Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2222(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0393/2018

Esitatud tekstid :

A8-0393/2018

Arutelud :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Hääletused :

PV 15/01/2019 - 8.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0011

Vastuvõetud tekstid
PDF 121kWORD 50k
Teisipäev, 15. jaanuar 2019 - Strasbourg
ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2019. aasta resolutsioon ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta (2018/2222(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised (COM(2018)0445),

–  võttes arvesse nõukogu otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised(1),

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 13. novembri 2017. aasta aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega,

–  võttes arvesse komisjoni 14. juuni 2017. aasta teatist „ELi panus uuendatud ITERi projekti“ (COM(2017)0319),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0393/2018),

A.  arvestades, et kuna tuumasüntees on potentsiaalselt ammendamatu, turvaline, kliimasõbralik, keskkonnahoidlik ja majanduslikult konkurentsivõimeline energiaallikas, võiks see tulevikus olla Euroopa ja üleilmsel energiamaastikul väga tähtis;

B.  arvestades, et tuumasüntees pakub juba praegu tööstusele konkreetseid võimalusi, soodustab töökohtade loomist, majanduskasvu ja innovatsiooni ning avaldab positiivset mõju ka muudele valdkondadele peale tuumasünteesi ja energeetika;

C.  arvestades, et ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte koordineerib tuumasünteesivaldkonnas tehtavat teaduslikku ja tehnoloogilist uurimis- ja arendustegevust;

D.  arvestades, et Euroopal on algusest peale olnud juhtroll ITERi projektis, mida on arendatud tihedas koostöös Euroopa Liidu väliste ITERi lepinguosalistega (USA, Venemaa, Jaapan, Hiina, Lõuna-Korea ja India), ning et Euroopa panus, mis on antud ühisettevõtte kaudu, moodustab 45 % projekti ehituskuludest;

E.  arvestades, et komisjoni ettepanek muuta nõukogu otsust 2007/198/Euratom on tehtud eesmärgiga tagada rahastus Euroopa jätkuvaks osalemiseks ITERi projektis kogu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kestel, selleks et jätkuks projekt, millega tahetakse jõuda teadusliku läbimurdeni tuumasünteesi arendamisel tsiviilkasutuseks, mis peaks lõppkokkuvõttes soodustama ohutu, kestliku ja Pariisi kokkuleppe eesmärkidele vastava energia tootmist;

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised, et luua alus kõnealuse ühisettevõtte tegevuse rahastamiseks ajavahemikul 2021–2027 Euratomi asutamislepingu alusel;

2.  väljendab kahetsust, et nõukogu ei konsulteerinud nimetatud ettepaneku küsimuses Euroopa Parlamendiga, ja väljendab heameelt selle üle, et liidu 2018. aasta olukorra kohta peetud kõnes anti teada komisjoni kavatsusest uurida, kuidas saaks kvalifitseeritud häälteenamust nõudvat hääletust parandada ja Euratomi asutamislepingut reformida; eeldab, et selle reformiga antakse Euroopa Parlamendile tingimata kaasseadusandja volitused;

3.  tuletab meelde, et katsetermotuumareaktori ehitus viibib, sest esialgu oli ette nähtud ITER valmis ehitada 2020. aastaks, kuid 2016. aastal võttis ITERi nõukogu vastu uue ajakava, mille kohaselt tuleb esimene plasma toota 2025. aasta detsembris, mis on ITERi ehitamiseks tehniliselt varaseim võimalik aeg;

4.  rõhutab, et Euratomi poolt 2021.–2027. aastal ühisettevõttele tehtavat makset ei tohiks ületada;

5.  rõhutab, et vältimaks olukorda, kus projekti eeldatavaid kulusid järjest suurendatakse ja käitamise vahe-etapid venivad plaanitust pikemaks, ning et ajakava oleks võimalikult realistlik, peaks ITERi organisatsioon ajakava läbivaatamisel alati kavandama sellesse mõistliku suurusega puhvri; toetab seepärast Euroopa Komisjoni ettepanekut näha projektile ette ajaline puhver 24 kuud ning rahaline puhver 10–20 % eelarvest;

6.  väljendab heameelt ITERi organisatsiooni uue riskijuhtimise käsitluse üle ja õhutab ITERi nõukogu veelgi vähendama allkomisjonide arvu, optimeerima nende ülesandeid ning vältima tegevuste kattumist;

7.  palub nõukogul kiita komisjoni ettepanek heaks järgmiste muudatustega:

   näidata ära Euratomi panus ühisettevõttesse nii püsiv- kui ka jooksevhindades;
   kasutada selguse huvides tekstis läbivalt „ühenduse“ asemel sõna „Euratom“;
   lisada selged sätted ühisettevõtte juhatust abistavate komiteede, eelkõige haldus- ja juhtkomitee, hangete ja lepingute komitee ning tehnilise nõuandekomitee koosseisu, alalisuse või ajutisuse, koosolekute arvu ja nende liikmete tasustamise viisi kohta;
   hinnata haldus- ja juhtkomitee ning tehnilise nõuandekomitee kattuvaid vastutusalasid projektikavade ja tööprogrammide osas ning need kõrvaldada;
   lisada sätted ITERi asukohariigi panuste kohta;
   lisada III lisasse („Finantseeskirjad: üldpõhimõtted“) nõue kehtestada ühisettevõtte finantseeskirjades mitterahalise panuse hindamise eeskirjad ja menetlused;
   lisada artiklisse 5 ja III lisasse sätted, mille kohaselt on ühisettevõtet võimalik rahastada tulevase programmi InvestEU põhjal sooritatud segarahastamistoimingutega seotud rahastamisvahenditest;
   selgitada, milline on Ühendkuningriigi roll ja osamakse seoses tema staatusega Euratomis ja eelkõige tema võimaliku osalemisega ITERis;
   lisada sätted ITERi ning Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi (2021–2025) sünergia ja koostöö kohta;
   uurida võimalust teha uurimisprogrammis ning tuumasünteesi alaste teadus- ja tehnoloogiauuringute valdkonnas määratud organisatsioonide võrgustikus koostööd väikeste ja keskmise suurusega eraettevõtjatega, kes tegelevad murranguliste tehnoloogiatega, nt uusi meetodeid ja tehnoloogiaid katsetavate idufirmadega;
   selgitada sätteid, mis puudutavad ühisettevõtte koostatud aastaaruandeid ja hindamisi;
   lisada ettepanekusse soovitus uurida, kuidas saaks ITERi projektis kasutatavaid materjale veel rakendada;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika