Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2118(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0450/2018

Внесени текстове :

A8-0450/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0004

Приети текстове
PDF 157kWORD 57k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

Препоръка на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република (2018/2118(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Решение (EС) 2107/... на Съвета от 9 октомври 2017 г. за разрешаване на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да започнат преговори и да договорят, от името на Европейския съюз, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на Съюза, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна (11436/1/17 REV 1),

—  като взе предвид решението на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета от 9 октомври 2017 г., за разрешаване на Европейската комисия да започне преговори и да договори, от името на държавите членки, разпоредбите, които попадат в областите на компетентност на държавите членки, на Всеобхватно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна (11438/1/17 REV 1),

—  като взе предвид правното основание за новото всеобхватно споразумение, а именно член 37 от Договора за Европейския съюз и членове 91, 100, параграф 2, 207 и 209 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Киргизката република, което е в сила от 1999 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(1) и от 13 април 2016 г. относно прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС — Централна Азия(2),

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Киргизстан, включително резолюциите от 15 януари 2015 г.(3), 8 юли 2010 г.(4) и 6 май 2010 г.(5),

—  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП относно президентските избори в Киргизката република от 16 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския парламент, международната мисия за наблюдение на изборите и Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) относно президентските избори,

—  като взе предвид декларацията, приета от 13-тия комитет за парламентарно сътрудничество ЕС — Киргизстан на 3 май 2018 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския съюз от 2 февруари 2016 г. за предоставяне на статут по ОСП + на Киргизката република,

—  като взе предвид своята позиция от 22 октомври 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република(6),

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0450/2018),

A.  като има предвид, че през декември 2017 г. ЕС и Киргизстан започнаха преговори за всеобхватно споразумение, което да замени действащото СПС между ЕС и Киргизстан, с цел да се засили и задълбочи сътрудничеството в области от взаимен интерес въз основа на общите ценности на демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление в рамките на нова правна рамка;

Б.  като има предвид, че за да влезе в сила всеобхватното споразумение, ще бъде необходимо одобрението на Парламента;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

  

Общи принципи

   а) да договорят и сключат амбициозно, всеобхватно и балансирано споразумение между ЕС и Киргизстан, което ще замени СПС от 1999 г. и ще осигури основата за силни и трайни отношения и стабилно, сигурно и устойчиво развитие на двете страни;
   б) да установят стратегически краткосрочни и дългосрочни перспективи във всеобхватното споразумение и да предвидят редица ясно определени и структурирани цели за сътрудничество с Киргизстан; да положат допълнителни усилия и да задълбочат отношенията, за да направят ЕС по-видим и по-ефективен в страната и в региона;
   в) да подпомогнат пазарната икономика чрез предоставяне на осезаеми социални и икономически ползи за гражданите и на двете страни; да защитават правилата на конкуренцията и правната сигурност, включително чрез укрепване на независими и прозрачни институции;
   г) да осигурят твърд ангажимент от двете страни за зачитане на демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава и да постигат напредък в тези области при пълно спазване на критериите, изисквани за статута по ОСП+, предоставен на Киргизката република, включително ратифицирането на съответните международни конвенции и ефективното изпълнение на заключенията и препоръките на съответните наблюдаващи органи, създадени съгласно тези конвенции; да улесняват и да провеждат редовен и основан на резултатите диалог по въпросите на правата на човека в интерес и на двете страни и който следва да включва органите и гражданското общество с цел укрепване на институционалната рамка и публичните политики; да подчертават конструктивното членство на Киргизстан в Съвета на ООН по правата на човека в периода 2016 – 2018 г. и да насърчават по-нататъшното международно участие на страната;
   д) да допринесат за укрепването на многостранното и международното сътрудничество и да разработят общи подходи към сътрудничеството с киргизките партньори, за да се подкрепи международната сигурност и да се реагира ефективно на световните предизвикателства, като тероризма, изменението на климата, миграцията и организираната престъпност, да се допринесе за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и новата национална стратегия за развитие за периода 2018 – 2040 г., и като цяло да допринесат за стабилизирането и растежа на Централна Азия;
  

Политически диалог и международно сътрудничество

   е) да укрепват политическия диалог и секторното сътрудничество; да осигурят съдържателен редовен диалог по всички въпроси от значение, като надграждат съществуващите формати;
   ж) да засилват сътрудничеството в областта на управлението на кризи, предотвратяването на конфликти, борбата с тероризма и организираната престъпност, киберпрестъпността, предотвратяването на водещата до насилие радикализация и трансграничната престъпност и интегрираното управление на границите при пълно зачитане на защитата на правата на човека и основните свободи и в съответствие с измененията на Наказателния кодекс и да гарантират, че националният Закон № 150 относно борбата с екстремистки дейности от 2005 г. е в пълно съответствие с международните стандарти;
   з) да подсилят разпоредбите, свързани с търговията и икономическите отношения, за да се подобри инвестиционният климат и за да се допринесе за диверсификацията на икономиката на Киргизката република, което е от взаимна изгода и укрепва правната сигурност и регулаторната прозрачност; да подкрепят доброто управление, правилното функциониране на съдебната система и намаляването на бюрокрацията и да използват всички налични мерки за насърчаване на устойчивото икономическо развитие в интерес на консолидирането и развитието на многостранна, основана на правила система за търговия; да допринесат за подкрепата за създаването и развитието на малки и средни предприятия; да подобрят допълнително икономическите отношения между ЕС и Киргизстан по отношение на статута по ОСП+ и да призоват Киргизстан да изпълни международните ангажименти, произтичащи от този статут, с цел насърчаване на икономическото развитие на страната;
   и) да подобрят сътрудничеството в борбата срещу корупцията, изпирането на пари и данъчните измами; да включат конкретни раздели, очертаващи ясни и силни ангажименти и мерки за борба с корупцията във всичките ѝ форми и за прилагане на международните стандарти и многостранните конвенции за борба с корупцията; да включат разпоредби относно доброто управление в областта на данъчното облагане и стандарти за прозрачност, които да потвърдят отново ангажимента на страните да прилагат международните стандарти в борбата срещу избягването на данъци и данъчните измами;
   й) да допринасят за подчертаване на значението на членството на Киргизката република в Световната търговска организация чрез подходящи реформи на чуждестранните инвестиции, митническите органи и достъпа до международните пазари;
   к) да подобряват координацията между позициите на ЕС и Киргизстан на международни форуми;
   л) да подобрят междупарламентарния диалог между Киргизстан и Европейския парламент;
   м) да осигурят в споразумението силен акцент върху изменението на климата, управлението на водите и предотвратяването и подготвеността за рискове от бедствия поради високия риск от природни бедствия, включително земетресения; да предоставят подкрепа на Киргизстан в неговите усилия да опазва околната среда и неговите дейни усилия за устойчиво развитие;
  

Институционални разпоредби

   н) да осигуряват предаването на указанията за водене на преговори на Европейския парламент при спазване на правилата за поверителност, за да се даде възможност за надлежен контрол от страна на Парламента в преговорния процес и да се изпълняват последователно междуинституционалните задължения, произтичащи от член 218, параграф 10 от ДФЕС, съгласно който Парламентът трябва да получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата;
   о) да споделят всички документи, свързани с преговорите, като например протоколи и договорени проектотекстове, както и периодично да информират Парламента;
   п) да зачитат на всички равнища дългогодишната практика да не се прилага временно новото споразумение, докато Парламентът не даде одобрението си;
   р) да засилят и разширят съществуващото сътрудничество, заложено в действащото СПС, с което вече бяха създадени следните органи за сътрудничество и диалог:
   Съвет за сътрудничество на равнище министри;
   Комитет за сътрудничество на равнище висши служители и подкомитети относно търговията и инвестициите и относно сътрудничеството за развитие;
   Парламентарен комитет за сътрудничество (ПКС);
   с) да засилят междупарламентарния контрол в рамките на упълномощен ПКС, който ще бъде създаден в рамките на новото споразумение, по-специално в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и борбата с корупцията;
   т) да гарантират участието на гражданското общество както по време на преговорите, така и в етапа на изпълнение на споразумението;
   у) да гарантират включването на условия за потенциално прекратяване на сътрудничеството в случай на нарушаване на съществени елементи от една от страните, предвиждащи консултация с Парламента в такива случаи;
   ф) да отпускат както на равнището на ЕС, така и на държавите членки, достатъчно ресурси за изпълнение на всеобхватното споразумение, за да се гарантира постигането на всички амбициозни цели, поставени по време на преговорите;
  

Общи опасения и интереси, свързани с областите на сътрудничество, за които се отнася споразумението

   х) да вземат предвид ролята на Киргизстан като една от малкото нововъзникващи демократични държави в региона, което изисква дългосрочна политическа, дипломатическа, финансова и техническа подкрепа от страна на ЕС;
   ц) да полагат усилия за консолидиране на функционираща парламентарна демокрация с истинска многопартийна система и конституционни механизми за контрол и баланс и да гарантират парламентарен контрол върху изпълнителната власт като една от пилотните държави за подкрепа на демокрацията от ЕС; да предадат опасенията си във връзка с измененията на Конституцията от 2016 г., по-специално значително засилване на правомощията на министър-председателя, предимството на решенията на националните съдилища пред международните договори в областта на правата на човека и загубата на независимост на Конституционната колегия на Върховния съд; да се насърчават участието на НПО при разработването и преразглеждането на законодателството и политиките на страната, по-специално по отношение на всички инструменти и механизми, които засягат пряко дейността на организациите на гражданското общество;
   ч) да потвърдят отново, че е важно да се работи системно за утвърждаване на ценностите на демокрацията и правата на човека, включително свободата на изразяване, на сдружаване и на събранията, и на независимостта на съдебната власт;
   ш) да насърчават благоприятна среда за журналистите и независимите медии; да гарантират, че Киргизстан позволява на чуждестранните работници в областта на правата на човека и на журналистите, на които е забранено влизането в страната, да влязат в Киргизстан и да продължат своята работа без неправомерна намеса;
   щ) да отчитат постигнатия напредък във връзка с мирното и прозрачно провеждане на парламентарните и президентските избори и да настояват за продължаване на изпълнението на препоръките, отправени от международните мисии за наблюдение на изборите;
   аа) да настояват Киргизстан да промени всички отрицателни авторитарни тенденции, като например използването за политически цели на съдебната администрация, несправедливите съдебни наказания, несправедливите и непрозрачни съдебни процеси, намесата в свободата на медиите, безнаказаността на правоприлагащите органи и предполагаемото малтретиране и изтезаване на задържани лица, екстрадициите в държави, в които лицата са изправени пред риск от изтезания или малтретиране, както и дискриминацията срещу малцинствата и ограниченията, наложени върху свободата на събиране и изразяване на мнение, и да настояват Киргизстан задълбочено да разследва всички твърдения за фалшифициране на доказателства, изнудване, изтезания и малтретиране; да изразят загриженост във връзка с факта, че политически лидери и потенциални кандидати за президент са хвърлени в затвора по обвинения за предполагаема корупция;
   аб) да изразят недоволство в тази връзка от потвърждаването на доживотната присъда, издадена за активиста в областта на правата на човека Азимжан Аскаров, който документира междуетническото насилие през 2010 г., и да поискат незабавното му освобождаване, отмяна на присъдата му, неговата реабилитация и обезщетяване;
   ав) да припомнят, че корупцията накърнява правата на човека, равенството, търговията и лоялната конкуренция и възпира чуждестранните инвестиции, с което възпрепятства икономическия растеж, като същевременно намалява доверието и увереността на гражданите в държавните институции;
   аг) да насърчават твърд ангажимент за социален напредък, добро управление, демокрация и добри междуетнически и междурелигиозни отношения, образование и обучение също и като средство за укрепване на основите на стабилността и сигурността; да продължават да подкрепят мерките за сигурност и за изграждане на мира, както и да увеличат усилията за пълното интегриране на малцинствата след етническите сблъсъци в Киргизстан през 2010 г. с цел предотвратяване на бъдещи конфликти;
   ад) да спомагат да преодоляването на социално-икономическите проблеми и пречки от вида, посочен в Препоръка 202 на МОТ; в тази връзка да отделят специално внимание на младите хора чрез насърчаване на академичния, младежкия и културния обмен; да обърнат специално внимание на регионалното развитие със специален акцент върху неравенствата между Севера и Юга;
   ае) да подкрепят, насърчат и улеснят по-нататъшното регионално сътрудничество в Централна Азия, която е един от най-слабо интегрираните региони в света, като се следва настоящата положителна динамика, в това число за укрепването на стабилността и развитието в цяла Централна Азия; да признаят участието на страната в програми на ЕС, насочени в тази посока, както и изпълнението на стратегията ЕС — Централна Азия в областта на енергетиката, управлението на водите и екологичните предизвикателства, и в редовните политически диалози и диалози за правата на човека с ЕС;
   аж) да уверят, че членството на Киргизстан в Евразийския икономически съюз (ЕАИС) не оказва въздействие върху укрепването на отношенията му с ЕС, както се доказа с наскоро ратифицираното споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан;
   аз) да вземат под внимание развитието на отношенията на Киргизстан с Китай и Русия; да насърчават Киргизстан да диверсифицира икономиката си с оглед на намаляване на значителната ѝ политическа зависимост от тези два външни фактора; да вземат под внимание развитието на тези отношения в контекста на изпълнението на стратегията на Китай „Един пояс — един път“; да гарантират значително засилване на борбата с пропагандата, разпространявана от руски медии в страната;
   аи) да допринесат за стремежа към успокояване на неотдавнашното дипломатическо и икономическо напрежение в региона, включително между Казахстан и Киргизстан;
   ай) да подпомагат сегашното подобряване на дипломатическите отношения с Узбекистан, както и конструктивен диалог относно управлението на оскъдните водни ресурси в региона;
   ак) да отчитат опасенията на Киргизстан по отношение на сигурността във връзка с влошаващото се положение със сигурността в Афганистан и в отговор на нарастващата радикализация в региона на Централна Азия; да предоставят помощ във връзка със завръщащите се ислямски чуждестранни бойци и членовете на техните семейства от чужбина; да засилят регионалното сътрудничество с държавите от Централна Азия по отношение на борбата с джихадистките движения и транснационалната престъпност, разчитайки на прилагането на мерки за правен, институционален и практически свързан с борбата срещу тероризма граничен контрол и предприемането на превантивни мерки срещу нарастващата, водеща до насилие религиозна радикализация;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на президента, правителството и парламента на Киргизката република.

(1) OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 91.
(2) ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 119.
(3) ОВ C 300, 18.2.2016 г., стр. 10.
(4) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 92.
(5) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 80.
(6) ОВ C 208, 10.6.2016 г., стр. 177.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност