Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2089(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0425/2018

Внесени текстове :

A8-0425/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 23
CRE 14/01/2019 - 23

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0005

Приети текстове
PDF 196kWORD 70k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт
P8_TA(2019)0005A8-0425/2018

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (2018/2089(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 май 2018 г., озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност: стратегия на ЕС за мобилността на бъдещето (COM(2018)0283);

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено „Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи – крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност“ (COM(2016)0766),

—  като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G)(1),

—  Като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно европейската стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи(2),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по правни въпроси и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0425/2018),

A.  като има предвид, че стратегията на ЕС за свързана и автоматизирана мобилност е тясно свързана с политическите приоритети на Комисията, по-специално тези в нейните програми за работни места, растеж и инвестиции, научни изследвания и иновации, околна среда и изменение на климата, чисти и безопасни мобилност и транспорт, пътна безопасност и облекчаване на задръстванията по пътищата, цифровия единен пазар и Eнергийния съюз;

Б.  като има предвид, че бързият темп на развитие на технологиите, както в транспортния сектор, така и в сектора на роботиката и изкуствения интелект, оказва значително въздействие върху икономиката и обществото; като има предвид, че автономните превозни средства ще променят значително ежедневието ни, ще определят бъдещето на автомобилния транспорт в световен план, ще понижат транспортните разходи, ще подобрят пътната безопасност, ще повишат мобилността и ще намалят въздействието върху околната среда; като има предвид, че секторът на автомобилния транспорт би могъл да разкрие възможности за нови услуги и видове транспорт, като по този начин ще удовлетвори нарастващото търсене на индивидуална мобилност и товарен транспорт и дори би могъл да спомогне за революционизиране на градоустройството;

В.  като има предвид, че Комисията се стреми към намаляване наполовина на годишния брой жертви от пътнотранспортни произшествия в ЕС до 2020 г. в сравнение с 2010 г., в съответствие с целите за нулева смъртност; като има предвид, че напоследък напредъкът в намаляването на общия брой жертви и ранени отбелязва застой, като през 2016 г. повече от 25 000 души са загинали по пътищата в ЕС, а още 135 хиляди са били тежко ранени; като има предвид, че градовете са изправени пред значителни проблеми, свързани с мобилността, които се увеличават вследствие на замърсяването и изменението на климата;

Г.   като има предвид, че усъвършенстваните системи в помощ на водача, например системата за предупреждение при напускане на лентата за движение и автоматичните аварийни спирачки, вече доказано допринасят за пътната безопасност и за намаляване на броя на тежките произшествия;

Д.  като има предвид, че преобладаващата част от пътнотранспортните произшествия се дължат на човешка грешка и поради това е наложително да се намалят възможностите за такива произшествия чрез задължителното използване на усъвършенствани системи в превозните средства, които подобряват безопасността, като същевременно се поддържа личната мобилност;

Е.  като има предвид, че през последното десетилетие положителната тенденция в областта на пътната безопасност в ЕС бележи забавяне; като има предвид, че основната част от емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха от целия сектор все още се дължи на автомобилния транспорт;

Ж.  като има предвид, че нуждите от превоз, както на пътници, така и на стоки, нарастват навсякъде в света в контекста на нарастващо осъзнаване, че ресурсите на нашата планета са ограничени и че поради това ефективността на транспорта ще бъде все по-важен залог;

З.  като има предвид, че ЕС следва да насърчава и доразвива цифровите технологии за автоматизирана мобилност с цел компенсиране на човешките грешки и намаляване на пътните произшествия и смъртните случаи по пътищата;

И.  като има предвид, че автоматизацията и внедряването на нови технологии ще увеличи безопасността на транспорта и транспортните системи и ще премахне някои от свързаните човешки фактори; като има предвид, че успоредно с автоматизацията следва да се вземат предвид както многообразието от транспортни системи в различните държави членки, така и тяхното състояние; като има предвид, че преди автоматизацията да почне да се прилага в широк мащаб, е необходимо да бъдат изградени нови транспортни системи и те, заедно със съществуващите транспортни системи, да бъдат оборудвани с подходящи елементи за безопасност;

Й.  като има предвид, че съществуват нива на автоматизация, като нива 1 и 2 са вече на пазара, но че нивата от условната и високата до пълната автоматизация (автономно управлявано превозно средство) се предвижда да бъдат въведени едва през периода 2020—2030 г., както и като има предвид, че поради това системите за подпомагане на водача са важни като базова технология по пътя към постигане на пълна автоматизация;

К.  като има предвид необходимостта от осигуряване на инвестиции както във фазата на научните изследвания, така и в последващото развитие за подобряване на наличните технологии и за въвеждане на сигурна и интелигентна транспортна инфраструктура;

Л.  като има предвид, че няколко държави по света (например САЩ, Австралия, Япония, Корея и Китай) вървят с бързи темпове към предоставянето на пазара едновременно на свързана и автоматизирана мобилност; като има предвид, че е необходимо Европа да реагира много по-активно на бързото развитие в този сектор, да поощрява инициативи и да насърчава строги изисквания за безопасност за всички участници в движението, пътуващи по море, вътрешни водни пътища, чрез автомобилен, въздушен или железопътен транспорт и използващи комбиниран транспорт;

М.  като има предвид, че по оценка на Комисията новият пазар за автоматизирани и свързани превозни средства ще расте експоненциално, като се очаква до 2025 г. приходите да надхвърлят 620 милиарда евро за автомобилната индустрия на ЕС и 180 милиарда евро за сектора на електрониката в ЕС;

Н.  като има предвид, че Декларацията от Амстердам (2016 г.) очертава сътрудничеството между държавите членки, Комисията и промишлеността в областта на свързаното и автоматизираното управление на МПС;

О.  като има предвид, че автономният транспорт обхваща всички форми на дистанционно управлявани, автоматизирани и автономни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища;

П.  като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност“, представлява важен етап в стратегията на ЕС за свързана и автоматизирана мобилност;

Р.  като има предвид, че трябва да се наблегне на автономната мобилност предвид това, че напълно автономните превозни средства ще донесат забележими ползи по отношение на пътната безопасност и ще могат да работят без свързани функции; като има предвид, че е вероятно за спомагателните възможности и услуги все още да е необходима цифрова комуникация;

С.  като има предвид, че въвеждането на автономните превозни средства, което се очаква още през 2020 г., ще донесе значителни ползи, но също така води до различни нови рискове, а именно във връзка с безопасността на движението по пътищата, гражданската отговорност и застраховането, киберсигурността, правата върху интелектуалната собственост, въпросите, свързани със защитата на данните и достъпа до данни, техническата инфраструктура, стандартизацията и заетостта; като има предвид, че е невъзможно да се предскаже в пълна степен дългосрочното въздействие на автономната мобилност върху работните места и околната среда; като има предвид, че е от решаващо значение да се гарантира, че правната рамка на ЕС е пригодена за адекватен отговор на тези предизвикателства и за повишаване на обществената осведоменост и приемането на автономните превозни средства;

Т.  като има предвид, че с оглед на етичните последици от използването на тези технологии е необходимо да се разработят насоки за внедряването на изкуствен интелект, както и системи за гаранция с цел последователно решаване на възникващите етични въпроси;

Общи принципи

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност“, в което се посочва подход за превръщане на ЕС в световен лидер при въвеждането на безопасни системи за автоматизирана мобилност, като се повишава безопасността и ефективността на движението, противодейства се на задръстванията, намаляват се потреблението на енергия и емисиите от транспорта, както и като постепенно се премахват изкопаемите горива;

2.  признава първоначалните стъпки, предприети от Комисията и държавите членки относно автоматизираната мобилност на бъдещето, и признава законодателните инициативи относно Директивата за ИТС(3) и предложените изменения на Директивата за управление на безопасността на пътните инфраструктури(4) и Регламента за общата безопасност на моторните превозни средства(5);

3.  потвърждава важната роля на съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) при осигуряването на свързаност за автоматизираните/автономните превозни средства от ниво 2, 3 и евентуално 4 в рамките на Дружеството на автомобилните инженери (SAE); насърчава държавите членки и промишлеността да продължават въвеждането на СИТС и призовава Комисията да ги подкрепя при внедряването на СИТС услугите, по-конкретно чрез Механизма за свързване на Европа, европейските структурни и инвестиционни фондове и програмата InvestEU;

4.  подчертава потенциала за иновации на всички автономни средства за автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт; подчертава необходимостта европейските участници да обединят силите си, за да постигнат и поддържат водеща позиция в областта на автономния транспорт в световен мащаб; отбелязва, че напредъкът в областта на автономната мобилност, по-специално в автомобилния транспорт, изисква сътрудничество чрез взаимодействие на много сектори от европейската икономика, включително производството на превозни средства и цифровия сектор;

5.  признава значителния потенциал на автоматизираната мобилност за много сектори, тъй като тя предлага нови бизнес възможности за стартиращи предприятия, малки и средни предприятия (МСП) и промишлеността и предприятията като цяло, по-специално по отношение на създаването на нови услуги за мобилност и възможности за заетост;

6.  подчертава необходимостта от разработване на автономни превозни средства, които са достъпни за лица с увреждания и лица с намалена подвижност;

7.  настоятелно призовава Комисията да представи стратегия, по-специално по отношение на данните, достъпа до данни и киберсигурността, съгласно резолюцията на Парламента от 13 март 2018 г. относно съвместни интелигентни транспортни системи, като гарантира технологично неутрален подход за пускането на пазара; признава възможностите, предоставяни от предстоящите препоръки на Комисията относно достъпа до бордови данни и ресурси;

8.  потвърждава необходимостта да се проучат законодателни действия за гарантиране на справедлив, сигурен и технологично неутрален достъп в реално време до бордовите данни за образувания на трети страни; счита, че този достъп следва да даде възможност на крайните потребители и на третите страни да се възползват от цифровизацията, както и да насърчава еднакви условия на конкуренция и сигурност по отношение на съхраняването на бордовите данни;

9.  отбелязва, че ще възникнат подобни въпроси по отношение на правата върху интелектуална собственост и съответните права на ползване във връзка с изкуствения интелект за целите на автономната мобилност, както в други области, например правата на собственост или на ползване върху кодовете, данните и изобретенията, създадени от самия изкуствен интелект; счита обаче, че на тези въпроси следва да бъдат намерени решения от възможно най-общ характер;

10.  обръща внимание на необходимостта при изготвянето на новата законодателна рамка за регулиране на автономната мобилност да се гарантира възможност за преодоляване на всякакви пречки пред развитието на технологичния напредък, научните изследвания и иновациите;

11.  посочва, че в съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност“ липсват анализ и предложения за автономни превозни средства във всички видове транспорт; призовава Комисията да осигури специфични за вида транспорт анализи и стратегии, включително в областта на интермодалния транспорт и мобилността;

12.  призовава Комисията и държавите членки да разширят политиките си за автономното управление на превозни средства, за да включат и колективния транспорт, както и да разширят перспективата си, така че да обхваща всички видове транспорт;

13.  приветства работата, свършена по време на заседанията на високо равнище на Съвета за самостоятелно управление на МПС, и би искал тази работа да бъде разширена, така че да обхване и видовете транспорт, различни от автомобилния транспорт;

14.  подчертава, че техническите стандарти за превозни средства и инфраструктура (например пътни знаци, пътна маркировка, системи за сигнализация и СИТС) следва да бъдат разработени и приведени в съответствие на международно, европейско и национално равнище, въз основа на работата и вече съществуващите форуми, за да се избегнат дублирания, както и въз основа на принципите на открит, прозрачен и технологично неутрален подход, като се повишава пътната безопасност и се гарантира непрекъсната трансгранична оперативна съвместимост;

15.  отбелязва, че надеждните бордови данни и данни за маршрутите са основни градивни елементи за постигането на автономно и свързано управление в единно европейско транспортно пространство, както и за да бъдат предоставяни конкурентоспособни услуги на крайните потребители; поради това настоятелно призовава Комисията да гарантира, че пречките за използването на тези данни са премахнати и че в това отношение преди 1 януари 2020 г. е въведена стабилна регулаторна система, която гарантира еднакво качество и наличност на данните в различните държави членки;

16.  отбелязва неотложната необходимост от предоставяне на правна сигурност както за ползвателите, така и за заинтересованите страни, по отношение на съответствието на автономните превозни средства с основното действащо законодателство, като по-специално се посочва законодателството за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации и Общият регламент относно защитата на данните(6); призовава Комисията да посочи кои категории информация, генерирана от автономни превозни средства, следва да бъдат третирани като отворени данни и да се предоставят в реално време и кои да бъдат третирани като поверителни;

17.  подчертава, че е важно да се гарантира контролът на потребителите и достъпът им до своите лични данни и до бордовите данни, които се произвеждат, събират и споделят от автономни превозни средства; подчертава, че на потребителите трябва да бъде предлагано максимално равнище на киберзащита;

18.  подчертава очакваното значително нарастване на данните, генерирани, събирани и предавани от автономни превозни средства, и изтъква необходимостта тези данни да се използват, по-специално неличните и анонимизираните данни, за да се улесни внедряването на автономни превозни средства и да продължават да се разработват иновации в рамките на нови решения за мобилност; посочва, че защитата на неприкосновеността на личния живот и на чувствителните данни, генерирани от автономните превозни средства, трябва да бъде абсолютен приоритет;

19.  подчертава, че през идните години напълно автономните или високоавтоматизираните превозни средства ще бъдат достъпни в търговската мрежа и че е необходимо във възможно най-кратък срок да бъдат създадени подходящи регулаторни рамки, които гарантират безопасното им функциониране и предоставят ясен режим на отговорност, за справяне с произтичащите от това промени, включително взаимодействието между автономните превозни средства, инфраструктурата и другите ползватели;

20.  отбелязва, че съществуващите правила за отговорността, като например Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока(7) (Директивата за отговорността за вреди, причинени от дефект на стока) и Директива 2009/103/ЕО от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка(8) (Директивата за автомобилното застраховане), не са били разработени за справяне с предизвикателствата, породени от използването на автономни превозни средства, и подчертава, че са налице все повече доказателства, че настоящата регулаторна рамка, особено що се отнася до отговорността, застраховането, регистрирането и защитата на личните данни, вече няма да бъде достатъчна или подходяща при възникването на новите рискове, произтичащи от нарастващата автоматизация, свързаност и сложност на превозните средства;

21.  счита, че с оглед на динамичните технологични промени в сектора е необходимо да се изясни кой следва да понесе вредите в случай на произшествия, причинени от напълно автономни превозни средства, а когато нивото на автономност предполага, че превозното средство може да бъде управлявано както напълно автономно, така и от водач, е необходимо да може по недвусмислен начин да бъде установено кой носи вина във всеки конкретен случай; подчертава, че по-специално е необходимо да се проучи дали виждането, че много малка част от всички злополуки досега се свързват с технически фактори, би оправдало прехвърляне на отговорността върху производителя, което, като рисков фактор, независещ от небрежността, може просто да бъде свързано с риска, породен от пускането на пазара на автономно превозно средство; подчертава също така, че е необходимо освен това да се проучи дали специфичните задължения за пътна безопасност от страна на собственика на превозното средство и задълженията за инструктаж, приложими за съответния за случая водач, биха могли да компенсират адекватно такова прехвърляне на отговорността; поради това призовава Комисията да извърши задълбочена оценка, адаптира действащата правна рамка на ЕС и при необходимост да въведе нови правила, въз основа на които да се разпределят отговорността и задълженията; призовава също така Комисията да извърши оценка и наблюдение на възможността за въвеждане на допълнителни инструменти на ЕС, така че да не се изостава от развитието в областта на изкуствения интелект;

22.  подчертава значението на технологиите, които се основават на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), и на проекта „Галилео“ за подобряване на взаимодействието и оперативната съвместимост на цифровите бордови и мрежови системи; призовава оставащите спътници да бъдат финализирани и изстреляни възможно най-скоро, така че европейската система за позициониране „Галилео“ да може да бъде използвана като система по подразбиране в автоматизираните превозни средства;

23.  отбелязва, че универсалният достъп до технологии за автоматизирана мобилност няма да бъде възможен без достъп до високоскоростен интернет и 5G мрежи; изразява съжаление, че има региони, в които разгръщането на настоящото поколение 4G мрежи все още изостава от очакванията, особено в селските райони;

Автомобилен транспорт

24.  припомня новите правила за безопасност, съдържащи се в ръководните принципи за интерфейса „човек – машина“, предложени в окончателния доклад на GEAR за 2030 г.;

25.  подчертава необходимостта от възможно най-бързо въвеждане на законодателство в областта на безопасността на движението по пътищата на равнището на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), на равнище ЕС и на национално равнище в подкрепа на технологичните иновации и автономното шофиране, така че да се намалят човешките грешки, пътнотранспортните произшествия и смъртните случаи по пътищата;

26.  подчертава, че е важно да се приеме амбициозен нов Общ регламент за безопасността на моторните превозни средства, като се има предвид краткосрочният потенциал за спасяване на човешки живот на изискваното инсталиране на нови технологии за безопасност на превозните средства, който освен това ще бъде използван и за въвеждането на свързани и автоматизирани превозни средства в бъдеще;

27.  припомня, че развитието на свързаните и автоматизираните превозни средства до голяма степен се дължи на технологичния тласък; подчертава, че е необходимо да бъдат проучени и признати човешките и обществените аспекти на разработването на свързаните и автоматизираните превозни средства, както и да бъде гарантирано, че те напълно зачитат обществените, човешките и екологичните ценности и цели;

28.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки, като се има предвид значението на мобилността в ЕС, да постигнат обща позиция и да си сътрудничат, за да може ЕС да постигне и поддържа водеща роля в международната техническа хармонизация на автоматизираните превозни средства в рамките на ИКЕ на ООН и на Виенската конвенция, по-специално във всички дискусии от Световния форум на ИКЕ на ООН за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства (работна група 29) и работната група по автоматизирани/автономни и свързани превозни средства (GRVA);

29.  подчертава, че процедурите за надзор на пазара, свързани с автоматизираните превозни средства през целия им жизнен цикъл, следва да бъдат възможно най-стандартизирани, прозрачни и проверими, като включват трансгранични изпитвания, извършвани по открити пътища и в реални условия на шофиране, както и периодични проверки на техническата изправност;

30.  подчертава необходимостта от ясно законодателство, което редовно се преразглежда, актуализира, когато е необходимо, и хармонизира, правещо задължително монтирането на устройства за записване на данни в съответствие с преразгледания Регламент за общата безопасност, за да се подобрят разследванията на произшествията и да се изясни и направи възможно най-бързо преодоляването на проблемите, свързани с отговорността; отбелязва, че тези устройства за записване на данни са необходими за определяне на отговорностите на различните участници в случай на произшествие;

31.  подчертава необходимостта от включване на предпазни системи още по време на преходния период, през който автоматизираните превозни средства ще съществуват съвместно с превозни средства с нулева свързаност и нулева автоматизация; подчертава значението на системите за подпомагане на водачите като стъпка към напълно автоматизирано управление на превозни средства, така че още сега да се предотвратят пътнотранспортни произшествия чрез активни системи за безопасност или да се намали сериозността на произшествията посредством пасивни системи за безопасност;

32.  призовава държавите членки да осигурят безопасна и висококачествена пътна инфраструктура, която да улесни използването на автоматизирани и автономни превозни средства;

33.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички системи, включващи цифрово предавана информация за пътния транспорт, са оперативно съвместими;

34.  подчертава възникващите опасения относно самонадеяността на ползвателите при ползването на превозни средства, които изискват определена степен на намеса от страна на водача; призовава за по-добро изясняване в законодателството за безопасността на движението по пътищата на определянето и разграничаването на изискванията за „превозни средства с напреднали системи в помощ на водача“ (SAE нива 1 до 3) в сравнение с „автоматизирани превозни средства“ (SAE нива 4 до 5) и за провеждането на допълнителни изследвания на осъществимостта и безопасността на автоматизираните превозни средства от ниво 3, особено по отношение на въпроса за сигнализиране на необходимостта от намеса на водача и опасностите, които могат да възникнат от всяко забавяне на намесата;

35.  призовава Комисията да определи ясни насоки за създаване на системи за изкуствен интелект;

36.  призовава Комисията да разработи подходящи критерии за отговорност, както и системи за закрила и защита на хората, с цел осигуряване на съгласуван подход по етични въпроси, свързани с автономните системи за автоматизираните превозни средства;

37.  подчертава, че законодателят трябва да разгледа и да реши етичните аспекти на автономните превозни средства, преди тези превозни средства да могат да бъдат напълно приети и да се предоставят в пътна среда; следователно подчертава, че автоматизираните превозни средства трябва да бъдат подложени на предварителна оценка по отношение на тези етични аспекти;

38.  подчертава предизвикателствата пред градската мобилност, свързани със задръстванията, които се очаква да произтекат от широкото разпространение на автономните превозни средства; счита, че автономните превозни средства и решения, като съвместно използване на автомобили и наемане на автомобили с водач, следва да допринесат за преодоляване на тези предизвикателства; призовава органите да разработят политики, които да гарантират, че автономните превозни средства подобряват възможностите за пътуване, включително обществения транспорт и други решения, за всички граждани;

39.  подчертава, че групирането на различни превозни средства представлява крачка напред, тъй като води до икономии на гориво и енергия и подобрява пътната безопасност, и поради това призовава държавите членки, Комисията и промишлеността да прилагат мерките, посочени в Декларацията от Амстердам; призовава Комисията да предложи регулаторна рамка за насърчаване на свързаността на превозните средства със заобикалящата ги среда (V2X) за високоавтоматизираните и напълно автоматизираните превозни средства (например групирането на различни превозни средства) особено за автомобилния транспорт на дълги разстояния;

40.  твърди, че както пасивните, така и активните елементи за безопасност в автономните превозни средства играят важна роля за намаляване на броя на сблъсъците, както и на нараняванията и смъртните случаи в резултат на сблъсъци, тъй като сблъсъци все още могат да възникнат, особено по време на междинния етап на смесен трафик; призовава Комисията и държавите членки да повишат безопасността по пътищата;

41.  подчертава рисковете, свързани с нарастващата тенденция за смесен трафик, включващ традиционни и автономни превозни средства, и с оглед на това призовава за повече изпитвания на място, с които да се подпомогне ориентираната към бъдещето научноизследователска и развойна дейност на публичните и частните предприятия и органи, а също така да се предоставят конкретни данни, които да спомогнат за надлежното адаптиране на правилата за гражданската отговорност;

42.  подчертава, че възможно решение за справяне със съществуващите пропуски и недостатъци би могло да бъде създаването на рамка за застраховане за обективна отговорност във връзка с вреди, причинени от автономни превозни средства;

43.  подчертава, че както беше заявено в резолюцията му от 16 февруари 2017 г. относно гражданскоправните норми за роботиката(9), не следва да има ограничение на отговорността, свързано с естеството и степента на вредите, които подлежат на обезщетение, за да се гарантира адекватна защита на жертвите;

Въздушен транспорт

44.  подчертава наскоро приетия регламент за ЕААБ(10) относно актуализираните правила за авиационна безопасност, който наред с другото включва разпоредби, предлагащи стабилна правна основа за първия по рода си набор от всеобхватни правила на ЕС за всички видове граждански безпилотни летателни апарати; припомня голямата необходимост да се приеме Регламента за ЕААБ, като се има предвид, че новите технологии, като безпилотните летателни апарати (БЛА), също са включени в европейското небе и че се изисква адаптиране на настоящата регулаторна рамка на ЕС и различаващите се национални правила;

45.  настоятелно призовава също така Комисията да представи незабавно подробни правила за автоматичните въздухоплавателни средства, които изискват специфични и съобразени с конкретните нужди спецификации, предвид факта, че единен оперативен подход за БЛА не е подходящ, за да се гарантира безопасното интегриране на автоматичните въздухоплавателни средства във въздушното пространство, споделено с пилотирани въздухоплавателни средства; припомня, че безпилотните летателни апарати ще се нуждаят от безопасни и, когато е целесъобразно, сертифицирани информационни системи, както и от специфични въздушно пространство и среда за управление; подчертава, че тези приложими за БЛА правила следва също да отчитат естеството и риска от експлоатацията или дейността, оперативните характеристики на въпросните безпилотни летателни апарати и характеристиките на зоната на експлоатация като гъстота на населението, характеристики на релефа и наличието на сгради и други чувствителни инфраструктури;

46.  подчертава значението на защитата на личните данни в случаите на използване на автоматизирани превозни средства в авиационния сектор;

47.  припомня Декларацията от Варшава от 2016 г. относно безпилотните летателни апарати като лост за създаване на работни места и нови възможности за бизнес; отново изтъква значението на планираните действия за развитието на системата на ЕС за използване на безпилотни летателни апарати, които се очаква да започнат до 2019 г., опирайки се на ръководните принципи на Декларацията от Рига;

48.  подчертава значението на координирания начин на работа при разработването на технологиите и оперативните концепции, които ще позволят безопасното интегриране на въздухоплавателните средства по отношение на услугите за управление на въздушното движение в съответствие с целите на програмата U-Space;, ръководена от съвместното предприятие SESAR, признава дейностите, осъществени до момента от съвместното предприятие SESAR, които трябва да продължат да бъдат подкрепяни;

49.  припомня, че финансирането на програмите за научни изследвания и опити, което вече се прилага по отношение на БЛА, като например U-Space, ще трябва да нарасне през следващите бюджетни периоди; отбелязва, че тези опити, които дават възможност да се изпита в реални условия разгръщането на многочислен флот от БЛА, като едновременно с това се гарантира максимална безопасност при управлението на въздушния трафик и условията за неговата безопасност, ще могат да послужат за пример за изпитване на наземни автономни превозни средства;

50.  отбелязва, че е необходимо да се създадат подходящи зони за изпитване на технологии за автономни въздухоплавателни средства, включително безпилотни летателни апарати, за да се предоставят безопасни условия за симулиране на нови технологични решения преди тяхното окончателно внедряване;

Морски транспорт и превоз по вътрешни водни пътища

51.  подчертава потенциалната и добавената стойност на автономните кораби, особено по вътрешните водни пътища и в морския транспорт на къси разстояния, която може да доведе до намаляване на броя на произшествията по море и вътрешните водни пътища, повечето от които са резултат на човешка грешка;

52.  подчертава потенциала на автоматизацията за отстраняване на част от човешките грешки и за позволяване на персонала на мостика да прекарва повече време за оптично наблюдение, особено в тесни морски пътища и пристанищни зони; подчертава обаче, че обменът на информация и комуникацията са наложителни за безопасността, особено в непосредствена близост до други кораби, като поради това е необходимо на мостика да има персонал;

53.  приветства работата на работната група на PIANC относно интелигентния морски транспорт и международната мрежа за автономни кораби;

54.  призовава Комисията да очертае и определи нивата на автоматизация както за корабоплаването по вътрешни водни пътища, така и по море, а също и общи стандарти, в т.ч. за пристанищата, с цел хармонизиране и стимулиране на използването на автономни кораби във взаимодействие с автоматизирани и неавтоматизирани ползватели и инфраструктура;

55.  подчертава важността да се разработят и разширят цифровите центрове и взаимосвързаните коридори на TEN-T въз основа на модерни терминали и ефективни електронни системи за управление на движението, като например речните информационни услуги и информационната система за рейнските пристанища (RPIS), с цел постигането на мултимодална система за автономен транспорт;

56.  призовава Комисията, когато подготвя цифровото пространство на вътрешните водни пътища (DINA), да разработи цялостна стратегия с цел стимулиране на по-нататъшната автоматизация на транспорта по вътрешните водни пътища, неговата инфраструктура, фарватери и управление на движението и развитието на автоматизирани пристанища, като се отчита положението на вътрешноводните пристанища като мултимодални центрове;

57.  призовава за повече подкрепа и насърчаване на трансгранични зони за изпитване и повече проекти, като NOVIMAR и Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN), съфинансирани от ЕС по Седмата рамкова програма и програма „Хоризонт 2020“, за да се постигне по-нататъшно развитие на автономните технологии в областта на морския транспорт и автоматизираната инфраструктура в ЕС;

58.  подчертава, че приложимите стандарти за плавателните съдове трябва да бъдат разработени и съгласувани с тези на Международната морска организация с цел да се създаде международна правна рамка за безопасната експлоатация на кораби;

Железопътен транспорт

59.  призовава Комисията, като се консултира и координира с промишлеността и други заинтересовани страни, да създаде общи протоколи и стандарти, които да дадат възможност за автономни влакове и системи за леки железопътни возила;

60.  призовава за подобряване на рамковите условия за автономните превозни средства в железопътния транспорт и за ускоряване на прехода към цифров железопътен сектор; отбелязва, че Европейската система за управление на влаковете (ETCS) служи като основа за автоматизация в железопътния сектор, което се постига чрез свързване на ETCS с автоматичната експлоатация на влаковете; призовава настоятелно Комисията да ускори и да даде приоритет на внедряването на ETCS в съществуващите и бъдещите схеми на ЕС за финансиране;

61.  подчертава значението на цифровата команда за нареждане на маршрути като нов важен етап за стимулиране на цифровизацията на железопътната инфраструктура и призовава Комисията и държавите членки да подкрепят нейното внедряване;

62.  призовава Комисията да продължи програмата Shift2Rail с оглед по-нататъшно развитие към цифрова железопътна мрежа и изцяло автономно управление в железопътния транспорт, включително разработването на стандарт за автоматична експлоатация на влаковете пред ETCS, както и киберсигурността;

63.  подчертава нарастващите предизвикателства пред градската мобилност, свързани със задръстванията, както и възможностите, предоставяни от автоматизираните системи за обществен железопътен транспорт за справяне с тези предизвикателства; призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят проекти за справяне с тези предизвикателства чрез иновации в автоматизирания железопътен обществен транспорт;

Права на потребителите и конкурентни условия

64.  призовава Комисията да създаде всеобхватни правила за отговорностите и правата на конструктора, водачите и операторите на всяко равнище на автоматизация за всички видове транспорт; подчертава, че тези отговорности трябва да бъдат съобщени по ясен и разбиращ се от само себе си начин на водачите и операторите чрез етикетиране с търговска цел или чрез други форми на комуникация; счита, че е от съществено значение да се гарантира безопасността на превозните средства и тяхната редовна поддръжка през целия им жизнен цикъл и посочва важната роля на справедливия достъп до пазара за бордовите данни и ресурси за съответните заинтересовани страни в това отношение;

65.  призовава Комисията да гарантира, че всички системи в автономните превозни средства са разработени по такъв начин, че да позволяват на собствениците или ползвателите на превозни средства да избират свободно между конкуриращи се доставчици на услуги, без да се налага да разчитат единствено на услугите, предоставяни от производителя на превозни средства;

66.  подчертава необходимостта да се гарантира справедлив достъп до пазара за независимите доставчици на автомобилни услуги в областта на сервизното обслужване и ремонта на автономни превозни средства; припомня, че този вид субекти, по-специално производителите на резервни части, малките работилници и сервизните центрове, са важен елемент от конкуренцията на автомобилния пазар и оказват положително въздействие върху наличността и цените на тези услуги;

67.  отбелязва, че на пазара на цифровизираните автомобилни услуги прекият и навременен достъп до данните и функциите на превозното средство ще определя дали на пазара на услуги за автоматизирана и комбинирана мобилност ще има лоялна конкуренция; припомня, че независимите оператори играят много важна роля в цялата верига на автомобилните доставки;

68.  предвижда, че конкуренцията на единния пазар в сектора за сервизно обслужване на автономни превозни средства може да бъде застрашена, ако производителите затрудняват достъпа на независимите сервизи до системите, инсталирани в тези превозни средства; подчертава, че този пазарен сегмент следва да бъде предмет на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 461/2010 на Комисията(11);

69.  подчертава, че потребителите следва да бъдат информирани предварително за превозните средства, които закупуват, и за услугите по ремонт, до които могат да получат достъп.

70.  счита, че преминаването към автоматизирани превозни средства освен своето положително въздействие върху безопасността по пътищата, консумацията на гориво, околната среда и създаването на нови работни места в сектора на телекомуникациите и автомобилния сектор, може да доведе и до загубата на такива в транспортния сектор и да има отрицателни последствия за застрахователния сектор, които трябва да бъдат преодолени възможно най-скоро, за да се осигури безпрепятствен преход;

Изследователски и образователни потребности

71.  подчертава необходимостта от разработване на ключови автономни технологии (напр. формализиране и симулации на човешкия мозък и когнитивни функции при шофиране, системи за възприятие на околната среда и изкуствен интелект) в ЕС, за да се остане в крак със световната конкуренция и да се създадат нови работни места;

72.  подчертава факта, че след пускането им на пазара автоматизираните превозни средства ще окажат дълбоко въздействие върху разпространението и потреблението на стоки; поради това счита, че е налице неотложна необходимост от оценка на това въздействие и от осигуряване на мерки за подкрепа на засегнатите сектори и хора;

73.  призовава за инициативи за анализиране и разглеждане на въпросите, свързани с промените в предлагането и търсенето на работа, с оглед на необходимостта от нови и специализирани умения както за производството на автомобили, така и за професионалната им употреба чрез преориентиране в образованието (например курсове и обучения), с оглед улесняване на прехода към нови форми на мобилност;

74.  настоятелно призовава Комисията, заедно с държавите членки, да предложи инициативи за насърчаване на уменията, образованието и обучението, необходими за запазване на водещата позиция на ЕС в сектора на автономния транспорт; подчертава, че е важно държавите членки да вземат предвид тези нови тенденции в образователните си програми, за да отговорят на необходимостта от висококвалифицирана и разполагаща с умения работна ръка в различните транспортни сектори;

75.  припомня сумата от 300 милиона евро, предвидена по „Хоризонт 2020“ за програми за научни изследвания и иновации относно автоматизираните превозни средства в периода от 2014 г. до 2020 г., и препоръчва тези програми да бъдат продължени и разширени за всички видове транспорт през следващия многогодишен финансов период 2021—2027 г. („Хоризонт Европа“);

76.  подчертава важната роля на съвместните изследвания за гарантиране на бърз напредък на автоматизацията на транспорта чрез включването на цялата иновационна екосистема;

77.  призовава Комисията да създаде съвместно предприятие по същия начин като Shift2Rail за железопътния транспорт и „CleanSky“ за въздухоплавателната промишленост, така че да се създаде стратегическа инициатива за автономен транспорт, насочена към промишлеността, която да бъде убедителна за гражданите на ЕС, да има значителен търговски смисъл, да използва потенциала на ЕС за научни изследвания и иновации въз основа на широко сътрудничество между промишлената, обществената и академичната сфера и да насърчава разработването и внедряването на технологии по хармонизиран и оперативно съвместим начин, с цел създаване на глобална система за мултимодален транспорт за автономния транспорт;

78.  подчертава необходимостта от изграждане на изпитателни станции в целия ЕС с цел цялостно изпитване и разработване на нови технологии; настоятелно призовава всяка от държавите членки да определи до 2020 г. градски и извънградски зони, в които могат да се изпитват в реални условия на движение автономни изследователски превозни средства, като същевременно се гарантира безопасността на движението по пътищата в тези зони, и да осигурят създаването на трансгранични и оперативно съвместими рамки за изпитване в ЕС;

79.  посочва, че някои граждани на ЕС са изразили недоверие към автоматизираната мобилност; поради това подчертава, че законодателите трябва да обърнат внимание на етичното измерение, за да се подобри общественото приемане в това отношение; призовава за инвестиции в задълбочени изследвания относно изкуствения интелект и относно други измерения на автоматизираната мобилност.

80.  призовава за всеобхватни изследвания на дългосрочните въздействия на автономния транспорт по въпроси като адаптацията на потребителите, общественото одобрение, физиологичните реакции, физическите реакции и социалната мобилност, намаляването на произшествията и подобряването на транспорта като цяло;

81.  настоятелно призовава всички заинтересовани лица, в това число производителите на превозни средства, доставчиците на компоненти и на софтуерни и проектантски услуги, както и държавите членки и участващите органи да си сътрудничат в насърчаването на иновациите, в осигуряването на инвестиции в годна за автоматизирана мобилност инфраструктура както по магистралите, така и по градските пътища и в улесняването на трансграничните изпитвания; подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите за адаптиране на съществуващата инфраструктура, изграждане на нова инфраструктура и подобряване на взаимосвързаността на европейските пътища; посочва, че се наблюдава недоверие на европейските граждани към автоматизираното шофиране и че следва да се проведат кампании за повишаване на осведомеността с цел засилване на тяхното доверие; призовава за инвестиции в задълбочени изследвания относно изкуствения интелект и относно измерението на етиката на автономния и свързания транспорт.

o
o   o

82.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 144.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0063.
(3) ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.
(4) COM(2018)0274.
(5) COM(2018)0286.
(6) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(7) OВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29.
(8) OВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11.
(9) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239.
(10) OВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.
(11) ОВ L 129, 28.5.2010 г., стр. 52.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност