Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0101(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0330/2018

Внесени текстове :

A8-0330/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0007

Приети текстове
PDF 133kWORD 52k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави ***I
P8_TA(2019)0007A8-0330/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0206),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0158/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 5 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0330/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранни защитни клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои търговски споразумения, сключени между Европейския съюз и трети държави
P8_TC1-COD(2018)0101

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/287.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА КОМИСИЯТА

Европейският парламент и Комисията изразяват общо съгласие относно значението на тясното сътрудничество при наблюдението на изпълнението на споразуменията, посочени в приложението към Регламент (ЕС) 2019/287 на Европейския парламент и на Съвета от 13 февруари 2019 г.(1) за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави. За тази цел те изразяват съгласие, че когато Европейският парламент приеме препоръка за започването на разследване във връзка с прилагането на защитни мерки, Комисията подробно ще разгледа дали са изпълнени условията съгласно Регламента за служебно започване на разследване. Когато Комисията счете, че тези условия не са изпълнени, тя ще представи на компетентната комисия на Европейския парламент доклад, съдържащ обяснение относно всички фактори, които имат отношение към започването на такова разследване.

(1) OВ L 53, 22.2.2019 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност