Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0464/2018

Ingivna texter :

A8-0464/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Antagna texter :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

Antagna texter
PDF 205kWORD 65k
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I
P8_TA(2019)0008A8-0464/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 15 januari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Det Tull 2020-program som inrättades genom förordning (EU) nr 1294/201318 och dess föregående program har i betydande mån bidragit till att underlätta och förstärka tullsamarbetet. Många av verksamheterna på tullområdet är gränsöverskridande genom att de involverar och berör samtliga medlemsstater, och de kan således inte utföras ändamålsenligt och effektivt av enskilda medlemsstater. Ett tullprogram på unionsnivå som genomförs av kommissionen erbjuder medlemsstaterna en unionsram inom vilken de kan utveckla dessa samarbetsaktiviteter, vilket är mera kostnadseffektivt än om varje medlemsstat själv skulle inrätta enskilda samarbetsramar på bilateral eller multilateral grund. En fortsatt finansiering från unionens sida av verksamheter på området för tullsamarbete bör följaktligen säkerställas genom att man inrättar ett nytt program på samma område, tullprogrammet.
(1)  Tull 2020-programmet, som inrättades genom förordning (EU) nr 1294/201318, och dess föregångare har bidragit avsevärt till att underlätta och stärka tullsamarbetet. Mycket av tullverksamheten är gränsöverskridande genom att den involverar och berör samtliga medlemsstater och kan därför inte genomföras ändamålsenligt och effektivt av varje medlemsstat på egen hand. Ett unionsomfattande tullprogram som genomförs av kommissionen förser medlemsstaterna med ramar på unionsnivå för att utveckla detta samarbete, vilket är mer kostnadseffektivt än om varje medlemsstat själv inrättar sina egna samarbetsramar på bilateral eller multilateral nivå. Tullprogrammet spelar också en väsentlig roll för att skydda unionens och medlemsstaternas budgetintressen genom att säkerställa en effektiv uppbörd av tullar och utgör därmed en viktig inkomstkälla för unionens budget och de nationella budgetarna, bland annat genom sitt fokus på uppbyggnad av it-kapacitet och ökat samarbete på tullområdet. Vidare är harmoniserade och standardiserade kontroller nödvändiga för att spåra olagliga gränsöverskridande flöden av varor och bekämpa bedrägerier. Det är därför lämpligt och i effektivitetens intresse att säkerställa kontinuiteten i unionens finansieringsverksamhet på området för tullsamarbete genom att ett nytt program inrättas på samma område, nämligen tullprogrammet.
__________________
__________________
18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 209).
18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1294/2013 av den 11 december 2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 (Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 209).
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  I 50 år har tullunionen, som förverkligats av de nationella tullmyndigheterna, utgjort en hörnsten för unionen, som är ett av världens största handelsblock. Tullunionen är ett viktigt exempel på framgångsrik integration i unionen och en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera ordentligt och på ett sätt som gynnar både företagen och allmänheten. I sin resolution av den 14 mars 2018 Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 uttryckte parlamentet särskild oro över tullbedrägerier. En starkare och mer ambitiös union kan uppnås endast om den får förstärkta finansiella medel, kontinuerligt stöd för befintlig politik och ökade resurser.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Tullunionen har utvecklats väsentligt under de femtio senaste åren och tullförvaltningarna utför nu en bred uppsättning av uppgifter vid gränserna. Tillsammans arbetar de för att underlätta handeln och minska byråkratin, ta ut inkomster för nationella budgetars och unionsbudgetens räkning och skydda allmänheten mot terrorism, hälso- och miljöhot och andra hot. Särskilt införandet av den EU-omfattande gemensamma ramen för riskhantering19 och tullens kontroll av förflyttningar av stora kontantbelopp för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att tullen står i främsta ledet när det gäller att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Med detta breda uppdrag utgör tullen nu i praktiken den ledande myndigheten för kontroll av varor vid unionens yttre gränser. Mot denna bakgrund bör tullprogrammet inte enbart täcka tullsamarbete utan även stödja tullmyndigheternas uppdrag i stort som det anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 952/2013, dvs. att övervaka unionens internationella handel, bidra till genomförandet av de externa aspekterna av den inre marknaden, den gemensamma handelspolitiken och annan gemensam politik på unionsnivå som har betydelse för handeln, och bidra till leveranskedjans säkerhet. Den rättsliga grunden täcker således tullsamarbete (artikel 33 i EUF-fördraget), den inre marknaden (artikel 114 i EUF-fördraget) och handelspolitiken (artikel 207 i EUF-fördraget).
(2)  Tullunionen har utvecklats avsevärt under de senaste 50 åren, och tullförvaltningarna fullgör nu framgångsrikt en lång rad olika uppgifter vid gränsen. De arbetar tillsammans och strävar efter att underlätta en etisk och rättvis handel och minska byråkratin, inkassera intäkter till nationella budgetar och unionsbudgeten och hjälpa till att skydda befolkningen mot terroristhot, hälso- och miljöhot samt andra hot. Särskilt genom att införa gemensamma ramar19 för riskhantering på tullområdet på unionsnivå och genom att kontrollera stora kontantflöden för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism går tullmyndigheterna i bräschen för att bekämpa terrorism, organiserad brottslighet och illojal konkurrens. Med tanke på deras omfattande uppdrag utgör tullmyndigheterna nu i praktiken de huvudansvariga myndigheterna för kontrollen av varor vid unionens yttre gränser. Mot denna bakgrund bör tullprogrammet inte bara omfatta tullsamarbete utan även stödja det bredare tulluppdrag som anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 952/2013, nämligen tillsynen av unionens internationella handel och genomförandet av de externa aspekterna av den inre marknaden, den gemensamma handelspolitiken och annan gemensam unionspolitik som har ett inflytande på handeln och leveranskedjans säkerhet. Den rättsliga grunden i denna förordning bör därför omfatta tullsamarbete (artikel 33 i EUF-fördraget), den inre marknaden (artikel 114 i EUF-fördraget) och handelspolitiken (artikel 207 i EUF-fördraget).
__________________
__________________
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Genom att tillhandahålla en ram för åtgärder som har som mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna bör programmet bidra till att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, skydda unionen mot illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet gynnas, garantera säkerhet och skydd för unionen och dess invånare och underlätta legitim handel, så att företag och invånare till fullo kan dra nytta av den inre marknadens och världshandelns fördelar.
(3)  Programmet bör som ett allmänt mål bistå medlemsstaterna och kommissionen genom att tillhandahålla en ram för åtgärder som syftar till att stödja tullunionen och tullmyndigheterna med det långsiktiga målet att alla tullförvaltningar i unionen ska samarbeta så nära som möjligt, bidra till att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, skydda unionen mot illojala och olagliga affärsmetoder samtidigt som legitim affärsverksamhet uppmuntras, säkerhet och skydd för unionen och dess invånare garanteras och konsumentskyddet därigenom stärks samt underlätta legitim handel, så att företag och allmänhet till fullo kan dra nytta av den inre marknadens och världshandelns potential.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Det har blivit uppenbart att vissa av de system som avses i artikel 278 i unionens tullkodex endast delvis kan införas till den 31 december 2020, vilket innebär att icke-elektroniska system kommer att fortsätta att användas efter detta datum, och i avsaknad av lagstiftningsändringar som förlänger denna tidsfrist kommer företag och tullmyndigheter inte att kunna fullgöra sina skyldigheter och rättsliga förpliktelser när det gäller tullverksamheten. Därför bör ett av programmets främsta särskilda mål vara att hjälpa medlemsstaterna och kommissionen att inrätta sådana elektroniska system.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)
(3b)  Tullförvaltning och tullkontroll är ett dynamiskt politikområde som står inför nya utmaningar till följd av globala affärsmodeller och leveranskedjor som hela tiden utvecklas, liksom föränderliga konsumtionsmönster och digitalisering, såsom e-handel, inbegripet sakernas internet, dataanalys, artificiell intelligens och blockkedjeteknik. Programmet bör stödja tullförvaltningen i sådana situationer och möjliggöra användning av innovativa lösningar. Dessa utmaningar understryker ytterligare behovet av samarbete mellan tullmyndigheter och behovet av en enhetlig tolkning och ett enhetligt genomförande av tullagstiftningen. När de offentliga finanserna står under tryck ökar omfattningen av världshandeln, och bedrägerier och smuggling är ett växande problem. Programmet bör bidra till att bemöta dessa utmaningar.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 3c (nytt)
(3c)  För att säkerställa maximal effektivitet och undvika överlappningar bör kommissionen samordna genomförandet av programmet med relaterade unionsprogram och unionsfonder. Detta inbegriper i synnerhet Fiscalisprogrammet, EU:s program för bedrägeribekämpning och programmet för den inre marknaden, liksom Fonden för inre säkerhet och Fonden för integrerad gränsförvaltning, reformstödsprogrammet, programmet för ett digitalt Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa samt rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel med dess genomförandeförordning och genomförandebestämmelser.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 3d (nytt)
(3d)  När det gäller Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen beaktar finansieringsramen för programmet inte de kostnader som följer av avtalet om utträde och den eventuella framtida relationen mellan Förenade kungariket och unionen. Undertecknandet av detta avtal, Förenade kungarikets tillbakadragande från alla befintliga tullsystem och tullsamarbeten samt upphörandet av dess rättsliga skyldigheter på detta område skulle kunna leda till ytterligare kostnader som inte kan uppskattas exakt vid tidpunkten för inrättandet av programmet. Kommissionen bör därför överväga att avsätta tillräckliga medel för att förbereda sig för dessa eventuella kostnader. Dessa kostnader bör dock inte täckas av programmets finansieringsram, eftersom den budget som anslås i programmet bara kommer att räcka till de kostnader som realistiskt kunde förutses vid tidpunkten för inrättandet av programmet.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  För att stödja tredjeländers anslutning och associering bör programmet vara öppet för deltagande av anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidater och de partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Det får även vara öppet för andra tredjeländer i enlighet med villkor som anges i särskilda avtal mellan unionen och dessa länder angående deras deltagande i unionens program.
(5)  För att stödja tredjeländers anslutning och associering bör programmet vara öppet för deltagande av anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidater och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, förutsatt att samtliga villkor är uppfyllda. Det får även vara öppet för andra tredjeländer på de villkor som föreskrivs i särskilda avtal mellan unionen och de berörda länderna om dessa länders deltagande i unionens program, om detta deltagande ligger i unionens intresse och har en positiv inverkan på den inre marknaden utan att påverka konsumentskyddet.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) [2018/XXX]21 (nedan kallad budgetförordningen) är tillämplig på detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling och ersättning till externa experter.
(6)  Programmet bör omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/104621 (nedan kallad budgetförordningen). I budgetförordningen fastställs reglerna för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling och ersättning till externa experter.
__________________
__________________
21 COM(2016) 605 final
21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  De åtgärder som genomfördes inom Tull 2020-programmet har visat sig vara adekvata och bör därför behållas. För att programmet ska kunna verkställas på ett enklare och mer flexibelt sätt och därigenom bättre uppnå sina mål bör åtgärderna fastställas enbart i form av övergripande kategorier, med en förteckning över belysande exempel på konkreta verksamheter. Genom samarbete och kapacitetsuppbyggnad bör tullprogrammet även stimulera och stödja införande och utnyttjande av innovationer, för att ytterligare förbättra tullens förmåga att utföra sina kärnuppgifter.
(7)  De åtgärder som genomfördes inom Tull 2020-programmet och har visat sig vara adekvata bör därför behållas, medan andra som har visat sig vara inadekvata bör avslutas. För att programmet ska kunna verkställas på ett enklare och mer flexibelt sätt och därigenom bättre uppnå sina mål bör åtgärderna fastställas enbart i form av övergripande kategorier, med en förteckning över belysande exempel på konkreta verksamheter. Genom samarbete och kapacitetsuppbyggnad bör programmet även stimulera och stödja införande och utnyttjande av innovationer, för att ytterligare förbättra tullens förmåga att utföra sina kärnuppgifter.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Genom förordning [2018/XXX] inrättas, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, ett instrument för tullkontrollutrustning22. För att bevara samstämmigheten mellan och den övergripande samordningen av alla samarbetsåtgärder avseende tull och tullkontrollutrustning bör alla dessa åtgärder genomföras inom ramen för en enda rättsakt och regeluppsättning, dvs. den här förordningen. Instrumentet för tullkontrollutrustning bör följaktligen enbart stödja inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigad utrustning, medan detta program bör stödja alla andra relaterade åtgärder, exempelvis samarbetsåtgärder för bedömning av utrustningsbehov eller, i tillämpliga fall, utbildning avseende inköpt utrustning.
(8)  Genom förordning [2018/XXX] inrättas, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, ett instrument för tullkontrollutrustning22. För att bevara samstämmigheten mellan och den övergripande samordningen av alla samarbetsåtgärder avseende tull och tullkontrollutrustning bör alla dessa åtgärder genomföras inom ramen för en enda rättsakt och regeluppsättning som utgörs av den här förordningen. Instrumentet för tullkontrollutrustning bör följaktligen enbart stödja inköp, underhåll och uppgradering av stödberättigad utrustning, medan detta program bör stödja alla andra relaterade åtgärder, exempelvis samarbetsåtgärder för bedömning av utrustningsbehov eller, i tillämpliga fall, utbildning avseende inköpt utrustning.
_________________
_________________
22 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.
22 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Med tanke på vikten av globalisering bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, i den mening som avses i artikel 238 i budgetförordningen. Sådana externa experter bör främst utgöras av företrädare för statliga myndigheter, även från icke-associerade tredjeländer, och företrädare för internationella organisationer, ekonomiska aktörer eller det civila samhället.
(10)  Med tanke på globaliseringens betydelse bör programmet fortsätta att ge möjlighet att involvera externa experter, i den mening som avses i artikel 238 i budgetförordningen. Sådana externa experter bör främst utgöras av företrädare för statliga myndigheter, även från icke-associerade tredjeländer, liksom akademiker och företrädare för internationella organisationer, ekonomiska aktörer eller det civila samhället.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  I linje med kommissionens åtagande i dess meddelande av den 19 oktober 2010 Översyn av EU:s budget23, dvs. att förenkla finansieringsprogram och göra dem samstämmiga, bör medel delas med andra av unionens finansieringsinstrument när programmets planerade åtgärder eftersträvar mål som är gemensamma för flera finansieringsinstrument, vilket dock inte får innefatta dubbelfinansiering. Programmets åtgärder bör säkerställa samstämmighet i användningen av unionens medel till stöd för tullunionen och tullmyndigheterna.
(11)  I linje med kommissionens åtagande i dess meddelande av den 19 oktober 2010 Översyn av EU:s budget23, dvs. att förenkla finansieringsprogram och göra dem samstämmiga, bör medel delas med andra av unionens finansieringsinstrument när programmets planerade åtgärder eftersträvar mål som är gemensamma för flera finansieringsinstrument – med beaktande av att det belopp som anslås till programmet beräknas utan hänsyn till att det kan uppstå oförutsedda utgifter – vilket dock inte får innefatta dubbelfinansiering. Programmets åtgärder bör säkerställa samstämmighet i användningen av unionens medel till stöd för tullunionen och tullmyndigheterna.
__________________
__________________
23 KOM(2010)0700.
23 COM(2010)0700.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)   Inköp av programvara som behövs för att utföra noggranna gränskontroller bör berättiga till finansiering inom ramen för programmet. Vidare bör inköp av programvara som kan användas i alla medlemsstater uppmuntras i syfte att underlätta utbytet av data.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Den största delen av anslaget till programmet bör gå till åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad. Särskilda bestämmelser bör beskriva gemensamma respektive nationella komponenter i de europeiska elektroniska systemen. Vidare bör åtgärders räckvidd och kommissionens och medlemsstaternas respektive ansvarsområden fastställas tydligt.
(12)  En större del av anslaget till programmet bör gå till åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad. Särskilda bestämmelser bör beskriva gemensamma respektive nationella komponenter i de europeiska elektroniska systemen. Vidare bör åtgärders räckvidd och kommissionens och medlemsstaternas respektive ansvarsområden fastställas tydligt. För att säkerställa sammanhållning och samordning när det gäller åtgärder för it-kapacitetsuppbyggnad bör det i programmet föreskrivas att kommissionen ska utveckla och uppdatera en flerårig strategisk plan för tullens elektroniska system, med målet att skapa en elektronisk miljö som säkerställer konsekvens och driftskompatibilitet mellan tullsystemen i unionen.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  I linje med iakttagelserna i de två särskilda rapporter som nyligen antagits av Europeiska revisionsrätten på tullområdet, nämligen den särskilda rapporten nr 19/2017 av den 5 december 2017 Importförfaranden: brister i den rättsliga ramen och oändamålsenlig tillämpning påverkar EU:s ekonomiska intressen och den särskilda rapporten nr 26/2018 av den 10 oktober 2018 En rad förseningar av tullens it-system: vad har gått fel?, bör de åtgärder som vidtas inom ramen för tullprogrammet för samarbete i tullfrågor syfta till att åtgärda de brister som påpekats.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)
(14b)  Den 4 oktober 2018 antog Europaparlamentet en resolution om kampen mot tullbedrägerier och skyddet av unionens egna medel. Slutsatserna i denna resolution bör beaktas i samband med de åtgärder som genomförs inom ramen för programmet.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas särskilda mål och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.
(20)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas särskilda mål och åstadkommer bästa resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av klumpsummor, schablonsatser och enhetskostnader samt finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Programmets allmänna mål är att stödja tullunionen och tullmyndigheterna när det gäller att skydda unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen, garantera säkerhet och skydd i unionen och skydda unionen mot illojal och olaglig handel samtidigt som legitim affärsverksamhet underlättas.
1.  I syfte att uppnå det långsiktiga målet att alla tullförvaltningar i unionen ska samarbeta så nära som möjligt, och i syfte att garantera säkerhet och skydd i medlemsstaterna och skydda unionen mot bedrägerier och illojala och olagliga affärsmetoder, och samtidigt främja legitim affärsverksamhet och en hög konsumentskyddsnivå, är programmets allmänna mål att stödja tullunionen och tullmyndigheterna i skyddet av unionens och dess medlemsstaters budgetintressen och ekonomiska intressen.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Programmets särskilda mål är att stödja utarbetande och enhetligt genomförande av tullagstiftning och tullpolitik, tullsamarbete, uppbyggnad av administrativ kapacitet, däribland personalens kompetens, och utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen.
2.  Programmet har följande särskilda mål:
1.   Stödja utarbetande och ett enhetligt genomförande av tullagstiftning och tullpolitik, liksom tullsamarbete.
2.  Bistå med uppbyggnad av it-kapacitet genom utveckling, underhåll och drift av de elektroniska system som avses i artikel 278 i unionens tullkodex och möjliggöra en smidig övergång till en papperslös miljö och handel i enlighet med artikel 12 i denna förordning.
3.  Finansiera gemensamma åtgärder genom samarbetsmekanismer som gör det möjligt för tjänstemän att genomföra gemensamma operativa insatser inom sina huvudsakliga ansvarsområden, utbyta erfarenheter på tullområdet och med gemensamma krafter arbeta för resultat på tullområdet.
4.  Stärka personalkompetensen, stödja tulltjänstemännens yrkesfärdigheter och ge dem möjlighet att fullgöra sina uppgifter på en enhetlig grund.
5.  Stödja innovation på det tullpolitiska området.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Programmet ska vara förenligt med och utnyttja eventuella synergieffekter med andra av unionens åtgärdsprogram och fonder som har liknande mål på närliggande områden.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2b (ny)
2b.  Vid genomförandet av programmet ska principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering respekteras.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2c (ny)
2c.  Programmet ska också stödja en kontinuerlig utvärdering och övervakning av samarbetet mellan tullmyndigheter i syfte att identifiera svagheter och möjliga förbättringar.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 950 000 000 EUR i löpande priser.
1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 842 844 000 EUR i 2018 års priser (950 000 000 EUR i löpande priser).
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Det belopp som avses i punkt 1 får även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av programmet och bedömning av programmets måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, i den mån de har anknytning till programmets mål, samt utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på informationsbearbetning och -utbyte, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av programmet.
2.  Där det är nödvändigt och vederbörligen motiverat får det belopp som avses i punkt 1 även täcka utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering och andra aktiviteter för förvaltning av programmet och bedömning av programmets resultat och måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter för studier, expertmöten och informations- och kommunikationsåtgärder från kommissionens sida riktade till medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna, i den mån de har anknytning till programmets mål, liksom utgifter i samband med it-nätverk som fokuserar på behandling och utbyte av information, däribland gemensamma it-verktyg och annat tekniskt och administrativt bistånd som behövs i samband med förvaltningen av programmet, i den mån sådana aktiviteter krävs för att programmets mål ska uppnås.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)
2a.  Programmet ska inte användas för att täcka kostnader i samband med Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen. Kommissionen ska på grundval av sin egen bedömning avsätta medel för att täcka kostnaderna i samband med Förenade kungarikets tillbakadragande från alla unionens tullsystem och tullsamarbeten samt upphörandet av dess rättsliga skyldigheter på detta område.
Innan kommissionen avsätter dessa medel ska den göra en uppskattning av de potentiella kostnaderna och informera Europaparlamentet så snart de uppgifter som är relevanta för denna uppskattning blir tillgängliga.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 5 – led c – inledningen
(c)  Andra tredjeländer i enlighet med villkor i respektive särskilt avtal som täcker ett lands deltagande i unionens program, förutsatt att avtalet
(c)  Andra tredjeländer, på de villkor som föreskrivs i ett särskilt avtal om ett tredjelands deltagande i unionens program, förutsatt att avtalet
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 5 – led c – strecksats 2
–  fastställer villkoren för deltagande i programmen, inklusive beräkningen av finansiella bidrag till enskilda program och deras administrativa kostnader; dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel [21.5] i förordning [2018/XXX] [den nya budgetförordningen],
–  fastställer villkoren för deltagande i programmen, inklusive beräkningen av finansiella bidrag till enskilda program och deras administrativa kostnader; dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen,
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.  Åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 i förordning (EU) [2018/XXX] [instrumentet för tullkontrollutrustning] ska också berättiga till finansiering inom ramen för detta program.
2.  Åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 i förordning (EU) [2018/XXX] [instrumentet för tullkontrollutrustning] och/eller åtgärder som kompletterar eller stöder sådana åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 2 i förordning (EU) [2018/XXX] [programmet för bedrägeribekämpning] ska också berättiga till finansiering inom ramen för detta program.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led b
(b)  Projektbaserat strukturerat samarbete.
(b)  Projektbaserat strukturerat samarbete, såsom samarbete kring it-utveckling av en grupp medlemsstater.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led d
(d)  Åtgärder för uppbyggnad av personalkompetens och annan kapacitetsuppbyggnad.
(d)  Åtgärder för utveckling av personalkompetens och kapacitetsuppbyggnad, däribland utbildning och utbyte av bästa praxis.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led e – led 3a (nytt)
(3a)   Övervakningsverksamhet. 
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
4.  Åtgärder bestående i utveckling och drift av anpassningar eller utvidgningar av gemensamma komponenter i de europeiska elektroniska systemen för samarbete med tredjeländer som inte är associerade till programmet eller internationella organisationer ska vara berättigade till finansiering när de är av intresse för unionen. Kommissionen ska inrätta nödvändiga administrativa arrangemang, som kan ange ett finansiellt bidrag från berörda tredje parter till sådana åtgärder.
4.  Åtgärder bestående i utveckling, ibruktagande, underhåll och drift av anpassningar eller utvidgningar av gemensamma komponenter i de europeiska elektroniska systemen för samarbete med tredjeländer som inte är associerade till programmet eller internationella organisationer ska vara berättigade till finansiering när de är av intresse för unionen. Kommissionen ska inrätta nödvändiga administrativa arrangemang, som kan ange ett finansiellt bidrag från berörda tredje parter till sådana åtgärder.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  Om det bidrar till fullbordandet av åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 får företrädare för statliga myndigheter, inbegripet sådana från tredjeländer som inte är associerade till programmet enligt artikel 5, företrädare för internationella och andra relevanta organisationer, företrädare för ekonomiska aktörer och organisationer som företräder ekonomiska aktörer eller det civila samhället delta som externa experter i åtgärder som organiseras inom ramen för programmet.
1.  Om det bidrar till fullbordandet av åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 3 får företrädare för statliga myndigheter, inbegripet sådana från tredjeländer som inte är associerade till programmet enligt artikel 5, akademiker samt företrädare för internationella och andra relevanta organisationer, företrädare för ekonomiska aktörer och organisationer som företräder ekonomiska aktörer och företrädare för det civila samhället delta som externa experter i åtgärder som organiseras inom ramen för programmet.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.  De externa experterna ska väljas ut av kommissionen på grundval av färdigheter, erfarenheter och kunskaper som är relevanta för de specifika åtgärderna, varvid potentiella intressekonflikter ska undvikas.
3.  De externa experterna ska väljas ut av kommissionen på grundval av deras kompetens, erfarenheter på tillämpningsområdet för denna förordning och deras relevanta kunskaper om de specifika åtgärder som vidtas, varvid potentiella intressekonflikter ska undvikas. Vid urvalet ska man uppnå en balans mellan företrädare för näringslivet och andra experter från det civila samhället samt beakta principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Förteckningen över externa experter ska regelbundet uppdateras och göras tillgänglig för allmänheten.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  Bidrag inom ramen för programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen.
1.  Bidrag inom ramen för programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen, särskilt principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet, proportionalitet, icke-diskriminering och likabehandling.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.  Med avvikelse från artikel 190 i budgetförordningen får programmet finansiera upp till 100 % av en åtgärds stödberättigande kostnader.
1.  Med avvikelse från artikel 190 i budgetförordningen får programmet finansiera upp till 100 % av en åtgärds stödberättigande kostnader med hänsyn till åtgärdens relevans och beräknade inverkan.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska tillsammans säkerställa utveckling och drift, inbegripet utformning, fastställande av specifikationer, överensstämmelsetester, införande, underhåll, förbättringar, säkerhet, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, av de europeiska elektroniska system som förtecknas i den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i artikel 12.
1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska tillsammans säkerställa utveckling och drift av de europeiska elektroniska system som förtecknas i den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i artikel 12, inbegripet dess utformning, fastställande av specifikationer, överensstämmelsetester, införande, underhåll, förbättringar, modernisering, säkerhet, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led b
(b)  Övergripande samordning av utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen med sikte på att de ska vara funktionsdugliga och sammankopplade, förbättras kontinuerligt och genomföras på ett synkroniserat sätt.
(b)  Övergripande samordning av utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen med sikte på att de ska vara funktionsdugliga, motståndskraftiga mot it-angrepp, sammankopplade, förbättras kontinuerligt och genomföras på ett synkroniserat sätt.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led ea (nytt)
(ea)   Effektiv och snabb kommunikation med och mellan medlemsstaterna i syfte att rationalisera hanteringen av unionens elektroniska system.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2– led eb (nytt)
(eb)   Snabb och tydlig kommunikation med de intressenter som berörs av genomförandet av it-system på unions- och medlemsstatsnivå, särskilt om förseningar i genomförandet av och kostnader för unionskomponenter och nationella komponenter. 
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led d
(d)  Regelbunden information till kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att deras respektive myndigheter eller ekonomiska aktörer ska kunna använda de europeiska elektroniska systemen till fullo.
(d)  Regelbunden information till kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att de berörda myndigheterna eller ekonomiska aktörerna ska kunna använda de europeiska elektroniska systemen till fullo och på ett ändamålsenligt sätt.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
1.  Kommissionen ska upprätta och hålla uppdaterad en flerårig strategisk plan för tullen där samtliga arbetsuppgifter som är relevanta för utveckling och drift av de europeiska elektroniska systemen förtecknas och varje system eller del av ett system klassificeras som
1.  Kommissionen ska upprätta och uppdatera en flerårig strategisk plan för tullområdet där samtliga de arbetsuppgifter som är relevanta för utvecklingen och driften av de europeiska elektroniska systemen förtecknas och varje system eller del av ett system klassificeras som
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a
(a)  en gemensam komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på unionsnivå och som är tillgänglig för samtliga medlemsstater eller, av skäl som hänger samman med effektivitet, säkerhet och rationalisering, har identifierats som gemensam av kommissionen,
(a)  en gemensam komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på unionsnivå och som är tillgänglig för samtliga medlemsstater eller, av skäl som hänger samman med effektivitet, rationaliseringssäkerhet och tillförlitlighet, har identifierats som gemensam av kommissionen,
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b
(b)  en nationell komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på nationell nivå och som är tillgänglig i den medlemsstat som skapat komponenten eller bidragit till dess gemensamma inrättande, eller
(b)  en nationell komponent, dvs. en komponent i de europeiska elektroniska systemen som utvecklats på nationell nivå och som är tillgänglig i den medlemsstat som skapat komponenten eller bidragit till dess gemensamma inrättande, till exempel som en del av ett samarbetsprojekt för it-utveckling av en grupp medlemsstater, eller
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om fullgörandet av varje arbetsuppgift som de tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i punkt 1. De ska också regelbundet rapportera till kommissionen om utvecklingen av genomförandet av arbetsuppgifterna.
3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om fullgörandet av varje arbetsuppgift som de tilldelats enligt den fleråriga strategiska plan för tullen som avses i punkt 1. De ska också regelbundet rapportera till kommissionen om utvecklingen av genomförandet av arbetsuppgifterna och i förekommande fall om förutsebara förseningar i genomförandet av dem.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5
5.  Senast den 31 oktober varje år ska kommissionen på grundval av de årliga rapporter som avses i punkt 4 upprätta en samlad rapport där en bedömning görs av medlemsstaternas och kommissionens framsteg med att genomföra den plan som avses i punkt 1, och offentliggöra den rapporten.
5.  Senast den 31 oktober varje år ska kommissionen på grundval av de årliga rapporter som avses i punkt 4 upprätta en samlad rapport där en bedömning görs av medlemsstaternas och kommissionens framsteg med att genomföra den plan som avses i punkt 1, inbegripet information om nödvändiga anpassningar eller förseningar av planen, och offentliggöra den rapporten.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 108 i budgetförordningen.
1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. I de fleråriga arbetsprogrammen ska i synnerhet anges de mål som ska eftersträvas, de förväntade resultaten, metoden för genomförande och det totala beloppet för finansieringsplanen. Arbetsprogrammen ska också inbegripa en detaljerad beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, en uppgift om det belopp som anslagits för varje åtgärd och en vägledande tidsplan för genomförandet. De fleråriga arbetsprogrammen ska i tillämpliga fall meddelas Europaparlamentet.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  De fleråriga arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2.
2.  De fleråriga arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom genomförandeakter och meddelas Europaparlamentet och rådet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)
2a.   De fleråriga arbetsprogrammen ska bygga på erfarenheterna från tidigare program.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.  I bilaga 2 anges indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som beskrivs i artikel 3.
1.  I enlighet med sina rapporteringsskyldigheter enligt artikel 41.3 h i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om programmets resultat. Rapporteringen om resultatet ska omfatta information om både framsteg och tillkortakommanden.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
2.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering.
2.  I bilaga 2 anges indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som anges i artikel 3. För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets måluppfyllelse ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra bilaga 2 för att vid behov se över eller komplettera indikatorerna och komplettera denna förordning med bestämmelser om upprättande av en ram för övervakning och utvärdering, i syfte att ge Europaparlamentet och rådet uppdaterade kvalitativa och kvantitativa uppgifter om programmets resultat.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in resurseffektivt, ändamålsenligt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel.
3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att uppgifterna från övervakningen av programmets genomförande och resultat är jämförbara och fullständiga och att de samlas in på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och inom föreskriven tid. För detta ändamål ska proportionella och relevanta rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel. Kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet och rådet tillförlitlig information om kvaliteten på de resultatuppgifter som används.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.  En interimsutvärdering av programmet ska göras när det väl föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.
2.  Interimsutvärderingen av programmet ska genomföras så snart tillräcklig information om dess genomförande blir tillgänglig, dock senast tre år efter det att programmet började genomföras.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)
2a.   Interimsutvärderingen ska innehålla iakttagelser som är nödvändiga för att fatta beslut om en uppföljning av programmet efter 2027 och dess mål.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av programmet.
3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast tre år efter utgången av den period som avses i artikel 1, ska kommissionen genomföra en slutlig utvärdering av programmet.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
4.  Kommissionen ska presentera och överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer och erfarenheter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 16
Om ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på platsen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).
Om ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska revisionsrätten och Europeiska åklagarmyndigheten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på platsen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/20131a och rådets förordning (EU) 2017/19391b.
__________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
1b Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa största möjliga synlighet för den (i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.
2.  Kommissionen ska genomföra informations- och kommunikationsåtgärder om programmet, om de åtgärder som finansierats inom ramen för programmet och om de resultat som uppnåtts genom de finansierade åtgärderna. De medel som tilldelats programmet ska också bidra till den institutionella kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som anges i artikel 3.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0464/2018).

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy