Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0258(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0460/2018

Predkladané texty :

A8-0460/2018

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Hlasovanie :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Prijaté texty
PDF 227kWORD 65k
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg
Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc ***I
P8_TA(2019)0001A8-0460/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 15. januára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Na prevádzku colnej únie je potrebné riadne vybaviť 2 140 colných úradov2, ktoré sa nachádzajú na vonkajších hraniciach Európskej únie. Potreba primeraných a rovnocenných colných kontrol je mimoriadne naliehavá nielen z hľadiska plnenia tradičnej úlohy colníc vyberať clo, ale čoraz viac aj preto, že v záujme ochrany a bezpečnosti je potrebné výrazne posilniť kontrolu tovaru, ktorý prekračuje smerom dnu alebo von vonkajšie hranice Únie. Zároveň by však tieto kontroly pohybu tovaru cez vonkajšie hranice nemali brániť legitímnemu obchodu s tretími krajinami, ale mali by ho skôr zjednodušovať.
(1)  Na efektívnu a účinnú prevádzku colnej únie je potrebné riadne vybaviť 2 140 colných úradov2, ktoré sa nachádzajú na vonkajších hraniciach Európskej únie. Potreba primeraných a rovnocenných colných kontrol je mimoriadne naliehavá nielen z hľadiska plnenia tradičnej úlohy colníc vyberať clo, ale čoraz viac aj preto, že v záujme ochrany a bezpečnosti je potrebné výrazne posilniť kontrolu tovaru, ktorý prekračuje smerom dnu alebo von vonkajšie hranice Únie. Zároveň by však tieto kontroly pohybu tovaru cez vonkajšie hranice nemali brániť legitímnemu obchodu s tretími krajinami, ale mali by ho skôr zjednodušovať, a to pri dodržiavaní ochranných a bezpečnostných podmienok.
__________________
__________________
2 Príloha k výročnej správe o výkonnosti colnej únie 2016 je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
2 Príloha k výročnej správe o výkonnosti colnej únie 2016 je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Colná únia je základným kameňom Európskej únie, ktorá je jedným z najväčších obchodných blokov na svete a má zásadný význam pre riadne fungovanie jednotného trhu v prospech podnikov aj občanov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 20182a vyjadril osobitné znepokojenie nad colnými podvodmi, ktoré spôsobili významnú stratu príjmov do rozpočtu Únie. Európsky parlament zopakoval, že silnejšiu a ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť len vtedy, ak bude mať k dispozícii viac finančných prostriedkov, a preto vyzval, aby sa existujúcim politikám poskytovala nepretržitá podpora, zvýšili sa zdroje na hlavné programy Únie a na ďalšie povinnosti sa pridelili v náležitej výške dodatočné finančné prostriedky.
__________________
2a P8_TA(2018)0075: Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Vo vykonávaní colných kontrol je dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné rozdiely medzi členskými štátmi, ako aj ich kapacity a dostupné prostriedky. Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré prináša neustály vývoj globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, závisí nielen od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly. Pri riešení súčasnej nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie rovnocenného vybavenia na colné kontroly. Vďaka nemu sa lepšie zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi a tým sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest.
(2)  Vo vykonávaní colných kontrol je dnes medzi členskými štátmi nerovnováha. Túto nerovnováhu spôsobujú zemepisné rozdiely medzi členskými štátmi, ich kapacity a dostupné prostriedky, ako aj nedostatok štandardizovaných colných kontrol. Schopnosť členských štátov reagovať na výzvy, ktoré prináša neustály vývoj globálnych obchodných modelov a dodávateľských reťazcov, závisí nielen od ľudského faktora, ale aj od dostupnosti a riadneho fungovania moderného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly. Ďalšie výzvy, ako napríklad nárast elektronického obchodu, digitalizácia kontrol a záznamov inšpekcií, odolnosť voči kybernetickým útokom, sabotážam, priemyselnej špionáži a zneužívaniu údajov tiež zvýšia dopyt po lepšie fungujúcich colných postupoch. Pri riešení súčasnej nerovnováhy preto zohráva dôležitú úlohu zabezpečenie rovnocenného vybavenia na colné kontroly. Vďaka nemu sa lepšie zjednotí vykonávanie colných kontrol naprieč členskými štátmi a tým sa predíde smerovaniu toku tovarov do najslabších miest. Všetok tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie, by mal podliehať dôkladnej kontrole, aby sa zabránilo špekulatívnemu výberu prístavu colnými podvodníkmi na základe najvýhodnejších obchodných podmienok. S cieľom zabezpečiť, aby sa zvýšila celková schopnosť, ako aj konvergencia pri vykonávaní colných kontrol členskými štátmi, je potrebná jasná stratégia v súvislosti s najslabšími bodmi.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Členské štáty sa opakovane vyjadrili, že potrebujú finančnú podporu, a požiadali o hĺbkovú analýzu potrebného vybavenia. Rada vo svojich záveroch3 o financovaní colných kontrol z 23. marca 2017 vyzvala Komisiu, aby „zvážila a zhodnotila možnosť financovania potrieb technického vybavenia z budúcich programov financovania Komisie a aby zlepšila koordináciu a posilnila spoluprácu medzi colnými orgánmi a inými orgánmi presadzovania práva na účely financovania.“
(3)  Viaceré členské štáty sa opakovane vyjadrili, že potrebujú finančnú podporu, a požiadali o hĺbkovú analýzu potrebného vybavenia. Rada vo svojich záveroch3 o financovaní colných kontrol z 23. marca 2017 vyzvala Komisiu, aby „zvážila a zhodnotila možnosť financovania potrieb technického vybavenia z budúcich programov financovania Komisie a aby zlepšila koordináciu a posilnila spoluprácu medzi colnými orgánmi a inými orgánmi presadzovania práva na účely financovania.“
___________________
___________________
3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf
3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Preto je vhodné zriadiť nový nástroj finančnej podpory určený pre vybavenie na colné kontroly.
(6)  Preto je vhodné zriadiť nový nástroj finančnej podpory určený pre vybavenie na colné kontroly, ktorým by sa zabezpečilo odhaľovanie praktík, ako je falšovanie tovaru, a iných nezákonných obchodných praktík. Mali by sa zohľadniť už existujúce formy finančnej podpory.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Keďže colné orgány členských štátov zodpovedajú za čoraz viac úloh, ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti a vykonávajú sa na vonkajších hraniciach, rovnocenné vykonávanie hraničných a colných kontrol na vonkajších hraniciach si vyžaduje primeranú finančnú podporu Únie členským štátom. Rovnako dôležité je zlepšiť medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie v oblasti kontroly tovaru a osôb, ktorá prebieha v každom členskom štáte medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za hraničné kontroly alebo iné úlohy vykonávané na hraniciach.
(7)  Keďže colné orgány členských štátov zodpovedajú za čoraz viac úloh, ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti a vykonávajú sa na vonkajších hraniciach, rovnocenné vykonávanie hraničných a colných kontrol na vonkajších hraniciach si vyžaduje primeranú finančnú podporu Únie členským štátom. Rovnako dôležité je zlepšiť medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie v oblasti kontroly tovaru a osôb, ktorá prebieha v každom členskom štáte medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za hraničné kontroly alebo iné úlohy vykonávané na hraniciach, pričom sa musí zohľadňovať kybernetická bezpečnosť.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie nástroja, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení6.
(11)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie nástroja, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení6. Podmienky, za ktorých sa budú určovať priority grantov v záujme zabezpečenia rozpočtovej disciplíny, by mali byť jednoznačné, vymedzené a založené na zistených potrebách spojených s úlohami, ktoré vykonávajú miesta colnej kontroly.
________________
________________
6 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
6 Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Vybavenie na colnú kontrolu financované v rámci tohto nástroja by malo spĺňať optimálnu bezpečnosť vrátane kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostných, environmentálnych a zdravotných noriem.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  K údajom vytvoreným vybavením na colnú kontrolu financovaným v rámci tohto nástroja by mal mať prístup a spracúvať ho len personál orgánov s náležitým oprávnením. Tieto údaje by mali byť náležite chránené pred nepovoleným prístupom alebo poskytnutím. Členské štáty by mali mať úplnú kontrolu nad týmito údajmi.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 c (nové)
(13c)  Vybavenie na colnú kontrolu financované z tohto nástroja by malo prispievať k zabezpečeniu optimálneho riadenia colných rizík.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 d (nové)
(13d)  Pri výmene starého vybavenia na colné kontroly v rámci tohto nástroja by mali byť členské štáty zodpovedné za ekologickú likvidáciu starého vybavenia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Väčšina vybavenia na colné kontroly môže byť rovnako alebo zhodou okolností spôsobilá na kontrolu súladu s inými právnymi predpismi, napríklad s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond pre integrované riadenie hraníc skladá z dvoch vzájomne komplementárnych nástrojov, ktoré majú z hľadiska nákupu vybavenia odlišnú pôsobnosť. Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc a víza zriadený nariadením [2018/XXX]10 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno použiť na riadenie hraníc aj na colné kontroly. Na druhej strane z nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadeného týmto nariadením sa bude nielen finančne podporovať vybavenie na colné kontroly, ktoré predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní sa jeho používanie aj na ďalšie účely, ako napríklad hraničné kontroly a bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako jedna zo zložiek európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/16242611, čím sa colným a pohraničným orgánom umožní spolupráca a spoločné používanie a vzájomná interoperabilita vybavenia na kontroly umožní maximalizovať vplyv rozpočtu Únie.
(15)  Väčšina vybavenia na colné kontroly môže byť rovnako alebo zhodou okolností spôsobilá na kontrolu súladu s inými právnymi predpismi, napríklad s ustanoveniami o riadení hraníc, vízach alebo policajnej spolupráci. Preto sa Fond pre integrované riadenie hraníc skladá z dvoch vzájomne komplementárnych nástrojov, ktoré majú z hľadiska nákupu vybavenia odlišnú pôsobnosť. Na jednej strane nástroj na riadenie hraníc a víza zriadený nariadením [2018/XXX]10 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré možno použiť na riadenie hraníc aj na colné kontroly. Na druhej strane z nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadeného týmto nariadením sa bude nielen finančne podporovať vybavenie na colné kontroly, ktoré predstavujú jeho hlavný účel, ale umožní sa jeho používanie aj na ďalšie súvisiace účely, ako napríklad hraničné kontroly, ochranu a bezpečnosť. Vďaka rozdeleniu úloh sa zintenzívni medziagentúrna spolupráca ako jedna zo zložiek európskeho integrovaného riadenia hraníc uvedená v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/162411, čím sa colným a pohraničným orgánom umožní spolupráca a spoločné používanie a vzájomná interoperabilita vybavenia na kontroly umožní maximalizovať vplyv rozpočtu Únie. Aby sa zabezpečilo, že každý nástroj alebo vybavenie financované fondom bude v stálej úschove určeného colného miesta, ktoré vybavenie vlastní, mal by sa akt spoločného využívania a interoperability medzi colnými a pohraničnými orgánmi vymedziť ako nesystematický a nepravidelný.
__________________
__________________
10 COM(2018)0473.
10 COM(2018)0473.
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Odchylne od nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa malo povoliť financovanie akcie z niekoľkých programov alebo nástrojov Únie, aby sa umožnila a v prípade potreby podporila spolupráca a interoperabilita naprieč oblasťami. V takýchto prípadoch však príspevky nesmú pokrývať rovnaké náklady v súlade so zásadou zamedzenia dvojitému financovaniu, ktorá je ustanovená v nariadení o rozpočtových pravidlách.
(16)  Odchylne od nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa malo povoliť financovanie akcie z niekoľkých programov alebo nástrojov Únie, aby sa umožnila a v prípade potreby podporila spolupráca a interoperabilita naprieč oblasťami. V takýchto prípadoch však príspevky nesmú pokrývať rovnaké náklady v súlade so zásadou zamedzenia dvojitému financovaniu, ktorá je ustanovená v nariadení o rozpočtových pravidlách. Ak už členskému štátu boli pridelené alebo prijal príspevky z iného programu Únie alebo podporu z fondu Únie na obstaranie rovnakého vybavenia, tento príspevok alebo podpora by sa mali uviesť v žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   Komisia by mala stimulovať spoločné obstarávanie a skúšanie vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Vzhľadom na rýchly vývoj v oblasti colných priorít, hrozieb a technológií by sa pracovné programy nemali vzťahovať na dlhé obdobia. Potreba zriaďovať ročné pracovné programy zároveň zvyšuje administratívne zaťaženie Komisie aj členských štátov, hoci na implementáciu nástroja nie sú nevyhnutné. Vzhľadom na to by pracovné programy mali v zásade pokrývať viac ako jeden rozpočtový rok.
(17)  Vzhľadom na rýchly vývoj v oblasti colných priorít, hrozieb a technológií by sa pracovné programy nemali vzťahovať na dlhé obdobia. Potreba zriaďovať ročné pracovné programy zároveň zvyšuje administratívne zaťaženie Komisie aj členských štátov, hoci na implementáciu nástroja nie sú nevyhnutné. Vzhľadom na to by pracovné programy mali v zásade pokrývať viac ako jeden rozpočtový rok. Okrem toho s cieľom zabezpečiť zachovanie integrity strategických záujmov Únie sa členské štáty nabádajú, aby pri výberovom konaní na nové vybavenie na colné kontroly starostlivo zohľadnili požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a riziká možného vystavenia citlivých údajov za hranicami Únie.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky implementácie pracovného programu v zmysle tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201112.
vypúšťa sa
__________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Hoci špecifický cieľ zabezpečiť rovnocenné colné kontroly si vyžaduje centrálnu implementáciu, vzhľadom na technický charakter tohto nástroja je potrebná technická príprava. Preto by sa na podporu implementácie malo vykonať posúdenie potrieb, ktoré bude vychádzať z národnej expertízy a skúseností a do ktorého sa zapoja colné správy členských štátov. Takéto posúdenie potrieb by sa malo zakladať na jasnej metodike vrátane minimálneho počtu krokov potrebných na získanie požadovaných informácií.
(19)  Hoci špecifický cieľ zabezpečiť rovnocenné colné kontroly si vyžaduje centrálnu implementáciu, vzhľadom na technický charakter tohto nástroja je potrebná technická príprava. Preto by sa na podporu implementácie malo vykonať individuálne posúdenie potrieb, ktoré bude vychádzať z národnej expertízy a skúseností a do ktorého sa zapoja colné správy členských štátov. Takéto posúdenie potrieb by sa malo zakladať na jasnej metodike vrátane minimálneho počtu krokov potrebných na získanie požadovaných relevantných informácií.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Na účely pravidelného monitorovania a podávania správ by sa mal zaviesť vhodný rámec monitorovania výsledkov, ktoré sa dosiahli vďaka nástroju a jeho akciám. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo vychádzať z ukazovateľov, ktorými sa meria vplyv akcií nástroja. Podávané správy by mali obsahovať informácie o vybavení na colné kontroly, ktoré prekračuje určité hraničné hodnoty nákladov.
(20)  Na účely pravidelného monitorovania a podávania správ by sa mal zaviesť vhodný rámec monitorovania výsledkov, ktoré sa dosiahli vďaka nástroju a jeho akciám. Takéto monitorovanie a podávanie správ by malo vychádzať z kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktorými sa meria vplyv akcií nástroja. Členské štáty by mali zabezpečiť transparentný a jasný postup verejného obstarávania. Podávané správy by mali obsahovať podrobné informácie o vybavení na colné kontroly a postupe verejného obstarávania nad rámec určitej hraničnej hodnoty nákladov a odôvodnenie nákladov.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  V záujme primeranej odozvy na vývoj priorít politík, hrozieb a technológií by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými možno pre akcie oprávnené na financovanie z tohto nástroja meniť účely colných kontrol a zoznamy ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. Je zvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
(22)  V záujme primeranej odozvy na vývoj priorít politík, hrozieb a technológií by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu tohto nariadenia s cieľom stanoviť pracovné programy, zmeny účelov colných kontrol pre akcie oprávnené v rámci tohto nástroja a zoznam ukazovateľov, ktorými sa meria dosiahnutie špecifických cieľov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné a plne transparentné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým upravujú postup prípravy a plnenia rozpočtu cez granty, zákazky, ceny, nepriame plnenie a určujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou riadneho finančného hospodárenia a účinnosti financovania z prostriedkov EÚ.
(24)  Na toto nariadenie sa uplatňujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým upravujú postup prípravy a plnenia rozpočtu cez granty, zákazky, ceny, nepriame plnenie a určujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou riadneho finančného hospodárenia a účinnosti financovania z prostriedkov EÚ. Financovanie v rámci tohto nástroja by malo dodržiavať zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia sa zvolia na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a riziko konfliktu záujmov. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(25)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia sa zvolia na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a riziko konfliktu záujmov. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Zlepšenie vykonávania a kvality vynakladania prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov tohto nástroja a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Všeobecným cieľom tohto nástroja, ktorý je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, je podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, starať sa o istotu a bezpečnosť v Únii, chrániť Úniu pred nekalým a nezákonným obchodovaním, a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť.
1.  Všeobecným cieľom tohto nástroja, ktorý je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc, a so zreteľom na dlhodobý cieľ, aby všetky colné kontroly v Únii boli normalizované, je podporovať colnú úniu a colné orgány pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a jej členských štátov, presadzovať medziagentúrnu spoluprácu na hraniciach Únie, pokiaľ ide o kontrolu tovaru a osôb, starať sa o istotu a bezpečnosť v Únii, chrániť Úniu pred nekalým a nezákonným obchodovaním, a zároveň zjednodušovať legálnu obchodnú činnosť.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
2.  Nástroj má špecifický cieľ prispievať k primeranosti a rovnocennosti colných kontrol nákupom, údržbou a modernizáciou vhodného, aktuálneho a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly.
2.  Nástroj má špecifický cieľ prispievať k primeranosti a rovnocennosti colných kontrol plne transparentným nákupom, údržbou a modernizáciou vhodného, najnovšieho, bezpečného a spoľahlivého vybavenia na colné kontroly, ktoré je odolné voči kybernetickým útokom a šetrné voči životnému prostrediu. Ďalším cieľom je zlepšiť kvalitu colných kontrol vo všetkých členských štátoch a zabrániť tak odklonu tokov tovarov na slabšie miesta v Únii.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Nástroj prispieva k vykonávaniu európskeho integrovaného riadenia hraníc podporou spolupráce medzi agentúrami, spoločného využívania a interoperability nového vybavenia získaného pomocou tohto nástroja.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 300 000 000 EUR v bežných cenách.
1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto nástroja na roky 2021 až 2027 sa stanovuje na 1 149 175 000 EUR v cenách z roku 2018 (1 300 000 000 EUR v bežných cenách).
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením nástroja a hodnotením dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú cieľov nástroja, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením nástroja.
2.  Zo sumy uvedenej v odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať oprávnené a overené výdavky na prípravu, monitorovanie, kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti súvisiace s riadením nástroja a hodnotením jeho výkonnosti a dosahovania jeho cieľov. Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať oprávnené a overené výdavky na štúdie, stretnutia expertov, informačné a komunikačné akcie, výmena údajov medzi zúčastnenými členskými štátmi, pokiaľ sa týkajú osobitných cieľov nástroja podporujúcich všeobecný cieľ, ako aj výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií vrátane nástrojov informačných technológií na úrovni inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú v súvislosti s riadením nástroja.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)
1a.   Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia stanoví vhodné ochranné opatrenia a opatrenia pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečilo, že príslušné colné orgány budú vo všetkých relevantných prípadoch používať všetko vybavenie zakúpené s podporou programov a nástrojov Únie.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
3.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia zavedie mechanizmus koordinácie, ktorým zabezpečí efektivitu a vzájomnú interoperabilitu každého vybavenia zakúpeného s podporou niektorého z programov a nástrojov Únie.
3.  Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia zavedie mechanizmus koordinácie, ktorým zabezpečí efektivitu a vzájomnú interoperabilitu každého vybavenia zakúpeného s podporou niektorého z programov a nástrojov Únie, čím sa umožní konzultácia a účasť príslušných agentúr Únie, najmä Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Koordinačný mechanizmus zahŕňa účasť a konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby sa maximalizovala pridaná hodnota Únie v oblasti riadenia hraníc.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 a (nový)
3a.   Ak sa v rámci podporenej akcie nakupuje alebo modernizuje vybavenie, Komisia stanoví vhodné ochranné opatrenia a opatrenia pre nepredvídané udalosti, aby sa zabezpečilo, že všetko vybavenie zakúpené s podporou programov a nástrojov Únie spĺňa dohodnuté normy týkajúce sa pravidelnej údržby.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Odchylne od odseku 1 sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu akcie vzťahovať aj na nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly určeného na odskúšanie nových častí alebo funkcií v prevádzkových podmienkach.
2.  Odchylne od odseku 1 sa v riadne odôvodnených prípadoch môžu akcie vzťahovať aj na plne transparentný nákup, údržbu a modernizáciu vybavenia na colné kontroly určeného na odskúšanie nových častí alebo funkcií v prevádzkových podmienkach.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.  Komisia je oprávnená prijatím delegovaných aktov v súlade s článkom 14 zmeniť účely colných kontrol uvedené v odseku 1 písm. b), ako aj v prílohe 1, ak sa takáto revízia považuje za potrebnú.
3.  Komisia je oprávnená prijatím delegovaných aktov v súlade s článkom 14 zmeniť účely colných kontrol uvedené v odseku 1 písm. b), ako aj v prílohe 1, ak sa takáto revízia považuje za potrebnú, ako aj s cieľom držať krok s technologickým vývojom, zmenami v praktikách pašovania tovaru a s novými, inteligentnými a inovačnými riešeniami na účely colných kontrol.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
4.  Vybavenie na colné kontroly financované z tohto nástroja možno využívať okrem colných kontrol aj na ďalšie účely vrátane kontroly osôb na podporu vnútroštátnych orgánov riadenia hraníc a vyšetrovania.
4.  Vybavenie na colné kontroly financované z tohto nástroja by sa malo v prvom rade používať na colné kontroly, ale okrem colných kontrol ho možno využívať aj na ďalšie účely vrátane kontroly osôb na podporu vnútroštátnych orgánov riadenia hraníc a vyšetrovania s cieľom plniť všeobecné a osobitné ciele nástroja stanovené v článku 3.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)
4a.   Komisia stimuluje spoločné obstarávanie a skúšanie vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
2a.   Financovanie presahujúce tento strop sa môže poskytnúť v prípade spoločného obstarávania a skúšania vybavenia na colné kontroly medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 b (nový)
2b.   Výnimočné okolnosti uvedené v odseku 2 môžu zahŕňať nákup nového vybavenia na colnú kontrolu a jeho postúpenie do rezervy technického vybavenia Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Prípustnosť colného kontrolného vybavenia do rezervy technického vybavenia sa zaistí v súlade s článkom 5 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť
Na financovanie z nástroja nie sú oprávnené tieto náklady:
Všetky náklady súvisiace s činnosťami uvedenými v článku 6 sú oprávnené na financovanie z nástroja, s výnimkou:
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  náklady týkajúce sa odbornej prípravy alebo zlepšovania zručností potrebných na používanie vybavenia;
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c
c)  náklady spojené s elektronickými systémami s výnimkou softvéru, ktorý je priamo potrebný na používanie vybavenia na colné kontroly;
c)  náklady spojené s elektronickými systémami s výnimkou softvéru a aktualizácie softvéru, ktorý je priamo potrebný na používanie vybavenia na colné kontroly a s výnimkou softvéru a programovania potrebného na prepojenie existujúceho softvéru s vybavením na colné kontroly;
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno d
d)  náklady na siete, ako sú zabezpečené alebo nezabezpečené komunikačné kanály, alebo na odbery služieb;
d)  náklady na siete, ako sú zabezpečené alebo nezabezpečené komunikačné kanály, alebo na odbery služieb s výnimkou sietí alebo odberov, ktoré sú priamo potrebné na používanie vybavenia na colné kontroly;
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Pracovné programy prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15.
2.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 14, ktorými sa zmení príloha 2a s cieľom stanoviť pracovné programy.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
Na podporu prípravy pracovných programov uvedených v odseku 1 sa vypracujú posúdenia potrieb, ktoré budú obsahovať aspoň tieto informácie:
Na podporu prípravy pracovných programov uvedených v odseku 1 sa vypracujú individuálne posúdenia potrieb, ktoré budú obsahovať tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b)  vyčerpávajúci zoznam dostupného vybavenia na colné kontroly;
b)  vyčerpávajúci zoznam dostupného a funkčného vybavenia na colné kontroly;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c
c)  spoločné vymedzenie minimálnej a optimálnej normy vybavenia na colné kontroly podľa kategórie hraničných priechodov a
c)  spoločné vymedzenie minimálnej technickej normy vybavenia na colné kontroly podľa kategórie hraničných priechodov;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)   posúdenie optimálnej úrovne vybavenia na colné kontroly podľa kategórie hraničných priechodov a
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d
d)  podrobný odhad finančných potrieb.
d)  podrobný odhad finančných potrieb v závislosti od veľkosti colných operácií a relatívneho pracovného zaťaženia.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov nástroja stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2.
1.  V súlade s požiadavkou podávania správ podľa článku 38 ods. 3 písm. e) bodu i) nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti programu. Správy o výkonnosti, ktoré podáva Komisia, zahŕňajú informácie o pokroku i nedostatkoch.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Aby mohla Komisia spoľahlivo posúdiť pokrok nástroja v dosahovaní jeho cieľov, je oprávnená v súlade s článkom 14 prijímať delegované akty, ktorými sa v prípade potreby menia alebo dopĺňajú ukazovatele uvedené v prílohe 2 alebo sa nimi toto nariadenie dopĺňa o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca na monitorovanie a hodnotenie.
2.  Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov nástroja stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe 2. S cieľom zabezpečiť účinné hodnotenie pokroku nástroja pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 14 delegované akty, ktorými sa v prípade potreby menia alebo dopĺňajú ukazovatele uvedené v prílohe 2 alebo sa nimi toto nariadenie dopĺňa o ustanovenia týkajúce sa zriadenia rámca na monitorovanie a hodnotenie, s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade aktuálne kvalitatívne a kvantitatívne informácie o výkonnosti programu.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje potrebné na monitorovanie implementácie nástroja a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky, pokiaľ ide o podávanie správ.
3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečuje, aby údaje potrebné na monitorovanie implementácie nástroja a výsledkov boli porovnateľné a úplné a aby sa zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky, pokiaľ ide o podávanie správ. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade spoľahlivé informácie o kvalite používaných údajov o výkonnosti.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)   prítomnosť a stav vybavenia financovaného z rozpočtu Únie päť rokov po uvedení do prevádzky;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – písmeno c b (nové)
cb)   informácie týkajúce sa údržby vybavenia na colné kontroly;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – písmeno c c (nové)
cc)   informácie o postupe verejného obstarávania;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – písmeno c d (nové)
cd)   odôvodnenie výdavkov.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.
1.  Hodnotenia činností financovaných z nástroja a uvedených v článku 6 posudzujú výsledky nástroja, jeho vplyv a účinnosť a vykonávajú sa včas , aby sa zabezpečilo ich účinné využitie v rozhodovacom procese.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
2.  Priebežné hodnotenie nástroja sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii nástroja, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie nástroja.
2.  Priebežné hodnotenie nástroja sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii nástroja, najneskôr však tri roky po začatí implementácie nástroja.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
3.  Na konci implementácie nástroja, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nástroja.
3.  Na konci implementácie nástroja, najneskôr však tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie nástroja.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4
4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami a získanými poznatkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 a (nový)
4a.  Komisia zahrnie ročné čiastočné hodnotenia do svojej správy Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 do 31. decembra 2028.
2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 do 31. decembra 2028.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3 a článku 12 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 2 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 15
Článok 15
vypúšťa sa
Postup výboru
1.  Komisii pomáha Výbor pre program Colníctvo uvedený v článku 18 nariadenia (EÚ) [2018/XXX]23.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
__________________
23 COM(2018)0442.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti, a tým ukazujú pridanú hodnotu Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2
2.  Komisia vykonáva v súvislosti s nástrojom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na nástroj zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.
2.  S cieľom zabezpečiť transparentnosť Komisia pravidelne poskytuje verejnosti informácie o nástroji, jeho činnostiach a výsledkoch, pričom odkazuje okrem iného na pracovné programy uvedené v článku 11.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Príloha 1 – stĺpec 3 – riadok 1
kontajnery, nákladné vozidlá, železničné vozne
kontajnery, nákladné vozidlá, železničné vozne a vozidlá
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Príloha 1 – stĺpec 3 – riadok 3 a (nový)
vozidlá
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Príloha 1 – stĺpec 2 – riadok 5
portál detektora spätného rozptylu röntgenového žiarenia
portál detektora na báze spätného rozptylu röntgenového žiarenia
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Príloha 2 – stĺpec 2 – riadok 6 a (nový)
Bezpečnostný skener na báze milimetrových vĺn
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 1 a (nový)
1a.  Bezpečnosť a ochrana
a)   stupeň súladu s bezpečnostnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch vrátane kybernetickej bezpečnosti
b)   stupeň súladu s bezpečnostnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 1 b (nový)
1b.  Zdravie a životné prostredie
a)   stupeň súladu so zdravotnými normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch
b)   stupeň súladu s environmentálnymi normami pre vybavenie na colné kontroly na všetkých hraničných priechodoch
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Príloha 2 a (nová)
Príloha 2a
Pracovné programy
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Príloha 2 b (nová)
Príloha 2b
Výnimočné okolnosti nadmerného financovania

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0460/2018).

Posledná úprava: 12. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia