Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0113(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0193/2018

Predkladané texty :

A8-0193/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Prijaté texty
PDF 179kWORD 55k
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg
Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0282),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0172/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 6. decembra 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0193/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 129, 11.4.2018, s. 71.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 14. júna 2018 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0264).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. januára 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru
P8_TC1-COD(2017)0113

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES(3) sa stanovuje minimálna úroveň otvorenia trhu, pokiaľ ide o používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru.

(2)  Používaním prenajatých vozidiel sa môžu znížiť náklady pre podniky, ktoré vykonávajú prepravu tovaru na svoj vlastný účet alebo na účet tretej osoby, a zároveň sa tak môže zvýšiť ich operačná flexibilita. Môže sa tým prispieť k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti dotknutých podnikov. Keďže prenajaté vozidlá sú väčšinou novšie ako priemer vozového parku, zároveň sú môžu byť často bezpečnejšie a menej znečisťujú znečisťujúce životné prostredie. [PN 1]

(3)  Smernicou 2006/1/ES sa neumožňuje, aby podniky mohli v plnej miere ťažiť z výhod používania prenajatých vozidiel. Uvedenou smernicou sa členským štátom povoľuje, aby svojim podnikom, ktoré sú usadené na ich území, obmedzili používanie prenajatých vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla nad šesť ton na prepravu na vlastný účet. Členské štáty okrem toho nie sú povinné povoliť používanie prenajatých vozidiel na svojich územiach, ak bolo vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu, ako je štát usadenia podniku, ktorý si ich prenajíma. [PN 2]

(4)  S cieľom umožniť podnikom vo väčšej miere využívať výhody používania prenajatých vozidiel by sa im malo umožniť používať vozidlá prenajaté v ktoromkoľvek členskom štáte, nielen v tom, v ktorom sú usadené. Jednoduchšie by tak dokázali uspokojiť najmä krátkodobý sezónny dopyt alebo dočasne zvýšený dopyt, alebo nahradiť chybné alebo poškodené vozidlá.

(4a)  Členským štátom by sa nemalo povoliť, aby na svojom území obmedzovali používanie vozidla, ktoré si prenajal podnik riadne usadený na území iného členského štátu, za predpokladu, že toto vozidlo je evidované a spĺňa prevádzkové normy a bezpečnostné požiadavky, alebo je uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi ktoréhokoľvek členského štátu a získalo povolenie na prevádzku zo strany členského štátu, v ktorom je usadený príslušný podnik. [PN 3]

(5)  Úroveň spoplatňovania cestnej dopravy sa v rámci Únie stále výrazne líši. Preto sú určité obmedzenia, ktoré tiež nepriamo ovplyvňujú slobodu poskytovať služby prenájmu vozidiel, naďalej odôvodnené, aby sa zamedzilo na účely zamedzenia fiškálnym narušeniam. V dôsledku toho by členské štáty mali mať v súlade s podmienkami stanovenými v tejto smernici možnosť obmedziť v rámci ich príslušných území dĺžku času, počas ktorej sa v rámci ich príslušných území môžu používať vozidlá prenajaté môže usadený podnik používať prenajaté vozidlo zaevidované alebo uvedené do prevádzky v inom členskom štáte, ako je štát usadenia podniku, ktorý. Mali by tiež mať možnosť obmedziť počet takýchto vozidiel, ktoré si prenajíma podnik usadený na ich prenajíma území. [PN 4]

(5a)  V záujme presadzovania týchto opatrení by informácie o evidenčnom čísle prenajatého vozidla mali byť uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch členských štátov stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009(4). Príslušné orgány členského štátu usadenia, ktoré sú informované o používaní vozidla, ktoré si prevádzkovateľ prenajal a ktoré je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi v inom členskom štáte, by mali informovať príslušné orgány tohto iného členského štátu. Členské štáty by na tento účel mali používať informačný systém o vnútornom trhu (IMI). [PN 5]

(6)  S cieľom umožniť, aby sa preprava na vlastný účet vykonávala efektívnejšie, by členské štáty už viac nemali mať povolené obmedzovať možnosť používania prenajatých vozidiel na účely takejto prepravy.

(6a)   S cieľom zachovávať prevádzkové normy, spĺňať bezpečnostné požiadavky a zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky pre vodičov je dôležité, aby dopravcovia mali v krajine, v ktorej vykonávajú svoju činnosť, zaručený prístup k aktívam a infraštruktúre priamej podpory. [PN 6]

(7)  Vykonávanie a účinky tejto smernice by Komisia mala sledovať a zdokumentovať ich v správe. Akékoľvek budúce opatrenia najneskôr tri roky po uplynutí lehoty na jej transpozíciu. V tejto správe by sa mal náležite zohľadniť vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, na daňové príjmy a na životné prostredie. V správe by sa mali takisto posúdiť všetky prípady porušenia tejto smernice vrátane cezhraničného porušenia. Potreba budúcich opatrení v tejto oblasti by mali byť posúdené sa mala posúdiť vzhľadom na výsledky uvedenej správy. [PN 7]

(8)  Keďže ciele tejto smernice nemožno uspokojivo dosiahnuť iba na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na cezhraničnú povahu cestnej dopravy a problémy, ktoré sa majú touto smernicou riešiť, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daných cieľov.

(9)  Smernica 2006/1/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/1/ES sa mení takto:

1.  Článok 2 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa mení takto:

i)  úvodná veta sa nahrádza takto:"

„Každý členský štát na svojom území umožní používať vozidlá prenajaté podnikmi usadenými na území iného členského štátu za predpokladu, že:“;

"

ii)  písmeno a) sa nahrádza takto:"

„a) vozidlo je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi ktoréhokoľvek členského štátu vrátane prevádzkových noriem a bezpečnostných požiadaviek;“; [PN 8]

"

b)  vkladá sa tento odsek 1a:"

„1a. Ak vozidlo nie je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom je podnik prenajímajúci si vozidlo usadený, členské štáty môžu na svojich územiach obmedziť čas používania prenajatých vozidiel. Členské štáty však v takom prípade umožnia ich používanie aspoň štyri mesiace v ktoromkoľvek danom kalendárnom roku.“ [PN 9]

"

2.  Článok 3 sa nahrádza takto:"

„Článok 3

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ich podniky usadené na ich území môžu za rovnakých podmienok, aké platia pre vozidlá v ich vlastníctve, používať na cestnú prepravu tovaru prenajaté vozidlá, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v článku 2. [PN 10]

1a.  Ak je vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu, členský štát, v ktorom je podnik usadený, môže:

   a) obmedziť obdobie, počas ktorého sa môže prenajaté vozidlo používať na jeho území, za predpokladu, že povolí používanie prenajatého vozidla počas najmenej štyroch po sebe idúcich mesiacov v ktoromkoľvek danom kalendárnom roku; v takom prípade sa môže vyžadovať, aby zmluva o prenájme netrvala dlhšie ako lehota stanovená členským štátom;
   b) obmedziť počet prenajatých vozidiel, ktoré môže používať ktorýkoľvek podnik, za predpokladu, že povolia používanie aspoň určitého počtu vozidiel zodpovedajúceho 25 % celkového vozového parku nákladných vozidiel vo vlastníctve podniku k 31. decembru roka predchádzajúceho žiadosti o povolenie; v tomto prípade sa podniku, v ktorého celkovom vozovom parku sa nachádza viac než jedno a menej než štyri vozidlá, povolí používať aspoň jedno takéto prenajaté vozidlo. [PN 11]

1b.  Členské štáty môžu z ustanovení odseku 1 vylúčiť prepravu vykonávanú na vlastný účet vozidlami s celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou šesť ton.“ [PN 28 a 34]

"

2a.  Vkladá sa tento článok 3a:"

„Článok 3a

1.  Informácie o evidenčnom čísle prenajatého vozidla sa vkladajú do vnútroštátneho elektronického registra, ako je stanovené v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009*.

2.  Príslušné orgány členského štátu usadenia prevádzkovateľa, ktoré sú informované o používaní vozidla, ktoré si tento prevádzkovateľ prenajal a ktoré je evidované alebo uvedené do prevádzky v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu, o tom informujú príslušné orgány tohto iného členského štátu.

3.  Administratívna spolupráca stanovená v odseku 2 prebieha prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol vytvorený nariadením (EÚ) č. 1024/2012**.

______________________

* Odkazuje sa na článok 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 s ohľadom na rozšírenie rozsahu informácií, ktoré sa majú zaznamenávať v zmysle návrhu Komisie.

** Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1.“ [PN 12]

"

3.  Vkladá sa tento článok 5a:"

„Článok 5a

Komisia predloží do ... [OP: vložte prosím dátum 5 rokov 3 roky po uplynutí lehoty na transpozíciu smernice] správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní a účinkoch tejto smernice. Správa musí obsahovať informácie o používaní vozidiel prenajatých v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia podniku, ktorý si ich prenajíma. V správe sa musí venovať osobitná pozornosť vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky a na daňové príjmy vrátane fiškálnych narušení, ako aj na presadzovanie pravidiel kabotáže v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009*. Na základe tejto správy Komisia posúdi, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.“ [PN 13]

________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

"

Článok 2

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ... [OP: vložte prosím dátum 18 20 mesiacov po nadobudnutí dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. [PN 14]

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 129, 11.4.2018, s. 71.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 15. januára 2019.
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 82).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

Posledná úprava: 23. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia