Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0101(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0330/2018

Ingivna texter :

A8-0330/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0007

Antagna texter
PDF 123kWORD 45k
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer ***I
P8_TA(2019)0007A8-0330/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0206),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0158/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 december 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0330/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om genomförande av bilaterala skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa handelsavtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredjeländer
P8_TC1-COD(2018)0101

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/287.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

GEMENSAMT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET OCH KOMMISSIONEN

Europaparlamentet och kommissionen är överens om vikten av ett nära samarbete i fråga om genomförandet av de avtal som förtecknas i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/287 av den 13 februari 2019(1) om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer. De har i detta syfte kommit överens om att om Europaparlamentet utfärdar en rekommendation om inledande av en skyddsundersökning, kommer kommissionen noggrant att undersöka om villkoren enligt förordningen är uppfyllda för att på eget initiativ inleda en undersökning. Om kommissionen anser att dessa villkor inte är uppfyllda kommer den att lägga fram en rapport för Europaparlamentets ansvariga utskott med en förklaring av de omständigheter som är relevanta för inledandet av en sådan undersökning.

(1) EUT L 53, 22.2.2019, s. 1.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy