοτικού πλαισίου προστασίας και επιβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην καινοτομία και επομένως είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.
(41)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό του διεθνούς και κοινοτικού πλαισίου προστασίας και επιβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην καινοτομία και στη διατήρηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και, επομένως, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)  Οι φορείς υλοποίησης του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και με την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών, ιδίως ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.
(42)  Στον βαθμό που οι φορείς υλοποίησης του παρόντος προγράμματος χειρίζονται ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ένωσης, πρέπει να σέβονται τις σχετικές διατάξεις που παρατίθενται στις πράξεις της Ένωσης ή στην εθνική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των ενεργειών για το κλίμα και θα οδηγήσει στην επίτευξη ενός συνολικού στόχου 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τους στόχους για το κλίμα74. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος και θα επανεκτιμηθούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.
(43)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των ενεργειών για το κλίμα και θα συμβάλει στην επίτευξη ενός συνολικού στόχου 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για τους στόχους για το κλίμα74. Σχετικές δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά την προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος και να επανεκτιμώνται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις αυτές.
_________________
_________________
74 COM(2018)0321, σ. 1.
74 COM(2018)0321, σ. 1.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας ώστε οι στόχοι του προγράμματος να επιτυγχάνονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή, τη διαφάνεια και τη συνέχεια της κοινής δράσης της Ένωσης και των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/201175 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.
διαγράφεται
__________________
75 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45
(45)  Τα προγράμματα εργασίας πρέπει να εγκρίνονται κατ’ αρχήν ως πολυετή προγράμματα εργασίας, κατά κανόνα ανά διετία, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις ανάγκες που συνδέονται με την εφαρμογή του προγράμματος, ετήσια προγράμματα εργασίας. Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να παρουσιάσουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσών και μοναδιαίου κόστους, καθώς και χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
(45)  Θα πρέπει να εγκριθούν προγράμματα εργασίας ώστε οι στόχοι του προγράμματος να επιτυγχάνονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή, τη διαφάνεια και τη συνέχεια της κοινής δράσης της Ένωσης και των κρατών μελών. Τα προγράμματα εργασίας πρέπει να εγκρίνονται κατ’ αρχήν ανά διετία, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις ανάγκες που συνδέονται με την εφαρμογή του προγράμματος, σε ετήσια βάση. Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να παρουσιάσουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσών και μοναδιαίου κόστους, καθώς και χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σχετικά με τροποποιήσεις του παραρτήματος II ώστε να αναθεωρούνται και/ή να συμπληρώνονται οι δείκτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(46)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σχετικά με τροποποιήσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ ώστε να αναθεωρούνται και/ή να συμπληρώνονται οι δείκτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)
(46α)   Προκειμένου να εξασφαλιστεί, να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη, απαιτούνται σαφείς και κοινοί κανόνες σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον και ευνοούν τον ανταγωνισμό ούτως ώστε να τονώνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία, και να διατηρούν την οικονομική προσιτότητα·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
(47)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα [8], [11], [16], [21], [35], [38] και [47] σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία, την απαγόρευση των διακρίσεων, την υγειονομική περίθαλψη, την προστασία των καταναλωτών και το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο συνεπή προς τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.
(47)  Οι δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] και [47] σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία, την απαγόρευση των διακρίσεων, τη γλωσσική πολυμορφία και το δικαίωμα επικοινωνίας σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες της ΕΕ, την υγειονομική περίθαλψη, την προστασία των καταναλωτών και το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να συνάδουν με τυχόν νομικές υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων βάσει του διεθνούς δικαίου, και με κάθε σχετική απόφαση της Επιτροπής, καθώς και με τις αρχές δεοντολογίας, στις οποίες περιλαμβάνεται η αποφυγή της παραβίασης της ερευνητικής ακεραιότητας.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)
(47α)  Τον Απρίλιο του 2018, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να θεσπίσει πλαίσιο ώστε οι συμφεροντούχοι και οι εμπειρογνώμονες να καταρτίσουν σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών· η Επιτροπή θα στηρίξει τις οργανώσεις καταναλωτών και τις εποπτικές αρχές για την προστασία των δεδομένων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη κατανόησης σχετικά με τις εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Καταναλωτών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.
__________________
Ανακοίνωση της 25ης Απριλίου 2018 με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη», COM(2018)0237, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_EL.pdf
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
(48)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Ειδική διάταξη πρέπει να εισαχθεί στον παρόντα κανονισμό για να χορηγήσει τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση του αρμόδιου υπευθύνου εξουσιοδότησης, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τη δυνατότητα να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.
διαγράφεται
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (εφεξής το «πρόγραμμα»).
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (το «πρόγραμμα»), το οποίο εφαρμόζεται για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  «Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας» νομική οντότητα που έχει ορισθεί ή επιλεγεί σε ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικασία για την εκπλήρωση των εργασιών του προγράμματος, παρέχοντας ιδίως πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη και εγκαταστάσεις πειραματισμού, όπως εξοπλισμό και εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας.
ε)  Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας»: υφιστάμενη ή νέα νομική οντότητα ή κοινοπραξία νομικών οντοτήτων που έχει ορισθεί ή επιλεγεί με ανοικτή, διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία για την εκπλήρωση των εργασιών του προγράμματος, παρέχοντας ιδίως πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη και εγκαταστάσεις πειραματισμού, όπως εξοπλισμό και εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, καθώς και διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις όλων των μορφών και μεγεθών, ιδίως οι ΜΜΕ, οι αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις και οι δημόσιες διοικήσεις ανά την Ένωση.
Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας λειτουργούν ως μονοαπευθυντικές θυρίδες όπου οι εταιρείες - ιδίως οι ΜΜΕ, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης – μπορούν να λάβουν βοήθεια για να βελτιώσουν την επιχείρηση, τις διαδικασίες παραγωγής, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω ψηφιακής τεχνολογίας που θα μπορούσε να συνεπάγεται προστιθέμενη αξία. Οι Κόμβοι θα δημιουργήσουν συνεπώς ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ανά τη Ένωση που θα προσφέρει στήριξη στις εταιρείες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων τους αντιστοιχούν στην εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για τον χειρισμό της διαθέσιμης ψηφιακής τεχνολογίας. Οι Κόμβοι συντονίζονται επίσης με τους παρόχους εκπαίδευσης με στόχο να στηρίξουν την κατάρτιση των σπουδαστών και την κατάρτιση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)   «γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας»: οι αναλυτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε ο καθένας να μπορεί να κατανοεί τον ψηφιακό κόσμο.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  «ευρωπαϊκή εταιρική σχέση»: πρωτοβουλία στην οποία η Ένωση και εταίροι από τον ιδιωτικό και/ή τον δημόσιο τομέα (π.χ. βιομηχανία, ερευνητικοί οργανισμοί, όργανα με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων και οργανώσεων των ΜΜΕ) δεσμεύονται να υποστηρίξουν από κοινού την ανάπτυξη και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ψηφιακής καινοτομίας και εφαρμογής τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την υιοθέτηση από την αγορά ή την υιοθέτηση κανόνων και πολιτικών·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ γ (νέο)
στγ)  «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ δ (νέο)
στδ)  «κοινοπραξία»: συνεργατική ομαδοποίηση επιχειρήσεων με στόχο την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Το πρόγραμμα έχει τον ακόλουθο γενικό στόχο: να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας και να μεταφέρει τα οφέλη της στους Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα:
1.  Το πρόγραμμα έχει τον ακόλουθο γενικό στόχο: να στηρίξει και να επισπεύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, βιομηχανίας και κοινωνίας και να μεταφέρει τα οφέλη του στους πολίτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, καθώς και να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία και τη συνοχή της Ένωσης με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και μείωση του ψηφιακού χάσματος. Το πρόγραμμα:
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  διευρύνει τη διάδοσή τους και θα τις προωθήσει σε τομείς δημόσιου συμφέροντος και στον ιδιωτικό τομέα.
β)  διευρύνει τη διάδοσή τους και την υιοθέτησή τους στον ιδιωτικό τομέα και σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, στηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και διασφαλίζοντας την πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  να αναπτύσσει, να συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης και να θέτει σε λειτουργία μια ολοκληρωμένη, παγκόσμιας κλάσης υποδομή υπερυπολογιστών εξακλίμακας77 και δεδομένων στην Ένωση, η οποία θα είναι προσβάσιμη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες σε μη κερδοσκοπική βάση, καθώς και για σκοπούς έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση·
α)  να αναπτύσσει, να συντονίζει σε επίπεδο Ένωσης και να θέτει σε λειτουργία μια διαλειτουργική, παγκόσμιας κλάσης υποδομή υπερυπολογιστών εξακλίμακας77 και δεδομένων στην Ένωση, η οποία θα είναι προσβάσιμη σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες, καθώς και για σκοπούς έρευνας με δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση·
__________________
__________________
77 Που μπορούν να εκτελέσουν ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο.
77 Που μπορούν να εκτελέσουν ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να αναπτύσσει έτοιμη προς χρήση/λειτουργική τεχνολογία που προέρχεται από έρευνα και καινοτομία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ενωσιακού οικοσυστήματος υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων του υλισμικού, του λογισμικού, των εφαρμογών, των υπηρεσιών, των διασυνδέσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων·
β)  να αναπτύσσει έτοιμη προς χρήση/λειτουργική τεχνολογία που προέρχεται από έρευνα και καινοτομία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ενωσιακού οικοσυστήματος υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων του υλισμικού, του λογισμικού, των εφαρμογών, των υπηρεσιών, των διασυνδέσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων·
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  να αναπτύσσει και να θέτει σε λειτουργία υποδομές μεταεξακλίμακας78, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησής τους με τεχνολογίες κβαντικής υπολογιστικής και να αναπτύσσει νέες υποδομές έρευνας για την επιστήμη της υπολογιστικής.
γ)  να αναπτύσσει και να θέτει σε λειτουργία υποδομές μεταεξακλίμακας78, συμπεριλαμβανομένης της ενοποίησής τους με τεχνολογίες κβαντικής υπολογιστικής και να αναπτύσσει νέες υποδομές έρευνας· να ενθαρρύνει τη δημιουργία εντός της Ένωσης του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού για την εν λόγω ανάπτυξη, για την επιστήμη της υπολογιστικής.
__________________
__________________
78 Χίλιες φορές ταχύτερες από τις υποδομές εξακλίμακας.
78 Χίλιες φορές ταχύτερες από τις υποδομές εξακλίμακας.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 υλοποιούνται πρωτίστως μέσω της κοινής επιχείρησης που προτάθηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών στις 25 Ιουνίου 2018 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)...του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.
__________________
Κανονισμός σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 10594/18. Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/el/pdf
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  να δημιουργήσει και να ενισχύσει τις βασικές ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των πόρων δεδομένων και των βιβλιοθηκών αλγορίθμων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων·
α)  να δημιουργήσει και να ενισχύσει τις βασικές ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των πόρων δεδομένων και των βιβλιοθηκών αλγορίθμων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, οι λύσεις και οι πόροι που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη τηρούν την αρχή της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας ήδη από τον σχεδιασμό· και εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο της ανάπτυξης και της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης,
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να καταστήσει προσβάσιμες τις δυνατότητες αυτές σε όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις·
β)  να καταστήσει προσβάσιμες τις δυνατότητες αυτές στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, και τις δημόσιες διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων·
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  να αναπτύξει και να ενισχύσει συστήματα βιομηχανικής εφαρμογής και παραγωγής, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση τεχνολογιών στις αλυσίδες αξίας, την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, και τη συντόμευση του χρόνου που μεσολαβεί από την καινοτομία στη βιομηχανοποίηση· και να προωθήσει την υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη σε τομείς δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνίας·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος Ειδικού Στόχου «Τεχνητή Νοημοσύνη» υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω άμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή ή έναν εκτελεστικό οργανισμό βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 β (νέο)
Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2 συμμορφώνονται προς τις αρχές δεοντολογίας και τους σχετικούς εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς νόμους, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των πρωτοκόλλων της. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη προσδιορίζει τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με δεοντολογικά ζητήματα στα προγράμματα εργασίας στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή οι συμφωνίες επιχορήγησης περιλαμβάνουν σχετικούς όρους όπως καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας. Κατά την αξιολόγηση κάθε δράσης διενεργείται δεοντολογική εξέταση κάθε έργου. Οι δράσεις που δεν είναι δεοντολογικά αποδεκτές ή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της συμφωνίας δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  να στηρίξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, την παροχή προηγμένου εξοπλισμού, εργαλείων και υποδομών δεδομένων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων·
α)  να στηρίξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, την παροχή προηγμένου εξοπλισμού, εργαλείων και υποδομών δεδομένων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκειμένου να επιτευχθεί ένα κοινό υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα, με παράλληλη εξασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να στηρίζει τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·
β)  να στηρίζει τη βέλτιστη χρήση και την αύξηση των ευρωπαϊκών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· και την ανταλλαγή και ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  να διασφαλίσει την ευρεία ανάπτυξη των πιο σύγχρονων λύσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε όλους τους τομείς της οικονομίας·
γ)  να διασφαλίσει την ευρεία ανάπτυξη των πιο σύγχρονων λύσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε όλους τους τομείς της οικονομίας· με ειδική προσοχή στις δημόσιες υπηρεσίες και τους ουσιώδεις οικονομικούς φορείς όπως οι ΜΜΕ·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  να ενισχύσει τις δυνατότητες εντός των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα για να τους βοηθήσει να τηρήσουν την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση79.
δ)  να ενισχύσει τις δυνατότητες εντός των κρατών μελών και του ιδιωτικού τομέα για να τους βοηθήσει να τηρήσουν την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση79 μεταξύ άλλων μέσω μέτρων που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία κυβερνοασφάλειας εντός των οργανισμών.
__________________
__________________
79 ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
79 ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των κινδύνων και η γνώση σχετικά με βασικές διαδικασίες ασφαλείας μεταξύ των χρηστών, ιδίως των δημόσιων υπηρεσιών, των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες διαθέτουν βασικά επίπεδα ασφάλειας, όπως διατερματική κρυπτογράφηση δεδομένων και επικοινωνιών και ενημερώσεις λογισμικού, και να ενθαρρυνθεί η χρήση της ασφάλειας εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού, και η γνώση βασικών διαδικασιών ασφαλείας καθώς επίσης και η κυβερνοϋγιεινή·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 «Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη» υλοποιούνται πρωτίστως μέσω του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με τον [κανονισμό...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a].
__________________
1a Κανονισμός ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η δημοσιονομική παρέμβαση της Ένωσης στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4. Οι Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες θα στηρίξουν την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τομείς που στηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ευρωπαϊκής δεξαμενής ταλέντων, προωθώντας τον καλύτερο επαγγελματισμό, ιδίως όσον αφορά την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, τις αναλύσεις μαζικών δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, την ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Η δημοσιονομική παρέμβαση έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
Η δημοσιονομική παρέμβαση της Ένωσης στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4. Οι Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες θα στηρίξουν την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τομείς που στηρίζονται από αυτό το πρόγραμμα, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της δεξαμενής ταλέντων της Ένωσης, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα, προωθώντας τον καλύτερο επαγγελματισμό με τρόπο ισορροπημένο ως προς την εκπροσώπηση των φύλων, ιδίως όσον αφορά την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, τις αναλύσεις μαζικών δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, την υπολογιστική νέφους, τα συστήματα και δίκτυα επικοινωνιών και τις ικανότητες προστασίας δεδομένων. Για να τονωθεί και να βελτιωθεί η αγορά εργασίας , και η εξειδίκευση στις ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές, η δημοσιονομική παρέμβαση έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης και κύκλων σπουδών για σπουδαστές, επαγγελματίες της πληροφορικής και το εργατικό δυναμικό·
α)  στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων μικτής μάθησης, για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, επαγγελματίες της πληροφορικής, ερευνητές και το εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα·
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης και κύκλων σπουδών για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη μικρών επιχειρήσεων και το εργατικό δυναμικό·
β)  στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων κατάρτισης και κύκλων σπουδών υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων μικτής μάθησης, για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη μικρών επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων και το εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων και των αυτοαπασχολούμενων·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  στήριξη της κατάρτισης στον χώρο εργασίας και πρακτικής άσκησης για φοιτητές, νέους επιχειρηματίες και αποφοίτους.
γ)  στήριξη της υψηλής ποιότητας κατάρτισης στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων της μικτής μάθησης και της πρακτικής άσκησης για φοιτητές, νέους επιχειρηματίες και αποφοίτους.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4 «Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες» υλοποιούνται πρωτίστως μέσω άμεσης διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας δύνανται να ενεργούν ως διαμεσολαβητές για ευκαιρίες κατάρτισης, παρέχοντας συμβουλές στις εταιρείες και λειτουργώντας ως σύνδεσμοι με τα κατάλληλα κέντρα ικανοτήτων ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η δημοσιονομική παρέμβαση της Ένωσης στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 5. Η Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα πρέπει να επιτύχουν τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
Η δημοσιονομική παρέμβαση της Ένωσης στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 5. Η Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα πρέπει να επιτύχουν τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους συμπληρώνοντας τις δράσεις ψηφιακών υποδομών για αυτόν τον σκοπό, και μειώνοντας παράλληλα το ψηφιακό χάσμα:
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  να διασφαλίσουν ότι ο δημόσιος τομέας και οι τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγεία και η περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας, μπορούν να αναπτύξουν και να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, ιδίως σε δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια·
α)  να διασφαλίσουν ότι ο δημόσιος τομέας και οι τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγεία και η περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες, η ενέργεια, το περιβάλλον, ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που έχουν τόπο εγκατάστασης εντός της Ένωσης, μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικά και έχουν, μέσω της κατάρτισης, τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν την πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, ιδίως σε δυνατότητες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, γλωσσική τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια·
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να συντηρήσουν διευρωπαϊκές διαλειτουργικές υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών) συμπληρωματικά προς τις εθνικές και περιφερειακές δράσεις·
β)  να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να συντηρήσουν διευρωπαϊκές διαλειτουργικές υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών αιχμής ανά την Ένωση (συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών) συμπληρωματικά προς τις εθνικές και περιφερειακές δράσεις·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  να διευκολύνουν την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη χρήση λύσεων και πλαισίων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω χρήσης λύσεων και πλαισίων διαλειτουργικότητας·
γ)  να διευκολύνουν την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη χρήση λύσεων και πλαισίων από τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων του ανοικτού κώδικα και της περαιτέρω χρήσης λύσεων και πλαισίων διαλειτουργικότητας·
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  να προσφέρουν στις δημόσιες διοικήσεις πρόσβαση στη δοκιμή και την πειραματική εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής χρήσης τους·
δ)  να προσφέρουν στις δημόσιες διοικήσεις πρόσβαση στη δοκιμή, την πειραματική εφαρμογή και την κλιμάκωση ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής χρήσης τους·
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  να στηρίξουν την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και μελλοντικών αναδυόμενων τεχνολογιών από τη βιομηχανία της Ένωσης, ιδίως τις ΜΜΕ·
ε)  να στηρίξουν την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού, της κυβερνοασφάλειας, της προστασίας δεδομένων, της υπολογιστικής νέφους και της διαχείρισης πληροφοριών, και μελλοντικών αναδυόμενων τεχνολογιών από τη βιομηχανία της Ένωσης, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις·
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
στ)  να στηρίξουν τον σχεδιασμό, τις δοκιμές, την υλοποίηση και την ανάπτυξη διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων για δημόσιες υπηρεσίες σε επίπεδο ΕΕ που παρέχονται μέσω μιας πλατφόρμας λύσεων με βάση δεδομένα οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, την προώθηση της καινοτομίας και τη θέσπιση κοινών πλαισίων προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των υπηρεσιών δημοσίων διοικήσεων προς όφελος των Ευρωπαίους πολιτών και των επιχειρήσεων·
στ)  να στηρίξουν τον σχεδιασμό, τη συντήρηση, τις δοκιμές, την υλοποίηση και την ανάπτυξη διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων για δημόσιες υπηρεσίες σε επίπεδο ΕΕ που παρέχονται μέσω μιας πλατφόρμας λύσεων με βάση δεδομένα οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, την προώθηση της καινοτομίας και τη θέσπιση κοινών πλαισίων προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των υπηρεσιών δημοσίων διοικήσεων προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων·
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  να διασφαλίσουν τη συνεχή ικανότητα σε επίπεδο Ένωσης να παρακολουθεί, να αναλύει και να προσαρμόζεται στις ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές τάσεις, καθώς και να μοιράζεται και να ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές·
ζ)  να διασφαλίσουν τη συνεχή ικανότητα σε επίπεδο Ένωσης να πρωτοστατεί στην ψηφιακή ανάπτυξη, και επιπρόσθετα, να παρακολουθεί, να αναλύει και να προσαρμόζεται στις ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές τάσεις, καθώς και να μοιράζεται και να ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές και να διευκολύνει τη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων εθνικών πρωτοβουλιών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ψηφιακής κοινωνίας χάρη στη μόνιμη συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων που συμμετέχουν σε επίπεδο ΕΕ·
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο η
η)  να στηρίξουν τη συνεργασία για την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για αξιόπιστες υποδομές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες και εφαρμογές κατανεμημένου καθολικού, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης, καθώς και της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης διασυνοριακών εφαρμογών της ΕΕ·
η)  να στηρίξουν τη συνεργασία για την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για αξιόπιστες υποδομές που χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων υπηρεσίες και εφαρμογές κατανεμημένου καθολικού, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης, καθώς και της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης διασυνοριακών εφαρμογών της ΕΕ που βασίζονται στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα ήδη από τον σχεδιασμό, και διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των καταναλωτών·
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 5 «Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών ικανοτήτων και διαλειτουργικότητα» υλοποιούνται πρωτίστως μέσω άμεσης διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας και τα κέντρα ικανοτήτων μπορούν να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 9 194 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 8 192 391 000 EUR σε τιμές 2018 (9 194 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  έως 2 698 240 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 1, Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων
α)  έως 2 404 289 438 EUR σε τιμές 2018 (2 698 240 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 1, Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  έως 2 498 369 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 2, Τεχνητή Νοημοσύνη
β)  έως 2 226 192 703 EUR σε τιμές 2018 (2 498 369 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 2, Τεχνητή Νοημοσύνη
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  έως 1 998 696 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 3, Κυβερνοασφάλεια και Εμπιστοσύνη
γ)  έως 1 780 954 875 EUR σε τιμές 2018 (1 998 696 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 3, Κυβερνοασφάλεια και Εμπιστοσύνη
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  έως 699 543 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 4, Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες
δ)  έως 623 333 672 EUR σε τιμές 2018 (699 543 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 4, Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  έως 1 299 152 000 EUR για τον Ειδικό Στόχο 5, Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων και διαλειτουργικότητα
ε)  έως 1 157 620 312 EUR σε τιμές 2018 (1 299 152 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον Ειδικό Στόχο 5, Ανάπτυξη, βέλτιστη χρήση των ψηφιακών ικανοτήτων και διαλειτουργικότητα
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
5.  Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό επιμερισμένη διαχείριση μπορούν, μετά από αίτησή τους, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όπου είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
5.  Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό επιμερισμένη διαχείριση μπορούν, μετά από αίτησή τους, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όπου είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
διαγράφεται
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 1
1.  τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·
1.  Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 2
2.  οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή παρόμοιες συμφωνίες και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και αυτών·
2.  Η πλήρης ή μερική σύνδεση με το πρόγραμμα τρίτων χωρών που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζεται σε αξιολόγηση κατά περίπτωση των Ειδικών Στόχων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε ειδική συμφωνία που καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ειδική αυτή συμφωνία τηρεί πλήρως τα ακόλουθα κριτήρια:
—  η συμμετοχή της τρίτης χώρας είναι προς το συμφέρον της Ένωσης,
—  η συμμετοχή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3,
—  η συμμετοχή δεν εγείρει ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και σέβεται πλήρως τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 12,
—  η συμφωνία διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης,
—  η συμφωνία καθορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και των διοικητικών δαπανών τους. Οι εν λόγω συνεισφορές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού],
—  η συμφωνία δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα,
—  η συμφωνία εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντά της.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
2α.  Κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλοι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης, αξιολογούν κατά περίπτωση κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 όσον αφορά τις δράσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα εργασίας.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 3
3.  οι χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή παρόμοιες συμφωνίες και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των χωρών αυτών·
διαγράφεται
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 4
4.  Οι τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία για τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η συμφωνία:
διαγράφεται
—  διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης·
—  καθορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα και των διοικητικών τους δαπανών. Οι εν λόγω συνεισφορές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του [νέου δημοσιονομικού κανονισμού]·
—  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·
—  εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να εξασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3. Η Κυβερνοασφάλεια και Εμπιστοσύνη υπόκεινται στο άρθρο [12].
2.  Η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 «Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων», του Ειδικού Στόχου 2 «Τεχνητή Νοημοσύνη» και του Ειδικού Στόχου 3 «Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη», υπόκειται στο άρθρο [12].
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί επίσης να προβλέπει ότι οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συνδεδεμένες χώρες και οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ αλλά ελέγχονται από οντότητες τρίτων χωρών δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε όλες ή σε ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 3 για λόγους ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών περιορίζονται στις οντότητες που έχουν ή θεωρείται ότι έχουν εγκατασταθεί σε κράτη μέλη και ελέγχονται από κράτη μέλη και/ή υπηκόους των κρατών μελών.
5.  Το πρόγραμμα εργασίας μπορεί επίσης να προβλέπει ότι οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε συνδεδεμένες χώρες και οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ αλλά ελέγχονται από οντότητες τρίτων χωρών δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε όλες ή σε ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων 1, 2 και 3 για λόγους στρατηγικής και ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών περιορίζονται στις οντότητες που έχουν ή θεωρείται ότι έχουν εγκατασταθεί σε κράτη μέλη και ελέγχονται από κράτη μέλη και/ή υπηκόους των κρατών μελών.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Δεν επιτρέπονται οι δράσεις που περιλαμβάνουν μεταφορά τεχνολογίας εκτός της Ένωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων ασφάλειας, πραγματοποιείται αξιολόγηση ευκαιριών όσον αφορά τη συμμετοχή οντοτήτων που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους εκτός της Ένωσης.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης μπορούν να διεξάγουν ελέγχους ασφαλείας, και οι δράσεις που δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες ασφαλείας μπορούν να αποκλειστούν ή να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμογή του να καθιστά δυνατή τη συνέργεια με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης της Ένωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙΙ, ιδίως μέσω ρυθμίσεων συμπληρωματικής χρηματοδότησης από προγράμματα της ΕΕ, των οποίων οι διαδικασίες διαχείρισης το επιτρέπουν, είτε με διαδοχικό τρόπο, εναλλάξ, είτε με τον συνδυασμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού χρηματοδότησης των δράσεων.
1.  Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμογή του να καθιστά δυνατή τη συνέργεια με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης της Ένωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙΙ, ιδίως μέσω ρυθμίσεων συμπληρωματικής χρηματοδότησης από προγράμματα της ΕΕ, των οποίων οι διαδικασίες διαχείρισης το επιτρέπουν, είτε με διαδοχικό τρόπο, εναλλάξ, είτε με τον συνδυασμό των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού χρηματοδότησης των δράσεων. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά τη μόχλευση του συμπληρωματικού χαρακτήρα του προγράμματος με άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, ιδίως τα ΕΔΕΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF-2), το πρόγραμμα investEU, το πρόγραμμα Erasmus, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), δεν παρεμποδίζεται η επίτευξη των Eιδικών Στόχων 1 έως 5.
Η Επιτροπή μελετά τρόπους για να βελτιωθεί η συνολική αποδοτικότητα των προγραμμάτων που προσφέρουν πόρους στον τομέα της ψηφιοποίησης.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Οι μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης θεσπίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν συστηματικά συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. Οι ρυθμίσεις συμβάλλουν στην αποφυγή των επικαλύψεων και στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δαπανών.
2.  Οι μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών και μεταξύ των αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης θεσπίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν συστηματικά συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. Οι ρυθμίσεις συμβάλλουν στην αποφυγή των επικαλύψεων και στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δαπανών.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Το πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει χρηματοδότηση με οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των δημοσίων συμβάσεων κατ’ αρχάς καθώς και των επιχορηγήσεων και των βραβείων. Μπορεί επίσης να παράσχει χρηματοδότηση με τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων.
2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση με οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων κυρίως της σύναψης συμβάσεων από την Επιτροπή ή τον φορέα χρηματοδότησης, από μεμονωμένους δικαιούχους επιχορήγησης ή πλείονες δικαιούχους από κοινού, ως κύρια μορφή δράσης, καθώς και επιχορηγήσεων και βραβείων. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να επιτρέπουν πολλαπλή ανάθεση στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας και να προβλέπουν όρους επιδόσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να παράσχει χρηματοδότηση με τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1
Το Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμπεριληφθούν οι συνεισφορές σε υφιστάμενες ή νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή κοινών επιχειρήσεων που δημιουργούνται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ. Για τις εν λόγω συνεισφορές, ισχύουν οι διατάξεις περί ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του [κανονισμού Ορίζων Ευρώπη, πρέπει να προστεθεί παραπομπή].
Το Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού προγραμματισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμπεριληφθούν οι συνεισφορές σε υφιστάμενες ή νέες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό μορφή κοινών επιχειρήσεων που δημιουργούνται βάσει του άρθρου 187 της ΣΛΕΕ. Για τις εν λόγω συνεισφορές, ισχύουν οι διατάξεις περί ευρωπαϊκών συμπράξεων στο πλαίσιο του [κανονισμού Ορίζων Ευρώπη, πρέπει να προστεθεί παραπομπή].
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις:
α)  θεσπίζονται σε περιπτώσεις όπου θα επιτύχουν αποτελεσματικότερα τους στόχους του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη από ό,τι η Ένωση μόνη της·
β)  τηρούν τις αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα, του αντικτύπου, των αποτελεσμάτων μόχλευσης, της μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων μερών, της ευελιξίας, της συνοχής και της συμπληρωματικότητας με πρωτοβουλίες σε ενωσιακό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·
γ)  είναι χρονικά περιορισμένες και περιλαμβάνουν όρους για τη σταδιακή κατάργηση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 β (νέο)
Οι διατάξεις και τα κριτήρια για την επιλογή, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη σταδιακή κατάργησή τους ορίζονται στον (θα προστεθεί παραπομπή).
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος
Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας
Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος, δημιουργείται αρχικό δίκτυο κόμβων ψηφιακής καινοτομίας.
1.  Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος, δημιουργείται αρχικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που θα βασίζεται στην υφιστάμενη υποδομή και υπάρχει τουλάχιστον ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ανά κράτος μέλος.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Για τους σκοπούς της δημιουργίας του δικτύου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος ορίζει υποψήφιες οντότητες μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
2.  Για τους σκοπούς της δημιουργίας του δικτύου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος ορίζει υποψήφιες οντότητες μέσω ανοικτής, διαφανούς, συμπεριληπτικής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  κατάλληλες ικανότητες που σχετίζονται με τις λειτουργίες των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας·
α)  κατάλληλες ικανότητες που σχετίζονται με τις λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υποδομή·
β)  κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό, υποδομή και σύνολο δεξιοτήτων·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  αποδεδειγμένη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για να εξασφαλιστεί η συνάφεια με την αγορά των παρεμβάσεων στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων 1 έως 5·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ)  συνδέσεις με υφιστάμενους Κόμβους ΤΠΕ που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», τον Κόμβο EUinvest και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων·
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηριστεί μια οντότητα ως «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας» και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν, εναρμονίζονται και δημοσιοποιούνται εν ευθέτω χρόνω για να καταστεί δυνατή η κατάλληλη προετοιμασία και υλοποίηση των δράσεων.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την επιλογή των οντοτήτων που αποτελούν το αρχικό δίκτυο. Οι οντότητες αυτές επιλέγονται από την Επιτροπή, μεταξύ των υποψήφιων οντοτήτων που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:
3.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την επιλογή των οντοτήτων που αποτελούν το αρχικό δίκτυο. Οι οντότητες αυτές επιλέγονται και προσδιορίζονται σαφώς από την Επιτροπή, μεταξύ των υποψήφιων οντοτήτων που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  την ανάγκη διασφάλισης, μέσω του αρχικού δικτύου, ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας και των τομέων δημόσιου συμφέροντος και ότι θα υπάρξει πλήρης και ισορροπημένη γεωγραφικής κάλυψη.
β)  την ανάγκη διασφάλισης, μέσω του αρχικού δικτύου, ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες της βιομηχανίας και των τομέων δημόσιου συμφέροντος και ότι θα υπάρξει πλήρης και ισορροπημένη γεωγραφική κάλυψη, η οποία βελτιώνει τη σύγκλιση και συμβάλλει στην κάλυψη της απόστασης μεταξύ των χωρών συνοχής και των άλλων κρατών μελών και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος από γεωγραφικής άποψης.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
4.  Οι πρόσθετοι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας επιλέγονται με βάση ανοικτή και ανταγωνιστική διαδικασία, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη. Ο αριθμός των οντοτήτων του δικτύου πρέπει να είναι αναλογικός προς τον πληθυσμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους και πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας κόμβος ψηφιακής καινοτομίας ανά κράτος μέλος. Για την αντιμετώπιση των ειδικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, μπορούν να οριστούν συγκεκριμένες οντότητες για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
4.  Οι πρόσθετοι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας επιλέγονται με βάση ανοικτή, διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ευρώπη. Ο αριθμός των οντοτήτων του δικτύου πρέπει να είναι αναλογικός προς τον πληθυσμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Για την αντιμετώπιση των ειδικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, μπορούν να επιλεγούν πρόσθετοι Κόμβοι Καινοτομίας στις εν λόγω περιφέρειες.
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
5.  Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση με τη μορφή επιχορηγήσεων.
5.  Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας επισημαίνονται σαφώς μέσω ειδικών ενδείξεων και λαμβάνουν χρηματοδότηση με τη μορφή επιχορηγήσεων.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος
6.  Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας που λαμβάνουν χρηματοδότηση συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος για:
6.  Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας που λαμβάνουν χρηματοδότηση συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος για:
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
α)  να παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού —συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού— που απευθύνονται στις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και στους τομείς που χαρακτηρίζονται από βραδύτητα στην υιοθέτηση των ψηφιακών και των συναφών τεχνολογιών·
α)  να παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη —συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού— που απευθύνονται στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και στους τομείς που χαρακτηρίζονται από βραδύτητα στην υιοθέτηση των ψηφιακών και των συναφών τεχνολογιών·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  να υποστηρίζουν τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις δημόσιες διοικήσεις, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να βελτιωθούν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που καλύπτει το πρόγραμμα·
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο β
β)  τη μεταφορά εμπειρογνωσίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών, ιδίως μέσω της δικτύωσης των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια, με κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, εγκατεστημένους σε άλλες περιφέρειες, που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών·
β)  τη μεταφορά εμπειρογνωσίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών, ιδίως μέσω της δικτύωσης των ΜΜΕ, των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια, με Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, εγκατεστημένους σε άλλες περιφέρειες, που είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών· την ενθάρρυνση ανταλλαγής δεξιοτήτων, κοινών πρωτοβουλιών και ορθών πρακτικών·
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ
γ)  να παρέχουν θεματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και την εμπιστοσύνη και κυβερνοασφάλεια των διοικήσεων, των οργανισμών του δημόσιου τομέα, των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι επιμέρους κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας μπορούν να εξειδικεύονται σε ειδικές θεματικές υπηρεσίες και δεν είναι αναγκαίο να παρέχουν όλες τις θεματικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο·
γ)  να παρέχουν θεματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και την εμπιστοσύνη και κυβερνοασφάλεια των διοικήσεων, των οργανισμών του δημόσιου τομέα, των ΜΜΕ, και των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι επιμέρους Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας μπορούν να εξειδικεύονται σε ειδικές θεματικές υπηρεσίες και δεν είναι αναγκαίο να παρέχουν όλες τις θεματικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο·
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας μπορούν επίσης να συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ιδίως την κοινότητα καινοτομίας EIT Digital, καθώς και τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.  Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας δύναται να εκτελούν τις δραστηριότητες των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τα προγράμματα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των Κόμβων Καινοτομίας της EIT Digital.
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
1.  Μόνο οι δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο [3] και στα άρθρα [4] έως [8] θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
1.  Μόνο οι δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο [3] και στα άρθρα [4] έως [8] θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα·
ii)  τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12·
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και όταν αυτό δεν συνεπάγεται επιπρόσθετους κινδύνους για την ασφάλεια της Ένωσης ή δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα, εκτός από τις επιχορηγήσεις που παρέχονται βάσει του ειδικού στόχου 4. Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.
4.  Τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να είναι επιλέξιμα για τις επιχορηγήσεις που παρέχονται βάσει του Ειδικού Στόχου 4. Προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να είναι επιλέξιμοι υπό την προϋπόθεση ότι διαμένουν εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 1
Η χορήγηση και η διαχείριση των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.
Η χορήγηση και η διαχείριση των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού και δύναται να καλύπτουν έως το 100 % των επιλέξιμων δαπανών για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, με την επιφύλαξη της αρχής της συγχρηματοδότησης· και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για κάθε στόχο.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κριτήρια ανάθεσης καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
1.  Τα κριτήρια ανάθεσης καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  κατά περίπτωση, τις οικονομικές, κοινωνικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την προσβασιμότητα·
ε)  κατά περίπτωση, τις οικονομικές, κλιματικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, και συγκεκριμένα την προαγωγή της προσβασιμότητας και της ισότητας ως προς τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες·
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  κατά περίπτωση, την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σε όλη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και των εξόχως απόκεντρων περιοχών·
ζ)  κατά περίπτωση, την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σε όλη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, καθώς και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών·
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  κατά περίπτωση, την ελευθερία περαιτέρω χρήσης και προσαρμογής των αποτελεσμάτων των έργων·
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)
ηβ)  κατά περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον·
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η γ (νέο)
ηγ)  κατά περίπτωση, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ περιφερειών, πολιτών ή επιχειρήσεων.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εδάφιο 1
Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.
Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού. Το ποσό δαπανών από αυτό το πρόγραμμα που θα συνδυαστεί με χρηματοοικονομικό μέσο είναι μη επιστρεπτέο.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Σε περίπτωση που μια δράση έχει ήδη ανατεθεί ή έχει λάβει συνεισφορές από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα ή στήριξη από ενωσιακό ταμείο, η εν λόγω συνεισφορά ή στήριξη θα αναγράφεται στην αίτηση για συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
3.  Το πρώτο πολυετές πρόγραμμα εργασίας επικεντρώνεται στις δραστηριότητες που ορίζονται στο παράρτημα και εξασφαλίζει ότι οι δράσεις που λαμβάνουν στήριξη δεν παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση. Τα επόμενα προγράμματα εργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα, υπό τον όρο ότι αυτές είναι σύμφωνες με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπεται στα άρθρα [4-8].
3.  Τα προγράμματα εργασίας επικεντρώνονται στις δραστηριότητες που ορίζονται στο παράρτημα Ι και εξασφαλίζουν ότι οι δράσεις που λαμβάνουν στήριξη δεν παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 για να τροποποιεί το παράρτημα Ι ώστε να αναθεωρεί ή να συμπληρώνει τις δραστηριότητες που καθορίζονται σε αυτό, με τρόπο συνεπή προς τους στόχους του παρόντος κανονισμού όπως ορίζονται στα άρθρα 4 έως 8.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Οι δείκτες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
1.  Οι μετρήσιμοι δείκτες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή καθορίζει μεθοδολογία που να προβλέπει μετρήσιμους δείκτες για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, η Επιτροπή συμπληρώνει το παράρτημα ΙΙΙ, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2021.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 για την τροποποίηση του παραρτήματος II προκειμένου να επανεξετάζει ή να συμπληρώνει τους δείκτες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27 για την τροποποίηση του παραρτήματος II προκειμένου να επανεξετάζει ή να συμπληρώνει τους μετρήσιμους δείκτες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης και στα κράτη μέλη.
3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση και τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι κατάλληλα για την ενδελεχή ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί και των δυσκολιών που διαπιστώθηκαν και ότι συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης και στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4
4.  Οι επίσημες στατιστικές της ΕΕ, όπως οι τακτικές στατιστικές έρευνες για τις ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ερωτώνται και συμμετέχουν μαζί με την Eurostat για τον αρχικό σχεδιασμό και την επακόλουθη ανάπτυξη στατιστικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος και για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
4.  Οι επίσημες στατιστικές της ΕΕ, όπως οι τακτικές στατιστικές έρευνες για τις ΤΠΕ χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και η συλλογή συνόλων δεδομένων DESI στο NUTS-2 που βοηθά στην αντιμετώπιση της έλλειψης περιφερειακών δεδομένων που αφορούν την Ψηφιακή Ευρώπη. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ερωτώνται και συμμετέχουν μαζί με την Eurostat για τον αρχικό σχεδιασμό και την επακόλουθη ανάπτυξη στατιστικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος και για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – τίτλος
Αξιολόγηση
Αξιολόγηση του προγράμματος
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
1.  Η Επιτροπή μεριμνά για την τακτική παρακολούθηση και την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, βασιζόμενη ιδίως στο σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3. Οι αξιολογήσεις παρέχουν επίσης ποιοτική αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.
2.  Εκτός από την τακτική παρακολούθηση του προγράμματος, η Επιτροπή συντάσσει μια έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα αναγκαία πορίσματα για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στο πρόγραμμα μετά το 2027 και σχετικά με τους στόχους του.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3
3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο [1], η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.
3.  Βάσει μιας τελικής εξωτερικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει την τελική έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος, στην οποία αξιολογούνται οι επιδράσεις του σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και η βιωσιμότητά του.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η Επιτροπή υποβάλλει την τελική έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πορίσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
διαγράφεται
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου, η στρατηγική του λογιστικού ελέγχου μπορεί να βασίζεται στον δημοσιονομικό έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος δαπανών. Το εν λόγω αντιπροσωπευτικό δείγμα θα συμπληρώνεται από στοιχεία που επιλέγονται βάσει εκτίμησης των κινδύνων που συνδέονται με τις δαπάνες.
4.  Στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου, η στρατηγική του λογιστικού ελέγχου βασίζεται στον δημοσιονομικό έλεγχο τουλάχιστον ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος δαπανών. Το εν λόγω αντιπροσωπευτικό δείγμα θα συμπληρώνεται από στοιχεία που επιλέγονται βάσει εκτίμησης των κινδύνων που συνδέονται με τις δαπάνες.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 24 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 23 και 24 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 24 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 23 και 24 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει των άρθρων 23 και 24 τίθεται σε ισχύ αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους) παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους) παρέχοντας συνεκτική, ειλικρινή, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο [3].
2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Εξασφαλίζει επίσης ολοκληρωμένη πληροφόρηση και πρόσβαση των δυνητικών αιτούντων σε ενωσιακή χρηματοδότηση στον ψηφιακό τομέα. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο [3].
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – εδάφιο 2 – σημείο 1
1.  Ένα πλαίσιο από κοινού προμηθειών για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ΥΥΕ παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής υπερυπολογιστικής εξακλίμακας και της υποδομής δεδομένων. Θα είναι προσβάσιμο σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες σε μη κερδοσκοπική βάση, καθώς και για σκοπούς έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση.
1.  Ένα πλαίσιο από κοινού προμηθειών για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ΥΥΕ παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής υπερυπολογιστικής εξακλίμακας και της υποδομής δεδομένων. Θα είναι προσβάσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, και σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες σε μη κερδοσκοπική βάση, καθώς και για σκοπούς έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – εδάφιο 2 – σημείο 6
6.  Εγκατάσταση έτοιμης προς χρήση/λειτουργικής τεχνολογίας: η υπερυπολογιστική ως υπηρεσία που προέρχεται από έρευνα και καινοτομία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΥΥΕ που θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας (υλισμικό, λογισμικό, εφαρμογές, υπηρεσίες, διασυνδέσεις και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες).
6.  Εγκατάσταση έτοιμης προς χρήση/λειτουργικής τεχνολογίας: η υπερυπολογιστική ως υπηρεσία που προέρχεται από έρευνα και καινοτομία, ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες που έχουν ήδη επωφεληθεί ή που επωφελούνται σήμερα από ενωσιακή χρηματοδότηση, για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ΥΥΕ που θα καλύπτει το σύνολο των τμημάτων της επιστημονικής και βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας (υλισμικό, λογισμικό, εφαρμογές, υπηρεσίες, διασυνδέσεις και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες).
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 2 – εδάφιο 1
Το πρόγραμμα, αφενός, θα αναπτύξει και θα ενισχύσει βασικές ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πόρων δεδομένων και των αποθετηρίων αλγορίθμων, καθιστώντας τις προσβάσιμες από όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, και, αφετέρου, θα προωθήσει την ενίσχυση και τη δικτύωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού ΤΝ στα κράτη μέλη.
Το πρόγραμμα, αφενός, θα αναπτύξει και θα ενισχύσει βασικές ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πόρων δεδομένων και των αποθετηρίων αλγορίθμων, καθιστώντας τις προσβάσιμες από όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, και, αφετέρου, θα προωθήσει την ενίσχυση και τη δικτύωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού ΤΝ στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – εδάφιο 1
Το πρόγραμμα θα στηρίξει την εύκολη πρόσβαση του σημερινού και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, τεχνητής νοημοσύνης, κατανεμημένου καθολικού (π.χ. τεχνολογία αλυσίδας συναλλαγών, γνωστή ως «blockchain») και κυβερνοασφάλειας προσφέροντας στους σπουδαστές, τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες και τους εργαζομένους, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, τα μέσα για να αποκτούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές.
Το πρόγραμμα θα στηρίξει την εύκολη πρόσβαση και τις ευκαιρίες κατάρτισης του σημερινού και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, τεχνητής νοημοσύνης, κατανεμημένου καθολικού (π.χ. τεχνολογία αλυσίδας συναλλαγών, γνωστή ως «blockchain») και κυβερνοασφάλειας προσφέροντας στους σπουδαστές, τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες ή στους πολίτες όλων των ηλικιών που χρειάζονται αναβάθμιση δεξιοτήτων, σε όσους αναζητούν εργασία και τους εργαζομένους, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, τα μέσα για να αποκτούν και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – εδάφιο 2 – σημείο 1
1.  Πρόσβαση σε κατάρτιση κατά την εργασία μέσω συμμετοχής σε πρακτική άσκηση σε κέντρα δεξιοτήτων και σε εταιρείες που χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες.
1.  Πρόσβαση σε κατάρτιση κατά την εργασία και ευκαιριών μικτής μάθησης μέσω συμμετοχής σε πρακτική άσκηση σε κέντρα δεξιοτήτων και σε εταιρείες που χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες.
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 4 – εδάφιο 4
Όλες οι παρεμβάσεις θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 15.
Όλες οι παρεμβάσεις θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα Ι – σημείο 1 – υποσημείο 1.2
1.2.  Στήριξη για τον σχεδιασμό, την πιλοτική εφαρμογή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την προώθηση ενός συνεκτικού οικοσυστήματος διασυνοριακών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και διευκόλυνση απρόσκοπτων διατερματικών, ασφαλών, διαλειτουργικών, πολυγλωσσικών και διαλειτουργικών διασυνοριακών ή διατομεακών λύσεων και κοινών πλαισίων εντός των δημόσιων διοικήσεων. Θα περιλαμβάνονται επίσης μεθοδολογίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων και των οφελών.
1.2.  Στήριξη για τον σχεδιασμό, την πιλοτική εφαρμογή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την επέκταση και την προώθηση ενός συνεκτικού οικοσυστήματος διασυνοριακών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και διευκόλυνση απρόσκοπτων διατερματικών, ασφαλών, διαλειτουργικών, πολυγλωσσικών και διαλειτουργικών διασυνοριακών ή διατομεακών λύσεων και κοινών πλαισίων εντός των δημόσιων διοικήσεων. Θα περιλαμβάνονται επίσης μεθοδολογίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων και των οφελών.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα Ι – σημείο 2 – υποσημείο 2.1
2.1.  Μέριμνα ώστε οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να κοινοποιούν, να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας με ασφαλή τρόπο διασυνοριακά, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση τους ή τη θέση των δεδομένων. Ολοκλήρωση της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και επέκτασή της με νέες ψηφιακές υπηρεσίες, στήριξη της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού μορφότυπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.
2.1.  Μέριμνα ώστε οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να έχουν πρόσβαση, να κοινοποιούν, να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας με ασφαλή τρόπο και με τρόπο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητά τους, διασυνοριακά, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση τους ή τη θέση των δεδομένων. Ολοκλήρωση της υποδομής ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και επέκτασή της με νέες ψηφιακές υπηρεσίες, στήριξη της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού μορφότυπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα Ι – σημείο 3
3.  Δικαστικός τομέας: παροχή της δυνατότητας απρόσκοπτης και ασφαλούς διασυνοριακής ηλεκτρονικής επικοινωνίας εντός των δικαστικών αρχών, καθώς και μεταξύ των δικαστικών αρχών και άλλων αρμόδιων φορέων στον τομέα της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης. Βελτίωση της πρόσβασης σε νομικές και δικονομικές πληροφορίες και διαδικασίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και τα μέλη του δικαστικού σώματος με σημασιολογικά διαλειτουργικές διασυνδέσεις με τις εθνικές βάσεις δεδομένων και τα εθνικά μητρώα, καθώς και με τη διευκόλυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω διαδικτύου. Προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για τα δικαστήρια και τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου με βάση λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που είναι πιθανόν να εξορθολογίσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες (π.χ. εφαρμογές «νομικής τεχνολογίας», «legal tech»).
3.  Δικαστικός τομέας: παροχή της δυνατότητας απρόσκοπτης και ασφαλούς διασυνοριακής ηλεκτρονικής επικοινωνίας εντός των δικαστικών αρχών, καθώς και μεταξύ των δικαστικών αρχών και άλλων αρμόδιων φορέων στον τομέα της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης. Βελτίωση της πρόσβασης σε νομικές και δικονομικές πληροφορίες και διαδικασίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και τα μέλη του δικαστικού σώματος με σημασιολογικά διαλειτουργικές διασυνδέσεις με τις βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, καθώς και με τη διευκόλυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω διαδικτύου. Προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για τα δικαστήρια και τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου με βάση λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που είναι πιθανόν να εξορθολογίσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες (π.χ. εφαρμογές «νομικής τεχνολογίας», «legal tech»).
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα Ι – σημείο 4
4.  Μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον: ανάπτυξη των αποκεντρωμένων λύσεων και υποδομών που απαιτούνται για ψηφιακές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως οι έξυπνες πόλεις ή οι έξυπνες αγροτικές περιοχές προς στήριξη των μεταφορικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών.
4.  Μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον: ανάπτυξη των αποκεντρωμένων λύσεων και υποδομών που απαιτούνται για ψηφιακές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως οι έξυπνες πόλεις, οι έξυπνες αγροτικές περιοχές ή οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, προς στήριξη των μεταφορικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 5 – τμήμα ΙΙ – τίτλος
II Αρχικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας:
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – σημείο 2.2
2.2  Αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών που κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης
2.2  Αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών που εκτελούν δοκιμές και πειραματισμούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 2 – σημείο 2.2 α (νέο)
2.2α  Αριθμός συγκεκριμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα και κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά.
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – σημείο 4.1
4.1  Αριθμός εκπαιδευόμενων και εργαζόμενων ειδικών σε θέματα ΤΠΕ
4.1  Αριθμός εκπαιδευόμενων και εργαζόμενων ειδικών σε θέματα ΤΠΕ κάθε έτος στην Ένωση
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – σημείο 4.2
4.2  Αριθμός επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να προσλάβουν ειδικούς σε θέματα ΤΠΕ
4.2  Αριθμός επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να προσλάβουν ειδικούς σε θέματα ΤΠΕ κάθε έτος στην Ένωση
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 4 – σημείο 4.2 β (νέο)
4.2β  Αριθμός σπουδαστών, πρόσφατων αποφοίτων και ανέργων που έχουν βελτιώσει την κατάστασή τους μετά από κατάρτιση παρεχόμενη στο πλαίσιο του προγράμματος.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5.1
5.1  Υιοθέτηση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών
5.1  Συχνότητα υιοθέτησης των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5.2
5.2  Επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό ψηφιακής έντασης
5.2  Αριθμός επιχειρήσεων με υψηλό βαθμό ψηφιακής έντασης
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – μέρος 5 – σημείο 5.3
5.3  Ευθυγράμμιση των εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
5.3  Βαθμός ευθυγράμμισης των εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
β α)   Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» δημιουργεί ενεργά συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» γύρω από τη βιωσιμότητα των δεδομένων που προέρχονται από ερευνητικά έργα·
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα επενδύει i) στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων· και ii) στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη, εντός ενός ενωσιακού πλαισίου, ψηφιακών ικανοτήτων και των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως στους τομείς της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων)·
γ)  Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα επενδύει i) στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων· και ii) στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, εντός ενός ενωσιακού πλαισίου, ψηφιακών ικανοτήτων και των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως στους τομείς της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων)·
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο γ
γ)  Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα επενδύει i) στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων· και ii) στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη, εντός ενός ενωσιακού πλαισίου, ψηφιακών ικανοτήτων και των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως στους τομείς της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων)·
γ)  Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα επενδύει i) στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών δεξιοτήτων· και ii) στην εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη, εντός ενός ενωσιακού πλαισίου, ψηφιακών ικανοτήτων και των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε τομείς δημοσίου συμφέροντος (όπως στους τομείς της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης) ή εκεί όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς (όπως στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων)·

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0408/2018).


Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για τη συνεργασία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))
P8_TA(2018)0522A8-0432/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07482/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Τροποποίησης 1 της συμφωνίας σχετικά με τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (07236/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0157/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0432/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.


Κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών *
PDF 228kWORD 74k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0148),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0137/2018),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Δανικό Κοινοβούλιο, το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, το Μαλτέζικο Κοινοβούλιο και την Ολλανδική Κάτω Βουλή στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0428/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται ταχύτατα σε ψηφιακή και, ως αποτέλεσμα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι δραστηριότητές τους είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το διαδίκτυο. Ειδικότερα, τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα εξ αποστάσεως άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και με περιορισμένη ή καθόλου φυσική παρουσία, στη συμβολή των τελικών χρηστών στη δημιουργία αξίας, καθώς και στη σημασία των άυλων στοιχείων ενεργητικού.
(1)  Η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται ταχύτατα σε ψηφιακή και, ως αποτέλεσμα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι δραστηριότητές τους είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το διαδίκτυο. Ειδικότερα, τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα εξ αποστάσεως άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και με περιορισμένη ή καθόλου φυσική ή φορολογητέα παρουσία σε μια συγκεκριμένη χώρα, στη συμβολή των τελικών χρηστών στη δημιουργία αξίας, καθώς και στη σημασία των άυλων στοιχείων ενεργητικού.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι ισχύοντες κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών εκπονήθηκαν κυρίως στη διάρκεια του 20ού αιώνα για παραδοσιακές επιχειρήσεις. Βασίζονται στην ιδέα ότι η φορολόγηση θα πρέπει να γίνεται εκεί όπου δημιουργείται αξία. Ωστόσο, η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων στην ψηφιακή οικονομία έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου δημιουργείται αξία, ιδίως στην περίπτωση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των χρηστών. Έχει επομένως καταστεί σαφές ότι οι ισχύοντες κανόνες φορολόγησης εταιρειών για τη φορολόγηση των κερδών της ψηφιακής οικονομίας είναι ακατάλληλοι και πρέπει να αναθεωρηθούν.
(2)  Οι ισχύοντες κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών εκπονήθηκαν κυρίως στη διάρκεια του 20ού αιώνα για παραδοσιακές επιχειρήσεις. Βασίζονται στην ιδέα ότι η φορολόγηση θα πρέπει να γίνεται εκεί όπου δημιουργείται αξία. Ωστόσο, η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων στην ψηφιακή οικονομία έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου δημιουργείται αξία, ιδίως στην περίπτωση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των χρηστών. Η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει τον ρόλο των χρηστών, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στη διαδικασία της δημιουργίας αξίας. Έχει επομένως καταστεί σαφές ότι οι ισχύοντες κανόνες φορολόγησης εταιρειών για τη φορολόγηση των κερδών της ψηφιακής οικονομίας δεν λαμβάνουν υπόψη αυτόν τον νέο παράγοντα και πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Στόχος είναι η γεφύρωση του χάσματος στη φορολόγηση ψηφιακών και παραδοσιακών εσόδων. Σήμερα, κατά μέσο όρο, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τις ψηφιακές επιχειρήσεις είναι ύψους μόλις 9,5% έναντι του συντελεστή 23,2% που ισχύει για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Τα φορολογικά συστήματα πρέπει να είναι δίκαια και να ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.
_________________
Πηγή: Υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει δημοσιεύσεων του ZEW (2016, 2017) και δημοσιεύσεων που εκπόνησε το εν λόγω Κέντρο μαζί με άλλους φορείς (ZEW et al., 2017).
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, δεδομένου ότι η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά χρειάζεται ένα σύγχρονο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για την ψηφιακή οικονομία, ώστε να τονωθεί η καινοτομία, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να δοθεί σε όλους τους παράγοντες η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική της αγοράς υπό δίκαιους και ισόρροπους όρους.
(3)  Η εν λόγω αναθεώρηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς3, δεδομένου ότι η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά χρειάζεται ένα δίκαιο, σύγχρονο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για την ψηφιοποιημένη οικονομία, ώστε να τονωθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να δοθεί σε όλους τους παράγοντες η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη νέα δυναμική της αγοράς υπό δίκαιους και ισόρροπους όρους. Η ψηφιοποίηση επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία, και τούτο υπερβαίνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού φόρου για τις υπηρεσίες· συνεπώς, οι φορολογικοί κανόνες θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Τα ειδικά μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να καθυστερούν τις εργασίες σχετικά με τη φορολόγηση της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας και σχετικά με τη συμπερίληψη της εν λόγω φορολόγησης στην «κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών».
__________________
__________________
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» [COM(2015)0192 της 6.5.2015].
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» [COM(2015)0192 της 6.5.2015].
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Δεδομένης της παγκόσμιας διάστασης του προβλήματος της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, η ιδανική προσέγγιση θα ήταν να βρεθεί μια πολυμερής, διεθνής λύση. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο. Επί του παρόντος, οι εργασίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, η πρόοδος σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζει δυσκολίες. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνονται δράσεις προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες φορολόγησης εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο6 και να ενθαρρυνθεί η σύναψη συμφωνιών με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης7, ώστε το πλαίσιο φορολόγησης εταιρειών να είναι συμβατό με τα νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα.
(5)  Δεδομένης της παγκόσμιας διάστασης του προβλήματος της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας, η ιδανική προσέγγιση θα ήταν να βρεθεί μια πολυμερής, διεθνής λύση. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στον διεθνή διάλογο. Σήμερα, οι εργασίες σε επίπεδο ΟΟΣΑ, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG), που αποτελούν την πλατφόρμα φορολογικής συνεργασίας, είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, η πρόοδος σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζει δυσκολίες. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνονται δράσεις προκειμένου να προσαρμοστούν οι κανόνες φορολόγησης εταιρειών σε ενωσιακό επίπεδο6 και να ενθαρρυνθεί η σύναψη συμφωνιών με περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης7, ώστε το πλαίσιο φορολόγησης εταιρειών να είναι συμβατό με τα νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή με το πλαίσιο για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS), ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει απόκλιση από τα διεθνή πρότυπα και να αποφευχθεί η αναπαραγωγή πολυπλοκότητας.
__________________
__________________
6 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018)0147).
6 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018)0147).
7 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (C(2018)1650).
7 Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (C(2018)1650).
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ενόσω εκκρεμούν αυτές οι δράσεις, που ενδεχομένως να χρειαστούν χρόνο για να εγκριθούν και να υλοποιηθούν, τα κράτη μέλη δέχονται πίεση για την ανάληψη δράσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου σημαντικής διάβρωσης των φορολογικών τους βάσεων με το πέρασμα του χρόνου. Η λήψη μη συντονισμένων μέτρων από μεμονωμένα κράτη μέλη μπορεί να επιφέρει κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και στρέβλωση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο σύνολό της. Για αυτό είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για προσωρινή λύση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό στοχευμένα έως ότου να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη λύση
(6)  Ενόσω εκκρεμούν αυτές οι δράσεις, που ενδεχομένως να χρειαστούν χρόνο για να εγκριθούν και να υλοποιηθούν, τα κράτη μέλη δέχονται πίεση για την ανάληψη δράσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου σημαντικής διάβρωσης των φορολογικών τους βάσεων με το πέρασμα του χρόνου. Η λήψη μη συντονισμένων μέτρων από μεμονωμένα κράτη μέλη μπορεί να επιφέρει κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και στρέβλωση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων και η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στο σύνολό της. Για αυτό είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για προσωρινή λύση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό στοχευμένα έως ότου να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη λύση Η προσωρινή λύση θα πρέπει να περιοριστεί χρονικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ακούσιας διαιώνισής της. Επομένως, θα πρέπει να εισαχθεί μια ρήτρα λήξης ισχύος η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη λήξη ισχύος της παρούσας οδηγίας μόλις θεσπιστεί συνολική λύση, κατά προτίμηση σε διεθνές επίπεδο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν δεν έχει συμφωνηθεί συνολική λύση, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πρόταση βάσει του άρθρο 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενεργούν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Αυτό είναι ουσιώδες για την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας ώστε να μην πολλαπλασιάσουν μονομερώς τα κράτη μέλη τους εθνικούς ψηφιακούς φόρους.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Αυτή η προσωρινή λύση θα πρέπει να θεσπίζει το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών («ΦΨΥ») επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών από ορισμένες οντότητες. Θα πρέπει να είναι ένα εύκολο στην εφαρμογή του μέτρο το οποίο θα εστιάζει στα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία της δημιουργίας αξίας. Στον παράγοντα αυτό (δημιουργία αξίας από τους χρήστες) βασίζεται επίσης η δράση που αφορά τους κανόνες φορολόγησης των εταιρειών, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 5.
(7)  Αυτή η προσωρινή λύση θα πρέπει να θεσπίζει το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών («ΦΨΥ») επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του επιγραμμικού περιεχομένου, από ορισμένες οντότητες. Θα πρέπει να είναι ένα εύκολο στην εφαρμογή του μέτρο το οποίο θα εστιάζει στα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες και τα άυλα στοιχεία ενεργητικού συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία της δημιουργίας αξίας. Στον παράγοντα αυτό (δημιουργία αξίας από τους χρήστες και ισχυρή εξάρτηση από άυλα στοιχεία ενεργητικού) βασίζεται επίσης η δράση που αφορά τους κανόνες φορολόγησης των εταιρειών, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 5.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Ο ΦΨΥ θα πρέπει να επιβληθεί σε έσοδα που προκύπτουν από την παροχή συγκεκριμένων μόνο ψηφιακών υπηρεσιών. Θα πρέπει να πρόκειται για ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες, στις οποίες η διαφορά μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου βρίσκονται οι χρήστες είναι, κατά κανόνα, η μέγιστη. Θα πρέπει να φορολογούνται τα έσοδα που αποκτώνται από την επεξεργασία της συμβολής των χρηστών και όχι η συμμετοχή των χρηστών καθαυτή.
(9)  Ο ΦΨΥ θα πρέπει να επιβληθεί σε έσοδα που προκύπτουν από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες και στην ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς ή με πολύ περιορισμένη φυσική παρουσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη και του τόπου όπου βρίσκονται οι χρήστες είναι, κατά κανόνα, η μέγιστη.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Ειδικότερα, τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: (i) της τοποθέτησης, σε ψηφιακή διεπαφή, διαφημίσεων που στοχεύουν τους χρήστες της εν λόγω διεπαφής· (ii) της διάθεσης πολύπλευρων ψηφιακών διεπαφών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σε χρήστες να βρίσκουν άλλους χρήστες και να αλληλεπιδρούν μαζί τους, και οι οποίες ενδέχεται επίσης να διευκολύνουν τις υποκείμενες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών (οι οποίες ενίοτε αναφέρονται ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης»), και iii) της διαβίβασης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές. Εάν δεν αποκτώνται έσοδα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υφίσταται υποχρέωση ΦΨΥ. Άλλα έσοδα, τα οποία αποκτώνται από την οντότητα που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, αλλά δεν προκύπτουν άμεσα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει επίσης να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου.
(10)  Ειδικότερα, τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την παροχή των ακόλουθων: (i) της τοποθέτησης, σε ψηφιακή διεπαφή, διαφημίσεων που στοχεύουν τους χρήστες της εν λόγω διεπαφής· (ii) της διάθεσης πολύπλευρων ψηφιακών διεπαφών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σε χρήστες να βρίσκουν άλλους χρήστες και να αλληλεπιδρούν μαζί τους, και οι οποίες ενδέχεται επίσης να διευκολύνουν τις υποκείμενες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών (οι οποίες ενίοτε αναφέρονται ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης»), (iii) της εκμετάλλευσης, διαβίβασης και πώλησης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές· και (iv) της παροχής ψηφιακού περιεχομένου όπως οπτικού και ηχητικού υλικού ή κειμένου. Εάν δεν αποκτώνται έσοδα από την παροχή του εν λόγω περιεχομένου, και αυτών των αγαθών και υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υφίσταται υποχρέωση ΦΨΥ. Άλλα έσοδα, τα οποία αποκτώνται από την οντότητα που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, αλλά δεν προκύπτουν άμεσα από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει επίσης να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Στις περιπτώσεις που αφορούν πολύπλευρες ψηφιακές διεπαφές οι οποίες διευκολύνουν υποκείμενη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών της διεπαφής, οι υποκείμενες συναλλαγές και τα έσοδα που αποκτούν οι χρήστες από αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του φόρου. Τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες λιανικού εμπορίου οι οποίες συνίστανται στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο επιγραμμικής σύμβασης μέσω του ιστοτόπου του προμηθευτή των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, και εφόσον ο προμηθευτής δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής, επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, διότι η δημιουργία αξίας για τον λιανοπωλητή έγκειται στα παρεχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες, ενώ η ψηφιακή διεπαφή χρησιμοποιείται μόνον ως μέσο επικοινωνίας. Το κατά πόσον ο προμηθευτής πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες επιγραμμικά για δικό του λογαριασμό ή παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα κρίνεται με συνεκτίμηση της νομικής και οικονομικής υπόστασης μιας συναλλαγής, όπως αυτή αποτυπώνεται στα συμφωνηθέντα μεταξύ των οικείων μερών. Για παράδειγμα, προμηθευτής ψηφιακής διεπαφής στην οποία διατίθενται προϊόντα τρίτων θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι παρέχει υπηρεσία διαμεσολάβησης (με άλλα λόγια, τη διάθεση πολύπλευρης ψηφιακής διεπαφής) εφόσον δεν αναλαμβάνονται σημαντικοί κίνδυνοι αποθέματος ή εφόσον ο τρίτος είναι εκείνος που ουσιαστικά καθορίζει την τιμή των εν λόγω προϊόντων.
(13)  Στις περιπτώσεις που αφορούν πολύπλευρες ψηφιακές διεπαφές οι οποίες διευκολύνουν υποκείμενη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών απευθείας μεταξύ χρηστών της διεπαφής, οι υποκείμενες συναλλαγές και τα έσοδα που αποκτούν οι χρήστες από αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του φόρου. Τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες λιανικού εμπορίου οι οποίες συνίστανται στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο επιγραμμικής σύμβασης μέσω του ιστοτόπου του προμηθευτή των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών, και εφόσον ο προμηθευτής δεν ενεργεί ως διαμεσολαβητής, επίσης θα πρέπει να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ. Δεδομένου, ωστόσο, ότι είναι δυνατή η επεξεργασία δεδομένων των χρηστών μέσω ψηφιακής διεπαφής και, ως εκ τούτου, η δημιουργία περαιτέρω αξίας από τη συναλλαγή, και επειδή η απουσία φυσικής παρουσίας μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, η διεύρυνση του πεδίου των εν λόγω υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επανεξέταση της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου από μια οντότητα μέσω ψηφιακής διεπαφής θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του φόρου, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η εν λόγω οντότητα είναι κύριος ή έχει αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής του ψηφιακού περιεχομένου. Ακόμη και αν επιτρέπεται, ενδεχομένως, κάποιο είδος αλληλεπίδρασης μεταξύ των αποδεκτών του εν λόγω ψηφιακού περιεχομένου και, ως εκ τούτου, ο πάροχος των εν λόγω υπηρεσιών θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καθιστά διαθέσιμη μια πολύπλευρη ψηφιακή διεπαφή, δεν είναι εξίσου σαφές ότι ο χρήστης έχει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αξίας για την εταιρεία που παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο. Αντιθέτως, η έμφαση, όσον αφορά τη δημιουργία αξίας, δίνεται στο ίδιο το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται από την οντότητα. Επομένως, τα έσοδα που αποκτώνται από αυτές τις παροχές θα πρέπει να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου.
(14)  Υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου από μια οντότητα μέσω ψηφιακής διεπαφής θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του φόρου, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η εν λόγω οντότητα είναι κύριος ή έχει αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής του ψηφιακού περιεχομένου. Επομένως, τα έσοδα που αποκτώνται από αυτές τις παροχές θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή μέσα σε ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να οριστεί ως τα δεδομένα που παρέχονται υπό ψηφιακή μορφή, όπως τα προγράμματα υπολογιστών, οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, η μουσική, τα βίντεο ή τα κείμενα, ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με μεταφόρτωση ή ροή δεδομένων, πλην των δεδομένων που αναπαριστά η ίδια η ψηφιακή διεπαφή. Ο ορισμός αυτός θα έχει στόχο να αποτυπωθούν οι διάφορες μορφές που είναι δυνατό να λαμβάνει το ψηφιακό περιεχόμενο όταν αποκτάται από τον χρήστη, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι ο μοναδικός ή κύριος σκοπός από την πλευρά του χρήστη είναι η απόκτηση του ψηφιακού περιεχομένου.
(15)  Το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να οριστεί ως τα δεδομένα που παρέχονται υπό ψηφιακή μορφή, όπως τα προγράμματα υπολογιστών, οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, η μουσική, τα βίντεο ή τα κείμενα, ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση σε αυτά γίνεται με μεταφόρτωση ή ροή δεδομένων, πλην των δεδομένων που αναπαριστά η ίδια η ψηφιακή διεπαφή.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Οι ψηφιακές εταιρείες τείνουν να επενδύουν λιγότερο σε κτίρια και μηχανήματα σε σύγκριση με τις κανονικές εταιρείες·
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)   Η υπηρεσία που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 14 θα πρέπει να διακρίνεται από την υπηρεσία που συνίσταται στη διάθεση πολύπλευρης ψηφιακής διεπαφής μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώνουν και να ανταλλάσσουν ψηφιακό περιεχόμενο με άλλους χρήστες, ή στη διάθεση διεπαφής που διευκολύνει την υποκείμενη παροχή ψηφιακού περιεχομένου απευθείας μεταξύ χρηστών. Αυτές οι τελευταίες υπηρεσίες συνιστούν υπηρεσία διαμεσολάβησης και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, ανεξάρτητα από τη φύση της υποκείμενης συναλλαγής.
διαγράφεται
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Οι φορολογητέες υπηρεσίες που συνίστανται στη διαβίβαση δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες θα πρέπει να καλύπτουν μόνο δεδομένα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν
λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές, αλλά όχι δεδομένα που προκύπτουν από αισθητήρες ή άλλα μέσα και συλλέγονται ψηφιακά. Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ θα πρέπει να είναι εκείνες που χρησιμοποιούν ψηφιακές διεπαφές ως τρόπο δημιουργίας συμβολής των χρηστών την οποία αποτιμούν χρηματικά, και όχι οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν διεπαφές αποκλειστικά ως τρόπο διαβίβασης δεδομένων που προκύπτουν αλλιώς. Κατά συνέπεια, ο ΦΨΥ δεν θα πρέπει να αποτελεί φόρο επί της συλλογής δεδομένων, ή της χρήσης δεδομένων που συλλέγονται από επιχειρήσεις για τους εσωτερικούς τους σκοπούς, ή της άνευ αμοιβής ανταλλαγής δεδομένων που συλλέγονται από επιχειρήσεις με άλλα μέρη. Στόχος του ΦΨΥ θα πρέπει να είναι η δημιουργία εσόδων από τη διαβίβαση δεδομένων που έχουν ληφθεί από πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές).
(17)  Οι φορολογητέες υπηρεσίες που συνίστανται στην εκμετάλλευση, διαβίβαση ή πώληση δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες θα πρέπει να καλύπτουν δεδομένα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εν λόγω χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές. Αυτές οι φορολογητέες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εκείνες που χρησιμοποιούν ψηφιακές διεπαφές ως τρόπο δημιουργίας συμβολής των χρηστών την οποία αποτιμούν χρηματικά. Ο ΦΨΥ δεν αποτελεί φόρο επί της συλλογής δεδομένων αυτής καθεαυτής. Στόχος του ΦΨΥ θα πρέπει να είναι η δημιουργία εσόδων από την πώληση ή διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων που έχουν ληφθεί από πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές) σε τρίτο μέρος.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Μόνον ορισμένες οντότητες θα πρέπει να λογίζονται ως υποκείμενοι στον φόρο για τους σκοπούς του ΦΨΥ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης. Ειδικότερα, μια οντότητα θα πρέπει να λογίζεται ως υποκείμενος στον φόρο μόνον αν πληροί και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) το συνολικό ποσό των εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο που αναφέρει η οντότητα για το τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη οικονομική κατάσταση, υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR· και ii) το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR.
(22)  Μόνον ορισμένες οντότητες θα πρέπει να λογίζονται ως υποκείμενοι στον φόρο για τους σκοπούς του ΦΨΥ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε περιοχή δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης. Ειδικότερα, μια οντότητα θα πρέπει να λογίζεται ως υποκείμενος στον φόρο μόνον αν πληροί και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) το συνολικό ποσό των εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο που αναφέρει η οντότητα για το τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη οικονομική κατάσταση, υπερβαίνει τα 750 000 000 EUR· και ii) το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Το πρώτο όριο (συνολικά ετήσια έσοδα σε παγκόσμιο επίπεδο) αναμένεται να περιορίσει την εφαρμογή του ΦΨΥ στις εταιρείες ορισμένης κλίμακας, ήτοι εκείνες που έχουν κυρίως τη δυνατότητα να παρέχουν τις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες για τις οποίες η συμβολή των χρηστών έχει θεμελιώδη ρόλο, και οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εκτεταμένα δίκτυα χρηστών, σε μεγάλη κίνηση χρηστών και στην εκμετάλλευση ισχυρής θέσης στην αγορά. Τα εν λόγω επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες για την απόκτηση εσόδων και είναι βιώσιμα μόνο εάν ακολουθούνται από εταιρείες ορισμένης κλίμακας, είναι εκείνα που ευθύνονται για τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη τους και του τόπου όπου δημιουργείται αξία. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Για αυτόν τον λόγο, το ίδιο όριο έχει προταθεί και με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ9. Το εν λόγω όριο έχει επίσης στόχο την κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι θα καταστήσει πιο εύκολο και λιγότερο δαπανηρό για τις εταιρείες και τις φορολογικές αρχές τον καθορισμό του κατά πόσον μια οντότητα είναι υπόχρεη σε ΦΨΥ. Το όριο αυτό εξαιρεί επίσης τις μικρές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τις οποίες ο φόρτος συμμόρφωσης με τον νέο φόρο θα είχε πιθανότατα δυσανάλογες επιπτώσεις.
(23)  Το πρώτο όριο (συνολικά ετήσια έσοδα σε παγκόσμιο επίπεδο) αναμένεται να περιορίσει την εφαρμογή του ΦΨΥ στις εταιρείες ορισμένης κλίμακας, ήτοι εκείνες που έχουν κυρίως τη δυνατότητα να παρέχουν τις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κινητά άυλα και/ή ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία η συμβολή των χρηστών έχει θεμελιώδη ρόλο, και οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εκτεταμένα δίκτυα χρηστών, σε μεγάλη κίνηση χρηστών και στην εκμετάλλευση ισχυρής θέσης στην αγορά. Τα εν λόγω επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στη δημιουργία αξίας από τους χρήστες για την απόκτηση εσόδων και είναι βιώσιμα μόνο εάν ακολουθούνται από εταιρείες ορισμένης κλίμακας, είναι εκείνα που ευθύνονται για τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του τόπου όπου φορολογούνται τα κέρδη τους και του τόπου όπου δημιουργείται αξία. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Το όριο έχει επίσης στόχο την κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι θα καταστήσει πιο εύκολο και λιγότερο δαπανηρό για τις εταιρείες και τις φορολογικές αρχές τον καθορισμό του κατά πόσον μια οντότητα είναι υπόχρεη σε ΦΨΥ. Το όριο αυτό εξαιρεί επίσης τις μικρές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τις οποίες ο φόρτος συμμόρφωσης με τον νέο φόρο θα είχε πιθανότατα δυσανάλογες επιπτώσεις.
__________________
9 Βλ. άρθρο 2 της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) [COM(2016)0683].
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Για να περιοριστούν οι πιθανές περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, στις οποίες τα ίδια έσοδα υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος εταιρειών και τον ΦΨΥ, αναμένεται ότι τα κράτη μέλη θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν τον καταβληθέντα ΦΨΥ ως έξοδο από τη βάση του φόρου εισοδήματος εταιρειών στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από το κατά πόσον και οι δύο φόροι καταβάλλονται στο ίδιο κράτος μέλος ή σε διαφορετικά κράτη μέλη.
(27)  Για να περιοριστούν οι πιθανές περιπτώσεις διπλής φορολόγησης, στις οποίες τα ίδια έσοδα υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος εταιρειών και τον ΦΨΥ, χρειάζεται να εξευρεθεί μελλοντικά μια κοινή λύση σε ενωσιακό επίπεδο που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν τον καταβληθέντα ΦΨΥ ως έξοδο από τη βάση του φόρου εισοδήματος εταιρειών στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από το κατά πόσον και οι δύο φόροι καταβάλλονται στο ίδιο κράτος μέλος ή σε διαφορετικά κράτη μέλη.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Όταν οι χρήστες, όσον αφορά δεδομένη φορολογητέα υπηρεσία, βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, τα σχετικά φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να αποδίδονται σε κάθε κράτος μέλος αναλογικά βάσει ορισμένων συγκεκριμένων κλειδών απόδοσης. Οι εν λόγω κλείδες θα πρέπει να καθοριστούν ανάλογα με τη φύση καθεμιάς από τις φορολογητέες υπηρεσίες και τα διακριτά γενεσιουργά αίτια της είσπραξης εσόδων για τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
(29)  Όταν οι χρήστες, όσον αφορά δεδομένη φορολογητέα υπηρεσία, βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή περιοχές δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης, τα σχετικά φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να αποδίδονται σε κάθε κράτος μέλος αναλογικά βάσει ορισμένων συγκεκριμένων κλειδών απόδοσης. Οι εν λόγω κλείδες θα πρέπει να καθοριστούν ανάλογα με τη φύση καθεμιάς από τις φορολογητέες υπηρεσίες και τα διακριτά γενεσιουργά αίτια της είσπραξης εσόδων για τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που η κλείδα απόδοσης καταλήγει σε ανισόρροπο επιμερισμό που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το ενδεχόμενο θέσπισης μηχανισμού επίλυσης διαφορών με σκοπό τη διασφάλιση της δέουσας επίλυσης διαφορών στις οποίες εμπλέκονται διάφορα κράτη μέλη.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Στην περίπτωση φορολογητέας υπηρεσίας που συνίσταται στην τοποθέτηση διαφήμισης σε ψηφιακή διεπαφή, ο αριθμός των εμφανίσεων μιας διαφήμισης στη συσκευή του χρήστη εντός φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού των φορολογητέων εσόδων που πρέπει να αποδοθούν για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο στο εν λόγω κράτος μέλος.
(30)  Στην περίπτωση φορολογητέας υπηρεσίας που συνίσταται στην τοποθέτηση διαφήμισης ή την παροχή περιεχόμενου σε ψηφιακή διεπαφή ή τον αριθμό των εμφανίσεων μιας διαφήμισης ή ψηφιακού περιεχομένου στη συσκευή του χρήστη εντός φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού των φορολογητέων εσόδων που πρέπει να αποδοθούν για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων που συλλέγονται για χρήστες, για την απόδοση των φορολογητέων εσόδων εντός μιας φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των χρηστών από τους οποίους έχουν δημιουργηθεί δεδομένα που διαβιβάστηκαν εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου, ως αποτέλεσμα της χρήσης συσκευής από τους εν λόγω χρήστες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
(32)  Όσον αφορά την επεξεργασία, την πώληση ή τη διαβίβαση δεδομένων που συλλέγονται για χρήστες, για την απόδοση των φορολογητέων εσόδων εντός μιας φορολογικής περιόδου σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των χρηστών από τους οποίους έχουν δημιουργηθεί δεδομένα που αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης, πωλήθηκαν ή διαβιβάστηκαν εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου, ως αποτέλεσμα της χρήσης συσκευής από τους εν λόγω χρήστες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΦΨΥ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, συμπεριλαμβανομένων των όσων ενδεχομένως απαιτούνται σε σχέση με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή άλλα μέσα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να προβλέπονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα.
(34)  Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΦΨΥ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, συμπεριλαμβανομένων των όσων ενδεχομένως απαιτούνται σε σχέση με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή άλλα μέσα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης, χωρίς να επιτρέπεται η ταυτοποίηση των χρηστών. Η φορολογική αρχή των κρατών μελών ενημερώνεται σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης των χρηστών. Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να προβλέπονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που σχετίζονται με τη νομιμότητα και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, και ειδικότερα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα.
_________________
_________________
10 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
10 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να ισούνται με τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από υποκείμενο στον φόρο, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλους παρόμοιους φόρους. Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως αποκτηθέντα από υποκείμενο στον φόρο κατά τη χρονική στιγμή που καθίστανται οφειλόμενα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν πράγματι καταβληθεί έως εκείνη τη στιγμή. Ο ΦΨΥ θα πρέπει να είναι απαιτητός σε ένα κράτος μέλος κατά το ποσοστό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά ο υποκείμενος στον φόρο εντός μιας φορολογικής περιόδου, το οποίο θεωρείται ότι αποκτάται στο εν λόγω κράτος μέλος, και θα πρέπει να υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή ΦΨΥ επί του ποσοστού αυτού. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος συντελεστής ΦΨΥ σε ενωσιακό επίπεδο για την αποφυγή στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Ο συντελεστής ΦΨΥ θα πρέπει να οριστεί σε 3 %, ποσοστό με το οποίο επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εσόδων που δημιουργεί ο φόρος και της συνεκτίμησης των διαφορετικών επιπτώσεων του ΦΨΥ για επιχειρήσεις με διαφορετικά περιθώρια κέρδους.
(35)  Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να ισούνται με τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα που αποκτώνται από υποκείμενο στον φόρο, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλους παρόμοιους φόρους. Τα φορολογητέα έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως αποκτηθέντα από υποκείμενο στον φόρο κατά τη χρονική στιγμή που καθίστανται οφειλόμενα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχουν πράγματι καταβληθεί έως εκείνη τη στιγμή. Ο ΦΨΥ θα πρέπει να είναι απαιτητός σε ένα κράτος μέλος κατά το ποσοστό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά ο υποκείμενος στον φόρο εντός μιας φορολογικής περιόδου, το οποίο θεωρείται ότι αποκτάται στο εν λόγω κράτος μέλος, και θα πρέπει να υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή ΦΨΥ επί του ποσοστού αυτού. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος συντελεστής ΦΨΥ σε ενωσιακό επίπεδο για την αποφυγή στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Ο καθορισμός του συντελεστή ΦΨΥ σε 3 % έχει ως στόχο να επιτυγχάνεται κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εσόδων που δημιουργεί ο φόρος και της συνεκτίμησης των διαφορετικών επιπτώσεων του ΦΨΥ για επιχειρήσεις με διαφορετικά περιθώρια κέρδους.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν υποχρεώσεις λογιστικής παρακολούθησης, τήρησης αρχείων ή άλλες υποχρεώσεις με σκοπό να διασφαλίζουν ότι ο οφειλόμενος ΦΨΥ πράγματι καταβάλλεται, καθώς και άλλα μέτρα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών.
(37)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν υποχρεώσεις λογιστικής παρακολούθησης, τήρησης αρχείων ή άλλες υποχρεώσεις με σκοπό να διασφαλίζουν ότι ο οφειλόμενος ΦΨΥ πράγματι καταβάλλεται, καθώς και άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ποινών και κυρώσεων, για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)   Ο συνολικός ΦΨΥ που καταβάλλει ο υποκείμενος στον φόρο ανά κράτος μέλος θα πρέπει να αποτελεί μέρος του συστήματος υποβολής δηλώσεων ανά χώρα.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)
(38α)  Σε περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο είναι υπόχρεος σε ΦΨΥ σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει, κάθε τρία έτη, τη δήλωση ΦΨΥ που υποβάλλεται στο κράτος μέλος εγγραφής.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
(40α)  Ο ΦΨΥ είναι προσωρινό μέτρο εν αναμονή μόνιμης λύσης, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος μόνιμης λύσης. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να πάψει να ισχύει με την έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό διατάξεων σχετικά με την φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή υπηρεσία, ή των οδηγιών του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ψηφιακής εγκατάστασης, όπως προτείνεται στα νομοθετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, ή με την έγκριση οδηγίας για την υλοποίηση πολιτικής συμφωνίας στο πλαίσιο διεθνούς φόρουμ όπως ο ΟΟΣΑ ή ο ΟΗΕ.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)
(40β)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τακτικές εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πληρωμή του ΦΨΥ από τις οντότητες, τη λειτουργία της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας και τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη για την είσπραξη και την πληρωμή των φόρων.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 γ (νέα)
(40γ)   Δύο έτη μετά ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από προτάσεις για την επανεξέτασή της σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης φορολόγησης του ψηφιακού τομέα.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Οι στόχοι αυτής της οδηγίας είναι η προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της και η αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί, από την ίδια τους τη φύση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που θεσπίζεται με το εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων,
(41)  Οι στόχοι αυτής της οδηγίας είναι η προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς, η διασφάλιση της δίκαιης και εύρυθμης λειτουργίας της και η αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί, από την ίδια τους τη φύση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που θεσπίζεται με το εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων,
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
(7α)  «επεξεργασία δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  της διαβίβασης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές.
γ)  της επεξεργασίας και της διαβίβασης δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με χρήστες και προκύπτουν από τις δραστηριότητες των χρηστών σε ψηφιακές διεπαφές·
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  της παροχής σε χρήστες περιεχομένου σε ψηφιακή διεπαφή όπως οπτικό και ηχητικό υλικό ή κείμενο με τη χρήση ψηφιακής διεπαφής·
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)  η διάθεση ψηφιακής διεπαφής, όταν ο μοναδικός ή κύριος σκοπός για τον οποίο καθίσταται διαθέσιμη η διεπαφή είναι να την καταστήσει η οντότητα διαθέσιμη για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου σε χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών σε χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστες·
α)  η διάθεση ψηφιακής διεπαφής, όταν ο μοναδικός ή κύριος σκοπός για τον οποίο καθίσταται διαθέσιμη η διεπαφή είναι να την καταστήσει η οντότητα διαθέσιμη για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών σε χρήστες ή την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστες, εφόσον δεν δημιουργούνται περαιτέρω έσοδα χάρη στην επεξεργασία, διαβίβαση ή πώληση δεδομένων των χρηστών·
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR.
β)  το συνολικό ποσό των φορολογητέων εσόδων που αποκτά η οντότητα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους υπερβαίνει τα 40 000 000 EUR.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  σε περίπτωση υπηρεσίας που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γα), το υπό εξέταση ψηφιακό περιεχόμενο προβάλλεται στη συσκευή του χρήστη σε χρονική στιγμή κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος εντός της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου για πρόσβαση σε ψηφιακή διεπαφή.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6
6.  Τα δεδομένα που ενδεχομένως συλλέγονται από τους χρήστες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιορίζονται στα δεδομένα που υποδεικνύουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες, χωρίς να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω χρηστών.
6.  Τα δεδομένα που ενδεχομένως συλλέγονται από τους χρήστες για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιορίζονται στα δεδομένα που υποδεικνύουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται οι χρήστες, χωρίς να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω χρηστών. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΦΨΥ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που ενδεχομένως απαιτείται σε σχέση με τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) ή άλλα μέσα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Η Επιτροπή αναλύει κατά πόσον η θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών θα ενίσχυε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ρύθμισης των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει, αν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
Ο συντελεστής του ΦΨΥ είναι 3 %.
Ο συντελεστής του ΦΨΥ ορίζεται στο 3 %.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Στις περιπτώσεις που ισχύει το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή διενεργεί κάθε τρία έτη έλεγχο της δήλωσης ΦΨΥ που έχει υποβληθεί στο κράτος μέλος εγγραφής.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Ωστόσο, αν ο υποκείμενος στον φόρο παύει να έχει υποχρέωση ΦΨΥ στο κράτος μέλος εγγραφής που επέλεξε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β), τότε ο υποκείμενος στον φόρο αλλάζει κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10.
2.  Ωστόσο, αν ο υποκείμενος στον φόρο παύει να έχει υποχρέωση ΦΨΥ στο κράτος μέλος εγγραφής που επέλεξε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β), τότε ο υποκείμενος στον φόρο αλλάζει κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Εάν ένας υποκείμενος στον φόρο παύει να είναι υπόχρεος σε ΦΨΥ στο κράτος μέλος εγγραφής που επελέγη βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο β), ο υποκείμενος στον φόρο ενδέχεται να αποφασίσει να διατηρήσει το κράτος μέλος εγγραφής που είχε αρχικά επιλέξει, δεδομένου ότι ενδέχεται να είναι εκ νέου υπόχρεος σε ΦΨΥ στο εν λόγω κράτος μέλος κατά την επόμενη φορολογική περίοδο. Εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι υπόχρεος σε ΦΨΥ στο εν λόγω κράτος μέλος για περισσότερες από δυο συναπτές φορολογικές περιόδους, αλλάζει το κράτος μέλος εγγραφής του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος εγγραφής εντός τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση. Τροποποιήσεις μετά την εν λόγω περίοδο διέπονται από τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος, αντίστοιχα, στο οποίο οφείλεται ΦΨΥ.
2.  Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στο κράτος μέλος εγγραφής εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση. Τροποποιήσεις μετά την εν λόγω περίοδο διέπονται από τους εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος, αντίστοιχα, στο οποίο οφείλεται ΦΨΥ.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών όσον αφορά τον ΦΨΥ.
3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ποινών και κυρώσεων, για την πρόληψη της φοροδιαφυγής της φοροαποφυγής και των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών όσον αφορά τον ΦΨΥ.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5α (νέα)
5α.   Μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα υποβάλλει νομοθετική πρόταση που θα συμπεριληφθεί στην οδηγία 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα, και η οποία θα διασφαλίζει ότι το συνολικό ποσό ΦΨΥ που καταβάλλεται από έναν υποκείμενο στον φόρο στα διάφορα κράτη μέλη θα προστίθεται στον κατάλογο με τα υποχρεωτικά πρότυπα φορολογικών δηλώσεων ανά χώρα.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο 4 – τίτλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -20 (νέο)
Άρθρο -20
Αυτόματη και υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών
Προκειμένου οι φορολογικές αρχές να εκτιμούν σωστά τους οφειλόμενους φόρους και να εξασφαλίζεται η ορθή και η ενιαία εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι αυτόματη και υποχρεωτική, όπως ορίζει η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέτουν επαρκές προσωπικό, πραγματογνωσία και πόρους από τον προϋπολογισμό στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες τους, καθώς και πόρους για την κατάρτιση του προσωπικού των φορολογικών υπηρεσιών με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία σε φορολογικά θέματα και στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 α (νέο)
Άρθρο 24α
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
Δύο έτη μετά ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από προτάσεις για την επανεξέτασή της σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης φορολόγησης του ψηφιακού τομέα.
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει:
α)  την αύξηση του ποσοστού ΦΨΥ από 3 % σε 5 %, μαζί με αντίστοιχη φορολογική έκπτωση, προκειμένου να περιοριστεί η διαφορά των πραγματικών φορολογικών συντελεστών μεταξύ των παραδοσιακών και των ψηφιακών εταιρειών·
β)  το πεδίο εφαρμογής του ΦΨΥ, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης αυτού του πεδίου εφαρμογής, ώστε να συμπεριλάβει την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που συνάπτονται επιγραμμικά μέσω ψηφιακών διεπαφών·
γ)  το ποσό του φόρου που καταβάλλεται σε κάθε κράτος μέλος·
δ)  το είδος των ψηφιακών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·
ε)  τις πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού που ενδεχομένως εφαρμόστηκαν από τις οντότητες για την αποφυγή καταβολής του ΦΨΥ·
στ)  τη λειτουργία της μονοαπευθυντικής υπηρεσίας, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· και
ζ)  τον συνολικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 β (νέο)
Άρθρο 24β
Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
Σε ετήσια βάση, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχετικά αριθμητικά δεδομένα και τις πληροφορίες για τις πληρωμές του ΦΨΥ από τις οντότητες, τη λειτουργία της ΥΜΣ και τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη για την είσπραξη και την πληρωμή των φόρων.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 α (νέο)
Άρθρο 25α
Ρήτρα λήξης ισχύος εξαρτώμενη από τη λήψη μόνιμων μέτρων
Ο ΦΨΥ αποτελεί προσωρινό μέτρο εν αναμονή μόνιμης λύσης· επομένως, η παρούσα οδηγία παύει να ισχύει μόλις εγκριθεί μία από τις ακόλουθες πράξεις:
α)  οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία·
β)  οδηγίες του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και κοινή βάση φορολογίας εταιρειών συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ψηφιακής εγκατάστασης, όπως προτείνεται στα νομοθετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών και την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, αντίστοιχα· ή
γ)  οδηγία που υλοποιεί πολιτική συμφωνία στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ όπως ο ΟΟΣΑ ή ο ΟΗΕ.

Φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία *
PDF 208kWORD 64k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))
P8_TA(2018)0524A8-0426/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0147),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0138/2018),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Δανικό Κοινοβούλιο, το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, το Μαλτέζικο Κοινοβούλιο και την Ολλανδική Κάτω Βουλή στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0426/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.