Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0101(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0330/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0330/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2019 - 8.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0007

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 42k
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - Strasbourg
Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen ***I
P8_TA(2019)0007A8-0330/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0206),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0158/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 5. joulukuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0330/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin ja komission lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin kauppasopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien kahdenvälisten suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta
P8_TC1-COD(2018)0101

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/287.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA

Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta 13 päivänä helmikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/287(1) liitteessä lueteltujen sopimusten täytäntöönpanossa. Tässä tarkoituksessa ne sopivat, että jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen vireille panemisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö asetuksen mukaiset edellytykset panna tutkimus vireille viran puolesta. Jos komissio katsoo, että edellytykset eivät täyty, se antaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle kertomuksen, jossa se selvittää myös kaikki tällaisen tutkimuksen vireillepanoon liittyvät seikat.

(1) EUVL L 53, 22.2.2019, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö