Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2222(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0393/2018

Indgivne tekster :

A8-0393/2018

Forhandlinger :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Afstemninger :

PV 15/01/2019 - 8.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0011

Vedtagne tekster
PDF 126kWORD 41k
Tirsdag den 15. januar 2019 - Strasbourg
Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2019 om det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (2018/2222(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2007/198/Euratom om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (COM(2018)0445),

–  der henviser til Rådets beslutning 2007/198/Euratom om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det(1),

–  der henviser til Revisionsrettens beretning af 13. november 2017 om årsregnskabet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. juni 2017 om EU's bidrag til en reform af ITER-projektet (COM(2017)0319),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0393/2018),

A.  der henviser til, at fusion kan spille en central rolle i det fremtidige europæiske og globale energilandskab som en potentielt uudtømmelig, sikker, klimavenlig, miljømæssigt ansvarlig og økonomisk konkurrencedygtig energikilde;

B.  der henviser til, at fusion allerede giver industrien konkrete muligheder, har en positiv indvirkning på beskæftigelsen, den økonomiske vækst og innovationen og har positive virkninger, som rækker ud over områderne fusion og energi;

C.  der henviser til, at det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling samordner de videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter på fusionsområdet;

D.  der henviser til, at Europa fra begyndelsen spillede en førende rolle i ITER-projektet, som blev udviklet i tæt samarbejde med de ikke-europæiske underskrivere af ITER-aftalen (USA, Rusland, Japan, Kina, Sydkorea og Indien), og der henviser til, at det europæiske bidrag, der blev kanaliseret via fællesforetagendet, udgør 45 % af projektets opførelsesomkostninger;

E.  der henviser til, at Kommissionens forslag om ændring af Rådets beslutning 2007/198/Euratom har til formål at sikre finansiering af den fortsatte europæiske deltagelse i ITER-projektet i hele den periode, som den næste flerårige finansielle ramme dækker, med henblik på at sikre kontinuitet i projektet, der tager sigte på at opnå centrale videnskabelige gennembrud inden for fusionsudvikling til civil brug, hvilket i sidste ende bør fremme produktionen af sikker og bæredygtig energi, der opfylder målene i Parisaftalen;

1.  glæder sig over Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2007/198/Euratom om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det, som vil danne grundlag for finansieringen af aktiviteterne i forbindelse med fællesforetagendet for perioden 2021-2027 i henhold til Euratomtraktaten;

2.  beklager, at Rådet ikke har hørt Parlamentet om forslaget, og glæder sig over Kommissionens hensigt, som den erklærede som en del af Unionens tilstand 2018, om at overveje "muligheder for en forbedret beslutningstagning med kvalificeret flertal og en eventuel reform af Euratom-traktaten"; forventer, at en sådan reform nødvendigvis vil føre til, at Parlamentet får beføjelser som medlovgiver;

3.  minder om forsinkelsen i opførelsen af denne forsøgsreaktor, fordi det oprindeligt var planen, at ITER skulle opføres i 2020, men at ITER-Rådet i 2016 godkendte en ny tidsplan for at nå til første plasma i december 2025, som er det tidligste teknisk mulige tidspunkt for opførelsen af ITER;

4.  understreger, at Euratoms bidrag til fællesforetagendet for perioden 2021-2027 ikke bør overskrides;

5.  understreger, at ITER-organisationen for at undgå flere på hinanden følgende opjusteringer af projektets forventede omkostninger, for at undgå forsinkelser i de forventede datoer for operationelle milepæle og for at sikre den højest mulige grad af tidsplanens pålidelighed bør medtage en rimelig reserve til uforudsete udgifter i alle reviderede tidsplaner; støtter i denne henseende Kommissionens forslag om en reserve til uforudsete udgifter på op til 24 måneder med hensyn til tidsplanen og på 10-20 % med hensyn til budgettet;

6.  glæder sig over ITER-organisationens nye tilgang til risikostyring og tilskynder ITER-Rådet til yderligere at mindske antallet af underudvalg, strømline deres funktioner og fjerne overlapninger;

7.  opfordrer Rådet til at godkende Kommissionens forslag og samtidig indføre følgende ændringer:

   angive Euratoms bidrag til fællesforetagendet i både faste og løbende priser
   anvende – af hensyn til klarheden – ordet "Euratom" i stedet for "Fællesskabet" i hele teksten
   medtage klare bestemmelser om de udvalg, der bistår fællesforetagendets bestyrelse, navnlig administrations- og ledelsesudvalget, indkøbs- og kontraktudvalget og det tekniske rådgivende panel for så vidt angår deres sammensætning, permanente eller midlertidige status, antal af møder og metoden til fastsættelse af vederlag til medlemmerne
   vurdere og fjerne overlappende ansvarsområder mellem administrations- og ledelsesudvalget og det tekniske rådgivende panel for så vidt angår projektplaner og arbejdsprogrammer
   indføre bestemmelser om bidrag fra ITER-værtsstaten
   medtage i bilag III ("Finansforordningen: Generelle principper") et krav om, at der i fællesforetagendets finansforordning fastsættes regler og procedurer for evaluering af bidrag i form af naturalier
   medtage bestemmelser i artikel 5 og bilag III, som gør det muligt for fællesforetagendet at modtage finansiering i form af finansielle instrumenter i forbindelse med blandingsoperationer, der gennemføres i overensstemmelse med det fremtidige InvestEU-program
   klarlægge Det Forenede Kongeriges rolle og bidrag i lyset af dets Euratomstatus, navnlig for så vidt angår eventuel deltagelse i ITER
   medtage bestemmelser om synergier og samarbejde mellem ITER og Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for perioden 2021-2025
   overveje samarbejde med små og mellemstore private disruptive aktører som f.eks. nystartede virksomheder, der eksperimenterer med nye fremgangsmåder og teknologier, i forskningsprogrammet og i det netværk af organisationer, som er udpeget inden for videnskabelig og teknologisk fusionsforskning
   præcisere bestemmelserne vedrørende de årlige rapporter og vurderinger, som fællesforetagendet udarbejder
   i forslaget medtage en henstilling om at undersøge, hvordan de materialer, der i øjeblikket anvendes i ITER-projektet, eventuelt kan videreanvendes;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58.

Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik