Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2118(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0450/2018

Předložené texty :

A8-0450/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2019 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0004

Přijaté texty
PDF 168kWORD 50k
Úterý, 15. ledna 2019 - Štrasburk
Komplexní dohoda EU-Kyrgyzstán
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2019 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o komplexní dohodě mezi EU a Kyrgyzskou republikou (2018/2118(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2017/... ze dne 9. října 2017, kterým se Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zmocňují zahájit jednání a jednat jménem Evropské unie o těch ustanoveních komplexní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, jež spadají do pravomoci Unie (11436/1/17 REV 1),

—  s ohledem na rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě dne 9. října 2017, kterým se Evropská komise zmocňuje zahájit jednání a jednat jménem členských států o těch ustanoveních komplexní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, jež spadají do pravomoci členských států (11438/1/17 REV 1),

—  s ohledem na navrhovaný právní základ nové komplexní dohody, který tvoří článek 37 Smlouvy o Evropské unii a článek 91, čl. 100 odst. 2 a články 207 a 209 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

—  s ohledem na stávající dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzskou republikou, která je v platnosti od roku 1999,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii (1) a na usnesení ze dne 13. dubna 2016 o provádění a přezkumu strategie EU pro Střední Asii (2),

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kyrgyzstánu, včetně usnesení ze dne 15. ledna 2015(3), 8. července 2010(4) a 6. května 2010(5),

—  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky/místopředsedkyně Komise o prezidentských volbách v Kyrgyzské republice ze dne 16. října 2017,

—  s ohledem na závěry Evropského parlamentu, Mezinárodní volební pozorovatelské mise (IEOM) a Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) ohledně prezidentských voleb,

—  s ohledem na prohlášení přijaté dne 3. května 2018 na 13. schůzi Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Kyrgyzstán,

—  s ohledem na rozhodnutí Evropské unie ze dne 2. února 2016 poskytnout Kyrgyzské republice status GSP +,

—  s ohledem na svůj postoj ze dne 22. října 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice(6),

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0450/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2017 zahájila EU s Kyrgyzstánem společná jednání o komplexní dohodě, která by nahradila stávající dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem s cílem posílit a prohloubit spolupráci v oblastech společného zájmu na základě společných hodnot demokracie, právního státu a řádné správy věcí veřejných v rámci nového právního rámce;

B.  vzhledem k tomu, že komplexní dohoda bude vyžadovat souhlas Parlamentu, aby mohla vstoupit v platnost;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

  

Obecné zásady

   a) vést jednání za účelem uzavření ambiciózní, komplexní a vyvážené dohody mezi EU a Kyrgyzstánem, která nahradí dohodu o partnerství a spolupráci z roku 1999 a bude základem pevných a trvalých vztahů mezi oběma stranami a jejich stabilního, bezpečného a udržitelného rozvoje;
   b) identifikovat v komplexní dohodě strategické krátkodobé a střednědobé perspektivy a stanovit několik řádně formulovaných a strukturovaných cílů pro spolupráci s Kyrgyzstánem; věnovat této otázce větší úsilí a prohloubit vzájemný vztah, aby EU byla v této zemi i v regionu viditelnější a efektivnější;
   c) podporovat tržní hospodářství poskytováním hmatatelných sociálních a ekonomických přínosů pro občany obou stran; prosazovat pravidla hospodářské soutěže a právní jistotu, a to i prostřednictvím posílení nezávislých a transparentních institucí;
   d) zajistit pevnou angažovanost na obou stranách za účelem dodržování a prosazování demokratických zásad, lidských práv a právního státu při plném dodržování kritérií vyžadovaných pro status GSP+, který byl Kyrgyzské republice udělen, včetně ratifikace relevantních mezinárodních úmluv a účinného provádění závěrů a doporučení příslušných monitorovacích subjektů, které byly těmito úmluvami zřízeny; usnadnit a vést pravidelný dialog o otázkách lidských práv relevantních pro obě strany se zaměřením na výsledky, který by měl zahrnovat příslušné orgány a občanskou společnost, s cílem posílit institucionální rámec a veřejné politiky; zdůraznit konstruktivní členství Kyrgyzstánu v Radě OSN pro lidská práva v letech 2016–2018 a podpořit jeho další mezinárodní zapojení;
   e) přispívat k posílení multilateralismu a mezinárodní spolupráce a rozvíjet společné přístupy ke spolupráci s kyrgyzskými partnery za účelem podpory mezinárodní bezpečnosti a účinného řešení globálních problémů, jakými jsou terorismus, změna klimatu, migrace a organizovaná trestná činnost, a přispívat k provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a nové národní strategie pro rozvoj na období 2018–2040; a obecněji přispívat ke stabilizaci a růstu ve Střední Asii;
  

Politický dialog a mezinárodní spolupráce

   f) posílit politický dialog a odvětvovou spolupráci, poskytovat smysluplný a pravidelný dialog ohledně všech relevantních záležitostí, který vychází ze stávající podoby;
   g) posílit spolupráci při řešení krizí, předcházení konfliktům, boji proti terorismu a organizované trestné činnosti, kyberkriminalitě, předcházení násilné radikalizaci a přeshraniční trestné činnosti a při integrované správě hranic, přičemž je nutné plně dodržovat ochranu lidských práv a základních svobod a změny trestního zákoníku; a zajistit, aby byl národní zákon č. 150 z roku 2005 o boji proti extremistické činnosti plně v souladu s mezinárodními standardy;
   h) zlepšit ustanovení týkající se obchodních a hospodářských vztahů za účelem zlepšení investičního prostředí a přispění k diverzifikaci kyrgyzského hospodářství, což bude výhodou pro obě strany a posílí to právní jistotu a regulační transparentnost; podpořit řádnou správu věcí veřejných, fungující justici a omezení byrokracie a využít veškeré dostupné prostředky na podporu udržitelného hospodářského rozvoje v zájmu upevnění a rozvoje mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech; přispět k podpoře zakládání a rozvoje malých a středních podniků; dále posílit hospodářské a obchodní vztahy mezi EU a Kyrgyzstánem s ohledem na status GSP+ a vyzvat Kyrgyzstán k provedení mezinárodních závazků, které z tohoto statusu vyplývají, aby se podpořil hospodářský rozvoj této země;
   i) posílit spolupráci v boji proti korupci, praní peněz a daňovým únikům; zahrnout specifické oddíly obsahující jasné a pevné závazky a opatření k boji s korupcí ve všech jejích podobách a provádění mezinárodní standardů a mnohostranných úmluv zaměřených proti korupci; zahrnout ustanovení o řádné správě věcí veřejných v oblasti daní a standardů transparentnosti, která potvrdí závazek obou stran k uplatňování mezinárodních standardů v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům;
   j) zasadit se o posílení členství Kyrgyzstánu ve Světové obchodní organizaci prostřednictvím vhodných reforem zahraničních investic, celních orgánů a přístupu na mezinárodní trhy;
   k) zlepšit koordinaci mezi postoji EU a Kyrgyzstánu na mezinárodních fórech;
   l) posílit meziparlamentní dialog mezi Kyrgyzstánem a Evropským parlamentem;
   m) zajistit, že bude v dohodě pozornost soustředěna především na změnu klimatu, vodní hospodářství, prevenci rizika katastrof a připravenost na tyto katastrofy v důsledku vysokého rizika přírodních katastrof včetně zemětřesení; poskytovat Kyrgyzstánu podporu při jeho úsilí o ochranu životního prostředí a jeho intenzivním úsilí v oblasti udržitelného rozvoje;
  

Institucionální ustanovení

   n) zajistit předávání směrnic pro jednání Evropskému parlamentu, za dodržení pravidel v souvislosti s ochranou důvěrných informací, s cílem umožnit mu řádný přezkum vyjednávacího procesu a soustavně dodržovat interinstitucionální závazky vyplývající z čl. 218 odst. 10 SFEU, podle kterého musí být Parlament okamžitě a plně informován ve všech fázích postupu;
   o) sdílet veškeré dokumenty související s jednáními, jako jsou zápisy a návrhy vyjednávaných textů, jakož i pravidelně informovat Parlament;
   p) zajistit na všech úrovních dodržování dlouhodobé praxe, podle níž se nové dohody prozatímně neuplatňují, dokud je Parlament neschválí;
   q) posílit a rozšířit stávající spolupráci, která je zakotvena ve stávající dohodě o partnerství a spolupráci a která již zřídila následující orgány pro spolupráci a dialog:
   Radu pro spolupráci na ministerské úrovni;
   Výbor pro spolupráci na úrovni vyšších úředníků a podvýbory pro obchod a investice a pro rozvojovou spolupráci;
   Parlamentní výbor pro spolupráci;
   r) posílit meziparlamentní kontrolu v rámci zmocnění parlamentního výboru pro spolupráci, které má být vypracováno v nové dohodě, zejména v oblasti demokracie, právního státu a boje proti korupci;
   s) zajistit zapojení občanské společnosti během jednání i prováděcí fáze dohody;
   t) zajistit zahrnutí podmínek možného pozastavení spolupráce v případě porušení nedílných součástí dohody jednou ze stran, včetně možnosti konzultace Parlamentu v těchto případech;
   u) přidělit na úrovni EU i členských států odpovídající zdroje na provádění komplexní dohody s cílem zajistit dosažení všech ambiciózních cílů stanovených v průběhu jednání;
  

Společné problémy a zájmy týkající se oblastí spolupráce, o nichž dohoda pojednává

   v) zohlednit roli Kyrgyzstánu jako jedné z mála mladých demokratických zemí v regionu, což vyžaduje dlouhodobou politickou, diplomatickou, finanční a technickou podporu EU;
   w) pokračovat v úsilí o upevnění fungující parlamentní demokracie se skutečným pluralitním systémem a ústavními kontrolami a vyrovnávacími mechanismy a zajistit parlamentní dohled nad výkonnou mocí, neboť Kyrgyzstán je jednou z pilotních zemí, na které se zaměřuje podpora demokracie EU; vyjádřit znepokojení Parlamentu ohledně změn ústavy z roku 2016, zejména nad značným posílením pravomocí předsedy vlády, nadřazeností rozhodnutí vnitrostátních soudů nad mezinárodními smlouvami v oblasti lidských práv a ztrátou nezávislosti ústavního senátu Nejvyššího soudu; podpořit zapojení nevládních organizací do vytváření a revize právních předpisů a politik země, zejména s ohledem na jakékoli nástroje a mechanismy, které přímo ovlivňují činnost organizací občanské společnosti;
   x) opětovně potvrdit, že je důležité pracovat na systematickém šíření demokratických hodnot a dodržování lidských práv, včetně svobody projevu, sdružování a shromažďování a nezávislosti soudnictví;
   y) zajistit příznivé prostředí pro novináře a nezávislé sdělovací prostředky; zajistit, aby Kyrgyzstán zahraničním novinářům a pracovníkům v oblasti lidských práv se zákazem vstupu do země umožnil vstup do Kyrgyzstánu a dovolil jim pokračovat v jejich činnosti bez zásahů;
   z) uznat pokrok, jehož bylo dosaženo v souvislosti s poklidným průběhem a zlepšením transparentnosti parlamentních a prezidentských voleb, a naléhat na trvalé provádění doporučení mezinárodních volebních pozorovatelských misí;
   aa) naléhat na Kyrgyzstán, aby zvrátil veškeré negativní autoritářské trendy, mezi něž se řadí politická manipulace výkonu spravedlnosti, nespravedlivé rozsudky vynesené soudy, nekalá a netransparentní soudní řízení, zasahování do svobody sdělovacích prostředků, beztrestnost příslušníků donucovacích orgánů a údajné špatné zacházení se zadržovanými osobami a mučení těchto osob, jejich vydávání do zemí, kde čelí riziku mučení nebo špatného zacházení, diskriminace menšin a omezování svobody shromažďování a projevu, a dále naléhat na Kyrgyzstán, aby důkladně prošetřil veškerá nařčení z obviňování na základě falešných důkazů, vydírání, mučení a špatného zacházení; vyjádřit znepokojení, že političtí představitelé i potenciální kandidáti na prezidentský úřad byli vězněni na základě obvinění z údajné korupce;
   ab) vyjádřit v této souvislosti nespokojenost ohledně potvrzení odsouzení k doživotnímu trestu odnětí svobody aktivisty pro lidská práva Azimjona Askarova, který dokumentoval násilí mezi etniky v roce 2010, a požadovat jeho okamžité propuštění, zrušit rozsudek nad ním vynesený, rehabilitovat ho a poskytnout mu odškodnění;
   ac) připomínat, že korupce narušuje lidská práva, rovnost, obchod a korektní hospodářskou soutěž a odrazuje zahraniční investice, čímž brání hospodářskému růstu a také snižuje důvěru občanů ve státní instituce;
   ad) podpořit pevné odhodlání v oblasti sociálního pokroku, řádné správy věcí veřejných, demokracie a dobrých vztahů mezi etniky a mezi náboženstvími, vzdělávání a odborné přípravy, a to rovněž jako prostředek k posílení základů stability a bezpečnosti; pokračovat v podpoře opatření na budování míru a bezpečnosti, jakož i zvýšit úsilí o plnou integraci menšin v důsledku etnických střetů v Kyrgyzstánu, ke kterým došlo v roce 2010, za účelem předcházení budoucím konfliktům;
   ae) pomoci překonat socioekonomické problémy a překážky, o nichž se hovoří v doporučení MOP č. 202; v této souvislosti věnovat zvláštní pozornost mladým lidem prostřednictvím podpory akademických, mládežnických a kulturních výměn; věnovat zvláštní pozornost regionálnímu rozvoji se zvláštním důrazem na nerovnosti mezi severem a jihem;
   af) dále podporovat, prosazovat a usnadňovat regionální spolupráci ve Střední Asii, která je jedním z nejméně integrovaných regionů na světě, v rámci současného pozitivního vývoje, a tím mimo jiné podpořit stabilitu a rozvoj celého regionu Střední Asie; uznat zapojení země do programů EU zaměřených tímto směrem, jakož i provádění strategie EU pro Střední Asii v oblastech energetiky, vodního hospodářství a ekologických výzev a zapojení Kyrgyzstánu do pravidelných dialogů s EU o politických otázkách a lidských právech;
   ag) opětovně ujistit Kyrgyzstán, že jeho členství v Euroasijské hospodářské unii (EAHU) nemá vliv na posilování jeho vztahů s EU, což dokládá nedávno ratifikovaná posílená dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem;
   ah) zohlednit vývoj kyrgyzských vztahů s Čínou a Ruskem; povzbuzovat Kyrgyzstán k diverzifikaci jeho hospodářství s cílem snížit jeho významnou politickou závislost na těchto dvou externích aktérech; zohlednit vývoj těchto vztahů v souvislosti s prováděním čínské strategie „Jeden pás, jedna cesta“ (One Belt One Road); zajistit, aby byl v zemi významně posílen boj proti propagandě šířené ruskými sdělovacími prostředky;
   ai) napomáhat v úsilí o uvolňování napětí v souvislosti s nedávnými diplomatickými a hospodářskými spory v regionu, např. mezi Kazachstánem a Kyrgyzstánem;
   aj) podporovat probíhající zlepšování diplomatických vztahů s Uzbekistánem, jakož i konstruktivní dialog ohledně správy omezených vodních zdrojů v regionu;
   ak) vzít na vědomí obavy o bezpečnost ze strany Kyrgyzstánu v souvislosti se zhoršující se bezpečností situací v Afghánistánu a v reakci na rostoucí radikalizaci v oblasti Střední Asie; poskytnout pomoc v oblasti navracení islamistických zahraničních bojovníků a jejich rodinných příslušníků ze zahraničí; posílit regionální spolupráci se zeměmi Střední Asie, pokud jde o boj proti hnutím džihádistů a nadnárodní kriminalitě, která se opírá o provádění právních, institucionálních a praktických opatření pro kontrolu hranic v souvislosti s bojem proti terorismu a preventivních opatření proti rostoucí násilné náboženské radikalizaci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a prezidentovi, vládě a parlamentu Kyrgyzské republiky.

(1) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(2) Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 119.
(3) Úř. věst. C 300, 18.2.2016, s. 10.
(4) Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 92.
(5) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 80.
(6) Úř. věst. C 208, 10.6.2016, s. 177.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí