Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2222(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0393/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0393/2018

Συζήτηση :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2019 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0011

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 123kWORD 53k
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (2018/2222(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφαση 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν (COM(2018)0445),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου για την ίδρυση της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 13ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη συνεισφορά της ΕΕ προς ένα αναθεωρημένο έργο ITER (COM(2017)0319),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0393/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύντηξη θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στο μελλοντικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο ως δυνητικά ανεξάντλητη, ασφαλή, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά ανταγωνιστική πηγή ενέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύντηξη παρέχει ήδη συγκεκριμένες ευκαιρίες για τη βιομηχανία και έχει θετικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία, με θετικό αντίκτυπο πέραν των τομέων της σύντηξης και της ενέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης συντονίζει τις δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της σύντηξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη έχει ήδη από την αρχή αναλάβει ηγετικό ρόλο στο έργο ITER, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τα μη ευρωπαϊκά συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ITER (ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα, Νότια Κορέα και Ινδία) και ότι η ευρωπαϊκή συνεισφορά, η οποία διοχετεύεται μέσω της κοινής επιχείρησης, αντιπροσωπεύει το 45 % του κόστους κατασκευής του έργου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου αποσκοπεί στη διασφάλιση της χρηματοδότησης για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής συμμετοχής στο έργο ITER για όλη τη διάρκεια του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια του έργου που αποσκοπεί σε βασικές επιστημονικές ανακαλύψεις στην ανάπτυξη της σύντηξης για μη στρατιωτική χρήση, κάτι που αναμένεται να διευκολύνει τελικώς την παραγωγή ασφαλούς, βιώσιμης ενέργειας η οποία θα ανταποκρίνεται στους στόχους οι οποίοι κατοχυρώνονται με τη συμφωνία του Παρισιού·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης για την περίοδο 2021-2027 δυνάμει της Συνθήκης Ευρατόμ·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ζήτησε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εν λόγω πρόταση και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διακηρυγμένη πρόθεση της Επιτροπής στο πλαίσιο της κατάστασης της Ένωσης 2018 να εξετάσει «επιλογές για ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία και για πιθανή μεταρρύθμιση της συνθήκης Ευρατόμ»· αναμένει ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα οδηγήσει κατ’ ανάγκη στο να δοθεί στο Κοινοβούλιο ο ρόλος του συννομοθέτη·

3.  υπενθυμίζει την καθυστέρηση στην κατασκευή του πειραματικού αντιδραστήρα, διότι αρχικά προβλεπόταν ότι ο ITER θα κατασκευαζόταν το 2020, αλλά το 2016 το Συμβούλιο ITER ενέκρινε νέο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του πρώτου πλάσματος τον Δεκέμβριο του 2025, ως την πιο πρώιμη τεχνικώς εφικτή ημερομηνία για την κατασκευή του ITER·

4.  τονίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνει υπέρβαση της συνεισφοράς της Ευρατόμ στην κοινή επιχείρηση για την περίοδο 2021-2027·

5.  τονίζει ότι, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαδοχικές προς τα άνω αναθεωρήσεις του προβλεπόμενου κόστους του έργου, να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις αναμενόμενες ημερομηνίες των επιχειρησιακών φάσεων του έργου και να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αξιοπιστίας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο Οργανισμός ITER θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εύλογες απρόβλεπτες εξελίξεις σε κάθε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απρόβλεπτες εξελίξεις έως και 24 μήνες από άποψη χρονοδιαγράμματος και 10-20 % από άποψη προϋπολογισμού·

6.  επικροτεί τη νέα προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό ITER και ενθαρρύνει το Συμβούλιο του ITER να μειώσει περαιτέρω τον αριθμό των υποεπιτροπών, να εξορθολογίσει τη λειτουργία τους και να εξαλείψει τις αλληλεπικαλύψεις·

7.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, με την παράλληλη εισαγωγή των ακόλουθων τροποποιήσεων:

   ˗ να αναφέρει τη συνεισφορά της Ευρατόμ στην κοινή επιχείρηση, τόσο σε σταθερές όσο και σε τρέχουσες τιμές,
   ˗ να χρησιμοποιήσει, για λόγους σαφήνειας, τη λέξη «Ευρατόμ» αντί της λέξης «Κοινότητα» σε όλο το κείμενο,
   ˗ να συμπεριλάβει σαφείς διατάξεις σχετικά με τις επιτροπές που επικουρούν το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης, ιδίως τη διοικητική και διαχειριστική επιτροπή, την επιτροπή προμηθειών και συμβάσεων και την τεχνική συμβουλευτική επιτροπή, όσον αφορά τη σύνθεσή τους, το μόνιμο ή προσωρινό καθεστώς, τον αριθμό των συνεδριάσεων και τη μέθοδο αμοιβής των μελών τους,
   ˗ να αξιολογεί και να εξαλείψει τις αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες μεταξύ της διοικητικής και διαχειριστικής επιτροπής και της τεχνικής συμβουλευτικής επιτροπής όσον αφορά τα σχέδια των έργων και τα προγράμματα εργασίας,
   ˗ να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με τις συνεισφορές της χώρας υποδοχής του ITER,
   ˗ να περιλάβει στο παράρτημα III («δημοσιονομικός κανονισμός: γενικές αρχές») την απαίτηση θέσπισης, στον δημοσιονομικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης, κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση των συνεισφορών σε είδος,
   ˗ να περιλάβει διατάξεις στο άρθρο 5 και στο παράρτημα III που να παρέχουν τη δυνατότητα στην κοινή επιχείρηση να λαμβάνει χρηματοδότηση υπό τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο πράξεων μεικτής χρηματοδότησης που υλοποιούνται σύμφωνα με το μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU,
   ˗ να αποσαφηνίσει τον ρόλο και τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση το καθεστώς του στην Ευρατόμ, ιδίως όσον αφορά την πιθανή συμμετοχή του στον ITER·
   ˗ να συμπεριλάβει διατάξεις σχετικά με τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ του ITER και του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ για την περίοδο 2021-2025,
   ˗ να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με καινοτόμες μικρομεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως νεοφυείς επιχειρήσεις που πειραματίζονται με νέες προσεγγίσεις και τεχνολογίες, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος και του δικτύου των οργανισμών που έχουν οριστεί στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα σύντηξης,
   ˗ να διευκρινίσει τις διατάξεις που αφορούν τις ετήσιες εκθέσεις και τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται από την κοινή επιχείρηση,
   ˗ να συμπεριλάβει στην πρόταση σύσταση για τη διερεύνηση της περαιτέρω δυνατής χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο του έργου ITER.

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου