Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0113(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0193/2018

Ingivna texter :

A8-0193/2018

Debatter :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Antagna texter
PDF 172kWORD 53k
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0282),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0172/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 6 december 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0193/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 129, 11.4.2018, s. 71.
(2) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 14 juni 2018 (Antagna texter, P8_TA(2018)0264).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
P8_TC1-COD(2017)0113

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG(3) fastställs en miniminivå för marknadsöppning för användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg.

(2)  AnvändningSådan användning av hyrda fordon kan minska kostnaderna för företag som transporterar gods för egen räkning eller för andras räkning och samtidigt göra dem flexiblare. Det Denna användning av inhyrda fordon kan därför bidra till att de berörda företagen blir produktivare och mer konkurrenskraftiga. Eftersom hyrda fordon tenderar att vara yngre än den genomsnittliga fordonsflottan, är kan de ofta vara också säkrare och mindre förorenande. [Ändr. 1]

(3)  Direktiv 2006/1/EG gör det inte möjligt för företag att dra full nytta av fördelarna med att använda hyrda fordon. Det direktivet tillåter medlemsstaterna att, begränsa företags användning för företag som är etablerade på deras respektive territorier, begränsa användningen av hyrda fordon med en högsta tillåten bruttovikt på över sex ton för transporter för egen räkning. Dessutom är medlemsstaterna enligt direktivet inte skyldiga att tillåta användningen av ett hyrt fordon på sina respektive territorier om fordonet är registrerat eller taget i bruk i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat än den där företaget som hyr fordonet är etablerat. [Ändr. 2]

(4)  För att göra det möjligt för företagen att i större utsträckning dra nytta av fördelarna med att använda hyrda fordon, bör det vara möjligt för dem att använda fordon som hyrts i vilken medlemsstat som helst, inte bara den där de är etablerade. Det skulle göra det lättare för dem att klara framförallt kortsiktiga, säsongsmässiga eller tillfälliga efterfrågetoppar eller ersätta defekta eller skadade fordon.

(4a)  Medlemsstaterna bör inte ha rätt att, på sina respektive territorium, begränsa användningen av fordon som har hyrts in av ett företag som är vederbörligen etablerat på en annan medlemsstats territorium, förutsatt att detta fordon är registrerat och uppfyller driftstandarderna och säkerhetskraven, eller har satts i trafik i enlighet med lagarna i någon av medlemsstaterna och har drifttillstånd från den medlemsstat där det ansvariga företaget är etablerat. [Ändr. 3]

(5)  Nivån på beskattning av vägtransporter varierar fortfarande avsevärt inom unionen. Därför är det motiverat att behålla vissa begränsningar, vilket också indirekt påverkar friheten att tillhandahålla tjänster på området fordonsuthyrning, för i syfte att undvika skattemässiga snedvridningar. Följaktligen bör medlemsstaterna ha möjlighet att, i enlighet med villkoren i detta direktiv och inom sina respektive territorier, begränsa den tid ett fordon som hyrts i en annan medlemsstat än den där företaget är etablerat kan användas som ett etablerat företag kan använda ett inhyrt fordon som är registrerat eller har tagits i trafik i en annan medlemsstat. De bör även ha rätt att begränsa antalet sådana fordon som hyrs in av ett företag som är etablerat inom deras respektive territorier. [Ändr. 4]

(5a)  För att kunna genomdriva dessa åtgärder ska informationen om registreringsnumret för det inhyrda fordonet tillhandahållas i medlemsstaternas nationella elektroniska register i enlighet med förordning (EG) nr 1071/2009(4). Behöriga myndigheter i etableringsmedlemsstaten som har informerats om användningen av ett fordon som har hyrts av operatören, och som har registrerats eller satts i trafik i enlighet med lagarna i en annan medlemsstat, bör informera berörda myndigheter i denna andra medlemsstat om detta. Medlemsstaterna bör använda informationssystemet för den inre marknaden i detta syfte. [Ändr. 5]

(6)  För att effektivisera användningen av transporter för egen räkning, bör medlemsstaterna inte längre ha rätt att begränsa möjligheten att använda hyrda fordon för sådan verksamhet.

(6a)   För att upprätthålla operativa standarder, uppfylla säkerhetskrav och säkerställa anständiga arbetsvillkor för förare, är det viktigt att transportföretag garanteras tillgång till resurser och direkt stödinfrastruktur i det land där de bedriver sin verksamhet. [Ändr. 6]

(7)  Genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser bör övervakas av kommissionen och dokumenteras i en rapport. Eventuella senast tre år efter datumet för införlivandet av detta direktiv. I rapporten bör man ta vederbörlig hänsyn till effekterna på trafiksäkerheten, skatteintäkterna och miljön. Dessutom bör man utvärdera alla överträdelser av detta direktiv, däribland gränsöverskridande överträdelser. Behovet av framtida åtgärder inom detta område bör övervägas mot bakgrund av den rapporten. [Ändr. 7]

(8)  Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva utan snarare, på grund av vägtransporters gränsöverskridande natur och de frågor detta direktiv är avsett att ta upp, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(9)  Direktiv 2006/1/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/1/EG ska ändras på följande sätt:

1.  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Den första meningen ska ersättas med följande:"

”Varje medlemsstat ska tillåta användning inom sitt territorium av fordon som har hyrts av företag som är etablerade inom en annan medlemsstats territorium, under följande förutsättningar:”

"

ii)  Led a ska ersättas med följande:"

”a) Fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i en valfri medlemsstat, vilket även inkluderar driftstandarder och säkerhetskrav.” [Ändr. 8]

"

b)  Följande punkt ska införas som punkt 1a:"

”1a. Om fordonet inte är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där det företag som hyr fordonet är etablerat, får medlemsstaterna begränsa användningstiden för det hyrda fordonet inom sina respektive territorier. Medlemsstaterna ska dock i ett sådant fall tillåta användning under minst fyra månader under ett givet kalenderår.” [Ändr. 9]

"

2.  Artikel 3 ska ersättas med följande:"

”Artikel 3

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inhemska företag som är etablerade på deras territorier får använda hyrda fordon för godstransport på väg, på samma villkor som fordon ägda av dessa företag, förutsatt att villkoren i artikel 2 är uppfyllda.” [Ändr. 10]

1a.  Om fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat får den medlemsstat där företaget är etablerat

   a) begränsa den tid det inhyrda fordonet kan användas inom deras respektive territorier, förutsatt att den tillåter att det inhyrda fordonet används under minst fyra sammanhängande månader under ett givet kalenderår; i detta fall får medlemsstaten kräva att hyreskontraktet inte löper längre än den tidsfrist som medlemsstaten har fastställt,
   b) begränsa antalet inhyrda fordon som kan användas av ett företag, förutsatt att de tillåter att det lägsta antal fordon som får hyras in motsvarar minst 25 % av hela den fordonsflotta företaget ägde den 31 december året innan tillståndet att använda fordonet begärdes. I detta fall ska ett företag som har en total fordonspark på fler än ett men färre än fyra fordon tillåtas att använda minst ett sådant hyrt fordon. [Ändr. 11]

1b.  Medlemsstaterna får, från föreskrifterna i punkt 1, undanta transporter bedrivna för egen räkning med fordon med en högsta tillåten bruttovikt på mer än 6 ton. [Ändr. 28 och 34]

"

(2a)  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 3a

1.  Informationen om det hyrda fordonets registreringsnummer ska införas i det nationella elektroniska register som definieras i artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009*.

2.  Behöriga myndigheter i en operatörs etableringsmedlemsstat som har informerats om användningen av ett fordon som har hyrts av operatören, och som har registrerats eller satts i trafik i enlighet med lagarna i en annan medlemsstat, bör informera berörda myndigheter i denna andra medlemsstat om detta.

3.  Det administrativa samarbete som avses i punkt 2 ska ske genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som upprättades genom förordning (EU) nr 1024/2012**.

________________

* Med hänsyn till artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009 och de ytterligare uppgifter som ska registreras enligt kommissionens förslag.

** EUT L 316, 14.11.2012, s. 1.” [Ändr. 12]

"

3.  Följande artikel ska införas som artikel 5a:"

”Artikel 5a

Senast den [OP: ... vänligen för in det datum som infaller 5 3 år efter tidsfristen för införlivande av direktivet] ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet och effekterna av detta direktiv. Rapporten ska innehålla information om användningen av fordon som har hyrts i en annan medlemsstat än den medlemsstat där det företag som hyr fordonet är etablerat. I rapporten ska man särskilt uppmärksamma effekterna på trafiksäkerheten och skatteintäkterna, inklusive skattemässiga snedvridningar, samt på efterlevnaden av cabotageregler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009*. På grundval av denna rapport ska kommissionen bedöma huruvida det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.” [Ändr. 13]

________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

"

Artikel 2

1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [OP: vänligen för in ... [20 månader efter det datum som infaller 18 månader efter det att direktivet då detta direktiv träder i kraft]. De ska överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen utan dröjsmål. [Ändr. 14]

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 129, 11.4.2018, s. 71.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 januari 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG av den 18 januari 2006 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (kodifierad version) (EUT L 33, 4.2.2006, s. 82).
(4)* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

Senaste uppdatering: 23 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy