Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2118(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0450/2018

Ingivna texter :

A8-0450/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0004

Antagna texter
PDF 154kWORD 49k
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
Övergripande avtal EU-Kirgizistan
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

Europaparlamentets rekommendation av den 15 januari 2019 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende det övergripande avtalet mellan EU och Kirgizistan (2018/2118(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—  med beaktande av rådets beslut (EU) 2017/… av den 9 oktober 2017 om bemyndigande för Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att på Europeiska unionens vägnar inleda och föra förhandlingar om de bestämmelser i ett övergripande avtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, som omfattas av unionens behörighet (11436/1/17 REV 1),

—  med beaktande av beslutet av den 9 oktober 2017 av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om bemyndigande för Europeiska kommissionen att på medlemsstaternas vägnar inleda och föra förhandlingar om de bestämmelser i ett övergripande avtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, som omfattas av medlemsstaternas behörighet (11438/1/17 REV 1),

—  med beaktande av den föreslagna rättsliga grunden för det nya övergripande avtalet, dvs. artikel 37 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

—  med beaktande av det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Republiken Kirgizistan som trädde i kraft 1999,

—  med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011 om hur genomförandet av EU:s strategi för Centralasien framskrider(1) och den 13 april 2016 om genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien(2),

—  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kirgizistan, däribland resolutionerna av den 15 januari 2015(3), den 8 juli 2010(4) och den 6 maj 2010(5),

—  med beaktande av uttalandet från vice ordföranden/den höga representanten om presidentvalet i Republiken Kirgizistan av den 16 oktober 2017,

—  med beaktande av slutsatserna om presidentvalet från Europaparlamentet, den internationella valobservatörsgruppen, kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE/ODIHIR),

—  med beaktande av deklarationen som antogs av den 13:e parlamentariska samarbetskommittén EU–Kirgizistan den 3 maj 2018,

—  med beaktande Europeiska unionens beslut av den 2 februari 2016 om att låta Republiken Kirgizistan omfattas av GSP+,

—  med beaktande av sin ståndpunkt av den 22 oktober 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt bistånd till Kirgizistan(6),

–  med beaktande av artikel 113 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8–0450/2018), och av följande skäl:

A.  I december 2017 inledde EU och Kirgizistan förhandlingar om ett övergripande avtal som ska ersätta det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kirgizistan, i syfte att stärka och fördjupa samarbetet på områden av gemensamt intresse på grundval av de gemensamma värdena demokrati, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning inom ramen för en ny rättslig ram.

B.  För att det övergripande avtalet ska träda i kraft krävs Europaparlamentets godkännande.

1.  Europaparlamentet rekommenderar rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att göra följande:

  

Allmänna principer

   a) att förhandla fram och sluta ett ambitiöst, övergripande och balanserat avtal mellan EU och Kirgizistan, som ska ersätta partnerskaps- och samarbetsavtalet från 1999 och utgöra en grund för starka och varaktiga förbindelser samt en stabil, säker och hållbar utveckling för båda sidor,
   b) att fastställa strategiska kort- och långsiktiga perspektiv i det övergripande avtalet och införa ett antal väl identifierade och strukturerade mål för samarbete med Kirgizistan; att göra ytterligare ansträngningar, och att fördjupa förbindelserna för att göra EU mer synligt och mer verkningsfullt i landet och regionen,
   c) att främja marknadsekonomin genom att förverkliga konkreta sociala och ekonomiska fördelar för invånare på båda sidor; att upprätthålla konkurrensregler och rättssäkerhet, bland annat genom att stärka oberoende och transparenta institutioner,
   d) att säkerställa starka utfästelser från de båda parterna om att respektera och främja demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i fullständig överensstämmelse med de kriterier som krävs för den GSP+-status som beviljats Kirgizistan, bland annat ratificering av relevanta internationella konventioner och effektivt genomförande av slutsatser och rekommendationer från behöriga övervakningsmyndigheter som inrättats genom dessa konventioner; att främja och föra en regelbunden och resultatinriktad dialog om mänskliga rättigheter i frågor av intresse för båda sidor, som bör inbegripa både myndigheter och det civila samhället, i syfte att stärka den institutionella ramen och den offentliga politiken; att lyfta fram Kirgizistans konstruktiva medlemskap i FN:s människorättsråd under perioden 2016–2018 och uppmuntra till fortsatt internationellt engagemang,
   e) att bidra till att stärka multilateralismen och det internationella samarbetet, att tillsammans med sina kirgizistanska partner utveckla samarbetsformer i syfte att främja internationell säkerhet och gemensamt effektivt hantera globala utmaningar på områdena terrorism, klimatförändringar, migration och organiserad brottslighet. samt att bidra till att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling och den nya nationella utvecklingsstrategin 2018–2040; att mer allmänt bidra till stabilisering och tillväxt i Centralasien,
  

Politisk dialog och internationellt samarbete

   f) att stärka den politiska dialogen och det sektoriella samarbetet; att skapa en meningsfull och regelbunden dialog om alla frågor av relevans, som bygger vidare på befintliga format,
   g) att intensifiera samarbetet inom krishantering, konfliktförebyggande, bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet, it-brottslighet, förebyggande av våldsam radikalisering och gränsöverskridande brottslighet samt integrerad gränsförvaltning, i fullständig överensstämmelse med skyddet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och i enlighet med ändringarna av strafflagen; att säkerställa att den nationella lagen nr 150 från 2005 om bekämpning av extremistiska handlingar är fullt förenlig med internationella normer,
   h) att stärka bestämmelserna om handel och ekonomiska förbindelser, för att förbättra investeringsklimatet och bidra till diversifieringen av Kirgizistans ekonomi, vilket gynnar alla parter och stärker rättssäkerheten och regelverkets transparens; att stödja god samhällsstyrning och ett fungerande rättsväsende, minska byråkratin och vidta alla tillgängliga åtgärder för att främja hållbar ekonomisk utveckling i syfte att konsolidera och vidareutveckla det multilaterala, regelbaserade handelssystemet; att bidra till att stödja etablering och utveckling av små och medelstora företag; att stärka de ekonomiska och handelsmässiga förbindelserna mellan EU och Kirgizistan med hänsyn till GSP+-statusen och uppmana Kirgizistan att genomföra de internationella åtaganden som följer av denna status, i syfte att främja landets ekonomiska utveckling,
   i) att förbättra samarbetet i kampen mot korruption, penningtvätt och skatteundandragande; att inbegripa särskilda avsnitt med tydliga och kraftfulla åtaganden och åtgärder för att bekämpa korruption i alla dess former och genomföra internationella standarder och multilaterala konventioner mot korruption; att inbegripa bestämmelser om god förvaltning i skattefrågor och öppenhetsstandarder som bekräftar parternas åtagande att tillämpa internationella standarder i kampen mot skatteundandragande och skatteflykt,
   j) att bidra till att stärka Kirgizistans medlemskap i Världshandelsorganisationen genom lämpliga reformer när det gäller utländska investeringar, tullmyndigheter och tillträde till internationella marknader,
   k) att förbättra samordningen mellan EU:s och Kirgizistans ståndpunkter i internationella forum,
   l) att förstärka den interparlamentariska dialogen mellan Kirgizistan och Europaparlamentet,
   m) att säkerställa att det i avtalet fästs stor vikt vid klimatförändringar, vattenförvaltning och förebyggande av katastrofrisker samt vid beredskap mot den betydande risken för naturkatastrofer, bland annat jordbävningar; att bistå Kirgizistan i dess arbete för att skydda miljön och dess kraftfulla åtgärder i riktning mot hållbar utveckling,
  

Institutionella bestämmelser

   n) att säkerställa att förhandlingsdirektiven översänds till Europaparlamentet, i enlighet med sekretessregler, för att göra det möjligt för parlamentet att granska förhandlingsprocessen ordentligt och för att konsekvent uppfylla de interinstitutionella skyldigheterna enligt artikel 218.10 i EUF-fördraget, enligt vilken parlamentet omedelbart och fullständigt måste informeras i alla skeden av förfarandet,
   o) att delge alla handlingar med anknytning till förhandlingarna, t.ex. protokoll, och föreslagna texter som förhandlats fram, samt att regelbundet informera Europaparlamentet,
   p) att på samtliga nivåer säkerställa respekten för den praxis som gäller sedan länge att inte tillämpa det nya avtalet provisoriskt förrän parlamentet har gett sitt godkännande,
   q) att stärka och utvidga det befintliga samarbetet enligt det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet, enligt vilket följande organ för samarbete och dialog redan har inrättats:
   Samarbetsrådet på ministernivå.
   Samarbetskommittén på högre tjänstemannanivå, och underkommittéerna för handel och investeringar och för utvecklingssamarbete.
   Den parlamentariska samarbetskommittén.
   r) att förbättra den interparlamentariska granskningen inom ramen för en stärkt parlamentarisk samarbetskommitté som ska utvecklas i det nya avtalet, i synnerhet på områdena demokrati, rättsstatsprincipen och kampen mot korruption,
   s) att säkerställa civilsamhällets deltagande, både under förhandlingarna och genomförandefasen för avtalet,
   t) att säkerställa att det införs villkor rörande ett eventuellt avbrutet samarbete i händelse av överträdelse av väsentliga delar från endera partens sida, inbegripet en samrådsroll för Europaparlamentet i sådana fall,
   u) att såväl på EU-nivå som på medlemsstatsnivå anslå tillräckliga resurser till att genomföra det övergripande avtalet, för att säkerställa att alla ambitiösa mål som slagits fast under förhandlingarna uppnås,
  

Gemensamma frågor och intressen med anknytning till samarbetsområden som behandlas i avtalet

   v) att ta hänsyn till Kirgizistans roll som en av de få gryende demokratierna i regionen, vilket kräver långsiktigt politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt och tekniskt stöd från EU,
   w) att fortsätta arbetet med att konsolidera en fungerande parlamentarisk demokrati med ett verkligt flerpartisystem och konstitutionella kontroller och motvikter, och säkerställa parlamentarisk tillsyn över den verkställande makten, såsom ett pilotland för EU:s demokratiska stöd; att framföra oron rörande de konstitutionella ändringarna under 2016, framför allt den betydande förstärkningen av premiärministerns befogenheter, den högre rangordningen av de nationella domstolarnas domslut jämfört med internationella fördrag om mänskliga rättigheter och det förlorade oberoendet för högsta domstolens konstitutionella avdelning; att uppmuntra icke-statliga organisationer att delta i utveckling och översyn av landets lagstiftning och politik, framför allt vad gäller alla instrument eller mekanismer som direkt inverkar på verksamheten för organisationer i det civila samhället,
   x) att bekräfta vikten av att arbeta på ett systematiskt sätt för att främja värdena demokrati och mänskliga rättigheter, inbegripet yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet och rättsväsendets oberoende,
   y) att främja ett gynnsamt klimat för journalister och oberoende medier; att säkerställa att Kirgizistan tillåter att bannlysta utländska människorättsaktivister och journalister får komma in i landet och fortsätta sitt arbete utan inblandning,
   z) att erkänna de framsteg som uppnåtts i fråga om det fredliga genomförandet av, och den förbättrade insynen i, parlaments- och presidentvalen, och att eftertryckligen uppmana till ett fortsatt genomförande av rekommendationerna från internationella valobservatörsuppdrag,
   aa) att eftertryckligen uppmana Kirgizistan att vända alla negativa auktoritära trender, t.ex. den politiska manipulationen av rättskipningen, orättvisa straff som utdömts av domstol, orättvisa och icke-transparenta rättegångar, ingrepp i mediefriheten, straffriheten för brottsbekämpande tjänstemän och den påstådda misshandeln och tortyren av dem som hålls i förvar, utlämningar till länder där individerna riskerar att utsättas för tortyr eller misshandel samt diskrimineringen av minoriteter och de införda begränsningarna av mötes- och yttrandefriheten, och att uppmana Kirgizistan att noggrant utreda alla påståenden om plantering av bevis, utpressning, tortyr och misshandel; att uttrycka sin oro över att politiska ledare liksom potentiella presidentkandidater har fängslats för påstådda korruptionsanklagelser,
   ab) att i detta sammanhang uttrycka sitt misstycke till upprätthållandet av den livstidsdom som utfärdats för människorättsaktivisten Azimjon Askarov, som dokumenterade våldet mellan olika etniska folkgrupper under 2010, och begära att han omedelbart friges, att hans fällande dom ogiltigförklaras och att han ges rehabilitering och upprättelse,
   ac) att komma ihåg att korruption undergräver mänskliga rättigheter, jämlikhet, handel och sund konkurrens samt avskräcker utländska investeringar och därmed bromsar den ekonomiska tillväxten, samtidigt som även invånarnas förtroende för de statliga institutionerna minskar,
   ad) att även uppmuntra ett starkt åtagande gentemot sociala framsteg, god samhällsstyrning, demokrati och goda förbindelser mellan olika etniska grupper och mellan olika religiösa grupper, undervisning och utbildning, som ett sätt att stärka grundvalarna för stabilitet och säkerhet; att fortsätta att stödja fredsbyggande och säkerhetsåtgärder samt att intensifiera insatserna för att till fullo integrera minoriteter, med anledning av de etniska sammandrabbningarna i Kirgizistan 2010, i syfte att förhindra framtida konflikter,
   ae) att bidra till att få bukt med socioekonomiska problem och hinder av det slag som avses i ILO:s rekommendation nr 202; att i detta sammanhang rikta särskild uppmärksamhet mot unga genom att främja vetenskapligt och kulturellt utbyte samt ungdomsutbyte, samt att rikta särskild uppmärksamhet mot den regionala utvecklingen, med specifik tonvikt på skillnaderna mellan norr och söder,
   af) att främja, gynna och underlätta ytterligare regionalt samarbete i Centralasien (vilket är en av de minst integrerade regionerna i världen) med anledning av den nuvarande positiva dynamiken, även för att öka stabiliteten och utvecklingen i hela Centralasien; att erkänna landets deltagande i EU-program i detta syfte och genomförandet av strategin för EU och Centralasien inom områdena energi, vattenförvaltning och miljöutmaningar, samt i regelbundna politiska och människorättsliga dialoger med EU,
   ag) att försäkra Kirgizistan om att landets medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) inte påverkar förstärkningen av förbindelserna med EU, vilket framgår av det nyligen ratificerade förstärkta partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan,
   ah) att beakta utvecklingen av Kirgizistans förbindelser med Kina och Ryssland; att uppmana Kirgizistan att bredda sin ekonomi i syfte att minska dess stora politiska beroende av dessa båda externa aktörer; att beakta utvecklingen av dessa förbindelser inom ramen för genomförandet av Kinas strategi ”ett bälte – en väg” (One Belt One Road); att se till att man i betydligt högre grad motverkar den propaganda som sprids av ryska medier i landet,
   ai) att bidra till att verka för att minska de senaste diplomatiska och ekonomiska spänningarna i regionen, bland annat mellan Kazakstan och Kirgizistan,
   aj) att stödja den pågående förbättringen av de diplomatiska förbindelserna med Uzbekistan, samt en konstruktiv dialog om förvaltningen av de knappa vattenresurserna i regionen,
   ak) att erkänna Kirgizistans säkerhetsproblem i samband med den försämrade säkerhetssituationen i Afghanistan och när det gäller den ökande radikaliseringen i den centralasiatiska regionen; att tillhandahålla stöd när det gäller islamistiska utländska stridande och deras familjemedlemmar som återvänder från utlandet; att stärka det regionala samarbetet med länder i Centralasien i kampen mot jihadiströrelser och gränsöverskridande brottslighet med hjälp av rättsliga, institutionella och praktiska terrorismbekämpningsrelaterade gränskontrollåtgärder och förebyggande åtgärder mot ökande våldsbejakande religiös radikalisering.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till Republiken Kirgizistans president, regering och parlament.

(1) EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(2) EUT C 58, 15.2.2018, s. 119.
(3) EUT C 300, 18.2.2016, s. 10.
(4) EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 92.
(5) EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 80.
(6) EUT C 208, 10.6.2016, s. 177.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy