Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0113(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0193/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0193/2018

Συζήτηση :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 178kWORD 50k
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0282),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0172/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0193/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 129 της 11.4.2018, σ. 71.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Ιουνίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0264).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
P8_TC1-COD(2017)0113

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στην οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) καθορίζεται ελάχιστο επίπεδο ανοίγματος της αγοράς για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

(2)  Η χρήση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επειδή τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερων μοντέλων από τον μέσο όρο του στόλου, είναι επίσης συχνά μπορεί να είναι ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα. [Τροπολογία 1]

(3)  Η οδηγία 2006/1/ΕΚ δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση, από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους, μισθωμένων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη χρήση μισθωμένου οχήματος στα αντίστοιχα εδάφη τους αν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία σε κράτος μέλος άλλο από το εκείνο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει. [Τροπολογία 2]

(4)  Προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οχήματα μισθωμένα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, όχι μόνο στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους. Με αυτόν τον τρόπο θα τους είναι ευκολότερο να καλύπτουν ιδίως βραχυπρόθεσμες, εποχικές ή προσωρινές κορυφώσεις της ζήτησης ή να αντικαθιστούν οχήματα ελαττωματικά ή με βλάβη.

(4α)  Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χρήση, στο έδαφός τους, οχήματος μισθωμένου από επιχείρηση δεόντως εγκατεστημένη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι ταξινομημένο και πληροί τα πρότυπα λειτουργίας και τις απαιτήσεις ασφαλείας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους και έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης της υπεύθυνης επιχείρησης. [Τροπολογία 3]

(5)  Το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ορισμένοι περιορισμοί, που επίσης επηρεάζουν έμμεσα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων, εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένοι προκειμένου να αποφεύγονται φορολογικές στρεβλώσεις. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας και εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιείται, εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, όχημα μισθωμένο σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει μία εγκατεστημένη επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μισθωμένο όχημα που έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τον αριθμό τέτοιων οχημάτων που μισθώνονται από επιχείρηση εγκατεστημένη στο έδαφός τους. [Τροπολογία 4]

(5α)  Για την επιβολή των μέτρων αυτών, τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος θα πρέπει να διατίθενται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των κρατών μελών όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4). Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ένας μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για τον σκοπό αυτό, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ). [Τροπολογία 5]

(6)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποδοτικότερη εκτέλεση μεταφορών για ίδιο λογαριασμό, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν πλέον τη δυνατότητα να περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης μισθωμένων οχημάτων για τις εν λόγω μεταφορές.

(6α)   Προκειμένου να τηρούνται τα πρότυπα λειτουργίας, να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας και να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς, είναι σημαντικό οι μεταφορείς να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και υποδομές άμεσης στήριξης στη χώρα στην οποία ασκούν τις δραστηριότητές τους. [Τροπολογία 6]

(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και να τα καταγράψει σε έκθεση το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η έκθεση θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, στα φορολογικά έσοδα και στο περιβάλλον. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί όλες τις παραβάσεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών παραβάσεων. Τυχόν Η ανάγκη για μελλοντική δράση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση την εν λόγω έκθεση. [Τροπολογία 7]

(8)  Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη, αλλά αντιθέτως, λόγω της διασυνοριακής φύσης των οδικών μεταφορών και των ζητημάτων που πρόκειται να αντιμετωπισθούν με την παρούσα οδηγία, είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(9)  Επομένως, η οδηγία 2006/1/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2006/1/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)  η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Κάθε κράτος μέλος επιτρέπει να χρησιμοποιούνται στο έδαφός του οχήματα που έχουν μισθώσει επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι:»·

"

ii)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων λειτουργίας και των απαιτήσεων ασφαλείας·»· [Τροπολογία 8]

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Όταν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει το όχημα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος εντός των αντίστοιχων εδαφών τους. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση του για τέσσερις τουλάχιστον μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους.» [Τροπολογία 9]

"

2)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και για τα οχήματα που τους ανήκουν, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 2. [Τροπολογία 10]

1α.  Όταν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μπορεί:

   α) να περιορίσει τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος στο έδαφός του, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση του μισθωμένου οχήματος επί τέσσερις τουλάχιστον συνεχείς μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους· στην περίπτωση αυτή, μπορεί να απαιτείται η σύμβαση μίσθωσης να μην υπερβαίνει το χρονικό όριο που ορίζεται από το κράτος μέλος·
   β) να περιορίσει τον αριθμό των μισθωμένων οχημάτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση τουλάχιστον ενός αριθμού οχημάτων που αντιστοιχεί στο 25 % του συνολικού στόλου των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων που κατέχει η επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της αίτησης για τη χορήγηση άδειας· στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις με συνολικό στόλο μεγαλύτερο του ενός και μικρότερο των τεσσάρων οχημάτων, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα τέτοιο μισθωμένο όχημα. [Τροπολογία 11]

1β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 τη μεταφορά για ίδιο λογαριασμό που εκτελείται από οχήματα συνολικού επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων.». [Τροπολογίες 28 και 34]

"

2α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 3a

1.  Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας ενός μισθωμένου οχήματος εισάγονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009*.

2.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης ενός μεταφορέα που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ο εν λόγω μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους.

3.  Η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πραγματοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012**.

__________________

* Παραπομπή στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 λαμβανομένης υπόψη της επέκτασης των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

** ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1.». [Τροπολογία 12]

"

3)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5a

Έως την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 5 τρία έτη μετά από τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση οχημάτων μισθωμένων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει τα οχήματα. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια και στα φορολογικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στρεβλώσεων, καθώς και στην επιβολή των κανόνων για τις ενδομεταφορές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να προτείνει πρόσθετα μέτρα.

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).». [Τροπολογία 13]

"

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 18 20 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. [Τροπολογία 14]

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 129 της 11.4.2018, σ. 71.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019.
(3) Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 82).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου