Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2162(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0429/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0429/2018

Rasprave :

PV 14/01/2019 - 18
CRE 14/01/2019 - 18

Glasovanja :

PV 15/01/2019 - 8.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0010

Usvojeni tekstovi
PDF 178kWORD 67k
Utorak, 15. siječnja 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu
P8_TA(2019)0010A8-0429/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2019. o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu (2018/2162(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) u kojima je načelo rodne ravnopravnosti utvrđeno kao jedna od temeljnih vrijednosti Unije,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegove članke 8. i 19.,

–  uzimajući u obzir članak 23. Povelje o temeljnim pravima Europske unije koji sadrži konkretne odredbe o horizontalnom načelu rodne ravnopravnosti te članak 6. UEU-a u kojem je potvrđeno da Povelja ima istu pravnu snagu kao i Ugovori,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ECHR),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) iz 1979.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) od 11. svibnja 2011.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. studenoga 2016. o pristupanju EU-a Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama(1),

–  uzimajući u obzir Pekinšku deklaraciju i Platformu za djelovanje koje su 15. rujna 1995. usvojene na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama te naknadne zaključne dokumente koji su usvojeni na posebnim sjednicama Ujedinjenih naroda Peking +5 (2000.), Peking +10 (2005.) i Peking +15 (2010.) i zaključni dokument revizijske konferencije Peking +20,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 10. veljače 2010. o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2009.(2), od 8. ožujka 2011. o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2010.(3), od 13. ožujka 2012. o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2011.(4), od 10. ožujka 2015. o napretku u području ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2013.(5), te od 14. ožujka 2017. o ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014. – 2015.(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2003. o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. siječnja 2007. o rodno osviještenoj politici u radu odbora(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. travnja 2009. o rodno osviještenoj politici u radu svojih odbora i izaslanstava(9),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. svibnja 2009. o rodno osviještenoj politici u vanjskim poslovima EU-a i izgradnji mira/država(10),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2012. o ženama u donošenju političkih odluka(11),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2015. o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca nakon 2015.(12),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o novoj strategiji za prava žena i jednakost spolova u Europi nakon 2015(13).

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. ožujka 2016. o rodno osviještenoj politici u radu Europskog parlamenta(14),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2017. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u(15),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. rujna 2018. o mjerama za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u(16),

–  uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Unije, utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68(17), a posebno njezin članak 1. točke (c) i (d),

–  uzimajući u obzir brošuru o ženama u Europskom parlamentu iz 2018.,

–  uzimajući u obzir Godišnje izvješće Odjela za ljudske resurse u Europskom parlamentu za 2017., objavljeno u kolovozu 2018.,

–  uzimajući u obzir smjernice o rodno neutralnom jeziku u Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir izvješće Dimitriosa Papadimoulisa, potpredsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Skupine na visokoj razini za jednakost spolova i raznolikost, podneseno Predsjedništvu Europskog parlamenta pod nazivom „Rodna ravnopravnost u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta – aktualno stanje i daljnji koraci u razdoblju 2017. – 2019.”, usvojeno na sastanku Predsjedništva 16. siječnja 2017.,

–  uzimajući u obzir plan za razdoblje 2017. – 2019. za provedbu izvješća pod nazivom “Jednakost muškaraca i žena u Glavnom tajništvu Parlamenta – aktualna situacija i daljnji koraci u razdoblju 2017. – 2019.”,

–  uzimajući u obzir Akcijski plan za promicanje ravnopravnosti spolova i raznolikosti u Glavnom tajništvu Europskog parlamenta za razdoblje 2014. – 2019.,

–  uzimajući u obzir mandat Skupine na visokoj razini za jednakost spolova i raznolikost,

–  uzimajući u obzir svoje smjernice o ravnopravnosti za članove/osobe zadužene za zapošljavanje u povjerenstvima za odabir,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 19. srpnja 2017. pod nazivom Bolje radno okruženje za sve: od pružanja jednakih mogućnosti do raznolikosti i uključenosti (C(2017)5300)(18) te njezinu Povelju o raznolikosti i uključivanju(19),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 3. prosinca 2015. naslovljen „Strateška suradnja za rodnu ravnopravnost 2016. – 2019.” (SWD(2015)0278)(20),

–  uzimajući u obzir Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.(21),

–  uzimajući u obzir Zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. studenoga 2013. o rodno osviještenoj politici, koja je priložena zakonodavnoj rezoluciji Europskog parlamenta o nacrtu Uredbe Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020., koja je priložena višegodišnjem financijskom okviru (VFO)(22),

–  uzimajući u obzir izvješće Međuparlamentarne unije iz 2011. pod nazivom „Rodno osviješteni parlamenti: globalni pregled dobrih praksi”, koje je objavljeno 2011.,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0429/2018),

A.  budući da je načelo rodne ravnopravnosti temeljno načelo Europske unije utvrđeno u Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima; budući da se u članku 8. UFEU-a navodi da Unija u svim svojim aktivnostima teži uklanjanju nejednakosti i promicanju ravnopravnosti između muškaraca i žena pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti;

B.  budući da je rodna ravnopravnost ključna za zaštitu ljudskih prava, funkcioniranje demokracije, poštovanje vladavine prava te gospodarski rast, socijalnu uključenost i održivost, a uključivanje rodne dimenzije važno je u svim područjima politike u nadležnosti EU-a;

C.  budući da su pravo na jednakost i jamstvo nediskriminacije temeljna načela na kojima počiva rodno osviještena politika; budući da je rodno osviještena politika politika koja se bavi pravima, perspektivom i dobrobiti žena, djevojčica, pripadnika zajednice LGBTIQ te osoba svih rodnih identiteta;

D.  budući da napredak u ostvarivanju rodne jednakosti u EU-u ne samo da stagnira već je u nekim državama članicama zabilježeno i znatno nazadovanje;

E.  budući da se u Istanbulskoj konvenciji ističe važnost promjena u mentalitetu i stavovima kako bi se prekinuo kontinuitet svih oblika rodno utemeljenog nasilja; budući da je stoga u tom smislu na svim razinama i za osobe svih uzrasta potrebno obrazovanje o ravnopravnosti žena i muškaraca, o nestereotipnim rodnim ulogama i o poštovanju osobnog integriteta;

F.  budući da zbog nedostatnih financijskih sredstava i ljudskih resursa nije moguće zajamčiti stvarni napredak u uključivanju rodne perspektive u politike, programe, inicijative i djelovanja EU-a;

G.  budući da se stanovništvo Europske unije sastoji od 50 % žena i 50 % muškaraca, ali sastav Europskog parlamenta odražava veliku podzastupljenost žena jer je samo 36,1 % zastupnica u Europskom parlamentu; budući da je ta nejednakost dodatno naglašena u sastavu Predsjedništva Europskog parlamenta, koje se sastoji od 7 žena i 13 muškaraca; budući da rodno uravnotežena zastupljenost i raznolikost u tijelima Parlamenta pridonosi suzbijanju stereotipa, smanjuje diskriminaciju i povećava razinu demokratske zastupljenosti građana EU-a i legitimnost odluka Parlamenta;

H.  budući da je udio žena u imenovanjima na više rukovodeće položaje u Parlamentu (glavni direktori i direktori) 2016. godine iznosio samo 11 %, a 2017. godine 33 %;

I.  budući da je cilj održivog razvoja br. 5 „postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice” do 2030. godine te da je to cilj koji je sadržan u svih 17 ciljeva održivog razvoja; budući da je rodno osviještena politika instrument učinkovite, dugotrajne i održive razvojne suradnje koja ima pozitivan učinak na ispunjenje ciljeva koji se odnose na smanjenje siromaštva; budući da je, međutim, u mnogim zemljama u svijetu napredak u području rodne ravnopravnosti vrlo spor te su postignute samo minimalne promjene(23), uključujući i u Europi; budući da je provedba cilja održivog razvoja br. 5 donijela različite rezultate u državama članicama i među njima te da je udio žena u nacionalnim parlamentima i na položajima na kojima se donose odluke i dalje vrlo nejednak u odnosu na muškarce(24);

J.  budući da su procjene utjecaja roda potrebne za procjenu i utvrđivanje koliko je vjerojatno da će neka odluka imati negativne posljedice za stanje rodne ravnopravnosti; budući da je stoga ključno da se proračuni analiziraju iz rodne perspektive kako bi se pružile informacije o tome kakve učinke dodjela i raspodjela proračuna može imati na rodnu ravnopravnost te kako bi se povećala transparentnost i odgovornost;

K.  budući da se smatra da je rodno osviještena politika učinkovita i globalno prihvaćena strategija, usmjerena na ostvarivanje rodne ravnopravnosti i borbu protiv diskriminacije, koja reorganizira, poboljšava, razvija i procjenjuje postupke izrade politika kako bi svi dionici uključeni u donošenje politika uveli perspektivu rodne jednakosti u sve politike, regulatorne mjere i programe potrošnje na svim razinama i u svim fazama; budući da rodno osviještena politika pruža ključne alate za sustavno razmatranje razlika između uvjeta, situacija i potreba svih koji su uključeni u politike i djelovanja te za promicanje rodne ravnopravnosti i jednakih prava te rodno uravnotežene zastupljenosti na različitim administrativnim, političkim, socijalnim i gospodarskim razinama te u donošenju odluka;

L.  budući da je u području rodno osviještene politike potrebna veća međuinstitucijska suradnja Parlamenta, Vijeća i Komisije kako bi se zajamčilo da se rodne perspektive mogu uključiti u sve faze proračunskog postupka te politike, programe i inicijative Unije, što bi olakšalo i rad Parlamenta na rodno osviještenoj politici;

M.  budući da amandmani povezani s rodno osviještenom politikom koje je usvojio Odbor za prava žena i jednakost spolova, a koji su dostavljeni drugim odborima na odobrenje, predstavljaju učinkovito sredstvo kojim se jamči da se rodna jednakost uzima u obzir u izvješćima i rezolucijama Europskog parlamenta;

N.  budući da je uključivanje rodne perspektive u izradu proračuna u obliku planiranja i programiranja doprinosi promicanju rodne jednakosti i ostvarenju prava žena te je jedan od ključnih instrumenata koje tvorci politika koriste za promicanje rodne ravnopravnosti, ali ga unatoč tome nijedna institucija EU-a još uvijek ne primjenjuje sustavno;

O.  budući da prema najnovijim dostupnim podacima(25)žene čine 59 % zaposlenika Parlamenta, ali su i dalje nedovoljno zastupljene u svim razinama uprave; budući da se broj žena na višim rukovodećim položajima nakon lipnja 2017. čak smanjio, te da se broj žena na srednjim i višim rukovodećim položajima tek neznatno povećao;

P.  budući da su u izvješću potpredsjednika Parlamenta Dimitriosa Papadimoulisa o rodnoj ravnopravnosti za 2017. utvrđena tri cilja u pogledu zastupljenosti žena na srednjim i višim rukovodećim položajima koje treba ostvariti do 2019.: 30 % na razini glavnog direktora, 35 % na razini direktora i 40 % na razini načelnika odjela te budući da se u popratnom planu opisuje kako postići te ciljeve;

Q.  budući da se, s ciljem promicanja rodno osviještene politike u radu odbora i delegacija Parlamenta, u svakom odboru i na Konferenciji predsjednika izaslanstava imenuje zastupnik odgovoran za rodno osviještenu politiku koji dijeli iskustva i najbolje prakse unutar mreže za rodno osviještenu politiku;

R.  budući da je osiguravanje usklađenosti između internih kadrovskih politika i vanjskih djelovanja u području promicanja ravnopravnosti spolova i prava LGBTIQ osoba ključno za vjerodostojnost Parlamenta i drugih institucija EU-a;

S.  budući da se u Poslovniku Parlamenta od 2014. propisuje da se raznolikost Parlamenta mora odražavati u sastavu predsjedništva svakog parlamentarnog odbora i da nije dopušteno da u predsjedništvu budu zaposleni isključivo muškarci ili žene;

T.  budući da o višim rukovodećim položajima u Parlamentu odlučuje isključivo Predsjedništvo Europskog parlamenta;

U.  budući da rodno osviještena politika Europskog parlamenta mora na odgovarajući način uzimati u obzir prava, perspektive i dobrobit pripadnika zajednice LGBTIQ te osoba svih rodnih identiteta; budući da, iako Parlament sve veću važnost pridaje pitanjima koja se tiču LGBTIQ osoba, vidljivost i sudjelovanje LGBTIQ aktivista relativno su slabi;

V.  budući da je potrebno prepoznati društvenu i političku vrijednost organizacija žena i ženskih prostora, njihove povijesti i rada, kao i njihove ključne uloge u sprečavanju rodno uvjetovanog nasilja i promicanju rodne ravnopravnosti, samoodređenja žena i međukulturnog dijaloga; budući da rodno osviještena politika nije moguća ako ne postoje mjesta koja omogućuju samoodređenje i autoritet žena te borbu protiv nasilja nad ženama;

W.  budući da se legitimitet žena u političkom životu i dalje povremeno osporava te budući da su žene žrtve stereotipa koji ih obeshrabruju od sudjelovanja u politici, što je posebno izraženo gdje god su žene u politici slabije zastupljene;

X.  budući da žene u Europskoj uniji imaju ista politička i građanska prava kao muškarci, ali ipak često nisu u ravnopravnom socijalnom, društvenom ili ekonomskom položaju;

Y.  budući da rodna ravnopravnost doprinosi opsežnijoj raspravi i boljem donošenju odluka jer može uključiti cijeli spektar različitih mišljenja;

Z.  budući da institucije moraju biti odgovorne za sprečavanje vertikalne i horizontalne rodne segregacije;

AA.  budući da je Europski parlament dugi niz godina posvećen promicanju rodne ravnopravnosti i budući da je Odbor za prava žena i jednakost spolova odgovoran za provođenje i daljnji razvoj rodno osviještene politike u svim sektorima politika;

AB.  budući da Europski parlament mora nastaviti borbu protiv spolnog uznemiravanja i provoditi dogovorene mjere;

AC.  budući da Europski parlament ima više različitih tijela zaduženih za razvoj i provedbu rodno osviještene politike i promicanje rodne ravnopravnosti i raznolikosti na političkoj i administrativnoj razini, kao što su Skupina na visokoj razini za jednakost spolova i raznolikost, Odbor za prava žena i jednakost spolova, mreža za rodno osviještenu politiku, Odjel za jednakost i raznolikost, Odbor za jednake mogućnosti i raznolikost (COPEC), udruga LGBTI+ osoblja institucija EU-a pod nazivom „égalité”, Savjetodavni odbor za prevenciju i zaštitu na radu i Skupina koordinatora za jednakost i raznolikost; međutim, budući da ne postoji jasna koordinacija ili povezanost tih tijela;

AD.  budući da je rodno osviještena politika proces koji pored predanosti zahtijeva i posebne vještine i znanja, te da je kao takva učinkovita samo ako je prate aktivnosti podizanja razine osviještenosti i izgradnje kapaciteta koje provode institucije i njihovo osoblje;

AE.  budući da se Europski parlament 2003. godine već posvetio usvajanju i provođenju plana mjera rodno osviještene politike čiji je prioritet bio uključivanje rodne perspektive u rad odbora i izaslanstava s konkretnim instrumentima za promicanje, jačanje svijesti i provedbu načela rodno osviještene politike u njihovom svakodnevnom radu;

Opće napomene

1.  ponovno potvrđuje svoju snažnu predanost rodnoj ravnopravnosti u pogledu sadržaja politika, inicijativa i programa EU-a i na političkoj, proračunskoj, administrativnoj i izvršnoj razini Unije;

2.  poziva da, po uzoru na posljednji višegodišnji financijski okvir (VFO), i uz novi VFO bude priložena zajednička izjava Parlamenta, Komisije i Vijeća, u kojoj se obvezuju da će godišnji proračunski postupci koji se primjenjuju za VFO sadržavati, po potrebi, rodno osjetljive elemente, uzimajući u obzir načine na koje ukupni financijski okvir Unije doprinosi cilju povećanja rodne jednakosti i osigurava načelo rodne osviještenosti;

3.  ponovno poziva Europsku komisiju da predstavi pravu europsku strategiju za jednakost u obliku komunikacije koja će sadržavati jasne i, koliko je to moguće, mjerljive ciljeve i koja će se prevesti na sve službene jezike EU-a radi bolje distribucije i kako bi je građani i društveni i gospodarski dionici bolje razumjeli;

4.  smatra da bi Parlament trebao stvoriti i poticati kulturu raznolikosti i uključenosti te sigurno radno okruženje za sve, te da bi međusektorske mjere za osiguravanje dobrobiti sveg osoblja i zastupnika u Europskom parlamentu trebale ići ruku pod ruku s ciljanim mjerama za postizanje uravnotežene zastupljenosti obaju spolova na administrativnoj i političkoj razini;

5.  ustraje u tome da rodno osviještena politika također može podrazumijevati uvođenje posebnih mjera usmjerenih na žene ili muškarce u cilju suzbijanja i dalje prisutnih nejednakosti ili izmjene glavnih politika kako bi se prilagodile različitim okolnostima pojedinaca ili skupina;

6.  pozdravlja ženske i muške uzore u području rodne ravnopravnosti te inicijative pokrenute u upravi Parlamenta i na političkoj razini koje aktivno doprinose rodnoj ravnopravnosti i jednakim mogućnostima; dodatno potiče promicanje različitih uzora u cilju prevladavanja svih vrsta rodnih stereotipa;

7.  naglašava da ostvarivanje rodne ravnopravnosti nije samo žensko pitanje, već ono treba uključivati cijelo društvo;

8.  izražava žaljenje zbog činjenice da Parlament u vizualnoj komunikaciji ponekad upotrebljava rodne stereotipe te stereotipe koje se temelje na spolnom opredjeljenju i rodnom identitetu; u tom smislu podsjeća da je u komunikacijskim materijalima važno predstavljati i promicati rodnu ravnopravnosti u svim sektorima politika;

9.  podsjeća da rodna osviještena politika obuhvaća političke odluke, proces donošenja odluka, postupke i prakse, kao i provedbu i praćenje te evaluaciju; stoga ističe da je u cilju sveobuhvatnog ocjenjivanja rodno osviještene politike u Parlamentu potrebno je uzeti u obzir ne samo sadržaj politika, već i zastupljenost spolova u upravi i pri donošenju odluka;

10.  izražava zabrinutost zbog činjenice da je zastupljenost žena na ključnim položajima u Parlamentu na političkoj i administrativnoj razini i dalje niska te da Parlament treba osigurati da je zapošljavanje na rukovodećim položajima ravnomjerno raspoređeno među spolovima;

11.  žali zbog nedostatka usklađenosti i koordinacije između različitih tijela koja djeluju u području rodne ravnopravnosti i raznolikosti u Parlamentu; ponavlja svoj poziv za poboljšanje unutarnje koordinacije kako bi se postigla viša razina rodne osviještenosti, uključujući u pogledu zapošljavanja osoblja, organizacije rada, radnih odluka i postupaka;

12.  pozdravlja odluku Parlamenta da oda počast Simone Veil, prvoj predsjednici institucije EU-a i snažnoj pobornici ženskih prava, posebno zakonitog pobačaja i reproduktivnih prava, i da po njoj nazove nagradu za ravnopravnost i raznolikost u cilju isticanja i priznavanja dobre prakse i uzora kada je riječ o jednakim mogućnostima unutar Glavnog tajništva Europskog parlamenta; preporučuje povećanje vidljivosti i jačanje svijesti o toj važnoj nagradi;

13.  naglašava važnost dijaloga s vanjskim dionicima kao što su organizacije civilnog društva i organizacije žena, skupine lokalnih zajednica za prava žena i rodnu ravnopravnost, ženski pokreti, međunarodne institucije, akademska zajednica i nacionalni parlamenti za razvijanje instrumenata i prikupljanje podataka; podsjeća da je njihova mobilizacija važna za poboljšanje postupaka u EU-u u pogledu rodno osviještene politike i poticanje uzajamnih razmjena radi promicanja najboljih praksi;

Instrumenti rodno osviještene politike

14.  potiče na poduzimanje učinkovitih mjera za jamčenje istinske ravnopravnosti muškaraca i žena u Europskom parlamentu; u tom smislu naglašava da je ključno prije svega djelovati mjerama protiv seksualnog zlostavljanja; posebno ističe potrebu za mjerama za podizanje razine svijesti i edukaciju;

15.  pozdravlja revidirane smjernice o rodno neutralnom jeziku u Europskom parlamentu, objavljene u srpnju 2018., koje sada bolje odražavaju jezični i kulturni razvoj te pružaju praktične savjete na svim službenim jezicima EU-a o uporabi rodno nediskriminirajućeg i rodno uključivog jezika; podsjeća da je Europski parlament bio među prvim međunarodnim organizacijama koje su donijele višejezične smjernice o rodno neutralnom jeziku 2008. godine; podsjeća na važnost šireg javnog prihvaćanja tih smjernica te poziva sve zastupnike u Europskom parlamentu i dužnosnike da u svojim aktivnostima dosljedno promiču i primjenjuju te smjernice;

16.  prepoznaje rad mreže za rodno osviještenu politiku, pozdravlja uključivanje predstavnika Konferencije predsjednika izaslanstava u tu mrežu te poziva na njezin daljnji razvoj;

17.  pozdravlja činjenicu da je većina parlamentarnih odbora donijela akcijske planove za uvođenje rodno osviještene politike u njihov rad, a mnogi od njih već su ih predstavili mreži za rodno osviještenu politiku; stoga poziva preostalih nekoliko odbora da slijede njihov primjer; međutim, primjećuje heterogenost tih planova i izostanak provedbe; poziva na donošenje zajedničkog akcijskog plana Europskog parlamenta za rodnu ravnopravnost koji bi trebao barem sadržavati odredbe koje se odnose na jednaku rodnu zastupljenost u cjelokupnom parlamentarnom radu i svim tijelima Parlamenta, uvođenje rodne perspektive u sve svoje političke aktivnosti i u svoju radnu organizaciju, te korištenje rodno neutralnog jezika u svim dokumentima; traži da se Poslovnik na odgovarajući način izmijeni;

18.  žali zbog toga što u okviru posljednje reforme Poslovnika nisu uključeni postupci za provođenje rodno osviještene politike;

19.  pozdravlja napredak koji je postignut posljednjih godina u donošenju akcijskih planova za rodnu ravnopravnost u većini odbora Parlamenta;

20.  poziva na bližu suradnju među parlamentarnim odborima u cilju uvođenja prave rodne dimenzije u izvješća te ističe da je važno da svi parlamentarni odbori poštuju nadležnosti Odbora za prava žena i jednakost spolova i to prihvaćajući izmjene s rodnom perspektivom koje je podnio taj odbor i surađujući u cilju izbjegavanja sukoba nadležnosti;

21.  ponavlja važnost primjene rodno osviještene izrade proračuna na svim razinama proračunskog postupka; žali zbog nedostatka proračunske metodologije kojom se u obzir uzima rodna perspektiva u institucijama EU-a, unatoč jakoj predanosti njezinom donošenju; potiče nadležna tijela Parlamenta da uključe rodnu perspektivu i upotrebljavaju rodne pokazatelje pri sastavljanju i usvajanju procjena Parlamenta te tijekom postupka davanja razrješnice;

22.  pozdravlja Rezoluciju Parlamenta od 26. listopada 2017. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u; naglašava da je spolno uznemiravanje ozbiljno kazneno djelo koje se u većini slučajeva ne prijavljuje, ekstreman oblik diskriminacije na temelju spola i jedan od najvećih prepreka ravnopravnosti spolova; pozdravlja odluku Predsjedništva od 2. srpnja 2018. da revidira rad Savjetodavnog odbora koji se bavi pritužbama na zlostavljanje od strane zastupnika u Europskom parlamentu i njegove postupke rješavanja pritužbi, i istodobno snažno odobrava članak 6. u kojem je navedeno da glavni tajnik imenuje dva stručna savjetnika, od kojih je jedan liječnik iz liječničke službe, a jedan službenik iz pravne službe, kao i uključivanje članka 34.a Provedbenih mjera Statuta zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s financijskim posljedicama u slučaju utvrđenog uznemiravanja akreditiranog parlamentarnog asistenta;

23.  pozdravlja nove mjere koje je Parlament poduzeo protiv zlostavljanja, u skladu sa svojom rezolucijom od 26. listopada 2017., koje su stupile na snagu 1. rujna 2018., a to su:

   (a) Savjetodavnom odboru osigurati posebno i stalno tajništvo koje je pridruženo tajništvu Predsjedništva i kvestora, s većim brojem specijaliziranog osoblja koje se redovito usavršava, a bavi se isključivo pitanjima uznemiravanja;
   (b) omogućiti drugom predstavniku akreditiranih parlamentarnih asistenata da kao punopravni član sudjeluje u sastancima Odbora u cilju rješavanja pitanja ograničavajućeg kvoruma i radnog opterećenja predstavnika akreditiranih parlamentarnih asistenata;
   (c) osigurati da Poslovnik Parlamenta (članci 11. i 166.) uključuje nove kazne za uznemiravanje kao i „Kodeks primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu prilikom obnašanja njihovih dužnosti”, da se podnese izjava koju će svaki zastupnik potpisati prilikom preuzimanja dužnosti, da svaki zastupnik pročita Kodeks i potvrdi da će se pridržavati njegovih načela te da se sve izjave (potpisane i nepotpisane) objave na internetskoj stranici Parlamenta;
   (d) akreditirane parlamentarne asistente bolje obavijestiti o mogućnosti da Parlament pokrije sve njihove pravne troškove i da im se tijekom postupka pruži potpora;

24.  međutim, snažno žali zbog sporog i neodgovarajućeg napretka u provedbi ostalih ključnih preporuka iz rezolucije Parlamenta; zahtijeva da predsjednik i uprava Parlamenta potpunu pozornost posvete provedbi svih zatraženih mjera, posebno uz pomoć „preventivnih mjera i mjera za ranu potporu u cilju rješavanja sukoba i slučajeva uznemiravanja između zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata, stažista ili drugog osoblja EP-a za razdoblje 2017. – 2019.”, koje bi trebalo što prije revidirati kako bi adekvatno uključivale najmanje sljedeće zahtjeve iz rezolucije i jasne rokove za provedbu:

   (a) pružanje obvezne izobrazbe za sve zastupnike u EP-u i zaposlenike;
   (b) formiranje radne skupine neovisnih vanjskih stručnjaka čija bi zadaća bila preispitati stanje u pogledu spolnog uznemiravanja u Europskom parlamentu i funkcioniranje njegovih dvaju odbora koji se bave pitanjima uznemiravanja;
   (c) jačanje rada odbora za borbu protiv uznemiravanja njihovim spajanjem u jedinstven odbor promjenjivog sastava, ovisno o pojedinom slučaju koji je pod istragom, te imenovanjem stručnjaka, poput odvjetnika i liječnika, stalnim članovima odbora;

25.  u tom smislu poziva Komisiju da i dalje nadzire propisnu primjenu i provedbu Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada(26), kojom se predviđa prebacivanje tereta dokaza u slučajevima rodne diskriminacije;

26.  ponovno poziva Službu Europskog parlamenta za istraživanja da redovito provodi detaljna kvalitativna i kvantitativna istraživanja o napretku rodno osviještene politike u Parlamentu i funkcioniranju organizacijske strukture koja je u tu svrhu uspostavljena, te da provede procjene rodnog utjecaja i rodnu analizu; poziva na pojačano, sustavno i periodično prikupljanje podataka razvrstanih po spolu i statističkih podataka iskazanih po spolu u procjenama učinka politika i programa, kao i u postupku izrade politika kako bi se analizirao napredak rodne ravnopravnosti, kako bi se dobio točan uvid u rodne nejednakosti, procijenila postignuća ili nazadovanja i omogućilo odlučivanje na temelju dokaza;

27.  ponovno poziva na organiziranje obvezne izobrazbe o poštovanju i dostojanstvu za sve zastupnike i članove osoblja, barem na početku novog mandata;

28.  podsjeća na važnost razvoja kapaciteta za rodno osviještenu politiku u svim institucijama EU-a tako što će se osigurati da je pružena izobrazba rodno osjetljiva i omogućiti posebna izobrazba o rodnoj ravnopravnosti u svim sektorima politika; izražava punu potporu razvoju ciljane i redovite izobrazbe o rodno osviještenoj politici, osobito posebnim programima izobrazbe za žene s potencijalom za vodstvo; podupire Glavnu upravu za kadrovske poslove da omogući izobrazbu o rodno osviještenoj politici za zastupnike, asistente i osoblje Europskog parlamenta, a klubove zastupnika Parlamenta da svojem osoblju omoguće izobrazbu o rodno osviještenoj politici;

29.  pozdravlja alat za načelo rodne ravnopravnosti koji je Europski institut za ravnopravnost spolova razvio kako bi pomogao Europskom parlamentu, nacionalnim i regionalnim parlamentima da procjene i poboljšaju svoju rodnu osjetljivost; poziva upravu i klubove zastupnika Parlamenta da nakon rezultata te procjene osiguraju odgovarajuće popratne mjere;

30.  poziva EIGE da redovito dostavlja informacije parlamentarnim odborima i Komisiji kako bi istaknuo rodnu perspektivu u svim područjima donošenja politika te stavio na raspolaganje podatke i instrumente koje je razvio, uključujući o rodno osviještenoj izradi proračuna, a koji se nalaze na platformi za rodno osviještenu politiku, u okviru šireg postupka izgradnje kapaciteta i koji su, među ostalim, namijenjeni osoblju i parlamentarnim asistentima;

Politička razina

31.  pohvaljuje imenovanje stalnog izvjestitelja za rodno osviještenu politiku u Europskom parlamentu 2016. godine i njegovo aktivno sudjelovanje u radu Skupine na visokoj razini za jednakost spolova i raznolikost; stoga preporučuje da Parlament nastavi s takvim aktivnostima i u parlamentarnom sazivu 2019. – 2024.;

32.  smatra da snažniji međuinstitucionalni odnosi u području rodno osviještene politike mogu pridonijeti razvoju rodno osjetljivih politika EU-a; žali zbog činjenice da još nije uspostavljena strukturirana suradnja u pogledu rodno osviještene politike s ostalim institucijskim partnerima kao što su Komisija, Vijeće i Europski institut za jednakost spolova (EIGE);

33.  ističe da je na izbornim listama važno povećati prisutnost osoba manje zastupljenog spola, a to su obično žene; snažno potiče europske političke stranke i njihove članove da zajamče rodno uravnoteženu zastupljenost svojih kandidata na izborima za Europski parlament 2019. s pomoću zaključanih popisa ili drugih metoda kao što su paritetne liste; zalaže se za uravnotežen odnos između muškaraca i žena na svim razinama;

34.  poziva klubove zastupnika Parlamenta u parlamentarnom sazivu 2019. – 2024. da osiguraju rodno uravnotežen sastav upravnih tijela Europskog parlamenta i preporučuje da istaknu i ženske i muške kandidate za mjesto predsjednika, potpredsjednika i člana Predsjedništva te za predsjednike odbora i izaslanstava kako bi se ostvario ovaj cilj;

35.  preporučuje da klubovi zastupnika Parlamenta u parlamentarnom sazivu 2019. – 2024. izaberu dva zastupnika, jednog muškarca i jednu ženu, na položaj potpredsjednika svojih klubova zastupnika;

36.  potiče klubove zastupnika Parlamenta da u parlamentarnom sazivu 2019. – 2024. prilikom imenovanja zastupnika u odbore i delegacije uzmu u obzir cilj postizanja jednake rodne zastupljenosti, a osobito da imenuju jednaki broj ženskih i muških zastupnika kao članova i zamjenika Odbora za prava žena i jednakost spolova kako bi se potaknula uključenost muškaraca u politiku ravnopravnosti spolova;

37.  predlaže istraživanje načina za uspostavljanje ženskih mreža unutar Europskog parlamenta i integraciju nacionalnih mreža, jer službene ili neslužbene mreže ne samo da poboljšavaju radne postupke nego su i ključan element za pružanje informacija, međusobne potpore i obuke te za pružanje modela koje bi trebalo slijediti;

38.  potiče klubove zastupnika Parlamenta na donošenje strategije za rodno osviještenu politiku kako bi osigurali da njihovi prijedlozi uzimaju u obzir učinak na rodnu ravnopravnost;

39.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da primjenjuju isto načelo za imenovanje viših rukovodećih pozicija kao i za imenovanje načelnika odjela, tj. da uvedu obvezu da u užem izboru od tri kandidata mora biti najmanje jedan kandidat za svaki spol, pri čemu se navodi da bi, u slučaju da su svi kandidati jednaki (npr. u pogledu kvalifikacija ili iskustva), trebalo dati prednost manje zastupljenom spolu; napominje da bi, ako se ti zahtjevi ne ispune, natječaj za to radno mjesto trebalo ponovno raspisati;

40.  najsnažnije osuđuje jezik mizoginije koji je u nekoliko slučajeva korišten na plenarnoj sjednici; pozdravlja sankcije koje je odredio predsjednik Europskog parlamenta i potvrdilo Predsjedništvo protiv zastupnika u Europskom parlamentu za njegove primjedbe s plenarne sjednice od 1. ožujka 2017. u kojima omalovažava žene; zabrinut je zbog odluke Općeg suda Europske unije od 31. svibnja 2018. da poništi odluku predsjednika i Predsjedništva na temelju tumačenja odgovarajućih odredbi Poslovnika i sudske prakse Europskog suda za ljudska prava koja se odnosi na članak 10. Europske konvencije o ljudskim pravima (sloboda govora); poziva odbor nadležan za pitanja vezana uz Poslovnik da revidira primjenjiva pravila kako bi u svakom trenutku na plenarnoj sjednici bilo zajamčeno poštovanje i dostojanstvo te osobito da se doda odredba koja od zastupnika zahtijeva da se u parlamentarnim raspravama suzdrže od upotrebe jezika koji potiče na mržnju ili diskriminaciju na osnovi spola, rase, boje kože, etničkog ili društvenog podrijetla, genetskih značajki, jezika, vjeroispovijesti ili vjerovanja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, dobi ili seksualne orijentacije i da propiše primjenu primjerenih sankcija u slučaju nepoštivanja ove odredbe;

41.  pozdravlja dostupnost profesionalne izobrazbe o nesvjesnoj pristranosti i uznemiravanju i naglašava da bi u takvim izobrazbama posebnu pozornost trebalo obratiti na rodnu ravnopravnost i pitanja koja se tiču LGBTIQ osoba te da bi takva izobrazba trebala biti obvezna za rukovoditelje i članove povjerenstva za odabir poticati za sve ostalo osoblje, dok bi izobrazbu za ostalo osoblje trebalo snažno poticati;

42.  pohvaljuje strategiju Europske komisije o raznolikosti i uključivanju, objavljenu 2017.; potiče Europski parlament da se posluži tim dobrim primjerom kako bi u cijelosti prihvatio upravljanje raznolikošću i priznao, cijenio i uključio osoblje različite spolne orijentacije ili rodnog identiteta;

Administrativna razina

43.  pozdravlja izvješće Dimitriosa Papadimoulisa pod nazivom “Rodna ravnopravnost u Glavnom tajništvu Parlamenta – aktualna situacija i daljnji koraci u razdoblju 2017. – 2019.” i plan za provedbu izvješća; pohvaljuje napredak u provedbi konkretnih mjera iz tog plana i njegov jasan vremenski okvir za posebne mjere u pogledu upravljanja, stručnog osposobljavanja, podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti, mjera za postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života te redovitog statističkog praćenja rodne uravnoteženosti; poziva na brže postizanje napretka kako bi se postigli ciljevi za 2019. u pogledu rodne ravnopravnosti;

44.  poziva Skupinu na visoku razinu za jednakost spolova i raznolikost da provede dvogodišnju strukturnu i temeljitu procjenu provedbe plana za ravnopravnost spolova koja se temelji na izlaganju Glavne uprave za kadrovske poslove;

45.  zabrinut je zbog toga što, unatoč snažnim institucijskim i političkim izjavama ciljevi rodne ravnopravnosti nisu izričito navedeni u proračunskim dokumentima Europskog parlamenta niti su uzeti u obzir u svim fazama proračunskog postupka;

46.  predlaže da DG PERS sastavi upitnik koji bi na dobrovoljnoj osnovi ispunjavale žene, posebno one u srednjem rukovodstvu, s pitanjima o motivaciji, profesionalnim preprekama i mogućnostima, kako bi se bolje razumjele prepreke u pogledu prijave za više rukovodeće pozicije;

47.  pozdravlja godišnje izvješće Parlamenta o ljudskim resursima;

48.  podsjeća da je u pogledu primjene mjera za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života potrebno posebno poticati činjenicu da rukovoditelji te mjere prihvate i da ih, po potrebi, oba partnera jednako koriste; primjećuje da se putem radionica, tečajeva za osposobljavanje i publikacija mora dodatno raditi na podizanju svijesti javnosti o ravnoteži između poslovnog i privatnog života u Parlamentu; napominje da bi zastupnici i osoblje trebali biti dobro obaviješteni o tome da mjere za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, kao što su rodiljni/očinski dopust, roditeljski dopust, skrbnički dopust i fleksibilni radni uvjeti, pomažu u postizanju rodne ravnopravnosti u Parlamentu, potiču bolje dijeljenje obveza skrbi između žena i muškaraca, unaprjeđuju zapošljavanje žena i njihovu dobrobit te imaju dugoročne učinke na društveni i gospodarski razvoj;

49.  preporučuje Glavnoj upravi Parlamenta za komunikaciju da u svoje izvještavanje o donošenju politika Parlamenta uključi jaču i aktivniju rodnu perspektivu, a posebno tijekom priprema za izbornu kampanju za europske izbore 2019.;

50.  pohvaljuje napredak koji je postignut u Glavnom tajništvu Parlamenta za poboljšanje rodne ravnopravnosti na rukovodećim i srednjim rukovodećim položajima, ali prima na znanje da, unatoč činjenici da žene čine većinu dužnosnika Parlamenta, njihova je zastupljenost na višim ili srednjim rukovodećim položajima još uvijek vrlo niska: krajem 2017. u Glavnom tajništvu Parlamenta bilo je 15,4 % glavnih direktorica, 30,4 % direktorica i 36,2 % načelnica odjela; podsjeća da bi se prilikom izbora između kandidata istog profila (s istim iskustvom, kvalifikacijama itd.) prednost trebala dati manje zastupljenom spolu;

51.  traži da se znanje ili iskustvo u području rodno osviještene politike ocijeni kao prednost prilikom poziva na iskaz interesa za osoblje i odabira osoblja;

52.  poziva tajništva odbora Parlamenta da pomognu zastupnicima u osiguravanju rodno uravnoteženog sastava govornika na saslušanjima pred parlamentarnim odborima tako što će predložiti rodno uravnotežen popis stručnjaka;

53.  ističe da je za postizanje stvarnog napretka u poboljšanju rodne ravnopravnosti u Glavnom tajništvu Parlamenta i klubovima zastupnika potrebna kulturna promjena kako bi se promijenili konceptualni stavovi i stavovi u ponašanju te daljnji razvoj kulture ravnopravnosti u Tajništvu;

o
o   o

54.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL C 224, 27.6.2018., str. 96.
(2) SL C 341 E, 16.12.2010., str. 35.
(3) SL C 199 E, 7.7.2012., str. 65.
(4) SL C 251 E, 31.8.2013., str. 1.
(5) SL C 316, 30.8.2016., str. 2.
(6) SL C 263, 25.7.2018., str. 49.
(7) SL C 61 E, 10.3.2004., str. 384.
(8) SL C 244 E, 18.10.2007., str. 225.
(9) SL C 184 E, 8.7.2010., str. 18.
(10) SL C 212 E, 5.8.2010., str. 32.
(11) SL C 251 E, 31.8.2013., str. 11.
(12) SL C 407, 4.11.2016., str. 2.
(13) SL C 35, 31.1.2018., str. 35.
(14) SL C 50, 9.2.2018., str. 15.
(15) SL C 346, 27.9.2018., str. 192.
(16) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0331.
(17) SL L 56, 4.3.1968., str. 1.
(18) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
(19) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf
(20) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf
(21) https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1
(22) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0455.
(23) „Globalno izvješće o nejednakostima između spolova”, Svjetski gospodarski forum, 2016., http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/
(24) Održivi razvoj u Europskoj uniji – Izvješće o praćenju napretka u ostvarenju ciljeva održivog razvoja u kontekstu EU-a”, Eurostat, 2018., https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
(25) Izvješće pod nazivom „Žene u Europskom parlamentu”, Europski parlament, 8. ožujka 2018., http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2018/0001/P8_PUB%282018%290001_HR.pdf
(26) SL L 204, 26.7.2006., str. 23.

Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti