Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2222(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0393/2018

Внесени текстове :

A8-0393/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0011

Приети текстове
PDF 134kWORD 53k
Вторник, 15 януари 2019 г. - Страсбург
Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2019 г. относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (2018/2222(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията за решение на Съвета за изменение на Решение 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото (COM(2018)0445),

—  като взе предвид Решение на Съвета 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото(1),

—  като взе предвид доклада на Европейската сметна палата от 13 ноември 2017 г. относно годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Съвместното предприятие,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 юни 2017 г., озаглавено „Принос на ЕС за преразгледан проект за международен експериментален термоядрен реактор (ITER)“ (COM(2017)0319),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0393/2018),

А.  като има предвид, че термоядреният синтез би могъл да играе ключова роля в бъдещата европейска и световна енергетика като потенциално неизчерпаем, безопасен, благоприятен за климата, безвреден за околната среда и икономически конкурентен източник на енергия;

Б.  като има предвид, че термоядреният синтез вече предоставя конкретни възможности за промишлеността и има положителен ефект върху работните места, икономическия растеж и иновациите, с положително въздействие, което надхвърля областта на термоядрения синтез и енергетиката;

В.  като има предвид, че Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия координира дейностите по научни и технологични изследвания и развитие в областта на термоядрения синтез;

Г.  като има предвид, че от самото начало Европа има водеща роля в проекта „ITER“, разработван в тясно сътрудничество с неевропейските държави, подписали Споразумението „ITER“ (САЩ, Русия, Япония, Китай, Южна Корея и Индия), и като има предвид, че европейското участие, предоставяно чрез Съвместното предприятие, представлява 45% от разходите за изграждане по проекта;

Д.  като има предвид, че предложението на Комисията за изменение на Решение № 2007/198/Евратом на Съвета има за цел да осигури финансиране за продължаване на европейското участие в проекта „ITER“ за целия период на следващата многогодишна финансова рамка, за да се гарантира непрекъснатост на проекта, насочен към ключови научни открития в областта на развитието на термоядрения синтез за граждански цели, което в крайна сметка следва да улесни производството на безопасна, икономически жизнеспособна енергия, което отговаря на целите на Парижкото споразумение;

1.  приветства предложението на Комисията за решение на Съвета за изменение на Решение № 2007/198/Евратом за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото, което ще осигури основата за финансиране на дейностите на Съвместното предприятие за периода 2021—2027 г. съгласно Договора за Евратом;

2.  изразява съжаление, че Съветът не се е консултирал с Парламента относно предложението, и приветства изразеното от Комисията намерение, в речта за състоянието на Съюза през 2018 г., да разгледа „възможности за по-често гласуване с квалифицирано мнозинство и за евентуална реформа на Договора за Евратом“; очаква, че подобна реформа непременно ще доведе до правомощия на съзаконодател за Парламента;

3.  припомня за закъснението при изграждането на експерименталния реактор: първоначално беше запланувано ITER да бъде изграден до 2020 г., но през 2016 г. Съветът на „ITER“ одобри нов график, според който етапът „Първа плазма“ трябва да бъде достигнат през декември 2025 г., най-ранната възможна дата за изграждането на ITER;

4.  подчертава факта, че участието на Евратом в Съвместното предприятие за периода 2021—2027 г. не следва да се превишава;

5.  подчертава, че за да се избегнат последващи преразглеждания в посока завишаване на прогнозните разходи на проекта, да се избегне закъснение по отношение на очакваните дати за оперативните цели и да се осигури възможно най-голяма надеждност на графика, организацията „ITER“ следва да включи разумни разпоредби за непредвидени обстоятелства във всеки преразгледан график; подкрепя в това отношение предложените от Европейската комисия разпоредби за непредвидени обстоятелства в рамките на 24 месеца по отношение на графика и 10—20% по отношение на бюджета;

6.  приветства новия подход към управлението на риска, предприет от организацията „ITER“, и насърчава Съвета на „ITER“ да продължи да намалява броя на подкомитетите си, да рационализира функциите им и да премахне препокриванията;

7.  призовава Съвета да одобри предложението на Комисията, като същевременно въведе следните изменения:

   посочване на участието на Евратом в Съвместното предприятие по постоянни и по текущи цени,
   използване за повече яснота на думата „Евратом“ вместо „Общност“ в целия текст,
   включване на ясни разпоредби относно комитетите, подпомагащи Управителния съвет на Съвместното предприятие, и по-специално относно Комитета по въпросите на администрирането и управлението, Комитета по обществените поръчки и договорите и Консултативния технически комитет, по отношение на техния състав, постоянен или временен статус, брой на заседанията и метод на възнаграждение на техните членове,
   извършване на оценка и премахване на припокриващите се отговорности на Комитета по въпросите на администрирането и управлението и Консултативния технически комитет по отношение на плановете за проекти и работните програми,
   въвеждане на разпоредби относно участието на държавата, която е домакин на ITER,
   включване в приложение III („Финансов регламент: Общи принципи“) на изискване да се въведат във Финансовия регламент на Съвместното предприятие правила и процедури за оценка на вноските в натура,
   включване в член 5 и приложение III на разпоредби, които да позволят на Съвместното предприятие да получава финансиране под формата на финансови инструменти във връзка с операциите за смесено финансиране, изпълнявани в съответствие с бъдещата програма InvestEU,
   изясняване на ролята и участието на Обединеното кралство с оглед на неговия статут в Евратом, и по-специално по отношение на потенциалното му участие в ITER,
   включване на разпоредби относно полезните взаимодействия и сътрудничеството между ITER и програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2021—2025 г.,
   разглеждане на възможността за сътрудничество с малки и средни частни участници, създаващи революционни продукти, като например стартиращи предприятия, които експериментират с нови подходи и технологии, в рамките на програмата за научни изследвания и мрежата от определените организации в областта на научните и технологичните изследвания върху термоядрения синтез;
   изясняване на разпоредбите относно годишните доклади и оценките, изготвяни от Съвместното предприятие;
   включване в предложението на препоръка за проучване на възможното по-нататъшно използване на материалите, използвани понастоящем в проекта „ITER“;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 90, 30.3.2007 г., стp. 58.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност