Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2162(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0429/2018

Внесени текстове :

A8-0429/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 18
CRE 14/01/2019 - 18

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0010

Приети текстове
PDF 211kWORD 66k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент
P8_TA(2019)0010A8-0429/2018

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (2018/2162(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), в които принципът за равенство между половете се определя като основна ценност на Съюза,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 8 и 19 от него,

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който съдържа специфични разпоредби относно хоризонталния принцип на равенство между половете, както и член 6 от ДЕС, който признава, че Хартата има същата юридическа сила като Договорите,

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) от 11 май 2011 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2016 г. относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени(1),

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., последващите заключителни документи, приети на специалните сесии на ООН „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин + 15“ (2010 г.), и заключителния документ от конференцията за преразглеждане „Пекин + 20“,

—  като взе предвид своите резолюции от 10 февруари 2010 г. относно равенство между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г.(2), от 8 март 2011 г. относно равенство между жените и мъжете в ЕС — 2010 г.(3), от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2011 г.(4), от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(5) и от 14 март 2017 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 — 2015 г.(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. за интегрирания подход на равно третиране на жените и мъжете при осъществяване дейността на комисиите(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2009 г. относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 май 2009 г. относно интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на външните отношения на ЕС и на укрепването на мира/изграждането на нация(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно ролята на жените в процеса на вземане на политически решения(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(12),

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. относно новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода след 2015 г.(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент(14),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС(15),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2018 г. относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС(16),

—  като взе предвид Правилника на длъжностните лица на Европейския съюз и условията за работа на другите служители на Съюза, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(17),

—  като взе предвид брошурата „Жените в Европейския парламент“ от 2018 г.,

—  като взе предвид годишния доклад на Европейския парламент относно човешките ресурси за 2017 г., публикуван през август 2018 г.,

—  като взе предвид насоките за използване на неутрален спрямо пола език в Европейския парламент,

—  като взе предвид доклада на Димитриос Пападимулис, заместник-председател на Европейския парламент и председател на групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, до Бюрото на Европейския парламент, озаглавен „Равенството между мъжете и жените в Генералния секретариат на Европейския парламент — актуално състояние и перспективи за 2017— 2019 г.“, приет на заседанието на Бюрото на 16 януари 2017 г.,

—  като взе предвид пътната карта за 2017—2019 г. за изпълнението на доклада, озаглавен „Равенството между мъжете и жените в Генералния секретариат на Европейския парламент — актуално състояние и перспективи за 2017—2019 г.“,

—  като взе предвид плана за действие за насърчаване на равенството между половете и многообразието в Генералния секретариат на Европейския парламент за периода 2014—2019 г.,

—  като взе предвид мандата на групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие,

—  като взе предвид своите насоки за равенство между членовете/лицата, набиращи служители в комисиите за подбор,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 юли 2017 г., озаглавено „A better workplace for all: rom equal opportunities towards diversity and inclusion“ (По-добри работни места за всички: от равни възможности към многообразие и приобщаване, C(2017)5300)(18) , както и нейната харта за многообразието и приобщаването(19),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2015 г., озаглавен „Strategic engagement for gender equality 2016—2019“ (Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г., SWD(2015)0278)(20),

—  като взе предвид стратегията на Съвета на Европа за равенство между половете за периода 2018—2023 г.(21),

—  като взе предвид Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 ноември 2013 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете, приложена към законодателната резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г., приложена към многогодишната финансова рамка (МФР)(22),

—  като взе предвид доклада на Интерпарламентарния съюз от 2011 г., озаглавен „Gender-sensitive Parliaments: A Global Review for Good Practice“ (Парламенти, отчитащи равенството между половете: глобален преглед на добрите практики), публикуван през 2011 г.,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А8-0429/2018),

A.  като има предвид, че принципът на равенство между половете е основна ценност на ЕС, която е залегнала в Договорите за ЕС и в Хартата на основните права; като има предвид, че съгласно член 8 от ДФЕС във всички свои дейности Европейският съюз полага усилия за премахването на неравенствата, насърчаване на равенството между мъжете и жените и борба с дискриминацията при определянето и осъществяването на своите политики и дейности;

Б.  като има предвид, че по принцип равенството между половете е от основно значение за защитата на правата на човека, функционирането на демокрацията, зачитането на принципите на правовата държава, икономическия растеж, социалното приобщаване, а устойчивостта и интегрирането на свързаното с пола измерение имат отношение към всички сфери на политиката от компетентността на ЕС;

В.  като има предвид, че правото на равенство и гаранцията за недискриминация са основополагащи принципи, подкрепящи интегрирането на принципа за равенство между половете; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете означава разглеждане на правата, гледните точки и благосъстоянието на жените и момичетата, на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите, интерсексуалните и куиър лицата (ЛГБТИК) и на лицата с всякаква полова идентичност;

Г.  като има предвид, че напредъкът в постигането на равенство между половете в ЕС не само е в застой в целия Съюз, но и се забавя в някои държави членки;

Д.  като има предвид, че в Конвенцията от Истанбул се подчертава значението на промяната на манталитета и нагласите с оглед на разкъсване на порочния кръг на основаното на пола насилие; като има предвид, че образованието на всички равнища и за хора от всички възрасти относно равенството между жените и мъжете, нестереотипните роли на половете и зачитането на личната неприкосновеност следователно е наложително в това отношение;

Е.  като има предвид, че не се отпускат достатъчно финансови средства и човешки ресурси, за да се осигури истински напредък в интегрирането на принципа на равенство между половете в политиките, програмите, инициативите и действията на ЕС;

Ж.  като има предвид, че населението на Европейския съюз се състои наполовина от жени и наполовина от мъже, но съставът на Европейския парламент отразява крайно недостатъчно представителство на жените, тъй като само 36,1% от членовете на Европейския парламент са жени; като има предвид, че тази неравнопоставеност се подчертава допълнително от състава на Бюрото на Парламента, което се състои от седем жени и 13 мъже; като има предвид, че балансираното по отношение на половете представителство и многообразието в органите на Парламента допринасят за разрушаване на стереотипите, намаляват дискриминацията и повишават равнището на демократично представителство на гражданите на ЕС и легитимността на решенията на Парламента;

З.  като има предвид, че сред лицата, назначени от Парламента на висши ръководни длъжности (генерални директори и директори), само 11% са били жени през 2016 г. и само 33% — през 2017 г.;

И.  като има предвид, че Цел за устойчиво развитие (ЦУР) 5 е за „постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“ до 2030 г. и е междусекторна цел за всичките 17 ЦУР; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е инструмент за ефективно, дългосрочно и устойчиво справедливо развитие с положително въздействие от гледна точка на изпълнението на целите за намаляване на бедността; като има предвид обаче, че в много държави по света се наблюдава твърде бавен напредък по отношение на равенството между половете и минимална промяна(23), включително в Европа; като има предвид, че изпълнението на ЦУР 5 отчита разнородни резултати в рамките на и между държавите — членки на ЕС, и че делът на жените в националните парламенти и на позиции, свързани с вземане на решения, все още далеч не е равен с този на мъжете(24);

Й.  като има предвид, че оценките на въздействието върху половете са необходими, за да се оцени и определи за всяко решение вероятността то да има отрицателни последици за равенството между половете; като има предвид, че следователно е от съществено значение да се анализират бюджетите от гледна точка на равенството между половете, за да се предостави информация относно различните въздействия, които отпускането и разпределението на бюджета може да има върху равенството между половете, и за да се увеличат прозрачността и отчетността;

К.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете се счита за ефективна и световно приета стратегия, насочена към постигане на равенство между половете и борба с дискриминацията чрез реорганизиране, подобряване, развитие и оценка на политическите процеси, така че аспектите на равенството между половете да бъдат включени във всички политики, регулаторни мерки и разходни програми и на всички нива и етапи от лицата, които изготвят политиките; като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете предоставя важни инструменти за систематичното разглеждане на разликите между условията, ситуациите и потребностите на всички в политиките и действията, както и за напредъка на равенството между половете и за насърчаването на равните права и балансираното по отношение на половете представителство на различните административни, политически, социални и икономически равнища и при вземането на решения;

Л.  като има предвид, че е необходимо по-добро междуинституционално сътрудничество по въпросите на интегрирането на принципа на равенство между половете между Парламента, Съвета и Комисията, за да се гарантира, че свързаните с пола аспекти могат да се въведат на всички етапи от бюджета, политиките, програмите и инициативите на Съюза, което би улеснило и работата на самия Парламент по интегриране на принципа на равенство между половете;

М.  като има предвид, че измененията относно интегрирането на принципа на равенство между половете, приети от комисията по правата на жените и равенството между половете и внесени за приемане в другите комисии, са ефективно средство да се гарантира, че на равенството между половете се обръща дължимото внимание в докладите и резолюциите на Парламента;

Н.  като има предвид, че бюджетирането, съобразено с фактора пол, под формата на планиране и програмиране допринася за постигане на напредък по отношение на равенството между половете и реализирането на правата на жените и е един от основните инструменти, използвани от лицата, определящи политиките, за насърчаване на равенството между половете, който обаче все още не се прилага систематично от нито една от институциите на ЕС;

О.  като има предвид, че според последните налични данни(25)жените съставляват 59% от служителите на Парламента, но са все още слабо представени на равнището на различните ръководни длъжности; като има предвид, че броят на жените на висши ръководни позиции дори намаля от юни 2017 г. насам, а броят на жените на средни управленски длъжности се увеличи съвсем леко;

П.  като има предвид, че в доклада за 2017 г. относно равенството между половете, изготвен от заместник-председателя на Парламента Димитриос Пападимулис, са определени три цели за представителството на жените в средното и висшето ръководство, които трябва да бъдат постигнати до 2019 г.: 30% — на равнище генерален директор, 35% — на равнище директор и 40% — на равнище началник-отдел, и като има предвид, че в изготвената впоследствие пътна карта се описва как да бъдат постигнати тези цели;

Р.  като има предвид, че за да се насърчи интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на комисиите и делегациите на Парламента, във всяка комисия, както и в Съвета на председателите на делегации, се назначава член, който отговаря за интегрирането на принципа на равенство между половете и споделя опит и най-добри практики в Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете;

С.  като има предвид, че гарантирането на съгласуваност между техните вътрешни политики по отношение на човешките ресурси и техните външни дейности в областта на насърчаването на равенството между половете и правата на ЛГБТИК е от съществено значение за доверието в Парламента и в другите институции на ЕС;

Т.  като има предвид, че от 2014 г. насам в Правилника за дейността на Европейския парламент се постановява, че многообразието на Парламента трябва да бъде отразено в състава на бюрото на всяка парламентарна комисия и че не се допуска съществуването на бюро, съставено изцяло от мъже или изцяло от жени;

У.  като има предвид, че висшите ръководни длъжности в Парламента се назначават единствено от Бюрото на Европейския парламент;

Ф.  като има предвид, че при интегрирането на принципа на равенство между половете от Европейския парламент трябва да се обръща надлежно внимание на правата, гледните точки и благосъстоянието на ЛГБТИК и на лицата с всякаква полова идентичност; като има предвид, че въпреки че Парламентът отдава все по-голямо значение на въпросите, свързани с ЛГБТИК, видимостта и гласът на активистите сред ЛГБТИК са относително ниски;

Х.  като има предвид, че е необходимо да се признае социалната и политическата стойност на организациите на жените и пространствата на жените, на тяхната история и тяхната работа, както и на тяхната основна роля за предотвратяването на основаното на пола насилие и насърчаването на равенството между половете, самоопределянето на жените и междукултурния диалог; като има предвид, че няма съзнателно интегриране на принципа на равенство между половете без места, които имат капацитета да формират самоопределянето и авторитета на жените и да се борят срещу извършваното насилие над жени;

Ц.  като има предвид, че легитимността на жените в политическата сфера все още понякога е поставяна под въпрос и жените стават жертва на стереотипи, които ги възпират да се изявяват в политиката — явление, което е особено очевидно там, където жените в политиката са по-слабо представени;

Ч.  като има предвид, че жените в ЕС имат същите политически и граждански права като мъжете, но въпреки това често са изправени пред социални, обществени или икономически неравенства;

Ш.  като има предвид, че равенството между половете допринася за по-всестранен дебат и по-добро вземане на решения, тъй като може да представи всеобхватни гледни точки на масата на преговорите;

Щ.  като има предвид, че институциите трябва да отговарят за избягването на вертикална и хоризонтална сегрегация по пол;

АА.  като има предвид, че от години Парламентът се ангажира с насърчаването на равенството между половете, и като има предвид, че комисията по правата на жените и равенството между половете е отговорна за прилагането и доразвиването на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички сектори на политиката;

АБ.  като има предвид че Парламентът трябва да продължи се бори със сексуалния тормоз и да прилага договорените мерки;

АВ.  като има предвид, че Парламентът има редица различни органи, които отговарят за разработването и прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете и за насърчаването на равенството между половете и многообразието на политическо и административно равнище, като групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, комисията по правата на жените и равенството между половете, Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, отдела за равните възможности и многообразието, Комитета за равните възможности и многообразието (COPEC), асоциацията ÉGALITÉ, асоциацията на ЛГБТИК служителите в институциите на ЕС, Консултативния комитет за превенция и защита на работното място и групата на координаторите за равенството и многообразието; като има предвид обаче, че няма ясна координация или съгласуваност между тези органи;

АГ.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е процес, изискващ специфични умения и знания, както и ангажимент, и че като такъв е ефективен само ако е придружаван от дейности по повишаване на информираността и изграждането на капацитет в институциите и сред служителите;

AД.  като има предвид, че още през 2003 г. Парламентът пое ангажимент да приеме и да прилага план за политика за интегрирането на принципа на равенство между половете с приоритета да интегрира аспектите на равенството между половете в работата на комисиите и делегациите с конкретни инструменти за насърчаване, повишаване на информираността и прилагане на принципа на интегриране на принципа на равенство между половете в тяхната ежедневна работа;

Общи забележки

1.  отново потвърждава категоричния си ангажимент спрямо равенството между половете както по отношение на съдържанието на политиките, инициативите и програмите на ЕС, така и на политическо, бюджетно, административно и изпълнително равнище в Съюза;

2.  призовава новата МФР, подобно на предходната МФР, да бъде придружена от съвместна декларация на Парламента, Комисията и Съвета, която ги ангажира да гарантират, че годишните бюджетни процедури, които се прилагат по отношение на МФР, включват по целесъобразност елементи, свързани с равенството между половете, като се отчитат начините, по които общата финансова рамка на Съюза допринася за целта за постигане на равенство и осигурява интегрирането на принципа на равенство между половете;

3.  отново призовава Комисията да представи реална европейска стратегия за равенство под формата на съобщение, което съдържа ясни, и доколкото е възможно, количествено измерими цели, като осигури превода му на всички официални езици на ЕС, за да обезпечи по-широко разпространение и по-добро разбиране за гражданите и социалните и икономическите участници;

4.  счита, че Парламентът следва да създава и насърчава култура на многообразие и приобщаване, както и безопасна работна среда за всички, както и че междусекторните мерки за осигуряване на благосъстоянието на целия персонал и на членовете на ЕП следва да вървят ръка за ръка с целенасочени мерки за постигане на балансирано по отношение на половете представителство както на административно, така и на политическо равнище;

5.  настоява, че интегрирането на принципа на равенство между половете може да означава и въвеждане на специфични действия, насочени към жените или към мъжете, за разрешаване на проблема с продължаващото неравноправие или за промяна на основни политики, за да обхване многообразието от обстоятелства за отделните лица или групи;

6.  приветства мъжете и жените, които са пример за подражание от гледна точка на равенството между половете, както и инициативите както в администрацията на Парламента, така и на политическо равнище, които активно допринасят за равенството между половете и равните възможности; допълнително насърчава популяризирането на различните примери за подражание за преодоляване на всички видове стереотипи, основани на пола;

7.  подчертава, че постигането на равенство между половете не е проблем на жените, а въпрос, който следва да ангажира цялото общество;

8.  изразява съжаление по повод на факта, че визуалната комуникация на Парламента понякога използва стереотипи по отношение на пола, както и стереотипи, основани на сексуалната ориентация и половата идентичност; припомня в това отношение, че е важно да се представя и насърчава равенството между половете в комуникационните материали във всички сектори на политиката;

9.  припомня, че интегрирането на принципа на равенство между половете обхваща избора на политики, процеса на вземане на решения, процедури и практики, както и прилагането, наблюдението и оценката; поради тази причина подчертава, че с цел цялостно оценяване на актуалното състояние във връзка с интегрирането на принципа на равенство между половете в Парламента, следва да бъде взето предвид не само съдържанието на политиките, но и представителството на половете в администрацията и при вземането на решения;

10.  изразява загриженост, че жените, заемащи основни позиции за вземане на решения на политическо и административно равнище в Парламента, са все още слабо представени и че Парламентът трябва да гарантира, че позициите за вземане на решения се разпределят равномерно между половете при назначаване;

11.  изразява съжаление относно липсата на съгласуваност и координация между различните органи, работещи в областта на равенството между половете и многообразието в Парламента; отново призовава за подобряване на вътрешната координация, за да се постигне по-висока степен на интегриране на принципа на равенство между половете, включително при набирането на служители, организацията на работата, свързаните с работата решения и процедури;

12.  приветства решението на Парламента да почете паметта на Симон Вейл – първата жена председател на институция на ЕС и решителна застъпничка за правата на жените, по-специално на правото на законен аборт и на репродуктивните права – чрез преименуване на Наградата за равенство и многообразие на нейно име, като средство за изтъкване и признаване на добри практики и примери за подражание във връзка с равните възможности в рамките на Генералния секретариат на Европейския парламент; препоръчва повишаване на видимостта и осигуряване на по-добра осведоменост за тази важна награда;

13.  подчертава важността на диалога с външни заинтересовани страни, като женски организации на гражданското общество, групи за правата на жените и равенството между половете на местно равнище, женски движения, международни институции, научните среди и националните парламенти за разработването на инструменти и събирането на данни; припомня, че тяхната мобилизация е важна за подобряване на процесите на интегриране на принципа на равенство между половете в ЕС и за насърчаване на взаимен обмен с цел популяризиране на най-добрите практики;

Инструменти за интегриране на принципа на равенство между половете

14.  призовава за ефективни мерки, за да се осигури истинско равенство между мъжете и жените в Европейския парламент; подчертава в този контекст, че, преди всичко, мерките за противодействие на сексуалния тормоз са от първостепенна важност; подчертава по-специално необходимостта от мерки за повишаване на информираността и за обучение;

15.  приветства преразгледаните насоки за езиците относно неутралния по отношение на пола език в Европейския парламент, публикувани през юли 2018 г., които сега отразяват по-добре езиковите и културните промени и дават практически съвети на всички официални езици на ЕС относно използването на безпристрастен по отношение на пола и приобщаващ език; припомня, че през 2008 г. Парламентът беше една от първите международни организации, приели многоезични насоки относно неутралния по отношение на пола език; припомня, че е важно да се постигне широко обществено одобрение на насоките и приканва всички членове на Европейския парламент, както и длъжностните лица, да насърчават и прилагат тези насоки последователно в своята работа;

16.  отчита работата на Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, приветства включването на представители на Съвета на председателите на делегации в тази мрежа и призовава за по-нататъшното ѝ развитие;

17.  приветства факта, че повечето парламентарни комисии са приели планове за действие относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата си и че много от тях вече са ги представили в Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете; ето защо призовава останалите няколко комисии да последват този пример; отбелязва въпреки това разнородността на плановете и липсата на прилагане; призовава за приемането на общ план за действие относно равенството между половете за Европейския парламент, който следва, най-малкото, да съдържа разпоредби относно равното представителство на половете в цялата парламентарна работа и във всички органи на Парламента, въвеждането на аспектите на равенството между половете във всички негови политически дейности и в организацията на неговата работа и използването на неутрален по отношение на пола език във всички документи; изисква съответно изменение на Правилника за дейността на Парламента;

18.  изразява съжаление, че при последната реформа на Правилника за дейността не бяха включени процедури за прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете;

19.  приветства постигнатия през последните години напредък в приемането на планове за действие относно равенството между половете в повечето от комисиите на Парламента;

20.  призовава за по-тясно сътрудничество между парламентарните комисии, така че в техните доклади да се внесе действително измерение, свързано с равенството между половете, и подчертава, че е важно всички парламентарни комисии да показват зачитане на правомощията на комисията по правата на жените и равенството между половете както чрез приемането на измененията относно интегрирането на принципа на равенство между половете, внесени за разглеждане от комисията, така и чрез съвместната работа с цел избягване на конфликти на правомощия;

21.  отново изтъква, че е важно да се прилага бюджетиране, съобразено с фактора пол, на всички равнища на бюджетния процес; изразява съжаление относно липсата на механизми за бюджетиране, съобразено с фактора пол, в институциите на ЕС, въпреки наличието на категоричен ангажимент за това; настоятелно призовава отговорните органи на Парламента да включват аспектите на равенството между половете и да използват свързани с пола показатели при изготвянето и приемането на прогнозите на Парламента, както и в рамките на цялата процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

22.  приветства резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС; подчертава, че сексуалният тормоз представлява тежко престъпление, за което в повечето случаи не се сигнализира, крайна форма на основана на пола дискриминация и една от най-големите пречки пред равенството между половете; приветства решението на Бюрото от 2 юли 2018 г. за преразглеждане на работата на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз срещу членове на Европейския парламент, и неговите процедури за разглеждане на жалби, като същевременно категорично одобрява член 6, съгласно който двама експерти — един лекар от Медицинската служба и един член на Правната служба — се назначават от Генералния секретар, както и добавянето на член 34а към Мерките за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент относно финансовите последици при доказан случай на тормоз над акредитиран парламентарен сътрудник;

23.  приветства приетите от Парламента нови мерки срещу сексуалния тормоз, за които се призовава в резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г., в сила от 1 септември 2018 г., а именно:

   а) създаване на специален и постоянен секретариат за Консултативния комитет към Секретариата на Бюрото и Квесторите, предоставяне на повече и специализирани, редовно обучавани служители, работещи единствено по въпроси, свързани с тормоз;
   б) допускане на втори представител на акредитираните парламентарни сътрудници да участва в заседанията на Комитета като пълноправен член с цел справяне с проблема за ограничителния кворум и натовареността на представителя на акредитираните парламентарни сътрудници;
   в) гарантиране, че Правилникът за дейността на Парламента (член 11 и член 166) включва нови санкции при тормоз, както и „Кодекс за уместно поведение на членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните служебни задължения“, че ще бъде разработена, подписвана от всеки член при заемането на длъжност и предавана на Председателя декларация, според която членът е прочел Кодекса и потвърждава, че ще спазва неговите принципи, както и че всички декларации (подписани или неподписани) се публикуват на уебсайта на Парламента;
   г) осигуряване на по-добра информираност на акредитираните парламентарни сътрудници за възможността всичките им разноски за правни услуги да бъдат покрити от Парламента и да бъдат подкрепяни през целия процес;

24.  изразява при все това силно съжаление относно бавния и неадекватен напредък по отношение на изпълнението на други съществени препоръки от резолюцията на Парламента; изисква от председателя и от администрацията на Парламента да обърнат сериозно внимание на цялостното прилагане на всички искани мерки, по-специално посредством Пътната карта за периода 2017 – 2019 г. относно „адаптирането на мерките за превенция и ранна подкрепа с цел справяне с конфликти и тормоз между членове на ЕП и акредитирани парламентарни сътрудници, стажанти или други служители“, която следва да бъде преразгледана възможно най-скоро, за да включва по подходящ начин поне следните искания на резолюцията с ясен график за изпълнението:

   а) осигуряване на задължително обучение за членовете и служителите на ЕП;
   б) създаване на работна група от независими външни експерти, която да бъде свикана с мандат да проучи ситуацията със сексуалния тормоз в Европейския парламент и функционирането на неговите два комитета по въпросите на тормоза;
   в) укрепване на комитетите за борба с тормоза чрез обединяването им в един комитет с променлив състав в зависимост от разглеждания случай и включването на експерти, например юристи и лекари, като постоянни негови членове;

25.  призовава в този контекст Комисията да продължи да наблюдава редовното прилагане и изпълнение на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(26), която предвижда изместване на доказателствената тежест в случай на основана на пола дискриминация;

26.  повтаря призива си към Генералната дирекция за парламентарни изследвания да извършва редовни подробни качествени и количествени изследвания относно напредъка, постигнат по отношение на равенството между половете в Парламента и относно функционирането на организационната структура, предназначена за него, както и да разработи оценки на въздействието и анализи по отношение на равенството между половете; призовава за увеличено, систематично и периодично събиране на категоризирани по полов признак данни и статистики в проучванията за въздействието на политиките и програмите, както и в процеса на изготвяне на политики, за да се анализира напредъкът в областта на равенството между половете, да се очертае точна карта на разликите между половете, да се оценят постиженията или връщането назад и да се предостави информация за вземане на решения, основани на доказателства;

27.  отново призовава за организирането на задължително обучение в областта на уважението и достойнството за всички членове и служители на ЕП и при всички положения — в началото на новия мандат;

28.  припомня важността на изграждането на капацитет за интегриране на принципа на равенство между половете във всички институции на ЕС, като се гарантира, че предоставяното обучение отчита свързаните с пола аспекти, и се предвидят специфични програми за обучение относно равенството между половете във всички сектори на политиката; изразява пълна подкрепа за разработването на целево и редовно обучение по интегриране на принципа на равенство между половете, както и за специални програми за обучение за жени с лидерски потенциал; насърчава Генералната дирекция за персонала да предоставя обучение относно интегрирането на принципа на равенство между половете за членовете, сътрудниците и служителите на Европейския парламент, а политическите групи на Парламента — да предоставят обучение в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете за своите служители;

29.  приветства инструмента „Парламенти, отчитащи равенството между половете“, разработен от Европейския институт за равенство между половете (EIGE), за да се помогне на Европейския парламент и на националните и регионалните парламенти при оценката и подобряването на тяхната чувствителност към аспектите на пола; призовава администрацията и политическите групи на Парламента да гарантират адекватни последващи действия във връзка с констатациите от оценките;

30.  призовава EIGE редовно да подава информация на парламентарните комисии и на Комисията, за да се подчертаят свързаните с пола аспекти във всички области на изготвяне на политики, както и да предоставя данните и инструментите, които е разработил, включително по отношение на бюджетирането, съобразено с фактора пол, както това е направено на платформата за интегриране на принципа на равенство между половете, като част от едни по-мащабни действия за изграждане на капацитет, насочени също така и към служителите и парламентарните сътрудници;

Политическо равнище

31.  приветства назначаването през 2016 г. на постоянния докладчик за интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент и активното участие на докладчика в работата на групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие; поради това препоръчва Парламентът да запази тази длъжност през парламентарния мандат за периода 2019—2024 г.;

32.  счита, че по-силните междуинституционални отношения в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете може да помогнат за разработването на политики на ЕС, които отчитат свързаните с пола аспекти; изразява съжаление, че все още не е установено структурирано сътрудничество за интегриране на принципа на равенство между половете с други институционални партньори, като Комисията, Съвета и EIGE;

33.  изтъква, че е важно да се увеличи присъствието в избирателните списъци на лица от по-слабо представения пол, каквито често са жените; решително насърчава европейските политически партии и техните партийни членове да осигурят балансирано от гледна точка на пола представителство на кандидатите за изборите за Европейски парламент през 2019 г. чрез списъци с редуващи се по полов признак кандидати или други методи, като паритетни списъци; ангажира се да поддържа баланс между мъжете и жените на всички равнища;

34.  призовава политическите групи на Парламента да осигурят през парламентарния мандат за периода 2019—2024 г. балансиран от гледна точка на половете състав на органите, които управляват Европейския парламент, и препоръчва те да представят както мъже, така и жени членове като кандидати за длъжностите председател, заместник-председател и член на Бюрото, както и за председатели на комисиите и делегациите, с оглед на постигането на тази цел;

35.  препоръчва всяка от политическите групи на Парламента да избере за парламентарния мандат за периода 2019—2024 г. двама членове, един мъж и една жена, за позицията на съпредседатели на групата;

36.  насърчава политическите групи на Европейския парламент да вземат предвид целта за постигане на равно представителство на половете при назначаването на членовете в комисиите и делегациите за парламентарния мандат за периода 2019—2024 г., и по-специално да предлагат еднакъв брой депутати от двата пола за членове и заместници в комисията по въпросите на правата на жените и равенството между половете, за да се насърчи участието на мъжете в политиката за равенство на половете;

37.  предлага да се проучат начини за създаване на мрежа на жените в рамките на Парламента, която да включва националните мрежи, тъй като формалните или неформалните мрежи не просто подобряват работните процеси, но са и ключов елемент при предоставянето на информация, взаимна подкрепа и напътствия, както и предоставяне на примери за подражание;

38.  насърчава политическите групи на Парламента да приемат стратегия за интегрирането на принципа на равенство между половете, за да гарантират, че техните предложения отчитат въздействието им върху равенството между половете;

39.  приканва Генералния секретар и Бюрото да прилагат същия принцип за назначаването на висши ръководни постове, както и за разпределянето на длъжностите началници на отдели, т.е. да стане задължително кратките списъци да включват трима подходящи кандидати с поне един кандидат от всеки пол, като същевременно се посочва, че ако всички останали елементи са равни (например квалификация, опит), следва да се предпочете по-слабо представеният пол; отбелязва, че ако тези изисквания не бъдат изпълнени, длъжността следва да бъде оповестена отново като свободна;

40.  осъжда по най-категоричен начин женомразката реч, използвана на няколко пъти в пленарната зала; приветства санкциите, наложени от председателя на Европейския парламент и потвърдени от Бюрото срещу член на Европейския парламент за забележки, отправени по време на пленарното заседание на 1 март 2017 г., които уронват достойнството на жените; изразява загриженост по повод на решението на Общия съд на Европейския съюз от 31 май 2018 г. за отмяна на решението на председателя и на Бюрото, което се основава на тълкуването на съответните разпоредби от Правилника за дейността на Парламента и на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека във връзка с член 10 от ЕКПЧ (свобода на словото); настоятелно призовава компетентната комисия, отговаряща по въпросите с Правилника за дейността, да преразгледа приложимите правила с оглед на осигуряването на уважение и достойнство във всеки един момент в пленарната зала и по-специално да добави клауза, с която от членовете на ЕП да се изисква по време на парламентарни обсъждания да се въздържат от използването на реч, която насажда омраза или дискриминира на основание пол, раса, цвят, гражданство, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, увреждане, възраст или сексуална ориентация, и да налага назидателни санкции в случай на неспазване на тази клауза;

41.  приветства наличието на професионални курсове за обучение за несъзнателната пристрастност и тормоз, подчертава, че тези курсове за обучение следва да обръщат особено внимание на равенството между половете и въпросите, свързани с ЛГБТИК, и да бъдат направени задължителни за ръководители и членове на изборни комисии, както и да бъдат силно препоръчани за всички други служители;

42.  приветства Стратегията за многообразие и приобщаване на Комисията, публикувана през 2017 г.; настоятелно призовава Парламентът да използва този добър пример, да възприеме изцяло управлението на многообразието и да признава, цени и приобщава служителите с различна сексуална ориентация или полова идентичност;

Административно равнище

43.  приветства доклада на Димитриос Пападимулис, озаглавен „Равенството между мъжете и жените в Генералния секретариат на Европейския парламент — актуално състояние и перспективи за 2017—2019 г.“, както и пътната карта за изпълнение на доклада; приветства напредъка по изпълнението на конкретните действия от пътната карта и нейния ясен график за конкретни мерки по отношение на управлението, професионалното обучение, повишаването на осведомеността относно равенството между половете, мерките за постигането на равновесие между професионалния и личния живот и редовния мониторинг на баланса между половете чрез статистически данни; призовава за ускоряване на напредъка с цел постигане на целите за равенство между половете, определени за 2019 г.;

44.  настоятелно призовава групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие да изпълни двугодишен структурен план за оценка по точки на изпълнението на пътната карта за равенство между половете въз основа на презентация от страна на Генералната дирекция за персонала;

45.  изразява загриженост, че въпреки категоричните институционални и политически изявления, целите за равенство между половете не са изрично посочени в бюджетните документи на Парламента, нито са взети предвид на всички етапи на бюджетния процес;

46.  предлага Генералната дирекция за персонала да изготви въпросник, който да се попълва на доброволни начала от жени, по-специално ръководители на средно управленско ниво, и в който да се проучват мотивацията, професионалните пречки и възможностите, с оглед на постигането на по-добро разбиране за бариерите пред кандидатстването за висши ръководни длъжности;

47.  приветства годишния доклад за човешките ресурси, изготвен от Парламента;

48.  припомня, че що се отнася до използването на мерки за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, приемането от страна на ръководителите и ако е приложимо, еднаквото използване на мерките от двамата партньори, следва да бъдат специално насърчавани; отбелязва, че обществената информираност за равновесието между професионалния и личния живот в Парламента следва да бъде допълнително увеличена чрез работни срещи, курсове за обучение и публикации; обръща внимание на факта, че членовете и служителите следва да бъдат добре информирани, че мерките за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот, като отпуск по майчинство/бащинство, родителски отпуск, отпуск за лица, полагащи грижи, и механизмите за гъвкаво работно време могат да помогнат за постигането на равенство между половете в Парламента, да насърчат по-добро споделяне на отговорностите за полагане на грижи между жените и мъжете, да подобрят качеството на заетостта на жените и тяхното благосъстояние и да имат дългосрочно въздействие върху социалното и икономическото развитие;

49.  препоръчва на Генералната дирекция за комуникация на Парламента да включи по-силни и по-активни аспекти относно пола в своето отчитане на процеса на създаване на политики на Парламента, по-специално при подготовката на кампанията за европейските избори през 2019 г.;

50.  приветства напредъка, постигнат в Генералния секретариат на Парламента, за подобряване на равенството между половете сред висшите и средните ръководни длъжности, но отбелязва, че въпреки факта, че мнозинството от длъжностните лица на Парламента са жени, тяхното представителство на висши или средни ръководни длъжности все още е много ниско: в края на 2017 г. 15,4% от генералните директори, 30,4% от директорите и 36,2% от ръководителите на отдели в Генералния секретариат на Парламента бяха жени; припомня поради това, когато се прави избор между кандидати с еднакъв профил (опит, квалификация и др.), да се предпочита по-слабо представеният пол;

51.  изисква знанията или опитът относно интегрирането на принципа на равенство между половете да се разглеждат като предимство в поканите за служители и избора на служители;

52.  призовава секретариатите на комисиите на Парламента да подпомагат своите членове при осигуряването на балансиран от гледна точка на пола състав на ораторите на заседанията на комисиите, като предлагат балансиран от гледна точка на пола списък с експерти;

53.  подчертава, че за да се постигне истински напредък в подобряването на равенството между половете в Генералния секретариат на Парламента и в политическите групи, е необходима промяна в културата, за да се променят концептуалните и поведенческите нагласи, с по-нататъшното развитие на култура на равенство в Генералния секретариат;

o
o   o

54.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 96.
(2) OВ C 341 E, 16.12.2010 г., стр. 35.
(3) ОВ С 199 Е, 7.7.2012 г., стр. 65.
(4) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 1.
(5) OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 2.
(6) ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 49.
(7) ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 384.
(8) ОВ C 244 E, 18.10.2007 г., стр. 225.
(9) ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 18.
(10) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 32.
(11) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 11.
(12) ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 2.
(13) ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 35.
(14) ОВ C 50, 9.2.2018 г., стр. 15.
(15) ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 192.
(16) Приети текстове, P8_TA(2018)0331.
(17) OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
(18) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
(19) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf
(20) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf
(21) https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1
(22) Приети текстове, P7_TA(2013)0455.
(23) „The Global Gender Gap Report 2016“ (Световен доклад за неравнопоставеността между половете за 2016 г.), Световен икономически форум, 2016 г., http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/
(24) „Sustainable development in the European Union – monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context“ (Устойчивото развитие в Европейския съюз: мониторингов доклад за напредъка по постигането на ЦУР в ЕС), Евростат, 2018 г., https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
(25) Доклад, озаглавен „Women in the European Parliament“ (Жените в Европейския парламент), Европейски парламент, 8 март 2018 г., http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2018/0001/P8_PUB%282018%290001_BG.pdf
(26) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност