Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0113(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0193/2018

Внесени текстове :

A8-0193/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Гласувания :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Приети текстове
PDF 196kWORD 56k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0282),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0172/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 6 декември 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0193/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 71.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 14 юни 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0264).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 януари 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари
P8_TC1-COD(2017)0113

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  В Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3) е предвидено минимално ниво на отваряне на пазара по отношение на използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари.

(2)  Използването на наетите превозни средства може да намали разходите на предприятията, превозващи товари за собствена или чужда сметка, и едновременно с това да увеличи тяхната оперативна гъвкавост. По тази причина това може да допринесе за нарастване на производителността и конкурентоспособността на съответните предприятия. Освен това, тъй като по-често наетите превозни средства са по-нови в сравнение със средната възраст на собствените превозни средства, те често може да са по-безопасни и да замърсяват по-малко. [Изм. 1]

(3)  Директива 2006/1/ЕО не дава възможност на предприятията да се възползват в пълна степен от употребата на наетите превозни средства. Тя позволява на държавите членки да ограничават използването от предприятията си , установени на тяхна територия, на наети превозни средства с общо разрешено товарно тегло над шест тона за операциите за собствена сметка. Освен това държавите членки не са длъжни да разрешават използването на наето превозно средство на територията си, ако то е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото в държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие. [Изм. 2]

(4)  За да могат предприятията да се възползват в по-голяма степен от предимствата, които предоставя употребата на наетите превозни средства, следва да им се разреши да използват наетите превозни средства във всички държави членки, а не само в тази, където са установени. Това би им помогнало да отговарят на конкретни краткосрочни, сезонни или временни пикове в търсенето или да заменят неизправни или повредени превозни средства.

(4a)  На държавите членки не следва да се разрешава да ограничават на своята територия използването на превозни средства, наети от предприятие, надлежно установено на територията на друга държава членка, при условие че превозното средство е регистрирано и отговаря на действащите стандарти за експлоатация и изисквания за безопасност или е пуснато в движение в съответствие със законодателството на която и да е държава членка и е получило разрешение за експлоатация, издадено от държавата членка на установяване на отговорното предприятие. [Изм. 3]

(5)  Нивото на данъчното облагане на автомобилния транспорт все още се различава значително в Съюза. Поради това някои ограничения, които също непряко влияят върху свободата на предоставяне на услуги за наем на превозни средства, продължават да са обосновани, за с цел да се избегнат фискалните изкривявания. Следователно държавите членки следва да имат възможност при условията, установени в настоящата директива в рамките на съответната им територия да ограничават времето, в което периода от време, през който установено предприятие може да използва наето превозно средство, наето което е регистрирано или пуснато в движение в друга държава членка, различна от тази на установяване на наемащото го предприятие, може да се използва в рамките на съответните им територии. Те следва също така да могат да ограничават броя на подобни превозни средства, наети от предприятия, установени на тяхна територия. [Изм. 4]

(5a)  За да се осигури прилагането на тези мерки, информацията относно регистрационния номер на наетото превозно средство следва да бъде предоставена в националните електронни регистри на държавите членки, създадени с Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета(4). Компетентните органи на държавата членка на установяване, които биват информирани относно използването на превозно средство, което е наето от превозвача и е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, следва да уведомят компетентните органи на тази друга държава членка. За тази цел държавите членки следва да използват Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП). [Изм. 5]

(6)  За да се позволи транспортните операции за собствена сметка да се извършват по по-ефикасен начин, държавите членки не следва да имат повече правото да ограничават възможността за използване на наети превозни средства за тези операции.

(6a)   С цел поддържане на стандартите за експлоатация, спазване на изискванията за безопасност и осигуряване на достойни условия на труд за шофьорите, е важно превозвачите да имат гарантиран достъп до съоръженията и пряко обслужващата инфраструктура в държавата, в която извършват своята дейност. [Изм. 6]

(7)  Прилагането и резултатите от настоящата директива следва да се наблюдават от Комисията, която да изготви доклад за целта най-късно три години след крайния срок за транспонирането на настоящата директива. Всякакво Докладът следва надлежно да вземе под внимание въздействието върху пътната безопасност, данъчните приходи и околната среда. Докладът следва също така да направи оценка на всички нарушения на настоящата директива, включително трансграничните нарушения. Необходимостта от бъдещо действие в тази област следва да се разглежда с оглед на доклада. [Изм. 7]

(8)  Тъй като целите на настоящата директива не могат да се постигнат в достатъчна степен от отделните държави членки, а поради трансграничния характер на автомобилния транспорт и въпросите, които се цели да се решат с Директивата, могат да се осъществят по-добре на нивото на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(9)  Поради това Директива 2006/1/ЕО следва съответно да се измени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/1/ЕО се изменя, както следва:

(1)  член 2 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се изменя, както следва:

i)  уводното изречение се заменя със следното:"

„Всяка държава членка разрешава използването на територията си на превозни средства, наети от предприятия, установени на територията на друга държава членка, при условие че:“;

"

ii)  буква а) се заменя със следното:"

„а) превозното средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото със законодателството на която и да е държава членка, включително стандартите за експлоатация и изискванията за безопасност“; [Изм. 8]

"

б)  вмъква се следният параграф 1a:"

„1а Когато превозното средство не е регистрирано или пуснато в движение в съответствие с правото на държавата членка, където наемащото превозното средство предприятие е установено, държавите членки могат да ограничат времето на използване на наетото превозно средство на територията си. В такъв случай обаче държавите членки разрешават използването му поне за четири месеца в рамките на всяка календарна година.“; [Am. 9]

"

(2)  член 3 се заменя със следното:"

„Член 3

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки с оглед на това предприятията им установените на тяхна територия предприятия да могат да използват наети превозни средства за автомобилен превоз на товари при същите условия, които се прилагат за собствените им превозни средства, при условие че са спазени условията по член 2.“; [Изм. 10]

1a.  Когато наетото превозно средство е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, държавата членка на установяване на предприятието може:

   а) да ограничи периода от време за използване на наетото превозно средство на своя територия, при условие че позволи използването на наетото превозно средство в продължение на най-малко четири последователни месеца в рамките на дадена календарна година; в този случай може да се предвиди изискване срокът на договора за наем да не надхвърля времевото ограничение, определено от държавата членка;
   б) да ограничи броя на наетите превозни средства, които могат да бъдат използвани от дадено предприятие, при условие че позволи използването най-малко на такъв брой превозни средства, който съответства на 25% от общия собствен автомобилен парк за товарни превози на предприятието към 31 декември на годината, предхождаща заявлението за разрешение; в този случай на предприятие със собствен автомобилен парк, наброяващ повече от едно и по-малко от четири превозни средства, се разрешава да използва най-малко едно такова наето превозно средство“. [Изм. 11]

1б.  Държавите членки могат да изключат от разпоредбите на параграф 1 транспортните операции за собствена сметка, извършвани с превозни средства с общо разрешено товарно тегло, по-голямо от 6 тона. [Изм. 28 и 34]

"

(2a)  Вмъква се следният член 3a:"

„Член 3a

1.  Информацията относно регистрационния номер на наето превозно средство се въвежда в националния електронен регистър по член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009*.

2.  Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, които са информирани относно използването на превозно средство, което е наето от този превозвач и е регистрирано или пуснато в движение в съответствие със законодателството на друга държава членка, уведомяват за това компетентните органи на тази друга държава членка.

3.  Административното сътрудничество, предвидено в параграф 2, се извършва посредством информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012**.

__________________

* Позоваване на член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, като се вземе под внимание разширяването на обхвата на подлежащата на записване информация, както се предлага от Комисията.

** OВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1“. [Изм. 12]

"

(3)  вмъква се следният член 5а:"

„Член 5a

До [да се въведе от Службата за публикации: датата, изчислена след изтичането на 5 3 години от след крайния срок за транспониране на директивата] Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането и резултатите от настоящата директива. В доклада се съдържа информация за използването на превозни средства, наети в държава членка, различна от държавата членка на установяване на наемащото превозното средство предприятие. В доклада се отделя специално внимание на въздействието върху пътната безопасност и върху данъчните приходи, включително фискални изкривявания, както и върху осигуряването на изпълнението на правилата за каботажните превози в съответствие с Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на този доклад Комисията преценява дали е необходимо да предложи допълнителни мерки“. [Изм. 13]

__________________

* Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (OВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

"

Член 2

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [OP: please insert the date calculated 18 months following the entry into force] до […] г ... [20 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. [Изм. 14]

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 71.
(2) Позиция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г.
(3)Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (кодифицирана версия) (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 82).
(4) Регламент (EО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стp. 51).

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност