Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2118(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0450/2018

Pateikti tekstai :

A8-0450/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2019 - 8.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0004

Priimti tekstai
PDF 160kWORD 45k
Antradienis, 2019 m. sausio 15 d. - Strasbūras
Išsamus susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

2019 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Kirgizijos Respublikos visapusiško susitarimo (2018/2118(INI))

Europos Parlamentas,

—  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimą (ES) 2017/…, kuriuo Europos Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai suteikiami įgaliojimai Europos Sąjungos vardu pradėti ir vesti derybas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos visapusiško susitarimo nuostatų, kurios priklauso Sąjungos kompetencijai (11436/1/17 REV 1),

—  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 9 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimą, kuriuo Europos Komisija įgaliojama valstybių narių vardu pradėti ir vesti derybas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos visapusiško susitarimo nuostatų, priklausančių valstybių narių kompetencijai (11438/1/17 REV 1),

—  atsižvelgdamas į tai, kad pasiūlyti naujo visapusiško susitarimo teisiniai pagrindai yra Europos Sąjungos sutarties 37 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnis, 100 straipsnio 2 dalis, 207 ir 209 straipsniai,

—  atsižvelgdamas į 1999 m. įsigaliojusį ir tebegaliojantį ES ir Kirgizijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

—  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eigos(1) ir į 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir peržiūros(2),

—  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kirgizijos, visų pirma į 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją(3), 2010 m. liepos 8 d. rezoliuciją(4) ir 2010 m. gegužės 6 d. rezoliuciją(5),

—  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl 2017 m. spalio 16 d. Kirgizijos Respublikos prezidento rinkimų,

—  atsižvelgdamas į Europos Parlamento, tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro išvadas dėl prezidento rinkimų,

—  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 3 d. deklaraciją, kurią per savo 13-ąjį posėdį priėmė ES ir Kirgizijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetas,

—  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 2 d. Europos Sąjungos sprendimą Kirgizijos Respublikai suteikti BLS+ statusą,

—  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 22 d. poziciją dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0450/2018),

A.  kadangi 2017 m. gruodžio mėn. ES ir Kirgizija pradėjo derybas dėl visapusiško susitarimo, kuris pakeistų dabar galiojantį ES ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, siekiant stiprinti ir gilinti bendradarbiavimą abipusio intereso srityse, remiantis bendromis demokratijos, teisinės valstybės ir gero valdymo principais ir vadovaujantis nauja teisine sistema;

B.  kadangi, kad įsigaliotų visapusiškas susitarimas, reikia Parlamento pritarimo;

1.  rekomenduoja Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai:

  

Bendrieji principai

   a) derėtis dėl ryžtingo, visapusiško ir harmoningo susitarimo tarp ES ir Kirgizijos, pakeisiančio 1999 m. partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, bei sudaryti šį susitarimą ir sukurti pagrindą tvirtiems ir ilgalaikiams santykiams bei stabiliam, saugiam ir darniam abiejų šalių vystymuisi;
   b) išsamiame susitarime nustatyti strategines trumpalaikes ir ilgalaikes perspektyvas ir gerai apgalvotus struktūrinius bendradarbiavimo su Kirgizija tikslus; dėti daugiau pastangų ir stiprinti santykius, kad ES taptų matomesnė ir efektyvesnė šalyje ir regione;
   c) skatinti rinkos ekonomiką pasiekiant apčiuopiamos socialinės ir ekonominės naudos abiejų susitarimo šalių piliečiams; laikytis konkurencijos ir užtikrinti teisinį tikrumą, be kita ko, stiprinant nepriklausomas ir skaidrias institucijas;
   d) užtikrinti tvirtą abiejų susitarimo šalių įsipareigojimą gerbti ir propaguoti demokratijos principus, žmogaus teises ir teisės viršenybę, visapusiškai laikantis būtinų su Kirgizijos Respublikai suteiktu BLS + statusu susijusių kriterijų, ir, be kita ko, ratifikuoti atitinkamas tarptautines konvencijas ir veiksmingai įgyvendinti pagal tas konvencijas įsteigtų atitinkamų stebėsenos institucijų išvadas ir rekomendacijas; sudaryti sąlygas vykdyti ir reguliariai vykdyti į rezultatus orientuotą dialogą abiem šalims svarbiais žmogaus teisių klausimais, į kurį reikėtų įtraukti valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę, siekiant stiprinti institucinę sistemą ir viešąją politiką; pabrėžti konstruktyvią Kirgizijos narystę JT Žmogaus teisių taryboje 2016–2018 m. laikotarpiu ir skatinti jos tolesnį tarptautinį dalyvavimą;
   e) prisidėti stiprinant daugiašališkumą ir tarptautinį bendradarbiavimą bei sukurti bendrus bendradarbiavimo su Kirgizijos partneriais metodus siekiant skatinti tarptautinį saugumą ir veiksmingai reaguoti į pasaulinius iššūkius, kaip antai, terorizmas, klimato kaita, migracija ir organizuotas nusikalstamumas, ir padėti įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 2018–2040 m. nacionalinę vystymosi strategiją; taip pat apskritai prisidėti prie Vidurinės Azijos stabilizacijos ir augimo;
  

Politinis dialogas ir tarptautinis bendradarbiavimas

   f) stiprinti politinį dialogą ir sektorinį bendradarbiavimą; užtikrinti prasmingą nuolatinį dialogą visais aktualiais klausimais, remiantis esamais formatais;
   g) intensyviau bendradarbiauti krizių valdymo, konfliktų prevencijos, kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, kibernetiniu nusikalstamumu, smurtinės radikalizacijos ir tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos bei integruoto sienų valdymo srityse, užtikrinant visapusišką žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą ir vadovaujantis baudžiamojo kodekso pakeitimais; taip pat užtikrinti, kad 2005 m. nacionalinis įstatymas Nr. 150 dėl kovos su ekstremistine veikla visapusiškai atitiktų tarptautinius standartus;
   h) tobulinti nuostatas, susijusias su prekybos ir ekonominiais santykiais, siekiant pagerinti investicijų aplinką ir prisidėti prie Kirgizijos ekonomikos įvairinimo, užtikrinti abipusę naudą ir stiprinti teisinį tikrumą bei didinti reglamentavimo skaidrumą; remti gerą valdymą, tinkamai veikiančias teismines institucijas, biurokratizmo mažinimą ir pasinaudojant visomis turimomis priemonėmis skatinti ekonomikos vystymąsi, siekiant konsoliduoti ir plėtoti daugiašalę taisyklėmis grindžiamą prekybos sistemą; prisidėti paremiant mažųjų ir vidutinių įmonių steigimąsi ir vystymąsi; stiprinti ES ir Kirgizijos ekonominius ir prekybos santykius, atsižvelgiant į BLS + statusą, ir paraginti Kirgiziją įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su šiuo statusu, siekiant skatinti šalies ekonominį vystymąsi;
   i) gerinti bendradarbiavimą kovojant su korupcija, pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu; įtraukti konkrečius skirsnius, kuriuose būtų apibrėžti aiškūs ir tvirti įsipareigojimai bei priemonės siekiant kovoti su visų formų korupcija ir įgyvendinti tarptautinius standartus bei daugiašales kovos su korupcija konvencijas; įtraukti nuostatas dėl gero valdymo mokesčių srityje bei skaidrumo standartų, kuriomis būtų patvirtinamas susitarimo šalių įsipareigojimas įgyvendinti tarptautinius standartus kovojant su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu;
   j) padėti stiprinti Kirgizijos narystę Pasaulio prekybos organizacijoje vykdant tinkamas reformas užsienio investicijų, muitinių ir galimybių patekti į tarptautines rinkas srityse;
   k) geriau koordinuoti ES ir Kirgizijos pozicijas tarptautiniuose forumuose;
   l) sustiprinti tarpparlamentinį Kirgizijos ir Europos Parlamento dialogą;
   m) užtikrinti, kad susitarime būtų skiriamas didelis dėmesys klimato kaitai, vandentvarkai, taip pat nelaimių rizikos prevencijai ir su tuo susijusiai parengčiai, atsižvelgiant į didelę gaivalinių nelaimių, įskaitant žemės drebėjimus, riziką; remti Kirgizijos pastangas, kuriomis siekiama apsaugoti aplinką ir biologinę įvairovę, taip pat jos dideles pastangas siekiant darnaus vystymosi;
  

Institucinės nuostatos

   n) užtikrinti derybinių nurodymų perdavimą Europos Parlamentui, atsižvelgiant į konfidencialumo taisykles, kad Parlamentas galėtų vykdyti tinkamą derybų proceso kontrolę, ir nuosekliai vykdyti su SESV 218 straipsnio 10 dalimi, pagal kurią Parlamentas nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais šios procedūros etapais, susijusius tarpinstitucinius įsipareigojimus;
   o) pateikti visus su derybomis susijusius dokumentus, kaip antai protokolus ir tekstų, dėl kurių derėtasi, projektus, taip pat periodiškai teikti Parlamentui ataskaitas;
   p) visais lygmenimis užtikrinti, kad būtų laikomasi ilgalaikės praktikos laikinai netaikyti naujojo susitarimo, kol negautas Parlamento pritarimas;
   q) stiprinti ir plėsti esamą bendradarbiavimą, įtvirtintą dabar galiojančiame partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime, pagal kurį jau sukurtos šios bendradarbiavimo ir dialogo institucijos:
   ministrų lygmens Bendradarbiavimo taryba;
   vyresniųjų pareigūnų lygmens Bendradarbiavimo komitetas ir Prekybos ir investicijų bei Vystomojo bendradarbiavimo pakomitečiai;
   parlamentinio bendradarbiavimo komitetas;
   r) stiprinti tarpparlamentinę kontrolę įgaliojimus turinčiame parlamentinio bendradarbiavimo komitete, kuri bus smulkiau paaiškinta naujajame susitarime, visų pirma demokratijos, teisės viršenybės ir kovos su korupcija srityse;
   s) užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą tiek derybų dėl susitarimo, tiek susitarimo įgyvendinimo etapais;
   t) užtikrinti, kad į susitarimą būtų įtrauktos sąlygos dėl galimo bendradarbiavimo sustabdymo, jei bet kuri susitarimo šalis pažeis esminius jo elementus, įskaitant konsultacijas su Parlamentu tokių pažeidimų atvejais;
   u) ES ir valstybių narių lygmenimis numatyti pakankamai išteklių visapusiško susitarimo įgyvendinimui, siekiant užtikrinti, kad bus pasiekti visi derybų metu nustatyti plataus užmojo tikslai;
  

Bendri susirūpinimą keliantys klausimai ir interesai, susiję su susitarime nurodytomis bendradarbiavimo sritimis

   v) atsižvelgti į Kirgizijos, kaip vienos iš kelių kylančios demokratijos valstybių regione, vaidmenį, dėl kurio reikalinga ilgalaikė ES politinė, diplomatinė, finansinė ir techninė parama;
   w) toliau dėti pastangas siekiant konsoliduoti veikiančią parlamentinę demokratiją su tikra daugiapartine sistema ir konstitucine stabdžių ir atsvarų sistema, taip pat užtikrinti, kad būtų vykdoma vykdomosios valdžios parlamentinė priežiūra, nes tai viena iš bandomųjų šalių kalbant apie ES paramos demokratijai teikimą; perduoti Parlamento susirūpinimą dėl 2016 m. priimtų konstitucijos pakeitimų, visų pirma, dėl gerokai išplėstų ministro pirmininko įgaliojimų, nacionalinių teismų sprendimų viršenybės tarptautinių žmogaus teisių sutarčių atžvilgiu ir Aukščiausiojo Teismo konstitucinės kolegijos nepriklausomumo praradimo; skatinti NVO dalyvauti šalies teisės aktų ir politikos kūrimo ir persvarstymo procese, visų pirma dėl priemonių arba mechanizmų, kurie tiesiogiai veikia pilietinės visuomenės organizacijų veiklą;
   x) dar kartą patvirtinti, kaip svarbu sistemingai dirbti, siekiant skatinti demokratijos ir žmogaus teisių vertybes, įskaitant saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisvę ir teisminių institucijų nepriklausomumą;
   y) skatinti žurnalistams ir nepriklausomai žiniasklaidai palankią aplinką; užtikrinti, kad Kirgizija leistų vėl atvykti į šalį ir tęsti darbą nepatiriant kišimosi užsienio šalių žmogaus teisių srities darbuotojams ir žurnalistams, kuriems buvo uždrausta atvykti į šalį;
   z) pripažinti pasiektą pažangą, susijusią su taikiais parlamento ir prezidento rinkimais ir didesniu jų skaidrumu, ir primygtinai raginti toliau įgyvendinti tarptautinių rinkimų stebėjimo misijų rekomendacijas;
   aa) primygtinai raginti Kirgiziją panaikinti neigiamas autoritarines tendencijas, kaip antai teisingumo vykdymo naudojimą politiniais tikslais, šališkas teismines bausmes, šališką ir neskaidrų bylų nagrinėjimą, kišimąsi į žiniasklaidos laisvę, teisėsaugos pareigūnų nebaudžiamumą ir įtariamą netinkamą elgesį su sulaikytais asmenimis ir jų kankinimą, ekstradiciją į šalis, kuriose asmenims gali kilti kankinimų arba netinkamo elgesio rizika, taip pat mažumų diskriminaciją ir susirinkimų ir saviraiškos laisvei taikomus apribojimus, ir primygtinai paskatinti Kirgiziją nuodugniai ištirti visus įtarimus dėl suklastotų įrodymų, turto prievartavimo, kankinimų ir netinkamo elgesio; išreikšti susirūpinimą dėl to, kad politiniai lyderiai ir galimi kandidatai į prezidentus suimti pateikus kaltinimus dėl įtarimų korupcija;
   ab) atsižvelgiant į tai, išreikšti nepasitenkinimą dėl žmogaus teisių aktyvistui Azimjonui Askarovui, kuris 2010 m. dokumentavo etninį smurtą, paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės patvirtinimo ir pareikalauti, kad jis būtų nedelsiant paleistas, kaltinimai jam panaikinti, jis būtų reabilituotas ir atlyginta jam padaryta žala;
   ac) priminti, kad korupcija kenkia žmogaus teisėms, lygybei, prekybai ir sąžiningai konkurencijai ir atbaido užsienio investicijas, taigi yra kliūtis ekonomikos augimui, taip pat mažina piliečių pasitikėjimą valstybės institucijomis;
   ad) skatinti tvirtai įsipareigoti siekti socialinės pažangos, gero valdymo, demokratijos ir gerų etninių ir religinių grupių santykių, užtikrinti mokslo ir švietimo galimybes, be kita ko, stiprinant stabilumo ir saugumo pamatus; toliau remti taikos stiprinimo ir saugumo priemones, taip pat dėti daugiau pastangų siekiant visapusiškai integruoti mažumas po 2010 m. etninių konfliktų Kirgizijoje, kad būtų užkirstas kelias konfliktams ateityje;
   ae) padėti išspręsti socialines ir ekonomines problemas bei įveikti kliūtis, kurių pobūdis nurodytas TDO rekomendacijoje Nr. 202; atsižvelgiant į tai, ypatingą dėmesį skirti jaunimui, skatinant akademinius, jaunimo ir kultūros srities mainus; skirti ypatingą dėmesį regionų vystymuisi ir, visų pirma, šiaurinių ir pietinių regionų skirtumams;
   af) remti, skatinti ir lengvinti tolesnį regioninį bendradarbiavimą Vidurinėje Azijoje, kuri yra vienas iš mažiausiai integruotų regionų pasaulyje, išlaikant dabartinę teigiamą dinamiką ir siekiant, be kita ko, stiprinti visos Vidurinės Azijos stabilumą ir vystymąsi; pripažinti šalies dalyvavimą šia kryptimi vykdomose ES programose, taip pat vykdant ES ir Vidurinės Azijos strategiją energetikos, vandentvarkos ir aplinkos apsaugos srityse ir reguliarius politinius ir žmogaus teisių dialogus su ES;
   ag) dar kartą patikinti, kad Kirgizijos narystė Eurazijos ekonominėje sąjungoje (EAES) nedaro įtakos jos ryšių su ES stiprinimui, tai įrodo neseniai ratifikuotas ES ir Kazachstano tvirtesnis partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas;
   ah) atsižvelgti į Kirgizijos santykių su Kinija ir Rusija plėtojimą; skatinti Kirgiziją įvairinti savo ekonomiką, siekiant sumažinti didelę politinę priklausomybę nuo šių dviejų išorės subjektų; atsižvelgti į šių santykių plėtojimą įgyvendinant Kinijos strategiją „Viena juosta, vienas kelias“; užtikrinti, kad būtų gerokai sustiprinta kova su Rusijos žiniasklaidos šalyje platinama propaganda;
   ai) prisidėti prie pastangų, dedamų siekiant sumažinti pastarojo meto diplomatinę ir ekonominė įtampą regione, taip pat įtampą tarp Kazachstano ir Kirgizijos;
   aj) remti toliau gerėjančius diplomatinius santykius su Uzbekistanu, taip pat konstruktyvų dialogą ribotų vandens išteklių regione valdymo klausimais;
   ak) pripažinti Kirgizijos susirūpinimą dėl saugumo, susijusį su blogėjančia saugumo padėtimi Afganistane ir su reakcija į didėjančią radikalizaciją Vidurinės Azijos regione; teikti paramą, susijusią su užsienio kovotojų islamistų ir jų šeimos narių grįžimu iš užsienio; stiprinti regioninį bendradarbiavimą su Vidurinės Azijos šalimis kovojant su džihadistų judėjimais ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir tuo tikslu įgyvendinant teisines, institucines ir praktines kovai su terorizmu skirtas sienų kontrolės priemones ir didėjančios smurtinės religinės radikalizacijos prevencijos priemones;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Kirgizijos Respublikos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 168 E, 2013 6 14, p. 91.
(2) OL C 58, 2018 2 15, p. 119.
(3) OL C 300, 2016 2 18, p. 10.
(4) OL C 351 E, 2011 12 2, p. 92.
(5) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 80.
(6) OL C 208, 2016 6 10, p. 177.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika