Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2222(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0393/2018

Predkladané texty :

A8-0393/2018

Rozpravy :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 15/01/2019 - 8.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0011

Prijaté texty
PDF 135kWORD 45k
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg
Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2019 o Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (2018/2222(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody (COM(2018)0445),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(1),

–  so zreteľom na správu Európskeho dvora audítorov z 13. novembra 2017 o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. júna 2017 s názvom Príspevok EÚ k vylepšenému projektu ITER (COM(2017)0319),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0393/2018),

A.  keďže jadrová syntéza by mohla v budúcom európskom a svetovom energetickom kontexte zohrávať kľúčovú úlohu ako potenciálne nevyčerpateľný, bezpečný, ku klíme šetrný, environmentálne zodpovedný a hospodársky konkurencieschopný zdroj energie;

B.  keďže jadrová syntéza už prináša konkrétne príležitosti pre priemysel a má pozitívny vplyv na zamestnanosť, hospodársky rast a inovácie s pozitívnym vplyvom nad rámec oblasti jadrovej syntézy a energie,

C.  keďže Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy koordinuje vedecký a technologický výskum a činnosti rozvoja v oblasti jadrovej syntézy;

D.  keďže Európa od začiatku prevzala vedúcu úlohu v projekte ITER, ktorý sa vyvíja v úzkej spolupráci s neeurópskymi signatármi dohody o projekte ITER (USA, Rusko, Japonsko, Čína, Južná Kórea a India) a keďže európsky príspevok poskytovaný prostredníctvom spoločného podniku predstavuje 45 % stavebných nákladov projektu;

E.  keďže cieľom návrhu Komisie na zmenu rozhodnutia Rady 2007/198/Euratom je zabezpečiť financovanie pokračujúcej európskej účasti na projekte ITER počas celého trvania nasledujúceho viacročného finančného rámca s cieľom zaručiť kontinuitu projektu zameraného na kľúčové vedecké objavy v rozvoji jadrovej syntézy a jej využitie v občianskej sfére, čo by v konečnom dôsledku umožnilo vyrábať bezpečnú a nákladovo efektívnu energiu a splniť tak ciele Parížskej dohody;

1.  víta návrh Komisie na rozhodnutie Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody, ktorý poskytne základ pre financovanie činností tohto spoločného podniku na obdobie 2021 – 2027 podľa Zmluvy o Euratome;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada o tomto návrhu nekonzultovala s Európskym parlamentom, a víta zámer, ktorý vyjadrila Komisia v dokumente s názvom Stav Únie 2018, zvážiť „možnosti rozšírenia hlasovania kvalifikovanou väčšinou a reformy zmluvy o Euratome“; očakáva, že takáto reforma by nevyhnutne viedla k spoluzákonodarným právomociam Európskeho parlamentu;

3.  pripomína oneskorenie výstavby tohto experimentálneho reaktora, keďže pôvodne bolo dokončenie výstavby reaktora ITER naplánované na rok 2020, ale v roku 2016 Rada pre ITER schválila nový harmonogram, v ktorom sa plánuje dosiahnuť fázu prvej plazmy v decembri 2025, čo je najbližší technicky splniteľný termín dokončenia výstavby reaktora ITER;

4.  zdôrazňuje, že by sa nemali presiahnuť príspevky spoločenstva Euratom spoločnému podniku počas obdobia rokov 2021 – 2027;

5.  zdôrazňuje, že na to, aby sa zabránilo postupnému zvyšovaniu plánovaných nákladov na projekt, oneskoreniam očakávaných dátumov operačných míľnikov a na to, aby sa zabezpečila najvyššia možná úroveň spoľahlivosti harmonogramu, by mala organizácia ITER do každého revidovaného harmonogramu zahrnúť primerané rezervy na nepredvídané udalosti; v tomto ohľade podporuje rezervy na nepredvídané udalosti až do 24 mesiacov z hľadiska harmonogramu a 10 – 20 % z hľadiska rozpočtu navrhnutého Komisiou;

6.  víta nový prístup k riadeniu rizík, ktorý zaujala organizácia ITER, a podporuje Radu pre ITER, aby naďalej obmedzovala počet podvýborov, zjednodušovala ich fungovanie a odstraňovala prekrývajúce sa povinnosti;

7.  vyzýva Radu, aby schválila návrh Komisie s týmito zmenami:

   uviesť príspevok Euratomu pre spoločný podnik tak v stálych, ako aj bežných cenách,
   použiť v celom texte, kvôli prehľadnosti, slovo „Euratom“ namiesto pojmu „Spoločenstvo“,
   zahrnúť jasné ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú správnej rade spoločného podniku, najmä výboru pre správu a riadenie, výboru pre verejné obstarávanie a zákazky a poradného panelu pre technické záležitosti, pokiaľ ide o ich zloženie, trvalý alebo dočasný status, počet zasadnutí a spôsob odmeňovania ich členov,
   vyhodnotiť a odstrániť prekrývajúce sa povinnosti medzi výborom pre správu a riadenie a poradným panelom pre technické záležitosti, pokiaľ ide o projektové plány a pracovné programy,
   zaviesť ustanovenia týkajúce sa príspevkov hostiteľského štátu ITER-u,
   zahrnúť do prílohy III (Rozpočtové pravidlá: všeobecné zásady) požiadavku, aby sa v rozpočtových pravidlách spoločného podniku stanovili pravidlá a postupy vyhodnocovania nefinančných príspevkov,
   zahrnúť do článku 5 a prílohy III ustanovenia umožňujúce spoločnému podniku využívať financovanie vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania vykonávaných v súlade s budúcim Programom InvestEU,
   objasniť úlohu a príspevok Spojeného kráľovstva v súvislosti s jeho postavením v spoločenstve Euratom, predovšetkým pokiaľ ide o potenciálnu účasť na projekte ITER,
   zahrnúť ustanovenia týkajúce sa synergií a spolupráce medzi programom ITER a Výskumným a vzdelávacím programom Euratomu na obdobie 2021 – 2025,
   zvážiť spoluprácu s prevratnými malými a strednými súkromnými subjektmi, ako sú startupy, ktoré experimentujú s novými prístupmi a technológiami, v programe činností výskumu a v sieti určených organizácií v oblasti vedeckého a technologického výskumu v oblasti jadrovej syntézy,
   objasniť ustanovenia týkajúce sa výročných správ a hodnotení vypracovaných spoločným podnikom;
   návrh bude obsahovať odporúčanie skúmať možné ďalšie využívanie materiálov v súčasnosti používaných v rámci projektu ITER,

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia