Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0464/2018

Внесени текстове :

A8-0464/2018

Разисквания :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Приети текстове :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

Приети текстове
PDF 243kWORD 75k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I
P8_TA(2019)0008A8-0464/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 15 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Програма „Митници 2020“, създадена с Регламент (ЕС) № 1294/201318, и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и засилването на митническото сътрудничество. Много от дейностите в митническата област са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат осъществявани по ефективен и ефикасен начин от отделните държави членки. С програма „Митници“ на равнището на Съюза, която се изпълнява от Комисията, на държавите членки се осигурява съюзна уредба за развитие на тези дейности по сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше собствена уредба за сътрудничество на двустранна или многостранна основа. Поради това е целесъобразно да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област – програма „Митници“.
(1)  Програма „Митници 2020“, установена с Регламент (ЕС) № 1294/201318, и предшестващите я програми допринесоха съществено за улесняването и укрепването на митническото сътрудничество. Много от митническите дейности са от презгранично естество, като включват и засягат всички държави членки, поради което не могат да бъдат изпълнявани по ефективен и ефикасен начин от всяка държава членка поотделно. С програма „Митници“, която се прилага от Комисията в целия Съюз, на държавите членки се предоставя рамка на равнището на Съюза за развитие на такива дейности за сътрудничество при по-голяма ефективност на разходите, отколкото ако всяка държава членка изградеше отделна уредба за сътрудничество на двустранно или многостранно равнище. Митническата програма играе съществена роля и за защитата на финансовите интереси на Съюза и на държавите членки, като осигурява ефективното събиране на мита, и следователно представлява важен източник на приходи за бюджета на Съюза и за националните бюджети, като се съсредоточава също върху изграждането на ИТ капацитет и върху засиленото сътрудничество в областта на митниците. Освен това е необходим хармонизиран и стандартизиран контрол, за да се проследяват незаконните трансгранични потоци от стоки и да се води борба с измамите. Поради това е целесъобразно и от интерес за ефикасността да се осигури непрекъснатост на съюзното финансиране за дейностите в областта на митническото сътрудничество, като се създаде нова програма в същата област – програма „Митници“.
__________________
__________________
18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).
18 Регламент (ЕС) № 1294/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма за действие за митниците в Европейския съюз за периода 2014–2020 г. („Митници 2020“) и за отмяна на Решение № 624/2007/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 209).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)
(1 a)  Вече 50 години митническият съюз, осъществяван от националните митнически органи, е основополагащ елемент на Съюза, един от най-големите търговски блокове в света. Митническият съюз е важен пример за успешна интеграция на Съюза и е от основно значение за правилното функциониране на единния пазар в полза на предприятията и гражданите. В своята резолюция от 14 март 2018 г., озаглавена „Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.“, Европейският парламент изразява особена загриженост по отношение на митническите измами, довели до значителна загуба на приходи за бюджета на Съюза. По-силен и по-амбициозен Съюз може да бъде постигнат само ако разполага с допълнителни финансови средства, непрекъсната подкрепа за съществуващите политики и увеличени ресурси.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Митническият съюз се промени значително през последните петдесет години и днес митническите администрации успешно изпълняват най-различни задачи по границите. Действайки заедно, те работят за улесняване на търговията и намаляване на бюрокрацията, събират приходи за националните бюджети и бюджета на Съюза, защитават гражданите от терористични, здравни, екологични и други заплахи. По-конкретно, с въвеждането на обща рамка за управление на риска19 в целия ЕС и митнически контрол върху движенията на парични средства в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митниците са на предна линия в борбата с тероризма и организираната престъпност. Предвид на този широк мандат сега митниците действително са водещият орган за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и мисията на митническите органи като цяло, както е определена в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзор върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза с влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание ще бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС).
(2)  Митническият съюз се промени значително през последните 50 години и днес митническите администрации успешно изпълняват широк спектър от гранични задачи. Работейки заедно, те се стремят към улесняване на етична и справедлива търговия и намаляване на бюрокрацията, събират приход за националните бюджети и бюджета на Съюза и спомагат за защита на населението от терористични, здравни и екологични, както и други заплахи. По-конкретно, с въвеждането на обща рамка19 за управление на риска на равнището на ЕС и с контролирането на парични потоци в големи размери с цел борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма митническите органи поемат водеща роля в борбата с тероризма, организираната престъпност и нелоялната конкуренция. Предвид на техния широкообхватен мандат сега митническите органи действително са основните органи за контрол върху стоките по външните граници на Съюза. В този контекст подкрепата по програма „Митници“ следва да обхваща не само митническото сътрудничество, но и да предоставя подкрепа за по-широката мисия на митниците, както е предвидено в член 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013, а именно надзора върху международната търговия, внедряването на външните аспекти на вътрешния пазар, общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, оказващи влияние върху търговията, както и сигурността на веригата на доставките. Затова правното основание за този регламент следва да бъде от областта на митническото сътрудничество (член 33 от ДФЕС), вътрешния пазар (член 114 от ДФЕС) и търговската политика (член 207 от ДФЕС).
__________________
__________________
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Създавайки уредба за дейностите, чието предназначение е да се окаже подкрепа за митническия съюз и митническите органи, Програмата следва да допринесе за: защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и същевременно подпомагане на законната стопанска дейност; обезпечаване на сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители; улесняване на законната търговия, така щото предприятията и гражданите да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия.
(3)  Програмата следва като обща цел да подпомага държавите членки и Комисията, като предоставя рамка за действия, имащи за цел да подкрепят митническия съюз и митническите органи с дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят във възможно най-тясно сътрудничество; защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки; защита на Съюза от нелоялни и незаконни търговски практики, като същевременно се насърчават законни стопански дейности, гарантират се сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители и по този начин се засилва защитата на потребителите; улесняване на законната търговия, така щото предприятията и гражданите да могат да се възползват от целия потенциал на вътрешния пазар и световната търговия.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3 a)  Тъй като е очевидно, че някои от системите, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, могат да бъдат въведени само частично до 31 декември 2020 г., което означава, че неелектронните системи ще продължат да се използват след тази дата, и при липсата на законодателни изменения, които удължават този срок, дружествата и митническите органи няма да могат да изпълняват своите служебни и правни задължения по отношение на митническите операции, една от основните конкретни цели на Програмата следва да бъде подпомагането на държавите членки и Комисията за създаването на такива електронни системи.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  Управлението и контролът на митниците са динамична област на политиката, изправена пред нови предизвикателства, породени от постоянно променящите се глобални бизнес модели и вериги на доставките, както и от променящите се модели на потребление и цифровизация, например електронната търговия, включително интернет на нещата, анализ на данни, изкуствен интелект и технологии за блокови вериги. Програмата следва да подпомага митническото управление в такива ситуации и да дава възможност за използване на новаторски решения. Тези предизвикателства допълнително подчертават необходимостта от засилване на сътрудничеството между митническите органи и необходимостта от единно тълкуване и прилагане на митническото законодателство. Когато публичните финанси са под натиск, увеличаването на обема на световната търговия и измамите и контрабандата будят нарастващо безпокойство; Програмата следва да допринесе за справяне с тези предизвикателства.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 3 в (ново)
(3 в)  За да се гарантира максимална ефективност и да се избегне припокриване, Комисията следва да координира изпълнението на Програмата със свързани програми и фондове на Съюза. Това включва по-специално програма „Фискалис“, Програмата на ЕС за борба с измамите и Програмата за единния пазар, както и фонд „Вътрешна сигурност“ и Фонд за интегрирано управление на границите, Програмата за подкрепа на структурните реформи, програмата „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа и решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, както и регламентите и мерките за изпълнение.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 3 г (ново)
(3 г)  По отношение на евентуалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза финансовият пакет за Програмата не отчита разходите, произтичащи от подписването на споразумението за оттегляне, и потенциалните бъдещи отношения между Обединеното кралство и Съюза. Подписването на това споразумение, оттеглянето на Обединеното кралство от всички съществуващи митнически системи и сътрудничество и изтичането на правните му задължения в тази област биха довели до допълнителни разходи, които не могат да бъдат точно изчислени към момента на създаването на Програмата. Поради това Комисията следва да разгледа възможността за запазване на достатъчно ресурси, за да се подготви за тези потенциални разходи. Тези разходи обаче не следва да бъдат покривани от пакета за Програмата, тъй като предвиденият в Програмата бюджет ще бъде достатъчен само за покриване на разходите, които биха могли да бъдат реалистично предвидени към момента на създаване на Програмата.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени някои условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави в съответствие с условията, определени в нарочни споразумения между Съюза и тези трети държави, с които се урежда участието им в дадена програма на Съюза.
(5)  С цел да се подкрепи процесът на присъединяване и асоцииране на трети държави, Програмата следва да бъде отворена за участие за присъединяващите се държави и държавите кандидатки, както и за потенциалните кандидати и държавите – партньори по европейската политика за съседство, ако са изпълнени всички условия. Тя може да бъде отворена и за други трети държави при условията, предвидени в нарочни споразумения между Съюза и съответните държави относно участието на тези държави в дадена програма на Съюза, ако това участие представлява интерес за Съюза и ако има положително въздействие върху вътрешния пазар, без да се засяга защитата на потребителите.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  По отношение на тази програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) [2018/XXX] на Европейския парламент и на Съвета21 (Финансовият регламент). В него са установени разпоредбите за изпълнението на бюджета на Съюза, включително разпоредбите относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти.
(6)  Програмата следва да бъде обхваната от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета21 (наричан по-нататък „Финансовият регламент). Във Финансовия регламент са предвидени разпоредбите за изпълнението на бюджета на Съюза, включително разпоредбите относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки и възстановяването на разходите на външните експерти.
__________________
__________________
21 СОМ(2016) 605 final.
21 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“, са доказали целесъобразността си и поради това следва да се запазят. За да се осигури повече простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез програма „Митници“ следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени.
(7)  Поради това дейностите, извършвани по програма „Митници 2020“ и доказали целесъобразността си, следва да се запазят, а други, които са се оказали нецелесъобразни, следва да бъдат прекратени. За да се осигури по-голяма простота и гъвкавост при изпълнението на Програмата и следователно да се допринесе за по-успешното постигане на целите ѝ, дейностите следва да бъдат определени само като общи категории със списък на примери на конкретни дейности. С помощта на сътрудничество и изграждане на капацитет чрез Програмата следва да се насърчават и подкрепят внедряването на нововъведения и използването на съответния ефект на лоста, така че способностите за постигане на главните приоритети на митниците да бъдат допълнително повишени.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол22 (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби – настоящия регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или при необходимост обучение във връзка с купеното оборудване.
(8)  С Регламент [2018/XXX] като част от Фонда за интегрирано управление на границите се създава инструмент за оборудването за митнически контрол22 (наричан по-нататък „инструмент за ОМК“). За да се запазят съгласуваността и хоризонталната координация на всички дейности по сътрудничество, свързани с митниците и оборудването за митнически контрол, е целесъобразно всички те да бъдат изпълнявани по силата на един нормативен акт и набор от разпоредби, като този акт и тези разпоредби са настоящият регламент. Затова с инструмента за ОМК следва да се подкрепят само покупката, поддръжката и надстройката на допустимото оборудване, докато по настоящата програма следва да се подкрепят всички други свързани с това дейности, например дейности по сътрудничество за оценяване на потребностите от оборудване или при необходимост обучение във връзка с купеното оборудване.
_________________
_________________
22 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.
22 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, както и представители на международни организации, икономически оператори или гражданското общество.
(10)  Като се има предвид голямото значение на глобализацията, по Програмата следва да се продължи осигуряването на възможността за включване на външни експерти по смисъла на член 238 от Финансовия регламент. Тези външни експерти следва да бъдат главно представители на органите на държавното управление, в т.ч. от неучастващи трети държави, както и представители на академичните среди и на международни организации, икономически оператори или гражданското общество.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г.: „Преглед на бюджета на ЕС“23, ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на митническия съюз и митническите органи.
(11)  В съответствие с ангажимента на Комисията да осигурява съгласуваност и опростяване на програмите за финансиране, посочен в нейното Съобщение от 19 октомври 2010 г.: „Преглед на бюджета на ЕС“23, ресурсите следва да се споделят с други инструменти на Съюза за финансиране, ако предвидените дейности по Програмата са насочени към цели, които са общи за различни инструменти за финансиране, като се има предвид, че сумата, предназначена за Програмата, се изчислява, без да се взема под внимание, че би могло да възникнат непредвидени разходи, като обаче се изключва двойното финансиране. Дейностите по Програмата следва да осигуряват съгласуваност при използването на ресурсите на Съюза в подкрепа на митническия съюз и митническите органи.
__________________
__________________
23 COM(2010)0700.
23 COM(2010)0700.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11 a)   Закупуването на софтуер, който е необходим за извършването на строги проверки по границите, следва да бъде допустимо за финансиране по Програмата. В допълнение следва да се насърчава закупуването на софтуер, който може да бъде използван във всички държави членки, за да се улесни обменът на данни.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат най-големия дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки.
(12)  Предвижда се дейностите по изграждане на информационнотехнологичния (ИТ) капацитет да привлекат по-голям дял от бюджетните средства по Програмата. Общите и националните компоненти на европейските електронни системи следва да бъдат описани в особени разпоредби. Освен това следва ясно да бъдат определени обхватът на дейностите и отговорностите на Комисията и държавите членки. За да се осигури съгласуваност и координация на действията по изграждане на ИТ капацитета, в Програмата следва да се предвиди, че Комисията разработва и актуализира многогодишен стратегически план за митниците („MASP-C“) с цел създаване на електронна среда, която да гарантира последователност и оперативна съвместимост на митническите системи на Съюза.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  В съответствие с констатациите, съдържащи се в двата специални доклада, приети неотдавна от Европейската сметна палата в областта на митниците, а именно специален доклад № 19/2017 от 5 декември 2017 г., озаглавен „Процедури за внос – неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“, и специален доклад № 26/2018 от 10 октомври 2018 г., озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“, действията, предприети в рамките на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците, следва да имат за цел преодоляване на сигнализираните недостатъци.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)
(14б)  На 4 октомври 2018 г. Европейският парламент прие резолюция относно борбата с митническите измами и защитата на собствените ресурси на Съюза. Заключенията, съдържащи се в тази резолюция, следва да бъдат отчитани по време на изпълняваните в рамките на Програмата дейности.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
(20)  Видовете финансиране и методите на изпълнение по настоящия регламент следва да бъдат избрани в зависимост от способността им да осигурят осъществяване на конкретните цели на дейностите и постигане на най-добри резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очаквания риск от неспазване на изискванията. Това следва да включва разглеждане на употребата на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите съгласно член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Общата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи с цел защита на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки, обезпечаване на сигурността и безопасността в Съюза и защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия и едновременно с това улесняване на законната стопанска дейност.
1.  За да се постигне дългосрочната цел всички митнически администрации в Съюза да работят във възможно най-тясно сътрудничество и за да се гарантират сигурността и безопасността на държавите членки, да се защити Съюзът от измами, нелоялни и незаконни търговски практики, и същевременно да се насърчат законни бизнес дейности и високо равнище на защита на потребителите, общата цел на Програмата е оказване на подкрепа за митническия съюз и митническите органи при защитата на финансовите и икономическите интереси на Съюза и неговите държави членки.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Конкретната цел на Програмата е оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество и изграждането на административния капацитет, в т.ч. компетентностите на служителите и разработването и експлоатацията на европейските електронни системи.
2.  Програмата има следните конкретни цели:
(1)   оказване на подкрепа за подготовката и еднаквото изпълнение на митническото законодателство и митническата политика, както и митническото сътрудничество;
(2)  подпомагане на изграждането на ИТ капацитета, което се състои в разработване, поддържане и експлоатация на електронните системи, посочени в член 278 от Митническия кодекс на Съюза, и създаване на условия за плавен преход към безкнижна среда и търговия в съответствие с член 12 от настоящия регламент;
(3)  финансиране на съвместни действия, които се състоят в механизми за сътрудничество с цел даване на възможност на длъжностни лица да извършват съвместни оперативни дейности в рамките на основните си отговорности, да споделят опит в областта на митниците и да обединяват усилията си за постигане на резултати в митническата политика;
(4)  повишаване на компетентностите на служителите, като се подпомагат професионалните умения на митническите служители и им се дава възможност да изпълняват ролята си на единна основа;
(5)  подпомагане на иновациите в областта на митническата политика.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов)
2 a.  Програмата е съобразена с други програми за действие и фондове на Съюза със сходни цели в свързани области и използва всички полезни взаимодействия с тях.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 б (нов)
2б.  При изпълнението на Програмата се спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 в (нов)
2в.  Програмата оказва подкрепа и за постоянната оценка и наблюдение на сътрудничеството между митническите органи с цел установяване на слабости и възможности за подобрение.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021 – 2027 г. е 950 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 842 844 000 EUR по цени за 2018 г. (950 000 000 EUR по текущи цени).
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата.
2.  Когато е необходимо и надлежно обосновано, сумата по параграф 1 може да бъде използвана и за покриване на разходите за дейностите по подготовка, наблюдение, контрол, одитиране, оценяване и други дейности по управлението на Програмата, както и за оценяване на нейната резултатност и постигането на нейните цели. По нея освен това може да се покриват разходи във връзка с проучвания, срещи на експерти, информационни и съобщителни дейности от Комисията, предназначени за държавите членки и икономическите оператори, доколкото те са свързани с целите на Програмата, както и разходи, свързани с информационнотехнологични (ИТ) мрежи, предназначени за обработката и обмена на информация, в т.ч. вътрешноведомствени ИТ средства и друга техническа и административна помощ, необходима във връзка с управлението на Програмата, доколкото тези дейности са необходими за постигането на целите на програмата.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
2 a.  Програмата не се използва за покриване на разходи, свързани с потенциалното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза. Комисията заделя според собствената си оценка ресурси с цел покриване на разходите, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от всички митнически системи и сътрудничество на Съюза и с изтичането на правните му задължения в тази област.
Преди да задели тези ресурси, Комисията прави прогнозна оценка на потенциалните разходи и информира Европейския парламент, след като станат достъпни съответните данни за тази прогнозна оценка.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в – уводна част
в)  други трети държави – в съответствие с условията, определени в нарочно споразумение, с което се урежда участието на третата държава в дадена програма на Съюза, ако:
в)  други трети държави – съгласно условията, определени в нарочно споразумение относно участието на трета държава в дадена програма на Съюза, ако:
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в – тире 2
—  със споразумението се определят условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи съгласно член [21, параграф 5] от Регламент [2018/XXX] [новия Финансов регламент];
—  със споразумението се установяват условията за участие в програмите, в т.ч. изчисляването на финансовите вноски по отделните програми и административните им разходи. Тези вноски представляват целеви приходи в съответствие с [член 21, параграф 5] от [Финансовия регламент];
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК].
2.  Допустими за финансиране по Програмата са и дейностите за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 3 от Регламент [2018/XXX] [инструмент за ОМК] и/или за допълване или подпомагане на дейностите в изпълнение на целите по член 2 от Регламент (ЕС) [2018/XXX] [Програма за борба с измамите].
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти;
б)  структурирано сътрудничество въз основа на проекти, като например съвместно разработване на ИТ от група държави членки;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква г
г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите;
г)  дейности по изграждане на компетентностите и способностите на служителите, включително обучение и обмен на най-добри практики;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 – буква д – точка 3 а (нова)
3a)   дейности по наблюдение; 
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  Дейностите, състоящи се в разработване и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.
4.  Дейностите, състоящи се в разработване, внедряване, поддръжка и експлоатация на приспособявания или разширения на общите компоненти на европейските електронни системи за сътрудничество с трети държави, които не участват в Програмата, или с международни организации, са допустими за финансиране, когато са в интерес на Съюза. Комисията въвежда необходимите административни разпоредби, с които може да се предвиди финансова вноска за тези дейности от засегнатите трети страни.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти.
1.  Когато това е от полза за извършването на дейностите в изпълнение на целите по член 3, представители на органите на държавното управление, в т.ч. от трети държави, които не участват в Програмата по силата на член 5, представители на академичните среди и на международни и други съответни организации, на икономически оператори и организации, представляващи икономически оператори, и на гражданското общество може да вземат участие в дейностите, организирани по Програмата, като външни експерти.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Външните експерти се подбират от Комисията въз основа на техните умения, опит и знания, свързани с конкретната дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси.
3.  Външни експерти се подбират от Комисията въз основа на тяхната компетентност, опит в областта на прилагането на настоящия регламент и съответните им знания относно предприеманата конкретна дейност, като се избягват потенциалните конфликти на интереси. При подбора се постига баланс между представителите на бизнеса и други експерти от гражданското общество и се взема под внимание принципът на равенство между половете. Списъкът с външни експерти редовно се актуализира и се предоставя на обществеността.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.
1.  Безвъзмездните средства по Програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент, и по-специално с принципите на разумно финансово управление, прозрачност, пропорционалност, недискриминация и равно третиране.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  По изключение от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100% от допустимите разходи за дадена дейност.
1.  Чрез дерогация от член 190 от Финансовия регламент по Програмата може да се финансират до 100% от допустимите разходи за дадена дейност според целесъобразността на дейността и очакваното въздействие.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12.
1.  Комисията и държавите членки съвместно осигуряват разработването и експлоатацията на европейските електронни системи, посочени в Многогодишния стратегически план за митниците по член 12, в т.ч. проектирането, спецификацията, изпитването за съответствие, внедряването, поддръжката, измененията, модернизирането, сигурността, осигуряването на качеството и контрола върху качеството на тези системи.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква б
б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;
б)  цялостното съгласуване на разработването и експлоатацията на европейските електронни системи с оглед на тяхната способност за експлоатация, устойчивост на киберпространството, взаимна свързаност и постоянно усъвършенстване, както и синхронизираното им внедряване;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква д а (нова)
да)   ефикасен и бърз обмен на съобщения със и между държавите членки с цел рационализиране на управлението на европейските електронни системи;
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква д б (нова)
дб)   навременна и прозрачна комуникация със съответните заинтересовани лица, които имат отношение към прилагането на ИТ системи на равнището на Съюза и на държавите членки, по-специално във връзка със забавяния в изпълнението на компоненти на Съюза и на националните компоненти и в тяхното изразходване. 
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква г
г)  редовното предоставяне на Комисията на информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна степен европейските електронни системи;
г)  предоставянето на Комисията на редовна информация относно предприетите мерки, позволяващи на съответните органи или икономически оператори да използват в пълна и ефективна степен европейските електронни системи;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част
1.  Комисията съставя и редовно обновява Многогодишния стратегически план за митниците (МГСП-М), в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като:
1.  Комисията съставя и обновява многогодишен стратегически план за митническата област, в който се посочват всички задачи във връзка с разработването и експлоатацията на европейските електронни системи и в който всяка система или част от система се определя като:
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква а
a)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност и рационализация;
a)  общ компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на съюзно равнище, който е на разположение на всички държави членки или е определен от Комисията като общ от съображения за ефикасност, сигурност на рационализацията и надеждност;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б
б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му;
б)  национален компонент: компонент на европейските електронни системи, разработен на национално равнище, който е на разположение в държавата членка, която го е създала или е допринесла за създаването му, например като част от проект за съвместно разработване на ИТ от група държави членки;
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3
3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си.
3.  Държавите членки уведомяват Комисията за завършването на всяка задача, която им е възложена съгласно Многогодишния стратегически план за митниците по параграф 1. Освен това те редовно докладват на Комисията за напредъка по изпълнението на задачите си и ако е приложимо, за очаквани забавяния при тяхното изпълнение.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, и оповестява този доклад пред обществеността.
5.  До 31 октомври всяка година въз основа на годишните доклади по параграф 4 Комисията съставя обобщен доклад, в който оценява напредъка по изпълнението на плана по параграф 1, постигнат от държавите членки и самата нея, включително информация относно необходимите приспособявания или забавяния на плана, и оповестява този доклад пред обществеността.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява чрез многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент.
1.  Програмата се изпълнява чрез многогодишните работни програми по член 108 от Финансовия регламент. В многогодишните работни програми се определят по-специално целите, които ще се преследват, очакваните резултати, методът на изпълнение и общата стойност на плана за финансиране. В работните програми се описват подробно и дейностите, които ще бъдат финансирани, посочва се отделената за всяка дейност сума и индикативен график за изпълнение. Многогодишните работни програми се съобщават на Европейския парламент, когато е приложимо.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат по процедурата по член 18, параграф 2.
2.  Многогодишните работни програми се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение и се съобщават на Европейския парламент и на Съвета. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2а.   Многогодишните работни програми се основават на извлечените поуки от предходните програми.
Изменение 52
Предложение за регламент
член 14 – параграф 1
1.  Показателите за отчитане на напредъка по Програмата по отношение постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2.
1.  В съответствие с изискванията за докладване съгласно член 41, параграф 3, буква д) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението на Програмата. Отчитането на изпълнението включва информация както за напредъка, така и за недостатъците.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването.
2.  Показателите за отчитането на изпълнението на Програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение 2. За да осигури ефективно оценяване на напредъка по отношение постигането на целите на Програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по реда на член 17, с които да изменя приложение 2 с цел преразглеждане или допълване на показателите при необходимост и да допълва настоящия регламент с разпоредби за установяване на рамка за наблюдението и оценяването, така че да се предоставя на Европейския парламент и на Съвета актуализирана качествена и количествена информация относно изпълнението на Програмата.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да осигурява ефикасно, ефективно и навременно събиране на данните за наблюдението върху изпълнението на Програмата и нейните резултати. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за отчитане.
3.  Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира, че данните за наблюдението на изпълнението на Програмата и нейните резултати са сравними и пълни, както и че се събират ефикасно, ефективно и навременно. За тази цел по отношение на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални и подходящи изисквания за отчитане. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, когато за изпълнението на Програмата има достатъчно налична информация, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението ѝ.
2.  Междинната оценка на Програмата се извършва веднага след като има достатъчно налична информация за нейното изпълнение, но не по-късно от три години след началото на изпълнението ѝ.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)
2а.   При междинната оценка се представят констатациите, необходими за вземане на решение относно последващите действия по Програмата след 2027 г. и нейните цели.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода по член 1 Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.
3.  В края на изпълнението на Програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на Програмата.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  Комисията съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията представя и съобщава заключенията от оценките, заедно със своите наблюдения и извлечените поуки, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
Когато трета държава участва в Програмата с решение въз основа на международно споразумение или по силата на друг правен акт, тази трета държава предоставя правата и достъпа, които са необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), на Европейската сметна палата и на Европейската прокуратура, за да упражняват те в пълна степен съответната си компетентност. По отношение на OLAF и Европейската прокуратура тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета и в Регламент (ЕС) № 2017/1939 на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
__________________
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват видимостта на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза обявяват неговия произход и осигуряват максимална видимост на това финансиране (по-специално когато популяризират дейностите и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и подходяща по количество целенасочена информация на различни видове публика, включително средствата за масово осведомяване и обществеността.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности във връзка с Програмата, дейностите по нея и резултатите от изпълнението ѝ. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на ведомствата, доколкото тези приоритети са свързани с целите по член 3.
2.  Комисията осъществява информационни и съобщителни дейности в рамките на Програмата, на дейностите, финансирани по Програмата, и на резултатите, постигнати от тези финансирани действия. Чрез финансовите ресурси, отпуснати за Програмата, се допринася също така за съобщаването на политическите приоритети на Съюза от страна на институциите, доколкото тези приоритети са свързани с целите, посочени в член 3.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0464/2018).

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност