Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2222(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0393/2018

Předložené texty :

A8-0393/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Hlasování :

PV 15/01/2019 - 8.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0011

Přijaté texty
PDF 136kWORD 45k
Úterý, 15. ledna 2019 - Štrasburk
Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2019 o společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (2018/2222(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Komisí předložený návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (COM(2018)0445),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(1),

–  s ohledem na zprávu Evropského účetního dvora ze dne 13. listopadu 2017 o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí společného podniku,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. června 2017 o příspěvku EU k reformovanému projektu ITER (COM(2017)0319),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0393/2018),

A.  vzhledem k tomu, že jaderná syntéza by mohla jakožto prakticky nevyčerpatelný, bezpečný, vůči klimatu šetrný, ekologicky zodpovědný a ekonomicky konkurenceschopný zdroj energie hrát v budoucím evropském a globálním energetickém prostředí klíčovou roli;

B.  vzhledem k tomu, že jaderná syntéza již přináší konkrétní příležitosti pro průmysl a má pozitivní vliv na pracovní místa, hospodářský růst a inovace a pozitivní dopad i za hranicemi odvětví jaderné syntézy a energetiky;

C.  vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy koordinuje činnosti vědeckého a technologického výzkumu a vývoje v oblasti jaderné syntézy;

D.  vzhledem k tomu, že Evropa hrála od samého počátku vůdčí roli v projektu ITER, který se vyvíjel v úzké spolupráci s neevropskými signatáři dohody o ITER (USA, Ruskem, Čínou, Jižní Koreou a Indií), a že evropský příspěvek poskytovaný prostřednictvím společného podniku představuje 45 % stavebních nákladů projektu;

E.  vzhledem k tomu, že návrh Komise na změnu rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom má za cíl zabezpečit financování další evropské účasti v projektu ITER po celou dobu trvání příštího víceletého finančního rámce ve snaze zajistit kontinuitu tohoto projektu, jehož cílem jsou klíčové průlomové vědecké objevy při rozvoji jaderné syntézy pro civilní použití, která by měla v konečném důsledku usnadnit výrobu bezpečné, životaschopné energie, která splňuje cíle Pařížské dohody;

1.  vítá Komisí předložený návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku, které bude základem pro financování činností společného podniku v období 2021–2027 podle Smlouvy o Euratomu;

2.  lituje toho, že Rada tento návrh nekonzultovala s Parlamentem a vítá ohlášený záměr Komise „zabývat se možnostmi hlasování posílenou kvalifikovanou většinou a možnou reformou Smlouvy o Euratomu“ ve zprávě o stavu Unie za rok 2018; očekává, že takováto reforma by nutně přinesla Parlamentu pravomoci spolunormotvůrce;

3.  připomíná zpoždění při výstavbě tohoto experimentálního reaktoru, protože podle původního plánu měl být ITER postaven do roku 2020, ale v roce 2016 schválila rada projektu ITER nový časový plán pro vytvoření prvního plazmatu v prosinci 2025, což bylo nejdřívější technicky proveditelné datum dostavby reaktoru ITER;

4.  zdůrazňuje, že příspěvek Euratomu do společného podniku na období 2021–2027 by neměl být překročen;

5.  zdůrazňuje, že aby nemusely být stále znovu a znovu navyšovány předpokládané náklady na projekt, nedocházelo ke zpožděním oproti očekávaným termínům dokončení operativních milníků a byla zajištěna co nejvyšší míra spolehlivosti harmonogramu prací, měla by organizace pro ITER u každého revidovaného harmonogramu zahrnout rozumnou rezervu pro případ nepředvídaného vývoje; je v tomto ohledu pro rezervu až 24 měsíců, pokud jde o harmonogram, a 10–20 %, pokud jde o rozpočet navrhovaný Komisí;

6.  vítá nový přístup k řízení rizik, který zvolila organizace pro ITER, a podněcuje radu projektu ITER k tomu, aby ještě dále snížila počet podvýborů, racionalizovala jejich funkce a odstranila překrývání se činností;

7.  vyzývá Radu, aby návrh Komise schválila a provedla v něm tyto změny:

   příspěvek Euratomu společnému podniku bude uveden ve stálých i běžných cenách,
   v zájmu jasnosti se bude v celém textu používat výraz „Euratom“ namísto „Společenství“,
   návrh bude obsahovat jasná ustanovení týkající se výborů, které pomáhají správní radě společného podniku, konkrétně výboru pro správu a řízení, výboru pro nákupy a technického poradního panelu, pokud jde o jejich složení, stálý nebo dočasný status, počet schůzí a způsob odměňování jejich členů,
   budou zjištěny a odstraněny překrývající se odpovědnosti výboru pro správu a řízení a technického poradního panelu, pokud jde o projektové plány a pracovní programy,
   budou vložena ustanovení o příspěvcích hostitelského státu projektu ITER,
   v příloze III („Finanční nařízení: obecné zásady“) bude obsažen požadavek stanovit ve finančním nařízení společného podniku pravidla a postupy pro oceňování věcných příspěvků,
   v článku 5 a v příloze III budou obsažena ustanovení umožňující společnému podniku dostávat financování v podobě finančních nástrojů v souvislosti s operacemi kombinování zdrojů prováděných v budoucím programem InvestEU,
   bude vyjasněna role a příspěvek Spojeného království vzhledem k jeho postavení v rámci Euratomu, zejména s ohledem na jeho potenciální účast v projektu ITER,
   návrh bude obsahovat ustanovení týkající se synergií a spolupráce mezi projektem ITER a programem Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025,
   v rámci výzkumného programu a sítě určených organizací v oblasti vědeckého a technologického výzkumu jaderné syntézy bude zohledněna spolupráce s malými a středně velkými soukromými průlomovými aktéry, jako jsou začínající podniky experimentující s novými přístupy a technologiemi,
   budou vyjasněna ustanovení o výročních zprávách a posouzeních vypracovávaných společným podnikem,
   návrh bude obsahovat doporučení ke zkoumání možného dalšího využívání materiálů v současnosti používaných v rámci projektu ITER;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí