Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2162(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0429/2018

Předložené texty :

A8-0429/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 18
CRE 14/01/2019 - 18

Hlasování :

PV 15/01/2019 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0010

Přijaté texty
PDF 194kWORD 62k
Úterý, 15. ledna 2019 - Štrasburk
Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu
P8_TA(2019)0010A8-0429/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2019 o začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (2018/2162(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU), které stanoví zásadu rovnosti žen a mužů jako základní hodnotu Unie,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na články 8 a 19 této smlouvy,

–  s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie, v němž jsou uvedena zvláštní ustanovení o horizontální zásadě rovnosti žen a mužů, a na článek 6 SEU, který přiznává Listině stejnou právní hodnotu, jakou mají Smlouvy;

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“) ze dne 11. května 2011,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám(1),

–  s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty na čtvrté světové konferenci o ženách dne 15. září 1995, a na následující výsledné dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) a Peking +15 (2010) a výsledný dokument z hodnotící konference Peking +20,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 10. února 2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2009(2), usnesení ze dne 8. března 2011 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2010(3), usnesení ze dne 13. března 2012 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2011(4), usnesení ze dne 10. března 2015 o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013(5) a usnesení ze dne 14. března 2017 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v letech 2014–2015(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2003 o integrovaném přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů („gender mainstreaming“) v Evropském parlamentu(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2007 o integrovaném přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů v rámci prací výborů(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2009 o integrovaném přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů v rámci prací výborů a delegací(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. května 2009 o rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích EU a při upevňování míru a budování státu(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2012 o ženách v politickém rozhodovacím procesu(11),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2015 o strategii EU pro rovnost žen a mužů pro období po roce 2015(12),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 o nové strategii pro práva žen a rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015(13),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2016 o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu(14),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2017 o boji proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU(15),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o opatřeních pro předcházení a boji proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU(16),

–  s ohledem na služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie stanovený nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68(17),

–  s ohledem na brožuru Ženy v Evropském parlamentu za rok 2018,

–  s ohledem na výroční zprávu Evropského parlamentu o lidských zdrojích z roku 2017, která byla zveřejněna v srpnu 2018,

–  s ohledem na pokyny pro genderově neutrální jazyk v Evropském parlamentu,

–  s ohledem na zprávu místopředsedy Evropského parlamentu a předsedy skupiny na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů a rozmanitost Dimitriose Papadimoulise předsednictvu Evropského parlamentu o rovnosti mezi muži a ženami na generálním sekretariátu Evropského parlamentu – současný stav a vyhlídky na období 2017– 2019, která byla dne 16. ledna 2017 schválena předsednictvem,

–  s ohledem na plán na období 2017–2019 pro provádění zprávy s názvem „Rovnost mezi muži a ženami na generálním sekretariátu Evropského parlamentu – současný stav a vyhlídky na období 2017–2019“,

–  s ohledem na akční plán na podporu rovnosti žen a mužů a rozmanitosti v rámci generálního sekretariátu Evropského parlamentu na období 2014–2019,

–  s ohledem na mandát skupiny na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů a rozmanitost,

–  s ohledem na doporučení týkající se rovnosti členů a náborových pracovníků výběrových komisí,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. července 2017 nazvané „Lepší pracoviště pro všechny: od rovných příležitostí k rozmanitosti a začlenění“ (C(2017)5300)(18) a na její Listinu rozmanitosti a začlenění(19),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 3. prosince 2015 s názvem „Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“ (SWD(2015)0278)(20),

–  s ohledem na strategii Rady Evropy pro rovnost žen a mužů na období 2018–2023(21),

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 19. listopadu 2013 o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, připojené k legislativnímu usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, které je připojené k víceletému finančnímu rámci (VFR)(22),

–  s ohledem na zprávu Meziparlamentní unie nazvanou „Parlamenty s rovným přístupem k ženám a mužům: celkové zhodnocení osvědčených postupů“, která byla zveřejněna v roce 2011,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0429/2018),

A.  vzhledem k tomu, že zásada rovnosti žen a mužů je základní hodnotou EU zakotvenou ve Smlouvách a v Listině základních práv; vzhledem k tomu, že článek 8 SFEU stanoví, že Evropská unie ve všech svých činnostech usiluje o odstranění nerovností, prosazuje rovné zacházení pro muže a ženy a při vymezování a provádění svých politik a činností bojuje proti diskriminaci;

B.  vzhledem k tomu, že obecně je rovnost žen a mužů zásadní pro ochranu lidských práv, fungování demokracie, dodržování zásad právního státu, hospodářský růst, sociální začlenění a udržitelnost a začlenění hlediska rovnosti žen a mužů se vztahuje na všechny oblasti politiky, které spadají do pravomoci EU;

C.  vzhledem k tomu, že právo na rovnost a záruka nediskriminace jsou základními zásadami, které podporují začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů znamená řešení problematiky práv, perspektiv a dobrých životních podmínek žen, dívek, lesbických žen, gayů, bisexuálních, transgender, intersexuálních a genderově nevyhraněných osob (LGBTIQ), stejně jako osob všech genderových identit;

D.  vzhledem k tomu, že pokrok při dosahování rovnosti žen a mužů v EU nejen v rámci celé Unii stagnuje, ale v některých členských státech rovněž představuje ohromný krok zpět;

E.  vzhledem k tomu, že Istanbulská úmluva poukazuje na to, že za účelem přerušení kontinuity genderově podmíněného násilí je nutné dosáhnout změn ve smýšlení společnosti a v přístupu k dané problematice; vzhledem k tomu, že v této souvislosti je proto nutné zajistit osvětu na téma rovnosti žen a mužů, nestereotypních genderových rolí a úcty k osobní integritě, a to na všech úrovních a ve všech věkových kategoriích;

F.  vzhledem k tomu, že k dosažení skutečného pokroku v začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do politik, programů, iniciativ a činností EU není vyčleňován dostatek finančních prostředků a lidských zdrojů;

G.  vzhledem k tomu, že populaci Evropské unie tvoří polovina žen a polovina mužů, ale že složení Evropského parlamentu odráží závažné nedostatečné zastoupení žen, neboť pouze 36,1 % poslanců EP tvoří ženy; vzhledem k tomu, že tento rozdíl je dále zvýrazněn ve složení předsednictva Parlamentu, které tvoří 7 žen a 13 mužů; vzhledem k tomu, že vyvážené zastoupení žen a mužů a rozmanitost v orgánech Parlamentu přispívají k rozbíjení stereotypů, snížení diskriminace a zvýšení míry demokratického zastoupení občanů EU a legitimity rozhodnutí Parlamentu;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 bylo do vyššího vedení Parlamentu (generální ředitelé a ředitelé) jmenováno pouze 11 % žen a v roce 2017 pouze 33 % žen;

I.  vzhledem k tomu, že cíl udržitelného rozvoje č. 5 usiluje o „dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek“ do roku 2030 a je průřezovým cílem všech sedmnácti cílů udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je nástrojem účinného, dlouhodobého a udržitelného spravedlivého rozvoje s pozitivním dopadem na splnění cílů v oblasti snižování chudoby; vzhledem k tomu, že k pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů dochází jen velmi pozvolna a v mnoha zemích na celém světě(23), včetně Evropy, se situace téměř nemění; vzhledem k tomu, že provádění cíle udržitelného rozvoje č. 5 má v jednotlivých členských státech EU smíšené výsledky a že podíl žen ve vnitrostátních parlamentech a rozhodovacích pozicích není dosud zdaleka rovný(24);

J.  vzhledem k tomu, že posouzení dopadů na rovnost žen a mužů jsou nutná k vyhodnocení a zjištění pravděpodobnosti toho, zda určité rozhodnutí bude mít negativní dopady na rovnost mezi ženami a muži; vzhledem k tomu, že je tudíž zásadně důležité analyzovat rozpočty z genderového hlediska, aby se získaly informace o různých dopadech, které může určité přidělení a rozdělení rozpočtových prostředků mít na rovnost mezi ženami a muži, a aby se zvýšila transparentnost a odpovědnost;

K.  vzhledem k tomu, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů se považuje za účinnou a celosvětově uznávanou strategii zaměřenou na dosažení rovnosti žen a mužů a boj proti diskriminací prostřednictvím reorganizace, zlepšování, rozvoje a hodnocení politických procesů, aby tak aktéři zapojení do tvorby politik začlenili hledisko rovnosti žen a mužů do všech politik, regulačních opatření a výdajových programů, jakož i do všech úrovní a veškerých etap; vzhledem k tomu, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů poskytuje klíčové nástroje pro systematické zohledňování rozdílů mezi podmínkami, situacemi a potřebami ve všech politikách a činnostech a pro podporu rovnosti žen a mužů a prosazování rovných práv a vyváženého zastoupení žen a mužů na různých administrativních, politických, sociálních a ekonomických úrovních a při rozhodovacím procesu;

L.  vzhledem k tomu, že je třeba větší interinstitucionální spolupráce mezi Parlamentem, Radou a Komisí při začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, aby se zajistilo, že genderové hledisko bude moci být začleněno do všech fází rozpočtu, politik, programů a iniciativ Unie, což by umožnilo vlastní činnost Parlamentu, pokud jde o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

M.  vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy týkající se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, které přijal Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví a jež byly předloženy k přijetí v jiných výborech, jsou účinným nástrojem pro zajištění toho, aby byla rovnost žen a mužů náležitě zohledněna ve zprávách a usneseních Parlamentu;

N.  vzhledem k tomu, že genderové rozpočtování ve formě plánování a programování přispívá k rozvoji rovnosti žen a mužů a plnění práv žen a je jedním z klíčových nástrojů, které tvůrci politik využívají k prosazování rovnosti žen a mužů, avšak nadále není systematicky uplatňováno žádným orgánem EU;

O.  vzhledem k tomu, že podle nejnovějších dostupných údajů(25) tvoří ženy 59 % zaměstnanců Parlamentu, jsou však stále nedostatečně zastoupeny na všech vedoucích pozicích; vzhledem k tomu, že počet žen zastávajících posty vrcholného managementu se od června 2017 dokonce ještě snížil a počet žen středních manažerských pozicích se pouze mírně zvýšil;

P.  vzhledem k tomu, že zpráva z roku 2017 o rovnosti žen a mužů, kterou předložil místopředseda Parlamentu Dimitrios Papadimoulis, stanoví tři cíle v oblasti zastoupení žen ve středních a vyšších vedoucích pozicích, jichž má být dosaženo do roku 2019: 30 % na úrovni generálních ředitelů, 35 % na úrovni ředitelů a 40 % na úrovni vedoucích oddělení, a že následný plán nastiňuje, jak těchto cílů dosáhnout;

Q.  vzhledem k tomu, že v zájmu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti parlamentních výborů a delegací je v každém výboru a v Konferenci předsedů delegací jmenován poslanec odpovědný za začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, který sdílí zkušenosti a osvědčené postupy v rámci sítě pro gender mainstreaming;

R.  vzhledem k tomu, že z hlediska důvěryhodnosti Evropského parlamentu a ostatních orgánů EU je důležité zajistit soudržnost mezi jejich vnitřními politikami v oblasti lidských zdrojů a jejich vnějšími opatřeními v oblasti podpory rovnosti žen a mužů a práv osob LGBTIQ;

S.  vzhledem k tomu, že od roku 2014 jednací řád Evropského parlamentu stanoví, že rozmanitost Parlamentu se musí odrážet ve složení předsednictva každého parlamentního výboru a že není přípustné, aby se předsednictvo skládalo z čistě ženských či mužských členů;

T.  vzhledem k tomu, že vyšší vedoucí pozice v Parlamentu přiděluje výhradně předsednictvo Evropského parlamentu;

U.  vzhledem k tomu, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu musí věnovat patřičnou pozornost právům, vyhlídkám a dobrým životním podmínkám osob LGBTIQ, stejně jako osob všech genderových identit; vzhledem k tomu, že ačkoli Parlament přikládá problematice LGBTIQ zvýšený význam, viditelnost aktivistů pocházejících z komunity LGBTI je poměrně nízká a jejich hlas slabý;

V.  vzhledem k tomu, že je třeba uznat sociální a politickou hodnotu ženských organizací a ženských prostor, jejich historii, práci a jejich klíčové role při předcházení násilí založenému na pohlaví a při prosazování rovnosti žen a mužů, sebeurčení žen a mezikulturního dialogu; vzhledem k tomu, že neexistuje vědomé začleňování hlediska rovnosti žen a mužů bez míst, které by mohly podporovat sebeurčení a autoritu žen a bojovat proti násilí páchanému na ženách;

W.  vzhledem k tomu, že legitimita žen v politické sféře bývá i dnes zpochybňována a ženy jsou oběťmi stereotypů, které je odrazují od toho, aby se zapojily do politiky, což je fenomén, který je obzvláště viditelný na všech úrovních politiky, kde jsou ženy zastoupeny v menší míře;

X.  vzhledem k tomu, že ženy v Evropské unii mají stejná politická a občanská práva jako muži, přesto však často čelí sociálním, společenským nebo ekonomickým nerovnostem;

Y.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů přispívá ke komplexnější diskusi a lepšímu rozhodování, neboť díky ní mohou být zastoupena všechna hlediska;

Z.  vzhledem k tomu, že orgány musí být zodpovědné za to, aby se zabránilo vertikální a horizontální genderové segregaci;

AA.  vzhledem k tomu, že Parlament se dlouhodobě zasazuje o podporu rovnosti žen a mužů a že Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví je odpovědný za provádění a další rozvoj začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech oblastí politiky;

AB.  vzhledem k tomu, že Parlament musí pokračovat v boji proti sexuálnímu obtěžování a provádět dohodnutá opatření;

AC.  vzhledem k tomu, že Parlament disponuje řadou různých orgánů, které jsou odpovědné za vypracování a uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů a za prosazování rovnosti žen a mužů a rozmanitosti na politické i administrativní úrovni, jako je skupina na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů a rozmanitost, Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví, síť pro gender mainstreaming, oddělení pro rovnost a rozmanitost, výbor pro rovné příležitosti a rozmanitost (COPEC), sdružení Égalité pro LGBTI+ zaměstnance v orgánech a institucích EU, poradní výbor pro prevenci a ochranu na pracovišti a skupina koordinátorů pro rovnost a rozmanitost; nicméně vzhledem k tomu, že mezi těmito orgány neexistuje jasná koordinace nebo soudržnost;

AD.  vzhledem k tomu, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je proces, který kromě odhodlání vyžaduje zvláštní dovednosti a znalosti a jako takový je účinný pouze v případě, že je doprovázen činnostmi zaměřenými na zvyšování povědomí a budování kapacit v rámci orgánů a mezi zaměstnanci;

AE.  vzhledem k tomu, že se Parlament již v roce 2003 zavázal k přijetí a provádění plánu politiky pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, přičemž prioritou je začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do práce výborů a delegací pomocí konkrétních nástrojů na podporu, zvyšování informovanosti a uplatňování začleňování hlediska rovnosti žen a mužů při jejich každodenní práci;

Obecné poznámky

1.  znovu potvrzuje své pevné odhodlání dosáhnout rovného postavení žen a mužů jak v obsahu politik, iniciativ a programů EU, tak napříč politickými, rozpočtovými, správními a výkonnými úrovněmi Unie;

2.  vyzývá k tomu, aby byl nový víceletý finanční rámec (VFR), stejně jako poslední VFR, doprovázen společným prohlášením Evropského parlamentu, Komise a Rady, které je zavazuje zajistit, aby roční rozpočtové postupy uplatňované pro VFR zahrnovaly podle potřeby prvky související s problematikou rovnosti žen a mužů a aby se v něm zohledňovaly způsoby, jakými celkový finanční rámec Unie přispívá k dosažení cíle rovnosti a zajištuje začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

3.  znovu opakuje svou výzvu Komisi, aby předložila skutečnou evropskou strategii pro rovné příležitosti v podobě sdělení, které bude obsahovat jasné a pokud možno vyčíslitelné cíle a bude přeloženo do všech úředních jazyků EU, aby se zajistilo lepší předávání informací a porozumění ze strany občanů a sociálních a hospodářských aktérů;

4.  domnívá se, že Parlament by měl vytvořit a podporovat kulturu rozmanitosti a začleňování a bezpečného pracovního prostředí pro všechny a že průřezová opatření k zajištění dobrých životních podmínek všech zaměstnanců a poslanců Evropského parlamentu by měla jít ruku v ruce s cílenými opatřeními na dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů na správní i politické úrovni;

5.  trvá na tom, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů může rovněž znamenat zavedení zvláštních opatření zaměřených na ženy nebo muže, která budou odstraňovat přetrvávající nerovnosti, či přizpůsobení obecných politik různorodým okolnostem, s nimiž se vyrovnávají jednotlivci nebo skupiny;

6.  chválí ženské a mužské vzory rovnosti žen a mužů, jakož i iniciativy, a to jak ve správě Parlamentu, tak na politické úrovni, které aktivně přispívají k rovnosti žen a mužů a rovným příležitostem; dále podporuje propagaci různých vzorů v zájmu překonání všech druhů genderových stereotypů;

7.  zdůrazňuje, že dosažení rovnosti žen a mužů není záležitostí žen, ale musí zahrnovat celou společnost;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že vizuální komunikace Parlamentu občas využívá genderové stereotypy a stereotypy založené na sexuální orientaci a genderové identitě; v této souvislosti připomíná význam zastoupení a podpory rovnosti žen a mužů v komunikačních materiálech všech politických odvětví;

9.  připomíná, že začleňování problematiky rovnosti žen a mužů zahrnuje politická rozhodovací procesy, rozhodování, postupy a praktiky, jakož i provádění, monitorování a hodnocení; zdůrazňuje proto, že v zájmu komplexního posouzení situace v oblasti rovného přístupu k mužům a ženám v Parlamentu je třeba brát v úvahu nejen obsah politiky, ale také zastoupení žen a mužů v administrativě a při rozhodování;

10.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že zastoupení žen v klíčových rozhodovacích pozicích Parlamentu na politické a správní úrovni zůstává na nízké úrovni a že Parlament musí zajistit rovnoměrné rozložení rozhodovacích pozic mezi pohlaví;

11.  vyjadřuje politování nad nedostatkem soudržnosti a koordinace různých orgánů pracujících v oblasti rovnosti žen a mužů a rozmanitosti v Parlamentu; opakuje svou výzvu ke zlepšení vnitřní koordinace s cílem dosáhnout vyššího stupně začleňování rovného přístupu k ženám a mužům, včetně náboru pracovníků, organizace práce, pracovních rozhodnutí a postupů;

12.  chválí rozhodnutí Parlamentu uctít památku Simone Veilové, první ženské předsedkyně orgánu EU a vytrvalé bojovnice za práva žen, zejména práva na legální přerušení těhotenství a reprodukčních práv, tím, že po ní pojmenují Cenu za rovnost a rozmanitost, jako prostředek ke zdůraznění a uznání osvědčených postupů a vzorů v oblasti rovných příležitostí v rámci generálního sekretariátu Evropského parlamentu; doporučuje zvýšit viditelnost této důležité ceny a zajistit větší povědomí o ní;

13.  zdůrazňuje význam dialogu s externími subjekty, jako jsou ženské organizace občanské společnosti, skupiny hájící ženská práva a rovnost žen a mužů, ženská hnutí, mezinárodní instituce, akademické obce a vnitrostátní parlamenty při vývoji nástrojů a shromažďování údajů; připomíná, že jejich mobilizace je důležitá pro zlepšení postupů pro uplatňování rovnosti žen a mužů v EU a pro podporu vzájemných výměn za účelem podpory osvědčených postupů;

Nástroje pro gender mainstreaming

14.  požaduje účinná opatření k zajištění skutečné rovnosti mezi muži a ženami v Evropském parlamentu; v této souvislosti zdůrazňuje, že především opatření proti sexuálnímu obtěžování mají zásadní význam; zdůrazňuje především, že je zapotřebí přijmout opatření ke zvyšování povědomí a opatření v oblasti odborné přípravy;

15.  vítá revidované pokyny pro genderově neutrální jazyk v Evropském parlamentu, které byly zveřejněny v červenci 2018 a které nyní lépe odrážejí jazykový a kulturní vývoj a poskytují praktické rady ve všech úředních jazycích EU, pokud jde o používání genderově spravedlivého a inkluzivního jazyka; připomíná, že Evropský parlament byl v roce 2008 jednou z prvních mezinárodních organizací, která zavedla mnohojazyčné příručky s pravidly pro používání genderově neutrálního jazyka; připomíná, že je důležité zajistit, aby široká veřejnost tyto pokyny přijala, a vyzývá všechny poslance Evropského parlamentu, aby ve své práci tyto pokyny důsledně podporovali a uplatňovali;

16.  uznává práci v rámci sítě pro uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů, vítá začlenění zástupů Konference předsedů delegací do sítě pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a vyzývá k dalšímu rozvoji této sítě;

17.  vítá skutečnost, že většina parlamentních výborů přijala akční plány týkající se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů při své práci a mnoho z nich již je předložilo síti pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; vyzývá proto zbývajících několik málo výborů, aby je následovaly; bere však na vědomí nesourodost těchto plánů a jejich nedostatečné provádění; vyzývá k přijetí společného akčního plánu Evropského parlamentu pro rovnost žen a mužů, který by měl obsahovat alespoň ustanovení týkající se rovného zastoupení žen a mužů v rámci všech činností Parlamentu a parlamentních orgánů, zavedení hlediska rovnosti žen a mužů ve všech svých politických činnostech a ve své pracovní organizaci a používání genderově neutrálního jazyka ve všech dokumentech; žádá, aby byl odpovídajícím způsobem změněn jednací řád;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že v poslední reformě jednacího řádu nebyly zahrnuty postupy uplatňující začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

19.  vítá pokrok dosažený v posledních letech při přijímání akčních plánů pro rovnost žen a mužů ve většině parlamentních výborů;

20.  vyzývá k užší spolupráci mezi výbory s cílem je přinést do zpráv skutečné genderové hledisko \ zdůrazňuje, že je důležité, aby všechny parlamentní výbory respektovaly pravomoci Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, a to tím, že přijmou pozměňovací návrhy týkající se genderového mainstreamingu a že budou spolupracovat na tom, aby se předcházelo sporům o příslušnost;

21.  novu připomíná, že je důležité uplatňovat genderové rozpočtování na všech úrovních rozpočtového procesu; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že v evropských orgánech neexistuje mechanismus genderového rozpočtování, a to navzdory jejich silnému závazku v této věci; naléhavě žádá odpovědné orgány Parlamentu, aby zahrnovaly genderové hledisko a používaly genderové ukazatele při vypracovávání a schvalování odhadů Parlamentu a v rámci celého rozpočtového procesu;

22.  vítá usnesení Parlamentu ze dne 26. října 2017 o boji proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU; zdůrazňuje, že sexuální obtěžování je závažnou trestnou činností, která je stále nedostatečně hlášena, extrémní formou diskriminace na základě pohlaví a jedna z největších překážek rovnosti žen a mužů; vítá rozhodnutí předsednictva ze dne 2. července 2018 přezkoumat fungování poradního výboru, který se zabývá stížnostmi na obtěžování týkajícími se poslanců Evropského parlamentu a jeho postupy pro vyřizování stížností, přičemž důrazně schvaluje článek 6, který stanoví, aby generální tajemník jmenoval dva odborné poradce – jednoho zdravotního pracovníka zdravotnické služby a jednoho člena právní služby, jakož i doplnění článku 34a o prováděcích opatřeních ke statutu poslanců Evropského parlamentu, které se týkají finančních důsledků prokázaného případu obtěžování akreditovaného parlamentního asistenta;

23.  vítá tato nová opatření proti obtěžování, k nimž Parlament vyzval ve svém usnesení ze dne 26. října 2017 a která vstoupila v platnost dne 1. září 2018, konkrétně:

   a) poskytnout poradnímu výboru specializovaný a stálý sekretariát, který bude součástí sekretariátu Předsednictva a kvestorů, více pravidelně školených specializovaných pracovníků, kteří budou řešit výlučně otázky spojené s obtěžováním;
   b) umožnit druhému zástupci akreditovaného asistenta účastnit se schůzí výboru jako řádnému členu, aby se zabýval jak otázkou omezení usnášeníschopnosti, tak pracovního vytížení daného akreditovaného asistenta;
   c) zajistit, aby jednací řád Parlamentu (články 11 a 166) nově obsahoval tresty za obtěžování a zahrnoval kodex vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu během výkonu jejich povinností a aby bylo vypracováno prohlášení, které by každý poslanec při nástupu do funkce podepsal a potvrdil, že si Kodex přečetl a potvrzuje, že se bude řídit jeho zásadami, a aby všechna tato prohlášení (podepsaná nebo nepodepsaná) byla zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu;
   d) lépe informovat akreditované parlamentní asistenty o tom, že je možné, aby Parlament uhradil veškeré jejich právní náklady a podporoval je během celého procesu;

24.  nicméně velmi lituje pomalého a nedostatečného pokroku při provádění doporučení uvedených v usnesení Parlamentu; žádá, aby předseda Parlamentu a správa EP věnovali plnou a nedělitelnou pozornost úplnému provedení všech požadovaných opatření, zejména prostřednictvím plánu „preventivních a včasných podpůrných opatřeních zaměřených na řešení konfliktů a obtěžování mezi poslanci a akreditovanými asistenty, stážisty a jinými pracovníky“ v letech 2017–2019, který by měl být co nejdříve upraven tak, aby odpovídajícím způsobem zahrnoval alespoň následující požadavky usnesení s jasným harmonogramem provedení:

   a) zajištění povinného školení pro poslance a zaměstnance EP;
   b) zřízení pracovní skupiny nezávislých externích odborníků s mandátem pro přezkoumání situace v souvislosti se sexuálním obtěžováním v Evropském parlamentu a fungování jeho dvou výborů pro obtěžování;
   c) posílení výborů pro boj proti obtěžování tím, že se sloučí do jediného výboru s různým složením v závislosti na konkrétním případu a že se stálými členy výboru stanou odborníci jako například právníci a lékaři;

25.  v této souvislosti vyzývá Komisi, aby dále sledovala pravidelné uplatňování a provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES(26) o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, která stanoví změnu důkazního břemene v případech diskriminace na základě pohlaví;

26.  znovu opakuje svou výzvu výzkumné službě Evropského parlamentu, aby prováděla pravidelný podrobný kvalitativní a kvantitativní výzkum pokroku v začleňování hlediska rovnosti žen a mužů v Parlamentu a rovněž průzkum fungování organizační struktury, která je mu věnována a bylo tak možné vytvořit postupy pro posuzování dopadů z hlediska rovnosti žen a mužů a analýzu na základě pohlaví; žádá, aby byl posílen systematický a pravidelný sběr údajů rozlišených podle pohlaví a statistik v oblasti hodnocení dopadů politik a programů i v rámci procesů tvorby politik, aby bylo možné hodnotit vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů, získal se jasný přehled o genderových rozdílech a posoudil se pokrok či regrese a poskytly se informace pro přijímání rozhodnutí podložených důkazy;

27.  znovu opakuje svou výzvu, aby bylo pro všechny poslance a zaměstnance uspořádáno povinné školení v oblasti respektu a důstojnosti a v každém případě na začátku nového mandátu;

28.  připomíná, že je důležité budovat kapacity v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů ve všech orgánech EU tím, že se zajistí, aby školení zohledňovala hledisko rovnosti žen a mužů a poskytnutím zvláštních školících programů týkajících se rovnosti žen a mužů ve všech oblastech politiky; vyjadřuje svou plnou podporu rozvíjení cíleného a pravidelného vzdělávání zaměřeného na začlenění hlediska rovnosti žen a mužů a vzdělávacích programů pro ženy s potenciálem získat vedoucí pozici; vyzývá generální ředitelství pro personál, aby poskytovalo školení poslancům, asistentům a zaměstnancům Evropského parlamentu o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;

29.  vítá nástroj, který vytvořil Evropský institut pro rovnost žen a mužů s cílem pomoci Evropskému parlamentu a vnitrostátním a regionálním parlamentům při posuzování a zlepšování jejich citlivého přístupu vůči genderové problematice; vyzývá správu Parlamentu a jeho politické skupiny, aby v návaznosti na zjištění vyplývající z posouzení a hodnocení zajistily přiměřená opatření;

30.  vyzývá institut EIGE, aby pravidelně výborům Parlamentu a Komisi předkládal informace s cílem zdůraznit hledisko rovnosti žen a mužů ve všech oblastech politiky a zpřístupnit údaje a nástroje, které vyvinul, a to i v oblasti genderového rozpočtování, jak je uvedeno na platformě pro začleňování rovnosti žen a mužů, jakožto součást širšího budování kapacit, které se bude věnovat také zaměstnancům a parlamentním asistentům;

Politická úroveň

31.  chválí jmenování stálého zpravodaje pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů v Evropském parlamentu v roce 2016 a aktivní účast stálého zpravodaje ve skupině na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů a rozmanitost; doporučuje proto, aby si Parlament tento post zachoval i pro volební období 2019–2024;

32.  domnívá se, že silnější interinstitucionální vztahy v oblasti uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů mohou přispět k rozvoji politik EU zaměřených na genderové otázky; vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebyla zavedena strukturovaná spolupráce v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů s ostatními institucionálními partnery, jako je Komise, Rada nebo institut EIGE;

33.  poukazuje na to, že je důležité zvýšit zastoupení osob patřících k nedostatečně zastoupenému pohlaví, často se jedná o ženy, na volebním seznamu; důrazně vybízí evropské politické strany a jejich členy, aby zajistily genderově vyvážené zastoupení kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu prostřednictvím seznamů kandidátů, na nichž se pravidelně střídají jména kandidujících mužů a žen, nebo jiných metod, jako jsou kandidátní listiny sestavené na základě rovného zastoupení žen a mužů; zavazuje se k rovnováze mezi muži a ženami na všech úrovních;

34.  vyzývá politické skupiny Parlamentu pro volební období 2019–2024, aby zajistily vyvážené složení orgánů, které řídí Evropský parlament, a doporučuje, aby s ohledem na dosažení tohoto cíle předkládaly jako kandidáty na pozice předsedy, místopředsedy a člena předsednictva, jakož i předsedů výborů, delegací jak mužské, tak i ženské kandidáty;

35.  doporučuje, aby politické skupiny Parlamentu volily na pozici spolupředsedů svých skupin pro volební období 2019–2024 dva členy – muže a ženu;

36.  vybízí politické skupiny Parlamentu, aby pro volební období 2019–2024 zohledňovaly cíl, kterým je dosažení rovného zastoupení mužů a žen při jmenování členů do všech výborů a delegacím, a zejména aby nominovaly genderově vyrovnaný počet poslanců, jakož i členů a náhradníků Výboru pro práva žen a rovnost žen a mužů s cílem podpořit zapojení mužů do politiky rovnosti žen a mužů;

37.  navrhuje prozkoumat způsob, jak v rámci Parlamentu vytvořit síť žen začleňující vnitrostátní sítě, neboť formální nebo neformální sítě nejen zlepšují pracovní postupy, ale jsou rovněž klíčovým prvkem pro poskytování informací, vzájemné podpory, koučování a poskytování modelů;

38.  vybízí politické skupiny Parlamentu, aby přijaly strategii začleňování hlediska rovnosti žen a mužů s cílem zajistit, aby jejich návrhy zohledňovaly dopad na rovnost žen a mužů;

39.  vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby uplatňovali stejnou zásadu při přidělování pracovních míst ve vyšších vedoucích pozicích, jako je tomu při přidělování pozic vedoucích oddělení, tj. aby bylo povinné, aby byli v užších seznamech uvedeni tři vhodní kandidáti s nejméně jedním kandidátem od každého pohlaví, přičemž se uvede, že pokud je vše ostatní na rovnocenné úrovni (např. kvalifikace, zkušenosti), že by mělo být upřednostněno nedostatečně zastoupené pohlaví; konstatuje, že pokud tyto požadavky nejsou splněny, oznámení o volném pracovním místě by se mělo zveřejnit znovu;

40.  co nejdůrazněji odsuzuje mizogynní jazyk, který byl při několika příležitostech použit na plenárním zasedání; vítá sankce pro poslance Evropského parlamentu v souvislosti s jeho poznámkami během plenární schůze ze dne 1. března 2017, v nichž znevažoval důstojnost žen, které uložil předseda Evropského parlamentu a které potvrdilo předsednictvo; je znepokojen rozhodnutím Tribunálu Evropské unie ze dne 31. května 2018 o zrušení rozhodnutí předsedy a předsednictva na základě výkladu příslušných ustanovení jednacího řádu a judikatury Evropského soudu pro lidská práva týkající se článku 10 Evropské úmluvy o lidských právech (svoboda projevu); naléhavě vyzývá svůj výbor odpovědný za záležitosti týkající se jednacího řádu, aby platná pravidla zrevidoval s cílem zajistit respektování a důstojnost v plénu za každých okolností, a aby zejména doplnil klauzuli, která vyžaduje, aby poslanci EP v parlamentních rozpravách nepoužívali jazyk, který podněcuje k nenávisti nebo diskriminuje na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, národnosti, etnického či sociálního původu, genetických charakteristik, jazyka, náboženství nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, a ukládal příkladné sankce v případě nedodržení této doložky;

41.  vítá dostupnost odborných školení o nevědomé zaujatosti a obtěžování; zdůrazňuje, že tato školení by měla věnovat zvláštní pozornost otázce rovnosti žen a mužů a LGBTIQ a měla by být povinná pro manažery a členy výběrové komise a důrazně podporována pro všechny ostatní zaměstnance;

42.  oceňuje strategii Komise v oblasti rozmanitosti a začleňování, která byla zveřejněna v roce 2017; naléhavě vyzývá Evropský parlament, aby tento dobrý příklad využil k tomu, aby plně aplikoval řízení zaměřené na rozmanitost a aby uznával, oceňoval a začleňoval zaměstnance s odlišnou sexuální orientací nebo genderovou identitou;

Správní úroveň

43.  vítá zprávu Dimitriose Papadimoulise nazvanou „Rovnost žen a mužů v sekretariátu Evropského parlamentu – současný stav a další postup v letech 2017–2019“, a plán pro provádění této zprávy; oceňuje pokrok při provádění konkrétních opatření v rámci plánu a jeho jasný harmonogram pro konkrétní opatření týkající se řízení, odborné přípravy, zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů, opatření týkajících se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a pravidelného sledování vyváženého zastoupení žen a mužů prostřednictvím statistik; žádá, aby bylo dosaženo urychleného pokroku, pokud jde o dosažení cílů v oblasti rovnosti žen a mužů stanovených pro rok 2019;

44.  naléhavě vyzývá skupinu na vysoké úrovni pro rovnost žen a mužů a rozmanitost, aby každé dva roky vypracovala strukturální, podrobné hodnocení provádění plánu uplatňování rovnosti žen a mužů na základě prezentace GŘ PERS;

45.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že navzdory silným institucionálním a politickým prohlášením nejsou cíle rovnosti žen a mužů výslovně uvedeny v rozpočtových dokumentech Parlamentu ani ve všech fázích rozpočtového procesu;

46.  navrhuje, aby GŘ PERS vytvořilo dotazník, který by ženy dobrovolně vyplnily, a to zejména pracovnice středního managementu, dotazující se na motivaci, profesní překážky a příležitosti s cílem lépe porozumět překážkám, které se týkají uplatnění na pozice vedoucích pracovníků;

47.  vítá výroční zprávu týkající se lidských zdrojů vypracovanou Parlamentem;

48.  připomíná, že pokud jde o uplatňování opatření ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, je třeba podporovat přijetí obou partnerů ze strany vedoucích pracovníků a případně stejné zapojení obou partnerů; konstatuje, že povědomí veřejnosti o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem v Parlamentu bude dále zvyšováno prostřednictvím workshopů, školení a publikací; požaduje, aby poslanci a zaměstnanci byli dobře informováni o tom, že opatření ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, jako je mateřská/otcovská dovolená, rodičovská dovolená, pečovatelská dovolená a pružné uspořádání pracovní doby, by přispěla k dosažení rovnosti žen a mužů v Parlamentu, podpořila lepší sdílení odpovědností mezi ženami a muži, zlepšila zaměstnanost žen a jejich dobré pracovní podmínky a měla dlouhodobý dopad na sociální a hospodářský rozvoj;

49.  doporučuje, aby Generální ředitelství pro komunikaci Parlamentu silněji a aktivněji uplatňovalo hledisko rovnosti žen a mužů při podávání zpráv o tvorbě politik Parlamentu, zejména při přípravě kampaně pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019;

50.  oceňuje pokrok, jehož bylo v sekretariátu Parlamentu dosaženo při zlepšování rovnosti žen a mužů ve vedoucích a středních vedoucích pozicích, ale konstatuje, že navzdory skutečnosti, že většinu úředníků Parlamentu tvoří ženy, je míra jejich zastoupení ve vedoucích nebo středních vedoucích pozicích stále velmi nízká: na konci roku 2017 15,4 % generálních ředitelů, 30,4 % ředitelů a 36,2 % vedoucích oddělení v sekretariátu Parlamentu byly ženy; proto připomíná, že by při výběru uchazečů se stejným profilem (zkušenost, kvalifikace apod.) mě být upřednostňován uchazeč patřící k méně zastoupenému pohlaví;

51.  žádá, aby znalosti nebo zkušenosti v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů byly považovány za přínos, pokud jde o výběr pracovníků;

52.  vyzývá sekretariáty parlamentních výborů, aby pomáhaly svým poslancům při zajišťování vyváženého složení řečníků s ohledem na pohlaví při slyšeních výboru tím, že navrhnou genderově vyvážený seznam odborníků;

53.  zdůrazňuje, že v zájmu dosažení skutečného pokroku, pokud jde o zlepšení rovnosti žen a mužů v sekretariátu Parlamentu a politických skupinách, je zapotřebí kulturního posunu směrem ke změně koncepčních a behaviorálních postojů, a to s dalším rozvojem kultury rovnosti v sekretariátu;

o
o   o

54.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 96.
(2) Úř. věst. C 341 E, 16.12.2010, s. 35.
(3) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 65.
(4) Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 2.
(6) Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 49.
(7) Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
(8) Úř. věst. C 244 E, 18.10.2007, s. 225.
(9) Úř. věst. C 184 E, 8.7.2010, s. 18.
(10) Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010, s. 32.
(11) Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 11.
(12) Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 2.
(13) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 35.
(14) Úř. věst. C 50, 9.2.2018, s. 15.
(15) Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 192.
(16) Přijaté texty, P8_TA(2018)0331.
(17) Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
(18) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
(19) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf
(20) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf
(21) https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1
(22) Přijaté texty, P7_TA(2013)0455.
(23) „Zpráva o genderových rozdílech ve světě za rok 2016“, Světové ekonomické fórum, 2016, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/
(24) „Udržitelný rozvoj v Evropské unii: Monitorovací zpráva o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v kontextu EU“, Eurostat, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
(25) Zpráva s názvem „Ženy v Evropském parlamentu“, Evropský parlament, 8. března 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2018/0001/P8_PUB(2018)0001_CS.pdf
(26) Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí