Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0101(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0330/2018

Předložené texty :

A8-0330/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2019 - 8.7

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0007

Přijaté texty
PDF 139kWORD 49k
Úterý, 15. ledna 2019 - Štrasburk
Dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi ***I
P8_TA(2019)0007A8-0330/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0206),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0158/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. prosince 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0330/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Komise, které je přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněno v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního aktu;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. ledna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se provádí dvoustranné ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých obchodních dohodách mezi Evropskou unií a  třetími zeměmi
P8_TC1-COD(2018)0101

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/287.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A KOMISE

Evropský parlament a Komise souhlasí s tím, že při provádění dohod uvedených v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/287 ze dne 13. února 2019(1), kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi, je třeba úzce spolupracovat. Za tím účelem se shodují na tom, že pokud Evropský parlament přijme doporučení k zahájení šetření ohledně ochranných opatření, Komise pečlivě přezkoumá, zda jsou podle daného nařízení splněny podmínky zahájení z moci úřední. Pokud se Komise bude domnívat, že podmínky splněny nejsou, předloží příslušnému výboru Evropského parlamentu zprávu, jejíž součástí bude vysvětlení všech faktorů podstatných pro zahájení šetření.

(1) Úř. věst. L 53, 22.2.2019, s. 1.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí