Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0258(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0460/2018

Ingivna texter :

A8-0460/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.1
CRE 15/01/2019 - 8.1
PV 16/04/2019 - 8.26

Antagna texter :

P8_TA(2019)0001
P8_TA(2019)0384

Antagna texter
PDF 197kWORD 63k
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I
P8_TA(2019)0001A8-0460/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 15 januari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  De 2 140 tullkontor2 som finns vid Europeiska unionens yttre gränser måste vara väl utrustade för att tullunionen ska fungera. Behovet av tillräckliga och likvärdiga tullkontroller blir allt mer trängande inte bara på grund av tullens traditionella uppdrag att uppbära intäkter, utan även i allt högre grad därför att kontrollen av införseln och utförseln av varor över unionens yttre gränser måste förstärkas betydligt för att säkerställa både säkerhet och skydd. Samtidigt bör dock dessa kontroller av varubefordran över de yttre gränserna inte hindra utan tvärtom underlätta den lagliga handeln med tredjeländer.
(1)  De 2 140 tullkontor2 som finns vid Europeiska unionens yttre gränser måste vara väl utrustade för att tullunionen ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Behovet av tillräckliga och likvärdiga tullkontroller blir allt mer trängande inte bara på grund av tullens traditionella uppdrag att uppbära intäkter, utan även i allt högre grad därför att kontrollen av införseln och utförseln av varor över unionens yttre gränser måste förstärkas betydligt för att säkerställa både säkerhet och skydd. Samtidigt bör dock dessa kontroller av varubefordran över de yttre gränserna inte hindra utan tvärtom underlätta den lagliga handeln med tredjeländer och uppfylla villkoren i fråga om säkerhet och skydd.
__________________
__________________
2 Bilagan till årsrapporten om tullunionens resultat från 2016 finns på: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
2 Bilagan till årsrapporten om tullunionens resultat från 2016 finns på: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Tullunionen är en hörnsten i Europeiska unionen, ett av världens största handelsblock, och den utgör en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera korrekt, på ett sätt som gynnar både företag och medborgare. I sin resolution av den 14 mars 20182a uttryckte Europaparlamentet särskild oro över tullbedrägerier, som har skapat ett betydande inkomstbortfall för unionens budget. Europaparlamentet upprepade att ett starkare och mer ambitiöst Europa endast kan uppnås om det ges ökade finansiella resurser, och efterfrågade därför fortsatt stöd till befintliga politikområden, ökade anslag till unionens flaggskeppsprogram och att ytterligare ansvarsområden ska åtföljas av ytterligare finansiella resurser.
__________________
2a P8_TA(2018)0075: Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  För närvarande råder en obalans i medlemsstaternas utförande av tullkontrollerna. Skälen till denna obalans har att göra med både de geografiska skillnaderna mellan medlemsstaterna och deras respektive kapacitet och resurser. Medlemsstaternas förmåga att reagera på de utmaningar som uppstår genom de ständigt föränderliga globala affärsmodellerna och leveranskedjorna är inte bara beroende av den mänskliga komponenten, utan även av tillgången till modern och tillförlitlig tullkontrollutrustning. Tillhandahållandet av likvärdig tullkontrollutrustning är därför en viktig faktor för att råda bot på den rådande obalansen. Detta kommer att bidra till ett mer likvärdigt utförande av tullkontrollerna i alla medlemsstater och undvika att varutrafiken styrs om mot de svagaste punkterna.
(2)  För närvarande råder en obalans i medlemsstaternas utförande av tullkontrollerna. Skälen till denna obalans har att göra med både de geografiska skillnaderna mellan medlemsstaterna och deras respektive kapacitet och resurser samt bristen på standardiserade tullkontroller. Medlemsstaternas förmåga att reagera på de utmaningar som uppstår genom de ständigt föränderliga globala affärsmodellerna och leveranskedjorna är inte bara beroende av den mänskliga komponenten, utan även av tillgången till modern och tillförlitlig tullkontrollutrustning som fungerar ordentligt. Andra utmaningar, såsom den plötsliga ökningen av e-handeln, digitaliseringen av kontrollerna och inspektionerna, motståndskraften mot it-angrepp, sabotage, industrispionage och missbruk av uppgifter, kommer också att öka efterfrågan på bättre fungerande tullförfaranden. Tillhandahållandet av likvärdig tullkontrollutrustning är därför en viktig faktor för att råda bot på den rådande obalansen. Detta kommer att bidra till ett mer likvärdigt utförande av tullkontrollerna i alla medlemsstater och undvika att varutrafiken styrs om mot de svagaste punkterna. Alla varor som förs in i unionens tullområde bör omfattas av noggranna kontroller för att undvika att tullbedragare väljer den hamn som har fördelaktigaste villkor. För att säkerställa att medlemsstaterna stärker tullkontrollernas övergripande förmåga och enhetliga utförande krävs det en tydlig strategi för de svagaste punkterna.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Medlemsstaterna har vid upprepade tillfällen framfört behovet av ekonomiskt stöd och efterfrågat en grundlig analys av nödvändig utrustning. I sina slutsatser3 om tullfinansiering av den 23 mars 2017 uppmanade rådet kommissionen att ”utvärdera möjligheten att finansiera behov av teknisk utrustning via sina framtida ekonomiska program (...) [och] förbättra samordningen och (...) samarbetet mellan tullmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter i finansieringssyfte”.
(3)  Ett antal medlemsstater har vid upprepade tillfällen framfört behovet av ekonomiskt stöd och efterfrågat en grundlig analys av nödvändig utrustning. I sina slutsatser3 om tullfinansiering av den 23 mars 2017 uppmanade rådet kommissionen att ”utvärdera möjligheten att finansiera behov av teknisk utrustning via sina framtida ekonomiska program (...) [och] förbättra samordningen och (...) samarbetet mellan tullmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter i finansieringssyfte”.
_________________
_________________
3 https://www.consilium.europa.eu/media/2
3 https://www.consilium.europa.eu/media/2
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Det är därför lämpligt att inrätta ett nytt instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.
(6)  Det är därför lämpligt att inrätta ett nytt instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som bör säkerställa att metoder som förfalskning av varor och andra olagliga affärsmetoder upptäcks. Redan befintliga former av ekonomiskt stöd bör övervägas.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Eftersom medlemsstaternas tullmyndigheter har fått allt fler ansvarsområden, vilket ofta är ett arbete som även omfattar säkerhet och äger rum vid de yttre gränserna, måste likvärdigheten i utförandet av gränskontroller och tullkontroller vid de yttre gränserna säkerställas genom att medlemsstaterna får lämpligt ekonomiskt stöd från unionen. Det är också viktigt att främja samarbetet vid unionens gränser när det gäller kontroller av varor och personer mellan de nationella myndigheterna i varje medlemsstat som ansvarar för gränskontroll eller andra uppgifter som utförs vid gränsen.
(7)  Eftersom medlemsstaternas tullmyndigheter har fått allt fler ansvarsområden, vilket ofta är ett arbete som även omfattar säkerhet och äger rum vid de yttre gränserna, måste likvärdigheten i utförandet av gränskontroller och tullkontroller vid de yttre gränserna säkerställas genom att medlemsstaterna får lämpligt ekonomiskt stöd från unionen. Det är också viktigt att främja samarbetet, med samtidig hänsyn till it-säkerheten, vid unionens gränser när det gäller kontroller av varor och personer mellan de nationella myndigheterna i varje medlemsstat som ansvarar för gränskontroll eller andra uppgifter som utförs vid gränsen.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för instrumentet som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning6 för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.
(11)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för instrumentet som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning6 för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. För att säkra budgetdisciplinen bör villkoren för hur bidragen ska prioriteras vara tydliga, definierade och utgå från de behov som har fastställts för de uppgifter som utförs av tullstationerna.
_________________
_________________
6 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).
6 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör uppfylla optimala säkerhetsnormer, inbegripet normer för it-säkerhet, skydd, miljö och hälsa.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Uppgifter som tagits fram med tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör endast vara tillgängliga för och behandlas av vederbörligen bemyndigad personal hos myndigheterna och bör skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller förmedling. Medlemsstaterna bör ha fullständig kontroll över dessa uppgifter.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 13c (nytt)
(13c)  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör bidra till en optimal riskhantering på tullområdet.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 13d (nytt)
(13d)  Vid ersättning av gammal tullkontrollutrustning genom detta instrument bör medlemsstaterna ansvara för att gammal tullkontrollutrustning bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Merparten av sådan tullkontrollutrustning kan vara lika användbar, eller användbar i vissa fall, för att kontrollera efterlevnaden av annan lagstiftning, t.ex. bestämmelser om gränsförvaltning, visering eller polissamarbete. Fonden för integrerad gränsförvaltning har därför utformats som två sinsemellan kompletterande instrument med olika, men med varandra sammanhängande, tillämpningsområden för inköp av utrustning. Å ena sidan utesluter instrumentet för gränsförvaltning och visering som inrättas genom förordning [2018/XXX]10 utrustning som kan användas för både gränsförvaltning och tullkontroll. Å andra sidan ges genom instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som inrättas genom den här förordningen ekonomiskt stöd inte bara till utrustning där tullkontroller är huvudsyftet, utan utrustningen kan även användas för andra syften såsom gränskontroller och säkerhet. Denna uppdelning av rollerna kommer att främja samarbete mellan myndigheter, som är en av beståndsdelarna av den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med artikel 4 e i förordning (EU) 2016/162411, och därigenom göra det möjligt för tullmyndigheter och gränsmyndigheter att arbeta tillsammans och maximera effekten av unionsbudgeten genom samägande av och driftskompatibilitet mellan kontrollutrustning.
(15)  Merparten av sådan tullkontrollutrustning kan vara lika användbar, eller användbar i vissa fall, för att kontrollera efterlevnaden av annan lagstiftning, t.ex. bestämmelser om gränsförvaltning, visering eller polissamarbete. Fonden för integrerad gränsförvaltning har därför utformats som två sinsemellan kompletterande instrument med olika, men med varandra sammanhängande, tillämpningsområden för inköp av utrustning. Å ena sidan utesluter instrumentet för gränsförvaltning och visering som inrättas genom förordning [2018/XXX]10 utrustning som kan användas för både gränsförvaltning och tullkontroll. Å andra sidan ges genom instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning som inrättas genom den här förordningen ekonomiskt stöd inte bara till utrustning där tullkontroller är huvudsyftet, utan utrustningen kan även användas för andra relaterade syften såsom gränskontroller, skydd och säkerhet. Denna uppdelning av rollerna kommer att främja samarbete mellan myndigheter, som är en av beståndsdelarna av den europeiska integrerade gränsförvaltningen i enlighet med artikel 4 e i förordning (EU) 2016/162411, och därigenom göra det möjligt för tullmyndigheter och gränsmyndigheter att arbeta tillsammans och maximera effekten av unionsbudgeten genom samägande av och driftskompatibilitet mellan kontrollutrustning. För att säkerställa att varje instrument eller utrustning som finansieras av fonden finns i permanent förvar hos den utsedda tullstationen som äger utrustningen, bör handlingen av samägande och kompatibilitet mellan tullmyndigheter och gränsmyndigheter definieras som icke-systematisk och oregelbunden.
__________________
__________________
10 COM(2018)0473.
10 COM(2018)0473.
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Genom undantag från budgetförordningen bör en åtgärd kunna finansieras genom flera av unionens program eller instrument för att vid behov möjliggöra och stödja samarbete och kompatibilitet mellan olika områden. I sådana fall får bidragen emellertid inte täcka samma kostnader i enlighet med förbudet mot dubbelfinansiering som fastställs i budgetförordningen.
(16)  Genom undantag från budgetförordningen bör en åtgärd kunna finansieras genom flera av unionens program eller instrument för att vid behov möjliggöra och stödja samarbete och kompatibilitet mellan olika områden. I sådana fall får bidragen emellertid inte täcka samma kostnader i enlighet med förbudet mot dubbelfinansiering som fastställs i budgetförordningen. Om en medlemsstat redan har tilldelats eller fått bidrag från ett annat unionsprogram eller stöd från en unionsfond för att anskaffa samma utrustning bör detta bidrag eller stöd anges i ansökan.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)   Kommissionen bör uppmuntra gemensam upphandling och testning av tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Eftersom tullprioriteringar, hot och teknik kan förändras snabbt bör arbetsprogrammen inte sträcka sig över längre tidsperioder. Samtidigt innebär ett krav på årliga arbetsprogram att den administrativa bördan ökar för både kommissionen och medlemsstaterna, utan att detta är nödvändigt för genomförandet av instrumentet. Arbetsprogrammen bör därför i princip omfatta mer än ett budgetår.
(17)  Eftersom tullprioriteringar, hot och teknik kan förändras snabbt bör arbetsprogrammen inte sträcka sig över längre tidsperioder. Samtidigt innebär ett krav på årliga arbetsprogram att den administrativa bördan ökar för både kommissionen och medlemsstaterna, utan att detta är nödvändigt för genomförandet av instrumentet. Arbetsprogrammen bör därför i princip omfatta mer än ett budgetår. För att säkerställa att integriteten för unionens strategiska intressen bevaras uppmuntras dessutom medlemsstaterna att noga överväga it-säkerheten och riskerna för eventuell exponering av känsliga uppgifter utanför unionen vid upphandling av ny tullkontrollutrustning.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av arbetsprogrammet enligt denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201112.
utgår
__________________
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Ett centralt genomförande är nödvändigt för att uppnå det särskilda målet att garantera likvärdiga tullkontroller, men med tanke på det här instrumentets tekniska karaktär krävs förberedande arbete på teknisk nivå. Genomförandet bör därför underbyggas med behovsbedömningar som utgår från nationell expertis och erfarenhet i vilka medlemsstaternas tullförvaltningar deltar. Behovsbedömningarna bör göras enligt en klar och tydlig metod som omfattar ett minimum av åtgärder för att samla in de uppgifter som krävs.
(19)  Ett centralt genomförande är nödvändigt för att uppnå det särskilda målet att garantera likvärdiga tullkontroller, men med tanke på det här instrumentets tekniska karaktär krävs förberedande arbete på teknisk nivå. Genomförandet bör därför underbyggas med enskilda behovsbedömningar som utgår från nationell expertis och erfarenhet i vilka medlemsstaternas tullförvaltningar deltar. Behovsbedömningarna bör göras enligt en klar och tydlig metod som omfattar ett minimum av åtgärder för att samla in de relevanta uppgifter som krävs.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  För att säkerställa regelbunden övervakning och rapportering bör ett system införas för att övervaka de resultat som uppnås och de åtgärder som genomförs inom ramen för instrumentet. Denna övervakning och rapportering bör baseras på indikatorer som mäter effekterna av åtgärderna inom ramen för instrumentet. Rapporteringskraven bör innefatta vissa uppgifter om tullkontrollutrustning över en viss kostnadsnivå.
(20)  För att säkerställa regelbunden övervakning och rapportering bör ett system införas för att övervaka de resultat som uppnås och de åtgärder som genomförs inom ramen för instrumentet. Denna övervakning och rapportering bör baseras på kvantitativa och kvalitativa indikatorer som mäter effekterna av åtgärderna inom ramen för instrumentet. Medlemsstaterna bör säkerställa ett öppet och tydligt upphandlingsförfarande. Rapporteringskraven bör innefatta detaljerade uppgifter om tullkontrollutrustning och upphandlingsförfaranden över en viss kostnadsnivå samt ett styrkande av kostnaderna.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på förändrade politiska prioriteringar, hot och tekniker bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av syftena med tullkontrollen för stödberättigande åtgärder inom detta instrument och av förteckningen över indikatorer för att mäta uppnåendet av de särskilda målen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter får systematiskt delta i möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
(22)  I syfte att möjliggöra en lämplig respons på förändrade politiska prioriteringar, hot och tekniker bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av denna förordning i syfte att fastställa arbetsprogram samt ändringar av syftena med tullkontrollen för stödberättigande åtgärder inom detta instrument och av förteckningen över indikatorer för att mäta uppnåendet av de särskilda målen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga och fullständigt öppna samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter får Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter får systematiskt delta i möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering.
(24)  Övergripande finansiella regler som antagits av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för uppställning och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skyddet av unionens budget vid allmänna brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en verkningsfull EU-finansiering. Finansieringen inom ramen för detta instrument bör respektera principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas på grundval av hur väl de bidrar till åtgärdernas särskilda mål och uppnår resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Användning av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen, bör därför övervägas.
(25)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas på grundval av hur väl de bidrar till åtgärdernas särskilda mål och uppnår resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Användning av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen, bör därför övervägas. Vid arbetet med att uppnå instrumentets mål och samtidigt säkerställa en optimal användning av de finansiella resurserna bör man ha som rättesnöre att genomförandet ska bli effektivare och pengarna användas bättre.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning är instrumentets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i fråga om att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel, men samtidigt underlätta laglig affärsverksamhet.
1.  Som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, och med det långsiktiga målet att alla tullkontroller i unionen standardiseras, är instrumentets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i fråga om att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen för att främja samarbete mellan olika organ vid unionens gränser när det gäller kontroll av varor och personer, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot olaglig handel, men samtidigt underlätta laglig affärsverksamhet.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Instrumentets särskilda mål är att bidra till tillräckliga och likvärdiga tullkontroller genom inköp, underhåll och uppgradering av relevant och tillförlitlig tullkontrollutrustning som är anpassad till den senaste tekniska utvecklingen.
2.  Instrumentets särskilda mål är att bidra till tillräckliga och likvärdiga tullkontroller genom fullständig öppenhet vid inköp, underhåll och uppgradering av relevant, säker, skyddad, miljövänlig och tillförlitlig tullkontrollutrustning som står emot it-angrepp och är anpassad till den senaste tekniska utvecklingen. Ett annat mål är att förbättra kvaliteterna på tullkontrollerna i medlemsstaterna för att undvika att varor styrs om mot de svagare punkterna i unionen.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Instrumentet ska bidra till genomförandet av en europeisk integrerad gränsförvaltning genom att stödja samarbete mellan organ samt delning av och kompatibilitet mellan ny utrustning som förvärvats genom instrumentet.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 2021–2027 ska vara 1 300 000 000 EUR i löpande priser.
1.  Finansieringsramen för genomförandet av instrumentet för perioden 2021–2027 ska vara 1 149 175 000 EUR i 2018 års priser (1 300 000 000 EUR i löpande priser).
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av instrumentet och bedömning av instrumentets måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till instrumentets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av instrumentet.
2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka lagliga och kontrollerade utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av instrumentet och bedömning av instrumentets prestationer och måluppfyllelse. Det får också täcka lagliga och kontrollerade utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder och utbyte av uppgifter mellan involverade medlemsstater, i den mån de har anknytning till instrumentets särskilda mål för att stödja det allmänna målet, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av instrumentet.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)
1a.   Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning, ska kommissionen inrätta lämpliga skyddsåtgärder och beredskapsåtgärder för att säkerställa att all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument används av de berörda tullmyndigheterna i alla relevanta fall.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
3.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning, ska kommissionen inrätta en samordningsmekanism som säkerställer effektivitet och kompatibilitet mellan all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument.
3.  Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning ska kommissionen inrätta en samordningsmekanism som säkerställer effektivitet och kompatibilitet mellan all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument, som ska möjliggöra samråd med och deltagande av berörda unionsbyråer, särskilt Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Samordningsmekanismen ska inbegripa deltagande av och samråd med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för att maximera mervärdet för unionen i frågor som rör gränsförvaltning.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)
3a.   Om den åtgärd som stöds omfattar inköp eller uppgradering av utrustning, ska kommissionen inrätta lämpliga skyddsåtgärder och beredskapsåtgärder för att säkerställa att all utrustning som köps in med stöd från unionens program och instrument uppfyller överenskomna normer om regelbundet underhåll.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.  Genom undantag från punkt 1 får, i vederbörligen motiverade fall, åtgärderna även omfatta inköp, underhåll och uppgradering av tullkontrollutrustning för att testa ny utrustning eller nya funktioner i den operativa verksamheten.
2.  Genom undantag från punkt 1 får, i vederbörligen motiverade fall, åtgärderna även omfatta fullständig öppenhet vid inköp, underhåll och uppgradering av tullkontrollutrustning för att testa ny utrustning eller nya funktioner i den operativa verksamheten.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra de tullkontrollsyften som anges i punkt 1 b och i bilaga 1 om en sådan revidering anses nödvändig.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra de tullkontrollsyften som anges i punkt 1 b och i bilaga 1 om en sådan revidering anses nödvändig och för att hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen, föränderliga mönster för varusmuggling och nya, smarta och innovativa lösningar för tullkontrollsyften.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument får användas för andra syften än tullkontroller, inbegripet för personkontroll för att bistå de nationella gränsförvaltningsmyndigheterna och för undersökningar.
4.  Tullkontrollutrustning som finansieras inom ramen för detta instrument bör främst användas för tullkontroller, men får användas för andra syften än tullkontroller, inbegripet för personkontroll för att bistå de nationella gränsförvaltningsmyndigheterna och för undersökningar för att uppfylla instrumentets allmänna och särskilda mål, som anges i artikel 3.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)
4a.   Kommissionen bör uppmuntra gemensam upphandling och testning av tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
2a.   Finansiering som överskrider det taket får beviljas för gemensam upphandling och testning av tullkontrollutrustning mellan medlemsstaterna.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2b (ny)
2b.   De undantagsfall som avses i punkt 2 får omfatta inköp av ny tullkontrollutrustning och överlämning av den till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns reserv för teknisk utrustning. Huruvida tullkontrollutrustningen kan tas upp i reserven för teknisk utrustning ska fastställas i enlighet med artikel 5.3.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 9 – inledningen
Följande kostnader ska inte vara stödberättigande enligt instrumentet:
Samtliga kostnader i samband med de åtgärder som avses i artikel 6 ska vara berättigade till finansiering inom ramen för instrumentet, med undantag för följande:
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 9 – led aa (nytt)
(aa)  Kostnader för utbildning eller kompetensutveckling som är nödvändig för att använda utrustningen.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 9 – led c
(c)  Kostnader för elektroniska system, med undantag för programvara som är helt nödvändig för att använda tullkontrollutrustningen.
(c)  Kostnader för elektroniska system, med undantag för programvara och programvaruuppdateringar som är helt nödvändig för att använda tullkontrollutrustningen och med undantag för elektronisk programvara och programmering som är nödvändig för att koppla samman befintlig programvara med tullkontrollutrustningen.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 9 – led d
(d)  Kostnader för nät, såsom säkrade och osäkra kommunikationskanaler, eller abonnemang.
(d)  Kostnader för nät, såsom säkrade och osäkra kommunikationskanaler, eller abonnemang, med undantag för nät eller abonnemang som är helt nödvändiga för att använda tullkontrollutrustningen.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
2.  Arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på ändring av bilaga 2a för fastställande av arbetsprogram.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
Utarbetandet av de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska styrkas av en behovsbedömning, som ska bestå av följande som ett minimum:
Utarbetandet av de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska styrkas av en enskild behovsbedömning, som ska bestå av följande:
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b
(b)  En fullständig förteckning över tillgänglig tullkontrollutrustning.
(b)  En fullständig förteckning över tillgänglig och funktionell tullkontrollutrustning.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led c
(c)  En gemensam bestämning av en minimistandard och en optimal standard för tullkontrollutrustning med hänvisning till kategorin av gränsövergångsställen.
(c)  En gemensam bestämning av en teknisk minimistandard för tullkontrollutrustning med hänvisning till kategorin av gränsövergångsställen.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)
(ca)  En bedömning av en optimal nivå för tullkontrollutrustning med hänvisning till kategorin av gränsövergångsställen.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led d
(d)  En detaljerad beräkning av finansiella behov.
(d)  En detaljerad beräkning av finansiella behov allt efter tullverksamhetens omfattning och den relativa arbetsbördan.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
1.  Indikatorer för rapportering om instrumentets framsteg mot de allmänna och särskilda målen i artikel 3 anges i bilaga 2.
1.  I enlighet med sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 38.3 e i i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om programmets prestationer. Kommissionens prestationsrapportering ska omfatta information om både framsteg och tillkortakommanden.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av instrumentets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering.
2.  Indikatorer för rapportering om instrumentets framsteg i riktning mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen i artikel 3 anges i bilaga 2. För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av instrumentets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering i syfte att tillhandahålla Europaparlamentet och rådet uppdaterade kvalitativa och kvantitativa uppgifter om programmets prestationer.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3
3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av instrumentets genomförande och resultat samlas in resurseffektivt, ändamålsenligt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel.
3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifterna för övervakning av instrumentets genomförande och resultat är jämförbara och fullständiga och att de samlas in på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och inom föreskriven tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel. Kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet och rådet tillförlitlig information om kvaliteten på de prestationsuppgifter som använts.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led ca (nytt)
(ca)   Förekomst av utrustning som finansierats via unionens budget och utrustningens skick fem år efter det att den togs i drift.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led cb (nytt)
(cb)   Uppgifter om när tullkontrollutrustningen underhållits.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led cc (nytt)
(cc)   Uppgifter om upphandlingsförfarandet.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led cd (nytt)
(cd)   Styrkande av kostnader.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
1.  Utvärderingar ska utföras utan onödiga dröjsmål för att kunna användas i beslutsprocessen.
1.  Utvärderingar av åtgärder som finansieras inom ramen för instrumentet och som avses i artikel 6 ska bedöma instrumentets resultat, inverkan och ändamålsenlighet och utföras inom föreskriven tid för att säkerställa att de används på ett effektivt sätt i beslutsprocessen.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  En interimsutvärdering av instrumentet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av instrumentet, dock senast fyra år efter det att instrumentet började genomföras.
2.  En interimsutvärdering av instrumentet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av instrumentet, dock senast tre år efter det att instrumentet började genomföras.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Interimsutvärderingen ska innehålla iakttagelser som är nödvändiga för att fatta beslut om en uppföljning av programmet efter 2027 och dess mål.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
3.  Vid slutet av instrumentets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av instrumentet.
3.  Vid slutet av instrumentets genomförande, dock senast tre år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av instrumentet.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4
4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer och tillvaratagna erfarenheter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)
4a.  Kommissionen ska ta med årliga partiella utvärderingar i kommissionens rapport Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Årsrapport om bedrägeribekämpning.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 12.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3, 11.2 och 12.2 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3 och 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3, 11.2 och 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3, 11.2 och 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 15
Artikel 15
utgår
Kommittéförfarande
1.  Kommissionen ska biträdas av tullprogramkommittén enligt artikel 18 i förordning (EU) [2018/XXX]23.
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
__________________
23 COM(2018)0442.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell, riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten, och därigenom visa på mervärdet med unionen och stödja kommissionens insatser för insamling av uppgifter för att öka insynen i budgeten.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende instrumentet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats instrumentet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.
2.  För att säkerställa öppenhet och insyn ska kommissionen regelbundet informera allmänheten om instrumentet, dess åtgärder och resultat, med hänvisning till bland annat de arbetsprogram som avses i artikel 11.
Ändring 65
Förslag till förordning
Bilaga I – kolumn 3 – rad 1
Containrar, lastbilar, järnvägsvagnar
Containrar, lastbilar, järnvägsvagnar och fordon
Ändring 66
Förslag till förordning
Bilaga 1 – kolumn 3 – rad 3a (ny)
Fordon
Ändring 67
Förslag till förordning
Bilaga I – kolumn 2 – rad 5
Röntgenbåge med bakåtstrålning
Röntgenbaserad båge med bakåtstrålning
Ändring 68
Förslag till förordning
Bilaga 2 – kolumn 2 – rad 6a (ny)
Millimetervågbaserad säkerhetsskanner
Ändring 69
Förslag till förordning
Bilaga 2 – led 1a (nytt)
1a.  Skydd och säkerhet
a)  Graden av efterlevnad av säkerhetsstandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen, inbegripet it-säkerhet.
b)  Graden av efterlevnad av skyddsstandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen.
Ändring 70
Förslag till förordning
Bilaga 2 – led 1b (nytt)
1b.  Hälsa och miljö
a)  Graden av efterlevnad av hälsostandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen.
b)  Graden av efterlevnad av miljöstandarder för tullkontrollutrustning vid alla gränsövergångsställen.
Ändring 71
Förslag till förordning
Bilaga 2a (ny)
Bilaga 2a
Arbetsprogram
Ändring 72
Förslag till förordning
Bilaga 2b (ny)
Bilaga 2b
Undantagsfall i samband med överskjutande finansiering

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0460/2018).

Senaste uppdatering: 12 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy