Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0258(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0460/2018

Texte depuse :

A8-0460/2018

Dezbateri :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Voturi :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Texte adoptate
PDF 212kWORD 69k
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I
P8_TA(2019)0001A8-0460/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 15 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Cele 2 140 de birouri vamale2 existente la frontierele externe ale Uniunii Europene trebuie să fie echipate în mod corespunzător pentru a asigura funcționarea uniunii vamale. Necesitatea unor controale vamale adecvate și echivalente este din ce în ce mai urgentă nu doar din cauza rolului tradițional al vămilor de colectare a veniturilor, ci din ce în ce mai mult din cauza nevoii de a consolida în mod semnificativ controlul, la intrare și la ieșire, al mărfurilor ce traversează frontierele externe ale Uniunii, cu scopul de a garanta siguranța și securitatea. În același timp, controalele care vizează circulația mărfurilor ce traversează frontierele externe nu ar trebui însă să împiedice comerțul legitim cu țările terțe, ci dimpotrivă, ar trebui să îl faciliteze.
(1)  Cele 2 140 de birouri vamale2 existente la frontierele externe ale Uniunii Europene trebuie să fie echipate în mod corespunzător pentru a asigura funcționarea eficientă și eficace a uniunii vamale. Necesitatea unor controale vamale adecvate și echivalente este din ce în ce mai urgentă nu doar din cauza rolului tradițional al vămilor de colectare a veniturilor, ci din ce în ce mai mult din cauza nevoii de a consolida în mod semnificativ controlul, la intrare și la ieșire, al mărfurilor ce traversează frontierele externe ale Uniunii, cu scopul de a garanta siguranța și securitatea. În același timp, controalele care vizează circulația mărfurilor ce traversează frontierele externe nu ar trebui însă să împiedice comerțul legitim cu țările terțe, ci dimpotrivă, ar trebui să îl faciliteze, cu respectarea normelor de siguranță și de securitate.
__________________
__________________
2 Anexa la Raportul anual pe 2016 privind performanța uniunii vamale disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_ro.
2 Anexa la Raportul anual pe 2016 privind performanța uniunii vamale disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_ro.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Uniunea vamală constituie una dintre pietrele de temelie ale Uniunii Europene, care este unul dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume, și este esențială pentru buna funcționare a pieței unice, atât în beneficiul întreprinderilor, cât și al cetățenilor. În rezoluția sa din 14 martie 20182a, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la frauda vamală, care a generat o pierdere semnificativă de venituri pentru bugetul Uniunii. Parlamentul European a reiterat faptul că o Europă mai puternică și mai ambițioasă poate fi realizată numai dacă dispune de mijloace financiare mai consistente și a solicitat, așadar, să se acorde un sprijin continuu politicilor existente, să se majoreze resursele destinate programelor emblematice ale Uniunii și să se prevadă mijloace financiare suplimentare pentru noile responsabilități.
__________________
2a P8_TA(2018)0075: Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Actualmente, performanța controalelor vamale desfășurate de statele membre se caracterizează prin existența unui dezechilibru. Acest dezechilibru se datorează atât diferențelor geografice dintre statele membre, cât și diferențelor în ceea ce privește capacitățile și resursele lor respective. Capacitatea statelor membre de a reacționa la provocările generate de modelele de afaceri și lanțurile de aprovizionare în continuă evoluție la nivel mondial depinde nu numai de componenta umană, dar și de disponibilitatea unor echipamente de control moderne și sigure. Furnizarea unor echipamente de control vamal echivalente este deci un element important în remedierea dezechilibrului existent. Astfel va fi îmbunătățită echivalența în ceea ce privește performanța controalelor vamale în toate statele membre și se va evita devierea fluxurilor de mărfuri către punctele cele mai slabe.
(2)  Actualmente, performanța controalelor vamale desfășurate de statele membre se caracterizează prin existența unui dezechilibru. Acest dezechilibru se datorează atât diferențelor geografice dintre statele membre, cât și diferențelor în ceea ce privește capacitățile și resursele lor respective, precum și lipsei unor controale vamale standardizate. Capacitatea statelor membre de a reacționa la provocările generate de modelele de afaceri și lanțurile de aprovizionare în continuă evoluție la nivel mondial depinde nu numai de componenta umană, dar și de disponibilitatea și funcționarea adecvată a unor echipamente de control moderne și sigure. Alte provocări, cum ar fi dezvoltarea rapidă a comerțului electronic, digitalizarea documentelor de control și de inspecție, reziliența la atacurile cibernetice, sabotajul, spionajul industrial și utilizarea abuzivă a datelor vor crește, de asemenea, cererea pentru o mai bună funcționare a procedurilor vamale. Furnizarea unor echipamente de control vamal echivalente este deci un element important în remedierea dezechilibrului existent. Astfel va fi îmbunătățită echivalența în ceea ce privește performanța controalelor vamale în toate statele membre și se va evita devierea fluxurilor de mărfuri către punctele cele mai slabe. Toate mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii ar trebui să facă obiectul unor controale amănunțite, astfel încât să se evite „comerțul portuar” de către persoanele care comit fraude vamale. Pentru a consolida sistemul în ansamblu și convergența în ceea ce privește efectuarea controalelor vamale de către statele membre, este necesară o strategie clară referitoare la punctele slabe.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Statele membre s-au exprimat în mod repetat pe marginea necesității unui sprijin financiar și au solicitat efectuarea unei analize aprofundate a necesarului de echipamente. În concluziile sale3 din 23 martie 2017 privind finanțarea în domeniul vamal, Consiliul a invitat Comisia să evalueze posibilitatea de a finanța necesarul de echipamente tehnice din viitoarele programe financiare ale Comisiei, să îmbunătățească coordonarea și [...] cooperarea dintre autoritățile vamale și alte autorități de aplicare a legii în scopul finanțării.
(3)  O serie de state membre s-au exprimat în mod repetat pe marginea necesității unui sprijin financiar și au solicitat efectuarea unei analize aprofundate a necesarului de echipamente. În concluziile sale3 din 23 martie 2017 privind finanțarea în domeniul vamal, Consiliul a invitat Comisia să evalueze posibilitatea de a finanța necesarul de echipamente tehnice din viitoarele programe financiare ale Comisiei, să îmbunătățească coordonarea și [...] cooperarea dintre autoritățile vamale și alte autorități de aplicare a legii în scopul finanțării.
___________________
___________________
3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
și http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/ro/pdf
3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
și http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/ro/pdf
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Prin urmare, este oportună crearea unui nou instrument de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal.
(6)  Prin urmare, este oportună crearea unui nou instrument de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal, care să asigure detectarea anumitor practici, cum ar fi contrafacerea bunurilor și alte practici comerciale ilegale. Ar trebui luate în considerare formulele de sprijin financiar existente.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Dat fiind că autoritățile statelor membre își asumă din ce în ce mai multe responsabilități, care se extind adesea și asupra domeniului securității și vizează acțiuni ce se desfășoară la frontiera externă, echivalența în efectuarea controalelor la frontieră și a controalelor vamale la frontierele externe trebuie garantată prin intermediul unui sprijin financiar adecvat acordat de către Uniune statelor membre. Este la fel de important să se promoveze cooperarea între agenții la frontierele Uniunii în ceea ce privește controalele mărfurilor și ale persoanelor în rândul autorităților naționale din fiecare stat membru responsabile cu controlul la frontiere sau cu alte sarcini îndeplinite la frontieră.
(7)  Dat fiind că autoritățile statelor membre își asumă din ce în ce mai multe responsabilități, care se extind adesea și asupra domeniului securității și vizează acțiuni ce se desfășoară la frontiera externă, echivalența în efectuarea controalelor la frontieră și a controalelor vamale la frontierele externe trebuie garantată prin intermediul unui sprijin financiar adecvat acordat de către Uniune statelor membre. Este la fel de important să se promoveze cooperarea între agenții, ținând seama totodată de securitatea cibernetică, la frontierele Uniunii în ceea ce privește controalele mărfurilor și ale persoanelor în rândul autorităților naționale din fiecare stat membru responsabile cu controlul la frontiere sau cu alte sarcini îndeplinite la frontieră.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru instrument, care va constitui principala valoare de referință, în înțelesul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară6 pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale.
(11)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru instrument, care va constitui principala valoare de referință, în înțelesul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară6 pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale. Pentru a asigura disciplina bugetară, condițiile de stabilire a priorităților în ceea ce privește acordarea granturilor ar trebui să fie clare, definite și să se bazeze pe nevoile identificate în ceea ce privește sarcinile îndeplinite de punctele vamale.
________________
___________________
6 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).
6 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument ar trebui să respecte standarde optime de securitate, inclusiv de securitate cibernetică, de siguranță și în materie de mediu și de sănătate.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)
(13b)  Datele generate de echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument ar trebui să fie accesate și prelucrate numai de către personalul autorizat al autorităților și ar trebui protejate în mod adecvat împotriva accesului sau comunicării neautorizate. Statele membre ar trebui să dețină controlul exclusiv asupra acestor date.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 13 c (nou)
(13c)  Echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument ar trebui să contribuie la asigurarea unei gestionări optime a riscurilor vamale.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 13 d (nou)
(13d)  Atunci când înlocuiesc vechile echipamente de control vamal cu ajutorul acestui instrument, statele membre ar trebui să fie responsabile de eliminarea ecologică a echipamentelor vechi de control vamal.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Majoritatea echipamentelor de control vamal pot fi utilizate cu titlu echivalent sau punctual pentru controalele de conformitate cu alte reglementări, de exemplu, dispoziții privind gestionarea frontierelor, vizele sau cooperarea polițienească. Fondul de gestionare integrată a frontierelor a fost conceput, așadar, sub forma a două instrumente complementare cu domenii de aplicare distincte, dar coerente în ceea ce privește achiziționarea de echipamente. Pe de o parte, instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize instituit prin Regulamentul [2018/XXX]10 va exclude echipamentele care pot fi utilizate atât pentru gestionarea frontierelor, cât și pentru controalele vamale. Pe de altă parte, instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal instituit prin prezentul regulament nu va acorda sprijin financiar pentru echipamente doar în scop de control vamal, ci va permite și utilizarea în alte scopuri, de exemplu pentru controalele vamale și securitate. Această repartizare a rolurilor va încuraja cooperarea între agenții ca parte componentă a abordării europene a gestionării integrate a frontierelor, astfel cum se menționează la articolul 4 litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/162411 permițând astfel autorităților vamale și de frontieră să colaboreze și să optimizeze impactul bugetului Uniunii prin utilizarea în comun și interoperabilitatea echipamentelor de control.
(15)  Majoritatea echipamentelor de control vamal pot fi utilizate cu titlu echivalent sau punctual pentru controalele de conformitate cu alte reglementări, de exemplu, dispoziții privind gestionarea frontierelor, vizele sau cooperarea polițienească. Fondul de gestionare integrată a frontierelor a fost conceput, așadar, sub forma a două instrumente complementare cu domenii de aplicare distincte, dar coerente în ceea ce privește achiziționarea de echipamente. Pe de o parte, instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize instituit prin Regulamentul [2018/XXX]10 va exclude echipamentele care pot fi utilizate atât pentru gestionarea frontierelor, cât și pentru controalele vamale. Pe de altă parte, instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal instituit prin prezentul regulament nu va acorda sprijin financiar pentru echipamente doar în scop de control vamal, ci va permite și utilizarea în alte scopuri conexe, de exemplu pentru controalele vamale, siguranță și securitate. Această repartizare a rolurilor va încuraja cooperarea între agenții ca parte componentă a abordării europene a gestionării integrate a frontierelor, astfel cum se menționează la articolul 4 litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/162411 permițând astfel autorităților vamale și de frontieră să colaboreze și să optimizeze impactul bugetului Uniunii prin utilizarea în comun și interoperabilitatea echipamentelor de control. Pentru a se garanta că toate instrumentele sau echipamentele finanțate prin fond sunt păstrate în permanență la punctul vamal desemnat care deține echipamentele, folosirea în comun și interoperabilitatea dintre autoritățile vamale și autoritățile de frontieră sunt definite ca fiind nesistematice și fără caracter regulat.
__________________
__________________
10 COM(2018)0473.
10 COM(2018)0473.
11 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
11 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Prin derogare de la Regulamentul financiar, ar trebui să fie posibilă finanțarea unei acțiuni din mai multe programe sau instrumente ale Uniunii pentru a permite și a sprijini, după caz, cooperarea și interoperabilitatea în toate domeniile. Totuși, în astfel de cazuri, contribuțiile nu pot să acopere aceleași costuri, în conformitate cu principiul interzicerii dublei finanțări stabilit în Regulamentul financiar.
(16)  Prin derogare de la Regulamentul financiar, ar trebui să fie posibilă finanțarea unei acțiuni din mai multe programe sau instrumente ale Uniunii pentru a permite și a sprijini, după caz, cooperarea și interoperabilitatea în toate domeniile. Totuși, în astfel de cazuri, contribuțiile nu pot să acopere aceleași costuri, în conformitate cu principiul interzicerii dublei finanțări stabilit în Regulamentul financiar. În cazul în care unui stat membru i-au fost deja acordate sau a primit contribuții de la un alt program al Uniunii sau sprijin dintr-un fond al Uniunii pentru achiziționarea aceluiași echipament, contribuția sau sprijinul în cauză ar trebui să se menționeze în cerere.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)   Comisia ar trebui să stimuleze achizițiile publice și testările comune de echipamente de control vamal între statele membre.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Având în vedere evoluția rapidă a priorităților vamale, a amenințărilor și a tehnologiilor, programele de lucru nu ar trebui să se extindă pe perioade lungi de timp. În același timp, necesitatea de a elabora programe anuale de lucru duce la creșterea sarcinii administrative atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre, fără ca acest lucru să fie necesar pentru punerea în aplicare a instrumentului. În acest context, programele de lucru ar trebui, în principiu, să acopere mai multe exerciții financiare.
(17)  Având în vedere evoluția rapidă a priorităților vamale, a amenințărilor și a tehnologiilor, programele de lucru nu ar trebui să se extindă pe perioade lungi de timp. În același timp, necesitatea de a elabora programe anuale de lucru duce la creșterea sarcinii administrative atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre, fără ca acest lucru să fie necesar pentru punerea în aplicare a instrumentului. În acest context, programele de lucru ar trebui, în principiu, să acopere mai multe exerciții financiare. În plus, pentru a se asigura că integritatea intereselor strategice ale Uniunii este menținută, statele membre sunt încurajate să analizeze securitatea cibernetică și riscurile în ceea ce privește expunerea potențială a datelor sensibile în afara Uniunii atunci când organizează licitații pentru noi echipamente de control vamal.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a programului de lucru în temeiul prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului12.
eliminat
__________________
12 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Deși punerea în aplicare la nivel central este indispensabilă pentru a atinge obiectivul specific de garantare a unor controale vamale echivalente, dată fiind natura tehnică a prezentului instrument, sunt necesare lucrări pregătitoare la nivel tehnic. Prin urmare, punerea în aplicare ar trebui să se bazeze pe evaluări ale nevoilor, care depind de competențele și experiența la nivel național dobândite grație implicării administrațiilor vamale ale statelor membre. Aceste evaluări ale nevoilor ar trebui să se bazeze pe o metodologie clară, care să includă un număr minim de măsuri menite să asigure colectarea informațiilor solicitate.
(19)  Deși punerea în aplicare la nivel central este indispensabilă pentru a atinge obiectivul specific de garantare a unor controale vamale echivalente, dată fiind natura tehnică a prezentului instrument, sunt necesare lucrări pregătitoare la nivel tehnic. Prin urmare, punerea în aplicare ar trebui să se bazeze pe evaluări individuale ale nevoilor, care depind de competențele și experiența la nivel național dobândite grație implicării administrațiilor vamale ale statelor membre. Aceste evaluări ale nevoilor ar trebui să se bazeze pe o metodologie clară, care să includă un număr minim de măsuri menite să asigure colectarea informațiilor solicitate relevante.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Pentru a se asigura o monitorizare și o raportare regulată, ar trebui să se instituie un cadru adecvat pentru monitorizarea rezultatelor obținute cu ajutorul instrumentului și al acțiunilor întreprinse în cadrul acestuia. Această monitorizare și raportare ar trebui să se bazeze pe indicatori care vor măsura efectele acțiunilor întreprinse în cadrul instrumentului. Cerințele de raportare ar trebui să includă anumite informații cu privire la echipamentele de control vamal care depășesc un anumit prag al costurilor.
(20)  Pentru a se asigura o monitorizare și o raportare regulată, ar trebui să se instituie un cadru adecvat pentru monitorizarea rezultatelor obținute cu ajutorul instrumentului și al acțiunilor întreprinse în cadrul acestuia. Această monitorizare și raportare ar trebui să se bazeze pe indicatori calitativi și cantitativi care vor măsura efectele acțiunilor întreprinse în cadrul instrumentului. Statele membre ar trebui să garanteze proceduri de achiziții transparente și clare. Cerințele de raportare ar trebui să includă informații detaliate cu privire la echipamentele de control vamal și procedurile de achiziții care depășesc un anumit prag al costurilor, precum și justificarea cheltuielilor.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Pentru a răspunde în mod adecvat evoluțiilor în materie de priorități, amenințări și tehnologii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea scopurilor controalelor vamale pentru acțiunile eligibile în cadrul instrumentului și a listei indicatorilor de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor specifice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
(22)  Pentru a răspunde în mod adecvat evoluțiilor în materie de priorități, amenințări și tehnologii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentului regulament pentru a stabili programele de lucru și pentru a modifica scopurile controalelor vamale pentru acțiunile eligibile în cadrul instrumentului și a listei indicatorilor de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor specifice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate și pe deplin transparente, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Prezentul regulament face obiectul normelor financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină, în special, procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii sau execuție indirectă; ele conțin și dispoziții de organizare a controlului răspunderii participanților la execuția bugetului. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și eficacitatea finanțării din partea UE.
(24)  Prezentul regulament face obiectul normelor financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină, în special, procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii sau execuție indirectă; ele conțin și dispoziții de organizare a controlului răspunderii participanților la execuția bugetului. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și eficacitatea finanțării din partea UE. Finanțarea în cadrul acestui instrument ar trebui să respecte principiile transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute de prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivul specific al acțiunilor și de a obține rezultate, ținând seama, în special, de costurile controalelor, de sarcina administrativă și de riscul estimat de nerespectare a normelor. Ar trebui să se ia în considerare utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și de forme de finanțare care nu sunt legate de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
(25)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute de prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivul specific al acțiunilor și de a obține rezultate, ținând seama, în special, de costurile controalelor, de sarcina administrativă și de riscul estimat de nerespectare a normelor. Ar trebui să se ia în considerare utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și de forme de finanțare care nu sunt legate de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Îmbunătățirea execuției fondurilor și a calității cheltuielilor ar trebui să fie principiile directoare pentru atingerea obiectivelor instrumentului, asigurându-se totodată utilizarea optimă a resurselor financiare.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, instrumentul are ca obiectiv general sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a garanta securitatea și siguranța în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând în același timp, activitățile comerciale legitime.
1.  Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor și cu scopul ca, pe termen lung, toate administrațiile vamale din Uniune să fie standardizate, instrumentul are ca obiectiv general sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a promova cooperarea dintre agenții la frontierele Uniunii în ceea ce privește controalele de bunuri și persoane, pentru a garanta securitatea și siguranța în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale ilegale, facilitând în același timp, activitățile comerciale legitime.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.  Obiectivul specific al instrumentului este de a contribui la realizarea unor controale vamale adecvate și echivalente prin achiziționarea, întreținerea și modernizarea unor echipamente de control vamal de ultimă generație adecvate și fiabile.
2.  Obiectivul specific al instrumentului este de a contribui la realizarea unor controale vamale adecvate și echivalente prin achiziționarea pe deplin transparentă, întreținerea și modernizarea unor echipamente de control vamal de ultimă generație adecvate, securizate, reziliente din punct de vedere cibernetic, sigure, ecologice și fiabile. Un alt obiectiv este îmbunătățirea calității controalelor vamale în toate statele membre pentru a evita devierea mărfurilor către puncte mai slabe din Uniune.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Instrumentul contribuie la implementarea gestionării europene integrate a frontierelor, prin sprijinirea cooperării între agenții, utilizarea în comun și interoperabilitatea noilor echipamente achiziționate prin intermediul instrumentului.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului în perioada 2021-2027 se ridică la 1 300 000 000 EUR în prețuri curente.
1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului în perioada 2021-2027 se ridică la 1 149 175 000 EUR la prețurile din 2018 (1 300 000 000 EUR în prețuri curente).
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  Suma menționată la alineatul (1) mai poate acoperi cheltuieli pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de gestionare a instrumentului și de evaluare a îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, această sumă poate acoperi cheltuieli legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele instrumentului, precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea instrumentului.
2.  Suma menționată la alineatul (1) mai poate acoperi cheltuieli legitime și verificate pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de gestionare a instrumentului și de evaluare a performanțelor și a îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, această sumă poate acoperi și cheltuieli legitime și verificate legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, schimbul de date între statele membre implicate, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele specifice ale instrumentului, în sprijinul obiectivului general, precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea instrumentului.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)
1a.   În cazul în care acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea de echipamente, Comisia stabilește măsuri de salvgardare adecvate și măsuri de urgență pentru a se asigura că toate echipamentele achiziționate cu sprijinul programelor și instrumentelor Uniunii sunt utilizate de autoritățile vamale competente în toate cazurile relevante.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3
3.  Atunci când acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea echipamentelor, Comisia instituie un mecanism de coordonare care asigură eficiența și interoperabilitatea dintre toate echipamentele achiziționate cu sprijinul programelor și al instrumentelor Uniunii.
3.  Atunci când acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea echipamentelor, Comisia instituie un mecanism de coordonare care asigură eficiența și interoperabilitatea dintre toate echipamentele achiziționate cu sprijinul programelor și al instrumentelor Uniunii, care permite consultarea și participarea agențiilor relevante ale UE, în special a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Mecanismul de coordonare include participarea și consultarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pentru a crește la maximum valoarea adăugată a Uniunii în domeniul gestionării frontierelor.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)
3a.   În cazul în care acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea de echipamente, Comisia stabilește măsuri de salvgardare adecvate și măsuri de urgență pentru a se asigura că toate echipamentele achiziționate cu sprijinul programelor și instrumentelor Uniunii respectă standardele convenite cu privire la întreținerea periodică.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Prin derogare de la alineatul (1), în situații justificate în mod corespunzător, acțiunile pot să acopere, de asemenea, achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor de control vamal destinate testării de noi unități sau noi funcționalități în condiții de funcționare.
2.  Prin derogare de la alineatul (1), în situații justificate în mod corespunzător, acțiunile pot să acopere, de asemenea, achiziționarea pe deplin transparentă, întreținerea și modernizarea echipamentelor de control vamal destinate testării de noi unități sau noi funcționalități în condiții de funcționare.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica scopurile controalelor vamale prevăzute la alineatul (1) litera (b) și în anexa 1, atunci când o astfel de modificare este considerată necesară.
3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica scopurile controalelor vamale prevăzute la alineatul (1) litera (b) și în anexa 1, atunci când o astfel de modificare este considerată necesară și pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice, cu tiparele în schimbare privind contrabanda de mărfuri și cu soluțiile noi, inteligente și inovatoare în scopuri de control vamal.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
4.  Echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument pot fi utilizate pentru alte scopuri decât de control vamal, inclusiv pentru controlul persoanelor, pentru a sprijini autoritățile naționale de gestionare a frontierelor și investigațiile.
4.  Echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument ar trebui utilizate în principal pentru controalele vamale, dar pot fi utilizate pentru alte scopuri decât de control vamal, inclusiv pentru controlul persoanelor, pentru a sprijini autoritățile naționale de gestionare a frontierelor și investigațiile în atingerea obiectivelor generale și specifice ale instrumentului, menționate la articolul 3.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)
4a.   Comisia stimulează achizițiile publice și testările comune de echipamente de control vamal între statele membre.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Finanțarea peste plafonul respectiv poate fi acordată în cazuri de achiziții publice și testări comune ale echipamentelor de control vamal între statele membre.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)
2b.   Circumstanțele excepționale menționate la alineatul (2) pot include achiziționarea de noi echipamente de control vamal și depunerea acestora la rezerva de echipamente tehnice a poliției de frontieră și gărzii de coastă europene. Admisibilitatea echipamentului de control vamal destinat rezervei de echipamente tehnice se stabilește în conformitate cu articolul 5 alineatul (3).
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 - partea introductivă
Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul instrumentului:
Toate costurile legate de acțiunile menționate la articolul 6 sunt eligibile pentru finanțare în cadrul instrumentului, cu excepția:
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  costuri asociate cu formarea sau cu actualizarea competențelor necesare pentru utilizarea echipamentului;
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera c
(c)  costuri asociate cu sistemele electronice, cu excepția programelor informatice necesare în mod direct pentru utilizarea echipamentelor de control vamal;
(c)  costuri asociate cu sistemele electronice, cu excepția programelor informatice și a actualizărilor de programe informatice necesare în mod direct pentru utilizarea echipamentelor de control vamal și cu excepția programelor informatice și a programării electronice necesare pentru interconectarea programelor existente cu echipamentele de control vamal;
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 9 –paragraful 1 – litera d
(d)  costuri legate de rețele, cum ar fi canalele de comunicare securizate sau nesecurizate, sau de abonamente;
(d)  costuri legate de rețele, cum ar fi canalele de comunicare securizate sau nesecurizate, sau de abonamente, cu excepția rețelelor sau abonamentelor necesare în mod direct pentru utilizarea echipamentelor de control vamal;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
2.  Programele de lucru sunt adoptate de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15.
2.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14, acte delegate de modificare a Anexei 2a pentru stabilirea programelor de lucru.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
Pregătirea programelor de lucru menționate la alineatul (1) este susținută de o evaluare a nevoilor, care cuprinde cel puțin următoarele:
Pregătirea programelor de lucru menționate la alineatul (1) este susținută de o evaluare individuală a nevoilor, care cuprinde următoarele:
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
(b)  un inventar complet al echipamentelor de control vamal disponibile;
(b)  un inventar complet al echipamentelor de control vamal disponibile și funcționale;
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c
(c)  o definiție comună a unui standard minim și a unui standard optim al echipamentelor de control vamal prin trimitere la categoria de puncte de trecere a frontierei și
(c)  o definiție comună a unui standard tehnic minim al echipamentelor de control vamal prin trimitere la categoria de puncte de trecere a frontierei;
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca)  o evaluare a unui nivel optim al echipamentelor de control vamal prin trimitere la categoria de puncte de trecere a frontierei și
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d
(d)  o estimare detaliată a nevoilor financiare.
(d)  o estimare detaliată a nevoilor financiare în funcție de dimensiunea operațiunilor vamale și de volumul de muncă aferent.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.  În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de instrument în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice stabilite la articolul 3.
1.  În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 38 alineatul (3) litera (e) punctul (i) din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la rezultatele programului. Raportarea Comisiei cu privire la rezultate include informații privind atât progresele, cât și deficiențele.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.  Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției instrumentului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare.
2.  În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de instrument în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice stabilite la articolul 3. Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției instrumentului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare, pentru a furniza Parlamentului European și Consiliului informații calitative și cantitative referitoare la performanțele programului.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea implementării și a rezultatelor instrumentului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționate.
3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea implementării și a rezultatelor instrumentului sunt comparabile și complete și sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționate. Comisia furnizează Parlamentului European și Consiliului informații fiabile referitoare la calitatea datelor privind performanțele care au fost utilizate.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera ca (nouă)
(ca)   prezența și starea echipamentelor finanțate de la bugetul Uniunii în termen de cinci ani de la punerea în funcțiune;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera cb (nouă)
(cb)   informații privind acțiunile de întreținere a echipamentelor de control vamal.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera cc (nouă)
(cc)   informații privind procedura de achiziții publice;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – litera cd (nouă)
(cd)   justificarea cheltuielilor.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.
1.  Evaluările acțiunilor finanțate în cadrul instrumentului și menționate la articolul 6 analizează rezultatele instrumentului, impactul și eficiența sa și se efectuează în timp util pentru a garanta utilizarea lor eficientă în procesul de luare a deciziilor.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
2.  Evaluarea interimară a instrumentului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea implementării instrumentului.
2.  Evaluarea interimară a instrumentului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea implementării instrumentului.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Evaluarea intermediară prezintă constatările necesare pentru a lua o decizie cu privire la continuarea programului după 2027 și la obiectivele sale.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3
3.  La finalul implementării instrumentului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a instrumentului.
3.  La finalul implementării instrumentului, dar nu mai târziu de trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a instrumentului.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4
4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.
4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale și de învățămintele desprinse, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Comisia include evaluările parțiale anuale în raportul său intitulat „Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene — Combaterea fraudei”.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 12 alineatul (2) se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (2) se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 12 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 6 alineatul (3), la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și cu articolul 12 alineatul (2) intră în vigoare în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), cu articolul 11 alineatul (2) și cu articolul 12 alineatul (2) intră în vigoare în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 15
Articolul 15
eliminat
Procedura comitetului
1.  Comisia este asistată de Comitetul pentru programul Vamă menționat la articolul 18 din Regulamentul (UE) [2018/XXX]23.
2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
__________________
23 COM(2018)0442.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționate adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.
1.  Destinatarii fondurilor Uniunii menționează originea fondurilor și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționate adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg, demonstrând astfel valoarea adăugată a Uniunii și contribuind la eforturile Comisiei de a colecta date în vederea consolidării transparenței bugetare.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2
2.  Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind instrumentul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate instrumentului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.
2.  Pentru a asigura transparența, Comisia face publice periodic informații cu privire la instrument, la acțiunile și rezultatele sale, referindu-se, printre altele, la programele de lucru menționate la articolul 11.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Anexa 1 – coloana 3 – rândul 1
Containere, camioane, vagoane feroviare
Containere, camioane, vagoane feroviare și vehicule
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Anexa 1 - coloana 3 - rândul 3 a (nou)
Autovehicule
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Anexa 1 – coloana 2 – rândul 5
Porți cu retrodifuzie de raze X
Porți cu retrodifuzie pe bază de raze X
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Anexa 2 - coloana 2 - rândul 6 a (nou)
Scaner de securitate bazat pe unde milimetrice
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 1 a (nou)
1a.  Securitatea și siguranța
(a)  gradul de conformitate cu standardele de securitate al echipamentelor de control vamal de la toate punctele de trecere a frontierei, inclusiv în ceea ce privește securitatea cibernetică;
(b)  gradul de conformitate cu standardele de siguranță al echipamentelor de control vamal de la toate punctele de trecere a frontierei;
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 1 b (nou)
1b.  Sănătatea și mediul
(a)  gradul de conformitate cu standardele în materie de sănătate al echipamentelor de control vamal de la toate punctele de trecere a frontierei;
(b)  gradul de conformitate cu standardele de mediu al echipamentelor de control vamal de la toate punctele de trecere a frontierei;
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Anexa 2 a (nouă)
Anexa 2a
Programe de lucru
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Anexa 2 b (nouă)
Anexa 2 b
Circumstanțe excepționale pentru finanțarea excedentară

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0460/2018).

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate