Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2118(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0450/2018

Внесени текстове :

A8-0450/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0004

Приети текстове
PDF 157kWORD 57k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

Препоръка на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република (2018/2118(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Решение (EС) 2107/... на Съвета от 9 октомври 2017 г. за разрешаване на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да започнат преговори и да договорят, от името на Европейския съюз, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на Съюза, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна (11436/1/17 REV 1),

—  като взе предвид решението на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 9 октомври 2017 г., за разрешаване на Европейската комисия да започне преговори и да договори, от името на държавите членки, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на държавите членки, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна (11438/1/17 REV 1),

—  като взе предвид правното основание за новото всеобхватно споразумение, а именно член 37 от Договора за Европейския съюз и членове 91, 100, параграф 2, 207 и 209 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Киргизката република, което е в сила от 1999 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(1) и от 13 април 2016 г. относно прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС — Централна Азия(2),

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Киргизстан, включително резолюциите от 15 януари 2015 г.(3), 8 юли 2010 г.(4) и 6 май 2010 г.(5),

—  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП относно президентските избори в Киргизката република от 16 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския парламент, международната мисия за наблюдение на изборите и Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) относно президентските избори,

—  като взе предвид декларацията, приета от 13-тия комитет за парламентарно сътрудничество ЕС — Киргизстан на 3 май 2018 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския съюз от 2 февруари 2016 г. за предоставяне на статут по ОСП + на Киргизката република,

—  като взе предвид своята позиция от 22 октомври 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република(6),

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0450/2018),

A.  като има предвид, че през декември 2017 г. ЕС и Киргизстан започнаха преговори за всеобхватно споразумение, което да замени действащото СПС между ЕС и Киргизстан, с цел да се засили и задълбочи сътрудничеството в области от взаимен интерес въз основа на общите ценности на демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление в рамките на нова правна рамка;

Б.  като има предвид, че за да влезе в сила всеобхватното споразумение, ще бъде необходимо одобрението на Парламента;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

Общи принципи

Политически диалог и международно сътрудничество

Институционални разпоредби

Общи опасения и интереси, свързани с областите на сътрудничество, за които се отнася споразумението

   а) да договорят и сключат амбициозно, всеобхватно и балансирано споразумение между ЕС и Киргизстан, което ще замени СПС от 1999 г. и ще осигури основата за силни и трайни отношения и стабилно, сигурно и устойчиво развитие на двете страни;
   б) да установят стратегически краткосрочни и дългосрочни перспективи във всеобхватното споразумение и да предвидят редица ясно определени и структурирани цели за сътрудничество с Киргизстан; да положат допълнителни усилия и да задълбочат отношенията, за да направят ЕС по-видим и по-ефективен в страната и в региона;
   в) да подпомогнат пазарната икономика чрез предоставяне на осезаеми социални и икономически ползи за гражданите и на двете страни; да защитават правилата на конкуренцията и правната сигурност, включително чрез укрепване на независими и прозрачни институции;
   г) да осигурят твърд ангажимент от двете страни за зачитане на демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава и да постигат напредък в тези области при пълно спазване на критериите, изисквани за статута по ОСП+, предоставен на Киргизката република, включително ратифицирането на съответните международни конвенции и ефективното изпълнение на заключенията и препоръките на съответните наблюдаващи органи, създадени съгласно тези конвенции; да улесняват и да провеждат редовен и основан на резултатите диалог по въпросите на правата на човека в интерес и на двете страни и който следва да включва органите и гражданското общество с цел укрепване на институционалната рамка и публичните политики; да подчертават конструктивното членство на Киргизстан в Съвета на ООН по правата на човека в периода 2016 – 2018 г. и да насърчават по-нататъшното международно участие на страната;
   д) да допринесат за укрепването на многостранното и международното сътрудничество и да разработят общи подходи към сътрудничеството с киргизките партньори, за да се подкрепи международната сигурност и да се реагира ефективно на световните предизвикателства, като тероризма, изменението на климата, миграцията и организираната престъпност, да се допринесе за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и новата национална стратегия за развитие за периода 2018 – 2040 г., и като цяло да допринесат за стабилизирането и растежа на Централна Азия;
   е) да укрепват политическия диалог и секторното сътрудничество; да осигурят съдържателен редовен диалог по всички въпроси от значение, като надграждат съществуващите формати;
   ж) да засилват сътрудничеството в областта на управлението на кризи, предотвратяването на конфликти, борбата с тероризма и организираната престъпност, киберпрестъпността, предотвратяването на водещата до насилие радикализация и трансграничната престъпност и интегрираното управление на границите при пълно зачитане на защитата на правата на човека и основните свободи и в съответствие с измененията на Наказателния кодекс и да гарантират, че националният Закон № 150 относно борбата с екстремистки дейности от 2005 г. е в пълно съответствие с международните стандарти;
   з) да подсилят разпоредбите, свързани с търговията и икономическите отношения, за да се подобри инвестиционният климат и за да се допринесе за диверсификацията на икономиката на Киргизката република, което е от взаимна изгода и укрепва правната сигурност и регулаторната прозрачност; да подкрепят доброто управление, правилното функциониране на съдебната система и намаляването на бюрокрацията и да използват всички налични мерки за насърчаване на устойчивото икономическо развитие в интерес на консолидирането и развитието на многостранна, основана на правила система за търговия; да допринесат за подкрепата за създаването и развитието на малки и средни предприятия; да подобрят допълнително икономическите отношения между ЕС и Киргизстан по отношение на статута по ОСП+ и да призоват Киргизстан да изпълни международните ангажименти, произтичащи от този статут, с цел насърчаване на икономическото развитие на страната;
   и) да подобрят сътрудничеството в борбата срещу корупцията, изпирането на пари и данъчните измами; да включат конкретни раздели, очертаващи ясни и силни ангажименти и мерки за борба с корупцията във всичките ѝ форми и за прилагане на международните стандарти и многостранните конвенции за борба с корупцията; да включат разпоредби относно доброто управление в областта на данъчното облагане и стандарти за прозрачност, които да потвърдят отново ангажимента на страните да прилагат международните стандарти в борбата срещу избягването на данъци и данъчните измами;
   й) да допринасят за подчертаване на значението на членството на Киргизката република в Световната търговска организация чрез подходящи реформи на чуждестранните инвестиции, митническите органи и достъпа до международните пазари;
   к) да подобряват координацията между позициите на ЕС и Киргизстан на международни форуми;
   л) да подобрят междупарламентарния диалог между Киргизстан и Европейския парламент;
   м) да осигурят в споразумението силен акцент върху изменението на климата, управлението на водите и предотвратяването и подготвеността за рискове от бедствия поради високия риск от природни бедствия, включително земетресения; да предоставят подкрепа на Киргизстан в неговите усилия да опазва околната среда и неговите дейни усилия за устойчиво развитие;
   н) да осигуряват предаването на указанията за водене на преговори на Европейския парламент при спазване на правилата за поверителност, за да се даде възможност за надлежен контрол от страна на Парламента в преговорния процес и да се изпълняват последователно междуинституционалните задължения, произтичащи от член 218, параграф 10 от ДФЕС, съгласно който Парламентът трябва да получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата;
   о) да споделят всички документи, свързани с преговорите, като например протоколи и договорени проектотекстове, както и периодично да информират Парламента;
   п) да зачитат на всички равнища дългогодишната практика да не се прилага временно новото споразумение, докато Парламентът не даде одобрението си;
   р) да засилят и разширят съществуващото сътрудничество, заложено в действащото СПС, с което вече бяха създадени следните органи за сътрудничество и диалог:
   Съвет за сътрудничество на равнище министри;
   Комитет за сътрудничество на равнище висши служители и подкомитети относно търговията и инвестициите и относно сътрудничеството за развитие;
   Парламентарен комитет за сътрудничество (ПКС);
   с) да засилят междупарламентарния контрол в рамките на упълномощен ПКС, който ще бъде създаден в рамките на новото споразумение, по-специално в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и борбата с корупцията;
   т) да гарантират участието на гражданското общество както по време на преговорите, така и в етапа на изпълнение на споразумението;
   у) да гарантират включването на условия за потенциално прекратяване на сътрудничеството в случай на нарушаване на съществени елементи от една от страните, предвиждащи консултация с Парламента в такива случаи;
   ф) да отпускат както на равнището на ЕС, така и на държавите членки, достатъчно ресурси за изпълнение на всеобхватното споразумение, за да се гарантира постигането на всички амбициозни цели, поставени по време на преговорите;
   х) да вземат предвид ролята на Киргизстан като една от малкото нововъзникващи демократични държави в региона, което изисква дългосрочна политическа, дипломатическа, финансова и техническа подкрепа от страна на ЕС;
   ц) да полагат усилия за консолидиране на функционираща парламентарна демокрация с истинска многопартийна система и конституционни механизми за контрол и баланс и да гарантират парламентарен контрол върху изпълнителната власт като една от пилотните държави за подкрепа на демокрацията от ЕС; да предадат опасенията си във връзка с измененията на Конституцията от 2016 г., по-специално значително засилване на правомощията на министър-председателя, предимството на решенията на националните съдилища пред международните договори в областта на правата на човека и загубата на независимост на Конституционната колегия на Върховния съд; да се насърчават участието на НПО при разработването и преразглеждането на законодателството и политиките на страната, по-специално по отношение на всички инструменти и механизми, които засягат пряко дейността на организациите на гражданското общество;
   ч) да потвърдят отново, че е важно да се работи системно за утвърждаване на ценностите на демокрацията и правата на човека, включително свободата на изразяване, на сдружаване и на събранията, и на независимостта на съдебната власт;
   ш) да насърчават благоприятна среда за журналистите и независимите медии; да гарантират, че Киргизстан позволява на чуждестранните работници в областта на правата на човека и на журналистите, на които е забранено влизането в страната, да влязат в Киргизстан и да продължат своята работа без неправомерна намеса;
   щ) да отчитат постигнатия напредък във връзка с мирното и прозрачно провеждане на парламентарните и президентските избори и да настояват за продължаване на изпълнението на препоръките, отправени от международните мисии за наблюдение на изборите;
   аа) да настояват Киргизстан да промени всички отрицателни авторитарни тенденции, като например използването за политически цели на съдебната администрация, несправедливите съдебни наказания, несправедливите и непрозрачни съдебни процеси, намесата в свободата на медиите, безнаказаността на правоприлагащите органи и предполагаемото малтретиране и изтезаване на задържани лица, екстрадициите в държави, в които лицата са изправени пред риск от изтезания или малтретиране, както и дискриминацията срещу малцинствата и ограниченията, наложени върху свободата на събиране и изразяване на мнение, и да настояват Киргизстан задълбочено да разследва всички твърдения за фалшифициране на доказателства, изнудване, изтезания и малтретиране; да изразят загриженост във връзка с факта, че политически лидери и потенциални кандидати за президент са хвърлени в затвора по обвинения за предполагаема корупция;
   аб) да изразят недоволство в тази връзка от потвърждаването на доживотната присъда, издадена за активиста в областта на правата на човека Азимжан Аскаров, който документира междуетническото насилие през 2010 г., и да поискат незабавното му освобождаване, отмяна на присъдата му, неговата реабилитация и обезщетяване;
   ав) да припомнят, че корупцията накърнява правата на човека, равенството, търговията и лоялната конкуренция и възпира чуждестранните инвестиции, с което възпрепятства икономическия растеж, като същевременно намалява доверието и увереността на гражданите в държавните институции;
   аг) да насърчават твърд ангажимент за социален напредък, добро управление, демокрация и добри междуетнически и междурелигиозни отношения, образование и обучение също и като средство за укрепване на основите на стабилността и сигурността; да продължават да подкрепят мерките за сигурност и за изграждане на мира, както и да увеличат усилията за пълното интегриране на малцинствата след етническите сблъсъци в Киргизстан през 2010 г. с цел предотвратяване на бъдещи конфликти;
   ад) да спомагат да преодоляването на социално-икономическите проблеми и пречки от вида, посочен в Препоръка 202 на МОТ; в тази връзка да отделят специално внимание на младите хора чрез насърчаване на академичния, младежкия и културния обмен; да обърнат специално внимание на регионалното развитие със специален акцент върху неравенствата между Севера и Юга;
   ае) да подкрепят, насърчат и улеснят по-нататъшното регионално сътрудничество в Централна Азия, която е един от най-слабо интегрираните региони в света, като се следва настоящата положителна динамика, в това число за укрепването на стабилността и развитието в цяла Централна Азия; да признаят участието на страната в програми на ЕС, насочени в тази посока, както и изпълнението на стратегията ЕС — Централна Азия в областта на енергетиката, управлението на водите и екологичните предизвикателства, и в редовните политически диалози и диалози за правата на човека с ЕС;
   аж) да уверят, че членството на Киргизстан в Евразийския икономически съюз (ЕАИС) не оказва въздействие върху укрепването на отношенията му с ЕС, както се доказа с наскоро ратифицираното споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан;
   аз) да вземат под внимание развитието на отношенията на Киргизстан с Китай и Русия; да насърчават Киргизстан да диверсифицира икономиката си с оглед на намаляване на значителната ѝ политическа зависимост от тези два външни фактора; да вземат под внимание развитието на тези отношения в контекста на изпълнението на стратегията на Китай „Един пояс — един път“; да гарантират значително засилване на борбата с пропагандата, разпространявана от руски медии в страната;
   аи) да допринесат за стремежа към успокояване на неотдавнашното дипломатическо и икономическо напрежение в региона, включително между Казахстан и Киргизстан;
   ай) да подпомагат сегашното подобряване на дипломатическите отношения с Узбекистан, както и конструктивен диалог относно управлението на оскъдните водни ресурси в региона;
   ак) да отчитат опасенията на Киргизстан по отношение на сигурността във връзка с влошаващото се положение със сигурността в Афганистан и в отговор на нарастващата радикализация в региона на Централна Азия; да предоставят помощ във връзка със завръщащите се ислямски чуждестранни бойци и членовете на техните семейства от чужбина; да засилят регионалното сътрудничество с държавите от Централна Азия по отношение на борбата с джихадистките движения и транснационалната престъпност, разчитайки на прилагането на мерки за правен, институционален и практически свързан с борбата срещу тероризма граничен контрол и предприемането на превантивни мерки срещу нарастващата, водеща до насилие религиозна радикализация;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Киргизката република.

(1) OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 91.
(2) ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 119.
(3) ОВ C 300, 18.2.2016 г., стр. 10.
(4) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 92.
(5) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 80.
(6) ОВ C 208, 10.6.2016 г., стр. 177.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност