Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2222(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0393/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0393/2018

Keskustelut :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Äänestykset :

PV 15/01/2019 - 8.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0011

Hyväksytyt tekstit
PDF 115kWORD 41k
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - Strasbourg
Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2019 eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (2018/2222(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom muuttamisesta (COM(2018)0445),

–  ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle(1),

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2017 annetun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen,

–  ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2017 annetun komission tiedonannon EU:n osuudesta uudistetussa ITER-hankkeessa (COM(2017)0319),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0393/2018),

A.  ottaa huomioon, että fuusioenergialla voisi olla ratkaiseva asema Euroopan ja koko maailman tulevassa energiaympäristössä mahdollisesti ehtymättömänä, turvallisena, ilmastoystävällisenä, ympäristön kannalta vastuullisena ja taloudellisesti kilpailukykyisenä energialähteenä;

B.  ottaa huomioon, että fuusio tarjoaa teollisuudelle jo nyt konkreettisia mahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen, talouskasvuun ja innovointiin niin, että myönteinen vaikutus ulottuu fuusio- ja energia-aloja laajemmalle;

C.  ottaa huomioon, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys koordinoi tieteellistä ja teknologista tutkimusta ja kehittämistä fuusioalalla;

D.  ottaa huomioon, että EU on alusta alkaen ollut johtavassa asemassa ITER-hankkeessa, jota on kehitetty tiiviissä yhteistyössä EU:n ulkopuolisten ITER-sopimuksen allekirjoittajamaiden (Yhdysvallat, Venäjä, Japani, Kiina, Etelä-Korea ja Intia) kanssa; ottaa huomioon myös, että EU:n osuus, joka on kanavoitu yhteisyrityksen kautta, on 45 prosenttia hankkeen rakentamiskustannuksista;

E.  ottaa huomioon, että komission ehdotuksella neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom muuttamisesta pyritään varmistamaan, että rahoitus unionin osuudelle ITER-hankkeessa jatkuu seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kokonaiskeston ajan, jotta voidaan taata jatkuvuus tälle hankkeelle, jossa etsitään ratkaisevia tieteellisiä läpimurtoja fuusioenergian kehittämiseksi siviilialalla, minkä olisi jossain vaiheessa helpotettava turvallisen, kannattavan ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaista energian tuotantoa;

1.  pitää myönteisenä komission ehdotusta neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom muuttamisesta, jolla luodaan perusta yhteisyrityksen toiminnan rahoittamiselle vuosina 2021–2027 Euratomin perustamissopimuksen nojalla;

2.  pitää valitettavana, että neuvosto ei ole kuullut parlamenttia ehdotuksesta, ja pitää myönteisenä komission unionin tilaa 2018 koskevan puheen yhteydessä ilmoittamaa aikomusta tarkastella mahdollisuuksia lisätä määräenemmistöäänestyksiä ja mahdollisesti uudistaa Euratom-sopimusta; odottaa tällaisen uudistuksen johtavan ilman muuta siihen, että Euroopan parlamentille annetaan asiassa lainsäädäntövaltaa;

3.  palauttaa mieliin viivästykset tämän kokeellisen reaktorin rakentamisessa, sillä alun perin ITER-rakennushankkeen piti olla valmis vuonna 2020 mutta vuonna 2016 ITER-organisaation neuvosto hyväksyi uuden aikataulun, jonka mukaan ensimmäisen plasman vaihe saavutetaan joulukuussa 2025, mikä on aikaisin mahdollinen teknisesti toteutettavissa oleva ajankohta ITER-hankkeen rakentamiselle;

4.  korostaa, että Euratomin osuutta yhteisyrityksessä vuosina 2021–2027 ei pitäisi ylittää;

5.  korostaa, että jotta vältetään hankkeen kustannusarvion nostaminen toistuvasti ja viivästykset toiminnan välitavoitteiden määräajoissa sekä varmistetaan mahdollisimman luotettavat aikataulut, ITER-organisaation olisi otettava aikataulua mahdollisesti tarkistaessaan kohtuullisessa määrin huomioon ennakoimattomat tapahtumat; kannattaa tämän vuoksi komission ehdottamia enintään enintään 24 kuukauden liikkumavaraa aikataulussa ja 10–20 prosentin liikkumavaraa talousarviossa;

6.  pitää myönteisenä ITER-organisaation uutta lähestymistapaa riskinhallintaan ja kannustaa ITER-neuvostoa vähentämään edelleen alikomiteoiden määrää, yhtenäistämään niiden toimintaa ja poistamaan päällekkäisyyksiä;

7.  kehottaa neuvostoa hyväksymään komission ehdotuksen ja tekemään siihen seuraavat muutokset:

   Euratomin osuus yhteisyritykseen ilmoitetaan sekä kiinteinä että käypinä hintoina
   käytetään selkeyden vuoksi sanaa ”Euratom” sanan ”yhteisö” sijasta kaikkialla tekstissä
   päätökseen sisällytetään selkeitä säännöksiä yhteisyrityksen hallintoneuvostoa avustavien komiteoiden, erityisesti hallinto- ja johtokomitean, hankintoja ja sopimuksia käsittelevän komitean sekä neuvoa-antavan teknisen paneelin, kokoonpanosta, pysyvästä tai väliaikaisesta asemasta, kokousten lukumäärästä ja niiden jäsenten palkkiojärjestelmästä
   arvioidaan hallinto- ja johtokomitean ja neuvoa-antavan teknisen paneelin vastuualueita hankesuunnitelmien ja työohjelmien suhteen ja poistetaan päällekkäisyydet
   otetaan käyttöön ITERin isäntävaltion osuuksia koskevia säännöksiä
   sisällytetään liitteeseen III (Taloushallintoa koskevat säännöt: yleiset periaatteet) vaatimus vahvistaa yhteisyrityksen taloushallintoa koskevissa säännöissä säännöt ja menettelyt luontoissuoritusten arviointia varten
   sisällytetään 5 artiklaan ja liitteeseen III säännöksiä, jotka mahdollistavat sen, että yhteisyritystä voidaan rahoittaa rahoitusvälineillä, jotka liittyvät tulevan InvestEU-ohjelman mukaisesti täytäntöönpantuihin sekarahoitusoperaatioihin
   selkeytetään Yhdistyneen kuningaskunnan asemaa ja sen panosta Euratomin suhteen, erityisesti mitä tulee sen mahdolliseen osallistumiseen ITERiin
   sisällytetään päätökseen säännöksiä synergiasta ja yhteistyöstä ITERin ja Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelman 2021–2025 välillä
   harkitaan yhteistyötä yksityisen sektorin innovoivien pienten ja keskisuurten toimijoiden kanssa, kuten uusia toimintamalleja ja teknologioita kokeilevien uusyritysten kanssa, tutkimusohjelmassa ja nimettyjen laitosten verkostossa fuusioteknologiaa ja sen tutkimusta koskevan tieteellisen tutkimuksen alalla
   selkeytetään säännöksiä, jotka koskevat yhteisyrityksen laatimia vuosikertomuksia ja arviointeja,
   sisällytetään ehdotukseen suositus tutkia ITER-hankkeessa tällä hetkellä käytettävien materiaalien mahdollista jatkokäyttöä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58.

Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö