Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2222(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0393/2018

Texte depuse :

A8-0393/2018

Dezbateri :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Voturi :

PV 15/01/2019 - 8.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0011

Texte adoptate
PDF 124kWORD 50k
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (2018/2222(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (COM(2018)0445),

–  având în vedere Decizia Consiliului de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe(1),

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi Europene din 13 noiembrie 2017 privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 iunie 2017 „Contribuția UE la proiectul ITER reformat” (COM(2017)0319),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0393/2018),

A.  întrucât se preconizează că fuziunea ar putea avea un rol esențial în viitorul peisaj energetic european și global, ca sursă de energie virtual inepuizabilă, sigură, ecologică și atractivă din punct de vedere economic,

B.  întrucât fuziunea oferă deja oportunități concrete pentru industrie și are un efect pozitiv asupra locurilor de muncă, a creșterii economice și a inovării, cu un impact pozitiv dincolo de domeniul fuziunii și energiei,

C.  întrucât întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune coordonează activitățile de cercetare și dezvoltare științifică și tehnologică în domeniul fuziunii,

D.  întrucât Europa a jucat încă de la început un rol de lider în proiectul ITER, dezvoltat în strânsă colaborare cu ceilalți semnatari ai Acordului ITER (SUA, Rusia, Japonia, China, Coreea de Sud și India) și întrucât contribuția europeană, direcționată prin întreprinderea comună, reprezintă 45 % din costurile de construcție a proiectului,

E.  întrucât propunerea Comisiei de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom a Consiliului vizează garantarea finanțării pentru participarea în continuare a Europei la proiectul ITER, pe întreaga durată a următorului cadru financiar multianual, pentru a garanta continuitatea proiectului în vederea unor importante descoperiri științifice în dezvoltarea fuziunii în domeniul civil, care să permită, în cele din urmă, producerea unei energii sigure și rentabile care să răspundă obiectivelor Acordului de la Paris,

1.  salută propunerea Comisiei de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe, cu scopul de a asigura temeiul pentru finanțarea activităților acestei întreprinderi comune pentru perioada 2021-2027, în temeiul Tratatului Euratom;

2.  regretă faptul că Consiliul nu s-a consultat cu Parlamentul privind propunerea respectivă și salută intenția, exprimată de Comisie în scrisoarea de intenție Starea Uniunii 2018, de a lua în considerare „opțiuni privind consolidarea votului cu majoritate calificată și o eventuală reformă a Tratatului Euratom”; se așteaptă ca o astfel de reformă să contribuie, în mod necesar, la acordarea unor competențe colegislative Parlamentului;

3.  reamintește întârzierea înregistrată în construirea reactorului experimental, având în vedere că inițial era prevăzut ca ITER să fie construit în 2020, dar că, în 2016, Consiliul ITER a aprobat un nou calendar care prevede finalizarea până în decembrie 2025 a primei plasme, fiind cea mai apropiată dată realizabilă din punct de vedere tehnic pentru construirea ITER;

4.  subliniază că ar trebui să se evite depășirea contribuției Euratom la întreprinderea comună pentru perioada 2021-2027;

5.  subliniază că, pentru a se evita revizuirile succesive în sens ascendent ale estimărilor costurilor aferente proiectului, pentru a se evita întârzierile în raport cu datele preconizate pentru etapele operaționale și pentru a se asigura cel mai înalt grad de fiabilitate a calendarului, Organizația ITER ar trebui să includă prevederi privind o situație neprevăzută rezonabilă în orice calendar revizuit; sprijină, în această privință, prevederile privind situația neprevăzută de cel mult 24 de luni în ceea ce privește calendarul și procentul de 10-20 % în ceea ce privește bugetul propus de Comisie;

6.  salută noua abordare în ceea ce privește gestionarea riscurilor adoptată de Organizația ITER și încurajează Consiliul ITER să reducă în continuare numărul de subcomitete, să raționalizeze funcțiile acestora și să elimine suprapunerile;

7.  invită Consiliul să aprobe propunerea Comisiei, introducând, în același timp, următoarele modificări:

   să indice contribuția Euratom la întreprinderea comună în prețuri constante și curente;
   să utilizeze, în scopuri de claritate, cuvântul „Euratom” în loc de „Comunitate” în tot cuprinsul textului;
   să includă dispoziții clare privind comitetele care asistă Consiliul de conducere al întreprinderii comune, în special Comitetul de administrare și gestionare, Comitetul pentru achiziții și contracte și Grupul consultativ tehnic, în ceea ce privește componența, statutul lor permanent sau temporar, numărul de reuniuni și metoda de remunerare a membrilor acestora;
   să evalueze și să elimine suprapunerea responsabilităților între Comitetul de administrare și gestiune și Grupul consultativ tehnic în ceea ce privește planurile de proiect și programele de lucru;
   să introducă dispoziții privind contribuțiile statului gazdă al ITER;
   să includă în anexa III („Regulamentul financiar: principii generale”) o cerință de stabilire, în Regulamentul financiar al întreprinderii comune, a unor norme și proceduri pentru evaluarea contribuțiilor în natură;
   să introducă la articolul 5 și la anexa III dispoziții care să permită întreprinderii comune să beneficieze de finanțare sub forma unor instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă, derulate în conformitate cu viitorul program InvestEU;
   să clarifice rolul și contribuția Regatului Unit la Euratom, având în vedere statutul său, în special în ceea ce privește o eventuală participare la ITER;
   să includă dispoziții privind sinergiile și cooperarea între ITER și Programul pentru cercetare și dezvoltare al Euratom pentru perioada 2021-2025;
   să ia în considerare cooperarea cu operatorii economici privați mici și mijlocii, care își desfășoară activitatea în domeniul inovării disruptive, cum ar fi întreprinderile nou-înființate care experimentează noi abordări și tehnologii, în cadrul programului de activități de cercetare și în rețeaua organismelor desemnate în domeniul cercetării științifice și tehnologice în materie de fuziune;
   să clarifice dispozițiile referitoare la rapoartele și evaluările anuale elaborate de întreprinderea comună;
   să includă în propunere o recomandare de investigare a posibilei utilizări ulterioare a materialelor utilizate în prezent în proiectul ITER;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.

Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate