Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0113(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0193/2018

Předložené texty :

A8-0193/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Přijaté texty
PDF 181kWORD 52k
Úterý, 15. ledna 2019 - Štrasburk
Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0282),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0172/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 6. prosince 2017,(1)

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0193/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;(2)

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 129, 11.4.2018, s. 71.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 14. června 2018 (Přijaté texty, P8_TA(2018)0264).


Postoj Evropského parlamentu a Rady přijatý v prvním čtení dne 15. ledna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží
P8_TC1-COD(2017)0113

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES(3) stanoví minimální úroveň otevření trhu pro užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží.

(2)  Užívání najatých vozidel může snížit náklady podniků přepravujících zboží pro vlastní nebo cizí potřebu a současně zvýšit jejich provozní flexibilitu. Může proto přispět ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti dotčených podniků. Kromě toho, vzhledem k tomu, že najatá vozidla jsou zpravidla novější než průměrný vozový park, jsou rovněž mohou být často bezpečnější a méně znečišťující. [pozm. návrh 1]

(3)  Směrnice 2006/1/ES neumožňuje podnikům plně využívat výhod souvisejících s užíváním najatých vozidel. Uvedená směrnice umožňuje členským státům omezit užívání najatých vozidel, jejichž maximální celková přípustná hmotnost překračuje šest tun, pro dopravu pro vlastní potřebu tuzemskými podniky podniky usazenými na jejich území. Kromě toho se od členských států nevyžaduje, aby umožnily užívání najatého vozidla na svých územích, pokud bylo toto vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy v jiném členském státě, než je stát, v němž je usazen podnik, který jej najímá. [pozm. návrh 2]

(4)  S cílem umožnit podnikům ve větší míře využívat výhod souvisejících s užíváním najatých vozidel, by jim měla být dána možnost používat vozidla najatá v kterémkoli členském státě, nejen v členském státě, v němž jsou usazeny. Mohly by tak snadněji reagovat na krátkodobý, sezónní nebo dočasný prudký nárůst poptávky a/nebo nahradit vadná či poškozená vozidla.

(4a)  Členským státům by nemělo být umožněno omezovat na svém území užívání vozidel najatých podnikem, který je řádně usazen na území jiného členského státu, pokud je dotčené vozidlo zaregistrováno a splňuje provozní normy a bezpečnostní požadavky, nebo bylo uvedeno do provozu v souladu se zákony kteréhokoli členského státu a získalo oprávnění umožňující jeho provozování v členském státě, v němž je příslušný podnik usazen. [pozm. návrh 3 ]

(5)  Úroveň zdanění silniční přepravy se v rámci Unie stále značně liší. Z tohoto důvodu některá omezení, která mají rovněž nepřímý dopad na svobodu poskytování služeb v oblasti nájmu vozidel, zůstávají odůvodněna, neboť mají za cíl zabránit pro účely zabránění daňovým nerovnostem. Členské státy by proto měly mít možnost za podmínek stanovených v této směrnici omezit dobu, po kterou niž mohou podniky, které jsou v nich usazeny, využívat najaté vozidlo najaté v jiném členském státě, než je stát, v němž je usazen podnik, který jej najímá, může být užíváno na jejich území. Mělo by jim být rovněž umožněno omezit počet takových vozidel, která si smí najmout podnik usazený na jejich území. [pozm. návrh 4]

(5a)  Pro účely prosazování těchto opatření by měly být do vnitrostátního elektronického rejstříku členských států zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009(4) zaneseno registrační číslo najatého vozidla. Příslušné orgány členského státu usazení, které byly informovány o využívání vozidla, které si podnikatel najal a které bylo zaregistrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, by o tom měly informovat příslušné orgány tohoto druhého členského státu. Pro tyto účely by členské státy měly využívat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). [pozm. návrh 5]

(6)  V zájmu umožnění účinnějšího provádění dopravy pro vlastní potřebu by již členským státům nemělo být povoleno, aby omezovaly možnost užívat najatá vozidla v rámci této dopravy.

(6a)   V zájmu zachování provozních norem, splnění bezpečnostních požadavků a zajištění důstojných pracovních podmínek pro řidiče je důležité, aby dopravci měli zaručený přístup ke svým aktivům a přímé podpůrné infrastruktuře v zemi, v níž vykonávají svou činnost. [pozm. návrh 6]

(7)  Provádění a účinky této směrnice by měly být monitorovány Komisí a Komise by je měla zdokumentovat ve zprávě. Veškerá nejpozději tři roky ode dne, kdy skončí lhůta pro provedení směrnice. Tato zpráva by měla náležitě zohlednit dopady na bezpečnost silničního provozu, daňové příjmy a životní prostředí. Zpráva by rovněž měla vyhodnotit všechny případy porušování této směrnice, včetně přeshraničního porušování. Potřeba zavést do budoucna další budoucí opatření v této oblasti by měla být posuzována na základě této zprávy. [pozm. návrh 7]

(8)  Jelikož cílů této směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, nýbrž jich lze vzhledem k přeshraniční povaze silniční dopravy a problémů, které má tato směrnice řešit, lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(9)  Směrnice 2006/1/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/1/ES se mění takto:

1)  Článek 2 se mění takto:

a)  odstavec 1 se mění takto:

i)  úvodní věta se nahrazuje tímto:"

„Každý členský stát umožní, aby vozidla najatá podniky usazenými na území jiného členského státu byla provozována na jeho území, jestliže:“

"

ii)  písmeno a) se nahrazuje tímto:"

„a) je vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy kteréhokoli členského státu, včetně provozních norem a bezpečnostních požadavků;“; [pozm. návrh 8]

"

b)  vkládá se nový odstavec 1a, který zní:"

„1a. Pokud vozidlo není registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy členského státu, v němž je usazen podnik najímající vozidlo, mohou členské státy omezit dobu užívání najatého vozidla na svém území. Členské státy nicméně v takovém případě umožní jeho užívání alespoň po dobu čtyř měsíců v jakémkoli daném kalendářním roce.“ [pozm. návrh 9]

"

2)  Článek 3 se nahrazuje tímto:"

„Článek 3

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že podniky usazené na jejich podniky území mohou pro silniční přepravu zboží používat najatá vozidla za stejných podmínek jako vozidla těmto podnikům patřící, a to pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 2. [pozm. návrh 10]

1a.  Je-li vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, může členský stát, v němž je podnik usazen:

   a) omezit období, po něž může být dané najaté vozidlo užíváno na jeho území, pokud umožní užívání najatého vozidla po dobu alespoň čtyř po sobě následujících měsíců v kterémkoli kalendářním roce; v tomto případě může být požadováno, aby doba platnosti smlouvy o pronájmu nepřesahovala časový limit stanovený členským státem;
   b) omezit počet najatých vozidel, která může každý podnik využívat, za předpokladu, že umožní využívání počtu vozidel odpovídajícího nejméně 25 % celkového vozového parku vozidel pro přepravu zboží vlastněného tímto podnikem ke dni 31. prosince roku předcházejícího roku podání žádosti o povolení; v tomto případě se podniku, jehož celkový vozový park čítá více než jedno a méně než čtyři vozidla, povolí používat alespoň jedno takové najaté vozidlo.“[pozm. návrh 11]

1b.  Členské státy mohou z působnosti odstavce 1 vyloučit dopravu pro vlastní potřebu prováděnou vozidly s přípustnou celkovou hmotností nad šest tun.“ [pozm. návrhy 28 a 34]

"

2a)  Vkládá se nový článek 3a, který zní:"

„Článek 3a

1.  Informace o registračním čísle najatého vozidla se zanesou do vnitrostátního elektronického rejstříku, jak je definováno v nařízení (ES) č. 1071/2009*.

2.  Příslušné orgány členského státu usazení podnikatele, které byly informovány o využívání vozidla, které si tento podnikatel najal a které bylo zaregistrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy jiného členského státu, o tom informují příslušné orgány tohoto druhého členského státu.

3.  Správní spolupráce podle odstavce 2 probíhá prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zavedeného nařízením (EU) č. 1024/2012**.

__________________

* Odkazuje se na článek 16 nařízení č. 1071/2009 při zohlednění většího rozsahu informací, které mají být podle návrhu Komise zaznamenávány.

** Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1.“ [pozm. návrh 12]

"

3)  Vkládá se nový článek 5a, který zní:"

„Článek 5a

Do ... [OP: vložte prosím datum: 5 let 3 roky po uplynutí lhůty pro provedení směrnice] Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě o provádění a účincích této směrnice. Zpráva bude zahrnovat informace o užívání vozidel najatých v jiném členském státě, než je členský stát, v němž je usazen podnik najímající vozidlo. Zpráva věnuje zvláštní pozornost dopadům na bezpečnost silničního provozu, daňové příjmy (včetně otázky daňových nerovností) a prosazování pravidel pro kabotáž podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1072/2009(5). Na základě této zprávy Komise posoudí, zda je nutné navrhnout dodatečná opatření.“ [pozm. návrh 13]

"

Článek 2

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ... [OP: vložte prosím datum: 18 20 měsíců po vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. [pozm. návrh 14]

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda/předsedkyně předseda/předsedkyně

(1) Úř. věst. C 129, 11.4.2018, s. 71.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2019.
(3)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (kodifikované znění) (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 82).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009 , kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí