Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2222(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0393/2018

Pateikti tekstai :

A8-0393/2018

Debatai :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Balsavimas :

PV 15/01/2019 - 8.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0011

Priimti tekstai
PDF 131kWORD 41k
Antradienis, 2019 m. sausio 15 d. - Strasbūras
Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

2019 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (2018/2222(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas (COM(2018)0445),

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 d. Audito Rūmų pranešimą dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų, su bendrosios įmonės atsakymu,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 14 d. Komisijos komunikatą dėl ES indėlio į reformuotą ITER projektą (COM(2017)0319),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0393/2018),

A.  kadangi tikėtina, jog branduolių sintezė ateityje galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį Europos ir pasaulio energetikoje kaip potencialiai neišsenkantis, saugus, klimatui palankus, aplinkai nekenksmingas ir ekonomiškai konkurencingas energijos šaltinis;

B.  kadangi branduolių sintezė jau duoda konkrečių galimybių pramonei ir daro teigiamą poveikį darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui ir inovacijoms, taip pat daro teigiamą poveikį ir ne branduolių sintezės bei energetikos sritims,

C.  kadangi Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė koordinuoja mokslinius ir technologinius tyrimus ir plėtros veiklą branduolių sintezės srityje;

D.  kadangi Europa nuo pat pradžios atliko vadovaujamą vaidmenį ITER projekte, parengtame glaudžiai bendradarbiaujant su ITER susitarimą pasirašiusiomis ne Europos šalimis (JAV, Rusija, Japonija, Kinija, Pietų Korėja ir Indija), ir kadangi Europos įnašas, paskirstytas per bendrąją įmonę, sudaro 45 proc. projekto statybos išlaidų;

E.  kadangi Komisijos pasiūlymu iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 2007/198/Euratomas siekiama užtikrinti finansavimą tolesniam Europos dalyvavimui ITER projekte visu kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu, kad būtų užtikrintas projekto tęstinumas, kuriuo siekiama esminio mokslinio proveržio plėtojant branduolių sintezę civilinėms reikmėms, nes tai galiausiai sudarytų galimybę gaminti saugią ir patikimą energiją, kad būtų galima pasiekti Paryžiaus susitarime nustatytus tikslus;

1.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas, kuriuo bus grindžiamas bendrosios įmonės veiklos finansavimas pagal Euratomo sutartį 2021–2027 m. laikotarpiu;

2.  apgailestauja, kad Taryba dėl to pasiūlymo nesikonsultavo su Europos Parlamentu, ir palankiai vertina pranešime dėl Sąjungos padėties 2018 m. Komisijos pareikštą ketinimą „apsvarstyti galimybes plačiau taikyti kvalifikuotos balsų daugumos sistemą ir keisti Euratomo sutartį“; tikisi, kad tokia reforma neišvengiamai užtikrintų Parlamento bendrus teisėkūros įgaliojimus;

3.  primena, kad vėluojama pastatyti eksperimentinį reaktorių: iš pradžių buvo numatyta ITER pastatyti iki 2020 m., bet 2016 m. ITER taryba patvirtino naują tvarkaraštį, pagal kurį pirmosios plazmos etapą numatyta pasiekti iki 2025 m. gruodžio mėn., o tai yra artimiausia data, iki kurios techniškai įmanoma pastatyti ITER;

4.  pabrėžia, kad Euratomo įnašas bendrajai įmonei 2021–2027 m. laikotarpiu neturėtų būti viršijamas;

5.  pabrėžia, jog siekiant išvengti prašymų vėliau nuolat didinti numatytas projekto išlaidas, kad nebūtų vėluojama pasiekti numatytus tarpinius rezultatus ir kad būtų užtikrintas kiek įmanoma tikslesnis tvarkaraščio laikymasis, ITER organizacija į kiekvieną pakoreguotą tvarkaraštį turėtų įtraukti atsargumo priemones; šiuo atžvilgiu remia tai, kad numatyta 24 mėnesių laikotarpio ir 10–20 proc. Komisijos pasiūlyto biudžeto išteklių atsarga;

6.  palankiai vertina naują su rizikos valdymu susijusią ITER organizacijos metodiką ir ragina ITER tarybą dar labiau sumažinti pakomitečių skaičių, supaprastinti jų funkcijas ir pašalinti dubliavimąsi;

7.  ragina Tarybą patvirtinti Komisijos pasiūlymą ir patvirtinti tokius pakeitimus:

   nurodyti Euratomo įnašą bendrajai įmonei tiek palyginamosiomis, tiek galiojančiomis kainomis,
   siekiant aiškumo, vietoje žodžio „Bendrija“ visame tekste vartoti žodį „Euratomas“,
   įtraukti aiškias nuostatas dėl komitetų, padedančių bendrosios įmonės valdybai, visų pirma Administravimo ir valdymo komiteto, Viešųjų pirkimų ir sutarčių komiteto bei Techninės patariamosios grupės dėl jų sudėties, kai tai susiję su jų sudėtimi, nuolatiniu ar laikinu statusu, susitikimų skaičiumi ir jų narių atlyginimo būdais,
   įvertinti, kuriose srityse dubliuojasi Administravimo ir valdymo komiteto bei Techninės patariamosios grupės atsakomybė projektų planų ir darbo programų rengimo klausimais ir tą dubliavimąsi panaikinti,
   nustatyti nuostatas dėl priimančiosios šalies ITER įnašų,
   įtraukti į III priedą („Finansinis reglamentas. Bendrieji principai“) reikalavimą bendrosios įmonės finansiniame reglamente nustatyti nepiniginių įnašų vertinimo taisykles ir procedūras,
   į 5 straipsnį ir III priedą įtraukti nuostatas, kuriomis remiantis bendrajai įmonei finansavimas gali būti teikiamas Programoje „InvestEU“ nustatytomis finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas;
   patikslinti Jungtinės Karalystės vaidmenį ir įnašą į Euratomą, atsižvelgiant į jos kaip Euratomo dalyvės statusą, ypač atsižvelgiant į galimą dalyvavimą ITER;
   įtraukti nuostatas dėl ITER ir Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos sąveikos ir bendradarbiavimo 2021–2025 m. laikotarpiu,
   vykdant mokslinių tyrimų veiklos programą, taip pat mokslinių ir technologinių branduolių sintezės tyrimų srityje paskirtų organizacijų tinkle reikėtų apsvarstyti bendradarbiavimą su mažais ir vidutiniais privačiaisiais subjektais, pavyzdžiui, startuoliais, išbandančiais naujus radikalius būdus ir technologijas;
   patikslinti nuostatas, susijusias su bendrosios įmonės parengtomis metinėmis ataskaitomis ir vertinimais;
   į pasiūlymą įtraukti rekomendaciją išnagrinėti galimybes, kaip būtų galima toliau naudoti šiuo metu turimą ITER projekto medžiagą;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 90, 2007 3 30, p. 58.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika